Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
Monografie privind vånzarea de mijloace fixe
Dac` achizi]ionez un mijloc fix de la o persoan` juridic` [i o vånd dup` 1 an (de[i perioada de amortizare este 5 ani), iar pre]ul este cu mult mai mic decåt cel de achizi]ie, care este TVA pe care o datorez, precum [i impozitul aferent acestei tranzac]ii? Este vorba despre o vånzare c`tre o persoan` juridic`.
Presupunem cazul \n care se achizi]ioneaz` un mijloc fix (durata de amortizare 5 ani) de la o persoan` juridic`, mijloc fix care este våndut ulterior, dup` o perioad` de un an, la un pre] mult mai mic decåt costul de achizi]ie. Care este TVA datorat` [i impozitul aferent acestei tranzac]ii? Imobiliz`rile corporale sunt definite de Ordinul nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglement`rilor contabile conforme cu directivele europene, care pentru a fi recunoscute \n contabilitate trebuie s` \ndeplinesc` urm`toarele dou` condi]ii: a) sunt de]inute de o entitate pentru a fi utilizate \n produc]ia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi \nchiriate ter]ilor sau pentru a fi folosite \n scopuri administrative; [i b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. Pentru a recunoa[te din punct de vedere fiscal cheltuiala cu amortizarea, Codul fiscal prevede, \n cadrul articolului 23, trei condi]ii \n acest sens.

Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporal` care \ndepline[te cumulativ urm`toarele condi]ii: a) este de]inut [i utilizat \n produc]ia, livrarea de bunuri sau \n prestarea de servicii, pentru a fi \nchiriat ter]ilor sau \n scopuri administrative; b) are o valoare de intrare mai mare decåt limita stabilit` prin hot`råre a Guvernului (\n prezent, aceasta este de 1.800 lei); c) are o durat` normal` de utilizare mai mare de un an.

Exemplu
Presupunem c` s-a achizi]ionat o ma[in` \n luna decembrie a anului 2007 de la o persoan` juridic`. Valoarea de achizi]ie este de 50.000 lei. Durata de amortizare este de 5 ani. Amortizarea se calculeaz` liniar.

Revista Romån` de Monografii Contabile

G

www.monografii.ro

G

www.cd.monografii.ro

G

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Cheltuielile cu amortizarea sunt de 10.000 lei/an.
G

Se \nregistreaz` achizi]ia mijlocului fix \n anul 2007. = 404 „Furnizori de imobiliz`ri“ 59.500 50.000 9.500

% 2133 „Mijloace de transport“ 4426 „TVA deductibil`“

Se \nregistreaz` amortizarea \ncepånd cu luna punerii \n func]iune, respectiv din ianuarie 2008.
G

Pentru anul 2007, cheltuielile cu amortizarea se \nregistreaz` astfel: = 2813 „Amortizarea instala]iilor, mijloacelor de transport, animalelor [i planta]iilor“ 10.000

6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz`rilor“

|n ianuarie 2009, ma[ina este våndut` unei persoane juridice la un pre] de 30.000 lei.
G

|nregistrarea valorific`rii ma[inii se face astfel: = % 7583 „Venituri din vånzarea activelor [i alte opera]ii de capital“ 4427 „TVA colectat`“ 35.700

461 „Debitori diver[i“

30.000 5.700

G

|nregistrarea scoaterii din gestiune a mijlocului fix: = 2133 „Mijloace de transport“ 50.000 10.000

% 2813 „Amortizarea instala]iilor, mijloacelor de transport, animalelor [i planta]iilor“ 6583 „Cheltuieli privind activele cedate [i alte opera]ii de capital“

40.000

Impozitul aferent strict acestei tranzac]ii este zero, deoarece se \nregistreaz` o pierdere din vånzare: 30.000 – 50.000 = – 20.000 lei

2

Revista Romån` de Monografii Contabile

G

www.monografii.ro

G

www.cd.monografii.ro

G

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Implica]ii fiscale
1. Impozitul pe profit Prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, avem urm`toarele prevederi privind deductibilitatea valorii r`mase neamortizate: 15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determin` f`r` a lua \n calcul amortizarea contabil` [i orice reevaluare contabil` a acestora. Cå[tigurile sau pierderile rezultate din vånzarea sau din scoaterea din func]iune a acestor mijloace fixe se calculeaz` pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezint` valoarea fiscal` de intrare a mijloacelor fixe, diminuat` cu amortizarea fiscal`. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabil` eviden]iat` \n sold la 31 decembrie 2003, amortizarea se calculeaz` \n baza valorii r`mase neamortizate, pe durata normal` de utilizare r`mas`, folosindu-se metodele de amortizare aplicate pån` la aceast` dat`. Valoarea r`mas` neamortizat`, \n cazul mijloacelor fixe amortizabile våndute, este deductibil` la calculul profitului impozabil \n situa]ia \n care acestea sunt valorificate prin unit`]i specializate sau prin licita]ie organizat` potrivit legii.

Norme metodologice: 715. Pentru determinarea valorii fiscale \n cazul transferurilor terenurilor cu valoare contabil`, precum [i pentru determinarea valorii fiscale r`mase neamortizate \n cazul mijloacelor fixe amortizabile eviden]iate \n sold la 31 decembrie 2003, \n valoarea de intrare fiscal` se includ [i reevalu`rile efectuate, potrivit legii, pån` la acea dat`. Pentru determinarea valorii fiscale a terenurilor, respectiv a valorii fiscale r`mase neamortizate \n cazul mijloacelor fixe amortizabile, vor fi luate \n calcul [i reevalu`rile contabile efectuate dup` data de 1 ianuarie 2007, precum [i partea r`mas` neamortizat` din reevalu`rile contabile efectuate \n perioada 1 ianuarie 2004 – 31 decembrie 2006, eviden]iate la data de 31 decembrie 2006. Nu se recupereaz` prin intermediul amortiz`rii fiscale reevalu`rile contabile efectuate dup` data de 1 ianuarie 2004 la mijloacele fixe amortizabile care nu mai au valoare fiscal` r`mas` neamortizat` la data reevalu`rii. |n cazul \n care, ulterior datei de 31 decembrie 2003, se efectueaz` reevalu`ri care determin` o descre[tere a valorii acestora, se procedeaz` la o sc`dere a rezervei din reevaluare \n limita soldului creditor al rezervei, \n ordinea descresc`toare \nregistr`rii rezervei, iar valoarea fiscal` a terenurilor [i valoarea fiscal` r`mas` neamortizat` a mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaz` corespunz`tor. |n aceste situa]ii, partea din rezerva din reevaluare care a fost anterior dedus` se include \n veniturile impozabile ale perioadei \n care se efectueaz` opera]iunile de reevaluare ulterioare datei de 31 decembrie 2003. Prin valoarea fiscal` r`mas` neamortizat` se \n]elege diferen]a dintre valoarea de intrare fiscal` [i valoarea amortiz`rii fiscale. |n valoarea de intrare fiscal` se include [i taxa pe valoarea ad`ugat` devenit` nedeductibil`, \n conformitate cu prevederile Titlului VI „Taxa pe valoarea ad`ugat`“.
|ncepånd cu anul 2007, restric]ia referitoare la modalitatea de valorificare a mijloacelor fixe prin unit`]i specializate, rezultånd astfel c` valoarea neamortizat` a mijlocelor fixe este deductibil` la calculul impozitului pe profit, atåta vreme cåt se \nscrie \n regula general`: cheltuielile sunt deductibile dac` sunt aferente realiz`rii veniturilor. 2. Taxa pe valoarea ad`ugat` TVA de plat` aferent` strict acestei tranzac]ii este cea rezultat` \n urma vånz`rii, \n sum` de 5.700 lei. Codul fiscal prevede ca situa]ii \n care este obligatorie ajustarea dreptului de deducere a TVA \n urm`toarele articole: Articolul 138 care face referire la ajustarea bazei impozabile Baza de impozitare se reduce \n urm`toarele situa]ii: a) dac` a fost emis` o factur` [i, ulterior, opera]iunea este anulat` total sau par]ial, \nainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor; b) \n cazul refuzurilor totale sau par]iale privind cantitatea, calitatea ori pre]urile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, \n condi]iile anul`rii totale ori par]iale a contractului pentru livrarea sau prestarea \n cauz`, declarat` printr-o hot`råre judec`toreasc` definitiv` [i irevocabil`, sau \n urma unui arbitraj, ori \n cazul \n care exist` un acord scris \ntre p`r]i;
Revista Romån` de Monografii Contabile www.monografii.ro www.cd.monografii.ro www.contabilul.ro

G

G

G

3

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

c) \n cazul \n care rabaturile, remizele, risturnele [i celelalte reduceri de pre] prev`zute la art. 137 alin. (3) lit. a) sunt acordate dup` livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor; d) \n cazul \n care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate \ncasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permis` \ncepånd cu data pronun]`rii hot`rårii judec`tore[ti de \nchidere a procedurii prev`zute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven]ei, hot`råre r`mas` definitiv` [i irevocabil`; e) \n cazul \n care cump`r`torii returneaz` ambalajele \n care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circul` prin facturare. Articolul 148 |n condi]iile \n care regulile privind livrarea c`tre sine sau prestarea c`tre sine nu se aplic`, deducerea ini]ial` se ajusteaz` \n urm`toarele cazuri: a) deducerea este mai mare sau mai mic` decåt cea pe care persoana impozabil` avea dreptul s` o opereze; b) dac` exist` modific`ri ale elementelor luate \n considerare pentru determinarea sumei deductibile, intervenite dup` depunerea decontului de tax`, inclusiv \n cazurile prev`zute la art. 138; c) persoana impozabil` \[i pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate [i serviciile neutilizate la momentul pierderii dreptului de deducere. Articolul 149 (1) |n sensul prezentului articol: a) bunurile de capital reprezint` toate activele corporale fixe, definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, precum [i opera]iunile de construc]ie, transformare sau modernizare a activelor corporale fixe, exclusiv repara]iile sau lucr`rile de \ntre]inere a acestor active, chiar \n condi]iile \n care astfel de opera]iuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de \nchiriere, leasing sau orice alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozi]ia unei alte persoane; b) bunurile care fac obiectul \nchirierii, leasingului, concesion`rii sau oric`rei alte metode de punere a acestora la dispozi]ia unei persoane sunt considerate bunuri de capital apar]inånd persoanei care le \nchiriaz`, le d` \n leasing sau le pune la dispozi]ia altei persoane; c) ambalajele care se pot utiliza de mai multe ori nu sunt considerate bunuri de capital; d) taxa deductibil` aferent` bunurilor de capital reprezint` taxa achitat` sau datorat`, aferent` oric`rei opera]iuni legate de achizi]ia, fabricarea, construc]ia, transformarea sau modernizarea acestor bunuri, exclusiv taxa achitat` sau datorat`, aferent` repar`rii ori \ntre]inerii acestor bunuri sau cea aferent` achizi]iei pieselor de schimb destinate repar`rii ori \ntre]inerii bunurilor de capital. (2) Taxa deductibil` aferent` bunurilor de capital, \n condi]iile \n care nu se aplic` regulile privind livrarea c`tre sine sau prestarea c`tre sine, se ajusteaz`, \n situa]iile prev`zute la alin. (4) lit. a)-d): a) pe o perioad` de 5 ani, pentru bunurile de capital achizi]ionate sau fabricate, altele decåt cele prev`zute la lit. b); b) pe o perioad` de 20 de ani, pentru construc]ia sau achizi]ia unui bun imobil, precum [i pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dac` valoarea fiec`rei transform`ri sau moderniz`ri este de cel pu]in 20% din valoarea total` a bunului imobil astfel transformat sau modernizat. Deoarece vånzarea mijlocului fix este opera]iune taxabil` din punctul de vedere al TVA, aceast` opera]iune nu se \nscrie \n cadrul situa]iilor de ajustare a dreptului de deducere a TVA.

4

Revista Romån` de Monografii Contabile

G

www.monografii.ro

G

www.cd.monografii.ro

G

www.contabilul.ro

Construi]i corect propriile Monografii Contabile!
Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romån` de Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a ochilor [i a min]ii cititorilor ei: Studii de caz, \nregistr`ri contabile Spe]e rezolvate Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile Nout`]i legislative Articole interesante.

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare! Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este construit` absolut corect! Revista Romån` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`: lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii economisi]i timp [i bani \n procesul de informare economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife „piperate“ cå[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia de Monografii Contabile!
To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut, Colec]ia celor 14 numere ale \n baza temeiului legal: Revistei Romåne de \nl`tur` posibilitatea amenzilor Monografii Contabile v` scute[te de teama [i de stresul generate de v` asigur` o baz` de informa]ii vizita organelor de control fiscal. contabile corecte, legale [i sigure!

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz, \n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului: cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una dintre cele mai interesante monografii contabile create special pentru dvs. de autorii Revistei Romåne de Monografii Contabile. Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romån` de Monografii Contabile? Ave]i acum 50% reducere: o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cåteva dintre titlurile articolelor, „a[i \n månec`“ pentru dvs.:
G G G G G G G

Contabilitatea opera]iunilor de factoring Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfår[itul anului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile trimi]ånd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=? Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te pe cel de diminea]=? S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi inutile de timp, po]i accesa legisla]ia din domeniul fiscal-contabil, complet= [i actualizat= la zi. Un motor de c=utare eficient \]i pune la dispozi]ie textul de lege, modific=rile [i abrog=rile actului, toate legile la care face referire actul respectiv.
G

ww

l u l .r o nt a bi w .c o

Noul Cod fiscal G TVA G Stocuri G Leasing G Contabilitate de gestiune G Control fiscal G Dividende G Standarde Interna]ionale de Contabilitate G Profit G Amortizare G Salarii G Legea contabilit=]ii actualizat= G Normele de aplicare a Codului fiscal G Catalog firme contabilitate gratuit G Newsletter zilnic gratuit G Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro \]i pune la dispozi]ie: 
1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple
de \nregistr=ri contabile

www.contabilul.ro
sau la telefon:

021.209.45.45 

800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile  700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

Uita]i co[marul amenzilor!
Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier – Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier – Contabilitate con]ine informa]ii complete [i permanent actualizate referitoare la: documentarea \nregistr`rilor contabile verificarea \nregistr`rilor contabile preg`tirea lucr`rilor de \nchidere elaborarea situa]iilor financiare anuale organizarea optim` a contabilit`]ii firmei \nregistrarea opera]iunilor de capital recunoa[terea [i \nregistrarea activelor calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor implementarea contabilit`]ii de gestiune

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX Newsletter electronic INFOCONTABILITATE

contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de personal contabilitatea tranzac]iilor comerciale contabilitatea produc]iei.

cadou
Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea financiar-contabil`

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.asistentacontabila.ro

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din institu]iile publice
Consilierul – Contabilitate pentru institu]ii publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea \n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul – Contabilitate pentru institu]ii publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific` institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v` ofer` sprijin \n: cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a instruc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile publice \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo unde este cazul, ca agent economic rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare controversate contabilitatea stocurilor contabilitatea salariilor contabilitatea capitalurilor contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic` contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n afara bilan]ului.

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate pentru institu]ii publice Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.institutiipublice.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful