Unutarnja organizacija Europol ima Upravni odbor sastavljen od po jednog predstavnika svake države članice.

Svaki predstavnik ima jedan glas. Sjednicama Upravnoga odbora može prisustvovati Europska komisija, ali ona nema pravo glasa. Odbor se sastaje najmanje dva puta na godinu kada razmatra dotadašnje aktivnosti i njihov budući razvoj. Europol je odgovoran Vijeću. Vijeće u sastavu ministara pravosuđa i unutarnjih poslova snosi odgovornost za kontrolu i upravljanje funkcijama Europola. Također imenuje direktora i dva zamjenika te usvaja proračun. Donosi i provedbene odluke nužne za nesmetano djelovanje Europola. Svake godine Vijeće podnosi posebno izvješće Parlamentu o svojem dotadašnjem radu i budućim aktivnostima. Osoblje Europola sastavljeno je od predstavnika nacionalnih službi za provedbu zakona kao što su policija, carine, imigrantske službe i sl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful