‡`````````````ÇJGQƒeEÕG ''™HÄ`````````````¡S'' ‡````````````¸Ý ˆ¸©ˆaG «Ä``````````¡VÄe Ô

¢Vƒ`` ` ` ` ` `ÁLEÕG ¢ ` a™Jh ÀG—`` ` ` ` jR ¿e ¹`` ` ` ` eƒM ‡`` ` ` `jOƒf ‡`` ` ` ` H™£ÙG
19¢U

½/“ :IQÄ¡U ø ‡jOƒf ‡H™£ÙGh ÀG—jR ¼Ž¾dG

‡eƒ©dG ‡j™j—»dƒH ‡ÇfÄfƒ²dG ÀhDÄ¡ždG ™j—e
$ `d °¡žµj ÈeÄ»©dG °ÇXĸd

I—j—L ŠGAG™LEG
É—Yƒ²dG ™LCÕG ¢Ÿ”J
ŠGhî©dG ½ƒ¦fh
04¢U

†GÄ``¡ŸdG ¹``»ˆ‘j ƒC ` £N ¼`` µjCGQh ƒC ` `£”dG ¹``»ˆ‘j †GÄ``¡U ƒ¾`` jGC Q

•O 10 : ¿»‹dG ø 1855 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 09 `d ³aGÄÙG ø ½2006 é»aÄf 30 ¢•Ç»ØG ø

www.echoroukonline.com
infos@ech-chorouk.com

Éñ¡Ÿf ™»Y ŠG™c˜e ''OƒÁÖG …¸b Ô''

‡Ç¡•f™¯dG ŠG™HƒõG I—Fƒ¯d ''ƒÇÖG'' ´ë”j ÈH™¬e ¢SÄ¡SƒL
03¢U

Àƒ```````»M™dG —„Y QÄ```````¡TƒY ¹````````Hƒ²e †Qƒ`````````ÁdG É—````````¾ÖƒH …dƒ````£j †™`````````¬ÙG

‡ÇY™¡ždG ñZ ¼Áˆ£¡žfCG ŸY ³ÇÇ¡ ˆdG —©H ‰fëfCÕG ªbGÄe ÛEG ÀhCƒŽ¸j Àh™¡ž„ÙG

¿j™`` ` Ç‘„ÇJ Ô †™`` ` Y Àƒ`` ` `„gQ
ÉÄ`` ` ` ¬¸dG ›`` ` ` `Lƒ×G Rhƒ`` ` ` ` ` Žˆd

¢SG™HÄÇf :IQÄ¡U ø ‡jQPG›ÖG ¢•Fƒ¾µdG i—MEG Ô ÀÄÇ‘Ç¡•e ÀÄj™FG›L

03¢U

hRh ɛLjH I™FGO ¢•ÇFQ iĵ¡T ™KEG

‡Hƒ¡UEG °dCG 70
Ô ÀƒW™¡•dƒH I—j—L
ƒjľ¡S ÈH™©dG †™¬ÙG

òHh—¾e 3h ƒµjéY ±ƒ²jEG
¢Th™©dG ‡c™M ¿e

17¢U

03¢U

É™FG›ÖG Ôƒ²‹dG ›c™ÙG
¼gƒ¡•j ¢•jQƒH Ô
™FG›ÖG IQÄ¡U ÂjÄ¡žJ Ô
ƒ¡•f™a Ô
24¢U

!?ÀÄfƒ²dG ´Äa Àh™¡Ÿ¾eo
¹‘µd ¼Ç¡•f
IñNCÕG ÂJQƒjR ºîN È¡•f™¯dG ‡Ç¸NG—dG ™jRh
æƒù¡•fG ¢V™ù¬ùd Èù‘ùÇù¡•ÙG —ùLGÄùˆùdG ÀCG ºƒùb ,™ùFG›ùŽù¸ù d
™¦¾dƒH - „¡•M - ¶dPh ,ÉQh™¡V —L ™eCG Äg ‡j—ÙƒH
¢•¸WCÕG ‡ÇFGQ—Jƒc ¸ˆÐ ɘdG È”jQƒˆdG •QEÕG ÛEG
Àƒc ½îµdG G˜g ºƒb ƒe—¾Yh ,òj™FG›ÖG ¢Sįf Ô
‡Ç¡•f™¯dG ŠƒÇ¡SƒF™dG ’¡T™e ÀCG Äg —Fƒ¡•dG «ƒ„£fEÕG
‰fƒùc ‡ù„ù¡Sƒù¾ÙG ÀCÕ ,Šƒùù»ù ¸ù µù dG Ô º˜ùùˆù „ù j ‡ùùeOƒùù²ù dG
¼ùùÁù ˆù ¸ù ˆù b ¿ùùj˜ùùdG ‡ùù©ù „ù ¡•dG Àƒùù„ù g™ùùdG Åùù¸ù Y ¼ùùMëdG
ƒe—¾Yh ..¿j™‘„J Ô ‡‘¸¡•ÙG ‡Çeî¡SEÕG ‡Yƒ»ÖG
‡ùù j—ÙG Ô ™ùù FG›ÖG °ùù Çù ù¡V ¿ùù e ½îùù µù ùdG G˜ùù g Q—ùù ù¡U
‡Ç¾eCÕG Øg ÀCG iÄ¡S ¹»ˆ‘j ™eCÕG ¿µj Ú ,¤„¡ dƒH
Ô GĸLjZG ¿ùj˜ùdG Àƒù„ùg™ùdG AÕDÄùg i™ùc˜ùH ‡ù£ù„ùJ™ùe
.¶d˜c ‡j—ÙG
Ô Šƒeĸ©ÙG CG—„Jh Qƒ„NCÕG †™¡•ˆJ ƒe—¾Y ¿µdh
¿j™¡ž„ÙG ±ƒ¾€ˆ¡SG ºÄM ,’£¡•dG ÛEG RhédGh QÄÁ¦dG
Šƒ‘j™ù¡ŸJ ÀEƒùa ,™ùFG›ÖG Ô ¼ùÁùJƒùWƒù¡ž¾ùd òÇù‘ùÇù¡•ÙG
hCG ‡Ç¡SƒÇ¡S IAGéH CG™²J ÀCG …Žj Õ ÉRÄcQƒ¡S ™jRÄdG
ƒÁ¡•¯f Šƒeĸ©ÙG Øg •—‘ˆJ ƒe—¾Y ‡¡UƒNh ,‡Ç¾jO
¿e ƒaG—ùÁùˆù¡SG ícCÕG ‡ùjÕÄùdG Èùg ‡ùj—ÙG ‡ù²ù£ù¾ùe ÀCG
.¿j™¡ž„ÙG AÕDÄg ±™W
¿ùe —ùMGh ñ¡•¯ùJ ¿ùe ícCG ¹ù»ùˆù‘ù j Õ ƒùù¾ù g ™ùùeCÕG
Àƒc ÉRÄcQƒ¡S ÀCG ƒeEƒa ,ò¸»ˆÞ ¿jñ¡•¯J «Ä»Ý
ŠG˜dƒH ‡j—ÙƒH È‘Ç¡•ÙG —LGĈdG ÀCG ºƒb ƒÙ G—ÇL È©j
±G—Áˆ¡SG ÈJCƒùj ܃ùˆùdƒùHh ,‡ùÇù»ùgCÕG Ô ‡ùjƒùZ ™ùeCG Äùg
Ô ƒÁ»¸©j Õ ‡¾Ç©e ŠƒÇ¯¸Ø ƒ²ah ‡²£¾ÙG Øg †ƒ„¡T
³¸©ˆj ™eCÕG ÀCG hCG ,‡Ç¸NG—¸d ·Gñ¡T ™jRh ÕEG ¢VQCÕG
´Äùù¡•¸ùùd Àh™ùù¡ž„ÙG AÕDÄù g ƒùùgG™ùùLCG ih—ùùL ‡ùù¡SGQ—ùù H
…¡•fCG Èùù g ‡ùù j—ÙG ‡ùù jÕh ÀCG Gh—ùù LÄùù ùa ‡ùù ùj™ùù ùFG›ÖG
‡jñ¡ž„ˆdG ¼ÁJƒ££ß ƒÁÇa ’Ž¾J ÀCG ¿µç ‡²£¾e
.‡a™ôG ‡Ç‘Ç¡•ÙG ÛEG
“G™ùLh ½ÕBƒùHh ŠƒùeRCÕƒùH ¿ùj™ùLƒùˆÙG ‡ù¸ùcƒù¡T Åù¸ùY
™ùJh Åù¸ùY …©ù¸ùdG Ô Àh™ù¡ž„ÙG AÕDÄùg ™ùùµù ¯ù j ,¢Sƒùù¾ù dG
ƒ»¾ÇM ¼gh ¿j—j™ÙG ¿e —j›e …¡•µd ™²¯dGh Iƒfƒ©ÙG
¼ÁfCÕ ,¶dP Àh—¡Ÿ²j ¼Áa ,‡j—ÙG ŸY ícCG Àh›c™j
écCG ¿ùùe ‰fƒùùc ŠG˜ùùdƒùùH ‡ùù²ù £ù ¾ÙG Øùùg ÀCG ÀÄùù»ù ¸ù ©ù ùj
ŸY IOƒjR ,''‡ÇHƒgQEÕG ‡„²×G'' ¿e GQ™¡ J ŠƒjÕÄdG
™²aCG ¹²f Ú ÀEG G™²a —¡TCÕG ŠƒjÕÄdG ¿e 鈩J ¶dP
‡²Hƒ¡S ‡¡SGQO ¶dP ÛEG ŠQƒ¡TCG ƒ»c ¿WÄdG Ô ‡jÕh
Ô ‡ùHG™ùZ Õh ,™ùFG›ÖG Ô ƒù¾ùg ÈàCG …ˆùùµù e ƒùùgG™ùùLCG
‡¸Ç¡SÄdG ÀĵJ ƒe—¾Y ŠG˜dƒH ‡²£¾ÙG Øg ±G—Áˆ¡SG
±G—ùùgCG ³ùùÇù ²ù ‘ù ˆù d ''I™ùùµù ©ù dG Ãùù ÇÙG Ô —ùù Çù ù¡ŸdG'' Èùù g
(!) ‡Ç¾WÄdG I—MÄdG O—ÁJ ‡jñ¡ž„J
´™ùùW ÛEG Gh—ùùˆù gG ¿ùùj™ùù¡ž„ÙG AÕDÄù ùg ÀCG …j™ùù ¬ù ùdG
,òj™ùùFG›ÖG òdhDÄù ¡•ÙG Åùù¸ù Y ¹ùùjƒùù‘ù ˆù ¸ù ùd …Çùù dƒùù ¡SCGh
¤²a G™Á¡TCG ÈJCƒJ ‡jñ¡ž„ˆdG Šî»×G ÀCGh ƒ¡UÄ¡ŸN
™Fƒ©¡ždG ¼Ç¦¾ùJ ÀÄùfƒùb Åù¸ùY ‡ùeÄùµ×G ‡ùbOƒù¡Ÿe —ù©ùH
‡Ž¡V QƒKCG ɘdG ÀÄfƒ²dG Ägh ,ò»¸¡•ÙG ñ¬d ‡Ç¾j—dG
¿e ¹©Žj ÂfCÕ ÕEG AÈ¡žd Õ ¤²a ‡Ç¸Þ ¢•Çdh ‡ÇÙƒY
ƒùùÁù Çù ¸ù Y …bƒùù©ù j ‡ç™ùùL ‰fƒùùc ‡ùùfƒùùjO ÉCÕ ñ¡ž„ùùˆù dG
ÛEG ¿j™¡ž„ÙG AÕDÄg ¿e ñ‹c CƒÖ —²a G˜Ád ..ÀÄfƒ²dG
ƒùjƒù‘ù ¡ dG OƒùùÇù £ù ¡UÕ ‡ùù¸ù Çù ¡Sh ¿ùù¡•MCƒù c ''‰ÇùùfëfCÕG''
(!) ŒÇ¸‹ˆdG ÛEG —ÇMĈdG ¿e Oƒ„©dG •G™NEGh
,ƒe ™FGhO Ô •„£J ‡»¦¾e ‡¸»M ·ƒ¾g ÀCG h—„jh
‡Ç¾j—ùdG ™ùFƒù©ù¡ždG ¼ùÇù¦ù¾ùJ ÀÄùfƒùb Åù¸ùY O™ùdG ¹ùLCG ¿ùe
ŠƒùùÁù L I—ùùY ÂùùÇù ¸ù Y ‰¡VëYG ɘùùdG ò»ùù¸ù ¡•ÙG ñ¬ùùd
°Ç‹µˆùH iÄù¡S O™ùdG G˜ùg ÀÄùµùj ¿ùdh ,‡ùÇù»ù¡SQ ‡ùÇùdhO
Èc ¿j—j™ÙG ¿e O—Y écCG …¡•ch Éñ¡ž„ˆdG ¥ƒ¡ž¾dG
ñ¡Ÿ¾ùˆùdG ½™ùL ɘùdG ÀÄùfƒù²ùdG ÀCG ½ƒù©ùdG ÉCG™ù¸ùd ™ùÁù¦ùj
¤¬¡ dG ܃ˆdƒùHh ,Èù¡•µùY ºÄù©ù¯ùe Âùd Àƒùc ñ¡ž„ùˆùdGh
‰HƒùŽùˆù¡SG ƒùÁù fCƒù ch ™ùùFG›ÖG ™ùùÁù ¦ù Jh ,ÂùùFƒùù¬ù dEG Ã΃ùùH
ÀÄfƒ²dG G˜g ¿Y ªLGëdG ¹LCG ¿e ‡Ç„¾LCG ŠƒWĬ¡ d
¼ZQ ÂfCG ½GOƒe ½îc O™Ý Ų„j ɘdG ,''È”jQƒˆdG''
Ú ƒ¾fCG ÕEG ,˜Ç¯¾ˆdG ›ÇM ÂdÄNO ŸY ™Á¡TCG I—Y Qh™e
‰Ò G™ùù¡Ÿ¾ùùe hCG G™ùù¡ž„ùùe ·ƒùù¾ù g ÀCG ½ÄùùÇù ùdG ÛEG ªùù »ù ù¡•f
G˜ùg ½ƒùµùMCG ÂùÇù ¸ù Y Š™ùù¡S hCG ‡ùùdG—ùù©ù dG Åùù¸ù Y Âùùˆù dƒùùMEG
ˆZƒÇ¡U ¿Y ÀÄdhDÄ¡•ÙG ‰„‹j ÀCG …Žj ɘdG ÀÄfƒ²dG
Åù¸ùY Oƒùe™ùdG QP'' ±—ùÁùH ÃÄù©ù¡ j Ú ¼ùÁùfCƒùH ØùÇù ¯ù ¾ù Jh
I—ùù M ÃQG—ùù ¡UEG ¹ùù Çù ù„ù ùb ŠOGORG ƒùù e —ùù ù©ù ù H ''ÀÄùù ùÇù ù ©ù ù dG
‰»ùÁùJG ÈùˆùdG ‡ùÇù¾ùj—ùùdG ÀhDÄù ¡ždG IQGRÄùùd ŠGOƒùù²ù ˆù fEÕG
O™J ÀCG ¹„b ''Éñ¡Ÿ¾ˆdG —ÙG'' ‡ÁLGÄe Ô ñ¡Ÿ²ˆdƒH
ÀÄùfƒùb O™Ý ½ÄùÇùdG ÛEG Åùù²ù „ù j ɘùùdG ÀÄùùfƒùù²ù dG G˜ùùÁù H
!?ÂǸY ³„£j ¿e ™¦ˆ¾j

‡Wƒ¡•`` `„H
ø È»©f Qƒ»Y :¼¸²H ø

‡dh—`dG ‡eƒ`bEG ¿e “ƒ`H™e O™`` ` ` `£J ‡`` ` ` ` ` ` ` »µ‘»dG
‡ù»ùµù‘ù»ùH ÈùdƒùŽù ©ù ˆù ¡SÕG ¼ùù¡•²ùùdG ,¢•eCG Q—ùù¡UCG
“ƒH™e QOƒ²dG —„Y —Ç¡•dG O™£H ƒ»µM ‡"G™¡ždG
‡dh—dG ‡eƒbEƒH ¸¬¡žj Àƒc ɘdG ¿µ¡•»dG ¿e
ÈdƒŽ©ˆ¡SÕG ¼µ‘dG G˜g ,™Hľ¡ŸdG ÉOƒ¾H
,ÂfPEƒH ¹Zƒ¡T ¹ch “ƒH™e O™W ŸY ¢Ÿ¾j
.©e ¿j˜dGh “ƒH™e ŸY É™¡•j ¼µ‘dG ÀCG ÉCG
ɘdG ‰bÄdG Èa ÈFƒ¡ ²dG QG™²dG G˜g ÈJCƒjh
Šƒ¾µ¡•dG ¹c AîNEG ŠQ™b —b ‡eĵ‘dG ‰fƒc
,QƒŽjEÕG ¿»K ƒÁHƒ‘¡UCG ªa—j Õ ÈˆdG ‡dh—dG ‡eƒbEƒH
—ùùMGC ¢•ÇùùFQ ,“ƒùùH™ùùe QOƒùù²ù dG —ùù„ù Y ™ùù„ù ˆù ©ù j ŒÇùù M
Àƒc ɘdG Ägh ,¼Á¾e G—MGh ,‡j™ÁŽ»dG †G›MCÕG
¹LCG ¿e ‡jQÄÁ»ŽdG ¢•ÇF™H —Ž¾ˆ¡SG —b ™Á¡TCG ¹„b
—¡TCG ¿e Àƒc ‰bh Èa ,‡dh—dG ‡eƒbEG Èa ÂDz„j ÀCG
²M Èa ºƒb ÂfCG ‡LQO ÅdEG ,‡²Ç¸¯JÄ„d ¿Ç¡VQƒ©»dG
½ÄùM™ù»ùdG hCG É—ù©ù¡S —ùÇù©ù¡S ÅùˆùM Âù¸ù²ùj ¼ùd ƒùeîùùc
!?°j™¡ždG È»¡TƒÁdG

½CG I—Žf .. OƒŽf
!?OƒŽ¾ˆ¡SG
ÈLÄdľµˆdGh È»¸©dG ¢V™©dG
I—ùùYƒùù¡•e ¿ùù»ù ¡ ˆùù»ù ùdG Èùù fG™ùù jÕ
E G
‡ùù bƒùù £ù ùdG ºƒùù Žù ùe Èùù a ™ùù ùFG›ùù ùŽù ù dG
‡dhƒ‘e Àĵj ÀCG ¿µ»j ,‡jhľdG
¿e ‡²j™£ùH ™ùFG›ùŽùdG •GQ—ùˆù¡SÕ
- Èùù fG™ùù jÕ
E G «G™ùù ¡ŸdG IQGOEG ´™ùù W
‡ÁùLGÄù»ùdG ‡ùÁù„ùL ÅùdGE Èùµùj™ùeÕ
C G
Èa ÀG™jEG …Z™J ȈdG É—‘ˆdGh
¿µ»e O—Y ™„cCG ¹»¡žˆd ƒÁ©Ç¡SÄJ
I—‘ˆ»dG ŠƒjÕĸd ¿ÇFhƒ¾»dG ¿e
ƒgQƒ„ˆYG ¿µ»j ƒù»ùc ,‡ùÇùµùj™ùeÕ
C G
I™µa —Ç¡•Žˆd ‡ùÇù²ùÇù²ùM IQOƒù„ùe
Èa ÈLÄdľµˆdGh È»¸©dG Àhƒ©ˆdG
‡jhÄù¾ùdG ‡ùbƒù£ùdG ½G—ù”ùˆù¡SG QƒùWGE
¶dPh ‡ùùÇù »ù ¸ù ù¡•dG ¢VG™ùù ZÕ
C G Èùù a
‡j™FG›ŽdG ŠƒfƒùµùeÕ
E G ºîù¬ùˆù¡SƒùH
IOƒùù ù ùe ‡ùù ù ù¡Uƒùù ù ùN ,‡ùù ù ùMƒùù ù ùˆù ù ù »ù ù ù ùdG
™ùFG›ùŽùdG ‰fƒùc GPEGh ,½ÄùÇù fGQÄùùÇù dG
ƒÁˆ„ZQ ¿Y Š™„Y
q ÀCG ƒÁd ³„¡S —b
‡bƒ£dG ƒÇLÄdľµJ ºƒù»ù©ùˆù¡SG Èùa
ÀEƒùa ,AƒùH™ùÁùµùdG •ƒùˆù fÕ
E ‡ùùjhÄùù¾ù dG
¿Ç¡ŸdGh ¿ùÇùˆù¾ùLQCÕG ªùe ƒùÁùfhƒù©ùJ
i—ùùe ‰„ùù ‹ù ùj ºƒùù Žù ù»ù ùdG G˜ùù g Èùù a
—ùÇùdƒù²ùˆùdGh ³ùÇùKGÄù»ù¸ùd ƒùÁùeG™ùˆù MG
¥ƒ¡ž¾dG G˜Ád ‡»ù¦ù¾ù»ùdG ‡ùÇùdh—ùdG
™ùùgƒùù¦ù e ¹ùù c ¿ùù Y G—ùù Çù ù©ù ùH ¶dPh
I—ùù ù jG›ùù ù »ù ù ùdGh †ƒùù ù ù£ù ù ù ²ù ù ù ˆù ù ù ¡SÕG
.‡ehƒ¡•»dGh

!ºƒjQ ¿Çjîe I™¡ž©H ȯJƒg ¼bQ
ºƒjQ ¿Çjîe I™¡ž©H ºƒ²f °Jƒg ¼bQ G™NDÄe ªÇH
,ŠG™e ª„¡S Q™µe 6 Äg ¼b™dG G˜gh !É™£b
¼Ç¦ù¾ùJ ¿ùe Èù¾ù¸ùY OG›ùe ¿ù»ù¡V Š™ùL ‡ùÇù¸ù»ù©ùdG
G˜Ád ÀÄ»¦¾»dG °¡žµj ¼dh Q-tel °JƒÁdG ‡c™¡T
¼ùb™ùdG G˜ùÁùH Rƒùùa ɘùùdG ¢Ÿ”ùù¡ždG ¿ùùY OG›ùù»ù dG
ÀCG ƒ»dƒW ,ƒÇ„gP ³‘H ™„ˆ©j ɘdG ''…ÇŽ©dG''
AÈù¡ždG ÀCG ™ùÇùZ ,Èùµù¸ù¯ùdG ¼ùŽù‘ùdG G˜ùÁù H Âùù¾ù »ù K
-¸„»dG ¢ŸÇ¡Ÿ”J Äg ‡Ç¸»©dG Øg Èa ¹Ç»ŽdG
ŒÇM (—»M) ‡‘¡ŸdG ‡»¦¾»d QÄc˜»dG ™Ç„µdG
¢UƒN «h™¡že ¹jÄ»J ¢V™¬H ƒÁHƒ¡•M Èa …¡Ÿj
³Wƒ¾»dG ’dƒù¡Ÿd ÂùLÄùeh ‡ùÇù‘ù¡ŸdG Šƒùe—ù”ùdƒùH
!™£²H ‡eh™‘»dG Šƒ€¯dGh

‡Wƒ¡•„Hh

ƒÁj—d ‰¡•Çd ¿£¾¡TGh ‰fƒc GPEG
ÉhÄùù¾ù dG •ùùeƒùùf™ùù„ù dG ªùùe ‡ùù¸ù ùµù ù¡že
Åùù ù ©ù ù ù¡•e ÉCG ÀEƒù ù ùa ,É™ùù ù FG›ùù ù Žù ù ù dG
•eƒf™„dG G˜g ™jÄ£ˆd Èù¸ù„ù²ùˆù¡•e
Åùù©ù ¡•e ªùùe ³ùùaG™ùùˆù j ÀCG Èùù¬ù „ù ù¾ù ùj
‡²‹dGh Àƒ¾ù€ù»ùWÕG –ƒù¾ùe ‰Çù„ù‹ùJ
‡ùÇùdh—ùdG ±G™ùùWÕ
C G ªùùÇù »ù L i—ùùd
Øùù Áù ùH ‡ùù Çù ù¾ù ù©ù ù»ù ùdGh ‡ùù »ù ùˆù ùÁù ù»ù ùdG
.‡dCƒ¡•»dG

¼`` Çe™ˆd ‡`` ` ǵj™eCG ‡`` ` „g
ÀG™``gÄH —`` Ž¡•e

!''G—Ç¡•dG'' ‡‘aƒµ»d ¸dG ½î¬H ¿Ç©ˆ¡•j ÄJ Qƒ»Y
¥ƒ²¾dG ‰©ù¡Vhh QÄùÇù£ùdG
ƒÁdhƒ¾J …Žj ȈdG ™¡ž©dG
.«Äùù ù¡VÄùù ù»ù ù dG G˜ùù ùg Èùù ùa
¹ùùg “h™ùù£ù ù»ù ùdG ºGDÄù ù¡•dG
Âùù¸ù dG ½îùùZ ‡ùù»ù FGC ¶¸ùù»ù j
¢Sƒ¾dG «ƒ¾bEG ŸY IQ—²dG
¿ùùÇù gG™ùù„ù dGh •ùù Žù ù‘ù ùdƒùù H
Øùg ¹ù‹ùe Èùùa ‡ùùÇù »ù ¸ù ©ù dG
ÀCG ½CG ‡Ç‘¡ŸdG ªÇ¡VGÄ»dG
ÈùˆùdG Èùùg ‡ùù‘ù ¡ŸdG IQGRh
ÀhDÄ¡ždG IQGRh ÅdEG ŠCƒŽd
ƒgQh—H ½ƒÇ²dG ¿Y Š›ŽY ƒe—©H ‡Ç¾j—dG
G—Ç¡•dG Šƒ„„¡•e ¿e ¢Sƒ¾dG °jÄ”J Èa
.ºGDÄ¡S O™Že ?G›fĸ¯fCÕG Šƒ„„¡•e ¿eh

™„cCG ..·G™Ç¡T
ƒ¾¡S È¡•f™a ¢•ÇFQ

,¢•eCG QƒÁf ¹¯ˆMEG
IQGRh ŠQ—ùù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ¡UCG
·ƒL È¡•f™¯dG ¢•ÇF™dG
‡ùù ù ùÇù ù ù ¾ù ù ù j—ùù ù ùdG ÀhDÄù ù ù ¡ždG
ÃOîÇe —Ç©H ·G™Ç¡T
I—j—L ‡»Ç¸©J ±ƒbhCÕGh
29 —ÇdGÄe ¿e ..(74)
,ȯ‘¡U ÀƒÇH ¹µ¡T Èa
—Lƒ¡•»dG ‡»FCG ÂÇa Œ‘J ¹eCƒj ºGRƒeh 1932 ™„»aÄf
…£ùùN ¢ŸÇùù¡Ÿ”ùùJ Åùù¸ù Y 79 `dG ×ǩH ºƒ¯ˆMÕG Èa
—ùù ù ù ù¬ù ù ù ù dG ½Äùù ù ù ù j ¢ShQOh ,i™NCG I—Á©H ¢•ÇFQ Ägh
¿ùe ™ùj˜ù‘ùˆù¸ùd ,‡ù©ù»ùŽù dG È¡•f™a ¢•ÇFQ ™„cCG ÀĵÇd
‡jQÄÁ»ŽdG •jQƒJ Èa
(G—ùùÇù ¡•dG) AGO ™ùùWƒùù ”ù ùe
™„ˆ©jh ,‡Ç¡•f™¯dG
½ÄùùÇù dG ‡ùù„ù ¡Sƒùù¾ù »ù ùH ¶dPh
G—Ç¡•dG ‡‘aƒµ»d È»dƒ©dG
ƒ»c ,‡¾¡S ¹c ¿e ™„»¡•jO ’Jƒ¯¸d ³aGÄ»dG
¢ŸÇ¡Ÿ”ˆH ‡»FCÕG ¶d˜c Š™eCG IQGRÄdG ÀCG
G›fĸ¯fG AƒHh ¿e ™j˜‘ˆ¸d ‡ÇdGÄ»dG ‡©»ŽdG

om

.c
”dG
•Ç» G ø
uk
0 ¢ ³aGÄÙ
3
oro
f 9`d
h
Ä
a
c
.
0
„»
6 ™ ²dG ÉP —©dG ø
ech
00
½2 7 I—© 855 O
s@
o
1
f
2
4
ø
In
`g 1

½—²J ‡Çµj™eCÕG ŠGQƒ„”ˆ¡SÕG
!‡Ç¡SGQO ƒ‘¾e
´™ùù ù¡ždG'' I—ùù ù j™ùù ù L Š™ùù ù cP
³FƒKh ÀCG ‡Çf—¾¸dG ''¤¡ShCÕG
ªùù ùe Šîùù ùHƒùù ù²ù ù eh ‡ùù ù eƒùù ù Y
ÀCG ™ùù ù Áù ù ù¦ù ù ùJ ¿ùù ù Çù ù ùdhDÄù ù ù ¡•e
‡ùÇùJGQƒùù„ù ”ù ˆù ¡SÕG ¥ƒùù¡ShCÕG
¢Ÿ¡Ÿ”ùù ù J ,‡ùù ù Çù ù ùµù ù ùj™ùù ù eÕC G
¼Ç¸©ˆù¸ùd ŠGQÕh—ùdG ¿ùÇùjîùe
°ÇdƒµJ ªa—J ŒÇM ,‡Ç¡SGQO ’¾e IQÄ¡U Èa Èdƒ©dG
‡ùù£ù „ù J™ùù»ù dG Šƒùù¡SGQ—ùùdGh ¿ùùÇù ¡SQG—ùùdG ¿ùù e Šƒùù €ù ù»ù ùdG
ºÄ²Jh .‡©eƒL 12 ¿e †™²j ƒe Èa ŠGQƒ„”ˆ¡SÕƒH
,‡j›c™»dG ŠG™Hƒ”»dG ‡dƒch ƒÁ¾ÇHh ,‡ÇYG™dG ŠÕƒcÄdG
Åù¸ùY ¼ùÁùdÄùù¡ŸM Àƒùù»ù ¡V Åùù¸ù Y —ùùYƒùù¡•J •ùùeG™ùù„ù dG ÀCG
Àƒch .†ƒgQEÕG ŸY †™‘dG ¿¡žd ¿Ç¸gDÄe ¿Ç¯XÄe
ŠÕƒcÄdG ªa—J ƒ»c .2004 ½ƒY GC —H —b •eƒf™„dG
‡Çù¯ùÇù¡ŸdG ''¢•¡•ŽùˆùdG ŠG™ùµù¡•©ùe''h ‡ùeƒùbÕE G °ùÇùdƒùµùJ
‡ùjÄùfƒù‹ù dG ¢SQG—ùù»ù dG †îùùW †G˜ùùˆù LG ÅùùdGE ‡ùùaOƒùùÁù dG
.‡ÇJGQƒ„”ˆ¡SÕG ƒjƒ¡ ²dG ‡¡SGQ—d

!ÈH™©dG Qƒ»‹ˆ¡SÕG —¡V È¡•f™a ·™‘J

¢•jQƒùH ‡ùÇù¡•f™ù¯ùdG ‡ù»ù¡Uƒù©ùdƒùH ,ºhCÕG ¢•eCG ’ùùˆù ˆù aG
I—j—ŽdG ‡ÁLÄdG ..™FG›ŽdG'' ÀGľY ‰‘J Ųˆ¸e
‡Ç»¡S™dG ‡dƒcÄdG »¦¾J ɘdG ''È¡•f™¯dG Qƒ»‹ˆ¡SEîd
Èa …j™¬dG ..''‡Ç¡•f™¯dG Šƒ¡•¡SDÄ»¸d Èdh—dG QÄ£ˆ¸d
—©H ‡¸Ç¸b ƒeƒjCG ÈJCƒj Ųˆ¸»dG G˜g ¼Ç¦¾J ÀCG ™eCÕG
ÀGľY ‰‘J —²©fG ɘdG †™©dG ¿j™»‹ˆ¡•»dG Ųˆ¸e
º—j G˜gh ,''†™©dG ¿j™»‹ˆ¡•»dG Ųˆ¸e ..™FG›ŽdG''
‡ùÁùLÄùdG ¿ùe ¿ùÇùÇù¡•f™ù¯ù¸ùd ™ùÇù„ù µù dG ±Äùù”ù ˆù dG Åùù¸ù Y
¼ùÁùfÕC ,™ùFG›ùŽùdG ƒùÁùµù¸ù¡•J ÀCG —ùj™ùJ ÈùˆùdG I—ùj—ùŽù dG
ºî¬ùˆù¡Sîùd ƒù©ù¡VƒùN —ù¸ù„ùdG G˜ùg Åù²ù„ùj ÀCG Àh—ùj™ùj
·™‘J ÀCG —ÇcCÕG AÈ¡ždG ¿µd .Qƒ»‹ˆ¡SEÕG ¿Y G—Ç©H
¿ùe ½ÄùY—ùe ŠG˜ùdƒùH ‰bÄùdG G˜ùg Èùa ¿ùÇù Çù ¡•f™ùù¯ù dG
GÄùù¸ù »ù Y ɘùùdG ¹ùùNG—ùùdG ¿ùùe ¿ùùÇù j™ùùFG›ùù Žù ùdG ¢ ©ùù H
¿j™»‹ùˆù¡•»ùdG Åù²ùˆù¸ùe ºƒù¡žaEG ¹ùLGC ¿ùe ¹ùÇù‘ùˆù¡•»ùdG
Øg ¿e A›L Èa Ädh GÄ‘Žf ÀÄfĵj —bh †™©dG
!?''IQ˜²dG'' ‡»Á»dG

?!i™„µdG AG™‘¡ŸdG ™Ç„N
ÀG™gÄH ‡Ç¾j—dG ÀhDÄ¡ždG ™j—e ¼¸¡•J
700 -¸„»H ȵj™eCÕG ™Ç¯¡•dG ¿e ƒµÇ¡T
—Ž¡•e ¼Çe™J ¹LCG ¿e Qƒ¾jO ÀÄǸe
ºîN ¶dPh ,ÉQGÄÁdG É—Ç¡S ƒ¡Tƒ„dG
—cCG ɘdGh ÀG™gÄd ™Ç¯¡•dG IQƒjR
“™¡ŸdG G˜g ¼Çe™J IOƒYEG ÀCG ‡„¡Sƒ¾»dƒH
‡jƒY™H Àĵˆ¡S Èeî¡SEÕG ÉQƒ¡ ‘dG
ºƒŽ»dG Èa ‡Çµj™eCG I™„Nh ‡¾jƒ©eh
‡²£¾»dG Qh›Ç¡S ȵj™eCÕG ™Ç„”dG ÀCGh
.¹„²»dG «Ä„¡SCÕG ºîN

‡„¡Sƒ‘»dGh ‡Çdƒ»dG ŠGQƒWEG
$ ªe Àľeƒ¡ ˆj
¢•ÇFQ ÉOÄ»‘e ¼j™c —Ç¡•dG ¿¸YCG
‡„¡Sƒ‘»dGh ‡Çdƒ»dG ŠGQƒWEG ‡ÇdGQ—¯¾c
´h™¡ždG'' `d ‡²¸£»dG ÂJ—fƒ¡•e ¿Y
ȄǸdG —Dz©dG —¡V ƒÁˆÇ¡ b Èa ''ÈeÄÇdG
ª¡ j ÂfCG ¿¸YCG ƒ»c ..ÈaG˜²dG ™»©e
¿e ¿Ç¾KG I—j™ŽdG ±™¡ŸJ ‰‘J
°bÄe ÈJCƒjh .‡ÇdGQ—¯¾µdG Èeƒ‘e
±ÕBG ÅdEG ±ƒ¡ Çd ‡ÇdGQ—¯¾µdG
¿eh ’FG™¡ždG ªÇ»L ¿e °bGÄ»dG
ªe ƒÁaÄbh Š—HCG ȈdG ±G™WCÕG ªÇ»L
.‡Ç¡ ²dG Øg Èa ´h™¡ždG

:ª````````„£dG
SIA
SIE
SIO

:¤¡SÄdG
:´™``¡ždG
:†™`` ¬dG

:ªjRĈdG
021 28 00 75 : °JƒÁdG
031 66 21 23 : °JƒÁdG
061 20 8722 : °JƒÁdG

´h™¡ždG ‡¡•¡SDÄe :¤¡SÄdG
AMP :´™¡ždG
SDPO :†™`¬dG

!?I™LCÕG IQƒÇ¡S ‡¡ŸNQ ŸY ‚—ˆ„»dG ³Fƒ¡•dG G˜g ¹¡Ÿ‘J °Çc
:‡¾Ç£¾¡•b …ˆµe
‡aƒ``````````‘¡ŸdG QGO
‡ÇYƒ¾¡ŸdG ‡²£¾ÙG
‡¾````````````````Ç£¾¡•b
:°Jƒ````````````````````ÁdG
(031) 66.04.06
ÀG™```````````gh …ˆµe
È»‘¡ždG É—Ç¡S «Qƒ¡T 20
ÀG™```````````````````````````````````gh
: °Jƒ`````````````````````````````````ÁdG

041 45 79 88
:¢•``````````````cƒ``````````````````¯dG

041 45 79 77

™FG›ŽdG `` ‡„²dG ,¢TÄjhR —j™a «Qƒ¡T 2 ,‡aƒ‘¡ŸdG QGO :ÀGľ©dG
(021) 28.59.59 :(¢•````````cƒa) ‡````eƒ````````©dG ‡```j™j—ÙG
(021) 28.47.54 / (021) 28.47.84 : ȯJƒ``````````ÁdG «RÄ````````»dG
(021) 46.27.34 : (¢•cƒa h °Jƒg)™j™‘ˆdG
(021) 46.27.36 : (°Jƒg) (021) 46.27.37 : (¢•cƒa ) QƒÁ¡TEÕG
E-Mail:choroukpub@gmail.com

: QƒÁ¡TEÕG ¼¡•²d Èfh™ˆµdEÕG —j™„dG

:‡¦Mîe ø (ÉGO ò¡•M ‡dƒch) BEA: È`µ¾„dG †ƒ¡•‘dG ¼bQ
¹¡ŸJ ȈdG QÄ¡ŸdGh ³FƒKÄdG ¹c RIB - 002 00022 2202262 154 99
,ƒÁHƒ‘¡UCG ÅdEG O™J Õ I—j™ŽdG
: ÉQƒŽdG †ƒ¡•‘dG ¼bQ
.™¡ž¾J ¼d hCG Š™¡žf AGÄ¡S
16-006-17 Clé 33 (CCP)

:™j™‘ˆdG ™j—e

Èfƒ`` ` »MQ ¢•Ç`` `fCG
:™j™‘ˆdG ¢•ÇFQ

ÈHIJ©j —»Þ

™„cCG ¿e ƒÇdƒM ·G™Ç¡T
,ÈH™¬dG ¼dƒ©dG Aƒ»YR
¹¯bCG ȵj™eCÕG ¢•ÇF™dƒa
‡Ç¸jÄL ¿e ¢SOƒ¡•dG Èa
-¸Hh ¿Çˆ¡•dG ¿¡S ,È¡Vƒ»dG
¢SQƒe 6 Èa ™Ç¸H ÈfÄJ
,¤²a 53 ¿¡S ,È¡Vƒ»dG
‡²Ç¸¯JÄH ¿e ™„cCG Ägh
¢SQƒe 2 Èa -¸H ɘdG
¾µd ,‡¾¡S 69 È¡Vƒ»dG
78) ·Qƒ„e Ⱦ¡•M ¿e ¹bCG
¢•ÇFQ ™„cCG ƒeCG ..(‡¾¡S
ÄÁa ,ƒHQhCG Èa ¼µM
…jRÄL Èaî¡SÄZÄÇdG
Èa ÈaÄJ ɘdG ĈÇJ Rh™H
88 Ù»Yh ¼µ‘dG ™¡Ÿb
‡Ç¡•f™¯dG ‡aƒ‘¡ŸdG .‡¾¡S
¿Y ,¢•eCG QƒÁf ‰dAƒ¡•J
¹j—a ºƒ¯ˆMG ‡Ç¯Çc
Ägh ÃOîÇe —Ç©H h™ˆ¡Sƒc
!!‡€Ç¡S ‡Ç‘¡U ‡dƒM Èa

$
½.½.P.¢T ¿Y Q—¡ŸJ
™¡ž¾dGh ½îYEîd ´h™¡ždG ‡¡•¡SDÄe
™¡ž¾dG ºhDÄ¡•e ½ƒ©dG ™j—»dG

¹Ç`` ` ` ` ` ` `¡ a È`` ` ` ` ` ` ` ` ¸Y

™„q ùY ɘùdG ÅùÇù‘ùjhCG —ù»ùMCG
´h™ù¡ždG ªùe Âù¾ù eƒùù¡ J ¿ùùY
¿µj ¼d ,ÈaG˜²dG ‡Ç¡ b Èa
ƒe Q—²H È¡SƒÇ¡•dG ÅÇ‘jhCG
È¡Sƒeĸ„j—dG ÅÇ‘jhCG Àƒc
—ùù ¡Ÿ²ùù j ¿ùù ùµù ù j ¼ùù ùd ɘùù ùdG
‡dG—©dG QG™b Èa ¶Çµ¡žˆdG
ÅdEG ÂÇ„¾ˆdG —¡Ÿb ƒe Q—²H
™Ç„”dG Ägh ,i™„µdG AG™‘¡ŸdG Èa •—‘j ƒe IQÄ£N
—bh ,‡²£¾»dG ØÁH ÈaG˜²dG ¿e ňM ™‹cCG ƒ»HQ
ÀhDÄ¡ždG ™j—e …¡Ÿ¾e ŠƒÇ¾Çfƒ»‹dG I™ˆa ºîN ¹¬¡T
ŠƒÇ¾Ç©¡•ˆdG ‡jG—H Èah ,‡ÇLQƒ”dG IQGRÄH ‡Ç²j™aEÕG
ÀhDÄù¡ždƒùH °ù¸ùµùe †—ùˆù¾ùe ™ùjRh …¡Ÿ¾ùe ÅùdEG Åù²ù JQG
¢S—ù¾ùÁùe ÂùfCG ±™ù©ùj ¢Uƒù”ùdGh ½ƒù©ùdGh ,‡ùÇù ²ù j™ùùaEÕG
Èa ‡Ç"QƒˆdG OGhRCÕG Šƒc™M ¿ÇH ½î¡•dG Šƒ¡Vhƒ¯e
ŸY IOƒjR ,1995 ½ƒY ÄcƒeƒH ‡eĵM ªe Èdƒe ºƒ»¡T
ÅdEG ™FG›ŽdG Aƒ¡SDh™d ƒ¡UƒN ƒKÄ©„e Àƒc ÀCG ³„¡S ÂfÄc
.G™Ç„N ÂH ºCƒ¡Sƒa ..‡¸jÄW I™ˆa ˜¾e ¹Mƒ¡•dG ‡²£¾e

!?¤„¡ dG Aƒ¾eCG ‡²Hƒ¡•e ›¬d
‡¾Jƒ„H ¤„¡ dG Aƒ¾eCG ‡²Hƒ¡•»d ¿Ç‘¡T™ˆ»dG ¢ ©H ŵˆ¡TG
Ų¸J —²a ,ƒÁd GÄ¡V™©J ȈdG ''‡Ç¾¯dG ‡ZhG™»dG'' ¿e
™ÇÇ¡•ˆd ÈY™¯dG ™j—»dG ±™W ¿e ƒÇ»¡SQ ƒHĈµe ¼Á¡ ©H
¼g™£”j º—©dG IQGRÄH ¤„¡ dG ‡Hƒˆc ·î¡SCG ȯXÄe
¼ÁJƒ¯ù¸ùe «G—ùjGE —ù©ùH †Äù¸ù£ù»ùdG ¢Ÿù¡q Ÿ”ùˆùdG ™ùaÄùJ ½—ù©ùH
iĈ¡•e ŸY ‡¯¸µ»dG ‡ÁŽdG i—dh ‡¾JƒH Aƒ¡ b ¢•¸Ž»H
¿Ç‘¡T™ˆ»dG AÕDÄg ¢ ©H ÀCG ,ÉOƒ©dG ™ÇZ !º—©dG IQGRh
''†Ä¸£»dG ¢Uƒ¡ŸˆNÕG'' Èa ‡²Hƒ¡•»dG AG™LEƒH GÄ€LÄa
¼cƒ‘e ¹NGO ‡»Fƒb ‰²¸Y ƒe —©H ™aĈe ÂfCG ’¡ JGh
¹„b ÈHƒˆµdG Èa ƒ‘Lƒf 78 ŸY ŠÄˆMG ‡¾JƒH ¢•¸Žeh
º—©dG ™jRh ¹N—J GÄ„dƒW ÀÄŽˆ‘»dG !ÈÁ¯¡ždG AG™LEG
Èa ''‡cQƒ¡ž»dG'' ¿e ¼Áfƒe™M ™KEG ,''›¬¸dG'' G˜g ¹‘d
ƒe ''ªbGÄdG'' Èa Š™Lh ''´QÄdG'' ŸY ™ŽJ ¼d ‡²Hƒ¡•e
!?¤„¡ dG ‡Hƒˆc Èa QÄeCÕG ''¤„¡V'' ÅdEG •ƒˆ‘j

03

ø 1855 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 09 `d ³aGÄÙG

¥ƒH™dGh ™FG›ŽdG ¿ÇH '' ‡¡ jƒ²e'' ¿Y •—‘ˆJ ‡ÇH™¬»dG ''“ƒ„¡ŸdG''

¹Hƒ`` ` ²e Àƒ»M™dG —„Y QÄ`` ` ` ¡TƒY
†Qƒ`` ` g ÈH™`` ` `¬e É—`` ` `¾L
Âùù Çù ùµù ù j™ùù ù¡Th Àƒùù ù»ù ù M™ùù ùdG —ùù ù„ù ù Y
3200 ¢SîùˆùNG Èùa ¿ùÇùWQÄùùˆù »ù dG
ȾWÄùdG ¶¾ù„ùdG ¿ùe ¼ùÇùˆù¾ù¡S QƒùÇù¸ùe
¼ùùÇù ¸ù ¡•J ¥G™ùùˆù ¡TƒùùH'' ,É™ùùFG›ùùŽù dG
ÅùùdGE Qƒùù¯ù dG ÈùùH™ùù¬ù »ù dG É—ùù ¾ù ùŽù ùdG
†G™ùˆùdG ´Äùa ±h—ùù¾ù J Šƒùù»ù Çù ”ù e
ŠQƒùù ù ù ¡TCGh .(..) ''É™ùù ù ù FG›ùù ù ù Žù ù ù ùdG
ŠGAG™ùù ù ùLGE '' ÀCG Åùù ù ùdGE ''“ƒùù ù ù„ù ù ù ¡ŸdG''
‡¸Ç¸²dG ½ƒjCÕG ºîN GC —„ˆ¡S ¼Ç¸¡•ˆdG
Qƒ„c ¹N—J —©H'' G˜gh ,''‡¸„²»dG
‡HQƒ¬»dG ¿Çùj™ùµù¡•©ùdG ¿ùÇùdhDÄù¡•»ùdG
±—ÁH ,''‡j™FG›ŽdG Šƒ£¸¡•dG i—d
,†QƒÁdG ÈH™¬»dG É—¾ŽdG ¼Ç¸¡•J
‡ùù¯ù dƒùù”ù e'' ‡ùù»ù Áù ˆù H Âùùˆù »ù cƒùù‘ù eh
“î¡S —j—ù„ùJh ‡ùj™ùµù¡•Y ¤ùHGÄù¡V
—©H I™¡Tƒ„e ¾e «›ˆfG ɘdG ,ÉQƒf
‡ù²ù£ù¾ù»ùdG ±Qƒù¡že Åù¸ùY Âù¯ùÇùbÄùJ
.''™FG›ŽdGh †™¬»dG ¿ÇH ‡j™µ¡•©dG
ɘùù dG ''¥™ùù ¡ždG'' ÀCG …j™ùù ¬ù ù dGh
,‡ÇH™¬»dG ‡¯Ç‘¡ŸdG ¾Y ‰K—‘J
''‡¡ jƒ²e'' `H ¯¡Uh ¿µ»j ƒe hCG
É—¾ŽùdƒùH Àƒù»ùM™ùdG —ù„ùY QÄù¡TƒùY
±G™ùˆùYGE ÂùH˜ùµùj ,Qƒù¯ùdG ÈùH™ù¬ù»ù dG
,''‡ù²ù Y'' É—ùù¾ù Žù dG ÀCƒù H ''“ƒùù„ù ¡ŸdG''
†ƒùù„ù ¡SCÕ - ƒùùÁù ù„ù ù¡•M- ™q ù ùa ɘùù dG
ƒùÁùˆù©ùaQ ‡ù²ù¯ùf iÄùY—ùH ‡ù£ù „ù J™ùùe
†™ùù g —ùù b Àƒùù c'' ,Âùù ˆù ùLhR Ãq—ù ù ¡V
,‡ùùj™ùùFG›ùùŽù ùdG Oh—ùù ‘ù ùdG Ãùù Žù ùJƒùù H
ÀCG ƒù»ù¸ùY ,(..)''Èù¡Vƒù»ùdG Aƒùù©ù HQCÕG
È¡•¸ˆ”e ¿e ¿Ç¾KGh QÄ¡TƒY ¼Ç¸¡•J
q¼ù J ,É™ùùFG›ùùŽù dG Èùù¾ù WÄùùdG ¶¾ùù„ù dG
,È¡Vƒ»dG ¹„b ƒe Aƒ©HQCÕG ƒÇ»¡SQ
†™ùg ƒù»ùÇùa ,¿ùÇùYÄùù„ù ¡SCG ˜ùù¾ù e ÉCG
—cCƒJ ºƒM Èa - ÈH™¬»dG É—¾ŽdG
,¤ùù²ù a «Äùù „ù ù¡SCG ¹ùù „ù ùb - ™ùù „ù ù”ù ùdG
É—ù¾ùŽù¸ù d Èùù¡VG™ùùˆù aÕE G †h™ùùÁù dG)
,(QÄ¡TƒY ¼Ç¸¡•J —©H AƒL ÈH™¬»dG
G˜g ¼Ç¸¡•J ¤HQ †˜µj ƒe Ägh
‡ù²ùY ¼ùÇù¸ù¡•ˆùùH ™ùùFG›ùùŽù ¸ù d ™ùùÇù NÕC G
‡ùbîùùY Õ ÂùùfGC —ùùcÄD ù jh !†™ùù¬ù »ù ¸ù d
''†QƒÁdG'' ‡Çù¡ ²ùH QÄù¡TƒùY ‡ùÇù¡ ²ùd
!ÈH™¬»dG

Èeî©d ºƒ»L
''“ƒùù ù „ù ù ù ¡ŸdG'' I—ùù ù ùj™ùù ù ùL ‰dƒùù ù ùb
Qƒùù„ù c ¿ùùe GO—ùùY ÀEG ,‡ùùÇù ùH™ùù ¬ù ù»ù ùdG
Èùùa ¿ùùÇù j™ùùµù ¡•©ùù dG ¿ùù Çù ùdhDÄù ù¡•»ùù dG
Èùa GÄùY™ùù¡T ,ÈùùH™ùù¬ù »ù dG ¢žÇùùŽù dG
É—¾ŽdG IOƒ©ˆ¡SG ±—ÁH'' ·™q ‘ˆdG
†G™ùùˆù dG ¹ùù NO ɘùù dG Èùù H™ùù ¬ù ù»ù ùdG
‡£ù²ùf ¿ùe ÃQG™ùa —ù©ùH É™ùFG›ùŽùdG
‡ù¾ù j—ùùe ¿ùùe †™ùù²ù dƒùùH ‡ùù„ù bG™ùù»ù dG
‡²aQ ¢ HG™j Àƒc ŒÇM ,IQƒ»¡•dG
‰dƒùbh .''OÄù¾ùŽùdG ¿ùùe ‡ùùYÄùù»ù Žù e
ŠÕƒ¡ŸJG'' ÀEG ‡ÇH™¬»dG ‡¯Ç‘¡ŸdG
¹²ˆ©»dG É—ù¾ùŽùdG ¼ùÇù¸ù¡•ˆùd ‡ùjQƒùL
,™ùFG›ùŽùdG †Äù¾ùŽùH ¿ùŽù¡•H ƒùÇùdƒùùM
¿ùe Âù©ùe ³ùÇù²ù‘ùˆùdG i™ùL ƒùe—ùù©ù H
ŠGÄbh ¢žÇŽdG ¿e OG™aCG ±™W
.''ÄjQG›ÇdÄ„dG ‡Á„Žd ‡©HƒJ
''“ƒùù„ù ¡ŸdG'' Âùùˆù ¸ù ù²ù ùf ƒùù e …¡•Mh
,ÄjQG›ÇdÄ„dG ‡Á„L ÀEƒa ,‡ÇH™¬»dG
‡ùù ù ù YGPEG •GÄùù ù ù ùeGC Åùù ù ù ù¸ù ù ù ù Y ‰YGPCG
ƒùùÇù JÄùù¡U îùùÇù Žù ¡•J ,Šƒùù»ù Çq ù ”ù »ù dG
,''‡²Y'' ÄY—»dG ,''†QƒÁdG É—¾Ž¸d''
¼dh ,™jOƒcCG ‡²£¾e ¿e Q—‘¾»dGh
Âùˆù »ù ¡SCG ƒùùe ,''“ƒùù„ù ¡ŸdG'' —ùù©ù „ù ˆù ¡•J
‡ùj™ùFG›ùŽùdG Šƒù£ù¸ù¡•dG ‡ùHƒùŽù ˆù ¡SG
ƒ»Ç¡S'' ,‡ÇH™¬»dG ƒÁJ™Ç¦f …¸£d
¹„b î©a ‰»q¸¡S I™ÇNCÕG Øg ÀCG
¿ùùÇù ¯ù XÄùù»ù dG ¿ùùe ‡ùùKîùù K «Äùù „ù ù¡SCG
·Äù¾ù„ùdG ™ù„ùcGC —ùMƒC ùH ¿ùÇùj™ùFG›ùŽù dG
GÄùù¯ù bhCG ,™ùùFG›ùùŽù dƒùùH ‡ùùj›ùù c™ùù »ù ùdG
Àƒ»M™dG —„Y QÄ¡TƒY) ''†™¬»dƒH
¶dPh ,(¿ùù ù j™ùù ù NGB ¿ùù ù Çù ù ù ¡Ÿ”ùù ù ù¡Th
I™c˜»d - ‰aƒ¡VCG ƒ»c - ‡HƒŽˆ¡SG
…¸ù£ùH ¼ùÁù²ùM Èùa ŠQ—ù¡U ‡ùÇùdhO
,‡ùù j™ùù FG›ùù Žù ù dG Šƒùù ù£ù ù ¸ù ù ¡•dG ¿ùù ùe
†Qƒ²j ƒe …j™ÁJ Èa ¼ÁWQĈd''
‡ù¡•¡SDÄù»ùdG ¿ùe QÕhO ÀÄùùÇù ¸ù e 120
,ƒÁùH ÀÄù¸ù»ù©ùj GÄùfƒùc ÈùˆùdG ‡ùÇùdƒù»ùdG
¿Ž¡•H ºƒ²ˆYÕG I—e GÄ¡ b ƒe—©H
.''î¡S ‡¾j—»H ÈcG™dG
‰£ùHQ ,‡ùÇùH™ù¬ù»ùdG ‡ùù¯ù Çù ‘ù ¡ŸdG
QÄ¡Tƒ©d ‡ÇH™¬»dG Šƒ£¸¡•dG ¼Ç¸¡•J

''$''`d °¡žµJ QOƒ¡Ÿe

ÄjQG›ÇdÄ„dG ±Ä¯¡Ÿ`H ³`‘ˆdG ÈH™¬»dG É—¾ŽdG
×ùù¡V ƒùùÁù ˆù ©ù aQ ‡ùùÇù Fƒùù ¡ b iÄùù YO
‡ùù²ù ¯ù ¾ù dG —ùùj—ùù¡•J —ùù ¡Ÿb Âùù ˆù ùLhR
¥ƒ¡ShCG Š—©„ˆ¡SG ƒ»Ça ..‡Ç¸Fƒ©dG
Äg …„¡•dG G˜g Àĵj ÀCG i™NCG
´ƒù‘ùˆùdÕG ÅùùdGE Èùù¡•ÇùùF™ùùdG ªùùaG—ùùdG
‰©ùLQCGh ÄùùjQG›ùùÇù dÄùù„ù dG ±Äùù¯ù ¡ŸH
ÂùJ™ùùLGC ÂùùÇù ²ù ¸ù J ½—ùùY ÅùùdGE …„ùù¡•dG
.I—e ˜¾e ‡j™Á¡ždG
´h™¡ž¸d ‰¾¸YCG ,QOƒ¡Ÿ»dG ¢•¯f
ƒg—Á¡žj ȈdG ·ƒ„JQEÕG ‡dƒM ÀCG
¿e —j—©dG ‰¸©L ,ȵ¸»dG ¢žÇŽdG
ŠGQ—ù”ù»ùdG Èùa ÀÄùb™ù¬ùj OÄù¾ùŽùdG
ÈùˆùdG IQ™ùµùˆù »ù dG QG™ùù¯ù dG ŠÕƒùùMh
,™ùµù¡•©ùdG ±Äù¯ù ¡U ¹ùùNGO ¹ùùŽù ¡•J
ŠÄ»dG ÅdEG ‡jODÄ»dG •OGÄ‘dG G˜ch
Èù¡VGQCÕƒùH ¥ƒù„ù¡ dG ±Äù¯ù ¡U Èùùa
.‡¸ˆ‘»dG ‡jhG™‘¡ŸdG
—dƒN ¿H .«

Q—ùù ¡Ÿe ¿ùù e ´h™ùù ¡ždG ‰»ùù ù¸ù ù Y
É™ùù µù ù¡•©ùù dG ÀCG ,«îùù ùWÕE G ¿ùù ù¡•M
¢žÇùŽùdG ¿ùe ™q ùa ɘùùdG ÈùùH™ùù¬ù »ù dG
,¥Qƒù¯ùdG Aƒù©ùHQCÕG ½Äùj ÈùùH™ùù¬ù »ù dG
.ÄjQG›ÇdÄ„dG ±Ä¯¡ŸH ³‘J
¥ƒ„¡V ÀCG ,QOƒ¡Ÿ»dG Š—cCG ƒ»c
ºÄN—dG ÀÄe›ˆ©j ‡HQƒ¬e ¿Çeƒ¡S
‡ùÁù„ùL ªùe ‡ùj™ù¡S Šƒù¡Vhƒù¯ù e Èùùa
IOƒùù ©ù ùˆù ù¡SG —ùù ¡Ÿb Äùù jQG›ùù Çù ùdÄùù „ù ùdG
.†QƒÁdG É™µ¡•©dG
ÀEƒù ùa ,Q—ùù ¡Ÿ»ùù dG ¢•¯ùù f …¡•Mh
Q—‘¾j ɘdGh ` †QƒÁdG É™µ¡•©dG
†™ùùg —ùùb ` ™ùùjOƒùùZGC ‡ùù¾ù j—ùù e ¿ùù e
146h ÉQƒùù ùf “îùù ù¡S Âùù ù JRÄùù ù ‘ù ù ùHh
ª²J ‡„bG™»¸d ‡£²f ¿e ‡¡TÄW™N
‡ùù¾ù j—ùùe ¿ùùe ¼ùù¸ù c 80 —ùù©ù ùH Åùù ¸ù ùY
ÀCG ’ùù ¡VhCG Q—ùù ù¡Ÿ»ùù ùdG .IQƒùù ù»ù ù ¡•dG
ÅùdGE OÄù©ùJ ''AÄùŽù¸ù dG'' G˜ùùg †ƒùù„ù ¡SCG

:‡Ç¾j—dG ÀhDÄ¡ždG IQGRh

!!‡¾`` ` `¡Ÿ`` ‘e ™`` ` `FG›`` ` ` ŽdG
ÀCG'' Š—ùcCG ƒùÁùÇù¸ùY «Äù¡VÄù»ùdG ¢V™ùY —ù¾ùY ‡ùÇù¾ù j—ùùdG ÀhDÄù ¡ždG IQGRh
¿Ç»W ¸dG —„Y ºƒbh ,''™Ç¡ž„ˆdG Šî»M ¿e ƒÇdƒM ‡¾¡Ÿ‘e ™FG›ŽdG
GQƒÇJ ·ƒ¾g ÀCG ''´h™¡ždG''`d ’j™¡ŸJ Èa IQGRÄdƒH ÈeîYEÕG Qƒ¡žˆ¡•»dG
¢•Fƒ¾µdG ÀCG §MÕh ,ȾjO ¢•Çdh Šƒc™‘ˆdG Øg AGQh ƒÇ¡SƒÇ¡S h ƒj™µa
îFƒ¯ˆeh ƒ¾€»£e ¿Ç»W G—Hh ,ºƒ»YCÕG Øg ¿e CG™„ˆJ ‡Ç‘Ç¡•»dG
¿j—dG —²a ¿e î©a ·ƒ¾g ÀCÕ ,¿¡Ÿ‘e É™FG›ŽdG ª»ˆŽ»dG'' ºÄ²dƒH
³¸Z —©H ÈJCƒJ Šƒc™‘ˆdG Øg ÀCG ™„ˆYGh ,''ÈYÄdG —²¯j ¼d ¾µdh
³Hƒ¡S ‰bh Èa ™FG›ŽdG Àh—¡Ÿ²j GÄfƒc ¿j˜dG ¿j™¡ž„»dG ½ƒeCG †GÄHCÕG
¼Ç¦¾J ÀÄùfƒùb ºîùN ¿ùe ‡ùÇù¯ù‘ù¡U ŠƒùÇù£ù¬ùJh ‡ùMƒùÇù¡•dG Aƒù£ùZ ‰‘ùJ
™„Y —©H ¿Y ¥ƒ¡ž¾ùdƒùH †ƒùÇù¬ùdGh ®G™ù¯ùdG GÄù¡VÄù©ùÇùd ‡ùÇù¾ùj—ùdG ™ùFƒù©ù¡ždG
G˜g …¡•f ƒe—¾Y ¶dP ¿e —©HCG ÅdEG ¿Ç»W Pƒˆ¡SCÕG …gPh ,''‰Çf™ˆfCÕG
‡Ç‘Ç¡•»dG ¿ÇH ª»ŽJ I—j—L ‡fƒjO ³¸”d ±—Áj É™µa QƒÇJ ÅdEG ¹»©dG
ƒÁ¾µd ,''‡Ç¸¡UCÕG ‡Ç‘Ç¡•»dG hCG ‡Ç²Ç²‘dG ‡jOÄÁÇdG ¢•Çd'' ‡jOÄÁÇdGh
.''½ÄÇdG ¿¡Ÿ‘e ª»ˆŽ»dG ÀCÕ'' ‡¡•Fƒj ŠÕhƒ‘e „¡•M

•—`` ` ` ×G

ø ½2006 é»aÄf 30 ¢•Ç»”dG ø

$

əǡŸf ™»Y ¢SÄ¡SƒŽdG ŠG™c˜e ''OƒÁŽdG …¸b Èa''

‡Ç¡•f™¯dG ŠG™Hƒ”»dG I—Fƒ¯d ''ƒÇŽdG'' ´G™ˆNÕ ‡j™FG›ŽdG ‡Ç¡•¾ŽdG ¹‘ˆ¾j ÈH™¬e
‡ùùÇù »ù gCG ·QOCG —ùù²ù ùa ,¹ùù »ù ù©ù ùdG Èùù a ÃAƒùù ¡SDhQ
G™¦f Âd ƒÁe—bCG ÀCG ¿µ»j ȈdG I—Yƒ¡•»dG
.''‡‘¸¡•»dG ŠƒYƒ»ŽdG ªe ÈJƒbî©d
Èa Âdƒ¡SQEG ‡Ç¡•f™¯dG ŠGQƒ„”ˆ¡SÕG ŠQ™bh
I—ùYƒù²ùdG ±Äù¯ù¡U ÅùdEG ‡ùùÇù JG™ùùHƒùù”ù e ‡ùù»ù Áù e
‡dÄ»»dG …jQ—ˆdG Šƒ»Ç”e ŒÇM ,Àƒˆ¡•fƒ¬aCƒH
¼Ç¦¾J Èa ¹ZÄJ ¼K ¿eh ,ÀOÕ ¿H ±™W ¿e
ÂùJG™ùc˜ùe Èùa ÂùJƒùùaG™ùùˆù YG …¡•M ,I—ùùYƒùù²ù dG
“ƒùŽùf i—ùùe ¶d˜ùùc °ùù¡žµùùj ƒùù»ù c .I™ùùÇù ‹ù »ù dG
‡„bG™eh ‡©Hƒˆe Èa ‡Ç¡•f™¯dG ŠGQƒ„”ˆ¡SÕG
ºƒ»¡T ºhO Èa ‡ÇHƒgQEÕG ŠƒYƒ»ŽdG ¥ƒ¡žf
ÂLh ŸY ,†™¬»dGh ™FG›ŽdG Èah ƒÇ²j™aEG
Èùah ,ŠƒùÇù¾ùÇù©ù¡•ˆùdG I™ùˆùa ºîùN ,¢UÄù¡Ÿ”ùdG
.Àƒ„dƒW ¼µM ‡¸M™e ºîN Àƒˆ¡•fƒ¬aCG
ÂfEG ¡•¯f ¿Y ºÄ²j ɘdG ''əǡŸf ™»Y''
‡Ç¡•f™¯ùdG ŠG™ùHƒù”ù»ù¸ùd kƒùLhO›ùe kîùÇù»ùY Àƒùc
kƒeÄŽg ‰bÄdG ¢•¯f Èa ¿¡žj ,‡Çfƒ£j™„dGh
ºƒb ȈdG ‡Çfƒ»dCÕG ŠGQƒ„”ˆ¡SÕG ŸY ƒ¡S™¡T
RƒùÁùŽùH ‡ùfQƒù²ùe ,''—ùÇù¸ùH'' RƒùÁùŽùc h—ù„ùJ ƒùÁùfCƒùH
RƒÁŽdG ÙǦfh È¡•f™¯dG †ƒgQEÕG ‡‘aƒµe
.15 ½CG Èfƒ£j™„dG
‰¾ùùc'' ™ùù”ù ¯ù H kîù Fƒùù b ,Âùù ˆù ùjGhQ ¹ùù ¡UGÄùù jh
…jQ—ùˆùdG ŠG™ùµù ¡•©ùùe ‰b™ùùˆù NGh kƒù ¡SÄùù¡SƒùùL
,Èù¡•f™ù¯ùdG †ƒùgQEÕG ‡ù‘ùaƒùµùe RƒùÁùL ’ùdƒù¡Ÿd
¹Ç»©c ¹»©dG ‰¸¡UGh ƒHhQhCG ÅdEG ÈJOÄY —©Hh
‰b™ˆNGh ¿ÇÇfƒ£j™ù„ùdGh ¿ùÇùÇù¡•f™ù¯ù¸ùd •hO›ùe
Èa ''É™¡Ÿ»dG I›»M ÄHCGh IOƒˆb ÄHCG É—Ž¡•e
ŠGQƒ„”ˆ¡Sîd ƒ¡SÄ¡SƒL ‰‘„¡UCG ŒÇM ,À—¾d
.À—¾d Èa ¿Ça™£ˆ»dG ‡»FCÕG ŸY ‡Çfƒ£j™„dG
‡ù»ù¡SO IOƒùe ‰¸ùµù¡T I™ùÇù‹ù»ù dG ŠG™ùùc˜ùù»ù dG
i—d †ƒgQEÕG ‡‘aƒµe I›ÁLCG ¹µd ‡„¡•¾dƒH
³Hƒ¡•dG I—MÄdG ¢•ÇFQ ƒÁ¾Y ºƒbh ,†™¬dG ºhO
¹ÇFƒµÇe ''BG È¡S'' ‡Çµj™eCÕG ŠGQƒ„”ˆ¡SÕG Èa
™Ç‹µH ´Ä¯Jh ƒÁYÄf ¿e I—j™a ƒÁfCƒH QhÄ¡T
‡ùj™ù¡•dG ŠGQƒù„ù”ùˆù¡SÕG ‰fƒùc ÈùˆùdG ™ùjQƒù²ùˆùdG
‡ÇHƒgQEÕG Šƒc™‘ˆdG ºÄM ƒg—©J ‡Çµj™eCÕG
.¼dƒ©dG Èa

¼¡Sƒ²¸H ‡¸Ç»L

†ƒˆµdG ±îZ

ÈùH™ù¬ù»ùdG ¢SÄù¡SƒùŽùdG °ù¡žµùjh .''Iƒù¬ù£ù dG'' `H
''ƒÇŽdG'' ‡Yƒ»Žd ¸jÄ»J ºÄM I™Ç£N ªFƒbh
ŠGľ¡S ºîN ™FG›ŽdG Èa ¤¡ž¾J ‰fƒc ȈdG
‡ùYƒù»ùL ÀCG °ùÇùch ,‡ù‘ù¸ù¡SCÕƒùH ŠƒùÇù¾ùÇù©ù¡•ˆùdG
¼ÇY›H ºƒ¡ŸJG ŸY ‰fƒc ™FG›ŽdG Èa ''ƒÇŽdG''
Àƒˆ¡•fƒ¬aCG Èa ÀOÕ ¿H ‡eƒ¡SCG I—Yƒ²dG ¼Ç¦¾J
Àƒùc ŒÇùM ,¹ù¡•ch™ùùH Èùùa Âùùˆù ²ù ¡T ºîùùN ¿ùùe
™FG›ŽdG ÅùdEG ŠG™ùŽù¯ùˆù»ùdGh ‡ù‘ù¸ù¡SCÕG ¹ù¡S™ùj
Àƒch ,‡ÇHƒgQEÕG ŠƒÇ¸»©ùdG ˜ùÇù¯ù¾ùˆùd †™ù¬ù»ùdGh
‡W™¡TCÕGh ³FƒùKÄùdG ¹ùc Åù¸ùY ½ƒù»ùˆùgƒùH ªù¸ù£ùj
.‡²¡ždG Èa ×j ŸY ™»J ȈdG
¿ùÇùHh Âù¾ùÇùH ‡ù¯ùÇù¾ùY ŠGOƒù¡že ªù²ùJ ÀCG ¹ùù„ù b
Èùa ''ƒùÇùŽùdG'' ¼ùÇù¦ù¾ùˆùd ¿ùùÇù j™ùùFG›ùùŽù dG IOƒùù²ù dG
ºGÄeCG Èa ‰©bh Šƒ¡SîˆNG …„¡•H ,¹¡•ch™H
ˆ²¡T Èa ‡€„”e ‡‘¸¡SCG ±ƒ¡žˆcGh ''ƒÇŽdG''
´ƒ²¡žfÕG ÅdEG ©aO ƒe Ägh ,ƒÁH ÂeCG ¼¸Y ÀhO
Åùù ¸ù ùY Âùù Jƒùù e—ùù N ¢V™ùù Yh ,''ƒùù Çù ù Žù ù dG'' ¿ùù ùY
¿ùY ƒù‹ù‘ùH ‡ùj™ù¡•dG ‡ùÇù¡•f™ù¯ùdG ŠGQƒù„ù”ùˆù¡SÕG
''ƒÇŽdG'' ™¡Uƒ¾Y ¿e ˆ¸Fƒ©dh ¡•¯¾d ‡jƒ»‘dG
ÂùfÄù²ùMîùj GÄù‘ù„ù¡UCGh ¼ùÁù©ùe °ù¸ùˆùNG ¿ùj˜ùùdG
əǡŸf ™»Y ºÄ²jh .ˆ¸FƒYh Äg ÂfhO—Ájh
…Mƒ¡U ''¹ÇL'' —Ç¡•dG ªe Èd Aƒ²d ºhCG Èa''
¢V™Y ŠG™Hƒ”»dG Èa ‡©¡SGÄdG ŠƒÇMî¡ŸdG
¿Y ¼Ád ™„”ˆ¡SCÕ ¶f™a °dCG 25 -¸„e ȸY
™Ç¡žˆ¡•j ÀCG ¹„b ‡ÇHƒgQEÕG ŠƒYƒ»ŽdG ¥ƒ¡žf

¹ZÄJ ¢SÄ¡SƒL I™cGP ,OƒÁŽdG …¸b Èa''
¢SÄ¡SƒL ŠG™c˜»d ÀGľY Äg ''I—Yƒ²dG Èa
‡j™FG›ŽdG ‡Ç¡•¾ŽdG ¹‘ˆfG ,±™£ˆe ÈH™¬e
™LƒÁe ÂfCGh ,''əǡŸf ™»Y'' »¡SG ÀCG ÅYOGh
•Lƒ¯e ¹µù¡žH Š™ùÁùX ŠG™ùc˜ù»ùdG ,É™ùFG›ùL
¢SÄ¡SƒŽdG ÀCG ¿e ¼Z™dƒH ,ƒ¡•f™¯H ½ƒjCÕG Øg
,¡•¯¾d ƒÁH §¯ˆ‘Çd ŠG™c˜»dG …ˆc ÈH™¬»dG
ŠGQƒ„”ˆ¡SÕG ¿e ½ƒ²ˆfÕG Èa ˆ„ZQ ÀCG ™ÇZ
¿e ÂJƒÇ‘H ™WƒN ȈdG ‡Çfƒ£j™„dGh ‡Ç¡•f™¯dG
ÅdEG Âùˆù©ùaO ¹ùÇù»ùŽùdƒùH Âùd ±™ùˆù©ùJ ¼ùdh ƒùÁù¸ùLCG
,½ƒùù ©ù ùdG ÉCG™ùù ¸ù ùd ŠG™ùù c˜ùù ù»ù ù dG Øùù ùg •G™ùù ùNEG
³Fƒ²‘H ƒÁÇa Èa ±™ˆ©j ÈH™¬»dG ¢SÄ¡SƒŽdG
‡Yƒ»ŽdG ¥ƒ¡ž¾H ‡bîY ƒÁd I™Ç£N ‡j™¡S
•QƒNh ¹ùNGO ''ƒùÇùŽùdG'' ‡ù‘ù¸ù¡•»ùdG ‡ùÇùeîù¡SEÕG
°¡žµjh ,I—Yƒ²dG ¼Ç¦¾ˆH ƒÁˆbîYh ™FG›ŽdG
ŠGQƒù„ù”ùˆù¡SÕG Âùˆù²ù²ùM ɘùdG “ƒùŽù ¾ù dG i—ùùe
Èùa ŠƒùÇù¾ùÇù©ù¡•ˆùdG ŠGÄù¾ù¡S ºîùN ‡ùÇù ¡•f™ùù¯ù dG
‡ÇHƒgQEÕG ŠƒYƒ»ŽdG ¥ƒ¡žf ŸY ¢•¡•ŽˆdG
™ùFG›ùŽùdG Èùa ƒù»ùÇù¡SÕh ƒùÇù²ùj™ùaEG ºƒùù»ù ¡T Èùùa
.†™¬»dGh
¢TƒY ÂfCƒH ÈùH™ù¬ù»ùdG ¢SÄù¡SƒùŽùdG ±™ùˆù©ùjh
,¡•¯f ‡jƒ»‘d ƒµÇŽ¸H Èa É™FG›L •Lîc
‡Çfƒ£j™„dGh ‡Çfƒ»dCÕG ŠGQƒ„”ˆ¡SÕG ªe ¹»Yh
É™FG›L ™LƒÁe ÂfCG ¢Sƒ¡SCG ŸY ‡Ç¡•f™¯dGh
,əǡŸf ™»Y Äg Qƒ©ˆ¡•e ¼¡SG ‰‘J ƒHhQhCƒH
ÈùHƒùgQEÕG ¼ùùÇù ¦ù ¾ù ˆù dG «™ùù¯ù H ·ƒùù¾ù g ³ùù‘ù ˆù dG
''‡‘¸¡•»dG ‡Çùeîù¡SEÕG ‡ùYƒù»ùŽùdG'' É™ùFG›ùŽùdG
Aƒù»ùYR ªùe ¤ù¡ž¾ùj Èù²ùHh ,''ƒùÇùŽùdG'' Iƒù»ù¡•»ùdG
¿jQƒ¯dG ¼Á¾eh ¹¡•ch™H Èa ''ƒÇŽdG'' ¼Ç¦¾J
Åù¸ùY ƒùµùÇùŽù¸ùH ÅùdEG ™ùFG›ùŽùdG ¿ùe ¿ùÇùÇù¯ù¾ù»ùdGh
‡Çù¸ùFƒù©ùdG Âùˆù²ù¡T ºÄl ùMh ,É™ùFG›ùL ÂùfCG ¢Sƒù¡SCG
‡‘¸ù¡SCÕG ¿ùj›ù”ùJh ªùjRÄùˆùd ›ùc™ùe ÅùdEG ·ƒù¾ùg
ŠGQÄù¡ž¾ù»ù dG ªùùjRÄùùJh •ùù¡•fh ŠG™ùùŽù ¯ù ˆù »ù dGh
ÈùˆùdG ''ƒùÇùŽùdG ¼ùÇù¦ù¾ùJ'' `d ‡ù©ùHƒùùˆù dG ‡ùùÇù FƒùùY—ùùdG
¼ÁÇ»¡•J ¿e —¡V OƒÁŽdGh °¾©dG ŸY ¢V™‘J

‡¡TOQ—dG ±™Zh ‰Çf™ˆfCÕG ªbGÄe ÅdEG ÀhCƒŽ¸j Àh™¡ž„»dG

ÉÄ`` ` ` ` ¬` `¸dG ›`` ` ` Lƒ`` ` ‘dG Rhƒ`` ` ` ` ` `Žˆd ¿j™`` ` Ç‘„ÇJ Èa †™`` ` `Y Àƒ`` ` ` `„gQ
ÀCG ‡ùù ùÇù ù ¡ ²ùù ùdG Øùù ù g Èùù ù a ‰aîùù ù dG ¿ùù ù µù ù ùd
³Wƒ¾»dG °¸ˆ”e ¿e ‡„¸W ¼g ''¿Ça—Áˆ¡•»dG''
¤¡Sh ,™Ž‘dG ‡Ç¾K ¿e ‡¡UƒN ,‡j—»dG ¿e
ƒÇeÄj ÀhOO™ˆj ¼Á©Ç»Lh ,‡jQƒ»©dG ,‡¾j—»dG
Èa Œ‘„dƒH ÀÄeIJjh ‰Çf™ˆfCÕG Ègƒ²e ŸY
¢Ÿ¡Ÿ”ùùˆù H ‡ùù¸ù ¡U ŠGP ‡ùù¡UƒùùN ,ªùùbGÄùù e I—ùù Y
ªùùbGÄùù»ù dGh ‡ùùÇù ¡Vƒùùj™ùùdG Qƒùù„ù NÕC Gh ¼ùù Áù ùˆù ù¡SGQO
ƒù„ùdƒùùW 21 ¿ùùe ™ùù‹ù cGC ƒùù¾ù Çù ¡ŸMCGh ,‡ùùÇù eîùù¡SEÕG
ºîN ŠÕƒ¡ŸJEÕG ¿e «Ä¾dG G˜g GIJ¸J ƒÇ©eƒL
¿j˜dG ‡j—»dG ‡„¸W ¤¡Sh ¿ÇYÄ„¡SCG ½GO Œ‘H
ÀCG ¼ZQ ,¶dP —ÇcCƒJ Èa ƒL™M Gh—Žj ¼d
Åù¸ùY ÀhOO™ùˆùj ¿ùj˜ùdG †ƒù„ù¡ždG ¿ùùe ŠG™ùù¡ž©ùùdG
¹ùFƒù¡S™ùdG'' ¼ùÁùÇù²ù¸ùJ Gh—ùùcGC ‰Çùùf™ùùˆù fÕC G ªùùbGÄùùe
¼gh ƒÁǸY GhO™j ÀCG ÀhO —j™„dG ¼K ,''‡””¯»dG
™„cCG ¹µ¡žH Ÿa—dG ¿ÇYh I—Ǹ„dGh ‡»¡Uƒ©dG ¿e
‡¡TOQ—dƒH ÀÄeIJj ¿j˜dG †ƒ„¡ždG ¿e ¼Á„¸ZCG
A›L ¿Y Àį¡žµj ¿j˜dG ''Šƒ¡ždG'' ‡Çfh™ˆµdEÕG
‡j™Ç¡ž„ˆdG ‡»¦¾»dG ¸¬ˆ¡•J ƒe Ägh ¼ÁJƒÇM ¿e
.ƒÁJƒe—N ¢V™©d
—LGĈdG IQh™¡V ¿Y •—‘J ÉRÄcQƒ¡S
‡j—»dG Èa È‘Ç¡•»dG
ÀĵJ ȈdG †ƒ„¡SCÕG Èa ''´h™¡ždG'' ‰‹‘Hh
™ù²ùaGC —ù©ùJ ÈùˆùdG ‡ùj—ù»ùdG Åùù¸ù Y ›ùùÇù c™ùùˆù dG AGQh
¿ùe ‡ù¸ù¡•¸ù¡S Š—ùùÁù ¡T ƒùù»ù c ,™ùùFG›ùùŽù dG ŠƒùùjÕh
ƒÇù¾ùeGC GQÄùg—ùJh ƒùMh›ùfh ‡ùÇùYƒù»ùŽùdG QRƒùŽù»ùdG
Àh—cDÄj ¿Ç¦Mîe ¿µd ,°¾©dG ŠGľ¡S ºîN
ªùÇù¡SÄùˆùd ÈùYƒù¡•»ùH ™ùÇù¡Ÿ¾ùˆùdG Šîù»ùM ‡ùbîùùY
ÅdEG GOƒ¾ˆ¡SEG ‡jÕÄdG Øg Èa È‘Ç¡•»dG —LGĈdG
ÕÄùµùÇùf ,Èù¡•f™ù¯ù dG ‡ùùÇù ¸ù NG—ùùdG ™ùùjRh ’ùùj™ùù¡ŸJ
ÅdEG I™ÇNCÕG ÂJQƒjR Èa ,—cCG ɘdG ÉRÄcQƒ¡S
—ùLGÄùˆù dG ÀCG'' Åùù¸ù Y ‡ùùj—ùù»ù dƒùùH ¿ùùj™ùù‘ù „ù J ™ùùjO
,''‡j—»dƒH ÉQh™¡V Èfƒ¡•fEG ¢V™¬d È‘Ç¡•»dG
¸ˆù‘ùJ ɘùdG Èù”ùjQƒùˆùdG •QEîùd ™ù¦ù¾ùdƒùH ¶dPh
ÈùÇù‘ù Çù ¡•e ¢SÄùù¯ù f Èùùa ¢•¸ùùWÕC G ‡ùùÇù FGQ—ùùJƒùùc
Àƒ„g™dG ½ƒÁe ÀCƒH ºÄ²dG ·QG—J ¾µd ,™FG›ŽdG
Õ ‡ùÇù»ù¸ù¡S I™ùÇù ¡•e ‰fƒùùc ¿ùùj™ùù‘ù „ù ˆù d ¢ Çùù„ù dG
½ƒÁe ÀCG ÅdEG ™Ç¡TCG ÀCG G—L ¼Áeh'' ‡j™Ç¡ž„J
,‡j™Ç¡ž„J Õ ‡Çfƒ¡•fEG ‰fƒc ¿j™‘„J ™jO Àƒ„gQ
I™e ™cPCGh ,G—MGh ƒHQ ÀÄ»¸©J ƒ»c —„©f ƒ¾fCÕ
Àƒùµù»ùH ‰¡•Çùd ¢•¸ùWÕC G ‡ùÇù FGQ—ùùJƒùùc ÀCG i™ùùNGC
.''əǡž„J

,ÈùdÕB G ½îùYÕE G ºƒùŽùe Èùa ‡ùÇùfƒùŽù e Šƒùùe—ùùN
¿e ‡¸»L ¶¸»j ÂfCG ‡dƒ¡S™dG Q™‘e ÈY—jh
G˜g Èa ¼ùÁùJ—ùYƒù¡•»ùd ªùLG™ù»ùdGh ŠƒùÇù£ù©ù»ùdG
³j™W ¿Y ƒfƒŽe ƒÁH ¼ÁJOƒaEG ¿µ»j ÀG—Ç»dG
¼ùÁù¾ùjhƒù¾ù©ùH ¼ùgOƒù¯ùjGE ÕEG ¼ùÁùÇù¸ùY ƒùùeh —ùùj™ùù„ù dG
—ù„ùY ,—ùÇùdh ,—ù»ù‘ùe Âù¸ù©ùa ƒùeÄùgh ‡ùÇù¡Ÿ”ù¡ždG
GhCƒLƒ¯J ¿j˜dG ¿j™NBG ‡„¸W I™¡žYh ,QOƒ²dG
¼ùŽù‘ù dG ¿ùùe Oh™ùù£ù H ªùùÇù Hƒùù¡SCG —ùù©ù H ƒùù©ù Çù »ù L
‡Ç¡•f™¯dG Šƒ¬¸dƒH I™Ç¬¡U ƒ„ˆc ¹»‘J ¤¡SĈ»dG
''´h™ù¡ždG'' ‰²ù¸ùJ ,‡ùÇùfƒùù„ù ¡SEÕGh ‡ùùj›ùùÇù ¸ù Žù fÕE Gh
Œ‘ù„ùdG''h ™ùÇù¡Ÿ¾ùˆùdG ÅùdGE ÄùY—ùùJ ƒùùÁù ¾ù e ‡ùù”ù ¡•f
Äg ¹¡S™»dGh ,''³ùdƒù”ùdG ‡ù²ùÇù²ùM Èùa ¿ù©ù»ùˆùdGh
‡Ç¾jO ‡»¦¾eh ‡¡•Ç¾c ™„©J ȈdG ''Qƒµfƒ¡žjEG''
ƒÁ¾ÇH ¿e ‡dhO 100 Èa ¤¡ž¾J ‡jQƒŽJ ™ÇZ
ƒÇ¾Çùe Èùa Èù¡•ÇùF™ùdG ƒùg™ù²ùeh ‡ùÇù²ùj™ùaGE ÀG—ù¸ùH
±™¦dG ŸY ÀhOh ,‡Ç¾ÇJîdG ƒµj™eCƒH ¢•ÇdÄH
Šƒeĸ©»dG ƒ¾g'' IQƒ„Yh ‡¡•Ç¾µdG ¼¡SEG É—j™„dG
Èùa Àh—ùcÄD ùj AÕDÄùg ¿ùµùd ,''ƒùÁù¾ùY Œ‘ù„ùJ Èùùˆù dG
Œ‘„dG O—¡ŸHGÄfƒc ¼ÁfCG ‡¸¡Ÿ¯¾e Šƒ‘j™¡ŸJ
.ÈdBÕG ½îYEÕƒH ³¸©ˆJ Šƒeĸ©e ¿Y
•Qƒ”dG ÅdEG I™ŽÁ¸d ŠGAG™ZEG
''¸dG ±ƒ¡žˆcEÕ''
‡ù»ù¦ù¾ù»ùdG ¿ùY ŠƒùfƒùÇù„ùH …ˆùµùdG ´ƒùùaQEG ¼ùùJh
‡¸»L ªe ƒÁÇdEG ½ƒ»¡ fEÕG ¢•Çjƒ²eh ƒÁJƒWƒ¡žfh
¿µ»j ȈdG Šƒ€ÇÁdGh ¢Uƒ”¡TCÕG ¿jhƒ¾Y ¿e
¹¯µˆdG ªe •Qƒ”dG Èa ƒÁH ºƒ¡ŸJEÕG Ⱦ©»¸d
‡ùÇùµùj™ùeÕC G I—ù‘ùˆù»ùdG ŠƒùjÕÄùdƒùH ¼ùÁùH ¹ùeƒùµù dG
‡jOÄ©¡•dG ‡ÇùH™ù©ùdG ‡ùµù¸ù»ù»ùdGh ‰jÄùµùdGh G—ù¾ùch
-fÄgh ¿Ç¡ŸdG Aƒ¾‹ˆ¡SEƒH ƒÇ¡SBG ºhOh ¶Ç¡•µ»dGh
.ƒÇù»ù¡SEG ƒùÁùÇùdGE ™ù¡žJ ¼ùd ‡ùÇù²ùj™ùaGE ÀG—ù¸ùHh -ùfÄùc
—©H I™¡Tƒ„e ‡Ç¡ ²dƒH ¹¯µˆdƒH ‡»¦¾»dG —Á©ˆJh
ƒ¾¸Ž¡Sh ,Šƒeĸ©»dG IQƒ»ˆ¡SEG Ⱦ©»dG ºƒ¡SQEG
¿j˜dG ¿Ç¬dƒ„dG ¢Uƒ”¡TCîd “Ĉ¯e ¢V™©dG ÀCG
îHƒ²e ÀÄ©a—jh ƒeƒY 18 ¼gQƒ»YCG RhƒŽˆJ
3700 ºOƒ©j ƒe ƒÇµj™eCG GQÕhO 50`H Q—²j ƒjOƒe
.''ƒjQh™¡V'' ¢•Çd ¾µd ,É™FG›L Qƒ¾jO
''´h™¡ždG'' ¼Áˆ²ˆdEG ¿j˜dG ÀÄǾ©»dG Àƒc GPEGh
Ȳ¸J ¼ZQ ‡Ç¡ ²dG ‡©Hƒˆe ½—Y ŸY Gh—cCG —b
°¾j ¼d ¼Á¡ ©H ÀCG ÕEG ,GO—Že ¹Fƒ¡SQ ¼Á¡ ©H
•Qƒù”ù dG ÅùùdGE I™ùùŽù Áù dG ‡ùù¡U™ùù¯ù dG ''ºîùù¬ù ˆù ¡SEG''
½—ùù²ù J Èùùˆù dG ‡ùù»ù ¦ù ¾ù »ù dG Åùù¸ù Y ''ºƒùùÇù ˆù ùMÕE G''h
.ºƒŽ»dG G˜g Èa ŠîÇÁ¡•J

@@e
@@e
@@e
@@e
@?
@@e
@L
@@e
@1
@@e
3@L?
@@e
N@1?
@@e
?@@L
@@e
?3@1
@@e
?N@@
@@e
)X
@@L?
@@e
3)X?
3@1?
@@e
V')X
N@@L
@@e
?N@1
?@@1
@@e
3@L?
?3@@L?hf?J@@e
N@)X
?N@@1?hf?7@@e
?3@)X?
@@@Lhf?@@@L?
?V'@1?
3@@1hf?@@@1?
N@@L
N@@@L?he?@@@@?
?3@)X?
?@@@1?he?@@@@?
?N@@)X
?3@@@Lhe?@@@@?
3@@)X?
?N@@@1he?@@@@?
V'@@1?
@@@@he?@@@@?
?@6X
?N@@@L
3@@@L?h?@@@@?
?3@)X?
3@@)X?
N@@@1?h?@@@@?
?V'@)X
N@@@)X
?@@@@Lh?@@@@?
V'@)X?
?3@@@1
?3@@@1h?@@@@?
?V'@)X
?V'@@@L?hf?N@@@@L?g?@@@@?
V'@)X?
N@@@)X
3@@@1?g?@@@@?
?V'@)K
?3@@@)X?hfN@@@@Lg?@@@@?
V'@@6X
?N@@@@1?hf?@@@@1gJ@@@@?
?V'@@)X?
3@@@@Lhf?3@@@@L?f7@@@@?
V'@@)X
V'@@@)X?he?N@@@@1?f@@@@@?
?V'@@)X?
?N@@@@)Xhf@@@@@Lf@@@@@?
V'@@)X
3@@@@1hf3@@@@1f@@@@@?
?V'@@)K?
N@@@@@L?heN@@@@@f@@@@@?
N@@@@6X?
?3@@@@)Xhe?@@@@@L?e@@@@@?
?3@@@@)X
?N@@@@@)X?h?3@@@@)Ke@@@@@?
?V4@@@@)
@@@@@@)?h?V4@@@@@@@@@@@@?
?'@@@@6X
?@@@@@6XgO2@@@@@@@@@@@@@@@?
?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
V'@@@@)K
3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@6K?
?V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@6K
V'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I'@@6K
?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V4@@@6K
V'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@6K?
V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I'@@@@@6K
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
V4@@@@@@6K
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@6K?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I'@@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?'6K
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V4@@@@6K?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@6K
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@6K?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@6K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@6K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

†.‡¸Fƒf / Èfƒ»Ç¸¡S.½

‡©¸£e QOƒ¡Ÿe ¿e ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' ‰»¸Y
¿ùÇùÇù¾ùÇù£ù¡•¸ù¯ùdG †™ù©ùdG Àƒù„ùg™ùdG ¿ùe G—ùùah ÀCG
¹»©dG I™¡Tƒ„ù»ùd ¿ùj™ùÇù‘ù„ùÇùˆùH ƒù„ùj™ùb ÀÄù¸ù‘ùÇù¡S
¿Ç»Fƒ²dG ¿e IÄ£N Èa ƒÁˆ¡•Ç¾µH əǡž„ˆdG
¿ÇH ‡jĬ¸dG IÄÁdG ™¡•µd ™FG›ŽdƒH ™Ç¡Ÿ¾ˆdG ŸY
™„cCG ‰fƒc ȈùdGh ¼ùÁùˆù»ùÁùe ¤ùÇù‘ùeh Àƒù„ùg™ùdG
GÄdhG—J ¿j˜dG ¿ÇÇHQhCÕG Àƒ„g™dG ÂLGÄj ³FƒY
¼Á„»dG ™eCÕG ÀCG ™ÇZ .‡j—»dƒH ‡¾„g™dG …¡Uƒ¾e
¶€dhCÕ ³ÇbO Aƒ¡ŸMEG †ƒÇZ Äg ‡dCƒ¡•»dG Èa
,‡j—»dƒH ¿j™¡Ÿ¾»dG Šƒ£dƒ¬e ¼ÁˆdƒW ¿j˜dG
Àƒ»ˆµdG ÈW ¼ÁJƒjÄgh ¼gOG—YCG Ų„J ¿j˜dGh
.ȸ‘»dG ª»ˆŽ»dG ¿e ¹©a IOQ ÉCG ¿e ƒaÄN
¿ùùe ƒùùa—ùùg ‰dGRÕh ‡ùùj—ùù»ù dG ‡ùùjÕh ‰fƒùù ch
ÈùˆùdG ™ù²ù¯ùdG QDÄùH ¿ùe IQDÄù„ùc ™ùÇù¡Ÿ¾ùˆùdG ±G—ùùgGC
‡ùfƒùYÕE G Šƒùùe—ùù”ù H Àh™ùù¡ž„ùù»ù dG ƒùùÁù a—ùùÁù ˆù ¡•j
‰„ù©ùd —ùbh ,‡ùÇù‘ù¡ŸdG ‡ùfƒùYÕE Gh ‡ùÇù Yƒùù»ù ˆù LÕG
ÈùH™ùZ ¿ùj™ùÇù‘ù„ùÇùˆùH ‡ù©ùbGÄùdG ¢•¸ùWÕC G ‡ù¡•Çù¾ù c
‡Ç¸»©dG Èa ƒjQÄ‘e GQhO ½ÄÇdG ÅdGh ‡j—»dG
™FG›ŽdGh ƒeÄ»Y ÈH™©dG †™¬»dƒH ‡j™Ç¡Ÿ¾ˆdG
¹¡UGĈdG I—²Y ÀCG ™ÇZ ,¢UÄ¡Ÿ”dG ÂLh ŸY
•GÄùùaÕC G ¥ƒùù¡žf ›ùùÇù »ù J ‰fƒùùc Èùù ˆù ùdG ÉÄùù ¬ù ù¸ù ùdG
•Fƒˆf ¹©L ¿j™Ç‘„ÇJ ÅdEG I—aÄ»dG ‡j™Ç¡ž„ˆdG
.IOh—‘e ƒÁ¸»Y
•QƒùN É™ùÇù¡Ÿ¾ùˆùdG ¥ƒù¡ž¾ùùdG —ùùÇù ©ù ¡U Åùù¸ù Yh
Gh—»ˆYG ¿j™¡ž„»dG ÀG ¿Ç„J ‡Ç»¡S™dG ‡¡•Ç¾µdG
˜¾e ™FG›ŽdG Èa ¼ÁWƒ¡žf Èa I—j—L ‡£N
™Ç¬ùd ‡ùÇù¾ùj—ùdG ™ùFƒù©ù¡ždG ¼ùÇù¦ù¾ùJ ÀÄùfƒùb Qh—ù¡U
‰Çf™ˆfCÕG ªbGÄe ÅdEG AÄŽ¸dƒH ¶dPh ,¿Ç»¸¡•»dG
ÀhO Èfh™ˆµdEÕG —j™„dG ™„Y ¹Fƒ¡SQ ºƒ¡SQEGh
ŸY ‡dƒ¡S™dG ¢Ÿ¾Jh ,¢Ÿ”¡ždƒH ‡²Hƒ¡S ‡a™©e
ºÄù¡Ÿ‘ùdG Èùa ƒù¡Sƒù¡SCG ¹ù‹ù»ùˆùJ Šƒùe—ùN ¢V™ùY
ºƒŽ»H ‡¸¡U ŸY ŠƒfƒYEGh Šƒeĸ©e ŸY
ƒ²MÕ ÂÇdEG ¹¡S™»dG °¡žˆµj ÀCG ¹„b ,‰Çf™ˆfCÕG
‡¸»L ¹Hƒ²e ,ˆfƒjO ¿Y ''IO™dG''`H ÂǸY ƒ¡V™Y
‰eƒb ȈdG Šƒj™‘ˆdG ‰¸¡UÄJh ,ŠGAG™ZEÕG ¿e
ÀCG ¿ÇǾ©»H ºƒ¡ŸJEÕG ºîN ¿e ''´h™¡ždG'' ƒÁH
‡¡UƒN ,‡„¸£dG ¼g ¿Ça—Áˆ¡•»dG ¿e O—Y ™„cCG
.‡j—»dG ‡jÕÄH
‡ùj—ù»ùdG ‡ùjÕh ¿ùe ÀÄùÇù©ù eƒùùL ‡ùù„ù ¸ù W Àƒùùch
‡Çfh™ˆµdEG ¹Fƒ¡SQ GIJ¸J —b ''´h™¡ždG'' ¼Áˆ²ˆdEG
¼ÁǸY ƒÁÇa ¢V™©j ºÄÁŽe ¢Ÿ”¡T ±™W ¿e

$

•—`` ` ` ×G

ø 1855 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 09 `d ³aGÄÙG

ø ½2006 é»aÄf 30 ¢•Ç»”dG ø

04

hRh ɛLjH I™FGO ¢•ÇFQ iĵ¡T ™KEG

$ `d °¡žµj ÈeÄ»©dG °ÇXĸd ‡eƒ©dG ‡j™j—»dƒH ‡ÇfÄfƒ²dG ÀhDÄ¡ždG ™j—e

‡c™M ¿e ¿ÇHh—`` ` ¾e 3 ±ƒ`` ` `²jEG
ƒµj™`` `„Y ¼`Á¾ÇH ¿e ¢Th™`` ` ©dG

ŠGhî`©dG ½ƒ`¦fh É—Yƒ`` `²dG ™`LCÕG ¢Ÿ”`J I—`j—`L ŠGAG™LEG

°ÇbÄJ ™„N ™¡žˆfG —bh ,¹Fƒ„²dG
±™W ¿e ¢•eCG ¢Th™©dG ÈHh—¾e
¿ùùÇù ùH ‡ùù Y™ùù ¡•H ¿ùù eCÕG ™ùù ¡Uƒùù ¾ù ùY
¿Ç¯Wƒ©ˆ»dG ‡¡UƒùNh ¿ùÇù¾ùWGÄù»ùdG
¿e ŠG™¡ž©dG ª»ŽJ ŒÇM ,¼Á©e
¿e —j—©dG ÈHh—¾eh ¿Ç¾WGÄ»dG
™²e ½ƒeCG ‡Çù¸ù‘ù»ùdG ŠƒùÇù²ùÇù¡•¾ùˆùdG
¢•eCG ½Äùj ‡ùù¸ù Çù W ÈùùFÕÄùùdG ¿ùùeCÕG
´îùù WEG IQh™ùù ¡ H ¿ùù ùÇù ù „ù ù dƒùù ù£ù ù e
,ƒÇFƒ¡ b ¼Áˆ©Hƒˆe ÀhO ¼ÁMG™¡S
ª»Žˆ¸d ‡¡UƒN ‡Áµf Å£YCG ƒeh
†h—¾ù»ùd •ùLƒù¯ù»ùdG QÄù¡ ‘ùdG Äùg
Èù¸ùY'' —ùÇù¡•dG ™ù¡Ÿ²ùdG ‡ùÇù ²ù Çù ¡•¾ùùJ
ÉOƒ©»dG “ƒ¾ŽdG ¹‹»j Ägh ''ÈH™Z
Cî»ùdG ½ƒùeCG O—ùg ɘùdGh ƒùµùj™ù„ù©ùd
‡ÇdƒµjOG™ùdG ´™ù£ùdG ÅùdEG AÄùŽù¸ùdƒùH
ƒ²„¡•e ¢Th™©dG ƒÁˆŽÁˆfG ȈdGh
“G™ùù ù ù¡S ´îùù ù ùWEG ¼ùù ù ùˆù ù ù ùj ¼ùù ù ù d ÀEG
Âù¯ùbÄùe O—q ùL ƒù»ùc ,¿ùÇù aÄùùbÄùù»ù dG
·Q—ùù dG ºƒùù LQ IOÄùù ©ù ùd ¢ aG™ùù ùdG
¿eh ,¹Fƒ„²dG ŠƒjÕh ÅdEG ȾWÄdG
ŠƒùùÇù ²ù Çù ¡•¾ùùJ ŠQ—ùù¡UCG ƒùùÁù ˆù ùÁù ùL
‡ùùjÕh ™ùùFGhOh Šƒùùj—ùù ¸ù ùH ¢Th™ùù Y
ÂÇa ŠO—f ƒfƒÇH ¢•eCG hRh É›ÇJ
.•î‹dG ¿ÇHh—¾»dG °ÇbĈH
ÅdEG ‡aƒ¡VEÕƒHh ,i™NCG ‡ÁL ¿e
ȾWÄdG ·Q—dG ™²e ¼j—ÁJ ‡KOƒM
±™ùùW ¿ùùe ,Qh—ùù eCG ¼ùù Nƒùù Çù ù¡SEƒù ùH
¢Th™ù©ùdG ¿ùe ¢ j™ù‘ùˆùH †ƒù„ù ¡ždG
,·Q—ùdG ºƒùLQ IOÄù©ùd ¿ùÇù¡ aG™ùùdG
·Q—ùùdG ´™ùùa ¿ùùe —ùù j—ùù ©ù ùdG ÀEƒù ùa
ÅùùdEG ƒùùÇù eÄùùj ¢V™q ù ©ù ˆù J Èùù¾ù ùWÄùù dG
¿ùÇùHh—ù¾ù»ùdG ±™ùW ¿ùe RG›ù¯ùˆù ¡SG
¿ùÇùHh—ù¾ù»ùdG ¢ ©ùH ½ƒùÇùb ƒùg™ùNBGh
Aƒ¾KCG ·Q—dG ™¡Uƒ¾Y ‡fƒgEGh ¼ˆ¡žH
‡ùÇùYîù£ùˆù ¡SEG ‡ùùjQh—ùùH ¼ùùÁù eƒùùÇù b
.hRh É›ÇJ ‡¾j—e «QGÄ¡žH

¢S™b ƒÇfÄ¡U
™¡Uƒ¾Y ,¢•eCG ‡‘Ç„¡U ‰¯bhCG
‡ùùW™ùù¡ž¸ùùd ‡ùù¸ù ²ù ¾ù ˆù »ù dG ‡ùù b™ùù ¯ù ùdG
ÈùHh—ù¾ùe hRh É›ùÇùˆùH ‡ùùÇù Fƒùù¡ ²ùùdG
³Wƒ¾dG ¼Á¾ÇH ¿eh ¢Th™©dG ‡c™M
—Ç©ù¸ùH Qhƒù‘ù»ùdG —ùaÄù¸ùd Èù»ù¡S™ùdG
™ù¡Uƒù¾ùY Âùˆù¯ùbhCG ɘùdGh ƒùµùj™ù„ù Y
¢Th™ù©ùdG ‡ùùehG—ùùe ™ùù²ù »ù H ¿ùùeCÕG
‡¾j—»H ÈfÄŽÇd È‘H I—LGĈ»dG
™²e ÅdEG ÃOƒÇˆbG ¼Jh hRh É›ÇJ
Aƒ¾H ¯ÇbÄJ AƒLh ÈFÕÄdG ¿eCÕG
I™FGO ¢•ÇFQ ƒÁe—b iĵ¡T ŸY
¢•¸ùù Žù ù»ù ùdG ¢•Çùù FQh hRh É›ùù ùÇù ù J
ÂùeG—ùbEG …„ù¡•H É—ù¸ù„ùdG Èùù„ù ©ù ¡ždG
¼j—ÁJ ŸY †ƒ„¡ždG ¢ j™‘J ŸY
‡ùù¡Ÿùù¡q Ÿ”ùù»ù dG Šƒùùjƒùù¾ù „ù ùdG i—ùù MEG
ȾWÄùdG ·Q—ùdG ‡ùb™ùa ºƒù„ù²ùˆù¡SÕ
¼ùùNƒùùÇù ¡SEG'' Åùù»ù ¡•»ùùdG Àƒùùµù »ù dƒùù H
,Åùù¡•ÇùùY OGh Èùù MGÄùù ¡ H ''Qh—ùù eG
ºîùN †ƒù„ù¡ždG AÕDÄù g ½ƒùùb ŒÇùùM
ºƒùù»ù ©ù dG ªùù¾ù »ù H «Äùù„ù ¡SCÕG ‡ùùjG—ùùH
¿e «h™¡ž»dƒH °¸µ»dG ºhƒ²»dGh
¼gQG™¡UEG ½ƒeCGh Âdƒ¬¡TCG QG™»ˆ¡SG
,‡ùÇù¸ùc ‡ùjƒù¾ù„ùdG ¼ùÇù£ù ‘ù ˆù H GÄùùeƒùùb
,ƒµj™„Y °ùÇùbÄùJ ÅùdEG ‡ùaƒù¡VEÕƒùHh
‡Ç²Ç¡•¾J †h—¾e °ÇbÄJ q¼J —²a
QÄ»Y'' ÄY—»dG —¡TGQ É›ÇJ ‡j—¸H
‡ù¾ùŽù¸ùdƒùH Äù¡ Y Âùˆù ¯ù ¡ŸH ''—ùù»ù MCG
ÅM™L Šƒ¯¸»H ‡¯¸µ»dG ‡ÇFÕÄdG
¯ÇbÄJ q¼J —ùbh ¹ùFƒù„ù²ùdG ‡ù²ù£ù¾ùe
‰¯bhCG ƒ»c ,hRh É›ÇJ ‡jÕh ™²»H
¢•eCG ªù¸ù²ù e I™ùùFGO ¿ùùeCG ’ùùdƒùù¡Ÿe
ÄùY—ù»ùdG ,ªù¸ù ²ù e ¢T™ùùY †h—ùù¾ù e
ƒù¡ jCG Äùgh ''‡ùùWG™ùùZÄùùj Oƒùù¾ù »ù M''
ªÇH™dG •G—MCG ÅM™L ¿e ™„ˆ©j
‡ù²ù£ù¾ùe ƒùÁùˆù a™ùùY Èùùˆù dG OÄùù¡SCÕG

—`` ` ` Ç` `©J Ⱦ`` ` `WÄdG ·Q—`` ` ` `dG IOÄ`` ` ` ` `Y
¹`` ` ` `Fƒ`` ` ` „²dG ''‡`` ` ` ` eRCG'' °`` `¸e ’ˆ`` a
¼ùùŽù M Èùùa G™ùùÇù ù£ù ùN ƒùù Çù ùeƒùù ¾ù ùJ
G˜ùch ,ƒùq»ùch ƒùYÄùf ,‡ùÇù¡UÄùù¡Ÿ¸ùùdG
‡ùù ù ùÇù ù ù Hƒùù ù ùgQEÕG ŠGAG—ùù ù ù ˆù ù ù ùYEÕG
ÅùdEG ŠQÄù£ùJ ÈùˆùdG ,‡ùÇùeG™ùLEÕGh
¶dP q¹ùch ,±ƒù£ùˆùNEG ŠƒùùÇù ¸ù »ù Y
¿ùù ùeCGîùù ùdG ¿ùù ùe AGÄùù ùLCG ªùù ù ¾ù ù ù¡U
Åùù¸ù Y ƒùù„ù ¸ù ù¡S Š™ùù KCG ,±Äùù ”ù ùdGh
¿j™»‹ˆù¡•»ùdGh QƒùŽùˆùdGh Àƒùµù¡•dG
ɘdG ™eCÕG ,‡Ç»¡S™dG Šƒ€ÇÁdGh
‡„dƒ£e ŸY ''ƒjƒ‘¡ dG'' ¢V™M
´™a IOƒYEƒH ‡ÇeÄ»©dG Šƒ£¸¡•dG
‡ù²ù £ù ¾ù e ÅùùdEG Èùù¾ù WÄùùdG ·Q—ùùdG
™Wƒù”ùe ¿ùe ƒùÁù¾ùÇùeCƒùˆùd ¹ùFƒù„ù²ùdG
‡ùù jƒùù »ù ùMh ¼ùù ¦ù ù¾ù ù»ù ùdG ½G™ùù LEÕG
.¿Ç¾WGÄ»dG
ÀƒùŽù d ‰fƒùùc ,¢V™ùù¬ù dG G˜ùùÁù d
‰bh Èùùa ‰„ùùdƒùùW —ùù b ,i™ùù ²ù ùdG
,Èù¾ùWÄùdG ·Q—ùdG IOÄù©ùH ,³ùùHƒùù¡S
¼¡ J ‡¡ j™Y ™j™‘J q¼ˆj ÀCG ¹„b
AÄŽdh ,ªÇbÄJ ±ÕBG 9 ¿e ™‹cCG
QƒùŽùJh ¿ùj™ù»ù‹ùˆù¡•eh ¿ùÇù¾ùWGÄùùe
ÅdEG ,‡²£¾»dG ÀƒÇYCGh ŠƒÇ©»Lh
¢•ÇFQ ÅdEG ‡¸LƒY ¹Fƒ¡SQ ÂÇLÄJ
·Q—ùùdG —ùù Fƒùù bh ‡ùù jQÄùù Áù ù»ù ùŽù ùdG
¿eCîd ½ƒ©dG ™j—»dG G˜ch ȾWÄdG
ƒùùÁù Çù a Àh—ùùŽù ¾ù ˆù ¡•j ,Èùù¾ù WÄùù dG
ŠGÄùb ™ù¡žf IOƒùYEƒù H ÀÄùù„ù dƒùù£ù jh
,¹Fƒ„²dG ‡²£¾»H ȾWÄdG ·Q—dG
‡ùùeƒùù©ù dG IOƒùùÇù ²ù dG ‰Y™ùù¡T —ùù bh
™¡žf IOƒYEG Èa ,ȾWÄdG ·Q—¸d
±ƒù¾ù€ùˆù¡SEGh ƒùùÇù Žù jQ—ùùJ ƒùùÁù JGÄùùb
ÈùMGÄùùf ¿ùùe O—ùù©ù H ƒùùÁù JƒùùWƒùù¡žf
‡Ç¸µdG IOÄ©ù¸ùd G—ùÇùÁù»ùJ ,¹ùFƒù„ù²ùdG
‡ù¾ù¡•dG ‡ùjƒùÁù f ¹ùù„ù b ‡ùùÇù FƒùùÁù ¾ù dGh
‡ùÇù¸ùNG—ùdG ™ùjRh Àƒùch .‡ùjQƒùŽù dG
—ùj›ùj ,‡ùÇù¸ù‘ù »ù dG ŠƒùùYƒùù»ù Žù dGh
„ǡŸ¾J i—d —cCG —b ,ÈfÄgQR
,hRh É›ÇJ ‡jÕÄd —j—ŽdG ÈdGÄdG
¹Fƒ„²dƒH ¿eCÕG ÀCƒH ,‡¾¡•dG ‡jG—H
¿ùY ƒù¾ù¸ù©ùe ,ªùÇù»ùŽùdG ‡ùÇù¡ b Äùg
¿eCÕG IOƒ©ùˆù¡SEÕ Èù¾ùeCG ¤ù£ù”ùe
.‡²£¾»dƒH

‡ùÇù¸ùÇùgCƒùˆùdG ŠGOƒùÁù¡ždG ¹ù¡Ÿ¯ùùˆù ¡S
QÄùLCÕG —ùj—ù‘ù J Èùùa îùù„ù ²ù ˆù ¡•e
™¡Uƒ¾©dG Øg ¹Hƒ²j ƒe ¤„¡ H
,‡ÇdÕ—ˆ¡SÕG ¥ƒ²¾dG ¿e ‡©»ˆŽe
QÄLCÕG ‡©LG™e ÀCG ÅdEG ¢Ÿ¸”Çd
Q™‘ˆÇ¡S ƒÁǸY IOƒjR ÉCG QG™bEGh
•™”ˆd ‡ùÇù¡SƒùÇù¡•dG ŠGQG™ù²ùdG ¿ùe
‡ùù©ù LG™ùù»ù dG ŠGQG™ùù b Qƒùù WEG ¿ùù e
ÀGľ©H IOƒj›dG QG™bEÕ ‡ÇYƒ»ŽdG
…¡•M ½—ù”ùˆù¡•e ¹ùµù d Èùù¡Ÿ”ùù¡T
.ÂJîgDÄe

¼ùdƒù©ù»ùdG •—ù‘ùˆù»ù dG Åùù£ù YCGh
ÈfÄfƒ²dG ¢Ÿ¾dG «h™¡ž»d i™„µdG
QÄùLCÕG ‡ùeÄù¦ù¾ùe ¤ùù„ù ¡ j ɘùùdG
‡ù©ùLG™ùe Åù¸ùY —ù»ùˆù©ùˆù ¡S Èùùˆù dGh
Âùˆù¯ùc …Çù¸ù¬ùJh É—ùYƒù²ù dG ™ùùLCÕG
’ù¾ù»ùdG ½ƒù¦ùf ¤ù„ù¡V Äùù‘ù f Åùù¸ù Y
60 `dG Oh—ùù ùM Èùù ùa ŠGhîùù ù ©ù ù ùdGh
É—ùYƒùù²ù dG ™ùùLCÕG ¿ùùe ‡ùùFƒùù»ù dƒùùH
Èù¾ùWÄùdG ™ùLCÕG ¢•Çùdh …¡Ÿ¾ù»ù¸ù d
Èa ’„¡UCG ɘdG ÀÄ»¡ »dG ÅfOCÕG
ƒùù»ù c ,Qƒùù ¾ù ùjO °ùù dCG 12 `dG Oh—ùù M

QÄLCîd ÅfOCG —‘c Qƒ¾jO °dCG 12 ŸY ³aGÄj ‡²Ç¸¯JÄH
½Ä¡S™»dG Åù¸ùY ‡ù²ùÇù¸ù¯ùJÄùH ›ùj›ù©ùdG —ù„ùY ‡ùjQÄùÁù»ùŽùdG ¢•ÇùFQ ªùbh
¿ÇH G™NDÄe ÂǸY ³¯ˆ»dGQÄLCîd ÅfOCÕG —‘dG ¿»¡ ˆ»dG È¡SƒF™dG
°ùdCG 12 Äùgh ÉOƒù¡ŸˆùbÕGh ÈùYƒùù»ù ˆù LÕG ƒùùÁù Çù µù j™ùù¡Th ‡ùùeÄùùµù ‘ù dG
O—Y ÉQƒŽdG ™„»aÄf 12 •jQƒˆH ªbÄ»dG ½Ä¡S™»dG O—Mh ƒj™Á¡TQƒ¾jO
177^33 ºOƒ©j ƒe Ägh ‡Yƒ¡S 40 Ègh ƒÇYÄ„¡SCG ¹»©dG ŠƒYƒ¡S
QÄLCîd ÅfOCÕG —‘dƒH ¹»©dG CG—„jh ,—MGÄdG ™Á¡ždG ºîN ¹»Y ‡Yƒ¡S
.¹„²»dG ȯfƒL ¿e ’Jƒ¯dG Èa

Èùa ŠƒùYƒù£ù²ùdG °ù¸ùˆù”ùe «h™ù¡T
‡ùùÇù ¡Sƒùù¡SCÕG ƒùùÁù ù¾ù ùÇù ùfGÄùù b OG—ùù YEG
¼¸¡S ŸY †ƒYCG ÀCG —©H ,‡¡Uƒ”dG
ÃOƒùù²ù ˆù aG ™ùùFG›ùùŽù dG Èùùa QÄùùLCÕG
ƒÁfCG ‡Ç¯¸N ŸY ‡‘Ç‘¡U ‚Oƒ„»d
Õh ŠGOƒùù ùÁù ù ¡ždƒùù ùH Õ —ùù ùˆù ù ©ù ù J Õ
.‡dĬ¡ž»dG …¡Uƒ¾»dƒH
¹ùù ‹ù ù»ù ùe °ùù ¡žµùù j I™ùù ùe ºhCÕh
°ùùÇù XÄùù¸ù d ‡ùùeƒùù©ù dG ‡ùùj™ùùj—ùù »ù ùdG
¿Y ‰¸”J ‡eĵ‘dG ÀCG ÈeÄ»©dG
™eCÕG Èa ƒÁJO—M ȈdG ºƒLBÕG
°ùùÇù XÄùùdG ÀÄùùfƒùù²ù H ³ùù ¸ù ù©ù ùˆù ù»ù ùdG
¿ùùÇù fGÄùù²ù dG QG—ùù¡UEÕ ÈùùeÄùù»ù ù©ù ùdG
‡¡Uƒ”dG ‡Ç»ùÇù¦ù¾ùˆùdGh ‡ùÇù¡Sƒù¡SCÕG
ƒùÁùfCG Qƒù„ùˆù YG Åùù¸ù Y «ƒùù£ù b ¹ùùµù H
ÀÄfƒb ¹©Žd ‡ÇfÄfƒ²dG ‡¡ŸN™dG
,ƒÇ¸»Y —j—ŽdG ÈeÄ»©dG °ÇXÄdG
5`dG Oh—ùù M Èùù a ‰fƒùù c ÀCG —ùù ù©ù ù H
RƒùÁùŽùdG ¿ùe ¹ùùc ¹ùù¡ a ,ŠGÄùù¾ù ¡S
°ùÇùXÄùdG ‡ùj™ùj—ùùeh ɘùùÇù ¯ù ¾ù ˆù dG
‡£j™¡T ‡MĈ¯e ƒÁ¸©L ÈeÄ»©dG
.ƒgQG—¡UEƒH ¹ÇŽ©ˆdG ŸY ¹»©dG

É™»©¸H I™Ç»¡S
‡ÇfÄfƒ²dG ÀhDÄ¡ždG ™j—e °¡žc
°ùÇùXÄù¸ù d ‡ùùeƒùù©ù dG ‡ùùj™ùùj—ùù»ù dƒùùH
ÀCG ,Èù¡•jÄùùY —ùùÇù ¡•dG ÈùùeÄùù»ù ©ù dG
QÄLCÕG ‡eĦ¾e Èa ™¦¾dG IOƒYEG
Åù¸ùY ‡ù¡UƒùN ‡ùù¯ù ¡ŸH —ùù»ù ˆù ©ù ˆù ¡S
Ä‘f ŸY É—Yƒ²dG ™LCÕG ¤„¡V
½ƒ¦f †ƒù¡•M Åù¸ùY Âùˆù¯ùc …Çù¸ù¬ùJ
‰‘„¡UCG ÈùˆùdG ’ù¾ù»ùdGh ŠGhîù©ùdG
‡Fƒ»dƒH 200 ‡ù„ù¡•f ƒùfƒùÇùMCG ¹ù‹ù»ùJ
ÂfCG G™„ˆ©e ,É—Yƒ²dG ™LCÕG ¿e
¼ù¸ù¡S —ùj—ù‘ùJ Èùa •ùWƒùN ¹ùeƒùùY
.QÄLCÕG
‡ÇfÄfƒ²dG ÀhDÄ¡ždG ™j—e —cCGh
°ùÇùXÄù¸ù d ‡ùùeƒùù©ù dG ‡ùùj™ùùj—ùù»ù dƒùùH
‰Y™¡T I™ÇNCÕG Øg ÀCG ÈeÄ»©dG
O—‘j ÀÄfƒb «h™¡že OG—YEG Èa
QÄLCÕG ‡eĦ¾»d ‡‘¡VGh ¼dƒ©e
ª¡VÄÇ¡Sh ,‡Çdh—dG ™Çjƒ©»dG ³ah
‡ùùfƒùùeCG iÄùù ˆù ù¡•e Åùù ¸ù ùY ƒùù „ù ùj™ùù b
ªùe IGRGÄùe ÂùˆùŽùe™ù„ùd ‡ùeÄùµù‘ù dG

‡j™FG›ŽdG ŠƒLĈ¾»dG ‡ÇbG—¡Ÿ»H ƒ¡Sƒ¡•e ÄJ Qƒ»Y Šƒ‘j™¡ŸJ ™„ˆ©J ºG—Ç¡U ª»Že ‡Hƒ²f

''‡Çdh—`` ` `dG ¢•Çjƒ`` ` ²»¸d ‡²Hƒ`` ` `£e ºG—Ç``¡U ‡jhOCGh ™Hƒ`` ` ”e''
Èg IQGRÄdG ÀCG ÅdEG ¹¡Ÿˆe ´ƒÇ¡S Èa ŠQƒ¡TCGh
ŠƒÇ¾²ˆdG ¼Ç¸©J ™jÄ£J ŸY ÅdhCÕG ‡dhDÄ¡•»dG
Šƒù©ùeƒùŽùdG Èùa ‡ùjhOCÕG ‡ù„ù bG™ùù»ù H ‡ùù²ù ¸ù ©ù ˆù »ù dG
G˜g Èa I—Žˆ¡•»dG ½Ä¸©dG ŸY ‡„¸£dG …jQ—Jh
ȈdG Šƒ‘j™ù¡ŸˆùdG ‡ùHƒù²ù¾ùdG Š™ù„ùˆùYGh .ºƒùŽù»ùdG
ŠƒÇ¯¡žˆ¡•»dG “î¡UEGh ‡‘¡ŸdG ™jRh ƒÁH ÅdOCG
³ù¸ù©ùˆù»ùdG Åù²ùˆù ¸ù »ù dG “ƒùùˆù ˆù aG ºîùùN ,ÄùùJ Qƒùù»ù Y
‡¾ùŽù¸ùdG ±™ùW ¿ùe ¼ù¦ù¾ù»ùdG ‡ùjhOCÕG QG™ù²ùˆù¡SƒùH
ƒÁfEG ‰dƒbh ‡dhDÄ¡•e ™ÇZ ,‡c™ˆ¡ž»dG ‡Ç¾WÄdG
ƒÁŽˆ¾J ȈdG ‡¡•Ç¾ŽdG ‡jhOCÕG ‡ÇbG—¡Ÿ»H ¢•»J
Õh ½ƒY ¹µ¡žH ȾWÄdG •ƒˆfEÕG ‡©»¡•Hh ºG—Ç¡U
™Hƒ”e Èa ‡¡•Ç¾ŽdG ‡jhOCÕG •ƒˆfEG ªbGh ¢•µ©J
9001 h›jEG IOƒÁ¡T ŸY ‰¸¡ŸM ȈdG ,ºG—Ç¡U
.2006 ‡¾¡S ‡²Hƒ£»dG IOƒÁ¡Th 2001 ‡¾¡S

‡jhOCÕG ¿e ‡¡ŸM ÉCG ªjRÄJ ¼ˆj Õ ‡Ç¸»©dG ‡jƒÁf
ŸY ƒÁdÄ¡ŸM ¹„b hCG ,‡„bG™»¸d ƒÁYƒ¡ NEG ÀhO
.¢•Çjƒ²»¸d ƒÁˆ²Hƒ£e ‰„‹J ȈdG ‡bOƒ¡Ÿ»dG
…fGÄùùL I—ùùY ‡ùù„ù bG™ùù»ù dG ŠƒùùÇù ¸ù »ù ùY ¢•»ùù Jh
…fGÄùLh AGh—ùdG ‡ù„ùÇùc™ùJ Èùa ¹ùN—ùJ ‡ùÇùFƒùÇù»ù Çù c
.‡ÇfÕ—Ç¡U ÄÇHh ‡ÇLÄdÄÇHh ‡Ç¸µ¡T
Šƒ¡SGQO ÀCƒH ‡Hƒ²¾dG Š—cCG O—¡ŸdG G˜g Èah
…¡•M ,ª»Ž»dG ±™W ¿e ƒgDhG™LEG ¼ˆj ‡²ÇbO
‡ù„ùbG™ùe ºƒùŽùe Èùùa ƒùùÇù dhO ¹ùùŽù ¡•»ùùdG QÄùù£ù ˆù dG
‡„bG™»d ȾWÄdG ™„”»dG ÀCƒH ‡¯Ç¡ e ,‡jhOCÕG
ȈdG ¹MG™»dG —»ˆYG ‡ÇfÕ—Ç¡ŸdG ŠƒLĈ¾»dG
’¾»j ÀCG ¹„b ºG—Ç¡U ™Hƒ”e Èa •ƒˆfEÕG ƒÁH ™»j
ŸY ±™¡žJ ȈdG ª»Ž»¸d ‡j™‘H ªÇ„dG IOƒÁ¡T
.ƒÁ¡•¯¾H ‡‘¡ŸdG IQGRh ƒÁ‘¾e

Èeî©d ºƒ»L

ÈYƒ»ˆLÕG Àƒ»¡ dG ³jOƒ¾¡U Èa ¢VÄ©e ''ĸ¯Ç¡U'' AGhO

ÈùˆùdG ‡ùÇù„ù j™ùù”ù ˆù dG ‡ùùÇù ¸ù »ù ©ù dG
RƒùùŽù fEÕ ƒùùYh™ùù¡že ‰a—ùùÁù ùˆù ù¡SEG
,Šƒùù ù b™ùù ù £ù ù ùdG ·Q—ùù ù ùd I—ùù ù ùMh
‰ÁˆfEG ,hRh É›ÇJ ‡jÕh ÈMGÄ¡ H
³ùWƒù¾ùdG °ùÇùbÄùˆùH ,¢•eCG “ƒùù„ù ¡U
,¢Th™©dG ‡c™M ¼¡SEƒH È»¡S™dG
’dƒ¡Ÿe ±™W ¿e ,ƒµj™„Y —Ç©¸H
iĵ¡žd ƒ©„J ,‡ÇFƒ¡ ²dG ‡W™¡ždG
¢•ÇFQ ''¿ÇH™ù”ù»ùdG'' q—ù¡V ƒùÁù©ùaQ
¼ùùÇù £ù ‘ù J Aƒùù L —ùù bh ,I™ùù FG—ùù dG
Èa ,«h™ù¡ž»ù¸ùd ‡ùÇùdhCÕG ºƒù¬ù¡TCÕG
‡c™‘H'' Å»¡•j ƒe ±Äbh ´ƒÇ¡S
RƒÁL IOÄY ÂLh Èa ''‡¾WGÄ»dG
Âùùaƒùù¾ù €ù ˆù ¡SEGh Èùù¾ù WÄùù dG ·Q—ùù dG
‡ùùÇù ¾ù eCG ‡ùù¡•¡SDÄù »ù c ÂùùJƒùùWƒùù¡ž¾ùù d
.¹Fƒ„²dG ‡²£¾»H ‡jQĈ¡SO
—Ç©¸„d ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe °ÇbÄJ
,¿Ç„bG™»dG …¡•M ÈJCƒj ,ƒµj™„Y
ŸY Éq—©ˆdG ‡ÁLGÄe ´ƒÇ¡S Èa
ŠBƒ¡ž¾e ¼Ç£‘Jh ‡dh—dG ·îeCG
IÄùù²ù dG ½G—ùù”ù ˆù ¡SEGh ‡ùù Çù ùeÄùù »ù ùY
,…j™”ˆdG ÅdEG AÄŽ¸dGh °¾©dGh
CƒùŽù¸ùj ÈùˆùdG ,ÅùdhCÕG I™ù»ùdG Èùùgh
ÅdEG ,¢Th™©dG ‡c™M ÄHh—¾e ƒÁÇa
IOÄùY …¸ù£ùeh QG™ùb ''‡ù¡VQƒù©ùe''
½G—”ˆ¡SEƒH ,¹Fƒ„²dG ÅdEG ·Q—dG
Åù¸ùY Gh™ù¡ŸˆùbEG ƒùe —ùù©ù H ,IÄùù²ù dG
‡¡ aG™dG ŠƒfƒÇ„dGh Šƒ‘j™¡ŸˆdG
ÀEƒù a ,¹ùùHƒùù²ù »ù dƒùùH ¿ùù µù ùd ,¶d˜ùù d
,ƒµj™„©d ¿eCÕG ™¡Uƒ¾Y °ÇbÄJ
‡ÇeÄ»©dG Šƒ£¸¡•dG IOGQEG ¢•µ©j
ÅùùdEG ·Q—ùùdG Rƒùù Áù ùL IOƒùù YEG Èùù a
¢•»ùN ÈùdGÄùM —ù©ùH ,‡ù²ù£ù¾ù »ù dG
QG™ùb ™ùùKEG ,ÂùùHƒùùÇù Z ¿ùùe ŠGÄùù¾ù ¡S
…dƒ£e ¢ ©„d ‡HƒŽˆ¡SEG ,„‘¡S
ƒùe Èùùa ‡ùù¾ù »ù ¡ ˆùù»ù dG ,¢Th™ùù©ù dG
ÀCG ™ÇZ .™¡Ÿ²dG ‡Ç¡VQCƒH ±™©oj
‡ùùÇù aƒùùc ‰fƒùùc ,ŠGÄùù ¾ù ù¡•dG Øùù g
‡¡UƒN ,¹Fƒ„²dG ‡²£¾e ±™©ˆd
,‡ùdh›ù©ù»ùdGh ‡ùÇùFƒùù¾ù dG ÈùùMGÄùù¾ù dG

ĸ¯Ç¡U AGhO ¢ jÄ©J Èa ȾWÄdG iĈ¡•»dG ŸY ÈYƒ»ˆLÕG Àƒ»¡ dG ³jOƒ¾¡Uh ŠÕƒch ‰Y™¡T
½ƒc›¸d Oƒ¡ e AGh—c ‡j™FG›ŽdG ´Ä¡•dG Èa ²jÄ¡•J ºG—Ç¡U ª»Že Q™b ɘdG G›fĸ¯fCîd Oƒ¡ »dG
ª»Že IQGOEG ¢•¸Že Àƒch ,ÃAG™¡T ŠƒÇ¯¡žˆ¡•»dG “î¡UEGh ‡‘¡ŸdG IQGRh ‰¡ aQ ÀCG —©H ÉOƒ©dG
ª¡Vh Q™b —b ª»Ž»¸d ½ƒ©dG ™j—»dG ¢•ÇF™dG ÀÄY ȸY ‡¡SƒF™H ªÇHƒ¡SCG ˜¾e ,ÂFƒ²d Èa ''ºG—Ç¡U''
,¥Qƒ¯dG ™HĈcCG ™Á¡T ‡jƒÁf ¿e GA—H ´Ä¡•dG Èa G›fĸ¯fCîd Oƒ¡ »dG ''ĸ¯Ç¡U'' AGhO ¿e ‡©aO ºhCG
ŠƒÇd—Ç¡ŸdG ŸY «RÄJ ‡„¸Y °dCG 50 ¿Ç¾WGÄ»¸d I™¡Tƒ„e ªÇ„¸d ¢V™©J ȈdG ÅdhCÕG ‡©a—dG ¹»¡žJh
.ȾWÄdG †G™ˆdG ™„Y

@@e
@@e
@@e
@@e
@?
@@e
@L
@@e
@1
@@e
3@L?
@@e
N@1?
@@e
?@@L
@@e
?3@1
@@e
?N@@
@@e
)X
@@L?
@@e
3)X?
3@1?
@@e
V')X
N@@L
@@e
?N@1
?@@1
@@e
3@L?
?3@@L?hf?J@@e
N@)X
?N@@1?hf?7@@e
?3@)X?
@@@Lhf?@@@L?
?V'@1?
3@@1hf?@@@1?
N@@L
N@@@L?he?@@@@?
?3@)X?
?@@@1?he?@@@@?
?N@@)X
?3@@@Lhe?@@@@?
3@@)X?
?N@@@1he?@@@@?
V'@@1?
@@@@he?@@@@?
?@6X
?N@@@L
3@@@L?h?@@@@?
?3@)X?
3@@)X?
N@@@1?h?@@@@?
?V'@)X
N@@@)X
?@@@@Lh?@@@@?
V'@)X?
?3@@@1
?3@@@1h?@@@@?
?V'@)X
?V'@@@L?hf?N@@@@L?g?@@@@?
V'@)X?
N@@@)X
3@@@1?g?@@@@?
?V'@)K
?3@@@)X?hfN@@@@Lg?@@@@?
V'@@6X
?N@@@@1?hf?@@@@1gJ@@@@?
?V'@@)X?
3@@@@Lhf?3@@@@L?f7@@@@?
V'@@)X
V'@@@)X?he?N@@@@1?f@@@@@?
?V'@@)X?
?N@@@@)Xhf@@@@@Lf@@@@@?
V'@@)X
3@@@@1hf3@@@@1f@@@@@?
?V'@@)K?
N@@@@@L?heN@@@@@f@@@@@?
N@@@@6X?
?3@@@@)Xhe?@@@@@L?e@@@@@?
?3@@@@)X
?N@@@@@)X?h?3@@@@)Ke@@@@@?
?V4@@@@)
@@@@@@)?h?V4@@@@@@@@@@@@?
?'@@@@6X
?@@@@@6XgO2@@@@@@@@@@@@@@@?
?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
V'@@@@)K
3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@6K?
?V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@6K
V'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I'@@6K
?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V4@@@6K
V'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@6K?
V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I'@@@@@6K
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
V4@@@@@@6K
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@6K?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I'@@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?'6K
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V4@@@@6K?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@6K
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@6K?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@6K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@6K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

¼¡Sƒ²¸H ‡¸Ç»L

‡©HƒùˆùdG ºG—ùÇù¡U ªù»ùŽùe ºƒù»ùY ‡ùHƒù²ùf Š—ùcGC
ª»Že ÀCG ¿ùÇùj™ùFG›ùŽùdG ºƒù»ù©ù¸ùd ½ƒù©ùdG Oƒù‘ùJî
E ùd
½™ùˆù‘ùj ‡ùù¡•Çùù¾ù Žù dG ‡ùùjhOCîù d •ùùˆù ¾ù »ù dG ºG—ùùÇù ¡U
•ƒˆfEƒH ‡²¸©ˆ»dG ‡Çù»ùÇù¦ù¾ùˆùdGh ‡ùÇù¾ù²ùˆùdG ¥h™ù¡ždG
,‡Ç¸¡UCÕG ƒÁfG—¸H Èa ƒÁ¸Ž¡•jh ‡¡•Ç¾ŽdG ‡jhOCÕG
Àƒ»¡V ¹LCG ¿e ,IQ—¡Ÿ»dG ‡jhOCÕG ¹c QG™Z ŸY
ŒÇM ,‡Ç¸¡UCÕG ‡jhOCîùd ƒùÁùˆù²ùHƒù£ùeh ƒùÁùˆùÇùdƒù©ùa
Øùg •ƒùˆùfGE ªù»ùŽù»ùdG Åù¸ùY ŠƒùeG›ùˆùdÕE G ¢V™ù¯ù J
‡Çdh—dG ¢•Çjƒ²»¸d ‡²Hƒ£e ±h™X Èa ‡jhOCÕG
.ƒÁˆÇdƒ©ah ƒÁˆÇYÄf Àƒ»¡ d
ªù»ùŽù e ‡ùùHƒùù²ù f ‰‘ùù¡VhCG O—ùù¡ŸdG G˜ùùg Èùùah
‡”¡•f ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' ‰²¸J ÀƒÇH Èa ºG—Ç¡U
‡jhOCÕG •ƒˆfEG ƒÁÇa ¼ˆj ȈdG ±h™¦dG ¹c ÀCƒH ¾Y
¥h™¡ždG ŸY ™aĈJ ºG—Ç¡U ™Hƒ”»H ‡¡•Ç¾ŽdG
,‡ùÇùdh—ùdG ¢•Çùjƒù²ù»ùdG Èùa ƒùùÁù Çù ¸ù Y ¢UÄùù¡Ÿ¾ùù»ù dG
¼ˆj ȈdG ¿cƒeCÕG ‡ÇYľH ƒÁ¾e ‡²¸©ˆ»dG ƒ»Ç¡SÕ
,‡ùù¸ù »ù ©ù ˆù ¡•»ùùdG ŠG›ùùÇù Áù Žù ˆù dGh ,•ƒùùˆù fÕE G ƒùùÁù Çù a
,•ƒˆfEÕG ƒÁH ™»j ȈdG ¹MG™»dGh ,¿Çe—”ˆ¡•»dGh
•ƒˆfEG Èa ƒÁdƒ»©ˆ¡SG ¼ˆj ȈdG OGÄ»dG ÅdEG ‡aƒ¡VEG
ƒù²ù„ùW ‡ù„ùbG™ù»ù¸ùd ƒùÁù¸ù c ªùù¡ ”ùùJ Èùùˆù dGh ‡ùùjhOCÕG
¼ˆJ ƒ»c ,ƒÁH ¹»©dG ÉQƒŽdG ‡Çdh—dG ªLG™»¸d
Èah ,•ƒˆfEÕG Aƒù¾ùKGC ‡ù»ù¦ùˆù¾ùe ‡ù„ùbG™ùe ŠƒùÇù¸ù»ùY

¼Çˆ¾¡S QƒÇ¸e 500 -¸H ƒÁdƒ»YCG ¼bQ

I—µÇµ¡S …c™e ‡KQƒc ™KEG QÕhO ¿Çjîe 7 ‰©aO ¿ÇeCƒˆ¸d ''¢Tƒc'' ‡c™¡T
Šƒc™¡ždG ŠGQƒù»ù‹ùˆù¡SG Åù¸ùY ¿ùÇùeCƒùJ
Èa ™FG›ŽdG Èùa ‡ù¸ùeƒù©ùdG ‡ùÇù»ùdƒù©ùdG
AƒÇ»Çùch™ùˆù„ùdGh Šƒùbh™ù‘ù»ùdG «ƒù£ùb
‡Ždƒ©e I—Mhh QGQOCG Iƒ¯¡Ÿe ƒÁ¾eh
•ƒˆfEG I—Mhh ’dƒ¡U ¿ÇY Èa Rƒ¬dG
•¡ dG I—Mhh ¢Sƒ¾eCG ¿Ç©H ŠÄj›dG
¿ùÇùH ¤ùHG™ùùdG †Äùù„ù fCÕGh ŠGÄùù¾ù ²ù dGh
.ƒÇdƒ£jEGh ™FG›ŽdG
“h™cÄH †ƒgÄdG —„Y

ªÇ¡SĈd ‡ùaOƒùÁùdG ƒùÁùˆù£ùN QƒùWEG Èùa
ƒÁÇ£¬J ȈdG ‡ÇYƒ¾¡ŸdG ŠƒYƒ£²dG
I—ùj—ùL ŠƒùŽùˆù¾ùe “™ùW ºîùùN ¿ùùe
¿ùÇùeCƒùˆùd ÅùdhCÕG ‡ùLQ—ùdƒùùH ‡ùùÁù LÄùùe
Šƒù¡•¡SDÄù»ù¸ùd ‡ùÇùYƒùù¾ù ¡ŸdG Qƒùù£ù NCÕG
‡aƒ¡VEÕƒHh .‡£ù¡SÄùˆù»ùdGh I™ùÇù¬ù¡ŸdG
Åù¸ùY ‰¾ùeCG ÈùˆùdG ·G™ùWƒùùfÄùù¡S ÅùùdEG
ªÇÇ»ˆH ‡¡Uƒ”dG ƒÁJG›ÇùÁùŽùJ ¹ù»ùŽùe
ŠG›ÇÁŽJh ™j™µˆdGh ™¯‘dGh Rƒ¬dG
‡c™¡T ºhCG ''¢Tƒc'' ‰‘„¡UCG ,™¯‘dG

°dCG 135 …j™`` ` ÁJ ‰dhƒ`` ` `M ‡Ç¾Ç¡U ±ƒ`` ` ` `²jEG
ºÄ`` ` „¾£`¡SG ÅdEG QÕhO
Qƒ£»H ‡Ç¾Ç¡U ICG™eEG ¥Qƒ¯dG ¿Ç¾KEÕG ½Äj ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe ‰¯bhCG
O—¡ŸH I™ÇNCÕG Øg ‰fƒc ƒe—¾Y ‡»¡Uƒ©dG ™FG›ŽdƒH ¿j—eÄH ÉQGÄg
¿e ¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 350h QƒÇ¸e ºOƒ©j ƒe ÉCG ,QÕhO °dCG 135 …j™ÁJ
G˜g OÄLÄd ‰¾£¯J ·Qƒ»ŽdG ’dƒ¡Ÿe ,ƒÇc™ˆH ºÄ„¾£¡SG Ä‘f ™FG›ŽdG
ÀCG ¿Ç„Jh ,ƒÁ„Fƒ²M ¢žÇˆ¯J O—¡ŸH ‰fƒc ƒe—¾Y ƒÁˆ©ˆeCG ¹NGO -¸„»dG
,ƒÁˆ»Çb ‰fƒc ƒ»Áe ƒÁj—d ‡„©¡U ‡¸»Y ÉCG OÄLÄH “™¡ŸJ ¼d ‡Ç¾©»dG
Oh—‘dG ¿eCG ’dƒ¡Ÿe ÅdEG GQÄa ƒÁ¸jÄ‘ˆH ‡j™FG›ŽdG ·Qƒ»ŽdG ‰eƒbh
‡ùÇùFƒù¡ ²ùdG ŠGAG™ùLEÕG ºƒù»ùµùˆù¡SG ¿ùÇùM ÅùdEG ƒùÁù¯ùÇùbÄùùJ ŠQ™ùùb Èùùˆù dG
.‡dG—©dG ŸY ƒÁˆdƒMEÕ
ÀÄǸe 20 ÅdEG ¹¡ŸJ ƒÁǸY ‡Çdƒe ‡eG™Z ¢V™a ¼ˆj ÀCG ™¦ˆ¾»dG ¿eh
ÀÄfƒ²dG ÂǸY ¢Ÿ¾j ƒe …¡•M hQhCG ÀÄǸe 2^2 ºOƒ©j ƒe ÉCG Qƒ¾jO
.‡„©¡ŸdG ‡¸»©dG ¿e ¼Ž‘dG G˜ÁH -¸„e …j™ÁˆH ™eCÕG ³¸©ˆj ƒe—¾Y

.''¢Tƒc'' ‡c™¡T ºƒ»¡SCGQ
ºîN ¢•jƒ¡S ™¡Uƒf —Ç¡•dG ºƒbh
Èa ‡c™¡ždG ˆ»¦f ɘdG Ųˆ¸»dG
,‡ÇYƒ¾¡ŸdG Qƒ£NCÕG ºÄM ™FG›ŽdG
ƒe •O ÀÄǸe 500 ‰©aO ˆc™¡T ÀEG
‡ùYÄù»ùŽù»ùd QÕhO ÀÄùÇù ¸ù e 7 ºOƒùù©ù j
…c™ùùe ‡ùùKQƒùùc —ùù©ù ùH ·G™ùù Wƒùù fÄùù ¡S
ÀCG ¢•jƒ¡S —Ç¡•dG ±ƒ¡VCGh .I—µÇµ¡S
ƒùùÁù dƒùùe ¢SCGQ ªùùaQ ŠQ™ùùb ‡ùù c™ùù ¡ždG
•O QƒÇ¸e 2^8 ÅdEG ¹eƒµdƒH Q™‘»dG

™j—»dG ¢•ÇF™dG ,¢•eCG °¡žc
Šƒ¾ÇeCƒˆù¸ùd ''¢Tƒùc'' ‡ùc™ù¡žd ½ƒù©ùdG
¹ùŽù¡S ‡ùc™ùù¡ždG ºƒùù»ùùYCG ¼ùùbQ ÀCG
QƒùÇù¸ùe 500 ÅùdEG ƒùeƒùùg ƒùùYƒùù¯ùùJQG
ȈdG ‡c™¡ždG ÀCG ƒ¯Ç¡ e ,¼Çˆ¾¡S
OÄù²ùY ¿ùe ‡ùFƒù»ùùdƒùùH 80 Èùù£ùù¬ùùJ
,·G™ùWƒùfÄù¡S ‡ùYÄù»ùŽùe ¿ùÇùeCƒùùJ
‡Çù¡•ÇùF™ùdG ‡ùc™ù¡ždG Aƒù²ù„ùdG —ùj™ùJ
·G™WƒùfÄù¡S ŠG›ùÇùÁùŽùJ ¿ùÇùeCƒùˆùd
Èùa °ù¡Ÿ¾ùdG ‡ù¡Ÿ‘ùùH ¼ùùgƒùù¡•»ùùdG

ŠQƒÇˆH ¢Sƒ‘¾dG ¿e ¿W 10 Aƒ¯ˆNEG

Rƒ¬¸fÄ¡S ŠGQƒWEG ªe ³²‘J ‡dG—©dG
OÄLÄe Äg ƒ»H Àh›”»dG O™L
‡ÇFƒ¡ b iÄYO ªaQ ŠQ™b ,ƒÇ¸©a
‰fƒùch .ŠƒùÇùdhDÄù¡•»ùdG —ùj—ù‘ù ˆù d
•G™aEÕG Š™bCG —b ŠQƒÇJ ‡»µ‘e
‡‘¸¡Ÿe ¢•ÇFQ ¿e ¹µd ‰bDÄ»dG
‡ùù ‘ù ù¸ù ù¡Ÿe ¢•Çùù FQh ¹ùù Fƒùù ù¡SÄùù ùdG
¢•ÇFQ G˜ch ºƒ¬¡TCÕGh Šƒ¡SGQ—dG
,ºƒ¬¡TCîd ™Çq ¡•eh ªbÄe ‡jƒ»M
™ÇÇ¡•ˆdG ¼¡•²H QƒWEG ÅdEG ‡aƒ¡VEG
‰„dG Qƒ¦ˆfG Èa ¿eCG ÀGÄYCG 5h
.‡YÄa™»dG iÄY—dG Èa
Àƒ»Ç¸¡S .¢S

Èùù ¡Vƒùù b G™ùù NDÄù ù e ªùù ù»ù ù ˆù ù ¡SG
‡¡•»”d ŠQƒÇJ ‡»µ‘»d ³Ç²‘ˆdG
¿ùùeCG ÀGÄùùYCG ‡ùù ¡•»ùù Nh ŠGQƒùù WEG
,Rƒ¬ù¸ùfÄù¡S ‡ùc™ù¡T Èùa ÀÄù¸ù¬ùˆù¡žj
10 Aƒùù¯ù ˆù NEG ‡ùùÇù ¡ b Èùù a G˜ùù gh
Q—²J ȈdGh ¢Sƒ‘¾dG ¿e Àƒ¾WCG
.¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 90`H ƒÁˆ»Çb
‡ÇFƒ¡ ²dG ‡W™¡ždG Èa Q—¡Ÿe
IQGOEG ÀCG ºƒùù b ,‡ùù jÕÄùù ùdG ¿ùù ùeCƒù ù H
Aƒ¯ˆNEG ‡¦Mîe —©Hh ,Rƒ¬¸fÄ¡S
¢Sƒ‘¾ùdG ¿ùe IQÄùc˜ù»ùdG ‡ùÇù»ùµùdG
‡fQƒ²e —©H ,‡c™¡ždG À›”e ¿e

07

¤¡SÄdG

ø 1855 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 09 `d ³aGÄÙG

ø ½2006 é»aÄf 30 ¢•Ç»ØG ø

•OGÄMh •G—MCG

‡j—ÙƒH ™¡ NCÕG ±ƒµdG ‡j—¸H ¢SQG—e

‡jGO™Z

Šƒfƒ‘ˆeEÕG ¿e ‡Ç¡•f™¯dG Aƒ¬dEƒH ÀÄ„dƒ£j AGQ—ÙG

¿Ç»Áˆ»¸d G˜aƒf ƒ¾Ž¡S 15
É—»©dG ¹ˆ²dƒH

.¼Á¾e ñ‹µ¸d ‡„¡•¾dƒH È¡SQ—ÙG
¿ùe
ñ‹ùc
™ùù„q ùùY ,ÂùùJGP ´ƒùùÇùù¡•dG Ôh
‡jGO™Z Aƒ¡ b ¢•¸Ž»d Šƒjƒ¾ŽdG ‡»µ‘e ŠQ—¡UCG
†Äù¾ùŽùH
˜ùÇùeîùˆùdG
AƒùÇùdhCGh ò»ù¸ù©ÙG
¿Ž¡•dƒH ƒ»µM Èù¡Vƒù»ùdG ¿ùÇù¾ùKEÕG ½ÄùÇùd ƒùÁùJƒù¡•¸ùL Èùa
ªe É—»©dG ¹ˆ²dƒH ¿Ç»Áˆe —¡V G˜aƒf ‡¾¡S 15 I—»d G˜ùÁùd ¼ùÁùJ—ùfƒùù¡•e ¿ùùY ‡ùùj—ÙG ‡ùùjÕh
ƒÁdÄ¡Ÿa Š™L Øg ‡Ç¡ ²dG .—¡U™ˆdGh QG™¡UEÕG ³„¡S »ǻ©J IQh™¡V ÛEG GÄYOh ,¢Sƒ»ˆdÕG
,‡jGO™Z ‡jÕÄH °£©dG ‡j—¸H Èa 2003 ‡¾¡S ™NGhCG òY ±ƒùjQCG ¢SQG—ùùe ¿ùùe ñ‹ùùc Åùù¸ù Y
ÅdEG IQÄc˜»dG ‡²£¾»dƒH ¿Ç¾WGÄ»dG —MCG ¢V™©J ¿jCG OÕhCGh IQhG˜ùù©ù dG ‡ùùdîùù¡Th °ùù Çù ù¡SÄùù H
—©H G˜gh ¿ÇdGÄ»dG ¿e ¿Ç¾KEG —j ŸY ÈŽ»g AG—ˆYEG ¿ùùe ƒùùgñZh ‡ùùÇù fÄùù„ù Áù ¡ždGh ±™ùù ©ù ùe
‡Ç¡Tƒ»dG Àƒ©£b ¹²¾J …„¡•H ¼Á¾ÇH QGO ɘdG ±î”dG ‰Ð ¿ùù€ùùJ ‰dGR ƒùùe ÈùùùˆùùùdG ¢SQG—ÙG
.¢UƒN ¶¸e Š™„ˆYG È¡VGQCG ¹NGO Åù¸ùY ¹ùŽ
q ù¡•ÙG ñ„ùµùdG ¢Ÿ²ù¾ùdG ICƒù Wh
—ù©ùH ƒùÁùaƒù¾ù€ùˆù¡SEG ¼ùJ —ùb ‡ùÇù¡ ²ùùdG Øùùg ÀCG ™ùùc˜ùùjh
ƒùeÄù»ùY ‡ùÇù„ù¾ù LCÕG Šƒùù¬ù ¸ù dG iÄùùˆù ¡•e
ŸY ŠƒHIJ©dG Å¡ŸbCG ¤Ç¸¡•ˆH ‡HƒÇ¾dG ȸ‹»e ‡„dƒ£e Âùù Lh Åùù ¸ù ùY ‡ùù Çù ù¡•f™ùù ¯ù ù dG ‡ùù ù¬ù ù ¸ù ù dGh
.ƒ»Á¾e ¹µd ƒ¾Ž¡S 15 `H ƒ»ÁˆfGOEG ¹„b G˜gh ¿Ç»Áˆ»dG ¿ùùe ¢ ©ùùH †™ùù YCG —ùù bh ,¢UÄùù ¡ŸØG
•Ç¡ždG Ƀ"Rø
AƒÇdhCG ¿e ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' ¼Áˆ²ˆdG
™qÇ¡•ÙG RƒÁÖG Ô ¼Á¸eCG ¿Y ˜ÇeîˆdG
‡j—ÙG ‡jÕÄd ‡ÇHëdG ‡j™j—Ù —j—ÖG ‡ùù ù ¬ù ù ù¸ù ù ùdG Øùù ù g ‚Oƒùù ù „ù ù ù e ¢SQG—ÙG
Šîùµù¡žÙ ÈùùFƒùùÁùùf •™ß OƒùùŽùùjEG Ô Åùù¸ù Y ºƒùù„ù bEÕG ¹ùù„ù b ƒùùÁù ùJƒùù j—ùù Žù ùHCGh
½Rîùù ù j ɘùù ù dG ÉÄùù ù ùHëdG ñWCƒù ù ù ˆù ù ù dG Ôh ‡Çù¡Sƒù¡SCG IOƒù»ùc ƒùÁùÇùa Àƒù‘ùˆùeÕG
.½ƒY ¹c ¼Á¡SQG—e †™q ù¡•ˆù¸ùd ƒù¯ù £ù ©ù ¾ù e ‰JƒùùH ‡ùù²ù Hƒùù¡•e
Åù¸ùY æƒù‹ùdG «Äù„ù¡SCîùd ‰fƒùL ‡ù¾ùj—ùe Àƒùµù¡S Åù²ù„ù j
‡Ç¬H ¶d˜H ŠƒÁÖG ‡aƒc Qƒ©¡TEG ¼ZQ RƒZ Àh—H ÜGĈdG
‡j—ÙG ÛEG OÄ©J AG™²¯dGh ™²¯dG ¢VG™eCG
OGO›J ɘdG ‰bÄdG Ô ‡eRCîd •™ß OƒŽjEÕ ¹N—ˆdG
¼¡SÄÙG ´î£fG ªe ¶dP ¿eG›Jh ,Âd ¼ÁˆLƒM ÂÇa
Gñ„c Õƒ„bEG —Á¡žj ɘdG ȸǡSƒ£dG ‡²£¾Ì ÈMƒÇ¡•dG
ŠîFƒ©dG ¿e ñ‹µdG ™£¡ Jh ,…fƒLCÕG “ƒÇq ¡•dG ¹„b ¿e òH †™ÖG AG—H ŠƒHƒ¡UEG 10 ¿e —jRCG OÄLh ‡jOƒ©dG ‡Ç„£dG ‡„bG™ÙG ‰¯¡žc
¿e RƒZ IQhQƒb Aƒ¾ˆbÕ ¼¸c 420 ‡aƒ¡•e ª£b ÛEG ŠQƒKCG —bh ,‡j—ÙG ÈHľL ¼ÇgG™HEG OÕhCG ‡j—¸H ¿e Éñ”¸H ‡Çdƒ»cEG ˜ÇeîJ
''´h™¡ždG'' ×¾Y ‰¯bh ƒe Ägh ,ɛǸjEƒH ºƒ£¯f ‡£Þ ‡©Ç„£dG …„¡•H ‡j—ÙƒH ‡jÄHëdG ¥ƒ¡ShCÕG Ô Qƒ¯¾ˆ¡SÕG ¿e ‡dƒM ‡Ç¸»©dG
¿Y ƒÁd Gh™q„Yh ¼Áˆ²ˆdG ¿jCG ɛǸjƒH ºƒ£¯f ‡£‘Ì ƒ¡Vë¯e Àƒc ȈdG AG™²¯dGh ™²¯dG ¢VG™eCG ¿e 鈩j ɘdG ¢V™ÙG G˜Ád ‡j—©ÙG
OÄ©¡•e È¡Sƒ‘H ºƒ£¯f ÂǸY ‰e—bCG ƒÙ ¼ÁFƒÇˆ¡SG G˜Ád Qƒ¡žˆfG ŸY ‡¯¡žˆµÙG ŠÕƒ×G ™¡TDÄJh ,ƒÁˆYOh —b ºî²ˆ¡SÕG ™FG›L ÀCG
.—©e ¢V™e ÂfCG Qƒ„ˆYG ŸY ,òǾ©ÙG ˜ÇeîˆdG ¹FGÄY ¤¡Sh ¢V™ÙG
¤²a IQhQƒb 1155 `H -¼Á„¡•M- ¼ÁǸY ‰b—q ¡ŸJ ȈdG
™¡Ÿb
ů¡žˆ¡•Ì
ªÇ¡VQ «Ä„¡SCÕG G˜g ª¸£e ÔÄJ —²a i™NCG ‡ÁL ¿eh
Gh—qcCGh ,‰fƒŽH ¿cƒ¡S °dCG 12 ¿e ícCÕ ƒeÄj 15 ºîN
,ƒjƒ‘¡•dG
†ƒÁˆdG
AG—H
òHƒ¡Ÿe ƒfƒc ‡j—ÙG ‡¾j—e ů¡žˆ¡•Ì ICG™eGh ÉQƒ”„dG
ºhë„dGh Rƒ¬dG Q—¡ŸJ ‡jÕh Ô ¼gh ¶d˜d ¼Á¸q„²J ½—Y
À™²dG Ô ƒÁfƒµ¡S ¿e ñ„c A›Lh ,òÇHQhCÕG ‡€a—ˆd ¿e ò¾KÕGh ½™¡Ÿ¾ÙG «Ä„¡SCÕG ¿e AƒKî‹dG òH ,‡ÇfÄ„Á¡ždG I™FG—H ‰¸Ž¡S ƒ»c
•—MCG ɘdG RÄÇfƒ»¡žÇ¸dG ¢V™Ì ‡Hƒ¡UEG ‡dƒM 30 ¿e ícCG ,«Ä„¡SCÕG G˜g
ŠGQhQƒb ¿e òeh™Þ GÄdGR Õ ¿j™¡ž©dGh —MGÄdG ‰¸©Lh ‡Hƒ¡UEG 2000 ¿e ícCG ƒÁÇa ‰¸Ž¡S ‡Ç‘¡U ‡KQƒc ½™¡Ÿ¾ÙG °j™ØG
¹LCG ÛEG È©Ç„£dG Rƒ¬dƒH ¼g—jh›J ¼¸M ò¸LDÄe ,RƒZ AGO É—Ð ‡¡SGQ—d ‡j—ÙƒH Ųˆ¸e ¼Ç²Jh ƒÁe™g ŸYCG ¿e ·™‘ˆJ ‡jƒ¡UÄdG
.…j™b ñZ -dƒ„e ˆ‘aƒµÙ ‡jQÄa I™¡Tƒ„e ‡Ç¸»©d Š—¡UQh ,‡j—ÙG †Ä¾ŽH RÄÇfƒ»¡žÇ¸dG
Àî¡•`jEG.“ ø
O—Y ‡Hƒ¡UEG ‡Ç¡VƒÙG ‡¾¡•dG ‰a™Y ȈdG IQRh ‡¾j—Ì ƒeCG ,‡eƒg ƒÁfCƒH ƒÁˆbh ™cP
I—j—L ‡dƒM ½™¡Ÿ¾ÙG «Ä„¡SCÕG ƒÁH ‰¸Ž¡S —²a ,—ÇFįLjdG AG—H ƒÁǾWGÄe ¿e
ŸY —cDÄj ‡ÇeÄ»©dG ºƒ¬¡TCÕG ™j—e
¢SG™LCÕ ‡bGO ½ƒbQCÕG Øg ¹‹e Ų„ˆd ,ò¾WGÄÙG —MCG ƒÁH …Ç¡UCG ¢V™ÙG G˜Ád
ŠƒYƒ£²dG òH ³Ç¡•¾ˆdG
‡„ÇcëdG ‡Ç„dƒZ Àĸµ¡žj ¿j˜dG AG™²¯dG ò¾WGÄÙG ‡‘¡U ‰JƒH ɘdG ™£ØG
ºÄ‘ˆJ ÀCG ¹„b ÉQÄa —¾Î ÛEG ‡ÇYGOh ,Âd G›Çà ƒa—g ‡j—ÙƒH ‡ÇYƒ»ˆLÕG
.‡KQƒc ÛEG ‡dCƒ¡•ÙG

Aƒ¾ˆ``bÕ ¼¸``c 420
‰fƒ`` `ŽH Rƒ`` ` `Z IQhQƒ`` ` b

¼ÇgG™HEG OÕhCG ‡Çdƒ»cEƒH †™L ŠÕƒM 10 ¿e ícCG

°Ç¯”J ÂfCƒ¡T ¿e ÈÁÇLĈdG ¤£õG
‡»¡Uƒ©dƒH Qh™ÙG ‡c™M

‡ù»ù¡Uƒù©ù¸ùd ‡ùÇùeÄù»ù©ùdG ºƒù¬ù¡TCÕG ™ùj—ùùe ¢•eCG —ùùcCG
RÄÙG ÈM ™¡•L RƒâG «h™¡že ÀCG È„jƒ£¡T ½îYÄH
ÈKî‹dG Ô ¼¸ˆ¡•j ±Ä¡S ‡»¡Uƒ©¸d Èb™¡ždG ¹N—ÙƒH
ÉCG ¹µ¡žj Õ ™¡•ÖG ÀCGh ,‡eOƒ²dG ‡¾¡•dG ¿e ºhCÕG
ƒùe …¡•M IQhƒóG ŠGQƒù»ù©ùdG Àƒùùµùù¡S Åùù¸ùùY ™ùù£ùùN
.ŠƒYƒ¡TEÕG ¢ ©H Âd ‰LhQ
¼Ç¸¡•J ¼ZQ ‡»¡Uƒ©dG ×Á¡žJ ɘdG ¨ƒ¦ˆcÕG ¿Yh
i—d •—‘ˆÙG ¢•¯f —cCG —²a ,ªjQƒ¡žÙG ¿e —j—©dG
ÀCG Ȭ„¾j ¹µ¡žÙG ÀCG ''‡ŽÁ„dG i—ˆ¾e'' Ô Âˆaƒ¡ ˆ¡SG
ƒÁ¡SCGQ ŸYh ŠƒYƒ£²dG °¸ˆß ªe ³Ç¡•¾ˆdƒH •dƒ©j
‡²¸©ˆÙG ñHG—ˆdG Pƒ”JG ¿Y ‡dhDÄ¡•ÙG ¹²¾dG IQGRh
ƒù²ùah ¹ù»ù©ùdG “ëbG ƒùù»ùùc ,Qh™ÙG ‡ùùc™ùùM ¼ùùÇùù¦ùù¾ùùˆùùH
¿Y IQƒ„Y Äg ɘdG ‡»¡Uƒ©¸d ÈÁÇLĈd ¤£”»¸d
¿e Aƒ¡ Ç„dG QG—dƒH ÈHľÖG ³j™£dG Aƒ²ˆdEÕ ‡²¸M
ÀhO ÀÄdƒ¯j™ah ܃aÄ¡T ³¯¾H GQh™e ‡Çb™¡ždG ‡ÁÖG
.‡¾j—ÙG ¤¡SÄd ºÄN—dG
ƒ¡ jCG ÂfCƒ¡T ¿e ɘdG «h™¡žÙG ÀCG È„jƒ£¡T °¡žch
,‡ùÇùHÄù¾ÖG ‡ùÁÖG Åù¸ùùY ´ƒùù¾ØG ¶a Ô ‡ùù»ùùgƒùù¡•ÙG
‡ùc™ù¡T ±™ùW ¿ùe æƒùù‹ùùdG ÈùùHÄùù¾ÖG ³ùùj™ùù£ùùdG RƒâG
,hGhOÄH ÛEG I—dGQR ¿e ¼¸c 65 OG—ˆeG ŸY ‡Ç¾Ç¡U
ÛEG ,‡FƒÙƒH 30 ‡„¡•¾H ºƒ¬¡TCÕG ÂÇa ‰²¸£fG ɘdGh
¢•jGQ OG™ùùe ™ùù€ùùHh ,IQ—ùùÇùùùM ™ùùù¡•L «h™ùùù¡že …fƒùùùL
.Qh™ÙG ‡c™M ¹ÇÁ¡•ˆd

¢S .½ ø

—Ç©H ''I™µoH'' ‡¸FƒY ‰¸¯ˆMEG
IÄùù ù ¸×G ‡ùù ù ù»ù ù ù YédG Oîùù ù ùÇù ù ù e
ŠCƒù¯ùWCG ÈùˆùdG ''‡ùµùÇù¸ùe ¿ùjñ¡S''
ØùùÁù Hh ,‡ùù‹ù dƒùù‹ù dG ƒùù Áù ùˆù ù©ù ù»ù ù¡T
ƒÁd ½—ù²ùˆùj I—ùÇù©ù¡•dG ‡ù„ù¡Sƒù¾ÙG
—„Y ò癵dG ƒÁj—dGh ¿e ¹c
¢ShhƒùWh I—ùjÄùL ƒùÁùJƒù»ù Y G˜ùùch è™ùùeh è™ùùµù dG
‡»Ç©fh ‰j—©¡•J ƒÁJÕƒNh ȾÇf ‡¸Ç»Lh ƒµj™eCƒH
•ƒ×G —ù¾Þ É™ù¡ M ‡ù¸ùFƒùY h I™ùµù¡•„ùH ‡ùùÇù eƒùù¡Sh
I™ùµùoH —ùÇù©ù¡S ƒùg—ùLh ‡ù»ùÇùµùMh ƒùÇù ¡SBGh ‡ùù»ù Çù ¸ù Mh
.‡¸Ç»Lh ‡dG›Z ƒÁJ—Lh
æƒÁˆdƒH ‡µÇ¸e ¿jñ¡S ÛEG AÕDÄg ¹c ½—²ˆj
,I—Ç©¡S IƒÇ‘H ŠƒÇ¾»ˆdGh
.‡Áj›f ƒWƒW ŠƒÇÐ ªe

Õh ‡Ç¡•f™¯dG ‡¬¸dG Šƒj—ŽHCG ÀĸÁŽj
ƒùÁù»ù¡SG ÕEG IOƒÙG Øùg ¿ùe ÀÄùùa™ùù©ù j
Àƒc ŠGľ¡S 03 Ù»Y ºƒ»gEÕ ¼cGëc
Øg Aƒ¾HCG ƒÁÇa ¹¡u Ÿ‘jo ÀCG ƒ¡Vë¯e

‡ùfƒùYEG ¢ŸÇùù¡Ÿ”ùùJ ÀÄùù„ù ”ù ˆù ¾ÙG …dƒùùW
I—ùùFƒùù¯ù d ‡ùùjÕÄùùdG ±™ùù W ¿ùù e ‡ùù ¡Uƒùù N
¿e ƒÁYƒ£ˆbG ½—Yh ,Iñ²¯dG Šƒj—¸„dG
™KDÄj ƒe Ägh ‡ÇeÄ»©dG ´™£dG ªjQƒ¡že
.RƒâEÕG ‡ÇYÄf ŸY ¼Á„¡•M
Ô ‡ÇdƒÙG ‡¾Ž¸dG “GëbG …„¡•J —bh
ò¡VQƒùù ù©ÙG òH IOƒùù ùM Šƒùù ù ¡Thƒùù ù ¾ù ù ùe
¢•¸óG ¢•ÇF™H ªaO ƒà ¿j—jDÄÙGh
ºƒ¬¡TCG ª£²d ‡»¡Uƒ©¸d ÈFÕÄdG È„©¡ždG
‡¾Ž¸dG Aƒ¡ YCG †ƒ‘¡•fG —©H ,‡¡•¸ÖG
‡bOƒ¡ŸÙG ‰¸LCGh ,¿j—jDÄÙGh ‡ÇdƒÙG
‰bƒa ȈùdG ‡ùÇùaƒù¡VEÕG ‡ùÇùfG›ùÇÙG Åù¸ùY
½Äj ÛEG É™FG›L Qƒ¾jO QƒÇ¸e 22 -¸„e
ñjîe 8 ¿e —jRCG ¢Ÿ¡ŸN ŒÇM ,¢•eCG
¼¡•²d Qƒ¾jO QƒÇ¸e 14h ñÇ¡•ˆdG «ƒ£²d
.Qƒ»‹ˆ¡SÕGh ›ÇÁŽˆdG
½Äj ‡jOƒ©dG IQh—dG ºƒ¬¡TCG ‰¸¡UGÄJh
¿e Qƒˆµg 192 ªjRÄJ ‡¡žbƒ¾Ù ¢•eG

¢SQG—ùe AGQ—ùe ¿ùùe O—ùùY ¢•»ùùˆù dEG
‡j—ÙG †Ä¾L ™¡ NCÕG ±ƒµdG ‡j—¸H
QG—ù¡UEG ‡ùÇùHë¸ùd ÈùFÕÄùùdG ™ùùj—ÙG ¿ùùe
¿e ‡Ç¡•f™¯dG IOƒe „LÄÌ Å¬¸J QG™b
˜ÇeîJ ƒÁÇa ¿‘ˆç ȈdG OGÄÙG ‡¸»L
¹q¸Y —bh ,¼Á¡SQG—Ì ¢SOƒ¡•dG °¡ŸdG
‡¡ j™Y GÄ¡ eCG ¿j˜dG AGQ—ÙG AÕDÄg
I˜Jƒ¡SCÕG †ƒÇ¬H G˜g ¼Á„¸W ¢Sƒ»ˆdÕG
˜Çeîˆd ‡Ç¡•f™¯dG IOƒe Ô ¿j™WDÄÙG
˜ù¾ùe ƒùÇùf—ùdG ±Äù¯ù ¡ŸdGh °ùù¡ŸdG G˜ùùg
- 2006 È¡SGQ—dG ¼¡SÄÙG ‡bî£fG
‡jCÕ ò¡SQ—»ˆÙG Èq²¸J ½—Yh ,2007
ÉCG ÀCG ¿j鈩e ,IOƒÙG Øg Ô ‡¡ŸM
- ºƒóG G˜g Ô ·GQ—ˆ¡Sîd IÄ£N
‡¸ù¡Tƒùa IÄù£ùN ÀÄùµùˆù¡S -‰K—ùùùM ÀEG
¼ÁJQ—bh ˜ÇeîˆdG —ÁL †ƒ¡•M ŸYh
˜ÇeîˆdG ‡Ç„dƒZ ÀCG ŒÇM ,‡ÇHƒ©Çˆ¡SÕG

ºƒÙGh Qƒ²©dƒH …YîˆdGh ŠGQƒÇ¡•dG ´Ä¡S ñLCƒJ ‡dhG—e ™jh›ˆH ¼Áˆe

òHîŽÇJ ‡j—¸„d ‡¡•»ØG Aƒ¡ YCÕG ‡»cƒÞ ¹ÇLCƒ`J
¹ùc Ô ªùFƒù¡ dG ¼ùˆØG ¹ù»ù©ù ˆù ¡•j ½ƒùù©ù dG
.‡jQGOEÕG Šîeƒ©ÙGh Šî¡SG™ÙG
Øg ÀCG ‡¡ Á¾dG …ˆµe éˆYG —²dh
Oƒùù¡•¯ùùdG ‡ùùµù „ù ¡žH ‡ùù£ù „ù J™ùùe ‡ùùÇù ù¡ ²ùù dG
òHîŽÇùJ ‡ùj—ù¸ùH «ÄùjQ ¿ùe I—ùÇù¯ùˆù¡•ÙG
‡ùù ùaƒùù ùc îùù ù»Þ ,¢SGO™ùù ù eÄùù ù H ‡ùù ù jÕhh
ºƒù»ùgÕE G ‡ùÇùdhDÄù¡•e ‡ù¸ùYƒù¯ùdG ±G™ùùWÕC G
Úƒ¦e ¿e ƒÁ¾Y …J™J ƒeh …Ç¡•ˆdGh
‡€Çg …¸W …¡•Mh .‡²Ç²‘¸d ¢•»Wh
‡Ç¡ ²dG ÀEƒa ,‡¡•¸ÖG Øg Ô ‡»µôG
½Äùù ù ù j ÛG i™ùù ù ù NGC I™ùù ù ù e ‡ùù ù ù ¸ù ù ù ùLÄD ù ù ù ù e
,Qƒ¡žˆ¡•ÙG †ƒÇZ …„¡•H 2006/12/05
ºîùù ùN ¹ùù ùÇù ù LƒC ù ù J ¹Þ ‰fƒùù ùc ‰bh Ô
†ƒùù Çù ùZ …„ùù ù¡•H ‡ùù ù²ù ù Hƒùù ù¡•dG Šƒùù ù¡•¸ÖG
ICƒù ùÇù ùÁù ùH ªùù ùaO ɘùù ùdG ™ùù ùeÕC G ,OÄùù ùÁù ù ¡ždG
‡ùù„ù dƒùù£ÙGh ƒùùÁù ¸ù Çù LƒC ù ùJ ÛEG ‡ùù »ù ùµôG
‡¡•¸ÖG ØÁd ±G™WCÕG ‡aƒc AƒY—ˆ¡SƒH
‡©aG™ÙG ƒÁdîN ¼ˆJ ÀCG ™¦ˆ¾j Àƒc ȈdG
ÀCGh ƒùù»ù Çù ¡S Õ ,¼ùù µ×ƒùù H ¹ùù Çù ùŽù ù©ù ùˆù ùdGh
.‡¾¡S ‡HG™b ¿Ž¡•dG Ô GÄ¡ b Aƒ¡ YCÕG

‡»¡Uƒ©dƒH ÀG™»©¸d ‡ÇMî¯dG È¡VGQCÕG ¿e Qƒˆµg 192 ¹jÄÐ
ÉOƒ»M ‡»Ç¸¡S
¢•¸óƒH ò„”ˆ¾ÙG ‡Ç„¸ZCG ¢ aQ
¢•eCG ºhCG ‡ù»ù¡Uƒù©ù¸ùd ÈùFÕÄùdG Èù„ù©ù ¡ždG
‡ÇdƒÙG ‡¾Ž¸dG “GëbG ŸY ‡bOƒ¡ŸÙG
Qƒ¾jO ÀÄǸe 54 -¸„e ¹jÄ‘ˆH ³¸©ˆÙG
‡ùÇùaƒù¡VEÕG ‡ùÇùfG›ùÇÙG ¿ùùe ‡ùù©ù £ù ˆù ²ÙG
ªjQƒù¡ž»ù¸ùd ‡ù¡Ÿ¡ŸõG ™ùFG›ÖG ‡ùjÕÄùd
Šƒùj—ù¸ù„ùdG ‡ùfƒùYEG ¹ùLCG ¿ùe ‡ùÇùeÄùù»ù ©ù dG
ªjQƒ¡žÙG ¼gCG ¿eh .‡»¡Uƒ©dƒH Iñ²¯dG
•Áf RƒâEG ƒÁ¾e -dƒ„ÙG «ƒ£ˆbG OG™ÙG
•Áfh ‡„²dƒH Q—„dG È‘H ¢•HƒÇdG ÜîÇL
‡HhQÄH •Áfh ‡bG™¡ždƒH ±ƒÇ¡VÄH —»Þ
,‡„²dƒH AƒÇMCÕG òH ƒe ‡€ÇÁJ «h™¡žeh
•hO›ÙG ³ùù ùj™ùù ù£ù ù dG «h™ùù ù ¡že ¿ùù ù »ù ù ùa
200 -¸„e Âd ¢Ÿ¡ŸN ɘdG É—jQƒ²H
‡ÇdƒÙG ‡¾Ž¸dG ‰MëbG ,¼Çˆ¾¡S QƒÇ¸e
¹Hƒ²ÙƒH ,¼Çˆ¾¡S QƒÇ¸e100 -¸„e «G›ˆfG

惾©d ȸY
Ô ‡¡•»ØG Aƒ¡ YCÕG ¢•eCG ºhCG ¹‹e
‡ùùj—ùù¸ù „ù d É—ùù ¸ù ù„ù ùdG Èùù „ù ù©ù ù¡ždG ¢•¸óG
Aƒ¡ b ¢•¸ŽÌ ‡dG—©dG ½ƒeCG òHîŽÇJ
‡ù»ùÁùˆùH ‡ù¸ùLÄD ùe ‡ùùÇù ¡ b Ô ,¢SGO™ùùeÄùùH
½ƒù©ùdG òeCÕG Aƒù¡ eEG —ùÇù¸ù²ù Jh ™ùùjh›ùùˆù dG
ƒùÁù„ù„ù¡•H ¢•„×G GÄùùYOhCG ,i™ùùNGC ¼ùùÁù Jh
³ùHƒù¡•dG ÈùFG—ùùˆù HÕG ¼ùùµù ‘ù ¸ù d GOƒùù¾ù ˆù ¡SG
ŠG˜d G—aƒf ƒ¡•„M G™Á¡T 18 `H È¡Vƒ²dG
‡¾¡•dG ÛEG ƒÁ¸Ç¡Uƒ¯J OÄ©J ȈdGh ,¼ÁˆdG
…‘¡S ŸY AÕDÄg ½—bCG ƒÙ ‡Ç¡VƒÙG
‡ùj—ù¸ù„ùdG ¢•ÇùùFQ ¿ùùe «ƒùù»ù LÕE ƒùùH ‡ùù²ù ‹ù dG
ŠGRhƒÎ Ô ³ùÇù²Ð ’ùˆù¯ùH ‡ù„ù dƒùù£ÙGh
™ùù ùjh›ùù ùJ Ô ƒùù ù »ù ù ùÇù ù ù¡S Õ ,ñNCÕG G˜ùù ù g
´Äù¡S ñLCƒùJ ‡ùdhG—ùe ƒùùÁù ¾ù eh ŠÕhG—ùùe
—ùj—ù„ùJh Qƒù²ù©ùdƒùH …YîùˆùdGh ŠGQƒùÇù ¡•dG
—ù»ùˆù YG —ùù²ù dh ...‡ùùÇù eÄùù»ù ©ù dG ºGÄùùeÕC G
°¸e ŸY ¶dP Ô ‡¡•»ØG Aƒ¡ YCÕG
‰¸ùù¡ŸÐ ,³ùùFƒùùKÄùùdG ¿ùùe •Pƒä ¿ùù»ù ¡ J
,G™ùNÄD ùe ƒùÁù¾ùe ‡ù”ù¡•f Åùù¸ù Y ''´h™ùù¡ždG''
...½ƒ©dG òeCÕG Šî¡SG™e ¿Y î¡ a
IQh›e Šî¡SG™e ¶dP …²Y ŠéˆYG
ªùHƒùW ºƒù»ù©ùˆù¡SGh ÂùFƒù¡ eEG —ùÇù¸ù ²ù J ªùùe
ŠOQh ȈdG ŠGAÕOÕG …¡•M- ´h™¡•e
¢•ÇùFQ ¹ù„ùb ¿ùe ‡ùe—ùù²ÙG iÄùùµù ¡ždG Ô
‰‘ˆa ܃ˆdƒHh ,-½ƒ©dG ¾ÇeCGh ‡j—¸„dG
Åùù¸ù Y ¹ùùÇù MGC ƒùù²ù Çù ²Ð ¿ùùeÕC G ’ùùdƒùù ¡Ÿe
‡ùù¡•»ØG Aƒùù¡ YCÕG «G—ùùjGE ªùùe Aƒùù¡ ²ùù dG
,³ùÇù²ù‘ù ˆù dG ‡ùùeP Ô ¼ùùÁù ©ù ¡Vhh ¢•„×G
³ùùÇù ²ù ‘ù ˆù dG ªùùe ƒùù¡ jCG IGRGÄÙƒùùH G˜ùù gh
ÂJ™¡TƒHh ÜGÄdG ÂÇdEG ƒYO ɘdG ÉQGOEÕG
ÀîYEÕG ÀhO ‡eƒ©dG ‡Ç¡žˆ¯ÙG ’dƒ¡Ÿe
ÈFÕÄdG …ˆµÙG Q™M —bh .ÂŽFƒˆf ¿Y
½ƒ©dG …Fƒ¾dG ÛEG iĵ¡T ‡¡ Á¾dG ‡c™×
‰»¸ˆ¡SG ,¢SGO™eÄH Aƒ¡ b ¢•¸Ý i—d
ƒùÁùdîùN ¼ùÁùˆùj ,ƒùÁù¾ùe ‡ù”ù¡•f ''´h™ù¡ždG''
†PƒµdG ’j™¡ŸˆdƒH ‡j—¸„¸d ½ƒ©dG òeCÕG
³Fƒ²M ¢•»Wh Qh›dG IOƒÁ¡Th ¹Ç¸¡ ˆdGh
ÀCG Åùù ù ¸ù ù ùY G—ùù ù cÄD ù ù ùe ,IAGédG —ùù ù Çù ù ù¯ù ù ù J
ñNCÕG G˜ùùÁù d ‡ùùÇù ù»ù ù¡S™ùù dG Šîùù ¡SG™ÙG
‡ùùjƒùùÁù f ‡ùùjƒùùZ ÛEG ¼ùùˆØG ¢•¯ùù f ¹ùù »Ð
òeCÕG Åù²ù„ùj ÀCG ƒùÇùaƒùùf ,2005 É™ùù¯ù Çù a

ɛǸjEG ‡¾j—Ì ºƒ¯WCîd ‡²j—M Àƒc

ÉOƒ»M ‡»Ç¸¡S ø

‡€¾ÁJ

惻Ǹ¡S .½

Iñ²¯dG Šƒj—¸„¸d ¼Çˆ¾¡S QƒÇ¸e 54 «ƒ£ˆbEG ÀÄ¡ a™j ÀÄ„”ˆ¾ÙG

ƒ²„W ‡©Lë¡•ÙG ‡ÇMî¯dG È¡VGQCÕG
Ô –QDÄÙG 313 ¼bQ ɘǯ¾ˆdG ½Ä¡S™»¸d
‡¾Ö Ô ƒÇdƒM ‡Ý—ÙGh 20050916
GQƒˆµg 92 ¢Ÿ¡ŸN PEG ,¿µ¡•dGh ñ»©ˆdG
«ƒù£ùb Èù¦ùMh ,¿ùµù¡•dG «ƒù£ù²ùd ƒùùÁù ¾ù e
‡ùMƒù¡•ÙGh ,11^20 ‡ùùMƒùù¡•Ì ‡ùùÇù HëdG
«ƒùù£ù b ¿ùùe ¹ùùµù d ‰¡Ÿ¡ŸN ‡ùùÇù ²ù „ù ˆÙG
RƒâEGh ȾWÄdG ¿eCÕGh ,܃©dG ¼Ç¸©ˆdG
.‡ÇYƒ»ˆLGh ‡Çaƒ²K ¹cƒÇg
™ùùj—ùùe °ùù¡žc ,¹ùù¡Ÿˆùù e ´ƒùù Çù ù¡S Ôh
''ÈeÄÇdG ´h™¡ž¸d'' ‡»¡Uƒ©dƒH ‡Mî¯dG
‡×ƒù¡ŸÙG ‡ùù¾Ö ¹ùù»ù Y A—ùùH ˜ùù¾ù e ÂùùfCG
Qƒùù²ù ©ù dG ƒùùÇù aƒùù e ‡ùù „ù ùbG™Ì ‡ùù ¯ù ù¸ù ùµÙG
Šƒùù ¯ù ùdƒõG ŠO—ùù M ,‡ùù »ù ù¡Uƒùù ©ù ù dƒùù ùH
¿e ‡ÇMîa I™»‹ˆ¡•e 30 éY ‡¸Ž¡•ÙG
ÀBÕG Ègh ‡»¡Uƒ©dƒH I™»‹ˆ¡•e1509 òH
ñ»ù©ùˆùdG ‡ù¾Ö Ô ƒùÁùLƒùeOEÕ ‡ùùMë²ùùe
.¿µ¡•dGh

$

—j—L ´Ä¡•H ÀÄ„dƒ£j QƒŽq ˆdGh –ƒ¡ShCÕG Qƒ¡žˆfG Àĵˆ¡žj Àƒµ¡•dG
- ‡ÇbîNCGîdG ™gƒ¦ÙG ¢ ©„¸d ƒ¡ jCG
´Äù¡•dG ’ù„ù¡UCG ŒÇùùM -¼gñ„ù©ùJ …¡•M
°ù¸ùˆß GÄù„ùdƒùWh ,ƒùÁùd ƒùM™ùù¡•e ܃×G
,‡KQƒµdG •h—M ¹„b ¹qN—ˆdƒH ŠƒÁÖG
Ô QƒŽˆdG ªe ÀIJˆ¸j ¼Áa ¶dP ¿eh
½ƒ²Ì ³Ç¸j ´Ä¡S RƒâEƒH «G™¡SEÕG …¸£e
—MCG …¡•Mh .‡jÕÄdG ™²e ɛǸjEG ‡j—¸H
‡²aGÄÙG ‰Ò ,É—¸„dG ƒÁ¡•¸Ý Aƒ¡ YCG
—j—ÖG ªbÄÙG QƒÇˆNG ŸY ‡ÇF—„ÙG
,I鈩e ‡ÇfG›Çe Âd ‰¡Ÿ¡q ŸNh ÃRƒâEÕ
‡Çdƒ×G ‡eRCÕG ¿e •h™ØG ¶dP ¿eh
‡²£¾ÙƒùH ´Äù¡•dG ƒùÁù¸ùqµù¡žj ’ù„ù¡UCG ÈùˆùdG
.‡j™¡ ×G

IGPƒ‘Ì I—LGĈe ‰fƒc ȈdG ‡ç—²dG
ÀEƒù a ,¼ùùÁù „ù ¡•Mh ,‰j›ùù¬ù ùJ ÉOGh i™Ý
OƒŽjEƒH ¼ÁJ—Yh ÀEGh ‡¡ŸˆõG ŠƒÁÖG
¿e GÄ¡•€j ¼ÁfCG ÕEG ¼Áˆ¸µ¡žÙ ªj™¡S ¹M
¿e Àĵˆ¡žj ¼gh ,³q²Ð AÈ¡T Õh ¶dP
QƒùÇù ˆù dGh AƒÙG ŠGÄùù¾ù ²ù d ½ƒùùˆù dG †ƒùùÇù ¬ù dG
ƒùe Äùgh ,ÃùÇù»ù ¸ù d ŠGQhOh ÈùùFƒùùH™ùùÁù µù dG
ÛEG ÃjGhR ¿e ¢ ©„dG ¹jÄÐ Ô …q„¡•J
¶dP ¿Y …J™J ¼ÁJƒLƒM Aƒ¡ ²d Àƒµe
•ƒù©ù„ùfGh –ƒù¡ShCîù d ªùùÇù ¡ ¯ùùdG Qƒùù¡žˆùùfÕG
‡‘¡U ŸY È„¸¡S ñKCƒJ ƒÁd ‡Áj™c ’FGhQ
AƒÇMCÕG Àƒqµ¡Sh ÃQGhR G˜ch ò¾WGÄÙG
¼Á²¸b ¿Y Gh™„q Y ¿j˜dG Âd IQhƒóG
¼ùÁùFƒùÇùˆù¡SGh ¼ùgQGÄùŽùH ´Äù¡•dG —ùLGÄùˆù d

Šƒ¾µ¡•dG ¿e ¢ ©H ¿e ňMh ´Ä¡•¸d
QƒÎ ¢ ©H …¡•Mh .IQhƒóG AƒÇMCÕƒH
¼¸Y ŸY Rƒ¬¸fÄ¡S ‡c™¡T ÀEƒa ,´Ä¡•dG
O—q ùÁù j G™ùù£ù N ¹ùùqµù ¡žj ƒùùe Äùùgh ™ùùeÕC ƒùùH
IQhƒóG ‡ùùÇù ¾ù µù ¡•dG AƒùùÇù ùMÕC Gh ´Äùù ¡•dG
½—Y ¿Y ''´h™¡ždG'' `d ƒÁfƒµ¡S ™„q Y ȈdGh
.ƒÁǸY —LGĈj ȈdG ‡Ç©¡VÄdƒH ¼gƒ¡VQ
ÛEG ´Ä¡•dG ¹²f QG™b ÀCG ÛEG ñ¡žf
ƒ„j™²J G™Á¡T 11 ÂǸY ™q e ܃×G ©bÄe
ÈùˆùdG É›ùÇù¸ùjGE ‡ùj—ù¸ùH ’ùùdƒùù¡Ÿe ¹ùù„ù b ¿ùùe
—ù©ùH ´Äù¡•¸ùùd ‰bDÄù e ªùùbÄùù»ù c ÂùùJQƒùùˆù NG
…„q ¡•J ɘdGh ȯfƒL 30 Àƒ¡ Ça •h—M
¿ùe ñ‹ùµù¸ùd Iéˆù©ù e ‡ùùjOƒùùe ™ùùFƒùù¡•N Ô
´Ä¡•dG ¿e ¼Á¸²f Ó ¶dP ¿eh ,QƒŽˆdG

Àî``¡•jG —eƒ`M
´Ä¡•d ÀhQhƒóG Àƒµ¡•dG ŵˆ¡TEG
Ô Àƒc ªbÄÌ ƒÇdƒM —LGĈÙG ɛǸjEG
‡ù²ù£ù¾ÙƒùH ºƒù¯ùWî
C ùd ‡ù²ùj—ùM ¢Sƒù¡SCÕG
ª¡SGÄdG Qƒ¡žˆfÕG ¿e I—j—ÖG ‡j™¡ ×G
¿Y GÄH™YCG ƒ»c ,ƒjGh›dG ¹c Ô –ƒ¡ShCîd
‡Ç¾©ÙG ’dƒ¡ŸÙG ½G›ˆdG ¿e ¼ÁFƒÇˆ¡SG
Å¡VįdG ÃΠ‰»¡ŸdG ‡Hƒb™dGh ‡jƒbÄdƒH
†ƒÇ¬dG §Mîj PEG ,ÛÇq Ò ‰‘„¡UCG ȈdG
AƒÙG ½G—©fG ¿Y ¶Çgƒf ,‡aƒ¦¾¸d ½ƒˆdG
QƒŽùˆùdG ƒC ùŽù¸ùj IñNCÕG Øùg ,AƒùH™ùÁùµùdGh
¿e I™¡Tƒ„e ·î¡SCG ³j™W ¿Y ƒÁ„¸Ö
IQhƒóG ‡ùùÇù eÄùù»ù ©ù dG IQƒùù fÕE G I—ùù »ù ùYGC

$

†™¬dG AG—¡UCG

ø 1855 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 09 `d ³aGÄÙG

ø ½2006 ™„»aÄf 30 ¢•Ç»”dG ø

±ƒ¡U Ⱦ„H ½ƒjCG I—©d ‡„bG™eh —¡UQ ‡Ç¸»Y —©H

ŠGQ—”»dƒH I™Lƒˆ»¸d ‡ÇdhO ‡µ„¡T Èa ™¡Ÿ¾Y ™£NCG °ÇbÄJ

.•Qƒ”dG Ä‘f ƒÁ„j™ÁJ ŸY ¹»©dG
¼J ŠƒÇ£©»dG ÂJƒg ÅdEG GOƒ¾ˆ¡SGh
¢•eCG “ƒ„ù¡U ±ÄùbÄù»ùdG ¼ùÁùˆù»ùdG ‡ùdƒùMEG
.ÀG™gh ‡»µ‘e ŸY

‡j™¡ž»dG

•dƒ©»dG °ÇµdG ¿e -¸c 1^4 ›ŽM
‡W™¡ždG ’dƒ¡Ÿe ¢•eCG ºhCG ‰¾µ»J
º›¾»H ƒÁùÇù¸ùY ™ù‹ùY ÀG —ù©ùH ‡ùÇùFƒù¡ ²ùdG
È‘H ¼Ç²»dG ‡¾¡S 24 ''CG.±'' ÄY—»dG
ƒùe …¡•Mh .‡ù¾ùj—ù»ù dG ŠG˜ùùH ‡ùùj™ùù‘ù dG
‡Ç¸»©dG ÀCG ȾeCG Q—¡Ÿe ¿e þDzˆ¡SG
‡W™¡ždG ’dƒ¡Ÿe Ȳ¸J ™KG ŸY ŠAƒL
™c˜dƒH Ⱦ©»dG ¼Áˆ»dG ¿Y Šƒeĸ©»d
—ù©ùHh ŠGQ—ù”ù»ù¸ùd ÂùJ™ùLƒùˆùe ƒùgOƒù¯ù e
‰¸²¾J º›¾»dG ¢žÇˆ¯J ÀPEGh Šƒj™‘ˆdG
ÂǸY ¢ „²dG ‰²dCGh ‡W™¡ždG ™¡Uƒ¾Y
ÅdEG Å¡ aCG ɘdGh ³Ç²‘J ©e ‰‘ˆah
IRÄŽ‘»dG ‡Ç»ùµùdG ·îùˆùeƒùH ÂùaG™ùˆùYG
ØùÁùH ÂùfÄù»ùe ‡ùjÄùg ¿ùÁùY °ùù¡žc ƒùù»ù c
-„¡•M- ™ùù eCÕG ³ùù ¸ù ù©ù ùˆù ù jh ½Äùù ù»ù ù ¡•dG
ÅdEG ‡aƒ¡VEÕƒH ‡¾¡S 29 ''½.†'' ÄY—»dƒH
,''†.½'' ,''½.†'' ¼gh ¿j™NBG Aƒc™¡T 3
30 ÅdEG 20 ¿e ¼gQƒ»YCG “hG™ˆJ ''“.†''
AÕDÄù g ªùùÇù »ù L ºÄùù‹ù e ¼ùùJ —ùù bh ‡ùù ¾ù ù¡S
¹ùùÇù ch ½ƒùùeCG ¢•eCG Aƒùù¡•e ¿ùùÇù »ù Áù ˆù »ù dG
‡ùj™ù¡ž»ùdG ‡ù»ùµù‘ùe i—ùd ‡ùjQÄùÁù »ù Žù dG
.¼ÁˆÇ¡ b Èa ™¦¾¸d

IQƒYO Ȉµ„¡T ¶Çµ¯Jh...
‡W™¡ždG ’dƒ¡Ÿe ¢•eCG ºhCG ‰¸¡UÄJ
ÅùdEG ‡ùj™ù¡ž»ùdG I™ùFGO ¿ùeCÕ ‡ùÇùFƒùù¡ ²ùùdG
ÈM iĈ¡•e ŸY IQƒYO Ȉµ„¡T ¶Çµ¯J
Éhƒùù µù ù¡T —ùù ©ù ùH G˜ùù g Èùù JCƒù ùj ,½ƒùù FÄùù ùdG
¿Çd›¾»dG QGÄŽH ¿Ç¾cƒù¡•dG ¿ùÇù¾ùWGÄù»ùdG
Èùah ¿ùÇùˆùµù„ù¡ždG ¥ƒù¡ž¾ùùH ¿ùùÇù Çù ¾ù ©ù »ù dG
‰²dCGh ¿eCÕG ™¡Uƒ¾Y ‰¸²¾J ƒÁHƒ²YCG
—©Hh QÄcP 4h Aƒ¡•f 5 ŸY ¢ „²dG
½ƒùùeCG ¢•eCG GÄùù¸ù ‹ù e ¼ùùÁù ©ù e ³Ç²‘ˆdG
‡j™¡ž»dG ‡»µ‘e i—d ‡jQÄÁ»ŽdG ¹Çch
¿ùùÇù WQÄùùˆù e 8 ¼ùùÁù ©ù ¡VÄùù H ™ùù eCG ɘùù dG
Èa ,‰bDÄ»dG ¢•„‘dG ¿gQ ŠƒWQĈeh
¿ùe I—ùÇùMh ‡ù»ùÁùˆùe ŠOƒùù¯ù ˆù ¡SG ¿ùùÇù M
Qƒùù¦ù ˆù fG Èùùa ™ùù¡Tƒùù„ù »ù dG AƒùùY—ùùˆù ù¡SÕG
.‡»cƒ‘»dG
É—»‘e.«

I—Ç©¡S

ÈFG˜Z ¼»¡•ˆH ºƒ¯WCG 4 ‡Hƒ¡UEG
ºƒùù ¯ù ù WCG ‡ùù ù©ù ù HQCG ¢•eCG ºhCG …Çùù ù¡UCG
•Ç¡ždG ™ÁXh Q—„dG ÈÇM Èa Àľ£²j
¿ÇM ¼Ádh ¼Ádhƒ¾J AG™L ÈFG˜Z ¼»¡•ˆH
QƒŽˆdG ¢ ©H ÃeQ —b Àĵj ’dƒ¡U ™ÇZ
,Q—„dG ÈM ‡¡SQ—e IGPƒ‘»H ‡eƒ»b Èa
ƒùù jƒùù ‘ù ù¡ dG ºƒùù ¯ù ùWCÕG ÀÄùù dhG›ùù j ŒÇùù M
Èùùa ºhDÄù ¡•e Q—ùù¡Ÿe —ùùcCGh ,¼ùùÁù ùˆù ù¡SGQO
ů¡žˆ¡•»H ‡j—©»dG ¢VG™eCÕG ‡‘¸¡Ÿe
ºƒùù¯ù WCG ‡ùù ©ù ùHQCÕG ÀCG É™ùù Z—ùù e —ùù »ù ùMG
GhQOƒùZ ÈùFG˜ù¬ùdG ¼ù»ù¡•ˆùdƒùH ¿ùÇùHƒùù¡Ÿ»ùùdG
ƒ»¸Y ¼ÁˆŽdƒ©e ‰»J ƒe—©H ‡‘¸¡Ÿ»dG
.‡¾¡S 13h 12 ¿ÇH ƒe “hG™ˆJ ¼gQƒ»YCG ÀCG

³j™£dG ÀÄ©£²j ’ˆ¯dG ÈM Àƒµ¡Sh...
‡YÄ»Že ¢•eCG ºhCG ‡Ç¡žY ‰eƒb
’ˆ¯dG ÈM Èa ¿£²J ¿Ç¾WGÄ»dG ¿e
AƒùÇùMCÕG ÅùdEG ÉODÄù»ùdG ³ùj™ù£ùdG ªù£ù ²ù j
IQƒùùŽù ‘ù dG ‡ùù£ù ¡SGÄùùH Âùùd ‡ùùjPƒùù ‘ù ù»ù ùdG
‡Ç„bCG ‡Çù©ù¡Vh QÄùg—ùJ Åù¸ùY ƒùLƒùŽùˆùMG
ÃùÇù»ùdƒùH ƒùÁùFîùˆùeƒùùH ¼ùùÁù Çù M ŠGQƒùù»ù Y
‰¸ù²ù¾ùJ ŒÇùM ,Qƒù£ùeCÕG ÃùÇùeh IQ˜ù²ùdG
Àƒµ»dG ¿ùÇùY ÅùdEG ‡ùÇù¸ù‘ù»ùdG Šƒù£ù¸ù¡•dG
—ù¡Ÿb Àƒùµù¡•dG ŠÕƒù¬ù¡žfÕ «ƒù»ùˆù¡Sîùùd
.ª¡VÄdG ‡F—ÁJ
±ƒYR.±

,ÀG™gÄH ƒÇfƒ¡•dG ‡j—¸„H 2002 ¢SQƒe
Èù¾ùH ¿ùe ‡ù¾ù¡S 42 ''CG.½'' Èù¾ù©ù »ù dG ¿ùùµù d
‡ùÇùfƒùK I™ùe QG™ù¯ù dG ¿ùùe ¿ùùµù »ù J ±ƒùù¡U
ÂùÇù¸ùY ¢ „ù²ùdƒùH ™ùeCG ¶dP ™ùùKG Q—ùù¡ŸÇùùd
™ù¡Uƒùù¾ù Y ‰fƒùùc ¶dP ÅùùdEG ‡ùùaƒùù¡VEÕƒùùHh
‡ùÇù»ùc ›ùùŽù M ¿ùùe ‰¾ùùµù »ù J —ùùb ¿ùùeCÕG
¢Ÿ”ùJ É—ù¾ùÁù dG …¾ùù²ù dG ¿ùùe I™ùù„ù ˆù ©ù e
É™Žj Àƒc 2000 ‡¾¡S ‡Çdh—dG ‡µ„¡ždG

¼d PEG Àƒùµù»ùdG ¢•¯ù¾ùH Âù©ùe ¿ùj—ùLGÄùˆùe
Šƒeĸ©»dG ‡W™¡ždG ™¡Uƒ¾Y i—d ¿µj
O—‘J ‡ÇùaG™ùZÄùJÄùa IQÄù¡U hCG ‡ùÇùaƒùµùdG
ŸY ¿ÇaÄbÄ»dG ¹²f —©Hh ,‡b—H ˆjÄg
¼J ¼Á©e ³Ç²‘ˆdGh I™FG—dG ¿eCG ™²e
Oƒˆ©e ƒ¡Ÿ”¡T ÃQƒ„ˆYƒH ÂǸY ±™©ˆdG
™Ç‹c Èa ¥QÄJ ÀCG Âd ³„¡Sh ½G™LEÕG
ŠGQ—ù”ù»ùdƒùH ‡ù²ù¸ù©ùˆù»ùdG ƒùjƒù¡ ²ùdG ¿ùùe
¿ùeCG ™ùj—ùe Šƒù‘ùÇù¡VÄùJ ÅùùdEG GOƒùù¾ù ˆù ¡SG
.±ƒ¡U ȾH I™FGO
G˜ùùg ÀEƒù a Q—ùù¡Ÿ»ùùdG ¢•¯ùù f …¡•Mh
QƒùŽùJ ¥ƒù¡ShCG Èùùa ±h™ùù©ù e ¢Ÿ”ùù¡ždG
ÂfÄc ƒÁǸY ¿Ç¾e—»dG G˜ch ŠGQ—”»dG
°Çµ¸d ÈŽjh™ˆdG ÂWƒ¡ž¾H ƒah™©e Àƒc
Èa ŠG˜dƒH ‡¾j—»dG Øg Èa •dƒ©»dG
ÂWƒ¡žf ªÇ¡SĈH ½ƒb ¼K ‡²Hƒ¡S ŠGľ¡S
ƒùÁù Çù ¸ù Y ¹ùù¡ŸM Èùùˆù dG ‡ùùH™ùùŽù ˆù dG —ùù©ù H
¢ShDhQ ªùe ƒùÁùeƒùùbCG Èùùˆù dG Šƒùùbîùù©ù dGh
Èùa ’ù„ù¡ŸÇùd ºƒùŽù»ùdG ¢•¯ùf Èùa I™ùÇù„ùc
…j™ÁJ ŠƒfhQƒH ™„cCG ¿e ³MÕ ‰bh
‡ÇH™¬dG ‡ÁŽdƒH É—¾ÁdG …¾²dG •jh™Jh
9 °ÇbÄJ ¼J ‡ÇdhO ‡Hƒ¡ŸY ¿»¡V Od
Èa ‡»gG—e ‡Ç¸»Y ºîN ƒÁ¾e ™¡Uƒ¾Y

™ù¡Ÿ¾ùY ¢•eCG ºhCG ‡ù¸ùÇù d ¤ùù²ù ¡S
‡ÇdhO ‡µ„ù¡T ÅùdEG Èù»ùˆù¾ùj ™ùÇù£ùN
…j™ùÁùJ Èùa ƒùùÁù Wƒùù¡ž¾ùùH ‡ùùah™ùù©ù e
É—jCG Èa ŠGQ—”»dƒH I™Lƒˆ»dGh
±ƒ¡U ȾùH I™ùFG—ùH ¿ùeCÕG ™ù¡Uƒù¾ùY
‡ùÇù¸ù»ùY —ù©ùH ,‰¾ùù¡TÄùù»ù J ‡ùùjÕÄùùH
’dƒ¡Ÿe ƒÁH ‰eƒb ‡„bG™eh —¡U™J
ÅdEG GOƒ¾ˆ¡SG ‡²£¾»dG ŠG˜H ¿eCÕG
Ⱦ©»dG ÀCƒ¡žH ƒùÁùˆù²ùˆù¡SG ŠƒùeÄù¸ù©ùe
ȾH ‡¾j—e ÅdEG OƒY —b ÂfCƒH —ǯJ
™‹cCG ½GO ¹jÄW †ƒÇZ —©H ±ƒ¡U
.ŠGľ¡S 4 ¿e
?@hg
?@L?hf
?@1?hf
?3@Lhf
?N@1hf
@@L?he
3@1?he
N@@?he
?)X?
?@@Lhe
?3)X
?3@1he
?V')X?
?N@@L?h
N@1?
@@1?h
?3@L
3@@Lh
?N@)X?
N@@1h
3@)X
?@@@L?g
V'@1
?3@@1?g
?N@@L?
?N@@@Lg
3@)X
@@@1g
N@@)X?
3@@@L?f
?3@@)X
N@@@1?f
?V'@@1
?@@@@?f
@6X?
N@@@L?
?3@@@Lf
3@)X
?3@@)X
?N@@@1f
V'@)X?
?N@@@)X?
@@@@L?e
?V'@)X
3@@@1?
3@@@1?e
V'@)X?
V'@@@L
N@@@@Le
?V'@)X
?N@@@)X?hf?3@@@1e
V'@)K?
3@@@)Xhf?N@@@@L?
?V'@@6X?
N@@@@1
@@@@1?
V'@@)X
?3@@@@L?hf3@@@@L
?V'@@)X?
?V'@@@)XhfN@@@@1
V'@@)X
N@@@@)X?he?@@@@@
?V'@@)X?
?3@@@@1?he?3@@@@
V'@@)K
?N@@@@@Lhe?N@@@@
?N@@@@6X
3@@@@)X?he@@@@
3@@@@)X?
N@@@@@)Xhe3@@@
V4@@@@)?
?@@@@@@)heV4@@
'@@@@6X?
@@@@@6X?f?O2@@@@@
V'@@@@)X
N@@@@@)XeO2@@@@@@@@
?V'@@@@)K?hf?3@@@@@)?2@@@@@@@@@@
@@6K
V'@@@@@6X?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@6K?
?V'@@@@@)Xhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@6K?
V'@@@@@)X?heV@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@6K?
?V'@@@@@)XhW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
V'@@@@@)X?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
?V'@@@@@)Ke?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@6K?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@6K?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@6K?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@6Ke?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
'6K?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@6K
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@6K
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@6K?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@6K
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ºƒ¡•c —Ç©¡S

¹ù‘ùe Àƒùc ¼ùÁùˆù »ù dG ÀEƒù a IQƒùù¡TEîù d
‡ù»ùµù‘ù»ùdG ¿ùY QOƒù¡U ™ùeCG ³ùah Œ‘ùùH
¿ù»ù¡V ÂùWQÄùJ ‡ù»ùÁùˆùH ÂùÇù¸ùY ¢ „ù²ùdƒùùH
I™ùLƒùˆù»ùdG Èùa ‡ù¡Ÿˆù”ùe ‡ùÇùdhO ‡ùµù„ù ¡T
Àƒùµù»ùdG —ùj—ù‘ùJ —ù©ùHh .ŠGQ—ù”ù »ù dƒùùH
,ÂǸY OO™ˆdG ¾Y •Ä‘„»dG OƒˆYG ɘdG
ÂǸY ¢ „ù²ùdG Aƒù²ùdEGh ÂùJ™ù¡Uƒù‘ùe ‰»ùJ
GÄfƒc ¢Uƒ”¡TCÕG ¿e ‡YÄ»Že ‡²aQ

‰¾¡TÄ»J ¿Ç©H ·Q—dG ’dƒ¡Ÿe

‡`` H™q ` `Á»dG ª`` `¸¡•dG ¿e ÀÄ`` ` ` ` Ç` ` ¸` `e 30h IQƒ`` ` ` Ç` ` ¡S ›Ž`` ` M

«Äùùf ¿ùùe ‡ùùWîùù µù ù¡T ‡ùù „ù ù¸ù ùY 330 Èùù a
ºÄùù ¯ù ùdG ¿ùù e ¢•Çùù ùc 220h ''‡ùù ùNhQƒùù ùe''
‡„¸Y 94 ÈdGÄMh -¸c 5 ÀRÄH ÈfGOÄ¡•dG
ƒùÁù»ù Çù ¸ù ¡•J ¼ùùJ °ùù¯ù Ž`»ù dG ¿ùùÇù ˆù dG ¿ùùe
›ùŽùM ¼ùJ ƒù»ùÇùa ,·Qƒù»ùŽù dG ’ùùdƒùù¡Ÿ»ùùd
¼ùJ —ù²ùa ¿ùÇù»ùÁ` ` ` ˆù»ùdG ƒùùeCG ,IQƒùùÇ` ` ` `¡•dG
¼Á»j—²J —©H ƒˆbDÄ` ` ` ` e ¼Á¾Y •G™aEÕG
.‡dG—©¸d

ŠG˜ùd Èù¸ù¡UCÕG ›ùLƒù‘ùdG ™ùKEG ¹ùùN—ùùˆù dG
02 ¼bQ ȾWÄdG ³j™£dG ŸY ™¡Uƒ¾©dG
—ù©ùH ÀG™ùgh ‰¾ù¡TÄù»ù J ¿ùùÇù Y ¤ùùHG™ùùdG
ȈdG ÄŽÇH 305 «Äf ¿e IQƒÇ¡S °ÇbÄJ
‡¾¡S 33 ''CG.`g'' ÄY—»dG ƒÁ¾ˆe ŸY Àƒc
28 ''CG.†'' IÄùY—ù»ùdG Âù„ùfƒùŽùHh ³ùùFƒùù¡•dG
IQƒùÇù¡•dG ¹ùNGO Cƒù„ù”ùe Àƒùc ƒù»ùÇùa ‡ù¾ù ¡S
‡¸‹»ˆ»dGh ‡Ç„¾LCÕG ª¸¡•dG ¿e ½ƒg O—Y

...¢SCGQ 100 «ƒL™ˆ¡SGh È¡TGÄ»dG ´Qƒ¡S ŸY ¢ „²dG
ƒgÄbƒù¡Sh ¿ùÇùdGÄù»ùdG —ùMCG ¿ùe Aƒù©ùHQCÕG
´™a ‰¸²¾J ÂǸYh ,ºÄÁŽe ÃŽJG Ä‘f
ŒÇM ‡j—¸„dG ŠGP ÅdEG ȾWÄdG ·Q—dG
ºƒŽe Èa ¼Á¾Y -¸„»dG ¿Y Œ‘„dG ¼J
™ÇNCÕG Èa ¼ˆÇd I™FG—dG ¼Ç¸bEƒH ª¡SGh
«ƒL™ˆ¡SGh ‡Hƒ¡Ÿ©dG OG™aCG —MG °ÇbÄJ
‡ùÇù¡Tƒù»ùdG ¢ShDhQ ¿ùe QÄùc˜ù»ù dG O—ùù©ù dG
—¡Ÿb ¼Áˆ»ùdG ªùe ³ùÇù²ù‘ùˆùdG ¼ùˆùj ƒù»ùÇùa
‡ùùHƒùù¡Ÿ©ùùdG OG™ùùaCG ÈùùbƒùùH ‡ùùjÄùùg °ùù¡žc
.¼Á¯ÇbÄJh

Èù¾ùWÄùdG ·Q—ùdG ™ù¡Uƒù¾ùY ‰¾ùùµù »ù J
Èa ½ÄÇdG ‡‘Ç„¡U Aƒ©HQCÕG ¿ÇY ‡b™¯d
°ÇbÄJ ¿e ƒMƒ„¡U 6 ‡Yƒ¡•dG Oh—M
Èù¡TGÄù»ùdG ‡ùb™ù¡S ‡ùHƒù¡ŸY OG™ùùaCG —ùùMCG
™KEG ¶dPh ¼¾Z ¢SCGQ 100 «ƒL™ˆ¡SGh
™¡Uƒ¾©dG ŠGP ‰¸¡Uh ȈdG Šƒeĸ©»dG
‡ù©ùHG™ùdG ‡ùYƒù¡•dG Åù¸ùY ½ÄùÇùdG ‡ù‘ùÇù„ù ¡U
¿ÇdÄÁŽe ƒ¡Uƒ”¡TCG ÀCG ƒgOƒ¯e ƒMƒ„¡U
¿e ¼¾Z ¢SCGQ 120 ‡b™¡•H GÄeƒb ‡jÄÁdG
¿ùùÇù Y ‡ùùj—ùù¸ù „ù d ªùùHƒùùˆù dG …jG™ùù¬ù dG QGhO

‡bQƒM IQhQƒb 26 ›ŽMh ,ÈFƒÇ»ÇµdG ¢S—¾Á»dG °ÇbÄJh...
ŠGQhQƒùù ù b ™ùù ù Çù ù ù¡ ‘ùù ù J O—ùù ù ¡ŸH Àƒùù ù c
Aƒ¾KCG ³j™‘dG …¡T —bh ''±ÄJÄdÄ»dG''
ªùe ³ùùÇù ²ù ‘ù ˆù dG ¿ùùÇù Hh .¶d˜ùùH ÂùùeƒùùÇù b
ÂùfCG ‡ù¾ù ¡S 33 -ùùdƒùù„ù dGh ''CG.†'' ÄùùY—ùù»ù dG
¼J ¿ÇM Èa ,AƒÇ»ÇµdG Èa ‡dhO ¢S—¾Áe
ª¡Vh ɘdG ‡dG—©dG ÅdEG ¼Áˆ»dG ¼j—²J
´™‘dG ‡»ÁˆH ÈWƒÇˆMÕG ¢•„‘dG ¿gQ
.‡bQƒM ŠGQhQƒb ºƒ»©ˆ¡SGh É—»©dG
ºƒ¡•c.¢S

¢UGÄ”dG —MCG º›¾»H ³j™M …¡žf
—ùLGÄùˆù»ùdG †ƒù£ù”ùdG ¿ùHG ™ù»ùY Èùù‘ù H
ŒÇM,‰¾¡TÄ»J ¿ùÇùY ‡ùjÕÄùdG ‡ù»ù¡Uƒù©ùH
‡Çf—»dG ‡jƒ»‘dG ™¡Uƒ¾Y ¹N—J °¡žc
¿ùù ù ù e ‡ùù ù ù ùbQƒùù ù ù ùM IQhQƒùù ù ù ùb 26 ¿ùù ù ù ùY
¿ùù µù ù¡•»ùù dG ¹ùù NGO ''±Äùù JÄùù ùdÄùù ùe''«Äùù ùf
’dƒ¡Ÿe ¹N—J ÅY—ˆ¡SG ƒ»e ,´™ˆ‘»dG
ÀCG ¿Ç„J PEG ,Àƒµ»dG ‡¾jƒ©e —¡Ÿb ¿eCÕG
ɘdGh ‰Ç„dG ¶dƒe ¡•¯f Äg ÈfƒŽdG

°¸¡ždG Èa ¿Ç¡•‘dG ÄHCG ‡j—¸H

Oƒ„©dG …¡ Z ™Ç‹j IOƒÇ©dG «h™¡že
?@hg
?@L?hf
?@1?hf
?3@Lhf
?N@1hf
@@L?he
3@1?he
N@@?he
?)X?
?@@Lhe
?3)X
?3@1he
?V')X?
?N@@L?h
N@1?
@@1?h
?3@L
3@@Lh
?N@)X?
N@@1h
3@)X
?@@@L?g
V'@1
?3@@1?g
?N@@L?
?N@@@Lg
3@)X
@@@1g
N@@)X?
3@@@L?f
?3@@)X
N@@@1?f
?V'@@1
?@@@@?f
@6X?
N@@@L?
?3@@@Lf
3@)X
?3@@)X
?N@@@1f
V'@)X?
?N@@@)X?
@@@@L?e
?V'@)X
3@@@1?
3@@@1?e
V'@)X?
V'@@@L
N@@@@Le
?V'@)X
?N@@@)X?hf?3@@@1e
V'@)K?
3@@@)Xhf?N@@@@L?
?V'@@6X?
N@@@@1
@@@@1?
V'@@)X
?3@@@@L?hf3@@@@L
?V'@@)X?
?V'@@@)XhfN@@@@1
V'@@)X
N@@@@)X?he?@@@@@
?V'@@)X?
?3@@@@1?he?3@@@@
V'@@)K
?N@@@@@Lhe?N@@@@
?N@@@@6X
3@@@@)X?he@@@@
3@@@@)X?
N@@@@@)Xhe3@@@
V4@@@@)?
?@@@@@@)heV4@@
'@@@@6X?
@@@@@6X?f?O2@@@@@
V'@@@@)X
N@@@@@)XeO2@@@@@@@@
?V'@@@@)K?hf?3@@@@@)?2@@@@@@@@@@
@@6K
V'@@@@@6X?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@6K?
?V'@@@@@)Xhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@6K?
V'@@@@@)X?heV@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@6K?
?V'@@@@@)XhW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
V'@@@@@)X?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
?V'@@@@@)Ke?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@6K?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@6K?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@6K?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@6Ke?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
'6K?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@6K
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@6K
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@6K?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@6K
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

É™ÇeÄ".½

¿HG hCG ‡a™¡ždG È‘H ƒgDhƒ¾H ™¦ˆ¾»dG
‡»¡•f °dCG 40 ¿e ™‹cCG ·™ˆjh ƒ¾Ç¡S
•îùùK ¿ùùe ‡ùùfÄùùµù ˆù »ù dG ¿ùù¡•‘ùùdG ÄùùHCƒù H
¿¡•‘dG ÄHCGh ‡ù¾ùLƒùJ ,‡ù¡Ÿ©ù¸ùJ-Šƒùj—ù¸ùH
.¢ ©„dG ƒÁ¡ ©H ¿Y I—Ç©Hh ‡ÇFƒf ƒÁ¸c
ŠƒùH ɘùdG ºƒùùµù ¡TEÕG G˜ùùg ½ƒùùeCGh
…dƒù£ùj ''¿ùÇùjhƒù¾ù¡•MÄù„ùdG'' IƒùÇùM ´QDÄù j
ƒÇ¸©dG Šƒ£¸¡•dG ¹N—J IQh™¡ H AÕDÄg
ÅdEG ³‘dG «ƒLQEG —¡Ÿb ‡Ç¾©»dG IQGRÄdGh
¼Áj—jCG ¿ÇH ¿e …¡ŸˆZG ɘdG ÂHƒ‘¡UCG
…dƒù£ù»ùdG ¿ùY ¶Çùgƒùf ,Èùfƒù‹ùdG I™ù»ù¸ù d
ÀÄùµùˆù¡S ÈùˆùdGh i™ùNCÕG ‡ùÇùYƒùù»ù ˆù LÕG
.i™NCG ‡Ç¯‘¡U ´GQhCG ¹‘e

¿Y ¿¡•‘dG ÄHCG ‡j—¸H Àƒµ¡S •ˆMG
IO—©ˆe IOƒÇ©dG «h™¡že ¹jÄ‘J ‡Ç¸»Y
‡j—¸„H I—j—ŽdG ‡¾j—»dG ÅdEG Šƒe—”dG
†ƒ‘¡UCG ¼g ¼ÁfCG ¿e ¼Z™dƒH °¸¡ždG
—²Y ˜¾e ÂH GÄ„dƒW ¿j˜dG ³‘dG G˜g
½—²J ȈdG iĵ¡ždG °Ç¡ Jh ,¿e›dG ¿e
ÀCG ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' ÅdEG Àƒµ¡•dG ƒÁH
¸jÄ‘J ¼J —b ƒ¡ jCG Àƒc «h™¡ž»dG ŠGP
¿e ¼Z™dƒH ‡Ç¸Mƒ¡•dG ¢•¾J ‡¾j—e ÅdEG
¿ùÇùÇù¯ù¡žˆù¡•»ùd I™ùÇùNCÕG Øùùg ·îùùˆù eG
ÄHCG ‡²£¾e Ų„J ¿ÇM Èa ¿jQhƒŽˆe
‡ùjÕÄùdG ™ù²ùe ¿ùY —ù©ù„ùJ ÈùˆùdG ¿ùù¡•‘ùùdG
ÅdEG ¹²¾ˆdG Šîjh Èfƒ©J ¼¸c 40 Ä‘¾H
ªe IQhƒŽ»dG ‡Ç„£dG ŠGOƒÇ©dG i—MEG
Qƒùù £ù ùNCG ¿ùù ùe ¶dP ¿ùù ùY …J™ùù ùˆù ù j ƒùù ùe
,ŠGOÕÄdƒH ™eCÕG ³¸©ˆj ƒ»d ƒ¡UÄ¡ŸN
¿e ¼c ÀCG ‡¡ j™©dG ŠGP Š™cP ŒÇM
‰fƒùc ™ù£ù”ùdG ¿ùe ƒùgPƒù²ùfEG ¼ùùJ ‡ùùdƒùùM
¢•¾ˆH ƒeCG ‡jÕÄdG ŠGOƒÇY Ä‘f ‡ÁŽˆe
.¼¸c 20 ¿e ™‹cCG —©H ŸY ,‡Ç£¡ždƒH hCG
‡¡ j™©dG ‰dAƒ¡•J ,i™NCG ‡ÁL ¿e
‡ùÇù¸ù»ùY AGQh ‡ùù¾ù eƒùùµù dG †ƒùù„ù ¡SCÕG ¿ùùY
I—j—ŽdG ‡¾j—»dG Ä‘f ‡Çfƒ‹dG ¹jÄ‘ˆdG

?@hg
?@L?hf
?@1?hf
?3@Lhf
?N@1hf
@@L?he
3@1?he
N@@?he
?)X?
?@@Lhe
?3)X
?3@1he
?V')X?
?N@@L?h
N@1?
@@1?h
?3@L
3@@Lh
?N@)X?
N@@1h
3@)X
?@@@L?g
V'@1
?3@@1?g
?N@@L?
?N@@@Lg
3@)X
@@@1g
N@@)X?
3@@@L?f
?3@@)X
N@@@1?f
?V'@@1
?@@@@?f
@6X?
N@@@L?
?3@@@Lf
3@)X
?3@@)X
?N@@@1f
V'@)X?
?N@@@)X?
@@@@L?e
?V'@)X
3@@@1?
3@@@1?e
V'@)X?
V'@@@L
N@@@@Le
?V'@)X
?N@@@)X?hf?3@@@1e
V'@)K?
3@@@)Xhf?N@@@@L?
?V'@@6X?
N@@@@1
@@@@1?
V'@@)X
?3@@@@L?hf3@@@@L
?V'@@)X?
?V'@@@)XhfN@@@@1
V'@@)X
N@@@@)X?he?@@@@@
?V'@@)X?
?3@@@@1?he?3@@@@
V'@@)K
?N@@@@@Lhe?N@@@@
?N@@@@6X
3@@@@)X?he@@@@
3@@@@)X?
N@@@@@)Xhe3@@@
V4@@@@)?
?@@@@@@)heV4@@
'@@@@6X?
@@@@@6X?f?O2@@@@@
V'@@@@)X
N@@@@@)XeO2@@@@@@@@
?V'@@@@)K?hf?3@@@@@)?2@@@@@@@@@@
@@6K
V'@@@@@6X?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@6K?
?V'@@@@@)Xhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@6K?
V'@@@@@)X?heV@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@6K?
?V'@@@@@)XhW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
V'@@@@@)X?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
?V'@@@@@)Ke?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@6K?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@6K?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@6K?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@6Ke?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
'6K?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@6K
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@6K
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@6K?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@6K
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ºƒ¡•c.¢S

Èù¾ùWÄùdG ·Q—ùdG ™ù¡Uƒù¾ùY ‰¾ùùµù »ù J
‰¾¡TÄ»J ¿ÇY ‡jÕh ’dƒ»dG I™FGO ‡b™a
ª¸¡S †™Áe °ÇbÄJ ¿e ¢•eCG ½Äj ‡Ç¡žY
ÀÄǸe 36 ÈdGÄM ›ŽM ªe ˆµj™¡Th
G˜ùg AƒùL ŒÇùM ,‡ùH™ùÁù»ùdG ªùù¸ù ¡•dG ¿ùùe

È©eƒŽdG Àƒ¡•»¸J ů¡žˆ¡•e

¿ÇH ‡j—j—M ‡¡ „b
†ƒHƒ¾¡•dG ‡Hƒ²fh IQGOEÕG
›ùùc™ùù»ù ¸ù d ÈùùHƒùù²ù ù¾ù ùdG «™ùù ¯ù ùdG «OhCG
ÈfƒŽÇJ QĈc—dG È©eƒŽdG ÈFƒ¯¡žˆ¡SÕG
‡ùHƒù²ù¾ù¸ùd ªùHƒùùˆù dG Àƒùù¡•»ùù¸ù ˆù H ÈùùL™ùùeO
IQGOEÕG Èe—”ˆ¡•»d ‡¸²ˆ¡•»dG ‡Ç¾WÄdG
‡ùÇù¡žˆù¯ùe i—ùd ,†ƒùHƒù¾ù¡•dG ‡ùÇùeÄù»ù ©ù dG
™ù„ù»ùaÄùf 26 •ùjQƒùˆù H ‡ùùjÕÄùù¸ù d ¹ùù»ù ©ù dG
‰¸ù¡Ÿ‘ùJ †G™ù¡VEÕƒùH GQƒù©ù¡TEG Èùdƒù‘ù dG
,Âù¾ùe ‡ù”ù¡•f Åù¸ùY ''ÈùeÄùÇùdG ´h™ùù¡ždG''
ŠGÄù¾ùb OG—ù¡•fÕ G™ù¦ùf ÂùùfG ÂùùÇù a AƒùùL
›ùc™ù»ù¸ù d ½ƒùù©ù dG ™ùùj—ùù»ù dG ªùùe QGÄùù‘ù dG
‡dƒ‘¸d G™¦fh ,È©eƒŽdG ÈFƒ¯¡žˆ¡SÕG
ÈHƒ²¾dG «™¯dG ƒÁ¾e Èfƒ©j ȈdG ‡jQ›»dG
‰‘J ¿jĦ¾»dG ¿Ç¯XÄ»dGh ºƒ»©dGh
‡ÇFÕÄdG ‡fƒeCÕG ŠîN—J ¼ZQ ,ÂFGÄd
,¹»©¸d ‡ÇFÕÄdG ‡Ç¡žˆ¯»dG Šî¡SG™eh
…ˆùµù »ù ¸ù d ‚Qƒùù£ù dG «ƒùù»ù ˆù LÕG —ùù©ù Hh
«™a …ˆµe Aƒ¡ YCG QÄ¡ ‘Hh ÈFÕÄdG
«™¯dG Aƒ¡ YCG ºÄNO Q™²J ů¡žˆ¡•»dG
Èùa ÈùFÕÄùdG ½ƒù©ùdG ¿ùÇùeCÕGh ÈùHƒùù²ù ¾ù dG
½Äùj ¿ùe kAG—ùˆùHG ½ƒù©ù£ù dG ¿ùùY †G™ùù¡VEG
IQGOEG ™ùù²ù e ½ƒùùeCG ™ùù„ù »ù ¡•jO 9 ‰„ùù ¡•dG
‡Ç„¸J ‡jƒZ ÅdEG È©eƒŽdG ů¡žˆ¡•»dG
Qƒ©¡TEÕƒH ‡²a™»dG ‡Ç„¸ù£ù»ùdG ‡ù‘ùFîùdG
ů¡žˆ¡•»¸d ½ƒ©dG ™j—»dG …dƒ£J ȈdGh
‡jQÄÁ»ŽdG ¿ÇfGÄùb ³ùÇù„ù£ùJh ½G™ùˆùMƒùH
‡ùj™ù‘ùdGh ‡ùjO—ù©ùˆùdG ³ùùM ‡ùù²ù ¸ù ©ù ˆù »ù dG
Èa AƒL ƒ»c ,IQGOEÕG OƒÇMh ‡ÇHƒ²¾dG
…¡Vƒù¬ùdG †ƒùHƒùù¾ù ¡•dG …dƒùù£ù e ‡ùù‘ù FÕ
Èù¾ùWÄùdG ¿ùeCîùd Qƒù„ùˆùYÕG OQ IQh™ù¡ H
ŠƒYRƒ¾»dƒH °¸µ»dG ‡‘¡ŸdG ‡jOƒ‘JƒH
¿e ¹jÄù‘ùˆùdGh —ùj—ùÁùˆù¸ùd Âù¡V™ù©ùJ —ù©ùH
OQ Åùù dEG ‡ùù aƒùù ¡VEÕƒùù H Âùù ¸ù ù»ù ùY …¡Ÿ¾ùù e
ŠG˜ùùd ‡ùùÇù FÕÄùùdG ‡ùùfƒùùeCîù d Qƒùù „ù ùˆù ùYÕG
ƒÁdhDÄ¡•e ¢V™©J —©H ÈHƒ²¾dG ¼Ç¦¾ˆdG
™j—»dG ¹„b ¿e ‡fƒgEÕGh O™£¸d ºhCÕG
‡Ç„¸£»dG ‡‘FîdG Èa AƒL ƒe …¡•M
‡ÇYƒ»ˆLÕG Šƒe—”dG ƒÁÇa AƒL ȈdGh
‡ù¸ù‹ù»ùe ŠƒùHƒù²ùf I—ùY ¿ùe ‡ù¸ù µù ¡ž»ùùdGh
½ƒù©ùdG Oƒù‘ùJÕG ‡ù¡UƒùN Åù¯ù ¡žˆùù¡•»ùùdƒùùH
†ƒHƒ¾¡•dG È„£dG „¡T ‡Hƒ²fh ºƒ»©¸d
I™ùù ùÇù ù JÄùù ùd ×ùù ùÇù ù ©ù ù ¡ŸJ ´ƒùù ùÇù ù ¡S Èùù ùah
‡Ç¡žˆ¯e i—d ¶d˜c «OhCG ŠƒLƒŽˆMÕG
™ù²ùe ½ƒùeCG •ƒùŽùˆùMÕƒùH Qƒù©ù¡TEG ¹ù»ù©ùdG
Èa ™FG›ŽdƒH Àƒµ¡•dGh ‡‘¡ŸdG IQGRh
¹ù„ù²ù»ùdG ™ù„ù»ù¡•jO ¿ùe ™ùù¡žY ÉOƒùù‘ù dG
‡‘FÕh ‡¡ j™Y Èa AƒL ƒ»H ‡„dƒ£»¸d
‡Hƒ²¾dG ¿ÇH ƒÁǸY °¸ˆ”»dG …dƒ£»dG
.ů¡žˆ¡•»dG IQGOEGh
ÉQGÄÁ¸H.À

06

•OGÄMh •G—MCG
ÀG›Ç¸Z

ºhƒ‘ˆa ..ƒÁÇNCG ¿e ¹»‘J
..OÄdÄ»dG ¹ˆb
Å¡SÄe È»Y ‡»µ‘e i—d ³Ç²‘ˆdG È¡Vƒb «OhCG
¢•„ùù‘ù dG (‰NCGh –CG) ¿ùùjÄùùNCG ¿ùùÇù »ù Áù ùˆù ùe ¢•eCG ºhCG
‡dhƒ‘eh ‡¡žMƒ¯dGh ½Qƒ‘»dG ƒfR ‡»ÁˆH ÈWƒÇˆMÕG
—©H ½CÕG ¿Y •™aCG ƒ»Ça ,IOÕÄdG Œj—M ¹¯W ¹ˆb
.‡jƒ¾ŽdG ¿Y ™ˆ¡•ˆdGh ®îHEÕG ½—©H ƒÁeƒÁJG
,ÉQƒùŽùdG ™ùÁù¡ždG ¿ùe 24 `dG ÅùdEG ‡ùÇù ¡ ²ùùdG OÄùù©ù J
‡‘¸¡Ÿe ÅdEG (‡¾¡S 17..«.´.“) Iƒˆ¯dG ‰e—²J ƒe—¾Y
iĈ¡•e ŸY ƒeÕCG ĵ¡žJ Å¡SÄe È»©H ŠÕƒŽ©ˆ¡SÕG
‡dƒM Èah ¹eƒM ƒÁfCG ¿Ç„J ,¢Ÿ‘¯dG Aƒ¾KCGh..¿£„dG
¢ ÇMG™»d Iƒˆ¯dG ‰¸¸¡•J ,Aƒ¾KCÕG Øg Èa .ª¡Vh
¿Y ¸ˆb ºhƒ‘ˆd ''ƒgOÄdÄe'' ‰©¡Vh ŒÇM ‡‘¸¡Ÿ»dG
…Ç„£dG ÀCG ÕEG ,¢VƒM™»dG ‡gGįH Ùj™»J ³j™W
‡ÇFƒ¡ ²dG ‡W™¡ždG ’dƒ¡Ÿe -¸HCƒa ‡dhƒ‘»dG °¡žˆcG
ÅdEG ‰¡ aCG ȈdG ‡Ç¡ ²dG Èa ³Ç²‘ˆdƒH Š™¡TƒH ȈdG
ƒÁÇNCG ªe ‡ÇY™¡T ™ÇZ ‡bîY ¼Ç²J ‰fƒc Iƒˆ¯dG ÀCG
™ùNBÕG Äùg ±™ùˆùYG ɘùdG..º›ù¾ù»ùdG ¢•¯ù¾ùH ¼ùÇù²ù »ù dG
½ƒeCG ±G™WCÕCG ¼j—²J ¼J —bh .ÂÇdEG ‡HÄ¡•¾»dG ‡»ÁˆdƒH
ɘdG ,Å¡SÄe È»Y ‡»µ‘e i—d ‡jQÄÁ»ŽdG ¹Çch
«G—jEƒH ™eCG ɘdG ³Ç²‘ˆdG È¡Vƒb ŸY °¸»dG ºƒMCG
ŠOƒ¯ˆ¡SG ƒ»Ça ÈWƒÇˆMÕG ¢•„‘dG ¿Ç¾KEÕG ¿Ç»Áˆ»dG
.‰bDÄ»dG •G™aEÕG ¿e ½CÕG
’¡VGh.À

ŠGh›¬dG

ŸY ¿j—ˆ©»¸d ¢•„‘dG
ƒÁ¸cÄeh ‡ÇFƒ¡ b I™¡ ‘e
ŠGh›¬ùdG I™ùFG—ùH ‡ùÇùFƒù¡ ²ùdG ‡ù»ùµù‘ù»ùdG ‰»ùµùM
ªa—H ''½.«'' ,''½.«'' ,''«.†'' ¿e ¹c ŸY ¢•eCG Aƒ¡•e
¿e ¹c ‡„bƒ©eh ¿Çjîe 10 ƒgQ—b ‡Çdƒe ‡eG™Z
¢•„M ™Á¡žH ''½.«'' ,''½.®''h ¢•„M ƒeÄj 20 `H ''«,†''
OÄ©J ,ÈdGĈdG ŸY I˜aƒf ™ÇZ i™NCG ™Á¡TCG 5h I˜aƒf
ŠCƒŽd ƒe—¾Y 2006/11/14 ½Äj ÅdEG ‡Ç¡ ²dG ŠƒÇ‹ÇM
ƒÁ¸cÄùe ªùe ''•.º'' ŠGh›ù¬ùdƒùH ‡ùÇùFƒù¡ ²ùdG I™ù¡ ‘ù»ùdG
³ùùj™ùù£ù H ¢VQCG Åùù¸ù Y Šƒùù¾ù ùjƒùù ©ù ùe AG™ùù LEÕ ''À.¢U''
‡²j™£H Š˜NCG —b ‰fƒc ‡ehQ—f I™FGO ‡¡•dî¬dG
GhOGQCƒa ''½.«'' ,''½.®'' ,''«.†'' ±™W ¿e ‡ÇY™¡T ™ÇZ
GÄdƒÁfƒa ÈfÄfƒ²dG ƒÁ¸»Y AG™LEG ¿e ‡Ç‘¡ dG ª¾e
''`g.¢U'' `d ƒg—YCG ‡b™¡S ªe ƒ»ˆ¡Th ƒH™¡V ƒÁǸY
.¢VQCÕG ‡©£b QÄ¡Ÿj Õ ÅˆM ™jÄ¡ŸJ G™Çeƒc

ÉQÄ¡•d ˜aƒf ¢•„M ™Á¡Th...
¢•eCG Aƒ¡•e Àƒ¡•»¸ˆH ŠGh›¬dG ‡»µ‘e ‰¡ b
˜aƒ¾dG ¢•„‘dƒH ''†.«'' ÅY—j ÉQÄ¡S ¿WGÄe ‡fGOEƒH
°dCG 200 ÃQ—b ƒÇdƒe ƒ¬¸„e »j™¬J ªe ™Á¡T I—»d
ÀhO IQƒÇ¡S IOƒÇ²a ‡‘¾Žd ÂHƒµJQG …„¡•H ¶dPh ,•O
RGÄŽd ÂJRƒÇM ½—Y G˜ch (‡¡•©dG †ƒH) Èa ‡¡ŸNQ
.™¯¡S
‡»Ç¡•f.P

¢Sƒ„©¸H É—Ç¡S

³M Èa I˜aƒf ŠGľ¡S 10
•Ç¡T ŸY É—ˆ©»dG
É—Ç¡S Aƒ¡ b ¢•¸Ž»d Šƒjƒ¾ŽdG ‡»µ‘e ‰¡ b
³M Èa I˜aƒf ŠGľ¡S 10 I—»d ¿Ž¡•dƒH ¢Sƒ„©¸H
—©H ‡¾¡S 22 ™»©dG ¿e -dƒ„dG ''—»‘e.†'' ÄY—»dG
‡dhƒ‘ùeh É—ù»ù©ùdG ¹ùˆù²ùdG ‡ùdhƒù‘ùe Èùˆù»ùÁùˆùH ÂùˆùfGOEG
³Fƒ¡S —»‘e ¹ÁµdG ‡Ç‘¡ dG ¢Ÿ”¡T ŸY ‡b™¡•dG
.IQƒÇ¡S
’dƒ»dG ‡j—¸„H ‰©bh ȈdG ‡Ç¡ ²dG ŠƒÇ‹ÇM OÄ©J
¹ÁµdG ½—²J ƒe—¾Y ,‡jQƒŽdG ‡¾¡•dG ¿e ¹j™aCG 17 ÅdEG
«G—jEÕ ·Q—dG ’dƒ¡Ÿe ÅdEG ‡¾¡S 70 ™»©dG ¿e -dƒ„dG
“îù¡•dƒùH ÂùÇù¸ùY i—ù©ùJ ɘùdG ¼ùÁùˆù »ù dG —ùù¡V iÄùùµù ¡T
Aƒ²dEG —¾Yh ,QG™¯dƒH PÕ ÀCG ÕÄd ¸ˆb ºhƒMh ¢ ÇHCÕG
i—©J ÂfCG ¼Áˆ»dG ±™ˆYG Âbƒ£¾ˆ¡SGh ÂǸY ¢ „²dG
‡b™¡•d ¸ˆb ºhƒMh ¢ ÇHCÕG “î¡•dƒH ‡Ç‘¡ dG ŸY
È£”Jh ƒÁ©ÇH ‡Ç¬H ¶dPh ''12 ÄfhQ'' «Äf ¿e ÂJQƒÇ¡S
.‡bG™‘dG ÈbƒH ¹‹e ˆ¸Ç¸N ªe Oh—‘dG
‡jOƒf.†

¿ÇŽ¡S ½CG IRÄ‘H ŠGQ—”e ‡©£bh...
É—Ç¡S ‡ù¾ùj—ùe ¿ùŽù¡•j ‡ù¡SG™ù‘ùdG ÀGÄùYCG ¿ùµù»ùJ
ȈdG ‡jOƒ©dG ¢žÇˆ¯ˆdG ‡Ç¸»Y ™KEGh G™NDÄe ¢Sƒ„©¸H
¿e ,¿ÇŽ¡•dG ¹N—J ȈdG ½RGĸdG ªÇ»L ƒÁd ª¡ ”J
½G™Z 9 ƒÁˆÇ»c -¸„J •dƒ©»dG °ÇµdG ‡©£b ¤„¡V
iĸ‘dG ¿e ŠG™jÄc ¤¡Sh ½ƒµMEƒH ICƒ„”e ‰fƒc
57 ™»©dG ¿e ‡¬dƒ„d ½CÕG ÉľJ ‰fƒc ȈdG ‡j—Ǹ²ˆdG
ƒÁdƒ¡ŸjEG ‰¾¡TÄù»ùJ ¿ùÇùY ‡ù¾ùj—ùe ¿ùe ‡ùeOƒù²ùdG ‡ù¾ù¡S
ƒÁd ¼¸Y Õ ÂfCG I™ÇNCÕG ÂJƒg ‰YOGh ,¿ÇŽ¡•dG ƒÁ¾HÕ
Aƒb—¡UCG ÀCG Qƒ„ˆYƒH iĸ‘dG ŠG™jÄc ÂjÄ‘J ƒ»H
.‰bDÄ»dG ¿Ž¡•dG ƒÁYG—jEG ¼ˆÇd ,ƒÁd ƒgÄ»¸¡S ƒÁ¾HG
OG™e.½

07

¤¡SÄdG

ø 1855 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 09 `d ³aGÄÙG

ø ½2006 é»aÄf 30 ¢•Ç»ØG ø

•OGÄMh •G—MCG

‡j—ÙƒH ™¡ NCÕG ±ƒµdG ‡j—¸H ¢SQG—e

‡jGO™Z

Šƒfƒ‘ˆeEÕG ¿e ‡Ç¡•f™¯dG Aƒ¬dEƒH ÀÄ„dƒ£j AGQ—ÙG

¿Ç»Áˆ»¸d G˜aƒf ƒ¾Ž¡S 15
É—»©dG ¹ˆ²dƒH

.¼Á¾e ñ‹µ¸d ‡„¡•¾dƒH È¡SQ—ÙG
¿ùe
ñ‹ùc
™ùù„q ùùY ,ÂùùJGP ´ƒùùÇùù¡•dG Ôh
‡jGO™Z Aƒ¡ b ¢•¸Ž»d Šƒjƒ¾ŽdG ‡»µ‘e ŠQ—¡UCG
†Äù¾ùŽùH
˜ùÇùeîùˆùdG
AƒùÇùdhCGh ò»ù¸ù©ÙG
¿Ž¡•dƒH ƒ»µM Èù¡Vƒù»ùdG ¿ùÇù¾ùKEÕG ½ÄùÇùd ƒùÁùJƒù¡•¸ùL Èùa
ªe É—»©dG ¹ˆ²dƒH ¿Ç»Áˆe —¡V G˜aƒf ‡¾¡S 15 I—»d G˜ùÁùd ¼ùÁùJ—ùfƒùù¡•e ¿ùùY ‡ùùj—ÙG ‡ùùjÕh
ƒÁdÄ¡Ÿa Š™L Øg ‡Ç¡ ²dG .—¡U™ˆdGh QG™¡UEÕG ³„¡S »ǻ©J IQh™¡V ÛEG GÄYOh ,¢Sƒ»ˆdÕG
,‡jGO™Z ‡jÕÄH °£©dG ‡j—¸H Èa 2003 ‡¾¡S ™NGhCG òY ±ƒùjQCG ¢SQG—ùùe ¿ùùe ñ‹ùùc Åùù¸ù Y
ÅdEG IQÄc˜»dG ‡²£¾»dƒH ¿Ç¾WGÄ»dG —MCG ¢V™©J ¿jCG OÕhCGh IQhG˜ùù©ù dG ‡ùùdîùù¡Th °ùù Çù ù¡SÄùù H
—©H G˜gh ¿ÇdGÄ»dG ¿e ¿Ç¾KEG —j ŸY ÈŽ»g AG—ˆYEG ¿ùùe ƒùùgñZh ‡ùùÇù fÄùù„ù Áù ¡ždGh ±™ùù ©ù ùe
‡Ç¡Tƒ»dG Àƒ©£b ¹²¾J …„¡•H ¼Á¾ÇH QGO ɘdG ±î”dG ‰Ð ¿ùù€ùùJ ‰dGR ƒùùe ÈùùùˆùùùdG ¢SQG—ÙG
.¢UƒN ¶¸e Š™„ˆYG È¡VGQCG ¹NGO Åù¸ùY ¹ùŽ
q ù¡•ÙG ñ„ùµùdG ¢Ÿ²ù¾ùdG ICƒù Wh
—ù©ùH ƒùÁùaƒù¾ù€ùˆù¡SEG ¼ùJ —ùb ‡ùÇù¡ ²ùùdG Øùùg ÀCG ™ùùc˜ùùjh
ƒùeÄù»ùY ‡ùÇù„ù¾ù LCÕG Šƒùù¬ù ¸ù dG iÄùùˆù ¡•e
ŸY ŠƒHIJ©dG Å¡ŸbCG ¤Ç¸¡•ˆH ‡HƒÇ¾dG ȸ‹»e ‡„dƒ£e Âùù Lh Åùù ¸ù ùY ‡ùù Çù ù¡•f™ùù ¯ù ù dG ‡ùù ù¬ù ù ¸ù ù dGh
.ƒ»Á¾e ¹µd ƒ¾Ž¡S 15 `H ƒ»ÁˆfGOEG ¹„b G˜gh ¿Ç»Áˆ»dG ¿ùùe ¢ ©ùùH †™ùù YCG —ùù bh ,¢UÄùù ¡ŸØG
•Ç¡ždG Ƀ"Rø
AƒÇdhCG ¿e ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' ¼Áˆ²ˆdG
™qÇ¡•ÙG RƒÁÖG Ô ¼Á¸eCG ¿Y ˜ÇeîˆdG
‡j—ÙG ‡jÕÄd ‡ÇHëdG ‡j™j—Ù —j—ÖG ‡ùù ù ¬ù ù ù¸ù ù ùdG Øùù ù g ‚Oƒùù ù „ù ù ù e ¢SQG—ÙG
Šîùµù¡žÙ ÈùùFƒùùÁùùf •™ß OƒùùŽùùjEG Ô Åùù¸ù Y ºƒùù„ù bEÕG ¹ùù„ù b ƒùùÁù ùJƒùù j—ùù Žù ùHCGh
½Rîùù ù j ɘùù ù dG ÉÄùù ù ùHëdG ñWCƒù ù ù ˆù ù ù dG Ôh ‡Çù¡Sƒù¡SCG IOƒù»ùc ƒùÁùÇùa Àƒù‘ùˆùeÕG
.½ƒY ¹c ¼Á¡SQG—e †™q ù¡•ˆù¸ùd ƒù¯ù £ù ©ù ¾ù e ‰JƒùùH ‡ùù²ù Hƒùù¡•e
Åù¸ùY æƒù‹ùdG «Äù„ù¡SCîùd ‰fƒùL ‡ù¾ùj—ùe Àƒùµù¡S Åù²ù„ù j
‡Ç¬H ¶d˜H ŠƒÁÖG ‡aƒc Qƒ©¡TEG ¼ZQ RƒZ Àh—H ÜGĈdG
‡j—ÙG ÛEG OÄ©J AG™²¯dGh ™²¯dG ¢VG™eCG
OGO›J ɘdG ‰bÄdG Ô ‡eRCîd •™ß OƒŽjEÕ ¹N—ˆdG
¼¡SÄÙG ´î£fG ªe ¶dP ¿eG›Jh ,Âd ¼ÁˆLƒM ÂÇa
Gñ„c Õƒ„bEG —Á¡žj ɘdG ȸǡSƒ£dG ‡²£¾Ì ÈMƒÇ¡•dG
ŠîFƒ©dG ¿e ñ‹µdG ™£¡ Jh ,…fƒLCÕG “ƒÇq ¡•dG ¹„b ¿e òH †™ÖG AG—H ŠƒHƒ¡UEG 10 ¿e —jRCG OÄLh ‡jOƒ©dG ‡Ç„£dG ‡„bG™ÙG ‰¯¡žc
¿e RƒZ IQhQƒb Aƒ¾ˆbÕ ¼¸c 420 ‡aƒ¡•e ª£b ÛEG ŠQƒKCG —bh ,‡j—ÙG ÈHľL ¼ÇgG™HEG OÕhCG ‡j—¸H ¿e Éñ”¸H ‡Çdƒ»cEG ˜ÇeîJ
''´h™¡ždG'' ×¾Y ‰¯bh ƒe Ägh ,ɛǸjEƒH ºƒ£¯f ‡£Þ ‡©Ç„£dG …„¡•H ‡j—ÙƒH ‡jÄHëdG ¥ƒ¡ShCÕG Ô Qƒ¯¾ˆ¡SÕG ¿e ‡dƒM ‡Ç¸»©dG
¿Y ƒÁd Gh™q„Yh ¼Áˆ²ˆdG ¿jCG ɛǸjƒH ºƒ£¯f ‡£‘Ì ƒ¡Vë¯e Àƒc ȈdG AG™²¯dGh ™²¯dG ¢VG™eCG ¿e 鈩j ɘdG ¢V™ÙG G˜Ád ‡j—©ÙG
OÄ©¡•e È¡Sƒ‘H ºƒ£¯f ÂǸY ‰e—bCG ƒÙ ¼ÁFƒÇˆ¡SG G˜Ád Qƒ¡žˆfG ŸY ‡¯¡žˆµÙG ŠÕƒ×G ™¡TDÄJh ,ƒÁˆYOh —b ºî²ˆ¡SÕG ™FG›L ÀCG
.—©e ¢V™e ÂfCG Qƒ„ˆYG ŸY ,òǾ©ÙG ˜ÇeîˆdG ¹FGÄY ¤¡Sh ¢V™ÙG
¤²a IQhQƒb 1155 `H -¼Á„¡•M- ¼ÁǸY ‰b—q ¡ŸJ ȈdG
™¡Ÿb
ů¡žˆ¡•Ì
ªÇ¡VQ «Ä„¡SCÕG G˜g ª¸£e ÔÄJ —²a i™NCG ‡ÁL ¿eh
Gh—qcCGh ,‰fƒŽH ¿cƒ¡S °dCG 12 ¿e ícCÕ ƒeÄj 15 ºîN
,ƒjƒ‘¡•dG
†ƒÁˆdG
AG—H
òHƒ¡Ÿe ƒfƒc ‡j—ÙG ‡¾j—e ů¡žˆ¡•Ì ICG™eGh ÉQƒ”„dG
ºhë„dGh Rƒ¬dG Q—¡ŸJ ‡jÕh Ô ¼gh ¶d˜d ¼Á¸q„²J ½—Y
À™²dG Ô ƒÁfƒµ¡S ¿e ñ„c A›Lh ,òÇHQhCÕG ‡€a—ˆd ¿e ò¾KÕGh ½™¡Ÿ¾ÙG «Ä„¡SCÕG ¿e AƒKî‹dG òH ,‡ÇfÄ„Á¡ždG I™FG—H ‰¸Ž¡S ƒ»c
•—MCG ɘdG RÄÇfƒ»¡žÇ¸dG ¢V™Ì ‡Hƒ¡UEG ‡dƒM 30 ¿e ícCG ,«Ä„¡SCÕG G˜g
ŠGQhQƒb ¿e òeh™Þ GÄdGR Õ ¿j™¡ž©dGh —MGÄdG ‰¸©Lh ‡Hƒ¡UEG 2000 ¿e ícCG ƒÁÇa ‰¸Ž¡S ‡Ç‘¡U ‡KQƒc ½™¡Ÿ¾ÙG °j™ØG
¹LCG ÛEG È©Ç„£dG Rƒ¬dƒH ¼g—jh›J ¼¸M ò¸LDÄe ,RƒZ AGO É—Ð ‡¡SGQ—d ‡j—ÙƒH Ųˆ¸e ¼Ç²Jh ƒÁe™g ŸYCG ¿e ·™‘ˆJ ‡jƒ¡UÄdG
.…j™b ñZ -dƒ„e ˆ‘aƒµÙ ‡jQÄa I™¡Tƒ„e ‡Ç¸»©d Š—¡UQh ,‡j—ÙG †Ä¾ŽH RÄÇfƒ»¡žÇ¸dG
Àî¡•`jEG.“ ø
O—Y ‡Hƒ¡UEG ‡Ç¡VƒÙG ‡¾¡•dG ‰a™Y ȈdG IQRh ‡¾j—Ì ƒeCG ,‡eƒg ƒÁfCƒH ƒÁˆbh ™cP
I—j—L ‡dƒM ½™¡Ÿ¾ÙG «Ä„¡SCÕG ƒÁH ‰¸Ž¡S —²a ,—ÇFįLjdG AG—H ƒÁǾWGÄe ¿e
ŸY —cDÄj ‡ÇeÄ»©dG ºƒ¬¡TCÕG ™j—e
¢SG™LCÕ ‡bGO ½ƒbQCÕG Øg ¹‹e Ų„ˆd ,ò¾WGÄÙG —MCG ƒÁH …Ç¡UCG ¢V™ÙG G˜Ád
ŠƒYƒ£²dG òH ³Ç¡•¾ˆdG
‡„ÇcëdG ‡Ç„dƒZ Àĸµ¡žj ¿j˜dG AG™²¯dG ò¾WGÄÙG ‡‘¡U ‰JƒH ɘdG ™£ØG
ºÄ‘ˆJ ÀCG ¹„b ÉQÄa —¾Î ÛEG ‡ÇYGOh ,Âd G›Çà ƒa—g ‡j—ÙƒH ‡ÇYƒ»ˆLÕG
.‡KQƒc ÛEG ‡dCƒ¡•ÙG

Aƒ¾ˆ``bÕ ¼¸``c 420
‰fƒ`` `ŽH Rƒ`` ` `Z IQhQƒ`` ` b

¼ÇgG™HEG OÕhCG ‡Çdƒ»cEƒH †™L ŠÕƒM 10 ¿e ícCG

°Ç¯”J ÂfCƒ¡T ¿e ÈÁÇLĈdG ¤£õG
‡»¡Uƒ©dƒH Qh™ÙG ‡c™M

‡ù»ù¡Uƒù©ù¸ùd ‡ùÇùeÄù»ù©ùdG ºƒù¬ù¡TCÕG ™ùj—ùùe ¢•eCG —ùùcCG
RÄÙG ÈM ™¡•L RƒâG «h™¡že ÀCG È„jƒ£¡T ½îYÄH
ÈKî‹dG Ô ¼¸ˆ¡•j ±Ä¡S ‡»¡Uƒ©¸d Èb™¡ždG ¹N—ÙƒH
ÉCG ¹µ¡žj Õ ™¡•ÖG ÀCGh ,‡eOƒ²dG ‡¾¡•dG ¿e ºhCÕG
ƒùe …¡•M IQhƒóG ŠGQƒù»ù©ùdG Àƒùùµùù¡S Åùù¸ùùY ™ùù£ùùN
.ŠƒYƒ¡TEÕG ¢ ©H Âd ‰LhQ
¼Ç¸¡•J ¼ZQ ‡»¡Uƒ©dG ×Á¡žJ ɘdG ¨ƒ¦ˆcÕG ¿Yh
i—d •—‘ˆÙG ¢•¯f —cCG —²a ,ªjQƒ¡žÙG ¿e —j—©dG
ÀCG Ȭ„¾j ¹µ¡žÙG ÀCG ''‡ŽÁ„dG i—ˆ¾e'' Ô Âˆaƒ¡ ˆ¡SG
ƒÁ¡SCGQ ŸYh ŠƒYƒ£²dG °¸ˆß ªe ³Ç¡•¾ˆdƒH •dƒ©j
‡²¸©ˆÙG ñHG—ˆdG Pƒ”JG ¿Y ‡dhDÄ¡•ÙG ¹²¾dG IQGRh
ƒù²ùah ¹ù»ù©ùdG “ëbG ƒùù»ùùc ,Qh™ÙG ‡ùùc™ùùM ¼ùùÇùù¦ùù¾ùùˆùùH
¿Y IQƒ„Y Äg ɘdG ‡»¡Uƒ©¸d ÈÁÇLĈd ¤£”»¸d
¿e Aƒ¡ Ç„dG QG—dƒH ÈHľÖG ³j™£dG Aƒ²ˆdEÕ ‡²¸M
ÀhO ÀÄdƒ¯j™ah ܃aÄ¡T ³¯¾H GQh™e ‡Çb™¡ždG ‡ÁÖG
.‡¾j—ÙG ¤¡SÄd ºÄN—dG
ƒ¡ jCG ÂfCƒ¡T ¿e ɘdG «h™¡žÙG ÀCG È„jƒ£¡T °¡žch
,‡ùÇùHÄù¾ÖG ‡ùÁÖG Åù¸ùùY ´ƒùù¾ØG ¶a Ô ‡ùù»ùùgƒùù¡•ÙG
‡ùc™ù¡T ±™ùW ¿ùe æƒùù‹ùùdG ÈùùHÄùù¾ÖG ³ùùj™ùù£ùùdG RƒâG
,hGhOÄH ÛEG I—dGQR ¿e ¼¸c 65 OG—ˆeG ŸY ‡Ç¾Ç¡U
ÛEG ,‡FƒÙƒH 30 ‡„¡•¾H ºƒ¬¡TCÕG ÂÇa ‰²¸£fG ɘdGh
¢•jGQ OG™ùùe ™ùù€ùùHh ,IQ—ùùÇùùùM ™ùùù¡•L «h™ùùù¡že …fƒùùùL
.Qh™ÙG ‡c™M ¹ÇÁ¡•ˆd

¢S .½ ø

—Ç©H ''I™µoH'' ‡¸FƒY ‰¸¯ˆMEG
IÄùù ù ¸×G ‡ùù ù ù»ù ù ù YédG Oîùù ù ùÇù ù ù e
ŠCƒù¯ùWCG ÈùˆùdG ''‡ùµùÇù¸ùe ¿ùjñ¡S''
ØùùÁù Hh ,‡ùù‹ù dƒùù‹ù dG ƒùù Áù ùˆù ù©ù ù»ù ù¡T
ƒÁd ½—ù²ùˆùj I—ùÇù©ù¡•dG ‡ù„ù¡Sƒù¾ÙG
—„Y ò癵dG ƒÁj—dGh ¿e ¹c
¢ShhƒùWh I—ùjÄùL ƒùÁùJƒù»ù Y G˜ùùch è™ùùeh è™ùùµù dG
‡»Ç©fh ‰j—©¡•J ƒÁJÕƒNh ȾÇf ‡¸Ç»Lh ƒµj™eCƒH
•ƒ×G —ù¾Þ É™ù¡ M ‡ù¸ùFƒùY h I™ùµù¡•„ùH ‡ùùÇù eƒùù¡Sh
I™ùµùoH —ùÇù©ù¡S ƒùg—ùLh ‡ù»ùÇùµùMh ƒùÇù ¡SBGh ‡ùù»ù Çù ¸ù Mh
.‡¸Ç»Lh ‡dG›Z ƒÁJ—Lh
æƒÁˆdƒH ‡µÇ¸e ¿jñ¡S ÛEG AÕDÄg ¹c ½—²ˆj
,I—Ç©¡S IƒÇ‘H ŠƒÇ¾»ˆdGh
.‡Áj›f ƒWƒW ŠƒÇÐ ªe

Õh ‡Ç¡•f™¯dG ‡¬¸dG Šƒj—ŽHCG ÀĸÁŽj
ƒùÁù»ù¡SG ÕEG IOƒÙG Øùg ¿ùe ÀÄùùa™ùù©ù j
Àƒc ŠGľ¡S 03 Ù»Y ºƒ»gEÕ ¼cGëc
Øg Aƒ¾HCG ƒÁÇa ¹¡u Ÿ‘jo ÀCG ƒ¡Vë¯e

‡ùfƒùYEG ¢ŸÇùù¡Ÿ”ùùJ ÀÄùù„ù ”ù ˆù ¾ÙG …dƒùùW
I—ùùFƒùù¯ù d ‡ùùjÕÄùùdG ±™ùù W ¿ùù e ‡ùù ¡Uƒùù N
¿e ƒÁYƒ£ˆbG ½—Yh ,Iñ²¯dG Šƒj—¸„dG
™KDÄj ƒe Ägh ‡ÇeÄ»©dG ´™£dG ªjQƒ¡že
.RƒâEÕG ‡ÇYÄf ŸY ¼Á„¡•M
Ô ‡ÇdƒÙG ‡¾Ž¸dG “GëbG …„¡•J —bh
ò¡VQƒùù ù©ÙG òH IOƒùù ùM Šƒùù ù ¡Thƒùù ù ¾ù ù ùe
¢•¸óG ¢•ÇF™H ªaO ƒà ¿j—jDÄÙGh
ºƒ¬¡TCG ª£²d ‡»¡Uƒ©¸d ÈFÕÄdG È„©¡ždG
‡¾Ž¸dG Aƒ¡ YCG †ƒ‘¡•fG —©H ,‡¡•¸ÖG
‡bOƒ¡ŸÙG ‰¸LCGh ,¿j—jDÄÙGh ‡ÇdƒÙG
‰bƒa ȈùdG ‡ùÇùaƒù¡VEÕG ‡ùÇùfG›ùÇÙG Åù¸ùY
½Äj ÛEG É™FG›L Qƒ¾jO QƒÇ¸e 22 -¸„e
ñjîe 8 ¿e —jRCG ¢Ÿ¡ŸN ŒÇM ,¢•eCG
¼¡•²d Qƒ¾jO QƒÇ¸e 14h ñÇ¡•ˆdG «ƒ£²d
.Qƒ»‹ˆ¡SÕGh ›ÇÁŽˆdG
½Äj ‡jOƒ©dG IQh—dG ºƒ¬¡TCG ‰¸¡UGÄJh
¿e Qƒˆµg 192 ªjRÄJ ‡¡žbƒ¾Ù ¢•eG

¢SQG—ùe AGQ—ùe ¿ùùe O—ùùY ¢•»ùùˆù dEG
‡j—ÙG †Ä¾L ™¡ NCÕG ±ƒµdG ‡j—¸H
QG—ù¡UEG ‡ùÇùHë¸ùd ÈùFÕÄùùdG ™ùùj—ÙG ¿ùùe
¿e ‡Ç¡•f™¯dG IOƒe „LÄÌ Å¬¸J QG™b
˜ÇeîJ ƒÁÇa ¿‘ˆç ȈdG OGÄÙG ‡¸»L
¹q¸Y —bh ,¼Á¡SQG—Ì ¢SOƒ¡•dG °¡ŸdG
‡¡ j™Y GÄ¡ eCG ¿j˜dG AGQ—ÙG AÕDÄg
I˜Jƒ¡SCÕG †ƒÇ¬H G˜g ¼Á„¸W ¢Sƒ»ˆdÕG
˜Çeîˆd ‡Ç¡•f™¯dG IOƒe Ô ¿j™WDÄÙG
˜ù¾ùe ƒùÇùf—ùdG ±Äù¯ù ¡ŸdGh °ùù¡ŸdG G˜ùùg
- 2006 È¡SGQ—dG ¼¡SÄÙG ‡bî£fG
‡jCÕ ò¡SQ—»ˆÙG Èq²¸J ½—Yh ,2007
ÉCG ÀCG ¿j鈩e ,IOƒÙG Øg Ô ‡¡ŸM
- ºƒóG G˜g Ô ·GQ—ˆ¡Sîd IÄ£N
‡¸ù¡Tƒùa IÄù£ùN ÀÄùµùˆù¡S -‰K—ùùùM ÀEG
¼ÁJQ—bh ˜ÇeîˆdG —ÁL †ƒ¡•M ŸYh
˜ÇeîˆdG ‡Ç„dƒZ ÀCG ŒÇM ,‡ÇHƒ©Çˆ¡SÕG

ºƒÙGh Qƒ²©dƒH …YîˆdGh ŠGQƒÇ¡•dG ´Ä¡S ñLCƒJ ‡dhG—e ™jh›ˆH ¼Áˆe

òHîŽÇJ ‡j—¸„d ‡¡•»ØG Aƒ¡ YCÕG ‡»cƒÞ ¹ÇLCƒ`J
¹ùc Ô ªùFƒù¡ dG ¼ùˆØG ¹ù»ù©ù ˆù ¡•j ½ƒùù©ù dG
.‡jQGOEÕG Šîeƒ©ÙGh Šî¡SG™ÙG
Øg ÀCG ‡¡ Á¾dG …ˆµe éˆYG —²dh
Oƒùù¡•¯ùùdG ‡ùùµù „ù ¡žH ‡ùù£ù „ù J™ùùe ‡ùùÇù ù¡ ²ùù dG
òHîŽÇùJ ‡ùj—ù¸ùH «ÄùjQ ¿ùe I—ùÇù¯ùˆù¡•ÙG
‡ùù ùaƒùù ùc îùù ù»Þ ,¢SGO™ùù ù eÄùù ù H ‡ùù ù jÕhh
ºƒù»ùgÕE G ‡ùÇùdhDÄù¡•e ‡ù¸ùYƒù¯ùdG ±G™ùùWÕC G
Úƒ¦e ¿e ƒÁ¾Y …J™J ƒeh …Ç¡•ˆdGh
‡€Çg …¸W …¡•Mh .‡²Ç²‘¸d ¢•»Wh
‡Ç¡ ²dG ÀEƒa ,‡¡•¸ÖG Øg Ô ‡»µôG
½Äùù ù ù j ÛG i™ùù ù ù NGC I™ùù ù ù e ‡ùù ù ù ¸ù ù ù ùLÄD ù ù ù ù e
,Qƒ¡žˆ¡•ÙG †ƒÇZ …„¡•H 2006/12/05
ºîùù ùN ¹ùù ùÇù ù LƒC ù ù J ¹Þ ‰fƒùù ùc ‰bh Ô
†ƒùù Çù ùZ …„ùù ù¡•H ‡ùù ù²ù ù Hƒùù ù¡•dG Šƒùù ù¡•¸ÖG
ICƒù ùÇù ùÁù ùH ªùù ùaO ɘùù ùdG ™ùù ùeÕC G ,OÄùù ùÁù ù ¡ždG
‡ùù„ù dƒùù£ÙGh ƒùùÁù ¸ù Çù LƒC ù ùJ ÛEG ‡ùù »ù ùµôG
‡¡•¸ÖG ØÁd ±G™WCÕG ‡aƒc AƒY—ˆ¡SƒH
‡©aG™ÙG ƒÁdîN ¼ˆJ ÀCG ™¦ˆ¾j Àƒc ȈdG
ÀCGh ƒùù»ù Çù ¡S Õ ,¼ùù µ×ƒùù H ¹ùù Çù ùŽù ù©ù ùˆù ùdGh
.‡¾¡S ‡HG™b ¿Ž¡•dG Ô GÄ¡ b Aƒ¡ YCÕG

‡»¡Uƒ©dƒH ÀG™»©¸d ‡ÇMî¯dG È¡VGQCÕG ¿e Qƒˆµg 192 ¹jÄÐ
ÉOƒ»M ‡»Ç¸¡S
¢•¸óƒH ò„”ˆ¾ÙG ‡Ç„¸ZCG ¢ aQ
¢•eCG ºhCG ‡ù»ù¡Uƒù©ù¸ùd ÈùFÕÄùdG Èù„ù©ù ¡ždG
‡ÇdƒÙG ‡¾Ž¸dG “GëbG ŸY ‡bOƒ¡ŸÙG
Qƒ¾jO ÀÄǸe 54 -¸„e ¹jÄ‘ˆH ³¸©ˆÙG
‡ùÇùaƒù¡VEÕG ‡ùÇùfG›ùÇÙG ¿ùùe ‡ùù©ù £ù ˆù ²ÙG
ªjQƒù¡ž»ù¸ùd ‡ù¡Ÿ¡ŸõG ™ùFG›ÖG ‡ùjÕÄùd
Šƒùj—ù¸ù„ùdG ‡ùfƒùYEG ¹ùLCG ¿ùe ‡ùÇùeÄùù»ù ©ù dG
ªjQƒ¡žÙG ¼gCG ¿eh .‡»¡Uƒ©dƒH Iñ²¯dG
•Áf RƒâEG ƒÁ¾e -dƒ„ÙG «ƒ£ˆbG OG™ÙG
•Áfh ‡„²dƒH Q—„dG È‘H ¢•HƒÇdG ÜîÇL
‡HhQÄH •Áfh ‡bG™¡ždƒH ±ƒÇ¡VÄH —»Þ
,‡„²dƒH AƒÇMCÕG òH ƒe ‡€ÇÁJ «h™¡žeh
•hO›ÙG ³ùù ùj™ùù ù£ù ù dG «h™ùù ù ¡že ¿ùù ù »ù ù ùa
200 -¸„e Âd ¢Ÿ¡ŸN ɘdG É—jQƒ²H
‡ÇdƒÙG ‡¾Ž¸dG ‰MëbG ,¼Çˆ¾¡S QƒÇ¸e
¹Hƒ²ÙƒH ,¼Çˆ¾¡S QƒÇ¸e100 -¸„e «G›ˆfG

惾©d ȸY
Ô ‡¡•»ØG Aƒ¡ YCÕG ¢•eCG ºhCG ¹‹e
‡ùùj—ùù¸ù „ù d É—ùù ¸ù ù„ù ùdG Èùù „ù ù©ù ù¡ždG ¢•¸óG
Aƒ¡ b ¢•¸ŽÌ ‡dG—©dG ½ƒeCG òHîŽÇJ
‡ù»ùÁùˆùH ‡ù¸ùLÄD ùe ‡ùùÇù ¡ b Ô ,¢SGO™ùùeÄùùH
½ƒù©ùdG òeCÕG Aƒù¡ eEG —ùÇù¸ù²ù Jh ™ùùjh›ùùˆù dG
ƒùÁù„ù„ù¡•H ¢•„×G GÄùùYOhCG ,i™ùùNGC ¼ùùÁù Jh
³ùHƒù¡•dG ÈùFG—ùùˆù HÕG ¼ùùµù ‘ù ¸ù d GOƒùù¾ù ˆù ¡SG
ŠG˜d G—aƒf ƒ¡•„M G™Á¡T 18 `H È¡Vƒ²dG
‡¾¡•dG ÛEG ƒÁ¸Ç¡Uƒ¯J OÄ©J ȈdGh ,¼ÁˆdG
…‘¡S ŸY AÕDÄg ½—bCG ƒÙ ‡Ç¡VƒÙG
‡ùj—ù¸ù„ùdG ¢•ÇùùFQ ¿ùùe «ƒùù»ù LÕE ƒùùH ‡ùù²ù ‹ù dG
ŠGRhƒÎ Ô ³ùÇù²Ð ’ùˆù¯ùH ‡ù„ù dƒùù£ÙGh
™ùù ùjh›ùù ùJ Ô ƒùù ù »ù ù ùÇù ù ù¡S Õ ,ñNCÕG G˜ùù ù g
´Äù¡S ñLCƒùJ ‡ùdhG—ùe ƒùùÁù ¾ù eh ŠÕhG—ùùe
—ùj—ù„ùJh Qƒù²ù©ùdƒùH …YîùˆùdGh ŠGQƒùÇù ¡•dG
—ù»ùˆù YG —ùù²ù dh ...‡ùùÇù eÄùù»ù ©ù dG ºGÄùùeÕC G
°¸e ŸY ¶dP Ô ‡¡•»ØG Aƒ¡ YCÕG
‰¸ùù¡ŸÐ ,³ùùFƒùùKÄùùdG ¿ùùe •Pƒä ¿ùù»ù ¡ J
,G™ùNÄD ùe ƒùÁù¾ùe ‡ù”ù¡•f Åùù¸ù Y ''´h™ùù¡ždG''
...½ƒ©dG òeCÕG Šî¡SG™e ¿Y î¡ a
IQh›e Šî¡SG™e ¶dP …²Y ŠéˆYG
ªùHƒùW ºƒù»ù©ùˆù¡SGh ÂùFƒù¡ eEG —ùÇù¸ù ²ù J ªùùe
ŠOQh ȈdG ŠGAÕOÕG …¡•M- ´h™¡•e
¢•ÇùFQ ¹ù„ùb ¿ùe ‡ùe—ùù²ÙG iÄùùµù ¡ždG Ô
‰‘ˆa ܃ˆdƒHh ,-½ƒ©dG ¾ÇeCGh ‡j—¸„dG
Åùù¸ù Y ¹ùùÇù MGC ƒùù²ù Çù ²Ð ¿ùùeÕC G ’ùùdƒùù ¡Ÿe
‡ùù¡•»ØG Aƒùù¡ YCÕG «G—ùùjGE ªùùe Aƒùù¡ ²ùù dG
,³ùÇù²ù‘ù ˆù dG ‡ùùeP Ô ¼ùùÁù ©ù ¡Vhh ¢•„×G
³ùùÇù ²ù ‘ù ˆù dG ªùùe ƒùù¡ jCG IGRGÄÙƒùùH G˜ùù gh
ÂJ™¡TƒHh ÜGÄdG ÂÇdEG ƒYO ɘdG ÉQGOEÕG
ÀîYEÕG ÀhO ‡eƒ©dG ‡Ç¡žˆ¯ÙG ’dƒ¡Ÿe
ÈFÕÄdG …ˆµÙG Q™M —bh .ÂŽFƒˆf ¿Y
½ƒ©dG …Fƒ¾dG ÛEG iĵ¡T ‡¡ Á¾dG ‡c™×
‰»¸ˆ¡SG ,¢SGO™eÄH Aƒ¡ b ¢•¸Ý i—d
ƒùÁùdîùN ¼ùÁùˆùj ,ƒùÁù¾ùe ‡ù”ù¡•f ''´h™ù¡ždG''
†PƒµdG ’j™¡ŸˆdƒH ‡j—¸„¸d ½ƒ©dG òeCÕG
³Fƒ²M ¢•»Wh Qh›dG IOƒÁ¡Th ¹Ç¸¡ ˆdGh
ÀCG Åùù ù ¸ù ù ùY G—ùù ù cÄD ù ù ùe ,IAGédG —ùù ù Çù ù ù¯ù ù ù J
ñNCÕG G˜ùùÁù d ‡ùùÇù ù»ù ù¡S™ùù dG Šîùù ¡SG™ÙG
‡ùùjƒùùÁù f ‡ùùjƒùùZ ÛEG ¼ùùˆØG ¢•¯ùù f ¹ùù »Ð
òeCÕG Åù²ù„ùj ÀCG ƒùÇùaƒùùf ,2005 É™ùù¯ù Çù a

ɛǸjEG ‡¾j—Ì ºƒ¯WCîd ‡²j—M Àƒc

ÉOƒ»M ‡»Ç¸¡S ø

‡€¾ÁJ

惻Ǹ¡S .½

Iñ²¯dG Šƒj—¸„¸d ¼Çˆ¾¡S QƒÇ¸e 54 «ƒ£ˆbEG ÀÄ¡ a™j ÀÄ„”ˆ¾ÙG

ƒ²„W ‡©Lë¡•ÙG ‡ÇMî¯dG È¡VGQCÕG
Ô –QDÄÙG 313 ¼bQ ɘǯ¾ˆdG ½Ä¡S™»¸d
‡¾Ö Ô ƒÇdƒM ‡Ý—ÙGh 20050916
GQƒˆµg 92 ¢Ÿ¡ŸN PEG ,¿µ¡•dGh ñ»©ˆdG
«ƒù£ùb Èù¦ùMh ,¿ùµù¡•dG «ƒù£ù²ùd ƒùùÁù ¾ù e
‡ùMƒù¡•ÙGh ,11^20 ‡ùùMƒùù¡•Ì ‡ùùÇù HëdG
«ƒùù£ù b ¿ùùe ¹ùùµù d ‰¡Ÿ¡ŸN ‡ùùÇù ²ù „ù ˆÙG
RƒâEGh ȾWÄdG ¿eCÕGh ,܃©dG ¼Ç¸©ˆdG
.‡ÇYƒ»ˆLGh ‡Çaƒ²K ¹cƒÇg
™ùùj—ùùe °ùù¡žc ,¹ùù¡Ÿˆùù e ´ƒùù Çù ù¡S Ôh
''ÈeÄÇdG ´h™¡ž¸d'' ‡»¡Uƒ©dƒH ‡Mî¯dG
‡×ƒù¡ŸÙG ‡ùù¾Ö ¹ùù»ù Y A—ùùH ˜ùù¾ù e ÂùùfCG
Qƒùù²ù ©ù dG ƒùùÇù aƒùù e ‡ùù „ù ùbG™Ì ‡ùù ¯ù ù¸ù ùµÙG
Šƒùù ¯ù ùdƒõG ŠO—ùù M ,‡ùù »ù ù¡Uƒùù ©ù ù dƒùù ùH
¿e ‡ÇMîa I™»‹ˆ¡•e 30 éY ‡¸Ž¡•ÙG
ÀBÕG Ègh ‡»¡Uƒ©dƒH I™»‹ˆ¡•e1509 òH
ñ»ù©ùˆùdG ‡ù¾Ö Ô ƒùÁùLƒùeOEÕ ‡ùùMë²ùùe
.¿µ¡•dGh

$

—j—L ´Ä¡•H ÀÄ„dƒ£j QƒŽq ˆdGh –ƒ¡ShCÕG Qƒ¡žˆfG Àĵˆ¡žj Àƒµ¡•dG
- ‡ÇbîNCGîdG ™gƒ¦ÙG ¢ ©„¸d ƒ¡ jCG
´Äù¡•dG ’ù„ù¡UCG ŒÇùùM -¼gñ„ù©ùJ …¡•M
°ù¸ùˆß GÄù„ùdƒùWh ,ƒùÁùd ƒùM™ùù¡•e ܃×G
,‡KQƒµdG •h—M ¹„b ¹qN—ˆdƒH ŠƒÁÖG
Ô QƒŽˆdG ªe ÀIJˆ¸j ¼Áa ¶dP ¿eh
½ƒ²Ì ³Ç¸j ´Ä¡S RƒâEƒH «G™¡SEÕG …¸£e
—MCG …¡•Mh .‡jÕÄdG ™²e ɛǸjEG ‡j—¸H
‡²aGÄÙG ‰Ò ,É—¸„dG ƒÁ¡•¸Ý Aƒ¡ YCG
—j—ÖG ªbÄÙG QƒÇˆNG ŸY ‡ÇF—„ÙG
,I鈩e ‡ÇfG›Çe Âd ‰¡Ÿ¡q ŸNh ÃRƒâEÕ
‡Çdƒ×G ‡eRCÕG ¿e •h™ØG ¶dP ¿eh
‡²£¾ÙƒùH ´Äù¡•dG ƒùÁù¸ùqµù¡žj ’ù„ù¡UCG ÈùˆùdG
.‡j™¡ ×G

IGPƒ‘Ì I—LGĈe ‰fƒc ȈdG ‡ç—²dG
ÀEƒù a ,¼ùùÁù „ù ¡•Mh ,‰j›ùù¬ù ùJ ÉOGh i™Ý
OƒŽjEƒH ¼ÁJ—Yh ÀEGh ‡¡ŸˆõG ŠƒÁÖG
¿e GÄ¡•€j ¼ÁfCG ÕEG ¼Áˆ¸µ¡žÙ ªj™¡S ¹M
¿e Àĵˆ¡žj ¼gh ,³q²Ð AÈ¡T Õh ¶dP
QƒùÇù ˆù dGh AƒÙG ŠGÄùù¾ù ²ù d ½ƒùùˆù dG †ƒùùÇù ¬ù dG
ƒùe Äùgh ,ÃùÇù»ù ¸ù d ŠGQhOh ÈùùFƒùùH™ùùÁù µù dG
ÛEG ÃjGhR ¿e ¢ ©„dG ¹jÄÐ Ô …q„¡•J
¶dP ¿Y …J™J ¼ÁJƒLƒM Aƒ¡ ²d Àƒµe
•ƒù©ù„ùfGh –ƒù¡ShCîù d ªùùÇù ¡ ¯ùùdG Qƒùù¡žˆùùfÕG
‡‘¡U ŸY È„¸¡S ñKCƒJ ƒÁd ‡Áj™c ’FGhQ
AƒÇMCÕG Àƒqµ¡Sh ÃQGhR G˜ch ò¾WGÄÙG
¼Á²¸b ¿Y Gh™„q Y ¿j˜dG Âd IQhƒóG
¼ùÁùFƒùÇùˆù¡SGh ¼ùgQGÄùŽùH ´Äù¡•dG —ùLGÄùˆù d

Šƒ¾µ¡•dG ¿e ¢ ©H ¿e ňMh ´Ä¡•¸d
QƒÎ ¢ ©H …¡•Mh .IQhƒóG AƒÇMCÕƒH
¼¸Y ŸY Rƒ¬¸fÄ¡S ‡c™¡T ÀEƒa ,´Ä¡•dG
O—q ùÁù j G™ùù£ù N ¹ùùqµù ¡žj ƒùùe Äùùgh ™ùùeÕC ƒùùH
IQhƒóG ‡ùùÇù ¾ù µù ¡•dG AƒùùÇù ùMÕC Gh ´Äùù ¡•dG
½—Y ¿Y ''´h™¡ždG'' `d ƒÁfƒµ¡S ™„q Y ȈdGh
.ƒÁǸY —LGĈj ȈdG ‡Ç©¡VÄdƒH ¼gƒ¡VQ
ÛEG ´Ä¡•dG ¹²f QG™b ÀCG ÛEG ñ¡žf
ƒ„j™²J G™Á¡T 11 ÂǸY ™q e ܃×G ©bÄe
ÈùˆùdG É›ùÇù¸ùjGE ‡ùj—ù¸ùH ’ùùdƒùù¡Ÿe ¹ùù„ù b ¿ùùe
—ù©ùH ´Äù¡•¸ùùd ‰bDÄù e ªùùbÄùù»ù c ÂùùJQƒùùˆù NG
…„q ¡•J ɘdGh ȯfƒL 30 Àƒ¡ Ça •h—M
¿ùe ñ‹ùµù¸ùd Iéˆù©ù e ‡ùùjOƒùùe ™ùùFƒùù¡•N Ô
´Ä¡•dG ¿e ¼Á¸²f Ó ¶dP ¿eh ,QƒŽˆdG

Àî``¡•jG —eƒ`M
´Ä¡•d ÀhQhƒóG Àƒµ¡•dG ŵˆ¡TEG
Ô Àƒc ªbÄÌ ƒÇdƒM —LGĈÙG ɛǸjEG
‡ù²ù£ù¾ÙƒùH ºƒù¯ùWî
C ùd ‡ù²ùj—ùM ¢Sƒù¡SCÕG
ª¡SGÄdG Qƒ¡žˆfÕG ¿e I—j—ÖG ‡j™¡ ×G
¿Y GÄH™YCG ƒ»c ,ƒjGh›dG ¹c Ô –ƒ¡ShCîd
‡Ç¾©ÙG ’dƒ¡ŸÙG ½G›ˆdG ¿e ¼ÁFƒÇˆ¡SG
Å¡VįdG ÃΠ‰»¡ŸdG ‡Hƒb™dGh ‡jƒbÄdƒH
†ƒÇ¬dG §Mîj PEG ,ÛÇq Ò ‰‘„¡UCG ȈdG
AƒÙG ½G—©fG ¿Y ¶Çgƒf ,‡aƒ¦¾¸d ½ƒˆdG
QƒŽùˆùdG ƒC ùŽù¸ùj IñNCÕG Øùg ,AƒùH™ùÁùµùdGh
¿e I™¡Tƒ„e ·î¡SCG ³j™W ¿Y ƒÁ„¸Ö
IQhƒóG ‡ùùÇù eÄùù»ù ©ù dG IQƒùù fÕE G I—ùù »ù ùYGC

07

†™¬dG AG—¡UCG

ø 1855 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 09 `d ³aGÄÙG

ÀG™gh ¿e •OGÄMh •G—MCG
QĈ¡SƒµH ‡¾Mƒ¡T ‡b™¡S
‡ùb™ù¡•H ¢Uƒù”ù¡TCÕG —ùMG Èù¡Vƒùù»ù dG —ùùMCÕG ½ƒùùb
‡fÄc™e ‰fƒc ''IÄÇ£H “îeCG'' ‡c™¡žd ‡©HƒJ ‡¾Mƒ¡T
ŒÇùM ,QÄùˆù¡Sƒùc Èù‘ùH ™ùjOƒùZCG «Qƒù¡T iÄùˆù¡•e Åùù¸ù Y
‡ù¾ù¡S 25''½.¥'' ÄùY—ù»ùdG Èù¡•ÇùF™ùdG ¼ùÁùˆù»ùdG ¹ù¬ùˆù ¡SG
—¡Ÿb ƒgQOƒZ ɘdG ‡¾¡S 46''¢U.¢U'' ƒÁ²Fƒ¡S †ƒÇZ
ŸY AîLj¡SÕƒH ½ƒb h ,‡c™¡ž¸d QƒÇZ ª£b AG™¡T
…¸ùW PEG Âùµù ¸ù e ƒùùÁù fCƒù H IQƒùù»ù dG ƒùù»ù gÄùùe ‡ùù¾ù Mƒùù¡ždG
q™a h ƒÁ©a—d ¢Uƒ”¡TCÕG ¢ ©H ±™W ¿e I—Yƒ¡•»dG
¿e ÈYƒ»L ¹²¾H ƒ¡ Hƒb ¹»©j ¥QĈ»dG ,G—Ç©H ƒÁH
‡¾¡S 45''½.«'' ³Fƒ¡•dG ©e ·™ˆ¡TG ''Àƒ¡SQƒc'' «Äf
ÀCG ™ÇNCÕG G˜g ¢•MCG ÀCG —©Hh ©e ¹»©j ɘdG
É™¡ ‘dG ¿eCÕG ›c™e ÅdEG ÂŽJG °¡žc —b ¼g™eCG
´™¡S ÕÄÁŽe ƒ¡Ÿ”¡T ÀCƒH —ǯJ iĵ¡T «OhCGh ªHG™dG
¶dP —q¾a ¿ÇM Èa ,ÈYƒ»ŽdG ¹²¾dG ½—¡U h ‡¾Mƒ¡ždG
¼d ƒÁfCG ºƒbh Àƒ¡SQƒµdG ‡¸aƒ‘d ȲDz‘dG ¶dƒ»dG
¢•MCG ½ÄùùÇù dG ¢•¯ùùf Èùùah ,‡ùùHƒùù ¡UEG ‡ùù jCÕ ¢V™ùù ©ù ùˆù ùJ
™NBÕG Äg ÂŽJG ,°¡žc —b ÂfCG È¡•ÇF™dG ¥QĈ»dG
™q a ȲDz‘dG ´Qƒ¡•dG ÀCG “™¡ŸÇd ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe ÅdEG
¹»©j ȈdG ''Àƒ¡SQƒµdG'' ‡¸aƒM ½—¡U ƒe—©H ƒHQƒg
Âd›¾»H †BG™e ÅdEG ‡¾Mƒ¡ždG ˜NCƒj ÀCÕ ™£¡VG ƒÁǸY
Ä»M «Qƒ¡žH ¢•eCG ºhCG ¯ÇbÄJ —©Hh ,¢•jQĸa È‘H
¢ Hƒ²dGh ³Fƒ¡•dG ÀCG ¿Ç„J ©e ³Ç²‘ˆdGh Qƒˆ”e
«ƒùL™ùˆù¡SG ¼ùJ —ùbh ,‡ùb™ù¡•dG ‡ùÇù¸ù»ùY Èùa Àƒùµù j™ùù¡T
.¢•eCG ½Äj ‡dG—©dG ŸY ¿Ç»Áˆ»dG ¹jÄ‘Jh ‡¾Mƒ¡ždG

''¿j™JQįjQ''h °Çc IRƒÇM
½Äj ¹j—#H ‡ÇFƒ¡ ²dG ‡W™¡ždG ™¡Uƒ¾Y ‰¾µ»J
ÈLh™e —MCG ¥ƒ¡ž¾d —q M ª¡VÄH È¡Vƒ»dG ¿Ç¾KÕG
‡¾¡S 30 ''½.º'' ÄY—»dƒH ™eCÕG ³¸©ˆj h ,ŠGQ—”»dG
ºÄM Šƒeĸ©»dG ¢ ©H ÅdEG GOƒ¾ˆ¡SG ¯ÇbÄJ ¼J ɘdG
‡²£¾»dG Èa ‡Çù¡•¯ù¾ùdG ¢UG™ùbCÕGh °ùÇùµù¸ùd ÂùŽùjh™ùJ
°ÇµdG ¿e ª£b ŸY QÄ‹©dG ¼J Âd›¾e ¢žÇˆ¯J —©Hh
¢U™b 570h ƒeG™Z 73 ÀRÄH ªÇ„¸d ICƒÇÁe •dƒ©»dG
Qƒ¾ùjO 4200 -ù¸ù„ùeh ''¿ùj™ùJQÄù¯ùjQ'' «Äùf ¿ùe ¢SÄù¸ùÁùe
ªe ³Ç²‘ˆdG —©Hh ,•jh™ˆdG ŠG—FƒY ¿e ƒÁfCG ’L™j
Äùg ±™ùˆùYGh ‡ùÇùd—ùY ³ùHGÄù¡S ÉP ÂùfCG ¿ùÇù„ùJ ¼ùÁùˆù»ùdG
—ùMCG ¿ùe ŠGQ—ùù”ù »ù dG ÂùùJƒùùg Èùù¾ù ˆù ²ù j ÂùùfCƒù H ™ùùNBÕG
ªÇ„H ½Ä²j Àƒch ''IJj™J'' ƒ¾Ç¡S ¿HG È‘H ¿ÇLh™»dG
¶dP ÅdEG GOƒ¾ˆ¡SGh ,GQƒ¾jO 50 ¹Hƒ²e —MGÄdG ¢U™²dG
Q—¡U ŒÇM ¢•eCG ºhCG ¹j—" ‡»µ‘e ŸY ˆdƒMEG ¼J
.«G—jEG ™eCG ²M Èa

