Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
Aspecte contabile privind cedarea imobiliz`rilor corporale
|n vederea prezent`rii tratamentului contabil privind cedarea imobiliz`rilor corporale, este necesar` mai \ntåi clarificarea aspectelor referitoare la evaluarea acestor elemente cu ocazia intr`rii \n entitate, la momentul inventarierii, la \ncheierea exerci]iului financiar [i la data ie[irii din entitate. |n func]ie de tratamentul contabil adoptat pentru fiecare grup` de imobiliz`ri corporale, se va reflecta \n contabilitate, atåt evaluarea acestora \n situa]iile financiare, la \ncheierea exerci]iului, cåt [i scoaterea lor din gestiune, la casare sau la cedare. Cele mai importante reglement`ri contabile legate de imobiliz`rile corporale sunt cuprinse \n Sec]iunea 7 din Reglement`rile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1.752/2005, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare [i se refer` la aspecte legate de evaluarea imobiliz`rilor corporale pe toat` perioada lor de utilizare.
Astfel, \n continuare, prezent`m cele mai importante prevederi referitoare la tratamentul contabil al imobiliz`rilor corporale: a) La data intr`rii \n entitate, imobiliz`rile se evalueaz` [i se \nregistreaz` \n contabilitate la valoarea de intrare, care reprezint`: costul de achizi]ie, costul de produc]ie, valoarea de aport sau valoarea just` (\n cazul activelor primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere), dup` caz. b) La data inventarierii, acestea se evalueaz` conform reglement`rilor men]ionate mai sus [i normelor emise \n acest sens de Ministerul Economiei [i Finan]elor. c) La \ncheierea exerci]iului financiar, imobiliz`rile corporale se reflect` \n situa]iile financiare la valoarea de intrare, diminuat` cu ajust`rile cumulate de valoare (ajust`ri permanente, denumite amortiz`ri [i ajust`ri pentru depreciere sau pierdere de valoare). Acesta reprezint` tratamentul de baz` pentru evaluarea imobiliz`rilor corporale. Ca tratament alternativ, entit`]ile pot prezenta \n situa]iile financiare anuale, imobiliz`rile corporale la valoarea reevaluat`, care reprezint` valoarea just` la data bilan]ului, cu respectarea prevederilor subsec]iunii 7.2.5.1 „Reevaluarea imobiliz`rilor corporale“. |n acest caz, „valoarea rezultat` din reevaluare va fi atribuit` activului, \n locul costului de achizi]ie/costului de produc]ie sau al oric`rei alte valori atribuite \nainte acelui activ“, iar „regulile privind amortizarea se vor aplica activului, avånd \n vedere valoarea acestuia, determinat` \n urma reevalu`rii“ (conform pct. 110 din Reglement`ri).

RevistaRomån`deMonografiiContabileGwww.monografii.roGwww.cd.monografii.roGwww.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Potrivit pct. 111 alin. (4) din Reglement`rile contabile conforme cu directivele europene, \nregistrarea rezultatelor reevalu`rii se efectueaz` avånd \n vedere urm`toarele aspecte: „Dac` rezultatul reevalu`rii este o cre[tere fa]` de valoarea contabil` net`, atunci aceasta se trateaz` astfel: – ca o cre[tere a rezervei din reevaluare prezentat` \n cadrul elementului «Capital [i rezerve», dac` nu a existat o descre[tere anterioar` recunoscut` ca o cheltuial` aferent` acelui activ; sau – ca un venit care s` compenseze cheltuiala cu descre[terea recunoscut` anterior la acel activ.“ „Dac` rezultatul reevalu`rii este o descre[tere a valorii contabile nete, aceasta se trateaz` ca o cheltuial` cu \ntreaga valoare a deprecierii, atunci cånd \n rezerva din reevaluare nu este \nregistrat` o sum` referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o sc`dere a rezervei din reevaluare prezentat` \n cadrul elementului «Capital [i rezerve», cu minimul dintre valoarea acelei rezerve [i valoarea descre[terii, iar eventuala diferen]` r`mas` neacoperit` se \nregistreaz` o cheltuial` (pct. 111 alin. (5) din Reglement`ri). Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuit`, direct sau indirect, cu excep]ia cazului \n care activul reevaluat a fost valorificat, situa]ie \n care surplusul din reevaluare reprezint` cå[tig efectiv realizat (pct. 111 alin. (8) din Reglement`ri)“. d) La data ie[irii din entitate Imobiliz`rile corporale se evalueaz` [i se scad din gestiune la valoarea de intrare (costul de achizi]ie, costul de produc]ie, valoarea de aport sau valoarea just` – \n cazul activelor primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere), \n cazul utiliz`rii tratamentului contabil de baz` cu privire la evaluarea la data bilan]ului. |n situa]ia \n care, pentru evaluarea acestora, societatea utilizeaz` tratamentul alternativ, imobiliz`rile corporale se evalueaz` [i se scad din gestiune la valoarea determinat` \n urma reevalu`rii. |n acest caz, surplusul din reevaluare reflectat \n contul 105 „Rezerve din reevaluare“ este capitalizat prin transferul direct \n rezerve, \n creditul contului 1068 „Alte rezerve“, atunci cånd acest surplus reprezint` un cå[tig realizat. „Cå[tigul se consider` realizat la scoaterea din eviden]` a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din cå[tig poate fi realizat pe m`sur` ce activul este folosit de entitate. |n acest caz, valoarea rezervei transferate este diferen]a dintre amortizarea calculat` pe baza valorii contabile reevaluate [i valoarea amortiz`rii calculate pe baza costului ini]ial al activului.“ (pct. 111 alin. (3) din Reglement`rile contabile).

Exemplu
S.C. ALFA S.A. a achizi]ionat \n luna ianuarie 2005 o cl`dire [i un echipament tehnologic, care au fost \nregistrate \n contabilitate \n categoria imobiliz`rilor corporale. Situa]ia privind valoarea de intrare (costul de achizi]ie) [i durata de utilizare economic` a acestora se prezint` astfel:

Tabelul nr. 1 Situa]ia imobiliz`rilor corporale achizi]ionate Nr. crt. 1 2 Denumirea elementului de activ Cl`dire Echipament tehnologic Valoare de intrare (costul de achizi]ie) (lei) 360.000 20.040 Durata de utilizare economic` (ani) 30 10

Pentru determinarea amortiz`rii contabile, societatea utilizeaz` metoda liniar`. Societatea are urm`toarea politic` de evaluare a imobiliz`rilor corporale la data \ncheierii exerci]iului financiar: – Grupa „Cl`diri“ – la valoarea just`, determinat` prin reevaluare (tratamentul alternativ); – Grupa „Echipamente tehnologice“ – la costul istoric, respectiv costul de achizi]ie (tratamentul de baz`).

2

Revista Romån` de Monografii Contabile

G

www.monografii.ro

G

www.cd.monografii.ro

G

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

La data de 31.12.2006 se reevalueaz` cl`direa de c`tre un evaluator specializat, valoarea just` atribuit` acesteia fiind de 400.000 lei. |n anul 2007, \n urma unui plan de reorganizare, societatea este nevoit` s` vånd` o parte din active, inclusiv cl`direa [i echipamentul tehnologic achizi]ionate \n luna ianuarie 2005.

|nregistr=ri contabile
a) |nregistrarea achizi]iei imobiliz`rilor corporale (pentru simplificare, nu se ia \n considerare taxa pe valoarea ad`ugat`): 212 „Construc]ii“ 2131 „Echipamente tehnologice (ma[ini, utilaje [i instala]ii de lucru)î = 404 „Furnizori de imobiliz`ri“ 404 „Furnizori de imobiliz`ri“ 360.000

=

20.040

b) Calculul amortiz`rii contabile a activelor Pe baza datelor cuprinse \n Tabelul nr. 1 se determin` amortizarea contabil` lunar` [i anual`, astfel:

G

pentru cl`dire:

– amortizare anual` = 12.000 lei (360.000 lei / 30 ani) – amortizare lunar` = 1.000 lei (360.000 lei / 30 ani / 12 luni)

G

pentru echipamentul tehnologic:

– amortizare anual` = 2.004 lei (20.040 lei / 10 ani) – amortizare lunar` = 167 lei (20.040 lei / 10 ani / 12 luni)

c) |nregistrarea lunar` a cheltuielilor cu amortizarea imobiliz`rilor corporale:

6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz`rilor“ 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz`rilor“

=

2812 „Amortizarea construc]iilor“

1.000

=

2813 „Amortizarea instala]iilor, mijloacelor de transport, animalelor [i planta]iilor“

167

d) |nregistrarea \n contabilitate a rezultatelor reevalu`rii La 31.12.2006 se efectueaz` reevaluarea cl`dirii de c`tre un evaluator independent, valoarea just` atribuit` acesteia la data bilan]ului fiind 400.000 lei.

Revista Romån` de Monografii Contabile

G

www.monografii.ro

G

www.cd.monografii.ro

G

www.contabilul.ro

3

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Tabelul nr. 2 Situa]ia activelor \nainte de reevaluare Nr. crt. 1 2 Denumirea elementului de activ Cl`dire Echipament tehnologic Valoare de intrare ian. 2005 (lei) 360.000 20.040 Amortizare an 2005 (lei) 12.000 2.004 Amortizare an 2006 (lei) 12.000 2.004 Valoare r`mas` neamortizat` 31.12.2006 336.000 16.032

|nregistrarea rezultatelor reevalu`rii se efectueaz` prin metoda anul`rii amortiz`rii, astfel:
G

anularea amortiz`rii din valoarea contabil` brut` a activului: = 212 „Construc]ii“ 24.000

2812 „Amortizarea construc]iilor“

G

majorarea valorii cl`dirii \n urma reevalu`rii: = 105 „Rezerve din reevaluare“ 64.000

212 „Construc]ii“

e) Recalcularea amortiz`rii cl`dirii, dup` reevaluare Deoarece valoarea rezultat` din reevaluare substituie costul de achizi]ie al imobiliz`rii corporale, costul de produc]ie sau orice alte valori atribuite anterior acesteia, amortizarea se va calcula \n func]ie de noua valoare rezultat` \n urma reevalu`rii, pe durata de via]` economic` r`mas`, astfel: Amortizarea lunar`: 400.000 lei / 28 ani /12 luni = 1.190 lei/lun` (valoarea reevaluat`) |nregistrarea amortiz`rii lunare, \n anii urm`tori reevalu`rii: 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz`rilor“ = 2812 „Amortizarea construc]iilor“ 1.190

Determinarea amortiz`rii aferente perioadei ianuarie – august 2007: 9.520 lei (1.190 lei/lun` x 8 luni).

4

Revista Romån` de Monografii Contabile

G

www.monografii.ro

G

www.cd.monografii.ro

G

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

f) Determinarea [i \nregistrarea amortiz`rii echipamentului tehnologic, pentru perioada ianuarie – august 2007 Lunar, se efectueaz` urm`toarea \nregistrare contabil`: 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz`rilor“ = 2813 „Amortizarea instala]iilor, mijloacelor de transport, animalelor [i planta]iilor“ 167

Amortizarea cumulat` pentru perioada ianuarie – august 2007 este \n sum` de 1.336 lei, determinat` astfel: 167 lei/lun` x 8 luni. g) Vånzarea imobiliz`rilor corporale La data de 1 septembrie 2007, societatea vinde activele \n urm`toarele condi]ii: – cl`direa, la pre]ul de vånzare de 450.000 lei; – echipamentul tehnologic, la pre]ul de vånzare de 16.000 lei.
G |nregistrarea vånz`rii cl`dirii (pentru simplificare, nu se ia \n calcul taxa pe valoarea ad`ugat`):

461 „Debitori diver[i“

=

7583 „Venituri din vånzarea activelor [i alte opera]ii de capital“

450.000

Scoaterea din eviden]` a imobilului våndut: % 2812 „Amortizarea construc]iilor“ 6583 „Cheltuieli privind activele cedate [i alte opera]ii de capital“ = 212 „Construc]ii“ 400.000 9.520 390.480

[i, concomitent, realizarea cå[tigului din reevaluare \n urma vånz`rii cl`dirii:

105 „Rezerve din reevaluare“

=

1068 „Alte rezerve“

64.000

G

|nregistrarea vånz`rii echipamentului tehnologic (pentru simplificare, nu se ia \n calcul taxa pe valoarea ad`ugat`): 461 „Debitori diver[i“ = 7583 „Venituri din vånzarea activelor [i alte opera]ii de capital“ 16.000

Revista Romån` de Monografii Contabile

G

www.monografii.ro

G

www.cd.monografii.ro

G

www.contabilul.ro

5

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Scoaterea din eviden]` a activului våndut:

% 2813 „Amortizarea instala]iilor, mijloacelor de transport, animalelor [i planta]iilor“ 6583 „Cheltuieli privind activele cedate [i alte opera]ii de capital“

=

2131 „Echipamente tehnologice (ma[ini, utilaje [i instala]ii de lucru)“

20.040 5.344

14.696

NOT+
Din cele prezentate mai sus rezult` urm`toarele: – la data ie[irii din entitate, imobiliz`rile corporale pentru care se utilizeaz` tratamentului contabil de baz` (\n cazul nostru, echipamentul tehnologic) se scad din gestiune la valoarea de intrare (cost istoric); – imobiliz`rile corporale evaluate la \ncheierea exerci]iului financiar potrivit tratamentului alternativ (\n cazul nostru, cl`direa) se scad din gestiune, la data ie[irii din entitate, la valoarea determinat` \n urma reevalu`rii. Surplusul din reevaluare este transferat direct \n rezerve, atunci cand acest surplus reprezint` un cå[tig realizat, respectiv la scoaterea din eviden]` a acelui activ.

Aspecte fiscale
|ncepånd cu data de 01.05.2009, rezervele din reevaluare aferente mijloacelor fixe, inclusiv terenurilor, care au fost deductibile la calculul impozitului pe profit fie prin deduceri de amortizare, fie prin valoarea activelor cedate sau casate se vor taxa concomitent cu realizarea acestor opera]iuni (deduceri de amortizare, cedare, casare). Aceast` regul` nu se aplic` \n cazul rezervelor din reevaluare reflectate \n contul „1068 Alte rezerve“ pentru sumele existente \n sold la 30.04.2009 inclusiv. Acestea se vor impozita \n momentul schimb`rii destina]iei, a[a cum este prev`zut la articolul 22 alin. (5) din Codul fiscal.

6

Revista Romån` de Monografii Contabile

G

www.monografii.ro

G

www.cd.monografii.ro

G

www.contabilul.ro

Construi]i corect propriile Monografii Contabile!
Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romån` de Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a ochilor [i a min]ii cititorilor ei: Studii de caz, \nregistr`ri contabile Spe]e rezolvate Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile Nout`]i legislative Articole interesante.

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare! Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este construit` absolut corect! Revista Romån` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`: lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii economisi]i timp [i bani \n procesul de informare economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife „piperate“ cå[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia de Monografii Contabile!
To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut, Colec]ia celor 14 numere ale \n baza temeiului legal: Revistei Romåne de \nl`tur` posibilitatea amenzilor Monografii Contabile v` scute[te de teama [i de stresul generate de v` asigur` o baz` de informa]ii vizita organelor de control fiscal. contabile corecte, legale [i sigure!

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz, \n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului: cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una dintre cele mai interesante monografii contabile create special pentru dvs. de autorii Revistei Romåne de Monografii Contabile. Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romån` de Monografii Contabile? Ave]i acum 50% reducere: o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cåteva dintre titlurile articolelor, „a[i \n månec`“ pentru dvs.:
G G G G G G G

Contabilitatea opera]iunilor de factoring Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfår[itul anului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile trimi]ånd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=? Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te pe cel de diminea]=? S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi inutile de timp, po]i accesa legisla]ia din domeniul fiscal-contabil, complet= [i actualizat= la zi. Un motor de c=utare eficient \]i pune la dispozi]ie textul de lege, modific=rile [i abrog=rile actului, toate legile la care face referire actul respectiv.
G

ww

l u l .r o nt a bi w .c o

Noul Cod fiscal G TVA G Stocuri G Leasing G Contabilitate de gestiune G Control fiscal G Dividende G Standarde Interna]ionale de Contabilitate G Profit G Amortizare G Salarii G Legea contabilit=]ii actualizat= G Normele de aplicare a Codului fiscal G Catalog firme contabilitate gratuit G Newsletter zilnic gratuit G Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro \]i pune la dispozi]ie: 
1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple
de \nregistr=ri contabile

www.contabilul.ro
sau la telefon:

021.209.45.45 

800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile  700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

Uita]i co[marul amenzilor!
Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier – Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier – Contabilitate con]ine informa]ii complete [i permanent actualizate referitoare la: documentarea \nregistr`rilor contabile verificarea \nregistr`rilor contabile preg`tirea lucr`rilor de \nchidere elaborarea situa]iilor financiare anuale organizarea optim` a contabilit`]ii firmei \nregistrarea opera]iunilor de capital recunoa[terea [i \nregistrarea activelor calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor implementarea contabilit`]ii de gestiune

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX Newsletter electronic INFOCONTABILITATE

contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de personal contabilitatea tranzac]iilor comerciale contabilitatea produc]iei.

cadou
Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea financiar-contabil`

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.asistentacontabila.ro

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din institu]iile publice
Consilierul – Contabilitate pentru institu]ii publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea \n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul – Contabilitate pentru institu]ii publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific` institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v` ofer` sprijin \n: cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a instruc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile publice \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo unde este cazul, ca agent economic rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare controversate contabilitatea stocurilor contabilitatea salariilor contabilitatea capitalurilor contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic` contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n afara bilan]ului.

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate pentru institu]ii publice Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.institutiipublice.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful