You are on page 1of 2

MARIN DRZIC: DUNDO MAROJE MARIN DRI ( 1508 - 1567 )-renesansni dubrovaki knjievnik; -kolovan u Sienni, gdje se susreo

s talijanskom renesansnom komedijom;-u knjievnos ti se javlja zbirkom ljubavnih pjesama;-pie pastorale - ''Venera i Adonis'',''Pla kir'' -pastorali se u razdoblju europskere nesanse pisali vrlo esto oslikavaju idilini svijet pastira s kojimase mijeaju vile i vilenjaci, satiri i satirice, ali i prosti seljaki svijet -- uovim dramskim dje lima ispreplie se idilino i uzvieno sa stvarnim irealnim ; djela-ko medije: ''Skup'',''Tripe de utole'',''Pomet'',''Arkulin''neke su komedije sauvane s amo u fragmentima, ak njegovonajznaajnije djelo -''Dundo Maroje'' do nas dolo bez jednog dijelaraspleta ;-pokladna igra:''Novela od stanca''-tragedija: prepjev E uripidove tragedije ''Hekube'' -Drievo knjievno stvaralatvo nadrasta i vrijeme i prostor u kojemu je nastalo; njego va djela progovaraju o svim bitnim pitanjima iproblemima onoga vremena;-pred kra j svog ivota pie urotniko pismo Toskanskom vladaruCarismu I. de Mediciju u kojem mo li za pomo u svrgavanju vlasti uDubrovakoj republici; naravno, odgovor nikada nije dobio, pa serazoaran iz Firence vraa u Veneciju, gdje i umire; ***DUNDO MAROJE*** -komedija u 5 inova koja poinje prologom negromanta (arobnjaka)Dugog Nosa obraa se du brovakoj publici priajui im priu oljudima iz nekih dalekih krajeva (Indija) doivljava jui cijeli ljudski rodkao ljude ''nazbilj'' i ''nahvao''-'nazbilj su dobri, pleme niti i poteni ljudi,a 'nahvao' su neke udne ljudske nakaze pune zla koje se teko il igotovo nikako ne mogu unititi; smisao prie je ironian, a kroz njuoslikava svoje vr ijeme i drutvo iskazujui ipak renesansni optimizam,ideal ovjeka i drutva koje zove z latno doba -mjesto radnje - Rimski trg na kojem se nalaze tri gostionice: 'Obilje', 'Mizeri ja' i 'Fortuna';-dramska radnja se zasniva na potrazi Dunda Maroja za sinom Marom; -iako se radnja dogaa u Rimu, komedija prikazuje mentalitetDubrovana i njih ove drutvene prilike;-ova se komedija naslanja na renesansnu talijansku komediju koja je povezanasa Plautovskom komedijom --tzv. stalni tipovi, koji su stalno pr isutni kod Plauta i urenesansnoj komed iji kod Dria, svejedno postaju ivi likovi, ljudi naegmental iteta i nae sredine;-radnja je utemeljena na suprotnostima : 1.starost - mladost => stari Dundo Maroje obiljeen je krtou, amladi sin Maro rasipan je i pravi predstavnik renesansne mladei;2.gospodari - sluge => Dundo Maroje - B okilo; Ugo Tudeko - Pomet ;Maro - Popiva; Laura - Petrunjela;3.bogatstvo siromatvo;4.ene mukarci; -likovi sluga imaju znaajnu ulogu; oni su pokretai radnje--najznaajniji od njih je : POMET= inteligentan, pokretan, mudar, reagira uvijek na vrijeme i uvijek gamotiv ira vlastiti interes; njegov je nadimak Pomet Trpeza trbuh mu je gospodar,Pometo va ivotna filozofija je :pobjeda inteligencije nad gluposti, sposobnih ipa metnih nad nesposobnima, a sudbina se moe svladati samomudrou; On je pravi renesans ni lik koji je iskljuivo zaokupljenivotnim uicima; u njegovim m onolozima i razmiljanjima prepoznaje serenesansna ivotna filozofija ;Pomet ne moe s hvatiti Tudekovu ljubavn upatnju jer smatra da se ovjek treba ''akomodavat'' (prilagoavati), aisto tako za njega je strpljenje njegova ivotna filozofija--Pomet jepristaa hedonizma i uivanje smatra najveim idealom; -usporeujemo li Bokila i Pometa, onda tek shvaamo koliko jeBokilo prizeman u svojoj 'gladi' i pohlepi koja se naglaava zbogkrtosti njegovog vladara, a otkrivamo Pomet a u svoj njegovoj veliini; -lik Dunda Maroja moemo usporediti sa Euklionom iz Plautove 'Aulularije ' i saHar pagonom iz Moliereovog

'krtca' , ali Driev lik nema patolokukrtost koja dehumanizira : on je samo vrlo tedlji v ovjek i otac kojiak i razumije svog sina i plaa njegove dugove;-Dundo Maroje je t ipini predstavnik dubrovakog graanskog stalea,a njegov sin je primjer raskalaene rene sansne mladei kojoj je na 1.mjestu uivanje u ivotu (sukob generacija); -Dri likove oblikuje kroz situacije i likovo ponaanje i kroz govor : Ugo Tudeko je N ijemac i njegov je govor naravno obiljeen time; sluge govore pukim jezikom, pa im je govor pun narodnih izreka; Petrunjelai Popiva esto progovaraju kroz pjesmu; -iako Dri kritizira pojavu u dubrovakom drutvu, ipak veliarenesansni hedonizam - slav ljenje uitaka i afirmira ljubav, mladost irenesansni optimizam;-ljudi nazbilj - P omet;-ljudi nahvao - Maroje, Maro, Popiva;