·™ˆdG ¿Ç©H ‡‹Lh...
¿µ¡•e 250 È‘H ¢•eCG ºhCG ‡‹L ŸY QÄ‹©dG ¼J
''CG.¢S'' ÄY—»dƒH ™eCÕG ³¸©ˆj h ,·™ˆdG ¿ÇY I™FG—H
•ƒ©„fGh ¹jÄ£dG ÂHƒÇZ Èa „ˆ¡TG ɘdG ‡¾¡S 56
¿Y IQOƒ¡U Šƒeĸ©e ³ah ¾µ¡•e ¿e ¿¯©ˆdG ‡‘FGQ
Èa ‡‹ŽdG ‰¯¡žˆcG º›¾»dG ½ƒ‘ˆbG —©Hh ÂfG™ÇL
…Ç„W ’ùL™ùj ÈùˆùdGh ¿ù¯ù©ùˆùdG ¿ùe ‡ùe—ù²ùˆùe ‡ùÇù©ù¡Vh
—cCƒˆ¸d h ‡Ç©Ç„W Iƒah ‡dƒM ÀĵJ ÀCG ‡Çf—»dG ‡jƒ»‘dG
.«Ä¡VÄ»dƒH ³Ç²‘J ’ˆa ¼J ¶dP ¿e

‡Ç©eƒŽdG ‡eƒbEÕƒH ‡a™Z Èa ³j™M
™KG ¢•eCG ºhCG ‡Çf—»dG ‡jƒ»‘dG ’dƒ¡Ÿe ‰¸N—J
GAƒ¡•e ‡Çfƒ‹dG ‡Yƒ¡•dG Oh—M Èa ºÄÁe ³j™M •h—M
‡¡Uƒ”dG ‡Ç©eƒŽdG ‡eƒbEîd ‡©HƒˆdG ±™¬dG i—MEG Èa
‰„„¡•J ŒÇM ,¿¡SG™»¬j ÈM iĈ¡•e ŸY Šƒ¾„dƒH
‡ùa™ù¬ùdG ŠƒùjÄùˆù‘ùe ¹ùc ™ùÇùe—ùJ Èùa ÀG™ùÇù¾ùdG ‡ùù„ù Áù dCG
¹ùch ¢•Hîù»ùdGh ‡ùÇù£ùZCÕGh I™ù¡SCÕG Èùa ‡ù¸ù‹ù»ùˆù»ùdGh
ÂJƒÁH Šƒ»Ç²»dG Šƒ„dƒ£dƒH ‡ù¡Uƒù”ùdG Šƒùe›ù¸ùˆù¡•»ùdG
ÅdEG ³j™‘dG «Õ—fG …„¡S Àĵj ÀCG ’L™j h ,‡a™¬dG
.‡ÇFƒH™Ác IQG™¡T
’dƒ¡U.¢T.±

I˜Jƒ¡SCîd ƒÇ¸©dG ‡¡SQ—»dƒH •ƒŽˆMG
ƒLƒŽˆMG ™‘dG ÈHî£dG Oƒ‘JÕG Aƒ¡ YCG ¼¦f
ºhCG ‡‘Ç„ù¡U ÀG™ùgÄùH I˜ùJƒù¡SCîùd ƒùÇù¸ù©ùdG ‡ù¡SQ—ù»ùdƒùH
™jRh ƒÁH ÅdOCG ȈdG Šƒ‘j™¡ŸˆdG ™KEG ¶dPh ¢•eCG
Šƒù¡Ÿ¡Ÿ”ùJ ±˜ù‘ùH ‡ùÇù¡Vƒù²ùdGh ¼ùÇù¸ù©ùˆùdGh ‡ùÇù H™ùùˆù dG
‡ÇµÇfƒµÇ»dG ‡Yƒ¾¡ŸdGh Ⱦ²Jh™ˆµdÕGh ¶Çfh™ˆµdÕG
IQGRh ¿ù»ù¡V ’ù„ù¡ŸJ Aƒù¾ù„ùdGh ‡ùÇùeÄùù»ù ©ù dG ºƒùù¬ù ¡TCÕGh
¿ÇˆYƒ¡S I—»d •ƒŽˆMÕG ½GO —bh ,ȾÁ»dG ¿jĵˆdG
‡„dƒ£eh ™jRÄdG QG™²H IO—¾e ŠGQƒ©¡T ªaQ ÂdîN ¼J
G˜g ™j™»J ¹„b Ⱦ²ˆdG Pƒˆ¡SCÕGh …dƒ£dG ™Ç¡Ÿ»H
.’j™¡ŸˆdG
Œ©H ɘdG ÂfƒÇH ÈùHîù£ùdG ¼ùÇù¦ù¾ùˆùdG ¼ùˆù”ùj ƒù»ùc
ÂfCƒH Èdƒ©dG ¼Ç¸©ˆdGh ‡ÇH™ˆdG IQGRh ÅdEG ¾e ‡”¡•f
QG™²dG G˜Ád ¢ aG™dG ‡„¸£dG °bÄ»d ÂÇ„¾J ¹¡UGÄÇ¡S
·QG—ˆd ¿ÇdhDÄ¡•»dG ¹N—J IQh™¡V ŸY O—¡žj ƒ»c
‡¡SQ—»dG ‡„¸W ™Ç¡Ÿe ¹gƒŽJ ‡¡SƒÇ¡•H O—¾jh ™eCÕG
.Ⱦ²ˆdG ¼Ç¸©ˆdG I˜Jƒ¡SCÕ ƒÇ¸©dG
“ƒˆ¯dG —„Y.½

ø ½2006 ™„»aÄf 30 ¢•Ç»”dG ø

ÀG™gÄH †G™ˆdG ˆ‹L iQGh ¼K ¸ˆb

°
°Çǵµ¯¯ÇÇcc

•`` `Ç` ` ` ` ¡ž`` ` `dG ¹`` ` `Jƒ`` ` ` b ³`` ` `M Èa ½G—`` ` ` YEÕG
½ƒùeCG ‡ùeƒù©ùdG ‡ùHƒùùÇù ¾ù dG ‰¸ùùgP —ùùbh
ÈùˆùdGh I™ù»ùdG Øùg ¼ùÁùˆù»ùdG ŠƒùaG™ùˆùYG
ÂfÄùc ,ÅùdhCÕG ÂùˆùjGh™ùd ‡ù¯ùdƒù”ùe ŠAƒùL
‡Yh™»dG ‡»j™ŽdG ªFƒbh Èa O™¡•j “GQ
™„N ƒÁfCƒch •Ç¡T ƒÁˆÇ‘¡V …gP ȈdG
,Š™aÄJ ‡»j™ŽdG ÀƒcQCG ÀCÕh ,ÉOƒY
¹ùùˆù b Åùù¸ù ùY ½›ùù Y Èùù fƒùù Žù ùdG ÀCG ŒÇùù M
™ù¯ù‘ùd ¢SCƒù¯ùdG ÅùdEG CƒùŽù d PEG ,‡ùùÇù ‘ù ¡ dG
É—ùj—ùM …Çù¡ ²ùH ÂùˆùZƒùH ¼ùùK I™ùù¯ù ‘ù dG
½ƒ©dG ³‘dG ‡¸‹»e ÀEƒa ,Âdƒe ‡b™¡•d
³ùùM Èùùa ½G—ùùYEÕG ‡ùùHÄùù ²ù ùY ‰¡•»ùù ˆù ùdG
Èa QOƒ¡ŸdG ¼µ‘¸d —ÇjCƒJ Ägh ÈfƒŽdG
.¢ ²¾dG —©H 2004 ‡¾¡S ²M
Äùùg ¹ùùgP «ƒùùa—ùùdG ÀEƒù a ,IQƒùù ¡TEîù ùd
ÂùaG™ùˆùbƒùH Âù¸ùcÄùùe ŠƒùùaG™ùùˆù YÕ ™ùùNBÕG
‡ù¡•¡SDÄù»ùdƒùH ÃQGR ƒùùe—ùù¾ù Y ‡ùù»ù j™ùùŽù ¸ù d
ÃGÄb ¹eƒc Èa ¢•Çd ÂfCƒH iCGQh ‡ÇHƒ²©dG
ŠƒùeRCÕG ™ùÇùKCƒù J ‰‘ùùJ ÀÄùùc ‡ùùÇù ¸ù ²ù ©ù dG
‡j™¡ž©dG Èa ƒÁd ¢V™©J ȈdG ‡Ç¡•¯¾dG
ÂùùÇù ¾ù Çù Y ½Cƒù H —ùùgƒùù ¡T ŒÇùù M ,AGOÄùù ¡•dG
i™b i—MEG Èa ‰„µJQG ȈdG QRƒŽ»dG
ÅdEG ÂH iOCG ƒ»e ,¡SCGQ ¤²¡•e ¢Sƒ„©¸H
—¾Y ±Ä”dG ňM hCG •G™ˆcÕG ½—Y
.ˆ»j™L ŸY ½G—bEÕG

É—j—M …Ç¡ b ¤„¡Vh ÈfƒŽdG ¢ŸÇ»b
¼ùù ghCG .Âùù JRÄùù ‘ù ùH •O 76400 -ùù ¸ù ù„ù ù eh
I™Ç„c ‡Ç»c —Lh ÂfƒH ‡Ç‘¡ dG ÈfƒŽdG
ÃÇe ƒùÁùˆùa˜ùb ''h™ù„ùdƒù»ùdG'' ™ùFƒùŽù¡S ¿ùe
™ù©ù¡•H ƒùÁù©ùÇù H ÂùùÇù ¸ù Y ¢V™ùùYh ™ùù‘ù „ù dG
ƒÁˆ€„©ˆd ‡„DzM Âd ™¡ MCG ƒ»c ,ºÄ²©e
ˆ„Z™H Âd ™gƒù¦ùJh †Äù¸ù£ù»ùdG ºƒù»ùdƒùH
Âd †™¡Vh ÀƒÇYCÕG ¿Y ™eCÕG Aƒ¯NEG Èa
Èa ¤„¡ dƒHh Aƒ¡ž©dG Iî¡U —©H G—YÄe
—©H G˜gh ‡²ÇbO 15h 11 ‡Yƒ¡•dG Oh—M
,Âù¸ùˆùb —ù©ùH Âù¾ùa—ùd I™ù¯ùM Âùùd ™ùù¯ù M ÀCG
¿e ÂùˆùZƒùH ,‡ùÇù‘ù¡ dG ºÄù¡Uh O™ùŽù»ùHh
iĈ¡•e ŸY ‡H™¡V Âd ÂLhh °¸”dG
ÃGOQCƒa É—j—M …Ç¡ b ‡£¡SGÄH ¢SCG™dG
“GQ ¹H ,—‘dG G˜g —¾Y °²j ¼dh ,îLjb
,ÂJÄe ¿e —cCƒùˆùÇùd Âùj—ùj ƒùˆù¸ùµùH ÂùH™ù¡ j
ƒ¡Ÿ”¡T ÈfƒŽdG §MÕ Aƒ¾KCÕG Øg Èah
Àƒµe ¿e …j™²dG ‡¡SQ—»dG ’£¡S ´Äa
PÕh ±Ä”dG µù¸ù»ùˆùa ,‡ù»ùj™ùŽùdG «Äùbh
Àƒùµù»ùdG ¢•¯ùùf ÅùùdEG OƒùùY ¼ùùK ,QG™ùù¯ù dƒùùH
ŸY ÈdÄùˆù¡•jh ‡ùÇù‘ù¡ dG ¿ùaO ™ù¡Tƒù„ùÇùd
‡ùù²ù ¯ù ¡U'' Èùùgh Qƒùù¾ù ùjO 76400 -ùù ¸ù ù„ù ùe
¿e ‡Ç‘¡ dG ªe ƒÁe™HCG ȈdG ''ŠÄ»dG
.ƒÇfƒ„¡SÕ ''‡b™‘dG'' ¹LCG

ÂÇNCG IQƒÇ¡S ŸY É—ˆ©»¸d ƒ¾Ž¡S ‡¾¡Sh...
±™ù‘ù¾ùe ÂùfCGh °ùJƒùÁùdG ˜ùNGh IQƒùÇù¡•dG
™ÇNCÕG G˜g ƒŽd ¶d˜d ƒÇFƒ¡ b ´Ä„¡•eh
¼Áˆ»dG «ƒaO …dƒW ƒ»c ,Aƒ¡ ²dG ÅdEG
Èa Àƒc ¼Áˆ»dG ÀCÕ ‡HIJ©dG °Ç¯”ˆH
ÅdEG ÂHƒgP ÀCGh ™µ¡•dG ¿e ‡e—²ˆe ‡dƒM
ŲǡSÄ»¸d «ƒ»¡•dG ªaG—H Àƒc IQƒÇ¡•dG
¼Áˆ»dG ‡Ç¡•¯f Èa ºƒ²¾dG °JƒÁdG —ŽÇd
.ÂH …g˜jh ØNCƒÇd ª¡VÄe
“ƒˆ¯dG —„Y.½

¢•„M ‡¾¡•H ƒÇfƒ¡•dG ‡»µ‘e ‰¡ b
¿ùe -ùdƒù„ùdG ''½.¥'' ¼ùÁù ˆù »ù dG ³ùùM Èùùa 3
IQƒÇù¡S Åù¸ùY ÂùFG—ùˆùYÕ ‡ù¾ù¡S 35 ™ù»ù©ùdG
Èa Àƒc ÂfCG ¼Áˆ»dG ±™ˆYG ŒÇM ,ÂÇNCG
ÂÇNCG IQƒÇ¡•H ÂHƒgP Aƒ¾KCG ™µ¡S ‡dƒM
˜ùNCG ¶dP —ù©ù Hh Åùù²ù Çù ¡SÄùù»ù dG «ƒùù»ù ¡•d
ÀCG ÕEG ƒÁ¸NG—H Àƒc ɘdG ºƒ²¾dG °JƒÁdG
–CG Äùg ɘùùdGh ,ÅùùY—ùù»ù dG Šƒùù‘ù j™ùù¡ŸJ
ŸY i—ˆùYG ¼ùÁùˆù»ùdG ÀCG ºÄù²ùJ ¼ùÁùˆù»ùdG

Šƒjƒ¾ŽdG ‡ù»ùµù‘ùe ¢•eCG Š—ùqjCG
¼ùµùM ÀG™ùgh Aƒù¡ b ¢•¸ùŽùe i—ùd
''•.À'' ÄùY—ù»ùdG ³ùM Èùa ½G—ùùYEÕG
‡¾¡S ÂǸY ‰»µM —b ‰fƒc ɘdG
G˜ùùgh ,‡ùù HÄùù ²ù ù©ù ùdG ¢•¯ùù ¾ù ùH 2004
³ù„ù¡S ªùe É—ù»ù©ùdG ¹ùˆù²ùdG ‡ù»ùÁùˆù H
‡Ç‘¡ dG —¡V —¡U™ˆdGh QG™¡UEÕG
.''º.«''
@?hg
@Lhg
@1hg
3@L?hf
N@1?hf
?@@Lhf
?3@1hf
?N@@hf
)X
@@L?he
3)X?
3@1?he
V')X
N@@Lhe
?N@1
?@@1he
3@L?
?3@@L?h
N@)X
?N@@1?h
?3@)X?
@@@Lh
?V'@1?
3@@1h
N@@L
N@@@L?g
?3@)X?
?@@@1?g
?N@@)X
?3@@@Lg
3@@)X?
?N@@@1g
V'@@1?
@@@@g
?@6X
?N@@@L
3@@@L?f
?3@)X?
3@@)X?
N@@@1?f
?V'@)X
N@@@)X
?@@@@Lf
V'@)X?
?3@@@1
?3@@@1f
?V'@)X
?V'@@@L?hf?N@@@@L?e
V'@)X?
N@@@)X
3@@@1?e
?V'@)K
?3@@@)X?hfN@@@@Le
V'@@6X
?N@@@@1?hf?@@@@1e
?V'@@)X?
3@@@@Lhf?3@@@@L?
V'@@)X
V'@@@)X?he?N@@@@1?
?V'@@)X?
?N@@@@)Xhf@@@@@L
V'@@)X
3@@@@1hf3@@@@1
?V'@@)K?
N@@@@@L?heN@@@@@
N@@@@6X?
?3@@@@)Xhe?@@@@@
?3@@@@)X
?N@@@@@)X?h?3@@@@
?V4@@@@)
@@@@@@)?h?V4@@@
?'@@@@6X
?@@@@@6XgO2@@@@@@
?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@@
V'@@@@)K
3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@
?@@6K?
?V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@6K
V'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@6K
?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@6K
V'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@6K
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@6K
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?'6K
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@6K?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@6K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@6K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ÉOƒ»M —»‘e

Š›ˆgG ȈdG ‡Ç¡ ²dG ŠƒÇ‹ÇM OÄ©J
·™ùˆùdG ¿ùÇù©ùH ÀÄùµù¸ùa †ƒùùc ‡ùùj™ùùb ƒùùÁù d
Åùù¸ù Y 2003 ¹ùùj™ùùaCG 12 Åùù dEG ÀG™ùù gÄùù H
ƒùùe—ùù¾ù Y ,îùùÇù d °ùù¡Ÿ¾ùùdGh 09 ‡ùùYƒùù¡•dG
†CÕG Aƒ¯ˆNƒH ȸjîY ‡¸FƒY ŠCƒLƒ¯J
ŒÇM ,Aƒ¡ž©dG Iî¡U AGOCÕ …gP ɘdG
·Q—dG ‡b™a Qƒ£NƒH ‡Ç‘¡ dG ¿HG ½ƒb
Iîù¡U —ù©ùH ×ùdGh Aƒù¯ù ˆù NƒùùH Èùù¾ù WÄùùdG
½—ùdG ¿ùe ªù²ùH Åù¸ù Y ÃQÄùù‹ù Yh Aƒùù¡ž©ùùdG
†™b ‡bîM ŠG™¯¡Th ½O ƒÁǸY ‡©„bh
ºƒN Àƒµ»H RƒŽfEÕG QÄW Èa ¿µ¡•e
,—Ž¡•»dG ‡dƒù„ùb ''ÀÄùµù¸ùa †ƒùc'' ‡ùj™ù²ùH
¿ùÇùY ÅùdEG ·Q—ùdG ºƒùLQ ºƒù²ùˆùfG —ùù©ù Hh
¿e ‡eÄc ¢ž„f ¼Jh ,ˆ¾jƒ©»d Àƒµ»dG
‡Çf—»dG ‡jƒ»‘dG QÄ¡ ‘H —j—L †G™J
Àƒc ɘdG ''º.«'' ‡Ç‘¡ dG •G™”ˆ¡SG ¼J
Åùù dEG ¹ùù ²ù ùfh Ùùù Áù ù X Åùù ù¸ù ù Y Åùù ù²ù ù ¸ù ù e
.ů¡žˆ¡•»dG
’dƒ¡Ÿe ƒÁH ‰eƒb ȈdG Šƒj™‘ˆdG
¼Áˆ»dƒH Ĉ¡TÕG ÅdEG ‰¡Ÿ¸N ,·Q—dG
ŸY ¿e—»dGh ƒÇFƒ¡ b ´Ä„¡•»dG ''•.À''
Àƒc ɘdGh ŠGQ—”»dG ÈWƒ©Jh ™»”dG
ˆdhƒW ¿e †™²dƒH ‡Ç‘¡ dG ¢•dƒŽj
ƒù»ùc ,™ùFƒùŽù ¡•dG ªùùÇù H Èùùa ‡ùù¡Ÿˆùù”ù »ù dG
Åù¸ù Y ½O ‡ùù©ù ²ù H QƒùùKBG OÄùùLh ‰¯ùù¡žˆùùcG

IQƒŽˆdGh ‡Mî¯dG ¿ÇH «G™¡U ŠƒÁ„L ’ˆ¯J ‡fľŽ»dG Qƒ©¡SCÕG

''Šƒ`c™`` H'' OÄ`` Yh ¿eh ƒ``Wƒ£``„dG «Ä``L ¿e Šƒ``cG™`` `H
—j—‘J ÀCG •—‘ˆ»dG ŠGP ’¡VhCGh
ªbGh I™£Ç¡S ‰‘J G™M Ų„j Qƒ©¡SCÕG
¿e 4 IOƒ»dG ÀÄ»¡ »d ƒ²„W ‡¡•aƒ¾»dG
ƒù»ùe ,Qƒù©ù¡SCîùd ¼ù¦ù¾ù»ùdG 06/95 ™ùeCÕG
¹ùN—ùˆùdG ¿ùe ‡ùHƒùb™ùdG ’ùùdƒùù¡Ÿe Èùù¯ù ©ù j
ƒùWƒùù£ù „ù ¸ù d ‡ùùÇù Lƒùùˆù fEÕG ‡ùùeRCÕG ¤ùù¡Sh
ÀCGh ‡ùù¡UƒùùN ,´Äùù¡•dG Èùùa ƒùùgOƒùù²ù ˆù aGh
¿ùe Èùg ªùÇù„ù¸ùd ‡ù¡Vh™ù©ù»ùdG ŠƒùùÇù »ù µù dG
ŒÇM ,‡f›”»dG ™ÇZ I—j—ŽdG ‡ÇYľdG
‡ùdƒù‘ùdG Øùg Èùa IQh™ù¡ dƒùùH ¢V™ùùˆù ¯ù j
¿e ¶¸Áˆ¡•»dG ‡jƒ»‘d ‡eĵ‘dG ¹N—J
ÀCG ¢Sƒù¡SCG Åù¸ùY ¿ùÇùHQƒù¡ »ùùdG Qƒùùµù ˆù MG
‡ùùÇù cîùùÁù ˆù ¡SG IOƒùù»ù H ³ùù¸ù ©ù ùˆù ùJ ‡ùù eRCÕG
.‡ÇŽÇJG™ˆ¡SG
¥ƒ¡ShCÕ GOƒ¾ˆ¡SGh i™NCG ‡ÁL ¿e
ƒWƒ£„¸d ‡Çdƒ‘dG ‡eRCÕG Ų„J ,‡ÇMîa
ÀƒˆŽÇˆf ƒgQƒ©¡SCÕ ÈfľŽdG «ƒ¯JQÕGh
ÈùˆùdG ‡ù»ù”ù¡ dG IQƒù¡•”ùù¸ù d Àƒùùˆù Çù »ù ˆù M
Èa ÀÄMî¯dG ‡Ç¡ ²¾»dG ‡¾¡•dG ƒg—„µJ
Š™ù¡VCG ÈùˆùdG I—ù¡Sƒù¯ùdG Qh˜ù„ù dG ‡ùùÇù ¡ b
¿WGÄ»dG Ų„ùjh ,¹ùÇù¡Uƒù‘ù»ùdG ‡ùÇùYÄù¾ùH
„ÇL ¿e ‡„j™¡ dG IOƒ©dƒc ªa—j ƒÇdƒM
‡ùj™ùùM Âùùd ¤ùù²ù a ƒùù¾ù gh Âùù¾ù £ù H ¿ùùe hCG
.QƒÇˆNÕG

—ÇcCƒˆdƒH ÀG™gh ‡jÕÄd IQƒŽˆdG ‡j™j—»H
ȈdG ƒWƒ£„dG ºÄM ‡Ç»¡S™dG ½ƒbQCÕG ÀCG
¼ùŽù ‘ù dGh ,‡ùùÇù fG™ùùgÄùùdG ´Äùù¡•dG ‰¸ùùNO
‡dÄÁŽe Ų„J ƒÁcîÁˆ¡SÕ È²Ç²‘dG
Åù¡VÄù¯ùdG ¤ù¡Sh ƒùg—ùj—ù‘ùJ ¿ùµù»ù j Õh
G—¾ˆ¡•e ,³jÄ¡•ˆdG ŠƒÇ¸»Y ª„£J ȈdG
¿ÇfÄ»»dG ¿e —j—©dG —»©J ÅdEG ¶dP Èa
ŠƒLĈ¾»dG ºƒNOEG È¡Tƒ‘J ¿ÇYRÄ»dGh
‡e—²ˆ¡•»dG ƒWƒ£„dG ƒùÁù¾ùeh ‡ùÇùMîù¯ùdG
‡¡UƒN ¼fƒ¬ˆ¡•eh ™µ¡•©e ŠƒjÕh ¿e
ÂùcGÄù¯ùdGh ™ù¡ ”ù¸ùd ‡ù¸ù»ùŽù dG ´Äùù¡S ÅùùdEG
½ƒùÇù²ùdGh ,ÀG™ùgÄùH Q—ù„ùdG Èù‘ùH ªùùbGÄùùdG
‡ÇY™¡T ™ÇZ ªbGÄe ™„Y I™¡Tƒ„e ƒÁ©Ç„H
´GÄùù ù ¡SCÕGh Šƒùù ù b™ùù ù £ù ù ùdG …fGÄùù ù ùŽù ù ù H
¿e †™ÁˆdG G˜g ÀCG ňM ,‡jÄ¡VįdG
ƒÇdBG ¢•µ©¾j ¼d Aƒ£¡SÄdGh AîcÄdG Aƒ„YCG
‡„Áˆ¸e ¹¦J ȈdG Qƒ©¡SCÕG ¢ ǯ”J ŸY
Øg ÀCG ÅdEG Qƒ¡TCGh ,•O 60`dG °²¡S ÅdEG
ƒùeƒùg A›ùL ÀCG ¹ù»ùˆù‘ùj ÈùˆùdG I™ùgƒù¦ùdG
Š˜NCG —b ‡eRCÕG ª¾¡U Èa ¹N—j ƒÁ¾e
Oh—M Èa ƒÇ„j™²J Ègh G™Ç£N G—©H
ȈdG ŠƒÇ»µdG ªe ‡fQƒ²e ‡Fƒ»dƒH 60`dG
È©Ç„£dG ƒgQƒ¡•e ¿e ƒbî£fG ´Ä¡•J
.‡F›ŽˆdG ´GÄ¡SCG Ä‘f ƒÁdÄ‘J ¹„b

‡¾¡S 30 —©H ¿µ¡•dG ¿e ÃO™W GÄdhƒM

..¡•¯f ÈeQh ´™‘H O—Ájh IQƒ»©dG ŸYCG ÅdEG —©¡Ÿj É™µ¡•©e
¿WGÄ»dG .‡ÇMî¯dG ’dƒ¡Ÿ»dƒH ƒ¯XÄe
¿j™ùNBG ‡ù²ùaQ ''Oƒù¯ùˆù¡SG'' —ùb Àƒùc..ÃùjEG
¼ÁÇa ¿»H ¼j—²dG Ⱦ„»dG Ⱦcƒ¡S ¿e
‡©HQCÕ ‡¾¡Vƒ‘dG, 2004 ˜¾e ˆ²¸£e
—ù©ùH ƒù»ùÇùa ,ÀÄù©ù £ù dG ‡ùù¾ù Žù d .ºƒùù¯ù WCG
IOƒ¯ˆ¡SG ŸY ‰²HCGh ÂJOƒ¯ˆ¡SG ‰„£¡T
Èa Aƒ²„dG ŸY Äùg ¼ùZ™ùÇùd..‡ù²ù¸ù£ù»ùdG
‡jÕĸd ¶¸e Äg ɘdG ¼j—²dG ¿µ¡•dG
ƒe I—Fƒ¯d ©L™ˆ¡•J ÀCG ŠCƒJQG ȈdGh
..‡eƒ©dG ‡‘¸¡Ÿ»dƒH ÂÇ»¡•J
Àƒùµù»ùdG ¿ùÇù©ù d ‰Y™ùùg Šƒùù£ù ¸ù ¡•dG
¿ùY ºh—ù©ùdƒùH Âùˆù©ù ¾ù bCGh ÂùùFƒùù¡V™ùùˆù ¡SÕ
.!ª¾ˆbG ƒe GPEG..×j—ÁJ
‡¸j›e.´

Õ ,™µù¡•©ùe ‡ù¾ùj—ùe Äù¾ùWGÄùe ¢TƒùY
³j™£ùdG Åù¸ùY ¿ùjQƒùe GÄùfƒùc ¿ùe ƒù»ùÇù¡S
‡KOƒM ,‡¾eƒ‹dG ‡²£¾»dG ÅdEG ÉODÄ»dG
ÄjQƒ¾Ç¡S QGÄWCG ƒÁdîN GÄ¡žjƒY ,I™Ç‹e
:!''™ùµù¡•©ùe Èùa ÈùùcÄùùµù ¡žˆùùÇù g'' ¼ùù¸ù Çù a
¿e -¸„j ,''QOƒ²dG —„Y.“'' ÅY—j ¿WGÄe
Åù¸ùYCG Èùa °ù²ùj,‡ù¾ù¡S 55 Äù‘ùf ™ù»ù ©ù dG
È‘H ¿FƒµdG ''È¡SQƒe'' ‡YQ›»H ž„e
—©¡U —b Àƒc ƒe—©H..³aÄ»dG É—Ç¡S
´™‘H O—Ájh..™cƒ„dG “ƒ„¡ŸdG Èa ÂÇdEG
5 QƒùÇùY ¿ùùe'' ¿ùùj›ùù¾ù H IQhQƒùù²ù H Âùù¡•¯ùùf
GPEG ‡jhƒÁdG Èa ƒÁH Èe™dG ¼K..''ŠG™ˆd
ž„»¸d ½—ÁdG ‡Ç¸»Y ‡Ç¾©»dG °bÄJ ¼d
ÃQƒ„ˆYƒH ‡¾¡S 30 ˜¾e ÂH ¼Ç²j ɘdG

@?hg
@Lhg
@1hg
3@L?hf
N@1?hf
?@@Lhf
?3@1hf
?N@@hf
)X
@@L?he
3)X?
3@1?he
V')X
N@@Lhe
?N@1
?@@1he
3@L?
?3@@L?h
N@)X
?N@@1?h
?3@)X?
@@@Lh
?V'@1?
3@@1h
N@@L
N@@@L?g
?3@)X?
?@@@1?g
?N@@)X
?3@@@Lg
3@@)X?
?N@@@1g
V'@@1?
@@@@g
?@6X
?N@@@L
3@@@L?f
?3@)X?
3@@)X?
N@@@1?f
?V'@)X
N@@@)X
?@@@@Lf
V'@)X?
?3@@@1
?3@@@1f
?V'@)X
?V'@@@L?hf?N@@@@L?e
V'@)X?
N@@@)X
3@@@1?e
?V'@)K
?3@@@)X?hfN@@@@Le
V'@@6X
?N@@@@1?hf?@@@@1e
?V'@@)X?
3@@@@Lhf?3@@@@L?
V'@@)X
V'@@@)X?he?N@@@@1?
?V'@@)X?
?N@@@@)Xhf@@@@@L
V'@@)X
3@@@@1hf3@@@@1
?V'@@)K?
N@@@@@L?heN@@@@@
N@@@@6X?
?3@@@@)Xhe?@@@@@
?3@@@@)X
?N@@@@@)X?h?3@@@@
?V4@@@@)
@@@@@@)?h?V4@@@
?'@@@@6X
?@@@@@6XgO2@@@@@@
?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@@
V'@@@@)K
3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@
?@@6K?
?V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@6K
V'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@6K
?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@6K
V'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@6K
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@6K
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?'6K
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@6K?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@6K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@6K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ÄfƒZ.–

Qƒù©ù¡SCÕG ‡ùù‘ù ¸ù ¡Ÿe ºhDÄù ¡•e °ùù¡žc
¿ùY ÀG™ùgh ‡ùjÕÄùd IQƒùŽùˆùdG ‡ùj™ùj—ùù»ù H
³jÄ¡•J ¼ùÇù¦ù¾ùJ Èùa ³ùÇù»ùY ¹ù¸ùN OÄùLh
†™ùù¬ù dG ‡ùù»ù ¡Uƒùù ©ù ùH ƒùù Wƒùù £ù ù„ù ùdG IOƒùù e
ŸY Q˜ù©ùˆùj ɘùdG ¹ùµù¡ždƒùH É™ùFG›ùŽùdG
ȲDz‘dG ¼Ž‘ùdG ¼ùÇùÇù²ùJ IQƒùŽùˆùdG ´™ùa
‡ÇfG™gÄdG ´Ä¡•dG ¹N—J ȈdG ŠƒÇ»µ¸d
IQhƒùùŽù »ù dG ŠƒùùjÕÄùù dG ¿ùù e ƒùù bîùù £ù ùfG
‡eRCG OÄLh Èa IOƒ»dG ØÁd ‡Žˆ¾»dG
Qƒ¡TCGh ,ƒÁH ±G™ˆYÕG ¿e —H Õ •ƒˆfEG
‡„¡•f ÀCG ŸY —cDÄj ºƒ‘dG ªbGh ÀCG ÅdEG
¹Ç¡Uƒ‘e ¿e ‡Ç»¡SQ ™ÇZh G—L I™Ç„c
™Ç¬H ƒÁ²jÄ¡•J ¼ùˆùj ‡ùÇù¸ù‘ù»ùdG ƒùWƒù£ù„ùdG
¹N—J Õh ƒÁd O—‘»dG ÈY™¡ždG Qƒ¡•»dG
.ÂcGįdGh ™¡ ”¸d ‡¸»ŽdG ´Ä¡S ƒbîWEG
™ùùjRh Šƒùù‘ù j™ùù¡ŸJh OÄùùYh ¢•µùù©ù ùH
Qƒùù©ù ¡SCG ¢Vƒùù¯ù ”ù fG …b™ùùˆù H ‡ùùMîùù¯ù dG
‡ùù eRCÕG'' Øùù g •G™ùù ¯ù ùfGh ƒùù ùWƒùù ù£ù ù „ù ù dG
Q—¡ŸˆJ ‡ùHÄù¸ù£ùe IOƒù»ùd ''‡ùÇùcîùÁùˆù¡SÕG
±™X Èa ‡j™FG›ŽdG I—Fƒ»dG Šƒ„Lh
''¼¸‘dG'' ºG›j Õ ,ƒgO—M ȈdG I—»dG
ŒÇM ,™eCÕG G˜g Èa ‡²Ç²‘¸d ƒ»¡ŸN
ƒWƒ£„dG Qƒ©¡SCGh ''Šƒc™H'' ‡¸Áe ‰ÁˆfG
ÈùˆùdG ''ŠƒùcG™ùH'' ‡ùN™ùù¡Ÿd …ÇùùŽù ˆù ¡•J Õ
¿e Aƒ£ù¡•„ùdGh Aƒù¡SDÄù„ùdG ƒùÇùeÄùj ƒùÁù¾ù¸ù©ùj
IOƒù»ùdG Øùg ‡ù»ùÇùb ¹ù¦ùJh ¿ùÇù¾ùWGÄù»ù dG
45 ¿e ¹bCG iĈ¡•e ÅdEG «Äc™dG ¢ a™J
‡„Áˆ¸e Qƒ©¡SCÕG Øg ºG›J Õ ŒÇM ,•O
ňMh É™FG›L Qƒ¾jO 50 `dG Oh—M Èa
´Ä¡•H ¢•eCG “ƒ„¡U ¹Ž¡S ƒ»¸‹e •O 60`dG
.ÀG™gh ‡¾j—e ¤¡SÄH ¢SGQhCÕG
—ùcDÄù j …¡ ¬ùùdG ™ùùˆù eÄùùe™ùùJ ºG›ùùj Õ
''ƒWƒ£„dG †™M'' —¡V ¿WGÄ»dG ÀƒŽÇg
ȲDz‘dG ƒÁc™‘e ƒÇ»¡SQ ¹ÁŽj ȈdG
‡jQƒŽˆdG Šƒ€ÇÁdG È¡Tƒ‘J ¹Hƒ²e Èa
Èa ³»©H ¢VÄ”dG ‡Ç¸‘»dG ‡ÇMî¯dGh
‡ùùjƒùùZ Èùùa ÃG™ùù J ɘùù dG °ùù ¸ù ù»ù ùdG G˜ùù g
±Pƒ²J O™Že ƒ¾¸Ž¡S ŒÇM ,‡Ç¡Sƒ¡•‘dG
•h™”dG ÀhO ¿e ¿ÇYƒ£²dG ¿ÇH ¼Áˆ¸d
,¹¸”dG ª¡VGÄe O—‘ùJ ‡ù©ù¾ù²ùe ‡ùŽùÇùˆù¾ùH
Qƒùù©ù ¡SCÕG ‡ùù‘ù ¸ù ¡Ÿe ºhDÄù ¡•e Åùù¯ù ˆù ùcGh

041/45/79/77 :¢•cƒ¯dG 041/45/79/88 :°JƒÁdG È»‘¡ždG É—Ç¡S «Qƒ¡T 20 :ÀG™gÄH ÉÄÁŽdG …ˆµ»dG
075 12 50 56 :Àƒ¡•»¸J …ˆµe - 073 /85/ 52/ 01 :‡aƒ‘¡ŸdG QGO I—Ç©¡S …ˆµe - 075/36/73/02 - 074/ 12 /60 /41 ‡aƒ‘¡ŸdG QGO °¸¡ždG …ˆµe - 073 /72 /30/36 :‡aƒ‘¡ŸdG QGO ™µ¡•©e …ˆµe
071 /81 /40 /48 : ŠQƒÇJ …ˆµe - 063 / 52 /29 /43 :‡eƒ©¾dG …ˆµe - 073 85 09 26 :Qƒ¡žH …ˆµe - 071 /88 /66 /95 - 046 /49 /70 /34 :¿µ¡S 119 ÈM ,‰¸Ç¡•»¡•ÇJ …ˆµe - 073/51/ 69/79 :‡aƒ‘¡ŸdG QGO ¢Sƒ„©¸H É—Ç¡S …ˆµe
072- 57 -85 - 04 :‰¾¡TÄ»J ¿ÇY …ˆµe - 062 /90/ 16/ 95 :QGQOCG …ˆµe - 070 / 18 / 36 / 42 - 071 /74 /98 /22 :ÀG›Ç¸Z …ˆµe - 062 /21 /39 /05 :¢ Ç„dG …ˆµe - 073 /24 /00 /46 :¼fƒ¬ˆ¡•e …ˆµe

$

Èd›j Qƒ»Y :ƒÁ„ˆµj

! IQƒ»©dG Èa IQƒÇ¡S
‡ùù ù j—ùù ù »ù ù ù‘ù ù ù»ù ù ù dG ‰fƒùù ù ùc GPEG
(!! ·GQOCG ƒùùeh) ...‡ùù»ù ¡Uƒùù©ù dƒùùH
''! Å»¦©dG ¿ÇHƒ©ù‹ùdG'' ƒùÁùˆù¾ùµù¡Sh
ȈdG ...ÀG™gh ‡Ç„bCƒH ¶dƒH ƒ»a
¿e ¿ÇùHƒù©ù‹ùdG ‡ùÇùH™ùˆùd ’ù¸ù¡ŸJ Õ
ªùù¸ù Áù dG Qƒùù KCG ɘùù dG «Äùù ¾ù ùdG G˜ùù g
ÃG™ùùj ÀCG ÀhO Åùù ˆù ùM ..«›ùù ¯ù ùdGh
...! —ùMGh É™ù£ùÇù H ÕEG ...—ùùMCG
‡ùùÇù H™ùùˆù d ’ùù ¸ù ù¡ŸJ —ùù b ƒùù Áù ùfCG ¹ùù H
‡j™„dG ™jRƒù¾ù”ùdGh ''•ùÇù¡Sƒù»ùˆùdG''
ŠGP °ùù MGh›ùù dG ¿ùù e ±ƒùù ¾ù ù ¡UCGh
«Oƒùù¯ù ¡Vh ™ùù¡SGÄùùch °ùù fƒùù Y›ùù dG
...Õ ¼ùù ù ù ùdh ...‡ùù ù ù ù bîùù ù ù ù »ù ù ù ù ùY
! ŠGQÄ¡Uƒ¾jO
¢ ©ùùH IƒùùÇù ùM ±™ùù ©ù ùj Õ ¿ùù e
Èùù ù ù ùa (ŠGÄùù ù ù ù eCÕG) Aƒùù ù ù ù Çù ù ù ù ùMCÕG
Õ ...¢VQCÕG ´Äùù ùa ...ÀG™ùù ù gh
‰‘J ''¼ÁJƒah'' ±™©j ÀCG ¾µ»j
‡ùÇù „ù bCÕG ÀCG Åùùˆù M ...! ¢VQCÕG
„¡TCG ,AƒÇMCÕG ¢ ©H Èa ŠOƒY
‡ù¾ù¯ùY Šƒù©ù²ù¾ùˆù ¡•»ùùH ÀÄùùµù J ƒùùe
ÀG™ùù€ù ¯ù dGh ÀGP™ùùŽù ù¸ù ùd G™ùù ¡ž‘ùù e
†ƒùù H˜ùù dGh ¢SÄùù eƒùù ¾ù ù¸ù ùd ƒùù „ù ù¸ù ù Yh
«GÄfCG ¹µd ¿Çˆa™Z ¿e ƒfƒ»d™Hh
Šƒùù ùj™ùù ùÇù ù ˆù ù µù ù „ù ù dGh ÀG—ùù ù j—ùù ù dG
™ùùÇù Zh ‡ùùÇù ùF™ùù »ù ùdG ŠG™ùù ¡ž‘ùù dGh
îùù ¡UCG ƒùù Áù ù fÄùù ùc ...‡ùù ùÇù ù F™ùù ù»ù ù dG
'' Åùù ùdEG ¹ùù ù¡UCÕG Èùù ùah ,‰dÄùù ù‘ù ù ùJ
›ùùFƒùù¾ù N'' ¹ùù c À›ùù ”ù ùd ''›ùù fƒùù ”ù ùe
.ƒÇf—dG
‡ùù dBG Èùù ¾ù ùÇù ù Y ½Cƒù ù H Š—ùù ùgƒùù ù¡T
Aƒ¾KCG ‰¸q£©J ƒùe—ù©ùHh ''™ùÇù„ùeGO''
RĸdG È‘H ÀhDhƒ¾„dG ½ƒb ,Aƒ¾„dG
‰Çù²ùHh IQƒù»ù©ùdG ƒùùÁù Çù ¸ù Y GÄùù¾ù Hh
¹NGO ‡ù¡SÄù„ù‘ùe ÀBÕG ÅùdEG ‡ùdBÕG
¿e ƒÁˆjCGQ GPEG ¶fCG ňM ...Ä„²dG
,IQƒùù »`©ùù dG ¹ùù ¯ù ù¡SCG IÄùù µù ùdG AGQh
‡ùdBG GÄù¸ùNOCG °```Çùc '':ºAƒ````¡•ˆùJ
Äùù ù„ù ù b Åùù ùdEG IQƒùù ùÇ````¡S ¼ùù ùŽ````‘ùù ù H
.!'' IQƒ»©dG

ŠQƒÇJ

‡¸¡Tƒa Qƒ‘ˆfG ‡dhƒ‘e
Èùù ù a †ƒùù ù ¡T ¢•eCG ™ùù ù ù¡ŸY ½—ùù ù ùbCG
‡ùdhƒù‘ùe Åù¸ùY Ùù»ùY ¿ùe Šƒù¾ùÇùKîùù‹ù dG
30 ¿e ™‹cCƒH ¡•¯f ¿©£H Qƒ‘ˆfÕG
ªLG™J ŸY •ƒùŽùˆùMîùd ™ùŽù¾ùN ‡ù¾ù©ùW
—©H ÉQƒŽJ ¹‘e ‘¾e ŸY …”ˆ¾e
ÅdEG ÃDhîLEG ¼ˆj ÀCG ¹„b ,I—cDÄe OÄYh
.ů¡žˆ¡•»dG
¹NO †ƒ¡ždG ÀCG ,ª¸£e Q—¡Ÿe ºƒbh
,¢•ÇF™dG †GÄf —ùMCƒùH Åù²ùˆùdGh ‡ùj—ù¸ù„ùdG
Šƒù¡Thƒùù¾ù e Èùùa Âùù©ù e ¹ùùN—ùùj ÀCG ¹ùù„ù b
¿©W ŸY †ƒ¡ždG ½G—bEƒH ‰ÁˆfG ‡Çeîc
ƒLƒŽˆMG Âù»ù¡•L ¿ùe ‡ù¯ù¸ùˆù”ùe AG›ùLCG
.×YÄd …Fƒ¾dG ™µ¾J ŸY

IQƒÇ¡S ŸY Ä£¡Sh...
È„Çd ¿WGÄe
Äù£ù¡•dG ÅùdEG Èù„ùÇùd ¿ùWGÄùe ¢V™ù©ù J
¿ùÇù¡Ÿ”ùù¡T ±™ùùW ¿ùùe ÂùùJQƒùùÇù ¡S Åùù¸ù Y
‡ùùj—ùù¸ù H ÅùùdEG ÀG™ùùgh ¿ùùe Ãùùe—ùù²ù ùˆù ù¡SG
†™¡ dƒH ÂǸY Gh—ˆYG ŒÇM ,‡²jƒ¡T™dG
.³j™£dG ‡YQƒb ŸY ƒÇe™e ÃÄc™Jh
¿ùù e ‡ùù ©ù ù ¸ù ù £ù ù e QOƒùù ù¡Ÿe Š™ùù ùcPh
Èùùa °ùù¡žc ‡ùùÇù ‘ù ¡ dG ÀCG ‡ùù²ù £ù ù¾ù ù»ù ùdG
ÂfCG ȾùWÄùdG ·Q—ù¸ùd Èù¾ùeCÕG ³ùÇù²ù‘ùˆùdG
ƒbî£fG É™FG›L ¢Ÿ”¡žd ƒ²aG™e AƒL
¾e …¸W ,ƒÇ„ǸH ‡j›j›©dG ‡¾j—e ¿e
ƒ»dƒW ˆ¸FƒY OG™aCG ¹ÇM™ˆd ÂJ—Yƒ¡•e
Qƒ¾jO 700 ¹Hƒ²»H QG™²ˆ¡SÕG Éľj ÂfCG
300 IQƒÇ¡•dG …Mƒ¡U ƒÁ¾e ¢ „b È„Çd
.-¸„»¸d ³„¡•»c
‡ÇdGOÄH.¢S

$ ‡jÄÁŽdG …Jƒµ»dG
''QƒÁ¡TEÕGh ™j™‘ˆdG''

08

ø 1855 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 09 `d ³aGÄÙG ø ½2006 ™„»aÄf 30 ¢•Ç»ØG ø

$

È`` ` `dRƒ`` `¾`ˆ`dG —`` ` ©`dG ‡`` ` jG—`` ` H
Àh—¸N ¿HG :¼¸²H ø
IBN-KHALDOUN@MAKTOOB.COM

.ƒÁ¸©a ¿µ»j Õ ÈˆdG AƒÇ¡TCÕGh ,ƒÁ¸©a ƒjQÄ¡S Qh—²»H
¿Çǵj™eCÕG ŸY ÀEG :îFƒb ÉQÄ¡•dG ™Ç¯¡•dG ±OQCGh
¼ÁǸY ÀCGh ,´G™©dG Èa ¼ÁJƒ¡SƒÇ¡S ¹¡ž¯H GÄa™ˆ©j ÀCG
‡eĵ‘dG ÀEG ºƒbh .¼ÁJƒHƒ¡•M …ÇJ™J Gh—Ç©j ÀCG ÀBÕG
‡ÇbG™©dG ¹Fƒ¡Ÿ¯dG ªe I—ÇL ŠƒbîY ¶¸»J ‡jQÄ¡•dG
IOƒYEG Èùa I—ùYƒù¡•»ùdG Èùa …Z™ùJ ƒùÁùfGC h ,‡ù¯ù¸ùˆù”ù»ùdG
ƒe G˜g ƒ»HQh .´G™©dG Èa ȾWÄdG QGÄ‘dG ´îWEG
¿e ´G™©dG Ä‘f ÉQÄ¡•dG ÂLĈdG ™Ç„c —M ÅdEG ™¡•¯j
‡ÇLQƒ”dG ™jRh ƒÁH ½ƒb ȈdG ‡Ç”jQƒˆdG IQƒj›dG ºîN
ƒÁH ½ƒb ȈdG IQƒj›dGh .OG—¬H ÅdEG G™NDÄe ÉQÄ¡•dG
.ÀG™ÁW ÅdEG ÈbG™©dG ¢•ÇF™dG ½ƒjCÕG Øg
ÂJGP —‘H —©j ´G™©dG ‡¡SGQO ‡YÄ»Že Aƒ¡žfEG ÀEG
‡¡SƒÇ¡•dG Èa ºÄ‘J ÅdEG ‡LƒM ·ƒ¾g ÀCG ŸY îÇdO
ÃŽJƒH …¡Ÿj ºÄ‘ˆdG G˜gh .´G™©dG ÃŽJ ‡Çµj™eCÕG
Õ —bh îeƒc Àĵj —b ,ºh—Že ÈŽjQ—J †ƒ‘¡•fG
‡ù¾ùŽù¸ùdG “G™ùˆùbG ‡ùÇùfƒùµùeGE ¿ùY OO™ùùJ ƒùùe ƒùùeGC .ÀÄùùµù j
‡Çù¾ù¡Sh ‡ùÇù©ùÇù¡T ŠîùjhO •îùK ÅùdGE ´G™ù©ùdG ¼ùÇù¡•²ùˆùd
‡ùùj™ùùµù ¡•©ùùdG ¥ƒùù¡ShCÕG ¹ùùL ×ùù©ù „ù ùˆù ù¡•ˆùù a ‡ùù jO™ùù ch
‡¸jh—dƒa .™Wƒ”e ¿e ¶dP Èa ƒ»d ,‡Ç¡SƒeĸH—dGh
%40 ‡HG™b ŸY ™£Ç¡•ˆ¡S ¼Ç¡•²ˆdG ºƒM Èa ‡jO™µdG
ŸY †Ä¾ŽdG Èa ‡©Ç¡ždG ™£Ç¡•jh ,´G™©dG Ih™K ¿e
™ÇKCƒˆdG ‰‘J ’LQCÕG ŸY ÀÄfĵǡSh ,Ih™‹dG ÈbƒH
ŸY IhîY .OQÄe ÀhO ‡¾¡•dG ·™ˆj ƒ»¾ÇH .ÈfG™jEÕG
‡dhO ½ƒÇb ¢VQƒ©J ȈdG ƒÇc™J ›¯ˆ¡•Ç¡S ¼Ç¡•²ˆdG ÀCG
.ƒgOh—M ŸY ‡jO™c
ɘdG ,™µÇH ‡¾Žd ™j™²J ÀEƒa ³„¡S ƒe AÄ¡V ŸY
™KCÕG -dƒH Âd ÀĵǡS ,™„»¡•jO ™Á¡T Èa QľdG i™Ç¡S
ÅdEG ÉODÄÇ¡S ƒf™¡TCG ƒ»c Ägh .‡²£¾»dG ¹„²ˆ¡•e ŸY
¥™¯f ÕCG ƒ¾Ç¸Y ¿µd .´G™©dG ¿e ÈŽjQ—J †ƒ‘¡•fG
‡ùe›ù¸ùe ‰¡•Çùd ™ùj™ù²ùˆùdG ŠƒùÇù¡UÄùJ ÀCÕ ºDhƒù¯ù ˆù dG Èùùa
ÀEƒa i™NCG ‡ÁL ¿eh .‡ÁL ¿e ¢ ÇHCÕG ‰Ç„dG QIJ¡Ÿd
Åù¸ùY ÙùKGC Âùd ÀÄùµùj —ùb ™ùNGB G™ùj™ù²ùJ ™ù¦ùˆù ¾ù j ¢TÄùùH
™ˆÇH ºG™¾ŽdG ¹µ¡T —²a .‡Çµj™eCÕG IQGOEÕG ŠƒÁLÄJ
AG™„N ‡€Çg ,‡c™ˆ¡ž»dG ÀƒcQCÕG ‡€Çg ¢•ÇFQ ,¢•jƒH
‡¾Žd ¿e ª¡ShCG °Ç¸µJ ŠGP È¡Vƒ»dG ™„»ˆ„¡S Èa
Èùa ªù¡SÄùˆùdG ¢•jƒùH ³ùùj™ùùa ÅùùdGE —ùùÁù Y ŒÇùùM .™ùùµù Çù H
.†ƒgQEÕG ŸY †™‘dGh Àƒˆ¡•fƒ¬aCG ¹»¡žˆd ¼Áˆ¡SGQO
Èa ™NBÕG Äg ¢•jƒH ™j™²J Q—¡Ÿj ÀCG ªbĈ»dG ¿eh
ÀĦMî»dG „b™ˆj ɘdG ™Á¡ždG Ägh .™„»¡•jO ™Á¡T
—b ÂÇa Q—¡Ÿˆ¡S ȈdG ŠƒÇ¡UĈdG ÀCÕ .—j—¡T °¬¡žH
À™²¸d ‡Çdh—dG ‡¡SƒÇ¡•dG ŸY -dƒ„dG ƒg™KCG ƒÁd Àĵj
...¿j™¡ž©dGh —MGÄdG

:ºÄ²dƒH ÀĈ¸eƒg »YO ƒÁeÄj .AG—YCÕG ÅdEG •—‘ˆdƒH
¿µ»j °Çc G—HCG ¼ÁaCG ¼d ƒfCGh .¶dP ŸY ³aGhCG ȾfEG{
.zƒÁdÄM ¢Sƒ¾dG ŒMƒ„J Àh—H ¹Fƒ¡•»dG ¹M A™»¸d
‡YÄ»Ž»dG ¹„b ¿e ƒMƒˆ¯fG ¶dP Àĸ¸‘»dG ™„ˆYGh
¹ùM Èùa ƒù»ùÁùcG™ù¡TEG IQh™ù¡Vh ,ƒùjQÄù¡Sh ÀG™ùùjGE Åùù¸ù Y
.‡ÇbG™©dG ‡¸¡ ©»dG
‡YÄ»Ž»dG ƒÁˆM™W ȈdG ‡¸€¡SCÕG ¼gCG ¿e ÀG ¹H
¿µ»j °Çc Äg ƒg™j™²J Èa ƒÁǸY ‡HƒLEÕG ºhƒ‘Jh
«ƒ¡VhCÕG ‡F—ÁJ ÈYƒ¡•e Èa ƒjQÄ¡Sh ÀG™jEG ·G™¡TEG
»j—²J ¿µ»j ƒe “G™ˆbÕ ‡dhƒ‘e ·ƒ¾gh .´G™©dƒH
ŠƒjÕÄdG ªe Àhƒ©ˆdƒH ƒ»ÁYƒ¾bEG ¹LCG ¿e ¿Çˆdh—¸d
Èa ¿£¾¡TGh ±G—gCG ’Ç¡VÄJ ÅdEG ‡aƒ¡VEÕƒH ,I—‘ˆ»dG
™„q Y —bh .³¡žeOh ÀG™ÁW ±hƒ”e ‡F—ÁJh ‡²£¾»dG
‡¡SƒÇ¡S ³¡•¾e —¸Ça™Jƒ¡S —ǯjO Å‘¾»dG G˜g ¿Y
‡¾Ž¸d ‡dAƒ¡•e ‡¡•¸L Èa ‡ÇLQƒ”dG IQGRh Èa ´G™©dG
ƒ¾fEG{ :ºƒb ¿ÇM –ÄÇ¡ždG ¢•¸Ž»H ‡‘¸¡•»dG ŠGIJdG
ƒ¾²ù¸ùb ŒYGÄùH ·Q—ùJ ‡ùjQÄù¡•dG ‡ùeÄùµù‘ùdG ÀCG —ù²ùˆù©ùf
‡ùHÄù¸ù£ù»ùdG ŠGÄù£ù”ùdG ƒùeƒù»ù J ·Q—ùùJ ƒùù»ù c ,ƒùùeƒùù»ù J
:ºƒ²a ÀG™jEG ¿Y ƒeCG .z³¸²dG ¶dP ŒYGÄH ‡Ždƒ©»d
ŠƒWƒ¡žf ‡¡žbƒ¾»d I—©ˆ¡•e I—‘ˆ»dG ŠƒjÕÄdG ÀEG{
G˜ùg ¹ù‹ùe ‰ÇùbÄùùJ ÀCG ±ƒùù¡VCGh .z´G™ùù©ù dG Èùùa ÀG™ùùjGE
.ÂÇa ™¦¾dG ŸY °µ©f ƒ¾dRƒe ™eCG ™¡Tƒ„»dG QGÄ‘dG
¢ ÇHCÕG ‰Ç„dG ȯXÄe ¢•ÇFQ ¿ÇˆdÄH GÄ¡TÄL ¿µd
ÉCG —©„ˆ¡•j ¿d ÂfCG ‡ÇfÄj›¯¸ˆdG È¡S.ÈH.CG ‡µ„¡žd “™¡U
ƒ»c .ÀG™jEGh ƒjQÄ¡S ªe QGÄ‘dG ÀCƒ¡žH ŠƒM™ˆ²»dG ¿e
Äùf™ùùÇù H ƒùùfGO ¿ùùY î
k ù ²ù f ›ùù»ù jƒùùJ ·QÄùùjÄùùÇù ¾ù dG ŠOQhCG
ƒÁdÄb ¢ ÇHCÕG ‰Ç„dƒH ÈeîYEÕG …ˆµ»dƒH ‡dhDÄ¡•»dG
ɘdG Aƒq¾„dG Qh—dG ‰‘¡VhCG I—‘ˆ»dG ŠƒjÕÄdG ÀEG
¶dP ÅdEG °¡VCG .‡²£¾»dG Èa „©¸J ÀCG ƒjQÄ¡•d ¿µ»j
‰j™LQƒe ‡Çfƒ£j™„dG ‡ÇLQƒ”dG I™jRh ‰M™¡U ƒe
¿e Gk A›L ƒjQÄ¡Sh ÀG™jEG ÀĵJ ÀCG …Žj ÂfEG ‰µÇH
Øùù g ¹ùù ch .‡ùù ¸ù ùµù ù¡ž»ùù dG ¿ùù e Gk A›ùù L ¢•Çùù dh ¹ùù ‘ù ù dG
ƒÁJÕƒ¡ŸJƒH ™µÇH ‡¾Žd ½ƒÇb ªe ‰¾eG›J Šƒ‘j™¡ŸˆdG
¿£¾¡TGÄdG ‡¯Ç‘¡U ŠOQhCG —²a .ÀG™jEGh ƒjQÄ¡S ªe
OGÄùL ªùe ŠƒùYƒù¡S •îù‹ùd Åùù²ù ˆù dG ™ùùµù Çù H ÀCG ‰¡SÄùùH
Èa ŲˆdG ÂfCGh .I—‘ˆ»dG ¼eCÕƒH ÀG™jEG ™Ç¯¡S °j™X
¼¸©»dG —Çdh ÉQÄ¡•dG ‡ÇLQƒ”dG ™jRh ¥Qƒ¯dG ™„»ˆ„¡S
ƒùùjQÄùù¡S Ùùù¡•”ùùˆù ¡S ɘùùdG ƒùùe :ÂùùdƒC ù ¡Sh ·QÄùùjÄùùÇù ù¾ù ùH
ŠOq Q ƒjQÄ¡S ÀCGh .?´G™©dG «Ä¡VÄe Èa I—Yƒ¡•»¸d
ÉQÄ¡•dG ™Ç¯¡•dG ¶d˜H “™¡U ƒ»c ™µÇH Qƒ¡•¯ˆ¡SG ŸY
›»jƒJ ·QÄjÄÇf ‡¯Ç‘¡Ÿd ’j™¡ŸJ Èa ů£¡Ÿe Oƒ»Y
ÈùˆùdG AƒùÇù¡TCÕƒùH ÂùJ™ù„ùNGC ŒÇùM .‡ùMG™ù¡ŸdG ÅùÁùˆù ¾ù »ù H

¿ùÇù¡•‘ùJ ½ƒùeCG Šƒùj—ùù‘ù ˆù dG R™ùùHCGh ´G™ùù©ù dG ¿ùùeCG `
.¿eCÕG
ŠƒHƒ”ˆfÕG —©H ´G™©dG Èa ‡Ç¡SƒÇ¡•dG ŠGQÄ£ˆdG `
.I—j—L ‡eĵM ¹Çµ¡žJh ‡ÇbG™©dG
.Qƒ»YEÕGh Oƒ¡ŸˆbÕG `
Aƒ¡žfEƒH …MQ ¢ ÇHCÕG ‰Ç„dG ÀCG IQƒ¡TEÕG Q—ŽJh
I™»¸d ‡YÄ»ùŽù»ùdƒùH ¢TÄùH ¢•ÇùF™ùdG Åù²ùˆùdGh .‡ù¾ùŽù¸ùdG
ƒÁ¸»Y ŸY ³¸Y —bh .2006 ÀGÄL 14 Èa ÅdhCÕG
‡¾Ž¸dG ™j™²J ŸY ‡²„¡•e ƒeƒµMCG Q—¡UCG ¿d{ :ºÄ²dƒH
Àh—j™j ¿j˜dG ƒùÁùFƒù¡ YCƒùH «ƒù»ùˆùLÕG Èùf—ù©ù¡SCG ÈùˆùdG
Ŧ‘J ƒù»ùc .z´G™ù©ùdG Èùa ƒù¾ùˆù»ùÁùe ’ùŽù¾ùJ ÀCG Èù¸ù‹ùe
Ù²eh ½î¡•¸d I—‘ˆ»dG ŠƒjÕÄdG —Á©e ¼Y—H ‡¾Ž¸dG
,ÈbG™©dG ÀCƒ¡ždG Èa AG™„N ¶¸»j ɘdGh ¿£¾¡TGh
Èg I™Ç„c ‡Ç‹‘H Šƒ¡•¡SDÄe •îK ¼Y—d ‡aƒ¡VEG G˜g
›c™e{ ,z‡Çdh—dGh ‡ÇŽÇJG™ˆ¡SÕG Šƒ¡SGQ—dG ›c™e{
‡¡SƒùÇù¡•¸ùd ™ùµùÇùH ¢•»ùÇùL —ùÁù©ùe{h z‡ù¡SƒùF™ùdG ‡ù¡SGQO
.z‡eƒ©dG
ŸY ƒÁjCGQ ¢V™a ªÇ£ˆ¡•J Õ ™µÇH ‡¾Žd ÀCG ¼ZQh
´G™©dG ÀCƒ¡žH ÈFƒÁ¾dG QG™²dG ÀCGh ,‡Çµj™eCÕG IQGOEÕG
ŠƒHƒ”ˆfG •Fƒˆf ¿µd ,¢TÄH ¢•ÇF™dG IQGOEG ÅdEG OÄ©j
†›‘dG RÄah ¢S™¬fĵdG Aƒ¡ YCÕ È¯¡Ÿ¾dG —j—ŽˆdG
«ƒùa—ùdG ™ùjRh ‡ùdƒù²ùˆù¡SG ¿ùe ÃîùJ ƒùeh ÈùWG™ù²ù»ùj—ùùdG
ŠÕƒ»ˆMG ¿e —j›J ƒÁ¸c —¸Ç¯¡•eGQ —dƒfhO ȵj™eCÕG
‡dƒch ™j—e ¿ÇÇ©J ÀCG ƒ»c .‡¾Ž¸dG ’Fƒ¡Ÿ¾H ¢TÄH ˜NCG
Š™HhQ ³Hƒ¡•dG ‡Çµùj™ùeÕC G ‡ùj›ùc™ù»ùdG ŠGQƒù„ù”ùˆù¡SÕG
ÀCG ƒù»ù¸ùY ,—ù¸ùÇù¯ù¡•eG™ùd ƒù¯ù¸ùN «ƒùa—ù¸ùd G™ùjRh ¢•ˆùÇùZ
I—ÇL ‡¡U™a ’LjǡS ,™µÇH ‡¾Žd Èa Ä¡ Y ¢•ˆÇZ
.‡YÄ»Ž»dG ŠƒÇ¡UÄJ ³Ç„£ˆd
™j™²ùJ ¼ùj—ù²ùˆùd ÈùFƒùÁù¾ùdG —ùYÄù»ùdG Àƒùc GPEGh
ÀCG ‰¾¸YCG ƒÁfCG ÕEG ,‡Ç»¡SQ ‡¯¡ŸH O—‘j ¼d ‡YÄ»Ž»dG
.I™ùÇùNÕC G ¢S™ù¬ùfÄùµùdG ŠƒùHƒù”ùˆùfG —ù©ùH ÀÄùµùÇù¡S ¶dP
,¢TÄH ¢•ÇF™dGh ¢S™¬fĵdG ÅdEG ™j™²ˆdG ½—²ˆ¡S ŒÇM
½ÄÇdG Èa ½îYEÕGh ȵj™eCÕG …©¡ždG ÅdEG ½—²Ç¡Sh
.?™j™²ˆdG ¿e ªbĈf GPƒ»a .ÂJGP
¿Y “ƒ¡ŸaEÕG ƒ¡ aQ —b ÀĈ¸eƒgh ™µÇH Àƒc GPEG
Šƒ‘Ç»¸ˆdG ÀEƒa ,‡YÄ»Ž»ù¸ùd ‡ù¸ù»ùˆù‘ù»ùdG ŠƒùÇù¡UÄùˆùdG
‡ùÇù¡SƒùÇù¡•dG ‡ùjÄù¡•ˆùdG ¹ùÇù¡ ¯ùJ ÃùŽùJƒùùH …g˜ùùJ ƒùùÁù ¸ù c
ÀCG ¿ùe ™ùµùÇùH Âùdƒùb ƒùe ¼ùZQ ,‡ùùÇù bG™ùù©ù dG ‡ùù¸ù ¡ ©ùù»ù ¸ù d
¹µ¡žj ‡¸¡Tƒa ‡dh—c ´G™©dG ·™Jh ÉQįdG †ƒ‘¡•fÕG
ÀGĈj ¼dh .IQhƒŽ»dG ºh—dG ¹N—J †˜ˆŽJ ‡aRƒŽe
•jQƒˆH ‡ÇfÄj›¯¸ˆdG ¢SBG.ÈH.ÈH Iƒ¾²d ’j™¡ŸJ Èa ™µÇH
ƒÇ¡Ÿ”¡T ¿eDÄj ÂfCG —ÇcCƒˆdG ¿Y ¥Qƒ¯dG ™HĈcCG 12

™ÇǬˆd ÀƒM —b ‰bÄdG ÀCG ÀĦMî»dG ª»Žj
•ùFƒùˆùf —ù©ùH ´G™ù©ù dG Èùùa ‡ùùÇù µù j™ùùeCÕG ‡ùù¡SƒùùÇù ¡•dG
¢S™ùù¬ù fÄùùµù ¸ù d ‡ùùÇù ¯ù ù¡Ÿ¾ùù dG Šƒùù Hƒùù ”ù ùˆù ùfÕG
QƒÇˆdG Èeƒ¾J ŠR™HCG ȈdG ,ȵj™eCÕG
i—ùùd †™ùù‘ù ù¸ù ùd ¢VQƒùù ©ù ù»ù ùdG
ø
.Èùù ù µù ù ù j™ùù ù ùeCÕG …©ùù ù ù¡ždG
ƒùù YO ÀCG —ùù ©ù ùH ƒùù ¡UÄùù ù¡ŸN ‡YÄ»ùŽùe Aƒù¡žfEG ÀEG
¢S™ù¬ùfÄùµùdG Aƒù¡ YCG ¢ ©ùùH —ùù©ù j ´G™ùù©ù dG ‡ùù¡SGQO
ÈùWG™ù²ù»ùj—ùdG †›ù‘ùdG ¿ùY ŸY îÇdO ÂJGP —‘H
‡ùÇù„ù¸ùZCÕG RÄù‘ùj Qƒù¡U ɘùdG ÅdEG ‡LƒM ·ƒ¾g ÀCG
OG—¬H Qƒ£NEÕ ¢TÄH ¢•ÇF™dG ‡¡SƒÇù¡•dG Èùa ºÄù‘ùJ
·ƒ¾g ȵj™eCÕG OÄLÄdG ÀCG ÃùùŽù J ‡ùùÇù µù j™ùù eCÕG
ƒù»ù c hCG .—ùùHCÕG ÅùùdEG ½h—ùùj ¿ùùd G˜ùù ù ùgh .´G™ùù ù ù©ù ù ù ùdG
¿ùù¯ù Çù ùd ºQƒùù c ¶dP ¿ùù Y ™ùù q„ù ùY …¡Ÿj ºÄùù ù ù‘ù ù ù ˆù ù ù dG
ŠGIJdG ‡¾Ž¸d —j—ŽdG ¢•ÇF™dG †ƒùù‘ù ¡•fG ÃùùŽù JƒùùH
ÈŽjQ—J
ɘdG –ÄÇ¡ždG ¢•¸Ž»H ‡‘¸¡•»dG
ƒùùe ƒùùeCG .ºh—ùù Žù ùe
¿ÇÇbG™©dG -q¸„f ÀCG ¿Ç©ˆj{ :ºƒb ¿ùù ù ù ù ù ù ùY OO™ùù ù ù ù ù ù ùJ
.zÅÁˆfG —b “Ĉ¯»dG ƒ¾eG›ˆdG ÀCG ¼Ç¡•²J ‡ùÇùfƒùµùeEG
ÀCƒ¡ždƒH ¿Ç»ˆÁ»c ºAƒ¡•ˆf ÀCG ƒ¾dh Åùù ù ùdEG ´G™ùù ù ù©ù ù ù ùdG
ƒ¾ˆeCG ŸY ÂJƒù¡Sƒùµù©ùfGh ÈùbG™ù©ùdG ŠîùùjhO •îùù K
•™ù©ù¾ù»ù dG CG—ùù„ù j ¿ùùjCG ¿ùùe ‡ùù„ù Wƒùùb ‡Ç¾¡Sh ‡Çù©ùÇù¡T
,‡Çµj™eCÕG ‡ù¡SƒùÇù¡•dG Èùa —ùj—ùŽùdG
‡jO™ch
.?¡•»¸f °Çch
ש„ˆ¡•ˆa
ªÇHƒ¡SCG —©H ™¦ˆ¾j ªÇ»ŽdG
¥ƒ¡ShCÕG ¹ùL
,‡ùÇù»ùgCÕG ‡ùjƒùZ Èùa G™ùj™ù²ùJ ‡ù¸ùÇù ¸ù b
‡j™µ¡•©dG
Èa Âd ªbĈe Äg ƒ»c QľdG i™Ç¡S ,‡Ç¡SƒeĸH—dGh
°µ©J ɘdGh ,¹NG—dG ™„»¡•jO ™Á¡T ¶dP Èa ƒ»d
´G™©dG ‡¡SGQO ‡YÄ»Že ÃOG—YEG ŸY .™Wƒ”e ¿e
ø
³j™a Ägh Iraq Study Group.
¢SQƒe 15 Èa ¢S™¬fĵdG ÃCƒ¡žfCG ¹»Y
“G™ˆbGh ÈbG™©dG ª¡VÄdG ¼ÇDzˆd 2006
±™ù©ùJh .‡ùeRCÕG ¹ù‘ùH ‡ù¸ùÇù¯ùµùdG ¹ùù„ù ¡•dG
™µÇH ‡¾Žd hCG ™µÇH ‡¾Žd ¼¡SƒH ‡YÄ»Ž»dG
™ùjRÄùd ÈùdGÄùˆùdG Åù¸ùY ‡ù„ù ¡•f ,ÀÄùùˆù ¸ù eƒùùg `
¢•ÇF™dGh ™µÇH ¢•»ÇL ³„¡SCÕG ‡ÇLQƒ”dG
¢•¸ùŽùe Èùa ‡ùÇùLQƒù”ùdG Šƒùbîù©ùdG ‡ù¾ùŽù¸ùd ³ùùHƒùù¡•dG
‡ù¾ùŽù¸ùdG ¼ù¡ Jh .ÀÄùˆù¸ùeƒùùg Èùùd Èùùµù j™ùùeCÕG †GÄùù¾ù dG
Aƒù¡ YCG I™ù¡žY ‡ùÇùµùj™ùeCÕG IQGOEÕG ¿ùY ‡ùù¸ù ²ù ˆù ¡•»ùùdG
ÉQÄùùÁù »ù Žù dG ÀƒùùH›ùù‘ù dG ‡ùù¯ù ¡Uƒùù¾ù e ¼ùùÁù »ù ¡Sƒùù²ù ùˆù ùj
ºÄM ‡¾Ž¸dG ½ƒù»ùˆùgG QÄù‘ù»ùJ —ùbh .ÈùWG™ù²ù»ùj—ùdGh
:Èg ¥ƒ²f •îK
.‡²£¾»dGh ´G™©¸d ‡ÇŽÇJG™ˆ¡SÕG ‡€Ç„dG `

™`` ` ` FG›`` ` `ŽdG È`` ` `a …`` `j™`` `©ˆdG ‡`` ` `„µf
ÉñH›dG ÈH™©dG —»Þ/O ø
¾µd ¶dP ¹c ¹ÁŽj ¿µj ¼d IQÄ‹dG ¢•¸Že ¢•ÇFQ ÀEG
IAGO™dG ¢•j™µJ ÅdEG ±—Áj ,ÂÇYƒ¡•e ªÇ»L Èa ,Àƒc
.‡£¸¡•dG Èa Aƒ²„dG ¿e ¿µ»ˆÇd Šƒ¡ bƒ¾ˆdG OƒŽjEGh
…ÇdGhO Èa IOƒÇ²dG …¡Uƒ¾e Oƒ¾¡SEƒH Å¡V™j °Çc ÕEGh
ŠƒjĈ¡•»dG ªÇ»L ŸYh ƒÁYGÄfCG ±îˆNG ŸY ‡dh—dG
‰fƒc ¿j˜dG ‡Ç¡•f™¯dG ‡¬¸dƒH ¿Ç»¸©ˆ»dG ±ƒ¡ŸfCG ÅdEG
‡£Ç¡•H ºƒ¬¡TCƒH ½ƒÇ²¸d ¼ÁJ—YCG —b ‡ÇdƒÇfÄdĵdG IQGOEÕG
…dƒZ Èa ‡‘¸¡Ÿe ‡¡SƒFQ hCG …ˆµe ‡¡SƒFQ i—©ˆJ Õ
‡¸»M ¢ ©H ÀCG G—ÇL ·Q—j Ägh ¶dP ¹©¯j ?ÀƒÇMCÕG
ÈH™ù©ùdG ´™ù¡ž»ùdG Šƒù©ùeƒùL ÈùŽùj™ùN ¿ùe ¢•fƒù¡•Çù¸ùdG
ÀÄeIJj hCG ‡¯ÇXh ÈfOCG ÀhO ¿e …Jƒµ»dG Èa ÀÄ©„²j
.È©eƒŽdG ¼Á¾jĵˆH ƒÁd ‡bîY Õ ‡Ç¡žeƒg ºƒ¬¡TCƒH
Àƒc hCG …j™©ˆdƒH ,î©a ,¿eDÄj Àƒc ¢•ÇF™dG ÀCG Ädh
,ºîˆMÕG ¹„b ƒe ™FG›L ªe ¤H™dG IOƒYEG Èa …Z™j
Èùùa ™ùù¦ù ¾ù dG IOƒùùYEG ,Qƒùù¦ù ˆù fG ÅùùfOCG ÀhO ¿ùùe ,Q™ùù²ù ùd
˜ùaƒù¾ùe ¿ùe ƒùùÁù ¡ŸÇùù¸ù ”ù J —ùù¡Ÿb ÀƒùùÇù ¯ù jG ŠƒùùÇù bƒùù¯ù JG
‡ùù¾ù Çù ˆù »ù dG ¢•¡SCÕG ªùù¡Vhh ,—ùùj—ùù Žù ùdG Qƒùù »ù ù©ù ùˆù ù¡SÕG
ɘdG Àƒ¡•fEÕG ŸY È¡ ²J ‡Çaƒ²K IQÄ‹d ‡‘Ç‘¡ŸdGh
¥h™ùù¡ždG ™ùùaÄùùJh ,‡ùùÇù dƒùùÇù fÄùùdÄùùµù dG IQGOEÕG Âùù J—ùù LhCG
É™FG›ŽdG Àƒ¡•fEÕG ¿jĵJ IOƒYEÕ ‡eRîdG ‡ÇYÄ¡VÄ»dG
.¹Ç¡UCÕG
†ƒÇZ Èa ¹©¯j ÀCG ¿µ»j Àƒc ƒeh ,¹©¯j ¼d ÂfCÕh
‡ùj™ùµù¯ùdG ‡ùÇù©ùL™ù»ùdGh ‡ùjÄù²ùdG ‡ùÇù¡SƒùÇù¡•dG ‡ù¸ùÇùµù¡žˆùdG
,Qƒ©¡T O™Že ¹X ,×ÁY Èa ,…j™©ˆdG ÀEƒa ,‡‘¡VGÄdG
‡¸Á¸Áe ‡Ç¡•f™a ,‡dh—dG …ÇdGhO ªÇ»L Èa ,Š™¡žˆfGh
º›©dh ‡Ç¾WÄdG ‡aƒ²‹dG QOƒ¡Ÿe ŸY Aƒ¡ ²¸d ‰¯Xh
‡£ù¸ù¡•dG QOƒù¡Ÿe ¿ùY ‡ù©ù¡SGÄùdG ‡ùÇù„ù©ù¡ždG ™ùÇùgƒù»ùŽùdG
.ƒjƒ²Hh ‡Ç²H Œj—‘¸dh .‡¸Yƒ¯dG

,ƒÁ¡Sƒ¡SCG Èa ,‡¡TÄ¡ž¬e ‰fƒc ‡Ç¸»©dG ÀEƒa ,‡jÄfƒ‹dGh
,‰fƒch ,‡¡•f™¯ˆe ‰fƒc ƒÁ¸c I™Ç¡•»dG ¼bGÄ£dG ÀCÕ
‡ùù¬ù ¸ù dƒùùH ÕEG ˜ùùÇù eîùùˆù dG …Wƒùù”ù J Õ ,¶dP ¿ùùe ™ùù‹ù ùcCG
Èa ƒg™ÇZ ÀhO ƒÁdƒ»©ˆ¡SG ŸY ¼g™„ŽJh ‡Ç¡•f™¯dG
ªe ¼ÁJƒbîY Èah ½ƒ¡•bCÕG •QƒN ‡MG™dG ŠƒYƒ¡S
‡¬¸dG ‰fƒch .‡Ç¡•f™¯dƒH ƒÁ²FƒKh ¹c ‰fƒc ȈdG IQGOEÕG
’dƒ¡Ÿ»dG ªÇ»L Èa I—Fƒ¡•dG Èg ,ƒ¡ jCG ,‡Ç¡•f™¯dG
iOCG ÈùˆùdG ‡ùÇùf—ùù»ù dG ‡ùùdƒùù‘ù dG ¶dP Èùùa ƒùù»ù H ‡ùùjQGOEÕG
Aƒ»¡SCÕGh †ƒ²dCÕG ÂjÄ¡žJ ÅdEG ƒÁÇa ‡Ç¡•f™¯dG ºƒ»©ˆ¡SG
¿e ƒÁH ¸dG º›fCG ƒe ‡Ç»¡•ˆdG Èa ‡²j™W ¢V™a ÅdEGh
¹ˆ‘»dG —¸„dG Èa ňM ‡¸»©ˆ¡•e ™ÇZ Ègh Àƒ£¸¡S
ɘdG —ÇMÄdG —¸„dG Èg ™FG›ŽdG ÀEƒa ,¹©¯dƒHh .ƒ²Hƒ¡S
.…²¸dƒH ‡Çf—»dG ‡dƒ‘dG ÂÇa CG—„J
ÅdEG IQƒ¡TEÕG Q—ŽJ ,i™NCG I™e ,¼Ç¸©ˆdG ºƒŽe Èah
IQÄ‹dG ¢•¸Že ¢•ÇFQ Ø”JG ɘdG ȯ¡•©ˆdG QG™²dG
Aƒ¬dEƒH È¡Vƒ²dGh …j™©ˆdGh ‡Hh™©dG AG—YCG ¿e ÈMÄH
‰jBƒH ‡eî©dG ±G™¡TEG ‰‘J Àƒc ɘdG ȸ¡UCÕG ¼Ç¸©ˆdG
Èùa ™ù»ù‹ùj ,îù©ùa ,CG—ùH ɘùdGh ¼ù¡Sƒùb OÄùdÄùe ¼ù¡Sƒù²ù¸ùH
¿ùµù»ùj ¿ùj˜ùdG ¹ù„ù ²ù ˆù ¡•»ùùdG ŠGQƒùùWEG ¿ùùjÄùùµù J ºƒùùŽù e
‡Ç¾WÄdG ‡Ç¡Ÿ”¡ždG Aƒ¾H IOƒYEG ‡Ç¸»Y Èa ¼gOƒ»ˆYG
.ƒg™¡Uƒ¾Y ¹L ŸY Å¡ b —b ºîˆMÕG Àƒc ȈdG
I™Ç‹c Ègh ƒg™ÇZh Šƒeĸ©»dG Øg ¹c ¿e ƒbî£fG
°Çch .?…j™©ˆdG Èa IÕƒ¬»dG ¿Y Œj—‘dG ¿µ»j °Çc
¹ÇMQ ¿e ‡¾¡S ¿ÇKîK ÈdGÄM —©H ,½ÄÇdG ,ºÄ²f Õ
ƒ»fEG ,×ÁY Èa ,IÕƒ¬»dG ÀEG ,¿j—eÄH ÉQGÄg ¢•ÇF™dG
.…j™©ˆdG ŠGQƒ©¡T ºƒ»©ˆ¡SƒH ™FG›ŽdG ‡¡•f™a Èa ‰fƒc
—YGÄb Aƒ¡SQEG ÅdEG ,×ÁY Èa ,IÕƒ¬»dG ¼µ¸J ŠOCG —²dh
¼ùµù‘ù»ùdG —ùÇùÁù»ùˆùdG ÅùdGE h ƒùfOîùH Èùa Èùaƒù²ù‹ùdG •ù¡•»ùdG
.ŠÕƒŽ»dG ªÇ»L Èa ‡dh—dG ¢SîaEÕ

.«Ä¡VÄ»dG ¿Y ±™YCG
Šƒ¾¡•M ¿e Ègh —MCG ƒg™µ¾j Õ ‡²Ç²M ·ƒ¾g
ƒfĵj Äd ƒ»ÁfÄc Èùa ¹ù‹ù»ùˆùJh ¿ùjQÄùc˜ù»ùdG ¿ùÇù¡•ÇùF™ùdG
ÕEG ‡Ç»¡S™dG Šƒù„ù¡Sƒù¾ù»ùdG Èùa ÀƒùK—ù‘ùˆùj hCG Àƒù„ù£ù”ùj
ŠGQƒ„ˆYÕ ¶dPh ÂLQƒNh ¿WÄdG ¹NGO ‡ÇH™©dG ‡¬¸dƒH
™Çgƒ»ùŽùdƒùH ™ù¡Tƒù„ù»ùdG ºƒù¡ŸJÕG Èùa ‡ù„ùZ™ùdƒùH ³ù¸ù©ùˆùJ
‡Ç¾WÄdG IOƒÇ¡•dG ½G™ˆMƒHh ‡ÁL ¿e ‡©¡SGÄdG ‡Ç„©¡ždG
ÉQGÄg ¢•ÇF™dG ÀCG ¿e ¼Z™dG ŸYh .‡ÇfƒK ‡ÁL ¿e
ƒÁd ‰¡•Çd ‡ÇH™©dG ‡¬¸dG ÀCG Q™µj ,ƒ»FGO ,Àƒc ¿j—eÄH
—ÁL ¿e ƒÁ©¡Sh Èa ƒe ¹c º˜„ˆ¡S ‡dh—dG ÀCGh I™¡V
ÅfOCG Q—¡Ÿj ¼d ÂfEƒa ,ƒÁH ‡²FîdG ‡fƒµ»dG ƒÁdîMEÕ
Èa …j™©ˆdG “ƒŽfEG ±—ÁH ½Ä¡S™e hCG ‡j™eCG hCG ‡»Ç¸©J
Oƒ¾¡SEÕ ‡²¸£e ‡²aGÄe É—„j Àƒc ÂfEG ¹H ,™FG›ŽdG
¶d˜ch ‡dh—dG …ÇdGhO ™Fƒ¡S Èa ‡Ç¡Sƒ¡SCÕG …¡Uƒ¾»dG
‡ù¬ù¸ùdƒùH ¿ùÇù»ù¸ù ©ù ˆù »ù dG ÅùùdEG ¤ùùH™ùùdGh ¹ùù‘ù dG …¡Uƒùù¾ù e
.‡Ç¡•f™¯dG
‰fƒc ¿j—eÄH ÉQGÄg ¹MG™dG ¢•ÇF™dG I—ÁY ȯa
Åù¸ùY G™ùµùM Oƒù¡ŸˆùbÕGh ‡ùÇù¸ùNG—ùdGh ‡ùùÇù ¡SƒùùeÄùù¸ù H—ùùdG
,¿jOh—¡že ,¼Á»¦©e Èa ,GÄfƒc ¿j˜dG ¿Ç¡•f™¯ˆ»dG
¢ ÇùùHCÕG ™ùù‘ù „ù dG ‡ùù¯ù ¡V ÅùùdEG ,i™ùùNCƒù H hCG ‡ùù²ù j™ùù £ù ùH
GPEG ‡eĵ‘¸d ‡„¡•¾dƒH ¶d˜c ™eCÕG Àƒch .¤¡SĈ»dG
‡dh—dG ÀCG ¶dP ž©e .‡Ç¾j—dG ÀhDÄ¡ždG ™jRh ƒ¾Ç¾‹ˆ¡SG
‰fƒc ,¢žÇŽdGh †›‘dG Ȉ¡•¡SDÄe G—Y ƒe ,ƒÁ¸»cCƒH
¿ÇH™©»dG †ƒÇZ Èa ‡²¸£e ‡Ç¯ÇµHh I™¡Tƒ„e ™Ç¡•J
OƒÁ£¡VÕGh OÄ¡Ÿ²»dG ¢žÇ»ÁˆdG ÀÄfƒ©j GÄfƒc ¿j˜dG
¢•ÇF™dG ŠƒHƒ£N ÀEG ºÄ²dG ¿µ»j ‡»K ¿eh .ŠÄ²»»dG
™‹cCG …j™©ˆdG Š™¡V —bh ´Qh ŸY ™„M iÄ¡S ¿µJ ¼d
.ˆ©¯f ƒ»e
‡¡SQ—»dG …j™©J Èa «h™¡ždG Q™²J ƒe—¾Y ňMh

:Âj—d ¿ÇJOÄÁ©e ™ÇZ ‡Ç„¡ŸYh I—‘H ,ÈK—‘e ºƒb
ÉQGÄg ¿Ç¡•ÇF™dG —ÁY Èa …j™©ˆdG Èa IÕƒ¬»dG ÀEG{
IO™dG ÅdEG ŠOƒb ȈdG Èg —j—L ¿H ÈdPƒ¡ždGh ¿j—eÄH
Èaƒ²‹dG •¡•»dG ÅdEGh ,½ÄÇdG ,Oî„dG ƒÁ¾e Èfƒ©J ȈdG
¹ùc ªù¾ùˆù²ùe Äùgh ¶dP ºƒùb .zAƒù¾ù¯ùdƒùH ƒùfO—ùÁùˆùj ɘùùdG
Õh ¶¡ždG ƒÁj™ˆ©j Õ ÈˆdG ‡²Ç²‘dG ƒÁfCƒH «ƒ¾ˆbÕG
ÈfAƒ¡Sh ,…Ž©J I™¦f ÂÇdEG Š™¦f .ƒg—Ǿ¯J ¿µ»j
ÀhO Àƒµ»dG QOƒZCG Š—ch IAƒ¡SEG ƒ»jq CG ™Çµ¯ˆdG G˜g
‰d—Y ƒe ÀƒY™¡S Ⱦ¾µd ,‡HƒLEG ÅfOCG ÀhOh ³Ç¸©J
È£©fh QGÄ‘dG †ƒH ’ˆ¯f Õ GPƒ»d ,È¡•¯f Èa ,‰¸bh
ƒe Šƒeĸ©»dG ¿e ¶¸»j ¹L™dG ¹©d ¢Tƒ²¾¸d ‡¡U™a
Èa ƒe ¬Ǹ„J ªÇ£ˆ¡SCG hCG ,ÂjCGQ Ⱦ„J ŸY Ⱦ¸»‘j —b
—²ˆYCG ɘdG ÉCG™dG ÅdEG OÄ©Ça ŠƒÇ£©»dG ¿e ÈJRÄM
.¼Ç¸¡•dG ÂfCG
‡ùÇù„ù¸ùZCG ÀEG ¹ùH ,ƒù»ùÇùˆùj ¢•Çùd ÂùjCGQ ÀCG ‡ù²ùÇù²ù ‘ù dGh
Èa Ù¡žf ŸY Àĸ»©j ‡ÇH™©dG ‡¬¸dG ŸY ¿j—bƒ‘dG
•Ç¡S™ˆd ¢U™¯dG ³¸N Àh—q»©ˆjh ¹H ,Šƒ„¡Sƒ¾»dG ªÇ»L
G˜g ŸY ™eCÕG ¹X —²dh .¢Sƒ¾dG ÀƒgPCG Èa ¶dP
‡ŽM ’„¡UCG ÀCG ÅdEG AG™ˆaÕGh •ƒLÄYÕG ¿e Ä‘¾dG
,±G™ùù‘ù fÕGh IO™ùù¸ù d ¿ùùÇù ¡ aG™ùù dG Âùù Lh Èùù a ™ùù Áù ù¡žJ
ÅdEGh «ƒ¡VhCÕG ¼jIJˆd ¿ÇYG—dGh ƒ»ÁJQÄ£”d ¿ÇcQ—»dG
ƒÁ¸LCG ¿e ¹¡Vƒ¾J ‰fƒc ȈdG ‚Oƒ„»dG ªe ¤H™dG IOƒYEG
ºhCG IQÄK ÀCG —²ˆ©f ƒ¾c ȈdGh ‡Ç¾WÄdG ‡c™‘dG ±G™WCG
¢VQCG ŸY ƒg—Ç¡•ŽJ ¿e ‰¾µ»J —b 1954 ™„»aÄf
.ªbGÄdG
¿ùùY ÈùùK—ùù‘ù e ‰dCƒù ¡S ,¼ùùj—ùù²ù J ÅùùfOCG ÀhO ¿ùù eh
…j™©ˆdG “ƒŽfEÕ I˜”ˆ»dG ŠGAG™LEÕG ºÄM ÂJƒeĸ©e
™¦ˆ¾j ¿µj ¼d ÂfCÕh .¿jQÄc˜»dG ¿Ç¡•ÇF™dG —ÁY Èa
ƒ»H ×jh›J Ⱦe …¸Wh ÂdIJj ƒe —Žj ¼d ÂfEƒa ,ºGDÄ¡•dG

09

ø 1855 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 09 `d ³aGÄÙG ø ½2006 ™„»aÄf 30 ¢•Ç»ØG ø

$

!ÉRÄcQƒ¡S IOÄYh ..¿ÇÇWG™²»j—dG IOÄY
ø ‡¸jƒbÄH ñ```¡ N :¼¸²H ø
k_bougaila@hotmail.com
k
ƒ¾fGÄNEG —¾Y ƒgQG™¡SCG °¡žc “ƒˆ¯eh ×Mh ˆeƒ”a —¾Y
!¿ÇÇ¡•f™¯dG ¿ÇÇeîYEÕG
øøøø
™ùùÇùù¯ùù¡•dG IOƒùù©ùù¡S ÀCG ´h™ùù¡ždG —ùù¡UG™ùùe Èùùa ŠCG™ùùb
ºƒb ,(Aƒb—¡UCG ¼Á¸c) OQÄa ³j—¡ŸdG ƒf—¾Y Èc™ÇeCÕG
I™Ç¡•e ¿e ¹¡ aCG ™FG›ŽdG Èa ‡aƒ‘¡ŸdG I™Ç¡•e ÀEG
ÅdEG ™¦¾dƒH ,‡Çc™ÇeCÕG I—‘ˆ»dG ŠƒjÕÄdG Èa ƒÁJ™Ç¦f
—©H ‡j™FG›ŽdG ‡aƒ‘¡ŸdG ÂÇdEG ‰¸¡Uh ɘdG iĈ¡•»dG
¿ùe ‡ùù¾ùù¡S 16 G˜ùùch ºîùù²ùùˆùù¡SÕG ¿ùùe ¤ùù²ùùa ‡ùù¾ùù¡S 40
.™Ç¯¡•dG ³ùj—ù¡ŸdG ½îùc ÅùÁùˆùfG .‡ùÇùeîùYEÕG ‡ùjO—ù©ùˆùdG
™ùùµù ¡ždG ‡ùùdƒùù¡SQ ‰fƒùùc ƒùùe Q—ùù²ù H ÂùùfCG ±™ùùˆù YCG ƒùù ¾ù ùgh
ȲH ƒe °bh ƒe Q—²H Ⱦ€Lƒ¯J ¼dh ‡jOƒY ‡jRÄcQƒ¡•dG
™ùÇù£ù”ùdG ’ùj™ù¡ŸˆùdG G˜ùg CG™ùùbCG ƒùùfCGh Èùù¡SCGQ ™ùù©ù ¡T ¿ùùe
°‘¡ŸdG ȸ¡SG™eh ‡¾eƒ‹dG Qƒ„NCG I™¡žf ÀCÕ °¡SCƒJCGh
ÃÄdhG—ˆjh ½îµdG G˜g Gį²¸ˆj ¼d ‡Ç„¾LCÕG ŠÕƒcÄdGh
Èa ‡aƒ‘¡U ¼Ç¦©dG —¸„dG G˜g Èa ÀCG ¼dƒ©dG ¼¸©Çd
î©a .—ù¸ùH ¢ž£ùHCGh ÅùˆùYCG ‡ùaƒù‘ù¡U ‡ù¡•aƒù¾ùe iÄùˆù¡•e
¼¸YCG ƒfCGh “ƒÇJQÕG ŸY Œ©„j ™Ç¯¡•dG ³j—¡ŸdG ’j™¡ŸJ
—¡V ‰fƒc Ädh ³‘dG ‡»¸c ºÄ²jh “›»j Õ ¹LQ ÂfCG
ÀCG ™Ç¯¡•dG ƒ¾²j—¡U Èd ’»¡•Çd ‡„¡Sƒ¾»dG ØÁHh .׸H
«Qƒ¡•j ÀCG Äg ºhCÕG ,¿Ç²¡T ¿e ƒ£Ç¡•H ƒ„¸W ¾e …¸WCG
ƒf—¸H IQƒjR ÅdEG ‡Çc™ÇeCÕG ‡aƒ‘¡ŸdG †ƒ£bCG IÄYO ÅdEG
ŸY ¿‘fh ƒf—¾Y ‡aƒ‘¡ŸdG ‡H™ŽJ ¿e —ǯˆ¡•J ňM
‰¸©L ȈdG ‡”„£dG QG™¡SCG ¢ ©H ƒÁ»q¸©f ȵd OG—©ˆ¡SG
.‡ùÇùc™ùÇùeCÕG ‡ùaƒù‘ù¡ŸdG I™ùÇù¡•e ¿ùe ¹ù¡ aCG ƒù¾ùùJ™ùùÇùù¡•e
’¾e ¿Y GQÄa q°µj ÀCG Äg …¸£dG ¿e Èfƒ‹dG ³¡ždGh
ÅdEG ¼ÁJÄùYOh ¿ùÇùj™ùFG›ùŽùdG ¿ùÇùÇùaƒù‘ù¡Ÿ¸ùd ŠG™ùÇù¡TCƒùˆùdG
ÀBÕG ‰»Áa —bh ,·ƒ¾ùg ¼ùÁùFG™ù¦ù¾ùH Aƒù²ùˆùdîùd ƒùc™ùÇùeCG
¿ùÇùÇùaƒù‘ù¡ŸdG IÄùùYO Åùù¸ùùY ÀÄùùÇùùc™ùùÇùùeCÕG ™ùù¡Ÿj
GPƒùù»ùùd
q
¼¸©ˆ¸d ŠGÄYO ƒÁfCG —²ˆYCG ‰¾c .¼g—¸H ÅdEG ¿Çj™FG›ŽdG
¿ùùÇùùXÄùù¦ùù‘ùù»ùùdG —ùùMCG ƒùùeÄùùj ÀÄùùcCG ÀCG Åùù¾ùù»ùùJCG ‰¾ùùùch
Oƒù¡•aEG Äùg ±—ùÁùdG ÀCG ÀBÕG ¿ùùÇq ùù„ùùJ ¿ùùµùùd ,¿ùùjÄq ù Y—ùù»ù dG
¿‘fh .I™Ç‹c ŠGľ¡S AGQÄdG ÅdEG ¼ÁYƒLQEGh ƒ¾ÇÇaƒ‘¡U
‡²„£dG I™Ç¡•e ¿Y ƒ¾²j—¡U ¿e ™NBG ƒ‘j™¡ŸJ …b™ˆf
ƒf—¾Y —¡TG™dG ¼µ‘dG I™Ç¡•e ¿Yh ƒf—¾Y ‡Ç¡SƒÇ¡•dG
,ƒf—¾Y —j™¯dG Èdƒ»dGh ÉOƒ¡ŸˆbÕG ½ƒ¦¾dG I™Ç¡•e ¿Yh
!³‘dG ‡»¸c ºÄb ŸY ƒ²„¡•e G™µ¡Th

.¼µd þ»ˆf “ƒŽ¾dG ¹ch ‡¡Ÿ¸”»dG
øøøø
‡eƒ”¯dG …Mƒ¡U ÅdEG ‡¸jÄW ‡dƒ¡SQ …ˆc ÉRÄcQƒ¡S
—Ç¡žjh ,(!‡j›e ™ÇZ ¿e) ‡aƒÇ¡ dG ¿¡•M ŸY ƒÁÇa Ùµ¡žj
ÂJîǸ‘Jh ‡»Çµ‘dG ˆjDhQh I™Ç¾dG
q ˆeƒ”a QƒµaCƒH ƒÁÇa
‡Yƒ¡•dG ƒjƒ¡ b ŠƒÁeCG ¹»Že ¢UÄ¡Ÿ”H ‡„Fƒ¡ŸdGh ‡¾jR™dG
GPƒ»d ÉQOCG Õh ,‡Ç©Ç„W ƒgGQCG IOƒ¡TEGh ½îc .ƒÁWG™¡TCGh
—j Èa ‰©bh ÀĵJ ÀCG ÕEG q¼Á¸dG ,I™NCƒˆe ‡dƒ¡S™dG ‰¸¡Uh
™NBÕ ƒ²„W ‡ÇfÄfƒ²dG ‡Hƒb™dGh ÈY™¡ždG ‰¡Ÿ¾ˆdG ‡Yƒ»L
.¿j—¡•¯»dGh Oƒ¡•¯dG ¿e —¸„dG ‡jƒ»M ÀÄfƒb Šîj—©J
¹ÁŽj —MCG îa ,G—j—L ¹»‘j Õ ÉRÄcQƒ¡S ½îc ÀCG ¼Á»dG
¿Y ¢Sƒ¾dG ÂǸY ŠÄ¡Ÿj
q GPƒ»d ÕEGh ˆeƒ”a ƒjG›eh ºƒ¡ aCG
ÀhOƒ¾j ¼g ƒg ¼K ÂǸY ‰jÄ¡ŸˆdG Gh—Ç©jh ¼ÁÇHCG I™µH
¿e —¸„dG ½™‘jo Õ ÅˆM ƒÇFƒÁf ¢T™©dG ŸY ÂFƒ²H IQh™¡ H
›j›©dG ³j—¡Ÿ¸d ‡jÄNCG IÄYO ÂLhC
q G ƒ¾gh .ˆ»µMh Âdƒ¡ŸN
ÀCG ÄLQCGh Èfƒ‹dG ׸H ÅdEG i™NCG IQƒjR •e™„Çd ÉRÄcQƒ¡S
Àĵj •jQƒJ ŸY ³aGÄj ˆÇdh ‰bh †™bCG Èa ¶dP Àĵj
ÙÇZ —MCG hCG ƒ¾²j—¡U ºAƒ¡•ˆj ÀCG ¹„bh .½ƒ©dG ‡jƒÁf ¹„b
Õ ÂfCG ŸY —ÇcCƒˆdG ÅdEG «Qƒ¡SCG IÄY—dG Øg …„¡S ¿Y
¹H ,I™ÇNCÕG ÂJQƒjR ºîN ƒÁÇ¡•f ‡Ç¡ ²H ÈJÄY—d ‡bîY
,³aG™oe ÈeîYEG —aÄH ©e ÈJCƒj ÀCG Äg „¸WCG ƒe ¹c
ÄL™fh ,™‹cCG ¿ÇÇeîYEÕG ÅdEG Èg ‡²Ç²‘dG Èa ƒ¾ˆLƒMh
³j—¡ŸdG •h™N ‡¡U™a ¹¬ˆ¡•j ÀCG ¼ÁÇa —MGh ÉCG ¿e
‡eƒ”¯dG …Mƒ¡U GÄdCƒ¡•Çd È¡SƒF™dG ™¡Ÿ²dG ¿e ÉRÄcQƒ¡S
Aƒˆ¯ˆ¡SÕG —YÄe ¿Y ºÄ¬jOh ·G™Ç¡Th ÉRÄcQƒ¡S ³j—¡Uh
³j—¡ŸdG ƒÁjCG ¶Ç¸Y ȯNCG Õh .—j—ŽdG QĈ¡S—dG ŸY
Àh™FƒM Àƒµe ¹c Èah ƒ¾g ¿Çj™FG›ŽdG ÀCG ÉRÄcQƒ¡S
QĈ¡S—dG ŸùY Aƒùˆù¯ùˆù¡Sîùd OÄùYÄù»ùdG —ùYÄù»ùdG ¢UÄù¡Ÿ”ùH
•ùjQƒùJ ‡ùa™ù©ù»ùd ™ù»ùŽùdG ¿ùe ™ùq MCG Åù¸ùY ¿ù‘ù¾ùa ,—ùj—ùŽù dG
¿Y ÕEG ¹¡Ÿ¯dG †GÄŽdG ‡a™©»d îÇ„¡S —Žf Õh Aƒˆ¯ˆ¡SÕG
hCG Àĵj ÀCG ¹¡ aCÕGh ‡Ç„¾LCG ‡Çaƒ‘¡U hCG Èaƒ‘¡U ³j™W
‡¸Hƒ²e iĈ¡•e Èa GÄ¡•Çd ƒfÄÇaƒ‘¡Ÿa .ƒ¡•f™a ¿e ÀĵJ
‡¸€¡SCG “™W iĈ¡•e Èa ‰¡•Çd ‡XĦ‘»dG ‡¸²dGh ˆeƒ”a
ÉRÄcQƒ¡•d i™NCG IQƒjR ŸY ’dC
q G ƒfCƒa G˜Ád .«Ä¾dG G˜g ¿e
ÅdEG ÂqLĈ¾¡S ƒ¾c ÀEG ±™©¾d ™NBG È¡•f™a ³j—¡U ÉCG hCG
ňeh —j—ùŽùdG QÄùˆù¡S—ù¸ùd ¼ù©ùf ºÄù²ù¾ùd «G™ùˆùbÕG ³ùjOƒù¾ù¡U
I™ÇNCÕG ‡jRÄcQƒ¡•dG IQƒj›dG Èa ƒ¾a™Y —²a .¶dP ÀĵǡS
¹N—f ňe ±™©f ÀCG ÀBÕG —j™fh I—ÇL ‡‘¡ŸH ˆeƒ”a ÀCG
‡eOƒ²dG IQƒj›dG ÀĵJ ¿d ƒ©„Wh ,—j—ŽdG QĈ¡S—dG —ÁY
ƒÁ»¸Y I™Ç‹c i™NCG ‡j™Ç¡Ÿe ƒjƒ¡ b ·ƒ¾Áa ,IQƒjR ™NBG

‡`` ` `ǸgCG †™`` ` `M
±Qƒ¡T —HƒY ø
abc@wissal.dz
¿e ™FG›ŽdG Âa™©J ¼d iĈ¡•e ¹¡Ÿˆd Qƒ©¡SCÕG ‰©¯JQGh
ŒÇM ,‡ÁL ¿e ˆ¡SƒÇ¡•H Åq¾¬ˆÇd ‡ÇfƒK ™jRÄdG OƒYh .¹„b
²j—¡U ¼ÁˆÇdh
q ,ƒe—²J ±™Y ÈMî¯dG •ƒˆfEÕG ÀEG ºƒb
´Ä¡•dƒH ƒ¯¸µe ¢•Çd ÂfEG ºƒb ŒÇM i™NCG ‡ÁL ¿e †Ä„©L
.™NBG ™jRh ƒÁˆÇdhDÄ¡•e ¹»‘ˆj
ȈdG
q
‡©Ç„W ±™©jh Šƒc™H —Ç©¡Sh È¡•d—e OG™e ±™©j ¿eh
ÀCG ¶d˜c ±™©j ,É™FG›ŽdG ‡£¸¡•dG ½ƒ¦f ¹NGO ±™¡ŸˆdG
AGQRÄdG ÀCGh ,½—©dG ¿e ŠCƒJ ¼d ‡dOƒ„ˆ»dG ŠƒeƒÁJÕG Øg
½ƒeCG ¼g™¦ˆ¾J ‡YƒŽ¡ždG Gh—Lhh “ƒ„¡U ŠGP GĦ²Çˆ¡SG
OG™ùe …fƒùL ÅùdEG ÕÄùq £ù e ¹ùù¬ù ˆù ¡TG ºhDÄù ¡•e ºƒùùbh .†ƒùù„ù dG
¹‹»H G—HCG ½Ä²j Õh ,¼dƒ¡•e ¹LQ ‡Çdƒ»dG ™jRh ÀEG È¡•d—e
Åùq²ù¸ùJ ÂùfCG —ùH Õ ¹ùH ,‡ùÇù ¡Ÿ”ùù¡T IQOƒùù„ù »ù H ±™ùù¡ŸˆùùdG G˜ùùg
™ùÁù¦ùJ ,‡ù²ùj™ù£ùdG ¢•¯ù¾ùHh .Åù¾ù©ù»ùdG G˜ùg Èùa ŠƒùÁùÇù LÄùùJ
AGQRh ƒÁH ½Ä²j ‡dƒcÄdƒH †h™M ƒÁfCƒch i™NCÕG ·Qƒ©»dG
.Qƒˆ¡•dG AGQh i™NCG ±G™WCG ’dƒ¡Ÿd
°²J ȈdG ±G™WCÕG ¶¸J —j—‘J …©¡ŸdG ¿e Àƒc GPEGh
¿µ»j ÂfCG ÕEG ,ƒÁ¾ÇH ±î”dG «Ä¡VÄeh ‡eĵ‘dG †™M AGQh
ŠG™JĈdG ›qÇ»J ȈdG ‡Ç¡Sƒ¡SCÕG ¥ƒ²¾dG ¢ ©H §Mîf ÀCG
,¿Ç¯¸ˆ”e ¿ÇjĈ¡•e ŸY Qh—J ŠƒYG™¡ŸdG ØÁa .‡Çdƒ‘dG
¤ù„ùJ™ùe ™ùNBÕGh ,''ÉÄù£ù¸ù¡S'' ƒù»ùg—ùMCG Èù»ù¡•f ÀCG ¿ùùµù »ù j
™Á¦J ÀCG È©Ç„£dG ¿»a ,ŠƒHƒ”ˆfÕG ¿Y ƒeCG .ŠƒHƒ”ˆfÕƒH
™ùeCÕG ³ù¸ù©ùˆùj ƒù»ùd ¿ùµùd ,‡ù¡•aƒù¾ùˆùe †G›ùMCG ¿ùÇùH ŠƒùeƒùÁù JG
,°¸ˆ”J QÄeCÕG ÀEƒa ,É—fQCÕGh ÀîaCÕG ¤»f ¿e †G›MCƒH
ÅdEG ‡ÇHƒ”ˆfÕG ‡¸»‘dGh ,''I™jƒ©e'' ÅdEG ŠGOƒ²ˆfÕG ºÄ‘ˆJh
q
Øùg ¿ùe G™ùÇùN ™ù¦ùˆùfG ¿ùeh .‡ùÇùaƒù²ùdG ÀhO “G—ù»ù dG ½îùùc
.ƒ»dƒX ÀĵǡS ‡¡•aƒ¾»dG
ÀCG —cDÄj •—‘j ƒe ÀEƒa ,ÉÄ£¸¡•dG …fƒŽdG ¿Y ƒeCG
ƒgAƒ»¡SCG —ŽJ i™NCÕG Èg ‰‘„¡UCG ‡²Ç¸¯JÄH ''‡Yƒ»L''
‡jƒÁf †G™ˆbG ªeh .É™FG›ŽdG «Ä¾dG ¿e ’Fƒ¡ a Èa ºhG—ˆJ
ˆ£¸¡S ÀCG ±G™ˆYÕG ÅdEG ‡²Ç¸¯JÄH ™£¡ j ,‡Çfƒ‹dG ÂJ—ÁY
Øg ‡ÇdhDÄ¡•e ÀCGh ,Oƒ¡•¯dGh °¾©dƒH i™NCÕG Èg Š›qÇ»J
Øgh .‡£¸¡•dG Èa ÃIJ„¡S ¿j˜dG ŸY ™¡Ÿˆ²J Õ ™gGĦdG
ªa—H º—©dG ™jRh ŠÕhƒ‘»H ƒgƒ¾£HQ GPEG ‡Ç¡Sƒ¡SCG ‡Ç¡ b
,ºƒLBÕG †™bCG Èa ''‡¯Ç¸N'' ‡Ç¡ b Èa ¹¡Ÿ¯dG ÅdEG ‡dG—©dG
ÅdEG ÉODÄJ ÀCG ¿µ»»dG ¿e ''‡¯Ç¸N'' ‡Ç¡ b ÀCG ¼¸©dG ªe
.ºƒMhCÕG ÅdEG ½ƒ¦¾dG Èa IRQƒ„dG Aƒ»¡SCÕG ¢ ©H …‘¡S
Oƒ¡•¯dG ‡HQƒ‘e Èa ¼Á¸¡ža —©Hh ,ÄŽdG G˜g ¹‹e Èah
ƒH™M GÄq¾¡T AGQRÄdG ÀEƒa ,™ÇÇ¡•ˆdG AÄ¡Sh ™j˜„ˆdGh IÄ¡T™dGh
Àƒc ȈdG †h™‘dG Å¡•¾f ƒ¾¸©d ,¼Á¾ÇH ƒ»Ça ƒH™M ,i™NCG
†™‘dG Øg ÀEG ºÄ²dƒH ȯˆµ¾¡Sh .ƒgÄ¡VÄ”j ÀCG ¼ÁǸY
...ƒf—¡V †™M ¿¡T
q ¿Y ¼Á¸¬¡žˆ¡S I—j—ŽdG ‡Ç¸gCÕG

¢Sh™¡ dG †™‘dG —©„a ,I—j—L ƒH™M ™FG›ŽdG ‰¸NO
—ù©ùHh ,½h—ùÇù " ’ùùdƒùù¡Uh IhGQhQ —ùù»ù ‘ù e ¿ùùÇù H ŠQGO Èùùˆù dG
—©Hh ,Éhî¡•Y ŸÇdh ÈeÄJ I—ǸN ¿ÇH i™„µdG ‡c™©»dG
—©Hh ,‡aƒ‘¡ŸdGh ÈfÄgQR —j›j ¿ÇH ‡¯Ç¾©dG ŠƒÁLGÄ»dG
Èf—eh ÅùÇù‘ùjhCG —ù»ùMCG ƒùÁù¾ùq ¡T ÈùˆùdG IQ™ùq µùˆù»ùdG Šîù»ù‘ùdG
‡¯FƒW ‰¸»¡T I—j—L †™M ‰©d—fEG ,…©¡ždG —¡V ´GQ›e
.AGQRÄdG †™M ƒÁfEG :É™FG›ŽdG ª»ˆŽ»dG ¿e ‡¡UƒN
ŠOƒùYCG —ùbh ,‡ù„ùj™ùZ ‡ùŽùÇùˆù f ÅùùdEG †™ùù‘ù dG Øùùg ŠOCGh
AGQRÄdG †™M ÀCG §MÕ ƒ»d ,¤Ç¡•„dG ¿WGÄ»¸d ‡eƒ¡•ˆHÕG
’„¡UCG ™jRÄdƒa .ÂǸY ¼ŽÁˆdG ¿Y ‡eĵ‘dG Aƒ¡ YCG ¹¬¡žJ
Âd ¢•Çdh ,ˆÁLGÄ»H ž¾eh ™NBÕG ™jRÄdG ¿e ±ƒ”j
ÉODĈ¡S I—j—ŽdG †™‘dG Øg ¹©dh .¿WGÄ»dG ¼¸¦d ‰bÄdG
ŠOCq G GPEG ‡¡UƒN ,¼ÁFGQRhh ¿Çj™FG›ŽdG ¿ÇH ‡‘dƒ¡Ÿe ÅdEG
ÀCG —qcCƒJ GPEG ¿Çµ¡•»dG ™jRÄdG ŸY °£©dG ÅdEG ¿WGÄ»dƒH
ƒH™M q¿¡žj ÀCG ÀhO ¢žÇ©j ÀCG ªÇ£ˆ¡•j Õ É™FG›ŽdG ™jRÄdG
GPEGh .ˆ©Ç„W ƒÁfEG ¹H ,‡Ç©Ç„£dG ˆY›f ƒÁfEG .ƒÁ¾e I—Fƒa Õ
¶¸»j Õ É˜dG ¤Ç¡•„dG ¿WGÄ»dG …q¾Žˆj ÀCG ™jRÄdG QƒˆNG
™NBÕG ™jRÄdG ÂLGÄj ÀCG Q™bh
q ,¡•¯f ¿Y «ƒa—¸d ƒMî¡S
ªùa—ùˆù¡S ‡ùYƒùŽù¡Th IAh™ùe Åù¸ùY º—ùj G˜ùÁùa ,Âù¸ù‹ùe ÉÄù²ù dG
™ù„ùcCG ¼ùÁùFGQRh ½G™ùˆùMG ÅùdEG ‡ùÇùFƒùÁùf ‡ù¯ù¡ŸH ¿ùÇù j™ùùFG›ùùŽù dG
.½G™ˆMG
.È¡•d—e OG™e ²j—¡U ¹Ç¸N …ǵ¡T ¼Lƒg ,ICG™L ¹µHh
ȈdG OIJ©dG ŸY ÕhDÄ¡•e ¢•Çd ÂfEG ‡bƒ£dG ™jRh ºƒbh
ŸY —MCG „¡Sƒ‘j ÀCG ¿µ»j Õh ,·G™WƒfÄ¡S ‡c™¡T ƒÁe™„J
,Šƒ²¯¡ŸdG Øg ¿Y •ˆ¾J ÀCG ¿µ»»dG ¿e ȈdG ’Fƒ¡ ¯dG
ȈdG ’Fƒ¡ ¯dG ŸY È¡•d—e OG™e ‡„¡Sƒ‘e …ŽÇa ,ÕEGh
...‡j™FG›ŽdG ·Ä¾„dG ŸY ‰¡ b
¿eƒ¡ ˆdƒH Åq»¡•j ƒ»e Åq²„J ƒe ŸY ½ÄŽÁdG G˜g Å¡ bh
Èùa Äù¡ Y ÂùfCG ™ùjRÄùdG ¿ùY ±h™ù©ù »ù dG ¿ùù»ù a .ÈùùeÄùùµù ‘ù dG
Q—¡Ÿj QG™b ¹c ÀCGh ,ÂJƒc™‘J ¹c Èa ƒÁd ¹‹»eh ‡eĵ‘dG
™jRh ¹c ŸY ÀCGh ,‡eĵ‘dG ¹c ‡²aGÄe ŸY ¹¡Ÿ‘j ¾Y
ƒÁ¸»cCƒH ‡eĵ‘dG ŠGQG™b ¿Y ªaG—jh Åq¾„ˆjh —fƒ¡•j ÀCG
.ƒÁFƒ¡ YCG ¹eƒµHh
ÂfCÕ ‡¯Ç¾©dG ‡²j™£dG ØÁH ¹Ç¸N …ǵ¡T ½ÄŽg AƒLh
™jRh ½ƒb ŒÇM ,™Á¦dG Èa ¾©W È¡•d—e OG™e ÀCG ™„ˆYG
È„H ‡c™¡T ºÄM ³Ç²‘ˆH …FG™¡ dG ‡Ç¡žˆ¯e °Ç¸µˆH ‡Çdƒ»dG
Àĵjh .È¡Vƒ»dG «Ä„¡SCÕG ƒÁ¾Y ƒ¾»¸µJ ȈdG BRC ''È¡S QCG
™ù„ù”ùj ¼ùd ¹ùH ,³ùÇù²ù‘ùˆùdG …¸ù£ùH °ùˆùµùj ¼ùd Èù¡•d—ùe OG™ùùe
³Ç²‘ˆdG •Fƒˆ¾H ¬¸„j ¼d ÂfCG ƒ»c ,‡eĵ‘dG Èa ²j—¡U
.¡•¯f ¿Y «ƒa—dƒH Âd ’»¡•Çd
ƒeÄŽg Šƒc™H —Ç©¡S ‡Mî¯dG ™jRh q¿¡T ,ˆÁL ¿eh
™©¡S «ƒ¯JQG ¿e ˆeP ‚™„Çd
u †Ä„©L ''¹Çe›dƒH ŸY ™NBG
™Á¡T ¹„b ¿Çj™FG›ŽdG —Yh ™bÄ»dG ™jRÄdG Àƒch ...ƒWƒ£„dG
«ƒ¯JQÕG Èa ·G˜fBG ŠCG—H ȈdG ™¡ ”dG Qƒ©¡SCG ÀCG Àƒ¡ eQ
,™jRÄdG iĈa ‰¸¡žah ,Àƒ¡ eQ Èa ¢ ¯”¾Jh ™²ˆ¡•ˆ¡S ƒÁfCG

.‡fĻǻdG ¼ÁJOÄ©H G™ÇN ™¡ž„ˆ¡•fh ¼gOÄÁL
‡ùùjQÄùùÁù »ù Žù dG ¹ùùLCG ¿ùùe ªùù»ù Žù ùˆù ùdG Àƒùù ¡•d QÄùù ˆù ùc—ùù dG
ƒÁˆ²¸WCG IQOƒ„»d “™¡T ‡ù¸ù»ùM Èùa ³ù¸ù£ùfG ‡ùÇùWG™ù²ù»ùj—ùdG
—Yh —bh ,—MCG ƒÁH ª»¡•j ¼dh ™HĈcCG 17 ½Äj ‡Yƒ»ŽdG
ŸY ƒ²MÕ Q—¡ŸJ ’FGÄd Èa ¹Ç¡Uƒ¯ˆdGh ‡€„©ˆdG ¿e —j›»H
ÀEG QÄùˆùc—ùdG ºƒùb .ƒùgÄù„ùb™ùˆùa °ù‘ù¡ŸdG Šƒùj™ù„ùc I—ù»ù YCG
¼ù¸ù¡SCƒùˆù»ùdG °ùdƒù‘ùˆùdG ½ƒùeCG ³ùj™ù£ùdG ªù£ù²ùd ÀƒùùM ‰bÄùùdG
iIJdG ÀG›Çe ºƒ¡UhCG ªÇ£²J ¿e ƒ¡ jCG —H Õh §aƒ‘»dG
.„©¡T —j™¡žJh —¸„dG …j™”J Èa ™Fƒ¡S Äg ɘdG Èdƒ‘dG
“™¡žˆù¡S ‡ùÇùWG™ù²ù»ùj—ùdG IOÄù©ùdG IQOƒù„ùe ÀEG QÄùˆùc—ùdG ºƒùb
îǸ‘J ¼Ád ½q—²ˆ¡Sh ,ƒÁJƒ²¸£¾eh ƒÁaG—gCG ¿Çj™FG›Ž¸d
ÀÄj™FG›ŽdG ƒÁǸY —LÄj ȈdG ‡dƒ‘¸d îeƒ¡Th ƒÇaƒ¡T ƒÇaGh
¿d ÂfCG ¼¡•²j Ägh ,ƒÇYƒ»ˆLGh ƒjOƒ¡ŸˆbGh ƒÇ¡SƒÇ¡Sh ƒÇ¾eCG
ÀCG ¹Hƒ²»dƒH —©j ¾µd ,I™»dG ‡²Ç²‘dG ¿e ƒ€Ç¡T ȯ”j
…©¡ždG ƒÁbh˜ˆj
IhîM ÅdEG ºÄ‘ˆJ
ƒe ÀƒY™¡S IQG™»dG
q
q
¹H ,¤²a G˜g ¢•Çd .¿µj ¼d ƒ€Ç¡T ÀCƒch ÂeÄ»g Å¡•¾jh
‡²ÇbO Šƒeĸ©e ‡cQƒ„»dG IQOƒ„»dG ¹Ç¡Uƒ¯J ƒ¾d ¹»‘ˆ¡S
¿Y ¹¡Ÿ¯e
†GÄL ºîN ¿e ÈaG™¬ŽdG ™FG›ŽdG ª¡Vh ¿Y
q
`?™FG›ŽdG Èg ¿jCG ` ºGDÄ¡•dG G˜g
™FG›ŽdG Èg ¿jCG G™ÇNCG ‡„Ç£dG IQOƒ„»dG ƒ¾d ºÄ²ˆ¡S
†GÄùŽùdG G˜ùg ¹ù©ùdh ¤ù„ù¡ dƒùH ƒùùÁù ©ù bÄùùe ƒùù¾ù d O—ùù‘ù ˆù ¡Sh
‡b—H ¼ÁˆÁLh —j—‘ùJ Åù¸ùY ‡ùbG™ù‘ùdG ƒù¾ùHƒù„ù¡T —ùYƒù¡•Çù¡S
ÀƒeCÕG ™H ÅdEG ºÄ¡UÄdG Èa ¼ÁMƒŽf ‡„¡•f ÀĵJh ¹¡ aCG
ƒÁd ªqbÄJCG ȈdG ,IQOƒ„»dG Øg Èa AÈ¡T ¼gCG ¹©dh .™ahCG
‡ùjQÄùÁù»ùL ›ùLGÄùM Aƒù¾ùH «h™ù¡že Äùg ,ƒùù‘ù ¡Sƒùùc GQƒùù¡žˆùùfG
…¡Sƒ¾»dG Àƒµ»dG Èa ÀÄÇWG™²»j—dG ƒ¾fGÄNEG ƒÁ©¡ Ç¡S
ÅdEG ƒeÄj ¿ÇÇeî¡SEÕG ºÄ¡Uh Èa ºƒ»ˆMG ÉCG Gh—©„jo ňM
ª¾¡ŸJ ȈdG ‡c™¡ždG ¿Y Šƒeĸ©»dG ,ƒ©„W .¼µ‘dG È¡S™c
ƒÁdƒ£J Õ ÅˆM ‡j™¡S ¹¦J ƒÁ©Ç¾¡ŸJ Àƒµeh ›LGÄ‘dG Øg
i™„µdG IOÄ©dG «h™¡že “ƒŽfEG ¹LCG ¿eh .…j™”ˆdG ɃjCG
ƒùÁùj™ùŽùj ‡ù‹ùÇù‹ùM ŠÕƒù¡ŸJG ·ƒù¾ùg ÀCG QÄùˆùc—ùdG ƒù¾ùd °ù¡žc
G™qµ„e —Yƒ²ˆdG ŸY GĸÇMCG ŠGQƒWEG ªe IQOƒ„»dG †ƒ‘¡UCG
¼ÁfCG ªe î»Y Àh—Žj Õ ¼ÁJÄÇH Èa ÀÄ¡žq»Áe ÀBÕG ¼gh
‡Çdƒ©¯H ‡cQƒ¡ž»dG Èa ÀÄ„ZGQ ¼gh Aƒ£©dG ‡»bh ›Y Èa
.™FG›ŽdG Aƒ¾H Èa
IOÄ©dG ¼Ç¦¾J ‡¾Žd OÄÁL ·QƒHCG G˜g Èeƒ²e ¿eh
ºÄM IIJH
q ±ƒ¯ˆdÕG ÅdEG ¿Ç¾WGÄ»dG ÈfGÄNEG ÄYOCGh i™„µdG
Å£”ˆJ ÀCG ™FG›Ž¸d I™»dG Øg ’»¡•f ňM IQOƒ„»dG Øg
Aƒù£ù©ùdGh Aƒù¾ù„ùdG I™ùÇù¡•e Èùa ³ù¸ù £ù ¾ù Jh ™ùù£ù ”ù dG ›ùùLƒùùM
‡Ç¾WÄdG ¼cOÄÁùL ‰cQÄùHh ¿ùj—ùFƒù©ùdƒùH ƒù„ùM™ùe .½—ù²ùˆùdGh

¿µj ¼d ¼ÁHƒÇZ ..Àh—FƒY i™MCÕƒH hCG ,ÀÄeOƒb ¼ÁfEG
¼g ¹H ,kƒeƒ»J ‡Mƒ¡•dG GhQOƒ¬j ¼d ‡²Ç²‘dG Èa ¼gh îjÄW
I™»dG Øg ¼ÁfCG ÕEG ,·ƒ¾gh ƒ¾g Àh™aĈe ºGÄMCÕG ¹c Èa
…¡Uƒ¾»H Õh Šƒˆ¯dƒH Gįˆµj ¿d ¼ÁfCG ‡MG™¡U Gľ¸YCG
¼ÁJOÄYh ‡eƒg ›cG™e Gĸˆ‘j ÀCG Àh—j™j ¼g ¹H ,‡Ç¡žeƒg
GÄfĵÇd î¡UCG GIJ¸oN ¼ÁfCÕ G—L ‡jÄb ÀĵJ ÀCG …Žj
¼g .(...) ÕÄ©¯e ¼g™ÇZh ¿Ç¸Yƒ¯dG ¼g GÄfĵÇdh ¿Ç»Áe
¿ùe ¹ù¡ aCG QG™ù¡SCÕGh ™ùgGÄù¦ùdG ÀÄùÁù²ù¯ùj ¼ùùg ,AÈùù¡T ¹ùùc
IÄb î©a Àĵ¸»j AÕDÄg ÀCG ¿eDÄj ÀCG ªÇ»ŽdG ŸYh ¼g™ÇZ
¼g—j Èah ŠƒeRCÕG —ˆ¡žJ ƒe—¾Y ·™‘ˆ¸d ¼Á¸gDÄJ ‡bQƒN
¼ˆa™Y ¼µfCG ¶¡T Õ .AÈ¡T ¹µd É™‘¡•dG ¹‘dG ¼g—Mh
™Çµ¯J —©H GhQ™b ¿j˜dG Àh—Fƒ©dG AÕDÄg ¼g ¿e I™¡Tƒ„e
ŠÕhƒùW ºÄùM IOƒùLh ‡ù²ù¸ù¬ùe ŠƒùYƒù»ùˆùLG —ùù©ù Hh ¹ùùjÄùùW
QÄeCÕG ·™ˆd ºƒŽe ·ƒ¾g —©j ¼d .GhOÄ©j ÀCG I™Á£e
q
Àh™j ¼gh ™„¡U IQP ¼Ád ³„J ¼dh ,Å¡VįdG ØÁH ™Ç¡•J
¹cƒ¡ž»ùdGh ³ù‘ù¡•ùoJ Åù£ù¡SÄùdG ‡ù²ù„ù£ùdGh ´™ùˆù‘ùj ¼ùÁù„ù©ù¡T
¿e ª¡VÄdG Pƒ²fEÕ ·™‘ˆj —MCG Õh —¸„dG ŸY ¼cG™ˆJ
ÂfEG ºÄ²j ÀCG ¿µ»j —MCG Õh ÀÄah™©e ¼ÁfEG ,ƒ©„W .QƒÇÁfÕG
±ƒ¡UhCÕG ¹c —©H ¿j—Fƒ©dG AÕDÄg ‡jÄg ¹ÁŽj ºG›j Õ
îù©ùa ¼ùg .¼ùg™ùÇùZ —ùMCG Õh ¼ùg ¼ùÁùfEG kƒù©ù„ù W .‡ùù²ù Hƒùù¡•dG
ÀÄH™¡žjh ¼ÁHĸb Èa ™FG›ŽdG Àĸ»‘j ¿j˜dG Àh—ÇMÄdG
¼ùÁùJƒùÇù‘ùH ÀÄù‘ù¡ j ƒùÁù¸ùLCG ¿ùeh QƒùÁùf ¹ùÇùd ƒùÁù„ù”ùf Åùù¸ù Y
¼Á¾Wh Èa ¢žÇ©dƒH ňM ÀÄ‘¡ jh ¼gOÕhCƒHh ‡¡Uƒ”dG
ƒùùÁù jCG ¼ùùµù ¾ù e ÃBG .Âùù„ù ©ù ¡T ‡ùù„ù Çù W ¹ùù LCG ¿ùù eh Âùù ¸ù ùLCG ¿ùù e
ºOCG Õh ,Aî„fh Aƒa™¡Th Aƒe™c ¼ˆfCG ¼c ,ÀÄÇWG™²»j—dG
!Àh—FƒY ¼µfCG ¿e ¶dP ŸY
¹LCG ¿e IIJH
q IOÄ©dG GhQ™b
q ,¢Sƒf ƒj ,ÀÄÇWG™²»j—dG
Èa ¿jQĵ¡že ™FG›ŽdG Gh˜²fCG ,ÃPƒ²fEG ¿µ»j ƒe Pƒ²fEG
¿e ™FG›ŽdG …©¡T Pƒ²fEG ÀhQ™²j ÀBÕG ¼g ƒgh ³Hƒ¡•dG
kƒ©„W .—¸„dG ŸY ÀÄ»Fƒ²dG ÂÇa …q„¡•J ɘdG ÀGÄÁdGh º˜dG
¹LCG ¿e ƒ¾¡Sƒ¯fCG ¢•„‘fh IOÄ©dG ØÁH ¼¸‘f ÀƒeR ¿e ƒ¾c
Õ ‡‘¡VGh G™ÇNCG ‡HƒŽˆ¡SÕG ‰fƒch ,¼¸‘dG ³²‘ˆj ÀCG
¼ùÁùfƒù¡•d Àƒù¡•d Åù¸ù Y AƒùùL IOÄùù©ù dG ÀîùùYEGh .ƒùùÁù Çù a ¢•„ùùd
¿WÄdG ‡¯Ç‘¡U Èa ¿¸YCG ɘdG “G™„dG QĈc—dG È»¡S™dG
GhQ™²a ‡L™¯dG IƒÇM GÄ»€¡S ‡Yƒ»ŽdG ÀCG AƒKî‹dG ½Äj
³j™£dG ª£bh ÂeƒµM ¿e …©¡ždG Pƒ²fEÕ IIJH ·™‘ˆdG
¿Ç»¸¡SCƒˆ»dG QƒÇJ ¿ÇH Èùfƒù£ùÇù¡ždG °ùdƒù‘ùˆùdG Åù¸ùY ƒùÇùFƒùÁùf
Gĸ»‘ùj ÀCG GhQ™ùb ÀÄùÇùWG™ù²ù»ùj—ùdG .¿ùÇù¦ùaƒù‘ù»ùdG QƒùÇùJh
‡ùÇùM ¢•Çùdh i™ù„ùµùdG) ‡ùÇù‘ùdG ¢SCGQ GÄùù©ù £ù ²ù Çù d ¼ùùÁù ¯ù Çù ¡S
·Qƒ„f ÀCG ÕEG ƒ¾©¡•j Õ G˜g ƒ¾©bÄe ¿e ¿‘fh ,(‡j—»‘»dG

‡j™FG›ŽdG ºƒ»YCîd ƒÇ¸©dG ‡¡SQ—»dG
!¢•jQƒH ...Èa ƒÁJƒeĸ„jO ¼¸¡•J
É—jRÄH —ÇóG —„Y :¼¸²H ø
³ù¸ù©ùJ ƒù»ùÇùa AGÄù¡S ,ƒùÁùÇùdEG ™ù¡žj ¼ùdh ‡ùdh—ùdG ƒùÁùÇùfƒù©ùJ Èùˆù dG
¼d GPƒ»d .‡€Ç¡•dG ˆÇYÄf ±™©f ɘdG ¤„¡ dG hCG ,¼µ‘dƒH
…Mƒ¡Ÿeh ,¹Á¡•»c ƒgQh—H G˜g ƒ¾eÄj ÅdEG ‡dh—dG ¼²J
‡j™FG›ŽdG ‡dh—dG …©¸J ¼d GPƒ»d ?‡¡Uƒ”dG Šƒ¡•¡SDÄ»¸d
Èa ‡¡Uƒ”dG Šƒ¡•¡SDÄ»¸d Èdƒ»dGh ÉOƒ»dG ¼YG—dG ƒgQhO
ƒÁ„¡•ch ƒÁ„©d ŸY ‡»Z™»dG ¹ÇgCƒˆ¸d ‡¡S™¡ždG ƒÁˆcQƒ©e
?ÉOƒ¡ŸˆbÕG “ƒˆ¯fÕG “ƒŽfEÕ
‡dh—dG ƒ»ùÁù¸ù„ùbh ,‡ùÇùH™ù¬ù»ùdG ‡ùdh—ùdG ,‡ùÇù¡•fÄùˆùdG ‡ùdh—ùdG
ƒÁJƒ¡•¡SDÄe I—Yƒ¡•»d ‡»”¡V ŠƒfƒµeEG Š™”¡S ‡Çdƒ¬J™„dG
¼ùYOh ƒùÁù¡•¯ùf ¹ùÇùgCƒùˆùd ‡ù¡Uƒù”ùdG ‡ù£ù¡SÄùˆù»ùdGh I™ùùÇù ¬ù ¡ŸdG
.Èdh—dGh ȸ‘»dG ¿ÇjĈ¡•»dG ŸY ƒÁˆÇ¡•aƒ¾J
‡dCƒ¡•e ‡jÄ¡•J ¿e ‡j™FG›ŽdG ‡dh—dG ¿µ»ˆJ ¼d GPƒ»d
¿Çqb™»dG ºÄ¡ŸM ¹ÇÁ¡•Jh ,½ÄÇdG ‡jƒZ ÅdEG ÈYƒ¾¡ŸdG Qƒ²©dG
º˜ù„ùJ Õ GPƒù»ùd ?¼ùÁù©ùjQƒù¡že ‡ùeƒùbEÕ ‡ùjQƒù²ùY ‡ùÇùYhCG Åù¸ùY
:™ùFG›ùŽùdG Èùa ºƒù»ùYCÕG –ƒùù¾ù e ™ùùjÄùù£ù ˆù d GOÄùùÁù L ‡ùùdh—ùùdG
ŠGAG™ùLEG ,Èùµù¾ù„ùdG ½ƒù¦ù¾ùdG ,·Qƒù»ùŽùdG IQGOEG ,ŠÕƒùù¡ŸJEÕG
‡£„J™ù»ùdG ÂùLhCÕG Øùg ¹ùc ,Qƒù»ù‹ùˆù¡SÕG Šƒù¯ù¸ùe ‡ùŽùdƒù©ùe
…©ù¡Ÿj ‡ùÇù²ùÇù²ùM ¹ùÇùbG™ùY ¹ù‹ù»ùJ ÉOƒùù¡ŸˆùùbÕG ¥ƒùù¡ž¾ùùdƒùùH
.ƒgRhƒŽJ
i™„µdG ¢SQG—»dG ‡dh—dG Cƒ¡ž¾J Õ GPƒ»d ,™ÇNCÕG Èa
ȈdG ÈdƒY iĈ¡•e ¿e ¿Çù¡S—ù¾ùÁù»ùdGh ¿ùj™ùÇù¡•»ùdG ¿ùjÄùµùˆùd
Õ GPƒ»d ,¹bCÕG ŸY hCG ,‡j™FG›ŽdG Šƒ¡•¡SDÄ»dG ƒÁÇdEG •ƒˆ‘J
¿jĵùJ ¢SQG—ùe Aƒù¡žfEÕ ¢Uƒù”ùdG «ƒù£ù²ù¸ùd ºƒùŽù»ùdG ’ù¡•¯ùJ
‡dh—dG GQG™e Å¡UhCG ÄÁ¾¡TG ¿H ÀG ¼Z™dG ŸY ?ÂH ‡¡UƒN
‡ù„ù¡•¾ùdƒùH ¿ùµùdh ‡ùj™ùFG›ùŽùdG ‡ùÁùLÄùdG ‡ùùÇù HPƒùùL ¿ùùÇù ¡•‘ùùˆù H
.…fƒLCÕG ...¿j™»‹ˆ¡•»¸d
¿ùÇùH Šƒù¡Tƒù²ùf ¼ùÇù¦ù¾ùˆùH ‡ùdh—ùdG …dƒù£ùf ÀCG ƒù¾ùˆùÁùL ¿ùùe
Èùah É™ùFG›ùŽùdG Oƒù¡ŸˆùbÕG ºÄùM ¿ùÇùj™ùFG›ùùŽù dG AG™ùù„ù ”ù dG
ªe ’dƒ¡Ÿˆ¸d ‡Ç¡SƒÇ¡S IÄ£N ºhCG ¶dP ÀĵǡS ,™FG›ŽdG
É™FG›ŽdG Oƒ¡ŸˆbÕG ºÄM Šƒ¡•¸L ¼¦¾f Õ GPƒ»d ,ƒ¾©»ˆŽe
Åù¸ùY Oîù„ùdG Oƒù¡ŸˆùbG ´ƒùaBGh ‡ùÇù©ù¡Vh ‡ù¡žbƒù¾ùe ¼ùùˆù j ŒÇùùM
Èa ¿Çj™FG›ŽdG AG™„”dG ¿ÇH ¹jÄ£dGh ¤¡SĈ»dG ¿Çj—»dG
½ƒ©dG ¿ÇYƒ£²ùdG É™ùÇù¡•eh ¿ùÇùdhƒù²ù»ùdGh •Qƒù”ùdGh ¹ùNG—ùdG
?Šƒ¡•¸ŽdG Øg ¼Ç¦¾ˆH QOƒ„j ¿»a .ŠƒHƒ²¾dGh ¢Uƒ”dGh
¿e ‡jG—H ¹µdG —ǯˆ¡•Ç¡S —ÇcCG ?¶dP ¿e —ǯˆ¡•»dG ƒ©£b
.¼Á¡•¯fCG QG™²dG «ƒ¾¡U
Àh—H ,‡dh›©»dG ¹Çdƒ‘ˆdG ¶¸ˆd —M ª¡Vh ¿µ»j G˜µgh
Àh—H AÈ¡T ÉCGh AÈ¡T ¹c ºÄb ¿µ»j ŒÇM ,Šƒ¡ bƒ¾J
.Àƒc ÉCG ‡¡žbƒ¾e ¿e ±hƒ”e
“h™cÄH †ƒgÄdG —„Y :‡»L™J (*) ø

‡©aO ‡j™FG›ŽdG ºƒ»YCîd ƒÇ¸©dG ‡¡SQ—»dG ‡„¸W Ų¸J
™ùù²ù e !!¢•jQƒùùH ...Èùùa «Äùù„ù ¡SCÕG G˜ùùg ¼ùùÁù JGOƒùùÁù ¡T 2006
IQGOEG ,ÀÄj™FG›L ‡„¸£dG ,™FG›ŽdG ‡»¡Uƒ©dG Èa ‡¡SQ—»dG
¿µd ,ÀÄj™FG›L ¿Ç¡SQ—»dG ¿e A›L ,‡j™FG›L ‡¡SQ—»dG
¹g !¢•jQƒH Èa ƒÁ»Ç¸¡•J ¼ˆj ‡j™FG›L Èg ȈdG ŠGOƒÁ¡ždG
¿e ¹Ž”ùf Èùdƒù©ùdG ¿ùjÄùµùˆù¸ùd ´Äù¡S O™ùŽùe ™ùFG›ùŽùdG ‰fƒùc
IOƒÁ¡ždG ¼Ç¸¡•J °Ç¡ j GPƒe ?ƒÁH ŠGOƒÁ¡T ŸY ºÄ¡Ÿ‘dG
?“ľ»»dG ¿jĵˆ¸d ‡Çaƒ¡VEG ‡»Çb È£©j ¹g ?¢•jQƒH Èa
Àƒc ‡¸M™»H ƒf™c˜J Šƒ¡SQƒ»»dG Øg ,ºƒM ¹c ŸY
‡¸M™e :´îWEÕG ŸY GÄ¡ ¯ˆ¾j ¿d ¿Çj™FG›ŽdG ÀCG —²ˆ©j
¿e ƒÁd ƒj !I™ÇÁ¡ždG ‰¡SÄcÕ Šƒ©a—H ‡¡•Ç©ˆdG Qƒ»©ˆ¡SÕG
,¿Çj™FG›ùŽùdG ¿ùÇùÇù©ùeƒùŽùdGh ,‡ùj™ùFG›ùŽùdG ‡ù©ùeƒùŽù¸ùd ‡ùfƒùgEG
ȈdG ‡»ÇdCÕG ‡¸Ç¡Ÿ‘dG Øg !ƒÁ¸eƒµH ‡jÄH™ˆdG ‡eĦ¾»dGh
³Hƒ¡•dG ‡Çdƒ»dG ™jRÄd ‡„¡•¾dƒH ‰fƒc ,ºƒ¯ˆMÕG ƒÁH •™N
‡ù¡SƒùF™ùH Èùdƒù‘ùdG Qƒù¡žˆù¡•»ùdGh ÄùÁù¾ù¡TCG ¿ùH °ùÇù£ù¸ù dG —ùù„ù Y
‡ù„ù¸ù£ùdG ½ƒùeCG I™ù¡Vƒù‘ùe Aƒù²ùdEÕ ‡ùù„ù ¡Sƒùù¾ù e ,‡ùùjQÄùùÁù »ù Žù dG
¿ùµù»ùjh ,¼ùÁùJGOƒùÁù¡T Åù¸ùY GÄù¸ù¡Ÿ‘ùJ ¿ùj˜ùdG ¿ùÇùj™ùùFG›ùùŽù dG
...zÀƒùL—ùfCG{ ...™ù¡Vƒù‘ùe ÅùˆùM …¸ùL ¼ùùJ ÂùùfCG ‡ùù¦ù Mîùùe
.¢•jQƒH ...Èa ÂǾWGÄe ½ƒeCG ÂJ™¡Vƒ‘e ¼j—²ˆd
Èa ÀÄ„Z™j ¿Çj™FG›ŽdG ‡„¸£dG ÀCG ¼Á¯f ÀCG ¿µ»j Àƒc
¶dP ¼Áj—Áf ÀCGh ,¢•jQƒH Èa «Ä„¡SCÕG ‡jƒÁf ‡¸£Y Aƒ¡ b
ŠG™²e Èa ™FG›ŽdƒH ŠGOƒÁ¡ždG ªjRÄJ ¹¯M ‡eƒbEG —©H
.É™FG›L QÄ¡ M ½ƒeCG ºƒ»YCîd ‡j™FG›ŽdG ‡¡SQ—»dG
³FGÄY ºÄM Ih—f ½ƒbCG ÄÁ¾¡TCG ¿H °Ç£¸dG —„Y —Ç¡•dG
—©Hh ` ™FG›ŽdG Èa ¢Uƒ”dG ÉOƒ¡ŸˆbÕG «ƒ£²dG ¢ŸFƒ²fh
×LGÄJ ‡¸ÇW ½ƒ©dG «ƒ£²dG Šƒ¡•¡SDÄe ‡fƒgEG Èa ¿©eCG ÀCG
™ÇZ IO™”dƒH ƒgƒqjEG ƒ¯¡UGh ` ‡Çdƒ»dG IQGRh ¢SCGQ ŸY
OƒL Aƒ¾H ÉCƒH ’»¡•J Õ ÈˆdG ‡ÇfG›Ç»dG ŠîcBGh ‡j—Ž»dG
«ƒù£ù²ùdG Šƒù¡•¡SDÄùe QhO Äùgƒùg ,‡ù¾ùÇùˆùe ‡ùjOƒùù¡ŸˆùùbG ´ƒùùaBÕ
‡aƒ²K ‡jCƒH ³Hƒ¡•dG ‡Çdƒ»dG ™jRh ƒÁd ±™ˆ©j ¼d ȈdG ¢Uƒ”dG
.OÄ©j ‡dhƒ²e
ÀCG ŸY ‡»Fƒ²dG I™µ¯dG ŸY ªaGO ÄÁ¾¡TCG ¿H —Ç¡•dG
¤ùÇù‘ù»ùdG ¿ùe ŠAƒùL ÈùˆùdG ¢Uƒù”ù dG «ƒùù£ù ²ù dG Šƒùù¡•¡SDÄù e
Šƒ¡•¡SDÄe ¹bCG ‡LQ—Hh ‡ÇYƒ¾¡U Šƒ¡•¡SDÄe ‰¡•Çd ÉQƒŽˆdG
ŠGP ƒÁJƒµ¸ˆ»eh ƒÁdƒ»¡SCGQ ,I™Wƒ”»dƒH ‡ah™©»dG ,‡Çd›¾e
,‡Çaƒ¯¡ždG ƒÁ¡Ÿ²¾J ,‡²¸ù¬ùe ƒùÁùfCG Åù¾ù©ù»ùH ;‡ùÇù¸ùFƒùY ‡ù¸ùµùÇùg
…dƒ£Jh ,ªj™¡•dG ’H™dG ¿Y Œ‘„Jh ‡¸Ç¸b ƒÁˆÇµÇeƒ¾jOh
’¾»ùj Õ É™ùFG›ùŽùdG ¢Uƒù”ùdG «ƒù£ù²ùdGh ,ÈùFƒù„ùŽùdG Äù¯ù©ùdƒùH
Oƒ¡Ÿˆbîd ‡„¡•¾dƒH Èb™¸d ‡ÇfƒµeEG ‡jCG ÄÁ¾¡TG ¿H …¡•M
.É™FG›ŽdG
¢ŸFƒ²¾dG ÅdEG ÂJ™¡Vƒ‘e ‡¸ÇW ™¡Vƒ‘»dG ´™£ˆj ¼d

10

ø 1855 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 09 `d ³aGÄÙG ø ½2006 ™„»aÄf 30 ¢•Ç»ØG ø

$

Àƒ`` ` `bOƒ`` ` ¡Ÿˆj Å`q ` ` fCƒ` ` `a ..½™`` `ch ½DÄ` ` ` d
Ⱦ¡•×G ÉOƒÁdG —»Þ: ¼¸²H ø ‡ù„ù¡Ÿ©ùdG ¿ùe ƒùÇù¸ù Çù ¡S™ùùe ™ùùj™ùù‘ù J Åùù¸ù Y ÂùùJ—ùùYƒùù¡•e
ƒÁ©e ‰©qbho h •—M ÀEGh ,AÄ¡•dƒH ƒ¾fƒ¡•MEG ¹Hƒ²Jh ,™¡ždƒH
É—¯ùe ¼ùÁù¯ù¡Uh ¿ùe ÕEG ƒùÁù©ùbÄùj ¿ù¸ùa ‡ùbG—ù¡U I—ùgƒù©ùe
:ÂdIJH Aƒj™cR
ƒ¾j™»©ˆ¡•»d ƒ¾Ça ºGRÕh
ƒHG™ˆdG ƒfÄ»¸¡SCG ÀEGh ÀÄÇY
:™NBÕG ÂdIJH ¼gƒn¾nYh
QhR IOƒÁ¡T Oî„dG Èa Ä»o g
o
Ècr™nM —Çc ¿e ™FG›Ž¸d ¹jÄa
½GO ƒe ªbÄJ ¿d I—gƒ©»dG Øg ÀCG ¿Ç²j Ÿ©d ȾfEGh
ƒ¾Ça ½GO ƒeh ,îj—„J GÄd—q „j ¼d QG™MCG Àh—gƒŽe ƒ¾Ça
ƒ©Ç»L ƒ¾eO ƒeh ,¼ÁFƒHBG •G™J ŸY Aƒ¾eCG AG—Á¡T Aƒ¾HCG
.OƒŽeCÕG ƒ¾aî¡SCÕ AƒÇahCG
™ÇÇH È¡•f™¯dG ¹gƒŽdG Äg ‡dIJ»dG Øg …Mƒ¡U (1
ÀÕQÄe
ÈùYÄùÇù¡ždG †›ù‘ùdG ¼ùÇùYR ` ›ùùjQÄùùJ ¢•jQÄùùe ¼ùùYR (2
Èa ‡eCG{ ™FG›ŽdG ŠQƒ¡U ƒ¡•f™a z¹¡ a{ `H ÂfCG ` È¡•f™¯dG
.z¿jĵˆdG QÄW
,Èf™¯dG ‡Ç¸NG—dG ™jRh ,ÉRÄcQƒ¡S ÕĵÇf ºƒb (3
(2006 / 11 / 14 - 13 ) ™FG›Ž¸d I™ÇNCÕG ÂJQƒjR Èa
Èùa ¼ùÁù FG™ùùL ¿ùùY ¿ùùÇù Çù ¡•f™ùù¯ù dG QG˜ùùˆù YG ½—ùùY GQ™ùù„ù e
™ÇZ ¿e ÂfEG ½Oƒ”¸H ºhCÕG ™jRĸd ‰¸b —²d{ :™FG›ŽdG
„µJQG ƒ»Y QG˜ˆYG ¼j—²J Aƒ¾HCÕG ¿e …¸£f ÀCG ¿µ»»dG
/ 11 / 15 •ùjQƒùùˆù H 1842 « ½ÄùùÇù dG ´h™ùù¡ždG) .z¼ùùgDhƒùùHBG
¿e “G™¡U
o †˜c ŸY º—j ºÄ²dG G˜g ÀEG .(3 ¢U .2006
…¸£J ƒ¡•f™a ÀCG Äg ¶dP ŸY ¹Çd—dGh ,È¡•f™a ª¾¡U
³M Èa z¼Á»FG™L{ `H GÄa™ˆ©j ÀCG ·G™JCÕG ¿e ƒÇdƒM
Àƒùù»ù d™ùù„ù dG q¿ù ¡S —ùùbh ,¼ùùÁù Çù ùdEG GhQ˜ùù ˆù ù©ù ùj ÀCGh ,¢VQCÕG
¶¸J Èa ¶µ¡žj ¿e ¹c ‡„bƒ©»d ƒfÄfƒb G™NDÄe È¡•f™¯dG
±™ùùˆù YG GPƒùù »ù ùd :ÕÄùù µù ùÇù ùf Èùù ¡S ºCƒù ù¡•¾ùù dh z¼ùù FG™ùù Žù ùdG{
³M Èa ŠGRhƒŽJ ¿ùe ¼ùgDhƒùHBG Âù„ùµùJQG ƒù»ùH ÀÄùÇù¡•f™ù¯ùdG
‰‘J È¡žÇa ‡eĵM ¼g—¾Y Å»¡•j ƒe Aƒ¾KCG Èa OÄÁÇdG
I™ùe ÕÄùµùÇùf Èù¡S ºCƒù¡•¾ùdh ?ÀƒùˆùÇù H ºƒùù¡žjQƒùù»ù dG IOƒùùÇù b
Q˜ùˆùYG GPƒù»ùdh ,OÄùÁùÇù¸ùd Àƒù»ùdCÕG Q˜ùˆùYG GPƒùù»ù d :i™ùùNCG
ƒÇfƒ»dCG ÀCG ¿e ¼Z™dƒùH ¿ùÇùÇù¾ùÇù¡Ÿ¸ùdh ¿ùÇùjQÄùµù¸ùd ÀƒùHƒùÇùdG
¿e ¹bCG ¼ùÁù»ùFG™ùLh ,ƒù¡•f™ùa ¿ùe ¼ùgGh ¼ù¦ùY{ ÀƒùHƒùÇùdGh
ÀCG ÄùùÁù a …Žùù ©ù ùdG ¿ùù e …Žùù YCÕG ƒùù eCG ,?ƒùù ¡•f™ùù a ¼ùù FG™ùù L
ƒÁ¸c ‡j™¡ž„dG ¹q»‘J Ègh ,‡Ç‘Ç¡•»dƒH ¿eDÄj ÉRÄcQƒ¡S
.•ÄŽ‘»d µaEG ¿e ÂfEG ÕCG ,½î¡•dG ÂǸY ½OBG ‡€Ç£N
Šƒ£¸¡•dG ÅdEG ƒ¾aî¡SCG ¢ ©H ƒÁÁL
q h ‡dƒ¡SQ ¿e ` (4
,1849 / 4 / 15 Èa ™¡ž„»dG I—j™L ƒÁJ™¡žfh ,‡Ç¡•f™¯dG
•jQƒˆdG ¹„b ƒe ¿e ™FG›ŽdG •jQƒJ ,¢SÄc™a ’dƒ¡U ™¦fG
.267 ¢U .ºî²ˆ¡SÕG ‡jƒZ ÅdEG
,‡j™FG›ŽdG ` ‡Ç¡•f™¯dG Šƒbî©dG :Àƒ¾b ºƒ»L ` (5
.È¡•f™a ™j™²J ¿Y ¹²¾j Ägh ,20 ¢U
ˆa™Y QÄWG™„eEG ™„cCG ,¢•eƒ”dG ºQƒ¡T hCG ,ÀƒµdQƒ¡T `
¹»¡žJ ‡jQÄWG™„eEG ‰fƒch ,Œj—‘dG •jQƒˆdG Èa ƒHQhCG
°¡Ÿf ` G—fÕÄg) ƒÁH™Zh ,ƒHQhCG ¤¡Sh ¿e G™Ç„c GA›L
,ƒµùÇùŽù¸ùH ,ƒù¡•f™ùa ºƒù»ù¡T ` ‡ùÇù¸ù²ù¡U ` ƒùÇù¾ùjO™ù¡S ` ƒùÇùdƒù£ùjEG
´GP —bh (‡Ç¾ÇJîdG ƒÇµj™eCG ¿e ™„cCÕG A›ŽdG ,ƒÇfƒ„¡SEG
.1541 ™HĈcCG Èa ™FG›ŽdG Èa ‡²Mƒe ‡»j›g IQG™e
OÄùdÄùe :™ù¦ùfCG ƒù¡•f™ù¯ùd ™ùFG›ùŽùdG ŠG—ùùYƒùù¡•e ¿ùùY ` (6
‡ùÇùdh—ùdG ™ùFG›ùùŽù dG ‡ùùÇù ¡Ÿ”ùù¡T{ :¼ùù¡Sƒùù²ù ¸ù H ‰jƒùùf ¼ùù¡Sƒùùb
ºƒ»c –CÕG ŸY “™ˆbCGh ,z1830 ¹„b ‡Ç»dƒ©dG ƒÁˆ„Çgh
‡»ù¡UƒùY ™ùFG›ùŽùdG{ ‡ù¾ù¡S ¿ùY ºhCÕG ºhDÄù¡•»ùdG ‡ùeƒù¡TÄùH
Èùa ¼ùqÇù²ùdG †ƒùˆùµùdG G˜ùg •ùe™ù„ùj ÀCG z‡ùÇùH™ù©ùdG ‡ùaƒù²ù‹ù dG
.‡„¡Sƒ¾»dG ØÁH ¢Uƒ”dG ™¡ž¾dG •eƒf™H

È¡•f™¯dG ¶¸»dG ¸©a ƒe -ƒ¡ jCG - ¶dPh ,''‡¡S—²»dG
,¼Ácĸe q›YCGh ¿ÇÇ¡•f™¯dG I™”¯e ,™¡žY ªHG™dG ¢•jÄd
ŒÇM ,(Le roi- soleil) ''¢•»¡ždG ¶¸»dG'' ÃÄ»¡S ňM
G—¾dÄg ŸY †™‘dG ¿q ¡T ÃÄL™j Àƒ„©¡T ÉG—dG ÅdEG ¹¡SQCG
–QDÄ»dG ×qcCG ƒe G˜gh ,ˆdh—Hh ÂH ¿Çˆ¡ŸH™ˆ»dG G™ˆ¸ŽfEGh
.(Leon Galibert) ™Ç„Ǹ" ÀÄÇd Ⱦ¡S™¯dG
ÅdEG ƒ¡•f™a ‰¡Vq™©J ,‡Ç¡•f™¯dG IQÄ‹dG ‰eƒb ƒe—©Hh
‡ùÇùHhQhCÕG ºh—ùdG ƒùÁùÇù ¸ù Y ‰H™ùù¡V ŒÇùùM ,‡ùù²ù fƒùùN ‡ùùeRCG
›ŽYh ‡YƒŽe Èa ƒ¡•f™a ªbhCG ƒ»e ,G—j—¡T GQƒ¡ŸM
` ƒ¡•f™a —ŽJ ¼dh ,ƒgÄNQDÄe ÂH ±™ˆYG ƒe …¡•M ,Èdƒe
™ÇZ ƒÁJƒfƒ©e ¿e °Ç¯”ˆ¸d ÂH —Ž¾ˆ¡•J ¿e ` OÄo¾nµdG
:ƒÁ¾e ,¹Fƒ¡Sh I—©H ƒÁJ—Ž¾d ŠQOƒH ȈdG ,™FG›ŽdG
,—j—b ,ŠÄjR) ‡ÇFG˜¬dG OGÄ»dƒH ƒ¡•f™a —jh›J ` (1
(’»b
‡ÇHQhCÕG ºh—dG ¢ ©H —¡V É™µ¡•©dG ¹N—ˆdG ` (2
ºÄ²j ƒù»ùc ,z¤ù¡SÄùˆù»ùdG ™ù‘ù„ùdG Èùa ƒù¾ùˆùMîùe ‡ùjƒù»ù‘ùd)
.(Plantet ) È£fîH È¡•f™¯dG –QDÄ»dG
ƒÁ¡ ©H ` ‡Çdƒe -dƒ„e ‡Ç¡•f™¯dG ºh—dG ¢VG™bEG ` (3
ƒeh ,¥ƒch ÀÄeG™"hO ¿ÇNQDÄ»dG IOƒÁ¡žH ` —FGÄa Àh—H
½Äj ÈJCƒÇ¡Sh ,½ÄÇdG ÅdEG ƒ¡•f™a ‡eq P Èa ÀÄj—dG Øg ºG›J
ÀÄj—dG Øg ÂÇa ªL™ˆ¡•f ` ›j›©H ¸dG ŸY ¶dP ƒeh `
.¿¡žNCG Èg ȈdƒH hCG ¿¡•MCG Èg ȈdƒH
ƒjG—ÁdG ¼j—²J ¿e ¿ÇÇ¡•f™¯dG ¹¡Uƒ¾²dG Aƒ¯YEG ` (4
.ƒ¡•f™a ¿Y ƒ¯Ç¯”J ÉG—¸d
‡Ç¡•f™¯dG ¿¯¡•¸d ‡j™FG›L ™¯¡S ŠGRGÄL ¼Ç¸¡•J ` (5
.‡ÇHQhCÕG ºh—dG ¿¯¡S ƒÁǸY ÈdĈ¡•J Õ Èµd
‡ÇHQhCÕG ºh—dG ¢ ©H ¥Ä¬¡ d ™FG›ŽdG ‰¡Vq™©J —bh
™j™²J Èa AƒL ŒÇM ,ƒ¡•f™¯d ƒÁJG—Yƒ¡•e °bÄJ ȵd
—²dh{ :ÂùˆùeÄùµùM ÅùdEG ™ùFG›ùŽùdG Èùa Èù¡•f™ù¯ùdG ¹ù¡Ÿ¾ù²ù¸ùd
—ùb ›ùÇù¸ùŽùfEÕG ÀCG ` —ùùj—ùù¡ždG ¤ùù”ù ¡•dG Èùù€ù ¸ù eh ` ‰»ùù¸ù Y
¹c ƒ¾Y ª¾»j ÀCƒH ÉG—dG ¿e …¸£dG —M ÅdEG Gh™¡SƒŽJ
.zƒYÄL ŠÄ»f ƒfĸ©ŽÇd ,±ƒ©¡SEG
,‡¸Ç„¾dG ™FG›ŽdG °bGÄ»H ·G˜fBG ƒ¡•f™a ‰a™ˆYG —²d
ȈdG ŠîÇÁ¡•ˆdG ŸY{ ƒÁJ™µ¡Th ,ƒgQ—b ³M ƒÁJQ—q bh
ÀCG{ ƒ¡•f™a Š—qcCGh ,zƒ¾¡žÇŽd Šƒ„¡Sƒ¾e I—Y Èa ƒÁˆeq—b
Øùg ƒùehO ™ùc˜ùˆù f ±Äùù¡•d ` ‡ùùÇù ¡•f™ùù¯ù dG ` ‡ùùjQÄùùÁù »ù Žù dG
Èa ƒÁFƒ¯¸Mh ƒÁFƒb—¡UCG ¿e ƒÁˆ²¸J ȈdG ŠG—Yƒ¡•»dG
¿e °Yƒ¡ oˆnd ±h™¦dG ÀCG{h z‡„Ç¡Ÿ©dG ±h™¦dG Øg
(6) zŠG™e ™¡žY ƒ¾©e (ÉG—dG ÉCG) G˜g ¯bÄe ‡»Çb
,‡Çdƒ»dG ¼Áˆ²Fƒ¡V ŸY ÀÄ„¸¬ˆj ÀÄÇ¡•f™¯dG Oƒc ƒe
¼ÁJÄb ÀÄ©L™ˆ¡•jh ,‡jOƒ¡ŸˆbÕG ¼ÁˆeRCG ¿e ÀÄL™”jh
ňM ‡j™FG›ŽdG ŠG—Yƒ¡•»dG ¹¡ ¯H ¶dP ¹ch ,‡j™µ¡•©dG
ƒfhAƒLh z¹Ç»ŽdG ƒ¾¸¡ a Gh—‘L{h ,ƒ¾ah™©»d Gh™qµ¾J
,ƒfĸ¡UCƒˆ¡•Çd AƒHÄdƒch ,ƒ¾YQR Àĵ¸Áj ™¡žˆ¾»dG OG™Ždƒc
¼ÁÇa ºƒb ƒ»c ` GÄfƒµa ,ƒ¾fG™»Y ÀÄH™”j ½™©dG ¹Ç¡•dƒch
:Aƒj™cR É—¯e ƒf™Yƒ¡T
È„g˜dG ƒ¾‘»b ¼g™£HCƒa
ƒeƒ€¸dG Šƒb—¡ŸdG ™£„oJ ¼ch
ŸY …LÄJ ƒ¡•f™a ªe I™j™»dG ‡¸jÄ£dG ƒ¾ˆH™ŽJ ÀEG
ªùe ƒù¾ùˆùbîùY ¢ŸÇù¸ù²ùJ Åù¸ùY ¹ù»ù©ùj ÀCG m™ùM É™ùFG›ùL ¹ùc
ƒf™ÇN ÉRƒŽJ ƒ»FGO ‰fƒc ƒÁfCÕ ,—M ÅfOCG ÅdEG ƒ¡•f™a

Èùa ‡ù¯ùj™ù¡T ,ƒùÁùcÄù¸ù¡S Èùa ‡ù¸ùÇù„ùf ƒù¡•f™ùa ªùe ƒùÁù²ùFîùùY
ňM ,ƒÁFƒ£Y Èa ‡Ç”¡S ,ƒÁd˜H Èa ‡»j™c ,ƒÁ²aGÄe
ÀEƒa ™FG›ŽdG —LÄJ ¼d Äd{ :Èg ‡dIJe ƒHhQhCG Èa ‰Yƒ¡T
ªaO ÅdEG ¶dP iOq CG Ädh ƒÁFƒ¡žfEG ŸY ¹»©ˆ¡S ‰fƒc ƒ¡•f™a
.(5)zƒ„gP ƒÁfRh
ÅùdEG ƒùÁùeƒù»ù¡ fG ˜ù¾ùe ™ùFG›ùŽùdG ¿ùÇùH ‡ùbîùY ½—ùbCG ÀEG
ªe ƒÁˆbîY Èg ‡ÇHQhCG ‡dhO ¿ÇHh ‡Çfƒ»‹©dG ‡aî”dG
- ºhCÕG GÄ¡•fG™a È¡•f™¯dG ¶¸»dG ¹„²ˆ¡SG ŒÇM ,ƒ¡•f™a
Èa ¶dPh ,¢Sh™H™H ¿j—dG ™ÇN ¹„b ¿e ¿ÇKÄ©„e -¿ÇJ™e
I—gƒ©»dG Š—²Yo 1534 ‡¾¡S Èah ,1533h 1532 Ȉ¾¡S
¹‹»e ¿e ¹c ¿ÇH (Le traité tripartite) ‡ÇKî‹dG
¿j—dG ™ÇN ȸ‹»eh ,ÈfÄfƒ²dG Àƒ»Ç¸¡S Èfƒ»‹©dG Àƒ£¸¡•dG
.ºhCÕG GÄ¡•fG™a ¶¸»dGh -™FG›ŽdG ¼cƒM -¢Sh™H™H
ƒÁˆbîY ¿e ™„cCÕG —ǯˆ¡•»dG Èg ƒ¡•f™a ‰fƒc —²d
OƒŽ¾ˆ¡SG ¿e IOƒ¯ˆ¡SÕG ¶¸J ‰¸q‹»J —bh ,™FG›ŽdG ªe
¿e ƒÁH ¥ƒMCG ƒ»e ƒg˜²¾ˆd ™FG›ŽdƒH ŠG™e I—Y ƒ¡•f™a
¶dƒÁ»dG ¿e ƒÁÇŽ¾ˆo dh ,ƒgOÄLh ŠO—q g ȈdG Qƒ£NCÕG
¶¸ù»ùdG ÀCG ¶dP ¿ùe ,ƒùÁùfƒùÇùc Åù¸ù Y Èùù¡ ²ùùJ ŠOƒùùc Èùùˆù dG
O—q Áe ÂfCG 1543 ‡¾¡S Èa ¢q •MCG ºhCÕG GÄ¡•fG™a È¡•f™¯dG
É™¾g ɛǸŽfEÕG ¶¸»dGh (@) ÀƒµdQƒ¡T QÄWG™„eEÕG ¿e
G˜g ¿e Âd ÈŽ¾oe Õ ÂfCG ºhCÕG GÄ¡•fG™a ·QOCGh ,¿eƒ‹dG
,ƒÁJ—Žf …¸W ÅdEG «™¡SCƒa ,™FG›ŽdG ÕEG ¼gG—dG ™£”dG
ˆKƒZCƒa ;د¾J ÀCG ƒÁÇdEG î¡SĈe ,ˆjƒ»M ƒÁ¾e ƒÇLGQ
‡²aQ ƒÇ¸Ç¡S™e ÅdEG ¿j—dG ™ÇN ¹¡Uh'' ŒÇM ,™FG›ŽdG
5 Èa ¶dPh ,''‡ÇH™M ‡¾Ç¯¡S 110 ¿e Àĵˆj ºÄ£¡SCG
¶¸ù»ùdGh ÀƒùµùdQƒù¡T QÄùWG™ù„ùeEÕG ¢Ÿµù¾ùa ,1543 ‡ùÇù¸ùjÄùL
–QDÄù»ùdG —ùÁù¡T —ùbh ,ƒù»ùÁù Hƒùù²ù YCG Åùù¸ù Y ¿ùùeƒùù‹ù dG É™ùù¾ù g
•jQƒJ'' ÂHƒˆc Èa (H.Garrot) hQƒ" É™¾g È¡•f™¯dG
GÄ¡•fG™a ˜²fCG Šƒbî©dG ¶¸J ¹¡ ¯H'' ÂfCG ''½ƒ©dG ™FG›ŽdG
.''„©¡T †G™”dG ¿e §¯Mh ,¡T™Y ºhCÕG
ƒÁµ¸e —ÁY Èa ‡ÇfƒK I™e ™£”¸d ƒ¡•f™a ‰¡V™q ©Jh
Èfƒ„¡SEÕG ¶¸»dG †™‘dG ƒÁǸY ¿q ¡T ƒe—©H ,Èfƒ‹dG É™¾g
¿Y «ƒa—dG ¿Y È¡•f™¯dG ¶¸»dG ›ŽY ƒ»¸a .Èfƒ‹dG …ǸÇa
™£¡T ÂÁLh Åqdhh -ºhCÕG GÄ¡•fG™a - ×dGÄH Å¡q SCƒJ ÃOîH
¢SQƒ¯dG ƒÁùÇùdEG ¹ù¡SQCGh ,ƒù‹ùÇù¬ùˆù¡•eh G—ùŽù¾ùˆù¡•e ™ùFG›ùŽùdG
ƒÁ¾e ƒÇLGQ ,( Le chevalier d’Albisse) ¢•Ç„dGO
¶¸ù»ùdG Cƒù£ù„ùˆù ¡SG ƒùù»ù dh ,Àƒùù„ù ¡SEÕG ¢SCƒù H Âùù¾ù Y °
q ù µù J ÀCG
Äg ™NBG ƒKÄ©„e ƒÁÇdEG ¹¡SQCG Âd ™FG›ŽdG I—Žf È¡•f™¯dG
Àƒc ƒ»a ,ƒÁJ—Žf ¹Ž©ˆ¡•j (Capua) GÄ>ƒc ™jO ¢•ÇFQ
¶¸ù»ùdG Šîù¡q SÄùJ ÅùdEG ªù»ùˆù ¡•j Äùùgh -¢•jGQ ’ùùdƒùù¡U ¿ùùe
ÂL
q ÄJh ‡¾Ç¯¡S ¿Ç©HQCG ›Áq L ÀCG ÕEG -ÂJƒN™¡Uh È¡•f™¯dG
Èa ‡brQÄoÇne I™ùj›ùL ¿ùe ƒù»ù¡•b ¹ùˆùMƒùa ,ƒùÇùfƒù„ù¡SEG Aƒù²ù¸ùJ
—j—ÁJ ¿Y °µdG ÅdEG ƒÇfƒ„¡SEG Š™£¡Vƒa ,1553 ÀGÄL
¼dh .«h™dG ƒÁ¾Y …gPh AG—©¡ŸdG ‰¡•q¯¾J ȈdG ƒ¡•f™a
Øg ™µ¾j ÀCG ™c˜dG °fBÕG È¡•f™¯dG –QDÄ»dG ª£ˆ¡•j
É™FG›ŽdG ¹N—ˆdG ÀCƒH ±™ˆYƒa ,‡j™FG›ŽdG ‡e™µ»dG
.''´›q »ˆdGh Èfƒ„¡SEÕG h›¬dG ¿e ƒ¡•f™a §¯M''
,ƒÁd ƒÁˆjƒ»Mh ,ƒÁ¾Y ™FG›ŽdG «ƒaO ƒ¡•f™a ŠCG™»ˆ¡SGh
ƒÁH ‰q¸Mh ,…Yƒˆe ƒÁˆ¾¡VCGh ,†RGÄM ƒÁˆr Hn ›n M ƒ»¸c Àƒµa
,AÄù¡•dG ƒùÁù¾ùY ±™ù¡Ÿˆùd ™ùFG›ùŽùdƒùH ‰Kƒùù¬ù ˆù ¡SEG ,…Fƒùù¡Ÿe
È¡•f™¯dG ¶¸»dG ¸©a ƒe ¶dPh ,AG—YCÕG ƒÁ¾Y O™£Jh
¾e ƒ„dƒW'' ™¡ ”dG ƒ¡Tƒ„dG ™¡Ÿ¾ˆ¡SG ɘdG ªHG™dG É™¾g

ƒù¡•f™ùa ÀCG I™ùÇùNCÕG I—ù»ùdG Èùa i™ùùfh ªùù»ù ¡•fh CG™ùù²ù f
‡bG—¡U I—gƒ©e —²©d -‡ÇfîYh G™¡S- Å©¡•Jh °Áq ¸ˆJ
.™FG›ŽdG ªe
‡Ç¡•f™¯dG ‡dh—dG Øg ™eCG ¿e ¼¸©dG ÄdhCG …ŽY —²d
…©¡T ªe ‡bG—¡U I—gƒ©e —²©d ½Ä»‘»dG ƒÁÇ©¡S Èa
,ƒÁ¾jO ºƒLQh ,ƒÁj™µ¯eh ,ƒÁˆ¡Sƒ¡Sh ƒÁFG™„c ™‹cCG ¯¡Ÿj
,zĵÇH{ ÂfCƒH ƒÁµÇdƒ©¡U ňMh ,ƒÁÇÇaƒ‘¡Uh ƒÁWƒ„¡Vh
ÀľeDÄjh ,(1)z‡ÇH™ˆ¸d ¹Hƒb ™ÇZ ´™Y{h ,z¢SGQ ºƒ¡U{h
,IQƒ¡ M •¡ž¾j ¼dh ,‡dhO -•jQƒˆdG ™„Y- ¢•¡u SDÄj ¼d ÂfCƒH
I—gƒ©e —²©d ƒ¡•f™a Å©¡•J GPƒ»¸a ..(2)‡eCG ¿µj ¼dh
Âd›¾oJh ,‡‘Ç„²dG ±ƒ¡UhCÕG ØÁH ¯¡ŸJ …©¡T ªe ‡bG—¡U
Øg ÀCG i™fh ¿eDÄf ¿‘fh ‡¡UƒN ,?‡¸jP™dG ‡d›¾»dG Øg
¿ÇÇ¡•f™¯dG ºÄ²Y ¿e ºh›J ÀCG ¿µ»j Õ ‡¯Ç”¡•dG AGQBÕG
ƒeCG ,¥ƒÇ”dG ¼u ¡S Èa ¹»ŽdG •dh Ädh I—q²©»dG ¼ÁˆÇ¡•¯fh
ÄÁa ,ƒ¾ÇdEG mOtOÄJh ,ƒ¾d m ³q¸»J ¿e -ƒfƒÇMCG- ¼Á¾e ©»¡•f ƒe
.z¼ÁHĸb ÅHCƒJh ,¼ÁgGÄaCƒH ¼µfÄ¡V™j{ †ƒH ¿e
¢ ÇÇ„J ÕEG ‡bG—¡ŸdG Øg AGQh ¿e —j™J Õ ƒ¡•f™a ÀEG
¢UÄ¡Ÿ¸dG Å©¡•j ƒ»c ,™FG›ŽdG Èa ‡ÇeG™LEÕG ƒÁdƒ»YCG
ƒÁFGQh ¿e Ȭ„J Õh ,ƒgÄb™¡S ȈdG ºGÄeCÕG ¢ ÇÇ„J ÅdEG
- ƒ¡•f™a ¢•‘J ¼d ȈdG ™FG›ŽdG ŸY ƒÁˆ¡ „b ½ƒµMEG ÕEG
,ƒÁd ƒÁJQƒ¡•N ‡b™‘H ‰¡q •MCG ƒ»c ,‡b™‘H -ƒÁ”jQƒJ ™„Y
½™Ž»dG ¹²j ¼dCG .ƒÁÇa ƒÁˆ»j›g IQG™»c IQG™»H ™©¡žJ ¼dh
™FG›ŽdG ÀG—²a ÀEG{ :É™ŽÇaÕ ºQƒ¡T ȄǸ¡ŸdG È¡•f™¯dG
ÀƒùL ¹ù²ùj ¼ùdCG z?ƒù¡•f™ù¯ùd ¼ùFG›ùg ™ù¡žY ¿ùe ™ù‹ùcCG Èù¾ù ©ù j
¿e Ägh ™FG›ŽdG Èa ƒ¡•f™a ‡¸¡Uƒ¾b —MCG) È¡TƒaÄd
’»¡Sh ,‡ÁL ¿e Aƒ»¡•dG ³j™W Èd ’ˆa Äd{ :(¿j—dG ºƒLQ
‰¸¡q ¯d ‡ÇfƒK ‡ÁL ¿e ™FG›ŽdG ³j™Wh ,ƒÁcĸ¡•H Èd
ƒÁÇ©¡S Èa ‡bOƒ¡U ƒ¡•f™a ‰fƒc Äd ,z?Èfƒ‹dG ³j™£dG
ƒÇ»¡SQ ƒÁd ŠQ˜ˆYÕ ™FG›ŽdG ªe ‡bG—¡U I—gƒ©e —²©d
¹Ž¡•j ¼d ,(3)¼FG™L ¿e ƒÁ²M Èa ˆ„µJQG ƒe ŸY
ƒÁd ŠO—q ¡•dh ,ƒÁ¾e ª¡žHCG -¹Ž¡•Ç¡S ¾XCG ƒeh -•jQƒˆdG
,ƒÁùJ™ù¡•Y ‡ùYƒù¡S Èùa ƒùÁù¾ùe ƒùÁùˆù¡V™ùˆùbG ÈùˆùdG ¢Vh™ù²ùdG
ƒÁdîˆMG —¾Y ˆ„¡ŸˆZG ɘdG z‡„¡Ÿ²dG ›¾c{ ƒÁd ŠOƒYCÕh
¿Y ‰¯qbĈdh ,ˆb™¡S ɘdG ƒÁ¯Ç¡TQCG ƒÁd ‰©LQCÕh ,ƒÁd
,ƒÁ„©¡T °¡U ³¡žd ‡ù‹ùÇù„ù”ùdG ƒùÁùJƒù£ù£ù”ùeh ƒùÁùJG™ùeGDÄùe
.ƒÁJ—Mh ³j›»Jh
ȈdG …Çdƒ¡SCÕGh ¹Fƒ¡SÄdG ň¡žH- ƒ¡•f™a ªÇ£ˆ¡•J —b
¢ ©H ªe zIÄNCG{ ¹H ,‡bG—¡U I—gƒ©e —²Y -ƒÁa™©f
‡ùbG—ùù¡U Åùù¸ù Y ¹ùù¡Ÿ‘ùùJ ¿ùùd ƒùùÁù ¾ù µù dh ,z¿ùùÇù j™ùùFG›ùùŽù dG{
RÄù‘ùJ ¿ùdh ,¼ùÁùˆù²ùK ºƒù¾ùJ ¿ùùdh ,QG™ùùMCÕG ¿ùùÇù j™ùùFG›ùùŽù dG
ÀCG ƒfOG—ùLCG ¢ ©ù„ùd ³ù„ù¡S —ùbh ,¼ùÁùeG™ùˆùMGh ¼ùg™ùj—ù²ùJ
¢•Çd ɘdG iÄ¡S ƒ¡•f™a ½îc ÅdEG ª»ˆ¡•j ¿d ÂfEG{ :GÄdƒb
.(4)z¹²Y Âd
¿ÇH ³Fî©dG ¼µ‘J ȈdG Èg ‡jOƒ»dG ªaƒ¾»dG ‰fƒc GPEG
I—gƒ©»H ™FG›ŽdG ƒÁdƒ¾ˆ¡S ȈdG ‡©¯¾»dG Èg ƒ»a ,ºh—dG
?ƒ¡•f™a ªe ‡bG—¡U
Øg ÀCG ½›LCG Ⱦ¾µdh ,ªaƒ¾»dG ¢ ©H ·ƒ¾g ÀĵJ —b
¿»‹H ƒ»HQh ,ƒÁ¾e ¹¡ aCG ŸY ™FG›ŽdG ¹¡Ÿ‘ˆ¡S ªaƒ¾»dG
ÀCG ¹Ž
q ¡•j ¼d •jQƒˆdG ÀEG .ƒ¡•f™a ™ÇZ i™NCG ºhO ªe ,¹bCG
ƒù¡•f™ùa ÀCG ™ùc˜ùj ¼ùdh ,ƒù¡•f™ùa ÅùdEG ‰Lƒùùˆù MG ™ùùFG›ùùŽù dG
Èg ƒ¡•f™a ÀCG ¹Ž¡S ¾µdh ,™FG›Ž¸d ƒ„ÇW î»Y ‰¯¸¡r SCG
Èa ‰fƒc ™FG›ŽdG ÀCG —Á¡Th ,™FG›ŽdG ÅdEG ‰LƒˆMG ȈdG

Q—u ¡Ÿe —¸H ÅdEG ™FG›ŽdG ºÄ‘ˆJ
q Õ ÅˆM :‡ÇY™¡ždG ™ÇZ I™ŽÁdG
ÈHO ` ÉOƒ¡ŸˆbG Qƒ¡žˆ¡•e /ů£Ç¡Ÿe ñ¡žH /O ¼¸²H ø
msitba@voila.fr

ÀhO ¹»©dG ¹„²j —bh ,ÈHQhCÕG ¹eƒ©dG áVƒ²ˆj
Øgh ,‡¯ÇXh ÉCG ¹„²ˆj ƒ»HQh È‘¡U ¿ÇeCƒJ
ƒ¾d ŠR™aCG ‡Ç²j™aEÕG ‡dƒ»©¸d ‡Ç„¡•f ŠG›Çe
¿ùe ƒùÁùÇù¸ùY ÉOƒù¡ŸˆùbÕG …¸ù£ùdG ¿ùÇùH ƒù¡ bƒù¾ùJ
±™©j ƒe ¹X Èa) ‡ÇHQhCÕG Šƒc™¡ždG …fƒL
‡Fƒ»dƒH 20 ¹‹»j ɘdGh È»¡S™dG ™ÇZ «ƒ£²dƒH
™¦‘dGh ,( ÈHQhCÕG Oƒ‘JÕG Èa ´Ä¡•dG ¿e
‡ù‘ùaƒùµùe ŠGAG™ùLEG Èùa ¹ù‹ù»ùˆù»ùdG ÈùfÄùùfƒùù²ù dG
¢ bƒ¾ˆdG G˜g G—H —²dh .‡ÇfÄfƒ²dG ™ÇZ I™ŽÁdG
Ȳj™aEÕG ™»ùJDÄù»ùdG ºƒù¬ù¡TCG ‡ùjƒùÁùf —ù¾ùY ƒùÇù¸ùL
¢ a™H (2006 ™„»aÄf 23 ,¢•¸HG™W) ÈHQhCÕG
È¡Vƒ²dGh Ȳj™aEÕG “™ˆ²»¸d ÈHQhCÕG Oƒ‘JÕG
10) ƒÇ²j™aEG Èa ‡Ç»¾ˆ¸d ¢UƒN ´h—¾¡U Aƒ¡žfEƒH
¿ÇWÄJ ŸY I—Yƒ¡•»¸d (ȵj™eCG QÕhO QƒÇ¸e
Àƒc —bh .I™LƒÁ»dG ‡Ç²j™aEÕG ‡¸eƒ©dG —ÇdG
ÈùHQhCÕG “™ù£ùdG ªùe ƒù»ùŽù ¡•¾ùùe ¢ a™ùùdG G˜ùùg
‡ÇùfÄùfƒù²ùdGh ‡ùÇù¾ùeCÕG ‡ùŽùdƒù©ù»ùdG —ù»ùˆù©ùj ɘùdG
.iÄ¡Ÿ²dG ‡LQ—dƒH ‡jOƒ¡ŸˆbG ƒÁ©aGhO I™gƒ¦d
™FG›ŽdG ÅdG ™¦¾j ,ƒ¡ jCG QĦ¾»dG G˜g ¿eh
™ÇZ I™ŽÁdG °¸e Èa ‡»Áe ‡ÁLGh ƒgQƒ„ˆYƒH
¿µ»ˆj ¹Áa ,ƒHQhCG Ä‘f †Ä¾ŽdG ¿e ‡ÇfÄfƒ²dG
‡jDh™dG Øg Qƒ»‹ˆ¡SG ¿e É™FG›ŽdG Q™²»dG
ªùaƒù¾ù»ùdG ºOƒù„ùJ ¹ùÇù„ù¡S Èùa ‡ùÇù¡SƒùùÇù ¡S ‡ùùbQÄùùc
ÃOq—ùÁùJ †Äù¾ùLh Èù¾ùZ ºƒù»ù¡T ¿ùÇùH ŠG™ùÇù ”ù dGh
.?…fƒL ¹c ¿e ™²¯dGh ‡dƒ£„dG

.ƒ¡Ÿ”¡T 15 ÅdG
ºÄùq ù ‘ù ùJ Äùù g ,O—ùù ¡ŸdG G˜ùù g Èùù a ‰aîùù ùdGh
³ùj™ù£ùdG ¿ùÇùeCƒùJ ¿ùe Øùg …j™ùÁùˆùdG Šƒùùµù „ù ¡T
ÀÄM›¾j hCG AG™‘¡ŸdG ÀÄ©£²j ¿j˜dG ‡bQƒaCîd
I™ùŽù Áù dG ¿ùùÇù eCƒù J ÅùùdG IQhƒùùŽù »ù dG ºh—ùùdG ¿ùùe
•jQƒJ Èa ‡²Hƒ¡S Øgh ,¼Á¡•¯fCG ¿Çj™FG›Ž¸d
,‡©bĈe ™ÇZ ŠÕBƒe ÅdG ÉODÄJ —b ™FG›ŽdG
Øg ¹‹e ‡Ç‘HQ ¶dP ÅdG ªaG—dG Àĵj ƒ»HQh
ÉRGÄ»dG Oƒ¡ŸˆbÕG Èeƒ¾J AGÄLCG Èa ‡£¡žfCÕG
ňM ‡©„ˆ»dG ¹Ç¬¡žˆdG Šƒ¡SƒÇ¡S ‡Çdƒ©a ½—Yh
.½ÄÇdG
G—©H I™gƒ¦dG Øg ¹»‘J ,™NBG …fƒL ¿eh
¿e ‡©¡SGh ‡‘j™¡T ‡Ç©¡Vh ¢•µ©j ƒÇYƒ»ˆLG
—©j ¼d ¿ÇM Èa ¿¡•MCG ‡Ç©¡VÄH ¼¸‘j †ƒ„¡ždG
ƒ©j™¡S îM ȾWÄdG Oƒ¡ŸˆbÕG IQGOEG Èa i™j
.‡ÇeÄÇdG ÂJž»d
: ÈHQhCÕG °bÄ»dG
ÉOƒ¡ŸˆbG …¸Wh ȾeCG ¢ aQ
Èa ‡ÇY™¡ždG ™ÇZ I™ŽÁdG ÈYGhO ¿ÇH ¿eh
ÅdG ÈHQhCÕG ´Ä¡•dG ‡gG™¡T ‡j™FG›ŽdG ‡dƒ‘dG
QÄLCÕG ´Qƒa …„¡•H ƒÇ²j™aEG ¿e ‡¸eƒ©dG —ÇdG
¹eƒ©dƒa ,‡ÇHľŽdGh ‡Çùdƒù»ù¡ždG ¿ùÇùˆù¯ù¡ dG ¿ùÇùH
ɘdG ™LCÕG Œ¸K hCG °¡Ÿ¾H ¹„²j Ȳj™aEÕG

Ih™‹dG ‰¸X ƒ»dƒW ,Ih™‹dG ŒÇM ÅdG Àh™LƒÁj
†Äù¸ù¡SCG ÀÄùµùj ƒù»ùHQh .¼ùÁùdhƒù¾ùˆùe ¿ùY I—ùÇù ©ù H
‡ùc™ù‘ùH ±™ù©ùj ƒùe QƒùWEG Èùa I™ùŽùÁùdG ¼ùÇù¦ù¾ùJ
¿ÇeCƒˆd ¤²a ¢•Çd ƒ„¡Sƒ¾e îj—H ¢Uƒ”¡TCÕG
¹H ¹»©dG ¿Y ¿Ç¸Wƒ©¸d ‡dÄ„²e ¹»Y ¢U™a
ºîùN ¿ùe ‡ùdh—ùdG ‡ùfRGÄù»ùd ÈùF›ùL ¹ùjÄùù»ù ˆù dh
.‡j—²¾dG ŠîjÄ‘ˆdG
’H™e ºƒ»YCG «ƒ£²c ‡ÇY™¡ždG ™ÇZ I™ŽÁdG
ºhO ÀCG ÅùùdG ŠƒùùÇù Fƒùù ¡ŸMEÕG ¢ ©ùù H …g˜ùù J
I™ŽÁdƒH ºhCÕG Ⱦ©»dG ŠQƒ¡U ÈH™©dG †™¬»dG
´Äa ¿¡ ˆ‘J ȈdG ƒÇ„Ǹa ,ƒHQhCG Ä‘f ‡j™¡•dG
ÂLGÄJ ÈY™¡T ™ùÇùZ ™ùLƒùÁùe ÀÄùÇù¸ùe ƒùÁùÇù¡VGQCG
½ÄÇdG Ègh ,ÈHQhCÕG ¿eCÕG ªe ‡Ç²Ç²M ‡¸µ¡že
AÕDÄùg ¹ùÇùM™ùˆùd ´ƒù£ù¾ùdG ‡ù©ù¡SGh ‡ù¸ù»ù M ¿q ù ¡žJ
±ÕCG 8 ¿¡ ˆ‘j ɘdG †™¬»dGh ,¿j™LƒÁ»dG
Øùg I™ù¡Uƒù‘ùe Åù¸ù Y ¹ùù»ù ©ù j É™ùù¡S ™ùùLƒùùÁù e
Åù¸ùY ‡ùHƒùb™ùdG —ùùj—ùù¡žJ ºîùùN ¿ùùe I™ùùgƒùù¦ù dG
Èa ‡ÇHQhCÕG ‡H™ŽˆdG ¿e IOƒ¯ˆ¡SÕGh ÃOh—M
È¡S—¾Á»H ªa—j ɘdG AÈ¡ždG ,ºƒŽ»dG G˜g
É™FG›ŽdG ¹j—„dG ½G—”ˆ¡SG ÅdG ŠÄ»dG †QGÄb
‰¾qµ»Jh ,ª¡SGÄdG ÈH™¬dG ¹Mƒ¡•dG Èa î‹»ˆe
ÅdG I™gƒ¦dG Øg ¹jÄ‘J ¿e …j™ÁˆdG Šƒµ„¡T
¿ÇH ƒe ƒÁj™j—e ŸY Q—j ’H™e ºƒ»YCG «ƒ£b
10 ¿e ¼¡ J I—MGh ‡¸M™d hQhCG ±ÕG 15 ÅdG 5

ŸY ¹FÕO ¶¸»J ƒ¡•f™a ÀCG h—„jh ,IQÄc˜»dG
ºhO ¿e ƒÁÇdG ‡j™¡•dG I™ŽÁdG ¼bƒ¯J ºƒ»ˆMG
,…¡•‘a ƒÁH QG™²ˆ¡Sîd ¢•Çd ÈH™©dG †™¬»dG
QÄ„Y ‡²£¾e ÅdG i™NCÕG Èg ƒÁ¸jÄ‘ˆdh ¹H
i™NCÕG Èg ™FG›ŽdG .i™NCG ‡ÇHQhCG ºhO Ä‘f
‡¸eƒ©dG —Ǹd †ƒ£²ˆ¡SG ‡²£¾e ƒe ƒeÄj ‰fƒc
ŠƒÇ¾Ç©„¡•dGh ŠƒÇ¾Çˆù¡•dG —ùÁùY Èùa ‡ùÇùHQƒù¬ù»ùdG
QÄù„ùY ‡ù²ù£ù¾ùe ÅùdG ˜ùF—ù©ù H ºÄùq ù‘ù ˆù J ÀCG ¹ùù„ù b
I™ŽÁdƒH ¼¸‘j ºGRƒe ɘdG Ȳj™aEÕG †ƒ„¡ž¸d
G˜g ºÄ‘J
q ™Ç¡Tƒ„J —Á¡žf ½ÄÇdGh ,ƒHQhCG Ä‘f
—ù¸ùH ÅùdG ¹ùMƒù¡•dG ªù¡SGh Èù£ù¡SÄùˆù »ù dG —ùù¸ù „ù dG
ƒ¡•f™a ½ƒ»ˆgGh .‡ÇfÄfƒ²dG ™ÇZ I™ŽÁ¸d Q—¡Ÿe
q
ªHƒf °¸»dG G˜g IQGOEG Èa É™FG›ŽdG Qh—dƒH
ɘdG ÈaG™¬»j—dG ºÄ‘ˆ¸d ‡¸»ˆ‘»dG QƒKBÕG ¿Y
ªe 2050 ½ƒ©dG ´ƒaBG Èa ÂǸY Àĸ„²e ¿‘f
‡j™»©dG ‡€¯dG ¿»¡V Àƒµ¡•dG ‡‘j™¡T ª¡SÄJ
™ÇZ ‡¸eƒ©dG —Ǹd —jG›ˆ»dG ¢V™©dGh ‡£¡ž¾dG
¹ù»ù©ùdG ´Äù¡S ‡ùù©ù Çù „ù W …fƒùùL ÅùùdG ,‡ùùHqQ—ùù»ù dG
‡fh™»dG ÅdG —²ˆ¯j ºGR Õ É˜dG É™FG›ŽdG
¹»©dG ¢U™a ŸY —jG›ˆ»dG …¸£dG ÀEG .‡ÇaƒµdG
Èùa Èù¾ù©ùj (ƒùjÄùù¾ù ¡S ¹ùù»ù Y ‡ùù¡U™ùùa °ùùdCG 500)
ƒù©ù¡SÄù
q J ÈùYƒù»ùˆù LÕG QG™ùù²ù ˆù ¡SÕG ‡ùùÇù Žù Áù ¾ù e
¹Ç¬¡žJ ªjQƒù¡že ´îùWEGh ƒù„ù¡Sƒù¾ùe ƒùjQƒù»ù‹ùˆù¡SG
ŠƒùYƒù£ù²ùdG ™ùÇùZ i™ùNCG ŠƒùYƒù£ù b Èùùa ¼ùùFGO
Àƒµ¡•dG ÀEƒa ÕEGh ª„¡žˆdƒH ‡¯¡Ÿˆ»dG
q ‡j—Ǹ²ˆdG

™ùÇùZ I™ùŽùÁùdG ºƒùŽùe Èùa ™ùFG›ùŽùdG ™ù„ùˆù ©ù J
—ǯJ ŒÇM ,QÄ„Y —¸H ½ÄÇdG —‘dh ‡ÇY™¡ždG
ÉhCƒj —¸„dG ÀCƒH ÈHQhCÕG Oƒ‘JÕG ¿e ™jQƒ²J
¼ùÁù¸ùc ,ÈùY™ù¡T ™ùÇùZ ™ùLƒùÁùe °ùdCG 20 ÈùdGÄùùM
™¦¾dƒHh ,AG™‘¡ŸdG †Ä¾L ƒÇ²j™aEG ¿e ÀÄeOƒb
ÀÄ¡SQƒ»j ¿j˜dG ¿Çj™FG›ŽdG O—Y —jG›J ÅdG
‡q¸b ¿e ¼Z™dG ŸY I™ŽÁdG ¿e «Ä¾dG G˜g
Èùa ªù¡VÄùdG ÂùÇù¸ùY Äùg ƒù»ùH ‡ùùfQƒùù²ù e ¼ùùgO—ùùY
¿e ™FG›ŽdG ºÄ‘J
q ÀEƒa ,î‹e Å¡ŸbCÕG †™¬»dG
‡ù¸ùeƒù©ù dG —ùùÇù ¸ù d Q—ùù¡Ÿe —ùù¸ù H ÅùùdG QÄùù„ù Y —ùù¸ù H
ºÄ‘ˆdG
½ƒeCG ‘e G—Á¡že —©j ‡¡ŸÇN™dG
q
¿Ç©HQCÕG ´ƒùaBG Åù¸ùY Oîù„ùdG Èùa ÈùaG™ù¬ù»ùj—ùdG
¿ùÇùfGÄùb AÄù¡V Èùah ,‡ùÁùL ¿ùe ‡ùeOƒù²ùdG ƒùeƒùY
‡eG™¡ŸdƒH ¼¡•ˆ»dG
q ÈHQhCÕG °bÄ»dGh I™ŽÁdG
™ùgGÄùù¦ù dG ™ùù‹ù cCG ¿ùùe I—ùùMGh ÃùùŽù J ‡ùùÇù ¾ù eCÕG
.‡ÇfƒK ‡ÁL ¿e G—Dz©J ‡Çdh—dG ‡ÇYƒ»ˆLÕG
ÉRÄcQƒ¡S IQƒjRh ‡ÇY™¡ždG ™ÇZ I™ŽÁdG
È¡•f™¯dG ‡Ç¸NG—dG ™jRh IQƒjR Ⱦ©J GPƒe
´ƒÇ¡S Èa G™NDÄe ™FG›Ž¸d ÉRÄcQƒ¡S ÕĵÇf
ÅdG ‡ÇY™¡ždG ™ÇZ I™ŽÁdG ‡¸µ¡že ªe ÈWƒ©ˆdG
?‡Çfƒ„¡SEÕGh ‡Çdƒ£jEÕG ¿ÇˆHGÄ„dG ™„Y —¸„dG G˜g
Ⱦ©j ŠG™Ç¡TCƒˆdG ’¾e ¥h™¡T ¿e °Ç¯”ˆdG
™ÇZ I™ŽÁdG Å‘¾e ¿e ¢ŸÇ¸²ˆdG Ä‘f ƒgƒŽJG
¥h™¡ždG ¿e °Ç¯”ˆdG I™ÇJh ŸY ‡ÇfÄfƒ²dG

11

ÜhO

ø 1855 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 09 `d ³aGÄÙG

I›`Z / ¢VÄY ’dƒ`¡U :¼¸²H

$

ÀOQCÕG Ô ÈµdƒÙG ` ¢TÄH Aƒ²d

Ÿ`` ` ` ` Y

¿Nƒ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ¡•dG

ø 2006 é»aÄf 30 ¢•Ç»ØG ø

?ȵj™eCÕG †ƒ‘¡•fîd ½CG ‡ÇbG™©dG ŠƒÇ¡žÇ¸ÇÙG ¹× ȾeR ºh—L
@@e
@@e
@@e
@@e
@?
@@e
@L
@@e
@1
@@e
3@L?
@@e
N@1?
@@e
?@@L
@@e
?3@1
@@e
?N@@
@@e
)X
@@L?
@@e
3)X?
3@1?
@@e
V')X
N@@L
@@e
?N@1
?@@1
@@e
3@L?
?3@@L?hf?J@@e
N@)X
?N@@1?hf?7@@e
?3@)X?
@@@Lhf?@@@L?
?V'@1?
3@@1hf?@@@1?
N@@L
N@@@L?he?@@@@?
?3@)X?
?@@@1?he?@@@@?
?N@@)X
?3@@@Lhe?@@@@?
3@@)X?
?N@@@1he?@@@@?
V'@@1?
@@@@he?@@@@?
?@6X
?N@@@L
3@@@L?h?@@@@?
?3@)X?
3@@)X?
N@@@1?h?@@@@?
?V'@)X
N@@@)X
?@@@@Lh?@@@@?
V'@)X?
?3@@@1
?3@@@1h?@@@@?
?V'@)X
?V'@@@L?hf?N@@@@L?g?@@@@?
V'@)X?
N@@@)X
3@@@1?g?@@@@?
?V'@)K
?3@@@)X?hfN@@@@Lg?@@@@?
V'@@6X
?N@@@@1?hf?@@@@1gJ@@@@?
?V'@@)X?
3@@@@Lhf?3@@@@L?f7@@@@?
V'@@)X
V'@@@)X?he?N@@@@1?f@@@@@?
?V'@@)X?
?N@@@@)Xhf@@@@@Lf@@@@@?
V'@@)X
3@@@@1hf3@@@@1f@@@@@?
?V'@@)K?
N@@@@@L?heN@@@@@f@@@@@?
N@@@@6X?
?3@@@@)Xhe?@@@@@L?e@@@@@?
?3@@@@)X
?N@@@@@)X?h?3@@@@)Ke@@@@@?
?V4@@@@)
@@@@@@)?h?V4@@@@@@@@@@@@?
?'@@@@6X
?@@@@@6XgO2@@@@@@@@@@@@@@@?
?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
V'@@@@)K
3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@6K?
?V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@6K
V'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I'@@6K
?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V4@@@6K
V'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@6K?
V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I'@@@@@6K
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
V4@@@@@@6K
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@6K?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I'@@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?'6K
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V4@@@@6K?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@6K
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@6K?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@6K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@6K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Üh—dG ¼¡•²dG

ºÄ„¾£¡SG ƒÁfEG ¹LCG
??‡¯Ç¸N îH ¿µdh
ò»ù¸ù¡•»ùù¸ù d ‡ùùaîùùN ™ùùNBG ‡ùù»ù ¡UƒùùY ºÄùù„ù ¾ù £ù ¡SG Ô
..¹²©dGh ÀG—LÄdG Ô I—MGh ‡©aO ™Yƒ¡žÙG ¼MG›ˆJ
ªÇH ŠîÞ —MCG †ƒH ŸY °bGÄdG ÈH™¬ÙG —»MCG Àƒc
“™¡žj Ägh ƒ¡TÄg—e у¯dG —Ž¡•e ¿e †™²dƒH ¢•HîÙG
†™¬ÙG Ô ¹»Y Õ ÈNCG ƒj :ƒÇc™J Ô ÃOÄLh …„¡S Ü
ªùaOCG ,QÕhO ‡ù€ù»ù©ùHQCG †Qƒù²ùj ƒÌ ƒù¾ù g ¹ùù»ù YCG ƒùùfCG ƒùùgh
‡»²d GñNCG ƒÁfEG..¹cCîd ‡Ç²ù„ùdG Èù¯ùµùJh ‡ù€ùe ¿ùµù¡•¸ùd
½Äù¸ù©ùdG Ô ¢•fƒù¡•Çùd Åù¸ùY ¹ù¡UƒùM ÈùH™ùùY †ƒùù¡žd ›ùù„ù N
¹ùÇù¸ùN Àƒùc ¹ôG G˜ùg ¿ùe QƒùˆùeCG —ù©ùH ..!!‡ùùÇù ¡SƒùùÇù ¡•dG
ÛG IQƒÙG ÄY—j ¢•HîÙG ¿e ƒ¡ ©H Âj—ÇH ªa™j ÈbG™©dG
Ùùe—ùj ɘùdG ´G™ù©ùdG ¼ùÇù‘ùL ¿ùe Äùµù¡žj ¹ùùHƒùù²ÙG ¹ôG
—ùMCG …Mƒù¡U ÈùcëdG Èù²ùj—ù¡U ªùj—ùH —ù¾ù Yh ..ÃDhƒùù¾ù HCG
ƒH™Y ..ÀGÄdCÕƒH †™©dG —gƒ¡TCG ‰¾c ¢•HîÙG ŠîÞ
¼ùÁù„ùFƒù²ùM ƒùÁùH ÀÄùù€ù „ù ©ù j ¢•HîÙG ¿ùùe ƒùù©ù £ù b Àhë¡žj
hCG G—MGh ƒÇ¸ÇFG™¡SEG QCG Ú ..…Ǹc ¢SCG™H GhOƒY ¼ÁfCƒch
îùùeƒùùY Õ ´GÄùù¡SCÕG Øùùg Ô G—ùù MGh ƒùù Çù ùH™ùù Z ƒùù Çù ùHhQhCG
¼Ád .. i™NCG ¿cƒeCG AÕDÄÁ¸a ..ƒjë¡že Õh —ÇcCƒˆdƒH
ªùùjQƒùù ¡žÙG ŠGP ¿ùù cƒùù eCÕGh ‡ùù Çù ùŽù ùÇù ùJGë¡SEÕG ªùù fƒùù ¡ŸÙG
.‡jÄÇ×G
±ÕBG °ùbh ƒùÁù dƒùù¡ ¾ùùH ‡ùùÇù ”ù jQƒùùˆù dG ‡ùù©ù eƒÖG ½ƒùùeCG
ɘdG ÀƒµÇJƒ¯dG ƒHƒH IQƒj›H ÀhO—¾j ·G™JCÕG ‡„¸£dG
¢•»¬¾e ÈcëdG «Qƒ¡ždG ƒ»Ça ..iPCƒH ¸dG ºÄ¡SQ ºƒf
Oîù„ùdG ÉCG ¿ùe ÈùcëdG ¶dCƒù ¡•j ..‡ùùjOƒùù©ù dG ÂùùJƒùùÇù M Ô
ªe IQƒÎ ‡bîY ƒÁd ȈdG ÀG—¸„dG ±™©j ÂfG ?..‰fCG
ò£ù¡•¸ùa ¿ùY Œj—ù‘ù¸ù d Âùù„ù ‘ù ¡•J ƒùùe—ùù¾ù Yh ..ƒùùÇù c™ùùJ
ƒÙ ™KCƒJ ÉCG i™J Õ OƒµJ ..‡eCÕG ƒÁ¡žÇ©J ȈdG ƒjƒ¡ ²dGh
IQƒùùŽù ˆù dG ¿ùùY ¤ùù²ù a Œj—×Gh ..Šƒùù»ù ¸ù c ¿ùùe Èùù²ù ¸ù J
ƒÁfIJ¯¾j ºGÄeCG ¼g—¾Y ÀÕ ,†™©dG —²fh ..ºGÄeCÕGh
!!³M ñZ Ô
¢•ÇùF™ùdG ÀÄùµùj Oƒùµùj q¼ùg ¹ùH ,™ùNBG ½ƒù»ùˆùgG ƒùÇù cëd
OG™ùùcCÕG ‡ùùÇù ¡ b ƒùùÁù fEG..‡ùùÇù cëdG ‡ùùdh—ùù¸ù d ‡ùù„ù ¡•¾ùùdƒùùH
±ÕBG Šƒù€ùe ..‡ù¸ùjÄùW ò¾ù¡S ˜ù¾ù e I™ùù©ù ˆù ¡•ÙG †™×Gh
Qƒù¦ùˆùfG Ô ‡ùÇùbG™ùù©ù dG Oh—×G Åùù¸ù Y ÀÄùù¡ HGQ OÄùù¾ÖG
ŠG™ù¡žYh ..´G™ù©ùdG ¹ùNGO °ùM›ùdƒùH ¼ùÁùJOƒùùÇù b ™ùùeGhCG
Ô ¼ùÁù©ùbGÄùe Gh˜ùNCG ‡ùÇùcëdG ‡ùjÄÖG IÄù²ùdG ™ùù¡Uƒùù¾ù Y
‡ùeÄùµ×G ·™ù‘ù ˆù Jh ..‡ùùÇù bG™ùù©ù dG ‡ùù¾ù j—ÙG ·Äùùc™ùùc
´G™©dG Àƒˆ¡SO™c Ô ™eCÕG ¼¡•× ÃÎG ¹c Ô ‡ÇcëdG
‡ù¦× Ô ÂùfG —ùcDÄùJ ‡ùÇùcëdG ‡ùj™ùùµù ¡•©ùùdG IOƒùùÇù ²ù dGh
¢žÇÖG ÀEƒùa ,¼ùÁùd ‡ù¸ù²ùˆù¡•e ‡ùdhO ¿ùY OG™ùcCÕG ÀîùùYEG
.ÈbG™©dG ºƒ»¡ždG ¹ch ¹¡UÄÙG ÛG ¹¡ŸÇ¡S ÈcëdG
—©H ‡ÇH™©dG ‡¬¸dƒH ÀGPCÕG ª¯J™j ºÄ„¾£¡SG Ô ¹LCG
Ôh ..Àƒùù µù ùe ¹ùù c ¿ùù e ·QÄùù Jƒùù JCG ºƒùù »ù ùc ƒùù Áù ù”ù ù¡•f ÀG
òÇfƒ»‹©dG ¿e ½ƒ¦©dG OG—LCÕG Úƒ©e i™J ºÄ„¾£¡SG
¿ùY ÀÄù©ùaG—ùj Àƒùµùe ¹ùc ÛG Iñ¬ùdG ¼ùÁùJ˜ùùNCG ¿ùùj˜ùùdG
i™Jh ¼g™Hƒ²e i™J - ·G™JCÕG ºÄ²j ƒ»c - ¢SÄeƒ¾dG
ƒùÁùFƒù¾ùHh ƒùÁùˆù©ù¡SÄùJ Åù¸ùY Gh™ù¡UCG G—ùùLƒùù¡•eh ¼ùùgQÄùù¡Ÿb
É™ù¡Ÿ¾ùY †™ùZ ‡ùÁùLGÄùe Ô i—ùùÁù dG ‡ùùdƒùù¡S™ùùH ½Äùù²ù ˆù d
¼Ç¦©dG ‡ùÇù¾ùÇù£ù¾ù£ù¡•²ùdG —ùŽù¡•e Aƒù²ùH ÀG ÕEG ..—ùbƒùM
¡žÇ©J ª¡Vh ÉCG ŸY é©j °‘ˆe ¹µ¡T ŸY ƒÇaÄ¡UƒjCG
™j™¡ždG ƒHƒ„dG ºƒ„²ˆ¡SG ŸY éΠȈdG ƒÇc™Jh ..ƒÇc™J
–™¡ŸJ ºÄ„¾£¡SG ÀPBƒeh †ƒ„b ¿¡ ˆÐ ‰fCGh ¶¸©Î
!!q‡¯Ç¸ØG ¿jCG ..‡¯Ç¸ØG ¿jCG

ŠƒÇ¡žÇ¸ÇÙG ¿e ™¡Uƒ¾Y

ȈdG ‡Ç©Ç¡ždG ƒÇ¡žÇ¸ÇÙG —j ´îWEGh
ÛG ȵdƒÙG •ƒˆ‘jh .ÀG™jEG ƒÁ»Y—J
¿ùùe —ùùj›ùùe ÜÄùù ˆù ùd ¢TÄùù H I—ùù Yƒùù ¡•e
‡ÇbG™©dG ¿eCÕG ŠGÄb ŸY I™£Ç¡•dG
ÂfCG òÇbG™©¸d ‰„‹Çd ‡Mƒ¡•Ù ƒ¡ jCGh
.ƒµj™eCÕ îÇ»Y ¢•Çd

ºGRƒùù eh .AÈùù ¡T ¿ùù Y ¢ ”ùù ù»ù ù ˆù ù j Ú
ŸY ¨ƒ¯×G Ô GQhO …©¸j ȵdƒÙG
‡ù©ùÇù¡ždG ÂùFƒù¯ù¸ùM òH ¢Sƒùù¡•M ÀRGÄùùJ
Aƒ¡ ²dG Ô Âbƒ¯NEG ¿e Àĵ¡žj ¿j˜dG
òHh ‡¾¡•dG ò¸Jƒ²ÙGh I—Yƒ²dG ŸY
ƒÁ¸gƒŽˆH »ÁˆJ ȈdG ‡Ç¾¡•dG ‡Ç¸bCÕG

¢TÄH IQƒjR ŸY ƒLƒŽˆMG ‡ÇfOQCG †G›MCG ½ƒ¡ŸˆYG
IQƒjR ŸY ƒLƒŽˆMG ‡eCÕG ¢•¸Ý ½ƒeCG ƒeƒ¡ŸˆYG ,¢•eCG ‡ÇfOQCG †G›MCG ‰»¦f
O—¾J ŠGQƒ©¡Th ŠƒˆaÕ ÀÄ»¡Ÿˆ©ÙG ¹»Mh .ÀOQCîd ¢TÄH •QÄL ȵj™eCÕG ¢•ÇF™dG
Øg ÀCG GhéˆYGh ¹ÇFG™¡SEÕ ³¸£ÙG ƒgRƒÇ‘fGh ‡²£¾ÙG Ô ‡Çµj™eCÕG ‡¡SƒÇ¡•dƒH
ªe'' ¼ÁfCG ½ƒ¡ŸˆYÕG Ô ÀÄcQƒ¡žÙG —cCGh .°¾©dG …„¡S Èg IRƒ‘¾ÙG Šƒ¡SƒÇ¡•dG
ÛEG ‡²£¾ÙG OIJJ ‰JƒH'' ȈdG ''‡Çµj™eCÕG Šƒ¡SƒÇ¡•dG ªe GÄ¡•Çdh ȵj™eCÕG …©¡ždG
†G›MCîd ƒÇ¸©dG ³Ç¡•¾ˆdG ‡¾Ö ¢•ÇFQ ÀGÄÁ¡ždG —»Þ —Ç¡•dG ºƒbh .''°¾©dGh Qƒe—dG
‡Ç¡ ²dG ¹M IQh™¡V ŸY —cDÄJ ‡ÇfOQCÕG ‡Ç¾WÄdG †G›MCÕG ÀEG ‡ÇfOQCÕG ‡Ç£¡SÄdG
†ƒ‘¡•fÕƒH ƒ¡ jCG …dƒ£Jh ‡Çdh—dG ‡ÇY™¡ždG ŠGQG™b ³ah ÕOƒY îM ‡Ç¾Ç£¡•¸¯dG
Qƒe—dGh °¾©dG AƒÁfEGh ˆdhO Aƒ¾H ¿e ÈbG™©dG …©¡ždG òµÒh ´G™©dG ¿e ȵj™eCÕG
ÛEG ,¢•eCG ¢TÄH ¢•ÇF™dG ¹¡Uh —²a ,ñc˜ˆ¸d .ÈbG™©dG …©¡ždG Âd ¢V™©ˆj ɘdG
惋dG ¸dG —„Y ¶¸ÙG æOQCÕG ¹gƒ©dG ƒÁdîN Ȳˆ¸j òeÄj ´™¬ˆ¡•J IQƒjR Ô Àƒ»Y
.ȵdƒÙG ÉQÄf ÈbG™©dG AGQRÄdG ¢•ÇFQh

¿ù¯ùÇùˆù¡S ÈùeÄù²ùdG ¿ùeCîù d Èùùµù j™ùùeCÕG
GQƒù„ùc òdhDÄù ¡•eh ¢TÄùùH -ùù¸ù HCG ÜOƒùùg
Ô ‡ùù Çù ùµù ùj™ùù eCÕG IQGOEÕG Ô ¿ùù j™ùù ùNBG
,é»aÄf ¿e ¿eƒ‹dG Ô ‡j™¡S I™c˜e
OG—¬H Ô ÈµdƒÙG ŲˆdG ÀCG —©H ƒÁ„ˆc
ƒÌQ I—‘ˆÙG ŠƒjÕÄdG ÀCG ™Á¡T ¹„b
Âùˆù jÄùù²ù ˆù d ŠGÄùù£ù N Pƒùù”ù JG ƒùùÁù Çù ¸ù Y
‡²ÇKÄdG ÀCG ‡¯Ç‘¡ŸdG Š™cPh .ƒÇ¡SƒÇ¡S
Š—»ˆYG Šƒ‘¯¡U ¢•»N ¿e ‡¯dDÄÙG
ÜOƒùùg òH «ƒùù»ù ˆù LG Åùù¸ù ùY ƒùù Çù ùF›ùù L
30 Ô ´G™ùù©ù ùdG Ô —ùù ²ù ùY Èùù µù ùdƒÙGh
¿ùùe ¢Ÿf Ô ÜOƒùùg ªùùHƒùù Jh ™ùù HÄùù ˆù ùcCG
QƒùùKCG'' ‡ùù¯ù Çù ‘ù ¡ŸdG Âùù J™ùù ¡žf I™ùù c˜ÙG
,ƒjÄb Àĵj ÀCG —j™j —Fƒ²c ÈHƒŽYEG
°Çc ‡a™©e Ô ‡HÄ©¡U ÂLGÄj ¾µd
IQGOEÕG ÜOƒùù g -ùù ¸ù ùHCGh .¶dP ¹ùù ©ù ù¯ù ù j
ÛG •ƒùˆù‘ùj ÈùµùdƒÙG ÀCƒùH ‡ùÇùµù j™ùùeCÕG
Ô ¹j—©J ÛG ƒÌQh ‡Ç¡SƒÇ¡S I—Yƒ¡•e
.ƒÁ¡SCG™j ȈdG ‡Ç¾WÄdG I—MÄdG ‡eĵM
Ô ¹ùùj—ùù©ù J AG™ùùLEƒù H Èùùµù dƒÙG —ùùYhh
ŠhCG Ô îKƒà G—Yh ¿µd ,ˆeĵM

•Gh ø

´G™©dG †™Z ŸY ™£Ç¡•J I—Yƒ²dG :ȵj™eCG ÉQƒ„”ˆ¡SG ™j™²J

‡c™©e ÀÄ¡VÄ”j'' ‡¾¡•dG òÇbG™©dG ÀEG ™j™²ˆdG ºƒbh .™j™²ˆdG ÉQƒ„”ùˆù¡SG ™ùj™ù²ùJ ¿ùY ‰¡SÄùH ¿ù£ù¾ù¡TGh ‡ù¯ùÇù‘ù¡U ‰¸ù²ùf
É—jCG ŸY ''’HG˜e'' ¿e ÀÄ¡ž”jh ''Aƒ²„dG ¹LCG ¿e ‡ÇeÄj O™»ˆdG ŸY Aƒ¡ ²dG ªÇ£ˆ¡•J Õ ‡Çµj™eCÕG ŠGIJdG ÀCG É™¡S
Ô I—Yƒ²dG ŸY —jG›ˆe ¹µ¡žH Àh—»ˆ©jh ‡Ç©Ç¡ždG ‡Ç„¸ZCÕG I—jG›ˆÙG ‡Ç„©¡ždG ¿e —×G ªÇ£ˆ¡•J Õ ƒ»c ,´G™©dG †™Z Ô
‡ÇfG™jEÕG ‡¾»ÇÁdG ÂLh Ô —ÇMÄdG ¼Á¸eCG ƒgQƒ„ˆYƒH ´G™©dG
.‡²£¾ÙG Ô I—Yƒ²dG ¼Ç¦¾ˆd
ƒ¡•f™a ¼Áˆj ÉQÄ¡•dG ‡ÇLQƒØG ™jRh
™¦f ‡ÁLh ¿e'' ÂfG ™j™²ˆdG ±ƒ¡VCGh .OG—¬H Ô I—jG›ˆÙG Šƒ‘¯¡U ¢•»N ¿e °dDÄÙG ™j™²ˆdG ÀEG ‡¯Ç‘¡ŸdG ‰dƒbh
ŸY ™£Ç¡•J ÀG™jEƒa ,³²Ð —b ñ„µdG ¼ÁaÄN ÀEƒa ,‡¾¡•dG ‡Ç¾¡•dG Qƒ„fCÕG ‡¦aƒÞ ŸY ›c™j ŠhCG Ô ÂˆZƒÇ¡U ‰Òh
ÃOîH QG™²ˆ¡SG —j—ÁˆH
Ô I—Yƒ²dG ™j™²ˆdG °¡Ÿjh ''.Qƒ„fÕG ¹gCG ¢žÇ»ÁJ Óh OG—¬H ÈùYƒù»ùˆùLÕG ªù¡VÄùdG'' ÀEƒùa ,™ùj™ù²ùˆù¸ùd ƒù²ù„ùWh .´G™ù©ùdG †™ùùZ
‡¦aƒôG Ô ''Pįf ŠGP ‡¾»ÇÁe ‡»¦¾e'' ƒÁfCG ŸY ´G™©dG ‡ÇbG™©dGh ‡Çµj™eCÕG ŠGIJdG ÀCG'' ‡LQO ÛG QÄg—J È¡SƒÇ¡•dGh
ƒ¡•f™a ¼¸©ÙG —Çdh ÉQÄ¡•dG ‡ÇLQƒØG ™jRh ¼ÁJG
ºƒbh ,ÃOîH QG™²ˆ¡SG ¢ jIJˆd Å©¡•J Šƒ¡SƒÇ¡S ˜Ç¯¾ˆH ‡ùÇùbG™ù©ùdG ‡ùeÄùµ×Gh ‡ùÇù¸ôG Šƒù£ù ¸ù ¡•dG ¿ùùe ‡ùùÇù »ù gCG ícCG …ˆch .''Qƒ„fCÕG Ô O™»ˆdG ‡ç›g ŸY ƒj™µ¡•Y IQOƒb —©J Ú''
ÛEG ´™ùù£ù ùˆù ùj ÀCG ÀhO ,½îùù YEîù ùd ’ùù j™ùù ¡ŸJ Ô ¼ùù ¸ù ù©ÙG IƒùÇ×G Ô ¼ùµù‘ùˆùdG Åù¸ùY ƒùÁùJQ—ùb Ô'' ‡ùÇùµù j™ùùeCÕG ŠGÄùù²ù dGh RQƒ„dG ‡j™µ¡•©dG ŠGQƒ„”ˆ¡SÕG ºhDÄ¡•e ò¸¯jO ëÇH ™j™²ˆdG
.''òjOƒ©dG ‡¾¡•¸d ‡ÇeÄÇdG
,‡Çdƒ×G ‡Ç¡•f™¯dG ‡¡SƒÇ¡•dG Ô ³‹j Õ ÂfEG ,¹Ç¡Uƒ¯ˆdG
.‡²£¾ÙG Ô ¹»©j ɘdG
.ƒjQÄ¡S QG™²ˆ¡SG ŸY ÀGh—©¸d ‡dhƒÞ ƒÁfCG i™jh †.±.CG ø
ŸY ÈbG™©dG ¢žÇÖG «îWEG ¼ˆj Ú ÂfEƒa ,‡¯Ç‘¡Ÿ¸d ƒ²„Wh
‰¡ ¯ùN ˜ù¾ùe ƒù¡•f™ùa ªùe ƒùjQÄù¡S ŠƒùbîùY Š™ùùJÄùùJh
—ù©ùH ,ÅùfOCÕG —×G ÛEG ³ù¡žeO ªùùe ƒùùÁù JÕƒùù¡ŸJG ƒùù¡•f™ùùa
.É™j™×G ³ÇaQ ³„¡SCÕG 惾„¸dG AGQRÄdG ¢•ÇFQ ºƒÇˆZG
ÈHhQhCÕG i—ˆ¾ÙG ¢žeƒg ŸY ƒK—‘ˆe ¼¸©ÙG ºƒbh
‡c™¡T ÀCG ‡¯Ç‘¡ŸdG ¹¡SG™e ''—¾¸ç™L 30 ‡¸ÇW ‡eĵ×G ¢•ÇFQ …ˆµe Ôh ½Äj ‡ùjéY ‡ùÇùaƒù‘ù¡U QOƒù¡Ÿe ‰¾ù¸ùYCG
ªe «ƒ»ˆLîd ‡Ç¾dG Âj—d ¢•Çd ÂfEG G—¾¸¾a Ô È£¡SĈÙG ‡eĦ¾e ™jÄ£ˆH ½Ä²J (view Into)
‡ùeƒùg ‡ùÇùJG™ùHƒß °ùFƒùùXh Ô ƒùùkeƒùùY ''¤Ç„¡T Ƀˆ„¡žH ªÇbÄJ ¿Y ,AƒKî‹dG
îFƒb ±ƒ¡VCGh .ÉRîH ‰¡ShO …ǸÇa È¡•f™¯dG Ãñ¦f
³FƒKÄdG
¹Ç¸‘ˆH
‡¡UƒN
‡jƒ¬¸d
‡‹j—M
.IO—©ˆeh ''‡Ç¸ÇFG™¡SEÕƒH ŠG™HƒõG RƒÁL ¢•ÇFQ
,òÇHhQhCG ‡ÇLQƒN AGQRh ªe ŠƒYƒ»ˆLG I—Y —²©ˆ¡S''
ih—L i™j Õ ÂfCGh ,''È¡•f™¯dG ™jRÄdG ªe ¢•Çd ¿µd ȈdG ‡Çeî¡SEÕG ŠƒYƒ»ÖƒH ‡¡UƒØG ÀEG :''¢•JQGBƒùùùg'' ‡ùùù¯ùùùÇùùùù‘ùùùù¡U ‰dƒùùùùbh Ô ¹ù»ù©ùù¸ùùd G—k ùù²ùùY ³ùùHƒùù¡•dG Oƒùù¡SÄÙG
¢•jQƒùH ÀEƒùa ,IQƒù¡TEîùd .ÉRîùùH ‰¡ShO ªùùe «ƒùù»ù ˆù Lîùùd Ägh ‡a™ù£ùˆÙƒùH ''¹ùÇùFG™ù¡SEG'' ƒùÁù¯ù¡ŸJ Ô Âùù¾ùùÇùùÇùù©ùùJ Åùù¸ùùY ³ùùaGh ''¤ùùÇùùù„ùùù¡T'' ''‡Ç¸ÇFG™¡SEÕG (Into view)'' ‡ùc™ùù¡T
,Àƒ¾„d Ô QG™²dG ŸY ƒÁˆ¾»Çgh ƒgQhO IOƒ©ˆ¡SG ºhƒÐ ¿»¡ ˆj ÜBG …¡SƒM •eƒf™H ¿Y IQƒ„Y Ô ‡¸eƒ©dG (Into view) ‡c™``````````````````¡T ‡ùùùùÇùùùùù¾ùùùùùeCÕG ÀhDÄùùùùù¡ž¸ùùùùùd GQƒùùùùù¡žˆùùùùù¡•e
k
‡eĵM ºÄ¡Uhh ,Àƒ¾„d ¿e ÉQÄ¡•dG ¢žÇÖG •h™N ªe ½Äù²ùjh Iñ‹ùc ŠƒùÇù£ù©ùeh ŠƒùùeÄùù¸ùù©ùùe ¢•¡•ŽùùùˆùùùùdG ƒùùùùÇùùùùLÄùùùùdÄùùùù¾ùùùùµùùùùJ ºƒÝ
.ŠhñH Ô †™¬¸d ‡ÇdGÄe ƒÁfCƒH °¡UÄJ ‡ÁÖG ¿Y °¡žµjh ‡²ÇKh ÉCG ¹Ç¸‘ˆH È©¡S AÄ¡V ŸY ¶dPh ,ŠG™HƒõGh ÈùˆùdG ‡ùùc™ùù¡ždG Èùùgh .‡ùùÇùùJG™ùùHƒõGh
‡ùLQOh ƒùÁùd ‡ù©ùHƒùˆùdGh ƒùÁù¾ùY IQOƒù¡ŸdG IOƒùjR —ù©ùH ƒùÁùFGOCG ™ùjÄù£ùùˆùùd ‡ùùc™ùù¡ždG ɘdG ''QƒH ¹ÇFÄ»¡T'' QĈc—dG ƒÁµ¸ç
ŠGëeĸÇc 5 ƒgG—e •jQGÄ¡U ¶¸ˆä :Å¡ŸbCÕG …Fƒˆc
.‡²ÇKÄdG ¶¸J ƒÁ¸µ¡žJ ȈdG —j—ÁˆdG ƒùùÇùùL'' ™ùùcPh .ƒùùÁùùÇùùa ŠGQƒùù»ùù‹ùùˆùùù¡SÕG ‡j™µ¡•©dG ŠG™HƒõG “î¡S Ô ¹»Y

‡¡UƒN ‡ÇJG™Hƒß ‡¡•¡SDÄe Ô ³Hƒ¡•dG Oƒ¡SÄÙG ¢•ÇFQ òÇ©J

,''¸dG —¾L'' ‡YÄ»Ý Å¡ŸbCÕG AG—Á¡T …Fƒˆc ‰dƒb
5 ÛEG ƒùùgG—ùùe ¹ùù¡Ÿj I—ùù j—ùù L •ùù jQGÄùù ¡U ¶¸ùù ˆÒ ƒùù Áù ùfEG
¢•¸ùHƒùf ‡ù¾ùj—ùe Ô ,''1 —ù¾ùL'' ¼ù¡SG ¹ù»Ð ,ŠGëeÄùù¸ù Çù c
ŠG—¸„dG ¿e —j—©¸d ‡jPƒôG ,‡ÇH™¬dG ‡¯¡ dG ºƒ»¡T
…Fƒùˆùc ‰¡V™ùYh .™ù¡ NCÕG ¤ØG ¹ùNGO ‡ùÇù¸ùÇù FG™ùù¡SEÕG
¢VG™©ˆ¡SG ºîN ’ˆa ‡c™× É™µ¡•©dG “ƒ¾ÖG Å¡ŸbCÕG
,¢•¸Hƒf ¤¡Sh ,‡ç—²dG I—¸„dG AƒÇMCG —MCG Ô É™µ¡•Y
,…FƒˆµdG ×cDÄJ ƒe …¡•‘Hh .•jQGÄ¡ŸdG Øg ¿e kGO—Y
¹»‘jh ,ŠGëeĸÇc ‡¡•»N -¸„j –hQƒ¡ŸdG G˜g i—e ÀEƒa
ÂfCG ÛEG Iñ¡že ,ŠƒeG™ZĸÇc ‡KîK À›j G™Ž¯ˆe ƒ¡SCGQ
ƒ»c .Å¡ŸbCÕG …Fƒˆµd ªHƒˆdG ‡¡S—¾ÁdG ¼¡•b ªÇ¾¡ŸJ ¿e
- ½îYEîd Ⱦǣ¡•¸¯dG ›c™ÙG …¡•M - …FƒˆµdG ‰¾¸YCG
i™NCG Aƒ‘fCG Ô •jQGÄ¡ŸdG Øg ¿e —j—©dG ¶¸ˆÒ ƒÁfCG
.…¡Sƒ¾ÙG ‰bÄdG Ô ƒÁ²¸£ˆ¡Sh ‡ÇH™¬dG ‡¯¡ dG ¿e

ªj™¡•dG ¹N—ˆ¸d IÄb ¹Çµ¡žJ ŸY ´ƒ¯JÕƒH ƒÁdƒ»YCG ¼ˆ”J ÄJƒ¾dG ‡»b
¢Ÿ¡Ÿ”ˆÙG —j—©dGh Oƒˆ©dƒH I›ÁÝ Àĵˆ¡Sh ƒÇ¸©a ƒ¡žÇL
½ƒjCG ‡¡•»N ‡¸Áe Ô I—Ç©H Šƒaƒ¡•e ÛG ºƒ²ˆfÕG ŸY QOƒ²dG
ƒe ‡‘aƒµe QƒWEG Ô ŠƒÇ¸»Yh ‡FQƒW AîLEG ŠƒÇ¸»©H ½ƒÇ²¸d
•QGÄc «Äbh ºƒM Ô ‡Çfƒ¡•fEG ½ƒÁe ňMh ,†ƒgQEÕG `H Å»¡•j
³Wƒ¾e Ô ™¡žˆ¾J ÀCG ªj™¡•dG ¹N—ˆdG IIJd ¿µçh .‡Ç©Ç„W
ƒg—©H ™¡žˆ¾J ȈdG È¡•¸WCÕG °¸×G ŠGIJd ‡©Ç¸£c «G›f
.Iñ„c OG—YEƒH
OQGÄÙGh ŠGIJdG ñaĈH ƒ¡ jCG Gh—Á©J Aƒ¡ YCÕG ÀCG ™c˜j
Ô Ií©ùù ˆÙG Âùù JGÄùù b ‡ùù ù»ù ù Áù ù e “ƒâEÕ ‡ùù ùeRîùù ùdG ‡ùù ùfh™ÙGh
.Àƒˆ¡•fƒ¬aCG
ŠÕƒcÄdG ø

ÉO †ƒj ''ÄJƒ¾dG'' È¡•¸WCÕG ºƒ»¡T °¸× ½ƒ©dG òeCÕG ºƒb
‡Ç¯JîdG ‡»¡Uƒ©dG Ô GÄ©»ˆLG ¿j˜dG Aƒ¡ YCÕG ÀEG ™¯Ç¡T †Äg
ªj™¡•dG ¹N—ˆdG IÄb ‡j›gƒL Gľ¸YCG òeÄj i—e ŸY ƒ¬jQ
Aƒ¯¸×G ‡H™M ¢SCGQ ÀĵJ ÀCG ÛG ±—ÁJ ȈdGh °¸‘¸d ‡©HƒˆdG
IÄb Àĵˆ¡S ƒÁfCG ÛG Gñ¡že ,Úƒ©dG Ô ‡¾Nƒ¡•dG ³Wƒ¾ÙG Ô
.‡¸Yƒa ‡jÄLh ‡j™‘Hh ‡j™H
QG ÀG) ªj™¡•dG ¹N—ˆdG IÄb ÀCG :™¯Ç¡T †Äg ÉO ±ƒ¡VCGh
Aƒ¡žfEG I™µa 鈩Jh .‡¸Yƒa ‡jÄLh ‡j™‘Hh ‡j™H IÄb (±G
¿e ‡¯dDÄÙGh ™¡Ÿ¾Y °dCG 25 ¿e ‡¯dDÄÙG Øg ‡„”¾dG I—Mh
,™Á¡TCG ‡ˆ¡S ¹c †hƒ¾ˆJh Aƒ¡ YCÕG ºh—dG ƒg™aÄJ Šƒj™¡S
IIJdG Øg ¹µ¡žJh .2002 é»aÄf Ô ®G™H ‡»b Ô ‰M™W

ÈùùbG™ùù©ù dG AGQRÄùùdG ¢•ÇùùFQ ŒMƒùù„ù J
¢•ÇùùF™ùùdG ªùùe ,¢•eCG Èùùµù ùdƒÙG ÉQÄùù f
‡»¡Uƒ©dG Ô ¢TÄH •QÄL ȵj™eCÕG
¼ù¡•‘ùj —ùb Aƒù²ùd Ô Àƒùù»ù Y ‡ùùÇù fOQCÕG
‡»b ŸY Aƒ²„dG Ô ÈµdƒÙG ¢U™a
ƒ»c ,I™Mƒ¾ˆe ¹Fƒ¡Ÿa ¼¡ j °dƒÐ
140 ºƒ¡žˆfG Ô ¢TÄH ¢U™a O—‘j —b
ÀhO ´G™©dG ¿e ȵj™eCG É—¾L °dCG
‡ùdƒ× ‡ù¡•j™ùùa ªùù²ù J Oîùù„ù dG ·ëj ÀCG
Aƒ²¸ùdG G˜ùÁùHh ..Åù¡VÄù¯ùdG ¿ùe ‡ùeQƒùY
Äg ƒÇù¡•ÇùFQ ƒù¯ùÇù¸ùM ÈùµùdƒÙG i—ù‘ùˆùj
i—ùùˆù ²ù e †ƒùù¡ždG Èùù©ù Çù ¡ždG ¼ùùÇù Y›ùù dG
AGQRh ¢•ÇFQ ¿e …¸W ɘdG Q—¡ŸdG
ȵj™eCÕG ¢•ÇF™dG Aƒ²d ½—Y ´G™©dG
«Ä„¡SCÕG ‰©bh ȈdG ŠGñŽ¯ˆdG —©H
Q—ùù ¡ŸdG ‡ùù ¾ù ùj—ùù e Èùù M Ô ,Èùù ¡VƒÙG
ÀEG È»¡SQ ÀƒÇH ºƒbh .202^ ‰¸ˆbh
QƒÇ¡TÄg ‡ÇLQƒØG ™jRh ¼¡ j G—ah
Èùù¾ù WÄùùdG ¿ùùeCÕG Qƒùù¡žˆùù¡•eh ÉQƒùù„ù jR
¢•¸Ý ¿e Aƒ¡ YCGh È©ÇH™dG ³aÄe
ÛG ÂJQƒjR Ô ÈµdƒÙG ³aG™j †GľdG
Š™cPh ..òeÄj ½h—J ȈdGh ÀOQCÕG
- ¢TÄùù H Aƒùù ²ù ù d I—ùù ù¾ù ù LCG ÀCG QOƒùù ù¡Ÿe
Ô I—ùY Šƒùù¯ù ¸ù e ¿ùù»ù ¡ ˆùùJ Èùùµù dƒÙG
¹ùù‘ù H æƒùù‹ù dG —ùùÁù ©ù ˆù H ƒùù Áù ùˆù ùe—ùù ²ù ùe
ºh—ùL ªù¡Vhh ‡ù‘ù¸ù¡•ÙG ŠƒùÇù¡ž¸ùÇÙG
Œ‘ùù H'' ¿ùù Y kîù ù ¡ a ,¶d˜ùù ùd Èùù ù¾ù ù eR
¿e ñ„c ¼¡•b ¹²¾H ‡¸Ç¯µdG ¹Fƒ¡SÄdG
ŠGÄù²ù dG ¿ùùe ‡ùùÇù ¾ù eCÕG ŠƒùùÇù dhDÄù ¡•ÙG
¿eCÕG ŠGÄb ÛEG ŠƒÇ¡•¾ÖG IO—©ˆe
ºhO ¢ ©H QhO Œ‘H ƒk ¡ jCG ‡ÇbG™©dG
..Èùù ù¾ù ù eCÕG °ùù ù¸ÙG ¼ùù ù YO Ô QGÄÖG
OG—¬H Ô ÀÄǵj™eCG ÀÄdhDÄ¡•e ’¡VhCGh
,¼ÁeƒeCG QƒÇN ¹¡ aCG Äg ȵdƒÙG ÀCG
Ô Â¸¡ža Ô ¹eCÕG ‡„ÇN Èeƒ¾J ¼ZQ
ŠƒYƒ»ÖG ¹‘H ÂH —Yh ƒÌ AƒaÄdG
ŠƒùùÇù ¡žÇùù¸ù ÇÙG ‡ùù ¡Uƒùù N ,‡ùù ‘ù ù¸ù ù¡•ÙG
.‡©Ç¡ždG ÂFƒ¯¸× ‡ÇdGÄÙG
Ô ›çƒJ ·QÄjÄÇf ‡¯Ç‘¡U ‰dƒbh
¢•ÇùF™ùdG Qƒù¡žˆù¡•e ÀCG AƒùKîùù‹ù dG O—ùùY
:Ⱦǣ¡•¸a ºhDÄ¡•e

GIJ¡žfG ’¸¡•e 200
‡¡Vƒ¯ˆfÕG ’ˆa ‡c™M ¿Y
™ùùù¡S òeCG ±QƒùùùY —ùùùdƒùùùN ¿ùùù¸ùùùùYCG
Ô ‡ùÇù¾ùÇù£ù¡•¸ù¯ùdG ™ùj™ù‘ùˆùdG ‡ù»ù¦ù¾ùe
’ùù¸ùù¡•e 200 Äùù‘ùùf ÀCG ,¢•eCG Àƒùù¾ùùù„ùùùd
¿Y G™NDÄe GIJ¡žfG ÈH™Yh Ⱦǣ¡•¸a
‡ùùÇùùdGÄÙG ‡ùù¡Vƒùù¯ùùˆùùfÕG ’ùùˆùùa ‡ùùc™ùùM
¼Çß Ô Àh›c™»ˆe ¼ÁfCGh ƒjQÄ¡•d
.Àƒ¾„d ºƒ»¡T Ô OQƒ„dG ™Áf
Èù¾ùÇùù£ùù¡•¸ùù¯ùùdG ºhDÄùù¡•ÙG ’ùù¡VhCGh
ò²¡ž¾ÙG ÀCG ‡Ç¡•f™¯dG Aƒ„fCÕG ‡dƒcÄd
¹ùùMG™ùùe Åùù¸ùùY Àƒùù¾ùù„ùùd ÛG GÄùùùe—ùùùb''
Gľ¸YCGh ‡¡Vƒ¯ùˆùfÕG ’ùˆù¯ùH GÄù²ù‘ùˆùdGh
OQƒ„dG ™Áf ¼Çß ¿e ‡¸Ç¸b ½ƒjCG ˜¾e
¼Ábƒ²¡žfG (òǾÇù£ù¡•¸ù¯ùdG ò€ùLîùd)
.''½îù¡SEÕG ’ùˆùa ‡ùc™ùM ¼ùùÁùù¸ùùÇùùµùù¡žJh
''‡„jQ ª¡VÄÌ ¼g AÕDÄg ÀCG ±ƒ¡VCGh
ƒ¾fCîH ‡Ç¾Ç£¡•¸¯dG ¹Fƒ¡Ÿ¯dG ‡aƒc ¿e
.''ȸ©¯dG ¼gAƒ»ˆfG ±™©f Õ
¹ùùùùFƒùùùù¡Ÿ¯ùùùùùdG ÜhDÄùùùùù¡•e ÀCG —ùùùùùcCGh
ŠƒYƒ»ùˆùLG Àh—ù²ù©ùj'' ‡ùÇù¾ùÇù£ù¡•¸ù¯ùdG
,I™ùgƒù¦ùdG Øùg ‡ù©ùHƒùˆÙ ‡ù¸ù¡UGÄùùˆùùe
—cCGh .''ȸgCÕG ¼¸¡•dG ½—”J Õ ƒÁfCÕ
Šƒ»Çß Ô Àƒc ¼Á¡ ©H'' ÀG ±QƒY
‡Ç¡•ÇF™dG ¹²‹dG ‡£²f ¿µd ,ŠhñH
ºƒbh .''OQƒ„dG ™Áf ¼Çß Ô Èg ¼Ád
•™H ¼Çß Ô ‰fƒc ȈdG ‡YÄ»óG''
QOƒùùZ (ŠhñH ‡ùùÇùùMƒùùù¡V) ‡ùùù¾ùùùLGédG
‡Yƒ¡S ¿j™¡žYh ‡©HQCÕG Ô ƒÁ»¦©e
.¼ÁˆÁLh O—‘j ÀCG Àh—H ''IñNCÕG
ƒg™²eh ‡¡Vƒ¯ˆfÕG ’ˆa ÀCG ™c˜j
Àƒ¾„d ´™¡T Ô ªbGÄÌ §¯ˆÐ ³¡žeO
IÄùù¡SCG ƒùùjQÄùù¡S ªùùe Oh—×G IGPƒùùù‘Ì
- ò£¡•¸a ™j™‘ˆd ‡Ç„©¡ždG ‡Á„ÖƒH
.ƒ¡ jCG ƒjQÄ¡•d ‡ÇdGÄÙG ‡eƒ©dG IOƒÇ²dG
—ùb ‡ùÇù¾ùùÇùù£ùù¡•¸ùùa QOƒùù¡Ÿe ‰fƒùùch
¹„b GĸˆMG ò‘¸¡•e ÀCG ÛG ŠQƒ¡TCG
‡¡Vƒ¯ˆfÕG ’ˆ¯d ›cG™e ‡¡•»N òeÄj
¼Á¡•¯fCG GÄe—bh OQƒ„dG ™Áf ¼Çß Ô
.''½î¡SEÕG ’ˆa ‡c™M'' ¼ÁfCƒH
†.±.CG ø

$

‡`` ¡Vƒ`` ` ` `jQ

ø 1855 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 09 `d ³aGÄÙG

‡¾Ç£¾¡•b †ƒ„¡Th ‡»¸©dG ¿ÇH ‡jQƒf ‡ÁLGÄe

Èfƒ‹dG ›c™»dG ÅdEG Aƒ²JQÕƒH Àh—©j ‡ÇHƒ„dG Aƒ¾HCG
ÈdƒùÇù¡Th ÉhGR ¿ùe ¹ùc ‡ù¸ùHƒù²ù»ùdG
Èùù gh ,ÉOƒùù Áù ùdGh Èùù ¡Sh—ùù ùÇù ù Mh
ƒùÁùY—ùˆù ¡•j ¼ùùd Èùùˆù dG ™ùù¡Uƒùù¾ù ©ù dG
‡»Fƒb ¿»¡V ¹Ž¡•J ¼dh †Q—»dG
ÅdEG Àĸ²¾ˆÇ¡S ¿j˜dG ƒ„YÕ 18 `dG
.‡¾Ç£¾¡•b
IOÄY ÀEƒa ,¿Ç©„ˆˆ»dG …¡•Mh
Ⱦ©j ,‡ÇHƒŽjEG ‡ŽÇˆ¾H ‡jOÄdÄ»dG
,OÄ©¡ŸdG Ä‘f ™Ç„c ¥Ä¡T ª£b
ƒ»Ça ¹„²ˆ¡•ˆ¡S ‡ÇHƒ„dG ÀCG ‡¡UƒN
‡ùùHƒùù¾ù Y Oƒùù ‘ù ùJG ¿ùù e îùù c —ùù ©ù ùH
,I—Ç©¡S ÅdEG ¹²¾ˆJ ¼K ,¶jQƒaÄHh
Àĵùˆù¡S ÈùˆùdG ŠƒùÁùLGÄù»ùdG Èùgh
¼dƒ¡S ¼ÇgG™HEG ´ƒaQ ’dƒ¡U Èa
¿ùùY ¹ùùj—ùù H ÉCG Àh™ùù j Õ ¿ùù j˜ùù dG
.½ƒ©dG G˜g OÄ©¡ŸdG
IOQGÄùdG ŠƒùeÄùù¸ù ©ù »ù dG …¡•Mh
¹ù²ù¾ùˆùj ÀCG ™ù¦ùˆù¾ù»ùdG ¿ùe ,ƒùù¾ù Çù dEG
‡¾Ç£¾¡•b ÅdEG IIJH ‡ÇHƒ„dG Qƒ¡ŸfCG
Àh™¦ˆ¾j ɘdG ¼Á²j™a ªÇŽ¡žˆd
.¼¡SÄ»dG G˜g ™Ç‹µdG ¾e
¢žH™”e ™Ç»¡S

‡»¸©dG ‡jOÄùdÄùe ³ùj™ùa ÂùLGÄùj
Aƒ²d Èa ‡¾Ç£¾¡•b †ƒ„¡T ÙǦf
ƒù»ù¡SƒùM ƒùL™ù©ù¾ùe ™ù„ù ˆù ©ù j ÉQƒùùf
Àh—LGĈj ¿j˜dG ‡ù»ù¸ù©ùdG QÄùÇù£ùd
Aƒ²JQÕG ¹LCG ¿e ¼Fîe ´GhQ Èa
†G™ˆbÕGh ‡ùÇùfƒù‹ùdG ‡ù„ùJ™ù»ùdG ÅùdEG
‡¡UƒN ,OÄ©¡ŸdG ±—g ¿e ™‹cCG
¹LCG ¿e ‡ÇJGÄe ±h™¦dG ¹c ÀCG
¿ùe ‡ùÇùHƒùŽù jEG ‡ùùŽù Çù ˆù ¾ù H IOÄùù©ù dG
†Q—»dG ¹¡ a ŒÇM ,‡¾Ç£¾¡•b
ÀÄùù µù ùJ ÀCG —ùù jQO ¿ùù ùj—ùù ùdG ™ùù ù¡Ÿf
«Ä„¡SCÕG ‡¸ÇW ³j™¯dG ŠG™Ç¡ ‘J
¿ùe Õ—ùH Qƒù»ùY ¢TQƒùM …©ùù¸ù »ù H
¿e ¶dPh ,Qƒ"R OÄ©¡•e …©¸e
‡ùùÇù ¡VQCÕG Åùù ¸ù ùY OÄùù ©ù ùˆù ùdG ¹ùù LCG
.‡ÇYƒ¾£¡UÕG
ŸùY ‡ùYÄù»ùŽù»ùdG ‰fƒùc GPEGh
ICƒLƒ¯»dG •G—MEÕ OG—©ˆ¡SÕG ¼JCG
ÀEƒùa ,¶dƒù»ùdG —ùù„ù Y ¿ùùH …©ùù¸ù »ù H
™ ™‘e Àĵˆ¡S ‡Ç»¸©dG ‡¸Çµ¡žˆdG
Àƒùù j›ùù Y ¼ùù Lƒùù Áù ù»ù ùdG ¿ùù e ‡ùù ùeh
¿ùùY …Çùù¬ù Çù ù¡S ƒùù »ù ùc ,†ƒùù ¡Ÿ»ùù dG

†Ä»dG Èa “ƒÇJQÕG ŸY Œ©„J Õ «ƒ¡VhCÕG

‡KQƒ`` µdG …¾`Žj ŠQƒ`` ` ÇJ ŸY RÄ`` ` ¯dG
Qƒ¡TCG ŒÇM ,¶dP ¢•µY ÀhRGÄe
Èùùa ŠCG—ùùH ³ùù j™ùù ¯ù ùdG «ƒùù ¡VhCG ÀCG
ºîN ™‹cCG ¿¡•‘ˆJ —bh ¿¡•‘ˆdG
¼ùÇùY—ùJ —ù©ùH ‡ù¸ù„ù²ù»ùdG ŠÕÄùŽù dG
¿ùùjRQƒùùH ¿ùùÇù „ù YîùùH ‡ùù¸ù Çù µù ¡žˆùùdG
ºîùN ¿ùe ¼ùÁù Çù ¸ù Y —ùù»ù ˆù ©ù Çù ¡Sh
ÈùˆùdG ‡ùjÄùb ‡ùYÄùù»ù Žù e ¹ùùÇù µù ¡žJ
,‡ùbƒù¯ùˆù¡SÕG ¹ùÇùŽù¡•J Èùa ŠCG—ùùH
™ùùÇù NCÕG ºOƒùù©ù ˆù dG Åùù dEG G™ùù Çù ù¡že
Èah ,‡„²dG —FGQ ½ƒeCG ¹Ž¡•»dG
ÀÄù„ùYîùùdG ªùù»ù LCG ´ƒùùÇù ¡•dG G˜ùùg
¢Ÿ¡Ÿ‘dG Èa ¼ÁH ƒ¾Ç²ˆdG ¿j˜dG
¿ù¡•‘ùJh ‡ùF—ùÁùˆùdG ÀCG ‡ùÇù„ùjQ—ùˆùdG
™„Y ƒ»ˆM ™»j ³j™¯dƒH «ƒ¡VhCÕG
‡ù„ùÇù„ù¡T ½ƒùeCG Qƒù¡ŸˆùfÕG ¹ùÇùŽù ¡•J
‡HÄ©¡U ¼ZQ ÂfCG ¿j™„©e ,ŠQƒÇJ
Àh›ùùgƒùùL ¼ùùÁù ùfCG ÕEG ,‡ùù »ù ùÁù ù»ù ùdG
¢•aƒùù ¾ù ù»ù ùdG G˜ùù Áù ùH ‡ùù Mƒùù ùWEîù ù d
³ùÇù²ù‘ùˆùd É—ù‘ùˆùdG ÀÄù©ùa™ùùÇù ¡Sh
—L ‰‘„¡UCG ȈdG ‡ÇHƒŽjEG ‡ŽÇˆf
Qƒùù¡ŸfCÕG ±™ùùW ¿ùùe ‡ùùHÄùù ¸ù ù£ù ùe
¼Á²j™a ‡©Wƒ²»H Gh—Yh ¿j˜dG
ºBG ÈùˆùdG ‡ùÇù©ù¡VÄùdG Èùa Èùù²ù H GPEG
ÀhQƒg .À
.ƒÁÇdEG

‡jƒŽH ‡jOÄdÄe Qƒ¡ŸfCG ºG›jÕ
ɘùdG ƒùe ÀBÕG ÅùˆùM GÄù»ùÁù¯ù j ¼ùùd
™ùù»ù j ɘùùdG ¼ùùÁù ²ù j™ùù¯ù d •—ùù‘ù j
˜ùù ¾ù ùe I™ùù ˆù ùa …©ùù ¡UCGh ¶¸ùù MCƒù ù H
Èa ªLG™J ÂfÄc ‡dÄ£„dG ´î£fG
‡ÇHƒŽjEÕG •Fƒˆ¾dG ¹ÇŽ¡•Jh AGOCÕG
ƒ»c ,ª¡SƒˆdG °¡ŸdG ÅdEG •™M—Jh
I™ùÇù„ùc I—ù²ù Y ¿ùùe Èùùfƒùù©ù j Qƒùù¡U
ÂfÄc ×YGÄb ¹NGO …©¸j ƒe—¾Y
¾e I™¦ˆ¾»dG •Fƒˆ¾dG ¹Ž¡•j Õ
ˆ¸Çµ¡žˆd ¹eƒµdG OG—©ˆ¡SÕG ¼ZQ
Qƒ¡ŸˆfÕG ¹ÇŽ¡•Jh AGOCÕG ¼j—²ˆd
Õ ³ùj™ù¯ùdG G˜ùg «ƒù¡VhCƒùa ÂùÇù¸ùYh
ƒùf™ù¦ùf GPEG “ƒùÇùJQÕG Åù¸ùY Œ©ù„ù J
¼d ŒÇM ,ÂH I—Fƒ¡•dG AGÄLCÕG ÅdEG
iÄ¡S ‡¸Çµù¡žˆùdG ™ù¡Uƒù¾ùY †Q—ùˆùJ
†ƒùÇùZ ƒù¾ù¸ùŽù¡Sh I™ùÇù¡Ÿb I™ùùˆù ¯ù d
¢Ÿ¡Ÿ‘ùùdG Èùùa ¿ùùÇù „ù YÕ ‡ùù©ù „ù ù¡S
¿ùe ¹ùc †ƒùZ ŒÇùM ,‡ùÇù„ù jQ—ùùˆù dG
,‡ùŽù²ù fÄùùHh ,†ƒùù¡Ÿ»ùùdG Èùùd—ùù„ù Y
ÈùeG™ùjh ‡ù©ùj™ùJ ,OG—ùM ,Èù¯ùÇù¾ù "
G˜g ½ƒeCGh ,´hRQ ÅdEG ‡aƒ¡VEÕƒH
Åù¸ùY ‰dGRƒùe †Äù»ù dG QÄùùeCG ÀEƒù a
†Q—ùù»ù dG —ùùÇù cCƒù J ¼ùùZQ ƒùù Áù ùdƒùù M

:Šƒ`` ` ` ` `¡•`` ` ` `aƒ`` ` `¾»dG •eƒ`` ` ` ` ` ` f™H
Èfƒ````````‹dG ¼```````¡•²dG
:14:30 ƒ¡S ¢•Ç``````»```````”dG ½Ä`````ÇdG
.†h™”dG ‡Ç©»L - ‡Hƒ¾Y Oƒ‘JG
.‡»¸©dG ‡jOÄdÄe - ‡¾Ç£¾¡•b †ƒ„¡T
:14:30 ƒ¡S ‡©``````»``````````Ž````dG G—``````Z
.IOƒ©¡SÄH ‡Ç©»L - I—Ç©¡S ‡jOÄdÄe
.ŠQƒÇJ ‡„Ç„¡T - ‡jƒŽH ‡jOÄdÄe
.¢Sƒ„©¸H Oƒ‘JG - ¶jQƒaÄH OGOh
.‡„²dG —FGQ - ‡j—»‘»dG ªj™¡S
.ÀƒYQ˜dG Oƒ‘JG - ‡¾JƒH ‡jOÄdÄe
.I™µ¡•H Oƒ‘JG - ‡jƒZ™dG ÉOƒf
.‡¾Ç£¾¡•b ‡jOÄdÄe - ¢TG™‘dG Oƒ‘JG
Šƒ`£`````HG™dG ¿ÇH ƒ```e
:14:00 ƒ¡S ¢•Ç»”dG ½ÄÇdG ¤¡SÄdG ‡YÄ»Že
‡jhG›dG †ƒ„¡T - ‡‘¸W ¿H OGOh
ÀG›Ç¸Z ªj™¡S - ¹jƒ¾e •™H †ƒ„¡T
‡ÇbGh™„dG ¼Žf - ÄÇgQ OGh †ƒ„¡T
‡¾¡ž”dG ¢•Ç»N Oƒ‘JG - Å¡•ÇY É—Ç¡S Oƒ‘JG
‡„jh™dG OGOh - ‡eOƒ”e ‡jOÄdÄe
¢•Ç»”dG Aƒ¯¡U - ‡bG™¡ždG ‡„Ç„¡T
QƒÇHÕG ‡„Ç„¡T - Ÿa—dG ¿ÇY †ƒ„¡T
(14Q00) ™„»aÄf 30 ¢•Ç»”dG : '' ´™¡ždG : ‡YÄ»Že
I›fÄdG È„»dhCG - Aƒ¡ Ç„dG ¿ÇY Oƒ‘JG :Aƒ¡ Ç„dG ¿ÇY Èa
‡¸Çe †ƒ„¡T - °Ç£¡S Oƒ‘JG : °Ç£¡S Èa
I—µÇµ¡S ‡„Ç„¡T - OGÄdG È„»dhCG : OGÄdG Èa
‡»dƒb ÈL™J - —Ç©dG ½Ä¬¸¡T ºîg : —Ç©dG ½Ä¬¸¡T Èa
(QÄÁ»L Àh—H) ‡jhƒ¡ždG Oƒ‘JG ‡fGh™e ¹eCG :‡¾JƒH Èa
‡¸Ç¸e ¿ÇY ¹eCG ‡¡•„J Oƒ‘JG : ‡¡•„J Èa
‡Ç¸Ç»dG †ƒ„¡T ‡¸Ç¡•»dG OGOh : ‡¸Ç¡•»dG Èa
I™²e ¼Žf ¹ŽÇL †ƒ„¡T : ¹ŽÇL Èa

ø ½2006 ™„»aÄf 30 ¢•Ç»”dG ø

12

Èfƒ‹dG ȾWÄdG ¼¡•²dG ‡dÄ£H ¿e 15 ‡dÄŽdG

Â`` ` ` LÄ`` ` `d ƒ`` `Á` ` Lh †h™`` ` ` ”dG ‡Ç`©»``Lh ‡`` ` Hƒ``¾Y Oƒ`` ` ‘JG
™ÁX —©ùH ,ÈùHƒù¾ù©ùdG QÄùÁù»ùŽùdG ÀÄùµùÇù¡S
‡Çù¸ù‘ùe ‡ùÁùLGÄùe ªùe —ùYÄùe Åù¸ùY ,½ÄùÇùdG
¼Y›ˆe ȸ‘»dG ³j™¯dG ¿ÇH ª»ŽJ I™Ç‹e
ºhƒ‘Ç¡Sh .™ù¡Tƒù„ù»ùdG ÃOQƒù£ù»ùH ,IOƒùj™ùdG
…©¸»dG ȸeƒY ºî¬ˆ¡SG ¢VQCÕG †ƒ‘¡UG
ÈùdƒùˆùdƒùHh ‡ùÇù©ù»ù Žù dG ½›ùùÁù d QÄùùÁù »ù Žù dGh
¹ù©ùŽùj ¥ƒù²ùf ªù„ù¡S ÅùdG ´Qƒù¯ùdG ³ùÇù »ù ©ù J
IOÄ©¸d ´GhQ ¿¡•MCG Èa ÈHƒ¾©dG ³j™¯dG
¿ùùd QGh›ùùdG ¿ùùµù d ,ÅùùdhCÕG ‡ùùLQ—ùù dG Åùù dG
½ƒù»ùJ ÀÄùcQ—ùj ¼ùgh IQƒù¡•”ùdƒùùH GÄùù¡V™ùùj
¿ùùY ¼ùùg—ùù©ù „ù ˆù ¡S IQƒùù¡•”ùùdG ÀG ·GQOEÕG
.Èfƒ‹dG °¡ŸdG
°¡ŸdG Èa I—LGĈ»dG ‡»ù¸ù©ùdG ‡ùjOÄùdÄùe
Èùa ‡ù„ù ©ù ¡U ‡ùù»ù Áù e ƒùùg™ùù¦ù ˆù ¾ù J Œdƒùù‹ù dG
p
,G—ÇL ¢ ©„dG ƒ»Á¡ ©H Àƒa™©j ¿Ç²j™a ¿ÇH ™Ç‹µdƒH —
©
J
‡ÁLGÄe
,¿eƒ‹dG
›c™»dG
Èa ¿j—LGĈ»dG ™aƒ¾¡•dG ½ƒeCG ‡¾Ç£¾¡•b
o
.‡©Fƒ¡ dG ¥ƒ²¾dG ·QG—J ÀÕhƒ‘j ÀG˜¸dG ‡¾Ç£¾¡•b ‡jOÄdÄeh ¢TG™‘dG Oƒ‘JG ‡ÁLGÄe ¿Y ºƒ²j —b AÈ¡ždG ¢•¯f

¢TG™‘dG ÅdEG …Yƒˆ»dG ‡¸MQ Èa ·Ä»dG

ª`` ` ` ` `aQÄ`` ` ` ` ` H ¢V™`` ` ` ` ` ` ` ` Y ŸY ³`` ` ` `aGÄ`` ` ` ` `j •Ä`` ` ` ` ` ` `Ž` ` ` e
¿eDÄJ Õ ‡dÄ£H Èa ºƒ©a ™ÇZh Ⱦ²J …YÕ
.‡Çdƒˆ²dG “h™dGh ±G—gCÕƒH ÕEG
…Mƒ¡U ¿Y ‡¯¸”ˆe ·Ä»dGh G˜g •—‘j
,¥ƒ²f ªHQCƒH ,‡»¸©dG ‡jOÄdÄe ,Œdƒ‹dG ›c™»dG
‡ùùÇù ©ù »ù L ,Èùùfƒùù‹ù dG ›ùùc™ùù»ù ùdG …Mƒùù ¡U ¿ùù Yh
ÀCG Èù¾ù©ùj G˜ùgh ,¥ƒùù²ù f ¢•»ùù”ù H ,†h™ùù”ù dG
¢TG™‘dG ¿e ºOƒ©ˆdG ‡£²¾H IOÄ©dG O™Že
‡„¡•¾dƒH ‡»j›g Äg ƒgQÄÁ»L —Ç©ˆ¡•J ȈdG
™¡ž©H ‡e—²»dG …Mƒ¡U ¿Y ™NCƒˆe ³j™¯d
ÕEG ŠƒHG—ˆfÕG ¶dP —©H Ⱦ©J Õ —bh ,¥ƒ²f
..ºGÄeCîd G™j˜„J
ºƒ»ˆMGh ¢TG™‘dG Èa RįdG ‡dƒM Èa ƒeCG
Èùa ‡ù»ù ¸ù ©ù dGh ‡ùùHƒùù¾ù Y Èùùa †h™ùù”ù dG ™ùù‹ù ©ù J
,´ƒ„¡•¸d ƒ»ˆM OÄ©ˆ¡S ·Ä»dG ÀEƒa ,‡¾Ç£¾¡•b
¿e ‡Çfƒ‹dG ‡dÄŽdG Èa ¹„²ˆ¡•ˆ¡S ƒÁfCG ‡¡UƒN
‡ùdÄùŽù dG Èùùah ,†h™ùù”ù dG †ƒùùg˜ùùdG ‡ùù¸ù M™ùùe
.‡»¸©dG ‡jOÄdÄe ‡¡SOƒ¡•dG

ŒÇM ''®Qƒ¯dG'' ƒÁ£¡Sh ¤N Èa ‡jOÄdÄ»dG
¤N È„YÕ ªÇ»L ‡jOh—‘e ŠîHƒ²»dG ‰¾ÇH
ƒ»e ,ÈYƒa—dG hCG ÈeÄŽÁdG AGÄ¡S ,¤¡SÄdG
¿j˜dGh ¥ƒÇˆMÕG È„YÕ ¹»©ˆ¡•j •ƒŽe ¹©L
.ƒ¡ jCG ¼ÁˆjOh—‘e ¿Y Gľg™H
·Äù»ùdG ÀƒùµùeEƒùH ,•Äù»ùŽù e ½ƒùù»ù ¡ fƒùùHh
ƒÁÇa ¹¡ža ȈdG ¤¡SÄdG ‡WÄdƒN ¿Y °bĈdG
¢•jG—ù»ùdÄùH ¹ù©ùL ƒùù»ù e ,ÂùùbƒùùaQh ŠÄùù‘ù µù e
¤¡SÄdG ÅdEG ÀGOÄ©j ‡HÄWÄH ňMh ±G—ÁdG
ÀCG ¿j™Ç¡•»dG ¢ ©H i™jh .®G™¯dG G˜g •¸»d
I—Fƒù¯ùdƒùH OÄù©ùÇù¡S °ù¸ù¡ž¸ùd ŠÄù‘ùµùe ’ùj™ù¡•J
¢SQƒù‘ùdG ¿ùe IOƒù¯ùˆù ¡SÕG ¹ùùHƒùù²ù e ³ùùj™ùù¯ù ¸ù d
.È©¡•e
ÀEƒa ,‰jÄW —b •ÄŽe ‡²¯¡U ‰fƒc GPEGh
¢SQƒM È©¡•e Ä‘f ƒÁJQƒ¾¡S ‰eQ Aƒ¡ Ç„dG
¿ùe ɘùdG Èù„ùj™ùù©ù dh ,ÈùùWƒùùÇù ˆù MÕG °ùù¸ù ¡ždG
Qƒ»Y ÅdEG ‡aƒ¡VEG †ƒµdG ÅdEG ÂJOÄY ¿µ»»dG
ÂfCÕ ;·Ä»dG Èa «ƒ»LEÕG Ų¸j Õ É˜dG QÄ»Y

« .†
''‰H™¡T'' ȈdG ‡Ç„¸¡•dG •Fƒˆ¾dG ¿e ¼Z™dƒH
¹ùÇùMQ ˜ù¾ùe ‡ù¾ùÇù£ù¾ù¡•b ‡ùjÄùdÄùe ƒùÁù¡SCƒùc ¿ùùe
ŠƒùùL™ùùN •îùù‹ù dG ¿ùùe ¼ùùZ™ùùdƒùùHh ,¢T™ùù£ù ùd
—¬dG ºGhR ¿e ‡jG—H ƒÁǸY ‡¸„²»dG ‡Çdƒˆˆ»dG
·™‘j ¹eCÕG ¿e ƒ¡ŸÇ¡ŸH ÀCG ÕEG ,¢TG™‘dƒH
‡Kî‹dG ¿»¡V ‡bQh «G›ˆfÕ Aƒ¡ Ç„dG I™¡SCG
¶dP ŸY ¹Çd—dGh ,ºhCÕG ¼¡•²dG ÅdEG ‡jODÄ»dG
''¿Ç»gƒ¡•»dG'' ¢ ©H ‡²aQ ÉOƒ¾dG ¢•ÇFQ ÀCG
¿e O—Y ¼¡ d ¿e›dG ªe ´ƒ„¡S Èa GĸNO
¿e ‡eƒˆdG ‡²ùaGÄù»ùdG GÄù²ù¸ùJ ŒÇùM ¿ùÇù„ùYîùdG
‡¡SGÄe ¿e ¢žÇ»ÁˆdG —Lh ɘdG •ÄŽe ™¡Uƒf
ÂÇY—ˆ¡•j —©j ¼d ÂfCG ‡LQO ÅdEG I—Ǹ„dG Èa
…YîùùdƒùùH Âùù¯ù ¡Uhh ƒùù„ù YÕ 18 ¿ùù»ù ¡V Åùùˆù M
..ºhCÕG ¼¡•²dG Èa Âd Àƒµe Õ É˜dG ÉOƒ©dG
½ƒ»¡ fG ™„¡ŸdG ®Qƒ¯H Aƒ¡ Ç„dG Qƒ¡ŸfCG ™¦ˆ¾jh
IOƒùÇùb ÅùdÄùˆù Çù d ³ùùHƒùù¡•dG ''Èùù¡SƒùùÇù ¡•dG'' …YÕ

¢Sƒ„©¸H Oƒ‘JG ³Hƒ¡•dG ²j™a ÂLGÄj Qľ¡S †Q—»dG

‡¸`` ` `eƒ`` ` ` ` ` ` c ˆ``¸Ç``µ` ` ¡žJ —Ç`` `©` ˆ`¡•j ¶jQƒ`` ` ` ` ` aÄH OGOh
.ƒÁˆ»Çb ¿Y •—‘ˆ»dG
OGOÄdG IQGOG ÀG ™ÇNCÕG Èa ™Ç¡žf
¢žeƒùg Åù¸ùY Èù²ùˆù¸ùJ ÀG ™ù¦ùˆù¾ù j
Oƒùù ‘ù ùJG …Yîùù H Aƒùù ²ù ù¸ù ù dG G˜ùù ùg
©e ¢Vhƒ¯ˆ¸d QGÄù¡SÄùH ¢Sƒù„ù©ù¸ùH
¹ùµù¡T Åù¸ùY ³ùj™ù¯ùdG ÅùdG Âùù»ù ¡ d
ÈeƒeCÕG ¤ù”ùdG ¼ùÇùY—ùˆùd ,IQƒùYEG
.³j™¯¸d
ÉOƒe ¼j™c

ÅdG ÈJƒfRh Èfƒj›e ¿e ¹c IOÄY
.OGOÄdG ³j™¯d ‡Ç»¡S™dG ‡¸Çµ¡žˆdG
ɘdG ,Qľ¡S QOƒ²dG —„Y †Q—»dG
ŒÇM ,¢Sƒù„ù©ù¸ùH Oƒù‘ùJG ¿ùHG —ù©ùj
ÅùùdG Èùù¡Vƒùù»ù dG ¼ùù ¡SÄùù »ù ùdG ÃOƒùù b
·ƒµˆaƒH —ùYh ,‡ùÇùfƒù‹ùdG ‡ùLQ—ùdG
¿ùùe ƒùùˆù bDÄù e Äùùdh ÂùùL™ùù”ù j RÄùù a
RįdG ³Ç²‘ˆdh ,™ÇNCÕG °¡ŸdG
ƒùùÁù Çù „ù ùYÕ OGOÄùù dG IQGOG Š—ùù Yh
ƒù¾ùd °ù¡žµùj ¼ùd I™ù„ùˆù©ùe ‡ù‘ù¾ù»ù H

G™¦f ,RįdG ¥ƒ²¾H ™¯¦¸d ‡¸Á¡S
Oƒùù‘ù JG ,¼ùùÁù ¡•aƒùù¾ù ùe ªùù ¡VGÄùù ˆù ùd
Âùùˆù Çù H ¢žÇùù©ù j ɘùùdG ¢Sƒùù„ù ù©ù ù¸ù ùH
AG™L Àƒc™H ‡gÄa ŸY ȸNG—dG
…ˆµ»¸d ‡¸¡UGÄùˆù»ùdG ŠG—ùj—ùÁùˆùdG
Âùˆù dƒùù²ù ˆù ¡SG ¼ùùj—ùù²ù ˆù H ™ùùÇù ¡•»ùùdG
Åù¸ùY ¼ùÁù¾ùe ¹ù©ùa O™ùc ƒùÇùYƒù»ù L
¾e Èfƒ©j ɘdG ™Ç„µdG ºƒ»gEÕG
Šƒù£ù¸ù ¡•dG ±™ùùW ¿ùùe ³ùùj™ùù¯ù dG
ÅdG ‡aƒ¡VEG .‡ÇùFÕÄùdGh ‡ùÇù¸ù‘ù»ùdG

¶jQƒùaÄùH OGOh ³ùj™ùùa ÂùùLGÄùùj
¢Sƒ„©¸H Oƒù‘ùJG Âù„ù©ù¸ù»ùH —ùZ ½Äùj
,‡ùùÇù ¡Sƒùù¡SÕG Ùùù¡Uƒùù¾ù Y ¹ùùeƒùùµù H
‡ùùcQƒùù¡že —ùù cCƒù ùJ —ùù ©ù ùH ‡ùù ¡Uƒùù N
G˜g Èa ŠƒbhQR —j™a …YîdG
ºÄY ɘdG …YîdG Ägh Aƒ²¸dG
QOƒ²dG —„Y ³j™¯dG †Q—e ÂǸY
Qƒ¡ŸˆfG ºhG ¹ÇŽ¡•ˆd G™Ç‹c Qľ¡S
‡ùÇù¾ù¯ùdG ‡ù¡VQƒù©ùdG ¢SCGQ Åù¸ùY Âùùd
Âùdƒù„ù¡TCG ‡ù»ù Áù e h—ùù„ù Jh .OGOÄùù¸ù d

ˆdƒ²ˆ¡SG ¢•ÇF™dG ³¸Yh ‡¸Hƒ²»H ³j™¯dG …bÄY ƒ»Ça

½ƒeEG ¿H •ƒ‘dG “h™d G—Ǹ”J

..‡`` ` `eGh—`` ` ` ` ` dG ¹N—`` ` ` j IOƒ`` ` ` `©` ` ` ` `¡SÄH ¹`` ` ` `eCG

ºƒ`` ` `²KCÕG ª`` ` ` ` ` aQ Èa IQhO
Àƒ`` ` `¯Ç`` `µdG •™„H

¼dh ,I™Ç‹ùc ŠƒùHƒùÇùZ Š—ùÁù¡T
¿ùÇù„ùYÕ 8 iÄùù¡S ƒùùg™ùù¡ ‘ùùj
±™ù¡TCGh ,ÀÄùÇù¸ù‘ùe 4 ¼ùÁù¾ù e
Åù¯ù£ù¡Ÿe †Q—ù»ùdG ƒùùÁù Çù ¸ù Y
†ƒùù‘ù ¡•fG —ùù©ù H Èùù»ù Çù ù¡Sƒùù b
¿ùÇùM Èùa ,³ùHƒù¡•dG ¼ùbƒùù£ù dG
Éį¡ŸˆdG ÂFƒ²¸H ³j™¯dG Rƒa
‡ùùjQÄùùÁù »ù Žù dG ¢SCƒù µù ùd ºhCÕG
¼ùùŽù f ½ƒùùeCG 0 - 1 ‡ùŽùÇùˆù¾ù H
ƒÁ»¦©e ‡¸Çµù¡žˆùHh ºƒù²ùYÄùH
Åù²ù„ùj ƒù»ù¾ùÇùH ,¤ù¡SGhCÕG ¿ùe
½ƒùù eCG —ùù ¬ù ùdG Aƒùù ù¡•e ÃAƒùù ù²ù ù d
QƒùWEG Èùa I—ùÇù©ù¡S ‡ùjOÄùùdÄùùe
‡ùùdÄùù£ù H ¿ùùe 16 `dG ‡ùùdÄùùŽù ùdG
™ÇZ Rƒˆ»ù»ùdG Èùfƒù‹ùdG ¼ù¡•²ùdG
½—ùY …„ù¡•H ¼ùdƒù©ù»ùdG ’ù¡VGh
¿Ç„YîdG ¿e ™Ç‹µdG ´ƒ‘ˆdG
.«Ä„¡SCÕG G˜g ºGÄW ³j™¯dƒH
I™ùùe IQGOEÕG ™ùù eƒùù ¬ù ùJ ¹ùù Áù ùa
?¤¡SGhCÕƒH i™NCG
È„j—M —»‘e

³ùù¸ù Y ɘùù dG Âùù ¸ù ùdG —ùù „ù ùYÄùù H
±G™WCG ¹N—J —©H ˆdƒ²ˆ¡SG
¤„J™e ÃAƒ²H ÀCG ºƒb ,I™Ç‹c
ŠƒùÁùŽùdG ‡ùHƒùùŽù ˆù ¡SG i—ùù»ù H
³j™¯dG ŠƒÇLƒ‘d ‡dhDÄ¡•»dG
ÀCGh ‡ùù ¡Uƒùù ùN ,‡ùù ùÇù ù ¡Sƒùù ù¡SCÕG
—ÇYGÄ»ùdGh ‡ùZQƒùa ‡ù¾ùj›ù”ùdG
.‡²Mîˆe ‡eƒÁdG
‰»ù¸ùY i™ùNCG ‡ùÁù L ¿ùùeh
³ùj™ùùa ÀCG ÈùùeÄùùÇù dG ´h™ùù¡ždG
…bÄY —b ÉOƒ©¡SÄ„dG ¹eCÕG
¥ƒù„ù¡ fÕG ‡ù¾ùŽùd ±™ùW ¿ùe
‡ùÇù¾ùWÄùdG ‡ù£ùHG™ù¸ùd ‡ù©ùHƒùùˆù dG
…„ùù ¡•H I—ùù MGh ‡ùù ¸ù ùHƒùù ²ù ù»ù ùH
ÃAƒ²d ‰„²YCG ȈdG •G—MCÕG
¼Žf ȈdGh ¶jQƒaÄH OGOh ªe
—Yƒ¡•»dG ¼µ‘dG ‡Hƒ¡UEG ƒÁ¾Y
Øùù g ,¢SCG™ùù dG Èùù a “™ùù ùŽù ù H
Ȳ¸J ‰dGRƒe ȈdG •G—MCÕG
,³j™¯dG ªbGh ŸY ƒÁdî¦H
¢•ÇùF™ùdG ‡ùùdƒùù²ù ˆù ¡SG —ùù©ù H PEG
‡ù¡ŸM ÀCG ƒù¾ù»ù¸ùY ,…ˆùµù»ù dGh
—ùùMCÕG ½ÄùùÇù d ±ƒùù ¾ù ù€ù ùˆù ù¡SÕG

†ƒù„ù¡ždG ‡ùj™ùj—ùùe ‰¡ aQ
‡ù¸ùÇù¡•»ùdG ‡ùjÕÄùd ‡ù¡Vƒùùj™ùùdGh
•ƒ‘dG ¢•ÇF™dG ‡dƒ²ˆ¡SG ºÄ„b
¹ùùeCG ¢•ÇùùFQ Âùù¸ù dG —ùù„ù ùY ¿ùù H
ÀCG Š—ùù ù ùcCGh ,IOƒùù ù ù©ù ù ù ¡SÄùù ù ù H
Øg ¼j—²J ¢V™¯J ¿ÇfGIJdG
‡ùÇù©ù»ùŽùdG ½ƒùeCG ‡ùdƒùù²ù ˆù ¡SÕG
™ùj—ùe ¹ù²ù ¾ù J —ùùbh ,‡ùùeƒùù©ù dG
™²e ÅdEG ‡¡Vƒj™dGh †ƒ„¡ždG
ª»ùˆùLG ¿ùjCG IOƒù©ù¡SÄùH I™ùFGO
Èùa ¹ùÇù ²ù ˆù ¡•»ùùdG ¢•ÇùùF™ùùdƒùùH
I™ùù ù FG—ùù ù dG ¢•Çùù ù FQ QÄùù ù ù¡ M
¢V™Y ŒÇM ,‡j—¸„dG ¢•ÇFQh
‡¸Ç¡ŸM ¸dG —„Y ¿H ¢•ÇF™dG
°ùjQƒù¡Ÿ»ù¸ùd ‡ù²ùb—ùùe ‡ùùÇù dhCG
³j™¯dG ‡¾j›N ƒÁˆ¸»‘J ȈdG
ȈdGh ÂǸY ±™¡TCG ÀCG ˜¾e
ªe G—HCG ÀQƒ²J Õ ƒÁfCG ºƒb
¢•¯ùf Èùa ´™ùù¯ù d °ùùjQƒùù¡Ÿe
…©¸J ƒb™a ÀEG ¹H ,iĈ¡•»dG
Åùù ù fOCG Šƒùù ù jÄùù ù ùˆù ù ù ¡•e Èùù ù ùa
‡ÇfG›Çe °©¡V ƒÁùJƒùÇùfG›ùÇùeh
¢•ÇF™dG ,IOƒ©¡SÄH ¹eCG ³j™a

ªùùa™ùùd ‡ùù»ù ¡Uƒùù©ù dG ‡ùù£ù HGQ ¼ùù¦ù ¾ù J
¿ùe AG—ùˆùHG ,½ÄùÇù dG I™ùùÇù Áù X ºƒùù²ù KCÕG
‡ùYƒù²ùdƒùH (14^00) ‡ùÇùfƒù‹ùùdG ‡ùùYƒùù¡•dG
,Àƒù¯ùÇùµùdG •™ù„ùH Šƒù¡Vƒùj™ùdG IO—ù©ùˆùe
ºƒ²KCÕG ªaQ ‡¡•aƒ¾e Èa ‡jOh IQhO
‡ùÇùù¾ùùWh ´™ùùa ‡ùùKîùùK ƒùùÁùùÇùùa ·Qƒùù¡žj
™ùùFG›ùùŽùùdG ÉOƒùù¾ùùùH ™ùùùeCÕG ³ùùù¸ùùù©ùùùˆùùùjh
‡¸Çµ¡žJh ‡ù¸ùÇù¡•»ùdG ³ùj™ùah Åù£ù¡SÄùdG
.‡µj™H ‡¾j—e ¿Y
Øùg ºîùN ¿ùe ÀÄù»ù¦ù¾ù»ùùdG OGQCGh
—ùÇù²ù¯ùdG “h™ùd i™ùcP ƒùÁù¸ù©ù L IQh—ùùdG
ÂùˆùaGh ɘùdG —ù»ùMCG ½ƒùeEG ¿ùùH •ƒùù‘ùùdG
Ägh ,È¡Vƒ»dG ÀGÄL 30 Èa ‡Ç¾»dG
‡¡Vƒj™d ‡»¡Uƒ©dG ‡£HGQ Oƒb ɘdG
˜¾e ÉCG ,‡¸eƒc ‡¾¡S 29 ºƒ²KCÕG ªaQ
.2006 Èa ÂJƒah ‡jƒZ ÅdEG 1977 ½ƒY
Q/´

13

ø 1855 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 09 `d ³aGÄÙG

‡`` ¡Vƒ`` ` ` `jQ

ĸ‘d I™µ¯e Èa ÄdƒjO Èdƒ»dG

…Ç©¡Th Èdĸe ÀhO ™¡Uƒ¾©dG ÂLGÄJ ‡j™¡Ÿ¾dG
¼ÁWƒ„JQG …„¡•H ¢•j—Nh ¿aƒ£Y
,É™µ¡•©dG ȾWÄdG …”ˆ¾»dG ªe
¶d˜ùc ÈùKîù‹ùdG G˜ùg …Çù¬ùÇù¡S ƒù»ùc
‡ù„ù²ùJ™ù»ùdG ‡ùÇù¸ù‘ù»ùdG IGQƒù„ù»ùdG ¿ùY
‡jOÄdÄe ½ƒeG ½Oƒ²dG «Ä„¡SÕG ‡jƒÁf
“™ˆbEG ,i™NG ‡ÁL ¿e .™FG›ŽdG
¢•ÇF™dG ŸY ÉQÄ¡TƒY ™ÇLƒ¾»dG
Èdƒ»dG ªaG—»dG ¼¡SG ĸ‘d OG™e
¹‘j ÀG …²J™j ɘdG ,ÄdƒjO ™µHÄH
¹LG ¿e ½Oƒ²dG «Ä„¡SÕG ™FG›ŽdƒH
‡ùùÇù ¾ù a ŠGQƒùù„ù ˆù NG Åùù dG «Äùù ¡ ”ùù dG
¹¡Ÿj ÀG ™¦ˆ¾j ¶dP ¹„bh .‡Çf—Hh
ȈǵjO ÉQGÄù¯ùjÕE G ¼ùLƒùÁù»ùdG G—ùZ
ŸY ‡j™¡Ÿ¾dG IGQOEG ¿gG™J ɘdG
ªùaO Aƒù£ùYGE ¹ùLGC ¿ùe ÂùeG—ù²ù ˆù ¡SG
³ùj™ù¯ù¸ùd ÈùeƒùeÕC G ¤ù”ù¸ùd Èùaƒùù¡VEG
.IOÄ©dG ‡¸M™e ºîN

† .¼Ç¡Sh
™ù¡Ÿf ‡ù¸ùÇùµù¡žJ ¿ùY ½ÄùÇùdG …Çù¬ùj
È„»dhCG ÂLGĈ¡S ȈdG ÉGO ¿Ç¡•M
Èdĸeh …Çù©ù¡T ÈùFƒù¾ù‹ùdG ™ù¡Uƒù¾ù©ùdG
Ⱦ¯dG ¼bƒ£dG ¹„b ¿e …bƒ©»dG
¾ÇH ªbh ɘdG ¼gƒ¯ˆdG AÄ¡S …„¡•H
ɘdG ¿Ç¡•‘dG ‰jBG †Q—»dG ¿ÇHh
…Yîùù dG Aƒùù ùY—ùù ùˆù ù ¡SG ½—ùù ùY Q™ùù ùb
.½ÄÇdG ‡ÁLGÄ»d
Èa ‡j™¡Ÿ¾dG ‡¸Çµ¡žJ —LGĈJh
‡ŽÇˆf ³Ç²‘ˆd ƒÁ¸gDÄJ I—ÇL ‡bƒÇd
¹ùù„ù b ™ùù¡Uƒùù¾ù ©ù ùdG ½ƒùù eGC ‡ùù Çù ùHƒùù Žù ùjGE
‡dÄŽdG ¿Y ™NCƒˆ»dG Aƒ²¸d ƒÁ¡VÄN
½Äj °Ç£¡S ´ƒah ½ƒeG ‡Ç¡Vƒ»dG
ȈdG IGQƒ„»dG Ègh ,½Oƒ²dG ¿Ç¾KÕG
,´îùùY ÈùùKîùù‹ù dG ƒùùÁù ¾ù Y …Çùù¬ù Çù ¡S

—Ç»©dG È„YÕ —²ˆ¾j ÈJî#¾e

½—²dG I™c «™a ‡dƒ²ˆ¡SG ¢ a™j QGĈµj™j—dG
‡dƒ²ˆ¡SÕG ™FG›ŽdG ‡jOÄdÄe ™ÇÇ¡•ˆd ‡ˆbDÄ»dG ‡¾Ž¸dG Aƒ¡ YCG ¢ aQ
ºîN ¢•eG ºhG ‡Ç¡žY ½—²dG I™c «™a ÄdhDÄ¡•e ƒÁH ½—²J ȈdG ȈdG
¤Çù‘ùe Èùa ‡ù¸ùYƒù¯ùdG ±G™ùWÕG ÂùJ—ù²ùY ɘùdG ªù¡SÄù»ùdG «ƒù»ùˆùLÕG
ŠGOƒ¡ž»dG —©H ³j™¯dG ¿Y ÈfƒŽY º›Y QGĈµj™j—dG Q™bh .—Ç»©dG
½—²dG I™c «™a ¢•ÇFQ Àƒf—Y —dƒN ¿ÇHh ¾ÇH ‰©bh ȈdG ‡ÇeîµdG
.‡Ç¸jÄL 05 …©¸»d ³‘¸»dG ÀG—Ç»dƒH «Ä„¡SÕG G˜g ‡jG—H
ŠGOƒ²ˆfG ÈJî#¾e ³j™¯¸d Èdƒ‘dG †Q—»dG ÂLh ™NBG —Ç©¡U ŸY
½ƒeG ÃÄe—b ɘdG ‰gƒ„dG AGOCÕG —©H ³j™¯dG È„YÕ ¢ ©„d I™Ç„c
…¡•c ¿e É™FG›ŽdG ³j™¯dG ½™M ƒe Ägh ,ÉOÄ©¡•dG ™¡Ÿ¾dG ÉOƒf
ŠGP ¼ÁJGh ,†™©dG ºƒ£HG ‡£HGQ ¿e ½Oƒ²dG Qh—dG ÅdG ¹gCƒˆdG ‡bQh
ºîN ¿e ÉOƒ¾dG ŸY ™eBƒˆdƒH ‡¸Çµ¡žˆdG Aƒ¡ YG ¢ ©H •—‘ˆ»dG
‡¸Çµ¡žˆdG ‡Ç²H ŸY ƒ„¸¡S ™KCG Ägh ,Å¡VįdGh ¹cƒ¡ž»dG ¢ ©H ³¸N
.È¡Vƒ»dG ¿Ç¾KÕG ½Äj
† .°¡SÄj ø

‡Ç¡Sƒ¡SCÕG ƒ»Áˆ¸Çµ¡žˆH I—Ǹ„dGh hOGQƒH

Qƒ¡ŸˆfÕƒH ¤„J™e ‡¡SGÄe ™Ç¡Ÿe
. I™ÇNCÕG ªHQCÕG ŠÕÄŽdG
G—MGh ŠƒH ɘdG hOGQƒH ³j™a
°dG ƒÁd …¡•‘j ȈdG ´™¯dG ¿e
´™ù¯ù¸ùd ÙùÁù²ùH ‡ù¡UƒùùN ,†ƒùù¡•M
Èùùa ×ùùLGÄùùJ ƒùùeh ‡ùùÇù »ù ¡Uƒùù©ù dG
¿Y ªWƒb ¹Çd—d Èfƒ‹dG °¡ŸdG
ºƒùù„ù ¡TCÕ ‡ùùHQƒùù¡ dG IÄùù²ù dG i—ùùe
ɘùdG ºîùùgÄùùH ºƒùù»ù c †Q—ùù»ù dG
,‡„©¡ŸdƒH ‡ÁLGÄ»dG Øg °¡Uh
Âd QƒÇN Õ ¢•aƒ¾»dG ³j™¯dG ÀÄc
¿e —j›Ç¡S ƒe Ägh ,RįdG ¿e
…©¸j ÀG ƒÇ¾»ˆe ,Aƒ²¸dG ‡HÄ©¡U
.‡ÇdƒY ‡Ç¡VƒjQ “hQ Èa
½.· ø

Oƒ‘JG ³j™a ¹N—j ÀG ™¦ˆ¾j
³j™a ½ƒeG —Z ½Äj Aƒ²d I—ǸH
,‡¸»ˆµe ‡¸Çµ¡žˆH IQ—ÇM hOGQƒH
‡HIJù©ù¸ùd ¼ùgGÄù¸ùH Oƒù¯ù¾ùˆù¡SG —ù©ùH
‡aƒ¡VG ÂǸY ‡£¸¡•e ‰fƒc ȈdG
¢TƒH™Mh È¡ShQƒe ¿Ç„YîdG ÅdG
‡ùùHƒùù¡UG ¿ùùe ƒùù»ù Áù Çù aƒùù©ù J —ùù ©ù ùH
Èùa ‡ùcQƒù¡ž»ùdG ¿ùùe ƒùù»ù Áù ˆù ©ù ¾ù e
¿j˜g IOÄY ,I™ÇNCÕG ŠƒjQƒ„»dG
‡Y™L ‡Hƒ‹»H ÀĵǡS ¿Ç„YîdG
‡¡SGÄe ºƒ»c †Q—»¸d ¿ÇŽ¡•chG
ª¡ J ‡ÇùHƒùŽùjG ‡ùŽùÇùˆùf ¹ùÇùŽù¡•ˆùd
ȈdG ŠG™‹©ˆdG ¿e ‡¸¡•¸¡•d G—M
Èa OhQÄdG ‡¾j—e Aƒ¾HG ƒÁ¸Ž¡S

¿Ç„YÕ ‡Çfƒ»K ÀhO ‡¾JƒH Èa ÀG™gh ‡Ç©»L

‡YÄ»Ž»¸d ‡jľ©»dG ‡dƒ‘dG ŸY ‡¾gG™»dG
ÅùdEG Èùfƒù»ùÇù¸ù¡S †Q—ù»ùdƒùùH ªùùaO
‡¸M™e ÈÁ¾j ¿d ÂfCƒH ’j™¡ŸˆdG
ŠGQƒ¡ŸˆfG ³Ç²‘ˆH ÕEG †ƒg˜dG
ŠGQƒ¡ŸˆùfG ‡ù»ù¸ùc ÀCÕh ,I—ùj—ùL
G˜ùÁùa ,ªù»ùŽùdG ‡ù¬ùùÇùù¡ŸH ŠAƒùùL
RįdƒH —©j Èfƒ»Ç¸¡S ÀCG Ⱦ©j
•™ùù„ù dG Èùù ¸ù ùgGC ½ƒùù eGC ¼ùù K ,½ÄùùÇùùdG
Èùa RÄù¯ùdG ¼ùùK ,½Oƒùù²ù dG «Äùù„ù ¡SCÕG
OGR ƒ»eh .OGOÄdG ½ƒeCG Àƒ¡•»¸J
Èùfƒù»ùÇù¸ù¡S †Q—ùù»ù dG ºDhƒùù¯ù J Èùùa
‡ŽÇˆ¾H IOÄ©dG Èa ³j™¯dG Qƒ¡ŸfCGh
†ƒ„¡T •Fƒˆf ªLG™J Äg ‡ÇHƒŽjEG
,‡ùÇù¡Vƒù»ùdG ŠÕÄùŽù dG Èùùa ‡ùù¾ù JƒùùH
,ÂLQƒN hCG ×YGÄb ¹NGO AGÄ¡S
ÅdEG ÀGhQ AîeR Å©¡•Ç¡S ƒe Ägh
QƒùùKGB Äùù‘ù eh ½ÄùùÇù dG Âùù dîùù ¬ù ùˆù ù¡SG
G˜g ‡¸Ž¡•»dG I—ÇMÄdG ‡»j›ÁdG
‰fƒc ȈdGh ÀG™gh •QƒN ¼¡SÄ»dG
.(1 - 3) OGORĸH †ƒ„¡T ½ƒeCG
ÀCG ÅùùùdEG IQƒùùù¡TEÕG Q—ùùùùŽùùùùJ
‡‘¾»H —ùYh ÉhƒùÇù‘ùe ¢•ÇùF™ùdG
‡¾JƒH ¿e IOÄ©dG ‡dƒM Èa I™Ç„c
ƒe ´Ä¯J —b ,‡ÇùHƒùŽùjEG ‡ùŽùÇùˆù¾ùH
Aƒù²ùd ¹ù„ùb ÀÄùù„ùùYîùùdG ÂùùH —ùùYh
.™FG›ŽdG Oƒ‘JG
Qƒˆ”e .Q ø

¿ùÇù„ùYÕ ‡ùÇùfƒù»ùùK †ƒùùÇùùZ Èùùa
³j™¯dG ±G—g ¼gOIJj ¿Ç¡Sƒ¡SCG
½ÄÇdG ¢VÄ”J ,Qƒˆ¡•ÇfƒM ÀƒÇ¯¡S
ƒÁd ‡j™¯¡S ºhCG ÀG™gh ‡Ç©»L
,Oî„dG ´™¡T ÅdEG ¼¡SÄ»dG G˜g
¢SGQhCÕG ‡»¡UƒY ÅdG ¤„¡ dƒHh
.ȾJƒ„dG †ƒ„¡ždG ‡ÁLGÄ»d
ÀÄùµùÇù¡S ,‡ùùHƒùù¡UEÕG …„ùù¡•„ùùa
Èùùfƒùù»ùùÇùù¸ùù¡S —ùù»ùùùMCG †Q—ùùù»ùùùdG
¹µd ¹FG—H ¿Y Œ‘„¸d G™£¡ e
,¿ùùjQÄùùb ¿ùùH ,Qƒùùˆùù¡•ÇùùfƒùùM ¿ùùùe
,ÉQRƒùùe ,±GÄùù£ùùHh ,Èùù‘ùùjƒùù¡S
,Èùfh—ù„ùYh Èù¡SÄù¾ùù¡S ,É™ùùÇùù¡žH
¢Ÿ¸²J IQh™¡ dƒH Ⱦ©j ƒe Ägh
‡„¡•¾dƒH QƒÇˆNÕG ‡j™M ‡Mƒ¡•e
¢Ÿ¸ùù²ùùJ ÈùùdƒùùˆùùdƒùùùHh †Q—ùùù»ùùù¸ùùùd
IOÄù©ùùdG Èùùa ³ùùj™ùù¯ùùdG ¨Äùù¦ùùM
OÄùLh ¼ùZQ ,‡ùÇùHƒùŽùjEG ‡ùŽùÇùˆù¾ùùH
Èùùa †ƒùù„ùù¡ždG ¿ùùe ™ùùÇùù„ùùc O—ùùùY
Qƒ¡ŸfCG ºÄ©jh .‡Ç©»ŽdG ‡¡SQ—e
‡ùdƒù‘ùdG Åùù¸ùùY G™ùùÇùù‹ùùc ³ùùj™ùù¯ùùdG
,‡YÄ»Ž»¸d IRƒˆ»»dG ‡jÄù¾ù©ù»ùdG
Èa ³²‘»dG ™Ç„µdG RįdG —©H
¿e ³j™a ŸY ‡²Hƒ¡•dG ‡dÄŽdG
ªùLG™ùùJ ¼ùùZQ ¹ùùÇùù²ùù‹ùùdG QƒùùÇùù©ùùdG
ƒe Ägh ,¼¡SÄ»dG G˜g ÂŽFƒˆf

ø ½2006 ™„»aÄf 30 ¢•Ç»”dG ø

$

ºhCÕG ȾWÄdG ¼¡•²dG ‡dÄ£H ¿e 12`dG ‡dÄŽdG

‡cG™¡ždG ¿e ¢Ÿ¸”ˆdG ‡¡U™a ½ƒeCG hOGQƒHh ‡»¡Uƒ©dG Èa ÀƒˆÇ¸‘e
ÉOƒ»M ™»Yh ŠhG 20 ƒ„©¸e
—YÄe ŸY ÀƒfĵǡS ¿ÇZÄdÄ„H
Èa ¿ÇˆÇ¸‘e ¿ÇˆÁLGÄe ªe ½ÄÇdG
Èùù„ù »ù dhG ¿ùùÇù ùH ºhCÕG ,…©ùù ¸ù ù»ù ùdG
ÉGO ¿ùùÇù ¡•M ™ùù¡Ÿ¾ùùH ™ùù¡Uƒùù¾ù ©ù ùdG
†ƒù„ù¡ždGh Oƒù‘ùJÕG ¿ùÇùH Èùfƒù‹ù dGh
³j™¯dG iÄùˆù¡•e †Qƒù²ùˆùd G™ù¦ùfh
¼ù¡SƒùH ¿ùÁùµùˆù dG …©ùù¡Ÿj ‡ùù©ù HQÕG
.›Fƒ¯dG
OÄù©ùJ —ùb ŠƒùÁùLGÄù»ù dG ‡ùùÇù ²ù H
.‡Ç¸‘»dG ´™¯dG ÅdG ƒÁˆŽÇˆf
14:30 ƒ¡S ¢•Ç»”dG ½ÄÇdG
ÀG™gh ‡Ç©»L - ‡¾JƒH †ƒ„¡T
‡jƒŽH ‡„Ç„¡T - Àƒ¡•»¸J OGOh
°¸¡ždG ‡Ç©»L - ÀG™gh ‡jOÄdÄe
ÉGO ¿Ç¡•M.À - ™¡Uƒ¾©dG È„»dhG
OGORĸH †ƒ„¡T - ™FG›ŽdG Oƒ‘JG
¹Fƒ„²dG.¢T - •j™j™YÄH.†.¢T
14:30 ƒ¡S ‡©»ŽdG G—Z
I—Ǹ„dG Oƒ‘JG - hOGQƒH ‡Ç©»L
‰¸LCG ™FG›ŽdG.½ - °Ç£¡S.h

ÉOƒe ¼j™c

I™ùÇùNCÕG ŠÕÄùŽù dG Èùùa ‡ùùjÄùù²ù dG
Èa ŠGQƒ¡ŸˆfG ‡Kî‹d ƒÁ¸ÇŽ¡•ˆH
‡ÁLGÄe ƒg™¦ˆ¾J ŠîHƒ²e ªHQG
³ùj™ù¯ùdG ½ƒùeG •™ù„ùdG Èùa ‡ù„ù ©ù ¡U
ŸY ÃÄ„YÕ ¢žÇ©j ɘdG ȸ‘»dG
QhO Åùù ù ù dG ¹ùù ù ù gCƒù ù ù ùˆù ù ù ùdG IÄùù ù ù ¡žf
‡ùù£ù HGQ ¢SCƒù µù d ŠƒùùYÄùù»ù Žù »ù ùdG
.‡ÇH™©dG ºƒ£HCÕG

¿ùÇùÇùfƒùj›ùdG ‡ù¾ù j—ùùe ÅùùdG ‡ùù„ù ©ù ¡U
ȸ‘»dG OGOÄdG ‡ÁLGÄ»d Àƒ¡•»¸J
ÅdG ÉOG™¡T ºƒ„¡TG OÄ©j Õ —bh
‡ùLƒù‘ù¸ùd ¿ùùÇù »ù dƒùù¡S ¼ùùg—ùùYGÄùùb
RįdG ¥ƒ²¾d ¿ÇǸù‘ù»ù¸ùd ‡ù¡Sƒù»ùdG
¹„b ƒe ‡„J™»dG Èa ¼g—LGĈH
.I™ÇNCÕG
IOÄ©ùdG —ù©ùHh ¹ùFƒù„ù²ùdG ‡ù„ùÇù„ù¡T

ÂǸY †Ä¡ ¬»dG ÀG—jR ¢ jÄ©ˆd È„j™Yh É™jRh IOÄY

·QG—ˆdG ‡¡U™a ½ƒeCG ‡»¡Uƒ©dG Oƒ‘JG
Èù„ùj™ùY ¼ùÇù¸ù¡S ªùaG—ùù»ù dG ºÄùùNO
ɘdG ÀG—jR ¿e Õ—H È¡Sƒ¡SCƒc
…„ù¡•H ³ùj™ùù¯ù dG Èùùa ‡ùù¾ù ˆù a QƒùùKCG
‡Çù©ù»ùL IGQƒù„ùe …²ùY Âù‘ùj™ù¡ŸJ
¢SQƒ‘dG ¸Çe›d ÂeƒÁJGh ÀG™gh
¹»‘ˆùj ÂùfCƒùH ‡ùMG™ù¡U ¢TÄùeƒùeR
¼ùdh ,½G›ùÁùfEÕG ‡ùÇùdhDÄù¡•e ×ùMÄùd
O—ùùg ƒùù»ù ùfEGh ¶dP ¿ùù Y °ùù ˆù ùµù ùj
,ÉĈ¡ždG ÄJƒc™Ç»dG Èa ¹ÇM™dƒH
ĸÇHÄd †Q—»dG ƒYO ɘdG AÈ¡ždG
Èa ÂJƒe—N ¿Y Aƒ¾¬ˆ¡SÕG ÅdEG
±™ù©ùJ —ùb ƒù»ùc ,½ÄùÇùdG ‡ùÁùLGÄùe
ªùùaG—ùù»ù dG IOÄùùY ½ÄùùÇù dG IGQƒùù „ù ùe
Èù¡Sƒù¡SCÕG ¹ùÇùµù¡žˆùdG ÅùdEG —ùdGÄùN
¿H †ƒ¡ždG Ų„j ‰bh Èa G˜gh
×LGĈd ³j™¯dG ¿Y G—Ç©H ‡¾Ç»j
.‡gƒ²f I™ˆa Èa

‡¸ùÁù¡S ÀÄùµùJ ¿ùd ÂùbƒùaQh É™ùjRO
Äg Œ‘„j ¢•aƒ¾e ½ƒeCG ºƒ¾»dG
ÀCGh ‡ù¡UƒùùN ,Âùù¡•¯ùùf ¿ùùY ™ùùNBÕG
ȸ‘»dG ªHƒ£dG ¹ù»ù‘ùJ IGQƒù„ù»ùdG
¿ùùe ™ùù Çù ù‹ù ùc Âùù Çù ùa †h˜ùù J ɘùù dG
†ƒù„ù¡T ÀCG ÅùdEG ‡ùaƒù¡VEG ¹ùeGÄùù©ù dG
·QG—ˆd ™NBÕG Äg Å©¡•j OGORĸH
ƒ»d È¡Vƒ»dG «Ä„¡SCÕG Âd •—M ƒe
ÂfG—Çe ŸY G™M ƒWIJ¡S ¤²¡S
—ù¡V ‡ù¸ùeƒùc ‡ùÇùKîù‹ùH ÂùeG›ùÁù fEƒù H
hOGQƒH ÉOƒf ¿ùÇùÇù»ù¡Uƒù©ùdG ™ùgƒùb
.IQ—ÇM
I™Ç„c ÕƒeBG ‡Ç©eƒ¡•»dG ³¸©jh
Oƒùù‘ù JEÕG OG—ùù©ù J —ùùLGÄùùJ Åùù ¸ù ùY
¿ùÇùHƒù¡Ÿ»ùdG IOÄùY —ù©ùH îù»ùˆùµù e
‰‘ùù ùJ …YÕ ÉCG OÄùù ù Lh ½—ùù ù Yh
™ù¦ùˆù¾ùjh ŒÇùM ,‡ùHÄù²ù©ùdG ¹ùFƒùùW

´/¿Ç¡•M
I™ÇÁX ‡»¡Uƒ©dG Oƒ‘JEG …©¸j
½ƒùeCG G—ùL ‡ùeƒùùg IGQƒùù„ù e ½ÄùùÇù dG
‡Ç¡VQCG ŸY OGORĸH †ƒ„¡T QƒŽdG
¿»µJh ,¿ÇZÄdÄ„H ÉOƒ»M ™»Y
‡„¡•¾dƒH ‡ùÁùLGÄù»ùdG Øùg ‡ùÇù»ùgCG
È¡Vƒ»dG ¼¡SÄ»dG ¹£H °Ç¡UÄd
†Q—ù»ùdG ¿ùùe †Äùù¸ù £ù e ÂùùfCG Èùùa
—Áù©ùdG —ùj—ùŽùJ Âùdƒù„ù¡TCGh Äù¸ùÇùHÄùd
Èa «ÄbÄdG ½—Yh ŠGQƒ¡ŸˆfEÕƒH
GO—ùŽùe ,‡ùÇù„ù¸ù¡•dG •ùùFƒùùˆù ¾ù dG •ùùa
Èù¡Sƒù²ùdG ½G›ùÁùfÕG —ù©ùH ƒù»ùÇù ¡SÕ
‡dÄŽdG Èa ³j™¯dG ¸Ž¡S ɘdG
‡Ç©»L ¯ǡ ˆ¡•e ½ƒeCG ‡Ç¡Vƒ»dG
.ÀG™gh
ºîùH —ùFƒù©ùdG ‡ùùjQÄùùeCƒù e ¿ùùµù d

OGORĸH È„Yîd ºhCÕG ™£¡ždG O—¡•j Èfƒ¡•M

ƒ»ÁJOÄY À•j Àh™»Yh ÉÄǵe
¢•ÇùF™ùùdG ½—ùùbGC ,½ÄùùÇù dG ‡ùùÁù LGÄùùe
™£¡ždG —j—¡•ˆH ³j™¯¸d ‰bDÄ»dG
,¿Ç„YîdG Aƒ¡ eEG ‡‘¾e ¿e ºhCÕG
‡Ç²H ·Äµ¡U ¼Á‘¾»H ½ƒb ŒÇM
Ègh ,…YÕ ¹µd ºhCÕG ™£¡ždG
¹ùc ƒùÁù¾ù¡•‘ùˆù¡SG Èùùˆù dG IÄùù£ù ”ù dG
¿ùù Y Gh™ùù „ù ùY ɘùù dG ¿ùù Çù ù„ù ùYîùù dG
ÉOƒ¾¸d Qƒ„ˆYÕG O™d ¼gOG—©ˆ¡SG
.½ÄÇdG
† .h ø

‡¸Çµù¡žˆùd G—ùj—ùL ƒù»ùYO ’ù¾ù»ùJ ÀCG
—ùù©ù ùH Èùù Mƒùù j ¿ùù Çù ù¡•M †Q—ùù »ù ùdG
´Äa ƒÁˆ²¸J ȈdG ‡d˜»dG ‡»j›ÁdG
«Äù„ù¡SCÕG ‡ùjƒùÁùf ƒùÁùfG—ùÇùe ‡ùÇù¡VQCG
Èùùgh ''·ƒùù„ù ùdG'' ½ƒùù eGC Èùù ¡Vƒùù »ù ùdG
Èa ¶¡ždG ‰¸NOCG ȈdG ‡»j›ÁdG
™ù»ùMÕC G ¿ùÇùfÄù¸ùdG Qƒù¡ŸfCG ±Äù¯ù¡U
.¢ ÇHCÕGh
ŸY ¿Ç„YîdG ›Ç¯‘J —¡Ÿbh
Èùa ‡ùÇùHƒùùŽù jGE ‡ùùŽù Çù ˆù f ³ùùÇù ²ù ‘ù J

,OGORĸH †ƒ„¡T ‡¸Çµ¡žJ Àĵˆ¡S
,‡ù»ù¡Uƒù©ùdG Oƒùù‘ù JG ÂùùLGÄùùJ Èùùˆù dG
Èù£ù¡SGhh ™ù»ù‘ù d ¿ùùe ƒùùeh™ùù‘ù e
ƒÁ¾e Èfƒ©j ȈdG ‡Hƒ¡UEÕG …„¡•H
OÄù©ùj ¶dP ¹ùùHƒùù²ù e ,ƒùù»ù Áù ¾ù e ¹ùùc
—ù©ùH Àh™ù»ùYh ÉÄùÇùµùe ÈùùFƒùù¾ù ‹ù dG
‰fƒc ȈdG ‡HIJ©¸d ƒ»gPƒ¯¾ˆ¡SG
Aƒùù²ù ¸ù dG Èùùa ƒùù»ù Áù Çù ¸ù Y ‡ùù£ù ¸ù ¡•e
.hOGQƒH ÉOƒf ½ƒeG È¡Vƒ»dG
ƒÁfCƒ¡T ¿e ÈFƒ¾‹dG G˜g IOÄY

‡dƒ²ˆ¡SEÕƒH ÉOG™¡T †Q—»dG O—g ƒe —©H

™Ç”H ²j™a QÄeCG ÀCG —cDÄj ÈfîÇL
ÅdEG Å©¡•jh ‡ÇHƒŽjEG •Fƒˆf ³²M
ÀCG ÅdEG ™¦¾dƒH ‡dÄ£„dG …²d …¡•c
AÈ¡T ¹ch ‡¸jÄW ºG›JÕ ‡¡•aƒ¾»dG
G˜g ‡ùÁùLGÄùe ¿ùYh ,¿ùµù»ùe ƒùÁùÇùa
—cCG ,Àƒ¡•»¸J OGOh ½ƒeCG ¢•Ç»”dG
ØÁd Àh›gƒL ÃAîeR ÀCG ÈfîÇM
IÄb ¹µH ƒÁfĸN—Ç¡Sh ‡ÁLGÄ»dG
RįdG Õ ¼dh ‡ÇHƒŽjEG ‡ŽÇˆf RG™MEÕ
³j™ùa ½ƒùeGC ‡ù»ùÁù»ùdG ‡ùHÄù©ù¡U ¼ùZQ
¿µd ,ÂfG—Çe ´Äa ¢Vhƒ¯ˆdG ¿¡•‘j
IGQƒ„»dG ÀCG ƒ¾K—‘e i™j ¶d ¼ZQ
,Èù¡•¯ùù¾ù dG ƒùùÁù „ù fƒùùL Èùùa …©ùù¸ù ˆù ¡S
ÂHƒ¡ŸYCG Èa ¼µ‘ˆj ɘdG ³j™¯dƒa
ªùa—ùÇù¡S ƒùe Äùgh RÄùù¯ù dG R™ùù‘ù Çù ¡S
¼gOÄÁL iQƒ¡Ÿb º—H ÅdG Âbƒa™H
GhR™‘jh iĈ¡•»dG Èa GÄfĵj ÅM
.•î‹dG ¥ƒ²¾dG
ÀhQƒg .À ø

½ƒeCG RįdG ³Ç²‘ˆH ÃQƒ»K È£YCG
ÀCG G™„ˆ©e ,‡¾JƒH †ƒ„¡T ¢•aƒ¾»dG
±™W ¿e ŠQ—¡U Šƒa™¡ŸˆdG ¶¸J
¼Ád ‰¡•Çd ¿j˜dG Qƒ¡ŸfCÕG Ä¡TCG
½—ù²ùdG I™ùc ‡ùù¡Vƒùùj™ùùH ‡ùùbîùùY ‡ùùjGC
¼Á»g ÀCG ƒ»Ç¡SÕ ¶d˜c ³j™¯dƒHh
³ùùj™ùù¯ù ùdG ‡ùù Y›ùù YR Äùù g —ùù Çù ùMÄùù dG
ÂùùJ™ùùÇù ¡•eh Âùù¸ù „ù ²ù ˆù ¡•e ™ùùÇù ¡•µùù Jh
.‡²aÄ»dG
Qƒ¡TCG ‡jhƒŽ„dG ‡¸Çµ¡žˆdG ¹d—e
ŠCƒLƒ¯J ‡¸Çµ¡žˆdG ™¡Uƒ¾Y ¹L ÀCG
‡ÇbîNCGîdG Šƒa™¡ŸˆdG ¶¸J ¿e
ªe ¿Ç„YîdG ¹L ¿eƒ¡ J ÂǸYh
Gh—ùù Yh ƒùù »ù ùc ,ÉOG™ùù ¡T †Q—ùù »ù ùdG
GPEG ‡¸„²»dG ŠîHƒ²ù»ùdG ‡ù©ùWƒù²ù»ùH
½G—ùÁùdG ·Äùù¸ù ¡•dG ¢•¯ùùf Q™ùùµù J ƒùùe
—ùMGC ÉCG ‡ù‘ù¸ù ¡Ÿe ½—ùù”ù jÕ É˜ùùdG
ɘdG ³j™¯dG ¹„²ˆ¡•»H ™¡ J —bh

™Ç»¡S ‡jƒŽH ‡„Ç„¡T ªaG—e —cDÄj
Èùùa —ùùLÄùùj Âùù²ù j™ùùa ÀCG ÈùùfîùùÇù ùL
QGÄù¡že ‡ùù¸ù ¡UGÄùù»ù d I—ùùÇù L ‡ùù‘ù ¡U
,‡»j›©dGh IOGQEÕG ¢•¯¾H ‡¡•aƒ¾»dG
ºÄM ‡Lh™»dG ŠƒYƒ¡TEÕG G—¾¯e
¿e Èfƒ©J ƒÁfCG ƒgOƒ¯e ˆ¸Çµ¡žJ
—Ç¡TQ †Q—»dG ªe I—j—Y ¹cƒ¡že
¿ùùe ¹ùùÇù ²ù ˆù ¡•j —ùùb ɘùùdG ÉOG™ùù¡T
‰¸ù¡UGÄùJ ƒùe GPEG ‡ùÇù¾ù¯ùdG ‡ù¡VQƒù©ù dG
¿ùe ŠG—ùj—ùÁùˆùdGh ¥Äù¬ù¡ dG ÂùÇù¸ùY
¿Ç¡VQƒ©»dG ¢ ©Hh Qƒ¡ŸfCÕG ±™W
.¸»©d
ÈfîÇL ºƒb ´ƒÇ¡•dG G˜g Èah
ƒùù Áù ùd ¢V™ùù ©ù ùJ Èùù ˆù ùdG ‡ùù fƒùù ùgÕE G ÀCG
«Äù„ù¡SCÕG ºîùN ÉOG™ùù¡T †Q—ùù»ù dG
ÀCG ÀÄc ,¹²©dG ƒÁ¸„²ˆj Õ È¡Vƒ»dG
ÈHƒŽjEG ¹»©H ½ƒb Ⱦ¯dG ±™¡ž»dG
ɘùùdG ™ùùeÕC G Äùùgh ¿ùùÇù „ù YîùùdG ªùùe

‡ùùdÄùù£ù H G—ùùZh ½ÄùùÇù ùdG ·Q—ùù J
ƒùÁùˆùdÄùL ºhCÕG Èù¾ù WÄùùdG ¼ùù¡•²ùùdG
i™ùù NCG I™ùù eh ,™ùù ¡žY ‡ùù ‹ù ùdƒùù ‹ù ù dG
¹ùÇùLCƒùJ …„ù¡•H ,IQÄùˆù„ùe ÀÄùµùˆù¡S
°ùùÇù £ù ù¡S ´ƒùù ah —ùù FG™ùù dG Aƒùù ²ù ùd
IOÄ©dG …„¡•H ‡»¡Uƒ©dG ‡jOÄdÄ»H
¿ùe ´ƒùaÄùdG ™ù¡Uƒù¾ù©ùd I™ùNCƒùˆù»ùdG
‡ùjOÄù©ù¡•dG ‡ùÇù H™ùù©ù dG ‡ùùµù ¸ù »ù »ù dG
QhO ÅdG QÄ„©dG ‡bQh ¼ÁcƒµˆaƒH
‡ù£ùHGQ ¢SCƒùc ¿ùe ŠƒùYÄù»ùŽù»ù dG
¿ùùe ¼ùù Z™ùù dƒùù H †™ùù ©ù ùdG ºƒùù £ù ùHG
½ƒùeG †ƒùjEÕG IGQƒù„ù»ùd ¼ùÁùJQƒù¡•N
±G—ùùgG ‡ùùKîùù ‹ù ùH I—ùù L Oƒùù ‘ù ùJG
.—MGÄd
Èùùa ÀÄùùµù Çù ¡S ´ƒùùaÄùùdG †ƒùùÇù Z
Èùfƒùù‹ù dG °ùù¡ŸdG …Mƒùù¡U ’ùùdƒùù¡U
G—Z ¹„²ˆ¡•j ɘdG IQ—ÇM hOGQƒH
I—ùÇù¸ù„ùdG Oƒù‘ùJG ŠhG 20 …©ù¸ù »ù H
³j™a ,‡Ç„¸¡•dG ÂŽFƒˆ¾H ’j™ŽdG
™NBÕG Äg —LGĈ»dG ‡jƒŽH ‡„Ç„¡T
‡»Áe Ù¦ˆ¾J Èfƒ‹dG °¡ŸdG Èa

¿¡ ˆ‘j ‡fƒHR …©¸e
†™¬dG ‡»b

Èa ÀG™gh ‡jOÄdÄe
°¸¡ždG ½ƒeCG …©¡U Àƒ‘ˆeG
«Rƒ¾e ÀhO †™¬dG ‡»b
‡fƒHR —»MCG …©¸e ÀĵǡS
¿ÇH ƒÁd ƒM™¡•e ½ÄÇdG
È„»dhCGh ÀG™gh ‡jOÄdÄe
,™Ç‹µdƒH —©j Aƒ²d Èa °¸¡ždG
‡jIJdG IOÄ©¸d ¢SƒÇ²dƒH
¿ÇˆdÄŽdG Èa ¿ÇǸ‘»¸d
™Ç„µdG ³dCƒˆdGh ¿Çˆ²Hƒ¡•dG
ÈfG™»Y QOƒ²dG —„Y Aƒ¾HCÕ
.‡dÄ£„dG ‡jG—H ˜¾e
½ÄÇdG I—ǯˆ¡•»dG ‡jOÄdÄ»dG
,ƒÁÇ„YÕ ¹c IOÄY ¿e
³Ç²‘ˆH ‡„dƒ£e Àĵˆ¡S
ŸY Aƒ²HEÕG ŠOGQCG ÀEG RįdG
‡bQh …©d Èa ƒÁXĦM
Àĵj ¿d ¶dP ¿µd ,…²¸dG
IÄb ™ÁXCG ¢•aƒ¾e ½ƒeCG îÁ¡S
•QƒN ‡¡UƒN ,I™Ç„c
‡Ç»c ¹¡ ¯H G˜gh ,×YGÄb
¿ÇH ¿j—LGĈ»dG ¿Ç„YîdG
‡ÇYÄf G˜ch ,†Q—»dG É—j
‰Yƒ£ˆ¡SG ȈdG ™¡Uƒ¾©dG Øg
‡j—fCÕG ™„cCG ‡¡•aƒ¾e
†ƒ‘¡UCG ¿ÇH —LGĈdGh
±™©j ÀCG ™¦ˆ¾jh .‡e—²»dG
GQÄ¡ M ½ÄÇdG ‡fƒHR …©¸e
IOÄY ªe ,G™Ç„c ƒj™Çgƒ»L
—©„a ,ºƒeBÕG O—ŽJh •Fƒˆ¾dG
‡²Hƒ¡•dG ‡¸Hƒ²»dG Š™L ÀCG
½ƒeCG ‡jƒŽH ‡„Ç„¡T ½ƒeCG
¹©¯H ª¡VGĈe QÄÁ»L
Aƒ²¸dG Èa ‡¸Ž¡•»dG ‡»j›ÁdG
,°Ç£¡S ´ƒah ½ƒeCG ³„¡SCÕG
QÄ¡ ‘dG Àĵj ÀCG ™¦ˆ¾j
—b ƒe Ägh ,G™„ˆ©e ½ÄÇdG
ŸY ƒÇaƒ¡VEG ƒ£¬¡V ³¸”j
™ÇǬJ Qƒ„ˆYƒH ,·ƒµd Aƒ¾HCG
‡fQƒ²e ''IhG™»‘dG'' •G›e
Àƒc ¿jCG ,È¡Vƒ»dG ¼¡SÄ»dƒH
…YîdG ŸY •ƒŽˆMÕG O™Že
•Fƒˆf ªLG™J ª»a ,ƒYľ»e
’„¡UCG ,¼¡SÄ»dG G˜g ³j™¯dG
™‹cCG ''IhG™»‘dG'' •G›e
ȈdG ‡£²¾dG Ègh ,ƒÇ„¡ŸY
AGOCG ŸY ™KÄJ ÀCG Å¡ž”j
.‡YÄ»Ž»dG
ÀCG ÅdEG ¤²a IQƒ¡TEÕG Ų„J
ÂHƒÇZ ¹¡UGÄj ™jG›e ¢SQƒ‘dG
‡Ç¡ ²dGh ,³j™¯dG ¿Y
ªe ‡¡UƒN ,QÄ£ˆ¸d ‡‘¡T™e
ŠîjÄ‘ˆdG I™ˆa †G™ˆbG
.‡jĈ¡ždG
Qƒˆ”e .Q ø

$

‡`` `¡VƒjQ

ø 1855 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 09 `d ³aGÄÙG

«Ä„¡SCÕG ‡jƒÁf —ÇYGÄe
Šƒ£HG™dG ¿ÇH ƒe ‡dÄ£H ¿e 14 `dG ‡dÄŽdG

Aƒˆ¡ždG …²d ‡c™©e Èa ÀG—FG™dG

''ƒeÄ`` ` ` `d'' —`q ` YĈj Qƒ`` ` ` `Ž` ` ` M

‡dÄ£„d ™©¡T ‡jOƒ‘dG ‡dÄŽdG
I—Ç©¡S ‡£HG™d ºhÕG ÉÄÁŽdG

¿Ç²Mî»dG «G™¡U
‡ùdÄù£ù„ùd ™ù¡žY ‡ùjOƒù‘ùdG ‡ùùdÄùùŽù dG ‡ùùeƒùùfRQ ªùù¡ J
Èa I—f™a RÄa —FG™dG I—Ç©¡S ‡£HGQ ºhÕG ÉÄÁŽdG
Âdƒ„²ˆ¡SƒH ,IOƒj™dG È¡S™c ŸY ¨ƒ¯‘¸d ´GhQ ¿¡•MCG
³Mî»dG ƒeCG .‡ÇZƒJ ÉOGh Oƒ‘JG ª¡VGĈ»dG ³j™¯¸d
¸²¾ˆH ƒÇ„¡•f ‡„©¡U ‡»Áe ½ƒeCG Àĵǡ•a É›ÇJ †ƒ„¡T
³j™¯d Ù‹©J ’»¡•j —bh ,…£"ÄH †ƒ„¡T ‡ÁLGÄ»d
Èa Èfƒ‹dG ›c™»dG ÅdG Aƒ²JQÕƒH ‰¸Ç¡•»¡•ÇJ OGOh
ÈbƒH ƒeCG ,™‹Ç”dG ‡j—¸H ÉOƒf ¯ǡV ŸY ÃRÄa ºƒM
,ICƒLƒ¯»dG ™¡Ÿ¾©d —²ˆ¯J Ų„ˆa ,i™NCÕG ŠƒÁLGÄ»dG
.ƒÁWƒ²¾H ™¯¦dƒH ¢VQCÕG †ƒ‘¡UCG ’¡T™jh
OG™e.½

•eƒf™„dG
É›ÇJ.¢T
- …£"ÄH.¢T
¢•j™Z.†.CG - ‡¾¡Sƒ¡•‘dG.½
RhO ½.EG ½ƒL™d.À
™µ¡•©e.†.® - ¢•e™c ¿ÇY.h
™‹Ç”dG .†.À - ‰¸Ç¡•»¡•J.h
‡ÇZƒJ.h.EG I—f™a.±
&Ç¡S.`g - ¿Ç¡S™ÇJ.¢T
™µ¡•©e.†.® - ¢•e™c ¿ÇY.h
‡j™¡ž»dG.EG - ‡¡Shƒe.À

‡dÄ£„d ™¡žY ‡jOƒ‘dG ‡dÄŽdG
ÀG™gh ‡£HG™d ºhCÕG ÉÄÁŽdG

‡‹dƒ‹dG ‡„J™dG ŸY ¢•aƒ¾ˆdG
‡dÄ£ù„ùd ™ù¡žY ‡ùjOƒù‘ùdG ‡ùdÄùŽùdG •ùeƒùf™ùH ¹ù»ù‘ùj
h—ù„ù J ŠƒùùÁù LGÄùùe ,ÀG™ùùgh ‡ùù£ù HGQ ºhCÕG ÉÄùùÁù Žù dG
PEG ,´QÄdG ŸY ‡e—²»dG †ƒ‘¡UCG ºhƒ¾ˆe Èa ƒÁWƒ²f
†ƒù„ù¡T Âù¯ùÇù¡V ÀG™ùgh Oƒù‘ùJG —ùFG™ùdG °ùÇù ¡ ˆùù¡•Çùù¡S
Èa ƒÁWƒ²f h—„J ‡ÁLGÄe Èa ȸY ¿H —»‘e É—Ç¡S
³Mî»dG ƒeCG ,I—j—Y ¹eGÄ©d ™¦¾dƒH —FG™dG ’dƒ¡U
´Qƒ¯dG ŸY ¨ƒ¯‘dG ºhƒ‘Ç¡•a ȸY É—Ç¡S †ƒ„¡T
—ùFGQ Âù¯ùÇù¡V Åù¸ùY ÃRÄù¯ùH ¶dPh —ùFG™ùdG ¿ùÇù Hh Âùù¾ù Çù H
,‡Ç¡Vƒ»dG ‡dÄŽdG Èa ×YGÄb ¹NGO QƒÁ¾»dG ÀG™gh
¸²¾ˆH ƒÇ„¡•f ‡„©¡U ‡»Áe ½ƒeCG ÀĵǡS ƒÇfƒ¡•dG ™¡Ÿf
ÀCƒù¡T ¿ùe ÈùˆùdGh ‰¾ù¡TÄù»ùJ ‡ùjQhOR ³ùj™ùa ‡ùÁùLGÄù»ùd
¢•jOƒH ¿HG †ƒ„¡T ¿ùÇù²ùMîù»ùdG ½—ù”ùJ ÀCG ƒùÁùˆùŽùÇùˆùf
ƒù»ùÁù‘ù¡T™ùJ Šƒù¾ùÁùµùˆùdG ÀCGh ‡ù¡UƒùN IÄùùÇù £ù H ÉOƒùùfh
ƒÁÇa ‡¯Ç¡ »dG ´™¯dG ¹»©ˆ¡S ŠGAƒ²¸dG ÈbƒH ,RįdƒH
.ƒÁˆ„J™e ¿Ç¡•‘Jh RįdƒH
OG™e.½

•eƒf™„dG
¢•dOƒJ.«.® - QOƒ²dG —„Y.CG.¢T
ƒÇfƒ¡•dG.À - ‡jQhOR
ÀG™gh.À - ‡ehQ—f.G
IÄÇ£H.À - (3) ÄjRQCG.CG
È»‘¡ždG.¢S.¢T - ‡jƒ¾‘dG.¢T
‡Ç¾¬e.CG - ¢•jOƒH ¿H.¢T
ȸY ¿H.½.¢S.¢T - ÀG™gh.G
ÀG™gh.Q - ȸY É—Ç¡S

?
?
?
?
?@hg?
?@L?hf?
?@1?hf?
?3@Lhf?
?N@1hf?
@@L?he?
3@1?he?
N@@?he?
?@@Lhe?
?3@1he?
?N@@L?h?
@@1?h?
3@@Lh?
N@@1h?
3@)X
?@@@L?g?
V'@1
?3@@1?g?
?N@@L?
?N@@@Lg?
3@)X
@@@1g?
N@@)X?
3@@@L?f?
?3@@)X
N@@@1?f?
?V'@@1
?@@@@?f?
N@@@L?
?3@@@Lf?
?3@@)X
?N@@@1f?
?N@@@)X?
@@@@L?e?
3@@@1?
3@@@1?e?
V'@@@L
N@@@@Le?
?N@@@)X?hf?3@@@1e?
3@@@)Xhf?N@@@@L??
N@@@@1
@@@@1??
?3@@@@L?hf3@@@@L?
?V'@@@)XhfN@@@@1?
N@@@@)X?he?@@@@@L
?3@@@@1?he?3@@@@1
?N@@@@@Lhe?N@@@@@
3@@@@)X?he@@@@@
N@@@@@)Xhe3@@@@
?@@@@@@)heV4@@@

’Ç»¡S.†

I™c Àƒ„©¸j ¿Ç²j™a ½ƒeCG ŠÕƒ»ˆMÕG
È¡že™dG Qƒ¡ŸfCG ºƒeBG ¹c Ų„Jh ‡‹j—M
¼ùÁù¾ùµù»ùÇù¡S ɘùdG RÄù¯ùdG Åù¸ùY ‡ù²ù¸ù ©ù e
¿e ºhCÕG ™£¡ždG AƒÁfEG ¿e I™Ç„c ‡„¡•¾H
—ùùj—ùùL ¿ùùe Éh—ùùˆù d OGh™ùùc ‡ùùdÄùù£ù „ù dG
ɃùŽùdG ½ƒù©ùdG ÉOGOÄù¸ùd ÄùdÄùb'' •ùùjRƒùùgCG
.È¡že™dG Aƒ»¡S Èa ''ÈHQGO

ºhCÕG ‡`` ` ` `dÄ£`` „dG •™`` ©¾`` `e

?)X?
?3)X
?V')X?
N@1?
?3@L
?N@)X?

@6X?
3@)X
V'@)X?
?V'@)X
V'@)X?
?V'@)X
V'@)K?
?V'@@6X?
V'@@)X
?V'@@)X?
V'@@)X
?V'@@)X?
V'@@)K
?N@@@@6X
3@@@@)X?
V4@@@@)?
'@@@@6X?
@@@@@6X?f?O2@@@@@@
V'@@@@)X
N@@@@@)XeO2@@@@@@@@@
?V'@@@@)K?hf?3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@
@@6K
V'@@@@@6X?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@6K?
?V'@@@@@)Xhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@6K?
V'@@@@@)X?heV@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@6K?
?V'@@@@@)XhW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
V'@@@@@)X?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
?V'@@@@@)Ke?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@6K?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@6K?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@6K?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@6Ke?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
'6K?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@6K
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@6K
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@6K?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@6K
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

•eƒf™„dG

14

ÄjRQCG È„»dhCG - È¡že™dG Oƒ‘JG

È¡že™dG Oƒ‘JG

¿ÇH ƒe ‡dÄ£H È©„ˆˆe Qƒ¦fCG ÂŽˆˆ¡S
‡ù¾ùj—ùe ÅùdEG ‡ùÇùH™ù¬ùdG ‡ùÁùŽù¸ùd Šƒùù£ù HG™ùùdG
‡ù¸ùM™ùe ‡ù»ùb ¿ù¡ ˆù‘ùˆù¡S Èùùˆù dG Èùù¡že™ùùdG
¾j™bh Èù¸ù‘ù»ùdG ¿ùj—ùFG™ùdG ¿ùÇùH †ƒùg˜ùdG
Èùù gh ,Äùù jRQCG Èùù „ù ù»ù ùdhG …Çùù ùJ™ùù ùˆù ù dG Èùù ùa
¹ù£ùH G™ùµù„ùe ¿ù¸ù©ùJ —ùb Èùˆù dG ‡ùùÁù LGÄùù»ù dG
˜¾e ³¸£fG «G™ù¡U —ù©ùH ,†ƒùg˜ùdG ‡ù¸ùM™ùe
.ÅdhCÕG ‡dÄŽdG

¢ Ç„dG.½ - •™„dG.`g
ÀG™gh.—e - ‰¾¡TÄ»J.¢T
ÄjRQCG.CG - È¡že™dG.G
‡Ç¾¬e.G - ·™ˆdG ¿ÇY.¢T
°Ç¾¬ÇJ.½ - ‡j™¡ž»dG.¢T
™µ¡•©e.® - &Ç¡S.¢T
¼fƒ¬ˆ¡•e.h - •.Qƒ¡žH.G
‡HG—H—dG.À - ¼fƒ¬ˆ¡•e.Š

ø ½2006 ™„»aÄf 30 ¢•Ç»”dG ø

Éhƒùù ¡že™ùù dG —ùù FG™ùù dG †Q—ùù e —ùù cCG
ªe ȯJƒg ºƒ¡ŸJG Èa QƒŽM °j™¡T
‡»ù²ùdG ‡ùÁùLGÄùe ÀCG ''ÈùeÄùÇùdG ´h™ù¡ždG''
Èg IOƒj™dG Èa µj™¡žH ©»Žˆ¡S ȈdG
¹‹»ˆJ I—ÇMÄdG ƒÁˆÇ»gCGh ‡jOƒY ‡¸Hƒ²e
ÀCG ƒùù‘ù ¡VÄùùe ¥ƒùù²ù f 6 † ƒùùÁù fÄùùc Èùùa
ŠîùùHƒùù²ù »ù dG Åùù¸ù Y GhOƒùùˆù YG Âùùdƒùù„ù ¡TCG
¿e ¼Á¾µù»ùˆù¡S I™ù„ùN GÄù„ù¡•ch ‡ù„ù©ù¡ŸdG
‡„©¡ŸdG ±h™¦dG Èa ¢Vhƒ¯ˆdG ¿¡•M
I™„”ùdG …Mƒù¡U IOƒù©ùˆù¡SG —ù©ùH ‡ù¡UƒùN
Àƒùù ¡•»ùù ¸ù ùJ OGOÄùù d ³ùù Hƒùù ù¡•dG …Yîùù ùdGh
ºÄM Qƒ¡ŸfCÕG ÀCƒ»W QƒŽM ,È¡Sh—¾b
ÈbƒfRh ¼j—N ¿Ç»Ž¾¸d ‡Ç‘¡ŸdG ‡dƒ‘dG
¼ùù¡S™ùùH ƒùù»ù Áù ˆù Hƒùù¡UEG ‰K—ùùMCG ÀG˜ùù ¸ù ùdG
‡Ç¾¬e Oƒ‘JG ½ƒeCG ‡Ç¡Vƒ»dG ‡ÁLGÄ»dG
Åù²ù„ùˆùd ¼ùÁùaÄùù¯ù ¡U Èùùa ‚QGÄùùW ‡ùùdƒùùM
I™Ç”¸H ÅdEG ‡aƒ¡VEG ÈFƒ¾‹dG G˜g ‡Çdƒ©a
°j™ù¡T Aƒù¾ùHCG ‡ùÁùLGÄù»ùd ƒù»ùÁùe îùeƒùY
¹c ŸY ‡MĈ¯e ‡¸Hƒ²e Èa ÈfGRÄdG

¿ÇH ºhCÕG ‡dÄ£„dG •™©¾eh ‡»²dG Aƒ²d
³ùùj™ùù¯ù dG Èùù¡že™ùùdG Oƒùù‘ù JG ¿ùùj—ùù FG™ùù dG
½ƒùeCG GÄùY—ùe ÀÄùµùÇù¡S ɘùùdG Èùù¸ù ‘ù »ù dG
—FG™dGh IOƒj™dG ŸY ¨ƒ¯‘¸d ÙÇgƒ»L
ÂfG—Çe Èa ™‹©ˆ»dG ÄjRQBG È„»dhCG Èfƒ‹dG
ÀÄjhRQBÕG ,‰¾¡TÄ»J ¿ÇY †ƒ„¡T ½ƒeCG
¢V™¬H ¢•Çd È¡že™dG ÅdEG Àĸ²¾ˆÇ¡S
Èa ¼ÁXĦM ŸY «ƒa—¸d ¹H ‡g›¾dG
¤j™¯ˆdG ½—Yh IOƒj™dG È¡S™µH ‰„¡žˆdG
¼ùgh ¢VQCÕG †ƒù‘ù ¡UCÕ ‡ùùdÄùùÁù ¡•H ÂùùÇù a
ŸY Iƒ²¸»dG ‡ÇdhDÄ¡•»dG G—ÇL ÀÄcQ—j
†Q—ù»ùdG Aƒù¾ùHCG i™ùùLCG —ùùbh ¼ùùÁù ²ù JƒùùY
«Äù„ù¡SCÕG G˜ùg ™ù‘ù H ÈùùfGRÄùùdG °ùùj™ùù¡T
†Q—ùe —ùcCG ŒÇùM ,‡ùjOƒùY ŠG™ùùÇù ¡ ‘ùùJ
™¦¾dƒH ‡»Á»dG ‡HÄ©¡U ŸY È„»dhCÕG
—b ÂÇ„YÕ ÀCG ÅdEG G™Ç¡že ,Oƒ‘JÕG IIJd
™ÇNCÕG Aƒ²¸dG Èa ¼Ád •—M ƒe GÄ¡•f
°ùÇù¸ùM ÀÄùµùÇù¡S RÄù¯ùdG ÀEƒù a Èùùdƒùùˆù dƒùùHh
i™Žj ÀCG ƒÇ¾»ˆe G›Çc™J ™‹cCÕG ³j™¯dG
‡„J™»dƒH ³Ç¸J ‡Ç¡VƒjQ “hQ Èa Aƒ²¸dG
.¿Ç²j™¯dG ƒÁ¸ˆ‘j ȈdG

@?hg
@Lhg
@1hg
3@L?hf
N@1?hf
?@@Lhf
?3@1hf
?N@@hf
)X
@@L?he
3)X?
3@1?he
V')X
N@@Lhe
?N@1
?@@1he
3@L?
?3@@L?h
N@)X
?N@@1?h
?3@)X?
@@@Lh
?V'@1?
3@@1h
N@@L
N@@@L?g
?3@)X?
?@@@1?g
?N@@)X
?3@@@Lg
3@@)X?
?N@@@1g
V'@@1?
@@@@g
?@6X
?N@@@L
3@@@L?f
?3@)X?
3@@)X?
N@@@1?f
?V'@)X
N@@@)X
?@@@@Lf
V'@)X?
?3@@@1
?3@@@1f
?V'@)X
?V'@@@L?hf?N@@@@L?e
V'@)X?
N@@@)X
3@@@1?e
?V'@)K
?3@@@)X?hfN@@@@Le
V'@@6X
?N@@@@1?hf?@@@@1e
?V'@@)X?
3@@@@Lhf?3@@@@L?
V'@@)X
V'@@@)X?he?N@@@@1?
?V'@@)X?
?N@@@@)Xhf@@@@@L
V'@@)X
3@@@@1hf3@@@@1
?V'@@)K?
N@@@@@L?heN@@@@@
N@@@@6X?
?3@@@@)Xhe?@@@@@
?3@@@@)X
?N@@@@@)X?h?3@@@@
?V4@@@@)
@@@@@@)?h?V4@@@
?'@@@@6X
?@@@@@6XgO2@@@@@@
?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@@
V'@@@@)K
3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@
?@@6K?
?V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@6K
V'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@6K
?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@6K
V'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@6K
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@6K
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?'6K
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@6K?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@6K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@6K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

È‘HGhQ.«

¿ÇH ƒe ‡dÄ£H È©„ˆˆe Qƒ¦fCG ºÄ‘ˆJ
ÅdG ¿WÄdG ¿e ‡ÇH™¬dG ‡ÁŽ¸d Šƒ£HG™dG
ƒÁ„©¸e ¿¡ ˆ‘Ç¡S ¿jCG È¡že™dG ‡¾j—e

™µ¡•©e.® - ³Ç¡S.¢T

¼fƒ¬ˆ¡•e OGOh - —j—ŽdG Qƒ¡žH .G

?³Ç¡S Qƒ¡ŸfCG †ƒÇZ ¿e Èdƒ¬dG ȾŽÇ¡S GPƒe

‡ŽÇˆ¾H ¹Fƒ¯ˆe Àƒ»¡ŸY
RįdƒH —©jh ‡¸Hƒ²»dG

ºîùN ‡ù¸ùÇùµù¡žˆùdG ¼ùÇùY—ùJ …²ùJ™ùùj
.ŠîjÄ‘ˆdG I™ˆa
³Ç¡S †ƒ„¡T ³j™a ,ˆÁL ¿e
¢•Ç»”dG G˜g ÂFƒ²ˆdG ½—Y ¼ZQh
ÂǸY ƒeG›d ’„¡UCG ÂfCG ÕEG ÂFƒÇahCƒH
‡ù‘ùÇù¡ a ·QG—ùˆùd RÄù¯ùdG ³ùÇù²ù‘ù J
‡ŽÇˆf ½›ÁfG ¿jCG È¡Vƒ»dG «Ä„¡SCÕG
‡ÁL ¿e ¼fƒ¬ˆ¡•e OGOh ½ƒeCG 0-3
™ùù£ù ¡•»ùùdG ±—ùùÁù dG ³ùùÇù ù²ù ù‘ù ùˆù ùdh
´™¯dG ÈbƒH ‡¡•aƒ¾e ÅdEG ±OƒÁdGh
…©¸j ƒ»¾ÇHh ,ÅdhCÕG …JG™»dG ŸY
Àƒa ‡¸»ˆµe ‡¸Çµ¡žˆj ³Ç¡S ³j™a
¿ùe ƒù¡UÄùù²ù ¾ù e ÀÄùùµù Çù ¡S Èùùdƒùù¬ù dG
—ùjRÄùHh GÄùYƒùùH ¿ùùe ¹ùùc Šƒùùe—ùùN
.…bƒ©»dG I™eƒ»Yh ¿ÇHƒ¡Ÿ»dG

…YîùdG Àh™ù„ùˆù©ùj ¿ùj˜ùdG ÃQƒùù¡ŸfCG
ÀhQRGDÄj ¼ÁfCG ¿e GQƒ„ˆYG 12 ¼bQ
.×YGÄb •QƒN ňM ¼Á²j™a
ÀƒùbR™ùe †Q—ù»ùdG ,ÂùˆùÁùL ¿ùe
™Ç„c —ÁL º˜„H ÂÇ„YÕ Å¸Y —cCG
ºîù¬ùˆù¡SGh îùeƒùc OG›ùdƒùH IOÄù©ù¸ù d
…©dh ¼¡Ÿ”dG Qƒ¡ŸfCG †ƒÇZ ‡¡U™a
Aƒ²¸dG Ų„j ňM ‡¯Ç¦f ŠG™c
¿ÇH ±Qƒ©ˆùdGh ’ùdƒù¡Ÿˆù¸ùd ‡ù„ù¡Sƒù¾ùe
½—bCG ƒ»c ,I—MGÄdG ‡²£¾»dG Aƒ¾HCG
™ùÇùÇù¬ùJ Åù¸ùY «Äù„ù¡SCÕG G˜ùg ºîùN
2-4-4 ‰fƒc ƒe—©H …©¸dG ‡£N
ÀCƒù H ƒùù ¯ù ùÇù ù¡ e 2-5-3 ‰‘ùù „ù ù¡UCG
Åùù¸ù Y ƒùùMh™ùù£ù e Åùù²ù „ù j ¹ùù¸ù ”ù dG
ÂùfEƒùa ÈùdƒùˆùdƒùHh ,«ƒùa—ùùdG iÄùùˆù ¡•e

?
?
?
?
?@hg?
?@L?hf?
?@1?hf?
?3@Lhf?
?N@1hf?
@@L?he?
3@1?he?
N@@?he?
?)X?
?@@Lhe?
?3)X
?3@1he?
?V')X?
?N@@L?h?
N@1?
@@1?h?
?3@L
3@@Lh?
?N@)X?
N@@1h?
3@)X
?@@@L?g?
V'@1
?3@@1?g?
?N@@L?
?N@@@Lg?
3@)X
@@@1g?
N@@)X?
3@@@L?f?
?3@@)X
N@@@1?f?
?V'@@1
?@@@@?f?
@6X?
N@@@L?
?3@@@Lf?
3@)X
?3@@)X
?N@@@1f?
V'@)X?
?N@@@)X?
@@@@L?e?
?V'@)X
3@@@1?
3@@@1?e?
V'@)X?
V'@@@L
N@@@@Le?
?V'@)X
?N@@@)X?hf?3@@@1e?
V'@)K?
3@@@)Xhf?N@@@@L??
?V'@@6X?
N@@@@1
@@@@1??
V'@@)X
?3@@@@L?hf3@@@@L?
?V'@@)X?
?V'@@@)XhfN@@@@1?
V'@@)X
N@@@@)X?he?@@@@@L
?V'@@)X?
?3@@@@1?he?3@@@@1
V'@@)K
?N@@@@@Lhe?N@@@@@
?N@@@@6X
3@@@@)X?he@@@@@
3@@@@)X?
N@@@@@)Xhe3@@@@
V4@@@@)?
?@@@@@@)heV4@@@
'@@@@6X?
@@@@@6X?f?O2@@@@@@
V'@@@@)X
N@@@@@)XeO2@@@@@@@@@
?V'@@@@)K?hf?3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@
@@6K
V'@@@@@6X?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@6K?
?V'@@@@@)Xhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@6K?
V'@@@@@)X?heV@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@6K?
?V'@@@@@)XhW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
V'@@@@@)X?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
?V'@@@@@)Ke?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@6K?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@6K?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@6K?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@6Ke?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
'6K?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@6K
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@6K
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@6K?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@6K
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

‡¸j›e.´

G˜g ™µ¡•©e ÈdƒZ ³j™a ¹²¾ˆj
‡jÕÄdG ™FGhO i—MEG ÅdEG ¢•Ç»”dG
¼¸c 50 ¿Y —j›J Õ ‡aƒ¡•e ŸY
†ƒù„ù¡T Âù¯ùÇù¡ ˆù¡•e ªùe Aƒù²ù ˆù dîùùd
G˜g Àĵj ÀCG ™¦ˆ¾j ŒÇM ,&Ç¡S
ÂùˆùfÄù”ù¡S •hCG Èùa Aƒù²ù d ÈùùHQG—ùùdG
…„ùù¡•H ‡ùù ZQƒùù a Šƒùù LQ—ùù e ½ƒùù eCG
I—ùMGh IGQƒù„ù»ùH †ƒù„ù¡ždG ‡ù„ùbƒù©ùe
Âù¸ù¬ùˆù¡•Çù¡S ƒùe G˜ùg ,QÄùÁù»ùL ÀhO
ÂJRÄM Èa ‡‘HGQ ‡bQÄc Èdƒ¬dG
ÀĈj›dG ‡¾j—e Aƒ¾HCG ŸY ¤¬¡ ¸d
‡ù¡UƒùN IGQƒù„ù»ùdG ¥ƒù²ù¾ùH IOÄù©ùdGh
IÄù²ùH ±h™ù©ùe °ùùÇù ¡ ˆùù¡•»ùùdG ÀCGh

Èfƒ‹dG ¼¡•²dG
¢Sƒ„©¸H.EG

ÄJƒc ™Ç»dG ‡¸M™e ŸY ºÄ©jh OÄ©j É—„Y †Q—»dG
¼d ÂfCG —cCG ɘdG OÄ©¡•H ¿j—dG QÄf
ªùe ÈùFƒùÁùf ´ƒù¯ùJG ÅùdEG ¹ù¡UÄùˆùÇù ¡S
ÅùdEG Èùe™ùH Èùdƒù‘ùdG Âù²ù j™ùùa IQGOEG
Èah G˜g ,‘j™¡•J ‡bQh »Ǹ¡•J
¿ùe ¹ùc ÂùÇù a ™ùù¡TƒùùH ɘùùdG ‰bÄùùdG
ƒù²ùHƒù¡S ‡ù»ù¸ù©ùdG ‡ùjOÄùdÄùùe ¢SQƒùùM
‡ùjƒùŽù H ‡ùùjOÄùùdÄùùe …YÕh ,†G™ùùY
‡YÄ»Ž»dG ‡²aQ ¼ÁJƒ„jQ—J ‡dÄc
±™ùù¡U ÂùùfCG ³ùùj™ùù¯ù dG ¢•ÇùùFQ —ùù cCG
…YÕ ¿ùe ¹ùùc …¸ùùL ¿ùùY ™ùù¦ù ¾ù dG
…YîdGh ¢žÇMQ ‡»¡Uƒ©dG Oƒ‘JG
.’ÇHƒ¡Ÿe
¿e ¹c ’j™¡•J Q™²J ¹Hƒ²»dƒH
…YîdGh QGQO ,—Ç©¡SÄH …YîdG
ɘdG ™ÇNCÕG G˜g ,QGÄ¡SÄH ³ÇaQ
´™ùa ¿ùe ƒù¡Vh™ùY Åù²ù¸ùJ ÂùùfCG —ùùcCG
ȸgCG ,‡¾JƒH †ƒ„¡T ƒÁ»gCG I™Ç‹c
.OGORĸH †ƒ„¡Th •™„dG

ºÄ©j É—„Y Ų„j ¶dP ªe IGRGÄe
ŠîùjÄù‘ùˆùdG ‡ù¸ùM™ùe Åù¸ùY G™ùÇù‹ù c
.‡jĈ¡ždG
ÀCG —ùù ùcCG ,O—ùù ù¡ŸdG G˜ùù ùg Èùù ùah
Èa ÂÇa ‡©LQ Õ ÀĵǡS ÂHƒ‘¡•fG
²j™a IQGOEG ¹»©J ¼d GPEG ƒe ºƒM
ƒÁfƒµeEƒH ȈdG ™¡Uƒ¾©dG …¸L ŸY
¾e Èfƒ©j ɘdG ¢Ÿ²¾dG È£¬J ÀCG
™¡Uƒ¾©dG …¸L ŸY ‡¡UƒN ²j™a
¢Ÿ²¾dG È£¬J ÀCG ƒÁfƒµeEƒH ȈdG
‡ù¡UƒùN Âù²ùj™ùa Âù¾ùe Èùfƒù©ùj ɘùdG
,‡ÇeƒeCÕG I™ùWƒù²ùdG iÄùˆù¡•e Åù¸ùY
‡ùÇù„ù¸ùˆùd Åù©ù¡•J ÈùˆùdG I—ùjƒùùY IQGOEG
ºƒ¡ŸJÕG Š™¡TƒH ,†Q—»dG …¸W
ɘùùdG «ƒùùbhR …Yîùù dG ¿ùù e ¹ùù µù ùH
OGOh ÀGÄùdCG ‰‘ùùJ ƒùùÇù dƒùùM ¤ùù¡ž¾ùùj
‡jƒŽH ‡jOÄdÄe ¢SQƒMh Àƒ¡•»¸J
™¡Uƒ¾©dG È„»dhCG …YÕh ,ÈMƒ»¡S

@?hg
@Lhg
@1hg
3@L?hf
N@1?hf
?@@Lhf
?3@1hf
?N@@hf
)X
@@L?he
3)X?
3@1?he
V')X
N@@Lhe
?N@1
?@@1he
3@L?
?3@@L?h
N@)X
?N@@1?h
?3@)X?
@@@Lh
?V'@1?
3@@1h
N@@L
N@@@L?g
?3@)X?
?@@@1?g
?N@@)X
?3@@@Lg
3@@)X?
?N@@@1g
V'@@1?
@@@@g
?@6X
?N@@@L
3@@@L?f
?3@)X?
3@@)X?
N@@@1?f
?V'@)X
N@@@)X
?@@@@Lf
V'@)X?
?3@@@1
?3@@@1f
?V'@)X
?V'@@@L?hf?N@@@@L?e
V'@)X?
N@@@)X
3@@@1?e
?V'@)K
?3@@@)X?hfN@@@@Le
V'@@6X
?N@@@@1?hf?@@@@1e
?V'@@)X?
3@@@@Lhf?3@@@@L?
V'@@)X
V'@@@)X?he?N@@@@1?
?V'@@)X?
?N@@@@)Xhf@@@@@L
V'@@)X
3@@@@1hf3@@@@1
?V'@@)K?
N@@@@@L?heN@@@@@
N@@@@6X?
?3@@@@)Xhe?@@@@@
?3@@@@)X
?N@@@@@)X?h?3@@@@
?V4@@@@)
@@@@@@)?h?V4@@@
?'@@@@6X
?@@@@@6XgO2@@@@@@
?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@@
V'@@@@)K
3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@
?@@6K?
?V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@6K
V'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@6K
?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@6K
V'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@6K
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@6K
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?'6K
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@6K?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@6K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@6K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

OG™e.½

¢Sƒ„©¸H Oƒ‘JG †Q—e ªLG™J
‡¡V™Y Àƒc ɘdG ÈdîÇŽdG É—„Y
±™W ¿e ¼ˆ¡ždGh …¡•dG ¿e ¹HGÄd
‡ùùÁù LGÄùùe ºîùùN Qƒùù¡ŸfCÕG ¢ ©ùù H
‡ùjOÄùdÄùùe ½ƒùùeCG I™ùùÇù NCÕG Âùù²ù j™ùùa
‡Ç¡VQCG ·™J ÅdEG ÂH ªaO ,‡»¸©dG
¿e ‡²ÇbO Àh™¡žY ¹„b ÀG—Ç»dG
ˆdƒ²ˆù¡SG QG™ùb ¿ùY Aƒù²ù¸ùdG ‡ùjƒùÁùf
ƒÇLÄZG—ÇH Àƒc ÂHƒ‘¡•fG ÀCG —cCGh
±ƒ¡VCG ƒ»c ,™NBG ƒ€Ç¡T ¾e ™‹cCG
‡¡VQƒù©ùdG ¢SCGQ Åù¸ùY Åù²ù„ùÇù¡S ÂùfCG
¼¡SÄù»ùdG ‡ùjƒùÁùf ‡ùjƒùZ ÅùdEG ‡ùÇù¾ù¯ùdG
³j™ùa ¿ùjÄùµùˆùd G—ùgƒùL Åù©ù¡•Çù¡Sh
Èa ¡•¯f ¢V™¯j ÀCG ªÇ£ˆ¡•j ÉÄb
îùù„ù ²ù ˆù ¡•e ‡ùùÇù ¡Vƒùùj™ùùdG ‡ùùMƒùù¡•dG

I—Ç©¡S.½

‡„²dG.Q - ‡j—»‘»dG.¢S

RįdG ŸY ÀÄeRƒY

IGQƒ„»dG ¥ƒ²¾H Q—LCÕG ¿e

‡ùùjOÄùùdÄùùe †Q—ùùe —ùùYƒùù¡•e —ùùcCG
—L ¿Ç„ùYîùdG ŠƒùjÄù¾ù©ùe ÀG I—ùÇù©ù¡S
³ùj™ùa Åù¸ùY ¼ùgRÄùa …²ùY ‡ù©ù¯ùJ™ùùe
Èa 0/1 °Ç¾¬J Èa ‡j—»‘»dG ªj™¡S
ÉÄÁŽdG ™ÇNCÕG ¹„b ƒe Qh—dG QƒWEG
´ƒÇ¡S Èa G™Ç¡že ™FG›ŽdG ¢Sƒc ¿e
ªù»ùŽùÇù¡S ɘùdG Aƒù²ù¸ùdG ¿ùY Âùù‹ù j—ùùM
Aƒ¡•e IOƒ©¡SÄH ¹eCƒH ‡jOÄdÄ»dG ³j™a
³Ç²‘J ŸY ‡eRƒY ˆ¸Çµ¡žJ ÀCG —¬dG
½ƒeCG ‡ÇHƒŽjG •Fƒˆf ¹ÇŽ¡•Jh RįdG
.¢Sƒù„ù©ù ¸ù H Oƒùù‘ù JGh IOƒùù©ù ¡SÄùùH ¹ùùeCG
ºƒ‹eCG ¿Ç„YîdG ¿e —j—©dG …¡•‘Hh
‡ùÇù¸ù»ùY ÀEƒùa ,ÉhG™ù‘ù¡Uh Èù¸ù¡Sƒùù¾ù e
¤¡SÄdG Èa ™¡Uƒ¾©H ³j™¯dG ¼ÇY—J
I™ùˆùa Aƒù¾ùKCG ½ÄùùŽù g …¸ùùbh «ƒùùa—ùùdGh
ƒù©ùaO ¥Äù²ù¡S ‡ùjÄùˆù¡ždG ŠîùjÄù‘ùˆùdG
´h™¡ždG'' ‰»¸Y —²ah ,³j™¯¸d G™Ç„c
IQGOEG ¿e †™²e Q—¡Ÿe ¿e ''ÈeÄÇdG
¼Y—ˆˆ¡S ‡jOÄdÄ»dG ‡¾j›N ÀCG ³j™¯dG
‡ùÇù¸ù»ùY ¿ùe ¼ùÇù ˆù ¾ù ¡S ÀÄùùÇù ¸ù e 500 `H
Rƒùù¬ù ¸ù fÄùù¡S Èùùˆù c™ùù¡žd QÄùù¡•fÄùù „ù ù¡•dG
.·G™£fÄ¡Sh
±ƒYR.±

¿ùe —ùj—ù©ùdG Åù¸ùY ÃRG™ùMEG ¹ùÇùd—ùùH
ÂÇ¡•aƒ¾e ŸY ‡ÇùHƒùŽùjEÕG •ùFƒùˆù¾ùdG
¶dP ÅdEG °¡V ¼g—YGÄb ¹NGO
Åù¸ùY IQOƒùb ™ù¡Uƒù¾ùY ¶¸ùˆù»ù j ÂùùfG
…ÇJ™ùˆùdG ½™ùg ÅùdG ³ùj™ù¯ùdƒùH •›ùdG
¿ùùe ‡ùùÇù fƒùù‹ù dG ‡ùù¸ù ùM™ùù »ù ùdG ºîùù N
ªj™¡S †Q—e ˆÁL ¿e .‡dÄ£„dG
¿e ™Ç„µdG ÂaÄ”J i—HCG ‡j—»‘»dG
‡„²dG —FGQ ÀCƒH ºƒbh Aƒ²¸dG ‡ŽÇˆf
°©¡ dGh ‡fƒgEÕG ±™©j Õ ³j™a
‡ù¦ù‘ùd ™ùNBG ÅùùdEG ¹ùù¡Vƒùù¾ù j ÂùùfCG PEG
Åù¸ùY ƒùÇùdƒùùM …©ùù¸ù j ÂùùfCGh ‡ùù¡UƒùùN
ÂfCG ÀÄ©„ˆˆ»dG i™jh Aƒ²„dG Àƒ»¡V
‡„²dG ŸY RįdG ƒÁfƒµeEƒH ½ƒ¡ŸdG
ƒù»ùFGO Àh—ù©ùj ¿ùj˜ùdG ƒùùgQƒùù¡ŸfCƒù H
‡¸Çµ¡žˆdG ¼ùÇùY—ùˆùd ƒùÇùaƒù¡VG ƒù„ùYÕ
Aƒùù²ù ¸ù dG i™ùùŽù j ƒùùe—ùù¾ù Y ‡ùù¡UƒùùN
G˜ùù g ,‡ùù j—ùù »ù ù‘ù ù»ù ùdG …©ùù ¸ù ù »ù ù H
G˜ùùg ½ƒùù¡ŸdG ³ùùj™ùùa ¢VÄùù”ù Çù ù¡Sh
.‡¸eƒc ‡¸Çµ¡žˆH Aƒ²¸dG

?@hg
?@L?hf
?@1?hf
?3@Lhf
?N@1hf
@@L?he
3@1?he
N@@?he
?)X?
?@@Lhe
?3)X
?3@1he
?V')X?
?N@@L?h
N@1?
@@1?h
?3@L
3@@Lh
?N@)X?
N@@1h
3@)X
?@@@L?g
V'@1
?3@@1?g
?N@@L?
?N@@@Lg
3@)X
@@@1g
N@@)X?
3@@@L?f
?3@@)X
N@@@1?f
?V'@@1
?@@@@?f
@6X?
N@@@L?
?3@@@Lf
3@)X
?3@@)X
?N@@@1f
V'@)X?
?N@@@)X?
@@@@L?e
?V'@)X
3@@@1?
3@@@1?e
V'@)X?
V'@@@L
N@@@@Le
?V'@)X
?N@@@)X?hf?3@@@1e
V'@)K?
3@@@)Xhf?N@@@@L?
?V'@@6X?
N@@@@1
@@@@1?
V'@@)X
?3@@@@L?hf3@@@@L
?V'@@)X?
?V'@@@)XhfN@@@@1
V'@@)X
N@@@@)X?he?@@@@@
?V'@@)X?
?3@@@@1?he?3@@@@
V'@@)K
?N@@@@@Lhe?N@@@@
?N@@@@6X
3@@@@)X?he@@@@
3@@@@)X?
N@@@@@)Xhe3@@@
V4@@@@)?
?@@@@@@)heV4@@
'@@@@6X?
@@@@@6X?f?O2@@@@@
V'@@@@)X
N@@@@@)XeO2@@@@@@@@
?V'@@@@)K?hf?3@@@@@)?2@@@@@@@@@@
@@6K
V'@@@@@6X?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@6K?
?V'@@@@@)Xhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@6K?
V'@@@@@)X?heV@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@6K?
?V'@@@@@)XhW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
V'@@@@@)X?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
?V'@@@@@)Ke?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@6K?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@6K?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@6K?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@6Ke?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
'6K?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@6K
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@6K
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@6K?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@6K
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

½.´

ªùù j™ùù ¡S ³ùù ùj™ùù ùa ¹ùù ù„ù ù ²ù ù ˆù ù ¡•j
¯ùÇù¡V «Äù„ù¡SCÕG G˜ùg ‡ùj—ù»ù‘ù»ùdG
ÈdGh —ù»ù‘ùe …©ù¸ù»ùH ‡ù„ù²ùdG —ùFGQ
¾e ™¦ˆ¾j Aƒ²d Èa ‡j—»‘»dƒH
GQƒ„ˆYG ƒ¾Nƒ¡S Àĵj ÀCG ªÇ»ŽdG
™ÇZ ¿Ça™£dG ŠƒMÄ»W ÀCG ¿e
ÂùùfCƒù H i™ùùj ƒùù»ù gîùù ch IOh—ùù ‘ù ùe
¥ƒ²ùf Åù¸ùY PGÄù‘ùˆù¡SÕƒùH Q—ùLCÕG
ɘdG ‡j—»‘»dG ªj™¡•a ,IGQƒ„»dG
×ùYGÄùb ¹ùNGO ¢Vhƒù¯ùˆùdG ¿ù¡•‘ùj
ÃQƒ¡ŸfCG ½ƒeCG ‡»j›ÁdƒH Å¡V™j Õh
«Ä„ù¡SCÕG ‡ùŽùÇùˆùf —ùÇùcCƒùˆùH …dƒù£ùe
ŸY ºOƒ©ˆdG ¢V™a ¿jCG ¥Qƒ¯dG
Åù¸ùY ¨ƒù¯ù‘ù¸ùdh ÀƒùYQ˜ùdG Oƒù‘ù JG
Oƒ©ˆùHÕGh ƒùÁù¸ùˆù‘ùj ÈùˆùdG ›ùcG™ù»ùdG
™ù£ù”ùdG ³ùWƒù¾ùe ¿ùY ¹ùbCÕG Åù¸ù Y
‡„²dG —FGQ °Ç¡ dG ÀEƒa ¹Hƒ²»dƒHh
„©¸e •QƒN ‡¸Ç»L ŠƒjQƒ„e …©¸j

‡¸Á¡S ‡¸Hƒ²e ½ÄÇdG ¼fƒ¬ˆ¡•e OGOh ³j™a É™Žj
¼Z™dƒHh ,—j—ŽdG Qƒ¡žH Oƒ‘JG ³j™a ¯ǡ e ªe
Àƒ»¡ŸY Aƒ¾HCG ½ÄÇdG ƒÁǸY ȈdG I—ÇŽdG ‡dƒ‘dG ¿e
Åù¸ùY Èù¡Vƒù»ùdG «Äù„ù¡SCÕG ³ùMƒùù¡•dG ¼ùùgRÄùùa …²ùùY
…ÇJ™J ÀCG ÕEG ,™¯¡Ÿd ‡Kî‹H &Ç¡S ºîg ¼Á¯Ç¡V
ƒÇaƒc Àĵj ¿d ±Ä¡S RįdG G˜g …²Y ƒ‹dƒK ³j™¯dG
™ù¡Uƒù¾ù©ùdƒùa ,…ÇùJ™ùˆùdG ¢SCGQ ¿ùe ™ù‹ùcCG †G™ùùˆù bîùùd
I™ÇNCÕG …JG™»dG Èa ¼Á²j™a …J™ˆj ȈdG ‡jQƒ¡ž„dG
†GÄHCÕG ´™W ¿e GÄeCƒ¡•j ¿d ±Ä¡S ÀBÕG —M ÅdEG
‡¡UƒN OGOÄdG ·ƒ„¡žd ¹¡UÄ»dG ˜¯¾»dG ÅdEG ºÄ¡Uĸd
¿ùùÇù YCG ½ƒùùeCGh ¼ùùg™ùùµù ¡•©ùùe Èùùa ÀÄùù„ù ©ù ¸ù j ¼ùùÁù ùfCGh
ÃAƒù¾ùHCGh Àƒù»ù¡ŸY ÀCG ÕEG ,¼ùgQÄùÁù»ùL Šƒù²ùÇù¯ù¡ŸJh
Èa ¼Á²j™a …ÇJ™J ŸY ‡¦aƒ‘»dG ŸY ÀÄeRƒY
RÄù¯ùdG ¥ƒù²ù¾ùH ™ù¯ù¦ùdG ¹ù²ùf ¼ùùd ÀEG ºGÄùùMCÕG GÄùù¡SCG
¶dP G—H —bh …ÇJ™ˆdG ‡»Fƒb Èa ¿¡•MCG ªbÄ»ˆ¸d
`d ‘j™¡ŸJ Èa Àƒ»¡ŸY ºDhƒ¯J ºîN ¿e ƒÇ¸L
.''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG''
ºGO •ƒ‘dG

ÀÄ„¡VƒZ ‰¾¡TÄ»J †ƒ„¡T Qƒ¡ŸfCG
‡¡Vƒj™dGh †ƒ„¡ždG ™j—e ŸY
™j—e ¹N—J ¿Y ‰¾¡TÄ»J †ƒ„¡T Qƒ¡ŸfCG ºAƒ¡•J
¿Y Qƒ¡•¯ˆ¡Sîd ‡jÕÄdG ŠG˜d ‡¡Vƒj™dGh †ƒ„¡ždG
ɘdG AG—ˆYÕG —©H ³j™¯dG È„Yîd ‡Ç‘¡ŸdG ‡dƒ‘dG
Èa †ƒù„ù¡ž¸ùd Èù¾ù¯ùdG ¼ùbƒù£ùdGh ³ùj™ù¯ùdG Âùd ¢V™ù©ùJ
ÅdEG ¹¡Uh ŒÇM ,ÄjRQCG ‡¾j—»H I™ÇNCÕG IGQƒ„»dG
O—¡ŸH ³j™¯dG Qƒ¡ŸfCG ÀCG ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' ¼¸Y
°bÄe ¿Y ƒÁdîN ¿e Àh™¡•¯ˆ¡•j iĵ¡T Aƒ¡ eEG
ºhDÄù¡•»ùdG ÂùfÄùc ‡ù¡Vƒùj™ùdGh †ƒù„ù¡ždG «ƒù£ùb ™ùj—ùe
.‡jÕÄdG ØÁH ½—²dG I™ch ‡¡Vƒj™dG ¿Y ºhCÕG
ÈùfÄùj—ùe ³ùj™ùa ªùe «Äù„ù¡SCÕG G˜ùg Aƒùù²ù d ¿ùùYh
¿ùe ƒù¡UÄù²ù¾ùe †ƒùù„ù ¡ždG ³ùùj™ùùa ¹ùùN—ùùÇù ¡S ÀG™ùùgh
¢T™ÇMh È"ƒfR …YîdG ¼g ¿Ç„YÕ 4 Šƒe—N
.‡Hƒ¡UEÕG —©H ÈLƒÁe ¢SQƒ‘¸d ‡aƒ¡VEG ,OG—²eh
³ùj™ùa ŠƒùjÄù¾ù©ùeh AGOCG Åù¸ùY ™ùKDÄù Çù ¡S ™ùùeCÕG G˜ùùg
ºîN ¿e ƒÁ¡ jÄ©ˆH Qƒ¡ŸfCÕG —YÄJ ȈdG ‰¾¡TÄ»J
G˜ùg °ùÇù¡SÄùH ·Qƒù„ùe …©ù¸ù»ùd ÉÄù²ùdG ¼ùùgQÄùù¡ M
¿e —j›»dG —¡Ÿ‘d ³j™¯dG ªÇŽ¡žJ —¡Ÿb «Ä„¡SCÕG
.ŠGQƒ¡ŸˆfÕG
ºƒ¡•c.¢S

Šƒ£HG™dG ¿ÇH ƒe ‡dÄ£H
Å£¡SÄdG ‡YÄ»Ž»dG

‡bG™¡ždG ‡e—N Èa ‡dÄŽdG
ƒe ‡dÄ£„d 14 ‡dÄŽdG ÀĵJ ™¦ˆ¾»dG ¿e
‡ùe—ùN Èùa Åù£ù¡SÄùdG ‡ùÁùŽù¸ùd Šƒù£ùHG™ùdG ¿ùÇù H
Aƒ¯¡U ¹„²ˆù¡•j ɘùdG ‡ùbG™ù¡ždG ³ùj™ùa —ùFG™ùdG
‡ù¸ùHƒù²ùe Èùa ÂùfG—ùÇùe ‡ùÇù¡VQCG ´Äùa ¢•Çùù»ù ”ù dG
ÉOƒj™dG ×ǡUQ ›j›©ˆd —ùFG™ù¸ùd ‡ù¸ùÁù¡S h—ù„ùJ
³j™a ÀĵÇù¡S ƒù»ùÇùa ,‡ùÇùaƒù¡VEG ¥ƒù²ùf ‡ùKîù‹ùH
RÄù¯ù¸ùd ‡ù¸ùÁù¡S ‡ù»ùÁùe Èùùa ÄùùÇù gQG ÉOGh †ƒùù„ù ¡T
…ÇJ™ˆdG ¹jP …Mƒ¡U ©»ŽÇ¡S ɘdG Aƒ²¸dƒH
ÅdEG ÀG›Ç¸Z ªj™¡S ¹²¾ˆÇ¡S ƒù»ù¾ùÇùH ‡ùÇùbGh™ù„ùdG
IGQƒ„e Èa ¹jƒ¾e •™H †ƒ„¡T ‡¸Hƒ²»d ‡jƒZ™dG
ªj™¡•dG ‡ù¡UƒùN ¿ùÇù²ùj™ù¯ù¸ùd ‡ù„ù¡•¾ùdƒùH ‡ù„ù©ù¡U
.½ƒjCÕG Øg ‡„©¡U ±h™X Èa —LGĈj ɘdG
¿ÇeCG.†

17

ª`` ` `»` `ˆŽe

ø 1855 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 09 `d ³aGÄÙG

ø ½2006 é»aÄf 30 ¢•Ç»ØG ø

:°¡žµj —jRÄH QÄ¡•ÇahédG ,ÂH È„£dG ¹¯µˆdG ¹„¡S Œ‘„d È¡•f™a ` ÈHQƒ¬e Ųˆ¸e Ô

ƒjľ¡S ÈH™©dG †™¬ÙG Ô ÀƒW™¡•dƒH I—j—L ‡Hƒ¡UEG °dCG 70

$

24 ƒÇfƒ£j™H °¸µJ ŠGQ—õG
ƒjľ¡S QÕhO QƒÇ¸e

¼¡•b ¢•ÇFQ ,—jRÄH ºƒ»c QÄ¡•ÇahédG ƒÁ¾Y °¡žc ȈdG ŠGAƒ¡ŸMEÕG ™NBƒa ,ÀƒW™¡•dG ¿Y ‡dhDÄ¡•ÙG ŠƒÁÖG ƒÁdhG—ˆJ ȈdG ¶¸J ‡¯Çß ½ƒbQCG
³¸©ˆJ °dCG 20 ƒÁ¾e ,ÈH™©dG †™¬ÙG Ô ½ƒY ¹c I—j—L ‡Hƒ¡UEG °dCG 70 ÜGÄM ÛEG ñ¡žJ ,‡»¡Uƒ©dƒH ÀƒW™¡•dG ‡‘aƒµe ›c™Ì ‡ÇfƒW™¡•dG ¢VG™eCÕG
.¹L™dG i—d òˆF™dG ÀƒW™¡•H °dCG 15h ICG™ÙG i—d É—‹dG ÀƒW™¡•H
Âùˆù¯ù¸ùµùJ ÀCG ’ùÇù‘ù¡U .½ƒùY ¹ùùc ÀƒùùW™ùù¡•dG
hQhCG 435 ÜGÄM ` AÈ¡ždG ¢ ©H ‡©¯J™e
ñ‹µH ¹bG Ų„J ƒÁfCG ÕEG ` ™HEG 3 ¿e ‡„¸©¸d
ÜGÄùM °ù¸ùµùj ɘùdG •îù©ùdG ‡ùù¯ù ¸ù µù J ¿ùùe
¢Ÿ”¡ž¸d É™FG›L Qƒ¾jO °¡Ÿfh æÄǸe
.—MGÄdG
½ƒ¦f ŸY —jRÄH QÄ¡•ÇahédG †ƒYCGh
¢VG™ùeCÕƒùH É™ùFG›ÖG Èùù„ù £ù dG ¹ùù¯ù µù ˆù dG
•î©¸d ædG ñZ ªjRĈdG ‡ÇfƒW™¡•dG
‡ùù‘ù aƒùùµù e ›ùùcG™ùù e ¢Ÿ²ùù f ÛEG IQƒùù ¡TEG Ô
ÀCG ŒÇM ƒÁǸY ñ„µdG ¤¬¡ dGh ÀƒW™¡•dG
ÜGÄM ¹„²ˆ¡•j ÉQÄc ÉQƒeh QƒÇH ›c™e
,‡ù©ù»ùL ‡ù„ùÇù „ù £ù dG ƒùùeCG .Àƒùùµù ¡•dG Èùù‹ù ¸ù K
›ùc™Ì ÀƒùW™ùù¡•dG ‡Öƒùù©ù e Ô ‡ùù¡ŸˆõG
¤¬¡ dG ¿e ƒ¡ jCG Èg ‰µˆ¡Tƒa ,‡¾Ç£¾¡•b
´™¡ždG ‡²£¾e Ô —ÇMÄdG ›c™ÙG ÃQƒ„ˆYƒH
260 ÛEG 200 ÜGÄùùM ƒùùÇù eÄùùj ¹ùù„ù ²ù ùˆù ù¡•jh
›cG™e 8 Aƒ¾H Qƒ¦ˆfG Ôh .ƒÇeÄj ¢ j™e
2009 ‡jƒZ ÛEG ƒ¾g ¿e ÀƒW™¡•dG ‡‘aƒµe
Ų„J ,—jRÄH QÄ¡•ÇahédG ¾¸YCG ƒe …¡•M
G˜g Ô IƒNĈÙG ‡Ç¾WÄdG ‡ÇŽÇJGë¡SÕG
È„£dG QÄù£ùˆùdƒùH ‡ùfQƒù²ùe ‡ù¡Ÿbƒùf ºƒóG
.¹¡Uƒ×G ÈFƒbÄdGh

—»Þ ¿H ÀƒçEG

ÀƒW™¡•dG ±ƒ¡žˆcEG Ô ¼gƒ¡•j ™µ„ÙG °¡žµdG

¿e ¢Ÿ”¡T ƒ¡ jCG ·ƒ¾g ,¢V™ÙƒH ˆHƒ¡UEG
Àƒùù c GPEG Âùù ¾ù ù e Aƒùù ù¯ù ù ¡ždG Âùù ù¾ù ù µç ò¾ùù ùKG
±ƒ¡VCGh .ƒ©Lƒf •î©dGh G™µ„e ¢ŸÇ”¡žˆdG
QÄ£ˆdG G˜g ™jƒ¡•J ÀCG ™FG›ÖG ŸY{ ÂfG
¿e ‡jƒbÄù¸ùd —ùj—ÖG ’ùÇù²ù¸ùˆùdG QG™ùZ Åù¸ùY
Ô Âaƒ¡žˆcG Ó É˜dG ¼M™dG ³¾Y ÀƒW™¡S
ÀCG ÂfƒµeEƒH ɘdGh G™Á¡T 18 ˜¾e •QƒØG
G˜ùÁùH I—ùj—ùL ‡ùHƒù¡UEG ±ÕBG 3 ¿ùe ƒù¾ù Çù ²ù j

¿jĵùJ ºÄùM Šƒù»ùÇù¸ù©ùˆùH •h™ù”ù¸ùd ‡ù²ù¸ù¬ùe
G˜g Ô È„£dG „¡T h È„£dG ¶¸¡•dG ºƒLQ
‡Ç¸»Y Úƒ©e ª¡Vh ÛEG ‡aƒ¡VEÕƒH ,ºƒóG
Ô ŒÇù„ØG ¢V™ÙG G˜ùÁùH ¹ù¯ù µù ˆù dG ºÄùùM
±ƒ¡VCG ´ƒÇ¡•dG G˜g Ôh .ÈH™©dG †™¬ÙG
Ô Gñ‹ùùc QÄùù£ù ùˆù ùj …£ùù dG ÀCG •—ùù ‘ù ùˆÙG
¢Ÿ”¡T —LÄj ƒ»µa ,ÀƒW™¡•dG ‡‘aƒµe
¿ùù e ŠGÄùù ¾ù ù¡S 5 ºîùù N ŠÄç ò¾ùù KG ¿ùù e

ÀƒW™¡•dG ŠGAƒ¡ŸMEƒH ³¸©ˆj ƒ»Ça ƒeCG
«ƒ¯JQG Ô ƒÁfCG •—‘ˆÙG —cCG ,™FG›ÖG Ô
‡Hƒ¡UEG °dCG 30 º—©e ÛEG Gñ¡že ,™»ˆ¡•e
Å¡V™ÙG O—Y ÛEG ±ƒ¡ J ‡¾¡S ¹c I—j—L
ÀBÕG ÅùˆùM ¼ùgO—ùY Q—ù²ÙGh ÀƒùW™ùù¡•dƒùùH
ŸY •—‘ˆÙG ±ƒ¡VCGh .ƒ¯dCG 250 ÜGÄ‘H
æƒùù ‹ù ùdG Èùù ùHQƒùù ù¬ÙG Åùù ù²ù ù ˆù ù ¸ÙG ¢žeƒùù ùg
¢•eCG —²©fG ɘdG ‡ÇfƒW™¡•dG ¢VG™eCîd
‡ùùeƒ×G ‡ùù „ù ùˆù ùµÌ ‡ùù ²ù ù¸ù ù¬ù ùe ‡ùù ¡•¸ùù L Ô
I—ùj—ÖG ŠƒùHƒù¡UEÕG O—ùY ÀCG ‡ù»ù¡Uƒù©ùdƒùùH
Ô ‰¬ùù¸ù H ICG™ÙG —ùù¾ù Y É—ùù‹ù dG ÀƒùùW™ùù¡•H
±ÕBG 3h ½ƒ©dG Ô ‡Hƒ¡UEG ±ÕBG 7 ™FG›ÖG
‡„¡•¾dƒH ƒeCG .¼M™dG ³¾Y ÀƒW™¡•H ‡Hƒ¡UEG
ŠƒùùHƒùù¡UEÕG O—ùù©ù ùa ,É™ùù FG›ÖG ¹ùù L™ùù ¸ù ùd
¹c ±ÕBG 3 -¸H òˆF™dG ÀƒW™¡•H I—j—ÖG
.½ƒY
ɘùùdG Åùù ²ù ùˆù ù¸ÙG G˜ùù g ¢UÄùù ¡Ÿ”ùù Hh
…fƒùù LCG ÀÄùù ¡Ÿˆßh AGéN Âùù Çù ùa ·Qƒùù ù¡T
ÀƒW™¡•¸d ȾWÄdG —Á©ÙG ¿e ¤„¡ dƒHh
ÀCG —ùùjRÄùùH QÄùù¡•ÇùùahédG ™ùù cP ,ƒùù ¡•f™ùù ¯ù ùH
Šƒù¡TQh Ô ÀÄù¸ù »ù ©ù Çù ¡S ÂùùÇù a òcQƒùù¡žÙG

†ƒ¡ŸˆZÕG ‡¡•j™a ‰©bÄa ƒÁd›¾e ¿e ‰H™g

¿eCÕGh ȾWÄdG ·Q—¸d ŠƒÇFƒ¡ŸMEG ™NBG Ô

‡»¡Uƒ©dƒH Iƒˆa °£ˆõ ƒ¾Ž¡S ŠGľ¡S 4

ƒ`` ` `MhQ 62 —`` ` `¡Ÿ‘j Qƒ‘`` ` ` ˆfÕG
‡¾``¡•dG ‡`` jG—H ˜`` `¾e hRh É›Ç`` `J Ô

—ÇMÄdG ¹×G ¹‹Òh É™FG›ÖG ƒ¾©»ˆÝ Ô ‡©Fƒ¡T ‰JƒH I™gƒX ,zº›¾ÙG ¿e †h™ÁdG{
OƒÁ£¡VGh ‡Ç¸Fƒ©dG ¹cƒ¡žÙG ¿e †h™Á¸d ` ‡²gG™ÙG ‡¸M™e Ô ‡¡UƒN ` †ƒ„¡ždG ¿e ñ‹µ¸d
ÛEG AÄŽ¸dƒH ‡¾ÇfCƒù»ù£ùdGh ‡ùj™×G Àh—ùŽùÇù¡S ¼ùÁùfCƒùH AÕDÄùg ¿ùe ñ‹ùµùdG ¿ù¦ùj —ùbh .AƒùHBÕG
ƒe Ägh ,‡¸jP™dGh ½G™LEÕƒH •Ç¸e ÚƒY Äg ¼Ád €q„”j ƒe ÀCƒH ÀÄa™©j Õ ¼ÁfCG ÕEG ,«Qƒ¡ždG
‡ù¡•j™ùa ªù²ùˆùd ¢Sƒù„ù©ù¸ùH É—ùÇù¡•H ƒùùÁù jÄùùHCG ‰ÇùùH ¿ùùe ‰H™ùùg Èùùˆù dG (“.CG) ‡ùùÇù ‘ù ¡ dG ÂùùJ—ùùLh
.‡»¡Uƒ©dG Ô †ƒ¡ŸˆZîd

ÈŽ¸KÄH ½ƒÁdEG

Àƒ¡ eQ Àƒ„Y «Qƒ¡žH ‡dG—©dG ™¡Ÿ²dG

.‡W™¡ždG ŠéNCGh IQƒÇ¡•dG
‰fƒùùc Èùùˆù dG ‡ùùÇù ‘ù ¡ dG ƒùù eGC
Ô G—ùùL ‡ùù ¯ù ùFƒùù Nh ‡ùù H™ùù £ù ù¡ e
ƒÁ„¡ŸˆZG ÂfCƒH Š—cCƒa ,‡¡•¸ÖG
—bh ƒÁH™¡Vh ƒÁ²¾N —©H IIJdƒH
‰„ùù‹ù ùJ ‡ùù Çù ù„ù ùW IOƒùù Áù ù¡T ‰e—ùù b
.°¾©dƒH ƒÁHƒ¡ŸˆZG
…dƒW —²a ½ƒ©dG …Fƒ¾dG ƒeCG
Åùù¸ù Y ‡ùùHÄùù ²ù ùY Åùù ¡ŸbCG ºG›ùù fƒE ù ùH
‡ùjƒù¾ùL ÂùùHƒùùµù JQÕ (½.«) ¼ùùÁù ˆÙG
Åùù ¸ù ùY °ùù £ØGh ¢V™ùù Y ¶ˆùù ùg
‡»¡Uƒù©ùdƒùH É›ùjƒùa ÈùM iÄùˆù¡•e
(“.CG) ‡ùù ù Çù ù ù ‘ù ù ù ¡ dƒùù ù ùH GQG™ùù ù ù¡VEG
ƒù¾ùŽù¡S ŠGÄù¾ù¡S 10`H Âùˆù„ù bƒùù©ù eh
òJOƒÙG ½ƒùµùMÕC ƒùù²ù „ù W G˜ùùaƒùùf
.ŠƒHIJ©dG ÀÄfƒb ¿e 291h 336
‡ùù ù€ù ù Çù ù g ŠÕhG—ùù ùe —ùù ù©ù ù Hh
‰»µM ¿jQƒ¡žˆ¡•ÙGh ò¯¸ôG
¢•¸ùù ŽÌ Šƒùù ùjƒùù ù¾ÖG ‡ùù ù»ù ù µÞ
4`H ‡ùù»ù ¡Uƒùù ©ù ùdG ™ùù FG›ÖG Aƒùù ¡ b
³ùM Ô G˜ùùaƒùùf ƒùù¾ù Žù ¡S ŠGÄùù¾ù ¡S
‡ùjƒù¾ùL ÂùùHƒùùµù JQÕ (½.«) ¼ùùÁù ˆù eG
ÂJOƒ¯ˆ¡SG —©H G˜gh ¢V™Y ¶ˆg
.°Ç¯”ˆdG ±h™X ¿e

—ùù ù»ÞG É—ùù ùÇù ù ¡•H Šƒùù ù jƒùù ù ¾ÖG
16 •ùjQƒùˆùH ‡ù»ù¡Uƒù©ùdG ™ùFG›ÖƒùùH
¼ÁˆÙG ¹‹e ƒÙh 2006 é»aÄf
“™q ¡U È¡Vƒ²dG É—j òH (½.«)
i—MEƒH ‡Ç‘¡ dG ŸY ±™©J ÂfCƒH
I™ùù ù µù ù ùdG{ Iƒùù ù »ù ù ù¡•ÙG Šƒùù ù fƒ×G
¯Jƒg ¼bQ ƒÁd ¼¸¡Sh zIñ¬¡ŸdG
ƒÁ¸²f ŸY ƒÁ©e ³¯JG ÂfCÕ ºƒ²¾dG
‡jOƒ×G Oh—M Ôh ,I™Á¡•dG —©H
Âd ‰H™¡Vh ˆ¯Jƒg îÇd I™¡žY
ÂJQƒÇ¡S ìe ŸY ƒÁ¸²¾a ,G—YÄe
5 Èùù ‘ù ùH Šîùù Çù ù¯ù ùdG i—ùù ùMGE ÛEG
¹¯ˆ‘j ²j—¡U Àƒc ¿jCG ‡Ç¸jÄL
ÛEG ÂLÄJ ¶dP —©Hh ÂaƒaR ½ÄÇH
•ùù ù ùWƒùù ù ù¡žH Èùù ù ù gîÙG i—ùù ù ù MGE
‡ùùYƒùù¡•dG Oh—ùùM Ôh ‰¡SÄùù¯ù ¾Ò
ÛEG ƒùÁùLÄùJ îùÇùd I™ù¡žY ‡ùÇùfƒùù‹ù dG
Iëa —©Hh zƒµÇfÄe ƒˆfƒ¡S{ ÅÁ¸e
Àƒµe Ä‘f ƒÁLÄJh ¾e ƒL™N
°ùùbhCG ¿ùùjGC É›ùùjƒùùa Èùù‘ù H ºƒùù N
‡bîù©ùdG ƒùÁù©ùe ¢SQƒùeh ÂùJQƒùÇù¡S
,QÄ©¡T Àh—H ƒÁ„¡ŸˆZGh ‡Ç¡•¾ÖG
¹¡Uh ÀCG ÛEG ÀƒµÙG ƒÁH QOƒZh
¿e ‰d›f ¿jCG ȾeCG ›LƒM ÛEG

ƒgƒ¾Ç²ˆdG ȈdG ‡Ç‘¡ dG Øg
¢•¸Ý i—d Šƒjƒ¾ÖG ‡»µ‘Ì
Èùgh ‡ù»ù¡Uƒù©ùdG ™ùùFG›ÖG Aƒùù¡ b
ƒÁÁLh ŸY OƒH ³¸²dGh ™¦ˆ¾J
Àƒ¡•fEÕG ¿e ¢Uƒ¡Ÿ²dG ,ñ¬¡ŸdG
ƒe ›YCG ƒg—²aCGh ƒÁH Q—Z ɘdG
ƒe—©ùH ,ƒùÇùf—ùdG Ô Iƒùˆù¯ùdG Âùµù¸Ò
‡Ç¸jÄL 2 ¿e ‡¸Çd ŠGP ƒÁ¯£N
‡ùù Mƒùù ¡•H ‰fƒùù c ƒùù »ù ù¾ù ùÇù ùM 2005
O—ùù¡ŸH ‡ùù»ù ¡Uƒùù ©ù ùdƒùù H AG—ùù Áù ù¡ždG
GPEGh ‰Çù„ù»ù¸ùd ´—ù¾ùa ¿ùY Œ‘ù„ùdG
ƒÁ¾e …¸W ƒÁeƒeCG °²J IQƒÇ¡•H
ƒùÁù¸ù²ù f (½.«) ¼ùùÁù ˆÙG ƒùùÁù ²ù Fƒùù¡S
‡jįY ¹µH ÂJéNCGh ©e ‰„c™a
ȸFƒ©dG º›¾ÙG ¿e ‡HQƒg ƒÁfCG
˜F—¾Yh ,º›f ¿Y Œ‘„J ƒÁfCGh
GC —Hh ŠîǯdG i—MEG ÛEG ÂLÄJ
í©j Ú ÂfCG ÕEG Âd ƒ²j—¡U ÉOƒ¾j
ŒÇùM ‡ùHƒù¬ùdG ÛEG ÂùLÄùˆùa ÂùùÇù ¸ù Y
ÂfCƒH Iƒˆ¯dG éNCGh ÂJQƒÇ¡S °bhCG
,ƒùùÁù ©ù e ‡ùù ¸ù ùÇù ù¸ù ùdG Aƒùù ¡ b ÉÄùù ¾ù ùj
Ô ‡ù¾ùÇùµù¡•ÙG Iƒùùˆù ¯ù dG ‰Y™ùù¡ža
ƒg˜²¾j ¿e —Î ƒÁ¸Y –G™¡ŸdG
ɘdG ¢žMÄdG G˜g …dƒß ¿e
×¾Y ƒÁd ª¯¡žJ Úh ƒÁ»M™j Ú
Õh ,‡b™‘H ƒÁˆaQP ȈdG ƒÁYÄeO
ƒùùÁù Y—ùùj ÀCƒù H ƒùùÁù Jîùù¡q SÄùùJ Åùùˆù M
‡ù»ùµùd ƒùÁù d ÂùùLh ŒÇùùM ƒùùÁù fƒC ù ¡Th
ŠÄÙG òH QƒÇˆNÕG ƒÁ¾e ƒ„dƒW
,ƒù»ùÁù¾ùÇùH QƒùÇùN Õh †ƒù¡ŸˆùùZÕGh
½ƒbh ƒÁJî¡SÄJ ÛEG ª»ˆ¡•j Úh
³¸£fG ƒg—©Hh ,ƒÁǸY É—©ˆdƒH
°ùbÄùJh ÂùJQƒùÇù¡S ìe Åù¸ù Y ƒùùÁù H
ɘdG ¢Uƒ”¡TCÕG —MCG ¹Þ —¾Y
—ùù¾ù Yh z¶Çùù¸ù Y ½G™ùù M{ Âùù d ºƒùù b
‡W™¡ždG ›LƒùM —ù¾ùY ƒù»ùÁùdÄù¡Uh
‰dhƒùùMh ¼ùùÁù ùd Iƒùù ˆù ù¯ù ùdG ŠQƒùù ¡TCG
…Mƒ¡U GįbhCƒa ¼ÁH OƒŽ¾ˆ¡SÕG
.ƒÁH ¸©a ƒÌ ¼ÁJéNCGh IQƒÇ¡•dG
¼ÁùˆÙG ªùe ³ùÇù²ù‘ùˆùdG —ù©ùHh
‡»µÞ ŸY ‡Ç¡ ²dG °¸e ¹ÇMCG

º—©e ÀCG ÛEG ñ¡žJ ‡Ç»¡S™dG ŠƒÇFƒ¡ŸMEÕG ø
™Á¡ždG Ô ŠÕƒM 5 ÛEG ª¯JQG Qƒ‘ˆfÕG
,ÀÄùÇùeGC Qƒù‘ùˆùfÕG Åù¸ùY òe—ùù²ÙG
I™gƒ¦dG Øg ÀCG ¶d˜c Š—cCG ƒ»c
¿e ‡ÇYƒ»ˆLÕG Šƒ€¯dG ¹c ‰¡•e
ŠGQƒùWÕE G ¢ ©ùHh ‡ù„ù ¸ù Wh ºƒùù¯ù WGC
òeƒôG h Aƒùù ù ù „ù ù ù ù WÕC G ¹ùù ù ù ù‹ù ù ù ù e
ÀÄ¡ŸˆõG ºÄ²j h .ò¡S—¾ÁÙGh
¿ùùe %70 ÀCƒù H Èùù¡•¯ùù¾ù dG …£ùù dG Ô
³j™W ¿Y ¼ˆJ Qƒ‘ˆfÕG ŠƒÇ¸»Y
ÕhG—J ícCÕG ‡²j™£dG Ègh ³¾¡ždG
%30h ,ºƒùùL™ùùdG ¿ùùj™ùù‘ù ùˆù ù¾ÙG òH
ÈJGĸdG ŠG™ù‘ùˆù¾ÙG ¹ù‹Ò ‡ùÇùbƒù„ùdG
ÉQƒf “î¡•dG h ,¼»¡•ˆdG ÛEG ÀCƒŽ¸j
¿ùe ›ù¯ù²ùdG hCG Aƒù¡ Çù„ùdG ‡ù‘ù¸ù¡SCÕGh
¢ ©ùù H Ô ´™ùù ¬ù ùdGh ,ºƒùù Y Àƒùù µù ù e
ÀÄùù ù¡ŸˆõG ™ùù ùc˜ùù ùjh ;Àƒùù ùÇù ù ùMÕC G
ÛEG ƒC Ž¸J I™‘ˆ¾ÙG ÀCG ÀÄÇ¡•¯¾dG
ƒ»Y —©ˆ„Jh ‡¸Á¡•dG Qƒ‘ˆfÕG ‡¸Ç¡Sh
¹ù¡ ¯ùùj ƒùù»ù ¾ù Çù H ,Iƒùùfƒùù©ÙG ¹ùùÇù £ù j
³j™W ¿Y AÈ£„dG ŠÄÙG ™‘ˆ¾ÙG
IOƒM ¹Fƒ¡Sh ºƒ»©ˆ¡SG hCG ³¾¡ždG
hCG òµ¡•dG hCG ‡bî×G I™¯¡T ¹‹e
•OGÄM ícCG ª²Jh ,ÉQƒ¾dG “î¡•dG
Ô ‡ù¡UƒùN hRh É›ùùÇù ˆù H Qƒùù‘ù ˆù fÕG
¿e q¹c Å¡ŸMCG —²a ,ªÇH™dG ¹¡Ÿa
‡W™¡ždG ’dƒ¡Ÿe h ȾWÄdG ·Q—dG
™ùÁù¡T Ô ¢Uƒù”ù¡TCG ‡ù©ù„ù¡S Qƒù‘ùˆùfG
¹j™aCG Ô ‡ˆ¡S ,½™¡Ÿ¾ÙG ¢SQƒe
,Ƀùù e ™ùù Áù ù¡T Ô ŠÕƒùù M ¢•»ùù Nh
òH i™NCÕG QÄÁ¡ždG ‰¸Ž¡S ƒ»¾ÇH
Œj—×G ƒeCG ,ŠÕƒM ¢•»Nh ‡dƒM
ªa—J ȈdG ‡Ç²Ç²×G ªaGh—dG ¿Y
G˜ùg †ƒùµùJQG ÛEG ‡ù¡UƒùN ƒù¾ùHƒù„ù¡žH
I™¡SCÕG ŠƒgÄHƒJ ¿e Ų„ˆa ¹»©dG
¢ ©H ƒùg™ù¡•¯ùj ÈùˆùdGh ,‡ùj™ùFG›ÖG
QÄg—ùˆùH òÇùfƒù¡•¯ù¾ùdG òÇùFƒù¡ŸNCÕG
«ƒù¡VhCÕG AÄù¡Sh Èù¸ùFƒù©ùdG ¤ùùÇôG
…¸ZCG ÀCG ¶dP ŸY OR ,‡Ç¡žÇ©ÙG
¤ùù ÇÞ Ô GhCƒù ù¡žf ¿ùù j™ùù ‘ù ù ˆù ù ¾ÙG
,ŠƒùHG™ù£ù¡VÕGh ¹ùbîùù²ù dG ÃOÄùù¡•J
¥ƒ„MEÕG hCG Àƒe™×G ÛEG ‡aƒ¡VEG
¢ ©ù„ù dG …Çùù¡Ÿj ɘùùdG Èùù¯ù Wƒùù©ù dG
.¼Á¾e

ŠƒùÇùFƒùù¡ŸMEÕG ‰¸ùùŽù ¡S
¿ùe ¹ùc ™ùjQƒù²ùJ Ô ‡ùÇù»ù ¡S™ùùdG
·Q—ùù ù ùdG h ¿ùù ù ùeÕ
C G ’ùù ù ù dƒùù ù ù ¡Ÿe
62 hRh É›ÇJ ‡jÕÄd ȾWÄdG
Ië¯ùdG ºîùN Qƒùù‘ù ˆù fG ‡ùùdƒùùM
é»aÄf ÛEG ȯfƒL ¿e I—ˆ»ÙG
h QÄc˜dG ¿e ¼Á¾e 51) 2006
Øùù ù ù ù g …¸ùù ù ù ù ùZGC h (Aƒùù ù ù ù ù¡•f 11
¿ùù e ¹ùù ùc Ô ‰¸ùù ùŽù ù ¡S ŠÕƒ×G
,‡ùù ‘ù ùj™ùù a ,Àƒùù »ù ù©ù ùf É—ùù ùÇù ù ¡S
,°Ç¾Z É›ÇJ ,‡Ç¡VGh ,‡dĸjEG
30 ¹ùùHƒùù²ù e ƒùùgñZ h ÀƒùùbRÄùù H
15 ƒùù Áù ù¾ù ùe Qƒùù ù‘ù ù ˆù ù fG ‡ùù ùdhƒÞ
h ºƒL™dG —¾Y Qƒ‘ˆfG ‡dhƒÞ
.Aƒ¡•¾dG —¾Y 15
R .Àƒ¡•M
‡ùù¸ù Çù ¸ù ù²ù ùdG ªùù Çù ùHƒùù ¡SCÕG Èùù ¯ù ùa
¿ùe -ù¸ù„ùJ ‡ùHƒù¡T ‰e—ùbGC ,‡ùùÇù ¡VƒÙG
—ùM ªùù¡Vh Åùù¸ù Y ‡ùù¾ù ¡S 27 ™ùù»ù ©ù dG
IOƒùùe ‰¡•ˆùùMG ÀCG —ùù©ù H ƒùù Áù ùJƒùù Ç×
°Ç¾Z ɛLjH ƒÁù¾ùµù¡•Ì ‡ùjhƒùÇù»ùÇùc
…dƒW ½—bCG ƒ»c ,hRh É›ÇJ ‡jÕh
ª¡Vh ŸY ™»©dG ¿e 17 Ô ÉÄfƒK
G˜g h ,¢Uƒ¡U™dƒH ƒÇeQ ÂJƒÇ× —M
‡²Jƒ©e ‡j—¸„H z‰„ùj™ùNƒùJ{ ‡ùj™ù²ùH
ÂÎG ŒÇùù ù M ,hRh É›ùù ù Çù ù ù J ‡ùù ù ùjÕh
ÂJOÄY —©H ÂÇHCG ‡a™Z ÛEG I™¡Tƒ„e
¿ùùe †ƒùù„ù dG ³ùù¸ù ZGC h ‡ùù¡SGQ—ùùdG ¿ùùe
ŸY ¢Uƒ¡U™dG ³¸WCG ¼K ,¹NG—dG
«Äbh QÄa h ,ÂÇHCG ‡Çb—¾H ¿e ¡•¯f
‡Ç‘¡ dG Àƒ»‹L ¹²f Ó ‡KOƒ×G
ɛLjH —»Þ ™j˜f ů¡žˆ¡•e ÛEG
·Q—dG ’dƒ¡Ÿe ‰‘ˆa ƒ»Ça ,hRh
.™eCÕG Ô ƒ²Ç²Ð ȾWÄdG
,‡ùÇùFƒù¡ŸMEÕG ŠƒùÇù£ù©ÙG Øùg
ª¯J™j ¿j™‘ˆ¾ÙG O—Y ÀCƒH Š—cCG
ƒe ƒgQƒ»YCG “hGëJ ȈdG ‡€¯dG i—d
Š—©J —b h G˜g ,‡¾¡S 45h 17 òH
‡¾¡S 70 Oh—M ÛEG ¹¡Ÿˆd ‡€¯dG Øg
ƒùùˆù ¸ù µù d I—ùùMGh ‡ùùdƒùù‘ù H ‡ùù¾ù ¡S 85h
ŠƒÇFƒ¡ŸMEÕG ‰¸Ž¡S ƒ»c ,òˆ€¯dG
¢Uƒùù ù ù ù ù”ù ù ù ù ù ¡TCÕG ícCG ÀCG ,IñNCÕG

‡ùù ù Çù ù ùfG—ùù ù Çù ù ùe ‡ùù ù ¡SGQO ‰dƒùù ù ùb
‡¸µ¡že ÀEG ,¢•eCG ‰YRh ‡Çfƒ£j™H
‡ùdh—ùdG ‡ù¾ùj›ùN °ù¸ùµù J ŠGQ—õG
GQƒùÇù¸ù e 15 ¿ùùe ícCG ‡ùùÇù fƒùù£ù jédG
ÂùùÇù ù¾ù ùL zQÕhO Qƒùù Çù ù¸ù ùe 24 Äùù ‘ù ùf{
‡ùù¯ù ¸ù µù J ÀEGh ƒùùjÄùù¾ù ù¡S Èùù ¾ù ùÇù ùdë¡SEG
—ùMGÄùdG ¢Ÿ”ù¡ždG •îùYh ¹ùùcƒùù¡že
44 ¿e ícCG ÛEG ¹¡ŸJ ò¾e—ÙG ¿e
.ȾÇdë¡SEG ÂǾL °dCG
±™¡TCG ȈdG ‡¡SGQ—dG ‰aƒ¡VCGh
Ô ŠGQ—õG ‡‘aƒµùe ¼ù¡•b ƒùÁùÇù¸ùY
ÀCG ‡ùÇùfƒù£ùjédG ‡ùÇù ¸ù NG—ùùdG IQGRh
‡ùÇùfÄùfƒùù²ù dG ñZ ŠGQ—õG ‡ùù»ù Çù b
Èùù »ù ù Çù ù ¸ù ù bEG ´GÄùù ù¡SCG Ô ‡ùù ùdhG—ùù ùˆÙG
Oh—ùù M ÛEG ¹ùù ¡ŸJ ›ùù ¸ù ù jhh Gë¸âEG
Ô ƒeCG ȾÇdë¡SEG ÂǾL QƒÇ¸e 4^5
ÛEG ƒÁˆ»Çb ¹¡Ÿˆa G—¾¸ˆµ¡SCG ¼Ç¸bEG
.ȾÇdë¡SEG ÀÄǸe 500 Ä‘f
ÀCG Oƒùù ²ù ùˆù ù YÕG ¿ùù ùY ‰H™ùù ùYCGh
‡ùù‘ù aƒùùµÙ ‡ùùÇù ùdƒùù »ù ùLEÕG ‡ùù ¯ù ù¸ù ùµù ùJ
ƒÁH ‡£„ùJ™ÙG ™ù¡Uƒù¾ù©ùdGh ŠGQ—õG
‡ù»ù¦ù¾ÙG ‡ç™ÖG ‡ù‘ùaƒùµùe ¹ùù‹ù e
ƒùùÁù Çù ¾ù ùe—Ù ‡ùù Çù ù‘ù ù¡ŸdG Šƒùù e—ØGh
¿ùù ùY ‡ùù ù»ù ù Lƒùù ù¾ù ù dG ŠÄÙG ŠÕƒùù ù Mh
‡ùdh—ùdG ‡ù¾ùj›ùN °ù¸ùµù J ŠGQ—õG
QƒÇ¸e 15^4 Ä‘f ƒÇdƒM ‡Çfƒ£jédG
°dCG 44 ªbGÄH ÉCG ƒjľ¡S ȾÇdë¡SEG
¢Ÿ”¡T ¹µd ȾÇdë¡SEG ÂǾL 231h
.¿e—e

‡eRCG ñ‹J Qƒ»×G ‡Ç¾ZCG
™¡Ÿe Ô ‡Ç©eƒL
†™ùù £ÙG ‡ùù ùcQƒùù ù¡že ŠQƒùù ùKCG
Ô ñ¬ù¡ŸdG —ù©ù¡S É™ù¡ŸÙG Èù„ù©ù¡ždG
‡ùaƒù²ù‹ùdG ÀƒùL™ùÁùe “ƒùˆù ˆù aG ¹ùù¯ù M
‡j™¡ŸÙG Šƒ©eƒŽ¸d ºhCÕG Àľ¯dGh
IQÄ¡Ÿ¾ÙG ‡©eƒL ˆaƒ¡ ˆ¡SG ɘdG
Ô ƒùù©ù ù¡SGh Aƒùù Çù ùˆù ù¡SG òeÄùù j ¹ùù „ù ùb
¢•jQ—ùˆùdG ‡ù€ùÇùg Aƒù¡ YCG ±Äùù¯ù ¡U
…‘ùù¡•fGh ‡ùù²ù ùj™ùù ©ù ùdG ‡ùù ©ù ùeƒÖƒùù H
—©H ¹¯×G ¿e ‡©eƒÖG Ô I˜Jƒ¡SCG
(…¾©dG) ‡Ç¾ZCG …Mƒ¡ŸH GÄ€LÄa ÀCG
“™¡•ÙG ‡„¡žN ŸY °²j IñÁ¡ždG
¿e Éñˆ¡•g ¢ŸbQ ¤¡Sh Ⱦ¬jh
¶„‘H) :I—j—ÖG ˆǾZCG †î£dG
ÀƒùùL™ùùÁÙG “ƒùùˆù ùˆù ùaG Ô (Qƒùù »ù ùM ƒùù j
¿ùe GO—ùY ªùaO ƒùe ‡ù©ùeƒùŽù¸ù d ºhCÕG
ÛEG ¢•jQ—ùù ù ùJ ‡ùù ù ù€ù ù ù Çù ù ù g Aƒùù ù ù¡ YCG
¿ùùY GÄùùH™ùùYCG ÀCG —ùù ©ù ùH †ƒùù ‘ù ù¡•fÕG
‡ùùMG™ùù¡U •—ùù‘ù j ƒà ¼ùùÁù FƒùùÇù ˆù ¡SG
‡©eƒÖG ¢•ÇFQ ª¡Vh ɘdG ™eCÕG
i—HCG ƒe—¾Y ‡¡UƒN -dƒH •™M Ô
I˜ùù ù ù Jƒùù ù ù ¡SCÕG ¿ùù ù ù e ñ„ùù ù ù ùc O—ùù ù ù ùY
™ùjRh ½ƒùeCG •—ùM ƒà ¼ùùgAƒùùÇù ˆù ¡SG
.܃©dG ¼Ç¸©ˆdG

ÂLÄH QOƒf ŠÄ„µ¾Y
Àƒ¡•fEÕG „¡žj
‡ùù²ù £ù ¾Ì «ƒùù²ù dG ÈùùM —ùùÁù ¡T
ƒ„j™Z ƒK—M ™£b ‡dh—H (Aƒ»ÇJ)
ÂùùLÄùù H ŠÄùù „ù ùµù ù¾ù ùY ..Âùù YÄùù f ¿ùù e
¹c ‡¡žgO QƒKCG ɘdG ™eCÕG ;Àƒ¡•fEG
›ùù ùÇù ù »ù ù ˆù ù j ŒÇùù ù M ;×ùù ù gƒùù ù ¡T ¿ùù ù e
ÂùùLh Âùù „ù ù¡žj Âùù fCƒù ùH ŠÄùù „ù ùµù ù¾ù ù©ù ùdG
¼¯dGh ò¾Ç©dG ¹Ç¡Uƒ¯Jh Àƒ¡•fEÕG
..…LGÄ×Gh °fCÕGh
™ÁX ÂfCG ÛEG ÀľWGÄÙG Qƒ¡TCGh
¢U™ùM ŒÇùM ..™ùÁù¡TCG 6 Äù‘ùf ¹ù„ù b
Åùù ¸ù ù Y ºÄùù ù¡Ÿ×G Åùù ù¸ù ù Y ¢ ©ùù ù„ù ù dG
¸µ¡žd ÂH ¨ƒ¯ùˆùMÕGh ŠÄù„ùµù¾ù©ùdG
ºRƒ¾ÙG —MCG Ô —gÄ¡T —bh ,›Ç»ÙG
—ùùb ƒà ;Åùù¯ù ˆù NG ¼ùùK ½ƒùùjCG I—ùù ©ù ùd
Èù»ùˆù¾ùj ŠÄù„ùµù¾ù©ùdG G˜ùg ÀCG —ùcDÄù j
Ô IOÄùùLÄùùe ‡ùù¾ù Çù ù©ù ùe ‡ùù ¸ù ùÇù ù¡Ÿ¯ùù d
I—j™L ŠOQhCG ƒe …¡•‘H ,‡²£¾ÙG
.‡j™£²dG (‡jG™dG)

19

ø 1855 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 09 `d ³aGÄÙG

..G—j—L ƒ¡Sƒ¡•MEG ¢žÇ©J ½™ŽY È¡•fƒf
ˆbh Ô Â¾¸©ˆ¡S •Gh›dGh
h kGQƒ¡žˆfG h I™Á¡T ícCÕG ‡»Ž¾dG ƒÁfCÕ
…¸b Ô ÀĵJ ƒe kƒ„dƒZ ÈÁa º—Ž¸d IQƒKEG
kƒ²¸©ˆe •—×G ¿µj Ú ÀEGh ňM ,•—×G
IñNCÕG ƒùÁùˆù Çù ¾ù ZCG—ùù©ù H ...I™ùù¡Tƒùù„ù e ƒùùÁù H
kGñ„c kG›ÇM Š˜NCG ȈdG ''—j—L ¢Sƒ¡•MEG''
—ÇY Ô ƒÁ¡V™Y A—H ˜¾e ½ƒ»ˆgÕG ¿e
ÈeîYÕGh Éñgƒ»ÖG ½ƒ»ˆgÕGh ,™£¯dG
‡¡Ÿ²dG :ƒÁ¾e ,†ƒ„¡SCG I—Y Âd ‡Ç¾ZCÕG ØÁH
IƒÇM ¿Y ƒÁˆeq—b ȈdG I›Ç»ÙGh ‡€j™ÖG
—Ç©¡S ªe ƒÁfhƒ©J …fƒL ÛEG ,¼µ„dGh ¼¡ŸdG
ƒÁdƒ¡Ÿ¯fG ¿Y Qƒ‹j ƒeh ,I™e ºhCÕ ´hQƒÙG
½™ŽY È¡•fƒf
..GQƒeÕ ÈŽÇL ƒÁdƒ»YCG ™j—e ¿Y kƒÇ¾a
‰dƒb QÄeCÕG Øg ¹»Ý ¿Y ƒÁdGDÄ¡•Hh
¹„b ‰¸bh ³„¡SG ÉQƒÖG ™Á¡ždG ¿e 18 ½Äj ƒÇfƒÙCG Ô kî¯M ‰ÇMCG ȈdG ,È¡•fƒf
ÀG ¿e ‡²KGh ‰¾ch .´hQƒÙG —Ç©¡S ªe Àhƒ©ˆ¸d ‡¸Fƒ¯ˆe ȾfEG ¹»©dG G˜g ™jÄ¡ŸJ
“ƒâ i—e ÂÇdEG …gPCG Àƒµe ¹c Ô ¢•ÙCG ½ÄÇdGh .‡©FGQ ‡ŽÇˆf Ⱦǣ©Ç¡S —Ç©¡S
.''¹»©dG G˜g
‰»¡•ˆHG —²a ÈŽÇL ¿Y ƒÁdƒ¡Ÿ¯fG ºÄM ªÇ¡TCG ƒeh •Gh›dG «Ä¡VÄe ¿Y ƒeCG
Ú ,¶d˜d .¹jhƒbCÕGh ŠƒYƒ¡TÕG Øgh QÄeCÕG Øg ŸY Š—ˆYEG'' :‰dƒbh È¡•fƒf
•Gh›dGh ,‡Mh™Ý ÂH ÈJOƒÁ¡ža ÈŽÇÖ ‡„¡•¾dƒHh .¹jhƒbCÕG ØÁd ‰¯ˆdCG —YCG
îa ,ÀBÕG ƒeCG .kGOÄLÄeh kƒj—L kG™eCG Àĵj ƒe—¾Y ÂǯNCG ¿dh ,ˆbh Ô Â¾¸YCƒ¡S
ƒà ícCG ¿j™NBÕG ³¸²j ŠƒH ɘdG •Gh›dG «Ä¡VÄÌ ³¸©ˆj AÈ¡T ÉCG —LÄj
.''Ⱦ²¸²j

Ⱦ¬jh …FG™¡ ¸d òjîe 3 O—¡•j †ƒjO h™»Y
QÕhO °dCG 86 `H ÈHO Ô
†ƒjO h™»Y É™¡ŸÙG Ⱦ¬ÙG Å¡Vƒ²J
ŠƒYƒ¡S •î‹d ÂFƒ¾Z Aƒ²d QÕhO °dCG 86
‡c™¡ždG —cDÄJ Úh .¹„²ÙG ȯfƒL ,ÈHO Ô
ÀCG ÕEG ,éØG ''¢•fGO ¿ùù ù¡U'' ‡ùù ù»ù ù ù¦ù ù ù¾ÙG
ÀCG kƒ¯¡Tƒc ,kƒ¡ jCG ¯¾j Ú ƒÁÇa kÕhDÄ¡•e
Iñ©ù¡•ˆùdG ¿ùe ¹ùbCG ƒùù¾ù e Åùù¡Vƒùù²ù J †ƒùùjO''
ÈùˆùdGh ,IOƒùY Âùd ªùa—ùJ ÈùˆùdG ‡ùùjOƒùùÇù ˆù YÕG
‡ùù¸ù ¯×G ¿ùùY QÕhO °ùùdCG ‡ùù€ÙG RhƒùùŽù ùˆù ùJ
—©H ÈHO Ô Aƒ¾¬¸d ¢•»Ð —bh ,I—MGÄdG
Ô Âùù d ‡ùù ¸ù ù¯ù ùM ™ùù NBG Åùù ¸ù ùY ¹ùù jÄùù W ‰bh
.''‡¾j—ÙG
I™ùùe ¿ùùe ícCG Èùù HO QGR †ƒùù jO Àƒùù ch
†ƒjO h™»Y
Èùgh ,''ÈùHO ܃ùÇùd'' “Qƒùù¡•e Åùù¸ù Y Åùù¾ù Zh
kƒÇ¾a kGQÄ¡ M —Á¡žJh ,´Ä¡•ˆdG ÀƒL™Áe IOƒ©dG Ô ³aG™J ȈdG ‡Ç¾¯dG ŠƒÇdƒ©¯dG
Ô ,''ƒ¾bÄ¡T ëcCG ƒ¾bÄ¡T'' …Mƒ¡U žZ ,IñNCÕG I™ÙG Ôh .kƒ¯Ç‹c kƒjñgƒ»Lh
ºGïL'' ‡Çµj™eCÕG ŠGQƒÇ¡•dG ‡c™¡žd ‡Çdƒ¯ˆMG ŠƒÇdƒ©a ¿»¡V ''QÄØG'' ‡²j—M
†ƒjO ‡¸¯M ¿Y ³Hƒ¡S ‰bh Ô ‰¾¸YCG ''¢•fGO ¿¡U'' ‰fƒch .òˆ¾¡S ¹„b ''RQÄJÄe
ƒe …„¡•H ,¹„²ÙG ȯfƒL 11 ÛG ƒÁ¸LDÄJh OÄ©J ÀCG ¹„b ,ÉQƒÖG é»aÄf Ô
¹ÇŽ¡•J ¿e ®™¯j Èc ,†ƒjO ŠƒeÄ„dCÕ ‡Žˆ¾ÙG ƒfƒJhQ ‡c™¡T ¥Ä¬¡V'' `H ˆ¯¡Uh
黡•jO 31 Ô ‡ÇÙƒY Aƒ¾Z ‡dÄL CG—„j ÀCG ¹„b ''ƒjƒ©e ¶Ç¸N'' —j—ÖG ÂeÄ„dCG
ÈHO ‡¾j—e Ô “Ĉ¯ÙG “™¡•ÙG ŸY I—j—ÖG ÂÇfƒZCG †ƒjO Ⱦ¬Ç¡Sh .''¹„²ÙG
Àƒch ,ȵj™eCG QÕhO ‡€eh ò¡•»N òH Šƒbƒ£„dG Qƒ©¡SCG “hGëJh ,½îYEîd
‡‘aƒµe ‡HƒÇf ªe IñNÕG I—ÙG Ô Iñ„c ¹cƒ¡že Ô ¹NO —b †ƒjO h™»Y
AƒÁfEG ŠQ™bh ,†™£ÙG ªe Šƒ²Ç²‘ˆdG ‰¦¯M ȈdG ‡j™¡ŸÙG È„j™¡ dG †™ÁˆdG
Âdƒ»YCG ¹»Ý ¿Y ‡²‘ˆ¡•ÙG …FG™¡ dG ÃOG—¡S —©H סV ‡ÇFƒ¾ÖG iÄY—dG
Ô ‡Ç²Ç²×G ŠƒfƒÇ„dG ůNCG ÂfCG ŠCGQ ‡Ç„j™¡ dG ŠƒÁÖG ‰fƒc ȈdG ,‡Ç¾¯dG
400h òjîe ‡KîK ,½ƒjCG ¹„b ‡¡Ÿ¡Ÿ”ˆÙG ‡ÇdƒÙG Šƒ£¸¡•¸d †ƒjO O—¡Sh .ƒÁfCƒ¡T
.É™¡Ÿe ÂǾL °dCG

É™¡ŸÙG ª»ˆóG ŠƒÇ„¸¡S Réj ÂfCG iÄY—H

¢V™©dG ¿e ƒYÄ¾à ºGRƒe ''¼µH …M™J I™gƒ²dG'' ¹¡•¸¡•e
È»¸M —»Þ æÄj›¯¸ˆdG •™õG ¿¸YCG
,Ȳ¯dG ¢•fCÕ ‡Ç»¡SQ iĵ¡žH ½—²ˆÇ¡S ÂfCG
‡ùù ùHƒùù ùbQ —ùù ù¡V ,É™ùù ù¡ŸÙG ½îùù ùYÕE G ™ùù ù jRh
I™gƒ²dG'' ¹ù¡•¸ù¡•e ‰©ù¾ùe ÈùˆùdG ÀÄùj›ù¯ù¸ùˆùdG
,OG™e ‡fƒeÄL ‡fƒ¾¯dG ‡dÄ£H ''¼µH …M™J
iÄY—H ,‡Ç¡VQCÕG ŠGľ²dG ŸY ¢V™©dG ¿e
¹µ¡žH É™¡ŸÙG ª»ˆóG ŠƒÇ„¸¡S Réj ÂfCG
I›FƒŽH ¹¡•¸¡•ÙG RÄa AƒL ¼K ,ÂÇa -dƒ„e
ÀÄùj›ù¯ù¸ùˆùdGh ‡ùYGPEÕG ÀƒùL™ùÁù e Ô ‡ùùÇù ¡ a
IQGRh ŠƒÁL òH —j—¡ždG ¢ bƒ¾ˆdG RéÇd
‡ÁÖG ˆ‘¡TQ ƒ»¾Ç„a ,‡¯¸ˆõG ½îYEÕG
Ô ™¡Ÿe ¹Ç‹»ˆd ‡dh—¸d ‡©HƒJ Ègh ‡Žˆ¾ÙG
OG™e ‡fƒeÄL
,¹¡•¸¡•ÙG ¢V™Y ‡Hƒb™dG ª¾Ò ÀƒL™ÁÙG
ŠƒfîYEG Iíc :ƒ»g ª¾»¸d ò„„¡S Š™cP ‡Hƒb™dG ÀEG È»¸M —»Þ •™õG ºƒbh
,«QGÄ¡ždG Ô I—j—Y —gƒ¡že OÄLÄH ÂǸY OhO™e ™eCG Ägh ,¹¡•¸¡•ÙG Ô «QGÄ¡ždG
ƒg™c˜j Ú ÈˆdGh ª»ˆóG ŠƒÇ„¸¡S ƒeCG ,O—Þ ÀîYEG ŸY ›Çc™J —LÄj Õ ÂfCGh
™ù¡Vƒ×G °ù¡žc ƒùeGQ—ùdG ‡ùdhƒÞ Åù¸ùY ¢VGëYG ÂùfƒC ùµùa ,‡ùHƒùb™ùdG ™ùj™ùù²ù J ‡ùùb—ùùH
.ºÄ¸M ÛEG ºÄ¡UÄdGh
¼K ''‡¾j—ÙG «ƒb'' ¹¡•¸¡•e nƒ¡ jCG ‰©¾e —b É™¡ŸÙG ÀÄj›¯¸ˆdG ‡HƒbQ ‰fƒc
ŠƒÁL •ƒˆfEG ¿e ¹¡•¸¡•ÙG ÀCG ¼ZQ ™jRÄdG i—d ¹N—ˆdG —©H ÂǸY ‰²aGhh ŠOƒY
—j—¡T †CG ¿Y ''¼µH …M™J I™gƒ²dG'' ¹¡•¸¡•e Qh—jh .É™¡ŸÙG ÀÄj›¯¸ˆ¸d ‡©HƒJ
¿e IOÄ©dƒH ¼Á„dƒ£j ‡Kî‹dG ÂJƒ²¸£e ¿e ÂFƒ¾HCÕ ¹¡S™j ,ŠƒŽj›dG O—©ˆeh AGídG
¾µd ,¼ÁǸY IhídG ªjRÄJ —j™j †CÕG ÀCG ¼Á¾e kƒ¾X Aƒ¾HCÕG OÄ©jh ,‡¯¸ˆß ºhO I—Y
‡fƒeÄL ªeh .IhídG ¶¸J GÄdƒ¾j ňM È¡VƒÙG Ô ÂFƒ£NCG “î¡UG ¼Á¾e …¸£j
,—¡TGQ æƒÁJh ,I™gR ÄHCG ¿»M™dG —„Yh ,…JGQ ¹Ç»L ‡dÄ£„dG Ô ·Qƒ¡žj OG™e

Ⱦ¯dG ´h™¡ždG

ø ½2006 é»aÄf 30 ¢•Ç»ØG ø

$

‡ÇJGQƒeEÕG ''™HÄ¡S'' ‡¸Ý ˆ¸©ˆaG «Ä¡VÄe Ô

¢VƒÁLEÕG Ô ™µ¯J Õh ÀG—jR ¿e ¹eƒM ‡jOƒf ‡H™£ÙG
ÂJ—Á¡T
ÂJ—Á¡T È„¡•f
È„¡•f „¡T
„¡T Ah—g
Ah—g —©H
—©H
ÀG—jR
ÀG—jR ¿j—dG
¿j—dG ¿jR
¿jR …YîdG
…YîdG ‡Ç¡
‡Ç¡ bb
䩝
‰©ùù¾ù¾ù ù ¡ù¡UUÈù
Èùù ùˆˆù ù dùdGG‡ù
‡ùù ùjjOƒù
Oƒùù ùff‡ù
‡ùù ùHH™ù™ùù ù£
£ÙGh
ÙGh
Ô
ÔÈù
Èùù¡ù¡•f™ù
•f™ùù¯ù¯ù ùddGGÈù
Èùùeùeîù
îùùY
ùYEÕ
EÕGG—ù
—ùùÁùÁù ù¡¡žÙG
žÙG
QÄù
QÄù¡¡UU ŠOƒù
ŠOƒùYY ,‡ù
,‡ùÇÇù¡ù¡VƒÙG
VƒÙG ªùªùÇÇùHùHƒùƒùù¡ù¡SCSCÕ
ÕGG
‡ù
‡ùù ùHH™ù™ùù ù£
£ÙGh
ÙGhQÄù
QÄùù ù ÁùÁù ù ù¡ù¡žÙG
žÙG…Yîù
…Yîùù ù dùdGG
¿ù
¿ùùeùe‡ù
‡ùùÁùÁù ùL
LGÄù
GÄùùdùdGGÛE
ÛEGG‡ù
‡ùù¸ù¸ù ùÇÇù ù»»ÖG
ÖG
hChCGG ƒ¡•f™a
ƒ¡•f™a Ô
Ô ¢•Çd
¢•Çd ,—j—L
,—j—L
¿WÄdG
¿WÄdG Ô
Ô ¿µdh
¿µdh ,ƒHhQhC
,ƒHhQhCGG
Ô
Ô ¤„¡
¤„¡ dƒHh
dƒHh ,ÈùH™ù©ùdG
,ÈùH™ù©ùdG
‡ù
‡ùùÇùÇù ùHH™ù™ùù ù©©ù ùdùdGG ŠGQƒù
ŠGQƒùù ùeeEÕ
EÕGG
‡¸ù
‡¸ùµµù¡ù¡žÙG
žÙG ...I—ù
...I—ù‘
‘ùˆùˆÙGÙG
Èù
Èùù ùHH™ù™ùù ù©©ù ùdùdGG ºƒù
ºƒùù ùÇÇØG
ØG ÀCÀCGG
ˆ„©d
ˆ„©d …©d
…©d I™ÙG
I™ÙG Øg
Øg
GOĩHC
GOƒ©HCGG‡Ç¡
‡Ç¡ ²ù²ùddGG˜ù
˜ùN
NCƒCƒùˆùˆùdùd
.i™NC
.i™NCGG

ÉODÄj ¹Áa .AÄ¡ dG I™FGO Ô QÄÁ¦dG ˜„Ð Õ
AG™»M ‡bƒ£H ŸY ÀG—jR ºÄ¡ŸM ÛEG ¶dP
Âùd ƒùgƒù£ùYGC ÈùˆùdG ¶¸ùˆùc ‡ùÇùLh›ùùdG ‰ÇùùH ¿ùùe
ÈùFƒùÁùf Ô ÄùùÇù ¡TQGÄùùg Èùù¾ù Çù ˆù ¾ù LQCÕG ¼ùùµ×G
ÉRGñJƒùe Âù‘ù£ùf —ùù©ù H æƒÙCÕG ºƒùùj—ùùfÄÙG
?IñÁ¡ždG
G˜ùÁùd ‡ùÇùdhCÕG IAG™ù²ùdG ¿ùe ™ùùgƒùù¦ù dG
·GQ—ùù ùˆù ù ù¡SG ŠOGQCG ‡ùù ù ¸óG ÀCG ,«Äùù ù ¡VÄÙG
Õ éN ´îˆNƒH ÂÇdEG ŠOƒ©a ƒÁJƒa «Ä¡VÄe
ñZ ¿»a ,²j—¡ŸJ …©¡Uh ÃQ—¡Ÿe ±™©j
†ƒZ ƒe ‡ÇJGQƒeEG ‡¸Ý °¡žˆµJ ÀCG ºÄ²©ÙG
ƒÁ‹‘„H ‡ah™ù©ÙG ‡ùÇù¡•f™ù¯ùdG ‡ùaƒù‘ù¡ŸdG ¿ùY
«Äùù¡VÄÙG ÀCG ƒùù»ù c .Iñ‹ÙG ªùùÇù ¡VGÄÙG ¿ùù Y
½—Y ‰„‹J ȈdG Aƒ£NCÕG ¿e ñ‹µdG ¹»M
¤¸”j ºƒ²ÙG …Mƒ¡Ÿa .¢Sƒ¡SCÕG ¿e ˆ‘¡U
Ô «Äùù ¡VÄÙG ‰dhƒùù ¾ù ùJ Èùù ˆù ùdG ŠîóG òH
''È¡SGÄa'' ¢VÄY ''ÕƒZ'' ‡¸Ý ™c˜jh ,ƒ¡•f™a
‡ùÇùfÄùj›ù¯ù¸ùˆùdG Šƒù‘ùj™ù¡ŸˆùdG …¡•¾ùj ÂùùfGC ƒùù»ù c
Iƒ¾b ¢VÄY ''6 ½CG'' Iƒ¾b ÛEG ‡jOƒf ‡H™£»¸d
¿e «Ä¡VÄÙG ÀCG ‰„‹j ƒe Ägh ''3 ¢•fG™a''
ÀCGh ,‡ùMÄù¡ ¯ùùe ‡ùù²ù j™ùù£ù Hh ·é¯ùùe Âùù¸ù ¡UCG
ňM •—×G ‡Yƒ¾¡U iÄ¡S —j™J Õ ‡¸óG
ƒ©„W ‡¸¡ŸH ªbGÄdG ÛEG ‰ç Õ ™eCÕG Àƒc ÀEGh
.Šƒ©Ç„ÙG ªaQh AGÄ¡VCÕG ‡b™¡•d G˜gh

''‡ÇJGQƒeEÕG ™HÄ¡S ''‡¸Ý ŠQ—¡ŸJ ȈdG IQÄ¡ŸdG

ŠOGQCG ƒ¡•f™a ÀCƒch'' ‡¸óG ‰dƒbh .ÀƒfÄÇdGh
´Ä¡ž©e ¿Y …ˆµj ƒeh ºƒ²j ƒe ¹gƒŽˆJ ÀCG
‡¯¡UƒY …¸b Ô ÀG—j›a .ÀG—jR ƒgñgƒ»L
,ºÄùŽØG ÀG—ùjR ,òYÄù„ù ¡SCG ˜ùù¾ù e ‡ùùÇù eG™ùùZ
,܃‹ÙG ‡¸Fƒ©dG †Q ,½îµdG ¹Ç¸b ,OOëÙG
Àƒùù¾ù Çù ©ù dG ¹ùùÁù a ...‡ùùÇù eG™ùùZ ‡ùù ¡Ÿ²ùù d ¹ùù £ù ùH
‰©aO ³Ç¡T™dG ƒÁeGÄbh ‡jOƒ¾d ÀƒJ™Mƒ¡•dG
‡j™¡S ‡bîY OÄLh Qƒ„NCG ?Cƒ£ØG ÛEG ÀG—jR
òǯ‘¡ŸdG ªeƒ¡•e ÛEG ‰eƒ¾J ò¾KÕG òH
.™Á¡T ¿e ícCG ˜¾e ¢•jQƒH Ô ò¸¡SG™ÙGh
¥Ä¬¡ dG 惩j ƒaëÞ ƒ„YÕ —©j Ú ÀG—jR
ÀG—jR —j™j ¹Áa ,ŠƒjQƒ„ÙGh ¿jQƒ»ˆdG òH
˜ù¾ùe Âù¸ù©ù¯ùj Ú ƒùe Äùgh IƒùÇ׃ùùH ªùùˆù »ù ˆù j ÀCG
?‡¸jÄW ŠGľ¡S
ÀĵJ —b ‡H™¡ dG ÀEƒa Àƒc ƒ»Áeh
,‡ù¸óG °ùÇù¡ J ,Âùˆù¸ùFƒùYh ÀG—ùj›ùd ‡ù©ùLÄùùe
,°‘¡ŸdG I—»YCG ŸY ‡Ç¡ ²dG Øg •h™”a
½ƒùù ù©ù ù dG ÉCG™ùù ù dG i—ùù ù d ÀG—ùù ù jR IQÄùù ù ¡U ¢•ç
‡ùù¦ù gƒùùH -ùùdƒùù„ù ùe ‰©ùù aO Èùù ˆù ùdG Šƒùù c™ùù ¡ždGh
‡ùc™ùù¡T ¹ùù‹ù e Aƒùù¡ Çùù„ù dG ÂùùJQÄùù¡U ºîùù¬ù ˆù ¡SÕ
.''ÀÄfGO'' ‡c™¡Th ''ÜQƒ¡SƒÇZ'' Šƒ¾ÇeCƒˆdG
ºÄM ÕGDÄ¡S ‡¸óG “™£J ñNCÕG Ôh
ƒÁˆÇ¡Ÿ”¡žH ‡ah™©ÙG ÀG—jR ½G—e ¹©a IOQ
ƒÁfCG ¼ZQ ,Èeƒ×G ¿Nƒ¡•dG ƒÁLG›eh ‡jIJdG

ÉQÄ¡•dG ¢•ÇF™dG
¢S™£H ƒÇdÄL ¹„²ˆ¡•j
‡jñN ‡Ç¾a ‡dÄL QƒWEG Ô
‡ÇH™©dG ºh—dG ¿e O—Y Ô ƒÁH ½Ä²J
Àƒ¾„d †™M AG—Á¡T ŠîFƒY ’dƒ¡Ÿd
‡Çùfƒù¾ù„ù¸ùdG ‡ùH™ù£ÙG ŠQGR ,IñNCÕG
ŒÇùù M ‡ùù jQÄùù ¡S ¢S™ùù £ù ùH ƒùù Çù ùdÄùù ùL
—¡SCÕG Qƒ¡žH ÉQÄ¡•dG ¢•ÇF™dG ‡²aQ ¢S™£H ƒÇdÄL Qƒù¡žH ÉQÄù¡•dG ¢•ÇùF™ùdG ƒùÁù¸ù„ù²ùˆù¡SG
ŸY žKCGh ‡¡SƒF™dG ™¡Ÿb Ô —¡SCÕG
ƒÁ¯bGÄe ŸY žKCG ƒ»c ,ƒÇdÄL Âe—q ²J ɘdG ‡ÇeIJdGh ‡Ç¾WÄdG ƒjƒ¡ ²dƒH ½›ˆ¸ÙG ¿¯dG QhO
™c˜jo .‡Ç¾¯dG ƒÁJñ¡•e Ô “ƒŽ¾dG ƒÁd kƒÇ¾»ˆe ,‡ÇH™©dG ¢•Ç¡SƒMCÕG ªe ‡¸Yƒ¯ˆÙGh I™„q ©ÙG
‡dƒ¡SQ ¿e ƒÁˆ¡•„ˆbG ȈdG ƒÁˆÇ¾ZCG ÀGľY Ègh ''ÈFƒ„MCG'' Qƒ©¡T ‰¸»M ȈdG ƒÇdÄL ‡dÄL ÀCG
‰¸»¡T IñNCÕG †™×G Ô ò¸Jƒ²ÙG ÛEG ¸dG ™¡Ÿf ¿¡•M —Ç¡•dG ''¸dG †›‘H ½ƒY òeCG
.I—‘ˆÙG ‡ÇH™©dG ŠGQƒeEÕG ‡dhO kƒ¡ jCG

‡LƒLÄH ñ»¡S
Ô IQOƒùù ¡ŸdG ‡ùù Çù ù¡Vƒùù j™ùù ùdG ''™ùù ùHÄùù ù¡S'' ‡ùù ù¸Ý
°¡žµH ƒgñ„©J —M ŸY ŠO™¯fEG ,ŠGQƒeEÕG
Ôh ,‡ùù jOƒùù fh ÀG—ùù jR ‡ùù Çù ù¡ b Ô QÄùù ˆù ù ¡•ÙG
Éhëd ,«Ä„¡SCÕG G˜g QOƒ¡ŸdG ñNCÕG ƒgO—Y
…¡•M I—j—ÖG ƒÁJGQÄ£Jh ‡‘Ç¡ ¯dG- éØG
ÀCG ‡¸óG Ô AƒLh .‡Ç¡•jQƒ„dG ƒgQOƒ¡Ÿe
Ô ÀG—ùj›ùH ƒùÁùˆùbîùùY ‰¯ùùf Èùùˆù dG ‡ùùH™ùù£ÙG
¶dP ¿e ícCGh .¾e ¹eƒM ÀBÕG Èg ,³Hƒ¡•dG
¨ƒ¯ˆMÕG —j™Jh ¢VƒÁLEÕG Ô ™µ¯J Õ ÈÁa
¿jR …YîdG ‡¾HG hCG ¿HÕ ƒeCG Àĵˆd ƒÁ¾Ç¾ŽH
.ÀG—jR ¿j—dG
ƒe ƒÁ„Ž©j Ú ‡¸óG ÀCG ™gƒ¦dGh
ɘdG ºƒ„²ˆ¡SÕGh G™NDÄe ÀG—jR ªe •—M
Ô ''¢•fG™a ÉO Oƒˆ¡S'' Ô G™NDÄe ÂH ȦM
ƒùù¡•f™ùùa òH ‰©ùù»ù L Èùùˆù dG ‡ùùjOÄùùdG IGQƒùù„ÙG

½Oƒ²dG ™Á¡ždG ™FG›ÖƒH ÀG—jR
ÀG—jR ¿j—dG ¿jR ¹‘j ÀCG ™¦ˆ¾j
黡•jO ™¡žY ÉOƒ×G Ô ™FG›ÖƒH
,½ƒjCG ‡¡•»N ½h—J IQƒjR Ô ¹NG—dG
,‡¯Ç¸NÄH IQƒj›d ÀƒeÄj ƒÁ¾e ¢Ÿ¡ŸN
.ƒÁ¡TG™MCƒH ºGÄŽˆdGh ,ÃOG—LCG ‡j™b
‡Ç¡•f™¯dG I™µdG ¼â I—¾LCG Ôh
‡¸Hƒ²e ,ȸ¡UCÕG ¾WÄÌ Ã—LGÄJ
Âd ½—b
q Àƒc ɘdG ‡²Ç¸¯JÄH ¢•ÇF™dG
,È¡VƒÙG ‡Ç¸jÄL ™Á¡T ‡Ç»¡SQ IÄYO
…²Y Âd ƒÁÁLh ‡dƒ¡SQ ºîN ¿e
Úƒ©dG ¢SCƒc ÈFƒÁf ÛEG ‡µj—¸d ÂJOƒÇb
.ƒÇfƒÙCƒH
ÀG—jR ÀEƒa ,‡©¸£e QOƒ¡Ÿe …¡•Mh
‡²aGÄÙG ÂFƒ£YEG ¹„b Gñ‹c OO™J
…„¡•H ,™FG›Ž¸d AÈóƒH ‡ÇFƒÁ¾dG
,ƒÇ¡SƒÇ¡S ÂJQƒjR °XÄJ ÀCG ¿e ÂaÄ”J
‡Y™¡•H ÂdÄ„b ¶dP ŸY ¹Çd—dGh
¹HÄf I›FƒL …Mƒ¡U IÄYO ‡²Fƒa
IQƒj›H ‡¾¡•dG ØÁd ½î¡•¸d
é»aÄf ™Á¡T ƒgQGR ȈdG ¢žjOH
‡jñN IQOƒ„e QƒWEG Ô ¶dPh ÉQƒÖG
.¿jRÄ©ÙG ¢žjOH ºƒ¯WCÕ

™FG›ÖG Ô G—L ÈFG—„dG ª¡VÄdG ¿e ‰µˆ¡TEG

''ÉQG™H ¢žÇY'' •eƒf™H Ô •„£¸d Š™£¡VG ÈJ—dGh :ÜG›Z Å»¸¡S
³j™¯d ƒÁ¡•¯¾H •„£J ÀCÕ Š™£¡VG ÈJ—dGh ÀCG ňM ,è—b
.''¹»©dG
‡©»¡•d AÈ¡•J ƒ¡ jCG ÈÁa ,G—L Iñ£N Å»¸¡S Šƒ‘j™¡ŸJ
¢•cįH ‡c™¡T Ègh •eƒfédG G˜Ád ‡Žˆ¾ÙG ‡j™FG›ÖG ‡c™¡ždG
´h™¡ždG'' `d ³Hƒ¡S ‰bh Ô “™¡U —b ƒÁ„Mƒ¡U Àƒc ȈdG ''™FG›ÖG
¹”„j Úh ¹»©dG G˜g “ƒâEÕ ŠƒÇfƒµeEÕG ¹c ™ah ÂfG ''ÈeÄÇdG
Š™¡ M Å»¸¡S ÀCG ÛEG IQƒ¡TEÕG Q—Î .ÂdƒÌ hCG ÃOÄÁŽÌ ÂǸY
ÃÎÕG Ô Qƒùù¡žH ƒùùÁù LhR ‡ùù²ù a™ùùH QÄùùc˜ÙG ÈùùYGPÕG •ùùeƒùù fédG
Àƒù¾ù„ù¸ùd É—ùHCÕG ƒù»ùÁù²ù¡žY ¿ùY Àƒù¾ùKÕG ƒù»ù¸ùµùJ ,ƒùeƒÒ ¢•cƒù©ÙG
¹¡Ÿ¯J ŒÇM kG—L q¼Áe ÔG™¬ÖG «Äq ¾ˆdG'' Qƒ¡žH ºƒ²a ,ÀOQCÕGh
¹c ,Àƒ¾„d Ô ‡j™×G ÛEG ‡aƒ¡VEG ¹„ÖGh ™‘„dG òH ‡Yƒ¡S °¡Ÿf
,Àƒ¾„d …MCG'' ‡¸Fƒb Å»¸¡S ‰²¸Yh .''ŠhñH Ô IQÄ¡ŸÞ ƒ¾Jƒj™cP
.''ÀOQCÕG Ô ‡jQƒ»©ÙG ‡¡S—¾ÁdG ³¡žYCG Ⱦµd
‡ùc™ù¡T ÛG ƒù»ù¡ ¾ùÇù¡S ƒù»ùÁùfCG Qƒù¡žH “™ù¡U ,i™ùùNCG ‡ùùÁù L ¿ùùe
ƒ»ÁˆbîY ƒeCG ,•eƒfédG ½Äâ ¿e ‡YÄ»Ý …fƒL ÛG ''ƒfƒJhQ''
,ÃQÄÁ»L ƒ»Á¾e ¹µ¸a ,Ⱦ¯dG ƒ»Á¸»©H ƒÁd ‡bîY îa ‡ÇLh›dG
G˜d ,òa™£dG ¿e ò„Ž©ÙGh Šƒ„Ž©ÙG «G™¡U Àƒ¡žÇ©j ƒ»gh
ƒù»ùÁùqfEG Qƒù¡žH ƒùÁùLhRh Åùù»ù ¸ù ¡S ''2ÈçOƒùùcCG Qƒùùˆù ¡S'' ‡ùù»â ºÄùù²ù J
.×M ¿Y —j›j ÕCG ¥™¡T †ƒŽYEÕG G˜g Àƒ»Á¯ˆj
† .ñ»¡S ø

‰K—Ð
¿Y ÜG›Z Å»¸¡S
•eƒfédG Ô ƒÁˆH™Î
éY Âe—²ˆ¡S ɘdG —j—ÖG
lbc ºG Iƒ¾bh É™FG›ÖG ÀÄj›¯¸ˆdG
¹ù„ù ²ÙG é»ùù¡•jO 5 ¿ùùe AG—ùùˆù HG (ÉQGédG ¢žÇùùY)
‡YGPEG éY ¶dPh ,™FG›ÖƒH ‡dƒ²dG ‡Ç»Þ Ô Ã™jÄ¡ŸJ Ó É˜dGh
ȈdG 2 ÈçOƒcCG Qƒˆ¡S ‡»â ÀCG ICƒLƒ¯ÙG ,‡ÇfOQCÕG ''—¬dG ŠÄ¡ŸH
ÂfCG ³¸£¾e ¿e •eƒfé¸d •jhëdƒH ½Ä²J ÀCG ¢Vh™¯ÙG ¿e Àƒc
¿Y •—‘ˆJ ‰MGQ ™FG›ÖG ƒg—¸H Ô ‡MƒÇ¡•¸d ‡jÄb ‡©aO ½—²j
³aG™ÙG ½G—©fG …„¡•H ¹»©dG ƒÁÇa QÄ¡U ȈdG ‡„©¡ŸdG ±h™¦dG
ƒÁfCƒch ,¼Ž×G G˜g ¹‹Ì •eƒf™H ºƒ„²ˆ¡SÕ ‡¸gDÄÙG ‡ÇMƒÇ¡•dG
,•eƒfédƒH ÛhCG ‰fƒc ÀOQCÕG hCG Àƒ¾„d ÀEG ºÄ²J ÀCG —j™J ‰fƒc
ȈdG AGÄLCÕG ºÄM ºGDÄ¡S ŸY ƒgOQ Ô Å»¸¡S Àƒ¡•d ŸY AƒLh
´—¾¯dGh G—L ƒÇFG—H ª¡VÄdG Àƒc —²¸H ‰dƒb ¹»©dƒH ‰WƒMCG

¿eCÕG ŠGIJd ‡©HG™dG ‡Ç¸»©dG ™„ˆ©J
‡¸¡ž¾”H ‡¡Uƒ”dG

‡Ç¸»Y ‡¸bQh ‡jÕÄd ·Qƒ»ŽdG ’dƒ¡Ÿe ‰£„MCG
ÀÄH™Á»dG ƒÁH ¤„¡V IOQĈ¡•e ™FƒŽ¡•d …j™ÁJ
‡b™¯d ‡©HƒJ ‡jQhO ‰¯bhCG ŒÇM ,¢•„¸J ‡dƒM Èa
™Á¡ždG ¿e 27 •jQƒˆH IQÄc˜»dG ‡jÕĸd ·Qƒ»ŽdG
ƒJÄjÄJ'' «Äf ¿e IQƒÇ¡S ¿ˆe ŸY ¿ÇH™Áe ÉQƒŽdG
Š›ŽM —bh .¥ƒ»£e Å»¡•»dG Àƒµ»dƒH ''¿¡žÇˆ¡S
2250 `H ŠQ—b ‡H™Á»dG ™FƒŽ¡•dG ¿e I™Ç„c ‡Ç»c
Q—ù²ùJh ''—ùfƒùŽùÇùd'' «Äùf ¿ùe ™ùùFƒùùŽù ¡S ‡ùù¡TÄùùW™ùùN
ƒ»¾ÇH ,•O °dCG 675 `H ‡Ç¾WÄdG ´Ä¡•dG Èa ƒÁˆ»Çb
IQƒùùÇù ù¡•dG ‡ùù »ù ùÇù ùb ·Qƒùù »ù ùŽù ùdG ’ùù dƒùù ¡Ÿe ŠQ—ùù b
‡ù©ù¸ù¡S ƒùÁù¾ùˆùe Åù¸ùY ¤ùù„ù ¡V Èùùˆù dGh IRÄùùŽù ‘ù »ù dG
Øg ŸY Aƒ¾Hh .¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 120`H ¿ÇH™Á»dG
ŠQ—b —²a ,ÀÄH™Á»dG ƒÁH ¤„¡V ȈdG ‡¯dƒ”»dG
`H ÀÄfƒ²dG ȯdƒ”e ŸY ‡¡Vh™¯»dG ‡eG™¬dG ‡»Çb
.•O °dCG 750h ¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 18
´.® ø

O™¸d i™NCG ‡¸Áe …¸£j ÉQGRÄf
Qƒ¦ˆfÕG ¢ a™J IQGOEÕGh

Èdƒ¬J™„dƒH —Ž¾ˆ¡•J ‡jOÄdÄ»dG
³j™¯dG …jQ—ˆd ›ÇeÄZ
—dƒN ‡jOÄdÄ»dG Èa ½—²dG I™c «™a ¢•ÇFQ ºƒb
Èùdƒù¬ùJ™ù„ùdG †Q—ù»ù dG ¢Vhƒùù¯ù J ÂùùJQGOEG ÀCG Àƒùùf—ùùY
³j™¯¸d ‡Ç¾ù¯ùdG ‡ù¡VQƒù©ùdG Åù¸ùY ±G™ù¡TEîùd ›ùÇùeÄùZ
.¿ÇYÄ„¡SCG ¹„b —©HG ɘdG È¡žJG™H È¡•f™¯¸d ƒ¯¸N
™NBƒc ¢•eCG ‡¸Çd ŠO—M —b —Ç»©dG IQGOEG ‰fƒch
‡ù¡VQƒù©ùdG Âùa™ù©ùJ ɘùdG QÄù¬ù¡ž¸ùd —ùM ªù¡VÄùd ¹ùLG
†Q—»dG ªe ÕÄ£e ‰¡Vhƒ¯J ŒÇM ,³j™¯¸d ‡Ç¾¯dG
.O™¸d i™NCG ‡¸Áe …¸W ɘdG ,ÉQGRÄf È¡•f™¯dG
QGÄùˆùc™ùj—ùdG ¢•ÇùFQ ÈùùŽù fG™ùù£ù b ™ùù»ù Y ¢ aQh
ɘdG —YÄe Ägh,¹„²»dG ‰„¡•dG ‡jƒZ ÅdEG Qƒ¦ˆfÕG
‡¸¡Vƒ¯e —©H ÈFƒÁ¾dG QG™²dG Pƒ”JÕ ÉQGRÄf ÃO—M
.™FG›ŽdG ‡j—fCG —Ç»Yh ȾǬdG …”ˆ¾»dG ¿ÇH
†.É ø

¸dG ‡eP Èa R™‘e —dƒN ȯ‘¡ŸdG
Èa ³Hƒ¡•dG ȯ‘¡ŸdG ¸dG ‡»MQ ÅdEG ¹²ˆfEG
™»Y ¿Y ,R™‘e —dƒN ,‡j™FG›ŽdG Aƒ„fCÕG ‡dƒch
—bh .ºƒ¡ Y ¢V™e ™KEG ,‡¾¡S ¿Ç¡•»”dG ›gƒ¾j
Aƒ©HQCÕG ¢•eCG †G™ˆdG ½ÄM™»dG Àƒ»‹L ÉQhh
‡jÕÄH ‡jQƒˆ”»dƒH QOƒ²dG —„Y ÉÕÄe I™„²»H
‡Ç¯‘¡ŸdG ÂJƒÇM Èa R™‘e ¹¬¡T .Ÿa—dG ¿ÇY
‡ùÇùdh—ùdG ‡ùÇùdGQ—ù¯ù dG «™ùùa ¿ùùY ºhDÄù ¡•e …¡Ÿ¾ùùe
ÂùfÄùc ÅùdG ‡ùaƒù¡VEÕƒùH ,™ùFG›ùŽùdƒùH ¿ùÇùÇù¯ù ‘ù ¡Ÿ¸ùùd
''¿WÄdG'' Ȉ¯Ç‘¡U ¿e ¹c Èa ƒ²Hƒ¡S ƒÇ¯‘¡U
¢•ÇFQ Äg ¸¬¡T …¡Ÿ¾e ™NBG Àƒch ,''ÀƒJƒeÄd''h
Èa ‡¡Ÿ¡Ÿ”ˆ»dG ''ÈL™¾jEG É—Çe'' ‡¸Že ™j™‘J
¾µ¡SCGh R™‘e —dƒN ¹Çe›dG ¸dG ¼MQ .‡bƒ£dG
.ÀGĸ¡•dGh ™„¡ŸdG ÂjhP ¼ÁdCGh Âfƒ¾L ’Ç¡•a
ÀÄ©LGQ ÂÇdEG ƒfEG h ¸d ƒfEG

‰`ÇbGÄe

Iî¡ŸdG

:™Ž¯dG
06:10
bakimou7@hotmail.com

:™Á¦dG
12.38
:™¡Ÿ©dG
15.13
:†™¬ÙG
17.35
:Aƒ¡ž©dG
18.58

,Àƒùù#ù ¡S OGh ‡ùù j—ùù ¸ù ùH ‰b™ùù Z
—©„J ȈdGh ‡¸Çe ‡jÕÄd ‡©HƒˆdG
Èùa ,¼ù¸ùc 25 `H ‡ù¾ùÇù £ù ¾ù ¡•b ¿ùùY
“GQ ‡ùY›ù¯ùe ¹ùˆùb ‡ù»ùj™ùL AƒùùeO
Iî¡U ÉODÄj Àƒc †ƒ¡T ƒÁˆÇ‘¡V
Iƒc›dG ´h—¾¡U ¿Y ƒYƒaO ™Á¦dG
..I—¸„dG —Ž¡•e ¹NGO —LGĈ»dG
ºhCG ™ùùÁù X ‰©ùùbh ‡ùù»ù j™ùùŽù dG
¢Ÿ”ùù ¡T ¹ùù NO ƒùù ùe—ùù ù¾ù ù Y ¢•eCG
¿H —Ç»‘dG —„Y —Ž¡•e ÃÄ„¡že
ŒÇùM ‡ùùb™ùù¡•dG ¢V™ùù¬ù H ¢•jOƒùùH
Äùù‘ù f Àƒùùˆù HÄùù¡Ÿe Ãùù¾ù Çù Y ‰fƒùùc
AÄùù¡•d ¿ùùµù dh ,Iƒùùc›ùùdG ´h—ùù ¾ù ù¡U
ƒ¡ jCG ‡Ç‘¡ dG §M AÄ¡Sh ¦M
¹ùù NGO †ƒùù „ù ù¡ždG —ùù MCG ±Oƒùù ù¡U
ÀÄùa™ù©ùj ¿ùùj˜ùùdG ¿ùùe —ùùŽù ¡•»ùùdG
¶„JQƒa ´Qƒ¡•¸d OÄ¡SCÕG •jQƒˆdG
ªùe QƒùŽù¡T Èùùa ¹ùùNO ¼ùùK ¢Ÿ¸ùùdG
™„Y ™Ž¾N «Q›H ÅÁˆfEG ‡Ç‘¡ dG
iÄùˆù¡•e Åù¸ùY ‡ùÇùdƒùˆùˆùe Šƒù¾ù©ùW
ÀCG ÀhO ƒHQƒg ™ah …¸²dGh ¿£„dG
..Iƒc›dG ´h—¾¡U ¿e ºƒ¾j
† .CG ø

¢•jQƒH Èa É™FG›ŽdG Èaƒ`²‹dG ›c™»dG

ƒ``¡•f™a È`a ™`FG›``ŽdG IQÄ`` ¡U Â``jÄ¡žJ
Èa É™FG›ŽdG ™LƒÁ»dG ‡¡Ÿb Éh™j
ŠƒÇ¾Ç©„¡•dG ‡jG—H Èa —»‘e ƒ¡•f™a
ˆLhR ,ˆ¸FƒY ½G—²ˆ¡SG Q™²j ɘdG
i—MEG Èa ©e ¢žÇ©¸d ƒ»ÁǾHCGh ‡‘Lja
¹¡UGÄj —»‘e ,‡Ç¡•jQƒ„dG ÈMGÄ¡ dG
ƒMƒ„¡U ˆÇH QOƒ¬j ÉOƒY ¹µ¡žH ÂJƒÇM
ˆLhR ŸY ‰Ç„dG †ƒH ³¸¬jh ¹»©¸d
‡Lh›dG —ùŽùJ îùa ,“ƒùˆù¯ù»ùdƒùH ÂùFƒù¾ùHGC h
ƒùÁùFƒùcP ÅùdGE AÄùŽù¸ùdG iÄù¡S IQÄùÁù²ù »ù dG
ªùe ¹ù¡UGÄùˆù¸ùd I—ùj—ùL ´™ùW Qƒùùµù ˆù HÕ
ÀGÄù¾ùY ƒùÁù¾ùeh ÈùLQƒùù”ù dG ¤ùùÇù ‘ù »ù dG
ÄùjQƒù¾ù Çù ¡•dGh ''±Äùù¡ŸdG ‡ùù„ù c'' ¼ùù¸ù Çù ¯ù dG
¹µd ‡dÄ£„dG Š—¾¡SCG ƒ»¾ÇH ,‡L™”»¸d
.¢TGOQh —»‘ùeh ‡ù¸ù„ù²ù¸ùH ‡ù¸ùÇù¡ a ¿ùe
¢Ÿ¡Ÿ”J ¹g Äg “h™£»dG ºGDÄ¡•dGh
¿ùÇùjîù»ùdG ƒùÁùˆùÇùfG›ùùÇù e ¿ùùe ™ùùFG›ùùŽù dG
ƒùg›ùcG™ù»ùd ƒùjÄù¾ù¡S ‡ù„ù©ù¡ŸdG ‡ù¸ù»ù ©ù dƒùùH
Øg ¹‹e ¢V™©ˆd •Qƒ”dG Èa ‡Çaƒ²‹dG
ÂÇa ¢U™‘J ɘdG ‰bÄdG Èa ,½îaCÕG
›c™»dG ƒùÁù¾ùeh ‡ùÇùaƒù²ù‹ùdG ›ùcG™ù»ùdG ¹ùc
ŸY ™FG›ŽdG Èa È¡•f™¯dG Èaƒ²‹dG
ÂLÄH ƒ¡•f™a QƒÁXEGh ˆaƒ²K ™j—¡ŸJ
.ŠƒÁ„¡ždG ¹c ´Äah ±™¡že

½ÄeR AG™g›dG ‡»Wƒa

IQƒÇ¡Sh ‡¡TÄW™N 2250 ›ŽM
‡¸bQÄH ''ƒJÄjÄJ'' «Äf ¿e

¹NGO ¹ˆb ‡»j™L
‡¸Çe Èa —Ž¡•e

‡”¡•f 195814 ø 1854:O—©dG ¿e …‘¡S6

Oƒ¾¡SEGh ¼Y—d ‡µ„¡T ¶Çµ¯J
‡¾j—»dG ¤¡SÄH ‡ÇHƒgQEÕG ŠƒYÄ»Ž»dG
‡ù©ù¸ù£ùe QOƒù¡Ÿe ,AƒùKîù‹ù dG ¢•eCG ™ùùÁù X Š™ùùcP
,¢Uƒù”ùdG ¿ùeCÕG ™ùù¡Uƒùù¾ù Y ÀCG ,ÈùùeÄùùÇù dG ´h™ùù¡ž¸ùùd
‡jÕÄH Èù„ù©ù¡ždG Èù¾ùWÄùdG ¢žÇùŽùdG ŠGÄù²ùd ‡ù©ùHƒùˆùdG
‡Yƒ¡S ¿j™¡ž©dGh ‡©HQCÕG ºîN ‰¾µ»J —b ‡¸¡ž¾N
Oƒùù¾ù ¡SEGh ¼ùùY—ùùd ‡ùùµù „ù ¡T ¶Çùùµù ù¯ù ùJ ¿ùù e I™ùù Çù ùNCÕG
AGÄùùd ‰‘ùùJ ‡ùù£ù ¡ž¾ùùdG ‡ùùÇù ùHƒùù gQEÕG Šƒùù Yƒùù »ù ùŽù ùdG
¿¸YCG ɘdG ºƒˆ²dGh IÄY—¸d ‡Ç¯¸¡•dG ŠƒYƒ»ŽdG
Èùdh—ùdG ÈùHƒùgQEÕG ¼ùÇù¦ù¾ùˆù¸ù d Âùùeƒùù»ù ¡ fG G™ùùNDÄù e
ºhCÕG ¼b™dG ÀOÕ ¿H ‡eƒ¡SCG ÃOIJj ɘdG ''I—Yƒ²dG''
¶dPh ‡Çµj™eCÕG ‡Ç¾eCÕG ŠƒÁŽdG i—d †Ä¸£»dG
.‡¾j—»dG ¤¡SÄH ‡»gG—e ŠƒÇ¸»Y Èa
Øg ¶Çµ¯J ‡Ç¸»Y ÀCG ,ƒÁ¡•¯f QOƒ¡Ÿ»dG ‰aƒ¡VCGh
ŸY ™Á¡T ¿e ¹bCG Èa ƒÁYÄf ¿e ‡©HG™dG ,‡µ„¡ždG
Oƒ¾¡SEGh ¼YO Èa ‡¡Ÿˆ”»dGh ,‡¸¡ž¾N ‡jÕh iĈ¡•e
QÄù‘ùe ™ù„ùY ¤ù¡ž¾ùJ ÈùˆùdG ‡ùÇùHƒùùgQEÕG ŠƒùùYƒùù»ù Žù dG
03 ¿ùùe ‡ùùfÄùùµù ˆù »ù dGh É™ùùFG›ùùŽù ùdG ´™ùù ¡ždG Šƒùù jÕh
,‡¾¡S 45h 25 ¿ÇH ƒe ¼gQƒ»YCG “hG™ˆJ ,¢Uƒ”¡TCG
ÅdhCÕG ‡LQ—dƒH ‡jQƒŽJ I™M Õƒ»YCG ÀÄ¡SQƒ»j ¼Á¸c
ƒÁù¡•¯ùf ’ùdƒù¡Ÿ»ùdG ƒùÁùˆù²ù¸ùJ ŠƒùeÄù¸ù©ùe …²ùY ŠAƒùL
ÅdEG ‡aƒ¡VEG ,™¡Uƒ¾©dG AÕDÄg ¥ƒ¡ž¾H ³¸©ˆJ G™NDÄe
°bhCG ɘdG ÈHƒgQEÕG ƒÁH ÅdOCG ȈdG Šƒ‘j™¡ŸˆdG
Èùa ÀƒùNOÄùH ‡ù²ù£ù¾ù »ù H Èùù¡Vƒùù»ù dG «Äùù„ù ¡SCÕG ™ùù‘ù H
GÄe—²j ÀCG ŸY ,¢žÇŽdG OG™aCG ªe ’¸¡•e ·ƒ„ˆ¡TG
—©HCG ŸY —Z “ƒ„¡U hCG Aƒ©HQCÕG ½ÄÇdG G˜g “ƒ„¡U
.‡Ç¡ ²dG Èa ™¦¾¸d ‡ÇFƒ¡ ²dG ŠƒÁŽdG ½ƒeCG ™j—²J
¶Çµ¯J ¿e G™NDÄe ‰¾µ»J ƒÁ¡•¯f ™¡Uƒ¾©dG ÀCG ™c˜j
Ȉù²ù£ù¾ùe iÄùˆù¡•e Åù¸ùY Oƒù¾ù¡SEGh ¼ùYO Šƒùµù„ù¡T 03
14 ¿ÇaÄbÄ»dG O—Y -¸H ¿jCG ,¢Tƒ¡TQ OÕhCGh QƒHƒH
.‡ÇFƒ¡ ²dG ŠƒÁŽdG ½ƒeCG ¼Á¸L ¹‹e ™¡Ÿ¾Y
¥ .¿eƒe ø

Iƒc›dG ´h—¾¡U ‡b™¡S ¹LCG ¿e

ø 1855 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 09`d ³aGÄÙG ø ½2006 ™„»aÄf 30 ¢•Ç»”dG ø

‡LƒLÄH ™Ç»¡S

ÈFGh™dG ¼¸Ç¯dG ¢V™Y ÈÁa ,‡Ç²Ç²‘dG
‡ùL™ù”ù»ù¸ù d ''±Äùù¡ŸdG ‡ùù„ù c'' ™ùùÇù ¡Ÿ²ùùdG
ŸY ¹¡Uƒ‘dG ½ÄeR AG™g›dG ‡»Wƒa
™ùÇùNÕC G •ƒùW™ùb ÀƒùL™ùÁùe Èùa I›ùFƒùL
¼¸Ç¯dG .½Oƒ²dG ™„»¡•jO 7 Èa ¢U™©jh

OîH'' ½îaCÕG Øg ¿ÇH ¿eh É™FG›ŽdG
Ãù¾ùdhƒù¾ùJ ÀCG ³ùù„ù ¡S ɘùùdG ''—ùùMGh ¼ùùbQ
AÈùù¡•»ùùdG ÂùùYÄùù¡VÄùùe ÅùùdG ƒùù¾ù b™ùù£ù Jh
•jQƒˆH ›c™»dG Èa ¢V™©Ç¡Sh ™FG›Ž¸d
‡ù‘ùÇù¡ ¯ùdG ƒùeGC .¹ù„ù²ù»ùdG ™ù„ù»ù ¡•jO 21

°Ç£¡•H ‡ÇH™ˆdG ºƒ»Y …JGhQ Èa ‡Çdƒe I™¬K ±ƒ¡žˆcG —©H

‡ÇFƒ¡ ²dG ‡Hƒb™dG ‰‘J ˆLhRh ‰bDÄ»dG ¢•„‘dG ¿gQ QÄLCÕG ‡‘¸¡Ÿe ¢•ÇFQ
‡Ç¡ ²dG ‰¯¡žµfG ‡ÇH™ˆdG ‡j™j—e ¿e
¢•ÇùùFQ °ùùÇù ùbÄùù ˆù ùH ™ùù eGC QG—ùù ¡UEG ¼q ù ùJh
‡ùdƒùMGE h ¹ù»ù©ùdG ¿ùY QÄùLÕC G ‡ù‘ù ¸ù ¡Ÿe
™eCÕG ÈùÁùˆù¾ùÇùd ,‡ùdG—ù©ùdG Åù¸ùY °ù¸ù»ùdG
‰bDÄ»dG ¢•„‘dG ¿gQ ¼Áˆ»dG «G—jEƒH
QÄLCG ¿e ‡Çdƒe -dƒ„e ¹jÄ‘ˆH ÂeƒÁJGh
†ƒ¡•Mh ¢Uƒ”dG ÂHƒ¡•M ÅdEG ºƒ»©dG
QÄ£dG Èa ‡»¸©»c ¹»©J ȈdG ,ˆLhR
‡Hƒb™dG ‰‘J ‰©¡Vh ȈdGh ÈFG—ˆHEÕG
Èa ‡cQƒ¡ž»dƒH ƒÁeƒÁJG —©H ,‡ÇFƒ¡ ²dG
ÀEƒù a ,ƒùùfQOƒùù¡Ÿe …¡•Mh .‡ùù»ù j™ùùŽù ùdG
¼ÁˆdG ¹c ‰¯f ,‡‘¸¡Ÿ»dG ¢•ÇFQ ‡LhR
¿e «Äf ÉCG Š™µfCGh ƒÁÇdEG ‡HÄ¡•¾»dG
.‡Ç¸»©dG Èa ÄD WGĈdG
‡ùùjÕÄùùH ‡ùùÇù H™ùùˆù dG «ƒùù£ù b ÀCG ™ùùc˜ùùj
ÈùˆùdG ‡ùKOƒù‘ùdG ØùÁùd ›ùˆùgG ,°ùùÇù £ù ¡S
ÀCƒ¡T ¿eh ,ƒÁYÄf ¿e ÅdhCÕG ™„ˆ©J
.Šƒ¡•Hîe Iq—Y °¡žµJ ÀCG ‡»cƒ‘»dG

Åù¸ùY Aƒù¾ùH ÃQG™ùùb Q—ùù¡UCG ,³ùùÇù ²ù ‘ù ˆù dG
‡W™¡ž¸d ‡©HƒˆdG ‡Çdƒ»dG ‡b™¯dG ™j™²J
ȈdGh °Ç£¡S ‡jÕh ¿eCÕ ‡ÇFƒ¡ ²dG
™ùùÇù Z ŠîùùjÄùù‘ù J Iq—ù Y Åùù ¸ù ùY ‰¯ùù bh
QÄùLGC ¿ùe ªùù£ù ˆù ²ù J ‰fƒùùc ,‡ùùÇù fÄùùfƒùùb
™ùeÕC G Äùgh 2002 ‡ù¾ù¡S ˜ù¾ù e ºƒùù»ù ©ù dG
™„»ˆ„¡S ™Á¡T Èa Âaƒ¡žˆcG q¼J ɘdG
i—ùùMGE ‰e—ùù²ù J ƒùùe—ùù¾ù Y ,Èùù¡Vƒùù»ù ùdG
—ù¡Ÿˆù²ù»ùdG i—ùd iÄùµù¡žH Šƒù»ù ¸ù ©ù »ù dG
ƒùÁùJ™ùLGC ³ù¸ùˆùJ ¼ùd ƒùÁùfƒC ùH ƒùÁù Çù a ºÄùù²ù J
ɘùùdG ‰bÄùùdG Èùùa G˜ùù gh ,‡ùù j™ùù Áù ù¡ždG
ƒÁ„JGQ ÀCG QÄLCÕG ‡‘¸¡Ÿe ƒÁd Š—cCG
ÅùdGE ‡ù¸ù¡S™ù»ùdG ‡ù»ùFƒù²ùdG ¿ù»ù¡V —ùLÄùj
ɘùdG ™ùeÕC G Äùgh ,Èùdƒùù»ù dG …bG™ùù»ù dG
ª„ˆJ —ù©ùH ¿ùµùd ,ªùÇù»ùŽùdG Âùd †™ù¬ùˆù¡SG
³¸©ˆj ™eCÕG ÀCƒH ¿Çq „J ,‡Ç¸»©dG QGÄWCG
³ùÇù²ù‘ùˆùdG —ù©ùHh ,¢SîùˆùNG ‡ùùÇù ¸ù »ù ©ù H
ŠGQƒWEG ÂǸY ‰a™¡TCG ɘdG ÉQGOEÕG

Àƒ¡•»¸J ¿e ȵj™eCÕG ™Ç¯¡•dG

¿Çj™FG›ŽdG ¿Ç¸eƒ©ˆ»¸d I™Ç¡TCƒˆdG ’¾e Èa ŠîÇÁ¡•J
—Ç¡•dG ,™FG›ŽdƒH ‡Çµj™eCÕG I—‘ˆ»dG ŠƒjÕÄdG ™Ç¯¡S °¡žc
ºƒùLQh ¿ùÇùjOƒù¡ŸˆùbÕG ¿ùÇù¸ùeƒù©ùˆù»ùdƒùH ÂùFƒù²ùd ºîùN ,OQÄùa Š™ùùHhQ
‡ùjQƒùŽùˆùdG ‡ùa™ù¬ùdƒùH ‡ù²ù‘ù ¸ù »ù dG ŠG™ùù¡Vƒùù‘ù »ù dG ‡ùùYƒùù²ù H ºƒùù»ù YÕC G
ÃOî„d ‡Ç¸¡Ÿ¾²dG ’dƒ¡Ÿ»dG ÀCG ,¢•eCG ºhCG Aƒ¡•e ,‡¾aƒˆdG ‡ÇYƒ¾¡ŸdGh
³¸©ˆj ƒ»Ça ,I™Ç„c ŠîÇÁ¡•ˆH ¿Çj™FG›ŽdG ºƒ»YCÕG ºƒLQ ¢Ÿ”ˆ¡S
¹c ÀCG G—cDÄe ,ȵj™eCÕG †G™ˆdG ºÄN—H ‡¡Uƒ”dG I™Ç¡TCƒˆdG Šƒ„¸£H
‡Yƒ¡S 24 ºîN ÂǸY O™Ç¡S ‰Çf™ˆfCÕG ³j™W ¿Y O™j Qƒ¡•¯ˆ¡SG
Qƒ»‹ˆ¡SÕG ¼ÇY—J ÅdEG ¿Çj™FG›ŽdG ¿Ç¸eƒ©ˆ»dG ƒÇYGO ,ÂǸJ ȈdG
,‡Çdh™ˆ„dG OGÄ»dGh Šƒbh™‘»dG ´ƒ£f •QƒN É™FG›ŽdG ȵj™eCÕG
.''™FG›ŽdG Èa Qƒ»‹ˆ¡SÕG ¹„²ˆ¡•»H ‡¸Fƒ¯ˆe ÃOîH'' ÀCG G—cDÄe

¢žH™”e ™Ç»¡S
i—ùd ³ùÇù²ù‘ùˆùdG Èù¡Vƒùb ,¢•eCG ™ùùeGC
¢•ÇùùFQ «G—ùùjƒE ù H °ùùÇù £ù ù¡S ‡ùù »ù ùµù ù‘ù ùe
‡ùÇùH™ùˆùdG ‡ùj™ùj—ù»ù H QÄùùLÕC G ‡ùù‘ù ¸ù ¡Ÿe
‰bDÄ»dG ¢•„‘dG ¿gQ °Ç£¡S ‡jÕÄd
‡ùù Hƒùù b™ùù ùdG ‰‘ùù ùJ Âùù ùˆù ù LhR ‰©ùù ù¡Vhh
‡»ÁJ ƒ»Ád ‰ÁLh ƒe —©H ‡ÇFƒ¡ ²dG
ÀCƒH ¿qÇ„J ŒÇM ,™Ç¬dG ºGÄeCG ¢SîˆNG
ºƒ»©dG QÄLCG Èa ‡Çdƒe I™¬K ·ƒ¾g
•™”J ‰fƒc ,¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 164`H Q—²J
,‡ÇfÄfƒb ™ÇZ …Çdƒ¡SCƒH ‡¾j›”dG ¿e
ŠƒHƒ¡•‘dƒH …YîˆdG ³j™W ¿Y ¶dPh
,¿Ç»¸©»dGh I˜Jƒ¡SCÕG QÄLCƒH ‡²¸©ˆ»dG
—ù¾ùY ¼ùˆùJ ŠƒùÇù¸ù»ù©ùdG ‡ùÇù„ù¸ùZGC ‰fƒùùµù a
—¾Yh ÈdBÕG ½îYEÕG RƒÁŽH OG™¯ˆ¡SÕG
.‡Çdƒ»dG -dƒ„»dG q…¡U Èa «h™¡ždG
Èùù ¡Vƒùù b ÀEƒù ùa ,ƒùù fQOƒùù ù¡Ÿe …¡•Mh

ÀG›Ç¸Z Èa Å¡SÄe È»Y ‡»cƒ‘e

Àƒ„¡ ²dG AGQh ¤„¡V …Jƒc

Å¡SÄe È»Y ‡»µ‘e i—d ¤„¡V …Jƒc ,¢•eCG ºhCG «OhCG
‡»µ‘e i—d ³Ç²‘ˆdG È¡Vƒb ¿e ™eCƒH ‰bDÄ»dG ¢•„‘dG
.´h—¾¡ŸdG ¿e ‡Çdƒe -dƒ„e ¹jÄ‘J ‡»ÁˆH ÄÇgQG ÉOGh
ºîN ,´ÄKÄe Q—¡Ÿe …¡•M ,ƒÁ¾Y °¡žµdG ¼J ‡Ç¡ ²dG
‡»µ‘»d ‡eƒ©dG ‡HƒÇ¾dG ƒÁH ‰eƒb ȈdG ‡Ç¡žÇˆ¯ˆdG IQƒj›dG
OÄLh ¿qÇ„J ŒÇM ,ÉQƒŽdG «Ä„¡SCÕG ™‘H Å¡SÄe È»Y
ªe ‡Çdƒ»dG -dƒ„»dG ‡²Hƒ£e ½—Yh ´h—¾¡ŸdG Èa ¢Ÿ²f
³Ç²‘J ’ˆa ÅdEG ‡Ç¾©»dG ŠƒÁŽdƒH ªaO ƒe ,Šî¡UÄdG O—Y
.-dƒ„»dG Øg ‡ÁLh ‡a™©»d
ÈbƒH .† ø

¿ùùÇù ¯ù ²ù ‹ù »ù dG ¿ùùe ™ùùÇù ‹ù ùµù ùdG •ùù ˆù ùMG
Åùù ¸ù ùY ƒùù ¡•f™ùù a Èùù a ¿ùù Çù ùj™ùù FG›ùù ùŽù ù dG
›ùc™ù»ùdG ƒùÁù»ù ¦ù ¾ù j Èùùˆù dG ŠƒùùWƒùù¡ž¾ùùdG
ŒÇùM ,¢•jQƒù„ùH É™ùFG›ùŽùdG Èùaƒùù²ù ‹ù dG
ŸY ÃQh—H ½Ä²j ›c™»dG G˜g ÀCG Àh™j
¢•cƒ©»dG ÃŽJÕG Èa ¿µd ,ÂLh ¹»cCG
IQÄ¡U È£©J ÂJƒWƒ¡žf …¸ZCƒa ,ƒeƒ»J
ŠGľ¡S ƒg—Ç©Jh ™FG›ŽdG ¿Y AGOÄ¡S
ŠG™gƒ¦ˆdG ¢ ©H ÀCG ƒ»c ,AGQÄdG ÅdEG
QÄù¡ŸdG ¢V™ù©ùe ¹ù‹ùe ‡ùgÄù„ù ¡že ‰fƒùùc
›c™»dG G˜g Èa I—e ˜¾e ¼ÇbCG ɘdG
ɘdGh ‡Çfƒ¡•fEÕG ¼FG™L «Ä¡VÄe ºÄM
ÂJ™¡ Mh ‰¡SÄcÄdÄÁdG ¿Y GQÄ¡U ¼¡V
.‡a™£ˆe ‡jOÄÁj ‡Ç¡Ÿ”¡T ¿e ™‹cCG
Èa É™FG›ŽùdG ›ùc™ù»ùdG «—ùˆùHG ƒùÇùdƒùMh
QƒµaCÕ •jh™ˆ¸d I—j—L ‡£N ¢•jQƒH
Èa ÂJƒWƒ¡žf ºîN ¿e ÂǸY ¿Ç»Fƒ²dG
¢V™©ùj ŒÇùM ,‡ùÇùFƒù»ù¾ùÇù¡•dG ¢Vh™ù©ùdG
½îùù aÕC G ¿ùù e ‡ùù YÄùù »ù ùŽù ùe ›ùù c™ùù ù»ù ù dG
¢Sƒ¡SCG ŸY ÂLĈdGh •ƒˆfEÕG ‡Ç¡•f™¯dG
ª»ˆŽ»dG ¹‹»Jh ‡j™FG›L ½îaCG ƒÁfCG

‡¡SQƒM È¡T™J ÀCG ‰dhƒM
‡»dƒ" ¿Ž¡S

‡»ÁˆH ‡Ç¡•f™¯d ¢•`` ` „‘dG
IÄ¡T™dG
i—ùd ‡ùjQÄùÁù »ù Žù dG ¹ùùÇù ch Q—ùù¡UCG
,¢•eCG ºhCG Aƒù¡•e ,‡ù»ùdƒù" ‡ù»ùµù ‘ù e
‡¬dƒ„dG (¢T.½) ‡»Áˆ»dG «G—jEƒH G™eCG
¿e ‡¡•f™a Ègh ,‡¾¡S 52 ™»©dG ¿e
¢•„ùù‘ù dG ¿ùùgQ ,‡ùù j™ùù FG›ùù L ºÄùù ¡UCG
‡»ÁˆH ƒÁˆ»cƒ‘e ¿ÇM ÅdEG ‰bDÄ»dG
…¡•Mh ,IQOƒùù ù ¡Ÿ»ùù ù ùdGh IÄùù ù ù¡T™ùù ù ùdG
‰fƒc ȈdG ‡»Áˆ»dG ÀEƒa ƒfQOƒ¡Ÿe
IQƒùù ùj›ùù ùd ºƒùù ù¡ŸJG ‡ùù ù¡ŸNQ ¶¸ùù ù»ù ù ùJ
IOƒYEG ‡¡•¡SDÄ»H ‡aÄbÄ»dG ƒÁˆ²Ç²¡T
‰bÄdG Aƒ¡ ²fG —©Hh ,‡»dƒ#H ‡ÇH™ˆdG
‰e—bCG ,IQƒj›¸d O—‘»dG ÈfÄfƒ²dG
¿e ‡j—²f ‡bQh ¼Ç¸¡•J ŸY ‡»Áˆ»dG
ÈdGÄM ºOƒ©j ƒe ÉCG ;hQhCG 50 ‡€a
‡¯¸µ»dG ÀÄ©¸d É™FG›L Qƒ¾jO 5000
¹ùùLCG ¿ùùe ,Šƒùù¾ù Çù Žù ¡•dG ‡ùù¡SG™ùù‘ù ùH
ªe ºÄWCG ‰bÄd Aƒ²„dƒH ƒÁd “ƒ»¡•dG
±ƒ¡žˆcG —©Hh ,‡aÄbÄ»dG ƒÁˆ²Ç²¡T
ºƒ¡ŸJÕG ¼J IÄ¡T™dG ¹LCG ¿e ƒg™eCG
i—ùd ‡ùjQÄùùÁù »ù Žù dG ¹ùùÇù ch —ùùÇù ¡•dƒùùH
™ùj—ùe ±™ùW ¿ùe ‡ù»ùdƒù" ‡ùù»ù µù ‘ù e
¼ùJ ŒÇùM ,‡ùÇùH™ùˆùdG IOƒùùYEG ‡ùù¡•¡SDÄù e
™ùù²ù e ÅùùdEG ƒùùgOƒùùÇù ˆù bGh ƒùùÁù ¯ù Çù bÄùù J
‡ùùW™ùù¡ž¸ùùd ‡ùù Çù ùFÕÄùù dG ‡ùù ‘ù ù¸ù ù¡Ÿ»ùù dG
°ù¸ù e ¿ùùjÄùùµù J ¼ùùJ ¿ùùjCG ‡ùùÇù Fƒùù¡ ²ùùdG
¹Çch ½ƒeCG ƒÁ»j—²Jh ƒg—¡V ÈFƒ¡ b
,‡ù»ùdƒù" ‡ù»ùµù‘ùe i—ùd ‡ùjQÄùÁù»ùŽùdG
¢•„ùù‘ù dG ƒùù Áù ùYG—ùù jEƒù ùH ™ùù eCG ɘùù dGh
‡»ÁˆH ƒÁˆ»cƒ‘e ¿ÇM ÅdG ‰bDÄ»dG

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful