BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 289/ TB-ĐHKTQD
(V/v công bố lịch thi kỳ I năm học 2012 Chương trình Tiên tiến, CLC và POHE khóa 50, 51, 52, 53)

 
Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2012

KÍNH GỬI : CÁC KHOA , BỘ MÔN, CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của các lớp Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE hệ chính quy, Nhà trường công bố lịch thi kỳ I năm 2012 của các lớp khoá 50 , 51, 52, 53. (Lịch thi cụ thể gửi kèm theo công văn này). 1. Đề nghị các Bộ môn, giảng viên, cán bộ coi thi nghiêm túc, đúng quy chế 2. Giảng viên ra đề thi và in sao đề thi tại Phòng Thanh tra, Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 3. Các môn học bằng tiếng Anh của Chương trình Tiên tiến nộp đề thi về Văn phòng Chương trình đào tạo Tiên tiến và Chất lượng cao trước khi gửi in sao đề tại Phòng Thanh tra, Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. 4. Chế độ ra đề, chấm thi, coi thi được thanh toán theo quy định hiện hành đối với Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE. Thủ tục thanh toán đề nghị gặp đ/c Đoàn Hoài Phương tại phòng 104, nhà 14. Mọi ý kiến phản ánh về lịch thi xin gửi về Văn phòng Chương trình đào tạo Tiên tiến và Chất lượng cao (đ/c Hoàng Tố Loan, phòng 104 nhà 14, Email: loandc_neu@yahoo.com; điện thoại di động 0989138779 hoặc 04.36280280/6008).
Nơi nhận: - GS Hiệu trưởng (để báo cáo) - GS.TS Phạm Quang Trung (để theo dõi) - Như Kính gửi - Phòng Thanh tra,ĐBCLGD & Khảo thí, P.QTTB - Lưu VPCTTT và CLC.

KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG

GS.TS Phạm Quang Trung

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ______oOo______

LỊCH THI
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012
CÁC LỚP CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO & POHE

KHÓA 50, 51, 52, 53

HÀ NỘI, THÁNG 03 - 2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful