PRIJEDLOG

Na temelju članka 82. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj • donijela

ODLUKU o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o., za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja k oju čine: Croatia banka d.d., Erste & Steiermarkische Bank d.d., Hypo Alpe - Adria - Bank d.d., OTP banka Hrvatska d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Societe Generale - Splitska banka d.d.

I. Daje se suglasnost društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja koju čine: Croatia banka d.d., Erste & Steiermarkische Bank d.d., Hypo Alpe - Adria — Bank d.d., OTP banka Hrvatska d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Societe Generale - Splitska banka d.d. u iznosu od 130.000.000,00 eura, uz uvećanje za kamate i troškove.

n.
Suglasnost iz točke I. ove Odluke daje se pod slijedećim uvjetima:

davatelj kredita:

Croatia banka d.d., Erste & Steiermarkische Bank d.d., Hypo Alpe Adria - Bank d.d., OTP banka Hrvatska d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Societe Generale - Splitska banka d.d.; Hrvatske autoceste d.o.o.; 130.000.000,00 eura; 130.000.000,00 eura; financiranje "Plana poslovanja za 2012. godinu" (plaćanje situacija za izvršene građevinske radove te uredno servisiranje kreditnih obveza;

korisnik kredita: • • • iznos kredita: iznos jamstva: namjena kredita:

dospijeće i način otplate:

5 godina, jednokratna otplata u jednoj rati koja dospijeva na 5. godišnjicu od dana potpisa Ugovora o kreditu;;

• krajnji rok korištenja: u roku od 60 dana od sklapanja Ugovora o kreditu; • kamatna stopa: promjenjiva, u visini šestomjesečnog EURIBOR - a + 4,50% godišnje (što na dan ponude 04. listopada 2012. iznosi ukupno 5,018% godišnje);

aranžerska naknada: 0,50% jednokratno od iznosa kredita (ukupno 650.000,00 eura; 2.000,00 eura godišnje;

• agentska naknada: •

naknada za prijevremenu otplatu: 0,75%;

HI. Obvezuje se društvo Hrvatske autoceste d.o.o. da otplati kredit iz točke I. ove Odluke do njegove konačne otplate i u slučaju promjene vlasničkih odnosa korisnika kredita. IV.

Obvezuje se društvo Hrvatske autoceste d.o.o. da s Ministarstvom financija, u ime Republike Hrvatske kao jamca, sklopi poseban ugovor, radi reguliranja obveza i odgovornosti, u svrhu redovite otplate kredita iz točke I. ove Odluke do njegove konačne otplate te osiguranja povrata sredstava u slučaju aktiviranja državnog jamstva. V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

dospijeće i način otplate: 5 godina, jednokratna otplata u jednoj rati koja dospijeva na 5. godišnjicu od dana potpisa Ugovora o kreditu; kamatna stopa: promjenjiva, u visini šestomjesečnog EURIBOR - a + 4,50% godišnje (što na dan ponude 04. listopada 2012. iznosi ukupno 5,018% godišnje);

aranžerska naknada:

0,50% jednokratno od iznosa kredita (ukupno 650.000,00 eura);

• •

agentska naknada: 2.000,00 eura godišnje; naknada za prijevremenu otplatu: 0,75%;

ni.
Korisnik kredita je prije izdavanja isprave o jamstvu obvezan za odobreno državno jamstvo uplatiti proviziju u skladu s propisima kojima se uređuju državne potpore u obliku jamstva u korist državnog proračuna Republike Hrvatske. IV. Davatelj kredita dužan je pravovremeno izvijestiti Ministarstvo financija o eventualnim poteškoćama u otplati kredita. V. U svrhu osiguranja povrata kredita, korisnik kredita će prije izdavanja državnog jamstva s Ministarstvom financija sklopiti ugovor kojim se određuju sve obveze korisnika kredita, u svrhu redovite otplate kredita, kao i instrumenti osiguranja. VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNIK Zoran Milanović