<<

oè‚£]
íée†ÃÖ]<íÇ×Ö^e<°Ï^ßÖ]<ÇÖ

< <íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<Üé×Ãi<‚ãÃÚ<sâ^ßÚ
< <<ì…çß¹]<íß肹^e<íéÚø‰ý]<íÃÚ^¢]
<<
<<
< <êÞ^nÖ]<ïçŠj¹]
<<
<<
< <êÓè†Úù]<†Óée<àe<Üé¿ÃÖ]<‚fÂ<‚Û¦<á^Ûé׉<çe_<V<]‚Âc

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah 


 
 
  ! , 
 
: 7 * .0 6 "# $# %& ' !()* +, - ". , /0 123 14 5
9$: ;< = >#? @$A B# 9* C D , E0 FG ')H 
FG J#0
I G A- ,KA 
CL; MN 9$, ,H . B#O ( ".
6 C  P,! P,! P, A.QH , R 
S . T$U! 
FG C V ,,N# 9W* 1( "X# . YON 
". A( Q
Z[$#
,\ A . ZJU# KU( ]L0 0 9/ ^ \ A<O0 $ \F_ 1( "X# 

6 ` L( 0 a 0 0 G$* YON 
\FG b . R 

P]U 9Q#D* Pc ! 
". 9NI c V A( , 9#$2A d($A * AUG =
: e#U A R 
,# $.0 %& AG fg
,L- `ON. +,H j& ,,H C D
"X# ,9, B#O ( '0 −h
k

m $UX. n?* op# q ,@$Nr n?* R 
dNUX#
" C D PWg# lj ')H
6 B#
2

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

". fL c H G #& +,tN( ^ ')H B#O ( \FG D MNu −s
6 9#$W 9A# U( A
% 9$w 
xUy ,"#zU ". U$: B#( PX A [ −v
d($A * 9 ] 9$w 
+U` ,1{<& 1U# ,B# b . U *
+,H C D !- '0 apr ". U$w 
"# | ,9#$2A 9#$W
6% -  r '& . XU. z,H
I B#

+} ,Iq0 #I $Nr ,2* D >XH , WI * .I zUG "#zU \F_ R 
+U~

C V QU# 'pL , #I $Nr "#zU P( ^ D g# '0 "!( ". , I * UL
66FXG ,<4 1# ,1c.€ %& 9 1{$#

6$! 9#$2A 9#$W "#zU ‚ * Pu
6C: ƒ 1& ,„#„ 1* UL 9W 9.… AQH$# '0 Ep! 

3

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah 

    

+ $ : $ −" #  !
, " : & + " & ' ( ) ' * 
 −  
9

1  5 34 - 
-.
1 *& 3 4 
&7 8 "0 2 

6 2 

/ 0 2 

ˆ ˆ k ‰ Š[ˆ : E† zk g
‡ *
6
ˆ
ˆ 6 ˆZU‰ Nk ‰ ˆ* E† zg
ˆ ˆ k ‰ Š[
ˆ A‹
ˆ ‰ X‰ ˆ* Ezg
‡ :
mk : $†
6Œk
k Š[
ˆ rk 1 /
† Dk ‰ g
m *
6
† V
k † ‰ k '
Ž 9† k G mA q \FG P†‰ Lpk‰ - q:

6

‰ ?k
k ‰ -q

† <‰ ˆ& # 
$† L† pk‰ - q '$

6"k ‰ L† pk‰ - q Y
† $k <k 0k #

e‰ ˆ ‰ k q

P†† Lpk‰ -*

† ?k
k‰e† ˆ ‰

k
P†‰ Lp-‰ q †ˆ < #: E$Q†ˆ Lpk‰ - q +† #k ‰ .k #

6B# “2 ˆ61= 1. ( :KA *6 B# @ 6R A 1A * \,’0 :1{<0k 6 1{<0 :KA * 6KG ,1Q 1‘ :\ ١
eX €$” q , “• 

 @ –D# '0 €$” 61UL ^ \ p* Rz 1A. \D.† :KA *
4

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

ˆ ˆ k ‰ ˆ* P†† Lpk‰ −h :E$Q- Ž7* •

† Dk ‰ g
‡ ˆ* P†† Lp‰ #k '
m −s
Eˆ zk g

6ˆ ‘
6+ˆ k Qk ‰ ˆ* C†
k ‰ +ˆ k Qk ‰ ˆ* C†
‰ UX‰ -k q −—
† UL‰ 0k −v
ˆ ˆ ‰ %& CGj‰ 0k −˜
69{
k k m k * 9 k . ‹
† k
6ˆ k m !
m ˆ* 9k Xm .k %& kA‰ Gk jk −™
ˆ *k 1† m )Hk @
m FG ‰ ?k
6Oš 
k g
k ‰ - q −h

:E$Q-Ž 'm ˆ)Hk  •

6 š Hk 1† m )Hk k k Dm FG P†‰ Lpk‰ - q −s
ˆ
6 šNˆ .† 1mˆ)H k
k UX FG 0‰ k =‰ −v
ˆ
k $.† kA-k q −—
6C#
š ˆ =k 
m ›k =‰ k 'm ˆ)Hk 'œ
ˆ Nk \FG P†‰ L −˜
k Fˆ k am ˆ)Hk 9k ,k L
6š F#
;2$#7
>=<

:A 4 @ ? 
 =
?P†† Lpkk ž #k @p*
‡ Žh

?' Dg PLp# # @p*
‡ Žs
5

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

6PL O4 ^ ]#( Lj Žv
?666 "Ezg * $Lp- q " B# FG T @F Ÿ 2 ".k Ž—

?1{<0 @F   ‡2 
".k 

>B<
? $kA‹ [ . ? Š[ . Ž h 
?" ' Dg" ƒ/ . Ž s

ˆ −9G A q :N. 9/ ^ op# ¡ 9L PL P<O0k Žv
6')H −

6

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

D C
 

ˆ
† † k E = :E k =k 1† ‰Ak † ¢
" :+k m k k 1ˆ k k † m 3k ˆ E$
k k k k #‰ k G† Ÿ0k "‰ k 
O P 


Ž +!. \ "QQQQN 
 7 LM 
 7 ' E F ?
G = IH J K
G * 
 7LM
ˆ Nk [† : 1 / 

š k [
† ˆ J
m 6† #k $ˆ =‰ 0k : 1 † /
‰ k @Š $ˆ Qk 6> ˆ J
m Š[
† ‰ k >
† k
ˆ‰ k 'ˆ z#¥
+ˆ !‰ ‹ 
Qk * O† k † 

k ^ @Š $ˆ Qk : AG @$

@¤ $ˆ Qk *

ˆ
6
: fš ‰ <k *
š k :\ Š[ 6"† !k (‰ 0k ,P† Jk H‰ 0k
ž N‰ -k +† ‰ ˆ Ž C
: E$Q- ,PJ
† (0
k *
ˆ
61† ‰A.ˆ ¦m & C
Š (k 0k dU<0† ,¦m ˆ& C
š (k d<0k −h

ˆ ¤A C
† † k +ˆ ˆ ! 

m ˆ E$
6+k m k k 1ˆ ‰ k k † 3
Š (k 0k −s
‰ %ˆ ˆ& R
ž Jˆ N‰ -k +† ‰ ˆ J#0
: E$Q- 6P
Žfš ‰ <k *
6 $m‰ A "k .ˆ fš ‰ <k −h
6@ˆ k *k ". ¦m k ˆ& C
Š (k 0k † $A 

m 9† A# 
−s
ˆ c ˆ Dm ".ˆ §‰L0k 9† .kX 
9† Xm . −v
6>
k †k k m
7

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

6dˆUWk † ". P† ,k ‰ 0k 9† m ˆ*k k 9† Wk Š −—
;2$#7
>=<
:A4 0 ?=
?> J ".¨ 
0 @$Q ".¨ 
: %& C(0 z~0 Ž h 
6@$Q ".¨ 
PJH ^ I ]#( Lj Ž s 

". ?666"f< @$Q ".¨ 
" B# FG T @F Ÿ 
ˆ 2k 
m k ". Ž v 

?1{<0 @F  2 

>B<
?\[ . ?Žf<k  KA . . Ž h 
?1 / . ? Ž@$Q [ . Ž s 
6PJNU +q ]. Y G Ž v
6@$=− C(0 −f< :N. 9/ ^ op# ¡ 9L PL P<O0 Ž —
:9 A. YzX* 9-œ 9‹ ^ Y ©N ª. Ž ˜ 
…………6C D……… R 
……… C
Š (0
k ,Uw 
C Dm k
8

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah 

 
C
 

R

ˆ
† † k E =: E k =k 1† mAk ¢ 
:+k m k k 1ˆ ‰ k k m 3k E$
k k k #‰ k G† Ÿ0k "‰ k 

( M ,I US 
( IV W
&1 " 
& 
 , 
1 –NU. "I CS
( 5 
G 
  

Ž+!. @ • \ @0
‰

ž H† '
š H† +k k *
6+‰ ‡ k † .‰ +† ‡ !k #† « J 
6+†‰ X‰ k k † !
:
1
E =
:
'k
m
:E$Q-

6R 

›† ‰ m k −hˆ
‡
?lckˆ .k €† +† ‡ !†k - q k S −s
ˆ
ˆ
6Š #
† k ¬‰ #k @Fm 
6e† ˆ ‹
k 
6fˆ ˆ]kX Š[ˆ

9

: 

Š *
ˆ Qk *
:† 

:P† ˆ Qk *

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

:;2$#7
>=<
:A4 0 ?=
? ! * 0# @F ". Ž h 
?op# . pD< 0 Z230 Ž s 
6fX +!# fW

6PQ +!# f]X

6 Q +!# 

6 
 +!# Q

692U O4 ^ ]#( Lj Ž v 
"‰ .k ?666 "fX fW +!# "B# T @F Ÿ 2 "‰ .k Ž — 

?1{<0 @F   ‡2 

>B<
?"f]X " "fW "[ . Ž h 
?" 
"KA . . Ž s 
10

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

?" Q " KA . . Ž v 
6f]L −P= −fW3 −+k m : N. 9/ ^ op# ¡ 9L PL P<O0 Ž —

6# 
66666›:

C A. { 2* op# zH ­N ª. Ž ˜ 
X 

 

ž 0k "‰ k
Y 
1 M X U Z ":E = +k m k k 1ˆ ‰ k k m 3k d‡ ˆmA "ˆ k 1† ‰Ak ¢ˆ k ek 

#[ X I / Q" & @  " 
7
^ U  ," 
7 
: ;H [ \[ 
" & ]= 
" & ] = X  : H ^ U  ,- 

Ž1 –NU." " & @ 

6ƒ† k U‰ #k :« J 
6 1† Nk ‰ <k Kgk .k @0

6Kk-$‰ .k Y
š $k .‰ 0k :1 † /
‰ k 6d‡ k Š[ˆ
ˆ =k 
6 † 

6KQk ‰ #k :« J 
6ƒ‰ {ˆ ‰ #k S
ˆ
6ˆ §
k ‰ <k C
‰ ›‡ 
>
† Gk F‰ #k @0
k k Q‰ 
%&k 1† k k 1† . 1† † G0
11

:I ˆ < š. ( ƒk ˆk-*

:›‡ 
*

† *
:PG
:dk Qˆ *k *

666› 
ƒ† k U‰ #k *

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

;2$#7
>=<
:A4 0 ?=
?"#0 %& ?› 
'$ U# "#F ". Ž h 
?\§= ^ › 
ƒ. PG KQ#0 Ž s 
?› 
ƒ. KQ# @F . Ž v 
?op# . pD< 0 Z230 Ž — 
6\§= ^ 1 . KQ# › 
E .−
6\§= ^ 1 . '$Q# › 
PG0−
61 . KQ# › 
P−
6ƒ{# P† −
6'$ {# E 
PG−

". ? " 6669}} › 
ƒU# " B# FG T @F Ÿ 2 "ˆ .k Ž ˜ 

?1{<0 @F   ‡2 

6666666666 "9}} › 
ƒU# " :B#ˆ 
k ‰ k PL0 Ž ™ 

12

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

>B<
?1 / . " › 
" [ . Žh
? " ƒ- "KA . . Ž s
? " PG " KA . . Ž v
6KQ# −ƒ{# −ƒU#: 9-œ E H ¢ . Y G Ž —
6PG −ƒ{ −dQ* −ƒ- :N. 9/ ^ op# ¡ 9L PL P<O0 Ž ˜  
_ 
 

` 7 


ˆ 'k z]‰ † "
† k E = :E = 1† ‰Ak † ¢
KkA*k "‰ .k " :+k m k k 1ˆ ‰ k k m 3k E$
k k k
Ž6+!. \  " 9mˆ A‹ ^ I U‰ *k 1† k † KkA*k I wˆ !‰ .k ˆ
:E$Q- 6 š kAˆ*: 
,dˆA‰ #k ® KkA*k *
6 AˆU#k ‰ =k ^ I #ˆ {k I wˆ !‰ .k Ÿˆ 0k KkA*k −h
ˆ
ˆ
69k k ‰ Xk !
m 1‰ k k +
m † 
† G*‰ ˆ& KkA*k −s
13

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

6 rk '& I U‰ *k ¦ˆ dˆ A*‰ pk k −v

:E$Q-: Ž "‰ .k  *
ˆ
ˆ
69k mA‹
k Pk <k Ok I 3k Pk k ".k −h
6Zk wkk k,kk U{
‰ ".k −s
61-‰ €† bˆ k €k ".k −v

ˆ ?
69† V
‰ m " "‰ .k " \FG
;2$#7
>=<

:A4 0 ?=
? w!. dA# ". „{ .Žh
‡ ^ I ]#( LjŽs
6{ ! 
 A* B
?"#0 ?w!. KA# "
% - dA# j .Žv

". "?666 w!. KA* "." B# FG T @F Ÿ 2 "ˆ .k Ž—

?1{<0 @F   ‡2 

>B<
14

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

?\. . "KA* " « J. . Žh
9m V? "‰ .k −KA* :N. 9/ ^ op# ¡ 9L PL P<O0 Žs 

 

a 
 

k † k 'm ˆ& :E = 1A ¢ C V Ÿ0 "*  "
+ 1 3 E$ 
-F: "E = +m }† ,1ˆ ˆzk rˆ ^ 1† k k wk Hk I Gk jk Fk <k 0k k ,1ˆ ˆAˆ #k ^ 1† k k wk Hk ,I #ˆ (k Fk <k 0k 
b]
Ždc !A OO $*0 ‘0 \k  "eZ7 = *3c ( dH 
ž <k ".ˆ °!kˆ 
6„‡ Qk O† O† \€† ˆ N‰ #k ¯
‰ ‰ š
6
š † ‰ .k 'š ˆ ‰ .k
š & :K]k ‰ † ƒ† /
m 6 kž Ljk ƒ† /
6  k
‰ k 6K]k ‰ Š[ˆ :k† LF
‰k
k
6E
Š[ˆ
6+š .k 0I , /

6P† k ”
‰ k :« J
 6ƒk [k k
15

:#† ˆ k*

m *
:C
† Gk F

Š *
: $†
† LF
: † k 
k *

: 9† .m †*
:Pk k {k *

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

ˆ k#ˆ { "ˆ #FG
6'
k ‰ k 'm ˆ&
ˆ k,kˆ U‰:† "ˆ #FG
6'
‰ k 'm ˆ&
ˆ J#
k 'm ˆ&
6'
k ˆ .k "ˆ #‰ FG

ˆ k#ˆ { '
ˆ
6'
k Fk Gk *
ˆ k,kˆ U‰:† 'FG
ˆ
6'

:E$Q- 6>D (

:Ž +}
m *

ˆ J#
6'
k ˆ .k 'FG
6'š zk #‰ 0 1 /
: ˆ k * 
Ġ /
6P† cˆ zk rk :Ezg
‰k *

6 †k‘‰ 0k +k }† š k k {k −h

6w! 
%ˆ& ›† ‰ Gk jk +m }† Y
† p‰ [m $kk - −s
ˆ k +m }† ›† ‰ Lk 0k −v
6›† *‰ 
:;2$#7
>=<
:A4 0 ?=
?1zr ^ P { j . ?1A# ^ + 1 3 dA P { j . −h
?CGF P { @0
± ^ ?# + 1 3 dA P { # @0
‡ ^ −s

?CGF # %& 9!A * + 1 3 dA E = j . −v
16

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

k '&": + 1 3 dA E = −—
? ² . "dU.0 $Lj ( "#FG
? J#0   ¥ ( ²0
6E { # e 9.( ^ ]#( Lj −˜
+ 1 3 1$ '0 1A ¢  ": "B# PL0 −™
66666666 "6#( F<0
6666666666 66666666666CGF # :9 A. YzX* Y ©N ª. −³

ˆ 6666666666 , ! 

6+,} ¥

+ 1 3 E$ F<0" B# FG T @F Ÿ 2 "ˆ .k −´

?1{<0 @F   2 
". ?666 "#(

>B<
6?\[ . ?"$LF " ON. . −h
?"K]" ƒ/ . −s
?" " [ . −v
?" Ezg" " " ƒ/ . −—
6+} − ( −Ezg − :N. 9/ ^ op# ¡ 9L PL P<O0 −˜
m " P<O0 −™
6' k ‡ k.† 'FG :9‹ \FG " '&
17

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

?"P {" "F<0" « J. . −³

X 

 

ˆ
† † k E = :E k =k 1† ‰Ak ¢ 
7 " :+k m k k 1ˆ ‰ k k m 3k E$
k k k k #‰ k G† Ÿˆ 0k "‰ k 
g  7 ;H h  Ki# 7 eZ j
Ž1 –NU.) ";#f
: E$Q-6 9$3$ 
" . " \FG 6666dˆU‰ *k *k .k *

6 C†
† UX‰ -k . C†
† UL‰ 0k −h 

 ' # 7 l #  3 # 7 k: % - E = −s
n m
ˆ
6 † ˆ* kA.k 1† † /
‰ k :§‰
† k A 

k \ˆ §ˆ ‰ =k ƒˆ [ˆ $‰ .k ^ + 1 3 d‡ ˆmA ›† ‰ *k ' L*
6 'œ
† U!‰ † : 9† [k ‰ 
6 µ
š #k ˆ : , / 69Qk #ˆ 
k ,' k
m *
18

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

;2$#7
>=<
: A4 0 ?=
6 , [$. *k 69A‹ µ # ". 9[ @$A w! 
^ −h

?+ 1 3 dA ›* ' L "#0 −s

?\§A. 1U* * @F ƒ[$ 
+ 1 3 dA >3 jz* −v
". ?" …@§A. dU* * . " B# FG T @F Ÿ 2 ". −—
?1{<0 @F  2 

>B<
? , / . ?" 9[ " KA . . −h
?"§A. " ƒ/ . −s
6A ". 9/ ^ 9$3$ 
" . " P<O0 −v

19

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah 

C
 

7 


ˆ
ž
1ˆ ‰ k k m 3k E$† k › :E k =k 1† ‰Ak ¢
‡ AWk }k ‰ .k Ÿˆ 0k "‰ k
k k @$k
Ž +!. \ " o & * &p , ,*U 
E F *&G W , " :E$Q# +k m k k
6‡ k #† ® 

m 3k *

6§ˆ ‰ Qk ƒ/ : $
† † Q† *
ˆ k ® ek {*
6 R$
š † {† 
6e† ”
k k
‰
;2$#7
>=<
:A4 0 ?=
? , R$‹ $Q %& +X( . −h
6$Q %& " d,A ^ I ]#( L
‰ j‰ −s

". ?"666$Q %& $- q " B# FG T @F Ÿ 2 ". −v
?1{<0 @F  2 

20

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

>B<
6"$Q " O† k N‰ .† . −h 
" P‰ <ˆ O‰ 0k −s
69/ ^ " 3 
Z
 

X + 


ž !. "* ˆ k "k 
+ Y
" & ' ( ) ' * 

4 + ": E = 1A ¢ O$
† ‰ k
‰ ‰
? K= 
& $ Q"o Z$ ( r \W

s [ :Y 
" :$ ?' EF ?
G = 5 @ O 
K= : & + 
" :$ ? K= 
U+ t a o f
Ž1 –NU.  " 5 
& $ "Q  
* 
G " :$
s [ :Y

6 ,ˆU=‰ k ^ @0

6 Š †k 
†

ˆ k 
^ z,†Uk Vk
ˆ 6 z,ˆ k ˆ& '
ˆ 
† Q† † ‰ :\ Š[
6¶$
k ‰ † !k (‰ ¥
†‰

: ,ˆU=‰ k † 
m k *
ˆ kˆ$*
: '
k
:"#‰ kk $
k Š ˆ**

ƒ/
6 š k *‰ 0k :§
‰ k 6 *k , š *k :"ˆ #‰ kˆ$
†
k §
‡ k ƒ† /
Š k #k @F
21

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

6š k k *k :
ˆ :
ˆ ˆ ^ E kUQ
6 P 

m k 

O† ,‹*

š † : 
6E† pk !‰ #k ®
6E¨

k *
Ek p

ž
? k $‰ k ‰ 
@Š 0k −h :E$Q- Ž@ 0k *
k ©k C V
ž
? †#†ˆ - UL
@m 0k −v ?›‰0k ž k *k @‡ 0k "‰ .ˆ −s

;2$#7
>=<
:A4 0 ?=
C(0 dG $.0 9}} O$ !. "*q + 1 3 E$ Lj −h
?dG . 6 %& $.
?" 
,FG E = ". ? "ˆ %& C(0 P @0" −s
,U=  PJH ^ I ]#( Lj −v
6"#$ * PJH ^ I ]#( Lj −—
6 P ^ O ,‹ PJH ^ I ]#( Lj −˜
". ?" 666 %& C(0 P @0 " B# FG T @F Ÿ 2 ". −™
22

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

?1{<0 @F  2 

>B<
? " ,U=  " ! 1 1$= ^ "k k " KA . . −h
?\[ . ""#$ * " KA . . −s
? " "#$ " KA . . −v
? " P ^ O ,‹ " KA . . −—

6C
Š (k 0k −@0 
−Ep :N. 9/ ^ op# ¡ 9L PL P<O0 −˜
? " P " ƒ/ . −™ 

u 
O 
 

23

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

†
" : + 1 3 E$
E = :E = 1A ¢ 'k zk ]‰ † "‰ k

Ž@ • \ ) ""@ &  ,-v 
 
 & O  7 3I J

ˆ
:E$Q- 6+‡ : . 6 +
š k- : 
6+† ‡ k #†

®+k k *
69k m ˆ*k k 9k Wk Š Ÿ0k dAˆ m k −h

6‡ 3k 0† >
k ‰ Lk dA‰ ‡ k ,j† U0† # −s

6n -v 
 
 &  

k k:% - E = −v

:E$Q- 6 +š Š k -k : 
6+‰ m k -k :. 6 +† m k Uk #k ®
+k m k -k *
6fš Wˆ 3k 0 9k m ˆ*k k 9k Wk Š ›† ‰ m k -k −h
ˆ ¥
ˆ 9k Wk m +† m k -k 0k 'œ
k 0 −s
69k #m „ˆ w
ˆ
6š kNˆ .† am ˆ)Hk ˆ k m !
m k Ok k = +‰ m k -k −v
6 +†‰ X† Jk H‰ 0k

:;2$#7
24

:+†‰ Lf† ‰ <k *

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

>=<
:A4 0 ?=
61 - '4Q + - PJH ^ I ]#( Lj −h
66666666666 "6". +Lf<: "B# PL0 −s
". ?6666666666 "". +Lf< " B# FG T @F Ÿ 2 ". −v
?1{<0 @F  2 

>B<
? "+Lf<"KA . . −h
6+k m ,+k m - :". 
. « J 
Y G −s
6N. 9/ ^Ž+k m  Ž+k m k- ". L P<O0 −v

25

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah 

w 
 

x Ka †
, ":+ 1 3 E$
E = :E = zk ,‰† Ak ¢ k k † "ˆ *‰ "‰ k 

ŽOO $*0 \) " { IH J |* 
3} 
  , M 
 y *O#z
ˆ
dA kˆ A.k :0‰ 6“
k † †… R† 

‡ dA kA.k :E$Q- 6ƒk‰ A.‰ :. 6ƒk† A‰ #k

®ƒkk A.k *
6 ˆ“† †… "k .ˆ R† 

‡

60ž k .‰ ƒ† /
‰k

ˆ ˆ † *† ^ "m `k† † 3k @0
6"m † ·k P† Jk H‰ 0 "m `$ 

† !‡k A*

:"m † ·k fš ‰ <k "m `$
† † † *† *

:;2$#7
>=<
:A4 0 ?=
?w! 
^ - '0 0 €$”0 −h
?w! 
^ - '0 0 ,U* ^ - '0 :0 PJH0 z~0 −s
6w! 
^ 0 
3 €${ ^ I ]#( Lj −v
26

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

‰
666666666666 "6$ A| q " :B#
PL0 −—
?op# . pD< 0 Z23 0 −˜
6{ ! 
^ ". !A ƒA −
6{ ! 
^ ". !A ƒA q −
6PJH0 w! 
^ 0 
3 −
6PJH0 ,U* ^ 0 
3 −
‰
". ?666……666666 "$ A| q" B#
T @F Ÿ 2 ". −™
?1{<0 @F   2 

>B<
? !A ON. . −h

ˆ
," "‰ .ˆ " 9‹ ". F( 6" E$<
". D 
# 

ƒA." −s
k
†

"6 E$< " 9L ¯[

27

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah 

x 
 DC
 

†
:" + 1 3 E$
E = :E = 1A ¢ k k #‰ k G† Ÿ0 "‰ k 
)N  

 7 t rH \) 
M ,F 8 * + 0 / r\
–NU.) " d ~ 

= 7 IH J b ] K Ž1

ˆ š 3 @0k :
6š k(
k
‰ 

š 3k *

6@Š $ˆ k mA †w! 
@‰ 0k :FG @ˆ wˆ !‰ .k *
6\ˆ fˆ ‰ ©k ^ @0
:\† $k ˆ zk ˆH*
‰
ˆ
ž 3 9kˆ c .ˆ ".ˆ P† Jk H‰ 0 1H š 3 69k Xm ˆ* @F : †w! 
* 
w! 

^ 
k
‰
k
† kk

Ž 1@‡ $ˆ k kA

:E$Q- 6 ›š ‰ k kAG† "Fk Gk "6 Fk Gk @ˆ wˆ !‰ .k *
?\ˆ Fˆ Gk lk ˆUk Qˆ (k ^ j . −s
6Fk Gk k ;
k HOk F‰ <† −h
?FG l†k A*‰ R† † ‰#k j . −v

:;2$#7
28

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

>=<
:A4 0 ?=
?"FG @w!. "7* O 
. −h
?@$A w! 

k "#0 −s
? w! 
"#0 −v

? op# . pD< 0 Z23 0 −—
6\$ zH 3 >0 ". PJH0 @$A w! 
^ 3 − 
w! 
q& \$ zH 3 >0 ". PJH0 @$A w! 
^ 3 −
6 
6@$A w! 
^ ". PJH0 w! 
^ −
6 w! 
^ ". PJH0 @$A w! 
^ −
:9 A. YzX* Y ©N ª. −˜ 
w! 
q& \$ zH 3666666 ". PJH0 @$A w! 
^ 3 −
6 
w! 
q& \$ zH 3 666666". PJH0 w! 
^ 3 −
6@$A
29

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

6@$A w! 
^ 3 666666". PJH0 w! 
^ 3 −
6>#? @$A w! 
PJH ^ ]#( Lj −™
". ?666 "@w!. ^ 3 "B# FG T @F Ÿ 2 ". −³
?1{<0 @F   2 

>B<
? "\$ zH "KA . . −h
6 U ƒ= r& +q q ]. Y G −s
:PXg * 1D[ ,O * op# zH ­N ª. −v
66666666666666>0 @A

6' ( "* ‘0 A , 1A ¢ f*„ "*  B#( ^ zL Ž1

30

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah 

 
C
 

x 
 R

ž !. "ˆ * ˆ k "k
1 3 E$ E = :E = 1A ¢ O$
† ‰ k ‰
‰ ‰

ˆ ‰ #† Y 
 , 
€ x 
7 7 :y= Y 
& $ Q" mk A Pk <k Ok I ‰ rk ˆ* † ?
k .k "‰ .k " : +

Ž+!. @ • \ ) "Q; #f 5 J a ‚ ƒ „ '
6Y
š $‰ .k : 
6Y$
† † #k

®Y
k .k *

ˆ Nk +ˆ 6† ?
ˆ ‰ #† :« J 
6% k -k I X#
ˆ k 1† k k {k
Pˆ 
† ‰

: I ‰ r ˆ* k 
k ‰ 0k *

ˆ ‰ .† $k G† k Y
6š ?
‡‰ 9ˆ k (k ^ Y
k .k @0
k .k ,ˆ ?

ˆ ‰ #† Y
:† ?
k .k *

6+m† A,k {k _ O† † 

ˆ ‰ .†
6š ?

: m† A*

:;2$#7
>=<
:A4 0 ?=
? L?. Y . ". %& 9!A * + 1 3 dA E = j . −h
31

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

?" A P<O r ˆ * ?#† Y . "." :FG E = ". −s

?"9A‹ P<O r ˆ * ?#† q Y . "." :FG E = "." −v
6KA 
FG ^ ]#( Lj 69A‹ ? 
P<# q −—
‰
6666666666666666 "6?#† Y . "." :B#
PL0 −˜

:9 A. YzX* op# zH Y ©N ª. −™

69A‹ P<O r ˆ *66666 Y . ". ,6666ˆ * ?#† Y . ".
". ?" 666 * ?# Y . ". " B# FG T @F Ÿ 2 ". −³
?1{<0 @F  2 

>B<
?" r * 0" KA . . −h

"60"". P N + « J 
Y G −s
?" A" 7* O 
. −v

"6 Y ." ". 
« J 
Y G −—

32

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

x 
  

 X 

ˆ
Pš {† k +k m k 1ˆ ‰ k k † m 3k dm ˆmA Kk-0k :E =k 1† ‰Ak † ¢
k k k k #‰ k G† Ÿ0 "‰ k
ˆ
k † k Ep!k Hk 6ˆ w! 

k † k # :E Qk Hk −,Kk ‰ 0k 
E$
%& bˆ O† $Q† #k šc ˆ =k ¦ ek ‰ k ˆ E$
ˆˆ
\† k Ok % k zm k Hk 61† k x
k <m k Hk 61U‰ *k ^ ‡ k #† '‰ 0k 1† k x<‡ k #† '‰ 0k + 1 3
ˆ " :E = 6+ k k :E = 6" ? k‡A ƒ† !k- P‰ Gk : "E k Qk Hk
Ž+!. \) " C
‰ {pH
k
k ‰
š k -‰ & :† k 

6'
6op#k « J 
6k {k :
K-0k
‰
6dš ‰ † :ƒ‹ 6† k ‰ k :B¨ 

k 61ˆ ‰ kA‰ k ˆ* Tk #k q "‰ .k : : Kk ‰ 
ˆ Nk +ˆ 6 š O =ˆ : 
6 ‰=† :.: 6 O$Q† #® O =k
6 šc ˆ =k :Pˆ 
† k k
† ‰ k k †
ˆ
ˆ ˆ
ˆ
6x
š <k‰ -: 
6x
† <‡ k #† :« J 
61‰Ak dˆ ,m‰ A k ‰ *k 1H 1† k 'k j0k : ^ 1† k x<m k
6E‡ k :. ,%m $k #† « J 
6k *k O‰ 0k :

ˆ :. 6 C
ˆ † :« J 
6 Om :
69š *k {k ˆ& : 
6C
‰ {0
† ”
† jk @‰ 0k :
6'

33 

Fkk L
%m k

k {k 0k 
† k‡A

:E$Q- 6Ž mk


Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

ˆ
6w! 
%& ›‰ Gj
k 'j › ‰ k
−h
ˆ
6ݠ (
‰ Hk 9k w
k UkA ›† #‰ 0k k m
−s
6dU‰ *k %& 1† -† $‰ k Ok @ˆ k *k R† 

‡ k €k m k
−v
Rk 

k k Vk @‰ 0k :
‡ ›† ‰ pk k :E$Q- Eš ¨k † : 
6E† pk !‰ #k :« J 
6C

6 I * kULˆ

Ek pk k

:;2$#7
>=<
:;… ;&ƒ+ ?=
?:" 
,FG E = ". −h

"6 w! 
%& bO$Q# c = ¦ e − "
6?" A ƒ!- PG − "

"6C{pH − "
PG ?j 
? + 1 3 dA ". K P{ CV j . −s
?1U© + 1 3 dA –Q(
?B# ^ A * O 
. −v
34

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

? "C{pH " + 1 3 1$Q* O 
. −—
‰
666666666666 "6K0 P{ + 1 3 dA K-0: "B#
PL0 −˜
?B# FG ". NU!- j . −™
P{ + 1 3 dA K-0 "B# FG T @F Ÿ 2 ". −³
?1{<0 @F  2 
". ?666 "K0
>B<

"6K-0 "". 
« J 
Y G −h
"6O$Q#" ". P N + ¢ 
Y G −s
?" FL ^ 1 x< " KA . . −v

"6 {0 " ". . 
« J 
Y G −—
6 U/ ^" m k
" P<O0 −˜

:T< ,W3 " Kk ‰ 0k "9X* 9-œ P‹ PL0 −™
6666666666666666666 !A q¨G −

666666666666666666666$ FG −
666666666666666666666660 
\FG −
6666666666666666666Oq q¨G −
35

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah 

_ 
 

 ` 7
x 


ˆ 9k gc ˆ k "k
ž 

kk P†Š L " :E = +k m k k 1ˆ ‰ k k m 3k dˆmA " ,‰Ak ¢
‰
k k

Ž1 –NU.) " š k (k $k ,† Hk kk X‰ 0k

6 
† ? 

†‰

: 
† ?
km *

ˆ 
† Xˆ !‰ #† : « J 

6 1LO& 1Q CGj
k @0 k '‰k Xk 1Uk k { :
† k… 1† -X0*
ˆ Nk +ˆ6
6š Xˆ !‰ .† : P
‰
:;2$#7
>=<
:A4 0 ?=
6KA 
FG ^ ]#( Lj 6 ( X!. PL −h
66666666 "6 PL " :B# PL0 −s
". ? " 666X0 PL " B# FG T @F Ÿ 2 ". −v
36

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

?1{<0 @F  2 

>B<
? ? KA . . −h
6N. 9/ ^ " X0 "P<O0 −s

x a


ˆ ž 0k "k 
7 L , " :E = +k m k 1ˆ ‰ k k m 3k d‡ ˆmA "ˆ k 1† ‰Ak ¢
‰
k k ek 
 

Ž1 –NU.) " " l #
? 
† ^Z 3 =
G † 7 "J ?
ˆ š
+
† ‰ 6 'z#&

ˆ :« J 
6 Ž".0‰ 0k :130 ".4*
: 
6 "‰ .4ˆ : . 6 "† .¨#
k k
k k
ˆ :Pˆ 
ˆ Nk 
"š .¨.
:E$Q- 6%k ˆ&

:@0: ŽKmU(k *
6ƒk {ˆ ‰ 0k KmU(k kAG† e‰ ˆ {‰ ˆ −h
ˆ ˆ
6k $k ,‰ Qk ‰ k 
k ‰ 0k KmU(k ‰ tkU‰ −s

37

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

ˆ
6Rk k ‹
k ‰ ƒk k !k‰ - KmU(k Pˆ ‰ Nk "k . “‰ ‰† yk q −v
ˆ 
ˆ
Ž6 š $A.
P† ‰ N
† " KmU(k " k ‰ *k «† J 

ˆ
:E$Q- 66C
Š u† ® C
m (k 0k *
ˆ
ˆ
6Ÿ0k k d.‡ 0† C
61† k $† k k k C
Š (0† −s
Š (0† −h
:;2$#7
>=<
:A4 0 ?=
?. L z#& P{ ".¨# KU. −h
6+! 
\ <0 +! 
C(
‡ ${ ^ ]#( Lj −s
666666666 "6+L(0 ".¨# q " :B# PL0 −v
". ?66666 "+L(0 ".¨# q "B# FG T @F Ÿ 2 ".k −—

?1{<0 @F   ‡2 

Ž 
38

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

6C(0
m −".4 −KU( :N. 9/ ^ op# ¡ 9L PL P<O0Žh
"6"k .k 4 " ".ˆ 
. « J 
Y GŽs

6666666666KU( ".¨ q :9‹ \FG PL0 Žv

x 
 X 
 

ˆ ž 0k "k
"† .ˆ ¨‰ #† q " :E = +k m k k 1ˆ ‰ k k m 3k d‡ ˆmA "ˆ k 1† ‰Ak ¢
‰
k k ek
ˆ Ak \ˆ k k k \ˆ ˆ ˆk "‰ .ˆ 1ˆ ‰ k ˆ& C
k 0k KmU(k +†‰ L †(k 0k
Ž1 –NU.) " /
k ‰ 0k R m
m (0
k '$L
6 † k

ˆ
m k k –† k D‰ #† 6I fˆkL ‰ 0k ' k
k L I fWˆ 3k ž (
Kk]‰ † kˆ LF
k k† "‰ .k P†Š L

:ˆ$
k *

: †k $k *

6ƒk ‰ ‹
k 

:E$Q-: Ž ˆ /
k ‰ 0k *

k † /
6'$
k ‰ 0k k† mDŠ ¹
k k (k −h

6
k ˆ /
k ‰ 0k mk D R† 

‡ Ek pk k −s
39

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

ˆ $mU º N
ˆ ‰ 0k ". FG
Ž6L
‰
;2$#7
>=<
:A4 0 ?=
6KA 
FG ^ I ]#( Lj 6'z#¥ ". + 1 3 dA C( −h
66666666 "6'$L0 KU( +L(0 ".¨# q " :B# PL0 −s
:9 A. YzL op# zH Y ©N ^ ƒ[ −v

Ac *4 "‰ .ˆ 66666666666C(
m 0 + 1 3 dA
Š 6666666666KU( ".¨ q
6 /06666666666 Oq0

? " 666'$L0 KU( +L(0 ".¨# q " B# FG T @F Ÿ 2 "ˆ .k -—

?1{<0 @F   ‡2 
".

>B<
? " $ " KA . . −h
6N. 9/ ^ " '$L0 " P<O0 −h

": /0 " " '$ /0" 7* # zH Y ©N ª. −v
40

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

6666666666 D
“< −
†

6………………6k .„ ›p −
ˆ
6666666666666666.„ 
›m − 
C
 

 7
x 


ˆ
ˆ
ˆ
"k *‰ "k !k 
k +k m k k 1‰ k k m 3k dŠ ˆmA Pk m =k :E k =k 1† ‰Ak ¢k k k #‰ k G† Ÿ0 "‰ k
ˆ mˆ U e
ˆ k
ž ˆ* (k "† *‰ «† k =‰ \† k‰Aˆ k zk ,‰† Ak ¢
m : E k Qk Hk 6 I !ˆ {k dŠ 
I ?
kk k ¦ '&
k k ‡
: "E k Qk Hk + 1 3 E$† k 1ˆ ‰ k & k tk kAHk 6I (k 0k +‰ ,‰† A.ˆ ›† ‰ m =k .k ˆ k $k ‰ "k .ˆ
Ž1 –NU.) " +‰ (k ‰ #† q +‰ (k ‰ #k q "‰ .k

6Pk N‰ D‡ ›† ‰ m =k E$Q- 6 Pš ˆQ‰ -

: 
6P† ‡ Qk #† ® Pk m =k *
ˆ
ˆ
ž ˆ* ( "† *‰ «† k =‰ \ k‰Aˆ k *
:E k 
† \FG :e
k ‰ ˆ $k Tk <‰ 0† 9š ].‰ 0k \FG6 E 

ˆ k kw! 
›† ‰ <k Ok −h
6ƒk† L‰ #k † .¥
6fš Wˆ 3k k0k ›† w‰ wk (k −s

41

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

ˆ g
m ^ ¬ˆ ‰ |k ›‰
6«ˆ 
k 0k 0‰ k Q‰ -k q −v
ˆ: . 6 9š ‘
ˆ *
6fW 

+
( 

:
E$Q6
+
( 

: 

6
+
( 

#
®
+
(
k
‰
m
k
k
k
k
‰
‰
‰
‰
k
†
‰
k
k
k
š :
6E (

I ! {*

6‰ t† ‰ :. 6† t† ‰A#k ® k tk k *

ˆ ?
ˆ ‰ k ‰ ˆH † „ˆ ‰ k dG 9† m V
6
‰ m " "‰ .k "\FG :+‰ (k ‰ #† q +‰ (k ‰ #k kq "‰ .k *

:E$Q-

6Z‰ w‰k A#k ‰,kˆ U”
‰ k "‰ .k −h

ˆ 3
69k mA‹ ˆP‰ <† ‰#k I 
k I k k P‰ k ‰ #k "‰ .k −s
ˆ ‰ #† "‰ .k −v
6 mk A P
ˆ ‰ <† ‰#k ˆ* ‰ ?

6 I w‡ k Uk .† @‰ 0k

:1& k tk kAHk *

m *
6'm ˆ& +† ‰ ˆ" I ?
k k k " AG :666I ?
k k k ¦ '&
ˆ ,† w‰ ‰ ˆ KˆA‰ .
6E$
:+‰ (k ‰ #† q*
k
k
;2$#7
>=<

:A4 0 ?=
42

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

? + 1 3 dA 1m = @F ". −h

?"! Pm = .A + 1 3 dA ƒ. ' L @F ". −s
?"! Pm Q#† + 1 3 dA T0 .A «= E = j . −v
? «=ª + 1 3 dA E = j . −—

?KU. ?" 
?FG E = "‰ .k "6 (0k +,A. ›= . $ ". ? ¦ '&" −˜

?KU. ?" 
?FG E = "‰ .k "6 +(#† q +(# q "." −™
?«=ª +L −³

?"! ". −´

ˆ ? «= ". −»
?$G 9= @0 "‰ .

?B# FG ^ NU!- j . −h¼

666666 "6"! + 1 3 dA Pm = " :B# PL0 −hh

+ 1 3 dA Pm = "B# FG T @F Ÿ 2 ". −hs

?1{<0 @F  2 
". ?6666 ""!

>B<

"6+(# "¢ ." t Pm = "« J. Y G −h
69 $ q ]. Y G −s
43

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

69V? " ".− "t −Pm = :N. 9/ ^ op# ¡ 9L PL P<O0 −v
m :9 A. 9X* op# zH ­‰ N ª. −—
666666666666¦ '& 

x 
 X +Z
 

†
: "+ 1 3 E$
E = :E = zk ,‰† Ak ¢ k k † "ˆ *‰ "‰ k 
' ,F " 
F , - = r a o „ : ` 
‡ ( d \ 
+ ‚ @ ‰ 

d$ F ,' * 
 - = 
e# 
 
ZF ,r\W 

,r3‹
}
6Ž@ • \ "- 
P 7 d*) ,Š1 ~  

6š kAˆ*: 
6"ˆ *‰ ˆ :† . 6dˆA‰ #k ® KkA*k *
ˆ
:E$Q- 6E$,† w‰ 
:dA
k d½ A‰ .k
k *† *
ž A 9kˆ c .ˆ Pk =k †w! 
FG dA* −s
?l†k U‰ *k dA
*
KU.

s
6
9k
†
‰
k
k
k †
ˆ ¾
ž ¾
Ž+† c ˆ k Ok , / 9š .k k Oˆ  6+c O e
:e
‰ k k k @‰ 0k
‰ k k k *
6š Ok ,k rk

ˆ
R† 

‡ k =k 0k ® š. ( k =k  š =k ˆ& k , 9š .k =k ˆ&
44

ˆ *
: 
6 †,k g‰ #k ® k,r
ˆ
: 
6+
† Q#† ® k =k 0k *

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

ˆ :. 6 o¨#
6š kU#ˆ& : 

6 Y4
†
†

6°½ (k

6 š k 3ˆ k 6 š $‰ 3k

Ž6I . ˆ (k

:« J 
6KDk ‰ 0k : Kk-4*
: 
6°Š u
† k S °m (k *
: 
† $† #k ® k 3k *

;2$#7
>=<
:A4 0 ?=

ˆ dA*: " ! 1 E = −h
e… +c zH 6" e¾ ¥

ˆ , dA* dU
? ¥

ˆ dA*† " :B# PL0 −s
666666666 "6e¾ ¥

ˆ dA*" B# T @F Ÿ 2 ". −v
". ?666 "e¾ ¥
?1{<0 @F   2 

>B<
:9-œ E H ". 
« J 
Y G −h
6 3 −°( −K-4 − =0 −,r −KA*
45

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

?\ * @0
½ ?' J. P= op# ,r @0 −s

? AG " e¾ " O . .666 "6 9!¾ ¥ dA*" −v 

O 
 

-x
ˆ k #G Ÿˆ0 "k 
&M (  &M ŒG " :E = k E$† k 'k 0k 1† ‰Ak ¢
‰
k k k‰k † 
Ž
Y@ 
2 ,r* 
;  F ,‹#f 
U 1 , M r a  ,d\ 

aG : `H ‡
Ž1 –NU. I Q" `O 

š Q† († 1 /:
6 ¶$
–Š 
k *
ž k <ˆ e† ¾
eš ¾
Ž E š k <ˆ , † /k 9š ‰ <k  E
‰k *
‰ k @0 :
š H† Ok k *
KA * " Ok k " .0 6 š Ok k ˆ : 
6O† $ † #k :« J 
6 \k €k :‚# 

'
k

"š Ok $‰ k " \H
"ƒk {k k "
†

ˆ
ˆ
6Z
† 2
m :\ Š[ 6¿k ‰ .k 1 /:

ˆ

š k -‡ : 
6ƒ† ˆmU#k « J 
6\† k k k k k :
46

‚# 

† 
k ¬ ƒk k -m ˆ

*
*

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

6„† c kˆ A{k , / 6›† ‡ 
: 

† € kk A‹
k 

*

ˆ † ® 
. 6C
† ”
k {k 0k

*

6O½ k : 
6OŠ † #k :« J 
6
k {k 0k :
ˆ :
69š *k {k ˆ& : 
6C
‰ {0 

$† L† p‰ k ˆ +,k† U‰ k Vk j& :R m
† $‰ k Ok :E$Q- 6" k Ok " .:
k A Y
ˆ k
6eš V

Om k

* 

† $k ‰ k 

*
6k k‰Aˆ

ˆ Nk +ˆ 6 R Dk † 
6eˆD # ®eDk k
:Pˆ 
š
† ‰k k
† ‰
6›
š ˆ gk‰ - : 
6›† ‡ gk #† :« J 
6 lk ‘
† k ‰ #k : 1† E = :ek ˆV k ›k ‡ r

*
*

;2$#7
>=<
:A4 0 ?=
?+! 
 +! 
–( . −h
dU e… E … \FG zH " e¾ +! 
 +! 
–( " : dA E = −s
? dA GLj
? ! O >L −v
eV ›g- KA . . −—
47

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

?„c A‹ ƒU "#0 %& −˜
? " $ 9* {& " KA . . −™
666666 "6e¾ +! 
 +! 
–( " :B# PL0 −³
? " 6666e¾ +! 
 +! 
–( " B# FG T @F Ÿ 2 ". −´
?1{<0 @F   ‡2 
".
>B<
?ƒ{ KA * "O " . . ?\. . ? " ‚# 
O " KA . . −h
?\. . ? " ¬ ƒ- " KA . . −s

"6 {0 " ". 
. « J 
Y G −v
"6eD " ". P N + 
« J 
Y G −—
? , / . ? " € A‹ " KA . . −˜

"6›k r
m " ". 
« J 
Y G −™

+! 
 +! 
–( " :+ 1 3 1$= ^ " e¾ " O . . −³
? " e¾
?\[ . " ‚# 
" ƒ/ . −´
?" – " ƒ/ . −»
48

Arabic Lessons in Hadith, Level 2 – Islaamic University of Madeenah

:N. 9/ ^ op# ¡ 9L PL P<O0 −h¼
6eD − {0− € A‹ −O 
EO ' -*O 

49

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.