You are on page 1of 37

МАЛИ ВОЋЊАК

за интензивно и е кол ош ко гајење
воћака на малом поседу
д р уго до пуњ ено издање уз старе
дом аће врсте и сорте воћа

-х р а н а , зачин, лек
- гајење
- употреба и значај у
исхрани - 250 рецепата
- леко витост - примена
са виш е од 150 рецепата

\ia $ 9.pww k.

tcUiv'whp)

MESEC

ЖИВЕТИ ПРИРОДНО
И ЗДРАВО
- самопомоћ здрављу тела и ума
- у природи - лек бесплатан
- како храна да буде лек
антиканцерска природна средства
- успори старење
- имунитет, антиоксиданси
- фито, апи и хидротерапија

МЕСЕЦ
- ПУТОКАЗ И ВОДИЧ
- утицај месечевих фаза (мена)
на природу и живот на земљи
- кад је шта добро радити,
а кад није

Наруџбине: 063/107-9675; 063/107-9676; 011/2602-346

• Воћњан u виноград
• Њива u повртњак
• Штала и живинарник
• Трактор и прикључци
• Пчвт и свилобуба
• Ifnphe и украсно бил>е у врту и кући
• УПирањФ лвколитог биља
• vmm\nl Мшсшца на природу и живот
ićm iu u

1Мше»ч»ал Аазе и оад)

П О С Е Б Н О ИЗДАЊ Е
БроЈ 87

Годинп 201

Цонл:90 динлрл

(IIUH М НМ 00DRN. С0 ■U II
Т

КАЛЕНДАР И РОКОВНИК РАДОВА

САДРЖАЈ

(У производњи хране; гајењу пчела и цвећа,
убирања лекобиља...)

К А Л Е Н Д А Р И Р О К О В Н И К Р А Д О В А ...............................................................................5

Публикација коју имате у руци разликује се од осталих издања о пољ опривреди

П о т р е б а и з н а ч а ј п р а в о в р е м е н о г о б а в љ а њ а п о с л о в а ..................................6
„ДО КЈЕО РА"........................................................................................................................ ..

се врсте послова са роковима (правом времену) обављања најважнијих послова у

О р г а н с к а х р а н а .........................................................................................................................
ПОЖЕЉНА А СКУПА И НЕДОВОЉНА......................................................................... \ . [ j
Р О К О В Н И К Р А Д О В А П О М Е С Е Ц И М А .......................................................................... 9
Јануар......................................................................................................................................
Ф ебруар................................................................................................................................
- М а р т....................................................................................................................................
А прил.................................................................................................................................. ..

и пратећим делатностима. У овом издању, као што се из наслова може видети, дају
производњ и хране: воћа и поврћа, ратарског и индустријског биља, гајења стоке,
пчела...; гајења цвећа, украсног биља и живица; убирањ а лековитог биља; одржа
иања механизације; утицаја месеца на природу и ж ивот на земљи... без детаљнијег
улажења у технику и технологију.
До издавања публикације оваквог карактера дошло је ради практичне помоћи и
користи произвођачима, па и организаторима производње, планерима и свима који
се баве производњ ом хране и осталим поменутим делатностима.

- М ај....................................................................................................................................... ..

Роковник је састављен на основу расположивих података из производне праксе

- Јуни........................................................................................................................................
- Јули......................................................................................................................................

и научних истраживања, а сређен је тако да се што лакше може искористити. Поред

- Август.................................................................................................................................. ..

од користи, али без подробнијих објашњавања. Намена оваквог издања је да пружи

- Септембар.......................................................................................................................... ..

информације и подсети о томе када се шта ради, са чим, а мање и како.

- О кто ба р ................................................................................................................................
- Новембар........................................................................................................................... .
- Децембар........................................................................................................................... 20

рокова укратко су, понегде, унети и неки други најосновнији подаци, ко ји м огу бити

При кориш ћењ у треба имати у виду да наведени рокови претежно одговарају
нормалним климатским и земљишним условима ум ерено континентале климе и да
су оријентационог карактера. Ово утолико пре што су и временске прил ике у поје-

Р О К О В Н И К Р А Д О В А П О В Р С Т А М А П О С Л А ...........................................................21

диним годинама различите (пролеће и остала доба, некад поране а некад прикасне),

- Роковник радова у ратарству - производњ и жита и индустријског биља......... 21
- Роковник производње кр м ног биља и т р а в а ...........................................................30
- Роковник радова у повртарству...................................................................................36

а разликују се у извесној мери и по подручјима. Према томе, при кориш ћењ у су до-

- Поврће у пластеницима (стакленицима)................................................................... *9
- Роковник радова у воћарству...................................................................................... 48

звољена одступања у зависности од датих услова, које треба проценити и прилагодити им се. Вероватно ће и глобално отопљавање утицати на извесна померања. Ту
су и радови у затвореном простору (пластеници, стакленици) углавном о ко поврћи

- Роковник радова у виноградарству и подрумарству............................................. '.4
- Узгој цвећа и украсног биља......................................................................................... 59

и цвећа, па и ту је померање у оба смера - ранија и позна сетва и берба.
Надамо се да ће овакве информације омогућити правовремено подсећање,

- Убирањ елековитогбиљ а.............................................................................................. 02

потом извођење одређенх радова, а тиме и постизање бољих резултата. Наиме, и \

- Силе природе - Ритмови Месеца и њихов утицај на стање на Земљи............... 64
- 0 шумском дрвећу и дрвету.......................................................................................... 67

праксе је познато да прерано или прекасно обављање одређених послова може

- Роковник радова у сточарству......................................................................................68

н.|рочито важи за мање искусне произвођаче.

- Роковник трактористе - механизатора......................................................................76
- Мере безбедности и руковање пољ опривредним маш инама............................ 78
Л итература................................................................................................................................. ..

проузроковати не само смањење приноса већ и потпун неуспех у производњ и, што
Све сугестије у циљу побољшања текста радо ћемо прихватити и уградити у сле
деће издање.
АУТОР

^ 7 0 Ж £ Љ Н Л ^ Д К У П ^ ^ ____________ _________

-< А
И тако смо дошли до органске хране. Оне коју смо у Србији и околини имали,
рекосмо, до половине XX века а са њом и гладне године.
Наравно да је органску храну могуће и пожељно производити, поготову на ма-

РОКОВНИК РАДОВА ПО МЕСЕЦИМА
ЈАНУАР

лом поседу и за себе. Осим што је здравствено безбеднија, она и поред често оскудног квалитета, може се скупље продати, ако би била комерцијална. Јер, у време
хране без хемије, владао је страх од глади. Данас је све присутнији страх од хемије,
мада при њеној правилној примени (како је наука истражила и одредила) страху
нема много места.
Дакле, органска храна штити од евенутално штетне хемије, је р је игнорише, одбацује. Ипак, д о к се садашња продуктаивност у производњи хране не озбебеди органском производњом, хемију ће бити тешко, па и немогуће, изоставити.
Наравно, органска производња хране уз сву доброту, има и недостатака:
- Пољ опривредно становништво (код нас и шире) се проредило.
- И оно што се определило да производи храну, одвикло се тежег ф изичког рада,
ослањајући се баш на хемију, савремену технику и технологију.
- Органска храна и уз слабији квалитеттражи већу цену, с обзиром на доста људског рада и ниску продуктивност. Већу цену могу опет (као и некад) да приуште богатији. Храна је и иначе скупа и биће све скупља.
- Органску храну не треба оспоравати, али њена прејака афирмација и пропагирање, добија и призвук„модерног", попут наручених истраживања - рејтинга странака, гледаности ТВ програма, популарности политичара.
- Тешко је стопроцентно обзебедити контролу. Човек може свему да доскочи. И
лабораторије раде за тржиште, па чак и дуван не буде штетан.
Данас је ипак примеренија производња хране уз опрезну и прописану употребу
хемије, како то препоручују стручни људи у неким специјализованим гласилима, попут ревије„М оћ природе" и сличним.
Управо основа концепције садржаја ревије„М оћ природе", као и нека њена специјална издања, сугеришу пажљиву здравствено безхбедну производњ у и употребу
хране, уз нешто редуковану примену хемије, али не по сваку цену и на уштрб коли-

У кући и економском дворишту.
( " вити поправку машина, справа и
и/мгки. Преточити млада вина и спремиi ! i коље за виноград. Ко уме - време је да
плете асуру, корпу, направи грабуљу,
или д ругу алатку. Прегледати кош, амбар
и трапове и уклонити плодове који су почели да се кваре.
Посећивати стручна предавања и
курсеве. Редовно читати пољопривредне књиге, часописе и листове. Осигурање
стоке и усева. Проучити и проинвентари<ати своја права и обавезе: порези, социјално и пензионо осигурање и др.
У пољу. Извозити стајско ђубриво на
њиве али га не стављати у мале гомиле.
Обићи озиме усеве, прегледати плотове
и друге објекте. Ако су погодни услови (слабији мразеви без снега), обавити
тањирање или култивирање узораног
земљишта.
У повртњаку. Припремити топле
леје за наредну сезону (оквире, прозоре, стајско ђубре и др.), а крајем месеца
подићи прве топле леје и обавити сетву
i >анијег поврћа. Припремити асуре за покривање леја. Обићи озимо поврће у врiv, а прегледати у трапу и др. Поправити
постојеће или припремити се за градњу
нових заштићених простора (пластеници, стакленици).

У штали. Штале што боље утоплити и
чистити, а стоку редовно тимарити како
се не 6и увашљивила и ошугала. За време лепих дана стоку изгонити напоље, а
шталу проветравати.
У воћњаку и винограду. Проверити заштиту воћних стабала од зечева.
Уклањати и спаљивати гусенична гнезда
и суве гране и гранчице. Скидати калемгранчице, када нема мраза, паковати их
у дењкове по 50 комада и чувати у влажном песку. Обављати скраћивањ е грана
за подмлађивање и прекалемљивање
воћњака.
Изностити ђубре за виноград и довршити риголовање (риљање) земљишта
за подизање младог винограда. Набави
ти потребан материјал за рад. Скидање
резница лозе.
Ако није касно, завршити започето
или пропуштено у претходном месецу. Зимска резидба на зрело, обавља
се од децембра до марта. Код млађих
воћака боље касније, због опасности
од измрзавања.
На пчелињаку. Надзор над кошницама, уз обезбеђен мир друштава. Ук
лањање евентуалног снега са лета. Израда нових кошница и оправка коришћених, израда рамова и други радови у
радионици.

чине и квалитета. Потписник ових редова као агроном, новинар и издавач у сарадњи
са пољопривредном, еколош ком и медицинском науком и струком, осмишљавао
је и садржај„М оћ природе": да се природа што више уважава, а савремена наука и
технологија не занемаре, јер„најнездравија је храна које нема" каже се у уводнику
првог броја, изашлог пре 18 година. То потврђује и просечан људски век, који је за
последњих 50-60 година, уз све невоље и у Србији повећан за око 15 година, а у
развијеним земљама и више. Дакле, уз такву храну, рационалну употребу хемије, уз
напредак медицинских и других наука, продужен је људски век.
Не би било коректно ни разумно те чињенице оспоравати, што не значи да тај
век не може бити и дужи, а наука каже да је биолош ки потенцијал људског живота

З Н А Њ Е ЈЕ П РЕД УС Л О В ЗА У СП ЕШ А Н РАД

ФЕБРУАР
У кући и економском дворишту.
Прегледати и оправити кров на зградама
и поправити ограде. Још увек има времена за котарице, асуре, грабуље и друге
алатке. Набавити потребна минерална
ђубрива, средства за дезинфекцију семена и семе, као и средства за заштиту биља.
Прихранити слаба пчелиња друштва и
читати пољопривредне књиге, часописе
и листове.
У пољу. Прочистити канале и бразде
за одвођење сувишне воде са парцела.
Чистити и дрљати ливаде и пашњаке.
Приступити припреми необрађених парцела, растурати и заоравати ђубрива.
Тањирати и дрљати јесење и зимско дубоко орање. Сејати сточни грашак, грахорицу, мак, овас и јару пшеницу. Прихранити пшеницу.
У повртњаку. Припрема баште за
рану сетву. Сејати семе за производњу
расада раног купуса, кеља, келерабе,
карфиола, целера и салате. Крајем месеца сејати спанаћ, грашак, зелен и садити
бели и црни лук. Пажљиво одржавати
топле леје и прозоре, уз послове сетве и
неге изниклог поврћа. Припрема земљи-

З Н А Њ Е ЈЕ СНАГА

-

шта, сетва, пикирањ е, расађивање у заштићеном простору.
У штали. Штала треба да је чиста,
топла, проветрена. Побољшати исхрану
живине, припремити гнезда и почети с
насађивањем, уколико се не узимају једнодневни пилићи из инкубаторских станица (што је препоручљивије).
У воћњ аку и винограду. Крајем
месеца, кад нема мраза, обавити зимско прскање воћака. Наставити скидање
калем-гранчица, кад нема мраза, паковати их у дењ кове по 50 комада и чувати у влажном песку. Скраћивање грана
за подмлађивање и прекалемљивање
воћака. Довршити резидбу, чишћење од
маховине и уклањање оболелих, сувих и
озлеђених грана игранчица. Садити воћке. Кречити их.
На пчелињаку. Рад у радионици на
оспособљавању прибора, рамова и др.
Набавка сатних основа, лекова и др. При
топлијем времену димити против варое,
обавити први преглед после мировања,
ставити погачу са леком против ноземе...
Медоношеуцвету: леска, кукурек, ива,
јагорчевина, мразовац, висибаба, дрен.

К О М Г ЈГ КЊ И ГА ДРАГА

МАРТ
У кући и економском дворишту.
I !о( педњи је час да набавите семе за пролоћну сетву. Ставити кром пир на наклијаn.iibe. Претакати здрава и лечити болесна
мина. Проверити амбаре, трапове и друга
кладишта.
У пољу. Заршити сетву овса, јечма,
; јжи и јаре пшенице, а почети сетву ше!м?рне репе, лана, луцерке и црвене деi гелине. крајем месеца садити кром пир.
' 15има жита прихранити азотним, лако
I )астворливим минералним ђубривима и
подрљати.
У повртњаку. Пикирати, а касније
|)(ка д и т и на отворено поље рани купус,
i >?љ, келерабу, карфиол, салату и др. Сејати (за производњу расада) семе парадајза
и паприке. У башти сејати грашак, цвеклу,
мркву, салату, першун, ротквицу и садити
бели и црни лук (арпаџик). Такође садити претходно наклијали кромпир. Нега,
<i по потреби и заливање младих биљака
у пластенику и стакленику, где биље већ
напредује.
У штали. Обратити већу пажњу на
бремениту стоку. Млађу стоку држати у
испусту. Одгајивати пилиће преузете из
инкубаторске станице или изведене у
домаћинству. Носивост се поправља, обпити пажњу на исхрану и здравствено
( тање носиља.

У воћњ аку и винограду. Орезати
младице и воћке осетљиве на мраз: брескве, кајсије и др. које нису раније орезане. Довршити зимско прскањ е воћака,
обраду, уз ђубрење земљишта у воћњаку.
Март је погодан за пролећну садњу воћа
ка - у раније направљене јамиће, или
попуну празних места у младом воћњаку. Још се м огу скидати калем-гранчице
и виоке за калемљење. О кречити воћна
стабла.
Одгрнути и орезати виноград. Калемити и стратификовати винову лозу. Ако
се набављају готови, ожиљ ени калемови,
садити на стално место.
Крајем марта па до маја обавити калемљење воћа, очењем на будни пупољак и на друге начине калемљења јабучастог и кош тичавог воћа, ораха: процеп,
исечак, спајање, а до јуна под кору. Штитити воћке од позног мраза.
На пчелињаку. Обавити темељан
преглед кошница после узимљавања и
припремити их за пашу. Уредити појили
це. Слаба друштва, без матице, спојити,
или им припојити нуклеусе с млађом ма
тицом. Почети са надражајним прихрањивањем.
Медоноше у цвету: дрен, јова, врба,
топола, висибаба, љубичице и др. Почети
сетву медоносног биља.

БОЉ Е ЈЕ ХВАТАТИ СЕ ЗА К Њ И Г У Н ЕГО ЗА ГЛАИУ

РОКОВНИК РлДбВА ПО МЕСЕЦИМА

РОКОВНИК ПЛДОВА ПОМЕСЕЦИМЛ

АПРИЛ
У кући и економском дворишту.
Прегледати кош и амбар, проветрити
подрум и спремити просторије за наступајућу радну сезону. Сећи пруће за плетење корпи. Припремити семе поврћа,
сунцокрета, кукуруза и др. за сетву. Расађивати цвеће, кућно изнети на отворен
простор.
У пољу. Сејати сунцокрет, просо,
хељду, конопљу, кукуруз, пасуљ, лубенице и диње. Плевити, прскати и на друге
начине штитити усеве од болести, штеточина и корова.
У повртњаку. Пикирати расад паприке и парадајза. У башти расађивати
рани купус, кељ, келерабу, салату и друго
поврће ако то није већ учињено. Сејати
краставце, бостан, тиквице, боранију и
остало поврће и позни кромпир. У топлим лејама неговати и штитити расад,
до расађивања на стално место. Нега биља у заштићеном простору. Берба раног
поврћа (салате, лука, ротквица...).
У штали. Пазити на постепен прелаз
са суве на зелену храну. Неговати подмладак и водити евиденцију о бременитости

КО НА КЊ И ЗИ Ш ТЕДИ

крава, кобила и крмача. Цепити - шприцати стоку против заразних болести и
обавити темељно чишћење и дезинфекцију штала, свињаца, живинарника...
У воћњ аку и винограду. Штитити
воћке од позних мразева - димљењем.
Завршити резидбу. орезивање малина и
купина. После прецветавања обавити прскање средствима на бази плавог камена
и др. ради заштите од разних болести и
штеточина.
Довршити резидбу винове лозе, поставити коље, посадити калемове и обавити прво прскање винограда.
На пчелињаку. Коначан излазак из
зимског периода.
Прегледати кош нице и ставити рамове с новим вештачким саћем. Подстицајно прихрањивање. Стављање наставака
и преграда. Припреме за производњу
матица и селења на бољу пашу.
Медоноше у цвету: воће, брест, клен,
храст, мртва коприва, дивљи кестен, уљана репица. Уношење кошница у засаде
воћа.

РАД М У М А Њ Е В Р ГД И

МАЈ
У кући и економском дворишту.
П»>< ледњи преглед и довођење у ред маiiiiiii
и спр ава закоси д бу,ж етвуисре ђи •< i
усева. Набавити резервне делове.
V| i дити двориште и долити отпражњену
»с!д. Употребити преосталу кукурузоиииу и други непотребни материјал.
У пољу. Расађивати дуван и штитити
i фна жита. Опрашити и проредити први
i iv i репу, кукуруз, сунцокрет и друге о коn шине.Сетва хибрида краће вегетације.
У повртњаку. Расадити парадајз и
11<1прику на отворено поље, а затим целер
; >уго поврће. Расађивати по облачном
: | х мену или предвече. Неговати поврће
у пољу (окопавати, прихрањивати, залип . ј т и , штитити од болести и штеточина).
< ф т и у хладне леје семе позног купуса,
•ља, келерабе. Берба раног поврћа (кумуса, кеља, келерабе и др.). У пластенику
иелико стиже рано поврће.
У штали. И даље пазити на прелаз
«.i суве на зелену храну. Шишати овце и
/ну чувати на промајном месту. Лечити
к ж у од метиљавости.

У воћњ аку и винограду. Припрема
амбалаже за бербу. Прскати воћке бордовском чорбом и другим средствима за
заштиту од болести и штеточина. Сећи изданке и водопије и обавити калемљење
очењем, на будни попуљак. Проређивање плодова јабуке, круш ке и брескве, ако
су преродиле.
Прскати винову лозу бордовском
чорбом (или другим средством против
пламењаче) и запрашивати сумпором.
Уклонити сувишне ластаре. Завршити калемљење и везивање ластара.
У пчелињаку. Припремити кошнице
за главну пашу, додавати саће и вадити
мед, а по потреби обавити и вештачко
ројење. Узгој матица и производња матичног мелча, исецање и претапање трутовскогсаћа. Ројење и поступак (смештај)
с ројевима. Обезбеђење добре вентила
ције.
Главна паша - медоноше у цвету: репица, багрем, глог, кадуља, дивља ружа,
боровница, малина, зова, бисерак, дете
лина... Селидба кошница на бољу пашу.

КЊ И ГА Ж И В О Т У С М И С А О Д А ЈЕ , С К Њ И Г О М СЕ Л Е П Ш Е И Д У Ж Е ТРАЈЕ

\ j7 1

РпкппникмловАпомгацит

---------^

РОКОВНИК PA/JOBA ПО МГ.СЕЦИМА

----------------—

ЈУНИ
У кући и економском дворишту.
Спремити просторије за смештај жита.
Калемити руже, заливати и неговати цвеће. Уредити двориште.
У пољу. Косити ливаде (ако трава
презри губи хранљиву вредност) и чистити пашњаке. Обавити жетву уљане
репице, јечма и пшенице (ако су зрели).
Извршити плитко заоравање стрњике,
сетву пострних усева (сачме, мухара,
пострне репе и сл.) и уништавати корове
(каснијим дубљим орањем).
У повртњаку. Обилније заливати
поврће, и то само ујутру и увече (никако
по великој врућини). Сејати касну салату,
мркву, роткву, першун, грашак, краставце
(корниш он - за туршију), позну боранију,
цвеклу и др. Прихранити усеве.
У штали. Приплодна грла држати на
пашњаку, као и подмладак. Младим грлима давати концентровану харну и обезбедити довољно добре воде за пиће. На
пашњаку направити заклон од ја ко г сунца.
Одрасле пилиће одвојити од квочки
(ако су изведени у домаћинству), и посветити пажњу њиховој исхрани.

П О Љ О П Р И В Р Е Д Н И К БЕЗ КЊ И ГЕ

У воћњ аку и винограду. Ако је већа
суша залити младе воћке. Зелена летња
резидба брескве и других воћака. Уни
штавати отпале плодове и сасецати из
данке. Проводити заштиту од болести и
штеточина. Воћке окопавати, уништавати
коров. Берба ранијег воћа, продаја или
употреба - сокови, слатка и др.
Оплевити, заломити, повезати и окопавати виноград, а затим опрскати ради
заштите од пламењаче и запрашивати
сумпорним цветом против оидијума.
Ово је и време фолијарне (преко
листа) прихране воћака, поврћа, лозе...
(,,vuksar,„fertigar...).
У пчелињаку. Наставак главне паше
и врцање, претежно багремовог меда.
Пуштање матице на веће површине саћа.
Стављање тимола у кошнице и димљење
против варое. Топљење воска и његово
чување од мољца. Пуна пажња вентилацији кошница.
Медоноше у цвету: липа, кестен, ливада, купина, бела детелина, горушица,
мајчина душица, фацелија, ждраловина,
лаванда, жалфија...

К А О П У Т Н И К У П О М РЧ И 1 \И

f1

ЈУЛИ
У кући и економском дворишту.
/i'n io унети у складиште, прегледати, лоПл i .1 ги, проветравати. Подрум замрачити
р д и хладовине, отпражњену бурад доЛИ1И. Правити сокове од свежег воћа и

поврћа.
У пољу. Завршити жетву и вршидбу
*и г а . Заорати плитко стрњику. Сејати
П<н грне усеве. Брати и сушити пасуљ,
.11 u је зрео. Обавити последње окопаM.ut>e и допунско опрашивање кукуруза
и (унцокрета. Пострна сетва кр м н о г и
другог биља.
У повртњаку. Заливање поврћа и
и ч ua позне бораније, а берба ране и садња купуса. Берба паприке и парадајза
i иађење кромпира, црног и белог лука.
рикупљати семе разног поврћа и оста11ити на сигурно место, ради чувања. Друi (.етва - позног поврћа.
У штали. Одржавати што бољу чисi )ћу штала. Стоку појити и купати. Не др<ати је на паши кад су највеће врућине.

У воћњ аку и винограду. Брати зреле плодове. Подупирати преродиле гра
не да се не поломе. Уништавати коров.
Прскати јабуке и крушке против краставости. Уклањати изданке и избојке. Заливање и калемљење кајсија, бресака, шљи
ва, јабука и крушака (очењем). Сузбијање
корова. Виноград по потреби прскати и
четврти пут и штитити га од корова.
У пчелињаку. Топљење воска. Исецање и претапање заломљеног трутов
ског саћа. Селидба на пашу сунцокрета,
ливаде... Настојати да кош нице буду у
хладовини. удружити слабе ројеве пче
ла и (ако треба) додати вештачко саћо и
даље ако има, вадити мед (липа, кестен).
Медоноше у цвету: сунцокрет, бели
босиљак, нана, мајчина душица, софора,
паламида, фацелија, липа, кестен, лаван
да...

УМ ЦАРУЈЕ, А ЗЕМ Љ А ДАРУЈЕ, А К О СЕ В А Љ А Н О ОВРАЂУЈЕ

7(2ј)

РОКОВНИК РЈШбВА ПО МЕСЕЦИМА

РОКОВНИК РАДОВА ПОМЕСЕЦИМА

СЕПТЕМБАР

АВГУСТ
У кући и економском дворишту.
Довршити припрему подрума, прање, сушење и сумпорисање буради, каца и бачви потребних за бербу и смештај грожђа,
шљива и другог воћа за ракију. Подизати
ђубришта и сило-јаме. Право је време за
свеже и здраве сокове од здравог воћа и
без много шећера. Поправити ограду (у
равници, пропусте, канале). Контролисати жито у амбару.
У пољу. Косити и сушити детелину,
луцерку и отаву. Чупати пасуљ, лан и конопљу. Брати сунцокрет и поврће које
пристиже. Завршити плитко заоравање
стрњике, вршидбу зоби, превоз и камарење сламе и плеве на одређено место.
У повртњаку. Заливати поврће и
брати оно које пристиже. Вадити позни
кромпир, бели и црни лук, сејати салату
за јесен, а за зимску потрошњу - спанаћ.
Сетва позног поврћа: салате, спанаћа,
роткве, лука сребрњака... Извозити згорело стајско ђубриво за ђубрење повр-

ГДЕ НЕ С Т И Ж У С ТР У Ч Њ А Ц И

тњака. У заштићеном простору сетва за
позну бербу.
У штали. Припремати силажу за зимску исхрану стоке. Постарати се за добре
приплодне овнове (на сваких 30 до 40
оваца по један ован), ако нема вештачког
осемењавања, које је боље. Избор грла
за тов (гојење) свиња.
У воћњаку и винограду. Брати зреле и скупљати отпале плодове. Завршити калемљење очењем. Заливати воћке,
припремати амбалажу за бербу зимских
сорти. Садњајагода.
У винограду завршити све радове,
чим почне шарак.
У пчелињаку. Врцање ливадског и
сунцокретовог меда. Спајати слаба друштва и убијати трутове. Свођење кошница на зимску запремину. Почетак надраж ајног прихрањивања. Димљење против
варое.
Медоношеуцвету: коњ ски и бели босиљак, вријесак, нана, мајчина душица,
хељда...

-

С Т И Ж У СТРУЧНЕ КЊ И ГЕ

У кући и економском дворишту.
! >бавити и припремити семе, машине,
иат, справе и вештачка ђубрива и испитати клијавост семена за јесењу сетву.
111»ипремати посуде, конзервансе и др. за
< гављање зимнице. Сушити воће и цедити сокове.
Припремити подрум и посуде за прихиат грожђа, вина и ракије. Све посуде
морају бити чисте и дезинфиковане. Дуге
и обручи на бачвама и бурадима прове1>ени и од корозије заштићени.
У пољу. Пипремити земљиште за раi iy сетву јесењих усева. У другој половини
месеца сејати раж, овас, сточни грашак,
i рахорицу и озими лан. Пазити на плодоl и?д и плодосмену. Стрна жита не сејати
ионово на истој парцели.
У повртњаку. Брати и спремати попрће за зиму. Сејати спанаћ, ротквице и
-. ји м и грашак. Садити бели лук„јесењ ак"
и крупни арпаџик за пролећну потрошњу. Берба позне бораније, паприке и
ц 1радајза. У пластенику сетва за позну
•'“ рбу. Довршити растурање и заоравање стајњака.
У штали. Ако је паша слаба давати
i к »ци и нешто суве хране. Контролисати
М|» «ube оваца. Припремити живинарни• « i ,i ш м у,оборезатовсвињ а и појачати
и< чрану живине зрнастом храном (али јо ј

(

не давати нови кукуруз). Ставити свиње
у тов.
У воћњ аку и винограду. Завршити
калемљење воћака очењем на спавајући
пупољак. Брати воће које пристиже. Копати јамиће и обрадити земљиште у воћњаку. Наставити садњу јагода. Уклонити
суве, оштећене, оболеле гране и плодове, и легла штеточина. У малињаку и
купињ аку уништавати коров, а изданке
који су донели род одсећи до основе и
изнети.
Испитати количину шећера у грожђу
и почети с бербом и прерадом. Са свих
производних површина давати узорке земље на анализу, и по њој одређивати количину потребних органских и
минералних ђубрива.
У пчелињаку. Пипремити потребан
материјал за узимљавање пчела и сузити
лета на кошницама. Завршетак подстицај
ног прихрањивања и давања лекова про
тив ноземозе. Последње додавање хране
за осигурање зимских залиха. Замена ма
тица. Претапање воштаних поклопаца и
старог саћа, и чување од мољца. Спречавање грабежи.
Медоноше у цвету: коњ ски босиљак,
мајчина душица, вријесак, луцерка, детелина, кокотац, слез, бршљан, шафран.

ГРУЧНО ОБРАЗОВАЊ Е \Л Н О В О ЗНАЊ Е, Н А ЈБ О Љ И Jl У Л О Г У И М А Њ Г

РОКОВНИК РЛДОВЛ110 МЕСЕЦИМЛ

РОКООНИК РЛДОВЛ ПО МЕСЕЦИМЛ

НОВЕМБАР

ОКТОБАР
У кући и економском дворишту.
Контролисати жито у амбару и кукуруз
у кошу. Трапити кромпир, зелен и репу.
Одабране семењаке ставити на суво и
промајно место. Спремити зимницу од
пробраног и здравог поврћа и воћа. Довршити градњу ђубришта и других грађевинских објеката и кречити просторије за
становање. Ваде се и саде многе луковице
цвећа: лале, љиљани, суноврат, зумбули...
У пољу. Довршити бербу кукуруза,
вађење кромпира и репе. Сејати јечам
и пшеницу. Сејати квалитетно, сортно
семе, набављено од проверених произвођача. Семе је 70% успеха. наставити с
извожењем, растурањем и заоравањем
стајског ђубрива. Крајем IX и почетком X
месеца коси се последњи откос отаве и
др. травњака и детелина.
У повртњаку. Сетва спанаћа, салате
и озимог грашка, садња белог лука „јесењака" и арпаџика. Берба позног купуса,
келерабе, кеља и карфиола, као и вађење
цвекле и другог коренастог поврћа. Прикупљати семе поврћа. У пластенику нега
позне производње.
У штали. Користити пашњаке док
је могуће. Спремати силажу и пазити да

прелаз са зелене на суву храну буде постепен. Довршити поправку, чишћење и
кречење штале. Прегледати и поправити
лежишта, јасле, појила, везишта и другу
опрему и алате.
У воћњ аку и винограду. Брати и остављати на чување (сушити на сунцу) разно воће. Копати јам иће за садњу воћака.
Скупљати и спаљивати оболеле плодове
и гусенична гнезда. Поставити лепљиве
појасеве и заштитити стабла од зечева.
Довршити бербу и прераду грожђа.
Повадити и на сигурно место сложити
дрвено коље из винограда.
У пчелињаку. Последњи преглед
кошница и установљавање зимских залиха меда. По прегледу, легла димити против варое. Обратити пажњу на очуваност
боје и стање крова. Гнезда сузити ако то
није раније учињено, на 5-10 оквира, у
средини сандука. Утопљавати легла. Ставити чешљеве на лета. Максимални ред и
чистоћа на пчелињ аку,„брисан" простор
за мишеве.

9

У кући и економском дворишту.
Контролисати жита у складиштима и сточну храну у стоговима и траповима. Машине, справе и алатке очистити и подмаги (ако треба и оправити), а затим их
( местити на суво и заклоњено место.
Мрипремити дрва за огрев, печење раi ије, сушење меса. Доливати бурад с младим вином. Спремити зимницу.
У пољу. Доврш ити извожење стајског
1>у6рива и дубоко орање. Очистити стаi><? и ископати нове канале за одвођење
моде са њива, ливада и крај путева. Раз<'рати ливаде и пашњаке који више нису
рентабилни.
У повртњаку. Берба позног купуса
и кеља. Вађење и трапљење коренастог
поврћа (мркве, першуна, целера, цвекле)
i празилука. Покривањ е сламом или супим лишћем поврћа које остаје у пољу
цреко зиме. Берба позног поврћа у заш1ићеном простору.

У штали. Товним свињама давати и
нешто јечма. Припремити и утоплити шта
ле за зиму и боље хранити ж ивину која
носи. Почети исхрану стоке силажом.
У воћњ аку и винограду. Довршити
бербу зим ског воћа и оставити га на чување. Доврш ити чишћење и окресивање
воћака. О кречити воћке ради заштите од
мраза. Када лист сасвим опадне, обавити
„плаво прскање". Садити воћне саднице,
малине, рибизле и купине. Јесења садња
има предност. Заштитити млађа стабла
од глодара и дивљачи. Завршити загртање винограда. Лозу загрнути до четвртог окца. Попунити празна места ожи
љеним калемовима и орезати изнурене
винограде.
На пчелињаку. Завршити утопљавање кошница, заштиту од ветра, птица,
домаћих животиња и уопште од узнеми
равања пчела.
Почетак радова у радионици.

Медоноше у цвету: ако је октобар леп
и сунчан, већина оних из септембра меди
и у октобру.

(

СТРУЧНА КЊ ИТА Н А ЈБ О Љ И ЈЕ Д Р У Г' К О Ј Е ЧИТА Н Е З Н А ШТА II Д У Г!

IР У Ч Н О Н ЕО БРАЗО ВАН П Р О ИЗВО Ђ АЧ НЕ М О Ж Е У Н А П Р Е Д И Т И П РО ИЗВ О Д Њ У Н И СВОЈЕ Д О М А Ћ И Н С Т В О !

РОКОВНИК РАДОВА ПО BPCTAMA ПОСЛА

ДЕЦЕМБАР
У кући и економском дворишту.
Прегледати складишта, трапове и оставе
са воћем и поврћем. Пирпемити сушаре
или таване и дрва за сушење меса. Преточити млада вина. Хранити корисне птице.
Плести корпе и асуре. Читати пољопривредне књиге, часописе и листове, и посећивати стручна предавања и течајеве.
У пољу. ђубрити и риљати земљиште
за пролећну сетву. Чистити одводне канале и уништавати остатке корова са међа,
крај путева и река. Извозити стајњак на
њиве, али га не растурати у гомилице.
У повртњаку. Довршити покривање
поврћа које остаје на пољу у току зиме
(сламом или сувим лишћем). Превозити
и камарисати потребан стајњак. Контролисати стање остављеног семена и утрапљеног поврћа. припремати земљште,
стајњак и други материјал у оквире за
топле леје. Довршити бербу у заштићеном простору и припремати га за нову
сезону.

У штали. Појачати простирку и боље
утоплити шталу. Свакодневно чистити
и тимарити стоку, не давати јо ј буђаву
храну и не појити леденом водом. Кад је
време лепо, штале проветравати и стоку
пуштати напоље. Ж ивини, поред зрнасте
хране, давати и поквашено лишће луцерке и детелине.
У воћњ аку и винограду. Сакупити и
компостирати отпало лишће и друге биљне остатке. Довршити обраду земљишта.
Копати рупе за пролећну садњу воћака.
Уклонити са воћака гусенична гнезда,
суве плодове и огуљ ену кору. Ако нема
мраза, садити воћке, и млађа стабла заштитити од глодара и дивљачи. Завршити
„плаво" прксање.
Риголовати земљиште за виноград.
На пчелињаку. Исто што и у новембру, ако већ није урађено.Тује и прављење
биланса рентабилности овога посла и
улагања. Прављење плана за наредну годину. Праћење стручне литературе.

РОКОВНИК РАДОВА У РАТАРСТВУ ПРОИЗВОДЊИ ЖИТА И ИНДУСТРИЈСКОГ
БИЉА
г

»вник обраде земљишта
Нрста обраде

травање стрништа

Време обраде
Одмах после жетве

i )рање за сетву поОдмах после жетве
< фнихусева
Крајем VIII и IX по скидању
( »и*ње за сетву
«• шмихусева
окопавина
<>|мње за сетву
•>i ’ летнихусева

Крајем лета, у јесен, и у току
лепих дана зиме. На водоплавним теренима у пролеће

Мролећноорање
к*мљишта

Рано у пролеће, чим време дозволи. Водоплавне и површине које нису узоране раније

Уколико је збијено и закороМрплећно орање (у
вљено оре се чим се просуши
|< «<•»« или зиму пос пролећа, или током зиме
(>|мног земљишта)
користити слабије мразеве

Дубина обраде
Дубина око 10 цм, са дрљањем. Плитко, ради подстицања ницања коро
ва који се касније (дубље) заоравају.
На 15-25 цм, са дрљањем. Ако се
ђубри - ђубрити пре орања.
На 25-40 цм. Претходно растурити
потребне количине ђубрива.
На 25-40 цм, уз претходно растурање потребних количина ђубрива
(стајњака и минералних), а на основу анализе земљишта.
На 20-25 цм и одмах подрљати. Пре
орања растурити потребна ђубрин.1,
опет према анализи земљишта и
потребама гајених биљака.
На 15-20 цм и одмах подрљати. 06
рада се може обавити и култиватором (фрезирање), ако је земљиште
мање збијено.

Гоконник предсетвене обраде земљ иш та
|1|н 1л о(>раде

Напомена

пре дрљања растурити потребне количине минералних ђубрива.
Пре култивирања растурити минерална ђубрива а после обавити дрљање и
У пролеће, чим се земљиште
растурити средства против корова уз
довољно просуши, а може и на
консултацију стручњака за заштиту бил>«>
Кулгинирање
7-10 дана пре сетве.Током зиме
или стручне литературе. Дубина до 15
користити слабије мразеве.
цм зависно од збијености земљишта и
усева.
Као и култивирање, с тим што
Пре ротовирања растурити потребне ко
Гонжирање ротофрезе више ситне и мешају личине ђубрива. Није потребно дрљањо.
земљу
После тањирања обавити дрљање. Не
тањирати земл»иила на којима расту
После орања и током зиме
1дн»ирлње
корови који се ра 1Множавају подземним
деловима.

/||н|.Ање

ГДЕЈЕ В И Ш Е Н АУКЕ И СТРУКЕ, Т У ЈЕ М А Њ Е И М У К Е И БРУК1

Време обраде
У пролеће, чим се земљиште
довољно просуши

Ш гш љ а
Врста обраде

Време обраде

Напомена

Ако је земљиште суво (пре
Користе се ваљци с глатком површином
Ваљање
и после сетве), као и када је
(после сетве), а с неравном (пре сетве),
земљиште грудвасто и неравно ради ситњења и равнања.
У току јесени или зиме, у циљу
Обавља се вученим или ношеним раРавнање
затрпавања разора и неравнина вњачама.
Напомена: треба проценити које су од ових операција неопходне, како се не би превише
газила и сабијала земља тракторима и прикључцима.

Врста усева

Време сетве

(•еласлачица

У марту или пред зиму

Нлна

У пролеће или у јесен (резницама)

Ллп.жда

У пролеће или у јесен (семе или расад)

Хм1*л>

Најкасније до 20. априла, а може и у јесен (резницама
подз. изданка).

•i

• мена: Узависности од временских рпилика у појединим годинама дозвољена су неоп
одступања.

Роковник сетве ж ита и индустријског биља
Врста усева
Жита
Пшеница (озима)
Пшеница (пролетња - јара)
Раж (озима)
Раж (јара)
Јечам (озими)
Јечам (јари)
Овас (озими)
Овас(јари)
Кукуруз
Просо
Пиринач
Сирак
Хељда
Индустријске биљке
Сунцокрет
Уљана репица
Уљана репица (јара)
Мак (уљани)
Мак (опијумски)
Рицинус
Кикирики
Соја
Сезам
Конопља за влакно
Конопља за семе
Лан за влакно (јари)
Лан за семе - уљани (озими)
Памук
Шећерна репа
Кромпир
Дуван

Време сетве

г ж о в н и к неге појединих група ратарских култура
Г рупа култура

Током октобра. Ако мора, може и касније.
Од 1. фебруара до 15. марта
Од 1. септембра до 10. октобра
Од 1. фебруара до краја марта
У току октобра
Од 1. фебруара до 10. марта
У току септембра
Од 1. фебруара до 10. марта
Од10. априла до 5. маја
Од 1.до 30. априла
Крајем априла - почетком маја
Од 10. априла до 1. маја
Од 10. до 20.априла
Од 20. марта до 10. априла
Од 20. августа до 15. септембра
У фебруару
У марту
У септембру
У априлу
Од 20. априла до 10. маја
Уаприлу
Крај априла - почетак маја
Уаприлу
Уаприлу
У марту
У септембру
У априлу и мају
Од 10. марта до 10. априла
Од 1. до 20. априла на средње високим, а од 20. април,» д< >
10. маја на високим положајима (температура земљишта
7-10°С).
Расађује се крајем априла-почетком маја, када је темпер-i
тура земљишта око 10°С.

Врсте неге и време обављања

(> »има стрна жита
i остали озими усеви)

Разбијање покорице ротационом дрљачом или јежастим
ваљком, прихрањивање, сузбијање корова и заштита од
болести и штеточина.

О шма жита (сејана у широ• им редовима)

Као и у уским редовима, с том разликом што се овде може
вршити окопавање и потпуније чишћење од корова и дру
гих примеса (семенски усеви).

.1 јарих

усева (у густим

1»рдовима)

После сетве ваљање (ако је земљиште суво), а пре ницања
дрљање и разбијање покорице; затим сузбијање корова,
заштита од болести и штеточина, и, по потреби и могућности, наводњавање

Јлри усеви (сејани у широким редовима)

Ваљање и окопавање у циљу сузбијања корова и чувањ«>
влаге. Затим проређивање и окопавање (огртање где је
оправдано), прихрањивање, наводњавање и заштита од
болести и штеточина.

Пос трни усеви

Ваљање после сетве, а затим наводњавање, прихрањивањг
и заштита од корова, болести и штеточина.

Г т о и н и к заш тите њивских култура-усева
гура усев

Број
третирања

Време извођења заштите

Ишоница,
јгчам, оваси
1 ».»ж јаре

1. Третирање земљишта пре сетве,
ротив штеточина
2. Дезинфекција семена пре сетве, против главнице и других
паразита. Куповином сортног семена обезбеђена је и дезин
фекција
3. Третирање замагљивањем у мају или првој половини јуна,
ради сузбијања житних стеница, житне пијавице (леме), пи
ваца и сл.
4. У касну јесен - тровање волухарица.

Мукуруз и
«И|)ЛК

1.Третирање земљишта, ради сузбијања штеточина у
земљишту (грчица, жичњака и сл.), пре или у току сетве
2. Дезинфекција семена пре сетве, ради сузбијања паразита
на семену и у земљишту. Ово је обезбеђено куповином сорт
ног семена (сем. кукуруз)
3. У другој половини јуна и првој половини јула сузбијање
кукуру 1ног пламенца

РОКОННИК 1‘A/IOHA У PAIAPCТВУ ПРОИЗИОДЊИ ЖИТА И И11ДУ< ГРИЈСКОГВИЉА

Култура-усев

Луцерка

Број
третирања
4

Шећерна
репа

7

Дуван

6

Кромпир

9

Култура и иреме примене

Време извођења заштите

Хербицид - препарат

пре сетве (инкорпорација)

1. Пролећно третирање, одмах по кретању вегетације
2. Пре цветања, у периоду појаве првих цветнх пупољака
3. Крајем лета (појава луцеркине бубамаре) и
4. Током јесени и зиме (уништавање волухарица).
1. Третирање земљишта хербицидима и инсектицидима
2. Прскање после сетве а пре ницања
3. Прскање после ницања шећерне репе (фаза 2 права листа)
4. Прскање хербицидима током вегетације
5. Прскање крајем јуна, почетком јула (лисне ваши, совице)
6. Прскање другом половином јула
7. Прскање половином августа (церкоспора)
1. Третирање земљишта
2. Третирање семена
3. У фази ницања (прва половина априла)
4. Од ницања до расађивања (2-3 пута)
5. После расађивања (крај маја и почетак јуна)
6. Током вегетације, у зависности од потребе, у јуну и јулу
још 1-3 пута.
1. Прскање хербицидима и инсектицидима
2. Прскање хербицидима после сетве пре ницања
3. Прскање после ницања кромпира (10-12 цм)
4. Прскање током вегетације хербицидима
5. Прскање против кромпирове златице
6. Прскање почетком цветања (пламењача)
7. Прскање по завршетку цветања
8. Прскање против кромпирове златице по потреби
9. Уништавање циме кромпира.

i T.ipoj

v мировању вегетације (касна јесен, рано пролеће)
v шгћерној репи:

(ti
rc b

сетве (инкорпорација)

Cl =
ГС

11' к ле сетве, а пре ницања

c

ц<к леницања фаза 1-2 пара сталних листова

Култура и време примене

Хербицид - препарат

, . н

- током вегетације (сирак)

w s rtj
o §

У соЈи:

I2£ lм šu

iip e сетве (инкорпорација)

i ii ><ле сетве а пре ницања

*

<v

> ч >

<V

l|to !u^5

i u х ле ницања соје (први пролисак)

АЛ

v т гетацији (сирак)

ro «3

У дунану:
i i

етве (инкорпорација) у клијалишту

s■S S
? *o

5 i ro
пз X .
X
f(I) U
(TI
CO orr- 3"
X

ле сетве а пре ницања расада

O

мрг сетве расада
iu X ле расађивања

X <L»

v псгетацији (сирак)

S.S

S

|8

v кромпиру:
ii|n* <<‘гве (инкорпорација)

Роковник примене хербицида за сузбијање корова у њ ивским културама

VD

ii" . ;ie сетве а пре ницања
П

ицији
s

п«|уљу:

- после жетве а пре ницања пшенице

flfB j п п о (инкорпорација)

- од почетка бокорења до појаве 2. коленца

По< i u - . сгвеа пре ницања
£2
U

?
*
6 £ § 5

Е

з
C
3
>C.c>»
ГО Q>ч

in>< п<* ницања кромпира (10-12 цм)

У стрним житима: (сузбијање усколисних и широколисних коровских биљака)

У кукурузу:

^<Z

l

u

i

s

4U *£S4S0
<
U v o

u

.......... мицања усева

- пре сетве (инкорпорација)
- после сетве, а пре ницања кукуруза

I

•иопиик набавке и прим ене-употребеђубрива у ратарству

- после ницања кукуруза (фаза до 3 листа)
Врста ђубрива

У сунцокрету:
- пре сетве (инкорпорација)

ilf l! l§ i

- после сетве, а пре ницања

£ o o! s s C 1 [O .
S £ t « l g . a u- cj

- после ницања сунцокрета
- у вегетацији (за сирак)
Улуцерки:
новој

O-Oro^H-scairo
Мми i'.miia ђубрива-мешана,
(и^имлчна, комплексна

Време употребе
После жетве стрнина, преко лета и јесени када се пут
просуши. Стајњак се равномерно растури и одмах заорава. Брзо заоравање стајњака смањује губитке азота
исправањем.
Комбинације ђубрива у којима преовлађују фосфор и
калијум треба обавезно заорати. Азотна ђубрива упо
требити у предсетвеној припреми са око 2/3 од плани
ране дозе и 1/3 у прихрањивању

РОНОвНШ РАДОВА УРАТАРСТВУ ПРОИЗВОДЊИ ЖИТА И ИНДУСТРИЈСКОГ БИЉА
Врста ђубрива
Набавка минералних ђубрива

Време чувања у складишту

Зеленишно ђубриво

Врста усева

Време употребе
Тјубрива се набављају у вансезонском периоду, због
ниже фабричке цене
ђубриво намењено за заоравање набавља се у вансезонском периоду и може се чувати у сувом простору до 6 месеци. Азотно ђубриво треба да има свако
газдинство током целе године ради прихране током
вегетације.
Биљке се заоравају у стању пуног цветања, када имају
највећу зелену масу.

Роковник - календар наводњавања важ нијих култура
Култура

Број и време наводњавања

Укупно воде
м3/ха

Обавити наводњавање у јесен, пре или после сетве
ради спајања влаге из обрађеног слоја земљишта са
Пшеница
доњом влагом. Ово наводњавање обезбеђује уједна2.000
чено ницање пшенице. Током вегетације интервенисати само у критичном сушном периоду
Прво - крајем маја, а осталих 5 на сваких 10 дана (по
Кукуруз
3.600
600 м3)
Луцерка и ц. детеПрво - до 25. маја, а осталих 7 на сваких 15 дана (по
4.800
лина
600 м3)
Прво - до 15. јуна, а осталих 5 на сваких 15 дана (по
Шећерна репа
4.800
800 м3)
Прво - пред садњу, друго - до ЗО.јуна, треће - до 25.
Дуван
2.000
јула и четврто - до 25. августа (по 500 м )
Прво - до 30. маја, друго - до 25. јуна, треће - до 10.
Ливаде и пашњаци* јула, четврто - до 25. јула, пето - до 25. августа и шес3.600
то - до 10. септембра (по 600 м3)
Прво - до 25. јуна, друго - до 15. јула и треће - до 15.
Воћњаци**
3.600
августа (по 1.200 м воде)
Од 15. маја до 15. септембра, према потреби сваких
Поврће
7.000
8-10 дана, са по 600 м3 воде
Напомена: Критични период за воду код пшенице је 15 дана пре класања, а код кукуруза
20 дана после појаве метлица.
*Најбоље заливати распрскивањем
**Најбоље no систему кап no кап. Може и са кућног eodoeoda, а боље са отвореног захвата, гдеје температура воде приближна температури ваздуха
Роковник жетве-бербе, сређивања њ ивских усева
Врста усева

Време жетве-бербе

Пшеница-озима

Јун и јул

Пшеница - јара

Јул

Раж-озима
Раж-јара

Од половинејуна
Од половине јуна

Јечам-озими

Од половинејуна

Јечам-јари

Као и озими

Овас-озими

Јун и јул

Овас-јари

Јул

Кукуруз

Септембар-октобар

Просо

Април

Сирак
Пиринач

Крај августа и септембар
Септембар

Хељда

Крај јула, а пострна у септембру

Фаза-доба зрелости
Крај жуте, а пиварски у пуној
зрелости
Као и озими
Кад зрна у спољ. класцима
потпуно сазре
Кад зрна у спољ. класцима
потпуно сазре
У пуној зрелости
Кад су зрна у гор. половини
метле зрела
У пуној зрелости
У пуној зрелости
кад 2/3 семена добије мрку
боју

Индустријске биљке
Сунцокрет
Уљана репица

Август и поч. септембра (у року од
5-6 дана)
Крај маја и поч. јуна (у року од 1 до 2
дана)

Мак - уљани

Јул (у року од 3-4 дана)

Мак - опијумски

Јул - засецање чаура по лепом времену

Кикирики

Септембар-октобар, пред наступање
мразева

Рицинус

Септембар (у року 10-15 дана)

Соја

VIII и IX (у року од 4-5 дана)

Кад стабло испод главице добије мрку боју, а семе очврсне
Кад семе у доњим љускама
уђе у пуну зрелост
Кад чауре добију мрку боју
а семе у њима при потресу
звони
Кад чауре добију жућкасту
нијансу (изјутра сакупљање
смоле)
Чупање, сушење и одвајање
махуна
Кад поједини гроздови-чаур«*
добију мрку боју, постепено
Кад стабло и махуне добију
мрку боју, а вршне махуне још
не буду у пуној зрелости

Конопља - за
влакно

7-10 дана после пуног цветања мушких биљака
Мушке у пуном цвету, а женске кад
Конопља - за
је семе у средњим цвастима у жутој
влакно и семе
зрелости
Конопља - за семе Кад је семе у средњим цвастима у
жутој зрелости
Лан - за влакно
У раножутој зрелости
Лан - за семе

У жутој зрелости, кад чауре добију
жутомрку боју

Плмук

Кад чауре пуцају, односно кад се
отворе, постепено

Шоћерна репа

Септембар-октобар

Фаза-доба зрелости
Крај жуте - воштане и прелаз
у пуну зрелост
Крај жуте - воштане и прелаз
у пуну зрелост
Крај жуте зрелости
Крај жуте зрелости

Време жетве бербе

У техн. зрелости (лисна маса
смањена, добила жућкасту
нијансу а редови поново отворени)

иокон Н И К РАДПВА VPATAPCTRV П Р О И М О Д Њ И ЖИТЛ И Hf

Bpcm усева

Време жетне -бербе

Фаза-доба Јрелости

Од половине VIII на даље, према
сорти

Кромпир

Дуван

Кад се јаве знаци технолошке зрелости - почетак жућења

Хмељ

Август (у технолошкој зрелости),
равномерно сазрева

Слачица

У пуној зрелости

Нана

У почетку цветања. Технолошка зрелост наступа са цветањем
У пуном цвету - технолошка зрелост
поклапа се са цветањем

Лаванда

Кад се надземна маса осуши и
кора на кртоли постане чврста
Сукцесивно од основе према
врху (подбир, надподбир,
сред. лист, подовршак и овршак)
Појава златножуте боје шишарица, лепљивости и мириса
Неравномерно сазрева од основе ка врху, али се не осипа
Кошење, откидање листа, сушење у сенци или сушницама
Одсецање цветних гранчица,
вез. у снопиће, сушење и одв.
цвета

Време заш тите производа у складиштима
Врста заштите

Време третирања - заштите

Празног складишта
Жита пре уношења у складиште

Заштита нападнутог жита

Третирање пре уношења производа, уз претходно
темељно чишћење од свих остатака и прљавштине
Превентивно третирање, ради спречавања појаве
штеточина, значи третирање здравог жита
Чим се запази појава штеточина (жишци, мољци и
сл.). Примена средстава у овој заштити мора бити
под надзором стручњака, јер иначе може доћи до
тровања људи и других лоших последица.

Висина слоја пш енице у подним складиштима у току године*
Садржај влаге у
пшеници (%)

Дебљина слоја пшенице (цм) у појединим месецима

Г

VII-VIII
1Х-Х
Х1-11
III
IV
60
120
150
120
100
30
100
120
100
80
20
80
100
80
60
*Првих дана чувања контролу стања обављати свакодневно, а касније повремено.
Испод 15 (сува)
15-17 (влажна)
17-19 (веома влажна)

V-VI
80
60
40

Подно лагеровање и чување јечм а
%влаге и лопатање

Дебљина слоја јечма по месецима у цм

До 15%
Лопатање после дана
Од 15 до 17,5%
Лопатање после дана
Од 17,5-19%

X III
150
28
120
14
100

III
120
14
100
7
80

Лопатати последана

3

2

IV
100
7
80
3
60
сваки
дан

V-VI
80
7
60
3
40

VII-VIII
60
дневно
30
дневно
20
4 пута
недел>но

1Х-Х
120
7
100
7
80

Проветравањ е подних складишта и ж ита у њ иман
Ако је влажност зрна преко 15%

Свакогдана

Када је влажност зрна 14-15%
3 до 4 пута недељно
Ако је влажност зрна испод 14%
2 пута недељно
*Проветравање се врши лопатањем, а број лопатања зависи и од дебљине слоја жита
(дебљи чешће) и влажности ваздуха и других услова (при неповољним условима лопатати
чешће). Лопатање обављати када је време суво и свеже. Стање жита свакодневно контро
лисати.
Чување кукуруза у клипу у кошевима
Услови смештаја и чувања

Влажност зрна у месецу - %
Октобар

30%

Клипови чврсти, зрели и здрави. Влажност зрна не
већа од 20-24%

XI, XII
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај

24
22
20
18
14
12

Ако је влажност већа обавезно је вештачко сушење
Кукуруз из раније бербе може се унети у кош и са
30% влаге. За досушење клипова у кошу морају се
у кош оставити канали од дасака кроз које се продувава ваздух (хладан ако је околни ваздух сув или
загрејан ако је време влажно и хладно).

Чување кукуруза у зрну у складиш тим а-м агацнним а
Месец

Влажност
зрна%

Дозвољ. дебљ.
слоја

X
XI
XII
1
II
III
IV

28-30
26-28
24-26
22-24
20-22
18-20
16-18

10-20 цм
20-30
30-40
30-40
40-50
50-100
100-150

V

14-16

150-200

Услови за смештај и чување
Садржај воде у зрну мањи од 14%
Ако је већи обавезно је сушење у сушарама:
меркантилног на темп. 50-60°С, а семенског
само на темп. до 43°С.
Зрна се суше одмах после машинске бербе с<»
круњењем
У току складиштење лопатати: X, XI и XII свакодневно, I и II свакогдругог дана, III трипут
недељно, у IV двапут, а у V једном недељно.

РОКОВНИК ПРОИЗВОДЊЕ КРМНОГ
БИЉА И ТРАВА
Роковник сетве крм них биља у њивској производњи
Називбиљке

Време сетве - месец

Бела детелина

Август-септембар и март-април

Бросква

Март-април

Бундева

Април и мај

Грахорице

Септембар-октобар и март-април

Грашак-сточни

Септембар-октобар и март-април

Дуњица

Март-април

Роковник производњ е сточне хране у условима наводњавања
Врста усева

Поље
1
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Озима уљ. репица+раж
Озима раж
Зелени сунцокрет
Шећерна репа
Кукуруз за силажу
Шећерна репа (после озиме ражи)
Пострна шећерна репа
Сунцокрет
Позни купус (после сунцокрета)
Позни купус (после шећерне репе)

Врста сетве

Време
искоришћавањл

1-15.1Х
10-15.1Х
10-25.111
10-25.111
15-20.IV
25-30.IV
10-15.VI
8-10.VIII
25-30.VI
25-30.VII

10-20.IV
21 _30.IV
1-30.VI
1-31.VII
5—10.VIII
1-31.VIII
1-30.1Х
1-31.Х
1-15.1Х
16-30.Х1

Еспарзета

Август-септембар и март-април

Роковник производњ е сточне хране без наводњавања

Жута луцерка

Август-септембар и март-април

(Пример са ОД Камендин)

Жути звездан

Август-септембар и март-април

Инкар. детелина

Март-април и август-септембар

Луцерка

Август-септембар и март-април

Леспедеза

Април-мај

Лупина

Април-мај

Мрква

Март-април

Мухар

Април-јул

Овас

Септембар-октобар и март-април

Полушећерна репа

Март-април

Раж (за зелено)

Сепембар-октобар

Соја (за зелено)

Април-мај

Серадела

Март-април

Сточни боб

Април

Сирак

Април-мај-јун

Судански сирак

АприлЈунЈул

Сунцокрет за зелено

Март, април, мај и јул

Сточна репа

Март-април

Сточни кељ

Април, мајЈун, јул

Уљ. репица и огрштица

Август-септембар

Хибридна луцерка

Август-септембар и март-април

Хибридна детелина

Август-септембар и март-април

Црвена детелина

Август-септембар и март-април

Чичока (топинамбур)

Април и септембар-октобар

Поље

Врста усева

Озима уљ. репица+озима раж
1
Озима раж
II
Озима раж+озими грашак (сточни)
III
IV
Озима раж+озими овас
Крмни сунцокрет
V
Шећерна репа
VI
VII
Кукуруз за силажу
VIII
Хибридни шећерни сирак
Крмни сунцокрет
IX
X
Слачица
*Као допуна за исхрану је коришћена и луцерка.

Време сетве

Време
коришћења*

1-15.1Х
10-15.1Х
15-20.1Х
15-30.1Х
10-25.111
10-25.111
12-25.IV
26.IV-15.V
16.V-25.VI
15—30.VIII

10-17.IV
18-25.IV
26.IV-15.V
16-31 .V
1-30.IV
1-31.VII
1-31.VIII
1-20.1Х
21.1Х-31.Х
1-10.Х1

Роковник радова при заснивану вештачких травњ ака
Врста травњака
На ораници
Планински и плавни
положаји
На сувим теренима
На ораницама
Приубрзаном
нрављивању
У нлажнијим
областима
У сродње влажним и
<упим областима

Врста радова

Време извођења

Дубоко узорати у јесен
Основна обрада
Обрада ротоваторима и дрљачама, с јесеОсновна обрада
ни
Поред осталог, пре и после сетве обавити
Предсетвена обрада
ваљање
Ђубрење
У пролеће пре кретања вегетације, а
азотна и у току вегетације, обично после
Ђубрење
косидбе
Сетва са заштитном
културом у наизм.
редовима
Сетва 6e.j Јаштитне
културе

Сејалицама раније с јесени или с пролећа
Раније с јесени или с пролоћа

Врста травњака

Врста радова

У сувљим областима

Наводњавање

На свимтеренима

Сузбијање корова

На свимтеренима

Дрљање и ваљање

На старим
травњацима

Подмлађивање

Време извођења

Крмна биљка

Неколико пута у току вегетације: после
испаше, после сваке косидбе и у јесен пре
наступања мразева
После завршене испаше плевљењем и
прим. хербицида (после хербицида не
напасати најмање 2 недеље)
Дрљање после сваке косидбе и заврш.
испаше, а у пролеће и ваљање
Сваке треће године раст. 100 мц/ха стајњака, дрљати или тањирати и подсејавати,
првенствено легуминозама.

Еспарзета
Жута луцерка
Жути звездан
Житњаци
Инкарн. детелина

Роковник ђубрења крм них биљака у њивској производњ и
Крмна биља

Време и начин уношења ђубрива

Луцерка, хибридна луцерка,
жута луцерка и црвена детелина
Хибридна детелина и еспарзета
Бела детелина и жути звездан

При заснивању у јесен са дубоком обрадом Р, К и де о~
N, остали део N у пролеће, са предсетвеном обрадом.
N у пролеће, пре почетка вегетације
При заснивању Р, К и део N, остатак N у пролеће
РК у јесен при основној обради, а N пола у јесен у
Грахорице
предсетвеној припреми а пола у пролеће
Уров, мухар, житњак, сунцокрет Сав РК у јесен при основној обради, а N пред сетву
за зелено
(при припреми земљишта)
Инкарнатска детелина и боб
РК при основној обради, а N сав у пролеће пред сетву
(сточни)
Сирак, судански сирак, чичока, РК прииком основне обраде, N 1/з пред сетву а пола
раж за зелено
после ницања (за прихрањивање усева)
Соја, лупина, кокотац, серадела РК при основној обради у јесен, N сав пред сетву
РК сав при основној обради. N Vi пред сетву, 1/4 после
Сточни кељ
ницања и V* после 90 до 100 дана
РК при основној оОради, N 2/3 пред сетву, 1/3 за приУљана репица и огрштица
храњивање
РК при основној обради, N 2/3 пред сетву, 1/3 после
Бросква и репа угарњача
ницања
Сточна репа, полушећерна
РК при основној обради, N Vi пред сетву, /г за прирепа, сточна мрква
храњивање
Бундеве (тикве) и кукуруз за
РК са основном обрадом, N Vi пред сетву, а Уг после
ницања.
зелено
Напомена: 2/3, Уг-односи се на део од укупно предвиђене количине ђубрива која ће сеупотребити по Јхектару. Р=фосфорно ђубриво, К=калијумово, М=азотно.

Роковник убирањ а крм них биљака у њивској производњ и
Крмна биљка

Време косидбе за сено

Бела детелина
Бросква
Бундева
Грахорице
Грашак (сточни)
Дуњица

Почетак или пуно цветање
Почетак јачег суш. лишћа
У зрелом и зеленом стању
Од почетка до пуног цвет.
Од поч. до пуног цветања
У пуном цвегу

Време убирања за семе
Цветне главице мркожуте, семе чврсто
Доњи плодови зрели
У пуној зрелости
Кад су доње махуне зреле
Кад су доње махуне зреле
Кад је већина махуна сазрела

Време убирања за семе

Време косидбе за сено

Пред почетак цветања
Појава цветних пупољака
Почетак цветања
Класање и цветање
Почетак цветања
Цветни пупољци до почетка
Луцерка
цветања
Леспедеза
Пре цветања
Лупина
До почетка цветања
Мрква
Већина доњег лишћа сува
Мухар
При појави метлица
Овас
У фази метлања
Полушећ. репа
Доње лишће се суши
Раж
У доба класања
Соја
У доба цветања
Серадела
Појава првих махуна
Сточни боб
Пред цветање
При појави метлица, а за сиСирак
лирање у млечн. сред. зрна
Суд.сирак
Почетак избијања метлица
Сунцокрет
До почетка цветања
Сточна репа
Кад се доње лишће суши
Сточни кељ
Кад довољно одрасте
Уљ. реп. и огршт.
Пре и до пуног цветања
Појава пупољака до поч.
Хибридналуц.
цветања
Хибридна детелина Почетак цветања
Црвена детелина
Почетак цветања
Чичока
Вадити по потреби

Кад већина махуна сазри
Кад семе очврсне и пожути
Махуне жуте и семе чврсто
Нешто пре пуне зрелости
Кад семе очврсне
Кад већина махуна добије мрку боју
Кадје већина махуна зрела
Кадје већина махуна зрела
Семе у сред. штита мрке боје
Кад семе очврсне
Кад су периферна зрна зрела
Кад је семе мркожуто и очврсло
У воштаној зрелости
Кад је већина махуна зрела
Кад сазри већина махуна
Кад већина махуна поцрни
У пуној зрелости зрна
У пуној зрелости зрна
У пуној зрелости
Кад је семе мркожуто и чврсто
Нешто пре пуне зрелости
Кад су у пуној зрелости
Кад је већина махуна мрке боје

Цветне главице мркожуте, семе чврс т<
Цветне главице мркожуте, семе чвр< т<
Не користи се за семе

Роковник косидбе ливадских трава
Врста трава и тип травњака
Вишегод. траве у долини река
Влатасте траве на плавним травњацима
Више легуминоза и на плавним травњацима
У брдским пределима, са више позних трава
(бела росуља и сл.)
У планинским областима
Смеша еспарз. и вишегод. влат. трава
Смеше црв. детел. и влатастих трава
Смеше луцерке и влат. трава
Мачји реп
Безосни власон, ливад. и црв. вијук
Житњаци, јежевица и енгл. љул»
Лис. реп. лив. вијук и об. рлсул»л

Рок косидбе
До почетка класања
У време класања
У доба формирања пупољака легумино \
У време пуног класања најзаступљенијс
врсте трава
У време класања и избацивања метлици
У почетку цвет. 25% еспарзете
У поч. цветања 50% црвене детелине
У поч. цветања 25% луцерке
У доба класања
У доба избијања метлица
У почетку класањл
При крају кллсањл и поч. цветања

Време косидбе влатастих трава за производњу семена
Врста траве

Време почетка и завршетка испаше

Стање усева

Месец косидбе

Врста пашњака и разв. фаза

Почетак испаше

Завршетак испаше

Вишегодишње властасте траве (траве у фази бокорења)

10-12 дана после почетка
вегетација

30 дана пре наступа дуго
трајних мразева

Легуминозе (у фази гранања)

10-12дана после почетка
вегетација

ЗОдана пре наступа дуго
трајних мразева

Бела росуља

Метлица затвореножута

VII-VIII

Безосни власен

Кад метлица добија мрку боју

VI-VIII

Енглески љуљ

Кад клас пређе из зелене у жуту боју

Италијански љуљ

Кад на длану остану семенке ако се метлица овлаш протрља

VI-VIII

Јежевица и француски љуљ

Као и код итал. љуља

VII-VIII

Лисичји реп

Кад 50% цвасти добије светлосиву боју

VI-VII

Ливадски вијук

Као код итал. љуља

VI-VII

Ливадарка (права)

Као код итал. љуља

VI-VII

Кад луцерка има 1 пар листова

Мачји реп

Кад 3-5% метлица почне у врху да губе
класиће

VII-VIII

Луцерка старија од 1 год. (ХИ-Ш)

Црвени вијук

Као код итал. љуља

VII-VIII

VII

Роковник примене хербицида за сузбијање корова у луцеришту
Перод примене

После сетве а пре ницања луцерке

Кад има 2 -6 листова

Вишегодишњи план искоришћавањ а паш њ ака подељ еног на 12 прегона по
плодоредном систему
Прегони

I
II

Година
1

2

3

4

5

6

7

1

+

8

7

6

5

8
*

+

8

7

6

5

2

1

9

10

11

12


#■

4

3

2

.

4

3

5

#

4

5

*

III

3

IV

4

3

V

4

3

2

1

+

8

7

6

5

*

VI

*

3

2

1

+

8

7

6

5

VII

5


*

4

3

2

1

+

8

7

6

VIII

6

5


*

4

4

3

2

1

+

8

7

IX

7

6

5


*

3

2

1

+

8

X

8

7

6

5


*

4

4

3

2

1

+

.

XI

8

7

6

5

*

4

3

2

1

+

XII

+

8

7

6

5


*

4

3

2

1

2

1
2

+
1


+

8

7
8

6
7

6

Хербицид (препарат)

Кад луцерка има 1-3 листа

ОБЈАШЊЕЊЕ ШЕМЕ:
1. Бројеви 1,2,3-8 показују редослед искоришћавања прегона у свакој години.
2. Прегони означени • косе се у почетку цветања најзаступљенијих влатастих трава, после
чега се 1-2 пута искоришћавају испашом.
3. Прегони означени * косе се после самозасејавања пашњака
4. Прегони означени + косе се у фази цветања, а после тога се једном или двапут искоришћавају испашом.

По савету стручњака заштите биља

---------------------------- ---------

1

РОКОВНИК РАДОВА УПОВРТАРСТВУ

РОКОВНИК РАДОВА У ПОВРТАРСТВУ

Роковник производњ е расада у топлим лејама
За 1 хектар усева потребно

Роковник сетве и расађивања повртарских култура
Потребно

Назив врсте поврћа семена по сада по ха Начин сетве
или садње
ха/кг
у 000

Кв. метара топлих леја
Време
сетвесадње

Дужина
вегетационог
периода

Купус

6-8

35-100

у редове

ll-IX

90-150

Кељ

6-8

30-70

у редове

Н-1Х

90-150

Карфиол

0,5

20-60

у редове

lll-VIII

90-150

Келераба

0,8

110

у редове

Н-1Х

60-90

Салата

2-3

100-300

у редове

Н-Х

40-90

Спанаћ

20-30

-

ом. и у ред.

II, lll,VIII-X

60-120

Новозеланд.спанаћ

8-10

-

У ред. и оџ.

I VnV

80-120

Блитва

1/5—2

-

У ред. и оџ.

IV

60

Мрква

5-7

-

у ред. и ом.

II и III

120-160

Паштрнак

6-8

-

у редове

III иХ

120-160

Першун

4-5

-

у редове

II, III, X

160

Целер

0,07

60-80

у редове

II и IV

120-150

Цвекла

10-15

-

у редове

IV-VII

90-150

Ротква

5-6

-

у ред. и ом.

VII-IX

60-90

Ротквице

8-10

-

у ред. и ом.

ll-Х

25-40

Црни лук (арп.)

400-600

-

у редове

ll-IV

120-150

Црни лук(семе)

10-15

-

у редове

II и III

150-180

400-600

-

у редове

ll-IV и X

120-150

Бели лук
Празилук

-

80-100

у редове

lll-V

160

100-150

-

У ред. и оџ.

ll-Х

90-120

Пасуљ-боран.

100-150

-

У ред. и оџ.

IV-VIII

100

Боб

300-400

-

У ред. и оџ.

II и III

100-120

Сочиво

80-100

-

У ред. и оџ.

III иХ

-

2-3

20-40

у редове

II, IV nV

140-160

Грашак

Црвени патлиџан
Плави патлиџан

1,2

30-45

у редове

II, IV nV

140-160

Паприка

3-5

40-100

у редове

II, IV-VI

150-180

Краставац

3-5

-

У ред. и оџ.

IV-VI

100-120

Тиквица

3-4

-

У ред. и оџ.

IV nV

100-150

Диња

2-3

-

У ред. и оџ.

I Vh V

100-150

Лубеница

2-3

-

У ред. и оџ.

I Vh V

120-150

Артичока

-

15-30

У ред. и оџ.

III

-

Шпаргла

1-1,5

20-40

У ред. и оџ.

III

-

-

30-40

у ред. и оџ.

II и III

Рен

— ______ ;____________ i

• Паприка

10.IV (непикиран)**
15.И-10.1П (пикирана)

_________ _
Плави патл.
Купус и карфиол

15.1-10.11 (пикиран)
10.ll-5.lll (непикиран)
20.l-5.ll (пикиран)

-/v/

-rv / .v / v / v

30-40.000
75-85.000
75-85.000
30-35.000
30-35.000
40-45.000
40-45.000
8-10.000

~ 120-160М
90-120
150-180
220-250
70-90
130.170
100-120
90-110
160-190
130-160
70-80
120-160
70.90

1.H-20.ll (непикиран)
Краставац
T5.III-5.IV (у саксијама)
Тиквице
10.1
10-12.000
Диње
25.III-5.IV (у саксијама)
8- 10.000
Лубенице
~1.IV-1Q.IV (у саксијама)
4-5.000
Салата
20.l-10.ll (непикирана)
ЈДелер
и IV (непикиран)
_______________________
.— '_______i

90-100.000
*Више се односи на подручја са медитеранском климом
*»на умереноконтинентално подручје и расађивање без претходног пикирања

поТртарГкихаТкУултуИр а аЈПОГОДНИЈИ Р° К° ВИ “
Култура
Кромпир
Парадајз4
Плави патлиџан
Паприка*
Купус'
Карфиол*
Белилук
Црни лук (арп.)
Црни лук*
Празилук
Мрква, першун
I Цвекла
Целер
Воранија
Грашак
Салата главичаста*
Салата лисната
Сланаћ
Краставац, тиквице
Лубеница, диња
Рш ођшшњг

ПР° Л ећ ну СвТВу и Ра« ђ ^ а н , е

Рокови сетве и расађивања за локалитете у којима је
просечни датум последњег мраза
10. март
20. март
Т.април
10. април
20.III-10.IV
10.11-15.
20.11-20.
1.III-1.IV
5.11-1.III
1.IV-20.V
10.IV-1.VI
20.IV-1.VI
15.III-15.V
1.IV-1.V
20.IV-15.V
1.V.1.VI
1.IV-10.V
10.IV-1.VI
15.IV-1.VI
1.V-1.VI
25.1-1.1
1.11-1.1
20.II-20.
10.III-10.IV
10.11-1.III
20.11-10.111
1.111-20.
10.III-1.IV
сјесени
1 .11-1
10.11-10.111
20.ll-20.lll
15.1-10.
1.11-20.111
15.11.20.1
1.III-1.IV
15.1-15.11
10.11-10.111
15.11-15.111
20.11-1.IV
1.11-1.1
10.11-10.111
20.11-20.
1.III-1.IV
10.11-15.1
15.11-20.
1.III-10.IV
10.III-20.IV
15.11-15.VI
15.11-15.V
1.III.1.VI
10.III-1.VI
20.ll-20.lll
1.III-1.IV
20.III-20.IV
1.IV-20.IV
15.III-15.V
15.III-20.V
1.IV-1.VI
15.IV-30.VI
15.1.15.
1.11-15.1
10.11-20.
20.ll-20.lll
1.II-20.II
15.11-10.111
1.111-20.
10.III-1.IV
15.1-1 .VI
1.11-1 .IV
15.11 15.IV
15.III-15.IV
15.1-10.III
15.1-15.III
1.11 20.111
1J5.II-1.IV
M.IIN20.IV
1.IV-1.V
10.IV-20.V
20JV 1.VI
15.III IS.IV
1.IV-1.V
i o .i v ;o.v
20.IV20.V

ПОВРЋЕ У ПЛАСТЕНИЦИМА
(СТАКЛЕНИЦИМА)

Рокови сетве, пикирањ а и расађивања у за ш ти ћ е н о м и н а отвореном
Старост
Датуми
расада
Врста поврћа
дана
расађивање
пикирање
сетва
Про изводња v пластенику без допунскогзагревања
10.III-5.IV
1-20.11
1-20.1
Парадајз
10.III-5.IV
1-20.11
1-20.1
Паприка
10.IV-5.IV
сетва у саксиЈе
1-20.11
Краставац салатар
1-10.111
густ
расад
1-20.1
Купус рани
Производња на отвореном пољу
1-10.V
1-10.IV
1-20.111
Парадајз
10-20.V
1-10.IV
1-10.111
Паприка
10-20.V
1-10.IV
1-20.111
Плави патлиман
10-20.V
1-10.IV
Краставац
10-20.V
1-10.IV
Лубеница и диња

Производња поврћа у затвореном простору - пластеницима (тунели или други
70-75
70-75
40-45
40-50
60-70

облици), као и у стакленицима има више предности у односу на отворено поље. Зависно од величине, м огућности загревања и регулисања других услова, м огућа је
производња поврћа током целе године (по фазама развоја: семе, расад, плод).
У одговарајућем затвореном простору м огу се гајити све врсте поврћа, а према
одликама о захтевима биља одређује се време и начини производње. Овом прили

60-75

ком даћемо основне податке за неколико врста поврћа, везане за рокове од сетве

60-75

до бербе.

30-40

САЛАТА. Успешно е гаји у затвореном простору. Расте на темеператури од 10-

30-40

]8°С, а у фази главице и на 4-5°С, па може и без грејања - у јесен и рано пролеће (а
са грејањ ем и током зиме).

Најкаснији датуми и рокови sa летн»е-јесен»у сетву и расађиван»е важнијих

Табела 1 Време производњ е салате

повртарских култура

Кромпир
Парадајз
Плави патлиџан
Паприка1
Купус1
Карфиол
Бели лук
Црнилук (арпаџик)
Црни лук1
Празилук
Мрква, першун

Рокови сетве и расгђивања за локалигете у којима je
просечни датум првог мраза прибли IKHO
Т.новембар | 10. новембар 20. новембар
2 0 .октобар
1.VIIM.IX
20.VII-10.Vlll
20.VII-1.VIII
10.VI-10.VII
1.VI-20.VII
1.VM0.VII
1.VI-1.VII
1.VI-20.VI
1.VI-15.VIII
1.VM0.VII
1.VI-1.VII
1.VI-20.VI
1.VI-1.VIII
1.VI-20.VII
1.VI-10.VII
1.VI-1.VII
1.1Х-15.Х1
1.VIIM.IX
15.VII-15.VIII
1.VII-20.VII
1.VIII-1 .IX
1.VIII-20.VIII
15.II-10.VIII
1.VII-20.VII
15.VIII-1
.X
1.Х-15.Х1*
1.Х-1.Х1*
1.Х-1.Х1*
1.Х1-31.ХН
1.Х-1.Х1
15.VI-15.VII

РОТКВИЦА је поврће кратке вегетације (30-50 дана). Корен се образује при температури 12-14°С. Гаји се у затвореном простору као јесењ и усев, сетва сваких 10 дана током октобра, или с пролећа, од половине јануара до краја фебруара, ка о једини
када је пр ечни к корена о ко 1,5 цм.

1.VIM.VIII

15.VII-15.VIII

1.1Х-1.Х1

Ц Р Н И Л УК

15.VII-15.VIII

1.VIII-1 -IX

1.1Х-1.ХН

Млади црни лук гаји се у затвореном простору током јесени, зиме и раног проле-

15.VII-1 .IX

ћа, као чистусев или између редова - салате, ротквица и другог. Брзина развоја и ква
литет зависе од т° и осветљености. При вишој т° (око 22°С) листови се брже развијају,

Целер1

1.VM.VII

15.VI-1.VII

15.VI-15.VII

1.VII-1.VIII

1.VII-15.VIII

1.VII-1 .IX

-

-

1.VIIM.IX

1.Х-1.ХН

Салата главичаста1

1.VIII-20.VIII

1.VIIM.IX

15.VIII-1 -X

1.1X1 .XI

Салата лисната

15.VII-20.VIII

10.VI1I-15.1Х

20.VIII-1 .X

1.1Х-1.Х1

Спанаћ
Краставац, тиквице

20.VIII-10.1Х

20.VIII-1 .X
1.VI-20.VII

15.IX-1.XI

1.Х-31.ХН

1.VM.VIII

1.VI-1.VIII

1Расађивање
"Бели лук јесењак

15.X-10.XI
1.ХН-15.1
15.11*5.111
15-25.111
1-15.IV

усев или између редова д р угог поврћа. Бере се као и што се сеје у више наврата,

1.VII-15.VIII

1.V-10.VII

бербе
5-14.1Х
20.1Х-30.Х
15.IX-1.XII
20.ХП-1.1
15.1-25.1

1.1Х-1.Х1

1.VII-1.VIII

Грашак

20—30.VIII
10.IX-30.IX
10-20.Х
5-15.Х1
5-15.ХН

1.Х-1.ХН

Цвекла
Боранија

сетве расађивања
Јесења
Зимска
*уз грејање
Пролећна
*уз грејање

1.Х-15.Х1

1.Х-15-Х1
-

-

Време

Производња

али су дуж и и нежнији, него при ниж ој т° (око 10°С) при ко јој доспева за о ко 35 дана.
Л уковице се саде у више наврата (сваких 10-15 дана) у јесен и током зиме. За
бербу стиже зависно од услова. У октобру и новембру за 40 дана, у децембру и јанулру за 30-35 дана, а у 2. и 3. месецу за 25 дана.
ПАРАДАЈЗ се све чешће и све више гаји у пластеницима и стакленицима. За раст
мхтева т° од 20-25°С (ноћу 16 18), па се време гајења подешава према количини

<ј ^ 1 П 0 В Р №

топлоте (загревање или природно). Према огледима и искуствима, парадајз се најчешће гаји у следећим роковима:

избећи, али се може водити рачуна (бележити) шта је у коме реду било претходно

Табела 2
Време
производње
Зима
Рано пролеће
Пролеће
Лето
Јесен

Време
сетве
15.VIII
до1.Х
1-25.Х1
10-25.ХИ
15.l-10.ll
1-10.111
10-30.V

пикирање

садње

почетак бербе

5.1Х
до 20.Х
15.XI-10.XII
25.ХН-1.1
1-20.11
-

1.Х1до
20.ХН
5.1-10.ll
25.11-10.111
20.III-10.IV
25-30.IV
15.VI-5.VII

1.1
до краја II
25.III-15.IV
10-20.V
15-20.VI
25.VI-10.VII
20.1Х-10.Х

ПАПРИКА захтева и вишу т° од парадајза 22-25°С (ноћу и т° земљишта 20°С). За
пролећну прозводњ у сеје се од почетка децембра до половине јануара, што зависи
од м огућности грејања. Пикира се у фази котиледона и сади од половине марта са
почетка априла. За јесењу производњу сеје се крајем маја, а сади половином јула.
Берба сорти ситних плодова почиње 4 0 -6 0 дана по садњи, а крупних после 50-60
дана, а беру се сваког 2,3... 5 дана.
КРАСТАВАЦ
У пластеницима се најчешће гаје сорте краставаца салатара. Краставац, слично
паприци, захтева дневну т° 22-25°С, а ноћу 20°С. Топло земљиште богато органском
материјом, чијим се разлагањем ослобађа С02, чија висока концентрација (0,4-0,5%)
као и висока влага одговарају краставцима.
Табела 3.
Производња
Зимска
Рана пролећна
Пролећна
Летња
Јесења

Напомена: Гајење исте врсте поврћа на истој земљи током више година (моно
култура) има више негативних последица. У мањим објектима (тунелима) то је теже

Време
сетве

садње

10-20.Х
20.Х1
20.1-15.11
15.111
20.VI-15.VII

15-30.Х1
25.ХИ
20.11-15.111
15.IV
10.VII-15.VIII

Почетак бербе

Начин садње

20.ХИ-1.1
10.11
1-15.IV
15.V
20.VII-15.1Х

дворедне пантљике у
растојању 80-100 цм;
редова размак 60-70
цм, а у реду 40-50 цм

За разлику од гајења на отвореном, у затвореном простору се обезбеђују и подеша-

па мењати културе. Ситуацију поправља и богатије унош ење органске материје, бар
сваке друге године.
Роковникђубрењ а повртарских култура
Начин ђубрења
Основно ђубрење
Прихрањивање

Време ђубрења
Обавља се у јесен или рано у пролеће, зависно од земљишта и
врсте поврћа. Стајњак се обично даје у јесен при основној обради
када се даЈе и РК и Уг N ђубрива, док се 'A N ђубрива даје пред сетву
Прво прихрањивање минералним ђубривима 20-30 дана после
ницања усева (појава трећег листа), а друго пред цветање

Рокунош ењ а азотних ђубрива (KAN-a) за разне врсте поврћа
Врсте поврћа

Рок уношења ђубрива

Купус и кељ
Карфиол
Кељ пупчар
Краставци
Келераба

Уг пре
Уг

Кромпир (касни и рани)
Кељ лиснати
Салата, спанаћ
Парадајз
Цвекла
Целер и празилук
Црнилук

пре расађивања, а друга Уг после 6 недеља

Половина пре расађивања а половина после 4-5 недеља
Цела количина пре расађивања
расађивања и Уг 5-6 недеља касније
пре расађивања и Уг 2-3 недеље доцније

/г пре садње и Уг 14 дана после ницања (амонсулфат одлично
делује на кромпир)
Уг

пре расађивања и Уг 6 недеља касније

И /3 пре сетве и 2 пута по 1/3 размаку од 2-3 недеље. За озими
спанаћ половина пре сетве.
Уг пре расађивања и !6 у јуну
Уг

пре расађивања и Уг после 6 недеља

пре расађивања и Уг у јуну. Код празилука у две дозе.
'h пре сетве и Уг у јуну. Не користити шалитре.
Уг

Грашак и пасуљ

Сва количина се уноси пре сетве на земљишту сиромашном у
хумусу и на земљишту са међуусевом

Шаргарепа (мрква)

1/3 пре сетве, 1/3 по ницању и 1/3 по пресађивању

Норме за заливање повртарских биљака по 1 ха
Врста поврћа

Број заливања

вају услови, мање је болести и штеточина и олакшана заштита. Постиже се рана или
позна производња, када нема оне са отвореног. Спречене су штете од кише, ветра,
града и ерозије. Најприкладније заливање је из система црева - кап по кап, с тим да
вода није хладна, најбоље да је као т° спољ ног ваздуха.
У пластеницима се могу гајити и друге врсте поврћа (као и у башти), водећи рачуна о њиховим биолош ким захтевима за топлотом, водом, светлошћу, хранивима и дужином дана. Практично у заштићеном простору могућа је производња целе године.

Црвени патлиџан
Паприка
Плави патлиџан
Купус
Црни лук
Празилук
Салата

8-10
10-12
10-12
5-6
7-8
8-10
3-4

Количина воде* у куб. мет. по 1 ха
За 1 заливање
Укупно
300
400
400
300
250
250
250

2.400-3.000
4.000-4.800
4.000-4.800
1.500-1.800
1.500-1.800
.’ ()()() .>',()()
750 1.000

П О в Р Ћ Г У П Л Л С Г Г Н И 1 1 И М Л (С 1 Л К / ^ М 1 П 1 (т т ^ г

Врста поврћа

Број заливања

Спанаћ

Количина воде* у куб. мет. по 1 ха
За 1 заливање

Укупно

250

250-500

1-2

Ротквица

1-2

250

250-500

Мрква

5-6

300

1.500-1.800

Целер

7-8

2.100-2.400
900-1.200

Пасуљ-боранија

6-7

300
300

Грашак

3-4

300

Цвекла

2-3

300

600-900

Краставац

7-8

300

2.100-2.400

Тиквица

5-6

300

1.500-1.800

Лубеница и диња

1-2

400

400-800

Кромпир

2.3

300

600-900

1.800-2.100

Култура и
пример
1
II
III

У стакленицима
Салата, роткв.,лук на перо, спан.
Парадајз
Парадајз
Краставац
Парадајз
Целер на лист, лук на перо
Краставац

Култура и
пример
I

II

III

IV

V

VI

Време сетве-садње
У топлим лејама
Расад паприке и парадајза
Першун и целер (на зелен)
Ротквица, салата
Расад паприке за касну производњу
Ротквица, салата
Краставци
Салата (међуусев)
Карфиол (дорастање)
Лук на перо
Расад купуса
Краставац
Целер (међуусев)
Парадајз (дозревање плодова)
Расад раног купуса
Парадајз
Ротквица (међуусев)
Карфиол (дорастање)
Першун (на зелен)
Целер (на зелен)
Расад парадајза
Краставац
Целер (утрапљен с лишћем)
Расад парад.( папр. и пл. патл.
Диње, лубен. краст. тиквице
Карфиол (дорастање)

Берба

1/1
25/1
1/111
15/IV
20/I
10/111
10/111
20/X
15/1
20/11
5/IV
5/IV
1/Х
10/11
5/IV
5/IV
1/Х1
15/1
20/11
20/111
5/V
20/Х
20/11
10/V
1/Х1

25/I
1/III
15/IV
5/VI
10/111
1/VII
20/IV
1/V
20/11
5/IV
15/VII
5/V
15/Х1
5/IV
25/VII
15/V
1/И
20/111
20/111
5/V
1/VIII
1/11
10/V
1/VIII
1/11

10/111
10/Х1
5/111
20/1Х
1/И
20/111

1/1
10/VII
20/1
10/VII
25/ХИ
5/II
1/VII

Бројтретирања

Време третирања - заштита

7

1. Дезинфекција земљишта на 10-15 дана пре сетве, 2.
дезинфекција семена пре сетве, 3. заштита у периоду
ницања, 4. заштита од ницања до расађивања (сваких
5-7 дана), 5. заштита током расађивања, 6. око 2 недеље после расађивања и 7. третирање позних сора
та у случају појаве штеточина.

Парадајз

5

1. Дезинфекција земље - леја за расад на 10-15 дана
пре сетве, 2. дезинфекција семена пред сетву, 3. заштита расада од ницања до расађивања - на сваких
5-6 дана, 4. на 10 до 15 дана после расађивања, и 5.
заштита од прецветавања до пред бербу плодова.

Паприка

2

1. Дезинфекција земљишта на 10-15 дана пре сетве, /.
дезинфекција семена пре сетве.

Култура

Купус, карфиол
и келераба

почетак-крај

15/1
25/11
10/IV
20/V
1/111
15/IV
15/IV
20/Х1
15/11
25/111
5/V
1/V
5/Х
20/III
25/V
5/V
20/ХИ
20/II
15/111
1/V
5/VI
1/ХП
20/IV
10/VI
20/ХИ

1/VIII
10/1
1/1Х
25/1
20/VII
1/1
10/11

почетак-крај

Роковник заш тите повртарских биљака - купуса, карфиола, келерабе и
парадајза

*Ако киша уопште не пада
Роковник обрта култура у топлим лејама и стакленицима-пластеницима

Берба

Време сетве-садње

r

Рокови примене хербицида за сузбијање корова у поврћу
Култура
У грашку:
- после сетве а пре ницања грашка
- после ницања грашка (5-10 мц)
У луку: (црни и празилук из семена)
- после сетве до почетка ницања лука
- по ницању 3 листа лука (црни лук из арпаџика и бели лук)
- пре садње
- после садње до почетка ницања лука
(празилук из расада)
- пре расађивања
- три недеље после расађивања
У парадајзу:
- пре сетве семена за расад
- пре расађивања (инкорпорација)
- око 10 дана после расађивања
после ницања парадајза у фази 4-6 листа

Хербицид
лз
а.
CLI
£
а)
X
s

ICUvO
I
£
|
<v з
§: $
с

с

zr
MD

Ф
X
CL

£«v>

luarne п ш њ и н и ц и м л (СТЛКЛГНИЦИМА)

- после сетве а пре ницања пасуља
- после ницања
Ушпаргли:

- пре расађивања расада паприке уз инкорпорацију 5-7 дана раније
У купусу, кел>у, карфиолу и келераби (расад):__________________
- пре сетве семена за расад (инкорпорација)
- после сетве а пре ницања
Производња у пољу из расада:
- пре расађивања (инкорпорацијом)
- пре расађивања (без инкорпорације)

Хербицид

0)

Хербицид

5

Култура
У паприци:
- пре сетве семена за расад
- пре сетве семена на пољу

1

Х Ч / Ј .

----------------- ------------__________________

- пре појаве изданка (по огртању)

Избор хер
бицидапо

инжењера
заштите биљ«1

Време доспевања - бербе важнијих повртарских култура, на отвореном
(у време прве и последње бербе)
Континентално подручје
Култура

Медитеранско подручје

крај

почетак

крај

Купус (рани)

3/V

3/VI

1/V

1/VI

Купус (касни)

3/Х

3/XI

1/Х1

1/1

Карфиол (рани)

3/V

3/VI

1/V

1/VI

Карфиол (касни)

2/1Х

2/X

1/X

1/И

Кељ (касни)

3/VII

3/XI

1/1Х

1/1

Келераба (рана)

2/V

1/VI

3/IV

3/V

Келераба (касна)

1/Х

ЗД

з/х

3/Х1

Паприка (рана)

3/VII

3/VIII

2/VI

2/VIII

Паприка (ср. рана)

1/VII

1/1Х

3/VI

1/1Х

Паприка (касна)

3/VII

1/Х

3/VIII

1/Х1

Парадајз (рани)

3/VI

2/VIII

2/VI

1/VIII

Парадајз (ср. рани)

1/VII

1/1Х

3/VI

3/VIII

Парадајз (касни)

2/VIII

i/ x

1/1Х

1/Х1

Парадајз (дир. сетва)

1/VIII

1/Х

3/VII

3/1Х

Патлиџан пл. (р.)

3/VI

3/VIII

2/VI

3/VIII

Патлиџан (ср. р.)

1/VII

1/1Х

3/VI

1/1Х

Патлиџан (касни)

2/VII

1/1Х

3/VIII

з/х

Краставац (расад)

1/VI

3/VII

3/V

1/VII

- пре сетве (инкорпорација)
после сетве пре ницања
У кромпиру:

Краставац (семеном)

3/VI

2/VIII

1/VI

3/VII

Краставац (пострни)

3/VIII

3/1Х

1/1Х

2/X

- пре садње (инкорпорација)
- после сетве а пре ницања
- после ницања кромпира (у порасту 10-12 цм)
- касније у вегетацији
- уништавање циме кромпира
У пасуљу:

Кромпир(рани)

2/V

2/VI

1/V

1/VI

Боранија

2/VI

3/1Х

3/V

з/х

Грашак(млади)

2/V

3/VI

1/V

2/VI

Грашак(зрели)

1/VII

3/VII

2/VI

2/VII

Диња (расадом)

3/VI

1/VIII

1/VI

3/VII

Диња (семеном)

2/VII

3/IX

3/VI

2/IX

после сетве, а пре ницања мркве
- после ницања мркве
У першуну, паштрнаку
~ после сетве до пред ница ње паштрнка
Целер:
после сетве а пре ницања
- Из изданка:
пре расађивања 7-10 дана (инкорп.)
- 7-12 дана после расађивања
У салати:
- прерађивање (инкорпорација)
- после ницања или пресађивања
У спанаћу:

пресетве (инкорпорација)

Избор хербицида по препоруци инжењера заштите биља

почетак

после расађивања кад се биљке припреме (за широколисне корове)
Краставци, диње, тикве и лубенице:
пре сетве-садње
- за лубенице после сетве пре ницања
У белом луку:
- после сетве до почетка ницања лука
- пре садње ченова
У празилуку:
- производња из семена
- производња из расада пре расађивања
- 3 недеље после расађивања
У мркви:

4(5 7
(СГАКЛЕНИЦИМЛ)
Култура
Лубеница( ас.)
Лубеница (семеном)

Континентално подручје

Медитеранско подручје

почетак

крај

почетак

крај

2, VII

1/1Х

1/VII

2/VIII

2/1Х

2/VII

3/VII

Берба - ж етва п о и р ћ а за семе
Култура

Моменат бербе - жетве за семе

Купус

Двофазно: кад у 2/3 љуспи семе дозри

1/1Х

Келераба

Као и купус

Лук цр. {из арп.)

1/VII

3/VII

3/VI

2/VII

Лук цр. (из сем.)

Ke/b

3/VIII

Као и купус

1/1Х

1/VIII

3/VIII

Лук цр. (млади)

Паприка

1/IV

3/IV

У физиолошкој зрелости

1/VIII

1/IV

Парадајз

3/IV

У физиолошкој зрелости

2/V

злн

3/IV

Патлиџан пл.

3/IV

Кад плодови добију мркожуту боју

2/V

3/III

3/IV

Лук бели (главице)

Краставац

1/VII

Када су плодови добро зрели

2/VII

3/VI

1/VII

Празилук

Боранија

з/х

Двофазно: чупање и косидба, у зрелом стању

3/Х1

2/X

1/111

Мрква (јес. сетва)

3/V

1/VIII

Грашак

3/III

двајају ^ Н° ^ 0B0JbH0 3Рело' Да се при стезању котиледони не ра i

2/VII

Мрква (прол. сет.)

2/VI

1/1Х

3/V

3/VIII

Диња и лубеница

Кад су плодови потпуно зрели

Лук црни

КаД почињу да пуцају прве чахуре у цвасти

Арпаџик

Вади се кад стабаоца омекшају и полегну

Празилук

Каои црнилук

Мрква и першун

Кад 2/3 семенки у штиту потпуно сазри

Паштрнак

Као и мрква

Ротквица

У ПУН°Ј 3Р^лости семена

Салата

У пуној зрелости семена

Спанаћ

Чим лишће почне да жути и доње семе узри

Тиквице

У физиолошкој зрелости

Цвекла и целер

Кад је 2/3 плодова-семена зрело

Шпаргла

Кад бобице добију пуну црвену боју, а семе отврдне

Лук цр. (сребрњ.)
Лук бели (млади)

Мрква (касна сет.)
Паштрнак
Першун (јес. сетва)
Першун (прол. сет.)
Першун (касна сет.)
Ротквице (рана)
Ротквице (зимска)
Салата (јес. сетва)
Салата (прол. расад.)
Салата (летња)

1/1Х
1/VI
2/VI

3/Х1

1/Х

3/Х1
3/VIII
3/1Х

-

3/111
3/V

1/111
1/111
2/VIII
3/VIII

2/VIII

3/Х1

1/Х

1/111

1/V

2/V

2/IV

1/V

2/Х
2/IV
1/V
3/VI

2/Х1
2/V
3/V

.

3/III
1/IV

1/VII

-

1/111
1/V
1/V

.

Салата (јесења)

3/1Х

2/Х

1/Х

3/XI

Спанаћ (јес. сетва)

1/IV

1/V

1/Х1

2/IV

Спанаћ (прол. сетва)

3/IV

2/V

3/111

1/V

Тиквице (расадом)

1/VI

-

3/V

Тиквици (семеном)

3/VI

2/VI

-

.

Тиква (семеном)

3/VII

1/Х

2/VII

1/Х1

Цвекла (рана)

1/VI

2/VIII

3/V

3/VII

Цвекла (касна)

2/VIII

3/XI

2/1Х

3/Х1

Целер

3/VIII

з/х

1/VIII

3/Х1

Шпаргла

3/IV

1/VI

2/IV
Напомено: Арапска бројка означава декаду, a римска месец бербе

3/V

РОКОВНИК РАДОВА У В О Ћ Л Р С Т В У Г ^

РОКОВНИК РАДОВА У ВОЋАРСТВУ
Роковник радова у воћњацима
Врста посла

Време извођења

Врста посла

Време извођења

Време одсецања калем гранчица
за калемљење

За летња калемљења на спавајући пупољак на дан
калемљења или дан раније.
За калемљење спајањем, под кору, на исечак, у про
цеп, будни пупољак и сл., калемгранчице одсецати
одмах по престанку вегетације или пре њеног кретања.

Обрада земљишта

Јесен и почетак зиме, после бербе, па све до кретања
вегетације у пролеће.

Допунска обрада

У току вегетације, према потреби - толико да се сузбију
корови и чува влага у земљишту.

Примена хербицида

Најчешће рано у пролеће, а према упутству на амбалажи.

Начин калемљења

Малчирање-застирање
земљишта

У пролеће на претходно обрађеној површини постави се
расположива органска материја или пластичне фолије.

Очење на спавајући пупољак

Крајем јула, августа и поч. септембра
Априла, маја и јуна

Најчешће у периоду заметања плодова, ако је суша а
затим на сваких 30 дана до почетка зрења.

Очење на будни пупољак

Наводњавање

Калемљење спајањем и у процеп

У пролеће, пред кретање воћака

Калемљење под кору

Само у пролеће, кад се кора лако одваја

Калемљење на исечак

У пролеће или у току зиме (као собно калемљење), кад се кора не одваја од дрвета.

Прекалемљивање воћака

У доба које одговара начину калемљења који
се примењује.

Органска ђубрива искључиво у току јесени, и то пре
основне обраде. Исто важи и за минерална ђубрива - фосфорна и калијумова.

Тјубрење

Азотна и комплексна ђубрива, са више азота, дају се
крајем зиме или почетком пролећа.
Прихрањивање

Код младих засада азотна ђубрива и комплексна, са више
азота, дају се у више наврата до краја маја месеца.

Резидба (на зрело)

У току мировања вегетације - од отпадања лишћа до
почетка кретања вегетације. Изузетно код коштичавих
воћака обавља се у фебруару и нешто касније, да не би
пупољци страдали од мраза.
Само у току вегетације, кад је пораст најинтензизнији.
Уклањају се (код брескве) све сувишне и превремене
гранчице, обуздава пораст непожељних и слично.

Зелена резидба

Роковник калемара - калемљење воћака
Време калемљења

Време и начин уношењ а појединих м инералних хранива за ђубрењ е воћака
преко корена
Ђубрење појединим ђубривима
Воћна врста
Јабука

N

P205 и K20

1/3 XI-XII;2/3 ll-lll

XXI

исто као и јабука

Крушка

Заштита од болести и
штеточина

Обавља се у току мировања и у току вегетације одговарајућим препаратима (видети роковник прскања - заштите за поједине воћне врсте).

Шљива

1/3 XI-XII;2/3 ll-lll

XXI

Бресква

2/3 ll-lll; 1/3 V

X-XI

Вишња

1/3 Х1-ХИ; 2/311-111

X-XI

Берба плодова

Обавља се кад плодови дозре за употребу. Нешто пре
пуног зрења беру се ако се морају транспортовати, или
зимске сорте које не могу дозрети на дрвету већ дозревају у складишту (видети роковник бербе важнијих врста
и сорта).

1/3 XI-XII;2/3 ll-lll

X-XI

Црвена рибизла

ll-lll

XXI

Црна рибизла

ll-ll!

X-XI

Огрозд

Il-lll

X-XI

Малина

2/3 ll-lll; 1/3 V

XXI

Купина

2/3 ll-lll; 1/3 V

XXI

Јагода

2/3 IX-X; 1/3 II

IX-X

Чување воћних плодова

Плодови за чување остављају се на различите начине
(трап, топао таван и др. начини где неће смрзнути, трулити или их што друго оштетити, а најбоља је хладњача) и
то пре наступања првих мразева, односно неколико дана
после бербе.
----------------- ----------------------------------------------------------

Трешња

Примедба

ђубрива ce уносе ca
култивирањем, тањи
рањем и ротовирањем
Код песковитих
земљишта N, Р и К ђубрива дају се воћкама
у пролеће (азот у више
наврата).
У подручјима са мало
падавина у току зиме
се даје у јесен, осим за
јагоде.

Садња воћака и убирањ е калем-гранчица
Роковник радова у производњи јабука - Систем коса палмета, размак (5x4 м)
Врста посла
Сађење садница при подизању
новог воћњака
-------- --------------------------------- -

Време извођења
Од престанка вегетације у јесен до пред почетак
вегетације у пролеће, изузев дана са врло ниском
температуром. Јесењој садњи дати предност

Врста радова
Основно обрађивање - орање
Допунско обрађивањс*

орање

Време обављања
У новембру
10-20.111

__

РОКОВНИК РАЛОВАУВОЋАРСт
Врста радова

Време обављања

Ђубрење стајњаком

У новембру

Ђубрење минералним ђубривима 1

1-10.111

Тјубрење минералним ђубривима II

1-10. V

Резидба - зимска

10.-20.V

Припрема за заштиту - прскање*

20-30.ll

1пролећно прскање

15-20.IV

II прскање

25-30. IV

III прскање

15-20. V

IV прскање

25-30. V

V прскање

20-25. VI

VI прскање

10-20. VII

VII прскање

10-15. VII

VIII прскање

1-5. IX

Међуредно култивирање 1

15-20. IV

Међуредно култивирање II

10-20.V

Међуредно култивирање III

10-20. VI

Тањирање земљишта

1-10. VII

Ротовирање земљишта

25.VII-5.VIII

Копање око стабала (дебла) 1

5-15. VII

Копање око стабала (дебла) III

25.VII-5.VIII

Број плодова - превоз - складиштење

Роковник - календар заш тите воћака*

___

Крушка

9

1. Зимско (у току зиме али најбоље 10-15 дана пре кретања веге
тације), 2. чим се развију прва 3-4 листића, 3. непосредно пред
отварање цветова, 4. чим почне отпадање круничних листића,
5. на 10-15 дана после претходног, 6. на 10-15 дана после петог,
7. на 15-20 дана после шестог, 8. на 15 дана после седмог и 9. на
10-15дана послеосмог.

Дуња

5

1. Зимско (у току мировања вегетације), 2. пред отварање цвето
ва, 3. чим почне отпадање круничних листића, 4. на 10-15 дана
после трећег и 5. кад плодови достигну величину ораха.

Шљива

4

1. Зимско (при крају зиме, пре кретања вегетације), 2. одмах по
прецветавању, 3. на 10-15 дана после другог, 4. почеткомјуна.

Бресква

б

1. Плаво - по опадању лишћа, може и за остале врсте осим јагодичастог воћа, 1а. Зимско (2-3 недеље пре кретања вегетације),
2. пред отварање цветних пупољака, 3. кад почну да отпадају
крунични листићи, 4. на 10-15 дана после трећег, 5. на 10-15
после четвртог и б. јесење (непосредно пред отпадање лишћа).
Ако се гаје позне сорте обавити још 2 прскања у размаку од
10-15 дана (пре јесењег прскања).

Кајсија

4

1.зимско (у току мировања вегетације), 2. пролећно(одмах по
прецветавању), 3. на 10-15 дана после другог, 4. на 10-15 дана
после трећег.

Трешња и
вишња

4

1. Зимско (пред кретање вегетације), 2. пролећно (пред отварање цветова), 3. одмах по прецветавању, 4. на 10-15 дана после
трећег

Орах

3

1. Пролећно (чим се развије првих неколико листића), 2. на
10-15 дана после првог и 3. почетком јуна.

Јагода

3

1. Рано у пролеће (пре цветања јагода), 2. на 10-15 дана после
првог, 3. одмах после бербе.

Малина

3

1. Рано у пролеће (пре кретања вегетације), 2. пре цветања (кад«»
је развијена већина листова), 3. када већина цветова прецвета.

Рибизла

5

1. Рано у пролеће (пре кретања), 2. пред отварање цветова, 3.
на 10-15 дана после другог, 4. на 10-15 дана после трећег и 5. у
првој половини јуна.

IX-X

Ово је планско-шематска заштита. Практично она зависи од потребе, а по препоруци
стручњака - тј. прогнозне службе о појави болести и штеточина. Најбоља варијанта:
Сачувати квалитетан род, уз што мање прскања.

Јабука

Време извођења заштите - прскања

15-25. V

Копање око стабала (дебла) II

Воћна
врста

Број
прскања

Воћна
врста

хн-ш

Савијање и везивање грана

Број
прскања

Време извођења заштите - прскања

10

1. Зимско (у току мировања, а изузетно пред само кретање вегетације), 2. чим се развије неколико младих листића, 3. пред
отварање цветних пупољака, 4. чим крунични листићи почну да
отпадају, 5. кад плодови достигну величину лешника, 6. кад плодови достигну величину ораха, 7. десет до 15 дана после шестог,
8. на 15-20 дана после седмог, 9. на 15-20 дана после осмог и 10.
на 10 до 15 дана после деветог.

h.

*Иста напомена каоиуфусноти на претходној страни (табели за јабуку)
Време и норме наводњавања воћака према фенофазама
Редослед
наводњавања

Оријентационе потребе*
Фенофаза

мм

м3

Прво

После прецветавања

30-45

300-400

Друго

После јунског отпадања плодова

35-50

350-500

Треће

15-20д<)на преботаничке »релости

40-50

400-500

“Најбоњч начин cuc тем нап по кап

Роковник бербе појединих врста воћа
Врста воћа

Летње сорте
Јесење сорте

Јабука

Зимске сорте
Летње сорте
Крушка

Сузбијање корова у засадима воћака старијим од 4 године

Сорта или начин
употребе

Јесење сорте
Зимске сорте

Време бербе плодова
6-7 дана пре потпуне зрелости
Око 10 дана пре потпуне зрелости
Пре појаве раних јесењих мразева
6-7 дана пре зрелости, кад плодови
почну мењати боју
Око 10 дана пре потпуне зрелости
Обично после ботаничке зрелости

За јело, слатко и компот Кад су зрели, укусни и довољно чврсти
Шљива

Бресква

Кајсија
Трешња, вишња и марела
Јагода

За транспортовање

Онолико раније колико траје транспорт до тржишта

За прераду

Кад су потпуно зрели

За јело и прераду

Кад достигну макс. крупноћу и изгубе
зелену боју (основну)

За јело

Кад достигну макс. крупноћу и добију
каракт. боју, укус и мирис

За сушење и прераду

Кад потпуно сазри

За јело и прераду

Кад потпуно сазри

За јело

Кад потпуно сазри

За тржиште

Дан-два пре пуне зрелости

За јело

Кад потпуно сазри

За тржиште

Дан-два пре пуне зрелости

Орах, кестен и бадем

Све намене

После пуцања клапине (љуштуре), кад
почну сами отпадати

Лешник

Све намене

Потпуно зрели

Мушмула

Све намене

Потпуна зрелост, може да„ухвати" и
неки мраз

Оскоруша

Све намене

За јело, после бербе за прераду

Рибизла

Све намене

Потпуно зрели плод, а код црне бар 1/3
зрелих (бобице црне)

Огрозд

Све намене

При пуној технолошкој зрелости

Маслина

За уље
За конзервисање

У потпуној технолош. зрелости

Малина и купина

Агруми

Све намене

Пре пуне зрелости (мање уља)
Од октобра, у више наврата, како сазревају (слично: нар и смоква која почиње раније сазревати)

Сузбијање корова у младим воћним засадима
Време примене и воћна врста
Пре почетка и у току вегетације уколико се корови поново јаве
Млади засади старији од 1 године у периоду мировања (Х1-1Н) јабука, крушка, бресква, кајсија, шљива

Препарат - хербицид
По савету стручњака
заштите биља

Време примене и воћна врста
Касно у јесен или рано у пролеће пре ницања корова
После ницања корова
Код једногодишњих корова у фази 3-6 листова, а вишегод. до појаве заставичара - јабука, крушка, бресква, шљива, кајсија
Када корови достигну висину 8-10 и више цм - код јабучастих воћака
У пролеће али само у засадима јабучастог воћа
У фази клијања и ницања корова у засадима јабучастог воћа, малине и рибизле
За сузбијање пиревине, зубаче и сл. корова у фази пораста од око 20 цм
(тотални хербициди, па се мора водити рачуна да капи не падну на зељасте
органе јабуке и крушке)

Препарлт ■
хербицид
ro
X
12
> s
Q.<0
U £
03 =3
03 лз
O
cz

Рокови последње прим ене хемијских средстава за заш титу биља
Назив препарата

Последња примена пред бербу - жетву (каренца дана)*
У ратарству
У повртарству
У воћ. и виногр.

Benzudin 20 (Diozinon)
21
21
21
Feniholion (Sumicombi)
42
35
35
Malation, E50
35
14
21
Gusation
42
28
28
Lanate 90
42
35
35
Ultracid
42
42
42
Fosfamid
40,42
42
24-28
Posse 25 EC
28
Ripkord EC
14
28-56
Decis
7-14
7-14
14-21
Sumicidin EC 20
14
14
14-28
Danitol
14
7
14
Bakarni kreč i bordovska čorba
10
14
14-21
Cosan
7-14
7-14
14-28
Ciram S75
28
28
21 (21-42)
Ridomil Z-72
14
14
(21-28)-(21-42)
Dithan M45
21
14
21-28-42
Delan
35-49
Dodin S-65
21
21
21
Ronilan
42
14-35
28
Rovrol
42
14
21-28
Sumilex WP
42
28
Benlate
42
21
14-21
Nimrod
25
21
21
Rubiqan
7-14
21-28
Bayleton
35
7-35
21-35
Impact C
35
14-28
8-35
Нлпомена: Пре употребе npenapama обавезно прочитати упутство о примена npena
рата које обезбеђује npoa зоођач, Ако нема наведених, тражити у апотеци одговарајућу
umetw tново cnedcman rinvsn <шг*Ј

З^^Р О КО В Н И К^

РОКОВНИК РАДОВА У ВИНОГРАДАРСТВУ
И ПОДРУМАРСТВУ

Врста радова

Време обављања

Превозлозе

15.l-30.lll

Учвршћивање наслона и затезање жице

15.III-10.IV

Везивање кракова и лукова

1-30.IV

Полагање лукова
Роковник радова у зинограду при редовној производњи
Врста посла-рада
Растурање стајњака и мин. ђубрива
Чишћење канала и уређење стаза
Резидба винове лозе на зрело
1зношење лозе после резидбе на зрело
Ремонт наслона и постављање нових
Везивање стабла и лукова једногод. лозе
ђубрење азотним или компл. ђубривима
Пролетња дубока обрада земљишта у реду
Прашење земљишта у реду
Уклањање сувишних ластара
Провлачење ластара и лачење (друго)
Проређивање гроздова и бобица ст. сорти
Прво прскање винове лозе против
пламењаче
Друго прскање
Треће прскање
Четврто прскање
Пето прскање
Провлачење и прекраћивање ластара
Пробирна берба најранијих ст. сората
Берба, класирање и паковање ст. грожђа
Берба сората за квалитетна вина
Берба осталих сората
Берба средње позних и позних сората
Одржавање стаза и путева (кошење)
Запрашивање сумпором против пепелнице
Прскање против болести и штеточина
Загртање (у хладнијим крајевима)
Одгртање

Време извођења
20.Х до ЗО.ХНи 15.11-30.111
20.Х до 30.111
15.ХН до 30.111
20.ХН до 10.IV
1.111 до 30.III
1.111до 30.III
20.IIa o 15.IV
15.IIIa o 15.IV
20.IV на сваких 20 дана све до 10.VIII
(према потреби)
25. IV до 15. V
15.IV д о 30.VI
15.VI до 30.VI
10.V до 31.V
1.VI до 10.VI
10.VI до 20.VI
20.VI до 30.VI
1.VII до 10.VII
Ш 1 д о 30.VII
5.VII до 25.VIII
5.VII до 25.VIII
15.1Х до 20.Х
15.1Х до 30.Х
1.Х до 30.Х
по потреби
25.VI до 30. VII
15.V до 30.VII
од појаве до престанка јачих мразева
1.111до 15.IV

Везивање ластара са лачењем

1-10.VII

Култивирање (3 пута) 1

25.IV-5.V

Култивирање (3 пута) II

10-20.VI

Култивирање (3 пута) III

10-20. VII

Дубоко копање уз чокот 1

25.IV-5.V

Копање уз чокот II

10-20.VI

Копање уз чокот III

10-20.VII

Припрема базена за заштиту и воде-раств.
Прскање 1

Дубоко орање са загртањем и корекц.
Орање са одгртањем и корекцијом
Тјубрење стајњаком
Тјубрење мин. ђубривима
Резидба винове лозе и додатни послови

Време обављања
20-30.Х1
10.III-5.IV
10.XI-31.XII
20.1V-1.V
15.l-30.lll

1-10.VI
1-10.VI

ПрскањеН

1-10.VII

ПрскањеШ

15-30.VII

Прскање IV

25.VI-10.VII

Заламање 1

10-20.VI

Заламање II

25.VI-5.VII

Берба - припрема - берба - превоз

10.VIII-10.XI

Роковник бербе грож ђа у зависности од намене
Намена

Време бербе

Грожђе винских сорти

Кад је технолошки потпуно зрело

За специјална вина

Када је презрело

За сушење

Када је у фази пуне технолошке зрелости
Када је технолошки зрело

За сокове

Роковник извођења зелене резидбе винове лозе
Операција

Време извођења

Лачење јаловака и сувишних ластара

Уклонити сувишне ластаре још у почетку раз
воја, када достину дужину од око 20 цм.

Заламање ластара

Када се добије 12-15 листова на ластару.

Закидање родних ластара

Који избију из лука, сем најближег основи.
Изнад грозда треба да остане 6-8 листова. Н(‘
закидати оне који остају за замену кондира и
лукова.

Закидање неродних ластара

Обавља сена 10-15дана пре цветања, винских сората на 6, а стоних на 8 листова.

Здкидање заперака

На 3-5 листова, а потпуно у матичњаку лозних
подлога.

Укллњање доњег лишћа

На 5-10 дана пред шарак или у шарку.

Прс теновлње ллстлрл (стоних сорлтд)

На 5-10дана по ммстлњу бобица.

Роковник радова у производњи грожђа (систем силво кордуница, размак 3x1 м)
Врста радова

20-30.Х1

РОКОННИК 1>ЛД0НА У 8ИН0ГРАДАРСТВУ И ПОДРУМАРСТВУ

Време и норме заливања винове лозе*

Година

Време заливања

Количина воде

500 м3/ха
1заливање крајем јуна
800 м3/ха
II заливањеујулу (5-10дана по прецветавању)
500 м3/ха
III заливање у августу
*3алива се само у крајевима где у току године не падне више од 650 мм талога или у току
вегетације мање од 350 мм. Са заливањем се мора престати најмање на 25 до 30 дана пре
бербе грожђа.

Врста радова и време извођења

Као и у претходној, с тим што се при лачењу оставља и неколико јаловака. Hera основних ластра у зависности од одабраног начина гајења.
У трећој години У јесен обавити резидбу и загртање. Брандуси се уклањају у пролеће
сваке године. Наредне године почиње редовно одржавање, како је то
дато у роковнику радова при редовној производњи.
Роковник радова при подизању новог винограда
Операција

Време калемљења и стратификовања винове лозе
Врста - начин рада
Калемљење на зрело - на језичак
Калемљење на зелено - ножем
Прпорење
Сечење брандуса
Заливање
Вађење калемова

Време извођења
У марту и априлу
У мају и јуну
После изношења из стратификале
Крајем јуна и почетком августа
Два до три пута током вегетације
После отпадања лишћа

Основна обрада и (ако је потребно) терасирање
Обележавање места и постављање кочића
Сађење калемова - неожиљених (из стратификале)
Сађење ожиљених калемова

Време извођења

У пролеће, кад се земља довољно просуши (обично крајем марта).
После сађења земљиште прекопати, неколико пута у току године
прашити, а у јулу уклонити жиле избиле из површинског дела. У јесен
Нега у 1години
загрнути.
У пролеће одгрнути, орезати ластаре до основе (али тако да остану
слепа окца), прашити редовно, а кад ластари израсту 15-20 цм
Негау II години
оставити само 2-3 најбоља и привезати их уз наслон. У јесен огрнути.
После одгртања орезати на слепа окца, а кад ластари порасту 15-20
цм оставити само 4-6 најбоља. Остало као у II години. Огртање није
Негау III години
потребно.
Поправка наслона, везивање ластара, чишћење заперака. Сваке
Остали радови
треће године ђубрити стајњаком и минералним ђубривима.
Скидање резница Од отпадања лишћа до кретања вегетације.

Сађење

Роковник радова у младом винограду (по годинама)
Година

У првој години

Врста радова и време извођења
Одмах по сађењу земљу прекопати, а месец дана касније опрашити
(плитко окопати). Од избилих ластара у току лета оставити само 2-3 најбоља и везати за колац. Обавити 2-3 прихрањивања. Брандусе уклањати крајем јуна и крајем августа. Обављати редовну заштиту. У јесен,
после пада лишћа, орезати и загрнути. Попунити празна места.

У пролеће (кад се земљиште просуши) одгрнути калемове, поставити
наслоне, редовно окопавати, везивати и штитити од болести и штеточина. Брандусе уклањати у пролеће. Крајем јуна заломити на 1-1,20 цм
У другој години
висине, а заперке закидати на 2-3 листа. Оставити 4-5 ластара, остале
уклонити. У јесен обавити резидбу, попуњавање празних места и загр
тање. Попуњавање се може обавити и у пролеће.

Током јесени и зиме
Рано у пролеће
Од 20.IV до 20.V
Од 20.Х1 до 20.IV

Роковник заш тите - прскањ а винове лозе
Број прскања

Време пскања - фаза развоја винове лозе

1.

Зимско. Обавља се у време када су пупољци винове лозе потпуно затворени, односно на 15-20 дана пре кретања окаца и увек после орезивања лозе

2.

Прскање зелених пупољака. Обавља се кад су пупољци зазеленели али су
још неотворени.

3.

У доба кретања ластарића

4.

Прво пролећно. У доба кад ластарићи достигну дужину 10-15 цм7обично у
првој половини маја.

5.

Друго пролећно. У доба кад ластари достигну дужину од 30-40 цм, обично
у другој пловини маја.

6.

Пред цветање. Обавља се непосредно пред цветање.

7.

За време цветања.

8.

После цветања.

9.

Друго прскање после цветања (10-12 дана после претходног).

10.

Јулско прскање. Обавља се средином јула. То је последње прскање винове
лозе против пламењаче и пепелнице (пред почетак зрења).

Роковник радова у м атичњ аку подлога винове лозе
Врста рада

Време извођења

Напомена: Oede је наведен број најчешће потребнхпрскања u запрашивања, али она нису
сваувек обавезна, већ њихов бројзависи од nojaee болести и штеточина. Најбоље је, ради
тачније информације, обратити се за caeem стручњацима за заштиту биља и водити
рачуна о објављивању рокова прогнозне службе.
Заштита младих винограда захтева и нешто више прскања, чак и до 12. Уоснови, младе
винограде треба прскати увек кад и старије, с тим што сеутоку nopacma прскају поново
чим добију нова 3-4 листа и што прскање треба наставити у јулу и августу.
Примена хербицида за сузбијање корова у винограду
Време примене

Препарат- хербицид*

Рано у пролеће (пре кретања корова и винове лозе) Simazin, Atrazin, Radokor, Gesatop
У Јесен и у току зиме (до раног пролећа)

Karagard, Kasoron

Кид коропи достигну писину од 15 до 20 цм

Gramokson, Raundup, Ustineks spedjal

Време примене

Препарат- хербицид"

Једногод. корови (у фази 3-6 листова) и вишегод.
(у висини од 30-40 цм)

УЗГОЈ ЦВЕЋА И УКРАСНОГ БИЉА

Goal
*К у ћ н о гајење. И са само једном саксијом има посла. Од свакодневног поглед.

*Ако нема наведеног, има одговарајућа замена

и процене стања до заливања, додатка или замене земље и ђубрива, кидања увели:
Роковник радова подрумара - у винском подруму
Врста посла

Време извођења

цветова, заштите од болести и штеточина...
Зима је време мировања, али кућ н о биље не мирује. Оно је мање или више ак

Овињавање судова

На 10-15 дана пре наливања вина

тивно. Највише му одговара температура око 15°С, а човеку бар 20°С. Зато т° треб«

Нега - одржавање
судова споља

У неколико наврата премазати дуге чистим ланеним уљем. Пре употребе на 10-15 дана проверити да не цури сипањем воде, коју треба
држати све док не забрекну дуге, а затим затегнути и обруче.

колико је могуће ускладити да„сви буду задовољни". Боље што даље од извора то

Нега унутрашњости
судова и чишћење Обавити на 20-30 дана пре коришћења, за наливање вина
За бела вина - одмах по муљању грожђа
Наливање вина у
бурад - отакање

Доливање буради

Претакање вина

За црна - 4-7 дана после муљања

плоте, али с пажњом при отварању прозора при изразито ниским температурам*!
Осим претоплог, не одговара ни сув ваздух, као ни човеку, па поврем ено орош.Ј
вање биља и човеку добро дође. Ово је време и за припрем у саксија и др уги х посуд<
(очистити, дезинфиковати...) за расађивање једногодиш њ ег цвећа.

Пролеће је време буђења природе, па почињ е и цветање цветајућег биља (<

За ружице - шира остаје са кљуком 12 до 48 сати

у оптималним условима има га и зими). Време је за пресађивање или расађивање

Првих 15 дана сваког другог дана

пром ену или додатак земље, а то је и време размножавања - вегетативно или из се

Наредних 15 дана сваког четвртог дана, односно до завршетка
тихог врења

мена. Што је топлије, биље се сели у отворенији простор без мраза а траж и све виш<

У току прве године, по завршетку тихог врења сваких 7 дана

воде.
Лети је цвеће у пуној активности и лепоти, али и најзахтевније, поготову за но

Током друге године сваких 30 дана, а ако је топло време сваких 15
дана

дом, па у случају одмора или другог одсуства обезбедити заливање. Ту има виин

Током осталих година сваких 35 до 40 дана, а ако је време топло
сваких 15 до20 дана.

у неки сеновит простор. Добро заливена саксија са водом у подлошци, убачена )

Прво претакање крајем децембра, одмах после појаве јачег мраза

провидну и комотну пластичну кесу, спорије ће трош ити влагу.

Друго у фебруару или марту, пре наступања топлих дана и кретања
сокова винове лозе

где ће им највише одговарати. Уз повремено орошавање, заливање је ређе. Посадип

Треће у јуну, у доба које се поклапа са цветањем винове лозе

луковице (лале и слично), које ће да цветају и током зиме или раније у пролеће.

начина, а најбоље се консултовати са искусним. А посуде с биљем склонити са сунц.

Јесен што познија тохладније, па биље кућно враћати у кућу. Предвидети просто^

Четврто у августу или октобру, ако није обављено треће претакање.
Код вина од натрулог грожђа или оних која ће користити одмах
после бистрења, претакања су убрзана - прво крајем новембра,
друго кад и прво редовно, и треће у доба другог редовног.

Зима. За мање искусне време је за увид у литературу о украсном биљу, а онда а

Претакањеу
2. години

Два пута, без присуства ваздуха

Претакање у
3. години

Једном, без присуства ваздуха

Сумпорисање вина

Обавља се при претакањима, бистрењу и филтрирању (за сваки
хектолитар вина 10-15 грама винобрана, раствореног претходно у
мањој количини вина)

Бистрење вина

Вртно биље и цвеће

прави план шта гајити од пролећа, где набавити семе и остало што треба. Већ крајел.
зиме посејати семе у сандучиће или друге посуде, ка ко би добили расад, који, кад<
отопли, иде на стално место.

Обавља се после тихог врења, уколико се вино природно није избистрило. Користи се желатин, беланце од јајета, бентонит или кларол. Бентонит је најбоље дати пре врења, и да стоји у току врења.

Напомена: При претакању сумпорисати са5-10 г/хл S02. Hoea бела вина сумпорисати
јаче, а старија и црна слабије.

Пролеће буди биље па и љубитеље биља и цвећа, а цвећари (вртлари) имају пу
не руке посла. Ако сте сејали за расад - изнети га на зрак, уз опрез од ка кв о г мраза. /

из расада садити у врту, на стално место, када прође опасност од мраза, угла вном )
мају па и јуну. Претходно припремити земљу - уситнити је, додати мало минерално!
(NPK) ђубрива, а стајско је дато с јесени.
У врту буја и цвета 6 и л јс \ али буја и коров, па га треба уклањати све до краја вего
тације и не давати ко р о вуд а своЈе семе остави. Према потреби, почињ е и !аливањ<

б о \ м ° Ј ЦВЕЋ АИ УКРАСНОГ БИЉЛ

и прихрана (шака минералног ђубрива на м2, а још боље ако се раствори у води и

Травњаци и живице (живе ограде)

залије).
Лето нуди услове пуног бујања, цветања и лепоте, ако се лепо ради са цвећем.

Земљу прекривају траве. Тушта и тма врста у свим климатским зонама од Север

Прецветале-увеле цветове откидати и однети на компостирање, и не дозволити

ног до Јуж ног пола. Расту и на стени, само на леду не. Захваљући травама, имамо хле-

исцрпљ ивање стварањем семена. Време је за резање и резане аранжмане, али и

6а (житарице су траве), шећер је од шећерне трске, а млеко и месо су од стоке која

плевљење, заливање, заштиту од болести... И лети се сеје и то двогодиш њ е цвеће.

опстаје захваљујући травама (60% кр м н о г биља су траве), чувају нагибе од ерозије

Јесен у бојама не заостаје много за летом, је р сад и лиш ће својом разнобојнош ћу
конкуриш е цвећу, мада и све до позне јесени има и оних што лепо цветају (хризанте-

и земљу обогаћују хумусом. А леп травњак, био ливада или покош ено игралиште,
л е п о је видети.

ме). Перене (трајнице) заштитити од предстојећих неповољ них временских услова.

Уз леп травњ ак најлепше стоји и лепа жива ограда (живица), а добро дође и око

Мало их загрнути, покупити суво, орезано и све сувишно. Обрадити земљу уз дода-

гајених култура, уз услов да није на мети стоке. Зато није ретка живица обезбеђена

так органског ђубрива, а нешто и NPK.

класичном (жичаном) оградом.
Зима колико радује децу, толико теш ко пада живицама, поготову зимзеленим,

Руже

које снег (влажни) може м ного оптеретити - до ломљења. Травњацима под снегом
није лоше, штити их од ја к о г мраза, обогаћује земљу влагом. И травњ ак и живицу

И поред бодљи (трња), јед ино што нам се код руже не свиђа (а и трње има улогу)

добро је током зиме нађубрити комплексним минералним ђубривом или разблаже-

ружа је још у античко време гајена и названа краљ ицом цвећа и лепоте. Одавно је у

ном осоком. Маховина је непријатељ травњака, па је баш зими, кад није под снегом

изреци и песми - лепа као ружа, диван мирис пружа.

опрскати раствором плавог камена.

Зими нема много посла око ружа. Ако ћете их с пролећа садити, а с јесени ни-

Пролеће највише погодује травњаку. Д ок је довољ но влаге, травњ ак блиста ле-

сте ископали јамиће, учините то током зиме, кад нема мраза, а јам иће оставите от-

потом. Код мањка влаге, треба залити. Сада трава интензивно расте, па је треба не-

ворене. Током марта, уз обезбеђен прегорели стајњак, ком пост а јо ш боље хумус

кад и више пута косити.

(глистењак), обавити садњу, уз обавезно заливање. Крајем зиме руже орезати (на
само 2 -3 пупољка) када не прети измрзавање. Новије сорте (све их је више) се мање
орезују, виеш проређују. Када набавите саднице, проучите упутство и распитајте се
о особинама и потребама за успешно гајење.
Пролеће је време бујања и цветања, а мај се зове и месец ружа и цвећа. Треба
их ослободити корова, окопати. Прихрана је обавезна с јесени, а сада их по потреби

Ж ивицу треба шишати према потреби и жељи за изгледом (могу то бити и разни
правоугаони и други облици).
Лето је доба сунца и врућине, која све исушује, па вода добро дође. Тако тра
вњак све време се залива и коси, па и обим посла зависи од површине. Покошену
траву користити за: компост, малчирање земље око ружа, живица или воћака и другог биља.

заштитити. Ако је суво-заливати у зони корена (не по лишћу). Сваки цвет има лепоту,

Јесен даје лишћу лепе боје, али оно не треба да лежи на травњаку. Опало лишће

а ружа је обдарена баш свиме: обликом, бојом, мирисом, све за уживање и задо-

пограбити па компостирати, или оставити о ко воћака и другог дрвећа, где ће се ху-

вољство власника и пролазника.

мизирати. По травњ аку растурити мању количину NPK ђубрива, а д о к је топлије по-

Лето је такође у знаку цветања, лепоте и уживања. И даље заливати, плевити од
корова, а дивље избојке одсецати до корена. Одсецати и прецветале цветове да се
ружа не исцрпљује развојем плода, већ да и даље цвета. Ништа не резати по сунцу,
већ рано ујутро или касно увече.
Јесен је све неповољнија, али руже и даље дају по неки цвет, све до веће хладноће. Цветови су и даље лепи, а одрезани дуже трају у вази. Осим с пролећа, саде
се претежно с јесени, слично воћкама. Око корена ставити стајњак, компост, хумус,
па покрити земљом и осталим материјалом из околине. Без обзира када ћете руже
садити, јаме ископајте током јесени или зиме и оставите отворене до садње. Нове
руже не садити уместо стаоих. Нола ^емљл ip бпгкл

сејати траву где треба, како би се укоренила до зиме.

Април. Корен коириве, чичка, маслачка, пиревине, цвет глога, гороцвета, јагор-

УБИРАЊЕ ЛЕКОВИТОГ БИЉА

чевине, лазаркиње, љубичице, оман, плућњак, подбел, руса, русомача, божур, репу
шина, саса...

Боравећи у природи човек је у прилици да више д оброг добије. Уз остало открива хранљивост, лековитост па и отровност разног (самониклог) биља, гљива...

Мај. Цвет камилице, багрема, божура, зове, липе, бухача, глога, гороцвета, лист
тимијана, боквице, брезе, коприве, жалфије, јагоде, матичњака, мајкина душица, купине, плућњак, раставић...

Наука и пракса су утврдили, на пример, у којој фази развоја је лековито биље

Јун. Цвет липе, зове, белог слеза, камилице, невена, дивизме, глога, лист ма-

најбогатије лековитим састојцима, као и њиховим распоредом на биљним органима:

тичњака, коприве, брезе, боквице, белог слеза, жалфије, боровнице, јагоде, купине,

цвету, листу, плоду, семену, кори, подземним органима. Зато од времена бербе (при-

малине, пелена, бруснице...

купљања) умногоме зависи и лековитост биљке. То морају добро знати аматери (за

Јул. Лист-цвет-биљка: хајдучка трава, жалфија, боквица, боровница, брусница,

кућну потрошњу) а поготову професионалци, скупљачи биља за продају. Зато овде

брђанка, ким, кантарион, коприва, лаванда, липа, матичњак, мајоран, мајчина души-

и дајемо календар убирања биља, уз напомену да не може бити апсолутно тачан

ца, милодух, нана, пелен, подбел, раставић, бели и црни слез, руса, русомача, ти-

(поготову где је кратко време убирања), обзиром на природне климатске услове,

мијан, титрица, враниловка...

рељеф и надморску висину и друго. Липа у Београду цвета у јуну, на прим орју још
почетком маја, а на вишим планинама и ујулу.

Август. Све што се бере и у јулу, плус клека, петровац, смиље.
Септембар. Неке из претходног месеца плус дивља ружа (шипак), дрењине,

Ако је зима хладна и дуга, биље касни и обратно. Ко води рачуна о овим напоме-

хмељ, храстова кора и жир, глогиње, клекињ е, крушина, линцура (корен), оскору-

нама, биће му лакше и да користи назначено време убирања (календар) које дајемо.

ша, пасдрен, першун, пиревина, велебиље, слатки корен, зубача, водопија, линцура,

Децембар и јануар. Само имела, али опрезно и никако без консултације са фар-

лешници...
Октобар. Глогиње, клекињ е, жир, кестен, зечји трн, слатки корен, корен слеза,

мацеутом или лекаром, је р може бити и јаче штетна. Аматери боље да је и не користе. Оман (корен).

водопије, линцуре, омана, селена, јагорчевине, маслачка...

Фебруар. Имела, брезови, борови и други пупољци, корен зубаче, пиревине и
маслачка, цвет подбела.

траве од срдобоље, клекињ е, глогиње, бундевино семе...

Март: корен маслачка, коприве, подбела, јагорчевине, љубичице, ризом пиревине, пупољци тополе, брезе (и сок), врбова и храстова кора и друго.

ИМЕЛА

МАСЛАЧАК

ГЛОГ

Новембар. Кора храста, корен иђирота, гавеза, маслачка, зечјег трна, зубаче,
Овај биљ арски календар је подсетник када се што убира, а остало се може наћи у
књигама и часописима о лековитом биљу и болестима („М оћ природе" и слични).

РУСА

МАТИЧЊАК

НАНА

-

СИЛЕ ПРИРОДЕ
РИТМОВИ МЕСЕЦА И ЊИХОВ УТИЦАЈ
НА СТАЊЕ НА ЗЕМЉИ

ПУН МЕСЕЦ
(светли диск)
У овој фази све ж иво на земљи осећа деловање сила месеца. М есечари почињу
да ходају, ране јаче крваре и теже зарастају, лековито биље у овој фази скупљањл

Човек је током своје дуге историје, свесно или несвесно, хтео или не хтео, живео
у хармонији са природом.О н јеуочавао и закључивао постојање међусобногдејства
током дана, месеца и годишњег доба, зависно од положаја Сунца, Месеца, звезда.
Календари које је човек правио на основу путање Сунца и Месеца служили су
за предвиђање деловања (не)одрђених сила, које периодично делују на природу,

има јаче дејство, дрвеће и жбуње не треба резати... За време пуног месеца повећан
је криминал.

МЕСЕЦ КОЈИ СЕ СМАЊУЈЕ
(3. и 4. четврт - ка српу)

човека, животиње, биљке, а понављају се у редовним интервалима. Првенствено су
уочаване и проучаване силе Месеца, које у ритму са кретањем његовим утичу на
живу па и неживу природу, на успех лова, жетве, квалитета дрвета за разне намене,
понашањељуди и животиња, чак и на успешностлечења. Неке од тихутицаја констатовао је и Чарлс Дарвин у делу„ 0 пореклу човека" - да „чо ве к попут сисара, птица,
па чак и инсеката, подлеже оним тајанственим законитостима по којима одређени
процеси, као што су трудноћа, раст и развој биљака, време трајања неких болести,
зависе од периода (мена) Месеца".
Дакле, успех остварења неке жеље или посла не зависи само од поседовања
знања и потребних средстава, већ улогу има и време када се шта обавља.

Операције и лечење боље успева, а кућни послови лакше се обављају. Ко једе
више, теже ће се угојити. Боље стање послова у башти и природи - сејање и сађење
поврћа што расте у земљи (лук, шаргарепа, кромпир...)

Сејање и сађење
Према положају Месеца су и знаци Зодијака (од п р в о г знака - рибе до 12. - јар
ца). У те детаље нећемо улазити. А ко то жели, може набавити књ игу„М есец путоказ
и водич", издавач „Потез" из Београда, а има и других извора („Моћ природе" и др.
часописи о храни).

Овде ћемо дати неке - одабране (битније) примере. Детаљније све ово наћићете
у књ изи„М есец путоказ и водич" у издању ИП„Потез" из Београда.

Ми ћемо овде дати само утицај Месеца у порасту и смањењу, укљ учив пун и
м ла д{т а ) Месец.
#Биљке и поврће који расту изнад земље треба сејати или садити за време Месе

МЛАД МЕСЕЦ

ца који расте. А за поврће које се развија испод земље - када се Месец смањује. Исто

(црни диск)

важи и за пресађивање и расађивање. Поштуј ротацију усева - после оних изнад
земље иду они испод ње.

При овом-влада кратак период импулса који делују на човека, животиње и биљке. Ко у ово време пости један дан, избећи ће многе болести, је р је способност тела
да се ослобађа отрова у ово време најјача. Одвикавамо ли се од неких лоших навика
(пушење, дрога, алкохол), ови дани су за то најбољи. Дрвеће оболело овог дана, ако
орежемо - оздравиће.

*Плевити и коров уништавати у време када се Месец смањује, посао ће бити
ефикаснији. Исто важи и за риљање (орање) баште и др.
*3а било коју врсту поступка (хемо-био) уништавања штеточина радити у време
када се Месец смањује.
*Орезивање воћака, жбуња и сличног обављати у време када се месец смањује.
*Калемљење воћака и другог обављати када Месец расте и што ближе пуном

МЕСЕЦ КОЈИ РАСТЕ

Месецу.
*Уношење ђубрива у земљу обављати при пуном Месецу или када се Месец

(изглед српа)

смањује.
Све унето у организам, што гради, што јача - за ове две недеље (I и II четврт)
двоструко делује. Што месец више расте, толико је тежи опоравак (од болести
вреде, операције). Веш се лошије пере, а деце се рађа више...

rio

*Воће и поврће убрано у време узлазног Месеца садржи више сокова. Такви пло
ДОВИ су погоднији за јело и ос тављање за зиму. Исто важи и за кување пекмеза, џема,
.ijnapa и уопштеоставл>,1н»«* »имнице.

Л

на

нт и

О ШУМСКОМ ДРВЕЋУ И ДРВЕТУ

*3емља у периоду када се Месец смањује прима више воде, него када Месец расте. И поплаве су чешће када Месец расте. Али истовремено кад земља прими више
воде чешћа су клизишта.

И у претходно реченом има детаља које је теже схватити, али није теш ко бар

*Лековито биље: Корење убирати ујутро и увече, а лишће пре подне, кад спадне

понешто испробати. А што се шумског дрвета тиче, има готово невероватног. На-

роса. Цветове убирати по сунчаном времену, када су отворени, али не по прецвета-

вешћемо неке тврдње, које више личе на народно веровање, мада у књ изи пише да

вању. Избегавати рад по врућини, а семење и плодови могу се брати целог дана.

је све испробано и потврђено.

Остали послови

3. април, 30. јули и дан багрема - 22. јун. Још је боље ако су ови дана када се Месец

1

.Д ани истребљења (после сече шума не расте, а може се пошумити поново) с

смањује или су„ж енски дани" - 15. август и 8. септембар.
*Кућни послови чишћења, прања, проветравања, одстрањивања лошег и непо-

2. Да би дрво остало тврдо (и смоласто) ваља га исећи у децембру, првих осам
дана по младом Месецу, ако су ти дани у неком меком хороскопском знаку.

требног, биће успешнији ако се обављају у време Месеца који се смањује.

3. Да ти дрво не иструне, исеци га у марту, последња два дана, кад се Месец

*И лична нега и хигијена успешније су при опадању Месеца.

смањује.

*Убирање лековитог биља најбоље је обавити у време пуног Месеца.
*Одстрањивање жуљева, брадавица и сл. обавити када се Месец смањује.
*И крупније захвате - операције боље је обављати када се Месец смањује, а најгоре при пуном Месецу. Исто важи и за оправку зуба, постављање пломби и сл. - нај-

4. Да дрво не гари, постоји само један дан у години за сечу: првога м арт а после
заласка сунца?
5. Тесарско дрво (за столарију) треба сећи при месецу који расте, па даске неће
бити жижљ иве.

боље при смањењу Месеца.
*3а сточаре: Ако се краве оплоде око Нове године, теле се у октобру, а то ће бити најздравији подмладак. При телењу ветеринар и не мора бити стално присутан,
све иде без проблема. Одлучивање (одвајање) телади почети кратко време (дан-два)
пре пуног Месеца.

6.„П раво дрво" или „лепо дрво" (тврдо дрво за држалице алата, столове и др.)
делује лако, пријатније за држање, а треба га сећи 26. фебруара при Месецу који се
смањује (још боље ако је у знаку Рака).
Алтернатива за истребљење шуме су последња три дана у фебруару, ако се тих
дана Месец смањује. Тада одсечено неће више израсти, а жиле ће да иструну.

*Боља жетва и складиштење житарица биће ако се обавља у време смањења
Месеца или у фази узлазног Месеца (I и II четврт).
*Бушење - копање бунара најбоље је обављати у време раста Месеца - када се

И даље:
*Тврдо дрво које не труне треба сећи: на Нову годину, 7., 25. и 31. јануара, 1. и 2.

ближи пуном Месецу. Никако при силазном месецу, је р ће вода побећи.
*Прављење ограда је најуспешније у време када се Месец смањује или при мла-

фебруара, а уз то одсечено од 31. јануара до 2. фебруара, старењем постаје тврђе.

дом Месецу, а што даље од пуног Месеца. Исто важи за камарисање сена, као и за

Писци књ иге претпостављају да су од оваквог дрвета рађени темељи „пливајућих"

истеривање стоке на испашу - кад Месец опада.

палата у Венецији.
*Тврдњу под 4 - да дрво не гари аутори књ иге потврђују: Дрво исечено првог
марта а после заласка сунца, без обзира на положај Месеца и на знак кр о з који Ме
сец пролази. Тврдњу поткрепљ ују примерима из Тирола где постоје дрвени димња
ци, лопате за вађење хлеба из фуруна (пећница), дрвени држачи за рад са лонцима и
шерпама на шпоретима, а трају по 100 и више година.
Д рвозаложењ е (да добро гори) - најбоље је сећи у октобру, и то у првој четврти
ни Месеца који расте, тј. првих 7 дана после младог Месеца у октобру.
Д рво за даске (столарију), грађевинарство (мостови, чамци...), резана грђа и сл.
треба сећи при Месецу који расте, а у знаку Рибе, тада штеточине не нападају дрвену

МЛАДМЕС1Ц
{цриидио«)

СРП
МЛАДОГ МЕСЕЦА

I
ЧЕТВРТ

МЕСЕЦ КОЈИ РАСТЕ

II
ЧЕТВРТ

ПУНИ M f Cf Ц - мплцннл
(лвтл м дис*}

||

III
ЧЕТВРТ

ЛОСЛЕДЊА
ЧЕТВРТ

СРП
МЛАДОГ МЕСЕЦА

МЕСЕЦ КОЈИ СЕ СМАЊУЈЕ

М ЛЛ ДШ СЕЦ
1црнмджи)

грађу. Знак Рибе при Месецу који расте, само је у периоду септембар март.
Има тога још, а за ову прилику и кога занима да п ровери

дос r.i је. Ко хоће више

РОКОВНИК РАДОВА У СТОЧАРСТВУ

Календар припуста и тељења крава

Рок кориш ћењ а грла за приплод (година) и трајањ е полног ж ара (дана) код
појединих врста домаћих животиња
Врста
стоке
Говеда

Употреба за приплод година)
Мушка грла

Женска
грла

Може
доживети
15-17

1-2

19-21

20-25

5-9

18-22

Свиње

2-4

3-5

12-14

2-3

19-21

26-42

Овце

3-5

5-7

8-13

1

16-17

45-60

Кунићи

2-3

2-3

5-9

1

18

-

Рок припуста и трајањ е брегленитости код дом аћих животињ а
Бременитост траје дана)

После
порођаја

Просечно

12-18

10-12

50-70 дана

286

Свиње

12-18

16-18

30-50 дана

Кобиле

24-48

48

9-14 дана

Овце

током дана

12-18

170-210 дана

Кунићи

током дана

8-14

30-60 дана

Краве

Од-до
(граница)

Коњи

Говеда

Овце
Свиње
Кунићи
Кокоши
Ћурке
Пловке
Гуске

раностасни
касностасни
раностасна
средњостасна
касностасна
раностасне
касностасне
раностасне
касностасне

Тељење

Октобар
7
11
16
21
26
31
Новембар
7
11
16
21
1-дец.
Децембар
5
9
14
19
24
29

Април
1
5
10
15
20
25

Јануар
5
9
14
19
24
29

Јул
1
5
10
16
20
25

Април
6
10
15
20
25
30

Јул
7
11
16
21
26
31

Мај

Фебруар

Август

Мај

1
5
10
15
25

4
8
13
18
28

7
11
16
21
31

Јун

Март

1
5
10
15
20
25

7
11
16
21
26
31

1
5
10
15
25
Септембар
1
5
10
15
20
25

Октобар
1
5
10
15
20
25
Новембар
1
5
10
15
25
Децембар
1
5
10
15
20
25

1
5
10
15
25
Март

240-311

115

270-300
113-117

336

310-360

307-412

150
30

144-157

-

28-31

-

1
5
10
15
20
25

110-120

Женских

Мушких

Време одвајања мушких грла од
женских да би се избегло прерано
парење

24-36
40-60
12-16
16-20
20-32
8-12
14-18
7,5-9
10-12
9-12
5-8
8-9
6-10
10-12

24-36
36-48
14-18
18-24
24-36
8-12
14-18
8-12
12-15
7-10
5-8
8-9
6-10
10-12

8-12
12-18
5-7
6-8
7-10
3-5
4-6
4-6
5-7
2-4
2-3
3-4
3-5
5-8

Јун
7
11
16
21
26
7

Август
7
11
16
21
31
Септембар
6
10
15
20
25
30

Календар супрасности и прашења
Датум
оплодње

Време првог припуста (месеци)
Раса

Припуст

Изузетно

Време првог припуста домаћих животињ а и одвајање м уш ког од женског
подмлатка
Врсте
стоке

Тељење

Фебруар

8-12
15-20

Понавља
се

Припуст

21-42
7-14

5-8

Припушта се после (час.)

Тељење

Јавља се по
порођају

10-15

Првог
знака

Припуст

Понавља
се после

Коњи

Врста
стоке

Тељење

Јануар
1
5
10
15
20
25

Трајање полногжара (дана)
Пол.жар
траје

Припуст

1.јануар
б.јануар
11 .јануар
1б.јануар
21.јануар
26.јануар
31 .јануар
5.фебруар
10.фебруар
15.фебруар
20.фебруар
25.фе6руар
2.март
7.март
l2.Mcipr
17.M3DT

Опраси се
ЗО.април
5.мај
10.мај
15.мај
20.мај
25.мај
ЗО.мај
4.јуни
9.јуни
14.јуни
19.јуни
24.јуни
29.јуни
4.јула
9.јула
14.1\/лл

Датум
оплодње
б.мај
11 .мај
1б.мај
21 .мај
20.мај
З1.мај
5.јуни
10.јуни
15.јуни
20.јуни
25.јуни
ЗО.јуни
5.јули
10.јули
15.јули
?fl Ivni/i

Опраси се
5.септемб.
7.септемб.
12.септемб.
17.септемб.
22.септемб.
27.септемб.
2.окто6ар
7.октобар
12.октобар
17.октобар
22.октобар
27.октобар
1.новембар
б.новембар
11 .новембар
ипоемАап

Датум
оплодње

Опраси се

8.септемб.
13.септемб.
18.септемб.
23.септемб.
28.септемб.
З.октобар
б.октобар
13.октобар
18.октобар
23.октобар
28.октобар
2.новембар
7.новембар
12.новембар
1 7.новем6ар

5.јануар
10.јануар
15.јануар
20.јануар
25.јануар
ЗО.јануар
4.фебруар
9.фебруар
14.фебруар
19.фебруар
24.фебруар
1.март
б.март
11 .март
16.март

Л ^оЈ^РОКОВНИКРАДОВА УСТОЧАРСТВУ

Датум
оплодње

Датум
оплодње

Опраси се

Датум
оплодње

Опраси се

Опраси се

Врста рада

22.март

19.јула

25.јули

21. новембар

27. март

24.јула

ЗО.јули

2б.новембар

1.април

29.јула

4. август

1. децембар

2. децембар

З.април

б.априла

З.август

9.август

6.децембар

7.децембар

10.април

П.април

б.август

14.август

11 децембар

12.децембар

15.април

16.април

13.август

19.август

16.децембар

17децембар

20.април

21.април

18.август

24.август.

21децембар

22.децембар

25.април

26.април

23.август

29.август

26.децембар

27.децембар

ЗО.април

1.мај

2.септембар

З.септембар

З1.децембар

З1.децембар

27.новембар

26.март
З1.март

Своки одгајивач свиња мора cacmaeumu план припустаЈер се тимеуједно планира и epeме прашења.

Тов се завршава код грла

Трајање това
(мес.)

у стар. мес.

са тежином

Просечан
дневни
прираст(гр)

1-2
8-9
4-7
3-4

Говеда
2-3
12-18
18-30
преко 3

80-130
340-460
разл.
разл.

600-1200
500-1100
400-1000
800-900

Телад на сиси
Јунад млађа
Јунад старија
Одрасла грла

Овце
Подмладак

2-5

3

25-30

200-300

Одрасла грла

3-4

преко 1,5

40-70

130-180

100-110

500-800

Свиње
Мес. тов

4-5

Мес. тов (бекон)

3-4

6,5-8
5,5-7

80-90

500-700

Полумасни тов

6-9

9-12

120-150

500-800

Масни тов

7-11

преко 14м

160-200

500-800

Роковник гајења свилобуба
Рад
Лежање јаја
Исхрана гусеница
Берба мехурака
Класирање мехурака

Време извођења
Почиње кад дуд почне да пупи, а то је обично почетком априла
у јужним, а крајем априла у северним деловима земље.
Од пиљења па све до пред завијање гусеница.
Обавља се најмање 8 дана после пењања последњих гусеница
на материјал за завијање.
Одмах по скидању са материјала на коме се налазе и чишћења
од свиласте паучине.*

Времеобављања

Посматрање јата, издвајање сумњивих, провера услова
Чишћење и пуњење појилица и хранилица и другог
Прво сакупљање јаја, чишћење седала, појилица и хранилица
Одмор
Сакупљање јаја, чишћење живинарника, регул. вентилације и допуњавање појилица и хранилица
Предаја јаја, убележавање у књигу стања производње и насталих
промена
Напомена: У живинарницима где се одгајају пилићи послови су слични,
се односе на сакупљање јаја.

6,00-7,00 ч.
7,00-9,00 ч.
9,00-10,30 4.
10,30-15,30ч.
15,30-17,00 4.
17,00-18,00 ч.
изузев оних који

Време искориш ћавањ а појединих врста ж ивине
Врста живине

Трајање појединих врста това говеди, оваца и свиња
Врста и
категорија
стоке

Распоред рада у ж ииинарнику

Коришћење - година

Месец
проношења
првог јајета

у произв. јатима

у матичним
јатима

4,5-7,5
8-9
6-9
9-11

1-2
1-2
1-3
3-4

1-2
1-2
2-4
3-7

Кокош
Ћурка
Пловка
Гуска

Може да
доживи (година)
10-15
15-20
8-12
15-30

Време прегледа јаја у насаду (дана по насађивању)
Врста јаја

1преглед

II преглед

6-7
10

18
27

Кокошија
Гушчија

Врста јаја

1преглед

II преглед

10
10

25
25

Ћурећа
Пловчија

Распоред рада током неедеље у инкубаторској станици при седмодневном
улагању јаја - сваког уторка
Дан

Предвиђени послови

Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
Субота
Недеља

Слагање јаја у рамове, I лампирање јаја
Улагање јаја у инкубатор
Вађење и испорука пилића
Чишћење и дезинфекција валионика
Чишћење и прање просторије
II лампирање, премештање јаја у валионик и дезинфекција валионика
Дежурство

Ток инкубације и распоред рада око инкубатора (ко кош и ја јаја)
Дан

м _
А 7

Температура°С

Влага%

J7,r> Ш
11/

IQ

сл —

- -

Отвор
Хлађење Окретање
Прскање
вентиламинута
на дан
на дан
ције
За једнослојне инкубаторе

Преглед
јаја

___ :___

РОКОВНИК РАДОВА УСТОЧАРСТВУ

Температура °С

Дан

Влага%

Отвор
Хлађење Окретање
Прскање
вентилана дан
минута
на дан
ције

55-60
55-60
55-60
60-75

5-10
2-3 пута
1/3
1/2
10-15
2-3 пута
2-3 пута
1/2
38-39
10-15
1/1
За вишеслојне инкубаторе
12-24
норма60
1-18*
37,8
лан
пута
евентуалнорма10-21**
37,8
но више
лан
од 60
*Јаја су смештена у простору за лежање
**Јаја су смештена у простору за извођење
8-13
14-16
17-18
19-21

Преглед
јаја

1 пут
1 пут
-

18 дана
-

-

6 и 18

Периодтова

Осветљење по м2
пода

Температура
(степениј

Дневна потрошњл
хранекгза 1000 п.

око 1 ват
око 0,5 вати
око 0,5 вати

18-20
18-20
18-20

105
120
125

Шеста недеља
Седма недеља
Осма недеља

Роковник радова у одгајивању ћурића
Врста рада

Рок

УреТјење објекта

Најмање 5 дана пре уношења ћурића

Загревање објекта

Најмање 24 часа пре уношења ћурића на темп. око 23 степена у
објекту и око 36 испод вештачке квочке на нивоу простирке.

Појилице и храна

На 12 сати пре пријема појилице напунити водом а у тацне, у
танком слоју ставити смешу хране.

Сијалице

Испод вешт. квочке поставити сијалицу јачине 80 до 100 вати.

Д ужина и услови инкубације јаја разних врста ж ивине

Свакодневно контрола и нега

Врста
живине (јаја)

Трајање
инкубације

Окретање
јаја

додана

дневно

Кокошија
Ћурећа
Пловчија

21 дан
28 дана
27-28 дана

18-ог
25-ог
25-ог

12-24 пута
8-12 пута
12-24 пута

-

ЗОдана

27-ог

8-12 пута

Гушчија

Хлађење јаја

Од 5-30 мин.
Од 5-ог дана
дневно

Лежењ е фазанских јаја у водоравним инкубаторима
Трајање лежења

Температура у °С

Окретање јаја

Прегледјаја

24 дана

39,5

2-3 пута дневно од 2.
до21. дана

7. и 14.дана

Прва недеља
Друга недеља
Трећа недеља
Четврта недеља
Пета недеља

око 3 вата
око 2,5 вата
око 2 вата
око 2 вата
око 1.5 вата

Поступак од 2. до 14.
недеље

Поред уобичајених свакодневних послова, од четврте недеље
почети са коришћењем друге смеше за исхрану, а са 5 недеља
прекинути грејање. Са 8 недеља почети са коришћењем треће
смеше, са 10 недеља и четврте смеше. Са завршетком 14. не
деље ћуриће испоручити кланици.

Дневни распоред рада на фарми сребрних лисица

I чупање у јуну
II чупање у августу
III чупање почетком октобра

Температура
(степени)
32-34
око 30
28
24-26

Сат

Рад

6 -7

Контрола, припремање хране

7-8

Храњење, прање посуђа

8-10

Припуштање мужјака првој партији
женки

Спремање кавеза, кућица и
испуста

10-12

Прип. мужј. II партији женки

12-14

Подневни одмор

12-14

Подневни одмор

14-17

Одгајивачки послови, ремонт
и сл.

14-16

Припремање хране, спремање кавеза и
кућица

17-18

Припремање хране, спремање
кухиње

16-17

Храњење

! О

\ / ----------------

Сат

Лето-август

Правилно осветљавање и потрошња хране пилића бројлера по недељама и
температура у објекту
Период това

Од 10. до 14. дана извршити скраћивање кљунова.

Старије гуске

Младе гуске

Осветљење по м2
пода

квочки смањити темп. за око 3° сваке следеће недеље. Уклони
ти ограде.

Роковник радова при гајењу крзнаш ица

Време и број чупања перја код гусака

I чупање после 12 недеља старости
II чупањетек почетком јесени
III чупање - не обавља се

Четвртог дана повећати површину кружног простора и почети
са коришћењем већих појилица и хранилица, искључити освеПоступак са ћурићима тљење-сијалице.
до 14 дана
Седмог дана уклонити мале појилице и тацне, подизањем в.

Дневна потрошња
хранекгза 1000 п.
15
32
55
70
ск

8-12

I

- -

- r

Рад
Зима-фебруар (парење)

i

7,30-8

Контрола и храњење оплођених женки

(

РОКОВНИК РАДОВА УСТОЧАРСТВУ
r

_
✓\_
_
/
,4_

\

/

\

/ ----------/ —
ч_/—
>
_
_
/

'_
_
_ _
_
_
/

N_
_
' Л_
_
/

P O K O fi^

\ _ / ----у _ /

Дневни распоред рада на фарми видрица

Врста радл и цил>

Лето-август

Зима-парење у марту

Рад

Сат
6-6,30

Контрола фарме, припремање
хране

6-7,30

Храњење

Сат
6-6,45

Рад
Контрола фарме, припремање
хране

8-12

8-10

Прање судова, спремање објекта

12-14

Подневни одмор

10-12

Припуштање мужјака

14-17

Одгајив. послови, ремонт и сл.

12-14

Подневни одмор

17-18

Припрем. хране, спрем. кухиње

14-16

Припуштање мужјака

18-19,30 Храњење, контрола фарме

Не цепе се прасад до 3 месеца старости, као ни супрасн<» f рлп
и дојаре. Може се обављати истовремено кад и цепљење
против свињске куге.

Цепљење против лептоспирозе свиња

Обавља се у пролеће. Цепе се све здраве свиње старије од 2
месеца, углавном у низијским подручјима земље.

Цепљење против дифтеријеживине

Обавља се од јуна до септембра, и то само код здравих грла
(кокоши) и голубова старијих од месец дана. Истовремено се
цепе и против богиња.

Цепљење против колере
живине

Обавља се у току лета или почетком јесени, а цепе се само
здрава и добро развијена грла живине старија од месец дана.

Уређење стаја

Обавља се у пролеће и у јесен, а састоји се из: темељног
чишћења, дезинфекције, потребних оправки и кречења. Уко
лико има пацова обавља се и дератизација.

Скраћивање говеђих
папака

Обавља се у пролеће, а по потреби и сваких 6 месеци, ако су у
питању грла која се држе у штали.

Заштита од туберкулозе

У периоду март-мај обавља се туберкулинизација приплодних
грла говеди, свиња и живине, код друштвених газдинстава
сваке године, а код приватних сваке 3 године.

Заштита говеди од угрка

Обавља се током сезоне испаше утрљавањем одређене мас ih
чим се појаве отвори на кожи (март-април) и наставити у р.п
маку од 3-4 недеље све до нестанка угрка (јун-јул).

Заштита од кокошијег
тифуса

Од септембра до новембра кокошке и ћурке испитати на ти
фус прегледом крви 2 пута у размаку од најмање 3 недеље.

Заштита од беснила

У току новембра, све псе, а првенствено пастирске треба цепити (једном годишње).

17-17,30 Контрола фарме

Роковник заш тите домаћих животињ а од заразних болести и паразита
Врстарада и циљ

Цепљење против црвеног ветра у свиња

6,45-7,30 Храњење

Спремање настрешница, испуста
и кућица

Време извођења

Цепљење пртив куге
живине

Током целог процеса производње: прво - од 2. до 7. дана
живота, друго - 30 дана касније. Пилиће за приплод цепити
свака 3-4 месеца или једном у години. Носиље се цепе у XII и 1
(гуске и пловке не цепити).

Цепљење против утробних тровања и дизентерије јагањаца

Ујесен или рано у пролеће. Цепити само здраве овце у доба
када нема појаве болести. Против утробних-цревних тровања
могу се цепити и јагањци старији од 4 недеље. Ветеринарски
назив за ова тровања је ентеротоксемија.

Време извођења

Цепљење против свињске куге

Прасад још од 3-6 недеља, с тим да сишу још најмање 2 недеље, а затим са 3 месеца старости доцепити их. Ако нема
појаве болести први пут се могу цепити са 10 недеља старости, а затим сваких 6 месеци или једном годишње.

Заштита говеди и свиња
од бруцелозе

Обавити у периоду април-мај и новембар-децембар. Преглед
крви приплодних грла 2 пута годишње и то по 3 прегледа у
размацима од по 3 недеље (наравно, ако се појави зараза).

Цепљење против пироплазмозе говеди

Цепе се говеда од 6 месеци до 2 године старости. Не цепе
се млађа или старија грла, као ни стеоне јунице. Обавља се
крајем зиме, а најкасније на 3 недеље пре изгона на пашу.

Заштита говеди и оваца
од метиља

Цепљење против прострела - црног пришта
(антракса)

Рано у пролеће, пре изгона на пашњак. Цепити говеда и овце,
ређе и остале врсте стоке. Бременита грла не цепити, као ни
млада грла (телад и ждребад до 6 месеци и јагњад, телиће и
прасад до 3 месеца старости).

Обавља се у току процеса производње: на влажним и мочвар
ним теренима најмање 2 пута годишње (пролеће и јесен). Не
лечити грла млађа од 3 месеца, нити грла у другој половини
бременитости.

Заштита од овчијих пантљичара

Током процеса производње: лек се даје у пролеће пре изгона
на пашу и у јесен после уторавања, а јагањцима 30 дана пре
изгона на пашу и поново после 30 дана.

Цепљење говеда против
шуштавца и оваца против парашуштавца

Обавити рано у пролеће, најбоље пре изгона на пашњак. Цепе се само здрава говеда до 4 године старости. Телад на сиси
не цепити. Доцепљују се после 4-5 месеци. Овце цепити до
лета, а најкасније на 14-15 дана пре шишања.

Заштита од вретенастих
црва

Цепљење оваца против
плућних власаца

Цепе се у пролеће, пре изгона на пашњаке. Могу се цепити
и јагањци старији од 2 и по месеца. Претежно се цепе овце и
шиљежад на низијским - влажним пашњацима.

Током процеса производње. Ждребад се лечи први пут са 3 -4
месеца а по потреби лечење се понавја после 2-3 месеца.
Телад лечити са 30 дана старости и по потреби лечење поно
вити. Супрасним крмачама лек се даје на 4 недеље пре пра
шења, а прасадима пред стављање у тов.

Напомена: Услучају nojaee болести или чак и сумње da је нека болест домаћеживотиње у
питању, одмах обавестити најближег ветеринара, односно оетеринарску cmaHUUV,

/

РОКОВНИК ТРАКТОРИСТЕ
МЕХАНИЗАТОРА
Техничко старање - одржавање
Време старања одржавање

Предмет старања

Преглед и чишћење машине. Провера и по потреби доливање уља и воде. Замена уља у пречистачу ваздуха; провера
Сваког дана
затегнутости каиша и притиска у гумама; подмазивање по
упутству фабрике и наливање горива.
На новим тракторима и после генералног ремонта, заменити
После 30 часова рада
уље у мотору и пречистач уља.
Поред операција техничкогстарања, свакогдана проверавати висину уља у кућишту пумпе за убризгавање и у мењачкој
кутији, диференцијалу, редукторима и по потреби долити;
После 50 часова рада или
просути талог из таложне чашице; проверити затегнутост
једном недељно
навртки и спојеве водова за гориво и ваздух. Проверити
исправност кочница и механизма за управљање, контролисати акумулатор. Стезање главе мотора и подешавање вентила.
Очистити прикључке акумулатора и премазати вазелином;
подмазати осовину управљача и точкова; код нових трактора заменити уље у мотору, мењачу, диференцијалу и редукторима. Заменити пречистач горива и уље у ваздушном
После 100 часова рада
филтеру или га очистити. Скинути поклопац главе цилиндра,
проверити притегнутост навртки, подесити зазор вентила,
преконтролисати исправностопруга вентила и подмазати
клацкалице.
Променити уље у моторској кућици и очистити пречистач
После 200 часова рада
уља. Прање хладњака под притиском.
Бризгаљке дати на преглед; променити уложак у пречистачима уља и горива. Отклањање каменца из система за хлађење.
Заменити уље у мењачу, диференцијалу и редукторима. Дати
После 400-1000 часова
трактор на преглед и техничко старање у радионицу где ће
рада (по завршетку сезоне)
се, поред осталог, испрати резервоар за гориво и уље, уређај
или једном годишње
за хлађење, моторска кућица и лакше расклопиви лежајеви.
Пумпу за убризгавање и електричне уређаје дати на испитивање и дотеривање специјалној радионици.
Напомена: Уз куповину новог троктора добија се: сервисна књижица и упутство за руковање и одржавање у коме је дат детаљан редослед сервисних прегледа и радова који морају да се обаве. Иначе, редовно техничко одржавање обавља се сваких 10,50,200,400-1000
часова рада.
Разрада, искориш ћењ е и чување трактора
Врста рада-захвата
Разрада новогтрактора или
разрада после ремонта
Загревање мотора у месту

Време рада - трајање захвата
Лаки и средњи разрађују се 50 сати, а тешки трактори до
100 сати рада.
Радом у месту (на празно) мотор трактора загрејати нај
мање 65°, па тек онда оптеретити трактор и радити.

Врста рада захпата

Време рада - трајање захвата

Лагано кретање и заокретање, рад у допуштеној брзини,
Вожња трактора
стална опрезност, низбрдо возити са укљученим мото
ром.
Благовремено припремити машину и парцелу за рад;
сваком
трактору дати своју деоницу; користити најмање
Искоришћавање
85% снаге трактора; тешке тракторе користити у мањим
брзинама (II и III).
Очистити по завршетку рада, испустити воду из уређаја
за хлађење и уље из резервоара и заменити уље у мот.
кућишту. Акумулатор скинути и склонити у магацин
Чување трактора до 6 месеци (ако ће се дуже чувати претходно га напунити). Спојеве
очистити и намазати, испод осовина подметнути дрвене
подметаче и испустити већи део ваздуха из гума. Добро
би било једном месечно трактор ставити у погон 5 до 10
минута.
О п р ав кетр акто р а
Врста оправке

Време оправке

Текуће оправке

После 2000-2500 часова рада

Генерална оправка

После 4000-5000 часова рада

Ванредне оправке

Редовне оправке

(текуће и генералне)

Предметоправке
Замена истрошених раднихделова (клипна група), лежишта и
уређаја за убризгавање горива.
Прегледати детаљно цео мотор.
Прегледају се сви механизми
трактора и замењује све оно што
је дотрајало и не може да издржи
рад до редовне оправке.
Отклањање кварова који нормално не би требало да наступе.
Ломљење, зарибање, кривљење и
слично.
Обављају се заменом мотора у
фабрици, односно ремонтној
радионици. После сваке веће
оправке машину испробати пре
коначногпријема.