9

เรียน มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก และเคารพ

สารนายก

โดย..นย.กิตติพงษ์ ธนาเสริมสวย

ผมรู้สึกปลาบปลื้มใจมากที่งานทอดกฐินประจาปี 2555 ของสโมสรเราที่
วัดดวงแข เมื่อเช้าวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 มีมวลมิตรสโมสรเราไปร่วมงานกัน
เป็นจานวนมาก และเป็นที่อัศจรรย์มาก ที่ก่อนจะเชิญกองกฐินเวียนรอบอุโบสถ
ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักมาก แต่พอตั้งแถวขบวนเสร็จ เริ่มเดินเวียนรอบโบสถ์ ฝน
ก็หยุดตกทันที และเมื่อเดินเวียนรอบโบถส์ได้ครบ 3 รอบ ฝนก็เริ่มตกใหม่ เหมือน
น้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์มาอานวยพรให้พวกเราชาวปทุมวัน ได้บุญกันถ้วน
หน้าทุกคน
มวลมิต รของเราที่ไปมีดังนี้ ท่านอผภ.สมศักดิ์ แอนน์พรรณษา ดุรงค์พันธุ์
ท่าน อผภ.อวยชัย วีรวรรณ อน.พรชัย ศรีชัยยงพานิช อน.ไชยไว แอนน์สุณีรัตน์
พูนลาภมงคล อน.ประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ อน.ดุลจิตต์ ลีธนะกุล อน.สาเริง
วิระชะนัง อน.เกรียง อู่อุดมยิ่ง อน.วรพล แอนน์จันทนา ตั้งงามจิตต์ สมาชิก
กิต ติมศัก ดิ์ดวงฤดี เอกบัณฑิต นยล.ดวงพร วรรณพฤกษ์ นยล.รวีว รรณ โคว
สุรัตน์ รทร.ณัฐธีร์ อังค์สุวรรณเมธ รทร.ยู แอนน์จงจินต์ เจียรยืนยงพงศ์ รทร.
นพวรรณ ฟูเดช และอีกหลายท่านซึ่งตามมาภายหลัง รวมยอดจานวนเงินที่ถวาย
กฐิน เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท และอีก 11,000 บาท เป็นเงินถวายพระภิกษุ
ที่มีร่วมทาพิธีอีก 11 รูป
งานกฐินที่วัดดวงแขปีนี้ถึ งมีฝ นตกเทลงมาอย่างหนัก แต่ก็มีผู้ มาร่ว มงาน
จานวนมาก และมีองค์กฐินหลายกอง คาดว่ามีเงินทาบุญเข้าวัดกว่า 1 ล้านบาท
แน่นอน ผมขอขอบคุณมวลสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างมากครับ
งานสาคัญอีกงานของพวกเราคืองานไปทัศนศึกษาที่โรงงานประกอบรถยนต์
บี.เอ็ม.ดับเบิลยู ที่จ.ระยอง ในเช้าวันที่ 30 พย.55 โดยการจัดของท่านอน.อภิวัชร์
ทวีทรัพย์ คาดว่าจะมีมวลสมาชิกจากหลายสโมสร รวมทั้งของปทุมวันเอง คงไม่
น้อยกว่า 40 ท่าน ซึ่งผมจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังต่อไป สวัสดีครับ

ข่าวนายก ข่าวเลขา

ประชุมประจาสัปดาห์ วันอังคารที่ 20 และ 27 พย.55

 สโมสรโรตารี พ ระนารายณ์ ล พบุ รี ขอเชิ ญ
ร่วมงาน 21 ปี โรตารีสัมพันธ์ “สร้างผลงาน
เพื่ อ สัน ติ สุข ” ในวัน ศุ ก ร์ที่ 23 พฤศจิก ายน
2555 เวลา 18.00 น. ณ แหล่งสมาคมหน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษ เพื่ อซื้อเครื่องช่วย
หายใจและเครื่องทอผ้าสาหรับเด็ก ออทิสติก
บัตรราคา 1,000 บาท
 สโมสรโรตารี ก รุ ง เทพบางล าพู ในพระ
อุปถัมภ์ฯ ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมมิตรภาพ
สัมพันธ์ ล่องเรือ" อังสนา" พร้อมรับประทาน
อาหารเย็น ค่าลงทะเบียนท่านละ 850 บาท
ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่
เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ลงเรือ
หอประชุมกองทัพเรือ
 สโมสรโรตารีปทุมวัน ร่วมกับสานักงานเขต
ปทุมวัน และชุมชนในพื้นที่ ขอเชิญร่วมงาน
บุญทอดกฐินประจาปี เพื่อนารายได้ไปบูรณะ
ซ่อมแซมห้องปฎิบัติธรรม ชั้น 6 และ ชั้น 7
ของวั ด ดวงแข เขตปทุ ม วั น ซึ่ ง ช ารุ ด ทรุ ด
โทรม จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ สมาชิ ก สโมสรและ
คู่ครอง ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมงานบุญโดย
พร้อมเพรียงกัน ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน
2555 โดยตั้งองค์ ก ฐินสามั คคี ณ ศาลาการ
เปรียญวัดดวงแข เวลา 09.00 น.

 ขอเชิ ญ ร่ ว มโครงการทั ศ นศึ ก ษาเยี่ ย มชม
โรงงานประกอบรถยนต์ บริษัทบีเอ็ม ดับเบิล
ยู (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดระยอง ในวัน
ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ออกเดินทางโดย
รถบัส จากโรงแรมมณเฑียร ถ.สุรวงศ์ เวลา
8.00 น. (ตรงเวลา) แวะรับประทานอาหาร
กลางวัน ที่ภัตตาคารสุดทางรัก หาดจอมเทียน
เดินทางถึงโรงงานประกอบรถยนต์ บริษัท
บีเอ็มดับเบิลยู ในเวลา 13.35 น. เดินทางกลับ
เวลา 15.00 น. ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท
แจ้ ง ความประ ส งค์ แ ล ะ ช าระ เงิ น ได้ ที่
เจ้าหน้าที่สโมสร รับจากัดเพียง 50 ท่าน
(สโมสรโรตารี ป ทุ ม วั น 30 ท่ า น มิ ต ร
ต่างสโมสร 20 ท่าน)
 ขอเชิญร่วมกิจกรรมหยอดวัคซีนป้องกันโรค
โปลิโอ ประจาปี 2555-56 แก่เด็กอายุต่ากว่า
5 ปี พร้อมกันทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ในวัน
พุธที่ 12 ธันวาคม 2555 โดยสโมสรของเรา
รั บ ผิ ด ชอบ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ 5
จุฬาลงกรณ์ โดยนัดพบกัน ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 5 จุฬาลงกรณ์ เวลา 08.00 น.

 สโมสรโรตารีสิงห์บุรีวีรชน ขอเชิญร่วมงาน
ราตรีลีลาศ ครั้งที่ 9 กับวงดนตรี Seaman ใน
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ องค์การ
บริหารส่วนจังกวัดสิงห์บุรี (ริมเขื่อน) เวลา
18.00 น. เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการ
บาเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ของสโมสร บัตร
ราคา 500 บาท
 สโมสรโรตารี ป ทุ ม วั น ร่ ว มกั บ ราชกรี ฑ า
สโมสรและชมรมวิ่ ง มาราธอน เชี ย งดาว/
เชียงใหม่ จัดวิ่งมาราธอน ประจาปี 2555 ใน
วั น อาทิ ต ย์ ที่ 16 ธั น วาคม 2555 เวล า
04.00 น. ณ ลานครู บ าเจ้า ศรีวิ ชั ย วัดแม่อี ด
อ.เชี ย งดาว ดอยหลวง จ.เชี ย งใหม่ สนใจ
ติ ด ต่ อ อผภ.สมศั ก ดิ์ ดุ ร งค์ พั น ธุ์ 089 559
5425 นย.กิตติพงษ์ ธนาเสริมสวย 081 910
9038 อน.วรพล ตั้งงามจิตต์ 081 658 7111
หรือเจ้าหน้าที่สโมสร 02 234 8060

 สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ ขอเชิญ
ร่วมงาน “THE FINALE ” Rotary Charity
Dinner วั น เสาร์ ที่ 15
ธั น วาคม 2555
เวลา 18.30 – 23.00 น. ณ ห้องเรนโบว์ โรง
แรมอิมพิเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 บัตร
ราคา 2,000 บาท แต่งตัวตามสบายสไตล์ 60
 สโมสรโรตาแรคท์ จุ ฬ าฯ ขอเชิ ญ ร่ ว มงาน
“Roday” เพื่ อเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพ
ระหว่างโรแทเรียนและโรตาแรคท์ งานจัดใน
วัน เสาร์ ที่ 6 มกราคม 2556 ณ ที ยู ส ปอร์ ต
คอมเพล็กซ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา
9.00 – 15.00 น.

รายการมิตรภาพ
โดย… อน.พรชัย ศรีชัยยงพานิช

ขอแสดงความยินดีกับมิตรโรแทเรียนที่มีวันคล้ายวันครบรอบ
วันเกิดในสัปดาห์นี้ คือ
-สุภาพบุรุษโรตารีพิพัฒพล ศุภนิมิตตระกูล เกิดวันที่ 27 พฤศจิกายน
สุภาพบุรุษโรตารีของ รทร.ปิ่นนุช ธรรมมิกพงษ์
-สมาชิกกิตติมศักดิ์ พลศักดิ์ กาญจนจารี

เกิดวันที่ 28 พฤศจิกายน

-โรตารีแอนน์พวงเพชร อภิธนาคุณ
เกิดวันที่ 28 พฤศจิกายน
แอนน์ของสมาชิกกิตติมศักดิ์ อมร อภิธนาคุณ
-อน.ดุลจิตต์ ลีธนะกุล

เกิดวันที่ 3 ธันวาคม

-โรตารีแอนน์เจริญ โอภาสเสถียร
แอนน์ของรทร.ธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร

เกิดวันที่ 3 ธันวาคม

ขอขอบพระคุณในน้าใจไมตรีของทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติ
มาเยี่ยมสโมสรโรตารีปทุมวัน ดังมีรายนามต่อไปนี :

ปฏิคม
โดย..รทร.นพวรรณ ฟูเดช

-รทร.ดนู โชติกพนิช
-รทร.วิชัย ชีวกนิษฐ์
-คุณจีรภัทร โตมโหฬารทวีศรี
-คุณธีรวัฒน์ โตมโหฬารทวีศรี
-คุณปนิพัช เกิดเต็มภูมิ
-คุณสาโรจน์ ดาราสมาน
-คุณกุลวดี สุมาลย์นพ

จากสโมสรโรตารีกรุงเทพ
จากสโมสรโรตารีธนบุรี
แขกของสโมสร (ผู้บรรยาย)
แขกของสโมสร
แขกของ นย.กิตติพงษ์ ธนาเสริมสวย
แขกของ นย.กิตติพงษ์ ธนาเสริมสวย
แขกของ นยล.รวีวรรณ โควสุรัตน์

การประชุมประจ้าสัปดาห์
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555
สมาชิกในสโมสร :

51 คน
:
10 คน
สมาชิกเข้าร่วมประชุมฯ
14 คน
ประชุมทดแทน
12 คน
แขกเยี่ยมสโมสร
7 คน
คะแนนการประชุมประจาสัปดาห์ = 50.98 %

แขกเยี่ยมสโม

“โครงการ 3 H”
1 นาทีกับความรู้
โรตารี

โดย..อน.ส
ระชะนั
โดย..อน.ส
าเริาเริ
ง งวิรวิะชะนั
งง

มิตรโรแทเรียนอาจลืมเป้าหมายของการดาเนินโครงการของโรตารีสากล
ที่ใช้ชี่อว่า 3H คือ Health (สุขภาพ) Hunger (ความหิวโหย ) และ Humanity
(มนุษยชาติ ) ซึ่งผมขอยกตัวอย่างจริงที่เราท่านเพิ่งมีส่วนร่วมในการหยอดวัคซิน
ป้องกันโรคโปลิโอ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2555 ที่ผ่านมานี้เอง โครงการนี้เป็น H ตัวแรกที่
มุ่งสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่เพียงให้แก่พลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็น
พลเมืองทั้งหมดของโลก เป็นความพยายามที่ต้องใช้ทั้งกาลังใจ กาลังคน และกาลัง
ทรัพย์มหาศาล และกาลังจะประสบผลสาเร็จ 100% ในเวลาอีกไม่ช้า
ส่วน H ตัวที่สอง ได้แก่โครงการช่วยเหลือด้านอาหารเพื่อขจัดความหิวโหย
โดยเฉพาะ ในกลุ่มชนด้อยโอกาส ในนิตยสาร The Rotarian หลาย ๆฉบับ ก็มักจะ
ตีพิมพ์ ภาพการช่วยเหลือเด็กๆ ในประเทศอาฟริกา เช่น เอธิโอเปีย เป็นต้น
ไหน...ใครลองนึกดูว่า H ตัวที่ 3 คาว่า “มนุษยชาติ” ได้แก่อะไร คาๆ นี้อยู่บน
กรอบแนวคิดที่ว่าคนเราเกิดมาย่อมมีสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ที่เท่าเทียม
กันตามหลักการสาคัญขององค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้ไม่ว่าคนๆนั้นจะเกิดมาบนครอบ
ครัวที่มั่งมีศรีสุข หรือเกิดจากครอบครัว ซึ่งทั้งพ่อและแม่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงครอบครัวด้วย
ความเหนื่อยยากอดทน เพื่อหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและของครอบครัว ซึ่ง
โครงการด้านบริการอาชีพก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มข้อนี้
โดยส่วนตัวมีความภูมิใจและศรัทธาในองค์กรบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เช่น
โรตารี ซึ่งสมาชิกเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน แต่ได้รับความสุขทางใจที่ได้พัฒนา
คุณภาพชีวิตของเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกใบนี้ ด้วยแนวคิดนี้เองนอกจากโรตารีแล้ว ผมยัง
ไปช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มักถูกสังคมเหยียดหยามและหลงลืม
.......เชิญติดตามการไขปริศนาข้อนี้ในฉบับหน้าครับ

 

ผูบรรยยายพิเศษ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 25555

คุคณจีรภัทร โตมโหฬาารทวีศรี

" โรงงงานพลังไฟฟฟาจากขขยะมูลฝออย
โรงแรกกทีส่ มบูรณ
ณแบบทีส่ ดในประเท

ทศไทย "
รัฐบาลพพยายามผลักดันใหใชนโยยบายการใช

นในการผลิตกระแส

ไฟฟฟา แตก็ไมมี
พลังงานทดแทน
กฎหหมายรองรับหรื
บ อมาชวยเหลือเอกชนนเลย ทําให
ประเทศไทยในปปจจุบันนี้ มีโรงไฟฟ

าที่เปนพลังงาน
จากกขยะนอยมาาก ปจจุบันมีเ พีย ง 2 แหหง เปนของ
เทศศบาลเมือ งภูเก็ต ซึ่งเป นของภาครั

ฐ ยังไมเ คยมี
โรงงงานไฟฟาพลัลังงานขยะที่เปนของเอกชชนอยางเต็ม
ตัว พูพดไดวาโรงนีนี้เปนโรงแรกกที่เปนของเออกชน เราได
ศึกษาข
ษ อบกพรองของที

่ภูเก็ตซึ
ต ่งปจจุบันมีอยู 2 โรง
โรงทีที่หนึ่งเกิดขึ้นเมื
น ่อ 14 ปกกอน จุดประสสงคหลักคือ
การรทํ า ลายขยะะ พลั ง งานเ ต็ ม ความสาามารถของ
เครื่องจั
อ กรอยูที่ 2.2
2 เมกกะะวัตต แตปจจุจบันผลิตได
เพียง 1.4 เมกกกะวัตต ดวยคความเปนเทคคโนโลยี่เกา
ล กๆ ไมเพียงพอ ทําใหหไ มประสบ
การรศึกษาขอมูลลึ
ความสําเร็จ โรงที่ 2 เพิ่งเกิกิดเมื่อปที่แลว เทศบาล
เมือ งภูเ ก็ต ร ว มกกั บ บริ ษัท จีเ อ็ มจีข องปร ะเทศจี นใน
ก า ร ก อ ส ร า ง ก็ เ กิ ด ป ญ ห า ว า จี น เ ท ค โ น โ ล ยี
ความกาวหนายัังไมเพียงพออ เครื่องจักรไม
ร สามารถ
ม ้ ง เป า หมาายไว ที่ 1.4
ทํ า เ ต็ ม ความสาามารถ เดิ มตั
8 เมกกะวัตต
ต อันนี้เรา
เมกกะวัตต ปจจุบันผลิตได 8.4
ก ่ ค วรเลื อกใชใ นการ
จะมมาตอบโจทยยว า เครื่อ งจั กรที
ลงทุทุ น ควรเป น เครื
เ ่ อ งจั ก รแแบบใด และะเหมาะกั บ
ประเทศไทยไหมม? ประเทศไไทยเมื่อ 30 ป ที่ผานมา

่งเปปนปญหาใหญมาก การ
ประสบปญหาเรืรองขยะซึ

วย งานที่เกี่ยวของไมสามารถแกไข
จัดการของหน

ปญหานี้ได จาากจํานวนปรระชากรที่เพิ่มขึ้นพรอมกัับ
จํ านวนขยะก็ก็ เ พิ่ ม ตาม จจากการคํ า นวณของกา

าร
ไฟฟฟาภูมิภาคค ประชากร 1
คน ทิ้งขยะตอวััน
ประมาณ 0.8 กก. ประชชากรมากแตพืพ้ืนที่จะรองรัรับ
ขยะแทบจะหาาไมได การกกําจัดขยะในนปจจุบันหลาาย
หนวยงานยังมองถึ
ม งการกําจัดขยะเปนหลั
น กดวยกาาร
ก ลบ ฝ ง เป นแรมป

เป นนการแก ไ ขปป ญ หาแบบไไม
ยัั่งยืน เพราะขขยะไมไดหายไปไหน มันก็
น ยังอยูใตดิน
ขยะที่ถูกกลบฝงมีทั้งขยะจจากอุตสาหกกรรม ขยะจาาก
โรรงพยาบาล ขยะชาวบ

าน เคสที่หนองงคายชาวบาน
ร องเรี ย นเพรราะใช น้ํ า บาดดาลไม ไ ด เ นื่ อ งจากมี ส าร


ปนเปอนจากทที่มีบอกลบฝฝงขยะอยูใกลๆ การแกไข

550 ตัน ก็เกิดมลพิษขึ้นไปปสู
ปญหาโดยใชเตาเผาขยะ
อากาศ ส ว นการรี

ไ ซเคิลลแม เ ป น ทางงออก ที่ ดีท าง

หนึ่ง ขยะบางตตัวสามารถนํนามาทําปุย บางตั
บ วก็ขายไได
แตยังมีขยะบ างตัว ที่ไ มส าามารถทําลาายได สุดทาย

แลวก็ตองนํามากลบ

เผา ออยูดี การจัดการป
ก ญหาขยยะ
อยางครบวงจจรและจะไม มีผลกระทบอีกในอนาค ต
รววมถึ ง ใช ป ระโยชน

จ ากกพลั ง งานสู งสุ
ง ด จากสิ่ ง ที่
เกิกิ ด ขึ้ น มั น จึ ง นํ า มาซึ่ งงโครงการโโรงงานผลิ ต
ก ระแสไฟฟ า จากขยะในชชุ ม ชน เป า หมายหลั

ก คื อ
กํ าจั ด ขยะอ ย า งครบวงงจร เรานํ า ขยะมาผลิ ต
ก ระแสไฟฟ า ป จ จั ย หลั กกก็ เ พื่ อ ลดกาารนํ า เข า ขออง
พลั
พ ง งาน เพ ราะเรายั ง ตต อ งนํ า เข า พลั
พ ง งานจา ก
ต างประเทศศ ประเทศไ ทยใช พ ลั ง งานจากก

าซ

ธรรมมชาติ 60% นําเขาจากกตางประเทศศ 10% ใช
พลังงานจากเขื

่อน
อ 10% อีก 15%
เปนถานหิน
พลังงานทดแทน

นมีเพียง 5% ขณะในต

างปประเทศมีไม
ต่ํากว
ก า 40% ที่เป
เ นพลังงานนทดแทน ไมววาจะมาจาก
ไหนนโซลาเซล พลังงานลม พลั
พ งงานขยะ ซึซ่งมวลกาซ
ธรรมมชาติ จากการคํานวณของสหรัฐอเมริิกา จะมีใช
ไมเกิน 25 ปเรายยังมีทางเลือกอี
ก กหลายวิธีธีในการผลิต
กระแสไฟฟา
เทคโนโโลยี ที่ บ ริ ษั ท เราใช ด ว ยกการเผาขยะ
โดยนําความรอนมาแปลงเป

น งงาน ไอน้ําเพื่อ
นพลั
พ งงานไอน้ําไปเป
า นกังหัันและผลิตกระแสไฟฟา
นําพลั
ซึ่ ง เ ตาเผานี้ เ ป นเทคโนโลยี

ยี ที่ นํ า เข า จาากประเทศ
เยอรมันซึ่งมีระบบบกรอง ระบบจัดการเรืรื่องสารพิษ
น้ํ า เสี
เ ย อย า งค รบวงจรในนตั ว ของมั นเอง

เป น
เทคโนโลยีที่ไดรัรับการยอมรับในหลายปร

ระเทศ ฝุน
ละอองเปนปญหาาของการเผาาขยะขนาดเล็ล็ก แตจะไม
น ญหากับเตตาเผาขยะขนนาดใหญ ระบบบทุกอยาง
เปนป
จะแแสดงผลบนจจอคอมพิ ว เตตอร จึ ง ทํ า ให
ใ ป ระหยั ด
แรงงงานคน การคควบคุมฝุนจะะมี 3 ขั้นตอนน ฝุนพวกนี้
หากกเราใชแกลบบเปนเชื้อเพลิลิง เราสามารรถสงขายที่
เยอรรมันเพื่อทําไมโครชิ

พได ถาไดฝุนที่มาจากแกลบ
หรือขยะสามารถ

ถนํามาทําอิฐมวลเบาได

ฝุนจึงไมใช
ปญหาขยะของโ

โรงงานพวกนี้ เรื่องกลิ่น การนํามา
ขยะะมาทั บ ถมกัั น ต อ ให ดิ น ทัท บ ถมอย า งไรก็
ง ก ลิ่ น ก็
ออกกมา แตโรงไฟฟฟาขยะแบบบนี้เราจะขุดชัช้นดินลงไป
30 ม. เทคอนกรีีตหนา 1 ม.
ม เพื่อปองกัันการรั่วซึม
ว ้ ง ขยะเข าไปข
า า งในเ ป น สุ ญ ญากกาศ คนไม
แล วทิ
สามารถเขาไปไดดเพราะเราจะะใชกาซมีเทนนไปเปน

ตััวเรงความรอนการเผาไหหม โดยตัวเครื่องจักรเปน
เตตาเผากับหมมอตมน้ําเพื่ออเอาไอน้ําไปปปนกังหัน จึง
แทบไม ไ ด ยิ นเสี
น ย งเครื่ อ งงจั ก รเลย น้ํ าเสี
า ย จากขยยะ
จํานวนมากจะ

ะไปไหนเราติดตั้งระบบที่จะดึ
จ งน้ําเขามา

ช วยในการเผผาไหม เ ชื้ อ เ พลิ ง เพราะะน้ํ า เสี ย มี ก า ซ
า ยจากขยะะจึงไมมีสวนน้
น ําที่ออกจาาก
มีเทนมาก น้ําเสี
หมอตมน้ํา จะะมีความเปนนดางสูง เรารรองรับดวยบบอ
อ ากลับมารรด
บําบัดน้ําที่ใชทุกวันเราจะะมีบอพักเพื่อนํ
น้ํ า ต น ไม ใ นโโรงงาน น้ํ า เเสี ย จึ ง ไม มี เพราะเราจจะ
ทําลายหมดตัั้งแตอยูในโรรงงาน ความมปลอดภัยแลละ
การควบคุมทาางเยอรมันเปปนผูรับผิดชออบและเสียเงิน
ค้้ํ า ประกั น ให เ ราค อ นข า งงสู ง การที่ เ ราทํ า โรงงา น
เชช น นี้ เ งื่ อ นไขขต อ กรมคว บคุ ม มลพิ ษ กรมโรงงา น
อุตสาหกรรมจจะชัดเจน เพพราะตัวเลขจจากปลองควััน

วยงาน
จะถูกลิงคไปยยังหนาจอคออมพิวเตอรของหน

ดัั ง กล า วโดยยตรง หาก ไม ไ ด ม าต รฐานเข า มา
ต รวจสอบทั นที
น เราต อ งการเป น ต น แบบให ทุ ก
จัังหวัด มีโรงงงานไฟฟาประเภทนี้ ยิ่งมีมากก็สามารรถ
ลดพลังงานนําเขา ขยะก็จะถูกทําลายโดยสมบูรณ

ไ รับความปปลอดภัยจากกมลภาวะ เกิกิด
แบบ ชุมชนก็ได
การจางงานในนทองถิ่น มีคความมั่นคงใในระบบไฟฟฟา

าในจังหวัด ทุกหนวยงาน
เมืมื่อเราไปตั้งโรงงานไฟฟ
ไฟฟฟา 1 สต. ตองถูกจายยไปเปนกองททุนหมูบานเรรา
เพืพื่อใหเขานําไปพั
ไ ฒนาทอองถิ่นเขา แลละนี่คือโรงงาน
ไฟฟฟ า พลั ง งา นขยะโรงแรรกที่ ส มบู ร ณ
ณ แ บบที่ สุ ด ใน

ประเทศไทย...

การประชุมประจาสัปดาห์วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555

ภาพกิจกรรมสโมสร

สโมสรโรตารีปทุมวัน ร่วมกับสานักงานเขตปทุมวัน และชุมชนในพื้นที่
จัดทอดกฐินประจาปี เพื่อนารายได้ไปบูรณะซ่อมแซมห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 6
และ ชั้น 7 ของวัดดวงแข เขตปทุมวัน เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555
ที่ผ่านมา

สนเทศโรตารี
ชีวิตที่แท้จริงของโรแทเรียน
เป็นชีวิตของการให้และมุ่งบาเพ็ญประโยชน์ แก่บุคคลผู้ด้อยโอกาสกว่าในชุมชน
 เรามีชีวิตอยู่ด้วยความเสียสละของผู้อื่น เราควรตอบแทนสังคมด้วยการให้
และการบาเพ็ญประโยชน์เหนือตน
 การบาเพ็ญประโยชน์ เป็นประทีปนาทางสู่ความสาเร็จ
 ยิ่งเราบาเพ็ญประโยชน์มาก เราก็เกิดความแตกฉาน ความปิติมากยิ่งๆ ขึ้น
 การบาเพ็ญประโยชน์ เป็นการสร้างบารมีให้แก่ตน
 ผู้ที่ให้และบาเพ็ญประโยชน์เท่านั้น เป็นผู้ที่มีความสุขที่ยั่งยืนแท้จริงในชีวิต

สิ่งที่ท่านควรให้แก่โรตารี
อุทิศ “ใจ” ให้กับโรตารี เพื่อการบาเพ็ญประโยชน์
 สละ “เวลา” เพื่อการประชุมทุกๆ ระดับ
 ให้ “ความคิดเห็น” ในการบริหารสโมสร และการบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน
 มีบทบาทสาคัญในกิจกรรมการหาทุน เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของ
สโมสรที่มีต่อชุมชน
 เสียสละทรัพย์ส่วนตัว เช่น ค่าสมาชิก ค่าบารุง ค่าบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

บทความเพื่อสุขภาพ
โดย..อน.ประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ

อากาศดีกับสุขภาพ

(ต่อจากฉบับที่ 8)

“การระบายอากาศมีกี่วิธี อะไรบ้าง
มีค่ามาตรฐานในการนาอากาศใหม่เข้าไปในห้องหรือไม่”

การระบายอากาศมี 2 วิธี คือ การใช้พัดลมระบายอากาศดูดอากาศออกจากห้อง และการเติมอากาศเข้าไป
ในห้องโดยตรง ข้อดีของการใช้พัดลมระบายอากาศ คือ ราคาถูก ใช้ได้นานหลายปีโดยไม่ต้องการการบารุงรักษา
ข้อเสียคือ อากาศจากภายนอกที่เข้าไปแทนที่อากาศภายในห้องที่พัดลมระบายอากาศดูดออกไป จะนาสิ่งปนเปื้อน
ในอากาศเข้าไปในห้องด้วย เช่น ฝุ่นละออง เชื้อโรค และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ การระบายอากาศด้วยการเติมอากาศ
เข้าไปในห้องโดยตรง มีใช้กันโดยทั่วไปในห้องที่ต้องการความสะอาดสูง เช่น โรงแรม 5 ดาว ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล
หรือโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น ข้อดีของการเติมอากาศเข้าไปในห้องโดยตรงคือ สามารถควบคุมความสะอาด
ภายในห้องได้ตามต้องการ โดยการนาอากาศดีเข้าไปแทนที่อากาศเสียภายในห้อง และทาให้ภายในห้องเกิดสภาวะ
positive pressure room ซึ่งเป็นข้อกาหนดพื้นฐานในการจัดทาห้องสะอาดยิ่งยวดหรือ clean room การจะทาให้ห้อง
สะอาดขนาดไหนขึ้นอยู่กับการเลือกไส้กรองเป็นสาคัญ ข้อเสียของการเติมอากาศเข้าไปในห้องโดยตรง คือ มี
ค่าใช้จ่ายสูง และต้องบารุงรักษาเปลี่ยนไส้กรองและอุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน
ค่ามาตรฐานการะบายอากาศโดยทั่วไปเราจะอ้างอิง ค่ามาตรฐานของ American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning (Ashrea) ตามตารางนี้

ASHREA Standard 62-1987 “Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality”
“อัตราการเติมอากาศสาหรับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้”
จานวนคน
ห้องสูบบุหรี่
ห้องไม่สูบบุหรี่

อัตราการเติม ที่แนะนา
(ลูกบาศก์ฟุต/คน/นาที)
7.5
40

อัตราการเติม ขั้นต่า
(ลูกบาศก์ฟุต/คน/นาที)
5
25

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดทาสารบัวบาน

รทร.สุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์

บริษัท แสงไทยผลิตยาง จากัด

พงษ์เพชรกรุ๊ป

รหัส / Code
จานวนสมาชิกปัจจุบัน
ผู้ว่าการภาคในปีที่ก่อตั้ง
ผู้แทนพิเศษฯในการก่อตั้ง
สโมสรผู้อุปถัมภ์
วันที่รับสารตราตั้ง
นายกก่อตั้งสโมสร
อุปถัมภ์การก่อตั้งสโมสร

อุปถัมภ์การก่อตั้งสโมสรโรตาแรคท์

21470
สามัญ 51 ท่าน กิตติมศักดิ์ 10 ท่าน
อผภ.นพ.กิจชัย ยิ่งเสรี
อผภ.ทพ.ฤทธิ์ บุศยอังกูร
สโมสรโรตารีธนบุรี
5 ธันวาคม 2526
นยก.ประจักษ์ เอกบัณฑิต
พญาไท ลุมพินี เพชรบูรณ์ หล่มสัก ท่าเรือ-กรุงเทพ
วังทองหลาง กรุงเทพ-กล้วยน้าไท กรุงเทพ 70
กรุงเทพสุริวงศ์
สโมสรโรตาแรคท์จุฬาฯ

การบริจาคให้มูลนิธิโรตารี ของโรตารีสากล
- บริจาคกองทุนประจาปี (พอลแฮรีสเฟลโล่ว์)
- บริจาคกองทุนถาวร (เบเนแฟคเตอร์)
- บริจาคกองทุนถาวร (เมเจอร์โดเนอร์)

361 ท่าน
40 ท่าน
13 ท่าน

“สโมสรโรตารีปทุมวัน เป็นสโมสรแรกในประเทศไทย ที่มีสมาชิกบริจาคพอลแฮรีสเฟลโล่ว์ ครบ 100 %”

การจัดส่งสารสโมสรทางอีเมล์ :
- นายกสโมสร ภาค 3330 3340 3350 3360
- ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
- สมาชิกสโมสร สมาชิกกิตติมศักดิ์

- ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3350
- คณะอนุกรรมการสารสโมสร ภาค 3350
- ผู้อานวยการเขตฯ ศึกษาธิการเขต ฯ และ โรงเรียน
ทั้ง 8 แห่งในเขตปทุมวัน

บรรณาธิการจัดพิมพ์ โดย อน.ประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