ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Με το δελτίο αυτό η
Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

του Υπουργείο

παρέχει μια αξιόπιστη και εύχρηστη πηγή στατιστικής πληροφόρησης για τα οικονομικά

δεδομένα που διαχειρίζεται ως προς το οικονομικό έτος
Το Στατιστικό Δελτίο

2011.

Φορολογικών Δεδομένων

2011 περιέχει στοιχεία για τη φορολογία

εισοδήματος φυσικών προσώπων, τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, το φόρο προστιθέμενης
αξίας (Φ.Π.Α.), και τη φορολογία κεφαλαίου. Το περιεχόμενο του δελτίου αυτού και ο τρόπος παρουσία
του έχουν δημιουργήσει παράδοση και

σ

πιστεύουμε ότι αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για αυτούς που

ασχολούνται με τη στατιστική ανάλυση των οικονομικών μεγεθών. Επιτρέπει την απεικόνιση της πηγής των
εσόδων άμεσης φορολογίας και της συνεισφοράς των κοινω

νικών ομάδων και φορέων, αποτελώντας μια

έγκυρη πηγή πληροφόρησης για τη λήψη επιχειρησιακών και οικονομικών αποφάσεων.
Το δελτίο καλύπτει σημαντικό ποσοστό των αιτημάτων παροχής στατιστικών στοιχείων που
υποβάλλονται προς τη Γ.Γ.Π.Σ. από επιστημονικούς κ

αι κοινωνικούς φορείς, καθώς και φορείς της δημόσιας

διοίκησης. Το περιεχόμενο αυτό διευρύνεται σταδιακά με νέα δεδομένα σύμφωνα και με τα αιτήματα των
ενδιαφερομένων φορέων.

Η ΓΓΠΣ ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν με ιδέες για τη

βελτίω ση του στατιστικού δελτίου.

Το δελτίο διανέμεται με άδεια που επιτρέπει την ελεύθερη

επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου του σε μορφές που περιλαμβάνουν τόσο τα ευρέως
χρησιμοποιούμενα όσο και τα ανοικτά πρότυπα δεδομένων.
Παράλληλα, η ΓΓΠΣ

συνεχίζει να αναβαθμίζει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει,

διαλειτουργώντας με περισσότερους δημόσιους φορείς για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών,
διευρύνοντας τις ηλεκτρονικές υποβολές αλλά και αποϋλοποιώντας διαδικασίες όπως την πληρωμή τ
τελών κυκλοφορίας. Η ολοένα αυξανόμενη χρήση παλαιών και νέων υπηρεσιών μας είναι η καλύτερη
απόδειξη της ορθότητας της στρατηγικής μας και μας ενθαρρύνει στη συνεχή επέκτασή τ

ους .

Αθήνα 3-12-201 2
Θεοχάρης Θεοχάρης
Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συ
Υπουργείο Οικονομικών

στημάτων

______________________________________________
Επισημαίνουμε ότι στον Πίνακα 3 της φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, η κατηγοριοποίηση σε
ομάδες επαγγελμάτων (έμποροι, βιομήχανοι
– βιοτέχνες – επιτηδευματίες – εκμετ αλλευτές δασών, μισθωτοί,
συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες) γίνεται με βάση την επικρατέστερη πηγή εισοδήματος (Πολ.
1043/99) και όχι τον κωδικό επαγγέλματος. Η κατηγοριοποίηση αυτή ισχύει από το οικονομικό έτος 2002.
Το έργο αυτό διέπεται από την
άδεια «Creative Commons
Αναφορά Δημιουργού 3.0
Ελλάδα». Προκειμένου να δείτε ένα αντίγραφο της άδειας αυτής, επισκεφτείτε την
ιστοθέση http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/ ή στείλτε ένα γράμμα στη
διεύθυνση Creative Commons, 171 Second Street, Su
ite 300, San Francisco, California, 94105, ΗΠΑ
.

1043/99) και όχι τον κωδικό επαγγέλματος. Η κατηγοριοποίηση αυτή ισχύει από το οικονομικό έτος 2002.
Το έργο αυτό διέπεται από την
άδεια «Creative Commons
Αναφορά Δημιουργού 3.0
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ελλάδα». Προκειμένου να δείτε ένα αντίγραφο
της άδειας
αυτής, επισκεφτείτε
την
ιστοθέση http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/ ή στείλτε ένα γράμμα στη
διεύθυνση Creative Commons, 171 Second Street, Su
ite 300, San Francisco, California, 94105, ΗΠΑ
.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 4/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
141
142
143

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΕΡΔΗ


81.812.208.355
21.887.163.195
12.811.081.880
116.510.453.430

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
%
70,22
18,79
11,00
100,00

ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΣ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΣ


5.731.196.749
1.606.259.496
3.065.604.359
10.403.060.604

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
%
55,09
15,44
29,47
100,00

* Μισθωτοί - Συνταξιούχοι χαρακτηρίζονται οι φορολογούμενοι που έχουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις - εν γένει - χωρίς να
αποκλείεται και εισόδημα άλλης πηγής (Πίνακας 13Α)
* Λοιποί φορολογούμενοι χαρακτηρίζονται οι φορολογούμενοι των οποίων το εισόδημα προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη πηγή πλην
του μισθωτού ( Πίνακας 13Β)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 5/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

2

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

5

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

11

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

12

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΟΡΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)

Π.1

26

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ, ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΥ,ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ
ΠΟΣΟΣΤΑ.

Π.2

31

Α΄ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

31

Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

35

Γ΄ ΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ

39

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ,ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΟΡΟΣ ( ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ), ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Κριτήριο ομαδοποίησης η ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ Εισοδήματος)

Π.3

43

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΒΑΡΗ

Π.4

47

ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Κριτήριο ομαδοποίησης η ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ Εισοδήματος)

Π.5

52

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ-ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛ. ΠΟΣΑ-ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΥ-ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Α) ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ Β) ΜΕΣΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ
Π.6
ΜΕΣΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

54

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ-ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ , ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

Π.6Α

56

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ-ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

Π.6Β

58

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Π.7

60

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Π.7Α

62

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Π.7Β

64

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Π.8

66

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ

Π.8

66

Β. ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

Π.8Α

68

Γ. ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

Π.8Β

70

Π.10

72

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Β) ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ Γ) ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 6/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Π.11

74

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ

Π.11

74

Β. ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

Π.11Α

75

Γ. ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

Π.11Β

76

Π.12

77

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ

Π.12

77

Β. ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

Π.12Α

79

Γ. ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

Π.12Β

81

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ Η ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ -ΕΝ ΓΕΝΕΙ- , ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ.

Π.13Α

83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ.

Π.13Β

87

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ,
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΦΟΡΟΥ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ ΤΟΥ ΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΜΗ
Π.13ΑΒ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ.

91

Π.21

95

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ-ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
Π.22
ΦΟΡΟΣ 2011

98

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Κριτήριο ομαδοποίησης σε ομάδες επαγγελμάτων η ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ Εισοδήματος)

Π.23

100

ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Κριτήριο ομαδοποίησης σε ομάδες
επαγγελμάτων η ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ Εισοδήματος)

Π.24

103

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΝΑ ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Κριτήριο ομαδοποίησης σε ομάδες επαγγελμάτων η ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ
Π.25
Εισοδήματος)

105

ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
Π.31
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

107

ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Κριτήριο ομαδοποίησης σε ομάδες επαγγελμάτων η ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ Εισοδήματος)

Π.32

109

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Π.Α

111

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ - ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Π.ΑΑ

112

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ - ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Π.ΑΒ

113

ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ (Αναλυτικά) - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
(ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ).

Π.Β

114

ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

Π.ΒΑ

120

ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

Π.ΒΒ

126

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Π.Γ

132

ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ( Κριτήριο ομαδοποίησης σε ομάδες επαγγελμάτων η ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ Εισοδήματος)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 7/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΓΑΙΕΣ

Π.Δ

133

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Π.Ε

134

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Π.ΣΤ

135

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Π.Ι

136

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Π.ΙΓ

137

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Π.ΙΔ

138

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

139

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2011

140

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011

141

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ

147

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

148

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

149

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

151

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

152

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

153

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ

154

Α.Ε. - ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

155

Α.Ε. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

156

Α.Ε. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

157

Α.Ε. ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ

158

Α.Ε. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ

159

Α.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

160

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 8/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Α.Ε. - ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ, ΑΧΕ, ΕΛΔΕ

161

Α.Ε. - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

162

Ε.Π.Ε. - ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

163

Ε.Π.Ε. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

164

Ε.Π.Ε. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

165

Ε.Π.Ε. - ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ

166

Ο.Ε., Ε.Ε., ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΝΠ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

167

Ο.Ε., Ε.Ε., ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΝΠ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

168

Ο.Ε., Ε.Ε., ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΝΠ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

169

Ο.Ε., Ε.Ε., ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΝΠ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ

170

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΣΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

171

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

183

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

184

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α: ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ
ΝΟΜΟ

Α.1

185

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.: ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Α.2

186

ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Γ.1

187

ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Γ.2

188

ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δ.1

189

ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Δ.2

190

ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Ε.1

191

ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ε.2

192

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΠΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΠΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1144

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΠΑ ΕΞΑΕΤΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 9/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑ ΝΟΜΟ

ΣΤ.1

193

ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΤ.2

194

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

195

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

196

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ κλπ.

ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Α.1

197

ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Α.2

198

ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Β.1

199

ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Β.2

200

ΦΟΡΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Επισημαίνουμε ότι στον Πίνακα 3 της φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, η
κατηγοριοποίηση σε ομάδες επαγγελμάτων (έμποροι, βιομήχανοι
– βιοτέχνες– επιτηδευματίες–
εκμεταλλευτές δασών, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες) γίνεται με βάση την
επικρατέστερη πηγή εισοδήματος (Πολ. 1043/99) και όχι τον κωδικό επαγγέλματος. Η
κατηγοριοποίηση αυτή ισχύει από το οικονομικό έτος 2002.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 10/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σελίδα 11/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 12/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚONOMIKOY ΕΤΟΥΣ 2011

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 13/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Οι ετήσιοι στατιστικοί πίνακες αποτελούνται από τους παρακάτω πίνακες, όπως περιγράφονται αναλυτικά:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Στον πίνακα αυτόν εμφανίζονται οι 13 Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας και το σύνολό τους: Περιφέρεια Αττικής, Θεσσαλία,
Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία,
Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά.

Ο πίνακας περιέχει ανάλυση των παρακάτω στοιχείων που προέκυψαν απ’ την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
Φ.Π. για το Οικ. έτος 2011, χωριστά για τον υπόχρεο, τη σύζυγο και την οικογένεια συνολικά.
1.    Αριθμός φορολογουμένων (σε επίπεδο φορολογικών δηλώσεων και όχι ατόμων που εμπεριέχονται σε αυτές)
2.    Εισόδημα που δηλώθηκε από:
·     Οικοδομές και Γαίες
·     Κινητές Αξίες
·     Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις
·     Γεωργικές Επιχειρήσεις
·     Μισθωτές Υπηρεσίες (εμπεριέχεται και η Βουλευτική αποζημίωση)
·     Ελευθέρια επαγγέλματα
·     Εισοδήματα στην αλλοδαπή
3.    Αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήματα
·    Κέρδη από εταιρείες κλπ που φορολογήθηκαν με το άρθρο 10 Ν.2238/94 και από Ε.Π.Ε (στον ίδιο πίνακα προηγουμένων του 2001
οικ. ετών αντιστοιχεί το λεκτικό αυτοτελώς φορολογηθέν εισόδημα)
·     Λοιπά αυτοτελώς φορολογηθέντα ποσά
4.    Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου διαβίωσης.
5.    Διαφορά τεκμηρίου Β΄ πηγής.
6.    Διαφορά τεκμηρίου Ε΄ πηγής.
7.    Αρνητικά στοιχεία από :
·     Ζημίες
8. Απαλλασσόμενα ποσά: Αντιστοιχεί σε μείωση καθαρών κερδών στα πλαίσια ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας ή των
επιχειρήσεων που δεν προβαίνουν σε απολύσεις.
9.   Αφορολόγητα ποσά

από: Ÿ Προσωπικό αφορολόγητο λόγω αναπηρίας
Ÿ Ανάπηρα προστατευόμενα μέλη
Ÿ Τόκους δανείων (Συμβάσεις προηγουμένων ετών)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 14/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ÿ ΟΓΑ προηγούμενου έτους
Ÿ Χορηγίες
Ÿ Υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές
Ÿ Αμοιβαία κεφάλαια.
Ÿ Ιατρικά έξοδα.
10.  Φορολογούμενο Εισόδημα (δηλωθέν εισόδημα επαυξημένο κατά την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου δαπανών διαβίωσης).
11.  Φόρος κλίμακας (φόρος του φορολογούμενου εισοδήματος).
12.  Μειώσεις φόρου από : Ÿ Παραμονή στην παραμεθόριο
Ÿ Νοσοκομειακά έξοδα
Ÿ Τόκους στεγαστικών δανείων ( Νέες συμβάσεις)
Ÿ Ενοίκιο κύριας κατοικίας
Ÿ Ενοίκιο κατοικίας φοιτητών
Ÿ Δίδακτρα φροντιστηρίων
Ÿ Διατροφή συζύγου
Ÿ Δωρεές
Ÿ Ασφάλιστρα ζωής
Ÿ Δαπάνη για φυσικό αέριο κ.λ.π.
Ÿ Δικηγορικά έξοδα.
Ÿ Οικογενειακές δαπάνες με αποδείξεις
13.  Φόρος που αναλογεί (διαφορά των {11} και {12})
14.  Συμπληρωματικός φόρος
15.  Επιβάρυνση φόρου λόγω αποδείξεων
16.  Συνολικός φόρος (φόρος που αναλογεί + συμπληρωματικός φόρος)
17.  Προκαταβολή επόμενου έτους
18.  Χαρτόσημο
19.  Εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ (Αφορά εισφορά ίση με το 2% του καθαρού εισοδήματος από ατομική γεωργική επιχείρηση των
φορολογουμένων που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες)
20.  Εισφορά Ο.Γ.Α χαρτοσήμου
21.  Φόρος εκπρόθεσμος
22.  Παρακρατηθέντες φόροι
23.  Προκαταβολή προηγούμενου χρόνου

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 15/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Στον πίνακα αυτόν κλιμακώνεται το οικογενειακό εισόδημα και για κάθε κλιμάκιο εισοδήματος εμφανίζεται:
·     Αριθμός φορολογουμένων (φορολογικών δηλώσεων)
·     Ποσοστό του αριθμού φορολογουμένων του κλιμακίου στον σύνολο των φορολογουμένων
·     Συνολικό οικογενειακό εισόδημα
·     Ποσοστό του εισοδήματος του κλιμακίου στο σύνολο του εισοδήματος
·     Συνολικές απαλλαγές και εκπτώσεις
·     Ποσοστό απαλλαγών και εκπτώσεων κάθε κλιμακίου στο σύνολó τους
·     Φορολογούμενο εισόδημα
·     Ποσοστό του φορολογούμενου εισοδήματος του κλιμακίου στο σύνολο του φορολογούμενου εισοδήματος
·     Συνολικές μειώσεις φόρου
·     Ποσοστό μειώσεων φόρου κάθε κλιμακίου σε σχέση με το σύνολό τους
·     Συνολικός φόρος (φόρος που αναλογεί + συμπληρωματικός φόρος)
·     Ποσοστό συνολικού φόρου κάθε κλιμακίου στο σύνολο του φόρου
Ο πίνακας αυτός εκτυπώνεται τρεις φορές:
·     Μια για το σύνολο Ελλάδος
·     Μια για περιφέρεια Αττικής και
·     Μια για την υπόλοιπη Χώρα
Για κάθε ένα πίνακα εκτυπώνονται και αθροιστικές σειρές από τα κατώτερα προς τα ανώτερα κλιμάκια.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Έχει την ίδια μορφή με τον πίνακα (1) με την διαφορά ότι τα αναλυτικά στοιχεία αφορούν επαγγελματικές ομάδες δηλαδή:
·     Εισοδηματίες
·     Εμπόρους -βιομηχάνους, βιοτέχνες, επιτηδευματίες
·     Γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς, εκμεταλλευτές δασών.
·     Μισθωτούς
·     Ελεύθερους επαγγελματίες
·     Συνταξιούχους

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 16/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(*) Υποσημείωση

Λόγω της κατάργησης του κωδ. επαγγέλματος στις φορολογικές δηλώσεις από το οικ. έτος 2002, στους πίνακες που εμφανίζονται
κατά ομάδες επαγγελμάτων η κατάταξη έγινε βάσει της επικρατέστερης πηγής εισοδήματος υπόχρεου-συζύγου και με το κριτήριο αυτό
θα παράγονται στο εξής.
Αυτό ισχύει για όλους τους πίνακες στους οποίους εμφανίζεται ομαδοποίηση κατά επάγγελμα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Στον πίνακα αυτόν κλιμακώνεται το οικογενειακό εισόδημα του φορολογουμένου ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και για
κάθε κλιμάκιο εμφανίζεται ο αριθμός φορολογουμένων, το συνολικό εισόδημα και ο συνολικός φόρος.
Η οικογενειακή κατάσταση διακρίνεται σε:
·     (1) χωρίς σύζυγο και χωρίς παιδιά (ανύπανδρος υπόχρεος)
·     (2) με σύζυγο αλλά χωρίς παιδιά (παντρεμένος υπόχρεος)
·     (3) με ένα παιδί
·     (4) με δυο (2) παιδιά
·     (5) με τρία (3) παιδιά
·     (6) με τέσσερα (4) παιδιά
·     (7) με πέντε (5) παιδιά
·     (8) με έξι (6) και άνω παιδιά

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Περιέχει αριθμό φορολογουμένων και συνολικό οικογενειακό εισόδημα συσχετίζοντας την ομάδα επαγγέλματος και την οικογενειακή
κατάσταση του φορολογουμένου.

Πίνακας επαγγελμάτων:
·     Εισοδηματίες
·     Έμποροι, Βιομήχανοι, Βιοτέχνες, επιτηδευματίες, κλπ
·     Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, αλιείς, εκμεταλλευτές δασών, κλπ
·     Μισθωτοί
·     Ελεύθεροι επαγγελματίες
·     Συνταξιούχοι

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 17/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Στον πίνακα αυτόν κλιμακώνεται το οικογενειακό εισόδημα (πίνακας 6), το εισόδημα του υπόχρεου (πίνακας 6 Α) και το εισόδημα της
συζύγου (πίνακας 6Β) και σε κάθε κλιμάκιο εισοδήματος εμφανίζεται:
·     Αριθμός φορολογουμένων (στα οικογενειακά ποσά εμφανίζεται πλήθος φορολογικών δηλώσεων)
·     Δηλωθέν εισόδημα
·     Απαλλαγές εκπτώσεις
·     Ποσοστό απαλλαγών - εκπτώσεων κλιμακίου στο δηλωθέν εισόδημα
·     Φορολογούμενο εισόδημα
·     Ποσοστό φορολογουμένου εισοδήματος κλιμακίου στο δηλωθέν εισόδημα *
·     Μειώσεις φόρου κλίμακας
·     Ποσοστό μειώσεων φόρου κλιμακίου στο φόρο κλίμακας
·     Αναλογών φόρος κλίμακας ( φόρος κλίμακας - μειώσεις φόρου )
·     Συμπληρωματικός φόρος
·     Συνολικός φόρος (αναλογών φόρος κλίμακας +συμπληρωματικός+ φόρος αποδείξεων)
·     Μέση επιβάρυνση (%) του συνολικού φόρου κλιμακίου στο δηλωθέν εισόδημα
·     Μέση επιβάρυνση (%) του συνολικού φόρου κλιμακίου στο φορολογούμενο εισόδημα
·     Μέσος φόρος κατά φορολογούμενο σε ευρώ (€)
(*) Το ποσοστό εδώ ξεπερνά το 100% στις περισσότερες περιπτώσεις κλιμακίων διότι το φορολογούμενο εισόδημα είναι μεγαλύτερο
του δηλωθέντος κατά το ποσό της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Κλιμακώνεται το συνολικό εισόδημα (πίνακας 7), το εισόδημα του φορολογουμένου (πίνακας 7 Α), το εισόδημα της συζύγου (πίνακας
7 Β) και σε κάθε κλιμάκιο εισοδήματος εμφανίζεται:
·     Αριθμός φορολογουμένων (στα οικογενειακά ποσά εμφανίζεται το πλήθος των φορολογικών δηλώσεων)
·     Συνολικό εισόδημα
·     Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου δαπανών διαβίωσης
·     Εισόδημα από οικοδομές και γαίες
·     Εισόδημα από κινητές αξίες
·     Εισόδημα από εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις
·     Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 18/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

·     Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (εμπεριέχεται το επίδομα ανεργίας στην περίπτωση που θεωρείται εισόδημα που πρέπει να
φορολογηθεί )
·     Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα
·     Εισόδημα από αλλοδαπής

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Κλιμακώνονται χωριστά τα επί μέρους εισοδήματα - αθροιστικά των συζύγων (πίνακας 8), του υπόχρεου (πίνακας 8 Α), της συζύγου
(πίνακας 8 Β) - και σε κάθε κλιμάκιο εμφανίζονται ο αριθμός φορολογουμένων και το δηλωθέν εισόδημα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
Κλιμακώνεται το φορολογούμενο εισόδημα – οικογενειακό (πίνακας 10Α), του φορολογούμενου (πίνακας 10Β), της συζύγου (πίνακας
10Γ) – και για κάθε κλιμάκιο φορολογούμενου εμφανίζονται:
·     Αριθμός φορολογουμένων
·     Ύψος φορολογούμενου εισοδήματος
·     Ύψος αναλογούντος φόρου κλίμακας

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

Κλιμακώνεται ο αναλογών φόρος κλίμακας – των συζύγων αθροιστικά (πίνακας 11Α), του φορολογούμενου (πίνακας 11Β), της
συζύγου (πίνακας 11Γ) – και για κάθε κλιμάκιο φόρου εμφανίζεται:
·     Αριθμός φορολογουμένων
·     Ποσοστό του αριθμού φορολογουμένων του κλιμακίου στο σύνολο των φορολογουμένων
·     Φορολογούμενο εισόδημα
·     Ποσοστό του φορολογούμενου εισοδήματος κλιμακίου στο σύνολο εισοδήματος
·     Αναλογών φόρος κλίμακας
·     Ποσοστό του φόρου στο σύνολο του φόρου
Κάτω από κάθε πίνακα υπάρχουν αθροιστικές σειρές από τα κατώτερα προς τα ανώτερα κλιμάκια

ΠΙΝΑΚΑΣ 12

Κλιμακώνεται το φορολογούμενο εισόδημα – των συζύγων αθροιστικά (πίνακας 12 Α), του υπόχρεου (πίνακας 12Β), της συζύγου
(πίνακας 12Γ) – κατά κλιμάκια της φορολογικής κλίμακας και σε κάθε κλιμάκιο εμφανίζεται:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 19/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

·     Ο αριθμός των φορολογουμένων
·     Το φορολογούμενο εισόδημα
·     Το δηλωθέν εισόδημα
·     Το ύψος των πραγματικών αφορολογήτων ποσών (τα ποσά όπως διαμορφώνονται μετά τους περιορισμούς που απορρέουν από την
φορολογική νομοθεσία)
·     Απαλλαγές και εκπτώσεις από το εισόδημα:
Ÿ ΟΓΑ προηγουμένου χρόνου
Ÿ Υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης
Ÿ Χορηγίες
Ÿ Τόκοι στεγαστικών δανείων ( συμβάσεις δανείων που υπογράφηκαν πριν από την 31/12/2002)
Ÿ Αμοιβαία κεφάλαια
Ÿ Ιατρικά έξοδα
Ÿ Αφορολόγητο από ατομική αναπηρία των μελών της φορολογικής δήλωσης
Ÿ Αφορολόγητο από αναπηρία προστατευόμενων μελών
Ÿ Φόρος κλίμακας
    Το ύψος των πραγματικών μειώσεων του φόρου (τα ποσά όπως διαμορφώνονται μετά τους περιορισμούς που απορρέουν από την
φορολογική νομοθεσία)
     Μειώσεις φόρου:
Ÿ Δικηγορικά έξοδα
Ÿ Δαπάνη για φυσικό αέριο κ.λ.π.
Ÿ Οικογενειακές δαπάνες με αποδείξεις
Ÿ Δωρεές
Ÿ Ασφάλιστρα ζωής
Ÿ Ενοίκιο (κύριας κατοικίας + ενοίκιο φοιτητών)
Ÿ Δίδακτρα
Ÿ Τόκοι στεγαστικών δανείων ( συμβάσεις δανείων που υπογράφηκαν μετά την 31/12/2002)
Ÿ Διατροφή συζύγου
Ÿ Νοσοκομειακά έξοδα
Ÿ Παραμεθόριος
Ÿ Το υπόλοιπο φόρου

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 20/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13Α

Περιέχει τους φορολογούμενους που εκτός των άλλων εισοδημάτων έχουν και εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις. Είναι νέος πίνακας
αρχής γενομένης από το 2002. Είναι ο μοναδικός πίνακας στον οποίο εμφανίζονται φορολογικά μεγέθη σε ατομικό επίπεδο και όχι
φορολογικής δήλωσης. Η κλιμάκωση του εισοδήματος γίνεται κατά το ατομικό φορολογητέο εισόδημα και εμφανίζονται τα μεγέθη:
Φορολογητέο
Φορολογούμενο
Δηλωθέν εισόδημα, αναλυμένο στις πηγές απ΄ όπου προέρχεται (Α΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Αλλοδαπή)
Τεκμήριο δαπανών διαβίωσης
Ζημίες
Συνολικός φόρος
Ποσοστιαία η συμμετοχή των λοιπών πέραν του μισθωτού εισοδημάτων στο σύνολο του εισοδήματος σε επίπεδο δηλωθέντος και
φορολογούμενου εισοδήματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 13Β :

Περιέχει τους φορoλογούμενους που δεν έχουν εισόδημα από μισθούς-συντάξεις και εμφανίζει τα μεγέθη:
Φορολογητέο
Φορολογούμενο

Δηλωθέν εισόδημα, αναλυμένο στις πηγές απ΄ όπου προέρχεται (Α΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄,ΣΤ΄, Ζ΄, Αλλοδαπή)
Τεκμήριο δαπανών διαβίωσης
Ζημίες
Συνολικός φόρος
Ποσοστιαία η συμμετοχή των λοιπών πέραν του μισθωτού εισοδημάτων στο σύνολο του εισοδήματος σε επίπεδο δηλωθέντος και
φορολογούμενου εισοδήματος.

Πίνακας 13ΑΒ: Σύνολο των προηγούμενων δύο πινάκων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 21/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 21

Εμφανίζεται ο αριθμός των φορολογούμενων και το ύψος του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος για κάθε νομό και ομάδα
επαγγέλματος. Οι Νομοί Θεσσαλονίκης και Αττικής (Αθήνα, Πειραιάς, Δυτική και Ανατολική Αττική) εμφανίζονται χωριστά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 22

Εμφανίζεται η κατανομή κατά Νομό, των παρακάτω φορολογικών μεγεθών:
·     Του αριθμού των φορολογουμένων (φορολογικών δηλώσεων)
·     Του ύψους του δηλωθέντος εισοδήματος κατά πηγή εισοδήματος
·     Του ύψους των απαλλαγών – αφορολογήτων ποσών
·     Του φορολογούμενου εισοδήματος
·     Του συνολικού φόρου (φόρος που αναλογεί + συμπληρωματικός + φόρος αποδείξεων)

ΠΙΝΑΚΑΣ 23

Εμφανίζεται ο αριθμός των φορολογούμενων και το ύψος του συνολικού φόρου για κάθε Νομό και Ομάδα Επαγγέλματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 24

Περιέχει τον αριθμό των φορολογουμένων και το ύψος του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος για κάθε διανομαρχιακή περιφέρεια και
ομάδα επαγγέλματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 25

Περιέχει τον αριθμό των φορολογουμένων και το ύψος του συνολικού φόρου για κάθε διανομαρχιακή περιφέρεια και ομάδα
επαγγέλματος

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 22/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 31

Εμφανίζεται η κατανομή κατά διανομαρχιακή περιφέρεια:
·     Του αριθμού των φορολογουμένων (σε επίπεδο δήλωσης) για τους οποίους προέκυψε προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου (στήλη 2)
·     Του αριθμού των υπόχρεων που φορολογήθηκαν με τεκμήριο και δήλωσαν εισόδημα > 0 (στήλη 3)
·     Το ύψος του εισοδήματος των παραπάνω (στήλη 4)
·     Του αριθμού των υπόχρεων που φορολογήθηκαν με τεκμήριο (στήλη 5) και το ύψος της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίου (στήλη
6)
·     Το ύψος του εισοδήματος (πραγματικού και τεκμαρτού) των παραπάνω υπόχρεων (στήλη 7)
·     Του αριθμού των συζύγων που φορολογήθηκαν με τεκμήριο και δήλωσαν εισόδημα > 0 (στήλη 8) και το ύψος του δηλωθέντος
εισοδήματος (στήλη 9).
·     Του αριθμού των συζύγων που φορολογήθηκαν με τεκμήριο (στήλη 10) και το ύψος της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίου (στήλη
11).
·     Το ύψος του εισοδήματος (δηλωθέντος και τεκμαρτού) των παραπάνω συζύγων (στήλη 12).
·     Το ύψος του συνολικού εισοδήματος (σε επίπεδο δήλωσης ) όσων φορολογήθηκαν με τεκμήριο (στήλη 13).
·     Το ύψος της συνολικής προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίου (στήλη 14).
·     Το συνολικό εισόδημα (δηλωθέν και τεκμαρτό) των παραπάνω δηλώσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32

Έχει την ίδια μορφή με τον πίνακα 31, με την διαφορά ότι η κατανομή έχει γίνει κατά ομάδες επαγγελμάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

Περιέχει κατά κλιμάκια εισοδήματος (οικογενειακού, του φορολογουμένου, της συζύγου):
·     Αριθμό φορολογουμένων
·     Δηλωθέν εισόδημα
·     Φορολογούμενο εισόδημα
·     Συνολικό φόρο κλίμακας (φόρος που αναλογεί + συμπληρωματικός φόρος).
·     Τελική φορολογική επιβάρυνση (=συνολικός φόρος κλίμακας + εισφορά ΕΛΓΑ + τέλος χαρτοσήμου + εισφορά Ο.Γ.Α στο
χαρτόσημο).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 23/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σελίδα 24/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

Περιέχει κατά κλιμάκια δηλωθέντος εισοδήματος (οικογενειακού, του φορολογούμενου, της συζύγου – 3 πίνακες, αντίστοιχα):
Ÿ Αριθμό φορολογουμένων
Ÿ Δηλωθέν εισόδημα
ŸΠραγματικά αφορολόγητα ποσά (δηλαδή τα αφορολόγητα ποσά όπως έχουν περιοριστεί και συνυπολογιστεί κατά την εκκαθάριση
της φορολογικής δήλωσης) από:
Ÿ ΟΓΑ προηγουμένου χρόνου
Ÿ Υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης
Ÿ Χορηγίες
Ÿ Τόκους στεγαστικών δανείων ( συμβάσεις δανείων που υπογράφηκαν πριν από την 31/12/2002)
Ÿ Αμοιβαία κεφάλαια
Ÿ Ιατρικά έξοδα
Ÿ Αφορολόγητο από ατομική αναπηρία των μελών της φορολογικής δήλωσης
Ÿ Αφορολόγητο από αναπηρία προστατευόμενων μελών
Ÿ Δικηγορικά έξοδα
Ÿ Δαπάνη για φυσικό αέριο κ.λ.π.
Ÿ Οικογενειακές δαπάνες με αποδείξεις
Ÿ Δωρεές
Ÿ Ασφάλιστρα ζωής
Ÿ Ενοίκιο (κύριας κατοικίας + ενοίκιο φοιτητών)
Ÿ Δίδακτρα
Ÿ Τόκοι στεγαστικών δανείων ( συμβάσεις δανείων που υπογράφηκαν μετά την 31/12/2002)
Ÿ Διατροφή συζύγου
Ÿ Νοσοκομειακά έξοδα
Ÿ Παραμεθόριος

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 25/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄

Περιέχει, κατά κλιμάκια οικογενειακού δηλωθέντος εισοδήματος, κατανομή του οικογενειακού εισοδήματος κατά πηγή (από μισθωτές
υπηρεσίες – εμπεριέχεται η Βουλευτική αποζημίωση – εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, οικοδομές –γαίες, ελευθέρια
επαγγέλματα, κινητές αξίες, γεωργικές επιχειρήσεις, αλλοδαπή).
Επιπλέον, σε κάθε κλιμάκιο έχει υπολογισθεί το ποσοστό (%) του εισοδήματος της πηγής στο σύνολο του εισοδήματος όλων των
πηγών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ΄

Περιέχει σε αθροιστικές σειρές από τα κατώτερα προς τα ανώτερα κλιμάκια, εκτός απ’ το τελευταίο που εμφανίζεται αυτοτελές, αριθμό
φορολογουμένων που είχαν εισόδημα από οικοδομές και το ύψος του εισοδήματος από οικοδομές (σε οικογενειακή βάση). Επί πλέον,
·     Ποσοστό του αριθμού των φορολογουμένων (%) στο σύνολο
·     Ποσοστό του εισοδήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄

Έχει την ίδια μορφή με τον πίνακα Δ΄ με την διαφορά ότι αφορά τα εισοδήματα από εμπορικές, βιομηχανικές και γεωργικές
επιχειρήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄

Όπως οι Δ΄& Ε΄ αλλά για το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (Εμπεριέχεται το επίδομα ανεργίας στην περίπτωση που θεωρείται
εισόδημα που φορολογείται).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι΄

Περιέχει τον αριθμό των φορολογουμένων, το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, τις απαλλαγές – αφορολόγητα ποσά, ποσοστό (%) των
απαλλαγών – αφορολογήτων ποσών στο συνολικό εισόδημα και το μέσο όρο των απαλλαγών – αφορολογήτων ποσών, τις μειώσεις
φόρου αναλυτικά και κατά μέσο όρο ανά κλιμάκιο δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 26/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ΄

Περιέχει κατά κλιμάκια δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος:
·     Αριθμό φορολογουμένων
·     Δηλωθέν εισόδημα
·     Φορολογούμενο εισόδημα (αθροιστικά των συζύγων)
·     Συνολικό φόρο
·     Ποσοστό (%) του συνολικού φόρου του κλιμακίου στο σύνολο του φόρου
·     Μέσο φόρο ανά φορολογούμενο
·     Μέση επιβάρυνση στο δηλωθέν εισόδημα
·     Μέση επιβάρυνση στο φορολογητέο εισόδημα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔ΄

·     Όπως οι Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄ αλλά για το εισόδημα αλλοδαπής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Στατιστικά στοιχεία επεξεργασίας Φορολογικών Δηλώσεων (συχνότητα εμφάνισης Κωδικών Δήλωσης, μέσες τιμές πεδίων κλπ.) και
απεικόνιση των νέων κλιμακίων εισοδήματος και φόρου.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Το εισόδημα των φυσικών προσώπων ανάλογα με την πηγή προέλευσής του κατατάσσεται στις παρακάτω πηγές:
Α΄ :Πρόσοδοι ή εισοδήματα από οικοδομές
Β΄ :Πρόσοδοι ή εισοδήματα από γαίες
Γ΄ :Πρόσοδοι ή εισοδήματα από κινητές αξίες
Δ΄ :Πρόσοδοι ή κέρδη από εμποριοβιομηχανικές επιχειρήσεις
Ε΄ :Πρόσοδοι ή κέρδη από γεωργικές επιχειρήσεις
ΣΤ΄:Πρόσοδοι ή αμοιβές από μισθωτές υπηρεσίες
Ζ΄ :Πρόσοδοι ή αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 27/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σελίδα 28/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ
ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ,
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΟΡΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ

1.ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (φορολογικών
δηλώσεων)
2.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ..........
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤ. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΑΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

3.ΑΥΤ/ΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ...............
ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ § 10 Ν.2238/94
ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

4.ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
5.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Β ΠΗΓΗΣ
6.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Ε ΠΗΓΗΣ
7.ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ.........
Ζ ΗΜΙΕΣ
8.ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
9.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ.........
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΟΓΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

10.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11.ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΤΟΙΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΝΕΩΝ)
ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΔΩΡΕΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κ.λ.π.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

13.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ
14.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
15.ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
16.ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
17.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
18.ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
19.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ
20.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21.ΦΟΡΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
22.ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ.
23.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΤΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΤΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ

5.681.066
97.944.878
8.876.174
16.488
8.610.340
1.564.968
73.850.536
4.605.747
420.625
11.050.486
1.956.567
9.093.919
5.992.534
66.707
1.739.294

77.080.536
6.319.571
13.553
6.984.530
1.182.280
58.529.424
3.703.493
347.685
8.779.802
1.574.253
7.205.549
4.678.127
51.218
1.304.031

20.864.342
2.556.604
2.935
1.625.810
382.688
15.321.112
902.254
72.940
2.270.684
382.314
1.888.370
1.314.407
15.490
435.263

2.161.410
44.469.833
4.491.867
8.512
3.379.503
79.766
33.971.417
2.424.525
114.243
5.806.762
1.033.012
4.773.750
1.776.386
2.688
71.905

35.452.815
3.206.894
7.480
2.791.223
60.196
27.302.534
1.983.306
101.182
4.735.485
831.303
3.904.183
1.431.933
1.933
52.700

9.017.017
1.284.973
1.032
588.280
19.569
6.668.882
441.220
13.061
1.071.277
201.709
869.568
344.453
754
19.205

1.957.579
42.570
4.686.241
625.032
94.759
241.936
1.026
7.510
2.887.082
8.942
819.954
103.699.372
8.800.793
2.170.947
8.146
72.745
141.695
179.572
26.642
77.908
5.024
11.472
168.682
3.224
10.206
1.465.632
7.199.489
86.631
51.336
7.337.456
927.353
143.277
4.265
28.655
2.975
6.318.387
940.249

1.499.472
40.309
3.546.933
500.129
90.331
170.833
936
6.223
2.232.125
6.618
539.738
81.562.639
7.186.823
1.652.757
8.067
44.557
101.461
154.512
18.423
54.633
4.999
9.570
123.453
2.760
8.584
1.121.735
5.920.209
65.976
44.834
6.031.019
729.949
107.111
3.630
21.422
2.543
5.141.900
732.624

458.107
2.261
1.139.308
124.903
4.428
71.103
91
1.287
654.957
2.324
280.216
22.136.732
1.613.970
518.191
79
28.188
40.233
25.059
8.218
23.275
25
1.902
45.229
463
1.622
343.897
1.279.280
20.656
6.502
1.306.438
197.404
36.166
635
7.233
432
1.176.487
207.625

590.973
20.851
1.963.076
252.310
39.818
104.291
924
4.460
1.139.451
5.663
416.159
46.170.321
4.973.164
989.685
94
48.721
68.563
83.222
4.691
33.122
2.641
5.571
102.858
1.482
5.653
633.066
4.213.759
50.190
25.833
4.289.782
502.743
73.802
504
14.760
1.084
3.571.665
517.387

461.471
19.807
1.516.966
199.414
37.980
72.659
857
3.733
916.089
4.179
282.055
36.822.195
4.077.296
754.546
92
30.562
49.070
72.212
3.220
23.509
2.628
4.646
75.948
1.249
4.780
486.630
3.477.674
38.147
22.798
3.538.619
397.689
55.201
418
11.040
920
2.921.440
403.871

129.502
1.044
446.110
52.896
1.838
31.632
67
727
223.362
1.484
134.104
9.348.126
895.868
235.139
2
18.159
19.493
11.010
1.471
9.613
14
924
26.911
232
873
146.436
736.084
12.043
3.036
751.163
105.055
18.601
86
3.720
163
650.225
113.516
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Σελίδα 29/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ
ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ,
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΟΡΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ

1.ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (φορολογικών
δηλώσεων)
2.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ..........
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤ. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΑΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

3.ΑΥΤ/ΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ...............
ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ § 10 Ν.2238/94
ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

4.ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
5.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Β ΠΗΓΗΣ
6.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Ε ΠΗΓΗΣ
7.ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ.........
Ζ ΗΜΙΕΣ
8.ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
9.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ.........
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΟΓΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

10.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11.ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΤΟΙΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΝΕΩΝ)
ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΔΩΡΕΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κ.λ.π.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

13.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ
14.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
15.ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
16.ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
17.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
18.ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
19.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ
20.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21.ΦΟΡΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
22.ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ.
23.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΤΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΤΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ

369.852
5.602.107
391.877
469
503.148
189.290
4.250.561
251.233
15.527
540.830
82.587
458.243
414.184
23.055
248.546

4.335.175
274.830
431
400.171
142.879
3.302.273
202.399
12.192
424.262
66.423
357.838
315.228
16.304
187.962

1.266.932
117.047
39
102.977
46.412
948.288
48.834
3.336
116.568
16.164
100.404
98.956
6.750
60.584

299.676
4.394.654
384.724
457
473.120
167.439
3.190.993
167.456
10.465
459.863
102.556
357.307
389.270
4.191
184.493

3.454.451
276.519
180
387.722
133.986
2.515.824
131.437
8.782
357.510
80.389
277.122
302.587
3.463
146.003

940.204
108.205
277
85.398
33.453
675.168
36.019
1.683
102.353
22.167
80.186
86.683
727
38.490

116.589
2.076
276.106
39.862
5.266
14.738
4
262
177.597
373
38.006
6.003.202
365.984
123.857
75
1.649
7.652
10.529
3.016
4.565
236
529
5.870
282
357
89.097
276.340
3.013
2.198
281.551
35.611
6.716
443
1.343
124
277.457
37.714

88.108
1.914
205.057
32.304
5.002
10.559
2
222
132.119
278
24.570
4.639.859
295.017
94.333
74
1.042
5.473
9.146
2.060
3.137
235
445
4.199
245
300
67.977
224.137
2.276
1.892
228.305
27.662
4.901
378
980
104
222.415
29.059

28.480
163
71.050
7.558
264
4.178
1
40
45.477
95
13.435
1.363.343
70.967
29.524
1
607
2.179
1.383
956
1.429
1
84
1.670
37
57
21.121
52.202
737
306
53.245
7.949
1.815
65
363
21
55.042
8.654

95.387
1.557
225.205
26.534
4.205
9.994
7
205
151.137
260
32.863
4.772.042
323.882
92.026
11
1.774
5.503
8.118
2.169
3.282
182
352
5.752
92
258
64.533
256.410
3.215
2.421
262.046
39.194
5.799
470
1.160
206
220.335
38.887

71.018
1.474
165.935
21.218
4.025
7.083
4
165
112.682
196
20.560
3.746.943
267.392
70.505
11
974
3.983
6.909
1.530
2.309
179
296
4.225
82
217
49.790
213.459
2.522
2.107
218.088
31.732
4.426
416
885
179
180.643
30.874

24.369
83
59.271
5.316
180
2.911
3
40
38.455
63
12.303
1.025.099
56.490
21.521
800
1.520
1.209
639
973
3
56
1.526
11
42
14.743
42.951
694
314
43.959
7.462
1.373
54
275
27
39.692
8.012

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΤΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ

268.928
4.239.930
272.519
640
409.536
142.152
3.268.765
141.643
4.675
392.969
64.460
328.509
268.837
3.332
157.083

3.377.760
188.393
451
325.867
104.274
2.643.082
111.619
4.074
311.948
51.523
260.424
209.246
2.578
115.121

862.170
84.126
188
83.669
37.879
625.683
30.024
601
81.021
12.936
68.085
59.591
754
41.962

84.028
1.593
208.677
33.108
4.502
8.731
6
237
127.572
161
34.360
4.497.712
295.259
89.616
18
1.800
5.009
6.699
2.070
3.400
180
322
5.513
79
233
64.293
230.306
2.154
2.122
234.582
28.430
4.224
375
845
167
219.153
28.011

61.433
1.553
154.698
27.055
4.334
6.300
6
201
95.461
118
21.222
3.577.877
247.569
69.667
18
981
3.702
5.874
1.482
2.456
180
270
4.048
66
195
50.394
194.456
1.644
1.868
197.968
22.128
3.103
321
621
133
184.771
21.776

22.595
40
53.979
6.053
168
2.430
37
32.111
43
13.138
919.835
47.690
19.949
819
1.307
825
589
943
1
52
1.465
13
38
13.899
35.850
510
254
36.614
6.302
1.120
55
224
34
34.382
6.235
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Σελίδα 30/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ
ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ,
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΟΡΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ

1.ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (φορολογικών
δηλώσεων)
2.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ..........
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤ. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΑΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

3.ΑΥΤ/ΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ...............
ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ § 10 Ν.2238/94
ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

4.ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
5.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Β ΠΗΓΗΣ
6.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Ε ΠΗΓΗΣ
7.ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ.........
Ζ ΗΜΙΕΣ
8.ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
9.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ.........
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΟΓΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

10.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11.ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΤΟΙΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΝΕΩΝ)
ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΔΩΡΕΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κ.λ.π.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

13.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ
14.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
15.ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
16.ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
17.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
18.ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
19.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ
20.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21.ΦΟΡΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
22.ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ.
23.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΤΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ

327.928
4.926.485
372.041
247
463.981
173.821
3.701.919
205.590
8.885
450.092
70.068
380.024
384.200
5.850
188.426

3.884.225
266.581
218
378.106
141.196
2.930.471
160.289
7.364
345.270
58.243
287.026
298.741
4.907
152.707

1.042.259
105.459
29
85.875
32.625
771.449
45.301
1.521
104.822
11.825
92.997
85.458
943
35.719

124.922
2.472
248.944
34.661
5.515
14.339
1
304
155.507
227
38.389
5.295.664
352.391
102.851
21
1.812
7.147
8.248
1.731
4.203
247
698
5.216
90
312
73.127
277.097
3.093
2.409
282.600
38.170
5.822
354
1.164
122
254.709
36.427

95.356
2.360
188.733
27.991
5.314
10.293
1
262
120.279
162
24.432
4.170.443
285.677
79.002
21
1.071
5.171
7.146
1.222
2.995
247
595
3.795
80
257
56.402
225.830
2.394
2.088
230.312
29.603
4.437
318
887
112
205.210
28.255

29.567
112
60.211
6.670
202
4.047
1
42
35.229
65
13.957
1.125.221
66.714
23.849
742
1.976
1.102
508
1.208
103
1.421
9
55
16.724
51.267
700
322
52.288
8.567
1.385
36
277
10
49.500
8.172

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΡΗΤΗΣ
ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΤΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ

295.411
4.626.535
428.964
331
417.700
140.768
3.406.169
222.993
9.610
450.274
62.668
387.607
350.793
2.903
131.414

3.506.304
303.009
207
335.747
108.085
2.578.956
172.328
7.973
334.938
50.699
284.239
268.747
2.192
99.762

1.120.231
125.956
124
81.953
32.683
827.212
50.665
1.637
115.336
11.969
103.367
82.046
711
31.653

159.291
1.790
234.115
31.836
5.618
10.150
22
365
146.417
252
39.456
4.957.328
331.117
103.706
11
1.912
6.516
9.771
2.182
4.451
205
663
5.789
95
338
71.773
258.690
3.531
2.321
264.542
35.072
6.660
454
1.332
203
236.231
36.979

125.062
1.642
172.622
25.877
5.179
6.879
18
311
109.416
195
24.746
3.758.620
260.307
76.456
11
1.058
4.505
8.128
1.446
2.988
204
541
4.070
81
276
53.148
204.547
2.643
1.958
209.147
26.611
4.964
376
993
177
184.735
27.934

34.229
148
61.493
5.959
439
3.270
4
54
37.001
56
14.709
1.198.708
70.810
27.250
854
2.010
1.643
736
1.463
1
122
1.719
14
62
18.625
54.143
888
363
55.395
8.461
1.696
77
339
27
51.496
9.045

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΟΥ
ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΣΥΖΥΓΟΥ
296.501
4.218.746
299.873
351
368.008
140.622
3.183.988
151.153
74.750
408.370
66.177
342.192
376.529
7.625
165.969

3.253.690
214.634
261
283.732
101.689
2.477.779
115.454
60.141
303.585
51.790
251.795
281.654
6.241
118.742

965.056
85.239
90
84.276
38.933
706.209
35.699
14.609
104.785
14.388
90.397
94.876
1.383
47.227

105.598
1.353
220.685
34.426
3.835
16.674
9
143
138.491
312
26.796
4.582.757
268.211
96.845
2.496
1.032
6.131
6.679
1.881
3.759
140
333
4.648
114
410
69.222
200.138
2.370
1.503
204.010
27.806
4.383
277
877
83
198.430
28.660

75.708
1.205
160.562
27.655
3.689
12.306
7
113
99.688
230
16.874
3.525.252
213.375
73.976
2.478
624
4.499
5.824
1.290
2.605
140
272
3.316
98
327
52.502
159.570
1.787
1.310
162.667
21.005
3.264
232
653
64
157.814
21.946

29.890
148
60.122
6.770
146
4.367
1
30
38.804
81
9.922
1.057.505
54.836
22.869
18
408
1.632
854
591
1.154
61
1.331
16
83
16.720
40.568
582
193
41.343
6.801
1.119
44
224
19
40.616
6.714
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Σελίδα 31/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ
ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ,
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΟΡΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

1.ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (φορολογικών
δηλώσεων)
2.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ..........
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤ. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΑΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

3.ΑΥΤ/ΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ...............
ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ § 10 Ν.2238/94
ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

4.ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
5.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Β ΠΗΓΗΣ
6.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Ε ΠΗΓΗΣ
7.ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ.........
Ζ ΗΜΙΕΣ
8.ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
9.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ.........
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΟΓΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

10.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11.ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΤΟΙΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΝΕΩΝ)
ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΔΩΡΕΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κ.λ.π.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

13.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ
14.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
15.ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
16.ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
17.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
18.ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
19.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ
20.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21.ΦΟΡΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
22.ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ.
23.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΟΥ
ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΣΥΖΥΓΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΟΥ
ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΣΥΖΥΓΟΥ

964.619
14.778.032
1.272.204
4.222
1.367.227
311.893
11.041.031
654.859
126.596
1.542.182
267.708
1.274.474
1.162.816
12.925
374.116

11.451.533
905.835
3.427
1.097.527
230.822
8.590.140
522.867
100.915
1.199.501
216.362
983.139
899.867
10.306
274.918

3.326.499
366.370
795
269.700
81.071
2.450.891
131.991
25.682
342.680
51.346
291.335
262.949
2.620
99.198

145.814
2.276.412
146.027
187
190.408
52.620
1.799.724
69.608
17.837
186.587
30.564
156.024
189.653
1.756
59.095

376.028
7.111
784.434
103.030
15.293
36.563
33
1.008
505.009
1.090
122.409
15.903.075
1.095.910
334.468
973
10.095
20.933
26.660
4.205
12.387
730
1.870
18.085
743
1.888
235.898
859.481
10.874
6.547
876.902
122.084
21.236
742
4.247
294
787.595
122.159

291.408
6.777
590.836
82.858
14.688
25.547
22
797
386.282
817
79.825
12.320.868
886.121
251.819
965
5.884
14.762
22.795
2.853
8.503
727
1.556
12.981
643
1.606
178.543
700.205
8.270
5.678
714.153
96.254
15.844
624
3.169
256
629.356
95.475

84.619
335
193.598
20.172
605
11.015
11
210
118.727
273
42.584
3.582.207
209.789
82.649
8
4.212
6.171
3.865
1.352
3.884
3
314
5.104
100
282
57.354
159.276
2.604
869
162.749
25.830
5.392
118
1.078
38
158.240
26.684

57.255
668
106.656
15.151
2.232
7.037
1
118
67.550
116
14.451
2.458.905
189.236
53.514
667
1.152
2.636
3.214
1.348
2.178
78
405
2.237
103
137
39.357
149.300
1.100
773
151.174
13.695
2.326
127
465
69
156.719
13.330

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

1.826.117
106.518
165
150.864
36.618
1.463.064
54.598
14.290
139.797
24.486
115.311
147.483
1.406
40.298

450.294
39.508
22
39.544
16.002
336.661
15.010
3.547
46.790
6.078
40.712
42.170
349
18.797

41.862
636
79.398
12.180
2.162
5.476

15.394
32
27.258
2.971
70
1.561

91
49.795
86
9.608
1.967.567
162.795
42.440
664
705
1.974
2.800
1.018
1.605
78
354
1.644
94
122
31.382
129.819
868
682
131.369
10.731
1.768
106
354
60
135.550
10.415

27
17.755
30
4.843
491.338
26.441
11.073
3
448
662
414
331
573
51
593
9
15
7.975
19.481
232
92
19.805
2.964
559
22
112
9
21.169
2.915

ΣΥΝΟΛΟ

ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΤΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ

167.012
2.623.387
186.925
653
262.016
56.026
1.982.142
110.880
24.745
229.170
48.981
180.190
196.555
997
47.872

2.004.958
134.825
466
212.362
40.608
1.508.931
87.897
19.869
176.598
39.797
136.800
152.855
824
34.332

618.429
52.101
187
49.654
15.418
473.211
22.983
4.876
52.573
9.183
43.389
43.700
173
13.540

61.520
831
130.873
21.965
3.156
8.427
5
67
82.389
134
14.730
2.812.562
187.133
59.181
324
427
3.669
4.954
1.122
2.122
98
275
2.512
50
160
43.469
143.275
1.579
1.145
145.998
19.822
2.788
179
558
66
137.604
19.301

46.230
804
98.804
17.702
2.978
6.006
4
52
62.174
97
9.789
2.151.575
149.667
44.654
322
266
2.657
4.198
754
1.435
98
223
1.798
42
130
32.731
115.463
1.208
983
117.654
15.556
2.102
149
420
58
108.494
14.989

15.291
27
32.069
4.262
178
2.421
1
15
20.214
37
4.941
660.987
37.466
14.527
2
161
1.012
756
368
687
52
715
8
30
10.738
27.812
371
161
28.344
4.266
686
29
137
8
29.110
4.312
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Σελίδα 32/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ
ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ,
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΟΡΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ

1.ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (φορολογικών
δηλώσεων)
2.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ..........
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤ. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΑΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

3.ΑΥΤ/ΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ...............
ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ § 10 Ν.2238/94
ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

4.ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
5.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Β ΠΗΓΗΣ
6.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Ε ΠΗΓΗΣ
7.ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ.........
Ζ ΗΜΙΕΣ
8.ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
9.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ.........
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΟΓΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

10.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11.ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΤΟΙΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΝΕΩΝ)
ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΔΩΡΕΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κ.λ.π.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

13.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ
14.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
15.ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
16.ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
17.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
18.ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
19.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ
20.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21.ΦΟΡΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
22.ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ.
23.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΤΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ

103.620
1.625.249
169.554
143
168.392
39.154
1.196.192
48.835
2.979
134.355
22.661
111.693
122.644
953
39.074

1.279.812
113.679
136
131.962
27.550
967.415
36.657
2.413
102.676
17.455
85.221
90.578
709
27.402

345.437
55.876
7
36.430
11.604
228.777
12.177
566
31.678
5.206
26.472
32.066
244
11.673

38.611
538
80.428
11.371
1.363
4.038
2
112
51.527
106
11.909
1.742.653
117.069
38.863
1.528
677
2.229
2.755
660
1.056
71
216
2.473
41
166
26.990
89.786
1.441
742
91.968
14.233
2.464
117
493
40
77.843
14.010

27.070
515
58.244
9.096
1.274
2.807
1
91
37.824
70
7.079
1.366.179
94.703
29.862
1.506
389
1.572
2.349
465
746
70
176
1.794
35
127
20.633
73.098
1.065
643
74.806
10.826
1.775
95
355
28
63.695
10.602

11.541
24
22.184
2.275
89
1.231
20
13.702
36
4.830
376.474
22.365
9.001
22
288
658
406
195
309
1
39
679
6
39
6.357
16.688
376
99
17.163
3.407
690
21
138
12
14.148
3.408

ΣΥΝΟΛΟ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΤΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΤΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ

166.732
2.598.155
291.469
87
410.908
45.592
1.749.802
93.897
6.402
262.961
72.972
189.989
197.364
100
45.675

2.037.164
201.770
57
329.852
33.699
1.391.979
74.586
5.221
202.508
59.736
142.772
148.457
79
33.572

560.992
89.699
30
81.056
11.892
357.823
19.310
1.181
60.453
13.236
47.217
48.907
21
12.103

113.563
1.565.354
168.131
189
196.392
25.824
1.107.833
63.075
3.910
186.071
32.153
153.918
163.302
334
25.625

1.216.532
126.085
74
159.395
20.677
856.976
50.054
3.270
145.723
26.045
119.678
130.750
274
20.514

348.822
42.045
115
36.997
5.147
250.857
13.021
639
40.348
6.108
34.240
32.552
60
5.111

90.449
997
127.157
11.508
2.256
4.066
9
99
89.264
173
19.783
2.782.971
195.189
55.165
1.926
1.235
3.463
5.517
891
2.205
135
158
5.254
40
181
34.160
159.201
2.639
2.131
163.972
34.834
4.421
140
884
390
112.234
32.143

70.382
963
94.581
9.156
2.141
2.862
8
73
67.928
137
12.275
2.175.141
160.839
42.011
1.904
713
2.449
4.537
621
1.537
133
129
3.832
35
150
25.970
132.087
2.000
1.804
135.891
27.712
3.257
120
651
344
92.995
25.203

20.067
34
32.576
2.352
115
1.203
1
25
21.335
35
7.508
607.830
34.350
13.154
23
522
1.014
980
270
668
1
29
1.421
5
31
8.190
27.114
640
327
28.081
7.122
1.164
20
233
46
19.238
6.940

56.928
731
79.885
9.271
1.699
2.890
5
131
55.172
75
10.641
1.720.179
106.248
31.171
3
456
2.242
3.206
675
1.179
81
80
2.475
13
114
20.648
85.707
1.433
1.190
88.330
15.658
2.633
84
527
126
68.411
15.241

44.364
660
60.497
7.622
1.565
2.055
5
111
42.387
51
6.701
1.340.120
86.065
23.486
3
288
1.642
2.592
463
808
81
66
1.802
10
98
15.633
69.863
1.153
1.025
72.040
12.439
2.069
77
414
109
54.782
12.225

12.564
72
19.388
1.649
134
835
20
12.785
24
3.940
380.060
20.182
7.685
168
600
613
212
371
14
673
3
16
5.015
15.844
281
165
16.290
3.219
564
7
113
18
13.629
3.016
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Σελίδα 33/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ,
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

Α΄ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
φορολογικών
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
δηλώσεων
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000

426.255
153.890
129.675
136.835
151.000
219.516
257.232
230.069
227.960
204.219
195.752
228.399
221.486
203.506
187.760
182.441
160.929
150.921
136.749
123.890
112.332
199.101
169.470
146.301
127.973
109.241
138.959
116.225
98.653
84.869
72.155
93.870
66.512
47.546
34.701
25.729
19.438
15.290
12.023
9.535
7.702

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
7,5
2,7
2,3
2,4
2,7
3,9
4,5
4,0
4,0
3,6
3,4
4,0
3,9
3,6
3,3
3,2
2,8
2,7
2,4
2,2
2,0
3,5
3,0
2,6
2,3
1,9
2,4
2,0
1,7
1,5
1,3
1,7
1,2
0,8
0,6
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ
0
67.997.144
193.781.649
342.843.804
527.926.406
1.006.146.290
1.422.439.133
1.491.507.448
1.703.632.690
1.733.102.338
1.861.965.323
2.396.613.037
2.546.110.072
2.541.577.782
2.533.683.286
2.644.547.892
2.493.425.741
2.489.170.610
2.392.563.782
2.290.933.726
2.189.697.401
4.175.706.792
3.892.784.228
3.654.377.960
3.452.389.290
3.165.108.581
4.370.476.652
4.006.011.675
3.695.149.341
3.433.706.474
3.135.840.491
4.444.905.361
3.482.834.425
2.728.004.203
2.164.827.849
1.733.541.900
1.407.457.133
1.183.541.328
990.588.015
833.272.740
711.826.630

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,0
0,1
0,2
0,4
0,5
1,0
1,5
1,5
1,7
1,8
1,9
2,4
2,6
2,6
2,6
2,7
2,5
2,5
2,4
2,3
2,2
4,3
4,0
3,7
3,5
3,2
4,5
4,1
3,8
3,5
3,2
4,5
3,6
2,8
2,2
1,8
1,4
1,2
1,0
0,9
0,7

ΕΥΡΩ
717.547.883
219.680.281
150.086.987
149.065.218
136.317.865
148.774.022
149.861.028
150.933.231
146.985.309
144.743.624
147.033.220
145.764.938
150.903.096
158.065.386
151.505.248
151.123.693
146.805.797
163.355.780
141.614.833
139.047.734
133.822.746
252.533.997
230.125.407
213.903.849
189.887.107
174.936.356
229.060.867
199.621.498
176.769.374
159.187.979
137.102.532
190.995.349
145.535.616
113.756.015
84.648.127
70.391.712
55.023.063
46.121.012
37.831.259
29.223.929
26.825.442

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
10,7
3,3
2,2
2,2
2,0
2,2
2,2
2,3
2,2
2,2
2,2
2,2
2,3
2,4
2,3
2,3
2,2
2,4
2,1
2,1
2,0
3,8
3,4
3,2
2,8
2,6
3,4
3,0
2,6
2,4
2,1
2,9
2,2
1,7
1,3
1,1
0,8
0,7
0,6
0,4
0,4

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ
2.012.553.946
814.484.613
703.641.402
756.893.478
876.665.687
1.317.053.177
1.691.609.679
1.702.308.609
1.865.148.365
1.864.247.294
1.968.773.527
2.489.047.289
2.623.983.810
2.604.646.826
2.585.271.805
2.687.617.305
2.528.826.195
2.519.880.622
2.418.954.300
2.313.652.667
2.208.965.986
4.206.342.250
3.913.361.966
3.668.414.437
3.462.084.996
3.172.445.600
4.377.165.566
4.009.392.500
3.696.301.326
3.433.792.280
3.135.476.780
4.443.389.718
3.481.014.513
2.726.048.317
2.163.391.221
1.731.943.180
1.405.875.176
1.182.355.657
989.157.094
832.298.615
710.509.859

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
1,9
0,8
0,7
0,7
0,8
1,3
1,6
1,6
1,8
1,8
1,9
2,4
2,5
2,5
2,5
2,6
2,4
2,4
2,3
2,2
2,1
4,1
3,8
3,5
3,3
3,1
4,2
3,9
3,6
3,3
3,0
4,3
3,4
2,6
2,1
1,7
1,4
1,1
1,0
0,8
0,7

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ
19.719.998
7.783.674
7.843.133
9.464.827
11.095.995
14.812.536
19.086.002
19.440.356
21.160.516
20.784.737
22.377.009
28.757.898
31.493.396
36.845.943
44.107.619
54.176.530
55.541.361
60.360.080
61.232.452
60.836.498
59.347.771
115.134.849
108.575.605
102.586.138
95.747.928
89.163.906
123.409.495
113.364.218
103.835.722
95.125.824
84.075.387
112.198.044
81.191.784
59.440.261
43.884.154
32.731.426
24.937.665
19.720.734
15.654.301
12.317.955
10.199.348

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,9
0,4
0,4
0,4
0,5
0,7
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,3
1,5
1,7
2,0
2,5
2,6
2,8
2,8
2,8
2,7
5,3
5,0
4,7
4,4
4,1
5,7
5,2
4,8
4,4
3,9
5,2
3,7
2,7
2,0
1,5
1,1
0,9
0,7
0,6
0,5

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ
15.220.973
5.924.951
3.363.269
3.390.119
3.674.223
3.390.239
3.550.194
4.372.246
3.537.589
3.463.620
3.271.977
3.384.177
3.506.778
4.991.092
9.130.597
15.453.937
21.377.755
31.051.766
41.083.807
49.219.019
57.104.322
136.737.320
159.996.434
176.649.830
191.576.392
191.963.501
289.892.141
289.662.917
288.167.614
287.237.656
286.583.894
462.698.391
423.382.849
377.853.904
332.979.298
289.574.438
252.104.874
224.889.053
197.630.002
174.104.592
153.277.385

ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,2
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,6
0,7
0,8
1,9
2,2
2,4
2,6
2,6
4,0
3,9
3,9
3,9
3,9
6,3
5,8
5,1
4,5
3,9
3,4
3,1
2,7
2,4
2,1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Σελίδα 34/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ,
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

Α΄ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
φορολογικών
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
δηλώσεων
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

6.408
9.491
6.847
4.764
3.487
2.569
1.958
1.477
1.273
1.767
1.231
1173
748
462
327
220
158
184
126
67
50
36
19
32
32
51
5.681.066

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ
624.297.701
993.613.459
786.015.120
594.305.880
469.656.652
371.769.250
302.923.298
243.411.353
222.457.051
334.664.790
257.690.934
274.265.530
197.518.206
135.771.220
105.992.644
77.959.711
60.574.902
77.852.343
59.579.025
35.056.689
28.697.207
22.384.669
12.759.264
23.848.371
26.887.831
72.908.496
97.944.878.220

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,6
1,0
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
100,0

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ

ΕΥΡΩ
21.034.475
33.715.076
25.312.021
17.943.010
14.627.006
11.534.649
8.951.954
6.682.652
5.964.067
7.895.962
6.120.878
5.778.801
3.865.257
2.386.599
2.138.581
1.563.623
649.393
915.636
831.378
272.929
323.487
248.970
82.055
143.284
467.866
422.082
6.686.390.100

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,3
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ
623.710.187
992.370.324
785.026.991
593.679.791
468.772.291
371.251.450
302.273.820
242.876.141
221.977.232
334.530.108
257.379.089
273.834.129
197.057.645
135.571.276
105.694.193
77.652.351
60.536.866
77.850.475
59.565.119
35.040.374
29.123.785
22.384.620
12.759.264
23.848.371
26.887.831
72.730.196
103.699.371.549

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
0,6
1,0
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
100,0

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ
8.520.704
12.696.481
9.216.956
6.518.452
4.772.038
3.532.627
2.682.237
2.074.187
1.808.646
2.470.328
1.733.927
1.645.983
1.057.133
671.153
489.126
337.429
229.569
266.004
197.580
117.963
77.435
67.402
29.792
40.826
54.941
75.275
2.170.947.270

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,4
0,6
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ
140.238.675
234.027.351
197.863.807
156.729.287
130.683.352
107.232.887
90.722.176
74.608.048
70.456.291
109.708.895
87.463.628
96.019.749
71.659.831
50.572.036
40.219.193
29.983.496
23.738.880
30.944.775
24.006.498
14.370.270
12.013.570
9.328.771
5.353.613
10.027.877
11.341.088
31.717.164
7.337.456.339

ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
1,9
3,2
2,7
2,1
1,8
1,5
1,2
1,0
1,0
1,5
1,2
1,3
1,0
0,7
0,5
0,4
0,3
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,4
100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Σελίδα 35/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ,
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

Α΄ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
φορολογικών
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
δηλώσεων

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 2

=0
ΜΕΧΡΙ 1.000
>> 2.000
>> 3.000
>> 4.000
>> 5.000
>> 6.000
>> 7.000
>> 8.000
>> 9.000
>> 10.000
>> 11.000
>> 12.000
>> 13.000
>> 14.000
>> 15.000
>> 16.000
>> 17.000
>> 18.000
>> 19.000
>> 20.000
>> 22.000
>> 24.000
>> 26.000
>> 28.000
>> 30.000
>> 33.000
>> 36.000
>> 39.000
>> 42.000
>> 45.000
>> 50.000
>> 55.000
>> 60.000
>> 65.000

426.255
580.145
709.820
846.655
997.655
1.217.171
1.474.403
1.704.472
1.932.432
2.136.651
2.332.403
2.560.802
2.782.288
2.985.794
3.173.554
3.355.995
3.516.924
3.667.845
3.804.594
3.928.484
4.040.816
4.239.917
4.409.387
4.555.688
4.683.661
4.792.902
4.931.861
5.048.086
5.146.739
5.231.608
5.303.763
5.397.633
5.464.145
5.511.691
5.546.392

7,5
10,2
12,5
14,9
17,6
21,4
26,0
30,0
34,0
37,6
41,1
45,1
49,0
52,6
55,9
59,1
61,9
64,6
67,0
69,2
71,1
74,6
77,6
80,2
82,4
84,4
86,8
88,9
90,6
92,1
93,4
95,0
96,2
97,0
97,6

0
67.997.144
261.778.793
604.622.597
1.132.549.003
2.138.695.294
3.561.134.427
5.052.641.875
6.756.274.565
8.489.376.903
10.351.342.226
12.747.955.263
15.294.065.336
17.835.643.117
20.369.326.403
23.013.874.295
25.507.300.036
27.996.470.646
30.389.034.427
32.679.968.153
34.869.665.554
39.045.372.346
42.938.156.574
46.592.534.534
50.044.923.824
53.210.032.405
57.580.509.058
61.586.520.733
65.281.670.074
68.715.376.547
71.851.217.038
76.296.122.399
79.778.956.825
82.506.961.028
84.671.788.876

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

0,0
0,1
0,3
0,6
1,2
2,2
3,6
5,2
6,9
8,7
10,6
13,0
15,6
18,2
20,8
23,5
26,0
28,6
31,0
33,4
35,6
39,9
43,8
47,6
51,1
54,3
58,8
62,9
66,7
70,2
73,4
77,9
81,5
84,2
86,4

717.547.883
937.228.164
1.087.315.152
1.236.380.370
1.372.698.235
1.521.472.257
1.671.333.286
1.822.266.516
1.969.251.826
2.113.995.450
2.261.028.669
2.406.793.607
2.557.696.703
2.715.762.089
2.867.267.337
3.018.391.030
3.165.196.826
3.328.552.606
3.470.167.440
3.609.215.173
3.743.037.920
3.995.571.917
4.225.697.323
4.439.601.172
4.629.488.280
4.804.424.635
5.033.485.503
5.233.107.000
5.409.876.374
5.569.064.353
5.706.166.885
5.897.162.234
6.042.697.850
6.156.453.865
6.241.101.992

10,7
14,0
16,3
18,5
20,5
22,8
25,0
27,3
29,5
31,6
33,8
36,0
38,3
40,6
42,9
45,1
47,3
49,8
51,9
54,0
56,0
59,8
63,2
66,4
69,2
71,9
75,3
78,3
80,9
83,3
85,3
88,2
90,4
92,1
93,3

2.012.553.946
2.827.038.559
3.530.679.961
4.287.573.439
5.164.239.126
6.481.292.304
8.172.901.983
9.875.210.591
11.740.358.956
13.604.606.250
15.573.379.777
18.062.427.066
20.686.410.876
23.291.057.702
25.876.329.507
28.563.946.811
31.092.773.007
33.612.653.629
36.031.607.929
38.345.260.597
40.554.226.582
44.760.568.832
48.673.930.798
52.342.345.235
55.804.430.231
58.976.875.832
63.354.041.397
67.363.433.897
71.059.735.222
74.493.527.503
77.629.004.282
82.072.394.000
85.553.408.513
88.279.456.830
90.442.848.050

1,9
2,7
3,4
4,1
5,0
6,3
7,9
9,5
11,3
13,1
15,0
17,4
19,9
22,5
25,0
27,5
30,0
32,4
34,7
37,0
39,1
43,2
46,9
50,5
53,8
56,9
61,1
65,0
68,5
71,8
74,9
79,1
82,5
85,1
87,2

19.719.998
27.503.673
35.346.806
44.811.634
55.907.628
70.720.164
89.806.167
109.246.522
130.407.038
151.191.775
173.568.784
202.326.681
233.820.077
270.666.021
314.773.640
368.950.170
424.491.531
484.851.611
546.084.062
606.920.561
666.268.332
781.403.181
889.978.786
992.564.924
1.088.312.852
1.177.476.758
1.300.886.253
1.414.250.471
1.518.086.193
1.613.212.017
1.697.287.404
1.809.485.448
1.890.677.232
1.950.117.493
1.994.001.647

0,9
1,3
1,6
2,1
2,6
3,3
4,1
5,0
6,0
7,0
8,0
9,3
10,8
12,5
14,5
17,0
19,6
22,3
25,2
28,0
30,7
36,0
41,0
45,7
50,1
54,2
59,9
65,1
69,9
74,3
78,2
83,4
87,1
89,8
91,8

15.220.973
21.145.924
24.509.193
27.899.312
31.573.535
34.963.774
38.513.968
42.886.214
46.423.803
49.887.423
53.159.400
56.543.577
60.050.355
65.041.447
74.172.044
89.625.981
111.003.736
142.055.501
183.139.308
232.358.327
289.462.649
426.199.968
586.196.402
762.846.232
954.422.623
1.146.386.124
1.436.278.264
1.725.941.181
2.014.108.796
2.301.346.452
2.587.930.346
3.050.628.737
3.474.011.586
3.851.865.490
4.184.844.787

0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,7
0,8
0,8
0,9
1,0
1,2
1,5
1,9
2,5
3,2
3,9
5,8
8,0
10,4
13,0
15,6
19,6
23,5
27,4
31,4
35,3
41,6
47,3
52,5
57,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Σελίδα 36/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ,
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

Α΄ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
φορολογικών
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
δηλώσεων

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 2
ΜΕΧΡΙ 70.000
>> 75.000
>> 80.000
>> 85.000
>> 90.000
>> 95.000
>> 100.000
>> 110.000
>> 120.000
>> 130.000
>> 140.000
>> 150.000
>> 160.000
>> 170.000
>> 180.000
>> 200.000
>> 220.000
>> 250.000
>> 280.000
>> 310.000
>> 340.000
>> 370.000
>> 400.000
>> 450.000
>> 500.000
>> 550.000
>> 600.000
>> 650.000
>> 700.000
>> 800.000
>> 900.000
ΣΥΝΟΛΟ.........

5.572.121
5.591.559
5.606.849
5.618.872
5.628.407
5.636.109
5.642.517
5.652.008
5.658.855
5.663.619
5.667.106
5.669.675
5.671.633
5.673.110
5.674.383
5.676.150
5.677.381
5.678.554
5.679.302
5.679.764
5.680.091
5.680.311
5.680.469
5.680.653
5.680.779
5.680.846
5.680.896
5.680.932
5.680.951
5.680.983
5.681.015
5.681.066

98,1
98,4
98,7
98,9
99,1
99,2
99,3
99,5
99,6
99,7
99,8
99,8
99,8
99,9
99,9
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

86.405.330.776
87.812.787.909
88.996.329.237
89.986.917.252
90.820.189.992
91.532.016.622
92.156.314.323
93.149.927.783
93.935.942.903
94.530.248.783
94.999.905.435
95.371.674.686
95.674.597.984
95.918.009.337
96.140.466.388
96.475.131.178
96.732.822.112
97.007.087.642
97.204.605.848
97.340.377.068
97.446.369.713
97.524.329.424
97.584.904.326
97.662.756.668
97.722.335.694
97.757.392.382
97.786.089.590
97.808.474.258
97.821.233.523
97.845.081.893
97.871.969.724
97.944.878.220

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

88,2
89,7
90,9
91,9
92,7
93,5
94,1
95,1
95,9
96,5
97,0
97,4
97,7
97,9
98,2
98,5
98,8
99,0
99,2
99,4
99,5
99,6
99,6
99,7
99,8
99,8
99,8
99,9
99,9
99,9
99,9
100,0

6.311.493.704
6.366.516.767
6.412.637.779
6.450.469.038
6.479.692.967
6.506.518.409
6.527.552.884
6.561.267.960
6.586.579.981
6.604.522.991
6.619.149.998
6.630.684.646
6.639.636.600
6.646.319.253
6.652.283.320
6.660.179.282
6.666.300.160
6.672.078.961
6.675.944.218
6.678.330.817
6.680.469.398
6.682.033.020
6.682.682.414
6.683.598.050
6.684.429.428
6.684.702.357
6.685.025.844
6.685.274.813
6.685.356.868
6.685.500.152
6.685.968.018
6.686.390.100

94,4
95,2
95,9
96,5
96,9
97,3
97,6
98,1
98,5
98,8
99,0
99,2
99,3
99,4
99,5
99,6
99,7
99,8
99,8
99,9
99,9
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

92.174.791.231
93.580.666.406
94.763.022.063
95.752.179.158
96.584.477.772
97.294.987.631
97.918.697.818
98.911.068.142
99.696.095.133
100.289.774.924
100.758.547.215
101.129.798.665
101.432.072.485
101.674.948.627
101.896.925.859
102.231.455.967
102.488.835.056
102.762.669.185
102.959.726.829
103.095.298.105
103.200.992.299
103.278.644.649
103.339.181.515
103.417.031.990
103.476.597.109
103.511.637.483
103.540.761.268
103.563.145.888
103.575.905.152
103.599.753.523
103.626.641.354
103.699.371.549

88,9
90,2
91,4
92,3
93,1
93,8
94,4
95,4
96,1
96,7
97,2
97,5
97,8
98,0
98,3
98,6
98,8
99,1
99,3
99,4
99,5
99,6
99,7
99,7
99,8
99,8
99,8
99,9
99,9
99,9
99,9
100,0

2.026.733.073
2.051.670.738
2.071.391.472
2.087.045.773
2.099.363.729
2.109.563.077
2.118.083.781
2.130.780.261
2.139.997.217
2.146.515.669
2.151.287.707
2.154.820.334
2.157.502.571
2.159.576.758
2.161.385.404
2.163.855.732
2.165.589.659
2.167.235.642
2.168.292.775
2.168.963.928
2.169.453.054
2.169.790.484
2.170.020.052
2.170.286.057
2.170.483.636
2.170.601.600
2.170.679.035
2.170.746.436
2.170.776.228
2.170.817.054
2.170.871.995
2.170.947.270

93,4
94,5
95,4
96,1
96,7
97,2
97,6
98,1
98,6
98,9
99,1
99,3
99,4
99,5
99,6
99,7
99,8
99,8
99,9
99,9
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

4.474.419.225
4.726.524.099
4.951.413.151
5.149.043.153
5.323.147.746
5.476.425.131
5.616.663.805
5.850.691.156
6.048.554.963
6.205.284.250
6.335.967.602
6.443.200.489
6.533.922.666
6.608.530.714
6.678.987.005
6.788.695.900
6.876.159.528
6.972.179.277
7.043.839.108
7.094.411.144
7.134.630.337
7.164.613.832
7.188.352.712
7.219.297.488
7.243.303.986
7.257.674.256
7.269.687.826
7.279.016.597
7.284.370.210
7.294.398.086
7.305.739.174
7.337.456.339

61,0
64,4
67,5
70,2
72,5
74,6
76,5
79,7
82,4
84,6
86,4
87,8
89,0
90,1
91,0
92,5
93,7
95,0
96,0
96,7
97,2
97,6
98,0
98,4
98,7
98,9
99,1
99,2
99,3
99,4
99,6
100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Σελίδα 37/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ,
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ.

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000

ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων
172.740
30.921
36.203
41.302
45.336
65.155
72.354
66.248
73.001
70.100
71.873
82.802
83.019
74.269
67.806
65.554
60.155
57.164
52.810
49.359
45.848
83.042
72.825
64.642
57.177
50.411
64.671
55.320
46.644
40.191
34.234
45.851
34.061
25.587
19.137
14.658
11.531
9.395
7.199

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
8,0
1,4
1,7
1,9
2,1
3,0
3,3
3,1
3,4
3,2
3,3
3,8
3,8
3,4
3,1
3,0
2,8
2,6
2,4
2,3
2,1
3,8
3,4
3,0
2,6
2,3
3,0
2,6
2,2
1,9
1,6
2,1
1,6
1,2
0,9
0,7
0,5
0,4
0,3

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ
0
14.918.147
54.500.660
103.808.039
159.065.593
298.705.844
401.280.742
430.452.546
545.916.125
595.323.107
684.345.427
869.474.803
954.728.321
927.854.427
915.075.478
950.315.275
932.262.653
943.025.266
924.128.112
912.908.341
893.784.661
1.742.016.525
1.673.115.573
1.614.839.266
1.542.707.007
1.460.805.989
2.034.379.908
1.907.080.459
1.747.044.277
1.626.088.347
1.488.000.774
2.172.207.137
1.784.350.832
1.468.533.878
1.194.385.456
987.739.616
835.120.164
727.279.847
593.087.948

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,0
0,0
0,1
0,2
0,4
0,7
0,9
1,0
1,2
1,3
1,5
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,0
3,9
3,8
3,6
3,5
3,3
4,6
4,3
3,9
3,7
3,3
4,9
4,0
3,3
2,7
2,2
1,9
1,6
1,3

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ
ΠΟΣΑ

ΕΥΡΩ
282.963.241
44.875.727
36.066.510
36.777.964
37.067.535
39.878.031
41.015.600
44.902.898
43.558.483
45.151.702
47.555.007
46.326.362
50.881.306
54.446.383
51.840.292
53.997.059
54.039.400
53.919.716
53.457.083
54.441.852
52.214.363
96.760.856
89.615.004
85.736.501
77.795.225
73.247.296
97.202.259
88.099.530
80.670.616
72.214.915
62.067.248
90.543.143
71.011.275
58.832.531
44.311.071
37.241.671
30.642.502
26.808.254
20.786.824

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
11,0
1,7
1,4
1,4
1,4
1,5
1,6
1,7
1,7
1,8
1,8
1,8
2,0
2,1
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,0
3,8
3,5
3,3
3,0
2,8
3,8
3,4
3,1
2,8
2,4
3,5
2,8
2,3
1,7
1,4
1,2
1,0
0,8

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ
792.884.604
149.618.427
173.735.587
205.917.693
243.891.634
372.026.540
464.800.090
480.652.325
585.286.828
629.436.338
713.843.561
896.252.403
978.062.935
947.640.398
931.889.030
964.722.949
944.306.125
953.322.468
933.473.954
920.831.349
900.983.872
1.753.035.654
1.680.681.862
1.620.211.276
1.547.082.086
1.464.321.057
2.037.915.200
1.909.086.182
1.748.056.529
1.626.477.951
1.488.273.684
2.172.025.242
1.783.963.003
1.467.608.421
1.193.975.118
986.878.530
834.552.181
726.791.696
592.542.103

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
1,7
0,3
0,4
0,4
0,5
0,8
1,0
1,0
1,3
1,4
1,5
1,9
2,1
2,1
2,0
2,1
2,0
2,1
2,0
2,0
2,0
3,8
3,6
3,5
3,4
3,2
4,4
4,1
3,8
3,5
3,2
4,7
3,9
3,2
2,6
2,1
1,8
1,6
1,3

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ
9.824.499
2.476.476
2.865.892
3.607.349
4.161.050
5.458.457
7.175.722
7.275.388
8.233.854
8.289.554
9.380.441
11.943.755
13.653.779
15.700.456
18.554.257
22.162.438
23.364.143
24.940.156
25.253.226
25.399.290
25.101.133
48.724.647
46.223.372
44.494.019
41.768.564
39.933.479
55.440.248
51.637.331
46.705.996
42.651.647
38.086.746
52.790.874
40.579.362
31.297.731
23.840.670
18.504.277
14.788.522
12.100.696
9.328.791

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
1,0
0,3
0,3
0,4
0,4
0,6
0,7
0,7
0,8
0,8
0,9
1,2
1,4
1,6
1,9
2,2
2,4
2,5
2,6
2,6
2,5
4,9
4,7
4,5
4,2
4,0
5,6
5,2
4,7
4,3
3,8
5,3
4,1
3,2
2,4
1,9
1,5
1,2
0,9

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ
7.139.175
1.173.635
1.132.449
1.176.673
1.317.247
1.284.736
1.571.677
1.848.150
1.557.485
1.553.928
1.553.281
1.617.654
1.686.585
2.392.336
4.495.829
7.699.135
10.807.839
15.492.946
20.488.753
24.875.925
29.065.930
69.446.139
81.302.757
90.227.624
97.046.275
99.936.156
150.481.619
154.577.348
152.164.958
151.140.338
148.954.650
243.329.421
228.264.443
209.816.756
187.701.642
167.630.765
151.863.142
140.433.443
119.962.319

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
1,6
1,9
2,1
2,3
2,3
3,5
3,6
3,5
3,5
3,5
5,7
5,3
4,9
4,4
3,9
3,5
3,3
2,8

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Α΄ Σελίδα 38/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ,
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ.

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ
85.000 - 90.000

ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων
5.877

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,3

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ
513.586.529

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
1,2

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ
ΠΟΣΑ

ΕΥΡΩ
16.984.428

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,7

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ
513.254.321

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
1,1

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ
7.624.871

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,8

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ
108.691.615

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
2,5

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Α΄ Σελίδα 39/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ,
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ.

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων
4.807
4.082
6.136
4.532
3.139
2.342
1.756
1.339
1.025
891
1.249
861
865
537
352
248
170
123
143
100
53
45
28
18
27
26
44
2.161.410

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,2
0,2
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ
444.238.542
397.685.228
642.259.073
520.378.852
391.611.037
315.449.291
254.114.107
207.216.524
168.960.264
155.614.779
236.343.710
180.177.103
202.126.863
141.872.132
103.402.905
80.439.216
60.280.547
47.180.604
60.625.365
47.323.805
27.690.852
25.813.940
17.383.270
12.101.573
20.050.361
21.817.885
63.431.646
44.469.832.576

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
1,0
0,9
1,4
1,2
0,9
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,5
0,4
0,5
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
100,0

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ
ΠΟΣΑ

ΕΥΡΩ
15.211.006
12.581.214
20.367.972
15.383.726
11.204.610
8.857.631
7.384.070
5.841.847
4.194.939
3.960.452
5.229.218
4.233.949
3.867.874
2.347.658
1.790.533
1.692.462
1.289.496
445.703
691.182
691.205
198.028
288.853
162.526
82.055
123.044
435.594
395.045
2.574.899.556

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,6
0,5
0,8
0,6
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ
443.631.826
397.418.674
641.824.768
519.944.666
391.168.913
314.858.934
253.974.372
206.795.448
168.650.524
155.212.223
236.351.268
179.596.341
201.967.114
141.616.283
103.200.495
80.191.187
59.968.958
47.166.302
60.623.498
47.309.898
27.690.852
26.240.518
17.383.270
12.101.573
20.050.361
21.817.885
63.253.346
46.170.320.699

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
1,0
0,9
1,4
1,1
0,8
0,7
0,6
0,4
0,4
0,3
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
100,0

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ
6.466.167
5.429.083
8.365.886
6.257.786
4.390.443
3.263.915
2.456.652
1.847.469
1.472.036
1.268.164
1.763.923
1.230.014
1.244.020
798.816
507.983
379.247
256.839
190.716
207.956
146.264
92.271
66.661
55.384
29.587
36.643
49.415
68.742
989.685.239

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,7
0,5
0,8
0,6
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ
96.672.234
90.672.202
152.748.815
132.255.912
103.536.543
88.125.526
73.473.231
62.462.562
51.921.171
49.451.263
77.721.291
61.225.839
71.031.022
51.820.332
38.530.885
30.545.496
23.238.909
18.573.680
24.094.600
19.093.919
11.377.218
10.853.108
7.237.575
5.073.090
8.419.540
9.128.745
27.594.403
4.289.781.887

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
2,3
2,1
3,6
3,1
2,4
2,1
1,7
1,5
1,2
1,2
1,8
1,4
1,7
1,2
0,9
0,7
0,5
0,4
0,6
0,4
0,3
0,3
0,2
0,1
0,2
0,2
0,6
100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Α΄ Σελίδα 40/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ,
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ.

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ
ΠΟΣΑ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 2

=0
ΜΕΧΡΙ 1.000
>> 2.000
>> 3.000
>> 4.000
>> 5.000
>> 6.000
>> 7.000
>> 8.000
>> 9.000
>> 10.000
>> 11.000
>> 12.000
>> 13.000
>> 14.000
>> 15.000
>> 16.000
>> 17.000
>> 18.000
>> 19.000
>> 20.000
>> 22.000
>> 24.000
>> 26.000
>> 28.000
>> 30.000
>> 33.000
>> 36.000
>> 39.000
>> 42.000
>> 45.000
>> 50.000
>> 55.000
>> 60.000
>> 65.000

172.740
203.661
239.864
281.166
326.502
391.657
464.011
530.259
603.260
673.360
745.233
828.035
911.054
985.323
1.053.129
1.118.683
1.178.838
1.236.002
1.288.812
1.338.171
1.384.019
1.467.061
1.539.886
1.604.528
1.661.705
1.712.116
1.776.787
1.832.107
1.878.751
1.918.942
1.953.176
1.999.027
2.033.088
2.058.675
2.077.812

8,0
9,4
11,1
13,0
15,1
18,1
21,5
24,5
27,9
31,2
34,5
38,3
42,2
45,6
48,7
51,8
54,5
57,2
59,6
61,9
64,0
67,9
71,2
74,2
76,9
79,2
82,2
84,8
86,9
88,8
90,4
92,5
94,1
95,2
96,1

0
14.918.147
69.418.807
173.226.846
332.292.439
630.998.283
1.032.279.025
1.462.731.571
2.008.647.696
2.603.970.803
3.288.316.229
4.157.791.032
5.112.519.354
6.040.373.781
6.955.449.259
7.905.764.534
8.838.027.187
9.781.052.453
10.705.180.565
11.618.088.906
12.511.873.567
14.253.890.092
15.927.005.665
17.541.844.932
19.084.551.939
20.545.357.928
22.579.737.836
24.486.818.295
26.233.862.572
27.859.950.919
29.347.951.693
31.520.158.830
33.304.509.663
34.773.043.540
35.967.428.996

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

0,0
0,0
0,2
0,4
0,7
1,4
2,3
3,3
4,5
5,9
7,4
9,3
11,5
13,6
15,6
17,8
19,9
22,0
24,1
26,1
28,1
32,1
35,8
39,4
42,9
46,2
50,8
55,1
59,0
62,6
66,0
70,9
74,9
78,2
80,9

282.963.241
327.838.968
363.905.478
400.683.442
437.750.977
477.629.007
518.644.607
563.547.505
607.105.989
652.257.691
699.812.697
746.139.059
797.020.366
851.466.749
903.307.041
957.304.099
1.011.343.499
1.065.263.215
1.118.720.298
1.173.162.150
1.225.376.513
1.322.137.368
1.411.752.373
1.497.488.873
1.575.284.098
1.648.531.395
1.745.733.654
1.833.833.184
1.914.503.801
1.986.718.715
2.048.785.963
2.139.329.106
2.210.340.381
2.269.172.912
2.313.483.983

11,0
12,7
14,1
15,6
17,0
18,5
20,1
21,9
23,6
25,3
27,2
29,0
31,0
33,1
35,1
37,2
39,3
41,4
43,4
45,6
47,6
51,3
54,8
58,2
61,2
64,0
67,8
71,2
74,4
77,2
79,6
83,1
85,8
88,1
89,8

792.884.604
942.503.032
1.116.238.619
1.322.156.311
1.566.047.945
1.938.074.485
2.402.874.575
2.883.526.900
3.468.813.728
4.098.250.067
4.812.093.628
5.708.346.032
6.686.408.967
7.634.049.365
8.565.938.395
9.530.661.344
10.474.967.469
11.428.289.937
12.361.763.891
13.282.595.239
14.183.579.111
15.936.614.765
17.617.296.626
19.237.507.903
20.784.589.988
22.248.911.045
24.286.826.245
26.195.912.427
27.943.968.956
29.570.446.907
31.058.720.591
33.230.745.833
35.014.708.836
36.482.317.257
37.676.292.374

1,7
2,0
2,4
2,9
3,4
4,2
5,2
6,2
7,5
8,9
10,4
12,4
14,5
16,5
18,6
20,6
22,7
24,8
26,8
28,8
30,7
34,5
38,2
41,7
45,0
48,2
52,6
56,7
60,5
64,0
67,3
72,0
75,8
79,0
81,6

9.824.499
12.300.976
15.166.867
18.774.217
22.935.266
28.393.723
35.569.445
42.844.833
51.078.687
59.368.241
68.748.681
80.692.437
94.346.215
110.046.671
128.600.928
150.763.366
174.127.509
199.067.665
224.320.892
249.720.181
274.821.315
323.545.962
369.769.334
414.263.353
456.031.918
495.965.396
551.405.644
603.042.976
649.748.972
692.400.618
730.487.364
783.278.238
823.857.600
855.155.331
878.996.000

1,0
1,2
1,5
1,9
2,3
2,9
3,6
4,3
5,2
6,0
6,9
8,2
9,5
11,1
13,0
15,2
17,6
20,1
22,7
25,2
27,8
32,7
37,4
41,9
46,1
50,1
55,7
60,9
65,7
70,0
73,8
79,1
83,2
86,4
88,8

7.139.175
8.312.809
9.445.258
10.621.932
11.939.178
13.223.915
14.795.592
16.643.742
18.201.227
19.755.155
21.308.435
22.926.090
24.612.675
27.005.011
31.500.840
39.199.975
50.007.815
65.500.761
85.989.514
110.865.439
139.931.369
209.377.508
290.680.264
380.907.888
477.954.163
577.890.319
728.371.938
882.949.286
1.035.114.244
1.186.254.582
1.335.209.232
1.578.538.653
1.806.803.095
2.016.619.851
2.204.321.493

0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,9
1,2
1,5
2,0
2,6
3,3
4,9
6,8
8,9
11,1
13,5
17,0
20,6
24,1
27,7
31,1
36,8
42,1
47,0
51,4

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Α΄ Σελίδα 41/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ,
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ.

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ
ΠΟΣΑ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Α΄ Σελίδα 42/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ,
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ.

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ
ΠΟΣΑ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 2
ΜΕΧΡΙ 70.000
>> 75000
>> 80.000
>> 85.000
>> 90.000
>> 95.000
>> 100.000
>> 110.000
>> 120.000
>> 130.000
>> 140.000
>> 150.000
>> 160.000
>> 170.000
>> 180.000
>> 200.000
>> 220.000
>> 250.000
>> 280.000
>> 310.000
>> 340.000
>> 370.000
>> 400.000
>> 450.000
>> 500.000
>> 550.000
>> 600.000
>> 650.000
>> 700.000
>> 800.000
>> 900.000
ΣΥΝΟΛΟ.........

2.092.470
2.104.001
2.113.396
2.120.595
2.126.472
2.131.279
2.135.361
2.141.497
2.146.029
2.149.168
2.151.510
2.153.266
2.154.605
2.155.630
2.156.521
2.157.770
2.158.631
2.159.496
2.160.033
2.160.385
2.160.633
2.160.803
2.160.926
2.161.069
2.161.169
2.161.222
2.161.267
2.161.295
2.161.313
2.161.340
2.161.366
2.161.410

96,8
97,3
97,8
98,1
98,4
98,6
98,8
99,1
99,3
99,4
99,5
99,6
99,7
99,7
99,8
99,8
99,9
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

36.955.168.613
37.790.288.776
38.517.568.623
39.110.656.571
39.624.243.101
40.068.481.643
40.466.166.870
41.108.425.943
41.628.804.796
42.020.415.833
42.335.865.124
42.589.979.231
42.797.195.755
42.966.156.020
43.121.770.799
43.358.114.509
43.538.291.611
43.740.418.475
43.882.290.607
43.985.693.513
44.066.132.728
44.126.413.275
44.173.593.879
44.234.219.244
44.281.543.049
44.309.233.901
44.335.047.841
44.352.431.111
44.364.532.684
44.384.583.044
44.406.400.930
44.469.832.576

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

83,1
85,0
86,6
87,9
89,1
90,1
91,0
92,4
93,6
94,5
95,2
95,8
96,2
96,6
97,0
97,5
97,9
98,4
98,7
98,9
99,1
99,2
99,3
99,5
99,6
99,6
99,7
99,7
99,8
99,8
99,9
100,0

2.350.725.655
2.381.368.157
2.408.176.411
2.428.963.235
2.445.947.663
2.461.158.669
2.473.739.883
2.494.107.855
2.509.491.581
2.520.696.191
2.529.553.822
2.536.937.892
2.542.779.739
2.546.974.678
2.550.935.130
2.556.164.348
2.560.398.298
2.564.266.172
2.566.613.829
2.568.404.363
2.570.096.824
2.571.386.321
2.571.832.024
2.572.523.206
2.573.214.410
2.573.412.438
2.573.701.292
2.573.863.818
2.573.945.873
2.574.068.917
2.574.504.511
2.574.899.556

91,3
92,5
93,5
94,3
95,0
95,6
96,1
96,9
97,5
97,9
98,2
98,5
98,8
98,9
99,1
99,3
99,4
99,6
99,7
99,7
99,8
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

38.663.170.904
39.497.723.085
40.224.514.781
40.817.056.884
41.330.311.204
41.773.943.030
42.171.361.704
42.813.186.472
43.333.131.138
43.724.300.051
44.039.158.985
44.293.133.357
44.499.928.805
44.668.579.329
44.823.791.553
45.060.142.820
45.239.739.161
45.441.706.275
45.583.322.557
45.686.523.052
45.766.714.239
45.826.683.197
45.873.849.499
45.934.472.996
45.981.782.894
46.009.473.746
46.035.714.264
46.053.097.534
46.065.199.107
46.085.249.468
46.107.067.353
46.170.320.699

83,7
85,5
87,1
88,4
89,5
90,5
91,3
92,7
93,9
94,7
95,4
95,9
96,4
96,7
97,1
97,6
98,0
98,4
98,7
99,0
99,1
99,3
99,4
99,5
99,6
99,7
99,7
99,7
99,8
99,8
99,9
100,0

897.500.278
912.288.800
924.389.496
933.718.287
941.343.158
947.809.325
953.238.407
961.604.293
967.862.079
972.252.522
975.516.437
977.973.089
979.820.558
981.292.594
982.560.759
984.324.682
985.554.696
986.798.716
987.597.531
988.105.514
988.484.761
988.741.601
988.932.317
989.140.273
989.286.537
989.378.807
989.445.469
989.500.852
989.530.440
989.567.083
989.616.498
989.685.239

90,7
92,2
93,4
94,3
95,1
95,8
96,3
97,2
97,8
98,2
98,6
98,8
99,0
99,2
99,3
99,5
99,6
99,7
99,8
99,8
99,9
99,9
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2.371.952.258
2.523.815.400
2.664.248.843
2.784.211.161
2.892.902.776
2.989.575.010
3.080.247.213
3.232.996.028
3.365.251.939
3.468.788.483
3.556.914.008
3.630.387.240
3.692.849.801
3.744.770.973
3.794.222.236
3.871.943.526
3.933.169.366
4.004.200.388
4.056.020.720
4.094.551.605
4.125.097.101
4.148.336.010
4.166.909.690
4.191.004.290
4.210.098.208
4.221.475.426
4.232.328.534
4.239.566.109
4.244.639.199
4.253.058.739
4.262.187.484
4.289.781.887

55,3
58,8
62,1
64,9
67,4
69,7
71,8
75,4
78,4
80,9
82,9
84,6
86,1
87,3
88,4
90,3
91,7
93,3
94,6
95,4
96,2
96,7
97,1
97,7
98,1
98,4
98,7
98,8
98,9
99,1
99,4
100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Α΄ Σελίδα 43/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ,
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ.

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
Γ΄ ΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
φορολογικών
ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
δηλώσεων
ΣΥΝΟΛΟΥ
ΕΥΡΩ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000

253.515
122.969
93.472
95.533
105.664
154.361
184.878
163.821
154.959
134.119
123.879
145.597
138.467
129.237
119.954
116.887
100.774
93.757
83.939
74.531
66.484
116.059
96.645
81.659
70.796
58.830
74.288
60.905
52.009
44.678
37.921
48.019
32.451
21.959
15.564
11.071
7.907
5.895
4.824
3.658
2.895

7,2
3,5
2,7
2,7
3,0
4,4
5,3
4,7
4,4
3,8
3,5
4,1
3,9
3,7
3,4
3,3
2,9
2,7
2,4
2,1
1,9
3,3
2,7
2,3
2,0
1,7
2,1
1,7
1,5
1,3
1,1
1,4
0,9
0,6
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ
0
53.078.997
139.280.989
239.035.765
368.860.813
707.440.446
1.021.158.392
1.061.054.902
1.157.716.565
1.137.779.231
1.177.619.897
1.527.138.234
1.591.381.751
1.613.723.354
1.618.607.808
1.694.232.617
1.561.163.088
1.546.145.344
1.468.435.669
1.378.025.385
1.295.912.740
2.433.690.267
2.219.668.655
2.039.538.693
1.909.682.283
1.704.302.592
2.336.096.744
2.098.931.216
1.948.105.064
1.807.618.127
1.647.839.716
2.272.698.224
1.698.483.593
1.259.470.325
970.442.393
745.802.283
572.336.970
456.261.481
397.500.067
319.686.211
267.588.088

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

ΕΠΙ ΤΟΙΣ
% ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,0
0,1
0,3
0,4
0,7
1,3
1,9
2,0
2,2
2,1
2,2
2,9
3,0
3,0
3,0
3,2
2,9
2,9
2,7
2,6
2,4
4,6
4,2
3,8
3,6
3,2
4,4
3,9
3,6
3,4
3,1
4,3
3,2
2,4
1,8
1,4
1,1
0,9
0,7
0,6
0,5

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ
ΕΥΡΩ
434.584.642
174.804.554
114.020.478
112.287.254
99.250.331
108.895.991
108.845.428
106.030.333
103.426.826
99.591.922
99.478.213
99.438.575
100.021.790
103.619.003
99.664.957
97.126.634
92.766.397
109.436.064
88.157.750
84.605.882
81.608.383
155.773.141
140.510.403
128.167.348
112.091.882
101.689.059
131.858.608
111.521.968
96.098.757
86.973.064
75.035.284
100.452.206
74.524.341
54.923.484
40.337.056
33.150.041
24.380.561
19.312.757
17.044.435
12.239.501
11.614.436

ΕΠΙ ΤΟΙΣ
% ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
10,6
4,3
2,8
2,7
2,4
2,6
2,6
2,6
2,5
2,4
2,4
2,4
2,4
2,5
2,4
2,4
2,3
2,7
2,1
2,1
2,0
3,8
3,4
3,1
2,7
2,5
3,2
2,7
2,3
2,1
1,8
2,4
1,8
1,3
1,0
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
0,3

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ
1.219.669.341
664.866.186
529.905.815
550.975.785
632.774.054
945.026.637
1.226.809.589
1.221.656.284
1.279.861.537
1.234.810.955
1.254.929.965
1.592.794.886
1.645.920.875
1.657.006.428
1.653.382.775
1.722.894.356
1.584.520.070
1.566.558.155
1.485.480.346
1.392.821.319
1.307.982.114
2.453.306.596
2.232.680.104
2.048.203.161
1.915.002.910
1.708.124.544
2.339.250.365
2.100.306.317
1.948.244.797
1.807.314.329
1.647.203.096
2.271.364.476
1.697.051.509
1.258.439.897
969.416.103
745.064.651
571.322.994
455.563.962
396.614.992
319.044.294
266.878.034

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
2,1
1,2
0,9
1,0
1,1
1,6
2,1
2,1
2,2
2,1
2,2
2,8
2,9
2,9
2,9
3,0
2,8
2,7
2,6
2,4
2,3
4,3
3,9
3,6
3,3
3,0
4,1
3,7
3,4
3,1
2,9
3,9
2,9
2,2
1,7
1,3
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ
9.895.499
5.307.198
4.977.242
5.857.478
6.934.945
9.354.079
11.910.280
12.164.968
12.926.662
12.495.183
12.996.568
16.814.142
17.839.618
21.145.488
25.553.362
32.014.092
32.177.218
35.419.924
35.979.225
35.437.209
34.246.638
66.410.202
62.352.233
58.092.119
53.979.363
49.230.428
67.969.247
61.726.886
57.129.725
52.474.177
45.988.641
59.407.170
40.612.422
28.142.530
20.043.484
14.227.149
10.149.143
7.620.038
6.325.510
4.693.084
3.733.182

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,8
0,4
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,4
1,5
1,8
2,2
2,7
2,7
3,0
3,0
3,0
2,9
5,6
5,3
4,9
4,6
4,2
5,8
5,2
4,8
4,4
3,9
5,0
3,4
2,4
1,7
1,2
0,9
0,6
0,5
0,4
0,3

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ
8.081.798
4.751.317
2.230.820
2.213.446
2.356.977
2.105.503
1.978.517
2.524.095
1.980.104
1.909.693
1.718.696
1.766.522
1.820.193
2.598.756
4.634.768
7.754.802
10.569.915
15.558.819
20.595.054
24.343.094
28.038.392
67.291.181
78.693.677
86.422.206
94.530.116
92.027.345
139.410.522
135.085.569
136.002.656
136.097.318
137.629.245
219.368.970
195.118.406
168.037.148
145.277.656
121.943.673
100.241.732
84.455.610
77.667.683
65.412.977
56.605.151

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Β΄ Σελίδα 44/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ,
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ.

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
Γ΄ ΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
φορολογικών
ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
δηλώσεων
ΣΥΝΟΛΟΥ
ΕΥΡΩ
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

2.326
3.355
2.315
1.625
1.145
813
619
452
382
518
370
308
211
110
79
50
35
41
26
14
5
8
1
5
6
7
3.519.656

0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ
226.612.474
351.354.386
265.636.268
202.694.843
154.207.361
117.655.143
95.706.774
74.451.089
66.842.271
98.321.080
77.513.832
72.138.666
55.646.073
32.368.315
25.553.429
17.679.164
13.394.298
17.226.977
12.255.221
7.365.837
2.883.267
5.001.398
657.691
3.798.010
5.069.945
9.476.850
53.475.045.644

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

ΕΠΙ ΤΟΙΣ
% ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,4
0,7
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ
ΕΥΡΩ
8.453.261
13.347.104
9.928.295
6.738.400
5.769.375
4.150.578
3.110.107
2.487.713
2.003.615
2.666.744
1.886.929
1.910.927
1.517.599
596.066
446.119
274.126
203.690
224.455
140.173
74.901
34.633
86.443
0
20.240
32.272
27.037
4.111.490.544

ΕΠΙ ΤΟΙΣ
% ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,2
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ
226.291.513
350.545.556
265.082.324
202.510.878
153.913.357
117.277.079
95.478.372
74.225.617
66.765.009
98.178.841
77.782.748
71.867.015
55.441.362
32.370.781
25.503.007
17.683.393
13.370.564
17.226.977
12.255.221
7.349.523
2.883.267
5.001.349
657.691
3.798.010
5.069.945
9.476.850
57.529.050.850

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
0,4
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ
3.091.621
4.330.595
2.959.170
2.128.009
1.508.123
1.075.976
834.768
602.151
540.482
706.405
503.913
401.963
258.317
163.170
109.879
80.590
38.852
58.048
51.316
25.693
10.773
12018
205
4.183
5526
6533
1.181.262.031

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,3
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ
49.566.472
81.278.536
65.607.895
53.192.744
42.557.827
33.759.656
28.259.615
22.686.877
21.005.028
31.987.605
26.237.789
24.988.727
19.839.498
12.041.151
9.673.697
6.744.586
5.165.200
6.850.175
4.912.580
2.993.052
1.160.462
2.091.196
280.523
1.608.337
2.212.343
4.122.761
3.047.674.452

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Β΄ Σελίδα 45/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ,
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ.

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
Γ΄ ΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
φορολογικών
ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
δηλώσεων
ΣΥΝΟΛΟΥ
ΕΥΡΩ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ
% ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ
ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ
% ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ

=0
ΜΕΧΡΙ 1.000
>> 2.000
>> 3.000
>> 4.000
>> 5.000
>> 6.000
>> 7.000
>> 8.000
>> 9.000
>> 10.000
>> 11.000
>> 12.000
>> 13.000
>> 14.000
>> 15.000
>> 16.000
>> 17.000
>> 18.000
>> 19.000
>> 20.000
>> 22.000
>> 24.000
>> 26.000
>> 28.000
>> 30.000
>> 33.000
>> 36.000
>> 39.000
>> 42.000
>> 45.000
>> 50.000
>> 55.000
>> 60.000
>> 65.000

253.515
376.484
469.956
565.489
671.153
825.514
1.010.392
1.174.213
1.329.172
1.463.291
1.587.170
1.732.767
1.871.234
2.000.471
2.120.425
2.237.312
2.338.086
2.431.843
2.515.782
2.590.313
2.656.797
2.772.856
2.869.501
2.951.160
3.021.956
3.080.786
3.155.074
3.215.979
3.267.988
3.312.666
3.350.587
3.398.606
3.431.057
3.453.016
3.468.580

7,2
10,7
13,4
16,1
19,1
23,5
28,7
33,4
37,8
41,6
45,1
49,2
53,2
56,8
60,2
63,6
66,4
69,1
71,5
73,6
75,5
78,8
81,5
83,8
85,9
87,5
89,6
91,4
92,8
94,1
95,2
96,6
97,5
98,1
98,5

0
53.078.997
192.359.986
431.395.751
800.256.565
1.507.697.011
2.528.855.402
3.589.910.304
4.747.626.869
5.885.406.100
7.063.025.997
8.590.164.231
10.181.545.982
11.795.269.336
13.413.877.144
15.108.109.761
16.669.272.848
18.215.418.193
19.683.853.862
21.061.879.247
22.357.791.987
24.791.482.254
27.011.150.909
29.050.689.602
30.960.371.885
32.664.674.478
35.000.771.222
37.099.702.438
39.047.807.502
40.855.425.629
42.503.265.345
44.775.963.569
46.474.447.162
47.733.917.487
48.704.359.880

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

0,0
0,1
0,4
0,8
1,5
2,8
4,7
6,7
8,9
11,0
13,2
16,1
19,0
22,1
25,1
28,3
31,2
34,1
36,8
39,4
41,8
46,4
50,5
54,3
57,9
61,1
65,5
69,4
73,0
76,4
79,5
83,7
86,9
89,3
91,1

434.584.642
609.389.196
723.409.674
835.696.928
934.947.259
1.043.843.250
1.152.688.678
1.258.719.011
1.362.145.837
1.461.737.759
1.561.215.972
1.660.654.547
1.760.676.337
1.864.295.340
1.963.960.297
2.061.086.931
2.153.853.327
2.263.289.391
2.351.447.142
2.436.053.024
2.517.661.407
2.673.434.548
2.813.944.951
2.942.112.299
3.054.204.181
3.155.893.241
3.287.751.848
3.399.273.816
3.495.372.573
3.582.345.638
3.657.380.922
3.757.833.128
3.832.357.469
3.887.280.953
3.927.618.009

10,6
14,8
17,6
20,3
22,7
25,4
28,0
30,6
33,1
35,6
38,0
40,4
42,8
45,3
47,8
50,1
52,4
55,0
57,2
59,2
61,2
65,0
68,4
71,6
74,3
76,8
80,0
82,7
85,0
87,1
89,0
91,4
93,2
94,5
95,5

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΕΥΡΩ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ

ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 2

1.219.669.341
1.884.535.527
2.414.441.343
2.965.417.128
3.598.191.182
4.543.217.819
5.770.027.407
6.991.683.691
8.271.545.228
9.506.356.183
10.761.286.148
12.354.081.034
14.000.001.909
15.657.008.336
17.310.391.111
19.033.285.468
20.617.805.538
22.184.363.693
23.669.844.039
25.062.665.357
26.370.647.472
28.823.954.067
31.056.634.172
33.104.837.333
35.019.840.243
36.727.964.787
39.067.215.152
41.167.521.469
43.115.766.267
44.923.080.596
46.570.283.691
48.841.648.167
50.538.699.676
51.797.139.573
52.766.555.676

2,1
3,3
4,2
5,2
6,3
7,9
10,0
12,2
14,4
16,5
18,7
21,5
24,3
27,2
30,1
33,1
35,8
38,6
41,1
43,6
45,8
50,1
54,0
57,5
60,9
63,8
67,9
71,6
74,9
78,1
81,0
84,9
87,8
90,0
91,7

9.895.499
15.202.697
20.179.939
26.037.417
32.972.362
42.326.441
54.236.721
66.401.689
79.328.351
91.823.534
104.820.102
121.634.244
139.473.862
160.619.350
186.172.712
218.186.804
250.364.021
285.783.945
321.763.171
357.200.379
391.447.017
457.857.219
520.209.452
578.301.571
632.280.934
681.511.362
749.480.609
811.207.495
868.337.221
920.811.398
966.800.039
1.026.207.210
1.066.819.632
1.094.962.162
1.115.005.646

0,8
1,3
1,7
2,2
2,8
3,6
4,6
5,6
6,7
7,8
8,9
10,3
11,8
13,6
15,8
18,5
21,2
24,2
27,2
30,2
33,1
38,8
44,0
49,0
53,5
57,7
63,4
68,7
73,5
78,0
81,8
86,9
90,3
92,7
94,4

8.081.798
12.833.115
15.063.934
17.277.380
19.634.357
21.739.859
23.718.377
26.242.472
28.222.576
30.132.269
31.850.965
33.617.487
35.437.680
38.036.436
42.671.204
50.426.006
60.995.921
76.554.740
97.149.794
121.492.888
149.531.280
216.822.461
295.516.138
381.938.344
476.468.460
568.495.804
707.906.326
842.991.896
978.994.552
1.115.091.869
1.252.721.114
1.472.090.084
1.667.208.491
1.835.245.639
1.980.523.295

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Β΄ Σελίδα 46/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ,
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ.

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
Γ΄ ΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
φορολογικών
ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
δηλώσεων
ΣΥΝΟΛΟΥ
ΕΥΡΩ

ΜΕΧΡΙ 70.000
>> 75.000
>> 80.000
>> 85.000
>> 90.000
>> 95.000
>> 100.000
>> 110.000
>> 120.000
>> 130.000
>> 140.000
>> 150.000
>> 160.000
>> 170.000
>> 180.000
>> 200.000
>> 220.000
>> 250.000
>> 280.000
>> 310.000
>> 340.000
>> 370.000
>> 400.000
>> 450.000
>> 500.000
>> 550.000
>> 600.000
>> 650.000
>> 700.000
>> 800.000
>> 900.000
ΣΥΝΟΛΟ.........

3.479.651
3.487.558
3.493.453
3.498.277
3.501.935
3.504.830
3.507.156
3.510.511
3.512.826
3.514.451
3.515.596
3.516.409
3.517.028
3.517.480
3.517.862
3.518.380
3.518.750
3.519.058
3.519.269
3.519.379
3.519.458
3.519.508
3.519.543
3.519.584
3.519.610
3.519.624
3.519.629
3.519.637
3.519.638
3.519.643
3.519.649
3.519.656

98,9
99,1
99,3
99,4
99,5
99,6
99,6
99,7
99,8
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ

49.450.162.164
50.022.499.133
50.478.760.614
50.876.260.681
51.195.946.892
51.463.534.979
51.690.147.453
52.041.501.839
52.307.138.107
52.509.832.950
52.664.040.311
52.781.695.454
52.877.402.228
52.951.853.318
53.018.695.589
53.117.016.669
53.194.530.501
53.266.669.167
53.322.315.240
53.354.683.556
53.380.236.984
53.397.916.148
53.411.310.447
53.428.537.424
53.440.792.645
53.448.158.482
53.451.041.749
53.456.043.147
53.456.700.839
53.460.498.849
53.465.568.794
53.475.045.644

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

ΕΠΙ ΤΟΙΣ
% ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

92,5
93,5
94,4
95,1
95,7
96,2
96,7
97,3
97,8
98,2
98,5
98,7
98,9
99,0
99,1
99,3
99,5
99,6
99,7
99,8
99,8
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ
ΕΥΡΩ

3.960.768.050
3.985.148.610
4.004.461.368
4.021.505.803
4.033.745.304
4.045.359.740
4.053.813.001
4.067.160.105
4.077.088.400
4.083.826.800
4.089.596.176
4.093.746.754
4.096.856.861
4.099.344.574
4.101.348.190
4.104.014.933
4.105.901.862
4.107.812.790
4.109.330.388
4.109.926.454
4.110.372.573
4.110.646.700
4.110.850.390
4.111.074.844
4.111.215.017
4.111.289.918
4.111.324.552
4.111.410.995
4.111.410.995
4.111.431.235
4.111.463.507
4.111.490.544

ΕΠΙ ΤΟΙΣ
% ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

96,3
96,9
97,4
97,8
98,1
98,4
98,6
98,9
99,2
99,3
99,5
99,6
99,6
99,7
99,8
99,8
99,9
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ

53.511.620.326
54.082.943.321
54.538.507.282
54.935.122.274
55.254.166.568
55.521.044.601
55.747.336.114
56.097.881.670
56.362.963.995
56.565.474.873
56.719.388.230
56.836.665.308
56.932.143.680
57.006.369.297
57.073.134.306
57.171.313.147
57.249.095.895
57.320.962.910
57.376.404.272
57.408.775.053
57.434.278.060
57.451.961.453
57.465.332.016
57.482.558.994
57.494.814.215
57.502.163.737
57.505.047.005
57.510.048.354
57.510.706.045
57.514.504.055
57.519.574.001
57.529.050.850

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

93,0
94,0
94,8
95,5
96,0
96,5
96,9
97,5
98,0
98,3
98,6
98,8
99,0
99,1
99,2
99,4
99,5
99,6
99,7
99,8
99,8
99,9
99,9
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ

1.129.232.795
1.139.381.938
1.147.001.976
1.153.327.487
1.158.020.571
1.161.753.752
1.164.845.373
1.169.175.968
1.172.135.138
1.174.263.147
1.175.771.269
1.176.847.245
1.177.682.013
1.178.284.164
1.178.824.645
1.179.531.051
1.180.034.963
1.180.436.927
1.180.695.244
1.180.858.414
1.180.968.293
1.181.048.883
1.181.087.736
1.181.145.784
1.181.197.100
1.181.222.792
1.181.233.566
1.181.245.584
1.181.245.789
1.181.249.971
1.181.255.497
1.181.262.031

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

95,6
96,5
97,1
97,6
98,0
98,3
98,6
99,0
99,2
99,4
99,5
99,6
99,7
99,7
99,8
99,9
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

ΕΥΡΩ

2.102.466.967
2.202.708.699
2.287.164.309
2.364.831.992
2.430.244.969
2.486.850.121
2.536.416.593
2.617.695.128
2.683.303.023
2.736.495.767
2.779.053.594
2.812.813.249
2.841.072.864
2.863.759.741
2.884.764.769
2.916.752.374
2.942.990.162
2.967.978.889
2.987.818.388
2.999.859.538
3.009.533.236
3.016.277.822
3.021.443.022
3.028.293.198
3.033.205.778
3.036.198.830
3.037.359.292
3.039.450.488
3.039.731.011
3.041.339.347
3.043.551.691
3.047.674.452

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Β΄ Σελίδα 47/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
0,3
0,5
0,7
0,8
0,9
2,2
2,6
2,8
3,1
3,0
4,6
4,4
4,5
4,5
4,5
7,2
6,4
5,5
4,8
4,0
3,3
2,8
2,5
2,1
1,9

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Β΄ Σελίδα 48/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
1,6
2,7
2,2
1,7
1,4
1,1
0,9
0,7
0,7
1,0
0,9
0,8
0,7
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
100,0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Β΄ Σελίδα 49/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

0,3
0,4
0,5
0,6
0,6
0,7
0,8
0,9
0,9
1,0
1,0
1,1
1,2
1,2
1,4
1,7
2,0
2,5
3,2
4,0
4,9
7,1
9,7
12,5
15,6
18,7
23,2
27,7
32,1
36,6
41,1
48,3
54,7
60,2
65,0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Β΄ Σελίδα 50/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

69,0
72,3
75,0
77,6
79,7
81,6
83,2
85,9
88,0
89,8
91,2
92,3
93,2
94,0
94,7
95,7
96,6
97,4
98,0
98,4
98,7
99,0
99,1
99,4
99,5
99,6
99,7
99,7
99,7
99,8
99,9
100,0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Β΄ Σελίδα 51/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ,
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ,
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΟΡΟΣ ( ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ),
ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (φορολογικών
δηλώσεων)
2.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ..........
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤ. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΑΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

3.ΑΥΤ/ΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ...............
ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ § 10 Ν.2238/94
ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

4.ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
5.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Β ΠΗΓΗΣ
6.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Ε ΠΗΓΗΣ
7.ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ.........
Ζ ΗΜΙΕΣ

8.ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
9.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ.........
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΟΓΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

10.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11.ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΤΟΙΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΝΕΩΝ)
ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΔΩΡΕΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κ.λ.π.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

13.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ
14.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
15.ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
16.ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
17.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
18.ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
19.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ
20.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21.ΦΟΡΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
22.ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ.
23.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΤΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ

5.681.066
97.944.878
8.876.174
16.488
8.610.340
1.564.968
73.850.536
4.605.747
420.625
11.050.486
1.956.567
9.093.919
5.992.534
66.707
1.739.294

77.080.536
6.319.571
13.553
6.984.530
1.182.280
58.529.424
3.703.493
347.685
8.779.802
1.574.253
7.205.549
4.678.127
51.218
1.304.031

20.864.342
2.556.604
2.935
1.625.810
382.688
15.321.112
902.254
72.940
2.270.684
382.314
1.888.370
1.314.407
15.490
435.263

1.957.579
42.570
4.686.241
625.032
94.759
241.936
1.026
7.510
2.887.082
8.942
819.954
103.699.372
8.800.793
2.170.947
8.146
72.745
141.695
179.572
26.642
77.908
5.024
11.472
168.682
3.224
10.206
1.465.632
7.199.489
86.631
51.336
7.337.456
927.353
143.277
4.265
28.655
2.975
6.318.387
940.249

1.499.472
40.309
3.546.933
500.129
90.331
170.833
936
6.223
2.232.125
6.618
539.738
81.562.639
7.186.823
1.652.757
8.067
44.557
101.461
154.512
18.423
54.633
4.999
9.570
123.453
2.760
8.584
1.121.735
5.920.209
65.976
44.834
6.031.019
729.949
107.111
3.630
21.422
2.543
5.141.900
732.624

458.107
2.261
1.139.308
124.903
4.428
71.103
91
1.287
654.957
2.324
280.216
22.136.732
1.613.970
518.191
79
28.188
40.233
25.059
8.218
23.275
25
1.902
45.229
463
1.622
343.897
1.279.280
20.656
6.502
1.306.438
197.404
36.166
635
7.233
432
1.176.487
207.625
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Σελίδα 52/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ,
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ,
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΟΡΟΣ ( ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ),
ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (φορολογικών
δηλώσεων)
2.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ..........
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤ. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΑΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

3.ΑΥΤ/ΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ...............
ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ § 10 Ν.2238/94
ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

4.ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
5.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Β ΠΗΓΗΣ
6.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Ε ΠΗΓΗΣ
7.ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ.........
Ζ ΗΜΙΕΣ

8.ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
9.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ.........
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΟΓΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

10.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11.ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΤΟΙΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΝΕΩΝ)
ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΔΩΡΕΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κ.λ.π.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

13.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ
14.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
15.ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
16.ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
17.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
18.ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
19.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ
20.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21.ΦΟΡΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
22.ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ.
23.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ
ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΕΜΠΟΡΟΙ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ-ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ-ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ
ΤΟΥ
ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΣΥΖΥΓΟΥ
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΤΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ

674.770
3.887.309
2.996.421
5.722
17
1.538
717.606

3.197.685
2.457.422
5.196
17
909
592.675

689.624
538.999
526

166.004
1.509.655
138.845
1.370.810
2.165.387
5.732
13.372

141.467
1.338.500
125.769
1.212.731
1.915.111
4.942
11.319

24.537
171.155
13.075
158.080
250.277
790
2.053

69.220
22.240
246.145
59.110
4.193
3.631
219
618
136.926
590
40.858
6.044.580
496.662
86.013
45
5.544
4.907
9.725
409
1.585
286
844
9.090
214
880
52.484
445.987
32.663
6.491
485.142
224.753
59.545
16
11.909
492
34.869
244.408

44.665
22.027
210.673
54.271
4.061
3.017
211
537
117.316
464
30.795
5.110.061
413.775
68.956
45
4.379
4.308
8.527
289
1.229
284
710
7.204
183
772
41.027
372.373
26.653
5.877
404.903
186.287
48.856
12
9.771
436
29.649
201.569

24.555
213
35.472
4.838
132
613
8
81
19.610
127
10.063
934.520
82.887
17.057

630
124.931

1.165
599
1.198
120
356
2
134
1.885
32
108
11.457
73.615
6.010
614
80.238
38.466
10.689
4
2.138
56
5.220
42.838

695.019
14.606.951
1.614.348
2.183
8.476.712
135.294
4.241.561
128.226
8.627
2.703.771
1.470.056
1.233.715
1.439.493
6.563
150.462

10.537.802
1.110.265
1.865
6.893.682
74.613
2.367.196
83.650
6.531
2.016.334
1.171.271
845.063
1.022.359
4.822
81.291

4.069.149
504.083
317
1.583.030
60.681
1.874.365
44.576
2.097
687.438
298.785
388.653
417.134
1.741
69.171

1.702.646
6.566
2.044.449
32.616
12.643
33.354
24
1.326
1.837.725
1.692
125.069
15.873.898
1.455.836
366.813
1.189
10.174
28.201
21.596
6.410
16.051
936
1.393
44.806
303
1.622
234.132
1.209.900
13.946
8.917
1.232.762
436.917
26.125
611
5.225
1.652
516.322
402.456

1.371.190
5.817
1.587.225
22.673
11.993
20.325
18
1.040
1.458.833
1.221
71.123
11.401.097
1.106.523
253.990
1.174
4.512
18.703
16.787
4.201
10.466
930
1.065
30.843
241
1.298
163.770
929.717
10.152
7.119
946.987
343.252
19.025
479
3.805
1.401
352.263
315.924

331.456
749
457.223
9.943
650
13.029
6
286
378.892
471
53.946
4.472.801
349.314
112.823
14
5.662
9.497
4.809
2.209
5.585
7
328
13.963
63
324
70.362
280.183
3.794
1.798
285.775
93.665
7.100
132
1.420
251
164.059
86.531
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Σελίδα 53/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ,
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ,
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΟΡΟΣ ( ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ),
ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (φορολογικών
δηλώσεων)
2.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ..........
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤ. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΑΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

3.ΑΥΤ/ΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ...............
ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ § 10 Ν.2238/94
ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

4.ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
5.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Β ΠΗΓΗΣ
6.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Ε ΠΗΓΗΣ
7.ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ.........
Ζ ΗΜΙΕΣ

8.ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
9.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ.........
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΟΓΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

10.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11.ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΤΟΙΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΝΕΩΝ)
ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΔΩΡΕΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κ.λ.π.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

13.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ
14.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
15.ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
16.ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
17.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
18.ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
19.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ
20.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21.ΦΟΡΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
22.ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ.
23.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΓΕΩΡΓΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΑΛΙΕΙΣ-ΕΚΜ. ΔΑΣΩΝ
ΤΟΥ
ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΣΥΖΥΓΟΥ
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ

383.900
4.311.451
565.664
779
35.034
1.142.341
2.530.783
10.003
26.847
747.001
27.153
719.848
893.179
8.636
1.226.973

3.468.538
368.885
431
22.835
877.026
2.170.657
6.604
22.100
549.122
22.853
526.269
650.225
6.532
935.581

842.913
196.779
348
12.198
265.315
360.126
3.399
4.747
197.879
4.300
193.579
242.954
2.104
291.392

37.430
763
280.370
30.814
6.422
10.982
41
681
196.566
203
34.661
5.193.360
257.452
101.231
692
1.871
4.629
3.482
3.534
4.748
75
407
5.728
118
334
75.613
191.528
3.735
2.401
197.664
23.063
9.142
1.904
1.828
91
187.547
29.515

20.371
618
176.842
24.461
6.154
8.813
27
594
115.435
147
21.212
4.110.632
231.697
81.229
686
1.109
3.415
2.669
2.646
3.526
73
355
4.260
106
277
62.106
173.920
2.840
2.067
178.827
18.229
6.361
1.660
1.272
78
169.053
23.243

17.059
145
103.528
6.353
269
2.169
13
87
81.131
56
13.449
1.082.729
25.756
20.002
5
762
1.214
813
888
1.221
3
51
1.469
12
57
13.507
17.608
895
333
18.837
4.833
2.781
243
556
13
18.493
6.273

ΜΙΣΘΩΤΟΙ
ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΤΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ

1.931.242
37.458.353
1.125.768
3.426

29.979.091
724.081
2.721

7.479.262
401.687
705

69.372
36.224.216
3
35.567
2.804.522
97.765
2.706.756
941.240
6.658
79.970

57.537
29.161.944
3
32.803
2.205.376
77.892
2.127.484
696.221
4.849
64.063

11.835
7.062.271

53.283
7.587
691.988
82.255
32.371
125.972
440
1.645
149.864
2.886
296.554
38.387.987
3.197.077
924.283
5.193
22.664
77.991
106.594
10.467
42.098
2.536
2.929
63.925
1.125
3.634
585.127
2.499.109
11.920
14.956
2.525.985
28.906
12.459
761
2.492
222
3.080.606
38.795

12.489
6.815
491.430
56.890
30.739
89.433
419
1.367
117.959
2.213
192.411
30.673.993
2.629.012
709.152
5.144
11.049
56.929
92.842
7.162
30.008
2.530
2.406
47.965
966
3.059
449.094
2.079.343
8.607
13.341
2.101.291
21.676
8.504
646
1.701
196
2.527.414
27.608

40.794
772
200.557
25.366
1.632
36.539
21
278
31.905
673
104.142
7.713.995
568.064
215.131
49
11.616
21.062
13.752
3.304
12.090
7
523
15.960
160
575
136.033
419.766
3.313
1.615
424.694
7.231
3.955
115
791
26
553.191
11.187

2.763
599.146
19.873
579.273
245.019
1.809
15.907

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Σελίδα 54/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ,
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ,
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΟΡΟΣ ( ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ),
ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (φορολογικών
δηλώσεων)
2.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ..........
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤ. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΑΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

3.ΑΥΤ/ΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ...............
ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ § 10 Ν.2238/94
ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

4.ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
5.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Β ΠΗΓΗΣ
6.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Ε ΠΗΓΗΣ
7.ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ.........
Ζ ΗΜΙΕΣ

8.ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
9.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ.........
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΟΓΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

10.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11.ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΤΟΙΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΝΕΩΝ)
ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΔΩΡΕΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κ.λ.π.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

13.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ
14.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
15.ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
16.ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
17.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
18.ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
19.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ
20.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21.ΦΟΡΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
22.ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ.
23.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΤΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ

328.707
10.621.654
878.685
1.702
98.577
21.378
5.140.236
4.467.514
13.561
1.053.924
195.901
858.023
227.863
2.175
25.018

7.698.185
553.566
1.316
67.996
13.781
3.437.371
3.613.235
10.921
807.570
157.564
650.006
179.272
1.494
16.069

2.923.468
325.119
387
30.581
7.597
1.702.865
854.279
2.640
246.354
38.337
208.017
48.591
680
8.950

61.719
5.210
622.574
18.187
5.914
26.856
52
1.241
481.947
1.936
86.442
10.821.586
1.617.294
233.020
678
8.391
17.172
13.854
2.679
8.880
510
1.687
27.062
379
1.359
150.370
1.424.157
10.511
4.394
1.439.062
137.395
14.204
178
2.841
314
1.334.273
113.613

46.969
4.827
465.848
12.974
5.534
16.807
32
955
376.401
1.384
51.760
7.853.657
1.224.070
162.613
671
3.964
11.478
11.367
1.736
5.886
506
1.287
18.828
293
1.089
105.507
1.085.952
6.827
3.518
1.096.297
95.684
9.275
138
1.855
248
1.030.875
72.370

14.750
383
156.725
5.213
379
10.049
20
285
105.546
551
34.682
2.967.929
393.224
70.407
6
4.427
5.694
2.488
943
2.993
4
399
8.234
86
270
44.863
338.206
3.684
876
342.765
41.710
4.929
40
986
66
303.399
41.243

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΤΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ

1.667.428
27.059.160
1.695.287
2.676

22.199.234
1.105.351
2.023

4.859.926
589.936
652

195.044
24.996.135

158.415
20.799.581

36.629
4.196.554

170.019
2.231.613
26.848
2.204.766
325.372
36.943
243.498

133.864
1.862.900
18.903
1.843.997
214.939
28.577
195.708

36.155
368.713
7.944
360.769
110.433
8.366
47.790

33.282
204
800.717
402.050
33.216
41.142
251
1.999
84.055
1.635
236.370
27.377.959
1.776.471
459.587
350
24.101
8.795
24.320
3.143
4.547
679
4.213
18.071
1.083
2.378
367.906
1.428.807
13.856
14.178
1.456.841
76.320
21.801
795
4.360
204
1.164.770
111.462

3.790
204
614.914
328.860
31.850
32.438
228
1.730
46.181
1.189
172.437
22.413.200
1.581.746
376.817
347
19.545
6.628
22.320
2.390
3.518
677
3.747
14.353
972
2.090
300.231
1.278.905
10.895
12.912
1.302.712
64.821
15.090
695
3.018
184
1.032.645
91.909

29.492
185.803
73.190
1.366
8.703
23
268
37.874
446
63.933
4.964.759
194.725
82.770
3
4.556
2.167
2.000
754
1.029
3
466
3.718
111
288
67.675
149.902
2.961
1.266
154.129
11.499
6.711
99
1.342
20
132.125
19.553
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Σελίδα 55/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ (2011)

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων

ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΩΣ < 1000
1000- 2000
2000- 3000
3000- 4000
4000- 5000
5000- 6000
6000- 7000
7000- 8000
8000- 9000
9000- 10000
10000- 11000
11000- 12000
12000- 13000
13000- 14000
14000- 15000
15000- 16000
16000- 17000
17000- 18000
18000- 19000
19000- 20000
20000- 22000
22000- 24000
24000- 26000
26000- 28000
28000- 30000
30000- 33000
33000- 36000
36000- 39000
39000- 42000
42000- 45000
45000- 50000
50000- 55000
55000- 60000
60000- 65000
65000- 70000
70000- 75000
75000- 80000
80000- 85000
85000- 90000
90000- 95000
95000- 100000
100000- 110000
110000- 120000
120000- 130000
130000- 140000
140000- 150000
150000- 160000
160000- 170000
170000- 180000
180000- 200000
200000- 220000
220000- 250000
250000- 280000
280000- 310000
310000- 340000
340000- 370000
370000- 400000
400000- 450000
450000- 500000
500000- 550000
550000- 600000
600000- 650000
650000- 700000
700000- 800000
800000- 900000
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ
580.145
129.675
136.835
151.000
219.516
257.232
230.069
227.960
204.219
195.752
228.399
221.486
203.506
187.760
182.441
160.929
150.921
136.749
123.890
112.332
199.101
169.470
146.301
127.973
109.241
138.959
116.225
98.653
84.869
72.155
93.870
66.512
47.546
34.701
25.729
19.438
15.290
12.023
9.535
7.702
6.408
9.491
6.847
4.764
3.487
2.569
1.958
1.477
1.273
1.767
1.231
1.173
748
462
327
220
158
184
126
67
50
36
19
32
32

67.997.144
193.781.648
342.843.804
527.926.405
1.006.146.290
1.422.439.133
1.491.507.447
1.703.632.690
1.733.102.337
1.861.965.323
2.396.613.036
2.546.110.072
2.541.577.781
2.533.683.286
2.644.547.891
2.493.425.740
2.489.170.609
2.392.563.781
2.290.933.725
2.189.697.400
4.175.706.792
3.892.784.228
3.654.377.959
3.452.389.289
3.165.108.581
4.370.476.652
4.006.011.675
3.695.149.340
3.433.706.473
3.135.840.490
4.444.905.361
3.482.834.425
2.728.004.202
2.164.827.848
1.733.541.899
1.407.457.133
1.183.541.327
990.588.015
833.272.739
711.826.629
624.297.701
993.613.459
786.015.120
594.305.879
469.656.652
371.769.250
302.923.298
243.411.353
222.457.050
334.664.790
257.690.934
274.265.529
197.518.205
135.771.220
105.992.644
77.959.711
60.574.902
77.852.342
59.579.025
35.056.688
28.697.207
22.384.668
12.759.264
23.848.370
26.887.830

21.145.923
3.363.268
3.390.119
3.674.223
3.390.239
3.550.194
4.372.245
3.537.589
3.463.620
3.271.976
3.384.176
3.506.778
4.991.091
9.130.597
15.453.937
21.377.754
31.051.765
41.083.806
49.219.018
57.104.322
136.737.319
159.996.433
176.649.829
191.576.391
191.963.500
289.892.140
289.662.917
288.167.614
287.237.655
286.583.894
462.698.390
423.382.849
377.853.903
332.979.297
289.574.437
252.104.873
224.889.052
197.630.001
174.104.592
153.277.385
140.238.674
234.027.350
197.863.806
156.729.286
130.683.352
107.232.887
90.722.176
74.608.047
70.456.290
109.708.895
87.463.627
96.019.749
71.659.830
50.572.035
40.219.193
29.983.495
23.738.880
30.944.775
24.006.498
14.370.269
12.013.569
9.328.771
5.353.613
10.027.876
11.341.087
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Σελίδα 56/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

900000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ....

