½.

“ :IQÄ¡U ø ÉÄfƒg ‡»¡Uƒ©dG Ô Èeƒ¾ˆÇ¯dG É›dG É—J™j Ägh ¢•eCG ¢TÄH •QÄL ȵj™eCÕG ¢•ÇF™dG

—```````````cDÄJ ƒfGñJh ™```````FG›ÖG ÛG Âdƒ``````¡SQEG ‰`````¡ aQ ¿£¾¡TGh

ƒÇfƒ`` ` ` `„dCG ÛG ÄeƒfƒˆfGÄZ ¿e ‡ˆ¡SÄH È‘ˆa É™FG›ÖG ¹jÄÐ
03¢U

‡²Ç¸¯JÄH ‡ù„ùZQ ¿ùÇùH
¿ÇL™”»dG «G™````¡Uh
ÄjQƒ````````¾Ç¡•dG †ƒˆch

˜`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `²¾j ¹g
™`` ` ` ` ` ÇeCÕG ¼¸`` ` ` `Ça
‡`` ` ` `Çbƒ¯JG QOƒ`` ` ` ` ` ²dG —`` ` ` ` ` „Y
?ƒ`` ` ` ` `¡•f™a ª`e ‡bG—`` ` ` ` ` ` `¡ŸdG
17¢U

†GÄ``¡ŸdG ¹``»ˆ‘j ƒC ` £N ¼`` µjCGQh ƒC ` `£”dG ¹``»ˆ‘j †GÄ``¡U ƒ¾`` jGC Q

•O 10 : ¿»‹dG ø 1846 O—©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 28 `d ³aGÄÙG ø ½2006 é»aÄf 20 ò¾KEÕG ø

www.echoroukonline.com
infos@ech-chorouk.com

:—cDÄj ¹Ç¸N ,ƒÁd ¢V™©ˆj ȈdG Šƒ¡T™‘ˆdG —²ˆfGh ''È¡S QCG ÈH''`dG ƒÁH O™¯¾J ȈdG Šƒ¡Ÿ¡Ÿ”ˆ¸d ªaGQ

' ·Ä¾„dG ’Fƒ¡ a ¹»Ð È¡•d—e ŸYh ·G™WƒfÄ¡S ŠGRhƒŽJ ¹»ÐCG'
04¢U

‡Ç`eƒ¦`¾dG ³`Fƒ`KÄ```dG ¹`c ™jh›````J Èa ‡¡Ÿ`¡Ÿ`”ˆe ‡`Hƒ¡ŸY ¶`ǵ¯J

IQh›e ½ƒˆNCƒH ‡dh—dG ŸY ÜĈ¡•J ƒÇaƒÙG
IOƒ©¡S ™¯©L :IQÄ¡U ø .‡dh—dG Šƒ€Çg °¸ˆß ½ƒˆNG ¹‹Ò Ègh ‡Hƒ¡Ÿ©dG IRÄ‘H ‰£„¡V ȈdG IQh›ÙG ³FƒKÄdG ¿e ‡YÄ»Ý

05¢U

!‡‹dƒK ‡ÇÙƒY †™M
‡aƒÇ¡SÄH —dh —Ç¡TQ
™j˜‘ˆdG ÀGľY Äg ''‡‹dƒK ‡ÇÙƒY †™M''
‡ùù j›ùù c™ÙG IOƒùù Çù ù²ù ùdG —ùù Fƒùù ùb Âùù ù²ù ù ¸ù ù WCG ɘùù ùdG
ÉP —ùù jR Èùù ùHCG ÀÄùù ùL ºGïÖG ‡ùù ùÇù ù µù ù j™ùù ùeCÕG
Ô ÀÄùµùj —ùbh ,‡ùÇùfƒù¾ù„ù¸ùdG ‡ùÇùH™ù©ùdG ºÄùù¡UCÕG
Úƒù©ùdƒùa ,‡ù²ùÇù²×G ¿ùe AÈù¡T —ùùjR ÈùùHCG ½îùùc
‡ùÇÙƒùY †™ùM ªùbh Åù¸ù Y ,¢žÇùù©ù j ¹ùùH ,¹ùù„ù ²ù e
´G™©dG Ô •—‘j ƒe ¹¡Ÿa ¿µç Õ PEG ,‡‹dƒK
,Àƒˆ¡•fƒ¬aCG Ô •—‘j ºGRƒeh •—M ƒe ŸY
,Àƒ¾„d Ô •—M ƒe ¢UÄ¡Ÿ”H ÀCƒ¡ždG ¶d˜ch
†Qƒù‘ùj Úƒù©ùdG Ô Iñ‹ùc i™ùNCG ³ùWƒùù¾ù e Ôh
ÂùfhO ¤ù²ù ¡•j Èùù¡VGëaG Èùùeîùùg h—ùùY ƒùùÁù Çù a
.ÀÄ¡ŸM ¸LCG ¿e ·—Jh ƒjƒ‘¡V
¿ùùµù d ,ƒùùbOƒùù¡U —ùùjR ÈùùHCG ªùùbÄùùJ ÀÄùù µù ùj —ùù b
ÂùfCÕ ,Šƒù£ù dƒùù¬ÙG ¿ùùe ñ‹ùùc ÂùùÇù a Âùù¡ŸÇùù”ù ¡žJ
†™×G ÀCGh ''Èùeîù¡SEÕG O—ùù¡žˆùùdG'' ¿ùùY •—Ð
Úƒù©ùdG —ùŽùj Ú ƒùe ½Äù²ùˆù¡S ‡ù‹ùdƒù‹ùdG ‡ùÇÙƒùù©ù dG
‡²Ç²M ¹gƒÎh ,O—¡žˆdG G˜g ‡ÁLGÄÙ ‡¸Ç¡Sh
¼ùZQ ,ƒùÁùÇùdEG Åùù»ù ˆù fG Èùùˆù dG ÃOîùùH ‡ùù¡SƒùùÇù ¡S ÀCG
ȈùdG Èùg ‡ù¡SƒùÇù¡•dG Øùg ,‡ùÇùH™ù©ùdG ÂùˆùÇù¯ù¸ùN
Ô ¼Áe—”ˆ¡•ˆd ò»¸¡•ÙG ¿e ƒLPÄä Š—LhCG
Ô ‡dƒ¡UCÕƒH AGÄù¡S ƒùÁùJGh›ùZh ƒùÁùHh™ùM ™ùjéJ
ò£¡•¸a Ô ‡HƒùÇù¾ùdƒùH hCG Àƒùˆù¡•fƒù¬ùaCGh ´G™ù©ùdG
.Àƒ¾„dh
''½î¡SEÕG ¼¡SƒH ±™£ˆdG'' ÀCG ƒ¾d ™c˜j Ú
ŠƒùjÕÄùdG ¹ùùN—ùùJ ÀCG ¹ùù„ù b GOÄùùLÄùùe ¿ùùµù j Ú
‡ùùÇù fƒùù¬ù aCÕG ‡ùùMƒùù¡•dG ‡ùùÇù µù j™ùùeCÕG I—ùù ‘ù ùˆÙG
Ô ƒùÁùFîù»ùYh ƒùÁùJG›ùÇùÁÎh ƒùÁùdGÄùeCƒùH ¢•¡SDÄùJh
‡ÇLÄdÄj—jEG ¹»ù‘ùj ƒù‘ù¸ù¡•e ƒù»ùÇù¦ù¾ùJ ÀG—ùÇÙG
ƒùgh—ùY ŠGÄù¾ù¡S ªù¡ H —ù©ùH ÀÄùµù Çù ¡S ‡ùùÇù e—ùùY
ƒ¾d ™c˜j Úh ,‡‹dƒK ‡ÇÙƒY †™M Ô ¹j—„dG
CG—ù„ÙG ŒÇùM ¿ùùe I›ùùÇù ‘ù ˆÙG ÃOîùùH ‡ùù¡SƒùùÇù ¡S ÀCG
‡²£¾ÙG …¸b Ô ƒÇfƒ£j™H ˆYQR ɘdG ½Qĸd
—ùù©ù ùH ¢S—ùù bCÕG Èùù g ‡ùù ©ù ù²ù ùH Ôh ,‡ùù Çù ùH™ùù ©ù ùdG
—ùYƒùù¡ŸJ Ô …„ùù¡•dG Èùùg ò¯ùùj™ùù¡ždG òe™×G
.ƒg™¡Uƒf ¿eh ƒµj™eCÕ AG—©dGh ÙµdG ™Yƒ¡že
¹ÇL Cƒ¡ž¾j ÀCG Âdƒ‹eCGh ''—jR ÈHCG'' ªbĈj ¹g
‡aƒc Ôh Àƒ¾„d Ô ¹ÇFG™¡SEGh ƒµj™eCÕ …Þ
¹Hƒ¾²dG ˆ¸©a ƒùe ¹ùc —ù©ùH ,‡ùÇùH™ù©ùdG ÀG—ù¸ù„ùdG
,‡ùÁùLÄÙG •ùjQGÄù¡ŸdGh ‡ùùÇù µù j™ùùeCÕG ‡ùùÇù c˜ùùdG
I—‘ˆÙG ŠƒjÕÄdG ªbĈJ ¹gh ?Àƒ¾„d ºƒ¯WCƒH
ÈH™©dG Úƒ©dG Ô ‡dÄ„²e ÀĵJ ÀCG ‡Çµj™eCÕG
''ĈǯùdG'' ‡ùj—ùÁùH ¹ùÇùFG™ù¡SEG •ùaƒùµùJ ÈùˆùdG Èùgh
¹gh ?òǾǣ¡•¸¯dG ³M Ô IQ›Ý ¹c —©H
ƒe ‡‹dƒK ‡ÇÙƒY ƒùH™ùM Úƒù©ùdG …¾ùŽùˆùÇù¡S îù©ùa
«Q›ùùH ƒùù»ù Áù dƒùù‹ù eCGh ¢TÄùù Hh ÀÄÖ ’ùù »ù ù¡•j ½GO
.''±™£ˆdG''h AG—©dGh ÙµdG Qh˜H ¿e —j›ÙG

‡Wƒ¡•`` `„H
ø È»©f Qƒ»Y :¼¸²H ø

ÉOƒ¡ŸˆbEÕG Oƒ¡•¯dG Šƒ¯¸»H ''¿Ç²²‘»dG ™Ç„c'' °¸µj ›Ç©¸H
ÀCG ‡bÄKÄe QOƒ¡Ÿe ¿e ,''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' ‰»¸Y
,›Ç©¸H …Ç£dG —Ç¡•dG ½ƒˆNCÕG §aƒM º—©dG ™jRh
Oƒ¡•¯dƒH ‡²¸©ˆ»dG Šƒ¯¸»dG …¸ZCG —¾¡SCG —b
Iƒù¡ b —ùÇù»ùY ÅùdEG ™ùFG›ùŽùdƒùH ÉOƒù¡ŸˆùùbEÕG
Aƒ¡ b ¢•¸Ž»H ‡ù‹ùdƒù‹ùdG ‡ùa™ù¬ùdƒùH ³ùÇù²ù‘ùˆùdG
Âj—d ɘdG ,ÈHGh™b —»‘e —Ç¡•dG ™FG›ŽdG
·ƒ¾g ÀCG h—„jh ..ºƒŽ»dG G˜g Èa I™Ç„c I™„N
†ƒù£ùbCG ³ù¸ù”ùd º—ù©ùdG IQGRh Èùa G—ùj—ùL ƒùÁù LÄùùJ
Šƒ¯¸»H ¿Ç¾Ç©e Iƒ¡ b °Ç¸µJ ºîN ¿e ‡ÇFƒ¡ b
Âd ‰¸ÇMCG ɘdG ÈHGh™b —Ç¡•dG ªe ¹¡ŸM ƒ»c ‡¾Ç©e
‡²¸©ˆù»ùdGh ‡ùdG—ù©ùdG Åù¸ùY ‡ùMh™ù£ù»ùdG ƒùjƒù¡ ²ùdG ¹ùc
R™ùHCG ¿ùeh ,ƒùùg™ùù‹ù cCG ƒùùeh ..ÉOƒùù¡ŸˆùùbEÕG Oƒùù¡•¯ùùdƒùùH
` ƒÁJGP QOƒ¡Ÿ»dG …¡•M ` ƒÁH ¹¯µˆÇ¡S ȈdG Šƒ¯¸»dG
™ù„ùcCG ,¶Fƒù¡ždG ‡ù¯ùÇù¸ù”ùdG °ù¸ùe Äùg ÈùHGh™ùb —ùÇù ¡•dG
.Oî„dG Èa ‡jOƒ¡ŸˆbEG ‡‘Ç¡ a

ȸ»©dG ¹j—„dG
™ùù¡Tƒùù©ù ùdG ™ùù »ù ùJDÄù ù»ù ùdG AG—ùù ¡UCG
,†™ùù ù©ù ù dG ºƒùù ù »ù ù ùYCÕG ºƒùù ù L™ùù ù d
ÀCƒùH ÈùMÄùJ ,ƒùfOîù„ùH —ù²ù ©ù ¾ù »ù dG
I™»dG Øg ` ÀÄÁŽˆj ¿j™¡Vƒ‘dG
QƒWEÕG ™ÇaÄJ Ä‘f ` î»Yh ÕÄb
—ùÇù¡•Žùˆùd Èù¸ù»ù©ù dG ÉOƒùù¡ŸˆùùbÕG
ºƒÇLCÕG …dƒ£e ¼gCG ¿e …¸£e
‡ù©ùeƒùŽùdG ICƒù¡žf ˜ùù¾ù e ‡ùùÇù H™ùù©ù dG
Qƒ»‹ˆ¡SG'' …¸£ùe Äùgh ,‡ùÇùH™ù©ùdG
ÀG—ù¸ù„ùdG Èùa ‡ùÇù H™ùù©ù dG ºGÄùùeCÕG
Šƒc™‘ˆùd ªùHƒùˆù»ùdGh .''‡ùÇùH™ù©ùdG
,¿ùùÇù »ù ¦ù ¾ù e ¿ùùe ¿ùùÇù j™ùùFG›ùùŽù dG
G˜ùÁù H ¿ùùÇù »ù ˆù Áù eh ,¿ùùÇù cQƒùù¡žeh
Qƒ¡ŸˆfG ‡jG—H §Mîj ,™»JDÄ»dG
Ä‘f ™Ç¡•dG ÅdEG ÈYG—dG ÂLĈdG
,I™ùaÄùˆùe ,‡ùÇùH™ùùY ºGÄùùeCG …¸ùùL
ÀhO ¿ùùe ½h—ùù²ù ù¸ù ùd I—ùù ©ù ùˆù ù¡•eh
¿ùùe Õ—ùùH ,‡ùùj›ùùÇù Žù ©ù ùJ ¥h™ùù ¡T
‰¸ùùˆù MG .ºÄùùÁù ùŽù ù»ù ùdG Qƒùù ¦ù ùˆù ùfG
‡ù„ùJ™ù»ùdG 2005 ‡ùù¾ù ¡S ™ùùFG›ùùŽù dG
…ÇùùJ™ùùJ Èùùa ƒùùÇù H™ùùY ‡ùù ©ù ùHƒùù ¡•dG
‡ùù ù„ù ù £ù ù ²ù ù ˆù ù ù¡•»ùù ù dG ÀG—ùù ù ¸ù ù ù„ù ù ùdG
I™ùù ¡Tƒùù „ù ù»ù ùdG ŠGQƒùù »ù ù‹ù ù ˆù ù ¡SEîù ù d
QƒùÇù¸ùe 8^27 -ù¸ù„ù»ù H ‡ùùÇù „ù ¾ù LCÕG
¢Sƒùù ù¡SCÕG G˜ùù ù g Åùù ù ¸ù ù ùYh ,QÕhO
G˜ùù ùg •ùù ùFƒùù ùˆù ù ùf ¢Sƒùù ù ²ù ù ùJ ±Äùù ù ¡S
.™»JDÄ»dG

È`` `»¡S™dG É›`` ` dG ‡`` ` aƒ`` ` `¦f
¿eCÕG ÀGÄYCG ŸY ‡„LGh
ÀCG ‡bÄKÄe QOƒ¡Ÿe ¿e ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' ‰»¸Y
¿eCîd ‡eƒ©dG ‡j™j—»dG ƒÁJQ—¡UCG I—j—L ‡»Ç¸©J
¿e ÈeÄ»©dG ¿eCÕG ÀGÄYCG ¹c Q˜‘J ,ȾWÄdG
…¡•Mh ,‡ùùÇù »ù ¡S™ùùdG ŠÕ˜ùù„ù dƒùùH ½ƒùù»ù ˆù ùgÕE G ½—ùù Y
AƒjRCÕG ÀĵJ ÀCG GÄ¡V™a ¿ÇdhDÄ¡•»dG ÀEƒa QOƒ¡Ÿ»dG
ƒ¡Sƒ„d É—J™j ÂfCƒH ¤„¡ j ¿e ¹ch ‡¯Ç¦f ‡Ç»¡S™dG
ºhDÄù¡•»ùdG ÀEƒùa ¹ù»ù©ùdG ‰bh °ùÇù¦ùf ™ùÇùZ ƒùÇù »ù ¡SQ
.‡HIJ©¸d ¢V™©ˆÇ¡S ÂǸY ™¡Tƒ„»dG
Èùg ¢Sƒù„ù¸ù dG ‡ùùaƒùù¦ù f ¹ùùg “h™ùù£ù »ù dG ºGDÄù ¡•dG
!?Õ ½CG ¸»Y iOCG °XÄ»dG ÀCG Šƒ„KEÕ ±ƒc ¢SƒÇ²e
¿e —j›e ¢V™a Äg ‡»Ç¸©ˆdG Øg ¿e OG™»dG ÀCG ½CG
?‡¡S—²»dG ‡¾Á»dG ØÁd ½G™ˆMEÕGh ¥ƒ„¡ fEÕG

‡Wƒ¡•„Hh
†™©dG ¿j™»ù‹ùˆù¡•»ùdG †hƒùŽùJ
™FG›ŽdG Šƒ©¸£Jh ŠÕƒ¬¡žfG ªe
ÄY—j ‡Çdƒ©¯ùdGh ‡ùY™ù¡•dG ØùÁùH
¿Çj™FG›ŽdG ¿ùÇùdhDÄù¡•»ùdG ªùÇù»ùL
†Qƒùù Žù ùJ ¿ùù e IOƒùù ¯ù ù ˆù ù ¡SÕG Åùù ùdGE
Èùù ˆù ùdG ,‡ùù ùÇù ù ¡Vƒùù ù»ù ù dG ŠGÄùù ù¾ù ù ¡•dG
‡ù¡•Fƒùj ŠÕhƒù‘ùe Èùa ƒùgƒùù¾ù ©ù ¡VCG
ƒeh ‡Ç¡•f™¯dG ''±G—Ç»dG'' «ƒ¾bEÕ
.ƒf—¾Y Qƒ»‹ˆ¡SEîd ƒÁÁHƒ¡T

ƒµj™eCG AG™²¯d ½—²j ›Çaƒ¡T
% 40 `H ¢ŸNQCG GOÄbh
¼Ç¸¡•J ,‡©»ŽdG ½Äj îjh›¾a ŠCG—H
ÅdEG % 40 ‡„¡•¾H ¢ ¯”e ™©¡•H OÄbh
I—Yƒ¡•»d ·QÄjÄÇf Èa ¢•µfh™H ÈM
ºîN ‡€a—ˆdG ŸY AG™²¯dG Àƒµ¡•dG
¢•ÇF™dG ¿e IQOƒ„»H ,Aƒˆ¡ždG
Ù„ˆ©J ɘdG ›Çaƒ¡T ÄLÄg ȸjh›¾¯dG
.Oh—¸dG ƒgh—Y ‡Çµj™eCÕG IQGOEÕG
™ˆd °dCG ¿j™¡žY ÈdGÄM ¼Ç¸¡•J CG—Hh
% 76 Q—‘ˆj ȈdG ‰¾jÄH ¢•ˆfÄg Èa
ÈfƒK Ègh ,Èfƒ„¡SG ¹¡UCG ¿e ƒÁfƒµ¡S ¿e
¿»¡V ¿e «Ä¾dG G˜g ¿e ¼Ç¸¡•J ‡Ç¸»Y
¿e ™ˆd ÀÄǸe 400 `H ³¸©ˆj •eƒf™H
¿Y % 40 ¢Ÿ²¾j ™©¡•H ƒjľ¡S OÄbÄdG
•eƒf™„dG G˜g ª¡Vhh .´Ä¡•dG ™©¡S
‡c™¡T ™„Y ›Çaƒ¡T ÄLÄg ¿e IQOƒ„»H
‡c™¡žd ȵj™eCÕG «™¯dG Ègh ÄŽˆÇ¡S
.‡Ç¾WÄdG ‡Ç¸jh›¾¯dG ¤¯¾dG

?!ƒÇeÄj É™FG›L ¹µd Aƒ»dG ¿e G™ˆd 60
™ùù ù FG›ùù ù ùŽù ù ù dG ÀCG ºÄùù ù ù²ù ù ù j ÀCG
Šƒùù£ù ‘ù e ªùùe ¢Ÿ¸ùù”ù ˆù ùˆù ù¡S
I™gƒX ¿e ™‘„dG ÃÇe ‡Ç¸‘J
ºGDÄù ù ¡•dG ¿ùù ùµù ù d ..¢ž£ùù ù ©ù ù ùdG
ÀCG ºƒùùb ¿ùùe Äùùg “h™ùù£ù »ù ùdG
Èù¡ ²ùˆù¡S Iîù‘ù »ù dG ÃùùÇù »ù dG
ÀCG ½GOƒùù ùe ¢ž£ùù ù©ù ù dG Åùù ù¸ù ù ùY
‡ùùÇù »ù c Èùùa ¢•Çùùd ¹ùù µù ù¡ž»ùù dG
‡ùù ²ù ùj™ùù W Èùù a ¹ùù H ,Ãùù Çù ù»ù ùdG
,¿Ç¾WGÄù»ùdG Åù¸ùY ‡ùdOƒùY ‡ù²ùj™ù£ùH ƒùÁù©ùjRÄùJ
¿e —ǯˆ¡•J AƒÇMCG ƒÁÇa —Žf î‹e ‡»¡Uƒ©dƒa
i™NCG AƒÇMCGh ‡Yƒ¡S 24 / ‡Yƒ¡S 24 Aƒ»dG
!?½Äj 100 / ƒeÄj 24

‡ùù ù bƒùù ù £ù ù ù dG ™ùù ù ùjRh ºƒùù ù ùb
…Çùµù ¡T —ùùÇù ¡•dG ¼ùùLƒùù¾ù »ù dGh
Âùùˆù aƒùù¡ ˆùù¡SG ºîùùN ¹ùùÇù ¸ù ùN
‡ùù Çù ùYGPEÕG Iƒùù ù¾ù ù ²ù ù dƒùù ùH ¢•eCG
ƒùÇùdƒùM ºƒù¬ù¡TCÕG ÀCG ,‡ù‹ùdƒù‹ù dG
‡ù£ù‘ùe 13 RƒùŽù fÕE ‡ùùjQƒùùL
‡bƒ£H ™‘ù„ùdG ÃùÇùe ‡ùÇù¸ù‘ùˆùd
…©µe ™ˆe ÀÄǸe 1^9 •ƒˆfG
1^9 ÉRGÄj ƒe Ägh ..ƒÇeÄj
IOƒÇ¡S ÀCG …j™¬dG ..ƒÇeÄj Aƒ»dG ¿e ™ˆd QƒÇ¸e
ƒùe ™ùaÄùˆù¡S ‡ùÇù»ùµùdG Øùg ÀCƒùH “™ùù¡U ™ùùjRÄùùdG
ƒe Ägh ½Äj ¹c É™FG›L ¹µd G™ˆd 60 ˆǻc
OGQCGh ,Èdƒ‘dG ÈeÄÇdG …¸£dG °©¡V Éhƒ¡•j

™jRh ŸY QÄeCÕG ‰£¸ˆNEG
´hQƒa ,Àƒ¾¯dG É™¡Ÿ»dG ‡aƒ²‹dG
†ƒŽ‘dG ŸY (»ŽÁJ) —©H ,Ⱦ¡•M
ÀGÄNEÕG ‡Yƒ»Žd QG˜ˆYEÕG ¡ aQh
‡¸»M סV Gľ¡T
q ¿j˜dG ¿Ç»¸¡•»dG
‡eĵ‘dG GÄ„dƒWh (‡Ç¡SƒÇ¡S)
ɘdG „¡Ÿ¾e ¿e ˆdƒbEƒH ‡j™¡Ÿ»dG
ȯa ..‡¾¡S 19 ˜¾e ÂÇa —LGĈj
,''I™j›ŽdG'' Iƒ¾b ªe I™¡Ÿˆ”e ‡¡TOQO
¼¸¡•e ÂfCG Ⱦ¡•M ´hQƒa QĈc—dG ºƒb
ÂfƒcQCG —²ˆ¾j ¼dh ½î¡SEÕG ½™ˆ‘jh
ÀƒcQCG ‡»¸c OƒYCGh ,ƒbîWEG (‡©HQCÕG)
ƒ»e ,¿Çˆ„¡Sƒ¾e Èa ‡©HQCÕG ½î¡SEÕG
(Ȧ¯d —ÇcÄJ) ÂjÄ„¡S ²a Èa Ⱦ©j
OGR ƒe Ägh ,ƒbîWEG iĈ¯¸d ¹Hƒb ™ÇZ
¿j˜dG ¿Ç»¸¡•»dG ÀGÄNEÕG …¡ Z ¿e
ÉQ—j Õ ¼Áˆaƒ²K ™jRh ÀCG Gh—cCƒJ
¿e ‡jG—H I™Ç‹c AƒÇ¡TCG ½î¡SEÕG ¿Y
!†ƒŽ‘dƒH ¶dƒH ƒ»a ..ÂfƒcQCG

SIA
SIE
SIO

:¤¡SÄdG
:´™``¡ždG
:†™`` ¬dG

:ªjRĈdG
021 28 00 75 : °JƒÁdG
031 66 21 23 : °JƒÁdG
061 20 8722 : °JƒÁdG

´h™¡ždG ‡¡•¡SDÄe :¤¡SÄdG
AMP :´™¡ždG
SDPO :†™`¬dG

¸dG —„Y Å¡•ÇY •Ç¡ždG °¡žc
™j™¬dG ‡c™¡T ¢•ÇFQ ™j™Z
ÀCG ‡ÇJGQƒeEÕG Qƒ»‹ˆ¡Sîd
¢•ÇFQ Qƒ„©dG ȸY —»‘e
¹‘Ç¡S ŠGQƒ²©¸d Qƒ»YEG ‡¡•¡SDÄe
ÉCG ,½Oƒ²dG Aƒ©HQCÕG ™FG›ŽdƒH
™¡Tƒ©dG ™»JDÄ»dG ‡jƒÁf Èa
.†™©dG ºƒ»YCÕG ºƒLQ Oƒ‘JÕ
`d ™j™Z ¸dG —„©dG ’¡VhCGh
Qƒ„©dG ÀCG ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG''
°¸e ½ƒ»JEÕ ™FG›Ž¸d ½Oƒb
..ƒÁ£„¡Vh Oî„dƒH ÂJGQƒ»‹ˆ¡SG
°‘¡ŸdG ‰dhG—J ÀCG ³„¡S —bh
‡jQƒ²Y ªjQƒ¡že 5 ‡j™FG›ŽdG
‡ÁLGÄdG ™ÇǬˆH ‡²¸©ˆe i™„c
…¸ŽHh ‡»¡Uƒ©¸d ‡j™‘„dG
ºGÄeCG ¢ShDhQ Qƒ»YEG ‡¡•¡SDÄe
¿eh ,™FG›ŽdG ÅdEG ‡»”¡V
O—©H Qƒ„©dG Ȳˆ¸j ÀCG Q™²»dG
¿ÇdhDÄ¡•»dGh AGQRÄdG ¿e
‡²¯¡U ½ƒ»JEÕ ¿Çj™FG›ŽdG
.IQÄc˜»dG ªjQƒ¡ž»dG

™‘ˆ¾j ÉÄfƒK …dƒW
¢Uƒ¡U™dƒH
,¢•eCG ºhCG ÉÄfƒK …dƒW ½—bCG
ƒÇeQ ÂJƒÇ‘d q—M ª¡Vh ŸY
‡j™²H G˜gh ,¢Uƒ¡U™dƒH
‡jÕh ‡²Jƒ©»H ''‰„j™Nƒe''
ƒ¾JOƒaCG ƒe …¡•Mh .hRh É›ÇJ
,‡²Hƒ£ˆe ‡Ç¸‘e QOƒ¡Ÿe ÂH
ŸYh ¹NO ‡Ç‘¡ dG ÀEƒa
ÅdEG ÂŽJGh º›¾»dG ÅdEG ÂJOƒY
,†ƒ„dG ´îZEƒH ½ƒbh ÂÇHCG ‡a™Z
¿e ÉQƒf QƒÇY ÉhO ª»¡S ICƒŽah
,ÂÇdG ºÄN—dG —¾Yh ,‡a™¬dG
Èa ‡a™¬dG ‡Ç¡VQCG ŸY —Lh
«Äbh QÄah ,Aƒe—dG ¿e ‡c™H
Àƒ»‹L ¹²f q¼J ‡KOƒ‘dG
‡jƒ»‘dG ±™W ¿e ‡Ç‘¡ dG
™j˜f ů¡žˆ¡•e ÅdEG ‡Çf—»dG
‰‘ˆa ƒ»Ça ,hRh ɛLjH —»‘e
ƒ²Ç²‘J ȾWÄdG ·Q—dG ’dƒ¡Ÿe
‰aƒ¡VCG ƒ»Ça ,™eCÕG Èa
¹»©ˆ¡SG …dƒ£dG ÀCG ƒfQOƒ¡Ÿe
Èfƒ©j ¿µj ¼dh ,ÂÇHCG ‡Çb—¾H
.‡eRCG ‡jCG ¿e

!‡©HQCG ½î¡SEÕG ÀƒcQCG

:ª````````„£dG

OÄ©j Qƒ„©dG —»‘e
™FG›ŽdG ÅdEG

?! Šƒb™£dG °¸ˆ”Jh •OGÄ‘dG ™‹µJ †ƒ„¡SCÕG ØÁd

:‡¾Ç£¾¡•b …ˆµe
‡aƒ``````````‘¡ŸdG QGO
‡ÇYƒ¾¡ŸdG ‡²£¾ÙG
‡¾````````````````Ç£¾¡•b
:°Jƒ````````````````````ÁdG
(031) 66.04.06
ÀG™```````````gh …ˆµe
È»‘¡ždG É—Ç¡S «Qƒ¡T 20
ÀG™```````````````````````````````````gh
: °Jƒ`````````````````````````````````ÁdG

041 45 79 88
:¢•``````````````cƒ``````````````````¯dG

041 45 79 77

™FG›ŽdG `` ‡„²dG ,¢TÄjhR —j™a «Qƒ¡T 2 ,‡aƒ‘¡ŸdG QGO :ÀGľ©dG
(021) 28.59.59 :(¢•````````cƒa) ‡````eƒ````````©dG ‡```j™j—ÙG
(021) 28.47.54 / (021) 28.47.84 : ȯJƒ``````````ÁdG «RÄ````````»dG
(021) 46.27.34 : (¢•cƒa h °Jƒg)™j™‘ˆdG
(021) 46.27.36 : (°Jƒg) (021) 46.27.37 : (¢•cƒa ) QƒÁ¡TEÕG
E-Mail:choroukpub@gmail.com

: QƒÁ¡TEÕG ¼¡•²d Èfh™ˆµdEÕG —j™„dG

:‡¦Mîe ø (ÉGO ò¡•M ‡dƒch) BEA: È`µ¾„dG †ƒ¡•‘dG ¼bQ
¹¡ŸJ ȈdG QÄ¡ŸdGh ³FƒKÄdG ¹c RIB - 002 00022 2202262 154 99
,ƒÁHƒ‘¡UCG ÅdEG O™J Õ I—j™ŽdG
: ÉQƒŽdG †ƒ¡•‘dG ¼bQ
.™¡ž¾J ¼d hCG Š™¡žf AGÄ¡S
16-006-17 Clé 33 (CCP)

:™j™‘ˆdG ™j—e

Èfƒ`` ` »MQ ¢•Ç`` `fCG
:™j™‘ˆdG ¢•ÇFQ

ÈHIJ©j —»Þ

$
½.½.P.¢T ¿Y Q—¡ŸJ
™¡ž¾dGh ½îYEîd ´h™¡ždG ‡¡•¡SDÄe
™¡ž¾dG ºhDÄ¡•e ½ƒ©dG ™j—»dG

¹Ç`` ` ` ` ` ` `¡ a È`` ` ` ` ` ` ` ` ¸Y

om

EÕG
.c
ǾK
uk
0 ¿ GÄÙG ø
2
oro
f ³a
h
Ä
a
c
`d
.
„» 28 dG ø
6™
ech
00 GÄ¡T —©
½2 27 º 846 O
s@
o
4
1
f
1
ø
`g
In

$ ªe ¿eƒ¡ ˆj É™j˜”d ÉOƒÁdG
‡ùÇù¸ùNG—ùdG ™ùjRh ™ù„ù Y
ÉOƒùù ù Áù ù ùdG ³ùù ù „ù ù ù¡SCÕG
¾eƒ¡ J ¿Y É™j˜”d
´h™ù¡ždG'' ªùe ¹ùeƒùµùdG
‡Ç¡ ²dG Èùa ''ÈùeÄùÇùdG
¼ùÇùY›ùdG ƒùÁù©ùaQ Èùˆù dG
ÈaG˜²dG ™»©e ȄǸdG
¢ ©ùH ™ù„ù ˆù YG ɘùùdGh
´h™ùù ù¡ždG'' ŠÕƒùù ù²ù ù ùe
.ˆdhO ¿eCÕ G—j—ÁJh ¡Ÿ”¡T Èa ƒa˜b ''ÈeÄÇdG
´h™ù¡žd''`d ’ùj™ù¡ŸJ Èùa É™ùj˜ù”ùd ÉOƒùÁù dG ºƒùùbh
¹eƒc ¹µ¡žH ¿eƒ¡ ˆe ƒfCG'' :¢•eCG Aƒ¡•e ''ÈeÄÇdG
Àƒ»¡ dG Èg ‡aƒ‘¡ŸdG ‡j™M ÀCG ™„ˆYCGh ¼µ©e
Øg ºƒM ¹c ŸY'' :±ƒ¡VCGh ''—¸H ¹c ¹„²ˆ¡•»d
OhO™ùH G—ùL …Žù©ùe ƒùfCGh ¼ùµùa™ù¡žJ ‡ù»ùcƒù‘ù»ù dG
.''‡Ç¡ ²dG Øg Èa ‡©FG™dGh ‡ÇHƒŽjEÕG ¹©¯dG

G—L G—L ‡H™q ©»dG ..I—ǸN

‡ùa™ù©ùe ,ÈùeÄùJ I—ùÇù¸ùN ‡ùaƒù²ù‹ùdG I™ùùjRh ‰fƒùùHGC
¿Y ‰„¡•dG I™Á¡S ÀÄj›¯¸ˆdG i—ˆ¾e Èa ‡©¡SGh
ɘùdƒùa ,‡ùÇùH™ù©ùdG ‡ù¬ù¸ùdG Èùa (…Çùg™ùdG) ƒùgQÄùù£ù J
‡jQGRÄdG ‡„Dz‘¸d ƒÁ¸»M ‡jG—H Èa I—ǸN ±™©j
,ÈeÄJ I—ǸN ÀCG ´—¡Ÿj Õ ,ÀBÕG ƒÁÇdEG ª»ˆ¡•jh
ȈdG ‡²Hƒ¡•dG ÉOÄ©¡•e I—Ǹ”H ‡bîY ƒÁd ‡Çdƒ‘dG
‡ùùLQG—ùùdG) ÕEG ‡ùù Çù ùH™ùù ©ù ùdG ¿ùù e ±™ùù ©ù ùJ ¿ùù µù ùJ ¼ùù d
,‡¬¸dG Oh—M —¾Y °bĈJ ¼d I—ǸN .(‡¡•f™¯»dG
ƒÁùˆù¸ù©ùL ‡ùÇùH™ù©ùdG IQƒù¡ ‘ùdG ¿ùY ƒùÁùaQƒù©ùe ÀCG ¹ùH
¶dP ¿e ™‹cCGh ,¿j—gƒ¡ž»dG ƒÁ©e ´™¬Jh ´™¬J
‡¬¸dƒH ƒ¡ jCG Àƒc ‡¡Ÿ‘dG ¹Ž¡S Èa ƒÁˆHƒˆc ÀEƒa
ƒÁˆÁfCGh ‡¸»¡•„dƒH ƒÁˆHƒˆc ‰¸Áˆ¡SG ŒÇM ,‡ÇH™©dG
™ùÇq ù¬ùe Àƒù‘ù„ù¡•a ,‡ùÇùH™ù©ùdG ‡ù¬ù¸ùdƒùH ƒù¡ jCG Aƒù¡ eEƒù H
.ÈHƒŽjEG ™Çq ¬ˆdG Àƒc GPEG ‡¡UƒN ..ºGÄMCÕG

?!O™»ˆ»dG Âfƒ¡•d ªe I™LÄHCG ‡¸µ¡že
I™ùù LÄùù HGC ¢•»ùù M ¼ùù ùÇù ù YR
GC —ùH ÂùfGC h—ù„ù j Èùùfƒùù£ù ¸ù ¡S
Åùù¸ù Y I™ùù£ù Çù ¡•dG —ùù²ù ù¯ù ùj
²„¡•j ’„¡UCG ɘdG Âfƒ¡•d
¹ùù ù²ù ù f ¼ùù ùd ÀEG ,Qƒùù ùˆù ù ùeƒC ù ù ùH
Qƒ»¡ e Èa ,ŠG™ùˆùeÄù¸ùÇùc
ÅùdGE ,½îùYÕE Gh ‡ù¡SƒùùÇù ¡•dG
ÂJƒ‘j™¡ŸJ ¹c ÀCG ‡LQO
ƒÁ„²©J ‰‘„¡UCG I™ÇNCÕG
¶dP ¿eh ,IOƒM ŠGOƒ²ˆfG
ƒÁfCƒH - ƒÇ¾»¡V - ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' I—j™Žd ÂeƒÁJG
ƒ»YGR ,‡"G™‘dG «Ä¡VÄe Èa ,‡„b ‡„q ‘dG ¿e ‰©¾¡U
ÂùH ÅùdOCG ’ùj™ù¡ŸJ …„ù¡•H îùeƒùc ƒù¯ù ¸ù e ‰²ùù¸ù ˆù NG ƒùùÁù fGC
ƒeh ŠÄ‘dG Ⱦ¸cƒj'' ‰¾¡TÄ»J ¿ÇY Èa —MGh ¿WGÄe
¿Y —©„dG ¹c —Ç©H ™jRÄdG ÀCG h—„jh ..''Oh—dG ¢žÇ¾¸µj
ƒÁˆ¸©L ȈdG IQƒ„©dG Øg ÀCG ±™©j Õh †ƒ„¡ždG ªbGh
Èg ‡"G™‘dG ºÄM ¹eƒµdG ƒÁ¯¸»d ƒfGľY ''´h™¡ždG''
¼d ɘdG †ƒ„¡ždG ¿ÇH G™Ç‹c ‡dhG—ˆe ‡Ç¾ZCG ¿e ª£²e
ŸY .ÃOîH Èa ¼j™µdG ¢žÇ©dG ‡¡U™a Èfƒ£¸¡S Âd ™aÄj
ªe ¹H ,†ƒ„¡ždG G˜g ªe ‰¡•Çd I™LÄHCG ‡¸µ¡že ºƒM ¹c
!?O™»ˆ»dG Âfƒ¡•d

!°ˆ”j ¼d ÀÄǸe 130 -¸„e
ˆ„ˆc ƒe ŸY GOq Q ‡¸"Qh ‡jÕh ÈdGh —Ç¡•dG ºƒb
ƒjƒ‘¡ d ¢Ÿ¡ŸN ɘdG ÀÄǸe 130 -¸„e ÀCG ,´h™¡ždG
2004 / 11 / 21 •jQƒˆH ªbh ɘdG ¼ÇdCÕG Qh™»dG •OƒM
-¸„»dG G˜g ,ƒ¾WGÄe 13 IƒÇ‘H iOhCGh OÄ©¡•e È¡Sƒ‘H
,ÂFƒ¯ˆNG ™„N †˜ch ƒjƒ‘¡ dG ŠîFƒY ŸY «qRh —b
´h™¡ž¸d ƒÁ¸¡SQCG ȈdG ³FƒKÄdG ¹c ¶dP ŸY º—J ƒ»c
—ùb ƒùjƒù‘ù ¡ dG ÈùùdƒùùgGC ÀCG ÈùùdGÄùùdG —ùùÇù ¡•dG ºƒùùbh ,¢•eCG
¿e ‡Ç‘¡V ¹c ¿Y ¼Çˆ¾¡S ¿Çjîe 10 -¸„e GÄ»¸¡•J
OÄù©ù¡•e Èùù¡Sƒùù‘ù d É—ùù¸ù „ù dG ¢•¸ùùŽù »ù dG Aƒùù¡ YCG ±™ùùW
ÀCG h—„jh ,‡²a™»dG Šƒ»¡Ÿ„dG ªe ¼Ç¸¡•ˆdG ™¡Vƒ‘eh
Øg …j™¡•J Èa ‰‘Žf —b ŠƒÁŽdG ¢ ©H ·ƒ¾g
IQƒKEG hCG ‡¾Ç©e ŠƒHƒ¡•M ‡Ç¯¡Ÿˆd ‡€Wƒ”dG Šƒeĸ©»dG
,¼ÇdCÕG •Oƒ‘dG G˜g ƒjƒ‘¡V †ƒ¡•M ŸY Ädh ‡¸„¸„dG
.IOÄ¡Ÿ²e ™ÇZ IAƒ¡SEG ÉCG ¿Y ‡¸"Qh ÈdGÄd IQ˜©»a

03

•—`` ` `‘dG

ø 1846 O—©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 28 `d ³aGÄÙG

ø ½2006 ™„»aÄf 20 ¿Ç¾KEÕG ø

$

«ƒ£²dG Èa Šƒ¡SîˆNÕG —jG›J —©H

—cDÄJ ƒfG™ÇJh ™FG›ŽdG ÅdG Âdƒ¡SQEG ‰¡ aQ ¿£¾¡TGh

ÈYƒ»ˆLÕG Àƒ»¡ dG ºGÄeCG ‡„bG™»d ÈeĵM ´h—¾¡U

ƒÇfƒ„dCG ÅdG ÄeƒfƒˆfGÄZ ¿e ‡ˆ¡SÄH È‘ˆa É™FG›ŽdG ¹jÄ‘J

Àƒù»ù¡ dG Èùa ·G™ùˆù¡TÕG ´Äù²ù M
.ÈYƒ»ˆLÕG
¢•¸ùŽùe ´h—ù¾ù¡Ÿ¸ùd ÀÄùµù Çù ¡Sh
4 ,GÄ¡ Y 16 ¿e ¹µ¡žˆÇ¡S IQGOEG
Àƒ»ù¡ dG ŠGQGRh ÀÄù¸ù‹ù»ùj ¼ùÁù¾ùe
‡ùÇùdƒù»ùdGh ¹ù»ù©ùdGh ÈùYƒù»ù ˆù LÕG
4h ºƒ»©dG Àĸ‹»j 4h ¹Ç¬¡žˆdGh
¹ù»ù©ùdG †ƒùHQCG ÀÄù¸ù‹ù »ù j ¿ùùj™ùùNBG
¿ÇeƒùY ¿ùj™ùj—ùe ÅùdEG ‡ùaƒù¡VEÕƒùH
Èùù¾ù WÄùùdG ´h—ùù¾ù ¡ŸdG ¿ùù e ¹ùù µù ùd
ºƒù»ù©ù¸ùd ÈùYƒù»ùˆùLÕG Àƒùù»ù ¡ ¸ùùd
Èùù¾ù WÄùùdG ´h—ùù ¾ù ù¡ŸdGh AG™ùù LCÕG
Èù¾ùWÄùdG ´h—ù¾ù¡ŸdGh —ùYƒùù²ù ˆù ¸ù d
¿Y ¹‹»eh ‡dƒ£„dG ŸY ¿ÇeCƒˆ¸d
¾ǩJ —j—ùŽùdG ´h—ù¾ù¡ŸdG ºƒù»ùY
ƒù²ùah O—ù‘ùˆù¡S ‡ù»ùgƒù¡•e ‡ù¾ùŽùd
.ºÄ©¯»dG ÉQƒ¡•dG ÀÄfƒ²¸d
ɘùÇù¯ù¾ùˆùdG ½Äù¡S™ùù»ù dG O—ùùMh
™ùùjRh ÀCG ´h—ùù¾ù ¡Ÿ¸ùùd ¢•¡SDÄù »ù ùdG
¢•¸Že ¹M ‡ÇMî¡U Âd ¹»©dG
ÀCG ‰„K ºƒM Èa ´h—¾¡ŸdG IQGOEG
ÂùeƒùÁù»ùH ¹ùNCG —ùb ™ùÇù NCÕG G˜ùùg
Èùa ‡ùÇùMîù¡ŸdG ƒùù¡ jCG ™ùùjRÄùù¸ù dh
‡€ùÇùÁùdG Øùg ºÄùM ³ùÇù²ù‘ùJ ’ùˆùa
.I—j—ŽdG
¿e ‡eĵ‘dG ÀCG ’¡VGÄdG ¿eh
´h—¾¡ŸdG G˜Ád ƒÁ¡•Ç¡SCƒJ ºîN
Èùùa ¼ùùµù ‘ù ˆù J ‡ùù€ù Çù g Âùù ¸ù ù©ù ùŽù ùH
ÈYƒ»ˆLÕG Àƒ»¡ dG ŠƒcG™ˆ¡TG
‡ˆ¡•dG ³jOƒ¾¡ŸdG ŸY ƒÁ©jRÄJh
G˜ùù Áù ùd ƒùù ©ù ù„ù ùJ ½Äùù ²ù ùJh i™ùù NCÕG
¶¸ùJ ªùùjRÄùùJ ‡ùùÇù ¯ù Çù c ‡ùù„ù bG™ùù»ù H
¿j˜ùdG Åù¸ùY ‡ù¸ù¡Ÿ‘ù»ùdG ºGÄùeCÕG
ƒÇ¸Y ‡€Çg ‰¸µ¡T ,ƒùÁùfÄù²ù‘ùˆù¡•j
³ù¸ù©ùˆùj ƒùe ¹ùc ´Äùùa ¿ùùe ™ùù¦ù ¾ù J
Àƒùù»ù ù¡ dG ³ùù jOƒùù ¾ù ù¡U ‡ùù c™ùù ‘ù ùH
‡ÇfƒµeEG Ⱦ©j ƒe Äg ÈYƒ»ˆLÕG
™ùùÇù Çù ¡•J Èùùa RhƒùùŽù J ¹ùùc —ùù ¡UQ
ɘdG ÈYƒ»ˆLÕG Àƒ»¡ dG ºGÄeCG
Šƒ¡SîˆNG ™NBÕ ¿ÇM ¿e Qƒ‹J
‡ùù bîùù Y Âùù d ƒùù e ¹ùù ch ƒùù Áù ùdÄùù ùM
¢SCG™ùj ÈùˆùdG ‡ùˆù¡•dG ³ùjOƒù¾ù¡ŸdƒùùH
¿ùÇùeCÕG ƒùÇùdƒùM ƒùÁùJQGOEG ¢•¸ùùŽù e
ºƒù»ù©ù¸ùd ½ƒù©ù dG Oƒùù‘ù Jîùùd ½ƒùù©ù dG
É—Ç¡S —ÇŽ»dG —„Y ¿Çj™FG›ŽdG
.—Ç©¡S

Àƒ»M™dG —„Y ¿H ¼Ç¸¡S
ƒùbh—ù¾ù¡U ‡ùùeÄùùµù ‘ù dG ‰¡•¡SCG
¹ùùÇù ¡Ÿ‘ùùˆù H ƒùù²ù ¸ù ©ù ˆù ùe G—ùù j—ùù L
ÈYƒ»ˆLÕG Àƒ»¡ dG ŠƒcG™ˆ¡TG
Àƒ»¡ ¸d ‡Çaƒù¡VEG ‡ù€ùÇùg ÀÄùµùÇù¡S
ƒùùÁù ©ù bÄùùe ¿ùùµù d ,ÈùùYƒùù»ù ùˆù ùLÕG
Åù¸ùY ™ùÁù¦ùj ƒùe Åùù¸ù Y ÀÄùùµù Çù ¡S
³jOƒ¾¡U ÈbƒH ¿e ŸYCG iĈ¡•e
ƒùÁùfÄùc ,ÈùùYƒùù»ù ˆù LEÕG Àƒùù»ù ¡ dG
ƒÁJGP ³jOƒ¾¡ŸdG ‡„bG™»H ½Ä²ˆ¡S
´h—¾¡ŸdG G˜g ÀCƒ¡žH Q—¡U —bh
370-06 ¼ùbQ É—ùÇù¯ù¾ùJ ½Äù¡S™ùùe
È¡Vƒ»dG ™HĈcCG 19 Èa –QDÄ»dG
I—j™ŽdG ¿e ™ÇNCÕG O—©dG Èa
ÂùùfCG ’ùù¡VÄùùj ɘùù dG ‡ùù Çù ù»ù ù¡S™ùù dG
‡jƒ¡Uh ‰‘Jh ‡ÇeÄ»Y ‡¡•¡SDÄe
Àƒùù ù »ù ù ù¡ dGh ¹ùù ù »ù ù ù ©ù ù ù dG ™ùù ù ùjRh
.ÈYƒ»ˆLÕG
ÀCG ɗǯ¾ˆdG ½Ä¡S™»dG ’¡VhCGh
—ùj—ùŽùdG ´h—ù¾ù ¡ŸdG G˜ùùg ½ƒùùÁù e
‡ùùÇù »ù ù¡•J Âùù Çù ù¸ù ùY ³ùù ¸ù ùWCG ɘùù dG
¹ùÇù¡Ÿ‘ùùˆù d Èùù¾ù WÄùùdG ´h—ùù¾ù ¡ŸdG
ÈYƒ»ˆLÕG Àƒ»¡ dG ŠƒcG™ˆ¡TG
¹»©dG †ƒHQCG ¼Çb™J Èa ¹‹»ˆJ
Èa ¿Ç¸Ž¡•»dG AG™LCÕG ºƒ»©dGh
¨ƒ¯ˆMÕGh ÈYƒ»ˆLÕG Àƒ»¡ dG
Àƒ»¡ dƒH ¿ÇÇù¾ù©ù»ùdG ŠƒùÇùbƒù£ù„ùH
¹Ç¡Ÿ‘Jh ƒÁ‹j—‘Jh ÈYƒ»ˆLÕG
¹jÄù»ùˆùd ‡ùÁùLÄù»ùdG ŠƒùcG™ùˆù¡TÕG
’ùdƒùù¡Ÿd ÈùùYƒùù»ù ˆù LÕG Àƒùù»ù ¡ dG
ƒù¡ jCG ‡ù¯ù¸ùµù eh AG™ùùLCÕG ºƒùù»ù Y
¹Ç¡Ÿ‘ˆdƒH ‡²¸©ˆ»dG ŠƒùYG›ù¾ùdƒùH
˜ùùÇù ¯ù ¾ù J ‡ùù „ù ùbG™ùù eh QÄùù c˜ùù »ù ùdG
Èùùa ¿ùùÇù ¸ù Žù ¡•»ùùdG ŠƒùùeG›ùùˆù dÕG
‡aƒ¡VEÕƒH ÈùYƒù»ùˆùLÕG Àƒù»ù¡ dG
‡ùùjQh™ùù¡ dG ºGÄùùeCÕG ªùù ¡Vh Åùù dEG
‰‘ùùJ ¿ùùÇù c™ùùˆù ¡ž»ùù¸ù d ƒùùÁù ©ù a—ùùd
Àƒ»¡ dG ¿e ´h—¾¡U ¹c ±™¡ŸJ
Aƒù„ùYCƒùH ¹ù¯ùµùˆùdGh ÈùùYƒùù»ù ˆù LÕG
¹ùùc ‡ùù ¡ŸM …¡•‘ùù H ™ùù Çù ùÇù ù¡•ˆùù dG
IhîY ƒfÄfƒb IO—‘»dG ´h—¾¡U
¿ùù Çù ùc™ùù ˆù ù¡ž»ùù ùdG ½îùù ùYEG Åùù ù¸ù ù Y
Èùa ‡ùù»ù gƒùù¡•»ùùdGh ¼ùùÁù bÄùù²ù ‘ù H
´Äù¡•dG Èùa ¹ùÇù¬ù¡žˆùùdG ‡ùùHQƒùù‘ù e
ªùù aO ¿ùù Y †™ùù Áù ùˆù ùdGh AGOÄùù ù¡•dG

™FG›ŽdG IQOƒ¬e ÄcQGOƒfCG ‡„ZQ ¢UÄ¡Ÿ”H

'' ‡Ç»¡SQ ‡¸¡SG™e ‡jCG ³¸JCG ¼d'' :¹Ç¸N
OG—ù©ù ˆù ¡SG ÀCG ‡ùù‹ù dƒùù‹ù dG ‡ùùÇù YGPEÕG
G˜ùùg Èùùa ¢Vhƒùù¯ù ˆù ¸ù d ™ùùFG›ùùŽù ùdG
ºÄù¡UCG Åù¸ùY ™ù¡Ÿˆù²ùj Õ ºƒùŽù»ù dG
ȈdG ‡Çµj™eCÕG ''ÄcQG—fG'' ‡c™¡T
ƒe …¡•M ‡Çdƒe ‡²Fƒ¡V ¿e Èfƒ©J
ƒ»fEGh ,‡Ç„¾LCÕG °‘¡ŸdG ˆ¸bƒ¾J
‡Ç„ù¾ùLGC ‡ùc™ù¡T ÉCG ¹ù»ù¡žÇùd —ùˆù»ùj
™FG›ùŽùdG Èùa I—ùLGÄùˆùe ‡ùÇùdh™ùˆùH
‡¡ŸM hCG ƒÁdÄ¡UCG ªÇH Èa …Z™J
ÀCG ÅdEG G™Ç¡že ,ºÄ¡UCÕG Øg ¿e
AG™¡ždG QƒÇ”H ªˆ»ˆJ ·G™WƒfÄ¡S
ƒùùÁù fGC Qƒùù„ù ˆù YG Åùù¸ù Y Âùùe—ùùY ¿ùùe
Šƒùù c™ùù ¡žd Èùù ¡•Çùù F™ùù ùdG ¶j™ùù ù¡ždG
™j—¡ŸˆdGh ºî¬ˆ¡SÕG hCG …Dz¾ˆdG
ÀCG ƒ‘¡VÄe ,™FG›ŽdƒH I—LGĈ»dG
ª¡ ”j ‡c™¡ždG ò¸ˆJ ¢V™Y ÉCG
¢V™©¸d ‡²»©e ‡Ç»ÇDzJ ‡¡SGQ—d
…fGÄL ‡¡SGQO ŸY ›Çc™ˆdG ªe
.IQÄ£”dG
‡ùeÄùµù‘ùdG ¢ aQ ¢UÄùù¡Ÿ”ùùHh
Rƒ¬dGh AƒH™ÁµdG ¤„¡V ‡¾Žd …¸W
ȈdG ‡Çdƒ‘dG I™Ç©¡•ˆdG ‡©LG™e
‡Ç²Ç²‘dG ‡¯¸µˆ¸d …Žˆ¡•J —©J ¼d
¿WGÄ»dG ¿jÄ»Jh AƒH™ÁµdG —ÇdĈd
ÀCG ‡ùùMG™ùù¡U ¹ùùÇù ù¸ù ùN ºƒùù b ,ƒùù Áù ùH
ŒdƒK Õ ¿jQƒÇN ½ƒeCG ‡eĵ‘dG
Èùa IOƒùj›ùdG Oƒù»ùˆùYG ƒùùeGE ,ƒùù»ù Áù d
™ÇaÄJ hCG ƒÁH ºÄ»©»dG I™Ç©¡•ˆdG
‡ùÇù ¾ù WÄùùdG ‡ùùc™ùù¡ž¸ùùd I—ùùYƒùù¡•»ùùdG
ªùHƒù£ùdG ŠGP Rƒùù¬ù dGh AƒùùH™ùùÁù µù ¸ù d
ºîN ¿e ,ÉQƒŽˆdGh ÈYƒ¾¡ŸdG
¼YO ¹µ¡T Èa ‡Çdƒe ‡¯¸ZCG QG™bEG
¿ùe ¿ùµù»ùˆùJ ÅùˆùM ‡ùùc™ùù¡ždG Øùùg
ŸY °Yƒ¡ ˆ»dG …¸£dG ‡Ç£¬J
.Rƒ¬dGh AƒH™ÁµdG

É™»©¸H I™Ç»¡S
¼ùLƒù¾ù»ùdGh ‡ùbƒù£ùdG ™ùjRh —ù¾ùa
—b ˆ€Çg ÀĵJ ÀCG ¹Ç¸N …ǵ¡T
™„©ùJ ‡ùÇù»ù¡SQ ‡ù¸ù¡SG™ùe ÉCG ‰²ù¸ùJ
‡Ç»dƒ©dG ‡c™¡ždG IQGOEG ‡„ZQ ¿Y
''Äùù cQG—ùù ùfG'' Rƒùù ù¬ù ù dGh ¤ùù ù¯ù ù ¾ù ù ¸ù ù d
´Äù¡•dG IQOƒù¬ùe Èùùa ‡ùùÇù µù j™ùùeÕC G
OG—ù©ù ˆù ¡SG ƒùùj—ùù„ù e ,‡ùùj™ùùFG›ùùŽù dG
Øg IQGOEG ªe ¢Vhƒ¯ˆ¸d ™FG›ŽdG
‡„ZQ ‡jCG ‰fƒHCG ºƒM Èa ‡c™¡ždG
¿e ‡¾Ç©e ‡„¡•f hCG A›L ªÇH Èa
ºh™ˆ„dG •ƒˆfEGh …Dz¾ˆ¸d ƒÁJ—Mh
´h™ù¡ždG'' ÂùJOQhCG —ùùb ‰fƒùùc ƒùù»ù c
‰„¡•dG ½ÄÇd ƒgO—Y Èa ''ÈeÄÇdG
.''R™ˆjhQ'' ‡dƒch ¿Y î²f
‡ùù ù bƒùù ù ù£ù ù ù dG ™ùù ù ùjRh ±ƒùù ù ù¡VCGh
¢•eCG ˆaƒ¡ ˆ¡SG i—d ¼Lƒ¾»dGh
Iƒ¾²¸d ''‡MG™¡U ¹µH'' ‡¡ŸM Èa

Aƒù¯ù¸ùM ¿ùe ¿ùÇùJ™ùÇù NÕC G ¿ùùÇù ˆù ¾ù ¡•dG
—MCGh Àƒ²¸„dG ‡²£¾e Èa ¿£¾¡TGh
QG™ùùb —ùù©ù H ÄùùJƒùù¾ù dG °ùù¸ù M Aƒùùc™ùù¡T
“ƒùù »ù ù¡•dG Èùù ¸ù ù‘ù ù»ù ùdG Àƒùù »ù ù d™ùù ù„ù ù dG
.°¸‘dG —YGÄb ºƒ„²ˆ¡SƒH
¢•eG ‰a™ùù ù ùˆù ù ù ùYG —ùù ù ù bh G˜ùù ù ù g
‰¸„²ˆ¡SG ƒÁfCƒH ‡Çfƒ„dCÕG ‡eĵ‘dG
‡j—„e ,ÂDzÇaQh ‡ˆ¡SÄH É™FG›ŽdG
¿Ç¸²ˆ©»ùdG ºƒù„ù²ùˆù¡SÕ ƒùgOG—ù©ùˆù¡SG
•Ç¸N ¿e ¼Á¾Y •™¯»dG ¿j™NBÕG
½Äj ƒfG™ÇJ ‰»¸¡•J —bh .Äeƒ¾ˆfGÄZ
‡¡•»N ¿e ‡©aO È¡Vƒ»dG Ƀe 5
‡ùù Çù ù¸ù ùbÕC G ™ùù ¬ù ùjÄùù dG Èùù »ù ù¸ù ù¡•e ¿ùù e
³¸WG —b Àƒc, ¿Ç¡ŸdG Èa ‡»¸¡•»dG
.ȵj™eCÕG ¹²ˆ©»dG ¿e ¼ÁMG™¡S
‡eĵ‘dG ¼¡SƒH •—‘ˆe ™cPh
AÕDÄùÁùH ‰„ùMQ ƒùfG™ùÇùJ ÀCG ‡ùÇùfƒù„ù dÕC G
ÀhO ‡Çfƒ¡•fG †ƒ„¡SCÕ ¢Uƒ”¡TCÕG
ÂǸÇeRh ‡ˆ¡SÄH É™FG›ŽdG Àƒc ÀEG
hCG ƒÇfƒ„dCG ÅdG ,Õ ½CG ,Gĸ¡Uh —b
.¼g—LGÄJ Àƒµe
‡ÇLQƒ”dG ‰¾¸YCG ,ƒÁˆÁL ¿eh
‡ùÇùfƒù„ùdÕC G ‡ùeÄùµù‘ùdG ÀCG ‡ùÇùµùj™ùeÕC G
¢Uƒ”¡TCÕG ºƒ„²ˆ¡SG ŸY ‰²aGh
¼ÁbIJM ªÇ»L Àƒ»¡V ªe ‡Kî‹dG
—b ‡ˆ¡SÄH ÀG ½Ä¸©eh .‡Çfƒ¡•fÕG
˜¾e ™NBG ƒj™FG›L 24 ‡²aQ ¿Ž¡S
¿ùùj˜ùùdG ‡ùùˆù ¡•dG ¼ùùÁù ¾ù ùÇù ùH ¿ùù e 2002
¼dh .‡¾¡SÄ„ùdG Èùj™ùFG›ùŽùH ÀÄùa™ù©ùj
¼ùù cƒùù ‘ù ù»ù ùdG Åùù dG ¼ùù g—ùù MGC ½—ùù ²ù ùj
G—ùYƒùe ‡ùÇùFƒùù¾ù ‹ù ˆù ¡SÕG ‡ùùj™ùùµù ¡•©ùùdG
ɘùùdG ,‡ùù¾ù ¡S 32 ,½Äùùg™ùùH ÀƒùùÇù ¯ù ¡S
‡Çf—»H 2002 ¢SQƒe ™Á¡T ¹²ˆYG
.‡Çfƒˆ¡•cƒ„dG OƒHCG ¹¡ŸÇa

ÉQƒ¡Ÿ¾e ºƒ»c

ÄeƒfƒˆfGÄZ ¹²ˆ©e

¿ùe ƒùÇùfƒù„ùdGC QƒùÇùˆùNG ÀCG Èùùµù j™ùùeÕC G
—ùYƒù¡•j ƒù£ùÇù‘ùe ™ùùaÄùùj'' ÀCG ÂùùfƒC ù ¡T
.''¼ÁJƒÇM Aƒ¾H IOƒYEG ŸY
Èùù eîùù YÕE G Qƒùù ¡žˆùù ¡•»ùù dG Àƒùù ùch
ĵ¡TÄZ ÄÇJƒe ‡Çµj™eCÕG IQƒ¯¡•dƒH
''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' ªe ºƒ¡ŸJG Èa
¿Y •G™aCÕG ™„N —cCG —b ¢•eCG ºhCG
Šƒù‘ùÇù¡VÄùJ ½—ù²ùj ÀCG ÀhO ‡ùˆù ¡SÄùùH
ƒùÇùfƒù„ùdG QƒùÇùˆùNG †ƒùù„ù ¡SCG ¿ùùY ™ùù‹ù cGC
,´ƒùÇù¡•dG G˜ùg Èùah .AÄùŽù d ‡ùùdh—ùùc
ÀCG ‡ùùÇù µù ùj™ùù eÕC G °ùù ‘ù ù¡ŸdG Š™ùù cP
ȈdG ‡dh—dG ,ƒÇfƒ„dG ÅdG ¼Á¸ÇM™J
ÄJƒ¾dG °¸M ÅdG ½ƒ»¡ fîd ’¡T™ˆJ
ƒùùÁù ˆù e™ùù HGC ‡ùù ²ù ù¯ù ù¡U ™ùù KGE Aƒùù L —ùù b
ÀCG ÅdG I™Ç¡že ,ƒfG™ÇJ ªe ¿£¾¡TGh
ÀÄù²ù„ùÇù¡S ¼ùÁù¾ùY •™ù¯ù»ù dG ‡ùùKîùù‹ù dG
¼ùÁù¾ùµù»ùj Õh ¿ùeÕC G ‡ù„ùbG™ùe ‰‘ùùJ
.ºƒLBÕG †™bCG Èa Oî„dG IQOƒ¬e
˜¾e ‰‘„¡UG ƒfG™ÇJ ÀCG ¼¸©dG ªe

‡»ÁˆH Àƒˆ¡•cƒ„H 2002 ‡¾¡S ¹²ˆYCG
ƒe—¾Y I—Yƒ²dG ¼Ç¦¾J ÅdG Aƒ»ˆfÕG
Èa ƒ¡SQ—e 1996 —¾e ¹»©j Àƒc
™ùù »ù ùMÕC G …Çùù ¸ù ù¡ŸdG ›ùù cG™ùù ùe —ùù ùMGC
GAÄŽd …¸W ƒÁˆbh Àƒch .Èdh—dG
‡ùÇù¡VÄù¯ù»ùdG i—ùd ƒùÇù»ù¡SQ îùŽù ¡•e
.I—‘ˆ»ùdG ¼ùeî
C ùd ¿ùÇù€ùLîùd ƒùÇù¸ù©ùdG
ÂJQƒj›H ™»MCÕG …Ǹ¡ŸdG ½ƒb —bh
¼ùÇù¸ù¡•J ¼ùK ,Äùeƒù¾ùˆùfGÄùZ ¿ùŽù¡S Èùa
‡¸¡U ‡jCG Âd ¿µJ ¼d ÂfG ‰„‹J ³FƒKh
‡ù»ù¦ù¾ùe ‡ùjGC hCG I—ùYƒù²ùdG ¼ùÇù¦ù¾ù ˆù H
,Àƒˆ¡•cƒ„H Âbƒ‘ˆdG ¹„bh .‡ÇHƒgQG
Èa ƒÇ©eƒL ƒ¡SQ—e ‡ˆ¡SÄH ¹¬ˆ¡TG
¼ùùK ,1996 ÅùùdG 1993 ¿ùù e ¿ùù »ù ùÇù ùdG
IQƒ¯¡•¸d ‡©HƒJ ‡¡SQ—e Èa GPƒˆ¡SG
‡ù¡UƒùN ,OƒùHGB ½îù¡SG Èùa ‡ùÇù ¾ù »ù Çù dG
Šƒùù ù€ù ù Çù ù Áù ù dG Èùù ù¯ù ù XÄùù ùe Aƒùù ù¾ù ù ùHƒC ù ù ùH
.‡Ç¡Sƒeĸ„j—dG
ÀÄùZƒùˆù¾ù„ùdG ºƒùb ,Âùùd ÀƒùùÇù H Èùùah

‡ùj™ùùµù ¡•©ùùdG Šƒùù£ù ¸ù ¡•dG ‰¡ aQ
É™ùùFG›ùùŽù ¸ù d “ƒùù»ù ¡•dG ‡ùùÇù µù j™ùùeÕC G
¿ùe Âù¾ùY •™ù¯ù»ùdG ‡ùˆù ¡SÄùùH Èùù‘ù ˆù a
‡Çµj™eCÕG ‡j™‘„dG I—Yƒ²dG ¿Ž¡S
ÂfG ‡Ž‘H ƒHĵH Äeƒ¾ˆfGÄZ •Ç¸”H
¸ÇM™J —©H …j˜©ˆ¸d ¢V™©ˆj —b
ƒÇfƒ„dCG ÂÇa Š—cCG ɘdG ‰bÄdG Èa
‡YÄ»Žeh Äg Âdƒ„²ˆ¡SG ‰¸„b ƒÁfG
¿e …¸£H ¼Á¾Y •™¯»dG ¿e i™NCG
°ùù‘ù ¡ŸdG ŠOƒùùaGC —ùù bh .¿ùù £ù ù¡TGh
î²f ‰„¡•dG ¢•eCG ºhCG ‡Çµj™eCÕG
ÀÄZƒˆ¾„dG ÀCƒH ‡ˆ¡SÄH Èeƒ‘e ¿Y
ÂfG ‡Ž‘H ™FG›Ž¸d »Ǹ¡•J ¢ aQ
ÀCƒùH ƒù»ù¸ùY ,''…j˜ù©ùˆù¸ùd ¢V™ù©ùˆùÇù¡S''
ÀÄùù ù fƒùù ù b ‰¾ùù ù ¡S —ùù ù b ™ùù ù FG›ùù ù Žù ù ùdG
ŸY ¢Ÿf ɘdG ‡Ç¾WÄdG ‡‘dƒ¡Ÿ»dG
—ù¡V ‡ùÇùFƒù¡ ²ùdG Šƒù©ùHƒùˆù»ù dG Aƒùù¬ù dG
Èùù a ¿ùù Çù ùWQÄùù ˆù ù »ù ù dG ¢Vƒùù ù”ù ù ¡TCÕG
.¼FG™L GÄ„µJ™j ¼dh †ƒgQÕG
—b ,‡¾¡S 43 ,‡ˆ¡SÄH È‘ˆa Àƒch
¿j™NBG ¿Ç¾ÇŽ¡S ‡²aQ ¾Y •™aCG
—ùù „ù ùY ¼ùù Çù ù¸ù ù¡S É™ùù ù¡Ÿ»ùù ùdG ƒùù ù»ù ù gh
,‡ùù ¾ù ù¡S 39 ,—ùù »ù ù‘ù ùe OÄùù ù¡Ÿ²ùù ù»ù ù dG
32 ,Àƒùù j™ùù cR Àƒùù ¡•M Èùù ùµù ù HRhCÕGh
ƒùÇùfƒù„ùdGC ÅùdG GÄù¸ù²ù¾ùj ÀCG ¹ù„ù b ,‡ùù¾ù ¡S
.AÄŽ¸dG È„dƒW ‡¯¡U ‰‘J
¼ùÁù¾ùY •G™ùùaÕE G QG™ùùb AƒùùL —ùùbh
‡j™µ¡•©dG ¼cƒ‘»dG ‰»µM ÀG —©H
ÀÄZƒˆ¾„dG ƒÁeƒbCG ȈdG ‡ÇFƒ¾‹ˆ¡SÕG
Ƀe ™Á¡T Äeƒ¾ˆfGÄZ I—Yƒb Èa
Àƒch .†ƒgQÕG ¼ÁJ ¿e È¡Vƒ»dG
,¿Çù¸ù¯ù£ùd †CÕGh •h›ùˆù»ùdG ,‡ùˆù¡SÄùH

‡dh—dG ·îeCG ¿Y ºRƒ¾ˆdG ¹Ç¡Uƒ¯J “™¡žj —ǻǻM

É›ÇdEƒH ÀÄǸe 11^4h IQ—ÇM Èa ÀÄǸe 250 `H ‡ÇYƒ»ˆLEG Šƒ¾µ¡S
.i™NCÕG •î‹dG ŠƒjÕĸd
—ùj—ù¡•ˆùdG ‡ùÇù¯ùÇùc ÀCG ÅùdGE ¿ùùµù ¡•dG ™ùùjRh Âùù„ù fh
Èùa Šƒù¾ùµù¡•dG Aƒù¾ùˆùbG Èùa ¿ùÇù„ùZG™ùdG —ùYƒù¡•ˆù¡S
ƒÁÇa ¼µ‘ˆJ ,‡»Áe Šƒ¡ ǯ”J ŸY ºÄ¡Ÿ‘dG
ƒeCG ,‡¾¡S 20 `H ƒgƒ¡ŸbCG O—M ȈdG —j—¡•ˆdG I—e
‡„¡•¾H ¢ ǯ”J ŸY ¹¡Ÿ‘Ç¡•a ƒjQÄa O—¡•j ¿e
Èa O—¡•j ¿»d ‡„¡•¾dƒH ‡Fƒ»dƒH 7h ,‡Fƒ»dƒH 10
¿»d ‡„¡•¾dƒH ‡Fƒ»dƒH 05h ,ŠGľ¡S •îK ±™X
05 h 03 ¿ÇH ƒe “hG™ˆJ I—e Èa —j—¡•ˆdƒH ½›ˆ¸j
‡¡ŸM Èa Àƒ»¡ dG ‡»Çb †ƒ¡•M ªe ,ŠGľ¡S
™©¡S ¿e ‡Fƒ»dƒH 05 `H IO—‘»dG ‡ÇdhCÕG ªa—dG
Šî‘»dG ¿µ¡•dG ™jRh ž‹ˆ¡SG —bh ,G˜g .ªÇ„dG
¿e Èa™‘dGh ȾÁ»dGh ÉQƒŽˆdG ºƒ»©ˆ¡SEÕG ŠGP
™HÄùˆùcGC 21 ½Äù¡S™ùe ƒùÁù¸ù»ùM ÈùˆùdG Šƒù¡ Çù¯ù”ùˆùdG
‡¾¡S 20 ƒgƒ¡ŸbCG -¸„j ȈdG ªa—dG I—e Aƒ¾‹ˆ¡SƒH
Aƒ¾H ‡eĵ‘dG ¹‹»e …¡•M AG™¡ždG ‡Ç¸»Y ¼ˆJh
iĈ¡•e ŸY ‡„¡Ÿ¾»dG ‡¾Ž¸d ½—²j …¸W ŸY
—²Y ¿ù»ù¡ ˆùjh ,ƒùÇù»ùÇù¸ùbGE ‡ù¡Ÿ¡Ÿ”ùˆù»ùdG I™ùFG—ùdG
‡ùù€ù Çù Áù dG ±™ùùW ¿ùùe ¼ùù¸ù ù¡•J IOƒùù Áù ù¡Th Qƒùù Žù ùjÕE G
¿e ‡”¡•fh QƒŽjEÕG ¹c —j—¡•J ‰„‹J I™LDÄ»dG
¿ùe ƒùÁùÇù¸ùY ´Oƒù¡Ÿe ‡ù”ù¡•fh ,OîùùÇù »ù dG IOƒùùÁù ¡T
…¡•M …¸£dG ½—²jh .‡Ç¾WÄdG °j™©ˆdG ‡bƒ£H
¿ùY ™ùÁù¡TCG ‡ùKîùK Ãù¡ŸbCG ¹ùLGC Èùùa •—ùù‘ù ˆù »ù dG
…dƒù£ùdG ½G›ùdGE ªùe ,ÀÄù»ù ¡ »ùùdG —ùùj™ùù„ù dG ³ùùj™ùùW
ºîN ‡Ç¾©»dG ‡¾Ž¸dG iĈ¡•e ŸY „¸W —ÇcCƒˆH
.ªÇ„dG QG™b ½î¡•ˆ¡SG •jQƒJ ¿e ™Á¡T

Šƒj—¸H ¹»¡žJ ȈdG ÅdhCÕG ‡ÇY™¯dG ‡²£¾»¸d
IQ—ÇMh ‡bG™¡ždGh ,›c™e ‡»¡Uƒ©dGh ,QÄ¡Tƒ©dG
¿Hh ÉGO ¿ùÇù¡•Mh ÀƒùÇù¾ù„ùdG ¿ùÇùYh ‡ùj—ù»ù‘ù»ùdGh
™©¡S “hG™ˆj ¼ÇgG™HG ÈdGOh ‡©jQRÄHh ÀľµY
ƒùe ¿ùÇùH ƒùe ƒù©ùH™ùe G™ùˆùe 60 ‡ùùMƒùù¡•»ùùH ‡ùù²ù ¡ždG
.¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 250 h ¼ˆÇ¾¡S ÀÄǸe 113 †Qƒ²j
Èa IOÄLÄ»dG Šƒ¾µ¡•dG ™©¡S O—M ¿ÇM Èa
¿e ¹c ¹»¡žJ ȈdGh ‡Çfƒ‹dG ‡ÇY™¯dG ‡²£¾»dG
ÈùùdGhƒùù£ù ¡Sh Aƒùù¡ Çùù „ù ùdG QG—ùù dGh Qƒùù »ù ù¡•dG ÉOGh
ƒ»H I—dGQRh ÉOGÄdG ƒHƒHh ¿¡•MG ƒHƒHh ‡jƒZ™dGh
.¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 226 h ¼Çˆ¾¡S ¿Çjîe 103 ¿ÇH
¼¡ J ȈdGh ‡ù‹ùdƒù‹ùdG ‡ùÇùY™ù¯ùdG ‡ù²ù£ù¾ù»ùdG ƒùeGC
‡dƒ¡•Jh Å¡SÄe É—Ç¡Sh ÈbG™H ¿e ¹c Šƒj—¸H
¹ùù„ù ¡T OÕhh IhG™ùùgh ¢SÄùùˆù Çù dƒùùµù dGh ,‡ùùL™ùù»ù dG
92 †Qƒ²j ƒe ¿ÇH ƒ»H ‡Çfƒ»M™dGh ‡dhƒ‘¡•dGh
.¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 200h ¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe
‡¾Ç£¾¡•bh ‡Hƒ¾Y ŠƒjÕh °Ç¾¡ŸJ ¼J ƒ»c
ÅdhCÕG ,‡‹dƒ‹dGh ‡Çfƒ‹dG ¿Çˆ²£¾»dG Èa ÀG™ghh
³ù²ù¡ždG Qƒù©ù¡SCG ƒùÁùÇùa ™ù¡Ÿ‘ù¾ùJh 1^3 ¹ùeƒùù©ù »ù H
ÅfOCG —‘c ƒfÄǸe 68 ¿ÇH ƒe 2½ 60 ‡Mƒ¡•»H
¿ùÇùM Èùa ,Åù¡ŸbCG —ù‘ùc ¼ùÇùˆù¾ù ¡S ÀÄùùÇù ¸ù e 180h
¿ÇH ƒe ‡Çfƒ‹dG ‡²£¾»dG Šƒ¾µ¡S Qƒ©¡SCG ¤„¡V
—‘c ÀÄǸe 61h ÅfOCG —‘c ¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 41
ŠQƒùù ù Çù ù ùJh QGQOCG Šƒùù ù jÕh ‰¯ùù ù ¾ù ù ù¡Uh .Åùù ù ¡ŸbCG
‡ù‹ùdƒù‹ùdG ‡ù²ù£ù¾ù»ùdG ¿ù»ù¡V ‡ù¯ù¸ùŽù dGh °ùùÇù £ù ¡Sh
‡„¡•¾dƒH ÀÄǸe 59^3 ¿ÇH ƒe “hG™ˆJ Qƒ©¡SCƒH
‡ùù„ù ¡•¾ùùdƒùùH 113h ƒùùfÄùùÇù ¸ù ùe 72 ¿ùù Çù ùH ƒùù eh QGQOCÕ

ƒ¾Ž¡S ŠGľ¡S 4`H ¢UGÄ”dG —MCG ‡fGOEGh ''‡¯Ç¸”dG ¶¾H'' ‡dƒch ¢•ÇF™d IAG™„dG
ÉQƒùùŽù ˆù dG ¹ùùŽù ¡•dG ºƒùù»ù ©ù ˆù ¡Sƒùù H ¶d˜ùù c
ŠÄÇH OG™Çˆ¡SG ‡Ç¸»Y Èa (·.½) ‡Ç‘¡ ¸d
½ƒùÇù²ùdG ¿ùY îù¡ a (ŠƒùÁù Çù dƒùù¡T) I›ùùgƒùùL
.•Qƒ”dG Ä‘f ‡»”¡V -dƒ„»d ŠîjÄ‘ˆH
¼ùùÁù ùˆù ù»ù ùdG ™ùù µù ùfGC ,¢•eCG ‡ùù ¡•¸ùù L Èùù ah
,ÂÇdEG ‡HÄ¡•¾»dG ¼ÁˆdG ¹c («.½) È¡•ÇF™dG
‡ù¡•¸ùŽùdG ¿ùY Èùfƒù‹ùdG ¼ùÁùˆù»ùdG †ƒùZ ƒù»ùÇùa
¢•»ˆdG —bh ,ů¡žˆ¡•»dG Èa ÂfCG ‡Ž‘H
¿Ç»Áˆ»dG ¿e ¹c ³M Èa ‡HƒÇ¾dG ¹‹»e
ŠGľ¡S 4 I—»d ¿Ž¡•dG ‡HIJY ¤Ç¸¡•J
ƒgQ—b ‡Çdƒe ‡eG™Z ªaOh G˜aƒf ƒ¾Ž¡S
.Qƒ¾jO 5000
ÉOƒ»M ‡»Ç¸¡S ø

ÀÄǸe 200h ™Çjîe ‡©HQCG ‡»Ç²H ‡¸eƒ©e
iĵ¡ždG ÅdEG ‡Ç¡ ²dG ªFƒbh OÄ©Jh .¼Çˆ¾¡S
¶j™¡T Ägh (·.½) ‡Ç‘¡ dG ƒÁ©aQ ȈdG
¢•ÇFQ —¡V («.º) Å»¡•»dG Èfƒ‹dG ¼Áˆ»¸d
µùj™ù¡Th ‡ù¯ùÇù¸ù”ùdG ¶¾ù„ùd ‡ùbG™ù¡ždG ‡ùdƒùch
ȵù¾ù„ùdG ×ùÇù¡UQ ½G—ù”ùˆù¡SG ‡ù»ùÁùˆùH («.º)
½ƒb ŒÇM ,‡dƒcÄdG iĈ¡•e ŸY “Ĉ¯»dG
‡dƒcÄdG ¢•ÇFQ ªe ÄD WGĈdƒH («.º) µj™¡T
ƒÁù¾ùY ‰„ùJ™ùJ ‡ùÇùdƒùe -ùdƒù„ùe …‘ù¡•H («.½)
ƒÁH ÀG—e ¼Çˆ¾¡S QƒÇ¸e 20 ƒÁˆ»Çb …FG™¡V
IRƒ„ÇJ ‡»µ‘e ÂǸY ‰»µM —bh .‡Ç‘¡ dG
™ùÁù¡TCG 4 I—ù»ùd ¿ùŽù¡•dƒùH G˜ùg Åù¸ù Y Aƒùù¾ù H
ƒeƒb ¿Ç»Áˆ»dG ÀCG ™c˜dƒH ™j—ŽdGh ,G˜aƒf

Èùa ¢•eCG ‡ùùbG™ùù¡ždG ‡ùù»ù µù ‘ù e ‰¸ùù¡Ÿa
‡fƒÇNh Qh›»ùdG ºƒù»ù©ùˆù¡SGh ™ùjh›ùJ ‡ùÇù¡ b
¶¾H ‡dƒch ¢•ÇFQ ƒÁ¸£H Àƒc ȈdG ‡fƒeCÕG
‡ù²ùaQ (Qƒù»ùY ™ùÇùe) ‡ùbG™ù¡ždƒùH ‡ù¯ùÇù ¸ù ”ù dG
,¶¾„dG i—d ÀÄHR Ägh («.º) ™NBÕG ¼Áˆ»dG
‡ùdƒùch ¢•ÇùFQ ¿ùY •G™ùaÕE ƒùùH Š™ùùeGC ŒÇùùM
¿gQ OÄùLÄù»ùdG ‡ù"G™ù¡ždƒùH ‡ù¯ùÇù¸ù”ùdG ¶¾ùH
¿Ž¡•H ‰¡ b ƒ»¾ÇH ŠGľ¡S 3 ˜¾e ¢•„‘dG
4`H ÂùùÇù ¸ù Y ¼ùùµù ‘ù dG —ùù©ù H (« .º) ÀÄùùH›ùùdG
¢ jÄ©J ŠQ™b ƒ»c .G˜aƒf ƒ¾Ž¡S ŠGľ¡S
¢Ÿ¾Jh .¼Çˆ¾¡S QƒÇ¸e 34 -¸„»H ‡Ç‘¡ dG
Èùa ƒù»ùÁù WQÄùùJ ÀCG Åùù¸ù Y ½ƒùùÁù JÕG ‡ùù‘ù FÕ
ƒÁ¾e •Qƒ”¸d ‡»”¡V ‡Çdƒe -dƒ„e ¹jÄ‘J

¼¸¡•e —»‘e
—Ç»Çù»ùM ™ùj˜ù¾ùdG —ù»ù‘ùe ¿ùµù¡•dG ™ùjRh Q—ùb
‡Çb™ˆdG ¿jhGh—d ‡©HƒˆdG ‡Ç¾µ¡•dG ŠG—MÄdG O—Y
ƒÁù¾ùY ºRƒù¾ùˆùdG ¼ùˆùÇù¡S ÈùˆùdG ÉQƒù²ù©ùdG ™ùÇùÇù¡•ˆùdGh
49 †Qƒ²j ƒeh ,‡Ç¾µ¡S I—Mh 372 h °dCG 681`H
Ih—¾dG Èa —ǻǻM ºƒbh ,ÉQƒŽJ ¹‘e °dCG
™ù²ù»ùH ¢•eCG Aƒù¡•e ƒùg—ùù²ù Y Èùùˆù dG ‡ùùÇù ¯ù ‘ù ¡ŸdG
¿Y ºRƒ¾ˆdƒH ³¸©ˆ»dG ½Ä¡S™»dG “™¡žd ÂJQGRh
Èù¡Vƒù²ùdG ‡ùeÄùµù ‘ù dG QG™ùùb ÀEG ,‡ùùdh—ùùdG ·îùùeGC
ŸY Aƒ¾H AƒL Šƒ¾µ¡•dG ªÇH Qƒ©¡SCG ¢ ǯ”ˆH
™ˆ»dG ™©¡S ‡©LG™»H …dƒ£J IÕÄdG ¿e ™jQƒ²J
™ˆ»¸d •O 18000 `H Q—²J ‰fƒc ȈdG ªH™»dG
AG™¡T ŸY ºƒ„bEÕG ‡jOh—‘e ¿Ç„J —©H ,ªH™»dG
—ǻǻM —cCGh .‡jQƒŽˆdG Šî‘»dGh Šƒ¾µ¡•dG
…LÄù»ùH ¢ ¯ùù”ù fG —ùùMGÄùùdG ªùùH™ùù»ù dG ™ùù©ù ¡S ÀCG
Ų„j ÂfCG ™ÇZ ,•O 14000 ÅdEG ™ÇNCÕG ½Ä¡S™»dG
‡ÇfƒµeEG Ⱦ©j ƒ»e ,‡²£¾e ¹c ¹eƒ©»H ƒ£„J™e
¢ ©H Èa •O 10000 †Qƒ²j ƒe ÅdEG ÂWÄ„g
ÂùLh Åù¸ùY ‡ùùjhG™ùù‘ù ¡ŸdGh ‡ùùÇù Fƒùù¾ù dG ³ùùWƒùù¾ù »ù dG
,¿Çˆ²£¾e ÅdEG ‡»¡Uƒ©dG ‰»¡•bh .¢UÄ¡Ÿ”dG
‡ùÇù¾ùµù¡•dG ŠG—ùMÄùdG Qƒù©ù ¡SCG ‰YRh I—ùùMGh ¹ùùc
‡ù„ù¡•¾ùdƒùH ‡ùÇùY™ùa ³ùWƒùù¾ù e •îùùK …¡•M ƒùùÁù Çù a

¹„²»dG —MCÕG —²©¾j AGQRĸd ¢•¸Že
›ùj›ù©ùdG —ùù„ù Y ‡ùùjQÄùùÁù »ù Žù dG ¢•ÇùùFQ —ùù²ù ©ù j
,AGQRĸd ƒ¡•¸Že ½Oƒ²dG —MCÕG ½Äj ‡²Ç¸¯JÄH
—j—©dG ŸY ‡bOƒ¡Ÿ»dGh ‡¡žbƒ¾»¸d ¡Ÿ¡Ÿ”j
G˜ùch ‡ùeƒùÁùdG ‡ùùjOƒùù¡ŸˆùùbÕG Šƒùù¯ù ¸ù »ù dG ¿ùùe
‡Çdh—dG ŠƒÇbƒ¯JÕG ¿e O—Y ŸY ‡bOƒ¡Ÿ»¸d
ƒù»ùc ,i™ùNCG ºhOh ™ùFG›ùŽùdG ¿ùÇùH ‡ùe™ùù„ù »ù dG
Åù¸ùY G™ù¡VƒùM Šƒùbh™ù‘ù»ùdG «ƒù£ùb ÀÄùµùÇù¡S
´ƒ¯JG ŸY ‡bOƒ¡Ÿ»¸d AGQRÄdG ¢•¸Že ‡dhƒW
¼Á¡SCG AG™¡T ''RƒZ ¢žˆj™H'' ‡c™¡žd ¢ŸN™j
‡ÇJGQƒeEÕG ‡j™FG›ŽdG ‡£¸ˆ”»dG ‡c™¡ždG ¿e
''ÀĈ¡S °dÄb''h ¤¯¾dG ¿e ¹c ¼¡ J ȈdG
ªe›»dG AGQRÄdG ¢•¸Že ÈJCƒjh ,ÈdGĈdG ŸY
26 `dG •jQƒˆd ±Oƒ¡Ÿ»dG ¹„²»dG —MCÕG ײY
ƒeƒ»J °¡Ÿfh ¿j™Á¡T I—e —©H ,™Á¡ždG G˜Ád
,ÂFGQRh ªe ¢•ÇF™dG ª»L «ƒ»ˆLG ™NBG ¿Y
Èùùˆù dG «ƒùù»ù ˆù ¡SEÕG Šƒùù¡•¸ùùL †ƒùù ¡•ˆùù MG ÀhO
.«ƒ£b ¹µd ƒÁ¡Ÿ¡ŸN
† / I™Ç»¡S ø

$

ø 1846 O—©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 28 `d ³aGÄÙG

•—`` ` ` ×G

ø ½2006 ™„»aÄf 20 ¿Ç¾KEÕG ø

04

‡ÇFƒ¾‹ˆ¡SG ¢Vh™Y Oƒ»ˆYƒH ƒÁfÄdƒ¡U ’ˆ¯J ''ÉRƒL''

ƒÁd ¢V™©ˆj ȈdG Šƒ¡T™‘ˆdG —²ˆfGh ''È¡S QCG ÈH''`dG ƒÁH O™¯¾J ȈdG Šƒ¡Ÿ¡Ÿ”ˆ¸d ªaGQ

ŸY ‡Fƒ»dƒH 50 ‰¬¸H Šƒ¡ ǯ”J
''É™ÇH ·îH'' •QƒN Šƒ¡•¡SDÄ»dG ºÄ¸M

‡Çdƒ»dG IQGRh ƒÁ¸»‘ˆJ ·Ä¾„dG ’Fƒ¡ a ·G™WƒfÄ¡S ŠGRhƒŽJ ¹»‘JCG : ¹``ǸN

ºÄ¸M ¢V™Y ,''ÉRƒL'' ÉOƒj™dG
Èùùˆù dGh ‡ùùŽù FG™ùùdG Šƒùù¡•¡SDÄù ù»ù ùdG
''É™ÇH ·îH'' ‡e—N Èa ¹‹»ˆJ
¿ùe Õƒù„ùbEGh ƒùLGhQ ‰Çù²ù d Èùùˆù dG
—ùM Åù¸ùY OG™ùaCÕGh Šƒù¡•¡SDÄù»ùdG
¿ùùµù »ù J ƒùù Áù ùfCGh ‡ùù ¡Uƒùù N ,AGÄùù ¡S
ºƒùù„ù ²ù ˆù ¡SG ¿ùùe ƒùùÁù Çù ¸ù »ù ©ù ˆù ¡•e
ºƒùù LQ ¹ùù ¡UÄùù ùJh ,Šîùù ùjƒùù ù»ù ù jEG
ªe Šƒ¡•¡SDÄ»dG †ƒHQCGh ºƒ»YCÕG
Pƒù”ùJG ‡ùÇùfƒùµùeEG ªùe ¼ùùÁù „ù Jƒùùµù e
G˜ùg Èùah ,—ù©ù H ¿ùùY ŠGQG™ùù²ù dG
20 ÈdGÄM ÉRƒL Š˜”JG QƒWEÕG
ƒ»Ça ''-¾Çeh™dG''`H ƒ²¸©ˆe G—²Y
''É™ùÇùH ·îùH'' ‡ùe—ù”ùH ³ùù¸ù ©ù ˆù j
—ùù ù²ù ù Y 302 Åùù ùdEG ‡ùù ùaƒùù ù¡VEÕƒùù ù H
¿ùµù»ù j ƒùù»ù c ,ÉOƒùùY ''-ùù¾ù Çù ehQ''
‡ùù e—ùù ”ù ùdG Øùù g ¹ùù »ù ù©ù ùˆù ù¡•»ùù ùd
‡dƒM Èa ¯Jƒg ¼b™H ¨ƒ¯ˆMÕG
ÉRƒùù L'' ‡ùù ‘ù ùj™ùù ¡žd Âùù cîùù ùˆù ù eG
™ÇǬˆd QG™£¡VÕG ÀhO ''¢•f›ÇH
.¼b™dG
™ùj—ùe ,‡ù„ùÇù Žù e ºƒùù»ù c ºƒùùbh
‡¡•¡SDÄ»dG ÀCG ''ÉRƒL''`H Šƒ©Ç„»dG
ÀÄùdƒù¡ŸdG ‡ù„ù¡Sƒùù¾ù »ù H Š—ùù»ù ˆù YG
50 ƒùÁùˆù„ù¡•f ‰¬ù¸ùH Šƒùù¡ Çùù¯ù ”ù J
ºÄùù ¸ù ùM ¹ùù c Åùù ¸ù ùY ‡ùù ùFƒùù ù»ù ù dƒùù ùH
·îH'' ¢V™Y •QƒN Šƒ¡•¡SDÄ»dG
ÈfƒŽe ™Á¡T …fƒL ÅdEG ''É™ÇH
G˜ch ,''Šƒ¡S Èa'' ¢V™Y ŸY
20 É—©„dG ªa—dG Èc™ˆ¡že ’¾e
,‡ÇfƒŽ»dG Šƒ»dƒµ»dG ¿e ‡²ÇbO
«Oƒ”e ÀÄùdƒù¡ŸdƒùH Š™ù¡ M ƒù»ùc
''Àįǡ•cƒWhCG'' ÈeÄ»©dG °JƒÁdG
·ƒ¡žcCG ¹eƒ©ˆ»dG ƒÁH ¢ŸN ȈdG
—©ùJ ŒÇùM ,‡ùÇùeÄù»ù©ùdG ‡ùe—ù”ùdG
,‡Ç¾WÄdG ´Ä¡•dƒH I™Ç©¡•J ¹bCÕG
IOh›ù»ùdG ·ƒù¡žcCÕG O—ùY -ùù¸ù H PEG
1500 ''ÀįÇù¡•cƒùWhCG'' ¥Äù£ù”ùH
.Šƒe—”dG O—©ˆe ¶¡žc

¢•£Ça ºƒeBG
¢V™ùù ù ù©ù ù ù e ¢•eCG ’ùù ù ùˆù ù ù ˆù ù ù aG
½ÄùµùÇù¸ùÇùJ ½Äùµù ¡SGQhCG ŠÕƒùù¡ŸJÕ
ºƒ»YCÕG ›c™»H ,2006 ™FG›ŽdG
`dG ‡jƒ¬d ™»ˆ¡•Çd ÀĈ¸ÇÁdG ´—¾¯H
QÄ¡ ‘H ,ÉQƒŽdG ™Á¡ždG ¿e 22
¿j—»ˆ©»dG ‡Çfƒù»ù‹ùdG ¿ùÇùYRÄù»ùdG
Oƒùù»ù ùˆù ùYG ¼ùù J ŒÇùù M ,''ÉRƒùù L''`d
‰¸ùù»ù ¡T ‡ùùÇù Fƒùù¾ù ‹ù ùˆù ù¡SG ¢Vh™ùù Y
ºÄùù ¸ù ù M Åùù ù¸ù ù Y Šƒùù ù¡ Çùù ù¯ù ù ”ù ù J
‡ùFƒù»ùdƒùH 50 ‰¬ù¸ùH Šƒù¡•¡SDÄù »ù dG
ºÄ¸‘d ÈfƒŽe ™Á¡T ¿Y î¡ a
.''Šƒ¡S Èa''
ºhDÄù¡•e ¿ùj™ùùb —ùùÇù »ù M —ùùcCGh
‡¡•¡SDÄ»ùH ‡ùÇùLQƒù”ùdG Šƒùbîù©ùdG
¢ŸN ¹ùùeƒùù©ù ùˆù ù»ù ùdG ÀCG ''ÉRƒùù L''
‡ùÇùFƒù¾ù‹ùˆù¡SG ¢Vh™ùù©ù H ÀÄùùdƒùù¡ŸdG
I›ÁùLCG ³ùjÄù¡•J ‰¸ù»ù¡T ‡ù¡UƒùNh
’FG™ù¡žH ‡ù²ùa™ùe ‡ùdƒù²ùf °ùJGÄùg
¹ùùbCÕG —ùù©ù J Qƒùù©ù ¡SCƒù H ‡ùùÇù ¯ù Jƒùùg
I—¡UQCG ’¾e ¿Y î¡ a ,´Ä¡•dƒH
AG™¡T ‡Çù¸ù»ùY ¹ùc Åù¸ùY ‡ùÇùfƒùŽùe
AG™¡T ¹Hƒ²j ŒÇM ,ȯJƒg ¤”d
‡bÄ¡•»dG ''ŠQƒc ÉRƒL'' ‡‘j™¡T
ÈfƒŽe —Ç¡UQ Qƒ¾jO 900 ™©¡•H
ÂÇdEG ƒaƒ¡ e Qƒ¾jO 450 `H Q—²e
GPEG ƒùùeCG ,''¢•ÇùùfÄùù H'' Qƒùù ¾ù ùjO 450
''ÄùdBG'' ‡ù‘ùj™ù¡T ÀÄùùH›ùùdG i™ùùˆù ¡TG
Èùˆù dGh Qƒùù¾ù jO 250 `H ‡ùùbÄùù¡•»ùùdG
Qƒ¾jO 5 `H ƒÇdhCG G—Ç¡UQ ÉÄ‘J
''¢•ÇfÄH'' ¿e ÀÄùH›ùdG —ùÇù¯ùˆù¡•Çùa
ÅdEG ‡aƒ¡VEÕƒH ,Qƒ¾jO 250 ˆ»Çb
ƒÁdîN ¿e ¼ˆj ÕÄ„eÄW Oƒ»ˆYG
Rįj ‡ÇeÄj …‘¡S ‡Ç¸»©H ½ƒÇ²dG
''É™ÇH ·îH'' °JƒÁH ›Fƒ¯dG ƒÁÇa
•ÄdÄdG Šƒbƒ£H …fƒL ÅdEG ƒÇeÄj
.‰Çf™ˆfCîd
ÀÄdƒ¡ŸdG “ƒˆˆaG ºîN ¼J ƒ»c
¹ùeƒù©ùˆù»ùdG Âù»ù Çù ²ù j ɘùùdG ºhCÕG

‡¡Ÿ¡UÄ”d ´ƒ„¡•dƒH ³‘ˆ¸j ÈH™Y ¶¾H
É™FG›ŽdG È„©¡ždG ¢V™²dG
Èa —¸Ç¡žJhQ ¶¾H ¹„b ¿e ÈdhCÕG
¿e ‡jG—H ƒùÁùÇùa ‰Y™ù¡T ‡ùÇù¸ù»ùY
¿ùeh ½™ù¡Ÿ¾ùù»ù dG ™ùùHÄùùˆù cCG ™ùùÁù ¡T
‡»Fƒb —j—‘J ¼ˆj ÀCG ºhG—ˆ»dG
ƒùgQƒùÇùˆù NG ªùùbh Èùùˆù dG ·Äùù¾ù „ù dG
ÀCG ¼¸©dG ªe ,AƒKî‹dG G—Z ÈdhCÕG
ÈùH ÀCG ÈùH'' ‡ùÇù¡•f™ù¯ù dG ·Äùù¾ù „ù dG
''ºG™ù¾ùÇùL ÈùˆùÇù¡SÄù¡S''h ''ƒùù„ù jQƒùùH
¶¾ùù„ù dGh ÈùùMîùù ¯ù ùdG ¢V™ùù ²ù ùdGh
Èùfƒù„ù¡SEÕG ¿ùÇùµù ¾ù „ù dGh Èùù„ù ©ù ¡ždG
ȈǡS'' ȵj™eCÕGh ''QG—fƒˆfƒ¡S''
Gh—ùù HCG ÀCGh ³ùù „ù ù¡S —ùù b ''†h™ùù ùZ
Åùù¸ù Y ºÄùù¡Ÿ‘ùùdG Èùùa ¼ùùÁù ˆù „ù ùZQ
È„©¡ždG ¢V™²dG ºƒ»¡SCGQ ‡Ç„¸ZCG
‡Fƒ»dƒH 51 ‡¡ŸM Èa É™FG›ŽdG
‡ù²ù¯ù¡ŸdƒùH ›ùFƒù¯ù¸ùd ’ù»ù¡•J Èùùˆù dG
.¶¾„dG ™ÇÇ¡•ˆH
‰¯¸c ‡Çdƒ»dG IQGRh ÀCG Qƒ¡žjh
Èùù fƒùù £ù ùj™ùù „ù ùdG ºƒùù »ù ùYCÕG ¶¾ùù H
QƒÇˆNG ‡Ç¸»Y ‡²aG™»H —¸Ç¡žJhQ
¹ùN—ùÇù¡S ɘùdG Èù„ù¾ùLCÕG ¶¾ù„ùdG
Èù„ù©ù¡ždG ¢V™ù²ùdG ºƒùù»ù ¡SCGQ Èùùa
É™ù¯ùÇùa ¿ùe ‡ùjG—ùùH É™ùùFG›ùùŽù dG
ž©»H G™Á¡T 12 I—»dh ½™¡Ÿ¾»dG
É™¯Ça Èa ÈÁˆ¾ˆ¡S ‡Ç¸»©dG ÀCG
.‡eOƒ²dG ‡¾¡•dG ¿e

Àƒ»M™dG —„Y ¿H ¼Ç¸¡S

·Ä¾„dG ‡»Fƒ²H ÈH™Y ¶¾H ³‘ˆdG
ºƒ»¡SCGQ ¿e ‡¡ŸM ¹Ç¾H ‡»ˆÁ»dG
Èa É™FG›ŽdG È„©¡ždG ¢V™²dG
ɘùùdG Âùùˆù ¡Ÿ¡UÄùùN Qƒùù¡•e QƒùùWEG
˜¾e ‡Çdƒ»dG IQGRh ÂÇa ‰Y™¡T
¿e ‡²aG™»ùH ½™ù¡Ÿ¾ù»ùdG É™ù¯ùÇùa
°¸e Èa —¸Ç¡žJhQ ºƒ»YCÕG ¶¾H
G›ùgƒùL ÀÄùµùj ÀCG ™ù¦ùˆù¾ù»ùdG ¿ùùe
‡¸„²»dG ‡¾¡•dG ¿e É™¯Ça ¹„b
›Fƒ¯dG È„ù¾ùLCÕG ¶¾ù„ùdG QƒùÇùˆùNƒùH
51 Ä‘f ŸY ºÄ¡Ÿ‘dG ‡²¯¡ŸH
¶¾ùù„ù dG ºƒùù»ù ¡SCGQ ¿ùùe ‡ùùFƒùù»ù dƒùùH
‡Fƒ»dƒH 13 ¹‹»j ɘdG É™FG›ŽdG
.Oî„dG Èa ‡Çµ¾„dG Šƒe—”dG ¿e
OG™ùe ‡ùùÇù dƒùù»ù dG ™ùùjRh ¿ùù¸ù YCGh
™c˜j ÀCG ÀhO ™„”dG ¿Y È¡•d—e
¶dPh ¼ùù¡SEÕƒùùH ÈùùH™ùù©ù dG ¶¾ùù„ù ùdG
™ù»ù JDÄù »ù dG ¼ùùÇù ¦ù ¾ù J ªùùe IGRGÄùùe
ºƒ»ùYCÕG ºƒùLQ Oƒù‘ùJEÕ ™ù¡Tƒù©ùdG
.™FG›ŽdƒH ÀĈ¸Çg ´—¾¯H †™©dG
—b ƒÇH™Y ƒµ¾H ÀEG ™jRÄdG ºƒbh
‡¡Ÿ¡UÄN Qƒ¡•»H Âeƒ»ˆgG i—HCG
Ägh ,É™FG›ŽdG È„©¡ždG ¢V™²dG
ÈH™©dG ¶¾„dG G˜g ÀCG Ⱦ©j ƒe
QƒÇˆNÕG °¸e …‘¡•d ½—²J —b

''Èdƒg'' h IQGOEG ¢•¸Že ¢•ÇFQ …¡Uƒb
''‡»Žf''`d ƒeƒY G™j—e Ų„j
³Hƒ¡•dG ½ƒ©dG ™j—»dG'' ÀGľ©H ¢•eCG ºhCG QOƒ¡ŸdG ºƒ²»dG Èa Cƒ£N OQh
¿ÇY …¡Uƒb —»MCG ÀCƒH ''‡»Žf IQGOEG ¢•¸Ž»d ƒ¡•ÇFQ ¤„¡ dG ‡£¸¡•d
ÀCG Äg ’¡UCÕGh ,''‡»Žf'' ‡c™¡žd ½ƒ©dG ™j—»dG ''Èdƒg ÉQ—fCG'' `d ƒ¯¸N
…¡Uƒb —»MCG ¿ÇÇ©J ªe ,½ƒY ™j—»c „¡Ÿ¾e Èa Ų„j ''Èdƒg ÉQ—fCG''
Àžj ¿Ç¾KEÕG ÀCÕ ,''™FG›ŽdG ½ÄµÇ¸ÇJ ‡Ç¾WÄdG'' IQGOEG ¢•¸Ž»d ¢•ÇF™c
.¿Ç¯¸ˆ”e ¿Ç„¡Ÿ¾e

™j™²ˆùdG A›ùL Èùa ™ù¦ù¾ù¸ùd AG™ù„ùN
·G™ùWƒùfÄù¡S Oƒù¾ù¡SEƒù H ³ùù¸ù ©ù ˆù »ù dG
‡c™¡ždG ØÁùd ªùjQƒù¡ž»ùdG ‡ùÇù„ùdƒù¬ùd
Èùùˆù dGh Èùù¡VG™ùùˆù dG ‡ùù¬ù Çù ¡U ³ùù ah
ƒYh™¡že 27 ƒÁ¸»Že Èa ‰HQƒb
Šƒù²ù¯ù¡ŸdG Øùg ‡ù»ùÇùb ŠRhƒùùŽù J
¿ùÇùM Èùa ,¼ùÇùˆù ¾ù ¡S QƒùùÇù ¸ù e 6000
ØÁd ȾWÄdG «ƒa—dG IQGRh Š™ah
QƒÇ¸e 12500 ˆ»Çb ƒe ‡c™¡ždG
,ƒYh™¡že 14 ŸY ‰YRh ¼Çˆ¾¡S
Šƒ²¯¡ŸdG ‡»Çb ‰¬¸H ¿ÇM Èa
‡ùùc™ùù ¡T I—ùù Fƒùù ¯ù ùd ‰e™ùù HCG Èùù ˆù ùdG
¼Çˆù¾ù¡S QƒùÇù¸ùe 6000 ·G™ùWƒùfÄù¡S
Èdƒ»LEG -¸„Çd ƒYh™¡že 27 ‰¸»¡T
ȈdG ‡¾Ž¸dG ŠCGQ ȈdG Šƒ²¯¡ŸdG
ƒÁˆÇfÄùfƒùb ½—ù©ùH ™ùj™ù²ùˆùdG Š—ùYCG
.¼Çˆ¾¡S QƒÇ¸e 18500
Èa ¹Ç¸N …ǵ¡T •™‘ˆj ¼dh
¼d ''È¡S QCG ÈH'' ‡c™¡T ÀCG ºÄ²dG
³ù¸ù ©ù ˆù j ™ùùeCÕGh ƒùù€ù Çù ¡T ±™ùùˆù ²ù J
¹chCG ƒe ˜Ç¯¾Jh ƒÁeƒÁe ‡¡SQƒ»»H
.
™ÇZ Õ ¹»Y ¿e ƒÁd

‰©ùù»ù ˆù ¡SG —ùù b ‡ùù dG—ùù ©ù ùdG ‰fƒùù c
ȈdG ‡Ç¡ ²dG Èa ¹Ç¸N …ǵ¡žd
—ù„ù Y ‡ùùeÄùùµù ‘ù dG ¢•ÇùùF™ùùd ³ùù„ù ¡S
‡»¸µdG ÀCG —cCG ÀCG ½Oƒ”¸H ›j›©dG
ºƒb ,‡dG—©¸d OÄ©ˆ¡S ƒÁÇa I™ÇNCÕG
ÂùY—ùˆù¡•J ¼ùd ‡ùdG—ùù©ù dG ÀCG ¹ùùÇù ¸ù N
™j—»dG ‡Ç©»Hh ÂfCG G—cDÄe ,ƒÇFƒÁf
ÀîÁŽj ƒfƒc ·G™WƒfÄ¡•d ½ƒ©dG
.Šîeƒ©ˆdG Øg ¹Ç¡Uƒ¯J
‡ùùbƒùù£ù dG ™ùùjRh G—ùùÇù ©ù H …gPh
Åù¸ùY ™ùù¡UCG ƒùùe—ùù¾ù Y ¼ùùLƒùù¾ù »ù dGh
‰¸µ¡T «ƒa—dG IQGRh ÀCƒH —ÇcCƒˆdG
ØùÁùd ƒùÇù ¡•ÇùùFQ ƒùùfÄùùHR ƒùù¡ jCG Èùùg
IQGRh ÀCG ÕEG ƒùù‘ù »ù ¸ù ùe ,‡ùù c™ùù ¡ždG
ȈdG ŠÕAƒ¡•»¸d ª¡ ”J Õ «ƒa—dG
¼ùÁù¯ùˆù ¡SGh ,ÂùùJQGRh ƒùùÁù d ªùù¡ ”ùùJ
Šƒ¡T™‘ˆdG ÈeG™e ¿Y ‡MG™¡U
¼d ÀEGh ,ÂJQGRh ƒÁd ¢V™©ˆJ ȈdG
ƒÁ¾Y Q—¡ŸJ ȈdG ŠƒÁŽdG O—‘j
.Šƒ¡T™‘ˆdG Øg
GO—ùù Žù ùe Àƒùù Áù ùˆù ù ¡SG ¹ùù ùÇù ù ¸ù ù N
,‡Çdƒ»dG ‡Ç¡žˆ¯e ™j™²J ÀÄ»¡ »H
ÅdEG ½ƒµˆùMÕƒùH ‡ù„ùdƒù£ù»ùdG OhƒùYh

G˜ùùg Èùùa ƒùù¡UƒùùN ,ÙùùÇù „ù ©ù J —ùùM
ȈdG ȾWÄdG «ƒa—dG IQGRh ½ƒ²»dG
ªe Šƒ²¯¡ŸdG ¿e —j—©dG ƒÁˆ©»L
.‡c™¡ždG Øg
‡ùù ùbƒùù ù £ù ù ùdG ™ùù ù jRh i—ùù ù HCG ÀEGh
Âdh›f i—d ¹Ç¸N …ǵ¡T ¼Lƒ¾»dGh
‡MG™ù¡U ¹ùµùH ‡ù¡ŸM Åù¸ùY ƒù¯ùÇù¡V
ƒùYƒùaO ‡ù‹ùdƒù‹ùdG ‡ùÇùYGPEÕG Iƒù¾ù²ù ¸ù d
ȈdG Šƒ¡Ÿ¡Ÿ”ˆùdG ¿ùY ƒùˆùÇù»ùˆù¡•e
''Èù¡S QCG ÈùH'' ‡ùc™ù¡T ƒùÁù H O™ùù¯ù ¾ù J
iÄùˆù¡•e Åù¸ùY ƒùÁù¯ù¸ùe —ùLGÄùˆù»ùdG
Šƒùc™ù¡ždG ªùe ‡ùfQƒùù²ù e ‡ùùdG—ùù©ù dG
™µfCG —²a ,™FG›ŽdG Èa IOÄLÄ»dG
‡ùÇù¡žˆù¯ùe ™ùj™ù²ùJ Åùù¸ù Y ÂùùYîùùWEG
‡ùùc™ùù¡ždG ¿ùùj—ùùj ɘùùdG ‡ùùÇù dƒùù »ù ùdG
‡Çµj™eCÕG ‡j™FG›ŽdG ‡£ù¸ùˆù”ù»ùdG
½G™ùù HEƒù ùH ''Qh—ùù fÄùù c Šhh ÀhG™ùù ùH''
Šƒ²¯ù¡U Èùa ‡ùgÄù„ù¡že Šƒù²ù¯ù¡U
18500 ƒÁˆ»Çb ŠRhƒŽJ ‡ÇeÄ»Y
«ƒa—dG IQGRh ‰fƒc ¼Çˆ¾¡S QƒÇ¸e
Aƒùc™ù¡T ·G™ùùWƒùùfÄùù¡Sh Èùù¾ù WÄùùdG
.ƒÁÇa
GPEG ƒe ºÄM ºGDÄ¡S ¿Y GOQh

É™»©¸H I™Ç»¡S

‡ùù bƒùù £ù ùdG ™ùù ùjRh ¢•eCG ¢ ¯ùù ùf
¿e ×j ¹Ç¸N …ǵ¡T ¼Lƒ¾»dGh
Åùù¸ù Y ÂùùYƒùù£ù ²ù d ‡ùù Çù ùdhDÄù ù¡•e ÉCG
‡ùÇù µù j™ùùeCÕG ‡ùùc™ùù¡ždG Šîùùeƒùù©ù J
ŠhhQ ÀGh™ùù ù H'' ‡ùù ù j™ùù ù FG›ùù ù ùŽù ù ù dG
Šîeƒ©J ÀCG ÅdEG G™Ç¡že ,''Qh—fÄc
‡Ç¡UÄdG IQGRÄdG G˜ch ·G™WƒfÄ¡S
‡bƒ£dG IQGRh Èa ‡¸‹»»dG ƒÁǸY
Šƒ¡Uƒ¡ŸˆNG Âùˆù¡V™ùa ¼ùLƒù¾ù»ùdGh
IQOƒf ‰dGRƒe ȈdG ‡c™¡ždG Øg
‡ùMG™ù¡U ºƒùbh ,™ùFG›ùŽù dƒùùH G—ùùL
¿ùù ùY ºhDÄù ù ¡•»ùù ùdG Àƒùù ùc ÀEG Âùù ùfCƒù ù H
Øùg ªùe ·G™ùWƒùfÄù¡S Šîùeƒùù©ù J
ƒÁǸY ˆjƒ¡Uh †ƒH ¿e ‡c™¡ždG
ºhCÕG ºhDÄù¡•»ùdG ‡ùÇùdƒù»ù dG IQGRÄùùa
’ùùFƒùù¡ ¯ùùdGh Šƒùù¡Sîùù ˆù ùNÕG ¿ùù Y
‡ùeÄù¦ù¾ù»ùdG ›ùÁùJ Èùùˆù dG ‡ùùÇù dƒùù»ù dG
ÀCƒH ‡MG™¡U ºƒbh ,ƒÇeÄj ‡Çµ¾„dG
¿ùµùj ¼ùd ÂùYƒùù£ù bh ·G™ùùWƒùùfÄùù¡S
‡c™¡ždG Øg ªe —ÇMÄdG ¹eƒ©ˆ»dG
ŸY ‡eƒJ ‡Çd¡SƒH ªˆ»ˆJ ȈdG

‡ÇeÄ»©dG ºGÄeCîd —j—„Jh ÈFƒ„L †™ÁJ ,ihƒ¡TQ ,¹jƒ‘J ,™jh›J

¥GÄZCÕG ¿Mƒ£»H ‡Çdƒe ’Fƒ¡ a Èa ÀÄWQĈe ƒ¡Ÿ”¡T 17
¼Çˆ`¾¡S ÀÄ`` ` Ǹe 300 ‰`` ` `bƒ`` ` `a ‡»Ç`` `²H ƒjG—`` ` ` g Ų`` `¸J ‡¡•¡SDÄ` ` »dG ™j—`` e
ÀCG ™ÇZ ,Qƒ¾jO °dCG 120 ÃQ—b Èdƒe -¸„e ¹„²e
.Qƒ£¾b 106^6 Àƒc ªbGÄdG Èa ‡dÄ»‘dG ÀRh
™£NCG ŠGRhƒŽJ ÅdEG ŠOƒb ‡KOƒ‘dG Øgh
·Q—dG ‡YÄ»Že ˆ‘ˆa ɘdG ³Ç²‘ˆdG —©H
¿Ç„J ŒÇM ,‡¡•¡SDÄ»dG iĈ¡•e ŸY ȾWÄdG
‡ù¡•¡SDÄù»ùdG ªùe ÀÄù¸ù eƒùù©ù ˆù j ¢Uƒùù”ù ¡TCG OÄùùLh
¼J ƒ»c ,I™LCƒˆ¡•e i™NCGh IQh›e ŠîŽ¡•H
¹„b ¿e ¿j™Lƒˆd ‡¸Ç¡ ¯J ‡¸eƒ©e ±ƒ¡žˆcG
ŠGRhƒùŽùJh ,‡ù¡•¡SDÄù»ùdG ŠG˜ùd ½ƒù©ùdG ™ùùj—ùù»ù dG
AG™ch ¿FƒH›d OIJY ªÇbÄJ Èa ¹‹»ˆJ i™NCG
«Ä»Že ´ƒa ƒj—g ¹Hƒ²e ¿Ç¸eƒ©ˆ»d ŠG™²e
…fƒL ¿e ,¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 300 ‡Çdƒ»dG ƒÁˆ»Çb
‡ùj™ùj—ùe ÀCG ÅùdEG Šƒù²ùÇù ²ù ‘ù ˆù dG ‰¡Ÿ¸ùùN ™ùùNBG
¿e i™NCG ŠGRhƒŽJ Èa ‰WQÄJ ‡¡•¡SDÄ»dG
È¡TGÄ»dG ‡j˜¬J ¿e GQƒ£¾b 199 ªÇH ƒÁ¾ÇH
.·îÁˆ¡Sîd ‡‘dƒ¡U ™ÇZ ƒÁfCG ¼ZQ

IOƒùùÇù b ¿ùù Y QOƒùù ¡U Àƒùù Çù ùH …¡•Mh ,ihƒùù ¡TQh
™ùeCG ‡ùjQÄùÁù»ùŽùdG ¹ùÇùch ÀEƒùa Èù¾ùWÄùdG ·Q—ùdG
‡²aQ ¥GÄZCÕG ¿Mƒ£»d ½ƒ©dG ™j—»dG ¢•„‘H
¼J ƒ»Ça ‡¡•¡SDÄ»dG ¢•¯f ¿e ¿Ç¯XÄe ‡©HQCG
‡ù„ù bG™ùù»ù dG ¿ùùgQ ¿ùùÇù WQÄùùˆù »ù dG ‡ùùÇù ²ù H ªùù¡Vh
Èùa ¿ùÇùWQÄùùˆù »ù dG ¢ ©ùùH ºGRÕh ,‡ùùÇù Fƒùù¡ ²ùùdG
.QG™a ‡dƒM Èa ‡‘Ç¡ ¯dG
20 ¿ùe ™ù‹ùcCG Šƒù²ùÇù²ù‘ùˆùdG Š™ù»ùˆù ¡SG —ùùbh
·Q—dG ÀGÄYCG „¡Ÿf ›LƒM ™KEG ŠCG—Hh ,ƒeÄj
‡¸ù»ù‘ùe ‡ù¾ùMƒù¡T ¤ù„ù¡V ÂùdîùN ¼ùJh Èù¾ùWÄùdG
‰fƒc ''‡dƒ”¾dG'' È¡TGÄ»¸d ‡ÁLÄ»dG ‡j˜ZCÕƒH
¹ù‹ù»ùˆùJh ,‡ùÁù„ù¡ždG ™ùÇù‹ùJ ±h™ùX Èùa ·™ù‘ùˆùJ
¿ùFƒùHR —ùMCÕ IQÄùJƒùa ™ùj™ù‘ùJ Èùa ‡ù¯ùdƒù”ù »ù dG
‡ùjQƒùŽùˆùdG ‡ùù‘ù ¸ù ¡Ÿ»ùùdG ¹ùù„ù b ¿ùùe ‡ùù¡•¡SDÄù »ù dG
,‡¾Mƒ¡ždG ‡dÄù»ù‘ùd ‡ù²ùHƒù£ùe ™ùÇùZ ‡ù¡•¡SDÄù»ù¸ùd
Qƒ£¾b 120 ‡dÄ»M ÅdEG IQÄJƒ¯dG ŠQƒ¡TCG ŒÇM

«.¿j—dG “î¡U

‡²aQ ¥GÄZCÕG ¿Mƒ£»d ½ƒ©dG ™j—»dG ¹ÇMCG
‡ùjQÄùÁù»ùŽùdG ¹ùÇùch Åù¸ùY ¿ùj™ùNBG ƒùù¡Ÿ”ùù¡T 16
¿e ‡¸»L Èa ¼ÁWQÄJ —©H ¥GÄZCÕG ‡»µ‘»d
Šƒ²Ç²‘J ™KEG ¶dP AƒLh ,‡Çdƒ»dG ’Fƒ¡ ¯dG
Èù¾ùWÄùdG ·Q—ùdG ‡ùb™ùùa ƒùùÁù H ‰eƒùùb ‡ùù¯ù ‹ù µù e
ŠGRhƒùŽùJ ±ƒù¡žˆùcG ÅùùdEG ƒùùÁù JOƒùùb ¥GÄùùZCÕƒùùH
—ùj—ù„ùJh ‡ùgÄù„ù¡ž»ùdG Šƒù²ù¯ù¡Ÿdƒùc ‡ùù¸ù »ù Žù dƒùùH
™jh›ˆdGh ,ÈFƒ„ŽdG †™ÁˆdGh ‡ÇeÄ»©dG ºGÄeCÕG
™ÇZ ‡ùÇùFG˜ùZ OGÄùe ªùÇùHh ,Qh›ù»ùdG ºƒù»ù©ùˆù¡SGh
¿ÇWQĈù»ùdG ¿ùÇùH ¿ùeh ,·îùÁùˆù¡Sîùd ‡ù‘ùdƒù¡U
¿Mƒ£e ‡¡•¡SDÄe ¢•¯f Èa ¿Ç¯XÄe ‡¡•»N
ªe Àĸùeƒù©ùˆùj GÄùfƒùc QƒùŽùJ ‡ùÇù²ù„ùdGh ¥GÄùZCÕG
³ùj™ùW ¿ùY ‡ùÇùfÄùfƒùb ™ùÇùZ ´™ù£ùH ‡ù¡•¡SDÄù »ù dG
ƒjG—gh ,I™LCƒˆ¡•e hCG IQh›e ‡jQƒŽJ ŠîŽ¡S

‡¡Uƒ”dG ŠÕƒcÄdG Aƒ„YCG ™ˆaO ¿»¡V ¹N—J Õ ±™¡ŸdG ‡‘¾e ÀCG —cDÄj •‘dG ™j—e

•ƒŽ‘dG ªe ÉO™¯dG —bƒ©ˆdG Èa ƒfÄǸe 25 ¿Y I—FG›dG °jQƒ¡Ÿ»dG ³ÇKÄJ
¢UGÄ”dG ¹»Y ‡„bG™»d •ƒŽ‘dG ³aG™J ‡©Hƒˆe ‡¾Žd
.•‘dG ‡Ç¸»Y Èa ‡cQƒ¡ž»dG
ÀCG ‡ùWGh™ùùNÄùùH —ùùÇù ¡•dG ºÄùù²ù jh
´OCG …bG™ùˆù¡S IQÄùc˜ù»ùdG ‡ùù¾ù Žù ¸ù dG
Èa ÂǸY ³¯JG ƒe …¡•M ¹Ç¡Uƒ¯ˆdG
½G™ˆMG ¶dP Èa ƒ»H Aƒ„YCÕG ™ˆaO
—bh •ƒM ¹µd IQ™²»dG ‡Mƒ¡•»dG
IQľ»dG ‡¾j—»dG Èa î‹e ŠO—M
¢•¯f Ègh .•ƒM ¹µd ªH™e ™ˆe 4`H
•ƒ‘dG ŸY ³„£J ȈdG ¥h™¡ždG
•ƒŽ‘dG ¼Á¸dG ,‡Ç»¡S™dG ‡‹©„dG ¿e
.ŸZCGh ™‹cCG Šƒe—N GÄ„¸W ¿j˜dG
I™ùù ùc˜ùù ùJ ™ùù ù©ù ù ¡S ¢UÄùù ù ¡Ÿ”ùù ù Hh
Øg ŠOGR Øg ÀCG ™c˜j ,I™Fƒ£dG
‡¾¡•dG ƒg™©¡S ªe ‡fQƒ²e ‡¾¡•dG
ÉQGRÄdG ¢•¸Ž»dG ÀCG ªe ‡Ç¡Vƒ»dG
‡Ç¸»Y ¼Ç¦¾ˆH °¸µ»dG ·™ˆ¡ž»dG
—ù²ù©ù¾ù»ùdGh ¼ù¡SÄùù»ù dG G˜ùùÁù d •ùù‘ù dG
Àƒc ,ŠG™e 3 ‡¾¡•dG Øg Aƒ¾‹ˆ¡SG
¢ ǯ”J ÂJƒYƒ»ˆLG Èa …¸W —b
,•ùÇùŽù‘ù¸ùd ‡ùe—ùN I™ùc˜ùˆù dG ™ùù©ù ¡S
‡¡Uƒ”dG ŠÕƒcÄdG ¢ ©H ÀCG ƒ»¸Y
Qƒ©¡SCG ŸY ‰¸¡Ÿ‘J ƒÁfCG Š—cCG
¥Ä£”dG ¿e ™Ç‹µH ¹bCG ‡Ç¡•aƒ¾J
¢ ǯ”J ¹bCG ,‡j™FG›ŽdG ‡jÄŽdG
ƒùÁù¾ù e ,¼ùùÇù ˆù ¾ù ¡S ÀÄùùÇù ¸ù e1 Éhƒùù¡•j
,‡ùùj™ùù£ù ²ù dG ‡ùùjÄùùŽù dG ¥Äùù £ù ù”ù ùdG
,‡Ç¡•fĈdGh ‡Çùfƒùˆù¡•cƒù„ùdG ,‡ùÇùc™ùˆùdG
ȾWÄdG —Ç©¡ŸdG ŸY ¹eƒ©ˆdG ¿µd
ƒÁµj™¡Th ‡Ç¾WÄdG ‡c™¡ždG ªe ¼ˆj
.‡jOÄ©¡•dG ¥Ä£”dG

63400 É™FG›ŽdG Qƒ¾j—dƒH ¸Hƒ²j
±ƒùbhCÕG ™ùj—ùe Ùùù¡•¯ùùj ƒùù»ù e ,•O
™Ç„ùµùdG ¤ù¬ù¡ dƒùH IQGRÄùdƒùH •ù‘ùdGh
‡ùdh—ùdG ‡ùeG™ùù¡Uh ŠÕƒùùcÄùùdG Åùù¸ù Y
-¸„»dG ŸY §aƒ‘J Èc ƒÁgƒŽJG
Èdƒ»dG ´™¯dG ¼ZQ ,ÂǸY ³¯ˆ»dG
.•ƒŽ‘¸d Šƒe—”dG ƒÁ¸Ç¡Ÿ‘J Èa
¹ùc ÀCG ÅùdGE —ùù²ù ©ù dG ™ùùÇù ¡žj ƒùù»ù c
ƒùÁù©ùjÄù¾ùJ hCG Šƒùe—ù”ù dG Èùùa IOƒùùjR
‡ù»ù”ù¯ùdG ‡ùeƒùùbÕE G ¥G™ùùˆù ¡TG ¹ùù‹ù e
Èa ±ƒù¡ j ,½ƒù©ùWÕE Gh ‡ù‘ùj™ù»ùdGh
,¿Ça™£dG ´ƒù¯ùJƒùH —ù²ù©ùdƒùH ³ù‘ù¸ùe
‡ùdƒùcÄùdG ¿ùùe ¹ùùµù d ‡ùù”ù ¡•f ¼ùù¸ù ¡•Jh
‡Ç¾WÄdG ‡¾Ž¸dGh •ƒ‘dG ,‡¡Uƒ”dG
§ù¯ù ˆù ‘ù J Èùùˆù dG I™ùù»ù ©ù dGh •ùù‘ù ¸ù d
ÅùˆùMh «G›ùf ÉCÕ ƒù„ù¡•‘ùJ ‡ù”ù ¡•¾ùùH
ƒ»Ça •‘dG ¼ù¡SÄùe ¼ùÇùÇù²ùJ ‡ùÇù¸ù»ù©ùd
.—©H
OIJ©dG OľH ¹c ³Ç„£ˆd ƒ„¡•‘Jh
‡ù¡Uƒù”ùdG ŠÕƒùcÄùdG ¿ùÇùH ‡ùe™ù„ù»ù dG
ŸY ‡dh—dG ¿e ƒ¡U™Mh •ƒŽ‘dGh
ŠCƒ¡žfCG —²a ,•ƒŽ‘dG ´Ä²M §¯M
‡©Hƒˆe ‡¾Žd •‘¸d ‡Ç¾WÄdG ‡¾Ž¸dG
¿Y ¿Ç¸‹»e ¿e ‡¸µ¡že ‡„bG™eh
,±ƒbhCÕGh ‡Ç¾j—dG ÀhDÄ¡ždG IQGRh
,‡ùÇùdƒù»ùdG ,‡ùÇù¸ùNG—ùdG ,‡ùùÇù LQƒùù”ù dG
«ƒ²„ù¸ùd ¹ù²ùˆù¾ùJ ‡ùMƒùÇù¡•dGh ‡ù‘ù¡ŸdG
¹»Y ‡„bG™e ¹LG ¿e ‡¡S—²»dG
‡Ç¡Vƒ»dG ‡¾¡•dG ‰fƒch ,ŠÕƒcÄdG
¿e ¿Çˆ¡UƒN ¿Çˆdƒch ‰¡ŸbCG —b

ɘdG «ƒ»ˆLîd ƒ²ahh ÂǸY GÄ©bh
ɘdGh ±G™WCÕG ¹c ÂÇa ‰cQƒ¡T
-ù¸ù„ù»ùdG ¼ùÇù»ù ©ù J Âùù„ù LÄùù»ù H O—ùù‘ù J
,¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 25`H Q—²»dG ȾWÄdG
™ùeÕC G G˜ùùgh ,‡ùù‘ù ¾ù »ù dG ÀhO ¿ùùµù d
ªùùe •ùù‘ù dG ›ùùÇù »ù j ɘùùdG —ùùÇù MÄùùdG
.‡dh—dG ‡‹©H ¿Y ‡¡Uƒ”dG ŠÕƒcÄdG
¹ùùµù H GOÄùù¾ù H —ùù²ù ©ù dG ¿ùù»ù ¡ ˆùùjh
™ù©ù¡•dƒùùH ‡ùùfÄùù»ù ¡ »ùùdG Šƒùùe—ùù”ù dG
™¯¡•dG I™c˜J Ègh ÃîYCG ¿Ç„»dG
- ™ùùFG›ùùŽù dG) ƒùùHƒùùjGE h ƒùùHƒùù gP GÄùù L
(™ùFG›ùŽùdG- ‡ùjOÄù©ù¡•dG ‡ùùµù ¸ù »ù »ù dG
‡¾¡•dG Øg ŠO—M ƒg—MÄd Øgh
ŠGAG™ùùLGE °ùùÇù ùdƒùù µù ùJ ,•O 90300`H
‡ùµù»ùH ¿ùùµù ¡•»ùùdG ,•ùù‘ù dG I™ùùÇù ¡TCƒù J
¹²¾dG ,IQľ»dG ‡¾j—»dGh ‡e™µ»dG
,‡¾j—»ùdG ,I—ùL) ‡ù¸ùeƒùµùdG IQh—ùdƒùH
¿ùù ùµù ù ¡•dG ,(™ùù ù Yƒùù ù ¡ž»ùù ù dGh ‡ùù ù µù ù ùe
,‡ùÇù‘ù¡ŸdG ‡ùùjƒùù¾ù ©ù dGh ™ùùYƒùù¡ž»ùùdƒùùH
¿e ¹µd IO—‘»dG -dƒ„»dG ™Ç¡žJh
ŠÕƒùù cÄùù dG ÀCG Šƒùù ùe—ùù ù”ù ù dG Øùù ùg
Èa ±™¬dG Š™LCƒˆ¡SG —b ‡¡Uƒ”dG
´Ä¯J Qƒ©¡SCƒH ‡e™‘»dG ™Yƒ¡ž»dG
ƒÁǸY ‰¸¡Ÿ‘J ȈdG Qƒ©¡SCÕG ™Ç‹µH
ŸY ƒ¾ù©ù¸ùWG PEG ,‡ùÇù»ù¡S™ùdG ‡ù‹ù©ù„ùdG
ŠÕƒùcÄùdG i—ùMGE ¿ùÇùH ½™ù„ùe —ù²ù Y
‡µ»H ‡eƒbEÕG ÀCG ÂÇa Qƒ¡že ÀÄHRh
5000 ¿e ™‹cCƒH ŠO—M ‡e™µ»dG
i—d ƒg™©¡S ƒ»¾ÇH ,ÉOÄ©¡S ºƒjQ
ƒe ÉCG ÉOÄ©¡S ºƒjQ 3170 ‡‹©„dG

ÉhG™»b ‡Ç¾Z

ÉO™ù¯ùdG —ù²ù©ùdG ¿ùe ‡ù”ù ¡•f —ùùcÄD ù J
•‘¸d ‡Ç¾WÄdG ‡¾Ž¸dG ÂJ—YCG ɘdG
•ƒ‘dG ¿ÇH —bƒ©J ‡²ÇKÄc ,I™»©dGh
Èa ‡cQƒ¡ž»dG ‡¡Uƒ”dG ŠÕƒcÄdGh
Èùdƒù‘ùdG ¼ù¡SÄù»ù¸ù d •ùù‘ù dG ‡ùùÇù ¸ù »ù Y
''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' ‰¸¡Ÿ‘J ,2006
‡ù£ù²ù¾ù dG Èùùa ,Âùù¾ù e ‡ùù”ù ¡•f Åùù¸ù Y
Šƒùe—ù”ùdƒùH ‡ù²ù ¸ù ©ù ˆù »ù dG ‡ùù©ù HG™ùùdG
Õ ƒe ¿ÇH ¿e ÀCG ƒÁǸY ³¯ˆ»dG
±™W ¿e «Äa—»dG -¸„»dG ¸»¡žj
,¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 25`H Q—²»dGh •ƒ‘dG
ƒùe hCG ,‡ù„ù©ù¡ŸdG ‡ù¸ù»ù©ùdƒùùH ±™ùù¡ŸdG
‡‘¾»H ‡eƒ©dG i—d ÂǸY ’¸£¡Ÿj
Øg O—M ɘdG •ƒ‘dG ±h™¡Ÿe hCG
ƒùùe ÉOÄùù©ù ¡S ºƒùùjQ 2300`H ‡ùù ¾ù ù¡•dG
°dCG 46 É™FG›ŽdG ±™¡ŸdƒH ¸Hƒ²j
.•O
¢UÄ¡Ÿ”H ƒfQƒ¡•¯ˆ¡SG ŸY GOQh
¼Áfƒe™M ¿e ¿Ç¾WGÄ»dG ihƒµ¡T
™ùùj—ùùe ºƒùùb ,‡ùù‘ù ¾ù ù»ù ùdG Øùù g ¿ùù e
IQGRÄùH I™ù»ù©ùdGh •ùù‘ù dGh ±ƒùùbhCÕG
¼¡Sƒ²¸H ±ƒbhCÕGh ‡Ç¾j—dG ÀhDÄ¡ždG
¿e IÄ£N ¹c ªHƒˆf'' ‡WGh™NÄH
ƒ¾¬¸„j ¼dh ,‡¡Uƒ”dG ŠÕƒcÄdG ¹»Y
ªùe ¹ùeƒù©ùˆùf ƒù¾ùfÕC ,ºƒù¬ù¡žfÕG G˜ùg
‰Çù¦ùM ÈùˆùdG ‡ù¡Uƒù”ùdG ŠÕƒùùcÄùùdG
ØÁd •‘dG ‡Ç¸»Y Èa ‡cQƒ¡ž»dƒH
ɘdG Aƒ„YCÕG ™ˆa—d ƒ²ah ,‡¾¡•dG

05

ø 1846 O—©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 28 `d ³aGÄÙG

•—`` ` ` ×G

ø ½2006 ™„»aÄf 20 ¿Ç¾KEÕG ø

$

‡Ç„¾LCÕG ƒÁÇa ƒ»H ‡Ç»¡S™dG ½ƒˆNCÕG ªÇ»L ¶¸»J

‡Ç`` eƒ``¦`¾dG ³`Fƒ``KÄ`` dG ¹`c ™``jh›`` `J Èa ‡``¡Ÿ`¡Ÿ`”ˆe ‡`` ` `Hƒ`¡Ÿ`` Y ¶`Ç` µ¯J
³FƒKÄdG ™jh›J Èa ‡¡Ÿˆ”e ,ICG™eGh ºƒLQ ‡©„¡S ¼Á¾e ¢Uƒ”¡TCG ‡Çfƒ»K ¿e ¹µ¡žˆJ ,‡jhƒÇaƒe ‡Hƒ¡ŸY ¶Çµ¯J ¿e ™FG›ŽdG ‡jÕh ¿eCÕ ‡©HƒˆdG ‡ÇFƒ¡ ²dG ‡W™¡ždG ‰¾µ»J
IQGRh ,‡ÇH™ˆdG IQGRh ½ƒˆNCG ¶dP Èa ƒ»H ‡Çeƒ¦¾dG Šƒ€ÇÁdG ½ƒˆNCG ¹c ¶¸»J ‡Hƒ¡Ÿ©dG ,‡»¡Uƒ©dƒH I›c™»ˆe ƒÁ¾µd ,ȾWÄdG iĈ¡•»dG ŸY 2003 ‡¾¡S ˜¾e ¤¡ž¾J ,½ƒˆNCÕGh
.¿ÇeCƒˆdG Šƒc™¡Th ‡ÇH™ˆdG IOƒYEG Šƒ¡•¡SDÄeh ,·Qƒ»ŽdGh ¿eCÕG ½ƒˆNCGh ,‡Ç¡•f™¯dG ÀÄÇd ‡j—¸H ¼ˆNh ,Šî¡UGÄ»dGh —j™„dGh ·Ä¾„dGh ,ȾWÄdG «ƒa—dG IQGRh ,Èdƒ©dG ¼Ç¸©ˆdG
IOƒ©¡S ™¯©L :™jÄ¡ŸJ

,ƒùùg™ùùjh›ùùJ ¹ùù LGC ¿ùù e ''½.†'' `d ³ùù Fƒùù KÄùù dG
Èa É™‘ˆdG —©Hh ,Âd ¿FƒH›dG Qƒ¡ MEGh
™ùùeGhCG ‡ùù©ù HQCG ¹ùù‘ù e ÂùùfGC ¿ùùÇù „ù J Âùù ¸ù ùŽù ù¡S
°ùj™ù©ùJ ‡ùbƒù£ù„ùH ¹ù²ù¾ùˆùj ÂùfGC h ,¢ „ùù²ù dƒùùH
.IQh›e
‡Hƒ¡Ÿ©¸d ™H—»dG ¢SCG™dG ±ƒ¡žˆcG
ÈdGhƒ£¡SƒH ‡j™¡S îÇa Èa

Åù¸ùY ¢ „ù²ùdG Aƒù²ù dGE ¼ùùJ ƒùùg—ùù©ù H ,''½.†''h
G™ˆaO ¶¸»J ‡¾¡S 30 ™»©dG ¿e -¸„J ICG™eEG
,''¢S.À'' ‡ùLhR ƒùÁùfGC Åù¸ùY GQh›ùe ƒùÇù¸ù FƒùùY
Èa ©e ¹²¾ˆJh ,''¢S.À'' ªe ¢žÇ©J ‰fƒch
,ÂùjÄù»ùˆùdG ±—ùÁùH …g˜ùj ƒù»ù‹ùÇùM ÂùJQƒùÇù¡S
›ùùLGÄùù‘ù dG ™ùù„ù Y ¿ùùeÕC G ’ùùdƒùù¡Ÿe ½ƒùùÁù ùjGE h
,©e Âùˆù¸ùFƒùY ÀCƒùH Šƒùb™ù£ùdG Èùa ‡ùÇù¾ùeÕC G
¼Ç²J ‰fƒch ,¢žÇˆ¯ˆ¸d ¢V™©ˆj Õ ÅˆM
,ƒÁÇùdGE ¹ù²ù¾ùˆùj ÈùˆùdG ´Oƒù¾ù¯ùdG ¹ùc Èùa Âù©ùe
Âù»ù¡SG Åù¸ùY ¿ùeÕC G ’ùdƒù¡Ÿe Š™ù‹ù Y ŒÇùùM
Èa ´—¾¯H ¿Ç»Ç²»dG ‡»Fƒb Èa ƒÁ»¡SGh
Š™‹Y ƒ»c ,hRh É›ÇJ ‡jÕÄH Š™j›²ÇJ
‡jÕh Èa ™NBG ´—¾¯H ƒ©e ƒ»ÁÇ»¡SG ŸY
.‡¡•„J
‡ùùb™ùùa ¢•ÇùùFQ —ùùcGC O—ùù¡ŸdG G˜ùù g Èùù ah
™ùù¡Uƒùù¾ù Y ¥ƒùù¡žf ÀCƒù H ¹ùùN—ùùˆù dGh Œ‘ùù„ù dG
,ȾWÄdG iĈ¡•»dG ŸY —ˆ»j Àƒc ‡Hƒ¡Ÿ©dG
¼d ¼ÁfCG ƒ»c ,‡»¡Uƒ©dƒH ‡©bÄ»ˆe ƒÁfCG ¼ZQ
¶dP ªeh ,¢ ©„dG ¼Á¡ ©H ÀÄa™©j GÄfĵj
.QGhOCÕG ÀÄ»¡Sƒ²ˆj
2 ½Äj ‡Kî‹dG ™¡Uƒ¾©dG °ÇbÄJ ¼J —bh
¿Ç»Áˆù»ùdG ¼ùgQƒù„ùˆùYƒùH ,ÉQƒùŽùdG ™ù„ù»ùaÄùf
—©Hh ,‡µ„¡ždG ™¡Uƒ¾Y ™£NCGh ¿ÇÇ¡•ÇF™dG
¼gh ¼ÁFƒc™¡žH GÄa™ˆYG ¼Á©e ³Ç²‘ˆdG
¿e Aƒ£¡SÄc Àĸ»©j GÄfƒc ,¿j™NBG ‡¡•»N
…Mƒùù¡U ¹ùù¡UhCG ɘùùdG ¤ùùÇù ¡SÄùùdG ¼ùùÁù ¾ù Çù H
ƒùÁùfƒC ùH ºÄùH™ùˆùfÕC G —ùcGC ÈùˆùdG ''307 IQƒùùÇù ¡S''
ÈùùdG—ùùH ''½.†'' Åùù dGE ƒùù ¡•f™ùù ¯ù ùH ‡ùù bh™ùù ¡•e
ªe ¢žÇ©J ‰fƒc ȈdG ICG™»dGh ,¼ÇgG™HG
,¿ùj™ùNGB ¿ùÇù£ùÇù¡Sh ÅùùdGE ‡ùùaƒùù¡VEG ,''¢S.À''
‡Çfƒ»K ÅdEG ‡Hƒ¡Ÿ©dG ™¡Uƒ¾Y «Ä»Že ¹¡ŸÇd
,ICG™eGh ºƒLQ ‡©„¡S ¼Á¾ÇH ¿e ,¢Uƒ”¡TCG
‰‘ùùJ Àh™ùùNÕB G ‡ùù¡•»ùù”ù dG ªùù¡Vh ƒùù»ù ¾ù Çù H
,ICG™ù»ùdG ¼ùÁùÇùa ƒù»ùH ,‡ùÇùFƒùù¡ ²ùùdG ‡ùùHƒùùb™ùùdG
ÀÄù»ùÁùˆù»ùdG ½—ùbh ,Aƒù£ù ¡Sh ¼ùùgQƒùù„ù ˆù YƒùùH
‡ùeƒù©ùdG ‡ùHƒùÇù¾ùdG ½ƒùeGC ‡ùdG—ù©ù¸ùd ‡ùÇù fƒùù»ù ‹ù dG
.¼Áˆ»cƒ‘»d —»‘eG É—Ç¡S ‡»µ‘»d
‡bh™¡•e ŠGQƒÇ¡S Èfƒ»K ›ŽM ¼J —bh
«Äùù f ¿ùù e ¿ùù Çù ùJQƒùù Çù ù¡S ¼ùù Áù ù¾ù ùe ,¼ùù Áù ùj—ùù ùd
,2006 ‡ù¾ù ¡S ¿ùùÇù ˆù NQDÄù e ,Èùù¡žÇùùHÄùù¡•ˆùùÇù e
,2005 ‡¾¡S ‡NQDÄe Àƒ¡•Çf «Äf ¿e IQƒÇ¡Sh
,''‰¡•cCG'' «Äùùf ¿ùùe ¿ùùÇù j™ùùNGC ¿ùùÇù JQƒùùÇù ù¡Sh
‡¾¡S i™NCÕGh 2006 ‡¾¡S ‡NQDÄe I—MGh
I—MGh ,ÄŽÇH «Äf ¿e ¿ÇJQƒÇ¡Sh ,2005
2005 ‡¾¡S ‡NQDÄe ''È¡S È¡S 307 ÄŽÇH''
,2005 ‡ù¾ù¡S ‡ùNQDÄùe 206 ÄùŽùÇùH ‡ùÇùfƒù‹ù dGh
‡¾¡S ‡NQDÄe ÄǸc ÄfhQ «Äf ¿e IQƒÇ¡Sh
.2006
ÀCƒù H Âùù¸ù dG —ùù„ù Y QÄùùeO ¤ùùHƒùù¡ dG —ùù cGC h
‡dƒMEÕ ,ƒÇdƒM I™£¡ e ‡ÇFƒ¡ ²dG ‡W™¡ždG
¿µd ,‡dG—©dG ŸY ¿ÇaÄbÄ»dG ¿Ç»Áˆ»dG
I—Dze ‡W™¡ždG ÀCÕ ,¹¡UGĈǡS ³Ç²‘ˆdG
48 I—»ùd ¿ùÇùaÄùbÄù»ùdG ¿ùÇù»ùÁùˆù»ùdG ›ùŽù‘`H
Øg RhƒŽJ ƒÁ¾µ»j Õh ™¦¾dG ‰‘J ‡Yƒ¡S
‡dG—©¸d ¼ÁˆdƒMEG ÅdEG ƒg™£¡ j ƒ»e ,I—»dG
.‰bÄdG ¢•¯f Èa ³Ç²‘ˆdG ‡¸¡UGÄeh

ŠGOƒùù Áù ù¡ždG Åùù dGE ‡ùù aƒùù ¡VEG ,Šƒùù ùj—ùù ù¸ù ù „ù ù dG
¤¡SĈ»dG ¼Ç¸©ˆdGh ƒjQÄdƒµ„dƒc ,‡Ç¡SQ—»dG
Àĵ¸»j ¼Áfĵd ,‡¡SOƒ¡•dG ‡¾¡•dG IOƒÁ¡Th
,ŠƒÇdƒ»cEÕGh ŠƒjÄfƒ‹dG ¿e —j—©dG ½ƒˆNCG
½ƒùˆùNGC ,¢•fƒù¡•Çù¸ù dG IOƒùùÁù ¡T ™ùùjh›ùùJ G˜ùùch
—ùùj™ùù„ù dGh ,¿ùùÇù eƒC ù ˆù dG Šƒùùc™ùù¡Th ·Äùù¾ù „ù ùdG
,‡dG—©dG I›ÁLCGh ÀÄŽ¡•dGh ,Šî¡UGÄ»dGh
¼ˆNh ,ȾWÄdG ¿eCÕGh ·Qƒ»ŽdG ½ƒˆNCGh
.''‡Ç¡•f™¯dG ÀÄÇd ‡j—¸H
Èfƒ‹dG ¼Áˆ»dG ŸY ¢ „²dG ȲdCG ¶d˜Hh
¼K ,ÈdGhƒ£¡SƒH Âd›¾e Èa ƒ¡•„¸ˆe ''¢S.À''
35 ™»©dG ¿e -dƒ„dG ''CG.º'' µj™¡T ŸY
—ù©ùH ¿ùÇù„ùJh ,ÈùbG™ù„ùH ¿ù£ù²ùj ɘùdG ,‡ù¾ù¡S
,¢ „²dƒH ™eCG ¹‘e ÂfCG ¸Ž¡S Èa É™‘ˆdG
™FG›ŽdG ¤¡Sh ÂǸY ¢ „²dG Aƒ²dEG ¼J —bh
IQh›ùe ³ùFƒùKÄùH Âù¸ù²ù¾ùJ Aƒùù¾ù KGC ,‡ùù»ù ¡Uƒùù©ù dG
‡¾¡S ‡NQDÄe ''206 ÄŽÇH'' «Äf ¿e IQƒÇ¡Sh
‰fƒch ,‡¸¡ž¾N ‡jÕh ¿e ‡bh™¡•e ,2005
™jh›J ¼ˆj ȈdG ŠGQƒÇ¡•dG ³jÄ¡•J ˆ»Áe
¿j˜dG Ãjƒ‘¡V ÂH —Á¡T ƒe Ägh ,ƒÁ²FƒKh
Gh—cCGh ,Ãh—gƒ¡T ƒe—¾Y GQÄa ÂǸY GÄa™©J
³FƒKÄH ŠGQƒÇ¡•dG ¼Ád «ƒH ɘdG Äg ÂfCƒH
.IQh›e

‡ùùÇù ²ù Çù ²ù ‘ù dG ™ùù¯ù ¡•dG ŠGRGÄùùL ÀÄùùb™ùù¡•j
½ƒˆNCÕƒH ¼gÄdÄe ¿j˜dGh ,ƒÁH ¼ÁfÄdÄq »jh
ƒÁfCÕ ,ƒÁǸY ºÄ¡Ÿ‘dG …©¡Ÿj ȈdG ‡aƒŽdG
‡ùÇùeƒù¦ù¾ù dG Šƒùù€ù Çù Áù dG —ùù¾ù Y ÕEG —ùùLÄùùJ Õ
¿e ™‹cCG ŸY ™‹Y ƒ»c ,‡dh—dG Šƒ¡•¡SDÄeh
AÕDÄùg ¼ùÁù Çù a ƒùù»ù H ¢Uƒùù”ù ¡TCÕ IQÄùù¡U 30
,¼ùÁùd IQh›ùe ³ùFƒùKh OG—ùYGE GÄù„ù¸ùW ¿ùùj˜ùùdG
¢Uƒ”¡TCÕG ¹c ¿Y Œ‘„dG ƒÇdƒM É™Žjh
‡ÇFƒ¡ ²dG ‡W™¡ždG ’dƒ¡Ÿe Š™‹Y ¿j˜dG
,‡Hƒ¡Ÿ©dG i—d ¼ÁFƒ»¡SCG hCG ¼gQÄ¡U ŸY
›ŽM ƒe ºîN ‡¾e ¿Ç„Jh ,™Ç„c ¼gO—Yh
îǯdG …Mƒ¡U ÀCG ÈdGhƒ£¡SƒH îǯdG Èa
,‡ùHƒù¡Ÿ©ù¸ùd ''™ùH—ù»ù dG ¢SCG™ùùdG'' Äùùg ''¢S.À''
Õh ‡HƒˆµdG Õ ±™©j Õ ÂfCG ¿e ¼Z™dƒH
QÄeO ¤Hƒ¡ dG ‘¡VhCG ƒe …¡•M ,IAG™²dG
¹N—ˆdGh Œ‘„dG ‡b™a ¢•ÇFQ ¸dG —„Y
‡ùjÕh ¿ùeÕC ‡ùÇùFƒù¡ ²ùdG ‡ùW™ù¡ž¸ùd ‡ù©ùHƒùˆù dG
‡ùMƒùWÕE G ¹ùÇù¡Uƒù¯ùJ O™ù¡S ɘùdG ™ùFG›ùùŽù dG
Ih—ùf ºîùN I™ùùÇù £ù ”ù dG ‡ùùHƒùù¡Ÿ©ùùdG ØùùÁù H
‡jÕh ¿eCG ™²»H ,¢•eCG ƒg—²Y ‡Ç¯‘¡U
.™FG›ŽdG

I›gƒL ½ƒˆNCÕG ¹c

Øg'' ÀCG ¸dG —„Y QÄeO ¤Hƒ¡ dG —cCG
Šƒùù€ù Çù Áù dG ½ƒùùˆù NGC ¹ùùc ¶¸ùù»ù ùJ ‡ùù Hƒùù ¡Ÿ©ùù dG
ƒùÁù¸ù©ùL ƒù»ùe ,‡ùdh—ù¸ùd ‡ù©ùHƒùˆùdG ‡ùÇùeƒù¦ù¾ù dG
‡ùù dh—ùù dG ¹ùù NGO i™ùù NGC ‡ùù ùdhO ‡ùù ùHƒùù ù‹ù ù »ù ù H
,°j™©ˆdG Šƒbƒ£H Qh›J ÈÁa ,‡j™FG›ŽdG
‡ùjOƒùe™ùdG Šƒùbƒù£ù„ùdGh ,™ù¯ù¡•dG ŠGRGÄùLh
,™FGh—dG ƒgQ—¡ŸJ ȈdG ‡bƒÇ¡•dG ¢ŸNQh
Õ ÈˆdG ‡Ç¾WÄdG ‡e—”dG ‡bƒ£H Qh›J ƒ»c
,Èùù ¾ù ùWÄùù dG «ƒùù a—ùù dG IQGRh ÕEG ƒùù gQ—ùù ù¡ŸJ
¼ùÁùfÕC ,‡ùj™ùùµù ¡•©ùùdG °ùùj™ùù©ù ˆù dG ‡ùùbƒùù£ù Hh
¹ch ,ȾWÄdG «ƒa—dG IQGRh ½ƒˆNCG Àĵ¸»j
ŠGOƒÁ¡žc ‡Ç¸Fƒ©dGh ‡jO™¯dG ³FƒKÄdG «GÄfCG
‡dƒ‘dG ŠGOƒÁ¡Th ,•Gh›dG OIJYh OîÇ»dG
,‡ùeƒùbÕE G ŠGOƒùÁù¡Th ,‡ùjO™ù¯ùdGh ‡ùÇù¸ùFƒùù©ù dG
ƒùùgQ—ùù¡ŸJ Èùùˆù dG ³ùùFƒùùKÄùùdG ¿ùùe ƒùùg™ùùÇù ùZh

‰fƒùc ÈùˆùdG ³ùFƒùKÄùdG ‡ù»ùFƒùb ¿ùù»ù ¡ ˆùùJh
¢ŸNQ Èùg ‡ù²ùÇùKh 27 ƒùgQh›ùJ ‡ùùHƒùù¡Ÿ©ùùdG
Šƒbƒ£H ,‡ùjOƒùe™ùdG Šƒùbƒù£ù„ùdG ,‡ùbƒùÇù¡•dG
ŠGQƒùÇù¡•dG ‡ù»ùÇù¡•b ,‡ùÇù¾ùWÄùùdG °ùùj™ùù©ù ˆù dG
,¿ùÇùeƒC ùˆùdG Šƒùbƒù£ù H ,´h—ùù¾ù ¡ŸdG ŠG—ùù¾ù ¡S
,ŠGQƒÇù¡•dG ¿ùÇùeƒC ùJ ‡ù²ùÇùKh ,‡ùdƒùcÄùdG OÄù²ùY
,‡ùÇù¾ùWÄùdG ‡ùe—ù”ùdG ¿ùe Aƒù¯ùYÕE G ‡ùùbƒùù£ù H
’ùj™ù¡ŸˆùdƒùH ‡ù¡Uƒù”ùdG AG™ù¯ù¡ŸdG ‡ùbƒù£ù „ù dG
³ùFƒùKÄùdG ,IQƒùÇù¡•¸ùd ‰bDÄù»ùdG ºƒù»ù©ùˆù¡SÕƒùùH
·Äùµù¡ŸdG ,·Äùµù¡ŸdG ƒùÁùÇùa ƒù»ùH ‡ùÇùµù ¾ù „ù dG
ªHGÄ£dG ,‡jQƒùŽùˆùdG ŠîùŽù¡•dG ,‡ùj—ùj™ù„ùdG
Šƒù²ù‘ùˆù¡•»ùdG —ùj—ù¡•J IOƒùÁù¡T ,‡ùj—ùj™ù„ùdG
ȾWÄdG ´h—¾¡Ÿ¸d ¿Ç©HƒˆdG —ÇdG ªaQ —²Yh
…ˆµ»H ‡¡UƒN ³FƒKh ,¥ƒÇˆMÕGh ™ÇaĈ¸d
¹ÇŽ¡•J °¸e «G—jEG ¹¡Uh ,ŠGQƒÇ¡•dG ¹²¾J
ŠGOƒùùÁù ¡T ,‡ùùeƒùùbÕE G ŠGOƒùùÁù ¡T ,IQƒùù Çù ù¡•dG
,IQƒÇ¡•dG ‡»Ç²d ‡Ç¸µ¡ždG IQÄJƒ¯dG ,OîÇ»dG
’j™¡ŸˆdG ,ŠGQƒÇ¡•¸d ‡ùÇùf—ù©ù»ùdG ’ùFƒù¯ù¡ŸdG
IOƒYEG ‡¡•¡SDÄe ¿e •h™”dG ‡bƒ£H ,«ƒÇ¡ H
¿ùe ¿ùjQƒù¯ùdG ’ùdƒù¡Ÿd ''ÀÄùŽù¡•dG'' ‡ùÇùH™ùùˆù dG
‡j™µù¡•©ùdG °ùj™ù©ùˆùdG Šƒùbƒù£ùH ,ÀÄùŽù¡•dG
¢žÇŽdG ™¡Uƒ¾ùYh ¿ùÇùj™ùµù¡•©ùdƒùH ‡ù¡Uƒù”ùdG
Èùa ªù¡VÄùdƒùH °ùÇù¸ùµùJ ,Èù¾ùWÄùdG Èùù„ù ©ù ¡ždG
™¡Vƒù‘ùe ,‡ùÇùFƒù¡ ²ùdG ™ùeGhCÕG ,I™ùÇù¡ ‘ùdG
,‡ù„ùc™ùe ¿ùY ›ùŽù‘ùdG ªùaQ -ùùÇù ¸ù „ù J Šƒùù„ù KGE
Šƒùbƒù£ù„ùdG ,‡ùÇùd—ù©ùdG ³ùHGÄù¡•dG Šƒùùbƒùù£ù H
¿e Aƒ¯YEÕG Šƒbƒ£H ,Šƒ„c™»¸d ‡ÇMƒÇ¡•dG
.‡Ç¾WÄdG ‡e—”dG
Aƒ²dEG ¿e ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe ‰¾µ»J ¶d˜Hh
,¿ùÇùÇù¡•ÇùF™ùdG ¿ùÇù »ù Áù ˆù »ù dG Åùù¸ù Y ¢ „ùù²ù dG
''CG.º'', ''¢S.¿ùùH''¿ùù e ¹ùù c ¼ùù gh ,‡ùù Kîùù ‹ù ùdG

¼ˆN ¶¸»J ‡Hƒ¡Ÿ©dG
‡Ç¡•f™¯dG ÀÄÇd ‡j—¸H

‡Hƒ¡Ÿ©dG i—d ƒÁǸY ™‹Y QÄ¡Uh IQh›e ³FƒKh

IOƒ©¡S ™¯©L :™jÄ¡ŸJ

‡Çeƒ¦¾dG Šƒ€ÇÁdG ½ƒˆNCƒH ‡eĈ”e IQh›»dG ³FƒKÄdG ¿e ‡YÄ»Že

‡ùÇùFƒù¡ ²ùdG ‡ùW™ù¡ždG ™ùù¡Uƒùù¾ù Y ‰Y™ùù¡T
IQƒÇ¡•H ¹²¾ˆj Àƒc ɘdG ''¢S.À'' QƒKBG ª„ˆˆH
,2006 ‡¾¡S ‡NQDÄe ''ÄǸc ÄfhQ'' «Äf ¿e
ÂfCƒH °¡žˆµˆd ,ÀG™gh ‡jÕh ¿e ‡bh™¡•e
G™Ç‹c OO™ˆj ÂfCG ™ÇZ ,‡Ž©¾dG ¿Ç©H ¿µ¡•j
™¡Uƒ¾Y ·Äµ¡T QƒKBG ƒ»e ,ÈdGhƒ£¡SG ÅdEG
ÃQƒùùKGB ªùù„ù ùˆù ùJ GÄùù ¸ù ù¡UGh ¿ùù j˜ùù dG ‡ùù W™ùù ¡ždG
¶¸»j ''¢S.À'' ÀCƒH Gį¡žˆµÇd ,ÈdGhƒ£¡SƒH
Ègh ,‡j™¡S ƒÁ¾µd ,·ƒ¾g i™NCG ‡eƒbEG
—MCG ƒÁa™©j Õ ,I™Nƒa îÇa ¿Y IQƒ„Y
ƒ»Á¾HG ÀCƒH Àƒ»¸©j ƒfĵj ¼d ÂÇHCGh ÂeCG ňM
™¡Uƒ¾Y ½ƒbh ,ÈdGhƒ£¡SG Èa îÇa ¶¸»j
—©H îǯùdG ¢žÇùˆù¯ùˆùH ‡ùÇùFƒù¡ ²ùdG ‡ùW™ù¡ždG
¹Çch ¿e ¢žÇˆ¯ˆdƒH ™eCG ŸY ¼ÁdÄ¡ŸM
îǯdG «OĈ¡•e Èa Gh™‹©Çd ,‡jQÄÁ»ŽdG
‡NQDÄe Àƒ¡•Çf «Äf ¿e ‡»”a IQƒÇ¡S ŸY
É›ÇJ ‡jÕÄH ‰b™¡S —b ‰fƒc ,2005 ‡¾¡S
³ùFƒùKh I—ùY Åù¸ùY Âùj—ùd Gh™ù‹ù Y ƒùù»ù c ,hRh
,½ƒˆNCGh ,‡bh™¡•e i™NCG ³FƒKhh ,IQh›e
Åù¸ùY ¶d˜ùc Âùj—ùd Gh™ù‹ùY ¼ùÁùfGC ™ù£ù NÕC Gh
½—”ˆ¡•J ½ƒˆNCG Ègh ‡Ç²Ç²M ‡aƒL ½ƒˆNCG
ÉCÕ ‡„¡•¾dƒH ‡eƒg ³FƒKh ªHQCG ¼ˆN Èa
‡ùù¡ŸNQ Èùùa ¹ùù‹ù »ù ˆù J É™ùùFG›ùù L ¿ùù WGÄùù e
™¯¡•dG RGÄL ,°j™©ˆdG ‡bƒ£H ,‡bƒÇ¡•dG
Õ ½ƒùùˆù NGC Èùùgh ,‡ùùjOƒùùe™ùùdG ‡ùù bƒùù £ù ù„ù ùdGh
ƒÁH ¼ˆ”dG ¼ˆj ƒ»fEGh ,™„‘dG ƒÁÇa ¹»©ˆ¡•j
,‡aƒL ƒeƒˆNCG Å»¡•J ¶d˜dh ,™„M Àh—H
Šƒùù jÕÄùù dGh ™ùù FGh—ùù dG ÕEG ƒùù Áù ùµù ù¸ù ù »ù ù J Õh
™ù¡Uƒù¾ù Y ƒùùÁù ¸ù »ù ©ù ˆù ¡•j Àƒùùc ,Šƒùùj—ùù¸ù „ù dGh
,ƒeƒ»J ‡Ç²Ç²M ³FƒKÄdG h—„J ȵd ‡Hƒ¡Ÿ©dG
IQGRÄd ½ƒˆNCG ŸY ¶d˜c Âd›¾»H Š™‹Yh
½ƒˆNCGh ,ȾWÄdG ¿eCÕGh , ȾWÄdG «ƒa—dG
IQGRÄùd ½ƒùˆù NGC h ,‡ùùj™ùùFG›ùùŽù dG ·Qƒùù»ù Žù dG
Šƒùù©ù eƒùùŽù dG ¢ ©ùùHh Èùùdƒùù©ù dG ¼ùùÇù ù¸ù ù©ù ùˆù ùdG
,¢•fƒ¡•Çù¸ùdG ŠGOƒùÁù¡T ™ùjh›ùˆùd ‡ùj™ùFG›ùŽùdG
™ùjh›ùˆùd ‡ùÇù¾ùWÄùdG ‡ùÇùH™ùˆùdG IQGRÄùd ½ƒùˆùNGC h
ŠƒùjÄùfƒù‹ù¸ùd ½ƒùˆùNGC h ,ƒùjQÄùùdƒùùµù „ù dG IOƒùùÁù ¡T
ŠGOƒÁ¡ždG «GÄfCG ¹c ™jh›ˆd ŠƒÇdƒ»cEÕGh
ŠGRGÄL ¿e ‡Ç»c ÅdEG ‡aƒ¡VEG ,‡Ç¡SQ—»dG
—©H ¿Ç„J ŠGRGÄL Ègh ,‡ZQƒ¯dG ™¯¡•dG
,IQh›ùe ™ùÇùZh ,‡ùÇù²ùÇù²ùM ƒùÁùfƒC ùH ƒùÁù ¡Ÿ‘ùùa
ȈdG ¹Fƒ¡SÄdG ÀCÕ ,™FGh—dG ¿e ‡bh™¡•e
ª¾¡U ‡LQO ÅdEG Åb™J ¿µJ ¼d ƒÁfĵ¸»j
ŠGRGÄùùŽù dG ¢•Çùù jƒùù ²ù ùe ¢•¯ùù ¾ù ùH ŠGRGÄùù L
ÅùùdGE ¼ùùg™ùù£ù ¡VG ƒùùe Äùùgh ,‡ùùÇù ²ù Çù ù²ù ù‘ù ùdG
‡ùÇù²ùÇù²ùM ™ù¯ù¡S ŠGRGÄùL Åù¸ùY Oƒù»ù ˆù YÕG
Àh—»ˆ©j ,™FGh—dG ¿e ƒÁb™¡S ¼ˆj ‡ZQƒa
,¼Á¾FƒH›d ™¯¡•dG ŠGRGÄL QG—¡UEÕ ƒÁǸY
ƒ»H ,ƒÁfĵ¸»j ȈdG ½ƒˆNCÕƒH ƒÁfÄ»ˆ”jh
Ègh ,¼Áj—d ȈdG ‡aƒŽdG ½ƒˆNCÕG ¶dP Èa
™FGh—dG ¿e ¶d˜c ‡bh™¡•e ‡Ç²Ç²M ½ƒˆNCG
™¡Uƒ¾Y ªaO ƒe Ägh ,ŠƒjÕÄdGh Šƒj—¸„dGh
³Ç²‘ˆdG ‡¸¡UGÄe ÅdEG ‡ÇFƒ¡ ²dG ‡W™¡ždG
¿ùj˜ùdG ¢Uƒùù”ù ¡TCÕG ‡ùùa™ùù©ù »ù d É™ùù‘ù ˆù dGh

¼¡Sƒ²¸H ‡¸Ç»L

™ùùÁù ¡T ÅùùdGE OÄùù©ù J ‡ùùÇù ¡ ²ùùdG ¹ùùÇù ¡Uƒùù¯ù J
‡ùb™ùa ‰²ù¸ùJ ƒùe—ù¾ùY ,¥Qƒùù¯ù dG ™ùù„ù »ù ¡•jO
‡ùùW™ùù¡ž¸ùùd ‡ùù©ù Hƒùùˆù dG ¹ùù N—ùù ˆù ùdGh Œ‘ùù „ù ùdG
Šƒeĸ©e ™FG›ŽdG ‡jÕh ¿eCÕ ‡ÇFƒ¡ ²dG
307 ÄùŽùÇù H «Äùùf ¿ùùe IQƒùùÇù ¡S OÄùùLh ºÄùùM
‡¾¡S ‡NQDÄe ‡Ç¡•f™a ¼Çb™J ‡MÄd ¹»‘J
ƒùÁùÇùMGÄù¡Vh ‡ù»ù¡Uƒù©ùdG Èùa ¹ù²ù¾ù ˆù J 2005
IQƒùÇù¡S ƒùÁùfGC ¢Sƒù¡SCG Åù¸ùY IQh›ùe ³ùFƒùùKÄùùH
Œ‘ù„ùdG ‡ùb™ùa ‰‘ùˆùa ¼ùK ¿ùeh ,‡ùÇùMƒùÇù ¡S
‡jÕh ¿eCÕ ‡ÇFƒ¡ ²dG ‡W™¡ž¸d ¹N—ˆdGh
—©Hh ,IQƒÇ¡•dG Øg ºÄM ƒ²Ç²‘J ™FG›ŽdG
¹»‘j IQƒÇ¡•dG °¸e ÀCG ¿Ç„J Šƒj™‘ˆdG
‡ùMÄù¸ùH ƒùfƒùÇùMGC ¹ù²ù¾ùˆùJ ƒùùÁù fGC h ''002'' ¼ùùbQ
‡ùMÄù¸ùH i™ùNGC ƒùfƒùÇùMGC h ,‡ùÇù¡•f™ùa ¼ùÇù b™ùùJ
¢•¯f ƒÁfCG ¿e ¼Z™dƒH ,‡j™FG›L ¼Çb™J
¹ùùÇù cÄùùdƒùùH ‡ùùW™ùù¡ždG ‰¸ùù¡ŸJƒùùa ,IQƒùù Çù ù¡•dG
¼bQ ¹»‘J IQƒÇ¡S ¿Y É™‘ˆ¸d —»ˆ©»dG
¼d IQƒÇ¡•dG Øg ÀCG ÅdEG ‰¸¡UÄJh , ''002''
¹ÇcÄdG ™„Y ™FG›ŽdG ÅdEG ƒ¡•f™a ¿e ¹N—J
QƒKCG ƒ»ùe ,™ùFG›ùŽùdƒùH ''ÄùŽùÇù„ùH `d —ù»ùˆù©ù»ùdG
ŠCG—H ƒ¾g ¿eh ,¿eCÕG ™¡Uƒ¾Y ·Äµ¡T
IQh›»dG ³FƒKÄdG Q—¡Ÿe ºÄM Šƒj™‘ˆdG
ŠGP ''307'' ÄŽÇH IQƒÇ¡S ƒÁH ¹²¾ˆJ ȈdG
ÀCG ÅùdGE ¹ù¡UÄùˆùdG ¼ùJh ,Èù¡•f™ù¯ùdG ¼ùÇùb™ùˆùdG
IQƒÇ¡•dG …Mƒ¡U ’dƒ¡Ÿd ³FƒKÄdG QhR ɘdG
32 ™»©dG ¿e -dƒ„dG ''½.†'' ÄY—»dG Äg
,¢•fƒù¡•Çùd IOƒùÁù¡T Åù¸ùY ¹ùù¡Ÿ‘ùùˆù e ,‡ùù¾ù ¡S
¿Ç„Jh ,‡»¡Uƒ©dƒH ¼ÇgG™HEG ÈdG—H ¿µ¡•jh
™eGhCG ‡KîK ¹‘e ÂfCG ¸Ž¡S ‡©LG™e —©H
‰¯ùù¡žˆùùcG ƒùù»ù c ,×ùù¡V IQOƒùù¡U ¢ „ùù²ù dƒùùH
³ùFƒùKÄùH ¹ù²ù ¾ù ˆù j Àƒùùc ÂùùfGC ¿ùùeÕC G ’ùùdƒùù¡Ÿe
«Äùù f ¿ùù e ‡ùù ùbh™ùù ù¡•e IQƒùù ùÇù ù ¡•Hh ,IQh›ùù ùe
ƒ»c ,2006 ‡¾¡S ‡NQDÄe ''44'' È¡žÇHÄ¡•ˆÇe
‡W™¡ždG'' ºÄH™ˆfCÕƒH ºƒ¡ŸJÕG —©H ¿Ç„J
‡ùù bh™ùù ¡•e ''307'' IQƒùù Çù ù¡S ÀCG ''‡ùù ùÇù ù dh—ùù ùdG
³j™W ¿Y ™FG›ŽdG ‰¸NO ƒÁfCGh ,ƒ¡•f™¯H
’dƒ¡Ÿe ‰Y™¡T ¼K ¿eh ,†™ˆ¬e É™FG›L
''½.†'' QƒKBG ª„ˆJ Èa ‡ÇFƒ¡ ²dG ‡W™¡ždG
.¥Qƒ¯dG ™„»ˆ„¡S ™Á¡T ¿e AG—ˆHG
«GÄfCG ¹c ™jh›ˆd I›ÁŽe ‡¡TQh
¼ÇgG™HG ÈdG—H ³FƒKÄdG
ɘdG Àƒ¡ eQ ™Á¡T ªe ¶dP ¿eG›Jh
™ù¡Uƒù¾ùY ªùÇù»ùL ªù„ùˆùˆùd G—ùL ƒù„ù¡Sƒù¾ùe Àƒùc
ÅùdGE ƒù©ùÇù»ùL ÀÄù¸ùN—ùj ¼ùÁùfÄùµùd ,‡ùHƒù¡Ÿ©ùdG
ÀGPBÕG —YÄe ¿e Šƒ¦‘d ¹„b ¼ÁdRƒ¾e
¹ùc QG™ùZ Åù¸ùY ,¼ùÁùJîùFƒùY ªùe Qƒù£ùaî
E ùd
ŸY ƒ„©¡U Àƒc ¶dP ÀCG ¼ZQ ,¿Çj™FG›ŽdG
Gh—Lh ¿j˜dG ‡ÇFƒ¡ ²dG ‡W™¡ždG ™¡Uƒ¾Y
‡ù„ùLÄùH ‡ùÇù‘ù¡ ˆù¸ùd ¿ùùj™ùù£ù ¡ e ¼ùùÁù ¡•¯ùùfGC
¿e ÀGPBÕG ‰bh ¼ÁJîFƒY ªe Qƒ£aEÕG
‡Hƒ¡Ÿ©dG ™¡Uƒ¾Y QƒKBG ª„ˆJ ¿e ¿µ»ˆdG ¹LCG
‰fƒch ,ƒ©ùÇù»ùL ¼ùÁùdRƒù¾ùe Åù¸ùY ±™ù©ùˆùdGh
™¡Uƒ¾Y °¡žˆcG ɘdG ''½.†'' ªe ‡jG—„dG
ÈùdG—ùH ¿ù£ù²ù j ÂùùfGC ‡ùùÇù Fƒùù¡ ²ùùdG ‡ùùW™ùù¡ždG
¯ÇbÄJ ÀƒµeEÕƒH Àƒc ÂfCG ¼ZQ ,¼ÇgG™HG
©„ˆJ Gĸ¡q a ‡W™¡ždG ™¡Uƒ¾Y ÀCG ÕEG ,GQÄa
G˜ùùch ÂùùFƒùùc™ùù¡T ÅùùdGE ¹ùù¡UÄùùˆù dG ¹ùù LGC ¿ùù e
,¾j—J ȈdG ‡¡SÄ»¸»dG ‡dOCÕG ÅdEG ¹¡UĈdG
‰eƒùùb ¶dP ¹ùùLGC ¿ùùeh ÃAƒùùc™ùù ¡T ¿ùù j—ùù Jh
‡ÇùFƒù¡ ²ùdG ŠGAG™ùLÕE ƒùH ‡ùW™ù¡ždG ’ùdƒù¡Ÿe
º›¾e ¢žÇˆ¯ˆH G™eCG Š™¡ MCGh ,‡eRîdG
,¼ùÇùgG™ùHG ÈùdG—ùH Âùd›ù¾ùe GÄùù¡žˆùùah ,''½.†''
ƒùe—ù¾ùY i™ù„ùµùdG ICƒù Lƒùù¯ù »ù dG ‰fƒùùc ŒÇùùM
•—MCƒH I›ÁŽe ‡¸eƒc ‡¡TQh ŸY Gh™‹Y
¿e ,³FƒùKÄùdG «GÄùfGC ¹ùc ™ùjh›ùˆùd ŠƒùÇù¾ù²ùˆùdG
ƒù»ùc ,™ùÇùfƒùµù¡Sh ÈùdGB ½îùYGE RƒùÁùL ƒùÁù ¾ù Çù H
IQh›ùe ³ùFƒùKh I—ùY Åù¸ùY Âùd›ù¾ù»ùH Š™ùù‹ù Y
''ÀÄùÇùd'' ‡ùj—ù¸ùH ¼ùˆùN ƒùÁù ¾ù Çù H ¿ùùe ,½ƒùùˆù NGC h
QG—ùù¡UEÕ Âùùe—ùù”ù ˆù ¡•j Àƒùùc ,‡ùù Çù ù¡•f™ùù ¯ù ùdG
ƒÁfCG ¢Sƒ¡SCG ŸY ,‡Ç¡•f™a OîÇe ŠGOƒÁ¡T
Âù¯ùÇùbÄùJ ¼ùJ ,''ÀÄùùÇù d'' ‡ùùj—ùù¸ù H ¿ùùY IQOƒùù¡U
ƒÁe—”ˆ¡•j Àƒc ȈdG ¹Fƒ¡SÄdG ¹c ›ŽMh
½ƒˆùNÕC Gh IQh›ù»ùdG ³ùFƒùKÄùdGh ™ùjh›ùˆùdG Èùa
Âù©ùe ³ùÇù²ù‘ùˆùdG —ù©ùHh ,Âùj—ùùd ‰fƒùùc Èùùˆù dG
™»Y ¿e -dƒ„dG ''¢S.À'' µj™¡žH ±™ˆYG
Õ ±™©j Õ ÈeCG ¢Ÿ”¡T Ägh ,‡¾¡S 42
Qƒ¡ MEG ˆ»Áe ‰fƒc ,‡HƒˆµdG Õh IAG™²dG

$

ø 1846 O—©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 28 `d ³aGÄÙG

¤`` ` ` `¡SÄdG

—FG™ÖG i—MEƒH ŠÕƒ²e Ù¡ž¾d ±˜²dƒH ¼ÁtJEG

È`` ` W™¡ždG ‚é`` ` J —`` ` »ÞG É—`` ` Ç¡S ‡`` ` »µ`` ` Þ
³j™W ¿Y ȾWÄdG ¿eCîd ‡eƒ©dG ‡j™j—ÙG ³M Ô ±˜²dGh †PƒµdG QG™bEÕG ‡‘¾L ¿e (« .Š) ÈW™¡ždG ¥Qƒ¯dG «Ä„¡SCÕG Šƒjƒ¾ÖG ‡»µÞ ŠCGq™H
‡ÇeÄ»Y ŠƒYOĈ¡•e ¿e ´GQhCG —j—„Jh «G›ˆfG ‡jƒ¾ŽH ¢SGO™eÄH ‡jÕh ¿eCƒH ‡W™¡T °XÄe (« .´) ‰fGOCG òM Ô ,¿WÄdG I—j™ŽH ŠÕƒ²Ù Ù¡žf
.(« .Š) ³M Ô ƒ¡•„M ™Á¡TCG 3h (« .´) ³M Ô ƒ¾Ž¡S ŠGľ¡S 7 ‡HIJY ¢•»ˆdG —²a ½ƒ©dG …Fƒ¾dG ƒeCG .G˜aƒf ƒ¡•„M ŠGľ¡S 3 `H
™j™Ð Äg ÂH ½ƒb ƒeh ,ȾWÄdG ¿eCÕG
ÈŽ¸KÄH ½ƒÁdEG
.´) ÂǸÇeRh ¡Ÿ”J ÂJQGOEÕ Šƒ»q¸¦J
™µfCƒa (« .Š) ¼ÁˆÙG ƒeCG .(« .Š)h (¢S 2004 ‡¾¡S ÛEG ªFƒbÄdG Øg OÄ©Jh
‡€Çùg ‡ùfƒùgEGh ±˜ù²ùdG ‡ù‘ù¾Ö ÂùHƒùµùJQG ¿ùeCîùd ‡ùeƒùù©ù dG ‡ùùj™ùùj—ÙG Š™ùùeCG òM
¡Vq™©J Äg ÂH ½ƒb ƒe ¹c ÀCGh ‡Çeƒ¦f ÉO™ù¯ùdG “îù¡•dG «ƒùùLë¡SƒùùH Èùù¾ù WÄùùdG
¿jCG ‡‘¸¡ŸÙG ¢•ÇFQ ±™W ¿e ¼¸¦¸d °ùùXÄùùe ¿ùùe Èùù¾ù WÄùùdG ¿ùù eCÕG ½RGÄùù dh
¹Fƒ¡SQ ÂL
q hh ,É™‘„dG •éH ¹»©j Àƒc ¿eCƒH È¡•ÇFQ ³²Þ ,(« .´) ‡W™¡ždG
‡j™j—ÙGh ÈFÕÄdG ¿eCÕG Ô Aƒ¡SDhQ ÛEG ÂeƒÁe ¿Y ¯ÇbÄJ ªe ,¢SGO™eÄH ‡jÕh
ºƒ²ÙG ÀCG ñZ ȾWÄdG ¿eCîd ‡eƒ©dG ØùùÁù d G˜ùùÇù ¯ù ¾ù Jh ,Âùùd›ùù Y Qƒùù ¦ù ùˆù ùfG Ô
ºƒ²e) ±™u M
o ¿WÄdG I—j™Ö ¹¡S™ÙG ¿ùeCG ¿ùe ™ù¡Uƒù¾ùY ‰¸ù²ùˆùfG Šƒù»ùÇù¸ù©ùˆùdG
ÂqLh ÂfCƒH ƒ¯Ç¡ e ,(2004 / 04 / 03 ,·ƒ¾g þµ¡S ™²e ÛEG ÈbG™H I™FGO
12 Ô I—j™ÖG ŠG˜d ‡Ç‘Ç¡VÄJ ‡dƒ¡SQ ÛEG AÈ¡T ¹c ªLQCG ÂfCƒH ¼Ád “™q ¡Ÿa
ȈdG Šƒ¯j™‘ˆdG ºÄM 2004 / 04 / ÀCG ñZ ,¢SGO™eÄ„H ‡Ç¸¡UCÕG ‡‘¸¡ŸÙG
.2004 / 04 / 03 ½ÄÇd ˆdƒ¡SQ Ô Š™¡žf ‡jQÄÁ»ÖG ¹Çch ÂH ÀPCG ɘdG ¢žÇˆ¯ˆdG
Åùù¸ù Y ÀÄùù»ù Áù ˆÙG ¹ùùÇù MCG ÂùùÇù ù¸ù ùYh
ÉO™ù¯ùdG “îù¡•dG Åù¸ùY QÄù‹ù ©ù dƒùùH ™ùù»ù KCG
—ù
ù
»
ÞG
É—ù
ù
Ç
ù
¡
•H
Šƒù
ù
j
ƒù
ù
¾
ÖG
‡ù
ù
»
ù
ù
µ
Þ
‡ù¡UƒùùN ‡ùùjQGOEG ³ùùFƒùùKhh ¿ùùeCÕG ½RGÄùùdh
.´) ¿e ¹ch (« .Š) ½ƒÁJGh ,ŠƒHIJ©dG GQG™ùù¡VEG ,†Pƒùùµù ùdG QG™ùù bEÕG ‡ùù ‘ù ù¾ù ùLh
-QG™ùù a ‡ùù dƒùù M Ô - (½ .“)h (¢S
Èù¾ùWÄùùdG ¿ùùeCîù d ‡ùùeƒùù©ù dG ‡ùùj™ùùj—ÙƒùùH ™ùù ùFG›ÖG Aƒùù ù¡ b ¢•¸ó ‡ùù ù©ù ù Hƒùù ùˆù ù ùdG - ¹»Y ŠG™c˜e) ƒÁ¾e ȾWÄdG ¿eCÕƒH
GQG™ù¡VEG ±˜ùù²ù dG ‡ùù‘ù ¾ù L ¼ùùÁù Hƒùùµù JQÕ ¢SGO™ùeÄù„ù d ÈùùFÕÄùùdG ¿ùùeCÕG ’ùùdƒùù¡Ÿeh «G›ˆfG ‡jƒ¾ŽH (« .´) ½ƒÁJÕ ‡»¡Uƒ©dG òÇHƒgQEG ºî¬ˆ¡SG Šƒ¯¸e - ñ¡Tƒ¾e
.ȾWÄdG ¿eCîd ‡eƒ©dG ‡j™j—ÙƒH ÀÄfƒb ¿e 300h 158 òJOƒ»¸d ƒ²„W ‡ÇeÄ»Y ŠƒYOĈ¡•e ¿e ´GQhCG —j—„Jh ‡jÕh ¿eCG ¼Ç¦¾ˆH ¢UƒN …Ljc - ò„FƒJ
(¢S .´) ¼ù¡SƒùH Àƒùˆù¡ j™ùY - I—ùùÇù ¸ù „ù dG
½ƒ¡•H òY Ô ÈbîNCÕG Oƒ¡•¯¸d ™ch ÛEG ‰dÄÐ
òdƒ²e ™¡žf ÂfCG ¢Sƒ¡SCG ŸY (« .Š)h
q
°ùXÄùe ‡ùehƒù¡•e{ ÀGÄù¾ù©ùH òÇùù¯ù ‘ù ¡U
¤ùHƒù¡V Åù¸ùY ¤ù¬ù¡ dG{ ™ùNBGh z‡ùW™ù¡T
ŠGQƒùù„ù Y ÀÕƒùù²ÙG ¿ùù»ù ¡ Jh z‡ùùW™ùù ¡T
ȈdG ½ƒ¡•H òY ‡¾j—e ¤¡Sh ºîWCÕG Øg ‡dGREGh ½—Ád ½ƒùù¡•H ò©ùùH z‡ùùchée ÈùùM{ ½—ùù g ‡ùù Çù ùdƒùù µù ù¡TEG ºG›ùù J Õ
.ȾWÄdG ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe ³M Ô ±˜b
¹WƒÒ ½ƒeCG Aƒj™HCÕG O—Áj ™£N ÛEG È¡SƒÇb ¿eR Ô ‰dÄq Ð ’dƒ¡ŸÙG °¸ˆß òH ƒ»Fƒb º—ÖG ƒÁ©e ºG›j Õh ‡Mh™£e ™µfCG (« .´) ¼ÁˆÙG †GÄŽˆ¡SG —¾Y
ºƒ¯WCÕG —MCG ¥Ä²¡S ¹Çd—H ½—ÁdG QG™b Pƒ”JG Ô òdhDÄ¡•ÙG ňMh ,‡j—¸„dG ,ÉQƒ²©dG ñÇ¡•ˆdGh ‡ÇbëdG ÀGÄjO ,‡Ç¾©ÙG ƒ‘¡VÄe ,ÂÇdEG †Ä¡•¾ÙG ½™Ž¸d ÂHƒµJQG
ÂJOQƒ£e ‰Ò ÀCG —©H ³HƒW ŸYCG ¿e IñNCÕG ªÇHƒ¡SCÕG Ô Àƒµ¡•dG ³¸²j ŠƒH ª¡VÄdG QG™»ˆ¡SG ÀCG ŒÇM ,‡jQƒ²©dG ‡dƒcÄdG ±™ùùW ¿ùùe Âùù d Âùù LÄÙG QG˜ùù YEÕG ÀCƒù ùH
.òfƒóG —MCG ¹„b ¿e È×G G˜g ÀCG ƒ»¸Y ,™£”¸d ‡¡UƒN ºƒ¯WCÕG IƒÇM ¢V™q ©jh «ƒùùLQEÕ ¢SGO™ùùeÄùù„ù ùd Èùù FÕÄùù dG ¿ùù eCÕG
ÈM ºîWCG ‡Çdƒµ¡TEG GÄM™W ò„”ˆ¾ÙG ¢ ©H ÀCG ¼ZQh
ŸY ȲHh òˆ¾¡•dG †Qƒ²j ƒe hCG —jRCG ˜¾e Âfƒµ¡S ¹ÇM™J Ó G™ùù¦ù f æÄùùfƒùùb ñZ ½RGÄùù¸ù dGh “îùù ¡•dG
…¾Î ‡¸Ž©ˆ¡•e ºÄ¸M OƒŽjEÕ ¼Á¾e ‡dhƒÞ Ô ‡chée ŠGQ—ù”ù»ù¸ùd ªùJ™ùe ÛEG ‰dÄq ù ‘ù ˆù a ,ºîùùWCG ŠGQƒùù»ù Y ¹ùùµù ¡T
ÃOƒù¯ùe ,Âù©ùe ¢ bƒù¾ùˆù j QG˜ùùYEG OÄùùLÄùùd
±G™WCÕG ½›¸j Ú ‡jÕÄdƒH ºhCÕG ºhDÄ¡•ÙG ÀCG ÕEG ,™WƒõG ¹¡q Ÿ¾ˆdG ÂÇa Ų„j ɘdG ‰bÄdG Ô ,‡ÇbîNCGîdG ™gGĦdGh
.½—ÁdG IQh™¡ H ‡Ç¾©ÙG ‡ÇdhCÕG ŠG™j—²ˆdG ÀÄc ,’dƒ¡ŸÙG °¸ˆß òH ‡ÇdhDÄ¡•ÙG ¿e ÉCG ƒeƒJ ƒÇ¯f ůfh ,¹»©dG ÛEG «ÄL™dG
Pƒ©e ø
°¡Ÿfh ¼Çˆ¾¡S QƒÇ¸e ¢ŸÇ¡Ÿ”J ¿Y ‰¯¡žc ½—ÁdG ‡Ç¸»©d ‡j™j—Ù ‡fƒgEÕGh ±˜²dƒH Âd ‡bîY

ºƒ¯`` ` WCÕG IƒÇ`` ` ` ` M Ÿ`` ` `Y ™£`` ` ` ` N ‡`` `ch™„`` ` ` `e È`` ` ` M ºî`` ` ` `WCG

ø ½2006 é»aÄf 20 ò¾KEÕG ø

06

Àƒ„¡ ²dG AGQh ‡jGO™¬H ‡Ç¾WÄdG ‡¸»©dG hQh›e
u
‡ùÇù¡ b Èùa G™ùùNDÄù e ‡ùùjGO™ùùZ ‡ùù»ù µù ‘ù e ‰¡ b
™ùjh›ùJ Èùa «h™ù¡ždGh ‡ùÇù eÄùù»ù Y ºGÄùùeCG ¢Sîùùˆù NG
‡¸»©dG ™jh›ùˆùd ŠG—ù©ùe IRƒùÇùMh ‡ùÇù¾ùWÄùdG ‡ù¸ù»ù©ùdG
¹c —¡V G˜aƒf ƒ¡•„M ŠGľ¡S 8 ‡HIJ©H ,‡Ç¾WÄdG
‡²£¾»dG —j™H …ˆµe ¢ Hƒb (¢S .†) ÄY—»dG ¿e
5 ‡ùHÄù²ùYh ,(½ .Q) ÄùY—ù»ùdGh IQG™ù²ùdG ‡ùÇùYƒù¾ù ¡ŸdG
¿ÇM Èa (CG .º) ÄY—»dG —¡V G˜aƒf ƒ¡•„M ŠGľ¡S
,ÂÇdEG ‡HÄ¡•¾»dG ¼ÁˆdG ¹c ¿e († .“) ÄY—»dG ŠCGq™H
(O .½) ÄY—»dG ŸY ¢ „²dƒH G™eCG ŠQ—¡UCG ƒ»c
.‡Çdƒe ‡Ç¡•¾L ¿e
ƒe—¾Y 2005 ‡¾¡S ÅdEG ªL™J ‡Ç¡ ²dG ŠƒÇ¯¸N
—ù¡V ƒùZîùH IQG™ù²ùdG I™ùFGO ¿ùùeCG ’ùùdƒùù¡Ÿe ‰ùùq²ù ¸ù J
ºƒ»dG —j—„Jh ¢SîˆNG …„¡•H (¢S .†) ÄY—»dG
ƒÁˆ¯¡žˆcG ȈdG ‡Çdƒ»dG I™¬‹dG ‰¬¸H ŒÇM ,½ƒ©dG
Àƒc ,¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 200 ¿e ™‹cCG —j™„dG ‡Ç¡žˆ¯e
ŸY (½ .Q) ÄY—»¸d ƒÁ»Ç¸¡•ˆH “™q ¡U —b ¼Áˆ»dG
—ù¡Ÿb ¤ù²ùa ‡ù¯ù¸ù¡•dG ¹ùÇù„ù¡S Åù¸ùY Šƒùù©ù aO •îùùK
¹ùÇù¬ù¡žJ QƒùWEG Èùa ƒùgQƒùù»ù ‹ù ˆù ¡SG Èùùa ÂùùJ—ùùYƒùù¡•e
ÀÄǸe 75 `H IQ—²»dGh ‡©HG™dG ‡©a—dG ƒeCG ,†ƒ„¡ždG
³j™W ¿Y ™FG›ŽdG ‡jÕh ÅdEG ƒÁdÄq M —²a ¼Çˆ¾¡S
IÄY—»dƒH ¢Uƒ”dG É—j™„dG †ƒ¡•‘dG Èa ƒÁ©¡Vh
ÅdEG ¾e …¸£Hh ƒgQh—H ƒÁˆ»q¸¡S ȈdG († .“)
Q—ù¡Ÿ»ùdƒùùH ƒùùÁù »ù ¸ù Y ÀhO G˜ùùgh ,(O .½) ÄùùY—ùù»ù dG
¼ùÁùˆù»ùdG ŠƒùaG™ùˆùYG …¡•M ºGÄùeCîù d Èùù²ù Çù ²ù ‘ù dG
.È¡•ÇF™dG
‡Ç¸»Y ±ƒ¡žˆcG ÅdEG ³Ç²‘ˆdG •Fƒˆf ‰¸¡q UÄJ —bh
ŠG—©e IRƒÇMh ‡Ç¾WÄdG ‡¸»©dG ™jh›J Èa «h™¡ždG
G˜g Èa Š›ŽM ŒÇM ,‡Ç¾WÄdG ‡¸»©dG ™jh›ˆd
ÉĈ‘j ƒùÇùµùÇùˆù¡SîùH ƒù¡•Çùc ¿ùeCÕG ’ùdƒù¡Ÿe QƒùWEÕG
‡b—H ‡¡UÄ¡Ÿ²e ´GQhCG ¿e ‡¡Uƒ¡Ÿb 1330 ŸY
™ùjh›ùJ Èùa ¹ù»ù©ùˆù¡•J ‡ùÇùFƒùÇù»ùÇùc IOƒù»ùH ‡ùÇù¸ù £ù eh
ÄY—»dG Àƒch .•O1000 ‡€a ¿e ‡j—²¾dG ´GQhCÕG
O—¡ŸH Èdƒ»dG ¼Áˆ»dƒH ‡bîY £H™J ɘdG (EG .º)
Šƒ¡Uƒ¡Ÿ²dG ¿qµ»j ɘdG ÈFƒÇ»ÇµdG ºÄ¸‘»dG AG™¡T
ºÄq ‘»dG -¸„»dG ¿e ‡j—²f ´GQhCƒc ƒÁ¸µ¡T ˜NCG ¿e
ÀÄǸe 75 `H Q—²»dGh ™FG›ŽdG ÅdEG ‡jGO™Z ¿e
.¼Çˆ¾¡S
‡HIJY ¿Ç»Áˆ»dG ³M Èa ‡HƒÇ¾dG ‰¡•»ˆdG —bh
ƒ¡•„M ŠGľ¡S 5h —HDÄ»dG ¿Ž¡•dG ¿ÇH ‰MhG™J
.G˜aƒf
– .…ÇW ø

‡Ç„©¡ždG ‡ÇWG™²»j—dG ‡j™FG›ŽdG ‡jQÄÁ»ŽdG
™FG›ŽdG ‡jÕh
‡©jQRÄH ‡jQGOEÕG I™FG—dG
QƒÇHCÕG ‡j—¸H

‡``MĈ````¯e ‡Ç¾`````Wh ‡¡Ÿ`````bƒ¾e ¿````Y Àî````YEG
2006 / 09 : ¼bQ
,‡ÇJG˜dG I™Ç¡•dG ½—²J) ¼ÁJîgDÄe ªe ‡¡TQÄdG Èa I™q”¡•»dG ‡j™¡ž„dG ¹Fƒ¡SÄdƒH ‡»Fƒb .(ƒÁǸY ´Oƒ¡Ÿe ŠGOƒÁ¡ždGh
:ÉĈ‘j Èdƒ»dG ¢V™©dG - / 2
.‡eĈ”eh ‡Ç¡ »e —Á©ˆdG ‡dƒ¡SQ .½Äˆ”eh È¡ »e ‡jh—MÄdG Qƒ©¡SCÕƒH ºh—L .½Äˆ”eh È¡ »e É™j—²ˆdGh È»µdG °¡žµdG .½Ä¡S™dG ¹eƒµH ¢V™©dG -¸„e ¿e ¹bCÕG ŸY %1 `H IQq—²e —Á©ˆdG ‡dƒ¯c :IQƒ„Y G—Y ƒe IQƒ„Y ÉCG ¹»‘j Õ ³¸¬e —ÇMh ±™X Èa ¢Vh™©dG «OÄJ
QƒÇHCÕG ‡j—¸„d È„©¡ždG ¢•¸Ž»dG ¢•ÇFQ / —Ç¡•dG ÅdEG
2006 / 09 :¼bQ ‡MĈ¯»dG ‡Ç¾WÄdG ‡¡Ÿbƒ¾»dG
QƒÇHCÕG ,‰Ç¾¡T —»‘e ‡Mƒ¡S ‡€ÇÁJ ºƒ¬¡TCG
-’ˆ¯j Õ ¢V™©dG ÉĈ‘j ºhCÕG ±™¦dG ,¿Ç²¸¬e ¿j™NBG ¿Ça™X ŸY ±™¦dG G˜g ÉĈ‘j
.Èdƒ»dG ¢V™©dG ÉĈ‘j Èfƒ‹dG ±™¦dGh ,Ⱦ²ˆdG
Qh—¡U ºhCG ¿e AG—ˆHG ƒeÄj (15) ™¡žY ‡¡•»”H ¢Vh™©dG «G—jEG I—e ŠO—M ¹eƒ©ˆ»dG Šƒ²¯¡Ÿd ‡Ç»¡S™dG I™¡ž¾dG hCG ‡Ç¾WÄdG ŠƒÇeÄÇdG Èa ÀîYEÕG G˜g ™¡žfh
.ÈeÄ»©dG
¿e AG—ˆHG ½Äj (180) ¿Çfƒ»Kh ‡Fƒe I—»d ¼Á¡Vh™©H ¿Çe›¸e ÀÄ¡VQƒ©dG Ų„j .¢Vh™©dG «G—jEÕ ¹LCG ™NBG •jQƒJ
«G—jEÕ ¹LCG ™NBÕ ³aGÄ»dG ½Äj ™NBG Èa ‡Ç¾¸Y ‡¡•¸L Èa ‡a™XCÕG ’ˆa ¼ˆj QÄ¡ ‘d ÀhÄY—e Àh—Á©ˆ»dGh (ƒ¡S14 :00) ÕGhR ‡Çfƒ‹dG ‡Yƒ¡•dG ŸY ¢Vh™©dG
.‡¡•¸ÖG
QƒÇHCÕG ‡j—¸„d È„©¡ždG ¢•¸Ž»dG ¢•ÇFQ

:—¡Ÿb ‡¡Ÿbƒ¾e “™W ¿Y QƒÇHCÕG ‡j—¸„d È„©¡ždG ¢•¸Ž»dG ¢•ÇFQ —Ç¡•dG ¿¸©j
QƒÇHCÕG ,‰Ç¾¡T —»‘e ‡Mƒ¡S ‡€ÇÁJ ºƒ¬¡TCG
…ˆùµùe{ ¿ùe ¥h™ù¡ždG ™ùˆùaO …‘ù¡S ‡ù¸ùgDÄù»ùdGh ‡ù»ùˆùÁù»ùdG Šƒù¡•¡SDÄù»ù dG Àƒùùµù eEƒù H
°dCG -¸„e —j—¡•J ¹Hƒ²e QƒÇHCÕG 36 : ¼bQ ȾWÄdG ³j™£dG :`H ¿FƒµdG zŠƒ²¯¡ŸdG
.‡”¡•¾¸d ,É™FG›L Qƒ¾jO (1000)
:‡ÇdƒˆdG (ƒÁǸY ´Oƒ¡Ÿe) ³FƒKÄdƒH ‡Çdƒ»dGh ‡Ç¾²ˆdG ¢Vh™©dG ³a™J ÀCG …Žj
:ÉĈ‘j Ⱦ²ˆdG ¢V™©dG - / 1
.½Äˆ”eh È¡ »e †ƒˆˆcÕƒH ’j™¡ŸˆdG .½Äˆ”eh È¡ »e ¥h™¡ždG ™ˆaO .‡Çµ¾„dG QG—ˆbÕG IOƒÁ¡T ¿e ‡”¡•f .(ƒÁǸY ´Oƒ¡Ÿe) ‡¡•¡SDÄ»¸d È¡Sƒ¡SCÕG ÀÄfƒ²dG ¿e ‡”¡•f .(ƒÁǸY ´Oƒ¡Ÿe) ¿ÇǾÁ»dG ¹ÇgCƒˆdGh °Ç¾¡ŸˆdG IOƒÁ¡T ¿e ‡”¡•f .(ƒÁǸY ´Oƒ¡Ÿe) ÉQƒŽˆdG ¹Ž¡•dG ¿e ‡”¡•f ’dƒ¡Ÿe ¿e ƒÁǸY ™¡TDÄe I™ÇNCÕG ŠGľ¡S (03) •î‹¸d ‡¡•¡SDÄ»¸d ‡Çdƒ»dG ¹Fƒ¡Ÿ‘dG.…FG™¡ dG
.03 ¼bQ ‡Çd—©dG ³HGÄ¡•dG ‡¯Ç‘¡U ¿e ‡”¡•f .2006 ‡jQƒŽdG ‡¾¡•¸d …FG™¡ dG ºh—L •™”ˆ¡•e ¿e ‡”¡•f .(CACOBATH - CNAS - CASNOS ) Šƒ²‘ˆ¡•»dG AGOCG ŠGOƒÁ¡T ¿e ‡”¡•f .¼ÁH “™q ¡Ÿ»dG ºƒ»©¸d ÈYƒ»ˆLÕG Àƒ»¡ dG Èa ·G™ˆ¡TÕG IOƒÁ¡T ¿e ‡”¡•f .ºƒ¬¡TCÕG ˜Ç¯¾J ¤£”e .‡¡•¡SDÄ»¸d ‡Ç¾Á»dG ªLG™»dG ‡¡TQÄdG ŠƒLƒÇˆMG …¡•M ,«h™¡ž»dG QƒWEG Èa ‡YÄ¡VÄ»dG ‡jOƒ»dG ¹Fƒ¡SÄdƒH ‡»Fƒb .Šƒ„KEÕG ³FƒKh ªe

Anep 492 676

$

†™¬dG AG—¡UCG

ø 1846 O—©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 28 `d ³aGÄÙG

•OGÄMh •G—MCG
°¸¡ždG

! ''‡"G™M'' Àh—H ³FG™M

¿``Ç` `„` Ç`„` `W —¡V ‡`` Ç` `Fƒ``¡ ` b iÄ`` `YOh Šî`` Hƒ`` b 4 °`` Ç` bÄ`` J

! ÈfÄfƒb ™ÇZ ..QÄ»”¸d ''ÈfÄfƒb ™ÇZ'' ªÇH

IQƒY—dG ŸY ¢ j™‘Jh °JGÄg ‡b™¡S
‡ù»ùµù‘ùe i—ùd ‡ùjQÄùÁù»ùŽùdG ¹ùÇù ch G™ùùNDÄù e ™ùùeCG
¢•„ù‘ùdG ‡ù¾ù¡S 20 ''`g.`c'' ÄùY—ù»ùdG «G—ùjEƒùH ™ùjOƒùùbÄùùH
ƒÁH ½—²J iĵù¡T —ù©ùH ‡ùb™ù¡•dG ‡ù»ùÁùˆùH ÈùWƒùÇùˆùMÕG
ºƒ²¾dG ¯Jƒg ¢V™©ˆH —ǯJ ‡¾¡S 18 ''«.À'' ‡Ç‘¡ dG
±™W ¿e °bhCG ɘdG ÈfƒŽdG ¹„b ¿e ‡b™¡•¸d
‡ùÁùL ¿ùe .™ùjOƒùbÄù„ùd ‡ùÇùFƒù¡ ²ùdG ‡ùW™ùù¡ždG ’ùùdƒùù¡Ÿe
‡ÇFƒ¡ ²dG ‡W™¡ždG ’dƒ¡Ÿe G™NDÄe ‰¾qµ»J ,i™NCG
‡¡Uƒ”dG ‡ÇFƒ¡ ²dG ŠGAG™LEÕG AƒÁfEG ¿e ™jOƒbÄ„d
‡»ÁˆH ‡»µ‘»dG ÅdEG ½—b ɘdG ‡¾¡S 28 ''´.´''`H
.IQƒY—dGh ³¡•¯dG ‡¡SQƒ»e ŸY ™¡Uƒb ¢ j™‘J
Àh—„Y.½

‰¡žfÄ»J ¿ÇY

™FƒŽ¡S ‡¡TÄW™N 125 ›ŽM
‰¾¡TÄ»J ¿Ç©H ȾWÄdG ·Q—dG ™¡Uƒ¾Y ‰¾µ»J
''—fÄŽÇd'' «Äf ¿e ™FƒŽ¡S ‡¡TÄW™N 125 ›ŽM ¿e
ȾeCÕG ›Lƒ‘dG ™KEG G˜gh ,¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 103 ‡»Ç²H
ȾWÄdG ³j™£dG ŸY ™¡Uƒ¾©dG ŠGP ˆ„¡Ÿf ɘdG
ÉG—fÄg'' «Äf ¿e IQƒÇ¡S °ÇbÄJ ¼J ŒÇM ,2¼bQ
¿e I™Ç„µdG ‡Ç»µdG ¤„¡V ¼J ¢žÇˆ¯ˆdG —©Hh ,''‰¾¡•cCG
¿e †™Á»dG ƒÁ¸²¾j Àƒc ȈdG ™FƒŽ¡•dG ¢žÇWG™N
.Àƒ¡•»¸J Ä‘f °Ç£¡S ‡jÕh

‡ÇFƒH™ÁµdG ·î¡SCÕG ´Qƒ¡S °ÇbÄJh...
¿ùùÇù Y Èùùa Èùù¾ù WÄùùdG ·Q—ùùdG ™ùù¡Uƒùù¾ù Y ‰¾ùùµù »ù J
‡ÇFƒH™ÁùµùdG ·îù¡SCÕG ´Qƒù¡S °ùÇùbÄùJ ¿ùe ‰¾ù¡TÄù»ùJ
ŒÇM ,ˆDŽH ¢Sƒ‘¾dG ¿e -¸c 2 ÈdGÄM ›ŽM ¼J ɘdG
‡ùµù„ù¡T ™ù¡Uƒù¾ùY —ùMCG ÂùfCƒùH ™ùÇùNCÕG G˜ùg Èùa Âù„ùˆù¡žj
‡j—¸„H ƒ¡UÄ¡ŸN ,‡jÕÄdƒH ¢Sƒ‘¾dG …j™ÁJh ‡b™¡S
±ƒ¡VCGh ,Aƒ©HQCÕG ¿ÇY ‡j—¸Hh ¢žb™Hh ¹‘ǵdG ¿ÇY
ɘdG ¢Sƒ‘¾dG ÀCG ȾWÄdG ·Q—dG ‡YÄ»Že —Fƒb
ÂǸYh ,AƒH™ÁµdG I—»YCG ÃQ—¡Ÿe ¼Áˆ»dG i—d ›ŽM
‰¾¡TÄ»J ¿ÇY ‡»µ‘e i—d ¼Áˆ»dG ¼j—²J ¼J —²a
.ÈWƒÇˆMÕG ¢•„‘dG «OhCG ɘdG
ºƒ¡•c.¢S

QGQOCG

‡Kî‹dG ''¿Ç»¸W ''È»Áˆ»d ƒ¾Ž¡S ŠGľ¡S 3
QGQOCƒùH Šƒùjƒù¾ùŽùdG ‡ù»ùµù ‘ù e ¢•eCG ºhCG ŠQ—ùù¡UCG
¿Ç»Áˆe 3 ³M Èa I˜aƒf ƒ¾Ž¡S ŠGľ¡S 3 `H ƒ»µM
¢•„ùMh ‡ùfƒùgEG ‡ùÇù¯ù¸ùN Åù¸ùY ''¿ùÇù»ù¸ùW'' •G—ùMCG Èùùa
‡ùù c™ùù ‘ù ùdG ºîùù N ¿ùù jh™ùù ¡T I™ùù FGO ¢•Çùù FQ ›ùù Žù ùMh
.È¡Vƒ»dG ¢SQƒe Èa ‡¯Ç¾©dG ‡ÇLƒŽˆLÕG
‡e—¡ŸdƒùH GÄù„ùÇù¡UCG ¼ùÁùˆùÁùL ¿ùe QÄù¡Ÿ²ùdG Àƒùµù¡S
ƒ„Çq ”e ,QGQOCƒH Šƒjƒ¾ŽdG ‡»µ‘e ¼µM Gh™„ˆYGh
Aƒ¡ŸbEÕGh ¼ÁdƒùW ɘùdG ¢žÇù»ùÁùˆù¸ùd ™ù¦ù¾ùdƒùH ºƒùeBîùd
Q˜LCÕG Àƒch ¿e›dG ¿e GOIJY „„¡•H GÄfƒY ɘdG
—j—„Jh …Áf Èa ¿ÇWQĈ»dG ¿Ž¡S ¼Á¡ ©H …¡•‘H
.OG—„ˆ¡SÕGh ¤¸¡•ˆdG ‡¡SQƒ»eh ½ƒ©dG ºƒ»dG
ÈH™©dG.†

‡Ç¾¬e

¢•„‘dG ¿gQ ŠGQ—”»¸d ¿ÇLh™e
q 4

¿e ¢•eCG ºhCG ‡Ç¾¬e I™FG—d ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe ‰¾µ»J
ÈM ȯa ,•dƒ©»dG °ÇµdG ¿e I™„ˆ©e ŠƒÇ»c ›ŽM
™ù‹ùY ‡ù¾ù¡S 31 ''†.«'' °ùÇùbÄùJ ¼ùJ Èù„ù©ù¡ždG ™ù»ù £ù »ù dG
Èah ,ŠGQ—”»dG ¿e ® 92 ¿e ™‹cCG ŸY ÂJRÄ‘H
11 ÂJRÄ‘H ‡¾¡S 22 ''·.¢U'' °ÇbÄJ ¼J i™NCG ‡Ç¸»Y
¿Y °¡žc ©e ³Ç²‘ˆdG —©Hh ŠGQ—”»dG ¿e ƒeG™Z
ˆeƒbEG ¹‘e ¢žÇˆ¯J —©Hh ‡¾¡S 18 ''½.½'' Ägh ÂdÄ»e
™ÇNCÕG G˜g ,ŠGQ—”»dG ¿e ½G™Z 500 ‡Ç»c ‰£„¡V
.‡¾¡S 23 ''CG.†'' ŸY -¸HCG ˆÁL ¿e
’Ç»¡S.†

06

...ƒg—ÇdÄJ ºÄ„b ½—Y ‡ŽÇˆf ŠQƒÇˆH ¹eƒM ICG™eG Iƒah …„¡•H

ŸY È¡Vƒ»dG «Ä„¡SCÕG ‡jƒÁf ³FG™M I—Y ‰„q ¡T
¹c ‰¡•e ŒÇM ,°¸¡ž¸d ȸMƒ¡•dG ¤j™¡ždG iĈ¡•e
±îJEG ÅdEG ŠOCGh ,ºƒ¬¡TÄHh ¿Ç¡SÄ" ÉOGhh ¢•¾J ¿e
Èù¸ù„ùŽùdG ™ùHÄù¾ù ¡ŸdG QƒùùŽù ¡TCG ¿ùùe GQBG 50h Qƒùùˆù µù g 2
‡jƒ»‘dG ’dƒ¡Ÿ»H ½îYEÕƒH °¸µ»dG OQhCGh ,ºƒZOCÕGh
QƒùˆùµùÁùdG †Qƒù²ùjƒùe ‰»ùÁùˆùdG ÀG™ùÇù¾ù dG ÀCG ‡ùùÇù f—ùù»ù dG
ƒù»ùc ,¿ùÇù¡SÄù" ÉOGÄùH ¢TG™ù£ùfƒùe ‡ùHƒù¬ù H °ùù¡Ÿ¾ùùdGh
GQBG 50h ºƒù¬ù¡TÄù„ùH QƒùŽù¡TCÕG ¿ùe GQƒùˆùµù g ‰»ùùÁù ˆù dG
,‡dÄÁ¡•H ÀG™Ç¾dG Øg ŸY I™£Ç¡•dG ¼J —bh ,¢•¾ˆH
Àƒµ»dG ¿Ç©H ºRƒ¾e I—Y Pƒ²fEG ¼J ɘdG ‰bÄdG Èa
¿e ½›M Pƒ²fEG ¼J ƒ»c ,ÀG™Ç¾dG ƒÁÇdEG ¹¡ŸJ ÀCG ŠOƒc
.È¡TGÄeh ‡ÇMîa ŠG—©e G˜ch ¿ÇˆdG
‡ù»ùµù‘ùe i—ùd ‡ùjQÄùÁù»ùŽùdG ¹ùÇù ch G™ùùNDÄù e ™ùùeCG
¢•„ù‘ùdG ‡ù¾ù¡S 27 ''CG.Š'''' ÄùY—ù»ùdG «G—ùjEƒùH ™ùjOƒùbÄùùH
‡ùÇùFƒù¡ ²ùdG ‡ùW™ù¡ždG ’ùdƒù¡Ÿe ¹ù„ùb ¿ùe ÈùWƒùÇùˆù MÕG
™jOƒbÄHh ÄÇgQG ÉOGh ¿ÇH ȾeCG ›LƒM Èa ™jOƒbÄ„d
¤„¡V ¿jCG ,4 ¼bQ ȾWÄdG ³j™£dG iĈ¡•e ŸY
¿ˆe ŸY ‡©ŽdG «Äf ¿e ™»N IQhQƒb 24 ÂJRÄ‘H
.™ÇJGÄa Àh—H Ègh ÂJQƒÇ¡S

ø ½2006 ™„»aÄf 20 ¿Ç¾KÕG ø

ƒùÁù¾ùY Œj—ù‘ùdG ÅùÁùˆùfG ¼ùK ŠQƒùùÇù J Èùùa
¿e ‡Ç¸c ™ˆ„H …Ç„W ½ƒÁJG ‡Ç¡ b ,ICƒŽa
G˜ch ,¸gCG ¼¸Y ÀhO áV™e —MCG ¼¡•L
Iƒˆa °q¸c ɘdG È„£dG Cƒ£”dG ‡Ç¡ b
hCG ƒg—j ªHƒ¡UCG ƒg™»Y ¿e 19 `dG Èa
Âùùˆù LhR ¹ùùNOCG ɘùù dG —ùù Çù ù¡•dG ‡ùù Çù ù¡ b
CƒùLƒù¯ùj ÀCG ¹ù„ùb ªùù¡VÄùù¸ù d Åùù¯ù ¡žˆùù¡•»ùùdG
¹Çb ŒÇM ,ƒÁJÄe Èa …„¡•ˆdƒH ÂeƒÁJƒH
ÅdEG ƒÁdÄNO ¹„b ƒÁH™¡V ɘdG Äg ÂfCG
ÅùdEG Âù¯ù¸ùe ¹ùjÄù‘ùJ ¼ùJh IOÕÄùùdG IOƒùùÇù Y
.!! ‡dG—©dG

³ùù„ù ¡•j ¼ùùd ŒÇùùM ,ŠQƒùù Çù ùˆù ùH Èùù ‘ù ù¡ŸdG
IQGOEÕG Iƒ¡ ²»H GÄ©»¡S ÀCG ¿ÇÇJQƒÇˆ¸d
Å¡V™»dG ŠîFƒY …dƒ¬dG ȯa ,…Ç„£d
¼g ÀÄJÄ»j hCG Šƒgƒ©H ÀÄHƒ¡Ÿj ¿j˜dG
ªùa™ùd ¼ùùcƒùù‘ù »ù dG Èùùa GQÄùù¡ M ™ùù‹ù cCÕG
°¸e Åù²ù„ùÇùd ,Èù„ù£ùdG ºƒù»ùgEÕG ƒùjƒù¡ b
i™ŽJ ŠƒÇ¸»Y °Çdƒµˆd Å¡V™»dG ªaO
‡ù£ù²ùf ‡ùÇùeÄù»ù©ùdG ŠƒùÇù¯ù¡žˆùù¡•»ùùdG Èùùa
Aƒù£ù¬ùdG °ù¡žµùd ICG™ùŽùdG •ƒùˆù‘ùJ i™ùNCG
.!ƒÁ¾Y ¿ÇdhDÄ¡•»dG Iƒ¡Vƒ²eh ƒÁ¾Y
Š™Áˆ¡TG ȈdG ƒjƒ¡ ²dG ¿e ,™Çc˜ˆ¸d

«ƒ£²dG ªe —²Y Âj—d ™NBG Aƒ¡•f …Ç„£H
“ƒùù‘ù dEG ¼ùùZQ ¢ aQ Âùù fCG ÕEG ,Èùù ‘ù ù¡ŸdG
‡Ž‘H G˜gh ,ÂǸY ů¡žˆ¡•»dG ºhDÄ¡•e
Åù¯ù¡žˆù¡•»ùdG Èùa ‡ùHhƒù¾ùe …Çù„ùW OÄùLh
Å¡V™»H ÕĬ¡že ÂfÄc ŸY IOƒjR î¡UCG
ÅdEG ƒÁ¸²ùf ƒùM™ùˆù²ùe ,‡ù¡Uƒù”ùdG ÂùJOƒùÇùY
ƒg—ùÇùdÄùJ Âù¾ùµù»ùj ŒÇùM ,‡ù¡UƒùN IOƒùÇùY
…Ç„£dG Àƒc Aƒ¾KCÕG ¶¸J Èa .ƒj™¡ŸÇb
¿e •™N —b ů¡žˆ¡•»dG Èa †hƒ¾»dG
ŸùY ÂùYîùWG ¼ùZQh ,ŠƒùÇù¸ù»ù©ùdG ‡ùYƒùb
‡Ç¸»©d ƒÁˆLƒ‘H »¸Yh ‡¡ j™»dG ‡dƒM
“ƒ‘dEÕG …¸W ÂfCG ÕEG ,‡¸LƒY ‡j™¡ŸÇb
Èa ˆeGh—e Àĵd ™NBÕG …Ç„£dG ŸY
½ƒùùeCGh .!! ‰Áùù ˆù ùfG —ùù b Åùù ¯ù ù¡žˆùù ¡•»ùù dG
±™ùùW ¿ùùe AÈùù¡T ÉCG ¹ùù©ù a ‡ùùdƒùù‘ù ˆù ¡SG
,ƒÁ¡Sƒ¯fCG ‡ù¡ j™ù»ùdG ‰¦ù¯ùd ,ŠîùHƒù²ùdG
¥ƒùù¡ShCÕG Èùùa ºƒùù©ù aCÕG OhOQ Åùù²ù „ù ˆù ùd
Aƒù„ùWCÕG Iƒùù¡Vƒùù²ù »ù H ‡ùù„ù qM™ùùe ‡ùùeƒùù©ù dG
ÂùÇùa …„ù¡•ˆùj ƒù»ùd G™ù¦ùf ¿ùÇù¡V™ùù»ù »ù dGh
hCG ½ƒù©ùdG «ƒù£ù ²ù dG Èùùa AGÄùù¡S ºƒùù»ù gEÕG
Ä‘f Ĉfîd ™Ç‹eh È¡SBƒe ¿e ¢Uƒ”dG
AG™ùù ùLEÕ IGQOEÕG ºƒùù ù »ù ù ù©ù ù ùˆù ù ù¡SG ½—ùù ù Y
Åù¸ùY ¿ùÇù„ùÇù„ù£ùdG Qƒù„ùLEÕ ''I™ùÇù”ù ¡•ˆùùdG''
ÈùdƒùˆùdƒùHh ‡ù¡ j™ùù»ù dG Pƒùù²ù fEÕ ¹ùùN—ùùˆù dG
‡²j™£H IƒaÄdG ‡ÇdhDÄ¡•e IQGOEÕG ¹Ç»‘J
‡bQÄd ƒÁdƒ»©ˆ¡SG ½—Y Èa ‡ÇY™¡T ™ÇZ
Øg ƒ¾»¸Y …¡•M ™„ˆ©Jh G˜g .‡ÇfÄfƒb
«ƒù£ù²ù dG •ùùjQƒùùJ Èùùa I—ùùj™ùùa ‡ùùÇù ¡ ²ùùdG

°¸¡ždG Èa È¡SGÄ©dGh ‰„¡•dGh ™jG—„dG Àƒµ¡S

! Â`` Fƒ`` ¬` `dEƒH ''‡``Ç` »` ¾` ˆdG'' ‰`` ` ` `eƒ`` ` b ɘdG ...®Õ ÉOGh
ƒ»e ,Šƒ©²ù¾ùˆù¡•»ùdGh ™ù„ùdG ¿ùe ‡ùÇùFƒù»ùdG
™ù¡Tƒù„ùe ¹ùµù¡žH ¿ùÇù ¡V™ùù©ù e ¼ùùÁù ¸ù ©ù Žù j
‡¸²¾ˆ»dG ¢VG™eCÕG °¸ˆ”»H ‡Hƒ¡UEîd
ÀÄ„dƒ£j ´ƒÇ¡•dG G˜g Èah ,ÃǻdG ™„Y
Aƒ»dƒH ¼g—»d ŠGľbh …ÇHƒfCG ‡eƒbEƒH
Àƒµ¡•dG ŠGP …dƒ£jh ,†™¡ž¸d ’dƒ¡ŸdG
¼ùY—ùdG •ùeG™ùH ¿ùe IOƒù¯ùˆù ¡SÕƒùùH ƒùù¡ jCG
™NCƒJ …„¡S Àƒµ¡•dG ªL™jh .ÈMî¯dG
ÅdEG ‡Ç»¾ˆdG …c™H ´ƒ‘¸dG ¿Y ¼Áˆ²£¾e
ɘdGh ¼Áˆ²£¾»H ™»j ɘdG ®Õ ÉOGh
ÀÄùùµù j ÀCÕ QOƒùù¡Ÿ»ùùdG ¢ ©ùùH Âùù‘ù ¡T™ùùJ
°Ç¡ j - ¹©L ƒe Ägh —¡S «h™¡ž»d
ÀÄǸ‘»dG ¼gÄdhDÄ¡•e - Àƒµ¡•dG ŠGP
¼ùgÄù„ùdƒùW ƒù»ù ¸ù c ‡ùùYƒùù»ù ¡žc ÂùùfÄùù©ù ¡ j
¼µˆ²£¾e'' ‡HƒLEÕƒH ¼ÁdGÄeCG “î¡UEƒH
.''—¡S «h™¡že
Š—q¾a ɘdG ‰bÄdG Èa G˜g ÈJCƒj
‡ùÇù¾ù©ù»ùdG ŠƒùÁùŽùdG ¹ùc ÀBÕG —ù‘ù d ÂùùÇù a
‡ùeÄùµù‘ùdG ™ùµù¯ùJ ''ÈùùeÄùùÇù dG ´h™ùù¡ždG''`d
AG™LEG ¼J ÂfCG ¼ZQ ‡²£¾»dƒH —¡S ‡eƒbEG
ªùù¸ù £ù e ÂùùH ‡ùù¡UƒùùN ‡ùùÇù ¾ù ²ù J Šƒùù ¡SGQO
.Šƒ¾Ç©¡•ˆdG

‡ehQ—f

ˆ»Y ‰ÇH ´Qƒ¡•d I˜aƒf ™Á¡TCG 6
I™FG—H ‡ÇFƒ¾ŽdG ‡»ùµù‘ù»ùdG ‰»ùµùM
ÄùùY—ùù»ù dG Åùù¸ù Y ¢•eCG “ƒùù„ù ¡U ‡ùùehQ—ùùf
I˜ùaƒùf ™ùÁù¡TCG 6 I—ù»ùd ¿ùŽù ¡•dƒùùH ''Q.†''
¼Ç²»dG ˆ»Y º›¾e ‡b™¡S ‡»ÁˆH G˜gh
‡Ç¡ ²dG Øg Èa Àƒc ¼Áˆ»dG .ƒ¡•f™¯H
405 ÄŽÇH '' «Äf ¿e IQƒÇ¡S ™LCƒˆ¡SG —b
—MCG ÀCG ÕEG ,ˆ»Y ‰ÇH ¢VG™ZCG ¹²¾Çd ''
-¸„Çd ™eCÕG °¡žˆcG ƒe ÀƒY™¡S ÀG™ÇŽdG
‰bÄdG Èa ‰¸N—J ȈdG ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe
.ƒ¡•„¸ˆe ÂǸY ¢ „²dG Ȳ¸ˆd …¡Sƒ¾»dG
¢ ©Hh ‡Lî‹dG «ƒL™ˆ¡SG ¼J —bh
.ŠGh›¬dG ´Ä¡S ¿e ‡bh™¡•»dG ¢•Hî»dG

ŠGh›¬dG

! ' ’dƒ¡U ÈM'' Èa Âd OÄLh Õ ..’dƒ¡ŸdG Aƒ»dG
ŠGh›¬dƒH ’dƒ¡U ÈM Àƒµ¡S Èfƒ©j
AÈ¡ždG ŠÄÇ„dG Èa Aƒ»¸d «ƒ£²fG ¿e
¿e ™‹cCG AG™¡T ÅdEG Àƒµ¡•dG ™„LCG ɘdG
…¸ŽJ «Ä„¡SCÕG Èa Aƒ»dG ¿e ¿ÇfG›N
.ƒÁÇdEG ºÄ¡UÄdG …©¡Ÿj ¿cƒeCG ¿e
Àƒùµù¡S ¿ùY ’ùdƒù¡ŸdG Aƒù»ùdG «ƒù£ù²ùfG
ÀGP™ŽùdGh ÀG™ù€ù¯ùdG ªùŽù¡T ,’ùdƒù¡U ÈùM
ºÄŽˆJh ™¡žˆ¾J ȵd (¿ÇHƒ©‹dG ..ƒ„j™bh)
¢ ¯H G˜gh È‘dG Èa ‡²¸£e ‡j™”H
.±G™`` WCÕG Èa ‡ÇeG™ˆ»dG –ƒ¡ShCÕG
OÄùù LÄùù e ¢ŸNQCG'' Qƒùù ù©ù ù ¡T ‰‘`` `Jh
Àƒùùµù ù¡•dG …dƒùù £ù ùj ''OÄùù ²ù ù¯ù ùe Åùù ¸` `ZCGh
½G—ù©ùfG ×ù¡•aCG ƒùe “îù¡UEÕ ¹ùN—`` ˆùdƒùùH
.’dƒ`` ¡U ÈM Èa ’dƒ¡ŸdG Aƒ»dG
QGQP ‡»Ç¡•f

Šƒùb™ù£ùdG —ùÇù„ù©ùJ IOƒùùYEGh Èùù¡SQ—ùù»ù dG
.Qh™»¸d ’¸¡ŸJ Õ ÈˆdG IQ™q ¡ ˆ»dG
™ÇHƒ©ˆH Àƒµ¡•dG AÕDÄg ºÄ²j ¿ÇMh
¹¾f ¼d'' ¼Á©¡Vh ¿e I™Nƒ¡S ‡Ç»µÁJ
ºÄ²ùj''ÅùJÄùe ¿ù‘ùf'' ,''—ù©ùH ºîù²ùˆù¡SÕG
ƒù¯ù¸ù”ùJ ¢žÇù©ùJ ¼ùÁùˆù²ù£ù¾ùe ÀCG ¼ùÁù¡ ©ùH
,I—ù©ù¡UCÕG ‡ùaƒùc Åù¸ùY ƒùjÄù»ù¾ùJ GOÄùùcQh
‰L™N ƒÁfCƒch ‡F™ˆÁe Šƒb™£dG ¹µa
QƒùWEÕG G˜ùg Èùah ,I™ùùe—ùùe †™ùùM ¿ùùe
¼ÁJƒb™W —Ç„©ˆH Àƒµ¡•dG ŠGP …dƒ£j
‡ùeƒùbEG G˜ùch ,‡ùd›ù©ùdG ¿ùe ¼ùÁù¡ŸÇù¸ù”ù Jh
¼¡q •²j ɘdG ÉOGÄdG Ȉ¯¡V ¤H™j ™¡•L
ƒe IOƒY ÂJƒfƒ¡ Ça ÀCG ¶dP ,‡²£¾»dG
,ƒ»FGOh îeƒ¡T GQƒ¡ŸM ¼ÁǸY ¢V™¯J
,¼Á‘dƒ¡Ÿ»d ¹Ç£©J ¿e ¶dP ª„ˆj ƒe ªe
ƒùÁù¡žÇù©ùj ÈùˆùdG ‡ùÇù©ù ¡VÄùùdG Åùù¸ù Y IOƒùùjR
‡ùÇù©ù¡Vh Èùgh ÀÄù¡SQ—ù»ùˆù»ùdG ¼ùgDhƒù¾ùHCG
¼ùd ¶dP ªùeh ½ƒùY ¹ùc O—ùŽùˆùJ ‡ùùÇù KQƒùùc
ƒ»c .ƒÁ¸M Èa ‡Ç¸‘»dG Šƒ£¸¡•dG ™µ¯J
ŒÇM ,¹²¾dG ½G—©fG ¿e Àƒµ¡•dG Èfƒ©j
ŠGQƒùùÇù ¡•dG Èùùa ¹ùù²ù ¾ù ˆù ù¸ù ùd Àh™ùù £ù ù¡ j
ÀÄùµùˆù¡žj ƒù»ùc ,ŠGQG™ùŽùdGh Iƒù£ù ¬ù »ù dG
‡ù‘ù dƒùù¡ŸdG ÃùùÇù »ù dG ½G—ùù©ù fG ¿ùùe ƒùù¡ jCG
¼ùÁùJƒùÇùLƒùM —ù¡•d ÀhCƒùŽù¸ùj PEG ,†™ù¡ž¸ùùd

@?hg
@Lhg
@1hg
3@L?hf
N@1?hf
?@@Lhf
?3@1hf
?N@@hf
)X
@@L?he
3)X?
3@1?he
V')X
N@@Lhe
?N@1
?@@1he
3@L?
?3@@L?h
N@)X
?N@@1?h
?3@)X?
@@@Lh
?V'@1?
3@@1h
N@@L
N@@@L?g
?3@)X?
?@@@1?g
?N@@)X
?3@@@Lg
3@@)X?
?N@@@1g
V'@@1?
@@@@g
?@6X
?N@@@L
3@@@L?f
?3@)X?
3@@)X?
N@@@1?f
?V'@)X
N@@@)X
?@@@@Lf
V'@)X?
?3@@@1
?3@@@1f
?V'@)X
?V'@@@L?hf?N@@@@L?e
V'@)X?
N@@@)X
3@@@1?e
?V'@)K
?3@@@)X?hfN@@@@Le
V'@@6X
?N@@@@1?hf?@@@@1e
?V'@@)X?
3@@@@Lhf?3@@@@L?
V'@@)X
V'@@@)X?he?N@@@@1?
?V'@@)X?
?N@@@@)Xhf@@@@@L
V'@@)X
3@@@@1hf3@@@@1
?V'@@)K?
N@@@@@L?heN@@@@@
N@@@@6X?
?3@@@@)Xhe?@@@@@
?3@@@@)X
?N@@@@@)X?h?3@@@@
?V4@@@@)
@@@@@@)?h?V4@@@
?'@@@@6X
?@@@@@6XgO2@@@@@@
?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@@
V'@@@@)K
3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@
?@@6K?
?V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@6K
V'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@6K
?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@6K
V'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@6K
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@6K
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?'6K
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@6K?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@6K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@6K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Àh—„Y.½

‡ùÇù»ù¡•ˆùdG ØùÁùH ''‡ùÇù£ù¬ù ˆù dG •QƒùùN''
¼Áùˆù²ù£ù¾ùe ÅùY—ùJ ÀCG ƒùÁùfƒùµù¡S ¹ù¡ ¯ùj
‡ùùjÕh †Äùù¾ù L Èùùa ‡ùù©ù bGÄùùdG ‡ùùÇù Fƒùù¾ù ùdG
‰„¡•dG ‡²£¾e Àƒµ¡S ¼¡ Jh ,°¸¡ždG
‡Ç¾jG›»dGh È¡SGÄù©ùdGh ™ùjG—ù„ùdG ƒùˆùj™ùbh
•ƒŽ‘dG Ȉj—¸H ¿e ¹µd ƒjQGOEG ‡©HƒˆdG
ƒÁ»¡q •²J ȈdGh QOƒ²dG —„Y ¿H OÕhCGh
,®Õ ÉOGh Åùù»ù ¡•j OGh ¿ùùj™ùù £ù ù¡T Åùù dEG
Èah ±h™¦dG ¶¸MCG ‡²£¾»dG ¢žÇ©Jh
ƒùùÁù ¾ù Y Åùù¸ù ”ù J ÀCG —ùù©ù H ‡ùù eƒùù J ‡ùù d›ùù Y
ŸY ƒgÄ©¡Vhh ÀÄÇù¸ù‘ù»ùdG ƒùgÄùdhDÄù¡•e
ªùe .ƒùÁùfƒùµù¡S ™ùÇù„ù©ùJ …¡•‘ùH ¢žeƒùÁùdG
Aƒùˆù¡ždG ¹ù¡Ÿa ‡ùjG—ù„ùd ÈùdRƒùù¾ù ˆù dG —ùù©ù dG
™ùùjG—ùù„ù dGh Èùù¡SGÄùù©ù dG Àƒùùµù ¡S ¢•„ùù‘ù ùj
¼ÁJƒfƒ©e O—ùŽùˆùˆùd ,¼ùÁù¡Sƒù¯ùfCG ‰„ù¡•dGh
‡¸Jƒ²dG ‡d›©dG ªe ¼g—YÄe ºÄ¸M ªe
ŸY ™‹cCG ƒÁJCƒWh —ˆ¡žJ Iƒfƒ©e Ègh
Èa ¼Áˆ¡SGQO ÀÄù©ùHƒùˆùj ¿ùj˜ùdG ¼ùÁùFƒù¾ùHCG
ÀÄ¡žÇ©j ŒÇM ,QOƒ²dG —„Y ¿H OÕhCG
½G—©fG ¹X Èa ƒÁ¸Ç¡Uƒ¯J ¹µH Iƒ¡SCƒ»dG
·™ù‘ùJ ½—ùY ‡ùŽùÇùˆùf ¶dP ¹ùc ,¹ùù²ù ¾ù dG
¹ù²ù¾ùdG ™ùÇù aÄùùˆù d ‡ùùdhDÄù ¡•»ùùdG ŠƒùùÁù Žù dG

«ƒù£ù ²ù dG ™ùùj—ùùe ¢•eCG ºhCG ªùùaQ
—ùù ¡V ‡ùù Çù ù¡ b ŠQƒùù Çù ùˆù ùH Èùù ‘ù ù¡ŸdG
ƒùÁùÇùa ƒù»ù Áù »ù Áù ˆù j ,Aƒùù¡•f Èùù„ù Çù „ù W
¹ùeƒùM ICG™ùeG Iƒùùah Èùùa …„ùù¡•ˆùùdƒùùH
AG™ùg›ùdG ‡ù»ùWƒùa IOÕÄùdG IOƒùÇù©ùH
ªùù e ‡ùù jÕÄùù dG ‡ùù »ù ù ¡Uƒùù ùY ÉGQÄùù ùY
Èa ¹»ù©ùdG ¿ùY ŠîùHƒùb 4 °ùÇùbÄùJ
.ÉQGOEÕG ³Ç²‘ˆdG AƒÁˆfG Qƒ¦ˆfG
?
?
?
?@hg?
?@L?hf?
?@1?hf?
?3@Lhf?
?N@1hf?
@@L?he?
3@1?he?
N@@?he?
?)X?
?@@Lhe?
?3)X
?3@1he?
?V')X?
?N@@L?h?
N@1?
@@1?h?
?3@L
3@@Lh?
?N@)X?
N@@1h?
3@)X
?@@@L?g?
V'@1
?3@@1?g?
?N@@L?
?N@@@Lg?
3@)X
@@@1g?
N@@)X?
3@@@L?f?
?3@@)X
N@@@1?f?
?V'@@1
?@@@@?f?
@6X?
N@@@L?
?3@@@Lf?
3@)X
?3@@)X
?N@@@1f?
V'@)X?
?N@@@)X?
@@@@L?e?
?V'@)X
3@@@1?
3@@@1?e?
V'@)X?
V'@@@L
N@@@@Le?
?V'@)X
?N@@@)X?hf?3@@@1e?
V'@)K?
3@@@)Xhf?N@@@@L??
?V'@@6X?
N@@@@1
@@@@1??
V'@@)X
?3@@@@L?hf3@@@@L?
?V'@@)X?
?V'@@@)XhfN@@@@1?
V'@@)X
N@@@@)X?he?@@@@@L
?V'@@)X?
?3@@@@1?he?3@@@@1
V'@@)K
?N@@@@@Lhe?N@@@@@
?N@@@@6X
3@@@@)X?he@@@@@
3@@@@)X?
N@@@@@)Xhe3@@@@
V4@@@@)?
?@@@@@@)heV4@@@
'@@@@6X?
@@@@@6X?f?O2@@@@@@
V'@@@@)X
N@@@@@)XeO2@@@@@@@@@
?V'@@@@)K?hf?3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@
@@6K
V'@@@@@6X?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@6K?
?V'@@@@@)Xhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@6K?
V'@@@@@)X?heV@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@6K?
?V'@@@@@)XhW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
V'@@@@@)X?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
?V'@@@@@)Ke?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@6K?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@6K?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@6K?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@6Ke?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
'6K?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@6K
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@6K
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@6K?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@6K
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

‡ÇdGOÄH Àƒ»Ç¸¡S

ÀEƒù a ,‡ùù²ù Hƒùù£ù ˆù e QOƒùù ¡Ÿe …¡•Mh
¿e •™M ª¡Vh Èa ƒÁH AÈL ‡Ç‘¡ dG
†™ùùZ ¼ùù¸ù c 40) ‡ùùjÄùùM™ùùdG Åùù¯ù ¡žˆùù¡•e
ÀCG ÕEG ,‡j™¡ŸÇb ‡Ç¸»Y AG™LEÕ ,(ŠQƒÇJ
Aƒ¡•¾ùdG …Çù„ùW OÄùLh ±Oƒù¡U ƒùÁù€ùÇùŽùe
¼ZQCG ƒ»e ,ŠƒÇ¸»©dG ‡a™Z Èa †hƒ¾»dG
OƒŽ¾ˆù¡SÕG Åù¸ùY Èù„ù£ùdG Âù„ù¡T ¼ùbƒù£ùdG

¢ Ç„dG

‡ÇM™¡•e °¡žµj ÄJ Qƒ»Y
…£"ÄH ů¡žˆ¡•e
¿e Àƒµ¡•dGh ‡‘¡ŸdG ™jRh ¢ aQ
“ƒ¾L RƒŽfEG ™Ç¡S ŸY ÂYîWEG ºîN
Åù¯ù¡žˆù¡•»ùdƒùH ‡ùÇùMG™ùŽùdG ŠƒùÇù ¸ù »ù ©ù dG
—ùù j—ùù ù¡•J ¢ Çùù ù„ù ù dG Èùù ùa É›ùù ùc™ùù ù»ù ù dG
Šƒ¡SGQ—dG …ˆµ»d ‡Çdƒ»dG Šƒ²‘ˆ¡•»dG
‡ù»ùÁùe ¼ùÁùd Š—ù¾ù¡SCG ¿ùÇùdhƒù²ùe ‡ù©ùHQCGh
Qh™»dG ÀhO «h™¡ž»dG RƒŽfEGh ‡©Hƒˆe
‡ù©ù„ùˆù»ùdG ‡ùÇùfÄùfƒù²ùdG ŠGAG™ùLEÕG Åùù¸ù Y
«h™ù¡ž»ùdG ÀÄùµùdh ,ƒùÁùÇù¸ùY ±Qƒù©ùˆù»ùdGh
,Èùùdƒùùe ±îùùZ Àh—ùùHh ¹ùùŽù ¡•e ™ùùÇù ùZ
‡ÁŽdG ‡Ç¯¸N ‰bÄdG ŠGP Èa ƒH™¬ˆ¡•e
.''¢SƒjOhCG'' ŠGQG™b ¼Ád ‰‘¾e ȈdG
ÄùJ Qƒù»ùY ¥ƒùeCG ,i™ùNCG ‡ùùÁù L ¿ùùe
ů¡žˆ¡•e Aƒ¡žfEG ‡ÇM™¡•e ¿Y ½ƒ‹¸dG
Aƒ¾KCG 2003 ‡¾¡S …£"Ä„H ™j™¡S 40
PEG ,‡²£¾»¸d ‡jQÄÁ»ŽdG ¢•ÇFQ IQƒjR
‡j—¸„d ¢•ÇF™dG IQƒjR AƒÁˆfG O™Ž»Hh
¼bƒ£dGh Oƒˆ©dG ¹c IOƒYEG ¼J …£"ÄH
±ƒÇ¡VÄH —»‘e ů¡žˆ¡•e ÅdEG È„£dG
GRhƒŽJ Å»¡•j ƒe ž„e ȲHh ,¢ Ç„dƒH
¿Y G›LƒY …£"Ä„H È¡Vƒb ů¡žˆ¡•e
.‡ÇMG™L ‡Ç¸»Y ÅfOCG AG™LEG
‡ù‘ù¡ŸdG ™ùjRÄùd ‡ùÇùcÄùµù»ùdG IQƒùj›ùùdG
‡Ç¸ù»ùY 15 ¢ŸÇù¡Ÿ”ùˆùH ‰ÁùˆùfG ¢ Çù„ù¸ùd
,Qƒ¾jO ÀÄǸe 615 ÃQ—b Èdƒe ±î¬H
ɘùùdG ÈùùKQƒùùµù dG ªùù¡VÄùùdG ¿ùù Y ‰¯ùù ¡žc
AGQh Àƒc ɘdGh «ƒ£²dG ÂÇa ¤„”ˆj
‰dƒ¡SCGh ,³ùHƒù¡•dG ™ùj—ù»ùdG ½ƒùÁùe AƒùÁùfEG
É—ùù¡U™ùùˆù e †ƒùù©ù d ‰bÄùùdG ¢•¯ùù f Èùù a
¹ùù eƒùù c —ùù jh›ùù ˆù ùd …¸ùù ù£ù ù dG ŠG—ùù ù¾ù ù ¡S
ƒ»H ‡Ç£ZCGh I™¡p SCƒH ‡jÕÄdG ŠƒÇ¯¡žˆ¡•e
.™Çjîe ‡KîK †Qƒ²j
¿j—dG QÄf.½

I—Ç©¡•H IOÕÄdG IOƒÇY

Àƒ¡•»¸J

Â`` ` eCG ¿``£`H Èa ¿``Ǿ``L Iƒ``ah

™»MCÕG …Ǹ¡ŸdG ¿Y —ah
ÀÄŽ¡•¸d IƒjR Èa

ƒÁdƒNOEG ¼ˆj ÀCG ¹„b ½ƒjCG 4 ‰eGO I™ˆa
‡Ç¸»Y AG™LEG —¡Ÿb IOƒÇ©dG i™NCG I™e
ÈaÄJ ¿Ç¾ŽdG ÀCÕ ¢•eCG ºhCG ‡j™¡ŸÇb
ů¡žˆ¡•e ™j—e —cCG ƒ»Ça ,ƒÁ¾£H Èa
Èùù¯ù Jƒùùg ºƒùù¡ŸJG Èùùa É™ùùZ—ùùe—ùù»ù MCG
‡Ç¡ ²dG ØÁH ¼¸Y Âd ¢•Çd ÂfCG ´h™¡ždƒH
ŠGAG™LEÕG Pƒ”JG ¼ˆÇ¡S ÂfCG ƒ‘¡VÄe
ƒ»¾ÇH ,ƒÁÇa ³Ç²‘J ’ˆa —©H ‡eRîdG
’dƒ¡Ÿe i—d iĵ¡T ‡Ç‘¡ dG —dGh ªaQ
¼bƒW ƒÁùÇùa ¼ùÁùˆùj ‡ùÇùFƒù¡ ²ùdG ‡ùW™ù¡ždG
.ÀhƒÁˆdƒH IOÕÄdG ›c™e

@?hg
@Lhg
@1hg
3@L?hf
N@1?hf
?@@Lhf
?3@1hf
?N@@hf
)X
@@L?he
3)X?
3@1?he
V')X
N@@Lhe
?N@1
?@@1he
3@L?
?3@@L?h
N@)X
?N@@1?h
?3@)X?
@@@Lh
?V'@1?
3@@1h
N@@L
N@@@L?g
?3@)X?
?@@@1?g
?N@@)X
?3@@@Lg
3@@)X?
?N@@@1g
V'@@1?
@@@@g
?@6X
?N@@@L
3@@@L?f
?3@)X?
3@@)X?
N@@@1?f
?V'@)X
N@@@)X
?@@@@Lf
V'@)X?
?3@@@1
?3@@@1f
?V'@)X
?V'@@@L?hf?N@@@@L?e
V'@)X?
N@@@)X
3@@@1?e
?V'@)K
?3@@@)X?hfN@@@@Le
V'@@6X
?N@@@@1?hf?@@@@1e
?V'@@)X?
3@@@@Lhf?3@@@@L
V'@@)X
V'@@@)X?he?N@@@@1
?V'@@)X?
?N@@@@)Xhf@@@@@
V'@@)X
3@@@@1hf3@@@@
?V'@@)K?
N@@@@@L?heN@@@@
N@@@@6X?
?3@@@@)Xhe?@@@@
?3@@@@)X
?N@@@@@)X?h?3@@@
?V4@@@@)
@@@@@@)?h?V4@@
?'@@@@6X
?@@@@@6XgO2@@@@@
?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@
V'@@@@)K
3@@@@@)?2@@@@@@@@@@
?@@6K?
?V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@6K
V'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@6K
?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@6K
V'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@6K
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@6K
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?'6K
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@6K?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@6K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@6K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

±ƒYR.±

½Äùj I—ùÇù©ù¡•H IOÕÄùdG ›ùc™ùùe ›ùùˆù gG
Èa ¿Ç¾L Iƒah ‡Ç‘¡ a ªbh ŸY ¢•eCG
Ègh IOƒÇ©dG ‰¸NO ƒe—©H ÂeCG ¿£H
—ù¡Ÿb ÉQƒùŽùdG ™ù„ù»ùaÄùf 6 ½Äùùj ¹ùùeƒùùM
ÀCG ™ùÇùZ ,‡ùÇù‘ù¡ŸdG ƒùÁùˆùÇù©ù¡Vh ‡ù„ùbG™ùe
—dGÄdG ºGÄbCG …¡•M ÈFƒ¡ŸNCÕG …Ç„£dG
IOƒÇ©dG ƒÁJQOƒ¬e ŸY ’dCG ''‡¡TƒµY.À''
¿ùe ŠOƒùY ŒÇùM ,ÈùdGÄù»ùdG ½ÄùùÇù dG Èùùa
ȸFƒ©dG ƒÁˆÇH Èa ‰‹µeh ‰JCG ŒÇM

¢Sƒ„©¸H É—Ç¡S

½ƒÁJÕG ¢Ÿ¯b Èa ‡Çf—©»dG ÃǻdG ‡¡•¡SDÄe
,Ãǻ¸d ‡j™FG›ŽdG Šƒùe—ù”ùd ÂùLƒùÇùˆùMG
½ƒeCG ÀľWGÄe ™Á»ŽJ ™NBG …fƒL ¿e
ŸY ƒLƒŽˆMG ''†Äj ¿H É—Ç¡S'' ‡j—¸H
.‡ÇdƒÇ”dƒH ƒgį¡Uh ȈdG ™ÇJGįdG
‡jOƒf.†

ÀG›Ç¸¬H ¢SG—¾e ™Çe °ÇbÄJ
GQG™b ÀG›Ç¸Z ÈdGh ¢•eCG ½Äj Q—¡UCG
¿ùY ¢SG—ù¾ùe ‡ùj—ù¸ùH ¢•ÇùùFQ °ùùÇù bÄùùˆù H
½ƒb ȈdG IQƒj›dG ™KEG ŸY ¶dPh ÂeƒÁe
¿ùe ƒùÁù¾ùY ¢ ”ù»ù J ƒùùeh G™ùùNDÄù e ƒùùÁù H
¿ùe ‡ù²ù‹ùdG …‘ù¡•H ¢ ©ùù„ù dG ‡ùù„ù dƒùù£ù e
†.†
.™Ç»dG

Èa Ãǻ¸d ‡j™FG›ŽdG ‡¡•¡SDÄe ŠCG—H
ŠGAG™ùLEG ¢•eCG ½Äùj ¢Sƒù„ù©ù ¸ù H É—ùùÇù ¡S
ŠGQhQƒù²ùdG ‡ù€ù„ù©ùJ ‡ù¡•¡SDÄùe ‡ù»ùcƒùù‘ù e
‡Ç¯¸N ŸY ‡Çf—©»dG ÃǻdG ³jÄ¡•Jh
Oh›ˆJ Ègh ¢•„¸J ‡dƒM Èa ƒÁ£„¡V
«h™¡že ™ÇZ ¤HQ ³j™W ¿Y ÃǻdƒH
‡ù‘ùdƒù¡ŸdG ÃùÇù»ùdƒùH ¿ùjÄùù»ù ˆù dG ‡ùùµù „ù ¡žH
‡ù£ù‘ùe iÄùˆù¡•e Åù¸ùY ¶dPh ,†™ùù¡ž¸ùùd
‡ù©ùbGÄùdG ‡ùfÄù”ù¡•dG ¿ùÇù©ùd'' ÃùÇù»ùdG ªùaO
¼J ŒÇM ,''†Äj ¿H ȸY É—Ç¡S'' ‡j—¸„H
Èa ,ÈfG—Çe ³Ç²‘J ™„Y ¶dP ±ƒ¡žˆcG
‡ùù¡•¡SDÄù »ù dG ¿ùùe Q—ùù ¡Ÿe Åùù ¯ù ùf ¿ùù Çù ùM
½—Y G—cDÄe ,ŠGAƒYOEÕG Øg ‡»Áˆ»dG

¢•¸ùŽùe i—ùd ½ƒù©ùdG …Fƒù¾ù dG °ùù¡žc
ºhCG ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' `d Àƒ¡•»¸J Aƒ¡ b
ƒÁJƒ¡•¡SDÄeh Àƒ¡•»¸J ÀÄŽ¡S ÀCG ¢•eCG
‡¾jƒ©eh IQƒjR ¹‘e Àĵˆ¡S ‡ÇHƒ²©dG
™ù»ùMCÕG …Çù¸ù¡Ÿ¸ùd ªùHƒùJ —ùùah À—ùùd ¿ùùe
‡e™„»dG ŠƒÇbƒ¯JÕG QƒWEG Èa Èdh—dG
‡Çdh—dG ‡»¦¾»dG Øgh ™FG›ŽdG ¿ÇH
¿ùe —ùaÄùdG ÀÄùµùˆùjh ,‡ùÇùeÄùµù‘ùdG ™ùùÇù Z
G˜g ,‡j™¡•jÄ¡S ‡Ç¡•¾L ¿e ¿jÄ¡ Y
¸»Y •eƒf™H Èdh—dG —aÄdG CG—H —bh
‡ùùÇù H™ùùˆù dG IOƒùù YEG ‡ùù ¡•¡SDÄù ù»ù ùd IQƒùù j›ùù H
¿ùcƒùeCG ‡ù¾ùjƒù©ù»ùH ƒùÁù©ù„ùˆùÇùd ,Àƒù¡•»ùù¸ù ˆù H
Šƒùù¡•¡SDÄù »ù H ™ùù¦ù ¾ù dG ‰‘ùùJ ›ùùŽù ù‘ù ùdG
…¡•Mh ,Èùù¾ù WÄùùdG ·Q—ùùdGh ‡ùùW™ùù ¡ždG
ɘùùdG ¢•¸ùùŽù »ù dG i—ùùd ½ƒùù©ù dG …Fƒùù¾ù ùdG
„ˆµ»H ™»MCÕG …Ǹ¡ŸdG G—aÄe ¹„²ˆ¡SG
¿Y Âǯ”J ƒe ƒÁd ¢•Çd ™FG›ŽdG ÀCG
,‡ÇHƒ²©dG Šƒ¡•¡SDÄ»dƒH ‡eƒbEÕG ±h™X
ÂÇfƒ©j ɘdG —ÇMÄdG ¹µ¡ž»dG ÀCG G—cDÄe
ɘdG Ägh ¨ƒ¦ˆcÕG ¹µ¡že Äg AÕ›¾dG
iÄùˆù¡•»ùùdG Åùù¸ù Y IQGRÄùùdG Âùùd ‰Žùùe™ùùH
‡ù¡•¡SDÄùe ƒùÁù¾ùe ªùjQƒù¡že I—ùY ÈùFÕÄùdG
™ùj™ù¡S °ùdCG ‡ù©ù¡•H Àƒù¡•»ù¸ùˆù H I—ùùj—ùùL
™ùùj™ùù¡S 300h ‡ùùÇù ¾ù ¬ù »ù ùH ™ùù j™ùù ¡S 500h
Èùùˆù dG Šƒùù¡•¡SDÄù »ù dG Èùùgh ŠGh›ùù¬ù ùdƒùù H
.2009 ‡jƒÁf ¹„b ¼¸ˆ¡•ˆ¡S
ÉQGÄÁ¸H.À

07

¤`¡SÄ``dG

ø 1846 O—©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 28 `d ³aGÄÙG

ÈbGÄ¡•dƒH ÓCƒe ÛEG ƒ¡S™Y ºÄ‘j
q Qh™e •OƒM
70 ™»©dG ¿e -¸„j ¢Ÿ”¡T Ȳd ½™¡Ÿ¾ÙG ¢•Ç»ØG
''406 ÄŽÇH'' «Äf ¿e IQƒÇ¡S ½G—£¡UG —©H ¯ˆM ƒeƒY
¿ù»ù¡V ‰fƒùc ¿ùj™ùaƒù¡•ÙG ¹ù²ù¾ùd ‡ù¸ùaƒù‘ùH Âù¸ùq²ùoJ ‰fƒùc
ÈbGÄ¡•dG ‡j—¸H ¤HG™dG ³j™£dG ŸY ¢S™Y …cÄe
i—d ƒeƒY AƒÇˆ¡SG •Oƒ×G ·™J —bh .†GÄL É—¸„H
¼g—¾Y “™¯dG ¼Ç¡SG™e ‰dÄq Ð ¿j˜dG ¢S™©dG ܃gCG
.¢Ÿ”¡ždG Iƒah —©H À›‘¸d ¼Ç¡SG™e ÛEG
惻Ǹ¡S .½ ø

Àh™¯©dƒH Qƒ£b •OƒM Ô †ƒ¡T ¹ˆ²e
,™»©dG ¿e ¿j™¡ž©dG Ô (ºîH.†) ÅY—j †ƒ¡T ÔÄJ
‡»¡Uƒ©dG ™FG›ÖG ¿e ½Oƒb Qƒ£b Qh™e •OƒM Ô
‡ù©ùHG™ùdG ‡ùYƒù¡•dG Ô ªùbh •Oƒ×G .Àh™ùù¯ù ©ù dG Ã΃ùùH
.Aƒ¡•e
½—²ˆd „ˆ¾j Ú ‡Ç‘¡ dG ÀEG ÀÄdIJj ÀƒÇY OÄÁ¡T
Èù‘ùH QOƒù²ùdG —ù„ùY Èù¯ù¡SÄùùj ‡ùùYQ›ùùe —ùù¾ù Y Qƒùù£ù ²ù dG
ƒ»¾ÇH ÂÇfPCG Ô RƒÁÖ ŠƒYƒ»¡S ª¡ j Àƒc PEG ,¢žjhQO
,‡ùj—ùj—×G ‡ù¾ùµù¡•dG ¤ùN ÂùHƒù‘ù¡UCG ¿ùe ‡ùKîùK ªù£ù b
.QįdG ŸY ÔÄJ ‡Ç‘¡ dG

‡¯¸ÖG ‡jÕh ÛEG ‡„bG™e ‡¾Ö —aÄJ ‡ÇHëdG IQGRh
.¼Çˆ¾¡S ñjîe 10 `H IQ—²ÙGh
™ ™j—e ¤ÇÞ ¿e QOƒ¡Ÿe ŠOƒaCG ,¶dP ªe IGRGÄeh
ƒÁeƒÁe ‰ÁfCG ‡jQGRÄdG ‡¾Ž¸dG ÀCG ‡¯¸ÖƒH ‡ÇHëdG ‡j
‰eƒùùb ÀCG —ùù©ù H ,‡ùùeƒùùJ ‡ùùj™ùù¡S Ô ¥Qƒùù¯ù dG «Äùù„ù ¡SCÕG
Ȉ¾¡S òH 惋dGh ºhCÕG •ƒeOEÕG Šƒ¯¸e Ô ³Ç²‘ˆdƒH
Øùg ŠQƒù¡TCGh ,‡ùùjÕÄùùdG iÄùùˆù ¡•e Åùù¸ù Y 2003h 2002
ò²Hƒ¡S ’dƒ¡Ÿe Aƒ¡SDhQ ¥QÄJ ºƒ»ˆMG ÛEG QOƒ¡ŸÙG
‡dƒMEG ‡ÇfƒµeEG ƒfQOƒ¡Ÿe °”J Ú ‰bh Ô ,‡Ç¸»©dG Ô
¹¡Ÿ¯dG —©H ,‡dG—©dG ŸY Šƒ¯¸ÙG Øg ¿e O—Y
¿e I—aÄÙG ‡¾Ž¸dG ÂÇdEG ‰¸¡q UÄJ ƒ»Ça ÈFƒÁf ¹µ¡žH
.''—jRÄH ¿H ™µH ÄHCG'' IQGRh ¹„b
– .Úƒ¡S ¿H ø

‡Yƒ¡•dG Oh—M Ô ¢•eCG Aƒ¡•e ªbh Qh™e •OƒM iqOGC
¢Ÿ”¡T Iƒah ÛEG Aƒ¡•e ‡²ÇbO ò¡•»Nh ‡¡•»Nh ‡©Hƒ¡•dG
QÄ‘Ì •Oƒ×G ªbh .‡jÄÁdG ºÄÁÝ ‡¾¡S 40 ÜGÄM -¸„j
Èù¾ùH ÈùM Åù»ù¡•ÙG ÀƒùµÙƒùH 4 ¼ùùbQ Èùù¾ù WÄùùdG ³ùùj™ùù£ù dG
¿e ‡ù¾ùMƒù¡žH ÂùeG—ù£ù¡UG ™ùKGE ªùa—ùeÄùH ‡ùj—ù¸ù„ùH ÈçƒùZR
—bh ,ÀƒµÙG ò©H ÂY™¡Ÿe ÛEG iOq GC ƒe ,ÂH ¹Ç²‹dG «Ä¾dG
ÛEG ‡ùÇù‘ù¡ dG ¹ù²ù¾ùd ‡ùÇùf—ÙG ‡ùjƒù»×G ’ùdƒùù¡Ÿe ‰¸ùùqN—ùùJ
.ªa—eÄ„H Šƒe—ØG IO—©ˆÙG IOƒÇ©dG

,¶dP ÀCƒù¡žH ‡ùeÄù¸ù©ùe ‡ùjCG †™ù¡•ˆùùJ
ƒùùÁù fCG ‡ùùÇù ¾ù eCÕG ’ùùdƒùù¡ŸÙG Š—ùùcCGh
‡ù¾ùŽù ¸ù dG ™ùùeGhCG ˜ùùÇù ¯ù ¾ù ˆù d I—ùù¾Ý
‡ùù ùÇù ù ¡ b ÀCG Š—ùù ùcCGh ,‡ùù ùÇù ù FÕÄùù ù dG
ªùùe Èùù g ò„ùù ¡Vƒùù ¬ù ùdG ò¾ùù WGÄÙG
ÀÄù¸ù¡ ¯ùj ¼ùÁùfCG Gh—ùcCGh ,‡ùjƒù¡UÄùùdG
•—ùù M GPEG ÕEG ¢Vhƒùù ¯ù ùˆù ùdG Qƒùù Çù ùN
‡j—¸„H ‡Ç¸ôG Šƒ£¸¡•dG .¢•µ©dG
G˜g ’¡•e ŸY ‡»»¡Ÿe ¢•Ç»ØG
Aƒùù¾ù H IOƒùù YEGh ,ÉÄùù ¡VÄùù ¯ù ùdG È×G
ŒÇùM Âù¸Þ ‡ùÇùYƒù»ùˆùLG Šƒù¾ù µù ¡S
‡Çf—ÙG Œj—Ð QƒWEG Ô ¹N—j
.ÈFGÄ¡ž©dG Aƒ¾„dG ‡dGREGh
G˜ùùg ¿ùùe ‡ùù¸ù FƒùùY 22 ÀCG ™ùùc˜ùùj
ƒùùÁù Jƒùù¾ù µù ¡S ÛEG ‰¸ùù MQ —ùù b È×G
Åù²ù„ù jh ,¢•eCG ºhCG ‡ùùÇù Yƒùù»ù ˆù LÕG
¿e ‡²£¾ÙG ª„£j Q˜×Gh Ah—ÁdG
.¢•eCG ½Äj ƒÁd ƒ¾ˆ¾jƒ©e ºîN

.—©H ’ˆ¯J
¿e ‰HëbEG ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG''
‡ùdƒùM ƒù¾ùd Gh—ùcCG ¿ùj˜ùdG ò„ù¡Vƒù¬ùdG
ºRƒù¾ùe Ô ƒùÁùfÄù¡žÇù©ùj Èùˆù dG ê¬ùùdG
G˜Ád ,¹bCÕG ŸY ŠîFƒY 3 ¼¡ J
‡²¡T ŸY ºÄ¡Ÿ×G ÀÄ¡ a™j ¼Áa
IƒùYG™Ì ÀÄù„ùdƒù£ùjh ¤ù²ùa I—ùMGh
,‡ù¸ùFƒùY ¹ùc OG™ùaCG O—ùYh ‡ùÇù ©ù ¡Vh
ƒùù ùgOG™ùù ùaCG Šîùù ùFƒùù ùY ·ƒùù ù¾ù ù Áù ù ùa
º›¾e ¹NGO Àľ£²jh ÀÄLh›ˆe
¼ùùÁù JQOƒùù¬ù e ½—ùùY Gh—ùùcCGh ,—ùùMGh
¿ùe ¶dP ¼ùÁù¯ù¸ùc ƒù»ùÁùe ¼ùÁùdRƒùù¾Ù
AG™LEG ÉCÕ Àh—©ˆ¡•e ¼gh ,¿»K
¼ùÁù fCG ÀÄùùdÄùù²ù j ƒùù»ù ¸ù ‹ù e ,¼ùùg—ùù¡V
,‡ùù eRCîù ùd îùù M QGÄ×G Àhéˆùù ©ù ù j
…©ù¡ždG ™ùgƒù¦ùe ªùÇù»ùL ÀÄùˆù²çh
—×h ,¼ùù Á׃ùù ¡ŸÌ ™ùù ¡ J Èùù ˆù ù dG
°ùÇùbÄùJ ‡ùÇù¸ù»ùY ‰dGRÕ ‡ù¦ù ‘ù ¸ù dG
Úh ,‡ùù jQƒùù L ò„ùù Zƒùù ¡žÙG ¢ ©ùù H

—»MCG .Q ø

‡©eƒÖG ÀIJ¸¬j ¢SGO™eÄ„H ½Ä¸©dG ‡Ç¸c ‡„¸W

惾©d ȸY ø

– .Úƒ¡S ¿H ø

Àƒ¡ eQ ‰jBG ø

܃ÙGh ÉQGOEÕGh ÉÄHëdG ñÇ¡•ˆdG …¡Uƒ¾e ¹»¡žJ

‡Ç¸ÇgCƒˆdG Šƒfƒ‘ˆeÕG Ô ·Qƒ¡že 11103
‰ÁˆfG ƒ»Ça ,ŠƒjÄfƒ‹dG É™j—Ì ‡¡UƒØG
ÈFG—ùˆùHEÕG òjÄùˆù¡•ÙƒùH ‡ù¡UƒØG ‡ùÇù¸ù»ù©ùdG
ºhCÕ i™Î ȈdG ‡Ç¸»©dG ØÁd ,¤¡SĈÙGh
.I—j—ÖG ŠƒMî¡UEÕG ¹X Ô I™e
—²a ,QG™MCÕG ¿j—¡Ÿˆ²ÙG ‡²Hƒ¡•e ƒeCG
‰Ý™H ƒ»Ça ,‡ÇHƒˆµdG ŠGQƒ„ˆNEÕG ‰qÒ
,é»ùaÄùf 20 ½Äùj ,‡ùjÄùù¯ù ¡ždG ŠGQƒùù„ù ˆù NEÕG
ÈùHƒùˆùµùdG Ô ’ùLƒùf 511 ¢•aƒù¾ùˆùÇù¡S ŒÇùùM
iĈ¡•ÙG ŸY òYRÄe …¡Ÿ¾e 100 ŸY
.ȾWÄdG

I—ùù ùYƒùù ù¡•Ù Pƒùù ù²ù ù fEÕG ½ƒùù ù ¦ù ù ù¾ù ù ùH
¿e IQ™Þ ‡¡ j™Y Ôh .ò„¡SG™dG
¼Ç¦¾ˆdG ’¸j ,‡„¸£dG ‡Ç²Ç¡•¾J ¹„b
¢ ©H ‡Ç¡ b ‡¡žbƒ¾e IQh™¡V ŸY
‡©eƒL •QƒN ¿e òeOƒ²dG ‡„¸£dG
Šƒ²Hƒ¡•ÙG RƒÇˆLG ÀhO ¢SGO™eÄH
‡ù²ùHƒù¡S ‡ùù„ù ¸ù £ù dG ƒùùgéˆùùYG ŒÇùùM
,¼ùùÁù Hƒùù¡•M Åùù¸ù Y ‰céa Iñ£ùùN

ÀÄŽˆ‘j É™»©e ‡©eƒL ‡„¸Wh ..

,3676 ¼bQ ¹»‘j GQG™b ‡¯¸ÖG ÜGh G™NDÄe Q—¡UCG
È„©¡ždG ¢•¸óG ¢•ÇF™d ÈFƒÁ¾dG °ÇbĈdƒH È¡ ²j
IOƒ»¸d ƒ²Ç„£J ,''¢ Ç„d ,CG'' ’„‘H È¡SƒM ‡j—¸„d É—¸„dG
¿H ,«'' …”ˆ¾ÙƒH ¡ jÄ©Jh ,É—¸„dG ÀÄfƒ²dG ¿e 33
.''É—Ç¡S
‡j—¸„¸d ³Hƒ¡•dG ''ñÙG'' ‡fGOEG —©H QG™²dG G˜g ÈJCƒjh
Aƒù¡ b ¢•¸Ý ±™ùW ¿ùe ˜ùùaƒùùf ñZ ƒùù¡•„ùùM òeƒùù©ù H
,’„‘H È¡SƒM °¸Ì ±™©j ƒ»Ça ,™Á¡TCG ¹„b ‡¯¸ÖG
—j—„Jh ñÇ¡•ˆdG AÄ¡•H ³¸©ˆJ ƒ»ÁJ Âd ‰ÁLh ŒÇM
¢•¸óG Aƒ¡ YCG ÈbƒH Oƒ¯ˆ¡SG ‰bh Ô ,½ƒ©dG ºƒÙG
.IAGédG ¿e É—¸„dG È„©¡ždG
ÀCG ´ÄKÄe Q—¡Ÿe ¿e ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' ‰»¸Y —bh
¹Lƒ©dG …j™²dG Ô ¼ÁLƒeOEG ¼ˆÇ¡S Aƒ¡ YCÕG AÕDÄg
¢•¸óG ¹Çµ¡žJ ƒg—©H Oƒ©Çd ,‡¯¸ÖG ÜGh ¿e QG™²H
.‡eOƒ²dG ½ƒjCÕG ºîN ’„‘H È¡Sƒ× É—¸„dG È„©¡ždG

’„‘H È¡SƒM ''ñe'' °bÄj ‡¯¸ÖG ÜGh

…¬¡T •G—MCG ¢•eCG ‡¸Çd ‰¸Ž¡S
Èb™¡ždG †Ä¾ÖG Ô ÀƒWÄH È‘H
ÀCG —ù©ùH ‡ùfƒùÇù¸ùe ¢•Çù»ù N ‡ùùj—ùù¸ù „ù d
³Ç„£J È×G ¿e ‡¸FƒY 58 ‰¡ aQ
AîùùNEƒù H Šƒùù£ù ¸ù ¡•dG Šƒùù»ù Çù ù¸ù ù©ù ùJ
Šƒ¾µù¡S ÛEG ƒùÁù¸ùÇùM™ùJh ƒùÁùˆùfƒùµù¡S
ÈùˆùdG Šƒù¡Vhƒù¯ÙG ¼ùùZQ ,I—ùùj—ùùL
¿ùeCÕG ’ùdƒù¡Ÿe ƒùùÁù ©ù e ƒùùÁù J™ùù¡TƒùùH
•h—ùù ùM ÛEG iOCG ƒùù ùe ,Èùù ù¾ù ù WÄùù ùdG
,¿eCÕG ŠGÄb òHh ƒÁ¾ÇH Šƒ¡Thƒ¾e
Øùù g OG™ùù aCG ³ùù ù¡TQ —ùù ù©ù ù H G˜ùù ùgh
±™ùù ù W ¿ùù ù e Qƒùù ù Ž×ƒùù ù H IñNCÕG
¹Hƒ²ÙƒH ‰¸»©ùˆù¡SGh ,ò„ùZƒù¡žÙG
‡ù¸ù Çù ¡•ÙG ¹ùùHƒùù¾ù ²ù dG ¿ùùeCÕG ŠGÄùùb
‡jƒZ ÛEG ¼Á²j™¯J ¹LCG ¿e «Äe—¸d
Ú ƒ»Ça ,¹Ç¸dG ¿e I™NCƒˆe ‡Yƒ¡S
Õh “GhQCÕG Ô Õ ™Fƒ¡•N ¹Ž¡•J
•ƒLR ñ¡•µJ G—Y Šƒµ¸ˆ»ÙG Ô
Ú ÈˆdGh Šƒe—ØG IO—©ˆe IOƒÇ©dG

ºÄN—dG ¿e I˜Jƒ¡SCÕG GÄ©¾e

‡ù©ù LG™ùùe IQGOEÕG Åùù¸ù Y ܃ùùˆù dƒùùHh
‡ÁL ¿e ÀCƒ¡ždG G˜g Ô ƒÁJƒHƒ¡•M
‡¸¡UGÄe ‡Ç²Ç¡•¾ˆdG ÀƒÇH —cCG i™NCG
IQGOEG ŸY ¤¬¡ ¸d ‡„¸£dG †G™¡VEG
ÈùˆùdG …dƒù£ÙG ‡ùÇù „ù ¸ù Jh ‡ùù©ù eƒÖG
…Žjh ‡ÇY™¡T ÀÄŽˆôG ƒg鈩j
.ƒg˜Ç¯¾J

‡ùù ²ù ùHƒùù ¡•e Ô ’ùù ù¡Tëe 11103 ·Qƒùù ù¡T
…¡Uƒ¾e °¸ˆõ ‡Ç¸ùÇùgCƒùˆùdG Šƒùfƒù‘ùˆùeÕG
™ù‘ù H ܃ÙGh ÉQGOEÕGh ÉÄùùHëdG ñÇùù¡•ˆùùdG
1000 Åù¸ùY ÀÄù¡•aƒù¾ùˆùj Èù¡VƒÙG «Äù„ù ¡SCÕG
3309h ÈùùFG—ùùˆù HEÕG ¼ùùÇù ¸ù ©ù ùˆù ùdG Ô …¡Ÿ¾ùù e
Ô …¡Ÿ¾ùe 250 Åù¸ù Y ¢•aƒùù¾ù ˆù ¸ù d ’ùù¡Tëe
120`d ’¡Tëe 925 G˜ch ¤¡SĈÙG ¼Ç¸©ˆdG
ƒ»FGOh ,ŠƒjÄfƒ‹dG É™j—e I—Fƒ¯d …¡Ÿ¾e
™ùj—ùe ¿ùe Iƒù²ùˆù ¡•ÙG ŠƒùùeÄùù¸ù ©ÙG …¡•M
™ùÁù¡ždG ¿ùe 21 ½Äùùj O—q ù M —ùù²ù a ,—ùùÁù ©ÙG
‡ùjÄù¯ù¡ždG ŠGQƒù„ù ˆù NEîù d —ùùYÄùù»ù c ÉQƒÖG

¼ÁYƒ¡VhCG ÉO™J ŸY ƒLƒŽˆMEG
•™N ,‡ÇLÄZG—Ç„dGh ‡ùÇùYƒù»ùˆùLÕG
¿Y É™»©ùe OÄùdÄùe ‡ù©ùeƒùL ‡ù„ù¸ùW
½ƒeCG ƒ©»Î ¢•eCG GÄ»¦fh ¼Áˆ»¡U
Ihƒ¾¡•‘H ‡ùj›ùc™ÙG ‡ù„ùˆùµÙG ™ù²ùe
òdhDÄù¡•ÙG Aƒùah ½—ù©ùH —ùùj—ùù¾ù ˆù ¸ù d
¿e ñ‹µdG ¢UÄ¡Ÿ”H ¼ÁJƒeG›ˆdƒH
˜¾e ‡²dƒ©dGh ‡Mh™£ÙG ¹cƒ¡žÙG
‡„¸£dG ‡¾Ö ÀƒÇH ,‡Ç¡VƒÙG ‡¾¡•dG
''ÈùeÄùÇùdG ´h™ù¡ždG'' ‰»ù¸ù ¡•J ɘùùdG
QÄùg—ùJ ¿ùùY •—Ð ,Âùù¾ù e ‡ùù”ù ¡•f
Èù©ùeƒÖG ½™×ƒùH Èù¾ùeCÕG ªù¡VÄùùdG
“™W ƒ»c ,…fƒLCÕG †™¡•J …„¡•H
ɘdG È©eƒÖG ¹²¾dG ºƒµ¡TEG ƒ¡ jCG
‡ùù ¡Uƒùù N ,Gñ„ùù c ƒùù H˜ùù H˜ùù J ±™ùù ùY

IQGRh ¿e I—aÄe ‡¾Ö ¢•eCG ºhCG Aƒ¡•e ‰¸¡Uh
ò¡žˆ¯e ‡KîK ¿e ‡fĵe ,‡¯¸ÖG ‡jÕh ÛEG ‡ÇHëdG
‰»ùù¸ù ùY —ùù bh ,܃ÙG ñÇùù ¡•ˆùù dG Ô ò¡Ÿˆß òeƒùù Y
‡ù¾ùŽù¸ùdG ÀCG ‡ùÇùHëdG ‡ùj™ùj—ùe ¿ùe ''ÈùeÄùùÇù dG ´h™ùù¡ždG''
ŠG›ùÇùÁùŽùˆùdG ‡ùÇùYÄùf ‡ùù„ù bG™ùùe Ô ƒùùÁù ˆù »ù Áù e ›ùùqcë¡S
‡jÄHëdG Šƒ¡•¡SDÄÙG ƒÁ¾e ŠOƒ¯ˆ¡SG ȈdG ‡Ç¡SQ—ÙG
6000 °¸e ÀCG ƒÁ¡•¯f QOƒ¡ŸÙG ‰aƒ¡VCGh ,‡jÕÄdƒH
,ƒÁÇa ³²‘Ç¡S ȈdG ¥ƒ²¾dG R™HCG i—MEG ÀĵǡS ‡dhƒW
‡YRÄÙG ŠÕhƒ£dG ÀCG QOƒ¡ŸÙG Øg Š—qcCG ÀCG —©H
AGQ—e ¢ aQ ƒ»Ça ,¤²a ‡dhƒW 700 ƒÁ¾e ‰»u¸¡o S
½—ù©ùd ŠÕhƒù£ùdG ÈùbƒùH ¼ùt¸ù¡n •ùnJ Šƒùù¡•¡SDÄÙG ¿ùùe O—ùùY

ò¾KG “™Lh ¢Ÿ”¡T ¹ˆ²e —©H
ñ£N Qh™e •OƒM Ô ¿j™NBG

¢•Ç»ØƒH ÀƒWÄH ÈM Ô ¿eCÕG ªe Šƒcƒ„ˆ¡TGh …¬¡T ºƒ»YCG

—ùù¡TGQ É›ùùÇù Jh ‰ÇùùeOƒùùJ ¥Äùù£ù N
ÀƒùÇù„ùdG éY ƒùù»ù c ,I—ùùN ¿ùùH «GQPh
¿ùùe ‡ùù„ù ¸ù £ù dG AƒùùÇù ˆù ¡SG ¿ùùY ƒùù¡ jCG
Âùù ¾ù ùe æƒùù ©ù ùJ ɘùù dG ¨ƒùù ¦ù ùˆù ù cÕG
¢Ÿ²f …„¡•H ‡©eƒÖƒH Šƒ„dƒ£dG
ŠƒLQ—e ¿e ‡ÇLÄZG—Ç„dG ¹cƒÇÁdG
,‡ùÇù²ùÇù„ù£ù ˆù dG ¢ShQ—ùù¸ù d ŠƒùùYƒùùbh
RƒâEG ºƒ¬¡TCG ™NCƒJ …„¡•H ¶dPh
Ihƒ¾¡•‘H I—j—ÖG ¹cƒÇÁdG ¢ ©H
ƒÁHGÄHCG ’ˆ¯J ÀCG GQ™²e Àƒc ȈdGh
.È¡VƒÙG ™HĈcCG ª¸£e
Gh—ùYh É™ù»ù©ùe ‡ù©ùeƒùL ‡ù„ù¸ù W
QÄùeCÕG Aƒù²ùH ºƒùM Ô —ùÇù ©ù ¡ŸˆùùdƒùùH
Gh—ù¡Tƒùùfh ,܃×G ƒùùÁù ©ù ¡Vh Åùù¸ù Y
¿ùe ¹ùN—ùˆùdG ‡ùÇù¸ôG Šƒùù£ù ¸ù ¡•dG
‡Mh™£ÙG ¹cƒ¡žÙG AGĈMG ¹LCG
Ô Àĵj ¿d ´Õ›fG ÉCG •h—M ¹„b
.‡„¸£dG ‡‘¸¡Ÿe

˜aƒf ñZ ƒ¡•„M òˆ¾¡•H ˆfGOEG —©H

—©H ‡¯¸ÖG ‡jÕÄH ‡¾Ž¸dG ¹»Y ÈJCƒ`jh .ƒÁˆÇMî¡U
¿ùH ™ùµùHÄùHCƒùH ‡ùÇùHëdG ™ùjRh ¹ù„ùb ¿ùe ˜ù”ùqˆÙG QG™ùù²ù dG
‡ÇHëdG ‡¾Ö ¿Y ò¸‹»Ì G™NDÄe ÂFƒ²d Ô ''—jRÄH
‡¾Ö òÇ©ˆH ™eCG ŒÇM ,ÈFÕÄdG È„©¡ždG ¢•¸óƒH
›ùÇùÁùŽùˆù dG ‡ùù„ù bG™Ù òeƒùùY ò¡žˆùù¯ù e ¿ùùe ‡ùùfÄùùµù ˆù e
¢•eCG ºhCG Aƒ¡•e ¿Çq Y ,™NBG —Ç©¡U ŸYh .È¡SQ—ÙG
Šƒùe—ØG ñÇù¡•ˆùd îùµùÇù g ‡ùù¯ù ¸ÖƒùùH ‡ùùÇù HëdG ™ùùj—ùùe
ÈFÕÄdG OƒÐÕG ¿e ¹c q¼¡V «ƒ»ˆLG —©H ,‡ÇYƒ»ˆLÕG
‡ÇHëdG «ƒ£²d ‡¡•¡SDÄÙG ‡Hƒ²fh òj™FG›ÖG ºƒ»©¸d
,‡ÇYƒ»ˆLÕG Šƒe—”¸d ‡ÇFÕÄdG ‡¾Ž¸dG ÛEG ‡aƒ¡VEG
,2002 ‡¾¡S ˜¾e I—q»óG ºGÄeCÕG ¿Y •G™aEÕG ±—ÁH
,‡ùùÇù HëdG «ƒùù£ù b ƒùùÁù a™ùùY Èùùˆù dG ŠƒùùYG™ùù¡ŸdG …„ùù ¡•H

¹ÇMëdG ‰¡ aQ ‡¸FƒY 58

`g ¹¡ŸÇa ø

ªa—eÄ„H Qh™e •OƒM Ô ¢Ÿ”¡T Iƒah

$

܃ÙG ñÇ¡•ˆdG Ô ò¡Ÿˆß òeƒY ò¡žˆ¯e ¿e ‡fĵe

•OGÄMh •G—MCG
‡ÇfÄ„Á¡ždG ‡Çdƒ»cEÕ ‡eƒ©dG ‡„bG™ÙG ŸY AG—ˆYEG
‡ùÇùdƒù»ùcEîùd ‡ùeƒù©ù dG ‡ùù„ù bG™ÙG ¢•eCG ºhCG ‰¡Vq™ù ©ù J
—ùMCG ¿ùe AG—ùùˆù YÕ (· .†) ‡ùùÇù fÄùù„ù Áù ¡ždƒùùH I—ùùj—ÖG
‡ù©ù HG™ùùdG ‡ùù¾ù ¡•dG °ùù¡U ¿ùùe ¿ùùjOh™ùù£ÙG ˜ùùÇù eîùùˆù dG
ÀCG ''´h™ùù¡ždG'' `d ÀƒùùÇù Y OÄùùÁù ¡T ™ùùcP —ùùbh .¤ùù¡SÄùùˆù ùe
QƒÁ¾ùdG °ù¡Ÿˆù¾ùe —ù©ùH ‡ùÇùdƒù»ùcEÕG ÛEG ™ù¡ M É—ùˆù©ÙG
ÀCG ¹„b I˜Jƒ¡SCÕG ¼ˆ¡žH GÄeƒbh ÂFîeR ¿e ‡©HQCG ‡²aQ
ƒ»c ,ƒÁǸY É—ˆ©jh ‡©HG™dG ‡Yƒ¡•dG Oh—M Ô ™¡ ‘j
ƒLƒŽˆMG ½Äj °¡Ÿf ‡¡SGQ—dG ¿Y I˜Jƒ¡SCÕG °bÄJ
ŒÇM ,¼ÁˆÇdƒ»cEG OÄ¡•J ‰JƒH ȈdG ¿eCGîdG ‡dƒM ŸY
¹„b ¿e AG—ˆYîd ¼Ád ‡¸ÇeR ¢Vq™©J ŸY ¢ ç Ú
‰bh Ô ,‡Çdƒ»cEÕG ½™M ¹NGO ½ƒjCG 10 ¿e ícCG ˜Ç»¸J
¿j˜dG ˜ÇeîˆdG AƒÇdhCG ŸY Iñ„c ‡ÇdhDÄ¡•ÙG Ų„J
¿Y ¿j—Ç©H ,I˜Jƒ¡SCÕG ¢ ©H Šƒ‘j™¡ŸJ …¡•Mh ,GÄJƒH
Ô G™¡žˆ¾e ’„¡UCG ƒe ¼ZQ ò¡SQ—»ˆÙG ¼ÁFƒ¾HCG ‡©Hƒˆe
ºhƒù¾ùJ Åù¸ùY òjÄùfƒù‹ùdG ºƒù„ùbEG ¢UÄù¡Ÿ”ùH ‡ùÇùfÄù„ùÁù ¡ždG
‡ùùdƒùùM Ô ¢SQ—ùùdG ºÄùù¡Ÿa ÛEG ºÄùù N—ùù dGh ŠGQ—õG
.™µ¡S

ø ½2006 é»aÄf 20 ò¾KEÕG ø

ŠG™ùù ¡žY ¢•eCG “ƒùù „ù ù¡U •ùù ˆù ùMEG
…c™ÙƒH ½Ä¸©dG ‡Ç¸c ¿e ‡„¸£dG
,¢SGO™ùù eÄùù H ‡ùù ©ù ùeƒÖ Èùù HÄùù ¾ÖG
¹ùù N—ÙG ³ùù ¸ù ùZ Åùù ¸ù ù Y GÄùù ùe—ùù ùbCG
¹cƒù¡žÙG Åù¸ùY ,‡ùÇù¸ùµù¸ùd Èù¡•ÇùF™ùdG
’ùùdCG —ùù²ù dh .ƒùùÁù fÄùùÁù ùLGÄùù j Èùù ˆù ùdG
Pƒùù”ù JG Ih™ùù¡V Åùù¸ù Y ÀÄùùŽù ùˆôG
—¡Ÿb ,‡„¸£dG I—Fƒ¯d ŠGAG™LEÕG
‡ùùÇù ¡SGQ—ùùdG ‡ùù¾ù ¡•dG Ô ¼ùù Áù ùMƒâEG
Ô ¼Á„¡•M Š™e ȈdGh ‡e™¡Ÿ¾ÙG
†G™ùù¡VEG …„ùù¡•H ,‡ùù€ù ùÇù ù¡S ±h™ùù X
Ô ÀÄŽˆôG ª¾e —bh ,I˜Jƒ¡SCÕG
¿ùe ‡ù„ù ¸ù £ù dG ,—ùù¡Tƒ×G ¼ùùÁù ©ù »Î
ƒ»c ,È©eƒÖG ½™×G ÛEG ºÄN—dG
I˜ùù ù Jƒùù ù ù¡SCÕG ºÄùù ù ùN—ùù ù ùd Gh—ùù ù ù¡ŸJ
´ƒù‘ùˆù dîùùd ºƒùù»ù ©ù dGh ò¯ùùXÄÙGh
¼Á¡ aQ ò¾¸©e ,¼Á¸»Y …¡Uƒ¾Ì
‡ùÇùFƒùù¡ŸbEÕG Šƒùùeîùù©ù ¸ù d ³ùù¸ù £ÙG
¼ùÁù¾ùe ñ„ùc O—ùY Åù¸ùY ‡ùù²ù „ù £ÙG
,ÜGĈdG ŸY ŠGľ¡S •îK I—Ù
«˜ÖG ‡ùù „ù ù¸ù ùW Åùù ¸ù ùY ¢ŸNCÕƒùù ùHh
½îYEÕGh ƒùÇùLÄùdÄù¾ùµùˆù¸ùd ·ë¡žÙG
G˜ch ‡Ç²Ç„£ˆdG Šƒ¡SGQ—dGh ÜBÕG
Gh™K›J ¿j˜dG LMD ½ƒ¦f ‡„¸W
¢•¯ùùf Ôh ,''ÀÄùùj—ùùdG'' ½ƒùù¦ù ùf ¿ùù e
¹ùù»ù ©ù dƒùùH IQGOEÕG GÄùù„ù dƒùùW ‰bÄùù dG

(ò¸Ç„L ¿H) ÈM GľWGÄe
³j™£dG ÀIJ¸¬j
Âùùˆù Çù ‘ù ¡V “GQ ɘùùdG ñ£ØG Qh™ÙG •OƒùùM ™ùùŽù a
¤HG™dG ÈFÕÄdG ³j™£dƒH ÀG™NBG Àƒ¾KG “™Lh ¢Ÿ”¡T
IÄ”¡U ¿H ‡jƒ¡V ‡j—¸Hh ‡jGO™Z ‡jÕÄdG ‡»¡UƒY òH
GÄq¾¡T ¿j˜dG (ò¸Ç„L ¿H) ÈM Àƒµ¡S …¡ Z ,¢•eCG
½ƒeCG QÄc˜ÙG ³j™£dG ³¸Z ÛEG ŠOCG ‡ÇLƒŽˆMEG ‡c™M
¹ùWƒÒ ¿ùùe ¼ùùÁù £ù ”ù ¡S ¿ùùY ñ„ùù©ù ˆù ¸ù d Qh™ÙG ‡ùùc™ùùM
ihƒùùµù ¡ždG ÛEG ‡ùùHƒùùŽù ˆù ¡SÕG Ô ‡ùùÇù ¸ôG Šƒùù£ù ù¸ù ù¡•dG
³j™£dG G˜g ¡žÇ©j ɘdG ª¡VÄdG ·QG—ˆd ‡¯XÄÙG
’dƒ¡ŸÌ ªaO ɘdG ™eCÕG ,ŠGľ¡S •îK ¿e ícCG ˜¾e
òŽùˆôG ³ùjÄù£ùJ —ùù¡Ÿb ¹ùùN—ùùˆù dG ÛEG ‡ùùjÕÄùùdG ¿ùùeCG
ŠGOƒùù¡že ‰fƒùùc ŒÇùùM ,ƒùùÁù Hƒùù¡Ÿf ÛEG QÄùùeCÕG «ƒùù LQEGh
ƒÁdîN ¿e ’¸jo ¿eCÕG ºƒLQh ò¾WGÄÙG òH ‡Çeîc
ŠƒÁÖG ÛEG ¼Á„dƒ£e ÂÇLÄJ IQh™¡V ŸY ÀÄŽˆôG
…„q ¡•J ³j™£dG G˜g Ô ‡¸Ž¡•ÙG •OGÄ×G .‡Ç¾©ÙG
,ƒjƒ‘¡ dG ¿e —j—©dG ¹ÇŽ¡•J Ô ÀƒÇY OÄÁ¡T …¡•M
IQƒÇ¡S ¡SCGQ ‰»¡q žg ɘdG †ƒ¡ždG ¹ˆ²e Àƒc ƒg™NBG
´Äa ‡Ç‘¡ dG µ¸¡•j Àƒc ɘdG ÃÎÕG Ô ñ¡•J ‰fƒc
¶¡ThCG IQÄùc˜ÙG †ƒù„ù¡SCÕG ¢•¯ù¾ùdh ,‡ùjQƒùù¾ù dG Âùùˆù LGQO
—j—©dG Ô Gĵ¸Áj ÀCG ³j™£dG G˜g ƒjƒ‘¡V ¿e —j—©dG
,i™NCG ŠƒÇ©¡Vh ÛEG ‡aƒ¡VEG ,‡ˆÇ»ÙG •OGÄ×G ¿e
¿ùj˜ùdG ŠƒùH™ù©ùdG †ƒù‘ù ¡UCG Šîùù²ù ¾ù J ½RîùùJ ‰‘ùù„ù ¡UCG
¹»M ƒe Ägh iÄ¡Ÿ²dG ‡Y™¡•dG ºƒ»©ˆ¡SG ŸY GhOƒˆYG
ȈdG ‡jGO™Z ‡j—¸„d ‡ÇdhDÄ¡•ÙG ò¸Ç„L ¿H Àƒµ¡S ÂÇa
…dƒW ȈdG ‡ÇeG›dEÕG ŠîÁ»ÙG ª¡Vh ½—©H ‰¡ŸNQ
ÂùÇùa ‰fƒùc —ùÇù©ùH ‰bh ˜ù¾ùe ‡ù²ù £ù ¾ÙG Äùù¾ù WGÄùùe ƒùùÁù H
ƒÁM™W ȈdG Šƒ„¸£¸d ‰HƒŽˆ¡SG —b ‡ÇFÕÄdG Šƒ£¸¡•dG
,¿eCÕGh ‡ÇeÄ»©dG IQƒfEÕG ñaÄJ Ô ‡¸‹»ˆÙGh Àƒµ¡•dG
ÉQ˜ÖG ¹×G ƒÁÇa Àh™j ȈdG ŠîÁ»ÙG ÛEG ‡aƒ¡VEG
‡ÇFÕÄdG Šƒ£¸¡•dG ÀCG ™c˜jh .•OGÄ×G Øg ½Ä»©d
¿¡T ÛEG Àƒµ¡•dG CƒÖ ÀCG —©H …dƒ£ÙG Øg ŸY ‰²aGh
ƒÁa™Y ȈdG ¿e ICƒWh ¹bCG ‰fƒc ‡ÇLƒŽˆMEG ‡c™M
ò©»Žˆe GÄfƒc ¿j˜dG Àƒµ¡•dG éY —bh ,G™NDÄe È×G
¿Y ‡jÕÄdG ¿eCG ’dƒ¡Ÿe ÛEG ÉODÄÙG °Ç¡U™dG ´Äa
¼Á„¡ Z ½ƒL GÄ„¡Uh ñNCÕG •Oƒ×ƒH ³Ç»©dG ¼g™KCƒJ
Aƒ²¸dG ™NBG Ô ÃÄ„dƒW ɘdG ‡jÕÄdG ¿eCG ¢•ÇFQ ŸY
æG—ÇÙG ¹N—ˆdG IQh™¡ H •Oƒ×G ™KEG ÂH ¼Á©»L ɘdG
Šîù²ù¾ùˆùdG ‡ùc™ùùM ¤ùù„ù ¡ d ÈùùeÄùù»ù ©ù dG ¿ùùeCÕG ÀGÄùùYCÕ
¶dP Ô ¿j—cDÄe ,‡jGO™Z ` ‡jƒ¡ dG ³j™£H ‡¸¡Uƒ×G
ªùù¡Vh Äùùg G˜ùùg ¹ùùc Ô Èùù¡Sƒùù¡SCÕG …¸ùù£ÙG ÀCG Åùù ¸ù ùY
¹N—J ‡Ç¸»©dG ¿j鈩e ,QÄc˜ÙG ³j™£dƒH ŠîÁ»ÙG
ò¾ùùWGÄÙG “GhQCG ‡ùùeîùù¡S Åùù¸ù ùY ¨ƒùù ¯×G ´ƒùù Çù ù¡S Ô
¿ùjO—ù¡že ,‡ùjQƒù¾ùdG ŠƒùLGQ—ùdG Èù¸ù»ù©ùˆù¡•e ƒù¡UÄù¡ŸNh
ŸY ½G—bEÕG ¹„b ™eCÕG ‡¡SGQO ‡Ç»gCG ŸY ¹Hƒ²ÙƒH
Ägh Àƒµ¡•dG …¡ Z ¢Uƒ¡ŸˆeEG ¢V™¬H ‡ÇdƒÎQEG ºÄ¸M
.¹„²ˆ¡•ÙG Ô ‡¸H ò£dG —j›Ç¡S ƒe
•Ç¡ždG Ƀ"R ø

¼ÁˆJ ‡Hƒ²¾dGh Šƒ„Z™dG Šƒbƒ£H Ô ŠGRhƒÎ

ÀÄ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `fƒ²dG ´™`` ` ` ` ` ` ` ”J ''½™`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `ÇaÄ¡U'' IQGOEG
ÀÄ©d IQGOEÕG °Ç¸µˆH ŠCƒLƒ¯J ºƒ»©dG ‡Hƒ²f ÀCG ñZ ,‡¡•¡SDÄÙG
’j™¡•ˆdG AGÄ¡S ¢Ÿ”J I—j—L Šƒ„ZQ ‡bƒ£H ªjRÄJ IOƒYEƒH Ⱦ²J
ȈdG Šƒ„Z™dG Šƒbƒ£„d ƒgAƒ¡ŸbEGh ñLCG ¹eƒ©c Aƒ²„dG hCG ÉOGQEÕG
G˜g ,¼gƒ¡•»c ºÄN—dG ¿e ¹eƒ©dG ¿µç ɘdG -¸„ÙG ‡»Çb ¿»¡ ˆJ
.‡eƒY ‡Ç©»L —²Y hCG ÈHƒ²¾dG «™¯dG IQƒ¡žˆ¡SG ÀhO ¿e
¿Yh Šƒbƒ£„dG ñ¡Ÿe ¿Y ‡Hƒ²¾dG ‰dAƒ¡•J ,QƒWEÕG G˜g Ôh
‡Hƒ²¾dG ¢ aQ ¿Y •ˆf —bh ,‡Ç¡ ²dG ƒÁH Š™jOCG ȈdG ‡Ç¯¸ØG
Ô «ƒ»ˆLÕG ÛEG ‡jOG™¯fG ‡¯¡ŸH ¼Á¡Ÿ”J ŠGQG™b IQGOEÕG Pƒ”JÕ
Ägh ,¥Ä¡•dƒH -¾j—dÄÁdG ‡¡•¡SDÄe ºhDÄ¡•Ì ¥Qƒ¯dG 黈„¡S 25
‡ÇdGQ—Çah ÉGO ò¡•× ȸôG OƒÐÕG Ù¡ M ɘdG «ƒ»ˆLÕG
¹ÇbG™©dG ¹µ¡že GÄM™W ¿jCG ,òj™FG›ÖG ºƒ»©¸d ½ƒ©dG OƒÐÕG
¼g—Yh ŒÇM ,¼ÁJ—Fƒ¯d ‡¡•¡SDÄÙG «ƒLë¡SG Ô ºƒ»©dG ÂLGÄJ ȈdG
«G›¾dG ‡jÄ¡•J òM ÛEG ¼ˆJ ¿d ªÇ„dG ‡Ç¸»Y ÀCƒH -¾j—dÄÁdG ºhDÄ¡•e
Âd ƒC Lƒ¯J ɘdG ™eCÕG ¿µd ,''½ñaÄ¡U'' IQGOEG òHh ¼Á¾ÇH ¼Fƒ²dG
™j—e ½ƒÇb Äg ¤¡SÄdƒH -¾j—dÄÁdG ºhDÄ¡•e Šƒ¾Ç»£J ¹X Ô ºƒ»©dG
¼Áˆ‘¾e ¿jCG ÉQƒÖG é»aÄf 9 Ô ‡eƒY ‡Ç©»L —²©H ½ñaÄ¡U
– .…ÇW ø
.Šƒ„Z™dG Šƒbƒ£H «ƒLë¡SÕ ‡jQƒ„LEG ‡¸Áe

•ƒˆfEG ‡¡•¡SDÄÙ ½ƒ©dG ™j—ÙG ƒgO—M ȈdG I—ÙG ½ÄÇdG ÈÁˆ¾J
™ù¡•ŽùH ƒùg™ù²ùe ¿ùFƒùµùdG ''½ñaÄù¡U'' ‡ùÇùf—ùù©ÙG ±Äùùa™ùùdG …Çùùc™ùùJh
IOƒ©ˆ¡SƒH ‡¡UƒØG Šƒ„Z™dG ‡bQh «ƒLë¡SƒH ‡²¸©ˆÙGh ‡¾Ç£¾¡•b
½Ä¡S™»¸d ƒ²ah ‡¡Ÿ¡UÄØG QƒWEG Ô ‡ÇeÄ»©dG ¼Áˆ¡•¡SDÄÙ ºƒ»©dG
IOƒ©ˆ¡SG ‡Ç¯Çch ¥h™¡T ¿»¡ ˆÙG 354h 352 - 01 ¼bQ ɘǯ¾ˆdG
«™¯dG ƒgéˆYG ȈdG I—ÙG Ègh ,‡ÇeÄ»©dG ¼Áˆ¡•¡SDÄÙ ºƒ»©dG
ȈdG iĵ¡ždG ‰¸»M ŒÇM ,‡ÇfÄfƒb ñZ ‡¡•¡SDÄÙG ºƒ»©d ÈHƒ²¾dG
™j—Ù ÉQƒÖG é»aÄf 14 Ô ‡¡ŸˆõG ŠƒÁŽ¸d ‡Hƒ²¾dG ƒÁˆ©aQ
‡jOG™¯fG ŠGQG™b Pƒ”JG ÛEG ŠCƒÖ IQGOEÕG ÀCG'' ,¤¡SÄdƒH -¾j—dÄÁdG
Gñ£N GRhƒÎ —©j ƒe Ägh ,¼Á¸‹à IQƒ¡žˆ¡SG ÀhO ºƒ»©dG ¢Ÿ”J
‰¡ aQ ȈdG ,Šƒ„Z™dG ‡bƒ£H ¹‹»ˆJh .''ÀÄfƒ²¸d ƒ‘¡VGh ƒb™Nh
òH ‡ù¡•¡SDÄÙG ºƒù»ùY QƒùÇùˆùNG Ô ,ƒùÁù H ±GëYÕG ºƒùù»ù ©ù dG ‡ùùHƒùù²ù f
Aƒ²„dG hCG ܃e -¸„e ¹Hƒ²e ÉOGQEÕG ’j™¡•ˆdG ¿»¡ ˆJ ȈdG ‡bƒ£„dG
«™¯dG ¹‹à …¡•Mh ,«Ä¡VÄÙG ‡Ç¯¸N ÛEG «ÄL™dƒHh ,ñLCG ¹eƒ©c
Šƒbƒ£H 2005 Ƀe 15 Ô ºƒ»©¸d ‰»¸¡S IQGOEÕG ÀEƒa ,ÈHƒ²¾dG
23 AG—HEG ¾Y •ˆf ƒe Ägh ,ÀÄfƒ²dG ÂÇ¡ ˆ²j ƒÙ ƒ²ah Šƒ„Z™dG
Ô ò»ùgƒù¡•»ùc ºÄùN—ùdG Ô ¼ùÁùˆùÇùf îùùeƒùùY 70 ¹ùù¡UCG ¿ùùe îùùeƒùùY

07

ÀG™gh AG—¡UCG

ø 1846 O—©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 28 `d ³aGÄÙG

•OGÄMh •G—MCG
‡Ç©eƒŽdG ‡eƒbEÕƒH ³j™M
''«Ä£ˆ»dG''
ÀG™gÄH «Ä£ˆ»dG ‡Ç©eƒŽdG ‡eƒbEÕG ‡„¸W ¢TƒY
±™Z i—MEƒH ³j™M †Ä¡žf AG™L Å¡VÄah «›a ‡dƒM
‡¬dƒH GQ™¡V CG ³‘dCG PEG ,‡MQƒ„dG ‡¸Çd ''H'' “ƒ¾ŽdG
ƒe G˜g ,58 ¼bQ ‡a™¬dG …Mƒ¡U Šƒµ¸ˆ»eh ½RGĸH
əǡ•e ‡ÇdhDÄ¡•e Õh ºƒ»gEG Àh™µ¾ˆ¡•j ‡„¸£dG ¹©L
…£Y ÅdEG OÄ©J ³j™‘dG †ƒ„¡SCG ÀCG ƒ»¸Y ‡eƒbEÕG
.“ƒ¾ŽdƒH ÈFƒH™Ác ¹¸Nh
¿ÇM ,îÇd ‡©¡SƒˆdG ‡Yƒ¡•dG Oh—M Èa G˜g •—M
‰Y›aCG ȈdG ÀG™ùÇù¾ùdG —ùYƒù¡ŸJ ¹ùÇù„ùb QƒùŽù¯ùfG ªù»ù¡S
ÈdEG ÀÄY™¡•j ¼Á¸©L ƒ»e "H'' “ƒ¾ŽdƒH ¿Ç»Ç²»dG
ƒùÁùH ¿ùµùj ¼ùd §ù‘ùdG ¿ù¡•M ¿ùe ÈùˆùdG ‡ùùa™ùù¬ù dG ’ùùˆù a
ÀGÄùYCG ¿ùe ¢ ©ùHh ‡ù„ù¸ù£ùdG —ùaGÄùJ —ù©ùHh ,ƒùÁù„ùMƒù¡U
™j™¡S ‰¯¸JCG ȈdG ÀG™Ç¾dG Oƒ»NEG ¿e Gľµ»J ¿eCÕG
«ƒÇ¡V ÅdEG ‡aƒ¡VEG ‡a™¬dƒH ¼Ç²»dG …dƒ£dG †Ä¡SƒMh
.…ˆµdGh ³FƒKÄdG ¿e O—Y ±îJEGh
ÀCG ƒ»¸Y ,ÈFƒH™Ác ¹¸N ÅdEG •Oƒ‘dG †ƒ„¡SCG OÄ©J
QƒÇˆ¸d I™»ˆ¡•eh ‡»FGO ŠƒYƒ£²fEG ±™Y —b “ƒ¾ŽdG
¹¸”dG “î¡UEÕ ¿ÇdhDÄ¡•»dG ·™‘J ÀhO ¿ÇeÄj ˜¾e
«ƒ¡VhCG ÀEƒa ,™Çc˜ˆ¸d ,‡¸µ¡ž»¸d ÈFƒÁf ¹M OƒŽjEGh
¹©L ƒ»e ,™NBîd ½Äj ¿e IAGOQ OGO›J QÄc˜»dG È‘dG
ŸY ªŽ¡žJ Õh ‡‘j™e ™ÇZ ‡eƒbEÕƒH ¢žÇ©dG ±h™X
ɘdGh ‡a™ù©ù»ùdGh ¼ù¸ù©ùdG …¸ùW Èùa …dƒù£ùdG ›ùÇù¯ù‘ùJ
ºÄ¡Ÿ‘dG †ƒ©JCG ¿e ¢Ÿ¸”ˆdG ¹Zƒ¡ždG ¸¬¡T ’„¡UCG
‡aƒ¡VEG .…dƒ£c ÃGĈ¡•»H ³Ç¸J Šƒ„Lhh ‡a™Z ŸY
ÅdEG ‡„¸£dG ƒÁM™W ‡»L ŠÕƒ¬¡žfGh ¹cƒ¡že ÅdEG
ƒ»FGO O™dG Àĵjh ‡eƒbEÕƒH ¿ÇdhDÄ¡•»dGh ¿j™Ç¡•»dG
³j™‘dG G˜g Àƒc ȈdGh OÄYÄdG ¿e ³„W ¼j—²J Èa
.ƒg˜Ç¯¾J ŸY ƒ©Wƒb îÇdO
¹Ç²©j.`c

...Aƒe Àh—H ™j™¡S 1000 ÈM
ŸY Èùfƒù‹ùdG «Äù„ù¡SCîùd ÃùÇù»ùdG «ƒù£ù²ùfG ¹ù¡UGÄùˆùj
,QÄc˜ù¸ùd ™ùj™ù¡S 1000 ‡ùÇù©ùeƒùŽùdG ‡ùeƒùbEÕƒùH ÈùdGÄùˆùdG
IQÄJƒa —j—¡•J ¿Y È‘dG IQGOEG ™NCƒJ …¡•H G˜gh
15 I—»d I™»ˆ¡•e ‡„¸£dG Iƒfƒ©e ¹©L ƒ»e ,ÃǻdG
‡ù‘ùdƒù¡ŸdG ÃùÇù»ùdG Qƒù¡ MEƒùH ‡ù„ù¸ù£ùdG ½Äù²ùj PEG ,ƒùùeÄùùj
2000 ÈMh «Ä£ˆ»dƒc IQhƒŽ»dG AƒÇMCÕG ¿e †™¡ž¸d
ºƒ»Y ňMh ,QƒˆeCÕG Šƒ€e ¼Á©£b —©H ¶dPh ™j™¡S
•QƒN ¿e ‡¸²¾ˆ»dG •jQƒÁ¡ŸdƒH Àľǩˆ¡•j ¼©£»dG
.‡ÇeÄÇdG ¼Ádƒ»YCG AGOCÕ È‘dG

..ÄeƒÇŽdG Èa ºƒ¬¡TCG
!... GÄ»¸©j Õ ¿»d
‡dƒM ''ÄeƒÇL'' ¼Ç¸¡S OG™e Èfƒ‹dG ª»Ž»dG —Á¡žj
Ãǻ¸d ´Oƒ¾N ™¯M ¿Y ‡»Lƒf ƒÁd ¹Ç‹e Õ ºƒ¬¡TCG
‰Çùa›ùˆùH ºƒù»ù©ùdG ¿ùe ³ùj™ùa ½Äù²ùj ƒù»ùÇùa ,ƒùùg™ùùÇù Zh
¹¡UGĈJ ‡¡SGQ—dG ÀCG ƒ»¸Y ,ŠƒYƒ²dG ¢ ©H “Ä£¡S
‡ùbƒùYEG Èùa …„ù¡•ˆùj ɘùdG ™ùeCÕG .ƒùÁù»ù¦ù©ùe ¹ùNG—ùH
.‡¡SGQ—dG Aƒ¾KCG ‡„¸£dG •ƒYREGh IQƒ»dG ‡c™M
“ƒˆ¯dG —„Y.½

Èa ICG™eG Iƒah
Qh™e •OƒM
‡ù¡SOƒù¡•dG —ù¾ùY ªùbh ™ùùÇù £ù N Qh™ùùe •OƒùùM iOCG
Èùa †ƒù¡T ‡ùHƒù¡UEGh ICG™ùùeG Iƒùùah ÅùùdEG ¢•eCG ƒùùMƒùù„ù ¡U
™KG ™Ç„µdG Å¡S™e ‡j—¸„H Àĵ¸a •™©¾»H ªbh •OƒM
ƒÁ¾ˆe ŸY Àƒc ''½ƒ„aƒ¡U'' «Äf ¿e ‡¾Mƒ¡T ½G—£¡UG
¿e IQƒÇ¡•H ‡¾¡S 24 ''«.†''h ‡¾¡S 22 ''®.†'' ¿e ¹c
30 ''¢S.†'' Iƒ»¡•»dG ƒgOIJJ ‰fƒc ''307 ÄŽÇH'' «Äf
¿jCG ,Àƒµ»dG ¿Ç©H I™ÇNCÕG ƒÁ¡Sƒ¯fCG ‰¦¯d ȈdG ,‡¾¡S
¿ÇY ů¡žˆ¡•»H Œ‹ŽdG §¯M ‡‘¸¡Ÿe ÅdEG ‰¸²f
ŸY ''«.†'' Ägh †ƒ¡ždG —MCG …Ç¡UCG ƒ»Ça ,·™ˆdG
‡ù‘ù¸ù¡Ÿe ÅùdEG ƒùg™ùùKEG Åùù¸ù Y ¹ùù²ù f ™ùùÁù ¦ù dG iÄùùˆù ¡•e
ɘdG ''®.†'' °©¡SCG ƒ»Ça ,ÀG™gÄH ŠÕƒŽ©ˆ¡SÕG
.‡¯Ç¯”dG ¢VÄ¡V™dG ¢ ©„H …Ç¡UCG

O™¡žˆe
34 ª»L ‡¸»M
q

ºîÁdƒH ‡bÄa™e ‡Çf—»dG ‡jƒ»‘dG ’dƒ¡Ÿe ‰eƒb
‡¸»‘H ȾWÄdG ·Q—dG ™¡Uƒ¾Y ¿e ‡»Y—e ™»MCÕG
‡¯¡UQCÕG Àĸˆ‘j GÄdGRƒe ¿j˜dG ¿jO™¡žˆ»dG ª»L
‰¡ aCGh ¢•eCG ºhCG Š™L ‡Ç¸»©dG ,ÀG™gh «QGÄ¡Th
¼gQƒ»YCG “hG™ˆJ ihCƒe Àh—H ºƒLQ 10 ¹jÄ‘J ÅdEG
¶Áùù¡ ©ùù„ù d ‰e—ùùb ŒÇùù M ,‡ùù ¾ù ù¡S 45h 21 ¿ùù Çù ùH ƒùù e
¼J ¼K “h™ùŽùdG ¢ ©ù„ùH ¼ùÁùˆùHƒù¡UEG ‡ùŽùÇùˆùf Šƒùaƒù©ù¡SEG
ºîÁdG ƒeCG ,¿ÇZ™¡•»H ‡»M™dG QƒHO ›c™»d ¼Á¸jÄ‘J
ÅdEG îLQ 20 ¼Á¾e ,ƒ¡Ÿ”¡T 24 ºÄM —²a ™»MCÕG
.¼ÁFGÄjEÕ ‡jÕÄdGh ºîÁdG Šƒ„c™e
IQƒMÄH.CG.½

ø ½2006 ™„»aÄf 20 ¿Ç¾KÕG ø

ƒ»Ç¦¾J ™‹cCG ½G™LEÕG ’„¡UCG ÀCG —©H

°
°Çǵµ¯¯ÇÇcc

¢SĸÁe ¢U™b 200 ›Ž‘jh ¿Çˆµ„¡T °bÄj ¿eCÕG
¼Á¯ÇbÄJ ‡Ç¸»Y Aƒ¾KCG ¼Áj—d ™‹Y —bh
‡Ç»c ŸY ÉQƒŽdG ™„»aÄf 15 •jQƒˆH
''¢Th™dG''h ''¿j™JQįj™dG'' ¢UG™bCG ¿e
ÅdEG ‡aƒ¡VEÕƒH ¢U™b 200 `H ŠQ—b
,''ÉQG—fÄù¸ùc'' «Äùf ¿ùe ÉÄù£ùe ¿ùÇùµù¡S
ºhCG ÄjRQCG ‡»µ‘e ÅdEG ¼Á¸jÄ‘J ¼ˆÇd
™ùùeCG ¼ùùÁù ²ù M Èùù a Q—ùù ¡U ŒÇùù M ¢•eCG
. ¢•„‘dƒH
Šîeƒ©Jh Šƒ¯ÇbĈdG ÅdEG GOƒ¾ˆ¡SG
¿e ™‹cCG ™gƒ¦dG ªe ¿eCÕG ™¡Uƒ¾Y
™ùùHÄùùˆù cCG É™ùùÁù ù¡T ºîùù N ‡ùù µù ù„ù ù¡T 15
°ÇbÄJ ¿Y ŠÕƒ‘dG ¢ ©H ,™„»aÄfh
,¤ù²ùa ŠƒùHƒù¡Ÿ©ùdG ÂùJƒùùg OG™ùùaCG —ùùMCG
QG™a ‡dƒM Èa OG™aCÕG ‡Ç²H Ų„j ƒ»Ça
ÈFƒ¡ b ™eCG Qh—¡U ³ah Œ‘H ¹‘eh
¿ùe ™ùÇù‹ùµùdG Åù²ù„ùJh ¼ùÁùÇù¸ùY ¢ „ù²ùdƒùùH
ŠƒùÇù¸ù»ù©ù dG ¿ùùY ‡ùùdÄùù€ù ¡•e Šƒùùµù „ù ¡ždG
ªùbGÄùe ±—ùÁù ˆù ¡•J Èùùˆù dG ‡ùùÇù eG™ùùLEÕG
.«QGÄ¡ždGh AƒÇMCÕG ¿e ‡¯¸ˆ”e
ÂJƒg ÀCG QOƒ¡Ÿ»dG ¢•¯f °Ç¡ Jh
¿ÇeCƒˆH ƒgOG™aCG ¢ ©H °¸µJ Šƒµ„¡ždG
³j™W ¿Y ÂÇa —LGĈJ ɘdG Àƒµ»dG
¿ùùeCÕG ™ùù¡Uƒùù¾ù Y Šƒùùc™ùù‘ù J ‡ùù„ù bG™ùùe
ºƒ²¾dG °JƒÁdG ƒÇLÄdľµJ ºƒ»©ˆ¡SGh
¹Ç£©J ÂfCƒ¡T ¿e ƒe ƒ©j™¡S QG™¯dG ¼ˆÇd
.¿eCÕG ¹LQ ½ƒÁe

°ÇbÄJ ¼J ƒ»Çah ,QįdG ŸY ¹N—ˆdG
‡ùd˜ùH ¹ùù»ù ‘ù j Äùùgh ¼ùùÁù ¾ù e ™ùù¡Uƒùù²ù dG
¼ùˆùÇùd QG™ù¯ùdƒùH ÀG™ùùNBÕG PÕ ‡ùùÇù ¡VƒùùjQ
ƒ»g—MCG ŸùY ¢ „ù²ùdGh ƒù»ùÁùˆù²ùMîùe
''ÄHÄ¡T'' •Á¾H Èfƒ‹dGh ''™ÇˆfĸH'' È‘H
¼Á©e ³Ç²‘ˆdG —©H h ,½ÄÇdG ¢•¯f Èa
I—Y Gh˜¯f ½G™LEÕG GhOƒˆ©e ¼ÁfCG ¿Ç„J
iĈ¡•e ŸY AG—ˆYGh ‡b™¡S ŠƒÇ¸»Y
G˜ùùg Åùù¸ù Yh ƒùùÁù Çù MGÄùù¡Vh ‡ùù¾ù j—ùù»ù ùdG
«G—ùjEG ™ùùeCG ¼ùùÁù ²ù M Èùùa ¼ùùJ ¢Sƒùù¡SCÕG
•OGÄ‘dG ›c™e ŸY ™¡Uƒ²dG ¹jÄ‘Jh
‰eƒùb i™ùNCG ‡ùùÁù L ¿ùùe .''¹ùùj—ùù#ù H''
¿ùeCîùd ‡ùÇùFƒù¡ ²ùdG ‡ùW™ù¡ždG ™ùù¡Uƒùù¾ù Y
È¡Vƒ»dG Aƒ©HQCÕG ½Äj ÄjRQCƒH É™¡ ‘dG
‡fĵˆe i™NCG ‡ÇeG™LEG ‡µ„¡T °ÇbĈH
''«.† ,‡¾¡S 18 ''CG.†''OG™aCG ‡KîK ¿e
¿jĵJ ‡»ÁˆH ‡¾¡S 22 ''•.†''h ‡¾¡S 23
‡ùùb™ùù¡•dG ¢SQƒùù»ù J QG™ùù ¡TCG ‡ùù Çù ù©ù ù»ù ùL
•jh™Jh °¾©dGh AG—ùˆùYÕG ºƒù»ù©ùˆù¡SƒùH
Š™ùL ŒÇùùM ,‡ùù¡SÄùù¸ù Áù »ù dG ¢UG™ùùbCÕG
AG—ùˆù YG ‡ùùKOƒùùM ™ùùKG ¢ „ùù²ù dG ªùùFƒùùbh
26 ''CG.½.†'' ‡Ç‘¡ dG ŸY ½ÄÇdG ¢•¯¾H
ºƒ»©ˆ¡SƒH —j—ÁˆdG ICƒWh ‰‘J ‡¾¡S
ƒ©„J GÄdĈ¡SG ,IQĦ‘e Aƒ¡ ÇH ‡‘¸¡SCG
Èùù ù ù»ù ù ù bQ Rƒùù ù ùÁù ù ù L Åùù ù ù¸ù ù ù ùY ¶d˜ùù ù ù d
,ºÄ»‘»dG ¯Jƒgh ''Ä»jO''ºƒù„ù²ùˆù¡Sîùd

‡ùùW™ùù¡ždG ™ùù¡Uƒùù¾ù Y ‰¾ùùµù ù»ù ùJ
É™ùù ¡ ‘ùù dG ¿ùù eCîù ùd ‡ùù Çù ùFƒùù ¡ ²ùù dG
È¡Vƒ»ùdG ¢•Çù»ù”ùdG ½Äùj ¢SOƒù¡•dG
¿e ¢Uƒ”ù¡TCG ‡ùKîùK °ùÇùbÄùJ ¿ùe
¹ùÇùYƒù»ù¡SEG «Qƒù¡žH ™ù¡Uƒùb ¼ùÁù¾ùÇù H
‡ùù»ù Áù ˆù H ''ÄùùHÄùù¡T •ùù Áù ùf'' —ùù »ù ù‘ù ùe
Šîùù‘ù »ù dG ‡ùùb™ùù¡S Èùùa ¥QÄùùˆù ùdG
ºƒ»©ˆ¡SƒH AG—ˆYÕGh ‡ùjQƒùŽùˆùdG
Aƒù¡ Çù„ùdG ‡ùù‘ù ¸ù ¡SCÕGh —ùùj—ùùÁù ˆù dG
.IQĦ‘»dG
@?hg
@Lhg
@1hg
3@L?hf
N@1?hf
?@@Lhf
?3@1hf
?N@@hf
)X
@@L?he
3)X?
3@1?he
V')X
N@@Lhe
?N@1
?@@1he
3@L?
?3@@L?h
N@)X
?N@@1?h
?3@)X?
@@@Lh
?V'@1?
3@@1h
N@@L
N@@@L?g
?3@)X?
?@@@1?g
?N@@)X
?3@@@Lg
3@@)X?
?N@@@1g
V'@@1?
@@@@g
?@6X
?N@@@L
3@@@L?f
?3@)X?
3@@)X?
N@@@1?f
?V'@)X
N@@@)X
?@@@@Lf
V'@)X?
?3@@@1
?3@@@1f
?V'@)X
?V'@@@L?hf?N@@@@L?e
V'@)X?
N@@@)X
3@@@1?e
?V'@)K
?3@@@)X?hfN@@@@Le
V'@@6X
?N@@@@1?hf?@@@@1e
?V'@@)X?
3@@@@Lhf?3@@@@L
V'@@)X
V'@@@)X?he?N@@@@1
?V'@@)X?
?N@@@@)Xhf@@@@@
V'@@)X
3@@@@1hf3@@@@
?V'@@)K?
N@@@@@L?heN@@@@
N@@@@6X?
?3@@@@)Xhe?@@@@
?3@@@@)X
?N@@@@@)X?h?3@@@
?V4@@@@)
@@@@@@)?h?V4@@
?'@@@@6X
?@@@@@6XgO2@@@@@
?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@
V'@@@@)K
3@@@@@)?2@@@@@@@@@@
?@@6K?
?V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@6K
V'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@6K
?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@6K
V'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@6K
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@6K
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?'6K
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@6K?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@6K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@6K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

’dƒ¡U I™„¡T <îa

''CG.½.½'' ¼gh ‡Hƒ¡Ÿ©dG OG™aCG ½—²J
26 ''·.“''h ‡¾¡S 19 ''½.`g'' ,‡¾¡S 16
ªÇù„ùH ¢Ÿˆù”ùj ÉQƒùŽùJ ¹ù‘ùe ¿ùe ‡ù¾ù¡S
¢Sƒ¡SCG Åù¸ùY Àƒùµù»ùdG ¿ùÇù©ùH ¢•Hîù»ùdG
ÄY—»dG ½ƒb ƒ»Çah ¿ÇjOƒY ¿FƒHR ¼ÁfCG
ŸY ¹‘»dG …Mƒ¡U †™¡ H ''·.“''
ƒgDÄ„ù”ùj Àƒùc ƒù¡ŸY ºƒù»ù©ùˆù¡SƒùH Âù¡SCGQ
†ƒH ³¸¬H ''½.`g'' ¼g ,¡•Hîe ‰‘J
¼ùˆùjh Qƒù¦ùfCÕG ‰¯ù¸ùJ Õ ÅùˆùM ¹ù‘ù»ù dG
ÂùŽùJGh Ah—ùg Èùa ‡ù»ùj™ùŽù dG ˜ùùÇù ¯ù ¾ù J
ªFƒù¡ H Åù¸ùY AîùÇùˆù¡SÕG Äù‘ùf ¼ùÁù‹ùdƒùK
‡ùù jQhO ‰fƒùù c ¶dP Aƒùù ¾ù ùKCGh ¹ùù ‘ù ù»ù ù dG
¼ùˆùÇùd ,«Qƒù¡ždG ¢•¯ù¾ùH ™ù»ù J ‡ùùW™ùù¡ž¸ùùd

ÈYƒ¾¡ŸdGh ÉQƒŽˆdG ¶¾„dƒH ÂdGÄeCG «OhCG

—Ç¡UQ ÀhO ¶Ç¡T QG—¡UEG ‡»ÁˆH ÉQÄ¡S ‡ÇY™d G˜aƒf ƒ¾Ž¡S ½ƒY
É™FG›ŽdG ȾWÄdG ¶¾„dG ÅdEG ÂLĈdƒH
Èdƒ»dG -¸„»dG OÄLh ½—Y ¼Á¬¸HCG ɘdG
¿ÇM Èa ,ÉQÄ¡•dG ‡ÇY™dG †ƒ¡•M Èa
³Hƒ¡S ‰bh Èa ƒÇ¡Ÿ”¡T ™ÇNCÕG …gP
OÄLh ¿ùÇù„ùJ ÈùˆùdG ‡ù²ùÇùKÄùdG QG—ù¡Ÿˆù¡SÕ
QÄ£ˆj ÀCG ¹„b ÂHƒ¡•M Èa -¸„»dG G˜g
.¼cƒ‘»dG ÅdEG ¹¡ŸÇd ª¡VÄdG

¢Uƒ”¡TCÕG —MCÕ ™NBG ½ƒYh...
ºƒÇˆMÕGh …¡Ÿ¾dG ‡»ÁˆH
’¾ùŽùdG ‡ù»ùµù‘ùe ¢•eCG ‰²ù£ùf ƒù»ùc
Èa ƒ¡•„M ½ƒ©H ÀG™gh Aƒ¡ b ¢•¸Ž»H
…¡Ÿ¾ùùdG ‡ùù»ù Áù ˆù H ''À.½'' ÄùùY—ùù»ù dG ³ùùM
ɘùdG ''±'' ‡ùÇù‘ù¡ dG —ùù¡V ºƒùùÇù ˆù MÕGh
¹LCG ¿e ¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 15 -¸„e »¸¡S
ªbh ŒÇM ,ƒHQhCÕ ™Ç¡TCƒJ ŸY ºÄ¡Ÿ‘dG
¼ùÁùˆù»ùdG ºƒùÇùˆùMG ‡ùÇù‘ù¡V ™ùÇùNCÕG G˜ùùg
-¸„»dG ¼¸¡•J ¿e Äg Àĵj ÀCG ™µfCG ɘdG
‡bîY Âd ÀĵJ ÀCG —q¾ah ƒ¯fBG QÄc˜»dG
.I™Ç¡TCƒˆdG QÄeCƒH

QįdG ŸY ‰¸¡ŸJGh —Ç¡UQ ÀhO Àƒc
½—b ɘdG É™FG›ŽdG ȾWÄdG ¶¾„dƒH
-¸„»dG G˜g OÄLh ½—Y —cDÄJ ‡²ÇKh ƒÁd
¼Áˆ»dG «ƒaO —cCG —bh .¼Áˆ»dG IRÄ‘H
¶¾„dG ¢SîaEG ‡Ç‘¡V ªbh ¸cÄe ÀCG
«OÄj Àƒc ŒÇM ,ÈYƒ¾¡ŸdGh ÉQƒŽˆdG
ƒHƒ¡•M ‡Ç¯¡ŸJ ‡Ç‘¡V ªbh ƒ»c ,ÂdGÄeCG
—ùj—ù‘ùdG ‡ùc™ù¡T …Mƒù¡U ªùe ‡ùÇù¡Ÿ”ù¡T
Àƒc ɘdG ÂfÄHR ºÄ‘J -¡•ˆ¡•j ¼d ɘdG
i—MEG ÅdEG ™Çjî»dƒH ª¸¡•dG ¾e «ƒˆ„j
G—j—M ªÇ„J ȈdG ‡ÇeÄ»©dG Šƒ¡•¡SDÄ»dG
™eCÕG ‡dIJ©e Qƒ©¡SCGh I—ÇL ‡ÇYÄf hP
ÀÄH›dG G˜g ¤²a ™¡•”j Õ Â¸©L ɘdG
¿FƒHR ÅdEG ih—©dG ‰¸²ˆfG ¹H ÉQÄ¡•dG
ˆÁL ¿e “™¡U ¼Áˆ»dG ÀCG ƒ»c ,¿j™NBG
»¸¡S ɘdG -¸„»dG ŸY RÄ‘j Àƒc ÂfCƒH
¿µdh ,‡c™¡ž¸d …Mƒ¡Ÿd ¶Ç¡T ¹µ¡T Èa
Èù¯ù¡Ÿe ÅùdEG ÂùLÄùˆùJ ¼ùd I™ùùÇù NCÕG Øùùg
¼ùJ ɘùdG ÈùYƒù¾ù¡ŸdGh ÉQƒùŽùˆùdG ¶¾ùù„ù dG
‡ù²ù Çù Kh QG—ùù¡Ÿˆùù¡SG ¹ùùLCG ¿ùùe ÂùùbîùùZEG
ÂùJRƒùÇùM ¿ùÇù„ùJ ÀCG ƒùÁùfCƒù¡T ¿ùe ‡ùÇùfÄùfƒùb
‰¯ùˆùcGh Âùe—ùY ¿ùùe Èùùdƒùù»ù dG -ùù¸ù „ù »ù dG

@?hg
@Lhg
@1hg
3@L?hf
N@1?hf
?@@Lhf
?3@1hf
?N@@hf
)X
@@L?he
3)X?
3@1?he
V')X
N@@Lhe
?N@1
?@@1he
3@L?
?3@@L?h
N@)X
?N@@1?h
?3@)X?
@@@Lh
?V'@1?
3@@1h
N@@L
N@@@L?g
?3@)X?
?@@@1?g
?N@@)X
?3@@@Lg
3@@)X?
?N@@@1g
V'@@1?
@@@@g
?@6X
?N@@@L
3@@@L?f
?3@)X?
3@@)X?
N@@@1?f
?V'@)X
N@@@)X
?@@@@Lf
V'@)X?
?3@@@1
?3@@@1f
?V'@)X
?V'@@@L?hf?N@@@@L?e
V'@)X?
N@@@)X
3@@@1?e
?V'@)K
?3@@@)X?hfN@@@@Le
V'@@6X
?N@@@@1?hf?@@@@1e
?V'@@)X?
3@@@@Lhf?3@@@@L
V'@@)X
V'@@@)X?he?N@@@@1
?V'@@)X?
?N@@@@)Xhf@@@@@
V'@@)X
3@@@@1hf3@@@@
?V'@@)K?
N@@@@@L?heN@@@@
N@@@@6X?
?3@@@@)Xhe?@@@@
?3@@@@)X
?N@@@@@)X?h?3@@@
?V4@@@@)
@@@@@@)?h?V4@@
?'@@@@6X
?@@@@@6XgO2@@@@@
?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@
V'@@@@)K
3@@@@@)?2@@@@@@@@@@
?@@6K?
?V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@6K
V'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@6K
?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@6K
V'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@6K
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@6K
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?'6K
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@6K?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@6K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@6K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ÉOƒ»M.½

¢•¸Ž»H ’¾ŽdG ‡»µ‘e ¢•eCG Š—jCG
—MCG Èa QOƒ¡ŸdG ¼µ‘dG ÀG™gh Aƒ¡ b
ȈdG ''±.½'' ÄY—»dGh ¿ÇjQÄ¡•dG ƒjƒY™dG
G˜aƒf ƒ¾Ž¡S ½ƒ©H ²M Èa ‰²£f ‰fƒc
QG—ù¡UEG ‡ù»ùÁùˆùH G˜ùg ,³ùùHƒùù¡S ‰bh Èùùa
ÀÄùÇù¸ùe 35 ‡ù»ù Çù ²ù H —ùùÇù ¡UQ ÀhO ¶Çùù¡T
‡¾¡S ÅdEG ‡Ç¡ ²dG ªFƒbh OÄ©J .¼Çˆ¾¡S
ƒ¯fBG QÄc˜»dG ¼Áˆ»dG Àƒc ŒÇM ,2003
‡¡Ÿˆ”»dG Šƒc™¡ždG i—MEG ªe ¹eƒ©ˆj
—ùMCÕ ‡ù©ùHƒùJ —ùùj—ùù‘ù dG OGÄùùe ªùùÇù H Èùùa
‡jQƒùŽùˆùdG ÂùJîùeƒù©ùe ¼ùZQh ,¢UGÄù”ùdG
,‡c™¡ždG Øg ªe ™Çjî»dƒH —©J ȈdG
‡ùùÇù dƒùù»ù dG -ùùdƒùù„ù »ù dG ªùùa—ùùj Àƒùùc ŒÇùù M
I™»dG Øg Èa ÂfCG ÕEG ,G—²f ½ƒ¦ˆfƒHh
¿e ,¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 35 ˆ»Çb ƒµÇ¡T ½—b
¿e QÄc˜»dG Èdƒ»dG -¸„»dG …‘¡S ¹LCG
¢•¸aCG ɘdG ÈYƒ¾¡ŸdGh ÉQƒŽˆdG ¶¾„dG
ÂÇa Š—ùLh ÈùˆùdG ‡ùÇùdƒù»ùdG I™ù¬ù‹ùdG —ù©ùH
QƒùÇù¸ùe °ùdCG 13 ¿ùe ™ù‹ù cCƒù H IQ—ùù²ù »ù dGh
ÂfCƒH ‰dƒb ȈdG ‡c™¡ždG ŠG˜d ,¼Çˆ¾¡S

‡Ç‘¡ŸdG ÀG™gh ů¡žˆ¡•e ‡dƒM

…````Çq ¡•`````ˆdGh Å```¡VÄ``¯``dG ªe ’dƒ`````¡Ÿˆ```````dG IOÄ```Y

OQGÄ»dG ‡j™j—e ¿e ¢žÇˆ¯J ‡¾Žd ÉCG
.‡dƒ²»dG ‡dhDÄ¡•»dG IOÄY ªe ‡j™¡ž„dG
ŸY ƒ¡ jCG G™£Ç¡•e —Ç»ŽˆdG Ų„jh
¼Ç¦¾J QƒWEG Èa ‡Že™„»dG ŠGQG™²dG
‡jÄ¡ Y —j—ŽˆH ‡¡Uƒ”dG ŠƒHƒ”ˆfÕG
‡ùùÇù ùYƒùù »ù ùˆù ùLÕG Šƒùù e—ùù ”ù ùdG ‡ùù ¾ù ùŽù ùd
‰fƒùc ÈùˆùdGh Èù©ùeƒùŽùdG Åù¯ù ¡žˆùù¡•»ùù¸ù d
¼dh ÉQƒŽdG ™Á¡ždG ÀÄ¡ Z Èa IQ™²e
ŠƒHƒ”ˆfG ™NCƒJh ,™KCG ÉCG ƒÁ¾Y ™Á¦j
I›Çc™dG ™„ˆ©j ɘdG È»¸©dG ¢•¸Ž»dG
‡ùù ¡•¡SDÄù ùe ÉCG ¢Tƒùù ©ù ùfEÕ ‡ùù Çù ù ¡Sƒùù ù¡SCÕG
½ƒ©ùdG ™ùj—ù»ùdG ºƒù¬ù¡žfGh ,‡ùÇùFƒù¯ù¡žˆù¡SEG
IOƒYEÕ ™Ç¡ ‘ˆdƒH ¶dP º—H —j—ŽdG
¶¸»j Õ É˜dG ÉQGOEÕG ¢•¸Ž»dG ‡¸µÇg
¹ùNGO ³ùÇù¡•¾ùˆùdG IÄùùb Õh ŠƒùùÇù Mîùù¡U
Èù¯ù¡Ÿ¾ùdG ¹ù¸ù¡ždG ¿ùùY ¶Çùùgƒùùf ,IQGOEÕG
™ùùHƒùù”ù e ‡ùùaƒùù c Âùù ¾ù ùe Èùù fƒùù ©ù ùJ ɘùù dG
‡ùùeRCG ½ƒùùeCG Èùù©ù eƒùùŽù dG Åùù¯ù ¡žˆùù¡•»ùùdG
Šƒù¡UÄù‘ù¯ù dƒùùH ‡ùù¡Uƒùù”ù dG °ùù¡TGÄùùµù dG
,‡ùùÇù fÄùùe™ùù Áù ùdG ,‡ùù Çù ùFƒùù Çù ù»ù ùÇù ùcÄùù Çù ù„ù ùdG
ŸY ‰¡V™a ȈdGh ‡ÇLÄdÄÇHÄ»ÇÁdGh
¹Çdƒ‘ˆdG AG™LEG ¿ÇÇLQƒ”dG Å¡V™»dG
Aƒùù ¯ù ùˆù ùcGh ,‡ùù ¡Uƒùù ”ù ùdG ™ùù Hƒùù ”ù ù»ù ùdƒùù ùH
Aƒ„YCG ¹»ù‘ùˆùH Èù©ùeƒùŽùdG Åù¯ù¡žˆù¡•»ùdG
.¤²a ¿Ç»Ç²»dG Å¡V™»dG

¿e ™‹cCGh ,ÂÇa ‡ÇFƒ¯¡žˆ¡SÕGh ‡jQGOEÕG
¿e OhƒY ¥ƒ„MEÕƒH QÄ©¡ždG ÀCG ¶dP
°ù¸ùˆù”ùe ºƒù»ùY ¿ùùe ™ùùÇù ‹ù µù dG —ùùj—ùùL
‡fÄÇd ¢Sƒ»ˆdG ‡ŽÇˆf ‡Ç¾Á»dG ·î¡SCÕG
¹µ¡ždƒH ‡jQGOEÕG ŠGQG™²dG ³Ç„£J Èa
Åù¸ùY ¿ùe ‡ù„ùÇùÁùdG ´ÄùW ¤ù²ù ¡SCG ɘùùdG
ªe ‡ÇFƒ¯¡žˆ¡SÕG ‡¡•¡SDÄ»dG Øg ¢SCGQ
.I—j—ŽdG ‡eƒ©dG ‡j™j—»dG
¿ÇÇùdhDÄù¡•»ùdG ¢ ©ùH …¡•M ¹ùŽù¡•jh
ŠƒÇ¯¸N ÀCG ‡ùÇùFƒù¯ù¡žˆù¡SÕG ’ùdƒù¡Ÿ»ùdƒùH
³ùùHƒùù¡•dG ½ƒùù©ù dG ™ùù j—ùù »ù ùdG ‡ùù »ù ùÇù ù¸ù ù©ù ùJ
O—ù©ùdG O™ùŽùH ‡ùÇù¡Vƒù²ùdG Åù¯ù¡žˆùù¡•»ùù¸ù d
¹c ¹NGO Èdƒ»©dG ¼ùbƒù£ù¸ùd Èù²ùÇù²ù‘ùdG
,ƒÇfG—Çe ƒÁdÄ©¯e —Ç»ŽJ ¼J ‡‘¸¡Ÿe
‡Hĸ£»dG ¼FGIJdG ÀCG AÕDÄg —cCG ŒÇM
IQGOEÕG ÅùùdEG ƒùùÁù dƒùù¡SQEGh ƒùùgOG—ùùYEG ¼ùù J
‡ù»ùÁù»ùH ½ƒùùÇù ²ù dG ¹ùùLCG ¿ùùe ‡ùùÇù ¾ù ©ù »ù dG
¹LCG ¿e IQ™²»dG ¢žÇˆ¯ˆdGh ‡„bG™»dG
QƒùùWEG Èùùa ¢žZ ‡ùùdhƒùù‘ù e ÉCG ¥ƒùù„ù MEG
™¦‘dG ‡eƒbEGh ‡j™¡ž„dG OQGÄ»dG ™ÇÇ¡•J
±™¡Uh …JGh™dG ¼Ç”¡ J I™gƒX —¡V
hCG ¿ùj—ùYƒù²ùˆùe ºƒù»ù Y I—ùùFƒùù¯ù d QÄùùLCG
¿ùµùd ,Åù¯ù¡žˆù¡•e •QƒùN ÅùdEG ¿ùÇùdÄù‘ù e
‡ùù aƒùù c ÀEƒù ù a Q—ùù ù¡Ÿ»ùù ùdG ¢•¯ùù ùf …¡•M
¹„²ˆ¡•J ¼d ‡jQGOEÕGh ‡Ç„£dG ’dƒ¡Ÿ»dG

@?hg
@Lhg
@1hg
3@L?hf
N@1?hf
?@@Lhf
?3@1hf
?N@@hf
)X
@@L?he
3)X?
3@1?he
V')X
N@@Lhe
?N@1
?@@1he
3@L?
?3@@L?h
N@)X
?N@@1?h
?3@)X?
@@@Lh
?V'@1?
3@@1h
N@@L
N@@@L?g
?3@)X?
?@@@1?g
?N@@)X
?3@@@Lg
3@@)X?
?N@@@1g
V'@@1?
@@@@g
?@6X
?N@@@L
3@@@L?f
?3@)X?
3@@)X?
N@@@1?f
?V'@)X
N@@@)X
?@@@@Lf
V'@)X?
?3@@@1
?3@@@1f
?V'@)X
?V'@@@L?hf?N@@@@L?e
V'@)X?
N@@@)X
3@@@1?e
?V'@)K
?3@@@)X?hfN@@@@Le
V'@@6X
?N@@@@1?hf?@@@@1e
?V'@@)X?
3@@@@Lhf?3@@@@L?
V'@@)X
V'@@@)X?he?N@@@@1?
?V'@@)X?
?N@@@@)Xhf@@@@@L
V'@@)X
3@@@@1hf3@@@@1
?V'@@)K?
N@@@@@L?heN@@@@@
N@@@@6X?
?3@@@@)Xhe?@@@@@
?3@@@@)X
?N@@@@@)X?h?3@@@@
?V4@@@@)
@@@@@@)?h?V4@@@
?'@@@@6X
?@@@@@6XgO2@@@@@@
?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@@
V'@@@@)K
3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@
?@@6K?
?V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@6K
V'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@6K
?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@6K
V'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@6K
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@6K
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?'6K
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@6K?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@6K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@6K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ÄfƒZ.–

$

Èd›j Qƒ»Y :ƒÁ„ˆµj

! “ƒˆ¯»dG ¶¸»J Õ..“ƒˆ¯fÕG ‡¾j—e
¹ùµùdG GPƒù»ùd ..!?ÀG™ùùgh GPƒùù»ù d
ÀCG …‘ùùj ¹ùùµù ùdGh ..ÀG™ùù gh …‘ùù j
ÀCG …‘ùùj ¹ùùµù dGh ..ÀG™ùù gh Qh›ùù j
ÀCG …‘j ¹µdGh ..ÀG™gh ¿e ¹cCƒj
…„ùù ù¡•d ..?ÀG™ùù ùgh Èùù ùa ¿ùù ù µù ù ù¡•j
‡ùù¾ù j—ùù e ÀG™ùù gh ÀCG Äùù g ,¤ùù Çù ù¡•H
..!Oh—ùù‘ù dG —ùù©ù HCG ÅùùdEG ‡ùùaƒùùÇù ù¡ e
ÀG™gh ÀCG ÀÄdIJj ™Ç‹µdG ÀCG ňM
ÀCG —ùÇùcCÕG ,!¿ùùÇù Çù fG™ùùgh ''Àh—ùùH''
Åù¸ù Y ‡ùù‘ù ˆù ¯ù ¾ù e ‡ùù¾ù j—ùùe ÀG™ùùgh
,ÈùùLQƒùù”ù dGh Èùù¸ù NG—ùù dG ¼ùù dƒùù ©ù ùdG
Qƒ„ˆYƒH..—aGĸd ‡MĈ¯e ‡¾j—e
•j›e Èg ‡Çfƒµ¡•dG ƒÁˆ„Çc™J ÀCG
ŠƒjÕÄdG ¿e ¿ÇeOƒ²dG Àƒµ¡•dG ¿e
˜ù¾ùe G˜ùgh IQhƒùŽù»ùdG ³ùWƒù¾ù»ù dGh
™e—»dG ºG›d›dG —©H ƒÁFƒ¾H IOƒYEG
—ù©ùH ,™ù¡žY ªùHƒù¡•dG À™ù²ùdG ‡ùjƒùùÁù f
±ƒùù ¾ù ù¡UCG ¹ùù c Ƀùù „ù ùdG ½G—ùù ù²ù ù ˆù ù ¡SG
QƒùŽùJh ¿ùùÇù Fƒùù¾ù H ¿ùùe ¿ùùÇù Çù a™ùù‘ù dG
..IQhƒŽ»dG ÈùMGÄù¾ùdG ¿ùe «ƒù¾ù¡Uh
..†™¬»dƒH I—Lh ¿e ňM
‡j™‘dGh I™ùM ‡ù¾ùj—ùe ÀG™ùgh
! ..‡aƒÇ¡ e ‡¾j—eh..“ƒˆ¯fÕGh
…Á¾¸d ‡¡V™Y ƒÁ¸©L ƒe G˜g ƒ»HQ
ÀG™ùgh Àƒùµù¡S ÀCG Åùˆù M , …¸ùù¡•dGh
iÄYO …„¡•H) ÀG™gh ÀCG ÀÄdIJj
ŸY ÕEG •™”J Õ..(’dƒ¡ŸdG ƒÁÇdÄd
™ùÇùZ ‡ùdÄù²ù e Èùùgh !..''ÈùùfG™ùù„ù dG''
!‡Ç©bGh ‰fƒc ÀEGh ..‡Ç²Ç²M
..’HGQ..ƒÁLQƒN ¿e ÈJCƒj ¿e
!™¡SƒN ..ƒÁ¸NG—H ¿eh

! ''ºƒb ƒe'' ŸY OQ
±™¡žJCG ,’Ç‘¡ŸˆdG O™dG ³‘H î»Y
ºƒ²»dG ŸY Q—dƒH ¸¯¡SCG È¡ »»dG ƒfCG
''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' I—j™L Èa QÄ¡ž¾»dG
Èa 2006 ™„»aÄf 11 •jQƒˆH ‡e™ˆ‘»dG
™j—e''ÀGľ©H †™¬dG AG—¡UCG 7 ‡‘¯¡ŸdG
¿ùµù¡S …„ù¡•H ¹ùˆù ²ù dƒùùH O—ùùÁù e ‡ùù¡SQ—ùùe
¶dP ÀCG ªùbGÄùdG Èùa .''IÄùÇù£ù„ùH Èù¯ùÇù Xh
ɘùdG ™ùj—ù»ùdG Äùgh ½Äù¸ù¦ù»ùdG ¢Ÿ”ù¡ždG
Õhƒ‘e Èùd›ù¾ùe Šƒùa™ùZ i—ùMEG ¼ù‘ùˆùbG
™ùj—ùe ÂùfCG ‡ù©ùjQ˜ùH ƒùÁùÇù¸ùY PGÄù‘ù ˆù ¡SÕG
,ȈDŽd ‡jPƒ‘»dG ¢•jQOEG Àƒ¾g ‡¡SQ—e
‡Ç»¡SQ ™ÇZ ‡bQh ŸY ¶dP Èa —»ˆYGh
ÂfCG ¼ZQ ,‡ÇH™ˆdG ‡j™j—e ¿e ƒÁfCG ÅYOG
‰„‹J ȈdG ‡Ç»¡S™dG ³FƒKÄdG ¹c ÈJRÄ‘H
G˜ùg ƒùÁù»ù‘ùˆùbG ɘùdG ±™ù¬ùdG ¶¸ùJ ÀCƒù H
Åù¸ùY …¡VGhCG ƒùfCGh Èùµù¸ùe Èùg ™ùùj—ùù»ù dG
’ùdƒù¡Ÿ»ùd AG™ùµùdG Šƒù²ù ‘ù ˆù ¡•e —ùùj—ùù¡•J
G˜g ‡Ç²MCG ƒÁd OÄ©J ȈdG IÄÇ£H ‡j—¸H
˜¾e ƒÇ¯ÇXh ƒ¾µ¡S —©j ¼d ɘdG º›¾»dG
¿ùµù ¡•d G˜ùùg ’ùù¾ù e Q™ùù²ù eAƒùù¬ù dEG •ùùjQƒùùJ
–QDÄ»dG 147 ¼bQ ¹»‘j ɘdG ȯÇXÄdG
™¡UCG ¶dP ªeh ,2006 / 10 / 07 Èa
¡•e ȈÇH ±™Z ÅdEG ºÄN—dG ŸY
¹¯b ™¡•µH ½ƒbh ,“ƒ„¡U ŠGP ¾Y ÈHƒÇZ
/18 •jQƒˆH ¶dPh ,‰Ç„¸d È¡•ÇF™dG †ƒ„dG
‰»¸Y ȾfCG ȦM ¿¡•‘dh ,2006 /10
ŠGP Èa Èa™Z i—MEG ¹MGO ×LGĈH
¿eCÕG ’dƒ¡Ÿ»H I™¡Tƒ„e —Ž¾ˆ¡SCÕ ,½ÄÇdG
,ÃO™£H IÄÇ£H ™Çe ‡²aQ ‰eƒb ȈdGh
ȾY “G›fEG ™£”dG ÀCG ‰¾¾X ÀCG —©Hh
ÈfƒK Èa OƒY ,‡eh—¡Ÿ»dG Ȉ¸FƒY ¿Yh
i™ùNCG I™ùe ¼ù‘ùˆù²ùÇùd ™ù£ù¯ùdG —ùÇùY ½ƒùjCG
¢ ©„H Àƒ©ˆ¡SG I™»dG Øg ¿µdh ‡a™¬dG
‡»Áe Âd ¹ÇÁ¡•J GÄdhƒM ¿j˜dG †ƒ„¡ždG
¿ùY G—ùÇù©ùH ‰¾ùc Èù¾ùfCG ƒù»ùHh ,½ƒù‘ùˆù bÕG
Èa ¼g—¡V ª£ˆ¡SCG ¼d ȾfEƒa º›¾»dG
Èeh—b —©H I™¡Tƒ„e ¿µdh ,‡¦‘¸dG ¶¸J
‡ÇJGÄ»dG ‡ù¡U™ù¯ùdG ‰¾ùÇù‘ùJ º›ù¾ù»ùdG ÅùdEG
†ƒ„dG ¼ùÇù‘ù¸ùˆùH ÈùFƒù¾ùHCG I—ùYƒù¡•»ùH ‰bh
¿e ™j—»dG G˜g ª¾»f ňM É—j—‘dG
º›ù¾ù»ùdG ±™ùZ ÅùdEG ‡ù‹ùdƒùK I™ùe ºÄùN—ùdG
’dƒ¡Ÿe ®îHEƒH ‰»b ¶dP —©H I™¡Tƒ„eh
‰eƒbh QįdG ŸY Š™¡ M ȈdG ·Q—dG
Ȉǡ b ‰Že™Hh iĵ¡T ™¡ e ¿jh—ˆH
.ƒÁÇa ¹¡Ÿ¯J ňM ‡dG—©dG ŸY

ÅdEG ¿eCGîdG IOÄY G™NDÄe ‰¸Ž¡S
,ÀG™gÄH È©eƒŽdG ȯ¡žˆ¡•»dG ¹NGO
¢V™©J È¡Vƒ»dG «Ä„¡SCÕG ¹Ž¡S ŒÇM
“ƒ¾ŽdG IGPƒ‘»H ‡fÄc™e ‰fƒc IQƒÇ¡S
±™W ¿e ‡b™¡S ‡dhƒ‘e ÅdEG 13 `dG
´G™ùˆùNG ,Èùù¡Vƒùù»ù dG «Äùù„ù ¡SCÕG AƒùùH™ùùZ
…Jƒµ»dG ¢ ©ùH ¿ùÇù¾ùWGÄù»ù¸ùd ÈùFGÄù¡žY
¹ùLCG ¿ùe ºÄùN—ùdG IQÄù¦ù‘ùe ±™ù¬ùdGh
½ƒùeCG ƒùe ™ùeCG ¿ùY Qƒù¡•¯ùˆù¡SÕG O™ùùŽù e
ƒù¡ jCGh ,¿ùeCG ÀGÄùYCG †ƒùÇùZ hCG ¹ùùaƒùù¬ù J
¹„b ‡Ç‘¡ŸdG Šƒe—”dG …¸ZCG °bÄJ
¹ù»ù©ù¸ùd ‡ùÇù»ù¡S™ùdG —ùÇùYGÄùù»ù dG AƒùùÁù ˆù fG
Aƒùù¡ ²ùùd ºƒùù»ù ©ù ùdG ±G™ùù ¡ŸfG iÄùù Y—ùù H
‡jQGOEG ŠîjÄ‘J ¹ÇŽ¡•Jh ,¼ÁŽFGÄM
Aƒùù¬ù dEGh ŠÕDhƒùù¡•J ¹ùù‘ù eh ‡ùù gÄùù „ù ù¡že
ƒgQG—¡UEG ³„¡S ¿ÇÇ©Jh ¹¡Ÿa ŠGQG™b
ŠGRhƒŽJ ‰¯¡žc Šƒ²Ç²‘J ŸY Aƒ¾H
QÄeCG ¿e I—Y …fGÄL Èa ŠÕîˆNGh
.™ÇÇ¡•ˆdG
ÀCG ŸY GÄ©»LCG ºƒ»©dG ¿e ™Ç‹µdG
ÀG™ùgÄùH Èù©ùeƒùŽùdG Åù¯ù¡žˆù¡•»ùdG ºƒùM
OÄù»ùŽùdG ,´îùWEÕG Åù¸ùY ™ùÇù ”ù H ¢•Çùùd
’ùùdƒùù¡Ÿ»ùùdG …¸ùùZCG ÀGOÄùù¡•j …Çùù¡•ˆùù dGh (—Yƒ²ˆe) ‡¡SQ—e ™j—e ’dƒ¡U ™»Y

041/45/79/77 :¢•cƒ¯dG 041/45/79/88 :°JƒÁdG È»‘¡ždG É—Ç¡S «Qƒ¡T 20 :ÀG™gÄH ÉÄÁŽdG …ˆµ»dG
075 12 50 56 :Àƒ¡•»¸J …ˆµe - 073 /85/ 52/ 01 :‡aƒ‘¡ŸdG QGO I—Ç©¡S …ˆµe - 075/36/73/02 - 074/ 12 /60 /41 ‡aƒ‘¡ŸdG QGO °¸¡ždG …ˆµe - 073 /72 /30/36 :‡aƒ‘¡ŸdG QGO ™µ¡•©e …ˆµe
071 /81 /40 /48 : ŠQƒÇJ …ˆµe - 063 / 52 /29 /43 :‡eƒ©¾dG …ˆµe - 073 85 09 26 :Qƒ¡žH …ˆµe - 071 /88 /66 /95 - 046 /49 /70 /34 :¿µ¡S 119 ÈM ,‰¸Ç¡•»¡•ÇJ …ˆµe - 073/51/ 69/79 :‡aƒ‘¡ŸdG QGO ¢Sƒ„©¸H É—Ç¡S …ˆµe
072- 57 -85 - 04 :‰¾¡TÄ»J ¿ÇY …ˆµe - 062 /90/ 16/ 95 :QGQOCG …ˆµe - 070 / 18 / 36 / 42 - 071 /74 /98 /22 :ÀG›Ç¸Z …ˆµe - 062 /21 /39 /05 :¢ Ç„dG …ˆµe - 073 /24 /00 /46 :¼fƒ¬ˆ¡•e …ˆµe

$ ‡jÄÁŽdG …Jƒµ»dG
''QƒÁ¡TEÕGh ™j™‘ˆdG''

$

ø 1846 O—©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 28 `d ³aGÄÙG

•—`` ` `‘dG

08

ø ½2006 ™„»aÄf 20 ¿Ç¾KEÕG ø

Qƒ"R OÄ©¡•e ‡ÇJGQƒ„”ˆ¡SÕG I™gƒ¦dG ¿Y I™Ç‹e ³Fƒ²M ™¡ž¾J ''$''

Ådh

CÕG

‡²

¸‘d

G

IOƒ©¸d ‡bQƒ”dG Šƒe¡SÕGh ºƒ»dƒH CG—„j “ƒŽ¾dG
''É™‘H''h GRƒc —Ç¡T™c ‡¯¸ˆ”e †ƒ²dCƒH
‡Ç»¡•ˆdG Ègh ''ÉQƒg ™ˆ¡•Çe''h ''’¸¡T''h
¥ƒùù„ù ù¡ dG ¤ùù ¡Sh ƒùù Áù ùH ™ùù Áù ùˆù ù¡TG Èùù ˆù ùdG
I—ùùYƒùù²ù dƒùùH ¿ùùj™ùùµù ¡•©ùù»ù dG Àƒùùµù j™ùùeCÕG
ȈdG I—Yƒ²dG Ègh ,†™¬»dƒH ‡Çµj™eCÕG
‡¬¸d Âfƒù²ùJEG —ù©ùH ƒùÁùbG™ùˆùNG ¿ùe ¿ùµù»ùˆùj
,ƒÁWƒ„¡ H ÂcƒùµùˆùMG I™ù‹ùch ‡ùj›ùÇù¸ùŽùfEÕG
—MCG °ÇXÄJ —M ÅdEG ™eCÕG ÂH -¸H —bh
—ùÇù¡•dƒùH ™ùeCÕG ³ù¸ù©ùˆùjh ,ƒùÁùH ÂùFƒùùb—ùù¡UCG
Àƒch I—Yƒ²dƒH ¹»Y ɘdG —»MCG ÈfGÄf
ŠƒùeÄù¸ù©ù»ùdG °ùù¸ù ˆù ”ù »ù H OÄùù©ù ¡•e —ùù»ù j
ºÄ¡Ÿ‘dG ¿e Àƒ¾KÕG ¿µ»J ƒ»c ,‡ÇH™‘dG
ªe DÄWGĈdƒH ºƒ¡ŸJG I›ÁLCGh ‡‘¸¡SCG ŸY
¿µ»J ‡ù²ùj™ù£ùdG ØùÁùHh .¥ƒù„ù¡ dG ¢ ©ùH
ºƒ¡SQEG RƒÁL ŸY ºÄ¡Ÿ‘dG ¿e —Ç¡TQ
Ägh ,™NGÄ„dG ›ÇÁŽJ Èa ¹»©ˆ¡•j QÄ£ˆe
¢ ©ùùH ÂùùÇù ù¸ù ùY ‰¸ùù NOCG ɘùù dG Rƒùù Áù ùŽù ùdG
Œ„ùdG Èùa ¹ù»ù©ùˆù¡•j ’ù„ù¡UCGh Šîùj—ù©ùˆùdG
,QÄXƒù¾ùdƒùH ''™ùFG›ùŽùdG ŠÄù¡U'' `d ÈùYGPEÕG
Èa ‡j™¡•dG ‡YGPEÕG Øg ‰Y™¡T ŒÇM
ÀCG ƒ»c 1956 ™„»¡•jO 16 •jQƒˆH Œ„dG
†ƒ¡•ˆcƒH Âd ’»¡S ¿Çǵj™eCÕƒH ÂcƒµˆMG
I›ÁLCGh “î¡•dG ºƒŽe Èa ‡©¡SGh I™„N
¿ùùjÄùùµù J —ùùM ™ùùeCÕG ÂùùH -ùù ¸ù ùHh ºƒùù ¡ŸJÕG
‡ÇbGQ ‡Çµj™eCG ŠƒÇ¡Ÿ”¡T ªe ŠƒbîY
Èùµùj™ùeCÕG ¢S™ù¬ùfÄùùµù dG Aƒùù¡ YCG ¢ ©ùùHh
Šîù¯ù‘ùdG ¼ù¦ù©ùe ¼ùÁù©ùe ™ù¡ ‘ùj Àƒùµù a
…¡•Mh ,ƒùÁùfÄù»ù¦ù¾ùj ÈùˆùdG ŠƒùWƒùù¡ž¾ùùdGh
—²a ÈfîÇL ™Ç¬¡U —Ç¡•dG Ù¡S ¿ÇeCG
½™M ŸY ±™©ˆj ÀCƒH ‡¡U™¯dG Âd ‰‘ÇJCG
—©H ’„¡Ÿj ɘdG ɗǾÇc ÀÄL QÄJƒ¾Ç¡•dG
I—ùù‘ù ˆù »ù ùdG Šƒùù jÕÄùù dG ¢•Çùù FQ ŠGÄùù ¾ù ù¡S
Øùùg ¹ùùc °ùùXÄùùj Àƒùùµù a ,‡ùù Çù ùµù ùj™ùù eCÕG
.‡j™FG›ŽdG ‡Ç¡ ²dG ¼Y—d Šƒbî©dG
‰¸¸c ÀPEG ‡ÇJGQƒ„”ˆ¡SÕG ŠƒÇ¸»©dƒa
I™ùFGO ªù¡SÄùj ¹ùL™ùdG CG—ùHh ™ùgƒùH “ƒùŽù¾ù H
…¡•Mh ,¿ùcƒùeCG I—ùY Èùa ÂùJƒùeîùù©ù ˆù ¡SG
þDzˆdG ɘdG ™Ç¬¡U ÈfîÇL Ù¡S ¿ÇeCG
ŠƒbîY ³¸N ¿e ¿µ»J Qƒ"R ÀEƒa ˆDŽH
,ºÄù#ùjO Èù¡•f™ù¯ùdG ¢•ÇùF™ùdG ¤ùÇù‘ùe Èùa
IQÄùù ‹ù ùdG ŠGOƒùù Çù ùb Oh›ùù j I™ùù e ¹ùù c Èùù ah
‡Hƒù‹ù»ùH Àƒùch ‡ùjƒù¬ù¸ùd ‡ùj™ù¡S ŠƒùeÄù¸ù©ù»ùH
GQhO ‰„©d ȈdG ŠG™Hƒ”»dG ‡µ„¡žd IGľdG
ÂfCG ƒ»Hh .ÈH™‘dG ½î©ˆ¡SÕG Èa GRQƒH
,ºƒ¡ŸJÕG I›ÁLCG ªe ¹eƒ©ˆdG ¿²ˆj ’„¡UCG
‡ù¡Uƒù”ùdG ‡ù‘ù ¸ù ¡Ÿ»ùùdƒùùH ™ùù²ù e OhR —ùù²ù a
ºƒ¡ŸJîùd ‡ù£ù‘ù»ùH ''ŠGQƒù¡TEÕƒùH “îù¡•¸ùd
±Ä¡UÄ„H I™¡Tƒ„e ƒÁH ¹¡Ÿˆj ȵ¸¡SîdG
—Ç¡TQ ÀCG ™c˜dƒH ™j—ŽdGh .¿j—eÄHh
¿j—eÄH ªe ¹eƒ©ˆdG ƒehO ˜„‘j Àƒc GRƒc
,I—ùÇùWh ‡ùbîùY ÂùH Âù£ùH™ùJ ‰fƒùùc ɘùùdG
¿ùù ùe ƒùù ùYÄùù ùf Qƒùù ù KCG ɘùù ù dG ™ùù ù eCÕG Äùù ù gh
CG—ùùH ɘùùdG ±Äùù¡UÄùùH i—ùùd ‡ùùÇù ¡Sƒùù¡•‘ùùdG
½ƒù‘ùˆù dG Èùùa îùùg˜ùùe ƒùùÇù eƒùù¾ù J §ùùMîùùj
¢ ©H ·™‘J ªe ¶dP ¿eG›Jh ,¿Ç¸L™dG
GÄùù¡SÄùù¡Sh ¿ùùj˜ùùdG Qƒùù"›ùùd ¿ùùj—ùù ¡Sƒùù ‘ù ùdG
îÇ»Y ’„¡UCG GRƒc —Ç¡TQ ÀCƒH ±Ä¡UÄ„d
×ù¡V Q—ù¡UCƒùa ‡ùÇùµùj™ùeCÕG ŠG™ùHƒù”ù»ù ¸ù d
¢V™ˆYEG ¿j—eÄH ¿µd ,½G—YEÕƒH ƒ»µM
±Ä¡UÄH ªLG™J ƒe ÀƒY™¡Sh ¼µ‘dG ŸY
´—¡U ¿e ªÇ»ŽdG —cCƒJ ƒe—©H ÃQG™b ¿Y
¿ùùµù d ,IQÄùù‹ù dG ‡ùùe—ùù N Èùù a Qƒùù "R ‡ùù Çù ùf
—j—©dG ƒÁ»Á¯J ¼d ȈdG ‡¡Uƒ”dG ˆ²j™£H
³¸©ˆj ƒ»Ça ‡¡UƒN ,·G˜fBG ŠGOƒÇ²dG ¿e
¿ùj˜ùdG Àƒùµùj™ùeCÕG ªùe ¹ù»ù©ùdG †Äùù¸ù ¡SCƒù H
¹ùùc Èùùa ¢•f›ùù„ù dG ³ùù£ù ¾ù ùe Àh—ùù »ù ùˆù ù©ù ùj
˜NCÕG CG—„e ŸY ½Ä²J ȈdG ¼ÁJîeƒ©J
ÕEG »Á¯j ¼d ɘdG ³£¾»dG Ägh Aƒ£©dGh
¼YO Èa ‡µ¾‘H ¯Xhh Qƒ"R OÄ©¡•e
.IQÄ‹dG

ª``„` ˆ`j ...

:‡eOƒ²dG ‡²¸‘dG Èa GÄ„b™J
ÀhO †™¬»dƒH “î¡•¸d ª¾¡Ÿe ‡¡Ÿb ø
¶¸»dG ¼¸Y
‡ùj™ùFG›ùŽùdG ƒùchRƒù„ùdG ªù¾ù¡Ÿj —ùÇù¡TQ ø
¿j—eÄ„d ¿»jCÕG «GQ˜dG GRƒch

''¢•f›ùù H'' ¹ùù LQ OÄùù ©ù ù¡•e Àƒùù µù ùa ,G˜ùù ùg
Šƒ¡TQh ™Ç¡•j ,‰bÄdG ¢•¯f Èa ‡¡SƒÇ¡Sh
‰‘J È¡SƒÇ¡•dG ÂWƒ¡žf ¢SQƒ»jh iĸ‘dG
‰‘J ƒg—©H ÉÄ£¾Çd ,…©¡ždG †›M AGÄd
,ÀG™gÄH ȾWÄdG ™j™‘ˆdG ‡Á„L ‡¸¦e
G™¡S ¹¡Vƒ¾a 1954 ‡¾¡S Èa ¶dP Àƒch
.É—ÇÁe ¿H ÈH™©dG —ÇÁ¡ždG IOƒÇb ‰‘J
IOƒùÇùb ›ùc™ù»ùH ³ù‘ùˆùdEG 1956 ÀGÄùL Èùùah
ŸY ±™©J ¿jCG I—LÄH ‡¡•eƒ”dG ‡jÕÄdG
—Fƒ²d G—Yƒ¡•e Àƒc ɘdG ¿j—eÄH ÉQGÄg
‡ùbîùY ŠCƒù¡žf ƒù¾ùgh ,±Äùù¡UÄùùH ‡ùùjÕÄùùdG
Àƒù©ù¡ j ¿ùÇù¸ùLQ ¿ùÇùH I›ùÇù »ù ˆù e ‡ùùbG—ùù¡U
¹c ¿µd ,Qƒ„ˆYG ¹c ´Äa ™FG›ŽdG ‡‘¸¡Ÿe
¿j—eÄHh Qƒ"R ¿Ç„a ¢Uƒ”dG ÂHĸ¡SCƒH
—©H Œ©„ˆ¡S ‡dhO ‡¡SƒÇ¡S ‡Hƒ‹»H ‡ÇFƒ¾K
.¿ÇM
CG—„J ‡¸Ç‘ˆ¡•»dG ‡»Á»dG
Àƒµj™eCÕG ªe
,GRƒc —Ç¡TQ ÅdEG ‡¸cÄe ÀBÕG ‡»Á»dG
GRƒch ,Qƒ"R OÄ©¡•»d ÉQÄ‹dG ¼¡SÕG Ägh
,‡ÇH™¬»dG ‡¾j—»dG ''ƒµfĸH GRƒc'' `d ‡„¡•f
±Ä¡UÄH ÂǸY ƒÁ²¸WCG ȈdG ‡Ç»¡•ˆdG Ègh
Aƒ¡žfEƒH 1956 Ƀe Èa Qƒ"R °¸µj ɘdG
''ŠGQƒ¡TEÕG “î¡•H ‡ù¡Uƒù”ùdG ‡ù‘ù¸ù¡Ÿ»ùdG''
¢žÇùL —ùùjh›ùùJ ‡ùùÇù ¡Sƒùù¡SCÕG ƒùùÁù ˆù ¯ù Çù Xhh
ŠG™Ž¯ˆ»dGh ‡‘¸¡SCÕƒH ȾWÄdG ™j™‘ˆdG
‡¡•¸L Èah ,ȵ¸¡SîdG ºƒ¡ŸJÕG I›ÁLCGh
¹eƒc ¶¸»j ÂfCƒH Âd —cDÄj ±Ä¡UÄH ªe
©e ¹eƒ©ˆj ÂfCƒHh ±™¡ŸˆdG Èa ‡j™‘dG
ÉCÕ Âù¸ù »ù Y •ùùFƒùùˆù f ½—ùù²ù j Õh I™ùù¡Tƒùù„ù e
Èa ¸dG Àƒch ³¸£fG ƒÇg'' ™NBG ¢Ÿ”¡T
.''¶fÄY
…©ù¡UCG i—ùMEG ™ù„ùˆù©ùJ ‡ù»ùÁù»ùdG Øùg
Åùù¸ù Y ƒùùÁù »ù gCGh IQÄùù‹ù dG Aƒùù¾ù KCG ½ƒùù Áù ù»ù ùdG
¿e ƒgCG—„j ÀCG —Ç¡TQ ¹¡ ¯jh ,´îWEÕG
ƒÁfÄc ȈdG Šƒbî©dG ¹¡ ¯Hh ,†™¬»dG
¿ùÇù »ù Çù ²ù »ù dG Àƒùùµù j™ùùeCÕG ¥ƒùù„ù ¡ dG ªùùe
‡¾FƒµdG ‡Çµj™eCÕG ‡ùj™ùµù¡•©ùdG I—ùYƒù²ùdƒùH
¿e ¿µ»ˆj ‡ÇH™¬»ùdG ™ù¡UGÄù¾ùdG ‡ù²ù£ù¾ù»ùH
ºƒùù ¡ŸJîùù d I›ùù ùÁù ù LCG Åùù ù¸ù ù Y ºÄùù ù¡Ÿ‘ùù ùdG
¹c ÅdEG ‡dÄŽH ƒg—©H ½Ä²jh ȵ¸¡SîdG
ƒÇfƒ»ùdCGh ‡ùÇùµùj™ùeCÕG I—ù‘ùˆù»ùdG ŠƒùjÕÄùdG
™‹cCG ÅdEG ºÄ¡UÄdG ¿e ¿µ»ˆÇa ƒÇdƒ£jEGh
1956 ‡Ç¸jÄL Èah ,‡‘¸¡SCÕƒH ÀÄ»e ¿e
™j™²J ¼j—²ˆd ±Ä¡UÄH ×Fƒb ÅdEG OÄ©j
•Lƒ¯j ƒ¾gh ,‡j™¡•dG ‡»Á»dG Øg ºÄM
‡ù¡UƒùN ‡ù€ùj™ùŽùdG ÂùJƒùMG™ùˆùbƒùH IOƒùùÇù ²ù dG
QOƒ¡Ÿe ÅdEG ¹¡UÄJ ÂfCƒH ¼g™„”j ƒe—¾Y
I›ÁLCGh ‡Yľˆe ‡‘¸¡SCƒH ÃOh›J ÀCG ¿µ»j
ÈùˆùdG ‡ùÇùH™ù‘ùdG ŠG™ùFƒù£ùdG ÅùˆùMh ÄùùjOGQ
,QƒÇZ ª£b ¹µ¡T Èa ƒÁ¸N—j ÀCG ¿µ»j
Øg ‡¯¸µJ ¿Y ÃÄdCƒ¡S ƒ»d ÂfCG °j™£dGh
¿»K ƒÁd ƒÁ¡ ©H ÀCƒH ¼g™„NCG ŠG›ÇÁŽˆdG
ÉCG ''É™‘H'' ™NBÕG ¢ ©„dG ¿µd ,¿Ç©e
ÃÄY—j ’„¡UCG ȈdG ‡¯¡ŸdG Ègh ,ƒfƒŽe
.É™‘ùH —ùÇù¡•dƒùH ÂùfÄù„ù²ù¸ùÇùa ¢ ©ù„ùdG ƒùÁùH
™Áˆ¡TG ɘdG ÀƒŽÁdG ‰aCGQ ‡²j™W ŸYh
ƒ¡ jCG ±™©j OÄ©¡•e ’„¡UCG ,Aƒ»¡SCG I—©H

«OĈ¡•»H ¡•¯¾H ƒÁ©¾¡Ÿj Àƒµa ''ÄǸ¯dGh
•QƒN ÅùˆùM ƒùÁù²ùjÄù¡•J ÅùdÄùˆùjh ‡ù»ù¸ù©ùdƒùH
¹L™d ‡„¡•¾dƒH ‡ùjG—ù„ùdG ƒùÁùfCƒùch ‡ù¾ùj—ù»ùdG
‰‘Žf ‡¡TQÄdƒa ,ºƒ»YCÕGh ºƒ»¸d ³¸N
.“ƒŽ¾dG ³j™W ³¡žj OÄ©¡•e CG—Hh
CG—H ÉQƒŽˆdG ¥ƒ¡ž¾dG ªe IGRGÄ»dƒHh
ŠCƒ¡ž¾a ׸H ‡¾‘»H ¼ˆÁj †ƒ¡ždG G˜g
È¡SƒÇ¡S ÄL Èa ¿WÄdG …M “hQ ©e
ȈdGh ‡»¸©dG ‡¾j—e ÂH Š™Áˆ¡TEG ¼Fîe
ÅdEG ½ƒ»¡ fÕG Èa ƒÁdƒL™H ‡bƒ„¡S ‰fƒc
ÈfîÇL ½ÄM™»dG IOƒÇ²H ‡Ç¾WÄdG ‡c™‘dG
†›ùM ‡ù»ù¡•b ¢SCG™ùj Àƒùc ɘùùdG ·Qƒùù„ù e
‰Ç»ˆ¡•»dG Âdƒ¡ ¾H ™Áˆ¡TG ɘdGh …©¡ždG
45 Ƀe 8 ŠG™gƒ¦e ¼Ç¦¾J AGQh Àƒch
•h™”dƒH ™eCÕG Å£YCG ¿e ºhCGh ‡»¸©dƒH
ÅùdEGh ,°ùùÇù £ù ¡S ‡ùùjÕh Èùùa «Qƒùù¡ždG ÅùùdEG
™Ç¬¡U ÈfîÇLh ¹¡Vƒ¯¸H —»‘e …fƒL
¨Äùù¯ù ‘ù e ÈùùaÄùùYh †Äùù„ù YR —ùù »ù ù‘ù ùeh
Qƒ"R OÄ©¡•e Àƒc ...™gƒ£dG °Ç¡SÄHh
Èa ‰W™”fG ȈdG †ƒ„¡ždG ‡€a ¿»¡V
ÅdEG ºÄN—dG ¶dP ¯¸ch ,È¡SƒÇ¡•dG ¹»©dG
™Á¡TCG I—Y Å¡ b ¿jCG 1945 ‡¾¡S ¿Ž¡•dG
½ƒ©dG į©dG ÀÄfƒb ¿e 1946 Èa —ǯˆ¡•Çd
.È¡•f™¯dG Àƒ»d™„dG ÃQ—¡UCG ɘdG
Ägh ªfƒ¡Ÿe 3 ¶¸»j
Ù»Y ¿e 24 `dG Èa
‡¡TQÄH ¸»©d ®™¯J ¾Y •™aCG ƒ»dh
ÅdEG ™¯¡•dG Q™²j ¿ÇeƒY —©Hh ,iĸ‘dG
RƒŽfEG Èa ’Ž¾Ça ÂWƒ¡žf ªÇ¡SĈd ÀG™gh
¶d˜H ’ˆ¯jh ,iĸ‘dG •ƒˆfEÕ mÀƒK ¹»©e
ÀG™gh ¿eh .Oî„dG †™¬H I—j—L ƒbƒaBG
¿jCG †™¬»dƒH Aƒ¡ Ç„dG QG—dG ÅdEG ¹²ˆfEG
,iÄù¸ù‘ùdG ‡ùYƒù¾ù¡Ÿd i™ùNCG ‡ù¡TQh ›ùŽù ¾ù j
Qƒù¡ŸˆùNƒùHh ,1950 ‡ùù¾ù ¡S Èùùa ¶dP Àƒùùch
‡¾¡S 24 `dG Ù»Y RhƒŽˆj ¼d ɘdG †ƒ¡ždG
‡ùYƒù¾ù¡Ÿd Šƒù¡TQh •îù‹ùd ƒùµùdƒùùe ’ùù„ù ¡Ÿj
,Aƒ¡ Ç„dG QG—dGh ÀG™ghh ‡»¸©dƒH iĸ‘dG
ƒgOIJj Àƒc ‡¾Mƒ¡T AG™¡T ¿e ¿µ»J ƒ»c
¿e ¢ Çù„ùdG ¹ù²ùf Èùa ƒùÁù¸ù¬ùˆù¡SGh Âù¡•¯ù¾ùH
™„Y ƒ¡•f™a ÅdEG ÃQ—¡ŸÇd °Ç£¡S ÈMGÄf
ÀCƒù H Èùù¾ù ©ù j ƒùùe G˜ùùgh .ÀG™ùù gh Aƒùù ¾ù ùÇù ùe
†ƒù¡ždG G˜ùÁùd ‡ùùÇù Yƒùù»ù ˆù LÕG ‡ùùÇù ©ù ¡VÄùùdG
Q™ùùb —ùù²ù a ¶d˜ùùdh ,‰¾ùù¡•‘ùùJ “Äùù»ù £ù dG
Ȭ„¾j ƒ¾gh .‡ÇfG™gh ICG™eG ¿e •Gh›dG
¹ùùeGÄùùY I—ùù Y ·ƒùù ¾ù ùg ÀCG Åùù dEG IQƒùù ¡TEÕG
†ƒ¡ždG G˜g ‡Ç¡Ÿ”¡T ¿jĵJ Èa ‰¸N—J
,¼Ç¦Y ÀCƒ¡T GP —©H ƒ»Ça ’„¡Ÿj ɘdG
Š™ùÁùˆù¡TG ÈùˆùdG ‡ù»ù¸ù©ùdƒùH ÃOîùÇù e ƒùùÁù dhCG
ŠGOƒùÇùb ƒùÁùH ‰d›ùfh ÉQÄù‹ùdG ƒùÁù”ù jQƒùùˆù H
—»‘eh ¢•jOƒH ¿HG —Ç»‘dG —„©c i™„c
—²a ¢Th™Ç»Y —Dz©dG ƒeCGh ...±ƒÇ¡VÄH
‡»¸©dƒH ¼JQ™e GPEG ¿j—gƒŽ»¸d ºÄ²j Àƒc
Õ ÈˆdG ‡¾j—»dG ƒÁfCÕ ,G—MCG GÄ¡ž”J îa
¹eƒ©dG ƒeCGh .‡fÄN ÉCG ''‡YÄÇH'' ƒÁH —LÄj
‡ùÇùc™ù‘ùdG ºîùùN ¿ùùe ™ùùÁù ¦ù Çù a Èùùfƒùù‹ù dG
Ègh ,‡²£¾»dG ƒÁH ›Ç»ˆJ ȈdG ‡jQƒŽˆdG
ƒ¾eÄj ÅdEG ƒÁH ™Áˆ¡žJ ‰dGRÕ ÈˆdG I›Ç»dG

ÀCG Qƒ"R OÄ©¡•e °¸e Èa …j™¬dG
Âù²ù©ùJ ¼ùd Èù¡SGQ—ùdG ÃGÄùˆù¡•e ‡ùùjOh—ùù‘ù e
Èa ‡µ¾‘H Rƒˆ»J I˜a ‡Ç¡Ÿ”¡T ÀĵÇd
¹eƒ©ˆdG Èa IOƒ©¸d ‡bQƒN IQ—bh ™Çµ¯ˆdG
‰fƒc ™j™‘ˆdG IQÄK Aƒ¾KCƒa ,¿‘»dG ªe
¹„b ·QOCG —²a ªÇ»Ž¸d ‡¯dƒ”e ˆjDhQ
¿ÇH ª»ŽdƒH ÕEG ’Ž¾j ¿d “ƒ¯µdG ÀCƒH ÙÇZ
¹LQ ™„cCG Àƒµa ,ŠGQƒ„”ˆ¡SÕGh ºƒ»dG
‡ùùjQÄùù ‹ù ùdG IOƒùù Çù ù²ù ùdG —ùù »ù ùj ŠG™ùù Hƒùù ”ù ùe
h—©dG ‡ÁLGÄ»d ‡jQh™ù¡ dG ŠƒùeÄù¸ù©ù»ùdƒùH
‡ùYƒù¾ù¡U Èùa ¹ù»ù Y ¿ùùe ºhCG ƒùù¡ jCG Àƒùùch
ÈùH™ù‘ùdG Oƒùˆù©ùdƒùH IQÄù‹ùdG ºÄùùeh “îùù¡•dG
—ù²ùa ºîù²ùˆù ¡SÕG —ùù©ù H ƒùùeCGh ,Œj—ùù‘ù dG
Pį¾dGh IIJdG ÀCƒH ÙÇZ ¹„b ƒ¡ jCG ·QOCG
¹ùù„ù ²ù ˆù ¡•»ùùdG ÀCGh ¿ùù Çù ùÇù ùµù ùj™ùù eCÕG —ùù Çù ùH
ɘ¸d ÕEG Àĵùj ¿ùd Aƒù²ù„ùdGh ‡ùÇùdƒù»ù¡SCG™ù¸ùd
Âd ‰‘»¡S —bh ,™‹cCG ¶¸»jh ™‹cCG ¼¸©j
ºƒù»ùdG ¢T™ùY Èù¸ùˆù©ùj ÀCƒùH Qƒùùµù aCÕG Øùùg
¿e —j—©dG ™„Y ÃPįf O—»jh ºƒ»YCÕGh
ºhO ªùù e Šƒùù bîùù Y ¤ùù H™ùù jh Qƒùù £ù ù bCÕG
Cîù»ùÇùa ¹ùÇù²ù‹ùdG ÀRÄùdG ¿ùe ŠƒùùÇù ¡Ÿ”ùù¡Th
Èùa ¶dP ¹ùc ™ù”ù¡•jh ÂùùWƒùù¡ž¾ùùH ƒùùÇù f—ùùdG
ÈùYG™ùdG Àƒùc ÂùfCG ÂùÇù¯ùµùjh Âù¾ùWh ‡ùe—ùùN
’ùù Çù ù¸ù ù¡•ˆùù dG ŒÇùù M ¿ùù ùe IQÄùù ù‹ù ù ¸ù ù d ºhCÕG
¼ùùY—ùù»ù dG —ùù¾ù ¡•dG ¼ùùK Šƒùùeîùù©ù ùˆù ù¡SÕGh
¿ùùj—ùù eÄùù H ÉQGÄùù g ¹ùù MG™ùù dG ¢•Çùù F™ùù ¸ù ùd
³ù¸ù©ùˆùj ™ùeCÕGh ..‡ùÇùLQƒù”ùdG Âùˆù ¡SƒùùÇù ¡Sh
³Hƒ¡•dG ȵj™eCÕG ¢•ÇF™dG …Mƒ¡U ¹L™H
ªùe I—ùÇùWh ‡ùbîùY Âùd ‰fƒùch ÀÄùù¡•µùùÇù f
ÅùùdG ¹ùù¡Ÿj ÀCG ¹ùù„ù ùb) †CÕG ¢TÄùù H •QÄùù L
¿ùe —ùj—ù©ùdG ÅùdG ‡ùùaƒùù¡VEÕƒùùH (‡ùù¡SƒùùF™ùùdG
¹L™dG ƒ¡ jCG Ägh ,‡Ç»dƒ©dG ŠƒÇ¡Ÿ”¡ždG
™€Hh ÀG™Ç£¸d ‡¡•¡SDÄe ¶¸»j Àƒc ɘdG
ºÄ¡Ÿ‘dG ¿e ¿µ»ˆjh ,¢Sƒ¡•µÇˆH ¤¯¾¸d
..‡¸jÄW ‰dGRÕ ‡»Fƒ²dGh ‡jQP ‡¸„¾b ŸY
OÄ©f Šƒ£‘»dG Øg ¢V™©ˆ¡•f ÀCG ¹„bh
G˜ùg ¢SCGQ ¤ù²ù¡•e ‡ù»ù¸ù©ùdG ‡ù¾ù j—ùùe ÅùùdG
.¼ÇY›dG ¹L™dG
™„»¡•jO 08 Èa Qƒ"R OÄ©¡•e —dh
·G˜fBG Å»¡•J ‰fƒc ȈdG ‡»¸©dƒH 1926
Âùˆù¸ùFƒùY ¢žÇù©ùJ ‰fƒùc ¿ùjCG ''ÄùfQCG ‰fƒùù¡S''
‡©¡•Jh ¿ùj—ùdGÄùdG ¿ùe ‡ùfÄùµù»ùdG I™ùÇù²ù¯ùdG
‡¸ÇdO ÅY—J ¿g™¬¡UCG Šƒ¾H ‰¡S) Aƒ¾HCG
Èa ‡Çdh—dG ‡aƒ‘¡ŸdG ƒÁ¾Y ‰„ˆc ȈdG
ƒùÁùÇùdEG ´™ù£ùˆù¾ù¡S ,¼ùdƒùù©ù dG Š›ùùg ‡ùùÇù ¡ b
—Á¡žˆ¡SG) ¼ÇgG™HEG ÅdEG ‡aƒ¡VEÕƒH (ƒ²MÕ
ÄÁa OÄ©¡•e ƒeCGh ,¿Ç¡•Mh (IQÄ‹dG Aƒ¾KCG
‡ùù€ù Çù H Èùùa Cƒù ù¡ž¾ùù j ɘùù dG ™ùù „ù ùcCÕG ¿ùù HÕG
Àƒc ''É—jRÄH'' ×dGh ÀCG ƒ»Hh ,‡©¡VGĈe
Åù¸ùY ¹ù¯ù£ùdG ¼ùZQCG —ù²ùa ƒù£ùÇù¡•H îùùLQ
,ƒùÁù¸ùeƒùµùH ‡ùù¸ù Fƒùù©ù dG ‡ùùÇù dhDÄù ¡•e ¹ùù»ù ‘ù J
ÂH ªa—j ŠÄ²dG …¡•µd ÂÇ©¡S ÀCG …j™¬dGh
Ù»Yh ƒ¡•f™a ÅdEG I™ŽÁdGh I™eƒ¬»dG ÅdEG
4 I—»d ¹¬ˆ¡žj ¿jCG I™¡Tƒ©dG RhƒŽˆj ¼d
.IOh—©e Šƒµf™¯H ¸gCG ÅdEG OÄ©jh ™Á¡TCG
‡ù¡SQ—ù»ùdƒùH Âùˆù¡SGQO ¹ù¡UGÄùj ÀCG ¢VÄùYh
×dGh I—Yƒ¡•e ¹¡ ¯j ‡»¸©dƒH ‡Ç¡•f™¯dG
¤¡Sh ¿e †™²dƒH ª²J ȈdG ÅÁ²»dG Èa
¿µj ¼d ¹¯£dG G˜g ¿µd ,‡»¸©dG ‡¾j—e
™ùùÇù ‹ù c Àƒùùc ¹ùùH ×ùùdGh ™ùù¦ù f Èùùa ƒùùjOƒùùY
‡ùjÄùÇù Mh ¥ƒùù¡ž¾ùùH ¼ùù¡•ˆùùj ÉCG ''—ùùÇù Z›ùùdG''
ÅdG ×dGh —»Y ¶d˜dh ,™Ç¦¾dG ‡©£²¾e
¿µd ,‡¾¡S 13 RhƒŽˆj ¼d Ù»Yh ÂŽjh›J
½—j ¼dh OÄ©¡•e ªe ’¸¯J ¼d ‡£”dG Øg
ƒÁ¸gCG ÅdEG ‡Lh›dG ‰„g˜a îjÄW •Gh›dG
•h›dG G˜g OÄ©Çd ´î£dG ¼Jh —©J ¼dh
.—j—L ¿e ‡ÇHh›©dG IƒÇM ÅdEG …Zƒ¡ž»dG
G™M OÄ©¡•e Ų„j ÀCG Aƒ¡T Q—²dG ÀCƒch
ŠRhƒŽJ ȈdG Ãjƒ¡ ²d ®™¯ˆj ňM ƒ²Ç¸W
Ùù„ùˆù©ùj ɘùdG ÉQƒùŽùˆùdG ÂùWƒù¡ž¾ùdh Âù¾ù ¡S
;•G—MCÕƒH ‡¸aƒM I™Ç¡•»d ‡jG—H ‡£²f
ªFƒH ÅdEG ºÄ‘J ×dGh ªe ¹»©dG —©„a
Ùù»ùY Àƒùch Âù»ùY ¿ùùHG ‡ùù²ù aQ iÄùù¸ù ‘ù ¸ù d
ª¾¡U I™µa ÂJOhGQ ƒ¾gh ,‡¾¡S 15 ƒg—¾Y
—Ç¡•ŽJ Èa «™¡žÇa ƒÁ©ÇH º—H iĸ‘dG
‡Yƒ¾¡Ÿd ‡¡TQh RƒŽfEG Èa ’Ž¾jh ÂJ™µa
Äù#ù¾ùd™ùH'' ¼ùù¡SƒùùH ƒùùÁù eÄùùj ‰a™ùùY iÄùù¸ù M

¢žH™”e ™Ç»¡S

OÄ©¡•e ½ÄM™»dG ÈaÄJ ƒ»d
™„»aÄf 21 •jQƒˆH Qƒ"R
ÂbOƒ¾a —MCƒH 1987
ÅdG Âfƒ»‹L ¹²fh —jQ—»H
,‡»¸©dƒH ¡SCGQ ¤²¡•e
ÀCƒH ‡¾j—»dG Àƒµ¡S §MÕ
¿µJ ¼d ¹L™dG G˜g IRƒ¾L
ƒÁÇa ‰cQƒ¡T ŒÇM ,‡jOƒY
‡bÄe™e ŠƒÇ¡Ÿ”¡T
›j›©dG —„Y —Ç¡•dƒc
ÀIJHƒ¡S AGQRhh ‡²Ç¸¯JÄH
ºƒLQ ÅdG ‡aƒ¡VEÕƒH
QÄ¡ ‘Hh …fƒLCG ºƒ»YCG
¼Fƒ»©dG †ƒ‘¡UCÕ °‹µe
°¸ˆ”e ¿e GhAƒL ¿j˜dG
¢ ©„dGh .•Ç¸”dG ºhO
Àĵj ¿e ºAƒ¡•J ƒÁeÄj
Ŧ‘j ɘdG ¹L™dG G˜g
.?™j—²ˆdG G˜g ¹µH
?ƒÇeƒ¡S ÕhDÄ¡•e Àƒc ¹g
Àƒùùc ¹ùùg ?G™ùùjRh Àƒùù c ¹ùù g
¿j˜¸d ?¢•ÇF™ù¸ùd GQƒù¡žˆù¡•e
—ùù ²ù ùa OÄùù ù©ù ù ¡•e ÀÄùù ùa™ùù ù©ù ù j
Øùùg ¹ùù c Âùù eƒùù ²ù ùe Rhƒùù Žù ùJ
ÃQƒ„ˆYG ¿ùµù»ùjh …¡Uƒù¾ù»ùdG
‡ù¸ù²ùˆù ¡•e ‡ùùdhO Qƒùù¡ŸˆùùNƒùùH
.ƒÁJG˜H

Qƒ``"mR OÄ```©¡•e

09

´h™¡ždG †ƒˆc

ø 1846 O—©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 28 `d ³aGÄÙG

ø ½2006 ™„»aÄf 20 ¿Ç¾KEÕG ø

$

16 ‡²¸‘dG

«Qƒ¡ž`` ` ` dG Å`` dEG •h™`` ` `”dG
°Ç¡TQCÕG ¿e IQÄ¡U

‡Ç`` ` eî`` ` ¡SEÕG ‡Á„`` ` ` ŽdG
Qƒ‘ˆfG ¼K Qƒ¡ŸˆfEG Pƒ²fEîd

ÀÄdG›jƒe ¼g ¿»d ‡ÇFƒ¡ ²dG ‡©Hƒˆ»dG AƒÁfEGh ‡dh—dG
.•Qƒ”dƒH
¿Çµ»Jh ‡„¡Sƒ‘»dG ¢•¸Ž»d Qƒ„ˆYÕG Aƒ£YEG (5
ªe ³¯ˆJ ‡Hƒb™H »ÇY—Jh ‡fƒ¡Ÿ‘dG ¿e ÂFƒ¡ YCG
.†G›MCÕG ‡jO—©J
¿eCG ¿eCÕG ÀĵÇd ‡Ç¾eCÕG ‡¡SƒÇ¡•dG ’Ç‘¡ŸJ (6
†ƒ¡•M ŸY ‡£¸¡•dG ¿eCG ¢•Çd h ‡eCÕG h ¿WGÄ»dG
. ‡eCÕG h ¿WGÄ»dG
‡„¡•‘dG ½ƒ¦¾H »ÇY—J ªe Aƒ¡ ²dG ‡Çd¡SG (7
°¾©dG †ƒ„¡SCG ÉOƒ¯ˆd ¹²ˆ¡•e ÈFƒ¡ bh ȾeCG RƒÁŽc
¼Çb ŸY I™ÇZ OG™aCÕG ¢ ©H ÂÇdEG ™Ž¾j —b ɘdG
‡eCÕG ¸»‘ˆJ ÀCG …Žj ƒe OG™aCÕG ¹»‘ˆj ÀCƒc ‡eCÕG
.‡dh—dGh
‡ÇeÄ»©dG ½îYEÕG I›ÁLCG QƒµˆMÕ —M ª¡Vh (8
‡dh—dG ±™W ¿e ‡ÇF™»dGh ‡YÄ»¡•»dGh IAh™²»dG
.—MGÄdG †›‘dGh
‡ù¸ùWƒù»ù»ùdG Èùa ¹ù‹ù»ùˆù»ùdG ‡ùù£ù ¸ù ¡•dG °ùù¾ù Y ÀEG (9
…„¡•dG Äg ºƒ»©dG ±ƒ¡ŸfEG ½—Yh …dƒ£»dG ¹gƒŽJh
ÂfCG ƒ»c ,‡ÇYƒ»ˆLÕG ŠƒHG™£¡VÕG ¹c Èa È¡•ÇF™dG
†›‘dG ¿Y ‡KhQÄ»dG ‡ÇHƒ²¾dG ¹cƒÇÁdG ¹M ¿e —HÕ
ŸY ÀEGh ƒgOÄLh ŸY §aƒ‘J ‰¡•eCG ƒÁfCÕ ,—MGÄdG
.ȾWÄdG Oƒ¡ŸˆbÕGh ºƒ»©dG †ƒ¡•M
‡dƒ£„dG ¼bƒ¯ˆd —M ª¡VÄH ‡YQƒ¡•»dG IQh™¡V (10
Èùù¡ž¯ùùJh ŠG™ùù„ù ”ù dG ªùùÇù Çù ¡ Jh ŠGAƒùù¯ù µù dG I™ùùŽù gh
.ÂYGÄfCG ªÇ»ŽH ½G™LEÕGh ŠGQ—”»dG
Àƒa ,‡eCÕG ½ƒeCG ¼K ¸dG ½ƒeCG ‡Ž‘¸d ‡eƒbEG (11
½G›ùˆùdG IQh™ù¡V i™ùJ Pƒù²ùfEîùd ‡ùÇùeîù¡SEÕG ‡ùùÁù „ù Žù dG
…©¡žd ¼cƒM ÂfCG ƒ»dƒW Èeî¡SEÕG «™¡ždƒH ¼cƒ‘dG
.¼¸¡•e
ICG™»dG ‡eG™c ŸY ¨ƒ¯‘dG ¥h™¡T ™ÇaÄJ (12
‡jOƒ»dG ƒÁbÄù²ùMh ƒùÁùa™ù¡Th ƒùÁù¾ùjO Åù¸ùY ¨ƒù¯ù‘ùdƒùH
Èa ÀEGh ‰Ç„dG Èa ÀEG ½î¡SEÕG ƒÁ¸¯c ȈdG ‡jľ©»dGh
.ƒÁˆÇ¡ ²H I—jG›»dG ‡Ç¸»Y °bÄd ‡¯ÇXÄdG

~

Š˜”JG ½ƒˆ”dG Èa
¼ÇY—J :‡ÇdƒˆdG ŠGQG™²dG
«™¡SCG Èa ‡ÇdƒˆdG ŠƒjÕÄdG
,ŠQƒÇJ ,Qƒ¡žH ,‡jƒŽH :‰bh
I™jÄ„dG ,hRh É›ÇJ ,IRƒ„ÇJ
‡Ç©»L ªe Aƒ²d ...‡¸bQhh
—»‘e ‡Yƒ»Lh Oƒ¡TQEÕG
¹cƒ¡že Èa ™Çµ¯ˆdG ..—Ç©¡•dG
Èa ÄjQG›ÇdÄ„dGh ‡Ç¡Th™©dG
..AG™‘¡ŸdG

}

™ùÁù ²ù dG ¿ùùe ¿ùùj™ùùLƒùùÁù »ù dG ‡ùùjƒùù»ù M IQh™ùù¡V (13
™ùŽùÁù»ùdG QƒùjO Èùa Èù¾ùj—ùdG OƒùÁù£ù¡VÕGh É™ù¡Ÿ¾ù©ùdG
‡dhOh ™FG›ŽdG ¿ÇH ‡a™¡žeh ‡dOƒY ‡¡SƒÇ¡S ª¡VÄH
Èa ˆù»ùÇùb ¿ùe É™ùFG›ùŽùdG ¿ùÇùµù»ùˆùd ,I™ùŽùÁùdG ¿ùWh
³ùM Àƒù»ù¡Vh ,Âùùˆù eCG ‡ùù»ù Çù b Éhƒùù¡•J Èùùˆù dG •Qƒùù”ù dG
Àh™LƒÁ»dG §aƒ‘Çd ‡Çeî¡SEÕG ‡ÇH™ˆdG Èa ™LƒÁ»dG
‡„bƒ©ˆ»dG ¼ÁdƒÇLCG Èa ‡Çeî¡SEÕG ¼ÁˆÇ¡Ÿ”¡T ŸY
GhOGQCG ƒ»¸c ª»ˆŽ»dG Èa ¼ÁLƒe—fG ´™W ™Ç¡•ÇJh
.¿WÄdG ÅdG IOÄ©dG
ƒÁ¸©Žj ƒ»H ‡jÄH™ˆdG ‡eĦ¾»dG “î¡UEƒH ¹ÇŽ©ˆdG (14
¹c Èa ŠG™„”dG ¿e ‡eCÕGh O™¯dG ‡Lƒ‘d …ÇŽˆ¡•J
‡ÇYľdGh ÈYƒ»ˆLÕG º—©dG ³²‘j ƒ»Hh ŠƒjĈ¡•»dG
‡ùeîù¡Sh ‡ùeCÕG ‡ùdƒù¡UCG §ù¯ù‘ùj ƒù»ùHh ,ƒù©ù e ‡ùùjÄùùH™ùùˆù dG
IOƒYEG ªe É™µ¯dG h›¬dG ‡aBG ¿e ƒÁ¾¡Ÿ‘jh ƒÁˆÇ¡Ÿ”¡T
.…dƒ£dGh ˜Ç»¸ˆdGh Pƒˆ¡SCÕGh ¼¸©»dG ÅdEG Qƒ„ˆYÕG
—¾ÁdGh ¿Ç¡ŸdG i—d ‡»ÇµM ‡¡SƒÇ¡•H ¹N—ˆdG (15
QRƒŽ»dG °bÄj ƒ»H ƒjQƒ¬¸Hh ÈJƒÇaÄ¡•dG Oƒ‘JÕGh
,¿Ç¯©ù¡ ˆù¡•»ùdGh ¿ùÇù»ù¸ù¡•»ùdG ³ùM Èùa …µùJ™ùJ ÈùˆùdG
‡ùÇù¾ùÇù£ù¡•¸ù¯ùdG ‡ù¡Vƒù¯ùˆùfÕG I—ùYƒù¡•»ùd ‡ù£ùN ªùù¡Vhh
ƒ»H Èfƒ¬ùaCÕG OƒùÁùŽùdG I—ùYƒù¡•eh ,ƒùÁùJƒù¡SCƒùe AƒùÁùfEGh
¹gCG ¿ÇH ÉÄe—dG °j›¾dG ±ƒ²jEƒH ¹ÇŽ©ˆ¸d ¿µeCG
.—MGÄdG —¸„dG

‡”ǸcÄH È‘j :¼¸²H
ennouryahia@yahoo.fr

EG.EG.•¸d I™Ç¡•e

..¾ÇM
Èùa ºÄùN—ùdƒùH ’ù»ù¡•j ¼ùµù‘ùdG GPƒù»ùd :¼ù”ù »ù NÄùùH
.??‡Ç©j™¡žˆdG ™NDÄjh ‡j—¸„dG ŠƒHƒ”ˆfÕG
ŠƒùHƒù”ùˆùfÕG •ùFƒùˆùf Qƒùù¦ù ˆù fG ¿ùùe ªùùfƒùù»ù dG ƒùùe...
Èa ‡ÇµFîdG †G›MCÕG ¼Y—Ç¡S ƒ¾Lh™N ..‡j—¸„dG
..ƒÁ¯bÄe
..¤ùÇù¡ž¾ùJ ÅùdEG •ƒùˆù‘ùJ ‡ùMƒù¡•dG :Èùf—ùe Èù¡Sƒù„ù Y
..I™Ç¡•»dG ¿e ÀÄaÄ”ˆJ GPƒ»d
†˜ùùŽù dGh ŠÕhG—ùù»ù dG ¿ùùe ŠƒùùYƒùù¡S ªùù HQCG —ùù ©ù ùH
I™µa ŸY †ƒ”ˆfÕG ¼J ..ÀGQh—dGh °¸dGh QG™µˆdGh
ÈfG™e —»MCG ¼g GIJaGÄj ¼d ¿j˜dG Àƒµa ,I™Ç¡•»dG
:GÄfƒc GÄù²ùaGh ¿ùj˜ùdG Àh™ùNBÕGh ..‡ù”ùÇù¸ùcÄùH Èù‘ùjh
ȸY ,Èaĸ”e —Ç©¡S ,É—L ȸY ,Èf—e È¡Sƒ„Y
,Rh›ùY ¿ùH ,¼ù”ù»ùNÄùH ,¢žj™ù©ùe ÈùùH™ùù©ù dG ,•ƒùù‘ù ¾ù H
..½ƒùLQ ´GR™ùdG —ù„ùY ,Qƒùˆù”ùe ,QÄù¡TƒùY ,Èù»ù¡TƒùùÁù dG
°ù¡Ÿ¾ùdGh ‡ù‹ùdƒù‹ùdG ‡ùYƒù¡•dG Åùù¸ù Y ‡ùù¡•¸ùùŽù dG ‰©ùùaQh
..ƒMƒ„¡U
™»b –CÕG ªe Š—¾ŽJ ,I™µ¯¸d È¡ aQ ¼ZQ (20
…ˆµeh (ÀG™Ç£dG Èa ³Hƒ¡S ¤Hƒ¡V) ÀƒH™N ¿j—dG
,¿Ç»¦¾ù»ùdG ŠGQƒù¡T :AÈù¡T ¹ùc ƒù¾ù£ù„ù¡V ,‡ù»ù¡Uƒù©ùdG
—©Hh ,³j™£dG …fƒL ŸY ¼gQƒ¡žˆfG ‡Ç¯Çc ,¼gO—Y
ŠƒYÄ»Ž»dGh ‡»ù¡Uƒù©ùdG …ˆùµù»ùH ƒù¾ù©ù»ùˆùLG Aƒù¡ž©ùdG
‡¡Sƒ¡•‘dG ¥ƒ²¾dG —²¯ˆH ƒ¾»bh ¼Ç¦¾ˆdG ƒÁd ¹cÄ»dG
G™Ç¬¡U ƒ„jQ—J ,³j™£dG …fGÄL ŸY IÄNEÕG «Rhh
¼ùÁùÇù ¸ù Y ‰YRhh ..I™ùùÇù ¬ù ¡U IQhƒùù¾ù e ..‡ùù‘ù Çù „ù ¡Ÿ¸ùùd
½î¡•dGh ¿eCÕG I™Ç¡•e :‡ÇdƒˆdG ‡YÄ„£»dGh ŠGQƒ¡ždG
...…©¡ždG ŸY «RĈd
ÈdƒˆdG ÀƒÇ„dG ȸJh Ah—ÁH I™Ç¡•»dG ¸dG —»‘H ‰»J
:‡¡SƒF™dG ™²e ½ƒeCG
¼ÇM™dG ¿»M™dG ¸dG ¼¡•H
1990 ¹j™aCG 21........ .1410^ Àƒ¡ eQ 25 ™FG›ŽdG
Pƒ²fEîd ‡Çeî¡SEÕG ‡ùÁù„ùŽù¸ùd ‡ùÇù¡SƒùÇù¡•dG ‡ù‘ùFîùdG
.‡jQÄÁ»ŽdG ¢•ÇFQ i—d
ÂH GhQ˜¾Çdh ¢Sƒ¾¸d ®îH G˜g) :Ådƒ©J ¸dG ºƒb
(†ƒ„dCÕG GÄdhCG ™qc˜Çdh —MGh ÂdEG Äg ƒ»fCG GÄ»¸©Çdh
.54 :¼ÇgG™HEG IQÄ¡S
Oî„dG ƒÁ¡žÇ©J ȈdG «ƒ¡VhCÕG ŠG—Žˆ¡•e AÄ¡V Èa
‡jOƒ¡ŸˆbÕGh ‡Ç¡SƒÇ¡•dG IƒÇ‘dG ŠÕƒŽe °¸ˆ”e Èa
‡Çeî¡SEÕG ‡Á„ŽdG ªa™ùJ ,‡ùÇùaƒù²ù‹ùdGh ‡ùÇùYƒù»ùˆùLÕGh
‡¾»¡ ˆ»dG ƒÁˆ‘FÕ ‡jQÄÁ»ŽdG ¢•ÇFQ i—d Pƒ²fEîd
:‡ÇdƒˆdG ‡j™Ç¡Ÿ»dG ƒjƒ¡ ²dG
‡eƒfRQ “G™ˆbG h “î¡UEÕG ŠÕƒŽe —j—‘J (1
. ¸MG™»d ‡Ç¾eR
¢•ÇFQ ¿e QG™²H ȾWÄdG È„©¡ždG ¢•¸Ž»dG ¹M (2
,È„©¡T Aƒˆ¯ˆ¡SG ŸY ™eCÕG ‡dƒMEƒH hCG ‡jQÄÁ»ŽdG
.™Á¡TCG ‡KîK áŸbCG ¹LCG Èa ÂHƒ”ˆfG Oƒ©j ÀCG ŸY
°¸ˆ”e ¿ùe ‡ù¸ù²ùˆù¡•e ‡ùÇù¡SƒùÇù¡S ‡ù€ùÇùg ¿ùjÄùµùJ (3
ÉQÄùˆù¡S—ùdG ¢•¸ùŽù»ùdGh IQGOEÕG ‡ù„ù bG™ùù»ù d †G›ùùMCÕG
‡ùÇùFÕÄùdGh ‡ùj—ù¸ù„ùdG ŠƒùùHƒùù”ù ˆù fÕG ‡ùùeîùù¡S Àƒùù»ù ¡ d
.‡Ç©j™¡žˆdGh
ȈdG ‡eƒ©dG Šƒj™‘dG Àƒ»¡ H ‡dh—dG ½G›ˆdG (4
¿ÇÇ¡SƒÇ¡•dG ¿ÇLƒ¡•»dG “G™¡S ´îWEGh ½î¡SEÕG ƒÁ¸¯c
¿eCG ‡»µ‘e Èa GÄ»cÄM ¿j˜dG ¹µd Qƒ„ˆYÕG IOƒYEGh

¿Y ‰„qǬJ ƒeEG ÀĵJ —b ƒÁ¸Ž¡SCG ¼d ȈdG ŠƒjÕÄdG
hCG ..ƒÁ„ˆµe Èa ŠƒYG™¡U ¢žÇ©J ‰fƒc hCG «ƒ»ˆLÕG
...ƒÁ¾Y ‰¸¬¡žfG
¼ùÇùY—ùJ :‡ùÇùdƒùˆùdG ŠGQG™ù²ùdG Š˜ù”ùJG ½ƒùˆù”ùdG Èùùa
,Qƒù¡žH ,‡ùjƒùŽùH :‰bh «™ù¡SCG Èùa ‡ùÇù dƒùùˆù dG ŠƒùùjÕÄùùdG
ªe Aƒ²d ...‡¸bQhh I™jÄ„dG ,hRh É›ÇJ ,IRƒ„ÇJ ,ŠQƒÇJ
™Çµ¯ˆdG ..—Ç©¡•dG —»‘e ‡Yƒ»Lh Oƒ¡TQEÕG ‡Ç©»L
..AG™‘¡ŸdG Èa ÄjQG›ÇdÄ„dGh ‡Ç¡Th™©dG ¹cƒ¡že Èa
ȻǦ¾ˆdGh È»¸©dG iĈ¡•»dG ªa™d ‡¸»M :ƒÇeîYEG
•PÄ»f ºÄM ŠÕƒ²e ‡Hƒˆc ..¿Ç‘¡T™»¸d ÉQGOEÕGh
ªù¡Vh :IÄùY—ùdG ÀG—ùÇùe Èùa ..‡ùÇù eîùù¡SEÕG ‡ùùj—ùù¸ù „ù dG
É›ÇJh ‡jƒŽH ‡jÕh Èa IÄY—¸d ÈdƒŽ©ˆ¡SG •eƒf™H
..hRh
1990 /04 /11 ½ÄÇd iQÄ¡ždG ¢•¸Že «ƒ»ˆLG (19
.I™Ç¡•»dG I™µah
¢•¸Ž»dG ¹M ‡¸µ¡že ºÄM Qh—j ºƒ»YCÕG ºh—L
:I™Ç¡•»dG I™µah ȾWÄdG È„©¡ždG
ŠƒHƒ”ˆfÕG Èa ‡cQƒ¡ž»dG —©H :Rh›Y ¿H •Ç¡ždG
..i—»dG ‡„j™bh I—Ç©H ‡ÇŽÇJG™ˆ¡SG Pƒ”JG ..‡Ç¸‘»dG
’ùÇù¡VÄùJ ..ICƒùÇùÁùe ™ùÇùZ ±h™ù¦ùdG :•ƒùM ¿ùH Èùù¸ù Y
..¼Ç¦¾ˆdGh ‡ÇŽÇJG™ˆ¡SÕG
‡j—¸„dG ŠƒHƒ”ˆfEÕG Èa ºÄN—dG :Èaĸ”e —Ç©¡S
..¹„b Àĵj ÀCG …Žj
..‡eĵ‘dG ¥ƒ²¡SEGh ¹‘dG °bÄe ªe :É—L ȸY
Aƒ¾Hh ..‡¡SGQO —©H °bÄ»dG Pƒ”JG :‡”ǸcÄH È‘j
..‡Ç»¸Y ¢•¡SCG ŸY ¼Ç¦¾ˆdG
..ÉQh™¡V Èeî¡SEÕG QÄ¡ŸˆdG :ÀƒH™N ¿j—dG ™»b
..‡ÇHƒ”ˆfÕG ‡¸»‘dG ..Èeî¡SEÕG ¹‘dG •PÄ»f
EG.EG.•dG ª¡Vh ¼ÇDzJ ..ŠƒÇ„¸¡•dG Aƒ¡ŸMEG :Qƒˆ”e
..‡Ç¡Vƒ»dG ‡¾¡•¸d
½™ˆ‘J ¼d Šƒ¯¡UGÄe ‰©¡Vh :Èfľ‘¡S È»¡TƒÁdG
¿¡•MCG ƒÁÇa —LÄj Õ ‡»Fƒ²dG ..¿Ç‘¡T™»dG QƒÇˆNÕ
¸dG »MQ Èbƒ„dG —„Y •Ç¡ždG °¸c ... ..™¡Uƒ¾©dG
I—»d G—MGh G™j™²J ½—²j ¼d ..ƒ¡•f™a Èa ‡»Á»H
Õ Â¾µdh ¶dP Èa G—»©ˆe Àƒc ¾XCG Õ ..‡¸eƒc ‡¾¡S
G˜gh IÄY—dGh ¹»©dƒH ƒ»fEG ™jQƒ²ˆdƒH ƒ¾©e ¹eƒ©ˆj
...•Qƒ”dG Èa ¾ÇÇ©J QG™b ˜”JG ¿e ¼K ..¼Á»dG
‡ù¡SGQ—ùd ¢UƒùN «Äù„ù¡SCƒùH …dƒù£ùj :•ƒùM ¿ùH Èùù¸ù Y
..‡ÇŽÇJG™ˆ¡SG ¤Ç£”Jh ȻǦ¾ˆdG ª¡VÄdG
..Àƒ»d™„dG ¹‘H ‡„dƒ£»¸d I™Ç¡•»dG ªe :¼”»NÄH
..I™Ç¡•»dG ŸY ³aGÄe :¢žj™©e ÈH™©dG
†G›MCG ƒÁH ½Ä²J I™Ç¡•e ÀĵJ —b :Èf—e È¡Sƒ„Y
..i™NCG
..ÀƒŽd ‡Ç¡ b ¢•Çd ¼Ç¦¾ˆdG :ÈfG™e —»MCG
¼ÇY—ˆd È‘¡ j ÀCG —j™j ¿e ·ƒ¾g :Èf—e È¡Sƒ„Y
..Èeî¡SEÕG ¹‘dG
¼dh ƒ¾Ç¸Y Š™e ȈdG ‡L™”dG Øg È©e §MÕ **
..ƒÁ¾ÇM Èa ƒÁ»Á¯f
ÀCG Àh—H Àƒ»d™„dG ¹‘H …dƒ£f ÀCG :ÈfG™e —»MCG
—ùj™ùJ ÈùˆùdG †G›ùMCîùd ‡ùfƒùYEG ØùÁù a ƒùù€ù Çù ¡T ™ùù¡ ‘ùùf
..½ƒ¦¾dƒH ‡MƒWEÕG
•QƒN OG—YEÕG ..I™Ç¡•»dG —©H GPƒe :É—L ȸY
??..ª»ˆŽ»dG
Èa ¶d˜c »Á¯f ¼d ɘdG ..½îµdG G˜g §MÕ **

ÈFÕÄdG …ˆµ»¸ùd ŠƒùÇùMîù¡U Èù£ù©ùj —ùÁù©ùˆùdG ¹ùg
Àƒc ºGDÄ¡S) ..…”ˆ¾»dG É—¸„dG ¢•¸Ž»dG ŸY ‡jƒ¡Uh
..(ÂǸY O™¸d —MCG Âd ¿£¯ˆj ¼d ¿µdh ¸‘e Èa
Èùa ‡ù¡žY™ùdG ¹ùN—ùj •ƒùM ¿ùH Èù¸ù Y •ùùÇù ¡ždG QÄùù¡ M
Äg ƒe ºÄM ºDhƒ¡•J ..¿e ¢Sƒ¾dG ™e˜J ..¿ÇdhDÄ¡•»dG
ÀÄùeÄù¡Ÿj Õ ¼ùÁù¡ ©ùH ..Âùù¾ù e Èùùeîùù¡SEÕG °ùùbÄùù»ù dG
Øg ..‡ù»ù¦ù¾ù»ùdG Øùùg ¿ùùe §ùù¯ù ‘ù ˆù dG ..Àƒùù¡ eQ
..ÀOƒ©»dƒH ‡Ç¾Z ‡²£¾»dG
.‰‘¡T™J 22 :‰¸Ç¡•»¡•J (1
‡Ç©»L ªe †hƒŽJ ..‰‘¡T™J 30 / 24 :ÉOGÄdG (2
ŠGh—ùf Š—ù²ùY —ùÇù©ù¡•dG —ù»ù‘ùe ‡ùYƒù»ùLh ‡ù¡ Áù¾ùdG
..…©¡ždG ƒÁ©e †hƒŽJ ..ŠƒHƒ”ˆfÕG ÀÄfƒb “™¡žd
..I™‘dG ¼FGIJdG ‰Ç¬dCG
‡¡ Á¾dG ‡Ç©»L ..‰‘¡T™J 21 / 20 :‡¸¡ž¾N (3
..I—Yƒ¡•e
Åù¸ùY ..‰‘ùù¡T™ùùJ 26 / 21 :¢SG™ùù ù ùgCG ´Äùù ù ù¡S (4
(h.Š.•) ‡ù€ùÇù ¡S Šƒùùb™ùù£ù dG ..‡ùùÇù ¡•fÄùùˆù dG Oh—ùù‘ù dG
..ŠGQƒWEÕƒH Š—Yƒ¡S ‡¡ Á¾ùdG ‡ùÇù©ù»ùL ..‡ù»ù¡•²ù¾ùe
GÄùù„ù g˜ùùJ Àƒùùc GPEG Âùù¸ù dG †ƒùùL Âùù¸ù dG —ùù„ù Y –CÕG ºƒùù b
..EG.EG.•¸d GÄ„gPƒa †G›MCîd
Âd pnsd:`dG †›M ..‰‘¡T™J3430 :‡»dƒb (5
¼¦ù¾ùˆù¡S Ƀùe ..08 ¿ùj—ùeÄùH ‡ù²ù£ù¾ùe ..‡ùÇù„ù ©ù ¡T
¢•ÇF™dG Aƒb—¡UCGh ‡²Ç¸¯JÄH ƒg™¡ ‘j ŠG™¡Vƒ‘e
..¹MG™dG
—»‘e ‡Yƒ»L ‰‘¡T™J 12 / 12 :‡¾Ç£¾¡•b (6
..ŠGAƒ¯µdƒH ‡j™K ..Š—Yƒ¡S —Ç©¡•dG
ÈFÕÄdG …ˆµ»dG ™²e ‰‘¡T™J64 61 :‡j—e (7
..QOƒ²dG —„Y ™ÇeCÕG ™²e ƒ²Hƒ¡S Àƒc
ÂùùLGÄùùf ..‰‘ùù¡T™ùù J 32 / 31 :¼ùù fƒùù ¬ù ù ˆù ù ¡•e (8
..ƒf—Yƒ¡•Ç¡S mda`dG ..‡Çb™£dG
.34^ Èa ‰‘¡T™J ‡¸µÇÁe 47 / 35 :™µ¡•©e (9
..ÈFÕÄdGh É—¸„dG …ˆµ»dG ŠƒÇMî¡U Èa ¢VÄ»Z
°Çc ..ƒjDh™dG ’Ç¡VĈd ‡Ç»Ç¦¾ˆdG ¢UÄ¡Ÿ¾dG IQh™¡V

~

¿e ŠƒYƒ¡S ªHQCG —©H
QG™µˆdGh †˜ŽdGh ŠÕhG—»dG
¼J ..ÀGQh—dGh °¸dGh
I™µa ŸY †ƒ”ˆfÕG
¼d ¿j˜dG Àƒµa ,I™Ç¡•»dG
ÈfG™e —»MCG ¼g GIJaGÄj
Àh™NBÕGh ..‡”ǸcÄH È‘jh
. GIJaGh ¿j˜dG

}

..¼ÁMƒŽf —©H ¿Ç„”ˆ¾»dG ªe Šƒbî©dG ÀĵJ
´ƒ¡•¾f Õ ..‰‘¡T™J 12 h ‡¸µÇÁe : 15 ‡¸bQh (10
IÄùNCÕG ¿ù¡•MCG ..ªù¡VÄùùdG ¼ùùÇù Çù ²ù ˆù d ‡ùù¯ù Wƒùù©ù dG AGQh
—Çù©ù¡•dG —ù»ù‘ùe ‡ùYƒù»ùL ..Oƒù¡TQEÕG Èùa ÀhOÄùLÄùe
..«™¡•ˆdG ŸY EGEG •dG ½Ä¸J
.39^ Èa ‰‘¡T™J ..‡¸µÇÁe 49 / 41 :IRƒ„ÇJ (11
..ÀO™ùW Aƒù¡•¾ùdG Åùˆù M ..—ùLƒù¡•»ùdG Èùa Gh™ù¡UÄùM
..Oƒ¡TQEÕG ±™W ¿e I™M ¼FGÄb
..‰‘¡T™J 32 / 23 :‡¸Çe (12
Èa ‰‘¡T™J ..‡¸µÇÁe 36 / 34 :‡¸a—dG ¿ÇY (13
¹»©ùˆù¡•j Äùgh pags`dG ‡ùù¸ù „ù b ‡ùùjÕÄùù dG Øùù g .31^
..ŠƒùWG™ù”ù fÕG ºGÄùùeCƒù H I›ùùÁù LCG AG™ùù¡T ..†ƒùù„ù ¡ždG
..½Ä¸©e ™ÇZ ȾWÄdG …ˆµ»dƒH ½îYEÕGh ºƒ¡ŸJÕG
...Šƒbƒ£dG °ÇXĈH £„¡V
¿e Aƒ¡ YCG OÄLh ..‰‘¡T™J12/12 :‡eƒ©¾dG (14
..ƒ¾»FGÄb Èa Oƒ¡TQEÕG ‡Ç©»L
..‰cQƒ¡T 28 / 26 :‰¾¡TÄ»J (15
G—¡T™e ‰¾ÇY ..‰‘¡T™J 38 / 36 :ÀG›Ç¸Z (16
..ŠƒHƒ”ˆfEîd
30 ..îùµùÇùÁùe ƒù„ù ˆù µù e 45 / 35 :I™ùù jÄùù ù„ù ù dG (17
..‰‘¡T™J
..‰‘¡T™J …ˆµe 67 / 13 :hRh É›ÇJ (18

$

ÉCGQ

ø 1846 O—©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 28 `d ³aGÄÙG

ÈbGRQ ܃©dG —„Y ø
¿e ȲH ƒe ײ¯J ‡Ç¡ ²dG ÀCG ·Q—j ÈaG˜²dG Àƒc Äd
½—bCG ƒ»d ,È„©¡ždG iĈ¡•»dG ŸY ,™FG›ŽdG Èa ÂH ½ƒ»ˆgG
.¶dP ŸY
Šƒ¡ jÄ©ˆdG ªjRĈH G™eCG Å£YCG ''ÈaG˜²dG'' ÀCG —cCƒJ GPEGh
I™ùÇù¡•e OÄù²ùj ¿ùe ºhCG ÀÄùcCƒù¡•a ,™ùFG›ùùŽù dG AG™ùù²ù a Åùù¸ù Y
ÀCÕ ,É™ùFG›ùŽùdG …©ù¡ž¸ùd Èù»ù¡S™ùdG QG˜ùˆùYÕƒùH ‡ù„ùdƒù£ù»ù¸ùd
,ŠîFƒ©dG ŠG™¡žY Šƒ¡Tƒ©e °ÇbÄJ Ⱦ©j I—j™L °ÇbÄJ
.™NBÕG ÉCG™dG ª¾e Ⱦ©j ¿ÇÇaƒ‘¡U ¿Ž¡Sh
ÀƒÇH GÄ©bh ¿e ¹FGhCG ¿e ‰¾c ȾfCƒH ™Çc˜ˆ¸d ÈYGO Õh
—bh ,¿Ž¡•dG Èa GÄfƒc ¿j˜dG ¿ÇDŽǸdG AƒHOCÕG ªe ¿eƒ¡ ˆdG
ž„J ÀCG ¹²©j ¹Áa ,ƒÇ„Çd Èa ÀÄŽ¡•dG ¼j—ÁJ ÅdG ¶dP iOCG
?™FG›ŽdG Èa
Šƒbd ''ƒfƒH™b'' »j—²ˆH ÈaG˜²dG ¹Ç¸¡ J ¼J ƒ»¸‹eh
ºƒŽ»dG ’ˆah ,¾e ‡aƒ‘¡ŸdG ¿Çµ»Jh ,‡Ç„ǸdG ‡j™FG›ŽdG
ªbh ™NBÕG Äg ‡²Ç¸¯JÄH ÀEƒa ,''’Fƒ¡ ¯dG''h ''‡¡VQƒ©»dG''`d
³ù¸ù¬ùH Âù¾ùe ÀÄùH™ù²ù»ùdG Âù©ù¾ùbCG ¿ùÇùM ÈùeîùYEG ¹ùÇù¸ù¡ J Èùa
.É™¡Ÿ„dG È©»¡•¸d ÈeîYEÕG ºƒŽ»dG
ƒe hCG ,QĈ¡S—dG ¹j—©ˆH ™j™‘ˆdG ‡Á„L ÂYƒ¾bEG ‰dhƒMh
AGÄ¡Sh ,¾e 74 IOƒ»dG Aƒ¬dEGh ,''I—Á©dG —j—ŽJ''`H Å»¡•j
ƒùg—ùj—ù‘ùJ Åù¬ùdCG hCG ŠGÄù¾ù¡S ªù„ù¡S ÅùdEG I—ùÁù©ù dG Èùùa O—ùùe
.‡Y™¡•H ¸ÇMQ —j™j ¿e ''•a'' Èa ªbh ÂfEƒa ,¿ÇJ—Á©H
I—j—L IOƒe ª¡Vh Äg QĈ¡S—dG ¹j—©J ¿e ±—Ádƒa
‡ù¬ùd'' ÅùdEG ‡ùÇù¬ùjRƒùeCÕƒùH Åùùnb™ùr ùnJh ''¢•ÇùùF™ùùdG …Fƒùùf'' O—ùù‘ù J
''‡Ç»¡SQ
,™¦¾dG —ÇYCÕ ¢•ÇF™dG —ÁY —j—»J Äg ±—ÁdG Àƒc Äd
Èa ,™j™‘ˆdG ‡Á„L ‡”¡•f hCG ¢•ÇF™dG ‡Ç¡TƒM ‡”¡•f Èa
hCG Èfƒ»d™„dG ½ƒ¦¾dG Oƒ»ˆYG ¼Jh ,È¡SƒÇ¡•dG ½ƒ¦¾dG «Äf
.È¡SƒF™dG ½ƒ¦¾dG
°‘¡ŸdG ¿e —j—©dG °ÇbÄJ AGQh ‰¯bh ȈdG ŠƒÁŽdGh
G˜gh .¶dP AGQh ¢•ÇF™dG ÀCƒH ƒÁHƒ‘¡UCÕ ›YÄJ ‡j™FG›ŽdG
¼µ‘dG QG—¡UEG ¹Ž©ˆ¡•j GPƒ»d :ºAƒ¡•ˆj ™Ç‹µdG ¹©L Rƒ©jEÕG
—FG™L ·ƒ¾g ƒ»¾ÇH ,´h™¡ždG ªe ''ÈaG˜²dG ‡Ç¡ b'' Èa
¼µ‘ùdG ™ù¦ùˆù¾ùJ ºG›ùJƒùe ''°ùbÄù»ùdGh “ƒù„ù¡ŸdG'' ¹ù‹ùe i™ùNCG
.‡j™FG›ŽdG ‡dG—©dG ¿e ƒÁd hCG ƒÁǸY
‡Çeƒ‘e'' ÈaG˜²dG °Ç¸µJ ºÄM †™¬ˆ¡Sîd ÈYGO Õh
ÈùYGO Õh ?I™ùÇù„ùµùdG Aƒù»ù¡SCÕG ÅùdEG AÄùŽù ¸ù dG ÀhO ''I—ùùj—ùùL
ªù¾ùe Äùg ¹ùg ''‡ùÇù¡ ²ùdG'' ¿ùe ±—ùÁùdG ºÄùùM †G™ùù¬ù ˆù ¡Sîùùd
''Oh—‘dƒH ‡£„J™»ùdG ƒùjƒù¡ ²ùdG''`d ¢V™ù©ùˆùdG ¿ùe ‡ùaƒù‘ù¡ŸdG
.‡Ç„¸¡S QƒKCG ŠGP ‡Ç¡ b ¿e ''ȄǸdG ½ƒ¦¾dG'' ȾŽj GPƒeh
:“h™£»dG ºGDÄ¡•dGh
QOƒ„j hCG Šƒeĸ©»dG …j˜µˆH ''IQƒ¯¡•dG'' QOƒ„J ¼d GPƒ»d
™‹cCG i—d ÃQƒµaCÕ •jh™ˆdG ¿e ¾µ»j ''OQ'' ¼j—²ˆH ÈaG˜²dG
?‚Qƒb °dCG 200 ¿e
IOƒ²dG ºƒ¡ŸJG ™„Y •dƒ©J ''ƒjƒ¡ ²dG Øg ¹‹e'' ‰fƒc —²d
‡Ç¡SƒeĸH—dG ŠGľ²dG Ŭ¸J ÀCG ¹²©j ¹Áa ,¢ ©„dG ¼Á¡ ©„H
.(¼cƒ‘»dG)`H ¢VÄ©Jh
ÀCGh ,“ƒŽ¾H ‰»J ÈeîYEÕG ¹Ç¸¡ ˆdG ‡Ç¸»Y ÀCG —cDÄ»dG
™ùµù¯ù»ùdG ¢Sƒù„ùd ¿ùùe ''×ùùj™ùùŽù J'' •ùùa Èùùa ªùùbh ÈùùaG˜ùù²ù dG
ºî¬ˆ¡SG Äg ''—ÇMÄdG Âq»g'' ¼cƒM ÅdEG ¸jÄ‘Jh ,…JƒµdGh
.i™NCG ÀG—¸H Èa ŠîFƒY ªjÄŽˆd Ädh ‡£¸¡•dG

ø ½2006 ™„»aÄf 20 ¿Ç¾KEÕG ø

?È`` ` ` ` aG˜`` ` ²dG ¹`` ` ` `Ç` `¸` ` `¡ J AGQh ¿`n ` `e
…©¡ždG i—ùd Âùˆùfƒùµùe «ƒùL™ùˆù¡SÕ ‡ùdG—ù©ùdG ÅùdGE ½ƒùµùˆùMÕƒùH
.ƒµj™eCÕ ''½î¡•ˆ¡SÕG'' ¹„b É™FG›ŽdG
Èùa ÈùaG˜ù²ùdG IQÄù¡U ³ùjÄù¡•J Èùùa ¹ùù¡ ¯ùùdG ÀCG —ùùcÄD ù »ù dG
™ùù»ù Y ³ùùHƒùù¡•dG ™ùùÇù ¯ù ¡•dG ÅùùdGE OÄùù©ù j É™ùùFG›ùù Žù ùdG «Qƒùù ¡ždG
ºƒLQ —ÇMĈH ¿Ç¸¬¡ž¾»dG †ƒˆµdG Qƒ„c ¿e Ägh ,É—eƒ‘dG
—©H Š›ˆgG ''IQÄ¡ŸdG'' ÀCG G—ÇcCƒJ ™‹cCÕGh ‡aƒ²‹dGh ™µ¯dG
ÅdEG †™©dG ½ƒµ‘dG ¢ ©H ÂJÄYO GRG›ˆgG ƒgOGRh ,¸ÇMQ
.ƒµj™eCÕ ''‡‘¸¡SCÕG ¿e ÃOƒˆY'' ¼Ç¸¡•J Èa ÂH AG—ˆbÕG
Gĸ‹e ¿e ™¦f ‡ÁLh ¿e ,''´h™¡ždG'' ÂH ‰eƒb ƒe Àƒc GPEG
™¡ž¾Ç¡S ƒe È»¡•f GPƒ»a ,kƒa˜b ,‡»µ‘»dG Èa ,ÈaG˜²dG
?ÈaG˜²dG ºÄM ƒ²MÕ
—ùù¡V iÄùùYO ªùùa™ùùH ÈùùaG˜ùù²ù dG GÄùù ‘ù ù¡Ÿf ¿ùù e ÀCG ¼ùù YRCG
Õ ´h™¡ž¸d ÈMƒˆˆaÕG ¤”dG ÀCÕ ,ÂÇdEG GhAƒ¡SCG ''´h™¡ždG''
.''Éh—MÄdG ÈaG˜²dG ™µa'' ¿Y G™Ç‹c °¸ˆ”j
™µù¯ù¸ùd Š—ù¡ŸJ ÈùˆùdG I—ùÇùMÄùdG I—ùj™ùŽùdG Èùg ´h™ù¡ždGh
Èa Âd ‡dhO'' ‡eƒbEG Èa ™µ¯j ɘdG ''É™H™„dG Èdƒ¡Ÿ¯fÕG''
¹ùNGO ¼ùÁùJƒùYƒù»ùˆùLG Qƒù„ùNGC ‰©ù„ùˆùJh ,''ÈùH™ù©ù dG †™ùù¬ù »ù dG
I—j™ŽdG Øg ''O—ÁJ'' ÀCG ¹²©j ¹Áa ,ƒÁLQƒNh ™FG›ŽdG
?''—¸H ¿eCG''

?‡Ç¡SƒÇ¡S ‡ˆµf
ÀCG iĈ¡•e ÅdEG ¹¡ŸJ ‡Ç¡SƒÇ¡S ‡ˆµf ·ƒ¾g ÀCG —²ˆYCG Õ
Âù£ùN Åù¾ùq „ùˆùJ I—ùj™ùL —ù¡V ‡ùÇù¡ b …Jƒùùch ™ùùµù ¯ù e ªùùa™ùùj
…Mƒ¡Ÿd ÈeîYEG ¹Ç¸¡ J ·ƒ¾g Àĵj ÀCG iÄ¡S ,ÈHh™©dG
.‡Ç¡ ²dG Øg
Èa ¿µdh I—j™ŽdG —¡V iÄY—dG ªaQ Èa ‰¡•Çd ‡ˆµ¾dG
QG˜ˆYÕG ªe ,''™FG›ŽdG Åeƒˆj''`d Šƒ¡ jÄ©ˆdG Å£©J ÀCG
.''Gh™q”H GĈǑd ¿e'' É™FG›ŽdG ¹‹»¸d
™¡Tƒ„»dG ŸY °¡SCƒJ ''¿ÇDŽǸdG AGQRÄdG'' —MCG ÀCG ™cPCG
...ƒùÁùfÄùùjO O—ùù¡•J ¼ùùd (™ùùFG›ùùŽù dG) QGÄùùŽù dG ¿ùùe ‡ùùdhO ÀCÕ
™FG›ŽdG ªaO ªe ƒ¾eG›ˆe AƒL ’j™¡ŸˆdG G˜g ÀCG ICƒLƒ¯»dGh
±ƒù©ù¡VCG ‡ùKîù‹ùH ŠQ—ùb I—ùùFƒùùa ªùùe ƒùùÇù „ù Çù d ÅùùdEG ƒùùÁù fÄùùjO
Aƒ¾H Èa ‰e—”ˆ¡SG ȈdG Èg —FGįdG ÀCG h—„jh ,‡ÇfÄj—»dG
¿µ»jh .i™NCG ªjQƒ¡že Èah ,ÀG™gÄH ÀÄJG™Ç¡ždG ´—¾a
.ºÄbCG ƒ»e —cCƒˆ¸d ''—²¾dG ´h—¾¡U °Ç¡TQCG'' ÅdEG «ÄL™dG
ÂdGÄeCG —FGįH ÈaG˜²dG «™„ˆj ¼d GPƒ»d :ºAƒ¡•JCG ƒ¾gh
Èù¯ùµùJ Õ ºGÄùeCƒùH «™ù„ùˆùdG ¢VÄùY ,É™ùFG›ùŽùdG ¶¾ù„ùdG i—ùùd
†G›ùMCG Aƒù¡SDhQ —ùMCG ƒùÁùH —ùYh IQƒùùÇù ¡S IQÄùùJƒùùa —ùùj—ùù¡•ˆùùd
?ÀBÕG ňM IQƒÇ¡•dG ¸¡ŸJ ¼dh ™FG›ŽdG
ŸY ¢SQÄe ɘdG ÈeîYEÕG ¹Ç¸¡ ˆdG Äg Âd °¡SCƒJCG ƒe
—ù„ùY É™ùFG›ùŽùdG ¢•ÇùF™ùdG Åù¸ùY ¶d˜ùc ¢SQƒù»ùj ÈùaG˜ù²ù dG
.‡²Ç¸¯JÄH ›j›©dG
,‡Ç¡ ²dG ªaQ Èa ,ÈaG˜²dG AGQh °²j ¿e ‡Çf ‰fƒc Äd
…j˜µJ''`H ÈaG˜²dG QOƒ„d ¿j—¸„dG ¿ÇH Šƒbî©dG ‡e—N Èg
Èa ,™c˜ˆJ ™FG›ŽdG Šƒ©j˜e i—MEG ¿µd .''Šƒeĸ©»dG
¿ÇH ¤¸”j ÈaG˜²dG ÀCG °Çc ,QÄ¡Ÿ¾e —»MCG ƒÁ£¡žf ‡¡ŸM
‡¡Ÿ²dG Øgh .(È¡S ÈH È„dG) Èa ƒÁˆNCG ŠÄ¡Uh ƒÁJÄ¡U
.''ÈeîYEÕG ¹Ç¸¡ ˆdG'' ‡Ç¡V™a —cDÄJ
™FG›ŽdG Èa ÂFG™¯¡S —MCG ÀCG ·Q—j ÈaG˜²dG Àƒc Äd
™µa ƒ»d ,''‡j™H™„dG IîZ'' —MCG ªe ‡Ç»Ç»M ‡bîY Âd ‰fƒc
.QƒÇˆdG G˜g —¡V ‰¯bh ‡¯Ç‘¡U —¡V ‡Ç¡ b ªaQ Èa

ƒÁù¡ jÄù©ùJh ƒùÁùFƒù¬ùdƒE ùH ‡ùÇùH™ù©ùdG ‡ù©ùeƒùŽùdG ªùe I™ùµù¯ùdG Øùg
.ƒÁ¡•¡SDÄe hCG ''‡ÇH™©dG I—MÄdG —ÇÁ¡T'' Àĵj ƒ»H™d (Oƒ‘JG)`H
¿e ¼Z™dƒH ,ƒÇ²j™aG Èa ¡•aƒ¾j ¿e —Lh ÈaG˜²dG ¿µd
ºƒ‹eCG ¿Çjh—MÄdG ƒÁJOƒb Qƒ„ch ,AGQ˜Y IQƒb ºG›Jƒe ƒÁfCG
ºƒŽe Èa ¢•Çd ¢•aƒ¾»dG G˜gh ,GĸLjZG ''ºG™ÇeCG ºG™Hƒc''
Ägh Èdh—dG ¹eƒ©ˆdG ºƒŽe Èa ¿µdh ,''I—MÄdG ‡¡SƒFQ''
Oƒù‘ùJîùd ‡ùjÄùb ‡ùH™ù¡V ''Oƒù„ùÇù¾ù dG'' QÄùùÁù X Àƒùùc .''Oƒùù„ù Çù ¾ù dG''
.ÈaG˜²dG ™»©e ¿e ¿ÇH™²»dG ™¦f ‡ÁLh ¿e ,Ȳj™aÕG
ÅdEG ¼ÁH ªa—J ȈdG Èg Aƒ»Y›dG ¹Ç¸¡ J ‡Ç¸»Y ÀCG h—„jh
½ƒ¦ù¾ù¸ùd Âù¸ùdG †›ùM ¿ùY ‡ùe—ù²ù»ùdG IQÄù¡Ÿdƒùa ,''I™ùeƒù¬ù»ùdG''
½ƒùùÁù JG'' ÅùùdGE ÂùùH ‰©ùùaO ÉOÄùù ©ù ù¡•dGh Èùù fOQCÕGh É™ùù ¡Ÿ»ùù dG
Š›ŽY ƒe ‰²²M ƒÁfCG ¿e ¼Z™dƒH ,''‡Çfƒ¾„¸dG ‡ehƒ²»dG
IQÄù£ù¡SCG'' ¥ƒù²ù¡SEG Äùgh ,‡ùÇùH™ù©ùdG Qƒù£ù bÕC G ªùùÇù »ù L Âùù¾ù Y
.''™Á²j Õ É˜dG ¢žÇŽdG
QÄ¡ M Âd Qƒ¡U ÂfGh ,Ȳj™aEG ÀƒÇc Äg ''Oƒ„ǾdG'' ½GOƒeh
Àƒµa ,Âfƒµe “hG™j Ȳj™aÕG Oƒ‘JÕG ȲH ¿ÇM Èa ,ÈdhO
,ÈùaG˜ù²ùdG ƒùÁùH ¼ù¸ùM ƒù»ùdƒùW I™ùµùa AƒùÇùMGE IOƒùYGE ¿ùùe —ùùHÕ
,''i™„µdG AG™‘¡ŸdG ‡dhO'' ½ƒÇb Ègh ,ÂJƒHƒˆc Èa IOÄLÄeh
ª»ˆLƒa ,''¹Mƒ¡•dG ºhO'' Aƒ²d ÅdEG ÄY—j ¸©L ƒe G˜g ¹©dh
,AG™‘¡U ¶¸»J Õ ƒÁfCG ¿e ¼Z™dƒH ,†™¬»dG ¿e IOƒ²H
ƒÇfƒˆjQÄeh ,ƒùÁùJGP —ù‘ùH ‡ù»ùFƒùb ‡ùdhO ‡ùÇùH™ù¬ùdG AG™ù‘ù¡Ÿdƒùa
Øùgh ...™ùFG›ùŽù dG o«—ùùj ¼ùùdh ,‡ùùÇù ²ù j™ùùaÕG ºh—ùùdG ‡ùùÇù ²ù Hh
.''—Dz©dG ªbÄe'' ŸY IOÄLÄe Šƒeĸ©»dG
,''™FG›ŽdG I—Mh'' ¿Y «ƒa—dƒH ''´h™¡ždG'' Àƒ»jEG ÀCG h—„jh
''¹Mƒ¡•dG ºhO'' Èa É™Žj ƒ»d ,’Ç‘¡U ¼Áa ¿e ƒbî£fG
AîLj¡SÕG Èa ª¡SĈ¸d ‡Çµj™eCÕG Šƒ©¸£ˆdGh ,¹cƒ¡že ¿e
.´QGÄ£dG ªe ƒ²Ç²‘J É™ŽJ ƒÁ¸©L ,¤¯¾dG ªHƒ¾e ŸY
Šƒ¡Vhƒ¯»dG GhOƒb ¿e ŠG™c˜e ÈaG˜²dG GC ™b ¹g ¿µd
.IOƒÇ¡•dG «ƒL™ˆ¡SÕ ƒ¡•f™a ªe ‡j™FG›ŽdG
¿gG™j Àƒc ''ÄcÄa †CÕG'' ÀCG °¡žˆcÕ ƒÁǸY ª¸WG ÂfCG Äd
.¶d˜H ¼¸Y ŸY ‰fƒc ƒ¡•f™ah ,´QGĈdG ŸY
¹¡UGÄJ ™FG›ŽdG ‰¸©L ȈdG †ƒ„¡SCÕG Èa ¿©»J
q Ädh
,™FG›Ž¸d ‡„¡•¾dƒH AG™‘¡ŸdG ÀCG ·QOCÕ ,ŠGľ¡S ª„¡S “ƒ¯µdG
ºRƒ¾ùˆùdG ¿ùµù»ùj Õ ,Oh—ù‘ùdG ‡ù²ù£ù¾ùeh ‰¡SG™ù¾ù»ùJ ‡ù¡UƒùNh
.ƒÁ¾Y
‡¯Ç‘¡ŸdG ³M Èa IQOƒ¡ŸdG ½ƒµMCÕG Èa ‰¡•Çd ‡¸µ¡ž»dG
,G˜Ádh ,‡Ç¡ ²dG Øg ÅdEG ƒeÄ»Y †Ä¾ŽdG I™¦f Èa ¿µdh
A›L ¿Y È¡SƒÇ¡S ''ȸ”J'' ÂfCƒc ¿Çj™FG›Žc ƒ¾d ‡„¡•¾dƒH ÈÁa
ºh—ùd ‡ù²ù£ù¾ù»ùdG ´QGÄùW ‡ùÇù²ù„ùd ‡ù„ù¡•¾ùdƒùHh ,™ùFG›ùùŽù dG ¿ùùe
.ȸNG—dG ÀCƒ¡ždG Èa ¹N—J Äg †Ä¾ŽdG
ÀCG —MCG ªÇù£ùˆù¡•j Õ ™ùFG›ùŽùdG ƒùÁùˆùe—ùb ÈùˆùdG ³ùFƒù²ù‘ùdG
Øùg ¿ùY ™ùŽù¾ùj —ùb ƒùe Èùg ƒù¾ùJƒùaÄù”ù J ¿ùùµù dh ,ƒùùg™ùùµù ¾ù j
.¹©¯dG OhOQ Èa ''‡»cƒ‘»dG''
•—‘J hCG …ˆc ¿e ¹c ¼j™µˆH ´QGÄ£dG ½Ä²j ÀCG ªbÄJCGh
³£¾»dG ÀCÕ ,È„©¡ždG ¿eƒ¡ ˆdG Àĵj ÀCG —©„ˆ¡SCG Õh .¼Á¾Y
48`dG ¹‹»Jh ,‡j™FG›ŽdG ‡Ç¡•¾ŽdG ‰‘J ‡Ç¡•¾L 47 ¼¡ J
''‡JÄbÄùe ‡ù¸ù„ù¾ùb'' ·ƒù¾ùg ÀCG ‡ù²ùÇù¸ù¯ùJÄùH ·Q—ùj ¹ùÁùa .‡ùjÕh
.?‡²£¾»dG Èa Ù¦ˆ¾J
¢Ÿ”¸e ½—b ½CG ''³Ç²‘ˆdG'' ÈaG˜²dG GC ™b ¹g ±™YCG Õh
È¡SƒÇ¡•dG ½ƒ¦¾dG''`H ƒ©¾ˆ²e ÈaG˜²dG Àƒc GPEG ±™YCG Õh ?Âd
Âù¸ùÇù¸ù¡ J ¼ùJ ÂùfGC ½CG ,(†G›ùùMÕC Gh Àƒùù»ù d™ùù„ù dG) ''É™ùùFG›ùùŽù dG

10

ºƒ²j Õ ƒe

¿Ž¡Sh Qh—¡ŸdG ¿Y ‡¯Ç‘¡U °ÇbÄJ ÀCƒH ¢ ©„dG —²ˆ©j
ª¾e ÀCƒH ™NBÕG ¢ ©„dG —²ˆ©jh .Âd Qƒ¡ŸˆfG Äg ¿ÇÇaƒ‘¡U
‡ùjƒù»ùM Äùg —ù¸ù„ùdG ÅùdG ºÄùN—ùdG ¿ùùe ‡ùùÇù ¡Ÿ”ùù¡T hCG †ƒùùˆù c
.''ÂǸY È¡UÄdG ª»ˆŽ»dG''`d
¹¡ ¯j ŠGO™¯e ·ƒ¾g ÀCG Äg É—¾Y —Fƒ¡•dG Oƒ²ˆYÕGh
:Ègh ,ÈH™©dG ¿WÄdG Èa ¤¸¡•dG ¢SÄeƒb ¿e ƒÁa˜M
ƒùÁùfCÕ ''...•ùdEG ,°ùÇùbÄùˆùdG ,ªù¾ù»ù dG ,›ùùŽù ‘ù dG ,IQOƒùù¡Ÿ»ùùdG''
.IQƒŽˆdG ƒÁdƒŽe ƒ»fEGh ,™µ¯dƒH ‡bîY ƒÁd ‰¡•Çd ŠGO™¯e
¤Fƒ¡SÄdG ÀCÕ ,•£”e Qh—¡ŸdG ¿e ‡¯Ç‘¡U ª¾»j ɘdƒa
¿jQOƒb ¿µf ¼d ‡j™‘d Aƒ¡ a ‰‘ˆa I—j—ŽdG ‡ÇeîYEÕG
Õ ‡»j™L ÄÁa …ˆµj hCG ™µ¯j ¿e ¿Ž¡S ƒeCG .ƒgQÄ¡ŸJ ŸY
.‡HƒˆµdGh ™Çµ¯ˆdG ¢SQƒ»j ¿e ÕEG ƒgQ—²j
Aƒ£NCG ¿e ½ƒµ‘dGh IOƒ²dGh Aƒ»Y›dG ¼¦©e ÂÇa ª²j ƒe
.¼Á¾e ÀÄH™²»dG ÂÇa …„¡•ˆj ,''™NBÕG ÉCG™dG ³M'' Èa
Õ ,·Ä¸»dG ‡¡UƒNh ,''†™©dG ½ƒµ‘dG IQÄ¡U'' ‰fƒc GPEGh
Èùa ÂùH Åù¦ù‘ùJ ƒù»ùH ,‡ùj™ùFG›ùŽùdG ‡ùaƒù‘ù¡ŸdG Èùa Åù¦ù‘ù J
‡aƒ‘¡ŸdG ™„ŽJ ‰fƒc ‡j™FG›ŽdG Šƒ£¸¡•dG ÀEƒa ,ƒÁfG—¸H
…ˆµj ƒe kGQOƒfh ,ƒÁH ½ƒ»ˆgÕGh ƒgRG™HEG ŸY ‡ÇeÄ»©dG
.ŠƒÇ¡Ÿ”¡ždG Øg ºÄM ÈMƒˆˆaG ºƒ²e hCG OÄ»Y hCG ³Ç¸©J
Õ ‰fƒc ''ÈaG˜²dG IQÄ¡U'' ÀCG ‡„j™¬dG ŠƒbQƒ¯»dG ¿eh
''…ÇŽY'' ™„”H ‡²a™e ÕEG ‡j™FG›ŽdG ‡aƒ‘¡ŸdG Èa ™Á¦J
ÅdEG ¶dP ªL™jh .ÂÇdEG IAƒ¡SEÕG ±—ÁH hCG ,''…j™Z ½îc'' hCG
ÉQGÄùg ¹ùùMG™ùùdG —ùùÁù Y Èùùa ''¢•fÄùùJ ªùùe Oƒùù‘ù JÕG'' ‡ùù¡Ÿb
.¾Y ÀîYEÕG O™Ž»H ¢ ÁLCG ŒÇM ¿j—eÄH

?‡¸²¾ˆ»dG I—MÄdG
†™©dG ½ƒµ‘dG ¿e ÈaG˜²dG ™»©e ÀCG ™µ¾j —MCG Õ
GhOƒùYGC h ,''…©ù¡ždG ‡ù£ù¸ù¡S'' ½ƒùÇù²ùd Gh™ù q¦ùf ¿ùj˜ùdG ¹ùFîù²ù dG
¿©£j ÀCG —MCG ªÇ£ˆ¡•j Õh ,''É™Çgƒ»ŽdG ¼µ‘dG''`d Qƒ„ˆYÕG
™µ¯dGh ,Q™‘ˆdG Šƒc™‘d ƒ»Y—eh ,G™µ¯e ÈaG˜²dG Èa
ÈeIJdG QƒÇˆdG ¿ÇH ª»L ¿e ºhCG Ägh ,¼dƒ©dG Èa ,ÉQ™‘ˆdG
''™µ¯»dG ÈaG˜²dG'' ¿ÇH ƒb™a ·ƒ¾g ¿µd .Èeî¡SEÕG QƒÇˆdGh
.''È¡SƒÇ¡•dG ÈaG˜²dG'' h ''¼cƒ‘dG ÈaG˜²dG''h
Qh—dG ‡Ç»gCG ºÄM Àƒ¯¸ˆ”j ¿Ç¾KEG ·ƒ¾g ÀCG —²ˆYCG Õh
¢Sƒù¾ùdG ¿ùe ™ùÇù‹ùµùdG ¿ùµùdh ,™ùµù¯ù»ùdG ÈùaG˜ù²ù ¸ù d Éh—ùùMÄùùdG
‡ù»ù¸ùc ¹ùNOCG'' ɘùdG ¼ùcƒù‘ù dG ÈùùaG˜ùù²ù dG ºÄùùM ÀÄùù¯ù ¸ù ˆù ”ù j
¹NOCG ƒ»¸‹e ,ƒÇ„Çd ŸY ªbh ƒÇµj™eCG AG—ˆYG ÀCÕ ,''Å»¦©dG
ÀCÕ ,ÈbG™©dG ¼¸©dG ŸY ''™„cCG ¸dG'' ‡»¸c ¿Ç¡•M ½G—¡U
.´G™©dG ŸY Š—ˆYG ƒµj™eCG
I—ùMÄùdG ¿ùY «ƒùa—ùdG Èùa Ùù»ùY ÈùaG˜ù²ùdG ¢S™ùq ùc —ùù²ù d
,ÂJGQG™b ‰ÁLGh ȈdG ŠGQƒ¡•µfÕG ¿e ¼Z™dƒH ,‡ÇH™©dG
QG™b Èg I—MÄdG ÀCG Oƒ²ˆYÕƒH ''¸¸¡V'' ¿e ·ƒ¾g ÀCÕ
¹ùùeƒùùµù Jh ,‡ùùc™ùùˆù ¡že Šƒùù¡•¡SDÄù e Aƒùù¾ù H ¢•Çùùdh Èùù¡Sƒùù Çù ù¡S
Èa ·™‘ˆj ¸©L ƒe G˜g ¹©dh .Oh—‘dG ’ˆah ,ÉOƒ¡ŸˆbG
ÂHƒ„¡SCG —MCG ¹©dh ,ªbGÄdG ‡ÁLGÄe ÀhO ,‡¾Ç©e ŠÕƒŽe
‡¡ gƒ¾»dG ƒÁ¯bGÄe …„¡•H ƒÇ„Çd ˆfƒY ɘdG Qƒ¡Ÿ‘dG Äg
.ƒµj™eCÕ
ÃÄ©¡Vh ‡ù¾ùjƒùÁù¡ŸdG ÀCG ''¼ùcƒù‘ùdG ÈùaG˜ù²ùdG'' —ùcƒC ùJ ¿ùÇùMh
ÂùYh™ù¡že'' ºƒù»ùµùˆù¡SÕ ÕƒùŽùe —ùŽùj ¼ùùd ''¼ùùÁù ¾ù Çù YGC …¡Ÿf''
‡ŽÇˆ¾dG ‰fƒch ''ƒÇ²j™aEG Ä‘f'' ÂLĈdƒH iÄ¡S ''Éh—MÄdG
³„W Ädh .Oƒ‘JÕG ½ƒÇbh ‡»¦¾»dG Aƒ¬dEG ¼J ŒÇM ,‡²aÄe

‡``Ç` ¬jRƒ``eCÕG ÅdG ÀBG™``²dG ‡``»L™J È``a IAG™``b

ȸZÄeƒK

OG™a ÈbRQCG —»Þ :¼¸²H ø
ferrad.rezki@caramail.com

…jÄ¡ŸˆdG ‡»L™ˆdG
‡»¸µdG IQÄ¡•dG
¢SG›fÄf ÀG™µ¡T
—»‘dG ‡‘Jƒ¯dG
ÈeÄfƒK
³aÄ»d ±ÕEîd ¢žj™b
Àƒe™bEGQƒ¬¡UCG ¿„Ç„ˆj
…£‘dG ‡dƒ»M —¡•»dG
›j›fCG
PG›fCG
ºƒ²‹e ‡d›d›dG
™ÇeRhP
™e›j
™j—b ¹‘¾dG
,ºÄ„²e †ƒˆµdƒa •G™NEÕGh ¹µ¡ždG iĈ¡•e ŸY ƒeCG
‡aƒ¡VEG ¿¡•‘ˆ¡SCG ȾfCG ™ÇZ .…¡Sƒ¾e ÂbQh ,I—ÇL ˆ©„W
ŸY (ÀBG™b) ‡»¸ch (¼ÇM™dG Àƒ»M™dG ¸dG ¼¡•H) IQƒ„Y
°Mƒ¡Ÿ»dG ›Ç»J ȈdG ¥Ä£”dG G˜ch ‡ÇH™©dƒH ±î¬dG
qÕEG ¡•»j Õ ÀBG™b ÂfCG ‡¸gh ºhCG ¿e ™Xƒ¾dG ·Q—j ňM
.Àh™Á£»dG
¹ù»ù©ùdG G˜ùg ™ù„ùˆùYCG Èù¾ùfEƒùa Šƒù¦ùMîù»ùdG Øùg ¼ùùZQh
¼ùŽùMh IQOƒù„ù»ùdG ‡ùÇù»ùgCÕ ™ùj—ù²ùˆùdGh ÂùjÄù¾ùˆù¸ùd ƒù²ù‘ùˆù¡•e
.ºh˜„»dG OÄÁŽ»dG
®G™ùù¯ù dG ¢ ©ùùH —ùù¡•ˆùù¡S ‡ùù»ù L™ùù ˆù ùdG Øùù g ÀCG ¶¡T Õh
‰¯¸Jh ,‡Ç¬jRƒeCÕƒH Ⱦj—dG °ÇdCƒˆdG ºƒŽe Èa §Mî»dG
‡aƒ²‹dG Èa ƒg—Ç¡UQ ÅdEG ¹Fƒ„²dG ‡²£¾e Èa AG™²dG ĈfG
Qƒù„ùZ ƒùÁù¾ùY ¢ ¯ù¾ùj ¿ùe ÅùdEG •ƒùùˆù ‘ù J Èùùˆù dG ‡ùùÇù eîùù¡SEÕG
.ÀƒÇ¡•¾dG
ÉOƒÁL ÈH™¬»dG Pƒˆ¡SCÕG ÀCG ÅdEG ™ÇNCÕG Èa ™Ç¡TCGh
ÅùdEG ÀBG™ù²ùdG ‡ù»ùL™ùJ ›ùŽùfCG —ùb ÈùfG™ù»ù Yƒùù„ù dG ¿ùùÇù ¡•‘ùùdG
‡¾¡S ŠQ—¡U ÈH™©dG ±™‘dG ŸY G—»ˆ©e ‡Ç¬jRƒeCÕG
ƒ»c .Aƒ¡ Ç„dG QG—dƒH I—j—ŽdG “ƒŽ¾dG ‡©„£e ¿Y 2003
Èfƒ©e ‡»L™J Èa …ÇW —¾‘e •ƒM È¡S Pƒˆ¡SCÕG «™¡T
±G™¡TEG ‰‘J ÈH™©dG ±™‘dƒH ‡Ç¬jRƒeCÕG ÅdEG ÀBG™²dG
¢ ©ùH ‰©ù„ùW —ùùbh ,±ƒùùbhCÕGh ‡ùùÇù ¾ù j—ùùdG ÀhDÄù ¡ždG IQGRh
°j™¡ždG °‘¡Ÿ»dG ‡Yƒ„£d —Áa ¶¸»dG ª»Ž»H AG›LCÕG
.2003 ‡¾¡S ‡jOÄ©¡•dG ‡ÇH™©dG ‡µ¸»»dƒH

ÅdEG ÀBG™²dG Èfƒ©e …j™²J ŸY ‡ÁL ¿e —Yƒ¡•j ,ÂǸY
¹»©dG G˜g ÀCG ƒ»c ,‡ÇH™©dG ‡¬¸dƒH ¿Ç»q ¸»dG ™ÇZ ½GÄ©dG
ŠÕƒŽe ªÇ¡SÄJh ’ˆ¯H ‡Ç¬jRƒeCÕG ‡Çb™ˆd ƒjÄb ƒ©aO ™„ˆ©j
‡ÁL ¿e ‡ù©ù¡SGÄùdG ‡ùÇù¾ùj—ùdG ½Äù¸ù©ùdG ¹ù»ù¡žˆùd ƒùÁùdƒù»ù©ùˆù¡SG
.i™NCG
ÈÁa ,I™Ç¡•ÇdG ‡»Á»dƒH ‰¡•Çd ÀBG™²dG ‡»L™J ÀCG ™ÇZ
™Ç¡•¯ˆdG Aƒ»¸Y ¿e I—j—Y ±G™WCG OÄÁL ™aƒ¡ J …¸£ˆJ
¢Ÿ¾dG “hQ Èa I™„©dG ÀCÕ ,•jQƒˆdGh †OCÕGh ‡¬¸dGh ²¯dGh
ÕEG ™aĈJ Õ OÄÁŽdG Øg ÀCG ¶¡T Õh .ˆÇa™M Èa ¢•Çdh
.‡Ç©eƒŽdGh ‡Ç»¸©dG Šƒ¡•¡SDÄ»dG Èa
°Xh —²a ‡Ç¬jRƒeCÕG ‡Hƒˆc Èa ‡©„ˆ»dG ‡²j™£dG ƒeCG
¿e ÂH ‡Ç¬jRƒeCÕG ˆ²²M ƒ»d ȾÇJîdG ±™‘dG ¼L™ˆ»dG
¿e —j—©dG •ƒˆfEG Èah ƒg—Ç©²J Èa ŸŽJ ÈbQh QÄ£J
ÅùdEG ,i™ùNCÕG …ˆùµùdGh ¢•ÇùeGÄù²ùdGh ‡ùÇùYG—ùHEÕG ºƒùù»ù YCÕG
.‡Ç¬jRƒeCîd ƒÇ¸¡UCG ƒa™M ÃQƒ„ˆYƒH z®ƒ¾Ç¯ÇJ{ ±™M …fƒL
ÂWƒ„JQG ¼ZQ ¼L™ˆ»dG ש„ˆ¡SG —²a ÈH™©dG ±™‘dG ƒeCG
ºG›jÕh ¼j—²dG ˜¾e ¹Fƒ„²dG ‡²£¾e Èa ‡Ç¬jRƒeCÕG ‡HƒˆµH
.I™Ç‹c ¥ƒ¡ShCG Èa
ÅdhCÕG ‡LQ—dƒH È©Ç„£dG ºƒŽ»dG Äg —Ž¡•»dG ½GOƒeh
¶dP ¼L™ˆ»dG ·QG—ˆj ÀCG ÅdhCG †ƒH ¿e ÂfEƒa ,ÀBG™²¸d
‡Ç¬jRƒeCG ‡»ùL™ùJ OG—ùYEƒùH ‡ùeOƒù²ùdG Šƒù©ù„ù£ùdG Èùa ™ùeCÕG
Oƒ»ˆYG ÀCG ƒ»¸Y ,ȸ¡UCÕG ¢Ÿ¾dG ƒÁ¸Hƒ²j ÈH™©dG ±™‘dƒH
ƒ»Á¾ÇH ƒ»d †ƒˆµdG •jh™J ºƒŽe °Yƒ¡ Ç¡S ±™‘dG G˜g
ŠGP I—j—©dG Šƒ»¸µdG —cDÄJ ɘdG ÉIJdG ¤HG™ˆdG ¿e
ºƒ‹»dG ¹Ç„¡S Ÿ©a ,¼L™ˆ»dG ƒÁ¯Xh ȈdG ÈH™©dG ¹¡UCÕG
‡»L™J Èa ‡¸»©ˆ¡•»dG Šƒ»¸µdG ªÇ»L ÀEƒa ™¡Ÿ‘dG Õ
ÈùH™ùY ¹ù¡UCG ŠGP (¼ùÇùM™ùdG Àƒù»ùM™ùdG Âù¸ùdG ¼ù¡•H) IQƒù„ù Y
.(¿Ç‘»¡•ˆj ¿Ç¾MCG ÈH™f ¼¡•Ç¡SCG)
ȈdG Šƒ»¸µdG ¢ ©H ·ƒ¾Áa ÉĬ¸dG iĈ¡•»dG ŸYh
:ºƒ‹»dG ¹Ç„¡S ŸY ƒÁ¾e ƒÁÇa ™¦¾dG IOƒYEG ¿µ»j

ÀCG ™ÇZ .‡HƒˆµdGh ‡Áaƒ¡ž»dG :¿Çˆ²j™£H ‰»J —b i™„µdG
Èùa ‰Yƒù¡Vh •ùjQƒùˆùdG ƒùÁù¸ùcCG ºƒù»ùYCÕG Øùg ¿ùe ™ùÇù ‹ù µù dG
ÕEG …ˆµdG °ÇYƒ¡ J ƒ¾d §¯‘J ¼d PEG ,ÀƒÇ¡•¾dG ›ÇdƒgO
¥ƒù¡ShCG Èùùa Oƒùù²ù ˆù YÕG OÄùù¡•jh .ƒùùÁù ¾ù e ™ùùÇù ¡•ÇùùdG Q›ùù¾ù dG
—b ‡Ç¬jRƒeCÕG ‡¬¸dƒH °ÇdCƒˆdG ÀCG ¿Ç‹Mƒ„dGh ¿ÇNQDÄ»dG
(½12 À™²dG) ‡j—MÄ»dG ‡dh—dG —ÁY Èa ‡eƒg I›¯b ±™Y
ÂHƒˆc ª¡Vh ɘdG Š™eÄJ ¿HG ƒÁ¡•¡SDÄe —j ŸY ‡¡UƒN
ÅùdEG ÀBG™ù²ùdG ¼ùL™ùJh ,‡ùÇùH™ù©ùdGh ‡ùÇù¬ùjRƒùeCÕƒùH zI—ùÇù²ù©ùdG{
Èa É—jÄg ÅÇ‘j QĈc—dG ¶dP —cCG —bh ,‡Ç¬jRƒeCÕG
IQƒù²ùdG Èùa ½îù¡SEÕG ‡ù¯ù¡•¸ùùa •ùùjQƒùùJ{ ½Äùù¡SÄùù»ù dG ‡ùùHƒùùˆù c
1966 ‡©„£dG 228 ‡‘¯¡ŸdG ºhCÕG A›ŽdG) z‡Ç²j™aEÕG
°ùÇùdCƒùˆùdG ºƒùŽùe ªù¡•ˆùÇùd ,(‡ùj™ùù¡Ÿ»ùùdG ‡ùù¡ Áùù¾ù dG ‡ùù„ù ˆù µù e
—Fƒ²©dƒc ‡jÄÇf—dGh ‡Ç¾j—dG ŠÕƒŽ»dG ÅdEG ‡Ç¬jRƒeCÕƒH
ŠGOƒù„ù©ùdGh Âù²ù¯ùdGh ÉÄù„ù¾ùdG Œj—ù‘ùdGh ÀBG™ù²ùdG ™ùÇù ¡•¯ùùJh
I™ùÇù¡•dGh Oƒù¡TQEÕGh §ùùYÄùùdGh ±Äùù¡ŸˆùùdGh Šîùùeƒùù©ù »ù dGh
ŠîM™dGh ƒÇaG™¬ŽdGh •ùjQƒùˆùdGh ÀBG™ù²ùdG ½Äù¸ùYh ‡ùjÄù„ù¾ùdG
—cCG ƒ»¸‹e ,‡Mî¯dGh ‰ÇbĈdGh ¶¸¯dGh ‡d—Ç¡ŸdGh …£dGh
¥Ä£”»dG{ ½Ä¡SÄ»dG ‡Hƒˆc Èa ½ƒ»M —»‘e Pƒˆ¡SCÕG
—ùÁù©ù»ùdG ¿ùY QOƒù¡ŸdG zÂùJÕƒùŽùeh ÂùˆùÇù»ùgCGh Èùù¬ù jRƒùùeCÕG
.2004 ‡¾¡S ¥ƒH™dƒH ‡Ç¬jRƒeCÕG ‡aƒ²‹¸d ȵ¸»dG
¹¡Uh ƒe ÀEƒa ,™FG›ŽdƒH ¹Fƒ„²dG ‡²£¾e ÅdEG ƒf—Y GPEGh
¹©dh ,ÈH™©dG ±™‘dƒH Àhq O —b ‡Ç¬jRƒeCÕG •G™J ¿e ƒ¾ÇdEG
ÄJÄfƒg È¡•f™¯dG ¤Hƒ¡ dG ©»L ƒe ÀCG ¶dP —cDÄj ƒe
¼¸¡S —b ¹Fƒ„²dG Qƒ©¡TCGh —Çdƒ²Jh ŠGOƒY ‡¡SGQ—H °¸µ»dG
¹ÇY™dG ÀEƒa i™NCG ‡ÁL ¿eh ,‡ÇH™©dG ±h™‘dƒH ƒfh—e Âd
¼ÁÇfƒZCG ÀÄ„ˆµj GÄfƒc ‡Ç¸Fƒ„²dG ‡Ç¾ZCÕG ‡²dƒ»Y ¿e ºhCÕG
½G—ùN °ùj™ù¡Th Éhƒù¾ù¡•‘ùdG •ùÇù¡ždƒùc ÈùH™ù©ùdG ±™ùù‘ù dƒùùH
.¼g™ÇZh ÈbhQR IhîYh
ØÁd ÈdhCÕG È‘q¯¡ŸJ —©H ÂH ‰L™N ɘdG «ƒ„£fÕG ÀEG
™µ¡žj GOÄ»‘e GOÄÁŽe º˜H —b ¼L™ˆ»dG ÀCG Äg ‡»L™ˆdG

ÉhG›dG ¿ÇeCG QĈc—dG ‡Ç¾WÄdG ‡„ˆµ»dG ™j—e Ⱦa™¡T
Qh—¡ŸH Aƒ¯ˆMîùd ‡ù¡Ÿ¡Ÿ”ù»ùdG ‡ù¡•¸ùŽùdG Èùa ‡ùcQƒù¡ž»ùdƒùH
‡ù¬ù¸ùdG ÅùdEG ¼ùj™ùµùdG ÀBG™ùù²ù dG ‡ùù»ù L™ùùˆù d ÅùùdhCÕG ‡ùù©ù „ù £ù dG
(¹Fƒ„²dG) IhGh›dG ‡²£¾e Àƒ¡•d ŸY GOƒ»ˆYG ‡Ç¬jRƒeCÕG
—ùÇù¡•dG ¼ù¸ù²ùH I›ùŽù¾ù»ùdGh †ƒùjQR ‡ùù¡•¡SDÄù e ¿ùùY IQOƒùù¡ŸdG
.2006 ‡¾¡S QÄ¡Ÿ¾e •BG Àƒ¡ eQ
•Q—¾j ¹»©dG G˜g ÀCG ÀîbƒY ÂÇa °¸ˆ”j Õ ƒ»eh
Èaƒ²K ¹ù»ùY ÂùfEG ;‡ù²ù²ù‘ù»ùdG i™ù„ùµùdG ŠGRƒùŽùfÕG ¿ù»ù¡V
.‡j™FG›ŽdG ‡aƒ²‹dG “™¡U ÅdEG ±ƒ¡ j ȾjOh Èa™©eh
¿e ÂfEƒa ,‡„Wƒb ¿Ç»dƒ©¸d ˆdƒ¡SQ ¹¡SQCG —b ¸dG Àƒc GPEGh
ƒHÄ©¡T ¼ÁùHQ ¼ùÁù²ù¸ùN ¿ùj˜ùdG ™ù¡ž„ùdG Åù©ù¡•j ÀCG Èù©ùÇù„ù£ùdG
¼dƒ©dG Šƒ¬d ¹c ÅdEG ÀBG™²dG Èfƒ©e ‡»L™J ÅdEG ,¹Fƒ„bh
,‡ù‘ù»ù¡•dG Âù»ùÇùb ™ùgÄùL ÅùdEG Pƒù¯ù¾ùdGh ½îù¡SEÕG ‡ùa™ù©ù»ù d
i—MEG ¿¡•dCÕG O—©J ¹©L —b ¸dG ÀCG ƒ¾»¸Y GPEG ‡¡UƒN
¹²©dƒH ƒÁÇa ¿©»ˆj ÀCG Àƒ¡•fEÕG ŸY …Žj ȈdG ÂJƒjBG
.I™Ç¡Ÿ„dGh
G™NPh ½î¡SEîd G™¡Ÿf Ù„ˆYG RƒŽfÕG G˜g ÀCG ³‘dGh
h›¬dƒH ›Ç»ˆ»dG …©¡ŸdG ¿e›dG G˜g Èa ‡¡UƒN ,™FG›Ž¸d
Å©¡•J ȈdG ‡»dÄ©dG Rh™Hh ŠGQƒ¡ ‘dG ½G—¡Uh É™µ¯dG
ŠƒùÇù¡UÄù¡Ÿ”ùdG Åù¸ùY Aƒù¡ ²ùdƒùH ‡ùùaƒùù²ù ‹ù dG ’ùùÇù £ù ¡•J ÅùùdEG
.‡Çµj™eCÕG ‡aƒ²‹¸d •jh™ˆdGh ‡Ç¸‘»dG Šƒaƒ²‹dGh
Ų„j ÂfEƒa ,CG—„»dG ŒÇM ¿e ¹»©dG G˜ÁH ÈHƒŽYEG ¼ZQh
È©Ç„£dG ¿e ¶d˜d .†GÄ¡ŸdGh Cƒ£”dG ¹»ˆ‘j ƒj™¡žH î»Y
ŸY Aƒ¾„dG ÅdEG Å©¡•j ɘdG ÈHƒŽjEÕG —²¾¸d ª¡ ”j ÀCG
.¼Ç¸¡•dG ´h˜dG ‡Çb™J ÅdEGh ,½O™dG ŸY Aƒ¾„dG ¢•Çdh Aƒ¾„dG
Øg ¹µ¡Th ÀÄ»¡ e ºÄM ÈJƒ¦Mîe É—HCG ÀCG ¹„bh
‡»L™J •jQƒJ ¿e AÈ¡T ŸY •q™YCG ÀCG qOhCG ,‡»L™ˆdG
Èa -jRƒeCÕG ƒfOG—LCG Àƒc .‡Ç¬jRƒeCÕG ÅdEG ¼j™µdG ÀBG™²dG
¼Çb ‡»L™J ÅdEG ‡¡Sƒe ‡LƒM Èa ½î¡SEÕƒH ¼g—ÁY ‡jG—H
‡jQƒ¡ ‘dG ‡»Á»dG Øg ÀCG ¶¡T Õh ,—j—ŽdG ¿j—dG G˜g

11

ÜhO

ø 1846 O—©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 28 `d ³aGÄÙG

ø ½2006 é»aÄf 20 ¿Ç¾KEÕG ø

$

ƒ¡•f™a ‡¡SƒF™¸d ’¡T™e ¼¸¡•e ºhCG :RƒµÇf —Ç¡TQ

¿j—¸„dG ¿ÇH ‡Ç¡SƒeĸH—dG Šƒbî©dG ±ƒ¾€ˆ¡SG ¿Y ¿¸©j ÀCG ªbĈ»dG ¿e

ÉQÄcEG ‡¾j—e §aƒ‘eh ''I™¡Uƒ¾»dG ‡¾Žd'' ‡¡•ÇFQ ŠCGQ
Èa —ÇMÄdG ÈH™©dG ’¡T™»dG ÀCG ,¿ˆfÄa ÕhO ,‡Ç¡•f™¯dG
,RƒùµùÇùf —ùÇù¡TQ ,‡ùeOƒù²ùdG ‡ùÇù¡•f™ù¯ùdG ‡ù¡SƒùF™ùdG ŠƒùHƒù”ùˆùfG
‡ùÇù¡Ÿ”ù¡T ÂùfGC ÅùdGE I™ùÇù ¡že ,‡ùù¡SƒùùF™ùù¸ù d …¡Sƒùù¾ù e ¢Ÿ”ùù¡T
.I›Ç»ˆe ‡jOƒ¡ŸˆbG ‡Ç¸²Y hP ‡‘ˆ¯¾e
‰¡SQÄe ȈdG ¥Ä¬¡ dG ¿e ¼Z™dG ŸY ,RƒµÇf ¹¡ŸMh
‡Hĸ£»dG ¥ƒ²¾dG ŸY ,ƒ»¸¡•e ÂfÄc ÂFƒ¡ŸbEG ¹LCG ¿e
¿e Q—‘¾j ɘdG ,RƒµÇf Aƒ²¡TCG ¹»©jh .È¡SƒF™dG ’Ç¡T™ˆ¸d
‡ÇHƒ”ˆfÕG Âùˆù¸ù»ùM ¹ùjÄù»ùJ Åù¸ùY ,I™ùÇù²ùa ‡ùÇùdƒù»ùY ‡ù¸ùFƒùY
†™²j ƒe «ƒ¾bEG ¿e ™Á¡TCG 3 ºîN ¿µ»J ŒÇM ,¹²ˆ¡•»c
ŸY ,ÂJ—fƒ¡•»H ‡Ç¡•f™a ‡j™bh ‡¾j—e I—»Y 1500 ¿e
—cCGh .ÈH™Y ¹¡UCG ÅdEG È»ˆ¾j Õ ¼Á¾e G—MCG ÀCG ¿e ¼Z™dG
,¿j™LƒÁ»dG ¹cƒ¡že ¼Á¯ˆj ÀCG ¿µ»j ¿e ¹¡ aCG ÂfCG RƒµÇf
iĈ¡•»dG ŸY ƒfCƒa'' ¼ÁǸY ªbGÄdG ›ÇÇ»ˆdG i—»H ™©¡žjh
ÈHƒˆµd ™¡Tƒf ¿Y Œ‘HCG ŠGľ¡S 3 ‰‹µe —b È¡Ÿ”¡ždG
.''ÈMGÄ¡ dG ºÄM

´G™`` ` ` ©¸d ‡Ç``”jQƒ`` ` ` J IQƒ`` ` ` jR Èa ÉQÄ`¡•dG ‡Ç`` `LQƒ`` ` `”dG ™jRh

ªe ‡Ç¡SƒeĸH—dG ƒÁJƒbîY ª£²H ‡jOÄ©¡•dG ŠO—g
³ù¸ù©ùˆùj ³ùÇù²ù‘ùˆùd G—ùM ,I™ùÇùNÕC G ªù¡ J ¼ùd GPEG ƒùÇù fƒùù£ù j™ùùH
OG™aCÕ hQÄÇdG ¿Çjîe ŠG™¡ž©H ¢V™ˆ¯e OÄ¡SCG ´h—¾¡ŸH
.‡jOÄ©¡•dG ‡µdƒ»dG ‡¸Fƒ©dG
…ˆùµùe ÀCG ¢•eCG ''›ù»ùjƒùJ ÉG—ù¾ù¡ŸdG'' ‡ù¯ù Çù ‘ù ¡U ‰dƒùùbh
¢V™ˆ¯e ´h—¾¡U Èa ³²‘j …FG™¡ dG ¿e †™ÁˆdG °¡žc
''¢•»ˆ¡•Ç¡S ÉG ÉBG ÈH'' ‡YÄ»Ž»d OÄ©j hQÄj ÀÄǸe 89 `H
ŠGQƒÇ¡S ¼j—²J ¹‹e ¿ÇjOÄ©¡•¸d Šƒe—N ½—b Àƒc ’¸¡•ˆ¸d
.‡YÄ»ùŽù»ùdG Øùg ªùe OÄù²ùY ªùÇùbÄùJ ¹ùHƒù²ùe ¼ùÁùd ‡ù»ù”ùa
¿Y °¡žµJ ¼d QOƒ¡Ÿe ¿Y î²f ‡¯Ç‘¡ŸdG ‰‘¡VhCGh
—»‘e ™ÇeCÕG ƒÇfƒ£j™H Èa ‡jOÄ©¡•dG ™Ç¯¡S ÀCG :ƒÁˆjÄg
‡eĵ‘dG ‡¡SƒFQ ™²e Èa Aƒ²d ºîN O—g ,±GÄf ¿H
,È¡Vƒù»ùdG ™ù„ù»ùˆù„ù¡S Èùa ''‰j™ùˆù¡S -ù¾ùfhhGO'' ‡ùÇùfƒù£ùj™ù„ùdG
Šƒbî©dG ª£²H ,™Ç¸H ÈfÄJ …ˆµe ™j—e ,¹jÄH ÀƒKƒfÄL
Àhƒ©ˆdG «GÄfCG ªÇ»L °bhh ¿j—¸„dG ¿ÇH ‡Ç¡SƒeĸH—dG
‡jOÄ©¡•dG ‰fƒch .‡Ç¡ ²dG ¿a—J ¼d GPEG I—Yƒ²dG ºÄM
¿e ‡¸Jƒ²e 72 AG™¡T ƒÁˆÇf ¿Y È¡Vƒ»dG ŠhCG Èa ‰H™YCG
hQÄÇdG ŠGQƒÇ¸e ÅdEG ƒÁˆ»Çb ¹¡ŸJ ''ÀįÇJ ™ˆjƒahQÄj'' RG™W
¨ƒ¯ˆMÕG ŸY ‡Çfƒ£j™„dG “î¡•dG ‡YÄ»Že I—Yƒ¡•»d
.°FƒXÄdG ±ÕBƒH
ŠÕƒcÄdG

ƒ”`` `¡•f ¢V™`` ` ` ©J ‡Ç¸`` ÇFG™`` ` ¡SEG Šƒ`` ` `¡•¡SDÄe
ªÇ„¸d ¢S—²dG ŠƒWÄ£”e ¿e
‡ù„ùˆùµù»ùH ŠƒùWÄù£ù”ù»ùdG °ù‘ùˆùeh ›ùc™ùùe ™ùùj—ùùe ºƒùùb
‡Ç¸ÇFG™¡SEG ‡Ç»¸Y Šƒ¡•¡SDÄe ÀCG «Ä„¡SCÕG ‡jƒÁf ‡jQ—¾µ¡SEÕG
ŠƒùWÄù£ù”ùe ¿ùe ƒù”ù¡•f ‰f™ùˆùfÕG Åù¸ùY ƒùÇùdƒùM ¢V™ùù©ù J
ÂfGľY Œ‘H Èa ÀG—jR °¡SÄj ±ƒ¡VCGh .ªÇ„¸d ¢S—²dG
¢ ©ùùH ÀCG ''‡ùù¡S™ùùÁù ¯ù »ù dG ‡ùùÇù ¡S—ùù²ù »ù dG ŠƒùùWÄùù£ù ”ù ù»ù ùdG''
OÄÁÇdG —ÇH'' ºG›JÕ ‡ÇH™©dG ŠƒWÄ£”»dG ¿e ŠƒYÄ»Že
Oƒµf Õ ¢S—²dG Èa ‡j™„©dG ‡©eƒŽdƒH ‡YÄ»Že ƒÁ¾e
‡aƒ¡VEG ''¹Ç¸²dG ¹bCG ÕEG ƒÁJƒjĈ‘e ¿Y ±™©f †™©dG ¿‘f
‡ÇeIJdG ‡„ˆµ»dG Èa ‡Xį‘e i™NCG ŠƒWÄ£”e ÅdEG
™»JDÄe Èa Qƒ¡TCGh .¢S—²dƒH ‡Ç©eƒŽdG ‡„ˆµ»dGh ‡jOÄÁÇdG
¼ˆˆNG ɘdG ''Àƒ¡•fEÕGh Àƒµ»dG I™cGP ..¢S—²dG •G™J''
¿ÇǸÇFG™¡SEG ¿Ç‹MƒH ÀCG ÅdEG I™gƒ²dG Èa ¢•Ç»”dG Aƒ¡•e
½Ädƒ¡T ‡YÄ»Že ƒÁ¾e ‡ÇH™Y ŠƒWÄ£”e ‡¡S™Á¯H GÄeƒb
ƒÁ©Ç„d ¢žÇah™µÇ»dG ŸY ƒÁ¾e •¡•f ¹»Y ¼Jh'' GOÄÁj
ÅdG ™»JDÄ»dG Å©¡•jh .''Šƒ¡•¡SDÄ»dGh OG™aCÕG ¿e ¿Ç»ˆÁ»¸d
½ƒùù »ù ùˆù ùgÕG ±—ùù Áù ùH ''¢S—ùù ²ù ùdG •G™ùù J ‡ùù ²ù ùÇù ùKh'' Èùù ¾ù ù „ù ù J
ŠƒfƒÇH I—Yƒb ¹»Yh ‡Ç¡S—²»dG ‡Ç£”dG ŠƒYÄ»Ž»dƒH
ŠƒWÄ£ù”ù»ùdG —ùÁù©ùe ™ù»ùJÄD ù»ùdG ¼ù¦ù¾ùjh .ƒùÁùd ‡ùÇùfh™ùˆùµùdG
.½Ä¸©dGh ‡aƒ²‹dGh ‡ÇH™ˆ¸d ‡ÇH™©dG ‡»¦¾»¸d ªHƒˆdG ‡ÇH™©dG
˜”ˆj ‡ÇH™©dG ŠƒWÄ£”»dG •¡•f ªÇH ÀG ÀG—jR ºƒbh
¿ÇjĈ¡•»dG ŸY ''ÈH™Y ‰»¡U ¤¡Sh'' ƒÇ¡•¡SDÄe T
.È»¸©dGh È»¡S™dG
R™ˆjhQ

i—»dG ¤¡SĈe ''ÉhÄf'' –hQƒ¡Ÿd ‡H™ŽJ É™ŽJ —¾ÁdG
ƒùÁùJGÄùb ÀCG ¢•eG ‡ùj—ùù¾ù Áù dG «ƒùùa—ùùdG IQGRh ‰¾ùù¸ù YCG
''¢VQCG-¢VQCG'' –hQƒ¡Ÿd ‡‘Lƒf ‡H™ŽJ Š™LCG ‡jÄŽdG
Ä‘f ÃG—e -¸„j ,‡jhÄf ¢ShDhQ ¹»M ŸY QOƒb ,—j—L
¿e ±hƒ”»dG ™Ç‹j ƒ»e ,(G™ˆeĸÇc 250) îÇe 155
.Àƒˆ¡•cƒHh —¾ÁdG ¿ÇH ’¸¡•ˆdG ´ƒ„¡S O—ŽJ
ÀEG ÈÁdOÄÇf Èa «ƒa—dG IQGRh ¼¡SƒH •—‘ˆ»dG ºƒbh
Èa ,¢•eG “ƒ„¡U ¿e ™µ„e ‰bh Èa ‰j™LCG ‡H™ŽˆdG
,†II Prithvi'' –hQƒ¡ŸdG Qƒù„ùˆùNÕ ,ºƒù¬ù¾ù„ùdG •ùÇù¸ùN
ɘdG –hQƒ¡Ÿ¸d ,¹„b ¿e IQ™²e ‡H™ŽJ ÀCG ÅdEG G™Ç¡že
½ƒ©dG ‡jÄŽdG ŠGÄù²ùdG ¿ù»ù¡V ‡ùÇù¸ù©ù¯ùdG ‡ùe—ù”ùdG ¹ùNO
—©H ‡j—ù¾ùÁùdG ‡ùÇùNhQƒù¡ŸdG ‡ùH™ùŽùˆùdG ÈùJCƒùJ .Èù¡Vƒù»ùdG
,¢•Ç»”dG Àƒˆ¡•cƒH ƒÁJ™LCG ‡¸Kƒ»e ‡H™ŽJ ¿e ¿ÇeÄj
¢ShDhQ ¹ù»ùM Åù¸ùY QOƒùb i—ùù»ù dG ¤ùù¡SÄùùˆù e –hQƒùù¡Ÿd
—MGh ½Äj …²Y ,''IIJ¸d ƒ¡VG™©ˆ¡SG'' —©j ƒ»Ça ,‡jhÄf
±™©ojh .—¾ÁdG ªe ½î¡•dG Šƒ¡Vhƒ¯e ±ƒ¾€ˆ¡SG ¿e
ƒjQÄùc Èùa ¼ù»ù¡Ÿ»ùdG ,''ÉQÄùZ'' Èùfƒùˆù¡•cƒù„ùdG –hQƒù¡ŸdG
Èa ˆH™ŽJ ŠAƒLh ,''5 °ˆM'' ¼¡SƒH ƒ¡ jCG ,‡Çdƒ»¡ždG
,ƒÁ¾Y °¡žµj ¼d ‡²£¾e Èa ‡j™µ¡•Y IQhƒ¾e ½ƒˆN
.É™µ¡•Y ÀƒÇH ¿Y ¢S™H —ˆÇ¡TÄ¡SCÕG ‰¸²f ƒe ³ah
ÀG ÀG È¡S

¼¸©»dG —Çdh

ƒÇfƒ£j™H ªe ƒÁJƒbîY ª£²H O—ÁJ ¢Vƒj™dG

.2001 ½ƒY OG—¬H ÅdEG h™Çe ů£¡Ÿe
,ÀOQCÕG ¿Y î¡ a ,‡jQÄ¡S ÀCG ƒ»c
ÀG˜ùù¸ù dG ÀG—ùùÇù MÄùùdG ÀG—ùù¸ù ù„ù ùdG ƒùù »ù ùg
ÅùdEG ¿ùÇùÇùbG™ù©ù dG ºÄùùN—ùùH Àƒùù‘ù »ù ¡•j
¿µd ,ºÄNO I™Ç¡TCƒJ ÀhO ƒ»ÁÇ¡VGQCG
ª¡ j I™ÇNCÕG ‡fhBÕG Èa CG—H ÀOQCÕG
AÕDÄùg ºÄùNO ŠƒùÇù¸ù»ùY Åùù¸ù Y GOÄùùÇù b
OG—ùYCG IOƒùjR Èù¾ù©ùj ƒù»ùe ¿ùÇùÇùbG™ù©ù dG
.‡jQÄ¡S ÅdEG ¼Á¾e ¿ÇÁLĈ»dG

ƒùÁùŽùLDÄùJ ‰fƒùc ÈùˆùdG ŠƒùHG™ù£ù ¡VÕG
.IQĦ‘»dG ‡jQÄ¡•dG ÀGÄNEÕG ‡c™M
ÀG™jEG …fƒL ÅdEG ‡jQÄ¡S ‰¯bh ƒ»c
ÈùeƒùY ¿ùÇùH ´G™ù©ùdG —ù¡V ƒùÁùH™ùM Èùa
.1988-1980
ƒ¯fCƒˆ¡SG —b ´G™©dGh ‡jQÄ¡S ‰fƒch
ƒÁ©„J ,1997 ½ƒY ‡jQƒŽˆdG Šƒbî©dG
IQƒj›H ‰LÄJ ƒ»Á¾ÇH ™¡UGhCîd ¿¡•‘J
—»‘e ³Hƒ¡•dG ÉQÄ¡•dG AGQRÄdG ¢•ÇFQ

¿e ¢Ÿ”¡T 1400 Š›ŽˆMGh ,ÈfÄfƒb
ºîùùN ‡ùùÇù eîùù¡SEGh ‡ùù Çù ùH™ùù Y ÀG—ùù ¸ù ùH
½ƒY Ãh›Z ˜¾e) ´G™©dG ÅdEG ¼ÁÁLÄJ
.(2003
ÃOƒ²ˆYG ¿Y °j™¡T †™YCGh G˜g
ÈùfG™ùjEG ÉQÄù¡S QGÄùM ’ùˆù a'' IQh™ùù¡ H
¿Ç¡•‘J ‡Ç¬H ´G™©dG ’dƒ¡Ÿd ȵj™eCG
OÄùLh ÅùdEG Qƒùù¡TCGh ,''Èùù¾ù eCÕG ªùù¡VÄùùdG
ŠGQhƒù¡žeh ŠƒùùKOƒùù‘ù e AG™ùùLEG ‡ùùÇù f''
´G™ù©ù dG ¿ùùÇù H) ‡ùùÇù Fƒùù¾ù K ‡ùù»ù b —ùù²ù ©ù d
´G™ùù©ù dG ¿ùùÇù H ‡ùùÇù Kîùù K hCG (‡ùù jQÄùù ¡Sh
.''ÀG™jEGh ‡jQÄ¡Sh
‡ùÇù¡UÄùJ —ù©ùH IQƒùj›ùdG Øùùg ÈùùJCƒù Jh
™ùùjRh) ™ùùµù Çù H ¢•»ùùÇù ùL ƒùù Áù ùH ½—ùù ²ù ùJ
¢•ÇF™dGh ³Hƒ¡•dG ȵj™eCÕG ‡ÇLQƒ”dG
ª¡VÄdG ‡¡SGQ—d AG™„N ‡¾Ž¸d Èdƒ‘dG
ÅùdEG Èùù¡Vƒùù»ù dG ™ùùÁù ¡ždG (´G™ùù©ù dG Èùùa
…¸ùùW Åùù¸ù ùY Œ‘ùù J ¢ Çùù HCÕG ‰Çùù „ù ùdG
ª¡VÄdG ¹‘d ÀG™jEGh ‡jQÄ¡S I—Yƒ¡•e
Èùa ™ùŽù¯ùˆù »ù dG Èùù¡SƒùùÇù ¡•dGh Èùù¾ù eCÕG
.´G™©dG
Èùfƒù£ùj™ù„ù dG AGQRÄùùdG ¢•ÇùùFQ Àƒùùch
¢•ÇùF™ùdG ÃQh—ùH ŒM —ùb ™ùÇù¸ù H ÈùùfÄùùJ
ÀG™jEGh ‡jQÄ¡S ·G™¡TEG ŸY ȵj™eCÕG
QG™²ˆ¡SÕGh ¿eCÕG ºîMEG ‡Ç¸»Y Èa
‡ù¯ùÇù ‘ù ¡U Š™ùùcP ƒùù»ù c ,´G™ùù©ù dG Èùùa
.‡Çfƒ£j™„dG ''™a™j›HhCÕG''
‰©ùù ù£ù ù b ³ùù ù ¡žeO ÀEG ,IQƒùù ù ¡TEîù ù ùd
…„¡•H 1982 ½ƒY OG—¬H ªe ƒÁJƒbîY
¼ùùY—ùùH Èùù bG™ùù ©ù ùdG ½ƒùù ¦ù ù¾ù ùdG ½ƒùù Áù ùJG

‡¾``¡•dG ¹``ˆ²j ¿``»H ¼¸`©`J ȵdƒ`` `»dG ‡eÄ`` µM :ÉQƒ¡ dG
.''ȵj™eCÕG ºîˆMÕG ŠGÄb
ºîˆMÕG ‡ÇY™¡T ½—Y'' ŸY ×ÇcCƒJ ÉQƒ¡ dG O—Lh
—LÄJ'' îFƒb ''ÃOî„d ȵj™eCÕG
‡ÇeIJdGh ‡jÄÁdG ¢•»W ºhƒ‘J ƒ¾j—d ‡ah™©e Šƒ€a
—cCGh .''¢UƒN ªHƒù£ùH ƒùÁù©ù„ùWh ´G™ù©ùdGh OG—ù¬ù„ùd ‡ùÇùH™ù©ùdG
¿ùj˜ùdG ¹ùc ´Äù¸ùM Èùa ‡ùùcÄùù¡T Åùù²ù „ù ¾ù ¡S'' îùùFƒùùb ÉQƒùù¡ dG
ÀCG ÅdEG G™Ç¡že ,''‡ÇeIJdGh ‡ÇH™©dG ƒ¾ˆjÄg ¢•»W ÀÄdhƒ‘j
‡ùHh™ùY ¿ùY «ƒùa—ù¸ùd Àh—ù©ùˆù¡•e ¿ùùÇù Çù bG™ùù©ù dG ¿ùùe ±ÕBÕG
.³j›»ˆdG ŠÕhƒ‘e ¹c ÂLh Èa ¼g—¸H ‡ÇeÄbh
O.´

´G™©dG Èa ‡Ç¾¡•dG ¿Ç»¸¡•»dG Aƒ»¸Y ‡€Çg ¢•ÇFQ ƒYO
ÈbG™©dG AGQRÄdG ¢•ÇFQ ‡eĵM ‡dƒbEG'' ÅdEG ÉQƒ¡ dG •QƒM
‡Ç¡SƒÇ¡•dG ‡Ç¸»©dG Èa ™¦¾dG IOƒYEGh ȵdƒ»dG ÉQÄf Èdƒ‘dG
Šƒ‘j™¡ŸJ Èa ÉQƒ¡ dG …dƒWh .''Oî„dG Èa ƒÇdƒM I™FG—dG
‡eĵM ¹Çµ¡žˆH —MCÕG ‡ÇfOQCÕG ''—¬dG'' ‡¯Ç‘¡U ƒÁJ™¡žf
ªÇ»Žd ÀĵJh ‡Ç¯Fƒ£dG ¿Y —©ˆ„J ‡ÇbG™Y ‡Ç¾Wh I—Mh
ŸY ‰µ¡•f ¿d ¿‘f'' ÉQƒ¡ dG ºƒbh .¿ÇÇbG™©dGh ´G™©dG
³‘H ƒÇdƒM ˜¯¾J ȈdGh ‡»¦¾»dG ‡Ç¯Fƒ£dG ¹ˆ²dG ºƒ»YCG
¹„b ¿e ´G™©dG AƒLQCG ň¡T Èa ‡Ç¾¡•dG ‡¯Fƒ£dG Aƒ¾HCG
¹„b ¿e ¹eƒc Aƒ£¬Hh ȵdƒ»dG ‡eĵM ƒÁ»¸©J ŠƒÁL

Ⱦǣ¡•¸¯dG .G .½ /Èdh—dG ¼¡•²dG

‡ùÇù ¾ù WÄùùdG ‡ùùÇù ©ù »ù Žù dG Äùù¡ Y ºƒùùb
OÄ»‘e'' …Fƒ¾dG (Àƒ»d™„dG) ‡ÇbG™©dG
™jRh ¼¸©»dG —Çdh ÀEG —MCÕG ''Àƒ»‹Y
ÅùùdG ¹ùù¡ŸÇùù¡S ÉQÄùù¡•dG ‡ùù Çù ùLQƒùù ”ù ùdG
IQƒjR Èa OG—¬H ‡ÇbG™©dG ‡»¡Uƒ©dG
ȈdG iĈ¡•»dG ŒÇM ¿e ªaQCÕG Èg
˜¾e ´G™©¸d ÉQÄ¡S ºhDÄ¡•e ƒÁH ½Ä²j
ÈùùbG™ùù©ù dG ¢•ÇùùF™ùùdG ½ƒùù¦ù f ¥ƒùù²ù ù¡SEG
.¿Ç¡•M ½G—¡U ³Hƒ¡•dG
¼¸©»dG —Çdh Ȳˆ¸j ÀCG Q™²»dG ¿eh
Èa ¿ÇÇbG™©dG ¿ÇdhDÄ¡•»dG ¿e GO—Y
ÈùbG™ù©ùdG AGQRÄùdG ¢•ÇùFQ ¼ùÁùˆù e—ùù²ù e
ºîùùL'' ¢•ÇùùF™ùùdGh Èùùµù dƒùù»ù ùdG ÉQÄùù f
‡ÇLQƒ”dG ™jRh ¿Y î¡ a ''Èfƒ„dƒW
IQƒjR ´™¬ˆ¡•ˆ¡Sh ,''ÉQƒ„jR QƒÇ¡TÄg''
OG—¬H ÅdEG ÉQÄ¡•dG ‡ÇLQƒ”dG ™jRh
¿ÇdhDÄ¡•»dG ªe ƒÁdîN Œ‘„j ¿ÇeÄj
‡ùùÇù Fƒùù¾ù ‹ù dG Šƒùùbîùù©ù dG ¿ùùÇù Çù bG™ùù ©ù ùdG
.‡²£¾»dG Èa «ƒ¡VhCÕGh
IQƒjR ºîN ¿¸©j ÀCG ªbĈ»dG ¿eh
±ƒù¾ù€ùˆù¡SG ¿ùY OG—ùù¬ù H ÅùùdEG ¼ùù¸ù ©ù »ù dG
¿ÇH ‡ÇFƒ¾‹dG ‡Ç¡SƒùeÄù¸ùH—ùdG Šƒùbîù©ùdG
.´G™©dGh ‡jQÄ¡S
Äù‘ùf ¹ù„ùb ¿ù¸ùYCG —ùb ¼ù¸ù©ù»ùdG Àƒùch
‡jQÄ¡S ¼YO ¿Y I™gƒ²dG Èa «Ä„¡SCG
´G™ù©ù dG Èùùa ‡ùùÇù ¡SƒùùÇù ¡•dG ‡ùùÇù ¸ù »ù ©ù ¸ù d
—¡V ±ÄùbÄùdGh ‡ùÇùbG™ù©ùdG ‡ùeÄùµù‘ùdGh
.‡ÇbG™©dG Aƒe—dG ‡bGQEG
''°ùj™ù¡T ¼ùù¡SƒùùH'' ºƒùùb Âùùˆù Áù L ¿ùùe
¿ùe ÈùbG™ù©ùdG Àƒù»ùd™ù„ùdG Èùùa …Fƒùù¾ù dG
IQƒjR'' ÀEG ¼cƒ‘dG È©Ç¡ždG ±îˆFÕG
Šƒbî©dG ¿Ç¡•‘J ÅdEG ±—ÁJ ¼¸©»dG
ƒjƒ¡ b ‡¡žbƒ¾eh ´G™©dGh ‡jQÄ¡S ¿ÇH
ŠƒeƒÁJG ™KEG ƒ»Ç¡SÕ ,Oh—‘dGh ¿eCÕG
‡²Hƒ¡•dG ‡ÇbG™©dG ‡eĵ‘dG ¹„b ¿e
¿ÇÇHƒgQEÕG ¹¸¡•ˆd ‡jQÄ¡S I—Yƒ¡•»H
.''ƒÁÇ¡VGQCG ŸY ¼ÁFGÄjGh ´G™©dG ÅdEG
‰eƒùb ‡ùjQÄù¡S ÀCG ™ùc˜ùùdƒùùH ™ùùj—ùùL
‡Çaƒ¡VEG ŠGÄb ™¡ž¾H È¡Vƒ»dG ½ƒ©dG
ª¾eh ¿Ç„fƒŽdG ¿ÇH Oh—‘dG ‡jƒ»‘d
™ùÇùZ ¹ùµù¡žH QÄù„ù©ù dG ¿ùùe ¿ùùÇù ¸ù ¸ù ¡•ˆùùe

«G™¡ŸdG ¹‘d ÈdhO ¹N—ˆH …dƒ£j ÈfÄÇÁ¡U ºhDÄ¡•e

‡dG—`` ` ` ` ©dG ÅdEG ‡`` `¾jƒ`` ` ` `Á¡ŸdG Èe™`` ` `Že ¼j—`` ` ²ˆH ‡Ç`` ` dhO …`` dƒ`` ` `£e
ŸY ‡d›©dG ¢V™a ¹‹e ŠÕƒM Èa
°¸»dG Èa ¹N—ˆdGh ¢Sƒ»M ‡eĵM
ª»ˆŽ»dG —©„j ¿µdh ,ÈfG™jEÕG ÉhľdG
«G™¡ŸdG ¹M Èa ¹N—ˆdG ¿Y Èdh—dG
Âù‹ùj—ùM ªùHƒùJh ,¿ùÇùÇù¾ùÇù £ù ¡•¸ùù¯ù dG ªùùe
IQGOEG Èa ™»ˆ¡•f ÀCG ¿µ»j Õ :ºÄ²dƒH
.Èdh—dG ª»ˆŽ»¸d ƒfQÄÁX
ÀEG :îFƒb ‹j—M ''ÈeƒY ¿H'' ªHƒJh
ÀCÕ ,½RÕ Èùdh—ùdG ªù»ùˆùŽù »ù dG ¹ùùN—ùùJ
‡Ç¾Ç£¡•¸¯dG ‡£¸¡•dGh ''¹ÇFG™¡SEG'' IOƒb
¹ùH ,«G™ù¡ŸdG ¹ùM Åù¸ùY ¿ùjQOƒùb ™ùùÇù Z
Aƒù²ùH ¿ùe A›ùL ¼ùÁùfEG :ºÄùù²ù dG ¿ùùµù »ù j
.¹M ÀhO ‡eRCÕG

.ƒÁÇdEG ‰¸¡Uh
ŠÄùù ©ù ùj—ùù j'' ‡ùù ¯ù ùÇù ù‘ù ù¡U ‰¸ùù ù²ù ù fh
ŸY ƒÁ©bÄe Èa ‡j™„©dG ''ŠÄfh™MCG
ºîùùN ''ÈùùeƒùùY ¿ùù H'' ¿ùù Y ‰f™ùù ˆù ùfEÕG
¹g'' ÀGľY ‰‘J —²Y ɘdG ™»JDÄ»dG
Pƒù²ùfEG Åù¸ùY QOƒùb Èùdh—ùdG ªù»ùˆùŽù»ù dG
ªù»ùˆùŽù»ùdG ÀEG :ºÄù²ùdG ''!?‡ùù²ù £ù ¾ù »ù dG
Pƒ²fEG ŸY ¤²a GQOƒb ¢•Çd Èdh—dG
- Èùù¾ù Çù ù£ù ù¡•¸ùù ¯ù ùdG «G™ùù ¡ŸdG ™ùù Çù ù¡Ÿe
¹¡UĈdG ¿µ»j Õ ¿µdh ;''ȸÇFG™¡SEÕG''
.''¹N—ˆdG G˜g ÀhO ¿e ¹‘d
ª»ˆŽ»¸d CƒŽ¸J ''¹ÇFG™¡SEG'' ÀEG :ºƒbh
¶dP ƒÁd ´h™j ƒ»¾ÇM ¤²a Èdh—dG

¼j—²Jh ¼ÁJƒLƒÇˆMGh ƒjƒ‘¡ dG ºƒM
¹ùFƒù¡SÄùùdGh ´™ùù£ù dG ºÄùùM ŠƒùùÇù ¡UÄùùJ
º›©dG ¿ÇǾǣ¡•¸¯dG ‡jƒ»‘d ‡eRîdG
ŠGAG—ùù ˆù ùYG «Äùù bh ŠÕƒùù »ù ùˆù ùMG ¿ùù e
‡¾Ž¸dG ½—²J ÀCG Q™²»dG ¿eh .i™NCG
‰ÇùbÄùJ Èùa ¢•¸ùŽù»ùdG ÅùdEG ƒùg™ùj™ù²ùJ
.¹„²»dG ™„»¡•jO °¡Ÿˆ¾e áŸbCG
Äeĸ¡T'' …dƒW ´ƒÇ¡•dG ¢•¯f Èah
‡ùù ùÇù ù LQƒùù ù”ù ù dG ™ùù ùjRh ''Èùù ùeƒùù ùY ¿ùù ù H
Šƒ‘j™¡ŸJ Èa ³Hƒ¡•dG ''‡Ç¸ÇFG™¡SEÕG''
›j™ÇH ›c™e'' ײY ™»JDÄe ½ƒeCG Âd
Èùdh—ùdG ªù»ùˆùŽù»ùdG ¹ùN—ùˆùH ''½îù¡•¸ùùd
ÈùˆùdG «ƒù¡VhCÕG ¿ùe ‡ù²ù£ù¾ù»ùdG Pƒù²ùfEÕ

I›Z Èa º›¾e °¡Ÿb Aƒ¬dEÕ ¹ÇFG™¡SEG ªa—j É™¡žH «QO

‡ùù»ùùj›ùùg ¿ùùµùù»ùùj ÂùùfCG ‰„ùù‹ùùùJ Èùùùµùùùd
.‡Ç¸ÇFG™¡SEÕG ™Çe—ˆdG ‡ÇŽÇJG™ˆ¡SEG
È¡S ÈH ÈH

ŠGÄùùù²ùùùdG ¹ùùù¡ŸˆùùùJ ƒùùùe ƒùùùù„ùùùùdƒùùùùZh
Àƒµù¡•H °ùJƒùÁùdG ™ù„ùY ‡ùÇù¸ùÇùFG™ù¡SEÕG
ŠGQƒùZ ¿ù¡T ÉÄù¾ùùJ ÈùùˆùùdG ºRƒùù¾ùù»ùùdG
¿e ³FƒbO ™¡žY ¹„b ƒÁǸY ‡jÄL
‡¸ùÁùe ¼ùÁùFƒù£ùYEG ¹ùLCG ¿ùe ƒùÁù¯ù¡Ÿb
ÕEG ,™Fƒ¡•”dG ¿e ¹Ç¸²ˆdGh ƒg™ŽÁd
ÀEG GÄùdƒùb ¿ùùÇù Çù ¸ù ‘ù »ù dG Àƒùùµù ¡•dG ÀCG
ÅùY—ùˆù¡SG Èù¾ùÇù£ù¡•¸ùù¯ùùdG ÉOƒùùÇùù²ùùdG
º›¾»dG ÅdEG ÂfG™ÇLh ˆ¸FƒY OG™aCG
OÄ¡ž‘dG ÀCGh .™j˜‘ˆdG ÂDz¸J …²Y
ŠOOq Qh º›¾»dG ’£¡S ÅdEG ‰²q¸¡•J
¹ùùùÇùùùFG™ùùù¡SEÕ ‡ùùùjOƒùùù©ùùùùe ŠGQƒùùùù©ùùùù¡T
‡ùj—ù‘ùùˆùùe ,I—ùù‘ùùˆùù»ùùdG ŠƒùùjÕÄùù¸ùùdh
˜Ç¯¾ˆH ‡Ç¸ÇFG™¡SEÕG ‡jÄŽdG ŠGIJdG
‡c™M Èa ÉOƒÇb Qƒ¡TCGh .ƒg—j—ÁJ
‰q©»ŽJ OÄ¡ž‘dG ÀCG ÅdEG ''¢Sƒ»M''

ÉOƒÇ²ùdG h™ù¡Uƒù¾ùeh †QƒùbCG ªù»q ùŽùJ
—»‘e ''‡Ç„©¡ždG ‡ehƒ²»dG ‡¾Žd'' Èa
¿j—qÇ¡že ,I›Z Èa Âd›¾e Èa OhQƒH
QG˜ùù fEÕ —ùù ù‘ù ù J Èùù ùa ƒùù ùj™ùù ù¡žH ƒùù ùYQO
ÂL
q ÄJ —bh .º›¾»dG °¡Ÿ²H ȸÇFG™¡SEG
OhQƒùH º›ù¾ùe ÅùdEG ¢Uƒù”ù ¡TCÕG Šƒùù€ù e
‡Ç¸ÇFG™¡SEÕG ŠGIJdG ÀCƒH —ÇaCG ÀCG —©H
.Âd›¾e ·™ˆH ÂJOq—g
‡ùùùÇùùù¸ùùùÇùùùFG™ùùù¡SEG QOƒùùù¡Ÿe Š™ùùùcPh
¢žÇùù ù Žù ù ùdG ÀCG Àƒùù ù ùÇù ù ù Y OÄùù ù ùÁù ù ù ¡Th
°ùù¡Ÿb ¿ùùY ªùùLG™ùùJ Èùù¸ùùÇùùFG™ùùù¡SEÕG
,ªù»ùŽùˆùdG ºÄùù¡ŸM …„ùù¡•H º›ùù¾ùù»ùùdG
¢žÇŽdG ÀCG ‡j™µ¡•Y ‡K—‘ˆe ‰dƒbh
¿ùÇù‘ù¸ù¡•»ù¸ùd ÂùaG—ùÁùˆù¡SG ¹ù¡UGÄùÇù¡S
¿ÇÇf—»dG ½G—”ˆ¡SƒH ¼Á»ÁJG ¿j˜dG
.‡j™¡žH ƒYhQO

Üh—dG ¼¡•²dG

¢•¸Ž»dG ¿Y QOƒ¡U QG™b …dƒW
¼ùj—ù²ùˆùH Àƒù¡•fEÕG ´Äù²ù‘ùùd Èùùdh—ùùdG
,‡dG—©¸d ‡¾jƒÁ¡ŸdG †™‘dG Èe™Že
ŠƒùùÇùù¸ùù»ùù©ùù¸ùùd ÂùùˆùùfGOEG ¿ùùY ƒùùùH™ùùù©ùùùe
Èa I™»ˆ¡•»dGh ‡Ç¡žMÄdG ‡j™µ¡•©dG
‰ÇùùH Èùùa ‡ùù¡Uƒùù”ùùùHh I›ùùùZ «ƒùùù£ùùùb
.ÀÄfƒM
‡Ç„dƒ¬H QG™²dG ŸY ‰jÄ¡ŸˆdG ¼J
‡Çfƒù»ùK ‡ù¡VQƒù©ùe ¹ùHƒù²ùe ƒùJÄù¡U 36
.‰jÄ¡ŸˆdG ¿Y ‡ˆ¡S «ƒ¾ˆeGh ŠGÄ¡UCG
Aƒù„ùfCÕG ‡ùdƒùùch ÂùùJ™ùùcP ƒùùe …¡•‘ùùHh
ÀGOCG QG™ù²ùdG ÀEƒùa (ƒùfÄùc) ‡ùÇùˆùjÄùùµù dG
Åù¾ù„ù¸ùd ´ƒù£ù¾ùdG ªùù¡SGÄùùdG ™ùùÇù e—ùùˆù dG
‡Ç¾Ç£¡•¸¯dG Šƒµ¸ùˆù»ù»ùdGh ‡ùÇùˆù‘ùˆùdG
ºîùùùùˆùùùùMÕG ¢žÇùùùùL É—ùùùùjCG Åùùùùù¸ùùùùùY
‡ùe—ù¡U ¿ùùY ƒùùH™ùù©ùùe ,ÈùùfÄùùÇùùÁùù¡ŸdG
«™¡Ÿe AGREG ©¸gh Èdh—dG ª»ˆŽ»dG
‰ÇH Èa ¿ÇùÇù¾ùÇù£ù¡•¸ù¯ùdG ¿ùÇùÇùf—ù»ùdG
¼ùÁùJ™ù¡SCG Åùù¸ù Y ½ƒùùÇù f ¼ùùgh ÀÄùùfƒùùM
¼gQG™a Aƒ¾KCG ¿j™NBG ¿ÇÇf—e ¹ˆ²eh
.‡j™µ¡•©dG Šƒ»ŽÁdG ¿e
ªùù»ùùˆùùŽùù»ùùdG ¢•¸ùùŽùùù»ùùùdG …dƒùùùWh
‡ùùùjƒùùù»ùùù‘ùùùùdG ™ùùùùÇùùùùaÄùùùùˆùùùùH Èùùùùdh—ùùùùdG
È¡VGQCÕG Èa º›©dG ¿ÇÇù¾ùÇù£ù¡•¸ù¯ù¸ùd
QƒùWEG Èùa ‡ù¸ùˆù‘ù»ùdG ‡ùÇù¾ùÇù£ù ¡•¸ùù¯ù dG
.Èdh—dG ÀÄfƒ²dGh Èfƒ¡•fEÕG ÀÄfƒ²dG
Oƒ¯jEG ¢•¸Ž»dG Q™b ,‡ÇfƒK ‡ÁL ¿e
Èùù¡Ÿ²ùùˆù d iÄùùˆù ¡•»ùùdG ‡ùù©ù Çù aQ ‡ùù‹ù ©ù ùH
¼ÇDzˆd ÀÄùfƒùM ‰ÇùH IQƒùj›ùd ³ùFƒù²ù‘ùdG

$

ø 1846 O—©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 28 `d ³aGÄÙG

‡¡VƒjQ

ø ½2006 ™„»aÄf 20 ¿Ç¾KEÕG ø

14

0 ȸ````````````ÇYƒ»¡SEÕG ÉOƒ``````````````¾dG `` 0 •™````````````````„dG ȸ```````gCG

¿`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `µà AÈ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `¡T ¹c ..‡`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `ǸÇYƒ»¡SEÕG Ô
†G™¡VEG ªe ȸÇYƒ»¡SEÕGh •édG ȸgCG ‡¸Hƒ²e ‰¾eG›J ø
AG—``````````````````````````````````````¡UCG ø
IIJH ¹²¾ˆ¸d ‡„¸£¸d ‡¡U™a ‰fƒc ŒÇM ,ŠƒjÄfƒ‹dG I˜Jƒ¡SCG
†G™¡VEÕG °¡U ¹N—J Ú ÈˆdG ÉÄ¡Vƒe ȸY ‡jÄfƒK ňMh ,ŠhCG 20 …©¸e ÛEG
.òjÄfƒ‹dG ‡„¸£dƒH ƒ¦ˆµe …©¸ÙG Àƒµa ,Aƒ¡•e òH™¡ »¸d ‰»¡ fG ,ƒMƒ„¡U
òj™ù¡ŸÙG ±ÄùÇù¡ dG ¹ù„ù²ùˆù¡SG ɘùdG (½Äâ 4) ÈùbQƒùˆùdG ´—ùù¾ù a ¤ùùÇÞ —ùùÁù ¡T ø
‡ùÁùLGÄÙG ¹ù„ùb ºƒù¯ùˆùMÕƒùH ¿ùj™ù¡Uƒù¾ÙG ¢ ©ùùH ½ƒùùb ŒÇùùM ,‡ùùjOƒùùY ñZ ‡ùùc™ùùM
ȸgCG ŠƒjG™ùH Iƒù£ù¬ùe ‡ùjQƒù¾ùdG ŠƒùLGQ—ùdƒùH Šƒù¡VG™ù©ùˆù¡SGh ŠGQƒùÇù¡•dG ŠƒùÁù„ù¾Ì
.AG™¯¡ŸdG •édG
¢•Çdh ò„YÕ ‡ˆ¡S OÄLh ò²j™¯¸d ‡„¡•¾dƒH ¥ƒÇˆMÕG È¡S™c ŸY §MÄd ø
.ÂǸY ±Qƒ©ˆe Äg ƒ»c ,‡©„¡S
—„Y Ⱦ¡•M Ägh É™¡ŸÙG ÉQh—dG Ô …YÕ Å¾ZCG ȸÇYƒ»¡SEÕG ÉOƒf ¼¡ j ø
ŒÇM ,ÂjOƒ¾d OƒYh È¡•f™¯dG (®QÄ„¡S Qƒˆ¡S) ÉOƒ¾d ÂJQƒYEG ‰qÒ É˜dG ,ÂHQ
ñjîe 3 ÉCG ,ƒj™Á¡T QÕhO °dCG 300 `H Q—²j ƒÇdƒÇN ƒ¬¸„e …YîdG G˜g Å¡Vƒ²ˆj
.‡j™FG›ÖG ‡¸»©dƒH ™Á¡ždG Ô
¼LƒÁÙG (ŠƒjÄeƒ¡S ¿¡•fÄL) Äg ƒÇ„¾LCG G—MGh ƒ„YÕ È¸ÇYƒ»¡SEÕG ÉOƒf ¼¡V ø
¢V™e …„¡•H ªÇ¯¡T ™eƒY æOQCÕG ÉOƒ¾¸d Œdƒ‹dG ¢SQƒ×G †ƒÇZ Ô G˜gh 惬dG
.Àƒ»Y ÛEG ¹²ˆfG ŒÇM ,ÂJ—dGh
É™FG›ÖG ¼µ‘¸d ‡»ÁÙG ‰¸chCG ÀOQCÕG ¿e Ägh ,ªHG™dG ¼µ×G †ƒÇZ Ô ø
.ÉOÄ»ÇM ºƒ»L
Ägh •O200 ÛEG ™cG˜ˆdG Qƒ©¡SCG ¢ ǯ”ˆH ±ƒ£ÙG ™NBG Ô È¸gCÕG IQGOEG ‰eƒb ø
,¢•eCG QƒÁf ¼£M ɘdG …©¸ÙG ŸY —aGĈdG ¿e ¢UÄ¡ŸØƒH ‡„¸£dG ¿µe ƒe
.QÄ¡ ×G Ô È¡SƒÇ²dG ¼b™dG
,¿j˜dG òǯjƒ£¡•dG ¿j™¡Uƒ¾ÙG ¢ ©H —LGÄJ —gÄ¡T •édG Ô I™e ºhCÕ ø
ȸgCÕG (h—©dG) ªÇŽ¡žJ Ô IIJH GÄ»gƒ¡S ¼ÁfCG ÕEG ,¼ÁJƒjG™d ¼ÁFƒ¯NEG ¿e ¼Z™dƒH
.³j—¡U ÛEG ºÄРɘdG
''¹ù„ù¾ù¡S'' ¼ù¡SG Èù¸ùÇùYƒù»ù¡SEÕG ¢SQƒùM Åù¸ù Y GÄùù²ù ¸ù WGC Èùù¸ù gÕ
C G É™ùù¡Uƒùù¾ù e ¢ ©ùùH ø
ð¯ùJ ƒù»ùc ,‰bÄùdG ªùÇùÇù¡ J Ô Èù‘ù„ù ¡U —ùù»Þ
.QÄÁ¡žÙG É™¡ŸÙG ¹‹»ÙG ÀRh ŸY È‘„¡U —»Þ »¡SG ÀCG ‡bQƒ¯ÙGh
¢U™¯dG ªÇÇ¡ J Ô ƒÇZÄHƒWh IQƒ¡ Nh QÄ¡Ÿ¾e
Âùù²ù Çù ²Ð ñ¦ùùf ÀÄùùÇù ¸ù e 3^5 ‡ùù‘ù ¾ù e ¿ùùe ÕEG æG™ùù ¡•N Aƒùù ²ù ùaQ —ùù ¯ù ùˆù ù¡•j Ú ø
…©¸j É—¾dÄÁdG †Q—ÙG ¹©L ƒe Ägh ‡‘fƒ¡•dG
‡ùÇùŽùjGédG Âù¯ù¡Uh ƒùe Äùgh ,Èù¾ùj™ù‘ù„ùdG ÉOƒù¾ùdGh ‡ùj™ùù¡Ÿ¾ùùdG —ùù¡V ¿ùùjQƒùù¡ŸˆùùfÕ
—¡V ¹gCƒˆdG ‡dƒM Ô òjîe 05`H —Yh ÈŽjG™H ºƒ»YCG ¹LQ ÀCG ‡¡UƒN ,…qÇõƒH
»LƒÁe •™NCG ƒe—¾Y (¹µdG ¹LCG ¿e ¹µdG)
.×YÄH ȯj ÀCG ÀhO ¿j™‘„dG
™NBG ÛEG ƒYƒaO ƒÁ¾¸©jh ‡¡žj™L ÄHCG —ÇMÄdG
…Yîe ¹c GPƒÙ ȸÇYƒ»¡SEÕG ŸY ±™¡žÙG (ƒJÄa) É—¾dÄÁdG †Q—ÙG ¼Á¯j Ú ø
¢ jÄ©ˆH ½ƒb ƒe—¾Y É™µ¡•H ƒÁ¾¸YCG ƒ»c ,‡²ÇbO
¢SGQ Ô Â²j™a À™e ƒe—¾Y ¶dP ÛEG Qƒ¡TCG ŒÇM ,ÈYƒ¾£¡UÕG …¡ž©dƒH ™FG›ÖG
ícCGh ‡ÇHƒ„¡T ƒMhQ È£©Çd ª¡SGÄdƒH IQƒ¡ N
.•édG ¼K OGÄdG
¿e ‰Yƒ¡V ƒÁ¸c ‡Ç¾cQ 18 °¡SCîdh ,‡Y™¡S
½Äj ÉCG ,‡¸Hƒ²ÙG ‡¸Çd È‘ˆa —»MCGh ÂHQ —„Y Ⱦ¡•M ȸÇYƒ»¡SEÕG ƒ»â ¹¡Uh ø
ƒùùÇù ²ù j™ùùaGE —ùù¡V ÉOÄùùdG É™ùù¡ŸÙG …”ùùˆù ¾ÙG ‡ùùÁù LGÄùùe Ô ƒùùcQƒùù¡T ÀCG —ùù©ù H ,‰„ùù ¡•dG
¹NOCG ƒe Ägh ÂFƒ²aQh æG™¡•N ¢ShDhQh ½G—bCG
.‡ÇHľÖG
Ô GĸNO ¿j˜dG òjhîgCÕG †Ä¸b Ô ¶¡ždG
¿ùe ™ùFG›ÖG ÛEG IOÄù©ùdG ÉÄù¾ùj ÂùfƒC ùH ÂùÇù ²ù aG™Ù IOÄùù»ù M Úƒùù¡S ¼ùùµ×G †™ùùYGC ø
ŒÇM ,IñNCÕG ¢•»ØG ³Fƒb—dG Ô (¢SCƒj) „¡T
.™FG›ÖG –ƒ¾eh ¢•jQƒ¡ J «Ä¾J
q §MÕ ÀCG —©H ‡MƒÇ¡•¸d ƒ¡ŸÇ¡ŸN ÀOQCÕG
½ÄŽg …¸b †ƒÇZ Ô È¸gCÕG ‡¸µ¡že ÀCƒH —cCƒJ
¿»¡V Àƒµa ,²j™¯d ƒÇah É™cR •é¸d ³Hƒ¡•dG †Q—ÙG Àƒc ,i™NCG I™e ø
«ƒa—dG Ô ÃDhƒ²aQ ”„£j ƒe (¹cCƒj) ȲDzM
.™NBG ³j™a ÉCG ¿e ícCG ȸgCîd ³¯”j „¸b ÀCG ƒ‘¡VGh Àƒch QÄ¡ ×G
—¡V ³Hƒ¡•dG Qh—dG ºîN Âe—b ɘdG Qh—dG ½™¡ õG (IQƒ¡ N) ½—²j Ú ø
¢•eCG QƒÁf GÄe—b ¿j˜dG òMƒ¾ÖGh ¤¡SÄdGh
.…©ˆdG ÂǸY ƒ‘¡VGh Àƒch ¿j™‘„dG
‡ùj™ù¡ŸÙG ‡ùdÄù£ù„ùdG —ùFG™ùd ƒùÇùbGQ ƒùjh™ùc ƒùù¡SQO
IñÁ¡ždG ¼Áˆç›ÁH òj™¡ŸÙG ñc˜ˆd ¼¡SEƒc ''ÄÇ¡TBG'' ȸgCÕG h™¡Uƒ¾e ¢•¾j Ú ø
¿ùe I—ùMGh …©ùùd ÂùùfCƒù H Âùù»ù bƒùùW ±ëYG ɘùùdG
.¢•fÄJ Ô
.´îWEÕG ŸY ÂJƒjQƒ„e …©¡UCG
þ»ˆj Ú ƒK—M Àƒc ‡Ç‘¡U ‡µYÄH G™NDÄe …Ç¡UCG ɘdG (†Äµfƒf) †ƒÇZ ø
—¡V IñNCÕG ‡¸Hƒ²ÙG Ô ñN ºCƒa Àƒc …YîdG ÀCG ‡¡UƒN ,ÈŽjGédG QÄÁ»ÖG
« .† ø
.Ⱦj™‘„dG ÉOƒ¾dG

—»Þ ƒ©Ç»L ƒÁÇa Àƒch RGÄa —dƒNh ƒÇZÄHƒW
¢U™¯dG ™£NCG ƒeCG ,«Rƒ¾e Àh—H ƒ»â ,È‘„¡U
IQƒ¡ N …Ç¡Ÿf ¿e ‰fƒµa ºhCÕG ¥Ä¡ždG Ô
…©¸ÙG ›q Áa ±˜bh ÃQ—¡ŸH I™µdG …bGQ ɘdG
.·ƒ„¡ždG ›Áj Ú Â¾µdh Ù¡SCƒH
¹»Mh ȸgCÕG ¤¬¡V OGOREG ,‡Çfƒ‹dG ‡¸M™ÙG Ô
Âù¡SQƒùM ð¯ùJh Aƒù¡ Çù„ùdG ‡ùjG™ùdG Èù¸ùÇùYƒù»ù ¡SEÕG

ȸgCG ½—q b ,È¡SƒÇb Éñgƒ»L QÄ¡ M ½ƒeCG
(½îMCÕG) ‡¸Hƒ²e ,¢•eCG QƒÁf •j™j™YÄH •™H
—Lh ɘdG ȸÇYƒ»¡SEÕG É™¡ŸÙG ³j™¯dG ½ƒeCG
ŸY GéÝ ,IGQƒ„ÙG ³FƒbO Qh™e ªe ¡•¯f
Äùgh —ùMGh ±—ùg ¹ùLCÕ Âùˆù²ù£ù¾ùe Ô ¿ùùµù ¡•dG
ɘdG ,È‘„¡U —»Þ ¡SQƒM ¿j™Y ¿Y «ƒa—dG
Aƒùù²ù ¸ù dG ¼â Àƒùùch ,(‡ùù„ù ©ù ˆù e) ‡ùùÇù ¡•eCG Åùù ¡ b
—ùb QÄùeCÕG ‰fƒùµùd ÃÕÄùdh ‡ù²ùaÄÙG ÂùJîùN—ùˆùH
Ô Qƒ¡ŸfCÕG §MÕh ,ºhCÕG ¥Ä¡ždG Ô ‰Ç¡ b
ȸÇYƒ»¡SEîd É—ù¾ùdÄùÁùdG †Q—ÙG ‡ù„ù¡Sƒù¾ùe G˜ùc
«ƒa—¸d AGQÄdG ÛEG IOÄ©dƒH ƒ©Ç»L ÂÇ„YÕ …dƒ£j
Ô G—ùÇùMh (‡ù¡žj™ùL ÄùHCG) ƒùcQƒùJ ¼ùgƒùe™ùùe ¿ùùY
.É™¡ŸÙG ½ÄŽÁdG
ŠG™c ªHQCG ºhCÕG ¥Ä¡ždG ºîN ƒ¾Ç¡ŸMCG —bh
ƒà ,ºƒÇc ÀGh™e ¢SQƒ×G ÛEG ‰¸¡Uh ,¤²a
ñgR Aƒù²ùa™ùd ‡ù¸ùeƒùµùdG I™ù£ùÇù¡•dG i—ùe —ùùcDÄù j
.¢•eCG QƒÁf ¢Ÿ¾dG •QƒN Àƒc ɘdG ,IQƒ¡ N
òH ƒe AGOCÕG Ô «Äq ¾ˆdG ƒg›Çe ,ȸgCÕG I™£Ç¡S
Šƒa˜²dG ‡¡UƒNh ,Šƒ‘ˆ¯dGh Iñ¡Ÿ²dG ŠG™µdG
Q˜fCG ɘdG ,æG™¡•N Q—¾µ¡SG ƒÁ¸»©ˆ¡SG ȈdG
‰L™N ‡¯j˜b ™KEG 5 ‡²Çb—dG Ô òj™¡ŸÙG
Gëe 25 —©H ¿Y ,È‘„¡U —»Þ Åe™e ´Äa
Ó
q ŠƒÇ¾cQ ªHQCG ¿e ¶dP —©H ³j™¯dG —ǯˆ¡•Çd
É™¡Ÿe —j—ÁJ ÉCG ¹Ž¡•f Úh ,ƒ©Ç»L ƒg™j˜„J
‡Ç„fƒL Šq™e ‡¯dƒß éY 15 ‡²Çb—dG Ô ÕEG
¼ùK ,ÂùHQ —ù„ùY Èù¾ù¡•M Èù¸ùÇù Yƒùù»ù ¡SEÕG ¼â ¿ùùe
ÕĵÇfh —ǸLÄH ¿e ‡©Fƒ¡ dG ¢U™¯dG ‰dGÄJ

‡````````````````````````¸Hƒ²ÙG ¿Y GÄ```````````````````````dƒb ø
,ƒÇYƒ¾£¡UEG ‡„¡TÄ¡ž©ÙG …©¸ÙG ‡Ç¡VQCG ÀEƒa ,IGQƒ„ÙG ‡jG—H ¹„b ‰¸b ƒ»c :(ȸÇYƒ»¡SEÕG †Q—e) ƒJÄa ø
Ⱦ¡žg—j Ú ,†ƒjEÕG ‡¸Hƒ²e Ô ™NBG ÉCGQ ƒ¾d ÀĵǡSh ºOƒ©ˆdG ¹LCG ¿e ƒ¾€L ..ƒ¾Ç¸Y Š™KCG
ŸY ÀhéÝ ƒ¾fCG Ⱦ©j ƒà ‡bQƒN IOGQEƒH …©¸j ÂfCG ¿e Š—cCƒJ ɘdG É™FG›ÖG ³j™¯dG
.ƒ¾„Ç¡Ÿf ¿e ¹gCƒˆdG ÀCƒH —ÇcCƒˆdG ªe IOÄ©dG Aƒ²d Ô ¥ƒÇˆMEÕG
¹gCƒˆdG ‡bƒ£H «G›ˆfGh QÄeCÕG ¼¡•M ƒ¾fƒµeEƒH Àƒch Iñ„c ‡¸Hƒ²e ƒ¾jOCG :(•édG †Q—e) É™µ¡•H ø
¹LCÕ ‡¸eƒùc ƒù¾ùXÄù¦ù‘ùH §ù¯ùˆù‘ùf ¶dP ¹ùLCÕ ƒùa—ùg ³ù¸ùˆùf Ú ƒù¾ùfCG G—ùL ¼ùÁùe ,•édG Ô ƒù¾ùg
.ƒ¾Ç¸Y ƒe ƒ¾e—bh ¹”„f Ú ƒ¾fCG ƒ¡ jCG GÄcQOCGh ƒfh—Yƒ¡S ¿j˜dG Qƒ¡ŸfCîd °¡SCƒˆf ..¹gCƒˆdG
¹¡Ÿf Ú °¡SCîd ¿µd ,¢V™©dGh ºÄ£dƒH ƒf™£Ç¡Sh Iñ„c ‡¸Hƒ²e ƒ¾„©d :(•édG —Fƒb) IQƒ¡ N ñgR ø
.ƒ¾µà °j—ÁˆdG ’„¡Ÿj ŒÇM ,†ƒg˜dG Aƒ²d Ô ¹Ç‘ˆ¡•ÙG º˜„H ƒfQƒ¡ŸfCG —©f .±—ÁdG ÛEG
« .† ø

15

‡`` ¡Vƒ`` ` ` `jQ

ø 1846 O—©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 28 `d ³aGÄÙG

ø ½2006 ™„»aÄf 20 ¿Ç¾KEÕG ø

$

:(Aƒ¡•e ‡¾eƒ‹dG) 45 Ƀe 08 …©¸»H ½ÄÇdG ‡Ç¡žY

¢SQƒù‘ùdG ¹ùÇùgƒC ùˆùa ÈùdƒùˆùdƒùHh —ù©ùH ¹ù¡Ÿj ¼ùùd
.—©H ¢•Çd É—j›»dG
¢•²£dG IOh™H ¿e ‡¯FƒN I—L
Qƒ¡ŸfCÕG ‡fÄ”¡Sh
I—L ³j™a əǡ•e ¿e O—Y i—HCGh G˜g
OQƒ„dG ¢•²£dG ¿e G™Ç‹c ÀÄaÄ”ˆe ¼ÁfCƒH
…©¸ˆ¡S ȈdG IGQƒ„»dG ‰ÇbÄJ Èa ™¦ˆ¾»dG
³j™¯dG ™¡Uƒ¾Y ÀCG ¹Çd—H ,îÇd ‡¾eƒ‹dG Èa
†ƒùù ¡Ÿb —ùù »ù ù‘ù ùe …©ùù ¸ù ù»ù ù H ¢•eCG ‰HQ—ùù ùJ
ÄŽdG ÀCG ¼ZQ ‡jĈ¡ždG ‡¡•„dCÕGh ŠGRƒ¯²dƒH
ÀCƒH ¼Á»¸Y ÅdEG ‡aƒ¡VEG ,G—L GOQƒH ¿µj ¼d
¿Y q°µj Õ ƒ¾Nƒ¡S GQÄÁ»L ¶¸»j ´ƒaÄdG
ÀCG —ùÇùcGC h IGQƒù„ù»ùdG ‡ù¸ùÇùW ‡ù¸ù‘ùµùdG ªùÇùŽù¡žJ
Šƒjľ©»dG ªa™ˆ¡S ŠƒaƒˆÁdGh Šƒ©ÇŽ¡žˆdG
¹ùÇùŽù¡•ˆùdG ÅùùdGE ÃAîùùeRh Èùù¸ù MQÄùùH ªùùa—ùùJh
‰fƒùù c GPEG ‡ùù ¡Uƒùù N ,ªùù ¡VÄùù dG Àƒùù c ƒùù »ù ù Áù ù e
ºÄ‘ùˆù¡S ÈùˆùdG ‡ùjQƒù¾ùdG †ƒù©ùdÕC ƒùH ‡ùLh›ù»ùe
i™L ƒ»c ™»MCÕG ÀĸdG ÅdEG …©¸»dG Aƒ»¡S
‡L™¯dG ÀCG Ⱦ©j ƒe Ägh ,•j™»dG Aƒ²d Èa
Aƒù²ù ¸ù dG G˜ùùg Èùùa IÄùù²ù H I™ùù¡VƒùùM ÀÄùùµù ˆù ¡S
.ÉIJdG ¢•aƒ¾»dG G˜g ªe ¼¡Sƒ‘dG
¹eƒY —LÄj ¿Ç¸eƒ©dG ¿j˜g ŸY IOƒjRh
‡Ç¡VQCG È£¬j ɘdG ÈYƒ¾£¡UÕG …¡ž©dG
ƒbîWEG —Yƒ¡•j Õ É˜dGh 45 Ƀe 08 …©¸e
ŠƒÇ¡VQCÕG ŸY IOƒˆ©»dG Oƒ‘JÕG ™¡Uƒ¾Y
‡Ç¡ b Âd ƒ¾¯¡VCG GPEGh ,ƒÇ©Ç„W ‡„¡TÄ¡ž©»dG
I—ùL ‡ù¸ùÇùµù¡žJ Âù¾ùe Èùfƒùù©ù J ɘùùdG ´ƒùùgQEÕG
08) ‡ùÇùdh—ùdG ƒùg™ù¡Uƒù¾ù©ùd ‡ù„ù¡•¾ùdƒùH ‡ùù¡UƒùùN
ÅùdGE ÄùÇùcÄùùW ¿ùùe Š™ùùaƒùù¡S Èùùˆù dG (¿ùùÇù „ù YÕ
‡¸¡UGÄ»dGh ‡¾Ç£¾¡•b ÅdEG ƒÁ¾eh ‡jOÄ©¡•dG
.‡Yƒ¡S 48 ±™X Èa °Ç£¡S ÅdEG G™H

°Ç£¡S ´ƒah IGQƒ„e AG—¡UCG
I—L Oƒ‘JGh
IQGOEG ‰eƒùùb :Aƒùù²ù ¸ù d I™ùùc˜ùùJ °ùù dGC 22 @
I™c˜J °dCG 22 ª„£H °Ç£¡S ´ƒah ÉOƒf
ŠƒùLQ—ù»ù¸ùd ƒù¯ùdGC 20 ƒùÁù¾ùe ,Aƒù²ù¸ùdƒùH ‡ù¡UƒùùN
‰„¡•dG ‡Ç¡žY ‡jƒ¬d ƒÁ¾e ªÇH ,‡aÄ¡žµ»dG
O—©dG Œ¸K ¹‹»j ƒe Ägh I™c˜J ±ÕBG 07
ŠƒùùLQ—ùù»ù ¸ù d ¿ùùÇù ù¯ù ùdGC ¶d˜ùù ch Èùù dƒùù »ù ùLÕ
E G
“™¡•»H ºhCÕG ½ÄÇdG Èa ƒÁ¸c ‰©ÇH Iƒ£¬»dG
ȈdG ªÇ„dG ‡Ç¸»Y ÂH ‰²¸£fG ɘdG °Ç£¡S
ɘùdG ¿ùùÇù ¾ù KÕ
E G ½ÄùùÇù dG ‡ùùjƒùù¬ù d ¹ùù¡UGÄùùˆù ˆù ¡S
OƒÇˆYÕ G™¦f ƒÁǸY G™Ç„c Õƒ„bEG ±™©Ç¡S
.‡¦‘d ™NBG Èa ™cG˜ˆdG AG™¡T Qƒ¡ŸfCÕG
™¯¡SCG :IGQƒ„»dG ¼Ç¦¾ˆd ÈW™¡T 500 @
™ù²ù»ùH ¢•eCG —ù²ùY ɘùdG Èù¾ùeÕ
C G «ƒù»ù ˆù LÕG
™Ç¡•»dG …ˆµ»dG Aƒ¡ YCG QÄ¡ ‘Hh ‡jÕÄdG
‡ùÇù £ù ¬ù J ¢ŸÇùù¡Ÿ”ùùJ IQh™ùù¡V ¿ùùY ´ƒùùaÄùù¸ù d
—bh ,Éh™µùdG —ùYÄù»ùdG G˜ùÁùd I™ùÇù„ùc ‡ùÇù¾ùeGC
¿ùj˜ùdG ‡ùW™ù¡ždG ™ù¡Uƒù¾ùY O—ùY ÀCƒùH ƒù¾ù »ù ¸ù Y
.¿eCG ÀÄY 500 ÅdEG ¹¡Ÿj IGQƒ„»dG ÀľeDÄÇ¡S
¼ù¸ùbƒC ùˆùj ¼ùd :¿ùÇùjOÄù©ù¡•dG O—ùÁùj O™ù„ù dG @
ȈdG IOQƒ„dG AGÄLCÕG ªe I—L Oƒ‘JG OG—©J
ƒùÁùH GÄùeƒùb ÈùˆùdG Šƒù„ùjQ—ùˆùdG ‰ÇùbÄùJ Š›ùÇù e
08 …©¸»H ¢•eCG ‡Ç¡žY G˜ch †ƒ¡Ÿb …©¸»H
¢Sƒ„¸ùH ‡ù¸ùÇùµù¡žˆùdG ‰¦ùMÄùd ŒÇùM ,45 Ƀùe
ƒe Ägh ŠGRƒ¯²dG ÅdEG ÀÄ„YîdG ƒC Ždh ÉĈ¡T
ÅùdGE ‡ù¡Ÿ²ùdƒùH GÄù©ù»ù¡S ¿ùj˜ùdG Qƒù¡ŸfCÕG ¹ù©ùL
ÀCG ¹ùLh ›ùY Âù¸ùdG ¿ùe AƒùY—ùdG ÅùùdGE AÄùùŽù ¸ù dG
¹H ,ƒù¡SQƒùbh GOQƒùH ¿ùÇù¾ùKÕ
E G ½Äùj ÄùL ¹ù©ùŽùj
ƒùù Áù ù¾ù ùÇù ùM ŠGRƒùù ¯ù ù²ù ùdG Èùù ¯ù ùJ ¿ùù ùdh G—ùù ùeƒùù ùLh
.¢V™¬dƒH
IQGOEG Š—ù»ù©ùJ :‡ùù²ù ¸ù ¬ù e Šƒùù„ù jQ—ùùˆù dG @
‡ùù ù¡Ÿ‘ùù ùdG ´îùù ùZGE °ùù ù Çù ù ù£ù ù ù¡S ´ƒùù ù ah ÉOƒùù ù f
—ùÇù©ùJ ÀCG ¹ù„ùb ‡ù©ù»ùŽùdG ½ÄùÇùd ‡ùùÇù „ù jQ—ùùˆù dG
I™Ç¬¡U ¹c ªHƒˆj ɘdG QÄÁ»ŽdG ½ƒeCG ƒÁ‘ˆa
ȈdG I—L ‡ÁLGÄe ¹„b ²j™a ¿Y I™Ç„ch
ÂLh Èa †GÄHCÕG ºƒ¯bEG ÅdEG ƒgh™Ç¡•e ƒC Žd
G—Ç©H Šƒ„jQ—ˆdG ÄL ŸY ƒXƒ¯M Qƒ¡ŸfCÕG
.¤¬¡V ÉCG ¿Y

IOƒ©¡S ™¯©L : ™jÄ¡ŸJ

I—`` ` L Oƒ`` ` `‘JGh °`` ` `Ç£¡S ´ƒ`` ` ` ah ¿``ÇH ‡`` ` jQCƒ` ` `Kh ‡`` ` `jQƒf ‡`` ` ` `Á`LGÄe
É™»©e ¿j—dG™¡Ÿf

°Ç£¡S ´ƒah ³j™a

¹ÇgCƒJ ‡Ç¸»Y ÉCG Èa ¿©£ˆ¡S ƒÁfCƒH Š—cCG
I™ùùˆù ¯ù dG ÀCG ¢Sƒùù¡SCG Åùù¸ù Y ¢SQƒùù‘ù ùdG G˜ùù Áù ùd
™„»¡•jO 01 Èa ’ˆˆ¯J ‡Ç¸»©¸d ‡ÇfÄfƒ²dG
…YÕ ÉCG ¹ÇgCƒJ ¿µ»»dG ™ÇZ ¿eh ,¹„²»dG
G˜g .Q™„»dG Àƒc ƒ»Áe ‰bÄdG G˜g ¹„b
Èa ‡jOÄ©¡•dG °‘¡ŸdG ¿e —j—©dG ŠQƒ¡TCGh
‡€Çg ¹¡Ÿa ½—Y ÅdEG ¢•eCG ½ÄÇd ƒgO—Y
‡Ç¡ ²dG Èa ½—²dG I™µd ÈH™©dG Oƒ‘JÕG
O™dGh (Oƒ‘JÕG ÄdhDÄ¡•e ÂH “™¡U ƒe ¢•µY)

º—ùL QƒùK ƒù¾ùgh ,É—ùj›ùù»ù dG Èùù¸ù Y ¹ùùj—ùù„ù dG
G˜ùg ¹ùÇùgƒC ùJ ‡ùÇù¡ b ÀCƒù ¡žH ™ùùÇù „ù c ÈùùeîùùYGE
³j™¯dG ŠƒaÄ¡žc Èa Àh—»dG ™ÇZ ¢SQƒ‘dG
—ÇcCƒJ ¹X Èa ‡¡•aƒ¾»dG ØÁd ÉOÄ©¡•dG
OÄù¾ù „ù ¸ù d ƒùù©ù „ù J ¹ùùgÄD ù e ÂùùfƒC ù H Oƒùù‘ù JÕG IQGOEG
¹ÇgCƒˆH ’»¡•J ȈdG ‡„©¸d ‡»¦¾»dG ‡ÇfÄfƒ²dG
‡ùdƒùM Èùa …YÕ ÉCÕ ÈùùFƒùù¾ù ‹ù ˆù ¡SGh ¹ùùLƒùùY
Ägh ˆHƒ¡UEG ¿Y ‡ÇaĈ¡•e ™jQƒ²J ¼j—²J
ȈdG QG™¡S IQGOEG ÂǸY ¢V™ˆ©J ɘdG ™eCÕG

¹ÇgCƒJ ÀCƒ¡žH º—ŽdG ½G—ˆMG
É—j›»dG ȸY ¢SQƒ‘dG
Äùùg I—ùùL ÂùùÇù fƒùù©ù J ¹ùùµù ¡že ™ùù„ù cGC ¹ùù©ù ùdh
¹X Èa ‡¡žg h—„J ȈdG Åe™»dG ‡¡SG™M
™¡•µH ‡µFîe ů£¡Ÿe ¢SQƒ‘dG ‡Hƒ¡UEG
I™ùùˆù ¯ù d ÂùùYÄùù¡ N IQh™ùù ¡Vh —ùù Yƒùù ¡•dG Èùù a
QG™£¡VGh ªÇHƒ¡SCG 05 ÅdEG ¹¡ŸJ ‡ÇLîY
¢Sƒ‘dG ŸY ¹jÄ©ˆdG ÅdEG Oƒ‘JÕG ÈdhDÄ¡•e
Šƒùe—ùù”ù H ‡ùùfƒùù©ù ˆù ¡SÕGh …b™ùù»ù dG ¹ùù¡ŸÇùùa

‡ùù¾ù j—ùù»ù H 45 Ƀùùe 08 …©ùù¸ù ùe ÀÄùù µù ùÇù ù¡S
¹ùc Qƒù¦ùfGC ¤ùù‘ù e ½ÄùùÇù dG ‡ùùÇù ¡žY °ùùÇù £ù ¡S
G™ù¦ùf ‡ù¸ù‘ùµùdG ´ƒù¡žYh ½—ù²ùdG I™ùc Èù„ù‘ù e
´ƒùah ¿ùÇùH †ƒùg˜ùdG ‡ùù¸ù Hƒùù²ù »ù d Âùùfƒùù¡ ˆùùMÕ
QƒWEG Èa ÉOÄ©¡•dG I—L Oƒ‘JGh °Ç£¡S
R™ùù„ù Jh .ÈùùH™ùù©ù dG ÉQh—ùù¸ù ùd Èùù fƒùù ‹ù ùdG Qh—ùù dG
ŸY ´ƒaÄdG —¾Y —YÄ»dG G˜g ‡Ç¡UÄ¡ŸN
˜¾e ¿Ç²j™¯dG ¿ÇH ɘdG †ƒ¡•‘dG Qƒ„ˆYG
´ƒaÄdG Oƒ‘JÕG Å¡ŸbCG ƒ»¾ÇM 2005 ¢SQƒe
¿ÇY ³j™¯d ‡ÇJGÄe h—„J ‡¡U™¯dGh ,IQG™»H
,†ƒ¡•‘dG ‡Ç¯¡ŸJh QCƒ‹dGh ½ƒ²ˆfîd IQGįdG
h—„j ¿jCG ,¿Ç²j™¯¸d ½ƒ©dG ª¡Vĸd ™¦¾dƒH
…©¸Ç¡S ɘdG Ägh ´GhQ ¿¡•MCG Èa ´ƒaÄdG
Âùˆù¸ùÇùµù¡žJh ÂùˆùÇù ¡VQCG ´Äùùah ÃQÄùùÁù »ù L ½ƒùùeGC
Èùa ŠÄù‘ù¸ù H †Q—ùù»ù dG ÀCG ŒÇùùM ‡ùù¸ù »ù ˆù µù e
‡„¡Sƒ¾»dG ŠGQƒÇ”dG Oƒ»ˆYÕ ‡‘j™e ‡Ç©¡Vh
Oƒ‘JÕG QÄeCG h—„J ɘdG ‰bÄdG Èa ,Rį¸d
½—Y ‡dƒM ¹Çd—H ,‡L™‘eh I™²ˆ¡•e ™ÇZ
ÉOÄ©¡•dG ÉOƒ¾dG IQGOEG OÄ¡•J ȈdG ƒ¡V™dG
—ÇMh Ⱦ¡SÄ„dG †Q—»dG Šƒe—N ¿Y ºhCÕG
ÉÄù¸ù„ùdG QÄù¡Ÿ¾ùe ˜ù”ùJG ɘùdG ¢žˆùÇùaÄù¸ùÇù¸ù M
—©H ‡eƒJ ‡j™¡S Èa Aƒ¯YEÕG QG™b ÂfCƒ¡žH
ÈùµùÇùŽù¸ù„ùdG †Q—ù»ùdG ªùùe ‡ùùY™ùù¡•H ×ùùbƒùù©ù J
Èùa É™ùˆù»ùjO ¹ù¡UCÕG ÈùJGh™ùµùdGh ‡ùÇù¡•¾ùŽùdG
‡jƒÁf QÄa ™ÇǬˆdG G˜g ¿Y ÀîYEÕG Qƒ¦ˆfG
’¡VGÄdG ¿e ŒÇM ,¿Ç²j™¯dG ¿ÇH Qh—dG G˜g
Åùù ¸ù ùY ƒùù aÄùù N Œj™ùù ˆù ù¸ù ùd IQGOEÕG QG™ùù £ù ù ¡VG
.ƒÁJƒ¡•aƒ¾e ¼¡ N Èa ‡¸Çµ¡žˆdG QG™²ˆ¡SG

Aƒ²¸dG ºÄM ŠƒYƒ„£fG
¿Ç¡•aƒ¾ˆ»dG AGQBG ‡a™©»d ¿j™Ç¡•»dGh ¿ÇHQ—»dGh ¿Ç„YîdG ¿e O—Y ªe ŠƒYƒ„£fÕGh Šƒ‘j™¡ŸˆdG ¿e ‡YÄ»Že —¡UQ zÈeÄÇdG ´h™¡ždG{ ‰dhƒM
:Aƒ²¸dG G˜g ‡©Ç„W ºÄM
‡HÄ©¡U ·Q—j ` ÉhƒŽM °Ç¡ j ` ªÇ»ŽdGh ,IOÄ©dG Aƒ²¸d
:¢žˆÇaĸǸN —ÇMh †Q—»dG
:ŠÄ‘¸H —Ç¡TQ †Q—»dG
.°Ç£¡S Èa ƒ¾g ™eCÕG ¼¡•M IQh™¡Vh Aƒ²¸dG

‡Ç¡VQCÕGh …©ˆdGh O™„dG ¿e ÀÄaÄ”ˆe ¿‘f

ÂfCƒH ƒ¾MQƒù¡U ¢žˆùÇùaÄù¸ùÇù¸ùN (îù„ù²ùˆù¡•e «Äù¸ù”ù»ùdG) †Q—ù»ùdG
’dƒ¡U Èa ‰¡•Çd ¹eGÄY I—Y ¿e Aƒ²¸dG G˜g Èa ±Ä”ˆj
‰ÇbĈH ‡²£¾»dG ›Ç»j ɘdG OQƒ„dG ÄŽdG ƒÁdhCGh ˆ¸Çµ¡žJ
ŸY IOƒjR ,ƒÇYƒ¾£¡UG ‡„¡TÄ¡ž©»dG ‡Ç¡VQCÕG G˜ch IGQƒ„»dG
¹c ¹„bh ³j™¯dG Èa ¿ÇÇdh—dG ¿Ç„YîdG ¿e ºƒf ɘdG …©ˆdG
¹¡ aCÕG Ä‘f Š™Ç¬J ȈdG ´ƒaÄdG ‡¸Çµ¡žJ ¿e ±Ä”dG ¶dP
.G—L QƒMh ¿Nƒ¡S ÂfCƒH ±h™©»dG ƒgQÄÁ»L G˜ch
:È¡•ÇY —»M ªaG—»dG

I™Ç„c ¼ÁÇa ƒ¾ˆ²Kh ¿Ç„YîdG ¹LQCG Èa I™µdG

½ƒ©dG ¿ÇeCÕG ‡jOÄ©¡•dG ‡‹©„dG ¢•ÇFQ
:È¡žY ¿¡•M Oƒ‘Jîd

ƒÇbGQ Àƒc ƒ¾d ´ƒaÄdG ºƒ„²ˆ¡SG

ɘdG ,È¡žY ¿¡•M —Ç¡•dG ‡jOÄ©¡•dG ‡‹©„dG ¢•ÇFQ —cCG
Èa ,I—L Oƒ‘JG ÉOƒ¾d ½ƒ©dG ¿ÇeCÕG …¡Ÿ¾e ¹¬¡žj
G˜ÁH ˆ¸Çµ¡žJ Ŧ‘J ÀCG ªbĈj ¿µj ¼d ÂfCƒH ©e ‡¡TOQO
¹c ±™W ¿e ÈbG™dG AÈ¡ždƒH ¯¡Uh ɘdG ºƒ„²ˆ¡SÕG
¿j˜dG °Ç£¡S ´ƒah ÈdhDÄ¡•e ¿e ‡jG—H ,‡Ç¯jƒ£¡•dG
,™ùFG›ùŽùdG ¼ùÁùeG—ùbCG ŠCƒùWh ˜ù¾ùe ±ÄùÇù¡ dG ªùe GÄù¯ù bh
‡Ç£¬ˆdG ŸY ‡jOÄ©¡•dG ‡‹©„dG ¢•ÇFQ —ÇcCƒJ ŸY IOƒjR
—¡V …©¸dG Âd ³„¡S ɘdG È¡•ÇY —»M ¿»jCÕG ªaG—»dG °¡žc ¿Y ™„Yh ÂJƒ£‘e ¹c Èa —aÄdG ‰²aGQ ȈdG ‡Ç¾eCÕG
q
™Ç¬J ´ƒaÄdG ÀCƒH ·Q—j ²j™a ÀCƒH 2005 ¢SQƒe Èa ´ƒaÄdG —cCG ɘdG
‰bÄdG Èa ,‡Ç¾eCÕG I›ÁLCîd ™Ç„µdG Ùµ¡T
I™e iÄ¡S ½›Á¾j ¼dh ‡j™FG›ŽdG ‡dÄ£„dG Èa ºhCÕG ÀBÕG Ägh ,¿Çj™FG›ŽdGh ¿ÇjOÄ©¡•dG ¿ÇH ‡bî©dG ‡fƒˆe ŸY ÂÇa
ŸY ™q ¡UCG ÂfCG ÕEG Aƒ²¸dG ‡HÄ©¡U ¶d˜c ·Q—jh ,I—MGh É™FG›ŽdG Oƒ‘JÕG Èa Åe™»dG ¢SG™M †Q—e ÀCG ¹Çd—H
¹LCG ¿e °Ç£¡S ÅdEG ŠAƒL Oƒ‘JÕG ™¡Uƒ¾Y ÀCƒH —ÇcCƒˆdG i—ùd ™ùÇù„ùc ½G™ùˆù MG ¹ùù‘ù e Åùù‘ù ¡VCG Ihƒùùc QÄùù¾ù dG —ùù„ù Y
³Ç²‘ˆd —ÁŽdG ¹c º˜Hh ¹gCƒˆ¸d IOÄLÄe IOGQEÕGh RįdG G—L †Ä„‘e ƒ¡ jCG Ägh ‡jOÄ©¡•dG ‡Ç¡Vƒj™dG ¥ƒ¡ShCÕG
ÀBÕG —‘d ‰»J ȈdG ŠG™Ç¡ ‘ˆdG ÀCGh ‡¡UƒN ,‡ÇHƒŽjEG ‡ŽÇˆf ‡jOÄ©¡•dƒH ƒÁÇa ¹»Y ȈdG ŠGľ¡•dG ‡¸ÇW ªÇ»ŽdG ¿e
½.À ø
.È¡•ÇY —»M ™¦f Èa ‡Çaƒch I—ÇL
.(ŠGľ¡S 05)

RįdG¹LCG¿eƒ¾€Lƒ¾¾µd´ƒaÄdGIIJH¼¸©f

ÉCG ¹ùù©ù Žù f ¼ùùdh G—ùùL ‡ùùjOƒùùY IQÄùù¡ŸH ƒùù¾ù HQ—ùùJ ¿ùù ‘ù ùf
Qƒ¡ŸfCîd ‡„¡•¾dƒH ‡¡UƒN ½ƒÁdG —YÄ»dG G˜Ád ‡Ç¡UÄ¡ŸN
¢•¯f ½ƒeCG ‡²Hƒ¡•dG ‡»j›ÁdG ¿e QCƒ‹dƒH ÀÄ„dƒ£j ¿j˜dG
‡ÇdhDÄ¡•»dG ¼ŽM ·Q—J É™¡Uƒ¾Yh ,2005 ‡¾¡S ³j™¯dG
RįdƒH ‡ù„ùdƒù£ùe ƒùÁùfCƒùH Èù©ùJh ƒùÁù²ùJƒùY Åù¸ùY ªù²ùJ ÈùˆùdG
´ƒÇ¡S Èah .±G—gCÕG ¿e ¿µ»e O—Y ™„cCG ¹ÇŽ¡•Jh
‡bQh ŸY Oƒ»ˆYÕGh Qh™¬dG ¿e ŠÄ‘¸H Q˜M ¹¡UGĈe
ÂfCƒH ±ƒ¡VCGh ,¼¡Ÿ”dG ³j™¯dG ƒÁ¡žÇ©j ȈdG ¹cƒ¡ž»dG
ƒjÄb Ų„j ³j™a ½ƒeCG ‡j—L ¹µH …©¸dƒH ÂÇ„YÕ …dƒW
¹LQCG Èa ` ŠÄ‘¸H ¼ˆ”j ` I™µdGh ,ÀBÕG ¯©¡V ¼ZQ
.Aƒ²¸dG ‡ŽÇˆf ¼g—Mh ÀhQ™²Ç¡S ¿j˜dG ¿Ç„YîdG
:ÉhƒŽM ™Ç»¡S ¢SQƒ‘dG
G—ùL ½ƒùg ½ÄùÇùdG Aƒù²ù¸ùdG ÀCG ÉhƒùŽùM ¢SQƒù‘ù dG ™ùù„ù ˆù YG
Èa G—Ç©H †ƒg˜dG ŸY ºÄ©j ɘdG ´ƒaĸd ‡„¡•¾dƒH
I—ÇcCG IQÄ¡ŸH RįdG Èa ¹eCƒj Ägh ‡ÇH™©dG ‡¡•aƒ¾»dG
Èa ‡¸‘µ¸d ¸dG Aƒ¡T ÀEG ™Ç”dG ÂÇa Aƒ²¸dG G˜g ÀEG ºƒbh
‡©¯J™»dG Šƒjľ©»dGh Šƒ„jQ—ˆ¸d ‡ÇHƒŽjEÕG AGÄLCÕG ¹X
’j™e ´Qƒ¯H ƒ¾g Qƒ¡ŸˆfÕG —j™J ȈdG ™¡Uƒ¾©dG ¹µd

™FG›ŽdG ‡jOÄdÄe

‡jƒŽH ‡„Ç„¡T

—Ç»©dG «ƒaO ‡j›gƒL —cDÄj I—Ç¡ŸYÄHh Åaƒ©ˆj Èdƒ„ÇdÄc

‡`` `¡Vƒ`` ¯ˆfƒH …dƒ`` ` ` ` `£j ÉOG™¡T

O—Y ¢ŸÇ¡Ÿ”ˆH Q—H ¿H —ÇdÄdG ™ÇeCÕG
Qƒ¡ŸfCÕG ¹²¾d Šîaƒ‘dG ¿e ™„ˆ©e
ÉOƒùùf ªùùÇù Žù ¡žJ —ùù¡Ÿb …©ùù¸ù »ù dG ÅùùdG
™„cCG ³Ç²‘J ŸY ¿gG™j ɘdG ™¡Ÿ¾dG
IOÄù©ùdG IGQƒù„ù e …©ùùd ¹ùùLCG ¿ùùe ´Qƒùùa
.‡MGQ ™‹cCƒH

ºhCÕG ¼¡•²dG ‡dÄ£H ‡eƒfRQ ŸY Šîj—©J
‡dÄ£H ‡eƒfRQ ŸY ‡Ç¯Ç¯W Šîj—©J ½—²dG I™µd ‡Ç¾WÄdG ‡£HG™dG ‰K—MCG
.—MCÕG ¢•eCG ‡£HG™dG ˆ¾¸YCG ƒe …¡•M (ºhCÕG ¼¡•²dG) ½—²dG I™µd ™FG›ŽdG
Àĵˆ¡S ™„»aÄf 23 ½Äj IQ™²»dG 12 ‡dÄŽdG ÀEƒa Šîj—©ˆdG Øg ŸY Aƒ¾Hh
,™¡Uƒ¾©dG .CG -™FG›ŽdG .½h ,•™„dG .CG -°¸¡ždG .•) ŠƒjQƒ„e •îK ¿e IQĈ„e
°Ç£¡S .hh ™FG›ŽdG .½h •™„dG .CG ‡cQƒ¡že …„¡•H (°Ç£¡S .h -ÉGO ¿Ç¡•M .Àh
.‡ÇH™©dG ºƒ£HCÕG ‡£HGQ ¿e ÈFƒÁ¾dG ¿»K Qh—dG Èa
-™FG›ŽdG .½ IGQƒ„e G—Y ™„»aÄf 30 ½Äj 13 ‡dÄŽdG É™Žˆ¡S ,i™NCG ‡ÁL ¿e
.Q—¡Ÿ»dG ¢•¯f …¡•M …„¡•dG ŠG˜d ³MÕ —YÄ»d ‰¸LCG ȈdG °Ç£¡S .h
•G—MEG ¼ˆÇ¡S ÂfCƒH ‡¡•aƒ¾»dG ™ÇÇ¡•ˆH ‡¯¸µ»dG ‡€ÇÁdG Š—cCG ,™ÇNCÕG Èah
•î‹dG ‡j™FG›ŽdG ‡j—fCÕG ¿e ‡²²‘»dG •Fƒˆ¾dG ŸY Aƒ¾H ‡Çaƒ¡VEG Šîj—©J
.‡ÇH™©dG ºƒ£HCÕG ‡£HGQ ¿e Èfƒ‹dG Qh—dG Èa ‡cQƒ¡ž»dG

‡eĸ©e ÉCG ¶¸»j Õ ÂDzj™a ÀCG ™FG›ŽdG
Šƒeĸ©e ƒ¾j—d'' ºƒb ,™¡Ÿ¾dG ³j™a ¿Y
‡ùù©ù »ù ¡S …Mƒùù ¡U ™ùù ¡Ÿ¾ùù dG ³ùù j™ùù a ÀCƒù ùH
¿ùÇù„ùYîùdG ¿ùe Àƒù¾ùKG Âùj—ùùdh ,‡ùùÇù »ù dƒùùY
ƒ»Á¾e kƒjCG È»¡•j ÀCG ÀhO ''¿ÇǸjRG™„dG
†Q—»dG IOƒùÇù²ùH Åù©ù¡•f'' Âù‹ùj—ùM ªùHƒùJh
Aƒù²ùd ¼ùj—ù²ùJ ÅùdG Èùfîù#ù¾ùe Âù¸ù dG —ùù„ù Y
I™µdG ¿Y ‡„ÇW IQÄ¡Uh °Ç¦f È¡•aƒ¾J
‡jÄdÄ»dG ‡¸Çµ¡žJ Š™LCGh .''‡j™FG›ŽdG
½ƒùbh ,IOƒù²ùdG …©ù¸ùe Åù¸ùY ƒùÁù Jƒùù„ù jQ—ùùJ
ªùù»ù Žù H ÈùùJîùù #ù ù¾ù ùe ³ùù j™ùù ¯ù ùdG †Q—ùù e
¿ùùe ™ùù¡Ÿ¾ùù dG ³ùù j™ùù a ¿ùù Y Šƒùù eÄùù ¸ù ù©ù ùe
‰f™ùˆùfÕG ªùbGÄùeh ‡ùÇù¸ù‘ù»ùdG °ùù‘ù ¡ŸdG
‡ùù¡ŸM ½ÄùùÇù dG ¢•fÄùùj Aƒùù ²ù ùaQ É™ùù Žù ùjh
¿H ¹¡ŸÇa ™ÇeCÕG …©¸e ŸY ‡Ç„jQ—J
ÉOƒf »Dzj ¹¯‘H ‡YÄ„ˆe ÀĵJ —Áa
.‡j™FG›ŽdG ‡‹©„dG ±™¡T ŸY ™¡Ÿ¾dG
°ùù‹ùùµùùe QÄùùù¡ M Àƒùùù»ùùù¡V —ùùù¡Ÿbh
IQGOEG ŠQ™ùùb ,™ùù¡Ÿ¾ùùdG ÉOƒùùf Qƒùù ¡ŸfCÕ
¿e ™¡Tƒ„e ¼Y—Hh ,ÉOÄ©¡•dG ÉOƒ¾dG

† .¼Ç¡Sh
‡jÄdÄ»d ÈHƒ¾Çc™„dG ªaG—»dG Åaƒ©J
ȈdG ‡Hƒ¡UEÕG ¿e ,Èdƒ„ÇdÄc ,™FG›ŽdG
ÅdG ‡¸Çµ¡žˆdG ¹²¾J ¹„b ƒÁ¾e Èfƒ©j Àƒc
Šƒù„ùjQ—ùˆùdG °ùfƒC ùˆù¡SG ŒÇùM ,‡ùjOÄù©ù¡•dG
ƒe Ägh ,ÂFîeR ‡Ç²H ªe ‡jOƒY ‡¯¡ŸH
Èa ÉIJdG ªaG—»dG G˜g ‡cQƒ¡že Ⱦ©j
.ÉOÄ©¡•dG ™¡Ÿ¾dG ½ƒeCG —¬dG IGQƒ„e
Èùù ùa ,I—ùù ùÇù ù ù¡ŸYÄùù ù H ºƒùù ù »ù ù ùc ºƒùù ù bh
ÀEG ,‡ùjOÄù©ù¡•dG ‡ùaƒù‘ù¡Ÿ¸ùd Šƒùù‘ù j™ùù¡ŸJ
‡dBÕG ½ƒeCG ±Äbĸd ›gƒL —Ç»©dG «ƒaO
ƒgOIJj ȈdG ™¡Ÿ¾dG ÉOƒ¾d ‡ÇeÄŽÁdG
±ƒ¡VCGh ,G™Ç¯ÇdhCG ÀÄ¡•¸ÇfO ȸjRG™„dG
IOÄ©¸d Å©¡•J ‡jOÄdÄ»dG ÀCG I—Ç¡ŸYÄH
³ùj™ù£ùdG ƒùÁùd —ùÁù»ùJ ‡ùÇùHƒùŽùjGE ‡ùŽùÇùˆù ¾ù H
½ƒùù¦ù f ÅùùdG ¹ùùgƒC ù ˆù ùdG ‡ùù bQh «ƒùù £ù ùˆù ùbÕ
.‡ÇH™©dG ‡¡•aƒ¾»dG ¿e ŠƒYÄ»Ž»dG
ÈùŽùfG™ù£ùb ™ù»ù Y —ùùcGC ,Âùùˆù Áù L ¿ùùe
‡jOÄdÄe ™ÇÇ¡•ˆd ‡ˆbDÄ»dG ‡¾Ž¸dG ¢•ÇFQ

ȈdG ‡¸„²»dG ŠGAƒ²¸dG ŸY ‡jƒŽH ‡„Ç„¡T ¿gG™J
Oƒù‘ùJGh •™ù„ùdG Èù¸ùgGC ,Àƒù¡•»ù¸ùJ OGOÄùH ƒùÁù©ù»ù Žù ˆù ¡S
‡ùùdGREGh ŠGQƒùù¡ŸˆùùfÕG IÄùù¡žf IOƒùù©ù ˆù ¡SÕ ‡ùù»ù ¡Uƒùù©ù ùdG
I™ùˆùa —ùù©ù H Qƒùù¡ŸfCÕG OhG™ùùJ ŠCG—ùùH Èùùˆù dG ·Äùùµù ¡ždG
ªaQ ¹LCG ¿eh ÂǸYh ,³j™¯dG ‰eRÕ ÈˆdG ®G™¯dG
ŠÕÄŽdG ºîN ±™¡že ÂLÄH QÄÁ¦dGh É—‘ˆdG
—Ç¡TQ †Q—»dG ªaQ †ƒg˜dG ‡¸M™e ¿e ‡Ç²„ˆ»dG
AG™ùLƒE ùH ¿ùÇù„ùYîùdG ªùe Âùù¸ù »ù Y I™ùùÇù Jh ¿ùùe ÉOG™ùù¡T
I—ùMÄùdG …©ù¸ù»ùH Aƒù¡•eh ƒù‘ù„ù¡U ‡ùÇù„ù jQ—ùùJ ¢Ÿ¡ŸM
¿e Ù¡Uƒ¾Y ŠGQ—b ŸY ±Äbĸd ¶dPh ,‡ÇHQƒ¬»dG
¼gOG—©ˆ¡SGh ‡ÇLÄdĵÇù¡•„ùdGh ‡ùÇùf—ù„ùdG ¿ùÇùˆùÇùMƒù¾ùdG
,‡¸„²»dG ŠƒÁLGÄ»dG ¿e Ų„ˆ»dG •™©¾»dG RhƒŽˆd
¸»Y ¹¡UGÄj ÂfCƒH ÉGO™¡T —cCG ´ƒÇ¡•dG G˜g Èah
»¸¡•J ˜¾e ƒÁ²„W ȈdG ‡²j™£dG ¢•¯¾H ÈfG—Ç»dG
¢•¯¾H ŠîHƒ²»dG ¹c ˜NCG ÉCG ;³j™¯dG ‡ÇdhDÄ¡•e
Qƒùù¬ù ¡Ÿˆùù¡SG ½—ùùYh Qh™ùù¬ù dG …¾ùù Žù ùJ ªùù e ‡ùù j—ùù Žù ùdG
,‡ÇHƒ¡•M ‡Ç¸»Y Èah .»ŽM Àƒc ƒ»Áe ¢•aƒ¾»dG
‡¸M™e ÈÁ¾Ç¡S ²j™a ÀCƒH Ⱦ¯dG ±™¡ž»dG —cCG
ÀCƒùH ¶dP îù¸ù©ùe ,‡ù‹ù dƒùù‹ù dG ‡ùù„ù J™ùù»ù dG Èùùa †ƒùùg˜ùùdG
¹ÇŽ¡•J ‡¸¡UGÄe ŸY ‡»»¡Ÿe ‰‘„¡UCG ¾¸Çµ¡žJ
.ƒg—YGÄb •QƒNh ¹NGO ŠGQƒ¡ŸˆfÕG
ÀhQƒg .À ø

17

‡`` ` ` ` `aƒ²K

ø 1846 O—©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 28 `d ³aGÄÙG

ø ½2006 é»aÄf 20 ò¾KEÕG ø

$

ÄjQƒ¾Ç¡•dG †ƒˆch ¿ÇL™”»dG «G™¡Uh ‡²Ç¸¯JÄH ‡„ZQ ¿ÇH

?ƒ``¡•`` ` `f™`` ` ` a ª`e ‡bG—`` `¡ŸdG ‡Çbƒ`` ¯JG QOƒ`` ²dG —``„Y ™ÇeCÕG ¼¸Ça ˜``²¾j ¹`` g
O—¡ŸH ÂfCG ‡Çaƒ²‹dG ‡YGPÕG ½hQÄa Ô •™©d ȾǡSGh ÈFGh™dG “q™¡U ÀCG —©H ‡¡UƒN ,‡‹j—×G ‡j™FG›ÖG ‡dh—dG ¢•¡SDÄe ,QOƒ²dG —„Y ñeCÕG ¼¸Ça ¿Y IIJHh Œj—×G G™NDÄe OƒY
ŸY ™¡UCG ÂfEGh ‡Çdh—dG ñeCÕG ‡©»¡•d G™¦f ÈÙƒY •™õ ’¾»Ço ¡S •G™NEÕG ÀEG ºÄ²dƒH ƒÇ¯ˆµe ¹Ç¡Uƒ¯ˆdG ¿e ñ‹µdG ȾǡSGh ½—²j ÀCG ÀhO ñeCÕG ¼¸Ça «h™¡že ŸY ¹»©dG
ÀCG ƒ¡ jG ȾǡSGh °¡žc ƒ»c ,ƒÁÇa …YîˆdƒH ’»¡•j Õ ‡Ç”jQƒJ •G—MCGh Iñ„c ‡Ç¡Ÿ”¡žH ³¸©ˆj ™eÕG ÀCÕ ÄjQƒ¾Ç¡•dG IAG™b ƒ¡ jCG ¥ë¡TG ƒ»c ,«h™¡žÙG Ô ™FG›ÖG ‡cQƒ¡že
‡aƒc ¹»q ‘ˆd G—©ˆ¡•e Àƒc •ˆ¾ÙG ÀCG ±ƒ¡VCGh ,‡FƒÙG Ô 40 `H ™FG›ÖG ÂÇa ¼gƒ¡•J —b ‡FƒÙG Ô 60 •ˆ¾ÙG סUQ ɘdG ܃ÙG ±î¬dG -¸Hh Gñ„c ƒWÄ¡T ª£b —b «h™¡žÙG Ô ¹»©dG
.×MÄd •ƒˆfÕG °ÇdƒµJ
Ô •—M ƒe ÀCG ŸY q™¡ŸJ ‰dGR ƒe ȈdG
ÂJƒ©„J ¹»‘ˆj ·ë¡že •jQƒJ Äg ™FG›ÖG
Oƒùùµù j ɘùùdG ±îùù”ù dG Äùùgh.Àƒùùa™ùù £ù ùdG
™FG›ŽdG ¿ÇH ‡bG—¡ŸdG ‡Çbƒ¯JƒH °¡Ÿ©j
¼ù¸ùÇùa ÀCG Àh™ùÇù‹ùµùdG i™ùj ÈùˆùdGh ƒù¡•f™ùah
.ƒÁ¾e Ų„J ƒe Pƒ²fEÕ AƒL ™ÇeCÕG
QƒÇˆNG ÀCG ÛEG IQƒ¡TÕG Q—Îh G˜g
ƒÇWƒ„ˆYG ¿µj Ú «h™¡žÙG G˜Ád RG™aƒZ
G—ÇÁÒ Àƒc ''—Dz©dG I™¡ M'' ¼¸Ça ÀCÕ
È¡•f™¯dG ¹¡UÕG æƒfÄÇdG •™õG IOÄ©d
‡ùùÇù Fƒùù»ù ¾ù Çù ù¡•dG ‡ùù Mƒùù ¡•dG ÛG ‡ùù Çù ù¡•¾ÖG
ÂùùfCƒù H ½ƒùù©ù dG ÉCG™ùùdG ½ƒùùÁù jEGh ,‡ùùj™ùùFG›ÖG
™FG›ÖG Ô ‡Ç¡•f™¯dG ‡¡SƒÇ¡•¸d ¢VQƒ©e
¹ùù¡ aCG Ûƒùùˆù dƒùùH Äùù gh ,ºîùù ˆù ùMÕG Àƒùù HEG
±Qƒ©dG Ägh ȾWÄdG ¹»©dG G˜Ád ’¡T™e
™qµ¾J ÂfCG ªe ,òj™FG›ÖGh ™FG›Ž¸d G—L
‡»¦fCÕG ‰¡ aQ ÀCG —©H ‡ÇH™©dG ƒjƒ¡ ²¸d
ɘùdG ''· ƒù¾ùM'' Âù»ù¸ùÇùa AG™ùù¡T ‡ùùÇù H™ùù©ù dG
ɘùdG ¼ù¸ùÇù¯ùdG Äùgh ,Ihí¸ùd ƒù„ù¸ùW ÂùŽùˆù fCG
—©H OÄ©Çd ‡Ç¾Ç£¡•¸¯dG ‡Ç¡ ²dG ÂÇa —fƒ¡S
¼¸Ç¯H ÉOÄÁÇdG ÈHĸdG Oh ië¡žjh ¶dP
¿¡•MCG ¿e 鈩j ɘdG 2002 ‡¾¡S ''òeG''
I™µa ‰¡Sq™c ňdG ‡ÇFƒ»¾Ç¡•dG ºƒ»YÕG
Èù¯ùµùJh ,''Èù¸ùÇù FG™ùù¡SEÕG ‰¡SÄùùcÄùùdÄùùÁù dG''
ƒe ÀCG ‰„‹J ''òeG'' ¼¸Ç¯d ‡ÇdhCG I—gƒ¡že
''—ùùÇù ²ù ©ù dG I™ùù¡ M'' Ô RG™ùùaƒùù Z Âùù e—ùù b
Õ É™FG›ÖG ½ƒ¦¾¸d ‡Çf ¿¡•M ÀÄH™©c
¼FG™ÖG ‡Yƒ¡žHh ‡²Çù²ùM ¹ùÇù‹ù»ùˆùd Åùb™ùj
''òeG'' ¼¸Ça Ô ÀCÕ ™FG›ÖG Ô ‡Ç¡•f™¯dG
ÛEG ƒgOƒ©HCG ¹c Ô ‡jRƒ¾dG ‡Yƒ¡žH QÄq ¡U
ƒ»¾ÇH ,OÄÁÇdG ÀÄÇY ¹LCG ¿e ‡¬dƒ„ÙG —M
’ùù¾ç ÀCG ¹ùù¡q a ''—ùù Çù ù²ù ù©ù ùdG I™ùù ¡ M'' Ô
ȯˆµjh ³j™£dG ºhCG Ô †ƒ¡žd •G™NEÕG
ícCG ŸY ƒÁÇa …©¸j ‡Ç‘£¡S ‡Öƒ©Ì
.¹„M ¿e
ÀCG ÛEG ñNCÕG Ô IQƒ¡TÕG Q—Î h
Ô ‡Ç„g˜dG ‡¯©¡•dG …Mƒ¡U •™õG
¹NO —b ƒ¾Ç»M ™¡ Ø ''Àƒc'' ÀƒL™Áe
Åùù©ùù¡•j Äùùgh ,¤ØG Åùù¸ùùùY I™ùùù¡Tƒùùù„ùùùe
,ñeCÕG «h™ùù ¡žÌ ™ùù ù¯`¦ù ù ¸ù ù d G—ùù ùgƒùù ùL
•™õG Âùˆù¯ù¡ŸH ÂùÇù¡Vƒùe ÛG GOƒù¾ùˆù ¡SG
‡¯©¡•dG ŸY ¹¡Uƒ×G —ÇMÄdG ÈH™©dG
-„¡•M- ™ùùqaÄùùj ƒùùe G˜ùùgh ,‡ùùÇùù„ùùùg˜ùùùdG
íµÇd ,¼¸Ç¯¸d ‡²„¡•e I™Á¡T hCG GQƒ¡žˆfG
«h™ùùù¡že Ô ò©ùùùeƒùùù£ùùùdG O—ùùùY ¶d˜ùùùùH
‡Ç©ÇbëdG ºƒ»YCÕG ©e ª¯¾J Õ ¢Sƒ¡•M
•ƒùùˆù fÕG ªùùe G™ùùNDÄù e Š™ùù¡žˆùùfG Åùùˆù ùdG
¹©dh ,™FG›ÖGh ƒ¡•f™a òH ·ë¡žÙG
''OGÄdG Ô I™e ŠGP ‡jƒµM'' ¼¸Ça ‡d›Áe

‰»¸Yh ÂÇa ™¦ù¾ùdƒùH ×ùYÄùa ,‡ù²ùÇù¸ù¯ùJÄùH
«ƒ»ˆLG Ô ¢•ÇF™dG ÀCG ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG''
ÂL
q h ,‡¾¡•dG Øg ºîN AGQRÄdG ¢•¸Že
ÈeÄJ I—ǸùN ‡ùaƒù²ù‹ùdG I™ùjRÄùd Šƒù»ùÇù¸ù©ùJ
ñeCÕG ¿Y ƒjOÄÇdÄg ƒ»¸Ça —jQCG'' îFƒb
ƒ»¸Ça ÀEG I—ǸN ‰dƒb ƒÙh ,''QOƒ²dG —„Y
‡»”¡V ‡ÇfG›Çe …¸£ˆj ¼Ž×G G˜g ¿e
…WƒùùN ,ƒùùÁù H ‡ùùaƒùù²ù ‹ù dG IQGRÄùùd ¹ùù„ù ùb Õ
îFƒb È¡•d—e OG™e ‡ÇdƒÙG ™jRh ¢•ÇF™dG
ƒJQƒc ¤YCG ñeCÕG ¼¸Ça ¢Ÿ”j ƒ»Ça ''
ɘdG Äg QG™²dG G˜gh ,'' I™jRĸd ¢ ÇHCG
«h™¡že Ô IƒÇ×G Œ©H IOƒYEG AGQh Àƒc
... ¼¸Ç¯dG
,RG™aƒZ ÛEG Ȉ”H ¿e ...ñeCÕG
?GPƒÙh °Çc
¥ƒùù ù ù¡ShCÕG ¢•Çùù ù ùdGÄùù ù ù c Ô OOëj
ÈH™©dG —©„dG ÀCG ‡j™FG›ÖG ‡ÇFƒ»¾Ç¡•dG
’ùù ùjƒùù ù¡•H Ãùù ù£ù ù YCG ɘùù ùdG Èùù ùeîùù ù¡SÕGh
AGQh Àƒùc ɘùdG Äùg ¼ùù¸ù Çù ¯ù dG ‡ùùÇù ¡Ÿ”ùù¡žd
G˜gh ,¢Sƒ¡SÕG ¿e I™µ¯dG ¿aOh ÂFƒ¡ŸbEG
‡ÇfG›ÇÙƒH ‡¡ŸHëÙG ±G™WÕG ¢ ©H ÀCÕ
ÉhP ¿ùù e ¼ùù g «h™ùù ¡ž»ùù ¸ù ù d ‡ùù ù»ù ù ”ù ù ¡ dG
Ô Èù¾ùj—ùdG —ù©ù„ù¸ùd ‡ùjOƒù©ÙG ŠƒùÁùLÄùˆù dG
AGQh Gįbh ¿j˜dG ¼gh ,ñeCÕG ‡Ç¡Ÿ”¡T
‡ùÇù¯ù¸ùN ÀÄùµùˆùd Èù¾ùÇù¡SGh ‡ùjGhQ ’ùùÇù ¡T™ùùJ
Åù¸ù Y ›ùùqc™ùùJ ƒùùÁù fCÕ ,—ùùj—ÖG «h™ùù¡ž»ùù¸ù d
QOƒ²dG —„Y ñeCîd ‡Ç¡SƒÇ¡•dG …fGÄÖG
¿ùù j—ùù dG ºƒùù L™ùù ùH Âùù ùˆù ù bîùù ùY ‡ùù ù¡Uƒùù ùNh
¿Y G—Ç©H ,æÄ¡SƒÙG ÉOƒ¾dGh òÇ‘Ç¡•ÙG
GQhO ‰„©d ňdG ,‡Çeî¡SEÕG ‡Ç¾j—dG ¼Ç²dG
Oƒùù»ù ˆù YEG .ñeÕG ‡ùù dhO Aƒùù ¡SQEG Ô Gñ„ùù c
‰bÄdG G˜g Ôh ¤„¡ dƒH ȾǡSGh ‡jGhQ
ÀÄùùc ,‡ùùdÕO ¿ùù e ícCG Âùù d —ùù j—ùù ‘ù ùˆù ùdƒùù H
ºÄM ¢Tƒ²¾dG IOÄY ªe ¿eG›ˆj «h™¡žÙG
‡dCƒ¡•eh ™FG›ÖG Ô ‡Ç¡•f™¯dG ¼FG™ÖG
±G™WÕG ºhƒÐ ɘdG ·ë¡žÙG •jQƒˆdG
ò¡T—J ÈJCƒj ƒÌQh ,Âd •jhëdG ‡Ç¡•f™¯dG
¢•jQƒH Ô ÈM ÈbQCG Ô ñeCÕG ‡Mƒ¡S
£HQh ,ñeCîd ȲDz×G ÂLÄdG °j™‘ˆd
¼Ç”¡ ˆdG I™e ¹c Ô ƒ¡•f™a ºhƒÐ ¼ÁˆH
ÉOƒùù¾ù dG ªùùe Âùù¯ù Wƒùù©ù J ‡ùùdCƒù ¡•»ùùc ƒùùÁù ¾ù e
Õ “î¡•dG ªaQ ½—©H ×Á©Jh æÄ¡SƒÙG
ÂfCG ňM ,ƒ¡•f™a ÂLh Ô ÂˆjQP Õh Äg
i—MEG Ô ¥™”fG ɘdG ¾HG ¿e CGéJ
ÈùˆùdG IQÄù¡ŸdG Èùùgh ‡ùùÇù „ù ©ù ¡ždG ŠGQÄùù‹ù dG
ÀÄùµùJh ,ƒùÁù»ùÇù”ù¡ J ƒù»ù¾ùÇù¡•dG ºhƒù‘ùˆù ¡S
‡Ç¡•f™¯dG ‡¡SƒÇ¡•¸d Iñ„c ‡e—N ܃ˆdƒH

°¸¡ždƒH G—j—L ƒ¯dDÄe Q—¡Ÿj zÈeƒ¡ŸY{ …Jƒc
—j—L †ƒˆc QG—¡UEÕ ™»©e —»Þ °dDÄÙGh ŒMƒ„dG —©ˆ¡•j
,Èeî¡SEÕG •jQƒˆdG ¿e ‡eƒg Šƒ£Þh ƒKG—MCG ºhƒ¾ˆj
ÛEG ºÄ¡UÄdG ò‹Mƒ„dGh ò¡SQG—dG ŸY ™¡•ÇJ ‡²j™£H
Ô ¢UĬdG ÀhO ,ªj™¡S ‰bh Ô z‡Ç”jQƒˆdG ‡eĸ©ÙG{
×»ˆYG ɘdG •Á¾dG ¢•¯f Ägh †ƒˆµdG ŠƒÁeCGh ŠG—¸óG
,z½î¡SEÕG °FG˜b{ Ègh ,‡²Hƒ¡S …ˆc ‡Kî‹d ¯ÇdCƒJ —¾Y
ŸY ƒÁÇa —»ˆYG ŒÇM zŠƒeĸ©ÙG ¶¾H{h z‡aƒ²‹dG ¹aGÄb{
‡jÄ„¾dG Iñ¡•dƒH ‡¡UƒØG Šƒeĸ©ÙG ¢V™Y ¤Ç¡•„J
¹Ç¡UÄJ ¹ÇÁ¡•J ` °dDÄÙG ºƒb ƒ»c ` ƒa—Áˆ¡•e ,‡Hƒ‘¡ŸdGh
ƒÇLÄdľµˆdG ¹X Ô ò‹Mƒ„dGh ‡„¸£dG ÛEG ‡Y™¡•H ‡eĸ©ÙG
—»Þ °dDÄÙG IQƒ¡TEîd .ªj™¡•dG «ƒ²jEÕG ÉP ܃×G ¿e›dGh
Âd Àƒc ÉÄfƒK ‡‹dƒ‹dG —¾Y È¡SGQ—dG ÃQGÄ¡že °bĈj ™»©e
I—j™L ƒÁ¾e °‘¡ŸdG ¿e —j—©dG Ô ‡j™µa ŠƒeƒÁ¡SEG I—Y
òM ‡Çfƒ‹dG I›FƒÖG ŸY ƒÁ¾e ¹¡ŸÐ ȈdG zÈH™©dG ´h™¡ždG{
.É™µa ºƒ²e ¿¡•MCG ‡²Hƒ¡•e ‰»¦f
Àh—„Y —»Þ ø
QÄùùˆù c—ùùdGh ÉhG›ùù dG òeCG QÄùù ˆù ùc—ùù dG —ùù ²ù ù©ù ùj ø
‡Ç¯‘¡U Ih—f ,AƒKî‹dG G—Z ,°j™¡T ů£¡Ÿe
Œj—‘¸d ‡Ç¾WÄdG ‡„ˆµÙƒH ƒMƒ„¡U I™¡Tƒ©dG ŸY
26h 25 ÈeÄj ½ƒ²j ɘdG Üh—dG Ųˆ¸ÙG ¿Y
.G—jQO ·ƒÖ ƒç™µJ é»aÄf
É™ùÁùe —ùÇù »×G —ùù„ù Y Pƒùùˆù ¡SCÕG G—ùùZ Èùù²ù ¸ù j ø
‡ÇH™©dG ‡¬¸dG ‡fƒµe ºÄM I™¡VƒÞ ‡Ç¦MƒÖƒH
.‡Ç¾WÄdG ‡c™×G Ô

•™©d ȾǡSGh

QOƒ²dG —„Y ñeCÕG

¢SG™aƒZ ƒˆ¡SÄc

ò¯²ù‹ÙG ªùe ÂùYƒù»ùˆùLG Ôh ,‡ù²ùÇù¸ù¯ùJÄùH
™ù»ùY ¿ùùH OƒùùYCG ,òj™ùùFG›ÖG òfƒùù¾ù ¯ù dGh
¢•ÇùF™ù¸ùd ¼ù¸ùÇù¯ùdG ‡ùÇùdƒùµù¡TEG “™ùW Èùˆù ”ù H

ªùHƒù£ùd G™ù¦ùf ¢Tƒù²ù¾ùdG ¿ùe ñ‹ùùµù dG ñ‹ùùJ
¸ù©ùŽùj ÀCG RG™ùaƒùZ —ù»ù©ùˆùj ɘùdG ¹ù»ù©ùdG
ò¡T—J ƒ¡ jG ÈJCƒj ƒ»c ,ŠGAG™²dG O—©ˆe
˜¾e ¢•jQƒH Ô QOƒ²dG —„Y ñeCÕG ‡Mƒ¡S
ñeCÕG ¼¸Ça ¹©Ö ƒÇaƒ¡VEG ƒ»YO ,òeÄj
¿j—¸„dG òH ¢Tƒ²¾dG ’ˆa Ä‘f ³j™£dG
±G™WÕG ¢ ©H ‰fƒc ÀEGh ,I™cG˜dG ºÄM
iĈ¡•ÙG G˜g Ô «h™¡že ’¾e ¢VQƒ©J
òH ¹ùÇù ²ù ‹ù dG Èùù¡VƒÙG ¼ùùµù ‘ù H ƒùù¡•f™ùù¯ù d
.¿j—¸„dG
ñeCÕG ¼¸Ça «h™¡že ÀEƒa ,IQƒ¡Tîdh
ŠGľ¡S ˜¾e “™W —b Àƒc QOƒ²dG —„Y
½îYÄH ÛG ÄjQƒ¾Ç¡•dG ‡Hƒˆc Oƒ¾¡SEG Óh
—©H Ȉ”H ™»Y ¿HÕ •G™NÕGh ’jƒ¡•H
’jƒ¡•H ÈFƒ¾‹dG ²q²M ɘdG ñ„µdG “ƒŽ¾dG
‰ˆ„KCG ȈdGh ''‡eƒ»YÄH'' ‡©FGQ Ô Èˆ”Hh
Ô «G—HEÕG ¿Y I›LƒY ‰¡•Çd ™FG›ÖG ÀCG
¹ùÇùd—ùH Èù”ùjQƒùˆùdG ÈùFƒù»ù ¾ù Çù ¡•dG •ƒùùˆù fÕG
Ô ¼ù¸ùÇù¯ùdG Âù²ùq²ùM ɘùdG ñ„ùµùdG “ƒùŽù¾ù dG
ºÄM ‰»¡ŸdG ¿e ŠGľ¡S —©Hh .ƒÇ¡ShQ
‡ùù ùÁù ù LGh ÛG G™ùù ùNDÄù ù e Oƒùù ùY «h™ùù ù ¡žÙG
•™ùùYCÕG Èùù¾ù Çù ¡SGh ‡ùù jGhQ ªùù e •G—ùù MÕG
''—ùùj—×G †GÄùùHCG ¶dƒùù¡•e ñeCÕG †ƒùùˆù ùc''
QGO ¿Y ‡Ç¡•f™¯dG ˆ»L™J ŠQ—¡U ɘdG
.¢•jQƒ„H ''OÄ¡S ‰cG''
I—Ç¸Ø ¢•ÇF™dG ºƒb GPƒe
?È¡•d—eh
¼ù¸ùÇù¯ùdG «h™ù¡že ÀCG ™ùc˜ùdƒùùH ™ùùj—ÖG
ƒäEGh ,½ÄùÇùdG I—ùÇùdh I—ùj—ùL I™ùµù a ¢•Çùùd
ƒe—¾Y ,‰¸N ‡¾¡S I™¡žY ¢•»Ø OÄ©J
Oƒ²©dG ů£¡Ÿe ¹MG™dG •™õG ½q—²J
‰¡ aQ —ùù bh ,¼ùù ¸ù ùÇù ù ¯ù ù dG RƒâEÕ “ë²Ì
‡Ž‘H “ë²ÙG G˜g ‡j™FG›ÖG Šƒ£¸¡•dG
Äùgh ¹ùeƒùµùˆùe É™ùùFG›ùùL «h™ùù¡že OÄùùLh
™»Y ¿H ÂǸY ±™¡TCGh ’jƒ¡•H Âe—b ɘdG
‡cQƒ„eh ‡²aGÄe ŸY ¹¡ŸM ŒÇM ,Ȉ”H
ƒgOQ ‰£YCG ňdG ‡jQÄ¡•dG ‡aƒ²‹dG IQGRh
‡ÇfG›ÇÙG ñaÄJ ªe ™Á¡TCG ‡KîK ±™X Ô
°Ç¡TQÕƒH ‡fƒ©ˆ¡SÕG ¶dP Ô ƒÌ ‡eRîdG
¿ùùµù d ,ñeCÕG •ùùjQƒùùˆù ùH ¢UƒØG ÉQÄùù ¡•dG
«h™¡žÙG Àƒc Ȉ”„d ¼FG—dG È©¡•dG ¼ZQh
‡ÇfG›ÇÙG Aƒ£Z ‰Ð IQƒJ ¹LDÄj ƒ»FGO
…„¡•H i™NCGh ,I™aĈÙG ñZ ‡»”¡ dG
‡ù²ùaGÄùe …¸ù£ù ˆù j ɘùùdG ¼ùù¸ù Çù ¯ù dG Oƒùù©ù HCG
ƒ»c ,Oî„dG Ô ºhÕG È¡Vƒ²dG ¿e I™¡Tƒ„e
Ô AGOÄù¡•dG ‡ùj™ù¡ž©ùdG ŠGÄù¾ù¡S ‰»ùùgƒùù¡S
. «h™¡žÙG ÈW
¢•ÇF™¸d ‡ùÇùfƒù‹ùdG I—ùÁù©ùdG ‡ùjG—ùH ªùeh

‡LƒLÄH ñ»¡S / ™¡Ÿ¾e ‡ÇgR
ƒùù»ù YO Åùù²ù ¸ù j ɘùù dG ñeCÕG ¼ùù ¸ù ùÇù ùa
‡ùdh—ùdG Ô ƒùÇù¸ùY ±G™ùWCG ¿ùe ƒùeƒù»ùˆù gGh
iÄùùˆù ¡•e Ô ¹ùù »ù ùY •G™ùù NEG ÛG ±—ùù Áù ùj
Ó —b ,‡j™FG›ÖG ‡dh—dG ¢•¡SDÄe ‡»¦Y
‡Ç¡•f™a ‡c™¡T écCG ÛEG ÂLƒˆfEG Oƒ¾¡SEG
,''2 · ½ •ƒˆfEîd ‡Ç¡•f™¯dG ‡c™¡ždG'' Ègh
ŠƒYƒb ¿e Q—b écCG ŸY ‡a™¡žÙG Ègh
G˜gh ‡Yƒb 200 ¿e —jRCG Ô ¢V™©dG
™¦ˆ¾j ɘdG ¼¸Ç¯¸d —ÇÖG ªjRĈdG Àƒ»¡ d
ºÄùM ÈùùFƒùù»ù ¾ù Çù ¡S •ƒùùˆù fEG ¼ùùgCG ÀÄùùµù j ÀCG
¼¸Ç¯dG •ˆ¾J ‡Ç¡•f™¯dG ‡c™¡ždG .™FG›ÖG
¼ùˆùj Ú ‡ùÇùµùÇùŽù¸ùH ‡ùc™ù¡T ªùe Àhƒùù©ù ˆù dƒùùH
''ƒfQGO'' Iƒ¾bh ‡Yƒ¡•dG —× ƒÁÇa ¹¡Ÿ¯dG
¿e ƒ„j™b ƒÁbîWEG ¼ˆj ȈdG ÀÄj›¯¸ˆ¸d
›j›©dG —„Y •™”»¸d ³„¡S —b h .¹¡•ch™H
‡ùùYGPÕG ½hQÄùùa ¢žeƒùùg Åùù¸ù Y Èùù„ù ùdÄùù W
ÄùjQƒù¾ùÇù¡•dG ‡ùHƒùˆùc ÀCG —ùcCG ÀCG ,‡ùÇùaƒù²ù ‹ù dG
•™ß ÛEG ƒù»ùgOƒù¾ù¡SEG ¼ùˆù Çù ¡S •G™ùùNÕGh
™ùùFG›ÖG ¶¸ùù e ¢•Çùù d ñeCÕG ÀCÕ ÈÙƒùù Y
¢VÄM ºhO ªÇ»L ÂÇa ·ë¡žJ ¹H ƒg—Mh
—cCG ƒ»c ,ƒÁ¸c ‡Çfƒ¡•fÕGh ¹H ¤¡SĈÙG
æƒfÄÇdG •™õG “GëbG Ó ÂfCG È„dÄW
ƒùù£ù ¡SÄùùZ ‡ùùÇù ¡•¾ÖG Èùù¡•f™ùù¯ù dG ¹ùù ¡UÕG
hCG ÄùùjQƒùù¾ù Çù ¡•dG ‡ùùHƒùùˆù µù d AGÄùù¡S RG™ùùaƒùù Z
òL™ù”Ì ºƒùù¡ŸJÕG Ó ƒùù»ù c ,•G™ùùNîùùd
¿ùùY °ùù ¡žµùù dG Èùù „ù ùdÄùù W ¢ aQ ¿ùù j™ùù NBG
¿ùù e —ùù ùj›ÙG Aƒùù ù£ù ù YEG hCG ¼ùù ùÁù ù Fƒùù ù»ù ù ¡SCG
.¹Ç¡Uƒ¯ˆdG
Ô —cCG RG™aƒZ •™õG ,ˆÁL ¿e
¢V™Y ¢žeƒg ŸY ''´h™¡ždG'' `d ’j™¡ŸJ
Åù²ù¸ùJ îù©ùa ÂùfCG ''—ùÇù²ù©ùdG I™ù¡ M'' ¼ù¸ùÇùa
‡ùù ù j™ùù ù FG›ùù ù L ±G™ùù ù WCG ¿ùù ù e ŠÕƒùù ù ¡ŸJG
¹ù¡ŸJ Ú ƒùÁù¾ù µù dh ,«h™ùù¡žÙG ¢UÄùù¡Ÿ”ùùH
«h™¡že hCG ³KÄe ½îc ÛEG ‡Yƒ¡•dG —×
Ô G—ùùcDÄù e RG™ùùaƒùùZ °ùùÇù ¡ j ,†Äùù ˆù ùµù ùe
ƒ„j™b OÄ©Ç¡S ÂfCG ''´h™¡ždG'' `d ‘j™¡ŸJ
‡ùùjCG ½—ùù²ù j Ú ¿ùùµù d «h™ùù¡žÌ ™ùùFG›ùùŽù ¸ù d
,«h™ù¡žÙG G˜ùg ºÄùM ‡ùÇùaƒù¡VG ¹ùÇù¡Uƒù¯ùJ
ÀÄc ,ñeCÕG ¼¸Ça Àĵj ÀCG ’LQÕG ŸYh
ƒÁ¸²K ¹µH ™FG›ÖG G—ÇL ±™©j RG™aƒZ
•Äu oJ —bh ƒ¡•f™a ªe ¶Fƒ¡ždG È”jQƒˆdG
™ùùFG›ÖG Ô •ùùˆù fCG ɘùùdG ''OGR'' Âùù»ù ù¸ù ùÇù ùa
Èù²ùHh ,Èù„ù¾ùLCG ¼ù¸ùÇù a Qƒùùµù ¡ShCG ¿ùù¡•MCƒù H
G˜g ™FG›ÖƒH ƒÇ¯WƒY ƒ£„J™e RG™aƒZ
ºƒ»YCG ÀEƒa i™NCG ‡ÁL ¿e h ,‡ÁL ¿e
ÀCG ƒÁ¾µç ‡¡UƒN ‡¡•»¸H ›Ç»ˆJ RG™aƒZ

‡²Ç¸¯JÄH ¢•ÇF™dG QÄ¡ M ¿Y Œj—M

¥GÄ`` ` ZCÕƒH ¹„`` `²»dG ¢•Ç»`` ”dG ¿ÇÇfƒ`` `ŽˆdG ÀGÄ`` `NEîd Èdh—`` dG Ųˆ`` ¸»dG
Èù¡Vƒùe òY ‡ùù¾ù j—Ù ‡ùùÇù MhQ IQƒùùjR
Iî¡ŸdG ½ƒ²ˆ¡S ¿jCG ‡²j™£dG ‡»¡UƒY
½ÄùùÇù dG Ôh ,™ùùc˜ùùdG ³ùù¸ù M O—ùùŽù ˆù Jh
ªjOÄJ —ù©ùH Åù²ùˆù¸ÙG ¼ùˆùˆù”ùj Œdƒù‹ùdG
.™FG›ÖG ±ÄÇ¡V

™ùù »ù ùY ¿ùù e ½Äùù j ºhCG ÀCG ƒùù ‘ù ù ¡VÄùù ùe
ŠG™ù¡Vƒù‘ù»ù¸ùd ¢Ÿ¡Ÿ”ùÇù¡S Åù²ùˆù¸ÙG
,ȎǸK Qƒ»Y ‡©eƒŽH Šƒ¡žbƒ¾ÙGh
‡¡UƒN Àĵˆ¡S ŠGÄY—dG ÀCG G™c˜e
¼¦¾J 惋dG ½ÄÇdG Ôh ,ƒj›c™e «RÄJh

—ÇcÄd ¹£„dG AƒÁ¡žˆ¡SÕ 48 i™c˜dƒH ºƒ¯ˆMÕG
—jRÄH É—Ç¡•H ºîY
‡ùfƒùeCÕG ªùe ³ùÇù¡•¾ùˆùdƒùH ,¥GÄùZCÕG ºƒù»ù¡T ,—ùjRÄùH É—ùÇù¡S ‡ùj—ù¸ùH ‰ÇùMCG
ºÄùM ‡ùjÄùÁùL Ih—ùf ,é»ùaÄùf ºhCG ‡ùÇù©ù»ùLh ¿ùj—ùgƒóG ‡ù»ù¦ù¾Ù ‡ùÇùFÕÄùùdG
Ô ¤²¡S ɘdG Qƒ»Y È¡S ÄY—ÙG ºîY —ÇcÄd ¹£„dG AƒÁ¡žˆ¡SÕ 48 i™c˜dG
ƒÁÇa ·Qƒ¡T ,—jRÄH É—Ç¡S ¹„ŽH 1958 / 11 / 07 ½Äj G—j—Ð ÅZÄdG ‡Mƒ¡S
ÛEG ,ƒÁLQƒN ¿e ňMh ‡jÕÄdƒH ‡jQÄ‹dG I™¡SCÕG OG™aCG ¢ ©Hh —ÇÁ¡ždG Aƒ²aQ
,¿j—gƒóG ‡»¦¾Ù ȾWÄdG …ˆµÙGh ‡Ç¡UÄdG IQGRÄdG ŠGQƒWEG ¢ ©H …fƒL
‡c™©ÙG Àƒµe ÛEG IQƒjR I™gƒ¦ˆdG •eƒf™H ¿»¡ Jh .ò‹Mƒ„dG ¿e ‡YÄ»Ýh
‡jQÄ‹dG ‡c™©ÙG ºÄM ŠƒMh™¡T ¶dP ‰¸¸”J ƒ»c ,¹£„dG ƒÁÇa —Á¡žˆ¡SG ȈdG
GÄdGRƒe ¿j˜dG ¿j—gƒóG ¢ ©„d ‡Ç×G ŠGOƒÁ¡ždG ºîN ¿e ‡²£¾ÙƒH
¹©dh ,QÄ»Y ºƒ„Lh I—²©dG ‡²£¾e Ô ¼¡Tƒ¬dG ™»©ˆ¡•ÙG ‡ÇŽ»g Àh™c˜j
™KBƒeh ‡Çdƒ¡ ¾dG —ÇÁ¡ždG Iñ¡•e ‰dhƒ¾J ȈdG Ih—¾dG Äg I™gƒ¦ˆdG Ô ƒe R™HCG
.‡²£¾ÙƒH IQÄ‹dG
ÉOhGO °j™¡ždG ø

™Á¡ždG ¿e 25 ÛEG 23 ¿e I—ˆ»ÙG
ƒùù¾ù »ù ù¸ù ùY O—ùù ¡ŸdG ŠGP Ôh .ÉQƒÖG
ÀCG Âùù ù ù ùJGP Q—ùù ù ù ù¡ŸÙG ¿ùù ù ù ùe ƒùù ù ù ù¡ jCG
¼ùù ˆù ùÁù ùˆù ù¡S Åùù ù²ù ù ˆù ù ¸ÙG ŠG™ùù ù¡VƒÞ
ȈdG ‡ÇfƒŽˆdG ‡²j™£ùdƒùH °ùj™ù©ùˆùdƒùH
ƒgQƒ¡žˆfGh ‡ÇaÄ¡ŸdGh ½î¡SÕƒH ž©J
‡Ç¡Ÿ”¡T …fƒL ÛEG Úƒ©dG ºhO éY
æƒùŽùˆùdG —ù»ù MGC É—ùùÇù ¡S ƒùùÁù ¡•¡SDÄù e
.i™ùù ù ùNÕC G QhƒôG ¿ùù ù ùe ƒùù ù ù gñZh
ƒ»FGO ƒ¾K—Þ …¡•M ` ƒ¡ jCG ªbĈÙG
Gñ„ùùc òcQƒùù ¡žÙG O—ùù Y ÀÄùù µù ùj ÀCG `
ȈdG ºh—dG ¿e ‡dhO 22 ĸ‹à ¼Á¾ÇH
¹µ¡žH ‡ÇfƒŽˆdG ‡²j™£dG ƒÁÇa ™¡žˆ¾J
±™©ˆ¡S I™gƒ¦ˆdG ÀCG G—cDÄe ,ª¡SGh
ƒgR™HCG ‡ÇdhO ŠƒÇdƒ©a I—Y ‡cQƒ¡že
Ô ƒ»FGOh òM Ô ,‡ÇfƒŽˆdG ½îYCG
¿e IñNCÕG Šƒ¡TÄJ™dG ª¡Vh QƒWEG
—ùù »Þ —ùù Çù ù¡•dG …¡•M ™ùù ù¦ù ù ˆù ù ¾ÙG
½ƒ©dG ‡¯Ç¸ØG ¹â 惎ˆdG …Ç„×G
™ùNGB —ù²ù©ùj ÀCG ‡ùÇùfƒùŽùˆùdG ‡ù²ùj™ù£ù¸ù d
™ùù ù FG›Öƒùù ù H Éñ¡ Ð «ƒùù ù ù»ù ù ù ˆù ù ù LG
,ÉQƒÖG «Äù„ù¡SCÕG ™ùù‘ù H ‡ùù»ù ¡Uƒùù©ù dG

ºƒù„ù²ùˆù¡SÕ ÜRƒù¾ùˆù dG —ùù©ù dG GC —ùùH
¹µc ™FG›ÖGh È¡Vƒe òY ±ÄÇ¡V
Åù²ùˆù¸ÙG Ô ÀÄùcQƒù¡žÇù¡S ¿ùj˜ùdG ¿ùe
.òÇfƒŽˆdG ÀGÄNEîd Üh—dG
ŸY ŠGñ¡ ‘ˆdG ‰µ¡ThCG ƒ»c
Èùù¡Vƒùù e òY ‰‘ùù ¡VCGh ƒùù Áù ùˆù ùjƒùù Áù ùf
‡ÇfƒŽˆdG ‡²j™£¸d ‡eƒ©dG ‡aîØGh
‡„gCG ŸY ƒeÄ»Y ¥GÄZCÕG ‡jÕhh
ºhCÕG Ųˆ¸ÙG Àƒ¡ ˆMÕ OG—©ˆ¡SÕG
½ƒ»ˆgÕG ¼ŽM ŒÇM ¿e ÂYÄf ¿e
—cCG ¶dP Ôh .‡©bĈÙG ‡cQƒ¡žÙGh
,惎ˆdG …Ç„×G —»Þ —Ç¡•dG ƒ¾d
³Wƒ¾dGh ‡²j™£¸d ½ƒ©dG ‡¯Ç¸ØG ¹â
ŠGñ¡ ‘ùˆùdG ÀCG ,Âù»ù¡SƒùùH Èùù»ù ¡S™ùùdG
ƒùùÁù ©ù eh ´ƒùù¡Sh ½—ùùb Åùù¸ù ùY ‡ùù jQƒùù L
“ƒâEÕ G—L ‡ÇJGÄe ‰JƒH ±h™¦dG
ȈdG ŠGOÄÁóƒH ƒgľe ,Ųˆ¸ÙG
‡ÇFÕÄdG Šƒ£¸¡•dG ƒÁd˜„J ‰€ˆa ƒe
G˜ùch ‡ùùj™ùùµù ¡•©ùùdGh ƒùùÁù ¾ù e ‡ùùÇù f—ÙG
¹ùùÇù ù„ù ù¡S Ô ‡ùù j›ùù c™ÙG Šƒùù £ù ù¸ù ù¡•dG
—ùùÇù cGC “ƒùùŽù ¾ù d Èùù¸ù ©ù ¯ù dG ¢•Çùù¡SCƒù ˆù dG
Ië¯ùùdG Ô ½ƒùù²ù j ɘùùdG Åùù²ù ˆù ¸ù ù»ù ù¸ù ùd

19

ª`` ` `»` `ˆŽe

ø 1846 O—©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 28 `d ³aGÄÙG

ø ½2006 é»aÄf 20 ò¾KEÕG ø

$

ƒÇeÄj ‡²ÇbO 12 I—Ù ™e˜ˆj 惣jédG :‡¡SGQO

ºhƒ¾ˆÙG Ô Â¯ÇdƒµJh ‡dIJ©e ÂWh™¡T

ÀCG I—j—L ‡ÇY¡SG ‡¡SGQO •Fƒˆf Š™ÁXCG
ƒÇeÄj ‡²ÇbO 12 Ä‘f È¡ ²j 惣jédG ¿WGÄÙG
ƒe Ägh ‡Yľˆe ‡ÇJƒÇM ¹cƒ¡že ¿e ™e˜ˆdG Ô
ƒe ÛEG ¹¡Ÿj ™e˜ˆdG ŠGëa ܃»LEG ÀCG Ⱦ©j
ƒ²ahh .‡¾¡•dG QG—e ŸY ‡¸eƒc ½ƒjCG 3 ÉRGÄj
ŠƒLh›dGh •GhRCÕG ÀEƒa ‡¡SGQ—dG •Fƒˆ¾d
ŠGOƒ©dG ¢ ©H ¿e ™e˜ˆdGh ihƒµ¡ždG ÀÄdOƒ„ˆj
RƒÁL ŸY ¼FG—dG PGÄ‘ˆ¡SÕG ¹‹e ‡cë¡žÙG
·™J hCG Rƒ¯¸ˆdƒH ¢UƒØG ºhëfÄc ŠÄç™dG
°Ç¦¾J ½—Y hCG ™j™¡•dG ŸY ‡¸¸„ÙG °¡Tƒ¾ÙG
‡»Fƒb ¢SCGQ ŸYh ½ƒ©£dG ºhƒ¾J —©H ÀƒµÙG
ÛEG Aƒ¡•¾dG •ƒÇˆMG ‡¸µ¡že ÈJCƒJ ºƒL™dG ihƒµ¡T
ŠG›gƒL ¿‘„¡Ÿj Èc ‡jƒ¬¸d ¹jÄW ‰bh
ȈdG R™HCÕG ‡¸µ¡žÙG ƒeCG º›¾ÙG ¿e •h™”¸d
½ƒ»ˆgG ½—Y Ô ¹‹»ˆˆa ŠƒLh›dG ƒÁ¾e ȵˆ¡žJ
.‡Çd›¾ÙG ºƒ»YCÕG Ô ‡cQƒ¡žÙƒH ¿ÁLGhRCG
½ƒÁ¬¾ÇJÄf ‡¾j—e Aƒ¡•f ÀCG ÛEG •Fƒˆ¾dG ñ¡žJh
¿j—J™jh ¿j›ˆj Èc ‰bh ºÄWCG ¿b™¬ˆ¡•j
Ôh “ƒ„¡ŸdG Ô ¹»©dG ÛEG •h™ØG ¹„b ¿Á¡•Hîe
‡¾j—e ºRƒ¾e ÀCG ¿Y •Fƒˆ¾dG ‰¯¡žc òM
iĈ¡•e ŸY ‡jÄ¡VÄa ícCÕG Èg ºÄˆ¡•j™H
ŠGOƒY CGÄ¡SCG ÀCG ƒ¡ jCG ‰¯¡žc ƒÁfEƒa ƒÇfƒ£j™H
Ô •Ä»Ç¸H ‡¾j—e Àƒµ¡S òH —LÄJ ½ƒ©W ºhƒ¾J
ñ„c O—Y òH ™aƒXCÕG ¼¡ b IOƒY ™¡žˆ¾J òM
IOƒY ƒeCG ‡j—¾¸ˆµ¡SÕG IéfOG ‡¾j—e Àƒµ¡S ¿e
¢ ÇMG™ÙG ¹NGO Ô ‡¸jÄW ŠƒbhCG Aƒ¡ b
Àƒµ¡S òH “Ä¡VÄH ‡Ç¡ž¯ˆe ƒÁfEƒa Šƒeƒ»×Gh
.‡¡SGQ—dG ¾Y Š™¯¡SCG ƒÙ ƒ²ah °jOQƒc ‡¾j—e

¹``N—dG È``£¡SĈ٠—ÇMÄdG ¹`‘dG ..¤`Ç¡•²ˆdƒH AG™`¡ždG

CONDOLEANCES
Monsieur M’hamed Tayeb BENOUIS,
President Directeur General de la Compagnie
Nationale Air Algerie, trés afffecté par le déces
de la mère de monsieur Tayeb BELAIZ
Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, lui
presente ainsi qu’a sa famille ses condoleances
les plus
sincéres et les prie de trouver à travers ce message
l’expression de toute sa
simpathie en cette douloureuse circonstance.
Puisse Dieu tout puissant, accorder à la defunte sa Sainte Misericorde et l’Accuellir en son
vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons»

Èùù ¾ù ùKEG I—ùù e •O3500h ºhCÕG ™ùù £ù ù¡ždG
™NBG ƒ²j™a ·ƒ¾g ÀCG ñZ .G™Á¡T ™¡žY
Õh ƒùeG™ùM ¤ùÇù¡•²ùˆùdƒùH ªùÇù„ùdG Ô i™ùj
ÀCG OÄ©¡•e —cDÄjh ,ÂÇa ¢VÄØG RÄŽj
Âùeq™ùM ƒùHQ ¤ùÇù¡•²ùˆùdƒùH ªùÇù„ùdG ‡ùÇù¸ù»ù Y
§¯d ºƒ»©ˆ¡SG ÀCƒH ƒ¯Ç¡ e ,½î¡SEÕG
ŠƒÇ¸»Y Ô ªÇ„dG —FGÄa hCG zI—Fƒ¯dG{
¨ƒ¯dCÕƒH …YîJ Äg ¤Ç¡•²ˆdƒH ªÇ„dG
i™ùùjh ,Âùù¸ù dG Âùùe™ùùM ƒùùe Åùù¸ù Y m—ù ù©ù ùJh
ªùÇù „ù dG ŠîÞ †ƒùù‘ù ¡UCG ÀCG ƒùù¾ù K—Þ
ÛEG ¢Sƒ¾dG ‡LƒM Àĸ¬ˆ¡•j ¤Ç¡•²ˆdƒH
Iñ„c “ƒHQCG ³Ç²‘ˆd ‡Ç¡Sƒ¡SCÕG ½RGĸdG
¼ÁǸY ñ„µdG ºƒ„ùbEÕƒùH ¼ùÁù»ù¸ù©ùd G™ù¦ùf
Àh™NBG i™jh ,òLƒˆôG ±™W ¿e
‡²j™£H ÀÄa›¾ˆ¡•j QƒŽˆdG AÕDÄg ÀCG
Aƒù£ù¡•„ùdG ¢Sƒù¾ùdG ºGÄùeCG I™ù¡Tƒù„ùe ñZ
,¤Ç¡•²ˆdƒH AG™¡ždG ÛEG ÀhCƒŽ¸j ¿j˜dG
Aƒ¾ˆbÕ ´™£dG ¿¡•MCG ƒÁfCG ¼Á¾e ƒ¾X
.ÂÇa ÀÄ„Z™j ƒe

ÀCG ƒe ‡©¸¡S Aƒ¾ˆbÕ Ô ò„ZG™dG Ô
¢ ©ùH Åù¸ùY ÉÄùˆù‘ùj ƒùù¯ù ¸ù e Gh™ùù¡ ‘ùùj
G˜ùg ¿ù»ù¡ ˆùùjh ,‡ùùÇù ¡Sƒùù¡SCÕG ³ùùFƒùùKÄùùdG
‡ùùÇù ¾ù WÄùùdG °ùùj™ùù©ù ˆù dG IOƒùùÁù ¡T ñNCÕG
,É—ùù j™ùù H ¶¡Uh ,ƒùù Áù ù Çù ù ¸ù ù Y ´Oƒùù ù¡Ÿe
Éë¡žÙG ±™ùW ¿ùùe CîÒ IQƒùù»ù ˆù ¡SGh
.‡eƒbEÕG IOƒÁ¡T ÛEG ‡aƒ¡VEÕƒH
IOƒùj›ùdG ÀCG Âùdƒùù¯ù ZEG …Žùùj Õ ƒùùeh
‡©¸¡•¸d ȸ¡UCÕG ¿»‹dG Q—b ŸY ÀĵJ
4000 òH “hGëJ —ùù ù ù ù ù ù ù ù ùbh ,IGë¡žÙG
¢ ©ùH Ô I—ùMGÄùdG ‡ù©ù ¸ù ¡•¸ùùd •O8000h
‡„¡•¾ù„ùdƒùa ,¤ùÇù¡•²ùˆùdƒùH ªùÇù„ùdG ŠîÞ
òH ƒgQƒ©¡SCG “hGëJ ȈdG ŠƒLd
ƒe›¸e ÀÄH›dG Àĵj •O60000h 35000
ªaOh ºhCÕG ™£¡ždG Ô •O 2500 ªa—H
QG—ùùe Åùù¸ù Y ¶dPh ™ùùÁù ¡T ¹ùùc •O2900
ÈùˆùdG ŠƒùNƒù„ù£ù¸ùd ‡ù„ù¡•¾ùdƒùH ƒùeCG ,‡ù¾ù¡S
29000 òH ƒùù ù ù ù ùgQƒùù ù ù ù ù ©ù ù ù ù ù ù¡SCG “hGëJ
Ô •O 2900 -¸„e ªaO ¼ˆÇa •O40000h

ƒ¡UÄ¡ŸN ¤Ç¡•„dG ¿WGÄÙG Aƒ¾Y ¿e
Àhñ‹ùµùdG —ùŽùj ÈùˆùdG ªùa—ùùdG ‡ùù²ù j™ùùW
Äùgh zÅù¯ù£ù¡Ÿe{ ƒùeCG .ƒùÁùÇùa ¼ùÁùˆù MGQ
ÂfEG ºÄ²Ça ,•Gh›dG ŸY ò¸„²ÙG —MCG
ƒe •Gh›dG ½ƒÒEÕ ‡Çdƒ©dG °ÇdƒµˆdG ªe
ŠGhOCÕG AG™¡T ÛEG AÄŽ¸dG iÄ¡S ÂǸY
,ÀÄj›¯¸ˆdG ,‡ùLîù‹ùdG) ‡ùÇùd›ù¾ùeh™ùÁùµùdG
ÀCƒH ƒ¯ùÇù¡ e ,¤ùÇù¡•²ùˆùdƒùH (‡ùNƒù„ù£ùdGh
QG—e ŸYh ƒj™Á¡T •O 3000 -¸„e ˜NCG
ªùùaO ¿ùù e ¹ùù ¡ aCG Âùù „ù ùJGQ ¿ùù e òeƒùù Y
.I—MGh ‡©aO ¼Áˆ¯¸µJ
z‡jOƒf{ ƒ¾d Š—qcCG ,i™NCG ‡ÁL ¿e
ñaÄJ òHh ‡ÇeÄÇdG IƒÇ×G AîZ òH ÀCG
‰Ç„dƒùH ‡ù¡UƒØG Šƒùe›ù¸ùˆù¡•ÙG ªùÇù»ùL
ñaÄJ ¹Ç‘ˆ¡•ÙG ¿e ’„¡UCG OÕhCÕGh
‡ùùdBG hCG •ƒùùKCG AG™ùù¡T ¹ùù LCG ¿ùù e -ùù ¸ù ù„ù ùe
,I—MGh ‡©aO ƒÁ¾»K ªaOh ‡Çd›¾eh™Ác
ªùù ù ù Çù ù ù ù„ù ù ù ùdG ŠîÞ ÛEG ‰ÁÎG G˜ùù ù ù d
,Èùùˆù MGQ Š—ùùLh ¿ùù jCG ¤ùù Çù ù¡•²ùù ˆù ùdƒùù H
i™NCGh Iëa òH ¹bCÕG ŸY ªÇ£ˆ¡SCGh
¢ŸNCÕƒùHh Èùˆù Çù H ¢Ÿ²ùù¾ù j ƒùùe Aƒùù¾ù ˆù bG
Šë¡TG —²ùa z‡ùÇùeƒù¡S{ ƒùeCG ,Èù”ù„ù£ùe
ªùùÇù „ù dG ³ùùj™ùùW ¿ùùY ‡ùù Lîùù K G™ùù NDÄù ùe
-ù¸ù„ùe ªùa—ùJ ƒùÁùfEG ‰dƒùbh ,¤ùÇù¡•²ùˆùdƒùH
,G™Á¡T 16 QG—e ŸY ƒj™Á¡T •O3700
¿ù»ù‹ùdG ´Äù¯ùJ Èùùˆù dG IOƒùùj›ùùdG ÀCG i™ùùJh
ÀCG ƒ¡UÄ¡ŸN ‡Ç©Ç„W ‡Ld ȸ¡UCÕG
‡„¡•¾dƒH ‡‘j™e Øg AG™¡ždG ‡²j™W
ªÇ„dG ŠîÞ †ƒ‘¡UCG ƒ¾d —qcCG ƒ»c .ƒÁd
Åùù ù¸ù ù Y …¸ùù ù£
q ù ù dG ÀCG ¤ùù ùÇù ù ¡•²ùù ùˆù ù dƒùù ù H
ƒù©ù¯ùJ™ùeh Gñ„ùc ’ù„ù¡UCG ¼ùÁùJƒù¡Vh™ù©ù e
ªLQCG —bh ,ƒÇ¡SƒÇb G—M ±™Yh ,G—L
¤ùÇù¡•²ùˆùdƒùH ªùùÇù „ù dG ŠîÞ †ƒùù‘ù ¡UCG
ÛEG ¼ùÁùÇù¸ùY ¿ùFƒùH›ù¸ù d ñ„ùùµù dG ºƒùù„ù bEÕG
ÈùˆùdG Šƒùe—ØG ‡ùÇùYÄùfh ŠîùÇùÁù ¡•ˆùùdG
.¼Ád ƒÁfÄe—²j
¥ë¡žÇa ,ªa—dG ‡²j™W ¿Y ƒeCG

‡ùÇù¡žÇù©ÙG ±h™ùù¦ù ¸ù d G™ùù¦ù f
…„ùù ù¡•Hh ,OG™ùù ùaCîù ù d ‡ùù ù¸ù ù ùgëÙG
°ù¸ùˆß ×ùÁù ¡žJ ɘùùdG Aîùù¬ù dG
IQ—ùù ²ù ù dG ‰‘ùù ù„ù ù ¡UCG ,¿ùù ùjOƒùù ùÇÙG
¹²f Ú ÀEG ‡£¡SĈe ‡ÇFG™¡ždG
³ù¸ù©ùˆùj ƒùe ƒù¡UÄù¡ŸN ,‡ùe—ùù©ù ¾ù e
.Àƒ»KCÕG ‡Çdƒ¬dG ª¸¡•dG Aƒ¾ˆbƒH
Ä£j ¿H .CG - I›Fƒa
ƒùe AG™ù¡T ¿ùe OG™ùaCÕG ¿ùÇù µù »ù ˆù dh
†ƒùù‘ù ¡UCG ¢ ©ùùH ½ƒùùb ,ÂùùÇù a ÀÄùù„ù Z™ùùj
ºƒùù»ù ©ù ˆù ù¡SG ÛEG AÄùù Žù ù¸ù ùdƒùù H ŠîôG
¿qµ»ˆj ŒÇM ,¤Ç¡•²ˆdƒH ªÇ„dG ‡²j™W
ªaO éY —j™j ƒe Aƒ¾ˆbG ¿e ¿WGÄÙG
ÔĈ¡•j ÀCG ÛEG ™Á¡T ¹c ‡Çdƒe -dƒ„e
‰a™ùY ‡ùÇù¸ù»ù©ùdG Øùg ,‡ù©ù¸ù¡•dG -ùù¸ù „ù e
¹ùN—ùdG Èùù£ù ¡SÄùùˆù e òH Gñ„ùùc ƒùùLGhQ
Ó —ùbh ,Gñ‹ùc ƒùgÄù¾ù ¡•‘ùùˆù ¡SG ¿ùùj˜ùùdG
G˜ÁH ‡¡UƒN ŠîÞ I—Y Oƒ»ˆYG ½ÄÇdG
¿e —j—©dG ¹„²ˆ¡•J ,ªÇ„dG ¿e «Ä¾dG
,ƒg—¾Y ¼ÁˆMGQ Gh—Lh ¿j˜dG ¿FƒH›dG
ȈdG ƒ¾ˆdÄL ºîN ¿e ƒ¾¦MÕ —bh
ŠîôG Øg °¸ˆß éY ƒÁH ƒ¾»b
‡‘j™e ƒ¡Vh™Y ™qaÄJ IñNCÕG Øg ÀCG
Šë¡TG ƒÁfEG ‡¸Ç»L ºÄ²J ,ƒÁj—¡Uƒ²d
ŠîÞ ¿e ƒÁd›¾e •ƒKCG ¿e —j—©dG
ƒùùÁù fEG ‰aƒùù¡VCGh ,¤ùùÇù ¡•²ùùˆù dƒùùH ªùùÇù „ù dG
—ùùMCG i—ùùd ‡ùù »ù ùFGO ‡ùù fÄùù HR ‰‘ùù „ù ù¡UCG
OGORÄùù ù¸ù ù ùH —ùù ù »Þ «Qƒùù ù ¡žH ŠîôG
•ƒùKCÕG Qƒùˆù”ùJ ƒùÁùfCG ƒù»ùc ,‡ù»ù¡Uƒù©ùdƒùùH
—ùùbh ,ƒùùÁù bGhPCG ªùù e …¡Sƒùù ¾ù ùˆù ùj ɘùù dG
ÛEG ƒùÁùFÄÖ …„ù¡S z‡ù¸ù Çù »ù L{ ‰©ùùLQCG
¹ùNO ÛEG ¤ùÇù¡•²ùˆù dƒùùH ªùùÇù „ù dG ŠîÞ
¿e ƒÁ¾qµç Õ É˜dGh ,°Ç©¡ dG ƒÁLhR
i™jh ,½RGÄd ¿e ÂÇa …Z™J ƒe Aƒ¾ˆbG
¢Ÿ²¾J —b ŠîôG Øg ÀCG z—Ç©¡S{

‡¾Jƒ„H ¥ƒÇˆMÕGh ™ÇaĈdG ´h—¾¡U

Èa ƒ²Ç²‘J ‡¾Jƒ„H ‡ÇFƒ¡ ²dG ‡W™¡ždG ’dƒ¡Ÿe ‰‘ˆa
ŸY ,‡¾j—»dG ¤¡Sh ªbGÄdG ¥ƒÇˆMÕGh ™ÇaĈdG ´h—¾¡U
ȈdG ¿FƒH›dG ¢ ©H ŠƒHƒ¡•M Èa ‡Çdƒe ŠG™¬K ‡Ç¯¸N
ƒe …¡•M ,‡Çdƒ»dG ¼Á©FGOh …‘¡Sh ‡¾¡U™²¸d ‰¡V™©J
‡Çdƒ»dGh ‡jOƒ¡ŸˆbÕG ‡b™¯dG ¿e ºhDÄ¡•e Q—¡Ÿe ÂH OƒaCG
iĵ¡T ™KEG ³¸£fG ³Ç²‘ˆdG Àƒch .‡ÇFƒ¡ ²dG ‡W™¡ž¸d
…²Y °Ç£¡S ‡jÕÄH ‡jÄÁŽdG ‡j™j—»dG ƒÁH ‰e—²J
±™ùW ¿ùe Âù©ùFGOh …‘ù¡S ŠƒùÇù¸ù »ù ©ù d ÀÄùùHR ‡ùù¦ù Mîùùe
¿FƒH›dG ¢ ©H ÀCG ÅdEG ³Ç²‘ˆdG •Fƒˆf ¹¡UGĈˆd ,ºÄÁŽe
ŠG™ˆa ŸY ÀÄǸe 139 `H IQ—²»dGh ¼Á©FGOh ‰„‘¡S
…²Y Šƒ¯XÄe ªHQCG AƒY—ˆ¡SG ¼ˆa ,1996 ˜¾e I—Yƒ„ˆe
ŠƒùHƒù¡•M Èùa ƒùÁù„ù¡U ¼ùùJ ºGÄùùeÕC G ¢ ©ùùH ÀCG ‡ùù¦ù Mîùùe
Qƒ„c –ÄÇ¡žd ¶¸e Èg ¿FƒHR ŠƒHƒ¡•M ¿e ,¿Ád †QƒbCG
I—e ˜¾e …‘¡Sh …¡U ŠƒÇ¸»Y ƒÁd ™ŽJ ¼d hCG ,¿¡•dG Èa
³Ç²‘ˆdG ÀCG ,¢•eCG Š—cCG ȈdG ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe ,‡¸jÄW
É™Žj ¹Ç¡Uƒ¯J I—Y ÀCG Š™cP ,ƒjQƒ¡Sh ƒMĈ¯e ºG›jÕ
‡Ç©¡VÄdG ³FƒKh ±îJEƒH ³¸©J ƒe ‡¡UƒN ,ƒÁfCƒ¡žH —cCƒˆdG
,¢SîˆNîd GÄù¡V™ù©ùJ ¿ùj˜ùdG ¿ùFƒùH›ùdG ¢ ©ù„ùH ‡ù¡Uƒù”ùdG
¢Uƒ”¡TCÕG ºGÄeCG …‘¡•d ¿Çe—²ˆ»dG Aƒ»¡SCG ™jh›Jh
‡¯bĈe hCG ‡ZQƒa ŠƒHƒ¡•M ºƒ»©ˆ¡SGh ,¿Ça—Áˆ¡•»dG
ƒÁǸY ÀÄdĈ¡•»dG ƒÁǸY ¹¡Ÿ‘J ‡Ç»gh I—Fƒa …¡•¾Jh
.‡¸¡UGĈe ‡²»©e Šƒj™‘Jh Œ‘H ¹‘e ȸNGO ÄD WGĈH
È¡•Ç¸M ™gƒW ø

ÈbG™©dG ‡‘¡ŸdG ™jRh …Fƒf ±ƒ`£ˆNG
ÈbG™©dG ‡‘¡ŸdG ™jRh …Fƒf ,¢•eCG ™ÁX °£ˆNG
,¿ùÇù‘ù¸ù¡•e ±™ùW ¿ùe OG—ù¬ùH Èùa ''™ù¯ù ¡•dG Qƒùù»ù Y''
Èù¾ùeCG Q—ù¡Ÿe ™ùcP ‡ùÇùbG™ùY ‡ùÇù ¾ù eCG QOƒùù¡Ÿe …¡•M
ƒù¡ jCG GÄù¯ù£ùˆùNG ¿ùÇùdÄùÁùŽùe ¿ùÇù‘ù¸ù¡•e ÀCG ÈùbG™ùY
i™ùNCG ‡ùYÄù»ùŽùe ‰dƒùˆù ZG ƒùù»ù Çù a ,ÈùùbG™ùùY ¢Vƒùùb
—ùMCG ªùe ‡ùÇùbG™ùù©ù dG ‡ùùW™ùù¡ždG Èùùa GRQƒùùH ƒùù£ù Hƒùù¡V
Èa ¿Ç¸¡Ÿ¯¾e ¿ÇKOƒM Èa ƒ‹dƒK Gį£ˆNGh ÂDzaG™e
º›¾e ‰»‘ˆbG ‡‘¸¡•e ‡YÄ»Že'' ÀEG ºƒbh .OG—¬H
‡fƒùeCG Èùa ¹ù»ù©ùj ɘùdG É—ùÇù„ù©ùdG ™ù¯ù¦ùe Èù¡Vƒù²ùdG
OG—ùù¬ù H †™ùùZ AG™ùù¡ ”ùùdG Èùù‘ù ùH AGQRÄùù dG ¢•¸ùù Žù ùe
¹¡Ÿ¯¾e •OƒM Èah .''‡dÄÁŽe ‡ÁL ÅdG ÃhOƒˆbGh
—MCG ªe ¼ÇgG™HG ¿Ç¡Sƒj —Dz©dG ÀÄ‘¸¡•e ºƒˆZG''
GÄù»ùLƒùg ƒùe—ù¾ùY ³ùFƒù¡•dG GÄù¯ù£ù ˆù NGh ÂùùÇù ²ù aG™ùùe
´™¡T ''™j—¬dG'' ÈM Èa ¼Á¸²J ‰fƒc ȈdG IQƒÇ¡•dG
.Q—¡Ÿ»dG ¢•¯f …¡•M ,OG—¬H
•CGh / † ±G ø

™ÇJîHh ‡²Ç¸¯JÄH ¢•ÇF™dG QÄ¡ ‘H

…YîdG I›FƒL ½ÄÇdG ¼¸¡•ˆj ĈjEG
2006 ‡¾¡•d Èdƒ‹»dG
,½ÄùÇù dG ‡ùùÇù ¡žY ¼ùù¸ù ¡•ˆùùj
…YÕ ÀÄùWG™ùÇù¡ždG º›ùù¾ù H
Èùù fƒùù „ù ù ¡SÕG ‡ùù ùfÄùù ù¸ù ù ¡T™ùù ùH
Èùfh™ùÇùeƒùµùdG …”ùˆù¾ù »ù dGh
I›ùùFƒùù L Äùù ˆù ùjGE ¹ùù jÄùù eƒùù ¡U
‡ù¾ù¡•¸ùd Èùdƒùù‹ù »ù dG …YîùùdG
QÄù¡ ‘ùH G˜ùgh ,‡ùjQƒùùŽù dG
—Ç¡•dG ‡jQÄÁ»ŽdG ¢•ÇFQ
ĈjEG ¹jÄeƒ¡U
,‡ù²ùÇù¸ù¯ùJÄùH ™ùj›ù©ù dG —ùù„ù Y
°ùjRÄùL —ùÇù¡•dG ½—ù²ùdG I™ùµùd Èùdh—ùdG Oƒùù‘ù JÕG ¢•ÇùùFQh
¼Ž¾dG ¼Áe—²ˆj ‡„©¸dG ½ÄŽf ¿e —j—©dGh ,™ÇJîH …Ç¡S
ÀG ™¦ˆ¾j ĈjEG ¹jÄeƒ¡U .ÀÄ¡•¸ÇfOG —Yƒ¡ŸdG ȸjRG™„dG
ƒbÄa™e ‡»¡Uƒ©dG ™FG›ŽdƒH ¿j—eÄH ÉQGÄg Qƒ£»H ¹‘j
¢•jQƒH ¿e ƒÁÇdEG ƒeOƒb QƒÁ¾dG °¡Ÿˆ¾e Èa ÀÄ¡•¸ÇfOƒH
Èa Àĵjh ,‡Ç¡•f™¯dG ‡jÄŽdG ¥Ä£”dG I™FƒW ™„Y
‡ùùbQƒùùaÕC G ¿ùùÇù a™ùùˆù ‘ù »ù dG ¿ùùÇù „ù YîùùdG ¢•ÇùùFQ ÃQƒùù¦ù ùˆù ùfG
,•G—M —Ç»M ±ƒ¯dG ¢•ÇFQh QGRƒe —Ç¡TQ É™FG›ŽdG
ƒeOƒb ™ÇJîH ƒ¯Ç¯dG ¢•ÇFQ ¹¡Ÿj ŠƒYƒ¡S •î‹H ƒg—©Hh
ºhCÕG ¹L™dG Âdƒ„²ˆ¡SG Èa ÀĵǡSh ,G™¡•jÄ¡S ¿e ƒÁÇdEG
™ÇNCÕG G˜g Àƒch ,QGRƒe —Ç¡TQ ¶d˜ch •G—M ±ƒ¯dG Èa
ºƒ¡žÇe ³Hƒ¡•dG È¡•f™¯dG …YîdG ¿e ¯¡SCƒJ i—HCG —b
ƒÇ¡Ÿ”¡T Âd ƒÁÁLh ȈdG IÄY—¸d ˆDŽ¸J ½—Y ¿Y ȾÇJîH
.Aƒ¡•»dG G˜g ¹¯M QÄ¡ ‘d

‡”¡•f 192816 ø 1845:O—©dG ¿e …‘¡S6

‰`ÇbGÄe

Iî¡ŸdG

:™Ž¯dG
06:01
:™Á¦dG
12.35

bakimou7@hotmail.com

¢SîˆNG Èa ³²‘J ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe
!Aƒ¡•f ªHQCG ªe ÀÄǸe 140

:™¡Ÿ©dG
15.16
:†™¬ÙG
17.38
:Aƒ¡ž©dG
19.01

‡ù¬ùdƒù„ùdG (CG.•) IÄùY—ù»ùdG ‰e—ùbGC
q—M ª¡Vh ŸY ,‡¾¡S 27 ™»©dG ¿e
Oh—ùM Èùa ,¢•eCG “ƒù„ù¡U ƒùÁùJƒùÇù ‘ù d
Aƒù¡•ˆùMƒùH G˜ùgh ,ƒùMƒù„ù¡U ‡ù©ùHƒùù¡•dG
É›ÇJ Èa ƒÁ¾µ¡•»H ,‡ÇFƒÇ»Çc IOƒe
ƒùùe …¡•Mh .hRh É›ùùÇù ˆù H °ùùÇù ù¾ù ùZ
ÀEƒùa ,‡ùÇù¸ù‘ù e QOƒùù¡Ÿe ÂùùH ƒùù¾ù JOƒùùaGC
˜¾e IOƒ»dG †™¡žH ‰eƒb ‡Ç‘¡ dG
—¾Yh ,¢•eCG ‡‘ùÇù„ù¡U ƒùÁùXƒù²ùÇùˆù¡SG
¿e ƒÁLh™N —YÄe ¿Y ƒg™NCƒJ
ƒÁJ—LÄa ,ƒÁeCG ƒÁǸY ‰¸WCG ‡a™¬dG
—ù¾ùYh ,ƒùÁù¡TG™ùùa Åùù¸ù Y ‡ùùÇù ²ù ¸ù ˆù ¡•e
‡ùÇùf—ù»ùdG ‡ùjƒù»ù‘ùdG ´™ùa AƒùY—ùˆù¡SG
ÅdEG ‡Y™¡•dG “ƒ¾L ŸY ƒÁˆ¸²f ȈdG
‰¦ùù ¯ù ùd ,hRh É›ùù Çù ùJ Åùù ù¯ù ù ¡žˆùù ù¡•e
ƒ»Ça ,³j™£dG Èa ƒÁ¡Sƒ¯fCG ‡Ç‘¡ dG
ÈùˆùdG ªùaGh—ùdG ƒùfQOƒùù¡Ÿe ™ùùc˜ùùJ ¼ùùd
G˜g †ƒµJQG ÅdEG ‡Ç‘¡ dƒH ‰©aO
‡dƒ‘dG Øg ÀEƒa ,IQƒ¡TEîd .¹»©dG
‰¸Ž¡S Qƒ‘ˆfG ‡dƒM ¢•eƒN Èg
™ùùÁù ¡T Èùùa ‡ùùjÕÄùùdG iÄùùˆù ¡•e Åùù¸ù ùY
ÀEG ºÄù²ùdƒùH ’ù»ù¡•j ƒùù»ù e ,™ùù„ù »ù aÄùùf
‡aBG ’„¡UCG hRh É›ÇJ Èa Qƒ‘ˆfÕG
¹„b ƒÁd ·™‘ˆdG …Žj ‡ÇYƒ»ˆLG
..ÀGhCÕG ŠGÄa
É›jR .“ ø

:''RÄHO ºƒ»L'' ¹‹»»dG ¾WGÄe ªe ƒ¾eƒ¡ J

™FG›ŽdƒH ''ƒfCG Äg ™NBÕG'' •ÄdÄfÄe ¢V™Y ¢ a™j ''’dƒ»dG Oƒb''
,''QÄ„dG ¢VQCÕG ºƒ¯WCG'' ¼¸Ça ¢V™Y
•™ùù”ù »ù ¸ù d ¹ùùjÄùùW ÈùùFGhQ ¼ùù¸ù Çù a ºhCG
½—b ɘdG ¹eQƒc ÄcQƒe ȸÇFG™¡SEÕG
¿jCG›L ¿e ƒÇ²FƒKh ƒ»¸Ça ³Hƒ¡•dG Èa
Iƒ¡SCƒe Éh™j ''‰bh ‡dCƒ¡•e'' ÀGľ©H
¼ù¸ùÇù¯ùdG Äùgh ÈùH™ù©ùdG †™ù¬ù»ùdG OÄùùÁù j
¿Ça™£ˆ»¸d ªL™e ÅdEG ºÄ‘J ɘdG
·îeCG IOƒ©ˆ¡SƒH ¿Çù„ùdƒù£ù»ùdG OÄùÁùÇùdG
.ÈH™©dG †™¬»dG Èa OÄÁÇdG

Äg É™FG›L •™”e ¿e ƒgƒ²¸J ȈdG
×ùùÇù ùH ˜ùù NCG ɘùù dG ¢TGÄùù ¸ù ùY ´GR™ùù e
1996 ‡ù¾ù¡S ƒù»ù¾ùÇù ¡•dG ¼ùùdƒùùY Âùù¸ù NOCGh
¿HG ƒj îgCG'' ¼¸Ça Èa GQhO ‘¾»H
ÂeîaCG ’ŽfG ''Ä¡T Ä¡T'' Âd ½—bh ''¼©dG
¢V™ù©ù jh .ÀBÕG Åùùˆù M ‡ùùÇù Fƒùù»ù ¾ù Çù ¡•dG
¼ù¸ùÇùa ƒùÇù dƒùùM ƒùù¡•f™ùùa Èùùa ¹ùù‹ù »ù »ù ¸ù d
ªe ™„Ça ¢•Ç¡•fG™a •™”»¸d ''¹j—„dG''
Qƒù¦ùˆùfG Èùa ÈùÇùJhG ºƒùÇùfGO ¹ùù‹ù »ù »ù dG

‡LƒLÄH ™Ç»¡S

‡¾Ç£¾¡•²H ''‡bQƒ¡ždG'' ÀÄj›¯¸J

‡¸Ç„MÄH —¡ž¾ÙG ¿Y ‡¡ŸM
q ™jÄ¡ŸJ
¤¡ž¾eh QÄq ¡Ÿe Ô î‹à ,''‡bQƒ¡ždG'' ÀÄj›¯¸J È¡Vƒ»dG ¿Ç¾KEÕG ‡¾Ç£¾¡•²H q¹M
,(‡¾¡S 26) ‡¸Ç„MÄH Àƒ»M™dG —„Y —¡ž¾ÙƒH ‡¡UƒN ‡¡q ŸM OG—YEÕ ¶dPh ,Iƒ¾²¸d
‡ùÇùeîù¡SEÕG IOÄù¡žfCÕG Ô ‡ùÇùdh—ùdG ‡ù²ùHƒù¡•ÙG ¿ù»ù¡V ‡ùÇùfƒù‹ùdG ‡ù„ùJ™ÙƒùH Rƒùùa ɘùùdG
¿j›Fƒ¯dG ¿Y ÀîYEÕG qÓh Àƒ¡ eQ ™Á¡T ºîN Iƒ¾²dG Øg ±™W ¿e ‡»¦¾ÙG
¹²¾J ɘdG ''‡bQƒ¡ždG'' ÀÄj›¯¸J ³j™a .¹Ç¡ ¯dG ™Á¡ždG G˜g ¿e 27 ½Äj Ô ¹FGhCÕG
«Ä„¡SCÕG ‡jG—H ™jÄ¡ŸˆdG ‡Ç¸»Y ÈÁ¾j ÀCG ™¦ˆ¾ÙG ¿e ,‡¾Ç£¾¡•b ÛEG ƒ¡ŸÇ¡ŸN
·ƒ¾gh ,Šƒj›dG ‰¡TÄc ÈM (‡²jÄ¡•dG) ‡ç—²dG ‡¾j—ÙG ÛEG ¹²¾J ŒÇM ,ÉQƒŽdG
AGOCÕGh ‡bQƒØG I™Ž¾×G ÉP —¡ž¾ÙG G˜g ‡²gG™eh ‡dįW ¿e ¹MG™e QÄq ¡U
™Áˆ¡TG ƒ»c ,³Çˆ©dG È×G —Lƒ¡•Ì °Ç¾×G ¿j—dG ‚Oƒ„e Ų¸J ɘdG ,O™¯ˆÙG
ÛEG IQƒ¡TEÕG Q—Î ƒ»c .ºG›j Õh ''Àƒ¯Y ¿H Àƒ»‹Y'' —Ž¡•Ì ›qÇ»ˆe ÀPDÄ»c ƒ¡ jCG
ÄÁa ,‡¾ùÇù£ù¾ù¡•²ùH ÉQÄùˆù¾ùe ‡ù©ùeƒùL •ùj™ùN ,‡ù¸ùÇù„ùMÄùH Àƒù»ùM™ùdG —ù„ùY —ù¡ž¾ÙG ÀCG
ˆ¡SGQO ºhG›j ¿gG™dG ‰bÄdG Ôh ,´Ä²×G Ô ¢•fƒ¡•Çd IOƒÁ¡T ŸY ¹¡Ÿ‘ˆe
.Iƒeƒ‘»dG Ô ‡Ç¾ÁÙG IAƒ¯µdG IOƒÁ¡T ŸY ºÄ¡Ÿ×G ¹eCG ŸY ‡©eƒÖƒH
ÜîÇa —Ç¡TQ ø

’dƒ»dG Oƒb

°¸e ¿e ™FG›ŽdG °bÄ»d IOƒ¡ »dG
‡‘¡VGÄdG ÂJGOƒ©eh ‡ÇH™¬dG AG™‘¡ŸdG
ŒÇM ,™FG›Ž¸d ‡ùÇùLQƒù”ùdG ‡ù¡SƒùÇù¡•¸ùd
‡ùÇùH™ù¬ùe I™ùùÇù ¡•e IOƒùùÇù b Èùùa ·Qƒùù¡T
Èa ‰»¦f É™FG›ŽdG ½ƒ¦¾¸d ‡jOƒ©e
.‡Ç¡Vƒ»dG ŠGľ¡•dG Èa ¢•jQƒH «QGÄ¡T
™c˜J É—ùdG ''’ùdƒù»ùdG Oƒùb'' ¹ù‹ù»ù»ùdG
‡¡U™a ÉCG ŠÄ¯j Õh ÈH™¬e ÂfG ICƒŽa
ÂùùdÄùù¡UCG Åùù¸ù Y —ùùÇù cCƒù ˆù dGh Œj—ùù‘ù ¸ù ùd
ÅdEG ¹¡ŸÇd Àƒc ƒe ÂfCG È¡•f ,‡jOÄÁÇdG
‡ù¡Uƒù”ùdG ‡ùjƒùY™ùdG ÕÄùd ÂùÇù¸ùY Äùg ƒùe

ÈH™¬»dG È¡•f™ù¯ùdG ¹ù‹ù»ù»ùdG ¢ aQ
Âd ‰ÁLh IÄYO ''’dƒ»dG Oƒb'' ¹¡UCÕG
É™FG›L Šî¯M —Á©ˆe ±™W ¿e
Äg ™NBÕG'' ÂLÄdÄfÄe ¢V™Y ¹LCG ¿e
‡ù¾ù¡•dG ‡ùjG—ùH ªùe ™ùFG›ùùŽù dG Èùùa ''ƒùùfCG
¹ù‹ù »ù »ù dG QG˜ùùˆù YG AƒùùLh .‡ùù¸ù „ù ²ù »ù dG
IOQ ¿e ±Ä”dG Aƒ£Z ‰‘J Ègƒµ¯dG
¿e ÃQƒ„ˆYƒH ÂgƒŽJG ¿Çj™FG›ŽdG ¹©a
™jÄ¡ŸˆH G™NDÄe ½ƒbh ,‡jOÄÁj ºÄ¡UCG
Èù¸ùÇùFG™ù¡SEG Èù¡•f™ùa ÈùFƒù»ù¾ùÇù¡S ¼ù¸ùÇùa
,½ƒùjCG ºîùùN ƒùù¡•f™ùùa Èùùa ¢V™ùù©ù Çù ¡S
™ùc˜ùˆùj ¼ùd ''’ùdƒù»ùdG Oƒùùb'' ÀG …j™ùù¬ù dG
—²a ,I™»dG Øg ÕEG ‡jOÄÁÇdG ÂdÄ¡UCG
½—bh ¹„b ¿e ™FG›ŽdG QGR ÀGh ³„¡S
Ȳdh ™Ç„c “ƒŽ¾H ÈM™¡•»dG ¡V™Y
¹ùù ùc Åùù ù¸ù ù Y ƒùù ù¡Uƒùù ùN Õƒùù ù„ù ù ù²ù ù ùˆù ù ù¡SG
?ÀBÕG ™Ç¬J GPƒ»a ..ŠƒjĈ¡•»dG
AƒùL ¹ù‹ù»ù»ùdG QG˜ùˆùYG ÀG ™ùgƒù¦ù dG
¹‹»»dG ¾WGÄeh ¸ÇeR ªe ƒ¾eƒ¡ J
‰fƒc ɘdG ''RÄHO ºƒ»L'' É—ÇeĵdG
‰¡ aQ —ùb ‡ùùj™ùùFG›ùùŽù dG Šƒùù£ù ¸ù ¡•dG
†G™ˆùdG ÅùdEG ºÄùN—ùdG I™ùÇù¡TCƒùJ Âù‘ù¾ùe
‰ÇùM ,½ƒù©ùdG G˜ùg °ù¡Ÿˆù¾ùe Èù¾ùWÄùùdG
Âù¡V™ùY ½—ùù²ù j ÀCG Q™ùù²ù »ù dG ¿ùùe Àƒùùc
.''RÄHO %100 ºƒ»L'' ÈM™¡•»dG
‡j™ùFG›ùŽùdG Šƒù£ù¸ù¡•dG QG™ùb AƒùLh
RÄHO ¹‹»»dG Šƒ‘j™¡ŸJ ‡Ç¯¸N ŸY

I™µ„e ŠƒHƒ”ˆfG hCG I—Mh ‡eĵ‘H …dƒW

‡¾Ç£¾¡•²H ÈYƒ»ˆLG ¿µ¡S ŸY ¸¡Ÿ‘J —©H

' ‡Çµj™eCÕG™eGhCÕGhŠGQG™²¸d…ÇŽˆ¡•J‡eĵMÈa´ÄKÄdGƒ¾¾µ»jÕ'':¸dG™¡Ÿf

‡²aQ QƒÁ¾»dG ˆÇH ÅdEG OƒY
‡Çb™dG ‡¡SQƒ»»d ˆ¸FƒY

Èdh—dG ¼¡•²dG

¹²¾ˆdG ‡j™‘H ÀÄ`` `„dƒ`£j Å`` c™‘dG
ƒ¡•f™ah ™FG›ŽdG ¿ÇH
¢•eCG ƒÁǾ„J ¼J ¿Çj™FG›ŽdG Åc™‘¸d ‡²ÇKh Èa AƒL
¢žÇŽdG ÈHQƒ‘e Aƒe—²d ½ƒY «ƒ»ˆLG ‡„¡Sƒ¾»H —MCÕG
¼Á‘¾»H ÀÄ„dƒ£j Åc™‘dG ÀCG (1962 - 1954) È¡•f™¯dG
‡¾Ž¸dG ‰¾„J —bh ,ƒ¡•f™ah ™FG›ŽdG ¿ÇH ƒe ¹²¾ˆdG ‡j™M
G˜g Èa ¼Ç¦¾J ¼gCG ™„ˆ©J ȈdG Åc™‘¸d ‡Ç²Ç¡•¾ˆdG
¿»¡ j ƒbƒ‹Çe ‡Ç©»L 150 ´Ä¯j ƒe ƒÁ¸‹»j ŒÇM ª»ŽˆdG
¼Áˆ¯¡ŸH ƒ¡•f™ah ™FG›ŽdG ¿ÇH ¹²¾ˆdG ‡j™M „LÄ»H
ÅdEG ƒÁbƒ‹Çe Èa ‡Ç©»ŽdG ŠQƒ¡TCGh ,¿ÇÇ¡•f™a ¿Ç¾WGÄe
Èa ƒÁˆcQƒ¡ž»H ‡Ç¡•f™¯dG Šƒ£¸¡•dG ±G™ˆYG IQh™¡V
ÀCG —©H ¼ÁFƒ¾HCGh Åc™‘dG ³M Èa ‡„µJ™»dG IQ›Ž»dG
‰„dƒW ƒ»c ,™FG›ŽdG Èa ƒgAGQh ¼Áˆc™Jh ¼Á¾Y ‰¸”J
†™M ƒjƒ‘¡V ‡¯¡U ¼Ád ¹¯µj ÀÄfƒb Èa Åc™‘dG ³‘H
.™¡Ÿ²dG Åc™‘dG Aƒ¾HCG ¾e —ǯˆ¡•j

°Ç¾Z É›ÇJ Èa ‡Hƒ¡T Qƒ‘ˆfEG
‡ÇFƒÇ»Çc IOƒe †™¡žH

ø 1846 O—©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 28`d ³aGÄÙG ø ½2006 ™„»aÄf 20 ¿Ç¾KEÕG ø

¸dG ™¡Ÿf

.''..‡Çµj™eCÕG
Èa …‘¡S ¸dG †›M ÀCG ™c˜j
,ÉQƒŽdG ™Á¡ždG ¿e ™¡žY ÉOƒ‘dG
¿e ¹eCG ‡c™M AGQRh ‡²aQ ÃAGQRh
ÅdG iOCG ƒe Ägh ,IQÄǾ¡•dG ‡eĵM
G˜g Èa ‡Ç¡SƒÇ¡•dG ‡eRCÕG O—ŽJ
˜¾e ƒ¡žg ƒ©¡Vh ¢žÇ©j ɘdG —¸„dG
²‘d ƒeh É™j™‘dG ³ÇaQ ºƒÇˆZG
..ŠƒÇYG—J ¿e

¿‘f ..‡Çdh—dG ‡»µ‘»dG ‡Ç¡ ²H
Èa —j—L È¡SƒÇ¡S ±ƒ¯£¡UG ½ƒeCG
‡ù¸ù M™ùùe ÉCG ¿ùùY °ùù¸ù ˆù ”ù j Àƒùù¾ù „ù d
¸dG †›M ¼ÇYR O—L ƒ»c .‡²Hƒ¡S
ȈdG ‡Çdƒ‘dG ‡eĵ‘¸d ˆ¡VQƒ©e
IQÄùùÇù ¾ù ¡•dG OGDÄù a —ùùÇù ¡•dG ƒùùgOÄùù²ù ùj
‡Çµj™eCÕG IQGOEîd AÕÄdƒH ƒÁ»ÁJGh
‡eĵM Èa ´ÄKÄdG ƒ¾¾µ»j Õ'' ºƒbh
™ùùeGhCÕGh ŠGQG™ùù ²ù ù¸ù ùd …Çùù Žù ùˆù ù¡•J

¸dG †›‘d ½ƒ©dG ¿ÇeCÕG —Yh
ª»ŽJ ½ƒeCG ¸dG ™¡Ÿf ¿¡•M —Ç¡•dG
†›‘dG Èa ¿Ç¸eƒ©dG ¿e —¡TƒM
™¡Ÿ¾dƒH ¼c—YCG ƒ»c'' ºƒbh ™¡Ÿ¾dƒH
Øùùg ™ùù¡Ÿ¾ùù dƒùù H ¼ùù c—ùù YGC I™ùù e ¹ùù c
¥ƒùù²ù ¡SEG ÅùùdG IQƒùù¡TEG Èùùa ,''Ùùù»ù ùdG
Èùù a ºƒùù bh ,IQÄùù Çù ù¾ù ù¡•dG ‡ùù eÄùù µù ùM
ÀEG ,¢•eCG Qƒ¾»dG Iƒ¾b ˆ‹H †ƒ£N
‡eÄùµùM ¹ùÇùµù¡žJ Èùa ¿ù»ùµùj ¹ù‘ùdG
ŠƒHƒ”ˆfG AG™LEG hCG ‡Ç¾Wh I—Mh
.‡²„¡•e ‡Çfƒ»d™H
ÀCƒH ‡ùehƒù²ù»ùdG QÄùÁù»ùL …dƒùWh
«Qƒ¡ždG ÅdEG •h™”¸d G—©ˆ¡•e Àĵj
¥ƒù²ù¡SEÕ ‡ùÇù»ù¸ù¡S ŠG™ùgƒù¦ùe Èùùa
Àƒù»ùˆùFG ¿ùµù»ùj Õ ºƒùbh ‡ùeÄùµù‘ù dG
ÉCG ŸY ,‡Çdƒ‘dG ‡Çfƒ¾„¸dG ‡eĵ‘dG
½ƒùù eGC ÀCG ±ƒùù ¡VCGh .Èùù ¾ù ù Wh QG™ùù ùb
‡Ç¾Wh ‡eĵM ƒeEG ¿jQƒÇN ‡£¸¡•dG
ºÄùù Mh ,I™ùù µù ù„ù ùe Šƒùù Hƒùù ”ù ù ˆù ù fG hCG
¿ùùe Âùù¸ù dG †›ùùM AGQRh ‡ùùdƒùù ²ù ùˆù ù¡SG
Âùd ‡ùbîùùY Õ ÂùùfGE ºƒùùb ‡ùùeÄùùµù ‘ù dG

Èa ,¢•eCG QƒÁf ‡¾Ç£¾¡•b ‡j—¸H ’dƒ¡Ÿe ‰¸N—J
QƒÇÁfÕ ¢Vq™©ˆj ɘdG ,¶dƒ»dG —„Y ÈfÄ£Çb ÈM
¿e ‡¸FƒY •G™NEG ¹LCÕ ŠƒbÕ›fÕG …„¡•H ¾cƒ¡•e
,‡¸Fƒ©dG Øg ÂÇdEG ŠOƒY ,ÙNBG ¿Y QƒÁ¾e ¿µ¡•e
OG™aCƒH ƒWƒ‘e (‡Çb™dG) ‡¸Fƒ©dG †Q ¿ÁˆeG ŒÇM
½ƒY ÈYƒ»ˆLG ¿µ¡S ¿e Oƒ¯ˆ¡SG —b Àƒch ,ˆ¸FƒY
©ÇH ¹¡q a ¾µd ,ŠG™ŽM •îK ¿e ÀÄq µe 2004
¿e ™‹cCGh .‡Çb™dG ‡¡SQƒ»»d ''‡HG™”dG'' ÅdEG IOÄ©dGh
™»MCÕG ™LBÕG ¿e ¿Çˆ¾Mƒ¡T ½G—²ˆ¡SƒH ½ƒb ¶dP
,‡Ç¸NG—dG ±™¬dG Aƒ¾H ¹LCÕ ¹e™dG ¿e ‡¾Mƒ¡Th
ɘdG Àƒµ»dG ŠGP Èa ¢VƒM™e —ÇÇ¡žˆH ½ƒb ƒ»c
‡»FGO ‡¯¡ŸH ™²ˆ¡SG ¼K ³Hƒ¡•dG ¢VƒM™»dG ÂÇa Àƒc
.‡Çdƒe -dƒ„e ¹Hƒ²e ‡Çb™dG ‡¡SQƒ»»d
‡ùùÇù ¾ù j—ùùdG ÀhDÄù ¡ždG IQGRh ‡ùù»ù Çù ¸ù ù©ù ùJ ÀCG ™ùù c˜ùù j
Èùa ‡ùÇùZƒù¡U ƒùfGPBG —ùŽùJ ¼ùùd ,‡ùùÇù b™ùùdG ¢UÄùù¡Ÿ”ùùH
‡Ç„©¡ždG AƒÇMCÕG Èa IIJH ™¡žˆ¾J ŒÇM ,‡¾Ç£¾¡•b
,½î¡SEÕG ¢ FG™a ÀhODÄj Õ ¿e ňM ƒÁ¡SQƒ»jh
¿ùe ¿ùÇùL™ù”ùˆù»ùdGh ‡ù»ùFCÕG ¿ùe O—ùY ÅùdEG ‡ùaƒùù¡VEG
—LÄjh ,QOƒ²dG —„Y ™ÇeCÕG ‡Çeî¡SEÕG ‡©eƒŽdG
(carte de visite) IQƒjR ‡bƒ£H ¾FƒH›d ½—²j ¿e
!!ÈbGQ ..‡¾Á»H
« .† ø

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful