‫בע"ה‬ ‫א.

סילברמן‬ ‫הלכות שבת - תשע"ג‬

‫שאלות לחזרה למלאכות: חורש, זורע, קוצר, מעמר ודש‬
.‫נא לחזור על השו"ע והמ"ב שנוגע לכל מלאכה עם ההערות שנאמרו בחבורות‬ ‫1( חורש- סימנים: שלז:א-ד, שלח:ה, שב:ו, שיב:ט, שטז:יא, שלג:א‬ ‫2( זורע- סימנים: שלו:ג,ד,ח,יא, שלח:ו, שכא:יא, רנב:ה‬ ‫3( קוצר- סימנים: שלו:א-ג, ה-ח,י,יב,יג, שלט:א, שה:ח,יח, רעז:ד, שיא:ח, שכא:יג, שכב:ג, שכד:יג‬ ‫4( מעמר- סימנים: שמ:ט,י, שלה:ה‬ -‫5( דש- סימנים: רמ"א שכא:יט, שיט:ו, רמ"א שלו:ח, שכח:לג-לה, שה:כ, שכ:א-יח, שלה:א, שא:מה‬ ‫מח, שכו:ז, שכא:יג‬ :‫תחשבו מה פסק הדין במקרים כדלהלן‬ “Ask the Rabbi” Questions: Choresh 1. It just rained and there is a 97% chance that dragging a chair across my backyard will make a ditch, is this allowed? 2. It just rained and there is a 97% chance that dragging a chair across my friend’s backyard will make a ditch, is this allowed? 3. It just rained and there is a 100% chance that dragging a chair across my backyard will make a ditch, can I ask my non-Jewish neighbor to do this? 4. Can I use roller-blades on a dirt path on Shabbat? (in terms of Choresh) 5. Can I wear high heels on Shabbat as it’s clear that they will make small holes in the ground? 6. It just rained and the chair I have in the Sukka will probably sink into the ground when I sit on it, is this a problem? 7. It just rained and the chair I have in the Sukka will definitely sink into the ground when I sit on it, is this a problem? 8. Can I sweep the floor of my wood patio that is level with the rest of my backyard? 9. I built my sukka on a plastic carpet on the grass in my backyard; can I sweep the floor on Shabbat? 10. I built my sukka on my asphalt driveway; can I sweep the floor on Shabbat? 11. My wife asked me to sweep the floor but I think this is forbidden as the Rema writes that one shouldn’t sweep the floor on Shabbat; who’s in the right? 12. My kid accidentally spilled a full pitcher of apple juice on the floor; can I wash the floor so that the ants won’t come? 13. I walk with a cane that makes small holes in the ground when I use it after it rains; is this a problem? 14. Can I use a stroller on a dirt path if it will certainly make grooves in the dirt? 15. Can I play with a soccer ball outside on the grass? 16. Can I play with a soccer ball outside on an asphalt surface? 17. Is one allowed to play with a soccer ball inside?

18. Can I play with a basket ball outside on an asphalt surface? 19. Is one allowed to play ping-pong outside? 20. My shoes are muddy; can I scrape off the mud onto a rock? 21. Is fertilizing the ground problematic on Shabbat? 22. We are in the park and my child who has reached the age of chinuch needs to defecate, can I tell him to go behind the bushes? (in terms of Choresh) 23. We are in the park and my child who has reached the age of chinuch needs to urinate, can I tell him to go behind the bushes? (in terms of Choresh) 24. Can one rub spit into the ground on Shabbat? 25. Is clearing an area from stones prohibited on Shabbat? (in terms of Choresh) Zoreah 26. We are at the park and have too many water bottles. Can I pour the extra bottles directly onto the ground if nothing is growing there? 27. We are at the park and my child tells me that he prefers to drink water instead of the 100% pure orange juice that I brought for him in his sippy cup. Can I spill out the juice onto the grass to fill the sippy cup with water from the fountain? 28. We are at the park my child tells me that he wants water instead of the orange juice (from concentrate) that I brought for him in his sippy cup. Can I spill out the juice onto the grass to fill the sippy cup with water from the fountain? 29. It just rained and I want to bring a plastic chair inside. Is there a problem with pouring the water that collected on the seat of the chair onto the ground? 30. Can I drink from the water fountain in the park if the remaining water slides off the side of the fountain directly onto the grass? 31. Can one spit on the grass on Shabbat? 32. Can one urinate on the grass on Shabbat? (in terms of zoreah) 33. Can I give my kids drinks in the park if I know there is a good chance they will spill them on the grass? 34. Can I make a Kiddush in my backyard if I know that there is a good chance that someone in the crowd will spill a drink on the grass? 35. We are at a picnic but don’t have a garbage bag, can I leave my apple core and peach pit on the ground until we are ready to leave and then dispose of them in the garbage at the entrance to the park? 36. When I was sleeping on Shabbat afternoon my child who has reached the age of chinuch replicated his first grade project and placed seeds in a cup of with water and cotton, what should I do? 37. We are cleaning up after a Kiddush; can I take the flower pot off the table and place it on the dirt ground? 38. We are cleaning up after a Kiddush; can I take the flower pot off the table and place it on the stone floor? 39. We are cleaning up after Kiddush; can I take to flower pot off the table and place it on the asphalt ground? 40. A non-observant guest brought us flowers on Shabbat; can we put them in water? 41. My kid pulled out the budding roses from the vase; can we put them back in? 42. My kid pulled out the fully opened roses from the vase; can we put them back in? 43. Can I have my sprinkler turned on via a timer on Shabbat?

44. I forgot to turn off my sprinkler before Shabbat; can I do this on Shabbat? 45. Can I open the blinds in my front room if I intend that the sun to come in and help the plants grow? Kotzer 46. I intentionally sat on a dead tree stump, is there a knas not to get up? 47. I didn’t know that it’s assur to climb a tree on Shabbat, can I come down? 48. I intentionally climbed a tree on Shabbat and but can get down by jumping off; can I do this? 49. The wind blew my hat off my head and it landed on the bushes, can I remove it? 50. Does the issur to use a tree on Shabbat apply to a tomato plant? 51. Can I prop my foot on tree roots so that I can more easily tie my shoe? 52. Can I run across a field with tall grass if it’s clear that at least one blade of grass with be detached as a result of my running? 53. My kid who has reached the age of chinuch is very fidgety and often pulls out grass when he is sitting on it. Should I tell him not to sit on the grass on Shabbat? 54. Can I pour poison on weeds on Shabbat? 55. Can I scrape off the algae growing on the side of my aquarium? 56. Can I lift up my non-perforated ceramic flowerpot that is resting on the ground in my backyard? 57. Can I lift up my non-perforated ceramic flowerpot that is resting on the floor of my apartment? 58. Can I smell an orange on a tree on Shabbat? 59. Can I smell roses on a bush on Shabbat? 60. Can I step on dry dead weeds if I know that this will cause them to become detached? 61. Can I use a hammock that is attached to the tree with screws? 62. Can I hang my coat on a hook that is nailed into a tree on Shabbat? 63. Can I lean lightly on a tree to catch my breath? 64. Can I have my dog fetch a Frisbee for me on Shabbat? 65. I knew that it was assur to ride a horse on Shabbat but did it anywhay, can I come down from the horse? 66. Can I hide my key on the branch of the tree if I place it there before Shabbat? 67. I planted a seed on Shabbat; can I take it out of the ground? 68. I dropped a seed into a hole in the ground; can I lift it up? 69. I have an orange tree in my backyard; can I give the oranges that fell off the tree on Shabbat to my dog? 70. I have an orange tree in my backyard and many oranges fell before Shabbat, but it’s possible that a few fell on Shabbat as well; can I eat them on Shabbat? Can I move them on Shabbat? 71. Can I let my sheep graze on grass on Shabbat? M’amer 72. We are having a Bat-mitzvah Kiddush in our backyard and the wind blew lots of leaves onto our lawn. Can we have our non-Jewish neighbor rake the leaves?

73. Can I gather my child’s wood blocks from the backyard? (I carved the blocks myself from the oak tree in the backyard.) 74. Can I take to apples from under the tree in at one time to eat them immediately? 75. Can I sweep up the crab apples that fell onto my patio in order to throw them out? 76. Can I collect the apples one-by-one and put them into a basket if I am careful not to collect two at a time? 77. My kid pulled out the bouquet of flowers from the vase and put one flower on every plate. Can I remake the bouquet and return it to the water? 78. We are going to Yam Hamelach, can we collect pieces of salt on Shabbat? (in terms of m’amer) 79. This Shabbat is Tu B’shvat; can we make fruit shishkabab for the Tu B’shvat Seder? 80. Can I return the remaining figs to the package after the meal? 81. Can I make a shishkabab of raw meat on Yom Tov in order to BBQ? 82. Can I collect eggs that are scattered in the chicken coop? 83. A basket full of oranges fell off my table and the oranges scattered all over the backyard, can I collect them? 84. A basket full of oranges fell off my table and the oranges scattered all over the room, can I collect them? 85. My future wife, who is very health conscious, asked me to have nuts instead candy at the Aufruf. Is there a m’amer issue with this? Dosh 86. Can I shell peanuts on Shabbat? 87. Can I take snow peas out of their pods on Shabbat? 88. Can I detach a date from the branch (the branch is detached from the tree)? 89. Can I detach grapes from the cluster that is in my fruit bowl? 90. My child won’t nurse can I express a few drops manually so that he will taste the milk and agree to nurse? 91. My child has a sore in his mouth and won’t nurse from me; can I express milk into a bottle to feed him? 92. I just made a fruit salad; can I drink the juice at the bottom of the plate I cut the fruits on? 93. Can I chew grapes for their juice and spit out the peel? 94. Can I put a slice of lemon in my water to add flavor? 95. Can I squeeze a lemon on to my salad on Shabbat? 96. I like fresh squeezed lemon juice in my tea on Shabbat, how should I go about getting some? 97. Is it permitted to eat a grapefruit with a spoon on Shabbat? 98. Can I stick a straw into a fruit and suck out the juice on Shabbat? 99. The schnitzel is very oily; can I press on it with a napkin to extract the oil? 100. Can I serve ice in a bowl on Shabbat? 101. Can I make orange juice from concentrate on Shabbat? 102. It is icy outside; can I put salt on the ice so that it will melt? 103. Can I make ice on Shabbat? 104. Can I make fruit-juice Popsicles on Shabbat?

105. Can I make whipped cream on Shabbat? 106. Can I remove a frozen bottle of orange juice from the freezer to use for our meal? 107. Can I remove a frozen bottle of orange juice from the freezer and place it near the plata to use for our meal? 108. Can I brush my teeth on Shabbat? (in terms of Dosh) 109. Can I use baby wipes on Shabbat? 110. What is the halachik basis on the “Shabbat sponge”? 111. I just stepped in a big puddle and my socks are all wet, do I need to remove them? 112. Can I use a small towel to clean up a big spill? 113. Can I use a mop to clean up a spill? 114. It’s a hot day, can I take a dip in the swimming pool? 115. It’s a hot day, can I take a cold shower? 116. I have a very bushy beard; can I dry my face after washing it?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful