6A ʧ¢ÅÒ

Çѹ·Õè 8 - 14 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555

ÃÍ¢‹ÒÇ´Õ¤´Õ¾ÕÃÐ

¼Ù¡Œ ÒÃÏÁѹè 㨶֧¼ÙÊŒ §Ñè ¡ÒÃ-¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧäÁ‹àª×Íè

พล.ต.ต.สุวิทย เชิญศิริ
ผูบ งั คับการตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา เผยไม
เกินปใหมมีขาวดีคดีฆา “นายกพีระ” มั่นใจ
สาวถึงผูสั่งการ สั่งตรวจตั้งดานตรวจเขม
อาวุธ-สงชุดสืบสวนตามความเคลื่อนไหว
มือปนใน-นอกพืน้ เชือ่ เลือกตัง้ ซอม 26 ม.ค.
ไมมีเหตุรายซํ้า ดานนักการเมืองทองถิ่นไม
เชื่อวาจะจับผูบงการได แตจะชวยลดความ
วิตกเรื่องซุมมือปนได
หลังเกิดเหตุคนรายยิง นายพีระ ตันติ
เศรณี นายกเทศมนตรี น ครสงขลา เสี ย ชี วิ ต
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผานมา จนถึงปจจุบัน
เวลากวา 1 เดือน โดยมีผูตองหาที่เขามอบตัว
กับเจาหนาที่ตํารวจแลว 2 คน และจับอีก 1
คน รวมเปน 3 คน แตสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่
คาดหวังมากที่สุดคือ การสาวถึงผูที่อยูเบื้อง
หลัง สั่งตายนายพีระ มากกวาการจับผูตองหา
ที่เปนทีมปฏิบัติการ ลาสุดผูบังคับการตํารวจ
ภูธรจังหวัดสงขลา พล.ต.ต.สุวิทย เชิญศิริ ออก
มาบอกวาไมนาจะเกินปใหมจะมีขาวดีในการ

สรุปคดีทั้งหมด
“ตอนนีเ้ ราสอบปากคําไปทัง้ หมด 60 กวา
ปาก ประมาณ 62-63 ปาก เหลืออีกประมาณ
2-3 ปาก ซึ่งจะสรุปสํานวนคดี และอาจจะขอ
ความเห็นศาลเพื่อขอนุมัติออกหมายจับเพิ่ม
เติม แตเราก็มั่นใจวาพยานหลักฐานที่มีอยู โดย
เฉพาะความเชือ่ มโยงตางๆ ศาลนาจะอนุมตั ใิ ห
ก็ตองรอวาสรุปพยานทั้งหมดที่สรุปมาแลวมัน
เปนยังไง ก็จะประชุมหารือกันอีกครั้งหนึ่ง ตอง
บอกวามีโอกาสที่สาวไปถึงผูที่อยูเบื้องหลังสั่ง
การ” พล.ต.ต.สุวิทย กลาว และวา
อยากจะบอกกับประชาชนที่เฝาติดตาม
คดีวา เราทําทุกอยาง เราทําดวยหลักการณ
และเหตุผล แบบตรงไปตรงมาไมเขาขางฝาย
หนึ่งฝายใด เพราะการที่ใชอาวุธสงครามยิงกัน
กลางเมือง มันไมถูกตอง ในฐานะที่เราเปนผูบัง
คับการฯเราก็พยายามเลือกพนักงานสืบสวน
สอบสวน เอาที่เปนกลางไมไดอยูฝายไหน
เขามาทํางานนี้ ขอใหประชาชนวางใจได
เพราะเราพยายามเต็มที่ในการรวบรวมพยาน
หลักฐาน
“มันอาจจะชาไปสักหนอย แตวา มันอาจ
จะแนนอน อะไรทํานองนี้ โดยคาดวาไมเกินป
ใหม ไมนาจะเกิน นาจะสรุปได ตอนนี้ผูตองหา
เขามอบตัวแลว 2 คน จับ 1 คน และอาจจะมีการ
ทยอยออกเพิม่ แตทงั้ หมดก็ตอ งอยูใ นดุลยพินจิ
ของศาลทานจะวางอยางไร จะออกหมายจับ
ใหเราหรือไม ถาศาลเขาพิจารณาแลวพยาน
หลักฐานไมเพียงพอก็ตองคงจะไมออกให เราก็
ตองหาพยานหลักฐานใหมมาเพิ่มเติม”
สวนการเลือกตั้งซอมนายกเทศมนตรี
นครสงขลา ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม
2556 พล.ต.ต.สุ วิ ท ย กล า วว า เราก็ มี ก าร

5 รายที่เชื่อวาตํารวจสามารถหาหลักฐานเพื่อ
สาวไปถึงผูบงการได สวนอีก 30 กวาคน มอง
วาตํารวจไมสามารถหาหลักฐานที่จะสาวไป
ถึงผูบงการได
แหลงขาวซึ่งเปนนายก อบต.ในพื้นที่
อ.หาดใหญ กลาว เปนเสียงเดียวกันวา สําหรับ
เหตุการณทเี่ กิดขึน้ มองวาเปนเรือ่ งธรรมดาของ
นักการเมืองที่มีการกระทบกันบาง แตในกรณี
ของนายกพีระ มันทํากันเกินไปและยังประเมิน
การทํางานของตํารวจดวยวา คดีนี้ตํารวจไม
สามารถจับผูบงการได
สวนแหลงขาวระดับนายกเทศมนตรี ใน
พื้นที่ อ.หาดใหญ อ.เมืองสงขลา และอ.นาทวี
จ.สงขลา มองวา เหตุการณที่เกิดขึ้นมันเหมือน
กับสรางประวัตศิ าสตทางการเมืองซึง่ อยูภ ายใต
ความรุนแรง อิทธิพลและผลประโยชน เนือ่ งจาก
การบุกคนซุมมือปนใน อ.ระโนดและ จ.พัทลุง
เปนการปราบปรามอาญญากรรมทางการเมือง
อยางหนึง่ สวนทีจ่ ะสาวถึงผูว า จางหรือไม แหลง
ขาวเชื่อคงจะไมถึง
“หลังจากนี้ตอไปนักการเมืองทองถิ่น
คงจะอยูกันเปนสุขมากขึ้น แมจะประเมินวา
ตํารวจ ไมสามารถหาพยายานและหลักฐานมา

ดู แ ล มี ฝ  า ยข า ว
เข า คอยติ ด ตาม
ความเคลื่ อ นไหว
ข อ ง ชุ ด สื บ ส ว น
ของกลุมมือปนทั้ง
นอกพื้ น ที่ แ ละใน
พื้นที่ แตละซุมวา
เปนของใคร อะไร
ทํานองนี้ เราก็จะมี
ชุดสืบสวนติดตาม
ความเคลื่ อ นไหว
อยูตลอดเวลา ทั้ง
มื อ ป น นอกพื้ น ที่
เขามา เราก็มีการตั้งดานตรวจคนอาวุธทั้งขา
เขาขาออก
พล.ต.ต.สุ วิ ท ย ยื น ยั น ว า ยั ง ไม พ บ
สั ญ ญาณผิ ด ปกติ เ กิ ด ขึ้ น แต คิ ด ว า คงไม มี
เหตุ ก ารณ รุ น แรงเกิ ด ขึ้ น เชื่ อ ว า ไม น  า จะ
มี เพราะวา 1. มีการปองกันอยางดี 2.การ
สืบสวนความเคลือ่ นไหวตางๆ มันคิดวาไมนา จะ
แตทสี่ าํ คัญเหตุการณเพิง่ เกิดขึน้ ใหมๆ มันคงจะ
ไมมีซํ้า ฉะนั้นอยากใหรอไมนาจะเกินปใหมจะ
เห็นความชัดเจนของคดีวาจะเปนอยางไร มี
ความคืบหนาแนนอน
ขณะที่ ก ารเสี ย ชี วิ ต ของนายพี ร ะ จึ ง
เป น การสู ญ เสี ย นั ก กการเมื อ งนํ้ า ดี แ ละนั ก
อนุรักษ ของจังหวัดคนหนึ่ง คดีนี้จึงเปนคดีที่
ประชาชนใหความสนใจ เนื่องจากการประเมิน
เหตุการณหลังจากการตายของนายกพีระตํ่า
เกินไป จนนําไปสูท มี่ าของ การแกะรอยและบุก
คนสถานทีท่ เี่ กีย่ วของกับ “นายกิตติ ชูชว ย” อดีต
ผูส มัครนายกเทศมนตรี นองชายของ “นายอุทศิ
ชูชวย” นายกอบจ.สงขลา
แตอยางไรก็ตาม แมเหตุการณฆานาย
พีระผานไป 1 เดือนแลว ขณะที่เจาหนาที่ ก็ได
ติดตามและเกาะติด จนสามารถจับทีมยิงมา
ได 3 คน แตยังไมเปดเผยถึงการสืบสวนวาสาว
ไปถึงผูวาจางงานหรือผูบงการๆ ไดหรือไม ซึ่ง
เปนประเด็นที่ ชาวบาน นักการเมือง ทุกคน
จับตามอง
จากการซุ  ม สั ม ภาษณ ข อง “ภาคใต
โฟกั ส ” ซึ่ ง เป น นั ก การเมื อ งท อ งถิ่ น ระดั บ นา
ยกอบต.และนายกเทศบาล ในจังหวัดสงขลา
กวา 35 คน ที่ไมประสงคออกนาม ซึ่งมีเพียง

เอาผิดกับคนที่บงการได ก็ตาม แตอยางนอย
ก็ทําใหนักการเมืองทองถิ่นอยูกันอยางเปนสุข
มากขึ้น” แหลงขาวระบุ
ไมตางจากความเห็นของประชาชนใน
จังหวัดสงขลาอีก 30 คน ที่ออกมาแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้วา
นักธุรกิจรานอาหารในอ.หาดใหญ กลาว
ว า ถื อ ว า คนสงขลาสู ญ เสี ย นั ก การเมื อ งที่ มี
คุณภาพคนหนึ่ง ซึ่งเหตุการณที่เกิดขึ้นมันก็ยัง
สรุปไมไดวา ใครเปนคนทํา แตทสี่ าํ คัญคือตํารวจ
จับทีมยิงไดแลว สวนผูบงการจะมีหรือไมและ
คดีนี้จะจบเปนอยางไรประชาชนทั้งประเทศ
กําลังเฝาดู วาตํารวจจะทําอยางไรถาคนทีย่ งิ ไม
ซัดทอดถึงผูบงการ
สวนแหลงขาวซึ่งเปนชาวบานในเขต
เทศบาลนครสงขลา เห็ น ตรงกั น ว า ตํ า รวจ
สามารถจับผูบ งการได เนือ่ งจากเห็นการทํางาน
ที่ตั้งใจคลี่คลายคดีของตํารวจ ซึ่งทุมเทมาก แต
อยางไรก็ตาม คดีนถี้ งึ แมวา จะจับคนยิงไดแตไม
แนใจวาตํารวจจะมีหลักฐานสาวไปถึงผูบงการ
หรือคนรายตัวจริงมากนอยแตไหน
แหลงขาวซึง่ เปนชาวบานในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ กลาววา สําหรับเหตุการณที่
เกิดขึ้นกับนายกพีระคงเปนสิ่งที่เตือนสติและ
แนวคิดวาประชาชนจะเลือกนักการเมืองอยางไร
สวนเรื่องของตํารวจวาจะจับผูบงการไดหรือ
ไม เปนเรื่องที่ตองถามตํารวจวามีหลักฐานมาก
นองแคไหน แตอยางไรก็ตามตนเองคิดวาหลัก
ฐานเทาที่มีก็สามารถชี้ไดวาผูบงการเปนใครซึ่ง
ขณะนี้สังคมก็ตัดสินไปแลว แตในกระบวนการ
ยุติธรรม เขาใจวาหลักฐานไมเพียงพอ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful