ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္Uီးပိုင္လီမိတက္

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးUီးပိုင္လီမိတက္ကို
စည္းခဲ့တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးUပေဒမ်ားျဖစ္တဲ့

Eၿပီလ(၄)ရက္ေန
၁၉၅၀ခုႏွစ္

့၊

၁၉၉၀ခုႏွစ္မွာဖဲြ

AထူးကုမၸဏီAက္Uပေဒနဲ

ကုမၸဏီမ်ားAက္Uပေဒျပဌာန္းခ်က္ေတြနဲ ့Aညီ Uီးပိုင္လီမိတက္ကိုဖဲြ ့စည္းထူေထာင္ျခင္း ျဖစ္ တယ္။
Uီးပိုင္ရည္ရြယ္ခ်က္
(က)တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္၄င္းတို ့၏မွီခိုသူဇနီးသားသမီးမ်ားသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး
(ခ)စစ္မွဳထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို ့၏မွီခိုသူဇနီးသားသမီးမ်ားသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး
(ဂ)ျပည္သူလူထုသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးAားAေထာက္Aကူျဖစ္ေစေရး
(ဃ)ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖံြ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွဳကိုAေထာက္Aကူျဖစ္ေစေရး
စတဲ့ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားျဖစ္တယ္။
Uီးပိုင္ဖဲြ ့စည္းပုံ
Uီးပိုင္လီမိတက္မွာ Uေႆ်ွာင္Aဖဲြ ့နဲ ့Uကၠဌရုံး(ဒါရိုက္တာAဖဲြ ့)ဆိုကာ
မူ၀ါဒနဲ ့လုပ္ငန္းကိစၥ မ်ားကို ဖဲြ ့စည္းပုံႏွစ္ရပ္နဲ ့ခဲြျခားထားတယ္။
Uေႆ်ွာင္Aဖဲြ ့
၁။ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ(ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္) နာယက
၂။ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေAး
၃။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေAာင္လွဳိင္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလညွဳိႏွဳိင္းေရးမွဴး)
၄။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးUာဏ္ထန
ြ ္း(ေရ)
၅။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမတ္ဟိန္း(ေလ)
၆။ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းထိုက္(တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးAရာရွိခ်ဳပ္)
၇။ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွေရႊ(တဲဖ
ြ က္စစ္ေရးခ်ဳပ္) တို ့နဲ ့၂၀၁၀ခုႏွစ္Aထိဖဲြ ့စည္းပါ၀င္ေနတယ္။
Aရပ္သားမပါတဲ့Uီးပိုင္ဒါရိုက္တာAဖဲြ ့
၂၀၀၀ခုႏွစ္၊ဇြန္လ(၉)ရက္ေန ့မွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့Uီးပိုင္လီမိတက္ရဲ
့(၁၁)ႀကိမ္ေျမAရပ္ ရပ္ဆိုင္ရာႏွစ္ပတ္လည္Aစည္းAေ၀းႀကီးမွ
Aဖဲြ ့၀င္(၁၂)Uီးပါ၀င္တ့ဒ
ဲ ါရိုက္တာAဖဲြ ့ကို ဖဲြ ့စည္း ခဲ့တယ္။
၁။ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၀င္းျမင့္(နAဖတြင္း၃)

Uကၠဌ

၂။ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၀င္းလွဳိင္

မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ

၃။ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ညိဳ

Aဖဲြ ့၀င္

၄။ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္း

-

၅။ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ၾကည္၀င္း

-

၆။ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေAာင္သိမ္း

-

၇။ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ခင္ေAာင္ျမင့္

- (ယခုျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္Uကၠဌ)

၈။ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေမာင္Uီးလြင္(ေရ)

-

၉။ဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ေမာင္တင့္(ေလ)

-

၁၀။ဗိုလ္မွဴးႀကီးဘထြန္း(ၿငိမ္း)

-

၁၁။ဗိုလ္မွဴးႀကီးေAာင္ႏြယ္(ၿငိမ္း)

-

၁၂။Uီးမ်ဳိးညြန္ ့

-

Uီးပိုင္လီမိတက္ရာထူးလုပြဲ
နAဖAတြင္းေရးမွဴး(၃)နဲ
့Uီးပိုင္လီမိတက္Uကၠဌျဖစ္သူဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၀င္းျမင့္ကိုစက္တင္ ဘာလ၉ရက္၊၂၀၀၁ခုႏွစ္ေန ့မွာ
ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ပစ္ကာ

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေAး

ေရး၀န္ႀကီးဌာနပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး၊ယခုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္Uကၠဌ)ကို

(ကာကြယ္
Uီးပိုင္လီမိတက္

UကၠဌAျဖစ္တာ၀န္ေပးခဲ့တယ္။
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၀င္းျမင့္ျဖဳတ္ခ်ခံရတဲ့ကိစၥဟာ

မေလးရွား

့ပက္သက္တ့စ
ဲ ီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျခစားမွဳမ်ားရွိခဲ့လို ့ဆိုတဲ့
သတင္းမ်ားေပၚထြက္ခ့တ
ဲ ယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေရာက္ရွိလာတဲ့မေလးရွားႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာမဟာသီမွ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညန
ြ ္ ့ကို တိုင္ၾကားAသိေပးမွဳနဲ ့လည္းဆက္ႏြယ္ခဲ့တယ္။
Uီးပိုင္လီမိတက္မွာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေAးUကၠဌျဖစ္လာၿပီးေနာက္ဒါရိုက္တာဘုတ္Aဖဲြ ့
၁။ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေAး

Uကၠဌ

၂။ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀င္းသန္း(ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၀ယ္ယူေရး)

မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ

၃။ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေမာင္ထန
ြ ္း

Aဖဲြ ့၀င္

၄။ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွေရႊ

-

၅။ဗိုလ္ခ်ဳပ္Uာဏ္ထန
ြ ္း(ေရ)

-

၆။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေAာင္ျမင့္(ေလ)

-

၇။ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေငြ(Aၿငိမ္းစား)

-

၈။ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွဳိင္ျမင့္

-

၉။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဌး

-

ျပင္ဆင္ဖဲြ ့စည္းခဲ့တယ္။

ႏိုင္ငံနဲ

၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာ

Uီးပိုင္လီမိတက္Uကၠဌဟာ

၀င္းသန္းကေတာ့

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္Uီး(စစ္ေရးခ်ဳပ္)ျဖစ္လာကာ

မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ၊ဒုတိယမန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာAျဖစ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္

ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး

သန္းထြန္းနဲ ့ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွညြန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊Aရာရွိခ်ဳပ္မ်ားပါ၀င္တယ္။
Uီးပိုင္၀န္ထမ္းမ်ား
Uီးပိုင္လီမိတက္နဲ ့ပက္သက္တ့လ
ဲ ုပ္ငန္းမ်ားကို ၀န္ထမ္းေပါင္း ၉၆၁၆ေယာက္နဲ ့လုပ္ကိုင္ေန ကာ
လစာႏွဳန္းထားမ်ားမွာ
စU္

ရာထူး

လစာ

ရက္ခံစားခြင့္

Aငယ္တန္းစာေရး

၄၇၀၀၀

၁၈၀၀

Aႀကီးတန္းစာေရး

၅၃၀၀၀

၁၉၀၀

ဌာနခဲစ
ြ ာေရး

၆၀၀၀၀

၁၉၀၀

ရုံးAုပ္

၇၀၀၀၀

၁၉၀၀

လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ

၁၂၀၀၀၀

၂၅၀၀

မန္ေနဂ်ာ

၁၃၀၀၀၀

၂၇၅၀

လက္ေထာက္Aေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

၁၇၀၀၀၀

၂၇၅၀

Aေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

၁၈၀၀၀၀

၂၇၅၀

ဒါရိုက္တာ

၁၉၀၀၀၀

၂၇၅၀

၁၀

မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ

၂၁၀၀၀၀

၂၇၅၀

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ
လီမိတက္မွ

မညီမ်ွေသာလစာႏွဳန္းထား

Aငယ္တန္းစာေရးရဲ

့လစာမွာ

Aခြင့္Aေရးမ်ားရွိေနတယ္။

(၄၇၀၀၀)က်ပ္နဲ

့စားစရိတ္ေငြမွာ

Uီးပိုင္

(၃၆၀၀၀)က်ပ္

(ရုံးပိတ္ရက္၈ရက္မပါ)စုစုေပါင္း(၈၃၀၀၀)က်ပ္ရရွိကာ

တပ္မေတာ္မွတပ္ၾကပ္ႀကီးမ်ားထက္ပင္

လစာပိုမ်ားေနတယ္။Uီးပိုင္လီမိတက္မွ၀န္ထမ္း(၁၀၀၀)ခန္

့မွာလည္း

ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ

ကုမၸဏီစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာလုပ္ကိုင္ေနတယ္။ကုမၸဏီမ်ားမွUီးပိုင္၀န္ထမ္းရရွိတဲ့လစာထက္
ပိုေပးထားတယ္။
Uီးပိုင္Aစုရွယ္ယာမ်ား
၁၉၉၀ခုႏွစ္မွာ

Uီးပိုင္လီမိတက္ကို

က်ပ္(၁၀၀၀)ႏွဳန္းနဲ

က်ပ္ကုေဋ(၂၀၀၀)နဲ

့Aစုရွယ္ယာေပါင္းသန္း(၂၀)ခဲြေ၀ကာ

့မတည္ခဲ့တယ္။

Aစုရွယ္ယာတစုကို

(က)Aစုရွယယ
္ ာကို

၀န္ႀကီးဌာန(ကက၀ယ္)

ညြန္ၾကားေရးမွဴးရုံးမွတဆင့္ထည့္၀င္တယ္။

ေတာ္သား၀န္ထမ္းမ်ား၊

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွတည္ေထာင္ထားတဲ့

ကာကြယ္ေရး

(ခ)Aစုရွယ္ယာကိုတပ္မ
Aသင္း၊Aဖဲြ

့မ်ားနဲ

စစ္မွဳထမ္းေဟာင္းတို ့မွတUီးျခင္းျဖစ္ေစ၊Aဖဲြ ့Aစည္းလိုက္ျဖစ္ေစထည့္၀င္ရတယ္။ Uီးပိုင္လီမိ တက္ရဲ
့Aစုရွယ္ယာမ်ားဟာ

ေငြေသစံနစ္ျဖစ္လို

့ျပန္လည္ထုတ္ယူခြင့္မရွိပဲ

Aျမတ္ေငြAတိုး

သာထုတ္ယူခြင့္ရွိတယ္။Aျမတ္ေငြAတိုးႏွဳန္းဟာ ေငြ(၁၀၀)က်ပ္ကို တလ(၃)က်ပ္တိုးႏွဳန္းျဖစ္ တယ္။
တႏွစ္မွာတႀကိမ္သာAျမတ္ေငြAတိုးႏွဳန္းထုတ္ေပးတယ္။ စစ္ရာထူးႀကီးေလAစုရွယ္
ယာ မ်ားမ်ားထည့္၀င္လို ့ရတာကို Uီးပိုင္ရွယ္ယာစာရင္းဇယားမ်ားမွေဖာ္ျပေနတယ္။
(၂၀၊၄၊၁၉၉၀)ရက္ေန ့မ(ွ ၃၀၊၃။၂၀၀၂)ရက္ေန ့AထိAစုရွယ္ယာထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်စာရင္း
(Aေရွ ့Aလယ္ပိုင္းစစ္တိုင္းမဖဲြ ့ရေသးခ်ိန္ျဖစ္လို ့စာရင္းထဲမွာမပါ၀င္)
တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့Aမည္

Uီးေရ

တပ္

Aစု

ေငြက်ပ္(သန္း)

(က)Aစုရွယ္ယာ

၃၃၀၀၀၀

၃၃၀.၀၀၀

၃၃၀၀၀၀

၃၃၀.၀၀၀

ကက၀ယ္
စုစုေပါင္း
(ခ)Aစုရွယ္ယာ
-

၃၂

၁၈၀၀၇၅၅

၁၈၀၀.၇၅၅

-

၁၀၀

၃၅၉၈၄၅

၃၅၉.၈၄၅

၂၆၀၉

-

၁၅၉၅၈၂

၁၅၉.၅၈၂

၅၆၄၅

-

၃၇၆၈၈၈

၃၇၆.၈၈၈

၈၂၅၄

၁၃၂

၂၆၉၇၀၇၀

၂၆၉၇.၀၇၀

Uီးေရ

တပ္

Aစု

ေငြက်ပ္(သန္း)

(၂)ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

၃၀၃၀၀၀

၃၀၃.၀၀၀

(ကက)လက္ေAာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့

၇၅

၁၈၀၄၄၀

၁၈၀.၄၄၀

-

၄၁၂၄၈

၄၁.၂၄၈

-

၃၅၆၅၉

၃၅.၆၅၉

၅၇၀

၇၆

၅၆၈၃၄၇

၅၆၈.၃၄၇

တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့Aမည္

Uီးေရ

တပ္

Aစု

ေငြက်ပ္(သန္း)

(၃)Aေရွ ့ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

-

၂၆၉၂၅၇

၂၆၉.၂၅၇

-

၈၃

၂၀၈၄၄၉

၂၀၈.၄၄၉

-Aရာရွိ

၁၅၁

-

၁၄၂၂၅

၁၄.၂၂၅

-AျခားAဆင့္

၇၀၉

-

၄၆၉၅

၄.၆၉၅

၈၆၀

၈၄

၄၉၆၆၂၆

၄၉၆.၆၂၆

(၁)ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
(ကက)စခန္းမွဴးရုံးႏွင့္ညြန္ၾကားေရးမွဴးရုံးမ်ား
(ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား
-Aရာရွိ
-AျခားAဆင့္
စုစုေပါင္း

ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့Aမည္

(ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား
-Aရာရွိမ်ား
-AျခားAဆင့္
စုစုေပါင္း

၂၉၆
၂၇၄

Aေရွ ့ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

(ကက)လက္ေAာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖဲြ ့
(ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား

စုစုေပါင္း

Aေရွ ့ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့Aမည္

Uီးေရ

တပ္

Aစု

ေငြက်ပ္(သန္း)

(၄)Aေရွ ့ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

-

၅၁၆၀၀၀

၅၁၆.၀၀၀

-

၁၃၂

၅၃၀၈၀၅

၅၃၀.၈၀၅

-Aရာရွိ

၃၃၈

-

၁၆၀၈၉

၁၆.၀၈၉

-AျခားAဆင့္

၅၁၂၄

-

၁၃၇၅၂

၁၃.၇၅၂

၅၄၆၂

၁၃၃

၁၀၇၆၆၄၆

၁၀၇၆.၆၄၆

တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့Aမည္

Uီးေရ

တပ္

Aစု

ေငြက်ပ္(သန္း)

(၅)ႀတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

-

၁၈၄၃၇၅

၁၈၄.၃၇၅

-

၅၈

၁၆၃၀၂၁

၁၆၃.၀၂၁

-Aရာရွိ

၃၂၈

-

၁၃၁၁၂

၁၃.၁၁၂

-AျခားAဆင့္

၃၅၄

-

၇၂၇၀

၇.၂၇၀

၆၈၂

၅၉

၃၆၇၇၇၈

၃၆၇.၇၇၈

တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့Aမည္

Uီးေရ

တပ္

Aစု

ေငြက်ပ္(သန္း)

(၆)Aေရွ ့ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

-

၁၀၀၄၆၃

၁၀၀.၄၆၃

(ကက)လက္ေAာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့

-

၁၀၁

၂၄၁၃၁၅

၂၄၁.၃၁၅

-Aရာရွိ

၂၆၉

-

၂၀၉၃၉

၂၀.၉၃၉

-AျခားAဆင့္

၅၁၅

-

၂၅၅၀

၂.၅၅၀

၇၈၄

၁၀၂

၃၆၅၂၆၇

၃၆၅.၂၆၇

တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့Aမည္

Uီးေရ

တပ္

Aစု

ေငြက်ပ္(သန္း)

(၇)ကမ္းရိုးတန္းေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

-

၁၂၆၁၈၈

၁၂၆.၁၈၈

(ကက)လက္ေAာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့

-

၇၀

၉၃၅၂၀

၉၃.၅၂၀

-Aရာရွိ

၁၇၉

-

၁၂၂၆၅

၁၂.၂၆၅

-AျခားAဆင့္

၆၁၁

-

၆၆၁၇

၆.၆၁၇

၇၉၀

၇၁

၂၃၈၅၉၀

၂၃၈.၅၉၀

တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့Aမည္

Uီးေရ

တပ္

Aစု

ေငြက်ပ္(သန္း)

(၈)ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

-

၃၈၀၁၇၃

၃၈၀.၁၇၃

(ကက)လက္ေAာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့
(ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား

စုစုေပါင္း

ႀတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

(ကက)လက္ေAာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့
(ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား

စုစုေပါင္း

Aေရွ ့ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

(ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား

စုစုေပါင္း

ကမ္းရိုးတန္းေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

(ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား

စုစုေပါင္း

ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

(ကက)လက္ေAာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့

-

၁၆၂

၁၃၆၄၀၃၁

၁၃၆၄.၀၃၁

-Aရာရွိ

၄၄၄

-

၇၅၁၄၅

၇၅.၁၄၅

-AျခားAဆင့္

၅၉၃

-

၂၀၂၂၆

၂၀.၂၂၆

၁၀၃၇

၁၆၃

၁၈၃၉၅၇၅

၁၈၃၉.၅၇၅

တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့Aမည္

Uီးေရ

တပ္

Aစု

ေငြက်ပ္(သန္း)

(၉)Aေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

-

၂၂၀၀၃၃

၂၂၀.၀၃၃

(ကက)လက္ေAာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့

-

၃၉

၁၆၇၇၃၉

၁၆၇.၇၃၉

-Aရာရွိ

၅၂၈

-

၇၇၂၄

၇.၇၂၄

-AျခားAဆင့္

၄၆၅

-

၁၀၅၁၉

၁၀.၅၁၉

၉၉၃

၄၀

၄၀၆၀၁၅

၄၀၆.၀၁၅

တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့Aမည္

Uီးေရ

တပ္

Aစု

ေငြက်ပ္(သန္း)

(၁၀)Aေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

-

၃၄၂၆၅၀

၃၄၂.၆၅၀

(ကက)လက္ေAာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့

-

၁၀၁

၄၀၇၆၆၅

၄၀၇.၆၆၅

-Aရာရွိ

၂၉၉

-

၁၈၂၉၁

၁၈.၂၉၁

-AျခားAဆင့္

၁၆၄၃

-

၂၆၆၅၈

၂၆.၆၅၈

၁၉၄၂

၁၀၂

၇၉၅၂၆၆

၇၉၅.၂၆၆

တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့Aမည္

Uီးေရ

တပ္

Aစု

ေငြက်ပ္(သန္း)

(၁၁)ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

-

၈၆၀၁၀

၈၆.၀၁၀

(ကက)လက္ေAာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့

-

၅၇

၁၃၆၆၆၃

၁၃၆.၆၆၃

-Aရာရွိ

၆၂၇

-

၁၉၂၄၀

၁၉.၂၄၀

-AျခားAဆင့္

၆၄၇

-

၉၈၃၃

၉.၈၃၃

၁၂၇၄

၅၉

၂၅၁၇၄၆

၂၅၁.၇၄၆

တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့Aမည္

Uီးေရ

တပ္

Aစု

ေငြက်ပ္(သန္း)

(၁၂)Aလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

-

၅၁၅၉၄

၅၁.၅၉၄

(ကက)လက္ေAာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့

-

၁၅၁

၁၆၉၀၉၃

၁၆၉.၀၉၃

(ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား

စုစုေပါင္း

Aေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

(ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား

စုစုေပါင္း

Aေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

(ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား

စုစုေပါင္း

ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

(ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား

စုစုေပါင္း

Aလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

(ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား

-Aရာရွိ

၃၂၆

-

၁၇၆၅၁

၁၇.၆၅၁

-AျခားAဆင့္

၃၀၃

-

၈၀၀၁

၈.၀၀၁

၆၂၉

၁၅၂

၂၄၆၃၃၉

၂၄၆.၃၃၉

တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့Aမည္

Uီးေရ

တပ္

Aစု

ေငြက်ပ္(သန္း)

(၁၃)Aေနာက္ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

-

၂၁၉၀၅

၂၁.၉၀၅

(ကက)လက္ေAာက္ခံတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့

-

၁၁၄

၇၆၂၈၆၄

၇၆၂.၈၆၄

-Aရာရွိ

၁၆၅

-

၃၆၉၆၄

၃၆.၉၆၄

-AျခားAဆင့္

၁၅၇၄

-

၃၇၇၉၄

၃၇.၇၉၄

၁၇၃၉

၁၁၅

၈၅၉၅၂၇

၈၅၉.၅၂၇

တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့Aမည္

Uီးေရ

တပ္

Aစု

ေငြက်ပ္(သန္း)

(၁၄)စစ္မွဳထမ္းေဟာင္းAဖဲြ ့

-

-

-

-

(ကက)ဗဟိုစည္းရုံးေရးေကာ္မီတီ

-

၃၉၀၀

၃.၉၀၀

-

၈၃

၂၆၇၂၈၆

၂၆၇.၂၈၆

-

၈၄

၂၇၁၁၈၆

၂၇၁.၁၈၆

Uီးေရ

တပ္

Aစု

ေငြက်ပ္(သန္း)

-Aရာရွိ

၁၄၆၄

-

၄၀၁၄၉၈

၄၀၁.၄၉၈

-AျခားAဆင့္

၁၂၆၂

-

၃၂၀၂၁

၃၂.၀၂၁

စုစုေပါင္း

၂၇၂၆

-

၄၃၃၅၁၉

၄၃၃.၅၁၉

Aားလုံးစုစုေပါင္း

၂၇၇၄၃

၁၃၇၁

၁၁၂၃၅၄၉၇

၁၁၂၃၅.၄၉၇

စုစုေပါင္း

Aေနာက္ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

(ခခ)စစ္မွဳထမ္းမ်ား

စုစုေပါင္း

စစ္မွဳထမ္းေဟာင္းAဖဲြ ့

(ခခ)ၿမိဳ ့နယ္မ်ား
စုစုေပါင္း

စစ္မွဳထမ္းေဟာင္း
တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့Aမည္
(၁၅)စစ္မွဳထမ္းေဟာင္းတUီးခ်င္း

Uီးပိုင္လီမိတက္Aစုရွယ္ယာစံနစ္
Uီးပိုင္လီမိတက္ရဲ

့Aစုရွယ္ယာစံနစ္ဟာ

ထိပ္တန္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား

Aက်ဳိးစီးပြားAတြက္

ျဖစ္ေနကာ ေAာက္ေျခတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့မ်ားAတြက္ Aက်ဳိးခံစားခြင့္မရွိျဖစ္ရတယ္။ စစ္တိုင္းမွဴး မ်ားမွ
တပ္ရင္း၊တပ္ဖြဲ ့မ်ားရဲ ့ႏွစ္စU္ရရွိတ့ဲ Aစုရွယ္ယာAျမတ္ေငြ(Aတိုး)မ်ားကို ေAာက္ေျခ ရဲေဘာ္မ်ားထံ
AတိAက်ခဲြေ၀မေပးပဲ

Aစုရွယ္ယာAသစ္မ်ားကို

ထပ္မံ၀ယ္ယူကာ

ဘ႑ာေငြထက
ဲ ိုျဖည့္တင္းေပးၾကတယ္။Aစုရွယ္ယာAမ်ားဆုံးထည့္၀င္ႏိုင္တဲ့

Uီးပိုင္

စစ္တိုင္းမွဴးဟာ

Aမည္ေကာင္းရ၊ရာထူးတက္လမ္းရွိၾကတယ္။စစ္တိုင္းမွဴးမ်ားကလည္းAစုရွယ္ယာပိုထည့္ႏိုင္တ့ေ
ဲ Aာ
က္ေျခတပ္ရင္းမွဴးမ်ားကိုစစ္Uီးစီးတကၠသိုလ္(Uစတ)ကိုေစလႊတ္မယ္ဆိုတဲ့မက္လုံးေပးထားၾကတယ္။
တပ္ရင္းမွဴးကလည္း(Uစတ)တက္ခြင့္ရမွ

စစ္Uီးစီးမွဴး(ဂ်ီ၀မ္း)ျဖစ္ႏိုင္ကာတိုင္းမွဴး

ရာထူးကိုတက္ခြင့္ရွိႏိုင္တယ္။
တပ္ရင္းတရင္းဟာ Aစုရွယ္ယာ ေငြက်ပ္ သိန္း (၂၀၀) ထည့္သြင္းထားပါက တႏွစ္Aတြက္

Aျမတ္ေငြ(၇၂)သိန္းရရွိတယ္။ တိုင္းမွဴးကသတ္မွတ္ထားတဲ့ တႏွစ္Aတြက္ Aစုရွယ္ယာေငြ
သိန္း(၃၀၀)ျပည့္မွီေစရန္ႏွစ္စU္ရရွိတ့A
ဲ ျမတ္ေငြထဲမွက်ပ္သိန္း(၅၀)ကိုAစုရွယယ
္ ာေငြAျဖစ္တပ္ရင္း
ေတြမွျဖည့္သြင္းေပးရတယ္။ႏွစ္စU္ရရွိတဲ့Aျမတ္ေငြ(၇၂)သိန္းထဲမွ(၂၂)သိန္းထဲသာ
တပ္ရင္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး

ရန္ပုံေငြAျဖစ္

သုံးစဲြေနရတယ္။

Aက်ဳိးဆက္Aေနနဲ

့တပ္ထမ
ဲ ွ

သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးAေရာင္းဆိုင္မ်ားမွစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္မေရာင္းခ်ႏိုင္ပဲUီးပိုင္လီမိတ
က္သာ တေန ့ထက္တေန ့ႀကီးပြားခ်မ္းသာလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ရဲမြန္ေဒသမွ
တပ္ဖဲြ့မ်ားမွUီးပိုင္ထမ
ဲ ွေငြမ်ားျပန္ထုတ္ေပးရန္Aေရးဆိုလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။AဆိုးဆုံးမွာေA
ာက္ေျခရဲေဘာ္ေတြရ့ဘ
ဲ ၀မ်ားကိုမၾကည့္တဲ့တပ္ရင္းမွဴးေတြကAစုရွယ္ယာပိုထည့္ႏိုင္ကာ(Uစတ)သို
့တက္ေရာက္ခြင့္ရတယ္။

ေAာက္ေျခရဲေဘာ္ေတြဘ၀နဲ

တပ္ရင္းမွဴးေတြက်ေတာ့

သက္မွတ္ထားတဲ့

့တပ္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိ

Aစုရွယ္ယာေငြ

ေရးၾကည့္တ့ဲ

မထည့္ႏိုင္လို

service

ၾကာေပမယ့္လည္း (Uစတ)ကိုတက္ခြင့္မရလို ့တပ္ရင္းမွဴးAခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကဲြကုန္ တယ္။
တပ္မေတာ္မွ

မသန္မစြမ္းရဲေဘာ္မ်ားကိုလည္း

ေငြက်ပ္တသိန္းႏွဳန္းနဲ

ထည့္ေပးတယ္။

တပ္မွ

Aၿငိမ္းစားေပးလိုက္တဲ့

ရွယ္ယာေငြကို

တႏွစ္မွာတခါ

တက္ရုံးခ်ဳပ္ကို

Aျမတ္ေငြလာေရာက္ထုတ္ယူခ်ိန္မွာ

့Uီးပိုင္Aစုရွယ္ယာထဲကို

မသန္မစြမ္းရဲေဘာ္ေတြဟာ

Aတိုးခံစားခြင့္Aျဖစ္

သူတို

က်ပ္ေငြ(၃၆၀၀၀)ရရွိတယ္။
ထုတ္ယူသူမ်ားျပားကာ

့ရဲ

့Aစု

Uီးပိုင္လီမိ

တန္းစီစံနစ္နဲ

တိုးႀကိတ္ထုတ္ယူရၿပီး စာေရးစာခ်ီ၊ လုံၿခဳံေရးမ်ားရဲ ့ ေAာ္ျခင္း၊ေငါက္ျခင္းကိုလည္းႀကဳံေတြ ့ရ
တယ္။

ခရီးေ၀းမွလာေရာက္ေငြထုတ္ၾကရတဲ့

မသန္မစြမ္းရဲေဘာ္မ်ားမွ

Uီးပိုင္ရဲ

့ဒုကၡမ်ားကိုမခံ

ႏိုင္ေတာ့လို ့ သူတို ့ရဲ ့က်ပ္တသိန္းတန္Aစုရွယ္ယာမ်ားကို Uီးပိုင္Aစုရွယ္ယာဌာနမွ ၀န္ထမ္း
မ်ားAား

က်ပ္ရွစ္ေသာင္းေစ်းႏွဳန္းနဲ

့တရားမ၀င္နားလည္မွဳနည္းနဲ

့ေရာင္းခ်တဲ့ေစ်းကြက္လည္း

ရွိေနတယ္။Uီးပိုင္Aစုရွယ္ယာဌာန၀န္ထမ္းမ်ားမွမသန္မစြမ္းရဲေဘာ္မ်ားထံမွ၀ယ္ယူတဲ့ရွယ္ယာမ်ားကို
ကိုယ္စားလွယ္လဲစ
ြ ာ(GP)မ်ားနဲ

့ျပည့္ျပည့္စုံစုံျပဳလုပ္ကာ၀ယ္ယူခြင့္ရခဲလ
့ ို

့ျပန္ေရာင္းခ်

ခ်ိန္မွာAနည္းဆုံးက်ပ္ေငြ(၁၀၁၀၀၀)ႏွဳန္းနဲ ့ေရာင္းခ်ၾကတယ္။
၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖြဲ

့စည္းပုံAုပ္ခ်ဳပ္ပုံUပေဒAရ

မွသာကိုင္တယ
ြ ္ခြင့္ရွိေနတယ္။၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖဲြ
“ႏိုင္ငံေတာ္Aတြင္းရွိလက္နတ္ကိုင္Aဖဲြ
တြင္ရွိရမည္”။ဒါ့Aျပင္
မ်ားAတြက္Aဖဲြ

့ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

တပ္မေတာ္Aေရးကိစၥမ်ားကိုကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္
့စည္းပုံAုပ္ခ်ဳပ္ပုံUပေဒ

Aခန္း(၇)

ပုဒ္မ(၃၃၈)မွာ

့Aစည္းAားလုံးသည္တပ္မေတာ္၏ကြပ္ကဲမွဳေAာက္

ပုဒ္မ(၃၄၃)မွာလည္း“စစ္ဘက္တရားစီရင္ရာတြင္(က)တပ္မေတာ္သား
တUီးတည္းျဖစ္ေစ

Uပေဒႏွင့္Aညီစီရင္ႏိုင္သည္၊

ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္၏AဆုံးAျဖတ္သည္AၿပီးAျပတ္ျဖစ္သည္”

(ခ)တပ္မေတာ္

ဆိုကာျပဌာန္းထားတယ္။

Uီးပိုင္နဲ့သက္ဆိုင္တ့ေ
ဲ ငြေၾကးစာရင္းမ်ားကိုႏိုင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္ရုံးမွစုံစမ္းႏိုင္ခြင့္မရွိပဲUီးပိုင္လုပ္ငန္းစစ္န့ဲ
တပ္မေတာ္ေငြစာရင္းရုံး(CMA) မွသာ စုံစမ္းခြင့္ရွိတယ္။ Uီးပိုင္လီမိတက္လုပ္ငန္းစစ္
ေဆးဌာနမွာ

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေA းသိုက္(ဒီA က္ေA ၂၀)၊ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ေA း(A ိုတီစီ၁၂)တို့

မွဒါရိုက္တာမ်ားA ေနနဲ ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတယ္။

Uီးပိုင္လီမိတက္လုပ္ငန္းရပ္မ်ား
ျမန္မာ့စီးပြားေရးေလာကမွာAေသးစားလုပ္ငန္းမွAႀကီးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းAထိေနရာလပ္
မက်န္ရေAာင္ Uီးပိုင္လီမိတက္မွ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္။ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးမွဳ (foreign direct
investment) မ်ားနဲ ့ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကိုလည္း Uီးပိုင္လီမိတက္သာ Aခြင့္ထူးတရပ္ Aေနနဲ
့ရရွိထားတယ္။

ဒါေၾကာင့္Uီးပိုင္လီမိတက္ဟာ

တေန

ထက္တေန

Uီးပိုင္လီမိတက္မွေဆာင္ရက
ြ ္လ်ွက္ရွိတ့လ
ဲ ုပ္ငန္းမ်ားမွာရာႏွဳန္းျပည့္ေထာက္ပံ့ထားတဲ့လုပ္ငန္းမ်ား(၁၆)မ်ဳိး
(က)ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား(၉)မ်ဳိး
၁။ျမန္မာရူဘီAင္တာပရိုက္စ္
၂။ျမန္မာAင္ပီးရီးရယ္ဂ်ိတ္ကုမၸဏီလီမိတက္
၃။ျမန္မာရာဘာ၀ုဒ္ကုမၸဏီလီမိတက္
၄။ျမန္မာနာနတ္ရည္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
၅။ျမ၀တီေရခဲစက္လုပ္ငန္း
၆။ျမ၀တီေသာက္ေရသန္ ့လုပ္ငန္း
၇။ဆင္မင္း(၁/၂)ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း(ေက်ာက္ဆည္)
၈။Aပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
၉။ေရႊပင္လယ္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းကုမၸဏီလီမိတက္
(ခ)ကုန္သြယ္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား(၁)မ်ဳိး
၁။ျမ၀တီထေရးဒင္းလီမိတက္
(ဂ)၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား(၆)မ်ဳိး
၁။ျမ၀တီဘဏ္လီမိတက္
၂။ဗႏၶဳလသယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္
၃။ျမ၀တီခရီးသြားလုပ္ငန္း
၄။န၀ေဒးဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းလီမိတက္
၅။ျမ၀တီစိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းကုမၸဏီလီမိတက္
၆။ျမန္မာ့Aားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
ဆင့္ပြားေထာက္မပါ၀င္ပူးေပါင္းမွဳျပဳေသာဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား(၂၁)မ်ဳိး
(က)ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား(၁၄)မ်ဳိး
၁။ျမန္မာေဆးဂဲလ္Aင္တာေနရွင္နယ္လီမိတက္
၂။ျမန္မာေဒ၀ူးAင္တာေနရွင္နယ္လီမိတက္

့ႀကီးထြားလာတယ္။

၃။ျမန္မာယူနီမစ္Aင္တာေနရွင္နယ္လီမိတက္
၄။ေရာ့သ္မင္ေAာ့ဖ္ေပါလ္ေဖါလ္ျမန္မာပရိုက္ဗိတ္လီမိတက္
၅။ျမန္မာဘရူ၀ါရီလီမိတက္
၆။ျမန္မာေပၚစကိုစတီးလ္ကုမၸဏီလီမိတက္
၇။ျမန္မာႏိုဗိုစတီးကုမၸဏီလီမိတက္
၈။ဘာဂ်ာပိန္ ့မင့္ႏုဖက္ခ်ားရင္းကုမၸဏီလီမိတက္
၉။သည္ဖက္စ္ေAာ္တိုမိုးတစ္ကုမၸဏီလီမိတက္
၁၀။Aမ္ဂ်ီယူဘီကုမၸဏီလီမိတက္
၁၁။ျမန္မာႏိုဗိုကုမၸဏီလီမိတက္
၁၂။ရတနာကုေဋကုဋာကုမၸဏီလီမိတက္
၁၃။ျမန္မာဂ်ိတ္Aင္တာေနရွယ္လီမိတက္
၁၄။ျမန္မာဆီးမင့္ကုမၸဏီလီမိတက္
ခ။ကုန္သြယ္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား(၃)မ်ဳိး
၁။ျမန္မာ့ေရွ ့ေဆာင္ေထာက္ပံ့ေရးလီမိတက္
၂။ျမန္မာဖဲယားပရိုက္ပရိုက္ဗိတ္လီမိတက္
၃။ဘန္ ့ေဟာ့ဟင္ျမန္မာလီမိတက္
ဂ။၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား(၄)မ်ဳိး
၁။စီးမင္း(စ္)လီမိတက္ျမန္မာ
၂။ျမန္မာလင္း(ဒ္)Aင္(န္)ဒဲဗဲေလာ့မင့္လီမိတက္
၃။ေနရွင္နယ္ဒီဗလ
ဲ ုပ္မင့္ေကာ္ပိုေရးရွင္း
၄။ဟံသာ၀တီေဂါက္ကြင္းႏွင့္ၿမိဳ ့ေတာ္ကလပ္Aသင္းလီမိတက္
ရာႏွဳန္းျပည့္တိုင္းရင္းသား၊ႏိုင္ငံျခားသား၊ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံ ့မွဳျပဳေသာလုပ္ငန္းမ်ား(၁၁)မ်ဳိး
(က)ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား(၈)မ်ဳိး
၁။မာက်ဴရီေရးမင္ႏွဴဖက္ခ်ာရင္းကုမၸဏီလီမိတက္
၂။ပန္ကာႀကိဳးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
၃။ျမန္မာဟြာဖူးAင္တာေနရွင္နယ္လီမိတက္
၄။ျမန္မာထရိုင္းယင့္Aင္တာေနရွင္နယ္လီမိတက္
၅။ျမန္မာမာမီးဒါဘယ္ဒက္ကာမီလီတက္
၆။ျမန္မာဆမ္ေဂါင္းAင္ဒက္စရီရယ္လီမိတက္
၇။ျမန္မာတိုကီ၀ါေကာ္ပိုေရးရွင္း

၈။ျမန္မာကုရိုဆာ၀ါထရပ္(စ္)ကုမၸဏီလီမိတက္
(ခ)ကုန္သြယ္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား(၁)မ်ဳိး
၁။ဒိုင္းမြန္းဒရက္ဂန
ြ ္ကုမၸဏီလီမိတက္
(ဂ)၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား(၂)မ်ဳိး
၁။မိုးကုတ္မိုတယ္လုပ္ငန္း
၂။ျမန္မာဟိုတယ္ႏွင့္ခရုဆက္စ္လီမိတက္
စစ္ျဗဴရိုကေရစီစီးပြားေရး
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တံခါးဖြင့္ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစံနစ္ကိုက်င့္သုံးေနေပမယ့္လည္း ေစ်းကြက္ယွU္ ၿပိဳင္မွဳ
(competitive marketing) နဲ ့လတ
ြ ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္စီးဆင္းမွဳ (free floating marketing)တို
့ကင္းမဲ့ေနတယ္။ စီးပြားေရးေလာကတခုလုံးကိုစစ္တပ္Aက်ဳိးစီးပြားကိုAေျခခံ ထားတဲ့ Uီးပိုင္ကုမၸဏီမွ
ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္။ ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္တUီးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ေန၀င္းဟာAာဏာမသိမ္းခင္မွာစစ္တပ္ကိုစီးပြားေရးေလာကထဲAထိAရွိန္A၀ါရွိေစဖို
ၾကယ္ငါးပြင့္

Aစရွိတ့ဲAမည္မ်ားနဲ

့၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာတယ္။

့ျမ၀တီ၊

တပ္မေတာ္သက္သာေခ်ာင္

ခ်ိေရးAမည္နဲ ့လည္း သစ္လုပ္ငန္းမွဆားလုပ္ငန္းAထိခ်ဲ ့ထြင္ လုပ္ကိုင္လာတယ္။ တဖက္မွာ လည္း
(Defend

Service

Institute)

Aမည္နဲ

့စစ္တပ္ကိုတည္ေဆာက္ေမြးျမဴခဲ့တယ္။

တိုင္းျပည္စီးပြားေရးမွာ

စစ္တပ္Aက်ဳိးစီးပြား

ေျခကုတ္ယူထားေရးAတြက္

Uီးပိုင္ကုမၸဏီဟာ

ကိုယ္ပြားတခုျဖစ္တယ္။

တိုင္းျပည္Aာဏာကိုတပ္မေတာ္မွလႊမ္းမိုးေနရာယူထားလို

့သာ

Uီးပိုင္

ကုမၸဏီ ႀကီးထြားေနျခင္းျဖစ္တယ္။ Uီးပိုင္ကုမၸဏီမွ တိုးခ်ဲ ့လာတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ၁။Aထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံလုပ္ငန္းကို မေလးရွားမွ Comfort International Incorporate (CII)
နဲ ့ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္း
၂။ငပလီကမ္းေျခနဲ ့ကမ္းသာယာကမ္းေျခတို ့မွာ ဟိုတယ္နဲ ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကိုကေမၻာဇ၊
ထူးေမာ္၊ေAရွေ၀ါလ္၊၀ုဒ္လန္ဒ္၊ယုဇန၊ထြန္းလင္းေရာင္၊ဆဲဗင္းဖိုးဆဲဗင္းကုမဏ
ၸ ီ

တို

့နဲ

လုပ္ကိုင္ျခင္း
၃။ဆပ္ျပာစက္ရုံတည္ေဆာက္ျခင္းကို မြန္ျပည္နယ္၊ေပါင္ၿမိဳ ့နယ္မွာ တည္ေဆာက္ျခင္း
၄။မဂၤလာဒုံၿမိဳ ့နယ္၊ပ်U္းမပင္ေျမမ်ားကို ျမန္မာမာမီးဒါဘယ္ဒက္ကာလီမိတက္ကို ေခါက္ဆဲြ
ေျခာက္စက္ရုံလုပ္ရန္ငွားရမ္းျခင္း
၅။ဂရက္ႏုိက္Aလွဆင္ေက်ာက္ျပားစက္ရုံကို က်ဳိက္ထိုၿမိဳ ့မွာတည္ေဆာက္ျခင္း
၆။သူေဌးကြ်န္းဟိုတယ္နဲ ့ကာဆီႏိုလုပ္ငန္းကို ထိုင္းမွAက္ဒမန္ကလပ္လီမိတက္ဒ္နဲ ့ပူး
ေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္း
Uီးပိုင္ရွယ္ယာAျမတ္ေငြစာရင္း

့ပူးေပါင္း

Uီးပိုင္လီမိတက္ဟာတေန

့ထက္တေန

့ႀကီးထြားလာတာကိုရွယ္ယာAျမတ္ေငြစာရင္းမွေဖာ္ျပ

ေနတယ္။
ဘ႑ာေရးႏွစ္

Aျမတ္ေငြ

(က)Aစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသို ့

(ခ) Aစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသို

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

Aျမတ္ ခဲြေ၀မွဳရာခိုင္နွဳန္း

Aျမတ္ ခဲြေ၀မွဳရာခိုင္နွဳန္း ့

၁၉၉၀-၉၁

၀.၆၁

-

-

၁၉၉၁-၉၂

၆.၆၇

၁၀%

၁၀%

၁၉၉၂-၉၃

၅.၉၉

Aျမတ္ေငြ၏၄၀%

၁၀%

၁၉၉၃-၉၄

၂၅.၁၂

Aျမတ္ေငြ၏၄၀%

၁၅%

၁၉၉၄-၉၅

၅၂.၈၉

Aျမတ္ေငြ၏၄၀%

၁၅%

၁၉၉၅-၉၆

၂၁၈.၆၂

၁၂.၅%

၃၀%

၁၉၉၆-၉၇

၇၃၃.၁၇

၃၀%

၃၀%

၁၉၉၇-၉၈

၁၂၂၅.၈၃

၃၀%

၃၀%

၁၉၉၈-၉၉

၁၁၈၄.၁၉

၁၂.၅%

၃၀%

၁၉၉၉-၀၀

၂၆၃၄.၈၆

၁၂.၅%

၃၀%

၂၀၀၀-၀၁

၃၄၃၃.၁၇

၁၂.၅%

၃၀%

၂၀၀၁-၀၂

၃၂၅၄.၁၈

၁၂.၅%

၃၀%

တိုင္းျပည္ရဲ

Aျမတ္မ်ားသာ

သံယံဇာတAရင္းAျမစ္နဲ
ပိုမိုရရွိေနတယ္။

့Aာဏာပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့

Uီးပိုင္လီမိတက္ရဲ

ျမန္မာရူဘီAင္တာပရိုက္စ္ကုမၸဏီလီမိတက္ဟာ

Uီးပိုင္လီမိတက္ဟာ

Aက်ဳိး

့ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီေတြ

ျဖစ္တ့ဲ

မိုးကုတ္၊မုိင္းရွဴးနဲ

့နန္

့ယားေက်ာက္မ်က္တူး

ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ရာျဖတ္လုပ္ငန္း၊ သပိတ္က်င္းေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏွစ္စU္ ေဒၚလာ
သန္း နဲ ့ခ်ီAျမတ္ရရွိတယ္။
မိုးကုတ္ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းခ်မွဳႏွင့္Aခ်ဳိးက်ခဲြေ၀မွဳ(၂၀၀၁-၀၂)
စU္

Aေၾကာင္းAရာ

Aေမရိကန္

ျမန္မာေငြက်ပ္

ေဒၚလာ(သန္း)

(သန္း)

စုစုေပါင္းေရာင္းရေငြ

၀.၁၃၆

၄၀.၃၃

ကန္ထရိုက္စံနစ္ျဖင့္လုပ္ကိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ားသို ့ထုတ္ေပးေငြ

၀.၀၀၄

၂၁.၃၇

လပခ(စစ္တပ္္)သို ့ႀကီးၾကပ္ခေပးေငြ

-

၂၈.၁၁

ျမန္မာရူဘီAင္တာပရိုက္စ္မွရရွိေငြ

၀.၁၂၈

၂၁၆.၅

ဘဏ္စရိတ္ႏွင့္ရတနာခြန္ေဆာင္ေငြ

၀.၀၀၄

-

မိုင္းရူး ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းခ်မွဳႏွင့္Aခ်ဳိးက်ခဲြေ၀မွဳ(၂၀၀၁-၀၂)
စU္

Aေၾကာင္းAရာ

Aေမရိကန္

ျမန္မာေငြက်ပ္

ေဒၚလာ(သန္း)

(သန္း)

စုစုေပါင္းေရာင္းရေငြ

၀.၈၃

-

ကန္ထရိုက္စံနစ္ျဖင့္လုပ္ကိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ားသို ့ထုတ္ေပးေငြ

၀.၂၉

၃၁.၇၃

ရပခ(စစ္တပ္)သို ့ႀကီးၾကပ္ခေပးေငြ

-

၁၈.၆၈

ျမန္မာရူဘီAင္တာပရိုက္စ္မွရရွိေငြ

၀.၅၄

(-)၅၀.၄၁

ရတနာAခြန္ေဆာင္ေငြ

၀.၀၀၃

စစ္တပ္ကိုႀကီးၾကပ္ခ

ေငြေၾကးAျဖစ္

ေပးေနရတဲ့

ေငြသန္းေပါင္းမ်ားစြာဟာ

ေက်ာက္တြင္းလုပ္

သားမ်ားရဲ ့Aက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားထဲမွျဖစ္တယ္။ ဒါ့Aျပင္ျမန္မာရူဘီAင္တာပရိုက္စ္ကုမၸဏီလီမိ
တက္

ဟာ

(၂၀၀၁-၀၂)မွာ

နန္

Aေမရိကန္ေဒၚလာ(၆၇၂.၂၈၅)နဲ

့ယားေဒသေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးမွ

Aသားတင္Aျမတ္ေငြ

့ျမန္မာက်ပ္ေငြ(၁၇၀.၄၀)သန္းရရွိခဲ့တယ္။ရာျဖတ္လုပ္ငန္းမွ

က်ပ္(၁.၁၉၆)သန္းရရွိတာကို (၂၀၀၁-၀၂)ခုႏွစ္Uီးပိုင္Aစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ

့ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းAားလုံးကို

Uီးပိုင္ကုမၸဏီမွ

လက္၀ါးႀကီးAုပ္

ထားတယ္။ပတၱျမားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးကိုျမန္မာရူဘီAင္တာပရိုက္စ္ကုမၸဏီနဲ ့လုပ္ကိုင္ တယ္။
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမွာေတာ့

ျမန္မာAင္ပီးရီးရယ္ဂ်ိတ္(ေက်ာက္မ်က္ရတ

နာ)

ကုမၸဏီလီမိတက္Aမည္နဲ ့လုပ္ကိုင္ေနတယ္။

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေနတဲ့လုပ္ကြက္မ်ားစာရင္း
စU္

စခန္းAမည္

ဆမားေမွာ္

ဆမားေမွာ္(တိုးခ်ဲ ့)

မရမ္းဂန္ေမွာ္

ခိုင္ၾကင္ေမွာ္

ရီခူးေမွာ္

ထည္လုံးစိမ္း(ေဟာင္း)

ထည္လုံးစိမ္း(သစ္)

နတ္ေမွာ္

ဘြန္ဂါးေမွာ္

၁၀

ေမွာ္က်န္(၁၃)

၁၁

မက်န္ခ

ေက
်ာက္

စိမ္းေရာင္းခ်မွဳႏွင့္Aခ်ဳိးက်ခဲြေ၀မွဳ(၂၀၀၁-၀၂)
စU္

Aေၾကာင္းAရာ

Aေမရိကန္

ျမန္မာက်ပ္ေငြ

ေဒၚလာ(သန္း)

(သန္း)

စုစုေပါင္းေရာင္းရေငြ

၁.၉၇သန္း

၂၀.၁၉

ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္လုပ္ကိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ားသို ့ထုတ္ေပးေငြ

၀.၈၃

၈.၈၀

မပခ(စစ္တပ္)သို ့ႀကီးၾကပ္ခေပးေငြ

-

၄၅.၃၇

ျမန္မာAင္ပီးရီးရယ္(ဂ်ိတ္)ကုမၸဏီလီမိတက္မွရရွိေငြ

၁.၁၄

(-)၃၃.၉၈

ျပည္တြင္းျဖစ္ဘူဇာြ Aရင္းရွင္စံနစ္
တိုင္းျပည္ရဲ ့ေျမေပၚေျမေAာက္၊ေရေပၚေရေAာက္နဲ ့ေလထုAတြင္းရွိ သံယံဇာတAားလုံးကို
ျပည္သူလူထုAက်ဳိးစီးပြားAတြက္သာ
သားစီးပြားေရးမွာ
Aသီးသီးရဲ

ျပည္သူလူထုရဲ

မ်ွတစြာခဲြေ၀Aသုံးခ်ရမွာျဖစ္တယ္။
့လူသားAရင္းAျမစ္မ်ားAပါA၀င္

့စမ
ြ ္းAားမ်ားကိုသာAေျခခံရမွာျဖစ္တယ္။

၂၀၀၈ခုႏွစ္

ဖဲြ

တိုင္းျပည္ရဲ

Aမ်ဳိး

လူထုလူတန္းစားAလႊာ

့ ည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပုံ

Uပေဒ

Aခန္း(၁)ႏိုင္ငံေတာ္Aေျခခံမူမ်ားပုဒ္မ(၃၅)မွာ“ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးစံနစ္သည္ေစ်းကြက္စီးပြား
ေရးစံနစ္ျဖစ္သည္။”

ပုဒ္မ(၃၆)Aပုိဒ္ခဲြ(ခ)မွာ

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္တရားသျဖင့္ယွU္ၿပိဳင္

ျခင္းကိုပ်က္ျပားေစရန္ တUီးတေယာက္ကျဖစ္ေစ၊AစုAဖဲြ ့ကျဖစ္ေစ လက္၀ါးႀကီးAုပ္ေဆာင္ ရြက္မွဳ
သို

့မဟုတ္

ေစ်းကစားမွဳျပဳျခင္းျဖင့္Aမ်ားျပည္သူတို

့၏Aက်ဳိးစီးပြားကိုထိခိုက္နစ္နာ

ေစျခင္းမွတားဆီးကာကြယ္မည္” ဆိုကာျပဌာန္းထားတယ္။ ဒါ့Aျပင္ ပုဒ္မ(၃၇) Aပိုဒ္ခဲြ(ခ) မွာလည္း
“ႏိုင္ငံပိုင္သံယံဇာတပစၥည္းမ်ားAား

စီးပြားေရးAင္Aားစုမ်ားက

ကိုကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္လိုAပ္သည့္Uပေဒျပဌာန္းရမည္”

လို

ထုတ္ယူသုံးစဲျြ ခင္း

့ျပဌာန္းထားတယ္။

ဖဲြ

Aုပ္ခ်ဳပ္ပုံUပေဒAရျပဌာန္းခ်က္မ်ားရွိေပမယ့္လည္း

လႊတ္ေတာ္Aတြင္းမွႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ

Aမတ္မ်ားဟာ

လက္၀ါးႀကီးAုပ္

Uီးပိုင္လီမိတက္နဲ

့ပက္သက္ေနတဲ့

့စည္း

စီးပြားေရးကိစၥမ်ားAေပၚ

Aေရးတယူေဆာင္ရက
ြ ္မွဳမရွိျဖစ္ေနတယ္။
၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပၿြဲ ပီးေနာက္ပိုင္းနဲ ့ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္မ်ားဟာ
ျမန္မာႏိုင္ငံAေပၚကုန္သြယ္ေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို့မွဳမ်ားကိုဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့တယ္။ႏိုင္ငံတကာစီးပြား
ေရးAုပ္စုႀကီးမ်ားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံ ့လာၾကၿပီျဖစ္လို ့ Uီးပိုင္လီမိတက္Aတြက္
သပိတ္၀င္၊Aိတ္၀င္ဆိုသလို Aက်ဳိးAျမတ္မ်ားေပၚထြက္မွာျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္ဘ႑ာငါ့ဟာ
မွတ္ပါလို ့ဆိုတ့ဲ Aာဏာရွင္စံနစ္ရဲ ့Aေမြဆိုးမ်ားကိုဆက္ခံထားပါကျမန္မာႏိုင္ငံမွာဘယ္စီးပြား
ေရးစံနစ္ကိုပဲ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ပါေစ ေAာင္ျမင္မွဳမရႏိုင္တာကို
မဆလAစိုးရ ရဲ ့ဆိုရွယ္ လစ္စီးပြားေရးစံနစ္မွေဖာ္ျပေနပါတယ္။

Eရာ
၂၁၊၁၀၊၂၀၁၂
ရည္ညြန္းကိုးကား
၁။Update on myanmar economic holdings’ activities, us embassy rangoon / wikileaks,
2011.
၂။လႊတ္ေတာ္မွာAမတ္မင္းမ်ားေမးသင့္ေသာUီးပိုင္Aေၾကာင္း / ဗိုလ္သိန္းတန္, ၂၀၁၁.
၃။ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးUီးပိုင္လီမိတက္၊ ၂၀၀၁-၂၀၀၂ခုႏွစ္၊ (၁၂)ႀကိမ္
ေျမာက္ Aရပ္ရပ္ဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္Aစီရင္ခံစာ / ဗိုလ္မွဴးႀကီးေAာင္စန္း, ၂၀၀၂.