Câmp deschis

tizian
Soi rezistent la temperaturi ridicate (pentru veri toride) Frunze de culoare verde strœlucitor. Interiorul cœpœŸânilor este compact, de culoare verdegœlbui. Se pœstreazœ foarte bine în stare tœiatœ. Prezintœ rezistenŸœ ridicatœ la boli: (HR) Bl 1-24, Nr; (IR) LMV2. Nu emite tijœ floriferœ în condiŸii de caniculœ.Frunzele sunt erecte.

nobellan
Noutate pentru câmp deschis cu rezistenŸœ la manœ Bl 1-25 Frunzele de la suprafaŸœ sunt foarte frumoase, cœpœŸânile sunt compacte, cu frunzele din interior deschise la culoare. Se pœstreazœ foarte bine atât în culturœ cât ¡i sub formœ tœiatœ. RezistenŸe:(HR) Bl 1-25, Nr; (IR) LMV2. Se recolteazœ ¡i se ambaleazœ u¡or. Se cultivœ din primœvarœ ¡i pânœ în toamnœ. Recomandare: 28-32x28-32 cm, deci 10-12 pl/m2

Hibridul

jan.
shangore centore tribore emerald baglin hanna povoa cerveira nobellan tizian semœnat plantat

febr.

mart.

april

maj.

iun.

iul.

august

sept.

oct.

noi.

dec.

recoltat

În tabelul alœturat întâlniŸi recomandœrile noastre privind perioadele de semœnat, plantat, informaŸii pe baza cœrora puteŸi estima perioada de recoltare ¡i valorificare.

Ce fel de sœmânŸœ sœ folosim?
Azi tot mai puŸini cultivatori folosesc seminŸe nedrajate. ExperienŸa producœtorilor ¡i amelioratorilor precum ¡i lucrœri de specialitate încearcœ sœ convingœ tot mai mulŸi cultivatori de avantajele seminŸelor drajate. Ce avantaje prezintœ seminŸele drajate? • Semanatul se face usor si rapid. Dacœ adâncimea de semœnat ¡i distanŸele de semœnat sunt uniforme atunci ¡i rœsœrirea ¡i dezvoltarea plœntuŸelor trebuie sœ fie uniformœ. Uniformitatea rœsadurilor determinœ obŸinerea de culturi uniforme ceea ce înlesne¡te executarea lucrarilor de ingrijire ¡i recoltare. • SœmânŸa drajatœ se seamœnœ foarte u¡or în cuburi sau pahare nutritive. În a¡a fel evitœm lucrarea de repicare. • Semœnatul direct permite obŸinerea de plante cu un sistem radicular bine dezvoltat. Rœdœcinile puternice valorificœ foarte bine rezervele solului (apa ¡i substanŸele nutritive) ¡i din profunzime nu numai din stratul superior. Vom avea astfel plante mai rezistente la bolile provocate de nutriŸia incorectœ. Considerœm important de amintit cœ uscarea frunzelor este principalul simptom al carenŸei de calciu. • În cazul repicœrii plœntuŸelor rœdœcina principalœ se poate rupe, Uneori se ramificœ, î¡i pierde puterea ¡i nu intrœ adânc în sol, încetinând astfel dezvoltarea plantelor. Bl 1-25 LMV 2 NR Mana salatei (Bremia lactucae race 1-25) Virusul mozaicului salatei (Lettuce Mosaic Virus pathotype 2) Pœduchele frunzelor de salatœ (Nasonovia ribisnigri)

RezistenŸa este capacitatea unei varietœŸi de a limita cre¡terea unui anumit patogen ¡i/sau daunele pe care ace¡tia le produc, prin comparaŸie cu o varietate de plante sensibilœ, pusœ în acelea¡i condiŸii de mediu ¡i sub acŸiunea acelora¡i patogeni. VarietœŸile care prezintœ rezistenŸœ la boli ¡i dœunœtori pot manifesta totu¡i unele simptome ale bolii sau pagube produse de unii dœunœtori ¡i agenŸi patogeni puternici. Existœ douœ niveluri de rezistenŸœ: RezistenŸœ ridicatœ (HR): o prezintœ varietœŸile de plante care în comparaŸie cu cele nerezistente restricŸioneazœ dezvoltarea ¡i rœspândirea unor boli ¡i dœunœtori. Aceste varietœŸi pot prezenta totu¡i unele simptome ale bolii sau atacului de dœunœtori numai în cazul unui atac foarte puternic. RezistenŸœ medie (IR): o prezintœ acele varietœŸi care limiteazœ dezvoltarea bolilor ¡i dœunœtorilor dar simptomele sunt mai evidente decât la varietœŸile cu rezistenŸœ ridicatœ. VarietœŸile cu rezistenŸœ medie prezintœ însœ simptome ale bolii sau ale atacului de dœunœtori mai puŸin grave în comparaŸie cu hibrizii nerezistenŸi deloc. ToleranŸa: este abilitatea unor varietœŸi de a rezista unor agenŸi fitopatogeni fœrœ consecinŸe serioase asupra cre¡terii ¡i dezvoltœrii plantei. Companiile producœtoare de legume vor continua sœ foloseascœ termenul de toleranŸœ. Syngenta Seeds a creat aceastœ bro¡urœ dupœ numeroase cercetœri minuŸioase. În concordanŸœ cu cerinŸele pentru omologare, varietœŸile mai sus menŸionate au fost testate în prealabil pentru a determina rezistenŸa la bolile respective. În aceastœ bro¡urœ sunt menŸionate numai bolile ¡i dœunœtorii la care sunt rezistente varietœŸile testate de S&G, de aceea pot exista ¡i alte boli sau dœunœtori. Toate informaŸiile din aceastœ bro¡urœ sunt orientative, rezultatele de producŸie fiind influenŸate ¡i de experienŸa ¡i cuno¡tiinŸele personale în domeniul cultivœrii plantelor. Syngenta Seeds nu este responsabilœ de rezultatele obŸinute în urma respectœrii recomandœrilor din aceastœ bro¡urœ pentru cœ sunt o mulŸime de factori pe care noi nu-i putem controla (condiŸiile meteo, practicile culturale etc.). Sfatul nostru este sœ realizaŸi loturi experimentale la scarœ micœ înainte de a realiza producŸii comerciale.

2009/01

ˇ S A L ATA | 09

9 ˇ 0alata 20 s

Cum alegem soiul?
Deoarece plantele de salatœ necesitœ pe parcursul perioadei de vegetaŸie condiŸii diferite de temperaturœ ¡i luminœ în funcŸie de epoca de înfiinŸare a culturii, amelioratorii fac tot posibilul sœ aducœ pe piaŸœ soiuri care rœspund atât cerinŸelor cultivatorilor cât ¡i ale consumatorilor. • La alegerea soiului se va Ÿine seama de destinaŸia lui, deoarece un soi pentru spaŸiile protejate cultivat în câmp deschis sau un soi pentru câmp deschis cultivat iarna în spaŸii protejate poate da rezultate nedorite. Vara temperaturile mari favorizeazœ formarea tijelor florifere, iar iarna frigul ¡i luminozitatea slabœ încetine¡te sau opre¡te cre¡terea, chiar ¡i în cazul culturilor încœlzite. • ¤i modul de valorificare influenŸeazœ alegerea soiului de salatœ. Pe piaŸa tradiŸionalœ de legume se valorificœ bine salata cu cœpœŸânœ mare ¡i compactœ pe când în supermarketuri se consumœ ¡i salata cu cœpœŸâna mai micœ, pe care oferœ un preŸ mai mic. Oferta noastrœ conŸine soiuri de salatœ care suportœ densitœŸi mari ¡i ajung într-un timp scurt la circa 250-300 g. • Soiurile de salatœ cu frunze erecte sunt mai puŸin sensibile la boli, pentru cœ circulaŸia aerului se face mai u¡or zvântând mult mai repede solul. La aceste soiuri ¡i recoltarea se face mai u¡or. Soiurile care au frunzele lœsate pe sol aratœ mai bine pe piaŸœ, dar sunt mai sensibile la bolile specifice salatei. • Atât pentru cultivatori cât ¡i pentru consumatori este mai avantajos sœ se cultive soiuri cu frunze groase, acestea fiind mai rezistente la boli ¡i la pœstrare. Dupœ recoltare nu se ofilesc u¡or, pœrând proaspete chiar ¡i dupœ 2-3 zile de la recoltare. • Firma S&G oferœ pieŸei din România soiuri de salatœ cu frunze de culoare verde deschis-verde mediu. • Alegerea de soiuri rezistente la boli reduce riscul de îmbolnœvire a culturii, cu condiŸia respectœrii tehnologiei de cultivare.

Soiuri pentru spaŸii protejate (solarii, sere)
Soiurile S&G pentru spaŸii protejate se împart în 3 grupe. Fondatorul primei grupe este Hanna, care de peste 10 ani este popular în rândul producœtorilor. Hanna este regina salatelor. Hanna este urmatœ de 2 ani de Povoa, iar din toamna lui 2007 a fost introdus soiul Cerveira.

povoa
Urma¡ul lui Hanna, se remarcœ prin aspectul comercial deosebit. Este considerat cel mai frumos soi de salatœ din Ungaria. CœpœŸânile sunt laxe, netede, de culoare verde deschis (blondœ). Prezintœ rezistenŸœ ridicatœ la manœ (HR) Bl 1-24. Formarea cœpœŸânilor nu este afectatœ de intensitatea slabœ a luminii (în zilele scurte, înnorate ¡i ceŸoase de iarnœ). Nu este pretenŸios la sol, la variaŸiile bru¡te de temperaturœ ¡i este tolerant la îngheŸ. Greutatea medie a cœpœŸânilor este de 450-600 g, având frunzele bazale întinse. Recomandœri: 25-30x30 cm, deci 12-16 pl/m2

cerveira
Este rezistent la manœ (Bl 1-25) Cea de-a doua grupœ are la bazœ soiul Armore cultivat în Europa de est începând cu anul 2000. Acest soi a devenit în scurt timp foarte popular ¡i rœspândit în acea regiune. Grupa a fost completatœ cu Shangore recomandat pentru culturœ toamna târziu-iarna devreme, cu Centore pentru iarna târziu-primœvara devreme ¡i începând cu anul 2007 cu Tribore. Recomandœri: 30x30 cm, deci 12-16 pl/m2.

shangore
Soi de salatœ de tip butterhead pentru culturi de toamnœ târziu - iarnœ. CœpœŸânile sunt compacte, semiînchise. Baza cœpœŸânilor este închisœ, netedœ ¡i strœlucitoare. Se remarcœ prin rezistenŸœ ridicatœ la manœ (HR) Bl 1-24. Plantele se dezvoltœ repede, frunzele sunt erecte. Formeazœ cœpœŸâni mari (400-600g) chiar ¡i pe soluri slabe. Se taie foarte u¡or datoritœ frunzelor erecte. Recomandœri: 25-30x30 cm, deci 11-14 pl/m2. Nu se recomandœ plantarea la densitœŸi mai mari. Nu este pretenŸios la intensitiŸile slabe ale luminii.

centore
Alegere sigurœ pentru sfâr¡it de iarnœ început de primœvarœ. Are aspect comercial pe rafturi. Prezintœ cœpœŸâni închise ¡i compacte, rezistenŸœ mare la manœ. (HR) Bl 1-24. Nu este pretenŸios la sol ¡i temperaturi scœzute. Ciclul de culturœ este rapid, este rezistent la uscarea frunzelor interioare. Baza cœpœŸânilor este netedœ ¡i bine închisœ. Structura internœ a cœpœŸânii este compactœ, frunzele sunt deschise la culoare ¡i erecte. Recomandœri: 25-30x30 cm, deci 11-14 pl/m2. Nu se recomandœ densitate mai mare. Nu este pretenŸios la intensitœŸile slabe ale luminii.

tribore
Cel mai nou membru al acestei grupe. Aspect asemœnœtor cu celelalte soiuri din grupœ. Prezintœ rezistenŸœ ridicatœ la manœ (HR) Bl 1-25. Alegere sigurœ pentru producŸii în spaŸii protejate. Ce-a de-a treia grupœ de salatœ Syngenta este reprezentatœ de Mildred începând cu anul 1996. Emerald este introdus în culturœ de 4 ani, devenind în scurt timp foarte popular, iar din toamna lui 2007 a fost introdus Baglin.

emerald
Soi de salatœ cu ritm rapid de cre¡tere, recomandat pentru culturi de toamnœ târzie-primœvarœ devreme. CœpœŸânile sunt compacte, mari, cu frunze lœsate, de culoare verde deschis strœlucitor. Structura internœ a cœpœŸânilor este compactœ. Este o adevœratœ ,,salatœ de cœpœŸânœ”. RezistenŸœ ridicatœ la manœ ¡i viroze.(HR) Bl 1-20, 22-24, LMV. Frunze lœsate. Recomandœri: 25-27x25-27 cm, deci 14-16 pl/ m2

baglin
Cel mai nou soi din grupa lui Mildred. Salatœ de cœpœŸânœ cu cre¡tere intensœ în culturi de toamnœ târzie- primœvarœ. Prezintœ rezistenŸœ la diferitele rase de manœ (HR) Bl 1-25. Recomandare: 25-27x25-27 cm, deci 14-16 pl/m2

soi
shangore centore tribore emerald baglin hanna povoa cerveira nobellan tizian

rezistenŸe
Bl 1-24 Bl 1-24 Bl 1-25 Bl 1-21, 22-24 Bl 1-25 Bl 1-20, 22-25 Bl 1-24 Bl 1-25 Bl 1-25 Bl 1-24

tip de culturœ
spatiu protejat spatiu protejat spatiu protejat spatiu protejat spatiu protejat spatiu protejat spatiu protejat spatiu protejat câmp deschis câmp deschis

mœrime
mare mare mare mijlocie mijlocie mare mare mijlocie mare mijlocie

culoare
verde verde verde verde verde verde-gœlbui verde-gœlbui verde-gœlbui verde verde

intensitate culoare
mediu deschis mediu deschis mediu deschis deschis deschis deschis deschis deschis deschis deschis

LMV2 LMV2

Nr Nr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful