ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ
ΔΗΜΟΤIΚΗ ΠΕΡIΟΔΟΣ
2011 - 2014

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

Ε.Π.Ε.
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕIΣ - ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕIΣ ΠΡΑΚΤIΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΚΕIΜΕΝΩΝ
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 4

15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667
FAX 2106533534

9.10.2012

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ
ΔΗΜΟΤIΚΗ ΠΕΡIΟΔΟΣ
2011 - 2014

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9.10.2012

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΧΟΛΗΠΤΗ: Δούσκου Καίτη
ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΚΕIΜΕΝΟΥ ΑΠΟ: Λεοντή Εφη
ΠΑΡΑΒΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕIΜΕΝΟΥ ΑΠΟ: Βαράνο Γιάννη
ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ:

Ε.Π.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Συνεδρίαση

17η

Της 9ης Οκτωβρίου 2012
Ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αβαρκιώτης Φώτιος
Βασιλόπουλος Ανάργυρος
Βελιώτης Δημήτριος
Βίτσιος Αριστείδης
Γαβράς Νικόλαος
Γιαννουσόπουλος Δημήτριος
Δημόπουλος Ιωάννης
Δρούγκας Σταύρος
Καλαντζής Νεκτάριος
Καραγιάννης Γρηγόριος
Καρκούλιας Δημήτριος
Καρράς Δημήτριος
Κουνενάκη Ειρήνη
Κουτσικούρης Τριαντάφυλλος
Κωνσταντάς Σπυρίδων

6

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Λάκκος Παναγιώτης
Λεβαντή Μαρία
Λιακόπουλος Αγγελος
Μαντζώρος Ανδρέας
Μερτζάνος Γεώργιος
Μερτύρης Παναγιώτης
Μήλας Κωνσταντίνος
Μπάκας Κωνσταντίνος
Μπουντουβάς Αναστάσιος
Νούτσου Βασιλική
Πράπα - Δάρρα Θεοδώρα
Σμυρλιάδης Θεόδωρος
Σταματίου Θεόδωρος
Στεφανάκης Εμμανουήλ
Χειλά Καλλιόπη
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων
Ζέρβας Ιωάννης
Μαζίτσος Φώτης
Μαλής Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γκοτσόπουλος Θεόδωρος
Ζινέλη Καλλιόπη
Λεστάκης Ιωάννης

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

7

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Λήψη

απόφασης

διαδικασιών

περί

έγκρισης

της

κατάρτιστης

ΣΕΛΙΔΑ
έκθεσης

Επιχειρησιακού

Προγράμματος Δήμου Παλλήνης.
2.

Λήψη

απόφασης

για

έγκριση

65
του

Πρωτοκόλλου

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με
τίτλο: "ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΟΔΩΝ", αρ. μελ. 08/2005.
3.

Λήψη

απόφασης

για

72

έγκριση

του

Πρωτοκόλλου

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με
τίτλο: "ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007", αρ. μελ.
16/2007.
4.

Λήψη

75

απόφασης

για

έγκριση

του

Πρωτοκόλλου

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με
τίτλο:

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΔΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ", αρ. μελ. 03/2009.
5.

Λήψη

απόφασης

για

έγκριση

76
της

κατανομής

προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους
2012.
6.

Λήψη

80
απόφασης

περί

έγκρισης

ανάθεσης

της

διέλευσης οχημάτων του Δήμου από την Αττική Οδό
στην εταιρεία "ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.".
7.

Λήψη

απόφασης

περί

συγκρότησης

83
επιτροπής

επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Παλλήνης για
το έτος 2012 και 2013.
8.

Λήψη

απόφασης

για

85
ψήφιση

δαπανών

για

τον

εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2012.
9.

Λήψη

απόφασης

για

ψήφιση

δαπανών

87
για την

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

8

υλοποίηση Ημερίδας Ενημέρωσης του Κοινού για τις
Ρευματικές Παθήσεις σε συνεργασία με το Ελληνικό
Ιδρυμα Ρευματολογίας.
10.

Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης λόγω
ρυμοτομίας στν Βεργή Αφροδίτη του Αναστασίου.

11.

95

Λήψη απόφασης για χορήγηση οικογενειακού τάφου
στον κ. Λύτρα Ανδρέα του Νικολάου.

12.

91

95

Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του μονίμου
υπαλλήλου Τζανή Παναγιώτη για είσπραξη επιταγής
από την Γενική Τράπεζα.

95

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. 9/10/12 -λίγο ησυχία σας
παρακαλώ- 17ο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ξεκινάμε με τον κατάλογο παρόντων.
κ. Αβαρκιώτης Φώτης
κ. Γιαννουσόπουλος Δημήτριος, απών
κ. Δημόπουλος Ιωάννης
κ. Δρούγκας Σταύρος
κα Ζινέλη Καλλιόπη, απούσα
κ. Καραγιάννης Γρηγόριος
κ. Καρράς Δημήτριος
κ. Καρκούλιας Δημήτριος, απών
κα Κουνενάκη Ειρήνη
κα Λεβαντή Μαρία
κ. Λεστάκης Ιωάννης, απών
Λιακόπουλος Αγγελος, παρών

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

9

κ. Μαντζώρος Ανδρέας
κ. Μερτζάνος Γιώργος
κ. Μπάρκας Κωνσταντίνος
κ. Μπουντουβάς Αναστάσιος
κα Πράπα-Δάρα Θεοδώρα
κ. Σταματίου Θόδωρος
κ. Στεφανάκης Εμμανουήλ, απών
κα Χειλά Καλλιόπη
κ. Βασιλόπουλος Ανάργυρος
κ. Βελιώτης Δημήτριος
κ. Βίτσιος Αριστείδης
κ. Καλαντζής Νεκτάριος, απών
κ. Κουτσικούρης Τριαντάφυλλος
κ. Κωνσταντάς Σπυρίδων
κ. Λιάπης Παναγιώτης
κ. Μερτύρης Παναγιώτης
κ. Μήλας Κωνσταντίνος, απών
κ. Σμυρλιάδης Θόδωρος
κ. Γαβράς Νικόλαος
κα Νούτσου Βασιλική
κ. Γκοτσόπουλος Θόδωρος, απών
κ. Παναγιώτης Μαλής
κ. Μαζίτσος Φώτης
κ. Ζέρβας Ιωάννης.
Με την παρούσα έχουμε απαρτία, οπότε μπορεί να ξεκινήσουμε τη
διαδικασία.
Κύριε Δήμαρχε, μια ενημέρωση.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

10

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να κάνω
κάποιες ενημερώσεις πριν αρχίσει η συζήτηση και τα, -εκτός έχεις κάτι; Εκτός
δεν έχουμε σήμερα.
Γνωρίζετε όλοι ότι τις τελευταίες μέρες έχει ανακύψει ένα μεγάλο ζήτημα
που αφορά την Σχολική Κοινότητα, είναι οι μεταφορές των μαθητών, ένα
πρόβλημα που καρκινοβατεί εδώ και ενάμισι χρόνο. Η Κοινή Υπουργική
Απόφαση που είχε βγει για τις μεταφορές, για την μεταφορά της αρμοδιότητας
στους Δήμους ήταν στραβή εξ αρχής, όσες εκκλήσεις και να κάναμε, όσες
παρεμβάσεις και να κάναμε, ό,τι και να είπαμε είτε μέσα από τα θεσμικά όργανα
της Αυτοδιοίκησης την Περιφερειακή Ενωση Δήμων Αττικής είτε την Κεντρική
Ενωση Δήμων Ελλάδος είτε όσες παρεμβάσεις είχαμε κάνει κατά μόνας ως
Δήμαρχοι είτε συνολικά οι Δήμαρχοι εδώ σε συνεργασία με συναδέλφους της
Ανατολικής Αττικής και τις γνωρίζετε, να μην σας κουράζω, το αφτί τους δεν
είχε ιδρώσει. Αποτέλεσμα ήταν στην περσινή χρονιά, δηλαδή '10, '11 να
πληρώσουνε 1.150.000 στο Δήμο μας ας πούμε να πάρουμε παράδειγμα για να
'χουμε και συγκεκριμένα νούμερα, στην χρονιά '11, '12 να πληρώσουνε επίσης
το ίδιο τίμημα το οποίο αυθαίρετα πήγανε να κάνουν 20% μείωση τώρα, χωρίς
να το 'χουν συμφωνήσει με τους λεωφορειούχους και στην φετινή χρονιά που
βρήκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και είχαν συμφωνήσει μια έκπτωση
17% στα ισχύοντα τιμολόγια, προσθέσανε αυτό το 20% αυθαίρετα για το
προπέρσινο, οπότε πάλι δεν βρήκαν άκρη, με αποτέλεσμα οι μεταφορές των
μαθητών να είναι στον αέρα. Ζούμε σε μία εποχή οικονομικής κρίσης, η οποία
όμως δεν την βιώνουμε μόνο ως οικονομική κρίση με μείωση του εισοδήματος
του ατομικού, του οικογενειακού, του Δήμου εν προκειμένω τώρα που μιλάμε,
αλλά ζούμε και μία εκτεταμένη διάλυση του κράτους. Αυτό είναι σαφές στον
καθένα πλέον και ναι μεν μπορεί να το λέμε έτσι μία διάλυση του κράτους, αλλά
όταν έχει συνέπειες στην καθημερινή ζωή των πολιτών, όταν έχει ειδικά
συνέπειες στα παιδιά μας, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Για το λόγο αυτό λοιπόν,

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

11

οι Δήμαρχοι της Ανατολικής Αττικής, υπάρχει στα έδρανά σας στη θέση του
καθενός ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας που υπογράψαμε οι Δήμαρχοι όλης της
Ανατολικής Αττικής, Κρωπίας δηλαδή, Λαυρεωτικής, Μαραθώνος, ΜαρκοπούλουΜεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σαρωνικού και ΣπάτωνΑρτέμιδας, το οποίο να μην σας κουράζω να το διαβάζω, το έχετε ήδη στα χέρια
σας και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα κάλεσμα δικό μου για να συμμετέχουμε στη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα κάνουμε την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου με
προσυγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 η ώρα και πορεία στις
11.30 η ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα δούμε τι άλλου είδους δυναμικές
αντιδράσεις θα έχουμε εκεί.
Εμείς είχαμε κάνει μία συνάντηση της Ενωσης Γονέων και των Συλλόγων
Γονέων και στο Δήμο μας, είχαμε προτείνει μία δυναμική κινητοποίηση με
συγκέντρωση και κλείσιμο της Λεωφόρου Μαραθώνος στην είσοδο-έξοδο 15 της
Αττικής Οδού και στη Λεωφόρο Μαραθώνος ταυτόχρονα. Δεν πλειοψήφισε αυτή
η άποψη και κατά συνέπεια μένουμε στο ψήφισμα που έχουμε κάνει και στη
συγκέντρωση που θα έχουμε στην Κλαυθμώνος και στο Υπουργείο Οικονομικών
την Πέμπτη όπως σας ανέφερα. Καλό θα ήταν να συμμετέχουμε όλοι ως
Δημοτικοί Σύμβουλοι, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο και τα Τοπικά
Συμβούλια και όσο μπορούμε να κινητοποιήσουμε και τον κόσμο. Εχουμε εδώ,
βλέπω και εκπροσώπους της Ενωσης Γονέων, για να έχουμε μία δυναμική
παρουσία την Πέμπτη στο Σύνταγμα και στην Κλαυθμώνος.
Αυτό είναι ενημερωτικά ήθελα να σας πω ως προς το θέμα της
μεταφοράς των μαθητών.
Και υπάρχει και ένα κείμενο της δημοτικής παράταξης Ριζοσπαστική
Δράση για την Παλλήνη, είναι του συναδέλφου του κ. Γκοτσόπουλου ο οποίος
λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων απουσιάζει σήμερα στις Βρυξέλλες, το οποίο
απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιείται σε

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

12

μένα και έχει ως θέμα, προς τον Πρόεδρο, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
και Δήμαρχο Παλλήνης κ. Ζούτσο, θέμα, Δημοσιεύματα για εγκατάσταση
στρατοπέδου μεταναστών στο λόφο Κεραίας του Γέρακα, Παλλήνη 8/10/2012.
Είναι ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε από ένα δημοσίευμα την Κυριακή στο Παρόν,
έχει αναπαραχθεί από έντυπα, από δημοσιεύματα στον έντυπο τοπικό Τύπο. Και
θα ήθελα καταρχήν νας σας ενημερώσω ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα και
καμιά σκέψη για τον Γέρακα γενικά, για τον Δήμο μας γενικά και πολλώ δε
μάλλον για την Κεραία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το Παρόν το έγραψε και επειδή
πάντα όταν γράφεται κάτι, δεν το αφήνουμε έτσι, το ψάχνουμε, εγώ το έχω
ψάξει σε όποιο επίπεδο μπορούσα και θα το δούμε και πιο επίσημα με το
Υπουργείο, αλλά αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω τώρα είναι ότι
εγκαταστάσεις ψάχνουν εκεί που, μάλλον σκέφτονται να κάνουν τέτοιες
εγκαταστάσεις εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις. Στην Κεραία σας λέω, εκτός
από ένα κτισματάκι μικρό που υπάρχει, δεν υπάρχουν υποδομές για τέτοιου
είδους εγκατάσταση και δεν υπάρχει και καν στη σκέψη του Υπουργείου. Και
καλό είναι σ'αυτό το βαθμό να ερευνούμε το ζήτημα, εμείς απ'την πλευρά μας
ως Διοίκηση και όπως έχουμε υποχρέωση άλλωστε το ερευνούμε. Τα
αποτελέσματα της δικής μας έρευνας είναι αυτά που σας λέω μέχρι τώρα και
καλό είναι να μην το σκαλίζουμε και εκεί που δεν το 'χουνε καθόλου στο μυαλό
τους, τους το βάλουμε εμείς ως ιδέα, έτσι; Και από 'κει και μετά βέβαια θα
διαβάσω και το κείμενο, γιατί συναρτάται το κείμενο του συναδέλφου του κ.
Γκοτσόπουλου με το θέμα που ανέφερα, έτσι; Γι'αυτό χρειάστηκε να κάνω και
αυτή την λίγο εκτεταμένη ανάλυση.
"Κύριοι,

η

συζήτηση

για

την

πιθανή

λειτουργία

στρατοπέδου

συγκέντρωσης μεταναστών στο λόφο Κεραίας, θέτει εκ νέου μετ'επιτάσεως το
ζήτημα για την τύχη και την προοπτική της μοναδικής ίσως μεγάλης εστίας
πρασίνου 31 στρεμμάτων που υπάρχει στο Γέρακα. Να υπενθυμίσουμε ότι τα
τελευταία χρόνια πάγιο αίτημα των κατοίκων ήτανε η διασφάλιση του

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

13

συγκεκριμένου χώρου ως ελεύθερου και αδόμητου για τις ανάγκες της πόλης και
προς τούτο υπήρχαν προτάσεις απόκτησής του από την ιδιοκτήτρια... προτάσεις
που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν.
Η παράταξή μας δια του εκπροσώπου της στο Δημοτικό Συμβούλιο
Θόδωρου Γκοτσόπουλου, έχει επίσημα προτείνει ήδη από το 2011 την έναρξη
διαδικασίας από το Δήμο για τον χαρακτηρισμό απ'το Δασαρχείο βάσει του
υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, σύνταγμα, νόμοι, του συνόλου της έκτασης ως
δασικής ή δάσους, γεγονός που θα σταματούσε οποιαδήποτε σκέψη για
αξιοποίηση -σε παρένθεση- (τσιμεντάρισμα) του λόφου. Είναι μια θέση που αν
υιοθετηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί σε εύλογο χρονικό διάστημα με
ελάχιστα χρήματα να επιλύσει οριστικά προς όφελος της πόλης και των
κατοίκων ένα σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα. Οσο διαρκεί η σημερινή ασάφεια
και επειδή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί
ακόμα και τον Εθνικό Κήπο ή το Πεδίο του Αρεως προκειμένου να προσελκύσει σε εισαγωγικά- "επενδύσεις", ο χώρος της Κεραίας κινδυνεύει. Συνεπώς, πρέπει
άμεσα να κινηθούμε, να ξεπεράσουμε τις αδράνειες των Δημοτικών Αρχών των
τελευταίων χρόνων, γιατί κινδυνεύουμε να βρεθούμε προ δυσάρεστων
εκπλήξεων. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του".
Αυτό είναι το κείμενο της επιστολής του συναδέλφου του κ.
Γκοτσόπουλου.
Με αφορμή βέβαια, είναι την δημιουργία στρατοπέδου όπως σας είπα,
που το απάντησα αυτό, δεν υπάρχει καμία σκέψη για τέτοιο ζήτημα. Βέβαια εδώ
είμαστε και συνεχίζουμε να το παρακολουθούμε για να μην υπάρξει κάτι
διαφορετικό.
Οσον αφορά βέβαια την άποψη συναδέλφου ότι να το κηρύξουμε
δασικό, υπάρχουν σκέψεις και από εμάς, ίσως ο κ. Γκοτσόπουλος δεν γνωρίζει
ότι το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο εκεί, ότι έχουμε εντάξει στο σχέδιο μέχρι το

14

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

όριο της Κεραίας, ενώ υπήρχε νόμος που λόγω της Κεραίας και για λόγους
ασφαλείας απαγόρευε σε ακτίνα 300 μέτρων να ενταχθεί στο σχέδιο. Επομένως,
οποιαδήποτε κίνησή μας, καλό είναι να λέμε έτσι κορώνες το κάνουμε δασικό ή
το κηρύσσουμε δάσος. Είναι κάτι που το σκεφτόμαστε και ήδη με την κα
Λεβαντή αναζητούμε με σοβαρότητα και ερευνούμε το θέμα έτσι για να
δώσουμε μια λύση, ώστε όμως να μην πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα και
δημιουργήσουμε άλλα θέματα στο Δήμο μας.
Επομένως, η απάντηση στο αίτημα του συναδέλφου, είναι ότι δεν
είμαστε, δεν διαφωνούμε με μία τέτοια σκέψη, αλλά αυτή η σκέψη θα πρέπει να
ερευνηθεί με πολύ σοβαρό τρόπο εάν μπορεί να υλοποιηθεί και τι είδους άλλες
συνέπειες θα μπορεί να επιφέρει συνολικά στην γειτονιά του Σταυρού, έτσι;
Να πω και -πότε, πότε έχουμε Ειρήνη, πότε έχουμε την άλλη Κυριακή;
Οχι αυτή, 14 τώρα;- αυτή την Κυριακή 9.00-2.00 θα έχουμε την διανομή των
προϊόντων τα οποία είναι πολλά αυτή τη φορά που έχουμε μαζέψει και
παραγγελίες δημοτών μας και παραγγελίες, προσφορές από παραγωγούς και θα
κάνουμε την διανομή 9.00-2.00 στο Expo Athens πάλι όπως πάντα, εκεί που
είχαμε ξεκινήσει με την πατάτα και όσοι από εσάς θέλετε, μπορείτε να
παρευρεθείτε και να βοηθήσετε, εννοείται. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε.
Προσήλθε και ο κ. Καρκούλιας και ο κ. Στεφανάκης.
Εχουμε κάποιο, κάποια ερώτηση, κάποιο προ ημερησίας;
Ναι, κ. Μερτύρη. Με τον κ. Μερτύρη ξεκινάμε.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Ηθελα να ρωτήσω, τον τελευταίο καιρό εκδώσατε κάποια
επιστολή για την Πολεοδομία της Παλλήνης και αποτυπώνατε οφείλω να πω την
πραγματικότητα, ότι δεν λειτουργούσε στην ουσία και ξαφνικά απ'ό,τι
ενημερώθηκα προχθές, επέστρεψαν, οι υπάλληλοι οι οποίοι είχατε πάρει από

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

15

εκεί, επέστρεψαν πίσω. Μπορείτε να μας πείτε τι έγινε, μία ενημέρωση για το
συγκεκριμένο, από πού ορμώμενοι εν πάση περιπτώσει και τι ακριβώς έγινε;
Εχω και άλλα, θα τα πω μετά όμως, επειδή είναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα της Παλλήνης της Πολεοδομίας θυμάστε ότι είχε
συζητηθεί και με έντονο τρόπο εδώ με μία επιστολή που 'χανε στείλει μηχανικοί
από διάφορες Δημοτικές, από διάφορους Δήμους εδώ της περιοχής μας που
εξυπηρετούμε. Το θέμα αυτό είχε φτάσει και στον Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος ζητούσε να μάθει με έγγραφό του τι
ακριβώς γίνεται με την Πολεοδομία. Του απαντήσαμε βέβαια πώς έχει το
πράγμα και θελήσαμε να εκμεταλλευτούμε αν θέλετε σε εισαγωγικά, την
κατάσταση αυτή, στέλνοντας επιστολή τόσο στον Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο
και στον κ. Ρακιντζή στον οποίο του λέγαμε ότι εκτελώντας τις εντολές μέσα
απ'την υπόθεση όπως είχε προκύψει από την έρευνά του, έχει προκύψει
ταυτόχρονα και ένα θέμα αφαίμαξης ας το πούμε σε εισαγωγικά της
Πολεοδομίας, η οποία επέφερε τέτοιου είδους δυσλειτουργία ώστε να 'χουμε
αυτές τις διαμαρτυρίες. Και ενημερώναμε ταυτόχρονα και τις αρμόδιες
Εισαγγελικές Αρχές, γιατί όταν γίνονται αυθαίρετες κατασκευές και δεν μπορεί
να επιληφθεί η Υπηρεσία, προφανώς κάποια ώρα ο Εισαγγελέας μπορούσε ίσως
να ζητήσει και ευθύνες. Ενημερώναμε λοιπόν την Εισαγγελία, το Ειρηνοδικείο
Κρωπίας, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης ότι εφαρμόζοντας τα νόμιμα, καταλήξαμε να μην έχουμε Πολεοδομία.
Και από εκεί και μετά λοιπόν, σε συνεργασία με τους δύο αυτούς, με τις δύο
αυτές Αρχές τέλος πάντων της πολιτείας μας, προβήκαμε σε αυτό που είπατε ως
αποτέλεσμα.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Δηλαδή κ. Δήμαρχε...

16

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη, συγγνώμη, μην παίρνετε το λόγο μόνος σας, να
ολοκληρώσει πρώτα και μετά θα σας δίνω το λόγο εγώ, το 'χουμε πει, το 'χουμε
κανονίσει από την προηγούμενη φορά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά να σας πω κάτι αν θέλετε να τηρούμε τη διαδικασία. Κάνατε
μία ερώτηση, απαντάμε, η διαδικασία τελειώνει εκεί. Αλλά δεν πειράζει, πες μου
όμως, να μην μείνει απορία.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Εχω μία απορία, σας απήντησε ο κ. Ρακιντζής εν πάση περιπτώσει
γραπτώς ότι κατά λάθος; Γιατί εδώ σπιλώσαμε κάποιες υπολήψεις κάποιων
ανθρώπων που...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν σπιλώσαμε υπολήψεις καθόλους και μην παίρνετε θέσεις ότι
σπιλώσαμε υπολήψεις, τα νόμιμα πράξαμα, σπιλώνουμε υπολήψεις ίσως αν πάμε
τώρα. Και μην θεωρείτε ότι έγινε κάτι για αποκατάσταση λάθους δικού μας,
έγινε αποκατάσταση της Υπηρεσίας. Οσον αφορά την προσωπική κατάσταση
των υπαλλήλων, ισχύουν όσα υπήρχαν πριν λοιπόν αν θέλετε την απάντηση.
Δεν σπιλώσαμε υπολήψεις, όσα υπήρχαν για τις πειθαρχικές διώξεις, αλλά με το
επαναφέρετε κ. Μερτύρη τώρα, μάλλον ανακινείτε θέματα να ξαναμιλάμε
γι'αυτούς.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Μισό λεπτό κ. Δήμαρχε, όταν λέω σπιλώνετε υπολήψεις...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα θέματα, ακούστε λοιπόν πολύ καλά, επειδή δεν ξέρω πού την
πάτε τη δουλειά. Σας λέω ότι όσα υπήρξαν για την πειθαρχική δίωξη συνεχίζουν
να ισχύουν, αυτό δεν είναι σπίλωση, είναι εφαρμογή των νόμων. Στο βαθμό που
υπήρξε δυσλειτουργία, ψάξαμε με την Κεντρική Διοίκηση να βρούμε μία λύση.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Αρα δηλαδή μας λέτε, είχατε κάποιους υπαλλήλους και
εφαρμόζοντας το νόμο, τους πήρατε από 'κει και τους φέρατε στο Δήμο και
έρχεστε χωρίς να έχει αλλάξει κάτι τυπικά έστω και τους ξαναφέρνετε.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

17

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, με εντολές ανωτέρων οργάνων λοιπόν τις οποίες εμείς
προκαλέσαμε.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Ποιες είναι οι εντολές, αυτό λέω, υπάρχουν γραπτές εντολές;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σαφώς υπάρχουν και επειδή αφορούν πρόσωπα και δεν θέλετε να
σπιλώνουμε υπολήψεις, καλό είναι να μην προκαλείτε άλλο την κουβέντα.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Ωραία, μπορείτε να μας δώσετε αυτές τις εντολές;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, δεν μπορούμε να σας τις δώσουμε γιατί αφορούν τα
πρόσωπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η απάντηση δόθηκε κ. Μερτύρη.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Μα σοβαρολογείτε τώρα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σοβαρολογώ εντελώς, εντελώς σοβαρολογώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη, σας παρακαλώ, χωρίς διάλογο.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Οχι χωρίς διάλογο κ. Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ, τι πάει να πει
χωρίς διάλογο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι απαντήσεις δίνονται χωρίς διάλογο.
Προσήλθε και ο κ. Μήλας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώθηκε. Το επόμενο.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, θα ξαναεπανέλθουμε στο ζήτημα πάντως,
δεν είναι, θεωρώ ότι δεν απαντήθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο κ. Μερτύρη, το επόμενο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν νομίζετε ότι έτσι τους προστατεύετε, μάλλον ζημιά τους
κάνετε σας λέω όμως.

18

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Δεν έχω σκοπό να προστατεύσω κανένα κ. Δήμαρχε, απλά θα
πρέπει κάπου να παραδεχόμαστε, εδώ μέσα θα πρέπει κάπου να παραδεχόμαστε
τα λάθη μας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν ξεκινάτε την κουβέντα σας και την ερώτησή σας με την έννοια
ότι σπιλώσαμε κάποιους, είναι το πρώτο σφάλμα που κάνετε, δεν σπιλώσαμε
κάποιους, εφαρμόσαμε τα νόμιμα. Συνεχίζουν να υπάρχουν και επομένως μην
ξαναφέρνετε την κουβέντα εκεί, γιατί θα τους ξαναφέρουμε στο ζήτημα που
τους απασχολεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη, σας παρακαλώ ολοκληρώθηκε, μην το συνεχίζετε,
μην το συνεχίζετε.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Θεωρώ ότι θα πρέπει να παραδεχόμαστε τα διοικητικά μας λάθη κ.
Δήμαρχε, δεν είναι κακό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην το συνεχίζετε, κ. Μερτύρη, μην το συνεχίζετε, σας
παρακαλώ, μην το συνεχίζετε, θα σας διακόψω. Στο επόμενο.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Υπάρχει μία, -το δεύτερο- οι επιτροπές που γίνονται, η Οικονομική
Επιτροπή και τα λοιπά, θα ήθελα, ένα αίτημα της παράταξής μας θα ήτανε να
γίνονται απόγευμα, ούτως ώστε να μπορούν να τα παρακολουθούνε οι δημότες.
Υπάρχει από τους δημότες παράπονο ότι οι ώρες που γίνονται δεν μπορούν να
παρακολουθήσουν οι δημότες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λαμβάνεται υπόψη και το αίτημά σας και λαμβάνεται υπόψη και η
δυνατότητα της Υπηρεσίας να λειτουργήσει σε άλλες ώρες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο επόμενο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και σας λέω ότι σε άλλους Δήμους γίνεται και 9 και 10 το πρωί,
να σας ενημερώσω έτσι σχετικά με τα κρατούντα.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

19

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Ναι, και γίνονται και 7 το απόγευμα και το παρακολουθούν ο
κόσμος όμως. Λοιπόν, υπάρχει κανένα κώλυμα να γίνεται απόγευμα; Ρωτάω έτσι
διαδικαστικά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απάντησα.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Απαντήσατε, μάλιστα, εντάξει, αν θεωρείτε ότι απαντήσατε.
Ο,τι αφορά τα γραφεία της αντιπολίτευσης. Από το νόμο του Καλλικράτη,
το γνωρίζετε ενδεχομένως καλά, νομικός είστε, ο νόμος 3852 και άρθρο 36,
παράγραφος 7 αναφέρει για την αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών
παρατάξεων, η Δημοτική Αρχή οφείλει να παραχωρήσει σε αυτές κατάλληλα
εξοπλισμένο χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη. Αυτό βέβαια δεν το
εφαρμόσατε ποτέ, εφαρμόζετε αυτά που σας συμφέρουν, αυτά που σας
συμφέρουν δεν τα εφαρμόζετε.
Στον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, επίσης αυτό
ισχύει και για εσάς κ. Πρόεδρε, γιατί είστε και εσείς υπεύθυνος γι'αυτό, στο
άρθρο 12 -μιας και μας επιδεικνύατε την προηγούμενη φορά τον κανονισμό
λειτουργίας, θα πρέπει να το διαβάσετε όλο- και στην παράγραφο 7 γράφει ότι
για την αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων, η Δημοτική
Αρχή

παραχωρεί

σε

αυτές

κατάλληλα

εξοπλισμένο

χώρο,

καθώς

και

γραμματειακή υποστήριξη.
Δύο χρόνια λοιπόν εδώ πέρα κ. Δήμαρχε, με συγχωρείτε που θα το πω,
αλλά θεωρώ ότι έχετε γίνει αναξιόπιστος σε ό,τι αφορά και το πρόσωπό μου και
του προκατόχου μου του κ. Κουτσικούρη, ενώ μας είχατε υποσχεθεί και σας το
'χα θέσει το θέμα και την προηγούμενη φορά, ενώ σας το 'χα πει και μου είχατε
πει ότι σε ένα μήνα θα λυθεί το ζήτημα, έχουνε περάσει δύο χρόνια λοιπόν και
αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση δεν έχει γραφεία. Εάν νομίζετε ότι με αυτό τον
τρόπο θεωρείτε ότι είναι εν πάση περιπτώσει, εφικτό αυτό που κάνετε, το
αφήνω να το κρίνει ο κόσμος. Πάντως εμείς να ξέρετε ότι από την πλευρά μας

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

20

το καταγγέλλουμε σαν Δημοτική Αρχή για την παράλειψη αυτής της
εκπλήρωσης οφειλής και υποχρέωσης, γιατί στην ουσία είναι υποχρέωσή σας να
το κάνετε, πράγμα που δεν το κάνατε ποτέ. Σας καλούμε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε κ. Μερτύρη, συντομεύετε.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Αφήστε κύριε, ξέρω να συντομεύω, έχω δύο λεπτά, δεν έχουνε
περάσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουνε περάσει.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Α, κρατάτε και ρολόι τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Να το ξέρουμε. Λοιπόν, καλούμε, -να δω αν θα το κρατήσετε
μετά- καλούμε τον Δήμαρχο λοιπόν, να προχωρήσει άμεσα στην εκπλήρωση της
προβλεπόμενης οφειλής, δηλαδή την παραχώρηση στις παρατάξεις κατάλληλα
εξοπλισμένου χώρου, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη. Θεωρούμε ότι ο
χρόνος έχει εξαντληθεί και από εκεί και πέρα και εμείς θα πράξουμε τα δέοντα,
τα οποία για να σας ενημερώσουμε και να 'μαστε ευθείς απέναντί σας, θα 'ναι ή
κατάληψη του δημοτικού χώρου ή προσφυγή στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή πολύ συχνά επικαλείστε τον Εισαγγελέα και θεωρείτε ότι
κάνουμε πράγματα με τον Εισαγγελέα, μπορείτε να πάτε καταρχήν εσείς από
'δω στον Εισαγγελέα. Αλλά κατά δεύτερον πολιτικά σας απαντώ, ότι ξέρετε τι
προβλήματα έχει ο Δήμος μας λειτουργίας, ξέρετε ότι είχαμε βρει ένα ακίνητο
να μισθώσουμε δίπλα εδώ για να 'ναι πιο κοντά, το οποίο αρνηθήκατε γιατί δεν
σας άρεσε ο χώρος αυτός, ένα άλλο που 'χαμε βρει πιο πέρα, ήταν μικρό, επίσης
δεν χώραγε. Και να σας πω βέβαια ότι πρόβλημα γραφείων των παρατάξεων δεν
έχει η δική σας παράταξη μόνο και οι υπόλοιπες παρατάξεις της μειοψηφίας

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

21

έχουν όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι και η παράταξη
της πλειοψηφίας. Και οι δικοί μου σύμβουλοι γκρινιάζουν γιατί δεν έχουν
γραφεία και τα γραφεία των παρατάξεων θα 'ναι για όλους, για όλες τις
παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου πλειοψηφίας και μειοψηφίας, έτσι λέει ο
νόμος, δεν λέει μόνο για την μειοψηφία, δεν λέει παρατάξεων της μειοψηφίας.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Δεν είπα καταρχήν μόνο για τη δική μας παράταξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην διακόπτετε κ. Μερτύρη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέει παρατάξεις της πλειοψηφίας και οι δικοί μου σύμβουλοι το
ίδιο. Και θα σας θυμίσω ότι σας παρέχουμε, όπως κα άλλη παράταξη αν ζητήσει
τους χώρους στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας, τον χώρο του Δημοτικού
Συμβουλίου να συνεδριάζετε αξιοπρεπώς, είναι δημοτικός χώρος τον οποίο σας
παρέχουμε να διευκολύνουμε τη λειτουργία της παρατάξεώς σας. Και η δική μας
παράταξη της πλειοψηφίας δεν έχει κάτι περισσότερο απ'αυτό, απ'το
συνεδριάζει μία φορά όταν έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει κάτι
πλεονεκτικότερο η παράταξη της πλειοψηφίας. Και οι δικοί μας σύμβουλοι της
πλειοψηφίας από 'δω και από 'κει τυχαίνει, δεν έχουν ούτε γραφεία να κάτσουν
ούτε γραμματεία να τους υποστηρίξει ούτε τίποτα. Τα γραφεία που θα
νοικιάσουμε θα πρέπει να 'ναι για το σύνολο των παρατάξεων του Δημοτικού
Συμβουλίου πλειοψηφίας και μειοψηφίας. Και σας επαναλαμβάνω -στη Χίου
πήγατε, το είδατε, δεν το 'δατε το κτίριο αυτό και είπατε δεν σας αρέσει;- και
άλλο ένα που ήταν στην Κεφαλληνίας που επίσης ήταν μικρό, δεν χώραγε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Το επόμενο κ. Μερτύρη, το επόμενο.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Αν θεωρείτε ένα διαμέρισμα -δεν τελείωσα κ. Δήμαρχε, δεν
τελείωσα κ. Πρόεδρε.

22

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γραφεία είναι, είναι ένας χώρος μεγάλος ο οποίος θα μπορούσε να
'χει ξεχωριστά γραφεία για τις παρατάξεις και αν είχατε ένα γραφείο εδώ μέσα
δηλαδή 10 τετραγωνικών, τι διαφέρει από το να 'χετε ένα γραφείο σε μία
απόσταση 50 μέτρων, 100 απ'το Δήμο; Χαίρομαι όμως να επιβεβαιώσετε ότι σας
είχαμε υποδείξει χώρο, ήταν αυτόν που είχα βρει πιο κοντά εδώ πέρα για να 'ναι
κοντά.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Εάν θεωρείτε ένα διαμέρισμα...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν συμφωνείτε με αυτό, αν αλλάξετε γνώμη, να το ξαναδούμε.
Κοιτάξτε, εμείς συναινετικά και καλόπιστα σας είπαμε κ. Μερτύρη, αυτό έχουμε
βρει, να έχουμε και τη γνώμη σας και είχατε άρνηση. Εάν έχετε αλλάξει άποψη,
να δούμε έρευνα αγοράς, εάν πράγματι αυτό ισχύει...
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Κάναμε και εμείς έρευνα αγοράς και σας προτείναμε κ. Δήμαρχε
και δεν το δεχτήκατε όμως, αυτό γιατί δεν το λέτε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κοιτάξτε να δείτε, σε αλληλογραφία με τον συνδυασμό σας όταν
αρχηγός ήταν ο κ. Κωνσταντάς ακόμα, ζητούσατε γραφεία και μας φέρατε και
νομολογία ότι πρέπει να 'ναι στη Δημοτική Ενότητα που είναι η έδρα του Δήμου.
Η ίδια η παράταξή σας λοιπόν -και στο ίδιο επίπεδο, έτσι, λοιπόν, έτσι, έτσι,
λοιπόν, μπράβο, σωστά Σπύρο, ευχαριστώ- κατά συνέπεια το να μου λέτε θα
κάνουμε γραφεία στην Παλλήνη σε περίοπτη θέση και λοιπά, δεν εξυπηρετεί.
Δηλαδή πώς θα σας εξυπηρετούμε αν πάτε στην Παλλήνη; Αφού μ'αυτά που
λέγατε -και σωστά μου το λέει ο κ. Κωνσταντάς- είναι...
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, ο κ. Κωνσταντάς σας ζήτησε να είναι μέσα στο
Δημοτικό Κατάστημα, έχετε μπερδέψει, εσείς μας πήγατε σε μια γιάφκα του
Ξηρού εδώ πέρα 60 τετραγωνικά ένα διαμέρισμα, μία κατοικία, μην τρελαθούμε
τώρα εδώ μέσα, δηλαδή μην παραπληροφορούμε τον κόσμο.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

23

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν σας πήγαμε και δεν αφορά την παράταξή σας, τα γραφεία
των παρατάξεων αφορούν και την πλειοψηφία. Θέλετε να πάτε τις παρατάξεις
θα λέτε, δεν βρίσκουμε γραφεία για εσάς, θα μιλάτε παρατάξεις και δεν θα
ξεχνάτε και την παράταξη της πλειοψηφίας με την οποία θα συστεγάζεστε.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Δεν διαφώνησα σ'αυτό, η διαφωνία μας δεν είναι σ'αυτό, η
διαφωνία μας είναι να μας δώσετε ένα χώρο και η γραμματειακή υποστήριξη. Η
γραμματειακή υποστήριξη πού είναι που έπρεπε να μας έχετε παραχωρήσει εδώ
και δύο χρόνια;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γραμματειακή υποστήριξη απ'ότι ξέρετε δεν έχουν ούτε βασικές
λειτουργίες του Δήμου, έτσι, το ξέρετε πολύ καλά.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Μόνο εσείς δεν έχετε, όλοι οι άλλοι Δήμοι το έχουν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οταν ζητάτε απ'τη Σχολική Επιτροπή τα αντίγραφα, ξέρετε ποιος
τα βγάζει, τα βγάζουν οι Πρόεδροι μόνοι τους, τα βγάζει ο Δήμαρχος μόνος του,
τα ξέρετε πολύ καλά.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Α, να αισθανόμαστε και υποχρεωμένοι γι'αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είστε υποχρεωμένοι να αξιολογείτε την πραγματική κατάσταση κ.
Μερτύρη. Και δεν θα αντιδικούμε τώρα γι'αυτό, τα γεγονότα είναι συγκεκριμένα,
τα πρόσωπα που έχει ο Δήμος είναι συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα και δεν
φτάνουνε για να ανταποκριθούν σε όλες τις ανάγκες που έχει ο Δήμος.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Εντάξει, θα προχωρήσουμε και εμείς σ'αυτά που θεωρούμε ότι
είναι... Εν πάση περιπτώσει, πάντως για να ξέρετε και κάτι και μία απάντηση
σ'αυτό που μου 'πατε, στον Εισαγγελέα εσείς μας κάνατε πελάτες κ. Δήμαρχε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Μερτύρη, συνεχίστε στο επόμενο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι αλήθεια ότι εμείς σας υποδείξαμε να φέρετε την αίτηση για
να κατέχετε νόμιμα τα έγγραφα.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

24

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Βέβαια, βέβαια, θα 'ρχόμαστε να παίρνουμε οδηγίες, τέλος
πάντων.
Λοιπόν, το...
(συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε κ. Μερτύρη.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να πληροφορηθώ και κάτι
άλλο. Επειδή υπάρχουνε πολλές διαμαρτυρίες από τους κατοίκους, έχουνε
αλλάξει τα δρομολόγια των συγκοινωνιών, των αστικών συγκοινωνιών, π.χ.,
παραδείγματος χάρη στο 302 του Γέρακα υπάρχουν διαμαρτυρίες που κάνει το
302 που κάνει το Γέρακας-Δουκίσσης Πλακεντίας, έχει 4 λεωφορεία μέχρι τις 9
το πρωί και μετά όλη τη μέρα έχει 3 λεωφορεία και υπάρχει ένα διάστημα 50,
60 λεπτών για να περάσει το λεωφορείο και υπάρχει διαμαρτυρία από τους
κατοίκους.
Καταρχήν, καταργήθηκε

τελείως το 315 που πήγαινε Παλλήνη-

Νομισματοκοπείο μέσω εργατικών πολυκατοικιών, στην Παλλήνη. Το 324 που
'κανε Νεκροταφείο, απ'το Νεκροταφείο της Παλλήνης-Εργατικές-ΠροαστιακόΚάντζα και κυκλικό και αυτό ήτανε κάθε μισή ώρα, τώρα πάνω σ'αυτό
προστέθηκε και μία διαδρομή που έκανε το 301 στην Ανθούσα και
καταργήθηκε, αυξήθηκε ο χρόνος αναμονής των επιβατών.
Στο δίκτυο του Γέρακα έχει 4 λεωφορεία, το 302, 314, το 301 και το
306.
Γίνανε κάποιες από 'δω, ενδεχομένως από το Δήμο μας, θα γίνανε
κάποιες προτάσεις. Μπορούμε να 'χουμε αυτές τις προτάσεις; Γιατί έχει
δημιουργηθεί μία αναστάτωση άνευ προηγουμένου και θεωρώ ότι έχει γίνει ένα
μπάχαλο πάνω σ'αυτό. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται γι'αυτό, αλλά εν πάση

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

25

περιπτώσει, θα 'θελα να δούμε τις προτάσεις που 'χει κάνει ο Δήμος, γιατί
ενδεχομένως έχουνε γίνει κάποιες προτάσεις, έτσι δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε και θα σας απαντήσει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.
Κύριε Καραγιάννη.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί τα 'βαλες όλα μαζί, εντάξει.
Ο,τι αφορά το 302, το καινούργιο προφανώς εννοείς. Ητανε στα πλαίσια
της περιστολής δαπανών του ΟΑΣΑ, ήταν, είχε βάλει ελεγκτές για την
επιβατικότητα, ελεγκτές κομίστρων λέγονται, στις γραμμές επάνω πριν κανένα
οκτάμηνο, για να δει τι επιβατικότητα έχουν οι γραμμές. Ετσι λοιπόν είχε στο
πρόγραμμά του να κόψει την 301 τη γραμμή της Ανθούσας, την 303 τη γραμμή
του Γέρακα, την 315 της Παλλήνης, την 324 πάλι της Παλλήνης και στην 314
είχε πρόβλημα με το Πανόραμα. Χρειάστηκε λοιπόν τότε, για να μην χάσουμε
όλες αυτές τις γραμμές, να δούμε ένα επανασχεδιασμό σε ό,τι αφορά όλο το
συγκοινωνιακό του Δήμου που αφορά πέρα και έξω και άλλες γραμμές απ'αυτές
που είπατε. Αλλά για να μην ταλαιπωρούμε το Σώμα, θα 'ρθω σ'αυτά που είπατε
λοιπόν.
Το 303 ναι καταργήθηκε, πάνω όμως στη γραμμή του 303 κινείται το
302. Το 303 ήταν μια γραμμή η οποία ήταν απαξιωμένη και απ'τους κατοίκους δικαίως βέβαια- γιατί ευθύνη είχε ο ΟΑΣΑ

ο οποίος ενώ την είχε

δρομολογημένη ανά 40 λεπτά, εφόσον δεν έκοβε εισιτήρια, την έκανε ανά μία
ώρα, ανά μιάμιση, με σκοπό να την καταργήσει τελείως. Αυτή τη στιγμή πάνω
στην 303 λειτουργεί η 302, με συχνότητα -για να απαντήσω σε αυτό και εδώ
πλέον ο Δήμος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παίρνει τηλέφωνα εκεί για
να τους πει, ε, τι κάνετε με το πρόγραμμα, τίποτα άλλο δεν μπορούμε να
κάνουμε- η επίσημη συχνότητα που δίνουν λοιπόν για το 302 είναι 10 με 15
λεπτά, που δεν το είχε ποτέ αυτή η γραμμή. Τώρα τι έχει γίνει από χθες που
δρομολογήθηκαν οι νέες γραμμές και σήμερα λόγω Μέρκελ που παρέλυσε το

26

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

σύμπαν, κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Από αύριο και για μία εβδομάδα είμαστε
από πάνω από το θέμα και θα το δούμε.
Είπατε μετά για την, μάλλον να σας πω εγώ, η 302 λοιπόν του Γέρακα
πήγε εκεί που έκανε τη διαδρομή η 303. Η 301 της Ανθούσας λοιπόν που ήταν
να χαθεί, επεκτάθηκε, περνάει μπροστά από τη Μαραθώνος, κάνει δεξιά μέσα
από το Carrefour, πιάνει Αιτωλίας, Μιαούλη, Κλεισθένους, Παναγούλη, διέρχεται
λοιπόν τον Γέρακα και έτσι ενώ φαίνεται ότι χάθηκε μία γραμμή μες στο Γέρακα,
αυτή με την επέκταση της 301 καλύφθηκε. Και αυτό έγινε πάλι για να μην χαθεί
η γραμμή 301, με την επιβατικότητα και μέσα από τους δημότες της Δημοτικής
Ενότητας Γέρακα να ενισχυθεί.
Πάμε σε ό,τι αφορά το Πανόραμα, γιατί ίσως και εκεί έχετε ακούσει. Στο
Πανόραμα λοιπόν, υπήρχαν 8 δρομολόγια και υπήρχε και από τον κόσμο, γιατί η
314 είναι μια γρήγορη γραμμή που εξυπηρετεί Νομισματοκοπείο-Πικέρμι,
υπήρχε φασαρία απ'όσους εξυπηρετούνταν απ'αυτή τη γραμμή, ότι ανεβαίνει
στο Πανόραμα, πολλές φορές ανεβαίνει τσάμπα, κάνει κύκλο στο λόφο, δεν
παίρνει κανένα επιβάτη ή δεν έχει κανένα επιβάτη να αφήσει και είχαμε
καταλήξει στα 8 δρομολόγια την ημέρα. Στην προσπάθειά μου λοιπόν να
πάρουμε περισσότερα δρομολόγια, η μόνη λύση που μπόρεσε να βρεθεί και
νομίζω είναι και η πιο δόκιμη, είναι αντί για 8 που είχαμε καθημερινά, να
πάρουμε 20, απλά να στρίβουνε επάνω στην κεντρική πλατεία, ώστε να
μειώνεται ο χρόνος του κορμού, γιατί ουσιαστικά το 314 λειτουργεί σαν κορμός.
Το 315 ήταν να καταργηθεί λοιπόν και καταργήθηκε και σ'αυτό βέβαια ως
εδώ και δύο χρόνια που είμαι Αντιδήμαρχος για τις συγκοινωνίες, είχα παράπονα
από δημότες ότι όποτε ήταν να κόψουνε κάποια γραμμή, κόβανε την 315 για να
εξυπηρετήσουν κάποιες άλλες με βάρδιες ή τέλος πάντων, ενώ ήταν ανά 45
λεπτά κατά το πρόγραμμα, υπήρχαν και δρομολόγια τα οποία τα καταργούσαν
και άρα ήταν ανά μιάμιση ώρα, ανά δύο. Τελικά η 315 κόπηκε και στην πρόταση

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

27

που θα σας δώσουμε, που σας δώσαμε, επειδή κόβονταν η 315 και ξέραμε ότι
θα 'χει πρόβλημα η Κάντζα και η πρόταση η δική μου και -οι εργατικές και η
Κάντζα, ναι, ναι, οι εργατικές της Κάντζας, εκεί Σπύρο, για το 324 μιλάω, το
315, αλλά έχει, πλέον εξυπηρετούνται με το 324, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο, το
315 εξυπηρετούσε και Καντζιώτες, θα τα πούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας εξηγήσει τώρα.
Συνεχίστε κ. Καραγιάννη.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Λοιπόν, αυτό που ζητήσαμε λοιπόν στην πρόταση είναι αφού
θέλανε να καταργήσουν την 315, την 324 να την πυκνώσουνε και μάλιστα τη
ζητήσαμε όχι μόνο να την πυκνώσουνε, να την επεκτείνουν, γιατί ξέρετε πολύ
καλά ότι σταματάει 8 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή το τελευταίο δρομολόγιο
διέρχεται από την Κάντζα γύρω απ'τις 8.30, 9.00 και να λειτουργεί και Κυριακή,
γιατί θεωρούμε απαράδεκτο μια περιοχή να μην έχει συγκοινωνία την Κυριακή.
Επειδή όμως επέμεναν ότι θα είναι τσάμπα κόπος, για κάποιο λόγο έχουν μια
εμμονή στο ότι οι Καντζιώτες δεν ανεβαίνουν επάνω στο λεωφορείο, είπαν ότι
αυτό το αίτημα δεν το κάνουμε δεκτό, η 324 παραμένει, αραιωμένη έτσι όπως
είναι εδώ και δύο χρόνια, -εδώ μεταφέρατε λάθος πληροφορία- εδώ και δύο
χρόνια είναι ανά μία ώρα τα δρομολόγιά της, τα 'χω μάθει απ'έξω πια, 6 παρά
10, 7, 8, 9.10 το πρωί και πάει λέγοντας, εδώ και δύο χρόνια είναι. Και μείναμε
έτσι με τον διευθυντή σχεδιασμού τον κ. Αποστολίδη και είπαμε ότι ο μόνος
τρόπος να πυκνώσει είναι αντί να σταματάει στο νεκροταφείο της Παλλήνης, να
δοκιμάσουμε μήπως την ανεβάσουμε στην Ανθούσα και αυξήσουμε τα κόμιστρα
και μέσω των Ανθουσιωτών και αυτό και έγινε, την επεκτείναμε, κάνει άλλα 10
λεπτά ουσιαστικά για να φτάσει απ'το νεκροταφείο της Ανθούσας, της Παλλήνης
στο γήπεδο της Ανθούσας, επεκτάθηκε λοιπόν και μακάρι να κόψει εισιτήρια, να
ζητήσουμε πύκνωση.

28

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Σε ό,τι αφορά την Κάντζα και τις εργατικές της Κάντζας, έχω μιλήσει και
με τον κ. Κρομμύδα, είμαστε σε επαφή με τον ΟΑΣΑ για να πυκνώσουμε τα
δρομολόγια και ήδη σαν Δήμος έχουμε καταρτίσει και άλλη πρόταση, μήπως
μπορέσουμε και επεκτείνουμε υπάρχουσα άλλη γραμμή η οποία είναι βιώσιμη,
έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί και από άλλη γραμμή η Κάντζα. Μακάρι να
καταφέρουμε και τα δύο, οπότε η Κάντζα και πυκνό δρομολόγιο θα έχει και δύο
γραμμές που θα διέρχονται.
Σε ό,τι αφορά ερώτημα από τι εξυπηρετούνται οι εργατικές, οι εργατικές
εξυπηρετούνται από το 324 όσο μπορούν να εξυπηρετηθούν και απ'το 304 που
είναι διερχόμενο από την Σπάτων. Το 315. Πάντα ήταν κυκλική η διαδρομή,
έτσι; Εντάξει, εντάξει, τώρα θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα... πρέπει να
παρουσιάσουμε, ναι, εντάξει.
.......: (εκτός μικροφώνου)...
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κοιτάξτε, κοιτάξτε, δυο λεπτάκια. Εχουμε μια συνεργασία που
εγώ την θεωρώ αξιόλογη με τον ΟΑΣΑ, το μόνο εύκολο είναι να φτάσουμε σε
άλλες λύσεις. Λοιπόν, καταφέραμε και κάναμε και άλλα πράγματα. Τώρα πια θα
πάρω την ευκαιρία με αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Κατορθώσαμε την 319 που
είναι ουσιαστικά μια γραμμή που διέρχονταν από εμάς, γιατί διέρχονταν μέσα
από την Σπάτων, να τη φέρουμε και να την κάνουμε κορμό, ουσιαστικά πήραμε
σε συνεννόηση με τον Δήμο Σπάτων μία γραμμή που δεν εξυπηρετούσε και
καταφέραμε να της αλλάξουμε πορεία και να την περάσουμε μέσα από τη
Μαραθώνος, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε και άλλες περιοχές και αυτές οι
περιοχές δεν υπήρχε περίπτωση να δούνε συγκοινωνία ποτέ και είναι το
Βακαλόπουλο, είναι η Νέα Παλλήνη, είναι η Μάριζα, όλες αυτές οι περιοχές
κατέβαιναν και εξυπηρετούνταν μόνο με την 314, αυτή τη στιγμή έχουν και την
319. Μην βλέπουμε λοιπόν, ναι, κάποια προβλήματα που σε μία αναδιάρθρωση
συγκοινωνιών και μέχρι ο κόσμος να συνηθίσει έχουν δημιουργηθεί, δεν μπορεί

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

29

να πει κανένας όχι, μόνο η δύναμη της συνήθειας φτάνει, αλλά από εκεί και
πέρα θα πρέπει να δούμε και τι καταφέραμε για τους δημότες μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Καραγιάννη.
Ο κ. Γαβράς έχει το λόγο.
ΓΑΒΡΑΣ: Ηθελα να κάνω μια τοποθέτηση πάνω στην ενημέρωση του
Δήμαρχου. Βέβαια το κλίμα έχει αλλάξει, θα προσπαθήσω να το επαναφέρω
λίγο.
Για το, όσον αφορά για τους μαθητές, είχα και εγώ στη σκέψη μου να
φέρω αυτό το θέμα στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλό
είναι που οι Δήμαρχοι εδώ πέρα, έστω και με αφορμή αυτό το πρόβλημα
αρχίζουν και ξυπνάνε να κάνουν κάποιες κινητοποιήσεις, δεν γίνονται αλλιώς,
δεν θα λυθούν αλλιώς τα θέματα, όμως κάνουν ένα μισό βήμα που θα τους
φέρει πίσω πάλι και καλούν τον κόσμο να συμμετέχει σε τέτοιες κινητοποιήσεις,
στη λογική ότι μ'αυτή την πολιτική θα πορευτούμε, όπως και να το κάνουμε,
αυτά έχουμε, σ'αυτά θα αρκεστούμε, μ'αυτά να βαδίσουμε. Δεν πρέπει να
καλούμε τον κόσμο μ'αυτή τη λογική, εμείς πρέπει να καλούμε τον κόσμο στη
λογική της σύγκρουσης, της συνολικής σύγκρουσης μ'αυτή την πολιτική. Και
εδώ φαίνεται αυτό το θέμα και μέσα από το ψήφισμα που κάνετε, γιατί ζητάτε
δηλαδή μόνο λες και είναι αυτό το μοναδικό πρόβλημα εδώ στα σχολειά, μόνο
ουσιαστικά, μόνο την αποκατάσταση της μεταφοράς των σχολείων. Εχει κοπεί η
σίτιση από ορισμένα σχολεία, που έστω γίνονταν μέχρι τώρα. Εμείς θα λέγαμε
για όλα τα σχολειά να υπάρχει. Εχει, η καθαριότητα στα σχολειά, η Σχολική
Επιτροπή

υπογράφει

τώρα

συμβάσεις

με

τις

καθαρίστριες,

οι

οποίες

υπογράφουν ότι θα πληρώνονται σύμφωνα με τη ροή της χρηματοδότησης από
το ΕΙΝ. Δείτε όμως ποια είναι η χρηματοδότηση η περσινή, έχουμε πάρει το 8%
αυτωνών που θα έδιναν κατά 40% μειωμένη, έχουμε πάρει αυτού του

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

30

υπόλοιπου το 8%. Επομένως για δείτε ποια είναι η κατάσταση στις αίθουσες με
τις παράγκες.
Δεν μπορεί δηλαδή όταν βάζουμε ένα θέμα της παιδείας να παλέψουμε
και καλούμε τον κόσμο σε κινητοποιήσεις, να του λέμε ότι είναι μόνο. Βέβαια
είναι άμεσο και επιτακτικά να λυθεί τώρα το πρόβλημα με τη μεταφορά των
μαθητών, όμως είναι και το θέμα της χρηματοδότησης των καθαριστριών, είναι
και το θέμα της κατασκευής των αιθουσών, είναι και τα άλλα θέματα
λειτουργίας των σχολείων και τα οποία πρέπει να μπούνε όλα και όλα αυτά
μπορεί να περικλειθούν έστω σε ένα αίτημα ότι τώρα να γίνει, όχι
χρηματοδότηση των σχολείων, να αυξηθεί η χρηματοδότηση, ενώ έχει μειωθεί
από πέρσι, η μειωμένη από πέρσι έχει μειωθεί κατά 50% εφέτο, όχι λοιπόν να
'ναι το αίτημά μας να αυξηθεί αυτή, να ελαττωθεί δηλαδή η μείωση, να πούμε
να δοθεί έκτακτη επιχορήγηση στα σχολειά τώρα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η
εύρυθμη

λειτουργία

τους.

Για

όλα

τα

ζητήματα

των

σχολείων,

να

χρηματοδοτηθούνε. Δεν λέγαμε τίποτα όταν καταργότανε ο ΟΣΚ, πώς θα
φτιάξουμε αίθουσες; Επομένως, όλα αυτά τα θέματα στην κινητοποίηση πρέπει
να τα ανακινήσουμε, πρέπει να τα βάλουμε επί τάπητος, πρέπει να τα
κουβεντιάσουμε και να πάρουμε και συγκεκριμένα μέτρα και υπάρχουν και
συγκεκριμένα μέτρα, να είπε και ο κ. Κωνσταντάς εδώ, να κλείσουμε και το
αμαξοστάσιο. Ας μην είναι το θέμα των συγκοινωνιών, ας είναι τα θέματα της
παιδείας που θα κλείσουμε το αμαξοστάσιο, ας είναι άλλα θέματα που θα
κάνουμε συγκεντρώσεις εδώ για να ενημερώσουμε τον κόσμο ή που να
βγάλουμε μια ντουντούκα και να τον φωνάζουμε τον κόσμο να σηκωθεί από
τους καναπέδες. Υπάρχει ανάγκη δηλαδή μέσα σ'αυτή την κατάσταση και με
αφορμή το θέμα της παιδείας, να κινητοποιήσουμε τον κόσμο να συγκρουστεί
με το σύνολο αυτής της πολιτικής, αυτό είναι το ένα θέμα.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

31

Το άλλο θέμα με αφορμή την επιστολή του κ. Γκοτσόπουλου. Θα 'θελα
να κάνω παρατήρηση και σ'αυτή την επιστολή. Ο κ. Δήμαρχος βέβαια δεν, την
σχολίασε από την πλευρά τη δική του, εγώ ήθελα να κάνω ένα άλλο σχολιασμό,
ότι με αφορμή το ότι κάποια δημοσιεύματα λένε θα μας φτιάξουν εδώ
στρατόπεδο για τους μετανάστες, λέμε μην τυχόν και μας το πάρουνε, για ποιο
σκοπό, για τους μετανάστες, υπονοεί να μην αφήσουμε να γίνει για τους
μετανάστες. Δεν αντιτίθεται στα στρατόπεδα, στη δημιουργία στρατοπέδων
συγκέντρωσης των μεταναστών, αλλά λέει να μη γίνει στον τόπο μας, δεν
αντιτίθεται στο κυνηγητό αυτών των μεταναστών για να τους κλείσουνε εκεί
μέσα και να τους απελάσουν, δεν αντιτίθεται στις άθλιες επιθέσεις των
Χρυσαυγιτών στους μετανάστες, αν θέλουνε να συζητήσουμε για θέμα
μεταναστών. Και βέβαια ήθελα να κάνω αυτή την παρατήρηση.
Αλλά όσον αφορά το θέμα για την Κεραία, νομίζω ότι σαν Δημοτικό
Συμβούλιο όχι από σπόντα πρέπει κάθε φορά καθένας να λέει μια κουβέντα, να
το φέρουμε σαν θέμα ημερήσιας διάταξης, να το κουβεντιάσουμε και να δούμε
τι μέτρα θα πάρει ο Δήμος, έτσι αυτό να διασφαλιστεί ούτε δασική ούτε... σαν
δημοτική έκταση και το τι θα το κάνει ο Δήμος είναι άλλο θέμα να το
κουβεντιάσουμε εδώ και να δούμε τι θα γίνει και όχι έτσι αποσπασματικά να λέει
ο καθένας μια κουβέντα, έτσι για να ακούει ο κόσμος εδώ από κάτω να λέει, α,
ενδιαφέρονται και αυτοί και για το περιβάλλον του Γέρακα.
Αυτά τα θέματα είχα να πω όσον αφορά την ενημέρωση που έκανε ο
Δήμαρχος. Και ήθελα να κάνω και εγώ μερικές ερωτήσεις, συγχωρήστε μου που
κρατάω, αλλά είναι θέματα, διάφορα θέματα, γι'αυτό κρατάω το χρόνο.
Με αφορμή την εξέταση των ενστάσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς,
ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια που μπαίνουν για τους
Παιδικούς Σταθμούς, δηλαδή ένας που έχει ένα παιδί και έχει λιγότερο εισόδημα
από έναν που έχει τρία παιδιά, κατά ένα χιλιάρικο προτιμιέται αυτός που έχει ένα

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

32

παιδί; Θέλω να δω, να πω σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών, ποια κριτήρια
συνολικά είναι εκείνα που καθορίζουν ποιο παιδί θα πάρουμε στο Σταθμό με
βάση τις αιτήσεις που έχουν γίνει;
Εκτός από τα τροφεία, οι γονείς πληρώνουν και άλλα στους σταθμούς,
δηλαδή για υλικά, για μπογιές, για τέτοια πράγματα;
Ο Σεπτέμβρης πώς πληρώνεται, πληρώνεται ολόκληρος ή από τότε που
μπαίνει το παιδί; Μπήκε στις 15 του Σεπτέμβρη, θα πληρώσει ολόκληρο το
μήνα; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Η κυρία... Ναι, κάντε τις απαντήσεις και μετά η κα Νούτσου. Να κάνει η
κα Νούτσου, κα Νούτσου.
Εντάξει, απαντήστε στον κ. Γαβρά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα προβλήματα της εκπαίδευσης είναι πολλά σίγουρα. Με
αφορμή τους μαθητές και για το θέμα αυτό γίνεται η συγκέντρωση αυτή, δεν
σημαίνει ότι δεν έχουμε άλλα θέματα που δεν μας απασχολούν και ίσως θα
πρέπει να έχεις δίκιο να το δούμε συνολικά σε ένα συλλαλητήριο συνολικά για
την εκπαίδευση που θα μπαίνουν όλα τα θέματα και το στεγαστικό που είναι
τεράστιο και τα λειτουργικά που επίσης έχουν μειωθεί κατά 50% και αυτά που
μας δίνουν δεν επαρκούν και αν μεν ο Δήμος έχει, πάει καλώς, δίνει, εάν δεν
έχει και σε είναι σε επίπεδο να κλείσει συνολικά τη λειτουργία του όπως το
Μενίδι, εκεί τι να δώσει, πού σε και ποιον και ποιος να δώσει. Λοιπόν, γιατί
τίθεται και θέμα βιωσιμότητας της Αυτοδιοίκησης συνολικά, δηλαδή τα θέματα
που αντιμετωπίζουμε και βιώνουμε ως κοινωνία είναι συνολικότερα, δεν είναι,
δηλαδή δεν μπορεί να τα δεις μεμονωμένα. Και άρα εκεί θα πάμε στη γενική
πολιτική τη θεώρηση τη δική σου, ας μην την ανοίξουμε τώρα, όμως, έτσι;

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

33

Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι άμα βάλουμε και άλλο και άλλο, θα πάμε συνολικά τι
πρέπει να γίνει ευρύτερα σε όλα τα θέματα.
Λοιπόν, για την Κεραία, συμφωνώ με την τοποθέτησή σου, αλλά ο
συνάδελφος ο Γκοτσόπουλος -και καλό είναι να μην σχολιάζουμε επειδή είναι
απών, έτσι, θα έπρεπε να είναι εδώ για να πούμε μια άλλη κουβέντα, όχι παιδιά
μην πάμε κάθε φορά που λείπει ο Γκοτσόπουλος θα μιλάει η παράταξη απ'έξω,
εντάξει, δεν έχει νόημα, εντάξει- το κλείνω εγώ το θέμα εκεί. Θα γίνει όταν θα
έρθει ο Θόδωρος αν θέλουμε μία άλλη κουβέντα, να κάνουμε μία συνολικότερη
κουβέντα, γιατί πραγματικά κάθε άποψη περικλείει και κινδύνους, δεν είναι κάθε
άποψη που λέμε μόνο θετικά, γι'αυτό είπα και εγώ προηγουμένως ήμουνα
επιφυλακτικός και προσεκτικός. Θετικά είπα ότι αντιμετωπίζω και την πρόταση
του συναδέλφου του Γκοτσόπουλου και καλό και θετικά αντιμετωπίζω και τη
δική σου πρόταση να κάνουμε μια συλλογικότερη κουβέντα, γιατί θα πρέπει να
αξιολογήσουμε συνολικά κάθε άποψη τι κινδύνους έχει, δεν είναι καμία άποψη
και χωρίς κινδύνους, τους οποίους αν κάνουμε αυτή την κουβέντα, θα τους
εξηγήσουμε, δεν είναι της παρούσης.
Και για τις ενστάσεις των Βρεφονηπιακών, απλώς εγώ μπορώ να πω ότι
οι πολύτεκνοι ξέρω 'γω έχουν μια προτεραιότητα, οι μονογονεϊκές οικογένειες
έχουνε, εξετάζονται κατ'εξαίρεση ανεξαρτήτως εισοδήματος και λοιπά, αλλά να
μας πει πιο αναλυτικά ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αβαρκιώτη.
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ: Για τους τρίτεκνους και για τους πολύτεκνους έχουνε μία
προτεραιότητα. Οταν κάποιος με ένα παιδί έχει 30.000 π.χ. και ο τρίτεκνος έχει
32.000, 33.000, 35.000, θα πάρουμε τον τρίτεκνο. Οταν όμως έχει ένας 30.000
και ο τρίτεκνος έχει 40.000 ή 45.000 ή 50.000, δεν θα φτάσουμε εκεί, θα
πάρουμε αυτόν που έχει το ένα παιδί, έτσι; Υπάρχει μία διαφορά. Το όριο, δεν
υπάρχει όριο το 20.000 ή το 40.000 ή το 80.000, αλλά ένα παιδί, μία οικογένεια

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

34

όταν έχει εισόδημα 30.000 και ο τρίτεκνος έχει 45.000, δεν θα πάρεις το
30.000; Αν έχει 35.000...
.......: (εκτός μικροφώνου)...
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ: Εντάξει τώρα, είχαμε περίπου στις 5.000, ναι, αλλά δεν είναι
λογικό έτσι όπως το λέω; Μια οικογένεια με 30.000 θα μείνει απ'έξω; Πώς το
χειρίζομαι εγώ έτσι, είναι αποφάσεις Συμβουλίου, δεν είναι δική μου.
Λοιπόν, για τα παιδιά που μπήκανε τον Σεπτέμβριο μέσα, αυτοί που
μπήκαν από την αρχή θα πληρώσουν κανονικά, αυτοί που μπήκανε στη δεύτερη
φουρνιά δεν θα πληρώσουν καθόλου. Ητανε γύρω στις 18, 20 του μηνός, δεν
θα πληρώσουν καθόλου, αυτοί που μπήκανε από την αρχή θα πληρώσουν
κανονικά. Δεν υπάρχουν άλλες πληρωμές, απλώς την πρώτη πάντα, τους ζητάνε
όπως στα νηπιαγωγεία έτσι και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς ζητάνε οι
δασκάλες κάποια χαρτικά αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, όποιο παιδί θέλει
πηγαίνει, δεν τους ζητάνε χρήματα. Οχι, για τους βρεφονηπιακούς, όπως και
στα νηπιαγωγεία ζητάνε κάποια πράγματα για να βοηθηθεί η λειτουργία των
σταθμών στην αρχή, δεν είναι ούτε το κόστος μεγάλο ούτε κάποιο παιδί
υποχρεώνουνε για να φέρει, δεν πληρώνουνε χρήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Αβαρκιώτη.
Κυρία Νούτσου, παρακαλώ.
ΝΟΥΤΣΟΥ: Λοιπόν, για το πρώτο θέμα της ενημέρωσης για το ψήφισμα,
εντάξει εγώ έχω μια άποψη για τα ψηφίσματα που μας έχουν κατακλύσει τώρα
τελευταία, ουσιαστικά είναι και κινήσεις που τις κάνουν για να έχουν ήσυχη τη
συνείδησή τους κάποιοι και κανείς δεν δίνει σημασία, συνήθως στο καλάθι των
αχρήστων πάνε. Ομως θέλω να σταθώ σε δυο πράγματα, πρώτον, -που μου
'χουν κάνει εντύπωση σαν ερώτημα, δεν ξέρω εάν τ'απαντήσετε, δεν έχει καμιά
σημασία- έγινε πριν από λίγες μέρες μία πορεία, συγκέντρωση των, όλων των

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

35

υπερτοπικών σχολείων, μια πολύ δυναμική, πολύ όμορφη συγκέντρωση, θα
'χετε δει στον Τύπο, που δεν υπήρχε κανείς από το Δήμο για να είναι μαζί τους
και είναι δύο σχολεία της περιοχής μας.
Και δεύτερον, γιατί αρνήθηκαν άραγε οι σύλλογοι γονέων να κλείσουνε
τη Μαραθώνος; Ενα αίτημα που το 'χουνε βάλει παλιά και αυτοί. Τώρα δεν ξέρω
εάν καλεστήκανε τη μία μέρα και τους είπαν την άλλη να την κλείσουμε, που
αυτό δεν γίνεται, θα μαζευτούν 15 άτομα και δεν έχει και αξία και... μορφές
πάλης που έχουν άλλη σημασία, αλλά μήπως είναι τελικά και το ότι έχει μείνει
στη μνήμη τους ότι ο Δήμος τελικά αρνήθηκε να βάλει κάποια σχολεία δικά του
στη διαδικασία διαγωνισμού για τη μεταφορά; Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ
περίεργο, καλό θα 'τανεκ και απ'το σύλλογο να μας πούνε.
Για

το

δεύτερο

θέμα

για

το

λόφο

της

Κεραίας,

όσοι

θα

παρακολουθούσατε πολλά χρόνια πριν την Κίνηση Πολιτών Γέρακα, θα ξέρετε
πάρα πολύ καλά ότι έχουμε κάνει πάρα πολλές κινήσεις και έχουμε αναδείξει την
ανάγκη ο χώρος αυτός να δοθεί στους δημότες σαν πολύτιμος πνεύμονας
πρασίνου. Εχουμε κάνει πολλές δράσεις εκεί πολλά χρόνια τώρα, αλλά και
προτάσεις στο Δήμο να τον εντάξει σε εκδηλώσεις του, σεβόμενος και το
καθεστώς το ιδιαίτερο που έχει και την ιδιαιτερότητα σαν χώρος. Είχαμε
προτείνει σε κάποιες εκδηλώσεις για τα Κούλουμα να κάνουμε διαγωνισμό
χαρταετού, πράγματα δηλαδή που γίνονται και σε άλλους χώρους, δίνοντας έτσι
όμως και μηνύματα σε αποδέκτες. Απ'αυτά δεν έχει γίνει τίποτα. Οντως υπάρχει,
πρέπει αυτό να κουβεντιαστεί απ'το Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένα και με
πληροφόρηση καλή που θα υπάρχει, παράδειγμα, ξέρουμε αν αυτός ο χώρος
έχει δοθεί στην Υπηρεσία Αξιοποίησης Χώρων, μια Υπηρεσία που υπάρχει τώρα
και αν έχει στο μυαλό του κάτι γι'αυτό το χώρο; Και γιατί το λέω, συνήθως η
τακτική τώρα τελευταία αυτό που έχω δει είναι η εξής, δίνουνε στη
δημοσιότητα μία άσχημη εκδοχή για τους κατοίκους ότι θα έρθουν μετανάστες,

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

36

για να σερβίρουν μετά μια άλλη πρόταση που θα γίνει πιο εύκολα αποδεκτή στο
να μην έχουμε τους μετανάστες δίπλα μας, αλλά να τσιμεντοποιηθεί, εκεί θα το
δεχτούνε πιο εύκολα, είναι και αυτή μια τακτική και λογική. Αυτά, η ενημέρωση
δηλαδή, πρέπει να 'ναι πάρα πολύ καλή από την πλευρά μας πριν συζητήσουμε
και προχωρήσουμε γι'αυτό το θέμα. Και είναι κάτι που πρέπει να το δούμε, όχι
μόνο για το Λόφο της Κεραίας, αλλά για το Λόφο του Λεβίδη και για άλλους
χώρους που υπάρχει σε ολόκληρο το Δήμο Παλλήνης.
Και τελειώνοντας θέλω να κάνω ένα ερώτημα. Θα 'χετε μάθει βέβαια κάτι
καταγγελίες που υπάρχουνε για τον Κωστέα-Γείτονα το ιδιωτικό αυτό σχολείο,
που έχει καταγγελθεί ότι έχει απαλλαχθεί απ'το τέλος ακινήτων, καταγγελία
υπάρχει, έχει βγει και στις εφημερίδες. Αν ξέρετε και αν υπάρχουν άλλες
επιχειρήσεις στο Δήμο μας, -όχι καθόλου, ναι, το χαράτσι, το χαράτσι, ναι- αν
υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις μεγάλες στο Δήμο μας, Carrefour, Mediamarkt,
να με ενημερώσουνε, γιατί λένε ότι έχουν απαλλαχθεί από το τέλος ακινήτων.
Αυτό με ενδιαφέρει, ναι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το χαράτσι, καταρχήν, είναι ένα θέμα που δεν το γνωρίζω,
πού, γράφτηκε κάπου αυτό; Δεν το ξέρω, είναι ένα θέμα που δεν το γνωρίζω
καθόλου, αλλά αν θέλετε να μου πείτε έτσι τι πληροφορίες έχετε, για να το δω,
αλλά απ'όσο ξέρω, δεν ξέρω, Σπύρο. Ας αφήσουμε το χαράτσι που είναι
αλλουνού παπά ευαγγέλιο, δημοτικά τέλη και αυτά δεν πλήρωνε κανονικά; Θα
το δούμε όμως, δεν ξέρω, αλλά το χαράτσι, μήπως οι εταιρείες απαλλάσσονται
απ'το χαράτσι; Δεν το ξέρω, εντάξει.
ΝΟΥΤΣΟΥ: Σύμφωνα με νόμο που 'χει βγει, απαλλάσσονται κτίρια πάνω από
1.000 τετραγωνικά νομίζω, με 30% μείωση και πάνω από 2.000.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το χαράτσι είναι κάτι που δεν μας αφορά, είναι θέμα του
κράτους, είναι θέμα του κράτος το χαράτσι.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

37

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Νούτσου, ναι θα το κοιτάξουμε, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ,
ευχαριστούμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το ψήφισμα, εν πάση περιπτώσει, εμείς θεωρήσαμε, δεν είναι
για να 'χουμε τις καρδιές μας, τις ψυχές μας ήσυχες, εμείς το κάνουμε γιατί
πιστεύουμε σ'αυτή τη διαμαρτυρία και αν θέλετε το κάνουμε ως Αυτοδιοίκηση
για να προστατεύσουμε τον θεσμό της μεταφοράς των μαθητών ο οποίος
βάλλεται, για τον οποίο ξέρετε ότι έχουμε κάνει αγώνες εμείς, δεν είμαστε
αδρανείς όλο αυτό το διάστημα και εγώ προσωπικά και συνάδελφοι άλλοι και τα
θεσμικά όργανα. Εχουμε επισημάνει, έχουμε επισημάνει τις ατέλειες του
συστήματος της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ο οποίος, οι ατέλειες αυτές
έχουν επιβεβαιωθεί πολλάκις, πλειστάκις και σ'όλη την Ελλάδα, όχι σε εμάς
μόνο, δεν είναι θέμα που το λέμε εμείς και όλοι οι άλλοι τα κάνουνε καλά και
όσοι... αυτό αν δεν το αλλάξουνε, θα 'χουμε πρόβλημα. Και εγώ αυτό που τους
προκαλώ και τους λέω κατά καιρούς, είναι εάν θέλετε να καταργήσετε τις
μεταφορές, βγάλτε ένα νόμο να καταργήσετε τις μεταφορές και να 'χετε και την
ευθύνη, όχι το πάτε λίγο-λίγο, μειώνετε, μπερδεύετε τις διαδικασίες,
καταλήγουμε μόνοι μας σε άγονους διαγωνισμούς και πάμε εμμέσως σε
κατάργηση, γιατί αυτό είναι η δική μου η εκτίμηση ότι πάνε να κάνουν, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε, ευχαριστούμε.
Κύριε Σμυρλιάδη, σας παρακαλώ μην διακόπτετε, ήταν διαδικασία, κ.
Σμυρλιάδη. Στο επόμενο, σας παρακαλώ, θα σας δώσω το λόγο, μετά στο τέλος,
περιμένετε, περιμένετε.
Κύριε Σμυρλιάδη, μία ερώτηση, μία ερώτηση, ναι.
ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ:

Εγιναν

κάποιες,

όχι

κάποιες,

αρκετές

αντικαταστάσεις

φωτιστικών στο δημοτικό φωτισμό της Ενότητας Παλλήνης στα εκτός σχεδίου.
Εχετε υπόψη σας πού βρίσκονται τα παλιά φωτιστικά; Γιατί ανάμεσα σ'αυτά τα

38

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

παλιά φωτιστικά υπήρχανε και αρκετά καινούργιας τεχνολογίας, τα 125 που
λέμε, πού βρίσκονται αυτά, αν έχετε υπόψη σας;
Και κάτι άλλο σχετικό. Τον τελευταίο καιρό απ'ότι έχω μάθει, το καλάθι
της Ενότητας Παλλήνης βρίσκεται τις περισσότερες μέρες αραγμένο μέσα στο
αμαξοστάσιο. Εάν δεν έχει εργασίες να κάνει, γιατί δεν αντικαθιστάμε τους, τι
δουλειά έχουνε οι εργολάβοι του ηλεκτροφωτισμού; Μπορούν τις δουλειές των
φωτιστικών να τις κάνει το καλάθι του Δήμου και όταν χρειαστούμε κάποιον
εργολάβο την περίοδο των εορτών που είναι λίγο πιεσμένες οι καταστάσεις, να
τους χρησιμοποιούμε εκεί, όχι να 'χουμε το καλάθι το δικό μας αραγμένο πάνω
μήπως και ειδοποιηθεί την Τρίτη. Γιατί και σήμερα που ήταν Τρίτη, γιατί κάθε
Τρίτη είχα μάθει ότι βγαίνει και σήμερα που ήτανε Τρίτη ήτανε, δεν ήτανε σε
κίνηση, ήτανε σε άλλες εργασίες οι εργολάβοι, τα παιδιά ηλεκτρολόγοι. Δεν λέω
ότι κάθονται οι εργάτες, κάθεται το αυτοκίνητο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Σμυρλιάδη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οπως ξέρετε, είχαμε κάνει μία προμήθεια 1.000, συν μία
συμπληρωματική, 1.200 φωτιστικών, τα 200 νομίζω δεν τα 'χουμε παραλάβει
ακόμα, αλλά εμείς όταν κάνουμε αντικατάσταση φωτιστικών το κάνουμε
συνολικά ανά γειτονιά. Αυτά που αντικαθιστούμε είναι τα πιατάκια, αν υπάρχει
και κάποιο άλλο 125άρι και λοιπά, φυλάσσεται, οπότε να μπει κάπου αλλού αν
χρειαστεί συμπληρωματικά και λοιπά. Αλλά η λογική μας είναι ότι στο σύνολό
τους τα φωτιστικά να αλλάσσονται παντού. Και έχουμε αλλάξει τα φωτιστικά
μεταξύ Μαραθώνος στην Πυροσβεστική μέχρι τη Σπάτων το κομμάτι της Ανω
Μπαλάνας ας το πούμε έτσι συνολικά, το κομμάτι του Αγίου Αθανασίου
συνολικά και το κομμάτι του Λόφου συνολικά όσον αφορά την Παλλήνη. Οσον
αφορά την Ανθούσα έχουμε αλλάξει το 70% των φωτιστικών, αλλά πάντα...
ξεκινάμε από ένα σημείο και το σαρώνουμε ας το πούμε έτσι, το χτενίζουμε
μέχρι εκεί που θα είναι τα φωτιστικά που έχουμε πει ότι πρέπει να βάλουμε και

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

39

στον Γέρακα νομίζω ότι είναι η μόνη Ενότητα που έχει τα λιγότερα, έχει απ'τα
1.200 πρέπει να 'χει τα 200, γιατί είχαμε μεγάλη αντικατάσταση κάνει στην
προηγούμενη θητεία και καμιά 200αριά μπήκανε στο Γέρακα, τα 1.000 έχουν
πάει σε Ανθούσα και Παλλήνη, 300 σε Ανθούσα μάλλον, άρα τα υπόλοιπα πήγαν
Παλλήνη και 200 εκκρεμούν ακόμα, το σύνολο των 1.200, που θα μπούνε
επίσης στην Παλλήνη. Και προτιμάμε τις εκτός σχεδίου περιοχές που θα πρέπει
λίγο να δίνουμε έτσι, επειδή είναι απόμερα, να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια διευκρίνιση ο κ. Αβαρκιώτης ο Αντιδήμαρχος. Θα σας κάνει
διευκρίνιση τώρα, θα σας την κάνει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τα καλάθια θα απαντήσει ο Αντιδήμαρχος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αβαρκιώτη, παρακαλώ.
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ: Το καλάθι χρησιμοποείται, δεν είναι παροπλισμένο, το καλάθι
βγαίνει για λάμπες που τις χρησιμοποιούμε για την αλλαγή στην Ενότητα της
Παλλήνης και της Ανθούσας, το χρησιμοποιούμε για να ξηλώσουμε τις αφίσες
τις διαφημιστικές, το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε κουρέματα στο πράσινο,
δεν παροπλίστηκε, απλώς πρώτα το 'χανε οι ηλεκτρολόγοι και βγαίνανε
καθημερινά με το καλάθι και τώρα βγαίνει όταν πρέπει να βγει. Δεν χρειάζεται
δηλαδή, με δύο λάμπες την ημέρα δεν χρειάζεται να βγάζουμε ηλεκτρολόγους,
βγάζουμε για άλλες δουλειές το καλάθι.
ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ: Κάνανε βόλτα είπατε κ. Δήμαρχε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην παίρνετε το λόγο μόνος σας κ. Σμυρλιάδη.
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ: Οι ηλεκτρολόγοι βγαίνουνε καθημερινά για δουλειά, αλλά
βγαίνουν με μικρό αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να 'χουν το καλάθι κάθε μέρα οι
ηλεκτρολόγοι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου)...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία, πήρατε την απάντηση.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

40

Κύριε Βασιλόπουλε, σας παρακαλώ, κ. Βασιλόπουλε, παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Θα 'θελα και εγώ να βάλω με τη
σειρά μου κάποια ερωτήματα εν τάχει βέβαια, τα οποία έχουν γίνει προ πολλού
κ. Δήμαρχε και δεν έχουν απαντηθεί, λέω, κάποια ερωτήματα θα 'θελα να βάλω
τα οποία έχουν γίνει προ πολλού, έχουν γίνει προ πολλού και δεν έχουν
απαντηθεί.
Αφορά συγκεκριμένα, είναι τεχνικό το θέμα βέβαια, αφορά συγκεκριμένα
σε ό,τι αφορά την πρόταση που είχα κάνει για πιάτσα ταξί στον προαστιακό της
Παλλήνης. Μου 'χατε απαντήσει τότε ότι είναι τεχνικό, θα το δούμε, θέλω μία
απάντηση.
Αλλο ένα ερώτημα που 'χα βάλει και δεν έχει απαντηθεί και αυτό τεχνικό
είναι το θέμα, ας πάει η Τεχνική Υπηρεσία, τουλάχιστον να 'χουμε μία
απάντηση, δεν θέλω, δεν νομίζω, δεν πρέπει να τα ξέρετε όλα εσείς, υπάρχει και
η Τεχνική Υπηρεσία. Στο Πανόραμα που 'χα πει το εξής, Εφέσου και
Θεσσαλονίκης έχει γίνει καταπάτηση ιδιώτη να πούμε κοινόχρηστου χώρου του
Δήμου, μία απάντηση γι'αυτό, γι'αυτά τα δύο τα οποία δεν έχουν απαντηθεί.
Παραπέρα.
Αυτό το ερώτημα αφορά τον κ. Αντιδήμαρχο τον κ. Αβαρκιώτη, σε ό,τι
αφορά την παιδική χαρά στον Αγιο Τρύφωνα κ. Αβαρκιώτη. Πίσω στο ιερό
υπάρχει μία παιδική χαρά, στο έλεος του Θεού είναι, ξεραμένα τα πάντα,
παίζουνε μικρά παιδιά εκεί. Και θα 'λεγα, δεν θέλω να γίνομαι και γραφικός, είναι
μες στο κέντρο της πόλης, τι εικόνα είναι αυτή ας πούμε ξέρω 'γω να πούμε που
πρέπει να δείχνουμε στους συνδημότες μας.
Αλλο θέμα, σε ό,τι αφορά τα φρεάτια στη Λεωφόρο Μαραθώνος κ.
Δήμαρχε. Απ'ότι τουλάχιστον έχω δει και έχω κάνει μια βόλτα, έξω τουλάχιστον
από την Αγροτική Τράπεζα, από την Εθνική δεξιά και αριστερά τα χόρτα έχουνε

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

41

βγει επάνω στο οδόστρωμα, σε λίγο, χαριτολογώντας θα το πω, θα βγάλουν και
λουλούδια. Ερχεται χειμώνας, θα γίνει καθαρισμός;
Ενα άλλο θέμα, συντριβάνι, 26/9/12, την προηγούμενη βδομάδα
επισκευάστηκε από τον κύριο... και από τον κύριο... την προηγούμενη φορά το
είχε επισκευάσει ο κ. Νικολαϊδης αν θυμάμαι καλά. Το συντριβάνι αυτή τη
στιγμή δεν λειτουργεί, καθαρίστηκε τη μια μέρα, την επομένη μέρα... κοτρώνες,
να το πω έτσι, βγάζουνε από κάτω αγκονάρια, τα πετάνε μέσα, το διαλύουνε.
Είναι δυνατόν αυτό το συντριβάνι να λειτουργήσει; Η καταργήστε το ή διαλύστε
το εκεί πέρα, εκεί να πούμε τουλάχιστον να μην... να πούμε, έτσι, να βρούμε
την ησυχία μας και εμείς να μην κάνουμε ερωτήσεις και εσείς να μην απαντάτε.
Λοιπόν και ένα άλλο θέμα και τελειώνω, λαϊκή, μεταφορά, πότε θα γίνει η
μεταφορά της κ. Δήμαρχε; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να δώσω κάποιες... απαντήσεις. Για τα ταξί, δεν μπορεί να
κάνουμε πιάτσα εκεί, γιατί η πιάτσα προϋποθέτει ότι έχουμε μόνιμη στάθμευση
μέχρι πού μπορεί να κάνει ουρές και λοιπά. Ο χώρος που είναι εκεί πάνω είναι
για προσωρινή στάση των λεωφορείων να αφήνουνε κόσμο και λοιπά και δεν
μπορεί να μείνει κάποιος με την έννοια της πιάτσας που δημιουργεί μία
μονιμότερη κατάσταση.
Για την Θεσσαλονίκης και Εφέσου, μου το έχεις ξαναπεί, δεν το θυμάμαι
καθόλου. Δηλαδή τι, κάποιος μπήκε τώρα, είναι από παλιά, τι θέμα είναι, δεν το
ξέρω, δεν το ξέρω. Σπύρο, ξέρεις κάτι εκεί; Δεν το 'χεις ξαναπεί εδώ, δεν το
θυμάμαι εγώ πάντως, δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι, εντάξει.
Για τις παιδικές χαρές, εντάξει, θα το δει ο Αντιδήμαρχος, αλλά σας λέω
ότι σε κάθε Ενότητα έχουμε κάνει μία μελέτη συντήρησης, γιατί είχαμε...

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

42

.......: (εκτός μικροφώνου)...
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το 'χει φυτέψει όλο, το έχει... να πούμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το δούμε, θα το δούμε. Του έχουμε δώσει συγκεκριμένο χώρο
ή απλώς δικαίωμα να περνάει και...; Οχι, λέω, η Τεχνική Υπηρεσία δεν του 'χει
δώσει με σχεδιάγραμμα από 'κει θα περνάς... Τέλος πάντων, εντάξει, θα το
δούμε, εντάξει.
Για τα φρεάτια στη Μαραθώνος, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Η
μεσαία νησίδα, η διαχωριστική νησίδα και τα φρεάτια είναι θέμα της
Περιφέρειας, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε εργολαβία. Τώρα αν είναι
κανένα να πάμε να το καθαρίσουμε εμείς, ας πάμε, αλλά δεν μπορεί να κάνουμε
εμείς μελέτη να καθαρίσουμε τα φρεάτια της Μαραθώνος, εμείς καθαρίζουμε
φρεάτια ό,τι είναι εκτός του δρόμου. Αλλά αν είναι κάποιο φρεάτιο, ακούς, αν
είναι κάποιο φρεάτιο που θέλει καθάρισμα, τώρα δεν θα πάμε στις
αρμοδιότητες, συνεννοήσου με τον κ. Αντιδήμαρχο να πάμε να τα καθαρίσουμε,
έτσι, γιατί τυπικά σας λέω δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, άρα δεν μπορούμε να
κάνουμε εμείς εργολαβία για να καθαρίσουμε τα φρεάτια της Μαραθώνος.
Επειδή, γι'αυτό λέω, εντάξει, επειδή λοιπόν αν είναι κάτι όμως που να το δούμε
ρε παιδί μου εκ των ενόντων, θα το δούμε, εντάξει, δεν είναι, έτσι;
Συνεννοήσου, Αργύρη, συνεννοήσου με τον Αντιδήμαρχο, έτσι;
Για τα συντριβάνια, όντως είναι ένα πρόβλημα, γιατί μία μέρα τα
φτιάχνουμε όπως λες και την άλλη μέρα είναι σπασμένα. Αυτό εκτιμάτε ότι η
κοινωνία αντέχει να το πληρώνει; Εγώ λέω ότι δεν αντέχει να το πληρώνει και ο
Δήμος δεν μπορεί και να ανταποκριθεί, δεν έχει τόσες Υπηρεσίες και τόσες
δυνατότητες να 'ναι κάθε μέρα το μεσημέρι να τα φτιάχνουμε και την άλλη
μέρα το πρωί να τα ξαναφτιάχνουμε και να πετάνε τις πέτρες. Αν θέλετε να το
βάλουμε ένα θέμα συμβουλίου και αν εκτιμάτε ότι αυτό θα μπορούσαμε να
κάνουμε μία ωραία φύτευση εκεί και λοιπά να αλλάξουν τα συντριβάνια, δεν

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

43

ξέρω να το δούμε, αυτά που είπε ο Αργύρης. Και όλα, δεν είναι μόνο, είναι και
όλα, όλα τα χαλάνε. Σπύρο και στην, ακούς, και στην Αργυράς... Οχι, να
καταργηθεί ως συντριβάνι, όχι να το χαλάσουμε.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, να κάνω μια πρόταση, να κάνω μια
πρόταση, μου επιτρέπετε; Λοιπόν, ας βγάλουνε τα μηχανήματα από μέσα, ας
βάλουμε κανένα βαρελάκι μέσα να πούμε, κανένα φυτό μέσα, τουλάχιστον να
διατηρηθεί, μιας και λέει ο κ. Κωνσταντάς ότι είναι ένα ιστορικό μνημείο και τα
λοιπά. Εγώ το δέχομαι, αλλά αυτό που γίνεται όμως να χαλάμε λεφτά, τη μία
μέρα να φτιάχνεται και την άλλη μέρα να καταστρέφεται, είναι απαράδεκτο.
Νομίζω ότι είναι λάθος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δηλώνω ότι είμαι με τη δική σου άποψη ότι αυτό θα πρέπει
να το κάνουμε ένα ωραίο χώρο να το φυτεύσουμε και λοιπά, όπως είναι, χωρίς
να τον πειράξουμε τον χώρο.
.......: (εκτός μικροφώνου)...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τότε πρέπει να βγάλουμε το συντριβάνι όμως τότε, γιατί άμα
είναι πόλος έλξης κανιβαλισμού εκεί, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε, ευχαριστούμε.
Προσήλθε ο κ. Καλαντζής Νεκτάριος.
Τον λόγο τον έχει η κα Λεβαντή Μαρία.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, για τη λαϊκή δεν μου είπατε κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τη λαϊκή, οι λαϊκές πλέον έχουνε φύγει απ'την Περιφέρεια,
είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, οι λαϊκές και των Δήμων της Ανατολικής
Αττικής συνολικά, που υπάγονταν στη Νομαρχία ας το πούμε και μετά στην
Περιφέρεια, ελέγχονται και λειτουργούν απ'τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών
Αττικής πια, τον κεντρικό Οργανισμό κάτω και είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο
και είναι και λίγο...

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

44

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Λεβαντή.
ΛΕΒΑΝΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, επανέρχομαι για λίγο για μια παρατήρηση που
θεωρώ ότι είναι σημαντική, σε ένα προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε
σχετικά με τον χαρακτηρισμό της Κεραίας. Θέλω να επισημάνω το εξής, ότι ο
οριστικός χαρακτηρισμός μιας έκτασης ως δασικής, είναι βασικό εργαλείο για
δύο λόγους και για την αποθάρρυνση του οποιουδήποτε επενδυτή, διότι το να
χαρακτηρίσεις μία περιοχή ως δάσος έχει σαν συνέπεια την υποβάθμιση της
οικοπεδικής του αξίας και τη μείωση της δυνατότητας δόμησής του και είναι
επίσης βασικό εργαλείο στην κατεύθυνση της απόκτησης της εν λόγω γης. Και
τούτο διότι

όταν

χαρακτηρίζεται μία έκταση ως δασική με οριστικό

χαρακτηρισμό βάσει του άρθρου 14 του νόμου 998, αποκτά το Δημόσιο
δικαίωμα προτίμησης σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο πώλησης ή αξιοποίησης του
χώρου. Δηλαδή οποιοσδήποτε επενδυτής, τυχόν επενδυτής εμφανιστεί στην
Κεραία, εφόσον έχει χαρακτηριστεί ως δάσος, υποχρεούται το Δημόσιο να
δηλώσει εάν έχει στην πρόθεσή του την απαλλοτρίωση του χώρου. Δεν μπορεί
να γίνει καμία αγοραπωλησία χωρίς να εκφέρει άποψη το Δημόσιο. Γι'αυτό το
λόγο θεωρώ ότι είναι σημαντικό να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο βήμα. Τον
λόφο Λεβίδη ήδη τον έχουμε χαρακτηρίσει ως δάσος, έχει οριστικό
χαρακτηρισμό και διέπεται απ'όλους τους νόμους της δασικής νομοθεσίας.
Θεωρώ ότι θα 'ναι σημαντικό κάτι τέτοιο να γίνει και για το Λόφο Κεραίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Λεβαντή.
Για ένα λεπτό, ελάτε, ελάτε, πείτε το όνομά σας και πείτε τι θέλετε.
ΒΟΛΙΩΤΗΣ: Βολιώτης Απόστολος λέγομαι, εκπροσωπώ τη Ριζοσπαστική
Πρωτοβουλία εδώ πέρα της περιοχής μας, σαν δημοτικός συνδυασμός, επειδή
λείπει ο κ. Γκοτσόπουλος.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

45

Σε συνέχεια των προηγουμένων που ειπώθηκαν από την κα Λεβαντή,
ακριβώς σε συνέχεια, δεν φέραμε το θέμα...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Μην ανοίξεις το θέμα όμως, γιατί το 'χουμε...
ΒΟΛΙΩΤΗΣ: Οχι, όχι, δεν θα το ανοίξω, δεν θα το ανοίξω πραγματικά. Λέω σε
συνέχεια, με δυο κουβέντες. Ο λόγος που φέραμε το θέμα αυτό σήμερα εδώ με
τη μορφή της ανακοίνωσης, παρά το γεγονός ότι ο κ. Γκοτσόπουλος ξέραμε ότι
θα λείπει, είναι ότι παρατηρήθηκαν κάποιες κινήσεις και πριν από το δημοσίευμα
της εφημερίδας το Παρόν της προηγούμενης Κυριακής. Είναι ποιο γεγονός, ότι
πληροφορηθήκαμε από κατοίκους της περιοχής που κάθονται και κοντά στο
λόφο, πάνω στο λόφο, ότι η Διοίκηση της ΕΡΤ έκανε περιοδεία, έκανε αυτοψία
και μάλιστα προκύψανε και κάποιες αντιδικίες με κάποιους κατοίκους εκεί
περιοίκους ότι τι θέλετε, τι κάνετε κλπ, κλπ. Ενα ζήτημα λοιπόν αυτό. Εάν το
συνδυάσουμε κ. Δήμαρχε με το γεγονός ότι δημοσιεύτηκε στο Παρόν και πολύ
σωστά αναφέρθηκε προηγούμενα ότι μπορεί, είπε και η κα Νούτσου πετάμε κάτι
κλπ, κλπ. και επίσης με το μεγαλύτερο βέβαια ζήτημα που μας απασχολεί ότι
βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη οικονομική κλπ, κλπ κατάσταση και το Δημόσιο, το
κράτος δεν ξέρουμε τι μπορεί, τι κινήσεις μπορεί να κάνει για λόγους
οικονομικούς, γι'αυτούς τους τρεις λόγους λοιπόν φέραμε αυτό το ζήτημα σαν
κατεπείγον. Και συμφωνούμε πραγματικά, έχουμε και εμείς αυτή την
πληροφόρηση και αυτές τις απόψεις της κας Λεβαντή. Μπορούμε κ. Δήμαρχε,
πολύ σωστά το είπατε, είναι σοβαρό το ζήτημα, θέλουμε να ειδωθεί με τέτοια
σοβαρότητα, με τέτοια ένταση σοβαρότητας, ούτως ώστε να αποτρέψουμε τους
τυχόν σχεδιασμούς κλπ, κλπ. Εμείς δεν θεωρούμε ότι σώνει και καλά υπάρχει
μια απόφαση ειλημμένη ότι θα 'ρθει εδώ να εγκατασταθεί στρατόπεδο και τα
λοιπά.

46

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Και τέλος, για τον κ. Γαβρά, επειδή άνοιξε λιγάκι το ζήτημα, θέλουμε να
πούμε το εξής. Σαφώς δεν θα φέρναμε κ. Γαβρά, δεν θα φέρναμε το θέμα σαν
παράταξη μ'αυτό τον τρόπο...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορείτε να δώσετε απαντήσεις κύριε.
ΒΟΛΙΩΤΗΣ: ... δεν θα φέρναμε, όχι, όχι, δεν θα φέρναμε με αυτό τον τρόπο.
Αν θέλαμε να συζητήσουμε το θέμα, αν θέλαμε, ναι τελειώνω, αν θέλαμε να
συζητήσουμε το θέμα των μεταναστών, δεν θα το φέρναμε με τέτοια
ανακοίνωση, είναι ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
Για ένα λεπτό ο κ. Κωνσταντάς και μετά ο κ. Βίτσιος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Για ένα λεπτό μόνο είχα ζητήσει το λόγο, για ένα λεπτό κ.
Πρόεδρε, όσον αφορά ακριβώς το λόφο της Κεραίας, μόνο αυτό για ένα λεπτό.
Θα ήθελα να τονίσω ότι και εγώ έχω ανησυχία, όχι βέβαια μη γίνει στρατόπεδο,
εγώ θεωρώ ότι είναι απίθανο αυτό το πράγμα για στρατόπεδο και αυτό που
κυκλοφόρησε σαν ράδιο αρβύλα, αν έχει κυκλοφορήσει και πιστεύω και εγώ ο
ίδιος ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει νομίζω καμία αλήθεια ή κανένας φόβος πίσω
απ'αυτό, σίγουρα όμως υπάρχει ένα πρόβλημα.
Θα συμφωνήσω με την κα Λεβαντή που είπε για το λόφο Λεβίδη, όμως
διαφέρει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ο λόφος Λεβίδη ήταν ιδιωτικός, εμείς
επιδιώξαμε να τον χαρακτηρίσουμε δασικό, πετύχαμε τον χαρακτηρισμό δασικό.
Ο λόφος Κεραίας είναι δημόσιος και δεν βλέπω το Δημόσιο να θέλει να
ακυρώσει την περιουσία του χαρακτηρίζοντας τη δικιά του περιουσία δασικό.
Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι εάν δείτε την περιουσία της ΕΡΤ που πάει
για ιδιωτικοποίηση, πολύφερνη νύφη λέει με προίκα 235 εκατομμύρια και
γράφει για το λόφο Κεραίας στη θέση Μπασταρδάκι του Γέρακα 31.085 τ.μ., 31
στρέμματα και το 'χουν αποτιμήσει στην τιμή των 5.600.000,00 ευρώ. Ηδη

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

47

αρχίζουνε τα όργανα και εδώ είναι ο φόβος ότι η επίσκεψη εκεί δεν είναι για
στρατόπεδο, είναι για εκμετάλλευση του συγκεκριμένου χώρου των 31
στρεμμάτων του λόφου της Κεραίας. Μήπως πάμε για κανένα real estate, γιατί
αυτό γράφει εδώ πέρα πάνω η εφημερίδα το Εθνος και εδώ είναι το επικίνδυνο,
είναι το παλιό και συνεχίζει όμως να υπάρχει αυτό, βεβαίως και συνεχίζει να
υπάρχει αυτό το πράγμα όσον αφορά το φόβο ότι η Κεραία πάει για χτίσιμο,
πάει για οικοπεδοποίηση και για χτίσιμο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κωνσταντά.
Προσήλθε και ο κ. Γιαννουσόπουλος Δημήτρης.
Ο κ. Βίτσιος έχει το λόγο.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.
Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε μόνο ένα μικρό σχόλιο για την αρχική
τοποθέτηση του κ. Δημάρχου σε σχέση με τη μεταφορά των μαθητών και με
την δυστοκία της κεντρικής Διοίκησης και όλα αυτά. Ολα αυτά και θα
συμφωνήσετε

μαζί

μου

Δήμαρχε,

κατόπιν

εορτής

βέβαια,

είναι

τα

παραλειπόμενα του περιβόητου Καλλικράτη ο οποίος έγινε στο γόνατο και
σήμερα η Αυτοδιοίκηση περνάει όσα περνάει και μαζί με την Αυτοδιοίκηση και ο
Δήμος μας λόγω αυτού του περιβόητου Καλλικράτη. Και βέβαια δεν είναι μακριά
ο καιρός, να σας υπενθυμίσω που εσείς ο ίδιος απευθυνόμενος προς τον κ.
Ραγκούση, αρχιτέκτονα τότε του Καλλικράτη, του λέγατε ότι εκτός από τον
Καλλικράτη θα χρειαστεί και τον Ικτίνο, αλλά τέλος πάντων αυτό για την
κουβέντα.
Ενα δεύτερο παρατήρηση και περνάω στα προ ημερήσιας διάταξης, έχει
να κάνει με τη συζήτηση που... λίγο πριν σε σχέση με την αντικατάσταση των
παλαιών λαμπτήρων στην περιοχή του Δήμου μας και σημαίνει το εξής πράγμα,
εγώ ξέρω το εξής, ότι όταν μια Δημοτική Αρχή, μια Διοίκηση, ένας Δήμος

48

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

προχωρά στην αντικατάσταση λαμπτήρων, σημαίνει ότι έχει λύσει το πρόβλημα
του φωτισμού γενικά στα όρια του Δήμου. Και επειδή τουλάχιστον περπατώ,
κινούμαι μέσα στα όρια του Δήμου, θεωρώ ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση η
αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών, αντί αυτά τα λίγα χρήματα, όσα τέλος
πάντων διαθέτουμε, θα έπρεπε να πάνε στην συμπλήρωση του φωτισμού της
πόλης, των πόλεων θα πω έτσι, είναι σε λάθος κατεύθυνση, απλά παρατήρηση.
Και μπαίνω στα θέματα τα οποία έχω να θέσω προ ημερήσιας.
Να σας ενημερώσω κ. Δήμαρχε και κ. Πρόεδρε, ότι έχετε την υποχρέωση
όλες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου μας, θα πρέπει να αναρτώνται στο site του
Δήμου μας και αυτό δεν είναι καμία φαεινή σκέψη δική μου, απλά είναι μία
υποχρέωση η οποία προκύπτει από το άρθρο 75, παράγραφος 10 του 3852 του
νόμου του Καλλικράτη, που επί λέξει λέει ότι οι αποφάσεις των παραπάνω
επιτροπών δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου με ευθύνη του Προέδρου
της. Αυτό κ. Πρόεδρε, σας αφορά και εσάς και τον κ. Δήμαρχο ως Πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Το ίδιο βέβαια λέει
για τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου το άρθρο 71, παράγραφος 3 του
3852, που λέει το ανάλογο ακριβώς ζήτημα, ότι αναρτώνται σε κάθε περίπτωση
όλες οι αποφάσεις των οργάνων τους. Και για να μην τα συγχέουμε και μου
απαντήσετε ότι αναρτώνται στη Διαύγεια, γνωρίζετε πολύ καλά και το γνωρίζω
και εγώ, φαντάζομαι και όλοι οι συνάδελφοι, ότι στη Διαύγεια δεν αναρτώνται
όλες οι αποφάσεις. Συνεπώς λοιπόν εγώ ρωτώ, μάλλον παρακαλώ καταρχήν,
άμεσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να αναρτηθούν στο site του Δήμου, το
οποίο μάλιστα έχουμε πληρώσει κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ και είναι σε
αρκετά καλή κατάσταση μπορώ να πω συγκριτικά με άλλους Δήμους, θα πρέπει
να αναρτηθούν όλες οι αποφάσεις, αυτή είναι η παράκληση. Και βέβαια το

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

49

ερώτημα που θέτω είναι γιατί μέχρι σήμερα δυο χρόνια δεν το 'χετε κάνει. Αυτό
είναι το πρώτο, για να μην τα πάμε όλα μαζί και μπερδευτούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, θα απαντήσετε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οσον αφορά τον Καλλικράτη, τον στηρίζαμε, αλλά τότε είχε... 4,5
δις ο Καλλικράτης, στην πορεία έμεινε ο Καλλικράτης και τα 4,5 δις φύγανε
αγαπητέ φίλε Αρη.
Για τα φωτιστικά, λέμε ότι δεν αντικαθιστούμε μόνο, αλλά όπου
υπάρχουν και καινούργιες... στους χώρους, στις εκτάσεις που κάνουμε
αντικάσταση, συμπληρώνουμε και καινούργια φωτιστικά όπου λείπουν και όπου
υπάρχει επέκταση του δικτύου και δεν έχουνε φωτιστικό, δηλαδή και
αντικαθιστούμε και συμπληρώνουμε.
Και όσον αφορά την ανάρτηση των αποφάσεων, είναι κάτι που με την
Διαύγεια θεωρώ ότι γίνεται, αλλά, όπως το είπες, αλλά είναι κάτι που δεν το
ξέρω αν γίνεται στο site του Δήμου, θα το δω, δεν με έχει απασχολήσει
καθόλου για να 'μαι ειλικρινής. Εντάξει, θα το δούμε, εντάξει, δεν είναι θέμα.
(συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΒΙΤΣΙΟΣ: Σας είπα δεν έχει καμία σχέση, έχει...
(συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΒΙΤΣΙΟΣ: Να μην επιχειρηματολογήσω, δεν χρειάζεται, κάντε αυτό που σας
λέω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συνεννοηθήκαμε κ. Βίτσιο, συνεννοηθήκαμε, σας απάντησα εγώ,
δεν χρειάζεται, εντάξει.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Ενα δεύτερο ζήτημα το οποίο θέλω να θίξω, έχει να κάνει με την
διαδικασία κ. Πρόεδρε της σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου μας για τον
απολογισμό των πεπραγμένων. Ηδη και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο

50

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

κατέθεσα και εγγράφως κάποια, το 2828.1 έγγραφο, στο οποίο σας ζητώ και
σας ερωτώ σήμερα δηλαδή, γιατί όλο το 2011 δεν μπήκατε στη διαδικασία του
απολογισμού των πεπραγμένων και εννοείται και για το 2012 το οποίο κλείνει,
το οποίο αυτό είναι σαφέστατο και προκύπτει και είναι και υποχρέωση και δική
σας κ. Πρόεδρε, η οποία προκύπτει και μέσα από τον κανονισμό λειτουργίας. Και
το 217 άρθρο του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων είναι σαφέστατο και δεν
χρειάζεται να το υπενθυμίσω, ότι επιβάλλεται να κάνετε τον απολογισμό των
πεπραγμένων. Και βέβαια να παρατηρήσω εδώ, έτσι, μιας και ψάχνοντας το
θέμα είδα το εξής και έχει να κάνει με αυτό που πριν στην αρχή της συζήτησης
με έμφαση και με στόμφο μαλώνατε τον επικεφαλής της παράταξης τον
συνάδελφο τον Τάκη τον Μερτύρη...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν τον μαλώνουμε κύριε, δεν μαλώνουμε, συζητάμε ακριβώς το
θέμα πώς πρέπει να είναι.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Εντάξει, σε εισαγωγικά το λέω, σε εισαγωγικά, το παίρνω πίσω κ.
Πρόεδρε, το παίρνω πίσω. Να σας πω το εξής, ότι όταν συντάσσατε τον
κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στον οποίο κανονισμό
λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 13 άρθρο κ. Πρόεδρε, στην
παράγραφο 4 μιλάει για τις δικές σας ευθύνες κ. Πρόεδρε, ότι εσείς επιμελείστε
για τη συνεργασία με τον Δήμαρχο και τις αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να
γίνει ο απολογισμός των πεπραγμένων και όλα αυτά. Ο πρότυπος κανονισμός
τον οποίο είχατε πάρει έγραφε και το εξής, με ευθύνη του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου 5 μέρες πριν από τη συνεδρίαση βρίσκονται στη διάθεση
των δημοτικών παρατάξεων το κείμενο του απολογισμού πεπραγμένων με όλα
τα στοιχεία που το συνοδεύουν. Αυτό είναι μια δημοκρατικότατη, δημοκρατική
διαδικασία που προβλέπει ο πρότυπος κανονισμός και βέβαια με πολύ
δημοκρατικό τρόπο εσείς στην απόφαση που είναι ομόφωνος θα οφείλω να
ομολογήσω, καλή τη θελήσει όλων μας εδώ μέσα, ο κανονισμός λειτουργίας του

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

51

Δημοτικού μας Συμβουλίου, ξεχάσατε να περιλάβετε αυτή την παράγραφο, ο
λόγος μάλλον είναι προφανής τελικά. Και κλείνοντας σ'αυτή την ενότητα, να σας
πω το εξής. Το γνωρίζω, αλλά από 'κει και πέρα λέω το εξής, τελικά αυτή την
υποχρέωσή σας σκοπεύετε να την κάνετε; Γνωρίζετε επιπλέον, ότι αυτό μπορεί
να γίνει και με υπογραφές των συναδέλφων Δημοτικών Συμβούλων της
αντιπολίτευσης, να σας σύρουμε, εντός εισαγωγικών, στον απολογισμό των
πεπραγμένων. Δηλαδή τι, ένα όπλο που δίνει ο Καλλικράτης στον Δήμαρχο να
βγει στην κοινωνία στους φορείς να τοποθετηθεί για τα πεπραγμένα του, εσείς
πέρσι δεν το χρησιμοποιήσατε καθόλου. Και βέβαια θα μου πείτε τώρα το
ερώτημα, γιατί ρε Βίτσιο δεν το 'βαλες και πέρσι, δεν το 'ξερες; Το 'ξερα και
πολύ καλά και το 'χα βάλει και θυμάστε και παλαιότερα, απλά θεώρησα ότι
επειδή είναι η πρώτη χρονιά του Καλλικράτη και επειδή όπως πιθανόν θα μου
απαντάγατε ότι έπρεπε να τα βάλετε τα πράγματα σε μια σειρά, άντε να πάει και
το παλιάμπελο, δεν υπήρχε οργασμός έργων και τα λοιπά. Ομως δυο χρόνια
μετά τη διοίκηση του Δήμου, γιατί δεν έχετε κάνει τον απολογισμό;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Βίτσιο, πραγματικά έχουμε ιστορία στα θέματα του
απολογισμού και ξέρετε, απολογισμό αποφεύγει να κάνει μια Δημοτική Αρχή που
δεν έχει κάνει έργο. Εμείς όταν θα κάνουμε απολογισμό και θα τον κάνουμε,
έτσι, σας απαντώ ευθέως στο ερώτημά σας, θα έχουμε να παρουσιάσουμε και
πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια σωστά παρατήρησες ότι πέρυσι μέχρι τον Μάιο,
Ιούνιο παλεύαμε να 'χουμε προϋπολογισμό και καταλαβαίνεις ότι όταν ένας
Δήμος ξεκινάει το στήσιμο του Καλλικράτη, την ενοποίηση τριών Δήμων με
διαφορετικές λειτουργίες σε πολλά σημεία και με διάφορα θέματα, δεν μπορεί
να κάνει απολογισμό στον Ιούνιο ή στον Σεπτέμβριο, όταν ακόμα τότε μόλις
ψηφίζει τεχνικά προγράμματα και οτιδήποτε άλλο.
Οσον αφορά για τη φετινή χρονιά, επίσης γνωρίζετε ότι εκκρεμούν
θέματα, πρέπει να κάνουμε ισολογισμούς, πρέπει να κάνουμε πράγματα.

52

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προηγουμένως που -δεν αντιδικώ με τον Παναγιώτη, έτσι, εντάξει, καμιά φορά
μπορεί να υψώνουμε τη φωνή αλλά ξέρετε ότι δεν είναι θέμα αντιδικιώνπροηγούνται άλλα πράγματα τα οποία αφορούν και τη λειτουργία του Δήμου σε
άλλο επίπεδο, δηλαδή να κάνω απολογισμό ενώ δεν έχουμε κάνει τους
ισολογισμούς; Οι Υπηρεσίες τώρα δουλεύουν εντατικά για να ολοκληρώσουν
όλα αυτά τα συστήματα των ισολογισμών και λοιπά. Ο Δήμος δεν έχει
προσωπικό για να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες και καταλαβαίνετε ότι δεν
είναι θέμα να κάνουμε τυπικά τον απολογισμό, το θέμα είναι να κάνουμε
ουσιαστική δουλειά και να προηγηθούν κάποια πράγματα, όπως και εσείς θα τα
ιεραρχούσατε και θα συμφωνούσαμε ότι αυτή η ιεράρχηση πρέπει να γίνει, έτσι;
Αυτή είναι η απάντησή μου. Ο απολογισμός θα γίνει και εντάξει, εκτιμώ ότι θα
'ναι και πλούσιος και απ'την πλευρά μας όπως εμείς το βλέπουμε το πράγμα και
απ'τη δική σας πλευρά να δεχθούμε και την όποια κριτική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε.
Συνεχίστε κ. Βίτσιο, στο επόμενο.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.
Εθεσα αυτό το θέμα κ. Δήμαρχε, για να πάω στο αμέσως επόμενο που
έχει να κάνει με διάφορα δημοσιεύματα τα οποία, μάλλον με συγκεκριμένο
δημοσίευμα, στο οποίο τι κάνατε εσείς, όταν συντάσσαμε το πρόγραμμα δράσης
του Δήμου μας και απευθυνόμενος στις τρεις Δημοτικές Ενότητες ορίζοντας τις
συνεδριάσεις, εκεί κάνατε στην ουσία απολογισμό έργου και προγραμματισμού,
δεν πήγαμε να συζητήσουμε αυτό. Με αφορμή αυτό, έχουν δημιουργηθεί
διάφορα ζητήματα και παρερμηνείες. Και επειδή τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά
και φαντάζομαι αυτό θα αφορά και όλους τους συναδέλφους ή σχεδόν όλους,
όπως θέλετε πάρτε το, εγώ εδώ πέρα κ. Δήμαρχε, είμαι για να κάνω
αντιπολίτευση, εδώ με έταξε ο λαός να κάνω αντιπολίτευση και κάνοντας
αντιπολίτευση, να κάνω εσάς καλύτερο Δήμαρχο και το 'χετε πει άλλωστε και το

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

53

λέω για δεύτερη φορά στο Δημοτικό μας Συμβούλιο και εσείς ο ίδιος. Αυτό θα
συνεχίσω να κάνω, γιατί εδώ δεν ήρθα ούτε προσωπικά συμφέροντα να
εξυπηρετήσω ούτε να κάνω συμψηφισμούς, δεν έχω καμία διάθεση να μπω
σ'αυτό το παιχνίδι. Είμαι εδώ για να κάνω αντιπολίτευση, πιθανόν να σας
στενοχωρώ ως Δήμαρχο, ως άνθρωπο δεν έχω τίποτα να χωρίσω μαζί σας, αλλά
όμως όσο εγώ κ. Πρόεδρε, θα είμαι σ'αυτή την αίθουσα, θα κάνω αυτό που
πιστεύω.
Με αφορμή λοιπόν φίλα προσκείμενη εφημερίδα σε εσάς -και το λέω
αυτό μετά λόγου γνώσεως- μιλάω για την εφημερίδα Νεολόγος, η οποία
τουλάχιστον στην κοινωνία του Δήμου της Παλλήνης κυκλοφορεί, παλιότερα
συχνότερα, σήμερα πιο αραιά, δεν έχει σημασία, δεν με αφορά αυτό εμένα,
όμως είναι τοις πάσι γνωστό ότι είναι ένα έντυπο το οποίο σας στηρίζει θα πω
εγώ και αυτό δεν είναι κακό, δικαίωμά του ο οποιοσδήποτε να βγάζει ένα έντυπο
και να στηρίζει τον όποιο. Σ'αυτό όμως το έντυπο -και δεν θα 'χα σήμερα καμία
συζήτηση να κάνω, αλλά εδώ εγώ έχω ένα θέμα και έχω ένα θέμα κ. Δήμαρχε,
το οποίο έχει να κάνει και από δικές σας γενικές τοποθετήσεις στο χώρο του
Δημοτικού Συμβουλίου και στις συγκεντρώσεις που σας προανέφερα πριν για το
επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου μας, στο οποίο επί λέξει θα διαβάσω στη σελίδα
2, λέει το εξής και συγχωρέστε με γιατί είμαι και στραβός. "Η Δημοτική Αρχή θα
εγκληθεί στο μέλλον -σας τα λέει αυτά το έντυπο το φίλα προσκείμενο σε εσάςαν δεν πράξει τα αυτονόητα, να παραπέμψει στη Δικαιοσύνη τις υποθέσεις που
επειγόντως απαιτούν διαλεύκανση, δύο απ'αυτές είναι ενώπιόν της, -ενώπιον
της Δημοτικής Αρχής εννοεί, έτσι, το δημοσίευμα- η ανταλλαγή εκτάσεως στο
Τρίγωνο

Καμπά

και

η

υπόθεση

του

τοπικού

ρυμοτομικού

Εράσμειου

Ελληνογερμανικής Αγωγής στην Πολεοδομική Ενότητα 6, Κάντζα, Μιχαληνός,
για την οποία στην τελευταία στου Δημοτικού Συμβουλίου του 2011 ελέχθησαν,
στην οποία ελέχθησαν τα πάντα, εκτός μιας μικρής λεπτομέρειας". -και
συνεχίζει- Παραδίπλα ακριβώς, θα προσθέσω εγώ, υπάρχει και μια επιστολή

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

54

κάποιου συμπολίτη, ιδιοκτήτη γης, ο οποίος δηλώνει μεταξύ άλλων στην
επιστολή του και λέει ότι επειδή με έκπληξη διάβασα στον Νεολόγο ότι η
παρούσα Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ που
κατέβαλαν οι ιδιοκτήτες στα πλαίσια της υποχρέωσής τους, δεν υπάρχουν στον
αντίστοιχο κωδικό του ταμείου, αποποιούμενη η ίδια την ευθύνη -για εσάς το
λέει- και συνεχίζει και λέει ότι θα προχωρήσει και θα πάει δικαστικά να κάνει ό,τι
έχει να κάνει ο συμπολίτης, προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα τα
δικά του.
Εκτιμώ το εξής κ. Δήμαρχε και το βάζω προς όλους στο Δημοτικό μας
Συμβούλιο, ότι εάν -και σας είπα ότι δεν θα το έπαιρνα σοβαρά υπ'όψιν, αν δεν
ήταν μία τοπική εφημερίδα η οποία εύστοχα πολλές φορές λέει και
πραγματικότητες, αλλά είναι και μία εφημερίδα φίλα προσκείμενη σε εσάς, που
σημαίνει ότι έχει πρόσβαση, εντός εισαγωγικών το λέω, μην παρεξηγηθώ, στα
γεγονότα- εάν κ. Δήμαρχε, εσείς εκτιμάτε ότι αυτά χρήζουν δικαιοσύνης, ζητώ
με τη διαδικασία του κατεπείγοντος κ. Πρόεδρε, για να είμαι και σύννομος,
έκατσα όλο το Σαββατοκύριακο και διάβαζα τον κανονισμό, θα προσπαθήσω να
τον αποστηθίσω απ'έξω, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και να το βάλετε
στο Σώμα, να αποφασίσουμε σήμερα και να πάρουμε μια απόφαση ότι εάν
προκύπτουν ζητήματα για όλα αυτά που γράφει το έντυπο, να προσφύγουμε
άμεσα στην Ελληνική Δικαιοσύνη με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου
και να ζητάμε τη διαλεύκανση των γεγονότων. Αν πάλι δεν συμβαίνει τίποτα,
οφείλετε όλα αυτά που λέγονται και γράφονται, να τα διαψεύσετε κ. Δήμαρχε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Βίτσιο.
Κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Βίτσιο, θα σας απαντήσω ως εξής. Καταρχήν, για τον
απολογισμό είπα ότι όταν θα τον κάνουμε εμείς, εκτιμούμε ότι έχουμε πλούσιο
έργο να πούμε και εσείς φυσικά ότι θα μας κρίνετε και έτσι είναι οι ρόλοι και

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

55

σωστά επιτελείτε και εσείς το έργο σας εκτιμώ. Και να ξέρετε ότι εγώ παρ'ότι
καμιά φορά φαίνεται να αντιδικούμε, ακούω πράγματα και πραγματικά βελτιώνω
πράγματα, γιατί κανείς δεν θεωρώ ότι εδώ μέσα είναι αλάθητος ή τα κάνει όλα
σωστά.
Οσον αφορά για το άλλο θέμα, να σας θυμίσω ότι εδώ κάναμε δημόσια
συζήτηση για τη Ρεντζ, με μοναδικό θέμα την Ρεντζ και αναλύσαμε με τον
μελετητή εδώ και λοιπά επί ώρες τα θέματα και ανακύψανε θέματα τα οποία δεν
είναι μυστικά, εδώ δημόσια τα συζητήσαμε, με μέσα ενημέρωσης παρόντα, με,
με, έτσι, δεν κάναμε κάτι κρυφά ας πούμε και ξαφνικά τα στοιχεία τα πήρε ένα
φύλλο έντυπο που είναι ή δεν είναι προσκείμενο σε μένα και λοιπά, εδώ πέρα
ήταν οι πάντες.
Οσον αφορά δε την Εράσμειο, επίσης κάναμε μία ανοιχτή συζήτηση και
ενημέρωσα στο βαθμό που γνωρίζουμε το θέμα στο προηγούμενο συμβούλιο,
ειπώθηκαν και επιστημονικές απόψεις από τους μηχανικούς και απ'την Μαρία τη
Λεβαντή και απ'την κα Μαραγκού που είναι ειδική συνεργάτης για θέματα
σχετικά και απ'τν αντιπολίτευση από εσάς ειπώθηκαν θέματα, έγινε μία ανοιχτή
συζήτηση νομίζω ελεύθερη και σε βάθος, κατά συνέπεια το τι είναι και δεν είναι,
λέγεται δημόσια και θεσμικά εδώ μέσα. Και θεωρώ ότι είναι ατόπημά σας να με
ρωτάτε εδώ στο συμβούλιο εάν εγώ θα ασχοληθώ και θα κινηθώ στη γραμμή
που λέει ένας δημοσιογράφος, ένας εκδότης, είναι λάθος, δεν σας απαντώ
σ'αυτό.

Δεν

δημοσιογράφο,

παίρνω
τίποτα.

γραμμή
Και

η

εγώ
δική

από
μας

κανένα

εκδότη,

ενημέρωση

από

κανένα

προηγήθηκε

των

δημοσιευμάτων και είναι σαφής, εδώ πέρα, εδώ στο συμβούλιο θυμάστε κάναμε
ενημέρωση πλήρη. Δεν νομίζω ότι πρέπει και θα περιμένετε κάποια απάντηση
επί δημοσιευμάτων, δεν είμαστε εδώ να σχολιάζουμε δημοσιεύματα, εδώ
είμαστε θεσμικό όργανο που αποφασίζουμε για την πόλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε.

56

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Εχει ο κ. Μπουντουβάς το λόγο που έχει ζητήσει από πριν.
Εχετε ολοκληρώσει; Ενα λεπτό, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Επί του συγκεκριμένου θέματος θα ήθελα για ένα λεπτό το
λόγο. Δεν αλλάζω το θέμα, είναι επί του συγκεκριμένου θέματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε κ. Κωνσταντά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ένα πράγμα μόνο και
αναφερόμουνα στον κ. Δήμαρχο.
Πρώτον, ο απολογισμός δεν γίνεται αν έχουμε να επιδείξουμε έργο ή δεν
έχουμε να επιδείξουμε έργο, ο απολογισμός γίνεται έχετε, δεν έχετε να
επιδείξετε έργο, η όποια Διοίκηση, όχι η σημερινή, οφείλει να κάνει τον
απολογισμό της για να κλείσει ο απολογισμός, προβλέπεται από το νόμο.
Το δεύτερο που θέλω να τονίσω όσον αφορά τα υπόλοιπα και τα
δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα κ. Βίτσιο, γιατί εγώ ήδη έχω
προσφύγει στον Εισαγγελέα, το 'χει αναλάβει δικηγόρος και για όλα τα θέματα
αυτά θα πάει στον Εισαγγελέα. Και εγώ καλώ και το Δημοτικό Συμβούλιο να
πάρει και το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση όλα τα θέματα αυτά να πάνε στον
Εισαγγελέα, να σταματήσουν οι κονδυλοφόροι και οι Ηρακλείς του στέμματος
να παίζουν αυτό το παιχνίδι. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μία απάντηση ως προς το θέμα του απολογισμού. Εγώ δεν είπα
ότι δεν κάνουμε απολογισμό, δεν είμαστε υποχρεωμένοι, είπα το ότι δεν το
'χουμε κάνει μέχρι τώρα δεν οφείλεται σε καμιά περίπτωση, στο ότι δεν έχουμε
κάτι να παρουσιάσουμε και το αποφεύγουμε, είπα παρ'ότι έχουμε πλούσιο έργο
κατά τη δική μας άποψη να παρουσιάσουμε, για τεχνικούς λόγους και για
λόγους που έχουνε μπλοκάρει το Δήμο στις εργασίες του, προηγούνται άλλα
πράγματα που έχουν φέρει αυτό το θέμα πίσω, αυτό είπα, δεν είπα ότι τυπικά

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

57

δεν πρέπει ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς εξήγησα τον λόγο της καθυστέρησης και
αυτός σε καμιά περίπτωση, διευκρινίζω, δεν μπορεί να είναι, αφού δεν έχουμε
τίποτα να πούμε και δεν έχουμε κάνει τίποτα, το πάμε πίσω-πίσω, ίσα-ίσα το
αντίθετο, έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά κάνει, κατά την άποψή μας
πάντα, τα οποία εσείς φυσικά θα κρίνετε και θα αξιολογήσετε ως αντιπολίτευση
από τη δική σας οπτική γωνία, αλλά δεν είναι σε καμιά περίπτωση η ανυπαρξία
έργου που μας έχει καθυστερήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βίτσιο, έχετε άλλο ερώτημα;
ΒΙΤΣΙΟΣ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Κατά παράβαση για δέκα δευτερόλεπτα μόνο να πω κ. Δήμαρχε,
επειδή το γνωρίζω ότι και ο κ. Κωνσταντάς έχει κάνει τις όποιες ενέργειες, εγώ
δεν έχω κάνει κανένα ατόπημα. Οταν εσείς δημόσια λέτε για Βατοπέδια, λέτε για
ό,τι έχετε πει και είναι καταγραμμένα, λοιπόν, εγώ δεν έχω κάνει κανένα
ατόπημα. Από εκεί και πέρα, εγώ σας λέω και πάλι ότι ή κλείνουμε την πόρτα
και λέμε ότι όλα αυτά που λέγονται είναι ανακρίβειες, το ένα, γιατί αν ψάξω τις
δηλώσεις σας κ. Δήμαρχε, είναι πάμπολλες γύρω από το θέμα το οποίο το
σιγο... πώς το λένε, το υποβοηθούν και παράλληλα το τι έχει λεχθεί είναι τοις
πάσι γνωστό.
Πάω στο επόμενο θέμα λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει με τη Μαραθώνιο
Αναπτυξιακή Α.Ε., της οποίας ο Δήμος μας μαζί με την Ανθούσα, Γέρακα πρώην,
Ανθούσα, Γέρακα, Παλλήνη, Γλυκά Νερά, Μαραθώνα, Νέα Μάκρη, Πικέρμι,
Ραφήνα, Σπάτα, ήμασταν μέλος. Η συγκεκριμένη Μαραθώνιος Α.Ε. κ. Δήμαρχε,
της οποίας αν θυμάμαι ήσασταν και αντιπρόεδρος κάποια στιγμή και πρόεδρος ο
κ. Κωνσταντάς, βαίνει προς διάλυση. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, εάν έγινε η
εκκαθάριση τελικά και θα ήθελα σε ένα επόμενο, αν δεν είστε έτοιμος και
πρόχειρος, σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να μας δοθούν και να κάνουμε

58

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

μια κουβέντα ή μια ενημέρωση τέλος πάντων με τα απαραίτητα έγγραφα γύρω
απ'την εκκαθάριση την οποία έγινε, εάν υπάρχει πόρισμα ελεγκτών το οποίο
έγινε, τα περιουσιακά στοιχεία κυρίως της Μαραθωνίου τι γίνανε, γιατί
τουλάχιστον εγώ σε γνώση μου έχω μόνο και γνωρίζω ότι κάποιοι υπάλληλοι
της Μαραθωνίου Α.Ε. της Αναπτυξιακής πήγανε σε διάφορους Δήμους μέσα
απ'τον νόμο του Καλλικράτη που τους δινότανε η δυνατότητα, όπως τα Σπάτα,
νομίζω πήραμε και εμείς κάποιον εδώ και τα λοιπά. Δηλαδή ζητάω να έχει το
Δημοτικό μας Συμβούλιο και εγώ κατ'επέκταση μία πλήρη ενημέρωση τι έχει
γίνει με την Μαραθώνιο, γιατί και περιουσιακά στοιχεία είχαμε και είχανε δώσει
όλοι οι Δήμοι στη Μαραθώνιο και τι έχουν γίνει αυτά σήμερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Βίτσιο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η Μαραθώνιος είναι σε εκκαθάριση, είναι σε εξέλιξη η
εκκαθάριση, έχει απαιτήσεις από Δήμους, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να
εισπραχθούν. Αν εισπραχθούν αυτές οι απαιτήσεις που έχει απ'όλους τους
Δήμους, τότε θα εκπληρώσει και τις υποχρεώσεις της με τα χρήματα αυτά, αλλά
στην οικονομική κατάσταση που είναι οι Δήμοι, κατανοείτε ότι είναι δύσκολο να
προβούν στις εισπράξεις. Αλλά εκεί δεν έχουν μπει ελεγκτές, τίποτα, έχει γίνει
μία νόμιμη διαδικασία λύσης και μετά τη λύση ακολουθεί τυπικά η εκκαθάριση,
η οποία είναι σε εξέλιξη. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, με τις καινούργιες, ναι. Λοιπόν,
αυτό, δεν έχω...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε άλλο θέμα κ. Βίτσιο;
ΒΙΤΣΙΟΣ: Αρα θα έρθει κάποια ενημέρωση σε επόμενο διάστημα Δήμαρχε;
Γιατί δεν θεωρώ ότι έγινε ενημέρωση σ'αυτό τώρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η ενημέρωση είναι ότι η εκκαθάριση είναι σε εξέλιξη, αυτό,
δηλαδή...
ΒΙΤΣΙΟΣ: Αυτό ακριβώς, άρα λοιπόν, εντάξει, αυτό καλύφθηκα, εντάξει.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

59

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε κάτι άλλο κ. Βίτσιο, για να συνεχίσουμε τη διαδικασία, έχετε
κάτι άλλο;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό με τους υπαλλήλους, υπήρχε νομικό πλαίσιο στο οποίο όλοι
οι Δήμοι μέτοχοι ας το πούμε, πήραν από ένα υπάλληλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Βίτσιο, παρακαλώ.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.
Κύριε Δήμαρχε και απευθύνομαι κυρίως σε εσάς ως πρόεδρο της
Κοινωφελούς Επιχείρησης, είχα βάλει στο Δημοτικό μας Συμβούλιο το ζήτημα
της δημοτικής συγκοινωνίας, το είχα βάλει στο Δημοτικό μας Συμβούλιο και
παλιότερα, το έβαλα και στην Κοινωφελή Επιχείρηση της οποίας είμαι μέλος της
Διοίκησης, στη λογική την εξής, ότι δεν μπορεί δυο χρόνια μετά τον
Καλλικρατικό Δήμο η δημοτική συγκοινωνία που λειτουργεί στο Δήμο μας με
ένα αρκετά βαρύ κόστος θα πω εγώ, νομίζω κοντά στα 70 εκατομμύρια αν δεν
κάνω λάθος, συγγνώμη, χιλιάδες ευρώ, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, ναι, στα
70.000,00 ευρώ, είναι αρκετά σοβαρό το κόστος, να λειτουργεί μόνο για τη
Δημοτική Ενότητα του Γέρακα. Και επειδή θα πρέπει τα τοπικιστικά τα οποία στο
προηγούμενο ακριβώς Δημοτικό Συμβούλιο τα κατηγορούσαμε και λέγαμε,
κάποια στιγμή -και σας είπα μάλιστα, μια παρένθεση, ότι στην Κοινωφελή
Επιχείρηση, σας είπα ότι Δήμαρχε, είναι η τελευταία φορά που ψηφίζω την
δαπάνη για την συγκοινωνία στην Κοινωφελή Επιχείρηση, γιατί θεωρώ ότι
άμεσα θα πρέπει να γίνουν και εκεί είχατε δεσμευτεί, οι διαδικασίες προκειμένου
όλοι οι κάτοικοι όλων των απομακρυσμένων κυρίως περιοχών της ενιαίας πλέον
πόλης, του ενιαίου Δήμου και η Δημοτική Κοινότητα της Ανθούσας έχει
απομακρυσμένες περιοχές, πόσο δε μάλλον η Παλλήνη που είναι ακόμα πιο
μεγάλη. Αρα λοιπόν σας ερωτώ και περιμένω και ζητώ άμεσα να δούμε το
ζήτημα της δημοτικής συγκοινωνίας στο οποίο θα πρέπει να υπάρξει επέκταση

60

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

στις τρεις Δημοτικές Ενότητες. Δεν μπορεί να έχουμε γλυκό στο σπίτι μας και να
δίνουμε μόνο στο ένα παιδί, τα άλλα τα δύο κοιτάνε και έχουν πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε άλλο, να συνεχίσετε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δυο λεπτά, δυο λεπτά. Καταρχήν, η συγκοινωνία αυτή
προϋπήρχε στον Γέρακα. Αν εισηγείστε λοιπόν να την καταργήσουμε, να μας το
πείτε ότι εισηγείστε να την καταργήσουμε. Εάν εισηγείστε να βάλουμε
συγκοινωνία δημοτική και στους άλλους Δήμους και στους πρώην Δήμους της
Ανθούσας και λοιπά, στις άλλες Ενότητες, γιατί πριν όταν ήταν ξεχωριστοί δεν
υπήρχαν, σας λέω ότι κάναμε μία σοβαρή προσπάθεια, δεν ξέρω αν πρέπει να
ξαναμιλήσει ο Αντιδήμαρχος, αλλά μην πιάσουμε το χρόνο όλο τώρα και μιλάμε
μέχρι το πρωί, έχει γίνει αναδιάρθρωση. Η Δημοτική Ενότητα Ανθούσας
διαπερνιέται στο σύνολό της από παντού με συγκοινωνία του ΟΑΣΑ με τις νέες
γραμμές που βάλαμε. Η Παλλήνη, επειδή η προσπάθεια που κάναμε να περάσει
μέσα από Νέα Παλλήνη, πίσω από την πρώην Νομαρχία και λοιπά, λόγω του ότι
δεν υπάρχει σχέδιο εκεί, λόγω του ότι οι δρόμοι τους ξέρετε πόσο στενοί είναι,
δεν περνάει ούτε Ι.Χ. και λοιπά, συγκοινωνία δεν υπάρχει περίπτωση να μπει,
έτσι, γι'αυτό υπάρχει τεχνικό θέμα, δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε καν
δημοτική συγκοινωνία δεν μπορούμε να βάλουμε. Γι'αυτό το λόγο κάναμε την
319 που είναι γραμμή κορμού και επειδή παλιά οι κάτοικοι της Νέας Παλλήνης,
Μάριζας, Παπαχωράφι κατά μήκος... της Λεωφόρου Μαραθώνος που θέλανε
συγκοινωνία προς τα μέσα, δεν μπορέσαμε να βάλουμε από τον ΟΑΣΑ, κάναμε
την γραμμή αυτή, ώστε από 'κει που περνούσε μόνο το 314 αραιά και που, το
319 πλέον μαζί με το 314 να 'ναι δύο γραμμές που θα τους εξυπηρετούν πολύ
πιο συχνά, απλώς δεν είναι ταξί να περνάει έξω απ'το σπίτι, θα πάνε λίγο με τα
πόδια λίγο πιο κάτω για να πάρουν τη συγκοινωνία.
Επομένως, τα θέματα αυτά σε επίπεδο διαδημοτικό λύθηκαν με τη νέα
αναδιάρθρωση των συγκοινωνιών. Το μόνο που, και η Ανθούσα στα απόμερα

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

61

σημεία, γιατί πάει μέχρι το γήπεδο πλέον και πάνε κάποιες γραμμές και στην
Πεντέλη παρακαλώ, έτσι, -μ'ακούς Αρη;- κάποιες γραμμές πάνε και στην
Πεντέλη, η Ανθούσα έχει πληρέστατη συγκοινωνία ακόμα και προς Πεντέλη πια,
ακόμα και προς Πεντέλη, έτσι; Δεν τίθεται θέμα δημοτικής συγκοινωνίας για την
Ανθούσα. Και επειδή λοιπόν ο Δήμος, σου απαντάω ευθέως, δεν έχει λεφτά, δεν
μπορεί να μιλάμε για δημοτική συγκοινωνία αλλού. Αρα το μόνο που τίθεται
είναι η συγκοινωνία που προϋπήρχε στον Γέρακα, θα τη διατηρήσουμε ή όχι,
αυτό να μου απαντήσεις, τίποτα άλλο.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Εγώ να απαντήσω Δήμαρχε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είπα εγώ
να κοπεί, δηλαδή να πεθάνει του γείτονα η αγελάδα, να το πω έτσι
παραστατικά, εγώ σε καμία περίπτωση δεν είπα αυτό. Αλλά απλά στην όλη
τοποθέτηση που κάνατε, εγώ αυτό που είπα και δήλωσα είναι ότι θα πρέπει,
φέρνοντας και το παράδειγμα το αν έχουμε παιδιά, δεν δίνουμε μόνο στο ένα
γλυκό, δίνουμε και στ'άλλα δύο. Το ότι προϋπήρχε το γνωρίζω και το ξέρετε,
λοιπόν και ήρθατε σε αντιδιαστολή μ'αυτά που λέτε με τον εαυτό σας, όταν
δηλώνετε ότι το λύσατε μέσω του ΟΑΣΑ με τα λεωφορεία και συμφωνήσατε
κιόλας κάνοντας και διάλογο ότι κάποιοι απομακρυσμένοι δρόμοι δεν έχουν την
πρόσβαση ή το ένα θα συμβαίνει ή το άλλο. Τέλος πάντων, η δική μου
τοποθέτηση και εγώ δεν είμαι αυτός που θα αποφασίσω γι'αυτό, είστε εσείς,
γιατί εσείς διοικείτε το Δήμο, εάν εγώ ήμουνα Διοίκηση του Δήμου, σας λέω ότι
θα είχα και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες συγκοινωνία για να λύσω το θέμα και
δεν δηλώνω σε καμιά περίπτωση να ψοφήσει του γείτονα η αγελάδα, έτσι, να
κοπεί η συγκοινωνία κοινώς στο Δήμο, στη Δημοτική Ενότητα του Γέρακα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε το επόμενο κ. Βίτσιο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χάσατε μία παράμετρο που είπα ότι δεν υπάρχουν λεφτά.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Εντάξει, σεβαστό, αυτό να το πείτε στην κοινωνία.
Τελευταίο κ. Πρόεδρε.

62

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

.......: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, επί της διαδικασίας...
ΒΙΤΣΙΟΣ: Τελευταίο είπα κύριε... αν δεν ακούσατε, είπα τελευταίο. .......: Δεν
γίνεται δηλαδή, είμαστε μισή ώρα ερωτήσεις, μισή ώρα ερωτήσεις. Δεν έχω
κανένα πρόβλημα...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα γιατί παίρνετε το λόγο; Ηρεμήστε. Σας είχα πει κύριε...
Λοιπόν, πείτε και το τελευταίο να ολοκληρώσουμε, πείτε και το τελευταίο να
ολοκληρώσουμε, ελάτε.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Σταύρο, είσαι καπνιστής όπως εμένα, αν δεν μπορείς, πάρε το
πακέτο μου και τράβα έξω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ κ. Βίτσιο, ολοκλήρωσε να τελειώνουμε, γιατί έχει
περάσει και η ώρα, σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχεις υπερβεί το χρόνο.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Δεν έχω καθόλου υπερβεί το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, έχετε υπερβεί.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Δύο λεπτά το θέμα λέει ο κανονισμός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βίτσιο, έχετε ακριβώς 19 λεπτά.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Τελευταίο, θα 'χα τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην καταχράστε την καλοσύνη μας, σας παρακαλώ.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Νομίζω ότι είναι ουσιαστικά αυτά που λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αλλά πιο σύντομα, σας παρακαλώ.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Τώρα μπορεί να ενοχλούν κάποιους, αλλά εντάξει αυτό δεν είναι. Ο
καθένας, ο καθένας κ. Πρόεδρε, ο καθένας εδώ δίνει τις εξετάσεις του, κάποιοι
νομίζουν ότι μ'αυτό τον τρόπο προστατεύουν τον Δήμαρχο.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

63

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Βίτσιο... μην υψώνουμε τον τόνο της φωνής. Οντως
έχουμε κάνει κατάχρηση με αυτό το διάλογο, μου λες, σου απαντάω και λοιπά,
έχουμε κάνει κατάχρηση και είναι κουραστικό για τους υπόλοιπους, πρέπει να το
αντιληφθείς αυτό, έτσι; Δημοκρατικά... Πες μου συνοπτικά, για να μην σου
στερήσουμε τη δυνατότητα σε οτιδήποτε ερώτημα έχεις, για να τα απαντήσω
μία και έξω.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Οχι, ευχαριστώ κ. Δήμαρχε, δεν πειράζει, να μην καταχραστώ της
καλοσύνης σας, ευχαριστώ. Στο επόμενο γραπτώς, γραπτώς. Επειδή κάποιοι -για
να κλείσω εδώ κ. Πρόεδρε- δίνουν εξετάσεις στον Δήμαρχο, λοιπόν και
προσπαθούν να κάνουν υπερβάλλοντα ζήλο...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Βίτσιο, νομίζω ότι το θέμα το διαχειριζόμαστε σωστά με
ερωτήσεις και απαντήσεις... αυτό τον τρόπο, έτσι;
ΒΙΤΣΙΟΣ: (εκτός μικροφώνου)...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ κ. Βίτσιο.
Κύριε Μπουντουβά, σας παρακαλώ έχετε το λόγο.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ: Πρώτα-πρώτα, δεν θα 'παιρνα το λόγο, αλλά με ανησύχησε
το δημοσίευμα του Εθνους που διάβασε ο κ. Κωνσταντάς. Και επειδή όλοι μας
και εγώ -δεν βάζω εγώ περισσότερο- έχουμε ανησυχία για τους ελεύθερους
χώρους και όχι στους δημόσιους χώρους, γιατί υπάρχουνε ελεύθεροι ιδιωτικοί
και δημόσιοι και εδώ πρόκειται για μία Κοινωφελή Επιχείρηση όπως είναι
περίπου η ΕΡΤ η Δημόσια Επιχείρηση και στην Παλλήνη έχουμε μία τέτοια
έκταση της ΔΕΗ, αλλά εγώ θα ήθελα, ερώτημα και αν μπορείτε τώρα ή την
επόμενη φορά ή να πάω απ'τις Τεχνικές Υπηρεσίες και για το λόγο ότι θεωρώ ότι
κάποια στιγμή πρέπει να συζητηθεί το θέμα, μέσα απ'όλα αυτά τα ερεθίσματα
που δόθηκαν, να μάθω το καθεστώς όχι το ιδιοκτησιακό, αλλά το καθεστώς που
διέπει αυτή την περιοχή πολεοδομικά, είναι εντός ΓΠΣ, είναι έτσι, είναι αλλιώς,

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

64

γιατί κάποια στιγμή ίσως χρειαστεί μετά απ'αυτό το δημοσίευμα που διάβασε ο
κ. Κωνσταντάς, να πάρουμε και κάποιες αποφάσεις και θα 'θελα να 'μαι
ενήμερος.
Το δεύτερο, θέλω μικρή απάντηση, επειδή δεν παίρνω ποτέ το λόγο στον
κανονισμό, εκτός εάν αφορά τη δική μου περίοδο και θεωρώ τιμή μου και το 'χω
πει πάντα, το ότι αυτός ο κανονισμός ψηφίστηκε ομόφωνα.
Κύριε Βίτσιο, εντάξει, είχες μερικές ενστάσεις σε μερικά άμα δείτε και
επειδή

υπάρχουν

και

τα

πρακτικά,

στο

θέμα

του

απολογισμού

των

πεπραγμένων, πράγματι είχε μπει το θέμα των 5 ημερών και εξήγησα και το
αποδέχθηκε και η δική σας παράταξη με επικεφαλής τότε τον κ. Κωνσταντά, ότι
επειδή δεν είναι ευθύνη του Προέδρου να έχει 5 μέρες πριν τα πεπραγμένα και
για να μην εκτεθεί το προεδρείο, γι'αυτό έγινε αποδεκτό και το ψηφίσατε.
Το δεύτερο, κ. Κωνσταντά, όχι δεν μιλάω γι'αυτό, το δεύτερο που είπατε
ότι έχει ισχύ μεγαλύτερη ο νόμος. Ωραία, ο νόμος λοιπόν τον οποίο επικαλείστε,
λέει στο -όχι, αυτό που είπατε, ωραία, αφήστε με να το πω εγώ και τελειώνω
εδώ, τελειώνω εδώ- το άρθρο 15 το οποίο μιλάει, ισχύς εφαρμογή άλλων
διατάξεων, τροποποίηση κανονισμού και αυτός είναι πρότυπος κανονισμός
λειτουργίας και είναι νόμος, λέει, η τροποποίηση του κανονισμού αυτού γίνεται
κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Και όποιος διαβάζει καλά -εγώ θεωρώ
ότι διαβάζω καλά- επιτρέπει ο ίδιος ο νόμος αυτό εδώ το πράγμα το οποίο βάζει,
να το τροποποιήσουμε και έχει ισχύ μεγαλύτερη, εγώ έτσι το εκτιμώ απ'ότι λέτε
εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Μπουντουβά, ευχαριστούμε.
Μπαίνουμε στα θέματα της ημερησίας διάταξης παρακαλώ.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

65

ΘΕΜΑ 1ο

Λήψη απόφασης περί έγκρισης της έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει καταγραφεί στην εισήγηση το σύνολο των ενεργειών που
κάναμε για τη σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος. Οι ενέργειες αυτές
ακολουθήθηκαν κατά γράμμα όπως τις προβλέπει ο νόμος και μάλιστα έχουμε
κάνει και περισσότερες διαδικασίες δημοσιότητες, δημόσιους διαλόγους,
θυμάστε ότι κάναμε το Δημοτικό Συμβούλιο διαβούλευσης δύο φορές, παρ'ότι
προβλεπότανε μία και έχουν καταγραφεί όλες οι ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
Και η έγκριση των ενεργειών αυτών με την απόφασή μας σήμερα, θα αποσταλεί
μετά στην Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και
θα κοινοποιηθεί και στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης το πλήρες
κείμενο

του

επιχειρησιακού

προγράμματος,

ώστε

να

μπορέσουμε

να

λειτουργήσουμε στο υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε.
Κύριε Μερτύρη.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Θα το εισηγηθεί ο κ. Βίτσιος το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Βίτσιο.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Καταρχήν, είχαμε πει και στην ψήφιση του επιχειρησιακού
προγράμματος όταν είχε έρθει στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, παρ'όλο που ήταν
μια μακροσκελής συνεδρίαση, σας είχα επισημάνει τότε κ. Δήμαρχε ότι εμείς και
στην πρώτη φάση και στην δεύτερη φάση, στο προηγούμενο Δημοτικό

66

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Συμβούλιο είχαμε ψηφίσει λευκό και είχαμε ψηφίσει λευκό όχι γιατί αυτό το
επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι άσχημο ή δεν περιλαμβάνει τα πάντα. Είναι μια
έκθεση ιδεών, η οποία έκθεση ιδεών αλλάζει μόνο περιοχές, δρόμους, όπου
χρειάζεται να αναφερθούν και ποσά και είναι μια έκθεση ιδεών τα οποία με πολύ
εύστοχο τρόπο κάποιοι τεχνοκράτες του είδους το έχουν περπατήσει σε όλη την
Ελλάδα, σε όλους τους Δήμους και είναι μία έκθεση ιδεών την οποία την
πληρώνονταν στο παρελθόν όταν η Αυτοδιοίκηση είχε αρκετά χρήματα να
πούμε, 15.000 και 20.000 ο κάθε Δήμος να παίρνει αυτή την έκθεση ιδεών. Και
την χαρακτηρίζω έκθεση ιδεών, γιατί είναι αποτυχημένη εκ του αποτελέσματος.
Και το 'πα και στην προηγούμενη φορά, δεν θα μακροσκελίσω, όταν σε
55.000 κατοίκους του Δήμου μας και επί 9 μήνες αφήνουμε ερωτηματολόγια και
μαζεύουμε 112 και είχα πει τότε απευθυνόμενος στον γενικό γραμματέα του
Δήμου, ότι αυτά τα 112 είναι και η παραίνεση εξ ιδίων, εσείς γράψτε ένα
ερωτηματολόγιο και φέρτε το. Και όταν μέσα απ'αυτά τα ερωτηματολόγια οι
προτεραιότητες είναι άλλα αντί άλλων, καταλαβαίνετε ότι δεν έχετε ούτε
αντιπροσώπευση, ούτε... Ισως η αρχική ιδέα -για να μην κατηγορώ τα πάντατου Ραγκούση όταν έλεγε για επιχειρησιακό πρόγραμμα, ήταν σωστή, ίσως η
ιδέα όταν το πασάρανε και το σερβίρανε, θα θυμάστε είχαν πει ότι το
επιχειρησιακό πρόγραμμα βγαίνει για να δεσμεύσει τις Δημοτικές Αρχές για να
μπορούν να προγραμματίσουν και να κάνουν κάποια έργα.
Οταν λοιπόν η ίδια η πολιτεία, η ίδια η ΚΕΔΚΕ παλαιότερα, ΚΕΔΕ σήμερα,
έβγαλε 150 εγκυκλίους και αυτό το παρέτεινε, το άλλαξε, τελικά έβγαλε και τη
δυνατότητα να έχεις δυνατότητα αλλαγής του τεχνικού προγράμματος και να
παρέμβεις και στον προϋπολογισμό και να παρέμβεις και από 'δω και να
παρέμβεις και από 'κει, τελικώς λοιπόν είναι μια διαδικασία, θα μου επιτραπεί ο
όρος, χαβαλέ και δεν αφορά βέβαια τη Διοίκηση του Δήμου, είναι μια διαδικασία
χαβαλέ ως διαδικασία, την οποία οι μεγάλοι νομοθέτες, οι μεγάλοι εγκέφαλοι της

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

67

Ελλάδος το έχουν ισχύσει. Και να σας πω γιατί είναι διαδικασία χαβαλέ και να
δικαιολογήσω το ρόλο, τη λέξη χαβαλέ. Επικαλείται μεταξύ των άλλων, γιατί
έτσι πρέπει να επικαλεστεί η έκθεση, και λέει ότι η παρούσα έκθεση
συντάσσεται κατ'απαίτηση της εγκυκλίου 8 του 12/2/08 του Υπουργείου
Εσωτερικών. Αν ανατρέξουμε στην εγκύκλιο τη συγκεκριμένη, η οποία είναι δύο
σελίδες, η οποία τι λέει, λέει ας πούμε, ότι οι ΟΤΑ μέχρι 30 Απριλίου του '08, το
αναφέρει, δεν λέει κάθε έτους, προσέχτε τώρα, εμείς κάνουμε αυτό σήμερα
κατ'επιταγή της εγκυκλίου 8 του 2008 έτους και τι λέει, λέει ότι κάθε Απρίλη
του '08. Αν ήταν εγκύκλιος η οποία θα είχε εσαεί εφαρμογή, θα έπρεπε να λέει
κάθε Απρίλη του έτους, τώρα έχουμε Απρίλιο; Γιατί και παλαιοημερολογίτης να
είναι κάποιος, νομίζω δεν απέχουμε τόσο. Τώρα έχουμε Νοέμβριο, συζητάμε
δηλαδή τι, αυτό που έπρεπε να συζητήσουμε τον Απρίλιο; Μία αυτή. Και βέβαια
εδώ δεν έρχεται τυχαία, γιατί με 150 παρεμβάσεις εγκυκλίους ήρθαμε και το
αλλάξαμε και το φτάσαμε από τον Απρίλη στον Μάρτη, από τον Μάρτη στον
επόμενο μήνα και πάει λέγοντας. Και γενικά έχει ένα σωρό αστοχίες, οι οποίες
δεν έχουν να κάνουν με την ουσία του επιχειρησιακού προγράμματος, το
ξαναλέω και πάλι, έχουν να κάνουν με αυτό το παιχνιδάκι το οποίο για λόγους
σκοπιμότητας, φανφάρας, είναι αυτά που μας φάγανε τόσα χρόνια και διέλυσε
το ελληνικό κράτος, συζητάμε για επιχειρησιακά προγράμματα και για εκθέσεις.
Και ενώ ας πούμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσαμε το
επιχειρησιακό πρόγραμμα, ερχόμαστε σήμερα να ψηφίσουμε τι, τις διαδικασίες
κατάρτισης.

Τι

έγινε,

κάποιος

υπάλληλος

ασχολήθηκε,

η

Διεύθυνση

Προγραμματισμού για μέρες ολόκληρες να συντάσσει τι, ότι την τάδε του μήνα
με βάση την εγκύκλιο τάδε, πήγαμε στην Παλλήνη και κάναμε τη διαβούλευση,
μετά πήγαμε στην επιτροπή τάδε, μετά πήγαμε εκεί, μετά πήγαμε εδώ και
πήγαμε παραπέρα και γράψαμε ένα ποίημα για να το κλείσουμε. Ε, αυτά λοιπόν
είναι πράγματα γελοία και το λευκό είναι λίαν επιεικώς, όχι για τη Διοίκηση του
Δήμου και ότι κατακρίνουμε το πρόγραμμα, είναι λευκό για την όλη διαδικασία.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

68

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Βίτσιο.
Κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω μία κουβέντα μόνο. Δεν είναι του Καλλικράτη η πρόβλεψη
αυτή, προβλεπότανε από το νόμο του Παυλόπουλου, είναι από τον
προηγούμενο Κώδικα, το 'χαμε κάνει και στην προηγούμενη θητεία, το θυμάστε
και λοιπά. Και τότε ξεκίνησε απ'το '07, δώσανε παρατάσεις, το πήγαμε το '08, το
πήγαμε στο '09, όπως ήταν και η Κοινωφελής, μπήκε στον Καλλικράτη, ήταν
την πρώτη χρονιά να γίνει τον Σεπτέμβριο πέρσι, το αναβάλανε για τον
Σεπτέμβριο του '12, Οκτώβρη, δεν θυμάμαι, δηλαδή τουλάχιστον μην μείνει η
εντύπωση ότι εμείς κάναμε κάτι έτσι διαφορετικό και λοιπά. Αλλά δεν ήταν του
Καλλικράτη τουλάχιστον αυτό, αυτό ήτανε απ'τον προηγούμενο Κώδικα 3463
του Παυλόπουλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαβρά, έχετε το λόγο. Ελάτε κ. Γαβρά.
ΓΑΒΡΑΣ: Ολη αυτή τη διαδικασία και όλο τον προγραμματισμό έτσι όπως
γίνεται αλλά και όπως καταρτίζεται και τι στόχους εξυπηρετεί το επιχειρησιακό
πρόγραμμα και η κατάρτισή του, όλα αυτά, είχαμε τοποθετηθεί και στην α'
φάση και στη β' φάση και το 'χαμε καταψηφίσει. Νομίζω ότι σήμερα δεν
συζητάμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα, συζητάμε αν έγιναν αυτές οι διαδικασίες
ή όχι. Και εγώ σαν Δημοτικός Σύμβουλος και για την οικονομία του χρόνου, δεν
θα επεκταθώ στη συζήτηση ξανά τι στόχους εξυπηρετεί κλπ, κλπ, το
επιχειρησιακό πρόγραμμα, αλλά σαν Δημοτικός Σύμβουλος. Αν με καλέσετε σαν
μάρτυρα να πω έγιναν αυτά, θα πω ναι έγιναν, όχι ότι συμφωνώ με αυτά που
έγιναν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Γαβρά.
Κυρία Νούτσου, παρακαλώ. Ελάτε κα Νούτσου, παρακαλώ.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

69

ΝΟΥΤΣΟΥ: Λοιπόν, εμείς ψηφίσαμε λευκό στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, λευκό
ψηφίζουμε

και

τώρα,

γιατί

θεωρούμε

ότι

όλες

οι

διαδικασίες

που

ακολουθήθηκαν δεν έκαναν πραγματικά κοινωνούς τους δημότες, που αυτό
ήταν και το ζητούμενο. Οι διαβουλεύσεις για εμάς ήταν περισσότερο
επικοινωνιακές, είχανε επικοινωνιακές λογικές και όχι ουσιαστικής συζήτησης,
φάνηκε από τα ερωτηματολόγια τα οποία μαζεύτηκαν και ο μικρός αριθμός
κατοίκων που ανταποκρίθηκε. Για να μην αναφερθώ βέβαια στη συζήτηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο, που στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα με λιγότερο απ'τους
μισούς Δημοτικούς Συμβούλους και με συνοπτικές διαδικασίες το θέμα έκλεισε
όπως-όπως, μπορείτε να ανατρέξετε και στα πρακτικά γι'αυτό. Γι'αυτό
ψηφίζουμε λευκό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ.
Κύριε Κωνσταντά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Εγώ δεν σας κρύβω ότι είναι η πρώτη φορά
που το παίρνω στο χέρι μου, αυτό το 3, 4 σελίδες και διαβάζω για το
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ετυχε να ακούσω ότι έγινε στη Δημοτική Ενότητα
Παλλήνης στο οινοποιείο του Πέτρου συζήτηση, απαγορεύτηκε η συζήτηση
στους Δημοτικούς Συμβούλους και να πάρουν θέση στους παρόντες, για να
πάρουν λέει μόνο θέση οι πολίτες και οι δημότες, ούτως ώστε να εκφράσουν
άποψη. Περίμενα όμως να πάρω το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου μας
στα χέρια, που πρέπει να είναι γύρω στις 250 με 300 σελίδες, αν όχι και
παραπάνω.
Αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα λοιπόν, το πρώτο που είχαμε φτιάξει
στο Δήμο της Παλλήνης, το είχαμε βγάλει και φωτοτυπίες και το έπαιρναν όλοι
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αλλά έπαιρναν και σε δισκέτα, σε ηλεκτρονική μορφή,
να

μπορέσουν

να

το

μελετήσουν

και

να

'ρθουν

να

καταθέσουν

συμπληρωματικές προτάσεις, γιατί και αυτοί πρέπει να καταθέσουν προτάσεις,

70

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

όχι μόνο οι δημότες, οι 112 που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Εδώ δεν
έχουν κατατεθεί προτάσεις, δεν έχουν διορθωθεί τα κεφάλαια, δεν έχει φέρει
κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος την άποψή του να την καταθέσει, τουλάχιστον
αυτό προκύπτει σε μένα, γιατί ρώτησα όλους, έχετε κάποιος στα χέρια του
επικεφαλής το επιχειρησιακό πρόγραμμα; Αν όχι, που θα 'πρεπε να 'τανε στη
διάθεση όλων μας. Εγώ το έχω ακόμα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου το
παλιό. Μου το ζήτησαν παλιοί Δήμοι και κατάλαβα γιατί το ζήτησαν, το ζήτησαν
γι'αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Βίτσιος, για να το κάνουν τυφλοσούρτη
και μου λέει μπορεί να μας το δώσεις και σε ηλεκτρονική μορφή να το
αντιγράψουμε; Αυτό το πράγμα γίνεται. Αλλά τουλάχιστον, κάποιες προτάσεις
δεν θα 'πρεπε να 'χουμε καταθέσει και να γίνει μία σοβαρή συζήτηση, που θα
έπρεπε να ήτανε και μοναδική συζήτηση του Δημοτικού μας Συμβουλίου
αγαπητέ Πρόεδρε, μοναδικό θέμα συζήτησης η ανάπτυξη της περιοχής και ο
τρόπος ανάπτυξης της περιοχής μας. Αντί γι'αυτό, πήραμε αυτό εδώ και
ακούστε λοιπόν τι λέει στην τελευταία σελίδα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε πάρει και τα υπόλοιπα κ. Κωνσταντά, όμως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Δεν έχω πάρει τίποτα, αυτό είναι το πρώτο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, την προηγούμενη φορά σας έδωσα ολόκληρο πακέτο και σας
το 'χω στείλει και με e-mail.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Εγώ σας λέω ότι αυτό είναι το πρώτο, δεν μας έχετε στείλει,
λοιπόν, εγώ δεν έχω πάρει. Λέω λοιπόν -και ρώτησα και συναδέλφους αν έχουν
πάρει, τουλάχιστον να προμηθευτώ από συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοι, οι πάντες το 'χουν πάρει και ο κ. Μερτύρης το 'χει πάρει σε
300 σελίδες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: 400 σελίδες πήρε;

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

71

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, κάνετε λάθος κύριε, το καινούργιο πήρατε, πήρατε το
καινούργιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Εκείνο λοιπόν που έχω να τονίσω, επειδή έλειπα στις 27/9,
μάλλον είχα φύγει νωρίτερα γιατί είχα ένα πρόβλημα, στις 26/9 λέει συνεδρίασε,
συγκλήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, στις 26/9 το απόγευμα και
στις 27 το εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την ίδια μέρα, αλλά το
Δημοτικό Συμβούλιο δεν κατάλαβα πώς πήρε απόφαση για να το ψηφίσει μέσα
σε ώρες, χωρίς κανείς να γνωρίζει τίποτα. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θα
ήθελα όλες αυτές τις αποφάσεις που λέει εδώ πέρα, επισυνάπτονται αποφάσεις
των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου, τα πρακτικά
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, όλων των διαβουλεύσεων, ούτως ώστε
να τα 'χουμε στη διάθεσή μας και να μπορέσουμε πραγματικά να εκφράσουμε
άποψη. Εγώ δεν μπορώ να εκφράσω άποψη επάνω στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και γι'αυτό ψηφίζω λευκό κ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ.
Ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν.
Λευκό, η ελάσσονα αντιπολίτευση, συγγνώμη, η μείζονα αντιπολίτευση.
Ο κ. Γαβράς, ναι
και η κα Νούτσου, λευκό
και ο κ. Κωνσταντάς, λευκό.
Κύριε Σμυρλιάδη; Λευκό, ο κ. Σμυρλιάδης.
.......: Πρόεδρε, να πω κάτι; Στο αυτό που μας έχετε μοιράσει, λέει στην
τελευταία σελίδα ότι η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε στις 27/9/12, μήπως
είναι του '11 και όχι το '12;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Του '12, του '12, του '12.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

72

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ρε παιδιά, τώρα τελευταία, ναι, τον Σεπτέμβριο είχαμε δημόσια,
είχαμε Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και μετά Εκτελεστική Επιτροπή.

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και
Οριστικής

Παραλαβής

του

έργου

με

τίτλο:

"ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ", αρ. μελ. 08/2005.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα τρία επόμενα θέματα αν θέλετε, είναι παλιά έργα που είχαν
γίνει στον Γέρακα, η παραλαβή τους. Να μην τα...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως, κ. Μερτύρη.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Εμείς το καταψηφίζουμε με την έννοια και μόνο ότι μας στέλνετε
να γίνει οριστική παραλαβή μετά από 6 χρόνια; Είναι δυνατόν; Εδώ άμα δείτε
μέσα, μιλάμε για το 2005, 2006.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η μελέτη, η μελέτη είναι του '05.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Και το έργο κ. Δήμαρχε και το έργο, είναι 23/6/06 και
ολοκληρώθηκε 23/9/06 και έρχεστε μετά από 6 χρόνια και μας ζητάτε να
κάνουμε οριστική παραλαβή; Εμείς το καταψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Μερτύρη.
Κύριε Γαβρά.
ΓΑΒΡΑΣ: Τοποθετήθηκα και στο προηγούμενο συμβούλιο για τέτοιου είδους
παραλαβές, μετά από χρόνια, στις οποίες δεν μπορεί να γίνει έλεγχος

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

73

τουλάχιστον από εμάς. Και επίσης είπα ότι έστω και αν θέλαμε να κάνουμε
κάποιο υποτυπώδη έλεγχο, δεν αναφέρονται οι δρόμοι, δεν αναφέρονται τα
συγκεκριμένα έργα ποια είναι και γι'αυτό ψηφίζουμε όχι και στα τρία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Νούτσου.
ΝΟΥΤΣΟΥ: Λοιπόν, εγώ για το θέμα για τα πεζοδρόμια. Το συγκεκριμένο θέμα
εμείς δεν θα το ψηφίσουμε, όχι γιατί έχουμε κάποιο θέμα με την παραλαβή,
άλλωστε υπάρχει επιτροπή εκτός Δήμου που το παραλαμβάνει, αλλά γιατί
έχουμε διαφορετική λογική για το τι εννοούμε όταν λέμε πεζοδρόμια σε μια
σύγχρονη πόλη. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχουν 14μετροι δρόμοι με 80
πόντους πεζοδρόμιο και αυτά να είναι και φυτεμένα κιόλας και πολλές φορές να
διακόπτεται το πεζοδρόμιο για να μπει ο κάδος απορριμμάτων και να πρέπει ο
πεζός να κατέβει στο οδόστρωμα και να συνεχίσει την πορεία του. Εμείς
θεωρούμε ότι τον 21ο αιώνα σε μια σύγχρονη πόλη, τα έργα δεν πρέπει να
γίνονται με αυτή την αποσπασματικότητα, δεν μπορούμε να μιλάμε για οδηγούς
όδευσης τυφλών, για φωτεινούς και ηχητικούς σηματοδότες, για ράμπες ΑΜΕΑ,
ασφαλή πεζοδρόμια για γονείς με καροτσάκι και άτομα τρίτης ηλικίας και άλλα
πολλά που τελικά φαντάζονται εξωπραγματικά. Δεν μας αρκεί λοιπόν να δίνετε
200.000 ευρώ για να ξηλώνονται παλιές πλάκες και να μπαίνουνε καινούργιες,
δεν μπορεί και οι τρεις Δημοτικές Ενότητες να παραμένουν κακέκτυπα πόλης
όσον αφορά τα πεζοδρόμια και γι'αυτό το καταψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Νούτσου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να διευκρινίσω κάτι. Δεν ξηλώσαμε παλιές πλάκες και βάλαμε
καινούργιες, στον Γέρακα ήταν εξ αρχής κατασκευή πεζοδρομίων σε χωμάτινο
έρεισμα όπως ήταν το πεζοδρόμιο με χώμα μετά το κράσπεδο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σμυρλιάδη.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

74

ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ:

Ναι,

αυτό

που

είπανε

και

ορισμένοι

συνομιλητές

προηγουμένως, πέρασε τόσος καιρός, εντάξει, θα μπορούσαμε να 'χαμε τα
ονόματα ποιοι δρόμοι είναι, να ξέρουμε και πού έχουνε γίνει πλακοστρώσεις, όχι
τίποτα άλλο. Ψηφίζω λευκό γι'αυτό το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό. Και στα τρία, να τα βάλουμε και τα τρία; Ενα-ένα, ωραία,
εντάξει. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε.
Η μείζονα αντιπολίτευση, όχι
ο κ. Γαβράς, όχι
η κα Νούτσου, όχι
και ο κ. Σμυρλιάδης, όχι, κατά. Λευκό; Λευκό, ο κ. Σμυρλιάδης, λευκό
και ο κ. Κωνσταντάς, λευκό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δυο λεπτά, δυο λεπτά, γιατί αν κάποιοι διαφοροποιούνται

ως

προς το, καταψηφίζουν, λευκό και ο κ. Μερτύρης είπε λευκό σε όλα, δεν είπε; Τι
είπες, καταψηφίζουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταψηφίζει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αρα, αφού διαφοροποιείται ο κ. Κωνσταντάς και πάει λευκό, τότε
να καταγραφούν, γιατί γίνεται μπέρδεμα τώρα έτσι, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γι'αυτό το λέω έτσι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, άρα γράψε ο κ. Μερτύρης και λοιπά, ο κύριος...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα 'χει γράψει, όπως τα είπα πριν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ... γράψε τον κ. Λάκκο λευκό και ο Σμυρλιάδης λευκό. Ο Νίκος
καταψηφίζει και η Βάσω καταψηφίζει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και λευκό και η κα Νούτσου.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

75

ΘΕΜΑ 3ο

Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής
Παραλαβής του έργου με τίτλο: "ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007",
αρ. μελ. 16/2007.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Το ίδιο, γιατί είναι από το 2008 που έχει τελειώσει το έργο, είναι 4
χρόνια, οπότε για τον ίδιο λόγο το καταψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαβρά, το ίδιο.
Κυρία Νούτσου;
ΝΟΥΤΣΟΥ: Εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση για τις διαγραμμίσεις, γιατί το 'χα
πάντα απορία. Τι υλικά χρησιμοποιούνται σ'αυτές τις διαγραμμίσεις, που σε μια
βδομάδα, δυο βδομάδες έχουνε σβήσει εντελώς; Συγγνώμη, 7.500,00 για
ασβέστη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχουν σβήσει, είναι υλικά που χρησιμοποιούνται σε όλη την
Ελλάδα, είναι σαν πλαστική μπογιά αυτή, αλλά δεν σβήνουνε, αυτό αν το
πλύνεις, η γραμμή ξαναεμφανίζεται. Επειδή και τα λάστιχα στο άσπρο πάνω
μαυρίζει δηλαδή το άσπρο εύκολα μαυρίζει με την τριβή του λάστιχου, το
βράδυ είδες φαίνεται. Αν αυτό το πλύνεις, αν υπήρχε νερό και το πλύνεις,
ξαναφαίνεται η γραμμή, δεν σβήνει η γραμμή, σβήνεται η οπτική επαφή γιατί,
έτσι, έτσι. Και τα κίτρινα που έχουμε κάνει τώρα και αυτά σβήνουν, ακούστε, τα
κίτρινα τα βάφουμε τώρα, μόλις περάσει μια βδομάδα, περνάει το λάστιχο από
πάνω και σβήνει, υπάρχει αυτό το πρόβλημα του ελαστικού με το χρώμα που
σβήνει.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

76

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σμυρλιάδη.
ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ: Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στο συγκεκριμένο. Με ποιες
προδιαγραφές, τι είδους θέσεις κάδων είναι, αυτές που κόβουμε τα πεζοδρόμια;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι στους κάδους, είμαστε στις διαγραμμίσεις, στο πριν
είμαστε, στο πριν είμαστε.
Πείτε, ναι, ναι. Εντάξει, συμφωνείτε, συμφωνείτε σε αυτό εσείς; Λευκό
και εσείς, λευκό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, ομοίως όπως προηγουμένως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, με τη διαφορά η κα Νούτσου το ψηφίζει, η κα Νούτσου το
ψηφίζει η κα Νούτσου, ναι, ναι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δυο λεπτά. Αρα, η κα Νούτσου, ναι.

ΘΕΜΑ 4ο

Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και
Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ", αρ. μελ. 03/2009.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη.
Ελάτε, κ. Βίτσιο, ναι.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Απλά για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά τους. Στο άρθρο 4
του κανονισμού λειτουργίας, επί λέξει γράφει: Ακολουθεί η συζήτηση των
θεμάτων ημερήσιας διάταξης. -όπως καλή ώρα- Ο Πρόεδρος του Δημοτικού

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

77

Συμβουλίου δίνει το λόγο κάθε φορά στον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που θα
εισηγηθεί το θέμα και αυτοί με τη σειρά τους μπορεί να υποδείξουν κάποιο
Δημοτικό Σύμβουλο ή υπηρεσιακό παράγοντα να το αναλύσει. Επειδή λοιπόν
έχετε μπερδέψει το ρόλο σας, εσείς δεν είστε εκεί για να διαβάζετε τις
εισηγήσεις των θεμάτων, είστε εκεί για να κατευθύνετε τη συζήτηση, θα
παρακαλούσα από την επόμενη φορά, για να μην δημιουργηθεί ζήτημα, απ'την
επόμενη φορά όλοι οι αγαπητοί συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι
και ο κ. Δήμαρχος, τα θέματα τα οποία θέλουν να τα εισηγηθούν, να είναι εδώ
να τα εισηγούνται. Εσείς διευθύνετε τη συζήτηση, δεν εισηγείστε τα θέματα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Κύριε Μερτύρη, παρακαλώ συνεχίστε.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Ναι, το 4ο, αν και, θα το ψηφίσουμε, γιατί είναι μέσα στα χρονικά
περιθώρια. Βέβαια εδώ έχει γίνει ένα λάθος, αν δείτε στις παρατηρήσεις την
παράγραφο 3, γράφει, η δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου έγινε στις
6/10/09 και μειοδότης αναδείχθηκε ο Καραδήμος. Στην παράγραφο 6 γράφει, η
προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν 6 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 16/6/09, εκεί πρέπει να έχει γίνει λάθος, λογικά
πρέπει να είναι το '10, έτσι; Οπότε, μετά είναι, ναι, γιατί και από 'κει πέρα το
διορθώνει για τους δυο μήνες και πάει 16/8/10.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστούμε κ. Μερτύρη.
Κύριε Γαβρά. Οχι, ο κ. Γαβράς.
Η κα Νούτσου, παρακαλώ.
.......: Η ερώτηση που έκανα ισχύει, ε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ολοκληρώσει η κα Νούτσου και μετά.
Κυρία Νούτσου.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

78

ΝΟΥΤΣΟΥ: Λοιπόν, κατασκευή θέσεων για κάδους απορριμμάτων εμείς είμαστε
υπέρ, είναι πάρα πολύ καλό, είναι θετικό να υπάρχουνε για να μην
μετακινούνται και να υπάρχει ο χώρος. Ομως πραγματικά αναρωτιόμαστε αν
υπάρχει μελέτη, αν υπήρξε μελέτη για το πού θα τοποθετηθούν αυτοί οι κάδοι,
με ποια έννοια. Σας το είπα και πιο πριν, κόβονται πεζοδρόμια στη μέση για να
τοποθετηθούν οι κάδοι. Ο πεζός δεν μπορεί να προχωρήσει στο πεζοδρόμιο με
ασφαλή τρόπο, εάν δηλαδή δεν κατέβει η μάνα με το καροτσάκι, ο γέρος,
οποιοσδήποτε περπατάει πάνω στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα και καμιά φορά
άμα είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα πρέπει να φτάσει και στη μέση του δρόμου,
δεν μπορεί να συνεχίσει. Εκεί θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχουν πάρα πολλές
αστοχίες στη λογική του να τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων και να γίνει
αυτή η κατασκευή θέσεων, δεν ληφθήκανε υπόψη τους αυτά τα πράγματα και
το πλάτος των πεζοδρομίων και αυτό δεν είναι σε μια, δυο περιπτώσεις, είναι σε
πάρα πολλές θέσεις που συμβαίνει.
Τώρα, παρεμπιπτόντως βέβαια, ήθελα να ρωτήσω σ'αυτό το θέμα, δεν
έχει να κάνει, στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης έχει υπάρξει αλλαγή
κυκλοφοριακής μελέτης. Μήπως πρέπει να υπάρξει αλλαγή και στους κάδους και
στην τοποθέτησή τους, γιατί είναι ανάποδα πια σε κάποιους δρόμους;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το δούμε. Ευχαριστούμε πολύ κα Νούτσου.
Κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτή η μελέτη αφορούσε κατασκευή θέσεων κάδων στο βασικό
οδικό δίκτυο, δηλαδή στους μεγάλους δρόμους 14μετρους όπως είπες και λοιπά,
αυτοί δεν έχουν πεζοδρόμιο 80 πόντους, έχουν 1,40 νομίζω, αλλά εν πάση
περιπτώσει, δεν είναι αρκετό για να κάνεις και αυτή τη δουλειά. Αλλά ο κίνδυνος
αν ήταν μέσα στο οδόστρωμα για να 'χουμε το πεζοδρόμιο όλο ελεύθερο, είνα
πάλι πολλαπλάσιος για τα αυτοκίνητα και μ'αυτή...
.......: (εκτός μικροφώνου)...

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

79

(συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Νούτσου, παρακαλώ, κα Νούτσου σας παρακαλώ,
παρακαλώ. Κυρία Νούτσου, το ψηφίζετε; Οχι.
Κύριε Σμυρλιάδη.
ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ: Η ερώτηση που έκανα προηγουμένως, αν επιτρέπεται οι εσοχές
στα πεζοδρόμια πλέον;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας το...
ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ: Αυτό δεν το λέει κανένας εξαρτάται τι μελέτη θα υπάρχει, λέει
απαγορεύεται η εσοχή, κλείνει το πεζοδρόμιο, αυτό λέει. Μήπως έχουμε καμία
ευθύνη αργότερα και έχουμε κανένα πρόβλημα; Εγώ το ψηφίζω, αλλά φοβάμαι.
Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Σμυρλιάδη.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Οχι, όχι, ψηφίζουνε.
Δεν ψηφίζει:
Η κα Νούτσου
ο κ. Γαβράς.
Ελάτε, ελάτε, εντάξει, όπως τα είπα, όπως τα είπα πριν.
Κύριε Μπουντουβά θέλετε να μιλήσετε, κάτι;

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

80

ΘΕΜΑ 5ο

Λήψη απόφασης για έγκριση της κατανομής προσωπικού με σχέση
εργασίας

Ιδιωτικού

Δικαίου

Ορισμένου

Χρόνου,

ανταποδοτικού

χαρακτήρα, έτους 2012.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είχαμε ζητήσει παιδιά, είχαμε 37 οκταμηνίτες διαφόρων
ειδικοτήτων, ήταν 3 χειριστές σαρώθρων, 27 εργάτες καθαριότητες, 5 εργάτες
ύδρευσης και 2 κοιμητηρίου. Απ'αυτά μας εγκρίνανε μόνο 22 θέσεις και πρέπει
για να κάνουμε την προκήρυξη οκταμηνιτών ενόψει του ότι έχουν φύγει ήδη 30
με το δικαστήριο, για να μπορέσει στοιχειωδώς να λειτουργήσει ο Δήμος, να
κάνουμε την κατανομή αυτή. Και αναγκαία πλέον, αφού είναι μόνο 22 από τους
37 που ζητάγαμε, 18 εργάτες καθαριότητας και 4 εργάτες ύδρευσης.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Η απόφαση του '11 η 460 πότε ήταν ακριβώς κ. Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 460 λογικά πρέπει να ήταν προς το τέλος, για να 'χει τέτοιο
νούμερο, προς το τέλος πρέπει να ήτανε. Τώρα ήρθε η έγκριση, η έγκριση ήρθε
τώρα.
(συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη.
Κύριε Γαβρά, βεβαίως να πείτε.
(συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε να ολοκληρώσει ο κ. Γαβράς και μετά. Δύο λεπτά.
Γαβρά, σας παρακαλώ. Κάντε ερώτηση, ναι.
.......: Η προκήρυξη αυτή που είχε βγει με το ΚΕΑΝ, μέσω ΕΣΠΑ.

Κύριε

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

81

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακόμα περιμένουμε.
.......: Απ'ότι έχω δει έχουν βγει κάποια αποτελέσματα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι στο ΑΣΕΠ για έλεγχο.
.......: Αρα είναι στο ΑΣΕΠ. Πολύ καιρό, πρέπει να το κυνηγήσουμε αυτό, ε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ. Βίτσιος, μία ερώτηση.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Επειδή το εισηγητικό μιλάει ότι πάμε να κατατάξουμε τους 37 και όχι
τους 22, ναι επειδή δεν το 'χουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, λέμε είχαμε ζητήσει 37, εγκρίθηκαν 22...
ΒΙΤΣΙΟΣ: Ναι 22 και τους κατατάσσουμε πώς, για να το ακούσω να
καταγραφεί και στα πρακτικά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 18 εργάτες καθαριότητες και 4 εργάτες ύδρευσης.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Αρα πάμε 18 στην καθαριότητα, 4 στην ύδρευση. Αυτό ήθελα,
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαβρά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί λέμε αναλυτικά τι είχαμε ζητήσει και επειδή αυτό μειώθηκε
κάνουμε την κατάταξη.
(συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε κ. Γαβρά, συνεχίστε, συνεχίστε, κ. Γαβρά, ελάτε, ελάτε.
ΓΑΒΡΑΣ: Οι ανάγκες της καθαριότητας, της ύδρευσης, φωτισμού και λοιπά,
είναι πάγιες, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι εποχιακές, είναι για 8 μήνες. Μας
υποχρεώνει λοιπόν η πολιτεία και συγκεκριμένα η πολιτική αυτή μας υποχρεώνει
να παίρνουμε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οκταμηνίες, εντεκαμηνίτες και
λοιπά. Εμείς πρέπει να δούμε, πρέπει να αντισταθούμε σ'αυτή την πολιτική ή

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

82

πρέπει να την αποδεχόμαστε έτσι και ό,τι μας λέει; Πήρανε απόφαση τώρα το
δικαστήριο 30 απ'όξω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς πήγαμε, υποστηρίξαμε να μείνουν πάντως.
ΓΑΒΡΑΣ: Ναι, δεν λέω ότι ο Δήμος δεν πήγε να υποστηρίξει τα αιτήματα στο
δικαστήριο αυτωνών των εργαζομένων, αλλά όμως συμμορφώνεται συνεχώς με
αυτή την πολιτική. Επομένως, εφόσον τουλάχιστον και αυτές οι ανάγκες είναι
πάγιες, είναι από λεφτά από ανταποδοτικά τέλη, πρέπει οτιδήποτε να κάνουμε,
έτσι ώστε να μονιμοποιήσουμε αυτούς τους εργαζόμενους και να πάρουμε
μόνιμους. Σαν πρώτο βήμα εγώ λέω να ανανεωθούν οι συμβάσεις ολωνών, σαν
πρώτο βήμα, με το νόμο του, θα πάμε εκεί πέρα να πιέσουμε, να βρούμε
τρόπους να πιέσουμε, θα πάμε όλοι μας; Δεν μπορούμε να βρούμε τρόπους να
πιέσουμε; Θα βάλουμε αυτά, ξανάρχομαι στην πρόταση του Σπύρου, θα
βάλουμε τα απορριμματοφόρα στο αμαξοστάσιο; Να δούμε... Εχουν πάρει
εντολές να κόβουνε. Εγώ λέω λοιπόν ότι πρέπει να αντισταθούμε σ'αυτή την
κατάσταση, γιατί είναι άδικο για τους εργαζόμενους, είναι πώς το λένε,
αναιτιολόγητο από αυτούς, γιατί τα λεφτά τα πληρώνουν οι δημότες, γιατί ο
κρατικός προϋπολογισμός δεν επιβαρύνεται με τίποτα και δεν πρέπει αυτό να
εξαντλείται στείλαμε ένα χαρτί στον Υπουργό. Θα πρέπει λοιπόν, η πρότασή μου
είναι να ανανεώσουμε τις συμβάσεις όλων και να κάνουμε ενέργειες
συγκεκριμένες και συνεχείς, έτσι ώστε αυτό το προσωπικό, τουλάχιστον αυτό
το προσωπικό να είναι μόνιμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ψηφίζετε, ναι ή όχι; Την πρότασή σου.
ΓΑΒΡΑΣ: Την πρότασή μου ψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, την πρότασή του, την πρότασή του ο κ. Γαβράς.
Κυρία Νούτσου, παρακαλώ, κα Νούτσου. Το ψηφίζει η κα Νούτσου.
Ο κ. Σμυρλιάδης; Το ψηφίζει ο κ. Σμυρλιάδης.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

83

ΘΕΜΑ 6ο

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης της διέλευσης οχημάτων του
Δήμου από την Αττική Οδό στην εταιρεία "ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε."

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι για να 'χουμε ειδικό τιμολόγιο στην αυτή, εντάξει, ομόφωνα,
έτσι, ομόφωνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη, ναι πείτε κ. Μερτύρη.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Καταρχήν, η έκθεση εδώ πέρα είναι αστεία, έτσι, δεν ισχύουν
αυτά εδώ, ούτε 650 δρομολόγια είναι, έχω ρωτήσει κιόλας, δεν έχει καμία σχέση
με την πραγματικότητα ούτε 5 ώρες θέλεις, εν πάση περιπτώσει, αυτά που
γράφονται εδώ μέσα δεν είναι σύμφωνα με την πραγματικότητα. Ναι, απλά
επειδή ξέρω, ρώτησα και αυτά μου είπανε, ότι χρωστάμε, χρωστάει από πέρσι η
Αττική Οδός, μήπως είναι πολλά τα λεφτά, επειδή όντως και πέρσι είχαμε βάλει
πολλά λεφτά, είχανε 39.000 τόσο και έχουμε ακόμα περίσσευμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η χρέωση γίνεται ανά πέρασμα, οπότε...
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Ναι, απλά το ποσό που μπαίνει, καταρχήν πάει απ'ότι ξέρω και
στον επόμενο χρόνο, έτσι δεν είναι; Δεν ισχύει αυτό;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γίνεται σύμβαση, όχι, όχι, γίνεται σύμβαση για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Αν δε, στο χρονικο διάστημα αυτό γίνουνε λιγότερες;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν δεν σου φτάσουν τα λεφτά, πρέπει να συμπληρώσεις.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Αν δεν φτάσουν. Αν γίνουνε λιγότερες;

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

84

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν είναι λιγότερα δεν τα πληρώνεις, δεν πληρώνεις τη σύμβαση
κατευθείαν, είναι ανά διαδρομή.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Δεν χάνεις τα λεφτά, αυτό εννοώ Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η χρέωση είναι, δηλαδή αν κάνεις 100 περάσματα, 100, δηλαδή
είναι απολογιστικά ας το πούμε έτσι, δηλαδή 100 πέρασες, 100 πληρώνεις,
απλώς όμως τα πληρώνεις με φθηνότερο, γιατί η ουσία είναι για να κάνεις
σύμβαση για να έχεις φτηνότερο τιμολόγιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε;
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γαβράς.
Η κα Νούτσου.
ΝΟΥΤΣΟΥ: Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση για όλους τους λόγους αυτούς
που αναφέρονται στην εισήγηση, το ψηφίζουμε, απλά εγώ δράττομαι της
ευκαιρίας να ξαναβάλουμε την ανάγκη ύπαρξης σταθμού μεταφόρτωσης
σκουπιδιών, όπου και οικονομία θα κάνουμε, μιας και στη χωματερή θα πηγαίνει
ένα εξειδικευμένο αυτοκίνητο με συμπιεσμένα σκουπίδια και δεν θα γίνονται
662 το μήνα και πιο οικολογικό είναι. Θεωρούμε ότι πρέπει επιτέλους να μπει το
ζήτημα να αποφασιστεί αυτό το πράγμα από μια Επιτροπή Διαβούλευσης και
όταν θα μπει το ζήτημα εμείς σαν δημοτική κίνηση έχουμε προτάσεις να
κάνουμε για το χώρο τον οποίο και θα χρειαστεί να απαλλοτριωθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Κύριε Σμυρλιάδη, εσείς;
Ομόφωνα λοιπόν.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

85

ΘΕΜΑ 7ο

Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής επίλυσης φορολογικών
διαφορών Δήμου Παλλήνης για το έτος 2012 και 2013.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι μια επιτροπή που επιλαμβάνεται όταν υπάρχουνε κάποιες
διαφορές με τα τέλη και λοιπά. Προτείνουμε την κα Πράπα λόγω ειδικότητας, με
τον κ. Καραγιάννη και αναπληρωματικούς τον κ. Καρρά με την κα Χειλά. Και από
δημότες την κα Κουτροζίνη, λογίστρια και τον κ. Μανουσάκη Κωνσταντίνο,
επίσης λογιστή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Εμείς προτείνουμε να μπει και κάποιος από την αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιον προτείνετε;
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Συγκεκριμένα τον κ. Καλαντζή.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, να μπει αναπληρωματικός, αντί για τον κ. Καρρά.
Καραγιάννης, Πράπα. Ναι ή μάλλον την κα Χειλά. Δυο λεπτά. Η κα Χειλά να βγει
και να μπει ο κ. Καλαντζής, ναι.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Αναπληρωματικός κ. Δήμαρχε, δεν το κάνουμε. Οχι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η πρόταση ως έγινε λοιπόν...
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Το καταψηφίζουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κοτροζίνη, Κοτροζίνη και Μανουσάκης Κωνσταντίνος, λογιστές,
λογιστές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαβρά, εσείς; Λευκό, ο κ. Γαβράς.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

86

Κυρία Νούτσου.
ΝΟΥΤΣΟΥ: Εμείς δεν το ψηφίζουμε, θεωρούμε ότι πρέπει κάποιος απ'την
αντιπολίτευση να συμμετέχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σμυρλιάδη; Λευκό, ο κ. Σμυρλιάδης.
Θέμα 8ο.
.......: (εκτός μικροφώνου)..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίστηκε τώρα.
.......: Ναι, ψηφίστηκε, απλά να σας κάνω μια προσθήκη, γιατί θα 'χει πρόβλημα
η απόφαση, αν θέλετε, δεν θέλετε, δεν πειράζει. Απλά ο νόμος που επικαλείστε
και που βάζετε τους τακτικούς και τον φορολογούμενο δημότη, μιλάει ότι το
ίδιο, με την ίδια απόφαση καθορίζουμε και γραμματέα της επιτροπής. Και απ'την
εμπειρία μου σας λέω, γιατί λειτουργώ ως υπάλληλος στην Αυτοδιοίκηση, τη
σημαντική δουλειά στη συγκεκριμένη επιτροπή την κάνει ο γραμματέας, γιατί οι
αιρετοί ουδέποτε βρίσκονται όταν καλούνται στην επιτροπή οι φορολογούμενοι.
Συνεπώς λοιπόν σ'αυτή την απόφαση σήμερα, στην οποία σαφώς διαφωνούμε,
γιατί για λόγους διαφάνειας θα έπρεπε να υπάρχει ένας απ'την αντιπολίτευση
μέσα, θα πρέπει να προσθέσετε, είναι η παράγραφος 2 του νόμου 18/80 αν
θυμάμαι καλά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν απαιτεί και γραμματέα, τότε ορίζεται γραμματέας του
Δημοτικού Συμβουλίου.
.......: Ονομα, όνομα, εγώ την ξέρω, για τα πρακτικά να γραφτεί για τον
πρακτικογράφο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κα Λευκαδίτου Χρυσάνθη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Λευκαδίδου λοιπόν γραμματέας.
.......: Η οποία είναι και αμειβόμενη παρεμπιπτόντως, έτσι;

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

87

ΘΕΜΑ 8ο

Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπανών για τον εορτασμό της 28ης
Οκτωβρίου 2012.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8, όχι είπα 8, λήψη απόφασης για ψήφιση δαπανών για τον
εορτασμό 28ης Οκτωβρίου, το είπα και πριν, 8.
Κυρία Κουνενάκη.
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ: Κύριοι συνάδελφοι, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο
αποφασίσαμε την πραγματοποίησης ενιαίας παρέλασης για τον εορτασμό της
εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τη νέα τοποθεσία που είναι
η Λεωφόρος Ντραφίου στην Ανθούσα, οι δαπάνες που απαιτούνται είναι όπως
αναφέρονται

στην

εισήγηση,

δηλαδή

ηχητική

κάλυψη

2.700

ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, φωτογραφική κάλυψη 307,00 ευρώ και προμήθεια
στεφανιών 250,00 ευρώ. Σύνολο, η συνολική δαπάνη 3.263,00. Να υπενθυμίσω
ότι οι δαπάνες οι αντίστοιχες στις προηγούμενες παρελάσεις ήτανε 5.360,00
ευρώ περίπου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Κουνενάκη.
Κύριε Μερτύρη.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Ναι, καταρχήν, το θέμα, την εισήγηση την πήραμε σήμερα, οπότε
την καταψηφίζουμε, ένας λόγος είναι αυτός και ο κυριότερος είναι ό,τι αφορά
την ηχητική κάλυψη, επανειλημμένα η θέση μας είναι, βέβαια λεπτομερέστατα
θα εισηγηθεί ο κ. Βίτσιος, αλλά επανειλημμένα η θέση της αντιπολίτευσης είναι
ότι θα πρέπει να γίνει ένας διαγωνισμός στον οποίο θα καλύπτονται όλες οι
ηχητικές καλύψεις σε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται όλη τη χρονιά. Ο κ.
Βίτσιος...

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

88

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αρη, δύο λεπτά πριν. Να πω και κάτι άλλο, ότι καταργήσαμε την
εξέδρα και οι επίσημοι θα 'ναι στο πεζοδρόμιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε κ. Βίτσιο.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Πολύ σύντομα να πω το εξής, ότι καταρχήν, να μην βιαστούν κάποιοι
να πούνε ότι η αντιπολίτευση δεν ψηφίζει ούτε καν τη δαπάνη για την ηχητική
κάλυψη, έτσι; Δεν είναι αυτή η διαφωνία μας, η διαφωνία μας είναι ότι
επιβάλλεται και πρέπει να έχει ηχητική κάλυψη η παρέλαση, αλλά από 'κει και
πέρα θεωρώ ότι πλέον έχει γίνει μια μόδα στο Δήμο μας, αυτό λέγεται
κατάτμηση και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Οταν γνωρίζει εκ των προτέρων ο
Δήμος ότι έχουμε δύο παρελάσεις, άρα σημαίνει τρεις και τρεις, έξι κατά τόπους
δοξολογίες, συν δύο ή παλαιότερα τρεις, έξι μάλλον, δύο που θέλουμε για τις
παρελάσεις την ενιαία ηχητική κάλυψη, μας κάνουν οκτώ, συν κάποιες άλλες
εκδηλώσεις που απαιτούνται, όπως καλή ώρα στο επόμενο θέμα που έχουμε,
γίνονται 18, 28, 38. Συνεπώς λοιπόν η λογική και η νομολογία και οι νόμοι λένε
ότι ο Δήμος επιβάλλεται αρχή του έτους να κάνει ένα διαγωνισμό για ηχητικές
καλύψεις. Μην βιαστείτε να μου πείτε, και σας προλαβαίνω γιατί θα 'ναι λάθος,
ότι δεν γίνεται αυτό γιατί δεν ξέρουμε τις ιδιαιτερότητες, οι ηχητικές καλύψεις
και η Τεχνική Υπηρεσία μας η οποία είναι πάρα πολύ επανδρωμένη και πάρα
πολύ γνώστης της κατάστασης, ξέρουν και λένε ότι ηχητική κάλυψη για
εσωτερικό χώρο 200 ατόμων, ηχητική κάλυψη εξωτερικού 1.000 και πάει
λέγοντας. Θα μπορούσε λοιπόν να προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός ο οποίος να
καταλήγει στον μειοδότη, ο οποίος θα είχε και την ευθύνη για όλες αυτές τις
καλύψεις.
Θεωρώντας λοιπόν ότι είναι εσκεμμένη η κατάτμηση και να επωφεληθώ
εδώ της κουβέντας και να πω ότι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην Κοινωφελή
Επιχείρηση κ. Δήμαρχε και το γνωρίζετε, ότι δεν νοείται στο αμέσως επόμενο

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

89

θέμα, για να μην ξαναπάρω το λόγο, γιατί για τον ίδιο λόγο θα το
καταψηφίσουμε και αυτό, δεν νοείται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Κοινωφελούς
Επιχείρησης να μην έχουμε μια μικροφωνική εγκατάσταση. Και εγώ θα πω το
εξής, και καλά, διαφωνείτε, να πάει σε ένα, στολίδι κατά τα άλλα, το λέτε και το
καυχιέστε, είναι έργο του Παπαδογεωργάκη βέβαια, δεν έχει σημασία, είναι έργο
του Παπαδογεωργάκη, αυτό το στολίδι, αυτό το στολίδι Δήμαρχε, για να σου
θυμίσω και τις παλιές αμαρτίες, επειδή ήσουνα από τους σημαντικότερους
συνεργάτες, αυτό το στολίδι με συμπληρωματική σύμβαση να σου θυμίσω ότι
ενώ ήταν κινηματογράφος, θέατρο, έγιναν οι καρέκλες μετά, φανταστείτε
μελέτη κατασκευή και δεν είχε προβλεφθεί καρέκλες. Με συμπληρωματική
σύμβαση έπρεπε να γίνουν και τα ηχητικά, η εξέδρα και όλα αυτά. Δεν έχει
ηχητικά. Και εμείς συνεχίζουμε κάθε φορά και δόξα τω Θεώ από εκδηλώσεις
πάτε πολύ καλά, σας βαθμολογώ με άριστα το 10, 8, λοιπόν, ανεξάρτητα αν
διαφωνώ και τα καταψήφισα, γιατί τα έξοδα τα οποία στην εποχή που ζούμε...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου)...
ΒΙΤΣΙΟΣ: Πρόεδρε, με διακόπτει και δεν τον μαλώνεις όμως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωρήστε κ. Βίτσιο, έχετε ξεφύγει απ'το θέμα, γι'αυτό.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Να χαριτολογήσουμε. Συνεπώς λοιπόν, δεν μπορεί στις ηχητικές να
το 'χουμε μόδα γιατί έτσι μας βολεύει. Καταψηφίζουμε και καταλαβαίνετε το
λόγο. Και παρακαλώ και παρακαλώ κ. Πρόεδρε, στην απόφαση και... στην
συναδέλφισσα την γραμματέα της επιτροπής

να καταγραφεί αυτό, ότι η

αντιπολίτευση καταψηφίζει, γιατί θεωρεί ότι οι ηχητικές καλύψεις έπρεπε να
γίνουν με διαγωνισμό ενιαίο και όχι να γίνει κατάτμηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Κύριε Γαβρά.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

90

ΓΑΒΡΑΣ: Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει ένας διαγωνισμός για να δοθεί στον
μειοδότη, να δοθούν στον μειοδότη. Οχι ότι μ'αυτό θα εξασφαλίσουμε και την
καλύτερη οικονομία στο Δήμο, ξέρουμε πώς γίνονται και οι διαγωνισμοί αυτοί
και λοιπά. Ομως πριν ψηφίσω, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Οι εκκλησίες -γιατί
μιλάει για δοξολογίες- οι εκκλησίες δεν έχουν ηχητικη εγκατάσταση που...; Α,
αυτό που θα γίνει στα ηρώα, ομιλίες, δοξολογία εκεί και λοιπά. Εντάξει,
συμφωνώ, συμφωνώ, το ψηφίζω με την ένδειξη ότι συμφωνώ και εγώ ότι
πρέπει να γίνει διαγωνισμός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Νούτσου.
ΝΟΥΤΣΟΥ: Να ρωτήσω κάτι κα Κουνενάκη; Αυτά τα 250,00 ευρώ για την
προμήθεια στεφανιών, για ποιους είναι, είναι για τα σχολεία;
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ: Είναι για όλα τα σχολεία του ενιαίου Δήμου. Εχουμε πει ότι τα
Νηπιαγωγεία θα καταθέσουνε ένα, εκπροσωπώντας Δημοτικές Ενότητες, αλλά
υπάρχουνε και άλλα στεφάνια που συνήθως αγοράζουμε, Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Πυροσβεστικό Σώμα, Αστυνομία, μας
ζητάνε και είναι ένα πλαφόν αυτό που βάζουμε, το οποίο ειρήσθω εν παρόδω
είναι μειωμένο σε σχέση με τα περσινά, πέρσι είχαμε 450,00 ευρώ. Οχι, όχι,
αφού θα έχουμε ένα στεφάνι ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, δεν υπάρχει θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Κύριε Σμυρλιάδη.
ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ: Εγώ γι'αυτό το θέμα θα ψηφίσω λευκό και ο λόγος δεν είναι ότι
δεν θέλω να γίνει η παρέλαση, δεν συμφωνώ ως προς την τοποθεσία. Βέβαια το
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφανθεί πού θα γίνει, γι'αυτό θα
ψηφίσω λευκό, δεν συμφωνώ ως προς την τοποθεσία, όχι γιατί είναι στην
Ανθούσα, αλλά γιατί σ'αυτή τη δύσκολη έτσι κατάσταση που βρισκόμαστε, θα
έπρεπε να παραμείνει και στις τρεις Ενότητες η παρέλαση.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

91

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Κύριε Κωνσταντά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε, για τους ίδιους λόγους θα ψηφίσω και εγώ
λευκό, θεωρώντας ότι σέβομαι την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί η
πλειοψηφία αποφάσισε, όμως εμμένω στη θέση μου ότι θα έπρεπε οι
παρελάσεις να γίνουν στα κέντρα των Δημοτικών Ενοτήτων και όχι να
απομακρυνθούνε τόσο πολύ από τα κέντρα των πόλεών μας. Η δικαιολογία ότι
ενοχλούμε τους περαστικούς και τους εκδρομείς που θα πάνε να κάνουνε τη
βόλτα τους στην παραλία, νομίζω ότι δεν ευσταθεί καθόλου για τη
συγκεκριμένη μέρα. Αλλωστε και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές επιδιώκουμε η
Λεωφόρο Μαραθώνος να αποκτήσει ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο και όχι τη
λαιμητόμο που αντιμετωπίζουμε σήμερα για εμάς και για τα παιδιά μας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Αρα, η μείζονα κατά, εκτός του κ. Κωνσταντά που είναι λευκό.
Ο κ. Γαβράς, ναι
η κα Νούτσου, ναι
ο κ. Σμυρλιάδης, λευκό.

ΘΕΜΑ 9ο

Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπανών για την υλοποίηση Ημερίδας
Ενημέρωσης του Κοινού για τις Ρευματικές Παθήσεις σε συνεργασία με
το Ελληνικό Ιδρυμα Ρευματολογίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Κουνενάκη.

92

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ: Αφορά μια ημερίδα η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί στις 18
Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Γέρακα, σε συνεργασία με το Ελληνικό
Ιδρυμα Ρευματολογίας, το οποίο εδρεύει στην Κάντζα. Το αντικείμενο είναι
αποκλειστικά οι ρευματικές παθήσεις και οι δαπάνες που αιτούμαστε να εγκρίνει
το Σώμα, αφορούν την ηχητική κάλυψη 455,00 ευρώ και τη φωτογραφική
κάλυψη 100,00 ευρώ, σύνολο 555,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω και κάτι. Είναι μία σημαντική ημερίδα και να ειδοποιήσετε
όσους ή όσες ξέρετε ότι έχουν αρθριτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε μια ερώτηση, κάντε μια ερώτηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Ναι κ. Πρόεδρε, παρ'όλο ότι εγώ θα συμφωνήσω με τους
προλαλήσαντες που λένε ότι θα πρέπει να γίνει μία ενιαία προμήθεια εκεί χρήση
των ηχητικών που απαιτούνται για τις όποιες εκδηλώσεις, θα ήθελα να τονίσω
ότι πραγματικά ο κ. Ανδριανάκος είναι ένας από τους καταξιωμένους
επιστήμονες στο χώρο του, είναι πρόεδρος του συγκεκριμένου Ινστιτούτου,
είναι συμπολίτης εδώ και πολλά χρόνια και νομίζω ότι είναι μία ημερίδα την
οποία όλοι οφείλουμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο και ιδιαίτερα τους
ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα και να
παραστούνε, γιατί θα κερδίσει η πόλη μας, θα κερδίσουν οι άνθρωποι, θα
κερδίσουν οι δημότες μας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Μία ερώτηση ο κ. Γαβράς. Το μικρόφωνό σου κ. Γαβρά.
ΓΑΒΡΑΣ: Είναι ιδιωτικό το Ιδρυμα, είναι ιδιωτική επιχείρηση;
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ: Κερδοσκοπικό σωματείο είναι. Οι ημερίδες αυτές κ. Γαβρά,
επιτρέψτε μου να σας απαντήσω, γίνονται σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας.
Είναι προς τιμή μας που το Ιδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών, το Ιδρυμα

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

93

Ρευματολογίας εδρεύει στην πόλη μας και γίνονται υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Υγείας και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.
(συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστούμε.
Κύριε Μερτύρη. Ωραία.
Κυρία Νούτσου.
ΝΟΥΤΣΟΥ: Εγώ να κάνω μία πρόταση; Γιατί δεν γίνεται στο Οινοποιείο Πέτρου
που έχει ηχητική εγκατάσταση; Και είναι πρότασή μου αυτή.
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ: Γιατί το Οινοποιείο Πέτρου χωράει 140 άτομα, το Πολιτιστικό
Κέντρο του Γέρακα χωράει γύρω στα 350 και, 300 και νομίζουμε οι διοργανωτές
πιστεύουνε ότι θα ξεπεράσουμε τη συμμετοχή των 300 ατόμων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Κύριε Σμυρλιάδη, ναι; Ωραία.
Οπότε η μείζονα λέει ναι.
Ο κ. Γαβράς, ναι. Ελάτε, ελάτε κ. Γαβρά.
Η κα Νούτσου, επιμένει στην πρότασή της.
Και ο κ. Σμυρλιάδης λέει ναι.
ΓΑΒΡΑΣ: Να ρωτήσω ακόμα κάτι, πριν να ψηφίσω, να ρωτήσω ακόμα κάτι.
Αυτή η εκδήλωση θα χρηματοδοτηθεί από κάπου, δηλαδή παίρνει κάποια,
υλοποιεί κάποια προγράμματα αυτό το Ιδρυμα;
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ:

Υλοποιεί

προγράμματα

ενημέρωσης

και

πρόληψης.

Η

συγκεκριμένη ημερίδα, η προβολή και η επικοινωνία της συγκεκριμένης
ημερίδας έχει χορηγούς φαρμακευτικές εταιρείες που σχετίζονται με τις
ρευματοπάθειες.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

94

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Ελάτε κ. Γαβρά, πείτε, ναι.
ΓΑΒΡΑΣ: Λοιπόν, ακριβώς δεν λέγονται όλα από την αρχή, δεν λέγονται όλα
από την αρχή, πρέπει να σας τα βγάλουμε με το τσιγκέλι για να δούμε τι θα
ψηφίσουμε. Στην εισήγηση λοιπόν οφείλατε αυτό να πείτε, ότι εδώ μπαίνετε
όπου υπάρχει πρόγραμμα να βοηθήσετε τους ιδιώτες να κερδίσουν, να... να
διαφημίσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες τα προϊόντα τους και λοιπά. Εμείς
καταψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μερτζάνος. Κύριε Μερτζάνο, ναι.
Σας παρακαλώ κ. Γαβρά, κ. Γαβρά, ακούστε τον ομιλητή.
ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ: Μία διευκρίνιση, να βοηθήσω λίγο την κατάσταση, που ισχύει
για όλες τις ημερίδες, όχι για την..., για όλες τις εταιρείες, ιατρικές εταιρείες.
Στις ημερίδες γίνεται ενημέρωση πάνω στο ιατρικό θέμα, δεν γίνεται καμία
ενημέρωση στη φαρμακευτική αγωγή και δεν θίγονται σκευάσματα και δεν
θίγονται εταιρείες, δεν λέμε ότι θα πάρεις το τάδε φάρμακο το οποίο είναι της
εταιρείας Μερτζάνου και θα ωφεληθεί η τάδε εταιρεία, γίνεται ενημέρωση για
την πάθηση, επιστημονική κατάρτιση. Αρα, καμία εταιρεία δεν ωφελείται. Ναι,
είναι ιατρική εταιρεία, όπως λέμε Καρδιολογική Εταιρεία, όπως λέμε Παθολογική
Εταιρεία, όλες οι εταιρείες, δεν έχει καμία σχέση η φαρμακευτική εταιρεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κ. Μερτζάνο, ευχαριστούμε.
Κύριε Γαβρά, το ψηφίζετε ή όχι; Οχι, ο κ. Γαβράς.
Κυρία Νούτσου; Οχι, όχι και η κα Νούτσου.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

95

ΘΕΜΑ 10ο

Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην
Βεργή Αφροδίτη του Αναστασίου.

ΘΕΜΑ 11ο

Λήψη απόφασης για χορήγηση οικογενειακού τάφου στον κ. Λύτρα
Ανδρέα του Νικολάου.

ΘΕΜΑ 12ο

Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του μονίμου υπαλλήλου Τζανή
Παναγιώτη για είσπραξη μετοχής από την Γενική Τράπεζα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, 10, 11, 12, το ψηφίζετε; Ναι, Ομόφωνα 10, 11.
Και λήγει η συνεδρίαση. Ευχαριστούμε πολύ.
Είπαμε ναι.
.......: Το 11 είναι η αγορά τάφου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός του κ. Γαβρά στο 11.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Στο 11, όχι ο κ. Γαβράς.
(συζήτηση εκτός μικροφώνου μέχρι το τέλος της συνεδρίασης)
--------------------------

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

96

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση.
--------------------------Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (απών)

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (απούσα)

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΛΑΚΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΕΒΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (απών)

ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΡΑΠΑ - ΔΑΡΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΧΕΙΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Ε.Π.Ε.

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 4 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534
e-mail: hxografi@otenet.gr

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 17η

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

97

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ..................................................................................................... 33, 34, 39, 96
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ............................................................................................................. 5, 96
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ................................................................................................ 40, 42, 43, 96
ΒΕΛΙΩΤΗΣ .......................................................................................................................... 96
ΒΙΤΣΙΟΣ ........................................ 47, 49, 50, 52, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 76, 81, 88, 89, 96
ΓΑΒΡΑΣ ........................................................................... 29, 68, 72, 81, 82, 90, 92, 93, 94, 96
ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ........................................................................................................... 96
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ................................................................................................................ 96
ΔΗΜΑΡΧΟΣ5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 49, 51,
54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 88, 89, 92, 95
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ................................................................................................................... 96
ΔΡΟΥΓΚΑΣ.......................................................................................................................... 96
ΖΙΝΕΛΗ .............................................................................................................................. 96
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ................................................................................................................... 5, 96
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ................................................................................................... 25, 27, 28, 96
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ...................................................................................................................... 96
ΚΑΡΡΑΣ .............................................................................................................................. 96
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ............................................................................................... 87, 90, 92, 93, 96
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ .................................................................................................................. 96
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ............................................................................. 46, 56, 69, 70, 71, 91, 92, 96
ΛΑΚΚΟΣ ............................................................................................................................. 96
ΛΕΒΑΝΤΗ ..................................................................................................................... 44, 96
ΛΕΣΤΑΚΗΣ ......................................................................................................................... 96
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ............................................................................................................... 5, 96
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ...................................................................................................................... 96
ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ................................................................................................................. 94, 96
ΜΕΡΤΥΡΗΣ ........ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 65, 72, 75, 77, 80, 83, 84, 85, 87, 96
ΜΗΛΑΣ............................................................................................................................... 96
ΜΠΑΚΑΣ............................................................................................................................. 96
ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ............................................................................................................ 63, 96
ΝΟΥΤΣΟΥ ...............................................................5, 34, 36, 69, 73, 75, 78, 84, 86, 90, 93, 96
ΠΡΟΕΔΡΟΣ5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 44,
46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96
ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ .................................................................................... 37, 39, 74, 76, 79, 90, 96
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ....................................................................................................................... 96
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ..................................................................................................................... 96
ΧΕΙΛΑ ................................................................................................................................ 96

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful