TEST GRILĂ ACHIZITII PUBLICE 1.In ce faze ale incheierii contractului de achizitie publica se aplicalegea? a. incheierea acordului cadrub.

organizarea concursul de solutii c. rezilierea contractului de achizitie publica 2.In ce cazuri nu se aplica legea privind achititiile publice?a. programe destinate difuzarii der catre televiziuneb. prestarea de servicii de arbitraj si concilierec. prestarea cserviciilor de cercetare stiintifica 3.Care sunt etapele procedurii restranse? a) etapa de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor deselecţie; b ) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţii selectaţi, prinaplicarea criteriului de atribuire c)etapa de anuntare a ofertei adjudecate 4.Dialogul competitiv presupune: a) contractul în cauză este considerat a fi de complexitate deosebită; b ) aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau restrânsă nu arpermiteatribuirea contractului de achiziţie publică în cauză c) adjudecarea licitatiei 5.In ce context se aplica cerea de oferte? a) pentru contractul de furnizare: 125.000 euro; b) pentru contractul de servicii: 125.000 euro; c) pentru contractul de lucrări: 4.845.000 euro. 6.Documentatia privind concursul de solutii trebuie sa cuprinda :a) informaţii generale privind autoritatea contractantă; b) instrucţiuni privind date limită care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la concurs c)informatii privind solvabilitatea 7.În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu unsinguroperator economic, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă celpuţin: a ) obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prinpropunereatehnică; b) preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut înpropunereafinanciară şi pe baza căruia se va determina preţul fiecărui contractatribuitulterior c) garantia de participare vla licitatie 8.Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte deachiziţie publică subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulţi operatorieconomici: a) fie fără reluarea competiţiei; b) fie prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari aiacordului-cadru c) fie prin anularea licitatiei

1

c ) denumirea obiectului contractului de achiziţie publică şi procedurade atribuire aplicată. b) denumirea şi sediul autorităţii contractante. e) motivarea în fapt şi în drept a cererii.D o sa rul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii deatribuire. d) obiectul contestaţiei. În cazulpersoanelor juridice se vor indica şi persoanele care le reprezintă şi în ce calitate. în măsura în careesteposibil. Trasabilitatea deplina a actiunilor in cadrul procedurii de atribuire seface atunci cand: a).după caz. g) semnătura părţii sau a reprezentantului persoanei juridice. sediul lor şi codul unic de înregistrare.dacă estecazul. suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă aunui act alautorităţii contractante. d) documentaţia de atribuire. b) a suferit. c) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicareşi/sau. 2 . pentrupersoanele juridice.cand se utilizeaza un sistem dinamic de achizitie c)cand se utilizeaza un sistem de achizitie electronic 11. denumirea.Ce se intelege prin persoană vătămată ? a ) are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectivaprocedură deatribuire. b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare. domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori. de natură să producă efecte juridice. f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia. invitaţia de participare. ori caurmare anesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind respectivaprocedura deatribuire.Ce trebuie sa contina contestaţia ? a ) numele. c)a fost vatamata intr-un interes legitim privat 12. cumar fi.9. e) si celelalate componente obligatorii prevazute de lege 10. dar fără a se limita la următoarele: a) nota privind determinarea valorii estimate.procedura de atribuire se face prin mijloace electronice b).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful