MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE B-dul Carol I, nr.

24, Bucureşti, Sector 3 Direcţia Generală Politici Agricole Camera 122; Tel: 021.3072.435; Fax: 021.3078.635 e-mail: politici.agricole@madr.ro Februarie 2010

AGRICULTURA ROMÂNIEI
PREFAŢĂ Anul 2007, data aderării României la Uniunea Europeană,a marcat o epocă nouă în economia agricolă şi de dezvoltare rurală a ţării noastre. În acest context, România trebuie să îşi adapteze rapid economia agricolă şi de dezvoltare rurală pentru a se putea integra în piaţa internă a Uniunii Europene şi a adopta în totalitate Politica Agricolă Comună (PAC). Aderarea la UE este, probabil, cel mai puternic factor de presiune pentru reforma rapidă a agriculturii şi economiei rurale româneşti, dată fiind necesitatea integrării cu succes în economia rurală europeană. Modelul european de agricultură se bazează pe un sector competitiv, orientat spre piaţă, îndeplinind, totodată, şi alte funcţii publice, cum ar fi protejarea mediului înconjurător, oferirea unor aşezari rezidenţiale mai convenabile pentru populaţia din spaţiul rural, precum şi integrarea agriculturii cu mediul înconjurător şi cu silvicultura. Politica Agricolă Comună îşi deplasează accentul de la subvenţiile directe acordate agriculturii (pilonul I al PAC) spre dezvoltarea integrată a economiei rurale şi spre protejarea mediului înconjurător (pilonul II al PAC). Economia rurală românească, dominată de agricultură în mare parte, este încă slab integrată în economia de piaţă. În contextul actual al economiei de piaţă, de modul înţelegerii şi aplicării tehnicilor de marketing depinde bunăstarea cetăţenilor din zona rurală şi urbană, precum şi bunăstarea producătorilor agricoli.

1

PREZENTARE GENERALA A AGRICULTURII ROMÂNEŞTI
Condiţiile geografice favorabile, relieful, clima, solurile fertile, la care se adaugă forţa de muncă calificată, ataşamentul populaţiei din mediul rural pentru pământ şi animale, un sistem instituţional administrativ adecvat, pot face din agricultura României un domeniu de activitate atractiv si profitabil. Pe plan naţional, agricultura reprezintă una dintre cele mai importante ramuri ale economiei româneşti. Contribuţia agriculturii, silviculturii, pisciculturii în formarea Produsului Intern Brut se situeaza in jurul valorii de 6% din PIB, iar in statele membre ale UE se situează la aproximativ 1,7%. Ponderea agriculturii, silviculturii, şi pisciculturii in PIB
mil. lei preţuri curente

Produsul intern brut* TOTAL Agricultură, silvicultură şi piscicultură % din PIB
Nota: 2007 date definitive; 2008 şi 2009 date provizorii *Buletin statistic lunar – Nr. 12 / 2009

2007 416.006,8 23.992,2 5,8

2008 503.958,7 32.566,4 6,5

2009 01.I -30.IX 334.231,5 19.220,2 5,8

SUPRAFATA ARABILA PE CAP DE LOCUITOR IN DIFERITE TARI EUROPENE 0.466 0.424 0.422 0.42 0.42 0.41 0.334 0.326 0.306 0.3 0.298 0.246 0.236 0.193 0.182 0.171 0.158 0.143 0.138 0.095 0.083 0.057 0.056 0.024 0 0.1 0.2 ha/locuitor 0.3 0.4 0.5

UNGARIA

FINLANDA DANEMARCA

BULGARIA

ROMANIA* R. MOLDOVA

SPANIA POLONIA

FRANTA

SUEDIA IRLANDA

GRECIA EUROPA

NORVEGIA ALBANIA

AUSTRIA

PORTUGALIA GERMANIA

ITALIA M. BRITANIE

BELGIA

Sursa: -FAO production Yearbook vol 57/ 2003 -Anuar statistic al României 2007

ELVETIA OLANDA

ISLANDA

2

România se găseste pe locul 7 din Europa ca suprafaţă agricolă (dupa Franta Spania. Pe parcursul întregii perioade de tranziţie.8 milioane ha cât însumează teritoriul României. Spania.0 199. iar viile şi livezile reprezintă cca 3%. agricultura a jucat un rol social foarte important. 64% din suprafaţa agricolă.3 9423. Germania.3 1525.3 3330.6 2009* mii ha 14705.4 199.42 ha teren arabil. este ocupată cu păşuni şi fâneţe.236 ha/locuitor. o treime din suprafaţă. din care 9. DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ Specificare Suprafaţa agricolă. 2008 *MADR.8 mil ha. 4.0 206.0 1531. valoare superioară multor ţări europene şi aproape dublă faţă de media europeană.7 1526.4 9387.4 218. din care: Arabil Păşuni Fâneţe Vii şi pepiniere viticole Livezi şi pepiniere pomicole Sursa: Anuarul statistic al României.4 mil. ha reprezintă teren arabil.3 9384. absorbind o parte importantă din forţa de muncă disponibilizată de industriile urbane.7 mil.Raportul dintre suprafaţa arabilă a ţării la numărul de locuitori denotă faptul că fiecărui locuitor îi revin circa 0. suprafaţa agricolă a ţării este de 14. care este de doar de 0.6 2008* mii ha 14712.4 3380. acţionând ca un „tampon” ocupaţional împotriva efectelor socio-economice ale tranziţiei. Germania şi Polonia) Repartiţia fondului funciar după modul de folosinţă denotă faptul că terenul arabil ocupă cca.7 %). Polonia Marea Britanie şi Italia) şi pe locul 5 ca suprafaţă arabilă (după Franţa. POTENŢIAL FUNCIAR Din cele 23.3 216.7 214.1 3 . ha (61.2 3384. FONDUL FUNCIAR. Agr 2A 2007 mii ha 14709.

6 6.8 2.931.221 3.24 3. cărora le aparţin 65% din suprafaţa agricolă utilizată.299.11 3.308.462.952.790 4.45 282. 2008 Economia rurală românească are ca trăsătură predominantă procentul foarte mare al fermelor de subzistenţă.350 exploataţii agricole înregistrate la finele anului 2007.EXPLOATAŢII AGRICOLE Situaţia exploataţiilor agricole cu personalitate juridică.651 22. 2.383 Suprafaţa agricolă utilizată (ha) 2002 2007 13. Suprafaţa agricolă medie utilizată a fost de 3. de aceea.315 3.737.6 8.4 Total Exploataţii agricole individuale Unităţi cu personalitate juridică Sursa: Anuarul statistic al României.73 2.834. Statut juridic Total exploataţii agricole (număr) 2002 2007 4.34 274.913.931.5 3.699 Exploataţii agricole care utilizează suprafaţa agricolă (număr) 2002 2007 4.757. comercializând pe piaţă doar întâmplător produsele obţinute.699 unităţi cu personalitate juridică au exploatat restul de 35% din suprafaţă.277.407 22.710 13. Există mari diferenţe între suprafaţa medie a exploataţiei individuale în România şi cea a fermelor din UE.350 4. 4 .893 3.29 1. Structura şi numărul exploataţiilor agricole funcţie de statutul lor juridic este prezentată în diagrama următoare.4 ha/fermă de către unităţile cu personalitate juridică.651 (99.23 275.361 3.5 4.9 Suprafaţa agricolă medie utilizată (ha) pe o exploataţie pe o exploataţie care utilizează teren agricol 2002 2007 2002 2007 3.43 270.5 ha/exploataţie.913.930.708.57 1.786.753. iar 17. de cca 19 ha/fermă.5%) au fost exploataţii agricole individuale.484.966.672 17.221. a gospodăriilor individuale precum şi suprafeţele aflate în exploatarea acestora se prezintă astfel: din totalul de 3. 3.046.046 17. În plus.851.3 ha/fermă fiind exploatate în medie de către fermele individuale şi 270. care produc în principal pentru autoconsum. fermele de subzistenţă au acces dificil la alte surse de venituri şi.5 7. bunăstarea unei părţi semnificative a populaţiei rurale depinde considerabil de nivelul de profitabilitate al fermelor.

2008 Numărul mare al exploataţiilor de subzistenţă sau semisubzistenţă constituie principala problemă pe care agricultura românească trebuie să o rezolve în cel mai scurt timp.NUMĂRUL EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE DUPĂ STATUTUL LOR JURIDIC – 2007 EXPLOATATII AGRICOLE 3. formarea şi consolidarea clasei de mijloc în spaţiul rural. DUPĂ NUMĂRUL DE SALARIAŢI Cea mai mare parte a întreprinderilor agricole (aprox. Pentru stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme agricole familiale cu caracter comercial. care au între 10 si 49 angajaţi. În ceea ce priveşte situaţia întreprinderilor agricole.651 SOCIETATI COMERCIALE 5. La acestea se adaugă întreprinderile mici şi mijlocii în jur de 1600. stimularea participării băncilor şi dezvoltarea competenţelor lor pentru creditarea agriculturii.147 UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 4.829 Sursa: Anuarul statistic al României.177 UNITATI COOPERATISTE 71 ALTE TIPURI 6.931. 86%) sunt microîntreprinderi cu mai puţin de 10 angajaţi. 5 .475 EXPLOATATII AGRICOLE INDIVIDUALE 3.350 UNITATI CU PERSONALITATE JURIDICA 17. au fost luate măsuri pentru susţinerea investiţiilor în mediul rural. în 2006 se constată o creştere cu 6% faţă de 2005 a numărului întreprinderilor agricole în general.699 SOCIETATI/ASOCIATII AGRICOLE 1. în timp ce numărul întreprinderilor mijlocii şi mari a scăzut uşor.913. In anul 2007 a crescut numărul întreprinderilor foarte mici. NUMĂRUL DE ÎNTREPRINDERI AGRICOLE. crestere care se pastraza si in anul 2007 fata de anul 2006. Se constată astfel ca majoritatea întreprinderilor agricole (97%) dispun de puţin personal angajat.

dinamica ponderii populaţiei ocupate în agricultură arată o tendinţă de scădere treptată a acesteia.84 milioane persoane. ceea ce reprezintă circa 30.5% din anul 2007 din populaţia activă este reprezentată în special de lucrători pe cont propriu în cele circa 3.76 milioane persoane. în agricultură. • Venituri mici realizate în agricultură.Număr de salariaţi 0-9 (întreprinderi micro) 10-49 (întreprinderi mici) 50-249 (întreprinderi mijlocii) peste 250 (întreprinderi mari) TOTAL: Sursa:Anuarul statistic al României 2008 2005 10623 1594 252 41 12510 2006 11467 1606 233 41 13347 2007 12357 1615 213 36 14221 POPULAŢIA OCUPATĂ ÎN AGRICULTURĂ Deşi forţa de muncă în agricultură României este în continuare una dintre cele mai numeroase din Europa.5 % din totalul populaţiei ocupate. La sfarsitul anului 2007.9% în anul 2001 la 29. în agricultură. dintr-un total al populaţiei ocupate de 9.5 % în anul 2007. de la 40. ceea ce reprezintă circa 30.313 milioane persoane.2008 Ponderea de 29. ingineri şi tehnicieni. Cauzele scăderii ponderii populaţiei ocupate in agricultură: • Retragerea multor persoane vârstnice din agricultură.353 milioane persoane. vânătoare şi silvicultură activau 2. care nu sunt atractive pentru tineri • investiţiilor rurale încă reduse .servicii şi mica industrie .9 milioane de exploataţii individuale. la care se adaugă lucrători specializaţi în agricultură. Primul segment fiind îndreptat către autoconsum. sprijina 6 . MADR. dintr-un total al populaţiei ocupate de 9. prin politica sa şi prin elaborarea de acte normative în concordanţă cu legislaţia comunitară. La sfârşitul anului 2006.5 % din totalul populaţiei ocupate. încurajează constituirea de noi societăţi cu caracter comercial. înfiinţarea grupurilor de producători si a altor forme de asociere conform legislatiei in vigoare.care să absoarbă forţa de muncă mai tânără. vânătoare şi silvicultură activau 2. Sursa:Anuarul statistic al României 2007. din fermele agricole comerciale.

6 473.0 1.4 18291.2 18848.2 68.0 2008* milioane lei % preturi curente 45242. În ceea ce priveşte populaţia ocupată în agricultură pe grupe de vârstă. astfel încât să fie promovată creşterea productivităţii muncii şi să se realizeze diminuarea forţei de muncă ocupate în agricultură pe baza eficienţei. 2008 *date INS 7 .5 100.8 50649.9 100. Astfel.1 66993. peste jumătate din aceasta aparţine grupelor de vârstă de peste 45 de ani iar ponderea populaţiei ocupată în agricultură cu vârsta peste 65 ani a crescut faţă de anul 2006 cu 2 procente.9 100.9 % 60.2 38.investiţiile în tehnologie agricolă.7 30. se constată o îmbătrânire a forţei de muncă din această ramură.6 716.0 Vegetala Animala Servicii agricole TOTAL Sursa: Anuarul statistic al Romaniei.6 2007 % 61.9 37.8 47699.0 milioane lei preturi curente 28723. PRODUCŢIA RAMURII AGRICULTURA SPECIFICARE 2006 milioane lei preturi curente 31327.3 1.6 684.2 0.3 20535.

Suprafeţele cultivate s-au menţinut în general.8 772.6 86.9 1170.4 204.6 237.4 1526.9 835.5 673.8 706. România promovează investiţiile străine şi naţionale în industria producătoare de astfel de combustibili.0 967.1 190.9 187.2 268.4 Producţie totală (mii t) 2007 2008* 2009** 7814.3 873.2 49.5 364.0 1098.4 9.3 8.9 1152.4 3116.9 28.8 278.7 208.4 3649. care a înregistrat diminuări semnificative datorită interzicerii cultivării soiei modificate genetic.2 1010.1 361.1 3712. Agr 2B In anul 2007.0 531.6 2525.2 4015.1 90.6 196.9 813. 2008 * Date INS ** MADR.8 16826.3 2219.3 2006 15759.0 287.6 253. 8 .6 2294.8 5.9 1987.4 2029.9 912. calculat pe baza conţinutului energetic al tuturor tipurilor de benzină şi motorină folosite în transporturi. în concordanţă cu strategia PAC.4 110. faţă de anul 2006 acestea situându-se la circa 50% la cereale total.0 18.5 27.9 783.5 133.9 12.9 185.1 344.7 200.1 Sursa: Anuarul statistic al României.9 8986.2 175.3 748. In anii 2007-2009 a fost aplicată schema de plată pentru culturi energetice.5 Suprafaţa (mii ha) 2007 2008* 2009** 5129.4 21.5 48.1 260.5 546.4 1175.8 2449. la circa 35 % la floarea soarelui sau la circa 67 % la legume. cu exceptia culturii de soia.0 7866.75% până la finele anului 2010.4 268.2 5210. de 5. datorita secetei excesive din perioada 2006-2007.8 394.9 365 409.1 7870.1 190. GRÂU + SECARĂ ORZ SI ORZOAICA OVĂZ PORUMB + SORG OREZ FL.8 2520.1 2123.0 363. plante oleaginoase.8 331.4 1209.7 251. In acest sens.0 280.9 72.4 5228. d.5 3855.0 591. porumb.7 20. Un rol important îl deţin culturile destinate producerii de biodiesel şi bioetanol: rapiţă.0 4093.0 7212. această măsură fiind în acord cu strategia de la Kyoto şi ţinând cont că România trebuie să asigure un procent minim de biocarburanţi sau alţi carburanţi regenerabili introduşi pe piaţă.7 256.8 3287.6 194.9 4138.9 46.8 39.SECTORUL VEGETAL SUPRAFEŢE ŞI PRODUCŢII SPECIFICARE CEREALE – TOTAL.9 346.6 531.SOARELUI RAPIŢĂ ULEI SOIA SFECLĂ DE ZAHĂR CARTOFI TOTAL LEGUME de câmp şi solarii VII PE ROD 2006 5114.6 382.0 3065.6 991. producţiile realizate au fost mult reduse.8 3819.3 5561.4 14398. Productiile realizate in anul 2008 la culturile de câmp au asigurat necesarul de consum destinat atât populaţiei cât şi pentru furajarea animalelor.c.9 5179.5 136.7 690.

3 361. inghet tarziu de primavara) productiile de struguri si fructe au reprezentat circa 96%.8 28. Suprafaţa cultivată cu viţă de vie ocupă 5% din intreagă suprafaţă agricolă a ţării.8%) şi Vincon Vrancea ( 7.6 1377.0 65. respectiv 73% din productiile anului 2006.folosirea mustului concentrat în vederea ridicării tăriei alcoolice a vinurilor.8 44. Cotnari (13. Cele trei mari zone viticole ale României sunt: zona intercarpatică.6 475. .2 565.5 24. prin care se derulează fonduri comunitare (FEGA) având o alocare financiară anuală de 42.0 35.2 2008* 1010.8 372.1 79.5 16.2 391.4 17.9 18.2 511.2 Sursa: Anuarul statistic al României.4 1486.8 33. Cele patru complexe de vinificaţie care domina piaţa sunt Murfatlar (29.0 422.0 1305.promovarea vinurilor pe pieţele ţărilor terţe. Jidvei (19%).8 38.4 13.8 17.PRODUCŢIA DE STRUGURI ŞI FRUCTE mii tone SPECIFICARE PRODUCŢIA DE STRUGURI TOTAL. .3 2009* 967. In sectorul vie-vin accentul se pune pe Programul Suport.9 68. .asigurarea recoltei plantaţiilor viticole.0 578.7 25.7 527.4 62.5 23.6 25.restructurarea şi reconversia podgoriilor.6 13.3 21.7 500. productia de struguri a inregistrat o crestere de circa 98 mii tone fata de anul 2006 iar producţia de fructe s-a diminuat cu circa 181 mii tone faţă de anul 2006. Agr 2B In anul 2007.1 milioane euro în perioada 2009-2013 pentru următoarele măsuri: .4 598.1 554. datorita conditiilor meteo nefavorabile (seceta. 9 .8 38.5 412.9 1085. din care: Vii altoite pe rod Vii hibride pe rod PRODUCŢIA DE FRUCTE TOTAL. locul 5 la suprafaţă viticolă şi locul 6 la producţia de struguri şi vin. zona pericarpatică şi zona dunăreană.8 590. 2008 *MADR.2 27. Romania ca ţară vitivinicolă ocupă la nivelul Uniunii Europene.7 69.9%).9 590.5 21.4 57.9%). In interiorul acestor zone viticole există opt regiuni viticole şi un total de 38 de podgorii în care sunt cultivate peste 100 de soiuri de struguri. din care: Prune Mere Pere Piersici şi nectarine Cireşe si vişine Caise şi zarzăre Nuci Căpşuni Alte fructe 2006 912.7 2007 873. In anul 2008.4 104.4 62.1 19.4 501.

viermi de mătase în funcţie de producţia marfă 10 . mii cap. SECTORUL ANIMALIER EFECTIVE ŞI PRODUCŢII Sectorul zootehnic are o pondere importanta în agricultura românească şi reprezintă una dintre activităţile de bază în sectorul rural. Grupurile de producători primesc maxim 100 mii euro în funcţie de valoarea producţiei comercializate şi 75% din valoarea investiţiilor în mijloace tehnice destinate îmbunătăţirii condiţiilor de colectare. Se urmăreşte creşterea efectivelor şi imbunătăţirea raselor de animale pentru carne şi lapte. a intrat în vigoare noul regulament privind organizarea comună de piaţă în sectorul legume fructe. mii to mii hl milioane buc. viţei obţinuţi. Organizaţiile de producători primesc până la 4. ambalare şi comercializare. mii cap. scrofiţe. Realizarea echilibrului dintre sectorul vegetal şi animal reprezintă un deziderat al agriculturii româneşti. mii cap.M. mii to 2006 2934 6815 8405 84990 1401 64607 7429 19. În conformitate cu legislaţia comunitară Romania are la ora actuală 12 Grupuri de producători şi o organizaţie de producători recunoscute. mioare şi berbeci.8 Au fost luate măsuri pentru acordarea de subvenţii producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol şi de alocaţii pentru programele de conservare şi utilizare a resurselor genetice animale aflate în stare critică.1% din valoarea producţiei comercializate în baza unui program operaţional aprobat.La 1 ianuarie 2008. s-au acordat subvenţii pentru îmbunătăţirea calităţii materialului genetic folosit pentru juninci la prima fătare. păstrare. la rândul lor.1 2009** 2503 5893 11147 83631 1588 47088 6097 21. oi. mii cap. Beneficiarii formelor de sprijin comunitar sunt grupurile şi organizaţiile de producători. Se doreşte creşterea suprafeţelor ocupate cu culturi furajere şi proteice pentru îmbunătăţirea producţiilor animaliere menite. 2008 * date INS ** date operative MADR U. SPECIFICARE Efective Bovine Porcine Ovine+caprine Păsări Producţii Carne (greutate in viu) Lapte (inclusiv consum vitei) Ouă Lână Sursa: Anuarul statistic al Romaniei. să încurajeze dezvoltarea de unităţi de procesare agroalimentară.4 2007 2819 6565 9334 82036 1503 61048 6522 21 2008* 2684 6174 9780 84373 1426 53089 6692 22. Astfel. în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile.

5 23670 (ha)păşuni şi fâneţe Suprafaţa certificata in agricultura ecologica cu culturi permanente 294 954 1518 1590 (ha)livezi şi viţă de vie Colectare din flora spontana (ha) 38700 58728 81279 82871 Alte suprafeţe certificate în agricultura ecologica (ha) 7395 7735 6154 4670 Sursa: Înregistrare operatori la M. în anul 2008 s-a înregistrat creşterea efectivelor de animale certificate ecologic în special la ovine-caprine.000 ha. în anul 2008.411 240000 Ponderea suprafetelor certificate din total suprafaţă agricolă (%) 1 1 2 2.R *date in curs de definitivare În sectorul animalier.comercializată şi în funcţie de realizarea unor criterii de reproducţie şi performanţă productivă de reproducţie. 240. AGRICULTURA ECOLOGICA Agricultura ecologică a cunoscut in ultimii ani o evolutie dinamica. cu excepţia ovinelor şi a caprinelor. Creşterea la producţie poate fi astfel atribuită sacrificărilor înregistrate în acea periodă.D.54 % faţă de anul 2005. Seceta din 2007 a determinat scăderea cantităţii de furaje. suprafaţa totală cultivată după modul de producţie ecologic a fost de cca 221. Astfel. În sectorul de produse ecologice procesate se constată atât diversificarea sortimentului de produse prin lansarea de produse noi. Astfel. Dinamica operatorilor şi a suprafeţelor în agricultura ecologică Indicator 2006 2007 2008 2009* Număr operatori inregistraţi in agricultura ecologică 3409 3834 4191 3316 din care: număr procesatori 39 48 85 74 Suprafaţa totala certificata in agricultura ecologica (ha) 143194 190129 221. în celelalte sectoare animaliere s-au înregistrat scăderi importante de efective.6 Suprafaţa certificata in agricultura ecologica pe teren arabil (ha) 45605 65112 86454 127199 Suprafaţa certificata in agricultura ecologica cu culturi permanente 51200 57600 46006. ceea ce reprezintă o creştere de cca 13 ori faţă de suprafaţa cultivată în anul 2000 şi de 1. respectiv o creştere de cca 15 ori faţă de media anuală a perioadei 2000-2004 şi de cca 14 ori faţă de efectivele înregistrate în anul 2005.411 ha. cât şi creşterea numărului procesatorilor la 85 de unităţi în anul 2008 faţă de 48 în 2007. fapt care a imprimat o tendinţă ascendentă preţului acestora. 11 . unde s-au înregistrat creşteri ale efectivelor de animale. suprafaţa cultivată după modul de producţie ecologică este de cca.A. Pentru anul 2009.

produse de patiserie şi cofetărie. ceaiuri de plante. ulei de cânepă etc) -carne de porc. smântână.Repartiţia produselor alimentare ecologice În anul 2008. paste făinoase. telemea). ulei de floarea soarelui şi soia. miere de albine şi produse secundare. pate etc) -fructe şi legume (sucuri. -orez. tobă. seminţe de cânepă (tartine. vită si melci (cârnaţi. ouă. gemuri etc) 12 . caşcaval. soia. slănină. pate. precum şi produse procesate din: -lapte de vacă şi oaie (swaitzer. pâine. pe piaţa naţională s-au comercializat legume şi fructe proaspete. făină şi fulgi de cereale. unt. tofu. vin obţinut din struguri ecologici.

Repartiţia operatorilor din agricultura ecologică pe judeţe Sursa: Inregistrare operatori la MADR In anul 2008.R în sistemul de agricultură ecologică. Euro. Principalele produse prezente pe piaţa comunitară au fost: oleaginoase şi proteice. prin utilizarea de canale de piaţă diferite: vânzări de la poarta fermei. 100 mil. vânzări prin bursa on-line pentru produse ecologic. Produsele româneşti au fost comercializate în Germania. a fost de 4191. miere de albine şi produse derivate. Olanda şi Franţa . 13 . vânzări prin magazine specializate. vânzări prin pieţe sezoniere. ulei din floarea soarelui. Grecia. produse procesate din lapte.A. în anul 2008.D. au fost destinate schimbului intracomunitar cca. ceea ce reprezintă o creştere cu cca. vânzări prin magazine en-gros. 20% faţă de anul 2007.Numărul operatorilor (producători. fructe de pădure şi ciuperci. cereale. adică aproape dublul operatorilor înregistraţi în anul 2004 şi cu 12 % mai mult faţă de operatorii înregistraţi în anul 2007. Comercializarea produselor ecologice se face de comercianţi înregistraţi la MADR.000 to de produse ecologice cu o valoare de cca. comercianţi) înregistraţi la M. Italia. 130. procesatori. Elveţia.

Astfel. crearea de noi unitati de procesare în spaţiul rural. pe de o parte. 6353 unităţi de panificaţie cu o capacitate de 12399. Aceasta a fost realizată în anul 2007 în principal de cele 876 unităţi de procesare a laptelui si produselor lactate. Revigorarea acestei industrii se realizează printr-o serie de programe promovate de MADR urmărindu-se.lapte 29391.4 mii tone/an. 1007 unităţi de procesare a cărnii si produselor din carne. cu 35% capacitatea de procesare la lapte şi produse lactate şi cu 22% capacitatea de procesare la conserve de legume şi fructe.13 6353 5840 Conserve legume si fructe mii t/an 507.3 159 152 Uleiuri si grăsimi vegetale mii t/an 840. însumînd o capacitate de 1672 mii tone/an. MADR prin politicile sale de dezvoltare a intervenit şi a susţinut financiar proiectele de modernizare a unităţilor precum şi infiinţarea de noi unităţi de procesare în zonele tradiţionale din mediul rural. 529 unităţi de procesare a uleiurilor şi grăsimilor vegetale cu o capacitate de 807. cu o capacitate de 29391 mii hl/an.6 mii tone/an.8 mii tone/an.conf rapoarte DADR In ultimii ani se semnalează o dezvoltare a industriei alimentare. în anul 2008 faţă de 2007. cu o capacitate totală de producţie de 1337. 2228 unităţi de procesare a zaharului şi produselor zaharoase. sprijinind o cotă din proiectele de investiţii ale întreprinzătorilor.2 39679 876 901 I CAPACITĂŢI DE PROCESARE Carne si produse din carne mii t/an 1672 1878. a crescut cu 12 % capacitatea de procesare la carne şi preparate din carne. PRINCIPALELE UNITĂ I Specificare Lapte si produse lactate mii hl/an ech. 1 SAPARD – Program Special de Preaderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala – din fonduri UE.7 1007 1025 Zahar si produse din zahar mii t/an 1337.1 mii tone/an.6 807. 14 .INDUSTRIA ALIMENTARĂ Industria alimentară reprezintă o ramură tradiţionala importantă a industriei prelucrătoare românesti. Pentru activitatea de procesare. iar actual prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurala şi prin Programul de crestere a competitivitatii produselor alimentare.5 12399. creşterea competitivităţii produselor din industria alimentară şi pe de altă parte. In acest sens amintim Programul SAPARD1 care a prevăzut astfel de măsuri de sprijin investiţional.4 1264 2228 2181 Produse panificatie mii t/an 12457. Sinergia dintre industria alimentară şi productia primară agricolă reprezintă vectorul dezvoltării economice în spatiul rural.6 623. 159 unităţi de procesare a legumelor şi fructelor cu o capacitate de 507.8 529 484 Capacitate de procesare 2007 Capacitate de procesare 2008 Nr unitati 2007 Nr unitati 2008 Sursa:date operative.

-Programul SAPARD – măsura 3. 15 . . iar numărul de combine a scazut. combine şi maşini agricole prin: -Programul privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare agricole noi. fapt datorat in mare parte de renuntarea la combinele vechi si dotarea cu combine de mare productivitate. 1547 in perioada 2007 – 2009. care are ca principale atribuţii: -acordarea asistenţei tehnice la elaborarea documentaţiei necesare atât pentru atestarea produselor. denumirea produsului românesc „MAGIUN DE TOPOLOVENI”. fabricat de SC SONIMPEX SERV COM SRL. cu sediul în Braşov.Produse tradiţionale Au fost atestate 2541 produse tradiţionale din care. Judetul Argeş Tinând cont de importanţa tot mai mare a produselor tradiţionale. SERVICII PENTRU AGRICULTURĂ Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – sprijină dezvoltarea serviciilor pentru agricultura prin măsuri investiţionale pentru achiziţia de maşini şi utilaje agricole de mare productivitate. la unitatea de producţie din localitatea Topoloveni .promovarea produselor româneşti atât pe piaţa naţională cât şi pe cea comunitară. pluguri şi semănători a înregistrat o creştere. pentru creşterea competitivităţii şi modernizarea parcului unităţilor prestatoare de servicii din agricultura şi a fermierilor.1: Investiţii în exploataţiile agricole -Programul Fermierul. băuturi. Principalele categorii de produse tradiţionale atestate sunt cele din lapte. panificaţie. combine noi de recoltat cereale şi maşini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele. a) Mecanizare În vederea îmbunătăţirii dotării tehnice. cât şi pentru înregistrarea denumirilor acestora la Comisia Europeană în vederea dobândirii protecţiei. dotarea cu tractoare. cu finanţare de la bugetul de stat. La Comisia Europeană se află în curs de înregistrare în vederea dobândirii protecţiei. carne. a fost necesară înfiinţarea Oficiului Naţional al Produselor Traditionale şi Ecologice Româneşti. s-a acordat sprijin financiar pentru cumpărarea de tractoare. prin obiectivele de investiţii directe Ca urmare.

5 2282. influenţând foarte mult producţiile obţinute şi randamentele la ha. 2008 * date operative MADR 2006 363 252 94 17 14900 2007 387 265 103 19 13498 2008* 397. Este de semnalat faptul ca utilizarea moderată a îngrăşămintelor chimice înlesneşte reconversia terenurilor către agricultură ecologică celor care optează pentru acest tip de agricultură. 2008 * date operative MADR 2006 174563 138594 24975 67761 54 2007 174003 139782 24656 67761 54.mii ha SPECIFICARE Amenajări de desecare-drenaj Amenajări de combatere a eroziunii solului Amenajări de apărare împotriva inundaţiilor Amenajări de irigaţii Suprafaţa irigată % din suprafaţa amenajată sursa Agr. 3%.7 2009* 176841 142519 24249 68916 53.6 MADR În România.2 3 2007 3152.2 10 2008 3152.4 96. Tehnica agricolă nouă se poate achiziţiona în baza măsurii 121 “Modernizarea exploataţiilor agricole” a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.5 2278.mii tone SPECIFICARE Total îngrăşăminte chimice (subst activa).4 15.8 100. combaterea eroziunii solului se face pe circa 15% din suprafaţa agricolă.3 9.3 2282 948.1 2009 3152.5 948.2 3155. 7. b) Îngrăşăminte chimice Consumul de îngrăşăminte .9 279.5 Deşi se constată o uşoară creştere a consumului total de îngrăşăminte chimice. din care: Azotoase Fosfatice Potasice Ingrăşăminte naturale Sursa: Anuarul statistic al României.1 304. raportat la suprafaţă.3 29. în 2007 circa 10% si în 2008 cca.2 3157.2 3157. În anul 2006 a fost irigată cca. 16 .5 948.6 309. acest consum.3 320. suprafaţa amenajată pentru irigaţii ocupă circa 22% din suprafaţa agricolă a ţării şi este aproximativ egală cu cea amenajată pentru desecări.1 IF 2006 3158.1 225 7.2 3156.5 2282.1 Suprafaţa arabilă ce revine pe un tractor fizic se situează în jurul valorii de 54 ha /tractor.6 948.2 2009* 439. c) Irigaţii .Parcul de tractoare şi principale maşini agricole .6 11725. se menţine scăzut.1 2008* 174790 141512 24273 68308 53.1% din suprafaţa amenajată pentru irigat.buc SPECIFICARE Tractoare agricole Pluguri pentru tractor Combine autopropulsate pentru recoltat cereale păioase Semănători mecanice Suprafaţa arabilă ce revine pe un tractor fizic-ha Sursa: Anuarul statistic al Romaniei.9 102.

2 -186.2 3403.2009.9 -1187. euro01.I-30.2009.7 01.2009 în % faţă de 01. euro Republica Moldova 1% Alte tari 19% Republica Moldova 1% Turcia 3% Turcia 3% IMPORT 3403.3 mil.6 82. livrările de produse agroalimentare către această destinaţie au avut o pondere valorică de 77% iar achiziţiile din statele membre UE au deţinut o pondere de 80%.7 -1753.4 658.6 -131.9 -1373.I-30. Partenerii comerciali pe grupe de ţări în perioada 01.9 milioane euro. faţă de perioada corespunzătoare a anului 2008 1.9 3027. 3% Alte tari 13% UE 77% UE 80% 17 .4 mil.XI.XI.XI.I-30.I-30.I-30.1 01.I-30.8 milioane euro faţă de perioada corespunzătoare a anului 2008.I-30.3 122.U.2008 1945.XI.2009.2008 104.2 1274.EXPORTURILE ŞI IMPORTURILE DE PRODUSE AGRICOLE Analiza comparativă a schimburilor comerciale cu produse agroalimentare în perioada 01.2009 EXPORT din care: INTRA UE EXTRA UE IMPORT din care: INTRA UE EXTRA UE SOLD din care: INTRA UE EXTRA UE 2029.3 -1884.I30.2 3829.2 70.XI. astfel în perioada 01.XI.6 802.2 472. Uniunea Europeană este principalul partener în comerţul agricol al României.XI.9 90.4 88.3 2744. Balanţa comercială -mil.1 Deficitul comercial în perioada 01.0 671. în scadere cu 510.4 1557.2009 a fost de 1373.A. au fost: EXPORT 2029. euro S.XI.

4 511.4 19.8 154.5 772.6 12.3 13.9 7.6 86.5 15.9 8.4 x % din total valoare 2009 2008 100.7 26. catari -bovine Seminte de floarea soarelui Orz Ulei de floarea soarelui si soia Sroturi de floarea soarelui si soia Carne de pasare Produse de brutarie.8 37.9 7.3 287.6 422.4 10.7 12.2 18.6 12.4 1.7 12.0 510.6 78.8 1.5 1.6 278.4 1945.7 7.3 Denumirea produsului TOTAL.3 1.6 524.2 8.8 1.1 108.8 56. principalele produse exportate în această perioadă.3 0.7 36.6 31.5 3.7 0.6 0.5 2215.5 x 14.7 227.4 2.7 173.3 1561.4 2.9 0.8 44.3 11.6 49.2 8.5 53.7 18.0 12.5 8.0 0.8 2.5 8.4 0.XI.6 1820.5 2.4 9.7 11. prezentându-se astfel: EXPORT Valoare (mil. refrigerata Lapte praf Legume congelate Margarina Alte produse Cantitate (mii tone) 2009 2008 x x 17.6 13.0 6.9 33.7 179. din care: Tigari de foi.1 49.9 58. magari.3 198.4 2.2 7.8 0.8 35.9 18 .9 7.2.6 2.2 14.0 631.8 10.0 4.6 3.2 83.3 30.4 6.6 132.7 1.3 11.4 4.3 102.6 220.6 0.XI.9 2.2 5.2 11.1 68.8 247.5 0.6 1.5 9.0 100.7 1. Euro) 2009 2008 2029.2 34.I-30.3 89.2 334.6 2.2 6.6 12.3 357.0 16.6 128.7 1.2 34.4 33.7 27.6 0.3 70.1 423.1 50.5 14.7 22.3 45.2 6.8 0.I-30. trabucuri Grau Porumb Seminte de rapita Animale vii -ovine si caprine -cai.5 0.4 231.0 38.9 0.7 100.6 11.8 0.7 9.0 25.5 22.3 1.8 9. exportul de produse agroalimentare a fost de 2029.2009.8 49.4 8.6 1. comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2008. patiserie Preparate alimentare Miere naturala Zahar Ape minerale care contin zahar Preparate din carne Ulei de rapita Ciocolata Nuci Vin (mii hl) Legume in stare proaspata.8 34.2 15.8 9.0 77.3 1.2009 În perioada 01.2 223.1 0.5 18.1 18.6 0.4 160.5 9.5 18.6 35.8 39. Exportul României de produse agroalimentare în perioada 01.1 5.5 5.2 78.1 1.4 milioane euro.2 30.4 9.2 8.

6 584.6 32.7 161. România are potenţial ridicat doar în sectoarele animale vii.5 2.2 1.8 31.1 301.0 1423.3 48.3 33.1 131.4 48.6 497.1 1.4 3.4 22. cereale.1 88.1 115.1 50.0 26. neconcentrate Sosuri si preparate din acestea Extracte de malt Alte produse Sursa: Institutul National de Statistica Autoritatea Nationala a Vamilor Cantitate (mii tone) 2009 2008 x x 206.1 87.7 97.8 1.1 Denumirea produsului TOTAL.1 46.8 36.1 41.9 1.4 82. uleiuri comestibile.2 23.2009 Valoarea totală a importului în perioada 01.0 24. 19 .XI.1 2.4 134.2 35.1 4.3 49.5 75.2 2.4 108.9 32.6 19.2 2.6 1114.0 1.3 102.7 60.6 1.4 1.7 30.0 2.3 1.3 407.5 146.8 97.3 mil.1 47.1 174.6 4.0 10.5 47.7 3.1 151.7 94.1 37.8 1.8 10.3 400.4 46.2 Balanţa comercială cu produse agroalimentare este deficitară pe ansamblu.5 16.I-30.5 2. Euro) 2009 2008 3403.5 4.2 89.7 56.7 38. euro.6 766.6 233.1 169.8 2.0 1.8 65.8 402.9 343.4 x 222. trabucuri Ape minerale care contin zahar Malt Alcool etilic Butasi.5 2.6 1.5 65.4 121. din care: Carne de porc Zahar Carne de pasare Sroturi de soia si floarea soarelui Preparate alimentare Porumb Tutun brut Preparate pentru hrana animalelor Cafea Produse de brutarie. Importul României de produse agroalimentare în perioada 01.5 3.4 68.9 1. fructe conservate.5 86. vinuri.4 1.3 447.0 1.4 1.9 68.1 88.8 2.I-30.1 0.1 432.2 96.8 72.1 43.6 85.0 2.9 168.4 130.3 1.0 45.0 60.0 40.9 3.8 124.2 68.4 70.8 1.3 18.6 2.5 2.4 2.3 105.9 24.6 0.0 59.4 40.0 100.2 14.0 89.3 46.7 52.3 3829.4 45. fiind următoarele: IMPORT Valoare (mil.3 3.8 61.5 81.8 27.1 1.8 34.6 24.3 51.0 74.6 4.8 14. comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent.5 1.8 x % din total valoare 2009 2008 100. altoi Peste congelat Lapte si smantana.6 133.3.1 2.5 2.9 1.1 35.5 3.XI.0 0.7 101.2009 a fost de 3403.8 28. patiserie Citrice si banane Animale vii din specia porcine Grau Branzeturi Seminte de floarea soarelui Ciocolata Ulei de floarea soarelui Tigari de foi.8 3.6 113.1 5.4 47.3 1.6 145. principalele produse importate în această perioadă.1 2.3 72.1 74.3 156.

2 284 4.3 38. In privinta productiei de vin.6 98 162. România.5 10.1 10.7 33.3 7.6 16.9 3.7 2006 157.8 31.3 15.5 6.6 239. România oferă o gama variată si de calitate de vinuri DOC (Denumire de Origine Controlata) albe şi roşii.8 66.9 134. Estonia.7 68.Pentru echilibrarea balanţei comerciale şi pentru creşterea exportului.3 27.6 4. cu aromă deosebită.4 1.6 5.1 2.7 83.6 8.6 14.1 1.3 46.8 24.6 69.3 7.4 10. în echivalent lapte de 3.7 3.8 18.3 97.7 146.5 7.7 26. LA PRINCIPALELE PRODUSE ALIMENTARE ŞI BĂUTURI SPECIFICARE Cereale şi produse din cereale (in echivalent făină) Cartofi Legume şi produse din legume (in ecchiv legume proaspete). prin programe de investiţii puse în practică a trecut la modernizarea unităţilor existente şi înfiinţarea de noi unităţi de procesare în zonele defavorizate şi tradiţionale din mediul rural pe categorii de produse agroalimentare. Federatia Rusă.2 21.4 14.8 11.4 2007 30. SUA. Feteasca neagra. Novac. leguminoase boabe şi pepeni Fructe şi produse din fructe (in echiv fructe proaspete) Zahăr si produse din zahar (in echiv zahar rafinat) Grasimi vegetale (greutate brută) Lapte şi produse din lapte.4 2008 37. CONSUMUL MEDIU ANUAL PE LOCUITOR.2 29.8 268 3.3 5.6 20 . produse din carne şi organe comestibile (ech carne proaspata) Băuturi nealcoolice Bere Vin şi produse din vin Băuturi alcoolice distilate Sursa: Anuarul statistic al Romaniei.0 0.8 252.4 23.8 3.9 13.5 68. 2008 UM kg kg kg kg kg kg litri bucati kg kg litri litri litri litri 2005 162.0 15. Printre consumatorii mondiali de vinuri romanesti se afla: Germania. Anglia.3 CONSUMUL POPULAŢIEI Satisfacerea nevoilor alimentare ale populaţiei depinde nu numai de existenţa disponibilităţilor alimentare ci şi de cererea solvabilă a populaţiei.7 12.8 12.9 2007 156 96.0 6.4 181.5% grăsime (fara unt) Ouă Peste si produse din peste (in echiv peste proaspat) Carne.1 7.1 78.6 277 4.7 24.6 92 23.4 2. cu prioritate din soiurile autohtone.9 1. Feteasca alba.2 3.3 115. Feteasca regala. Belarus etc PONDEREA IMPORTURILOR IN CONSUMUL INTERN (%) SPECIFICARE Carne de pasăre Carne de porc Carne de vită Lapte Ouă Vin Cartofi Legume Fructe Grâu Porumb Soia Floarea soarelui Sursa: Date INS 2006 33.6 75. Grasa de Cotnari.1 67.9 3. conform planului national de dezvoltare a agriculturii şi dezvoltării rurale.4 246.9 27.1 164.2 25.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful