You are on page 1of 9

Chuyn 6 THANH NIN VIT NAM TRONG THI K Y MNH CNG NGHIP HA, HIN I HA T NC V HI NHP QUC T

-----------I- V TR VAI TR CA THANH NIN VIT NAM 1. Thanh nin Vit Nam Thanh nin Vit Nam ( tui t 16 n 30, theo quy nh ca Lut Thanh Nin) l mt tng lp x hi c th, chim s ng trong dn s c nc. Thanh nin Vit Nam khng phi l mt giai cp nhng c mt c giai cp cng nhn, giai cp nng dn v i ng tr thc: thanh nin khng phi l mt tng lp x hi c lp m c mi quan h gn b mt thit vi cc tng lp khc trong x hi; thanh nin c mt tt c a phng, cc ngnh kinh t, vn ha, x hi, quc phng, an ninh ca c nc. Thanh nin Vit Nam gi vai tr quan trng trong tin lch s dng nc v gi nc, trong s pht trin kinh t - x hi, trong i sng chnh tr v nn vn ha ca t nc. Thanh nin ang l lc lng x hi to ln ca hin ti v ch th sng to ca tng lai, h khng ch l mt lc lng ca x hi, m l ngy mai ca x hi. 2. V tr, vai tr ca thanh nin Vit Nam Thanh nin Vit Nam trong cc giai on lch s lun gi vai tr quan trng, lun th hin tinh thn x thn trong cc cuc chin tranh gi nc v lun l lc lng quan trng trong thi k kin thit t nc. Thanh nin Vit Nam trong cuc cch mng dn tc, dn ch; trong cuc khng chin chng thc dn Php v cuc khng chin chng M, cu nc; trong thi k kin thit t nc sau chin tranh; trong thi k i mi, thi k y mnh cng nghip ha, hin i ha t nc lun pht huy truyn thng ca dn tc, lun nu cao tinh thn xung phong, tnh nguyn, xung kch, i u hon thnh xut sc nhim v ng, nh nc v nhn dn giao ph. Ch tch H Ch Minh lun nh gi cao vai tr v v tr ca thanh nin trong s nghip cch mng ca ng v ca dn tc, Ngi biu l nim tin vng chc vo th h tr, l lp ngi xung phong trong cng cuc pht trin kinh t v vn ha, trong s nghip xy dng ch ngha x hi1 v trong mi cng vic, thanh nin thi ua thc hin khu hiu u cn, thanh nin c; vic g kh, thanh nin lm2. Ngi ng vin, khch l: Thanh nin phi xung phong n nhng ni kh khn gian kh nht, ni no ngi khc lm t kt qu, thanh nin xung phong u lm cho tt3. ng xc nh thanh nin gi v tr trung tm trong chin lc pht huy nhn t v ngun lc con ngi: ng t nim tin su sc vo thanh nin, pht huy vai tr lm ch v tim nng to ln ca thanh nin thanh nin thc hin c s mnh lch s, i u trong cuc u tranh chin thng i ngho, lc hu, xy dng t nc giu mnh, x hi vn minh. Ngh quyt Hi ngh ln th t, Ban Chp hnh Trung ng ng kha VII nu r: S nghip i mi c thnh cng hay khng, t nc bc vo th k XXI c v tr xng ng trong cng ng th gii hay khng, cch mng Vit Nam c vng bc theo con ng x
1, 2, 3 2 3

H Ch Minh: Ton tp, Nxb. Chnh tr quc gia, H Ni, 2002, t.10, tr.488, 489, 620.

hi ch ngha hay khng phn ln l ty thuc vo lc lng thanh nin4. Ngh quyt Hi ngh ln th by, Ban Chp hnh Trung ng ng kha X v Tng cng s lnh o ca ng i vi cng tc thanh nin thi k cng nghip ha, hin i ha khng nh: Thanh nin l rng ct ca nc nh, ch nhn tng lai ca t nc, l lc lng xung kch trong xy dng v bo v T quc, mt trong nhng nhn t quyt nh s thnh bi ca cng nghip ha, hin i ha t nc, hi nhp quc t v xy dng ch ngha x hi. Thanh nin c t v tr trung tm trong chin lc bi dng, pht huy nhn t v ngun lc con ngi. Chm lo, pht huy thanh nin va l mc tiu, va l ng lc bo m cho s n nh v pht trin vng bn ca t nc5. Trc s quan tm, chm lo v k vng ln lao ca ng v Nh nc, hn bao gi ht, mi thanh nin cn nhn thc r vai tr v trch nhim khng ngng hc tp, tu dng, rn luyn, phn u tr thnh lc lng xung kch thc hin cc nhim v pht trin kinh t, x hi, xy dng vng chc Vit Nam x hi ch ngha. II- BI CNH TC NG, THI C, THCH THC I VI THANH NIN VIT NAM 1. Bi cnh trong nc v quc t tc ng n thanh nin Vit Nam Hin nay, t nc ta ang trong qu trnh thc hin cng cuc i mi (t nm 1986); tin hnh s nghip cng nghip ha, hin i ha; thc hin kinh t tri thc; tham gia su rng vo hi nhp quc t v qu trnh ton cu ha; m rng quan h i ngoi theo phng chm a phng ha, a dng ha, lm cho th v lc ca nc ta c cng c vng chc hn, kinh t c s pht trin v tng ti bn vng, i sng v vt cht v tinh thn ca nhn dn khng ngng c ci thin, quc phng v an ninh, trt t an ton x hi c bo m. Cng cuc i mi do ng Cng sn Vit Nam khi xng v lnh o thu c nhng thnh tu to ln v c ngha lch s, a nc ta ra khi khu vc km pht trin, to tin quan trng tip tc y mnh cng nghip ha, hin i ha t nc, phn u n nm 2020 c bn thnh nc cng nghip theo hng hin i, lm tin quan trng a nc ta tr thnh nc cng nghip hin ti vo nhng nm tip theo. Tuy nhin, s pht trin kinh t - x hi nc ta trong nhng nm ti cn gp nhng kh khn thch thc. Thch thc chung ln nht m ng ta xc nh l phi vt qua nguy c tt hu v kinh t. Trn th gii, ha bnh, hp tc v pht trin vn l xu th ch o, to iu kin cho cc nc pht trin kinh t. Kinh t cc nc trn th gii dn dn phc hi sau cuc khng hong kinh t ton cu, nhng vn tim n nhng yu t bt trc kh lng. Hp tc quc t v ton cu ha kinh t l xu th tt yu, to ra nhiu c hi pht trin nhng cng cha dng nhiu yu t bt bnh ng, gy ra nhng th thch khng nh cho cc quc gia, nht l cc nc ang pht trin trong c Vit Nam. Cnh tranh kinh t - thng mi, tranh ginh cc ngun ti nguyn, nng lng, th trng, ngun vn, cng ngh, nht l cng ngh sinh hc, cng ngh thng tin, cng ngh nano s pht trin mnh m v s c nhng bc nhy vt, thi gian t pht minh n ng dng ngy cng thu hp. Kinh t tri thc s c nhiu nc, trong c Vit Nam, ng dng v thc hin. Khong cch chnh lch gia cc nhm nc giu v ngho ngy cng ln, s gia tng dn s v cng vic di c t do, khng hong nng lng, khng hong lng thc, bo v mi trng
4 5

ng Cng sn Vit Nam: Vn kin ng Ton tp, Nxb. Chnh tr quc gia, H Ni, 2007, t.52, tr.538. ng Cng sn Vit Nam: Vn kin Hi ngh ln th by Ban Chp hnh Trung ng kha X, Nxb. Chnh tr quc gia, H Ni, 2008, tr.41-42.

v bin i kh hu ton cu, cc dch bnh ln, cc ti phm xuyn quc gia v khng b quc t i hi phi c s hp tc nc ttrong khu vc v trn th gii cng tham gia gii quyt. 2. Thi c i vi thanh nin Vit Nam ng Cng sn Vit Nam lun nh gi v tr vai tr quan trng ca thanh nin trong s nghip cch mng ca ng v dn tc. ng xc nh thanh nin l ch hin ti v tng lai ca t nc, l i qun xung kch cch mng trong s nghip cng nghip ha, hin i ha. Xut pht t quan im , ng, Nh nc, cc cp, cc ngnh v ton x hi lun dnh s quan tm, chm lo c bit i vi thanh nin v t chc on, nht l thi k pht trin t nc v hi nhp kinh t quc t. Nh nc tng cng qun l cng tc thanh nin thng qua vic trin khai, thc hin Lut Thanh nin, Chin lc pht trin thanh nin n nm 2010 v nhiu chnh sch thch hp khc nhm bi dng, pht huy thanh nin v to iu kin v c s vt cht, phng tin cho cng tc thanh nin; qu trnh x hi ha cng tc thanh nin ngy cng c trin khai rng ri, to mi trng, iu kin thun li bi dng v pht huy thanh nin. Qu trnh y mnh cng nghip ha, hin i ha, hi nhp kinh t quc t, phn u a nc ta sm ra khi tnh trng km pht trin, to nn tng Vit Nam c bn trng thnh mt nc cng nghip theo hng hin i vo nm 2020 l iu kin, mi trng thun li thanh nin th hin ti nng sc tr, cng hin cho t nc. Vi ng li ng n ca ng, t nc tip tc n nh, v th khng ngng tng ln to c hi ln cho thanh nin hc tp, tip cn vn minh nhn loi, nng cao tri thc nht l nhng thnh tu khoa hc cng ngh. S quan tm ca mi gia nh i vi lp tr khng ngng tng ln l c s, ngun lc, iu kin quan trng chm lo cho thanh nin nhng nm ti y. on Thanh nin Cng sn H Ch Minh khng ngng ln mnh, cc hot ng ca on bm st nhim v chnh tr ca t nc, ph hp vi tng i tng thanh nin, pht huy vai tr xung kch, tnh nguyn ca tui tr trong pht trin kinh t - x hi v bo v T quc. on tng bc quan tm, chm lo tt hn cc nhu cu, nguyn vng chnh ng ca thanh nin, tr thnh ngi bn gn gi ca thanh nin. 3. Thch thc i vi thanh nin Vit Nam Tnh hnh th gii v trong nc ang c nhiu din bin phc tp, kh lng, nhng nguy c chung ca t nc m ng ta ch ra l nhng thch thc ln i vi tui tr: - Kinh t t nc vn cn nhiu kh khn, cha iu kin p ng tt cho cc nhu cu ca thanh nin cng nh ca nhn dn cho cc lnh vc hc tp, ngh nghip, vic lm, thu nhp, sc khe, nhu cu vui chi, gii tr, hn nhn, gia nh. - S chuyn dch v c cu kinh t s phn ha giu ngho ngy cng gia tng qu trnh pht trin kinh t th trng s to ra nhng thch thc i vi thanh nin v trnh hc vn, chuyn mn, nghip v ln, tay ngh, bn lnh v tc ng su sc n t tng, tnh cm, li sng ca thanh nin. Mt khc, s chuyn dch c cu kinh t ko theo s chuyn dch lao ng tr, c cu x hi, ngh nghip ca thanh nin. S thanh nin t nng thn ra thnh ph, cc khu cng nghip, cc trung tm kinh t, thanh nin lao ng t do, thanh nin thiu vic lm, thu nhp khng n nh vn ngy cng c chiu hng gia tng. - S chng ph ca cc th h bn ngoi, cc m mu xa b nhng thnh qu ca ch x hi ch ngha, xa b vai tr lnh o ca ng v chia r khi i on kt ton dn tc. Mc tiu ca th lc th ch l lun nhm vo thanh nin, coi y l i tng d lung lc dng cc th on kinh t, chnh tr v vn ha tc ng lm bin cht, to mm mng

chng i ch ; ra sc li ko, tha ha thanh nin, kch ng thanh nin tham gia cc hot ng gy mt n nh tnh hnh an ninh chnh tr t nc. - Di s tc ng ca ton cu ha, nhng sn phm c hi phi vn ha bng nhiu con ng, nht l qua internet, cc phng tin truyn thng s tc ng trc tip, lin tc vi cng cao n li sng, np sng ca thanh nin, to sc p gy nhiu kh khn, phc tp cho vic bo v v pht huy vn ha dn tc trong gii tr. - S gia tng ca cc t nn x hi nh ma ty, mi dm, ti phm nguy him, cn , hung hn, bng nhm cha c ngn chn hiu qu; mi trng x hi cha lnh mnh; sc khe sinh sn, t l nhim HIV trong thanh nin s cn din bin phc tp, mc bo ng , ang v s tc ng xu n thanh nin. Bi cnh trong nc v quc t khng ch em n c hi, thun li v thi c m cn em n nhiu kh khn v thch thc i vi thanh nin. iu c bn l mi thanh nin cn c bn lnh, ch, trnh pht huy thun li, tn dng thi c, kht phc kh khn, vt qua thch thc. iu ch c c khi thanh nin pht huy tinh thn t hc, t rn luyn, c tm, tm tham gia vo s nghip cng nghip ha, hin i ha t nc, ch ng tham gia vo nn kinh t tri thc v qu trnh hi nhp quc t. III- NHNG D BO V TNH HNH THANH NIN VIT NAM 1. V ngun nhn lc trong tui thanh nin Qu dn s Lin hp quc (UNFA) nhn xt Vit Nam dang l nc khu vc bc vo giai on c dn s tr cha tng c, trn 60% dn s di 25 tui. y l ngun nhn lc ln, di do cho s pht trin, m ra cho Vit Nam mt ca s vn hi do d li dn s. Song, UNFA cng cnh bo: S thnh cng cn ph thuc vo vic u t thch ng cho gio dc, o to, y t, vic lm bin lc lng ny thnh lc lng thc y nn kinh t - x hi. Nhng ngc li, nu khng c u t v nn tht nghip tn ti th chnh lc lng ny s l gnh nng cho s pht trin quc gia, gy bt n x hi. D kin n nm 2015, dn s c nc l 92.308.000 ngi, dn s thanh nin l 24.701.354 ngi, chim 26,8% dn s c nc. Giai on 2010 - 2015 s c cn bng t l nam v n thanh nin. Qu trnh th ha, cng nghip ha tc ng n s bin ng v c cu dn s thanh nin th v nng thn theo xu hng: gim s lng thanh nin sng nng thn v tng nhanh s lng thanh nin sng th. 2. V trnh hc vn ca thanh nin Thc hin cuc vn ng xy dng x hi hc tp v ch trng khuyn hc nn quy m gio dc v o to ca nc ta ngy cng c m rng. Thanh nin nc ta c nhiu c hi nng cao trnh hc vn, chuyn mn ngh nghip. Vi vic m rng ph cp tin hc v ph bin ca my tnh, vi kt qu ci cch gio dc, trnh ngoi ng v tin hc ca thanh nin c nng cao hn. Giai on 2010 - 2015, t l thanh nin vo hc trong cc trng ngoi cng lp s tng v s lng v cht lng s c ci thin ng k. Thanh nin c thc hn v quyn v ngha v hc tp s vo hc trong cc ngnh ngh p ng dn vi th trng lao ng trong nc v quc t. Thanh nin c quan im thc t hn i vi vic chn bc i hc. T dn ti t l thanh nin ng k theo hc cc trng ngh v cc trng trung hc chuyn nghip tng ln ng k. Song, thanh nin mong mun c hc theo hnh thc lin thng (t trng ngh v trung hc chuyn nghip hc lin thng ln cao ng , i hc).

Thanh nin thc y hn v tch cc tham gia vo xy dng x hi hc tp; nhiu thanh nin s thc hin phng chm: u, lm g, thi gian no, cng hc tp v hc tp thng xuyn, sut i. S thanh nin i du hc nc ngoi tng nhanh, nht l thanh nin i du hc t tc; s thanh nin t tm kim hc bng i du hc nc ngoi tng ln ng k. Thanh nin mong mun Nh nc c cc chnh sch khuyn khch thanh nin hc tp nng cao trnh chuyn mn v tay ngh; mong mun c o to trong mi trng hc tp thn thin v cht lng o to cao. Kh nng tr tu ca thanh nin, nng lc t ch v tnh nng ng ca thanh nin c bc pht trin ng k. Nhn chung, kh nng thch ng ca thanh nin i vi i hi s cnh tranh v nhn lc trong iu kin nn kinh t th trng tt hn. Mt b phn thanh nin c nng lc, phm cht s c iu kin vn ln trc. Nhng ti nng tr s xut hin nhiu hn c bit l trong nhng ngnh khoa hc, cng ngh, chuyn mn, ngh nghip ca thanh nin c nng ln l mt yu t quan trng gip thanh nin p ng tt nhu cu ca th trng lao ng trong thi k hi nhp kinh t quc t. Tuy nhin, khng t thanh nin, hc sinh cn yu v phng php t hc, t nghin cu, kh nng thc hnh, k nng ngh nghip; trnh ngoi ng, cng ngh thng tin (c th l kh nng s dng my vi tnh) nhn chung cn thp v gia cc vng min cn c s chnh lch ln; do s phn ha giu ngho din ra cng vi qu trnh pht trin kinh t th trng, b phn thanh nin thuc cc gia nh ngho vn gp kh khn v iu kin hc tp. 3. V lao ng vic lm ca thanh nin Theo cc d bo pht trin ngun nhn lc, lc lng lao ng tng thm bnh qun hng nm trong giai on 2011 - 2015 l 1,25 triu ngi v giai on 2016 -2020 l 1,27 triu ngi, trong ch yu l thanh nin. Theo mc tiu v gii quyt vic lm cho thanh nin trong chin lc pht trin thanh nin Vit Nam tnh n nm 2010, phn u gii quyt vic lm cho thanh nin t 75% tng s lao ng c gii quyt vic lm. Nhng nm sau nm 2010, mi nm gii quyt vic lm cho 1,2 triu thanh nin, tng t l thi gian lao ng trong nm ca thanh nin khu vc nng thn len 85% vo nm 2010 v nhng nm sau . C cu lao ng tr s c s chuyn dch mnh cng s chuyn dch ca c cu nn kinh t theo hng tng trong khu vc cng nghip, xy dng v dch v, gim bt trong nng nghip. S c khong 4,8 - 5 triu lao ng tr c thu ht vo cng nghip v xy dng; 2,8 - 3 triu lao ng vo khu vc dch v. Lao ng thanh nin s chim t l cao trong mt s ngnh ngh lao ng p dng cng ngh mi, cng ngh mi nhn. Thanh nin Vit Nam s lm quen dn vi th trng lao ng trong nc v quc t, nhng cha thch ng cao vi cnh tranh lao ng vic lm. Thanh nin trong nc ta trong giai on 2010 - 2015 v kin thc chuyn mn v tay ngh c nng ln ng k, nhng k lut lao ng v k nng lm vic, nht l k nng lm vic nhm cha c pht trin tng xng. Giai on 2016 - 2020, do lm quen vi mi trng lao ng cng nghip nn k lut lao ng v k nng lm vic ca thanh nin s c ci thin ng k. Giai on 2010 - 2015, thanh nin nc ta s c thc ng n hn v vic lm. S c nhiu thanh nin t nguyn, yn tm lm vic trong cc doanh nghip ngoi quc doanh. Do qu trnh th ha din ra nhanh, nn s thanh nin nng thn tr thnh thanh nin th tng ln, s thanh nin vng nng thn di dn vo cc th tng ln ng k. iu dn n nhiu vn bc xc ni ln trong thanh nin nh: t nn x hi, an ton giao thng, trt t th, tp hp thanh nin di dn t do Xu hng gii quyt vic lm cho thanh nin

c ci thin tt hn, c cu lao ng tr ph hp hn vi c cu kinh t. Vai tr ca thanh nin trong lao ng xy dng t nc v thc hin xa i, gim ngho ngy cng c pht huy tt hn. Tuy vy, vn gim thiu tnh trng tht nghip trong thanh nin khu vc th, tng t l thi gian lao ng trong nm ca thanh nin khu vc nng thn, chuyn dch c cu ngnh ngh, c cu lao ng thanh nin, nng cao thu nhp, ci thin i sng cho thanh nin v nng cao nng lc cnh tranh ca ngun nhn lc tr nc ta vn l vn bc xc cn c quan tm gii quyt. 4. V sc khe th cht v tinh thn ca thanh nin Sc khe ca nhn dn ni chung v thanh nin ni ring ph thuc vo su yu t t nhin v x hi: di truyn, ch dinh dng, ch chm sc ya t, ch luyn tp th dc - th thao, mi trng x hi v mi trng thin nhin. Trong su yu t trn, tr yu t di truyn, cn li nm yu t u do con ngi quyt nh. Tm vc v th trng ca thanh nin c ci thin tt hn. Trong bi cnh i sng ca nhn dn v thanh nin c nng cao, ch dinh dng c ci thin, iu kin chm sc y t v rn luyn thn th tt hn, thanh nin nc ta s c th cht tt hn. Tm vc c th (m hai ch s quan trng nht l chiu cao v cn nng) ca thanh nin c tng thm. Theo ch s ca chin lc pht trin thanh nin Vit Nam nm 2010, chiu cao trung bnh ca thanh nin tng thm 3 cm, cn nng trung bnh tng thm 3 - 4kg. T l tr em suy dinh dng nc ta tip tc gim trong nhiu nm qua l mt yu t m bo cho pht trin th lc tt hn ca thanh nin. Cc bnh tt do iu kin mi trng, dinh dng, bnh truyn nhim, bnh ngh nghip trong thanh nin s gim dn. a s thanh nin c hiu bit cn thit v thi , hnh vai tch cc i vi vic phng nga bnh tt, c bit l phng chng HIV/AIDS. Thanh nin c hon cnh kh khn nh thanh nin khuyt tt, nhim cht c mu da cam, mc nghin ma ty s nhn c s quan tm, gip nhiu hn trong x hi. S thanh nin c cai nghin tp trung v dy ngh, gii quyt vic lm sau cai nghin tng ln gp phn gii quyt cc vn x hi ca thanh nin v ci thin tnh hnh sc khe ca thanh nin. Do iu kin hc tp, lao ng, vui chi gii tr, cng vi nhng p lc ln tm l ca thanh nin lm cho t l thanh nin mc cc bnh v tm thn nh: stress, trm cm, t k, thn kinh c xu hng tng cao. Do bin i kh hu nn thanh nin s mc nhiu cc chng bnh v tim mch, h hp, ung th da S thanh nin c HIV/AIDS c xu hng gim, nhng thanh nin vn chim t l cao trong s nhng ngi nhim HIV/AIDS. Do ch bo him lao ng tt v do tai nn giao thng khng gim nn s thanh nin tn tt c xu hng tng nht l tn tt vn ng 5. V nhn thc chnh tr, tnh tch cc x hi v li sng ca thanh nin Nhn thc chnh tr, tnh tch cc x hi, li sng ca thanh nin c chuyn bin tch cc. Nhng thnh tu to ln, ton din ca t nc trong cng cuc i mi v y mnh cng nghip ha, hin i ha lm cho thanh nin thm tin tng vo s lnh o ca ng, vo con ng xy dng ch ngha x hi nc ta. Thanh nin nhn thc r hn v bi cnh, tnh hnh, nhim v cch mng ca nc ta. B phn thanh nin tin tin c quyt tm cao, hoi bo ln v lun phn u cng hin cho t nc s ngy cng ng o. Nhn thc chnh tr ca thanh nin c tng cng l ng lc tinh thn quan trng pht huy tnh

xung kch, tinh thn tnh nguyn ca a s thanh nin Vit Nam trong thi gian ti. T l thanh nin tch cc phn u gia nhp t chc on, ng c xu hng tng. Tnh tch cc x hi ca thanh nin c tng thm v th hin r trong cc phong tro thanh nin do on pht ng. Thanh nin tip tc tham gia ngy cng ng o vo cc hot ng tnh nguyn n nhng ni kh khn, gian kh, nhng vng xa xi, cc hot ng x hi nhn o gip c hon cnh kh khn. Li sng ca thanh nin tip tc c ci thin theo hng hin i v ph hp vi tc phong lao ng cng nghip, vn minh th. Phn ng sinh vin vn gi c nhng nt tt p trong li sng, np sng, quan tm v pht huy cc gi tr truyn thng tt p, bn sc dn tc. Thanh nin trong nhng nm ti c nhu cu cao v thng tin, giao lu, hi nhp, du lch, vui chi gii tr. Thanh nin hng ti v i hi cao v dn ch v cng bng x hi, vic lm, cc chnh sch x hi, thc cng dn v vic thc hin php lut ca thanh nin c nng cao hn. Tinh thn xung phong tnh nguyn, tnh tch cc x hi ca thanh nin tip tc c pht huy. Thanh nin c t duy mi, ph hp v thch nghi hn vi c ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha. Thanh nin c hiu bit v cc ni dung hi nhp kinh t tt hn v c kh nng vn dng c hi ny. Thanh nin c iu kin thun li tham gia nhiu hn vo cc hot ng quc t thanh nin trong khu vc v trn th gii. V th thanh nin nc ta trong khu vc v trn thi gii s c nng cao. Nhn chung, thanh nin ngy cng vng vng m ang c nhim v nng n v v vang m T quc giao ph trong thi k mi. Tuy nhin, cn mt b phn thanh nin s khng cng li c nhng cm d ng tin, chy theo hng th vt cht, b tc ng ca li sng thc dng t quan tm n cc vn chnh tr - x hi, d mc phi nhng sai phm v o c, tiu cc v t nn x hi, c th b li dng, kch ng li ko vo cc hnh vi gy ri, vi phm php lut. 6. Thanh nin trong hi nhp quc t v bi cnh ton cu ha Hi nhp quc t v ton cu ha l xu hng tt yu. Xu th ny to ra th trng lao ng ton cu, cng dn ton cu, thanh nin ton cu Nhng nm trc nm 2010, thanh nin nc ta c nh gi l tc hu hn v hc vn v tay ngh, ngoi ng v tin hc, kh nng thch ng, sc khe n giai on 2010 - 2015 v nhng nm tip theo, thanh nin nc ta s tip cn dn vi trnh , sc khe ca thanh nin khu vc v thanh nin th gii. Thanh nin Vit Nam s c trnh vn ha, chuyn mn v tay ngh, ch v ngh lc khng thua km thanh nin cc nc. Nhng thanh nin nc ta cn thua km thanh nin cc nc v k lut lao ng, k nng lm vic nhm, k nng tham gia lao ng quc t D bo trn cho thy nhng mt mnh v yu ca thanh nin nc ta. gip thanh nin t tin tham gia c hiu qu vo hi nhp quc t v ton cu ha, i hi on, Hi phi c nhng hot ng h tr thanh nin c k nng, k lut, c tc phong lao ng cng nghip v np sng vn minh. IV- THANH NIN PHN U TR THNH NGUN NHN LC C CHT LNG CAO TRONG THI K Y MNH CNG NGHIP HA, HIN I HA Th h thanh nin ngy nay c sng, hc tp, lao ng trong mi trng ha bnh; c tha hng thnh qu ca s nghip cng nghip ha, hin i ha v cng cuc i mi t nc; c cng hin v trng thnh trong s n nh v chnh tr, s pht trin vng chc ca kinh t - x hi v i sng vt cht, tinh thn ca ngi dn khng ngng c ci thin; c gia nh v x hi dnh cho nhiu c hi hc tp c trnh vn ha, chuyn

mn cao hn cc lp thanh nin i trc. Nhng li th l hnh trang gip thanh nin vng bc tham gia vo s nghip xy dng v bo v T quc. Thanh nin v ang cng ng, ton dn, ton qun phn u cho l tng c lp dn tc v ch ngha x hi, v mc tiu dn giu, nc mnh, x hi cng bng, dn ch, vn minh. Thanh nin Vit Nam ngy nay mang trn vai trng trch lch s, l phi tr thnh lc lng c tr tu v c tay ngh cao, c o c v li sng trong sng, c sc khe th cht v sc khe tm thn cng trng a Vit Nam snh vai vi nhng cng quc nm chu nh mong mun ca Ch tch H Ch Minh. Thanh nin ang t khng nh mnh l th h vt ln hn so vi cc th h thanh nin i trc v ang dn dn xa b ranh gii tt hu snh vai ngang bng vi thanh nin cc nc trn gii. Thanh nin Vit Nam cn c 3 nhm phm cht l: Trnh chuyn mn v tay ngh cao, o c v li sng trong sng, sc khe th cht v sc khe tm thn cng trng mi p ng c yu cu ca thi k y mnh cng nghip, ha hin i ha, thi k kinh t tri thc, thi k hi nhp quc t. t c tiu ch v phm cht trn i hi bn thn thanh nin phi t hc, t rn luyn, t tu dng, t tin, t chu trch nhim tr thnh ngun lao ng cht lng cao, tr thnh ngi tha k trung thnh s nghip ca ng v dn tc. Th nht, thanh nin phi tch cc tham gia hc tp nng cao trnh l lun chnh tr, bi p l tng cch mng trong sng. Bi cnh trong nc v quc t ang tc ng ln tt c cc i tng thanh nin, tc ng mt cch ton din ln t tng, tnh cm, li sng, nhu cu ca tng thanh nin. Do , thanh nin phi rn luyn c lp trng t tng vng vng, c lng yu nc, c nim tin vo s lnh o ca ng v s nghip xy dng ch ngha x hi, c o c trong sng v li sng lnh mnh; tch cc tham gia vo cc cuc u tranh bo v ng, Nh nc v bo v cng lnh, ng li ca ng, chnh sch, php lut ca Nh nc; u tranh chng li m mu Din bin ha bnh ca cc th lc th ch v cc tiu cc, t nn x hi, tham nhng Th hai, thanh nin cn tch cc hc tp v t hc tp nng cao trnh vn ha, chuyn mn, khoa hc, k thut v tay ngh. Trong thi k pht trin kinh t - x hi trong nc v hi nhp quc t, thanh nin nc ta cn nng cao trnh hc vn, tay ngh kh nng thc t, k nng lao ng thch ng vi th trng lao ng trong nc v th trng lao ng quc t. Thanh nin phi tch cc tham gia xy dng x hi hc tp vi phng chm: ngi thanh nin no cng phi hc u, lm g, thi gian no cng phi hc, ngi thanh nin no cng phi xc nh tham gia hc tp thng xuyn, sut i l quyn v ngha v ca bn thn. Th ba, thanh nin phi tch cc tham gia xy dng ng, Nh nc. Mt trn T quc Vit Nam v cc on th nhn dn. Thanh nin phi tch cc tham gia bo v v xy dng h thng chnh tr cc cp vng mnh v tham gia xy dng khi i on kt ton dn tc vng chc. Cc i tng thanh nin t nguyn, t gic tham gia vo cc hi ca thanh nin, phn u tr thnh on vin, ng vin ca ng v hi vin ca cc qun chng nhn dn. Th t, thanh nin phi tch cc tham gia vo vic xy dng mi trng x hi lnh mnh v mi trng sinh thi trong lnh, sch p. Tch cc tham gia phng chng nhim mi trng, suy thoi mi trng v ng ph vi bin i kh hu ton cu. Th nm, thanh nin phi xung kch i u trong s nghip pht trin kinh t - x hi, bo m quc phng an ninh. Tch cc tham gia cc chng trnh, d n ca a phng; t nguyn, t gic tham gia thc hin ngha v qun s, tham gia cc hot ng bo v T quc v gi gn an ninh trt t an ton x hi.

Th su, thanh nin cn ch ng tham gia vo qu trnh hi nhp quc t; tham gia gii quyt cc vn ton cu; tham gia vo cng tc ngoi giao nhn dn nng tm nh hng ca Vit Nam trn trng quc t; ch ng v tham gia c hiu qu vo gii quyt cc vn ton cu nh: gi gn ha bnh, y li nguy c chin tranh, chng khng b, bo v mi trng v ng ph vi bin i kh hu ton cu, hn ch s bng n dn s, phng nga v y li cc dch bnh him ngho Cch mng nc ta ang chuyn sang thi k mi, thi k y mnh cng nghip ha, hin i ha vi mc tiu sm a t nc ra khi tnh trng km pht trin, phn u n nm 2020 nc ta c bn tr thnh nc cng nghip theo hng hin i. Mc tiu v ang t ra nhng yu cu, trng trch ln lao i vi th h tr hm nay. k tc xng ng s nghip cch mng v vang ca ng v dn tc ta, mi thanh nin Vit Nam hy ra sc hc tp, trau di l tng c lp dn tc v ch ngha x hi; ra sc thi ua lao ng v rn luyn hnh thnh mt th h thanh nin tn tin, xng tm i hi ca t nc v thi i./.