Penghargaan

Syukur kepada Tuhan kerana kami akhirnya dapat menyiapkan kerja kursus pendek (KKP) dalam mata pelajaran BMK (Bahasa Melayu Kontekstual) dengan jayanya. Jutaan terima kasih kepada pensyarah bagi mata pelajaran ini Encik Mazania Bin Hj Kasimin, kerana tunjuk ajar beliau dan garis panduan yang telah diberikan kepada kami sepanjang tempoh kami menyiapkan kerja kursus ini. Tanpa tunjuk ajar beliau tidak mungkin kerja kursus ini dapat disiapkan dengan jayanya. Tidak lupa juga kepada kawan kawan yang telah memberi sumbagan berbentuk idea kepada kami untuk menambahbaikan lagi kerja kursus ini. Segala pendapat dan tunjur ajar rakan rakan sememangnya amat membantu kami untuk menyiapkan tugasan ini dengan begitu sempurna. Kepada rakan sekelas, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan yang telah anda berikan secara langsung mahupun tidak langsung. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga kepada kedua ibu bapa yang telah membantu dari segi kewangan dan sokongan moral. Sesungguhnya tanpa penglibatan daripada kedua ibu bapa kami, sudah tentu usaha kami tidak mendapat restu dan sia sia. Akhir kata dari kami terima kasih kepada semua yang telah membantu untuk menjayakan kerja kursus ini. Terima kasih IP Tawau!

18 pola keselarasan vokal

Suku Kata Praakhir

Suku Kata Akhir Tertutup

Contoh Pemakaian

a a a

a i u

Sejarah, ucapan, sejarah, badan Majlis, lazim Maklumat, tabung,

Pola keselarasan vokal

Suku Kata Praakhir

Suku Kata ASkhir Tertutup

Contoh Pemakaian

e pepet e pepet e pepet e taling e taling e taling

a i u a e taling o

Kementerian, dengan, telah, cergas Palestin -

Pola keselarasan vokal

Suku Kata Praakhir

Suku Kata Akhir Tertutup

Contoh Pemakian

i i i

a i u

Kemahiran, sihat -

Pola keselarasan vokal

Suku Kata Praakhir

Suku Kata Akhir Tertutup

Contoh Pemakaian

o o o

a e taling o Pola keselarasan vokal

Borang kompleks -

Suku Kata Praakhir

Suku Kata Akhir Tertutup

Contoh Pemakaian

u u u

a i u

sukan bukit -

Pola Kekecualian Keselarasan Huruf Vokal Pola Vokal Contoh Kata bahasa Nusantara a– e taling a-o e pepet – Contoh bahasa Inggeris Panel

e pepet e pepet - o i – e taling u – e taling

-

-

Pola Kekecualian Keselarasan Huruf Vokal Pola Vokal u- o a- e pepet e taling - i e taling - u e pepet – e pepet i- e pepet o- i o- u u- e pepet Contoh Kata bahasa Nusantara Contoh Kata bahasa objektif sistem -

Sistem Pembentukan Bahasa Melayu Pola asas suku kata Pola suku kata V VK KV KVK Depan Aduan, ucapan, alamat, Institut, objektif, informasi tabung, sini Kompleks, tender, majlis Tengah Aduan, Belakang Informasi, agensi,

sejarah,jabatan,latihan negara Alamat, Gimnasium, Negara, Palestin , objektif gimnasium Negara, Sukan, objektif, tender, latihan

12 pola suku kata Pola suku kata KKV VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK KKKVKK Depan Tengah Belakang Tabung kompleks -

Refleksi
Daripada analisis yang telah dijalankan ke atas bahasa yang digunakan dalam portal rasmi Kementerian Belia Dan Sukan (KBS), dapatlah dirumuskan bahawa bahasa yang digunakan tidak banyak dipengaruhi oleh unsur lain seperti bahasa inggerish dan bahasa nusantara. Saya mendapati bahawa aspek keselarasan vokal agak luas dan memepengaruhi system ejaan. Dalam system ini,kedudukan dan pemakaian huruf vokal telah diselaraskan dan ia dikenali sebagai system keselarasan vokalm yang memepunyai 18 pola suku kata yang mana 4 pola asas yang terkandung di dalamnya. Vokal dapat diselaraskan apabila 2 huruf vokal digabungkan dengan huruf konsonanan dan akhirnya membentuk kata dasar pada bahasa melayu. Jika kata dasar itu melibatkan lebih daripada 2 suku kata, maka hanya 2 suku kata yang

terakhir sahaja yang diambil kira seperti yang ditunjukan dalam hasil analisa. Kata- kata dasar yang terlibat itu juga mestilah kata dasar yang tertutup dan wujud tanpa imbuhan. Selain itu, pengunaan kata pinjaman daripda bahasa serantau juga dapat dilihat dalam portal rasmi Kementerian Belia Dan Sukan. Ini adalah untuk memeperkaya lagi kosa kata dalam bahasa melayu. sesungguhnya masih banyak makna kata dalam bahasa Melayu yang tidak sejajar dengan makna konsep dalam bahasa Inggeris, dan ada kalanya istilah bahasa Melayu harus digandingkan denganistilah pinjaman untuk membentuk istilah tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful