‡`````Ç¡Sƒ````````FQ I™```````FƒW ìe ŸY ‡``````Ç”jQƒJ IQƒ`````jR Ô

ÃOG—`` `LCG ¿`` `WÄe Ô ''Aƒ``»Y›dG'' ºƒ`` `„²ˆ¡SƒH Ŧ‘j ÀG—`jR

IOƒ©¡S ™¯©L :IQÄ¡U /‡Ç¡SƒF™dG I™Fƒ£dG ¿e Âdh›f ºîN ÀG—jR

12¢U

‡ÇLQƒØG ™jRh …Fƒf
''$G'' `d æG™jEÕG

G˜g Àƒc GPEG''
‡²Ç²M ‰¡SÄcÄdÄÁdG
GPƒ»¸a ,ÂÇ”jQƒJ
''ƒÁÇdEG ´™£ˆdG ÀÄ¡ž”j
ø ¢Sƒ„YhCG OG™e :ÀG™ÁW ÛG $ •Ä©„e ø

09¢U

†GÄ``¡ŸdG ¹``»ˆ‘j ƒC ` £N ¼`` µjCGQh ƒC ` `£”dG ¹``»ˆ‘j †GÄ``¡U ƒ¾`` jGC Q

•O 10 : ¿»‹dG ø 1865 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 21 `d ³aGÄÙG ø ½2006 黡•jO 12 AƒKî‹dG ø

www.echoroukonline.com
infos@ech-chorouk.com

°¡žµj ’jƒ¡•dG ¶dƒÙG —„Y ,ƒÁfƒeOEGh ŠGQ—õG ‡‘aƒµÙ ȾWÄdG ÀGÄj—¸d ½ƒ©dG ™j—ÙG

ŠGQ—”»¸d †™Áe ' ¹Ç„âR'' 310 ¿Y Œ‘„J ™FG›ÖG
‡¾¡S ºîN ½™Ý ‡»¡ŸH ÀÄǸe ªHQ ¹ÇŽ¡•J

05¢U

ŠGQ—õG QƒÎh ½G™LEÕG ŠƒHƒ¡ŸY ‡jÄg —j—‘ˆd IÄ£N Èa

‡€aƒµˆe ñZ ‡c™©e
ÉhGhR Úƒ¡S

½ .“ :IQÄ¡U/ ‡»j™ŽdG ‡HQƒ‘e I›ÁLCG Œj—‘J

05¢U

Ô ,‡²Ç¸¯JÄH ›j›©dG —„Y ¢•ÇF™dG Àƒc ÀEG ÉQ—f Õ
—¡Ÿ²j ‡eĵ×Gh IÕÄdG «ƒ»ˆLG Ô ñNCÕG ×j—ÁJ
Iñ‹ÙG ÂùJƒù‘ùj™ù¡ŸJ ‡ùŽùÇùˆùf ×ùMh æƒù£ù¸ù¡S I™ùL ÄùùHCG
ÀÄùùY—ùùj hCG ÀÄùùµù ¸ç ¿ùùj˜ùùdG ¹ùùc —ùù¡Ÿ²ùù j ½CG ,IñNCÕG
Gį¡žµj ÀCG ÀhO Oƒ¡•¯dGh IÄ¡T™dG ¿Y Šƒ¯¸e ·îˆeG
¿µdh .ƒgñZ ÀhO ‡dG—©dG ½ƒeCG ƒÁHƒ‘¡UCG ¿Yh ƒÁ¾Y
…j™ÁJh °jÄ”J ‡¸»M ‡»K ÀCG ÂjQ—f ƒ¾‘„¡UCG ƒe ¹c
¢•ÇF™dG †ƒ£N ¿e ƒbî£fEG ¢ ©„dG ƒÁH “ĸj —j—ÁJh
Oƒùù¡•¯ùùdG ¿ùùY Œj—×G Âùù¡•¯ùùf Âùùd ºÄùq ù¡•J ¿ùùe ¹ùùc —ùù ¡V
Ô òdhDÄ¡•ÙG écCG ¿e ò¡žJ™ÙGh IÄ¡T™dGh ¿j—¡•¯ÙGh
ÀCGh ‡ù¡UƒùN ,‡ùÇùdhDÄù¡•ÙG ŠƒùjÄùˆù¡•eh ›ùcG™ùùe °ùù¸ù ˆß
Ôh ‡dG—©dG ÛEG ¢•ÇF™dG I™¦¾H ƒfh™²e AƒL —b ¶dP
,‡ˆÇ²ÙG ŠƒaBÕG Øg ‡ÁLGÄe ŸY ƒÇ¡Ÿ”¡T Äg ÂJQ—b
½ÄùbCƒù¡•a ƒù€ùÇù¡T ‡ùdG—ù©ù dG ¹ùù©ù ¯ù J Ú ÀEGh'' ºƒùùb ƒùùe—ùù¾ù Y
¹Á¡•j ÂfCG ÛEG Qƒ¡TCG ƒe—¾Y hCG ,''ƒÁH —j—¾ˆdƒH ƒÇ¡Ÿ”¡T
‰Ç„dG ÜhDÄ¡•e Qƒù„ùc ‡ù¸ùHƒù²ùe É™ùFG›ÖG ¿ùWGÄÙG Åù¸ùY
,òJÄH ñçOîah ¢TÄH •QÄL ÉCG ¿¸ç™µdGh ¢ ÇHCÕG
ò»Fƒ²dG IÕÄdG ¿e ºGh ‡¸Hƒ²e ÂǸY ¹Ç‘ˆ¡•j ¿µdh
ƒùe Gñ‹ùùc ÂùùfCG ÛEG Qƒùù¡TCGh ¹ùùH ,™ùùFG›ÖG Ô ÃQÄùùeCG Åùù¸ù Y
AÕDÄùg ¿ùe ºGÄùH ºƒù¡ŸJEÕG ƒùÇù¡Ÿ”ù¡T Äùg ÂùÇù ¸ù Y …©ùù¡Ÿj
.IÕÄdG
¿ùùe ƒÌQh ,ÀƒùùµÌ ‡ùùHÄùù©ù ¡ŸdG ¿ùùe ÂùùfCG Èùù¾ù ©ù j G˜ùù g
™FG›ÖG ¹„µJ ȈdG ¹cƒ¡žÙG ŸY Aƒ¡ ²dG ,¹Ç‘ˆ¡•ÙG
ºƒ‘¯ˆ¡SG ‡ŽÇˆf ŠÕƒóG ¹c Ô ‡c™×G ¿e ƒÁ©¾Òh
ò¡žJ™ÙGh IÄù¡T™ùdGh ¿ùj—ù¡•¯ÙGh Oƒù¡•¯ùùdG ½ƒùùµù ‘ù ˆù ¡SGh
ÀĵJ OƒµJ ȈdG I™£Ç¡•dGh ò¡•¸ˆõGh Šƒ¡SîˆNÕGh
‰¸ù¡T ÀCG —ù©ùH IƒùÇ×G …ÇùdGhO Åù¸ùY ƒùùÇù aƒùù»ù ¸ù d ‡ùù»ù µÞ
ƒÁ¾eh ·™‘ˆJ ÀCG ¿µç ȈdG ‡dh—dG Šƒ¡•¡SDÄe ‡c™M
¿e ¢Uƒ¾e Õ ’„¡UCG ňM ,‡Hƒb™dG Šƒ¡•¡SDÄeh ‡dG—©dG
hCG Šƒ¯¸ÙG ·îˆeG ¿e ih—ÖG ºÄM ŠÕDhƒ¡•ˆdG “™W
‡ù¡•¡SDÄùe ·ƒù¾ùg ¢•Çùùd ½GOƒùùe IÄùù¡T™ùùdGh Oƒùù¡•¯ùùdG ’ùù¡ a
¿Y I—Ç©H hCG ¢Uƒ¡ŸˆbÕGh «O™dG ŸY IQOƒb I—MGh
.òH™õGh ¿j—¡•¯ÙG ªe DÄWGĈdG
—ùÇù»×G —ù„ùY ³ù„ù¡SCÕG ‡ùeÄùùµ×G ¢•ÇùùFQ Äùùg ¿ùùjCGh
¿ùY Šƒù¾ùÇùfƒù»ù‹ùdG ‡ùùjƒùùÁù f Ô °ùù¡žc ɘùùdG Èùù»ù Çù gG™ùùHG
¿e QÕhO QƒÇ¸e ¿j™¡žY ¿e ícCG —j—„Jh ¢SîˆNG
¼Z™dG ŸYh ?´™£dGh …Çdƒ¡SCÕG °¸ˆ”Ì ½ƒ©dG ºƒÙG
G˜g ‰ˆ„KCG ȈùdG ‡ùÇù»ù¡S™ùdG ™ùjQƒù²ùˆùdGh Šƒù¡SGQ—ùdG ¿ùe
¶dP ¿Y °¡TƒµdG ÀCG ÕEG ƒ²MÕ —j—„ˆdGh ¢SîˆNÕG
—ùMCG Õh ƒùÇù¯ù¾ùe ºG›ùùjÕh ''‡ùùHÄùù¸ù £ù e Âùù¡SCGQ'' ‰‘ùù„ù ¡UCG
½î¡•H ™FG›ÖG Ô ½—b ¿WÄe Âd ¿»¡ j ÀCG ªÇ£ˆ¡•j
ª£²¾j Ú •jQƒˆdG ¶dP ˜¾e ÂfCG ¼ZQh ,½ÄÇdG ňM
ƒùÇù²ùaCG Š—ùˆùeG ¹ùH ,ihƒù¡T™ùdGh Šƒù¡SîùˆùNÕGh Oƒùù¡•¯ùùdG
ƒ„j™²J òdhDÄ¡•ÙG °¸ˆßh Šƒ¡•¡SDÄÙG °¸ˆß ¹»¡žˆd
IÕÄùdG ¢ ©ùH Âù¸ù©ù¯ùj ƒù»ùY ƒùÇùeÄùj Âù©ù »ù ¡•f ƒùùe Èùù¯ù µù jh
ƒù»ùY ¶Çùgƒùf ,QƒùÇùeCÕG ¢ ©ùHh ™ùFGh—ùdG Aƒù¡SDhQ ¢ ©ùùHh
.i™NCÕG Šƒ¡•¡SDÄÙGh ·Ä¾„dG ÄdhDÄ¡•e ¸©¯j
Ô ñNCÕG ÂHƒ£N Ô ‡²Ç¸¯JÄH ¢•ÇF™dG ™ÁX —²d
Ô i™ùùNCG I™ùùe G—ùùÇù Mh ‡ùùeÄùùµ×Gh IÕÄùù dG «ƒùù »ù ùˆù ùLG
OGQCGh ,IQG™ÖG ™¡ždG ¢TÄÇL ªe ‡€aƒµˆe ñZ ‡c™©e
¿e ‡»Fƒ¾dG iIJdG ¼»g ±—Áˆ¡•j ÀCG I™¡Tƒ„e ‡²j™£H
³¸©ˆj ™eCÕG ÀCG ¼ZQ ¢ Á¾J ÀCG —j™J Õ ÈˆdG …©¡ždG
Èg ƒ»FGO ‰fƒc ƒÁfCG ¼ZQh ¿WÄdGh ºƒÇLCÕG ñ¡ŸÌ
ŠG™¡žY i—e ŸY Øg ™¡ždG iIJd ÛhCÕG ‡Ç‘¡ dG
.򾡕dG
ƒÁˆ¡U™a ½ƒeCG ƒÁfCG ·Q—Jh I™ÙG Øg ³Ç¯ˆ¡•J ¹Áa
Â݃f™H ªe ‡¡UƒNh ‡²Ç¸¯JÄH ¢•ÇF™dG ªe IñNCÕG
ɘdG ŠGQÕh—dG ¿e ŠGQƒÇ¸ÙG ŠG™¡ž©H Q—²ÙG ÉÄ»¾ˆdG
Oƒùù¡•¯ùùdG iÄùù b Œ„ùù ©ù ùd i™ùù NCG I™ùù e ·ëj ÀCG ¿ùù µç Õ
ƒe Åù¸ùY ‰dÄùˆù¡SG ƒù»ùc ÂùÇù¸ùY ÜÄùˆù¡•ˆùd Šƒù¡SîùˆùNÕGh
!?³„¡S

Disponible chez FRIGORAMA: Rue Bouraoua si Al-Ounes Ain Benian Alger:13 Rue des Frères Aoudia El MOURADIA Alger, et chez nos distributeurs

‡Wƒ¡•`` `„H

!ŠGľ¡S 4 `H ÉRÄ`` `cQƒ¡S ³`` `„¡•j —`` jRÄH ¿H

ø È»©f Qƒ»Y :¼¸²H ø

ÀEG ,ÉRÄcQƒ¡S ÕĵÇf ,È¡•f™¯dG ‡Ç¸NG—dG ™jRh ºƒb
Èùùa RÄùù¯ù dG ¿ùùe ¿ùùµù »ù J GPEG ÂùùH ½Äùù²ù ùÇù ù¡S AÈùù ¡T ºhCG
¹c ½™‘Çù¡S ‡ùeOƒù²ùdG ‡ùÇù¡SƒùF™ùdG ŠƒùHƒù”ùˆùfÕG
I™¡žY ¿e ¹bCG º—©e ŸY ¹¡Ÿ‘j …dƒW
IOƒùùÁù ù¡T Åùù ¸ù ùY ºÄùù ¡Ÿ‘ùù dG ¿ùù e (G—ùù ²ù ùfh G —q ù ùY)
—ùMGC ''ÀÄù»ùÇù¡S'' ¿ùùe “G™ùùˆù bG G˜ùùgh ,ƒùùjQÄùùdƒùùµù „ù dG
¹¬¡žj Àƒc ɘdG È¡SƒÇ¡•dG ÃQƒ¡žˆ¡•eh ¾e ¿ÇH™²»dG
IÄ£”dG Øg ÀCG …j™¬dG .³Hƒ¡S ‰bh Èa ‡ÇH™ˆ¸d G™jRh
™jRÄdG ƒÁÇdEG ²„¡S ƒÁǸY ½G—bEÕG ,ÉRÄcQƒ¡S Éľj ȈdG
ŠGľ¡S 4 ˜¾e ½ƒ¦¾dG G˜g ³„W ɘdG —jRÄH ¿H ™µH ÄHCG
¶d˜c Éľj ÉRÄcQƒ¡S ÀCG …j™¬dGh ,™FG›ŽdG Èa ‡¸eƒc
½ƒ¦¾dG Ägh ,¹£©dG Èa ‡ÇcQG—ˆ¡SÕG ¢ShQ—dG ºƒNOEG
OGQCG ¹Áa !?¶d˜c ¿Çˆ¾¡S ¹„b ™FG›ŽdG ÂJCG—H ɘdG
!?GPƒe ½CG ‡j™FG›ŽdG I™„”dG ¿e ˜NCƒj ÀCG ÉRÄcQƒ¡S

!?Šƒc™H À™b °¡Ÿf
ŠƒÇ¯¸”dG ¿Y ™¦¾dG ±™¡ŸH
«Äùù¡VÄùùe IQƒùùKEG ¿ùùe Šƒùùjƒùù¬ù dGh
—gƒŽ»dGh ȲDzù‘ùdG —ùgƒùŽù»ùdG
‰bÄùù ùdG G˜ùù ùg Èùù ùa °ùù ù j›ùù ù »ù ù ùdG
G˜ùùg ‡ùù ¸ù ù¡Ÿ‘ùù e ÀEƒù ùa ,ŠG˜ùù dƒùù H
Èùgh ƒùù¯ù ¸ù ¡S ‡ùùah™ùù©ù e º—ùùŽù dG
‡©»¡•H iPCÕG ¿e —j›e ´ƒ‘dEG
,¿ùùj—ùù gƒùù Žù ù»ù ùdGh —ùù gƒùù Žù ù»ù ùdG
Àƒµ¡S «ƒHQCG ‡KîK ÀCG —cDÄ»dƒa
—ÇdGÄe ¿e ƒ©Ç»L ¼gh ™FG›ŽdG
GÄ¡•Çd 1962 ¢SQƒe 19 —©H ƒe
‡Ç¡ ²dG ØÁùH ¿ùÇùÇù¾ù©ùe ƒùÇù¸ù»ùY
¿Ç„„ù¡•d ƒùÁùH ÀÄù»ùˆùÁùe ¼ùÁù¾ùµùdh
‡ùÇù¡ b ƒùÁùfCG ºhCÕG ,¹ùbCÕG Åù¸ùY
ŠGRƒùÇùˆùeƒùH ƒùÇù ¸ù ‘ù e ‡ùù£ù „ù J™ùùe
ƒùùÁù a™ùù©ù j ,‡ùù ¡SÄùù »ù ù¸ù ùe ‡ùù Çù ùdƒùù e
ƒÁfCG Èfƒ‹dGh ,ÈfG—dGh È¡Uƒ²dG
iÄb …dƒù£ù»ùH ƒùÇùdhO ‡ù£ù„ùJ™ùe
’¸£¡Ÿe ¤H™J ‡¾»ÇÁe ‡Ç»dƒY
±™£ˆdG —¡V ‡c™©»dƒH OƒÁŽdG
.†ƒgQEÕGh …¡Ÿ©ˆdGh

ÉRG™ÇJƒe ÄjQƒ¾Ç¡S —Ç©j ÀG—jR
?!½h—Ç" ªe
ÅùdGE ½h—ùÇù" ÅùÇù‘ùj ‡ù¡Vƒùj™ùdGh †ƒù„ù ¡ždG ™ùùjRh ¢Vq™ù ©ù J
¿ùj˜ùdG ¿ùjQÄù¡Ÿ»ùdGh ¿ùÇùÇù¯ù‘ù¡ŸdG ¿ùe OÄù¡ž‘ùdG ½ÄùŽù g
¿ùj—ùdG ¿ùjR Èù»ùdƒù©ùdG ¼ùŽù¾ùdG ¿ùe †G™ùˆùbîùd GÄùù©ù aG—ùùJ
¿ùj—ùeÄùH ÉQGÄùg Qƒù£ù»ùd ‡ùÇùa™ùù¡ždG ‡ùùYƒùù²ù dƒùùH ,ÀG—ùùjR
ɘdG ¿Çǯ‘¡ŸdG —MCG ÃCƒLƒa ™jRÄdG ÀCG ™Ç‹»dG ..Èdh—dG
¼Lƒ¾dG ½ƒMORÕG I—q ¡T ¿e ƒ¡VQCG ½h—Ç" ™jRÄdG ¤²¡SCG
‡Ç‘¡V Àĵj ¡•¯f ™jRÄdG ¹©L ɘdG ¼Ç¦¾ˆdG AÄ¡S ¿Y
…¡•M ,iPCƒH …¡Ÿjo ¼d ÂfEƒa ,¶dP ¼ZQh .Å¡VįdG Øg
—b Àĵj ™jRÄdG ÀCG —ÇcCÕG ¿µd ,''´h™¡ž¸d'' ÂH “™q ¡U ƒe
ÀCG h—„jh ?ÂeƒeCG ³£¾J Å¡VįdG —gƒ¡žj Ägh ¼dCƒJ
‡²j™W ŸY ¢•Çd ¿µd ,ÀG—j›d ‡Ç‘¡V …gP ½h—Ç"
!?‡¸Ž¡•e ‡eîY ‰‘„¡UCG ȈdG ÉRG™ÇJƒe

‡Wƒ¡•„Hh
“™£j ɘdG AÉ™„dG ºGDÄ¡•dG
‡„¡Sƒ¾»dG ØùÁùH ƒùÇùFƒù²ù¸ùJ Âù¡•¯ùf
‡ùù ù »ù ù ùFƒùù ù b ¤ùù ù „ù ù ù¡V ¹ùù ù g :Äùù ù ùg
…©¡U ¿Çj™FG›ŽdG ¿j—gƒŽ»dG
AƒÁùˆùfÕG ‡ùdƒù‘ùˆù¡SG ‡ùLQO ÅùdEG
¼ùZQ °ù¸ù»ùdG G˜ùg ™ùÇùÁù £ù J ¿ùùe
ŸY À™b °¡Ÿf ¿e ™‹cCG Qh™e
!?ºî²ˆ¡SEÕG •jQƒJ

‡„Ç¡•M I—ÇÁ¡ždG ‡²Ç²¡T
¢žÇ»ÁˆdG —²ˆ¾J ȸYÄH ¿H

!?‡©»ŽdG Iî¡U —¡V ÀÄÇHƒ²f
Ägh ,QG—jEG —»‘e —Ç¡•dG “q™¡U
‡ÇH™ˆdG ºƒ»©d ȾWÄdG ¿ÇeCÕG
Ih—f Aƒ¾KCGh U.N.P.E.F ¿jĵˆdGh
¿ÇY ‡jÄfƒK Èa Š—²Y ‡Ç¾jĵJ
ÂfCƒH ‡¸Ç¡•»dƒH I—j—ŽdG ¹Ž‘dG
ȸ‹»e ªe ·™ˆ¡že «ƒ»ˆLG Aƒ¾KCGh
AGQh ‰fƒc ȈdGh ‡¯¸ˆ”»dG ŠƒHƒ²¾dG
ÅdEG ªÇ»ŽdG ƒYO ,ŠƒHG™¡VEÕG ¿e O—Y
Iî¡U AGOCG ‡Ç¬H ºƒ¬¡TCÕG °ÇbÄJ
IRQƒ„dG ÃÄLÄdG —MCG ÀCG ÕEG ,‡©»ŽdG
ƒeh ¹»Y Èa ¿‘f'' :Âd ºƒbh ¢ ©ˆeG
°bÄ»dG G˜g .''!?ƒ¾g Iî¡ŸdG ¹NO
¿e ªÇ»ŽdG O™W ÅdEG ¢•ÇF™dG ªaO
!ÂH “™¡U
q ƒe …¡•M ‡¡•¸ŽdG

..¿Fƒ`` `”dG ÀÄ`` ` `¾‘¡S
¹£„dG ÀG—jR

Š—Lh ƒe—©H ƒÁd ¹M OƒŽjEƒH ‰„dƒW ƒe ÀƒY™¡S ¢•eCG ÈeÄJ I—ǸN I™jRÄdG
‡fƒ©ˆ¡SEÕG ¼J G˜Ádh (ÅdhCÕG IQÄ¡ŸdG) ÕÄW ƒÁdOƒ©J OƒµJ ‡¡Ÿ¾e ½ƒeCG ƒÁ¡•¯f
(?!) (‡Çfƒ‹dG IQÄ¡ŸdG) ƒÁˆeƒb ™¡Ÿb ÈYG™jh Qƒ„ˆYEÕG ƒÁd —Ç©j ''ÉQÄHƒW'' `H

¹»‘J ‡ÇFƒ¡ a Iƒ¾b ºhCG ´îWEG
‡»Ç”dG ¢SCGQ IQƒeEG ¼¡SG

½ƒY ¿Çˆ¾LQCÕG ºƒj—fÄe ¹Ç„b
‡dÄ£H Èa ¤¡ž¾j Àƒc ,1978
‡j™FG›L ºÄ¡UCG ¿e …YÕ ,ƒ¡•f™a
ƒÁ¾ÇM ‰fƒch ,Àľ‘¡S ÅY—j
‡Ç¡žˆ¾e ‰dGRƒe ™FG›ŽdG
Èa È”jQƒˆdGh ™gƒ„dG ƒgQƒ¡ŸˆfƒH
1975 ¤¡SĈ»dG ™‘„dG †ƒ©dCG ÈFƒÁf
` 3) ƒÁǸY ŠRƒa ƒe—¾Y ƒ¡•f™a —¡V
QÄ¡ ‘H ‡Ç¸jÄL 5 …©¸e Èa (2
‰bÄdG ¶dP Èa ,¿j—eÄH ÉQGÄg
¹¡ŸM ɘdG Àľ‘¡S ƒ¡•f™a Š™ZCG
QƒˆNGh ‡Ç¡•f™¯dG ‡Ç¡•¾ŽdG ŸY
I™e ÃY—ˆ¡SG ɘdG ‡µj—dG …”ˆ¾e
ªe ØNCƒj ¼dh (Âb™M ¼K) I—MGh
¿Çˆ¾LQCÕG ÅdEG ȾÇJîH Aƒ²aQ
—MGÄdG †›‘dG ‡aƒ‘¡U ÂJ™„ˆYGh
,™FG›Ž¸d ¿FƒN ‰bÄdG ¶dP Èa
G˜g Šƒe ¼K ,ƒ¡•f™a QƒˆNG ÂfCÕ
¼dh Qh™e •OƒM Èa (…YîdG)
Èa ÂfCÕ ..ƒÇFƒÁf ‡aƒ‘¡ŸdG Ùc˜J
Šq™e —bh ÀBÕG ..¿FƒN ƒÁa™Y
..Àľ‘¡S —ÁY ŸY ‡¾¡S ÀÄKîK
PEG ,…²Y ŸY ƒ¡SCGQ QÄeCÕG …¸²¾J
ºƒ£HCÕG ºƒ„²ˆ¡SG ÀG—jR Ȳd
ƒ»a ..ƒÇeîYEGh ƒÇ»¡SQh ƒÇ„©¡T
!?™qǬJ ɘdG

:ª````````„£dG
SIA
SIE
SIO

:¤¡SÄdG
:´™``¡ždG
:†™`` ¬dG

:ªjRĈdG
021 28 00 75 : °JƒÁdG
031 66 21 23 : °JƒÁdG
061 20 8722 : °JƒÁdG

´h™¡ždG ‡¡•¡SDÄe :¤¡SÄdG
AMP :´™¡ždG
SDPO :†™`¬dG

I—ÇÁ¡ždG ‡²Ç²¡T Š™„Y
¿Y ȸYÄH ¿H ‡„Ç¡•M
¿Ç»Fƒ²dG ¢žÇ»ÁJ ¿e ƒÁFƒÇˆ¡SG
ºƒ¯ˆMÕG •eƒf™H OG—YEG ŸY
ŠG™gƒ¦»d 46 `dG i™c˜dƒH
ƒÁˆ¾¡ ˆMG ȈdG ™„»¡•jO 11
ÀCG ƒ»¸Y ,°¸¡ždG ‡jÕh
ȸYÄH ¿H ‡„Ç¡•M I—ÇÁ¡ždG
ƒÁMhQ ‰e—bh ‡²£¾»dG ‡¾HG
‰dƒbh G˜g .¿WÄdG G˜Ád AG—f
‰²aGQ ȈdG I—ÇÁ¡ždG ‰NCG
Qƒ»©ˆ¡SÕG ÀEG È»¡S™dG —aÄdG
¿WÄdG G˜g ŸY ƒ»KƒL ºGRƒe
Šƒcĸ¡•dG ºîN ¿e ¶dPh
¹aGIJd ‡¾Ç¡ž»dG Šƒa™¡ŸˆdGh
½™µJ Õ GPƒ»¸a ,AG—Á¡ždG
½™µJh I—ÇÁ¡ždG ‡¸FƒY
?i™NCG ŠƒÇ¡Ÿ”¡T

‡»Ç”dG ¢SCGQ IQƒeEG ‰¾¸YCG
ºhCG ´îWEG ¿Y ,¿Ç¾KEÕG ¢•eCG
¹»‘J ,ƒÁYÄf ¿e ‡ÇFƒ¡ a Iƒ¾b
’„¡Ÿˆd ,2007 ª¸£e ƒÁ»¡SG
ŠGQƒeEÕG Èa ‡¡•eƒ”dG IQƒeEÕG
ƒÁd ȈdG I—‘ˆ»dG ‡ÇH™©dG
‡dƒch …¡•M ,‡¡Uƒ”dG ƒÁJƒ¾b
¿¸YCGh .‡Ç¡•f™¯dG Aƒ„fCÕG
¿H ¸dG —„Y ¿H ™²¡U •Ç¡ždG
¢•ÇFQ ,È»¡Sƒ²dG —Ç»M
Iƒ¾b ÀCG I—j—ŽdG ‡£‘»dG
ȈdG (ºƒ»¡T) ‡»Ç”dG ¢SCGQ
QG—e ŸY ƒÁŽeG™H Œ„ˆ¡S
¹²f'' ÅdEG ±—ÁJ ,‡Yƒ¡•dG
ÅdEG ‡»Ç”dG ¢SCGQ ‡jÄgh •G™J
†ƒ£²ˆ¡SGh ¼dƒ©dG
™jÄ£Jh ŠGQƒ»‹ˆ¡SÕG
‡Çˆ‘ˆdG ‡Ç¾„¸d ¹¡UGĈe
.''Šƒe—”dGh ‡eƒ©dG ³aG™»dGh
IQƒeEÕG Èg ,‡»Ç”dG ¢SCGQh
ȈdG ŠGQƒeEÕG Èa ‡¡•eƒ”dG
—©H ‡ÇFƒ¡ a Iƒ¾b ƒÁd ’„¡ŸJ
GQƒgORG —Á¡žJ ȈdG ÈHO
ƒÁj—dh ,ƒÇMƒÇ¡Sh ƒjQƒ²Y
ÄHCGh ,‡Ç¡VƒjQ Iƒ¾bh ÀƒJƒ¾b
.Àƒ»ŽYh ‡bQƒ¡ždGh È„X

!?‡`````````Ç”jQƒ```J ‡`````‘dƒ`````¡Ÿe
:‡¾Ç£¾¡•b …ˆµe
‡aƒ``````````‘¡ŸdG QGO
‡ÇYƒ¾¡ŸdG ‡²£¾ÙG
‡¾````````````````Ç£¾¡•b
:°Jƒ````````````````````ÁdG
(031) 66.04.06
ÀG™```````````gh …ˆµe
È»‘¡ždG É—Ç¡S «Qƒ¡T 20
ÀG™```````````````````````````````````gh
: °Jƒ`````````````````````````````````ÁdG

041 45 79 88
:¢•``````````````cƒ``````````````````¯dG

041 45 79 77

™FG›ŽdG `` ‡„²dG ,¢TÄjhR —j™a «Qƒ¡T 2 ,‡aƒ‘¡ŸdG QGO :ÀGľ©dG
(021) 28.59.59 :(¢•````````cƒa) ‡````eƒ````````©dG ‡```j™j—ÙG
(021) 28.47.54 / (021) 28.47.84 : ȯJƒ``````````ÁdG «RÄ````````»dG
(021) 46.27.34 : (¢•cƒa h °Jƒg)™j™‘ˆdG
(021) 46.27.36 : (°Jƒg) (021) 46.27.37 : (¢•cƒa ) QƒÁ¡TEÕG
E-Mail:choroukpub@gmail.com

: QƒÁ¡TEÕG ¼¡•²d Èfh™ˆµdEÕG —j™„dG

:‡¦Mîe ø (…GO Ú°ùM ádÉch) BEA: »`µæÑdG ÜÉ°ùëdG ºbQ
¹¡ŸJ ȈdG QÄ¡ŸdGh ³FƒKÄdG ¹c RIB - 002 00022 2202262 154 99
,ƒÁHƒ‘¡UCG ÅdEG O™J Õ I—j™ŽdG
: …QÉédG ÜÉ°ùëdG ºbQ
.™¡ž¾J ¼d hCG Š™¡žf AGÄ¡S
16-006-17 Clé 33 (CCP)

:™j™‘ˆdG ™j—e

Èfƒ`` ` »MQ ¢•Ç`` `fCG
:™j™‘ˆdG ¢•ÇFQ

ÈHIJ©j —»Þ

$
Ω.Ω.P.¢T øY Qó°üJ
ô°ûædGh ΩÓYEÓd ¥hô°ûdG á°ù°SDƒe
™¡ž¾dG ºhDÄ¡•e ½ƒ©dG ™j—»dG

¹Ç`` ` ` ` ` ` `¡ a È`` ` ` ` ` ` ` ` ¸Y

m

o
G
î‹d G ø
k.c
AƒK
ou
12 ³aGÄÙ
r
O
o
•j
`d
.ch
„»¡ ÉP 21 G ø
6™
ech
—©d
00 ²dG
@
½2 I—© 65 O
s
8
o
7
42 ø 1
Inf
`g 1

AGÄ¡VCÕG °`` ` £”j ½Oƒ`` ` ` ”¸H
AGQRÄdGh ¢•ÇF™dG ¿e
ªÇ»ŽdG Qƒ¦fCG ½Oƒ”¸H ‰¯d
¿ùù ù ùÇù ù ù YÄùù ù ù„ù ù ù ¡SCÕG ºîùù ù ù N
‡ùaƒù‹ùµùd G™ù¦ù f ¿ùùj™ùùÇù NÕC G
ÅùdGE ÂùJƒùc™ù‘ùJh ÂùJƒùùWƒùù¡žf
AGÄùù¡VCÕG ´™ùù¡S ÂùùfGC ‡ùùLQO
—ùbh ,AGQRÄùùdG ªùùÇù »ù L ¿ùùe
¢•ÇF™dG ¿e ƒÁb™¡S Àĵj
ÂfCÕ ¢•Çd ,ƒ¡ jCG ‡²Ç¸¯JÄH
ÂfCÕ ¹H ,‡eĵ‘¸d ¢•ÇFQ
ŠÄ¯j îa ,ŠƒÇ²ˆ¸»dGh ŠƒWƒ¡ž¾dG ¹c ’ˆˆ¯j ’„¡UCG
±™¡TCGh ÕEG ƒÇdhO hCG ƒÇ¾Wh Ųˆ¸e Õh Ih—f Õh G™»JDÄe
G™NDÄe ½Oƒ”ù¸ùH Šƒùc™ù‘ùˆùd ªù„ùˆùˆù»ùdGh ,ÂùMƒùˆùˆùaG Åù¸ùY
±™X Èa ŠƒÇ²ˆ¸e ‡Çfƒ»K ¿e ™‹cCG ’ˆˆaG ÂfCG §Mîj
Oƒ‘JEÕG ™»JDÄe ,‡ÇfƒŽÇˆdG ™»JDÄe ƒÁ¾e ½ƒjCG ‡Çfƒ»K
IQh—ùdG ,ÀÄùÇù©ùdG …W Åù²ùˆù¸ùe ,™ù‘ùdG ÈùHîù£ùdG ½ƒùù©ù dG
ºÄM Èdh—dG Ųˆ¸»dG ,ŠƒÇH™©dG Aƒ¡•¾dG Oƒ‘JÕ ‡‹dƒ‹dG
†ƒ£bCG ºÄM Èdh—dG i—ˆ¾»dG ,G—jQO ·ƒL ™µ¯»dG
¢•Ç¡SCƒˆd ¿ÇKî‹dGh ‡Çfƒ‹dG i™c˜dG ,RƒÇˆeÕGh ¢•aƒ¾ˆdG
¿Y î¡ a ,¿Çj™FG›ŽdG ¿ÇMd ȾWÄdG Oƒ‘JÕG
‡ùÇùeÄùµù‘ùdG ÂùeƒùÁùeh ‡ùjRGÄù»ù dG ‡ùùÇù H›ùù‘ù dG ÂùùJƒùùWƒùù¡žf
¢•dƒŽe Èa ˆcQƒ¡žeh ,‡Ç„¾LCÕG OÄaĸd Âdƒ„²ˆ¡Sƒc
.—j›»dG Qƒ¦ˆfG Èa ,AGQRÄdGh ‡eĵ‘dG

‡©Hƒˆ»dƒH ¿ÇǾǡŸdG O—Áj ›Ç©¸H
‡ÇFƒ`` ` ` ¡ ²dG
™ùù ù ù ù jRh ,ºhCÕG ¢•eCG ½ƒùù ù ù ù ùb
IQƒj›H ›Ç©¸H …Ç£dG º—©dG
—j—ŽdG ¼¡•²¸d Aƒ¾H ‡¡TQh
,‡»ù¡Uƒù©ùdG Aƒù¡ b ¢•¸ùŽù»ùd
™NCƒˆdG ¼ŽM ÃCƒLƒa ŒÇM
ICƒù¡ž¾ùù»ù dG Øùùg RƒùùŽù fGE Èùùa
ƒÁd ‰¸chCG ȈdG ‡Ç¾Ç¡ŸdG ‡c™¡ždG ±™W ¿e I—j—ŽdG
¿e RƒŽfEÕG Èa ™Ç„µdG ™NCƒˆdG G˜g ..‡»Á»dG Øg
†™ù¡V ɘùdG ™ùjRÄùdG …¡ Z QƒùùKGC ¿ùùÇù Çù ¾ù Çù ¡ŸdG ±™ùùW
,—j—L ¿e Àƒµ»dG IQƒj›d ,½Oƒ²dG ȯfƒL 15 —YÄe
G˜g ·QG—ˆJ ¼d ƒe ‡dƒM Èa ‡c™¡ždG ÈdhDÄ¡•e O—gh
..¼Á©e ‡²¯¡ŸdG Aƒ¬dEGh ‡ÇFƒ¡ ²dG ‡©Hƒˆ»dƒH ,™NCƒˆdG
¹c ¶¯d ¹N—ˆJ ‡dG—©dG ¹©Žj ÀCG —j™j ›Ç©¸H ÀCG h—„jh
.ŠƒjĈ¡•»dG ¹c ŸY ¹cƒ¡ž»dG

¿j—gƒŽ»dG ™jRh ˜²¾J ÀÄj›¯¸ˆdG G™Çeƒc
«ƒ£²fG †ƒ„¡SCG ¤„¡ dƒH ¿j—gƒŽ»dG ™jRh ¼Á¯j ¼d
ÉÄùÁùŽùdG °ù‘ùˆù»ùdG ‡ùYƒù²ùH ÈùùFƒùùH™ùùÁù µù dG QƒùùÇù ˆù dG
ŒÇùM ,''³ùÇù¸ù©ùJ Àh—ùH'' ¶dP ¿ùY G™ù„ù©ùe ,°ù¸ù¡ždƒùùH
46 `dG i™ùc˜ùdG ‡ù„ù ¡Sƒùù¾ù »ù H Âùùˆù »ù ¸ù c Aƒùù²ù dEG ¹ùù¡UGh
“ƒ„¡Ÿ»H ƒ¾Ç©ˆ¡•e ,1960 ™„»¡•jO 11 ŠG™gƒ¦»d
IQƒfEÕG ™ÇùaÄùJ ¿ùe ‰¾ùµù»ùJ ÈùˆùdG ‡ù»ùÇùˆùÇùdG G™ùÇùeƒùc
ÀCG ™jRÄdG «ƒ£ˆ¡SG G˜g ªe ,‡»¸µdG IAG™²d ‡ÇaƒµdG
ºGRƒe ™»©ˆ¡•»dG ÀCG ƒÁ¾»q ¡V ȈdG ˆdƒ¡SQ ¹¡UÄj
Èa ,™FG›ŽdƒH »FG™ŽH ±G™ˆYÕG …¸£e ¹gƒŽˆj
Øùg ‡ùÇùY™ù¡žH ¼ùdƒù©ùdG ÂùÇùa ±™ùˆùYG ɘùùdG ‰bÄùùdG
.‡cQƒ„»dG IQÄ‹dG

!''I™L ÄHCG'' I—Žf Èa •ƒM ¿H ȸY
Èùa Èùfƒù‹ù dG ¼ùùb™ùùdG i—ùùHGC
‡ùù Çù ùeîùù ¡SEÕG ‡ùù ùÁù ù „ù ù Žù ù dG
ȸY IQĦ‘ù»ùdG Pƒù²ùfî
E ùd
ªùùe Âùù¾ù ùeƒùù ¡ J ,•ƒùù M ¿ùù H
I™ùL ÄùùHGC ''¢•»ùùM'' ¼ùùÇù YR
ªe ˆWQh Èa Èfƒ£¸¡S
…„¡•H ‡dG—ù©ùdGh ‡ù¡SƒùF™ùdG
Åù¸ùY ‡ùÇùeîùYÕE G Âùˆù¸ù »ù M
Èùù ù ùa Oƒùù ù ù ¡•¯ùù ù ù dG †ƒùù ù ù HQCG
¿H ȸY ±Äbh .™FG›ŽdG
,‡c™‘dG ™²»H Âd ÂJQƒjR —©H AƒL ,''I™L ÄHCG'' ªe •ƒM
ÂfƒcQCG ‡€Çg ªe ‚Qƒ£dG ÂYƒ»ˆLG I™L ÄHCG ª£b ŒÇM
ÂfCG —cCG ,•ƒM ¿H ȸY .„ˆµe Èa Âdƒ„²ˆ¡SÕ •™Nh
ÕEG ,''¢•»M'' ¼ÇYR ŠƒMh™W ¢ ©H ªe ÂaîˆNG ¼ZQ
..½Ä¸¦e ÂfCÕ ,©e °²j ÂfCG

03

ø 1865 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 21 `d ³aGÄÙG

•—`` ` ` ×G

ø ½2006 ™„»¡•jO 12 AƒKî‹dG ø

$

—Ç¡UQ ÀhO ¶¡U QG—¡UEG ‡»ÁˆH

ª¡SGh ¤Ç¡ž»Jh ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe i—d iÄ¡Ÿb Qƒ¯¾ˆ¡SG ‡dƒM

IQGOEÕG ™j—»d G˜aƒf ƒ¡•„M ÀƒeƒY
ÀG™Ç£¸d ‡¯Ç¸”dƒH

Éhƒ`` ¡TÄH ‡Ç¸`»Y Èa Èfƒ`` ¾„d ¹``¡UCG ¿e ȵ`` j™`` eCG Iƒ`` ` ` ah

Pƒˆ¡SCÕG ¼Áˆ»dG «ƒaO …¡•Mh
G˜ùg ÀEƒùa ,¼ùùÇù µù ‘ù dG —ùù„ù Y IOÄùùe
¢SQƒùùe 3 •ùùjQƒùù ˆù ùH Q—ùù ¡U ¶¡ŸdG
(•.R) ¼Áˆ»dG Àƒc ƒ»¾ÇM 2003
‡Çdƒ»ùdGh IQGOEîùd ™ùj—ù»ùc ¹ù¬ùˆù¡žj
Äùgh ÀG™ùÇù£ù¸ùd ‡ùù¯ù Çù ¸ù N ‡ùùc™ùù¡žH
ÀCGh ,ÀÄùJG™ùÇù¡ždG ´—ùù¾ù a I—ùùFƒùù¯ù d
Àƒc ‡ùÇùeÄù»ù©ùdG iÄùY—ùdG ¶j™ù‘ùJ
—©H Ⱦ©j ,2006¢SQƒe 26 Èa
‰¾£¯J ŠGľ¡S 3 ¿e ™‹cCG È¡ e
‡ùÇùfÄùfƒù²ùdG ‡ù¸ù‹ù»ù»ù dG - ‡ùùÇù cƒùù¡ždG
-¸„»H …dƒ£J ‰MGQh - ´—¾¯¸d
ÀCƒù ùH «ƒùù a—ùù ùdG °ùù ùÇù ù ¡ jh .¶¡ŸdG
¿ùùe Èùùg ‡ùùÇù FG›ùùŽù dG ŠGAG™ùùLÕE G
‡»µ‘»¸d ³„¡S —bh ½ƒ©dG ½ƒ¦¾dG
ŠQ—¡UCGh ‡Ç¡ ²dG Øg Èa ™¦¾dG
ŠGAG™LEÕG ÀH È¡ ²j ƒ»µM
‡‘¾Žd ‡„¡•¾dƒHh ,¼Áˆ»dG IAG™Hh
ºÄ²j —Ç¡UQ Àh—H ¶Ç¡T QG—¡UEG
³M Èa ‡ˆHƒK ™ÇZ ƒÁfCƒH Èeƒ‘»dG
‰„ùù‹ù J ¼ùùd ‡ùù©ù bGÄùùdG ÀCÕ ,Âùù¸ù cÄùùe
Èùdƒùˆù dƒùùHh ªùùa—ùùdG ½—ùùY IOƒùùÁù ¡žH
‡ùù ù¡•¸ùù ùL Èùù ùa «ƒùù ùa—ùù ù dG ¶¡•»ùù ù J
ŠƒùYÄùa—ùdG ¢•¯ù¾ùH ±ƒùù¾ù €ù ˆù ¡SÕG
Àîù£ùH ‡ù¾ù»ù ¡ ˆùù»ù dGh ‡ùùÇù ¸ù µù ¡ždG
iÄùù Y—ùù dG Aƒùù ¯ù ùˆù ùfÕ ŠGAG™ùù ùLÕE G
¿ùe 8 IOƒù»ù¸ùd ƒù²ù„ùW ‡ùùÇù eÄùù»ù ©ù dG
‡ùùÇù FG›ùù Žù ùdG ŠGAG™ùù LÕE G ÀÄùù fƒùù b
ºhCÕG IAG™„dG ¼µM —ÇjCƒJ ¢•»ˆdGh
…fƒŽdG ÀCG ƒ»dƒW ‡©Hƒˆ»dG ½—Yh
,‡»µ‘»dG ¡žbƒ¾J ¼d ÈYÄ¡VÄ»dG
…bG™ùj ÀCG ¢•¸ùŽù»ù ¸ù d ³ùù‘ù j îùùa
ƒeh ‡»µ‘»dG Âd ¢V™©ˆJ ¼d ƒ€Ç¡T
¢S™µ»dG GC —„»dG ½G™ˆMG ÕEG ÂǸY
Åù¸ùY Èù¡Vƒù²ù ˆù dG Äùùgh ƒùùjQÄùùˆù ¡SO
.¿ÇˆLQO

È```````Ž¸KÄH ½ƒÁdEG
™FG›ŽdG Aƒ¡ b ¢•¸Že Q—¡UCG
¢•„‘dƒH È¡ ²j GQG™b ‡»¡Uƒ©dG
³ùM Èùùa G˜ùùaƒùùf ƒùù¡•„ùùM ¿ùùÇù eƒùùY
IQGOEÕGh ‡ùù Çù ùdƒùù »ù ùdG ¢•Çùù FQ (•.R)
‡ù¯ùÇù¸ù”ùdG ‡ùùc™ùù¡žd ‡ùù„ù ¡Sƒùù‘ù »ù dGh
¢Th—jO ‡dƒch - ƒ²Hƒ¡S ÀG™Ç£¸d
‡Ç¡ b Èa ¥QÄJ ɘdG - OG™e
‡»Ç²H —Ç¡UQ Àh—H ¶Ç¡T QG—¡UEG
´—ù¾ùa I—ùFƒù¯ùd ¼ùÇùˆù¾ù¡S ™ùÇùjîùe 5
¼ùÁùˆù»ùdG ¹ù‹ùe ŒÇùM ,ÀÄùJG™ùùÇù ¡ždG
¼µ‘dƒH ³£¾dG ¹„b ƒYÄ„¡SCG (•.R)
™ùùFG›ùùŽù dG Aƒùù¡ b ¢•¸ùù Žù ùe ½ƒùù eGC
‡HƒÇ¾dG ±ƒ¾ù€ùˆù¡SG —ù©ùH ‡ù»ù¡Uƒù©ùdG
¿ùùY QOƒùù¡ŸdG ¼ùùµù ù‘ù ù¸ù ùd ‡ùù eƒùù ©ù ùdG
•jQƒˆH —ù»ù‘ùeG É—ùÇù¡S ‡ù»ùµù‘ùe
Åùù ù ù¡ b ɘùù ù ùdGh 2006 ¹ùù ù ùj™ùù ù ùaGC
OƒaCGh .‡ÇeÄ»©dG iÄY—dG ÀH
‡ù¯ùÇù¸ù”ùdG ‡ùùc™ùù¡žH IQGOEÕG ™ùùj—ùùe
‡ù‘ù¾ùL ¿ùe IAG™ùù„ù dƒùùH ÀG™ùùÇù £ù ¸ù d
Aƒ¾KCGh ,—Ç¡UQ Àh—H ¶Ç¡T QG—¡UEG
…Fƒ¾dG ¢•»ˆdG ±ƒ¾€ˆ¡SÕG ‡¡•¸L
¿ùY QOƒù¡ŸdG ¼ùµù‘ùdG Aƒù¬ùdGE ½ƒùù©ù dG
QG—ù¡UEG ‡ùù©ù bGh ÀCÕ ,‡ùù»ù µù ‘ù »ù dG
³M Èa ‡ˆHƒK —Ç¡UQ Àh—H ¶Ç¡T
Õ ‡HIJ©`H ÂHƒ²Y ÈdƒˆdƒHh ,¼Áˆ»dG
G˜aƒf ƒ¡•„M ŠGľ¡S 3 ¿Y ¹²J
¶Ç¡ždG ‡»Çb ºOƒ©J ‡Çdƒe ‡eG™Zh
‡ù¸ù‹ù»ù»ùdG ƒùeGC .¼ùÇùˆù¾ù¡S ™ùÇùjîùe 5
ɘdG ÀÄJG™Ç¡ždG ´—¾¯d ‡ÇfÄfƒ²dG
—ùù²ù a ,Èùùf—ùù e ±™ùù £ù ùc ¢•¡SCƒù ùJ
±ƒù¾ù€ùˆù¡SÕG ‡ù¡•¸ùùL Èùùa ‰„ùùdƒùùW
™Çjîe 5 ¶Ç¡ždG ‡»Çb ¢ jÄ©J
É™ùFG›ùL Qƒù¾ùjO ÀÄùÇù¸ùeh ¼ùÇùˆù¾ù ¡S
Èùùˆù dG QG™ùù ¡VCÕG ¿ùù Y ¢ jÄùù ©ù ùˆù ùc
.‡¡•¡SDÄ»dG ‰²‘d

IQƒ»Y Ä„b ³j™W ¿Y ƒbG™¡S ƒÁ¾e GÄL™Nh ¿FƒHR ƒgĸNO

ÀG™Ç£¸d ™¡Ÿe ‡dƒch ¢UÄ¡Ÿd °ÇbÄJ
‡¸b™Y'' Èa ,‡Ç¸”dG ÀƒÇH …¡•M
.''ƒÁ²¸Z ¼Jh ‡dƒcÄdG ™Ç¡S
ÀCG ÅùdEG Šƒùj™ù‘ùˆù dG ‰¸ùù¡UÄùùJh
…²K •G—MEG ÅdEG GhCƒŽd ¿Ç¸Yƒ¯dG
™²e ƒÁH —LÄj ȈdG IQƒ»©dG Ä„²H
È¡•ÇF™dG ¼Áùˆù»ùdG ºƒùbh ,‡ùdƒùcÄùdG
ÃAƒc™¡Th ÂfCG ÅdEG ÂJƒaG™ˆYG Èa
¿ÇH ¹¡Uƒ¯dG QG—ŽdG ™¡•µH GÄeƒb
³j™W ¿Y ‡dƒcÄdGh IQƒ»©dG Ä„b
†ƒù„ùdG ™ù„ù Y GÄùù¸ù ¸ù ¡•Jh ‡ùùb™ùù£ù e
IQhƒùŽù»ùdG IQƒùù»ù ©ù ¸ù d Èùù¡•ÇùùF™ùùdG
‡²ÇbO 20 ™¡•µdG ‡Ç¸»Y ‰eGOh
¹¸¡•Jh ,¼¡S 40 ™£²dG -¸H ňM
Œdƒ‹dG —©¡U ƒ»Ça ,¹NG—¸d Àƒ¾KEG
ÂÁLh Aƒù¯ùNEG —ù©ùH •Q—ù»ùdG ™ù„ùY
OÄLÄH ³„¡•»dG »¸ù©ùd Âù¡ŸÇù»ù²ùH
ÂeƒÇb ¹„b ‡dƒcÄdG Èa ŠG™Çeƒc
‡Ç¸»©dG ‰b™¬ùˆù¡SGh ,ƒùÁù„ùj™ù”ùˆùH
GĸX ¼ùÁù¾ùµùd ,¿ùe›ùdG ¿ùe ‡ùYƒù¡S
‡ùùYƒùù¡•dG ‡ùùjƒùùZ ÅùùdEG Äùù„ù ²ù dG Èùùa
½ÄùÇùdG Àƒùch ƒùMƒù„ù ¡U ‡ùù¡•eƒùù”ù dG
Âù¸ù¬ùˆù¡SG ÀÄùµùj ƒùe Äùgh ,‡ù©ù»ù L
‡¸²d ,¿Çù²ù²ù‘ù»ùdG …¡•M ,AÕDÄùg
.ÂÇa ‡c™‘dG

Èa ‡Kî‹dG ÀÄWQĈ»dG «OhCG
‡ùdƒùch ¿ùe OƒùˆùY ‡ùùb™ùù¡S ‡ùùÇù ¡ b
™eCƒH ,¢•„‘dG ''ÀG™Ç£¸d ™¡Ÿe''
i—ùùd ‡ùùjQÄùùÁù »ù Žù ùdG ¹ùù Çù ùch ¿ùù e
—ù©ùH —ù»ù‘ùeG É—ùÇù¡S ‡ùù»ù µù ‘ù e
’ùdƒùù¡Ÿe ±™ùùW ¿ùùe ¼ùùÁù ¯ù Çù bÄùùJ
I™FGO ¿ùeCÕ ‡ùÇùFƒù¡ ²ùdG ‡ùW™ù¡ždG
¿e ½ƒjCG 10 —©H —»‘eG É—Ç¡S
¼ùJh ,‡ù»ùj™ùŽùdG Èùùa ³ùùÇù ²ù ‘ù ˆù dG
.Šƒbh™¡•»dG ªÇ»L «ƒL™ˆ¡SG
¿eCƒH ºƒ¡ŸJÕG ‡Ç¸N ‰¡V™Yh
‡Ç¡ ²dG ¹Ç¡Uƒ¯J ™FG›ŽdG ‡jÕh
iĵù¡T Åù¸ùY Aƒù¾ùH ‰c™ù‘ùJ ÈùˆùdG
™ùù¡Ÿe ‡ùùdƒùùch ‡ùùb™ùù¡•H ³ùù ¸ù ù©ù ùˆù ùJ
‡¸Çd ™¡•µdG ³j™W ¿Y ÀG™Ç£¸d
¼J ŒÇM ,È¡Vƒ»dG ™„»¡•jO 18
½îYEÕG OƒˆY ¹c ŸY AîLj¡SÕG
Rƒùù Áù ùLh Âùù eRGÄùù d ¹ùù ùµù ù H Èùù ùdBÕG
,•¡•f ‡dBGh ŒHƒK °Jƒgh ''½GOÄe''
¥ÄÇN «›¾H ¢UÄ¡Ÿ¸dG ½ƒb ƒ»c
Èa I™aĈ»dG ŠG™ÇeƒµdG I›ÁLCG
Èa Gĸ¡ža ¼Á¾µd ,‡dƒcÄdG ™²e
‡ùYQ—ù»ùdG ºƒù»ùdG ‡ù¾ùj›ùN ‡ùb™ùù¡S
QƒùKBG ÀÄù²ù²ù‘ù»ùdG ¿ùjƒùY ÀCG —ùù©ù H
,¶dP …„ù¡•Jh ƒùÁùÇù¸ùY ¼ùÇù£ù‘ùˆùdG

OhGO É—Ç¡S ‡j—¸„d ÀG—jR IQƒjR ™KEG ŸY

''¿ÇfGÄc ÉOGh'' ³j™W Èa ‡¸„¾b ¶Çµ¯J
Èa ‡YhQ›e ‰fƒc ‡¸„¾b ¶Çµ¯J ¿e ¢•eCG ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe ‰¾µ»J
OhGO É—Ç¡S ‡j—¸H ¿ÇH ¤HG™dG ''¿ÇfGÄc ÉOGh'' Å»¡•»dG ³j™£dG
.ÕGhR ‡Çfƒ‹dG ‡Yƒ¡•dG ÈdGÄM Èa ªj™¡•dG ȾWÄdG ³j™£dGh
¿j—dG ¿jR IQOƒ¬e —©H ‡¸„¾²dG Øg ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe ‰¯¡žˆcEG —bh
¾e AƒL ɘdG ³j™£¸d ™jƒ¬e ³j™W ŸY OhGO É—Ç¡S ‡j—¸H ÀG—jR
™²eh OhGO É—Ç¡S ‡j—¸H ¿ÇH ¤HG™dG 24 ¼bQ ȾWÄdG ³j™£dG Gĵ¸¡Sh
™²e ¹NGO ‰dhG—J Qƒ„NCGh ÀƒÇY OÄÁ¡T …¡•Mh .¢SGO™eÄH ‡jÕh
¿j—dG ¿jR …cÄe ºÄ¡Uh —©H ‰©¡Vh ‡¸„¾²dG ÀEƒa OhGO É—Ç¡S ‡j—¸H
™ÇZ ,«ÄL™dG Aƒ¾KCG „cÄe ±G—Áˆ¡SEÕ ‡dhƒ‘e Èa ‡j—¸„dG ÅdG ÀG—jR
¥ƒ„MEG ÅdEG iOCG ɘdG ™eCÕG ,IOÄ©dG ³j™W ™ÇǬJ ¼J §‘dG ¿¡•‘d ÂfCG
™„”dG Àƒ»ˆµd ƒ„¡•‘J I™Ç„c ‡j™¡S ¶Çµ¯ˆdG ‡Ç¸»Y Oƒ¡S —bh ‡Ç¸»©dG
.ÃQƒ¡žˆfEG ½—Yh
EG.¢T

¹ùù ù‹ù ù e ‡ùù ùÇù ù ¡•Çùù ùF™ùù ù dG ´GÄùù ù ¡SCÕG
ƒ»c ,''12 È¡TQƒe''h ''ÈÇfÄ¡•Çe''
q¿¡Th ,ŠGQƒÇ¡•dG °bÄJ ª¾e ¼J
G˜ùg Èùa ‡ù¸ù»ùM ‡ùW™ù¡ždG OG™ùùaCG
Åùù ù¸ù ù Y ,¢•eCG “ƒùù ù„ù ù ¡U ,Qƒùù ùWEÕG
‡ùùÇù ù¡•Çùù F™ùù dG «QGÄùù ¡ždG iÄùù ˆù ù¡•e
¶dP ‰²aGQh .AƒÇMCÕG ¹NG—eh
¿ùe —ùj—ù©ù¸ùd Šƒùù¯ù Çù bÄùùJ ‡ùù¸ù »ù M
‡ùdAƒù¡•»ù¸ùd ¼ùÁù¸ùjÄù‘ùJh ,†ƒù„ù ¡ždG
¿eCÕG Šƒ¦aƒ‘e iĈ¡•e ŸY
¹ù„ùb ™ù¡Vƒù‘ùe ¼ùg—ù¡V ŠQ™ùùMh
.¼Á¾Y •G™aEÕG
‡ùù ùdÄùù ùL ºîùù ùN ƒùù ù¾ù ù ù¦ù ù ùMÕh
AƒùÇù MCÕG ¢ ©ùù„ù d ‡ùùÇù Yîùù£ù ˆù ¡SG
Qƒù¡žˆùfG ,‡ù»ù¡Uƒù©ù ¸ù d ‡ùùÇù ¡•ÇùùF™ùùdG
Åù¸ùY ‡ùÇùFƒù¡ ²ùdG ‡ùW™ù¡ždG OG™ùaCG
Šƒùb™ù£ùdGh ¹ùNG—ùù»ù dG iÄùùˆù ¡•e
,ŠGQƒù¯ù¡•dG ¢ ©ùH ÅùdEG ‡ùjODÄù »ù dG
±™ùù©ù J ¼ùùd ŠGAG™ùù LEÕG ÀCG ¼ùù ZQ
IQƒ¯¡•dG ¤Ç‘»H ƒÇ¾¸Y ƒ»ÇY—J
ƒe …¡•M ,™FG›ŽdƒH ‡Çµj™eCÕG
QOƒùù ù¡Ÿe ‰dƒùù ù bh .Ãùù ù ¾ù ù ù¦ù ù ùMÕ
ŠGAG™LEG Pƒ”JG ¼J ÂfEG ''´h™¡ždG''
¿ÇeCƒˆùd Èù¾ùWÄùdG iÄùˆù¡•»ùdG Åù¸ùY
…fƒùùLCÕG ƒùù jƒùù Y™ùù dG Šƒùù c™ùù ‘ù ùJ
ÀCG ÀhO ™FG›ŽdG Èa ¿Ç»Ç²»dG
Åùù¸ù Y ºÄùù¡Ÿ‘ùùdG ¿ùù e ¿ùù µù ù»ù ùˆù ùf
¢ ©ùùH ÀCGh ‡ùù¡UƒùùN ,¹ùùÇù ù¡Uƒùù ¯ù ùJ
‰Áùù ùLh ÀCG ³ùù ù„ù ù ¡S ŠGQƒùù ù¯ù ù ¡•dG
—ùj—ù‘ùˆùd ƒùgƒùjƒùY™ùd Šƒùù»ù Çù ¸ù ©ù J
ÕEG'' ™ùùFG›ùùŽù dG ÅùùdEG ¼ùùÁù Jîùù²ù ¾ù ùJ
—ùù ù©ù ù H ''iÄùù ù ¡Ÿ²ùù ù dG IQh™ùù ù ¡ ¸ùù ù d
‡ùYƒù»ù Žù dG ¼ùùÇù ¦ù ¾ù J ŠG—ùùj—ùùÁù J
ºƒùùˆù ²ù dGh IÄùùY—ùù ¸ù ùd ‡ùù Çù ù¯ù ù¸ù ù¡•dG
˜ùù ¾ù ùe …fƒùù LCÕG ±G—ùù Áù ùˆù ù ¡Sƒùù ùH
¼Ç¦ù¾ùˆùd Âùeƒù»ù¡ fG ¿ùY ÀîùYEÕG
¿H ‡eƒ¡SCG »Y›ˆj ɘdG I—Yƒ²dG
.ÀOÕ

i—ùù d ¼ùù Áù ù¾ù ùY •Äùù ‘ù ù„ù ùe ™ùù Çù ùZ
‡ùÇù¸ù»ùY É™ùŽùJ ƒù»ùc ,ƒùÁù‘ùdƒù¡Ÿe
ˆ²Hƒ£»d ™ÇŽ¯ˆdG ƒjƒ²H ¢Ÿ‘a
ƒa—Áˆ¡SG ¿j˜¸dG ¿j™ÇŽ¯ˆdG ªe
‡jƒZ™dGh ‡fƒ"Q—H ¿eCÕG ›cG™e
.‡»¡Uƒ©dG ´™¡T
’dƒ¡Ÿ»d ‚QƒW «ƒ»ˆLG
¿eCÕG
¿ùùeCÕG ’ùùdƒùù¡Ÿe Š™ùù¯ù ¾ù ˆù ¡SGh
,½ÄŽÁdG —©H I™¡Tƒ„e ƒg—YGÄb
¼¡V «ƒ»ˆLG —²Y ¼J ÂfCG ƒ¾»¸Yh
‡Ç¾eCÕG I›ÁLCÕG ȸ‹»e °¸ˆ”e
îÇd ‡¾eƒ‹dG ‡Yƒ¡•dG Oh—M Èa
ÈdƒŽ©ˆ¡SG ȾeCG ¤£”e OG—YEÕ
AGÄù¸ùdG Àƒùch .ŠG™ù¬ù‹ù dG ·QG—ùùJh
·Q—ùdG —ùFƒùb ‡ù¸ùÇù£ù¡SÄùH —ùù»ù MCG
ÃOG™ùaCG Åù¸ùY O—ù¡T —ùb Èùù¾ù WÄùùdG
°ùÇù‹ù µù Jh ‡ùù¦ù ²ù Çù dƒùùH Èùù¸ù ‘ù ˆù dG
‡ù„ùbG™ù»ùdGh ¢žÇùˆù ¯ù ˆù dG Šîùù»ù M
ÈùeG™ùLEG ¤ùù£ù ”ù e ÉCG ºƒùù£ù HEÕ
¿ùù ùÇù ù ¾ù ù WGÄùù ù»ù ù dG ¿ùù ù eCG O—ùù ù Áù ù ùj
¸²¾J ºîN ¶dPh ¼ùÁùJƒùµù¸ùˆù»ùeh
¿e ³FƒbO —©H •Oƒ‘dG ªbÄ»d
.ÂYÄbh
ȸY —Dz©dG ÂLh ,ˆÁL ¿e
¿ùeCîù d ½ƒùù©ù dG ™ùùj—ùù»ù dG Èùù¡•fÄùùJ
ÂùÇù¯ùXÄù»ùd Šƒù»ùÇù ¸ù ©ù J Èùù¾ù WÄùùdG
‡ÇFƒbÄùdG ™ùÇùHG—ùˆùdG ‡ùaƒùc Pƒù”ùJÕ
‰¾jƒùYh ,‡ù»ùj™ùŽùdG QG™ùµùJ «O™ùd
,¢•eCG ''Èùù ù ùeÄùù ù ùÇù ù ù dG ´h™ùù ù ù ¡ždG''
‡W™¡ždG OG™aCÕ ‰aîdG Qƒ¡žˆfÕG
Èùa Èùf—ù»ùdGh Èù»ù ¡S™ùùdG É›ùùdƒùùH
¿ùùcƒùùeCÕGh ‡ùùÇù ù„ù ù©ù ù¡ždG Aƒùù Çù ùMCÕG
›LGÄ‘dG O—Y ªaQh ,‡ÇeÄ»©dG
ÅùdEG ‡ùaƒùù¡VEG ,‡ùùˆù Hƒùù‹ù dG ‡ùùÇù ¾ù eCÕG
‡¯¡UQCÕGh ¿cƒeCÕG ªÇ»L AîNEG
Èùùa ¿ùùÇù jÄùù¡VÄùù¯ù dG ‡ùùYƒùù„ù dG ¿ùùe

¿ùj˜ùdG †ƒùc™ùdG Åù¸ùY ¢Uƒùù¡U™ùùdG
QOƒùù¡Ÿe …¡•M ,¼ùùgO—ùùY Q—ùù²ù j
GO™a 23 `H ,‡»j™ŽdG Èa ³²‘J
,É—¾ùc ,¿ùÇùÇùfƒù£ùj™ùH ¼ùÁù¾ùÇùH ¿ùe
,¿ÇÇfƒ¾„dh ¿ÇÇùµùj™ùeCGh ÈùµùÇùŽù¸ùH
¼ùÁù ¾ù e 9 ‡ùùHƒùù¡UEG ÅùùdEG iOCG ƒùù»ù e
Àh—LÄj ‡©HQCG ,‡Jhƒ¯ˆe “h™ŽH
¼ÁˆHƒ¡UEG …„¡•H I™Ç£N ‡dƒM Èa
.¢SCG™dG iĈ¡•e ŸY “h™ŽH
‡HQƒ¡ ˆe ŠGOƒÁ¡T
ÀCƒù ¡žH ŠGOƒùùÁù ù¡ždG ‰HQƒùù ¡ Jh
ŠQƒ¡TCG ƒ»Çùa ,‡ù»ùj™ùŽùdG ±h™ùX
ƒg˜Ç¯¾ùJ ÅùdEG ‡ù²ùHƒù£ùˆùe QOƒù¡Ÿe
ŸY GÄfƒc ¢Uƒ”¡TCG 4 ±™W ¿e
ƒ»gG—MEG ¿Çˆ¾ùKG ¿ùÇùJQƒùÇù¡S ¿ùˆùe
,ÀĸdG AƒbQR ''5 əǡS'' «Äf ¿e
Åùù dhCÕG IQƒùù Çù ù¡•dG ƒùù ù„ù ù cGQ ½ƒùù ùbh
‰fƒùùc ƒùù »ù ùÇù ùa ,Qƒùù ¾ù ùdG ´îùù WEƒù ùH
«Q—ùdG ¹ùµù¡žJ ‡ùùÇù fƒùù‹ù dG IQƒùùÇù ¡•dG
‡ÁLh Ä‘f QG™¯dG ¹„b ƒÁd ÈbGÄdG
‡Ç¸»©ùdG ´™ù¬ùˆù¡•J ¼ùdh ,‡ùdÄùÁùŽùe
.³FƒbO 10 ¿e ™‹cCG
ÀCG ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' ‰»¸Yh
‡»j™ŽdG Èùa ¿ùÇù²ù²ù‘ù»ùdG ³ùj™ùa
‡ùùW™ùù¡T OG™ùùaCG ¿ùùe ¹ùù qµù ù¡ž»ùù dGh
‡ùù W™ùù ¡ždƒùù H ¿ùù Çù ù»ù ùY—ùù e ·QOh
ªa™H GÄeƒùb ,‡ùÇù¾ù²ùˆùdGh ‡ùÇù»ù¸ù©ùdG
‡ù¸ù»ù©ùˆù¡•»ùdG I™ùùÇù N˜ùùdG ‡ùùa™ùùXCG
È»¸©ùdG ™ù„ù”ù»ùdG ÅùdEG ƒùÁù¸ùjÄù‘ùJh
¼ùùJ ÂùùfCGh ‡ùù¡UƒùùN ,ƒùùÁù ¯ù ùj™ùù ©ù ùˆù ùd
«Äùùf ¿ùùe Šƒùù¡Tƒùù¡TQ ºƒùù»ù ©ù ˆù ù¡SG
‡dhƒ‘»d ‡aƒ¡VEG ,''±Äµ¾Ç¡Tîc''
¿ùY ‡ùÇùLPÄùù»ù f IQÄùù¡U Oƒùù»ù ˆù YG
Åùù¸ù Y Aƒùù¾ù H ½ÄùùŽù Áù dG ɘùù ¯ù ù¾ù ùe
’dƒ¡Ÿe ¿µd ,¿ùÇùLƒù¾ùdG ŠGOƒùÁù¡T
—ùù ©ù ùH O—ùù ‘ù ùJ ¼ùù d Èùù ˆù ùdG ¿ùù eCÕG
GÄfĵj ÀCG —©ù„ùˆù¡•J ¼ùd ,¼ùÁùˆùjÄùg

†.‡¸Fƒf
¿ùe I™ùµù„ùe ‡ùYƒù¡S Èùa ÈùaÄùùJ
ƒùù jƒùù ‘ù ù¡V —ùù ùMCG ,¢•eCG “ƒùù ù„ù ù ¡U
¿Ç¯XÄe ¹²f ‡¸aƒM ŸY ½ÄŽÁdG
†™ùù ù ùZ Éhƒùù ù ù¡TÄùù ù ù„ù ù ù H …fƒùù ù ùLCG
¹ù»ù‘ùj Èùfƒù¾ù„ùd Äùgh ,‡ù»ù¡Uƒù©ù dG
Èa °XÄe ‡Çµj™eCÕG ‡Ç¡•¾ŽdG
…Çùù ù¡UCG ''Èùù ù¡S QCG Èùù ùH'' ‡ùù ùc™ùù ù¡T
iÄùˆù¡•e Åù¸ùY I™ùÇù £ù N “h™ùùŽù H
ס•L ¿e Aƒ‘fCG I—Yh ¢SCG™dG
‡¸aƒù‘ùdG ³ùFƒù¡S ¿ùe ƒù„ùj™ùb Àƒùch
ÅdEG ¸jÄ‘J ¼J —bh ,É™FG›ŽdG
¿ùÇù©ùH É™ùùµù ¡•©ùùdG Åùù¯ù ¡žˆùù¡•»ùùdG
‡ùÇù¸ù»ù©ùd ªù¡ N ŒÇùùM ,‡ùùŽù ©ù ¾ù dG
¼J —ùbh .‡ù‘ùLƒùf ™ùÇùZ ‡ùÇùMG™ùL
IQ™²»dG ‡Ç¯‘¡ŸdG Ih—¾dG Aƒ¬dEG
™ùù²ù »ù ùH ,¢•eCG Aƒùù ¡•e ƒùù g—ùù ²ù ùY
,™ùFG›ùŽùdƒùH ‡ùÇùµùj™ùeCÕG IQƒù¯ù¡•dG
°¸»H °¸µ»dG ƒÁ£¡ž¾Ç¡S Àƒch
Åùù ¸ù ùY É™ùù FG›ùù Žù ùdG Oƒùù ¡Ÿˆùù ùbÕG
‡Çµj™eCÕG ‡dh—dG ‡Hƒˆc iĈ¡•e
½ÄùŽùÁùdƒùH ‡ùbîùY Åù¸ùY †ƒù„ù¡SCÕ
.ÈeG™LEÕG
ÀEG ‡ùù©ù ¸ù £ù ùe QOƒùù ¡Ÿe ‰dƒùù bh
ªHƒˆj ™FG›ŽdƒH ȵj™eCÕG ™Ç¯¡•dG
,¢•eCG ºhCG ˜ùù ù ¾ù ù ùe ƒùù ù Çù ù ù¡Ÿ”ùù ù ¡T
¿Ç¯XÄ»dG ÀCGh ‡¡UƒN ,‡Ç¡ ²dG
‡ùùc™ùù¡T Èùùa ÀÄùù¸ù »ù ©ù j …fƒùù LCÕG
—b —MGh ȵj™eCG Àƒch ‡Çµj™eCG
QOƒùù Z ,½Äùù ùŽù ù Áù ù dG Èùù ùa …Çùù ù¡UCG
¾µùd'' ,‡ùŽù©ù¾ùdG ¿ùÇùY Åù¯ù¡žˆù¡•e
.''‡e—¡ŸdG ‰‘J ºG›jÕ
GÄa—Áˆ¡SG —b ÀÄ‘¸¡•e Àƒch
¹ù²ù¾ùd ‡ùù¸ù aƒùùM ,¢•eCG ºhCG Aƒùù¡•e
´™ùˆù¯ùe —ù¾ùY ,…fƒùLCG ¿ùÇù¯ùXÄùe
™ÇŽ¯ˆH GÄeƒbh Éhƒ¡TÄH ³j™W
´îùWEG ¹ù„ùb ‡ùùj—ùùÇù ¸ù ²ù J ‡ùù¸ù „ù ¾ù b

''I—Yƒ²dG'' ¼Ç¦¾ˆd ‡Yƒ£dGh AÕÄdG ¿ÇHG™Y ½—
q ²J ''‡Ç¯¸¡•dG ‡Yƒ»ŽdG''

''‡¸„¾²dG Q—¡Ÿeh ‡©Ç„W'' —j—‘ˆd ƒ²Ç²‘J ’ˆ¯J ‡Ç¸NG—dG IQGRh
ÀCG ÅdEG ,ȾeCÕG ºƒŽ»dG Èa AG™„N ™Ç¡žjh
±—ùÁùˆù¡SEG ɘùdG ’ù¸ù¡•»ùdG AG—ùˆùYEÕG ɘùù¯ù ¾ù e
—ùj™ùj ÂùfCG —ù©ù „ù ˆù ¡•ùùjo Õ ,…fƒùùLCG ¹ùù²ù f ‡ùùaƒùùM
ȈdG ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe ¥ƒ¡žf ŸY ''¢žjÄ¡žˆdG''
¹ùbƒù©ù»ù¸ùd ƒùÁùJƒù»ùgG—ùeh ƒùÁùJƒù£ùÇù¡ž»ùJ ‰¯ù‹ùc
³ùWƒù¾ù »ù dG ¢ ©ùùH iÄùùˆù ¡•e Åùù¸ù Y ‡ùùÇù HƒùùgQEÕG
™FG›ŽdG ‡¾j—e ¿Y I—Ç©„dGh ¿Wĸd ‡Ç¸NG—dG
ÅdEG Èe™j AG—ˆYEÕG Àĵj —b ƒ»c ,‡»¡Uƒ©dG
¼¸¡•dG ´ƒ‹ùÇù»ùd ''‡ùÇùHƒùŽùjEÕG ‡ù¸ùÇù¡Ÿ‘ùdG'' †™ù¡V
ÂùdƒùLBG ‰ÁùˆùfEG ɘùdG ,‡ùÇù¾ùWÄùdG ‡ùù‘ù dƒùù¡Ÿ»ùùdGh
—©H ,È¡Vƒ»ùdG ŠhCG ‡ùjƒùÁùf ƒùÇù»ù¡SQ ‡ùÇùfÄùfƒù²ùdG
Oq—L —bh ,˜Ç¯¾ˆdG ›ÇM ÂdÄNO ¿Y ™Á¡TCG ‡ˆ¡S
›ùùj›ùù©ù dG —ùù„ù Y ¢•ÇùùF™ùùdG ,½™ùù¡Ÿ¾ùù»ù dG ‰„ùù ¡•dG
‡eĵ‘dG Aƒ²d Èa ÂHƒ£N ºîN ,‡²Ç¸¯JÄH
‡HĈdG —¡Ÿb ¿Ç‘q¸¡•»dG ÅdEG ÂJGÄYO ,IÕÄdGh
.ºÄ©¯»dG ‡jQƒ¡•dG ¿ÇfGIJ¸d «Ä¡ ”dGh

¼ÁJƒ²Ç²‘J Gh™¡TƒH ·Q—dG ºƒLQ

‡Kî`` K “™`` Žj ½hƒ`` ²e
‡`` ¡Uƒ¡U™`` H ˜Çeî`` `J
I—µÇµ¡S Èa ‡¡žFƒ``W
¿ÇY …¸²H ´ÄjRQ ‡Çdƒ»cEG ‰„fƒL
I—µÇµ¡S ‡¾j—e ¿Y —©„J ȈdG I™¡žb
ƒe—¾Y ,¢•eCG “ƒ„¡U ‡KQƒµdG ¼¸c 65 `H
ÈJG˜dG «ƒa—dG ºƒLQ ¿e ½hƒ²e Àƒc
«Äùùf ¿ùùe ÉQƒùù ¾ù ùdG Âùù Mîùù ¡S ¿ùù jƒùù ©ù ùj
‡¡Uƒ¡UQ ¾e ‰²¸£fƒa ,(±Ä¾Ç»Ç¡S)
¿e ˜ÇeîJ ‡KîK ‰Hƒ¡UCƒa ,(‡¡žFƒW)
¼ùùÁù ¸ù ²ù f ¼ùùJ ŒÇùùM ,‡ùù ¡SQ—ùù »ù ùdG ŠGP
¢SÄùdƒù»ùJ Åù¯ù¡žˆù¡•e Èùa ¼ùÁùaƒù©ù ¡SEGh
¼gƒ¾µ¡S ™²e ¿Y ¼¸c 28 —©H ŸY
Àh™NBG ˜ÇeîJ …Ç¡UCG ƒ»c ,¼Áˆ¡SGQOh
¼ùùg—ùùMCG ‡ùùdƒùùM ,‡ùùÇù ¡•¯ùùf Šƒùùe—ùù¡ŸH
¼Áaƒ©¡SEG ¼Jh ,G—L I™Ç£”dƒH ‰¯¡Uh
.I™¡žb ¿Ç©H È‘¡ŸdG ›c™»dG Èa
‡eƒ¡SCG .CG

‡ùÇù¸ù NG—ùùdG IQGRh Âùùˆù ¾ù ¸ù YCG ƒùùe …¡•M ‡ùùjQƒùùL
—©H QOƒ¡ŸdG ƒÁfƒÇH Èa ‡Ç¸‘»dG ŠƒYƒ»ŽdGh
‡„bG™e ƒWƒ¡ShCG ÀEƒa ,’¸¡•»dG AG—ˆYEÕG ˜Ç¯¾J
,''‡Ç¯¸¡•dG ‡Yƒ»ŽdG'' ¼Ç¦¾J Šƒ»¡ŸH ¹Ž¡•J
‡Ç„¾LCÕG ’dƒ¡Ÿ»dG †™¡ H Oq—g —b Àƒc ɘdG
ŠƒÇ¸»Y ˜Ç¯¾J Èa ˆ„ZQ ´ƒÇ¡S Èa ,™FG›ŽdƒH
‡Yƒ£dGh AÕÄdG ¥Ä£N ¿e ''ÂH™²J'' ‡ÇHƒgQEG
ÀCƒùH ,ÀÄù„ùbG™ùe i™ùjh ,''I—ùYƒùù²ù dG'' ¼ùùÇù ¦ù ¾ù ˆù d
¿ùY Œ‘ù„ù dG ÅùùdEG ±—ùùÁù j ,Éhƒùù¡TÄùùH AG—ùùˆù YEG
''ÈLQƒN i—¡U'' •G—MEGh ''‡ÇeîYEG ‡£„N''
Èùùdh—ùùdG ½ƒùù©ù dG ÉCG™ùù¸ù d «ƒùù „ù ù£ù ùfEÕG Aƒùù £ù ùYEÕ
IÄùY—ù¸ùd ‡ùÇù¯ù¸ù¡•dG ‡ùYƒù»ù Žù dG ÀCƒù H ,¢ŸNCÕƒùùH
˜ùÇù¯ù¾ùˆùd ''‡ùÇùah''h ''‡ùùjÄùùb ‰dGRƒùùe'' ,ºƒùùˆù ²ù dGh
™NBÕG ÅdEG ¿Ç‘dG ¿e ƒÁ¾»¡ ˆJ ȈdG ƒÁJG—j—ÁJ
‡µ„¡T Èa ƒÁ©bÄe ™„Y ƒÁ¸²¾J ȈdG ƒÁJƒfƒÇH
.‰Çf™ˆfCÕG

Èeî©d /•
ŠƒùYƒù»ùŽùdGh ‡ùÇù¸ùNG—ùdG IQGRÄùùd ÀƒùùÇù H —ùùcCG
‡©Ç„W —j—‘ˆd'' ,³Ç²‘J ’ˆa ¼q J ÂfCG ,‡Ç¸‘»dG
ºhCG Aƒ¡•e ‰a—Áˆ¡SEG ȈdG ,''‡¸„¾²dG Q—¡Ÿeh
¿e …fƒLCG Õƒ»Y ¹²¾J ‰fƒc ‡¸aƒM ,¢•eCG
,‡j—¾ch ‡Çµj™eCGh ‡Çfƒ£j™Hh ‡Çfƒ¾„d ŠƒÇ¡•¾L
‡Ç¸»©dG Øg ŠAƒLh ,¿Çj™FG›L ÅdEG ‡aƒ¡VEG
Éhƒ¡TÄH ÈMGÄ¡ H ƒg˜Ç¯¾J ¼q J ȈdG ,‡ÇHƒgQEÕG
¼ùÇù¦ù¾ùˆùdG Àƒùc ƒùe —ù©ùH ,‡ù»ù¡Uƒù©ùdG ™ùFG›ùŽùdƒùH
IÄY—¸d ‡Ç¯¸¡•dG ‡Yƒ»ŽdG'' Åq»¡•»dG ÈHƒgQEÕG
,‡ù²ùHƒù¡S ŠƒùfƒùÇù H Èùùa —ùùqYÄùùJ —ùùb ,''ºƒùùˆù ²ù dGh
¿Ç¸eƒ©dG …fƒLCÕG ºƒ»©dG ‡Ç¯¡ŸJh ±G—Áˆ¡SEƒH
¿j˜dG ¿Çǵj™eCÕG ¼Áˆe—²e Èah ,™FG›ŽdƒH
.AG™‘¡ŸdG Èa Àĸ»©j
Šƒù²ùÇù²ù‘ùˆùdG ‰fƒùc ÀEGh ,Éhƒù¡TÄùH ‡ùÇù¸ù »ù Y

±Ä`¡S ÉOGh ™jOQƒ``Ǹe ¿HEG ȯWƒ`N —MCG ‡jÄ``g ŸY ±™©ˆdG
.¿Ç¯£ˆ”»dG “G™¡S
—ùùb ‡ùù²ù Çù Kh QOƒùù¡Ÿe ‰fƒùùch
¿ùY ³ùùHƒùù¡S ‰bh Èùùa ‰K—ùù‘ù J
½CG •Äùù a ¿ùù e ™ùù ¡Uƒùù ¾ù ùY ½ƒùù Çù ù b
‡ùYƒùù»ù Žù ¸ù d ªùùHƒùùˆù dG ¼ùùcƒùù»ù µù dG
ºƒùùˆù ²ù dGh IÄùùY—ùù¸ù d ‡ùùÇù ù¯ù ù¸ù ù¡•dG
™ùjOQƒùÇù ¸ù »ù dG ¿ùùHG ±ƒùù£ù ˆù NƒùùH
‡YQ›e ½ƒeCG ‡YQ›»dG ¢SQƒMh
‡ù²ù£ù¾ù»ùH ‡ùù©ù bGÄùùdG ‡ùùÇù ¡ž¾ùù»ù dG
.ÉOGÄdƒH ‡¯Ç¸N È¡SƒM
‡KOƒ‘H ¿Çù»ùˆùÁù»ùdG …¡•‘ùHh
ŸY ±™©ˆdG ÀEƒa ,±ƒ£ˆNÕG
‡ùYÄù»ùŽù»ùdG OG™ùaGC —ùMGC ‡ùjÄùùg
‡²£¾e ºƒ„L —MCG ÅdEG Âdƒ²ˆfGh
¶a ŸY —Yƒ¡•j —b hRh É›ÇJ
ƒgOƒ¡S ȈdG ‡Ç¸»©dG Øg RÄeQ
¢VÄ»¬dG ¿e «Äf ‡jG—„dG ˜¾e
.‡¾jƒ„ˆ»dG ŠGAG™²dGh
‡eƒ¡SCG .CG

±™ù©ùˆù»ùdG ÀCG ƒùÁù JGP QOƒùù¡Ÿ»ùùdG
OG™aCƒH ¹¡Ÿˆj Àƒc ˆjÄg ŸY
É›ÇJ ‡²£¾e ÈMGÄf ¿e ˆ¸FƒY
¼ùù bQ ¢•¯ùù f ½G—ùù ”ù ùˆù ù¡Sƒùù H hRh
‡Yƒù»ùŽùdG ‰fƒùc ɘùdG °ùJƒùÁùdG
ºƒ¡ŸJîùd Âù¸ù»ù©ùˆù¡•J ‡ù¯ùWƒù”ùdG
Âùˆù„ùdƒù£ùeh °ù£ùˆù”ù»ùdG —ùdGÄùùH
3^5 `H Q—²J ‡Çdƒe ‡j—a ªa—H
´îùWGE ¹ùHƒù²ùe ¼ùÇùˆù¾ù¡S QƒùùÇù ¸ù e

ÀCG ‡ù»ù Çù ¸ù Y QOƒùù¡Ÿe ‰¯ùù¡žc
˜ù¾ùe ‰¾ùµù »ù J ¿ùùeÕC G ™ùù¡Uƒùù¾ù Y
‡jÄg ŸY ±™©ˆdG ¿e ¿ÇeÄj
Èùùˆù dG ‡ùùYƒùù»ù Žù dG OG™ùù aGC —ùù MGC
ƒùùeÄùùj 60 ÈùùdGÄùùM ˜ùù¾ù e ‰eƒùùb
Ⱦ¬dG —„Y Pƒˆ¡SCÕG ±ƒ£ˆNƒH
ÈaÄù¡•dG ™ùjOQƒùÇù¸ù»ùdG ¿ùHG ,‡ùbO
¢SQƒùùM ‡ùù²ù aQ ,‡ùùbO OÄùù»ù ‘ù e
‡j™²H ȸÇÁ¡T ŠƒM™a ‡YQ›»dG
À™²»dG ‡j—¸„d ‡©HƒˆdG —H›dG ½CG
ÉOGÄùdG ‡ùj—ù¸ùH ¿ùY —ù©ù„ùJ Èùùˆù dG
.¼¸c 30 Ä‘¾H
ÀCG ‡Ç¾eCÕG QOƒ¡Ÿ»dG ŠOƒaCGh
,(´.–) Å»¡•»dƒH ³¸©ˆj ™eCÕG
‡ùù¾ù ¡S 25 ™ùù»ù ©ù dG ¿ùù e -ùù dƒùù „ù ùdG
‡ùj—ù¸ù„ùH ¹ùeÕC G Èù‘ùH ¿ùWƒù²ù dGh
Œ‘„dG É™Žj ɘdGh ,‡„Çb™dG
ÂùFƒù¯ùˆùNG —ù©ùH I—ùe ˜ù¾ù e Âùù¾ù Y
‰‘ù¡VhCGh .‡ù€ùLƒù¯ùe ‡ù²ùj™ù£ùH

$

ø 1865 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 21 `d ³aGÄÙG

:¢ Ç„dG ¿e ÅÇ‘jhCG ''$'' ªe ¾eƒ¡ J O—
q L

''! ƒ©Ç»L ƒ¾d ¢SQO I™L ÈHCÕ ¹¡ŸM ƒe''
¿j—dG QÄf .½

¢Sƒ¾dG ½Ä»Y ÀCÕ ,ƒÁ‘Ç¡VĈH
Åùù¸ù Y ƒùùÁù fÄùù¡•Çùù²ù j GÄùù‘ù „ù ù¡UCG
¹ùùµùùdG) Àh™ùù„ùùˆùù©ùùjh ªùùÇùù»ùùŽùùùdG
(!´G™¡S
¹ùù¡Ÿa ,i™ùùùNCG ‡ùùùÁùùùL ¿ùùùe
Èùa ƒùÇùFƒùùÁùùf É—ùùfQCÕG ¼ùùÇùùYR
·™ùˆùù©ùùe ºÄùùNO ŠÕƒùù»ùùˆùùMG
¼FGIJH ,‡eOƒ²dG ŠƒHƒ”ˆfÕG
,°dƒ‘ˆdG †G›MCG ªe I—MÄe
ÀCƒùùù¡ždG G˜ùùùg Èùùùa ƒùùù»ùùùÇq ùùù²ùùùùe
''¹¡Tƒ¯dƒH'' È¡SƒF™dG °dƒ‘ˆdG
¼ZQ ,I—Yƒ²dG iĈ¡•e ŸY
‡¾¡S ÅdEG OÄ©J ÂJGOG—ˆeG ÀCG
.1997
QÄùùˆùù¡S—ùùdG ¹ùùj—ùù©ùùJ ºÄùùMh
™ùùÇùùù„ùùù©ùùùJ …¡•M ,QƒùùùKCG ɘùùùdG
ƒùŽùÇùŽù¡V'' ,ÅùÇù‘ùùjhCG —ùù»ùùMCG
Õ É—ùùùfQCÕG'' ÀEƒùùùa ,''G™ùùùÇùùù„ùùùùc
QOƒù¡U ÂùfCÕ ¤ù²ùa ,Âù¡VQƒùù©ùùj
‡ùùùjQÄùùùÁùùù»ùùùŽùùùdG ¢•ÇùùùFQ ¿ùùùùY
.''Oî„dG Èa ºhCÕG È¡Vƒ²dGh

¿ùùùÇùùùùeCÕG ,¢•eCG ½Äùùùùj O—q ù ù L
Èùù¾ùùWÄùùùdG ªùùù»ùùùŽùùùˆùùù¸ùùùd ½ƒùùù©ùùùdG
‡eĵ‘dG ¢•ÇFQh ÈWG™²»j—dG
¾eƒ¡ J ÅÇ‘jhCG —»MCG ³„¡SCÕG
I—ùùùùj™ùùùùL ªùùùùe ¥h™ùùùù¡žeîùùùùùdG
‡ùÇù¡ b Èùa ''ÈùeÄùÇùdG ´h™ù¡ždG''
¿e ƒg—¡V ‡YÄa™»dG ±˜²dG
™ù»ù©ùe Èù„ùÇù¸ùdG —ùÇù²ù©ùdG ±™ùW
Èùa ÅùÇù‘ùjhCG ºƒùbh .ÈùaG˜ù²ùùdG
Èùa ƒùg—ù²ùùY ‡ùùÇùù¯ùù‘ùù¡U Ih—ùùf
ªù»ù Žù J Åùù¸ù Y ÂùùaG™ùù¡TEG ½ƒùùˆù N
Èùù„ùù”ùùˆùù¾ùùeh ŠGQƒùùWEÕ ÈùùùFÕh
—©HCG ÅdEG ¿eƒ¡ ˆe ƒfCG'' ÂH›M
´h™ù¡ždG I—ùj™ùL ªùùe Oh—ùù‘ùùdG
¼ùùÇùùYR ÀCG ƒùù»ùùù¸ùùùY ,''ÈùùùeÄùùùÇùùùdG
ŸY —ÇcCƒˆdG Âd ³„¡S É—fQCÕG
¿ùùùe ´h™ùùù¡ždG ªùùùe Âùùù¾ùùùeƒùùùù¡ J
.''‡Ç¾Wh ‡Ç¡ b'' ƒÁfÄc ³¸£¾e
ºîN •q™Y ÅÇ‘jhCG —»MCG
‡Ž¡ dG ŸY ‡Ç¯‘¡ŸdG ÂJh—f
¼ÇYR Šƒ‘j™¡ŸJ ƒÁJQƒKCG ȈdG
ÄHCG °dƒ‘ˆdG Èa ¸ÇeRh ¢•»M
¹‹e ÀEG îFƒb ,Èfƒ£¸¡S I™L
‰¡•Çùùùd Šƒùùù‘ùùùj™ùùù¡ŸˆùùùdG Øùùùùg
,‡Ç¡SƒÇ¡•dG ‡Mƒ¡•dG Èa I—j—L
Šƒ‘j™¡ŸJ ŠQƒKCG ÀCG ³„¡S ¹H
‡ùeÄùùµùù‘ùùdG ¢•ÇùùF™ùùd ‡ùù¸ùùKƒùù»ùùe
—ùùùÇùùù»ùùùù‘ùùùùdG —ùùùù„ùùùùY ³ùùùù„ùùùù¡SCÕG
¢UÄùùùù¡Ÿ”ùùùùH Èùùùù»ùùùùÇùùùùgG™ùùùùHÕG
¢•¯ùùf ,QƒùùÇù ù¸ù ùe 26 ‡ùù ‘ù ùÇù ù¡ a
,ŠƒÇ¾Ç©¡•ˆdG ‡jG—H Èa ‡Ž¡ dG
Šƒ‘j™¡ŸJ ™„ˆYG ÅÇ‘jhCG ¿µd
ƒù„ùùdƒùù£ùùe ,I™ùùÇùù£ùùN I™ùùL ÄùùHCG

¿ÇfGIJdG ½G™ˆMG ½—©H ƒÁeƒÁJG —©H

Qƒ»‹ˆ¡Sîd ‡ÇHQƒ¬ehQhCÕG ‡c™¡ždG
Àƒ»¡ dG ´h—¾¡U Iƒ¡Vƒ²e Q™²J
¿ùùÁù »ù ¸ù d ‡ùùÇù dh—ùùdG ‡ùùÇù dGQ—ùù¯ù ¸ù ùd
Åù¸ùY ¢V™ùù¯ù j ɘùùdG ‡ùùjQƒùù²ù ©ù dG
ŠƒùùÇù bîùùNCG ½G™ùù ˆù ùMG ‡ùù c™ùù ¡ždG
.ÀÄH›dG ½G™ˆMƒH ‡e›¸»dG ‡¾Á»dG
‡ùùc™ùù¡ždG ÀCG ÀƒùùÇù „ù dG ±ƒùù¡VCGh
´h—ù¾ù¡U ÙùÇù¡•j ªù»ùŽù»ùd ‡ù©ùHƒùJ
ƒù»ùFGO ¹ù»ù©ùj ÈùHhQhCG Qƒù»ù‹ù ˆù ¡SG
Šƒùù¡SQƒùù»ù »ù dG ‡ùùHQƒùù‘ù ùe Åùù ¸ù ùY
ÀCG ÅùùdEG G™ùù Çù ù¡že ,‡ùù gÄùù „ù ù¡ž»ùù dG
ªjQƒ¡ž»dƒH £H™J ȈdG ‡bî©dG
Èùg ÀƒùÇù „ù dG ƒùùÁù Çù dEG Qƒùù¡TCG Èùùˆù dG
Èa ¹eƒ©ˆ»ch IQƒ¡žˆ¡SG ‡bîY
¢UGÄ”dG i—d ÉQƒ²©dG «ƒ£²dG
‡Çùdh—ùdG hCG ‡ùÇù¾ùWÄùdG Šƒùc™ù¡ždGh
Èùùa Qƒùù»ù ‹ù ˆù ù¡SÕG —ùù j™ùù J Èùù ˆù ùdG
QhO ¹ùù‹ù »ù ˆù j ŒÇùù M ,™ùù FG›ùù Žù ùdG
ȈdG ŠGQƒ²©dG ªÇH Èa ‡c™¡ždG
‡Çb™J Šƒc™¡T ƒùg˜ùÇù¯ù¾ùˆùH ½Äù²ùJ
ÀCG ¹ùùÇù d—ùùH ,‡ùùÇù ¸ù ‘ù e ‡ùùjQƒùù ²ù ùY
Èùa ƒùÁù©ùÇùH ¼ùJ Èùˆù dG ªùùjQƒùù¡ž»ùùdG
¶jQƒùaÄùHh QG™ùÇùHh ¹ùÇùYƒù»ù ¡SÄùùH
,‡ùFƒù»ù dƒùùH 100 I›ùùgƒùùL ‰»ùù¸ù ¡S
ÉCG ªa—j Õ É™ˆ¡ž»dG ÀCG ž©»H
Èah ,«h™¡ž»dG ‡jƒÁf ¹„b ¼Çˆ¾¡S
‡Çù©ù¡Vh Èùa ŠGQƒù²ùY ªùÇùH ‡ùdƒùM
Õ ÈùÁù a ‡ùùFƒùù»ù dƒùùH 100 I›ùùgƒùùL
Èùa ‡ù»ùgƒù¡•e ‡ùjCG ªùaO …¸ù£ùˆù J
Èb™»dG ÀCÕ ,QÄc˜»dG ´h—¾¡ŸdG
ºGÄeCƒH «h™ù¡ž»ùdG ˜ùÇù¯ù¾ùˆùH ½Äù²ùj
.‡¡UƒN

“h™cÄH †ƒgÄdG —„Y
½ƒù©ùdG ™ùj—ùù»ù dG ¢•ÇùùF™ùùdG —ùùcCG
‡ùù ùÇù ù HQƒùù ù¬ù ù ehQhCÕG ‡ùù ùc™ùù ù ¡ž¸ùù ù d
™FG›ŽdƒùH ÉQƒù²ù©ùdG Qƒù»ù‹ùˆù¡Sîùd
‡ùù ù ‘ù ù ù¡U ½—ùù ù Y ''Èùù ù ù¡S.Èùù ù ùH.EG''
ƒùÁùˆù¾ù»ù ¡ J Èùùˆù dG ŠƒùùeÄùù¸ù ©ù »ù dG
±™W ¿e Š™¡žf ȈdG ‡»Fƒ²dG
‡Çb™ˆdG Àƒ»¡ d ‡dƒ¯µdG ´h—¾¡U
Aƒù»ù¡SCƒùH ‡ù²ù¸ù©ùˆù»ùdG ,‡ùùjQƒùù²ù ©ù dG
¼d ȈdG ‡jQƒ²©dG ‡Çb™ˆdG Šƒc™¡T
Èùˆù dG Šƒùù¾ù µù ¡•dG Àƒùù»ù ¡ H ¼ùù²ù J
,Šƒù£ù£ù”ù »ù dG Åùù¸ù Y ƒùùÁù ©ù Çù „ù J
´h—ù¾ù¡ŸdG ªùHƒùˆùÇù¡S ÂùfG ƒù¯ùÇù ¡ e
ƒùÇù Fƒùù¡ b ‡ùù»ù Fƒùù²ù dG ™ùù¡žf ɘùùdG
‡ùù jOƒùù »ù ù dG ™ùù ùFƒùù ù¡•”ùù ùdG …„ùù ù¡•H
‡c™¡ždG ƒÁJ—„µJ ȈdG ‡jľ©»dGh
´h—ù¾ù¡ŸdG ™ùù¡žf ½—ùùY ºƒùùM Èùùa
Èùùˆù dG ŠƒùùeÄùù¸ù ©ù »ù ùdG …j˜ùù µù ùˆù ùd
™j—»dG ¢•ÇF™dG ºƒbh .ƒg™¡žf
‡Ç£¡SÄùˆùehQhCÕG ‡ùc™ù¡ž¸ùd ½ƒù©ùdG
''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' ‰²¸J ÀƒÇH Èa
‡©HƒˆdG ˆc™¡T ÀEG ,¾e ‡”¡•f
ÉQƒ²©dG Qƒ»ù‹ùˆù¡SÕG ‡ùYÄù»ùŽù»ùd
«ƒùù ù £ù ù ùb Èùù ù a ‡ùù ù ¡Ÿˆùù ù ”ù ù ù »ù ù ù dG
ºƒùù Žù ùe Èùù ùa ŠGQƒùù ù»ù ù ‹ù ù ˆù ù ¡SÕG
ƒùù ù ¡•f™ùù ù ùa Èùù ù ùa ŠGQƒùù ù ù²ù ù ù ©ù ù ù dG
G™¡•jÄ¡Sh ƒµÇŽ¸Hh ®QÄ„»¡•cÄdh
,†™ù¬ù »ù dGh ¢•fÄùùJh ™ùùFG›ùùŽù dGh
‡Çaƒ¯¡Th ‡ÇbG—¡Ÿe ŸY ™aĈJ
½ƒ»¡ fEÕƒH ƒÁd ’»¡S ƒ»e ‡j—Lh

‡„bG™`` ` `»¸d ›Lƒ`` ` M Èa È`` `W™`` ` ` ¡T ¢•gO
¢VÄ‘dG iĈ¡•e ŸY ‡¬Ç¸H “h™ŽH ÈW™¡T ¢•eCG ºhCG …Ç¡UCG
‡jOCƒˆH ½Ä²j Àƒc ɘdG ‰bÄdG Èa IQƒÇ¡S ˆ¡•gO ÀCG —©H ¿Ç¸L™dGh
,‡j—»dG ‡¾j—»d Èdƒ»¡ždG ¹N—»dG —¾Y ‡„bG™»¸d ‰HƒK ›Lƒ‘H ÂeƒÁe
Ų¸J ÀCG ‡j—»dƒH ±ƒÇ¡VÄH —»‘e ů¡žˆ¡•e ÅdEG ÈW™¡ždG ¹²f —bh
ƒ²Ç²‘J ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe ‰‘ˆa ɘdG ‰bÄdG Èa ‡eRîdG Šƒaƒ©¡SEÕG
¹Ç¸²ˆ¸d …¡Ÿf ÂfCG ¢V™ˆ¯j ›LƒM Èa ªbh ɘdG •Oƒ‘dG ¢UÄ¡Ÿ”H
.Qh™»dG •OGÄM ¿e
Èfƒ»Ç¸¡S .½

•—`` ` ` ×G

ø ½2006 黡•jO 12 AƒKî‹dG ø

04

ÂYƒ„JCG ¿e ¿Ç¾KG ÂeG—YEG …„¡•H ''¼¡UƒY'' ŸY †î²fEGh Šƒeƒ¡•²fEG

‡Ç¾`¡•dG ‡`` `Yƒ`` ` ` `»ŽdG ±Ä`` ` ¯¡U Èa ȸ`` `NGO ºƒ`` ` `ˆ`ˆ`bEG
¢V™ah …Y™dG IQƒKEÕ ¼ÁˆÇ¯¡ŸJh ÂÇ¡VQƒ©e
¼Á¾e —j—©dG ªaO ƒ»e ,¼Ç¦¾ˆdG ŸY I™£Ç¡•dG
ÅùˆùMh ‡ùÇù¾ùeCÕG Šƒù£ù¸ù¡•¸ùd ¼ùÁù¡•¯ùfCG ¼ùÇù¸ù¡•ˆùùd
¼ùj—ù²ùˆùH †ƒùgQEÕG ‡ù‘ùaƒùµù e Èùùa ¥G™ùù”ù fÕG
Šƒ‘Ç¡VĈdG ¶¸J ƒÁ»gCG Àĵj —b Šƒeĸ©e
ÈfƒÇ¸e ÄY—ù»ùdG Èùˆù²ùÇù²ù¡T ™ùÇù¡Ÿ»ùH ‡ù¡Uƒù”ùdG
™ùùH—ùùe ÀGÄùù¡U «ƒùù„ù JCG R™ùùHCG —ùùMCG Àƒùù»ù ù‹ù ù©ù ù¸ù ùH
‰»Jh ºh›ZÄH ‡¾µK ŸY ½ÄŽÁdG ¤£”eh
™¡ ‘e Èa OQhh ,ÂFƒ²aQ ±™W ¿e ˆǯ¡ŸJ
(‡¾¡S 21h 17) ÈfƒÇ¸e ¿Çˆ²Ç²¡ždG ÀCG Aƒ¯ˆNÕG
™¡Uƒ¾Y ±™W ¿e ƒ»Áaƒ£ˆNG ¼J —b ·G˜fBG
‡²Hƒ£ˆe ŠGOƒÁ¡T ¿µd ,1995 ‡¾¡S ''ƒÇŽdG''
—Çb ŸY ƒ»ÁfCG ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿ»d Š—cCG ¿Ç„Fƒˆd
‡jÕÄH ¢TÄH™H ÈMGÄ¡V Èa ÀƒfĵJh ,IƒÇ‘dG
¼Ç¦¾ˆùdG ƒùfQOƒù¡Ÿe O—ù‘ùJ ¼ùdh ,Åù¸ùa—ùdG ¿ùÇùY
ºG›j Õh ,ÀƒˆHƒ¡ždG ÂÇdEG È»ˆ¾J ɘdG ÈHƒgQEÕG
Øg ÀCƒ¡žH ¿Ç„FƒˆdG ºGÄbCG Èa ƒjQƒL ³Ç²‘ˆdG
.‡Ç¡ ²dG

Èù¾ùWÄùdG ™ùÇùeCÕG Åù¸ùY ƒùHîùù²ù fG ¿ùù¸ù YCG ,1994
20 ÅdGÄM ƒÇdƒM ¼¡ J ȈdG ˆYƒ»ŽH ¹¡Ÿ¯fGh
™ùù¡Ÿb ¿ùùe Âùùˆù Yƒùù»ù L ¥ƒùù¡žf —ùùˆù »ù jh ,GO™ùùa
‡fƒÇ¸e ¢•Çù»ùN ‡ùjƒùZ ÅùdEG ‡ùj—ù»ùdƒùH ÉQƒù”ù„ùdG
¿e GO—¡žJ ¹bCG ÂfCG ŸY ±™©jh ,Ÿa—dG ¿Ç©H
™ùÇùeCÕG ‡ùÇù¯ù¡ŸJ ÂùÇù dEG …¡•¾ùùJ ɘùùdG ''¼ùù¡UƒùùY''
×ÇjCƒJ ‡Ç¯¸N ŸY ÀGÄ¡U QOƒ²dG —„Y ȾWÄdG
‡ùj™ùM ÂùYƒù„ùJCÕ ’ù¾ùeh ¼ù¸ù¡•dG ´ƒù‹ùÇùe Åù©ù¡•»ùd
.¼g™Ç¡Ÿe ™j™²J
ŠÄ‘¸H ¿ÇjÄY—»dG ÀCG ƒfQOƒ¡Ÿe ŠOƒaCGh
,ºîùg OÕhCG ÈùMGÄù¡V ¿ùùe Äùùgh ,¿ùùj—ùùdG QÄùùf
¼ùùJ ,ÉQƒùù”ù „ù dG ™ùù¡Ÿb ¿ùùe ,—ùù»ù ‘ù e ™ùùcƒùù ¡Sh
½—ùbCG ¿ùe ÀG™ù„ùˆù©ùjh ,½ƒùjCG ¹ùù„ù b ƒùù»ù Áù eG—ùùYEG
’¸¡•»dG ¥ƒ¡ž¾dƒH GIJ‘ˆdG ¿j˜dG ¿ÇÇHƒgQEÕG
Àžj ƒfƒch ‡Yƒ»ŽdG Èa Pį¾H Àƒ©ˆ»ˆjh
¿e —j›»d ƒùÁù‘ù¡T™ùj ƒù»ùe ''‡ùjOƒùÇùb'' …¡Uƒù¾ùe
.ȾeCÕG ÀCƒ¡ž¸d ¿Ç©„ˆˆe …¡•M ºƒˆˆbÕG
,OƒÁŽdGh IÄY—¸d ‡Ç¾¡•dG ‡Yƒ»ŽdG ±™©Jh
,IQƒeEÕG ''¼¡UƒY'' ÈdÄJ ˜¾e ‡Ç¸NGO ŠƒYG™¡U
Oƒ©HEÕ CƒŽd ŒÇM ½OƒN ™€„H ³Hƒ¡S ½ƒeEG Ägh

† .‡¸Fƒf

ȾeCÕG ª¡Vĸd ‡©Hƒˆe ‡Ç¾eCG QOƒ¡Ÿe Š™cP
IÄùY—ù¸ùd ‡ùÇù¾ù¡•dG ‡ùYƒù»ùŽùdG ÀCG ,Oîù„ùdG ¤ù¡Sh
ÀGÄ¡U QOƒ²dG —„Y ƒÁ»Y›ˆj Àƒc ȈdG OƒÁŽdGh
Šƒeƒ¡•²fG ±™©J ,™Á¡TCG ¹„b ˆǯ¡ŸJ ¹„b
™ùÇùeCÕG ÅùdhCÕG OÄù²ùj ¿ùÇùˆùYƒù»ùL QÄùÁù X —ùù©ù H
ÄY—»dG Èf—»ùdG ¢SÄù¸ù¡•d ,¼ùÇù¦ù¾ùˆù¸ùd Èù¾ùWÄùdG
—»MCG'' `H ±h™©»dG ÉOÄ©¡S —»MCGh ,''¼¡UƒY''
½G—YEƒH ''¼¡UƒY'' ½ƒÇb ‡Ç¯¸N ŸY ,''ÈLh™dG
…„ù¡•H ‡ùYƒù»ùŽù dG Aƒùù£ù ¡žf ½—ùùbCG ¿ùùe ¿ùùÇù ¾ù KG
‰¯¡žc ,¶dP ªe IGRGÄeh .‡Ç»Ç¦¾J ŠƒaîN
,¿Ç„FƒJ ŠGOƒÁ¡T ÅdEG GOƒ¾ˆ¡SG ‡Ç¾eCG Šƒ²Ç²‘J
½ÄŽÁdG ™H—e ,Àƒ»‹ù©ù¸ùH ÈùfƒùÇù¸ùe ƒùˆù²ùÇù²ù¡T ÀCG
IƒÇ‘dG —Çb ŸY ÀÕG›J Õ ,ºh›ZÄH ‡¾µK ŸY
Ÿa—dG ¿ùÇù©ùH ¢TÄùH™ùH ÈùMGÄù¡ H ÀG—ùLGÄùˆùJh
¿ùù»ù ¡V ³ùù Hƒùù ¡S ‰bh Èùù a ƒùù »ù ùÁù ùLGQOEG —ùù ©ù ùH
.¿jOIJ¯»dG
ÉOÄù©ù¡S ÀEG ‡ùÇù¸ù‘ùe ‡ùÇù¾ùeCG QOƒù¡Ÿe ‰dƒùbh
½ƒY °¡Ÿˆ¾e ¼Ç¦¾ˆdƒH ³‘ˆdG ɘdG ,—»MCG

‡jQƒ²Y ‡Çµ¸e ŸY AG—ˆYÕG Èa GÄWQÄJ

Qƒ`` ` ¡ž`„H ½ƒ`` `ÁJEÕG ‡a™`` `Z ŸY ÀÄ`` ` ` ` dƒ`` `‘j ‡`©HQCÕG ÀÄ„Fƒ`` ` `ˆdG
•G™aEÕG O™q Ž»H ¼ÁfCG ‡jQƒ²©dG
°ù¸ùe ¼ùj—ù²ùˆùd GÄùYQƒù¡S ¼ùÁù¾ùY
‡ùùdƒùùcÄùùdG i—ùùd ‡ùùjÄùù¡•J …¸ùùùWh
,Qƒ¡žH ‡ùj—ù¸ù„ùd ™ùNBGh ‡ùjQƒù²ù©ùdG
¶¸»dG G˜g ÀCG GÄ‘¡VhCG ŒÇM
¿Y IQƒ„Y Äg ɘdGh «ƒ¡ž»dG
ŠGP I™ùùùZƒùùù¡T ¢VQCG ‡ùùùMƒùùùù¡•e
¹„b Ãh™ˆ¡TG —b I™Ç„c ‡Mƒ¡•e
¿e ¿Ž¡•dG ‡HIJ©d ¼ÁYÄ¡ N
ÂùJƒùùah ¹ùù„ùùb Èùù¸ùù¡UCÕG Âùùµùùdƒùùe
QÄù¡ M ªùe ‡ùÇùa™ùY ‡ùù²ùùj™ùù£ùùH
.ªÇ„dG ‡Ç¸»Y Èa ¿j—gƒ¡T
‡»Wƒa .“

GÄfƒùc ¼ùÁùfÄùc ÅùdEG ÂùÇù¸ùY GÄù¸ù¡ŸM
ȈdG ¿Ž¡•dG ‡ùHÄù²ù©ùd ¿ùÇù©ù¡VƒùN
ÅùùdEG 1993 ‡ùù ¾ù ù¡S ¿ùù e ‰MhG™ùù J
‡ù¾ù¡S 12`d ¼ùÁù Fƒùù¡ b —ùù©ù H 2006
Èùa ƒùg—ù©ùH ¼ùÁù¾ùY •™ùaCG ‡ù¸ùeƒùùc
—©H ‡jQƒŽdG ‡¾¡•dG ¿e ¢SQƒe
¼ù¸ù¡•dG ´ƒù‹ùÇùe ¿ùe ¼ùÁùJOƒùù¯ù ˆù ¡SG
.‡Ç¾WÄdG ‡‘dƒ¡Ÿ»dGh
‡©HQCÕG ¼Á¾Y •™¯»dG —cCGh
—ùùb ‰fƒùùc •îùùK ¹ùùFƒùù ¡SQ Èùù a
‡jÕh ÈdGh ¿e ¹c ÅdEG ‰ÁLh
È„©¡ždG ¢•¸Ž»dG ¢•ÇFQh Qƒ¡žH
‡ùdƒùcÄùdG ™ùùj—ùùe G˜ùùch É—ùù¸ùù„ùùdG

‡€Ç„dG ‡jƒù»ùMh ÀG™ù»ù©ùdG ‡ùW™ù¡T
—ùj—ù‘ù ˆù H ¢Uƒùù”ù ¡TCG ½ƒùùÇù b ÅùùdEG
ÂùùHG—ùùH—ùùdG Èùù‘ù H ¢VQCG ‡ùù©ù £ù b
Šƒ²Ç²‘ˆdG —©H —cCƒJ ¿jCG ,Qƒ¡ž„H
ŸY ÀCƒ¡ždG G˜g Èa ‰j™LCG ȈdG
‡ù²ùKÄùe ™ùÇùZ ‡ùù©ù £ù ²ù dG Øùùg ÀCG
’dƒ¡Ÿe i—d ,‡ùÇùfÄùfƒùb ‡ù²ùj™ù£ùH
.‡jQƒ²©dG ‡dƒcÄdGh ‡j—¸„dG
ÀÄù„ùFƒùˆùdG —ùq¾ùa ,¼ùÁùˆù Áù L ¿ùùe
Èa G™NDÄe ¼Á¾Y •™¯»dG ‡©HQCÕG
¼¸¡•dG ´ƒ‹Çe ¿e IOƒ¯ˆ¡SEÕG QƒWEG
¼g™ùNCƒùJ ‡ùÇù¾ùWÄùdG ‡ù‘ùdƒù¡Ÿ»ùdGh
ɘdG «ƒ¡ž»dG ¶¸»dG ‡jÄ¡•J Èa

Åùù¸ù ùY ºhDÄù ù¡•e Q—ùù ¡Ÿe Oƒùù aCG
‡©HQCÕG ¿Çù„ùFƒùˆùdG °ù¸ù»ùH ‡ùbîùY
AG—ˆYEÕG ‡Ç¡ b Èa ¿ÇWQĈ»dG
AƒÇMCG —MCƒH ‡jQƒ²Y ‡Çµ¸e ŸY
¼ÁˆdƒMEG ‰q»J —b Qƒ¡žH ‡¾j—e
Èa ™ù¦ù¾ù¸ùd ½ƒùÁùJEÕG ‡ùa™ùZ Åù¸ùY
‡ùÇùFƒù¡ ²ùdG ‡ùùHƒùùb™ùùdG ¢ aQ ™ùùeCG
¼Á²M Èa ŠQ—¡U —b ‰fƒc ȈdG
.È¡Vƒ»dG ™Á¡ždG ª¸£e
‡ùù ùÇù ù ¡ ²ùù ùdG ªùù ùFƒùù ùbh OÄùù ù©ù ù Jh
ŸùY «Äù„ù¡SCÕG G˜ùg ‡ùMh™ù£ù»ùdG
™ùù Áù ù¡ždG Åùù dEG ½ƒùù Áù ù JEÕG ‡ùù ùa™ùù ùZ
’dƒù¡Ÿe ‰Áù„ù¾ùJ ¿ùÇùM ,Èù¡Vƒù»ùdG

‡Ç»¡S™dG I—j™ŽdG ¿e ™ÇNCÕG O—©dG Èa ™¡žf ȲDŽ£ˆdG ÂeÄ¡S™e

˜Ç¯¾ˆdG ›ÇM ¹N—j ‡Çdh™ˆ„dG Šƒc™¡ž¸d ‡ÇFƒ¾‹ˆ¡SÕG “ƒHQCÕG ŸY ¼¡S™dG
¶j™ùù ¡ždG ICƒù ùaƒùù µù ùe ‡ùù ¡ŸMh OG—ùù ù¡•dG ‡ùù ù¡ŸM
ƒùù eCG .†ƒùù c ¢•jG™ùù H ‡ùù Çù ù dBG ÀhOh Èùù ù„ù ù ¾ù ù LCÕG
¹»¡žj —¾H ŸY ¢Ÿ¾J ȈdG OIJ©dG ¢UÄ¡Ÿ”H
¶j™ù¡ždG ICƒù aƒùùµù e †ƒùù¡•‘ùùd ‡ùù¡UƒùùN ‡ùù¬ù Çù ¡U
¢V™¯Ç¡•a †ƒc ¢•jG™H ‡ÇdBG ÀhOh È„¾LCÕG
‡Ç„¾LCÕG Šƒc™¡ž¸d ‡ÇFƒ¾‹ˆ¡SÕG “ƒHQCÕG ŸY
Šƒbh™‘»ùdG •ƒùˆùfG ‡ù¡ŸM ¤ù¡SÄùˆùe ƒùÁùd ÈùˆùdG
Èùa ¹ùÇùe™ùH °ùdCG ¿ùY ¹ù²ùj ‡ùjRƒù¬ùdGh ‡ù¸ùFƒù¡•dG
¶dP Àƒc GPEGh ,‡Fƒ»dƒH 15 ‡„¡•¾H ¼¡SQ ½ÄÇdG
¹Çe™H ±ÕBG 3 ÅdEG °dCG ¿ÇH ƒe ¤¡SĈ»dG
Àƒc GPEG ,‡Fƒ»dƒH 30 Àĵˆ¡S ‡„¡•¾dG ÀEƒa ,ƒÇeÄj
‡Fƒ»dƒH 45 ,¹Çe™H ±ÕBG 5 h ±ÕBG 3 ¿ÇH ƒe
,±ÕBG 7 h ±ÕBG 5 ¿ÇH ƒe ¤¡SĈ»dG Àƒc GPEG
™‹cCG ¤¡SĈ»dG Àƒc GPEGh ‡Fƒ»dƒH 50 ‡„¡•fh
.¹Çe™H ±ÕBG 7 ¿e

‡„¡•f ½Ä¡S™»dG G˜g O—Mh .½™¡Ÿ¾»dG ™„»¡•jO
‡ÇùFƒù¾ù‹ùˆù¡SÕG “ƒùHQCÕG Åù¸ùY ¼ù¡S™ùc ‡ùFƒù»ùdƒùH 5
¤¡SĈe Àƒc GPEG ‡Ç„¾LCÕG ‡Çdh™ˆ„dG Šƒc™¡ž¸d
¹Çe™H ±ÕBG 5 ¿e ¹bCG ÈeÄÇdG ƒÁLƒˆfG ‡¡ŸM
¶dP Àƒc GPEG ‡Fƒ»dƒH 15 ‡„¡•fh ƒÁjhƒ¡•j hCG
ÅdEG ¹Çe™H ±ÕBG 5 ´Äa ƒe “hG™ˆj ¤¡SĈ»dG
Àƒc GPEG ‡Fƒ»dƒH 25 ‡„¡•fh ¹Çe™H ±ÕBG 10
°dCG 25 ÅdEG ±ÕBG 10 ¿ÇH ƒe “hG™ˆj ¤¡SĈ»dG
¤¡SĈ»dG Àƒc ºƒM Èa ‡Fƒ»dƒH 35h ¹Çe™H
,¹Çe™H °dCG 40 ÅdEG ƒ¯dCG 25 ¿ÇH ƒe QÄc˜»dG
50`H IQ—²»dGh ŸYCÕG ‡„¡•¾dG ÀCG ¿ÇM Èa
“ƒùHQCÕG Åùù¸ù Y ¼ùù¡S™ùùc ¢V™ùù¯ù ˆù ¡•a ‡ùùFƒùù»ù dƒùùH
ƒÁLƒùˆùfG ´Äù¯ùj ÈùˆùdG Šƒùc™ù¡ž¸ùd ‡ùÇùFƒù¾ù‹ùˆù¡SÕG
…¡•¾dG Øg ³„£Jh .¹Çe™H °dCG 40 ÈeÄÇdG
•ƒˆfEG ½ƒ¡•ˆbG ŸY ¢Ÿ¾J ȈdG OIJ©dG ŸY
¿ÇH ›ÇÇ»J ÀhO ‡jRƒ¬dGh ‡¸Fƒ¡•dG Šƒbh™‘»dG

‰¸Ç¡•»¡•ˆH Q—H ¶¾H ¿e ÀÄǸe 800 Aƒ¯ˆNG

¿Ç¯XÄe 7 h ¿Ç„”ˆ¾e 3 «G—jEG
‰bDÄ»dG ¢•„‘dG
Èùù¡Vƒùùb ¢•eCG ºhCG I™ùùNCƒù ˆù e ‡ùùYƒùù ¡S Èùù a ™ùù eCG
‰¸Ç¡•»¡•J Èa ‡eƒ©fÄH •™H ‡»µ‘e i—d ³Ç²‘ˆdG
‡KîK ¼Á¾ÇH ‰bDÄ»dG ¢•„‘dG ¿Ç»Áˆe 10 «G—jEƒH
¶¾H ‡dƒcÄH ¿Ç¯XÄe ‡©„¡S ÅdEG ‡aƒ¡VEG ¿Ç„”ˆ¾e
¼ÁÇdEG «ƒ»ˆ¡SÕG †ƒ²YCG Èa ¶dPh ,½ƒL™d Èa Q—H
¿e ¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 800 ¿e ™‹cCG Aƒ¯ˆNG ‡Ç¡ b Èa
OÄùLh ¿ùY ŠƒùeÄù¸ù©ùe OhQh G˜ùch ,‡ùdƒùùcÄùùdG ¢•¯ùùf
È¡Vƒb .¿FƒH›dG ¢ ©H ŠƒHƒ¡•‘H ’¡Vƒa …YîJ
,ÀBÕG ňM ƒaÄbÄe 19 ÅdEG ª»ˆ¡SG ɘdG ³Ç²‘ˆdG
‡ÇFƒ¡ ²dG ‡Hƒb™dG ‰‘J ¼g—MCG ª¡VÄH ¶d˜c ™eCG
½Äj —j—‘J ‡jƒZ ÅdEG ‡Ç²„dG ¿Y •™aCG ¿ÇM Èa
ƒ»¸Y ,³Ç²‘ˆdG ŠGAG™LEG ºƒ»µˆ¡SG G˜ch ‡»cƒ‘»¸d
i—ùùMEG ¥QÄùùJ Åùù dEG ŠQƒùù ¡TCG QOƒùù ¡Ÿ»ùù dG ¢ ©ùù H ÀCG
PEG ,‡Ç¡ ²dG Èa ‡Çf—»dG ‡dƒ‘dG ‡‘¸¡Ÿ»H Šîeƒ©dG
‡»Áˆe ƒÁfCG ’qL™»dGh ,¢•„‘dG ¿gQ ƒÁYG—jEG ¼J
¹LCG ¿e ¢Uƒ”¡TCÕG ¢ ©„d IƒaÄdG ŠGOƒÁ¡T ™jh›ˆH
.‡Çµ¾„dG ¼ÁJƒHƒ¡•M ŸY Ä£¡•dG
•h™" /«

Àƒ»M™dG —„Y ¿H ¼Ç¸¡S

I—j™Ž¸d I™ÇNCÕG O—©dG Èa ‡eĵ‘dG Š™¡žf
‡ÇŽÁ¾eh ³Ç„£J ¥h™¡Th ŠGAG™LEG ‡Ç»¡S™dG
‡ùÇùFƒù¾ù‹ùˆù ¡SÕG “ƒùùHQCÕG Åùù¸ù Y ¼ùù¡S™ùùdG †ƒùù¡•M
ÀÄùùfƒùùb ¿ùùe Q™ùùµù e 101 IOƒùù»ù ¸ù d ƒùù²ù ùÇù ù„ù ù£ù ùJ
½™¡Ÿ¾»dG °ùÇù¡ŸdG Èùa º—ù©ù»ùdG Šƒùbh™ù‘ù»ùdG
¼¡S™dG ³Ç„£ˆdG ›ÇM ¹N—j ɘdG AG™LEÕG Ägh
‡ùÇù„ù¾ùLCÕG ‡ùÇùdh™ùˆù„ùdG Šƒùùc™ùù¡ždG “ƒùùHQCG Åùù¸ù Y
Èùa 1986 ˜ù¾ùe ·G™ùWƒùfÄù¡S ªùe I—ùbƒù©ù ˆù »ù dG
Èa ‡Fƒ»dƒH 50 ÅdEG 5 ¿ÇH ƒe “hG™ˆj iĈ¡•e
30 iĈ¡•e ºh™ˆ„dG Qƒ©¡SCG ÂÇa ŠRhƒŽJ ºƒM
.—MGÄdG ¹Çe™„¸d GQÕhO
IQÄùùc˜ùù »ù ùdG ŠGAG™ùù LEÕG QG—ùù ¡UEG ¼ùù J —ùù bh
2 Èa –QDÄe 440-06 ¼bQ ɘǯ¾J ½Ä¡S™»H

¢•»M …ˆµ»d ‡Yƒ¡S 24 `dG «ƒ»ˆLG Èa ‡fÄ‘¡že AGÄLCG

‡eĵ‘dG ¿e ‡dƒ²ˆ¡SÕG ‡dCƒ¡•»d ¹gƒŽJh I™LÄHCG ¿Y «ƒaO
¢VG™©ˆ¡SG ¿Y Œj—M ¹X Èa
Èùù¾ù ùWÄùù dG …ˆùù µù ù»ù ùdG Aƒùù ¡ YCG
‡ùdƒù²ùˆù¡SG ‡ùùdƒC ù ¡•»ùùd ‡ùùc™ùù‘ù ¸ù d
Âù„ù¡Ÿ¾ùe ¿ùùe ‡ùùc™ùù‘ù dG ¢•ÇùùFQ
Èùùa ‡ùù„ù Çù ù²ù ùM Àh—ùù H ™ùù jRÄùù c
›ùù ùj›ùù ù©ù ù dG —ùù ù„ù ù Y ‡ùù ùeÄùù ùµù ù M
†™¬ˆ¡SG ,½Ä»©dG Èah.½Oƒ”¸H
°ùÇùc Èù¾ùWÄùdG …ˆùµù»ùdG ÀƒùÇù H
™Mƒù¡•dG Åù¸ùY ™ù‘ù¡•dG …¸ù²ùfG
,Oƒù¡•¯ùdG °ù¸ùe ‡ùŽù dƒùù©ù e Èùùa
™ù¦ùˆù¾ùJ ‡ùc™ù‘ùdG ‰fƒùùc ŒÇùùM
IQOƒ„ù»ùd ¥h™ù¡že ™ùÇùZ ƒù»ùYO
ƒC Lƒ¯J ÀCG ¹„b ''°b Oƒ¡•¯dG''
ÀƒÇH ƒÁ¯¡Uh ‡¯Ç¾Y ¹©a IO™H
‡LQO ÅdEG ‰¸¡Uh ƒÁfCƒH ¢•»M
Àq ƒC ùch IQOƒù„ù»ùdG Øùg ¼ùj™ùŽùJ''
''Oƒùù¡•¯ùù dG ‡ùù HQƒùù ‘ù ùe'' ªùù qH™ùù e
Õ †ÄHƒW'' hCG ‡eq™‘e ‡²£¾e
.''¾e †G™ˆbÕG RÄŽj

hCG ‡ùù jÄùù ¡Sƒùù Çù ù ¡S ŠÕƒùù ùŽù ù ¡Sh
³Ç²‘ùJ ¿ùY ƒùÁùÇù¾ù‹ùd ‡ùÇùeîùYGE
ƒùe Èùa ƒùqeGC .¹ùÇù„ùq¾ù dG ƒùùÁù a—ùùg
ƒùù¾ù fq ƒE ù a ,Šƒùù¯ù ¸ù »ù dƒùùH ³ùù¸q ù ©ù ˆù ùj
™ùWÕC G ³ùah ƒùÁù©ùe ¹ùeƒù©ùˆù¾ù ¡S
ƒe …¡•‘H ,‡jOƒ©dG ‡ÇfÄfƒ²dG
•Äùù ˆù ù»ù ùdG Àƒùù Çù ù„ù ùdG Èùù a Aƒùù ùL
Âùù J™ùù ¡žf ɘùù dG «ƒùù »ù ùˆù ùLîùù ùd
Åù¸ùY ƒùÁù©ùbÄùe Åù¸ùY ‡ùc™ùù‘ù dG
´™ù¬ùˆù¡SG ƒù»ù¾ù Çù Hh .‰f™ùùˆù fÕC G
…ˆùµù»ù¸ùd ‚Qƒù£ù dG «ƒùù»ù ˆù LÕG
GC —ùH ŒÇùM ,‡ùùYƒùù¡S 24 ‡ùùHG™ùùb
¼dh ,—MCÕG ¢•eCG ºhCG Aƒ¡•e
,¿Ç¾KEÕG ¢•eCG Aƒ¡•e ÕEG ˆ¾j
Èùù¯ù ‘ù ¡ŸdG ÀƒùùÇù ù„ù ùdG ŠCƒù ùj ¼ùù d
—j—L AÈ¡žH «ƒ»ˆLîd •Äˆ»dG
°¡Ÿ²dG ¿e °bÄ»dG ¢Ÿ”j
¢•ÇùF™ùdG Âùq¾ù¡T ɘùdG ¹ùùÇù ²ù ‹ù dG
,‡c™‘dG ¢•ÇFQ ŸY ‡²Ç¸¯JÄH

É™»©¸H Àƒ¡ eQ
‡c™‘d ȾWÄdG …ˆµ»dG ªaGO
''QƒùµùaGC '' ¿ùY ¼ù¸ù¡•dG ªù»ù ˆù Žù e
I™ùù ùLÄùù ùHGC ‡ùù ùc™ùù ù‘ù ù dG ¢•Çùù ùFQ
Oƒ¡•¯dG °ù¸ùe ºÄùM Èùfƒù£ù¸ù¡S
Åùù ¸ù ùY QG™ùù ù¡UEÕG ºîùù ùN ¿ùù ùe
''°b Oƒ¡•a'' IQOƒ„e ‡¸¡UGÄe''
ŸY QÄÇZ ¹q c ÅdEG ƒÁ©Ç¡SÄJh
ªe ¹»©dGh ,½ƒ©dG ºƒ»dG ‡fƒÇ¡U
‡ùù Çù ù»ù ù¡Sq™ù ùdG Šƒùù €ù ùÇù ùÁù ùdG q¹ù ù c
«Ä¡VÄ»H ‡Ç¾©»dG ‡Ç©»ˆŽ»dGh
‡c™‘ùdGh ''Oƒù¡•¯ùdG ‡ù‘ùaƒùµù»ùH
ÀhO Qƒ¡•»dG G˜g Èa ‡Ç¡Vƒe
ŠÕhƒùù ‘ù ùe Åùù dGE Šƒùù ù¯ù ù ˆù ù dÕG
hCG IQOƒùù ù ù„ù ù ù »ù ù ù dG ¢Vƒùù ù ùÁù ù ù LGE
ƒùÁùˆùÁùLh ¿ùY ƒùÁùH ±G™ù‘ù fÕG
ÅùdGE ‡ùÇùbîùNÕC Gh ‡ùùÇù ¡SƒùùÇù q¡•dG
‡ùÇùFƒù¡ bh ‡ùÇùfÄùfƒùùb ŠGQƒùù¡•e

05

•—×G

ø 1865 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉO 21`d ³aGÄÙG

ŠG™¡Ÿˆß
«h™¡že Œ©H IOƒYEG
‡¡Ÿ¡Ÿ”ˆÙG ‡ÇFƒ¡ ²dG †ƒ£bCÕG
½ƒˆNCÕG §aƒM º—©dG ™jRh ½›ˆdG ø
Ô ÂH —Yh —b Àƒc ƒÌ ›Ç©¸H …Ç£dG
Œ©H —j—L ¿e OƒYCGh ,³Hƒ¡S ‰bh
‡ÇFƒ¡ ²dG †ƒ£bCÕG «h™¡že
¢•¸óG Àƒc ɘdG ,‡¡Ÿ¡Ÿ”ˆÙG
‡Ç¡VƒÙG ‡¾¡•dG £²¡SCG —b ÉQĈ¡S—dG
ƒÁ¾q»¡Vh ,ÈFƒ¡ ²dG ¼Ç¦¾ˆdG ÀÄfƒb ¿e
‡Çf—ÙG ŠGAG™LEÕG ÀÄfƒb «h™¡že Ô
ˆdƒMCG ɘdG ,—j—ÖG ‡jQGOEÕGh
¢•¸óG ŸY ‡eĵ‘¸d ‡eƒ©dG ‡fƒeCÕG
CG—„J ÀCG ™¦ˆ¾jh ,ȾWÄdG È„©¡ždG
‡jQGOEÕGh ‡ÇfÄfƒ²dG ÀhDÄ¡ždG ‡¾Ö
ÀCG ¹„b ˆ¡SGQO ;¢•¸óƒH Šƒj™×Gh
…©¡ždG †GÄf ŸY ¡V™Y ¼ˆj
ºîN ‡Ç¾¸Y ‡¡•¸L Ô Âˆ¡žbƒ¾Ù
.‡¸„²ÙG ½ƒjCÕG
Q™²J —²a ,º—©dG ™jRh —cCG ƒ»¸‹eh
ŸY ‡ÇFƒ¡ b †ƒ£bCG •G—‘ˆ¡SG Œ©H
´™¡ždG ;ªHQCÕG ¿WÄdG ŠƒÁL iĈ¡•e
¹chCGh .†Ä¾ÖGh †™¬dGh ¤¡SÄdGh
¹Fƒ¡•ÙƒH ¹¯µˆdG †ƒ£bCÕG ØÁd
¢Vë©J —b ȈdG ,I—j—ÖG ‡ÇFƒ¡ ²dG
Õ ,‡¾gG™dG ƒÁJÕÄÐ ¹X Ô ™FG›ÖG
ŠCG—H ȈdGh ;ƒÁ¾e ‡jOƒ¡ŸˆbÕG ƒ»Ç¡S
ªe ‡cG™¡ždG ´ƒ¯JG ŸY ªÇbĈdƒH
ºÄ¡Uh Qƒ¦ˆfG Ô ,ÈHQhCÕG OƒÐÕG
‡»¦¾ÙG ªe ‡jQƒÖG Šƒ¡Vhƒ¯ÙG
.ƒÁˆjƒÁf ÛEG IQƒŽˆ¸d ‡ÇÙƒ©dG
¼¸¡•e —»Þ ø

¤¡SÄdG Ô ™LBG ªfƒ¡Ÿe 5 ‡¡Ÿ¡UÄN
Ô ‡dh—dG Šƒ»gƒ¡•e ¢•¸Ý Å£YCG ø
é»aÄf 22 Ô —²©¾ÙG ÂYƒ»ˆLG
5 ‡¡Ÿ¡UÄN ŸY ˆ²aGÄe ½™¡Ÿ¾ÙG
Qƒ¡•e Ô ‡ÇeÄ»Y ™LBG ªfƒ¡Ÿe
Šƒ»gƒ¡•ÙG ™jRh Qƒ¡TCG ,‡¡Ÿ¡UÄN
ÂfCG ÛEG QƒÒ —Ç»M Qƒ»‹ˆ¡SÕG ‡Çb™Jh
‡¸Ç¸²dG ½ƒjCÕG Ô «™¡SCG IñJh ±™©Ç¡S
¿e ‡eĵ×G ‰¾µÒ ÀG —©H ‡eOƒ²dG
‡¡•¡SDÄe 400 ÜGÄM ¿Y ºRƒ¾ˆdG
.¢UGÄ”¸d ‡ÇeÄ»Y
ÀCG ÈeÄÇdG ´h™¡ždG QOƒ¡Ÿe ‰¯¡žch
I—LGĈe ‡¡Ÿ¡UÄ؃H ‡Ç¾©ÙG ªfƒ¡ŸÙG
‡LQ—¾e h—„j ƒe ŸY Ègh ¤¡SÄdƒH
400 `dG ‡ÇeÄ»©dG Šƒ¡•¡SDÄÙG ¿»¡V
—Ç»M Šƒ»gƒ¡•ÙG ™jRh •—РȈdG
Ô ºhCÕG ¢•eCG ƒÁˆ¡Ÿ¡UÄN ¿Y QƒÒ
ÀCG ™jRÄdG ƒÁ¾ÇM ºƒbh .ÈYGPEG ’j™¡ŸJ
¹c ª»ˆŽÇ¡S ‡dh—dG Šƒ»gƒ¡•e ¢•¸Ý
Šƒ¯¸e ‡¡SGQO ¹LCG ¿e òYÄ„¡SCG
Ô ‡ÇeÄ»Y ‡¡•¡SDÄe 15 ‡¡Ÿ¡UÄN
‡¡•¡SDÄe 300 `d ‡©j™¡S ‡¡Ÿ¡UÄN QƒWEG
ÜGÄM ÀCG ™jRÄdG ±ƒ¡VCG .‡ÇeÄ»Y
Qƒ¡•e ‡»Fƒb Ô ‰Ç²H Šƒ¡•¡SDÄe °dCG
ÀCG ºhDÄ¡•ÙG —cCGh ‡¡Ÿ¡UÄØG
‡Ç¾©e ñZ ‡ÇŽÇJGë¡SÕG Šƒ¡•¡SDÄÙG
.·G™WƒfÄ¡S ƒÁ¾eh Qƒ¡•ÙƒH
† / ¼Ç¸¡S ø

ƒÁJƒ»Ç¦¾J ‡bîY °¡žµJ ¥ƒH™dG
‡Ç¯¸¡•dG ‡Yƒ»ÖƒH ‡ÇHƒgQEÕG
…ǵ¡T ÈH™¬ÙG ‡Ç¸NG—dG ™jRh —cCG ø
ƒjîØG ¢ ©H ‡bîY Å¡SÄe ¿H
†™¬ÙG Ô ƒÁµÇµ¯J Ó ÈˆdG ‡ÇHƒgQEÕG
,7 ƒgO—Yh ‡Çdƒ×G ‡¾¡•dG ‡jG—H ˜¾e
‡Yƒ»ÖG ¼Ç¦¾ˆH ‡bîY ƒÁd ÀG
ƒÁ¡ ©Hh ,ºƒˆ²dGh IÄY—¸d ‡Ç¯¸¡•dG
‡bîY ŸY „¡•M Àĵj ™NBÕG
±ëYG ƒ»c ,i™NCG ‡Ç„¾LCG Šƒ»Ç¦¾ˆH
Cƒ¡ž¾ÙG ‡Ç¸Þ ÀĵJ ¿e ƒÁ¾e ÀCG
.É—ÁÙG Qƒ¡ŸfCG ‡Yƒ»L ¹‹e QƒµaCÕGh
''‰¡•ÇeÄfĵÇd'' I—j™Ö ‹j—M Ôh
òH ÈH™¬ÙG ºhDÄ¡•ÙG ¤HQ ‡ÇH™¬ÙG
¿e ŠGQ—õG I™WƒHCGh ŠƒYƒ»ÖG Øg
ȈdG ‡‘¸¡SCÕG ŸY ºÄ¡Ÿ×G ¹LCG
ƒÇ¸©a ò„ˆf Ú ƒ¾¾µd'' ƒÁfÄLƒˆ‘j
ŠGQ—õG Šƒµ„¡T òH ¤HGhQ
‡H™ŽˆdG'' ÀCƒH ƒaë©e ,''†ƒgQEÕGh
ŠGľb OÄLh ‡ÇfƒµeEG Š™ÁXCG ‡Çdh—dG
.''òa™£dG òH ¹¡UGÄJ
¿Y ‰K—Ð ³„¡S ƒ»Ça Qƒ„NCG ‰fƒch
ÈH™©dG †™¬ÙG ‡²£¾Ì ½Ä²J Šƒc™Ð
‡ÇHƒgQEÕG Šƒ»Ç¦¾ˆdG ¼¡V
q ¹LG ¿e
‡Yƒ»ÖG ÛEG ÈH™©dG †™¬ÙG ÀG—¸„H
ÀĵJh ,ºƒˆ²dGh IÄY—¸d ‡Ç¯¸¡•dG
¿e ƒg™eGhCG ‰²¸J —b IñNCÕG Øg
.I—Yƒ²dG ¼Ç¦¾J
´.® ø

IÄ¡T™dG ‡‘aƒµe 鈩J ‡ÇLQƒØG
''ƒÇÙƒY ƒfƒgQ''
IO—©ˆÙG Šƒbî©dG ½ƒY ™j—e —cCG ø
‡ÇLQƒØG ÀhDÄ¡ždG IQGRÄH ±G™WCÕG
½G›ˆdG ŸY I™bÄH —ÇÝ —Ç¡•dG
Ô ƒÁd˜„J ȈdG OÄÁÖGh ™FG›ÖG
ÀBÕG ’„¡UG ɘdG IÄ¡T™dG ‡‘aƒµe
''‡¸eƒ¡T ‡HQƒ²e'' …¸£ˆj ''ƒÇÙƒY ƒfƒgQ''
ª»ˆóG À—d ¿e ''‡Ç¾eƒ¡ J ‡HƒLEG''h
Âd ‡¸NG—e Ô I™bÄH R™HGh .Üh—dG
Ih—¾dG ºƒ¬¡TCG Ô òcQƒ¡žÙG ½ƒeCG
‡Çbƒ¯JG Ô ±G™WCÕG ºh—¸d ÛhCÕG
ȈdG IÄ¡T™dG ‡‘aƒµÙ I—‘ˆÙG áCÕG
™‘„dG ªŽˆ¾Ì —MCÕG ½Äj ˜¾e i™Î
‡jIJdG ‡ÇµÇeƒ¾j—dG'' ÀOQCÕG Ô ‰ÇÙG
''ŠƒMî¡UEÕGh —¡TG™dG ¼µ×G •eƒféd
‡jQÄÁ»ÖG ¢•ÇFQ ÂH QOƒH ɘdG
ƒ»c .‡²Ç¸¯JÄH ›j›©dG —„Y —Ç¡•dG
Š˜”JG —b ™FG›ÖG ÀCG ±ƒ¡VCG
ºƒÝ Ô I—j—L ‡Ç©j™¡žJ ŠGAG™LEG
¹jÄÒh ºGÄeCÕG ¢ ÇÇ„J ‡‘aƒµe
I™LƒˆÙG ‡‘aƒµeh ‡jƒbÄdGh †ƒgQEÕG
.…j™ÁˆdG ‡‘aƒµeh ŠGQ—õƒH

$

ø ½2006 黡•jO 12 AƒKî‹dG

ŠGQ—õG QƒÎh ½G™LEÕG ŠƒHƒ¡ŸY ‡jÄg —j—‘ˆd IÄ£N Ô

‡¾`` ` ` `¡S ºî`` ` ` ` N ½™`` ` ` Ý ‡`` ` ` ` »¡ŸH ÀÄ`` ` ` Ǹe ª`` `HQ ¹`` ` ÇŽ¡•J
‡„LjµdG ŸY ¯¸e ‡dƒMEGh ¢Ÿ”¡ždG
·Q—ù¸ùd ‡ùÇùFÕÄùdG ‡ùYÄù»ùŽù»ùdG ƒùÁù¾ùeh
Šƒeĸ©»dG ªÇ»L ºƒ¡SQEƒH ½Ä²J ȈdG
‡µ„¡T ³j™W ¿Y Œ‘„dG ‡‘¸¡Ÿe ÅdEG
¤Ç¡•„ˆd ‡dhƒ‘e Èah ,‡Ç¾Wh ºƒ¡ŸJEG
Âù„ù¡TCG ÂùfGC ½Rîùù»ù dG ºƒùùb ,«Äùù¡VÄùù»ù dG
,¢Ÿ”¡ž¸d ‡Çd—©dG ³HGÄ¡•dG ‡¯Ç‘¡ŸH
ÅùùdGE ±—ùùÁù j É™ùù¡ŸY ½ƒùù¦ù f ƒùùÁù ¾ù µù ùd
GOƒ¾ˆ¡SEG ¼FG™ŽdG Èa ªj™¡•dG ¹¡Ÿ¯dG
°ùj™ù©ùJ ¼ùˆùj ŒÇùM ,‡ùÇù»ù¸ùY ‡ùdOCG ÅùdGE
‡Ç»b™dG ‡»¡Ÿ„dG ŸY Aƒ¾H ¢Ÿ”¡ždG
—ÇdG ‡MGQ ‡»¡ŸHh ‡²ÇbO 1^5 ºîN
‡ùù»ù ¡Ÿ„ùùdG ƒùù eGC ,‡ùù ²ù ùÇù ùbO 3^1 ºîùù N
‡ùù»ù j™ùùŽù dG “™ùù¡•e ¿ùùe ‡ùùYÄùùa™ùù »ù ùdG
Èa h ,¤²a ³FƒbO 7 I—»dG ´™¬ˆ¡•ˆa
ÅdEG ºhCÕG ½Rî»dG Qƒ¡TCG ,´ƒÇ¡•dG G˜g
¼FG™L Èa ¹»©ˆ¡•j ½ƒ¦¾dG G˜g ÀCG
¼ˆjh Šƒ»¡Ÿ„dG ªaQ ºîN ¿e ¹ˆ²dG
''¶Çùù¡•fhQÄùùa'' ‡ùùÇù ¾ù ²ù J ÅùùdGE AÄùùŽù ù¸ù ùdG
Èa ¢ShDĵdG ¹‹e ŠGhOCîd ‡„¡•¾dƒH
,ƒÁ¾Y ‡»¡Ÿ„dG ªaQ ¿Y ›Ž©dG ºƒM
G˜Ád ‡¸²¾ˆe ‡£‘e Aƒ¡žfEG ¿Y °¡žch
ŠG›ùÇùe ¿ùeh .•QGÄùµùdG Èùa ½ƒùù¦ù ¾ù dG
¹ÇŽ¡•J ŸY QOƒb ¶¾„dG ÀCG ''¢•ÇaCG''
‡bƒW Q—²Jh ½ÄÇdG Èa ‡»¡ŸH 2000
35 ¹Hƒ²e ‡»¡ŸH ÀÄǸe 2`H ÂHƒ©Çˆ¡SEG
“™ùù¡•e ¿ùùe ‡ùùYÄùùa™ùùe ‡ùù »ù ù¡ŸH °ùù dGC
.‡»j™ŽdG

Šƒeĸ©»dG ¶¾H Èa I™aĈe ‡Ç»bQ
Èa ¹¡Ÿ¯dG ¿e ÀIJ²‘»dG ¿µ»Jh
Åùù¸ù Y ½G™ùùLEG ‡ùùÇù ¡ b 23 ¿ùùe ™ùù‹ù cCG
‡ùÇù¡ b ƒùgR™ùHCG ,Èù¾ùWÄùdG iÄùˆù¡•»ùdG
™ù¯ù¡S RGÄùŽùH ¤ù¡ž¾ùùj Àƒùùc ÈùùH™ùù¬ù e
¿e ÂLG™”ˆ¡SEƒH ½ƒb É™FG›L Qh›e
ÈùMGÄù¡ H ¢TG™ù‘ùdG I™ùFGO ’ùùdƒùù¡Ÿe
…j™ùù Áù ùJ Èùù a ¥QÄùù ˆù ùe Àƒùù ¡•»ùù ù¸ù ù J
.‡jQƒL ‡Ç¸»©dG ºG›JÕh ŠGQ—”»dG
ȸǑc ½Rî»dG ¢V™Y ,ˆÁL ¿e
½ƒù¦ù¾ùdG ‡ùÇù ¸ù N ¢•ÇùùFQ …Fƒùùf ,½îùù¡SEG
Šƒùù»ù ¡Ÿ„ùùdG Åùù ¸ù ùY ±™ùù ©ù ùˆù ù¸ù ùd Èùù dÕB G
‡Ç¸»©dG Øg Qƒ¡•e ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG''`d
ŸY ±ÄbÄ»dG ‡»¡ŸH ªa™H GC —„J ȈdG
—ù©ùH Èù¾ùWÄùdG ·Q—ùdG ‡ùb™ùa iÄùˆù ¡•e
°ÇbÄùJ —ù¾ùY «ƒù»ù¡S ™ù¡ ‘ùe ™ùj™ù‘ùJ

‡»¡Ÿ„dG ªaQ ºîN ¿e ¢ŸFƒ²¾dGh
Åù¸ùY ƒùÁù¾ùjh—ùJh ™ùù„ù ‘ù dG ³ùùj™ùùW ¿ùùY
¹ù»ù‘ùJ —ùb IQÄù¡ŸH ‡ùbÄùa™ùe ‡ùbƒù£ù H
Èa ¼ˆj ƒ»¾ÇH ,ÂHƒ¡žJ ÂLhCG hCG ƒ£¸N
¿ùjh—ùJ ''¢•ÇùaGC '' ½ƒù¦ùf ³ùÇù„ù£ùJ QƒùùWGE
³ùùj™ùùW ¿ùùY ‡ùùÇù ù»ù ùb™ùù dG Šƒùù »ù ù¡Ÿ„ùù dG
¼¡TÄdG —j—‘Jh —ÇdG ‡MGQh ªHƒ¡UCÕG
Šƒùù ùeîùù ù©ù ù dG ªùù ùÇù ù »ù ù Lh “h™ùù ùŽù ù ùdGh
ňM ±ÄbÄ»dƒH ‡¡Uƒ”dG ‡Ç¡UÄ¡Ÿ”dG
.ƒÁ¸»‘j ȈdG ¢Th—”dG
ºîù¬ùˆù¡SEÕG ¼ù¡•b ¢•ÇùFQ °ùù¡žch
Èù¾ùWÄùdG ·Q—ùùdG IOƒùùÇù ²ù H Œ‘ùù„ù dGh
I™ˆ¯dG ¿e ¼J ÂfCG ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG''`d
•jQƒJ 2005 ™HĈcCG 1 ¿e I—ˆ»»dG
ÅdEG ÈdBÕG ½ƒù¦ù¾ùdƒùH ¹ù»ù©ùdG ´îù£ùfEG
‡»¡ŸH °dCG 249 ¿jh—J ,½ÄÇdG ‡jƒZ

‡¡Uƒ”dG ‡Ç»b™dG ‡»¡Ÿ„dG ŸY Aƒ¾H
IƒùÇù‘ùdG i—ùe ÂùeRîùJh ¢Ÿ”ù¡T ¹ùµù H
’ù¡VhCGh ,™ùÇùÇù¬ùˆù¸ùd ‡ù¸ùHƒùùb ™ùùÇù Z Èùùgh
´h™¡ždG''`H Aƒ²d Èa —jRÄH ¿H —Dz©dG
Èù¾ùWÄùdG ·Q—ùdG IOƒùùÇù b ÀCG ''ÈùùeÄùùÇù dG
IQÄù£ùˆùe ‡ù»ù¦ùfGC G™ùùNÄD ù e Š—ùù»ù ˆù YG
°Çµˆ¸d ‡²ÇbO •Fƒˆf ³Ç²‘ˆd ‡Ç»¸Yh
,ƒù¾ù©ù»ùˆùŽùe Èùùa ½G™ùùLÕE G QÄùù£ù J ªùùe
½ÄùÇùdG ¿ùùÇù e™ùùŽù »ù dG ÀCG'' ÅùùdGE G™ùùÇù ¡že
IQÄ£ˆe ŠƒÇ¾²ùJ Àh—ù»ùˆù©ùj GÄù‘ù„ù¡UCG
,‡ùùHÄùù²ù ©ù dGh ‡ùùdG—ùù©ù dG ¿ùùe Šîùùaî
E ùd
î‹e ƒC Ž¸j ÈY™¡ždG ™ÇZ ™LƒÁ»dƒa
‰¡SG™ù¾ù»ùJ ¿ùe I™ùùe ºhCG ÃO™ùùW —ùù©ù H
™„Y ȾWÄdG †G™ˆdG ÅdEG ºÄN—dG ÅdEG
¼¡SEƒH IQh›e ‡jÄg ³j™W ¿Y É›ÇdEG
Oƒ»ùˆùYƒE ùH h ,‡ùÇù²ùÇù²ùM ™ùÇùZ ‡ùÇù¡•¾ùLh
‡»¡Ÿ„dG ‡²Hƒ£e ¿µ»j ‡Ç¾²ˆdG Øg
I—ùùYƒùùb Èùùa I™ùùaÄùùˆù »ù ùdG ‡ùù Çù ù»ù ùb™ùù dG
¯ÇbÄJ —¾Y ‡YÄa™»dG ªe ŠƒÇ£©»dG
ŸY hCG ‡Ç¸¡UCÕG ˆjÄg ¿Y °¡žµ¸d
AÄùùŽù d Äùùg ™ùù£ù NÕC Gh ,ÅùùdhCÕG ¹ùùbÕC G
Èa ¿ÇWQĈ»dG ¿j™Ç£”dG ¿Çe™Ž»dG
¹ùˆù²ùdGh ŠGQ—ù”ù»ùdG …j™ùÁù J ƒùùjƒùù¡ b
™jh›J ÅdEG Œ‘H ¹‘e ¢Uƒ”¡TCÕGh
¿ùù e Šîùù aî
E ù ùd ¼ùù Áù ùJƒùù jÄùù g ³ùù ùFƒùù ùKh
—jRÄH ¿H —Dz©dG Qƒ¡TCGh .''°ÇbĈdG
I—»ˆ©»dG ‡j—Ǹ²ˆdG ¹Fƒ¡SÄdG ÀCG ÅdEG
ŠG™¬ù‹ùdG ¢ ©ùH ¹ù»ù‘ùJ ‰fƒùc ƒù²ùHƒù¡S

†.‡¸Fƒf
ÅdEG ȾWÄdG ·Q—dG IOƒÇb ŠCƒÖ
ªÇ»ŽH ‡¡UƒN ŠƒÇ£©e I—Yƒb Aƒ¡žfEG
ƒùùÁù JG—ùùMh ±™ùùW ¿ùùe ¿ùùÇù aÄùùbÄùù»ù dG
ƒùùjƒùù¡ b °ùù¸ù ˆù ”ù ùe Èùù a ¼ùù Áù ùWQÄùù ˆù ùd
…j™ùù ù Áù ù ùJ Èùù ù a ‡ùù ù ¡Uƒùù ù N ,½G™ùù ù ùLÕE G
Oƒ»ˆYEƒH ,¹ˆ²dGh ™jh›ˆdGh ŠGQ—”»dG
ªùÇù»ùL iÄùˆù¡•e Åù¸ùY ''¢•ÇùaGC '' ½ƒùù¦ù f
·Q—¸d ‡©HƒˆdG ‡ÇFÕÄdG ŠƒYÄ»Ž»dG
Èa ¹‹ù»ùˆùJ ,Èù¾ùWÄùdG iÄùˆù¡•»ùdG Åù¸ùY
‡»¡Ÿ„dG ³j™W ¿Y ±ÄbÄ»dG °j™©J
¿e ·Q—dG IOƒÇb ‰¾µ»Jh ,‡Ç»b™dG
‡ùù»ù ¡ŸH °ùùdGC 250 ÈùùdGÄùùM ¹ùù Çù ùŽù ù¡•J
,Èùù¾ù WÄùùdG iÄùùˆù ¡•»ùùdG Åùù¸ù Y ‡ùùÇù »ù ùbQ
23 ¿ùe ™ù‹ùcGC Èùa ¹ùù¡Ÿ¯ùùdƒùùH ‰‘ùù»ù ¡S
I™ŽÁdƒH ³¸©ˆj ƒÁ„¸ZCG ½G™LEG ‡Ç¡ b
¼YO ¼J —bh ,™jh›ˆdGh ‡ÇY™¡ždG ™ÇZ
Èa ‡©bGÄdG …FƒˆµdGh ´™¯dG ªÇ»L
ÈJCƒJh ,½ƒ¦¾dG G˜ÁH ¼cƒ‘»dG ¤Ç‘e
.I™Ç„µdG ‡ÇFƒ¡ ²dG Šƒ²Ç²‘ˆdG ¼Y—d
¢•ÇFQ ,—jRÄH ¿H —Dz©dG ™„ˆYEGh
IOƒùÇù ²ù H Œ‘ùù„ù dGh ºîùù¬ù ˆù ¡SEÕG ¼ùù¡•b
''¢•ÇùaGC '' ½ƒù¦ù f ÀCG ,Èùù¾ù WÄùùdG ·Q—ùùdG
°j™©ˆdƒH ¢Uƒ”dG ÈdBÕG ½ƒ¦¾dG Ägh
ŠƒÇ¾²ˆdG ¿e —©j ,‡Ç»b™dG ‡»¡Ÿ„dƒH
—j—‘J ¿e ¿µ»J ȈdG G—L IQÄ£ˆ»dG
±ÄbÄ»dG ¢Ÿ”¡ž¸d ‡Ç²Ç²‘dG ‡jÄÁdG

¹ÇFG™¡SG ‡»MQ ‰Ð ‡ÇH™©dG ‡Çfƒ¡•fEÕG ŠG—Yƒ¡•ÙG

2005 ºîN †q™Áe 2549 ŸY ¢ „²dG ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe ‰²dCG ƒ»Ça

‡j™¡ŸÙG Oh—×G Ô ‡²dƒY òǾǣ¡•¸¯¸d ‡j™FG›L ŠƒfÄ©e

ŠGQ—”»¸d †™Áe ''¹Ç„âR'' 310 ¿Y Œ‘„J ™FG›ÖG

ƒùÁùˆù¸ù¡SQG ÈùˆùdG ŠG—ùYƒù¡•ÙG ¹ù‹ù »ù ˆù Jh
OGÄÙG ¿ùù ù ùe ƒùù ù ù¾ù ù ù ùW 37 Ô ™ùù ù ù FG›ÖG
3000 …fƒùL ÛG ‡ùÇù„ù £ù dGh ‡ùùÇù FG—ùù¬ù dG
—bh .ÀÄfƒM ‰ÇH Àƒµ¡S I—Fƒ¯d Aƒ£Z
ìe ŸY ŠG—Yƒ¡•ÙG Øg ºƒ¡SQEG Ó
Qƒ£ùe ¿ùe ƒùbîù£ùfG ‡ùj™ùµù¡•Y I™ùFƒùW
—ùÇù¡•dG QÄù¡ ‘ùH É™ùµù¡•©ùùdG ¶jQƒùùaÄùùH
¹ùùÇù ¬ù ¡žˆùùdG ™ùùjRh ¢Sƒùù„ù Y —ùùdh ºƒùù»ù ùL
ñ¯ùù ¡S G˜ùù ch Èùù ¾ù ùWÄùù dG ¿ùù eƒùù ù¡ ˆùù ùdGh
—„Y —»MG —Ç¡•dG ™FG›ÖƒH ò£¡•¸a
Øg ºƒ¡SQG Ó —bh .Àƒ»¸¡•dG ´GR™dG
¢•Çùù ùFQ ¿ùù ùe …¸ùù ù£ù ù ùH ŠG—ùù ù Yƒùù ù ¡•ÙG
›ùùj›ùù©ù ùdG —ùù „ù ùY —ùù Çù ù¡•dG ‡ùù jQÄùù Áù ù»ÖG
Øùg Åù²ù„ùJ ÀCG Åù¡ž”ùjh .‡ù²ù Çù ¸ù ¯ù JÄùùH
Ô ºÄùù WGC Ië¯ùù d ‡ùù ²ù ùdƒùù Y Šƒùù fÄùù ©ÙG
…„¡•H ’aQ é©e ¿e É™¡ŸÙG …fƒÖG
QOƒ¡ŸÙG ¢•¯f ŠQƒ¡TCGh .ª¸¡•dG ¼cG™J
‡ùù ùjhOCÕG ƒùù ùÁù ù ¾ù ù e ŠG—ùù ùYƒùù ù¡•e ÀCG ÛG
¿ùù»ù Çù dG ƒùùÁù ˆù ¸ù ¡SQCG ‡ùùÇù FG—ùù¬ù dG OGÄÙGh
™¦ˆ¾J ‰dGRÕ ™Á¡TG ‡KîK —¾e ¢•fÄJh
.Èùù¾ù Çù £ù ¡•¸ùù¯ù dG …fƒÖG ÛG ºÄùùN—ùùdG
³Ç¡•¾ˆdG É™Žj ÂfCG QOƒ¡ŸÙG ‰aƒ¡VCGh
ºƒùùNOEÕ òÇùù¸ù ùÇù ùFG™ùù ¡SÕG ªùù e ƒùù Çù ùdƒùù M
¢•fÄùù J ¿ùù e ‡ùù e—ùù ²ÙG ŠG—ùù Yƒùù ù¡•ÙG
ºhDÄù ¡•e Q—ùù¡Ÿe OƒùùaGC ƒùù»ù c .¿ùù»ù ùÇù ùdGh
—b ‡Ç¸ÇFG™¡SÕG Šƒ£¸¡•dG ÀCG É™¡Ÿe
ºƒùNOEƒùH òeÄùj —ùù¾ù e ¤ùù²ù a ‰‘ùù»ù ¡S
¹„b ¿e ‡e—²ÙG ŠG—Yƒ¡•ÙG ÈbƒH
Ô ¹»©dG ¼Y—d ‡j™¡ŸÙG Šƒ£¸¡•dG
™jÄ£ˆd ƒ»Ç¡SÕ È¾Ç£¡•¸¯dG ’aQ é©e
I›ÁLG Ô ƒ¡Sƒ¡SG ‡¸‹»ˆÙGh ÂJQGOG AGOCG
òM Ô ,‡Ç„ˆµe I›ÁLGh ÜBG ½îYG
¼ùù ùZQh .Šƒùù ù fÄùù ù ©ÙG ºÄùù ù NO ‰¡ aQ
‡£¸¡•dG ˆe™HG ɘdG ÈKî‹dG ´ƒ¯JÕG
™¡Ÿeh ÅHQhQCÕG OƒÐÕGh ‡Ç¾Ç£¡•¸¯dG
’aQ é©e ñÇ¡•J ŸY ƒjÄ¡S ±G™¡Tîd
Èù¸ùÇùFG™ù¡SÕG ¢žÇÖG †ƒùù‘ù ¡•fG …²ùùY
ÀCG ÕG ,È¡VƒÙG ½ƒ©dG I›Z «ƒ£b ¿e
ÂùLh Ô Âù²ù¸ùZ Åù¸ùY ¹ù»ù©ùJ ¹ùùÇù FG™ùù¡SG
.ªù¸ù¡•dGh òÇù¾ùÇù£ù¡•¸ù¯ù dG ¿ùùj™ùùaƒùù¡•ÙG
¢V™©ˆj ȸÇFG™¡SÕG †ƒ‘¡•fÕG ¼ZQh
’ˆ¯j Õh ½ƒjG I—©d ´îZEîd ’aQ é©e
‡ùùŽù ‘ù H ‡ùù¡UƒùùN ŠƒùùYƒùù¡S ªùù¡ „ùù d ÛG
ƒùÁù²ù¸ù£ùJ ÈùˆùdG ‡ùùÇù ¾ù eÕC G ŠG—ùùj—ùùÁù ˆù dG
Šƒùù ùÇù ù ¸ù ù »ù ù ©ù ù dG …„ùù ù¡•H hCG ¹ùù ùÇù ù F™ùù ù ¡SG
™JĈÙG ª¡VÄdG ÛG ‡aƒ¡VG ‡Ç¸ÇFG™¡SÕG
’ùˆùa ‡ùùc™ùùM ¿ùùe òÇùù¾ù Çù £ù ¡•¸ùù¯ù dG òH
³¸£J ƒe Gñ‹ch .I›Z Ô ¢Sƒ»Mh
æQƒb é©Ì ŠGQG˜fG ¹ÇFG™¡SG ƒ¡ jG
¿e ªaQ é©e ÛG ‡jODÄÙG ‡£²¾dG Ägh
¿ùe ™ç Èùùˆù dGh Èùù¸ù Çù FG™ùù¡SÕG …fƒÖG
Ôh .ÀÄùÇùHhQhÕG ÀÄù„ùbG™ÙG ƒùùÁù dîùùN
ò„bG™ÙG ŸY ¹Ç‘ˆ¡•j ‡dƒ×G Øg
ƒà é©ÙG ÛG ºÄùù ¡UÄùù dG òÇùù ùHhQhÕG
ÈKî‹dG ´ƒ¯JÕG ÀCƒH ƒ»¸Y ,¸»Y ¹£©j
†ƒùÇùZ ‡ùdƒùM Ô é©ÙG ³ù¸ù¬ù H Èùù¡ ²ùùj
³ùùÇù ¸ù ©ù J Âùù¾ù Y ™ùùŽù ¾ù ùj ƒà ò„ùù bG™ÙG
‰¡V™©J ƒe Ägh ƒÁ¡S—µJh ŠƒfÄ©ÙG
.‡j™FG›ÖG ŠG—Yƒ¡•ÙG Âd

ÉQƒ¡Ÿ¾e ºƒ»c
ȈdG ‡j™FG›ÖG ŠG—Yƒ¡•ÙG ºG›JÕ
‡²dƒY òǾǣ¡•¸¯¸d ™Á¡T —¾e ‰¸¡SQCG
‡ùù¾ù Çù £ù ¡•¸ùù¯ù dG ‡ùùj™ùù ¡ŸÙG Oh—×G òH
’ùùaQ é©Ù ™ùù»ù ˆù ¡•ÙG ³ùù¸ù ¬ù dG …„ùù¡•H
ȾÇù£ù¡•¸ù¯ùdG …©ù¡ž¸ùd —ùÇùMÄùdG ˜ù¯ù¾ÙG
¿ùe ƒùbîù£ùfG ÈùLQƒØG Úƒùù©ù dG Åùù¸ù Y
ÀÄj™¡Ÿe ÀÄdhDÄ¡•e OƒaCGh .I›Z «ƒ£b
Šƒùù ù ù ù fÄùù ù ù ù ©ÙG ÀCG —ùù ù ù ù ùMÕC G ¢•eCG ºhCG
ÛG ™FG›ÖG ƒÁˆ¸¡SQG ȈdG ‡Çfƒ¡•fÕG
‡²dƒY ‰dGRÕ i™NCG ‡ÇH™Y ºhO …fƒL
QG™ùù ù ù ¡UG ªùù ù ù e É™ùù ù ù ù¡ŸÙG …fƒÖG Ô
ò„ùbG™ÙGh ‡ùÇù¸ù Çù FG™ùù¡SÕG Šƒùù£ù ¸ù ¡•dG
—¾e é©ÙG Ô ¿j—LGĈÙG òÇHhQhCÕG
ªFƒ¡ „¸d “ƒ»¡•dG ½—Y 2005 ‡¾¡S ‡jƒÁf
Ô ÕG I›Z ÛG ºÄN—dG ¿j™aƒ¡•ÙGh
¹ùù ù ùFƒùù ù ù ¡Sh Š™ùù ù ù cPh .IOh—Þ ŠGëa
òdhDÄ¡•»¸d GOƒ¾ˆ¡SG ‡j™¡ŸÙG ½îYEÕG
ŠƒùùfÄùù©ÙG h ªùù¸ù ¡•dG ¿ùù e ƒùù fƒùù ¾ù ùWG ÀCG
‡»cGëe ‡j™FG›ÖG ƒÁÇa ƒÌ ‡Çfƒ¡•fÕG
É™¡ŸÙG …fƒÖG Ô ™Á¡TCG I—Y —¾e
¢V™ùù©ù e ƒùùÁù ù¾ù ùe ñ‹ùù µù ùdG ,é©ÙG ¿ùù e
ŠƒùYOÄùˆù ¡•e ÀCGh ƒùù»ù Çù ¡S Õ ±îùùJî
E ùd
—ùb ™ùFG›ÖG ‰fƒùch .‡ù¦ù ˆù µù e é©ÙG
Èùù ù¡VƒÙG é»ùù ùaÄùù ùf 13 ½Äùù ù j ‰¸ùù ù ¡SQCG
‡ùù¸ù Žù ù©ù ùˆù ù¡•e ‡ùù Çù ùfƒùù ¡•fG ŠG—ùù Yƒùù ¡•e
‡¾j—e Àƒµ¡S ƒù»ùÇù¡S Õ òÇù¾ùÇù£ù¡•¸ù¯ù¸ùd
ȈdG I›Z «ƒ£b †Ä¾ŽH ÀÄfƒM ‰ÇH
ƒÇMÕ ‰ÇH …fƒL ÛG ªÇHƒ¡SCÕ ‰¡V™©J
°ùù¡Ÿ²ùù dGh Qƒùù ¡Ÿ‘ùù ¸ù ùd i™ùù NGC i™ùù bh
ÀGh—ùù ù ù ©ù ù ù ù ¸ù ù ù ù d Èùù ù ù ù©ù ù ù ù a—ÙGh ÉÄÖG
ºîˆMÕG ¢žÇL ¿¡T —bh .ȸÇFG™¡SEÕG
´ƒ£¾dG ‡ù©ù¡SGh ŠƒùÇù¸ù»ùY Èù¸ùÇùFG™ù¡SÕG
‰ÇH IQ›Ý ÛG ŠOCG È¡VƒÙG ™Á¡ždG
ƒÌ ƒùÇùf—ùe 19 ƒùÁùˆùÇù ‘ù ¡V “GQ ÀÄùùfƒùùM
ɘdG ÀGh—©dG Ägh ºƒ¯WGh Aƒ¡•f ¼ÁÇa
.‡ùùÇù dh—ùùdG ‡ùù YÄùù »óG ¤ùù ”ù ù¡S Qƒùù KGC

ºƒÝ Ô ™ùùFG›ÖƒùùH ¤ùù¡ž¾ùùJ Èùù ˆù ùdG
ÀCƒù ù ù H GRée ,ŠGQ—õG …j™ùù ù ùÁù ù ù J
†™ùZ Ô I›ùµù J™ùùe ÛhCÕG ‡ùùµù „ù ¡ždG
ƒHhQhCG Ä‘f ƒÁˆYƒ¡ H ÂLÄJh ¿WÄdG
,‡ùù Çù ù ²ù ù j™ùù ùaEÕG ºh—ùù ùdG ¢ ©ùù ùH éY
Oh—×G ¿e ¤¡ž¾J ‡Çfƒ‹dG ‡µ„¡ždGh
ÀG™ùù ùgh •ùù ùfGÄùù ùe ÛEG ‡ùù ùÇù ù H™ùù ù ¬ù ù ùdG
ƒùeCG ,‡ùHƒù¾ù Y ƒùùfƒùùÇù MCGh ‡ùù»ù ¡Uƒùù©ù dGh
¿e ƒ»FGO ¤¡ž¾ˆa ,‡‹dƒ‹dG ‡µ„¡ždG
¿Y ,ƒHhQhCG ÃÎEƒH ‡ÇH™¬dG Oh—×G
‡ù¸ù bQhh Èùùb™ùù¡ždG †Äùù¾ÖG ³ùùj™ùùW
,ƒùÇù„ùÇùdh ¢•fÄùJ ³ùj™ùW ¿ùY ÉOGÄùdGh
‡ùù Çù ù„ù ù¸ù ùZCG ÀCƒù ùH •—ùù ù‘ù ù ˆÙG ºƒùù ùbh
¼g'' ,‡µ„¡ždG Øg ¿»¡V ò£¡Tƒ¾dG
ŠƒfhQƒH ±G™¡TEGh Rƒ©jEƒH ÀÄj™FG›L
òj™ùù ù ù ù ù ù FG›ÖG ¿ùù ù ù ù ù ù e ŠGQ—õG
.''…fƒLCÕGh
ÀGÄùù ù ù ù ù ùjO Ô ºhCÕG ºhDÄù ù ù ù ù ù ¡•ÙG
ÀCƒù ùH —ùù cCG ,ŠGQ—õG ‡ùù ‘ù ùaƒùù µù ù e
ºƒù‘ù¯ù ˆù ¡SEG Åùù¸ù Y ™ùù¡TDÄù e ™ùù£ù NCG''
·îùÁùˆù ¡SEG Qƒùù¡žˆùùfEG Äùùg I™ùùgƒùù¦ù dG
,''Èùù¡SQ—ÙG ¤ùù¡SÄùù dƒùù H ŠGQ—õG
Èùùˆù ùdG ‡ùù Çù ùŽù ùÇù ùJGë¡SEÕG ÛEG Gñ¡že
Øùg ‡ù‘ùaƒùµÙ ™ùFG›ÖG ƒùg—ù»ùˆù©ùJ
ƒùÁùfCƒùH ƒùÁù¾ùY ºƒùb Èùˆù dG ,I™ùùgƒùù¦ù dG
I—ùù©ù d ºƒùù‘ù ¯ù ùˆù ù¡SEîù ùd ‡ùù ‘ù ù¡T™ùù e''
ÈHƒgQEÕG °¾©dG QƒKBG ƒÁ¾e ŠGQƒ„ˆYEG
QG™ù²ùˆù¡SEÕG Åù¸ù Y ƒùù„ù ¸ù ¡S ™ùùKCG ɘùùdG
G˜ch È¡•¯¾dG ÀRGĈdGh ÈYƒ»ˆLEÕG
,''‡ùùdƒùù£ù „ù dGh ÉOƒùù¡ŸˆùùbEÕG OÄùùc™ùù dG
´Ä¯J ŠGQ—õG ŠG—FƒY ÀCƒH GRée
¹µ¡žJ Ègh ,ƒjľ¡S QÕhO QƒÇ¸e 500
¿e ‡jOƒ¡ŸˆbEG ´Ä¡S æƒK - „¡•MÜh—dG …ÇJëdG Ô ºÄN—ÙG ŒÇM
ƒùgOhO™ùe''h ‡ù‘ù ¸ù ¡SCÕG IQƒÎ —ùù©ù H
.''ñ‹µH ¤¯¾dG ´Ä¡S OhO™e ´Ä¯j

•QƒùN ŠGQ—õG …j™ùÁùˆùH ‡ù¸ù¡Ÿˆùùe
…j™ùù Áù ùJ ‡ùù Çù ù ¡ b 7861h ,¿ùù ùWÄùù ùdG
¢Ÿ”J i™NCG ‡Ç¡ b 999h ,…¾²dG
‡¡UƒN ,‡Ç¸²©dG ŠG™KDÄÙƒH QƒÎEÕG
¢•¯f Ô Ó ƒ»c ,‡jQÄÁ»ÖG ´™¡žH
¢Ÿ”ùJ ƒùjƒù¡ b 8 ¹ùùÇù Žù ¡•J ,‡ùù¾ù ¡•dG
Àƒ¡Ÿ”J òˆÇ¡ bh òjh™ÁdG …j™ÁJ
I—ùMGh ‡ùÇù¡ bh ,òjƒùcÄùµùdG …j™ùÁùJ
ÃÎEƒù ùH ÀÄùù Çù ùaCÕG …j™ùù Áù ùJ ¢Ÿ”ùù ùJ
.ƒHhQhCG
ƒùù jƒùù ¡ ²ùù ùdG O—ùù ùY ¢UÄùù ù¡Ÿ”ùù ùHh
¢V™¬H ŠGQ—õG IRƒÇ‘H ‡²¸©ˆÙG
,’jƒ¡•dG ™cP ,ȸôG ·îÁˆ¡SEÕG
•e ,‡Ç¡ b 4082 ‰¬¸H ƒÁfCƒH
IRƒùùÇù ùM Ô ƒùù ¡SÄùù ¡•Þ ƒùù Yƒùù ¯ù ùJQEG''
‡ùùfQƒùù²ù ùe ŠGQ—õG ·îùù Áù ùˆù ù¡SEGh
¿ùe ƒùbîù£ùfEG ‡ùÇù¡VƒÙG ŠGÄù¾ù ¡•dƒùùH
ƒjƒ¡ ²dG O—Y -¸H ƒ»¾ÇH ,''1992 ‡¾¡S
…¾²dG ·îÁˆ¡SEGh IRƒÇ‘H ‡²¸©ˆÙG
329 ºOƒ©j ƒe ,2005 Ô ,É—¾ÁdG
…¾ùù ù ²ù ù ù dG ÀCG ÛEG Gñ¡že ,‡ùù ù ùÇù ù ù ¡ b
ŠGQ—õG ícCG Äùù ùg'' ,É—ùù ù ¾ù ù ùÁù ù ùdG
-¸H ‰bh Ô ,''™FG›ÖG Ô ƒcîÁˆ¡SEG
‡ù²ù¸ù©ùˆÙG ‡ù¡UƒØG ƒùjƒùù¡ ²ùùdG O—ùùY
ŠG™ùùKDÄÙG IRƒùù Çù ùMh ·îùù Áù ùˆù ù¡SEƒù ùH
´ƒùÇù¡S Ôh ,‡ùùÇù ¡ b 452 ‡ùùÇù ¸ù ²ù ©ù dG
ÀGÄùùj—ùùdG ºhDÄù ù¡•e ,Q˜ùù M ,¹ùù ¡Ÿˆùù e
¿e ,ŠGQ—õG ‡‘aƒµÙ ȾWÄdG
—ùù¸ù H ¿ùùe ‡ùùY™ùù¡•H'' ™ùù FG›ÖG ºÄÐ
¶¸Áˆ¡•e —¸H ÛEG ŠGQ—”»¸d QÄ„Y
³Wƒ¾e òH ƒÇaG™¬L ª²J ƒÁfĵd ƒÁd
´GÄùù ù ù ù ù¡SCGh ŠGQ—õG •ƒùù ù ù ù ù ˆù ù ù ù ù ùfEG
G™¡•L ƒÁ¾e ¹ù©ùŽùj ƒùe ƒùÁùcîùÁùˆù¡SEG
.''ƒHhQhCƒH ƒÇ²j™aEG ¤H™j ƒÇ²Ç²M
—ù„ù Y ´™ùù£ù J ,i™ùùNCG ‡ùùÁù L ¿ùùe
Šƒµ„¡ždG °¸e ÛEG ,’jƒ¡•dG ¶dƒÙG

''Qƒ£ÙG Ÿ¡Ÿe'' ‡Yƒ»L —¡V ŠƒeG™Zh ¿Ž¡•dƒH ½ƒµMCG

æOQCG È¡SƒeĸH—H ªbÄjh ½ƒeEG ‡¯¡U ¹‘ˆ¾j ÜG›Z ñJ™µ¡S
ÂaGëYGh Ⱦ©ÙG ŸY ¢ „²dG ¿eCÕG
¢ ©ùùH Åùù ¸ù ùY QÄùù ‹ù ù©ù ùdG Ó
q ,Âùù µù ùj™ùù ¡žH
ŒÇM ,ò»ÁˆÙG Ü›¾Ì Šƒbh™¡•ÙG
.½) ‰Ç„H hQhCG 10500 -¸„e ŸY íY
¼ùÁù ˆÙG ‰Çùù„ù H QÕhO 6500 -ùù¸ù „ù eh («
¼ÁˆÙƒH ˆa™©e ™µfCG ɘdG (†.†)
ºÄ²dG ŸY ÃQh—H q™¡UCG ɘdG (« .½)
‰fƒc ȈdG ‡Ç¸»©¸d ƒ©e ƒ££N ƒ»ÁfCG
Àĵj ÀCG ŸY († .†) I™µa ¹¡UCÕG Ô
,Qƒùù ù £ÙG Åùù ù ¸ù ù ù¡Ÿe ‡ç™ÖG “™ùù ù ¡•e
…¸W µj™¡T ÀCG ºÄ²dƒH (« .½) ±ƒ¡VCGh
¿ùùj™ùùaƒùù¡•ÙG ‡ùùeƒùùeGE ÛÄùù ˆù ùj ÀCG Âùù ¾ù ùe
—ùù¾ù Y ‡ùùdƒùùWÕE G ªùùe Qƒùù £ÙG Åùù ¸ù ù¡ŸÌ
ŸY AîLj¡SÕƒH Äg ¹¯µˆÇd OÄŽ¡•dG
¹ù©ù L ɘùùdG ™ùùeÕC G ,ò¸ùù¡ŸÙG ‡ùù©ù ˆù eGC
-ù¸ù„Ì …dƒù£ù j æ—ÙG ±™ùù£ù dG «ƒùùaO
.¢ jÄ©ˆc •O °dCG 200

Âùˆù„ùÇù²ùM Aƒù¯ùˆùNG ¶dP —ù©ùH °ù¡žˆùµùÇùd
‡YÄ»Ý ŠÄˆùMG ÈùˆùdG ‡ùÇù¡SƒùeÄù¸ùH—ùdG
,™¯¡S RGÄL ƒÁ¾»¡V ¿e AƒÇ¡TCÕG ¿e
6500h hQhCG 10500 ,‡Ç¡SƒeĸHO ‡bƒ£H
,æOQCÕG Qƒ¾j—dG ÛEG ‡aƒ¡VEÕƒH ,QÕhO
,¶¡•jO ¢Tîa ,ºƒ²f ÜBG ½îYEG RƒÁL
ÉOƒù¾ùd ºÄùNO ‡ùùbƒùù£ù H ,ºƒùù²ù f °ùùJƒùùg
ÂùùYG—ùùjGE —ùù©ù Hh .É™ùù‘ù „ù dG ™ùùHÄùù ¾ù ù¡ŸdG
™¡TƒH ɘdG ,Qƒ£ÙG ¿eCG i—d iĵ¡T
O—q ©J ½ƒeCGh ,‡Ç¡ ²dG Ô ƒ²Ç²Ð ÃQh—H
¿eCG ’dƒ¡Ÿe i—d ‡YOÄÙG ihƒµ¡ždG
Šƒùb™ù¡S •h—ù‘ùH ‡ù²ù¸ù©ùˆÙGh Qƒù£ÙG
Àƒùùc ɘùùdG ,Åùù¸ù ¡ŸÙG iÄùùˆù ¡•e Åùù ¸ù ùY
½ƒeEG OOq ëd G™¦fh ,´î£fÕG ‡£²f
Àƒùùc ,Qƒùù£ÙG Åùù¸ù Y ƒùùÇù eÄùùj Åùù¸ù ¡ŸÙG
™ùùÁù ¡TCG 3 I—Ù ªùùHÄùùJh ·Äùùµù ¡T ¤Þ
ºƒLQ Aƒ²dEG —©Hh .æƒÖG ÂfCG ’¡ ˆÇd

¢•£Ça ºƒeCG
,¢TG™×G ‡ùù ù ù »ù ù ù ùµÞ ¢•eCG ‰¡ b
ñJ™ùù µù ù¡•dG (« .½) ¼ùù ùÁù ù ˆÙG ¿ùù ùŽù ù ¡•H
—Ç¡S ³„¡SCÕG ‡eĵ×G ¢•ÇF™d ³Hƒ¡•dG
(† .†) Âùù ùµù ù j™ùù ù¡Th ÜG›ùù ùZ —ùù ù»ù ù MGC
G˜aƒf ƒ¾Ž¡S ŠGľ¡S 5 I—Ù ¿Ž¡•dƒH
°dCG 20 ƒgQ—b I˜aƒf ‡Çdƒe ‡eG™¬Hh
ƒùù¡ jÄùù©ù J ‡ùùÇù f—ÙG iÄùùY—ùù dG Ôh ,•O
¿jĵJ ‡»ÁˆH ¶dPh •O °dCG 100 ÃQ—b
™ùùjh›ùùˆù dG ,‡ùùb™ùù¡•dG ,QG™ùù¡TCG ‡ùùÇù ©ù »ù ùL
‡ùùjÄùùg ºƒùù‘ù ˆù fGh Qh›ÙG ºƒùù»ù ©ù ˆù ¡SGh
‡eƒ©dG ‡HƒÇ¾dG ‰¡•»ˆdG ‰bh Ô ,ñ¬dG
‡Ç¡ ²dG ªFƒbh OÄ©Jh .‡HIJ©dG ¢•¯f
.Q) ¹NO ƒe—¾Y ½™¡Ÿ¾ÙG ŠhCG ™Á¡žd
Qƒ£e Ÿ¡Ÿe ÛEG æOQCG È¡SƒeĸHO (±
,Ⱦj—dG „LGh ‡jOCƒˆd ¿j—eÄH ÉQGÄg

Èeî©d ºƒ»L
½ƒùù ù ©ù ù ùdG ™ùù ù j—ÙG ,¢•eCG °ùù ù ù¡žc
‡ùù ‘ù ùaƒùù µÙ Èùù ¾ù ùWÄùù dG ÀGÄùù ùj—ùù ù¸ù ù d
¶dƒÙG —„Y ,ƒÁfƒeOEGh ŠGQ—õG
‡ùÇùeÄù»ù©ùdG Šƒù£ù¸ù¡•dG ÀCƒùH ,’ùjƒù¡•dG
310 ¿Y Œ‘„dGh É™‘ˆdG O—¡ŸH''
ÀCG G—ùùcDÄù e ,''ŠGQ—ùù”ù »ù ¸ù d †™ùùÁù ùe
Ô ŠGQ—õG …j™ùù ùÁù ù ùJ I™ùù ù gƒùù ù X
''Gñ£N ƒL™©¾e Š˜NCG'' ,™FG›ÖG
‰bh Ô ,IñNCÕG ŠGľ¡•dG ºîN
Aƒùù ²ù ùdEG Ô ¿ùù eCÕG ’ùù dƒùù ù¡Ÿe ‰‘â
†™q ù ù ùÁù ù ùe 2549 Åùù ù ¸ù ù ùY ¢ „ùù ù ²ù ù ùdG
…¾²¸d ¶¸Áˆ¡•e 4961h ŠGQ—”»¸d
.2005 ½ƒ©dG Ô ,É—¾ÁdG
Èù¾ùWÄùdG ÀGÄùj—ù¸ùd ½ƒù©ù dG ™ùùj—ÙG
‡ùù¬ù ¸ù H ºƒùùb ,ŠGQ—õG ‡ùù‘ù aƒùùµÙ
Ô ƒWQĈe ƒÇ„¾LCG 85 ÀCG ,½ƒbQCÕG
O—ùùY ¼ùùÁù ¾ù e'' ,ŠGQ—õG …j™ùùÁù ùJ
ÉhP ¿ùù eh òÇùù HhQhCÕG ¿ùù e ¹ùù Çù ù¸ù ùb
ÀCƒù H GRée ,''‡ùùLhO›ùùe Šƒùù Çù ù¡•¾ùù L
¹Þ ¹ùù ù‘ù ù j'' ’ùù ù„ù ù ¡UCG É™ùù ù FG›ÖG
Ô Èùù¡•f™ùù ¯ù ùdG ‡ùù ¡Uƒùù N ,Èùù HhQhCÕG
ªùù ùLGQ ¶dP h ,''…j™ùù ùÁù ù ùˆù ù ùdG ºƒÝ
™FG›Ž¸d ȾeCÕG ª¡VÄdG ÛEG ,ÂjCG™H
ƒ¯ùÇù¡ e ,‡ùÇù¡VƒÙG ‡ùj™ù¡ž©ùdG ºîùN
ÀÄùùµù ¸ç'' ŠGQ—õG ÈùùH™ùùÁù e ÀCƒù H
G—ùL IQÄù£ùˆùe ‡ùÇùLÄùdÄù¾ùµùJ ¹ùFƒù¡Sh
Èùùˆù dG ¹ùùFƒùù¡SÄùùdG ´Äùù¯ù J ƒùùe ƒùù„ù dƒùù Z
ºh—ùù ù ù dG ¿ùù ù ù e ñ‹ùù ù ù c ƒùù ù ù g—ùù ù ù ù¾Î
ÈùùY—ùùˆù ¡•j ƒùùe Äùùgh ,''¼ùùÁù ˆù HQƒô
ŸY OÄÁÖG ³Ç¡•¾J IQh™¡V „¡•M
,ŠƒùùYƒùù £ù ù²ù ùdG °ùù ¸ù ùˆß iÄùù ˆù ù¡•e
¿ùù eCÕG ’ùù dƒùù ¡Ÿe ªùù e ³ùù Çù ù¡•¾ùù ˆù ù dGh
ÛEG ‡ùaƒù¡VEG ,‡ùjQGRÄùdG ŠƒùYƒù£ù²ùdGh
éY ¢žÇùˆù¯ù ˆù dGh ‡ùùHƒùùb™ùùdG —ùùj—ùù¡žJ
.‡Ç¾WÄdG Oh—×G
—„Y —cCG ,2006 ŠƒÇFƒ¡ŸMEG ¿Yh
Ú ƒùÁùˆù¸ùÇù¡ŸM'' ÀCƒùH ’ùjƒùù¡•dG ¶dƒÙG
.''—©H ˆ¾J
ŠGQ—õG ŠƒÇ»c ¢Ÿ”j ƒ»Çah
,ºhDÄ¡•ÙG ¢•¯f ’¡VhCG ,IRÄŽôG
Ô'' i—ùˆù¾ùe ,¢•eCG Âùù£ù Çù ¡ž¾ùùJ i—ùùd
ÂfCG ,ÛhCÕG ‡ÇYGPEÕG Iƒ¾²¸d ''‡ÁLGÄdG
-¸c 9444 ›ŽM Ó ,2005 ‡¾¡S Ô
426 617h ,É—ùù ¾ù ùÁù ùdG …¾ùù ²ù ùdG ¿ùù e
G˜ch ‡Ç¸²©dG ŠG™KDÄÙG ¿e ¢U™b
h òjƒùù ùcÄùù ùµù ù dG ¿ùù ùe ½G™ùù ùZ 55^66
480h òjh™ùùÁù dG ¿ùù e ½G™ùù Z 73^88
ÀCG ÛEG Gñ¡že ,ÀÄÇaCÕG ¿e ½G™Z
‡ÁLÄe'' ‰fƒc Iñ„µdG ŠƒÇ»µdG Øg
.''É™FG›ÖG †GëdG •QƒN ™j™»ˆ¸d
ÂfCƒH ¿¸YCG ,''‡ÁLGÄdG Ô'' °Ç¡V
’ùùdƒùù¡Ÿe ‰eƒùù b ,‡ùù ¾ù ù¡•dG ¢•¯ùù f Ô
¢V™ù©ùH ƒùÁùJ›ùÁùLCG °ù¸ùˆù”Ì ¿ùùeCÕG
¹c éY ‡dG—©dG ½ƒeCG ‡Ç¡ b 6197
‡ùdƒùM 2097 G—ùj—Ð ƒùÁù¾ùe ,¿ùWÄùùdG

$

†™`` `¬` ` dG

ø 1865 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 21 `d ³aGÄÙG

ø ½2006 ™„»¡•jO 12 AƒKî‹dG ø

! ¿j™Á¡T ¿e ¹bCG Èa ŠÕhƒ‘e 7h Qƒ‘ˆfG ŠÕƒM 4

•OGÄMh •G—MCG

! Qƒ`` ¯` ¾` ` `ˆ` ` ¡SÕG ÀÄ`` ` ¾` ` `¸` ` `©` j ¢ ` ` ` Ç` `„` dG Èa ''Oî`` `„` `d OÕhG''

¼fƒ¬ˆ¡•e

É›c™»dG ±ƒÇ¡VÄH —»‘e ů¡žˆ¡•»H
ŠGQƒ‘ˆfÕG ƒjƒ‘¡V O—Y Èa ‰fƒµd
‰ÁfCG ȈdG ‡¾¡S 33 ''½.†'' ƒÁˆ¸Ç‹»c
‡ùjhOCÕG ¿ùe •ùj›ùe ƒùÁùdhƒù¾ùˆùH ƒùÁùJƒùùÇù M
ɘùùdG ƒùùg—ùùdGh ªùùe Šƒùù aîùù N …„ùù ¡•H
Èa ‰fƒc •GhR ‡bîY AƒÁfEÕ ¹N—J
‰ÇH ºÄ‘ˆj ÀCG ¹„b I™ÇNCÕG ƒÁˆ¸M™e
.¼JCƒe QGO ÅdEG ‡Ç‘¡ dG

...—ǾY †ƒ¡T ƒÁd ™µ¾J
—Ç¡SBÕG Aƒ»H Š™‘ˆfƒa

³ù¸ù£ùj ’ù„ù¡UCG ƒù©ùÇù HQ 25 ,Ih™ùùe ½CG
‰»J ¼ùd ÈùˆùdG I™ù‘ùˆù¾ù»ùdG ¼ù¡SG ƒùÁùÇù¸ùY
³Hƒ£dG ¿e ƒÁ¡•¯f ÈeQ ‰dhƒM ƒe—©H
¶dPh ƒÁMhQ ¢ „²J ÀCG ÀhO Œdƒ‹dG
ƒù»ù H ¢VQCÕG ƒùùÁù Çù ¸ù Y ‰bƒùù¡V ƒùùe—ùù©ù H
ºÄù²ù J ƒùù»ù c ¶dP Èùùa …„ùù¡•dGh ‰„ùùMQ
ƒÁJƒ»M Šƒ²jƒ¡ eh ‡ÇLh›dG ¹cƒ¡ž»dG
30 ''·.¢T'' ‰e—bCG ¿ÇM Èa I™„Žˆ»dG
¹»©ˆ¡•J ‡eƒ¡S IOƒe †™¡T ŸY ‡¾¡S
ƒÁbîW —©H ,OG™ŽdG ŸY Aƒ¡ ²dG Èa
ƒÁfCƒH ƒÁ¡•¯f ŸY ‰»µM ŒÇM Èfƒ‹dG
—©j ¼dh ‡ÇLh›dG ¿ÇH ‡eƒbEG Èa ‡¸¡Tƒa
,IƒÇ‘dG QOƒ¬J ÀCG ÕEG ƒÁeƒeCG
‰YľJh †ƒù„ù¡SCÕG ŠO—ù©ùJ ƒù»ùÁùeh
‡¡SGQOh ¹ùÇù¸ù‘ùJ ½ƒùeCG Èù¯ùµùJ Õ ƒùÁùfEƒùa
§aƒ‘e ª»ˆŽe Èa Qƒ‘ˆfÕG I™gƒX
Èùa Qƒù‘ùˆùfÕG ’ù„ù¡T Åù²ù„ùjh ¿ùùj—ùùˆù eh
¿ùÇù‹ùMƒù„ùdG OÄùÁùL ³ùfƒù©ù J ÅùùdEG ‡ùùLƒùùM
‡ùù»ù FCGh Èùùf—ùù»ù dG ªùù»ù ˆù Žù »ù dG OG™ùùaCGh
I™`` gƒù¦ùdG ¼ùù¡SîùùW ¶¯ùùd —ùùLƒùù¡•»ùùdG
¿ùe —ùù‘ù ¸ù d ‡ùù¸ù ¡UGÄ`` `ˆù e I›ùùjÄùùJ ¿ùù¡Th
½ƒeCG ‡ÇFƒ``bh ¢•jQƒˆe ‡eƒbEGh I™gƒ¦dG
.ƒÁ¯MR

Èùù a ‡ùù ¾ù ù¡S 30 ''†.“'' ¼ùù ¾ù ù¬ù ùdG Èùù ùYGQ
ȈùdGh ‡ùahO™ù»ùdG Iƒù»ù¡•»ùdG ‡ù²ù£ù¾ù»ùdG
¢ Ç„dG ‡¾j—e ¿e ¼¸c 8 ÈdGÄ‘H —©„J
¿ùùe Èùùfƒùù©ù j Àƒùùc Âùù fÄùù c Åùù dEG ªùù L™ùù J
ºhƒ¾J ¿Y ™NCƒJh ‡Ç¸²Y ŠƒHG™£¡VG
.ˆjhOCG

¿ÇjG™¡T ª£²j ÀCG ºhƒ‘j
i™¡•ÇdG ×j ¼¡Ÿ©e

¹„ˆ²e Èa Iƒˆa ‡¾¡S 19 ''«.¢S''
ªùe ½G™ùZ ‡ùbîùY ƒùÁùJÄùÁùˆù¡SG ƒùg™ù»ù Y
‡ùù¾ù ¡U™ùùb Èùùa ¿ùù Çù ùa™ùù ˆù ù‘ù ù»ù ùdG —ùù MG
‡Çù¸ù»ùY —ù©ùHh ¿ùÁùFGÄùZEGh Šƒù²ùgG™ù»ùdG
™µfCGh ƒÁù„ù¡ŸˆùZG ‡ùÇùfƒù£ùÇù¡T •GQ—ùˆù¡SG
‡©Ç¾¡ždG ˆ¸ù©ùa ‡ù»ùµù‘ù»ùdG ‡ù€ùÇùg ½ƒùeCG
¿e ‰¸©L ÀCG ÕEG Iƒˆ¯dG ŸY Àƒc ƒ»a
¿ùµùdh ™ùùÇù NCÕG ƒùùgPîùùe —ùùÇù ¡SBÕG Aƒùùe
—©H ƒÁJƒÇM Pƒ²fEG ¼Jh ¿‘j ¼d ¹LCÕG
Åù¯ù¡žˆù¡•»ùdƒùH G›ùc™ùùe ƒùùLîùùY Èùù²ù ¸ù J
.É›c™»dG

—Ç©dG ‡¸¡•d ...—j—L Qƒ‘ˆfG

ƒÁˆ¸Ž¡S ȈdG ŠÕƒ‘dG †™ZCG ¿eh
Åù¯ù¡žˆù¡•»ùdƒùH ŠÕƒùŽù©ùˆù¡SÕG ’ùdƒù¡Ÿe
¢ Ç„ùdƒùH ±ƒùÇù¡VÄùH —ù»ù‘ùe É›ùc™ù»ùdG
Šƒ©eƒŽdG ÈŽj™N ¿e QƒWEG ‡dhƒ‘e
×j ¿ÇjG™¡T ª£b Aƒ¡ ²dG ¶¸¡•H ¹»©j
‡ùù¡ eƒùùZ ‰dGRƒùùe †ƒùù„ù ¡SCÕ i™ùù ¡•Çùù dG
IQƒ„ŽdG ŠGOÄÁùŽù»ùdG ÕÄùdh ‡ùdÄùÁùŽùeh
ů¡žˆ¡•»dƒH È„£dG ³j™¯dG ƒÁd˜H ȈdG
.ÅJÄ»dG OG—Y Èa QƒWEÕG G˜g Àƒµd

¿e ŠG™e 3 ƒÁ¡•¯f ‰eQ
ŠÄ»dG ¿e ‰Žfh Œdƒ‹dG ³Hƒ£dG

ÂùùÇù a ‰µùù»ù Áù fG ɘùùdG ‰bÄùùdG Èùù a
OG™aCÕ QÄ£¯dG I™j™M ¼j—²ˆH ÂJ—dGh
ƒÁˆeƒ¡T ™NCƒJ ŠCƒ£„ˆ¡SG ȈdG ‡¸Fƒ©dG
G—M ª¡Vh —b ‡¾¡S 24 ''½.†'' Àƒc
³ù¸ù©ùe ¹ù„ùM ‡ù£ù¡SGÄùH ƒù²ù¾ù¡T ÂùJƒùÇù‘ù d
I—j—Y ŠG™e Èa O—g ƒe—©H ÙŽˆ»H
Èa QOƒ¡Ÿ»dG ŠO—©J ɘdG Qƒ‘ˆfÕƒH
™eCÕG ÀCƒH ¹Fƒb ¿»a ƒÁHƒ„¡SCG —j—‘J
¹¡ž¯H ¹Fƒ²dG ÅdEG ÀÄj—dG ¼cG™ˆH ³¸©ˆj
Åù¸ùY Àƒùc Iƒùˆùa ªùe ‡ùÇù¯ùWƒùùY ‡ùùbîùùY
‡dOCÕG ‰©»ˆLG ¿ÇM Èa ƒÁ©e ‡bîY
Qƒ‘ˆfG AGQh È¡•ÇF™dG …„¡•dG ÀÄc ŸY

‡¸Yƒa ŠƒÇ¡Ÿ”¡T I—Y ŠQq˜M
ƒùÁùÇù¸ùY ³ù¸ù£ùj ÈùˆùdGh ¢ Çù„ùdG Èùa
™ùù£ù ”ù dG ¿ùùe ''Oîùù„ù ùd OÕhG'' ¼ùù ¡SG
‡ù€ùÇù„ùdG ™ù”ù¾ùj CG—ùH ɘùdG ¼ùgG—ùùdG
Èù¡ Çù„ùdG ªù»ùˆù Žù »ù ¸ù d ‡ùùÇù ˆù ‘ù ˆù dG
ªù»ùˆùŽù»ùdƒùH °ù¡UÄùùj ¹ùùX ɘùùdGh
¼ùÇù²ù dƒùùH ªùù„ù ¡žˆùù»ù dGh §ùùaƒùù‘ù »ù dG
¿e ¿Çˆ„²M i—e Åù¸ùY ‡ùÇù¾ùj—ùdG
‰¸Ž¡S ƒe—ù©ùH G˜ùg ÈJCƒj .¿e›ùdG
¿ùùeCîù d ‡ùù ¡Ÿˆùù ”ù ù»ù ùdG ’ùù dƒùù ¡Ÿ»ùù dG
’dƒ¡Ÿ»dG ňMh ȾWÄdG ·Q—dGh
ª„¡Sh Qƒ‘ˆfG ŠÕƒM ªHQCG ‡Ç„£dG
¿ùùe ¹ùùbCG Èùùa ‡ùù¸ù ¡Tƒùù a ŠÕhƒùù ‘ù ùe
.¿j™Á¡T
?
?
?
?@hg?
?@L?hf?
?@1?hf?
?3@Lhf?
?N@1hf?
@@L?he?
3@1?he?
N@@?he?
?)X?
?@@Lhe?
?3)X
?3@1he?
?V')X?
?N@@L?h?
N@1?
@@1?h?
?3@L
3@@Lh?
?N@)X?
N@@1h?
3@)X
?@@@L?g?
V'@1
?3@@1?g?
?N@@L?
?N@@@Lg?
3@)X
@@@1g?
N@@)X?
3@@@L?f?
?3@@)X
N@@@1?f?
?V'@@1
?@@@@?f?
@6X?
N@@@L?
?3@@@Lf?
3@)X
?3@@)X
?N@@@1f?
V'@)X?
?N@@@)X?
@@@@L?e?
?V'@)X
3@@@1?
3@@@1?e?
V'@)X?
V'@@@L
N@@@@Le?
?V'@)X
?N@@@)X?hf?3@@@1e?
V'@)K?
3@@@)Xhf?N@@@@L??
?V'@@6X?
N@@@@1
@@@@1??
V'@@)X
?3@@@@L?hf3@@@@L?
?V'@@)X?
?V'@@@)XhfN@@@@1?
V'@@)X
N@@@@)X?he?@@@@@L
?V'@@)X?
?3@@@@1?he?3@@@@1
V'@@)K
?N@@@@@Lhe?N@@@@@
?N@@@@6X
3@@@@)X?he@@@@@
3@@@@)X?
N@@@@@)Xhe3@@@@
V4@@@@)?
?@@@@@@)heV4@@@
'@@@@6X?
@@@@@6X?f?O2@@@@@@
V'@@@@)X
N@@@@@)XeO2@@@@@@@@@
?V'@@@@)K?hf?3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@
@@6K
V'@@@@@6X?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@6K?
?V'@@@@@)Xhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@6K?
V'@@@@@)X?heV@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@6K?
?V'@@@@@)XhW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
V'@@@@@)X?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
?V'@@@@@)Ke?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@6K?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@6K?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@6K?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@6Ke?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
'6K?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@6K
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@6K
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@6K?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@6K
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ÉhG—Áe ¿j—dG QÄf

GOƒ¾Y ¡•¯f ¹ˆ²j
ÄY—ù»ù¸ùd I™ù¡Ÿˆù”ù»ùdG ‡ù¡Ÿ²ùdG ƒùÁùfEG
¿Çµ¡•H ¡•¯f ¿©W ‡¾¡S 18 ''•.¢T''
‡¡SGQ—dG …„¡•H ×dGh ªe ½ƒ¡ŸN —©H
QÄ£J ™»ˆ¡•e QƒŽ¡T ÅdEG ºÄ‘J ɘdG
Qƒ‘ˆfÕƒH —j—ÁJ ÅdEG ‰bÄdG Qh™e ªe
×ùj—ùÁùJ ˜ùÇù¯ù¾ùJ Åù¸ùY ''•.¢T'' ½—ùù²ù Çù d
.‰Ç„dG ¿e ×dGh †ƒÇZ ‡¡U™a ƒ»¾ˆ¬e

†™¡žˆa ...ƒg›¯ˆ¡•j
¹ÇaƒL Aƒe
™ùÁù¡ždG ¿ùe Èùùfƒùù‹ù dG «Äùù„ù ¡SCÕG Èùùa
‡£Çù¡•H —ùL h—ù„ùJ †ƒù„ù¡SCÕh ¹ùÇù¡ ¯ùdG
™ùKGh ƒùÇùeÄùj •—ù‘ùJ ŠƒùaîùN ‡ùŽùÇùˆù f
17 ''À.½'' ˆNCGh –CÕG ¿ÇH Šƒ¡Thƒ¾e
I™Ç„c ‡Ç»c ºhƒ¾J ÅdEG ƒÁH ‰©aO ‡¾¡S
‡jƒ¾©dG —j ÀCG ÕÄdh ¹ÇaƒL Aƒe ¿e
“ƒ¾L ŸY ‰¸²f ƒe—©H ƒÁˆcQOCG ‡ÇÁdEÕG
ŠÕƒùùŽù ©ù ˆù ¡SÕG ¼ùù¡•b Åùù dEG ‡ùù Y™ùù ¡•dG

OÄbĸd ‡£‘»c ¥h™¡ždG ÅfOCG Š—²ˆaG
¹©¯dG ‡¡SQƒ»e ‡»ÁˆH
AƒÇ‘dƒH ¹”»dG

I˜aƒf ƒ¾Ž¡S ŠGľ¡S 5
™µ¡•©»H ÀBG™²dG ¼q¸©»d
‡ùù ù »ù ù ùµù ù ù‘ù ù ùe ¢•eCG ºhCG ‰¡ b
È¡ ²j ƒ»µM ™µ¡•©e Èa Šƒjƒ¾ŽdG
Ägh ‡¾¡S 36 ''·.«.½'' ÄY—»dG ¢•„‘H
‡¡žFƒY I—Çù¡•dG —ùŽù¡•»ùH ÀBG™ùb ¼ù¸ù©ùe
¢•»N ™µ¡•©»d ‡ù©ù¡SƒùˆùdG ‡ù²ù£ù¾ù»ùdƒùH
¹©¯dG ‡¡SQƒ»e ‡»ÁˆH I˜aƒf ŠGľ¡S
ªùFƒùbh ,™ù¡Uƒùb —ù¡V AƒùÇù‘ùdƒùH ¹ù”ù»ùdG
2001 ‡¾¡S ÅdEG ƒgQGÄWCG OÄ©J ‡Ç¡ ²dG
‡¡SQƒ»e ÂÇHCÕ ¹¯£dG ŵˆ¡TG ƒe—¾Y
×ù¡V AƒùÇù‘ùdƒùH ‡ù¸ù”ùe Õƒù©ùaCG Âù»ù¸ù©ùe
½ƒùb ŒÇùM ,ªùFƒùbÄùdG ªùÇù»ùL Âùd O™ùù¡Sh
«G—jEGh ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe ÅdEG ¸²¾H —dGÄdG
i—dh ™ÇNCÕG G˜g ,¼Áˆ»dG —¡V iĵ¡T
ŒÇM ,ÂÇdEG ‡HÄ¡•¾»dG ¼ÁˆdG ůf ¯bÄJ
‡»µ‘e ±™W ¿e ¾Y ƒÁeÄj •™aCG
‡¾¡•dG ¿e ¢SQƒe ™Á¡T Èah ™µ¡•©e
¿ù»ù¡V ‡ùÇù¡ ²ùdG ‡ùdh—ùL ¼ùJ ‡ùÇù¡Vƒù»ùdG
¼ùÁùˆù»ùdG Èù²ùHh Šƒùjƒù¾ù Žù dG ‡ùù»ù µù ‘ù e
¿Çˆ¸dG ƒ»ÁdGÄbCƒH ¿Çµ¡•»ˆe ‡Ç‘¡ dGh
Ägh ,³Ç²‘ˆdG È¡Vƒb ½ƒeCG ƒÁH ƒÇdOCG
‡²aQ ¹²ù¾ùˆùdG ÅùdEG ‡ùÇù¡Vƒù²ùdƒùH ªùaO ƒùe
ȾWÄdG ·Q—dG ºƒLQh ‡HƒÇ¾dG ¹‹»e
‡¾jƒù©ù»ùd —ùŽù¡•»ùdG ÅùdEG ¿ùÇù¯ùdƒù‘ù»ùdGh
—ù¡V ‡ù»ùÁùˆùdG ‰ˆù„ùK ƒùÁùˆù bhh Àƒùùµù »ù dG
‡a™Z OÄLh ȯ¾j Àƒc ɘdG ¼Áˆ»dG
Š—ùù Lh ƒùù Áù ùfCG ™ùù Çù ùZ Âùù d ‡ùù ¡Ÿ¡Ÿ”ùù ùe
,Âù¡VG™ùZCG ¹ùc ƒùÁù¸ùNG—ùHh —ùŽù¡•»ùùdƒùùH
™ù¡žY ‡ùùHÄùù²ù Y ÂùùÇù ¸ù Y ‰£ùù¸ù ¡S ŒÇùùM
‰„dƒW ɘdG ‰bÄdG Èa I˜aƒf ŠGľ¡S
‡¾¡S 20 ‡HIJY ¤Ç¸¡•ˆH ‡HƒÇ¾dG ÂÇa
.²M Èa
¿»¡V ‡Ç¡ ²dG Øg ‡dh—L ¼J —bh
¿©W ƒe—©H ‡Çdƒ‘dG Šƒjƒ¾ŽdG ‡»µ‘e
Šƒjƒ¾ŽdG ‡ù»ùµù‘ùe QG™ùb Èùa ¼ùÁùˆù»ùdG
O™¡S —ÇYCG ŒÇM ,ƒÇ¸©dG ‡»µ‘»dG ½ƒeCG
‡HƒÇ¾ùdG …¸ù£ùˆùd ƒùÁù¸ùÇù¡Uƒù¯ùˆùH ªùFƒùbÄùdG
¹„b ŠGľ¡S Àƒ»K ‡HIJY ÂǸY ¤Ç¸¡•J
¢•»”H ˆfGOEƒH È¡ ²j ƒ»µM ³£¾J ÀCG
I™ˆa Å¡ b ÂfCG ¼¸©dG ªe I˜aƒf ŠGľ¡S
.¿Ž¡•dG ¹NGO °¡Ÿfh ‡¾¡S
‡¸j›e.´

! Âq¸dG Oƒ``„` Y ƒj ...™``Ç`¡•``J Õ ... ‡``dOƒ``„` ©dG ''Rƒ``Z ™``Ç` ¡S''
¿ùe ÈùˆùdG Qƒù¡žH ‡ùj—ùù¸ù „ù a ‡ùùÇù ¡SQ—ùù»ù dG
™ùùÇù aÄùùJ Åùù¸ù Y ™ùùÁù ¡•J ÀCG ¢Vh™ùù¯ù »ù ùdG
ÄjQƒ¾ùÇù¡S ŠQ™ùc ,¢SQG—ù»ùdƒùH ‡ù€ùa—ùˆùdG
ºƒ¡SQEG ºîùN ¿ùe ‡ùÇù¡Vƒù»ùdG ŠGÄù¾ù¡•dG
Åùù dEG ƒùù Áù ùdƒùù »ù ùY ¿ùù e ÀGÄùù ùYCÕG ¢ ©ùù ùH
•aG—»dG ‰fƒc GPEG ƒe —²¯ˆd ¢SQG—»dG
¼ù¸ù Y Åùù¸ù Y ƒùùÁù fCG ¼ùùZQ Õ ½CG IOÄùùLÄùùe
ŠGľ¡S ˜¾eh ¢SQG—»dG ¹µH ƒg—LGĈH
hCG ‰¸¬ˆ¡TG ÀCGh ƒÁd ³„¡•j ¼d ÂfCG ÕEG
’„¡UCG ƒe Ägh ,ŠhRƒ»dG ƒÁH ª¡Vh ňM
Åù¸ùY ‡ùùjÄùùH™ùùˆù dG I™ùù¡SCÕG i—ùùd “™ùù£ù j
¿e ™‹cCG ‡jÄH™ˆdG Šƒ¡•¡SDÄ»dG iĈ¡•e
ŠƒùùÁù Žù dG Aƒùù£ù YEG i—ùùe ºÄùùM ºGDÄù ù¡S
½ƒ»ˆgÕG ¿e ‡€a—ˆdG …fƒŽd ‡Ç¾©»dG
G˜ùg ½G—ù©ùfG Âù„ù„ù ¡•j —ùùb ƒùù»ù d ‡ùù¡UƒùùN
˜ÇùeîùˆùdG ÀƒùgPCÕ ‰ˆù¡žJ ¿ùe ™ù¡Ÿ¾ù©ùdG
¼Á¡U™Mh ¼Á¡•¯fCG ‡€a—ˆH ¼Ádƒ¬¡žfGh
¼ùÁù¯ùWƒù©ùe ¿ùY Èùù¸ù ”ù ˆù dG ½—ùùY Åùù¸ù Y
‡HÄ©¡U ¿e „„¡•J —b ƒe ¼ZQ ‡jĈ¡ždG
.‡HƒˆµdG ‡Ç¸»Y Èa

³ùù‘ù ¸ù j —ùùb ƒùù»ù e ¼ùùÁù aÄùù”ù J ‡ùùŽù Çù ˆù f
™ù¯ù‘ùdG ¹ù©ù¯ùH QG™ù¡VCG ¿ùe ¼ùÁùJƒù„ù c™ùùe
—¾Y ºƒMhCG ÅdEG ºÄ‘ˆJ ȈdG ‡H™JCÕGh
.Qƒ£eCÕG ¤bƒ¡•J
‡£‘»dG Øg ĸ»©ˆ¡•e —¡Tƒf —bh
·™ù‘ùˆùdG IQh™ù¡ H ‡ùÇù¾ù©ù»ùdG ŠƒùÁù Žù dG
¹Ç©¯ˆd ‡£‘»dG ‡€ÇÁJ —¡Ÿb ¹Lƒ©dG
ÂùJƒùg ™ù„ùY ™ù»ùj ɘùdG ¹ù²ù¾ùdG ‡ùÇù c™ùùM
—b ‡¸jÄW Šƒaƒ¡•e ÃŽJG Èa ‡£‘»dG
¹µ¡žH OÄbĸd Šƒ£‘e ƒÁH —LGĈJ Õ
.±ƒc
G˜g ºîN ŠCG—H ,i™NCG ‡ÁL ¿e
¿e “ĸJ Aƒˆ¡ždG ¹¡Ÿa QOGÄH «Ä„¡SCÕG
ɘdG ªÇ²¡ŸdGh I—j—¡ždG IOh™„dG ºîN
I™ˆ¯dG ¿e ŠƒbhCÕG ¢ ©H ›Ç»j ’„¡UCG
G˜g ,Qƒ¡žH ‡jÕÄH ‡Ç¸Ç¸dGh ‡ÇMƒ„¡ŸdG
¢•²£dG ‡dƒùM Èùa •ùLƒù¯ù»ùdG ™ùÇùÇù¬ùˆùdG
IQh™ù¡V ÅùdEG ‰¯ùˆù¸ù j ¿ùùWGÄùù»ù dG ¹ùù©ù L
ÀCG ÕEG ,Âd›¾»H ‡€a—ˆdG ¹Fƒ¡Sh ™ÇaÄJ
‡€a—ˆ¸d ‡„¡•¾dƒùH ƒù¯ù¸ùˆù”ùe h—ù„ùj ™ùeCÕG

?
?
?
?@hg?
?@L?hf?
?@1?hf?
?3@Lhf?
?N@1hf?
@@L?he?
3@1?he?
N@@?he?
?)X?
?@@Lhe?
?3)X
?3@1he?
?V')X?
?N@@L?h?
N@1?
@@1?h?
?3@L
3@@Lh?
?N@)X?
N@@1h?
3@)X
?@@@L?g?
V'@1
?3@@1?g?
?N@@L?
?N@@@Lg?
3@)X
@@@1g?
N@@)X?
3@@@L?f?
?3@@)X
N@@@1?f?
?V'@@1
?@@@@?f?
@6X?
N@@@L?
?3@@@Lf?
3@)X
?3@@)X
?N@@@1f?
V'@)X?
?N@@@)X?
@@@@L?e?
?V'@)X
3@@@1?
3@@@1?e?
V'@)X?
V'@@@L
N@@@@Le?
?V'@)X
?N@@@)X?hf?3@@@1e?
V'@)K?
3@@@)Xhf?N@@@@L??
?V'@@6X?
N@@@@1
@@@@1??
V'@@)X
?3@@@@L?hf3@@@@L?
?V'@@)X?
?V'@@@)XhfN@@@@1?
V'@@)X
N@@@@)X?he?@@@@@L
?V'@@)X?
?3@@@@1?he?3@@@@1
V'@@)K
?N@@@@@Lhe?N@@@@@
?N@@@@6X
3@@@@)X?he@@@@@
3@@@@)X?
N@@@@@)Xhe3@@@@
V4@@@@)?
?@@@@@@)heV4@@@
'@@@@6X?
@@@@@6X?f?O2@@@@@@
V'@@@@)X
N@@@@@)XeO2@@@@@@@@@
?V'@@@@)K?hf?3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@
@@6K
V'@@@@@6X?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@6K?
?V'@@@@@)Xhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@6K?
V'@@@@@)X?heV@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@6K?
?V'@@@@@)XhW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
V'@@@@@)X?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
?V'@@@@@)Ke?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@6K?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@6K?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@6K?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@6Ke?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
'6K?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@6K
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@6K
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@6K?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@6K
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

‡»Wƒa.“

ƒÁYGÄfCƒH Šƒ„c™»dG †ƒ‘¡UCG ÂLGÄj
AG™ùùL ‡ùùÇù eÄùùj …Yƒùùˆù e I™ùùˆù ùa ˜ùù ¾ù ùeh
Âùùa™ùù©ù ùJ ‰‘ùù „ù ù¡UCG ɘùù dG QÄùù g—ùù ˆù ùdG
™Ç¡S'' OÄbÄdƒH Oh›ˆ¸d I—ÇMÄdG ‡£‘»dG
³ùj™ù£ùdG …fƒùL Åùù¸ù Y ‡ùù©ù bGÄùùdG ''RƒùùZ
Ägh ‡dOƒ„©dG I™FG—H 06 ¼bQ ȾWÄdG
ŠGQƒÇ¡•dG ŠG™¡ž©d G—¡Ÿ²e ƒÁ¸©L ƒe
‡eOƒ²dG Šƒ¾Mƒ¡ždG ňMh Šîaƒ‘dGh
†Äù¾ùŽùdG ŠƒùùjÕh ÅùùdEG ‡ùùÁù LÄùùˆù »ù dG hCG
.ÈH™¬dG
IAGOQ Èùa ªù¡VÄùùdG G˜ùùg —ùù¡•Žùùˆù jh
½—ùY …„ù¡•H ™ù¯ù‘ù dG I™ùù‹ù ch ‡ùùÇù ¡VQCÕG
ŸY ‡¡UƒN ‡€ÇÁˆdG ‡Ç¸»©d ƒÁYÄ¡ N
Šƒù„ùc™ù»ùdG ¹ùN—ùùeh •™ùù”ù e iÄùùˆù ¡•e
‡¸ùÇùW °ù‹ùµùe ¹ùµù¡žH ¹ù»ù©ùˆù¡•j ɘùdGh
¿Ç²Fƒ¡•dG ŠƒÇeÄj ºÄM ƒe Ägh ½ÄÇdG
‡£‘»dG ØÁH °bĈdG ŸY ¿j™„Ž»dG
ȲÇù²ùM ¢SÄùHƒùc ÅùdEG OÄùbÄùdƒùH Oh›ùˆù¸ùd

¿µ¡•e 50 ‡²¯¡U Èa ¹jƒ‘ˆdƒH ÃÄ»ÁJG

‡``eƒ`` ©` `¾dƒH ¢VÄ`` ` Ç` `„` dG ™`` Ç` e ÀÄ`` `¡Vƒ``²` j ÀÄ`` dhƒ`` ²` `e
‰¸ù¡ŸJG ¹ùùHƒùù²ù e …fƒùùL ¿ùùe ‡ùù¯ù dƒùù¡•dG
¢•¸ùŽù»ùdG ¢•ÇùF™ùH ''ÈùeÄùùÇù dG ´h™ùù¡ždG''
AÕOEÕG ¹LCÕ ¢VÄÇ„dG ‡j—¸„d È„©¡ždG
G˜g Èa ÂÇdEG …¡•f ƒe ÃŽJG ‡²aGÄ»H
¿ùÇùdhƒù²ù e OÄùùLh ÅùùYOG ŒÇùùM ,ÀCƒù ¡ždG
†ƒùù‘ù ¡UCG ‡ùù¡•»ùù”ù dG ¿ùùÇù H ¿ùùe ¿ùùÇù ¾ù KG
ŠƒùÇù¯ù¸ùN'' Âù„ù¡•M ƒù»ùÁùc™ù‘ùJ iÄùµù¡ždG
ÀCG ŸY —ùcCG ƒù»ùÇùa ,''‡ù²ùÇù¡V ‡ùÇù‘ù¸ù¡Ÿe
Èa Q—¡U —b ‡¡Ÿbƒ¾»dG ¿Y ÀîYEÕG
—bh •jQƒˆdG ŠGP Èa —FG™ŽdG i—MEG
‡ùMÄùd Åù¸ùY ‡ùjÕÄùdG ™ù²ù»ùH Âù¾ùY ™ùÁù¡TCG
™ùù Jƒùù aO ¢UÄùù ¡Ÿ”ùù H ƒùù eCG Šƒùù fîùù ùYEÕG
I™ùaÄùˆù e ‰fƒùùc ƒùùÁù fCG ™ùùc˜ùùa ¥h™ùù¡ždG
¿ùe ¿ùÇùdhƒùù²ù »ù dG ¿ùùe ·ƒùù¾ù gh ƒùùÁù eÄùùj
¼Á¡Vh™Y «G—jEG ¿e Gľµ»Jh ƒgÄ„‘¡S
È¡Ÿ²J Qƒ¦ˆfG Èa G˜gh ·GPh G˜g ¿ÇH
¹„bCG Aƒ¾KCÕG Øg Èa .‡²Ç²‘¸d ‡dG—©dG
ƒÁdƒ»Y ¿e ™„ˆ©e O—Y ¢•eCG ºhCG “ƒ„¡U
¹»©dG ¿Y †G™¡VEG Èa «h™¡ždG ŸY
¼gQÄLCÕ ¼ÁÇ¡Vƒ²J ½—Y ‡Ç¯¸N ŸY
.™Á¡TCG 4 ˜¾e

¶dP Èa ‡j—¸„dG ¢•ÇFQ ¿e ‡¡Ÿbƒ¾»dG
¹LCG ™NBÕ ÃQh—H ³aGÄ»dGh ¤²a ½ÄÇdG
˜ùù€ù ˆù bh GÄùùYQƒùù¡Sh ,¢Vh™ùù©ù dG «G—ùù jEÕ
‰fƒùc ŒÇùM ,¥h™ùù¡ždG ™ùùJƒùùaO …‘ùù¡•d
½ƒù©ùdG ¿ùÇùeCÕG …ˆùµùe ·G˜ùfBG ¼ùÁùˆùÁù Lh
½—Y ™ÇNCÕG G˜g ¼Ád i—HCƒa ‡j—¸„¸d
¿Ç„ˆÇd ,™c˜dG ¹‘e ‡¡Ÿbƒ¾»dƒH ˆjGQO
¢•ÇFQ ÀCG ¿Çµˆ¡ž»¸d ¶dP †ƒ²YCG Èa
™ùJƒùaO ¢V™ùY —ù»ù©ùJ ¢VÄùÇù„ùdG ‡ùùj—ùù¸ù H
™eCÕG ƒ©e ÀîYEÕG QƒÁ¡TEGh ¥h™¡ždG
™ùj™ù»ùˆùd Âù¾ùe îùjƒù‘ùJ Ãh™ùù„ù ˆù YG ɘùùdG
¼ùdh ¿ùÇù©ùe ¢Ÿ”ù¡T I—ùFƒùù¯ù d ‡ùù²ù ¯ù ¡ŸdG
¹H —‘dG G˜ÁH ÀÄdhƒ²»dG ¶€dhCG °ˆµj
ÀCƒH ¶¸J ¼Áˆ¡ j™Y iĈ‘e Èa Gh—cCG
‡¡Ÿbƒ¾»dG Èa ‡cQƒ¡ž»dG ¿e ¼Áfƒe™M
¿ùùe ‡ùùj—ùù¸ù ù„ù ùdG Àƒùù e™ùù M ªùù e iRGÄùù ˆù ùj
¥h™ùù¡ždG ™ùùJƒùù aO ªùù Çù ùH Šƒùù ²ù ù‘ù ùˆù ù¡•e
‡ù©ùbGÄùdG Øùg ÀCG ÅùdEG ƒùù¡ jCG ¿ùùj™ùùÇù ¡že
ºhDÄù ¡•»ùùdG ³ùù„ù ¡S ¹ùùH Åùù dhCÕƒùù H ‰¡•Çùù d
Øùg ¹ù‹ù»ùH ½ƒùùb ÀCGh Âùù¾ù e Åùùµù ˆù ¡ž»ùùdG
‡ùÇùeÄù»ù©ùdG Šƒù²ù¯ù¡ŸdG Èùa Šƒùa™ù¡ŸˆùdG

?
?
?
?@hg?
?@L?hf?
?@1?hf?
?3@Lhf?
?N@1hf?
@@L?he?
3@1?he?
N@@?he?
?)X?
?@@Lhe?
?3)X
?3@1he?
?V')X?
?N@@L?h?
N@1?
@@1?h?
?3@L
3@@Lh?
?N@)X?
N@@1h?
3@)X
?@@@L?g?
V'@1
?3@@1?g?
?N@@L?
?N@@@Lg?
3@)X
@@@1g?
N@@)X?
3@@@L?f?
?3@@)X
N@@@1?f?
?V'@@1
?@@@@?f?
@6X?
N@@@L?
?3@@@Lf?
3@)X
?3@@)X
?N@@@1f?
V'@)X?
?N@@@)X?
@@@@L?e?
?V'@)X
3@@@1?
3@@@1?e?
V'@)X?
V'@@@L
N@@@@Le?
?V'@)X
?N@@@)X?hf?3@@@1e?
V'@)K?
3@@@)Xhf?N@@@@L??
?V'@@6X?
N@@@@1
@@@@1??
V'@@)X
?3@@@@L?hf3@@@@L?
?V'@@)X?
?V'@@@)XhfN@@@@1?
V'@@)X
N@@@@)X?he?@@@@@L
?V'@@)X?
?3@@@@1?he?3@@@@1
V'@@)K
?N@@@@@Lhe?N@@@@@
?N@@@@6X
3@@@@)X?he@@@@@
3@@@@)X?
N@@@@@)Xhe3@@@@
V4@@@@)?
?@@@@@@)heV4@@@
'@@@@6X?
@@@@@6X?f?O2@@@@@@
V'@@@@)X
N@@@@@)XeO2@@@@@@@@@
?V'@@@@)K?hf?3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@
@@6K
V'@@@@@6X?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@6K?
?V'@@@@@)Xhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@6K?
V'@@@@@)X?heV@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@6K?
?V'@@@@@)XhW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
V'@@@@@)X?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
?V'@@@@@)Ke?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K
V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@6K?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@6K?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@6K?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@6Ke?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
'6K?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@6K
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@6K
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@6K?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@6K
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

É—»‘e.«

‡ÇeÄ»©dG Šƒ²¯¡ŸdG ƒjƒ¡ b ºG›J ƒe
¢VÄÇ„dG ‡j—¸„H I™ùÇù‹ùc ŠGOƒù²ùˆùfG ™ùÇù‹ùJ
ƒùg™ùNBG Àƒùc ŒÇùM ,i™ùùNCÕ I™ùùˆù a ¿ùùe
½—²J ƒe—¾Y ½™¡Ÿ¾»dG «Ä„¡SCÕG ‡jƒÁf
¹ùÇùch ’ùdƒùù¡Ÿe ÅùùdEG ¿ùùÇù dhƒùù²ù e ¢•»ùùN
‡ùj™ù¡ž»ùdG ‡ù»ùµù‘ùe i—ùd ‡ùjQÄùÁù »ù Žù dG
¢VÄùùÇù „ù dG ‡ùùj—ùù¸ù H ™ùùÇù e —ùù¡V iÄùùµù ¡žH
™j™ù»ùJ Èùa ¹ùjƒù‘ùˆùdƒùH ƒùÁùÇùa ÂùfÄù»ùÁùˆùj
¿ùµù¡•e 50 ‡ù€ùÇùÁùˆùH ‡ù¡Uƒù”ùdG ‡ù²ù¯ù¡ŸdG
AÕDÄg ¢V™©ˆ¡SGh ‡j—¸„dG ŠG˜H ‡¾FƒµdG
‰»¸¡•J ȈdGh ¼gGĵ¡T Èa ÀÄdhƒ²»dG
¼Áfƒe™M ‡Ç¯Çc ƒÁ¾e ‡”¡•f I—j™ŽdG
—©Hh PEG ,‡¡Ÿbƒ¾»dG Èa ‡cQƒ¡ž»dG ¿e
‡¡Ÿbƒ¾»ùdG Øùg OÄùLh ™ù„ùN ¼ùÁùYƒù»ù¡S
™ù„ù»ùaÄùùf 29 Aƒùù©ù HQCÕG ½Äùùj ‡ùù‘ù Çù „ù ¡U
¹ùùŽù ¡•e …ˆùù µù ù»ù ùH GÄùù ¸ù ù¡ŸJG ¥Qƒùù ¯ù ùdG
‡ù‘ù¡U ¿ùe —ùcCƒùˆù dG —ùù¡Ÿb ŠƒùùHƒùù¡•‘ùùdG
ÀÄù©ùdG ƒùÁù¾ùÇùM ¼ùùgOƒùùaCƒù a ‡ùùeÄùù¸ù ©ù »ù dG
¿ùY ÀîùYEÕG ¼ùù¸ù ˆù ¡SG ÂùùfCƒù H °ùù¸ù µù »ù dG

06

ƒÁLhR ‡¸Jƒ²d —HDÄ»dG
Aƒùù¡ b ¢•¸ùùŽù »ù d Šƒùùjƒùù¾ù Žù dG ‡ùù»ù µù ù‘ù ùe ‰¡ b
''±.†'' ‡ùù»ù Áù ˆù »ù dG ‡ùùfGOEƒù H ºhCÕG ¢•eCG ¼ùùfƒùù¬ù ˆù ¡•e
³„ù¡S ªùe É—ù»ù©ùdG ¹ùˆù²ùdG ‡ù»ùÁùˆùH —ùHDÄù»ùdG ¿ùŽù¡•dƒùH
ÀCƒùH ‡ù»ùµù‘ù»ù dG ŠCGQ ƒùùe—ùù©ù H ,—ùù¡U™ùùˆù dGh QG™ùù¡UEÕG
ƒÁˆÇ‘¡V …gP ɘdG ¹ˆ²dG ‡Ç¸»Y AGQh ‰fƒc ‡»Áˆ»dG
‡Ç¡ ²dG ªFƒbh ªL™J .ƒgQƒµfEG ¼ZQ ''½.†'' ƒÁLhR
¢Ÿ”¡T ¹¡ŸJG ¿ÇM ÕGhR 2005 ™HĈcCG 12 ½Äj ÅdEG
ŸY G™„”e ‡ÇFƒ¡ ²dG ‡W™¡ž¸d ‡ÇFÕÄdG ‡‘¸¡Ÿ»dƒH
IQƒ»©d ªHG™dG ³Hƒù£ùdƒùH Âùˆù²ù¡žH ¹ùÇùˆù²ùdG ‡ù‹ùL OÄùLh
‡¾jƒ©»dG —©Hh ,¼fƒ¬ˆ¡•e ‡¾j—»H —»‘e —HƒY «Qƒ¡žH
Èa ™¡•µ¸d QƒKBG ÉCG OÄLh ÀhO ƒMĈ¯e ƒÁHƒH —Lh
‡c™H ¤¡Sh ƒg™ÁX ŸY ‡Ç²¸»dG ‡‹ŽdG ‰fƒc ¿ÇM
¢SCG™ùdG iÄùùˆù ¡•e Åùù¸ù Y “h™ùùL OÄùùLh ªùùe ½—ùùdG ¿ùùe
¿e ‡dƒM Èa ‡Lh›dG Š—Lh ¿ÇM Èa ,¿Ç¸L™dGh
‰bh Èùa ,ºƒù„ù²ùˆù¡SÕG ‡ùa™ùZ ‡ùÇù¡VQCG Åù¸ùY ºÄùg˜ùdG
ŠƒjĈ‘»dG I™‹©„e ‡²¡ždG ±™Z …¸ZCG ÂÇa ‰fƒc
Š—ùcCG ½—ùdG QƒùùKBG ƒùùÁù ¡•Hîùùe Åùù¸ù Y ™ùù‹ù Y ‰bh Èùùah
‰¯¡žˆùcG ƒù»ùc ƒùÁùLhR ¿ùe ‰H™ùˆùbG ƒùÁùfCƒùH ‡ù»ùÁùˆù»ùdG
Š—¾ˆ¡SG ȈdG AƒYOÕG ‡ÁL ÀCG ƒ»c ,¹ˆ²¸d ¡V™©J
QƒKBGh ŠGOƒ»c OÄLÄc ‡dƒMEÕG QG™b ŠƒÇ‹ÇM ŸY
¼µ‘dG QG—¡UEƒH ‡»µ‘»dG ‰©¾bCGh ¿j—Yƒ¡•dG ŸY
QƒKBÕG Øg ½—b ÅdEG Qƒ¡TCG —b «ƒa—dG ÀEƒa ÂÇdEG Qƒ¡ž»dG
¼J —b ‡»Áˆ»dG ÀCG ƒ»c ,ÂJGP QG™²dG Èa OQh ƒ»c
¹»©dG Àƒµe Èa ƒÁˆ‘¸¡Ÿe ¢•ÇFQ ¹„b ¿e ƒÁ‘j™¡•J
‡jQGOEG ³FƒKh Aƒ¯ˆNG I—cDÄe ‡»j™ŽdG •h—M ½Äj
ŠG™ùgÄùŽù»ùdG ¿ùe ‡ùÇù»ù ch Èùù¸ù Fƒùù©ù dG ‰Çùù„ù dG ¢Ÿ”ùùJ
¹Hƒ²j ƒe Èa ‰¸‹»J ‡¾Ç»‹dG Šƒbh™¡•»dG ÀCG Š—cCƒJh
.G—²f ¿Çjîe 7h ŠG™gÄŽ»dG ¿e ÀÄǸe 70
ºGO •ƒ‘dG

ŠQƒÇˆH ÉQƒŽJ ¹‘»H ‡„dƒ£»¸d

IQƒ»Y ´™Mh Qƒ‘ˆfÕƒH ÀGO—Áj
q ÀƒHƒ¡T

Oh—M Èa ŠQƒÇˆH ¹Ç»ŽdG ™¦¾»dG È‘H ‰ÁˆfG
I™eƒ¬e ¿Ç¾KÕG ÅdEG —MCÕG ‡¸Çd ¿e îÇd I™¡Tƒ©dG
GO—ùg ,ƒù»ùg™ù»ùY ¿ùe ŠƒùÇù ¾ù j™ùù¡ž©ùùdG Èùùa ¿ùùÇù Hƒùù¡T
î‘e ƒ»Á‘¾e ¼ˆj ¼d GPEG IQƒ»Y ´™Mh Qƒ‘ˆfÕƒH
‡j—¸„dG ¢•ÇFQ ™¡ M ÀCG —©H ƒ»¸¡•ˆ¡SG ŒÇM ,ƒjQƒŽJ
ƒe—b —b Àĵj ƒ»Ça ,€ǎ»H ƒ»Áˆ„dƒ£»d ƒ„ÇŽˆ¡•e
.¿j™NBG ªe ‡jQÄÁ»ŽdG ¹Çch ½ƒeCG
5 ¿e IQƒ»Y ’£¡S ÅdEG G—©¡U —b ÀƒHƒ¡ždG Àƒch
™²e ¿e †™²dƒH ¹Ç»ŽdG ™¦¾»dG ÈM Èa ³HGÄW
‡ùùYƒùù¡•dG Oh—ùùM Èùùa ,¿ùùeƒùù ‹ù ùdG É™ùù ¡ ‘ùù dG ¿ùù eCÕG
¿ùe ƒù»ùÁùfƒùe™ùM Åù¸ùY •ƒùŽùˆùMîùd ÕGhR ‡ù¡•eƒù”ù dG
ƒÁfCG ‡Ž‘H ,È‘dƒH G™NDÄe I›Ž¾»dG 59 `dG Šî‘»dG
IQhQƒùb ¹ù»ù‘ùH ÀƒùHƒù¡ždG ½ƒùb —ùbh ,¿ùùj™ùùLƒùùJ ¢•Çùùd
Èa Qƒ¾dG ºƒ©¡TEGh ƒ»ÁÇ¡•¯f ´™‘H GO—gh ¿j›¾H
†Qƒ²J i™NCG ‡YÄ»Že ªe ƒeƒb ÀCG —©H IQƒ»©dG
ª£bh Šîù‘ù»ùdG ¢ ©ùH ¼ùÇù£ù‘ùˆùH ƒùHƒù¡T ¿ùj™ù¡ž©ùdG
Aƒ¯WEÕ ‡ÇFƒH™Ác IQG™¡T •G—MEGh ƒÁHGÄHCƒH ³j™£dG
.‡ÇeÄ»©dG IQƒfEÕG
Èa ¢•»”dG ŠƒYƒ¡•dG ‡¸ÇW ÀƒHƒ¡ždG ȲH —bh
ª»ŽJ ƒ»Ça ‡j—¸„dG ¢•ÇFQ hCG ÈdGÄdG QÄ¡ M Qƒ¦ˆfG
‡b™a ‰Ç²H ƒ»c ,¿Ç¾WGÄ»dG ŠG™¡žY IQƒ»©dG ºÄM
.ª¡VÄdG ªHƒˆJ ‡W™¡ždG ¿e
‡ÇdGOÄH.¢S

°¸¡ždG

Qh™e ÈKOƒM Èa ¿Ç‘j™Lh ‡¸Çˆb
ƒÁY™¡Ÿe ƒeƒY 50 ™»©dG ¿e -¸„J ICG™eG ‰Ç²d
iĈ¡•e ŸY IQƒÇ¡S ƒÁˆe—¡U ÀCG —©H ¢•eCG ºhCG Aƒ¡•e
‡©HƒˆdG ‡ùÇùeG›ùdEG ‡ù²ù£ù¾ù»ùH 4 ¼ùbQ Èù¾ùWÄùdG ³ùj™ù£ùdG
Àƒ¡Ÿ”¡T …Ç¡UCG ƒ»Ça ,°¸¡ždG Èa ™jOƒbÄH ‡j—¸„d
¢•¯f ‡¸Çd °¡Ÿˆ¾e IQÄ£”dG ‡Jhƒ¯ˆe “h™ŽH ÀG™NBG
ƒùùfƒùùc Èùùˆù dG IQƒùùÇù ¡•dG ¿ùùÇù H ½G—ùù£ù ¡UG …²ùùY ½ÄùùÇù ùdG
ÃùŽùJÕG Èùùa ™ùùÇù ¡•J ‰fƒùùc ‡ùù¾ù Mƒùù¡Th ƒùùÁù fîùù²ù ˆù ¡•j
.‡fÄ¡S ¿H È‘H ¶dPh ¢•cƒ©»dG
Àh—„Y.½

I—Ç©¡S

‡¾¯©ˆe ‡‹L ŸY QÄ‹©dG
¿ùÇùY ‡ùj—ù¸ù„ùd Èù¾ùWÄùùdG ·Q—ùùdG ’ùùdƒùù¡Ÿe Š™ùù‹ù Y
Èa ‡¾¡S 30 Ù»Y Q—²j ¢Ÿ”¡žd ‡‹L ŸY Àƒ£¸¡•dG
‡jPƒ‘e ‡HƒZ ¹N—e Èa ¿¯©ˆdG ¿e ‡e—²ˆe ‡dƒM
ŸY kAƒ¾H ‡j—¸„dG ŠGP Èa ‡©bGÄdG ‡¡TƒµY ‡j™²d
‡‘FG™dG ¼Ágƒ„ˆfG —¡T IƒYQ ¿e ƒÁˆ²¸J Šƒeĸ©e
ÅdEG ƒÁ¸²f ¼J ȈdG ‡Ç‘¡ dG ‡‹L ¿e ‡‹©„¾»dG ‡Áj™µdG
É™Z—e —»MCG ů¡žˆ¡•e Èa Œ‹ŽdG §¯M ‡‘¸¡Ÿe
¿e QOƒ¡Ÿe Š—cCGh ,IƒaÄdG •jQƒJh †ƒ„¡SCG —j—‘ˆd
‡©HƒˆdG ±ÄY ‡²£¾e ¿e ‡Ç‘¡ dG ÀCG Àƒµ»dG ¿ÇY
¿e —jRCG ˜¾e ¯ˆM Ȳd —b Àĵjh ™µ¡•©e ‡jÕÄd
´Ä¡S Èa ƒÁ¾Y ™Á¦j ¼d ȈdG I—»dG Ègh ™Á¡TCG ‡ˆ¡S
½ƒù©ùdG i—ùd ±h™ù©ù e ÂùùfCG Qƒùù„ù ˆù YG Åùù¸ù Y Èùù¡TGÄùù»ù dG
‡j—Ǹ²ˆdG È¡Ÿ©¸d ˆYƒ¾¡ŸH I—Ç©¡S Èa ¢Uƒ”dGh
.´GÄ¡SCÕG Èa ƒÁ©ÇHh
±ƒYR.±

$

¤`` ` ` `¡SÄdG

ø 1865 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 21 `d ³aGÄÙG

ø ½2006 黡•jO 12 AƒKî‹dG ø

•OGÄM h •G—MCG

‰¸N ‡¾¡S 30 ÛEG OÄ©J ‡Ç¡•ÇF™dG Iƒ¾²dG

3

Å``¡•ÇY É—`` Ç¡•H ƒ`` `ÇeÄj ªÇ¡ J †™¡ždG ÃÇe ¿e ½ ±ÕBG 3

´Ä¯j -¸„Ì …©µe ëe 2000
,™Á¡TCG 5 ÂJ—e •O ÀÄǸe 24
Èù¡ ²ùj «h™ùù¡že ¿ùùY ¶Çùùgƒùùf
ÀG›ØƒH •¡ dG ‡£Þ ¤H™H
,™ùù Áù ù ¡TCG 8`H ŠQ—ùù ùb I—ùù ùe Ô
¿jñ„dG ‡²£¾e ÀCG ƒ¾g ™c˜j
É—Ç¡•d È¡•ÇF™dG ÀÄ»ÙG —©J
.†™¡ždG ÃÇÌ Å¡•ÇY

i™ùNCG QƒùHBG •îù‹ùH ‡ù²ù £ù ¾ÙG
90 ‡ùbƒù£ùH ¿ùjñ„ùdƒùH Š™ùù¯ù M
º—ùù ù©Ìh ‡ùù ùÇù ù fƒùù ù‹ù ù ùdG Ô Gëd
Ô Gëd 75 ÛG ¹¡Ÿj ·îÁˆ¡SG
6481 ºOƒ©j ƒe Ägh ‡Çfƒ‹dG
ÛG ‡aƒ¡VEG ,ƒÇeÄj …©µe ëe
RƒâEG ¿ùù ù »ù ù ù ¡ ˆùù ù ùj «h™ùù ù ù¡že
‡ù©ù ¡•H ÀG›ùùNh •ùù¡V ¤ùù£ß

…©µe ëe 7000 i—©ˆjÕ Àƒc
ÈùˆùdG ‡ùÇù»ù µù dG ƒùùeCG ,½ÄùùÇù dG Ô
‡ù¾ùj—ÙG Àƒùµù¡•d ƒùÇùeÄùj ¹ùù¡ŸJ
,…©ùùµù e ëe 2850`H Q—ùù²ù ˆù ùa
ëe 9850 «Äùù »óG ¹ùù ù¡ŸÇùù ùd
ƒùù ù©ù ù „ù ù Jh .ƒùù ùÇù ù eÄùù ùj …©ùù ùµù ù e
¹ùùcƒùù¡žÙGh Šƒùù Lƒùù Çù ùˆù ùMîùù d
‰»ùùY—ùùJ ,ƒùù ¯ù ù¸ù ù¡S IQÄùù c˜ÙG

ºÄW ŸY ·ƒ¾gh ƒ¾g ™Á¦J
IQÄùù ù ù ù ù c˜ÙG ‡ùù ù ù ù ù aƒùù ù ù ù ù ù¡•ÙG
ŠƒùÇù¸ù»ùY Âùù©ù e ‰dƒùù‘ù ˆù ¡Sƒùùa
¹LCG ¿eh .‡fƒÇ¡ŸdGh ‡„bG™ÙG
¢Ÿ¡ŸN ,‡ùù¸ù µù ¡žÙG ³ùùjÄùù£ù ùJ
¶dPh ,Iƒ¾²dG —j—Žˆd «h™¡že
QƒÇ¸e 80`H Q—²j ܃e ±î¬H
‡²£¾ÙG ‰»Y—J ƒ»c .¼Çˆ¾¡S
3 ™¯M ƒÁa—g Šƒ„Dz¾J ‡Kî‹H
ÛEG ¹¡ŸJ ‡bƒ£H I—j—L QƒHBG
.…©µe ëe 7000
IQƒùùj›ùùdG ÀCG ,ƒùù¾ù g ™ùùc˜ùù j
™ùjRh ƒùùÁù H ½ƒùùb Èùùˆù dG IñNCÕG
,‡ù²ù£ù¾ù »ù ¸ù d ‡ùùÇù FƒÙG OQGÄÙG
¿ùù ùe ‡ùù ù¸ù ù »ù ù L ¿ùù ù Y ‰¯ùù ù ¡žc
ƒùgR™ùHCG ½ƒùbQCÕGh ŠƒùÇù £ù ©ÙG
¹ùùŽù ù¡•J Åùù ¡•Çùù Y É—ùù Çù ù¡S ÀCG
¹¡Ÿj †™¡ždG ÃÇe Ô G›ŽY
Ô ƒÇeÄj …©µe ëe 4150 ÛG
‡Çù²ùÇù²×G ŠƒùLƒùÇùˆùMÕG òM
ÉCG …©µe ëe °dCG 14`H Q—²J
.½Äùù ùÇù ù ùdG Ô ëd 200 º—ùù ù ©Ì
ÀCG ÛG ´ƒÇ¡•dG G˜g Ô Qƒ¡žjh
†™¡ždG ÃÇÙ ³Hƒ¡•dG •Äˆ¾ÙG

†h™ù¡ždG AƒÙG ‡ù¸ùµù¡že
,‡¸Ç¡•ÙƒH Åù¡•ÇùY É—ùÇù¡•H
™ùù ù ùj—ÙG ×ùù ù ùcCG ƒùù ù ùe …¡•M
OÄùù ©ù ùJ ,É™ùù ¸ù ù d Èùù ùFÕÄùù ùdG
½—b ÛEG ÛhCÕG ‡LQ—dƒH
ŒÇùM ‡ùÇù¡•ÇùF™ùùdG Iƒùù¾ù ²ù dG
Ègh ,‡¾¡S 30 ƒg™»Y ´ƒa
¿jñ„dG ‡²£¾e ¿e —ˆÒ
É—ùù ùÇù ù ù¡S ÛEG ‡ùù ù ¯ù ù ù¸Öƒùù ù H
Q—²J ‡aƒ¡•e ŸY Å¡•ÇY
.¼¸c 110`H

OhGOÄH …Ç£dG
Iƒù¾ù²ùdG ‡ùÇù ©ù ¡Vh …„ùù¡•ˆùùJ
3½3000 «ƒùùÇù ¡V Ô IQÄùù c˜ÙG
†™ù¡ž¸ùd ‡×ƒùù¡ŸdG ÃùùÇÙG ¿ùùe
Àƒµ¡S ½™M ɘdG ™eCÕG ,ƒÇeÄj
AƒÙG ¿e Å¡•ÇY É—Ç¡S ‡¾j—e
.‡²fƒN ‡eRCG ÀÄ¡žÇ©j ¼Á¸©Lh
ÀEƒa ,É™dG ™j—e Œj—× ƒ©„Jh
ÛG OÄ©j Iƒ¾²dG RƒâEG •jQƒJ
‰bÄùù dG Qh™Ìh ,1982 ‡ùù ¾ù ù ¡S
ÃùÇÙG †™ù¡•J I™ùùgƒùùX ŠCG—ùùH

IRƒ„ÇJ ‡»µÞ ½ƒeCG ½ÄÇdG Àĸ‹ç …¬¡ždƒH ƒ»Áˆe 24

‡`` ` ` ` ` ©Ç¸²dƒH Šƒ`` ` ` ` ` ¾µ¡S È`` ` ` ` ` »‘ˆ²Ù ƒ`` ` ` ` ` ¾Ž¡S ‡`` ` ` ` ` ¾¡S
AG—ùˆùYÕGh ‡ùÇùeÄù»ùY ·îùùeGC ¼ùùÇù £Ðh
…¬¡ždG ºƒ»YCG ºîN ¿eCÕG ºƒLQ ŸY
‰„¡•dG ™»YG É—Ç¡S ‡j—¸H ƒÁˆa™Y ȈdG
Ô ˜Ç»¸J ‡Hƒ¡UEG …„¡•H È¡VƒÙG ¹„b ƒe
•OƒM Ô Iñ£N “h™ŽH Ù»Y ¿e 16
¿ùe ‡ù¡SOƒù¡•dG Ô ¹ù¯ù W ¹ùùˆù ²ù eh Qh™ùùe
ŸY ‰¯bhCGh ,¹Kƒà •OƒM Ô Ã™»Y
GÄe—b ƒHƒ¡T 24 ·Q—dG ’dƒ¡Ÿe ƒg™KEG
‡ùùjQÄùùÁù »ÖG ¹ùùÇù cÄùùd ÜGÄÙG ½ÄùùÇù dG Ô
ÈWƒÇˆMÕG ¢•„×G ¼Á¾e 14 «OhCG ɘdG
.‡Ç²„¸d ™¡Tƒ„ÙG AƒY—ˆ¡SÕG ÂLhh
Š—Á¡T —b ºƒ¡T™¡T ‡»µÞ ‰fƒch
Ô ò»ÁˆÙG ‡»cƒÞ È¡VƒÙG «Ä„¡SCÕG
¢•¯f Ô ƒÁˆa™Y ȈdG …¬¡ždG •G—MCG
‡ùùjÕh †™ùùZ ÀÄùù»ù ¸ù ¡•e ‡ùùj—ùù¸ù H Ië¯ùù dG
Àƒ„¡T 5 ‡»µôG ‰fGOCG —bh ,IRƒ„ÇJ
Oƒù¯ùˆù¡SG òM Ô G˜ùaƒùùf ƒùù¾ù Žù ¡S ‡ùù¾ù ¡•H
.IAGédG ¿e ™¡Ÿb ‡©HQCG
IñNCÕG ‡ùù fhBÕG Ô §ùù Mîùù ùj ƒùù ùeh
ºƒ»YCGh Šƒb™£dG ª£b ÀCG IRƒ„ÇJ ‡jÕÄH
†ƒ„¡ž¸d ¹¡ ¯ÙG QƒÇØG Qƒ¡U …¬¡ždG
•G—MCÕG ¹c ¿e ¼Á„¡ Z ¿Y ñ„©ˆ¸d
¿ùùe ñ‹ùùµù dG “™ùù£ù j ƒà ,ŠGQÄùù£ù ˆù ùdGh
Øùg Èùeƒù¾ùJ †ƒù„ù ¡SCG ºÄùùM ŠÕDhƒùù¡•ˆùùdG
¿e —j—©dG ƒÁˆb™¬ˆ¡SG ȈdG I™gƒ¦dG
.ª»ˆóG Šƒ€a
‡©»LÄH .† ø

¿eCÕG ºƒLQ ªe ŠGOƒ¡že Ô ºÄN—dƒH
ª¡VÄdG ŸY I™£Ç¡•dG ¿e GľµÒ ¿j˜dG
,¼µ×G ÀîYEG ŸY ‡Yƒ¡S ¿e ícCG —©H
½ƒµMCÕG ò¾WGÄÙG ¢ ©H éˆYG —bh
GÄ»‘ˆbG ò»ùÁùˆÙG ÀÄùc ,ƒùÁùÇùa ƒù¬ùdƒù„ùe
¿e ¼ÁFƒ¡ŸbEG ŸY ¼Á¾e ñ„©ˆc ³²¡ždG
ÉCG GÄù„ùµùJ™ùj Úh ¿ùj—ùÇù¯ùˆù¡•ÙG ‡ù»ù Fƒùùb
.‡¸eƒc ‡¾¡S ¼Á¾Ž¡•d ÄY—j ½™L
½ÄÇdG “ƒ„¡U ¹‹ç ,i™NCG ‡ÁL ¿e
¿ùe ƒù¡Ÿ”ù¡T 24 IRƒù„ù Çù J ‡ùù»ù µÞ ½ƒùùeGC
¹Çch ™eCG —b Àƒc ™»YG É—Ç¡S ‡j—¸H
«G—jEƒH IRƒ„ÇJ ‡»µÞ i—d ‡jQÄÁ»ÖG
Oƒ¯ˆ¡SGh ÈWƒÇˆMÕG ¢•„×G ¼Á¾e 14
ÂLh ƒe—©H ™¡Tƒ„ÙG AƒY—ˆ¡SÕG ¿e 10
ÂùH ¢ŸN™ÙG ñZ ™ù»ùŽùˆùdG ƒù»ù Áù J ¼ùùÁù d

«ƒaOh ‡¡•¸ÖG ¢•ÇFQ òH ƒ¾Nƒ¡S GQGÄM
‡Yƒ²ùdG ¿ùe GÄù„ù‘ù¡•fG ¿ùj˜ùdG ò»ùÁùˆÙG
Àƒc ɘdG OG™¯dÄH ÈeƒôG ªe ƒ¾eƒ¡ J
ƒà ,ò»ÁˆÙG ¿e O—Y ŸY îcÄe
¿e Ië¯d ‡¡•¸ÖG ªaQ ÛEG ¢•ÇF™dƒH ªaO
ÀîYEÕ —j—L ¿e IOÄ©dG ¹„b ¿e›dG
‡ùùÇù fƒùù»ù K ¢•„ùù‘ù H ‡ùùÇù ¡Vƒùù²ù dG ½ƒùùµù MÕC G
‡ùFéJh G˜ùaƒùf ƒù¾ù Žù ¡S ‡ùù¾ù ¡•H ò»ùùÁù ˆù e
.¿j™NBG ‡©HQCG ‡Mƒ¡S
…¡ Z ¼ùù ùµ×G G˜ùù ùg Qƒùù ùKGC —ùù ùbh
¿ùe ñ¯ùùZ ªùù»ù Lh ò»ùùÁù ˆÙG ŠîùùFƒùùY
¿ùj™ùÁù»ùŽùˆùe GÄùfƒùùc ¿ùùj˜ùùdG ò¾ùùWGÄÙG
ÛEGh “ƒù„ù¡ŸdG ˜ù¾ùe ‡ù»ù µôG ¤ùùÇù ‘Ì
ŒÇùM ,Aƒù¡•e °ù¡Ÿ¾ùdGh ‡ùù©ù HG™ùùdG ‡ùùjƒùùZ
‡ù¾ù¸ù©ÙG ½ƒùµùMî
C ùd ¼ùÁù ¡ aQ ¿ùùY GhéY

ŠGQGOEÕGh Šƒ`` `j—¸„dG ¿`` ` Y Aƒ`` `H™ÁµdG ª£²J Rƒ¬¸fÄ¡S
.òjOƒ©dG ¿FƒH›¸d ¼ˆÇ¾¡S QƒÇ¸e
’dƒ¡Ÿe ‰ŽÁˆfG ¹¡Ÿˆe ´ƒÇ¡S Ôh
ŠƒYƒ£²dG ªe ‡¡UƒN ‡¡SƒÇ¡S Rƒ¬¸fÄ¡S
‡‘¡ŸdGh ¿jĵˆdGh ¼Ç¸©ˆdƒc ‡¡Sƒ¡•×G
‡jÄ¡•J ÛG ƒÁ©a—d ºƒMQ —Ç¡•dG …¡•M
Ô ¿ùjÄù»ùˆùdG ªù£ùb ºîùN ¿ùe ƒùÁùfÄùùjO
ƒÁJƒÇ©¡Vh ŠÄ¡S ȈdGh ‡¾Ç©e ŠƒbhCG

Àƒ»‹Y îˆH •O °dCG 30 Ù©¡S -¸H

!î`` ` ` `Ç„¡S Â`` ` ÇdEG «ƒ`` ` ` ` ` £ˆ¡SG ¿`` ` ` ` ` Ù —`` ` ` ` ` Ç©dG ¢ž`` ` ` ` ` „c

Àƒµe ÛEG ‡Ç¡TƒÙG ¹²f °ÇdƒµJ G˜g ¹c
…¸ZCG ÀCG IQƒ¡TEÕG …Žj .ªÇ„¸d ƒÁ¡V™Y
Àƒ»‹Y îJ ´Ä¡•H «ƒ„J ȈdG ¢Tƒ„µdG
‡Ç¸NG—dG ŠƒjÕÄdG ¿e ‰e—b Rh ɛLjH
‡ÇYľdG ¿e Ègh (ÀG›Ç¸Zh ‡¸Ç¡•ÙG)
G™¦f ¥GÄZCÕGh ‡¯¸ÖG G˜ch I—ÇÖG
.ƒÁˆÇHëd ¼FîÙG –ƒ¾»¸d

‡ùjÕh Ô ‡ù©ùÇù¸ù²ù dG ‡ùù»ù µÞ ‰fGOCG
¢•eCG ºhCG I—²©¾ÙG ƒÁˆ¡•¸L Ô IRƒ„ÇJ
‡»ÁˆH G˜aƒf ƒ¾Ž¡S ‡¾¡•H ¢Ÿ”¡TCG (08)
È‘ùH IÄù²ùdƒùH I™ùZƒù¡T Šƒù¾ùµù¡S ½ƒù‘ùˆùbG
‡ùMƒù¡S ŠCG™ùHh ,‡ùHÄùc™ùùµù H ¿ùùµù ¡•e 500
.‡»ÁˆdG ¢•¯f ¿e ¿j™NBG (04)
‡Ç¾eCG ŠG›j›©J ‰a™Y ‡»cƒôG
ÀCG ‡©Ç¸²dG ‡»µô ³„¡•j Ú I—j—¡T
QÄù¡ M ¿ùe ªù¾ùeh ¹ùù„ù b ¿ùùe ƒùùÁù J—ùùÁù ¡T
¿Ì ƒÁH ‡bîY Âd ‰¡•Çd ¿e ¹c ‡¡•¸ÖG
¿j˜dG 12 `dG ò»ÁˆÙG ŠîFƒY ¼ÁÇa
¼ùÁù¾ùe ‡ùÇù fƒùù»ù K ‡ùùjQÄùùÁù »ÖG ¹ùùch «OhCG
Èù¡VƒÙG AƒùKîù‹ùdG ÈùWƒùÇùˆù MÕG ¢•„×G
AƒY—ˆ¡SÕG ¿e Àh™NBG ‡©HQCG Oƒ¯ˆ¡SGh
Šƒ¡•¸ÖG ‡Yƒb Š—Á¡T —bh ,™¡Tƒ„ÙG

¥GÄZCÕƒH ¼Çˆ¾¡S QƒÇ¸e 46 ƒÁfÄjO ŠRhƒÎ ƒe—©H
G—Á©ùˆùe ,ƒùÁùJƒùÇùfG›ùÇùe ‡ùjOh—Þ ¼ùZQ
’dƒ¡ŸÙG ‰LƒˆMG ƒù»ù¸ùc ƒùÁùJ—ùYƒù¡•Ì
¿FƒH›dG ¹c G™c˜e ,ˆ¡•¡SDÄÙ ‡Ç¾²ˆdG
Pƒ”JG ¹„b ¼ÁJƒ²‘ˆ¡•e ªaO IQh™¡ H
ŸùY ¿ù‘ùfh ‡ù¡UƒùN ªù£ù²ùdG ŠGAG™ùLEG
!Aƒˆ¡ždG ¹¡Ÿa †GÄHCG
¸dG R™M ¿H .« ø

ƒÁù„ù¸ù£ùˆùJ ÈùˆùdG ‡ù©ù¯ùJ™ÙG °ùÇùdƒùµùˆùdGh
«ƒ¯JQG ¹X Ô ‡¡UƒN ,È¡TGÄÙG ‡ÇH™J
ɘùdG ±ƒù¯ÖG …„ù¡•H °ù¸ù ©ù dG Qƒùù©ù ¡SCG
Ië¯ùù ù dG ºîùù ù N ‡ùù ù ²ù ù ù£ù ù ù¾ÙG †™ùù ù ¡V
…¡•M ` ¶dP ÛG ±ƒ¡ jh .‡Ç¡VƒÙG
°ÇdƒµJ ` ‡‘j™a ¿e òMî¯dG —MCG
´Äah ,I™WƒÇ„dG i—d È¡TGÄÙG •îY

ƒùYƒù¯ùJQG Èù¡TGÄÙG Qƒù©ù¡SCG ±™ù©ù J
³„¡•J ȈdG ½ƒjCÕG Øg ºîN îg˜e
¹¡Uh ŒÇM ,·Qƒ„ÙG Å‘¡VCÕG —ÇY
,°dCG 30 ÛEG ¼Ž×G ñ„c ¢ž„µdG ™©¡S
ŠGP ¢Tƒùù „ù ùµù ùdG ™ùù ©ù ù¡S “hGëj òM Ô
•O10000 òHƒùù ù ù e ñ¬ùù ù ù ù¡ŸdG ¼ùù ù ù ùµ×G
¼ùù ù ùŽ×G ¢Tƒùù ù ù „ù ù ù ùc ƒùù ù ù eGC ,•O12000h
¿e Gñ„c Õƒ„bEG ±™©J ȈdGh ¤¡SĈÙG
ƒùùg™ùù©ù ¡S “hGëÇùù a ò¾ùù WGÄÙG ±™ùù W
.•O16000h •O12000 òHƒe
‡ùÇù‘ù¡VCG ™ùù©ù ¡S «ƒùù¯ù JQG …Mƒùù¡Uh
½Ä× Qƒ©¡SCG Ô ƒjRGÄe ƒYƒ¯JQG —Ç©dG
-¸µdG -¸H ŒÇM ,¹g˜e ¹µ¡žH ±h™ØG
«ƒ¯JQÕG iOCGh ,•O600 Oh—M —MGÄdG
½Ä‘¸dG Qƒ©¡SCG Âa™©J ɘdG •Lƒ¯ÙG
IQƒKEG ÛEG ½ƒjCÕG Øg ºîN È¡TGÄÙGh
½—ùY Gh—ùùcGC ¿ùùj˜ùùdG ò¾ùùWGÄÙG …¡ Z
.‡Ç‘¡VCÕG ¿Y ‡jOƒÙG ¼ÁJQ—b
È¡TGÄÙG QƒÎ i™j ¼ÁˆÁL ¿eh
‰¡•Çùùdh ‡ùùdÄùù ²ù ù©ù ùe —ùù L Qƒùù ©ù ù¡SCÕG ÀCG
…©ùˆù dƒùùH ¼ùùÁù jGC Q ò»ùùY—ùùe ,‡ùù©ù ¯ù J™ùùe

06

Rƒùù ¬ù ù ¸ù ù fÄùù ù¡S ’ùù ùdƒùù ù¡Ÿe ‰Y™ùù ù¡T
¿ùùY AƒùùH™ùùÁù µù dG ªùù£ù b Ô ¥GÄùùZCÕƒùù H
—ùù ù ùj—ùù ù ù¡•J ò¡ aG™ùù ù ùdG ¿ùù ù ùFƒùù ù ùH›ùù ù ù dG
Šƒùj—ù¸ù„ùdG ƒùÁù Çù a ƒÌ ¼ùùÁù Jƒùù²ù ‘ù ˆù ¡•e
‡jÄHëdG Šƒ¡•¡SDÄÙG ňMh ŠGQGOEÕGh
QƒùùÇù ¸ù e 46 ƒùùÁù fÄùùjO ŠRhƒÎ ƒùùg—ùù©ù H
.È¡VƒÙG ™HĈcCG ™Á¡T ‡jƒZ ÛEG ¼Çˆ¾¡S
‡¡•¡SDÄÙ ÉÄÁÖG ™j—ÙG °¡žch
ª£b ÀCƒH ''ÈeÄÇdG ´h™¡ž¸d'' Rƒ¬¸fÄ¡S
—ÇMÄdG ³j™£dG Äg ÈFƒH™ÁµdG QƒÇˆdG
¼ùÁùfÄùjO —ùùj—ùù¡•J ÛEG ¿ùùFƒùùH›ùùdG ªùùa—ùùd
òǾ©»¸d IQGOEÕG -Ǹ„J —©H ‡»cGëÙG
ÈùˆùdG ŠGQG˜ùYEÕG ‡ù¸ù ¡•¸ùù¡S ºîùùN ¿ùùe
¢•»ˆ¡S ŒÇM ,ÛEG I—e ˜¾e ‰¸¡SQCG
Šƒ€ÇÁùdGh ¢Uƒù”ù¡TCÕG ¶d˜ùc ‡ùÇù¸ù»ù©ùdG
IOƒÙG Øg ·îÁˆ¡SG ÛEG CƒŽ¸J ȈdG
…¡•Mh .‡ÇY™¡T ñZ ´™£H ‡jÄÇ×G
‡ùù ¸ù ù»×G Øùù g ÀEƒù ùa ,ºƒùù MQ —ùù ùÇù ù ¡•dG
AƒÁˆfÕG —©H ˜Ç¯¾ˆdG Ô ŠCG—H ‡©¡SGÄdG
‡ùùYGPEÕG •GÄùùeCG éY Šƒùù Zîùù „ù ùdG ¿ùù e
¹c ‡¡•¡SDÄÙG ƒÁÇa ‰„¸W ȈdG ‡Ç¸ôG
ªù£ùb ¹ù„ùb ¼ùÁùfÄùjO —ùj—ù¡•ˆùH ¿ùFƒùH›ùdG
¢ ©H ÀÄjO ÀCGh ‡¡UƒN ,¼Á¾Y ¿jÄ»ˆdG
ŠRhƒÎ ‡ÇeÄ»©dG Šƒ€ÇÁdGh Šƒj—¸„dG
‡YÕ—dG È¡SƒM ‡j—¸„c ¼Çˆ¾¡S QƒÇ¸ÙG
™¡Ÿbh ¼Çˆ¾¡S QƒÇ¸e 1^1 -¸„Ì ‡fG—ÙG
È¡SƒMh ¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 900`H ÀGñ×G
ƒ»¾ÇH ,¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 460 -¸„Ì ¹e™dG
‡ùùjÕÄùùdG ™ùù²ù e Šƒùù²ù ‘ù ˆù ù¡•e ŠRhƒÎ
,¼Çˆù¾ù¡S QƒùÇù¸ùe 1^5 É—ù¸ù„ùdG ¢S™×Gh
QƒÇ¸e 46 ÛEG ÀÄj—dG ܃»LEG ¹¡ŸÇd
18h ŠGQGOEîd ñjîe 10 ƒÁ¾e ¼Çˆ¾¡S

‡„`````²dG

‡¸aƒM ³Fƒ¡S ŸY É—ˆ©j È©eƒL …dƒW
Oh—ùùM Ô ¢•eCG ºhCG ,Èùù ©ù ùeƒùù L …dƒùù W i—ùù ˆù ùYEG
‡„¸£dG ¹²f ‡¸aƒM ³Fƒ¡S ŸY ,ƒMƒ„¡U ™¡žY ‡jOƒ×G
‡£‘Ì ¶dPh ,‡©jQRÄHh ‡„²dG òH ¤HG™dG ¤ØG ŸY
.‡„²dƒH I—LGĈÙG ‡„¸£dG ¹²f
…dƒ£ùdG ºCƒù¡S ƒùe—ù¾ùY •Oƒ×G ¹ùÇù¡Uƒù¯ùJ OÄù©ùJh
‡ÁLh ¿Y ‡¸aƒ×G ³Fƒ¡S Âd ‡¸ÇeR ‡²aQ Àƒc ɘdG
Ôh ,ÀBÕG ª¸²J ¿d ƒÁfCƒH ³Fƒ¡•dG ÂHƒLCƒa ,IñNCÕG Øg
³ùFƒù¡•dG ÛEG ƒù„ù¡VƒùZ …dƒù£ùdG ¹ùNGO ‡ù¦ù ‘ù ¸ù dG ÂùùJƒùùg
iCG™e ŸY ƒH™¡V ÂǸY ºƒÁfGh ‡¸aƒ×G ¿e ÂL™NCGh
•¾j Úh ,ÂLÄdG ŸY I—j—¡T Šƒ»µ¸Hh ,‡„¸£dG ¿e
¿e ƒ„j™²J Ù»Y ¿e ò¡•»ØG RhƒŽˆj ɘdG ³Fƒ¡•dG
ÀGÄYCGh ‡„¸£dG ¢ ©H ¹N—J —©H ÕEG …dƒ£dG Šƒ»µd
AG—ˆYG ò¸N—ˆÙG —MCG †™¬ˆ¡SG ÀCG —©Hh .‡„bG™»dG
…dƒ£dG ÂǸY OQ ,×dGh ™»Y Ô ¹LQ ŸY …dƒW
i—ˆ©ÙG ³Fƒ¡•dG ª¾ˆeG —bh ,‡€j˜Hh ‡ÇbÄ¡S Šƒ»¸µH
.¸»Y ‡¸¡UGÄe ¿Y ÂǸY
惻Ǹ¡S ‡jOƒf ø

I—Ç``````¸„dG

È©eƒL …dƒW ŸY ¢ ÇHCÕG “î¡•dƒH AG—ˆYEG
AG—ùˆùYG ÛEG I—ùÇù¸ù„ùdG Ô Èù©ùeƒùùL …dƒùùW ¢V™ùù©ù J
ò¡Ÿ”ù¡T ‡ùehƒù²ùe ºhƒùM ƒùe—ù¾ù Y ¢ ÇùùHCÕG “îùù¡•dƒùùH
ÀCG —©H ''ÄǸc ÄfhQ'' «Äf ¿e IQƒÇ¡S ìe ŸY Ãî²f
¢•eCG ºhCG ‡ù¸ùÇùd ¿ùùe ™ùùNCƒù ˆù e ‰bh Ô ƒùù»ù Áù ¯ù bÄùùˆù ¡SG
.Àh™¯©dG ÛEG Âdƒ¡ŸjEÕ
‡¾j—e ¿e †GëbÕG —¾Y ÂfCƒH °¡žc …dƒ£dG
—MCG ¾e …¸W ¹bCG hCG ëeĸÇc —©H ŸY Àh™¯©dG
ÂJQƒÇ¡S ÀCÕ .ºƒ¡ŸJîd ºGÄÖG ¯Jƒg IQƒYEG ò„cG™dG
™eCÕG ,°JƒÁ¸d ÂcîˆeG ½—©H ÂǸY OQ …dƒ£dG .‰¸£©J
¿e îjÄW G™Ž¾N …‘¡•j ³Fƒ¡•dG ³aG™e ¹©L ɘdG
ÂdG›fEG ¼K °JƒÁdG »Ǹ¡•ˆH ƒ„dƒ£e ,ÂH ÃO—Ájh °¸ØG
ÕEG ƒ»ÁǸY ƒ»ÁǸY ¹jƒ‘ˆdGh ‡ehƒ²ÙG ˆdhƒÞ ¼ZQ
¼¸¡•ˆ¡•j †ƒ¡ždG ¹©L ¢ ÇHCÕG “î¡•¸d ƒ»Ádƒ»©ˆ¡SG ÀCG
,‡Ç¡SGQ—dG ˆ„DzM ³Fƒ¡•dG ÂÇdEG OƒYCG ÀCG —©H º›¾jh
.ƒ¡ jCG ܃e -¸„e ¿e ÃjEG GO™Ý
`g .¹¡ŸÇa ø

ÉQƒ”„dG ™¡Ÿb ´™¬J Rƒ¬dG ºƒ¬¡TCG
ºƒMhCÕG Ô
¼ÁFƒÇˆ¡SG ¿Y ÉQƒ”„dG ™¡Ÿb ‡¾j—e Àƒµ¡S †™YCG
‡¾j—ÙG AƒÇMCG ¤HQ ºƒ¬¡TCG Å¡VįH Ãį¡Uh ƒÙ -dƒ„dG
ƒgDÄ¸Ò ŠGAƒ¡ a ÛEG «QGÄ¡ždG ‰dÄM ȈdGh ,Rƒ¬dƒH
™¯×G ºƒ¬¡TCG ¹©¯H ‡ÁL ¹c ¿e ò£dGh ºƒMhCÕG
,RƒâEÕƒH ‡¯¸µÙG ‡¡•¡SDÄÙG ƒg™¡Tƒ„J ȈdG ½O™dGh
‡c™× ‡¬dƒH ‡HÄ©¡Uh ¨ƒ¦ˆcG ¾Y ™âG ɘdG ™eCÕG
,‡¾j—»¸d ‡Ç¡•ÇF™dG «QGÄ¡ždƒH ƒ¡UÄ¡ŸN ,Šƒ„c™ÙG ñ¡S
IQh™¡ H «h™¡žÙG ŸY ò»Fƒ²dG Àƒµ¡•dG ŠGP …dƒ£Çd
RƒâEîd ¹MG™e ¿»¡ ˆJ ºƒ¬¡TCîd ‡¸eƒ¡T ‡£N OG—YEG
ŠGQƒÇ¡•dG †ƒ‘¡UCGh IQƒÙG Ȳj ´Oƒ¾”¸d ƒ»Ç¸¡S ƒeOQh
.¹¡UĈdG …Yƒˆe

ÉÄ¡VįdG ªÇ„dG Qƒ¡žˆfG ¿e AƒÇˆ¡SEG
QƒZÄ„H QÄ»”¸d
‡j—¸H Àƒµ¡S ƒÁH ½—²J ȈdG ihƒµ¡ždG —Î Ú
ÉÄ¡VįdG ªÇ„dG Qƒ¡žˆfG ÀCƒ¡žH ‡j—ÙG ÈHľL QƒZÄH
¹N—Ì ‡©bGÄdG ¢SĈÇdƒµdG ‡²£¾Ì QÄ»”¸d Ⱦ¸©dGh
¶dP ¸‹ç ŠƒH ƒe ªe òdhDÄ¡•ÙG i—d i—¡U ¼Áˆj—¸H
³Ç»©Jh ±G™‘fÕG ŸY ‡²gG™ÙG Šƒ€¯¸d ªÇŽ¡žJ ¿e
™ù»ØG Àƒùc ƒùe Gñ‹ùc ÈùˆùdG ‡ùÇùeG™ùLEÕG ŠƒùaG™ù‘ùfîùd
¹ùN—ùJ IQh™ù¡ H Àƒùµù¡•dG AÕDÄùg …dƒù£ùÇùd ,ƒùÁùd ƒù„ù „ù ¡S
Ú ¿ùj˜ùdG ‡ùYƒù„ùdG «O™ùd ‡ùjÕÄùùdƒùùH ‡ùùj›ùùc™ÙG ŠƒùùÁÖG
.¼ÁYO™j ¿e ‡Yƒ¡•dG —× Gh—Žj
惻Ǹ¡S .½ ø

¥GÄZÕƒH ‡Çf—»dG ‡jƒ»‘¸d îN—J 6030
¥GÄZCÕG ‡jÕÄH ‡Çf—»dG ‡jƒ»‘dG ’dƒ¡Ÿe ‰¸Ž¡S
Èa îN—J 5091 h ƒ²j™M 134 ‡¾¡•dG ‡jG—H ˜¾e
°¸ˆ”e ‰¸»¡T ȈdG È‘¡ŸdG AîLEÕG ŠƒÇ¸»Y QƒWEG
•OƒM 109 ¹Ž¡S ƒ»c ,‡jÕÄdG ™„Y ‡Çd›¾»dG •OGÄ‘dG
298 ƒùg™ùKEG Åù¸ùY …Çù¡UCG I™ùÇù £ù ”ù dƒùùH ‰¯ùù¡Uh Qh™ùùe
ƒ»c ,G™NG 26 ¹ˆbh IQÄ£”dG ‡Jhƒ¯ˆe “h™ŽH ƒ¡Ÿ”¡T
9 Èùa ½ƒù©ùdG ‡ùjG—ùH ‡ùÇùf—ù»ùdG ‡ùjƒù»ù‘ùdG ÀGÄùYCG ¹ùN—ùùJ
…¡•M ŠƒÇah ‡jCG ¿Y ™¯¡•J ¼d R ƒ¬dƒH ´ƒ¾ˆNG ŠÕƒM
ºhCÕG ½Rî»dG —»MCG È‘Ç„¡S —Ç¡•dG ½îYEÕƒH °¸µ»dG
ÀƒH ’¡VhCG ɘdG ¥GÄZCÕƒH ‡Çf—»dG ‡jƒ»‘dG ‡j™j—»H
6030 Oh—M -¸H IQÄc˜»dG I™ˆ¯dG Èa ŠîN—ˆdG O—Y
.‡jÕÄdG †G™J ™„Y ŠƒÇ¸»©dG °¸ˆ”e Èa îN—J
ÉOhGO °```j™¡ždG ø

07

¤`¡SÄ`` ` `dG

ø 1865 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 21 `d ³aGÄÙG

ø ½2006 ™„»¡•jO 12 AƒKî‹dG ø

$

•OGÄ````Mh •G—````MCG

ɛǸjEƒH ÈFÕÄdG È„©¡ždG ¢•¸Ž»¸d ‡‹dƒ‹dG ‡jOƒ©dG IQh—dG ½ƒˆˆNG Èa

Ÿa—dG ¿ÇY

Qƒ²©¸d ‡ÇFÕÄdG ‡dƒcÄdGh ‡ÇeÄ»©dG ºƒ¬¡TCÕG «ƒ£b ™ÇÇ¡•J Èa ³Ç²‘J ÀƒŽd

IQƒ`` ` Ç¡S È`` ` ` `bQƒ`` ` ¡S ŸY ¢ „²dG
306 ÄŽÇH
‡jÕh ¿eCÕ ‡ÇFƒ¡ ²dG ‡W™¡ždG ’dƒ¡Ÿe ‰¾µ»J
‡ùKîùK Åù¸ùY ¢ „ù²ùdG ¿ùe ¢•eCG ºhCG Åùù¸ù a—ùùdG ¿ùùÇù Y
ÄŽÇH IQƒÇ¡S ‡b™¡S ‡Ç¡ b Èa ¿ÇWQĈe ¢Uƒ”¡TCG
¿ùe ¿ùµùe ªù¡SGh m™ù‘ùJh ŠƒùeÄù¸ù©ùe Åù¸ù Y Aƒùù¾ù H 306
¿e ¼Áù»ùj—ù²ùJ ¼ùJh IQƒùÇù¡•dG «ƒùL™ùˆù¡SGh ¼ùÁù¯ùÇùbÄùJ
i—d ‡jQÄÁ»ŽdG ¹Çch ÅdEG ’dƒ¡Ÿ»dG ŠGP ±™W
¼ùÁùYG—ùjEƒùH ¼ùg™ùeCG ɘùdG Åù¸ùa—ùdG ¿ùÇùY ‡ùù»ù µù ‘ù e
ƒù²ùMÕ ¼ùÁùˆù»ùcƒù‘ùe Qƒù¦ùˆùfG Èùa ‰bDÄù»ùdG ¢•„ù‘ùdG
AÕDÄùg ÀCG ™ùùc˜ùùj .‡ùùaÄùù¡UÄùù»ù dG ‡ùùb™ùù¡•dG ‡ùù»ù Áù ˆù H
.‡j—»dG ‡jÕh ¿e ¼Á¸c ÀhQ—‘¾j

‡»ÁˆH ¿j™NBG ‡©HQCG °ÇbÄJh ..
ºƒÇˆMÕGh …¡Ÿ¾dG
¿ÇY ¿eCÕ ‡ÇFƒ¡ ²dG ‡W™¡ždG ’dƒ¡Ÿe ‰Yƒ£ˆ¡SEG
‡©HQCG ŸY ¢ „²dG ¿e ‡²ÇbO Šƒeĸ©e —©H Ÿa—dG
‡ùÇù¯ù¸ùN Åù¸ùY ¶dPh ,Åù¸ùa—ùùdG ¿ùùÇù Y ¿ùùe ¢Uƒùù”ù ¡TCG
ŸY ºƒÇˆMÕGh …¡Ÿ¾dGh QG™¡TCG ‡YÄ»Ž»d ¼Á¾jĵJ
ÄD ù„ù¾ùˆù¸ùd ¹ùÇùdƒù‘ù»ùdG —ùMGC ºƒù»ù©ùˆù ¡SƒùùH ¿ùùÇù ¾ù WGÄùù»ù dG
¹ùÇùch Åù¸ùY ¢•eCG ¼ùÁù¡V™ùY ¼ùJ —ùbh ,¹ù„ù²ù ˆù ¡•»ùùdƒùùH
ª»ˆ¡SG ɘdG Ÿa—dG ¿ÇY ‡»µ‘e i—d ‡jQÄÁ»ŽdG
ŒÇùùM ¼ùùÁù ²ù M Èùùa ŠƒùùHÄùù²ù ©ù dG Q™ùùbh ,¼ùù Áù ùdGÄùù bÕC
‡»ÁˆH ‡ÇFƒ¡ ²dG Šƒ£¸¡•dG ¹„b ¿e ƒ²MÕ ÀÄ©HƒˆÇ¡S
.ºƒÇˆMÕGh …¡Ÿ¾dGh QG™¡TCG ‡YÄ»Že ¿jĵJ
—»MCG .Q ø

ºƒ²f °Jƒg ‡b™¡S ‡»ÁˆH

‡„Ç„W I—Yƒ¡•»d ˜aƒf ™ÇZ ƒ¡•„M ÀƒeƒY
(À.½) ‡ù»ùÁù ˆù »ù dG ÉGO ¿ùùÇù ¡•M ‡ùù»ù µù ‘ù e ‰fGOCG
20 `H Q—²J ‡Çdƒe ‡eG™Zh ˜aƒf ™ÇZ ƒ¡•„M ¿Çeƒ©H
.ºƒ²f °Jƒg ‡b™¡S ‡»ÁˆH ƒÁˆ©Hƒˆe —©H ,Qƒ¾jO °dCG
,½™¡Ÿ¾»dG ™Á¡ždG ™NGhCG ÅdEG OÄ©J ‡Ç¡ ²dG ªFƒbh
Šƒe—”dG IO—©ˆe IOƒÇ©dG ÅdEG ‡Ç‘¡ dG ½—²J ¿ÇM
(ƒÇcÄf) «Äf ¿e ºƒ²¾dG ¯Jƒg ª¡Vhh ‡„²dƒH ‡Ç‘¡ŸdG
‡Ç‘¡ dG ¿µd ,ƒg—©H ׎j ¼d ŒÇM ,‡dhƒ£dG ŸY
°ùJƒùÁùdG ÀCGh ,‡ùYƒù²ùdG Èùa ‰fƒùc ‡ù»ùÁùˆù»ùdG ÀCG —ùùcCG
ƒÁfCG ™ÇZ ,ˆ¡Ÿ‘¯J ƒ»c ,ƒgQGÄL ÅdEG Àƒc ºƒ²¾dG
.Âfƒµe ÅdEG ÂJOƒYEG Š—cCG
CG .I›Fƒa ø

I™jÄ„dG

ÀÄ»¡Ÿˆ©j Àh—bƒ©ˆ»dG ÀÄ»¸©»dG
ÈdGÄdG ÀGÄjO ™²e ½ƒeCG
¿Ç»¸©»dG ¿e ŠG™¡ž©dG ,¢•eCG “ƒ„¡U ¼¡ŸˆYG
‡j™¡ NCÕG Ȉ©Wƒ²e ¿e ¿ùÇùeOƒù²ùdG ¿ùj—ùbƒù©ùˆù»ùdG
‡ùù¯ù bh Èùùa ,ÈùùdGÄùùdG ÀGÄùùjO ½ƒùùùeCG ™ùùù¡Ÿ²ùùùdG ¹ùùùgCGh
I—Y ˜¾e ‡²dƒ©dG ¼ùÁùJÕƒù¬ù¡žfG “™ù£ùd ‡ùÇùLƒùŽùˆùMG
ªùa—ùH ‡ù„ùdƒù£ù»ùdGh •ƒùeOEÕƒùH ‡ù²ù¸ù©ùˆù »ù dGh ,QÄùùÁù ¡T
‰¡VƒaCG ȈdG I™£²dG ¹©dh .‡Çdƒ»dG ¼ÁJƒ²‘ˆ¡•e
‡ù¡Uƒù”ùdG I™ùÇùNCÕG ‡ù²ùHƒù¡•»ùdG •ùFƒùˆùf Èùg ¢SCƒùµù dG
«Äù„ù¡SCÕG ƒùÁù¾ùY ¿ù¸ù©ù»ùdG ¿ùùjRƒùùŽùù»ùùdG I˜ùùJƒùù¡SCÕƒùùH
¿ÇÇ©J ¼J ¿ÇM ‡ÇH™ˆdG ‡j™j—e ¹„b ¿e ,¥Qƒ¯dG
¿ùÇù»ù¸ù©ù »ù dGh I˜ùùJƒùù¡SCÕG Àƒùùµù e Èùùa ¿ùùÇù ‘ù Lƒùù¾ù dG
¼ùÁùeƒùÁùe ÀÄù¡SQƒù»ùj GÄùfƒùc ¿ùj˜ùdG ¿ùùj—ùùbƒùù©ù ˆù »ù dG
¿ÇH ƒe “hG™ˆJ ‡Çe—bCƒH ³Wƒ¾»dG ¶¸J Èa ‡jÄH™ˆdG
.ŠGľ¡S ª„¡Sh °¡Ÿfh ‡¾¡S
Pƒ©e ø

‡¸Ç¡•»dG

IQh›e ´GQhCƒH ¿Çj™ÇŽÇf ŸY ¢ „²dG
¿Çˆj™ÇŽÇf ¿ÇˆÇYQ ŸY ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe ‰¡ „b
I™ùÇù¡TCƒùJ Èùa Qh›ù»ùdG ºƒù»ù©ùˆù¡SGh ™ùjh›ùˆùdG ‡ù»ù Áù ˆù H
Œ‘ù„ùdG —ù©ùHh ,‡ùÇùY™ù¡ždG ™ùÇùZ ‡ùeƒùùbEÕGh ºÄùùN—ùùdG
ŸY ‡Ç¾eCÕG I›ÁLCÕG ƒ»ÁˆdƒMCG ƒ»Á©e ³Ç²‘ˆdGh
ɘùdG ,‡ù¸ùÇù¡•»ùdG ‡ù»ùµù‘ùe i—ùd ‡ùjQÄùÁù»ùŽùdG ¹ùÇùch
Èù¡Vƒùb Åù¸ùY ƒù»ùÁùdƒùMCG ¼ùK ƒù»ùÁùdGÄùbCG ÅùdEG ªùù»ù ˆù ¡SG
IOƒùYEG ‡ù¡•¡SDÄùe ƒù»ùÁùY—ùjEƒùH ™ùeCG ɘùdG ³ùùÇù ²ù ‘ù ˆù dG
¿e ƒ»g—MCG ÀCG ™c˜j .2006 / 12 / 09 ½Äj ‡ÇH™ˆdG
.1979 —ÇdGÄe ¿e Èfƒ‹dGh 1982 —ÇdGÄe
OhGOÄH …Ç£dG ø

¹X Èa ‡²Ç²‘dG °¡žc IQh™¡ H ª¾ˆbG
¹ùHƒù²ùe ‰a™ù¡U ÈùˆùdG I™ùÇù„ùµù dG ºGÄùùeÕC G
Šƒ„J™e —j—¡•J ¿Y ňM ‡dƒcÄdG ›ŽY
‡Ç¡ ²dG Ègh G™Á¡T 11 ¿e ™‹cCÕ ƒÁdƒ»Y
Èa ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' ƒÁÇdEG ŠQƒ¡TCG ȈdG
Aƒ¡ YCG ¢ aQ —cCƒJ ƒ»c ,‡²Hƒ¡S OG—YCG
¼j—²J QG™²d ÈFÕÄdG È„©¡ždG ¢•¸Ž»dG
¿ÇÇ©J —©H ƒÁH ¢VÄÁ¾¸d ‡dƒcĸd ‡fƒYEG
•ùFƒùˆùf ‡ùa™ù©ùe ‡ùjƒù¬ùd ƒùÁùd —ùj—ùL ™ùj—ùe
—„Y ƒÁˆ¡SƒF™d ¿ÇY ȈdGh ‡¾Ž¸dG ™j™²J
¢•¸Ž»¸d ³Hƒ¡•dG ¢•ÇF™dG ¸dG—„Y ȸYh
¹„b ¿e °¡UÄj ɘdGh ÈFÕÄdG È„©¡ždG
™ÇÇ¡•J ƒjƒ„”H ±Qƒ©dƒH Aƒ¡ YCÕG ÂFîeR
…”ˆùfG ƒù»ùÇùa ,ŠƒùYƒù£ù²ùdG ¿ùe —ùj—ù©ùdG
«ƒ£b ™ÇÇ¡•J Èa ³Ç²‘ˆdG ‡¾Žd ‡¡SƒF™d
ºîùùH ÉQÄùù¡Ÿ¾ùùe ‡ùùÇù eÄùù»ù ©ù dG ºƒùù¬ù ¡TCÕG
¢•¸Ž»¸d Èdƒ‘dG ¢•ÇF™¸d ³Hƒ¡•dG …Fƒ¾dG
.ÈFÕÄdG È„©¡ždG

Àî¡•jEG —eƒM

ƒù»ùÇùa ,“GhQCÕG ŠG™ù¡žY —ù¡ŸM ™ùùÇù £ù N
’ùˆùa Åù¸ù Y ‡ùùÇù fƒùù‹ù dG ‡ùù¾ù Žù ¸ù dG ¹ùù»ù ©ù ˆù ¡S
‡ùdƒùcÄùdG ™ùùÇù Çù ¡•J °ùù¸ù e Èùùa ³ùùÇù ²ù ‘ù ˆù dG
ªÇ»ŽdG ÀCG h—„j ȈdGh Qƒ²©¸d ‡ÇFÕÄdG

Šƒeĸ©»dG ¢ ©H ™Ç¡žJh .ÂH ºƒ¬¡TCÕG
‡Ç¾²ˆdG ™Çjƒ©»dG ÂÇa «G™J ¼d ÂfCG ÅdEG
RƒŽfEG Èa ‡ù©ù„ùˆù»ùdGh ƒùÁùÇù¸ùY ±Qƒù©ùˆù»ùdG
•™©¾e ÂfCGh ‡¡UƒN ,ªjQƒ¡ž»dG Øg ¹‹e

ªHƒW °dCG 42 ¿e ™‹cCG ›ŽM

‡¸Ç¡•»dƒH IQh›»dG ªHGÄ£dG Èa ‡¡Ÿˆ”e ‡µ„¡T ¶Çµ¯J
,‡ùù¸ù Çù ¡•»ùùdƒùùH ºhCÕG É™ùù¡ ‘ùù dG ¿ùù eÕC G
ªHGÄ£dG ªÇ„d G—»ˆ©e îÇch ÃQƒ„ˆYƒH
—ùù¡V ƒùùZîùùH ½—ùùb ŒÇùùM ,‡ùùÇù Fƒùù„ù ùŽù ùdG
ÂǸY ¢V™Y ‡jÄÁdG ºÄÁŽe ¢Ÿ”¡T
™©¡•H ‡ÇFƒ„ŽdG ªHGÄ£dG ¿e ‡Ç»c AG™¡T
ÂùÇù¸ùYh ,Èù²ùÇù²ù‘ùdG ƒùg™ùù©ù ¡S ¿ùùe ¹ùùbGC
‰¯ùù ùbhCG ŒÇùù ùM Šƒùù ùj™ùù ù‘ù ù ˆù ù dG ŠCG—ùù ùH
—ÇdGÄe ¿e ƒ¡Ÿ”¡T ‡Ç¾©»dG ’dƒ¡Ÿ»dG
ÂJRÄ‘H ™‹Y ¿jCG ‡¾¡S 32 Ù»Y 1974
500 ‡€a ¿ùe ¿ùÇùÇùFƒù„ùL ¿ùÇù©ùHƒùW Åù¸ùY
Šƒ²Ç²‘ˆdG —©Hh ,•O3800 -¸„eh Qƒ¾jO
¶j™ùù ù¡ždG hCG ¹ùù ùYƒùù ù¯ù ù dG ÀCG °ùù ù ¡žˆùù ù cG
ƒù»ùc ‡ù¡•„ùJ ‡ùjÕÄùH ¿ùù£ù ²ù j Èùù¡•ÇùùF™ùùdG
¶dP ™KEG ŸYh ,IQƒ¡TEÕG ÂÇdEG ‰²„¡S
¹ùù Çù ùch Åùù ¸ù ùY ™ùù Çù ù NÕC G G˜ùù ùg ¹ùù ùÇù ù MGC
,‡ù¸ùÇù¡•»ùdG ‡ù»ùµù‘ùe i—ùd ‡ùjQÄùÁù»ùŽùdG
‡ÇFƒ¡ ²dG ‡„bG™»dG ‰‘J ª¡Vh ŒÇM
.‡»cƒ‘»dG Qƒ¦ˆfG Èa

‡jQÄÁ»ŽùdG ¹ùÇùch ¿ùe ¢žÇùˆù¯ùˆùdƒùH ™ùeGC
™ù¡Uƒù¾ùY Š™ù‹ùY ‡ù¡•„ùJ ‡ù»ùµù ‘ù e i—ùùd
‡ùÇù»ùc Åù¸ùY ™ùùÇù NÕC G G˜ùùg i—ùùd ¿ùùeÕC G
42545 `H ŠQ—b ªHGÄ£dG ¿e ‡»”¡V
•O2000 ÅdEG Qƒ¾jO 20 ‡€a ¿e ªHƒW
ÀÄǸe 724 ÅdEG ‡Çdƒ»dG ˆ»Çb ‰¸¡Uhh
.¼Çˆ¾¡S
¿e Šƒ¾ÇY Š˜NCG —cCƒˆdG ¹LCG ¿eh
ŸY ‰¡V™Y ŒÇM ,IRÄŽ‘»dG ‡Ç»µdG
—ùj—ù‘ùˆùd ‡ùÇù»ù ¸ù ©ù dG ‡ùùW™ùù¡ždG ™ùù„ù ”ù e
ƒÁ²Hƒ£J i—eh ƒÁ¡ŸFƒ¡ŸNh ƒÁJƒfĵe
½—b ¶dP AG™Lh ,‡Ç¸¡UCÕG ªHGÄ£dG ªe
™eCG ɘdG ‡jQÄÁ»ŽdG ¹Çch ÅdEG Ⱦ©»dG
Èùa ‡ùÇùH™ùˆùdG IOƒùYGE ‡ù¡•¡SDÄùe ÂùYG—ùjƒE ùH
¥ÄÇN ÀCG ™c˜j .‡»cƒ‘»dG Qƒ¦ˆfG
/ 04 •jQƒˆH ŠCG—H ‡Ç¡ ²dG Šƒ¡•Hîeh
ÄùY—ù»ùdG ½—ù²ùJ ƒùùe—ùù¾ù Y 2006 / 12
’dƒ¡Ÿe ÅdEG 1974 —ÇdGÄe ¿e (º.†)

OhGOÄH …Ç£dG
É™ù¡ ‘ùdG ¿ùeÕC G ’ùùdƒùù¡Ÿe ‰¾ùùµù »ù J
¶Çùµù¯ùJ ¿ùe ,‡ù¸ùÇù¡•»ùdG ‡ù¾ùj—ù»ù H ºhCÕG
ªùÇùHh I™ùLƒùˆù»ùdG Èùa ‡ù¡Ÿˆù”ùe ‡ùµù „ù ¡T
ƒe …¡•Mh ,IQh›»dG ‡ÇFƒ„ŽdG ªHGÄ£dG
‡ùÇù¸ùN ¿ùe ''ÈùeÄùÇùdG ´h™ù¡ždG'' Âùˆù»ù ¸ù Y
‡ÇFÕÄdG ‡j™j—»dƒH ºƒ¡ŸJÕGh ½îYEÕG
‡jÕÄH ¿£²j ‡µ„¡ždG ¢SCGQ ÀEƒa ,¿eCîd
™„ˆ©jh ,1983 —ÇdGÄe ¿e Ägh ‡¡•„J
Âùù¾ù FƒùùH›ùùd Èùù¡•Çùù F™ùù dG ºÄùù »ù ù»ù ùdG G˜ùù g
´ƒÇ¡S Èah ŒÇM ,ƒg™ÇZh ‡¸Ç¡•»dƒH
—©Hh ‡ÇfG—Ç»dG Šƒ²Ç²‘ˆdGh Šƒj™‘ˆdG
³¸©ˆj ‡Ç¾©»dG ’dƒ¡Ÿ»dG ÂH ‰eƒb …¸W
¿ùe Èù¸ù‘ù»ù dG ¢Uƒùù¡ŸˆùùNÕG —ùùj—ùù»ù ˆù H
‡»µ‘e i—d ‡jQÄÁ»ŽdG ¹Çch ±™W
¿jCG ‡¡•„J ‡jÕh ÅdEG ‰¸²¾J ,‡¸Ç¡•»dG
…LÄù»ùHh ,QÄùc˜ù»ùdG ¢Ÿ”ùù¡ždG °ùùbhCG

ƒgQG™b ¿Y ‰©LG™Jh ‡jQGRh ‡¾Žd ˆfGOCG

¢žˆ¯»dG ªe ¹eƒ©ˆdG ÀÄ¡ a™j ‡jƒŽ„H ¢SQG—e 10 AGQ—e
³Ç²‘ˆdG ‡¾Žd ÂǸY ‰¯bh ™eCÕG G˜g
‡ÇH™ˆùdG Èù¡žˆù¯ùe ¿ùe ‡ùfÄùµù»ùdG ‡ùjQGRÄùdG
ÀG—Ç»dG Èa ƒùÁù²ùÇù²ù‘ùJ Aƒù¾ùKGC ¿ùjÄùµùˆùdGh
ŠGOƒùÁù¡Th ‡ùHƒù²ù¾ù¸ùd ÀƒùÇù H ÅùùdGE GOƒùù¾ù ˆù ¡SEG
¿ùÇù»ù¸ù©ù»ùdG ŠG™ù¡ž©ùd ‡ùÇùÁù¯ù ¡Th ‡ùùÇù Hƒùùˆù c
¿j—Yƒ²ˆ»dGh ƒÇdƒM ¿Ç¸eƒ©dG AGQ—»dGh
Šƒùa™ù¡ŸˆùdG ƒùjƒù‘ù ¡V ¿ùùe GÄùùfƒùùc ¿ùùj˜ùùdG
¢žˆù¯ù»ùdG ·Äù¸ù¡S Oƒù¡•ah ‡ùÇù bîùùNGC îùùdG
ƒÁ„µJQG I™Ç‹c ‡Ç¾Áe Aƒ£NCGh QÄc˜»dG
‡ù¾ùŽù ¸ù dG ‰»ùùˆù ˆù NGh ,Èùù¡žˆùù¯ù »ù dG ¢•¯ùùf
‡ùjÕÄùdG •QƒùN Âù¸ù ²ù f IQh™ùù¡ H ‡ùùjQGRÄùùdG
I˜”ˆ»dG ‡ÇHƒ²©dG ŠGAG™LEÕG ªe ƒÇ¡Tƒ»J
ƒÇfG—Çe ˜¯¾j ¼d ™eCÕG ÀCG ™ÇZ ,סV
i™NCG ³Fƒ²M ¿e ÃO™¡S ¼J ƒe ¹c ¼ZQ
¼ÁfCG ÕEG ,I™¡ž©dG AGQ—»dG ƒÁ¾Y °¡žc
¿©£dG ‡¾Žd ÀÄc ,¹eCG ‡„Ç”H GÄ„Ç¡UCG
ÂǸYh ,ƒÁ¯bGÄe ¿Y ‰©LG™J ‡jQGRÄdG
¿ùÇù¡•‘ùJh Âùd Qƒù„ùˆùYÕG OQ Åù¸ù Y ‰¸ùù»ù Y
¢•¯ùùf Èùùa GO—ùùŽù e Âùù¾ù Çù ùÇù ù©ù ùJh Âùù JÄùù ¡U
™eCÕG Ägh ,‡©Wƒ²»dG ¢•¯¾H …¡Ÿ¾»dG
G˜ch ÀhQÄc˜»dG AGQ—»dG ¸„²ˆj ¼d ɘdG
¢SQG—ùù»ù dG AGQ—ùù»ù d ‡ùùÇù FÕÄùùdG ‡ùùHƒùù²ù ¾ù ùdG
QG™ùù ²ù ùdƒùù H ŠO—ùù f Èùù ˆù ù dG ‡ùù ùÇù ù FG—ùù ùˆù ù HÕG
ƒùÁùfƒùùÇù H ºîùùN ¿ùùe ‰YOh ºhDÄù ¡•eîùùdG
—¡Ÿb ¹N—ˆdG ÅdG ‡Ç¾WÄdG ‡ÇH™ˆdG™jRh
QG™ù²ùdG ŠƒùùÇù ‹ù Çù M Èùùa GO—ùùŽù e ™ùù¦ù ¾ù dG
¿jO—Áe ,‡jQGRÄdG ¿©£dG ‡¾Ž¸d —j—ŽdG
ÀÄfƒ²dG ¼Ád ÂdÄ”j ƒe ¹c ÅdEG AÄŽ¸dƒH
—b ȈdG ‡»ÇNÄdG …bGÄ©dG ¿e ÀhDh™„ˆjh
QÄc˜»dG ¢žˆ¯»dG IOÄY ‡dƒM Èa —ŽJ
.ˆ©Wƒ²e ÅdEG

Ãùù ùŽù ù JG Âùù ùJƒùù ùa™ùù ù¡ŸJ …„ùù ù¡•H Èùù ùFÕÄùù ùdG
‡Hƒ²¾dG ÀƒÇH Èa AƒL —bh .¿Ç»¸©»dG
‡ùÇùFG—ùˆùHÕG ¢SQG—ù»ùdG AGQ—ù»ùd ‡ùÇùFÕÄùùdG
½ƒù©ù dG Oƒùù‘ù JÕG AGÄùùd ‰‘ùùJ ‡ùùjÄùù¡ ¾ùù»ù dG
‰¸ù¡Ÿ‘ùJ ÈùˆùdGh ,¿ùÇùj™ùFG›ùŽùdG ºƒù»ù©ù ¸ù d
ÀCG ,¾e ‡”¡•f ŸY ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG''
Èùa °ù¡•©ùˆù dƒùùH ›ùùÇù »ù ˆù j ¢žˆùù¯ù »ù dG ŠGP
¹»©dG †ƒ¡•M ŸY ‡£¸¡•dG ºî¬ˆ¡SG
…¡•µdG ¹LCG ¿e ¶dPh ,Âj›¾dG ÉÄH™ˆdG
ºGÄeCG ŸY AîLj¡SÕGh ¹Fƒ¡SÄdG ň¡žH
¿Ç»¸©»dG RG›ˆHGh ƒÁJƒµ¸ˆ»eh ¢SQG—»dG
,‡©Wƒ²»dG Èa Oƒ¡•¯dG ™¡žfh Šƒ»¸©»dGh

ÀhQƒg .À
¢SQG—»¸d AGQ—e I™¡žY ¢•eCG °¡žc
''3'' ‡jƒŽH ‡©Wƒ²»d ¿Ç©HƒJ ‡ÇFG—ˆHÕG
´h™¡ždG'' `d ‡jƒŽ„H ÀOG—MEG È‘H ‡©bGÄdG
¿ùù ùe Àh—ùù ù©ù ù ¡ŸÇùù ù¡S ¼ùù ùÁù ù fGC ''Èùù ùeÄùù ù Çù ù ùdG
‡ùùÇù H™ùùˆù dG ‡ùùj™ùùj—ùùe i—ùùd ¼ùùÁù LƒùùŽù ˆù MG
¢žˆùù ¯ù ùe IOƒùù ùYGE ¼ùù ùJ ƒùù ùe GPEG ‡ùù ùjÕÄùù ùdƒùù ùH
G˜g ÀCƒH ¿Ç‘¡VÄe ,¸»Y ÅdEG ‡©Wƒ²»dG
¿Y °bhCG ÀCG ³„¡S ÉÄH™ˆdG ºhDÄ¡•»dG
Ƀe 17 ¿e ‡jG—H ™Á¡TCG ‡ˆ¡S I—»d ¸»Y
Èù„ù jOCƒù ˆù dG ¢•¸ùùŽù »ù dG ±™ùùW ¿ùùe 2006

Èùù „ù ù©ù ù¡ždG ¢•¸ùù Žù ù»ù ùdG Aƒùù ¡ YCG Q™ùù ùb
¿ùùÇù ˆù ¾ù Žù d ¹ùùÇù µù ¡žJ É›ùùÇù ¸ù jƒE ù H ÈùùFÕÄùù dG
«ƒù£ùb ¿ùe ¹ùc ™ùÇùÇù ¡•J Èùùa ³ùùÇù ²ù ‘ù ˆù ¸ù d
‡ùÇùFÕÄùdG ‡ùdƒùcÄùdGh ‡ùÇùeÄù»ù©ùdG ºƒùù¬ù ¡TCÕG
Å¡ »e ÀƒÇH Èa AƒL ƒe …¡•Mh .Qƒ²©¸d
GÄ¡ Y 35 ¹¡UCG ¿e GÄ¡ Y 22 ¹„b ¿e
ºîùN ÈùFÕÄùdG Èù„ù©ù¡ždG ¢•¸ùŽù »ù dG ¿ùùe
,‡‹dƒ‹dG ‡jOƒ©dG ¼ÁJQhO ½ƒˆˆNG ºƒ¬¡TCG
¿Çˆ¾Ž¸dG Aƒ¡žfEG QG™bEG ÅdEG ¼gAÄŽd ÀEƒa
IOƒ»dG ÂǸY ¢Ÿ¾J ƒe ¢Sƒ¡SCG ŸY AƒL
ƒe Ägh ,09/90 ‡jÕÄdG ÀÄfƒb ¿e 57
…Ç¡Ÿ¾ˆdG ºîN ¢•¸Ž»dG ¢•ÇFQ ×cCG
¿ùe ±—ùÁùj ÈùˆùdGh ,¿ùÇùˆù¾ùŽù¸ùd Èù»ù¡S™ùùdG
‡ùa™ù©ùe ÅùdGE ¢•¸ùŽù»ùdG Aƒù¡ YCG ƒùÁù dîùùN
«ƒ£b Èa ‰a™¡U ȈdG ºGÄeCÕG ‡²Ç²M
³ù¸ù©ùJ ƒùe ‡ù¡UƒùN ,‡ùÇùeÄù»ù©ù dG ºƒùù¬ù ¡TCÕG
•™©¾ùe ªùÇù¡SÄùJh ‡ù€ùÇùÁùJ IOƒùYGE «h™ù¡ž»ùH
03 ¼bQ ȾWÄdG ³j™£dG ŸY ÀĬj™¡S
,‰fƒùùŽù H É›ùùÇù ¸ù jGE ¤ùùHG™ùùdG ÂùùF›ùùL Èùù a
ƒùùe ±™ùù¡U ÅùùdGE ½ƒùùbQCÕG ™ùùÇù ¡žJ ŒÇùù‘ù ùH
«h™ù¡že Èùa ¼ùÇùˆù¾ù¡S QƒùÇù ¸ù e 11 †Qƒùù²ù j
´îùù£ù fG ˜ùù¾ù e ‡ùù‹ù dƒùù‹ù dG Âùùˆù ¾ù ¡S ¹ùùN—ùùj

Qh›»d ƒ¾Ž¡S ŠGľ¡S 10
ɛǸjEƒH ‡j—²f ´GQhCG
ɛǸjEƒH Šƒjƒ¾ŽdG ‡»µ‘e ‰fGOCG
ƒ¾Ž¡S ŠGľ¡S 10 `H («.†) ¼Áˆ»dG
OIJ¾dG ™jh›J ‡jƒ¾L Èa G˜aƒf
¹¡Ÿˆe …²d ºƒ‘ˆfG ‡‘¾Lh
‡F™„Jh ƒfÄfƒb ‡»¦¾e ‡¾Á»H
.¿j™NBÕG ‡Kî‹dG ¿Ç»Áˆ»dG
Ƀe 15 ÅdEG ‡Ç¡ ²dG OÄ©Jh
’dƒ¡Ÿe ‰¯bhCG ¿jCG ,È¡Vƒ»dG
—©H ‡©HQCÕG ¢Uƒ”¡TCÕG ¿eCÕG
™jh›J ¿Y Šƒeĸ©e ƒÁDz¸J
‡Ç¾WÄdG ‡¸»©¸d («.†) ÄY—»dG
¿e É™FG›L Qƒ¾jO °dCG 70 ‡»Ç²H
‰£„¡V É™FG›L Qƒ¾jO 200 ‡bQh
ÙLCƒˆ¡SG ¿µ¡•»H ¶dPh Âj—d
03 —©H ŸY ™Ç¡TƒÇdƒH ‡²£¾»H
ÂfCG ƒ»c ,ɛǸjEG ‡¾j—e ¿Y ¼¸c
¹Ç¡Ÿ¯J Èa AƒL ƒe …¡•M - ¹‘ˆfG
ºƒ¯WCG …Ç„W ‡¾Áe - ‡Ç¡ ²dG
Aƒ„WCG ‡»¦¾»d ‡bƒ£H ÂJRÄ‘Hh
½ƒeCG ¶dP ÃQƒµfEG ¼ZQ ,Oh—M îH
¢Uƒ”¡TCÕG ŠCG™H ƒ»Ça ,‡»µ‘»dG
¼Á¡•„M —©H ¿j™NBÕG ‡Kî‹dG
.™Á¡TCG 06 ¿e ™‹cCÕ
‡ÇfƒK ‡Ç¡ b Èah ,ƒÁˆÁL ¿e
¹c ¿Ž¡•H ƒ¡ jCG ‡»µ‘»dG ‰¡ b
I—»d (É.·)h (½.Q) ÄY—»dG ¿e
ƒ»ÁHƒµJQÕ G˜aƒf ƒ¾Ž¡S ŠGľ¡S 3
AƒÇ‘dƒH ¹”»dG ¹©¯dG ‡jƒ¾L
¿¡S ¹»µj ¼d ™¡Uƒb ŸY °¾©dƒH
.‡¾¡S 16
EG “ ø

''OGh'' QGÄŽH ‡£‘e ÅdEG ¼Á¸ÇM™J QG™²H GhO—f

‡`` ` ` ` ` `¯¸ŽdƒH “Ä`` ` ` ` ` ` ˆ¯e •ƒ`` ` ` ` ŽˆMG Èa ÀÄ`` ` ` ¸bƒ`` ` ` ` ¾dG
¢•ÇFQ ÀCG ¼ZQ ,¹ÇM™dG ŸY ¼gQƒ„LEGh I—j—ŽdG ‡£‘»dG
½ƒeCGh .•—‘j ¼d ƒe Ägh ,ƒÁˆ€ÇÁˆH ¹„b ¿e ¼g—Yh ‡j—¸„dG
Èa ¹»©dG ÀÄ¡ a™j ¼ÁfCG ŸY Àĸbƒ¾dG O—¡T ‡Ç©¡VÄdG Øg
QG™b ŸY ¡•¯f ‰bÄdG Èa ¿ÇŽˆ‘e ,I—j—ŽdG ‡£‘»dG
ºƒM Èa ,¹ÇM™¸d ¼gOG—©ˆ¡SG ¿Y Gh™„Y ¼ÁfCG ™ÇZ ,¹ÇM™ˆdG
¼ùÇù©ùf'' ‡ùjÄùfƒù‹ùd IQhƒùŽù»ùdG ‡ùÇù ¡VQCÕG ÅùùdGE ‡ùù£ù ‘ù »ù dG ¹ùùjÄùù‘ù J
¿Y ¿j™aƒ¡•»dG ¿e O—Y ™„Y ,™NBG —Ç©¡U ŸY .''Ȼǩ¾dG
¿j™„ˆ©e ,¿Ç¸bƒ¾dG ¹„b ¿e ˜”ˆ»dG QG™²dG AG™L ¼g™e˜J
™ÇǬJ ¡•¯f ‰bÄdG Èa ¿j™µ¾ˆ¡•e ,ÅdhCÕG ‡Ç‘¡ dG ¼Á¡•¯fCG
ÅùfOCG †ƒùùÇù Z Èùùa ,—ùùj—ùùŽù dG ªùùbÄùù»ù dG ÅùùdGE ‡ùù£ù ‘ù »ù dG ªùùbÄùùe
ƒgO™„H ‡ah™©e ‡¯¸ŽdG ‡²£¾e ÀCGh ƒ¡UÄ¡ŸN ,Šƒe—”dG
¿ÇH ‡¸¡Uƒ¯dG I—Ç©„dG ‡aƒ¡•»dG ÅdEG ‡aƒ¡VEG ,Aƒˆ¡T ¢SQƒ²dG
.‡¾j—»dG ¤¡Shh I—j—ŽdG ‡£‘»dG
ÅÇ‘j ¼j™c ø

¿ÇH ¤HG™dG ¤”¸d ÀÄe—”ˆ¡•»dG Àĸbƒ¾dG ,¢•eCG ¢ aQ
ƒLƒŽˆMG ,¿j™aƒ¡•»dG ¹²f ,¹HEÕG ¿ÇYh —©¡•eh ‡¯¸ŽdG ‡j—¸H
¿e ¼Á¸jÄ‘ˆH ‡¯¸ŽdƒH É—¸„dG ¢•¸Ž»dG ¢•ÇFQ QG™b ŸY
•™ù”ù»ùdƒùH ‡ù£ù‘ùe ÅùdGE ''Èùfƒù¾ùb'' Èù‘ùH I—ùLGÄùˆù»ùdG ‡ù£ù‘ù»ùdG
˜”ˆ»dG QG™²dG ÀEƒa ,¼ÁǸ‹»e …¡•Mh .‡¯¸ŽdG ‡j—¸„d ÈHľŽdG
Õ I—j—ŽdG ‡£‘»dG ÀCG ƒ»c ,¼ÁJQƒ¡žˆ¡SG ÀhO ¼J ¹jÄ‘ˆdƒH
´h™¡ždG'' ÂǸY ‰¯bh ƒe Ägh ,¥h™¡ždG ÅfOCG ŸY ™aĈJ
ª²J ȈdG ,I—j—ŽdG ‡£‘»¸d ‡¾jƒ©e Aƒ¾KCG ƒÇfG—Çe ''ÈeÄÇdG
.Šƒe—”dG ÅfOCÕ —²ˆ¯J ƒÁfCG ƒ»c ,OGh IGPƒ‘»H
È„©¡ždG ¢•¸Ž»dG ¢•ÇFQ ŸY Àĸbƒ¾dG “™ˆbG —bh G˜g
¼Ç©f'' ‡jÄfƒK †™b ,i™NCG ‡£‘»d ¼Á¸jÄ‘J ‡¯¸ŽdƒH É—¸„dG
¹ùù²ù f ½—ùù©ù H ,•ƒùùŽù ˆù MÕG ‡ùù¸ù ¡UGÄùù»ù H ¿ùùjO—ùùÁù e ,''Èùù»ù Çù ©ù ¾ù dG
‡HƒŽˆ¡SÕG ½—Y ºƒM Èa ÅfOCÕG —‘dG Àƒ»¡V ªe ,¿j™aƒ¡•»dG
‡€ÇÁJ ½—Y ¼gƒ¾Ç²ˆdG ¿j˜dG Àĸbƒ¾dG †™¬ˆ¡SG —bh .¼Á„dƒ£»d

19 - 72 :¢•cƒ¯dG / °JƒÁdG ,I—Ǹ„dG ‡»µôG ,QOƒ²dG —„Y É—Ç¡S ³j™W ,ƒÇf—dG QGO :I—Ǹ„dƒH ÉÄÁÖG …ˆµÙG @ (076) 25 - 47 - 88 / (025) 59 - 93 - 80 :¢•cƒ¯dG /°JƒÁdG ‡j—ÙG ,™FG›ÖG ³j™W ,ÈeÄ£a ºƒ»YCÕG •™H :‡j—ÙƒH ÉÄÁÖG …ˆµÙG @
/°JƒÁdG ,惋dG ³Hƒ£dG ò¡SÄM ¿H ¸dG—„Y È¡S …Dz¾dG «Qƒ¡T 7 :hRh É›ÇJ @ .(071) 57 - 02 - 24 / (035) 55 - 01 - 41 :¢•cƒ¯dG /°JƒÁdG ,‡¸Ç¡•ÙG ºhCÕG ³Hƒ£dG —j—ÖG ÉQGOEÕG È×G ‡aƒ‘¡ŸdG QGO :‡¸Ç¡•ÙG @ (075) 60 - 86 - 62 / (025) 40 - 25 - 80:¢•cƒ¯dG /°JƒÁdG :IOƒ©¡SÄH @ .(073) 10 - -21 36 / (027) 60 - 05 - 42 :¢•cƒ¯dG /°JƒÁdG :Ÿa—dG òY @ .(077) 53 - 27 - 59 / (034) 24 - 67 - 48 :¢•cƒ¯dG /°JƒÁdG :‡jƒŽH @ .(062) 33 - 46 - 20 / (026) 22 - 31 - 40:¢•cƒ¯dG
.(071) 71 - 41 - 41 / (029) 76 - 78 - 87 :¢•cƒ¯dG /°JƒÁdG ,‡¸"Qh QÄK ȾH ‡¾j—ÙG ¤¡Sh IQƒ¯Ç¬Ç¡T «Qƒ¡T ‡¸"Qh …ˆµe :‡````````¸"Qh @ (072) 52 - 85 - 67 /(026) 93 - 85 - 82 :¢•cƒ¯dG /°JƒÁdG :I™``````````jÄ„dG @ (075) 22 - 23 - 32 / (035) 53
(090) 65 - 32 - 23 :°JƒÁdG :‡jGO™Z @ (029) 93 - 63 - 36 :¢•cƒ¯dG (072) 41 - 97 - 12 :°JƒÁdG :¥GÄZCÕG @ (061) 39 - 91 - 82 :É›ÇdEG @ (071) -23 71 - 91 / (024) 48 - 31 - 32 :¢•cƒ¯dG /°JƒÁdG :IRƒ„ÇJ @

07

ÀG™`` ` `gh

ø 1865 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 21 `d ³aGÄÙG

ø ½2006 ™„»¡•jO 12 AƒKî‹dG ø

IÄÇ£„H Oƒ¡•¯dG ‡Ç¯¸N ŸY

:“™¡Ÿj ,™FG›ŽdG ŠÕƒ¡ŸJÕ ÉÄÁŽdG ™j—»dG

ƒ¾Ç¡•dG •Fƒˆf Ȭ¸j É—fQCÕG

''™Fƒ¡•”dG ¿e ¼Çˆ¾¡S QƒÇ¸e 26 ƒ¾ˆ¯q¸c ¹HGĵdG ‡b™¡S ƒÇaƒe''

‡ùÇù¡Vƒùb ‡ùH™ù¡V IÄùÇù£ù H ™ùùÇù e ¢•eCG ºhCG Åùù²ù ¸ù J
Èù¾ùWÄùdG ªù»ùŽùˆù¸ùd Èù¾ùWÄùùdG …ˆùùµù »ù dG Âùùd ƒùùÁù Áù Lh
¢•¸Ž»dG ¢•ÇFQ ™eCG Èa ¹¡Ÿa ɘdG ÈWG™²»j—dG
ƒ»e ,Oƒ¡•a ‡Ç¡ b Èa ƒÇdƒM ªHƒˆ»dG É—¸„dG È„©¡ždG
ŠƒHƒ”ˆfÕG •Fƒˆf Aƒ¬dEƒH QG™b Pƒ”JÕ …ˆµ»dG ªaO
‡jÕh iĈ¡•e ŸY †›‘dG ¹‹»e QƒÇˆNÕ ‡ÇdhCÕG
Aƒ¡ YCG —j—ŽˆH ‡¡Uƒ”dG Šƒbƒ²‘ˆ¡SÕG Èa ÀG™gh
Š™ùL ÈùˆùdGh ‡ùeCÕG ¢•¸ùŽùe Èùa Èù¡SƒùùF™ùùdG Œ¸ùù‹ù dG
33 ™Ç»dG ƒÁÇa —¡ŸMh ¿j—MÄ»dG ´—¾¯H G™NDÄe
ƒJÄ¡U 21 `H Q—²j ´Qƒ¯Hh ºhCÕG ›c™»dG Èa ƒJÄ¡U
‰¯¡žch .ƒJÄ¡U 12 ŸY ¹¡ŸM ɘdG ¡•aƒ¾e ¿Y
¿e G˜g ÅÇ‘jhCG —»MCG QG™b ÀCG ‡bÄKÄe QOƒ¡Ÿe
.™Ç»dG ¥ƒ²¡SEÕ i™NCG ‡jOG—JQG ŠG›g IQƒKEG ÂfCƒ¡T
Šƒeĸ©e ŸY ¶dP Èa ŠƒÁŽdG ŠGP —¾ˆ¡•Jh
‡dhƒW ŸY I™»dG Øg ™Ç»dG °¸e ºÄ‘ˆH —ǯJ
›ùÇùc™ùùJ ¤ùù¡Shh QÄùùc˜ùù»ù dG ¢V™ùù¬ù ¸ù d ÀG™ùùgh ÈùùdGh
°ù¸ùe ºhƒù¾ùJ Åù¸ùY ½ƒùjCÕG Øùg ‡ùj›ùc™ù»ùdG ŠƒùÁùŽùdG
ª¡VÄdG ™ÇÁ£J ‡ÇeG›dEG ŸY —ÇcCƒˆdGh I—‘H Oƒ¡•¯dG
ƒ»¸c Aƒ¡ ²dG ½ƒeCGh ’Fƒ¡ ¯dG Èa ¿ÇWQĈ»dG ¿e
ÀCG ªbĈj ŒÇM ,‡ÇJÄ„‹dG ‡dOCÕGh ¿FG™²dG Š™aÄJ
.™Ç»dG ™Ç¡Ÿe G—L ƒ„j™b O—‘ˆj
ÄfƒZ.–

ŠG™gÄŽe ÈbQƒ¡•d IAG™„dG
ƒ»ÁJQƒL
IÄùY—ù»ùdG Šƒùjƒù¾ùŽùdG ‡ù»ùµù‘ùe ¢•eCG ºhCG ŠCGq™ùH
‰dƒW ȈdG ‡b™¡•dG ‡»ÁJ ¿e ''¢T.É'' ƒg—dhh ''«.–''
™Á¡T ÅdEG OÄ©J ȈdG QƒÇ„fƒ¡S ÈM Èa ƒ»ÁJQƒL ‰ÇH
''¢U.·'' ‡ùùÇù ‘ù ù¡ dG ‰¬ùù ¸ù ùHCG ŒÇùù M ,2006 ¢SQƒùù e
‰ÁùLhh ‡ùb™ù¡•¸ùd ƒùÁùˆùÇùH ¢V™ù©ùˆù H ¿ùùeCÕG ’ùùdƒùù¡Ÿe
Èa ‰fƒc ƒÁfÄc ƒg—dhh ƒÁJQƒL ÅdEG ½ƒÁJÕG ªHƒ¡UCG
ƒÁ¾e ‰b™¡Sh ƒÁˆÇH ’ÇJƒ¯e ƒ»Áˆ£YCG ³Hƒ¡S ‰bh
ªWƒ²Jh ÃO™ˆ¡•J ƒÁ¸©L ɘdG ™eCÕG ,‡Ç„gP IOîb
ȈdGh ƒÁJG™gÄŽe ‡b™¡S —©Hh ÂfG ÕEG ,‡¸Fƒ©dG Øg
ƒùÁùJQƒùL ¿ùY ‰¬ù¸ùHCG ¼ùÇùˆù¾ù¡S ÀÄùÇù¸ùe 20 `H ƒùÁùJQ—ùùb
‰Ç„dG ’ÇJƒù¯ùe –ƒù¡•¾ùˆù¡SƒùH ƒùeƒùb ƒù»ùÁùfÄùc ,ƒùg—ùdhh
.i™NCÕG AƒÇ¡TCÕG ÀhO ¿e ŠG™gÄŽ»dG ¹Y ƒ£¡Sh
ŠGľ¡S 4 ƒ»Á²M Èa ‡eƒ©dG ‡HƒÇ¾dG ‰¡•»ˆdG —bh
.I˜aƒf ƒ¾Ž¡S
“.½

i™NCG ‡Ç¡ b ¹ÇLCƒJh...
‡Ç²j—¡ŸdG Èa
¼µ‘dƒH ³£¾dG ÀG™gÄH ‡Ç²j—¡ŸdG ‡»µ‘e ‰¸LCG
³MÕ ¹LCG ÅdEG ''À.«''h ''`g.†'' ¿ÇJQƒŽdG ³M Èa
‰¸ù‹ùe ŒÇùM ,…¡•dG ‡ù»ùÁùˆùH ‡ùÇù¡ b ªùùaQ —ùù©ù H ¶dPh
‡Ç‘¡ dG ™Ž¯¾ˆd È¡Vƒ²dG ½ƒeCG ‡»Áˆ»dGh ‡ÇY—»dG
ƒÁˆH˜c ȈdG ‡»Áˆ»dG ŠGAƒYOÕ ƒÁYƒ»¡S —©H Aƒµ„dƒH
«ƒ»¡S —©H ƒÁfCG ‡»Áˆ»dG ‰dƒb ŒÇM ,îÇ¡Ÿ¯Jh ‡¸»L
¢ ¯ùˆùd ‰²ù‘ùˆù dƒùùa I—`` Žù ¾ù dG …¸ùù£ù J ‡ùùÇù Y—ùù»ù dG ½CG
,ƒÁˆNCG ™©`` `¡T ¶¡•»J ‡ÇY—»dG Š—LÄa QƒŽ`` ` `¡ždG
‡HÄ¡•¾»dG …`` `¡•dGh †™¡ dG ‡»ÁJ ‡»Áˆ»dG ‰¯f ƒ»c
.ƒÁÇdEG
“ƒˆ¯dG —„Y.½

°
°Çǵµ¯¯ÇÇcc

™ùù ù ùj—ùù ù ù»ù ù ù dG ¢•eCG ºhCG “™ùù ù ù ¡U
¿ùe ™ùFG›ùŽùdG ŠÕƒù¡ŸJEÕ ÉÄùÁù Žù dG
ªù¡SƒùˆùdG O—ù©ù¸ùd Âùù£ù Çù ¡ž¾ùùJ ºîùùN
™ùFƒù¡•”ùdG ÀCG ,‡ùùYGPEÕG i—ùùˆù ¾ù »ù d
™FG›ŽdG ŠÕƒ¡ŸJG ƒùÁùˆù¸ù»ù‘ùJ ÈùˆùdG
‡ùÇù¯ùJƒùÁùdG ¹ùHGÄùµùdG ‡ùb™ùù¡S AG™ùùL
Åùù¸ù Y ¼ùùÇù ˆù ¾ù ¡S QƒùùÇù ¸ù e 26 ´Äùù ¯ù ùJ
‡ÇùH™ù¬ùdG ‡ùÁùŽùdG ŠƒùjÕh iÄùˆù¡•e
´Ä¯j ƒe ÉCG ,2006 ‡¾¡S Oî„dG ¿e
.‡b™¡S ‡dƒM 350
@?hg
@Lhg
@1hg
3@L?hf
N@1?hf
?@@Lhf
?3@1hf
?N@@hf
)X
@@L?he
3)X?
3@1?he
V')X
N@@Lhe
?N@1
?@@1he
3@L?
?3@@L?h
N@)X
?N@@1?h
?3@)X?
@@@Lh
?V'@1?
3@@1h
N@@L
N@@@L?g
?3@)X?
?@@@1?g
?N@@)X
?3@@@Lg
3@@)X?
?N@@@1g
V'@@1?
@@@@g
?@6X
?N@@@L
3@@@L?f
?3@)X?
3@@)X?
N@@@1?f
?V'@)X
N@@@)X
?@@@@Lf
V'@)X?
?3@@@1
?3@@@1f
?V'@)X
?V'@@@L?hf?N@@@@L?e
V'@)X?
N@@@)X
3@@@1?e
?V'@)K
?3@@@)X?hfN@@@@Le
V'@@6X
?N@@@@1?hf?@@@@1e
?V'@@)X?
3@@@@Lhf?3@@@@L?
V'@@)X
V'@@@)X?he?N@@@@1?
?V'@@)X?
?N@@@@)Xhf@@@@@L
V'@@)X
3@@@@1hf3@@@@1
?V'@@)K?
N@@@@@L?heN@@@@@
N@@@@6X?
?3@@@@)Xhe?@@@@@
?3@@@@)X
?N@@@@@)X?h?3@@@@
?V4@@@@)
@@@@@@)?h?V4@@@
?'@@@@6X
?@@@@@6XgO2@@@@@@
?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@@
V'@@@@)K
3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@
?@@6K?
?V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@6K
V'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@6K
?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@6K
V'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@6K
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@6K
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?'6K
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@6K?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@6K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@6K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

¹Ç²©j ºƒ»c

ºƒ²¾dG °JƒùÁùdG ‡ùµù„ù¡žd ‡ùÇù£ù¬ùJ ¿ù¡•MCG
.¢•Ç¸HÄ»d ŠOƒY 2006 ‡¾¡S
IO—©ˆ»dG ·ƒ¡žcCÕƒùH ³ù¸ù©ùˆùj ƒù»ùÇùah
ƒÁ©aQ ¼J ’H™dG ‡„¡•f ÀEƒa Šƒe—”dG
Šƒe—”dG Øg ȵdƒ»d ‡Fƒ»dƒH 45 ÅdEG
ƒgO—Y -¸„j ȈdGh ,‡Fƒ»dƒH 42 ¿e Õ—H
,ÉÄÁŽdG iĈ¡•»dG ŸY ¶¡žc 44000
‡ùjÕh iÄùˆù¡•e Åù¸ùY 9046 ƒùùÁù ¾ù Çù H ¿ùùe
,‡Ç¸„²ˆ¡•»dG ªjQƒ¡ž»dG ¿Y ƒeCG .ÀG™gh
ŠÕƒùù¡ŸJEÕ ÉÄùùÁù Žù dG ™ùùj—ùù »ù ùdG “™ùù ¡U
É™‘H ¤N RƒŽfEG ¼ˆÇ¡S ÂfCG ™FG›ŽdG
600 OG—ˆeG ŸY ƒÇfƒ„¡SEƒH ÀG™gh ¤H™j
.¼¸c

—ùÇù¯ùˆù¡•Çù¡S ÈùˆùdG I—ùj—ùŽùdG Šƒùe—ù”ùdG
Èùa ¹ù‹ù»ùˆùˆùa ,ƒù„ù j™ùùb ¿ùùFƒùùH›ùùdG ƒùùÁù ¾ù e
ªa—dG ‡²„¡•e Šƒbƒ£H ™ÇaÄJ ‡ÇfƒµeEG
¹Jƒù¡•dG ™ù„ùY Šƒù»ùdƒùµù»ùdG Èù¸ù»ù©ùˆù¡•»ùd
1134 ‰¸ù»ù ¡T Èùùˆù dG ''ƒùùj™ùù‹ù dG'' ƒùùÁù ¾ù eh
ƒe …¡•M 2005 ‡¾¡S ºîN ƒc™ˆ¡že
Šƒ»dƒµù»ù¸ùd ÉÄùÁùŽùdG ™ùj—ù»ùdG ÂùH ÅùdOCG
."ATS" ¹Jƒ¡•dG ™„Y
ºƒù²ù¾ùdG °ùJƒùÁùdG Èùc™ùˆù¡že ¿ùY ƒùeCG
·™ˆ¡že ¿Çjîe 7 ¼gO—Y -¸H ɘdG
‡ù¡•¡SDÄù»ùdG ÀEƒù a ,Q—ùù¡Ÿ»ùùdG ŠGP …¡•M
Šƒùe—ùùN ™ùùÇù aÄùùˆù d G—ùùgƒùùL Åùù©ù ¡•ˆùù¡S
ÀCG G—cDÄe ,‡eOƒ²dG ™Á¡TCÕG Èa I—j—L

‡¡•¡SDÄ»dG ÀCG •—‘ˆ»dG ŠGP ±ƒ¡VCG
¿Y —j›j ƒe ªaOh ´ƒ¯fEG Èa ‰»gƒ¡S
—¡Ÿb ŠƒjÕÄdG ØÁd Qƒ¾jO ÀÄǸe 144
ÂùaîùJEG ¼ùJ ƒùe “îù¡UEGh ›ùÇùÁùŽùJ IOƒùùYEG
ŠOƒ¯ˆ¡SG ŒÇM ,‡jQƒŽdG ‡¾¡•dG ºîN
Qƒ¾jO ÀÄǸe41 ¿e ƒg—Mh ¿e ‡jÕÄdG
‡¡•¡SDÄ»dG ‰e—b ƒ»Ça ,¢V™¬dG G˜Ád
Àƒùù¡•»ùù¸ù J ‡ùùjÕÄùù d Qƒùù ¾ù ùjO ÀÄùù Çù ù¸ù ùe 21
ȈdG ³Wƒ¾»dG ¤HQ IOƒYEÕ Šƒ²‘ˆ¡•»c
¹ùùHGÄùùµù dƒùùH Šƒùùb™ùù¡•dG ƒùùÁù ˆù a—ùùÁù ùˆù ù¡SG
ÈfƒK ™FG›ŽdG ŠÕƒ¡ŸJG —©Jh .‡Ç¯JƒÁdG
‡ùù ¡•¡SDÄù ùe —ùù ©ù ùH ‡ùù ùÇù ù ¾ù ù Wh ‡ùù ù¡•¡SDÄù ù e
¼b™d ƒÁ²Ç²‘J ºîN ¿e ·G™WƒfÄ¡S
ƒ»c ,¼Çùˆù¾ù¡S ™ùÇùjîùe7 RhƒùŽùˆùj ºƒù»ùYCG
¿Ç¡S—¾Áeh ŠGQƒWEƒH ‡¡•¡SDÄ»dG Ŧ‘J
¿Y ƒeCG .‡ÇdƒY —L ‡Ç¸»Y ŠGAƒ¯c ÉhP

¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 140 ‡»Ç²H ™Fƒ¡•N “ƒ¯ˆdG À›”e …Mƒ¡U Gh—„q c

I™``Ç` £` N ‡``Hƒ``¡Ÿ``Y ¢•``Ç` F™``d I˜``aƒ``f ƒ`` ¾`Ž` ¡S ŠGÄ``¾` `¡S 5
35 -¸„»H “ƒ¯ˆdG ¿e ƒbh—¾¡U 40 ƒÁÇa
ɘdG ™eCÕG ‡€jOQ ‡ÇYÄf hP Àƒc •O
‡Ç¸»©dG ÀCG ƒ»¸Y ,QƒŽˆdG —MCG ÙµfCG
Èa ÅdhCÕG ,¿Çˆ¾KG ¿Çˆ¸M™e ŸY ‰»J
‡Yƒ¡•dG ŸY ¤„¡ dƒHh ½î¦dG ’¾L
’¡Vh Èa ‰fƒc ‡Çfƒ‹dGh ƒMƒ„¡U ‡‹dƒ‹dG
À›ù”ù»ùdG ¿ùùY —ùùÇù ©ù H Àƒùùµù »ù H QƒùùÁù ¾ù dG
,¼fƒ¬ˆ¡•»H ™¡ ”dG ´Ä¡S Èa ¤„¡ dƒHh
¢ bƒ¾ùJ ‡ù»ùµù‘ù»ùdG ¢•ÇùFQ §ùMÕ ƒù»ùc
È¡•ÇF™dG ¼Áˆ»dG ƒÁH ÅdOCG ȈdG ºGÄbCÕG
È¡Vƒb —¾Y ƒÁH “™¡U ȈdG ¶¸J ªe
±ƒ¡VCG —bh ,™eCÕG ‚OƒH Èa ³Ç²‘ˆdG
ÂùfCƒùH ƒù¡ jCG ™ùùLƒùùJ Äùùgh OÄùùÁù ¡ždG —ùùMCG
‡»Ç²H “ƒ¯ˆdG ¿e ƒbh—¾¡U 77 i™ˆ¡TG
È¡•ÇF™dG ¼Áˆ»dG ¿e ½G™Zĸǵ¸d •O 75
ÂH ŲˆdGh ¹„b ¿e Âa™©j Õ ÂfCƒH “™¡Uh
‡ùùjƒùù¾ù L ÀƒùùcQCG ™ùùaÄùùJ ½ƒùùeCGh .‡ùùa—ùù¡U
‰¡•»ˆdG Aƒ¯NÕGh ‡aÄ¡UÄ»dG ‡b™¡•dG
³ùM Èùa ŠGÄùù¾ù ¡S 7 ‡ùùeƒùù©ù dG ‡ùùHƒùùÇù ¾ù dG
—j™„ˆdG ‡¾Mƒ¡T ³Fƒ¡Sh Èdƒ»dG ™Ç¡•»dG
‡Hƒb™dG ‰‘J QƒŽˆdG ÈbƒH ª¡Vh ªe
.G™Á¡T 18 I—»d ‡ÇFƒ¡ ²dG

Gh™ˆ¡TG ¼ÁfCƒH ‡»cƒ‘»dG QGÄWCG Aƒ¾KCG
35 `H Q—b —ÇgR ™©¡•H “ƒ¯ˆdG ³jOƒ¾¡U
À›”»dG …Mƒ¡U ©DŽj Àƒc ÀCG —©H •O
ÅdEG iOCG ɘdG ™eCÕG Ägh •O 120 `H
‡ùÁùcƒùa Aƒù¾ùˆùbÕ ¼ùÁù¾ùe ™ùÇù‹ùµùdG ‰aƒùÁùJ
,ȲDz‘dG ƒg™©¡•H ƒÁ©ÇH IOƒYÕ “ƒ¯ˆdG
¢V™©J ÂfCƒH Èdƒ»dG ™Ç¡•»dG “™¡U —bh
ŸY ‰£¡S ‡Yƒ»L ¹„b ¿e AG—ˆYÕ
—j™„ˆdG ‡¾Mƒù¡T ƒùÁù¸ù²ùJ ÈùˆùdG ‡ùdÄù»ù‘ùdG
³Fƒ¡•dG ƒeCG ,ƒbh—¾¡U 25 `H IQ—²»dGh
Šƒ²¯¡ŸdƒH ¼¸Y ŸY Àĵj ÀCG ™µfCƒa
Èdƒ»dG ™Ç¡•»dG ƒÁe™HCG ȈdG ‡gÄ„¡ž»dG
Ų¸ˆj Àƒùc ÂùfÄùc QƒùŽùˆùdG ªùe À›ù”ù»ù¸ùd
Åù¸ùY ªù¸ù ¡•dG ªùùjRÄùùˆù H ™ùùeGhCÕG Âùù„ù ¡•M
¹µH ÂcGįdGh ™¡ ”¸d ‡¸»ŽdG ´GÄ¡SCG
¼ùùfƒùù¬ù ˆù ¡•e ,ÀG™ùùgh ,‡ùù»ù ¡Uƒùù©ù dG ¿ùù e
‡b™¡•dG Èa ˆcQƒ¡že —¾ah ,Àƒ¡•»¸Jh
¹ù¡UGÄùJ —ùùbh .À›ùù”ù »ù dG ‰dƒùùW Èùùˆù dG
¼ùÁùˆù»ùdG ±™ùW ¿ùùe Qƒùùµù fÕG ¹ùù¡•¸ùù¡•e
ÀCƒH “™¡U ŒÇM ,‡Ç¡ ²dG Èa È¡•ÇF™dG
™¡ ”dG ´Ä¡•H ‰»J ȈdG ªÇ„dG ŠƒÇ¸»Y
ªÇH ȈdGh ¼fƒ¬ˆ¡•e ‡¾j—»H ÂcGįdGh

@?hg
@Lhg
@1hg
3@L?hf
N@1?hf
?@@Lhf
?3@1hf
?N@@hf
)X
@@L?he
3)X?
3@1?he
V')X
N@@Lhe
?N@1
?@@1he
3@L?
?3@@L?h
N@)X
?N@@1?h
?3@)X?
@@@Lh
?V'@1?
3@@1h
N@@L
N@@@L?g
?3@)X?
?@@@1?g
?N@@)X
?3@@@Lg
3@@)X?
?N@@@1g
V'@@1?
@@@@g
?@6X
?N@@@L
3@@@L?f
?3@)X?
3@@)X?
N@@@1?f
?V'@)X
N@@@)X
?@@@@Lf
V'@)X?
?3@@@1
?3@@@1f
?V'@)X
?V'@@@L?hf?N@@@@L?e
V'@)X?
N@@@)X
3@@@1?e
?V'@)K
?3@@@)X?hfN@@@@Le
V'@@6X
?N@@@@1?hf?@@@@1e
?V'@@)X?
3@@@@Lhf?3@@@@L?
V'@@)X
V'@@@)X?he?N@@@@1?
?V'@@)X?
?N@@@@)Xhf@@@@@L
V'@@)X
3@@@@1hf3@@@@1
?V'@@)K?
N@@@@@L?heN@@@@@
N@@@@6X?
?3@@@@)Xhe?@@@@@
?3@@@@)X
?N@@@@@)X?h?3@@@@
?V4@@@@)
@@@@@@)?h?V4@@@
?'@@@@6X
?@@@@@6XgO2@@@@@@
?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@@
V'@@@@)K
3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@
?@@6K?
?V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@6K
V'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@6K
?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@6K
V'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@6K
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@6K
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?'6K
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@6K?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@6K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@6K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ÉOƒ»M.½

i—d Šƒjƒ¾ŽdG ‡»µ‘e ¢•eCG ‰fGOCG
''±.«'' ÄY—»dG ÀG™gh Aƒ¡ b ¢•¸Že
ƒ»Ça ,ŠGľ¡S 5 I—»d ˜aƒ¾dG ¿Ž¡•dƒH
‡»ÁˆH G˜g ,¿j™NBG ‡©HQCG ¹Ç„¡S ‰¸NCG
¿Ç»Áˆ»¸d ‡„¡•¾dƒH ‡aÄ¡UÄ»dG ‡b™¡•dG
Aƒùù ù¯ù ù NÕG ‡ùù ùjƒùù ù ¾ù ù ùLh ,''½.O''h ''±.«''
™eCÕG ³¸©ˆjh ¿Ç»Áˆe ‡©HQCG ƒÁH ªHƒˆ»dG
OÄ©J .''`g.†'' ,''•.½'' ,''CG.º'' ,''CG.†''`H
È¡Vƒ»ùdG ½ƒù©ùdG ÅùdEG ‡ùÇù¡ ²ùdG ŠƒùÇù‹ùÇùM
CƒLƒ¯J ƒe—¾Y ,''™Ç¡ž„dG É—Ç¡S'' È‘H
“ƒù¯ùˆù dG ªùùÇù „ù d ™ùùÇù „ù c À›ùù”ù e …Mƒùù¡U
ƒbh—¾¡U 25 Aƒ¯ˆNƒH ''½.¢T'' ÄY—»dG
ªùHƒù¡UCG ÂùùLh ŒÇùùM ,IOƒùù»ù dG Øùùg ¿ùùe
™ùÇù¡•»ùdGh ''½.O'' ³ùùFƒùù¡•dG ÅùùdEG ½ƒùùÁù JÕG
Èùa Èù¡•ÇùF™ùdG ¼ùÁù ˆù »ù dG Äùùgh Èùùdƒùù»ù dG
Àîùù »ù ù©ù ùj ÀG˜ùù ¸ù ùdG ''±.«'' ‡ùù Çù ù¡ ²ùù ùdG
ª¸¡•dG ¿e ‡Ç»c —Lh ÀCG —©H ,‘dƒ¡Ÿd
¿»‹Hh «ƒ„J Âf›”e ¿e ƒÁˆb™¡S ¼J ȈdG
“™¡U ŒÇM ,QƒŽˆdG ¢ ©H —¾Y —ÇgR
OÄùÁù¡žc Gh™ù¡ M ¿ùj˜ùdG QƒùŽùˆùdG ¢ ©ùH

“h—Ça.¢U

ÀG™gh ‡©eƒŽH ™»ˆ¡•j ™JĈdG

I˜``Jƒ``¡SCÕG ‡`` ¡SQ—``»` H †G™``¡VEGh ‡Çfƒ¡•fEÕG ½Ä¸©dG ‡``Ç` ¸` c ³`` ¸` Z

! Ȉ¡SƒHÕ ...AGQ˜Y
™»Y ŸY ‡¾¡S 44 ¿e ™‹cCG È¡ e ¼ZQ
Åùù ¸ù ùY ‡ùù ¾ù ù¡S 66 ¿ùù e ™ùù ‹ù ùcCGh ºîùù ²ù ùˆù ù ¡SÕG
''AGQ˜©dG I—Ç¡•dG'' ºƒ‹»J ºG›jÕ ..‡jƒ¾„dG
¤ù¡Sh ÀG™ùgh ŠGQƒù»ùY i—ùùMEƒù H GRQƒùùH ƒùù¾ù g
! ƒ²Hƒ¡S Ȉ¡Sƒ„d ..''¢SGQhCÕG'' «Qƒ¡T

¼ùdh ,ºƒù¡ŸJÕGh ½îùYEÕGh ‡ùÇù eîùù¡SEÕG
iÄ¡S ƒÁd È»¡S™dG “ƒˆˆaÕG ŸY ¢ »j
ÀƒÇ„dG Èa AƒL ŒÇM ,ƒ„j™²J ¿j™Á¡T
‡ù”ù¡•f ÈùeÄùÇùdG ´™ù¡ždG ‰»ù¸ù¡•J ɘùdG
‡„¸£dG ƒÁ©aQ ¹cƒ¡ž»dG ¿e ‡¸»L ¾e
½—Y ƒÁ¾e ȈdGh ‡Ç¾©»dG ŠƒÁŽdG ÅdEG
Äùùgh …dƒùùW 3000 `d —ùùÁù ©ù »ù dG «ƒùù ¡•JG
¿ùÇùM Èùa ,‡ù„ù¸ù£ù¸ùd Èùdƒù»ùLEÕG O—ùù©ù dG
ØÁH ƒÇLÄZG—Ç„dG —Yƒ²»dG ‰¡Ÿ¡ŸN
Qƒ¡ŸˆbGh ¤²a …dƒW 2000 `d ‡Ç¸µdG
ɘdG O—©dG G˜g ŸY ¤²a ‡Yƒb 17
.¹FƒÁdƒH ‡„¸£dG ¾Y ™„Y
•îùù‹ù dG'' ‡ùù„ù ¸ù £ù dG ™ùù „ù ùˆù ùYG ƒùù »ù ùc
¿ùY Gh™ù„ù Y ‡ùùÇù aƒùùc ™ùùÇù Z ''ŠƒùùLQ—ùùe
ȈdG ‡€Ç¡•dG ‡¸eƒ©»dG ¿e ¼Á¡Vƒ©ˆeG
ȲH —bh ,¿ÇjQGOEÕG ¢ ©H ƒÁH ±™¡Ÿˆj
¿jCG ,O30h 12 ‡jƒZ ÅdEG ƒ²¸¬e †ƒ„dG
¢•ÇùùFQ …Fƒùùfh ‡ùùÇù ¸ù µù dG ¢•ÇùùFQ ™ùù¡ M
ƒùÇùLÄùZG—ùÇù„ùdƒùH °ù¸ù µù »ù dG ‡ùù©ù eƒùùŽù dG
¢•eCG ‡Ç¡•eCG Aƒ²d —²©H ‡„¸£dG Gh—Yhh
¹ùùcƒùù¡ž»ùùdG ¹ùù»ù Žù e Åùù¸ù ùY ±Äùù bÄùù ¸ù ùd
.‡YÄa™»dG

“™¡Th ™Ç¡•¯ˆd Èdƒ©dG ¼Ç¸©ˆdG IQGRhh
.—j—ŽdG “î¡UEÕG QG™b ¾»¡ ˆj ƒe
¼Ç¸©ˆdG IQGRh Š—²Y —²a ,IQƒ¡TEîd
Èù¸ù‹ù»ùe ªùe ŠƒùYƒù»ùˆùLG I—ùY Èùdƒù©ù dG
°ùÇù¾ù¡ŸˆùdG ‡ùdCƒù¡•e ’ùÇù¡VÄùˆùd ‡ù„ù ¸ù £ù dG
Èùù ùa ƒùù ùg™ùù ùNBG Àƒùù ù c ¿ùù ù Çù ù ùÇù ù ù©ù ù ùˆù ù ùdGh
¿ùùµù d ,IQGRÄùùdG ™ùù ²ù ù»ù ùH 2004/04/21
‡„¸£dG ¿e —j—©dG ³¸²j ºG›j Õ ª¡VÄdG
…©ù¡ždG Èùa •™ù”ùˆùdG Åù¸ùY ¿ùÇù¸ù„ù²ù»ù dG
.ƒ¯fBG IQÄc˜»dG
AƒùÇùˆù¡SÕG —ù©ù Hh i™ùùNCG ‡ùùÁù L ¿ùùe
‡Çfƒ¡•fEÕG ½Ä¸©dG ‡Ç¸c ‡„¸W ÃG—HCG ɘdG
I—ùùj—ùùŽù ùdG ‡ùù Çù ùeîùù ¡SEÕG IQƒùù ¡ ‘ùù dGh
ɘdGh ,Èdƒ‘dG ¼¡SÄ»dG ‡jG—H Ä£¡•jƒH
Åùù Áù ùˆù ùfG ¢Vƒùù ”ù ùe ¿ùù Y IQƒùù „ù ùY Àƒùù c
ÂǸY ±™¡TCG ,¢•eCG ‡‘Ç„¡U •ƒŽˆMƒH
,™‘dG ÈHî£dG ½ƒ©dG Oƒ‘JÕG Aƒ¡ YCG
¹ùN—ù»ù dG ³ùù¸ù ¬ù H ‡ùù„ù ¸ù £ù dG ½ƒùùb ŒÇùùM
Åù¸ùY ƒùLƒùŽùˆù MG ‡ùùÇù ¸ù µù ¸ù d Èùù¡•ÇùùF™ùùdG
,‡ùÇùKQƒùµùdƒùH ƒùgÄù¯ù¡Uh Èùˆù dG «ƒùù¡VhCÕG
½ƒù¡•bCG •îùK ¼ù¡ J ‡ùÇù¸ù µù dG ÀCG ƒùù»ù ¸ù Y
IQƒ¡ ‘dGh •ùjQƒùˆùdG ¼ù¡•b ƒùÁù¾ùe ÈùˆùdGh

@?hg
@Lhg
@1hg
3@L?hf
N@1?hf
?@@Lhf
?3@1hf
?N@@hf
)X
@@L?he
3)X?
3@1?he
V')X
N@@Lhe
?N@1
?@@1he
3@L?
?3@@L?h
N@)X
?N@@1?h
?3@)X?
@@@Lh
?V'@1?
3@@1h
N@@L
N@@@L?g
?3@)X?
?@@@1?g
?N@@)X
?3@@@Lg
3@@)X?
?N@@@1g
V'@@1?
@@@@g
?@6X
?N@@@L
3@@@L?f
?3@)X?
3@@)X?
N@@@1?f
?V'@)X
N@@@)X
?@@@@Lf
V'@)X?
?3@@@1
?3@@@1f
?V'@)X
?V'@@@L?hf?N@@@@L?e
V'@)X?
N@@@)X
3@@@1?e
?V'@)K
?3@@@)X?hfN@@@@Le
V'@@6X
?N@@@@1?hf?@@@@1e
?V'@@)X?
3@@@@Lhf?3@@@@L
V'@@)X
V'@@@)X?he?N@@@@1
?V'@@)X?
?N@@@@)Xhf@@@@@
V'@@)X
3@@@@1hf3@@@@
?V'@@)K?
N@@@@@L?heN@@@@
N@@@@6X?
?3@@@@)Xhe?@@@@
?3@@@@)X
?N@@@@@)X?h?3@@@
?V4@@@@)
@@@@@@)?h?V4@@
?'@@@@6X
?@@@@@6XgO2@@@@@
?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@
V'@@@@)K
3@@@@@)?2@@@@@@@@@@
?@@6K?
?V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@6K
V'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@6K
?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@6K
V'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K?
?V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@6K
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@6K
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?'6K
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@6K?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@6K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@6K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
@
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
@
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@

“ƒˆ¯dG —„Y / ¹Ç²©j.`c

ÈdGĈdG ŸY Èfƒ‹dG ½ÄǸd ¹¡UGÄj
¼Ç¸©ˆdG I˜Jƒ¡SCÕ ƒÇ¸©dG ‡¡SQ—»dG ‡„¸W
,Ⱦ²Jh™ˆùµùdEG''…©ù¡T ,ÀG™ùgÄùH Èù¾ù²ùˆùdG
''‡ÇeÄ»Y ºƒ¬¡TCGh ,‡ÇµÇfƒµÇe ‡Yƒ¾¡U
¢ eƒù¬ùdG ™ùùÇù ¡Ÿ»ùùdG AG™ùùL ¼ùùÁù HG™ùù¡VEG
ÅdEG ¿ÇÁLÄe I˜Jƒ¡SCG ‡„¸£c ºÄÁŽ»dGh
ƒùe—ù©ù H ,…©ùù¡ždG Øùùg Èùùa ¢•jQ—ùùˆù dG
ȸ”ˆdG ‡Ç¾WÄdG ‡ÇH™ˆdG IQGRh ŠQ™b
“îù¡UEG QG™ùb …LÄù»ùH ƒùÁù¡•jQ—ùùJ ¿ùùY
½—²J —bh .‡jÄH™ˆdG ‡eĦ¾»dG ‡ÇH™ˆdG
,IQGOEÕG ÅdEG …dƒù£ùe ‡ù‘ùFîùH ‡ù„ù¸ù£ùdG
¿e —²©dƒH IQGRÄdG ½G›ˆdG ƒÁˆe—²e Èa
,•™”ˆdG —©H ™¡Tƒ„»dG °ÇXĈdG ºîN
¿ùùe IOƒùù¯ù ˆù ù¡SEÕG …¸ùù W Åùù dEG ‡ùù aƒùù ¡VEG
ƒùÇù¸ù©ùdG ‡ù¡SQ—ù»ùdG ±™ùW ¿ùe ¿ùÇùÇù©ùˆùdG
Šƒùj™ùj—ù»ùdG ¢ ©ùH Šƒù„ùYîùˆùd ƒùjOƒù¯ùJ
.™eCÕG ¹gƒŽˆJ ƒe ƒ„dƒZ ȈdG ‡Ç¸‘»dG
ƒùÁùÇùdEG Qƒù¡TG ÈùˆùdG ¥ƒù²ù ¾ù dG ¿ùùÇù H ¿ùùeh
ŸY ÀÄ‘¸j ‡„¸£dG ȸ‹»e ÀEƒa ,ÀƒÇ„dG
‡ÇH™ˆdG IQGRh ¿e ¹c ȸ‹»e QÄ¡ M

041/45/79/77 :¢•cƒ¯dG 041/45/79/88 :°JƒÁdG È»‘¡ždG É—Ç¡S «Qƒ¡T 20 :ÀG™gÄH ÉÄÁŽdG …ˆµ»dG
075 12 50 56 :Àƒ¡•»¸J …ˆµe - 073 /85/ 52/ 01 :‡aƒ‘¡ŸdG QGO I—Ç©¡S …ˆµe - 075/36/73/02 - 074/ 12 /60 /41 ‡aƒ‘¡ŸdG QGO °¸¡ždG …ˆµe - 073 /72 /30/36 :‡aƒ‘¡ŸdG QGO ™µ¡•©e …ˆµe
071 /81 /40 /48 : ŠQƒÇJ …ˆµe - 063 / 52 /29 /43 :‡eƒ©¾dG …ˆµe - 073 85 09 26 :Qƒ¡žH …ˆµe - 071 /88 /66 /95 - 046 /49 /70 /34 :¿µ¡S 119 ÈM ,‰¸Ç¡•»¡•ÇJ …ˆµe - 073/51/ 69/79 :‡aƒ‘¡ŸdG QGO ¢Sƒ„©¸H É—Ç¡S …ˆµe
072- 57 -85 - 04 :‰¾¡TÄ»J ¿ÇY …ˆµe - 062 /90/ 16/ 95 :QGQOCG …ˆµe - 070 / 18 / 36 / 42 - 071 /74 /98 /22 :ÀG›Ç¸Z …ˆµe - 062 /21 /39 /05 :¢ Ç„dG …ˆµe - 073 /24 /00 /46 :¼fƒ¬ˆ¡•e …ˆµe

$

Èd›j Qƒ»Y :ƒÁ„ˆµj
http://amaryezli.blogspot.com

!?ÂÇd ..ÀG™gh
GÄa™Y ¿e ¢ ©H „¡žj ƒe—¾Y
ƒùÁùfCG Åù¸ù Y ÀG™ùùgh ‡ùù¾ù j—ùùe ,™ùù¡Ÿe
ƒ»Ç¡S Õ..''™FG›ùŽùdG ‡ùj™ùj—ù¾ùµù¡SEG''
¿ùù j˜ùù dG ÀÄùù j™ùù ¡Ÿ»ùù dG I˜ùù Jƒùù ù¡SCÕG
..ÀG™ùù gh Èùù a ŠGÄùù ¾ù ù¡•d GÄùù ù¡Tƒùù ùY
‡Áù„ùLh ÀG™ùgh ¢žÇùfQÄùc GÄù„ùMCGh
…jOCÕG ¼Á¡SCGQ ŸYh ..ƒÁÇa ™‘„dG
Àh™j ¼ÁfEƒa ,†ƒ„dG ’ˆa ¿¡•M .O
..Èù¡•f™ù¯ùdG •PÄù»ù¾ùdG ÀG™ùgh Èùùa
ȈdG ‡Ç¡•f™¯dG IQƒ¡ ‘dG •PÄ»fh
ƒ»c ™FG›ŽdG ÅdEG ™‘„dG ¿e ‰¸NO
ÀÄùÇù¸ùHƒùf ½ƒùjCG ..™ùù¡Ÿe ÅùùdEG ‰¸ùùNO
ÀCÕ ¹ùù H ,…¡•‘ùù ùa G˜ùù ùg ¢•Çùù ùd ..!
‡ùù ¾ù ùj—ùù e Èùù g ,‡ùù j™ùù j—ùù ¾ù ùµù ù¡SEÕG
Q—¾µ¡SEÕG ..Èfh—²»dG Q—¾µ¡SEÕG
ƒùHhQhCG ƒùÁùd ‰©ù¡ N ɘùdG ,™ù„ùcCÕG
¢ ©ù„ùdG ÀCG ÅùˆùM) ..ƒùÇù¡SBG °ùù¡Ÿfh
ÀBG™²dG Èa QÄc˜»dG Äg ÂfCG —²ˆ©j
¹ùc ÀCG ªùe ,''¿ùùÇù f™ùù²ù dG ÉP'' ¼ùù¡SƒùùH
ÂùfCG —ùcDÄùJ ‡ùÇù”ù jQƒùùˆù dG —ùùgGÄùù¡ždG
..?''ÂÇd ..ÀG™gh'' ..(..Äg ¢•Çd
I™cG˜¸d —Ç©j ɘdG ÀGľ©dG G˜g
°ùù¡SÄùùÇù d ''Âùù Çù ùd ‡ùù jQ—ùù ¾ù ùµù ù¡SEÕG''
..¢ aG™ùùdG •™ùù”ù »ù dG ..¿ùù Çù ùgƒùù ¡T
…MCGh ÀG™ùù ù ù ù ù ù gh …MCG ɘùù ù ù ù ù ù ùdGh
..™FG›ŽdG IQÄK …MCGh ..™FG›ŽdG
‡¾¡S ÂH ‰Ç²ˆdG ƒe—¾Y ÈfCG ňM)
ºG›ùj Õ Àƒùc..‡ùù»ù ¡Uƒùù©ù dƒùùH 1999
‡ùùÇù ¡ ²ùù¸ù ùd ƒùù ¡•»ùù ‘ù ùˆù ùe..''G™ùù Fƒùù K''
™¡ ‘ùÇùd AƒùL ÈùˆùdG ‡ùÇù¾ùÇù£ù¡•¸ù¯ùdG
½ƒùÇùb ÀîùYEÕ Èù¾ù WÄùùdG ƒùùÁù ¡•¸ùùŽù e
ÀCƒ¡žH ºÄù²ùÇùd ..''¿ùÇù£ù¡•¸ùa ‡ùdhO''
ƒùùfCG ƒùù©ù „ù ùW:ºDhƒùù ¯ù ùˆù ùdG ¿ùù Y ºGDÄù ù¡S
ƒù¾ùÇù g ɃùùL ƒùùfCG !ºƒùùeh..¹ùùFƒùù¯ù ˆù e
Äg ºGDÄ¡S ..?ÂÇd ÀG™gh ..(?ÂÇd
‡ùHƒùLEG ÅùdEG ½ÄùÇùdG ÀÄùµùj ƒùùe •ÄùùMCG
GPƒ»d .. ? ÂÇd ..ÀG™gh :‡‘j™¡U
GPƒù»ù d..?..IQÄùù¡ŸdG ØùùÁù H ŠOƒùùY
Èùa ..ÀG™ù»ù©ùdG Èùa °ù¸ù”ùˆùdG G˜ùg
ªùe ..AƒùÇù¡TCÕG ¹ùc Èùa ..ºƒùù»ù Žù dG
¹ùù c Èùù a ‡ùù bƒùù ù„ù ù ¡•dG ‰fƒùù ùc ƒùù ùÁù ù fCG
ÀG™ùgÄùH —ùÇù¡žf ƒù¾ù ¡•d ..!AƒùùÇù ¡TCÕG
ƒù¾ù¾ùµùd ..ÈùdƒùÇùfÄùdÄùµù dG •PÄùù»ù ¾ù dG
,‡ùù MÄùù ˆù ù¯ù ù»ù ùdG ÀG™ùù gÄùù H —ùù Çù ù ¡žf
..‡ùù £ù ù¡•„ùù ¾ù ù»ù ùdG ..‡ùù aƒùù Çù ù¡ »ùù ùdG
..™ù‘ù„ùdG ‡ùÁùLGh Åù¸ùY IOh—ù»ù»ùdG
‡ùù ù ¯ù ù ù¡ dG IQÄùù ù ¡Ÿd I—ùù ù fƒùù ù ©ù ù ù»ù ù ùdG
™ù”ùˆù¯ùJ ÈùˆùdG ÀG™ùgh !..i™ùùNCÕG
..I™ùÇù„ùµùdG ‡ùj™ù‘ù„ùdG ƒùÁù ˆù Áù LGÄùùH
½ÄÇdG ÂLGÄùJ ÈùˆùdG ‡ùÁùLGÄùdG Øùg
..ÀG™gh !..QƒÇùÁùfÕGh ..ºG›ùfEÕG
?!ÂÇd

™‘ˆ¾j ‡c™¡T ™j—e
QOƒ¡Ÿe ¿e ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' ‰»¸Y
''Åùù¡Ÿ‘ùùdG'' ‡ùùc™ùù¡T ™ùùj—ùùe ÀCG ‡ùùbÄùùKÄùùe
™‘ˆfG ‡¾¡S 57 ''CG.•'' ¢Sƒ„©¸H É—Ç¡•H
Èùùa ÀG™ùùgÄùùH ™ùùÇù Žù dG ™ùù€ù „ù ùH ¢•eCG ºhCG
ƒù²ù¸ù ©ù e —ùùLh ŒÇùùM ,‡ùù¡ eƒùùZ ±h™ùùX
‡Yƒ¡•dG Oh—M Èa Âd›¾»H ¹„M ‡£¡SGÄH
ÅdEG ƒg™KEG Åù¸ùY ¹ù²ùf ƒùMƒù„ù¡U ‡ù©ù¡SƒùˆùdG
Åù¯ù¡žˆù¡•»ùùH Œ‹ùùŽù dG §ùù¯ù M ‡ùù‘ù ¸ù ¡Ÿe
¿ùùeCÕG ’ùùdƒùù¡Ÿe ‰‘ùùˆù ùa —ùù bh ,ÀG™ùù gh
†ƒ„¡SCÕG ‡a™©ù»ùd «Äù¡VÄù»ùdƒùH ƒù²ùÇù²ù‘ùJ
.•Oƒ‘¸d ‡jODÄ»dG ‡²Ç²‘dG

¿ÇbQƒ¡S °ÇbÄJh...
12 É™¡ ‘dG ¿eCÕG ™¡Uƒ¾Y ‰¾µ»J
ŸY ¢ „²dG Aƒ²dEG ¿e È¡Vƒ»dG ‡©»ŽdG
ºhƒM ¹Çˆ¡Sƒ¾µH ¢•„¸J ‡dƒM Èa ´Qƒ¡S
¢Uƒù”ùdG ÄùjOG™ùùdG RƒùùÁù L Åùù¸ù Y Äùù£ù ¡•dG
¶¸ùe ''¶ÇùaG™ùJ ÄùùfhQ'' «Äùùf ¿ùùe IQƒùùÇù ¡•H
‡dƒMEG ¼J ¶dP ™KG ŸY h ,''Q.½'' ÄY—»¸d
¿jCG ‡dG—©dG ŸY ‡¾¡S 18 ''½.O '' ¼Áˆ»dG
…fƒL ¿eh ,«G—jEG ™eCG ²M Èa Q—¡U
Èù¡Vƒù»ùdG ‰„ù¡•dG ½Äùj “ƒù„ù¡U Èùùah ™ùùNBG
™ùùNBG ƒùù bQƒùù ¡S ¿ùù eCÕG ™ùù ¡Uƒùù ¾ù ùY °ùù bhCG
QGO ¿ùe †™ù²ùdƒùH I—ùj—ùŽù dG ‡ùù¾ù j—ùù»ù dƒùùH
.¢UƒN ºƒ²f °Jƒg ‡b™¡S ºhƒM IƒÇ‘dG
’dƒ¡U.¢T.±

$ ‡jÄÁŽdG …Jƒµ»dG
''QƒÁ¡TEÕGh ™j™‘ˆdG''

09

ÜhO

ø 1865 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉO 21`d ³aGÄÙG

$

ÜhO •ƒŽˆMG ¤¡Sh ÀG™Á£H ''‰¡SÄcĸÁdG'' ™ÒDÄe “ƒˆˆaG

Ÿ`` ` ` ` Y

¿Nƒ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ¡•dG

ø ½2006 黡•jO 12 AƒKî‹dG

ȵj™eCÕG æÄÇÁ¡ŸdG ºîˆMÕGh ‡jRƒ¾dG ¼FG™L òH ´™aCG Õ :ȵˆe

Iõ`Z / ¢VƒY ídÉ`°U :º∏≤H

´ë‘j ´G™©dG

!!?—©H Àh—j™j GPƒe

Aƒ»ˆfÕG ‡»ÁˆH ÉQÄ¡•d ƒeƒY 12 ¿Ž¡•dG
ò»¸¡•ÙG ÀGÄNEÕG ÛG
ƒ»µM ƒjQÄ¡S Ô ƒÇ¸©dG ‡dh—dG ¿eCG ‡»µÞ ŠQ—¡UCG
ÛG †ƒ¡•ˆfÕG ‡»ÁˆH ÉQÄ¡S ŸY ƒeƒY 12 ¿Ž¡•dƒH
‡ùùdhƒÞh IQÄùù¦ôG ò»ùù¸ù ¡•ÙG ÀGÄùùNEÕG ‡ùùYƒùù »ù ùL
‡ùdh—ùd Âù»ù¡ d ‡ùjQÄù¡•dG Èù¡VGQCÕG ¿ùùe A›ùùL «ƒùù£ù ˆù bG
.‡Ç„¾LCG
ƒùjQÄù¡S Ô ò»ù¸ù¡•ÙG ÀGÄùNEÕG ‡ùYƒù»ùL ‰¡V™ù©ù Jh
ºƒ»¡T Iƒ»M ‡¾j—e Ô 1982 É™¯Ça Ô °Ç¾Y ª»²d
ºîN ¶dPh ò¸²ˆ©ÙGh Ÿˆ²dG ±ÕCG ¿Y ™¯¡SCG ³¡žeO
QOƒ¡ŸdG 49 ¼bQ ÀÄfƒ²dG ¢Ÿ¾jh .¢žÇÖG دf ½ÄŽg
ò„¡•ˆ¾ÙG ³‘H ½G—YEÕG ‡HIJY ³Ç„£J ŸY 1980 ½ƒY
‰¯ùbhCG ŠƒùÇù¾ùÇù ©ù ¡•ˆùùdG °ùù¡Ÿˆùù¾ù e Ôh .‡ùùYƒùù»ÖG ÛG
³ù‘ùH IQOƒù¡ŸdG ½G—ùYEÕG ½ƒùùµù MCG ˜ùùÇù ¯ù ¾ù J Šƒùù£ù ¸ù ¡•dG
½ƒµMCÕG ‰¯¯Nh ò»¸¡•ÙG ÀGÄNEÕG ‡Yƒ»L È£¡Tƒf
.‡¸jÄW ¿Ž¡S ŠƒHIJY ÛG ¼Á²‘H IQOƒ¡ŸdG

ƒÁˆ²aGÄe ȯ¾J Àƒ„dƒW
ÉGR™c ªe ¢Vhƒ¯ˆdG ŸY
Ô ‡ùc™×G ‡ùcQƒù¡že Àƒù„ù dƒùùW ¼ùù¡SƒùùH ³ùùWƒùùf Åùù¯ù f
ÀÄùùˆù ¡ž„ùùdG ¹ùùFƒùù„ù b òH —ùù²ù ©ù Çù ¡S ɘùù dG ,«ƒùù »ù ùˆù ùLÕG
ÉGR™c ‡eĵM IQGOEƒH ¶dGPh ,‡Çfƒ¬aCÕGh ‡Çfƒˆ¡•cƒ„dG
—»Þ'' QĈc—dG †˜ch .¹Hƒc Ô ºîˆMîd ‡ÇdGÄÙG
‡dƒch ÂJOQhCG ƒe Àƒ„dƒW ¼¡SƒH È»¡S™dG ³Wƒ¾dG ''°Ç¾M
°¡SÄj —»Þ'' Àƒ„dƒW ¼¡SƒH •—‘ˆ»¸d ˆ„¡•fh ëjhQ
.Âd ¢Sƒ¡SCG Õ ½îµdG G˜g ÀCG G—cDÄe ,'' É—»MG
Õ ‡ùùc™×G É—ùùgƒÝ ÀCG Åùù¸ù Y ''°ùù Çù ù¾ù ùM'' O—ùù ¡Th
¹ÇMQ ňM OƒÁÖG Äg ,G—MGh ƒ²j™W ÕEG ÀÄa™©j
‡ùùÇù dGÄÙG ‡ùùÇù fƒùù¬ù ùaCÕG IQGOEÕG ¥Äùù ²ù ù¡Sh ,ºîùù ˆù ùMÕG
‡ÇY™¡ždG ¼ÇµÐh ,‡Çeî¡SEG IQƒeEG ‡eƒbEGh ,ºîˆMîd
³¸N Äg ÉGR™c ‡eĵM ±—g ÀEG ºƒbh .‡Çeî¡SEÕG
™cqPh ,‡Ç¸„²dG ŠƒÇ»¡•e ‰Ð ,¿j—gƒóG òH ´ƒ¯¾dG
Ô Äµ¡SÄÙ ‡ÇdGÄÙG ‡eĵ×G ÂH ‰eƒb ƒe G˜g ÀCƒH
.ƒÁWIJ¡S ¹„b ³Hƒ¡•dG
Õh ,Šƒ¡Vhƒ¯ÙƒH ¹„²J Õ ‡c™×G ÀCG ŸY —cCGh
¹ÇMQ :‡ÇdƒˆdG ¥h™¡ždƒH ÕEG ŠƒWƒ¡SÄdG Õh ¢•dƒóG
,Àƒ„dƒ£d ‡ùeÄùµ×G ¼ùÇù¸ù¡•Jh ,ºîùˆùMÕG ŠGÄùb ªùÇù»ùL
.‡ÇY™¡T ‡»cƒÞ ¼Áˆ»cƒô †™×G Èe™Ý ¼Ç¸¡•Jh

‡ÇLQƒØG ™jRh …Fƒf
''$'' `d æG™jEÕG

‰¡SÄcÄdÄÁdG ˜g Àƒc GPEG''
GPƒ»¸a ,ÂÇ”jQƒJ ‡²Ç²M
''ƒÁÇdEG ´™£ˆdG ÀÄ¡ž”j
‡ùùÇù LQƒØG ™ùùjRh …Fƒùùf ¿ùù Žù ùÁù ùˆù ù¡SG
¼ù¡UGÄùù©ù dG ¿ùùe O—ùùY °ùùbGÄùùe æG™ùùjEÕG
‡eĵ×G IÄY—H ŠO—f ȈdG ‡ÇHhQhCÕG
¾¡ ˆÐ ‡jOÄÁÇdG ‡b™ôG ‡²Ç²M Ô Œ‘„j ÜhO ™ÒÄe ½ƒ€ˆdG ÛG ‡ÇfG™jEÕG
ÛG ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' •Ä©„Ù ºGDÄ¡S ¿Y ÃOQ Ô É—»Þ ºAƒ¡•Jh .ÀG™ÁW
Œ‘„J GPƒÙ'' :ÂdÄb ™ÒDÄÙG G˜g ‰a—Áˆ¡SG ȈdG ‡¸»×G ¢UÄ¡Ÿ”H ÀG™ÁW
ÀĈ¡S ƒg™»Y ‡KOƒM Ô Œ‘„f Õh .ò¾¡•dG ±ÕBG ÛG OÄ©J Šƒj™¯M Ô ¹ÇFG™¡SEG
,‡Ç”jQƒJ ‡²Ç²M ‰¡SÄcÄdÄÁdG Àƒc GPEG'' :ºƒ²a ,É—»Þ OGRh .''¤²a ‡¾¡S
Ô ƒÁÇa ò¡SQG—dGh ò‹Mƒ„dG ÀÄ©¡ J GPƒÙ ºƒbh .''ƒÁÇdEG ´™£ˆdG ÀÄ¡ž”j GPƒ»¸a
´Ä²× †™¬dG ½GëMG ¢ M—d æG™jEÕG ‡ÇLQƒØG ™jRh …Fƒf OƒY ¼K ?ÀÄŽ¡•dG
Ÿ¡U —»Þ È„¾dG ¢Ÿ”¡žd ‡€Ç¡•ÙG ½Ä¡S™dG ‡KOƒM ÛG ñ„©ˆdG ‡j™Mh Àƒ¡•fEÕG
‡ÇWG™²ç—dG ¼Ç»¡U ¿e ½Ä¡S™dG Øg ÀCG'' ÀÄÇH™¬dG ÅYOG ƒe—¾Y ¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG
QÄeCÕG Ô Œ‘„dG —j™f ¼Ád ºÄ²f ƒe—¾Y ºƒbh .''ñ„©ˆdG ‡j™M ºƒµ¡TCG ¿e ¹µ¡Th
.''AG™»×G ¥Ä£ØG ƒ¾eƒeCG ÀÄ©¡ j ‡Ç¡SƒÇ¡•dGh ‡Ç”jQƒˆdG
Õ ƒfCƒH îFƒb .‡Ç¾Ç£¡•¸¯dG È¡VGQCîd
hCG ‡jRƒ¾dG É—jCƒH ¹ˆ²j ¿e òH ´™aCG
ò£ùùù¡•¸ùùùa Ô ŠÄçh ¹ùùùùˆùùùù²ùùùùj ™ùùùùNBG
.''Àƒˆ¡•fƒ¬aCGh

ŸY ‡jhľdG ‡¸„¾²dG Aƒ²dEG ¹‹e ‡Çfƒ‹dG
¼YO hCG ÈcGRƒcƒfh ƒ»Ç¡Thñg Ȉ¾j—e
æÄùùùÇùùùÁùùù¡ŸdG ºîùùùˆùùùMîùùùd ƒùùùµùùùj™ùùùùeCG
ºîùùˆùùMÕG ¼ùùFG™ùùL ¿ùùY Èùù¡Vƒùù¬ùùˆùùdGh

‡b™ôG ºÄM ™ÒDÄÙG Ô ‡cQƒ¡žÙG ¿e ȸÇFG™¡SEG ÈH™Y ª¾e
.''±h™¦dG ‰fƒc
ÀCG ™ÒDÄÙG Ô ÂˆcQƒ¡že ºîN ¿e —j™j —ÇeƒÞ Àƒch
ºÄùù¡ŸM Èùù¯ù ¾ù J Èùùˆù dG ŠGÄùù¡UCîù d G™ùùjƒùù ¬ù ùe ƒùù JÄùù ¡U ªùù »ù ù¡•j
ƒùÁù„ùµùJQG ÈùˆùdG ‡ùb™ôG ¼ùŽùM Ô ¶µù¡žJ hCG ‰¡SÄùcÄùùdÄùùÁù dG
.‡Çfƒ‹dG ‡ÇÙƒ©dG †™×G ºîN ÀÄjRƒ¾dG
òÇù¾ùÇù£ù¡•¸ù¯ùdG ±GëYG ÀCƒùH ªù¾ùˆù²ù e ÂùùfEG ÈùùeƒôG ºƒùùbh
,ȸÇFG™¡SEÕG ÈH™©dG «G™¡ŸdG ¹× ¹„¡•dG —MCG Äg ‡b™ôƒH
Ô Âù„ùˆùµùe ¿ùùe GA›ùùL ‡ùùb™ôG i™ùùc˜ùùd ¢Ÿ¡ŸN ÂùùfG Åùùˆù M
.I™¡Uƒ¾dG

‡»¸c Ȳ¸j ÀCG ¢Vë¯ÙG ¿e Àƒc ȸÇFG™¡SEG ÈH™Y ¿¸YCG
º—Ž¸d ñ‹ÙG ™ÒDÄÙG Ô OÄÁÇdG ‡b™‘Ì ¶Çµ¡žˆdG —¡V
,ÀG™ÁW Ô ,ò¾KEÕG ¢•eCG ’ˆˆaG ɘdG ‰¡SÄcÄdÄÁdG ºÄM
ŸY ÂdÄ¡ŸM ½—Y …„¡•H ‡cQƒ¡žÙG ¿e ¿µ»ˆj Ú ÂfCG
†ƒ¡•c —dƒN ÈeƒôG ºƒbh .ÀG™jEG ÛG ºÄNO Iñ¡TCƒJ
…¸W ‰¡ aQ ‡ÇfG™jEÕG Šƒ£¸¡•dG ÀEG (ƒeƒY 44) —ÇeƒÞ
.ƒHhQhCG Ô ‡ÇfG™jEG IQƒ¯¡S i—d ƒÁH ½—²J ȈdG Iñ¡TCƒˆdG
‰¸¡ŸJG ȈdG ‡ÇfG™jEÕG ŠGQƒ¯¡•dG ªÇ»ŽH ÀEG —ÇeƒÞ ºƒbh
ƒ»Áe ,ÀG™ÁW IQƒjR ȸÇFG™¡SEÕ ³‘j Õ ÂfCG Ⱦˆ¬¸HCG ƒÁH

‡Çfƒ¾„¸dG ‡Ç¡SƒÇ¡•dG ‡eRCÕG Ô •G™¯fG QOGÄH

‡ÇH™©dG ‡©eƒÖG IQOƒ„e ŸY ³aGÄj ¸dG †›M
ÀEG Å¡SÄÙ È»¡S™dG •—‘ˆÙG ,É—¡TQ
¹LƒYh ÉQÄa ¹µ¡žH Q™b ñNCÕG G˜g
·QÄùùjÄùùÇùù¾ùùd ‡ùùÇùùdƒ×G ÂùùJQƒùùùjR ªùùù£ùùùb
ÃG™LCG ºƒ¡ŸJG —©H ŠhñH ÛG ÂLĈdGh
Š—ùùHCG —ùùbh ..æGOÄùùù¡•dG ™ùùùjRÄùùùdG ªùùùe
‡ùù©ùùeƒÖG IQOƒùù„Ù ƒùùùÁùùù»ùùùYO ƒùùùjQÄùùù¡S
—¡SCÕG Qƒ¡žH ¢•ÇF™dG Aƒ²d —©H ‡ÇH™©dG
³¡žeO QGR ɘdG æGOÄ¡•dG ™jRÄdG ªe
‡ùdƒùch ŠOƒùaCGh ..ŠhñH ÂùùJQƒùùjR ¹ùù„ùùb
ºîN —cCG —¡SCÕG ÀCG ‡jQÄ¡•dG Aƒ„fCÕG
Åùù¸ùùY ƒùùjQÄùù¡S ¢U™ùùM'' Åùù¸ùùY Aƒùù²ùù¸ùùdG
.''Àƒ¾„d QG™²ˆ¡SG

ƒ¡ jCG Ų¸J ÂfCG ¹ÇYƒ»¡SG ±ƒ¡VCGh
‡eĵ×G ¿e ‡ÇF—„e ƒgéˆYG ‡²aGÄe
Åù¸ùY «îùWÕG —ùj™ùJ ƒùùÁùùfEG ºƒùùb ÈùùˆùùdG
¿e ..‡ÇH™©dG ‡©eƒÖG ‡£N ¹Ç¡Uƒ¯J
Ô ºhDÄ¡•e Q—¡Ÿe °¡žc ,i™NCG ‡ÁL
h™»Y —Ç¡•dG ÀCƒH ‡ÇH™©dG ºh—dG ‡©eƒL
IQƒj›H ,AƒKî‹dG ½ÄÇdG ½Ä²Ç¡S Å¡SÄe
¿ùùùùe ‡ùùùùù¸ùùùùù¡•¸ùùùùù¡S AG™ùùùùùLEÕ ŠhñH ÛG
òdhDÄù¡•ÙG ¿ùe O—ùùY ªùùe ŠƒùùKOƒôG
¢UÄ¡ŸØG ÂLh ŸY ºhƒ¾ˆJ ,òÇfƒ¾„¸dG
òH ‡ùùÇùùdƒ×G ‡ùùeRCÕG ³ùùjÄùù£ùùùJ ¹ùùù„ùùù¡S
AîùùY ºƒùùbh .‡ùù¡VQƒùù©ÙGh ‡ùùùeÄùùùµ×G

.Àƒ¾„d I—Mh ŸY —ÇcCƒˆdG `
¹ùFƒù¡Sh ¹ù„ùb ¿ùe Èù„ùg˜ÙGh ÈùeîùYEÕG —ùÇù©ù¡ŸˆùdG ±ƒù²ùjEG Åùù¸ù Y ´ƒùù¯ù JÕG `
.½îYEÕG
.«Qƒ¡ždG Ô —Ç©¡ŸˆdGh ŠƒÁLGÄÙG °bh `
¿eƒ¡ dG Œ¸‹dG ªe ‡Ç¾WÄdG I—MÄdG ‡eĵM °ÇdCƒJ ŸY ‡²aGÄÙG ÀîYEG `
.ƒÁǸY ´ƒ¯JÕG ¼ˆj ¥h™¡Th ¤HGÄ¡ H
.É™H ÂÇ„f ÀƒÙédG ¢•ÇFQ ‡jƒY™H QGÄ×G ‡dhƒW ÛEG IOÄ©dG `
:ƒÁǸY ´ƒ¯JÕG ¼ˆÇd ÉRGĈdƒH ¢Tƒ²¾¸d “™£J `
.‡Ç¾WÄdG I—MÄdG ‡eĵM ¹Ç¡Uƒ¯J - CG
.‡Çdh—dG ‡»µôG «Ä¡VÄe -†
.‡¡SƒF™dG ŠƒHƒ”ˆfGh ‡ÇHƒÇ¾dG ŠƒHƒ”ˆfÕG -•
.¢•jQƒH ™ÒDÄe -O

:‡ÇH™©dG IQOƒ„ÙG OľH ¼gCG

..´G™©dG ¤¯¾d Šƒb™¡S ..QƒeO ..Ÿˆb ..ŠGQƒŽ¯fG
™ùùµù ¡•©ùùH ‡ùù Çù ù»ôG AG™ùù ¡ ØG ‡ùù ²ù ù£ù ù¾ÙG Ô ‡ùù eÄùù µù ùM
ÀÄMÄ¡•j ¼Á¯¡Ÿf ¿e ícCG ÀƒÙ™H Aƒ¡ YCG ..Àƒµj™eCÕG
Qƒ¡ŸM ..Q—„dG hCG Q—¡ŸdG ŠƒÇ¡žÇ¸Çe ..ÃGÄg …¡•M ¹c
´G™ùY ÃÄùLh i—ùMEG Øùg ..ŠÕƒù²ùˆùYGh ºGÄÎ ªùù¾ù eh
GPƒù»ùa ,¼ùgDhƒùb—ù¡UCGh Àƒùµùj™ùeCÕG Âù©ù¾ù¡U ɘùdG ,½ÄùÇùdG
GÄb›e —bh ?‡jÄÁdG ŸY ¹ˆ²dG ’„¡UCG ÀCG —©H Àh—j™j
’ù„ù¡UCG ÀCG —ù©ùH ?ƒùÇù„ùg˜ùeh ƒùÇùb™ùYh ƒùÇùaG™ù¬ùL ´G™ùù©ù dG
ÀGñÖG ¿e ¿j—¡Sƒ×Gh ¿j—bƒ×G ‡¸cCÕG ¹µd ƒ©J™e
!!AG—YCÕG
O—ÖG ½ƒµ×G AÕDÄg —j™j GPƒ»a ..´ë‘j ´G™©dG
Àƒù¡•fEG ´Äù²ùMh ‡ùÇùWG™ù²çO IƒùYO ¼ùÁùfCG GÄù¾ù¸ùYCG ?—ù©ùH
™Hƒ²ÙG GÄfGOCG ..QGÄÖG ¿¡•Mh ™jÄ£ˆ¸d ‡jDhQ †ƒ‘¡UCGh
¿j˜dG ŸY Gh™µfCGh ÀÄŽ¡•dG OÄLh GÄ„Ž¡Th ‡ÇYƒ»ÖG
Ié²e ´G™©dƒH GPEGh !!!?QÄ¡Ÿ²dƒH GÄ©ˆÒ ÀCG ¼gIJ„¡S
¶Áˆ¾Jh ƒÁ¸eƒµH ƒf—e ’„¡ŸJ ÀÄŽ¡•dƒH GPEGh ,‡ÇYƒ»L
..òaëÞ ¢UÄùù¡Ÿd ¼ùùÁù H GPEGh ,Šƒùùe™×G ¹ùù c ƒùù Áù ùÇù ùa
.ºGÄeCÕG ¿e ‡¾¯M ¹LCG ¿e AÈ¡T ¹c ÀÄ©Ç„j
‡¸×G ‡¾j—e ¿e ÈbG™Y ³j—¡U ¿e ‡dƒ¡SQ ȾJAƒL
GÄfƒc ¿j˜dG ¿e Ägh ׸H QOƒ¬j ÀCG ¢ aQ (‡Ç©Ç¡ždG)
ƒà ƒ¡ ©H ƒÁÇa °¡Ÿj ..ò¡•M ½G—¡Ÿd AG—©dG ÀÄq¾µj
ò£¡•¸a Ô ƒ¾g ¿‘f ÂÇbîf ƒe ÀCG ‰¡•¡•MCG ÀÄbîj
‡ÇfÄÇÁù¡ŸdG Šƒù¡SƒùÇù¡•dGh ºîùˆùMÕG OÄù¾ùL É—ùjCG Åù¸ùY
ƒà ,ƒù€ùÇù¡T Éhƒù¡•j Õ ÂùˆùYƒù¡žH ¹ùc ¼ùZQ ,‡ùj™ùù¡Ÿ¾ùù©ù dG
..´G™©dƒH ƒ¾¸gCG ÂÇbîj
ŠGRƒâEG ™ùù NBG G˜ùù g ..‡ùù Çù ù ¾ù ù Wh ‡×ƒùù ù¡Ÿe ™ÒDÄù ù e
‡ùùÇù ¾ù ¡S iÄùùb ÀBÕG Åùù ˆù ùM Âùù ˆù ù¡ aQ ™ÒDÄù ùe ..Èùù µù ùdƒÙG
¼Fƒ¾¬dG ¼¡Sƒ²ùˆùd ™ÒDÄùe ..—ù¸ù„ùdG Ô ‡ùÇù¡•ÇùFQ ‡ùÇù©ùÇù¡Th
™ÒDÄe ..ȻǸbEÕG ÃQhOh ´G™©dG ‡‹L ŸY ‡Ç»gÄdG
¼ùÁùˆùgG›ùf Ô ÀÄù©ù£ùe ÂùÇùdEG òYG—ùdG ÀCÕ ,¹ùù¡Ÿ‘ùùj ¿ùùd
™ÒDÄùeh ..ƒùÁùˆùWQh ¿ùe ƒùµùj™ùeCG Pƒù²ù fEÕ AÈùùŽù j ÂùùfCÕh
¢TÄùùH ‡ùùj™ùù²ù „ù Y Âùù¾ù Y ‰²ùù‹ù „ù fG ƒùùe ™ùùNBG G˜ùùg ..ÜhO
™ÒDÄù e ..ƒùùÇù »ù Çù ¸ù bEGh ƒùù Çù ù¸ù ùNGO ¢ aQ ™ÒDÄù ùe ..ñ¸ùù Hh
Ô ³ùFƒù²×G Èù¡Ÿ²ùJ ‡ù¾Ö ŠƒùÇù¡UÄùJ Åù¸ùY ±ƒùù¯ù ˆù dîùùd
‰bÄùdG Ô ..´G™ù©ùdG ¿ùe •h™ù”ù¸ù d ‰YO Èùùˆù dG ´G™ùù©ù dG
‡²£¾ÙG Ô ‡ùÇùµùj™ùeCÕG ŠGÄù²ùdG —ùFƒùb ÂùÇùa ¿ù¸ùYCG ɘùdG
Ô ¿eCÕG ¢V™a ŸY IQ—²dG ½—Y ºƒM Ô ÂfCG Å£¡SÄdG
.QƒÁ¾Ç¡S ´G™©dG ÀEƒa ,‡„j™²dG I—ÙG ºîN OG—¬H
,³ù»ù©ùH ò¡SQO …YÄùˆù¡•f ÀCG —ùùHÕ ƒùù¾ù g ?—ùù©ù H GPƒùùe
ƒùg—ùÇù©ù¡ŸJh ‡ùÇùbG™ù©ùdG ‡ùehƒù²ÙG ¼ùYO ¿ùe —ùùHÕ ºhCÕG
¹ùùc ªùù¸ù ²ù J ÀCG æƒùù‹ù ùdGh ,‡ùù fÄØG ‡ùù Çù ùY™ùù ¡T ¥ƒùù ²ù ù¡SEÕ
Àĵj ÀCGh È„¾LCÕƒH AGIJˆ¡SÕG ¿Y ‡Ç¸ôG †G›MCÕG
ƒÁǸY …¡Sƒ‘j ‡Ç¾Wh ‡fƒÇN «Ä¾dG G˜g ¿e ºƒ¡ŸJG ¹c
.GQƒˆÁˆ¡SGh ‡YÄÇe ůµa ,ÀÄfƒ²dG

QG™ù²ùˆù¡SÕG ½—ù”ùj ƒùe ³ùah ‡ùùÇùùdh—ùùdG
†™¬dG ÀEG ºƒbh .òÇÙƒ©dG ½î¡•dGh
´Äq ù¡S ‡ùÇùfƒù‹ùdG ‡ùÇÙƒù©ùùdG †™×G —ùù©ùùH
Äùg ¼ùÇùùgƒùù¯ùùeh Šƒùù‘ùù¸ùù£ùù¡Ÿe I—ùù©ùùd
‡ùb™ôG ƒùÁù¾ùÇùH ¿ùeh ƒùÁù¾ùùY ºhDÄùù¡•e
C CÕG ¢ ©H ¹µ¡žJ ÛG Gñ¡že ,‡jOÄÁÇdG
ƒ¡ ©H ‰¡ aQ ȈdG ŠƒgƒÎÕGh AGQ
.Šƒ‘¸£¡ŸÙG Øg ¿e
‡ù¡ gƒùù¾ÙG °ùùbGÄÙG ¢UÄùù¡Ÿ”ùùHh
Qƒ¡TCG ÀG™ÁW ÂÇdEG ‰YO ɘdG ™ÒDÄ»¸d
AÕDÄùùg i—ùùd Qée Õ ÂùùfCG ÛEG Èùùµùùùˆùùùe
ȈdG •Ä‘„dG ‡ÇbG—¡Ÿe Ô ¶Çµ¡žˆ¸d
†™ù¬ùˆù¡SGh ,ÀÄùcQƒù¡žÙG ƒùÁùe—ùù²ùùÇùù¡S
ØÁd ÀÄ‹Mƒ„dG Âd ¢V™©ˆj ɘdG ª»²dG
ƒ¾‹‘H ÀCG'' ÛEG ºÄ²dƒH Gñ¡že ,‡©bGÄdG
Èùù¯ùùf Èùù¾ùù©ùùùj Õ ‡ùùùb™ôG Qh˜ùùùL Ô
³M Ô ÀÄjRƒ¾dG ƒÁaëbG ȈdG ¼FG™ÖG
Šƒj™×G ´îWEƒH …dƒWh .''‡j™¡ž„dG
OƒùùùÁùùù£ùùù¡VG ½—ùùùùYh ºƒóG G˜ùùùùg Ô
°ù©ù¡V Åù¸ùY ™ù¡TDÄùe ÂùfÕ ,ò‹ùùMƒùù„ùùdG
Åù¸ùY Àhë¡•ˆùj GhQƒù¡U ¿ùj˜ùùdG ‡ùùŽùùM
.‰¡SÄcÄdÄÁdG ‡²Ç²M
I—ùj—ù¡T ‡ùŽùÁùù¸ùùH Èùùµùùˆùùe —ùù²ùùˆùùfGh
ȈdG ‡²£¾ÙG Ô ‡Çµj™eCÕG ‡¡SƒÇ¡•dG
ŠQƒKCGh ‡¾ˆ¯dG Qh˜H - „¡•M - ‰YQR
Ô QG™ùùù²ùùùˆùùù¡SÕG ½—ùùùYh Åùùùù¡VÄùùùù¯ùùùùdG
,¤¡ShÕG ´™ù¡ždGh •ùÇù¸ØG Èùˆù²ù£ù¾ùe
™j™²J ƒeh ,ƒµj™eCG ¹¡ža ÛG ¶dP OQh
.¶dP ŸY ™¡TDÄe ÕG ,ÀĈ¸»g - ™µÇH
‰‘ùùù„ùùù¡UCG ¿ùùù£ùùù¾ùùù¡TGh ÀCG ÛEG Gñ¡že
†h™×G Úƒ©dG †Ä©¡T ŸY ¢V™¯J
ÀÄc ÛG ¶dP ȵˆe ›YhCGh .ŠƒeRCÕGh
¢Sƒ¡SCG ŸY ˜”ˆJ ÂÇdh—dG ŠGQG™²dG
Ô °ùù¾ùù©ùùdG ºƒùù»ùù©ùùùˆùùù¡SGh ‡ùùùjOƒùùùMCÕG
ñjƒ©e ¢V™a G˜ch ‡Çdh—dG Šƒbî©dG
¹eƒ©ˆdG Ô òdƒÇµÌ ¹ÇµdGh ‡LhO›e
ÛG Gñ¡že ,‡ùùÇùùdh—ùùdG ƒùùjƒùùù¡ ²ùùùdG ªùùùe
Ô —ùùùj—ùùùL QÄùùùù¡ŸJ ÃQÄùùùù¸ùùùùH IQh™ùùùù¡V
½GëMÕG ŸY ½Ä²j ‡Çdh—dG Šƒbî©dG
.†Ä©¡ždGh ºh—dG òH ºOƒ„ˆÙG
‡ùÇùLQƒØG ™ùjRh i™ùLCG ¹ùHƒù²ÙƒùHh
ÈùˆùdG ¼ùFG™ÖG ªùùe ‡ùùfQƒùù²ùùe æG™ùùjEÕG
ÀÄǸÇFG™¡SEÕGh ÀÄùÇùµùj™ùeCÕG ƒùÁù„ùµùJQG
‡ÇÙƒ©dG †™×G Aƒ¾KCG AGÄ¡S —M ŸY

Üh—dG ¼¡•²dG
,æGOÄù¡•dG ‡ùÇùLQƒØG ™ùjRh ¹ùù²ùùˆùùfG
‡»¡Uƒ©dG ÛG ,¢•eCG ¹ÇYƒ»¡SG Àƒ»‹Y
IQOƒ„e Âù©ùe îùeƒùM ŠhñH ‡ùÇùfƒù¾ù„ù¸ùdG
‡ùùùùeRCÕG ¹× ‡ùùùùÇùùùùH™ùùùù©ùùùùdG ‡ùùùù©ùùùùeƒÖG
Àƒ»‹Y ŲˆdG —bh .‡Çfƒ¾„¸dG ‡Ç¡SƒÇ¡•dG
—ùùùjDÄÙG òMƒùùù¾ÖG ¿ùùùY ò¸ùùùù‹à ªùùùùe
AGQRÄùùdG ¢•ÇùùFQ ‡ùùeÄùùµ× ¢VQƒùùù©ÙGh
¹¡ a ¿¡•M °¡žch .IQÄǾ¡•dG OGDÄa
½ƒ©dG òeCÕG ¸dG †›M †GÄf —MCG ¸dG
—aÄe -¸HCG ,¸dG ™¡Ÿf ¿¡•M †›‘¸d
ÅùùWƒùù©ùùˆùùj ÂùùfCƒùùH ‡ùùÇùùH™ùù©ùùdG ‡ùù©ùùùeƒÖG
¹Çµ¡žJ ¹»¡žJ IQOƒ„e ÉCG ªe ‡ÇHƒŽjEƒH
Œ¸ù‹ùdG ƒùÁùÇùa ‡ùÇùù¾ùùWh I—ùùMh ‡ùùeÄùùµùùM
ÈFƒÁ¾dG QG™²dG ÀCG —cCG ¾µd .¿eƒ¡ dG
òH Qhƒ¡žˆdG ŸY °bĈj ÀCƒ¡ždG G˜ÁH
ů£¡Ÿe —cCG —bh ..‡¡VQƒ©ÙG IOƒb
æÄj›¯¸J Œj—M Ô ,¹ÇYƒ»¡SG Àƒ»‹Y
Õ ÂfCG ¬¸HCG ¸dG †›× ½ƒ©dG òeCÕG ÀCG
¥ƒùù²ùù¡SEG ÛEG Õh †îùù²ùùfG ÛEG Åùù©ùù¡•j
‡¡SƒFQ ŸY ¢Vë©j Õ ÂfCGh ,‡eĵ×G
ƒe ¹ùc ¹ùH ,‡ùeÄùµù‘ù¸ùd IQÄùÇù¾ù¡•dG OGDÄùa
ŠGQG™ù²ùdG Ô ‡ù¸ùYƒùa ‡ùcQƒù¡že ×ùùj™ùùj
.Ãñ„©J …¡•M ,‡jñ¡ŸÙG

:ÀG™ÁW ÛG $ •Ä©„e
¢Sƒ„YhCG OG™e

ÀG™ùÁùW Ô ,¢•eCG “ƒùù„ùù¡U ³ùù¸ùù£ùùfG
†™×G Ô OÄÁÇdG ‡b™Þ ¿Y ™ÒDÄe
òeÄj ™»ˆ¡•j ɘdG ‡Çfƒ‹dG ‡ÇÙƒ©dG
‡ùÇùùfG™ùùjEÕG ‡ùùÇùùLQƒØG IQGRh ÃùùY™ùùJh
Èùù»ùù¸ùù©ùùdG É—ùùˆùù¾ÙƒùùH °ùù¡Uh ɘùùùdGh
Åùù¸ùùY ŠƒùùHƒùùLEG è—ùù²ùùJ ÛG ÈùùeG™ùùùdG
ƒÁM™ùW ÈùˆùdG ''‡ùb™ôG ¿ùY ‡ù¸ù€ù¡SCG''
É—ùù»ùùMCG OÄùù»Þ æG™ùùjEÕG ¢•ÇùùF™ùùùdG
¿e …fƒLCG òÇ©eƒL ‡cQƒ¡žÌ ,Oƒâ
G˜ùg ‡ù²ùÇù²ùMh ¼ùùŽùùM Ô òµùùµùù¡žÙG
‡ùùùùùÇùùùùùLQƒØG ™ùùùùùjRh ºƒùùùùùbh .•—×G
“ƒˆˆaG ºîN ȵˆe ™Á¡Tľe æG™jEÕG
‡ùjOÄùÁùÇùdG ‡ùb™ôG ‡ùù¡SGQO Åùù²ùùˆùù¸ùùe
‡Ç¸„²ùˆù¡•ÙG ´ƒùaCÕGh ''‰¡SÄùcÄùdÄùÁùdG''
ɘdG ¤Ç¡•„dG ºGDÄ¡•dG'' ÀEG ''‡ÇÙƒ©dG
‰fƒùc GPEG :æG™ùjEÕG ¢•ÇùùF™ùùdG ÂùùM™ùùW
Õ GPƒÙ ‡Ç”jQƒJ ‡²Ç²M ‰¡SÄcÄdÄÁdG
ŠƒùfGOEG ‡ùLÄùe QƒùKCG ?ƒùÁùˆù¡SGQO ¿ùùµç
.''Ȳ£¾e OQ è—²J ‡dhƒÞ ÀhO
™ÒDÄÙG ¿e ±—ÁdG'' ÀCG ±ƒ¡VCGh
‰¡SÄùcÄùdÄùÁùdG Šƒù„ùKEG hCG QƒùùµùùfEG ¢•Çùùd
ò‹ùùùMƒùùù„ùùùd ‡ùùù¡U™ùùù¯ùùùdG ‡ùùùMƒùùùJEG ƒäEGh
ÀCƒ¡žH ¼g™¦f ‡ÁLh ¢V™©d òÇHhQhCG
ƒùYOh ,''‡ùÇù”ùùjQƒùùˆùùdG I™ùùgƒùù¦ùùdG Øùùg
Šƒbî©dG ¸µÇg IOƒYEG ÛG ™Á¡Tľe

™ÒDÄÙG ¢žeƒg ŸY
:Rƒa —ÇÇaGO

''‡j™¡Ÿ¾©dG ‡¡ gƒ¾e ‡c™M''
¢•Çdh ‡ÇÁdEÕG ¼Çdƒ©ˆdƒH ½›ˆ¸f ¿‘f
hCG ‡eĵM ¹µ¡žf ÀCG ƒ¾»Çdƒ©J Ô GQ™²e
ÈùeÄùùb ¿ùùWh ‡ùùeƒùùbEÕ G—ùù¸ù H …¡Ÿˆùù¬ù f
½ÄÇùdG ‡ù¾ùjƒùÁù¡ŸdG ÈùY—ùj ƒù»ùc ,OÄùÁùÇù¸ùd
¢VQCG Ô ¼ùùÁù ˆù dhO GÄùùeƒùùbCG ¼ùùÁù fÄùù µù ùH
ÀCG IGQĈdG ¼Çdƒ©J Ô Âa™©f ƒe .Oƒ©ÇÙG
Èc Âd …ˆc G˜µgh O™¡že …©¡T OÄÁÇdG
.¢žÇ©j
''‡ùb™ôG'' GÄùù¸ù ¬ù ˆù ¡SG ‡ùù¾ù jƒùùÁù ¡ŸdG
ºîùù N ¿ùù e ƒùù Áù ùdîùù ¬ù ùˆù ù ¡SG GhDhƒùù ù¡SCGh
ÈeÄb ¿Wh ‡eƒbEGh Úƒ©dG ±ƒ£©ˆ¡SG
ò£ù¡•¸ùa Ô ¼ùÁùdƒùMQ GÄù£ù ‘ù a ,¼ùùÁù d
G˜ùg ¿ùùY GÄùù„ù Çù Žù j ÀCG ÀƒÙCÕG Åùù¸ù Yh
½G—ùùYEG ¿ùùY ºhDÄù ¡•ÙG ¿ùùe :ºDhƒùù¡•ˆùù dG
ÀCG ž»ˆf ¿‘f ,''?OÄÁÇdG ¿e òjîÙG
ÀÄù»ù ¸ù ¡•e ,ÀÄùùÇù ¾ù Çù £ù ¡•¸ùù¯ù dG ¢žÇùù©ù j
.¼FGO ½î¡S Ô ,OÄÁjh ÀÄÇ‘Ç¡•eh

:‡ÇJGQƒ„”ˆ¡SG ™jQƒ²J

IQÄǾ¡•dG ‡eĵM
ƒÁfRGÄJ Š—²a
™jQƒ²J ‡Çµj™eCÕG IQGOEÕG ‰²¸J
‡Mƒ¡•dG ¹NGO ¿e ‡¸LƒY ‡ÇJGQƒ„”ˆ¡SG
—ǯJ ‡²£¾ÙG Ô ºhO ¿eh ,‡Çfƒ¾„¸dG
Š˜NCG IQÄǾ¡•dG OGDÄa ‡eĵM ÀCƒH
¢ a™dG ½ƒeCG ƒÁfRGÄJ —²¯J
ÀCG QOƒ¡Ÿe ‰¸²fh .ƒÁFƒ²„d Éñgƒ»ÖG
¹LƒY É™¡S Aƒ²d ÛG ‰YO ¿£¾¡TGh
°bÄÙG ¢SQG—ˆd ‡ÇH™Y ‡»¡UƒY Ô
Ô ñ£ØƒH QOƒ¡ŸÙG ˆ¯¡Uh ɘdG
IQÄǾ¡•dG ‡eĵM ª¾e ‡dhƒÞh ,Àƒ¾„d
¼Y—dG ÀCG ÛG ŠQƒ¡TCGh ,¥Ä²¡•dG ¿e
‡eÄµ× È»¡S™dG Üh—dGh ÈH™©dG
—ÙG ½ƒeCG —ǯj Õ ,‡Çdƒ×G Àƒ¾„d
ÉOƒ¾j ɘdG ¼”¡ dG Éñgƒ»ÖG
ŠOƒaCGh .‡eĵ×G Øg ¥Ä²¡•H
Ô ñ„c ºhDÄ¡•e ¿Y î²f QOƒ¡ŸÙG
ÀEG ÂdÄb ‡Çµj™eCÕG ‡ÇLQƒØG IQGRh
ÀĵǡS IQÄǾ¡•dG ‡eĵM QƒÇÁfG
Šƒeĵ×G ¿e —j›ÙG ¥Ä²¡•d ‡e—²e
,‡Çµj™eCÕG IQGOEîd ‡ÇdGÄÙG ‡»¦fCÕGh
È©fƒ¡U ½ƒeCG ƒMGëbG ·ƒ¾g ÀCG ™cPh
½ƒÇ²dG ÛG ÄY—j ¿£¾¡TGh Ô QG™²dG
‡²£¾ÙG Ô ‡¸eƒ¡T ½î¡S ‡Ç¸»©H
·™‘ˆdƒH ºhDÄ¡•ÙG û¡SCG ƒe °bÄd
Ô —jG›ˆÙG æG™jEÕG ¹N—ˆdGh
ºhDÄ¡•ÙG —©„ˆ¡•j Úh ,‡²£¾ÙG
‡eRCîd ¹×G IQOƒ„e ÈJCƒJ ÀCG ȵj™eCÕG
¿e ÂÇa ™JĈdG ‡dƒM AƒÁfEGh Àƒ¾„d Ô
—b ÀG™ÁW Àĵˆ¡S ˜F—¾Yh ,ÀG™jEG
.ƒµj™eCÕ ‡ÙDÄe ‡H™¡V ‰ÁLh

$

ø 1865 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 21 `d ³aGÄÙG

´h™¡ždG †ƒˆc

ø ½2006 ™„»¡•jO 12 AƒKî‹dG ø

10

29 ‡²¸‘dG

—¾ÁdG Èa ‡Çeî¡SEÕG ‡dh—dG ™Ç¯¡S É—©¡S
‡Ç`` ` eî`` ` ¡SEÕG ‡Á„`` ` ` ŽdG
Qƒ‘ˆfG ¼K Qƒ¡ŸˆfEG Pƒ²fEîd
‡”ǸcÄH È‘j :¼¸²H
ennouryahia@yahoo.fr

:¹»©dG Qhƒ‘»H °j™©ˆdG - 2
‡Çeî¡SEÕG ‡dh—dG •PÄ»¾d ¹eƒ¡ždG ™Ç¦¾ˆdG QÄ`‘e
:QÄ¡ŸˆdG -CG
‡dh—dG •PÄ»¾d ¹eƒ¡ždG ™Ç¦¾ˆdƒH ƒ¾g סŸ²f ƒe ÀEG
‡dh—dG ¹µÇÁd ÈHƒÇ¡•fÕG ¤£”»dG :Äg ‡Çeî¡SEÕG
‡dh—¸d ¿qÇ©e QÄ¡ŸJ ‡ŽÇˆf ‡²Ç²‘dG Èa Äg ɘdG
,ƒùg™ùÇùÇù¡•J ´™ùWh ƒùÁù¸ùFƒù¡Sh ƒùÁùaG—ùùgCG :‡ùùÇù eîùù¡SEÕG
‡aî”dG ,ºh—dG ,ŠƒùeÄùµù‘ùdG •Pƒù»ùf ¿ùe ‡ù£ù„ù¾ùˆù¡•e
Èùa ¹ùFGhCÕG ƒùÁùeƒùjCG ¿ùùe QÄùù¡Ÿ©ùùdG ™ùù„ù Y ‡ùùÇù eîùù¡SEÕG
Èa Š™cP ȈdG ‡²Hƒ¡•dG •Pƒ»¾dG ¿e ,IQľ»dG ‡¾j—»dG
ƒùf—ùÇù¡Sh ,°ù¡SÄùj ƒùf—ùÇù¡S ‡ùeÄùµùM :¼ùj™ùµù dG ÀBG™ùù²ù dG
¿ùùÇù ©ù LGQ ,AƒùùÇù „ù fCÕGh ¹ùù¡S™ùùdG ªùùÇù ù»ù ùLh Àƒùù »ù ùÇù ù¸ù ù¡S
¼ùK ,Èùeîù¡SEÕG É™ùµù¯ùdG ƒù¾ù KG™ùùJ ¿ùùe ¿ùùj—ùùÇù ¯ù ˆù ¡•eh
•Pƒù»ùfh I™ù¡Uƒù©ù»ù dG ‡ùùdh—ùùdG ¹ùùcƒùùÇù g ¿ùùÇù »ù Áù ¸ù ˆù ¡•e
¿e ,‡j™¡Ÿ©dG IQGOEÕG ½Ä¸Y ¿e ¿j—ǯˆ¡•e ,ƒÁˆ¡S—¾g
½Äù¸ù©ùdG Åùˆù¡T ¿ùeh ,zƒùÁùJƒùj™ùù¦ù fh ‡ùù»ù ¦ù fCÕG ½Äùù¸ù Y{
ÉÄb ,QÄ¡ŸˆdG Èeî¡SEG •PÄ»¾H •™”¾d ..Šƒ¡SGQ—dGh
.½ƒŽ¡•fÕG ¿¡•Mh ‡Ç¾„dG Œj—M ,¹µÇÁdG
¤ùÇù£ù”ùˆù¸ùd ‡ùÇù¾ùWÄùdG ‡ù¾ùŽùq¸ù d QƒùùWEÕG G˜ùùg Èùùa
‡ùdh—ùdG •PÄùù»ù ¾ù d É—ùùÇù Áù »ù J ¤ùù£ù ”ù e ,‡ùùŽù e™ùù„ù dGh
I—Yƒ²c ‡YÄ»Ž»dG ŸY ¢V™©j ±Ä¡S ‡Çeî¡SEÕG
‡¡Ÿˆ”»dG ‡¾Ž¸dG ÀĵˆJ ƒe—©H ¸dG Aƒ¡T ÀEG ´î£fG
ňM i™NCG •Pƒ»f ¼j—²J G˜ch ,¾ǡ•‘Jh ÂFG™KEÕ
¿Ç‘¡T™»dG ƒ¾fGÄNEG ŸY Qhƒ¡žˆdGh QƒÇˆNÕG ¹Á¡•j
‡ÇdhDÄ¡•»dG ¼q¸¡•J ½Äj ¿Ç‘j ƒe—¾Y ‡»Á»dG ØÁH ½ƒÇ²¸d
.¸dG Aƒ¡T ÀEG
:QĈ¡S—dG ` †
ª¡ f ÀCG ƒ¾H Q—Žj ƒÇq ¸e •PÄ»¾dG ŸY °²f ƒe—©H
ÂÇa ·™‘ˆÇ¡S ɘdG É—Yƒ²dG ÈfÄfƒ²dG QƒWEÕG Âd
‡ùÇù¡Sƒù¡SCÕG —ùùYGÄùù²ù dG Aƒùù£ù YEG ÉCG ƒùùjOÄùù»ù Yh ƒùùÇù ²ù aCG
‡ùdh—ùdG ±G—ùgCÕ ‡ù²ù²ù ‘ù »ù dGh ‡ùùˆù „ù ‹ù »ù dG ‡ùùÇù dÄùù¡UCÕG
.‡Çeî¡SEÕG
,ª»ˆŽ»dGh ,‡dh—dG Šƒ‘¸£¡Ÿe ¤„¡V ¿e -

~

¢ShDh™dG †ƒ‘¡UCG
‡©H™»dGh ‡¦Ç¸¬dG
‡¬d ¼Á¯J Õ (tête carrée)
OƒÁˆLÕGh ™ÇÇ¡•ˆdGh ¹»©dG
…¡ž”dG ‡¬d ¿µdh
¢•j™ÁJh ¢ShDįdGh
ƒg™Žf °Çµa ,¢ShDh™dG
“î¡•dG Èa ™Çµ¯ˆdG ·™ˆd
™Çµ¯ˆdƒH ÂdG—„ˆ¡SGh
.Aƒ¾„dG Èa

}

‡dh—dG ¿e ¹c ³Mh …LGhh QhO ÅdEG ¼¸¡•»dG O™¯dGh
.O™¯dGh I™¡SCÕGh ª»ˆŽ»dGh
ƒ»Ça OG™aCÕG ¿ÇH ‡Ç¾Ç„dG Šƒbd ¤„¡V ¿e .‡dh—dG ¹cƒÇg ªe ¼ÁJƒbîYh ¼Á¾ÇH
™ÇZ ªe ‡Çdƒ¡Ÿ¯fÕG hCG ‡Ç¸¡UÄdG Šƒbî©dG ¼K ‡ùùdh—ùùdG QhO Qƒùù„ù ˆù YÕG ¿ùùÇù ©ù H ¿ùùj˜ùùNBG ¿ùùÇù »ù ¸ù ¡•»ùùdG
,ƒùg™ùÇùZ Åù¸ùY I—ùgƒù¡žc ,ƒùù£ù ¡Sh ‡ùùeCƒù c ‡ùùÇù eîùù¡SEÕG
QÄf ÅdEG Šƒ»¸¦dG ¿e ¢Sƒ¾dG •™”J ÀCG ÅL™j Ih—²ch
...½î¡SEÕG
ÀĵǡS ɘdG Èeî¡SEÕG QĈ¡S—dG ÈdƒˆdƒH ÀÄfĵˆa
‡dhO ,‡Çeî¡SEÕG ‡dh—dG ’„¡ŸJh ,º—©dGh ³‘¸d ƒ¡SG™„f
..¿Çeh™‘»dGh ¿Çeĸ¦»¸d I™¡Ÿˆ¾»dG ‡dh—dG ,‡»M™dG
..¸dƒH ÕEG IÄb Õh ‡dÄM îa
:‡¸»©ˆ¡•»dG ªLG™»dG ` •
.‡jÄ„¾dG I™Ç¡•dG …ˆc 1
.Èeî¡SEÕG •jQƒˆdG …ˆc 2
.‡Çeî¡SEÕG IQGOEÕG …ˆc 3
.‡fQƒ²»dG IQGOEÕG ½Ä¸Y Èa …ˆc 4
.IQGOEÕG ½Ä¸Y Èa ‡¡Ÿˆ”»dG ŠîŽ»dG 5
.‡Çeî¡SEÕG ºh—dG ™ÇJƒ¡SO 6
.Šƒ`WÄ£”»dGh ŠƒMh™WCÕGh •Ä‘„dG 7

É—©¡S —Ç©¡S

Èf—e È¡Sƒ„Y

.IQƒ¡ ‘¸d ªaO
.O™q ŽJ ¹µH ¹»©dG ŸY —Á©ˆj ÀCGAƒ¡ b ŸY ¿Ç©ˆ¡•jh ŠƒfƒeCÕG §¯‘H —Á©ˆj ÀCG‡LhR hCG ³j—¡Ÿd ƒÁj—„j Õh Àƒ»ˆch ‡jq™¡S ¹µH Âdƒ»YCG
.Àƒc ¢Ÿ”¡T ÉCG hCG ‡Çeî¡SEG ‡Yƒ»L hCG
ÅdG ƒgQƒˆ”j ȈdG ‡YÄ»Ž»dG Èa ·Qƒ¡žj ÀCG.°¸»dG ‡jƒÁf
ÀEG ‡ÇdhDÄ¡•»dG ¿e ±Ä”ˆj hCG ªLG™ˆj Õ ÀCG.ÂH °¸c

±G—gCÕ ÈYľdG —j—ŽˆdGh È»¸©dGh Èaƒ²‹dG ¹»©dƒH
™ù¡žf Àƒùc ¼ùj—ù²ùdG ±—ùÁùdƒùa ,‡ùÇù eîùù¡SEÕG IQƒùù¡ ‘ùùdG
¿e AƒL ’ˆ¯dƒa G˜g ƒ¾fƒeR Èa ƒeq CGh kƒ‘ˆa ½î¡SEÕG
Àh—Hh ƒf—ÁL Àh—Hh ƒ¾¸N—J Àh—H ,ƒfƒŽe ¸dG —¾Y
QhO ,’ùˆù¯ùdG —ù©ùH ƒùe Èù²ùH ¿ùµùdh ƒù¾ùaÄùfCG ¼ùZQ ƒùù¾ù JÄùùb
,ÕhCG :GPEG ÕEG Àĵj ¿d G˜gh Oƒ¡TQEÕGh -Ǹ„ˆdGh IÄY—dG
ºÄbCG Õh ºhOh ‡eCƒc Âd ƒf—¾ŽJh Qh—dG G˜g ƒ¾»Áa
ª¾¡Ÿj ƒe Èa ƒ¾dh I—‘ˆe ‡YÄ»Ž»c ¿µdh ‡aîN
ƒeÄj —Ž¾¡S ¹Áa ..G™„Yh ƒ¡ShQO ÀÄÇHhQhCÕG ½ÄÇdG
ŸY ¶dP ƒeh ..‡²Ç²M ÅdEG ºÄ‘ˆj ¼¸‘dGh ¹eCÕG G˜g
´QƒW ÂfGÄNEGh —dƒN h™»Y Èa ƒ¾¸a ..›j›©H ¸dG
ȯǸNh Èù²ùa ¼ùÇùgG™ùHEGh —ù¡TG™ùdG ’ùdƒù¡Uh ÀG—ùjÄù¡•dG
¿Ç‘¸¡Ÿ»dG ¿e ¸dG Aƒ¡T ÀEG ¼Á²j™W ŸY Qƒ¡S ¿eh
‡¸Fƒ¯ˆe ¢Sįfh ™ù¡ž„ùj ™ùµùa ¿ùjÄùµùJ ¹ùeCG ¿ùÇù‘ùLƒù¾ùdG
¿eCÕGh Qh™¬dG ‡aƒ²K Èa ™¦¾dG —Ç©J ,‡ÇHƒŽjEG ºÄ²Yh
‡eƒ¡•ˆHÕG ™¡ž¾ˆd ,ÃOƒ„Y ŸY ™„µdGh ¸dG ™µe ¿e
¢Sƒ¾dG ¹µd ¸dG ÂLÄd ‡¡Ÿdƒ”dG ‡„‘»dGh ‡bOƒ¡ŸdG
‡ùeîù¡Sh ƒù¾ùHÄù¸ùb QÄùf Q—ù¡Ÿ»ùd ‡ùÇùfƒù¡•fEÕG †˜ùŽù¾ù ˆù a
¸dG ÀPEƒH ÀĵǡSh ..ƒ¾Ç„f ‡¾¡Sh ƒ¾HQ ¿jO ÅdEG ƒfQh—¡U
ºÄ²j ƒ»ch ‡ÇJBÕG Àh™²¸d ƒÁJQhO ‡Çeî¡SEÕG IQƒ¡ ‘¸d
™ÇZ ÉOGÄdG Èa Ų„j ƒeh :É™FG›ŽdG ÈH™©dG ¹‹»dG
..ÂJQƒŽM

¹Fƒ¡SÄdG . 3
¹‹»ˆJ ‡Že™„dGh ¤Ç£”ˆ¸d ‡Ç¾WÄdG ‡¾Ž¸dG ¹Fƒ¡Sh
..…¡Sƒù‘ùdƒùH ™ùÇù¡•»ùdG ŠƒùeÄù¸ù©ù»ù¸ùd ·Äù¾ùH Aƒù¡žfEG Èùa
‡j™j—e ÂH ½Ä²J ‡Ç¾Wh ‡„ˆµe ..³ÇKÄJ ›c™e Aƒ¡žfEG
.ŠGQƒWEÕG ¿jĵˆd —Á©eh ‡ÇJƒeĸ©»dG
..°ùùÇù c ..¿ùùjCG ¿ùùe :ŠƒùùeÄùù¸ù ù©ù ù»ù ùdG ªùù »ù ùL ´™ùù W
.‡ÇJƒeĸ©»dG ¹ÇdO Èa ƒg—ŽJ ..ƒÁdƒ»©ˆ¡SG
ŠGAƒ²¸dG ¼ÇDzJ IPG˜L . 4
............................................ :–CÕG
............................................ ‡jÕh
..?ƒùù ù»ù ù µù ù ‘ù ù e ¼ùù ù Çù ù ù¦ù ù ù¾ù ù ùˆù ù ùdG Àƒùù ù c ¹ùù ù g :1¢S
......................................................
‰fƒùc ¼ùµùÇù¸ùY ‰¡V™ùY Èùˆù dG Qhƒùù‘ù »ù dG ¹ùùg :2¢S
?..¼µJƒ©bĈd ‡„ÇŽˆ¡•e
I—ùÇùL :¼ùµùÇùdEG ‡ùe—ù²ù»ùdG ¹ù»ù©ù dG ‡ùùÇù Žù Áù ¾ù e :3¢S
................................. :‡£¡SĈe .........
ŒÇM ¿e :‡Ç¾WÄdG ‡¾Ž¸d ¼µJƒMG™ˆbG Èg ƒe :4¢S
:........................................ Šƒeƒ»ˆgÕG
................................‡ÇŽÁ¾»dG Èa i™ùù ù ù ù ù ù ù ù ù NCG Šƒùù ù ù ù ù ù ù ù ù ¦ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù Mîùù ù ù ù ù ù ù ù ù ùe :5¢S
:.....................................................
ŒMƒ„dG hCG ¢Ÿˆ”»dG QƒWEÕG ¹ÇdO
Pƒ²fEîd ‡Çeî¡SEÕG ‡Á„ŽdG
‡Že™„dGh ¤Ç£”ˆ¸d ‡Ç¾WÄdG ‡¾Ž¸dG
ŒMƒ„dG hCG ¢Ÿˆ”»dG ` QƒWEÕG ¹ÇdO
:¢S™`Á¯dG
.¹Çd—dG ±G—gCG 1
.¹»©dG Qhƒ‘»H °j™©ˆdG 2
.¹»©dG ´™W 3
:¹Ç`d—dG ±G—``gCG 1
,EG.EG.•dG Èa ‡W™”¾»dG ŠGQƒWEÕG Oƒ¡TQEG ‡Ç¬H
°ùùj™ùù©ù J Åùù¸ù Y ÉÄùùˆù ‘ù j ɘùùdG ¹ùùÇù d—ùùdG G˜ùùg ªùù ¡Vh
‡„j™²ùdGh i—ù»ùdG I—ùÇù©ù„ùdG ,‡ù¸ùeƒù¡ždG ‡ùÇùŽùÇùJG™ùˆù¡•ˆùdG
¹gDÄe ` ¾jO ŸY QÄÇZ –CG ¹µd ž¡•ˆj ňM EG.EG.•¸d
ÄÁùa ,Aƒù¾ù„ùdG ‡ùÇù¸ù»ùY Èùa ·G™ùˆù¡TÕGh É—ù‘ùˆùdG ªùa™ùd
¥ƒ„¡ fÕG ¼¸©ˆj ,Èeî¡SEÕG Aƒ¾„dG ¢žÇL Èa É—¾L
,ÂJƒe—N ½—²jh ,ÂfGÄNEƒH ¶ˆ‘jh ‡aOƒg ªjQƒ¡že Èa
i—ˆÁjh ÂH É—ˆÁj GQÄf Âd Àĵj ƒ©aƒf î»Y hCG ƒ»¸Y
.שH ¿e ÂH
ÄL™f ,ª¡VGĈ»dG ¹Çd—dG G˜Ád ¶JAG™b —©H ,ÈNCG
ªùe ·OÄùÁùL ÂùÇùa …
q ¡Ÿˆù¡S ɘùdG QÄù‘ù»ùdG Qƒùˆù ”ù J ÀCG
.¶fGÄNEG
¹»©dG ‡bOh ‡Ç¾dG ´—¡U IÄNEÕG ªÇ»Žd ºCƒ¡•f ¸dƒa
.˜Ç¯¾ˆdG ¿¡•Mh

ŠGQƒWEÕG —¡T™e
Pƒ²fEîd ‡Çeî¡SEÕG ‡Á„ŽdG
‡Že™„dGh ¤Ç£”ˆ¸d ‡Ç¾WÄdG ‡¾Ž¸dG
ŠGQƒWEÕG —¡T™e
:iĈ‘»dG
‡¾Ž¸dƒH °j™©ˆdG 1
ƒÁJGQƒWEG ¼g ¿e 2
¹Fƒ¡SÄdG 3
(‡©HƒˆdG I™²¯dG Èa) ŠGQƒWEÕG ¹ÇdO 4
ƒ¾dÄN—d ÃRƒŽfEG ¿e ¿µ»ˆf ¼d) ‡ÇJƒeĸ©»dG ¹ÇdO 5
(..†G™¡VEÕG ‡¾ˆa Èa
.ªLG™»dG 6
‡¾Ž¸dƒH °j™©ˆdG . 1
,ȾWÄdG ɘǯ¾ˆdG …ˆµ»dG ¿e ‡j˜Ç¯¾J I—Mh Èg
,‡¸eƒ¡ždG ‡Ç¸»©dG ‡ÇŽÇJG™ˆ¡SÕG ‡£”dG ª¡VÄH ‡¯¸µe
‡Á„Ž¸d Èù¡SƒùÇù¡•dG •ùeƒùf™ù„ùdG ¿ùe ƒùgQÄù¡ŸJ I—ù»ùˆù¡•e
.iQÄ¡ždG ¢•¸Že ŠƒÁÇLÄJ ¿eh Pƒ²fEîd ‡Çeî¡SEÕG
Èc ‡¡Ÿˆ”»dG ŠƒYÄ»Ž»dG ŸY ¹»©dG Qhƒ‘e «RÄJ
.‡Çeî¡SEG ‡¸j—H •Pƒ»fh ƒKÄ‘H ƒÁÇa ½—²J
‡W™”¾»dG ‡Çq ‘dG Šƒbƒ£dG «ƒ»ˆLG ›c™e kGPEG ÈÁa
Åù¸ùY ¹ù»ù©ùJ ÈùˆùdG Pƒù²ùfEîùd ‡ùÇùeîù¡SEÕG ‡ùÁù„ù Žù dG Èùùa
Èa Aƒ¾„dGh ™ùÇùÇù¬ùˆùdG ½ƒùÁùe ½îùˆù¡SÕ ƒùÁù¡•¯ùf ™ùÇù¡ ‘ùJ
.‡Çeî¡SEÕG ‡dh—dG
?ƒÁJGQƒWEG ¼g ¿e . 2
‡Çeî¡SEÕG ‡Á„ŽdG Èa ¥™”¾e ¹c QƒWEÕƒH ±™©j
:`H °¡Ÿˆ»dG ,Pƒ²fEîd
.I™„N ¿e ÂdOƒ©j ƒe hCG ºƒY È»¸Y iĈ¡•e.‡Çeî¡SEÕG ¥ƒ¡ShCÕG ±Ä¯¡U ¿e¿Y ¹²J Õ ‡ÇfG—Çe ‡H™ŽJ Âd ÀĵJ ÀCG ¿¡•‘ˆ¡•j .¡Uƒ¡ŸˆNG Èa ŠGľ¡S ¢•»N
ƒ»Ç²ˆ¡•eh ƒ‘¡VGh Èeî¡SEÕG ÃQÄ¡ŸJ Àĵj ÀCG¹eƒ©c Èeî¡SEÕG ¹‘dƒH ¿eDÄjh ¡Ÿ¡Ÿ”Jh Å¡ž»ˆjh

IƒÇ‘dG —Ç©Ç¡S ɘdG •PÄ»¾dG Àĵf ÀCG ³‘ˆ¡•f ¹g
‡ÇdhDÄù¡•e ƒùÁùfEG ..ÈùY—ùf ƒù»ùc ‡ùÇùeîù¡SEÕG IQƒù¡ ‘ù¸ùd
ÀCG ×ÇH †Ä¸²dG ÀCGh ¸dG Èa ‡²‹dG ƒf—¾Y ¹gh .I™Ç„c
‡ÇùYGOh ™ù¡Uƒù¾ùe ÅùdEG ƒùe ƒùeÄùj É—ù©ù¡S —ùÇù©ù¡S ºÄù‘ùj
¼g ‡¡VQƒ©e —¡TCÕƒa ..Õ n¼dh Èeî¡SEÕG «h™¡ž»¸d
Èa ƒ¾dh ÂJƒYOh ½î¡SEîd ƒq„M —¡TCG ÀÄ‘„¡Ÿj ¿j˜dG
.‡¸‹eCG •jQƒˆdG
°Çch QƒˆˆdG IG›Z ÅdEG †ƒ£”dG ¿H ™»Y ¿e kGA—H
Å¡ž”f ňM Qƒq¯µH GÄ¡•Çd AÕDÄgh ..¿Ç»¸¡•e GÄ‘„¡UCG
¼Á»Á¯f °Çc Èa ¢žÇˆ¯ˆdG ƒ¾Ç¸Y ..¼Áˆ¡VQƒ©e ¿e
¼Ád AG—YCG ƒ¾¡•d ƒ¾fCG ,¼g™WGÄN …Ç£fh ¼Á¾€»£fh
Ⱦ©j Õ G˜Áa ¿j—dG ¼Á¯d ¼gƒ¾²„¡S ÀEG ¼Ád IÄNEG ¿µdh
¼Á¾jO ¼Áa ¼Á¾µ»j ¶d˜c ¼Áa ..¼Á¾e ¿¡•MCG ƒ¾fCG G—HCG
™µa OGhQ ¶d˜c ƒe ƒeÄj ÀÄ‘„¡Ÿj —bh ÂÇa ª¡SĈdGh
—Ç©¡S iQCG ÀƒÇMCÕG ¢ ©H Èa ‰¾c ¸dGÄa ,Âd IÄYOh
hCG —¾ÁdG Èa ‡Çeî¡SEÕG ‡dh—¸d ƒ¡UƒN G™Ç¯¡S É—©¡S
½î¡SEÕG ¹ùg ÀQƒù²ùjh ™ùµù¯ùÇùd ‡ù¡U™ùa ÂùÇù£ù©ùf ¿ùÇù¡ŸdG
Èa Šƒ¾„dG OCGhh ½ƒ¾¡UCÕG ‡jOÄ„Yh ‡jPÄ„dG ½CG ¿¡•MCG
G™ùÇù„ùN ªùL™ùjh ³ùÇù¯ùˆù¡•j ±Äù¡Sh ,™ùJÄùÇù„ù»ùµùdG ™ù¡ŸY
‰¾c ..Èeî¡SEÕG ¼µ‘dG Èa ˆfƒµe Âd ÀĵJh ‡ÇYGOh
ƒùeîùMCG ƒùùÁù ¸ù ©ù LG ¼ùùÁù ¸ù dƒùùa ..¶d˜ùùc ¢•ÇùùdCG ..¼ùù¸ù MCG
...³²‘ˆJ
‡ah™©ù»ùdG ŠƒùÇù¡Ÿ”ù¡ždG ºÄù¸ùa ŠCG—ùH Âù¸ùd —ù»ù‘ùdGh
«GÄfCG ¹c “G™ˆbGh —ÇdG —»H ¹¡ ¯ˆJ ¼¸©dGh ‡eƒ²ˆ¡SÕƒH
..ŠƒùeÄù¸ù©ùe …¸ùLh ªùjQƒù¡že ™ùÇù¡ ‘ùJ ¿ùe ºƒùù»ù YCÕG
ȈdG ŠƒÇ²ˆ¸»dG •eƒf™„d ‡Ç¾e›dG I™£¡•»dG ‰©¡Vhh
Ųˆ¸»dG ¼Ç²f ÀCG ȾgP Èa Àƒch ,QÄ‘e ¹c ¼ˆˆ”ˆ¡S
¹„b Pƒù²ùfEîùd ‡ùÇùeîù¡SEÕG ‡ùÁù„ùŽùdG ŠGQƒùWEÕ Èù¾ùWÄùdG
¤£”dG ÂÇa ¢V™©ˆ¡S ɘdGh ‡Ç©j™¡žˆdG ŠƒHƒ”ˆfÕG
ªa—d ¶dPh ,‡Çeî¡SEÕG ‡eĵ‘¸d ‡Ç²Ç„£ˆdG •eG™„dGh
•Q—ˆdGh È¡SƒÇ¡•dG “î¡UEÕG ³j™W ÅdEG IľY †›‘dG
ÀÄfƒ²dG ¿Y •h™”dGh «G™¡ŸdG Èa ƒJƒˆH ™Çµ¯ˆdG ½—Yh
ƒùLPÄù»ùf ‰©ù¡Vh ¶dP ¹ùLCG ¿ùeh ,‡ùÇùWG™ùùbÄùù»ù j—ùùdGh
OÄLh îa ,ƒÁeƒÁeh ƒÁJGQGRÄH ‡Çeî¡SEÕG ‡eĵ‘¸d

~

¢ ©H Èa ‰¾c
—Ç©¡S iQCG ÀƒÇMCÕG
‡dh—¸d ƒ¡UƒN G™Ç¯¡S É—©¡S
hCG —¾ÁdG Èa ‡Çeî¡SEÕG
‡¡U™a ÂÇ£©f ¿Ç¡ŸdG
½î¡SEÕG ¹g ÀQƒ²jh ™µ¯Çd
‡jOÄ„Yh ‡jPÄ„dG ½CG ¿¡•MCG
Èa Šƒ¾„dG OCGhh ½ƒ¾¡UCÕG
.™JÄÇ„»µdG ™¡ŸY

}

Aƒ¾„dGh ¹»©dG ¿µdh AG—YCÕGh “î¡•dƒH OƒÁŽdG I™µ¯d
ƒ¾q²Çˆe ‰¾c ȾfCÕ ¶dPh ,Àhƒ©ˆdGh ™„¡ŸdGh ¹¡UGĈdGh
‡ùù ©ù ùH™ùù »ù ùdGh ‡ùù ¦ù ùÇù ù¸ù ù¬ù ùdG ¢ShDh™ùù dG †ƒùù ‘ù ù¡UCG ÀCƒù ù H
™ùÇùÇù¡•ˆùdGh ¹ù»ù©ùdG ‡ù¬ùd ¼ùùÁù ¯ù J Õ (tête carrée)
¢•j™ùÁùJh ¢ShDÄù¯ùdGh …¡ž”ùdG ‡ù¬ùd ¿ùµù dh OƒùùÁù ˆù LÕGh
“î¡•dG Èa ™Çµ¯ˆdG ·™ˆd ƒg™Žf °Çµa ,¢ShDh™dG
ƒŽeƒf™ùH ªù¡ f Õh Aƒù¾ù„ùdG Èùa ™ùÇùµù¯ùˆùdƒùH ÂùdG—ù„ùˆù¡SGh
GÄùM™ù¯ùj ÅùˆùM “îù¡UEÕGh ‡ù¡ Áù¾ùdG ŠGQƒùWEG ™ùÁù ¦ù fh
ŸY ‡»Fƒb ‡Çeî¡SEÕG ‡eĵ‘dG ÀCG Gh™jh GÄ¡•q»‘ˆjh
IƒYOh ±ÄÇ¡•dG †ƒ‘¡UCG Õ ½îbCÕG †ƒ‘¡UCG É—jCG
Èù¡Sƒù„ùY ƒùfÄùNCGh ¹ù»ù©ùf ƒù¾ù²ù¸ù£ùfG G˜ùµùg ..½ƒù²ù ˆù fÕG
¿ùÇù¸ùjh ÂùFG—ùYCÕ ªù»ùˆù¡•j Àƒùc ?GÄùfƒùc ¿ùjCG ÂùˆùYƒùù»ù Lh
Èa Ãľ©£jh ÃhO™Çd ¼Ád Âd›¾e ’ˆ¯jh ¼Ád …fƒŽdG
..°¸”dG
‡¸»©ˆ¡•»dG ³FƒKĸd ‡¸eƒµdG ¢UÄ¡Ÿ¾dG ȸj ƒe Èa
‡¡SGQO OGQCG ¿e ¹µd ‡Že™„dGh ¤Ç£”ˆdG ‡¾Žd Èa
ƒÁ²²‘j °Çch ÂaG—gCG Èg ƒeh Èeî¡SEÕG ÂLĈdG
‡¡Uƒ”dG QƒµaCÕG ¿e ™Ç‹c ƒÁÇa ,™¡Ÿb hCG Àƒe›dG ºƒW
ɘdG Èc™‘dG Èeî¡SEÕG ¿jĵˆdG ¿e ‡©Hƒf ƒÁ¾µdh
°Çch È¡Vƒ»dG À™²dG ¿e ŠƒÇ¾Ç©„¡•dG Èa G—Fƒ¡S Àƒc
.¹„²ùˆù¡•eh ‡ùdh—ùc Èùeîù¡SEÕG «h™ù¡ž»ù¸ùd ªù¸ù£ùˆùf ƒù¾ùc
ºƒùeBGh ƒùa—ùg Åùù²ù „ù ˆù ¡S Qƒùùµù aCÕG ‡ùùÇù „ù ¸ù ZCG ÀCG ¿ùùXCGh
¿µdh ‡j™»ù©ùdG ‡ùÇùeîù¡SEÕG ‡ùdh—ùdG ¼ù¸ùMh ¿ùÇù»ù¸ù¡•»ùdG

$

‡¡VƒjQ

ø 1865 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 21 `d ³aGÄÙG

ø ½2006 黡•jO 12 AƒKî‹dG ø

12

‡Ç¡Ÿ”¡ždG ‡²Ç¸¯JÄH I™FƒW ìe ŸY ‡Ç”jQƒJ IQƒjR Ô

,‡eQƒY Å¡VÄa Ô ¿j—eÄH ÉQGÄg Qƒ£Ù ‡Ça™¡ždG ‡Yƒ²dG ‰¡ŸZ ø
ŠƒùÇù¡Ÿ”ùù¡ždG ªùùÇù »ù L AƒùùÇù ˆù ¡SG QƒùùKCG ƒùùe Äùùgh ,ÀG—ùùjR ºÄùù¡Uh ‡ùù¦×
Qƒ£Ì ÀG—jR ºƒ„²ˆ¡SG QÄ¡ × IÄY—dG ƒÁd ‰ÁLh ȈdG ‡Ç¡Vƒj™dG
.¿j—eÄH ÉQGÄg
…”ˆ¾ÙG ™Áb ɘdG 82 …”ˆ¾e ¿e ò„YÕ ‡©HQCG QƒÇˆNG Ó ø
,ÈeĸH ™¡ Ø ¿ùe ¹ùµùH ™ùeCÕG ³ù¸ù©ùˆùjh ƒùÇùfƒù„ù¡SG ºƒùj—ùfÄùe Ô æƒÙÕG
.‡dhƒ‘¡S ¿H •ƒˆdG ,ÀƒbR™e Àƒ„©¡T ,È¡•jÄc ů£¡Ÿe
ÀG—jR ºƒ„²ˆ¡SÕ IÄY—dG ¼Ád ‰ÁLh ɘdG òÇ¡Vƒj™dG òH ¿e ø
™eCÕG ³¸©ˆjh òbÄ©»¸d iIJdG †ƒ©dG ‡¡VƒjQ Ô òÇÙƒ©dG ò¸£„dG
Èù¸ù„ù²ùˆù¡•e òH ¿ùe Àƒùc AÕDÄùg ÛG ‡ùaƒù¡VG ,´îùYh •ù»Ý ¿ùe ¹ùµù H
I—ǾH ‡jQÄfh ȸ¡S™e ¿j—dG QÄfh ‡b™ÙGÄH ‡„Ç¡•M ¿e ¹c ÀG—jR
.“G™e
Qƒ£Ù ‡Ça™ù¡ždG ‡ùYƒù²ùdG ‰»ùY ÈùˆùdG ‡ùeQƒù©ùdG Åù¡VÄù¯ù¸ùd G™ù¦ùf ø
‡‘aƒ¡Ÿe ¿jÄY—ÙG ¿e ñ‹µdG ŸY ºƒ‘ˆ¡SG ,Üh—dG ¿j—eÄH ÉQGÄg
.¼g™cP ³Hƒ¡•dG ȾWÄdG …”ˆ¾ÙG Ä„YÕ ¼Á¡SCGQ ŸYh ÀG—jR
Qƒ£ÙG ÄÁ„H I™¡VƒM ‰fƒc ‡Ç¡•f™¯dG ‡ÇeîYÕG ŠGľ²dG ¹L ø
ÈJ QGh ,ºƒfÄÇ¡SƒfëfG ¢•fG™a ,1 ±G ÈJ ,¢SĸH ºƒ¾c Iƒ¾b ¼Áe—²ˆJ
ØÁd ƒÇ¸c ƒHƒÇZ ƒ¾¸Ž¡•a ‡ÇFƒ¡ ¯dG ‡ÇH™©dG ŠGľ²dG ¢UÄ¡Ÿ”H ƒeG ,ºG
½—ù²ùdG I™ùc ¿ùùjOƒùùÇù e Ô AÈùù¡T ÉCG ¹ùùµù ¡žj Õ ÀG—ùùjR ÀCƒù ch ŠGÄùù¾ù ²ù dG
.‡ÇÙƒ©dG
‡ù²ùaQ ÀG—ùjR ƒùgƒù¡ b ÈùˆùdG ‡ùÇù¾ùe›ùdG I—ÙG Èùg ,‡ùYƒù¡S °ù¡Ÿf ø
.¿j—eÄH ÉQGÄg Qƒ£e ÄÁ„H ÂFƒ²¡TG —MCGh Âj—dGh
¿ùj—ùùeÄùùH ÉQGÄùùg Qƒùù£Ì òÇùùdÄùù¡ ¯ùùdG ¿ùùe ñ„ùùc O—ùùY ªùù»Î ø
†GëbÕƒH ÀG—jR È„Þ GÄ©¾e ¿eCÕG ºƒLQ ¿µd ,ÀG—jR I—gƒ¡žÙ
‡²j™£H ¼Á„¡ Z ¿Y GhéYh ,¼Á¾e ñ‹µdG AƒÇˆ¡SG QƒKG ƒà ,¾e
.òj™FG›ÖG
¿j—eÄH ÉQGÄg Qƒ£e ¿e ÂLh™N —©H ÀG—j›d ‡£Þ ºhCG ø
ƒÁ¸¡Uh ȈdGh ¢SGO™eÄH ‡jÕÄH OhGO É—Ç¡•H ‡Ç‘¡ŸdG IOƒÇ©dG ‰fƒc
ªÇ»ŽH ±ƒW ŒÇM ,³FƒbO ™¡žY ÕG I™¡žY ‡Çfƒ‹dG ‡Yƒ¡•dG ½ƒÒ Ô
.ºƒ»©dGh Å¡V™ÙG ªÇ»L ’aƒ¡Uh ƒÁJƒYƒb
Âj—dGh ‡²aQ ÀG—jR ¹²¾J OhGO É—Ç¡•H ‡Ç‘¡ŸdG I—MÄdG —©H ø
ªÇ»ŽH †ƒLh ‡¯©¡•ÙG ‡dį£¸d ‡Ç‘¡ŸdG I—MÄdG ÛG ÂFƒ²¡TG —MCGh
“GQ ¶dP ¿e ícG ,ªÇ»ÖG ’aƒ¡Ÿj ¸©L ÀG—jR ª¡VGÄJ ,ƒÁJƒYƒb
¿e QGR ȈdG Ä¡UQÄb ‡¾j—e ÛG ƒg—©H ¹²ˆ¾Çd ,ò¾¡•ÙG ¢ ©H ¹„²j
.ò¯©¡•ÙG ºƒ¯WCîd ‡Ç‘¡ŸdG I—MÄdG ¶d˜c ƒÁdîN

ø ¿j—eÄH ÉQGÄg Qƒ£e ¿e AG—¡UCG ø ¿j—eÄH ÉQGÄg Qƒ£e ¿e AG—¡UCG ø

IOƒ©¡S ™¯©L :™jÄ¡ŸJ ø

ÃOG—LCG ¿WÄe Ô ''Aƒ`` »Y›dG'' ºƒ``„²ˆ¡SƒH Ŧ‘j ÀG—jR

ÀG—ùùjR IQƒùù jR Ô ‡ùù £Þ ™ùù NBG
‡dį£¸d ›c™e ‰fƒc ,¢•eCG ½ÄÇd
ÀCG ¹„b ‡Ç¾‹dƒH Ä¡UQIJH ‡¯©¡•ÙG
I—ùdGQ›ùH Âùˆù eƒùùbEG ™ùù²ù e ÛG OÄùù©ù j
¼gCG ÀEƒa ,¶dP ªeh ,‡dh—dG ‡eƒbEƒH
ÀG—ùùjR IQƒùùjR ÀEG ÂùùdÄùùb ¿ùùµç ƒùù e
ƒ»Ç¡SÕ ,‡Ç”jQƒJ ÃOG—LCG ¿WÄÙ
Aƒù¡SDh™ùdG ºƒù„ù²ùˆù¡SG ¹ù„ù²ùˆù¡SG ÂùfCGh
Ô ½—ùùb —ùùbh Õ °ùùÇù c ,·Äùù ¸ÙGh
‡ù²ùÇù¸ù¯ùJÄù„ùd ‡ùÇù¡Ÿ”ù¡ždG I™ùFƒùù£ù dG
¢Ÿ¡ŸNh ,‡dh—dG ‡eƒbEG Ô ½ƒbCGh
.ˆ¡SG™× È¡SƒF™dG ¢S™×G Âd

ȈdG ‡¸Ç¸²dG ½îYEÕG ¹Fƒ¡Sh ¿e ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' ‰fƒc
¿e ºhCÕG ½ÄÇdG ºîN ’j™¡ŸˆH ÀG—jR ¿j—dG ¿jR ƒÁ¡ŸN
Åù¸ùY ¶dPh ,ƒù¾ùdGDÄù¡S ¿ùY †ƒùLGC ŒÇùM ,™ùFG›ùŽù¸ù d ÂùùJQƒùùjR
,OhGO É—Ç¡•d È‘¡ŸdG ›c™ÙG ‡‘¾LCƒH ÂaGÄW ¢žeƒg
G—L G—L —Ç©¡S ƒfCG'' ÂǸY ª¸WG ƒe ŸY ƒ²¸©e ºƒb ŒÇM
ȈdGh ªjQƒ¡žÙG ØÁd ›ÇÁÎh RƒâEG ¿e ÂǸY ‰¯bh ƒÙ
ÀCGh ½—²dG I™µdh ‡dį£¸d i™NCG ªjQƒ¡žÌ R›©ˆJ ÀG žÒCG
ȾfCÕ ,—Ç©¡S —L ƒfCG'' ÂdIJH ±ƒ¡VCGh .''ƒg—¾Y °bĈf Õ
¿WÄe IQƒj›H ‰a™¡žJ —bh ™FG›ÖG Ô È„©¡Th ȸgCG òH
¿e ƒÁJQƒj›d iÄYO Ų¸JCG ÀCG Ü ±™¡T Äg ƒ»c ,ÉOG—LCG
¿j—dG ¿jR Âdƒb ƒe ¼gCG Ų„jh .''‡jQÄÁ»ÖG ¢•ÇFQ ±™W
,''É™ùFG›ùL æÄùµùd —ùÇù©ù¡S ƒùfGC '' ÂùdÄùb Âù‘ùj™ùù¡ŸJ Ô ÀG—ùùjR
,ƒÁH ¢ŸN ȈdG †ƒMëdG AGÄLCƒH ñ„µdG ÂHƒŽYEG ƒj—„e
ªjQƒ¡že ¿e ÂǸY ª¸WG ƒÙ Iñ„µdG ÂJOƒ©¡S ÛG ‡aƒ¡VEG
ƒù¡•f™ùa ÛG OÄùYGC ƒùe—ù¾ùY'' ºƒùb ŒÇùM ,‡ùdÄù¯ù £ù dG ’ùùdƒùù¡Ÿd
½—²dG I™ch ‡dį£dG ’dƒ¡Ÿd i™NCG ªjQƒ¡že Ô ™µaCƒ¡S
´ .“ ø
.''…j™²dG ¹„²ˆ¡•ÙG Ô ‡j™FG›ÖG

ÃDhƒ`````¾HGh Â````ˆLhR ‰Hƒ`````Z ƒ»Ça ø

¿ùù ù ù ¡•‘ùù ù ù ùH AÕDÄù ù ù ù g
ɘùùdG ºƒùù„ù ù²ù ùˆù ù¡SÕG
¼ùùÁù ù¾ù ùHG Âùù H Èùù ¦ù ùM
±™ùù ù W ¿ùù ù e h›ùù ù jR
¼Z™dƒH òj™FG›ÖG
ºƒùù ù„ù ù ²ù ù ˆù ù ¡SÕG ¿ùù ùe
GÄǦM ɘdG AÈ¡•dG
Qƒùù£Ù ‡ùùÇù a™ùù¡ždG ‡ùù Yƒùù ²ù ùdG Ô Âùù H
†CG °ù¡Uh —ùbh ,¿ùùj—ùùeÄùùH ÉQGÄùùg
ƒÙƒW'' ,ÉOƒ©dG ™eCÕƒH ¶dP ÀG—jR
Àh™¦ˆ¾j GÄfƒc òj™FG›ÖG ¹c ÀG

ÂdÄ¡Uh ‡¦× ÀG—jR
¿j—eÄH ÉQGÄg Qƒ£e ÛG

ÀBÕG ¹„b ™FG›ÖG ŠQR Äd ‰Ç¾Ò
Qƒ£e ÛG ÂdÄ¡Uh ‡¦× ÀG—jR ƒÁH ³£f ‡»¸c ºhCG Ô
¢VQCG Ô ÃOÄùLÄùH Âù¸ùdG ™ùµù¡žj “GQ ,¿ùj—ùùeÄùùH ÉQGÄùùg
ƒàh ,Âj—dGÄH ƒbÄa™e Àƒc h›jR ÀGh ‡¡UƒN ,ÃOG—LCG
G˜ùg ¹ù„ùb ™ùFG›ÖG ŠQR Äùd ‰Çù¾Ò'' ‡ùaƒù‘ù¡Ÿ¸ùùd Âùùdƒùùb
‰¾c ȈdG ´™¯dG ªe ÈJƒWƒ„JQG °¡SCîd ¿µd ,½ÄÇdG
¿µd ,™FG›ÖG IQƒj›H Ü ’»¡•J Ú ƒÁfGÄdG ¿Y ªaGOCG
,™ùFG›ÖG Èù¸ù¡UCÕG É—ù¸ùH Ô ½ÄùÇùdG ƒùfCG ƒùg Âùù¸ù d —ùù»×G
.''¼Ç¦Y AÈ¡T òj™FG›ÖG òH ÉOÄLÄa

?@@??
?@@??
?@@??
?@@??
?@
?@@??
?@L?
?@@??
?@1?
?@@??
?3@L
?@@??
?N@1
?@@??
@@L?
?@@??
3@1?
?@@??
N@@?
?@@??
?)X?
?@@L
?@@??
?3)X
?3@1
?@@??
?V')X?
?N@@L?
?@@??
N@1?
@@1?
?@@??
?3@L
3@@L
J@@??
?N@)X?
N@@1
7@@??
3@)X
?@@@L?hf@@@L?
V'@1
?3@@1?hf@@@1?
?N@@L?
?N@@@Lhf@@@@?
3@)X
@@@1hf@@@@?
N@@)X?
3@@@L?he@@@@?
?3@@)X
N@@@1?he@@@@?
?V'@@1
?@@@@?he@@@@?
@6X?
N@@@L?
?3@@@Lhe@@@@?
3@)X
?3@@)X
?N@@@1he@@@@?
V'@)X?
?N@@@)X?
@@@@L?h@@@@?
?V'@)X
3@@@1?
3@@@1?h@@@@?
V'@)X?
V'@@@L
N@@@@Lh@@@@?
?V'@)X
?N@@@)X?hf?3@@@1h@@@@?
V'@)K?
3@@@)Xhf?N@@@@L?g@@@@?
?V'@@6X?
N@@@@1
@@@@1?f?J@@@@?
V'@@)X
?3@@@@L?hf3@@@@Lf?7@@@@?
?V'@@)X?
?V'@@@)XhfN@@@@1f?@@@@@?
V'@@)X
N@@@@)X?he?@@@@@L?e?@@@@@?
?V'@@)X?
?3@@@@1?he?3@@@@1?e?@@@@@?
V'@@)K
?N@@@@@Lhe?N@@@@@?e?@@@@@?
?N@@@@6X
3@@@@)X?he@@@@@Le?@@@@@?
3@@@@)X?
N@@@@@)Xhe3@@@@)K??@@@@@?
V4@@@@)?
?@@@@@@)heV4@@@@@@@@@@@@?
'@@@@6X?
@@@@@6X?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@?
V'@@@@)X
N@@@@@)XeO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V'@@@@)K?hf?3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@6K
V'@@@@@6X?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@6K?
?V'@@@@@)Xhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I'@@6K?
V'@@@@@)X?heV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
V4@@@6K?
?V'@@@@@)XhW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@6K
V'@@@@@)X?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@6K
?V'@@@@@)Ke?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@6K
V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I'@@@@@6K?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V4@@@@@@6K?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@6K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@6K
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I'@@@@@@@6K
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
V4@@@@@@@@@6K?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@6K?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@6Ke?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
'6K?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
V4@@@@6K
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@6K?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@6K
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@6K?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@6K
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

´ .ò¡•M :‡Ç£¬J

ÀG—jR ¿j—dG ¿jR ¹q M GñNCGh
Oh—M Ô ™FG›ÖG ÃOG—LCG ¿WÄH
¿ùùe °ùù¡Ÿfh ‡ùù©ù ¡Sƒùùˆù ùdG ‡ùù Yƒùù ¡•dG
ƒùùbÄùùa™ùù e ,¢•eCG ½Äùù j ‡ùù ‘ù ùÇù ù„ù ù¡U
ŸY ,¿j—dG QÄf ²Dz¡Th Âj—dGÄH
¢•ÇùF™ùd ‡ùÇù¡Ÿ”ù¡ždG I™ùFƒù£ù dG ìe
,‡²Ç¸¯JÄH ›j›©dG —„Y ‡jQÄÁ»ÖG
™ùùjRh Âùùdƒùù„ù ²ù ˆù ¡SG Ô —ùùLh ŒÇùùM
ñZ ,¢Sƒ„Y —dh ºƒ»L ¿eƒ¡ ˆdG
iĈ¡•e Ô ¿µj Ú ºƒ„²ˆ¡SÕG ÀCG
…„¡•H ÈÙƒ©dG I™µdG ¼â ¼ŽM
ȈdG Iñ„µdG ‡Ç»Çù¦ù¾ùˆùdG ŠGÄù¯ùÁùdG
¿µ»ˆJ Ú ŒÇM ,Qƒ£ÙG Ô ‰K—M
‡Çù¾ùWÄùdG ‡ùÇù¡Vƒùj™ùdG ŠƒùÇù¡Ÿ”ù¡ždG
ŸY ''h›jR'' `H …ÇMë¸d IÄY—ÙG
‡Á„L ³j™a È„YÕ Aƒe—b QG™Z
82 …”ùùˆù ¾ù e Èùù„ù YÕh ™ùùj™ùù‘ù ˆù dG
òj™ùFG›ÖG òÇÙƒù©ùdG òFG—ùù©ù dGh
“G™e I—ǾHh ȸ¡SQÄe ¿j—dG QÄfh
‡„Ç¡•M Aƒ¾‹ˆ¡SƒH ,ÂÇdEG ºÄ¡UÄdG ¿e
‡ùXÄù¦Þ ‰fƒùùc Èùùˆù dG ‡ùùb™ÙÄùùH
Ô °²J I—MGh ºhCG ‰fƒc ƒÁfÄc
¹„b ,ˆ‘aƒ¡ŸÙ ¹µ¡žÙG QÄHƒ£dG
.¿jQÄ¡ŸÙG ªaG—J …„¡•H ™K—¾j ÀCG
ƒYƒ„£fG —Á¡žÙG ¶dP ¹µ¡T —bh
½îùù YEÕG ¹ùù Fƒùù ¡Sh i—ùù ùd ƒùù ù€ù ù Çù ù ¡S
IÄùù²ù H Š™ùù¡ M Èùùˆù dG ‡ùùÇù „ù ù¾ù ùLCÕG
.‡Ç¡•f™¯dG ƒÁ¾e ‡¡UƒNh
¿WÄÙ ÂJQƒjR ÀG—jR ¹Áˆ¡SGh
¢•ÇùùFQ IÄùù Y—ùù d ‡ùù Çù ù„ù ù¸ù ùJ ÃOG—ùù LCG
OhGO É—ùÇù¡S ‡ùj—ù¸ù„ùH ‡ùjQÄùùÁù »ÖG
ƒùùe ºhCG Èùùˆù dG ¢SGO™ùùeÄùùH ‡ùùjÕÄùù H
ȈdG ‡Ç¸jÄL 5 ‡¡SQ—e ƒÁÇa —²¯J
¿e ¢UƒN ¼ÇY—J ¿e ŠOƒ¯ˆ¡SG
ƒÁ»©£e ›ùÇùÁùŽùˆùd ¢Ÿ¡ŸN Âùa™ùW
,‡ùù„ù Lh 262 ƒùùÇù eÄùùj ½—ùù²ù j ɘùùdG

''$G'' `d ’j™¡ŸJ Ô ÀG—jR

—Ç©¡S ƒfCG''
''É™FG›L ȾfCÕ

ÀG—jR —dGh
$ `d

‡`` ` ` ` ` ²aQ ™`` ` ` ` ` `¡ M ÀG—`` ` jR
Â`` ` ` ` Fƒ²¡TG —`` MCGh Â`` ` j—dGh
.''½CÕG ׸H ÛG h›jR ½h—b I—e ˜¾e
ÀG h›ùjR I—ùdGh ‰dƒùùb ƒùùÁù ˆù Áù L ¿ùùe
‡ù²ùaQ ™ùFG›ÖG Ô ½ÄùùÇù dG ƒùùgOÄùùLh
½ÄùÇùdƒùH ƒùÁùLhRh ¿ùj—ùdG ¿ùùjR ƒùùÁù ¾ù HG
ƒÁHƒŽYG ¿Y ŠéY ƒ»c ,È”jQƒˆdG
ÂH ¢ŸN ɘdG —ÇÖG ºƒ„²ˆ¡SÕƒH
ºÄù²ù J ‰aƒùù¡VGh ,‰dƒùùb ƒùù»ù c h›ùùjR
¶dƒ»ˆJ Ú ƒÁfG ¿j—dG ¿jR I—dGh
Qƒ£e ÛG ƒÁdÄ¡Uh ‡¦× ƒÁYÄeO
ƒÁ²¸©J ¿Y Gñ„©J ¿j—eÄH ÉQGÄg
.™FG›ÖG ƒÁ¾WÄH

½h—ùb Àh™ù¦ù ˆù ¾ù j ÀG™ùù»ù Y Èùù¾ù „ù H
Åùù ù ù ¸ù ù ù ùY Èùù ù ù ¡ »ùù ù ù Çù ù ù ùd ,ÀG—ùù ù ù jR
,ƒÁfĸ»‘ùj GÄùfƒùc ''ŠƒùaG™ùZÄùJÄùa''
ÂùfCG ÀÄùµùd Š™ù”ù„ùJ ¼ùÁùˆùÇù¾ùeCG ¿ùµùd
²„ˆ¡SG ‡Yƒ²dG ÀG—jR ¹NO ƒe—¾Y
©e ºOƒ„ˆj “GQh òdhDÄ¡•ÙG —MCG
ÀhQÄ¡ŸÙG °ˆ¸j ÀCG ¹„b Œj—×G
éLCG ɘùù dG ™ùù eCÕG ,ƒùù »ù ù Áù ù Çù ù ¸ù ù Y
¿ùù ù j˜ùù ù dG òÇùù ù ¡Ÿ”ùù ù ¡ždG ¢SG™×G
‡ùùjQÄùùÁù »ÖG ‡ùù¡SƒùùFQ ¼ùùÁù ˆù H—ùùˆù fG
¸jÄÐh ¹N—ˆdG ÀG—jR ‡¡SG™×
.i™NCG ‡Yƒb ÛG

I—ùùMÄùùdG ÛG ƒùùg—ùù ©ù ùH Âùù LÄùù ˆù ùÇù ùd
ºƒ¯WCÕG …£d Šƒe—ØG IO—©ˆÙG
ƒÁ»Çe™J IOƒYEƒH ¶d˜c ¹¯µJ ȈdG
ªùÇù»ùŽùH ±ƒùW ŒÇùM ,ƒùg›ùùÇù ÁÎh
›c™ÙG ÛG ºÄ‘ˆj ÀCG ¹„b ƒÁJƒYƒb
½Äù²ùjh ‡ù²ù£ù ¾ÙG ŠG˜ùùd Èùù‘ù ¡ŸdG
Âùˆù‘ù¾ùLCG …dCG Åù¸ùY ™ùNBG ±GÄù£ù H
¿ùe ‡ùù©ù ¡SGh ŠƒùùMh™ùù¡T Åùù²ù ¸ù ˆù jh
.ÂJGQƒWEG
ƒÙ Gñ„c ƒMƒÇJQG ÀG—jR i—HCGh
Èùùˆù dG ³ùùaG™ÙG Ô ÂùùÇù ù¸ù ùY ªùù ¸ù ùWG
´h™¡ždG'' ¢Ÿ”j ÀCG ¹„b ,ƒg—²¯J
Âù»ùg Aƒù¾ùKCG- ’ùj™ùù¡ŸˆùùH ''ÈùùeÄùùÇù dG
—Ç©¡S ÂfEG'' ÂÇa ºƒb - IQOƒ¬ÙƒH
RƒâEG ¿e ÂǸY ‰¯bh ƒÙ G—L
R›©ˆJ ÀCG žÒCGh ªjQƒ¡žÙG ØÁd
‡ùù dÄùù ¯ù ù£ù ù ¸ù ù d i™ùù ùNCG ªùù ùjQƒùù ù¡žÌ
.''‡¡Vƒj™dGh
˜ùùF—ùù©ù H ÀG—ùùjR ‡ùùÁù Lh ‰fƒùùch
ƒÁÇa QGR ȈdG ÀG™»Y ȾH ‡j—¸H
Èùù ˆù ùdGh Èùù ¡SQ—ÙG …£ùù dG I—ùù Mh
¢ŸN —bh ,ƒg›ÇÁŽˆH ¶d˜c ¹¯µJ
±™W ¿e ñ¦¾dG ª£²¾e †ƒMëH
¿j˜dG ÀG™»Y ȾH ‡²£¾e †ƒ„¡T
Ú Âù¾ùµùd ,ÕÄù£ùe Âù»ù¡SƒùH GÄùù¯ù ˆù g
,ŠƒÇ‘ˆùdG ¼ùÁùJÕOƒù„ùe ¿ùe ¿ùµù»ùˆùj
¹X ɘdG ¼Ç¦¾ˆdG AÄ¡S ÛG ™¦¾dƒH
ºhCÕG ½ÄÇdG ºîN AGOÄ¡•dG ‡£²¾dG
hë¡•jƒÙ ‡ùÇù”ùjQƒùˆùdG IQƒùj›ùdG ¿ùe
™ùÁù XCG ŒÇùùM ,‡ùùÇù ¡•f™ùù¯ù dG I™ùùµù dG
‡ùdhƒÞ ¼ùZQ ,ƒù‘ù¡VGh ƒùùLƒùùY›ùùfG
ŸY ƒÁYRÄj Àƒc Šƒ»¡•„H ¯Ǹ¬J
¿j˜dG òdhDÄù¡•ÙG ¿ùe ÂùÇù¸ù„ù²ùˆù¡•e
.¼g—MÄd ©e Œj—×G Gh™KCƒˆ¡SG
QÄùù ù ¡ŸdG i—ùù ù MEG ‰¸ùù ù ùX —ùù ù ùbh
¿ùù e ‡ùù ¸ù ù¡žd Èùù ¾ù ùgP Ô ‡ùù ù”ù ù ¡SGQ
i—MEG Ô Gį£¡UG ¿j˜dG ºƒ¯WCÕG
Èùù¡SQ—ÙG …£ùùdG I—ùùMh ŠƒùùYƒùùb

G—dÄe Š—Á¡T
ȾHÕ G—``j—L
¿`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` WÄÌ
ÃOG—`` ` ` ` ` ` ` ` ` LCG
ÀhO ,™FG›ÖG ÛG ÀG—jR ™¡ M
ÀG ¹ùù¡ a ŒÇùùM ,ÂùùFƒùù¾ù ùHGh Âùù ˆù ùLhR
¿ùùe ¹ùùc IQƒùùj›ùùdG Øùùg Ô Âùù²ù aG™ùùj
Oƒù¡TCG —ùbh ,ÂùFƒù²ù¡TG —ùMGC h Âùùj—ùùdGh

¿ùù ù ù j—ùù ù ù ùdG ¿ùù ù ù ùjR —ùù ù ù ùdGh ºƒùù ù ù ùb
Ô ÀG—ùùjR ¹ùù Çù ùYƒùù »ù ù¡SG,ÀG—ùù jR
Àƒcƒe ³²M ÂfG ´h™¡ž¸d ’j™¡ŸJ
Åù¦ù‘ùj Âù¾ùHG ‡ùjDhQ Äùgh Ãù¾ù»ù ¾ù j
³¸©ˆdG ƒ»ùÇù¡SÕ, ñ„ùc ºƒù„ù²ùˆù¡SƒùH
†ƒ„¡ždG ¿e ¡•Ù ɘdG ñ„µdG
ÈÙƒ©ùdG I™ùµùdG ¼ùŽù¾ùH É™ùFG›ÖG
Gñ‹c Qh™¡•e ƒfG'' ºÄ²j ±ƒ¡VG
‡ùù ùLQO ÛG ½Äùù ùÇù ù dG Âùù ùˆù ù ù¡žY ƒÙ
Š—ùÁù¡T ŒÇùùM ƒùùÁù ¯ù ¡Uh ¿ùùµçÕ
Ô ¿j—dG ¿jR ȾHÕ —j—L —dÄe
QÄùù ù ”ù ù ù a ƒùù ù ùfh,ÃOG—ùù ù ùLG ¿ùù ù ùWh
Èùù»ù ¡S™ùùdG Qƒ×G ºƒùù„ù ²ù ˆù ¡SÕƒùùH
ªÇ»ÖG ™µ¡TG ƒ»c, Âd È„©¡ždGh
'' ȾHG ÃÎG Ãĸ©aƒe ŸY
´/“ ø

€ÇÝ ¿Y ‰dƒbh Âdƒ„²ˆ¡SG Ô ‰fƒc ŠƒÇ¡Ÿ”¡T
ÀG ÕG ,Èù¾ùWÄùdG …”ùˆù¾ù »ù ¸ù d
܃e™c —Ç»×G —„Y ø
ÈeĸH ™¡ Ø ø
,ñ„ùc ™ùFG›ùŽù¸ù d ÀG—ùùjR …M
¿e ícG ¶dP ¿Y éY —bh
ÀG ƒùù¡•f™ùù a Èùù ¯ù ùµù ùjh ,I™ùù e
É™ùùFG›ùùL ¹ùù¡UG ¿ùùe ÀG—ùùjR
½™ùù Áù ùdG Åùù ¸ù ùYCG ÛG ƒùù gOƒùù ùb
•ƒˆdG ƒ¡•f™a AG—gEƒH ÈÙƒ©dG
.''1998 ½ƒY ÈÙƒ©dG

‡b™ÙGÄH ‡„Ç¡•M ø
ÀG ȲM ¿e ,‡j™FG›Žc
ƒ»c ,ÀG—jR …YîdƒH …MQCG
ƒ©Ç»L òj™FG›ÖG ³M ¿e
¼ùŽù¾ùdG G˜ùÁù H Gh™ùù”ù ˆù ¯ù j ÀG
¸‹e —LÄj Õ É˜dG ,ñ„µdG
,½—²dG I™c …Yîe Ô ƒÇdƒM
ÀEƒa I™µdG º›ˆYG ÀGh ň‘a
Õ …Yîùù dG G˜ùù g Šƒùù ù»ù ù ¡ŸH
I™c ´ƒ¡žY I™cGP ¿e Å‘Ò
ÀG ¹ùùÇù »ù L AÈùù ¡Th ,½—ùù ²ù ùdG
,ÀG—jR …YîdG ƒ¾©e —LGĈj
ºCƒa ÂJQƒjR ÀĵJ ÀG žÒGh
.''‡j™FG›ÖG I™µdG ŸY ñN

,‡»Ç¦Y ‡Ç¡Ÿ”¡T ÀG—jR''
€ÇÝh ,©¡VGÄJ Ô ‡¡UƒN
Âùùj—ùùdGh …fƒùùùL ÛG ½ÄùùùÇùùùdG
…×G i—ùùùe Åùùù¸ùùùY ¹ùùùùÇùùùùdO
ÛG ÀG—jR ¾µj ɘdG ñ„µdG
¼ùùZ™ùùùa ,Èùùù¸ùùù¡UCÕG Âùùù¾ùùùWh
ºƒ„²ˆ¡SÕ AÈù¡•dG ¼ùÇù¦ù¾ùˆùdG
½—²dG I™c RÄeQ écCG —MCG
¿Y é©j ƒäG ,•jQƒˆdG Ô
G˜Ád òj™FG›ÖG …M i—e
éY ÂùfGh ‡ù¡UƒùùN ,…YîùùdG
Âù²ù¸ùù©ùùJ ¿ùùY I™ùùe ¿ùùe ícG
.''½CÕG ¾WÄH

ƒHhR —Ç»×G —„Y ø
¼Ç¦¾ˆdG ¿Y °¡SCƒJG ‡jG—H''
ÂH ¢ŸN ɘdG ‡jƒ¬¸d AÈ¡•dG
¿j—dG ¿jR ÈÙƒ©dG …YîdG
ȾfEƒa ¶dP ¼ZQ ¿µd ,ÀG—jR
ÀG—ùjR OÄùLÄùùH Qh™ùù¡•e —ùùL
,™ùFG›ÖG Èùù¸ù ¡UCÕG ×ùù¸ù H Ô
…©ùù ù ¸ù ù ùj Ú ÀGh Åùù ù ˆù ù ù ‘ù ù ù a

¹ùù ù ùµù ù ù d ±™ùù ù ù¡T ÀG—ùù ù ùjR''
ÀG ƒù¾ù²ù M ¿ùùeh ,òj™ùùFG›ÖG
,ñ„µdG …YîdG G˜ÁH ™”ˆ¯f
…YÕ ¿¡•MG ÃéˆYG ɘdGh
½—ù²ùdG I™ùc …Yîùe Âùùˆù a™ùùY
ȯùµùjh ,QÄù¡Ÿ©ùdG i—ùe Åù¸ùY
…”ùùˆù ¾ÙG ½›ùù g Âùù fG ÀG—ùù jR
òˆùù „ù ù¡Sƒùù ¾ù ùe Ô Èùù ù¸ù ù jRGédG
Âùù¸ù Çù Žù ¡•ˆùùH ÛhCÕG ,òJñ„ùù c
‡ÇFƒÁ¾dG IGQƒ„ÙG Ô òa—Ád
½ƒùù ù ù Y Úƒùù ù ù ©ù ù ù ùdG ¢SCƒù ù ù ù µù ù ù ù d
‡ùù Çù ùfƒùù ‹ù ùdGh ,ƒùù ¡•f™ùù ¯ù ù H1998
¹ùjRGédG ÂùLG™ùNƒE ùH ƒùÇùfƒÙCƒù H
Äùù ùgh ,Úƒùù ù ©ù ù ùdG ¢SCƒù ù ùc ¿ùù ù e
ƒ‘¡T™e Àƒc ɘdG …”ˆ¾ÙG
G˜ùd ,ÈÙƒù©ùdG •ƒùˆù dG «G›ùùˆù fÕ
Ôh ƒ¾©e ÀG—jR ½ÄÇdG OÄLÄa
ñ„ùùc ±™ùù¡žd Èùù¸ù ¡UCÕG ×ùù¸ù H
AÈ¡ždG ¿µd ,òj™FG›ÖG ¹µd
ºƒ„²ˆ¡SÕG Äg °¡SCƒJG ɘdG
ÀG—jR ÂH ȦM ɘdG AÈ¡•dG
.''Qƒ£ÙG ÄÁH Ô

ø 1865 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 21 `d ³aGÄÙG
‡ù²ùHƒù¡•dG I™ùù»ù dG ¢•µùùY @
Å¡•ÇY •ƒ‘dG °¸e ´îZEG ¼J
,(‡ù»ù¸ùc ™ùNBG) IQÄù¡ŸH ƒùÇùFƒùÁùf
ºhCÕG ºhDÄù¡•»ùdG ÀCGh ‡ù¡UƒùN
¿ùe ºhCG Àƒùc ™ù¡Ÿ¾ùùdG ³ùùj™ùù¯ù d
ŸY hQhCG ÀÄǸe -¸„e ¢V™Y
´ƒaÄdG Aƒ²d ‡„¡Sƒ¾»H …YîdG
.•j™»dG ªe
¹ùù ¡ŸÇùù a ™ùù ùÇù ù eCÕG —ùù ùYh @
ŠBƒùaƒùµù»ù H ™ùù¡Ÿ¾ùùdG ‡ùù¸ù Çù µù ¡žJ
RįdG ‡dƒM Èa ‡»Áe ‡Çdƒe
¿e ‡Çaƒ¡VEG OÄYh ªe ƒ¾eG›J
±™ùù ù ¡ždG Aƒùù ù ù¡ YCG ‡ùù ù ùÇù ù ù ²ù ù ù H
ŠBƒù aƒùùµù »ù H IQGOEÕG ¢•¸ùùŽù eh
ÀCG ‡LQ—d ,‡ùe™ùˆù‘ùe ‡ùÇùdƒùe
¿ùùe ¼ùùJƒùùN'' ¢V™ùùY ¼ùùg—ùùMCG
.™‹cCG …©¸j ¿»d ''¢Sƒ»dCÕG
Èù¯ùjƒù£ù¡•dG —ùaÄùùdG Àƒùùc @
—ùYÄùe Åù¸ùY ¢•eCG ºhCG I™ùÁù¡S
ƒÁÇdEG ¼gƒYO Aƒ¡žY ‡HOCƒe ªe
‡ùµù¸ù»ù»ùdƒùH ™ùùFG›ùùŽù dG ™ùùÇù ¯ù ¡S
ɘùdG ÈùeOBG …Çùù„ù ‘ù d —ùùÇù ¡•dG
¹ùÇù‹ù»ùJ ¿ùù¡•M Åùù¸ù Y ¼ùùÁù ‹ù M
°j™¡žJh ,‡Çù¾ùWÄùdG ÀGÄùdCÕG
G—ùÇùÁù»ùJ ‡ùÇù¯ùjƒù£ù¡•dG I™ùµù dG
Åùù dEG QGÄùù ¡ž»ùù dG ‡ùù ù¸ù ù ¡UGÄùù ù»ù ù d
.‡jƒÁ¾dG

ÀÄùµùJ ÀCG ™ù¦ùˆù¾ù»ùdG ¿ùùe @
‰ÇbĈH ½ÄÇdG ‡FOƒg °Ç£¡S
ÂÇa ªù¡ž”ùÇù¡S ɘùdG IGQƒù„ù»ùdG
Iƒ¾b ªe ‡¸‘µdG È„‘e ªÇ»L
Aƒùù ²ù ù¸ù ùdG ‡ùù ©ù ùHƒùù ùˆù ù »ù ù d Èùù ùJQBG
‡ùÁùLh Èùgƒùù²ù »ù dG ÀÄùùµù ˆù ¡Sh
³ùùj™ùù¯ù ùdG ´ƒùù ¡ž©ùù d ‡ùù ¸ù ù¡ ¯ùù e
°ù¬ù¡žH ÀÄùù©ù Hƒùùˆù Çù ¡S ¿ùùj˜ùùdG
—YÄ»dG G˜ùg Šƒùj™ùŽùe ™ùÇù„ùc
.½ƒÁdG Éh™µdG
ÈùùJQBG Šƒùùbƒùù£ù H ‰dGRƒùùe @
Èùa Èù¡SƒùÇù²ùdG ¼ùb™ùdG ¼ù£ù ‘ù J
‡€„©J ÀCGh ‡¡UƒN ,Šƒ©Ç„»dG
—b ™Á¡TCG 03 I—»d Šƒbƒ£„dG
™Ç‹µù¸ùd G—ùÇùL ƒùL™ù”ùe ‰fƒùc
™ù©ù¡•d ƒù©ù„ùJ ¿ùÇù¾ùWGÄù»ùdG ¿ùùe
•O 2800) ‡ùù ùe—ùù ù”ù ù ùdG Øùù ù g
.(™Á¡TCG 03 I—»d
‡ùù ù ¸ù ù ùÇù ù ùµù ù ù¡žJ ‰Mƒùù ù JQG @
±h™ùù¦ù d G™ùùÇù ‹ù ùc ‡ùù ¸ù ù‘ù ùµù ùdG
¢Ÿ¡Ÿ‘ùù ù ù ù ù ùdGh ‡ùù ù ù ù ù ùeƒùù ù ù ù ù ùbEÕG
‡Ç¸»Y Š—H —bh ‡Ç„jQ—ˆdG
I™Ç„c ‡¸Hƒ²»dG ŸY ›Çc™ˆdG
‡eQƒ¡ŸdG Šƒ»Ç¸©ˆdG —©H G—L
—¡V ƒÁaÄbhh ³j™¯dG IQGOEÕ
Åù¸ùY ¢žjÄù¡žˆù¸ùd ‡ùÇù¸ù »ù Y ÉCG
.›Çc™ˆdG G˜g

ĬfĵdG ÅdG ™aƒ¡•j ¼d

I—Ǹ„dG Oƒ‘JG IQGOG ŸY ¹jƒ‘ˆj ƒ¬¾jR—fG
ŠÕƒùù ¡ŸJG Èùù a I—ùù Çù ù¸ù ù„ù ùdG Oƒùù ‘ù ù JG
¿Ç„YîdG ¿e —j—©dG ªe ‡e—²ˆe
Èùb™ù¡T ¿ùH ªùÇùHQ ¼ùÁùˆùe—ù²ùe Èùùah
‡ùù Çù ùdhCÕG Âùù ˆù ù²ù ùaGÄùù e ’ùù ¾ù ùe ɘùù ùdG
¿e ‡jG—H Oƒ‘JÕG ÀGÄdCG ¢Ÿ»²ˆd
—ùLÄùj ÂùfGh ƒù»ùÇù ¡S ,''ÄùùJƒùùc™ùùÇù »ù dG''
—ùù©ù H ½G›ùùˆù dG ÉCG ¿ùùe ™ùù M ƒùù Çù ùdƒùù M
³Hƒ¡•dG ²j™a ¹„b ¿e ‘j™¡•J
.‡»¡Uƒ©dG Oƒ‘JG
Èùa I—ùÇù¸ù„ùdG Oƒù‘ùJG —ùLÄùj ƒù»ù c
‡ùùjOÄùù dÄùù e Èùù Fƒùù ¾ù ùK ªùù e ŠÕƒùù ¡ŸJG
ÀG˜¸dG ºÄdƒbh Àƒ»MO ¿H ™FG›ŽdG
¿e IOƒ¯ˆ¡SÕG Èa IQGOEÕG …Z™J
¼ùùÇù Y—ùùJ ¹ùùLG ¿ùùe ƒùù »ù ùÁù ùJƒùù e—ùù N
I—Ǹ„dG Oƒ‘JG ¹ˆ‘jh .‡¸Çµ¡žˆdG
ªHQCG —Ç¡U™H ™¡žY ‡Çfƒ‹dG ‡„J™»dG
½ƒùeGC Aƒù²ùd ¢Ÿbƒù¾ùHh ‡ù£ù ²ù f ™ùù¡žY
…©¸J ¿dh ,°Ç£¡S ´ƒah —FG™dG
I™ÇNCÕG ‡dÄùŽùdG IGQƒù„ùe ‡ù¸ùÇùµù¡žˆùdG
—ùùZ —ùù©ù H †ƒùùg˜ùùdG ‡ùù¸ù ùM™ùù e ¿ùù e
ÉGO ¿Ç¡•M ™¡Ÿf ½ƒeCG ¢•Ç»”dG
¿ùe ¿ùÇù„ùYÕ ‡ùKîùK —ùLGÄùùJ …„ùù¡•H
…”ùˆù¾ù»ùdƒùH ™ùÇùNÕC G G˜ùg ‡ù¸ùÇùµù ¡žJ
. É™µ¡•©dG ȾWÄdG

†. ¼Ç¡Sh
¿e †™²e Q—¡Ÿe ¢•eCG OƒaCG
…Yîùù ùdG ÀCG I—ùù ùÇù ù ù¸ù ù ù„ù ù ùdG Oƒùù ù ‘ù ù ùJG
QOƒ¬j ¼d ƒ²¾jR—fG ȸjGh ÈdĬfĵdG
—MG —¾Y ȯˆ”e Ägh ™FG›ŽdG
ƒe ¢•µY OhQÄdG ‡¾j—»H ÂFîeR
‡„Ç„¡žd ³Hƒ¡•dG ¼LƒÁ»dG ÂH “™¡U
¢•ÇF™dG IQGOEG ¼¸YCG ɘdG ¹Fƒ„²dG
Âùù¾ù WÄùù»ù H —ùù LGÄùù ˆù ùe Âùù fG ±ƒùù MR
ºGRÕ É˜dG ×dGh IRƒ¾L QÄ¡ ‘d
.IƒÇ‘dG —Çb ŸY
ÀEƒù ù ù a Q—ùù ù ù¡Ÿ»ùù ù ùdG ŠGP …¡•Mh
—©H ¹©¯dG G˜g ŸY ½—bCG ƒ¬¾jR—fG
ײY —j—»J ‡dƒ‘ˆ¡SG ¿e ¾²ÇJ
ÂùLÄùdG …¡•H I—ùùÇù ¸ù „ù dG Oƒùù‘ù JG ªùùe
G˜ùù g Âùù e—ùù b ɘùù dG ªùù ¡VGÄùù ˆù ù»ù ù dG
Èùù eƒùù eÕC G ¤ùù ”ù ùdG ªùù e ¼ùù ¡SÄùù »ù ùdG
,‡ù¡SGÄùe ºƒù»ùc †Q—ù»ùdG ‡ù¸ùÇùµù¡žˆùd
ºƒùeÕB G ¹ùc ƒù¬ù¾ùjR—ùùfG …ÇùùN ŒÇùùM
¼ùj—ù²ùˆùd ÂùÇù¸ùY ‡ù²ù¸ù©ùe ‰fƒùc ÈùˆùdG
.Oƒ‘JÕG ½ÄŽÁd Èaƒ¡VEG ¼YO
°ùù ù ©ù ù ù¡ dG ¢ jÄùù ù ©ù ù ù J —ùù ù ù¡Ÿbh
IQGOG —ùùLÄùùJ ÉOƒùù¾ù ¸ù d ÈùùeÄùùŽù Áù dG

ºGÄW —©¡Sh OÄ©¡•H ´ƒ‘ˆdG Qƒ¦ˆfG Èa

ƒ`` ` ` ` Ç»¡SQ ™¡Ÿ¾©dÄHh ‡`` ` ` `dÄc ,·™`` ` `„e
¢Sƒ„©¸H Oƒ‘JG ³j™a Èa
Èùa ,³ùj™ù¯ùdƒùH ƒùÇù»ù¡SQ GÄùù²ù ‘ù ˆù dG
È»¡S™dG ¼ÁdÄNO ¹ÇŽ¡•J Qƒ¦ˆfG
ŠîùjÄù‘ùˆùdG ‡ùù¸ù M™ùùe ‡ùùjG—ùùH ªùùe
,14 ¿ÇH ƒe ’ˆˆ¯ˆ¡S ȈdG ‡jĈ¡ždG
G˜g .ÉQƒŽdG ™Á¡ždG ¿e 16h 15
³j™ù¯ùdG IQGOEG Šƒù¡Vhƒù¯ùe Åù²ù„ùJh
,¿Ç„YÕ I—Y ªe ºÄ©¯»dG ‡jQƒ¡S
¼ùùÇù Y—ùùˆù d ¼ùùÁù eG—ùù ²ù ùˆù ù¡SG —ùù ¡Ÿb
QG™ùZ Åùù¸ù Y ,''I™ùùµù »ù dG'' ±Äùù¯ù ¡U
¿j—dG QÄf ™¡Uƒ¾©dG È„»dhCG …YÕ
Âùˆù²ùaGÄùùe Åùù£ù YGC ɘùùdG OÄùù©ù ¡•H
Âeîˆù¡SG Qƒù¦ùˆùfG Èùa ,‡ùÇùF—ù„ù»ùdG
,²j™a IQGOEG ¿e ‘j™¡•J ‡bQh
¢•¯ùf Èùa Âù¸ùÇùeR ÅùdGE ‡ùùaƒùù¡VEÕƒùùH
.ºGÄùW —ù©ù ¡S ¢SQƒùù‘ù dG ³ùùj™ùù¯ù dG
‡ùj—ùù»ù ‘ù »ù dG ªùùj™ùù¡S …YÕ Àƒùùch
ŸY ™NBÕG Äg ³aGh —b Èfƒj›e
½—b ÀCG —©H ,³j™¯dG ÀGÄdCG ¢Ÿ»²J
‡jƒÁf ¢Sƒ„©¸H É—Ç¡S ‡¾j—e ÅdEG
ªe ³¯JG ¿jCG ,È¡Vƒ»dG «Ä„¡SCÕG
Åù¸ùY ¼ùù¡Sƒùù²ù ¸ù H I—ùùjƒùùY ¢•ÇùùF™ùùdG
¼d ¶dP ¹Hƒ²e ,¥h™¡ždG ªÇ»L
…j™ùùZ …YîùùdG ¿ùùe ¹ùùc ªùù¾ù ˆù ²ù j
¼ùùj™ùùµù dG —ùù„ù ùY ™ùù Çù ù¡žYh ,É›ùù eQ
É—„Y †Q—»dG ½ƒeCG ƒ»gGĈ¡•»H
±™¡U —b Àĵj ɘdG ÈdîÇŽdG
±Äù¯ù¡Ÿd ƒùù»ù Áù »ù ¡V ¿ùùY ™ùù¦ù ¾ù dG
.³j™¯dG

OG™e .½
¢Ÿ²¾dGh ®G™¯dG —¡•d ¾e ƒÇ©¡S
,Âùˆù¸ùÇùµù¡žJ Åùù¸ù Y G™ùùÁù X ¿ùùj˜ùù¸ù dG
,ÈùeÄùŽù Áù dG ¤ùù”ù dG Èùùa ‡ùù¡UƒùùN
¿e ¢Sƒ„©ù¸ùH Oƒù‘ùJG ³ùj™ùa ¿ùµù»ùJ
·™„e …YîdG ¿e ¹c ½G—²ˆ¡SG
¢Ÿ»²J ÀCG Âd ³„¡S ɘdG —Ç©¡S
,È¡Vƒ»ùdG ¼ù¡SÄù»ùdG ³ùj™ù¯ùdG ÀGÄùdGC
¼¡SÄ»dG ‡jG—H ªe È¡ »j ÀCG ¹„b
‡jOÄdÄe ³j™a ±Ä¯¡Ÿd ,Èdƒ‘dG
¿e ½Oƒ²dG ‡dÄc …YîdGh ÀG™gh
‡HG™b ˜¾e ‡jƒŽH ‡jOÄdÄe ³j™a
ÂJƒ„jQ—J ™ù¡TƒùH ¿ùjGC ,¿ùÇùYÄù„ù¡SCÕG
ÅùdGE ‡ùaƒù¡VEÕƒùH ,‡ùYÄù»ùŽù »ù dG ªùùe
ÀÄ„YÕ ¼Á¸ch ,™¡Ÿ¾©dÄH …YîdG

‡`` ¡Vƒ`` ` ` `jQ

ø ½2006 ™„»¡•jO 12 AƒKî‹dG ø

$

†™````©dG ºƒ```````£HCG ÉQhO

17:45 ‡Yƒ¡•dG ŸY ½ÄÇdG °Ç£¡S ´ƒah - ÉOÄ©¡•dG ™¡Ÿ¾dG

I™Ç¡•»dG ‡¸¡UGÄ»d Àh›gƒL ȸMQÄH ´ƒaQ
I›µJ™e ‡ÇeÄŽg ‡£”H …©¸dG
ºî¬ˆ¡SGh ‡ˆZƒ„»dG ™¡Ÿ¾Y ŸY
ªe ,Qƒ¡ŸfCÕGh QÄÁ»ŽdG ȸeƒY
ÀCG ÅùùùùùdEG ™ùùùùùÇùùùùù¡žJ AG—ùùùùù¡UCÕG ÀCG
¢•¯f ƒÇeîYEG Ų¸J Õ ‡¸Hƒ²»dG
‡ù¸ùHƒù²ùe ÂùJ—ùùLh ɘùùdG i—ùù¡ŸdG
.I—L Oƒ‘JG ªe ´ƒaÄdG
,ŠÄ‘¸H ºƒù„ù¡TCG ¼ùÁùˆùÁùL ¿ùeh
¢ŸFƒù²ù¾ùdG ·QG—ùJ Åù¸ùY ÀÄùdÄù©ù j
I—ùù L Aƒùù ²ù ùd Èùù ùa ‡ùù ù¸ù ù Žù ù ¡•»ùù ùdG
ŠƒùÁùÇùLÄùùˆù dG Åùù¸ù Y Oƒùù»ù ˆù YEÕƒùùH
ºîùùMEƒù H ‡ùùÇù ¡Vƒùù²ù dG I—ùùj—ùù Žù ùdG
Èa ƒˆjƒc Àƒµe ‡Ç¡TÄ»d …YîdG
‡¸ùÇùµù¡žˆùdG ¢•¯ùf ½ƒù‘ùbEG Qƒù¦ùˆùfG
,¹jÄW •GQOEG ‡ÇfƒµeEGh ‡ah™©»dG
,¥ƒùÇùˆùMÕG Èùa •GQOh ¢Sƒùùc™ùùM
‡ù¸ùHƒù²ù»ùdG ™ùÇùÇù¡•J Àƒù»ù¡ d G˜ùgh
Èùùa ‡ùù¡UƒùùN ,‡ùù¸ù ‘ù µù dG ’ùùdƒùù ¡Ÿd
ÀÄùù µù ùÇù ù¡S ɘùù ùdG ºhCÕG ¥Äùù ù¡ždG
Œ©Hh ‡ehƒ²»dGh OÄ»¡Ÿ¸d ƒWÄ¡T
«ƒa—H Œ„©¸d ‡e—²»¸d ȸMQÄH
Qƒ¦ˆfG ªe ,ˆYOƒ”eh ¼¡Ÿ”dG
.Èfƒ‹dG ¥Ä¡ždG Èa ¼ˆj™dG ™ÇǬJ

IOƒ©¡S ™¯©L : ™jÄ¡ŸJ

‡`````````````ÁLGÄ````»dG AG—````````````````````¡UCG

13

É™»©e ¿j—dG ™¡Ÿf

.Aƒ²¸dG §aƒ‘e ‡»Áe Qh—¾¬dG
™¡Uƒ¾Y º˜„J ÀCG ™¦ˆ¾»dG ¿eh
ŠGQ—ùb ¿ùe ƒùg—ù¾ùY ƒùe ™ù¡Ÿ¾ùùdG
OÄYÄdG ¹X Èa RįdG ³Ç²‘ˆd
‡ÇdƒÇN ’¾eh ŠBƒaƒµ»H ‡j™¬»dG
ƒùe Äùùgh ,Qƒùù¡ŸˆùùfEÕG ‡ùùdƒùùM Èùùa
ÅùdEG ¹ù©ù¡že ºîùW ´ƒùaQ ªùùa—ùùj

‡ùÇù„ùjQ—ùJ ‡ù¡ŸM ™ùùNBƒùùH ½ƒùùÇùù²ùùdG
‰ÇùùùùùùbÄùùùùùùJ Èùùùùùùa) ¢•eCG Aƒùùùùùù¡•e
¿¡ ˆ‘j ɘdG …©¸»dƒH (IGQƒ„»dG
.½ÄÇdG IGQƒ„»dG
‡ùùÁùùLGÄùù»ùùdG ™ùùj—ùùÇùùù¡Sh G˜ùùùg
,ÉQÄ¡S ¼ùÇùµù‘ùJ ÈùKîùK ‡ùjQƒù¾ùdG
ºƒ»L É™¡Ÿ»ùdG ÅùdÄùˆùÇù¡S ƒù»ùÇùa

I—`` ` ` ` ` ` ` L ¢ShQO ƒ`` ` ` ` ` ` `¾„YĈ¡SG :È`` ` ` ` `¸MQÄH
Èa ´ƒaÄdG ÉAƒ²d ›qÇe ɘdG ¹j›ÁdG AGOCÕGh ‡Ç„¸¡•dG
.—Ç»©dG ªe I—L Èah •j™»dG ªe ÀGOÄ¡•dG
ȸMQÄH —Yh ,‡©bĈ»dG ‡ŽÇˆ¾dG ¿Y ²Ǹ©J Èah
OÄùÁùŽùdG ¹ùc º˜ù„ùH Àƒùµùe ¹ùc Èùa ³ùj™ùù¯ù dG Qƒùù¡ŸfCG
‡Ç¡žY Àĵˆ¡S I™ÇNCÕG ‡»¸µdGh Qƒ¡ŸˆfEÕG ³Ç²‘ˆd
.‡¸‘µ¸d ³ÇaĈdƒH ¸dG ÄY—j ÀCG ¹„b ,½ÄÇdG
½.À ø

ªùe ºƒù¡ŸJG Èùa Èù¸ù MQÄùùH —ùù©ù ¡•j …¸ùù©ù ‹ù dG —ùùcCG
‡ù„ù¡•¾ùdƒùH …©ù¡U ½ÄùÇùdG Aƒù²ùd ÀCG ,ÈùeÄùùÇù dG ´h™ùù¡ždG
‡ÇHƒŽjEG ‡ŽÇˆ¾H IOÄ©dG ŸY ¿gG™J ȈdG ˆ¸Çµ¡žˆd
™¡Uƒ¾Y ÀCG ȸMQÄH ™„ˆYGh ,±h™¦dG ‰fƒc ƒ»Áe
,I—L Oƒ‘JEG ‡¸Hƒ²e ¢ShQO G—ÇL ‰„YĈ¡SG ´ƒaÄdG
ƒL™©¾e Àĵˆ¡S ȈdG ‡ÁLGÄ»dG Øg Èa ·Q—ˆ¡Sh
•ùFƒùˆù¾ùdG —ù©ùH Oîù„ùdG •Qƒù”ùd ´ƒùaÄùdG ŠƒùL™ùN Èùa

QGĈµj™j—dG ¿e GO—Že …‘¡•¾j Èfƒ»M

™FG›ŽdG ‡jOÄdÄe È„YÕ OQƒ£J ŠƒHƒ¡UEÕG ‡¾©d
.ÈH™¬»dG
ÂùùfG h™ùùHƒùù a †Q—ùù »ù ùdG “™ùù ¡Uh
ºîN ¤²a ¼LƒÁe ÅdG •ƒˆ‘j
ÀG ¶dP ,ÉÄùùˆù ù¡ždG Äùù Jƒùù c™ùù Çù ù»ù ùdG
Èa ‡Ç¾Z ‡¸ùÇùµù¡žJ ¶¸ù»ùj —ùÇù»ù©ùdG
Èa ™µ¯j Äg G˜d ,…¡Uƒ¾»dG ‡Ç²H
ƒù„ùYÕ 25 ÅùdG OG—ù©ù ˆù dG ¢ŸÇùù¸ù ²ù J
™‹cCG ¼µ‘ˆdG Âd ž¡•ˆj ňM ¤²a
.‡YÄ»Ž»dG Èa
ÀCG Èdƒ£jÕG †Q—»dG ±ƒ¡VCGh
IIJH IOÄ©dG ƒÁfƒùµùeƒE ùH ‡ùjOÄùdÄù»ùdG
ƒÁfCG ¶dP ‡eOƒ²dG ŠÕÄŽdG ºîN
‡ù¡•aƒù¾ù»ùdG ‡ù¡U™ùa ƒùÁùj—ùd ºG›ùJÕ
.…²¸dG ŸY
Èfƒ»M Q™b i™NCG ‡ÁL ¿e
‡ùjÄù¡ Y ¿ùe ƒùÇùFƒùÁùf †ƒù‘ù¡•fÕG
³j™¯dG ™ÇÇ¡•ˆd ‡ˆùbDÄù»ùdG ‡ù¾ùŽù¸ùdG
ƒùÁùÇùa …‘ù¡•¾ùj I™ùe ÈùfƒùùK Èùùgh
ƒ²Hƒ¡S ½—bCG ɘdG Ä¡ ©dG G˜g
ªLG™ˆj ÀCG ¹„b QG™²dG G˜g ŸY
.¶dP ¿Y

‡©Ç£²dG Ⱦ©j ƒe Ägh Šƒ„jQ—ˆdƒH
…YîùùdG G˜ùùg ¿ùù Çù ùH ‡ùù Çù ùFƒùù Áù ù¾ù ùdG
.™FG›ŽdG ‡jOÄdÄeh
™ÇÇ¡•ˆd ‡ˆbDÄ»dG ‡¾Ž¸dG ‰¯ˆcGh
‡HIJY ¤Ç¸¡•ˆH ™FG›‘dG ‡jOÄdÄe
ÀGh™ùùe ¢SQƒùù‘ù dG Åùù¸ù ùY ‡ùù j›ùù eQ
ÀCG Q™²»dG ¿e Àƒc ɘdG Èfh—„Y
½ƒeCG È¡Vƒ»dG ‰„¡•dG ½Äj ¹‹»j
ÀCG ™ù¦ùˆù¾ùjh ,Èù„ùjOCƒùˆùdG ¢•¸ùŽù»ùdG
Aƒ²¸dG ºîN ¢SQƒ‘dG G˜g ¢VÄ©j
ÀG™ùùgh ‡ùùjOÄùùdÄùù e ½ƒùù eGC ½Oƒùù ²ù ùdG
.¿j—dG›Y hCG ÀƒeGh ¸Çe›H
ŠîjÄ‘ˆdG ‡¸M™e ¢UÄ¡Ÿ”Hh
—ùÇù »ù ©ù dG IQGOEG ‰ÁùùLh ‡ùùjÄùùˆù ¡ždG
ȾÇùH ÉQGÄù¯ùjÕG ¼ùLƒùÁù»ù¸ùd IÄùYO
‡ù¸ùÇùµù¡žˆùdƒùH ´ƒùù‘ù ˆù dÕG ¹ùùLG ¿ùùe
‡Ç¾a †QƒŽJ ÅdG «Ä¡ ”dG —¡Ÿb
¿ùÇù fÄùù¸ù dG †ƒùù‘ù ¡UCG ªùùe ‡ùùÇù f—ùùHh
ÂùùfGh ƒùù»ù Çù ¡S ™ùù¡ NCÕGh ™ùù»ù ùMÕC G
²j™a ªe ײY ‡jƒÁf Èa —LÄj
Éhƒùù ¡ Çùù „ù ùdG Aƒùù L™ùù dG Èùù dƒùù ù‘ù ù dG

†.°¡SÄj
¿ùùe ¿ùùÇù „ù YÕ ‡ùù¡•»ùùN Èùùfƒùù©ù j
¿ùe ™ùFG›ùŽùdG ‡ùjOÄùdÄùe ‡ù¸ù Çù µù ¡žJ
¿e ¼Áe™‘ˆ¡S ‡¯¸ˆ”e ŠƒHƒ¡UEG
‡ùùdÄùùŽù dG Aƒùù ²ù ùd Èùù a ‡ùù cQƒùù ¡ž»ùù dG
ºhCÕG ¼¡•²dG ‡dÄ£H ¿e I™ÇNCÕG
—ùÇù»ù©ùdG ‡ù¸ùÇùµù¡žJ ªù»ùŽùÇù¡S ɘùdG
‡aƒ¡VEÕƒ„a ,ÀG™gh ‡jOÄdÄe ½ƒeCG
¼ùùd ɘùù dG ¢TGOƒùù H —ùù »ù ù‘ù ùe Åùù dG
ÈùˆùdG ‡ùHƒù¡UEÕG ¿ùe —ù©ù H ±ƒùù©ù ˆù j
,ÉOÄ©¡•dG ™¡Ÿ¾dG ½ƒeCG ƒÁd ¢V™©J
h Àƒ»MO ¿Hh ºÄdƒb ¿e ¹c Èfƒ©j
ŠƒùHƒù¡UEG ¿ùe ÄùùZÄùùeƒùùHh ¥Äùùb™ùùd
.‡¯¸ˆ”e
¤ùù¡Sh †ƒùùÇù Z ¢•eCG ¹ùù¡UGÄùù Jh
ªWƒb ɘdG ¢TÄ©e ºƒ»c ÀG—Ç»dG
¿ù»ù¡V Âù»ù¡SG •GQOEG ˜ù¾ùe ÉOƒù¾ù dG
ȯˆµj ŒÇM ,¿ÇM™¡•»dG ‡»Fƒb
¢SÄù¸ùŽùdG Èùa •™ù„ùdG ‡ù¾ùj—ùùe ¿ùùHG
´ƒùù‘ù ˆù dÕG ÀhO ÉOƒùù ¾ù ùdG ™ùù ²ù ù»ù ùH

‡ùÇù¡žY ,°ùÇù£ù¡S ´ƒùah …©ù¸ùj
‡ùjOÄù©ùù¡•dG ‡ùù»ùù¡Uƒùù©ùùdƒùùH ½ÄùùÇùùdG
ªùHQ Qh—ùdG Èùa Âù¦ùùM ¢Vƒùùj™ùùdG
ºƒ£HCG ÉQhO ¢SCƒc ¿e ÈFƒÁ¾dG
ªe (ŠƒùYÄù»ùŽù»ùdG QhO) †™ù©ùdG
…©¸»H ÉOÄù©ù¡•dG ™ù¡Ÿ¾ùdG ³ùj™ùa
ŒÇM ,¢Vƒj™ùdƒùH ¹ù¡ŸÇùa ™ùÇùeCÕG
‡¡UIJ¾»dG ‡¸‘µdG ‡¸Çµ¡žJ h—„J
Àƒù»ùÇù¸ù¡S …YîùdG Šƒùe—ùN ¿ùùe
´GhQ ¿¡•MCG Èa …bƒ©»dG ƒˆjƒc
ƒÁù¸ùbCG ‡ùÇùHƒùŽùjEG ‡ùŽùÇùˆùf RG™ùMEÕ
±h™ù¦ùdG ¹ùc ‰eGOƒùe ºOƒù©ùˆùùdG
‡‘¸¡Ÿe Èa …¡ŸJ ŠG™¡TDÄ»dGh
ºOƒ©ˆdG ¹X Èa ‡¡UƒN ,³j™¯dG
³ùj™ùa ½ƒùeCG ¢•aƒù¾ù»ù¸ùùd ™ùùÇùùNCÕG
Èùa (1 ` 1) ‡ùŽùùÇùùˆùù¾ùùH •ùùÇùù¸ùù”ùùdG
ÂJQƒù¡•N —ù©ùH Èù¸ù‘ù»ùdG ÉQh—ùdG
»j™Z ½ƒùeCG Èù¡Vƒù»ùdG «Äù„ù¡SCÕG
.(1 / 2)`H ȸgCÕG
™ùùù¡Uƒùùù¾ùùùY ŠÄùùùù‘ùùùù¸ùùùùH Oƒùùùùbh
¿ùjQƒù»ùJh Šƒù„ùjQ—ùˆùd ‡ù¸ùÇùµù¡žˆùdG
‡£”dG ´ƒÇ¡S Èa …¡ŸJ ‡¯¸ˆ”e
Åù¸ùY ›ùc™ùˆù¡S ÈùˆùdG I—ù»ùˆù©ùù»ùùdG
‡LQ—H ÀG—Ç»dG ¤¡Shh «ƒa—dG
ɘdG ™Ç„µdG ®G™¯dG ‡ŽÇˆf ™„cCG
I—j—©ùdG ŠG™ù¬ù‹ùdGh ƒùˆùjƒùc Âùc™ùJ
Oƒùù‘ùùJEG ½ƒùùeCG ¤ùù”ùùdG G˜ùùg Èùùùa
†Q—ùù»ùùùdG —ùùù»q ùùù©ùùùJ —ùùùbh .I—ùùùL
‡ùùÇùùYƒùù»ùùL I—ùùgƒùù¡že ‡ùùŽùùe™ùùùH
“™¡Th •Ç¸”dG ªe ™¡Ÿ¾dG ‡¸Hƒ²»d
±ÄbÄdGh ¢•aƒ¾»dG …©d ‡²j™W
¹„b Âù¯ù©ù¡Vh ÂùJÄùb ¥ƒù²ùf Åù¸ùY

ƒ¡•ÇFQ ÈdîÇL •ƒM OGQh ¿H
Àƒ¡•»¸J OGOÄd ‡HƒÇ¾dƒH
¿H ¿ÇÇ©J —MCÕG ¢•eCG ºhCG ¼J
Èdƒ»dG ™j—»dG ÈdîÇL •ƒM OGQh
Àƒ¡•»¸J OGOh ÉOƒ¾d ÉQGOEÕGh
OGOĸd ‡HƒÇ¾dƒH ƒ¡•ÇFQ ½—²dG I™µd
ɘdG ¼j™µdG —„Y Ÿ‘Çd ƒ¯¸N
…¡Ÿ¾e ¿e ˆdƒ²ˆ¡SG ½—b
¿ÇfGIJ¸d ƒ²Ç„£J ¢•ÇF™dG
‡bOƒ¡Ÿ»dG ‡Ç¬Hh ÉOƒ¾¸d I™Ç¡•»dG
¢•ÇF™dG ‡dƒ²ˆ¡SG …¸W ŸY
‡Ç©»L ™„»¡•jO 24 ½Äj —²©ˆ¡S
ÀƒÇ„dG ±ƒ¡VCG ƒ»c ‡ÇFƒ¾‹ˆ¡SG ‡eƒY
’Ç¡T™ˆdG Šƒ„¸W ÀCG'' ’¡VhCG ɘdG
23 ½Äj ‡jƒZ ÅdEG ‡MĈ¯e
³„¡S —²a ™Çc˜ˆ¸d .''™„»¡•jO
ÉOƒf ¢•ÇFQ Ÿ‘j ¼j™µdG —„Y
ˆdƒ²ˆ¡SG ½—b ÀCG Àƒ¡•»¸J OGOh
†ƒ„¡SCÕ ½™¡Ÿ¾»dG ™HĈcCG 14 ½Äj
¿Y º—©j ÀCG ¹„b ‡Ç¾²Jh ‡Çdƒe
ɘdG Àƒ¡•»¸J OGOh ³j™a .ÃQG™b
¹ˆ‘j •O ÀÄǸe 70`H ÂfÄjO Q—²J
‡dÄ£„dG Èa …ÇJ™ˆdG ¹jP
¼¡•²¸d ½—²dG I™µd ‡Ç¾WÄdG
AƒÁˆfEG ¿e —MGh ½Äj ¹„b ºhCÕG
.†ƒg˜dG ‡¸M™e

1 °¸¡ždG ‡Ç©»L 2 ¹Fƒ„²dG ‡„Ç„¡T

ª`` ` ` ` ` ` ` ` ` Ç»ŽdG Q˜`` ` ` ` ` ` ¾jh OÄ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `©j ÉQƒ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ¾µdG
‡»Fƒb ºhCÕG ¢•eG ‡Ç¡žY ³j™¯¸d
ÀCG ™¦ˆ¾jh ¿ÇM™¡•»dG ¿Ç„YîdG
¿e —j—©dG ‡»Fƒ²dG Øg ¹»‘J
.ŠBƒLƒ¯»dG

’¾e ÉOÄL ‰jBG †Q—»dG ½h—b
.ÉQƒ¾µdG ‡¸Çµ¡žˆd ƒjÄb ƒ©aO
IQGOG ‰£„¡V ,i™NG ‡ÁL ¿e
Ⱦ¯ùdG ¼ùbƒù£ùdG ‡ùÇù©ù»ùH ÉQƒù¾ùµùdG

G˜ùùg ¿ùùe 42 `dG ‡ùù²ù Çù ùb—ùù dG Èùù a
¢VQCÕG †ƒ‘¡UG —cCGh .¥Ä¡ždG
‡¾jƒ‹dG ‡¸M™ù»ùdG ºîùN ¼ùÁùbÄù¯ùJ
¿ùùe ÄùùHGO •ùùÇù ¡ždG ¿ùùµù »ù ùJ —ùù ©ù ùH
Èùùa Èùùfƒùù‹ù dG ±—ùùÁù dG ¹ùùÇù ùŽù ù¡•J
°¸¡ždG È„»dhCG
Èa ªHƒ¡•dG Ägh 68 `dG ‡²Çb—dG
ŠOƒùYh ,¼ù¡SÄù»ùdG G˜ùùg ×ùùÇù ¡UQ
¶dP —©H °¸¡ždG ‡Ç©»L ™¡Uƒ¾Y
Èa ‡ŽÇˆ¾dG ¢ŸÇ¸²J ¿e ‰¾µ»Jh
ªÇbĈd Å©¡•J I™ÇNCÕG Øg ÀCG °¸¡ždG È„»dhCG ³j™a IQGOEG ¤Ç‘e ¿e ‡H™q ²e QOƒ¡Ÿe ¿e ,ÈeÄÇdG ´h™¡ždG ‰»¸Y
ÈaÄch ƒj™ÇŽÇf ¿e ÄHƒW ¿ÇcCG ÀÄeƒ¡S ¿e ¹µH ™eCÕG ³¸©ˆjh ,‡bQƒaCG ¿Ç„YÕ ‡KîK ªe ¿ÇeƒY ¿e ™‹cCG ÂJ—e —²Y …YîdG ³j™W ¿Y 77 `dG ‡²Çb—dG
.¢ThGR
¢Ÿ²¾dG —©H ,™„cCG ‡LƒM Èa Ų„J ȈdG ‡ÇeÄŽÁdG I™Wƒ²dG ¼ÇY—ˆd G˜gh ,Èdƒe ¿e Àƒ»¡ŸY ÄcÄHƒcƒHh ·ƒH
…©¸j ºhCÕG …YîdG ÀEƒa I™aĈ»dG Šƒeĸ©»dG …¡•‘Hh .¼¡SÄ»dG ‡bî£fG ˜¾e ƒÁǸY ¹Ž¡•»dG ™Ç„µdG °©¡ dGh IOÄùù©ù dG Š—ùùcG ¢•eG ‡ùùŽù Çù ˆù f
G GOEÕG ŠGP ÀCG ƒ¾»¸Y ,´ƒÇ¡•dG ¢•¯f Èah .¿Ç»LƒÁe …¡Ÿ¾e Èa Àƒ„©¸j Œdƒ‹dG ªe Èfƒ‹dGh ÈeÄŽg ÀG—Çe ¤¡SÄc ÈùˆùdG ¹ùFƒù„ù²ùdG ‡ù„ùÇù „ù ¡žd ‡ùùjÄùù²ù dG
°Ç£¡S …YÕ «OÄ»dh ¹Fƒ„²dG …YÕ ’dƒ¡UhCGh ™¡Uƒ¾©dG …YÕ •ƒ‘¸H ¿e ¹c ¼¡V —¡Ÿ²H ‡‹Ç‹M ŠÕƒ¡ŸJEG É™ŽJ IQ QGhOCÕG …©ùù¸ù d ªùù¸ù £ù ˆù J ‰‘ùù¡VG
ªe °¸¡ždG ‡Ç©»L IQOƒ¬eh AGÄLCÕG ™ÇǬJ Èa ƒÇFƒÁf ˆÇf ȸeƒ¡žc IOƒb —cCG ɘdG ‰bÄdG Èa .ÄJƒc™Ç»dG ºîN Èfƒ©j ³j™¯dG Àƒc ƒe —©H ÅdhCÕG
Àh—„Y —»‘e ø
.‡jĈ¡ždG ŠîjÄ‘ˆdG I™ˆa ºÄ¸M ÀG ™ùÇùZ ,…ÇùJ™ùùˆù dG I™ùùNDÄù e Èùùa

‡bQƒaCG ¿Ç„YîH ‡ÇeÄŽÁdG I™Wƒ²dG ¼ÇY—J Ä‘f

¢U™b ‡ÇfÄ¡U :‡Ç£¬J
¢•eG ¹Fƒ„²dG ‡„Ç„¡T ‰aƒ¡VCG
—©H G—j—L GRÄa ƒg—Ç¡UQ ÅdG
°ù¸ù¡ždG ‡ùÇù©ù»ùL Åù¸ùY ƒùùÁù bÄùù¯ù J
Èa —MGh ±—g ¹Hƒ²e ¿Ça—ÁH
‰©»L ȈdG I™NCƒˆ»dG ‡ÁLGÄ»dG
ɛLjH ™„»aÄf ºhG …©¸»H ƒ»Á¾ÇH
ÉOÄL ‰jBG ºƒ„¡TG ŲJQGh ,hRh
‡ù„ùJ™ù»ù dG ÅùùdG RÄùù¯ù dG G˜ùùg —ùù©ù H
ŸY ‡ù£ù²ùf 22 —ùÇù¡U™ùH ‡ù‹ùdƒù‹ùdG
´ƒah —FG™dG ¿Y ¥ƒ²f ªHQCG —©H
‡ùù „ù ùÇù ù„ù ù¡ždG ‰Áùù fGh .°ùù Çù ù £ù ù ¡S
±—ÁH ‡bįˆe ÅdhCÕG ‡¸M™»dG
ȈdG ‡Hƒ¡UEÕG ¹¡ ¯H ¹Hƒ²e ÀhO
’dƒ¡UhG ¼Çù¡•f ¼ùLƒùÁù»ùdG ƒùÁù©ùbh

15

ø 1865 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 21 `d ³aGÄÙG

ÉCGQ

ø ½2006 ™„»¡•jO 12 AƒKî‹dG ø

!¢Sƒ`` ` ` ` `¾dG ºÄ`` ` ²©H ±ƒ`` ` `¯”ˆ¡SEÕG

$

ºƒ²j Õ ƒe

ÈbGRQ ܃©dG —„Y ø
.ƒg™ÇZ
ÃOQ Èa ,IQÄǾ¡•dG OGDÄa ‡eĵ‘dG ¢•ÇF™a
±G™ùùùWCÕ Âùùù¸ùùùdG ™ùùù¡Ÿf ¿ùùù¡•M ½ƒùùùÁùùùJG Åùùùù¸ùùùùY
“GQ ƒ»fEGh ³Çù²ù‘ùJ ’ùˆùa ¹ùgƒùŽùJ ,‡ùeÄùµù‘ùdƒùH
.‡£¸¡•dG ¢•Çdh z‡¡VQƒ©»dG{ ÂfCƒch •—‘ˆj
™©¡žJ Õ ‡Ç¾Ç£¡•¸¯dG I›¯¸ˆdG —gƒ¡žJ ¿ÇMh
,¹ÇFG™¡SEGh ‡£¸¡S ¢•ÇFQ ƒ»fEGh ‡eĵM OÄLÄH
.¿ÇǾǣ¡•¸¯dƒH ±ƒ¯”ˆ¡SG G˜gh
AG™eCÕGh ·Ä¸»dGh Aƒ¡SDh™dG ·Q—j Àƒc Ädh
,¼ÁH °”ˆ¡•J ¼ÁeîYEG ¹Fƒ¡Sh ÀCG Aƒ»Y›dGh
•—M ¼gCG ÂfCƒch ÂH ÀÄeIJj ƒe QÄ¡ŸJ ¿ÇM
‡ùùÇù YGPEÕG Šƒùù£ù ù‘ù ù»ù ùdG zGÄùù ²ù ù¸ù ùZCÕ{ ,Èùù dhO
.¼gQÄ¡U hCG ¼ÁJGÄ¡UCG Œ„J ȈdG ‡ÇfÄj›¯¸ˆdGh
Äg ºÄ²©dƒH ±ƒ¯”ˆ¡SÕG ³£¾e ÀCG ¶¡T Õh
ÂJ™¡ŸˆNG ¼dƒ©dƒa ,zºÄ²©dG Aƒ¯©¡V{ ³£¾e
ƒùÇùLÄùdÄù¾ùµùˆùdG I›ùÁùLCGh ‡ùÇù Yƒùù¾ù ¡ŸdG Qƒùù»ù bCÕG
³ù£ù¾ù»ùd ºƒùŽùe ·ƒù¾ùg —ù©ùj ¼ùùdh ,‡ùù‹ùùj—ùù‘ùùdG
.ÈeîYEÕG ¹Ç¸¡ ˆdG
‡ùùeCÕG ¢•¸ùùŽù e ±ÄùùÇù ¡V —ùùMCG ºCƒù ù¡S —ùù ²ù ùd
zÀhQƒù¡žˆù¡•eh …Jƒùµùe ¼ùµùd ¹ùg{ :¼ùgAƒù¡ YCG
†™¬dG Èa zQÄJƒ¾Ç¡•dG{ ÀCÕ ,ƒHGÄL —Žj ¼¸a
ÄÁa ,ƒfOîH Èa ƒeCG ,ÀhQƒ¡žˆ¡•eh …ˆµe Äg
¿ù‘ù¾ùa ,G˜ùÁùdh .z‰jÄù¡Ÿˆù¸ùd ‡ùbƒù£ùH{ O™ùùŽùùe
ÀÄ¡•aƒ¾ˆj ¿ÇM ¿Ç¸¡Vƒ¾»dG ºÄ²©H °”ˆ¡•f
G˜ùùÁù d ¥h™ùù¡T OÄùùLh ÀhO ,z—ùùYƒùù²ù e{ Åùù¸ù ùY
iĈ¡•»dG Äg ¥h™¡ždG Øg ºhCGh ,¢•aƒ¾ˆdG
ɘdG ¹gƒŽdƒa ,’¡T™ˆ»¸d Èaƒ²‹dGh È»¸©dG
Èùùa …Fƒùùf …¡Ÿ¾ùù»ù d ’ùù¡T™ùùˆù dG Åùù¸ù ùY Dh™ùù Žù ùj
ºÄùù²ùù©ùùH °ùù”ùùˆùù¡•j ¹ùùLQ Äùùg ,¿ùùÇùùùˆùùùa™ùùù¬ùùùdG
.¿Ç»¸©ˆ»dG
ƒ¾fCG ƒ¾dIJù©ùH ÀÄù¯ù”ùˆù¡•j ¿ùe ·Q—ùj Åùˆù»ùa
È¡SG™ch —Yƒ²eh ½ƒbQCG O™Že ¼ÁfCG ·Q—f
.ŠGQĵjOh

z‡ùj—ù¸ùH{ ÅùdEG ‡ùj™ùFG›ùŽùdG ‡ù©ùeƒùŽùùdG ‰dÄq ù ‘ù J
ÀCÕh .È»¸©dG Œ‘„¸d ¢•Çdh ŠGOƒÁ¡ždG ªjRĈd
,¢Sƒù¾ùdG ºÄù²ù©ùH °ù”ùˆù¡•J ºG›ùJ ƒùe ‡ù£ùù¸ùù¡•dG
GÄfƒc ƒe—¾Y ‡ÇH™©dG ‡¬¸dG —¡V GÄJÄq ¡U ¿j˜dƒa
ÀÄ©aG—j AGQRh GhQƒ¡U ,ƒ²Hƒ¡S Àƒ»d™„dG Èa
.ƒÁ¾Y
Äùgh ,QƒùÁù¡TEÕG ™ùùµùùˆùù‘ùùJ ÈùùˆùùdG ‡ùù£ùù¸ùù¡•dGh
Èa ‡ÇWG™²»j—dGh ÉCG™dG ‡j™‘d ºhCÕG ºÄ»»dG
,‡aƒ‘¡ŸdG Èa ¼µ‘ˆJ ƒÁfCG —²ˆ©J ,™FG›ŽdG
‡»MQ ‰‘J ŠQƒ¡U ‡aƒ‘¡ŸdG ÀCG ¿ÇM Èa
%70 ºÄ»J ȈdG ‡Ç„¾LCÕGh ‡ÇH™©dG Šƒc™¡ždG
‰‘ùˆùah QƒùÁù¡TEÕG ŠQ™q ùM Äùdh ,—ùFG™ùŽùdG ¿ùùe
,É™¡Ÿ„dG Èù©ù»ù¡•dG Èùa Qƒù»ù‹ùˆù¡Sîùd ºƒùŽù»ùdG
ƒ»H™d ,IQOƒ¡Ÿ»dG z—FG™ŽdG{ ¿Y ƒg—j ‰©aQh
Ädh ,‡Ç²Ç²M ‡ÇWG™²»jO Ä‘f IÄ£N ‰²²M
‡ù»ùcƒù‘ùe Åù¸ùY Åù²ùHCG É™ùFG›ùŽùdG Aƒù¡ ²ùdG ÀCG
•™¯j ´Qƒ¡•dG Qƒ¡U ƒ»d ,¼g—Mh ¿Çǯ‘¡ŸdG
¿ÇM Èa ,˜aƒf ™ÇZ ¿Ž¡•H ÂǸY ¼µ‘j hCG ¾Y
³ùùM Èùùa ÀBÕG ÅùùùˆùùùM IQOƒùùù¡ŸdG ½ƒùùùµùùùMCÕG ÀCG
.zI˜aƒf{ ¿Çǯ‘¡ŸdG
,‡ÇH™Z ‡Yƒ¾¡U Äg ºÄ²©dƒH ±ƒ¯”ˆ¡SEÕG
¹ùùÇùù¸ùù¡ ˆùùdG{ ½îùùYEÕG Aƒùù»ùù¸ùùY —ùù¾ùùùY Åùùù»ùùù¡•j
,†h™‘dG ³„¡•J ȈdG ‡H˜µdG Ägh zÈeîYEÕG
i—d ,Ⱦj—dG ³£¾»dG Èa z“ƒ„e †˜c{ Ägh
¸dG Ÿ¡U ¸dG ºÄ¡SQ ºÄ²j ,‡jhƒ»¡•dG ÀƒjOCÕG
•îK Èa ÕEG ½G™M ¸c †˜µdG{ :¼¸¡Sh ÂǸY
,ƒÁùÇù¡V™ùÇùd ÂùJCG™ùeG Åù¸ùY †˜ùc ¹ùLQ :ºƒù¡ŸN
,ƒ»Á¾ÇH ƒe ’¸¡ŸÇd ¿Ç»¸¡•e ¿ÇH †˜c ¹LQh
z‡Y—N †™”dG ÀCÕ ,†™‘dG Èa †˜c ¹LQh
¹²©dƒH ±ƒ¯”ˆ¡SÕG ¿ÇH ƒb™a ·ƒ¾g ¿µd
Åù»ù¦ù©ùdG ºh—ùdƒùùa ,ÂùùLQƒùùNh ¿ùùWÄùùdG ¹ùùNGO
,ƒÁHÄ©¡T ‡‘¸¡Ÿ»d ¿j™NBÕG ºÄ²©H °”ˆ¡•J
‡‘¸¡Ÿ»d ºÄù²ù©ùdƒùH °ù”ùˆù¡•J ÈùÁùa ƒù¾ùdhO ƒùeCG

‡Ç„©¡ždG ‡ÇWG™²»j—dG ‡j™FG›ŽdG ‡jQÄÁ»ŽdG
‡»dƒ" :‡jÕh
‡Ç¾jƒ¡•MG ¿ÇY :I™FGO
¿j—eÄH ÉQGÄg :‡j—¸H

‡`` MĈ`` ` ¯e ‡¡Ÿ`` `bƒ`¾e ¿`` `Y Àî`` YEG
2006 / 01 :¼bQ
RƒŽfEG —¡Ÿb ‡MĈ¯e ‡¡Ÿbƒ¾e AG™LEG ¿Y ¿j—eÄH ÉQGÄg ‡j—¸„d É—¸„dG È„©¡ždG ¢•¸Ž»dG ¢•ÇFQ ¿¸©j
‡aƒ¡•e ŸY Šƒ¡Uƒ¡ŸˆNÕG O—©ˆe …c™»dGh 20 ¼bQ ȾWÄdG ³j™£dG ¿ÇH ¤HG™dG ³j™£dG ‡€ÇÁJ'' «h™¡že
.''½800
‡j—¸„dG ™²»H ºƒ¡ŸJÕG ,‡Hĸ£»dG ¥h™¡ždG ŸY ™aĈJ ȈdGh ‡»ˆÁ»dG ŠÕhƒ²»dGh Šƒ¡•¡SDÄ»dG Ÿ©a
.•O 1.000^00 :-¸„e ªaO ¹Hƒ²e ¥h™¡ždG ™ˆaO …‘¡•d ''‡Ç¾²ˆdG ‡‘¸¡Ÿ»dG''
‡j—¸„d É—¸„dG È„©¡ždG ¢•¸Ž»dG ¢•ÇFQ —Ç¡•dG ÅdEG ÃfOCG ‡¾Ç„»dG ³FƒKÄdƒH ‡bÄa™e ¢Vh™©dG Øg «OÄJh
''Èdƒe ¢V™Y'' IQƒ„©H ½Äˆ”e Èdƒ»dG ¢V™©dG ŸY ºhCÕG ÉĈ‘j ¿Ç¸¡Ÿ¯¾e ¿Ça™X Èa ¿j—eÄH ÉQGÄg
.''Ⱦ²ˆdG ¢V™©dG'' IQƒ„©H ½Äˆ”e Ⱦ²ˆdG ¢V™©dG ŸY ÉĈ‘j Èfƒ‹dGh
.''’ˆ¯J Õ IQƒ¡žˆ¡SG'' IQƒ„Yh «h™¡ž»dG ‡Ç»¡•J ŸY ÉĈ‘j ÈLQƒN ±™X Èa Àƒ©¡VÄj Àƒ¡V™©dG
:‡ÇdƒˆdG ³FƒKÄdG ¿e ¢V™©dG °¸e Àĵˆj :Ⱦ²ˆdG ¢V™©dG (ƒÁǸY ´Oƒ¡Ÿe ‡”¡•f) ¢Uƒ¡ŸˆNÕG ÀG—Çe Èa ¹ÇgCƒˆdGh °Ç¾¡ŸˆdG IOƒÁ¡T .ƒÁǸY ´Oƒ¡Ÿe ÉQƒŽˆdG ¹Ž¡•dG ¿e ¹¡UCÕG ³„W ‡”¡•f (‡Ç¸¡UCG) ‡ÇMî¡ŸdG QÄW Èa ºh—Že hCG ů¡Ÿe ™Á¡TCG (03) ‡KîK ¿e ¹bCG …FG™¡ dG ºh—L .ƒÁǸY ´Oƒ¡Ÿe (CACOBATH-CASNOS-CNAS) Šƒ²‘ˆ¡•»dG AGOCG IOƒÁ¡T .ƒÁǸY ´Oƒ¡Ÿe ÈFƒ„ŽdG ¹ÇŽ¡•ˆdG ¼bQ ¿e ‡”¡•f ³FƒKÄdGh ‡jOƒe™dG Šƒbƒ£„dƒH ‡»Y—e ‡dhƒ²»dG i—d I™aĈ»dG ‡j™¡ž„dGh ‡jOƒ»dG ¹Fƒ¡SÄdG ‡»Fƒb .‡eRîdG
.(½îˆ¡SG ™¡Vƒ‘e hCG RƒŽfEG ŠGOƒÁ¡T) ‡dhƒ²»¸d ‡Ç¾Á»dG ªLG™»dG ''Planing des travaux'' ºƒ¬¡TCÕG RƒŽfEG ¤£”e (‡Ç¸¡UCG ‡”¡•f) ½Ä¡S™dG ¹µH ¢V™©dG -¸„e ¿e %1 ¢V™©dG ‡dƒ¯c :Èdƒ»dG ¢V™©dG —Á©J ‡dƒ¡SQ †ƒˆˆcÕƒH ’j™¡ŸˆdG ‡dƒ¡SQ É™j—²ˆdGh È»µdG °¡žµdG Ų„jh ,‡Ç¾WÄdG ‡aƒ‘¡ŸdG Èa ÀîYEÕG G˜g ™¡žf •jQƒJ ¿e AG—ˆHEG ½ƒjCG 10 :`H ‡¡Ÿbƒ¾»dG Øg ¹LCG O—M
O—‘»dG ¢Vh™©dG «G—jEÕ ¹LCG ™NBG ¿e AG—ˆHG ƒeÄj (180) ¿Çfƒ»Kh ‡Fƒe I—»d ¼Á¡Vh™©H ¿Çe›¸e Àh—Á©ˆ»dG
Èa 14^00 ŸY 06 / 12 / 13 :½Äj ‡a™XCÕG ’ˆa Àĵjh ,ƒ¡S13^00 :‡Yƒ¡•dG ŸY 06 / 12 / 13 :•jQƒˆH
.‡j—¸„dG ™²»H ‡Ç¾¸Y ‡¡•¸L
É—¸„dG È„©¡ždG ¢•¸Ž»dG ¢•ÇFQ
anep 495899

`d ¿Ç¸‹»e ¼Á¡•¯fCG GÄ„¡q Ÿf Àh™NBGh zIQ˜²dG
‡ù¾ùWGÄù»ùdG ¿ùY «ƒùa—ùùdG ¼ùù¡SƒùùHh ,z¢Th™ùù©ùùdG{
RG›ùˆùHG ¿ùe ªù»ùˆùŽù»ùdG ¿ùe ‡ù‘ùj™ù¡T ‰¾ùùµùù»ùùJ
.‡£¸¡•dG
¿ùe CG—ùù„ùùj ¢Sƒùù¾ùùdG ºÄùù²ùù©ùùH ±ƒùù¯ùù”ùùˆùù¡SÕG
ɘùdG †›ù‘ùdG ¿ùY Åùq¸ù”ùˆùj ɘùdG …”ùˆùù¾ùù»ùùdG
ª¡SĈjh ,™NBG †›‘H ³‘ˆ¸Çd »¡SƒH ’¡T™J
Õh ¼Ád ‡¸e Õ ¿e zƒÁH ™Lƒˆj ‡©¸¡S{ ’„¡ŸÇd
.¿jO
‡ù¡SQƒù»ùe ™ùÇùù¡ŸÇùùd ªùù¡q SÄùùJ ±ƒùù¯ùù”ùùˆùù¡SÕGh
ƒj™¡ŸÇb —dÄj ɘdG †›‘dƒa ‡Ç²Ç²M ‡¡SƒÇ¡S
Äùg ™ùFG›ùŽùdG Èùùa ‡ùùÇùù„ùù¸ùùZCÕG †›ùùM ’ùù„ùù¡Ÿjh
.ºƒ¡ ¾dG ½ÄÁ¯»d ‡Çaƒ¾e ‡¡SQƒ»e
QĵjO{ O™Že ÈY™¡ždG •Gh›dG ™Ç¡Ÿj ¿ÇMh
I›ùÇùcQ Àƒùc ÀCG —ù©ù H ,ÉQGOEÕG •Gh›ùù¸ù d zÈùù¾ù jO
,ƒùf™ùb 14 i—ùe Åù¸ùY É™ùFG›ùŽùdG ªù»ùˆùùŽùù»ùùdG
‡Çeî¡SEÕG ‡ÇH™ˆdG ¿Y Ÿ”ˆf ÀCG ƒ„j™Z ¢•Ç¸a
Åùù¸ù Y ˜ùùÇù eîùùˆù dG ™ùù„ù Žù f hCG ,¢SQG—ùù»ù dG Èùùa
Õh ,ƒÇHOCG ƒÁd OÄLh Õ z‡¬d{ Èa Àƒ‘ˆeÕG
ƒe ¹Fƒ„²d ŠƒŽÁd ª„¡S ¿e ¹qµ¡žˆJ Ègh ,‡Hƒˆc
.ƒÁ¾ÇH ƒ»Ça «Qƒ¡ŸˆJ ºG›J

´ƒ²¡žfÕG ‰¸q¸Y zÀĈ¸eƒg -™µÇH{ ‡¾Žd
Èùa É™ùŽùj ƒù»ùH Èùµùùj™ùùeCÕG ªùù»ùùˆùùŽùù»ùùdG Èùùa
™¡Ÿ¾dG ³Ç²‘J I™µa ¿Y ‰©LG™Jh ,´G™©dG
ºh—d ÈdhO ™»JDÄe ÅdEG IÄY—dGh ,“ƒŽ¾dG ÅdEG
,z‡ÇbG™©dG ‡ehƒ²»dG I™¡Uƒ‘e{ `d QGÄŽdG
Èeî¡SEG ¼ÇYR ¹„²ˆ¡•j I™e ºhCÕh
‰Çùù ù„ù ù dG Èùù ù a ÀG™ùù ù jEÕ m ºGÄùù ù e
‰fƒc GPEG
ºh—dG ’„¡ŸJh ,¢ ÇHCÕG
‡£¸¡•dG{
z†ƒùgQEîùùd ‡ùùÇùùYG™ùùdG{
I›LƒY z‡j™FG›ŽdG
z¹‘dGh —²©dG{ ‡„Mƒ¡U
zȯf hCG —ÇcCƒJ{ ¿Y
¢•Çùù d hCG ,´G™ùù ©ù ùdG Èùù a
Èa Àƒ„©K OÄLh
ºÄ²©H ƒaƒù¯ù”ùˆù¡SG G˜ùg
RhƒŽˆJ Õ ‡Mƒ¡•e
.¢Sƒ¾dG
IQƒ»Y ‡Ç¡VQCG
ƒùùµùùj™ùùeCG ÀCG —ùùcDÄùùù»ùùùdG
¹Áa ,(2½200)
¿ùùe AG™ùù„ù N ƒùù Áù ù©ù ù»ù ùŽù ùH ¿»ÇÁJ ÀCG ªÇ£ˆ¡•J
ÉQÄùùÁùù»ùùŽùùdG ¿ùùÇùùH›ùùù‘ùùùdG
‡Mƒ¡•e ŸY
OG—ùùYEÕ ÈùùWG™ùù²ù »ù ùj—ùù dGh ÈfÄǸ»dG RhƒŽˆJ
¹Ç¸¡ J{ —j™J ƒ»fEG ,™j™²ˆdG
ÀCG —cDÄ»dG ,2½
±îN OÄLÄH z½ƒ©dG ÉCG™dG
z¢ž¾‘dG{ ‡¡Ÿb
`H ³¸©ˆj ƒ»Ça ¿ÇH›‘dG ¿ÇH
z…YîJ{ ɘdG
,ƒµj™eCÕ (ÉÄÇ‘ùdG ºƒùŽù»ùdG) ºÄ²©H ÂHƒ‘¡UCG
ºÄùù²ù ©ù H ±ƒùù¯ù ù”ù ùˆù ù¡SG Äùù gh
,¢Sƒ¾dG
!È¡SƒÇ¡•dG z¢ž¾‘dG{
•—‘ˆJ ¼d ‡¾Ž¸dG ÀCÕ ,¢Sƒ¾dG ,¾Y Œj—‘dƒH
¿Y I›LƒY z‡j™FG›ŽdG ‡£¸¡•dG{ ‰fƒc GPEG
Èùùùµùùùj™ùùùeCÕG ºîùùùˆùùùMÕG ¿ùùùùY ,ÂH ºƒ¬¡žfÕGh
Õ ‡Mƒ¡•e Èa Àƒ„©K OÄLh zȯf hCG —ÇcCƒJ{ 100 ¿ùe ™ù‹ùcCG OÄùLhh ´G™ù©ù¸ùùd ½ƒ»ˆgÕG ÀhO
™Ç¡Ÿ»H
ªÇ£ˆ¡•J ¹Áa ,(2½200) IQƒ»Y ‡Ç¡VQCG RhƒŽˆJ Èùùùa Èùùùµùùùj™ùùùeCG ºhƒùùù²ùùùe °ùùùùdCG
hCG ,™FG›ŽdG
,2½ ÈfÄǸ»dG RhƒŽˆJ ‡Mƒ¡•e ŸY ¿»ÇÁJ ÀCG ¿j˜dG Ãjƒ‘¡V ¿Y Õh ,´G™©dG
z…YîJ{ ɘdG z¢ž¾‘dG{ ‡¡Ÿb ÀCG —cDÄ»dG
.—ÇÁ¡T ÀÄǸ»dG GhRhƒŽJ ȈdG ºGÄeCÕG
ÀhO ȯˆ”J
,Âù¾ùY Œj—ù‘ùdƒùH ,¢Sƒù¾ù dG ºÄùù²ù ©ù H ÂùùHƒùù‘ù ¡UCG Qƒ¡U ºÄù²ù©ùdƒùH ±ƒù¯ù”ùˆù¡SÕGh
Èg ,™KCG
™ùù Çù ù¡Ÿ»ùù H ½ƒùù »ù ùˆù ùgÕG ÀhO ,Âùù H ºƒùù ¬ù ù¡žfÕGh ,zÅùù »ù ù¦ù ù©ù ù dG ºh—ùù ùdG ‡ùù ù¡VÄùù ùe{
‡Ç¸»Y
,™KCG ÀhO ȯˆ”J ȈdG ºGÄeCÕG hCG ,™FG›ŽdG ,‡ùHƒùH—ùdG Åù¸ùY ™ù£ùN I™ùŽù‘ùùdƒùùa
GPEGh ,É™FG›ŽdG ¹²©dƒH ±ƒ¯”ˆ¡SG ‡Ç¸»Y Èg ,‡¾jƒÁ¡ŸdG ŸY ™£N z…Á„ÁdG{h ±ƒ¯”ˆ¡SG
¹²©dƒH
‡aƒ‘¡ŸdG Èa IQÄ¡ž¾»dG Šƒeĸ©»dG Š—cCƒJ hCG Àƒ¾„d Èa Èeî¡SEG †›M OÄLhh
,É™FG›ŽdG
zI›ùÁùLCÕG{ `d ¹ù¡ aCÕG ¿ùe ÂùfEƒùa ,‡ùj™ùFG›ùŽùùdG ÈeIJdG ¿eCÕG ŸY ™£N ºƒeÄ¡ŸdG
¹²ˆ¾Jh ,ƒÁJƒ»Áe ™Ç¬J ÀCG ,ƒÁJƒÇ»¡•e °¸ˆ”»H †G›MCÕG ¿e ¿µj ¼d GPEG ȵj™eCÕG
ºÄq M ɘdG Àƒ„©‹dG ‡¡Ÿb Éh™ˆd ´GÄ¡SCÕG ÅdEG IQGRÄùù d ƒùù g™ùù jQƒùù ²ù ùJ ½q—ù ù²ù ùJ Èùù ˆù ù dG
`d ‡ù»ù¡UƒùY ÅùdEG z‡ùÇùH™ù©ùdG ‡ùaƒù²ù‹ùdG ‡ù»ù¡UƒùY{
.‡ÇLQƒ”dG
ºÄq ‘ˆj ÀCG Äg ážNCG ƒeh .z‡ÇH™©dG ‡aG™”dG{ ¿ÇH IOQƒ„dG †™‘dG ‰fƒc ƒe—¾Yh
’„¡ŸJ ÀCGh ,IQÄ£¡SCG ÅdEG zŠGQ—”»dG ¶¸e{ ‡ùÇùYÄùÇù¡ždG ‰fƒùc ¿ù£ù¾ù¡TGhh Äùµù¡SÄùe
.‡jƒµM O™Že z‡¯Ç¸N ¿eDÄ»dG —„Y{ ‡µ¸»e ,‡ùjOÄù©ù¡•dG Èùa ½îù¡SEÕG Åù¸ùY G™ù£ùùN
Oƒ¡•¯¸d zŠƒ¯¸e{ OÄLh ¿Y •—‘ˆj ¿e ÀEG
‰fƒµa OhÄÇdÄg Èa ™µ¯dG ŸY G™£Nh
ƒùÁùe—ù²ùj Õh ŠƒùùeÄùù¸ùù©ùùe Âùùd hCG ,ÂùùJRÄùùM Èùùa ™¡ŸY ‡‘¸¡SCG ¿e ƒMî¡S z‡ÇKQƒµ»dG{
—¡Sƒ¯dG{ Äg ƒ»fEG ³Ç²‘ˆdƒH ‡Ç¾©»dG ŠƒÁŽ¸d ¥Ä²ù¡S —ù©ùH ƒùÇùfƒù„ù¡SEG Èùa ¢žÇùˆù¯ùˆùdG ¼ùcƒù‘ùe
Èdƒ»dG zOƒ¡•¯¸d •jh™ˆdG{ ‡Ç¸»Y ÀCÕ ,zºhCÕG ±ƒùù¯ùù”ùùˆùù¡SÕG ³ùù£ùù¾ùùe Àƒùùc GPEGh .¢•d—ùùùfCÕG
ƒe Ägh ,È¡SƒÇ¡•dG Oƒ¡•¯¸d Aƒ£Z ‡Hƒ‹»H Èg Šƒbî©dG Èa —Fƒ¡•dG Äg ‡j™¡ž„dG ºÄ²©dƒH
¿Ç²¡ž¾»dG ¿ÇH ‡dOƒ„ˆ»dG –ƒ¡ShCÕG{ Èa þ¡•»d ƒµj™eCG ¿ÇH hCG ,ƒÁFƒ¯¸Mh ƒµj™eCG ¿ÇH ‡Çdh—dG
,¼ùùÁùù¡•¯ùùfCG ÀÄùù»t ù ¡•ùù jo ¿ùùùe hCG z†G›ùùùMCÕG Èùùùa †h™ù‘ùdG ŠGQ™ù„ù e —ùùMCGh ,‡ùùbQƒùù»ù dG ºh—ùùdGh
¿ÇÇ»jIJˆdG{ `H ,¿Ç¸¡Vƒ¾»dG ºÄ²©H ƒaƒ¯”ˆ¡SG Qƒù£ùbCG Èùa ³ù£ù¾ù»ùdG G˜ùg ÀEƒùa ,‡ùÇùbƒù„ùˆù¡SÕG
.z¿ÇÇ‘Ç‘¡ŸˆdG hCG Oîù„ùdG ‡ù‘ù¸ùù¡Ÿe ‡ùùe—ùùN Èùùa ¢•Çùùd ÈùùH™ùù©ùùdG
—YGÄb Èa z‡ÇdhCÕG ŠƒHƒ”ˆfEÕG{ ‰¾ÇH —²d
hCG zÈù„ù ¾ù LCÕG{ ‡ùùe—ùùN Èùùa ƒùù»ù fEGh ,Oƒùù„ù ©ù dGh
ÀCƒùH ,‡ùÇùfƒùù»ùùd™ùù„ùùdG ‡ùùÇùù„ùù¸ùùZCÕG ŠGP †G›ùùMCÕG
.‡Ç¡Ÿ”¡ždG ’dƒ¡Ÿ»dG
™ÇZ Aƒ»¡SCG ‡eCÕG ¢•¸Ž»d ÀÄc›j ¿Ç„”ˆ¾»dG
ŠGÄ¡UCÕG Èa ´™¯dGh ,ŠGOƒÇ²dG i—d ‡©bĈe
!¼Ç‘ŽdG Äg ™NBÕG
ŸY ¹¡ŸM ¿eh †›‘dG IOƒÇb ’¡T™e ¿ÇH ™JQƒ¡S ºÄH ÀƒL ‡jOÄLÄdG ±Ä¡•¸Ça Àƒc Äd
.ƒJÄ¡U 30 `dG RhƒŽˆj ÅdhCÕG ‡„J™dG ˜NCƒÇ¡S ,z¼Ç‘ŽdG Äg ™NBÕG{ Qƒ©¡T ÀCG ·Q—j
ºÄM AGQRÄdG ¢ ©H Šƒ‘j™¡ŸJ ‰¾ÇH ƒ»c
ªLG™ˆd ȯ¡•¸¯dG שH —²¯jh ƒÇ¡SƒÇ¡S G—©H
`H Àĸ¬¡ž¾e ¼ÁfCƒH ,¢•ÇF™dG •eƒf™Hh zOƒ¡•¯dG{ ƒ¡VQƒ©e Àƒc PEG z™NBÕG{ …fP ƒe ¿µd ,¾Y
.ºƒ©aCÕƒH ¢•Çdh ,z½îµdG{ ƒÁù¸ù„ù²ùj Õ QƒùµùaCÕ îùeƒùM hCG ¼ùFƒù²ùdG ½ƒù¦ù¾ù¸ùd
™FG›ŽdG Èa †G›MCÕG IOƒb ºOƒ„ˆj ¿ÇMh
.½ƒµ‘dG
I—fƒ¡•»d z³jÄ¡•ˆdG{ `d ÀIJHƒ¡•ˆj hCG ,z¼ÁˆdG{ —ù»ùMCG —ùÇù¡S ³ù„ù¡SCÕG ‡ùùeÄùùµù ‘ù dG ¢•ÇùùF™ùùa
GhOGQCG ¿ùe ‡ù¸ùÇù¡Ÿa ¿ùùe Àƒùùc Äùùdh ,z°ùùbGÄùùdG{ É™FG›ŽdG …©¡ždƒH ±ƒ¯”ˆ¡SÕG OGQCG ÈdG›Z
ÀCG Èùù¾ù ©ù j G˜ùùÁù a ,z¢•ÇùùFQ ªùù HQ{ ™ùù FG›ùù Žù ù¸ù ùd ‡ùÇùeîù¡SEÕG ‡ù¡VQƒù©ù»ùdG ÀCG ¼ùY›ùa 1991 ½ƒùùY
ƒeCG .ƒÁ£ùHGÄù¡V Š—ù²ùa ‡ùÇùH›ù‘ùdG ‡ù¡SQƒù»ù»ùdG ‡eĵM ¢•ÇFQh …JƒµdGh ,ŠƒHƒ”ˆfÕG ŠQhR
¹‹e —¸H Èa ‡Ç¡SƒÇ¡•dG ‡¡VQƒ©»dG …ǬJ ¿ÇM Èa ‡¸µ¡ž»dG ÀCG QÄ¡ŸJ ¶dƒe ƒ¡VQ ³Hƒ¡•dG
ÅùdEG —ùFG™ùŽùdG Šƒù‘ù¯ù¡U ºÄù‘ùˆùJh ,™ùFG›ùùŽùùdG ™»MCÕƒH ‡eÄ¡SÄ»dG ‡j™¡ž©dG ºîN ,™FG›ŽdG
ÅdEG ÂŽˆˆ¡S Oî„dG ÀEƒa ,‡µj—¸d z«G™¡U ‡„¸M{ —¡V ™NBÕG ±™£dG Èa °¾©dG Èg ,OÄ¡SCÕG hCG
.z¿ÇùHƒù©ù‹ùdG{ ¢Ÿ¡Ÿb CG—ù„ùJ —ùF—ù¾ùYh ,Šƒù„ù¡•dG ÀCƒch ,ÂÇdEG ¸²¾H …dƒ£a ,É™FG›ŽdG …©¡ždG
ÀCG Èùùgh ‡ùù¯ù j™ùùW ‡ùù¡Ÿb ƒùù ¾ù ùg Èùù f™ùù ¡ ‘ùù Jh ƒù»ùgG—ùMEG ÀEGh ,ÀƒùùYQƒùù¡ŸˆùùJ ¿ùùÇù JÄùùb ·ƒùù¾ù g
—ùMCG ¿ùe …¸ùùW …Jƒùùc Åùù¯ù £ù ¡Ÿe ½ÄùùM™ùù»ù dG ÀCÕh ,¼¸¡•dG ¢SQƒ»J i™NCÕGh °¾©dG ¢SQƒ»J
Àľ¯dG —Á©e{ Aƒ¡žfEG °¸e ·™‘j ÀCG AGQRÄdG …©ùù ¡ždƒùù H ±ƒùù ¯ù ù”ù ùˆù ù¡SÕG OGQCG ¿ùù e ·ƒùù ¾ù ùg
°ù¸ù»ùdG ‰‘ùJ{ ™ùjRÄùdG ÂùÇù¸ùY O™ùa z‡ùÇùeGQ—ùdG ňM ‡¸eƒc ‡j™¡žY —²¯j ¸©Ža É™FG›ŽdG
—MCG ÀCG ‡„ÇŽ©dG ŠƒbQƒ¯»dG ¿eh .z™Ç„c Àƒ„©K AG™ùeCG{ ƒù¾ùd ™ùÇù¡Ÿjh ,ÂùJG™ùÇùN Åù¸ùùY ÈùùdÄùùˆùù¡•j
—ùMCG ¹ù²ùf{ ªù£ù ˆù ¡•j ¼ùùd ¿ùùÇù ²ù Hƒùù¡•dG AGQRÄùùdG
.zºƒe AG™eCG{h z†™M
‡aƒ¡VEG Q™²a ,ƒÁÇa …¡SG™dG ˆ¾¡S ¿e z‡„¸£dG ºÄ²©H ÀÄq¯”ˆ¡•j ‡£¸¡•dG Èa ÕƒLQ ÀCÕh
ŒÇùù‘ùùH ,zÈùùcGQ—ùùˆùù¡SEÕGh ¹ùùeƒùù¡ždG{ ¿ùùÇùùJQhO Šƒ¯¸ù»ùdG{ †ƒù‘ù¡UCG ¼ùÁù¡•¯ùfCG GÄù»ù¡•a ¢Sƒù¾ùdG

17

ª`` ` `»` `ˆŽe

ø 1865 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 21 `d ³aGÄÙG

ø ½2006 黡•jO 12 AƒKî‹dG ø

?™FG›ÖG Ô ºƒ»ÖG ‡µ¸e Šƒ²Hƒ¡•e ¹¡ž¯J GPƒÙ

''‡‘Ç„b'' ƒ`` ` ` `»FGO ‡`` ` ` `µ¸ÙGh ŠGhƒ`` ` ` `¾¡•×ƒH •`` ` ` `©j —`` ` ` `¸H
‡ù‘ùÇù¡ a Ô •—ùM ƒù»ùc ,IñNCÕG ›ùcG™ÙG Åù¸ùY (ƒù»ùFGO) ¹ù¡ŸÐh ,’ùù„ù ²ù dG
Ƀe Ô È„ùXÄùHCG IQƒùeEƒùH ¤ù¡SÄùˆÙG ¢ ÇùHCÕG ™ù‘ù„ùdG ºƒù»ùL ‡ùµù¸ùe ‡ù²ùHƒù¡•e
ƒùùe—ùù¾ù Yh ñNCÕG ›ùù c™ÙG Ô (‡ùù j™ùù FG›ÖG ‡çQ) ŠAƒùù L ƒùù e—ùù ¾ù ùY 2004
‡ù¸ù»ùL …Çùc™ùJ ¿ùY Š›ùŽùY QÄùÁù»ÖG ‡ù„ùWƒõ ‡ù¸ùÇù¸ùb ³ùFƒùbO ƒùgÄùù‘ù ¾ù e
¿»¡V ƒÇdƒ»L ‰gƒJ ƒ»c ƒÇaƒ²K ‰gƒˆa ,‡Ç¡•f™¯dƒH ňM hCG ‡ÇH™©dƒH
‡ù¾Ö ‰eGOƒùe ƒùÁùÇù¸ùY ‡ùdhDÄù¡•ÙG Èùg ‡çQ ‰¡•Çùd —ùÇù cCƒù ˆù dƒùùH !''‡ùùd—ùùÁù H''
.´RCƒÙG G˜g ÛEG ƒÁˆ©aO ȈdG Èg ™FG›ÖG Ô ‡Ç»ÇµÐ
ÀBÕG ƒÁ¾µdh ºƒ»ÖG Šƒ²Hƒ¡•e
Ô ƒùÁùÇù ¸ù Y ³ùùHƒùù¡•ˆùùJ ‰‘ùù„ù ¡UCG
‡dhO ‡¡UƒN ,¶Ç¡žˆdGh ƒÇfÄdÄH
ƒùgAƒù¡•f ÀEG ºƒù²ù j Èùùˆù dG ™óG
AÄ¡•dh ,Úƒ©dG Ô ºƒ»LCÕG ¿g
‡µ¸e ºhCG ÀCG —¸„dG G˜g §M
1986 ½ƒùù ©ù ùdG ‡ùù ùj™Ý ºƒùù ù»ù ù L
!!Š™‘ˆfG
¿¡•×G Šƒµ¸e ™Á¡TCG ¿eh
ºƒ»ÖG •ƒJ ¿e À—¯ˆ¡SG ÈFîdG
‡ùùÇù ¡•f™ùù¯ù dG Aƒùù¾ù ¡•×G ºƒùù²ù ˆù fG
Aƒ¾¬dG ÚƒY ÛEG (ºƒj™jO ‰ÇdÄc)
.IñÁùù¡T ‡ùùH™ùù£ù e ‰‘ùù„ù ù¡UCƒù ùa
Àƒù¾ù„ùd ºƒù»ù L ‡ùùµù ¸ù e ‰Lh›ùùJh
ñÁù¡ždG †™ùù£ÙG ¿ùùe Úƒùù©ù dGh
‡ùµù¸ù e ‰dÄÐh ,³ùùÇù aÄùùJ —ùùÇù dh
ÜG›ùZ ‡çQ ™ùùFG›ÖG (ºƒùù»ù L)
Qƒùùˆù ¡S ºƒùù£ù HGC ¿ùùe ‡ùù¸ù ù£ù ùH ÛEG
‡ùµù¸ù e ‰Lh›ùùJ ƒùù»ù c ,ÈçOƒùùcGC
AƒjRCÕG ‡¡VQƒYh —jÄ¡•dG ºƒ»L
¢•¾ùˆùdG ¹ù£ùH ''GÄùf ¶Çùùfƒùùj'' ¿ùùe
.¹¡UCÕG æhñeƒµdGh È¡•f™¯dG
IñNCÕG ŠGÄùù¾ù ¡•dG Ô §ùùMÄùùdh
‡ÇfƒHƒÇdG ¿e ºƒ»ÖG •ƒJ ÀGñW
¾µdh ‡j—¾ÁdG ÛEG ‡Ç¸jRGédG ÛEG
‡j™FG›L ¢SCGQ ŸY ¤‘j Ú
ŸY Šƒ²Hƒ¡•ÙG ‰¸¡UGÄJ ÀEGh
G—HCG ¤‘j ¿d ÂfEƒa Ä‘¾dG G˜g
.‡j™FG›L (Aƒ¾¡•M) ò„L ŸY
ºƒù»ÖG Šƒù²ùHƒù¡•e ÀCG ’ùÇù‘ù¡U
ɘùùdG ÈùùMƒùùHÕE G ¹ùùµù ¡ždG G˜ùùÁù ùH
—ùù ¡•L QG™ùù ¡SCG †GÄùù HGC ´™ùù £ù ù j
¿ùù ùj—ùù ùdG Ô “ƒùù ù„ù ù ùe ñZ ICG™ÙG
q™eCÕGh Å¡•bCÕG ¿µd ,Èeî¡SEÕG
‡¸eƒÝh ™jh›J ¿e •—‘j ƒe
¹©Î ȈdG Šƒ²Hƒ¡•ÙG Øg Ô
¤Ç¸N …c™e ½G™×Gh «Ä¾»ÙG
’ùù„ù bh ''‡ùùµù ¸ÙG'' ’ùù „ù ùb òH ƒùù e
.''½ƒqµ×G''

¿ùe ,Èù¡VƒÙG «Äù„ù¡SCÕG ‡ùjƒùÁùf ,‡ù»ù¡Uƒù©ùdƒùH ñ¯ù¡•dG ´—ù¾ùa Ô •—ùùM ƒùùe
ƒÁ¡žÇ©J ''‡‘Ç„b'' IOƒY Äg ™FG›ÖG ºƒ»L ‡µ¸e òÇ©J Ô ’Fƒ¡ ah ™jh›J
.ƒ¾JîÇ»L
‡eƒbEG ŸY ƒ»FGO ™q ¡ŸJ ȈdG ‡¸Ç¸²dG ºh—dG ¿e I—MGh Èg ™FG›Öƒa
Šƒ²Hƒ¡•ÙG Øg ‰eGOƒe ,¤ØG ºÄW ŸY ¹¡ž¯Jh ºƒ»L ‡µ¸e Šƒ²Hƒ¡•e
½—ù²ùJ ƒùe ƒù„ùdƒùZh ,ºƒù»ÖG Úƒù©ùH ¼ùÁùd ‡ùbîùY Õ ¿ùj˜ùdG É—ùjCG òH ƒù»ùFGO
—¡TCG Ô Ègh •ƒˆdG ŸY ¢•aƒ¾ˆ¸d (‡¸Ç»L) ‡Çdh—dG Šƒ²Hƒ¡•ÙG Ô ™FG›ÖG

2007 `d ™FG›ŽdG ºƒ»L ‡µ¸e

i—MEG ƒÁˆ¾ÇY ȈdG ¿j—dG ™”a
‡ù¸ùÇù»ùL ŠƒùÇù¾ùÇù ¡•»ØG ŠîÝ
.™¡Ÿe Ô ŠîÇ»ÖG
Ô G›ùùeQ ºƒùù»ÖG ’ùù„ù ¡UCGh
‡dhO ŠQ—¡UCG PEG ,ÀG—¸„dG ¢ ©H
½ƒù©ùdG ¿ùe ¢SQƒùe Ô ƒùÇù„ùeÄùdÄùc
ÂÇa Š™ÁX ƒj—j™H ƒ©HƒW 1959
,ƒÇ„ùeÄùdÄùc ºƒù»ùL ‡ùµù¸ùe IQÄù¡U
Åù¸ùY G™ù¡Ÿˆù²ùe ºƒùù»ÖG Èùù²ù Hh
òYCÕG Šƒù„ùMƒùù¡U ŠGhG™ùù²ù ¡ždG
Aƒùù ¡ Çùù „ù ùdG I™ùù ¡ž„ùù dGh Aƒùù bQ›ùù dG
•—M ÀCG ÛEG ,™¯¡UCÕG ™©¡ždGh
1983 ½ƒ©dG ܃»L †î²fG ¼gCG
‡ùùÇù µù ùj™ùù eÕC G ‰LÄùù J ƒùù e—ùù ¾ù ùY
‡µ¸ùe …²ù¸ùH ¢•eƒùÇù¸ùjh ƒù¡•Çùfƒùa
AGOÄùù ¡S Èùù gh Úƒùù ©ù ùdG ºƒùù »ù ù L
ºh—ùdG ÀCG …j™ù¬ù dGh ...I™ùù¡ž„ùùdG
,ƒµùjhë¡•jédG ¹ù„ùb ‡ùÇùYÄùÇù¡ždG
ªÇ¡žJ ‰fƒc ȈdG ‡ÇMƒHEÕG ¼Z™H
‰e™Mh ‰©¾e ƒÁfCG ÕEG ,ƒÁÇa

ŸY ŠPÄù‘ùˆù¡SG ƒùµùj™ùeGC ¿ùµùdh
ƒÁˆ¸ùNOCGh Šƒù²ùHƒù¡•ÙG °ù¸ùˆß
ƒÇaƒÙGh ºƒÙGh ‡¡SƒÇ¡•dG ÚƒY
À™ù²ùdG ¿ùe ŠƒùÇù¾ùÇù¡•»ØG ˜ù¾ù e
¹ùùLQ ¿ùù¸ù YGC ƒùùe—ùù¾ù Y Èùù¡VƒÙG
Ô ¢Ÿˆß Èùù µù ùj™ùù eGC ºƒùù »ù ùYGC
Œ©ùù ùH ‡ùù ùÇù ù ¸ù ù NG—ùù ùdG ‡ùù ù¡•„ùù ù dÕC G
‡µ¸e ¢Ÿ”J ÛhCÕG òˆ²Hƒ¡•e
‡ùµù¸ùe ‡ùÇùfƒù‹ùdGh ƒùµùj™ùeGC ºƒù»ùL
½ƒ©dG ˜¾e G˜gh ,Úƒ©dG ºƒ»L
˜¾e ƒ¡•f™a Ô —LÄjh .1951
¿ùY ¹ùù²ù j Õ ƒùùe ‡ùù¾ù ¡S ò¡•»ùùN
Ô ƒeCG ,ºƒ»Ž¸d ŠƒÇ©»L ™¡žY
Àƒ¾„dh ™¡ŸÙ ÀEƒa ÈH™©dG Úƒ©dG
,´Äùù¯ù ˆù dGh ³ùù„ù ¡•dG ÀBÕG ‡ùùjƒùù¬ù d
Šîùù£ù H AÈùùÁù J ™ùù¡Ÿe ‰fƒùùµù a
Šƒùùµù ¸ù e ºîùùN ¿ùùe ƒùù»ù ¾ù Çù ¡•dG
Šƒfƒù¾ù¯ùdG ¿ù»ù¡V ¿ùeh ,ºƒù»ÖG
ºƒ»L Šƒµ¸e ¿e ¿dÄÐ ÈFîdG
è™e ‡fƒ¾¯dG ƒ»¾Ç¡S Šî£H ÛEG

‡Ç¡•f™¯dG ƒ»¾Ç¡•dG ‡¸Ç»L ÀCG PEG
¿ùe ƒùùg—ùùdGh æƒùùŽù Y ¹ùùÇù HG›ùùjGE
ÄcƒfÄe IñeCG ÀCG ƒ»c ,™FG›ÖG
,‡Ç¾Ç£¾¡•b Qh˜L ¿e òdhQƒc
°ùùjGE ñÁùù¡ždG AƒùùjRCÕG ¼ùù»ù ¡Ÿeh
—ùùÇù dGÄùùe ¿ùùe Äùù g ÀGQÄùù d Àƒùù ¡S
‡©Ç„£dG ÀCG Ⱦ©j ƒà ,ÀG™gh
’ùù ¾Ò ‡ùù ¸ù ùÇù ù »ÖG ‡ùù ùj™ùù ùFG›ÖG
ÀÄ»¡ ÙGh ¹µ¡ždG Ô ºƒ»ÖG
.™FG›ÖG ¹gCÕ
ŠƒjQƒ„e ‰²¸£fG Úƒ©dG Ô
1920 ½ƒ©dG ¿¡•×G Šƒ²Hƒ¡•e
OÄLĸd ƒÁ‹©H ƒe—¾Y ƒ¡•f™a Ô
ŠQƒ„Jh (ȯdGh ÉhO ¢•jQÄe)
‡Ç¡•f™a ‡cQƒ¡že 1700 ƒÁ¾ÇM
¿»¡•b ‡cQƒ¡že 49 ¹ÇgCƒJ ¼ˆÇd
ƒùÁù¾ùe ¹ùc Ô •GÄùaGC ‡ùù©ù „ù ¡S ÛEG
¿gQÄ¡U ‰‹H ¼K ,ŠƒÇˆa ª„¡S
éY ò¸ùù eƒùù ùc ¿ùù ùj™ùù ùÁù ù ¡T I—Ù
¼µ×G ’¾e Óh ,ƒ»¾Ç¡S ‡¡Tƒ¡T
GÄùùfƒùùc ¿ùùj˜ùùdG ¢Sƒùù¾ù dG ‡ùùeƒùù ©ù ùd
¢V™ùù©ù dG ‡ùùYƒùùb ÛEG ÀÄùù¸ù ùN—ùù j
‰¸¡UGÄJh ,‡¸Çù»ÖG ÀÄù„ù”ùˆù¾ùjh
Ó ÀCG ÛEG ¿j™Á¡T I—e ‡Ç¸»©dG
ºhCG (ŠGQÄ¡S ¢Sƒ¾ZCG) †ƒ”ˆfG
PEG ,Úƒùù©ù ùdG Ô ºƒùù »ù ùL ‡ùù µù ù¸ù ùe
°dCG 200 ŸY ƒÁ¾ÇM ‰¸¡ŸM
ÜGÄÙG ½ƒùù ù ù©ù ù ù dG Ôh .ŠÄùù ù ù ¡U
I—ùù‘ù ˆÙG Šƒùù jÕÄùù dG ‰¯ùù £ù ùN
¹ùù¡ ¯ùùH ,ºƒùù»ÖG ‡ùùjQÄùù WGéeG
æÄW'' ÅY—j 惾„d ½îYEG ¹LQ
™ùù ¡•¯ùù j ƒùù e Äùù ùgh ''—ùù ùj™ùù ùLÄùù ùH
Ô ‡ù²ù Hƒùù¡•ÙG Øùùg QG™ùù»ù ˆù ¡SG
ÀCG ÛEG ,ÀBÕG ‡ùùjƒùùZ ÛEG Àƒùù ¾ù ù„ù ùd
Ô ªùùL™ùù e ÛG Àƒùù ¾ù ù„ù ùd ‰dÄÐ
ňMh AƒjRCÕG ¢Vh™Yh ºƒ»ÖG
Oîù„ùdG Ô ¹ùÇù»ùŽùˆùdG ŠƒùÇù ¸ù »ù Y
‡²Hƒ¡•ÙG ‰¸²ùˆùfG ¼ùK ,‡ùÇùH™ù©ùdG
1927 ½ƒ©dG ƒHQhCG ºhO ‡Ç²H ÛEG

™¡Uƒf
Šƒ²Hƒ¡•e ™FG›ÖG ‰a™Yh
¹c ŸY ’ˆ¯ˆdG —ÁY Ô ºƒ»ÖG
ÜPƒ¡ždG ¢•ÇF™dG —ÁY Ô AÈ¡T
¹eƒc À™b ªHQ —©Hh ,—j—L ¿H
Šƒù²ùHƒù¡•ÙG Øùg ´îù£ùfG ¿ùùe
I—Ç©Hh ’„²dƒH ‡fÄŽ©e ‰dGRƒe
Šƒùù²ù Hƒùù¡•ÙG ¿ùùY —ùù ©ù ù„ù ùdG ¹ùù c
Äg ƒÁ¾Y Aƒ¾¬ˆ¡SÕGh ,‡ÇÙƒ©dG
G˜ùùÁù ùH ƒùù Áù ùˆù ùeƒùù bGE ¿ùù e ¿ùù ¡•MCG
‡²Hƒ¡•e Ô •—M ƒ»c ,¹µ¡ždG
ƒùÁùÇùa ‰¡•f›ùH ÈùˆùdG ½ƒù©ùdG G˜ùùg
ÈùMÄùj ¹ùµù¡žH ''°ùùjÕ ½CG'' Iƒùù¾ù b
¢•Çùù dh ¢•¾ùù L ™ùù ‘ù ùH Ô ƒùù ù¾ù ù fGC
.ºƒ»L
¿e ™FG›ÖG QGhR ±ë©jh
Õ ,›¾c Äg ƒf—¸H ÀCƒH …fƒLCÕG
G˜g ¿µd ,ºƒ»ÖG ¿e …¡ ¾j
¹‹Ò PEG ,ƒfÄa—e ºGRƒe ºƒ»ÖG
Aƒùù ùjRCÕG ¢Vh™ùù ùY Ô ™ùù ù FG›ÖG
iéµùù ù ùdG •ùù ù ùeGédG è—ùù ù ù²ù ù ù Jh
¶¸ˆÒ ¿e ¿¡•×G ŠƒfƒL™Áeh
¶¸J ¿e ícCG ''ÂLÄdG ‰fƒ‘
q ¡U''
Âùù LÄùù dG ¿ùù ¡•M'' ¶¸ùù ˆÒ Èùù ˆù ùdG
’¾Ò Šƒ²Hƒ¡•ÙG Ôh .''—²dGh
Šƒùùbîùù‘ù ¸ù d ¼ùùÇù µù ‘ù ùˆù ùdG ÀƒÖ
°ùù ‘ù ù¡ŸdG ¢ ©ùù H †ƒùù ‘ù ù ¡UCÕh
‡¡Sƒ¡•dG ňMh ™¯¡•dG ŠÕƒchh
ƒ„dƒZ ‡ŽÇˆ¾dG ÀĵJ ¶dP ¹LCÕ
‰‘¾eh .''Õƒ»L'' ¢•Çdh ''ƒ‘„b''
ƒùÁù”ùjQƒùJ QG—ùe Åùù¸ù Y ™ùùFG›ÖG
‡ù»ùb Ô Aƒù¡•fh ºƒù»ùL Šƒùµù ¸ù e
¿ùÁùH Åù¾ù ¬ù J ½GëMÕGh ‡ùùbƒùùfÕC G
Àƒù»ùÇù¸ù¡Sh †ƒùÇù¡•dG ™ùcƒùù¡T Q—ùùH
¿ùùeh ,æƒùù„ù b QG›ùùfh Åùù ¡•Çùù ©ù ùdG
RÄùùeQ ÀCG ''‡ùù¸ù Çù »ÖG'' ±—ùù ¡ŸdG
¼Ád ƒ¡•f™a Ô ºƒ»ÖGh ¿¡•×G
,™FG›ÖƒH ‡bîY ƒ©Ç»L ¿Ádh

æƒÖG ³M Ô ƒ¾Ž¡S ‡¾¡S 12

z‡`` ` ` ` ²Ç¡žY{ ¹`` ` ` ` LCG ¿`` ` ` ` e ò`` ` ` ` µ¡•dƒH ƒ`` ` ` ` ¾©W Â`` ` ` ` ¸ˆ²j
¼µM Q—¡U ·ƒù¾ùgh ,ƒùÇùFƒù¡ b Âùˆù©ùHƒùˆÌ
Qƒ„ˆYG Iƒ¡ ²dG ¢ aQh ‡¾¡S 12 ¾Ž¡•H
ƒäEGh ¢•¯f ¿Y «ƒaO ‡Ç¡ b ‡ç™ÖG
—¡UëdGh QG™¡UEÕG ³Hƒ¡S ªe ¹ˆb ‡Ç¡ b
‡Ç¡Sƒ¡SCÕG I—gƒ¡ždG ‰¡ aQ ƒe—©H G˜gh
†ƒ„¡SCG °¡žµJ ÀCG Aƒ¯¡U ‡ç™ÖG ØÁd
³Ç²‘ˆdG È¡Vƒb ½ƒeCG «G›¾dG G˜g †Ä¡žf
ÃÄ¡žJ ÀCG ƒÁaÄN …„¡•H G˜gh ‡»µôGh
‰Lh›J —b Aƒ¯¡U ÀCG ‡¡UƒN ,ƒÁˆ©»¡S
.¥Qƒ¯dG «Ä„¡SCÕG

°ùˆùµùdG iÄùˆù¡•e Åù¸ùY ‡ùÇù¡Sƒùb Šƒù¾ù ©ù W
Øùùg ‡ùù„ù b™ùùdG Åùù¸ù Y ‡ùùjñ¡Ÿe ‡ùù¾ù ©ù ùWh
ÛEG ŠOCGh °bÄÙG ‰»¡•M ȈdG IñNCÕG
ºÄùù¡Uh ¹ùù„ù b GQÄùùa ¼ùùÇù µù M “hQ ´ƒùùgREG
—ùù Áù ù¡žÙG I™ùù »ù ùZ Ôh .Šƒùù ùaƒùù ù©ù ù ¡SEÕG
¿e ˆǑ¡V …‘¡•H OGDÄa ½ƒb ,ÉÄe—dG
…‘¡•J ƒ»¸‹e ¹ôG •QƒN ÛEG ÂÇe—b
—bh .•¸¡•dG ‡Ç¸»Y —©H —Ç©dG ‡Ç‘¡VCG
‡ùù W™ùù ¡ždG ºƒùù ùLQ ½ƒùù ùeCG æƒÖG ±ëYG
I—ùÇù¸ù„ùdG ‡ù»ùµÞ ÛEG ¹ùùÇù MCGh Âùùˆù ¸ù ©ù ¯ù H

‡¡žbƒ¾e Ô ‡„ZQ ÉCG —„j Ú OGDÄa ÀCG ñZ
ÂdIJj ƒe ÀCG IOh™H ¹µH ÂHƒLCG ¹H ¼ÇµM
.¹ôG IQOƒ¬Ì ÂǸYh ƒbîWEG »Áj Õ
Aƒ¯¡U ³Ç¡žY OGDÄa ½îc ›¯ˆ¡SG —bh
È×G OG—M ÛEG ÂLĈdG ÛEG ©aO ƒà
I—¡T ½ƒeCGh ƒj—j—M ƒ„Ç¡ b ¾e …¸Wh
OGDÄa —Žj Ú ƒÁJhQP ‰¬¸H ȈdG «G›¾dG
Oƒ×G ÙùùŽù ¾ù N •™ùù”ù j Äùùgh ÕEG Âùù¡•¯ùùf
ɘùùdG …Çùù¡ ²ùù dG ÉODÄù ùj ÀCG ¿ùù e ƒùù aÄùù N
‡Ç‘¡ dG ¿©£Çd ,¸ˆb ÛEG ¼ÇµM ¸»‘j

¹jÄW Aƒ¯ˆNG —©H ±ƒ¯ÖG I™gƒX ¹¬ˆ¡•J

I™`` ` ` ` `jÄ„dG ÛEG OÄ`` ` ` ` `©J Ä`` ` ` ` `Hƒb™²dG ´™`` ` ` ` `a
—bh ºƒ²j ƒe ¼ZQ G˜g •—‘j .AGQÄdG
¢ ©„dG …¡•M ` ȈdG ´™¯dG Øg ¿Y ¹Çb
ÀCG ÕEG ,Aƒ²¡•ˆ¡SÕG ŠGĸ¡U ¹Þ ¹Ð `
ÈY™¡ždG ¢SƒÇ²ÙG ¿Y I—Ç©H ‡²Ç²×G
‡Yƒ»L Iî¡ŸdG ½ƒ²J ÀCG …LÄj ɘdG
ñZ ŠGOƒù©ùdG ¿ùY G—ùÇù©ùHh ŒÇù¬ù¸ùd ƒù„ù¸ùW
¿Y ‡»FCÕG ¢ ©H ƒ¾dCƒ¡S —bh .‡ÇY™¡ždG
¿ùùe ŠG™ùù¡ž©ùùdG —ùù¡žJ Èùùˆù dG I™ùù gƒùù ¦ù ùdG
¹¡UCG Õ ‡Y—H ƒÁfCG †GÄÖG Àƒµa ,¢Sƒ¾dG
¼Çgƒ¯ÙG †ƒÇZ Ôh ¿µd ,¿j—dG Ô ƒÁd
‡ùùb™ùùa OÄùù©ù J ‡ùù‘ù Çù ‘ù ù¡ŸdG ‡ùù Çù ùY™ùù ¡ždG
Ƀù¾ùdG ½ƒù¬ùfCG ƒùùÁù ©ù e OÄùù©ù Jh ÄùùHƒùùb™ùù²ù dG
.ºÄ„£dG ŠGÄ¡UCG G˜ch Qƒe›ÙGh
Pƒ©e ø

¿ùùe Qƒùù‹ù cEÕG ªùùe ºGÄùùeCÕGh Šƒùùb—ùù¡Ÿ¸ùùd
ƒùÁù¦ù¯ù‘ùj ŠÕƒù²ùe —ùùjO™ùùJh ŠGÄùùY—ùùdG
‡¡UƒN AƒÇMCÕG Àƒµ¡S Aƒe—b ¿e ñ‹µdG
ƒùj ƒùÁùjhQCG ‡ùfƒù¡ž£ùY ƒùj ‡ùfƒù„ù¸ùL{ ƒùÁù ¾ù e
AG™¡ ØG ŠƒjG™dG Àĸ»‘j ¼gh zƒfÕÄe
ÛEG ` ¼Á»YR …¡•M ` ›e™J ȈdG Aƒ¡ Ç„dGh
ÉÄÁˆ¡•J —gƒ¡že Ègh ,½î¡•dGh ñØG
GOÄ¡žM i™Jh Qƒ„µdGh Qƒ¬¡ŸdG ºƒ¯WCÕG
ªùe ÀÄùaÄù£ùj ÕƒùLQh Aƒù¡•f ¢Sƒù¾ù dG ¿ùùe
ƒ¡SƒÇcCG Àĸ»‘j ,‡bRCÕG ¿H ´™¯dG Øg
G˜ùch ½ƒù©ù£ùdGh ‡ù²ùÇùb—ùdGh —ùÇù»ù¡•dG ¿ùe
ƒgƒ¡•¾j ‡ç—b ŠGOƒY ƒÁ¸c Ègh ŠÄj›dG
OÄù©ùˆùa ICƒùŽùa G˜ùùµù g OÄùù©ù J ¼ùùK ¢Sƒùù¾ù dG
ÛEG ‡¾¡S òKîK ÛEG ‡ÇYƒ»ÖG I™cG˜dƒH

½ƒjCÕG Øg I™jÄ„dG AƒÇMCG ¢žÇ©J
ñeG›ÙG ŠGÄùù¡UCGh ‡ùùfQ›ùùdG ªùùbh Åùù ¸ù ùY
ƒùÁù£ù¡ž¾ùJ ÈùˆùdG Iñ„ùµùdG ºÄù„ù £ù dG «™ùùbh
ƒùÁùJQƒùj›ùH ‡ùah™ù©ÙG ÄùùHƒùùb™ùù²ù dG ‡ùùa™ùùa
‡ù¾ùÇù©ùe ŠƒùbhCG Ô ¢TGÄùMCÕGh AƒùùÇù MCîù d
±ƒ¯ÖG ¿Y Œj—×G IOÄY —¾Y ‡¡UƒN
I™gƒ¦dG Øg ‰fƒc —bh .Aƒ»¡•dG ’¡Th
ŠGÄùù¾ù ¡•dG Ô IOÄùùÁù ©ù e ‡ùùÇù Yƒùù»ù ùˆù ùLÕG
ŠƒùùÇù ¾ù ùÇù ù©ù ù„ù ù¡S Ô ‡ùù ¡Uƒùù N ‡ùù WQƒùù ¯ù ùdG
ªeh ƒÁfCG ÕEG È¡VƒÙG À™²dG ŠƒÇ¾Çfƒ»Kh
Oî„dG ƒÁùˆùa™ùY ÈùˆùdG ‡ùÇù¾ùeCÕG ±h™ù¦ùdG
¿ùùY ‰©ùù £ù ù²ù ùfGh ´™ùù ¯ù ùdG Øùù g ‰Hƒùù Z
OÄ©ˆd ,AƒÇMCÕG òH ÀÕÄÖGh ÀÕÄ¡ŸdG
ƒùù „ù ù¸ù ùW «Äùù „ù ù¡SCÕG ½ƒùù ùjCG ºîùù ùN GO—Ý

,I—ùùÇù ¸ù „ù dG ‡ùù »ù ùµÞ ŠQ—ùù ¡UCG
12`H ƒ»µM ,¥Qƒ¯dG «Ä„¡SCÕG ‡jƒÁf
—ÇY'' ¼ÁˆÙG ³‘H G˜aƒf ƒ¾Ž¡S ‡¾¡S
¿ùù e 19 Rhƒùù Žù ùˆù ùj Ú É˜ùù dG ''OGDÄù ùa
É—ùù»ù ©ù dG ¹ùùˆù ²ù dG ‡ùù»ù Áù ˆù H Ùùù»ù Y
G˜gh ,‡¾¡S 22 ÉP ¼ÇµM ‡Ç‘¡ ¸d
OÄLh ƒùÁùd ‰‘ù„ù¡UCG I™ùgƒùX …„ù¡•H
ícCG ,‡ç™ÖG ‡Mƒ¡S ŸY ¿Nƒ¡S
` ƒÁˆKG—M ¼ZQ ` ‰‘¡VCG ¶dP ¿e
‡ùÇù Yƒùù»ù ˆù LÕG ƒùùjƒùù¡ ²ùùdG ¢•aƒùù¾ù J
¹ùù LCÕ ¹ùù ˆù ù²ù ù dG Èùù ùgh ™ùù ùFG›Öƒùù ùH
.‡²Ç¡žY
è™e ‰¬j™H
AƒÇMCG —MCƒH ‡ç™ÖG Øg ‰K—M
,OGDÄùa Àƒùc ¿ùjCG I—ùÇù¸ù„ùdƒùH hGh™ù" ‡ùj—ùù¸ù H
¸‘Ì ÈeÄÇdG ÂWƒ¡žf ¢SQƒç ,ÂJOƒ©c
,‡ùj™ù¡Ÿ„ùdG ‡ùÇù ©ù »ù ¡•dG ‡ùùW™ùù¡TCÕG ªùùÇù „ù d
i—ùùMEG ½ÄùùÇù dG ¶dP Ô ÂùùÇù ¸ù Y ¹ùù N—ùù ˆù ùd
,‡W™¡TCÕG ¢ ©H Aƒ¾ˆbG —¡Ÿb ŠƒfÄH›dG
‡jOƒ©dG ‡fÄH›dƒH ¿µJ Ú zAƒ¯¡U{ ÀCG ñZ
‡ùù¡SGQ—ùùdG Ô OGDÄù a ‡ùù¸ù Çù eR ‰fƒùùc ƒäEGh
ÀÕOƒùù„ù ˆù j CG—ùùH G˜ùùÁù dh È׃ùùH ÂùùJQƒùùLh
Šƒùùj™ùùcP «ƒùùLë¡SƒùùH Œj—×G ±G™ùù WCG
¶¸ùJ I™ù»ùZ Ôh ,‡ùù¡SGQ—ùùdGh ‡ùùdÄùù¯ù £ù dG
³Ç¡žY ºÄN—H ÀîÇe›dG CƒLƒ¯J ‡¦‘¸dG
¼ù»ùM ™ùŽù¯ùÇùd ƒùù„ù ¡VƒùùZ Àƒùùcéc Aƒùù¯ù ¡U
•GQ—ˆ¡SƒH ÃjEG ƒ»Áˆe OGDÄa ŸY ÂJñZ
,ƒgAG™ZEG ‡dhƒÞh ¹ôG ¹NGO Aƒ¯¡U

$

I™FƒW Èa …²K ´îZEG
Ƀ¡T ³j™HEƒH

ŠGIJ¸d ‡©HƒJ I™FƒW ¼bƒW ™£¡VG
½G—”ˆ¡SÕ ‡Çfƒ£j™„dG ‡Çµ¸»dG ‡jÄŽdG
i—MG Èa …²K ´îZEÕ Éƒ¡T ³j™HEG
¼bƒW ÀG Qh™H ‡¯Ç‘¡U ‰dƒbh ŠG™Fƒ£dG
Àƒc Oh™»f RG™W ¿e Ègh I™Fƒ£dG
Èa ¼FƒY QƒfÄ¡S RƒÁL ´îWG ºhƒ‘j
ƒe—¾Y ½—b8^000 «ƒ¯JQG ¿e ™‘„dG
¹µÇg Èa ‡Çf—©e ‡‘ǯ¡U ‰‘ˆ¯fG
‡‘ˆ¯dG ¹¯b ÅdG ¼bƒ£dG CƒŽdh I™Fƒ£dG
Èa Oh™»¾dG I™FƒW ‰fƒch Ƀ¡ždG ³j™HEƒH
ºhÄfQÄc ¿e ƒÁYîbG —©H ŠƒÇ¸»Y ‡¸MQ
¢Sĸ¾Çc Èa ƒÁJ—Yƒb ÅdG I—FƒY
.•Oƒ‘dG G˜g «Äbh —¾Y ÉGQÄe ‡©Wƒ²»H
I™Fƒ£dG ¼bƒW —Fƒb ¹Ç„eƒc ¹Çf ³¸Yh
´îZEƒH ƒ¾»bh ‡£Ç¡•H ‡KOƒM ƒÁfG'' îFƒb
¹NGO ÅdG AGÄÁdG †™¡•J °bÄd …²‹dG
ŸY ™£N ÉCÕ ¢V™©ˆf ¼dh .I™Fƒ£dG
‡¯¡UƒY ª¡Vh ‡Hƒ‹»H ™eCÕG Àƒch ƒ¾ˆeî¡S
¼¡SƒH ‡²Wƒf ‰aƒ¡VCGh !Ƀ¡T ³j™HG Èa
…ÇY ¶dƒ¾g Àƒc'' ȵ¸»dG ÄŽdG “î¡S
IOƒÇ²dG I™ŽM Aƒ£Z Èa °Ç¯N ÈYƒ¾¡U
ª¡VÄdG ¹©Žd Ƀ¡ždG ³j™HG ½—”ˆ¡SG —bh
.I™Fƒ£dG ¼bƒ£d ‡„¡•¾dƒH ¹¡ aG

‡¡V™»e ½G™Z Èa ª²j ™FƒW
i—MEG …‘H h—„j ƒe ŸY ªŽH ™FƒW ªbh
ȸeƒY …¡•‘H ÂH ¼ˆÁJ ȈdG Šƒ¯©¡•»dG
ȯÇa ‡¾j—e Èa ŠƒfGÄÇ‘dG Pƒ²fEG
›»jƒˆdG ‡¯Ç‘¡U Š™cPh ‡j—¾¸Jĵ¡SÕG
ÂJƒ„ZQ QƒÁXEƒH CG—„j ªŽ„dG ÀCG ‡Çfƒ£j™„dG
‡¯©¡•»dG ƒÁÇa ¹¡ŸJ I™e ¹c Èa ‡a™‘¾»dG
ÉCG u¢ ©H ½Ä²jh ¡Ÿ¯b ÅdEG -nƒeƒY 47 Àƒch ¾e †™ˆ²J i™NCG ‡¸eƒY hCG ¹eƒY
Èa ¼»¡•J ¿e Èfƒ©j Ägh —Lh —b ªŽ„dG
Èa ‡Ç©Ç„W ‡Ç»‘e ¿e ™a ÀCG —©H ½—dG
‰dƒbh ‡Çfƒ£j™„dG ¿e ±hCG ¹jBG I™j›L
°¡žµ¸d AG—¾d ƒ¾„Žˆ¡SG —²d ‡¯Ç‘¡Ÿ¸d ȸjƒH
¿j™¡žJ ™HĈcCG Èa ¢ j™e ªŽH ™FƒW ŸY
Å„d ɘdG ³j™¯dG Èa ‰¾ch È¡Vƒ»dG ºhCÕG
ˆǣYCGh È„LGÄH ‰»b —²d .AG—¾dG
ÂǸY Š™Á¡Sh ‡eRîdG ‡jÄÇ‘dG ŠGOƒ¡ »dG
¶dP ˜¾e ÈH ½™ZCG ÂfCG h—„j .¹Ç¸dG ‡¸ÇW
.¿Ç‘dG

‡€¾ÁJ
‡f—g ºBG †Ä¸b ‰¸¸ÁJh QGÄfCÕG ‰b™¡TCG
.zI›»M{ ƒùÁù¾ùHG OîùÇÌ ƒùM™ùa ‡ù»ùZîùˆùdƒùùH
ÛEG ‡¸Fƒ©dG ÂLĈJ ,‡©FG™dG ‡„¡Sƒ¾ÙG ØÁHh
æƒÁˆùdG ™ùMCƒùH ‡ùjOƒùf ¼ùÁùˆù¾ùHGh —ù»Þ ƒùÁù¾ùHEG
I™cƒ¡T ,—Ç©¡•dG OÄdÄÙG G˜g ŸY æƒeCÕGh
Ô —»×G Âd ɘdGh Å£YCGh ˜NCG ɘdG ¸dG
.I™NBÕGh ÛhCÕG
½ƒY ¹ch ‡f—g ºBG ¼µMG™aCG ¸dG ½GOCG
.ñ”H ¼µJ›»Mh ¼ˆfCGh ‡¦× ¹ch ½Äj ¹ch

’Ç`` ` ` ` ` ` `¡VÄJ
,—ùùÇù ù»×G —ùù „ù ùY ÀG—ùù Y QÄùù ˆù ùc—ùù dG ¢VëYG
òY ů¡žˆ¡•Ì ‡Ç¸²©dG ¢VG™eCÕG Ô ¢ŸˆõG
Ô QOƒ¡ŸdG ºƒ²ÙG Ô AƒL ƒe ¢ ©H ŸY ,’dƒ¡U
ºÄM 2006 黡•jO 04 •jQƒˆH ÈeÄÇdG ´h™¡ždG
’¡VhCGh .’dƒ¡U òY Ô ‡Ç¸²©dG ¢VG™eCÕG Qƒ¡žˆfG
Ú ‡Ç¸ù²ù©ùdG ‡ùÇù‘ù¡ŸdG Šƒù¡UÄù‘ù¯ùdG ‡ù‘ù¸ù¡Ÿe ÀCƒùH
ƒ»c ,2006 ‡¾¡S Ô ¹ˆb hCG Qƒ‘ˆfG ŠÕƒM ¹Ž¡•J
±Ä¯¡U Ô ŠÕƒM ÉCG ` „¡•M ` ¹Ž¡•J Ú ƒÁfCG
ÀCƒùH ƒù¯ùÇù ¡ e ,òj™ùùµù ¡•©ùùdGh òjQGOEÕGh Aƒùù„ù WCÕG
¿ùe ªù»ùˆóG Šƒù€ùa ªùÇù»ùL ¢•Ò ³ù¸ù²ùdG ŠƒùùeRCG
.‡²£¾»dG ¿e ¼ÁˆjícCGh òdƒ£„dG

…Dz©J
¿e OQh ƒe ÀCƒH ºÄ²dG …LGÄdG ¿e ÂfCG ™ÇZ
¿ùe ‡ùÇùaƒù‘ù¡ŸdG Âùˆù²ùˆù¡SG ºƒù²ÙG Ô ŠƒùùeÄùù¸ù ©ù e
QĈc—dG Àƒ¡•d ŸY O™j Úh ‡ah™©ÙG ÃQOƒ¡Ÿe
.ÀGq—Y
™j™‘ˆdG

19

‡`` ` ` aƒ`` ²K

ø 1865 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 21 `d ³aGÄÙG

zÀGĸÁ„dG{ ¢V™Y Ô

¢V™©dG ¿e ‡£²d

...ƒÁJ™cGP Ô ™¯‘¸d

Ųˆ¸ÙG ŠƒÇdƒ©a ´î£fG
ºÄM Œdƒ‹dG Üh—dG
‡jƒŽ„H ±Ä¡ŸˆdG
‡jƒŽ„H ,¢•eCG ºhCG ,‰²¸£fG
Œdƒ‹dG Üh—dG Ųˆ¸ÙG ŠƒÇdƒ©a
‡ùù ùaƒùù ù²ù ù K ...±Äùù ù¡Ÿˆùù ù dG'' ºÄùù ù M
ÂùÇù¸ùY ±™ù¡žj ɘùdG ''Åù²ùÇù¡SÄùùeh
QÄ¡ŸY Ô Œ‘„¸d ȾWÄdG ›c™ÙG
Àƒù¡•fEÕG ¼ù¸ùYh •ùjQƒùˆùdG ¹ùù„ù b ƒùùe
.•jQƒˆdGh
AƒL Àƒ¡•»¸Jh 僬ˆ¡•e —©„a
•—×G G˜g Àƒ¡ ˆMÕ ‡jƒŽH QhO
Ô RQƒùù„ù dG ƒùùgQh—ùùd ¶dPh ½ƒùùÁù ùdG
Ôƒùù²ù ‹ù dGh Èùù¡SƒùùÇù ¡•dG •ùù jQƒùù ˆù ùdG
‡ù»ù¡UƒùY ƒùgQƒù„ùˆù YƒùùH ™ùùFG›ùùŽù ¸ù d
,Àh™ùb 3 ¿ùY —ùj›ùj ƒÙ ‡ùùÇù aƒùù²ù K
¢SOƒù¡•dG òf™ù²ùdG ºîùN ‡ù¡UƒùùN
±™ùù Y ¿ùù jCG É™ùù Žù ù g ªùù ùHƒùù ù¡•dGh
.ÃQÄ£Jh ÃQƒgORG ‡»b ±Ä¡ŸˆdG
QÄùù ¡ ‘ùù H ›ùù ÇÒ Åùù ²ù ù ˆù ù ¸ÙG
ŠGQƒù²ùdG ¿ùe òÇù©ù eƒùùL ò‹ùùMƒùùH
ɘùù ù dG QÄùù ù ¡ ×G Äùù ù ùgh ªùù ù ùHQCÕG
‡ùaƒù²ù‹ùdG I™ùjRh ‡ùdƒùù¡SQ ÂùùJéˆùùYG
ƒùùÁù ©ù bÄùù e ÛEG z™ùù FG›ÖG IOÄùù Y{
ÀG—ù¸ù„ùdG °ù¸ùˆß òH Èù©ùÇù „ù £ù dG
ƒÁˆ¡TƒY ȈdG ‡eRCÕG —©H ¶dPh
¿Y ƒÁǸ”J ¿Y ƒÁ„¡•M ‡»Lƒ¾dGh
ƒù¾ù»ùµÐ ÈùˆùdG ¤ùHGÄù¡ dGh ¼ùÇù²ùdG
.™²¯dG ¿e ‡©Hƒf ‰¡•Çdh
Ô ‡ùaƒù²ù‹ùdG I™ùùjRh ‰Áùù„ù ¡Th
ñ¬ùdG ‡ùaƒù²ù‹ùd ƒù¾ùÇùq¾ù„ùJ ƒùùÁù ˆù dƒùù¡SQ
ÈYƒ»ˆùLÕGh Ôƒù²ù‹ùdG Qƒù‘ùˆùfÕƒùH
ÀCÕ ,ªùù ù »ù ù ùˆóG ½—ùù ù ¡Ÿj ɘùù ù dG
¹ù»ù©ùdG ¤ùHQ ÃQƒù„ùˆùYƒùH ±Äù¡ŸˆùdG
…Žj ‡©j™¡ždGh ‡²Ç²×ƒH Ⱦj—dG
ÂÇa È¡Ÿ²ˆdGh Œ‘„dG ÉRGÄj ÀCG
ÈçOƒùù cCÕG Œ‘ùù ù„ù ù dG ¿ùù ùjOƒùù ùÇù ù e
.i™NCÕG
™»ˆ¡•Ç¡S Ųùˆù¸ÙG ,IQƒù¡TEîùd
¼ùùˆù j ‡ùù¸ù eƒùùc ½ƒùùjCG 3 QG—ùùe Åùù¸ù ùY
40 ÜGÄùù ùM è—ùù ù²ù ù J ƒùù ùÁù ù dîùù ù N
ƒùÁù dîùùN ¿ùùe ºhƒùù¾ù ˆù j I™ùù¡VƒÞ
‡aÄ¡Ÿˆe ŠƒeƒÁ¡SEG Àh™¡VƒôG
‡ùùÇù ùaÄùù ¡ŸdG ‡ùù c™×G Ô ‡ùù jƒùù Žù ùH
¼ùùgCG G˜ùùch ,¤ùù ¡ShCÕG †™ùù ¬Ùƒùù H
Øùg Ô ‡ùÇùaÄù¡ŸdG ŠƒùùÇù ¡Ÿ”ùù¡ždG
—ùù Áù ù©ù ù dG Ô ‡ùù ù¡Uƒùù ùN ‡ùù ù¾ù ù j—ÙG
7h 6 òf™²dG Ô G˜ch È¡Ÿ¯×G
.òj™Žg
†ƒghCG .À ø

$

¶dP ȯ¾j ™¡Tƒfh ÂbIJM «ƒÇ¡ H ºÄ²j Q™Þ òH

ÂÇfÄL ÀƒL Œ©„j È¡•f™¯dG Ôƒ²‹dG ›c™ÙG

´—¡ŸH ¢•µ©j ,‡ÇYG—HEÕG ºƒµ¡TÕG
ÀƒL ñ„µdG …JƒµdG ‡©»¡Sh •jQƒJ
¼Á¸J Âdƒ»YCG ºG›Jƒe ɘdG ÂÇfÄL
.Úƒ©dG Ô òL™õG ¿e ñ‹µdG
ÀƒL zÀGĸÁ„dG{ ¢V™Y •™ß ƒeCG
‡Hƒ¾Y —ÇdGÄe ¿e ÄÁa Ĉ¾¡žÇ¡S ºÄH
—ùù j Åùù ¸ù ùY ˜ùù »ù ù¸ù ù ˆù ù Jh ™ùù ùFG›Öƒùù ùH
ºhCG Øgh RƒˆÇa ÀGÄ£fCG ÈM™¡•ÙG
ƒÁ¸„b Àƒch ™FG›ÖG ÛEG Âd IQƒjR
½—bh ¢Vh™©dG ¿e —j—©dG ½—b —b
‰Ð ÀÄj›¯¸ˆdGh “™¡•»¸d Õƒ»YCG
…fƒùù ùL ÛEG Qƒùù ù„ù ù c òL™ß IQGOEG
IQGOEG ŸY ŠGľ¡S 8 I—Ù ÂaG™¡TEG
¢V™Y ƒeCG .È„g˜dG ¼¸¡•dG “™¡•e
¹µù¡T Ô º›ùˆù”ùj ÄùÁùa zÀGÄù¸ùÁù„ùdG{
æƒù©ÙG ¿ùe ‡ù¸ù»ùL ‡ùÇù¾ùa ŠƒùùMÄùùd
ÂÇfÄL ÀƒL ƒÁ„ˆc ȈdG ‡Çfƒ¡•fEÕG
.‡ÇYG—HEÕG ¡UÄ¡Ÿf ¿e —j—©dG Ô
½ .‡ÇgR ø

ø ½2006 黡•jO 12 AƒKî‹dG ø

Ôƒùù ù²ù ù ù‹ù ù ùdG ›ùù ù c™ÙG ½—ùù ù ²ù ù ùj
,½ÄÇdG I™Á¡S ,™FG›ÖƒH È¡•f™¯dG
zÀGÄù¸ù Áù „ù dG{ ÈùùM™ùù¡•ÙG ¢V™ùù©ù dG
¢Ÿ¾dG ÂÇfÄL ÀƒL ñ„µdG …Jƒµ¸d
ºÄùù ùH Àƒùù ùL “™ùù ù¡•ÙG ÛEG Âùù ù dÄùù ù M
¢žfÄùù¸ù H ÉQƒùùe ‡ùù²ù aQ Äùù ˆù ù¾ù ù¡žÇùù ¡S
.ñ„ùµùdG Àƒù»ùµùdG ‡ùdGB Åù¸ùY ÄùfÕÄù¡S
›ùùc™ÙƒùùH ½—ùù²ù ùj ɘùù dG ,¢V™ùù ©ù ùdG
,½ÄùÇùdG I™ùÁù¡S Èù¡•f™ù¯ù dG Ôƒùù²ù ‹ù dG
Š—¡•Î ‡j™©¡T ‡dƒ¡SQ ¿Y IQƒ„Y
QGÄùù ùMh …M ‡ùù ùdƒùù ù ¡SQ ¹ùù ù µù ù ù¡T Ô
˜ùÇù »ù ¸ù ˆù dGh Pƒùùˆù ¡SCÕG òH ÈùùYG—ùùHGE
¹N—Çd ¹»ÙG ò²¸ˆdG ¿Y G—Ç©H
‡ùÇùYG—ùHÕE G ¿ùe ‡ùùdƒùùM Ô ¢V™ùù©ù dG
Àƒùµùe Ô ¼ùˆùj ¢V™ù©ùdG .•ùgÄùùˆù dGh
¢ShQ—ùù ù ù dG ‡ùù ù ù Yƒùù ù ù ùb Äùù ù ù ùg O—Þ
ºƒµ¡TCG ¹c ¹NG—ˆJ ¿jCG Šƒ„jQ—ˆdGh
¿e ÂÇfÄL ÀƒL —¾Y Ⱦ¯dG «G—HEÕG
ŠÄùù ¡Uh Àƒ×EÕG ÛEG Šƒùù ù»ù ù ¸ù ù µù ù dG
¹ùù LQ Àƒùù c °ùù dÄD Ùƒùù a ,Àƒùù »ù ùµù ù dG
ªe ÈWƒ©J ,î‹àh G™Yƒ¡T ,“™¡•e
ªù¾ù¡ŸÇùd ‡ùÇù¾ù¯ùdG ºƒùµù¡TEÕG °ù¸ù ˆß
¹ùùc Âùù Çù ùa ‰²ùù dƒC ù ùJ îùù Çù ù»ù ùL ƒùù ¡Ÿf

?OG™`` ` `e È`` ` `¡S …`` ` `Dz¾dG ŠG™`` ` `c˜e ‡`` ` `²Ç²M ƒ`` ` `e
Œ©H ȯǾM ÜîÇL ƒÁ„Jƒµa ,‡¡Ÿb ''™¦ˆ¾j ¿e ¼Á¾eh'' ÀGľY ‰Ð 2005 ‡¾¡S ''‡eCÕG'' QGO ¿Y ŠQ—¡U ȈdG ŠG™c˜»¸d
‡Ç‘¡V “GQ ÂfCG —cCGh ŠG™c˜ÙG ¿Y ‡”¡•¾H î»Þ I—j™ÖG QGR ¼K ,ŠƒÁÇLĈH ×jh›J ƒÁÇa …¸£j I—j™ÖG ÛG ‡dƒ¡S™H
Iñ¡•e ‡ZƒÇ¡Uh ¹ÇŽ¡•ˆH ½ƒb ÂfCG ŠG™c˜ÙG Øg Qh—¡U ŠƒÇ¯¸Ø ÃO™¡S Ô ’¡Vh ŒÇM ‡jľ©ÙGh ‡jOƒÙG ÂbIJM «ƒÇ¡V
‡jÕÄdƒH ‡‹dƒ‹dG ‡²£¾»¸d G—Fƒbh ȾWÄdG ™j™‘ˆdG ¢žÇŽH ƒ„Dzf Àƒc ɘdG OG™e È¡S ÄY—ÙG Àƒ»M™dG —„Y Èç™c —gƒóG
.¡•¯f —gƒóG ¿e …¸£H ‡©HG™dG
ÀCÕ ,ƒg™j™‘ˆH ½ƒb ¿e Äg ÂfCG ªe ‡„²YÄH
Qƒ»Y ¿H OĸÇe
Õh ƒj™j™Ð î»Y ÂfÄc —©ˆj Ú «Ä¡VÄÙG
.''ÈFƒ¡žfEÕG ¹»©dƒH Âd ‡bîY
ª„W ¹ù»ù©ùdG †ƒù©ùJCG Åù¸ùY ´ƒù¯ùJÕG —ù©ùHh
îùFƒù¡•ˆùe Àƒù»ù©ùf ¿ùH Àƒù¡•M O™ù£ùˆù¡SGh
Ägh —gƒóG ‡²¯f ŸY 2005 ¹FGhCG †ƒˆµdG
,³M …Mƒ¡U Àƒc GPEG I—j™ÖG ÛG CƒÖ GPƒÙ''
,ƒg—©H •—M ƒe ¿µd .Šƒ„ˆµÙƒH OÄLÄe
.''!?‡dG—©dG ÛG I™¡Tƒ„e CƒŽ¸j Úh
IOƒYEƒH ''‡eCÕG'' QGO ½ƒÇb Äg ,ȯǾM —cDÄj
¹»©dG ÀCG ƒ¾d —cCG ȯǾM ÜîÇL ÀCG ªeh
¼¸Y ÀhO ‡Ç¡•f™¯dG ‡¬¸dƒH ŠG™c˜ÙG ™¡žf
ÀCGh ‡ùù¡UƒùùN ,òeƒùùY I—ùùe Âùù¾ù e ´™ùù ¬ù ùˆù ù¡SG
ÂfCƒH ȯǾM °Ç¡ jh ,»¡SG ™cP Õh Q™ôG
ÉĈ‘j ¥Ä¬¡ e ¢U™²H ‡bÄa™e ŠG™c˜ÙG
ÂfCGh ,‡Yƒ¡•dG —× ‡¸eƒc ÂHƒ©JCG ¢Vƒ²ˆj Ú
¿ùe …fGÄùLh —ùgƒùŽù»ù¸ù d IQOƒùùf QÄùù¡U Åùù¸ù Y
Šƒ„ˆµÙG i—MEG QGR ƒe—¾Y ƒXÄ¦Þ Àƒc
ÂfCG —cDÄj ''‡eCÕG'' QGO …Mƒ¡U ÀCG ÕG ,ÂJƒÇM
ÕÄdh ,ŠG™c˜»¸d ‡Ç¡•f™¯dG ‡»LëdG —LÄa
Ô ŠG™c˜ÙG …Mƒ¡U Èç™c —gƒóG ºCƒ¡S
G˜Ádh ,ƒ€Ç¡T ™eCÕG ¿Y ±™©Çd Àƒc ƒÙ ¶dP
G˜ùg ºîùN G™ù¡VƒùM Àƒùch ÂùH Âùù©ù »ù L Aƒùù²ù d
‡Hƒ‹Ì ''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' `d ÂJQƒjR éˆYG
¼ùÁùfCG éˆùYG ɘùdG Èù¯ùÇù¾ù M Q™ôG Aƒùù²ù ¸ù dG
¢UÄù¡Ÿ”ùH ŠƒùÁùÇùLÄùùJh Šƒùù‘ù Çù ¡VÄùùJ …¸ùùW
°ù¸ù¡ždG ‡ùjÕÄùùH ¢•¾ùùJ ‡ùù¾ù j—ùùe ¿ùùe †ƒùù„ù ¡žc
ƒÁfCG éˆYG ȈdG ‡jľ©ÙGh ‡jOƒÙG ÂbIJM
ŸY ¼g—MCG ¼¡SG ª¡VÄc ‡Jƒ¯ˆdGh ,ÀÄ¡ž»Áe
ŸY ícCG ±™©ˆ¸dh .‡²j™£dG ØÁH ‰Yƒ¡V
™eCÕG ,¼Ád ƒ©ÇŽ¡žJ 鈩j «Ä¾dG G˜g ¿e ¹»Y
ƒùÇù¯ùJƒùg ƒù¾ù¸ù¡ŸJEG ,‡ù»ùLëdG Øùùg ŠƒùùÇù ‹ù Çù M
ŠG™c˜ÙG ±îZ
,ÂǸY ³aGhh ŠG™c˜ÙG …Mƒ¡U ©Ž¡T ɘdG
''‡eCÕG'' QGO …Mƒ¡U Àƒ»©f ¿H Àƒ¡•M —Ç¡•dƒH
Q—ù¡U ƒÙh ,±îù¬ùdG Åù¸ùY Âù»ù¡SG ƒù¾ù©ù ¡VÄùùa Àĵj Q™ôG ¼¡SG ÀCG ¢Vh™¯ÙG'' Q™ôG Àĵj ÀCG OGQCG —MGh G˜g ‡Wƒ¡•„H'' ƒ¾d —cCƒa
ÀÄǸe 30 -¸„Ì ƒ„dƒ£e ƒ¾„Mƒ¡U ™ÁX †ƒˆµdG —ùbh .±îù¬ùdG Åù¸ù Y ¢•Çùùdh †ƒùùˆù µù dG ¹ùùNGO ÄY—ÙG G˜g ÀCG ™eCÕG Ô ƒe ¹c ...¼¡SG Âd
‡jľ©ÙG ÂbIJùM ƒùÁùfCG Qƒù„ùˆùYG Åù¸ùY ¼ùÇùˆù¾ù¡S Ô GRhƒÎ ±îùù¬ù dG Åùù ¸ù ùY Âùù »ù ù¡SG ‰©ùù ¡Vh IƒYEGh ’Ç‘¡ŸJ ‡Ç¸»©H ½ƒb ȯǾM ÜîÇL
.''¹»©dG G˜g ¹Hƒ²e ¼¸a ‡Ç¡•f™¯dG ‡”¡•¾dG ƒeCG ,‡ÇH™©dG ‡”¡•¾dG ‰fCG ¼K ..OG™e È¡S …Dz¾dG ŠG™c˜e ‡ZƒÇ¡U
Øùù g ‡ùù ù¡Ÿb Ô ‡ùù ù²ù ù Çù ù ²×G Èùù ùg ¿ùù ùjCG
‰¡ aQ —ù²ùd .ƒùÁù¡UÄù¡Ÿ”ùH AÈùù¡žH Äùùg ¼ùù²ù j ¿Y ƒeCG ,ƒÁ„Mƒ¡Ÿd ¶¸e ŠG™c˜ÙG ÀCG ¼¸©J
,Q™ôG.. ÀÄa™©j ¼g—Mh ‡KîK ŠG™c˜ÙG .‡ÇH™©ùdG ‡ù”ù¡•¾ùdG Åù¸ùY Âù»ù¡SG ‡ùHƒùˆùc îù¡UCG ÂǸY Å¡Vƒù²ùˆùf ÔG›ùL ¹ù»ùY ÄùÁùa ™ùj™ù‘ùˆùdG
''‡ùùùeCÕG'' QGO ™ùùùùj—ùùùùeh ŠG™ùùùùc˜ÙG …Mƒùùùù¡U Ú ''‡ù©ùbQÄùH ŠG™ùc˜ùe'' ™ùNBG îù‹ùe ¶Çùù£ù YCG ¼g Õh °ÇdCƒJ ´Ä²M ÂfCƒ¡žH ¶¸ä Õh G™LCG
.™¡ž¾¸d —©¡S ¼¡SG ÛG -ò¡ždG ’ˆah AƒÇdG ¼¡ H- ™¡n žoj ¼ù¡SG ¥Äù²ù¡S ¢UÄù¡Ÿ”ùH ±ƒù¡VCGh ''ÀÄùf›ù‘ùj

Àƒ¡•»¸ˆH “ƒjQCG ‡j—¸H ƒÁJ—Á¡T ‡KOƒ×G

!È`` ` ` ` Fƒ»¾Ç¡S ¼`` ` ` ` ¸Ça ‡`` ` ` ` Ç‘¡V Àƒ`` ` ` ` ¡ e™H —`` ` ` ` »Þ ¹`` ` ` ` ¯£dG
ŸY Iñ£N “h™ŽH †ƒ¡ŸÇd I™¡Tƒ„e ÈYÄdG ײaCG I™”¡ŸH
¹„b ¡Sƒ¯fCG §¯¸Çd îeƒc G™Á¡T ÂJ—bQCG ‡„b™dG iĈ¡•e
ƒgƒ¡ b ȈdG I—ÙG ¼Z™H ÂfCG ,“h™£ÙG ºGDÄ¡•dGh .½ƒjCG
Ô ‡dhDÄ¡•ÙG ŠƒÁÖG ¿e —MCG Õ ÀCG ÕEG ¢TG™¯dG ’j™W
¼¦©»c IRÄ©ÙG ŠîFƒ©dG ¿e ‡Ç‘¡ dG ÀCGh ‡¡UƒN ,‡j—¸„dG
¿µJ Ú ‡Hƒ¡UEÕG ÀCG PEG ƒfƒ¡S ·™q M Ú ,“ƒjQCG OÕhCG ŠîFƒY
ÛEG ¸²fh ÂH ¹¯µˆdG Ó Äd Ù»Y ¹¯£dG —²¯ˆd ‡LQ—H
IÕƒ„eîdG ÀCG ñZ ,‡»¡Uƒ©dG hCG ÀG™gh ŠƒÇ¯¡žˆ¡•e i—MEG
ºƒ²j ‡j—¸„dG ¿Y ºƒ²j ƒeh .¿jñ‹µdG “GhQCG —¡ŸÐ ‰¸X
‡¾¡•dG Ô ˜Ç»¸J —»Þ ‡Ç‘¡ dG ÀÄc ,‡ÇHëdG ‡j™j—e ¿Y
ªùùaO ‡ùùÇù »ù gCG ¿ùùY ÕGDÄù ù¡S “™ùù £ù ùj G˜ùù gh ¤ùù ¡SÄùù ˆù ùe ÛhCG
—j—Ð ¼ˆj ÀCG ÀhO AƒÇdhCÕG ¹„b ¿e òeCƒˆdG Šƒ²‘ˆ¡•e
.ÃOľH ¼gCGh òeCƒˆdG G˜g ŠƒÇMî¡U

™jÄ¡ŸJ ¼ˆÇd ÃÇÙƒH ƒgDĸe Ó Iñ¬¡U ‡c™H Ⱦ¯dG ³j™¯dG
‡d›©¸d G™¦fh ,‡cédG Øg Ô ÀÄ»‘ˆ¡•j ºƒ¯WCÕ Šƒ£²d
‡ÇÁÇa™J ³aG™e ÉCG †ƒÇZh “ƒjQCG OÕhCG ‡j—¸H ƒÁa™©J ȈdG
¥ƒ¡ShCG Ô ƒK—M ¼¸Ç¯dG ‡b™a ¹²¾J ·™J —²a ,‡Ç¡VƒjQ Õh
‡¡UƒNh ‡²£¾ÙƒH ‡c™×G ‰HO ¿jCG Qƒ¬¡ŸdG ¹„b Qƒ„µdG
‡Ç¡SQ—ÙG ‡¸£©dG ¼¾ˆZG —»Þ ˜Ç»¸ˆdƒa ,''‡ˆ¸#dG'' Ã΃H
—©Hh ™HĈcCG 30 ò¾KEÕG ½Äj ¤„¡ dƒHh ™£¯dG —ÇY ‰¸J ȈdG
‡ˆ¸²dG iÄ¡S —»Þ ¹¯£dG —Žj Ú ™×G ‡LÄe OG—ˆ¡TG
¿e —MCG ™µ¯j ÀCG ÀhO AG™©¸d ¼¸Ç¯dG ³j™a ƒÁ¯¸N ȈdG
ƒÁ¡•¯f °¸µJ Ú ÈˆdG ‡j—¸„dG ňM ¼¸Ç¯dG ŸY òdhDÄ¡•ÙG
‡²£¾ÙG ºƒ¯WCG ºÄ¡ a ñ‹J Ų„ˆd ‡cédG Øg ½OQ Aƒ¾Y
›¯²Çd ‡ÇYƒ¾£¡UÕG ‡cédG Øg Ô ¼Áˆdƒ¡V Gh—Lh ¿j˜dG
ÂeG—£¡UG ÀCG ÕEG ½ƒ»‘ˆ¡SÕG G—¡Uƒb ĸY ¿e —»Þ ¹¯£dG

僬ˆ¡•e Ô Àƒ¡•fEÕG ´Ä²M ºÄM È¡SGQO ½Äj

Šƒ`` ` ` j™×ƒH ƒ`` ` ` eƒ`` ` ` »ˆgEG Àƒ`` ` ` jOCÕG í`` ` ` cCG ½î`` ` ` ¡SEÕG
‰„¸L ȈdG ŠîNG—ÙG ¿e
¹ùùX Ô QÄùù¡ ×G ½ƒùù »ù ùˆù ùgG
½ÄÇdG G˜Ád —ÇÖG ñ¡ ‘ˆdG
ÂǸY ±™¡TCG ɘdG È¡SGQ—dG
‡ùÁùL ÈùeƒÞ ‡ùHƒù²ùf Äùù¡ Y
¥™ùbÄùH Pƒùˆù¡SCÕG åƒù¬ùˆù¡•e
,G˜ùùg ¿ùùe ¼ùù gCÕGh .—ùù »Þ
ƒùÁùH •™ùN ÈùˆùdG ŠƒùÇù¡UÄùˆù dG
¿e Àƒc ȈdGh ÀÄ©»ˆóG
OîùÇùe ¿ùY ÀîùYEÕG ƒùÁù¾ù Çù H
¿e ¹c òH ‡ÇfÄfƒb ‡cG™¡T
I˜Jƒ¡SCGh òeƒôGh Iƒ¡ ²dG
ÀCG ŸY —ÇcCƒˆdGh Šƒ©eƒÖG
ºhCG Èg ‡Çeî¡SEÕG ‡©j™¡ždG
Šƒj™×Gh ´Ä²×G ª¡Vh ¿e
±GëYÕGh .Aƒ©»L ‡j™¡ž„¸d
—YGIJùd ‡ùÇù¡UÄù¡ŸN OÄùLÄùH
IOƒùù¡TEÕGh Àƒùù¡•fEÕG ´Äùù ²ù ùM
ÂùùJR™ùùMCG ɘùù dG ½—ùù ²ù ùˆù ùdƒùù H
G˜ùg Ô ‡ùj™ùùFG›ÖG ‡ùùdh—ùùdG
Åùù¸ù Y ‡ùùbOƒùù ¡ŸÙGh ºƒóG
Ô ‡Çdh—dG ŠƒÇbƒ¯JÕG ¼gCG
.«Ä¡VÄÙG G˜g
ºGO •ƒ×G ø

¿e ,ò©»ˆ¡•ÙG Àƒ¡•‘ˆ¡SG
ƒgƒ²dCG ȈdG I™¡VƒôG ¶dP
‡ù¡Sƒù„ùY ÈùeƒôG Pƒùùˆù ¡SCÕG
¿e ™FG›ÖG ªbÄe{ ÀGľ©H
´Äù²× ‡ùÇùdh—ùdG ‡ùùÇù Y™ùù¡ždG
ŠƒùùÇù ù¡UÄùù ¡ŸN{h zÀƒùù ¡•fEÕG
Úƒù©ù dG Ô Àƒùù¡•fEÕG ´Äùù²ù M
‡ùù Çù ù¡Vƒùù ²ù ù¸ù ùd zÈùù ùeîùù ù¡SEÕG
I—Ç¡•dG 僬ùˆù¡•e ‡ù»ùµù‘Ì
³ùù M{h Àƒùù ¡ eQ ‡ùù »ù ù Çù ù ©ù ù f
z‡¡UƒØG IƒÇ×G Ô Àƒ¡•fEÕG
‡©eƒL Ô ÈbG™©dG Pƒˆ¡SCîd
¼ù¡SƒùH QÄùùˆù c—ùùdG åƒùù¬ù ˆù ¡•e
I™ùù¡VƒÞh †ƒùùÁù ¡T —ùù »Þ
—Ç¡•dG ³Hƒ¡•dG ‡aƒ²‹dG ™jRh
´Ä²M{ ÀGľ©H Ä„Y —»Þ
QÄùù ù ¦ù ù ù¾ù ù ùe ¿ùù ù e Àƒùù ù ¡•fEÕG
Ôƒùù ù ù ù²ù ù ù ù Kh ÉOƒùù ù ù ù¡Ÿˆùù ù ù ùbG
Ô ³×G{h zÈùù Yƒùù »ù ù ˆù ù LGh
¹ùÇùcÄùd z‡ùdOƒù©ùdG ‡ù»ù cƒôG
•ƒ×G —Yƒ¡•ÙG ‡jQÄÁ»ÖG
½ƒb ȈdG ‡HQƒ²ÙGh ,Iñ¡TO
³¸©ˆj ƒ»Ça QÄ©d Pƒˆ¡SCÕG ƒÁH
Èùù ù ¡Vƒùù ù ²ù ù ù ˆù ù ù dG Ô ³×G{`H
ƒùgñZh zÀƒùù¡•fEÕG ´Äùù²ù Mh

‡ùù aƒùù ù²ù ù ‹ù ù dG QGO ‰fƒùù ùc
Åùù¸ù Y åƒùù ¬ù ùˆù ù¡•e ‡ùù ¾ù ùj—Ù
½Äùùj ¼ùùÇù ù¦ù ù¾ù ùJ ªùù e —ùù YÄùù e
´Äùù ù ù²ù ù ù M ºÄùù ù ùM Èùù ù ù ¡SGQO
¿e ‡„cÄc ˆ£¡žf ,Àƒ¡•fEÕG
I˜ùùJƒùù¡SCGh ÀÄùùfƒùù²ù ùdG ºƒùù LQ
.Iƒù¡ b QÄù¡ ‘ùHh ‡ùù©ù eƒÖG
¿ùe ‡ù„ù¡Sƒù¾ÙG ŠO™ù¯ùJ —ùbh
ò»ùˆùÁù»ù¸ùd ƒùÁù ©ù »ù L ºîùùN
°¸ˆß ¿e «Ä¡VÄÙG G˜ÁH
,Šƒùù ¡Ÿ¡Ÿ”ùù ùˆù ù dGh ªùù ùbGÄÙG
‡cG™¡T ƒÁ¾Y ‰²‹„fG ŒÇM
I˜ùù ù Jƒùù ù ¡SCÕG ¿ùù ù ùe ¹ùù ù ùc òH
ºƒLQh Iƒ¡ ²dGh òÇ©eƒÖG
¼¦¾J I™e ºhCîa .IƒeƒôG
òeƒôG ‡ùù ù ù »ù ù ù ù¦ù ù ù ù ¾ù ù ù ù e
¼Ž×G G˜ÁH ƒeÄj 僬ˆ¡•Ù
ÈÙƒùù©ù ùdG Àîùù YEÕG ‡ùù Çù ù¡žY
‡ùùaƒùù¡VEGh .Àƒùù¡•fEÕG ´Äùù²×
«Äùù¡VÄÙG †ƒùù£ù ²ù ˆù ù¡SG ÛEG
ò»ˆÁÙG ¿e ‡¸Fƒg OG—YCÕ
‡ùYƒù²ùdG ¼ùÁù H ‰¡ŸZ ¿ùùj˜ùùdG
ªùùÇù ù¡VGÄÙG ÀEƒù ùa ,AG™ùù »×G
Àh™ùù ¡VƒôG ªùù ¡Vh Èùù ˆù ù dG
‰Çù²ùd —ùb ƒùÁùÇù ¸ù Y ¼ùùÁù j—ùùjCG

ÃQ—b ÀCG —»Þ Àƒ¡ e™H ¹¯£dG ¼¸©j ¿µj Ú
‡¸ù‘ùµùdG òY ‡ùˆù¸ù²ùH Åù»ù¡•ÙG ÀƒùµÙG ÛEG ÃOƒùb ɘùdG
.ÂJƒÇ× G—M ª¡ Ç¡S “ƒjQCG OÕhCG ‡j—¸„H OÄLÄÙG
Qƒ»©ˆ¡SÕG ªFƒù¦ùa Åù¸ùY …‹ùc ¿ùY «îùWîùd Âù„q ù‘ùa
¿ùùWÄùùdG «ÄùùHQ Ô ƒùùjƒùù‘ù ù¡Vh QRƒÝ ¿ùù e ÛâCG ƒùù eh
Qh™e —©H Ädh Qƒ»©ˆ¡Sîd ‡Ç‘¡V ™NBÕG Äg ÀĵǡS
.ºî²ˆ¡SÕG ŸY ŠGľ¡S
†ÄjCG .¥
—ù»Þ ƒùÁùˆùÇù‘ù¡V …gP Èùˆù dG ,‡ùùKOƒ×G ªùùFƒùùbh OÄùù©ù J
†™b ¿Y I—gƒ¡žÙ ¸²¾J Aƒ¾KCG ƒ©ÇHQ ™¡žY ‡ˆ¡•dG …Mƒ¡U
›âCG ¿jCG ‡j™j™‘ˆdG IQÄ‹dG ¿Y ¼¸Ç¯d ‡j™jÄ¡ŸJ —gƒ¡že

ȾWÄdG “™¡•ÙƒH †h—óG Àƒ»M™dG —„Yh —¾ÞhCG —¾Þ È¡S
ÈÞ È¾WÄdG “™¡•ÙG ÕGhR ‡Çfƒ‹dG ‡Yƒ¡•dG ŸY ,½ÄÇdG ,¿¡ ˆ‘j
—»Þ ñ„µdG ÈM™¡•ÙG Àƒ¾¯¸d ‡M™¡•à IAG™b ÉRQƒ£¡TƒH ¿j—dG
¢UĬj ȯ¡•¸a —©„H ÃRƒâEG ŸY ±™¡TCG ÈeGQO …Çc™J ™NBG Ô —Ç„Y
È¡S ¿jñ„c ¿j™Yƒ¡T ºƒ»YCG òH ª»ÖƒH È„©¡ždG •QEÕG ´ƒ»YCG Ô ÂÇa
.†h˜óG Àƒ»M™dG —„Yh —¾ÞhCG —¾Þ
ŠGľ¡S I—Y ˜¾e ƒ¡•f™a Ô ¼Ç²ÙG ,—Ç„Y —»Þ ÈM™¡•ÙG —cCG —bh
‡ÇYGPEÕG ºƒ»YCÕGh ƒ»¾Ç¡•dGh “™¡•ÙG Ⱦ¯dG ×ǡUQ Ô ª»Žj ɘdGh
Ô ,ºƒ¡ŸJÕGh ñ„©ˆdG ºƒÝ Ô òfĵÙG ¿jĵJ ŸY ±G™¡TEÕG G˜ch
ÉídG ƒ¾”jQƒJ Œ©H IOƒYEG ¿e —HÕ ÂfCG ,´h™¡ždG ÂH ¢ŸN Œj—M
±™©ˆdG ܃×G ¹ÇÖ Å¾¡•ˆj ňM ‡ÇeGQO ºƒ»YCG ³j™W ¿Y «Ä¾ˆÙGh
ÂJƒÇW òH ¹»‘j ɘdG —dƒØG •QEÕGh ŠƒÇ¡Ÿ”¡ždG Øg ŸY †™b ¿Y
.‡Çfƒ¡•fEÕGh ‡ÇbîNCÕG ¼Ç²dG Å»¡SCG
“ƒˆ¯e ñ»¡S ø

‡Ç¦MƒÖG ¿e IÄY—H

黡•jO 22 ½Äj ™FG›ÖƒH ñ©¡T —»Þ
¿e IÄY—H ñ©¡T —»Þ É™¡ŸÙG Ôƒ‘¡ŸdG …JƒµdG ™FG›ÖƒH ¹‘j
ƒj™cR É—¯e I›FƒL ªjRÄJ QÄ¡ × é»Ç¡•jO 22 ½Äj ‡Ç¦MƒÖG
“ƒˆˆaG ñ©¡T —»Þ ™¡ ‘j ÀCG ªbĈÙG ¿eh .‡ÇHQƒ¬ÙG ‡j™©¡ždG
™FG›ÖG{ ½ƒjCG —©H ™FG›ÖG ƒÁ¾¡ ˆÐ ȈdG ‡Çaƒ²‹dG I™gƒ¦ˆdG ŠƒÇdƒ©a
.z‡ÇH™©dG ‡aƒ²‹¸d ‡»¡UƒY
¿e †ëbGh òˆ¾¡S ¹„b ™FG›ÖG QGR ÀCG ñ©¡T —»Þ …Jƒµ¸d ³„¡S —bh
†ƒˆµdƒH ñ©¡T Ȳˆ¸j ÀCG ªbĈÙG ¿eh ‡j™FG›ÖG ‡Çaƒ²‹dG ‡Mƒ¡•dG
ÀEƒa ,ƒ¡ jCG IQƒ¡TEîdh .™FG›Ž¸d ÂJQƒjR ºîN òj™FG›ÖG ò¯²‹ÙGh
¸dG —„Y ¿e ¹c ÛEG ‡¾¡•dG Øg ŠOƒY ™©¡ž¸d ƒj™cR i—¯e I›FƒL
.‡„jPÄH ¶dƒeh †™¬ÙG ¿e ¢TĸY ¢•jQOEGh ’¸Ç× Å¡•ÇY
½ ‡ÇgR ø

¢ j™``e ¹¯`W °``dCG 65
™FG›``ŽdG Èa AGÄ`` £fEÕƒH
¼b™dG Äg ™FG›ŽdG Èa ÈFGÄ£fG ¹¯W °dCG 65
Èùµùj™ùeCÕG QÄùˆùc—ùdG Âù¾ùY °ù¡žc ɘùdG Èù„ùj™ù²ùˆù dG
ƒÁ£¡žf ȈdG Ih—¾dG ºîN hhQÄe ¿ÇLhCG °jRÄL
‡jÄH™J ‡²j™W •—MCG ºÄM ’ˆ¯dG ¢Vƒj™H ¢•eCG
.¿ÇÇFGÄ£fÕG ºƒ¯WCÕG ªe ¹eƒ©ˆdG Èa
ÅdhCÕG ‡¸gĸd h—„j —b ¼b™dG G˜g Àƒc ÀEGh
‡Ç»¡SQ ‡Ç¾Wh ŠGAƒ¡ŸMEG †ƒÇZ ¹X Èa ÕÄÁe
,‡Ç¡V™»dG I™gƒ¦dG Øg ŸY Ŭ£j ɘdG ¼ˆµˆdGh
ÉQƒNÄH ,ÈFGÄù£ùfÕG ¹ù¯ù£ùdG ‡ùÇù©ù»ùL ¢•ÇùFQ ÀEƒùa
ºƒ¯WCîd ȲDz‘dG O—©dG ÀCG —cCG ,¿»M™dG —„Y
ɘdG ¼b™dG ¿e ™Ç‹µH ™„cCG ƒfOîH Èa ¿ÇÇFGÄ£fÕG
•ƒˆ¾ˆ¡SÕG ³j™W ¿Y ȵj™eCÕG ¢Ÿˆ”»dG Âe—b
¿ÇH ‡fQƒ²»H ½ƒb ™ÇNCÕG G˜g ÀCG Qƒ„ˆYƒH ,¤²a
‡»¡•f ÀÄǸe 76`dG ƒÁfƒµ¡S O—Y ´Ä¯j ȈdG ™¡Ÿe
°dCG 152 ÈdGÄM ¢V™»dG G˜ÁH ¿ÇHƒ¡Ÿ»dG O—Yh
‡»¡•f ÀÄǸe 32 ÈdGÄM ƒÁ¾£²j ȈdG ™FG›ŽdGh
Ägh ,AGÄ£fÕƒH ¢ j™e °dCG 65 †Qƒ²j ƒe ƒÁÇah
¹N—J - ‡Ç©»ŽdG ¢•ÇFQ …¡•M - ÈY—ˆ¡•j ƒe
O—©dG G˜ÁHh ‡€¯dG ØÁH ¹¯µˆ¸d ‡Ç¾©»dG Šƒ£¸¡•dG
—ùMGh ›ùc™ùe ÂùHƒù©ùÇùˆù¡SG ¿ùY ›ùŽù©ùj ɘùdG ¹ùFƒùÁùdG
ºƒùù¯ù WCîù d QƒùùÁù ¾ù dG Åùù¯ù ¡žˆùù¡•e Äùùgh ¢Ÿ¡Ÿ”ùùˆù ùe
.‡»¡Uƒ©dƒH ‡bG™¡ždƒH ¿ÇÇFGÄ£fÕG
“™¡T ÅdEG ȵj™eCÕG ™Ç„”dG ´™£ˆj ÀCG ¹„bh
,(Applied Behavior Analysis) ‡²j™W
ƒ„dƒZ ȈdGh ¢V™»dG G˜g ¢VG™YCG ¿Y ÕhCG •—‘J
¹cƒ¡že Èa ƒ¡Sƒ¡SCG ‡¸‹»ˆ»dGh AƒÇdhCÕG ƒÁ¸ÁŽj ƒe
G—HCG ¢ j™»dG ¹¯£dG ¼¸µˆj Õ ÀCG AGÄ¡S ‡¬¸dG Èa
¹µ¡žH ¿µd ,¼¸µˆj ÀCG hCG ‡e—²ˆe ¿¡S Èa Ägh
hCG †™¡ dG ÅdEG CƒŽ¸j ÀCG hCG ³¡•¾e ™ÇZh Oh—‘e
G—HCG ¹Ç»j Õ ÂfG ƒ»c ,¿j™NBÕG ªe ¹¡UGĈ¸d °¾©dG
Aƒ¾H ÅdEG Õh ,ºƒ¯WCÕG Èbƒ„c ‡Ç¸¡•ˆdGh …©¸dG ÅdEG
hCG ÂHQƒbCG hCG ÂfG™bCG ÈbƒH ªe ‡ÇYƒ»ˆLG ŠƒbîY
±ƒù¡VCGh .‡ùd›ùù©ù dG ƒùù»ù FGO îùù¡ ¯ùùe ÂùùJÄùùNEG Åùùˆù M
¹ù¯ù£ùdG Èùa I›ùùÇù e ¼ùùgCG ÀCG Èùùµù j™ùùeCÕG QÄùùˆù c—ùùdG
¢ ©H Èa ¿j™NBÕG —Ǹ²J ¿²ˆj Õ ÂfCG ÈFGÄ£fÕG
..¼¸©ˆdGh ½îµdGh …©¸dGh ¹cCÕG ‡²j™£c ºƒ»YCÕG
ÂH —dÄj —b ɘdG ¢V™»dG G˜g †ƒ„¡SCG ¿Y ƒeCG
™c˜j ¼¸a ,ŠGľ¡S •îK ¹„b ÂH †ƒ¡Ÿj hCG ¹¯£dG
¢ ©H Aƒ¾‹ˆ¡SƒH ,ȲDzM È»¸Y …„¡S ÉCG •—‘ˆ»dG
™ÇZ ‡Yƒù¡•dG —ùM ÅùdEG Åù²ù„ùJ ÈùˆùdG ŠƒùLƒùˆù¾ùˆù¡SÕG
‡²j™W ƒ»Ç¡SÕ ‡Ç€Ç„dGh ‡Ç¾ÇŽdG ¹eGÄ©dƒc I—cDÄe
.¼Ç©£ˆdG G˜ch •Ä¸ˆdGh ¹cCÕG
—»‘e ¿H Àƒ»jEG

‡`` `j›`` ` ` ©J
—Ç¡•dG ½—²ˆj ,ÃQ—bh ¸dG Aƒ¡ ²H ‡¾eDÄe †Ä¸²H
ÀÄeƒ©dG †GľdG ,™FG›ŽdG Aƒ¡ b ¢•¸Že ¢•ÇFQ
¼cƒ‘»dGh ¢•¸Žù»ùdG Iƒù¡ b ªùÇù»ùL ,Àh—ùYƒù¡•»ùdG
ŠG˜H ¿Ç¸eƒ©dG ¿Ç¯XÄ»dG ªÇ»L G˜ch Âd ‡©HƒˆdG
™KEG ŸY ‡¡Ÿdƒ”dG ‡Ç„ù¸ù²ùdG ¼ùÁùjRƒù©ùˆùH ,¢•¸ùŽù»ùdG
†G™Že ÉOGhO —Ç¡•dG —dGh Âd Qį¬»dG Iƒah
Õh ,™FG›ŽdG Aƒ¡ b ¢•¸Že i—d ½ƒ©dG …Fƒ¾dG
¸dG Âd GÄY—j ÀCG ÕEG ,¹¸ŽdG †ƒ¡Ÿ»dG G˜ÁH ¼Á©¡•j
’ùÇù¡•a Âù¾ùµù¡•j ÀCGh Âùˆù»ùMQ ªù¡SGÄùH ×ù»ù¬ùˆùj ÀCƒùH
¼µ»Á¸j ÀCGh ¿Ç„Ç£dGh ¿Ç²j—¡ŸdG QGÄŽH Âfƒ¾L
.ÀGĸ¡•dGh ™„¡ŸdG ¹Ç»L
¸gCG ™LCG ¼¦Yh —Dz¯dG ™j—²dG ȸ©dG ¸dG ¼MQ
ÀÄ©LGQ ÂÇdEG ƒfEGh ¸d ƒfEG

™`„` ` ` ` cCG Â`¸dG
—Ç¡•dG —dGh ¸dG Aƒ¡T ÀEG Âd Qį¬»dG Iƒah ™KEG ŸY
Aƒ¡ b ¢•¸Že i—d ½ƒ©dG …Fƒ¾dG †G™Že ÉOGhO
™j—eh ½ƒ©dG ™j—»dG ¿e ¹c ÂÇdEG ½—²ˆj ,™FG›ŽdG
¢Ÿ¸ùNCƒùH ''ÈùeÄùÇùdG ´h™ù¡ždG'' I—ùj™ùŽùd ™ùj™ùù‘ù ˆù dG
ÀƒY™¡ ˆjh ,Iƒ¡SGÄ»dG ŠGQƒ„Y ´—¡UCGh ÉRƒ©ˆdG
ˆ»M™H —Dz¯dG —»¬ˆj ÀCG ™j—²dG ȸ©dG ¸dG ÅdEG
ÂjhPh ¸gCG ¼Á¸jh ,ÂJƒ¾L ’Ç¡•a ¾µ¡•jh ‡©¡SGÄdG
.ÀGĸ¡•dGh ™„¡ŸdG ¹Ç»L
ÀÄ©LGQ ÂÇdEG ƒfEGh ¸d ƒfEG

±ƒ£ˆNG ‡dhƒ‘e ¥ƒ„MEG
‡Ç¾¬»H Iƒˆa

ø 1865 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 20`d ³aGÄÙG ø ½2006 ™„»¡•jO 12 AƒKî‹dG ø
‡”¡•f 193650 ø 1864:O—©dG ¿e …‘¡S6

â`«bGƒe

IÓ°üdG

:ôéØdG
06:19
:ô¡¶dG
12.43
:ô°ü©dG
15.14
:Üô¨ŸG
17.35
:AÉ°û©dG
19.00
bakimou7@hotmail.com

ª¸£e ‡Ç¾¬e ¿eCG ™¡Uƒ¾Y ‰¾µ»J
‡ùùÇù ¸ù »ù Y ¥ƒùù„ù MGE ¿ùùe ,«Äùù„ù ¡SCÕG G˜ùù g
‡ùù ²ù ùj™ùù £ù ùdG Åùù ¸ù ùY Iƒùù ˆù ùa ±ƒùù £ù ùˆù ùNG
‡ùjÄùfƒùùK †GÄùùHGC ½ƒùùeGC ¿ùùe ‡ùùjOÄùùÇù dÄùùÁù dG
‡Ç‘¡ dG ‰fƒc ŒÇM ,Aƒj™cR É—¯e
‡¡SGQ—dG —Yƒ²e ÅdEG ‡ÁLĈe (¢S.†)
‡ùù²ù aQ Èùù Fƒùù ¡•»ùù dG ½Gh—ùù dG I™ùù ˆù ùa Èùù a
¿ùÁùeƒùeGC °ùbÄùˆù J ÀCG ¹ùù„ù b ƒùùÁù JîùùÇù eR
citroene jumper «Äf ¿e IQƒÇ¡S
Àƒ¾KEG ƒÁ¾e º›f ,Àƒ„¡T 04 ƒÁ¾ˆe ŸY
IQƒÇ¡•dG Aƒ£ˆeG ŸY Iƒˆ¯dG GÄ»ZQCGh
.‡ÇFƒ»¾Ç¡•dG ½îaCÕG Èa •—‘j ƒ»c
ŠGAG—f ‰bÕ ±—¡ŸdG ¿¡Sƒ‘e ¿eh
Iƒùùˆù ¯ù dG ƒùùÁù ˆù Áù Lh Èùùˆù ùdG ‡ùù Kƒùù ¬ù ùˆù ù¡SÕG
¿ùùe ‡ùù©ù j™ùù¡S ‡ùùHƒùùŽù ˆù ¡SG ƒùùÁù JîùùÇù eRh
‡jQhO Èa GÄfƒc ¿j˜dG ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe
‡©Hƒˆe ÅdEG ¼Á©aO ƒ»e ,Àƒµ»dG ¿Ç©H
¼ùj—ù²ùJ ¼ùJ ŒÇùM ,ƒùÁù¯ùÇùbÄùJh IQƒùùÇù ¡•dG
¿ÇH ¼gQƒ»YCG “hG™ˆJ ¿j˜dG ,¿Ç»Áˆ»dG
¹ùù ùÇù ù ch ,½ƒùù ùeGC ‡ùù ù ¾ù ù ù¡S 23h ‡ùù ù ¾ù ù ù¡S 22
¼gh ‡Ç¾¬e ‡»µ‘e i—d ‡jQÄÁ»ŽdG
(†.´) (¢S.†) («.´) :ÈdGĈdG ŸY
¢•„‘dG ¼ÁYG—jEƒH ™eCG ɘdGh (†.«)
.¢•eCG ‡‘Ç„¡U ÈWƒÇˆMÕG
† .’Ç»¡S

‡Fƒ»dƒH ‡Fƒe ƒj™FG›L ÀĵǡS QOƒ²dG —„Y ™ÇeCÕG ¼¸Ça ÀCG Š—cCG

‡aƒ²‹dG ‡»¡UƒY I™gƒ¦ˆd È»¡S™dG •eƒf™„dG ¿Y ¿¸©J ÈeÄJ I—ǸN
‡Ç¾ÇJÕ Äµj™eÕG ‡ÇH™©dG ‡„ˆµ»dG ƒÁ¾e
¿¯dG °‘ˆeh •G™ˆ¸d ÈH™©dG ›c™»dGh
Š—cCG ȈdG ªjQƒ¡ž»dG Øg .™¡Uƒ©»dG
‡jƒÁ¾H ƒ»ˆM ÈÁˆ¾J ¿d ƒÁfCG I™jRÄdG
Àƒùe›ùdG Èùa ™ù»ùˆù¡•ˆù¡S ƒùÁù¾ùµùdh 2007
°ùùÇù ¡ J I™ùùgƒùù¦ù ˆù dG ÀCÕ ,Àƒùùµù »ù ùdGh
‡ùÇù²ùÇù²ùM ‡ùbîù£ùfG ÀÄùµùˆù¡S I™ùjRÄùdG
G˜ùg Èùah ,™ùFG›ùùŽù dG Èùùa ‡ùùaƒùù²ù ‹ù ¸ù d
¿ùY ÅùdhCÕG ‡ùùdhDÄù ¡•»ùùdG ‰YO QƒùùWEÕG
¿ÇÇeîYEÕG Oî„dG Èa ‡aƒ²‹dG «ƒ£b
“ƒŽfGh ¼Y—ùd —ù¾ù¡S ™ùÁù¦ùc ±ÄùbÄù¸ùd
‡aƒ²‹dG ³dCƒùJ —ùÁù¡žJ ÈùˆùdG I™ùgƒù¦ùˆùdG
Ù¡ M Aƒ²¸dG .™FG›ŽdG Èa ‡ÇH™©dG
™Ç¯¡•dG ™FG›ŽdG Èa AG™¯¡•dG —Ç»Y
ÈeÄJ I—ǸN ÂdîN Š—cCGh È¡•fĈdG
AGÄ¡S ™FG›Ž¸d ÈHQƒ¬»dG —©„dG ŸY
ºƒù»ùYCÕG ¢ ©ùùH ‡ùù»ù L™ùùJ ºîùùN ¿ùùe
ÈHQƒ¬»dG —©„dG ¢•j™µJ hCG ‡ÇHQƒ¬»dG
,‡j™FG›ŽdG ‡aƒ²‹dG Èa È£¡SĈ»dGh
¼ùJ ÂùfG I™ùjRÄùdG ‰dƒùb ¢V™ù¬ùdG G˜ùùÁù d
´îù£ùfÕ Èù¯ùfƒùL 21 •ùjQƒùJ Oƒù»ùˆùYG
¢SCGQ Ägh I™gƒ¦ˆ¸d È»¡S™dG ¹¯‘dG
†Ä©¡T ‡aƒc —¾Y ‡Ç¬jRƒeÕG ‡¾¡•dG
…fƒùL ÅùdEG G˜ùùg ,ÈùùH™ùù©ù dG †™ùù¬ù »ù dG
«QGÄ¡T Âa™©J ɘdG È„©¡ždG ¹¯‘dG
.È»¡S™dG ¹¯‘dG ¹„b ‡»¡Uƒ©dG

ÉOÄ©¡•e I—ǸN I—Ç¡•dG

¿ÇLhCG °jRÄL ȵj™eCÕG ¢Ÿˆ”»dG
°¡žµj hhQÄe

ƒ»¾Ç¡•dG …fƒL Èa .ÈHOCÕG ºƒŽ»dG
ºhCÕh ÂfG I™jRÄdG ‰¯¡žc ,“™¡•»dGh
45 •ƒˆfEG ¼ˆj ™FG›ŽdG •jQƒJ Èa I™e
55h îùjÄùùW ƒùù»ù ¸ù Çù a 22h ‡ùùÇù M™ùù¡•e
…fƒùù L Èùù a .ƒùù Çù ù²ù ùFƒùù ùKh ƒùù ù£ù ù j™ùù ù¡T
I™jRÄdG ‰‘¡VhCG ,i™„µdG ŠG™gƒ¦ˆdG
ƒÇ²Ç¡SÄe ƒfƒL™Áe 15 ¼Ç¦¾J ¼ˆj ÂfG
ňM G™£¡•e ƒfƒL™Áe 29 ¿ÇH ¿e
I—ùY ¼ùÇù¦ù ¾ù J …fƒùùL ÅùùdEG G˜ùùg .ÀBÕG
™ùùjÄùù ¡Ÿˆùù dGh ¼ùù ¡S™ùù dG Èùù a ¢VQƒùù ©ù ùe
.‡Ç²Ç¡SÄe ŠƒeƒbGh ŠGh—fh É™¡Ÿ„dG
‡„¡Sƒ¾e ƒ¡ jG ‰fƒc ‡Ç¯‘¡ŸdG Ih—¾dG
ªjQƒ¡ž»dG ¿Y °¡žµ¸d I™jRÄdG ½ƒeG
Èaƒ²‹dG ºƒŽ»dG Èa ¢•ÇF™¸d i™„µdG

™FG›ŽdG Èa ‡ÇdhO Ih—f QÄ‘e ™‘¡ŸˆdG ¹cƒ¡že
ÉQƒŽdG ™„»¡•jO 19 h 18 h 17 ½ƒjCG

‡¾Ç£¾¡•²H ‡Ç¡Sƒ‘¾dG ¹HGĵdG ¿e ¼¸c 3 ‡b™¡S
¶Çµ¯J ¿e ‡¾Ç£¾¡•b ‡jÕÄd ȾWÄdG ·Q—dG ’dƒ¡Ÿe ‰¾µ»J
¶dP Àƒch ‡Ç¡Sƒ‘¾dG ¹HGĵdG ‡b™¡S Èa ‰¡ŸˆNG ‡µ„¡T ¥ÄÇN
Iq—ùY ¿ùe I™ùÇùNCÕG ÂùJƒùg ƒùÁùˆù²ù ¸ù J ihƒùùµù ¡T Iq—ù Y Åùù¸ù Y Aƒùù¾ù H
¶µùù¡•dGh Šîùù¡UGÄùù»ù dGh —ùùj™ùù„ù dG ` Rƒùù¬ù ¸ù ùfÄùù ¡S) Šƒùù ¡•¡SDÄù ùe
.‡¾Ç£¾¡•b ‡jÕÄH OG™e ¢Th—jO ‡j—¸„H G˜gh ,(‡j—j—‘dG
¿ÇH ƒe ¼gQƒ»YCG “hG™ˆJ ,¢Uƒ”¡TCG 10 ¿e ÀĵˆJ ‡Hƒ¡Ÿ©dG
AÕDÄùg ½Äù²ùj PEG ,‡ù²ù£ù¾ù»ùdG ŠG˜ùH ÀÄù£ù ¡ž¾ùùj (‡ùù¾ù ¡S 26h 15)
ŸY «ƒ„J ¼K ƒÁˆHGPEG ¼ˆj ƒg—©Hh ‡Ç¯JƒÁdG ¹HGĵdG ‡b™¡•H
Š™¯¡SCG Q—¡Ÿ»dG ŠGP …¡•M °ÇbĈdG ‡Ç¸»Y .¢Sƒ‘f ¹µ¡T
™ˆe 2705 ºÄ£H •hR 56 «Äf ¿e ȯJƒg ¹Hƒc «ƒL™ˆ¡SG ¿Y
ŠGhOCÕG …fƒL ÅdEG ,G™ˆe 35 ºÄ£H •hR 112 «Äf ¿e ™NBGh
GÄe—b ÀÄǾ©»dG .¹HGĵdG ª£b Èa ‡¸»©ˆ¡•»dG IOƒ‘dG •î‹dG
i—d ‡jQÄÁ»ŽdG ¹Çch ™eCG —bh 2006 / 12 / 3 •jQƒˆH ‡dG—©¸d
,ÈWƒÇˆMEÕG ¢•„‘dG ¼Á¾e ‡©HQCG «G—jEƒH °¡SÄj OĬjR ‡»µ‘e
¿e ‡Ç²„dG Oƒ¯ˆ¡SG ƒ»¾ÇH ,‡ÇFƒ¡ ²dG ‡Hƒb™dG ‰‘J ƒ©¡Vh Àƒ¾KEG
Àľ£²j ‡Hƒ¡Ÿ©dG OG™aCG ªÇ»L ÀEƒa ¼¸©¸d .‰bDÄ»dG •G™aEÕG
.OG™e ¢Th—jO ‡j—¸„H
Àƒ»jEG ÈfĈjR

IQh›e ŠG™Ç¡TCƒJ ƒ»ÁJRƒÇ‘d ¿Ž¡•dG Èa ÀƒˆÇ„¾LCG ÀƒˆÇYQ
‡ÇFƒ¡ ²dG ‡W™¡ždG ‡‘¸¡Ÿ»d ‡©HƒˆdG ‡ÇFƒ¾ŽdG ‡b™¯dG ’dƒ¡Ÿe ‰²dCG
ŠG™Ç¡TCƒJ ƒ»ÁJRÄ‘H əǎÇf ¹¡UCG ¿e ¿ÇˆÇ„¾LCG ¿ÇˆÇYQ ŸY ¢ „²dG
‡jQÄÁ»ŽdG ¹Çch ½ƒeCG Àƒ»Áˆ»dG ½—b —bh .IQh›e ¿WÄdG ÅdEG ºÄN—¸d
Èù¡Vƒùb ÅùdEG ƒù»ùÁùe—ùb ɘùdG ,¥Qƒù¯ùdG ‰„ù¡•dG ‡ù¸ùÇù¡•»ùdG ‡ù»ùµù‘ù e i—ùùd
¢•„‘dG ƒ»ÁYG—jEƒH ™eCG ™ÇNCÕG G˜g ƒ»Á²M Èa Q—¡UCG ÀCG —©H ,³Ç²‘ˆdG
™ÇZ ‡eƒbEÕGh ™jh›ˆdƒùH ƒù»ùÁùeƒùÁùJGh ‡ùÇùH™ùˆùdG IOƒùYEG ‡ù¡•¡SDÄù»ùH ‰bDÄù»ùdG
.ƒ»Áˆ»cƒ‘e Qƒ¦ˆfG Èa ,‡ÇY™¡ždG
ÉQÄ¡TƒY i—g

Èa ½—bh ‡Ç»dƒ©dG ¢•Çjƒ²»¸d ƒ²„W
‡ùùÇù fG›ùùÇù »ù dG ‡ùùÇù dƒùù»ù dG ÀÄùùfƒùùb Qƒùù WEG
ÈùˆùdGh «h™ù¡ž»ùdG ‡ùù¡SGQ—ùùH ‡ùù¡Uƒùù”ù dG
ƒù»ùc ,ƒùÁù¾ùY °ù¡žµùdG I™ùjRÄùdG ‰¡ aQ
ºƒùù ù »ù ù ùdG ºÄùù ù ùM Œj—ùù ù ùM ÉCG ‰¡ aQ
Èa I™gƒ¦ˆdƒH ‡²¸©ˆù»ùdG ‡ùÇùfG›ùÇù»ùdGh
¢•eCG Š—²©fG ȈdG ‡Ç¯‘¡ŸdG Ih—¾dG
°ùù‹ù µù e QÄùù¡ ‘ùùH ‡ùùaƒùù²ù ‹ù dG ™ùù¡Ÿ²ùùH
I—ùYh ‡ùÇùdh—ùdGh ‡ùÇù¾ùWÄùdG ‡ùaƒù‘ù¡Ÿ¸ùd
¿ùùe ‰e—ùùb Èùùˆù dGh ,‡ùùÇù aƒùù²ù K ÃÄùù Lh
•ùeƒùf™ù„ù dG «ƒùù£ù ²ù dG I™ùùjRh ƒùùÁù dîùùN
ƒùÁùa™ù©ùJ I™ùgƒùù¦ù J ™ùù„ù cCÕ ¹ùù¡Ÿ¯ùù»ù dG
•eƒf™„dG .ƒÁùdîù²ùˆù¡SG ˜ù¾ùe ™ùFG›ùŽùdG
°¸ˆ”e Èa ŠG™²a I—Y ¼¡ j ɘdG
Èùa ¼ùˆùj ÀCG ™ù¦ùˆù¾ùj ŒÇùM ,¿ùjOƒùÇù»ùdG
1000 ¿Y —j›j ƒe ª„W †ƒˆµdG ºƒŽe
ªùù„ù W IOƒùùYEGh ‡ùù»ù L™ùùJ ¿ùùÇù H ÀGÄùù¾ù Y
†ƒˆµdG ºƒŽe Èa —j—L QG—¡UEGh
32 ¿Y ÄH™j ƒe ª„W ¼ˆj ƒ»Ça ,ÉOƒ©dG
À—»dG h AG™‘¡ŸdG ºÄM G™Nƒa ƒHƒˆc
³ùùWƒùù¾ù »ù dGh •G™ùùˆù dGh ‡ùùj™ùù FG›ùù Žù ùdG
‡Hƒˆµ¸d ŠƒeƒbEG …fƒL ÅdEG .‡j™KCÕG
‡ù¸ùaƒù²ùdG ƒùÁù »ù gCG …ˆùùµù ¸ù d ¢VQƒùù©ù eh
›FGÄL •G—‘ˆù¡SGh †ƒùˆùµù¸ùd ‡ùÇùH™ù©ùdG
,‡ùjGh™ùdGh ‡ù¡Ÿ²ùdGh ™ù©ù¡ždG Èùa ‡ùÇùHOCG
Èa ‡jQÄÁ»ŽdG ¢•ÇFQ ›FGÄŽd ‡aƒ¡VEG

™„»¡•jO 19 h 18 h 17 ½ƒjCG ‡»¡Uƒ©dG ™FG›ŽdG ¿¡ ˆ‘J
™‘¡ŸˆdG I™gƒX ºÄM ‡Çdh—dG Ih—¾dG ŠƒÇdƒ©a ÉQƒŽdG
‡€ÇÁJh ‡€Ç„dG IQGRh ¼Ç¦¾J ¿e ¶dPh ,ƒÁd ¼Y—dG ‡¡SƒÇ¡Sh
‡»¦¾eh ¼dƒ©dG iQƒ‘¡U ‡¡•¡SDÄe ªe ³Ç¡•¾ˆdƒHh ¼Ç¸bEÕG
ȈdG ™‘¡ŸˆdG ‡¸µ¡že Ih—¾dG •dƒ©Jh ,I—‘ˆ»dG ¼eCÕG
•eƒf™„dG ÉĈ‘jh ,™FG›ŽdG ƒÁ¾e ºh—dG ¿e GO—Y O—ÁJ
‡¯¸ˆ”»dG ŠƒWƒ¡ž¾dGh ŠG™gƒ¦ˆdG ¿e ‡YÄ»Že ŸY
.Èaƒ²‹dGh È»¸©dGh È¡SƒÇ¡•dG ªHƒ£dG ŠGP
¢SQ—J ÈÁa Ih—¾dG ØÁd I™£¡•»dG ªÇ¡VGÄ»dG ÀCƒ¡žHh
™‘¡ŸˆdG ‡¸µ¡ž»H ¼ˆÁJ ňM ‡¡SƒÇ¡•dG ¼ÇY—J ¹Fƒ¡•e
•ƒùeOEG ¹ùLCG ¿ùe I—ùj—ùŽù dG ŠGQOƒùù„ù »ù dG ªùùÇù Žù ¡žJ G˜ùùch
G˜ch ‡Ç»¾ˆ¸d ‡Çdh—dGh ‡Ç¾WÄdG •eG™„dG Èa ™‘¡ŸˆdG
‡¡SGQO ¿Y î¡ a ŠG™„”dGh ±Qƒ©»dG ™ÇÇ¡•J ¿Ç¡•‘J
ŠG™ùÇù¬ùˆùdGh ™ù‘ù¡ŸˆùdG ¿ùÇù H ¤ùùHGh™ùùdG Àƒùù»ù ¡V «Äùù¡VÄùùe
‡ùÇù€ùÇù„ùdG ŠÕƒùµù¡TEÕGh ÈùLÄùdÄùÇù„ùdG «Äù¾ùˆùdGh ‡ùÇùNƒùù¾ù »ù dG
.i™NCÕG

™¡Ÿ¾e ‡ÇgR
ƒÇ»¡SQ ‡aƒ²‹dG I™jRh ¢•eCG ‰¸¡Ÿa
ÀCG ´h™ù¡ž¸ùd ³ù„ù¡S ÈùˆùdG ‡ùÇù¡ ²ùdG Èùùa
,QOƒ²dG —„Y ™ÇeCÕG ¼¸Ça ºÄM ƒÁJQƒKCG
ÄjQƒ¾Ç¡S Oƒ»ˆYG ¼J ÂfG Š—cCG ŒÇM
‡ù¾ùŽùd ¢SCG™ùj ɘùùdG ’ùùjƒùù¡•H ½îùùYÄùùH
³¸£¾j ɘdG «h™¡ž»¸d ‡¡SGQOh ‡©Hƒˆe
2007 ™ù„ù»ùaÄùf 1 Èùa ÂùÇùa ™ùùjÄùù¡ŸˆùùdG
ÅdEG ¹Ç‘j ɘdG •jQƒˆdG ‡j›e™d G™¦f
Š—ùcCG ƒù»ùc ,I—ùÇùŽù»ùdG ™ù„ù»ùaÄùf IQÄùK
ÀÄùµùÇù¡S ¼ù¸ùÇù¯ùdG ¹ùjÄùù»ù J ÀCG I™ùùjRÄùùdG
¿e ŠƒÁÇLĈHh ‡Fƒ»dƒH ‡Fƒe ƒj™FG›L
¼¸Ç¯H …dƒW ɘdG ‡jQÄÁ»ŽdG ¢•ÇFQ
¢•¸Ž»d ‡jQƒŽˆdG ‡a™¬dG
I—Ǹ„dG Aƒ¡ b

¹MG™¸d ³Hƒ¡•dG È¡Ÿ”¡ždG ¢SQƒ‘dG
ƒjOƒ¡ŸˆbG îeƒ©ˆe È¡Vƒ²j ¿j—eÄH
¢•¸ùŽù»ùH ‡ùjQƒùŽùˆùdG ‡ùa™ù¬ùdG ™ù¦ù¾ùJ
‡ùùÇù ¡ b Èùùa ½ÄùùÇù dG I—ùù Çù ù¸ù ù„ù ùdG Aƒùù ¡ b
¢•ÇF™ù¸ùd Èù¡Ÿ”ù¡ždG Èù¾ùeCÕG ¢SQƒù‘ùdG
Èa ‡Ç‘¡V ˆ¯¡ŸH ''¿j—eÄH'' ¹MG™dG
—ùMCG ¿ùùÇù Hh Âùù¾ù Çù H ,‡ùùjQƒùùŽù J ‡ùù²ù ¯ù ¡U
,†Ä¾ŽdƒH ¿ÇjOƒù¡ŸˆùbEÕG ¿ùÇù¸ùeƒù©ùˆù»ùdG
°ù¸ùe ºÄùM Iƒù²ùˆù ¡•»ùùdG ŠƒùùeÄùù¸ù ©ù »ù dG
½™HCG ,½1994 ½ƒY Èa ÂfCG —ǯJ ‡Ç¡ ²dG
`dG ´Ä¯J ‡»Ç²H ‡jQƒŽJ ‡²¯¡U ÈY—»dG
—ùù MCG ªùù ùe ¼ùù ùÇù ù ˆù ù ¾ù ù ¡S ÀÄùù ùÇù ù ¸ù ù e 600
IOƒ»dG Âd ™aÄj Àƒc ɘdG ¿ÇjOƒ¡ŸˆbEÕG
ŠAƒL ‡²¯¡U Ègh ,ÂLĈ¾»d ‡ÇdhCÕG
ŠQ—ùb ‡ùÇùFƒù¾ù K Šîùùeƒùù©ù J I—ùùY —ùù©ù H
‡c™¡ždG …Mƒù¡U ÈùY—ù»ùdG,™ùÇùjîù»ùdƒùH
‡ùdG—ù©ùdG i—ùd iÄùY—ùH ½—ù²ùJ ‡ù¾ù FG—ùùdG
‡ù»ùµù‘ùe ,¶dP Èùùa ƒùù¡ jÄùù©ù J ƒùù„ù dƒùùW
Èa 3003 Èa ™HĈcCG •jQƒˆHh Aƒ©HQCÕG
ƒù»ùµù M ŠQ—ùù¡UCG ÉQƒùùŽù ˆù dG ƒùùÁù »ù ¡•b
-ù¸ù „ù »ù dG Èùùcƒùù¡ždG ¢ jÄùù©ù ˆù H Èùù¡ ²ùùj
¼µ‘dG Èa ƒaƒ¾€ˆ¡SG ¿µd ,³‘ˆ¡•»dG
¿ÇÇ©ˆH QG™b Qh—¡U ¾Y ¼Žf i™L
Èa ‰¸¡Uh I™„”dG ,2005 Èa ™Ç„N
‡c™¡ždG ÀCƒH —ǯJ ‡ŽÇˆf ÅdEG ƒÁˆ¡UîN
IQÄùJƒù¯ùdG ‡ù»ùÇùb —ùj—ù¡•ˆùùH ‡ùù©ù Hƒùùˆù »ù dG
ÃùŽùJ ‡ù¾ùj—ùùe ™ùùÇù Z ™ùùc˜ùùdG ‡ùù¯ù dƒùù¡•dG
ÅdEG ™Ç¡žJ ¹FÕO ½G—©fEÕ G™¦f Ècƒ¡ždG
.¿Çˆc™¡ždG ¿ÇH ÉQƒŽJ ¹eƒ©J OÄLh
ÀhQƒg ¹¡ŸÇa

ÀOQCÕG Èa I—j—L ''±™¡T ‡»j™L'' Èa ƒg—j …dƒWh ˆ¾HG ¹ˆ²j †CG
¿e ¿ÇeÄj —©H —»©dG ¹ˆ²dƒH ½ƒÁJEÕG
23) †ƒù¡ždGh (ƒùeƒùY 21) Âùˆù¾ùùHG Âùù¸ùùˆùùb
’j™¡žˆdG ÀEƒa ‡¯Ç‘¡Ÿ¸d ƒ²ahh .(ƒeƒY
.AGQ˜Y ºG›JÕ ‰fƒc Iƒˆ¯dG ÀCG ™ÁXCG
Èa ¹ˆ²¸d ICG™eG 12 ¿e ™‹cCG ‰¡V™©Jh
˜¾e ÀOQCÕG Èa ‡¸Kƒ»e ''±™¡T ¼FG™L''
.È¡Vƒ»dG ȯfƒL
±.CG.h

¿e ‰©»¡S ƒÁfCƒH ˆLhR ˆ»¸YCG ÀCG —©H
‡bîY ƒeƒbCG ƒÁ²ÇaQh ƒ»Áˆ¾HG ÀCƒH ÀG™ÇŽdG
.''‡Ç¡•¾L
Iƒùˆù¯ùdG —ùdGh ÀCG Q—ù¡Ÿ»ùdG ±ƒùù¡VCGh
‡ŽÇˆf ''ÂMƒˆLG …¡ ¬dG'' ÀCƒH ±™ˆYG
†ƒù¡ždGh Âùˆù¾ùHG ¹ùˆùb Q™ùbh ŠƒùYƒùù¡TEÕG
…¡•‘ùùHh .‡ùù¸ùùFƒùù©ùùdG ±™ùù¡T ™ùùÁùù£ùùùÇùùùd
ÂùùÇùùdEG ÂùùLhh †CÕG ¹ùù²ùùùˆùùùYG Q—ùùù¡Ÿ»ùùùdG

…dƒùWh Âùˆù¾ùHG Åù¸ùY Qƒù¾ùdG ÈùfOQCG ³ù¸ùWCG
ƒ»ÁWQÄJ ºÄM ŠƒYƒ¡TEG ‡Ç¯¸N ŸY ƒg—j
ÅdEG iOCG ƒe •Gh›dG ¹„b ‡Ç¡•¾L ‡bî©H
ÀOQÄL'' ‡¯Ç‘¡U ˆ¸²f ƒe ŸY ,ƒ»Á¸ˆ²e
‰¸ù²ùfh .¿ùÇù¾ùKÕG ¢•eCG ‡ùÇùùfOQCÕG ''›ùù»ùùjƒùùJ
¿Y ,‡j›Ç¸µfÕG ‡¬¸dƒH IQOƒ¡ŸdG ,‡¯Ç‘¡ŸdG
½ƒeCG ±™ˆYG †CÕG ÀCG ÂdÄb ȾeCG Q—¡Ÿe
¿Ç¾KÕG ŸY Qƒ¾dG ³¸WCG'' ÂfCƒH Šƒ£¸¡•dG

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful