You are on page 1of 3

Cp nht ngày: 12-12-2012

TNG HP MT SCÔNG THC VT LÝ LP 10

Lời nói đầu: Đây là một số công thức Vật lý 10 được tổng hợp lại.
Lời nói đầu: Đây là một số công thức Vật lý 10 được tổng hợp lại. Các công
thức Toán và Hoá cần thiết cũng chưa được cập nhật trong bản này. Rất
mong nhận được ý kiến góp ý của mọi người.
Chi tiết xem tại http://gocriengtrenban.com
 

CÔNG THC

DIN GII

1

Định lut 2 Newton

 
CÔNG TH Ứ C DI Ễ N GI Ả I 1 Đị nh lu ậ t

2

Lc hp dn

G: hng shp dn (6,67 Nm 2 /kg 2 )

r: kho ả ng cách gi ữ a kh ố i tâm hai v ậ t

r: khong cách gia khi tâm hai vt (m)

3

Gia tc rơi tdo ti độ cao h

M: khi lượng trái đất

R: bán kính trái đấ t

R: bán kính trái đất

4

Gia tc rơi tdo sát mt đất

 
CÔNG TH Ứ C DI Ễ N GI Ả I 1 Đị nh lu ậ t

5

Lc hp dn ca Trái đất

 
CÔNG TH Ứ C DI Ễ N GI Ả I 1 Đị nh lu ậ t

6

Lc đàn hi

k: độ cng ca lò xo (N/m)

Δ l = l - l : độ bi ế n d ạ ng

Δl = l - l 0 : độ biến dng

7

Lc ma sát (ngh, trượt, lăn)

µ: hsma sát

N: ph ả n l ự c (N)

N: phn lc (N)

8

Lc quán tính

a: gia tc ca hquy chiếu phi

quán tính

quán tính

Cp nht ngày: 12-12-2012

 

CÔNG THC

 

DIN GII

9

Gia tc hướng tâm

v: tc độ dài (m/s)

r: bán kính qu ỹ đạ o, chi ề u dài dây, chi ề u dài

r: bán kính quỹ đạo, chiu dài dây, chiu dài lò xo… ω: tc độ góc (rad/s)

10

Phương trình toạ độ ném ngang

v

0 : vn tc lúc ném

CÔNG TH Ứ C DI Ễ N GI Ả I 9 Gia t ố c h
 

11

Phương trình quỹ đạo ném ngang

 
CÔNG TH Ứ C DI Ễ N GI Ả I 9 Gia t ố c h

12

Thi gian rơi chm đất khi ném ngang

 
CÔNG TH Ứ C DI Ễ N GI Ả I 9 Gia t ố c h

13

Tm xa ném ngang

 
CÔNG TH Ứ C DI Ễ N GI Ả I 9 Gia t ố c h

14

Vn tc ti mt thi đim bt kì khi ném ngang

 
CÔNG TH Ứ C DI Ễ N GI Ả I 9 Gia t ố c h

15

Vn tc ngay trước khi chm đất ca ném ngang

 
CÔNG TH Ứ C DI Ễ N GI Ả I 9 Gia t ố c h

Cp nht ngày: 12-12-2012

 

CÔNG THC

DIN GII

16

Góc hp vi vn tc và phương ngang khi ném ngang

 
CÔNG TH Ứ C DI Ễ N GI Ả I 16 Góc h ợ p v

17

Dây treo nm xéo

 
CÔNG TH Ứ C DI Ễ N GI Ả I 16 Góc h ợ p v

18