Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
Regimul fiscal [i contabil al tranzac]iilor cu licen]e software
Un domeniu cu mare poten]ial de dezvoltare este cel al crea]iei software. Printre activit`]ile pe care le desf`[oar` firmele din acest domeniu se num`r` [i importul/achizi]ia intracomunitar` [i exportul/livrarea intracomunitar` a licen]elor software [i serviciilor de implementare [i dezvoltare software prin intermediul Internet (f`r` suport informatic).

ATEN}IE!
Licen]ele software nu intr` \n categoria bunurilor corporale, acestea reprezentånd imobiliz`ri necorporale, motiv pentru care nu se supun opera]iunilor de v`muire reglementate prin Codul vamal al Romåniei, aprobat prin Legea nr. 86 din 10 aprilie 2006 (publicat \n Monitorul Oficial nr. 350 din 19 aprilie 2006) [i Normele sale de aplicare aprobate prin Hot`rårea Guvernului nr. 707 din 7 iunie 2006 (publicate \n Monitorul Oficial nr. 520 din 15 iunie 2006). Din punct de vedere contabil, licen]ele se \nregistreaz` \n conturile de imobiliz`ri necorporale la valoarea de achizi]ie, \n contul de activ 205 „Concesiuni, brevete, licen]e, m`rci comerciale, drepturi [i active similare“. Deoarece intr` \n categoria imobiliz`rilor, licen]ele se supun amortiz`rii, cheltuielile aferente fiind \nregistrate \n contul 2805 „Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licen]elor, m`rcilor comerciale, drepturilor [i activelor similare“. Din punctul de vedere al TVA, transferul sau transmiterea folosin]ei drepturilor de proprietate intelectual` cuprinse \n licen]ele software reprezint` o opera]iune de prest`ri servicii care se supune impozit`rii TVA \n ]ara \n care se afl` sediul activit`]ii economice sau sediul permanent al beneficiarului. Opera]iunea se \ncadreaz` la prest`ri servicii, indiferent de modalitatea de primire a licen]ei: pe suport informatic electronic (CD, dischet` etc.) sau direct, electronic prin intermediul Internet. |ncadrarea la prest`ri servicii este reglementat` prin Legea nr. 571/2003, publicat` \n Monitorul Oficial al Romåniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, art. 1251 pct. 26 [i art. 133 alin. (2) litera g) pct. 3, referitor la licen]e, [i alin. (2) lit. g) pct. 12, referitor la serviciile furnizate pe cale electronic`. |n cadrul serviciilor furnizate pe cale electronic` se afl`: 
furnizarea [i conceperea de site-uri informatice; mentenan]a la distan]` a programelor [i echipamentelor; furnizarea de programe informatice – software – [i actualizarea acestora; furnizarea de imagini, de texte [i de informa]ii [i punerea la dispozi]ie a bazei de date; furnizarea de muzic`, de filme [i de jocuri, inclusiv jocuri de noroc; transmiterea [i difuzarea de emisiuni [i evenimente politice, culturale, artistice, sportive, [tiin]ifice, de divertis-

ment [i furnizarea de servicii de \nv`]`månt la distan]`.
Revista Romån` de Monografii Contabile
G

www.monografii.ro

G

www.cd.monografii.ro

G

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

|n aceast` categorie se pot \ncadra [i serviciile de implementare/dezvoltare software prin intermediul Internet.

Societ=]ile \nregistrate ca pl=titoare de TVA
Pentru aceste servicii, firmele care au calitatea de beneficiar al licen]elor (achizi]ionate de la un furnizor str`in) datoreaz` TVA, dar f`r` ca suma aferent` s` fie achitat` efectiv la bugetul de stat general consolidat. Obliga]ia de plat` se consider` \ndeplinit` dac`: 
din punct de vedere contabil se \nregistreaz` TVA aferent` facturilor externe primite, prin formula:

4426 „Taxa pe valoarea ad`ugat` deductibil`”

=

4427 „Taxa pe valoarea ad`ugat` colectat`” 

se eviden]iaz` TVA calculat` atåt \n jurnalul de vånz`ri, cåt [i \n jurnalul de cump`r`ri; se preiau sumele aferente \n decontul lunar/trimestrial de TVA.

Opera]iunea se nume[te „taxare invers`î, [i ave]i obliga]ia s` autofactura]i contravaloarea serviciilor de care beneficia]i prin emiterea unei facturi obi[nuite (autofactur`). Nu uita]i c` autofactura emis` are urm`toarele particularit`]i: are un regim fiscal special, \n sensul c` nu genereaz` venituri \n contabilitatea firmei emitente; se emite numai \n scopul TVA; num`rul facturii fiscale trebuie s` fie identic cu num`rul facturii prestatorului; completarea facturii trebuie s` furnizeze urm`toarele informa]ii: G data emiterii facturii; G la rubrica furnizor: numele [i adresa prestatorului, persoan` juridic` stabilit` \n str`in`tate; G la rubrica beneficiar: numele, adresa [i codul de identificare fiscal` de pl`titor de TVA; G detalierea serviciului prestat conform contractului \ncheiat; G valoarea serviciului, exclusiv TVA rezultat` prin convertirea \n lei a valutei la cursul de schimb \n vigoare la data emiterii facturii fiscale; G cota de TVA [i valoarea TVA. Factura fiscal` emis` prin autofacturare se \nscrie [i \n jurnalul pentru cump`r`ri, [i \n jurnalul pentru vånz`ri, fiind preluat` \n decontul de TVA atåt ca tax` colectat`, cåt [i ca tax` deductibil`. Faptul generator [i exigibilitatea TVA intervin \n urm`toarele momente: 
la data primirii facturii prestatorului extern (v` recomand`m s` \nregistra]i factura primit` prin registratura fimei,

\n special dac` factura este primit` prin fax sau dac` nu mai p`stra]i plicul \n care a fost primit`); la data achit`rii par]iale sau totale a serviciului, dac` nu s-a primit factura. Dac` sunte]i \nregistrat ca pl`titor de TVA [i utiliza]i \nregistrarea contabil` 4426 = 4427, pentru eviden]ierea TVA aferent` serviciului, trebuie s` ave]i \n vedere faptul c` \n func]ie de destina]ia licen]elor [i serviciilor electronice, regimul de deducere al sumei TVA aferente acestor prest`ri de servicii (sum` eviden]iat` \n rulajul contului 4426), aplicabil de firma dvs. \n calitate de pl`titor de TVA, poate fi urm`torul: dac` serviciile sunt destinate numai pentru realizarea de opera]iuni care nu dau drept de deducere: nu ave]i drept de deducere a TVA; dac` serviciile sunt destinate pentru realizarea de opera]iuni care dau drept de deducere: deduce]i integral TVA; dac` serviciile sunt destinate realiz`rii atåt de opera]iuni care nu dau drept de deducere, cåt [i de opera]iuni care dau drept de deducere: deduce]i TVA doar pe baz` de pro-rata.

2

Revista Romån` de Monografii Contabile

G

www.monografii.ro

G

www.cd.monografii.ro

G

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Taxa nedeductibil` rezultat` din aplicarea pro-rata se \nregistreaz` \n contul de cheltuieli al perioadei fiscale curente prin articol contabil: 635 „Cheltuieli cu impozite [i taxe datorate bugetului de stat“ = 4426 „Taxa pe valoarea ad`ugat` deductibil`“

Societ=]ile ne\nregistrate ca pl=titoare de TVA
Dac` societatea dvs. nu este \nregistrat` ca pl`titoare de TVA, faptul generator intervine \n acela[i moment men]ionat anterior, dar de aceast` dat` trebuie s` achita]i efectiv la bugetul general consolidat TVA datorat`. Plata taxei se face pe baza decontului special de TVA reglementat prin Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 257/2004, modificat prin Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1.521/2005, care se depune pån` la data de 25 a lunii urm`toare celei \n care a fost primit` factura prestatorului sau a fost efectuat` plata c`tre prestator, \n cazul pl`]ilor f`r` factur`.

Revista Romån` de Monografii Contabile

G

www.monografii.ro

G

www.cd.monografii.ro

G

www.contabilul.ro

3

Construi]i corect propriile Monografii Contabile!
Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romån` de Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a ochilor [i a min]ii cititorilor ei: Studii de caz, \nregistr`ri contabile Spe]e rezolvate Solu]ii pentru cazuri atipice Monografii contabile Nout`]i legislative Articole interesante.

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare! Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este construit` absolut corect! Revista Romån` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`: lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii economisi]i timp [i bani \n procesul de informare economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife „piperate“ cå[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia de Monografii Contabile!
To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut, Colec]ia celor 14 numere ale \n baza temeiului legal: Revistei Romåne de \nl`tur` posibilitatea amenzilor Monografii Contabile v` scute[te de teama [i de stresul generate de v` asigur` o baz` de informa]ii vizita organelor de control fiscal. contabile corecte, legale [i sigure!

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz, \n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului: cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una dintre cele mai interesante monografii contabile create special pentru dvs. de autorii Revistei Romåne de Monografii Contabile. Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romån` de Monografii Contabile? Ave]i acum 50% reducere: o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cåteva dintre titlurile articolelor, „a[i \n månec`“ pentru dvs.:
G G G G G G G

Contabilitatea opera]iunilor de factoring Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfår[itul anului Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile trimi]ånd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=? Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te pe cel de diminea]=? S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi inutile de timp, po]i accesa legisla]ia din domeniul fiscal-contabil, complet= [i actualizat= la zi. Un motor de c=utare eficient \]i pune la dispozi]ie textul de lege, modific=rile [i abrog=rile actului, toate legile la care face referire actul respectiv.
G

ww

l u l .r o nt a bi w .c o

Noul Cod fiscal G TVA G Stocuri G Leasing G Contabilitate de gestiune G Control fiscal G Dividende G Standarde Interna]ionale de Contabilitate G Profit G Amortizare G Salarii G Legea contabilit=]ii actualizat= G Normele de aplicare a Codului fiscal G Catalog firme contabilitate gratuit G Newsletter zilnic gratuit G Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro \]i pune la dispozi]ie: 
1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple
de \nregistr=ri contabile

www.contabilul.ro
sau la telefon:

021.209.45.45 

800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile 700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

Uita]i co[marul amenzilor!
Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier – Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier – Contabilitate con]ine informa]ii complete [i permanent actualizate referitoare la: documentarea \nregistr`rilor contabile verificarea \nregistr`rilor contabile preg`tirea lucr`rilor de \nchidere elaborarea situa]iilor financiare anuale organizarea optim` a contabilit`]ii firmei \nregistrarea opera]iunilor de capital recunoa[terea [i \nregistrarea activelor calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor implementarea contabilit`]ii de gestiune

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX Newsletter electronic INFOCONTABILITATE

contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de personal contabilitatea tranzac]iilor comerciale contabilitatea produc]iei.

cadou
Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea financiar-contabil`

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.asistentacontabila.ro

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din institu]iile publice
Consilierul – Contabilitate pentru institu]ii publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea \n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul – Contabilitate pentru institu]ii publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific` institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v` ofer` sprijin \n: cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a instruc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile publice \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo unde este cazul, ca agent economic rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare controversate contabilitatea stocurilor contabilitatea salariilor contabilitatea capitalurilor contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic` contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n afara bilan]ului.

SERVICII GRATUITE:
Actualizarea lunar` a informa]iei cu noi solu]ii la problemele de contabilitate pentru institu]ii publice Consultan]` specializat` personalizat` telefonic sau \n scris

GARAN}IE

90 DE ZILE!

www.institutiipublice.ro