51
5.681.066

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

72.908.495
97.944.878.219

31.717.164
7.337.456.338

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Σελίδα 57/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
ΜΗΔΕΝ ΤΕΚΝΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΥΓΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων

ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΩΣ < 1000
1000- 2000
2000- 3000
3000- 4000
4000- 5000
5000- 6000
6000- 7000
7000- 8000
8000- 9000
9000- 10000
10000- 11000
11000- 12000
12000- 13000
13000- 14000
14000- 15000
15000- 16000
16000- 17000
17000- 18000
18000- 19000
19000- 20000
20000- 22000
22000- 24000
24000- 26000
26000- 28000
28000- 30000
30000- 33000
33000- 36000
36000- 39000
39000- 42000
42000- 45000
45000- 50000
50000- 55000
55000- 60000
60000- 65000
65000- 70000
70000- 75000
75000- 80000
80000- 85000
85000- 90000
90000- 95000
95000- 100000
100000- 110000
110000- 120000
120000- 130000
130000- 140000
140000- 150000
150000- 160000
160000- 170000
170000- 180000
180000- 200000
200000- 220000
220000- 250000
250000- 280000
280000- 310000
310000- 340000
340000- 370000
370000- 400000
400000- 450000
450000- 500000
500000- 550000
550000- 600000
600000- 650000
650000- 700000
700000- 800000
800000- 900000

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΜΗΔΕΝ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων

ΣΕ ΕΥΡΩ
439.203
90.906
95.901
106.400
167.534
199.494
167.472
167.515
139.656
122.542
133.388
121.406
103.028
91.496
90.321
74.873
70.198
60.789
51.958
44.395
73.831
56.691
43.982
35.185
27.157
29.853
21.473
15.664
11.508
8.659
10.443
7.207
5.196
3.721
2.751
2.057
1.638
1.206
993
726
645
918
704
420
359
265
231
132
136
222
156
127
99
59
47
27
28
25
19
9
8
6
2
2
5

47.386.165
135.916.944
240.065.201
371.574.878
770.395.236
1.104.937.987
1.083.839.455
1.250.897.016
1.183.722.807
1.164.880.122
1.398.999.442
1.395.016.068
1.286.277.322
1.235.078.995
1.309.145.006
1.159.925.851
1.157.685.114
1.063.593.532
960.573.317
865.252.780
1.546.882.470
1.301.081.436
1.097.923.292
948.663.491
786.225.540
937.504.589
739.260.159
586.139.550
465.154.613
376.329.346
494.264.522
377.478.892
298.283.269
232.126.480
185.237.850
148.878.495
126.878.978
99.350.880
86.766.629
67.047.778
62.831.450
96.083.992
80.904.758
52.542.920
48.419.144
38.298.042
35.767.516
21.810.659
23.706.961
42.041.922
32.701.563
29.875.245
26.185.720
17.341.152
15.301.557
9.478.206
10.718.330
10.498.371
8.841.247
4.666.917
4.569.990
3.721.741
1.346.725
1.470.636
4.244.680

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΕ ΕΥΡΩ
13.509.510
1.973.794
1.971.709
2.007.369
1.970.974
2.077.334
2.930.849
2.294.686
2.223.981
2.068.632
2.116.675
2.122.602
3.318.461
6.837.104
12.214.699
16.663.800
23.950.453
30.959.995
35.667.759
39.553.899
88.942.097
94.671.470
94.624.764
95.262.119
89.085.927
120.167.332
108.160.205
95.324.146
82.096.701
71.415.564
101.037.053
82.857.077
68.988.058
56.210.153
46.160.999
38.342.222
33.861.000
27.013.699
24.063.042
19.118.591
18.341.351
28.799.605
25.769.854
17.169.972
16.347.248
13.343.034
12.609.162
7.951.614
8.652.177
15.736.019
12.400.920
11.670.687
10.330.292
6.929.823
6.148.335
3.826.523
4.460.840
4.386.907
3.682.504
1.989.940
1.958.970
1.598.223
583.724
643.239
1.874.905

70.737
17.979
17.805
19.153
23.978
27.041
31.551
30.374
35.093
43.343
53.565
58.989
59.099
60.781
58.123
53.434
49.025
45.030
41.231
37.543
67.387
59.452
52.849
47.924
41.193
52.799
43.221
35.049
29.517
25.024
33.559
24.752
16.521
11.642
8.285
6.108
4.771
3.864
2.944
2.366
1.998
2.929
2.079
1.454
1.085
779
596
423
400
555
359
343
227
129
93
69
57
49
37
19
15
19
6
8
10

10.669.333
26.701.445
44.678.262
67.187.825
109.461.626
148.790.466
206.252.622
227.507.893
299.151.249
413.526.906
562.786.586
678.632.087
738.902.619
820.038.893
842.780.484
827.849.088
808.569.140
787.666.322
762.441.641
731.770.621
1.413.795.366
1.365.830.227
1.320.504.277
1.293.067.401
1.193.727.969
1.660.366.446
1.489.461.081
1.312.388.332
1.194.158.083
1.087.595.759
1.589.622.606
1.295.947.756
947.273.235
726.205.336
558.148.689
442.365.278
369.153.706
318.328.088
257.238.320
218.772.149
194.677.388
306.663.279
238.719.819
181.223.864
146.211.136
112.687.545
92.252.566
69.736.557
69.981.741
105.082.215
75.205.394
80.084.353
60.081.836
37.846.383
30.187.998
24.513.975
21.859.493
20.713.093
17.602.284
9.942.343
8.514.678
11.872.464
4.042.693
5.908.412
8.315.632

6.007.429
944.762
1.018.304
1.203.552
958.437
994.770
905.082
746.527
767.808
737.470
754.761
837.978
1.058.916
1.563.906
2.478.897
3.710.597
5.506.873
7.674.954
9.980.173
12.197.125
32.342.645
43.544.880
54.282.172
64.489.345
66.506.173
105.651.222
105.956.977
103.137.284
102.552.513
102.290.407
166.425.509
154.824.086
129.424.154
111.038.940
92.836.418
79.597.225
70.404.219
63.642.839
54.262.810
47.594.851
43.898.116
72.691.242
60.245.036
47.690.405
40.662.842
32.360.375
27.453.791
21.279.050
21.951.603
34.247.474
25.454.986
27.818.437
21.634.602
14.113.708
11.376.011
9.393.560
8.494.481
8.196.627
7.052.439
4.034.471
3.464.731
4.933.070
1.687.583
2.495.293
3.374.738

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Σελίδα 58/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

900000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ....

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

6
2.903.073

8.498.996
30.778.509.967

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

3.766.770
1.884.809.175

16
1.416.855

28.410.009
31.131.652.391

12.411.171
2.379.268.865

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Σελίδα 59/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
ΕΝΑ (1) ΤΕΚΝΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΩΣ < 1000
1000- 2000
2000- 3000
3000- 4000
4000- 5000
5000- 6000
6000- 7000
7000- 8000
8000- 9000
9000- 10000
10000- 11000
11000- 12000
12000- 13000
13000- 14000
14000- 15000
15000- 16000
16000- 17000
17000- 18000
18000- 19000
19000- 20000
20000- 22000
22000- 24000
24000- 26000
26000- 28000
28000- 30000
30000- 33000
33000- 36000
36000- 39000
39000- 42000
42000- 45000
45000- 50000
50000- 55000
55000- 60000
60000- 65000
65000- 70000
70000- 75000
75000- 80000
80000- 85000
85000- 90000
90000- 95000
95000- 100000
100000- 110000
110000- 120000
120000- 130000
130000- 140000
140000- 150000
150000- 160000
160000- 170000
170000- 180000
180000- 200000
200000- 220000
220000- 250000
250000- 280000
280000- 310000
310000- 340000
340000- 370000
370000- 400000
400000- 450000
450000- 500000
500000- 550000
550000- 600000
600000- 650000
650000- 700000
700000- 800000
800000- 900000

ΔΥΟ (2) ΤΕΚΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ φορολογικών
δηλώσεων

ΣΕ ΕΥΡΩ
31.895
9.503
10.493
11.646
12.846
14.008
14.231
13.707
13.462
13.844
18.756
19.369
18.078
16.051
15.377
15.026
14.755
14.404
13.995
13.853
26.266
23.833
21.856
19.795
18.187
24.395
21.971
19.675
17.010
14.705
19.387
13.422
10.161
7.380
5.706
4.329
3.388
2.683
2.104
1.657
1.472
2.026
1.549
1.030
739
538
389
334
267
345
226
240
132
102
67
40
29
30
28
11
8
1
2
8
5

4.523.501
14.190.959
26.314.717
40.845.592
57.923.483
77.020.244
92.309.452
102.666.942
114.307.334
131.468.714
196.855.874
222.776.515
225.497.780
216.634.075
222.858.963
232.921.743
243.355.031
252.095.558
258.887.258
270.188.105
551.296.140
547.862.387
546.018.487
534.155.713
527.134.056
767.860.270
757.577.855
737.287.504
688.215.242
639.133.748
918.106.950
702.936.670
583.064.973
460.421.620
384.558.233
313.303.479
262.176.427
221.054.751
183.882.018
153.123.343
143.404.779
212.060.625
177.808.639
128.479.490
99.476.890
77.826.842
60.127.647
55.075.195
46.626.892
65.327.632
47.021.194
56.083.579
34.831.362
29.920.589
21.646.705
14.155.074
11.136.317
12.716.143
13.236.646
5.712.654
4.629.616
600.334
1.315.433
6.047.516
4.137.078

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ
753.156
238.417
178.647
183.276
195.174
208.614
228.429
175.313
206.495
210.495
224.470
246.857
257.722
308.691
371.033
611.182
1.070.400
1.693.142
2.412.866
3.546.803
9.859.444
13.343.838
16.205.896
18.281.029
20.645.020
35.098.666
40.142.314
45.625.015
49.085.570
52.090.409
87.903.599
79.732.091
76.054.771
67.427.359
61.811.117
53.810.186
47.734.555
42.655.748
36.789.631
31.983.923
31.529.452
49.031.489
43.325.167
33.423.239
27.081.406
21.990.801
17.721.235
16.558.460
14.555.066
21.002.813
15.654.874
19.531.102
12.588.546
11.023.362
8.189.011
5.361.632
4.260.756
5.029.148
5.311.030
2.322.161
2.107.574
247.012
557.117
2.525.211
1.770.700

26.516
8.450
9.634
10.529
11.716
12.790
13.090
12.797
12.522
12.630
18.220
17.452
18.807
15.495
14.461
13.822
13.431
13.120
13.331
13.215
25.405
23.527
22.279
20.067
18.225
25.652
23.704
22.663
21.447
18.814
24.129
16.859
12.532
9.519
7.240
5.617
4.403
3.464
2.795
2.358
1.841
2.894
2.042
1.505
1.068
792
593
463
367
529
383
351
215
138
85
61
33
59
33
22
16
7
8
10
10

4.005.521
12.699.020
24.246.627
36.877.262
52.844.729
70.306.861
84.933.067
95.845.662
106.343.945
119.883.967
191.116.689
200.592.925
234.833.528
208.831.562
209.577.553
214.260.417
221.608.502
229.641.271
246.587.593
257.625.720
533.318.436
540.830.384
556.614.065
541.526.327
528.222.163
807.650.264
817.598.810
849.445.330
868.108.131
817.496.835
1.142.149.193
882.810.418
719.297.841
593.938.795
487.849.097
406.806.259
340.988.735
285.484.019
244.322.978
217.867.369
179.382.129
303.092.376
234.333.357
187.695.749
143.852.938
114.685.333
91.757.719
76.260.324
64.120.920
100.156.222
80.357.189
81.957.164
56.677.157
40.645.386
27.445.585
21.719.386
12.666.113
24.980.852
15.596.134
11.572.970
9.297.051
4.313.794
5.393.336
7.437.943
8.503.125

712.321
161.195
177.286
235.415
221.763
215.299
249.502
271.148
213.671
206.392
228.640
252.716
292.916
349.291
310.136
315.342
468.072
679.971
1.099.737
1.747.942
5.430.759
8.271.702
11.318.386
13.144.354
15.093.295
27.260.514
32.796.711
40.522.619
48.667.815
54.571.427
94.243.121
91.035.070
87.673.225
82.047.942
74.277.084
67.107.716
59.968.434
53.679.894
48.388.570
44.561.340
37.980.055
67.961.564
56.408.321
47.689.276
38.682.174
32.004.618
26.596.810
22.950.615
19.936.934
31.967.896
26.726.234
28.197.851
20.258.021
14.941.055
10.279.925
8.306.135
4.894.295
9.820.956
6.230.673
4.727.053
3.808.347
1.795.638
2.243.652
3.118.996
3.614.092

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Σελίδα 60/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

900000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ....

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

9
592.836

11.986.866
14.824.203.473

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

5.207.889
1.277.507.646

13
606.265

14.525.486
16.923.413.637

6.270.238
1.505.880.189

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Σελίδα 61/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
ΤΡΙΑ (3) ΤΕΚΝΑ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΩΣ < 1000
1000- 2000
2000- 3000
3000- 4000
4000- 5000
5000- 6000
6000- 7000
7000- 8000
8000- 9000
9000- 10000
10000- 11000
11000- 12000
12000- 13000
13000- 14000
14000- 15000
15000- 16000
16000- 17000
17000- 18000
18000- 19000
19000- 20000
20000- 22000
22000- 24000
24000- 26000
26000- 28000
28000- 30000
30000- 33000
33000- 36000
36000- 39000
39000- 42000
42000- 45000
45000- 50000
50000- 55000
55000- 60000
60000- 65000
65000- 70000
70000- 75000
75000- 80000
80000- 85000
85000- 90000
90000- 95000
95000- 100000
100000- 110000
110000- 120000
120000- 130000
130000- 140000
140000- 150000
150000- 160000
160000- 170000
170000- 180000
180000- 200000
200000- 220000
220000- 250000
250000- 280000
280000- 310000
310000- 340000
340000- 370000
370000- 400000
400000- 450000
450000- 500000
500000- 550000
550000- 600000
600000- 650000
650000- 700000
700000- 800000
800000- 900000

ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΤΕΚΝΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων

ΣΕ ΕΥΡΩ
8.026
2.205
2.409
2.625
2.765
3.170
3.030
2.913
2.817
2.845
3.734
3.543
3.751
3.244
3.452
3.052
2.877
2.739
2.773
2.748
5.135
4.950
4.453
4.166
3.735
5.126
4.759
4.504
4.352
3.999
5.178
3.508
2.566
2.015
1.453
1.110
920
672
583
507
380
608
399
308
196
164
129
105
89
102
88
96
64
27
33
20
10
16
5
6
2
2
1
4
1

1.094.753
3.331.699
6.061.999
9.179.859
12.478.645
17.373.236
19.667.488
21.810.973
23.903.969
27.001.501
39.131.946
40.730.316
46.798.268
43.754.569
49.944.707
47.285.673
47.485.335
47.911.928
51.298.552
53.579.124
107.816.669
113.793.391
111.268.922
112.404.060
108.263.060
161.404.970
164.223.048
168.703.874
176.207.099
173.799.639
245.208.743
183.719.195
147.314.801
125.675.951
97.950.535
80.390.220
71.175.710
55.339.950
50.910.926
46.874.800
36.985.118
63.584.927
45.736.838
38.490.167
26.327.808
23.761.208
19.940.656
17.250.165
15.570.211
19.404.643
18.449.143
22.506.897
16.852.249
7.950.158
10.750.140
7.051.113
3.801.151
6.804.445
2.381.961
3.161.802
1.128.207
1.249.175
661.076
2.983.862
873.083

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΕ ΕΥΡΩ
124.610
34.750
34.219
36.103
34.957
38.932
42.015
39.380
41.789
41.431
50.220
37.095
54.144
62.172
70.211
59.837
43.077
61.005
47.283
49.020
128.569
128.249
188.036
354.910
565.229
1.538.245
2.285.182
3.143.950
4.232.239
5.406.179
11.228.393
12.842.184
13.182.486
13.697.122
12.258.277
11.230.819
10.969.718
8.967.240
8.880.373
8.545.640
7.193.134
13.142.436
10.297.895
9.403.204
6.646.140
6.317.842
5.523.359
4.924.002
4.626.717
5.951.970
5.988.150
7.547.661
5.834.003
2.818.053
3.973.862
2.704.841
1.468.941
2.686.412
954.902
1.296.643
454.926
502.522
281.534
1.245.135
358.758

2.473
520
488
536
562
610
563
558
575
461
620
626
657
576
584
630
540
543
487
480
909
848
744
700
625
949
939
909
859
780
944
608
458
358
232
177
138
119
86
80
63
91
60
40
33
27
15
15
12
9
13
15
8
5
2
2
1
4
4

249.222
780.156
1.221.805
1.878.186
2.522.982
3.354.233
3.648.861
4.186.597
4.875.809
4.379.171
6.505.357
7.201.148
8.195.056
7.766.495
8.459.559
9.756.383
8.905.459
9.487.457
9.013.550
9.369.880
19.070.998
19.490.678
18.613.573
18.897.943
18.090.316
29.867.557
32.438.187
34.079.468
34.755.959
33.926.655
44.668.665
31.766.924
26.347.791
22.309.440
15.641.426
12.813.334
10.703.743
9.791.502
7.526.809
7.399.092
6.139.924
9.494.938
6.909.010
4.999.389
4.428.951
3.930.594
2.304.070
2.454.779
2.099.592
1.719.613
2.715.835
3.520.479
2.127.007
1.495.089
660.656
688.762
393.494
1.698.844
1.920.751

32.277
6.023
8.370
6.894
7.954
13.490
14.702
8.158
7.390
6.499
7.154
6.494
7.919
8.037
6.797
13.892
10.267
12.780
8.985
7.522
30.630
28.510
27.679
42.079
64.785
151.394
297.623
364.666
551.571
725.563
1.629.800
1.785.276
2.143.849
2.252.459
1.877.280
1.687.392
1.640.529
1.491.664
1.314.548
1.349.541
1.128.378
1.884.077
1.493.300
1.160.297
1.083.626
1.043.200
611.190
726.638
634.692
510.240
865.234
1.182.610
756.112
539.824
252.046
253.635
159.565
652.638
774.949

1
1

557.662
627.159

219.020
252.302

1

814.230

347.892

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Σελίδα 62/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

900000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ....

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

7
131.271

9.487.137
3.535.413.476

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

4.061.092
246.979.456

24.973

621.658.283

36.189.936

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Σελίδα 63/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΚΝΑ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΩΣ < 1000
1000- 2000
2000- 3000
3000- 4000
4000- 5000
5000- 6000
6000- 7000
7000- 8000
8000- 9000
9000- 10000
10000- 11000
11000- 12000
12000- 13000
13000- 14000
14000- 15000
15000- 16000
16000- 17000
17000- 18000
18000- 19000
19000- 20000
20000- 22000
22000- 24000
24000- 26000
26000- 28000
28000- 30000
30000- 33000
33000- 36000
36000- 39000
39000- 42000
42000- 45000
45000- 50000
50000- 55000
55000- 60000
60000- 65000
65000- 70000
70000- 75000
75000- 80000
80000- 85000
85000- 90000
90000- 95000
95000- 100000
100000- 110000
110000- 120000
120000- 130000
130000- 140000
140000- 150000
150000- 160000
160000- 170000
170000- 180000
180000- 200000
200000- 220000
220000- 250000
250000- 280000
280000- 310000
310000- 340000
340000- 370000
370000- 400000
400000- 450000
450000- 500000
500000- 550000
550000- 600000
600000- 650000
650000- 700000
700000- 800000
800000- 900000

ΕΞΙ (6) ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΕ ΕΥΡΩ

807
85
77
82
80
89
104
76
75
65
95
82
62
83
93
72
71
94
88
70
121
127
94
98
75
136
116
127
111
118
144
98
71
40
36
21
19
13
16
6
6
18
6
5
5
3
3
5
2
4
2

45.955
123.762
187.104
282.701
362.252
490.386
676.699
568.461
635.288
616.063
996.680
939.854
773.845
1.119.908
1.347.006
1.117.661
1.165.864
1.644.386
1.632.451
1.366.418
2.537.937
2.931.352
2.336.632
2.645.801
2.175.660
4.277.789
3.997.538
4.765.200
4.486.155
5.121.046
6.804.076
5.131.475
4.081.759
2.518.649
2.416.280
1.519.604
1.465.613
1.071.084
1.396.829
555.238
582.386
1.902.471
698.676
621.135
677.531
435.543
466.231
823.671
350.730
744.848
404.972

4.612
497
881
680
445
998
1.074
1.814
1.710
709
1.091
2.902
679
1.055
892
1.221
1.012
1.127
1.428
1.625
2.299
2.686
2.103
1.563
1.418
20.034
21.450
39.963
42.705
76.021
164.055
214.618
279.700
211.737
234.053
184.900
204.783
157.338
230.905
90.460
118.390
381.433
132.267
140.521
123.420
128.225
123.332
217.664
99.099
236.120
124.467

2
2

503.808
572.459

176.222
206.208

1

353.191

137.165

1

440.591

172.083

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

488
27
28
29
35
30
28
20
19
22
21
19
24
34
30
20
24
30
27
28
47
42
44
38
44
49
42
62
65
56
86
58
41
26
26
19
13
2
14
2
3
7
8
2
2
1
2

22.690
37.661
68.086
100.100
157.335
165.716
179.800
149.142
161.932
208.875
220.459
221.155
299.361
458.787
434.610
308.920
396.160
523.325
499.361
544.749
988.773
964.371
1.098.708
1.028.551
1.269.813
1.544.764
1.454.993
2.340.080
2.621.188
2.437.458
4.080.603
3.043.092
2.340.531
1.631.572
1.739.785
1.380.460
998.411
167.738
1.228.227
186.857
294.522
730.847
904.020
253.162
262.251
144.140
306.888

2.004
3.826
698
931
531
754
589
559
771
345
1.163
131
331
337
1.268
1.879
1.607
829
783
383
872
5.095
789
988
1.649
4.730
2.452
9.968
8.537
8.321
66.858
92.443
107.657
93.583
119.207
144.411
105.812
21.577
174.710
33.035
49.795
135.501
191.962
52.369
56.494
44.788
83.293

1
4
1
1

187.691
835.640
237.809
259.064

56.359
248.758
71.397
82.028

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Σελίδα 64/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

900000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ....

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

4.002

87.906.732

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

4.725.885

1.791

42.120.256

2.095.181

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Σελίδα 65/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

ΜΕ

0
0
1
2
3
4
5
6

ΤΕΚΝΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΥΓΟ
ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ
ΤΕΚΝΟ
...........
ΤΕΚΝΑ
...........
//
...........
//
...........
//
...........
//
ΚΑΙ ΑΝΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων

ΕΜΠΟΡΟΙ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙΒΙΟΤΕΧΝΕΣ-ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΓΕΩΡΓΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙΑΛΛΙΕΙΣ-ΕΚΜ. ΔΑΣΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

2.903.073
1.416.855
592.836
606.265
131.271
24.973
4.002
1.791

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
30.778.509
31.131.652
14.824.203
16.923.413
3.535.413
621.658
87.906
42.120

502.380
106.893
30.273
24.723
7.197
2.147
708
449

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
1.975.424
1.378.669
240.582
227.509
55.903
7.604
1.188
427

214.180
167.369
124.944
147.981
34.111
5.606
653
175

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
2.669.950
3.982.702
3.004.319
3.850.875
928.580
149.900
15.959
4.663

109.883
150.307
48.704
53.461
16.923
3.803
606
213

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
434.164
2.101.131
682.627
786.393
244.462
52.055
7.746
2.868

5.681.066

97.944.878

674.770

3.887.309

695.019

14.606.951

383.900

4.311.451

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Σελίδα 66/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

ΜΕ

0
0
1
2
3
4
5
6

ΤΕΚΝΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΥΓΟ
ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ
ΤΕΚΝΟ
...........
ΤΕΚΝΑ
...........
//
...........
//
...........
//
...........
//
ΚΑΙ ΑΝΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ
φορολογικών
δηλώσεων

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1.042.066
232.803
283.972
301.078
58.087
10.829
1.633
774

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
13.477.145
6.139.583
7.210.036
8.614.875
1.642.164
304.148
45.639
24.760

145.754
56.607
53.468
59.170
11.298
1.970
299
141

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
2.310.853
2.559.258
2.254.821
2.826.380
556.172
91.150
14.838
8.177

888.810
702.876
51.475
19.852
3.655
618
103
39

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
9.910.971
14.970.306
1.431.816
617.379
108.130
16.799
2.533
1.222

1.931.242

37.458.352

328.707

10.621.653

1.667.428

27.059.160

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Σελίδα 67/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ - ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ - ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Α) ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ Β) ΜΕΣΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ
(φορολογικών
δηλώσεων)

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000

426.255
153.890
129.675
136.835
151.000
219.516
257.232
230.069
227.960
204.219
195.752
228.399
221.486
203.506
187.760
182.441
160.929
150.921
136.749
123.890
112.332
199.101
169.470
146.301
127.973
109.241
138.959
116.225
98.653
84.869
72.155
93.870
66.512
47.546
34.701
25.729
19.438
15.290
12.023
9.535
7.702
6.408
9.491
6.847

0
67.997.144
193.781.649
342.843.804
527.926.406
1.006.146.290
1.422.439.133
1.491.507.448
1.703.632.690
1.733.102.338
1.861.965.323
2.396.613.037
2.546.110.072
2.541.577.782
2.533.683.286
2.644.547.892
2.493.425.741
2.489.170.610
2.392.563.782
2.290.933.726
2.189.697.401
4.175.706.792
3.892.784.228
3.654.377.960
3.452.389.290
3.165.108.581
4.370.476.652
4.006.011.675
3.695.149.341
3.433.706.474
3.135.840.491
4.444.905.361
3.482.834.425
2.728.004.203
2.164.827.849
1.733.541.900
1.407.457.133
1.183.541.328
990.588.015
833.272.740
711.826.630
624.297.701
993.613.459
786.015.120

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ
2.012.553.946
814.484.613
703.641.402
756.893.478
876.665.687
1.317.053.177
1.691.609.679
1.702.308.609
1.865.148.365
1.864.247.294
1.968.773.527
2.489.047.289
2.623.983.810
2.604.646.826
2.585.271.805
2.687.617.305
2.528.826.195
2.519.880.622
2.418.954.300
2.313.652.667
2.208.965.986
4.206.342.250
3.913.361.966
3.668.414.437
3.462.084.996
3.172.445.600
4.377.165.566
4.009.392.500
3.696.301.326
3.433.792.280
3.135.476.780
4.443.389.718
3.481.014.513
2.726.048.317
2.163.391.221
1.731.943.180
1.405.875.176
1.182.355.657
989.157.094
832.298.615
710.509.859
623.710.187
992.370.324
785.026.991

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

% ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΤΟΣ
0,0
1197,8
363,1
220,8
166,1
130,9
118,9
114,1
109,5
107,6
105,7
103,9
103,1
102,5
102,0
101,6
101,4
101,2
101,1
101,0
100,9
100,7
100,5
100,4
100,3
100,2
100,2
100,1
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,8
99,9
99,9
99,9

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡ.
ΠΟΣΑ

ΕΥΡΩ
717.547.883
219.680.281
150.086.987
149.065.218
136.317.865
148.774.022
149.861.028
150.933.231
146.985.309
144.743.624
147.033.220
145.764.938
150.903.096
158.065.386
151.505.248
151.123.693
146.805.797
163.355.780
141.614.833
139.047.734
133.822.746
252.533.997
230.125.407
213.903.849
189.887.107
174.936.356
229.060.867
199.621.498
176.769.374
159.187.979
137.102.532
190.995.349
145.535.616
113.756.015
84.648.127
70.391.712
55.023.063
46.121.012
37.831.259
29.223.929
26.825.442
21.034.475
33.715.076
25.312.021

% ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΤΟΣ
0,0
323,1
77,5
43,5
25,8
14,8
10,5
10,1
8,6
8,4
7,9
6,1
5,9
6,2
6,0
5,7
5,9
6,6
5,9
6,1
6,1
6,0
5,9
5,9
5,5
5,5
5,2
5,0
4,8
4,6
4,4
4,3
4,2
4,2
3,9
4,1
3,9
3,9
3,8
3,5
3,8
3,4
3,4
3,2

ΦΟΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΥΡΩ
14.629.400
5.776.240
3.145.798
3.090.399
3.260.594
2.932.728
3.140.598
2.930.969
2.642.159
2.757.934
2.838.966
3.052.438
3.505.752
11.675.371
27.554.856
45.451.303
55.578.052
72.287.605
85.058.665
94.031.287
101.686.427
224.847.321
243.199.514
254.954.388
264.044.104
259.552.457
384.350.524
378.319.187
371.943.129
366.603.465
358.360.021
559.903.446
494.217.376
429.683.261
371.022.817
317.635.846
273.173.017
241.244.648
210.551.916
184.113.223
161.423.009
147.007.397
243.925.520
204.873.019

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΥΡΩ
19.719.998
7.783.674
7.843.133
9.464.827
11.095.995
14.812.536
19.086.002
19.440.356
21.160.516
20.784.737
22.377.009
28.757.898
31.493.396
36.845.943
44.107.619
54.176.530
55.541.361
60.360.080
61.232.452
60.836.498
59.347.771
115.134.849
108.575.605
102.586.138
95.747.928
89.163.906
123.409.495
113.364.218
103.835.722
95.125.824
84.075.387
112.198.044
81.191.784
59.440.261
43.884.154
32.731.426
24.937.665
19.720.734
15.654.301
12.317.955
10.199.348
8.520.704
12.696.481
9.216.956

ΑΝΑΛΟΓΩΝ
ΦΟΡΟΣ

% ΤΟΥ
ΦΟΡΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
134,8
134,8
249,3
306,3
340,3
505,1
607,7
663,3
800,9
753,6
788,2
942,1
898,3
315,6
160,1
119,2
99,9
83,5
72,0
64,7
58,4
51,2
44,6
40,2
36,3
34,4
32,1
30,0
27,9
25,9
23,5
20,0
16,4
13,8
11,8
10,3
9,1
8,2
7,4
6,7
6,3
5,8
5,2
4,5

ΣΥΜΠΛΗΡΩ
ΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΕΥΡΩ
12.477.131
4.970.624
2.486.178
2.394.113
2.488.934
2.105.612
2.193.487
1.992.856
1.655.218
1.738.712
1.695.891
1.648.902
1.861.321
3.290.511
7.302.326
13.499.244
19.371.171
28.926.530
38.884.530
47.000.108
54.800.781
131.996.452
155.310.321
172.077.079
187.190.105
187.829.910
284.134.565
284.254.291
283.122.655
282.394.535
282.095.449
455.760.507
417.504.405
372.918.633
328.818.277
286.098.077
249.158.976
222.228.932
195.436.480
172.229.456
151.625.447
138.784.202
231.633.747
195.907.290

0
101.058
188.826
289.148
415.242
352.335
333.286
288.203
248.100
226.072
221.720
204.893
197.676
332.770
560.329
764.612
898.524
1.056.050
1.171.233
1.251.608
1.355.701
2.890.508
2.963.775
2.979.504
2.877.219
2.814.694
3.959.954
3.778.807
3.624.571
3.512.757
3.341.625
5.145.476
4.475.306
3.870.295
3.307.775
2.830.156
2.389.895
2.167.221
1.815.610
1.527.620
1.352.163
1.221.176
2.009.182
1.667.750

2.743.842
853.269
688.265
706.858
770.047
932.292
1.023.421
2.091.187
1.634.271
1.498.836
1.354.366
1.530.381
1.447.782
1.367.810
1.267.943
1.190.081
1.108.059
1.069.186
1.028.043
967.303
947.840
1.850.360
1.722.337
1.593.246
1.509.068
1.318.897
1.797.622
1.629.819
1.420.388
1.330.363
1.146.820
1.792.408
1.403.138
1.064.976
853.246
646.205
556.003
492.900
377.912
347.517
299.775
233.297
384.422
288.766

15.220.973
5.924.951
3.363.269
3.390.119
3.674.223
3.390.239
3.550.194
4.372.246
3.537.589
3.463.620
3.271.977
3.384.177
3.506.778
4.991.092
9.130.597
15.453.937
21.377.755
31.051.766
41.083.807
49.219.019
57.104.322
136.737.320
159.996.434
176.649.830
191.576.392
191.963.501
289.892.141
289.662.917
288.167.614
287.237.656
286.583.894
462.698.391
423.382.849
377.853.904
332.979.298
289.574.438
252.104.874
224.889.053
197.630.002
174.104.592
153.277.385
140.238.675
234.027.351
197.863.807

ΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΜΕΝΟ

ΔΗΛΩ
ΘΕΝ

ΦΟΡΟΛΟ
ΓΟΥΜΕ
ΝΟ

0,0
8,7
1,7
1,0
0,7
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,4
0,6
0,9
1,2
1,7
2,1
2,6
3,3
4,1
4,8
5,5
6,1
6,6
7,2
7,8
8,4
9,1
10,4
12,2
13,9
15,4
16,7
17,9
19,0
20,0
20,9
21,5
22,5
23,6
25,2

0,8
0,7
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,4
0,6
0,8
1,2
1,7
2,1
2,6
3,3
4,1
4,8
5,5
6,1
6,6
7,2
7,8
8,4
9,1
10,4
12,2
13,9
15,4
16,7
17,9
19,0
20,0
20,9
21,6
22,5
23,6
25,2

ΕΥΡΩ
35
38
25
24
24
15
13
19
15
16
16
14
15
24
48
84
132
205
300
397
508
686
944
1.207
1.497
1.757
2.086
2.492
2.921
3.384
3.971
4.929
6.365
7.947
9.595
11.254
12.969
14.708
16.437
18.259
19.900
21.884
24.657
28.897

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Σελίδα 68/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ - ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ - ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Α) ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ Β) ΜΕΣΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ
(φορολογικών
δηλώσεων)

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

% ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΤΟΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡ.
ΠΟΣΑ

% ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΤΟΣ

ΕΥΡΩ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΥΡΩ

ΑΝΑΛΟΓΩΝ
ΦΟΡΟΣ

% ΤΟΥ
ΦΟΡΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩ
ΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

4.764
3.487
2.569
1.958
1.477
1.273
1.767
1.231
1.173
748
462
327
220
158
184
126
67
50
36
19
32
32
51

594.305.880
469.656.652
371.769.250
302.923.298
243.411.353
222.457.051
334.664.790
257.690.934
274.265.530
197.518.206
135.771.220
105.992.644
77.959.711
60.574.902
77.852.343
59.579.025
35.056.689
28.697.207
22.384.669
12.759.264
23.848.371
26.887.831
72.908.496

593.679.791
468.772.291
371.251.450
302.273.820
242.876.141
221.977.232
334.530.108
257.379.089
273.834.129
197.057.645
135.571.276
105.694.193
77.652.351
60.536.866
77.850.475
59.565.119
35.040.374
29.123.785
22.384.620
12.759.264
23.848.371
26.887.831
72.730.196

99,9
99,8
99,9
99,8
99,8
99,8
100,0
99,9
99,8
99,8
99,9
99,7
99,6
99,9
100,0
100,0
100,0
101,5
100,0
100,0
100,0
100,0
99,8

17.943.010
14.627.006
11.534.649
8.951.954
6.682.652
5.964.067
7.895.962
6.120.878
5.778.801
3.865.257
2.386.599
2.138.581
1.563.623
649.393
915.636
831.378
272.929
323.487
248.970
82.055
143.284
467.866
422.082

3,0
3,1
3,1
3,0
2,7
2,7
2,4
2,4
2,1
2,0
1,8
2,0
2,0
1,1
1,2
1,4
0,8
1,1
1,1
0,6
0,6
1,7
0,6

161.680.060
134.202.282
109.755.610
92.594.916
75.999.742
71.648.987
111.234.573
88.446.555
96.863.482
72.159.737
50.892.869
40.358.235
30.111.174
23.795.617
31.045.714
24.031.884
14.395.662
12.037.017
9.306.725
5.346.197
10.043.308
11.294.559
31.572.162

6.518.452
4.772.038
3.532.627
2.682.237
2.074.187
1.808.646
2.470.328
1.733.927
1.645.983
1.057.133
671.153
489.126
337.429
229.569
266.004
197.580
117.963
77.435
67.402
29.792
40.826
54.941
75.275

4,0
3,6
3,2
2,9
2,7
2,5
2,2
2,0
1,7
1,5
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,8
0,6
0,7
0,6
0,4
0,5
0,2

155.297.537
129.498.467
106.267.026
89.931.268
73.936.979
69.849.396
108.773.520
86.721.379
95.228.117
71.104.422
50.224.373
39.871.213
29.774.324
23.567.339
30.780.402
23.834.304
14.277.937
11.959.668
9.239.630
5.316.508
10.002.482
11.240.341
31.498.009

1.246.221
1.036.924
841.326
709.220
611.086
535.249
841.415
684.730
733.296
494.513
326.506
328.139
194.719
162.027
152.667
164.994
89.996
49.023
87.576
33.965
22.128
94.607
210.600

185.528
147.961
124.535
81.688
59.983
71.646
93.960
57.519
58.336
60.896
21.157
19.841
14.452
9.514
11.706
7.201
2.337
4.880
1.565
3.141
3.267
6.141
8.554

5.681.066

97.944.878.220

103.699.371.549

105,9

6.686.390.100

6,8

8.800.793.215

2.170.947.270

24,7

7.199.488.613

86.631.351

51.336.375

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

ΕΥΡΩ

ΦΟΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΜΕΝΟ

ΔΗΛΩ
ΘΕΝ

ΦΟΡΟΛΟ
ΓΟΥΜΕ
ΝΟ

156.729.287
130.683.352
107.232.887
90.722.176
74.608.048
70.456.291
109.708.895
87.463.628
96.019.749
71.659.831
50.572.036
40.219.193
29.983.496
23.738.880
30.944.775
24.006.498
14.370.270
12.013.570
9.328.771
5.353.613
10.027.877
11.341.088
31.717.164

26,4
27,8
28,8
29,9
30,7
31,7
32,8
33,9
35,0
36,3
37,2
37,9
38,5
39,2
39,7
40,3
41,0
41,9
41,7
42,0
42,0
42,2
43,5

26,4
27,9
28,9
30,0
30,7
31,7
32,8
34,0
35,1
36,4
37,3
38,1
38,6
39,2
39,7
40,3
41,0
41,3
41,7
42,0
42,0
42,2
43,6

32.898
37.477
41.741
46.334
50.513
55.346
62.087
71.050
81.858
95.801
109.463
122.994
136.288
150.246
168.178
190.527
214.481
240.271
259.132
281.769
313.371
354.409
621.905

7.337.456.339

7,5

7,1

1.291

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Σελίδα 69/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6Α
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ-ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ - ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡ. ΠΟΣΑ

ΕΥΡΩ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000

528.355
180.533
149.413
154.289
166.109
248.263
310.373
288.674
271.213
252.275
225.661
244.454
226.287
199.457
177.089
173.746
155.741
148.055
137.259
126.276
115.964
205.886
172.152
142.563
117.127
90.079
101.873
75.247
57.476
42.983
32.853
39.757
27.273
20.516
15.408
11.291
8.380
6.677
5.103
4.318

0
79.551.424
223.302.130
386.079.989
580.548.441
1.140.211.681
1.716.023.652
1.871.874.479
2.026.912.233
2.140.161.880
2.144.355.379
2.564.164.948
2.600.817.260
2.490.414.411
2.389.953.671
2.518.445.508
2.413.287.793
2.442.045.738
2.401.898.198
2.335.266.231
2.260.454.154
4.317.519.518
3.953.048.063
3.559.700.333
3.158.854.061
2.607.905.332
3.200.921.244
2.592.824.701
2.151.156.207
1.737.695.144
1.427.471.281
1.880.724.336
1.428.273.958
1.177.255.683
961.615.089
760.193.283
606.762.561
517.116.455
420.426.675
377.310.107

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΕΥΡΩ
941.349.834
259.369.673
170.164.444
153.668.592
133.484.896
143.890.614
147.185.397
147.121.467
132.438.121
131.936.041
127.648.468
120.498.918
115.422.447
116.715.149
114.104.300
113.468.796
110.937.874
125.562.647
104.476.325
102.631.781
96.738.738
184.910.685
161.373.544
144.832.880
121.907.005
100.937.038
122.884.167
98.060.896
80.427.322
64.868.062
50.959.312
67.765.069
50.875.199
38.939.966
30.782.749
24.623.202
19.473.300
15.111.070
13.013.208
10.426.226

ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
0,0
326,0
76,2
39,8
23,0
12,6
8,6
7,9
6,5
6,2
6,0
4,7
4,4
4,7
4,8
4,5
4,6
5,1
4,3
4,4
4,3
4,3
4,1
4,1
3,9
3,9
3,8
3,8
3,7
3,7
3,6
3,6
3,6
3,3
3,2
3,2
3,2
2,9
3,1
2,8

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΥΡΩ
2.028.629.007
761.971.684
660.644.996
711.041.427
827.519.388
1.343.478.143
1.878.552.331
1.982.615.511
2.104.201.860
2.196.301.086
2.186.189.007
2.597.157.162
2.626.326.414
2.508.651.478
2.403.941.270
2.529.606.225
2.421.298.134
2.448.731.653
2.407.501.011
2.339.264.258
2.263.796.643
4.321.480.232
3.954.494.494
3.559.775.669
3.158.538.262
2.607.158.116
3.199.348.666
2.590.991.500
2.149.287.292
1.736.344.901
1.426.079.963
1.878.484.773
1.426.902.939
1.175.905.958
960.510.441
759.428.375
605.594.468
516.721.436
419.759.495
376.834.451

ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
0,0
957,8
295,9
184,2
142,5
117,8
109,5
105,9
103,8
102,6
102,0
101,3
101,0
100,7
100,6
100,4
100,3
100,3
100,2
100,2
100,1
100,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,8
99,9
99,8
99,9

ΦΟΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

13.903.074
4.961.302
3.047.276
2.836.890
2.729.780
2.632.572
2.815.691
2.646.361
2.391.354
2.556.367
2.702.663
2.913.571
3.308.361
13.444.714
32.593.589
54.607.745
69.207.854
91.585.359
111.577.035
126.324.048
139.092.518
310.075.232
335.851.350
346.288.677
349.320.312
319.194.910
433.915.860
392.372.452
356.105.109
309.491.023
270.985.656
381.313.726
310.271.257
270.182.519
230.988.492
188.637.645
154.337.897
135.122.768
112.163.398
102.560.529

21.066.999
7.293.592
7.259.948
8.681.666
10.065.621
13.567.377
17.531.479
23.033.932
24.287.517
24.772.449
25.866.512
32.157.324
35.196.230
41.196.824
49.529.388
60.941.647
63.605.714
69.559.048
71.910.823
71.810.323
69.930.959
132.097.688
116.008.100
100.530.163
84.013.568
67.814.750
79.877.360
60.482.777
46.749.119
35.058.914
26.322.764
31.107.667
22.436.351
18.188.276
14.519.725
11.079.630
8.617.153
7.040.602
5.487.060
4.823.330

% ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
151,5
147,0
238,2
306,0
368,7
515,4
622,6
870,4
1.015,6
969,0
957,1
1.103,7
1.063,9
306,4
152,0
111,6
91,9
75,9
64,4
56,8
50,3
42,6
34,5
29,0
24,1
21,2
18,4
15,4
13,1
11,3
9,7
8,2
7,2
6,7
6,3
5,9
5,6
5,2
4,9
4,7

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ

% ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤ
ΟΣ

ΕΥΡΩ
11.535.021
4.117.800
2.348.702
2.140.829
1.977.587
1.823.387
1.906.765
1.772.302
1.432.790
1.565.841
1.582.473
1.522.177
1.684.440
3.388.677
8.145.979
15.772.393
23.558.402
35.833.154
50.003.337
62.439.613
75.078.039
185.899.108
224.691.407
248.372.982
266.033.365
251.328.291
353.523.400
331.398.218
308.954.019
274.124.908
244.446.409
350.104.461
287.765.080
252.048.798
216.534.981
177.683.465
145.882.399
128.247.308
106.801.451
97.867.386

0,0
5,2
1,1
0,6
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,6
1,0
1,5
2,1
2,7
3,3
4,3
5,7
7,0
8,4
9,6
11,0
12,8
14,4
15,8
17,1
18,6
20,1
21,4
22,5
23,4
24,0
24,8
25,4
25,9

ΠΙΝΑΚΑΣ 6Α Σελίδα 70/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6Α
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ-ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ - ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡ. ΠΟΣΑ

ΕΥΡΩ
90.000 - 95.000
95.000 -100.000

3.371
2.855

311.533.634
278.164.714

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΕΥΡΩ
8.838.230
7.167.603

ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
2,8
2,6

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΥΡΩ
310.740.503
277.956.784

ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
99,7
99,9

ΦΟΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΥΡΩ
85.676.395
78.652.628

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΥΡΩ
3.925.389
3.391.232

% ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
4,6
4,3

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ

% ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤ
ΟΣ

ΕΥΡΩ
81.927.214
75.360.611

26,3
27,1

ΠΙΝΑΚΑΣ 6Α Σελίδα 71/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6Α
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ-ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ - ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡ. ΠΟΣΑ

ΕΥΡΩ
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΥΡΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΥΡΩ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΥΡΩ

% ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ

% ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤ
ΟΣ

ΕΥΡΩ

4.211
3.034
2.077
1.638
1.199
973
706
611
955
691
661
452
287
210
149
97
137
82
54
39
22
19
27
23
38

440.938.907
348.025.229
259.232.672
220.945.283
173.641.140
150.506.363
116.433.790
106.751.979
180.789.124
144.868.561
154.830.374
119.244.644
84.432.659
68.108.233
52.832.698
37.183.493
58.086.861
38.775.837
28.388.608
22.435.510
13.718.998
12.739.622
20.128.774
19.516.293
55.738.836

12.682.484
8.700.863
6.020.663
5.519.108
3.730.153
3.376.299
2.163.200
1.994.856
3.448.543
2.420.906
2.532.931
2.022.089
1.129.331
956.892
724.516
213.241
495.918
432.858
172.238
180.706
54.987
304.203
86.248
53.038
306.297

2,9
2,5
2,3
2,5
2,1
2,2
1,9
1,9
1,9
1,7
1,6
1,7
1,3
1,4
1,4
0,6
0,9
1,1
0,6
0,8
0,4
2,4
0,4
0,3
0,5

439.793.960
347.509.352
258.880.320
220.577.365
173.494.471
150.033.493
116.339.019
106.542.166
180.459.461
144.543.834
154.466.648
118.705.689
84.326.482
67.867.488
52.832.698
37.183.493
58.086.514
38.774.955
28.364.742
22.435.461
13.716.392
12.739.622
20.128.774
19.516.293
55.563.142

99,7
99,9
99,9
99,8
99,9
99,7
99,9
99,8
99,8
99,8
99,8
99,5
99,9
99,6
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,7

128.645.888
107.513.814
83.550.341
73.732.861
59.726.151
52.768.497
41.691.319
38.777.677
66.626.065
54.581.060
59.389.643
46.546.535
33.561.779
27.321.557
21.397.951
15.306.208
24.012.635
16.181.186
11.949.702
9.466.968
5.853.523
5.332.842
8.645.492
8.443.674
24.414.053

5.120.679
3.834.074
2.758.712
2.095.015
1.595.400
1.275.915
957.031
858.120
1.277.956
914.600
872.742
633.918
403.726
324.826
219.073
130.435
183.574
127.321
90.348
71.913
26.716
32.776
36.766
24.776
53.262

4,0
3,6
3,3
2,8
2,7
2,4
2,3
2,2
1,9
1,7
1,5
1,4
1,2
1,2
1,0
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
0,6
0,4
0,3
0,2

123.650.924
103.717.320
80.806.829
71.624.861
58.121.697
51.481.846
40.725.690
37.907.808
65.337.386
53.660.707
58.503.602
45.906.310
33.151.642
26.993.846
21.176.303
15.175.485
23.827.537
16.053.554
11.856.243
9.392.052
5.826.517
5.300.020
8.607.125
8.418.747
24.359.593

28,0
29,8
31,2
32,4
33,5
34,2
35,0
35,5
36,1
37,0
37,8
38,5
39,3
39,6
40,1
40,8
41,0
41,4
41,8
41,9
42,5
41,6
42,8
43,1
43,7

5.681.066

77.080.536.070

5.086.713.828

6,6

81.562.639.240

105,8

7.186.823.381

1.652.756.666

23,0

5.920.208.611

7,7

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 6Α Σελίδα 72/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6Β
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ - ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ - ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ - ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000

789.088
177.249
90.391
80.589
82.620
112.760
115.730
125.814
102.416
82.714
66.159
56.355
57.981
54.457
50.085
46.811
45.066
43.893
44.838
41.927
39.257
72.034
51.368
35.279
26.295
18.888
21.037
14.622
10.570
7.400
5.764
7.086
5.137
3.943
3.029
2.221
1.577
1.304
948

0
66.722.061
133.451.134
201.801.952
289.243.118
519.840.575
634.804.510
816.572.928
765.627.442
700.730.002
627.464.136
591.260.495
666.871.059
680.506.824
676.092.586
678.534.848
698.314.526
724.357.543
784.688.273
775.428.986
765.327.957
1.510.577.807
1.177.928.717
880.246.617
708.530.939
546.939.309
660.704.414
503.172.004
395.453.439
299.247.511
250.393.619
335.614.514
269.098.810
226.184.332
189.072.834
149.614.801
114.116.203
100.971.249
78.140.227

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡ. ΠΟΣΑ

ΕΥΡΩ
429.662.212
137.046.391
68.067.487
55.183.822
52.281.070
54.142.167
46.746.575
48.416.646
40.612.715
37.611.404
32.618.968
31.223.299
30.908.205
29.905.571
28.853.381
28.876.010
29.207.623
29.152.215
28.638.177
28.237.993
26.480.171
51.143.612
38.816.548
30.238.718
24.342.887
19.759.639
24.842.724
18.788.481
14.610.130
11.422.815
9.156.780
11.551.495
8.737.327
7.166.549
5.972.561
4.467.983
3.426.756
3.361.014
2.835.930

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
0,0
205,4
51,0
27,3
18,1
10,4
7,4
5,9
5,3
5,4
5,2
5,3
4,6
4,4
4,3
4,3
4,2
4,0
3,6
3,6
3,5
3,4
3,3
3,4
3,4
3,6
3,8
3,7
3,7
3,8
3,7
3,4
3,2
3,2
3,2
3,0
3,0
3,3
3,6

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΥΡΩ
836.079.909
266.992.024
211.383.267
247.055.791
320.984.058
542.426.114
651.277.524
828.745.253
773.842.143
706.841.022
631.576.603
594.394.909
669.869.506
682.199.588
677.622.781
679.637.874
699.105.356
725.044.002
785.258.411
775.931.008
765.787.150
1.511.378.066
1.177.926.576
880.047.730
708.462.861
546.887.817
660.368.823
502.889.669
395.208.178
298.976.436
250.335.116
335.485.306
268.938.509
225.860.790
188.856.294
149.567.439
114.124.399
100.652.074
78.078.879

ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
0,0
400,2
158,4
122,4
111,0
104,3
102,6
101,5
101,1
100,9
100,7
100,5
100,4
100,2
100,2
100,2
100,1
100,1
100,1
100,1
100,1
100,1
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
99,9
99,9
99,9
100,0
100,0
99,9
99,9
99,9
100,0
100,0
99,7
99,9

ΦΟΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

3.956.471
1.055.252
663.619
615.924
591.898
509.407
540.145
535.668
475.009
473.670
409.364
440.664
555.251
3.099.663
8.597.042
14.257.207
20.442.358
27.933.252
37.791.577
44.220.345
50.126.148
117.090.489
107.869.186
91.582.374
82.508.088
70.160.652
93.447.291
79.388.705
68.279.386
55.447.733
49.525.395
71.291.848
61.390.058
54.418.247
47.574.316
39.152.730
30.859.115
28.021.872
22.308.590

19.553.475
4.643.475
3.547.791
4.074.577
4.755.322
5.860.678
6.135.937
15.143.611
13.919.531
14.302.514
14.269.893
14.476.836
17.002.214
18.061.411
18.637.666
19.630.130
20.824.055
22.347.841
24.791.448
24.382.635
23.620.780
44.978.641
33.312.530
23.904.851
18.091.957
14.043.660
16.246.828
11.530.543
8.282.759
5.684.017
4.340.313
5.319.079
4.029.409
3.345.273
2.713.752
2.100.614
1.609.041
1.354.015
1.025.884

% ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
494,2
440,0
534,6
661,5
803,4
1.150,5
1.136,0
2.827,1
2.930,4
3.019,5
3.485,9
3.285,2
3.062,1
582,7
216,8
137,7
101,9
80,0
65,6
55,1
47,1
38,4
30,9
26,1
21,9
20,0
17,4
14,5
12,1
10,3
8,8
7,5
6,6
6,1
5,7
5,4
5,2
4,8
4,6

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ

ΕΥΡΩ
3.262.116
829.476
502.536
464.434
449.688
368.741
367.264
353.536
303.708
291.498
254.994
241.087
324.527
468.770
1.275.083
2.988.458
5.741.220
9.832.174
16.068.436
21.710.483
27.481.978
72.518.993
74.287.631
67.342.295
64.019.672
55.746.603
76.738.271
67.534.878
59.770.558
49.617.306
45.069.765
65.844.630
57.261.581
51.005.681
44.789.538
37.017.737
29.229.226
26.651.652
21.267.645

% ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
0,0
1,2
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,4
0,8
1,4
2,0
2,8
3,6
4,8
6,3
7,7
9,0
10,2
11,6
13,4
15,1
16,6
18,0
19,6
21,3
22,6
23,7
24,7
25,6
26,4
27,2

ΠΙΝΑΚΑΣ 6Β Σελίδα 73/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6Β
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ - ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ - ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ - ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000

789
601
528

68.989.326
55.511.722
51.516.429

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡ. ΠΟΣΑ

ΕΥΡΩ
2.127.321
1.473.881
1.363.286

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
3,1
2,7
2,6

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΥΡΩ
68.842.970
55.507.757
51.472.705

ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
99,8
100,0
99,9

ΦΟΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΥΡΩ
20.106.607
16.493.029
15.571.807

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΥΡΩ
882.672
669.996
619.775

% ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
4,4
4,1
4,0

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ

ΕΥΡΩ
19.211.225
15.816.664
14.942.438

% ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
27,8
28,5
29,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 6Β Σελίδα 74/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6Β
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ - ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ - ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ - ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΥΡΩ
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

756
519
426
332
186
189
130
128
167
128
98
73
32
27
15
14
19
8
3
3
5
0
4
1
5
2.599.888

79.221.273
59.405.643
53.136.806
44.706.794
26.920.470
29.217.691
21.432.173
22.400.078
31.610.441
26.819.800
22.947.048
19.375.758
9.464.316
8.765.176
5.295.827
5.378.792
8.101.404
3.747.194
1.597.786
1.729.682
3.081.948
0
3.016.591
815.689
6.487.995
20.864.342.149

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡ. ΠΟΣΑ

ΕΥΡΩ
1.937.943
1.373.324
1.291.985
996.569
656.982
589.151
536.870
408.644
475.157
585.313
439.494
334.957
82.076
239.138
35.422
37.811
66.583
33.290
22.052
20.883
16.883
0
0
0
17.204
1.599.676.272

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
2,4
2,3
2,4
2,2
2,4
2,0
2,5
1,8
1,5
2,2
1,9
1,7
0,9
2,7
0,7
0,7
0,8
0,9
1,4
1,2
0,5
0,0
0,0
0,0
0,3
7,7

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΥΡΩ
79.212.291
59.381.484
53.067.361
44.706.334
26.859.246
29.399.866
21.408.154
22.395.281
31.610.441
26.680.872
22.942.697
19.342.605
9.464.316
8.616.268
5.295.827
5.378.792
8.101.404
3.747.194
1.597.786
2.199.179
3.081.948
0
3.016.591
815.689
6.487.995
22.136.732.309

ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
100,0
100,0
99,9
100,0
99,8
100,6
99,9
100,0
100,0
99,5
100,0
99,8
100,0
98,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
127,1
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
106,1

ΦΟΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΥΡΩ
24.578.420
19.104.599
17.596.837
15.172.713
9.302.742
10.415.414
7.646.930
8.182.908
11.754.860
10.060.367
8.824.457
7.584.110
3.787.148
3.462.443
2.163.204
2.213.141
3.356.738
1.563.787
668.881
939.763
1.310.539
0
1.303.866
353.660
2.844.856
1.613.969.834

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΥΡΩ
920.175
641.354
515.768
405.245
226.967
252.825
146.613
166.211
233.270
175.449
134.346
103.137
38.489
40.042
24.769
20.126
31.635
9.651
9.088
4.385
7.779
0
4.506
1.515
7.943
518.188.715

% ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
3,7
3,4
2,9
2,7
2,4
2,4
1,9
2,0
2,0
1,7
1,5
1,4
1,0
1,2
1,1
0,9
0,9
0,6
1,4
0,5
0,6
0,0
0,3
0,4
0,3
32,1

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ

ΕΥΡΩ
23.647.051
18.454.738
17.076.008
14.760.802
9.075.011
10.159.313
7.499.432
8.016.077
11.519.343
9.881.409
8.686.395
7.474.588
3.748.550
3.422.030
2.137.012
2.192.984
3.324.802
1.553.920
659.793
935.378
1.302.760
0
1.299.360
352.145
2.836.913
1.279.280.002

% ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
29,8
31,1
32,1
33,0
33,7
34,8
35,0
35,8
36,4
36,8
37,9
38,6
39,6
39,0
40,4
40,8
41,0
41,5
41,3
54,1
42,3
0,0
43,1
43,2
43,7
6,1

ΠΙΝΑΚΑΣ 6Β Σελίδα 75/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ
2011
ΣΕ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΔΡΑΧΜΕΣ

ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ
(φορολογικών
δηλώσεων)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ
ΑΞΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΩΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000

426.255
153.890
129.675
136.835
151.000
219.516
257.232
230.069
227.960
204.219
195.752
228.399
221.486
203.506
187.760
182.441
160.929
150.921
136.749
123.890
112.332
199.101
169.470
146.301
127.973
109.241
138.959
116.225
98.653
84.869
72.155
93.870
66.512
47.546
34.701
25.729
19.438
15.290

0
67.997.144
193.781.649
342.843.804
527.926.406
1.006.146.290
1.422.439.133
1.491.507.448
1.703.632.690
1.733.102.338
1.861.965.323
2.396.613.037
2.546.110.072
2.541.577.782
2.533.683.286
2.644.547.892
2.493.425.741
2.489.170.610
2.392.563.782
2.290.933.726
2.189.697.401
4.175.706.792
3.892.784.228
3.654.377.960
3.452.389.290
3.165.108.581
4.370.476.652
4.006.011.675
3.695.149.341
3.433.706.474
3.135.840.491
4.444.905.361
3.482.834.425
2.728.004.203
2.164.827.849
1.733.541.900
1.407.457.133
1.183.541.328

2.012.553.946
749.462.471
515.284.097
420.648.630
356.742.814
318.923.735
278.229.115
219.152.644
169.891.708
138.668.736
114.462.084
100.317.086
84.966.431
69.942.515
57.932.938
49.717.755
41.331.064
36.784.677
31.827.537
27.469.309
23.939.923
38.953.232
28.029.587
21.355.142
15.872.882
12.854.483
14.073.171
9.716.920
6.970.034
5.299.444
3.715.029
4.422.056
3.073.381
2.001.046
1.288.395
1.276.145
934.502
657.959

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

0
20.468.341
43.350.078
71.445.614
105.842.644
105.174.329
121.688.632
125.980.693
132.696.360
140.072.950
148.129.587
153.561.259
167.662.348
165.179.118
167.841.527
172.806.461
171.565.037
171.982.537
171.039.119
171.099.353
169.207.685
333.448.813
324.056.824
312.167.333
296.866.444
282.978.509
388.823.388
356.191.869
324.188.114
299.221.545
273.551.523
396.601.807
328.796.081
273.341.986
228.820.069
193.028.293
162.135.489
145.410.334

0
10.310
23.712
24.723
47.536
74.287
72.739
84.639
71.888
92.175
142.578
99.240
79.831
132.669
122.087
99.508
130.369
177.355
194.333
128.114
162.913
560.918
483.451
457.413
482.286
363.348
442.350
496.747
524.290
918.046
590.456
728.799
784.241
847.629
570.675
489.941
435.952
471.058

0
6.947.842
21.780.121
36.408.093
50.047.218
63.052.038
74.833.240
86.729.742
97.230.197
106.896.805
119.597.082
132.782.267
146.213.749
158.797.153
162.224.428
173.417.493
181.622.026
176.784.583
177.373.901
178.964.554
176.886.223
343.540.344
327.412.400
317.927.348
297.403.044
282.126.259
394.090.393
357.789.665
323.747.054
294.706.244
252.192.933
374.236.489
305.638.266
261.356.592
217.351.954
188.599.600
156.752.765
137.282.330

0
20.544.330
38.305.103
49.457.432
57.683.068
65.131.826
76.259.499
75.397.387
77.290.769
80.452.883
84.939.601
89.259.836
86.625.886
68.849.195
58.911.511
53.765.466
51.670.476
46.202.819
42.886.199
39.244.930
37.546.294
63.027.957
51.033.264
41.196.686
33.052.106
27.065.850
32.341.436
23.902.163
17.415.265
13.988.770
11.174.545
13.499.167
9.254.617
6.267.218
4.253.006
3.383.101
2.577.963
1.737.739

0
16.217.117
78.533.995
170.725.443
287.540.936
736.689.284
1.108.906.373
1.163.445.651
1.353.996.741
1.355.529.194
1.453.548.803
1.936.568.218
2.075.152.604
2.077.335.448
2.078.332.312
2.178.110.854
2.020.884.995
2.027.932.347
1.935.371.072
1.835.295.200
1.738.804.334
3.309.899.561
3.072.350.212
2.870.692.533
2.719.696.162
2.468.306.129
3.406.325.700
3.124.273.688
2.891.514.438
2.687.911.265
2.467.537.647
3.452.923.970
2.639.579.933
2.003.961.568
1.547.693.549
1.188.933.383
946.345.579
765.190.334

0
3.750.604
11.522.287
14.173.278
25.280.936
33.013.441
35.217.290
32.669.958
32.420.260
37.460.260
40.784.890
67.860.240
50.925.540
50.246.860
48.327.677
48.778.027
50.655.814
48.878.463
48.191.651
48.132.086
50.464.419
97.205.626
96.497.946
97.523.472
93.054.474
96.054.671
139.460.846
136.578.767
131.873.095
131.836.404
128.486.927
202.797.421
195.131.882
179.488.166
163.960.475
156.836.467
137.757.503
131.865.056

0
58.598
266.353
609.222
1.484.069
3.011.085
5.461.361
7.199.378
9.926.474
12.598.069
14.822.783
16.481.978
19.450.114
21.037.338
17.923.744
17.570.082
16.897.023
17.212.505
17.507.508
18.069.488
16.625.533
28.023.573
20.950.130
14.413.176
11.834.774
8.213.817
8.992.539
6.778.775
5.887.086
5.124.199
2.306.460
4.117.708
3.649.406
2.741.044
2.178.121
2.271.116
1.451.882
1.584.477

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Σελίδα 76/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ
2011
ΣΕ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΔΡΑΧΜΕΣ

ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ
80.000 - 85.000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ
(φορολογικών
δηλώσεων)
12.023

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

990.588.015

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

414.486

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

121.219.678

ΚΙΝΗΤΕΣ
ΑΞΙΕΣ

334.495

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
123.556.447

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1.482.271

ΜΙΣΘΩΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

622.986.410

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

119.836.279

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1.172.435

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Σελίδα 77/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ
2011
ΣΕ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΔΡΑΧΜΕΣ

ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ
(φορολογικών
δηλώσεων)
9.535
7.702
6.408
9.491
6.847
4.764
3.487
2.569
1.958
1.477
1.273
1.767
1.231
1.173
748
462
327
220
158
184
126
67
50
36
19
32
32
51
5.681.066

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

833.272.740
711.826.630
624.297.701
993.613.459
786.015.120
594.305.880
469.656.652
371.769.250
302.923.298
243.411.353
222.457.051
334.664.790
257.690.934
274.265.530
197.518.206
135.771.220
105.992.644
77.959.711
60.574.902
77.852.343
59.579.025
35.056.689
28.697.207
22.384.669
12.759.264
23.848.371
26.887.831
72.908.496
97.944.878.220

ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
300.083
232.062
275.411
470.853
245.888
237.067
64.855
107.603
174.060
98.297
17.847
213.599
345.086
48.629
12.889
34.887
15.646
4.229
0
0
5.863
0
471.998
0
0
0
0
0
5.992.533.961

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

101.547.523
90.080.613
80.384.420
131.649.948
109.160.264
81.307.629
68.166.413
54.707.521
46.267.002
39.644.644
34.537.979
54.508.201
44.829.281
47.281.977
32.021.167
20.735.550
21.212.590
12.520.597
10.460.006
9.846.464
10.592.738
5.724.770
3.026.977
5.443.104
2.138.514
1.436.374
6.006.806
13.293.578
8.876.174.423

ΚΙΝΗΤΕΣ
ΑΞΙΕΣ

351.830
344.814
190.965
581.296
417.573
98.328
188.663
27.231
120.864
74.618
18.745
614.654
760.835
348.388
263.304
25
80.326
250
1.500
42.148
6.086
2.623
0
0
0
0
0
0
16.488.167

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
107.075.680
97.306.941
88.541.062
139.919.318
124.169.206
94.822.324
83.232.903
68.863.371
55.263.512
48.499.694
43.605.139
64.680.363
53.446.910
58.547.603
46.648.630
31.511.650
22.844.040
15.756.349
10.506.924
14.528.674
13.580.196
5.292.820
5.030.525
3.677.297
1.492.108
6.858.193
5.675.095
14.664.671
8.610.340.080

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1.162.674
1.091.953
941.813
1.248.570
941.737
461.876
529.371
239.957
305.874
142.368
148.961
164.714
109.037
108.160
59.441
28.655
25.833
16.621
19.212
9.757
6.453
828
4.688
11.606
0
951
106.396
2.952
1.564.968.090

ΜΙΣΘΩΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

515.699.864
419.072.117
362.019.806
558.252.195
413.788.051
305.211.123
224.352.786
172.820.334
135.316.257
104.019.550
98.293.947
139.586.426
103.252.303
109.280.617
75.906.514
59.199.239
37.388.816
32.505.104
26.509.589
36.010.573
22.073.590
15.291.262
8.932.047
4.271.277
6.333.793
10.556.636
11.581.538
27.967.683
73.850.536.017

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

106.419.586
102.600.563
90.879.071
159.425.598
135.149.065
109.755.746
91.072.771
74.194.242
63.607.431
49.957.644
44.295.135
72.191.554
53.414.056
55.037.780
39.395.092
21.556.014
22.348.298
15.829.263
10.855.627
15.577.639
11.752.353
7.730.893
10.545.937
7.320.148
1.545.704
1.061.880
2.667.946
14.560.079
4.605.746.572

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1.015.582
1.329.630
1.340.564
2.536.534
2.389.225
2.648.855
2.113.746
916.594
2.042.358
1.072.835
1.557.144
2.918.878
1.878.513
3.661.005
3.224.058
2.740.088
2.092.741
1.331.527
2.222.044
1.837.090
1.567.609
1.013.492
1.157.033
1.661.237
1.249.145
3.934.337
850.050
2.419.533
420.624.869

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Σελίδα 78/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ
2011
ΣΕ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΔΡΑΧΜΕΣ

ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ σε ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΩΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000

528.355
180.533
149.413
154.289
166.109
248.263
310.373
288.674
271.213
252.275
225.661
244.454
226.287
199.457
177.089
173.746
155.741
148.055
137.259
126.276
115.964
205.886
172.152
142.563
117.127
90.079
101.873
75.247
57.476
42.983
32.853
39.757
27.273
20.516
15.408
11.291
8.380
6.677

0
79.551.424
223.302.130
386.079.989
580.548.441
1.140.211.681
1.716.023.652
1.871.874.479
2.026.912.233
2.140.161.880
2.144.355.379
2.564.164.948
2.600.817.260
2.490.414.411
2.389.953.671
2.518.445.508
2.413.287.793
2.442.045.738
2.401.898.198
2.335.266.231
2.260.454.154
4.317.519.518
3.953.048.063
3.559.700.333
3.158.854.061
2.607.905.332
3.200.921.244
2.592.824.701
2.151.156.207
1.737.695.144
1.427.471.281
1.880.724.336
1.428.273.958
1.177.255.683
961.615.089
760.193.283
606.762.561
517.116.455

2.028.629.007
687.041.665
445.191.732
333.876.536
256.758.149
213.044.591
173.397.715
121.022.089
86.735.968
64.605.182
49.972.869
40.736.721
32.322.061
24.520.827
19.430.050
16.312.536
12.522.825
10.909.741
9.452.506
7.420.207
6.379.993
9.456.799
6.049.245
4.810.251
3.463.395
2.248.896
2.552.898
1.533.142
1.459.861
1.175.637
597.298
956.424
702.063
391.977
593.550
447.827
261.267
152.630

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

0
24.034.646
52.213.820
79.835.813
110.119.396
109.542.946
129.492.346
137.510.302
145.609.712
153.832.354
161.259.076
164.760.255
176.998.890
169.508.163
166.394.170
164.270.795
160.792.961
155.192.573
152.136.284
145.933.990
143.705.836
275.351.427
260.157.673
241.096.303
218.715.161
199.174.955
258.956.422
222.467.923
192.830.228
163.664.374
141.320.171
194.561.117
154.726.255
129.592.965
104.811.543
88.671.464
78.305.810
68.842.626

0
13.228
25.351
32.954
51.069
83.920
103.224
120.977
74.742
108.442
167.212
109.199
77.748
160.348
132.317
147.475
188.017
188.956
217.737
202.030
177.046
625.802
399.084
512.846
287.411
435.333
441.152
515.480
448.879
757.068
408.980
652.175
573.111
545.248
417.143
259.002
352.309
191.508

0
9.157.988
29.127.880
48.503.184
65.225.828
80.807.100
95.662.217
107.747.284
119.789.780
131.000.709
144.675.862
158.978.315
172.511.450
185.944.223
189.038.002
199.425.783
206.683.591
197.378.405
194.336.290
193.217.626
182.958.464
344.066.572
302.521.121
272.457.259
238.434.880
214.911.846
283.663.485
242.278.585
211.145.261
183.606.969
155.749.494
224.735.504
179.848.680
154.256.430
126.574.874
105.701.843
92.056.240
81.257.887

0
24.104.265
43.837.884
55.995.627
64.420.797
72.075.178
85.368.405
84.985.855
87.150.362
89.431.816
92.539.756
93.054.852
84.095.252
54.780.208
37.349.844
29.708.967
24.539.617
19.069.275
16.450.364
14.348.472
12.514.178
20.135.803
15.341.146
11.340.795
8.945.255
6.285.803
7.630.005
5.529.929
3.857.055
2.982.808
2.089.334
2.680.178
1.905.002
1.176.661
1.110.289
1.104.002
765.595
753.227

0
18.066.036
85.901.538
185.653.906
311.366.929
837.586.509
1.358.393.040
1.494.720.347
1.623.284.633
1.704.542.430
1.675.467.490
2.048.425.195
2.080.655.356
1.993.051.246
1.919.723.590
2.049.808.390
1.946.476.823
2.002.114.192
1.973.087.445
1.916.231.553
1.855.706.461
3.552.859.439
3.258.014.573
2.920.526.396
2.586.235.125
2.083.213.763
2.505.753.668
1.988.737.435
1.618.995.760
1.267.491.472
1.018.733.465
1.294.200.672
936.631.615
757.644.287
606.270.271
458.939.640
343.364.356
281.961.694

0
4.093.621
11.858.485
15.248.748
27.550.661
36.317.504
40.051.841
36.928.962
37.091.795
42.024.694
45.752.403
72.334.477
56.832.295
57.254.913
55.828.161
57.215.483
60.882.538
57.165.570
57.446.582
59.049.066
59.915.402
116.494.220
111.438.450
110.181.764
103.018.726
101.202.265
141.688.882
130.808.878
121.011.760
117.035.307
107.705.567
161.078.325
151.748.457
132.102.373
120.642.925
104.237.469
90.816.587
83.033.442

0
81.639
337.173
809.756
1.813.761
3.798.524
6.952.579
9.860.752
13.911.209
19.221.436
24.493.581
26.502.656
29.646.269
29.715.310
21.487.586
17.868.615
13.724.247
10.936.767
8.223.495
6.283.494
5.476.767
7.986.256
5.176.015
3.584.969
3.217.503
2.681.367
2.787.632
2.486.472
2.867.264
2.157.146
1.464.270
2.816.365
2.840.838
1.937.718
1.788.044
1.279.862
1.101.664
1.076.071

ΠΙΝΑΚΑΣ 7Α Σελίδα 79/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ
2011
ΣΕ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΔΡΑΧΜΕΣ

ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ σε ευρώ
80.000 - 85.000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ
5.103

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

420.426.675

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

82.584

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

54.591.728

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
212.114

71.523.330

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

344.993

ΜΙΣΘΩΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

222.169.257

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

70.508.550

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1.076.704

ΠΙΝΑΚΑΣ 7Α Σελίδα 80/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ
2011
ΣΕ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΔΡΑΧΜΕΣ

ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ σε ευρώ
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ
4.318
3.371
2.855
4.211
3.034
2.077
1.638
1.199
973
706
611
955
691
661
452
287
210
149
97
137
82
54
39
22
19
27
23
38
5.681.066

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

377.310.107
311.533.634
278.164.714
440.938.907
348.025.229
259.232.672
220.945.283
173.641.140
150.506.363
116.433.790
106.751.979
180.789.124
144.868.561
154.830.374
119.244.644
84.432.659
68.108.233
52.832.698
37.183.493
58.086.861
38.775.837
28.388.608
22.435.510
13.718.998
12.739.622
20.128.774
19.516.293
55.738.836
77.080.536.070

ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
168.329
68.298
93.621
159.136
74.031
27.708
121.322
19.937
41.277
51.348
12.535
18.828
3.574
40.964
7.280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.678.126.902

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

44.858.110
41.605.008
36.191.304
60.549.445
52.094.597
37.021.064
35.139.936
25.589.260
23.493.894
19.316.873
17.441.843
30.026.716
25.198.785
23.547.439
18.598.633
12.225.449
13.908.085
7.739.121
4.997.264
6.786.693
4.996.300
4.657.499
2.736.144
2.529.655
1.916.959
1.052.770
4.319.731
10.049.851
6.319.570.902

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
185.616
352.792
268.971
156.820
337.094
18.205
122.150
65.420
2.529
1.173
14.853
456.945
483.222
285.278
254.748
12
80.232
250
0
42.148
7.849
0
0
0
0
0
0
0
13.552.946

66.852.723
57.263.754
52.442.558
82.510.970
70.585.771
53.425.933
49.141.863
37.949.701
32.363.135
25.488.611
23.947.777
41.169.907
32.879.054
35.315.155
27.767.949
18.906.279
12.427.463
9.812.910
4.653.146
10.234.528
9.836.514
4.716.046
3.122.660
1.229.835
0
7.032.970
5.097.170
11.395.447
6.984.530.067

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

532.537
378.202
302.057
287.164
103.284
144.201
324.046
58.902
33.808
34.311
20.752
44.579
15.729
20.466
13.589
28.709
6.753
9.573
3.660
1.716
1.866
573
7.249
286
105.826
656
56
1.078
1.182.280.483

ΜΙΣΘΩΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

199.000.672
156.556.047
135.431.131
211.151.940
157.040.851
111.765.274
89.070.257
71.725.261
62.980.184
46.301.835
43.978.073
71.591.023
55.716.155
65.996.139
49.432.798
35.170.070
27.955.014
26.223.585
17.338.490
29.474.047
13.030.005
12.674.917
6.893.361
4.585.591
7.290.454
8.498.856
7.660.801
22.885.403
58.529.424.235

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

64.743.688
54.477.483
52.405.506
83.826.821
66.016.667
54.270.453
45.970.000
37.325.754
29.099.166
24.498.104
19.698.769
35.252.925
29.293.158
25.829.519
20.469.693
16.934.314
11.968.873
7.119.795
8.303.162
9.614.863
9.375.817
5.771.478
8.968.035
3.021.169
2.807.602
247.448
1.589.275
8.995.828
3.703.492.510

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1.136.763
900.348
1.123.186
2.455.748
1.846.965
2.587.543
1.177.029
926.843
2.533.648
792.883
1.649.911
2.247.028
1.282.460
3.836.378
2.707.234
1.167.825
1.761.813
1.927.464
1.887.771
1.932.866
1.527.486
568.095
708.060
2.352.462
618.781
3.296.073
849.261
2.411.229
347.684.928

ΠΙΝΑΚΑΣ 7Α Σελίδα 81/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ
2011
ΣΕ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΔΡΑΧΜΕΣ

ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ σε ευρώ

=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ

789.088
177.249
90.391
80.589
82.620
112.760
115.730
125.814
102.416
82.714
66.159
56.355
57.981
54.457
50.085
46.811
45.066
43.893
44.838
41.927
39.257
72.034
51.368
35.279
26.295
18.888
21.037
14.622
10.570
7.400
5.764
7.086
5.137
3.943
3.029
2.221
1.577
1.304
948

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

0
66.722.061
133.451.134
201.801.952
289.243.118
519.840.575
634.804.510
816.572.928
765.627.442
700.730.002
627.464.136
591.260.495
666.871.059
680.506.824
676.092.586
678.534.848
698.314.526
724.357.543
784.688.273
775.428.986
765.327.957
1.510.577.807
1.177.928.717
880.246.617
708.530.939
546.939.309
660.704.414
503.172.004
395.453.439
299.247.511
250.393.619
335.614.514
269.098.810
226.184.332
189.072.834
149.614.801
114.116.203
100.971.249
78.140.227

836.079.909
201.922.267
80.386.292
48.048.162
34.643.496
25.221.132
19.179.391
14.686.632
10.297.091
8.087.309
5.570.093
4.591.173
4.400.960
3.250.215
2.681.095
2.322.461
1.750.932
1.577.722
1.438.040
1.410.822
957.366
1.843.506
883.395
537.947
416.987
525.529
236.532
180.819
121.967
116.532
77.427
41.587
35.310
28.947
23.629
8.657
54.756
41.358
35.819

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

0
20.942.222
45.724.575
72.241.732
104.264.862
98.235.619
95.270.067
89.335.828
88.793.240
88.238.080
88.369.679
84.638.156
86.553.461
76.886.977
72.549.060
66.463.541
63.721.253
60.798.736
59.029.779
55.517.433
52.607.617
104.293.611
97.522.271
89.854.879
77.035.903
67.219.878
82.523.919
66.630.143
57.113.646
47.084.546
38.882.011
54.136.346
40.409.854
34.972.807
30.190.938
25.071.532
19.891.363
18.181.922
13.693.298

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ
0
9.188
24.783
25.357
23.210
46.238
40.766
35.970
74.902
83.851
38.753
55.609
85.691
53.340
67.328
62.648
51.160
57.012
29.325
31.627
101.467
40.958
153.949
127.397
125.459
103.368
190.433
141.200
36.132
136.545
24.861
134.540
103.320
47.469
19.217
20.442
1.940
66.500
31.004

0
3.700.121
11.355.351
17.201.453
22.407.651
26.936.793
29.772.548
32.076.985
33.924.649
35.424.918
37.597.498
39.991.176
41.331.942
43.350.900
43.586.345
42.778.695
44.419.143
42.228.869
38.604.991
36.924.812
35.951.284
67.616.487
59.704.857
56.867.298
48.029.957
45.273.248
63.770.529
52.745.082
46.381.758
38.888.745
36.325.512
50.454.057
40.154.837
36.000.059
31.755.273
26.563.317
23.738.252
20.990.656
18.988.365

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

0
34.882.674
40.859.706
36.174.920
32.814.205
29.833.592
28.541.647
25.612.475
24.254.554
23.032.530
20.828.021
19.494.435
15.529.971
10.295.960
6.920.961
4.940.333
3.892.852
3.555.253
2.726.654
2.754.769
2.132.622
3.318.605
2.129.198
1.716.876
1.189.485
1.046.264
1.114.400
676.568
541.671
372.493
322.656
239.097
237.971
184.557
158.685
53.640
68.043
30.877
38.937

ΜΙΣΘΩΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0
5.336.997
28.126.911
69.896.697
117.718.899
351.389.962
465.746.228
654.013.340
600.675.836
535.032.529
460.817.567
427.356.851
504.750.571
531.657.233
535.374.601
546.484.636
567.927.759
601.162.192
667.760.586
664.403.378
658.859.242
1.303.512.730
988.526.207
703.439.855
554.747.857
407.394.290
477.695.641
350.583.314
259.689.201
184.706.481
148.248.748
192.928.750
154.033.199
124.465.346
102.536.824
72.101.142
50.758.195
41.234.026
29.527.081

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

0
1.748.161
6.985.409
5.293.866
10.367.767
11.050.803
11.924.538
10.058.410
10.295.226
10.138.078
11.241.184
13.833.518
14.151.737
14.440.335
14.998.915
15.548.863
16.706.986
15.275.754
15.339.900
14.902.405
14.854.675
30.529.845
29.149.115
27.774.546
26.961.980
25.625.378
35.015.007
32.014.242
31.443.500
27.784.689
26.517.348
37.571.887
33.862.332
30.375.618
24.276.140
25.723.209
19.500.933
20.423.902
15.759.263

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

0
102.698
374.399
967.927
1.646.524
2.347.569
3.508.716
5.439.919
7.609.035
8.780.017
8.571.435
5.890.750
4.467.685
3.822.079
2.595.377
2.256.133
1.595.373
1.279.726
1.197.038
894.563
821.049
1.265.569
743.120
465.765
440.298
276.883
394.483
381.455
247.530
274.012
72.483
149.838
297.296
138.476
135.756
81.519
157.477
43.366
102.278

ΠΙΝΑΚΑΣ 7Β Σελίδα 82/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ
2011
ΣΕ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΔΡΑΧΜΕΣ

ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ σε ευρώ
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ
789
601
528
756
519
426
332
186
189
130
128
167
128
98
73
32
27
15
14
19
8
3
3
5
0
4
1
5
2.599.888

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
68.989.326
55.511.722
51.516.429
79.221.273
59.405.643
53.136.806
44.706.794
26.920.470
29.217.691
21.432.173
22.400.078
31.610.441
26.819.800
22.947.048
19.375.758
9.464.316
8.765.176
5.295.827
5.378.792
8.101.404
3.747.194
1.597.786
1.729.682
3.081.948
0
3.016.591
815.689
6.487.995
20.864.342.149

6.660
9.889
19.428
0
0
132
0
0
188.188
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
469.498
0
0
0
0
0
1.314.407.059

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

12.242.282
9.243.289
9.446.149
14.838.462
10.352.113
8.957.955
7.024.016
4.041.171
6.794.276
4.614.664
4.084.112
6.044.224
4.675.073
3.920.509
3.581.928
1.826.330
1.770.263
741.085
1.064.379
1.125.077
465.720
1.127.725
1.688
1.252.433
0
725.425
7.260
1.745.127
2.556.603.522

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

0
8.473
82.075
0
5.928
289
0
0
1.797
0
0
333.447
254
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.935.221

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
16.404.058
13.855.380
13.576.514
23.709.911
19.077.349
16.219.356
15.075.227
8.356.206
8.209.285
7.135.147
7.877.424
10.414.971
8.451.022
8.550.766
7.839.481
3.343.884
2.839.148
1.770.555
1.458.486
3.226.978
1.430.204
470.061
589.419
1.209.279
0
0
0
905.487
1.625.810.014

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

37.050
8.243
14.989
31.915
16.915
18.791
8.447
3.890
4.105
3.602
5.864
4.502
2.200
2.203
4.247
0
1.026
350
410
203
33
0
0
297
0
170
0
0
382.687.607

ΜΙΣΘΩΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

25.333.544
18.247.329
16.474.298
21.491.668
16.505.358
14.551.937
10.909.419
6.983.866
7.157.030
3.889.406
4.213.551
6.284.952
7.575.950
5.088.647
3.363.598
1.548.281
2.594.042
2.072.793
2.077.476
1.521.440
492.282
0
0
0
0
2.071.924
0
42.087
15.321.111.782

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

14.970.520
14.074.941
11.861.811
19.002.689
13.446.897
13.385.492
11.409.310
7.250.120
6.990.781
5.631.915
6.214.961
8.528.346
5.723.141
4.938.675
4.280.218
2.439.224
1.560.697
711.044
778.042
2.227.706
1.358.954
0
560.383
619.939
0
219.071
808.429
3.795.294
902.254.062

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1.873
74.067
60.593
146.629
1.082
2.985
280.375
285.216
60.418
157.438
4.167
0
392.159
446.249
306.286
306.596
0
0
0
0
0
0
578.192
0
0
0
0
0
72.939.941

ΠΙΝΑΚΑΣ 7Β Σελίδα 83/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

8

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

2011

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΗΓΩΝ σε ευρώ

< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000

ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΓΑΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ
(Φορολογικών
δηλώσεων)
498.961
211.092
172.407
165.562
112.123
85.917
63.473
48.920
38.650
32.770
26.427
23.431
18.389
16.054
13.885
11.867
10.091
9.201
7.751
6.832
11.430
9.186
7.491
5.992
5.126
6.169
4.805
3.826
3.091
2.443
3.183
2.400
1.837
1.443
1.131
915
746
582
524

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Σε ευρώ
200.782.499
307.592.998
432.138.181
582.681.740
502.746.563
470.480.777
412.821.151
367.040.875
327.785.200
310.457.636
277.016.927
269.315.960
229.676.959
216.656.163
201.185.754
183.675.145
166.417.151
160.830.960
143.244.260
133.100.337
239.598.922
211.039.360
186.954.305
161.656.473
148.548.003
193.910.485
165.469.557
143.329.224
125.009.665
106.219.269
150.825.191
125.782.997
105.418.649
90.107.462
76.256.441
66.307.591
57.755.997
47.998.290
45.785.718

ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

979
457
347
176
157
105
73
63
57
41
40
78
24
23
34
27
18
13
14
25
16
28
12
5
5
8
6
10
3
5
9
3
2
1
4
5
1
3
0

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Σε ευρώ
385.570
667.044
862.702
611.950
710.909
573.182
470.973
471.617
480.492
392.140
417.412
878.540
300.238
314.014
490.098
418.834
300.771
226.194
258.289
488.378
334.760
633.900
298.850
136.256
146.584
257.459
204.232
374.045
119.224
220.737
425.976
155.561
114.531
62.836
268.339
372.694
77.100
246.384
0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

57.176
47.794
41.597
36.558
33.281
29.474
26.556
24.439
22.851
21.769
20.656
19.678
18.923
17.705
16.872
16.321
14.044
12.989
11.928
10.773
18.248
14.734
12.136
9.722
8.219
10.130
7.833
6.204
5.060
3.978
5.333
3.922
3.065
2.463
1.878
1.507
1.255
1.064
910

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Σε ευρώ
27.054.570
71.032.545
103.445.234
127.485.700
149.373.331
161.836.873
172.266.813
182.982.846
194.089.725
206.748.062
216.620.646
226.222.307
236.301.225
238.906.099
244.513.414
252.848.398
231.676.401
227.214.178
220.609.138
209.933.802
382.438.675
338.315.716
302.930.840
262.154.554
238.192.817
318.459.435
269.856.802
232.359.788
204.699.988
172.871.871
252.820.112
205.399.520
175.931.477
153.735.078
126.502.804
109.103.004
97.241.621
87.727.202
79.572.803

ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

683.408
117.949
59.134
38.357
27.381
20.804
14.770
11.466
9.360
8.018
6.900
5.079
3.103
2.061
1.541
1.206
873
747
692
558
774
514
337
183
143
130
88
64
42
36
38
24
10
11
10
4
7
2
3

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Σε ευρώ
190.721.566
168.014.580
145.409.242
132.872.568
122.526.967
114.042.961
95.615.555
85.768.558
79.364.230
76.047.946
72.292.279
58.348.817
38.654.035
27.792.278
22.288.518
18.655.857
14.396.821
13.061.391
12.788.603
10.880.427
16.162.926
11.784.267
8.390.224
4.923.451
4.127.528
4.080.102
3.024.804
2.391.889
1.693.379
1.570.322
1.803.002
1.259.149
573.538
675.622
670.735
288.360
542.729
164.649
264.914

ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

47.827
79.173
96.591
110.633
222.227
248.913
214.229
214.401
183.309
174.822
209.105
204.707
187.111
171.344
165.783
140.533
133.027
121.039
107.268
96.279
170.659
138.651
115.344
99.309
81.822
103.009
86.103
74.098
62.658
53.032
64.437
43.353
29.573
20.594
14.079
10.237
7.676
5.746
4.430

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Σε ευρώ
28.619.629
119.706.479
242.153.718
386.179.695
1.026.715.751
1.380.156.342
1.388.393.482
1.599.398.483
1.554.642.980
1.664.655.343
2.193.713.055
2.352.729.479
2.337.294.614
2.311.816.856
2.403.403.593
2.177.332.683
2.194.107.872
2.118.049.024
1.983.458.663
1.876.758.517
3.578.457.195
3.183.676.888
2.880.808.997
2.679.266.897
2.370.226.866
3.240.076.883
2.969.386.636
2.775.534.878
2.535.141.927
2.304.546.114
3.048.634.823
2.269.647.786
1.695.992.841
1.284.186.659
948.235.468
741.143.945
593.995.286
473.222.883
387.144.101

ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

75.884
38.773
23.355
22.909
19.475
15.742
10.740
9.182
8.314
7.682
9.608
6.876
6.646
5.806
5.481
5.382
4.639
4.239
4.160
3.913
6.784
5.797
5.121
4.407
4.064
5.168
4.202
3.692
3.108
2.700
3.724
2.993
2.388
1.941
1.596
1.312
1.089
940
782

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Σε ευρώ
30.783.383
55.322.232
57.504.855
79.206.346
87.138.808
84.236.590
69.022.044
68.562.686
70.287.136
72.816.644
100.178.492
78.938.029
82.819.564
78.298.331
79.344.476
83.313.914
76.496.941
74.156.426
76.877.937
76.282.951
142.166.049
133.128.845
127.841.298
118.912.718
117.740.077
162.414.641
144.845.222
138.206.051
125.741.549
117.278.205
176.589.623
156.888.968
137.180.575
121.144.043
107.633.060
95.095.364
84.294.486
77.385.922
68.330.057

ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

3.005
2.502
2.403
2.718
2.780
2.834
2.703
2.426
2.382
2.258
2.056
1.917
1.872
1.316
1.129
989
941
706
755
531
781
472
295
217
175
166
159
116
75
43
63
44
38
22
22
21
25
13
17

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Σε ευρώ
1.427.206
3.727.044
6.015.030
9.499.379
12.533.318
15.599.693
17.478.943
18.148.762
20.229.950
21.397.076
21.576.315
21.990.476
23.255.583
17.742.837
16.342.369
15.308.245
15.527.243
12.346.567
13.894.631
10.342.378
16.317.548
10.828.880
7.360.250
5.840.494
5.068.888
5.188.865
5.466.267
4.344.851
3.019.825
1.872.394
2.996.269
2.302.962
2.173.501
1.358.142
1.481.793
1.520.311
1.926.424
1.062.787
1.491.621

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Σελίδα 84/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

8

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

2011

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΗΓΩΝ σε ευρώ
90.000 - 95.000
95.000 -100.000

ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΓΑΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ
(Φορολογικών
δηλώσεων)
413
328

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
38.134.828
31.940.474

ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

2
1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

184.263
96.463

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ
756
626

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
69.933.551
61.003.020

ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
5
1

460.169
99.693

ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ
3.372
2.642

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
311.516.055
257.358.778

ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ
644
556

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
59.441.374
54.170.420

ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ
10
14

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
929.684
1.356.789

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Σελίδα 85/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

8

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

2011

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΗΓΩΝ σε ευρώ
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΓΑΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ
(Φορολογικών
δηλώσεων)
563
417
307
271
186
173
126
119
158
115
114
79
46
46
22
12
19
11
8
4
5
2
3
6
8
1.649.684

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
59.007.900
47.875.483
38.350.775
36.549.218
26.922.419
26.745.529
20.743.673
20.759.479
29.892.243
24.072.594
26.636.012
20.980.488
13.480.535
14.907.192
7.817.009
4.593.864
7.938.142
5.134.651
4.172.604
2.276.723
3.092.405
1.345.894
2.187.820
5.028.624
11.967.013
8.876.174.423

ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ
2
2
0
0
1
4
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.893

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
209.788
229.185
0
0
149.369
620.901
0
0
374.068
200.570
0
254.748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.488.167

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ
972
748
567
452
331
289
211
180
261
188
189
151
80
49
28
28
24
24
10
4
6
3
7
6
11
625.246

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
101.783.253
85.770.823
70.764.090
60.959.122
47.938.228
44.631.482
34.824.003
31.479.705
49.547.677
39.362.896
44.270.387
39.715.086
23.425.423
15.950.875
9.875.841
10.756.558
10.093.973
11.315.947
5.258.556
2.294.409
3.671.588
2.071.957
5.186.658
4.968.739
12.010.819
8.610.340.080

ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.015.837

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
213.107
0
129.418
130.916
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.564.968.090

ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ
3.880
2.495
1.691
1.102
789
620
434
402
537
385
349
258
158
92
77
62
67
34
29
12
3
10
13
11
17
4.332.672

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
405.838.763
286.200.689
210.740.066
148.549.402
114.117.100
95.845.382
71.557.241
70.288.064
101.622.707
80.490.667
81.508.309
68.195.804
46.496.520
29.838.434
27.316.519
23.792.053
28.329.559
16.141.211
15.140.476
6.930.121
1.847.862
6.659.861
9.667.973
9.275.207
26.657.863
73.850.536.017

ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ
900
666
496
365
303
249
167
140
243
171
128
91
73
37
23
24
28
16
13
14
7
1
2
4
7
355.982

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
94.260.289
76.375.743
61.944.128
49.218.890
43.883.940
38.462.132
27.505.036
24.413.577
45.947.017
35.876.911
29.826.052
23.836.252
21.389.275
12.002.644
8.163.888
9.287.630
11.787.349
7.515.199
6.772.957
7.959.471
4.403.703
651.138
1.486.720
3.382.961
11.377.339
4.605.746.572

ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ
17
15
17
14
7
15
5
10
7
8
14
11
4
7
4
3
6
2
1
2
5
2
1
1
2
41.191

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
1.759.073
1.722.606
2.108.082
1.878.498
1.024.947
2.331.661
827.348
1.737.748
1.351.602
1.675.478
3.279.570
2.905.015
1.186.044
2.274.697
1.428.416
1.153.184
2.644.738
935.733
523.326
1.177.300
3.118.841
1.365.691
726.256
849.261
2.348.168
420.624.869

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Σελίδα 86/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 8Α
Α.Του υποχρέου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2011
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΗΓΩΝ σε ευρώ

< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000
26.000
28.000
30.000
33.000
36.000
39.000
42.000
45.000
50.000
55.000
60.000

- 26.000
- 28.000
- 30.000
- 33.000
- 36.000
- 39.000
- 42.000
- 45.000
- 50.000
- 55.000
- 60.000
- 65.000

65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000

ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΓΑΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

467.338
199.934
147.837
127.172
83.280
63.432
46.391
34.946
27.567
23.018
18.297
16.402
12.676
11.129
9.477
8.006
6.805
6.276
5.122
4.546
7.573
6.127

Σε ευρώ
186.203.351
292.334.981
368.969.211
446.673.677
373.083.182
347.513.931
301.740.106
262.050.439
233.750.317
218.072.201
191.808.634
188.560.604
158.368.771
150.215.432
137.316.264
123.889.038
112.230.823
109.730.224
94.662.181
88.566.325
158.754.235
140.735.489

892
388
267
150
120
82
57
60
43
36
35
66
20
18
25
17
15
13
13
22
13
22

Σε ευρώ
342.919
558.674
664.701
521.092
544.043
446.286
369.253
448.932
361.179
344.015
365.651
741.929
250.065
246.148
361.717
264.975
249.851
226.729
239.833
429.294
270.136
497.323

47.966
39.634
34.645
30.656
27.722
24.803
22.367
20.631
19.325
18.547
17.604
16.811
16.090
15.193
14.585
14.067
12.171
11.238
10.305
9.271
15.565
12.436

Σε ευρώ
22.655.046
58.886.945
86.102.263
106.882.947
124.428.102
136.242.796
145.100.912
154.453.083
164.144.090
176.144.389
184.607.851
193.222.694
200.908.984
205.018.578
211.370.795
217.931.421
200.768.720
196.592.776
190.602.630
180.642.593
326.240.562
285.528.615

540.242
81.343
43.012
29.083
21.687
16.885
12.122
9.411
7.766
6.798
5.986
4.293
2.452
1.446
1.055
810
525
421
399
278
411
259

Σε ευρώ
137.722.992
116.137.757
105.973.085
100.906.339
97.078.843
92.608.281
78.475.498
70.415.812
65.863.007
64.505.450
62.675.839
49.342.985
30.515.472
19.487.056
15.254.441
12.527.783
8.655.967
7.358.623
7.378.932
5.419.383
8.599.055
5.944.926

50.449
81.864
96.848
110.766
244.088
302.567
258.260
245.228
216.371
182.337
199.071
183.223
160.971
143.381
144.652
127.776
124.638
117.368
106.632
97.138
173.683
141.912

Σε ευρώ
30.200.525
123.667.699
242.444.368
386.689.986
1.132.561.275
1.676.215.506
1.673.088.836
1.829.111.386
1.833.618.090
1.733.547.254
2.087.820.400
2.105.446.516
2.010.414.694
1.935.467.488
2.096.975.112
1.980.295.127
2.055.902.657
2.054.199.546
1.971.909.407
1.893.461.479
3.642.568.651
3.258.021.648

58.455
29.910
19.175
18.610
16.668
13.728
9.336
7.948
7.140
6.585
8.334
5.983
5.679
4.981
4.698
4.628
4.023
3.688
3.599
3.399
5.886
5.066

Σε ευρώ
24.346.198
42.845.831
47.131.129
64.326.760
74.563.122
73.382.107
59.930.248
59.305.128
60.318.086
62.416.012
86.907.174
68.700.579
70.782.459
67.170.384
68.027.805
71.627.517
66.341.411
64.521.683
66.525.340
66.272.623
123.305.091
116.322.312

2.918
2.510
2.461
2.817
3.008
3.082
3.093
2.934
3.005
2.952
2.302
2.013
1.778
1.026
724
501
382
252
210
174
232
145

Σε ευρώ
1.406.320
3.735.917
6.159.975
9.854.848
13.558.199
16.965.556
20.022.248
21.967.822
25.525.934
27.901.716
24.163.505
23.076.254
22.070.830
13.806.012
10.456.665
7.742.607
6.301.123
4.400.573
3.875.913
3.391.809
4.843.192
3.325.942

4.929
3.919
3.364
3.888
3.068
2.470
1.946
1.575
2.026
1.516
1.210
888

123.025.613
105.765.534
97.468.172
122.246.420
105.744.062
92.525.676
78.673.992
68.480.890
95.978.799
79.417.007
69.479.809
55.433.178

7
4
5
4
6
10
3
5
9
2
1
1

174.753
108.537
145.268
129.127
204.232
375.013
120.647
220.737
425.976
102.533
56.608
62.836

10.122
8.020
6.636
8.106
6.220
4.949
3.926
3.122
4.108
3.022
2.323
1.778

252.629.330
216.240.170
192.277.049
254.801.219
214.271.050
185.335.502
158.769.018
135.665.447
194.662.438
158.292.897
133.347.344
111.020.154

137
107
63
66
49
31
27
16
21
13
9
7

3.417.606
2.881.196
1.813.789
2.059.200
1.682.402
1.161.026
1.088.809
695.294
1.003.736
679.629
519.538
433.841

114.840
93.170
67.592
74.085
53.238
39.809
28.027
21.175
24.210
15.795
11.604
8.597

2.867.135.931
2.512.927.769
1.956.160.561
2.327.319.257
1.835.533.937
1.489.313.395
1.132.758.914
919.993.719
1.143.872.345
827.196.409
665.592.985
536.466.179

4.411
3.817
3.497
4.368
3.563
2.954
2.581
2.223
2.937
2.368
1.884
1.531

110.134.191
102.985.251
101.273.549
137.255.103
122.775.990
110.567.250
104.380.352
96.593.817
139.230.508
124.075.557
108.227.518
95.540.135

95
80
79
68
68
73
49
31
47
42
35
20

2.376.123
2.152.024
2.295.705
2.123.371
2.341.971
2.732.519
1.972.323
1.348.733
2.230.910
2.197.949
1.994.264
1.233.588

693
581
493
375
300
256
196
391

46.696.743
42.060.809
38.173.094
30.954.310
26.203.679
23.669.643
19.072.446
40.962.743

3
5
1
2
0
2
1
2

201.839
373.121
77.100
163.670
0
184.263
96.463
209.788

1.375
1.114
926
782
668
565
458
675

92.602.354
80.575.953
71.734.999
64.498.883
58.394.548
52.244.886
44.635.272
70.704.132

6
2
6
2
3
1
1
1

402.094
144.461
463.867
164.468
263.379
92.771
99.693
105.826

5.555
3.776
2.975
2.228
1.933
1.409
1.134
1.679

373.876.621
273.427.087
230.335.207
183.581.526
168.920.206
130.231.515
110.484.158
175.620.693

1.192
996
758
683
557
451
389
595

80.389.561
72.162.698
58.682.675
56.224.269
48.686.208
41.587.334
37.907.787
62.343.508

20
21
18
12
17
10
14
16

1.349.942
1.518.975
1.384.463
980.458
1.489.130
929.684
1.350.801
1.660.092

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 8Α Σελίδα 87/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 8Α
Α.Του υποχρέου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2011

ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΓΑΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΗΓΩΝ σε ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ

110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

270
205
179
120
111
83
82
106
80
75
55
36
32
11
13
11
5
6
5
3
1
1
5
7
1.368.937

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

31.057.284
25.604.754
24.118.918
17.358.464
17.144.410
13.706.296
14.287.670
20.095.797
16.722.608
17.616.821
14.534.055
10.555.681
10.361.280
3.922.114
4.998.315
4.601.853
2.326.612
3.124.894
2.843.047
1.865.849
682.302
732.287
4.181.192
9.866.365
6.319.570.902

ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

1
0
0
1
3
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.455

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

115.938
0
0
149.369
464.212
0
0
190.852
200.570
0
254.748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.552.946

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

538
395
318
238
201
137
142
180
137
127
107
55
32
21
17
18
18
8
3
3
2
8
5
9
523.246

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

61.647.033
49.301.249
42.891.319
34.482.438
31.040.484
22.625.642
24.837.597
34.151.512
28.726.153
29.613.322
28.109.050
16.052.357
10.425.819
7.375.140
6.531.648
7.599.287
8.510.118
4.246.764
1.739.760
1.859.780
1.381.672
5.920.468
4.134.637
10.147.378
6.984.530.067

ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
787.254

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

0
129.418
130.916
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.182.280.483

ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

1.105
771
534
429
358
252
231
337
239
251
175
114
78
63
43
60
27
23
10
5
12
9
9
13
4.087.202

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

126.755.856
96.254.467
72.061.378
62.057.513
55.372.188
41.627.654
40.451.508
63.870.851
50.096.225
58.736.770
46.167.808
33.589.986
25.382.754
22.417.788
16.526.514
25.343.023
12.935.929
12.003.074
5.773.984
3.129.893
8.042.913
6.779.757
7.726.784
21.943.553
58.529.424.235

ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

468
350
246
197
154
114
90
164
109
82
63
48
29
19
18
24
13
10
13
7
0
2
1
5
291.500

ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

53.684.650
43.687.318
33.186.175
28.552.362
23.803.664
18.759.642
15.702.386
31.118.601
22.853.266
19.190.613
16.476.038
14.051.544
9.356.459
6.749.028
6.940.810
10.196.548
6.112.653
5.209.774
7.373.487
4.393.493
0
1.486.720
814.230
7.700.787
3.703.492.510

14
16
11
6
16
6
8
6
7
15
9
2
7
4
3
5
2
1
1
5
2
1
1
2
39.484

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1.603.206
1.986.615
1.477.467
878.746
2.484.593
995.921
1.389.185
1.161.862
1.475.478
3.522.782
2.380.361
599.026
2.269.956
1.428.416
1.153.184
2.195.765
935.733
523.326
599.108
3.118.841
1.365.691
726.256
849.261
2.348.168
347.684.928

ΠΙΝΑΚΑΣ 8Α Σελίδα 88/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Β. Της συζύγου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

2011

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΗΓΩΝ
σε Ευρώ

< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000

ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΓΑΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
MΕΝΩΝ

170.602
79.451
66.522
62.592
41.242
30.373
21.166
16.036
12.427
10.472
8.214
7.301
5.445
4.624
3.763
3.191
2.721
2.473
1.995
1.742
2.838
2.228
1.788
1.366
1.179
1.309
1.065
808
660
476
670
452
347
304
207
171
152

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Σε ευρώ
64.984.909
118.049.060
166.509.057
220.325.534
184.956.083
166.122.355
137.576.194
120.364.250
105.366.028
99.199.092
86.070.594
83.936.418
67.988.786
62.378.399
54.474.407
49.398.138
44.867.732
43.242.181
36.859.322
33.925.497
59.482.605
51.172.472
44.603.843
36.845.680
34.184.216
41.139.507
36.631.431
30.213.278
26.688.336
20.698.614
31.712.101
23.747.885
19.902.282
19.016.562
13.966.774
12.420.907
11.780.198

ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΘΕΝ
ΦΟΡ/ΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

266
109
104
47
39
23
11
11
6
8
3
13
10
6
6
8
6
2
2
4
1
4
3
0
0
2
0
3
0
1
0
0
0
0
1
0
0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σε ευρώ
91.449
156.454
258.282
158.173
175.043
126.493
70.352
81.227
50.728
76.306
30.589
146.833
125.101
81.530
86.139
123.970
99.290
34.487
36.127
78.703
21.220
89.526
74.093
0
0
64.293
0
111.552
0
42.227
0
0
0
0
66.500
0
0

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

14.809
12.292
10.429
8.970
8.116
6.820
6.063
5.434
4.846
4.516
4.189
3.882
3.681
3.391
3.040
2.945
2.429
2.128
1.974
1.769
3.027
2.454
2.102
1.640
1.453
1.833
1.366
1.128
873
726
986
685
557
474
367
303
247

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Σε ευρώ
6.946.739
18.280.143
25.933.574
31.286.613
36.421.570
37.405.324
39.300.953
40.687.606
41.172.774
42.866.911
43.938.462
44.640.517
45.964.628
45.770.973
44.059.650
45.602.995
40.078.141
37.220.924
36.496.161
34.500.733
63.408.544
56.363.740
52.472.129
44.243.445
42.093.187
57.623.149
47.064.028
42.237.518
35.351.606
31.547.052
46.757.806
35.865.709
31.979.541
29.554.576
24.754.605
21.940.304
19.150.452

ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

261.734
43.782
19.381
11.139
6.982
4.739
3.097
2.208
1.631
1.363
1.116
732
406
247
136
98
88
52
67
45
63
29
22
17
13
13
11
6
4
2
1
1
1
1
0
0
0

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Σε ευρώ
73.202.105
61.950.140
47.428.364
38.448.482
31.213.127
25.937.874
20.039.395
16.513.230
13.803.199
12.911.159
11.689.753
8.400.182
5.042.994
3.320.294
1.960.641
1.516.155
1.452.011
907.681
1.237.293
876.295
1.311.896
667.038
546.416
455.517
377.763
412.542
376.212
219.551
162.004
87.550
49.210
53.262
57.300
60.972
0
0
0

ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

13.679
25.303
34.760
41.064
92.330
93.127
114.949
88.454
63.972
47.696
39.801
44.940
43.719
40.906
39.160
38.252
38.478
41.214
38.762
36.198
65.094
40.771
24.641
17.984
11.891
12.945
8.798
5.830
3.675
2.868
3.462
2.565
1.844
1.385
847
505
443

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Σε ευρώ
8.049.441
38.232.264
87.609.558
143.506.688
431.533.782
511.975.311
745.458.549
659.720.300
541.404.910
452.444.576
417.781.137
517.035.885
546.397.644
552.191.552
567.703.399
592.819.507
635.185.434
721.372.679
716.890.356
705.691.512
1.364.366.098
933.572.393
614.855.520
484.463.099
344.358.952
406.354.088
302.648.660
217.967.212
148.514.292
124.733.509
163.946.436
134.394.996
105.737.379
86.441.663
57.010.391
36.525.549
34.361.958

ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

24.201
11.579
5.534
5.830
4.439
3.515
2.229
1.890
1.698
1.623
1.648
1.428
1.426
1.271
1.214
1.169
1.030
939
843
831
1.460
1.178
1.032
913
818
1.008
830
755
623
488
695
524
440
344
305
235
216

ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Σε ευρώ
9.010.093
16.306.549
13.671.678
20.169.071
19.889.951
18.786.957
14.341.523
14.133.302
14.380.976
15.395.444
17.223.799
16.399.532
17.789.181
17.153.799
17.572.207
18.106.518
16.990.565
16.418.027
15.572.042
16.196.720
30.642.186
27.041.107
25.780.578
24.600.256
23.701.550
31.736.296
28.606.795
28.265.175
25.225.445
21.173.722
32.923.109
27.421.710
25.231.270
21.467.642
20.580.638
17.047.240
16.737.588

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

1.051
977
1.238
1.243
1.205
1.177
1.098
959
864
730
342
225
191
145
105
74
65
47
39
26
41
21
15
8
7
11
11
8
6
1
2
3
3
1
0
2
1

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Σε ευρώ
495.422
1.472.209
3.106.944
4.334.414
5.426.942
6.458.574
7.118.086
7.173.024
7.303.422
6.857.801
3.584.343
2.582.588
2.373.090
1.954.021
1.515.470
1.146.012
1.075.543
821.028
720.635
505.642
861.622
480.138
372.758
216.285
203.187
346.984
376.123
295.419
241.374
42.268
94.126
157.364
175.893
60.418
0
143.424
79.518

ΠΙΝΑΚΑΣ 8Β Σελίδα 89/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Β. Της συζύγου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

2011

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΗΓΩΝ
σε Ευρώ
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΓΑΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
MΕΝΩΝ
100
103
67
61
91
53
52
42
23
34
22
20
21
17
11
11
4
4
2
2
3
0
2
0
2
0
1
0
1
569.121

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

8.246.211
8.996.020
6.180.307
5.936.694
9.481.612
6.073.884
6.470.470
5.659.294
3.332.412
5.240.357
3.629.433
3.501.643
3.981.496
3.554.149
2.586.686
2.954.242
1.195.029
1.292.879
710.189
751.515
1.279.862
0
1.058.663
0
1.238.520
0
723.970
0
1.727.260
2.556.603.522

ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΘΕΝ
ΦΟΡ/ΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
702

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

82.075
0
0
0
0
113.247
0
0
0
0
0
0
183.216
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.935.221

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

215
186
133
125
211
145
125
102
59
48
48
29
55
35
41
23
13
7
4
3
6
4
0
1
2
0
0
0
1
133.565

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

17.713.206
16.268.065
12.322.463
12.187.126
22.121.394
16.642.634
15.634.066
13.773.007
8.530.313
7.418.109
7.899.577
5.065.662
10.413.538
7.280.333
9.653.347
6.068.262
3.823.140
2.284.099
1.434.682
1.157.883
2.531.872
1.900.265
0
589.419
1.209.279
0
0
0
905.487
1.625.810.014

ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
359.227

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
382.687.607

ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

271
215
145
130
159
115
106
61
43
32
24
19
30
30
21
11
7
6
4
6
2
1
1
0
0
0
2
0
0
1.223.753

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

22.333.199
18.781.037
13.362.608
12.671.904
16.656.849
13.139.866
13.205.863
8.214.990
6.256.824
4.968.602
3.972.748
3.307.197
5.727.118
6.304.079
4.928.042
2.932.808
2.073.043
1.982.660
1.395.824
2.316.086
838.762
455.361
519.176
0
0
0
1.510.458
0
0
15.321.111.782

ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

166
145
103
100
141
102
102
70
37
35
27
22
46
28
20
9
8
2
2
4
4
2
0
1
1
0
0
2
2
87.382

ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

13.711.451
12.658.037
9.526.391
9.762.131
14.796.452
11.758.968
12.721.241
9.424.344
5.354.196
5.388.492
4.455.440
3.829.898
8.670.076
5.880.827
4.632.900
2.339.726
2.330.591
657.270
711.044
1.559.985
1.688.064
923.136
0
559.501
619.939
0
0
1.700.003
2.903.720
902.254.062

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡ/ΝΩΝ

0
0
0
0
1
1
0
3
0
1
0
0
1
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11.955

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

0
0
0
0
101.008
119.399
0
401.031
0
157.184
0
0
189.740
200.000
446.206
268.474
306.596
0
0
0
0
0
0
578.192
0
0
0
0
0
72.939.941

ΠΙΝΑΚΑΣ 8Β Σελίδα 90/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

10

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
2 0 1 1)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΤΑ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Β) ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ Γ) ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ σε
(φορολογικών
Ευρώ
δηλώσεων)

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΜΕΝΩΝ

Α) Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000

52.949
26.101
29.010
45.197
320.896
248.216
331.944
282.244
276.995
248.181
240.075
265.392
254.544
231.293
210.213
200.585
175.690
162.930
146.443
131.803
118.859
209.412
177.155
152.109
132.385
112.453
142.343
118.531
100.058
85.822
72.898
94.412
66.738
47.701

ΣΕ ΕΥΡΩ
0
12.118.607
44.763.741
115.185.675
1.031.673.499
1.137.608.812
1.818.655.805
1.830.664.035
2.069.571.787
2.106.834.366
2.281.801.502
2.784.489.663
2.925.647.834
2.888.270.783
2.836.198.076
2.907.275.660
2.721.959.412
2.687.066.540
2.561.993.388
2.437.235.708
2.316.846.915
4.391.470.920
4.069.205.902
3.799.330.303
3.571.407.671
3.258.152.868
4.476.858.629
4.085.267.408
3.747.834.318
3.472.291.606
3.168.045.367
4.470.577.048
3.494.550.675
2.736.910.253

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΜΕΝΩΝ

Β) Τ Ο Υ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ο Υ
0
102.030
175.626
311.892
7.313.272
2.124.281
5.165.232
2.459.936
1.893.864
1.484.787
1.243.116
1.055.260
908.223
2.544.113
6.578.534
12.694.464
18.881.871
28.286.643
38.378.089
46.595.489
54.395.075
131.745.583
155.689.123
172.513.106
188.095.107
188.655.810
285.455.273
286.146.734
284.685.079
283.847.725
283.829.514
457.361.556
418.597.101
374.450.180

111.756
47.790
51.765
107.871
362.735
321.941
397.515
360.743
328.341
297.533
261.076
271.413
248.940
217.071
190.206
183.636
163.559
153.996
141.612
129.527
118.726
209.991
174.769
144.353
118.216
90.883
102.526
75.616
57.591
43.096
32.915
39.762
27.271
20.548

ΣΕ ΕΥΡΩ
0
22.462.001
79.140.428
272.796.516
1.178.810.088
1.473.174.859
2.190.966.727
2.338.513.948
2.453.642.641
2.523.774.036
2.479.553.617
2.846.728.891
2.860.964.418
2.710.124.617
2.566.623.063
2.661.731.558
2.534.345.913
2.539.912.977
2.478.000.296
2.395.341.893
2.314.271.752
4.403.375.774
4.013.037.102
3.604.320.814
3.188.179.730
2.631.173.583
3.221.398.054
2.605.530.489
2.155.408.224
1.742.289.943
1.430.147.322
1.880.893.813
1.428.130.435
1.179.110.769

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Γ) Τ Η Σ Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Υ
0
114.715
266.043
1.988.334
7.980.903
2.576.520
1.947.164
1.465.082
1.107.794
918.451
804.487
743.035
665.922
2.655.336
7.609.599
15.216.236
23.387.823
35.651.248
49.877.279
62.520.040
75.263.850
186.824.668
225.930.204
249.687.052
267.204.822
252.618.229
355.185.268
332.958.363
309.750.917
275.101.456
245.260.745
350.780.446
288.095.618
252.878.103

515.651
152.154
104.537
238.753
107.418
141.366
135.128
138.779
111.544
89.554
71.496
60.249
60.935
57.057
52.051
48.344
46.340
44.906
45.550
42.439
39.713
72.791
51.872
35.626
26.554
18.993
21.163
14.691
10.600
7.411
5.775
7.091
5.148
3.943

ΣΕ ΕΥΡΩ
0
63.481.329
154.521.431
596.589.525
376.907.691
646.651.356
740.669.906
900.372.861
833.877.507
758.791.262
678.036.977
632.048.307
700.780.110
712.964.787
702.568.495
700.736.948
718.010.058
741.065.202
797.116.492
784.888.063
774.210.521
1.526.456.626
1.189.464.543
888.903.472
715.508.934
549.979.655
664.648.596
505.567.425
396.578.289
299.699.795
250.873.845
335.853.270
269.669.956
226.170.423

0
60.921
171.464
2.160.952
801.124
516.035
362.633
274.861
211.805
191.791
156.813
159.077
138.509
332.888
1.154.378
2.905.745
5.690.503
9.782.558
16.034.175
21.697.796
27.526.992
72.678.540
74.613.880
67.677.110
64.387.622
55.910.341
77.094.232
67.866.274
59.977.959
49.743.057
45.155.533
65.933.175
57.439.152
51.103.695

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Σελίδα 91/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

10

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
2 0 1 1)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΤΑ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Β) ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ Γ) ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ σε
(φορολογικών
Ευρώ
δηλώσεων)

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΜΕΝΩΝ

Α) Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο
60.000 - 65.000

34.834

ΣΕ ΕΥΡΩ
2.173.112.658

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΜΕΝΩΝ

Β) Τ Ο Υ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ο Υ
330.197.637

15.401

ΣΕ ΕΥΡΩ
961.167.172

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Γ) Τ Η Σ Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Υ
216.730.281

3.034

ΣΕ ΕΥΡΩ
189.381.544

44.942.022

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Σελίδα 92/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

10

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
2 0 1 1)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΤΑ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Β) ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ Γ) ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ σε
(φορολογικών
Ευρώ
δηλώσεων)

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΜΕΝΩΝ

Α) Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

25.736
19.476
15.270
12.019
9.542
7.677
6.408
9.491
6.856
4.760
3.494
2.564
1.942
1.478
1.271
1.763
1.226
1.175
748
460
324
218
159
184
127
69
47
36
19
32
32
52
5.681.066

ΣΕ ΕΥΡΩ
1.734.066.531
1.410.204.020
1.181.977.347
990.234.439
833.895.367
709.544.806
624.295.488
993.614.532
787.036.945
593.822.469
470.592.654
371.048.703
300.493.693
243.591.726
222.129.847
333.856.286
256.683.931
274.747.489
197.548.949
135.204.641
105.013.281
77.236.304
60.943.393
77.850.475
60.054.214
36.130.733
27.004.154
22.384.620
12.759.264
23.848.371
26.887.831
73.791.612
103.699.371.549

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΜΕΝΩΝ

Β) Τ Ο Υ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ο Υ
286.537.943
250.207.388
222.331.502
195.815.005
172.665.890
151.620.797
138.956.874
232.046.487
196.588.069
155.367.570
130.145.592
106.335.097
89.432.064
74.225.376
69.909.294
108.545.059
86.513.659
95.580.548
71.329.123
50.103.576
39.637.951
29.644.112
23.732.506
30.780.402
24.030.658
14.714.912
11.072.388
9.239.630
5.316.508
10.002.482
11.240.341
31.958.487
7.199.488.613

11.298
8.380
6.671
5.103
4.321
3.364
2.853
4.211
3.036
2.074
1.634
1.205
974
709
608
950
691
660
454
284
208
149
98
137
82
54
39
22
19
27
23
38
5.681.066

ΣΕ ΕΥΡΩ
760.678.306
606.804.336
516.666.241
420.412.058
377.584.441
310.892.184
277.970.224
440.944.158
348.240.176
258.865.826
220.387.576
174.516.512
150.689.991
116.933.692
106.229.707
179.820.211
144.863.323
154.614.108
119.752.347
83.562.597
67.453.263
52.832.698
37.555.907
58.086.514
38.774.955
28.364.742
22.435.461
13.716.392
12.739.622
20.128.774
19.516.293
55.563.142
81.562.639.240

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Γ) Τ Η Σ Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Υ
178.038.237
146.318.846
128.325.158
107.069.672
98.108.072
82.066.523
75.358.677
124.044.644
104.027.043
80.848.844
71.610.185
58.478.363
51.678.771
40.944.523
37.805.990
65.126.746
53.794.735
58.601.056
46.342.411
32.855.479
26.852.378
21.176.303
15.328.532
23.827.537
16.053.554
11.856.243
9.392.052
5.826.517
5.300.020
8.607.125
8.418.747
24.359.593
5.920.208.611

2.227
1.581
1.291
946
790
601
524
760
520
426
332
186
188
129
128
169
128
97
72
33
26
16
14
19
8
3
2
5
0
4
1
6
2.599.888

ΣΕ ΕΥΡΩ
150.023.375
114.406.391
99.980.854
77.971.946
69.088.876
55.518.463
51.120.670
79.641.450
59.520.582
53.149.358
44.706.334
26.914.730
29.053.627
21.264.564
22.395.281
31.996.942
26.828.132
22.724.762
19.125.571
9.758.966
8.427.590
5.642.066
5.378.792
8.101.404
3.747.194
1.597.786
1.140.263
3.081.948
0
3.016.591
815.689
7.546.912
22.136.732.309

37.132.041
29.301.666
26.499.872
21.240.494
19.287.275
15.820.405
14.849.742
23.766.540
18.505.275
17.115.704
14.760.802
9.098.160
10.016.905
7.452.328
8.016.077
11.654.368
9.948.150
8.607.612
7.393.012
3.867.546
3.354.942
2.279.419
2.192.984
3.324.802
1.553.920
659.793
474.900
1.302.760
0
1.299.360
352.145
3.297.390
1.279.280.002

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Σελίδα 93/236

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 11
ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΥ
(Ευρώ)
ΜΗΔΕΝ (=0)
ΜΕΧΡΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
(φορολογικές δηλώσεις)
(ΑΡΙΘΜΟΣ)
%

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

3.644.708

64,2

37.203.567.303

41.931

0,7

31.059

(Ευρώ)

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

%

(Ευρώ)

%

35,9

0

0,0

684.338.732

0,7

282.538

0,0

0,5

516.359.911

0,5

685.045

0,0

21.356

0,4

376.901.141

0,4

797.939

0,0

19.833

0,3

350.984.401

0,3

1.039.421

0,0

35.924

0,6

644.031.211

0,6

2.685.416

0,0

66.028

1,2

1.202.003.833

1,2

7.884.989

0,1

93.722

1,6

1.063.349.870

1,0

15.589.519

0,2

115.550

2,0

1.867.247.927

1,8

28.778.597

0,4

229.993

4,0

4.610.757.418

4,4

100.953.864

1,4

300.727

5,3

7.261.329.300

7,0

264.920.434

3,7

211.456

3,7

5.797.973.202

5,6

313.947.733

4,4

155.348

2,7

4.729.506.693

4,6

324.031.126

4,5

117.059

2,1

3.911.884.124

3,8

314.271.753

4,4

297.633

5,2

11.917.604.355

11,5

1.260.298.226

17,5

298.739

5,3

21.561.532.129

20,8

4.563.322.013

63,4

100,0

103.699.371.549

100,0

7.199.488.613

100,0

15

15 -

30

30 -

45

45 -

60

60 -

90

90 - 150
150 - 200
200 - 300
300 - 600
600 - 1200
1200 - 1800
1800 - 2400
2400 - 3000
3000 - 6000
6000 ΚΑΙ ΠΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ
5.681.066

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΜΗΔΕΝ
ΜΕΧΡΙ
>>
>>
>>
>>

(=0)
15
30
45
60
90

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

3.644.708
3.686.639
3.717.698
3.739.054
3.758.887
3.794.811

64,2
64,9
65,4
65,8
66,1
66,7

37.203.567.303
37.887.906.035
38.404.265.946
38.781.167.087
39.132.151.488
39.776.182.699

35,9
36,6
37,1
37,5
37,8
38,4

0
282.538
967.583
1.765.522
2.804.943
5.490.359

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 Σελίδα 94/236

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

>> 150
>> 200
>> 300
>> 600
>> 1200
>> 1800
>> 2400
>> 3000
>> 6000
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

3.860.839
3.954.561
4.070.111
4.300.104
4.600.831
4.812.287
4.967.635
5.084.694
5.382.327
5.681.066

67,9
69,5
71,5
75,5
80,8
84,5
87,2
89,3
94,5
100,0

40.978.186.532
42.041.536.402
43.908.784.329
48.519.541.747
55.780.871.047
61.578.844.249
66.308.350.942
70.220.235.066
82.137.839.420
103.699.371.549

39,6
40,6
42,4
46,8
53,8
59,4
64,0
67,8
79,3
100,0

13.375.348
28.964.867
57.743.464
158.697.327
423.617.762
737.565.494
1.061.596.620
1.375.868.373
2.636.166.600
7.199.488.613

0,1
0,3
0,7
2,1
5,8
10,2
14,7
19,1
36,6
100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 Σελίδα 95/236

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 11Α
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
Α. Του Υπόχρεου
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

(Ευρώ)
= 0
< 15
15 - 30
30 - 45
45 - 60
60 - 90
90 - 150
150 - 200
200 - 300
300 - 600
600 - 1.200
1.200 - 1.800
1.800 - 2.400
2.400 - 3.000
3.000 - 6.000
6.000 ΚΑΙ ΠΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ

(ΑΡΙΘΜΟΣ)
3.794.523
39.411
29.175
20.372
19.043
34.893
76.225
95.779
101.356
214.263
290.612
205.342
148.699
109.810
262.378
239.185
5.681.066

%
66,8
0,7
0,5
0,4
0,3
0,6
1,3
1,7
1,8
3,8
5,1
3,6
2,6
1,9
4,6
4,2
100,0

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
(Ευρώ)
31.550.307.735
548.477.539
416.810.681
301.923.583
281.954.918
523.079.870
1.005.320.195
912.919.297
1.493.564.242
3.738.991.471
5.929.032.653
4.721.621.057
3.781.375.509
3.056.978.782
8.729.167.547
14.571.114.161
81.562.639.240

%
38,7
0,7
0,5
0,4
0,3
0,6
1,2
1,1
1,8
4,6
7,3
5,8
4,6
3,7
10,7
17,9
100,0

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
(Ευρώ)
0
265.015
643.463
761.558
998.171
2.610.681
9.194.924
15.939.551
25.097.862
94.449.750
256.214.405
304.781.688
310.101.076
294.712.567
1.104.259.732
3.500.178.167
5.920.208.611

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,3
0,4
1,6
4,3
5,1
5,2
5,0
18,7
59,1
100,0

0
265.015
908.478
1.670.036
2.668.207
5.278.889
14.473.813
30.413.364
55.511.226
149.960.976
406.175.381
710.957.069
1.021.058.145
1.315.770.712
2.420.030.444
5.920.208.611

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,5
0,9
2,5
6,8
11,9
17,1
22,1
40,8
100,0

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΜΗΔΕΝ (=0)
ΜΕΧΡΙ 15
>>
30
>>
45
>>
60
>>
90
>> 150
>> 200
>> 300
>> 600
>> 1200
>> 1800
>> 2400
>> 3000
>> 6000
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

3.794.523
3.833.934
3.863.109
3.883.481
3.902.524
3.937.417
4.013.642
4.109.421
4.210.777
4.425.040
4.715.652
4.920.994
5.069.693
5.179.503
5.441.881
5.681.066

66,8
67,5
68,0
68,4
68,7
69,3
70,6
72,3
74,1
77,9
83,0
86,6
89,2
91,1
95,7
100,0

31.550.307.735
32.098.785.274
32.515.595.955
32.817.519.538
33.099.474.456
33.622.554.326
34.627.874.521
35.540.793.818
37.034.358.060
40.773.349.531
46.702.382.184
51.424.003.241
55.205.378.750
58.262.357.532
66.991.525.079
81.562.639.240

38,7
39,4
39,9
40,3
40,6
41,2
42,4
43,5
45,3
49,9
57,2
63,0
67,6
71,3
82,0
100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 Α Σελίδα 96/236

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 11Β
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
Β. Της Συζύγου
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

(Ευρώ)
= 0
< 15
15 - 30
30 - 45
45 - 60
60 - 90
90 - 150
150 - 200
200 - 300
300 - 600
600 - 1.200
1.200 - 1.800
1.800 - 2.400
2.400 - 3.000
3.000 - 6.000
6.000 ΚΑΙ ΠΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ

(ΑΡΙΘΜΟΣ)
2.103.949
8.005
6.091
5.050
5.092
9.572
33.092
16.373
25.998
59.965
91.022
65.434
41.520
26.829
55.171
46.725
2.599.888

%
80,9
0,3
0,2
0,2
0,2
0,4
1,3
0,6
1,0
2,3
3,5
2,5
1,6
1,0
2,1
1,8
100,0

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
(Ευρώ)
10.132.687.180
97.137.189
83.049.701
71.529.985
71.858.660
133.811.980
298.592.073
211.530.122
398.906.326
1.055.177.652
1.815.991.761
1.457.965.541
1.023.642.981
725.028.485
1.768.826.604
2.790.996.070
22.136.732.309

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

%
45,8
0,4
0,4
0,3
0,3
0,6
1,3
1,0
1,8
4,8
8,2
6,6
4,6
3,3
8,0
12,6
100,0

(Ευρώ)
0
54.739
135.981
188.718
267.144
716.927
4.059.652
2.849.858
6.452.560
26.557.612
80.615.438
96.785.236
86.194.467
71.891.010
229.810.318
672.700.340
1.279.280.002

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,3
0,2
0,5
2,1
6,3
7,6
6,7
5,6
18,0
52,6
100,0

0
54.739
190.720
379.438
646.583
1.363.510
5.423.162
8.273.020
14.725.580
41.283.192
121.898.631
218.683.866
304.878.333
376.769.343
606.579.662
1.279.280.002

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,4
0,6
1,1
3,2
9,5
17,1
23,8
29,4
47,4
100,0

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΜΗΔΕΝ (=0)
ΜΕΧΡΙ 15
>>
30
>>
45
>>
60
>>
90
>> 150
>> 200
>> 300
>> 600
>> 1200
>> 1800
>> 2400
>> 3000
>> 6000
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

2.103.949
2.111.954
2.118.045
2.123.095
2.128.187
2.137.759
2.170.851
2.187.224
2.213.222
2.273.187
2.364.209
2.429.643
2.471.163
2.497.992
2.553.163
2.599.888

80,9
81,2
81,4
81,6
81,8
82,2
83,5
84,1
85,1
87,4
90,9
93,4
95,0
96,0
98,1
100,0

10.132.687.180
10.229.824.369
10.312.874.069
10.384.404.054
10.456.262.714
10.590.074.695
10.888.666.768
11.100.196.890
11.499.103.216
12.554.280.867
14.370.272.628
15.828.238.169
16.851.881.150
17.576.909.635
19.345.736.239
22.136.732.309

45,8
46,2
46,6
46,9
47,2
47,8
49,1
50,1
51,9
56,7
64,9
71,5
76,1
79,4
87,4
100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 11Β Σελίδα 97/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ,
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ,

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ
ΠΟΣΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΝΩΝ (φορ.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
δηλώσεων)

ΟΓΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΕ ΕΥΡΩ
= 0

ΤΟΚΟΙ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΔΑΝΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(ΠΑΛΑΙΩΝ)

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕ
Ο
ΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΣΕ ΕΥΡΩ
52.949

0

8.514.699

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.572.231

18.200.247.324

14.356.423.289

105.046

578.722.029

159.578

6.660.064

264.598

57.419.538

176.923.368

15.695.412

24.311.064

669

12.000 - 16.000

814.530

11.315.431.932

10.469.659.250

24.578

318.135.531

220.593

10.785.392

275.888

61.342.947

82.326.291

10.606.054

134.981.589

255.055

16.000 - 22.000

769.297

14.392.423.471

13.817.140.348

52.577

394.707.042

610.587

32.372.949

657.870

110.462.787

95.354.951

15.536.240

578.323.880

927.361

22.000 - 26.000

329.252

7.868.364.205

7.680.075.951

29.015

214.477.759

495.596

24.021.214

561.998

70.973.922

46.504.655

8.740.924

502.394.011

668.133

26.000 - 32.000

342.890

9.867.240.417

9.711.878.694

46.579

259.650.627

648.895

30.933.145

688.708

95.108.494

50.075.468

10.074.726

788.278.098

887.523

32.000 - 40.000

293.186

10.469.564.156

10.380.403.303

38.480

254.942.469

824.232

37.408.398

1.052.462

105.507.581

41.170.599

9.919.931

1.008.864.858

1.086.473

1 - 12.000

40.000 - 60.000

337.245

16.144.673.269

16.094.454.594

127.698

333.869.891

1.621.384

63.576.900

2.212.761

159.644.969

48.162.005

13.583.873

2.094.161.754

2.110.925

60.000 - 100.000

130.961

9.657.350.657

9.647.493.118

150.745

202.521.836

1.317.455

24.883.630

1.790.500

80.722.674

14.357.892

5.007.286

1.910.257.937

1.535.107

100.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

38.525

5.784.076.116

5.778.834.974

162.513

94.077.432

1.602.527

6.400.681

1.032.682

29.561.316

2.527.705

1.127.669

1.759.220.026

826.988

ΣΥΝΟΛΟ

5.681.066

103.699.371.549

97.944.878.220

737.230

2.651.104.617

7.500.848

237.042.373

8.537.468

770.744.228

557.402.934

90.292.114

8.800.793.215

8.298.233

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 Σελίδα 98/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ,
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ,

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ
ΠΟΣΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΖΩΗΣ

ΔΩΡΕΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ
= 0

ΕΝΟΙΚΙΟ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΟΚΟΙ ΝΕΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΣΥΖΥΓΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ
ΕΞΟΔΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΦΟΡΟΥ

ΣΕ ΕΥΡΩ
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

348

0

37

15.784

33.743

2.529

6.333

3.738

0

525

599

24.238.719

12.000 - 16.000

62.656

69.655.039

281.737

3.908.816

14.320.131

98.990

736.056

3.299.815

128.548

1.377.844

58.636

40.712.965

16.000 - 22.000

283.481

212.561.675

1.059.852

12.851.456

22.361.944

1.407.620

4.953.393

15.177.351

748.859

4.779.169

595.675

299.407.726

22.000 - 26.000

220.392

132.058.706

794.688

9.464.601

8.890.262

1.476.044

4.293.463

9.426.483

556.166

3.622.240

431.674

328.209.890

26.000 - 32.000

316.257

162.810.756

1.152.184

13.573.102

9.297.875

2.135.240

6.093.781

12.062.263

587.648

5.207.413

552.359

567.604.662

32.000 - 40.000

396.467

176.235.520

1.324.278

17.288.234

8.188.544

2.750.899

8.503.121

15.239.745

527.426

6.448.938

694.264

761.002.122

1 - 12.000

40.000 - 60.000

796.696

260.139.794

2.898.759

31.341.501

8.562.693

5.958.114

16.346.368

21.096.239

642.776

11.251.069

1.115.412

1.722.516.633

60.000 - 100.000

430.095

105.810.389

2.006.792

20.883.956

3.424.836

2.494.325

7.248.847

8.747.380

414.575

6.709.933

374.565

1.748.366.726

100.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

150.091

31.027.013

1.462.907

9.041.204

1.047.000

536.303

1.913.296

2.308.706

205.886

2.997.634

70.915

1.707.429.171

ΣΥΝΟΛΟ

2.656.483

1.150.298.892

10.981.234

118.368.654

76.127.029

16.860.064

50.094.657

87.361.719

3.811.885

42.394.765

3.894.098

7.199.488.613

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 Σελίδα 99/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 12Α
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ,
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ,
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Α. Του Υπόχρεου

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΝΩΝ (φορ.
Ο ΕΙΣΟΔΗΜΑ
δηλώσεων)

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΟΓΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ
ΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ
ΤΑΜΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ
= 0

ΤΟΚΟΙ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ
(ΠΑΛΑΙΩΝ)

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΣΕ ΕΥΡΩ
111.756

0

24.334.625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.060.488

20.754.428.168

17.085.863.547

157.233

768.410.395

245.920

11.776.441

459.252

76.739.040

224.714.116

22.829.629

20.698.096

757

12.000 - 16.000

751.771

10.440.909.151

9.978.354.942

26.645

293.456.503

297.977

13.319.428

382.798

63.706.010

66.886.034

12.068.086

168.317.798

318.159

16.000 - 22.000

753.755

14.129.512.692

13.886.894.794

43.803

338.094.081

812.967

43.242.090

914.839

112.958.907

75.083.437

18.592.413

786.689.779

1.244.120

22.000 - 26.000

319.118

7.617.361.916

7.557.297.439

32.659

153.096.712

623.302

31.044.541

759.799

66.637.563

37.238.208

10.228.800

688.025.728

897.573

26.000 - 32.000

281.006

8.045.905.303

8.008.222.885

33.069

154.712.849

707.376

26.846.024

826.719

70.638.295

33.715.200

9.691.200

968.859.569

1.059.171

32.000 - 40.000

179.645

6.380.791.618

6.364.077.875

27.683

127.853.386

743.099

18.407.641

887.616

54.284.710

18.544.528

6.367.185

1.000.703.092

1.041.255

40.000 - 60.000

147.755

7.035.267.441

7.026.264.395

85.786

147.046.403

1.022.648

16.233.874

1.166.850

52.224.055

11.382.132

4.737.600

1.436.774.579

1.346.546

60.000 - 100.000

57.388

4.232.074.962

4.226.857.153

139.417

80.901.417

644.663

6.232.442

716.335

23.963.761

3.184.800

1.704.000

1.089.835.065

738.117

1 - 12.000

100.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΣΥΝΟΛΟ

18.384

2.926.387.989

2.922.368.415

111.375

37.188.461

1.119.711

1.999.948

349.953

9.984.038

501.600

441.600

1.026.919.676

441.711

5.681.066

81.562.639.240

77.080.536.070

657.672

2.100.760.206

6.217.663

169.102.429

6.464.161

531.136.380

471.250.054

86.660.514

7.186.823.381

7.087.408

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 Α Σελίδα 100/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 12Α
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ,
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ,
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ.
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Α. Του Υπόχρεου

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΖΩΗΣ

ΔΩΡΕΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ
= 0
1 - 12.000

ΕΝΟΙΚΙΟ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΟΚΟΙ ΝΕΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΣΥΖΥΓΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΦΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

417

0

415

26.654

34.872

3.445

8.934

14.979

0

1.612

3.081

20.580.851

12.000 - 16.000

99.173

89.806.033

349.318

4.992.726

15.585.523

202.930

982.415

4.383.983

133.735

1.701.658

135.402

48.883.146

16.000 - 22.000

467.714

282.761.708

1.457.535

18.149.737

24.794.396

2.458.435

8.240.596

22.903.362

799.750

6.333.207

1.416.591

410.141.996

22.000 - 26.000

362.418

158.234.882

1.112.377

12.336.199

8.822.996

2.256.218

6.488.907

11.885.021

603.290

4.596.918

797.780

475.634.269

26.000 - 32.000

447.267

154.806.620

1.431.283

14.128.267

7.482.754

2.312.611

6.462.822

10.392.372

618.341

5.589.100

624.078

759.582.944

32.000 - 40.000

357.038

103.519.923

1.265.796

12.610.162

4.672.283

1.967.683

5.356.789

7.114.950

524.753

4.697.417

415.421

854.373.184

40.000 - 60.000

388.594

77.364.212

1.517.298

14.450.827

3.932.699

1.982.721

5.337.418

6.517.267

590.359

4.761.724

337.340

1.315.890.536

60.000 - 100.000

141.939

37.326.141

837.237

8.169.027

1.570.545

699.260

2.178.448

2.609.019

340.527

2.206.401

112.394

1.032.027.014

100.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΣΥΝΟΛΟ

57.983

15.259.871

645.304

3.684.613

551.966

174.155

658.879

785.154

187.665

1.073.487

24.804

1.003.094.671

2.322.541

919.079.391

8.616.564

88.548.212

67.448.033

12.057.458

35.715.207

66.606.108

3.798.420

30.961.524

3.866.892

5.920.208.611

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 Α Σελίδα 101/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 12Β
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ,
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ,
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Β. Της Συζύγου

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΝΩΝ (φορ.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
δηλώσεων)

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΟΓΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ
ΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ
ΤΑΜΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ
= 0

ΤΟΚΟΙ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ
(ΠΑΛΑΙΩΝ)

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΦΟΡΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΣΕ ΕΥΡΩ
515.651

0

13.026.052

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.412.055

7.084.432.262

5.957.904.590

14.094

282.587.136

139.527

9.217.841

404.629

83.701.419

54.682.392

1.037.200

5.234.551

282

12.000 - 16.000

203.658

2.832.704.288

2.749.303.580

5.810

63.210.048

117.441

7.318.724

183.239

32.617.045

8.629.687

417.600

46.083.086

64.725

16.000 - 22.000

245.397

4.623.740.905

4.574.506.193

13.170

67.231.687

256.815

25.269.996

431.844

54.282.538

12.400.800

871.200

278.555.986

284.070

22.000 - 26.000

87.494

2.078.288.015

2.066.076.907

9.258

30.066.676

130.708

10.345.043

240.056

21.889.615

4.596.000

468.000

200.848.501

176.971

26.000 - 32.000

60.560

1.730.351.968

1.722.601.201

9.751

30.248.515

141.456

7.052.533

203.154

18.408.517

3.002.400

367.200

218.145.182

189.202

32.000 - 40.000

34.123

1.207.870.351

1.204.861.716

14.688

25.105.876

116.596

4.372.647

203.806

12.198.061

1.564.800

252.000

196.901.269

158.031

40.000 - 60.000

26.684

1.276.275.868

1.274.749.767

7.400

28.063.867

160.834

2.916.196

204.643

10.254.557

890.400

136.800

273.496.474

164.031

60.000 - 100.000

10.994

807.492.118

806.784.477

3.517

16.507.022

112.519

1.189.904

155.341

4.591.749

321.600

50.400

220.228.497

123.112

1 - 12.000

100.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΣΥΝΟΛΟ

3.272

495.576.534

494.527.665

1.872

7.323.585

107.291

257.061

46.595

1.664.347

64.800

31.200

174.476.287

50.401

2.599.888

22.136.732.309

20.864.342.149

79.559

550.344.412

1.283.185

67.939.944

2.073.307

239.607.848

86.152.880

3.631.600

1.613.969.834

1.210.825

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 Β Σελίδα 102/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 12Β
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ,
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ,
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ.
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Β. Της Συζύγου

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΖΩΗΣ

ΔΩΡΕΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ
= 0

ΕΝΟΙΚΙΟ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΟΚΟΙ ΝΕΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΣΥΖΥΓΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ

ΣΕ ΕΥΡΩ
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.380

4.399

2.059

3.014

2.763

0

506

0

5.205.985

12.000 - 16.000

15.589

27.115.405

247.783

2.295.248

1.663.263

329.020

1.065.122

1.899.395

721

868.131

1.268

10.083.911

16.000 - 22.000

87.411

91.497.903

807.933

9.221.740

3.640.135

1.923.164

6.038.128

9.252.414

2.383

3.863.885

11.579

147.725.152

22.000 - 26.000

52.584

40.736.979

405.301

4.780.414

1.202.553

1.079.823

2.666.973

3.514.383

1.525

1.930.108

5.149

142.288.879

26.000 - 32.000

55.737

30.817.506

322.524

4.485.914

897.629

616.028

1.920.779

2.739.099

2.700

1.747.913

4.349

172.968.359

32.000 - 40.000

50.376

18.159.746

206.684

3.300.387

546.623

383.355

1.201.984

1.581.758

1.874

1.167.556

2.640

169.369.294

40.000 - 60.000

44.653

12.830.901

185.521

3.331.889

469.203

291.922

975.791

1.227.287

1.047

1.162.426

1.440

252.270.011

60.000 - 100.000

23.955

7.265.342

136.476

1.722.652

195.953

137.750

384.360

447.176

941

499.764

780

209.073.517

1 - 12.000

100.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΣΥΝΟΛΟ

3.635

2.795.718

52.448

676.818

59.239

39.485

123.298

91.337

2.275

192.953

0

170.294.893

333.941

231.219.501

2.364.670

29.820.442

8.678.996

4.802.606

14.379.450

20.755.611

13.465

11.433.241

27.206

1.279.280.002

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 Β Σελίδα 103/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13Α

Πίνακας που εμφανίζει κατανομή σε κλιμάκια ατομικού φορολογητέου εισοδήματος του φορολογητέου εισοδήματος φορολογουμένων που
έχουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις -εν γένει- , χωρίς να αποκλείεται και εισόδημα άλλης πηγής .

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

α/α
Κλιμάκια ατομικού
Αριθμός
κλιμα
φορολογητέου
φορολογουμέν
κίου εισοδήματος σε ευρώ
ων (άτομα)

Φορολογητέο Εισόδημα

Φορολογούμενο
Εισόδημα

Σύνολο Εισοδημάτων

Εισοδήματα Α΄ Πηγής Εισοδήματα Γ΄ Πηγής
(από ακίνητα)
(από κινητές αξίες)

Εισοδήματα Δ΄
Πηγής (από
Εμπορικές
Επιχειρήσεις)

Εισοδήματα Ε΄ Πηγής
(από γεωργικές
επιχειρήσεις)

Ευρώ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

=
<
1.000 2.000 3.000 -

0
1.000
2.000
3.000
4.000

4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000

7.840
15.512

0
9.114.894

16.468.886
23.376.338

31.668.010
24.268.029

3.312.458
1.081.416

6.274
4.981

781.771
496.106

379.793
333.884

33.571

52.121.414

71.100.360

69.183.385

2.222.460

4.150

998.340

920.455

81.619
155.454
268.881
357.874
360.976
332.420
292.170
255.147
263.631
253.823
225.631
204.058
196.542
179.438
171.498
161.323
149.086
137.203
240.267
190.465
149.094
118.262
88.803
97.847
71.635
52.266
38.020
28.994
34.138
23.268
17.315

207.618.512
529.836.280
1.240.042.751
1.978.615.841
2.341.832.758
2.483.854.362
2.477.594.199
2.424.185.593
2.766.002.727
2.917.809.118
2.817.963.237
2.753.952.052
2.848.952.215
2.780.445.404
2.828.923.852
2.822.777.253
2.757.046.914
2.674.587.142
5.036.899.427
4.371.456.702
3.721.688.220
3.188.208.402
2.571.007.416
3.073.434.958
2.467.172.205
1.955.827.583
1.536.769.086
1.259.564.194
1.614.870.254
1.218.329.425
993.481.806

257.745.046
583.178.769
1.311.587.270
2.042.537.426
2.408.904.192
2.545.200.258
2.534.778.461
2.481.713.738
2.825.315.838
2.979.060.948
2.880.747.181
2.818.751.762
2.914.272.776
2.848.286.185
2.896.479.777
2.889.190.499
2.822.170.828
2.738.217.759
5.151.658.394
4.468.931.667
3.801.431.479
3.251.940.798
2.624.605.974
3.135.605.206
2.516.809.668
1.993.094.643
1.565.576.316
1.282.326.821
1.643.010.814
1.239.239.821
1.009.389.923

236.731.862
513.189.706
1.235.712.176
1.945.828.184
2.308.969.963
2.452.262.054
2.446.276.422
2.401.028.353
2.755.331.570
2.916.761.995
2.828.950.505
2.777.077.621
2.881.693.466
2.822.506.966
2.875.955.129
2.873.171.458
2.809.940.297
2.728.405.209
5.136.298.573
4.458.389.681
3.794.201.192
3.246.574.065
2.621.426.068
3.132.692.526
2.515.265.423
1.991.991.374
1.564.528.225
1.281.637.402
1.642.362.029
1.238.874.593
1.008.924.809

5.640.387
13.067.793
22.002.234
41.806.464
62.173.619
80.482.689
97.222.091
106.638.446
114.535.370
125.719.390
126.434.352
125.538.931
124.529.412
123.559.076
122.381.046
119.745.632
119.671.793
118.705.896
233.830.624
225.177.913
208.807.794
185.907.170
166.733.118
210.809.005
177.771.977
149.413.808
122.736.003
106.872.687
142.538.858
109.896.774
91.120.080

483
22.565
32.252
37.415
75.048
74.649
110.420
85.149
104.243
75.419
102.834
74.555
85.110
120.170
204.316
178.586
162.453
209.816
354.003
440.899
430.033
273.378
383.033
481.082
498.357
374.768
702.925
418.383
683.852
571.358
564.568

1.722.119
2.967.728
4.576.953
6.535.332
8.772.153
11.320.909
14.032.945
15.965.394
18.567.405
20.672.015
21.633.735
22.743.252
23.282.612
23.116.925
22.070.662
20.101.053
20.037.418
20.034.550
37.842.421
34.302.955
32.954.965
29.065.177
29.088.423
35.338.939
32.414.508
28.308.055
23.234.283
19.587.326
27.286.676
22.101.712
18.192.567

2.632.107
5.439.439
8.833.981
19.959.096
29.011.452
35.581.917
38.964.271
38.112.276
36.478.824
34.807.245
22.273.278
16.678.952
12.971.391
10.955.625
9.082.423
7.860.723
6.565.241
6.030.163
9.820.210
7.658.737
6.054.289
4.568.487
3.424.833
4.056.199
2.743.547
1.999.441
1.501.668
938.560
1.270.424
786.081
477.926

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 Α Σελίδα 104/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13Α
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

Πίνακας που εμφανίζει κατανομή σε κλιμάκια ατομικού φορολογητέου εισοδήματος του φορολογητέου εισοδήματος φορολογουμένων που
έχουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις -εν γένει- , χωρίς να αποκλείεται και εισόδημα άλλης πηγής .

α/α
Κλιμάκια ατομικού
Αριθμός
κλιμα
φορολογητέου
φορολογουμέν
κίου εισοδήματος σε ευρώ
ων (άτομα)

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

Φορολογητέο Εισόδημα

Φορολογούμενο
Εισόδημα

Σύνολο Εισοδημάτων

Εισοδήματα Α΄ Πηγής Εισοδήματα Γ΄ Πηγής
(από ακίνητα)
(από κινητές αξίες)

Εισοδήματα Δ΄
Πηγής (από
Εμπορικές
Επιχειρήσεις)

Εισοδήματα Ε΄ Πηγής
(από γεωργικές
επιχειρήσεις)

12.899
9.036
6.578

804.881.104
608.368.928
476.212.767

817.409.261
617.139.002
483.445.612

816.797.832
616.993.969
482.984.051

72.408.750
63.722.900
52.330.166

327.757
214.221
182.775

14.366.965
12.863.535
10.309.565

392.886
344.721
369.855

5.104
3.728

395.296.211
307.171.411

400.964.488
311.483.370

400.749.887
311.545.326

45.550.831
34.031.549

163.182
171.284

10.172.748
8.164.966

178.894
162.044

3.088
2.457
2.011

269.898.411
226.943.378
195.897.758

273.132.506
230.008.492
198.414.593

273.049.561
229.819.468
198.165.234

27.869.005
26.005.722
23.577.627

201.474
294.696
272.626

6.839.017
7.453.549
6.938.631

168.481
83.805
83.240

2.929
1.993
1.366
1.022
759
614
446
385
576
447
406
275
182
138
100
72
85
48
37
19
12
19
20
13
20
5.310.955

306.742.291
228.575.398
170.365.252
137.728.195
109.970.515
95.021.080
73.522.166
67.342.362
108.999.226
93.733.526
95.035.455
72.466.253
53.679.782
44.774.397
35.469.269
27.647.974
36.034.981
22.712.119
19.417.960
10.892.277
7.451.127
12.739.238
15.013.232
11.183.265
31.987.466
79.895.160.968

310.602.100
231.398.467
172.605.054
139.492.517
111.141.416
95.943.450
74.280.642
67.994.552
110.017.366
94.657.058
95.775.548
72.923.888
54.069.401
45.066.907
35.648.639
27.771.762
36.218.896
22.850.025
19.574.127
10.939.086
7.472.646
12.794.042
15.034.949
11.194.174
32.038.500
81.812.208.355

310.419.567
231.461.423
172.309.556
139.196.681
110.920.014
95.707.115
74.181.842
68.011.561
110.030.833
94.681.851
95.806.859
72.824.805
54.069.401
45.066.907
35.648.639
27.463.080
36.218.896
22.850.907
19.574.127
10.939.086
7.475.253
12.794.042
15.034.949
11.194.174
32.038.500
80.804.103.718

36.279.534
30.685.894
19.927.110
19.080.945
13.924.795
13.697.782
10.984.878
9.582.641
13.508.158
13.948.761
11.442.415
9.083.910
6.141.272
5.988.656
4.101.034
1.661.874
1.738.966
1.598.499
1.796.891
159.227
1.254.864
744.195
886.827
1.713.736
2.614.602
4.366.130.786

205.856
248.596
25.445
4.311
67.949
1.970
1.000
153.045
417.817
433.532
127.153
254.748
0
80.139
250
0
42.148
2.623
0
0
0
0
0
0
0
11.842.122

10.038.499
9.011.691
7.192.682
4.440.454
2.431.416
3.835.327
2.452.083
2.744.549
4.710.559
5.257.134
3.184.415
2.199.403
2.958.539
2.505.345
1.269.876
1.070.679
1.070.798
2.919.086
1.336.075
548.993
622.450
629.946
1.405.480
1.044.592
1.415.301
803.551.728

76.502
41.811
31.253
22.497
43.775
17.458
16.755
6.589
18.407
5.280
8.101
7.452
14.960
2.694
2.708
1.080
331
1.056
272
4.406
0
0
815
0
493
391.281.557

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 Α Σελίδα 105/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13Α
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

Πίνακας που εμφανίζει κατανομή σε κλιμάκια ατομικού φορολογητέου εισοδήματος του φορολογητέου εισοδήματος φορολογουμένων που
έχουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις -εν γένει- , χωρίς να αποκλείεται και εισόδημα άλλης πηγής .

α/α
Κλιμάκια ατομικού
Αριθμός
κλιμα
φορολογητέου
φορολογουμέν
κίου εισοδήματος σε ευρώ
ων (άτομα)

Φορολογητέο Εισόδημα

Φορολογούμενο
Εισόδημα

Σύνολο Εισοδημάτων

Εισοδήματα Α΄ Πηγής Εισοδήματα Γ΄ Πηγής
(από ακίνητα)
(από κινητές αξίες)

Εισοδήματα Δ΄
Πηγής (από
Εμπορικές
Επιχειρήσεις)

Εισοδήματα Ε΄ Πηγής
(από γεωργικές
επιχειρήσεις)

Πέραν των άλλων πηγών
εισοδήματος συμπεριλαμβάνεται
και μισθωτό εισόδημα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 Α Σελίδα 106/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13Α
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

α/α
Κλιμάκια ατομικού
κλιμα
φορολογητέου
κίου εισοδήματος σε ευρώ

Εισοδήματα ΣΤ΄
Εισοδήματα Ζ΄ Πηγής
πηγής (από μισθούς
(από ελευθέρια
και συντάξεις)
επαγγέλματα)

Εισοδήματα
Αλλοδαπής
Προέλευσης

Τεκμήριο Δαπανών
Διαβίωσης

Ζημιές

Ποσοστό υπόλοιπου
Συνολικός Φόρος
Ποσοστό λοιπών
φορολογούμενου
(Αναλογών Φόρος + εισοδημάτων πέραν του
εισοδήματος πέραν του
Συμπληρωματικός + μισθωτού, σε σχέση με το
μισθωτού σε σχέση με το
Φόρος αποδείξεων)
συνολικό εισόδημα
φορολογούμενο εισόδημα

Ευρώ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

=

0

< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000

26.784.863
22.067.667

364.694
260.340

38.157
23.635

1.406.384
2.336.260

62.544.739
8.407.584

11.146
15.241

%
15%
9%

%
0%
6%

64.461.519

530.230

46.232

5.664.336

10.490.627

78.858

7%

9%

225.313.378
487.565.258
1.193.372.912
1.865.421.882
2.191.745.454
2.302.099.954
2.267.988.095
2.209.047.890
2.548.502.738
2.698.420.050
2.626.178.180
2.583.495.544
2.695.544.314
2.642.730.310
2.702.801.112
2.706.763.463
2.646.217.016
2.566.755.946
4.822.872.515
4.160.087.720
3.516.872.417
2.999.562.796
2.394.931.677
2.842.129.838
2.261.945.443
1.774.794.598
1.380.152.095
1.118.685.347
1.413.448.227
1.051.213.154
848.196.525

1.158.817
3.338.096
4.860.603
7.587.393
9.872.340
10.555.947
12.302.512
13.151.449
16.642.524
15.375.119
14.058.309
13.682.506
13.641.385
13.295.516
12.963.200
13.674.565
13.565.667
13.707.224
27.568.731
28.269.236
27.582.999
26.046.547
26.017.539
39.005.865
39.001.039
36.320.237
35.581.670
34.480.542
56.069.807
53.460.465
49.820.692

264.571
788.828
2.033.242
4.480.603
7.319.897
12.145.988
15.656.088
18.027.747
20.500.465
21.692.757
18.269.818
14.863.881
11.639.242
8.729.344
6.452.371
4.847.437
3.720.710
2.961.615
4.010.069
2.452.221
1.498.694
1.150.508
847.445
871.599
890.551
780.468
619.581
654.558
1.064.185
845.047
552.452

26.374.101
76.872.471
82.465.985
103.145.138
105.965.049
98.110.752
93.253.670
84.609.269
73.270.638
65.478.730
54.649.833
43.960.234
34.435.490
27.456.690
22.033.824
17.137.344
13.509.933
10.951.329
17.231.237
11.980.773
8.430.093
6.094.961
3.973.901
4.062.812
2.285.258
1.614.648
1.572.088
1.062.208
1.153.031
719.393
852.610

12.640.677
14.297.559
15.798.232
13.551.418
12.857.282
10.612.105
8.713.637
6.651.957
6.441.639
4.572.755
5.486.670
3.528.146
3.568.387
2.278.963
2.028.686
1.869.950
1.919.995
1.435.944
2.565.304
1.509.033
1.229.839
803.964
855.010
1.236.236
874.473
533.812
692.922
372.788
530.543
354.165
476.291

261.635
319.372
399.476
433.280
2.890.094
2.178.185
1.878.575
1.606.438
1.667.839
1.558.776
3.865.382
10.293.295
20.511.267
32.449.778
49.965.420
71.427.734
90.652.539
109.230.610
264.810.027
296.247.481
304.970.321
309.217.514
283.886.549
385.488.653
354.761.729
312.599.268
267.653.631
236.575.004
326.506.013
264.248.300
227.112.955

5%
5%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
8%
7%
7%
7%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
7%
7%
8%
9%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%

13%
16%
9%
9%
9%
10%
11%
11%
10%
9%
9%
8%
8%
7%
7%
6%
6%
6%
6%
7%
7%
8%
9%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 Α Σελίδα 107/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13Α
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

α/α
Κλιμάκια ατομικού
κλιμα
φορολογητέου
κίου εισοδήματος σε ευρώ

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

Εισοδήματα ΣΤ΄
Εισοδήματα Ζ΄ Πηγής
πηγής (από μισθούς
(από ελευθέρια
και συντάξεις)
επαγγέλματα)

Εισοδήματα
Αλλοδαπής
Προέλευσης

Τεκμήριο Δαπανών
Διαβίωσης

Ζημιές

Ποσοστό υπόλοιπου
Συνολικός Φόρος
Ποσοστό λοιπών
φορολογούμενου
(Αναλογών Φόρος + εισοδημάτων πέραν του
εισοδήματος πέραν του
Συμπληρωματικός + μισθωτού, σε σχέση με το
μισθωτού σε σχέση με το
Φόρος αποδείξεων)
συνολικό εισόδημα
φορολογούμενο εισόδημα

682.334.760
499.844.665
381.367.414

46.215.754
39.660.606
38.044.099

750.960
343.320
380.178

854.224
362.351
594.777

242.794
217.318
133.217

192.408.654
149.929.847
120.335.609

16%
19%
21%

17%
19%
21%

311.875.261
241.370.346

32.451.766
27.303.733

357.205
341.404

413.894
324.201

199.294
386.157

102.173.396
81.322.441

22%
23%

22%
23%

212.445.333
171.990.549
145.957.026

25.232.210
23.497.970
20.954.783

294.041
493.178
381.301

293.208
270.513
289.173

210.262
81.489
39.814

72.007.009
61.247.981
54.452.715

22%
25%
26%

22%
25%
26%

228.121.906
166.136.318
123.603.880
96.415.361
77.839.925
65.325.791
50.374.607
46.455.962
76.343.851
64.084.236
68.601.692
51.269.310
37.486.421
30.664.705
27.021.628
19.538.760
30.408.689
12.958.860
13.607.100
5.912.004
4.560.234
7.993.520
9.867.715
7.660.801
22.927.490
73.850.536.017

34.395.235
24.770.566
20.531.522
18.271.005
16.097.455
12.332.483
9.968.258
8.598.162
14.025.276
9.830.914
10.883.814
9.359.246
6.907.101
5.247.944
2.716.020
4.075.753
2.081.446
4.570.460
2.794.330
3.606.397
581.075
2.807.602
268.616
775.044
5.036.348
1.167.706.800

1.302.035
566.547
997.663
962.108
514.700
496.305
384.261
470.613
1.006.766
1.121.994
1.559.268
650.737
561.108
577.423
537.121
1.114.933
876.518
800.323
39.458
708.060
456.631
618.781
2.605.496
0
44.266
213.054.709

462.746
25.876
324.581
318.790
237.182
430.663
125.292
0
0
0
2.227
123.603
0
0
0
308.682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.109.882.454

280.213
88.832
18.260.391
22.954
15.780
1.427.159
26.492
17.009
13.468
24.793
33.538
24.520
0
0
0
0
0
882
0
0
2.606
0
0
0
0
243.480.310

88.488.384
70.252.209
55.032.357
46.312.899
38.081.432
33.639.790
26.521.773
24.649.426
40.527.898
35.646.227
36.814.478
28.590.835
21.507.497
18.140.224
14.514.100
11.394.032
14.959.671
9.534.041
8.181.482
4.613.232
3.196.541
5.465.056
6.468.317
4.872.589
14.142.225
5.731.196.749

27%
28%
28%
31%
30%
32%
32%
32%
31%
32%
28%
30%
31%
32%
24%
29%
16%
43%
30%
46%
39%
38%
34%
32%
28%
9%

27%
28%
28%
31%
30%
32%
32%
32%
31%
32%
28%
30%
31%
32%
24%
30%
16%
43%
30%
46%
39%
38%
34%
32%
28%
10%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 Α Σελίδα 108/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13Α
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

α/α
Κλιμάκια ατομικού
κλιμα
φορολογητέου
κίου εισοδήματος σε ευρώ

Εισοδήματα ΣΤ΄
Εισοδήματα Ζ΄ Πηγής
πηγής (από μισθούς
(από ελευθέρια
και συντάξεις)
επαγγέλματα)

Εισοδήματα
Αλλοδαπής
Προέλευσης

Τεκμήριο Δαπανών
Διαβίωσης

Ζημιές

Ποσοστό υπόλοιπου
Συνολικός Φόρος
Ποσοστό λοιπών
φορολογούμενου
(Αναλογών Φόρος + εισοδημάτων πέραν του
εισοδήματος πέραν του
Συμπληρωματικός + μισθωτού, σε σχέση με το
μισθωτού σε σχέση με το
Φόρος αποδείξεων)
συνολικό εισόδημα
φορολογούμενο εισόδημα

Πέραν των άλλων πηγών
εισοδήματος συμπεριλαμβάνεται
και μισθωτό εισόδημα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 Α Σελίδα 109/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13Β
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

α/α
Κλιμάκια ατομικού
κλιμακ
φορολογητέου
ίου εισοδήματος σε ευρώ

Πίνακας που εμφανίζει κατανομή σε κλιμάκια ατομικού φορολογητέου εισοδήματος του φορολογητέου εισοδήματος φορολογουμένων που δεν
έχουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις εν γένει.

Αριθμός
φορολογουμένων
(άτομα)

Φορολογητέο Εισόδημα

Φορολογούμενο
Εισόδημα

Σύνολο Εισοδημάτων

Εισοδήματα Α΄ Πηγής
(από ακίνητα)

Εισοδήματα Γ΄ Πηγής
(από κινητές αξίες)

Εισοδήματα Δ΄
Πηγής (από
Εμπορικές
Επιχειρήσεις)

Εισοδήματα Ε΄ Πηγής
(από γεωργικές
επιχειρήσεις)

Ευρώ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000

722.062
186.391
146.209
293.330
322.722
206.187
175.364
130.910
103.385
85.220
73.071
64.815
55.804
44.774
36.858
31.248
27.068
23.077
20.226
17.629
15.744
26.507
20.909
17.403
14.410
12.076
14.672
11.654
9.562
7.672
6.431
8.577
6.603
5.207
4.059
3.151
2.738
2.164
1.832
1.567

0
81.538.097
219.232.527
726.034.639
1.062.758.724
926.783.506
957.636.763
847.403.320
773.446.548
722.835.985
693.020.632
679.282.583
641.144.760
558.917.979
496.991.594
452.642.046
419.160.322
380.503.887
353.797.313
325.904.885
306.868.237
555.706.364
480.103.980
434.347.606
388.679.525
349.789.192
461.307.148
401.364.815
358.040.498
310.320.399
279.614.295
406.296.234
346.017.757
298.873.330
253.308.975
212.451.447
198.328.245
167.652.774
150.950.284
137.073.522

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

157.317.846
199.616.812
341.359.665
853.596.132
1.179.795.395
1.040.684.442
1.063.686.558
949.657.280
870.843.040
816.848.018
783.983.353
768.010.417
726.935.559
638.815.831
569.145.357
518.403.573
480.233.421
435.886.832
404.066.113
371.898.431
348.794.106
628.108.262
540.335.643
486.357.375
432.843.593
387.828.644
509.086.840
440.278.198
390.178.437
336.599.689
302.412.519
436.942.656
369.988.017
317.978.739
268.315.629
224.483.763
208.351.519
175.799.546
157.842.383
142.977.573

146.260.093
127.495.667
193.906.502
301.095.566
478.503.329
486.244.502
522.925.745
520.980.019
532.700.557
545.127.261
565.071.962
585.948.852
576.117.113
519.417.968
478.703.165
445.708.060
421.998.016
391.908.458
369.922.449
345.645.277
327.441.686
596.546.031
520.689.264
471.493.557
423.641.755
381.209.875
502.119.146
435.535.639
387.318.192
334.450.813
300.963.043
435.802.705
369.215.969
316.987.027
267.468.168
223.732.826
207.512.603
175.271.385
157.615.927
142.641.468

60.588.943
39.635.667
67.123.721
118.669.048
226.353.771
194.826.889
196.825.586
185.870.697
177.884.285
169.228.952
165.794.860
158.213.048
155.975.033
135.418.209
125.053.977
113.873.718
106.925.783
97.474.577
90.967.534
82.980.979
78.622.154
142.959.636
123.322.239
109.755.940
96.299.219
89.038.043
110.684.243
94.321.821
84.103.031
70.806.991
62.015.012
91.486.109
76.433.733
62.078.987
52.904.987
43.844.544
40.938.015
34.382.506
27.824.204
26.570.915

70.993
42.440
64.882
41.574
72.665
110.670
122.757
83.022
83.018
140.043
179.724
136.699
91.220
71.953
73.066
119.770
140.757
82.805
133.594
181.939
134.585
181.075
154.658
132.087
87.686
79.214
251.120
130.646
121.558
95.136
18.121
56.000
57.797
56.134
85.043
35.067
144.525
10.246
88.965
1.017

61.730.836
45.273.936
65.879.504
89.998.474
118.632.747
142.828.475
165.400.561
183.790.450
199.400.587
214.687.507
229.541.089
243.775.240
257.232.536
255.732.839
246.962.763
234.081.865
224.426.524
211.514.851
197.380.904
187.551.331
175.630.464
317.105.130
273.263.766
247.665.455
218.754.321
195.493.141
259.327.356
219.950.315
189.659.470
162.973.085
146.080.566
207.152.984
171.846.537
148.934.436
123.437.641
104.711.200
93.275.419
80.065.856
78.090.820
65.759.872

15.322.497
35.286.918
46.151.138
70.874.393
85.426.333
93.254.151
98.040.719
91.083.274
88.950.205
87.599.064
87.638.947
85.139.176
75.088.017
39.392.248
29.762.069
23.831.826
18.490.838
14.406.204
12.552.569
10.263.350
8.844.450
13.243.170
8.753.410
6.542.927
4.534.457
3.772.678
3.898.245
2.654.290
2.334.151
1.502.877
1.210.869
1.595.093
944.843
758.771
919.117
701.836
356.629
526.212
289.191
381.202
ΠΙΝΑΚΑΣ 13 Β Σελίδα 110/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13Β
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

α/α
Κλιμάκια ατομικού
κλιμακ
φορολογητέου
ίου εισοδήματος σε ευρώ

Πίνακας που εμφανίζει κατανομή σε κλιμάκια ατομικού φορολογητέου εισοδήματος του φορολογητέου εισοδήματος φορολογουμένων που δεν
έχουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις εν γένει.

Αριθμός
φορολογουμένων
(άτομα)

Φορολογητέο Εισόδημα

Φορολογούμενο
Εισόδημα

Σύνολο Εισοδημάτων

Εισοδήματα Α΄ Πηγής
(από ακίνητα)

Εισοδήματα Γ΄ Πηγής
(από κινητές αξίες)

Εισοδήματα Δ΄
Πηγής (από
Εμπορικές
Επιχειρήσεις)

Εισοδήματα Ε΄ Πηγής
(από γεωργικές
επιχειρήσεις)

Ευρώ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

1.278
1.096
1.752
1.227
1.016
789
547
441
360
335
479
345
309
218
132
87
58
42
69
31
21
21
13
2
9
10
24
2.969.999

118.183.498
106.713.966
183.621.161
140.943.909
126.679.333
106.280.342
79.268.356
68.230.086
59.302.805
58.554.650
90.627.354
72.271.589
72.672.880
57.489.737
38.651.857
28.139.297
20.594.430
16.209.246
29.455.257
14.636.056
10.985.374
12.040.276
8.077.739
1.379.688
6.758.645
8.299.895
30.969.525
19.383.167.685

123.206.221
111.034.766
190.608.124
145.593.860
130.869.694
109.245.367
81.471.023
69.927.919
60.856.015
60.086.970
92.667.457
73.738.902
74.386.399
58.400.325
39.307.929
28.463.241
20.814.505
16.694.046
29.799.631
14.764.735
11.078.169
12.150.069
8.117.415
1.388.136
6.796.652
8.336.866
31.071.554
21.887.163.195

123.051.703
110.924.490
190.494.959
145.037.777
130.341.117
108.805.791
81.509.943
69.769.355
60.760.216
60.087.861
92.686.128
73.752.656
73.658.161
58.526.139
39.013.279
28.463.241
20.626.317
16.694.046
29.799.978
14.764.735
11.102.035
12.150.118
8.117.415
1.388.136
6.796.652
8.336.866
30.777.750
17.140.774.501

20.883.729
21.805.070
35.098.441
26.478.736
24.848.665
19.680.712
15.035.449
14.865.393
12.599.173
12.507.821
20.850.303
14.496.876
15.171.070
12.355.252
7.719.091
7.602.355
2.956.625
5.278.974
7.280.949
2.359.717
3.822.739
2.466.701
2.510.754
686.678
811.131
2.613.255
9.180.376
4.510.043.638

9.791
113.307
0
0
20.800
90.087
0
0
0
50.978
383.976
7.500
0
12
0
94
0
0
0
5.226
0
0
0
0
0
0
0
4.646.045

58.915.798
49.923.310
91.876.828
68.889.176
59.937.512
51.659.541
39.497.981
32.346.214
30.759.228
27.569.153
42.999.892
35.086.626
39.030.690
30.390.152
18.106.614
12.425.083
9.495.907
4.800.198
12.335.664
7.225.855
3.600.568
3.178.602
1.211.730
700.388
5.098.099
3.251.635
11.475.052
7.806.788.353

239.696
185.583
174.330
112.494
93.097
281.364
24.322
23.978
10.922
23.701
37.624
6.120
19.615
9.220
2.846
5.580
2.059
109.181
1.596
469
559
2.586
583
0
11
56
585
1.173.686.533

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Περιλαμβάνεται στο συνολικό
εισόδημά τους κάθε πηγή
εισοδήματος πλην του μισθωτού.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 Β Σελίδα 111/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13Β
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

α/α
Κλιμάκια ατομικού
κλιμακ
φορολογητέου
ίου εισοδήματος σε ευρώ

Εισοδήματα ΣΤ΄
Εισοδήματα Ζ΄ Πηγής
πηγής (από μισθούς
(από ελευθέρια
και συντάξεις)
επαγγέλματα)

Εισοδήματα
Αλλοδαπής
Προέλευσης

Τεκμήριο Δαπανών
Διαβίωσης

Ζημιές

Συνολικός Φόρος
(Αναλογών Φόρος +
Συμπληρωματικός +
Φόρος αποδείξεων)

Ευρώ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8.380.492
7.071.466
14.228.724
20.097.454
45.426.709
50.969.115
56.048.882
51.645.488
55.733.770
59.575.766
66.465.869
85.424.631
74.139.711
74.508.069
67.834.806
66.278.969
65.911.030
63.467.907
64.850.423
61.434.105
61.409.920
118.285.934
111.977.532
104.996.297
101.121.908
90.841.237
125.976.092
116.223.412
108.978.319
97.428.808
90.849.215
133.541.488
118.088.013
103.614.266
89.282.304
73.158.070
71.745.922
59.785.763
50.463.205
49.049.833

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

166.333
185.240
458.532
1.414.623
2.591.103
4.255.201
6.487.240
8.507.087
10.648.691
13.895.929
15.451.472
13.260.058
13.590.596
14.294.650
9.016.484
7.521.912
6.103.084
4.962.113
4.037.425
3.233.574
2.800.112
4.771.086
3.217.658
2.400.850
2.844.163
1.985.563
1.982.090
2.255.155
2.121.663
1.643.917
789.259
1.971.031
1.845.046
1.544.433
839.075
1.282.110
1.052.093
500.804
859.542
878.628

47.320.342
77.553.413
153.091.946
559.532.581
709.273.269
562.320.725
547.839.703
434.992.633
344.228.845
276.513.706
223.492.117
185.768.774
154.351.236
122.394.933
93.244.891
74.835.154
59.984.201
45.648.098
35.899.130
27.819.346
22.712.026
33.438.865
21.162.217
16.148.107
10.497.437
7.470.198
7.923.515
5.187.390
3.471.879
2.696.508
1.718.935
1.860.066
1.475.112
1.423.902
1.015.113
988.853
918.168
700.914
312.187
512.718

560.692.633
75.921.291
81.688.318
112.552.228
147.312.101
111.135.827
107.052.594
91.430.098
67.094.093
52.016.477
53.797.469
38.182.277
36.605.553
28.337.127
22.603.494
19.537.843
16.850.402
11.985.634
12.331.432
11.654.974
8.625.943
7.976.027
7.730.511
4.674.674
4.805.363
2.168.921
9.276.591
1.198.632
1.088.681
1.543.510
283.143
1.453.817
1.157.521
815.438
167.652
237.916
79.253
262.350
121.232
176.613

27.645
199.954
471.086
4.250.536
9.420.679
3.448.783
2.741.296
3.496.100
2.698.188
2.162.142
1.822.369
1.670.413
1.489.453
1.876.853
2.838.826
4.029.512
5.333.590
6.784.993
8.586.937
10.132.835
11.733.417
27.294.770
30.109.234
32.819.463
35.024.741
36.884.908
55.979.016
57.038.176
57.444.504
54.632.800
53.392.226
83.962.417
76.776.476
70.398.273
62.719.616
54.616.734
53.192.690
46.254.920
42.599.460
39.814.304

Ποσοστό λοιπών
εισοδημάτων πέραν του
μισθωτού, σε σχέση με το
συνολικό εισόδημα

Ποσοστό υπόλοιπου
φορολογούμενου
εισοδήματος πέραν
του μισθωτού σε
σχέση με το
φορολογούμενο
εισόδημα

%

%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ΠΙΝΑΚΑΣ 13 Β Σελίδα 112/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13Β
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

α/α
Κλιμάκια ατομικού
κλιμακ
φορολογητέου
ίου εισοδήματος σε ευρώ

Εισοδήματα ΣΤ΄
Εισοδήματα Ζ΄ Πηγής
πηγής (από μισθούς
(από ελευθέρια
και συντάξεις)
επαγγέλματα)

Εισοδήματα
Αλλοδαπής
Προέλευσης

Τεκμήριο Δαπανών
Διαβίωσης

Ζημιές

Συνολικός Φόρος
(Αναλογών Φόρος +
Συμπληρωματικός +
Φόρος αποδείξεων)

Ευρώ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42.376.617
38.391.243
61.954.854
48.439.613
44.045.686
36.144.969
26.207.416
20.614.975
17.033.730
18.594.400
27.248.903
23.485.836
16.816.776
13.614.390
12.279.106
7.246.947
6.781.382
5.732.856
8.860.505
4.711.220
3.149.532
5.924.037
2.498.516
1.070
196.833
1.622.659
7.754.774
3.438.039.772

626.072
505.975
1.390.507
1.117.759
1.395.357
949.119
744.775
1.918.794
357.163
1.341.807
1.165.430
669.699
2.620.010
2.157.112
905.623
1.183.181
1.390.343
772.838
1.321.263
462.248
528.637
578.192
1.895.831
0
690.577
849.261
2.366.963
207.570.160

196.674
195.834
485.281
612.156
603.523
523.431
53.652
158.564
153.678
0
183.426
65.559
728.239
0
294.650
0
188.188
0
0
0
0
0
0
0
0
0
469.498
4.882.651.506

42.155
85.558
372.116
56.073
74.946
83.855
92.572
0
57.879
891
202.097
79.314
0
125.814
0
0
0
0
347
0
23.866
49
0
0
0
0
175.694
1.714.098.879

34.890.435
32.130.677
56.858.125
45.421.577
42.163.292
36.324.004
27.693.416
24.323.658
21.506.797
21.505.154
33.903.103
27.554.596
28.269.538
22.774.100
15.524.467
11.457.684
8.425.160
6.747.546
12.307.566
6.146.648
4.674.201
5.137.514
3.488.215
601.957
2.920.815
3.628.087
13.710.830
1.606.259.496

Ποσοστό λοιπών
εισοδημάτων πέραν του
μισθωτού, σε σχέση με το
συνολικό εισόδημα

Ποσοστό υπόλοιπου
φορολογούμενου
εισοδήματος πέραν
του μισθωτού σε
σχέση με το
φορολογούμενο
εισόδημα

%

%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Περιλαμβάνεται στο συνολικό
εισόδημά τους κάθε πηγή
εισοδήματος πλην του μισθωτού.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 Β Σελίδα 113/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13ΑΒ
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

α/α
κλιμα
κίου

Κλιμάκια ατομικού
φορολογητέου
εισοδήματος σε ευρώ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000

Πίνακας που εμφανίζει κατανομή σε κλιμάκια ατομικού φορολογητέου εισοδήματος του φορολογητέου εισοδήματος φορολογουμένων
αδιακρίτως του αν υπάρχει μισθωτό ή όχι εισόδημα.

Αριθμός
φορολογουμένων
(άτομα)

Φορολογητέο
Εισόδημα

Φορολογούμενο
Εισόδημα

Σύνολο Εισοδημάτων

Εισοδήματα Α΄ Πηγής Εισοδήματα Γ΄ Πηγής
(από ακίνητα)
(από κινητές αξίες)

Εισοδήματα Δ΄
Πηγής (από
Εμπορικές
Επιχειρήσεις)

Εισοδήματα Ε΄ Πηγής
(από γεωργικές
επιχειρήσεις)

Ευρώ
729.902
201.903
179.780
374.949
478.176
475.068
533.238
491.886
435.805
377.390
328.218
328.446
309.627
270.405
240.916
227.790
206.506
194.575
181.549
166.715
152.947
266.774
211.374
166.497
132.672
100.879
112.519
83.289
61.828
45.692
35.425
42.715
29.871
22.522
16.958
12.187
9.316

0
90.652.990
271.353.941
933.653.150
1.592.595.003
2.166.826.257
2.936.252.604
3.189.236.078
3.257.300.910
3.200.430.184
3.117.206.225
3.445.285.310
3.558.953.878
3.376.881.217
3.250.943.646
3.301.594.261
3.199.605.726
3.209.427.739
3.176.574.566
3.082.951.799
2.981.455.379
5.592.605.791
4.851.560.682
4.156.035.826
3.576.887.927
2.920.796.608
3.534.742.106
2.868.537.020
2.313.868.081
1.847.089.485
1.539.178.489
2.021.166.488
1.564.347.182
1.292.355.136
1.058.190.079
820.820.375
674.541.012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

173.786.733
222.993.150
412.460.025
1.111.341.178
1.762.974.164
2.352.271.713
3.106.223.983
3.358.561.472
3.416.043.298
3.351.626.479
3.265.697.091
3.593.326.255
3.705.996.507
3.519.563.012
3.387.897.118
3.432.676.350
3.328.519.606
3.332.366.609
3.293.256.612
3.194.069.259
3.087.011.865
5.779.766.655
5.009.267.310
4.287.788.853
3.684.784.391
3.012.434.618
3.644.692.045
2.957.087.866
2.383.273.080
1.902.176.005
1.584.739.340
2.079.953.470
1.609.227.838
1.327.368.662
1.085.724.891
841.622.765
691.797.130

177.928.103
151.763.695
263.089.888
537.827.428
991.693.035
1.721.956.678
2.468.753.929
2.829.949.982
2.984.962.611
2.991.403.683
2.966.100.314
3.341.280.421
3.492.879.108
3.348.368.474
3.255.780.786
3.327.401.526
3.244.504.982
3.267.863.588
3.243.093.907
3.155.585.574
3.055.846.895
5.732.844.604
4.979.078.945
4.265.694.749
3.670.215.820
3.002.635.943
3.634.811.672
2.950.801.062
2.379.309.566
1.898.979.039
1.582.600.445
2.078.164.734
1.608.090.562
1.325.911.836
1.084.266.000
840.726.795
690.496.655

63.901.401
40.717.083
69.346.181
124.309.434
239.421.564
216.829.123
238.632.050
248.044.316
258.366.974
266.451.043
272.433.306
272.748.418
281.694.423
261.852.561
250.592.908
238.403.131
230.484.859
219.855.623
210.713.166
202.652.771
197.328.049
376.790.260
348.500.152
318.563.735
282.206.389
255.771.161
321.493.248
272.093.799
233.516.839
193.542.994
168.887.700
234.024.967
186.330.507
153.199.067
125.313.737
107.567.444
93.268.181

77.266
47.421
69.032
42.057
95.230
142.922
160.172
158.070
157.667
250.463
264.874
240.942
166.639
174.787
147.621
204.881
260.927
287.121
312.180
344.392
344.401
535.078
595.557
562.120
361.065
462.247
732.202
629.003
496.326
798.061
436.504
739.852
629.156
620.702
412.800
249.288
327.300

62.512.607
45.770.041
66.877.844
91.720.594
121.600.475
147.405.428
171.935.893
192.562.603
210.721.497
228.720.452
245.506.484
262.342.645
277.904.551
277.366.573
269.706.015
257.364.477
247.543.449
233.585.513
217.481.957
207.588.749
195.665.014
354.947.551
307.566.721
280.620.420
247.819.499
224.581.564
294.666.294
252.364.823
217.967.525
186.207.368
165.667.892
234.439.660
193.948.249
167.127.002
137.804.606
117.574.735
103.584.985

15.702.290
35.620.802
47.071.594
73.506.500
90.865.772
102.088.132
117.999.814
120.094.726
124.532.122
126.563.336
125.751.223
121.617.999
109.895.262
61.665.525
46.441.022
36.803.217
29.446.463
23.488.627
20.413.292
16.828.590
14.874.613
23.063.380
16.412.147
12.597.217
9.102.945
7.197.511
7.954.445
5.397.837
4.333.592
3.004.545
2.149.430
2.865.517
1.730.924
1.236.697
1.312.003
1.046.557
726.483

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 ΑΒ Σελίδα 114/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13ΑΒ
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

α/α
κλιμα
κίου

Κλιμάκια ατομικού
φορολογητέου
εισοδήματος σε ευρώ

Πίνακας που εμφανίζει κατανομή σε κλιμάκια ατομικού φορολογητέου εισοδήματος του φορολογητέου εισοδήματος φορολογουμένων
αδιακρίτως του αν υπάρχει μισθωτό ή όχι εισόδημα.

Αριθμός
φορολογουμένων
(άτομα)

Φορολογητέο
Εισόδημα

Φορολογούμενο
Εισόδημα

Σύνολο Εισοδημάτων

Εισοδήματα Α΄ Πηγής Εισοδήματα Γ΄ Πηγής
(από ακίνητα)
(από κινητές αξίες)

Εισοδήματα Δ΄
Πηγής (από
Εμπορικές
Επιχειρήσεις)

Εισοδήματα Ε΄ Πηγής
(από γεωργικές
επιχειρήσεις)

Ευρώ
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

7.268
5.560
4.655
3.735
3.107
4.681
3.220
2.382
1.811
1.306
1.055
806
720
1.055
792
715
493
314
225
158
114
154
79
58
40
25
21
29
23
44
8.280.954

562.948.985
458.121.695
406.971.933
345.126.875
302.611.723
490.363.452
369.519.307
297.044.585
244.008.536
189.238.871
163.251.166
132.824.971
125.897.012
199.626.580
166.005.115
167.708.335
129.955.990
92.331.639
72.913.694
56.063.700
43.857.219
65.490.238
37.348.175
30.403.334
22.932.552
15.528.866
14.118.926
21.771.877
19.483.159
62.956.991
99.278.328.653

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

576.764.034
469.325.753
416.110.079
353.214.713
309.449.359
501.210.224
376.992.327
303.474.748
248.737.884
192.612.439
165.871.369
135.136.657
128.081.522
202.684.823
168.395.960
170.161.947
131.324.214
93.377.330
73.530.148
56.463.144
44.465.807
66.018.527
37.614.759
30.652.296
23.089.156
15.590.061
14.182.178
21.831.601
19.531.040
63.110.054
103.699.371.549

576.021.272
469.161.253
415.691.029
352.871.171
309.089.724
500.914.526
376.499.200
302.650.673
248.002.472
192.429.957
165.476.469
134.942.058
128.099.422
202.716.961
168.434.508
169.465.020
131.350.944
93.082.680
73.530.148
56.274.956
44.157.126
66.018.874
37.615.642
30.676.162
23.089.205
15.592.667
14.182.178
21.831.601
19.531.040
62.816.250
97.944.878.220

79.933.337
61.855.753
54.439.920
46.889.451
45.382.697
71.377.975
57.164.630
44.775.775
38.761.657
28.960.244
28.563.175
23.584.052
22.090.463
34.358.460
28.445.637
26.613.486
21.439.162
13.860.363
13.591.012
7.057.659
6.940.848
9.019.915
3.958.216
5.619.631
2.625.928
3.765.618
1.430.873
1.697.958
4.326.991
11.794.978
8.876.174.423

173.428
260.249
202.491
304.487
385.933
205.856
248.596
46.246
94.398
67.949
1.970
1.000
204.023
801.793
441.032
127.153
254.760
0
80.232
250
0
42.148
7.849
0
0
0
0
0
0
0
16.488.167

90.238.604
86.255.787
72.598.889
66.369.347
56.861.941
101.915.327
77.900.866
67.130.194
56.099.994
41.929.397
36.181.541
33.211.310
30.313.702
47.710.451
40.343.759
42.215.105
32.589.555
21.065.152
14.930.429
10.765.783
5.870.877
13.406.462
10.144.941
4.936.643
3.727.595
1.834.179
1.330.333
6.503.580
4.296.227
12.890.353
8.610.340.080

705.105
451.236
549.683
323.500
268.823
250.832
154.305
124.350
303.861
68.097
41.436
27.677
30.290
56.031
11.400
27.715
16.672
17.806
8.274
4.768
110.261
1.928
1.524
830
6.992
583
0
826
56
1.078
1.564.968.090

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 ΑΒ Σελίδα 115/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13ΑΒ
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

α/α
κλιμα
κίου

Κλιμάκια ατομικού
φορολογητέου
εισοδήματος σε ευρώ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000

Εισοδήματα ΣΤ΄
Εισοδήματα Ζ΄ Πηγής
πηγής (από μισθούς
(από ελευθέρια
και συντάξεις)
επαγγέλματα)

Εισοδήματα
Αλλοδαπής
Προέλευσης

Τεκμήριο Δαπανών
Διαβίωσης

Ζημιές

Ποσοστό υπόλοιπου
Ποσοστό λοιπών
Συνολικός Φόρος
φορολογούμενου
εισοδημάτων πέραν
(Αναλογών Φόρος +
εισοδήματος πέραν του
του μισθωτού, σε
Συμπληρωματικός+
μισθωτού σε σχέση με
σχέση με το συνολικό
Φόρος αποδείξεων)
το φορολογούμενο
εισόδημα
εισόδημα

Ευρώ
26.784.863
22.067.667
64.461.519
225.313.378
487.565.258
1.193.372.912
1.865.421.882
2.191.745.454
2.302.099.954
2.267.988.095
2.209.047.890
2.548.502.738
2.698.420.050
2.626.178.180
2.583.495.544
2.695.544.314
2.642.730.310
2.702.801.112
2.706.763.463
2.646.217.016
2.566.755.946
4.822.872.515
4.160.087.720
3.516.872.417
2.999.562.796
2.394.931.677
2.842.129.838
2.261.945.443
1.774.794.598
1.380.152.095
1.118.685.347
1.413.448.227
1.051.213.154
848.196.525
682.334.760
499.844.665
381.367.414

8.745.186
7.331.806
14.758.953
21.256.271
48.764.804
55.829.718
63.636.275
61.517.829
66.289.717
71.878.278
79.617.318
102.067.155
89.514.830
88.566.378
81.517.312
79.920.354
79.206.546
76.431.108
78.524.988
74.999.772
75.117.144
145.854.665
140.246.768
132.579.296
127.168.455
116.858.776
164.981.957
155.224.451
145.298.556
133.010.478
125.329.756
189.611.295
171.548.478
153.434.958
135.498.059
112.818.676
109.790.021

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

204.490
208.875
504.765
1.679.194
3.379.931
6.288.443
10.967.842
15.826.984
22.794.679
29.552.017
33.479.219
33.760.523
35.283.353
32.564.468
23.880.365
19.161.153
14.832.428
11.414.484
8.884.861
6.954.284
5.761.728
8.781.155
5.669.879
3.899.544
3.994.671
2.833.008
2.853.688
3.145.705
2.902.131
2.263.497
1.443.817
3.035.216
2.690.093
2.096.885
1.590.035
1.625.430
1.432.271

48.726.727
79.889.673
158.756.283
585.906.681
786.145.740
644.786.710
650.984.841
540.957.683
442.339.597
369.767.376
308.101.385
259.039.412
219.829.966
177.044.766
137.205.125
109.270.644
87.440.892
67.681.922
53.036.474
41.329.279
33.663.355
50.670.102
33.142.990
24.578.200
16.592.398
11.444.099
11.986.327
7.472.648
5.086.527
4.268.596
2.781.143
3.013.098
2.194.505
2.276.512
1.869.337
1.351.204
1.512.946

623.237.372
84.328.875
92.178.945
125.192.906
161.609.660
126.934.059
120.604.012
104.287.380
77.706.198
60.730.113
60.449.425
44.623.916
41.178.308
33.823.797
26.131.640
23.106.230
19.129.365
14.014.320
14.201.382
13.574.969
10.061.887
10.541.331
9.239.544
5.904.513
5.609.328
3.023.931
10.512.827
2.073.105
1.622.493
2.236.432
655.931
1.984.360
1.511.686
1.291.729
410.447
455.234
212.470

38.791
215.196
549.945
4.512.171
9.740.051
3.848.259
3.174.576
6.386.194
4.876.373
4.040.717
3.428.807
3.338.253
3.048.229
5.742.234
13.132.121
24.540.779
37.783.368
56.750.413
80.014.671
100.785.374
120.964.027
292.104.797
326.356.715
337.789.783
344.242.256
320.771.456
441.467.669
411.799.905
370.043.772
322.286.431
289.967.230
410.468.431
341.024.776
297.511.228
255.128.269
204.546.581
173.528.299

%
85%
85%
75%
58%
51%
31%
24%
23%
23%
24%
26%
24%
23%
22%
21%
19%
19%
17%
17%
16%
16%
16%
16%
18%
18%
20%
22%
23%
25%
27%
29%
32%
35%
36%
37%
41%
45%

%
85%
90%
84%
80%
72%
49%
40%
35%
33%
32%
32%
29%
27%
25%
24%
21%
21%
19%
18%
17%
17%
17%
17%
18%
19%
20%
22%
24%
26%
27%
29%
32%
35%
36%
37%
41%
45%

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 ΑΒ Σελίδα 116/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13ΑΒ
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

α/α
κλιμα
κίου

Κλιμάκια ατομικού
φορολογητέου
εισοδήματος σε ευρώ

Εισοδήματα ΣΤ΄
Εισοδήματα Ζ΄ Πηγής
πηγής (από μισθούς
(από ελευθέρια
και συντάξεις)
επαγγέλματα)

Εισοδήματα
Αλλοδαπής
Προέλευσης

Τεκμήριο Δαπανών
Διαβίωσης

Ζημιές

Ποσοστό υπόλοιπου
Ποσοστό λοιπών
Συνολικός Φόρος
φορολογούμενου
εισοδημάτων πέραν
(Αναλογών Φόρος +
εισοδήματος πέραν του
του μισθωτού, σε
Συμπληρωματικός+
μισθωτού σε σχέση με
σχέση με το συνολικό
Φόρος αποδείξεων)
το φορολογούμενο
εισόδημα
εισόδημα

Ευρώ
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

311.875.261
241.370.346
212.445.333
171.990.549
145.957.026
228.121.906
166.136.318
123.603.880
96.415.361
77.839.925
65.325.791
50.374.607
46.455.962
76.343.851
64.084.236
68.601.692
51.269.310
37.486.421
30.664.705
27.021.628
19.538.760
30.408.689
12.958.860
13.607.100
5.912.004
4.560.234
7.993.520
9.867.715
7.660.801
22.927.490
73.850.536.017

92.237.529
77.766.938
74.282.043
65.874.587
59.346.026
96.350.090
73.210.179
64.577.208
54.415.974
42.304.871
32.947.458
27.001.988
27.192.563
41.274.179
33.316.750
27.700.590
22.973.636
19.186.207
12.494.891
9.497.402
9.808.609
10.941.951
9.281.680
5.943.862
9.530.434
3.079.591
2.808.672
465.449
2.397.704
12.791.122
4.605.746.572

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

858.009
1.200.945
1.172.670
1.119.250
887.276
2.692.542
1.684.306
2.393.020
1.911.227
1.259.475
2.415.099
741.424
1.812.420
2.172.196
1.791.693
4.179.278
2.807.849
1.466.731
1.760.604
1.927.464
1.887.771
2.197.781
1.262.571
568.095
1.286.252
2.352.462
618.781
3.296.073
849.261
2.411.229
420.624.869

1.114.808
636.388
805.926
467.186
485.007
948.027
638.032
928.104
842.220
290.834
589.228
278.970
0
183.426
65.559
730.465
123.603
294.650
0
188.188
308.682
0
0
0
0
0
0
0
0
469.498
5.992.533.961

461.644
507.389
386.875
123.644
125.372
652.329
144.905
18.335.337
106.809
108.352
1.427.159
84.371
17.900
215.564
104.107
33.538
150.334
0
0
0
0
347
882
23.866
49
2.606
0
0
0
175.694
1.957.579.189

148.428.316
123.921.901
111.821.313
96.138.416
86.583.392
145.346.509
115.673.786
97.195.649
82.636.902
65.774.848
57.963.447
48.028.570
46.154.580
74.431.001
63.200.823
65.084.016
51.364.935
37.031.965
29.597.908
22.939.260
18.141.578
27.267.237
15.680.688
12.855.683
9.750.747
6.684.757
6.067.013
9.389.131
8.500.676
27.853.054
7.337.456.245

%
46%
49%
49%
51%
53%
54%
56%
59%
61%
60%
61%
63%
64%
62%
62%
60%
61%
60%
58%
52%
56%
54%
66%
56%
74%
71%
44%
55%
61%
64%
25%

%
46%
49%
49%
51%
53%
54%
56%
59%
61%
60%
61%
63%
64%
62%
62%
60%
61%
60%
58%
52%
56%
54%
66%
56%
74%
71%
44%
55%
61%
64%
29%

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 ΑΒ Σελίδα 117/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 21

ΝΟΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟ
ΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ.
δηλώσεων)

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟ
ΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ.
δηλώσεων)

