You are on page 1of 5

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii /Calificarea 2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei Management financiar bancar 2.2 Titularul activitilor de curs Prof. univ. dr. Ioan Trenca 2.3 Titularul activitilor de seminar Lector univ. dr. Adrian Zoica-Ienciu 2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul V 2.6 Tipul de evaluare Sumativ 2.7 Regimul disciplinei Op. Universitatea Babe-Bolyai, Cluj-Napoca Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor Finane Management Licen Management

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator Distribuia fondului de timp Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti................................... 3.7 Total ore studiu individual 3.8 Total ore pe semestru 3.9 Numrul de credite 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competene 5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a seminarului/laboratorului Se recomand studenilor abinerea de la angajarea n alte activiti precum discuiile nelegate de curs, convorbiri telefonice, corespondena electronic, lectur etc. Se recomand ca studenii s aib asupra lor un calculator tiinific necesar n cazul aplicaiilor practice; se vor evita discuiile colaterale. 33 75 3 1 14 ore 15 6 10 2 -

Competene profesionale Competene transversale

6. Competenele specifice acumulate Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, metodelor i instrumentelor de natur financiar n entitile/organizaii-le private i publice Culegerea, analiza i interpretarea de date i informaii referitoare la probleme economico-financiare Realizarea de lucrri de natur economico-financiar la nivelul entitilor/organizaiilor private i publice Execuia de operaiuni i tranzacii financiare specifice entitilor/organizaiilor private i publice Aplicarea deciziilor financiare n cadrul entitilor/organizaiilor private i publice Aplicarea principiilor, normelor i valorilor eticii profesionale n cadrul propriei strategii de munc riguroas, eficient i responsabil Identificarea rolurilor i responsabilitilor ntr-o echip plurispecializat i aplicarea de tehnici de relaionare i munc eficient n cadrul echipei Cunoaterea, nelegerea, analiza i utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor i a metodelor fundamentale de investigare i prospectare specifice economiei de pia. 7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenilor cu modelele de decizii financiare manageriale; 7.2 Obiectivele specifice Cunoaterea modului de elaborare a unui buget de venituri i cheltuieli la nivelul firmei; Stpnirea procesului de bugetare a capitalului i particularitile n evaluarea financiar a proiectelor de investiii; Sfera de aciune a riscurilor bancare i principalele metode de gestiune a lor.

8. Coninuturi 8.1 Curs


A.- PARTEA I - MANAGEMENT FINANCIAR CAP.1.- ESENA, FUNCIILE I ROLUL MANAGEMENTULUI FINANCIAR 1.1. Esena managementului financiar; 1.2. Funciile i rolul managementului financiar n sistemul firmei; 1.3. Relaia managementului financiar cu alte domenii manageriale; 1.4. Obiective organizaionale ale managementului financiar al firmei. CAP. 2. DECIZIILE FINANCIARE MANAGERIALE. TIPOLOGIE, MODELE I TEHNICI DE FUNDAMENTARE 2.1. Tipologia deciziilor financiare manageriale. 2.2. Modele de fundamentare a deciziilor financiare manageriale. 2.3. Tehnici de fundamentare a deciziilor financiare manageriale. 2.4. Relevana informaiei economico-financiare pentru fundamentarea deciziilor financiare manageriale (lichiditate, venituri, costuri, cash-flow) 2.5. Contribuia la profit a factorului limit CAP.3. PROGNOZA I PLANIFICAREA FINANCIAR- METOD DE MANAGEMENT 3.1. 3.2. 3.2. Relaia prognoz - planificaren activitatea de management financiar Planificarea financiar - esen i rol n nfptuirea managementului financiar; Prognoza i planificarea veniturilor (ncasrilor) firmei: importan, coninut, tehnici i

Metode de predare Prelegere

Observaii O prelegere sptmnal

modele; 3.3. Planificarea financiar anual. Bugetul fix i bugetul flexibil. CAP.4. EVALUAREA FINANCIAR A PROIECTELOR DE INVESTIII 4.1. Capital budgeting: coninut, importan i rol; 4.2. Metode de evaluare financiar a proiectelor de investiii 4.3. Tehnici specifice de evaluare financiar a unor proiecte de investiii: (investiia n fond de rulment, investiii ce se exclud reciproc, investiii cu finanare pe o perioad nedeterminat de timp, investiia cu valori abandonabile; investiia cu risc major). 4.4. Inflaia n evaluarea proiectelor de investiii; 4.5. Tehnica de evaluare a riscului privind un portofoliu de proiecte de investiii. 4.6. Capital rationing - coninut i tehnic; 4.7. Capacitatea firmei de mobilizare a resurselor de finanare a proiectelor de investiii. CAP.5 .-EVALUAREA PERFORMANELOR FINANCIARE I DE PIA ALE FIRMEI 5.1. Sistemul indicatorilor financiari selectivi; 5.2. Metode i tehnici de utilizare a indicatorilor financiari relevani n activitatea de management financiar 5.3. Evaluarea prin prisma criteriilor financiare a performanelor firmei.Utilizarea corelaiilor

B.- Partea a II-a - MANAGEMENT BANCAR CAP 1.- ESENA, FUNCIILE I ROLUL MANAGEMENTULUI BANCAR. 1.1.- Bncile n economie. Guvernana corporativ n bnci. 1.2.- Esena, funciile i rolul managementului bancar. Deciziile bancare 1.3.- Tipuri de structur organizatoric i cultur organizaional n bnci. 1.4.- Noile abordri ale managementului bancar n contextul globalizrii. CAP.2 .-MANAGEMENTUL PERFORMANEI I RISCULUI BANCAR 2.1.- Performana i riscul n domeniul activitii bancare. Tipologia riscului bancar. 2.2.- Indicatorii de performan i pruden bancar 2.3.- Comportament financiar performant n bnci 2.4.- Reconsiderri ale managementului performanei i riscului n bnci. Acordul Basel 2. 2.5.- Implicaii ale integrrii financiar-bancare europene privind managementul n bnci CAP.3.- ADMINISTRAREA RESURSELOR I PLASAMENTELOR BANCARE. 3.1.- Managementul resurselor proprii. Capitalurile proprii ale bncii. 3.2.- Managementul resurselor atrase. Depozitele clienilor. 3.3.- Managementul altor resurse atrase de tip credit i non-credit. 3.4.- Principiile i tipologia plasamentelor bancare. 3.5.- Portofoliul de plasamente al bncii comerciale CAP.4.- ADMINISTRAREA RISCULUI DE CREDITARE N BNCI 4.1.- Riscul de credit. Factori determinani Forme de manifestare,. 4.2.- Riscul individual de creditare. Evaluarea i monitorizarea clientului creditat 4.3.- Riscul global de creditare; principii i modaliti de evaluare 4.4.- Protecia bncii mpotriva riscului de creditare: limite de expunere, rezerve i provizioane, garaniile specifice, transferul riscului de credit la tere persoane. CAP.5- ADMINISTRAREA TREZORERIEI N BNCI I A RISCULUI DE LICHIDITATE 5.1.- Rolul i funciile trezoreriei n bncile comerciale. Obiective, strategii i politici. 5.2.- Lichiditatea bncilor comerciale principii , evaluare, administrare.

5.3.- Riscul de lichiditate. Factori determinani, evaluare, monitorizare. Recomandri ale Comitetului de la Basel. 5.4.- Protecia bncii mpotriva riscului de lichiditate. Soluii n condiii de criz. Bibliografie: A. Management financiar:
Achim Monica Violeta, Analiza economico-financiar. Ed.Risoprint Cluj-Napoca.2009 Achim Monica Violeta, Leasing, Edit Economic Bucureti, 2005 Btrncea Ioan, Raportri financiare. Ed.Risoprint Cluj-Napoca.2006 Dorel Berceanu,Oana Berceanu, Dan Sichigea, Finanarea firmei. Editura Didactic i Pedagogic R.A. Bucureti, 2006 Alexandru Buglea, Analiza situaiei financiare a ntreprinderii. Edit. Mirton Timioara, 2004 Cristea Horia, Hete-Gavra Iosif, Hete-Gavra Roxana, Managementul financiar-contabil al organizaiilor, Editura Mirton Timioara. 2004. Ciocoiu Nadia Carmen,Managementul riscului n afaceri i proiecte. Edit.ASE Bucureti,2006 Dragot Victor, Dragot M, Cioban Anamaria, Obreja L, Management financiar,Edit. Economic Bucureti.. 2003 (vol 1 i 2) Dalina Dumitrescu, Victor Dragot Anamaria Ciobanu, Evaluarea ntreprinderilor, ed 2-a Editura Economic Bucureti, 2002 Ioan Aurel Giurgiu, Florin Sebastian Duma, Management financiar pentru Start-Up. Casa Crii de tiin Cluj-Napoca.2006. Moldovan Nicoleta-Claudia, Costul i structura capitalului societii comerciale. Editura Universitii de Vest Timioara, 2004 Ion Stancu, Finane, Ed. Economic, ed 4-a. 2007. David Stokes, Managementul micilor afaceri. Casa Crii de tiin Cluj-Napoca.2002 Alexandru Todea, Investiii. Casa Crii de tiin Cluj-Napoca.2006 Ioan Trenca, Fundamente ale managementului financiar. Casa Crii de tiin Cluj-Napoca.2005.

B. Management bancar:
Dnil Nicolae, Berea Aurel Octavian Management bancar. Fundamente i orientri, Editura Economic, Bucureti, 2000 Dnil Nicolae i colaboratorii Managementul lichiditii bancare, Editura Economic, Bucureti, 2002 Dnil Nicolae, Retail banking. Editura Expert Bucureti 2004 Opriescu Marin (coord) Managementul riscurilor i performanelor bancare. Editura Universitaria Craiova, 2006 Palfi Cristina Alexandrina, Managementul financiar-contabil al riscurilor n activitatea bancar. Editura Risoprint Cluj-Napoca, 2009 Cristi Spulbr, Management bancar. Ed 2-a.Editura SITECH Craiova, 2008 Trenca Ioan, Btrncea Ioan (coord), Transferuri bancare. Edit Risoprint Cluj-Napoca, 2007 Trenca Ioan, Tehnica bancar. Ed 3-a. Casa crii de tiin Cluj-Napoca. 2008 Trenca Ioan, Ioan Btrncea (coord). Analiza performanelor i riscurilor bancare. Edit Risoprint Cluj-Napoca, 2008 Ioan Trenca, Annamaria Benyovski, Riscul Portofoliului de credite bancare soluii de management Casa Crii de tiin ClujNapoca, 2011. Ioan Trenca, Hadrian-Traian Silivestru, Managementul riscului operaional n bnci Casa Crii de tiin Cluj-Napoca, 2011 * * * Legislaia bancar, Regulamentele i normele BNR privind prudena i performana bncilor comerciale

8. 2 Seminar/laborator Metode de fundamentare a deciziilor financiare; aplicaii cantitative Modele de prognoz a cifrei de afaceri i ancasrilor firmelor Bugetarea capitalului i particulariti privind evaluarea proiectelor de investiii Performan i risc n domeniul bancar Bibliografie:

Metode de predare Explicaii, demonstraii, probleme aplicative, studii de caz

Observaii

Ioan Trenca, Fundamente ale managementului financiar. Casa Crii de tiin Cluj-Napoca.2005. Trenca Ioan, Tehnica bancar. Ed 3-a. Casa crii de tiin Cluj-Napoca. 2008

9. Coroborarea/validarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Titularul cursului este un membru activ al comunitii bancare la nivel naional prin funciile de top management ocupate n cadrul unor bnci importante i n comitetele de supraveghere. Prin participrile la evenimentele tiinifice organizate de BNR n colaborare cu mediul universitar au avut loc discuii concrete legate de modul de predare a disciplinelor din sfera bancar cu specialitii din practic. n mod constant, majoritatea studenilor de la specializarea Finane i bnci efectueaz stagiul de practic n cadrul ageniilor bancare ocazia cu care s-a meninut contactul direct cu practica bancar.

10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs 10.1 Criterii de evaluare Capacitatea de modela raional mecanismul de decizie n problemele de natur financiar la nivelul firmei. Capacitatea de a ngloba n cadrul unui buget general de venituri i cheltuieli prognoza cifrei de afaceri i elementele de costuri ale firmei Tipologia riscurilor bancare i metodele de gestiune aferente 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere n nota final 100%

Evaluare scris (examen) n sesiune

10.5 Seminar/laborator -

10.6 Standard minim de performan Cunoaterea tipologiei metodelor de fundamentare a deciziilor financiare manageriale; Stpnirea problematicii bugetrii activitii viitoare prin prognoza principalelor fluxuri financiare ale firmei; Particularitile privind evaluarea financiar a proiectelor de investiii; Tehnicile de baz privind managementul riscurilor din sfera bancar. Data completrii 05.09.2012 Data avizrii n departament 11.09.2012 Semntura titularului de curs Prof.univ.dr. Ioan Trenca Semntura titularului de seminar Lect-univ.dr. Adrian Zoica-Ienciu

Semntura directorului de departament Prof.univ.dr. Cristina Ciuma