Σε χιλιάδες ευρώ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΜΠΟΡΟΙ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙΒΙΟΤΕΧΝΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟ
ΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ.
δηλώσεων)

Σε χιλιάδες ευρώ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Σε χιλιάδες ευρώ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.681.066

97.944.878

674.770

3.887.309

695.019

14.606.951

ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΘΕΣ/ΚΗ
Αιτωλοακαρνανίας
Αργολίδος
Αρκαδίας
Άρτας
Αχαίας
Βοιωτίας
Γρεβενών
Δράμας
Δωδεκανήσου
Έβρου
Ευβοίας
Ευρυτανίας
Ζακύνθου
Ηλείας
Ημαθίας
Ηρακλείου
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Καβάλας
Καρδίτσας
Καστοριάς
Κέρκυρας
Κεφαλληνίας
Κιλκίς
Κοζάνης
Κορινθίας
Κυκλάδων
Λακωνίας
Λάρισας
Λασιθίου
Λέσβου
Λευκάδας
Μαγνησίας
Μεσσηνίας
Ξάνθης
Πέλλης
Πιερίας
Πρέβεζας
Ρεθύμνου
Ροδόπης
Σάμου
Σερρών
Τρικάλων
Φθιώτιδας
Φλώρινας
Φωκίδας
Χαλκιδικής
Χανίων
Χίου

1.562.415
205.651
89.997
303.347
564.649
106.571
53.063
43.037
34.319
152.456
60.543
16.195
50.745
100.333
72.269
107.101
8.025
20.912
68.901
76.374
142.670
22.284
81.594
75.044
58.309
27.038
58.779
21.699
41.691
77.211
74.443
66.399
46.062
142.064
38.239
52.745
12.173
101.333
83.071
49.239
72.228
65.547
28.815
35.635
49.204
21.931
92.645
68.146
79.112
25.370
14.147
51.485
78.867
28.944

33.509.474
4.170.146
1.476.394
5.313.819
9.565.434
1.419.881
756.262
710.189
516.826
2.580.991
944.128
220.886
718.720
1.529.795
1.094.201
1.741.117
111.418
266.091
925.612
1.010.025
2.286.098
306.598
1.367.209
1.088.336
799.629
341.743
803.066
313.738
548.416
1.337.996
1.172.641
1.068.360
583.104
2.182.500
569.277
797.945
182.459
1.665.481
1.172.458
665.763
907.683
855.908
432.754
559.141
651.725
332.178
1.193.196
954.496
1.213.649
375.787
229.618
697.370
1.212.019
495.126

211.350
24.743
10.547
35.536
83.361
9.493
4.681
4.292
2.270
16.788
4.646
2.002
6.429
14.470
9.664
10.439
697
2.286
4.901
8.608
11.109
3.034
9.813
9.451
5.264
4.285
8.574
3.222
5.591
8.013
7.396
7.408
5.202
13.516
2.801
5.073
1.576
9.189
8.507
5.797
6.772
8.906
2.531
2.637
4.732
2.073
11.136
6.732
5.800
2.651
962
4.413
9.228
4.173

1.824.353
203.240
49.638
162.465
439.915
24.468
19.771
22.390
7.201
83.728
17.202
7.469
25.299
63.483
42.976
40.619
2.126
8.683
14.690
25.299
52.461
12.097
49.787
33.968
13.620
18.172
36.944
13.797
19.506
29.044
36.302
44.884
14.841
53.869
7.943
21.656
5.118
44.553
25.486
18.528
19.021
30.352
8.776
12.250
15.571
9.970
33.655
22.170
20.360
7.415
2.392
15.036
32.529
20.219

162.383
26.447
11.688
34.315
71.815
12.415
7.421
5.661
3.878
18.713
7.025
1.886
6.438
16.674
7.647
14.897
1.090
4.100
8.513
8.315
19.382
3.549
10.537
10.132
6.027
4.057
10.317
3.622
4.438
9.498
9.417
14.466
5.834
15.982
5.102
7.119
2.812
14.030
10.079
5.364
8.741
9.022
4.452
5.183
4.722
3.783
10.737
8.344
8.956
2.989
1.928
9.086
10.378
3.613

4.118.364
641.401
250.221
750.536
1.447.193
217.058
143.336
126.619
73.059
387.340
139.746
33.961
109.486
352.492
151.998
301.322
20.867
67.478
152.049
146.866
366.503
64.552
215.920
192.089
106.498
68.541
170.475
72.171
77.315
182.976
183.518
337.290
114.321
311.425
91.958
146.488
53.743
271.309
199.072
89.449
140.890
159.546
84.555
96.733
86.730
72.327
173.484
136.406
178.247
52.556
40.837
158.989
205.487
73.160

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 Σελίδα 118/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 21

ΝΟΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΟΙ -ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙΑΛΙΕΙΣ-ΕΚΜ.ΔΑΣΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟ
ΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ.
δηλώσεων)

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός

ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΘΕΣ/ΚΗ
Αιτωλοακαρνανίας
Αργολίδος
Αρκαδίας
Άρτας
Αχαίας
Βοιωτίας
Γρεβενών
Δράμας
Δωδεκανήσου
Έβρου
Ευβοίας
Ευρυτανίας
Ζακύνθου
Ηλείας
Ημαθίας
Ηρακλείου
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Καβάλας
Καρδίτσας
Καστοριάς
Κέρκυρας
Κεφαλληνίας
Κιλκίς
Κοζάνης
Κορινθίας
Κυκλάδων
Λακωνίας
Λάρισας
Λασιθίου
Λέσβου
Λευκάδας
Μαγνησίας
Μεσσηνίας
Ξάνθης
Πέλλης
Πιερίας
Πρέβεζας
Ρεθύμνου
Ροδόπης
Σάμου
Σερρών
Τρικάλων
Φθιώτιδας
Φλώρινας
Φωκίδας
Χαλκιδικής
Χανίων
Χίου

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟ
ΔΗΛΩΘΕΝ
ΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
(φορολ.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
δηλώσεων)

Σε χιλιάδες ευρώ

Σε χιλιάδες ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟ
ΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ.
δηλώσεων)

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Σε χιλιάδες ευρώ

383.900

4.311.451

1.931.242

37.458.353

328.707

10.621.654

18.375
6.053
3.033
4.083
14.101
18.164
7.711
5.163
4.622
11.043
7.318
1.620
3.834
5.094
6.904
10.524
1.330
2.265
11.950
8.462
18.955
3.174
4.952
6.119
8.241
2.964
3.061
2.285
4.335
5.314
9.602
4.567
9.361
15.425
6.267
8.889
969
7.084
12.920
5.540
11.152
6.930
4.044
6.224
9.339
3.140
11.744
7.756
9.718
2.994
1.623
6.025
9.283
2.255

344.194
108.509
46.146
63.380
183.681
161.173
82.001
62.236
48.070
120.806
103.963
16.803
39.960
60.007
74.443
139.311
11.087
16.445
111.349
89.591
216.929
28.230
56.723
67.248
77.790
24.908
30.647
25.378
43.610
74.612
111.195
58.263
79.156
170.120
72.967
92.759
8.856
85.804
112.296
46.205
99.348
61.393
38.018
70.528
68.004
33.886
100.673
69.799
125.474
33.450
21.764
72.156
107.999
42.108

609.641
87.352
39.415
119.803
194.783
27.283
16.534
12.029
10.124
51.520
22.158
4.020
13.486
40.263
20.529
33.795
1.945
6.667
18.422
23.484
50.260
5.831
25.469
21.321
15.094
7.139
18.510
6.040
10.280
25.012
22.871
21.331
9.756
41.695
12.047
13.639
3.038
32.088
22.261
15.760
18.312
18.769
7.890
11.700
11.705
5.711
21.184
18.957
23.781
7.747
4.139
16.538
23.616
8.498

13.806.394
1.884.873
709.213
2.354.942
3.653.634
456.595
246.352
231.572
176.788
960.753
381.819
67.212
236.753
612.818
401.520
615.081
35.877
85.486
278.350
349.417
853.946
96.371
467.340
349.392
254.986
112.278
269.792
94.516
178.225
531.681
423.538
306.719
147.966
773.351
186.547
254.781
49.958
593.391
365.793
257.500
284.910
287.981
137.881
194.279
217.944
97.370
362.684
328.220
405.681
147.283
73.982
218.872
408.517
179.232

126.140
11.301
3.175
13.842
38.672
3.911
1.944
1.875
1.365
9.548
1.853
626
2.312
3.390
2.991
4.318
275
870
2.239
2.796
7.524
855
5.827
3.242
2.470
1.057
2.353
852
2.250
3.849
3.148
2.467
1.649
10.842
1.282
1.811
475
5.142
3.098
2.617
2.985
2.580
1.124
1.531
2.518
786
3.095
3.015
3.502
1.118
682
1.655
6.757
1.106

4.759.444
414.159
88.382
430.176
1.185.457
112.058
58.093
57.978
39.814
301.926
54.805
17.142
59.265
119.021
87.041
124.082
7.110
22.410
65.669
70.189
242.169
25.979
184.705
96.177
67.844
26.673
65.116
25.767
42.015
107.313
89.304
75.941
44.155
230.720
39.851
56.670
15.010
148.396
91.683
64.404
61.298
68.364
32.982
48.527
58.762
24.763
77.114
79.348
90.008
29.775
20.397
42.543
139.359
34.300

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 Σελίδα 119/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 21

ΝΟΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟ
ΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ.
δηλώσεων)

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός

ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΘΕΣ/ΚΗ
Αιτωλοακαρνανίας
Αργολίδος
Αρκαδίας
Άρτας
Αχαίας
Βοιωτίας
Γρεβενών
Δράμας
Δωδεκανήσου
Έβρου
Ευβοίας
Ευρυτανίας
Ζακύνθου
Ηλείας
Ημαθίας
Ηρακλείου
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Καβάλας
Καρδίτσας
Καστοριάς
Κέρκυρας
Κεφαλληνίας
Κιλκίς
Κοζάνης
Κορινθίας
Κυκλάδων
Λακωνίας
Λάρισας
Λασιθίου
Λέσβου
Λευκάδας
Μαγνησίας
Μεσσηνίας
Ξάνθης
Πέλλης
Πιερίας
Πρέβεζας
Ρεθύμνου
Ροδόπης
Σάμου
Σερρών
Τρικάλων
Φθιώτιδας
Φλώρινας
Φωκίδας
Χαλκιδικής
Χανίων
Χίου

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Σε χιλιάδες ευρώ

1.667.428

27.059.160

434.526
49.755
22.139
95.768
161.917
35.305
14.772
14.017
12.060
44.844
17.543
6.041
18.246
20.442
24.534
33.128
2.688
4.724
22.876
24.709
35.440
5.841
24.996
24.779
21.213
7.536
15.964
5.678
14.797
25.525
22.009
16.160
14.260
44.604
10.740
16.214
3.303
33.800
26.206
14.161
24.266
19.340
8.774
8.360
16.188
6.438
34.749
23.342
27.355
7.871
4.813
13.768
19.605
9.299

8.656.725
917.963
332.793
1.552.321
2.655.555
448.530
206.708
209.395
171.893
726.439
246.592
78.299
247.957
321.974
336.224
520.701
34.350
65.590
303.505
328.663
554.090
79.369
392.735
349.461
278.891
91.170
230.091
82.110
187.744
412.370
328.783
245.263
182.666
643.013
170.011
225.591
49.774
522.028
378.129
189.678
302.218
248.272
130.542
136.824
204.714
93.863
445.587
318.554
393.879
105.307
70.247
189.774
318.128
146.107

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 Σελίδα 120/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ-ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ,
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

ΝΟΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟ
ΓΟΥΜΕΝΩΝ
(Σε επίπεδο
φορολογικής
δήλωσης)

Α΄-Β΄ ΠΗΓΗ

Γ΄ ΠΗΓΗ

Δ΄ ΠΗΓΗ

Ε΄ ΠΗΓΗ

ΣΤ΄ ΠΗΓΗ

Ζ΄ ΠΗΓΗ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.681.066

8.876.174

16.488

8.610.340

1.564.968

73.850.536

4.605.747

ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΘΕΣ/ΚΗ
Αιτωλοακαρνανίας
Αργολίδος
Αρκαδίας
Άρτας
Αχαίας
Βοιωτίας
Γρεβενών
Δράμας
Δωδεκανήσου
Έβρου
Ευβοίας
Ευρυτανίας
Ζακύνθου
Ηλείας
Ημαθίας
Ηρακλείου
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Καβάλας
Καρδίτσας
Καστοριάς
Κέρκυρας
Κεφαλληνίας
Κιλκίς
Κοζάνης
Κορινθίας
Κυκλάδων
Λακωνίας
Λάρισας
Λασιθίου
Λέσβου
Λευκάδας
Μαγνησίας
Μεσσηνίας
Ξάνθης
Πέλλης
Πιερίας
Πρέβεζας
Ρεθύμνου
Ροδόπης
Σάμου
Σερρών
Τρικάλων
Φθιώτιδας
Φλώρινας
Φωκίδας
Χαλκιδικής
Χανίων
Χίου

1.562.415
205.651
89.997
303.347
564.649
106.571
53.063
43.037
34.319
152.456
60.543
16.195
50.745
100.333
72.269
107.101
8.025
20.912
68.901
76.374
142.670
22.284
81.594
75.044
58.309
27.038
58.779
21.699
41.691
77.211
74.443
66.399
46.062
142.064
38.239
52.745
12.173
101.333
83.071
49.239
72.228
65.547
28.815
35.635
49.204
21.931
92.645
68.146
79.112
25.370
14.147
51.485
78.867
28.944

3.543.882
444.060
114.894
389.030
924.251
89.625
73.274
58.331
26.227
222.376
54.963
15.451
44.183
154.330
85.485
122.835
5.830
31.198
60.040
63.607
211.312
24.965
107.954
81.903
46.000
38.127
85.492
33.137
34.129
71.829
96.250
137.139
56.124
164.251
50.609
83.678
18.304
126.859
100.746
44.039
54.725
65.838
27.779
50.938
44.263
32.349
78.461
54.768
73.627
20.620
15.263
51.193
116.105
53.528

6.799
554
367
792
3.580
52
239
7
29
151
17
3
50
25
35
401
42
83
43
121
144
20
173
163
27

2.400.940
371.208
153.548
453.807
849.689
132.827
88.620
77.276
45.763
236.666
85.577
19.518
65.844
217.378
87.398
181.808
11.967
36.347
94.489
91.181
202.381
39.737
126.591
111.114
64.962
39.690
92.144
38.924
45.777
102.448
113.890
193.530
71.749
192.397
48.601
88.374
28.978
162.580
121.585
51.258
85.560
99.950
49.924
50.439
52.393
41.459
102.198
83.209
106.469
28.753
23.715
92.873
116.279
38.560

30.215
22.424
13.521
13.606
73.075
74.397
32.466
20.664
14.271
43.616
46.985
6.556
19.438
21.945
31.212
37.890
4.850
5.550
55.807
43.744
56.517
10.169
16.272
32.991
41.518
10.867
5.637
11.947
25.897
20.196
51.910
23.646
29.867
86.438
26.389
27.887
2.690
30.799
32.532
20.314
52.754
33.236
15.313
31.097
36.667
6.674
50.605
30.536
47.711
15.001
4.716
32.581
26.765
4.593

25.403.241
3.156.328
1.152.858
4.258.990
7.181.320
1.069.959
531.743
527.597
410.638
1.951.037
729.744
165.953
536.635
1.072.859
831.322
1.335.202
86.060
180.198
680.923
769.220
1.707.582
210.124
1.040.008
806.596
615.305
240.433
586.932
216.822
404.133
1.093.078
860.411
676.943
400.833
1.620.081
425.263
571.647
123.881
1.273.109
870.409
520.901
675.744
612.324
321.372
402.833
488.534
240.648
900.749
742.066
941.213
300.260
176.546
497.543
870.491
383.897

2.030.301
164.856
39.367
190.002
487.937
50.736
28.867
25.235
19.141
122.161
26.319
6.657
25.590
57.828
34.864
60.075
2.598
12.159
32.694
31.343
104.105
12.086
64.565
40.452
29.024
10.251
30.941
11.901
18.280
43.503
46.611
36.069
22.399
114.643
17.482
24.907
8.074
69.028
44.344
24.235
29.285
34.585
15.088
22.502
26.012
9.725
33.305
38.538
43.652
9.198
8.999
20.124
78.903
14.202

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

31
75
222
152
108
62
1
192
4
131
92
103
62
141
86
432
100
42
6
39
159
168
32
12
32
84
6

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 Σελίδα 121/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

ΝΟΜΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
ΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός

ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΘΕΣ/ΚΗ
Αιτωλοακαρνανίας
Αργολίδος
Αρκαδίας
Άρτας
Αχαίας
Βοιωτίας
Γρεβενών
Δράμας
Δωδεκανήσου
Έβρου
Ευβοίας
Ευρυτανίας
Ζακύνθου
Ηλείας
Ημαθίας
Ηρακλείου
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Καβάλας
Καρδίτσας
Καστοριάς
Κέρκυρας
Κεφαλληνίας
Κιλκίς
Κοζάνης
Κορινθίας
Κυκλάδων
Λακωνίας
Λάρισας
Λασιθίου
Λέσβου
Λευκάδας
Μαγνησίας
Μεσσηνίας
Ξάνθης
Πέλλης
Πιερίας
Πρέβεζας
Ρεθύμνου
Ροδόπης
Σάμου
Σερρών
Τρικάλων
Φθιώτιδας
Φλώρινας
Φωκίδας
Χαλκιδικής
Χανίων
Χίου

420.625

97.944.878

6.686.390

103.699.372

7.337.456

94.095
10.717
1.839
7.592
45.582
2.285
1.054
1.080
756
4.984
522
6.748
26.982
5.430
23.885
2.905
71
555
1.616
10.810
4.056
9.497
11.645
15.117
2.794
2.375
1.890
933
19.979
6.790
3.460
971
2.131
4.499
930
1.321
532
3.015
2.740
4.953
9.475
9.888
2.847
1.232
3.814
1.317
27.838
5.220
808
1.924
369
3.025
3.392
341

33.509.473
4.170.147
1.476.394
5.313.819
9.565.434
1.419.881
756.263
710.190
516.825
2.580.991
944.127
220.886
718.722
1.529.795
1.094.201
1.741.116
111.418
266.090
925.612
1.010.026
2.286.097
306.598
1.367.208
1.088.336
799.630
341.743
803.067
313.739
548.417
1.337.996
1.172.640
1.068.360
583.104
2.182.501
569.278
797.945
182.459
1.665.482
1.172.459
665.762
907.684
855.907
432.755
559.141
651.725
332.178
1.193.195
954.496
1.213.648
375.788
229.620
697.371
1.212.019
495.127

1.879.756
255.471
103.509
336.164
746.442
107.145
61.656
43.902
34.548
193.267
66.729
16.976
62.165
124.529
76.900
119.877
7.038
30.269
75.927
77.946
197.660
25.702
97.016
87.404
56.664
28.674
66.400
26.744
38.451
93.743
83.868
94.074
43.691
142.925
51.967
56.835
14.131
123.373
89.032
52.654
77.168
73.851
35.958
51.698
48.513
25.200
91.420
71.809
83.674
25.187
16.980
62.294
93.870
37.542

34.659.523
4.379.517
1.569.075
5.562.206
10.163.424
1.547.765
825.106
753.568
552.288
2.738.550
994.422
240.381
777.962
1.644.894
1.169.095
1.855.485
119.457
303.575
1.009.349
1.100.874
2.450.050
339.895
1.451.915
1.170.026
866.341
390.039
881.207
337.852
601.948
1.420.386
1.256.171
1.138.077
658.522
2.330.925
613.258
855.714
197.545
1.762.898
1.278.676
740.594
1.009.866
953.373
468.465
592.654
725.079
357.577
1.314.420
1.043.037
1.285.896
408.099
242.453
759.172
1.301.366
529.363

3.462.441
373.534
90.575
363.232
663.268
69.834
41.172
48.640
25.946
166.775
48.131
9.717
31.777
93.443
51.487
105.540
4.831
15.512
45.990
41.941
136.165
15.118
82.364
56.704
32.447
15.790
44.220
18.217
20.723
105.397
73.349
70.529
30.578
112.017
28.766
43.875
10.381
94.585
68.307
32.376
34.912
39.454
22.571
27.420
31.665
18.476
47.311
42.503
62.518
20.270
13.562
29.294
72.190
29.617

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 Σελίδα 122/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 23
Οικονομικό Έτος 2011

ΝΟΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟ
ΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ.
δηλώσεων)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟ
ΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ.
δηλώσεων)

Σε χιλιάδες ευρώ

Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΟΙ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙΒΙΟΤΕΧΝΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟ
ΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ.
δηλώσεων)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ
Σε χιλιάδες ευρώ

Σε χιλιάδες ευρώ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.681.066

7.337.456

674.770

485.142

695.019

1.232.762

ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΘΕΣ/ΚΗ
Αιτωλοακαρνανίας
Αργολίδος
Αρκαδίας
Άρτας
Αχαίας
Βοιωτίας
Γρεβενών
Δράμας
Δωδεκανήσου
Έβρου
Ευβοίας
Ευρυτανίας
Ζακύνθου
Ηλείας
Ημαθίας
Ηρακλείου
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Καβάλας
Καρδίτσας
Καστοριάς
Κέρκυρας
Κεφαλληνίας
Κιλκίς
Κοζάνης
Κορινθίας
Κυκλάδων
Λακωνίας
Λάρισας
Λασιθίου
Λέσβου
Λευκάδας
Μαγνησίας
Μεσσηνίας
Ξάνθης
Πέλλης
Πιερίας
Πρέβεζας
Ρεθύμνου
Ροδόπης
Σάμου
Σερρών
Τρικάλων
Φθιώτιδας
Φλώρινας
Φωκίδας
Χαλκιδικής
Χανίων
Χίου

1.562.415
205.651
89.997
303.347
564.649
106.571
53.063
43.037
34.319
152.456
60.543
16.195
50.745
100.333
72.269
107.101
8.025
20.912
68.901
76.374
142.670
22.284
81.594
75.044
58.309
27.038
58.779
21.699
41.691
77.211
74.443
66.399
46.062
142.064
38.239
52.745
12.173
101.333
83.071
49.239
72.228
65.547
28.815
35.635
49.204
21.931
92.645
68.146
79.112
25.370
14.147
51.485
78.867
28.944

3.462.441
373.534
90.575
363.232
663.268
69.834
41.172
48.640
25.946
166.775
48.131
9.717
31.777
93.443
51.487
105.540
4.831
15.512
45.990
41.941
136.165
15.118
82.364
56.704
32.447
15.790
44.220
18.217
20.723
105.397
73.349
70.529
30.578
112.017
28.766
43.875
10.381
94.585
68.307
32.376
34.912
39.454
22.571
27.420
31.665
18.476
47.311
42.503
62.518
20.270
13.562
29.294
72.190
29.617

211.350
24.743
10.547
35.536
83.361
9.493
4.681
4.292
2.270
16.788
4.646
2.002
6.429
14.470
9.664
10.439
697
2.286
4.901
8.608
11.109
3.034
9.813
9.451
5.264
4.285
8.574
3.222
5.591
8.013
7.396
7.408
5.202
13.516
2.801
5.073
1.576
9.189
8.507
5.797
6.772
8.906
2.531
2.637
4.732
2.073
11.136
6.732
5.800
2.651
962
4.413
9.228
4.173

284.490
26.238
6.167
17.359
49.326
1.712
1.939
2.276
579
8.214
1.248
494
1.424
5.982
2.657
3.872
177
774
1.074
1.897
4.753
726
4.368
2.624
908
1.730
3.722
1.405
1.043
2.155
3.408
4.840
1.347
5.001
529
1.681
380
4.346
2.426
1.515
1.060
2.032
614
727
1.318
845
2.162
1.471
1.856
475
134
909
2.776
1.957

162.383
26.447
11.688
34.315
71.815
12.415
7.421
5.661
3.878
18.713
7.025
1.886
6.438
16.674
7.647
14.897
1.090
4.100
8.513
8.315
19.382
3.549
10.537
10.132
6.027
4.057
10.317
3.622
4.438
9.498
9.417
14.466
5.834
15.982
5.102
7.119
2.812
14.030
10.079
5.364
8.741
9.022
4.452
5.183
4.722
3.783
10.737
8.344
8.956
2.989
1.928
9.086
10.378
3.613

425.204
63.545
21.066
63.223
111.162
15.569
10.824
10.988
5.604
30.585
10.499
2.688
7.046
30.199
10.969
23.245
1.150
5.023
12.243
9.770
26.412
4.884
15.669
13.002
7.002
4.981
11.631
5.181
5.664
15.024
13.277
30.482
8.723
22.059
5.592
10.881
3.800
18.041
17.074
6.863
9.259
11.701
6.702
5.405
7.971
4.951
10.544
8.435
12.873
3.742
3.292
10.278
15.585
5.182

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 Σελίδα 123/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 23
Οικονομικό Έτος 2011

ΝΟΜΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΙ -ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙΑΛΙΕΙΣ-ΕΚΜ.ΔΑΣΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟ
ΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ.
δηλώσεων)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟ
ΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ.
δηλώσεων)

Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός

ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΘΕΣ/ΚΗ
Αιτωλοακαρνανίας
Αργολίδος
Αρκαδίας
Άρτας
Αχαίας
Βοιωτίας
Γρεβενών
Δράμας
Δωδεκανήσου
Έβρου
Ευβοίας
Ευρυτανίας
Ζακύνθου
Ηλείας
Ημαθίας
Ηρακλείου
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Καβάλας
Καρδίτσας
Καστοριάς
Κέρκυρας
Κεφαλληνίας
Κιλκίς
Κοζάνης
Κορινθίας
Κυκλάδων
Λακωνίας
Λάρισας
Λασιθίου
Λέσβου
Λευκάδας
Μαγνησίας
Μεσσηνίας
Ξάνθης
Πέλλης
Πιερίας
Πρέβεζας
Ρεθύμνου
Ροδόπης
Σάμου
Σερρών
Τρικάλων
Φθιώτιδας
Φλώρινας
Φωκίδας
Χαλκιδικής
Χανίων
Χίου

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟ
ΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ.
δηλώσεων)

Σε χιλιάδες ευρώ

Σε χιλιάδες ευρώ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ
Σε χιλιάδες ευρώ

383.900

197.664

1.931.242

2.525.985

328.707

1.439.062

18.375
6.053
3.033
4.083
14.101
18.164
7.711
5.163
4.622
11.043
7.318
1.620
3.834
5.094
6.904
10.524
1.330
2.265
11.950
8.462
18.955
3.174
4.952
6.119
8.241
2.964
3.061
2.285
4.335
5.314
9.602
4.567
9.361
15.425
6.267
8.889
969
7.084
12.920
5.540
11.152
6.930
4.044
6.224
9.339
3.140
11.744
7.756
9.718
2.994
1.623
6.025
9.283
2.255

36.770
9.517
3.259
3.957
7.668
5.108
3.730
3.301
2.155
4.941
4.793
521
974
2.262
2.038
7.954
287
705
3.528
2.320
10.675
821
2.027
2.175
1.490
447
1.423
782
993
5.319
4.558
2.103
3.427
5.702
2.958
4.143
295
3.481
5.927
1.101
1.955
1.134
1.281
2.113
1.245
1.709
2.115
1.766
6.012
1.377
1.189
2.069
5.358
2.704

609.641
87.352
39.415
119.803
194.783
27.283
16.534
12.029
10.124
51.520
22.158
4.020
13.486
40.263
20.529
33.795
1.945
6.667
18.422
23.484
50.260
5.831
25.469
21.321
15.094
7.139
18.510
6.040
10.280
25.012
22.871
21.331
9.756
41.695
12.047
13.639
3.038
32.088
22.261
15.760
18.312
18.769
7.890
11.700
11.705
5.711
21.184
18.957
23.781
7.747
4.139
16.538
23.616
8.498

1.300.705
157.116
36.609
142.360
205.246
20.360
10.035
14.914
6.520
50.174
17.461
2.619
9.036
24.872
16.335
32.368
1.671
3.309
10.621
12.728
39.815
3.492
21.340
15.869
8.865
3.912
10.847
4.221
5.748
46.420
26.746
12.675
6.261
32.971
7.531
11.694
2.105
28.456
16.332
9.836
10.403
9.846
5.577
6.991
9.396
4.348
14.146
12.243
17.948
7.998
3.795
6.674
18.340
8.084

126.140
11.301
3.175
13.842
38.672
3.911
1.944
1.875
1.365
9.548
1.853
626
2.312
3.390
2.991
4.318
275
870
2.239
2.796
7.524
855
5.827
3.242
2.470
1.057
2.353
852
2.250
3.849
3.148
2.467
1.649
10.842
1.282
1.811
475
5.142
3.098
2.617
2.985
2.580
1.124
1.531
2.518
786
3.095
3.015
3.502
1.118
682
1.655
6.757
1.106

755.213
60.193
9.845
54.455
146.534
11.972
6.662
6.906
4.745
36.661
6.169
1.656
5.688
16.258
9.535
14.421
607
2.753
7.827
6.330
29.324
2.803
20.846
10.612
6.461
2.487
7.003
2.899
3.035
12.140
11.175
9.485
4.663
22.739
4.878
6.363
1.760
17.088
10.861
6.779
5.097
7.413
3.392
5.625
6.102
2.782
6.808
7.939
9.120
2.796
2.356
3.816
14.193
3.794

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 Σελίδα 124/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 23
Οικονομικό Έτος 2011

ΝΟΜΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟ
ΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ.
δηλώσεων)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

Σε χιλιάδες ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός
Νομός

ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΘΕΣ/ΚΗ
Αιτωλοακαρνανίας
Αργολίδος
Αρκαδίας
Άρτας
Αχαίας
Βοιωτίας
Γρεβενών
Δράμας
Δωδεκανήσου
Έβρου
Ευβοίας
Ευρυτανίας
Ζακύνθου
Ηλείας
Ημαθίας
Ηρακλείου
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Καβάλας
Καρδίτσας
Καστοριάς
Κέρκυρας
Κεφαλληνίας
Κιλκίς
Κοζάνης
Κορινθίας
Κυκλάδων
Λακωνίας
Λάρισας
Λασιθίου
Λέσβου
Λευκάδας
Μαγνησίας
Μεσσηνίας
Ξάνθης
Πέλλης
Πιερίας
Πρέβεζας
Ρεθύμνου
Ροδόπης
Σάμου
Σερρών
Τρικάλων
Φθιώτιδας
Φλώρινας
Φωκίδας
Χαλκιδικής
Χανίων
Χίου

1.667.428

1.456.841

434.526
49.755
22.139
95.768
161.917
35.305
14.772
14.017
12.060
44.844
17.543
6.041
18.246
20.442
24.534
33.128
2.688
4.724
22.876
24.709
35.440
5.841
24.996
24.779
21.213
7.536
15.964
5.678
14.797
25.525
22.009
16.160
14.260
44.604
10.740
16.214
3.303
33.800
26.206
14.161
24.266
19.340
8.774
8.360
16.188
6.438
34.749
23.342
27.355
7.871
4.813
13.768
19.605
9.299

660.059
56.926
13.629
81.877
143.332
15.113
7.981
10.254
6.341
36.201
7.960
1.739
7.609
13.871
9.954
23.681
939
2.949
10.699
8.897
25.186
2.392
18.114
12.422
7.721
2.234
9.594
3.729
4.239
24.338
14.184
10.945
6.157
23.544
7.277
9.113
2.041
23.172
15.687
6.281
7.138
7.328
5.006
6.560
5.633
3.843
11.537
10.649
14.708
3.882
2.796
5.546
15.939
7.895

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 Σελίδα 125/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 24
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ. δηλώσεων)

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ. δηλώσεων)

Σε χιλιάδες ευρώ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΟΙ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ-ΒΙΟΤΕΧΝΕΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ. δηλώσεων)

Σε χιλιάδες ευρώ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Σε χιλιάδες ευρώ

296.501

4.218.746

36.073

136.342

34.303

629.751

2.161.410

44.469.833

282.176

2.239.696

234.833

5.760.523

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

103.620

1.625.249

11.319

51.845

14.515

291.976

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

327.928

4.926.485

31.182

122.886

39.641

756.446

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

145.814

2.276.412

16.951

62.101

18.430

338.033

ΗΠΕΙΡΟΥ

167.012

2.623.387

17.648

77.861

22.416

438.086

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

369.852

5.602.107

34.701

134.213

44.383

825.638

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

113.563

1.565.354

15.658

64.541

20.851

363.867

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

964.619

14.778.032

128.787

582.784

122.154

2.304.283

ΚΡΗΤΗΣ

295.411

4.626.535

25.775

105.184

40.045

760.681

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

166.732

2.598.155

21.878

108.367

31.140

689.782

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

299.676

4.394.654

30.078

118.791

38.412

766.866

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

268.928

4.239.930

22.544

82.698

33.896

681.019

5.681.066

97.944.878

674.770

3.887.309

695.019

14.606.951

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 24 Σελίδα 126/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 24
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΩΡΓΟΙ -ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΑΛΙΕΙΣΕΚΜ.ΔΑΣΩΝ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΝΩΝ (φορολ.
(φορολ. δηλώσεων)
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
δηλώσεων)

Σε χιλιάδες ευρώ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΝΩΝ (φορολ.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
δηλώσεων)

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Σε χιλιάδες ευρώ

Σε χιλιάδες ευρώ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩ
Ν (φορολ. δηλώσεων)

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Σε χιλιάδες ευρώ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

31.736

295.860

82.801

1.463.109

13.680

365.649

97.908

1.328.034

ΑΤΤΙΚΗΣ

31.544

562.228

856.211

18.755.423

154.458

5.692.161

602.188

11.459.802

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

14.284

168.753

27.848

531.382

3.703

115.733

31.951

465.560

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

41.157

393.328

97.225

1.695.698

15.698

479.653

103.025

1.478.474

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

12.892

149.774

43.918

858.454

6.650

180.903

46.973

687.147

ΗΠΕΙΡΟΥ

16.792

171.041

49.314

878.378

9.171

283.481

51.671

774.540

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

38.506

403.514

107.834

1.949.948

21.469

526.308

122.959

1.762.486

8.580

81.325

34.255

499.752

4.550

128.303

29.669

427.565

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

62.749

650.452

303.350

5.335.722

54.033

1.546.979

293.546

4.357.813

ΚΡΗΤΗΣ

40.729

468.423

97.623

1.643.289

17.094

469.906

74.145

1.179.053

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

9.661

118.270

61.594

919.537

5.857

194.962

36.602

567.237

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

44.757

446.883

83.451

1.415.221

11.714

341.213

91.264

1.305.680

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

30.513

401.600

85.818

1.512.440

10.630

296.403

85.527

1.265.769

383.900

4.311.451

1.931.242

37.458.353

328.707

10.621.654

1.667.428

27.059.160

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 24 Σελίδα 127/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 25
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ. δηλώσεων)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ. δηλώσεων)

Σε χιλιάδες ευρώ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΟΙ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ-ΒΙΟΤΕΧΝΕΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ. δηλώσεων)

Σε χιλιάδες ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΙ -ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΑΛΙΕΙΣ-ΕΚΜ.ΔΑΣΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ. δηλώσεων)

Σε χιλιάδες ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

Σε χιλιάδες ευρώ

296.501

204.010

36.073

9.537

34.303

45.851

31.736

7.533

2.161.410

4.289.782

282.176

334.254

234.833

573.038

31.544

53.503

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

103.620

91.968

11.319

4.483

14.515

21.014

14.284

8.556

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

327.928

282.600

31.182

11.000

39.641

58.397

41.157

13.577

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

145.814

151.174

16.951

4.854

18.430

26.435

12.892

7.664

ΗΠΕΙΡΟΥ

167.012

145.998

17.648

6.286

22.416

32.859

16.792

6.284

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

369.852

281.551

34.701

11.726

44.383

55.537

38.506

12.440

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

113.563

88.330

15.658

6.281

20.851

25.634

8.580

3.204

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

964.619

876.902

128.787

58.429

122.154

168.377

62.749

18.255

ΚΡΗΤΗΣ

295.411

264.542

25.775

8.785

40.045

52.995

40.729

21.104

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

166.732

163.972

21.878

10.822

31.140

60.681

9.661

4.365

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

299.676

262.046

30.078

11.397

38.412

60.886

44.757

20.943

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

268.928

234.582

22.544

7.287

33.896

51.059

30.513

20.235

5.681.066

7.337.456

674.770

485.142

695.019

1.232.762

383.900

197.664

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 25 Σελίδα 128/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 25
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ. δηλώσεων)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ. δηλώσεων)

Σε χιλιάδες ευρώ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολ. δηλώσεων)

Σε χιλιάδες ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

Σε χιλιάδες ευρώ

82.801

60.472

13.680

38.717

97.908

41.899

856.211

1.636.791

154.458

879.706

602.188

812.491

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

27.848

24.126

3.703

12.938

31.951

20.851

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

97.225

81.154

15.698

56.460

103.025

62.012

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

43.918

60.949

6.650

19.079

46.973

32.193

ΗΠΕΙΡΟΥ

49.314

36.928

9.171

31.787

51.671

31.854

107.834

82.535

21.469

54.226

122.959

65.087

34.255

20.482

4.550

14.415

29.669

18.313

303.350

264.792

54.033

179.032

293.546

188.016

ΚΡΗΤΗΣ

97.623

72.677

17.094

54.019

74.145

54.962

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

61.594

37.547

5.857

25.742

36.602

24.816

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

83.451

74.289

11.714

40.268

91.264

54.263

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

85.818

73.243

10.630

32.673

85.527

50.085

1.931.242

2.525.985

328.707

1.439.062

1.667.428

1.456.841

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 25 Σελίδα 129/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 31

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
(φορολογικών δηλώσεων) ΜΕ
ΤΕΚΜΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΟ

ΠΟΣΟ

54.368

207.876

75.560

281.654

489.529

413.505

206.648

1.034.016

370.524

1.431.933

2.465.949

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

27.483

16.620

63.608

23.892

90.578

154.186

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

88.791

55.801

227.747

78.859

298.741

526.488

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

41.517

27.084

106.448

37.241

147.483

253.931

ΗΠΕΙΡΟΥ

43.719

27.018

111.211

39.159

152.855

264.066

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

94.274

58.818

245.855

82.983

315.228

561.083

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

34.471

20.862

88.739

31.591

130.750

219.489

258.825

148.998

601.266

231.551

899.867

1.501.133

ΚΡΗΤΗΣ

76.720

51.531

214.268

67.925

268.747

483.015

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

44.795

24.504

119.789

39.377

148.457

268.246

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

87.390

59.040

227.763

78.494

302.587

530.350

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

62.194

38.312

170.513

55.044

209.246

379.759

1.359.276

789.604

3.419.099

1.212.200

4.678.127

8.097.226

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

85.592

(4+6)

(5)

ΑΤΤΙΚΗΣ

(3)

ΠΟΣΟ

(4)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

(2)

ΠΛΗΘΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

(6)
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

(7)

ΠΙΝΑΚΑΣ 31 Σελίδα 130/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 31

ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΟ

ΠΟΣΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ

ΔΗΛΩΘΕΝ

(9+11)

(8)

(9)
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

(10)

(11)

(12)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

13.547

26.762

37.371

94.876

121.638

ΑΤΤΙΚΗΣ

28.453

127.127

105.642

344.453

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

4.954

10.702

9.805

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

10.803

26.094

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

6.051

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

(6+11)

(13+14)
(14)

(15)

363.447

376.529

739.977

471.580

1.840.870

1.776.386

3.617.256

32.066

42.769

120.404

122.644

243.049

30.696

85.458

111.552

391.237

384.200

775.437

11.844

15.209

42.170

54.014

179.889

189.653

369.542

6.139

13.966

15.623

43.700

57.666

195.139

196.555

391.694

14.120

33.435

35.073

98.956

132.391

437.004

414.184

851.188

3.927

11.799

10.415

32.552

44.351

150.127

163.302

313.429

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

32.765

83.691

90.328

262.949

346.641

1.069.643

1.162.816

2.232.459

ΚΡΗΤΗΣ

12.621

32.336

25.616

82.046

114.382

384.833

350.793

735.626

5.477

20.627

14.260

48.907

69.533

219.570

197.364

416.934

13.092

28.983

28.864

86.683

115.666

386.209

389.270

775.479

8.436

21.393

19.501

59.591

80.984

298.843

268.837

567.680

160.385

448.760

438.403

1.314.407

1.763.167

6.037.215

5.992.534

12.029.749

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

(13)
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΤΕΚΜΗΡΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 31 Σελίδα 131/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 32

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΣΕ
ΧΙΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟ
ΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
(φορολ.δηλώσεων)
ΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΟ

(1)

ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ
(3)

(2)

ΤΕΚΜΗΡΙΟ

ΠΟΣΟ
(4)

ΠΛΗΘΟΣ
(5)

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ
(6)

(4+6)
(7)

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

01

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ

451.067

99.885

257.506

442.299

1.915.111

2.172.617

02

ΕΜΠΟΡΟΙ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙΒΙΟΤΕΧΝΕΣΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

234.700

154.158

781.179

201.565

1.022.359

1.803.539

183.916

153.467

419.814

160.824

650.225

1.070.040

03

ΓΕΩΡΓΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙΑΛΙΕΙΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ
ΔΑΣΩΝ

04

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

300.423

237.290

1.196.413

255.092

696.221

1.892.634

05

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

57.262

46.904

242.687

51.095

179.272

421.959

06

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

131.908

97.900

521.499

101.325

214.939

736.438

07

ΣΥΝΟΛΟ

1.359.276

789.604

3.419.099

1.212.200

4.678.127

8.097.226

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 32 Σελίδα 132/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 32
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

Α/Α

ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

(1)

ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ
(8)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΟ

ΠΟΣΟ
(9)

ΠΛΗΘΟΣ
(10)

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟ
(11)

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΛΩΘΕΝ

ΤΕΚΜΗΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

(9+11)
(12)

(13)

(6+11)
(14)

(13+14)
(15)

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

01

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ

14.056

31.817

79.246

250.277

282.094

353.941

2.165.387

2.519.328

02

ΕΜΠΟΡΟΙ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙΒΙΟΤΕΧΝΕΣΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

50.455

158.857

113.087

417.134

575.991

1.568.323

1.439.493

3.007.816

51.605

70.974

89.717

242.954

313.928

783.886

893.179

1.677.065

03

ΓΕΩΡΓΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙΑΛΙΕΙΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ
ΔΑΣΩΝ

04

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

23.330

106.920

93.441

245.019

351.939

1.971.803

941.240

2.913.043

05

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

8.619

43.339

14.301

48.591

91.930

433.826

227.863

661.689

06

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

12.320

36.853

48.611

110.433

147.286

925.436

325.372

1.250.808

07

ΣΥΝΟΛΟ

160.385

448.760

438.403

1.314.407

1.763.167

6.037.215

5.992.534

12.029.749

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 32 Σελίδα 133/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ευρώ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ
(φορολογικών
δηλώσεων)

426.255
153.890
129.675
136.835
151.000
219.516
257.232
230.069
227.960
204.219
195.752
228.399
221.486
203.506
187.760
182.441
160.929
150.921
136.749
123.890
112.332
199.101
169.470
146.301
127.973
109.241
138.959
116.225
98.653
84.869
72.155
93.870
66.512
47.546
34.701
25.729
19.438
15.290
12.023
9.535
7.702
6.408
9.491
6.847
4.764
3.487
2.569
1.958
1.477
1.273
1.767
1.231
1173
748
462
327
220
158
184
126
67
50
36
19

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

0
67.997.144
193.781.649
342.843.804
527.926.406
1.006.146.290
1.422.439.133
1.491.507.448
1.703.632.690
1.733.102.338
1.861.965.323
2.396.613.037
2.546.110.072
2.541.577.782
2.533.683.286
2.644.547.892
2.493.425.741
2.489.170.610
2.392.563.782
2.290.933.726
2.189.697.401
4.175.706.792
3.892.784.228
3.654.377.960
3.452.389.290
3.165.108.581
4.370.476.652
4.006.011.675
3.695.149.341
3.433.706.474
3.135.840.491
4.444.905.361
3.482.834.425
2.728.004.203
2.164.827.849
1.733.541.900
1.407.457.133
1.183.541.328
990.588.015
833.272.740
711.826.630
624.297.701
993.613.459
786.015.120
594.305.880
469.656.652
371.769.250
302.923.298
243.411.353
222.457.051
334.664.790
257.690.934
274.265.530
197.518.206
135.771.220
105.992.644
77.959.711
60.574.902
77.852.343
59.579.025
35.056.689
28.697.207
22.384.669
12.759.264

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

Ευρώ
2.012.553.946
814.484.613
703.641.402
756.893.478
876.665.687
1.317.053.177
1.691.609.679
1.702.308.609
1.865.148.365
1.864.247.294
1.968.773.527
2.489.047.289
2.623.983.810
2.604.646.826
2.585.271.805
2.687.617.305
2.528.826.195
2.519.880.622
2.418.954.300
2.313.652.667
2.208.965.986
4.206.342.250
3.913.361.966
3.668.414.437
3.462.084.996
3.172.445.600
4.377.165.566
4.009.392.500
3.696.301.326
3.433.792.280
3.135.476.780
4.443.389.718
3.481.014.513
2.726.048.317
2.163.391.221
1.731.943.180
1.405.875.176
1.182.355.657
989.157.094
832.298.615
710.509.859
623.710.187
992.370.324
785.026.991
593.679.791
468.772.291
371.251.450
302.273.820
242.876.141
221.977.232
334.530.108
257.379.089
273.834.129
197.057.645
135.571.276
105.694.193
77.652.351
60.536.866
77.850.475
59.565.119
35.040.374
29.123.785
22.384.620
12.759.264

15.220.973
5.924.951
3.363.269
3.390.119
3.674.223
3.390.239
3.550.194
4.372.246
3.537.589
3.463.620
3.271.977
3.384.177
3.506.778
4.991.092
9.130.597
15.453.937
21.377.755
31.051.766
41.083.807
49.219.019
57.104.322
136.737.320
159.996.434
176.649.830
191.576.392
191.963.501
289.892.141
289.662.917
288.167.614
287.237.656
286.583.894
462.698.391
423.382.849
377.853.904
332.979.298
289.574.438
252.104.874
224.889.053
197.630.002
174.104.592
153.277.385
140.238.675
234.027.351
197.863.807
156.729.287
130.683.352
107.232.887
90.722.176
74.608.048
70.456.291
109.708.895
87.463.628
96.019.749
71.659.831
50.572.036
40.219.193
29.983.496
23.738.880
30.944.775
24.006.498
14.370.270
12.013.570
9.328.771
5.353.613

ΤΕΛΙΚΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

15.255.942
6.282.620
3.926.597
4.137.230
4.618.754
4.530.000
5.096.320
6.095.018
5.375.360
5.541.345
5.482.550
5.748.488
6.185.632
7.774.092
11.975.488
18.407.218
24.336.967
33.996.161
44.024.649
52.129.088
60.046.818
142.602.299
165.740.985
182.264.216
196.978.807
197.234.343
297.221.690
296.534.961
294.512.585
293.231.359
292.138.812
470.966.994
430.320.453
383.938.770
338.153.825
294.122.337
256.009.754
228.609.128
200.709.599
176.771.062
155.664.868
142.375.614
237.618.318
200.924.155
159.009.815
132.671.179
108.793.835
92.091.140
75.809.011
71.504.535
111.403.516
88.894.163
97.495.066
72.672.379
51.245.681
40.936.007
30.379.755
24.083.125
31.273.284
24.340.242
14.561.261
12.121.586
9.504.255
5.432.087

ΠΙΝΑΚΑΣ Α Σελίδα 134/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
32
32
51
5.681.066

23.848.371
26.887.831
72.908.496
97.944.878.220

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

23.848.371
26.887.831
72.730.196
103.699.371.549

10.027.877
11.341.088
31.717.164
7.337.456.339

10.075.754
11.550.513
32.193.422
7.513.652.881

ΠΙΝΑΚΑΣ Α Σελίδα 135/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ - ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ευρώ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

528.355
180.533
149.413
154.289
166.109
248.263
310.373
288.674
271.213
252.275
225.661
244.454
226.287
199.457
177.089
173.746
155.741
148.055
137.259
126.276
115.964
205.886
172.152
142.563
117.127
90.079
101.873
75.247
57.476
42.983
32.853
39.757
27.273
20.516
15.408
11.291
8.380
6.677
5.103
4.318
3.371
2.855
4.211
3.034
2.077
1.638
1.199
973
706
611
955
691
661
452
287
210
149
97
137
82
54
39
22
19
27
23

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

0
79.551.424
223.302.130
386.079.989
580.548.441
1.140.211.681
1.716.023.652
1.871.874.479
2.026.912.233
2.140.161.880
2.144.355.379
2.564.164.948
2.600.817.260
2.490.414.411
2.389.953.671
2.518.445.508
2.413.287.793
2.442.045.738
2.401.898.198
2.335.266.231
2.260.454.154
4.317.519.518
3.953.048.063
3.559.700.333
3.158.854.061
2.607.905.332
3.200.921.244
2.592.824.701
2.151.156.207
1.737.695.144
1.427.471.281
1.880.724.336
1.428.273.958
1.177.255.683
961.615.089
760.193.283
606.762.561
517.116.455
420.426.675
377.310.107
311.533.634
278.164.714
440.938.907
348.025.229
259.232.672
220.945.283
173.641.140
150.506.363
116.433.790
106.751.979
180.789.124
144.868.561
154.830.374
119.244.644
84.432.659
68.108.233
52.832.698
37.183.493
58.086.861
38.775.837
28.388.608
22.435.510
13.718.998
12.739.622
20.128.774
19.516.293

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Ευρώ
2.028.629.007
761.971.684
660.644.996
711.041.427
827.519.388
1.343.478.143
1.878.552.331
1.982.615.511
2.104.201.860
2.196.301.086
2.186.189.007
2.597.157.162
2.626.326.414
2.508.651.478
2.403.941.270
2.529.606.225
2.421.298.134
2.448.731.653
2.407.501.011
2.339.264.258
2.263.796.643
4.321.480.232
3.954.494.494
3.559.775.669
3.158.538.262
2.607.158.116
3.199.348.666
2.590.991.500
2.149.287.292
1.736.344.901
1.426.079.963
1.878.484.773
1.426.902.939
1.175.905.958
960.510.441
759.428.375
605.594.468
516.721.436
419.759.495
376.834.451
310.740.503
277.956.784
439.793.960
347.509.352
258.880.320
220.577.365
173.494.471
150.033.493
116.339.019
106.542.166
180.459.461
144.543.834
154.466.648
118.705.689
84.326.482
67.867.488
52.832.698
37.183.493
58.086.514
38.774.955
28.364.742
22.435.461
13.716.392
12.739.622
20.128.774
19.516.293

14.335.959
5.038.746
3.218.854
3.095.685
3.067.205
3.017.206
3.184.226
4.251.441
3.339.468
3.328.071
3.155.555
3.209.135
3.213.855
4.949.211
9.920.418
17.744.891
25.678.118
38.118.249
52.412.038
64.917.732
77.672.212
191.183.870
229.924.229
253.296.960
270.661.443
255.513.944
359.010.750
336.193.462
313.188.846
277.804.250
247.587.215
354.538.303
291.158.833
254.760.579
218.616.183
179.365.286
147.348.465
129.534.463
107.802.970
98.718.859
82.683.756
76.002.362
124.720.934
104.645.492
81.454.342
72.226.944
58.559.390
51.882.422
41.060.114
38.213.676
65.847.586
54.072.140
58.905.744
46.222.779
33.362.419
27.224.578
21.304.612
15.259.486
23.937.807
16.136.349
11.931.749
9.438.984
5.867.415
5.333.221
8.626.284
8.493.464

ΤΕΛΙΚΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

14.382.420
5.442.072
3.873.596
3.954.367
4.138.874
4.289.366
4.954.386
6.259.077
5.493.291
5.758.941
5.729.915
5.897.388
6.181.650
8.097.688
13.023.029
20.842.140
28.710.762
41.066.384
55.320.039
67.669.428
80.407.480
196.513.225
234.970.821
258.089.191
275.063.636
259.617.481
364.526.302
341.080.836
317.619.958
281.657.749
251.058.671
359.489.571
295.127.236
258.258.143
221.428.685
181.857.231
149.577.662
131.602.477
109.377.812
100.064.665
83.940.928
77.080.365
126.562.335
106.269.691
82.629.092
73.342.017
59.363.452
52.642.602
41.667.651
38.804.761
66.860.549
54.905.007
59.680.067
46.826.415
33.780.722
27.708.361
21.566.866
15.432.638
24.163.826
16.286.709
12.091.392
9.540.262
5.959.135
5.401.320
8.658.967
8.654.472

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΑ Σελίδα 136/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

38
5.681.066

55.738.836
77.080.536.070

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

55.563.142
81.562.639.240

24.527.355
6.031.018.589

24.888.103
6.163.181.346

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΑ Σελίδα 137/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΒ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ - ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ευρώ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

789.088
177.249
90.391
80.589
82.620
112.760
115.730
125.814
102.416
82.714
66.159
56.355
57.981
54.457
50.085
46.811
45.066
43.893
44.838
41.927
39.257
72.034
51.368
35.279
26.295
18.888
21.037
14.622
10.570
7.400
5.764
7.086
5.137
3.943
3.029
2.221
1.577
1.304
948
789
601
528
756
519
426
332
186
189
130
128
167
128
98
73
32
27
15
14
19
8
3
3
5
0
4
1
5
2.599.888

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

0
66.722.061
133.451.134
201.801.952
289.243.118
519.840.575
634.804.510
816.572.928
765.627.442
700.730.002
627.464.136
591.260.495
666.871.059
680.506.824
676.092.586
678.534.848
698.314.526
724.357.543
784.688.273
775.428.986
765.327.957
1.510.577.807
1.177.928.717
880.246.617
708.530.939
546.939.309
660.704.414
503.172.004
395.453.439
299.247.511
250.393.619
335.614.514
269.098.810
226.184.332
189.072.834
149.614.801
114.116.203
100.971.249
78.140.227
68.989.326
55.511.722
51.516.429
79.221.273
59.405.643
53.136.806
44.706.794
26.920.470
29.217.691
21.432.173
22.400.078
31.610.441
26.819.800
22.947.048
19.375.758
9.464.316
8.765.176
5.295.827
5.378.792
8.101.404
3.747.194
1.597.786
1.729.682
3.081.948
0
3.016.591
815.689
6.487.995
20.864.342.149

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Ευρώ
836.079.909
266.992.024
211.383.267
247.055.791
320.984.058
542.426.114
651.277.524
828.745.253
773.842.143
706.841.022
631.576.603
594.394.909
669.869.506
682.199.588
677.622.781
679.637.874
699.105.356
725.044.002
785.258.411
775.931.008
765.787.150
1.511.378.066
1.177.926.576
880.047.730
708.462.861
546.887.817
660.368.823
502.889.669
395.208.178
298.976.436
250.335.116
335.485.306
268.938.509
225.860.790
188.856.294
149.567.439
114.124.399
100.652.074
78.078.879
68.842.970
55.507.757
51.472.705
79.212.291
59.381.484
53.067.361
44.706.334
26.859.246
29.399.866
21.408.154
22.395.281
31.610.441
26.680.872
22.942.697
19.342.605
9.464.316
8.616.268
5.295.827
5.378.792
8.101.404
3.747.194
1.597.786
2.199.179
3.081.948
0
3.016.591
815.689
6.487.995
22.136.732.309

3.631.788
954.171
624.330
597.729
598.074
499.995
486.536
791.611
618.015
550.068
465.743
429.994
530.168
701.554
1.630.800
3.479.225
6.351.989
10.528.779
16.870.281
22.541.475
28.326.474
74.292.640
75.984.531
68.922.588
65.416.301
56.967.030
78.250.546
68.764.046
60.840.210
50.502.910
45.822.261
66.920.662
58.045.015
51.650.073
45.332.963
37.462.154
29.584.288
26.970.362
21.503.712
19.422.058
15.975.275
15.100.566
23.891.616
18.627.233
17.223.474
14.876.596
9.141.169
10.268.600
7.573.329
8.084.153
11.617.212
9.954.438
8.750.736
7.531.601
3.777.811
3.450.238
2.148.843
2.210.719
3.343.412
1.561.343
680.074
936.604
1.322.502
0
1.310.594
352.346
2.864.021
1.306.437.656

ΤΕΛΙΚΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

3.634.742
1.308.225
1.080.295
1.161.271
1.296.284
1.368.277
1.473.399
1.840.503
1.675.808
1.768.852
1.669.010
1.602.127
1.833.325
1.979.505
2.842.876
4.635.658
7.465.888
11.583.550
17.914.677
23.501.773
29.255.109
76.078.637
77.624.231
70.475.172
66.816.957
58.258.645
79.940.168
70.192.251
62.135.918
51.618.016
46.748.985
68.309.802
59.086.897
52.567.220
46.167.170
38.162.131
30.152.862
27.496.355
21.908.366
19.783.492
16.242.328
15.387.486
24.347.213
18.944.051
17.507.378
15.099.028
9.262.848
10.498.330
7.723.457
8.209.900
11.824.320
10.118.136
8.881.839
7.650.712
3.840.812
3.511.578
2.172.582
2.247.406
3.383.000
1.578.075
726.974
936.604
1.346.467
0
1.336.910
352.614
2.926.965
1.350.471.441

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΒ Σελίδα 138/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ευρώ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ
(Φορολογικών
δηλώσεων)

426.255
153.890
129.675
136.835
151.000
219.516
257.232
230.069
227.960
204.219
195.752
228.399
221.486
203.506
187.760
182.441
160.929
150.921
136.749
123.890
112.332
199.101
169.470
146.301
127.973
109.241
138.959
116.225
98.653
84.869
72.155
93.870
66.512
47.546
34.701
25.729
19.438
15.290
12.023

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

0
67.997.144
193.781.649
342.843.804
527.926.406
1.006.146.290
1.422.439.133
1.491.507.448
1.703.632.690
1.733.102.338
1.861.965.323
2.396.613.037
2.546.110.072
2.541.577.782
2.533.683.286
2.644.547.892
2.493.425.741
2.489.170.610
2.392.563.782
2.290.933.726
2.189.697.401
4.175.706.792
3.892.784.228
3.654.377.960
3.452.389.290
3.165.108.581
4.370.476.652
4.006.011.675
3.695.149.341
3.433.706.474
3.135.840.491
4.444.905.361
3.482.834.425
2.728.004.203
2.164.827.849
1.733.541.900
1.407.457.133
1.183.541.328
990.588.015

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΟΓΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ευρώ
8.219
2.674
2.006
7.049
14.248
7.924
10.316
9.693
4.554
2.162
21.817
14.566
4.879
12.165
6.002
4.804
6.196
7.583
9.548
9.957
1.387
18.633
15.442
16.012
19.773
4.848
24.141
12.137
19.113
15.450
30.425
28.066
22.551
29.631
26.944
17.101
19.557
16.956
19.447

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΤΟΚΟΙ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΩΝ)

ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

Ευ
79.116.294
54.249.241
50.297.320
52.223.971
56.015.908
59.084.542
59.782.188
60.318.379
58.699.779
59.044.240
59.905.267
63.871.745
63.231.526
64.028.072
61.744.824
62.532.713
62.356.108
59.513.471
58.041.498
57.293.603
55.576.711
104.420.092
97.448.792
92.492.275
85.172.580
79.493.023
107.878.602
95.032.973
83.485.953
74.557.265
63.287.207
89.390.042
69.420.195
55.886.082
44.377.816
37.328.126
29.418.096
25.362.374
20.722.700

5.238
4.025
3.557
4.544
6.352
9.989
10.749
21.417
18.753
25.272
21.134
20.517
39.375
39.150
50.413
55.933
68.459
83.374
72.855
84.832
130.666
238.705
243.214
260.558
209.427
207.542
320.385
329.430
288.469
296.856
319.568
417.316
385.978
289.215
239.525
232.413
201.471
181.042
124.818

1.261.345
470.192
455.766
522.215
617.078
773.147
892.480
961.955
1.056.195
1.097.484
1.301.484
1.516.936
1.610.034
1.982.009
2.145.391
2.702.435
3.313.492
3.743.173
4.454.758
4.881.956
5.493.855
12.175.502
11.609.997
11.363.652
10.645.857
9.529.404
14.239.385
13.538.011
13.602.113
14.423.474
13.492.681
18.019.485
12.612.581
9.423.585
6.783.893
5.037.508
3.739.359
2.894.950
2.262.347

26.420
19.319
24.545
13.034
10.995
23.001
23.997
23.498
37.910
24.431
41.026
42.732
42.350
59.498
54.226
76.362
80.938
94.821
92.917
114.012
102.934
227.659
250.631
297.238
235.467
208.619
377.286
378.245
378.437
433.673
361.475
537.810
481.788
528.956
313.668
315.545
307.872
228.991
202.407

2.554.407
1.457.448
1.617.774
1.976.488
2.491.518
3.462.169
4.692.801
6.150.400
7.483.223
7.658.198
7.980.400
9.468.397
11.114.764
12.964.118
14.381.986
15.896.493
16.451.853
17.426.270
18.064.121
18.103.507
18.143.550
36.295.969
35.245.981
34.063.309
32.588.266
31.224.656
43.177.644
40.432.129
37.299.970
34.938.964
31.788.455
44.168.810
33.983.426
25.757.616
20.071.760
15.315.129
11.844.735
9.926.345
7.709.848

9.920.188
2.706.222
3.421.043
4.153.354
5.574.220
17.481.808
15.106.822
23.593.689
19.464.812
23.124.762
21.896.048
19.093.044
19.086.557
19.838.389
19.793.802
20.323.623
18.827.516
18.008.728
17.228.703
16.118.264
14.464.249
27.251.811
24.338.878
21.361.907
18.960.741
16.292.021
20.494.821
16.617.564
13.814.441
11.722.738
10.263.508
13.850.262
10.004.837
6.312.660
4.355.646
2.959.236
2.098.844
1.576.842
1.238.865

ΠΙΝΑΚΑΣ Β Σελίδα 139/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ
(Φορολογικών
δηλώσεων)

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΟΓΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΤΟΚΟΙ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΩΝ)

ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

9.535
7.702
6.408

833.272.740
711.826.630
624.297.701

18.363
15.081
17.296

17.013.173
14.938.152
12.814.551

119.220
122.773
86.546

1.778.211
1.300.929
1.065.594

151.055
136.275
128.533

6.261.999
5.248.700
4.255.948

929.206
685.995
513.766

9.491

993.613.459

51.320

19.762.647

174.555

1.660.326

212.606

6.724.618

850.948

6.847

786.015.120

25.379

15.374.734

143.925

1.097.937

141.326

4.998.836

448.800

4.764

594.305.880

30.256

10.821.406

132.634

791.173

128.695

3.601.410

381.600

3.487
2.569
1.958
1.477
1.273
1.767
1.231
1.173
748
462
327
220
158
184
126
67
50
36
19
32
32

469.656.652
371.769.250
302.923.298
243.411.353
222.457.051
334.664.790
257.690.934
274.265.530
197.518.206
135.771.220
105.992.644
77.959.711
60.574.902
77.852.343
59.579.025
35.056.689
28.697.207
22.384.669
12.759.264
23.848.371
26.887.831

10.373
14.789
9.087
6.007
360
2.953
10.117
0
0
0
0
1.872
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8.583.885
6.740.782
5.221.757
4.233.400
3.402.304
5.018.572
3.605.431
3.633.819
2.351.722
1.332.358
1.107.775
723.058
420.235
567.879
480.513
134.246
181.786
94.709
57.260
102.399
103.950

89.827
59.627
27.993
27.495
30.578
77.083
29.148
55.489
40.383
100.276
4.510
115.632
17.432
51.303
32.970
2.500
365
59.097
0
190
335.161

608.375
415.668
273.160
181.430
176.070
239.829
164.643
139.654
120.668
102.893
60.933
118.376
13.655
38.821
9.124
12.079
14.739
6.271
0
0
3.672

80.935
73.104
48.536
40.056
48.518
56.821
53.777
23.464
24.678
12.683
25.857
11.290
13.384
8.229
4.800
3.000
3.000
1.500
0
3.000
5.299

2.647.047
2.035.527
1.583.050
1.113.187
1.017.327
1.553.393
986.118
1.030.200
672.889
402.792
333.045
225.376
123.489
183.247
101.164
76.252
47.309
22.056
24.315
29.536
18.927

208.800
138.358
88.800
81.600
48.000
79.200
55.200
60.000
31.200
21.600
4.800
9.600
2.400
7.200
9.600
0
0
0
0
0
0

51
5.681.066

72.908.496
97.944.878.220

0
737.230

180.519
2.651.104.617

1.600
7.500.848

978
237.042.373

2.310
8.537.468

53.576
770.744.228

4.800
557.402.934

110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ Β Σελίδα 140/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ευρώ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΩΝ
Ευρώ
1.370.256
585.736
554.088
681.453
778.445
1.218.162
1.556.575
1.617.526
1.871.310
1.749.613
1.815.278
1.989.832
2.058.190
2.229.813
2.456.289
2.522.622
2.631.497
2.569.771
2.421.289
2.460.545
2.370.421
5.071.695
4.366.797
4.112.169
3.660.205
3.291.324
4.363.533
3.867.804
3.373.281
3.139.590
2.958.811
3.877.539
2.718.987
1.857.208
1.407.110
1.053.729
745.504
617.541
380.907

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

4.709
1.268
1.144
754
2.183
2.635
1.875
1.830
1.744
3.222
3.652
5.631
5.443
22.542
53.905
85.535
102.816
116.689
144.896
153.309
161.794
348.391
340.839
320.231
297.115
292.725
436.110
407.852
377.264
404.026
373.044
579.423
472.072
413.090
320.402
270.961
226.302
194.785
165.998

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

0
159
0
0
44
14
348
83
232
185
0
975
511
4.728
16.032
18.997
26.013
42.030
40.222
46.306
51.619
104.209
109.235
110.027
107.532
98.524
160.282
157.656
142.576
143.442
155.517
219.143
174.327
143.445
102.029
84.773
65.946
55.549
48.600

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

1.329.991
575.604
453.297
456.060
504.273
525.131
598.236
588.516
614.586
622.212
695.188
846.056
959.633
5.887.265
14.490.712
23.394.239
27.204.723
32.713.656
35.196.952
35.938.083
35.803.237
70.983.372
67.114.692
62.807.046
57.689.272
53.029.394
72.972.478
67.326.184
62.869.692
59.485.260
53.716.035
73.111.304
53.830.100
39.049.323
28.466.640
20.957.697
15.689.151
12.194.948
9.712.656

ΔΩΡΕΕΣ

1.339
234
437
502
314
833
836
127
1.332
840
1.584
1.595
1.862
20.132
58.739
89.551
118.765
132.643
173.040
178.268
181.065
398.734
402.471
393.261
402.293
378.658
533.533
507.699
475.888
511.882
519.899
795.852
667.259
562.129
458.136
367.030
294.551
227.713
191.315

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ

162.937
55.096
47.756
54.297
49.967
60.438
75.724
76.962
77.007
82.213
96.637
114.294
133.586
450.607
911.667
1.293.374
1.524.783
1.806.752
2.025.000
2.148.381
2.225.570
4.656.124
4.660.289
4.591.132
4.469.892
4.419.156
6.428.359
6.393.794
6.334.000
6.090.842
5.813.670
8.484.019
6.952.231
5.712.754
4.677.760
3.799.504
3.111.338
2.588.133
2.133.571

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ευρώ
121.493
33.673
23.744
30.844
35.730
42.651
48.583
49.176
49.138
60.858
68.210
92.932
114.723
1.289.475
3.427.878
5.023.226
4.540.882
4.935.968
4.335.307
3.736.573
3.312.477
5.679.708
4.713.703
4.056.167
3.501.597
3.038.037
3.847.926
3.283.340
2.825.457
2.247.116
1.863.519
2.343.332
1.671.308
1.214.616
892.746
680.242
489.890
402.366
322.937

5.189
5.359
4.561
4.213
4.114
6.729
6.863
8.546
6.766
7.754
7.843
7.280
10.050
12.926
12.308
42.611
72.844
131.376
168.682
222.783
252.383
646.169
722.806
722.742
729.868
685.580
1.012.439
968.183
1.042.915
1.164.813
1.231.127
1.772.391
1.209.824
919.857
710.605
521.462
365.221
274.274
213.785

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

15.968
7.960
6.913
9.614
11.132
8.961
12.598
15.381
11.633
12.937
13.663
20.693
18.776
56.602
133.347
247.434
386.520
551.875
708.262
829.282
921.076
2.054.816
2.119.745
2.137.098
2.009.500
2.004.211
2.987.028
3.008.030
3.196.806
3.492.801
3.391.382
4.647.766
3.348.235
2.539.441
1.936.080
1.443.018
1.101.208
870.341
632.713

ΠΙΝΑΚΑΣ Β Σελίδα 141/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΔΩΡΕΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

376.800
218.400
194.400

124.057
109.972
120.457

25.904
26.726
22.501

7.567.699
6.139.882
5.090.029

173.803
151.776
141.063

1.729.362
1.510.913
1.289.539

261.187
196.524
174.682

170.644
138.684
97.777

518.409
417.417
321.579

261.600

147.414

32.732

7.562.568

248.979

2.018.560

255.477

155.592

526.739

211.200

118.751

25.738

5.420.814

178.151

1.529.849

174.405

96.412

367.143

170.069

87.482

22.908

3.860.415

135.044

1.113.654

128.617

58.715

248.054

144.000
81.600
43.200
48.000
36.000
26.400
19.200
38.400
12.000
4.800
12.000
0
2.400
12.000
2.400
2.400
2.400
0
0
0
0

66.770
53.511
52.577
31.397
29.613
60.799
32.724
40.685
18.937
15.571
24.862
5.640
11.700
5.013
10.239
2.637
1.334
3.080
2.926
503
300

14.248
11.149
8.542
6.620
6.483
2.947
2.467
4.758
4.226
3.620
1.608
50
737
669
0
451
0
0
88
0
0

2.846.204
2.060.480
1.586.193
1.238.956
1.057.623
1.452.709
1.011.876
968.282
592.119
385.453
261.359
183.128
122.498
152.653
101.377
63.514
46.344
30.637
12.509
23.268
19.459

127.086
105.045
74.327
54.357
46.856
84.146
67.851
48.917
53.574
40.602
47.246
22.644
14.120
10.786
27.694
4.269
2.482
25.317
1.640
1.760
35.698

823.645
630.072
485.251
380.194
326.116
451.368
321.641
315.818
189.344
123.339
84.860
59.790
39.954
47.208
34.663
18.015
14.039
9.172
5.109
10.034
5.914

96.828
68.206
51.798
43.127
35.307
52.894
33.257
32.579
22.146
14.516
9.324
7.667
2.869
5.029
3.450
2.400
2.160
1.437
239
720
1.198

47.031
40.322
23.574
22.110
18.661
18.896
17.303
14.338
9.258
4.230
3.830
2.142
588
2.675
1.319
240
0
240
0
0
0

174.201
123.199
90.253
67.859
61.206
78.666
51.561
49.841
27.760
15.165
10.557
4.982
4.955
5.530
1.936
2.688
1.231
1.830
25
23
382

0
90.292.114

1.081
8.298.233

0
2.656.483

37.950
1.150.298.892

3.661
10.981.234

11.616
118.368.654

1.440
76.127.029

240
16.860.064

618
50.094.657

110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ Β Σελίδα 142/236

ΑΚΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ευρώ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000

ΤΟΚΟΙ ΝΕΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

Ευρώ
464.456
113.733
106.454
122.401
149.392
159.087
175.833
167.548
197.798
195.828
215.359
276.671
354.272
479.443
787.477
1.188.517
1.470.882
1.998.987
2.305.552
2.555.919
2.610.610
4.994.527
4.429.198
4.147.334
3.782.650
3.723.385
5.496.968
5.546.925
5.541.180
5.233.549
4.397.912
5.803.368
4.021.004
3.123.461
2.255.501
1.707.143
1.309.155
1.049.310
825.045

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΕΞΟΔΑ

2.090
0
1.387
840
228
0
3.196
2.080
1.116
5.500
5.794
2.239
3.497
6.123
18.790
47.386
64.431
84.470
97.908
111.978
151.420
294.524
293.648
251.958
205.091
185.634
277.937
205.391
186.469
149.900
125.096
172.016
126.814
108.632
115.598
69.882
39.932
56.967
44.191

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

23992
3.044
3.648
6.417
5.819
6.425
7.862
9.614
9.018
9.805
13.175
15.155
14.148
125.103
295.697
443.263
573.834
658.039
748.751
802.052
843.469
1.765.178
1.777.944
1.814.321
1.784.979
1.722.340
2.419.011
2.505.442
2.310.944
2.266.681
2.109.405
3.170.329
2.490.535
1.944.281
1.561.600
1.195.441
988.004
851.880
648.971

ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ

0
74
60
465
206
1.123
730
1.942
1.720
2.408
796
1.508
1.737
2.037
6.045
18.919
46.502
82.600
85.002
101.342
117.836
222.091
212.821
208.481
195.004
172.264
255.150
248.137
267.105
255.361
235.574
329.597
223.580
150.401
115.580
74.230
57.068
41.338
31.548

ΠΙΝΑΚΑΣ Β Σελίδα 143/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΚΟΙ ΝΕΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ

607.143
519.037
438.882

30.200
31.517
24.127

559.278
469.803
419.737

24.348
16.770
13.742

626.130

33.003

596.245

19.255

461.088

24.824

497.101

12.202

323.572

18.037

346.749

10.503

198.963
158.041
119.711
80.164
80.467
63.979
57.848
49.522
32.128
16.908
10.835
6.053
5.514
6.078
5.752
3.505
1.080
993
514
679
66

21.708
12.844
14.096
5.044
7.829
19.277
11.211
4.392
11.599
9.000
960
0
2.700
0
2.761
3.600
0
3.000
0
0
0

271.125
218.420
146.733
119.529
131.266
157.883
110.460
95.200
85.832
43.521
35.214
35.429
23.257
30.244
11.263
13.543
2.515
2.763
7.374
2.312
1.649

6.540
4.621
4.045
2.160
1.500
3.120
2.100
1.920
1.442
300
540
240
180
0
120
65
0
0
0
0
0

3.237
87.361.719

0
3.811.885

14.705
42.394.765

0
3.894.098

110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ Β Σελίδα 144/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ευρώ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ
(Φορολογικών
δηλώσεων)

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΟΓΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ
ΤΑΜΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΤΟΚΟΙ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ
(ΠΑΛΑΙΩΝ)

ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝ
ΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

Ευρώ
528.355
180.533
149.413
154.289
166.109
248.263
310.373
288.674
271.213
252.275
225.661
244.454
226.287
199.457
177.089
173.746
155.741
148.055
137.259
126.276
115.964
205.886
172.152
142.563
117.127
90.079
101.873
75.247
57.476
42.983
32.853
39.757
27.273
20.516
15.408
11.291
8.380
6.677
5.103

0
79.551.424
223.302.130
386.079.989
580.548.441
1.140.211.681
1.716.023.652
1.871.874.479
2.026.912.233
2.140.161.880
2.144.355.379
2.564.164.948
2.600.817.260
2.490.414.411
2.389.953.671
2.518.445.508
2.413.287.793
2.442.045.738
2.401.898.198
2.335.266.231
2.260.454.154
4.317.519.518
3.953.048.063
3.559.700.333
3.158.854.061
2.607.905.332
3.200.921.244
2.592.824.701
2.151.156.207
1.737.695.144
1.427.471.281
1.880.724.336
1.428.273.958
1.177.255.683
961.615.089
760.193.283
606.762.561
517.116.455
420.426.675

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

10.968
7.035
2.029
12.667
21.897
12.636
14.318
14.181
7.258
11.364
20.916
22.102
6.872
5.842
8.769
2.998
7.466
3.978
6.008
8.224
1.778
18.373
20.581
13.228
14.521
5.914
14.934
11.333
10.406
11.160
15.112
22.333
21.001
18.672
12.289
28.264
11.369
10.234
28.069

97.953.771
60.304.189
56.492.586
59.932.506
63.269.747
67.337.241
67.445.075
65.973.629
63.788.884
62.578.171
62.319.938
65.145.003
64.365.755
64.999.892
62.113.466
62.639.408
62.593.048
57.536.240
55.710.379
53.622.267
49.937.970
89.813.475
76.502.510
67.786.509
57.099.973
49.239.732
62.818.795
51.564.711
42.523.114
35.745.419
29.352.727
39.396.354
30.440.276
24.020.378
18.740.982
14.747.321
11.733.221
10.127.637
8.423.239

8.346
8.526
4.238
4.541
11.164
12.841
15.025
23.691
25.734
37.814
28.544
31.626
50.218
51.635
76.292
82.349
84.942
105.616
121.771
120.326
158.794
303.675
322.378
299.055
238.639
239.225
331.515
318.916
240.570
236.049
218.968
259.387
215.622
165.437
106.668
111.414
100.142
115.244
61.345

1.624.543
602.366
613.596
702.575
782.293
853.953
1.102.872
1.110.577
1.236.403
1.297.266
1.497.412
1.705.409
1.848.811
2.166.766
2.500.661
3.254.572
4.145.210
5.074.509
6.027.316
6.373.090
7.555.144
17.251.697
16.262.621
14.395.109
11.242.647
8.321.401
10.203.923
7.560.486
5.877.137
4.555.965
3.440.863
4.245.236
3.098.250
2.488.973
1.867.140
1.215.710
890.134
728.089
520.992

34.704
25.887
22.084
23.751
24.676
36.665
37.801
41.658
47.063
38.233
47.896
75.929
63.444
85.049
84.181
105.936
94.122
105.973
138.770
146.861
167.425
332.675
346.295
398.381
303.805
263.733
393.880
339.469
319.065
277.364
189.414
284.019
249.731
251.804
132.804
150.848
93.077
92.831
78.571

3.115.404
1.751.693
1.989.729
2.416.222
2.858.771
4.041.236
5.785.858
7.835.146
8.924.710
9.526.560
9.592.415
10.842.138
12.167.196
13.912.298
14.957.275
16.475.991
17.057.819
17.931.170
18.845.232
18.750.793
18.901.765
37.113.001
34.659.785
31.359.812
27.610.424
23.334.517
27.893.529
22.072.158
18.123.154
14.353.982
11.295.275
13.778.127
10.072.293
7.819.561
5.871.857
4.492.458
3.568.047
2.957.819
2.296.580

10.134.089
2.767.104
3.585.020
4.487.198
6.040.629
20.530.611
20.622.394
33.537.749
24.978.991
33.455.937
27.813.368
21.024.980
18.503.303
17.769.017
16.118.795
16.070.614
15.170.282
14.273.959
13.686.739
12.837.600
11.687.020
21.817.703
19.799.808
17.304.000
14.608.800
10.624.800
11.834.400
7.754.128
5.820.884
3.993.600
2.649.600
2.894.400
1.978.932
1.387.200
1.147.200
628.800
458.400
326.400
232.800

1.916.075
760.037
752.009
945.523
1.059.996
1.673.473
2.116.260
2.195.130
2.511.295
2.407.369
2.312.194
2.521.379
2.590.588
2.714.400
2.800.677
3.022.029
3.085.009
3.081.435
3.064.662
3.043.200
3.088.800
6.028.716
5.301.600
4.828.800
4.128.578
3.094.868
3.542.400
2.690.385
1.953.600
1.480.426
1.027.200
1.382.400
780.000
609.600
556.800
384.000
271.200
158.400
136.800

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑ Σελίδα 145/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ
(Φορολογικών
δηλώσεων)
4.318
3.371
2.855
4.211
3.034
2.077
1.638
1.199
973
706
611
955
691
661
452
287
210
149
97
137
82
54
39
22
19
27
23
38
5.681.066

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

377.310.107
311.533.634
278.164.714
440.938.907
348.025.229
259.232.672
220.945.283
173.641.140
150.506.363
116.433.790
106.751.979
180.789.124
144.868.561
154.830.374
119.244.644
84.432.659
68.108.233
52.832.698
37.183.493
58.086.861
38.775.837
28.388.608
22.435.510
13.718.998
12.739.622
20.128.774
19.516.293
55.738.836
77.080.536.070

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΟΓΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

22.754
11.648
14.790
39.161
18.904
22.977
10.095
12.208
636
110
1.264
0
6.020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
657.672

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ
ΤΑΜΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

6.850.657
5.464.739
5.063.618
7.435.026
5.778.839
4.130.819
3.620.586
2.539.429
1.984.977
1.506.772
1.229.097
2.283.649
1.497.584
1.517.271
1.011.370
663.911
492.128
342.189
160.016
366.087
229.452
89.857
95.760
36.997
16.866
69.574
46.619
100.778
2.100.760.206

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

52.129
67.827
29.715
80.676
93.073
88.575
58.699
45.371
10.072
5.836
16.017
5.225
32.382
34.422
15.908
96.992
30
170.224
3.272
300
32.062
2.250
58.477
620
269.030
0
200
0
6.217.663

ΤΟΚΟΙ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ
(ΠΑΛΑΙΩΝ)
428.546
325.206
255.352
377.994
304.709
203.121
152.142
79.223
72.637
88.008
42.131
70.792
85.295
40.621
59.697
61.448
52.575
97.446
3.177
29.475
3.220
12.903
12.039
1.153
0
0
1.366
433
169.102.429

ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

58.518
62.676
47.143
51.270
38.487
29.357
25.304
34.514
34.043
14.438
18.378
20.639
15.211
18.084
5.590
1.562
14.250
4.055
5.012
6.808
1.800
6.000
0
1.500
0
2.650
0
1.000
6.464.161

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

1.960.378
1.525.472
1.297.033
2.015.640
1.663.559
1.045.733
935.122
693.408
557.782
363.467
344.791
582.009
377.924
437.667
308.319
120.128
147.562
108.201
41.765
83.301
48.287
34.962
14.381
12.111
18.307
14.025
4.854
28.392
531.136.380

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝ
ΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

146.400
129.600
115.200
122.400
100.800
69.600
48.000
28.800
19.200
24.000
14.400
28.800
14.400
12.000
2.400
4.800
4.800
2.400
0
2.400
2.400
0
0
0
0
0
0
0
471.250.054

91.200
67.200
43.200
139.200
69.600
50.400
48.000
26.400
9.600
14.400
7.200
16.800
14.400
16.800
9.600
4.800
4.800
0
0
7.200
0
2.400
0
0
0
0
0
0
86.660.514

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑ Σελίδα 146/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΦΟΡΟΥ ΒΑ
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ευρώ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΔΩΡΕΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΟΚΟΙ ΝΕΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Ευρώ
5.785
1.692
1.397
1.144
1.868
2.418
1.780
1.958
2.520
3.716
4.173
5.335
5.175
27.432
63.903
102.928
129.581
155.615
191.363
208.081
214.276
461.011
461.760
423.765
379.046
357.006
464.920
398.479
359.780
340.763
285.132
356.711
266.441
219.445
162.025
136.039
112.015
95.262
67.896

44
226
0
0
112
14
348
152
232
584
291
1.110
738
7.384
23.776
27.512
42.585
60.607
64.026
80.347
83.796
175.405
190.887
170.294
179.213
134.906
182.758
140.967
132.802
95.934
79.032
107.785
71.547
65.854
40.138
30.393
16.537
16.801
11.925

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

1.449.160
585.762
483.155
452.347
480.773
508.432
569.219
555.238
602.367
613.330
697.071
845.985
950.960
7.328.378
18.082.123
29.001.562
34.635.496
42.240.039
46.734.032
48.273.134
48.055.213
93.123.552
83.261.966
73.013.060
62.343.476
50.270.014
58.680.606
43.549.299
32.843.000
23.977.866
17.341.408
19.558.243
13.954.894
11.380.577
9.282.833
7.090.023
5.438.151
4.452.877
3.474.123

2.128
514
458
262
398
1.021
939
127
896
720
1.741
2.560
1.720
24.467
70.274
109.294
147.634
170.090
232.623
237.863
253.650
559.098
560.292
551.083
554.517
461.917
589.880
515.251
425.033
385.764
318.310
406.252
287.363
260.128
180.959
150.697
122.263
100.632
81.281

190.309
59.532
50.107
55.294
50.600
59.675
71.841
70.067
72.553
76.964
89.090
111.308
132.823
505.812
1.051.922
1.572.397
1.912.966
2.355.728
2.741.910
2.982.499
3.106.952
6.481.509
6.233.949
5.810.347
5.163.011
4.657.581
5.962.783
5.089.353
4.316.912
3.464.365
2.955.923
3.861.150
2.985.394
2.386.033
1.903.661
1.513.091
1.231.098
1.002.070
786.080

132.962
33.674
26.158
30.789
35.388
41.666
49.189
48.265
47.568
60.568
67.886
91.645
113.357
1.375.797
3.621.149
5.363.411
5.013.832
5.458.444
4.866.711
4.243.798
3.709.368
6.145.551
4.810.173
3.926.233
3.120.872
2.398.969
2.704.892
1.959.820
1.488.597
1.094.167
859.386
1.059.964
763.875
561.326
420.919
310.037
222.915
180.623
144.380

7.708
7.679
5.289
4.621
6.419
6.729
5.455
6.135
6.190
6.437
6.877
6.971
8.608
9.933
15.519
65.106
126.901
226.709
309.986
376.405
419.745
1.081.346
1.133.494
1.092.693
939.542
726.341
928.950
782.362
692.578
555.249
427.498
536.895
371.916
280.109
226.717
150.834
97.508
69.035
51.202

19.153
10.051
9.618
11.201
11.394
10.572
11.292
13.335
13.353
12.079
16.612
20.076
18.007
60.027
144.877
303.322
534.856
862.255
1.146.695
1.328.411
1.497.956
3.330.608
3.315.338
3.105.426
2.476.482
2.106.231
2.657.820
2.181.669
1.801.698
1.412.278
1.135.003
1.449.070
1.043.107
806.512
604.222
429.373
323.869
241.317
187.700

497.258
127.236
106.626
125.037
146.920
160.161
172.189
152.158
186.197
186.417
202.807
268.984
348.902
524.608
873.944
1.425.329
1.848.223
2.581.956
3.269.239
3.817.730
4.059.744
7.485.149
6.070.014
5.073.307
3.978.276
3.255.084
3.938.607
2.914.628
2.281.937
1.793.696
1.375.878
1.762.422
1.238.493
967.191
708.010
507.287
354.151
312.572
241.561

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑ Σελίδα 147/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

66.276
43.009
56.034
71.500
60.697
48.117
34.412
27.110
26.431
15.646
19.580
30.047
22.447
9.676
11.585
13.734
25.417
3.587
8.628
2.116
3.916
2.317
3.330
480
300
431
0
949
7.087.408

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

11.543
7.958
7.994
9.025
10.472
9.694
6.604
3.505
2.392
1.279
1.817
1.594
2.827
3.810
1.678
845
638
50
1.134
135
308
88
0
0
88
0
0
0
2.322.541

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

3.030.471
2.452.479
2.138.046
3.248.848
2.463.452
1.761.770
1.375.224
1.032.397
834.363
635.623
544.754
835.020
594.458
567.801
385.012
250.147
171.007
135.617
68.554
123.530
67.697
53.643
40.229
15.255
12.311
20.864
13.394
27.686
919.079.391

ΔΩΡΕΕΣ

81.107
67.297
53.553
106.591
87.858
58.095
34.921
31.809
38.388
20.986
17.746
30.694
20.212
22.888
31.310
12.523
40.086
14.328
4.825
8.511
19.700
3.679
12.861
1.184
13.631
3.212
6.434
2.039
8.616.564

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ

687.791
548.020
499.281
766.935
577.910
416.432
314.495
250.611
201.843
149.403
135.874
197.342
150.032
151.127
106.064
67.284
44.251
36.764
22.833
29.248
17.217
14.882
10.506
4.363
4.671
8.539
2.364
7.470
88.548.212

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

118.581
94.955
78.378
119.536
87.336
62.428
43.523
41.709
28.425
20.767
21.824
28.524
22.241
21.173
15.798
10.475
5.856
5.459
2.301
4.258
1.981
2.350
1.440
1.094
461
480
1.198
1.159
67.448.033

ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

43.424
36.481
23.245
40.791
28.500
22.516
18.597
11.985
9.204
6.788
5.040
7.906
6.877
6.557
2.875
1.873
1.432
910
220
1.022
1.043
240
0
0
0
0
0
240
12.057.458

ΤΟΚΟΙ ΝΕΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

162.469
122.436
106.847
163.679
119.038
73.014
62.092
41.677
34.546
27.880
23.003
32.761
25.478
21.444
10.500
8.445
4.676
3.970
1.028
2.699
1.775
903
1.264
257
0
0
240
224
35.715.207

210.340
139.058
129.558
170.545
145.260
112.625
69.982
57.956
39.425
31.621
34.120
36.860
19.111
22.320
11.306
7.939
7.903
3.915
4.765
2.478
3.280
2.157
233
686
514
844
66
1.316
66.606.108

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑ Σελίδα 148/236

ώ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑ
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ευρώ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΣΥΖΥΓΟΥ

2.090
0
2.369
840
228
0
3.196
2.080
1.116
5.500
5.794
2.239
3.497
6.225
19.248
49.356
67.077
87.305
104.757
120.468
162.000
316.110
318.927
271.411
222.671
190.125
286.531
199.111
192.344
145.817
117.164
149.910
112.593
104.943
98.942
60.269
41.857
32.572
32.631

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΕΞΟΔΑ

24.627
3.683
3.147
4.177
6.522
5.050
6.338
9.442
8.313
8.251
10.275
15.835
14.818
143.870
352.226
529.419
705.902
827.608
961.751
1.038.187
1.109.892
2.361.956
2.328.059
2.233.295
2.134.668
1.836.626
2.256.954
1.918.228
1.571.302
1.314.205
1.015.778
1.273.369
899.851
747.464
538.575
381.065
344.493
265.711
195.932

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ

954
1.086
763
421
588
1.373
1.428
1.657
2.414
2.894
1.495
2.047
3.411
2.796
10.062
36.078
96.145
179.054
190.755
238.088
289.214
508.272
421.570
367.659
269.672
183.363
233.299
169.381
143.046
99.838
73.774
89.454
63.877
44.127
39.033
24.463
16.241
11.729
5.600

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑ Σελίδα 149/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΣΥΖΥΓΟΥ

29.913
19.906
21.623
37.498
23.876
10.157
17.748
11.884
12.910
8.044
7.349
15.520
6.701
2.400
11.557
10.200
960
0
1.500
261
5.500
600
0
3.000
0
0
0
0
3.798.420

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΕΞΟΔΑ

178.786
164.517
135.930
188.971
139.837
135.077
101.205
78.321
44.787
37.855
45.715
58.872
42.356
42.216
46.163
20.262
22.420
14.175
14.646
9.316
4.844
9.489
2.051
396
800
2.397
1.079
12.179
30.961.524

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ

6.379
4.988
3.601
6.009
4.094
3.361
2.580
1.380
720
1.140
780
1.200
1.860
1.080
60
0
180
300
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
3.866.892

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑ Σελίδα 150/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΒ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ευρώ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ
(Φορολογικών
δηλώσεων)
789.088
177.249
90.391
80.589
82.620
112.760
115.730
125.814
102.416
82.714
66.159
56.355
57.981
54.457
50.085
46.811
45.066
43.893
44.838
41.927
39.257
72.034
51.368
35.279
26.295
18.888
21.037
14.622
10.570
7.400
5.764
7.086
5.137
3.943
3.029
2.221
1.577
1.304
948
789

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΟΓΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ
ΤΑΜΕΙΑ
ΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

0
66.722.061
133.451.134
201.801.952
289.243.118
519.840.575
634.804.510
816.572.928
765.627.442
700.730.002
627.464.136
591.260.495
666.871.059
680.506.824
676.092.586
678.534.848
698.314.526
724.357.543
784.688.273
775.428.986
765.327.957
1.510.577.807
1.177.928.717
880.246.617
708.530.939
546.939.309
660.704.414
503.172.004
395.453.439
299.247.511
250.393.619
335.614.514
269.098.810
226.184.332
189.072.834
149.614.801
114.116.203
100.971.249
78.140.227
68.989.326

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

943
1.408
996
1.547
1.102
1.552
195
0
529
2.387
459
0
5.073
1.577
256
189
1.692
2.549
288
2.140
0
8.193
4.714
4.544
702
2.352
8.260
3.001
10.057
67
1.248
54
4.774
1.323
1.123
0
1.832
0
0
0

33.591.634
33.171.491
25.490.774
22.870.365
24.362.412
25.360.488
22.744.106
20.464.287
18.494.471
17.231.786
16.790.763
16.663.111
15.990.811
15.414.391
14.969.344
14.117.517
13.757.915
12.886.664
11.323.027
10.813.627
10.009.966
18.273.209
15.472.866
13.634.945
11.090.557
9.739.335
12.845.180
10.052.409
8.374.898
6.900.268
5.876.894
7.523.312
5.560.853
4.608.886
3.917.016
3.086.001
2.401.517
2.069.724
1.616.671
1.374.320

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

5.421
3.500
2.805
5.968
9.149
9.785
12.799
14.721
16.830
12.073
13.642
16.229
20.043
30.200
25.499
28.582
30.209
30.904
37.168
52.213
49.794
86.411
66.304
63.642
64.432
44.202
53.737
41.702
40.864
36.834
23.188
52.109
39.397
23.020
15.626
38.122
17.486
4.960
9.704
6.547

ΤΟΚΟΙ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ
(ΠΑΛΑΙΩΝ)

1.352.769
532.371
506.400
549.363
614.107
706.426
655.757
701.410
639.184
756.038
852.320
951.734
1.091.556
1.397.507
1.503.750
1.891.840
2.232.642
2.659.067
3.354.019
3.805.082
4.866.471
10.414.546
6.443.645
3.779.027
2.807.758
2.137.045
2.818.868
1.975.832
1.255.442
849.612
627.731
770.677
550.748
443.019
360.894
247.963
156.768
160.707
90.737
73.870

ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ευρώ
23.225
16.198
12.940
30.640
29.895
47.134
35.755
37.679
35.540
43.589
29.170
38.430
36.756
40.476
52.912
34.861
50.572
40.669
65.835
74.744
81.145
171.659
138.969
99.466
91.479
61.471
78.093
105.138
42.970
48.555
42.534
69.267
36.468
28.639
39.419
31.754
18.367
34.649
9.085
7.228

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

4.946.135
4.578.196
4.310.802
5.249.525
6.265.910
7.238.849
7.117.989
8.492.154
7.880.480
7.609.132
7.212.859
6.929.098
7.282.134
7.442.877
7.925.521
8.221.198
8.527.927
9.385.464
10.079.587
9.204.116
8.577.365
16.465.249
12.308.369
9.422.413
7.639.044
5.839.175
6.945.541
5.092.293
3.878.385
2.848.630
2.195.286
2.642.486
2.107.212
1.485.576
1.167.844
940.666
726.626
546.931
372.240
341.276

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

2.946.581
1.059.667
1.384.386
1.947.597
2.575.406
6.652.419
6.093.693
10.316.416
6.002.762
6.563.297
4.043.783
2.892.000
2.484.461
2.169.600
2.040.000
2.051.287
2.202.265
2.140.800
2.378.400
2.133.600
2.035.200
3.652.800
2.779.200
1.792.058
1.312.800
919.200
1.048.800
693.600
460.800
256.800
187.200
242.400
170.400
134.400
96.000
64.800
40.800
45.600
28.800
16.800

90.827
28.596
36.495
60.123
89.279
111.649
104.489
112.800
96.000
98.143
62.400
57.600
100.800
93.600
98.400
146.400
86.400
177.600
148.800
132.000
132.000
273.600
302.400
163.200
168.000
100.800
141.600
93.600
96.000
38.400
19.200
31.200
38.400
19.200
14.400
2.400
16.800
2.400
7.200
2.400

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΒ Σελίδα 151/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ
(Φορολογικών
δηλώσεων)
601
528
756
519
426
332
186
189
130
128
167
128
98
73
32
27
15
14
19
8
3
3
5
0
4
1
5
2.599.888

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΟΓΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ
ΤΑΜΕΙΑ
ΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

55.511.722
51.516.429
79.221.273
59.405.643
53.136.806
44.706.794
26.920.470
29.217.691
21.432.173
22.400.078
31.610.441
26.819.800
22.947.048
19.375.758
9.464.316
8.765.176
5.295.827
5.378.792
8.101.404
3.747.194
1.597.786
1.729.682
3.081.948
0
3.016.591
815.689
6.487.995
20.864.342.149

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.872
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79.559

1.133.297
938.165
1.477.886
1.046.016
929.104
781.220
425.741
457.830
367.593
291.665
355.945
350.930
289.254
237.419
71.192
66.480
26.224
25.759
53.319
32.050
9.219
15.148
10.901
0
0
0
14.242
550.344.412

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

10.055
10.020
2.690
15.459
3.457
495
265
5.437
67.302
210
3.603
2.273
3.546
610
500
1.090
264
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.283.185

ΤΟΚΟΙ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ
(ΠΑΛΑΙΩΝ)
40.247
57.932
44.203
36.144
41.661
40.686
34.661
5.961
10.712
6.645
7.918
3.173
15.575
4.382
2.659
100
600
1.436
0
0
0
0
0
0
0
0
545
67.939.944

ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

9.472
6.870
3.465
2.209
14.159
1.073
1.680
3.226
3.000
3.000
7.000
667
0
0
0
164
1.743
0
2.208
0
0
0
0
0
0
0
0
2.073.307

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

247.194
270.348
374.317
204.993
162.135
165.433
131.011
105.883
64.244
61.280
93.491
84.542
63.588
54.593
5.853
22.397
6.591
8.127
11.056
1.240
12.833
5.735
5.983
0
0
0
2.418
239.607.848

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
14.400
16.800
16.800
9.600
14.400
2.400
0
2.400
0
0
7.200
2.400
4.800
4.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86.152.880

4.800
0
9.600
4.800
0
4.800
2.400
2.400
0
0
0
2.400
2.400
0
0
0
0
2.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.631.600

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΒ Σελίδα 152/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΒ
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ευρώ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΔΩΡΕΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΖΩΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΝΟΙΚΙΟ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΤΟΚΟΙ ΝΕΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ

Ευρώ
809
604
607
66
667
267
184
229
481
543
658
426
167
5.170
12.426
19.703
28.950
40.637
39.605
49.447
54.897
96.279
90.511
85.139
71.767
57.951
83.959
64.737
52.246
42.554
29.942
43.492
33.337
28.775
22.514
27.218
18.061
21.049
12.001
7.341

0
0
0
0
0
0
240
0
0
0
67
461
64
735
3.069
4.667
6.775
9.044
13.472
16.023
14.738
33.685
28.586
23.808
24.123
15.834
19.942
23.790
17.125
13.166
9.136
10.778
9.713
7.310
6.196
2.423
4.393
2.857
3.171
1.710

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

405.103
147.636
97.195
93.790
89.523
78.909
102.371
98.388
103.329
104.988
83.506
103.300
127.695
2.008.734
5.647.853
8.454.151
10.925.844
13.113.183
15.459.577
15.714.537
15.598.781
30.861.087
23.422.060
16.898.874
12.805.490
9.799.971
11.217.701
7.881.672
5.563.813
3.686.326
2.747.090
3.161.918
2.441.893
2.108.188
1.780.947
1.386.906
1.061.314
920.688
672.771
590.710

2.626
1.585
457
413
1.366
304
110
583
794
6.630
129
792
452
21.996
55.354
81.584
87.168
112.735
134.582
143.397
124.385
288.082
225.035
172.633
140.041
90.360
125.643
91.121
63.181
38.932
38.159
52.420
40.985
31.851
30.460
26.166
19.757
17.010
14.595
12.036

83.623
23.193
17.901
17.404
15.380
17.962
18.170
19.636
19.478
18.991
21.719
26.322
31.223
167.748
454.586
726.755
935.373
1.201.982
1.448.912
1.550.197
1.638.923
3.235.459
2.605.940
2.097.710
1.713.874
1.458.967
1.802.716
1.366.600
1.073.519
818.865
684.837
903.814
667.453
537.252
430.006
325.507
245.707
208.373
160.742
139.151

20.169
3.963
2.993
2.465
3.041
2.760
4.531
4.460
3.812
3.707
2.832
4.342
4.415
156.375
373.444
526.783
593.741
704.937
724.317
638.512
576.300
969.922
685.863
505.240
379.956
286.861
320.906
228.241
181.286
124.860
99.577
126.198
93.407
63.966
51.799
39.694
28.716
24.156
17.141
14.732

5.446
3.383
2.558
2.314
2.196
1.476
2.368
2.818
1.414
2.623
1.735
2.133
3.154
21.543
56.777
106.506
142.142
173.149
210.468
266.832
350.172
906.205
685.011
385.624
251.907
194.722
240.609
167.564
114.021
80.646
61.385
77.428
54.519
44.522
40.070
31.307
18.474
13.667
12.566
10.090

15.396
5.345
4.701
4.993
4.470
3.939
4.186
6.380
4.496
5.650
4.171
6.607
5.411
66.973
197.929
338.590
463.106
602.062
789.622
987.312
1.180.350
2.454.109
1.611.759
1.029.461
747.511
627.704
741.193
526.385
371.473
268.787
203.523
256.773
187.296
144.371
107.480
78.187
54.392
42.223
35.012
27.674

116.388
26.270
22.115
21.705
17.205
23.217
25.292
38.037
27.312
30.882
23.470
41.332
40.624
128.956
324.089
594.598
854.849
1.161.374
1.652.745
1.737.736
1.648.471
2.832.605
1.969.191
1.416.858
1.080.305
881.523
1.006.635
646.579
482.980
334.027
246.038
352.488
229.225
183.679
128.307
88.606
61.775
42.586
48.463
32.548

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΒ Σελίδα 153/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

5.107
9.901
4.770
11.340
2.331
1.709
1.760
3.118
2.490
1.104
11.617
3.965
580
1.122
1.216
0
1.080
607
250
0
1.036
0
180
0
0
0
126
1.210.825

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

1.279
1.926
870
600
402
251
0
517
0
591
0
40
363
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
333.941

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
451.710
408.828
637.050
434.956
350.683
278.326
151.134
177.098
99.630
104.950
154.423
124.268
87.872
69.283
25.261
27.385
13.466
10.457
20.491
7.137
782
2.947
4.965
0
2.520
1.081
4.985
231.219.501

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΔΩΡΕΕΣ

9.303
6.463
9.008
5.242
3.804
3.072
2.931
1.563
18.119
223
1.087
1.552
3.494
680
30
2.089
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.364.670

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΖΩΗΣ

110.883
101.487
145.661
100.315
89.712
73.137
36.941
38.637
21.283
28.938
39.681
29.120
22.815
16.020
5.088
6.029
4.789
4.988
5.175
1.608
1.047
936
1.394
0
1.132
435
1.221
29.820.442

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

10.108
9.268
11.844
11.807
7.626
7.084
3.157
2.314
1.937
2.007
3.040
3.389
1.203
1.340
451
126
240
859
237
103
205
228
0
0
0
0
0
8.678.996

ΕΝΟΙΚΙΟ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

5.459
6.231
7.427
7.423
4.870
3.640
1.733
1.195
2.033
1.005
3.223
1.448
1.685
1.706
842
359
333
0
448
0
0
0
0
0
0
0
0
4.802.606

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

22.460
16.771
27.894
20.750
12.485
14.850
10.235
8.521
3.036
4.976
6.407
3.616
3.226
1.757
906
1.153
1.309
606
436
779
0
0
23
0
251
0
0
14.379.450

ΤΟΚΟΙ ΝΕΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ
25.961
17.465
24.159
15.846
10.583
6.169
8.031
5.412
1.805
2.714
2.886
2.420
2.863
1.545
1.579
1.480
0
904
988
0
0
0
306
0
499
0
908
20.755.611

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΒ Σελίδα 154/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΒ
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ευρώ

Ευρώ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΣΥΖΥΓΟΥ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
184
476
79
485
461
312
222
885
659
865
2.255
5
440
1.204
209
462
46
963
37
0
711
38
192
0
0
0

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΕΞΟΔΑ

14.009
4.658
4.198
1.759
2.107
4.090
6.342
1.745
2.252
5.720
7.052
4.444
5.520
49.981
152.145
277.944
398.235
560.865
677.496
676.990
649.313
1.272.941
1.057.152
844.034
710.564
565.312
649.990
526.911
349.961
261.367
220.337
332.508
259.851
180.794
118.869
90.755
88.330
55.965
46.239
42.412

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
13
482
763
1.153
1.174
2.579
2.708
3.966
2.762
2.327
1.320
1.489
2.140
720
1.320
240
540
240
240
180
540
180
60
0
0
0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΒ Σελίδα 155/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΣΥΖΥΓΟΥ

0
0
0
22
603
0
0
0
0
0
1.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.465

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΕΞΟΔΑ

22.722
36.041
45.000
25.443
30.431
16.405
9.592
7.647
8.088
11.298
7.131
5.480
6.411
1.823
1.080
2.286
3.485
584
3.321
24
6.017
172
794
0
104
0
703
11.433.241

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.206

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΒ Σελίδα 156/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
ΠΗΓΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10.000

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
10.000 - 12.000

ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

12.000 - 15.000

ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΥΡΩ

15.000 - 18.000

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΥΡΩ

18.000 - 22.000

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

73.850.536,02

75,4

7.725.133,54

74,6

4.011.720,82

81,2

6.333.778,61

82,0

5.984.188,41

81,1

6.883.999,10

79,5

8.610.340,08

8,8

663.522,38

6,4

278.996,02

5,6

494.439,07

6,4

535.780,51

7,3

699.391,12

8,1

8.876.174,42

9,1

1.014.849,23

9,8

321.223,61

6,5

505.827,11

6,6

514.586,69

7,0

673.755,85

7,8

91.337.050,52

93,3

9.403.505,14

90,8

4.611.940,45

93,3

7.334.044,79

95,0

7.034.555,62

95,4

8.257.146,07

95,4

4.605.746,57

4,7

266.293,20

2,6

118.785,78

2,4

147.352,56

1,9

147.725,93

2,0

195.802,13

2,3

16.488,17

0,0

644,59

0,0

179,07

0,0

354,26

0,0

502,06

0,0

851,94

0,0

1.564.968,09

1,6

625.461,90

6,0

175.885,72

3,6

181.526,17

2,4

140.759,49

1,9

139.819,18

1,6

420.624,87

0,4

55.437,39

0,5

35.932,09

0,7

56.531,16

0,7

51.617,04

0,7

62.718,59

0,7

97.944.878,22

100,0

10.351.342,23

100,0

4.942.723,11

100,0

7.719.808,96

100,0

7.375.160,13

100,0

8.656.337,92

100,0

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ-ΓΑΙΕΣ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΗΓΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

100,0

10,6

22.000 - 26.000
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

26.000 - 30.000

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

5

7,9

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
36.000 - 42.000
30.000 - 36.000

ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΥΡΩ

7,5
42.000 - 50.000

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΥΡΩ

8,8
50.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

5.943.042,75

78,7

5.188.002,29

78,4

6.530.599,39

78,0

5.579.425,70

78,3

5.920.461,62

78,1

13.750.183,79

63,5

645.339,75

8,6

579.529,30

8,8

751.880,06

9,0

618.453,30

8,7

626.429,42

8,3

2.716.579,15

12,5

636.224,16

8,4

579.844,95

8,8

745.015,26

8,9

623.409,66

8,7

670.153,33

8,8

2.591.284,58

12,0

7.224.606,65

95,7

6.347.376,55

95,9

8.027.494,70

95,8

6.821.288,66

95,7

7.217.044,37

95,2

19.058.047,52

88,0

194.021,42

2,6

189.109,14

2,9

276.039,61

3,3

263.709,50

3,7

331.284,35

4,4

2.475.622,94

11,4

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ-ΓΑΙΕΣ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

940,86

0,0

845,63

0,0

939,10

0,0

1.442,34

0,0

1.319,26

0,0

8.469,06

0,0

92.229,95

1,2

60.117,96

0,9

56.243,60

0,7

31.404,04

0,4

24.673,71

0,3

36.846,37

0,2

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

35.363,31

0,5

20.048,59

0,3

15.771,31

0,2

11.011,29

0,2

6.424,17

0,1

69.769,93

0,3

7.547.162,19

100,0

6.617.497,87

100,0

8.376.488,33

100,0

7.128.855,81

100,0

7.580.745,85

100,0

21.648.755,82

100,0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ Σελίδα 157/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

7,7

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

6,8

8,6

7,3

7,7

22,1

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ Σελίδα 158/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΓΑΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2 0 1 1

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΓΑΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ (φορολογικές
δηλώσεις)

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

%

ΕΥΡΩ

%

498.961

30,2

200.782.499

2,2

710.053

43,0

508.375.497

5,7

882.460

53,5

940.513.678

10,6

1.048.022

63,5

1.523.195.418

17,1

1.160.145

70,3

2.025.941.981

22,8

1.246.062

75,5

2.496.422.757

28,1

1.309.535

79,4

2.909.243.909

32,7

1.358.455

82,3

3.276.284.784

36,9

1.397.105

84,7

3.604.069.984

40,6

1.429.875

86,7

3.914.527.619

44,1

1.456.302

88,3

4.191.544.546

47,2

1.479.733

89,7

4.460.860.506

50,2

1.498.122

90,8

4.690.537.466

52,8

1.514.176

91,8

4.907.193.629

55,2

1.528.061

92,6

5.108.379.382

57,5

1.539.928

93,3

5.292.054.527

59,6

1.550.019

93,9

5.458.471.677

61,4

1.559.220

94,5

5.619.302.638

63,3

1.566.971

95,0

5.762.546.898

64,9

1.573.803

95,4

5.895.647.235

66,4

1.585.233

96,1

6.135.246.157

69,1

1.594.419

96,6

6.346.285.517

71,4

1.601.910

97,1

6.533.239.821

73,6

1.607.902

97,4

6.694.896.294

75,4

1.613.028

97,7

6.843.444.298

77,0

1.619.197

98,1

7.037.354.783

79,2

1.624.002

98,4

7.202.824.340

81,1

1.627.828

98,6

7.346.153.563

82,7

1.630.919

98,8

7.471.163.228

84,1

1.633.362

99,0

7.577.382.497

85,3

1.636.545

99,2

7.728.207.688

87,0

1.638.945

99,3

7.853.990.685

88,4

1.640.782

99,4

7.959.409.334

89,6

1.642.225

99,5

8.049.516.797

90,6

1.643.356

99,6

8.125.773.238

91,5

ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1.000
>> >>

2.000

>> >>

3.000

>> >>

4.000

>> >>

5.000

>> >>

6.000

>> >>

7.000

>> >>

8.000

>> >>

9.000

>> >>

10.000

>> >>

11.000

>> >>

12.000

>> >>

13.000

>> >>

14.000

>> >>

15.000

>> >>

16.000

>> >>

17.000

>> >>

18.000

>> >>

19.000

>> >>

20.000

>> >>

22.000

>> >>

24.000

>> >>

26.000

>> >>

28.000

>> >>

30.000

>> >>

33.000

>> >>

36.000

>> >>

39.000

>> >>

42.000

>> >>

45.000

>> >>

50.000

>> >>

55.000

>> >>

60.000

>> >>

65.000

>> >>

70.000

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ΄ Σελίδα 159/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

>> >>

75.000

>> >>

80.000

>> >>

85.000

>> >>

90.000

>> >>

95.000

>> >> 100.000
>> >> 110.000
>> >> 120.000
>> >> 130.000
>> >> 140.000
>> >> 150.000

1.644.271

99,6

8.192.080.829

92,2

1.645.017

99,7

8.249.836.825

92,9

1.645.599

99,7

8.297.835.115

93,4

1.646.123

99,8

8.343.620.833

94,0

1.646.536

99,8

8.381.755.662

94,4

1.646.864
1.647.427
1.647.844

99,8
99,8
99,9

8.413.696.135
8.472.704.035
8.520.579.518

94,7
95,4
95,9

1.648.151
1.648.422

99,9
99,9

8.558.930.293
8.595.479.511

96,4
96,8

1.648.608

99,9

8.622.401.929

97,1

1.648.781

99,9

8.649.147.458

97,4

1.648.907

99,9

8.669.891.131

97,6

1.649.026

99,9

8.690.650.610

97,8

1.649.184

100,0

8.720.542.853

98,2

1.649.299

100,0

8.744.615.448

98,5

1.649.413

100,0

8.771.251.460

98,8

1.649.492

100,0

8.792.231.948

99,0

1.649.538

100,0

8.805.712.483

99,1

1.649.584

100,0

8.820.619.676

99,3

1.649.606

100,0

8.828.436.684

99,4

1.649.618

100,0

8.833.030.549

99,5

1.649.637

100,0

8.840.968.690

99,5

1.649.648

100,0

8.846.103.341

99,6

1.649.656

100,0

8.850.275.945

99,7

1.649.660

100,0

8.852.552.667

99,7

1.649.665

100,0

8.855.645.072

99,7

1.649.667

100,0

8.856.990.966

99,7

1.649.670

100,0

8.859.178.786

99,8

1.649.676

100,0

8.864.207.410

99,8

8
1.649.684

0,0
100,0

11.967.013
8.876.174.423

0,1
100,0

>> >> 160.000
>> >> 170.000
>> >> 180.000
>> >> 200.000
>> >> 220.000
>> >> 250.000
>> >> 280.000
>> >> 310.000
>> >> 340.000
>> >> 370.000
>> >> 400.000
>> >> 450.000
>> >> 500.000
>> >> 550.000
>> >> 600.000
>> >> 650.000
>> >> 700.000
>> >> 800.000
>> >> 900.000
ΑΝΩ >> 900.000
Σ Υ Ν Ο Λ Ο....

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ΄ Σελίδα 160/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ (φορολογικές
δηλώσεις)

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

%

ΕΥΡΩ

%

740.584

45,1

217.776.137

2,1

906.327

55,2

456.823.261

4,4

1.007.058

61,3

705.677.737

6,9

1.081.973

65,9

966.036.004

9,5

1.142.635

69,6

1.237.936.303

12,1

1.192.913

72,6

1.513.816.137

14,8

1.234.239

75,2

1.781.698.505

17,5

1.270.144

77,4

2.050.449.908

20,1

1.302.355

79,3

2.323.903.864

22,8

1.332.142

81,1

2.606.699.872

25,6

1.359.698

82,8

2.895.612.797

28,4

1.384.455

84,3

3.180.183.920

31,2

1.406.481

85,7

3.455.139.180

33,9

1.426.247

86,9

3.721.837.557

36,5

1.444.660

88,0

3.988.639.490

39,2

1.462.187

89,1

4.260.143.744

41,8

1.477.104

90,0

4.506.216.966

44,2

1.490.840

90,8

4.746.492.535

46,6

1.503.460

91,6

4.979.890.275

48,9

1.514.791

92,3

5.200.704.504

51,1

1.533.813

93,4

5.599.306.105

55,0

1.549.061

94,4

5.949.406.088

58,4

1.561.534

95,1

6.260.727.152

61,5

1.571.439

95,7

6.527.805.157

64,1

1.579.801

96,2

6.770.125.501

66,5

1.590.061

96,9

7.092.665.038

69,7

1.597.982

97,3

7.365.546.644

72,3

1.604.250

97,7

7.600.298.321

74,6

1.609.352

98,0

7.806.691.688

76,7

1.613.366

98,3

7.981.133.881

78,4

1.618.737

98,6

8.235.756.995

80,9

1.622.683

98,8

8.442.415.664

82,9

1.625.758

99,0

8.618.920.679

84,6

1.628.232

99,2

8.773.331.379

86,2

ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1.000
>> >>

2.000

>> >>

3.000

>> >>

4.000

>> >>

5.000

>> >>

6.000

>> >>

7.000

>> >>

8.000

>> >>

9.000

>> >>

10.000

>> >>

11.000

>> >>

12.000

>> >>

13.000

>> >>

14.000

>> >>

15.000

>> >>

16.000

>> >>

17.000

>> >>

18.000

>> >>

19.000

>> >>

20.000

>> >>

22.000

>> >>

24.000

>> >>

26.000

>> >>

28.000

>> >>

30.000

>> >>

33.000

>> >>

36.000

>> >>

39.000

>> >>

42.000

>> >>

45.000

>> >>

50.000

>> >>

55.000

>> >>

60.000

>> >>

65.000

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε Σελίδα 161/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

>> >>

70.000

>> >>

75.000

>> >>

80.000

>> >>

85.000

>> >>

90.000

>> >>

95.000

1.630.120

99,3

8.900.504.918

87,4

1.631.631

99,4

9.009.896.283

88,5

1.632.893

99,5

9.107.680.633

89,5

1.633.959

99,5

9.195.572.484

90,3

1.634.872

99,6

9.275.410.201

91,1

1.635.633

99,6

9.345.803.921

91,8

1.636.260

99,7

9.406.906.634

92,4

1.637.234

99,7

9.508.902.994

93,4

1.637.982

99,8

9.594.673.817

94,2

1.638.550

99,8

9.665.567.326

94,9

1.639.003

99,8

9.726.657.364

95,5

1.639.334

99,9

9.774.595.592

96,0

1.639.623

99,9

9.819.227.074

96,4

1.639.834

99,9

9.854.051.077

96,8

1.640.014

99,9

9.885.530.782

97,1

1.640.275

99,9

9.935.078.459

97,6

1.640.463

99,9

9.974.441.355

98,0

1.640.652

99,9

10.018.711.742

98,4

1.640.803

100,0

10.058.426.828

98,8

1.640.883

100,0

10.081.852.252

99,0

1.640.932

100,0

10.097.803.126

99,2

1.640.960

100,0

10.107.678.967

99,3

1.640.988

100,0

10.118.435.525

99,4

1.641.012

100,0

10.128.529.498

99,5

1.641.036

100,0

10.139.845.445

99,6

1.641.046

100,0

10.145.104.001

99,7

1.641.050

100,0

10.147.398.410

99,7

1.641.056

100,0

10.151.069.998

99,7

1.641.059

100,0

10.153.141.955

99,7

1.641.066

100,0

10.158.328.613

99,8

1.641.072

100,0

10.163.297.352

99,8

11

0,0

12.010.819

0,1

1.641.083

100,0

10.175.308.171

100,0

>> >> 100.000
>> >> 110.000
>> >> 120.000
>> >> 130.000
>> >> 140.000
>> >> 150.000
>> >> 160.000
>> >> 170.000
>> >> 180.000
>> >> 200.000
>> >> 220.000
>> >> 250.000
>> >> 280.000
>> >> 310.000
>> >> 340.000
>> >> 370.000
>> >> 400.000
>> >> 450.000
>> >> 500.000
>> >> 550.000
>> >> 600.000
>> >> 650.000
>> >> 700.000
>> >> 800.000
>> >> 900.000
ΑΝΩ >> 900.000
Σ Υ Ν Ο Λ Ο....

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε Σελίδα 162/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2 0 1 1

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ (φορολογικές
δηλώσεις)

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

%

ΕΥΡΩ

%

47.827

1,1

28.619.629

0,0

127.000

2,9

148.326.108

0,2

223.591

5,1

390.479.826

0,5

334.224

7,7

776.659.521

1,0

556.451

12,8

1.803.375.272

2,4

805.364

18,5

3.183.531.614

4,3

1.019.593

23,5

4.571.925.096

6,1

1.233.994

28,4

6.171.323.579

8,3

1.417.303

32,7

7.725.966.559

10,4

1.592.125

36,7

9.390.621.902

12,7

1.801.230

41,5

11.584.334.957

15,6

2.005.937

46,2

13.937.064.436

18,8

2.193.048

50,6

16.274.359.049

22,0

2.364.392

54,5

18.586.175.906

25,1

2.530.175

58,3

20.989.579.499

28,4

2.670.708

61,6

23.166.912.181

31,3

2.803.735

64,7

25.361.020.054

34,3

2.924.774

67,4

27.479.069.077

37,2

3.032.042

69,9

29.462.527.741

39,9

3.128.321

72,1

31.339.286.258

42,4

3.298.980

76,1

34.917.743.453

47,2

3.437.631

79,3

38.101.420.340

51,6

3.552.975

81,9

40.982.229.338

55,5

3.652.284

84,2

43.661.496.235

59,1

3.734.106

86,1

46.031.723.101

62,3

3.837.115

88,5

49.271.799.985

66,7

3.923.218

90,5

52.241.186.620

70,7

3.997.316

92,2

55.016.721.498

74,5

4.059.974

93,7

57.551.863.425

77,9

4.113.006

94,9

59.856.409.539

81,0

4.177.443

96,4

62.905.044.362

85,1

4.220.796

97,4

65.174.692.148

88,2

4.250.369

98,0

66.870.684.989

90,5

4.270.963

98,5

68.154.871.648

92,3

ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1.000
>> >>

2.000

>> >>

3.000

>> >>

4.000

>> >>

5.000

>> >>

6.000

>> >>

7.000

>> >>

8.000

>> >>

9.000

>> >>

10.000

>> >>

11.000

>> >>

12.000

>> >>

13.000

>> >>

14.000

>> >>

15.000

>> >>

16.000

>> >>

17.000

>> >>

18.000

>> >>

19.000

>> >>

20.000

>> >>

22.000

>> >>

24.000

>> >>

26.000

>> >>

28.000

>> >>

30.000

>> >>

33.000

>> >>

36.000

>> >>

39.000

>> >>

42.000

>> >>

45.000

>> >>

50.000

>> >>

55.000

>> >>

60.000

>> >>

65.000

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ Σελίδα 163/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

>> >>

70.000

>> >>

75.000

>> >>

80.000

>> >>

85.000

>> >>

90.000

>> >>

95.000

4.285.042

98,8

69.103.107.117

93,5

4.295.279

99,1

69.844.251.061

94,5

4.302.955

99,3

70.438.246.347

95,3

4.308.701

99,4

70.911.469.230

96,0

4.313.131

99,5

71.298.613.331

96,5

4.316.503

99,6

71.610.129.386

96,9

4.319.145

99,6

71.867.488.164

97,3

4.323.025

99,7

72.273.326.928

97,8

4.325.520

99,8

72.559.527.617

98,2

4.327.211

99,8

72.770.267.682

98,5

4.328.313

99,9

72.918.817.085

98,7

4.329.102

99,9

73.032.934.184

98,8

4.329.722

99,9

73.128.779.567

99,0

4.330.156

99,9

73.200.336.807

99,1

4.330.558

99,9

73.270.624.872

99,2

4.331.095

99,9

73.372.247.579

99,3

4.331.480

99,9

73.452.738.245

99,4

4.331.829

99,9

73.534.246.554

99,5

4.332.087

99,9

73.602.442.358

99,6

4.332.245

99,9

73.648.938.878

99,7

4.332.337

99,9

73.678.777.311

99,7

4.332.414

99,9

73.706.093.830

99,8

4.332.476

99,9

73.729.885.883

99,8

4.332.543

99,9

73.758.215.442

99,8

4.332.577

99,9

73.774.356.653

99,9

4.332.606

99,9

73.789.497.129

99,9

4.332.618

99,9

73.796.427.250

99,9

4.332.621

99,9

73.798.275.112

99,9

4.332.631

99,9

73.804.934.974

99,9

4.332.644

99,9

73.814.602.947

99,9

4.332.655

99,9

73.823.878.154

99,9

17

0,0

26.657.863

0,0

4.332.672

100,0

73.850.536.017

100,0

>> >> 100.000
>> >> 110.000
>> >> 120.000
>> >> 130.000
>> >> 140.000
>> >> 150.000
>> >> 160.000
>> >> 170.000
>> >> 180.000
>> >> 200.000
>> >> 220.000
>> >> 250.000
>> >> 280.000
>> >> 310.000
>> >> 340.000
>> >> 370.000
>> >> 400.000
>> >> 450.000
>> >> 500.000
>> >> 550.000
>> >> 600.000
>> >> 650.000
>> >> 700.000
>> >> 800.000
>> >> 900.000
ΑΝΩ >> 900.000
Σ Υ Ν Ο Λ Ο....

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ Σελίδα 164/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΝ
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝ
% ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΦΟΡ. ΠΟΣΑ
ΩΝ (φορ.
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) (ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)
δηλώσεων)

426.255
153.890
129.675
136.835
151.000
219.516
257.232
230.069
227.960
204.219
195.752
228.399
221.486
203.506
187.760
182.441
160.929
150.921
136.749
123.890
112.332
199.101
169.470
146.301
127.973
109.241
138.959
116.225
98.653
84.869
72.155
93.870
66.512
47.546
34.701
25.729
19.438
15.290
12.023
9.535
7.702
6.408
9.491
6.847
4.764
3.487
2.569
1.958
1.477
1.273
1.767
1.231
1173
748
462
327
220
158
184
126
67
50
36
19
32
32
51
5.681.066

0
67.997,14
193.781,65
342.843,80
527.926,41
1.006.146,29
1.422.439,13
1.491.507,45
1.703.632,69
1.733.102,34
1.861.965,32
2.396.613,04
2.546.110,07
2.541.577,78
2.533.683,29
2.644.547,89
2.493.425,74
2.489.170,61
2.392.563,78
2.290.933,73
2.189.697,40
4.175.706,79
3.892.784,23
3.654.377,96
3.452.389,29
3.165.108,58
4.370.476,65
4.006.011,68
3.695.149,34
3.433.706,47
3.135.840,49
4.444.905,36
3.482.834,43
2.728.004,20
2.164.827,85
1.733.541,90
1.407.457,13
1.183.541,33
990.588,02
833.272,74
711.826,63
624.297,70
993.613,46
786.015,12
594.305,88
469.656,65
371.769,25
302.923,30
243.411,35
222.457,05
334.664,79
257.690,93
274.265,53
197.518,21
135.771,22
105.992,64
77.959,71
60.574,90
77.852,34
59.579,03
35.056,69
28.697,21
22.384,67
12.759,26
23.848,37
26.887,83
72.908,50
97.944.878,22

717.547,88
219.680,28
150.086,99
149.065,22
136.317,87
148.774,02
149.861,03
150.933,23
146.985,31
144.743,62
147.033,22
145.764,94
150.903,10
158.065,39
151.505,25
151.123,69
146.805,80
163.355,78
141.614,83
139.047,73
133.822,75
252.534,00
230.125,41
213.903,85
189.887,11
174.936,36
229.060,87
199.621,50
176.769,37
159.187,98
137.102,53
190.995,35
145.535,62
113.756,02
84.648,13
70.391,71
55.023,06
46.121,01
37.831,26
29.223,93
26.825,44
21.034,48
33.715,08
25.312,02
17.943,01
14.627,01
11.534,65
8.951,95
6.682,65
5.964,07
7.895,96
6.120,88
5.778,80
3.865,26
2.386,60
2.138,58
1.563,62
649,39
915,64
831,38
272,93
323,49
248,97
82,05
143,28
467,87
422,08
6.686.390,10

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

0,0
323,1
77,5
43,5
25,8
14,8
10,5
10,1
8,6
8,4
7,9
6,1
5,9
6,2
6,0
5,7
5,9
6,6
5,9
6,1
6,1
6,0
5,9
5,9
5,5
5,5
5,2
5,0
4,8
4,6
4,4
4,3
4,2
4,2
3,9
4,1
3,9
3,9
3,8
3,5
3,8
3,4
3,4
3,2
3,0
3,1
3,1
3,0
2,7
2,7
2,4
2,4
2,1
2,0
1,8
2,0
2,0
1,1
1,2
1,4
0,8
1,1
1,1
0,6
0,6
1,7
0,6
6,8

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΑΠΑΛΛΑΓΩΝΦΟΡΟΥ
ΜΕΙΩΣΕΩΝ
ΑΦΟΡ.ΠΟΣΩΝ
(ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) ΦΟΡΟΥ (ΕΥΡΩ)
(ΕΥΡΩ)

1683,37
1427,51
1157,4
1089,37
902,76
677,73
582,59
656,03
644,78
708,76
751,11
638,2
681,32
776,71
806,9
828,34
912,23
1082,39
1035,58
1122,34
1.191,31
1.268,37
1.357,91
1.462,08
1.483,80
1.601,38
1.648,40
1.717,54
1.791,82
1.875,69
1.900,11
2.034,67
2.188,11
2.392,54
2.439,35
2.735,88
2.830,69
3.016,41
3.146,57
3.064,91
3.482,91
3.282,53
3.552,32
3.696,80
3.766,37
4.194,72
4.489,93
4.571,98
4.524,47
4.685,04
4.468,56
4.972,28
4.926,51
5.167,45
5.165,79
6.540,00
7.107,37
4.110,08
4.976,28
6.598,23
4.073,56
6.469,73
6.915,83
4.318,65
4.477,62
14.620,80
8.276,12
1.176,96

19.720,00
7.783,67
7.843,13
9.464,83
11.095,99
14.812,54
19.086,00
19.440,36
21.160,52
20.784,74
22.377,01
28.757,90
31.493,40
36.845,94
44.107,62
54.176,53
55.541,36
60.360,08
61.232,45
60.836,50
59.347,77
115.134,85
108.575,61
102.586,14
95.747,93
89.163,91
123.409,50
113.364,22
103.835,72
95.125,82
84.075,39
112.198,04
81.191,78
59.440,26
43.884,15
32.731,43
24.937,67
19.720,73
15.654,30
12.317,96
10.199,35
8.520,70
12.696,48
9.216,96
6.518,45
4.772,04
3.532,63
2.682,24
2.074,19
1.808,65
2.470,33
1.733,93
1.645,98
1.057,13
671,15
489,13
337,43
229,57
266,00
197,58
117,96
77,43
67,4
29,79
40,83
54,94
75,27
2.170.947,27

46,26
50,57
60,48
69,16
73,48
67,47
74,19
84,49
92,82
101,77
114,31
125,91
142,19
181,05
234,91
296,95
345,12
399,94
447,77
491,05
528,32
578,27
640,67
701,19
748,18
816,21
888,10
975,38
1.052,53
1.120,85
1.165,20
1.195,24
1.220,70
1.250,16
1.264,63
1.272,16
1.282,93
1.289,77
1.302,02
1.291,86
1.324,24
1.329,69
1.337,73
1.346,13
1.368,27
1.368,52
1.375,09
1.369,88
1.404,32
1.420,77
1.398,03
1.408,55
1.403,22
1.413,27
1.452,71
1.495,79
1.533,77
1.452,96
1.445,67
1.568,09
1.760,64
1.548,69
1.872,27
1.568,00
1.275,80
1.716,90
1.475,97
382,13

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Σελίδα 165/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩ
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ (φορ.
δηλώσεων)

426.255
153.890
129.675
136.835
151.000
219.516
257.232
230.069
227.960
204.219
195.752
228.399
221.486
203.506
187.760
182.441
160.929
150.921
136.749
123.890
112.332
199.101
169.470
146.301
127.973
109.241
138.959
116.225
98.653
84.869
72.155
93.870
66.512
47.546
34.701
25.729
19.438
15.290
12.023
9.535
7.702
6.408
9.491
6.847
4.764
3.487
2.569
1.958
1.477
1.273
1.767
1.231
1173
748
462
327
220
158
184
126
67
50
36
19
32
32
51
5.681.066

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

0
67.997
193.782
342.844
527.926
1.006.146
1.422.439
1.491.507
1.703.633
1.733.102
1.861.965
2.396.613
2.546.110
2.541.578
2.533.683
2.644.548
2.493.426
2.489.171
2.392.564
2.290.934
2.189.697
4.175.707
3.892.784
3.654.378
3.452.389
3.165.109
4.370.477
4.006.012
3.695.149
3.433.706
3.135.840
4.444.905
3.482.834
2.728.004
2.164.828
1.733.542
1.407.457
1.183.541
990.588
833.273
711.827
624.298
993.613
786.015
594.306
469.657
371.769
302.923
243.411
222.457
334.665
257.691
274.266
197.518
135.771
105.993
77.960
60.575
77.852
59.579
35.057
28.697
22.385
12.759
23.848
26.888
72.909
97.944.878

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
2.012.554
814.485
703.641
756.893
876.666
1.317.053
1.691.610
1.702.309
1.865.148
1.864.247
1.968.774
2.489.047
2.623.984
2.604.647
2.585.272
2.687.617
2.528.826
2.519.881
2.418.954
2.313.653
2.208.966
4.206.342
3.913.362
3.668.414
3.462.085
3.172.446
4.377.166
4.009.393
3.696.301
3.433.792
3.135.477
4.443.390
3.481.015
2.726.048
2.163.391
1.731.943
1.405.875
1.182.356
989.157
832.299
710.510
623.710
992.370
785.027
593.680
468.772
371.251
302.274
242.876
221.977
334.530
257.379
273.834
197.058
135.571
105.694
77.652
60.537
77.850
59.565
35.040
29.124
22.385
12.759
23.848
26.888
72.730
103.699.372

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΟΥ

ΜΕΣΗ
ΜΕΣΟΣ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΜΕΣΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
% ΤΟΥ
ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΦΟΡΟΥ
ΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ %
%
ΕΥΡΩ

15.221
5.925
3.363
3.390
3.674
3.390
3.550
4.372
3.538
3.464
3.272
3.384
3.507
4.991
9.131
15.454
21.378
31.052
41.084
49.219
57.104
136.737
159.996
176.650
191.576
191.964
289.892
289.663
288.168
287.238
286.584
462.698
423.383
377.854
332.979
289.574
252.105
224.889
197.630
174.105
153.277
140.239
234.027
197.864
156.729
130.683
107.233
90.722
74.608
70.456
109.709
87.464
96.020
71.660
50.572
40.219
29.984
23.739
30.945
24.007
14.370
12.014
9.329
5.354
10.028
11.341
31.717
7.337.456

0,2
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,6
0,7
0,8
1,9
2,2
2,4
2,6
2,6
4,0
3,9
3,9
3,9
3,9
6,3
5,8
5,1
4,5
3,9
3,4
3,1
2,7
2,4
2,1
1,9
3,2
2,7
2,1
1,8
1,5
1,2
1,0
1,0
1,5
1,2
1,3
1,0
0,7
0,5
0,4
0,3
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,4
100,0

35
38
25
24
24
15
13
19
15
16
16
14
15
24
48
84
132
205
300
397
508
686
944
1.207
1.497
1.757
2.086
2.492
2.921
3.384
3.971
4.929
6.365
7.947
9.595
11.254
12.969
14.708
16.437
18.259
19.900
21.884
24.657
28.897
32.898
37.477
41.741
46.334
50.513
55.346
62.087
71.050
81.858
95.801
109.463
122.994
136.288
150.246
168.178
190.527
214.481
240.271
259.132
281.769
313.371
354.409
621.905
1.291

0,0
8,7
1,7
1,0
0,7
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,4
0,6
0,9
1,2
1,7
2,1
2,6
3,3
4,1
4,8
5,5
6,1
6,6
7,2
7,8
8,4
9,1
10,4
12,2
13,9
15,4
16,7
17,9
19,0
20,0
20,9
21,5
22,5
23,6
25,2
26,4
27,8
28,8
29,9
30,7
31,7
32,8
33,9
35,0
36,3
37,2
37,9
38,5
39,2
39,7
40,3
41,0
41,9
41,7
42,0
42,0
42,2
43,5
7,5

0,8
0,7
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,4
0,6
0,8
1,2
1,7
2,1
2,6
3,3
4,1
4,8
5,5
6,1
6,6
7,2
7,8
8,4
9,1
10,4
12,2
13,9
15,4
16,7
17,9
19,0
20,0
20,9
21,6
22,5
23,6
25,2
26,4
27,9
28,9
30,0
30,7
31,7
32,8
34,0
35,1
36,4
37,3
38,1
38,6
39,2
39,7
40,3
41,0
41,3
41,7
42,0
42,0
42,2
43,6
7,1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ Σελίδα 166/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΔ΄

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
(φορολογικές δηλώσεις)

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

%

ΕΥΡΩ

%

3.005

7,3

1.427.206

0,3

5.507

13,3

5.154.251

1,2

7.910

19,2

11.169.281

2,6

10.628

25,8

20.668.660

4,9

13.408

32,5

33.201.978

7,9

16.242

39,4

48.801.671

11,6

18.945

45,9

66.280.614

15,7

21.371

51,8

84.429.376

20,0

23.753

57,6

104.659.326

24,8

26.011

63,1

126.056.402

29,9

28.067

68,1

147.632.717

35,1

29.984

72,7

169.623.193

40,3

31.856

77,3

192.878.775

45,8

33.172

80,5

210.621.612

50,0

34.301

83,2

226.963.981

53,9

35.290

85,6

242.272.226

57,6

36.231

87,9

257.799.469

61,3

36.937

89,6

270.146.036

64,2

37.692

91,4

284.040.666

67,5

38.223

92,7

294.383.045

70,0

39.004

94,6

310.700.593

73,8

39.476

95,8

321.529.473

76,4

39.771

96,5

328.889.724

78,2

39.988

97,0

334.730.218

79,6

40.163

97,4

339.799.105

80,8

40.329

97,8

344.987.971

82,0

40.488

98,2

350.454.237

83,3

40.604

98,5

354.799.088

84,3

40.679

98,7

357.818.913

85,0

40.722

98,8

359.691.306

85,5

40.785

98,9

362.687.575

86,2

40.829

99,0

364.990.537

86,8

40.867

99,1

367.164.038

87,3

40.889

99,2

368.522.180

87,6

40.911

99,2

370.003.973

87,9

ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1000
>> >>

2000

>> >>

3000

>> >>

4000

>> >>

5000

>> >>

6000

>> >>

7000

>> >>

8000

>> >>

9000

>> >> 10000
>> >> 11000
>> >> 12000
>> >> 13000
>> >> 14000
>> >> 15000
>> >> 16000
>> >> 17000
>> >> 18000
>> >> 19000
>> >> 20000
>> >> 22000
>> >> 24000
>> >> 26000
>> >> 28000
>> >> 30000
>> >> 33000
>> >> 36000
>> >> 39000
>> >> 42000
>> >> 45000
>> >> 50000
>> >> 55000
>> >> 60000
>> >> 65000
>> >> 70000

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔ΄ 167/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

>> >> 75000
40.932

99,3

371.524.284

88,3

40.957

99,3

373.450.708

88,8

40.970

99,4

374.513.495

89,0

40.987

99,4

376.005.116

89,4

40.997

99,4

376.934.799

89,6

41.011

99,5

378.291.588

89,9

41.028

99,5

380.050.661

90,3

41.043

99,5

381.773.266

90,7

41.060

99,6

383.881.349

91,2

41.074

99,6

385.759.847

91,7

41.081

99,6

386.784.793

91,9

41.096

99,7

389.116.454

92,5

41.101

99,7

389.943.802

92,7

41.111

99,7

391.681.550

93,1

41.118

99,7

393.033.152

93,4

41.126

99,7

394.708.631

93,8

41.140

99,8

397.988.201

94,6

41.151

99,8

400.893.216

95,3

41.155

99,8

402.079.261

95,6

41.162

99,8

404.353.957

96,1

41.166

99,8

405.782.373

96,4

41.169

99,9

406.935.556

96,7

41.175

99,9

409.580.294

97,3

41.177

99,9

410.516.027

97,6

41.178

99,9

411.039.353

97,7

41.180

99,9

412.216.653

98,0

41.185

99,9

415.335.494

98,7

41.187

99,9

416.701.185

99,0

41.188

99,9

417.427.441

99,2

41.189

99,9

418.276.701

99,4

2

0,0

2.348.168

0,5

>> >> 80000
>> >> 85000
>> >> 90000
>> >> 95000
>> >> 100000
>> >> 110000
>> >> 120000
>> >> 130000
>> >> 140000
>> >> 150000
>> >> 160000
>> >> 170000
>> >> 180000
>> >> 200000
>> >> 220000
>> >> 250000
>> >> 280000
>> >> 310000
>> >> 340000
>> >> 370000
>> >> 400000
>> >> 450000
>> >> 500000
>> >> 550000
>> >> 600000
>> >> 650000
>> >> 700000
>> >> 800000
>> >> 900000
ΑΝΩ >> 900000
Σ Υ Ν Ο Λ Ο....
41.191

100,0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οικ. Έτους 2011

420.624.869

100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔ΄ 168/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 169/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2 0 1 1
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΩΝ = 0
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 10
//
// // //
//
20
// // // //
//
30
// // // //
//
40
// // // //
//
50
// // // //
//
60
// // // //
//
70
// // // //
//
80
// // // //
//
90
// // // //
// 100
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν ..................
ΤΕΚΝΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ 1
.....................
ΤΕΚΝΑ // 2
.....................
ΤΕΚΝΑ // 3
.....................
ΤΕΚΝΑ // 4
.....................
ΤΕΚΝΑ // 5
.....................
ΤΕΚΝΑ // ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10
ΤΕΚΝΑ // ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 20
ΤΕΚΝΑ ΣΥΖΥΓΟΥ 1
.....................
ΤΕΚΝΑ // 2
.....................
ΤΕΚΝΑ // 3
.....................
ΤΕΚΝΑ // 4
.....................
ΤΕΚΝΑ // 5
.....................
ΤΕΚΝΑ // ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10....................
ΤΕΚΝΑ // ΑΠΟ 10 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ................
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥ.................
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΣΥΖΥΓΟΥ..................
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΡΟΣ/ΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥ
1
//
//
//
//
2
//
//
//
//
3
//
//
//
//
4 ΚΑΙ ΠΑΝΩ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΡΟΣ/ΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΖΥΓΟΥ
1
//
//
//
//
2
//
//
//
//
3
//
//
//
//
4 ΚΑΙ ΠΑΝΩ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓ/ΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ -201 ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓ/ΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ -201 ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓ/ΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ -201 ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓ/ΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ -201 ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ 4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓ/ΜΑΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ -202 ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓ/ΜΑΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ -202 ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ 2

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

36.218
2.211.849
2.324.956
870.199
209.123
26.669
1.932
91
16
6
7
5.681.066
593.492
601.909
129.185
24.096
3.916
1.649
35
10.338
3.409
485
66
14
1
0
208.545
52.082
34.413
1.456
94
14
1.737
49
4
0
13.013
9.835
267
0
10
60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛ. περιγραφικά Σελίδα 170/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

001
002
003
004
005
006
007
008
010
011
012
013
014
015
016
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
041
042
043
044
045
046
047
048
049
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
073
074
077
079
080
081
082
083
084
085
087

208.545
52.082
1.354.282
14.313
35.977
1.790
24.609
10.831
150.916
1.350
267
676.868
151.512
198.449
68.617
4.031
199
3.506
878
12.993
2.542
261
64
146.363
68.176
11.354
4.161
1.774
394
5.573
1.448
10.315
3.360
61.361
16.690
7.753
3.034
1.902
887
396.937
225.726
4.390.952
1.328.828
690.679
812.836
359.376
251.942
121.312
2.680
992
91.337
25.282
12.915
4.074
89.018
40.793
80.743
38.611
8.739
3.148
251.942
121.312
83.711
797.323
302.354
250.212
29.939
7.643
314.325
146.187
18.945
20.699
1.990
16.130

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

2.312.078,00
18.951,00
37.665,00
1.847,00

1,71
1,32
1,05
1,03

1.630.383,91
153.053,08
2.272.104,65
408.839,59
6.724.765,22
1.153.134,78
53.878.389,31
11.312.304,01
4.042.786,42
1.512.960,21
3.433.538,13
1.287.942,51
228.865.564,74
141.542.197,19
30.999.971.067,17
539.896.949,90
280.321.425,86
2.234.012.725,06
655.689.130,08
565.868.653,21
230.661.096,32
2.706.931,10
44.155.091,07
66.857.092,80
12.544.131,54
8.996.869,87
1.561.974,37
56.697.243,88
23.986.521,32
120.360.840,94
50.361.283,08
6.637.459,33
2.335.516,22
21.987.552.121,00
9.211.548.390,54

919,04
388,46
407,70
282,35
651,94
343,19
878,06
677,79
521,45
498,67
1.805,23
1.452,02
576,58
627,05
7.059,97
406,30
405,86
2.748,42
1.824,52
2.246,03
1.901,39
1.010,05
44.511,18
731,98
496,17
696,62
383,40
636,92
588,01
1.490,67
1.304,32
759,52
741,90
87.272,28
75.932,71

1.422.285.450,08
279.834.812,07

1.783,83
925,52

24.766.862,08
5.013.623,07
439.367.642,90
122.001.687,93
13.954.808,95
24.291.257,23
1.885.886,62
36.322.337,31

827,24
655,98
1.397,81
834,56
736,60
1.173,55
947,68
2.251,85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛ Σελίδα 171/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
ΚΩΔΙΚΟΣ
088
089
090
091
093
095
097
098
099
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
141
142
143
144
145
146
147
148
149
151
152
159
160
163
164
165
166
171
172
173
174
175
176
201
202
203
207
209
211
212
213
214
215
216
218
219
220
221

ΠΛΗΘΟΣ
2.465
5.717
136
896.897
110.682
17.537
1.096.589
132.943
21.279
243.022
87.700
622.371
313.371
391.008
138.930
15.750
5.089
1.757
550
4.087
1.353
3.111
1.043
15.743
6.295
760
238
82
31
31
11
62.289
24.484
60
20
114
32
75.128
24.660
11.846
4.526
213.888
58.812
1.428
408
3
19.146
7.728
1.136
488
52
25
52
25
154
78
154
78
55
19
23.115
70
1.034.111
55.461
12.844
3.891.559
809.613
3.328.561
969.738
3.891.559
1.224.127
830.632
187.883
659.695
248.250

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
6.442.809,79
25.890.999,97
122.865,57

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
2.613,72
4.528,77
903,42

146.512.875,07
47.739.723,54
2.706.576.894,18
1.372.716.589,48
3.140.005.493,54
1.060.925.863,25
82.240.112,35
28.441.788,75
13.270.540,46
3.836.586,88
43.999.713,36
11.067.581,00
24.761.514,82
4.005.457,16
125.120.626,24
46.542.251,86
3.940.168,55
977.471,54
278.246,11
133.325,49
131.610,39
33.963,72
39.147.696,45
16.580.900,96
351.762,38
224.900,55
2.568.085,03
796.467,55
33.380.104,96
8.207.940,25
20.580.236,68
7.418.336,90
211.249.356,38
55.383.318,34
1.271.489,85
335.356,22
1.971,89
15.590.109,02
5.058.588,96
2.594.747,23
772.286,59
465.429,45
233.581,90
413.564,68
166.208,98
1.431.316,05
771.281,58
1.223.470,50
653.565,52
1.486.429,34
624.358,11

602,88
544,35
4.348,82
4.380,48
8.030,54
7.636,41
5.221,59
5.588,88
7.552,95
6.975,61
10.765,77
8.180,03
7.959,34
3.840,32
7.947,70
7.393,53
5.184,43
4.107,02
3.393,25
4.300,82
4.245,50
3.087,61
628,48
677,21
5.862,71
11.245,03
22.527,06
24.889,61
444,31
332,84
1.737,32
1.639,05
987,66
941,70
890,40
821,95
657,30
814,27
654,58
2.284,11
1.582,55
8.950,57
9.343,28
7.953,17
6.648,36
9.294,26
9.888,23
7.944,61
8.379,05
27.025,99
32.860,95

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛ Σελίδα 172/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
ΚΩΔΙΚΟΣ
222
223
225
226
227
228
229
230
240
241
242
253
255
256
257
258
263
265
291
292
293
294
295
296
297
298
301
302
303
304
305
306
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
326
327
328
329
330
331
335
336
337
338
339
340
341
342
385
386
389
390
391
392
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
411

ΠΛΗΘΟΣ
830.632
322.761
309.384
70.674
240.365
96.149
309.384
106.304
1.010.166
404.325
171.719
282
23.115
70
20.447
67
153
60
2.455
702
1.815
518
1.966
738
566
220
2.217.674
747.878
1.921.389
486.857
348.059
24.017
2.115.644
617.231
2.115.644
617.231
2.803
1.240
128.112
37.664
962.565
165.410
9.682
4.352
492
86.227
1.661
645
7.320
51.260
67.806
26.953
406
93
78.005
36.957
185
79
390
193
3.761
645
33.470
10.487
5.620
648
420.306
108.116
117.527
28.289
7.231
1.096
1.206
209
105

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

3.336.884,00
830.508.699,49
1.159.585,52
34.246.715,24
39.017,15
4.031.716,28
253.758,82
13.552.945,57
2.935.221,29
2.608.117,05
539.515,99
6.076.139,87
1.699.638,60
120.605,60
41.058,78
34.384.390.546,16
10.768.668.790,68
20.289.079.789,66
3.889.831.464,74
906.833.777,71
62.079.294,52
4.359.172.850,68
1.017.301.598,79
4.293.924.934,94
1.002.057.629,25
20.228.261,29
2.857.467,30

11.832,92
35.929,43
16.565,51
1.674,90
582,35
26.351,09
4.229,31
5.520,55
4.181,23
1.436,98
1.041,54
3.090,61
2.303,03
213,08
186,63
15.504,71
14.398,96
10.559,59
7.989,68
2.605,40
2.584,81
2.060,45
1.648,17
2.029,61
1.623,47
7.216,65
2.304,41

3.833.777.116,33
659.358.581,68
17.106.425,03
6.319.043,38
9.295.224,96

3.982,88
3.986,21
1.766,83
1.451,99
18.892,73

126.188.998,79
32.666.882,83
2.052.766,89
523.401,59
127.488.006,47
54.456.337,14
128.220,25
28.422,89

1.861,03
1.211,99
5.056,08
5.627,97
1.634,36
1.473,51
693,08
359,78

84.764.297,26
6.934.325,83
249.377.978,00
62.123.630,50
101.663.209,48
7.722.824,38
5.671.846.980,37
1.337.132.789,66
1.346.800.623,48
302.881.462,52
78.423.394,58
8.561.494,45
2.639.638,16
417.533,74
1.863.029,80

22.537,70
10.750,89
7.450,79
5.923,87
18.089,54
11.917,94
13.494,57
12.367,58
11.459,50
10.706,69
10.845,44
7.811,58
2.188,75
1.997,77
17.743,14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛ Σελίδα 173/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
ΚΩΔΙΚΟΣ
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
425
426
431
432
433
434
461
462
463
464
465
466
467
468
471
472
475
476
477
478
479
480
481
482
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
517
518
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
615
616
617
651
652
653
654
655
656
659
660
661
662
693
694

ΠΛΗΘΟΣ
16
102.268
33.437
11.592
3.464
17.461
16.955
3.611
10
2
511.569
139.326
133.104
33.877
188.359
56.085
17.320
4.452
21
6
15
6
73
47
4
2
22.877
8.919
198.001
79.312
12
2
151
68
154.199
38.954
1.228
292
1.887
241
147.001
50.459
147
31
10.514
2.162
10
160.885
40.443
15.313
2.391
130.331
28.700
214.395
63.323
1.010
175
1.847
609
72.220
29.242
575.801
3.012
868
3.742
846
8.212
1.932
1.262.580
619.366
190.294
61.909
5.473
1.684

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
143.431,34
1.231.772.696,04
386.618.054,47
325.842.865,01
84.442.323,81

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
8.964,46
12.044,56
11.562,58
28.109,29
24.377,11

55.315.528,54
8.247.429,90
70.641,47
15.386,99
40.485.580.387,19
10.595.516.610,83
1.574.252.695,00
382.314.385,65
693.500.774,16
139.845.334,17
115.737.509,01
21.643.694,10
116.889,73
25.127,56
103.567,96
37.383,88
1.626.805,43
1.014.462,26
23.195.807,58
12.510,12
980.419.435,66
214.745.581,59
1.906.340.632,51
508.383.798,58
66.707,77
15.089,81
679.344,49
280.935,44
3.202.813.037,31
787.285.564,75
5.618.004,70
740.691,65
9.002.002,39
645.936,44
506.412.467,11
114.472.459,17
4.305.730,77
1.364.867,47
35.451.850,28
7.904.077,09
19.557,90
4.730.205.992,52
1.205.350.271,98
30.501.304,14
4.074.070,14
190.434.911,24
39.861.340,09
541.023.042,95
112.685.101,70
496.476,63
79.005,48
4.447.562,93
301.414,04
248.326.881,00
93.599.015,47

3.262,49
2.283,97
7.064,15
7.693,50
79.140,02
76.048,38
11.827,24
11.285,37
3.681,80
2.493,45
6.682,30
4.861,57
5.566,18
4.187,93
6.904,53
6.230,65
22.285,01
21.584,30
5.798.951,90
6.255,06
42.856,12
24.077,32
9.627,93
6.409,92
5.558,98
7.544,91
4.498,97
4.131,40
20.770,65
20.210,65
4.574,92
2.536,62
4.770,54
2.680,23
3.444,96
2.268,62
29.290,69
44.027,98
3.371,87
3.655,91
1.955,79
29.401,16
29.803,68
1.991,86
1.703,92
1.461,16
1.388,90
2.523,49
1.779,53
491,56
451,46
2.407,99
494,93
3.438,48
3.200,84

16.526.865,96
2.901.767,06
665.257,32
173.121,89
139.274.211,49
29.179.575,81
6.298.695.368,40
1.826.286.801,92
636.334.200,96
187.562.045,12
69.683.622,68
19.697.863,61

5.487,01
3.343,05
177,78
204,64
16.959,84
15.103,30
4.988,75
2.948,64
3.343,95
3.029,64
12.732,25
11.697,07

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛ Σελίδα 174/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

701
702
707
708
711
712
713
714
715
716
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
731
732
735
736
737
738
741
742
743
744
745
746
747
748
750
751
752
753
765
766
769
770
781
782
783
784
787
788
790
791
793
794
801
802
803
804
805
806
807
811
812
813
814
815
816
817
819
821
823
831
832
833
834
835

72.742
23.272
74.003
20.935
104.453
4.450
7.865
609
110
16
301.202
67.829
8.731
561
843
206
8.821
2.706
962.066
370.736
98
26
80.512
33.031
64.017
27.653
378
109
25.921
6.244
2.117
617
124.896
8.797
3.294.288
984.068
261.406
54.012
11.793
6.537
35.679
2.641
354.371
96.713
858
238
103.258
21.702
381.812
85.807
279.562
80.832
1.467.478
165.455
30.105
113.951
18.803
8.844
1.053
751.989
37.213
111.633
7.184
18.365
1.237
114.759
18.570
9.123
1.008
13.173
2.182
220
33
3

35.662.212,41
8.805.297,88
98.347.459,45
28.263.373,52
349.630.296,25
14.615.634,50
28.344.961,72
2.760.905,82
6.869.803,52
433.472,65
2.354.814.881,32
539.605.647,77
78.584.301,54
5.436.775,56
42.768.716,64
6.463.333,56
144.981.046,92
43.104.083,24
5.232.435.413,26
1.839.128.991,18
5.522.260,21
517.843,70
3.492.550.498,99
1.284.025.214,24
1.104.144.462,54
436.346.886,08
5.129.114,81
1.289.568,90
730.292.377,08
180.079.768,86
28.877.823,82
5.978.110,45

490,26
378,36
1.328,97
1.350,05
3.347,25
3.284,41
3.603,94
4.533,51
62.452,76
27.092,04
7.818,06
7.955,38
9.000,61
9.691,22
50.733,95
31.375,41
16.435,90
15.929,08
5.438,75
4.960,75
56.349,59
19.917,07
43.379,25
38.873,34
17.247,68
15.779,37
13.569,09
11.830,91
28.173,77
28.840,45
13.640,92
9.689,00

48.241.885,90
21.430.423,24
243.217.081,75
29.321.533,75
10.138.469.175,97
3.575.120.223,49
212.707.230,17
38.303.612,32
2.691.961.476,77
551.927.213,92

4.090,72
3.278,33
6.816,81
11.102,44
28.609,76
36.966,28
247.910,52
160.939,55
26.070,25
25.432,09

1.065.429.803,69
385.779.599,77

3.811,07
4.772,61

2.571.947.576,01
142.455.773,61
193.275.428,58
14.941.747,36
24.010.358,08
1.976.827,78
281.084.020,19
27.660.274,51
30.697.650,63
1.433.210,97
14.279.251.809,31
2.747.246.700,43
274.571.665,13
42.232.581,03
127.139.127,00

3.420,19
3.828,12
1.731,35
2.079,86
1.307,40
1.598,08
2.449,34
1.489,51
3.364,86
1.421,84
1.083.978,73
1.259.049,82
1.248.053,02
1.279.775,18
42.379.709,00

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛ Σελίδα 175/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
ΚΩΔΙΚΟΣ
851
852
853
854
855
856
857
858
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
915
916
919
920
921
922
923
924
985
986
987
988
989
990
995
996
997
998

ΠΛΗΘΟΣ
2.867.047
406.786
625.277
416.449
157.327
110.658
45.901
34.854
471.095
133.969
749
132
7.702
1.285
5
2
148.990
53.474
22.795
64
807.261
377.651
348
110
294
39
8.361
1.410
340.693
90.685
6.274
1.354
54
7
5
1
2
2

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
7.400.856.732,61
1.014.366.941,26
1.244.536.540,81
821.031.440,26
265.991.457,65
185.907.596,21
81.418.110,28
54.727.473,11
731.978.849,14
207.462.099,79
937.183,56
90.662,75

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
2.581,35
2.493,61
1.990,38
1.971,51
1.690,69
1.680,02
1.773,78
1.570,19
1.553,78
1.548,58
1.251,25
686,84

27.499,00
3.206,18
83.713.026,03
26.948.333,53

5.499,80
1.603,09
561,87
503,95

1.387.518.461,55
449.626.596,79
1.050.196,49
232.469,65
1.466.802,81
154.937,27
23.245.975,73
2.731.614,16
340.694,01
90.682,03
4.688.832,19
962.001,90
54,00
3.054,70
20.758,32
114,75
2,00
2,00

1.718,80
1.190,59
3.017,81
2.113,36
4.989,13
3.972,75
2.780,29
1.937,32
1,00
1,00
747,34
710,49
1,00
436,39
4.151,66
114,75
1,00
1,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛ Σελίδα 176/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ (διάστημα ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΥ
ανοικτό δεξιά)
( διάστημα κλειστό αριστερά ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (διάστημα ανοικτό αριστερά (διάστημα κλειστό αριστερά ανοικτό δεξιά )
ανοικτό δεξιά )
- κλειστό δεξιά)
=
0
< 1.000
1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
5.000 - 6.000
6.000 - 7.000
7.000 - 8.000
8.000 - 9.000
9.000 - 10.000
10.000 - 11.000
11.000 - 12.000
12.000 - 13.000
13.000 - 14.000
14.000 - 15.000
15.000 - 16.000
16.000 - 17.000
17.000 - 18.000
18.000 - 19.000
19.000 - 20.000
20.000 - 22.000
22.000 - 24.000
24.000 - 26.000
26.000 - 28.000
28.000 - 30.000
30.000 - 33.000
33.000 - 36.000
36.000 - 39.000
39.000 - 42.000
42.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 - 65.000
65.000 - 70.000
70.000 - 75.000
75.000 - 80.000
80.000 - 85.000
85.000 - 90.000
90.000 - 95.000
95.000 -100.000
100.000 -110.000
110.000 -120.000
120.000 -130.000
130.000 -140.000
140.000 -150.000
150.000 -160.000
160.000 -170.000
170.000 -180.000
180.000 -200.000
200.000 -220.000
220.000 -250.000
250.000 -280.000
280.000 -310.000
310.000 -340.000
340.000 -370.000
370.000 -400.000
400.000 -450.000
450.000 -500.000
500.000 -550.000
550.000 -600.000
600.000 -650.000
650.000 -700.000
700.000 -800.000
800.000 -900.000
900.000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ.........

ΜΗΔΕΝΙΚΟΙ (=0)
ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1.000
>> >> 2.000
>> >> 3.000
>> >> 4.000
>> >> 5.000
>> >> 6.000
>> >> 7.000
>> >> 8.000
>> >> 9.000
>> >> 10.000
>> >> 11.000
>> >> 12.000
>> >> 13.000
>> >> 14.000
>> >> 15.000
>> >> 16.000
>> >> 17.000
>> >> 18.000
>> >> 19.000
>> >> 20.000
>> >> 22.000
>> >> 24.000
>> >> 26.000
>> >> 28.000
>> >> 30.000
>> >> 33.000
>> >> 36.000
>> >> 39.000
>> >> 42.000
>> >> 45.000
>> >> 50.000
>> >> 55.000
>> >> 60.000
>> >> 65.000
>> >> 70.000
>> >> 75.000
>> >> 80.000
>> >> 85.000
>> >> 90.000
>> >> 95.000
>> >> 100.000
>> >> 110.000
>> >> 120.000
>> >> 130.000
>> >> 140.000
>> >> 150.000
>> >> 160.000
>> >> 170.000
>> >> 180.000
>> >> 200.000
>> >> 220.000
>> >> 250.000
>> >> 280.000
>> >> 310.000
>> >> 340.000
>> >> 370.000
>> >> 400.000
>> >> 450.000
>> >> 500.000
>> >> 550.000
>> >> 600.000
>> >> 650.000
>> >> 700.000
>> >> 800.000
>> >> 900.000
ΑΝΩ >> 900.000
Σ Υ Ν Ο Λ Ο....

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

(1)
= 0
(2)
1 - 12.000
(3) 12.000 - 16.000
(4) 16.000 - 22.000
(5) 22.000 - 26.000
(6) 26.000 - 32.000
(7) 32.000 - 40.000
(8) 40.000 - 60.000
(9) 60.000 - 100.000
(10) 100.000 ΚΑΙ ΠΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ

= 0
< 15
15 - 30
30 - 45
45 - 60
60 - 90
90 - 150
150 - 200
200 - 300
300 - 600
600 - 1.200
1.200 - 1.800
1.800 - 2.400
2.400 - 3.000
3.000 - 6.000
6.000 ΚΑΙ ΠΑΝΩ
ΣΥΝΟΛΟ

177/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 178/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παρουσιάζονται συνολικά 20 Πίνακες με Στατιστικά Στοιχεία Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών
Προσώπων. Τα στοιχεία προέκυψαν από online επεξεργασία των στοιχείων της σχετικής Βάσης
Δεδομένων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και με βάση συγκεκριμένους κωδικούς. Κατά
συνέπεια υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στα ποσά των συνολικών πινάκων (π.χ. όλα τα Νομικά
Πρόσωπα) σε σχέση με το άθροισμα των συνιστώντων πινάκων (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ+ΕΕ+λοιπές).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Στην κατηγορία των φορολογουμένων με μηδέν φορολογητέα κέρδη (κλάση μηδενική) το ποσό
βεβαίωσης φαίνεται μεγαλύτερο από τους "λοιπούς χρεωστικούς φόρους" γιατί σε ορισμένες
Δ.Ο.Υ. η παραλαβή των δηλώσεων αυτής της κατηγορίας έγινε έξω από τους περιορισμούς του
προγράμματος εκκαθάρισης - παραλαβής.
Τα φορολογικά μεγέθη έχουν στρογγυλοποιηθεί στη μονάδα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 179/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

-

Γ.Γ.Π.Σ.

-

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Δ30)

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.Π. ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΓΙΝΕ Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ
ΚΕΡΔΗ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛ/ΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

Ε5

001

700

(014 + 140 + 145 + 013 + 113 +
(008 + 009 + 010 + 111 + 600)
997 + 910 + 911)

160

165

003

Φ-01-010
Φ-01-011
Φ-01-013
Φ-01-014

001 + 002

700

(014 + 006 + 007 + 013 + 113 +
(008 + 009 + 410 + 600 + 111)
997 + 910 + 911)

704

703

003

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ZHMIA

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΓΡΑΜΜΗ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ
ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ ((001+002)=0 ) ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΥΣΑΝ ΚΑΙ
ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΖΗΜΙΕΣ (ΚΩΔ. ΔΗΛ. 003).
ΤΟ
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011 ΔΙΑΣΠΑΣΤΗΚΕ Η ΓΡΑΜΜΗ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ.
Η ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ ΜΗΔΕΝ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ.
Η
ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΡΑΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΖΗΜΙΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΑΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟ.
Η ΤΡΙΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΡΙΛΑΒΑΝΕΙ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ ΜΗΔΕΝ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΓΙΝΕ Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:
2011.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ
ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΤΟ 2012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 180/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ)

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
ΣΕ €
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ EIΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

73.035

0

0

25.489.571

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

437.414.169

18.815.002

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ZHMIA
(κωδικός_δηλ.003)

430.737.579

32.657.406.083

721

0

23.982.678

643.062

9.349.927

23.703.980

8.419.237

1.411.916.106

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ

38.113

0

0

4.599.947

10.060.829

4.575.328

10.038.230

0

> 0

-

10.000

39.513

178.540.689

38.377.259

19.181.359

44.073.196

33.408.377

19.924.493

0

10.001

-

15.000

12.261

151.870.992

32.475.015

16.222.760

25.863.992

30.192.856

7.358.642

0

15.001

-

22.000

12.259

224.122.614

48.095.478

23.524.354

36.962.559

44.897.992

10.235.931

0

22.001

-

30.000

9.252

238.064.004

51.337.495

25.268.558

37.019.529

48.391.238

8.810.513

0

30.001

-

45.000

10.325

379.203.885

82.905.894

41.192.472

58.512.330

78.946.995

13.360.869

0

45.001

-

60.000

6.040

312.630.887

69.125.105

35.021.344

48.296.405

66.248.287

10.411.456

0

60.001

-

90.000

6.391

467.539.017

105.348.827

55.491.978

74.196.367

100.506.012

13.877.589

0

90.001

-

120.000

3.363

346.769.951

79.772.763

43.460.318

59.806.767

76.021.365

12.601.050

0

120.001

-

150.000

1.956

262.069.673

61.208.020

34.367.772

44.938.817

58.311.517

7.674.543

0

150.001

-

220.000

2.504

452.250.029

107.280.897

60.161.711

86.758.738

99.939.423

19.255.552

0

220.001

-

300.000

1.442

369.200.832

88.329.703

50.766.658

69.689.017

80.686.479

11.316.970

0

300.001

-

450.000

1.329

486.247.293

117.876.589

69.624.792

94.221.588

107.722.256

14.442.463

0

450.001

-

600.000

667

343.143.074

83.691.917

50.100.412

72.981.115

73.529.327

12.713.143

0

600.001

-

750.000

386

258.133.105

62.605.889

38.111.720

48.307.684

58.692.427

6.282.503

0

750.001

-

900.000

251

205.978.720

50.141.737

28.786.600

49.290.273

42.142.376

12.504.311

0

900.001

-

###

329

342.582.552

83.243.091

51.159.647

73.863.371

71.933.364

11.398.998

0

###

-

###

186

249.042.275

60.430.850

38.486.063

53.583.158

53.385.576

8.051.821

0

###

-

###

130

213.751.869

51.729.125

32.738.523

58.699.179

43.943.223

18.802.690

0

###

-

###

80

156.089.305

37.555.038

22.184.868

36.925.703

29.065.240

6.251.037

0

###

-

###

45

100.853.714

24.583.629

15.944.964

21.200.626

22.745.114

3.417.147

0

###

-

###

58

147.926.290

35.932.333

19.599.574

42.500.434

28.104.109

15.072.636

0

###

-

###

52

141.433.156

34.888.405

24.004.940

30.482.231

33.461.251

5.050.138

0

###

-

###

46

148.581.983

36.141.760

21.994.798

31.028.838

28.861.634

1.753.913

0

###

-

###

43

160.049.314

38.951.060

27.266.479

31.006.756

35.695.290

484.507

0

###

-

###

42

179.698.686

43.845.108

26.671.201

40.430.368

38.757.737

8.671.796

0

###

-

###

25

121.301.616

29.707.396

19.286.200

24.329.218

25.755.491

1.091.113

0

###

-

###

20

110.677.296

26.694.680

16.253.151

33.711.521

21.611.816

12.375.506

0

###

-

###

41

270.560.580

65.709.130

43.154.593

65.663.311

55.126.381

11.925.969

0

>

###

133

5.792.768.479

1.393.637.488

1.043.191.726

1.344.356.094

1.285.699.703

193.226.586

0

221.038

12.811.081.880

3.065.604.359

2.023.952.115

3.195.524.110

2.820.877.166

927.538.931

34.069.322.189

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 181/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΑΤΤΙΚΗ)

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
ΣΕ €

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ EIΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

33.282

0

0

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ZHMIA
(κωδικός_δηλ.003)

19.953.897

365.594.653

14.548.992

360.189.748

25.342.369.028

508

0

23.906.180

550.141

7.441.071

23.596.375

6.576.892

1.358.130.072

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ

13.673

0

0

4.542.437

5.847.139

4.539.547

5.844.249

0

> 0

-

10.000

14.937

69.240.570

15.105.641

8.099.188

20.273.315

13.142.948

10.211.439

0

10.001

-

15.000

5.298

65.736.330

14.285.496

7.709.715

13.242.407

13.303.466

4.550.662

0

15.001

-

22.000

5.566

101.817.016

22.247.554

11.216.271

20.130.744

20.369.765

7.036.684

0

22.001

-

30.000

4.378

112.923.033

24.731.378

12.476.533

19.292.211

22.968.634

5.058.733

0

30.001

-

45.000

5.147

189.458.140

42.174.389

21.361.270

32.514.364

39.452.525

8.431.231

0

45.001

-

60.000

3.125

162.007.966

36.538.813

19.043.522

28.642.375

34.359.665

7.432.917

0

60.001

-

90.000

3.423

251.274.495

57.940.300

31.007.677

44.760.284

54.126.355

9.954.678

0

90.001

-

120.000

1.872

193.208.279

45.571.005

25.499.879

38.243.427

42.870.945

10.043.489

0

120.001

-

150.000

1.161

155.632.475

36.908.010

21.002.210

29.468.860

34.226.629

5.785.269

0

150.001

-

220.000

1.577

284.765.658

68.254.665

38.413.042

56.270.901

62.938.866

12.542.061

0

220.001

-

300.000

941

241.204.185

58.150.222

32.860.012

46.866.852

51.651.751

7.507.511

0

300.001

-

450.000

873

319.911.876

78.011.872

45.489.892

65.433.650

69.949.633

11.881.519

0

450.001

-

600.000

468

240.769.118

59.074.465

35.292.441

54.985.571

50.498.862

11.112.556

0

600.001

-

750.000

274

183.299.450

44.534.897

26.824.357

36.594.965

40.352.888

5.588.599

0

750.001

-

900.000

172

141.200.787

34.492.926

19.168.824

38.523.176

26.789.902

11.651.328

0

900.001

-

###

231

240.223.316

58.544.541

35.414.752

55.526.576

49.061.077

10.633.361

0

###

-

###

146

195.447.512

47.425.126

29.889.445

44.144.248

41.106.716

7.936.393

0

###

-

###

102

168.415.999

40.809.081

25.680.341

51.887.193

32.561.275

18.586.983

0

###

-

###

63

123.437.744

29.679.934

17.632.619

29.774.965

22.375.636

4.838.049

0

###

-

###

40

89.332.583

21.815.280

14.198.511

19.182.080

20.248.859

3.417.147

0

###

-

###

50

127.179.113

30.952.159

15.975.940

39.610.861

22.389.873

15.072.636

0

###

-

###

39

107.204.923

26.593.862

18.231.233

25.614.831

24.260.401

5.050.138

0

###

-

###

32

102.905.315

25.099.934

14.638.816

24.594.239

16.898.424

1.753.913

0

###

-

###

36

133.811.553

32.531.592

22.147.897

27.147.511

28.016.485

484.507

0

###

-

###

37

158.085.096

38.650.967

22.801.443

35.981.548

34.142.658

8.671.796

0

###

-

###

21

101.794.478

25.019.351

15.541.717

21.099.186

20.552.994

1.091.113

0

###

-

###

16

88.118.551

21.244.331

12.272.418

31.007.727

14.884.528

12.375.506

0

###

-

###

36

239.885.656

58.346.099

38.636.773

57.054.225

48.843.782

8.915.135

0

>

###

116

5.479.373.767

1.320.818.018

993.113.375

1.292.481.969

1.214.076.815

192.627.391

0

10.067.664.984

2.439.458.088

1.656.686.588

2.679.233.124

2.209.107.271

792.853.633

26.700.499.100

ΣΥΝΟΛΑ

97.640

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 182/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
ΣΕ €
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ EIΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ZHMIA
(κωδικός_δηλ.003)

10.943

0

0

1.496.183

34.245.728

1.106.696

33.856.241

2.503.793.742

76

0

7.234

24.795

1.488.066

23.138

1.479.175

21.684.580

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ

5.761

0

0

10.509

1.002.659

9.011

1.001.161

0

> 0

-

10.000

6.747

29.978.795

6.396.751

3.210.810

6.813.294

5.589.365

2.795.094

0

10.001

-

15.000

1.943

24.106.497

5.121.010

2.538.208

3.882.498

4.751.769

975.048

0

15.001

-

22.000

1.944

35.510.611

7.558.979

3.728.164

5.012.230

7.127.206

852.269

0

22.001

-

30.000

1.460

37.464.401

7.998.852

3.963.224

6.036.419

7.570.881

1.645.224

0

30.001

-

45.000

1.563

57.352.508

12.421.947

6.177.321

8.194.632

11.972.654

1.567.927

0

45.001

-

60.000

856

44.402.913

9.807.885

5.072.486

6.494.735

9.468.638

1.083.002

0

60.001

-

90.000

874

63.417.431

13.954.276

7.508.883

9.172.618

13.459.505

1.168.964

0

90.001

-

120.000

450

46.274.722

10.347.546

5.672.827

7.000.364

9.828.543

808.534

0

120.001

-

150.000

269

35.967.228

8.316.477

4.653.808

5.502.443

8.069.572

601.730

0

150.001

-

220.000

331

60.254.954

14.186.884

8.124.592

11.747.396

13.173.454

2.609.374

0

220.001

-

300.000

189

48.187.530

11.557.625

7.058.979

9.434.427

11.107.436

1.925.258

0

300.001

-

450.000

153

55.566.547

13.204.471

7.999.086

9.495.054

12.615.771

907.269

0

450.001

-

600.000

88

45.600.979

11.018.082

6.336.951

8.268.418

10.201.674

1.115.059

0

600.001

-

750.000

48

31.981.433

7.675.048

4.859.208

5.739.916

7.426.380

632.040

0

750.001

-

900.000

39

31.553.298

7.643.167

4.357.062

4.897.412

7.651.524

548.707

0

900.001

-

###

36

37.850.192

9.141.002

5.702.206

6.039.094

9.130.983

326.869

0

###

-

###

23

30.817.635

7.466.163

4.629.786

5.069.134

7.128.178

101.364

0

###

-

###

13

21.235.519

5.111.902

2.987.452

3.743.194

4.571.868

215.707

0

###

-

###

7

13.478.989

3.235.207

1.766.263

4.404.204

2.010.254

1.412.988

0

###

-

###

3

6.812.164

1.638.157

848.118

841.463

1.644.812

0

0

###

-

###

3

7.837.946

1.881.522

1.473.430

1.352.601

2.002.351

0

0

###

-

###

6

17.374.206

4.201.024

3.383.469

2.318.303

5.266.190

0

0

###

-

###

5

16.304.914

3.944.232

2.388.810

2.993.176

3.339.865

0

0

###

-

###

2

7.560.535

1.911.390

1.525.238

1.552.111

1.884.517

0

0

###

-

###

3

13.097.517

3.146.414

2.296.557

3.227.112

2.215.860

0

0

###

-

###

1

5.016.943

1.206.904

963.742

1.311.795

858.850

0

0

###
###

-

###
###

3
4

16.763.384
24.825.533

4.059.254
5.959.069

2.879.088
3.427.160

1.614.709
7.338.765

5.323.634
5.058.298

0
3.010.834

0
0

>

###

ΣΥΝΟΛΑ

8

177.945.568

40.057.555

26.707.034

26.919.105

39.845.484

0

0

33.851

1.044.540.892

240.176.029

143.771.449

213.153.075

231.434.361

60.639.838

2.525.478.322

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 183/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ)
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
ΣΕ €
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ EIΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

28.810

0

0

4.039.492

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

37.573.788

3.159.313

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ZHMIA
(κωδικός_δηλ.003)

36.693.609

4.811.252.168

137

0

69.264

68.126

420.883

84.467

363.264

32.092.598

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ

18.679

0

0

47.001

3.210.939

26.771

3.190.708

0

> 0

-

10.000

17.830

79.321.324

16.874.867

7.871.361

16.986.699

14.676.064

6.918.072

0

10.001

-

15.000

5.019

62.028.165

13.068.509

5.974.837

8.739.067

12.137.620

1.832.913

0

15.001

-

22.000

4.749

86.794.986

18.288.946

8.579.920

11.819.586

17.401.022

2.346.978

0

22.001

-

30.000

3.414

87.676.571

18.607.265

8.828.801

11.690.898

17.851.723

2.106.556

0

30.001

-

45.000

3.615

132.393.237

28.309.558

13.653.881

17.803.335

27.521.815

3.361.712

0

45.001

-

60.000

2.059

106.220.007

22.778.406

10.905.336

13.159.295

22.419.984

1.895.536

0

60.001

-

90.000

2.094

152.847.090

33.454.251

16.975.418

20.263.465

32.920.152

2.753.947

0

90.001

-

120.000

1.042

107.286.949

23.854.213

12.287.612

14.562.976

23.321.877

1.749.027

0

120.001

-

150.000

525

70.469.970

15.983.532

8.711.754

9.967.420

16.015.317

1.287.450

0

150.001

-

220.000

597

107.229.417

24.839.348

13.624.078

18.740.442

23.827.102

4.104.118

0

220.001

-

300.000

312

79.809.117

18.621.855

10.847.667

13.387.738

17.927.293

1.884.201

0

300.001

-

450.000

303

110.768.870

26.660.247

16.135.814

19.292.884

25.156.852

1.653.675

0

450.001

-

600.000

111

56.772.978

13.599.370

8.471.020

9.727.127

12.828.791

485.528

0

600.001

-

750.000

64

42.852.223

10.395.945

6.428.154

5.972.804

10.913.158

61.863

0

750.001

-

900.000

40

33.224.635

8.005.644

5.260.714

5.869.685

7.700.950

304.276

0

900.001

-

###

62

64.509.044

15.557.548

10.042.689

12.297.701

13.741.303

438.768

0

###

-

###

17

22.777.127

5.539.561

3.966.832

4.369.775

5.150.682

14.064

0

###

-

###

15

24.100.352

5.808.142

4.070.730

3.068.793

6.810.079

0

0

###

-

###

10

19.172.572

4.639.897

2.785.986

2.746.533

4.679.350

0

0

###

-

###

2

4.708.967

1.130.192

898.336

1.177.083

851.444

0

0

###

-

###

5

12.909.231

3.098.653

2.150.204

1.536.973

3.711.884

0

0

###

-

###

6

16.854.027

4.093.519

2.390.238

2.549.096

3.934.660

0

0

###

-

###

9

29.371.754

7.097.595

4.967.173

3.441.423

8.623.345

0

0

###

-

###

5

18.677.226

4.508.079

3.593.344

2.307.134

5.794.289

0

0

###

-

###

2

8.516.073

2.047.727

1.573.201

1.221.708

2.399.219

0

0

###

-

###

3

14.490.195

3.481.142

2.780.740

1.918.236

4.343.646

0

0

###

-

###

1

5.795.361

1.391.096

1.101.644

1.089.086

1.403.654

0

0

###

-

###

1

5.849.390

1.403.963

1.090.660

1.270.321

1.224.302

0

0

>

###

9

135.449.144

32.761.911

23.371.318

24.955.020

31.777.404

599.196

0

89.547

1.698.876.002

385.970.245

223.494.081

303.137.913

380.335.532

74.045.461

4.843.344.766

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 184/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ)
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ €
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ EIΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΟΙ

23.796

0

0

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ZHMIA
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (κωδικός_δηλ.003)

23.886.624

384.307.506

17.457.977

377.878.858

28.376.567.013

480

0

23.944.076

580.200

8.735.335

23.623.965

7.830.794

1.369.538.903

6.374

0

0

4.588.092

5.740.704

4.563.901

5.716.512

0

- 10.000

2.893

12.671.117

3.453.699

3.139.840

9.995.273

3.448.090

6.851.360

0

10.001 - 15.000

934

11.529.449

3.091.292

2.693.084

5.452.619

3.230.527

2.895.469

0

15.001 - 22.000

1.048

19.376.268

5.076.181

3.691.204

7.960.993

4.649.482

3.843.066

0

22.001 - 30.000

940

24.346.231

6.303.654

4.465.178

9.582.745

5.524.131

4.343.844

0

30.001 - 45.000

1.378

51.239.327

13.076.184

9.007.292

15.970.938

12.007.606

5.895.068

0

45.001 - 60.000

953

49.483.595

12.607.377

8.769.176

15.593.311

11.173.426

5.403.397

0

60.001 - 90.000

1.357

100.209.080

25.354.388

17.585.382

28.943.343

22.366.991

8.386.579

0

90.001 - 120.000

883

91.624.937

23.273.518

16.238.644

28.411.524

20.667.968

9.573.330

0

120.001 - 150.000

654

87.882.915

21.930.820

15.207.161

23.524.590

19.504.596

5.891.204

0

150.001 - 220.000

1.001

181.885.207

45.462.550

30.748.112

48.911.297

41.775.305

14.475.939

0

220.001 - 300.000

718

184.700.281

45.453.872

30.382.464

45.710.319

40.004.515

9.916.332

0

300.001 - 450.000

764

281.362.404

69.431.963

47.033.818

66.481.470

62.469.756

12.485.445

0

450.001 - 600.000

447

229.704.849

56.451.238

37.830.091

54.858.540

49.885.108

10.457.348

0

600.001 - 750.000

258

172.953.095

42.280.778

29.544.948

36.153.608

40.884.905

5.212.786

0

750.001 - 900.000

180

147.832.260

35.982.197

23.401.311

38.548.556

30.730.614

9.895.662

0

900.001 - 1.200.000

257

268.416.497

65.352.597

44.000.825

64.728.071

55.451.168

10.830.816

0

1.200.001 - 1.500.000

139

186.791.807

45.305.118

32.455.928

42.206.765

42.023.084

6.468.803

0

1.500.001 - 1.800.000

109

180.028.966

43.633.784

29.362.288

53.674.462

37.220.250

18.526.577

0

1.800.001 - 2.100.000

68

132.746.176

32.315.653

21.167.536

32.575.431

26.883.315

5.975.557

0

2.100.001 - 2.400.000

35

77.853.987

19.115.408

13.906.048

15.232.686

18.837.602

1.048.833

0

2.400.001 - 2.700.000

48

122.626.855

29.685.723

18.234.941

38.464.406

23.762.051

14.305.793

0

2.700.001 - 3.000.000

46

124.715.570

30.499.142

22.140.206

23.610.669

30.196.227

1.167.548

0

3.000.001 - 3.500.000

39

126.281.373

30.598.595

20.592.628

25.987.478

26.041.521

837.776

0

3.500.001 - 4.000.000

38

141.498.353

34.458.605

25.640.528

28.926.770

31.656.869

484.507

0

4.000.001 - 4.600.000

38

162.191.498

39.510.668

25.527.887

37.290.255

36.284.720

8.536.419

0

4.600.001 - 5.200.000

23

111.791.944

27.376.518

18.395.944

23.095.415

23.768.160

1.091.113

0

5.200.001 - 5.800.000

15

82.903.758

19.936.035

13.649.693

30.197.588

15.450.888

12.062.748

0

5.800.001 - 7.500.000

37

244.238.695

59.129.408

41.088.188

62.891.071

49.252.495

11.925.969

0

124
46.074

5.524.480.877
9.133.367.371

1.331.564.854
2.241.655.895

1.012.733.494
1.647.688.755

1.304.531.743
2.618.295.481

1.232.393.995
2.063.191.208

192.627.391
792.842.843

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ
>0

> 7.500.000
ΣΥΝΟΛΑ:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

0
29.746.105.916

185/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΑΤΤΙΚΗ)
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ €
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ EIΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΟΙ

11.618

0

0

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ZHMIA
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (κωδικός_δηλ.003)

18.855.899

328.580.394

13.595.920

323.320.414

22.708.139.314

342

0

23.884.339

497.774

6.888.425

23.537.809

6.044.587

1.325.640.357

2.764

0

0

4.533.643

3.689.168

4.530.962

3.686.488

0

- 10.000

1.216

5.812.945

1.580.778

1.555.613

4.919.815

1.640.741

3.424.166

0

10.001 - 15.000

460

5.689.438

1.553.921

1.641.685

3.050.181

1.862.670

1.717.245

0

15.001 - 22.000

530

9.810.052

2.591.509

1.915.780

4.685.587

2.301.586

2.479.884

0

22.001 - 30.000

448

11.612.748

3.032.278

2.197.601

4.945.881

2.666.171

2.387.971

0

30.001 - 45.000

678

25.219.315

6.482.990

4.495.212

8.638.188

5.901.732

3.561.718

0

45.001 - 60.000

500

26.114.320

6.714.075

4.728.679

9.570.126

5.973.596

4.114.180

0

60.001 - 90.000

774

56.903.433

14.569.874

10.196.530

17.923.042

12.893.223

6.065.876

0

90.001 - 120.000

519

53.888.546

13.935.539

9.844.566

19.641.682

12.334.839

8.196.415

0

120.001 - 150.000

385

51.963.233

13.103.340

9.117.329

15.368.555

11.300.673

4.448.560

0

150.001 - 220.000

605

109.713.532

27.710.146

18.907.638

31.376.154

25.113.738

9.872.108

0

220.001 - 300.000

430

110.786.596

27.455.399

18.650.365

28.878.342

23.703.890

6.475.611

0

300.001 - 450.000

483

177.653.071

44.170.671

29.945.629

44.685.142

39.561.602

10.130.443

0

450.001 - 600.000

296

152.297.836

37.707.291

25.963.836

39.627.143

32.948.374

8.899.419

0

600.001 - 750.000

166

111.326.405

27.382.826

19.400.450

25.796.342

25.812.691

4.825.757

0

750.001 - 900.000

116

95.456.146

23.334.729

15.028.816

29.258.984

18.390.289

9.285.728

0

900.001 - 1.200.000

178

185.788.107

45.344.728

30.801.918

48.430.721

37.776.104

10.065.179

0

1.200.001 - 1.500.000

110

147.485.038

35.778.416

25.489.911

35.037.941

32.608.879

6.378.492

0

1.500.001 - 1.800.000

85

140.884.474

34.195.786

23.191.942

47.285.320

27.785.341

18.310.870

0

1.800.001 - 2.100.000

53

104.005.389

25.400.198

17.098.693

25.978.127

21.083.333

4.562.569

0

2.100.001 - 2.400.000

32

70.953.741

17.459.309

12.593.553

13.537.716

17.563.979

1.048.833

0

2.400.001 - 2.700.000

40

101.879.678

24.705.548

14.611.307

35.574.833

18.047.816

14.305.793

0

2.700.001 - 3.000.000

34

93.210.869

22.885.482

16.416.103

18.880.908

21.588.225

1.167.548

0

3.000.001 - 3.500.000

26

83.727.763

20.335.956

13.665.198

19.552.878

15.286.051

837.776

0

3.500.001 - 4.000.000

31

115.260.592

28.039.136

20.521.946

25.067.525

23.978.064

484.507

0

4.000.001 - 4.600.000

33

140.577.908

34.316.527

21.658.129

32.841.435

31.669.641

8.536.419

0

4.600.001 - 5.200.000

20

96.938.829

23.805.438

15.541.717

19.936.174

20.502.095

1.091.113

0

5.200.001 - 5.800.000

12

65.912.229

15.857.260

10.423.326

27.856.468

10.486.866

12.062.748

0

5.800.001 - 7.500.000

32

213.563.771

51.766.377

36.570.368

54.281.984

42.969.895

8.915.135

0

111
23.127

5.327.029.994
7.891.465.998

1.284.044.320
1.939.144.186

976.311.962
1.432.373.118

1.269.048.582
2.300.833.763

1.183.933.074
1.769.349.869

192.625.371
699.328.923

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ
>0

> 7.500.000
ΣΥΝΟΛΑ:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

0
24.033.779.671

186/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ €
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΟΙ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ZHMIA
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (κωδικός_δηλ.003)

3.062

0

0

1.308.543

28.999.698

955.421

28.646.575

1.819.977.538

ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ EIΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

50

0

0

18.939

1.448.094

15.572

1.444.727

17.011.308

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ

763

0

0

10.070

288.984

8.752

287.666

0

- 10.000

431

1.840.721

491.310

467.782

1.376.981

482.765

900.654

0

10.001 - 15.000

134

1.642.865

411.836

269.548

761.992

370.007

450.615

0

15.001 - 22.000

149

2.737.230

705.219

498.453

806.507

658.682

261.493

0

22.001 - 30.000

147

3.836.929

965.745

641.111

1.711.111

699.672

803.926

0

30.001 - 45.000

212

7.903.140

1.984.459

1.376.664

2.162.206

1.843.976

645.060

0

45.001 - 60.000

159

8.253.855

2.076.182

1.390.492

2.282.390

1.725.743

541.459

0

60.001 - 90.000

184

13.563.777

3.336.717

2.255.274

3.414.447

2.731.530

553.986

0

90.001 - 120.000

118

12.142.357

3.013.344

2.161.001

2.888.672

2.708.406

422.733

0

120.001 - 150.000

106

14.125.195

3.460.120

2.257.070

2.996.380

3.075.119

354.310

0

150.001 - 220.000

151

28.094.066

6.883.828

4.666.951

6.785.755

6.633.631

1.868.608

0

220.001 - 300.000

110

28.214.844

6.937.137

4.585.399

7.041.174

6.212.110

1.730.748

0

300.001 - 450.000

104

38.318.384

9.159.612

6.126.571

7.592.513

8.548.389

854.719

0

450.001 - 600.000

65

33.674.049

8.165.730

4.758.729

7.079.574

6.951.349

1.106.464

0

600.001 - 750.000

41

27.449.541

6.598.242

4.345.166

4.968.145

6.300.429

325.166

0

750.001 - 900.000

27

21.723.789

5.273.859

3.377.004

3.612.379

5.344.142

305.658

0

900.001 - 1.200.000

25

26.017.118

6.311.667

4.211.487

5.094.577

5.755.447

326.869

0

1.200.001 - 1.500.000

15

20.282.158

4.909.097

3.506.383

3.610.144

4.881.584

76.247

0

1.500.001 - 1.800.000

11

18.101.091

4.359.639

2.590.994

3.488.212

3.678.128

215.707

0

1.800.001 - 2.100.000

6

11.658.364

2.798.095

1.515.482

4.063.116

1.663.448

1.412.988

0

2.100.001 - 2.400.000

1

2.191.279

525.907

414.159

517.887

422.180

0

0

2.400.001 - 2.700.000

3

7.837.946

1.881.522

1.473.430

1.352.601

2.002.351

0

0

2.700.001 - 3.000.000

6

17.374.206

4.201.024

3.383.469

2.318.303

5.266.190

0

0

3.000.001 - 3.500.000

5

16.304.914

3.944.232

2.388.810

2.993.176

3.339.865

0

0

3.500.001 - 4.000.000

2

7.560.535

1.911.390

1.525.238

1.552.111

1.884.517

0

0

4.000.001 - 4.600.000

3

13.097.517

3.146.414

2.296.557

3.227.112

2.215.860

0

0

4.600.001 - 5.200.000

1

5.016.943

1.206.904

963.742

1.311.795

858.850

0

0

5.200.001 - 5.800.000

2

11.196.168

2.687.680

2.124.722

1.252.033

3.560.369

0

0

5.800.001 - 7.500.000

4

24.825.533

5.959.069

3.427.160

7.338.765

5.058.298

3.010.834

0

6
6.103

85.899.181
510.883.695

20.720.383
124.026.363

16.065.586
86.401.986

16.475.203
140.812.037

20.310.766
116.163.548

0
46.547.212

>0

> 7.500.000
ΣΥΝΟΛΑ:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

0
1.836.988.846

187/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ)
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ €
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ EIΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΟΙ

9.116

0

0

3.722.182

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

26.727.415

2.906.636

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ZHMIA
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (κωδικός_δηλ.003)
25.911.868

3.848.459.017

88

0

59.737

63.487

400.929

70.585

343.593

26.878.382

2.847

0

0

44.379

1.760.438

24.186

1.740.246

0

- 10.000

1.248

5.017.450

1.381.610

1.116.446

3.700.589

1.324.583

2.528.653

0

10.001 - 15.000

339

4.197.146

1.125.536

781.852

1.640.446

997.850

727.609

0

15.001 - 22.000

369

6.828.986

1.779.454

1.276.970

2.468.899

1.689.214

1.101.690

0

22.001 - 30.000

345

8.896.553

2.305.631

1.626.465

2.925.754

2.158.289

1.151.946

0

30.001 - 45.000

488

18.116.872

4.608.734

3.135.416

5.170.543

4.261.898

1.688.291

0

45.001 - 60.000

294

15.115.420

3.817.120

2.650.006

3.740.795

3.474.088

747.758

0

60.001 - 90.000

399

29.741.870

7.447.798

5.133.578

7.605.854

6.742.238

1.766.716

0

90.001 - 120.000

247

25.594.034

6.324.634

4.233.077

5.881.170

5.624.723

954.181

0

120.001 - 150.000

162

21.794.487

5.367.360

3.832.763

5.159.561

5.128.804

1.088.242

0

150.001 - 220.000

245

44.077.609

10.868.576

7.173.523

10.749.388

10.027.935

2.735.223

0

220.001 - 300.000

178

45.698.840

11.061.336

7.146.700

9.790.803

10.088.516

1.709.974

0

300.001 - 450.000

177

65.390.949

16.101.680

10.961.618

14.203.815

14.359.766

1.500.283

0

450.001 - 600.000

86

43.732.964

10.578.218

7.107.526

8.151.823

9.985.385

451.464

0

600.001 - 750.000

51

34.177.149

8.299.710

5.799.332

5.389.121

8.771.784

61.863

0

750.001 - 900.000

37

30.652.325

7.373.609

4.995.491

5.677.192

6.996.184

304.276

0

900.001 - 1.200.000

54

56.611.272

13.696.202

8.987.420

11.202.773

11.919.617

438.768

0

1.200.001 - 1.500.000

14

19.024.612

4.617.605

3.459.634

3.558.681

4.532.621

14.064

0

1.500.001 - 1.800.000

13

21.043.401

5.078.358

3.579.353

2.900.931

5.756.781

0

0

1.800.001 - 2.100.000

9

17.082.423

4.117.360

2.553.361

2.534.188

4.136.533

0

0

2.100.001 - 2.400.000

2

4.708.967

1.130.192

898.336

1.177.083

851.444

0

0

2.400.001 - 2.700.000

5

12.909.231

3.098.653

2.150.204

1.536.973

3.711.884

0

0

2.700.001 - 3.000.000

5

14.130.495

3.412.636

2.340.634

2.411.457

3.341.812

0

0

3.000.001 - 3.500.000

8

26.248.696

6.318.407

4.538.620

3.441.423

7.415.605

0

0

3.500.001 - 4.000.000

5

18.677.226

4.508.079

3.593.344

2.307.134

5.794.289

0

0

4.000.001 - 4.600.000

2

8.516.073

2.047.727

1.573.201

1.221.708

2.399.219

0

0

4.600.001 - 5.200.000

2

9.836.172

2.364.176

1.890.484

1.847.445

2.407.215

0

0

5.200.001 - 5.800.000

1

5.795.361

1.391.096

1.101.644

1.089.086

1.403.654

0

0

5.800.001 - 7.500.000

1

5.849.390

1.403.963

1.090.660

1.270.321

1.224.302

0

0

7
16.844

111.551.705
731.017.678

26.800.149
178.485.346

20.355.945
128.913.651

19.005.943
176.649.681

28.150.151
177.677.791

0
46.966.708

0
3.875.337.399

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ
>0

> 7.500.000
ΣΥΝΟΛΑ:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

188/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ)

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ €
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΟΙ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ZHMIA
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
(κωδικός_δηλ.003)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

8.747

0

0

13.377.999

418.428.344

8.178.713

210.966.320

11.769.777.586

ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ EIΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

568

0

30.395.600

7.355.672

130.579.527

24.945.308

6.564.638

1.513.483.244

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ

883

0

0

409.244

15.057.241

80.235

992.693

0

- 10.000

1.050

5.088.434

1.431.775

2.820.542

14.268.130

1.769.971

3.937.859

0

10.001 - 15.000

388

4.826.442

1.329.853

1.970.907

10.572.049

1.643.086

1.397.762

0

15.001 - 22.000

453

8.387.684

2.172.200

1.949.012

9.714.889

1.954.117

2.018.869

0

22.001 - 30.000

441

11.404.244

2.979.375

2.327.469

9.610.446

2.462.580

2.589.036

0

30.001 - 45.000

696

25.901.295

6.782.440

4.985.693

58.547.479

5.623.894

3.550.772

0

45.001 - 60.000

511

26.636.732

6.733.073

8.372.750

14.859.443

5.479.997

2.770.286

0

60.001 - 90.000

698

51.607.967

12.871.796

10.381.935

49.637.293

11.128.178

4.725.506

0

90.001 - 120.000

485

50.237.832

12.596.430

8.941.907

20.023.392

11.110.264

7.077.039

0

120.001 - 150.000

371

49.642.060

12.353.985

8.634.432

23.646.682

11.003.562

3.332.437

0

150.001 - 220.000

512

93.379.549

23.118.740

16.005.143

35.079.360

20.369.992

9.944.499

0

220.001 - 300.000

369

94.932.262

23.132.112

15.742.474

24.321.025

19.931.384

4.955.997

0

300.001 - 450.000

409

151.225.385

37.274.095

25.411.174

54.654.575

33.533.712

6.262.776

0

450.001 - 600.000

233

120.145.222

29.534.667

19.907.258

29.430.086

26.812.970

5.424.207

0

600.001 - 750.000

139

92.910.752

22.565.982

15.817.317

20.410.750

21.708.838

3.717.793

0

750.001 - 900.000

97

80.220.984

19.488.671

13.051.436

21.047.509

16.812.266

5.056.246

0

900.001 - 1.200.000

141

148.320.653

36.002.342

24.520.963

33.248.458

31.685.237

4.514.771

0

1.200.001 - 1.500.000

69

93.210.323

22.649.479

16.645.189

23.550.853

20.159.144

1.845.446

0

1.500.001 - 1.800.000

49

80.768.478

19.610.995

13.186.587

27.231.897

18.085.855

12.469.623

0

1.800.001 - 2.100.000

29

56.663.152

13.682.808

8.076.488

12.680.867

10.645.541

1.496.269

0

2.100.001 - 2.400.000

12

27.010.526

6.611.264

5.238.851

4.948.791

6.901.324

0

0

2.400.001 - 2.700.000

24

61.444.553

14.934.798

9.330.672

16.590.246

13.885.373

6.192.189

0

2.700.001 - 3.000.000

25

71.109.868

17.271.825

12.667.258

11.707.990

18.311.999

0

0

3.000.001 - 3.500.000

25

80.280.021

19.398.252

12.980.959

17.426.037

15.605.408

216.964

0

3.500.001 - 4.000.000

24

89.695.068

21.860.327

16.656.989

19.129.606

19.889.186

486.194

0

4.000.001 - 4.600.000

19

81.235.408

19.927.698

12.972.368

22.762.441

17.121.512

6.969.547

0

4.600.001 - 5.200.000

15

73.272.200

17.695.958

10.690.366

15.088.608

14.073.877

772.741

0

5.200.001 - 5.800.000

10

55.425.361

13.307.777

8.852.747

13.288.692

10.917.078

2.017.703

0

5.800.001 - 7.500.000

24

159.499.515

38.616.794

27.446.370

33.839.212

34.498.655

2.274.703

0

> 7.500.000

64

3.751.025.383

904.359.730

687.809.557

718.610.617

946.408.566

72.853.969

0

17.580

5.695.507.353

1.410.690.841

1.044.537.728

1.929.992.535

1.402.737.822

397.394.854

13.283.260.830

>0

ΣΥΝΟΛΑ:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

189/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Ε. (ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ)

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ €
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ EIΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΟΙ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ZHMIA
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
(κωδικός_δηλ.003)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

16.227

0

0

29.842.364

536.373.142

15.328.073

305.676.772

23.460.444.942

860

0

13.586.301

15.207.430

144.234.923

3.303.532

9.370.180

1.858.199.503

1.226

0

0

5.040.244

18.448.479

4.624.736

3.008.357

0

- 10.000

2.051

9.758.581

2.837.732

5.503.521

30.754.340

3.196.716

6.380.724

0

10.001 - 15.000

786

9.737.475

2.664.222

4.044.160

28.973.577

2.901.420

2.855.423

0

15.001 - 22.000

902

16.680.135

4.358.481

3.793.009

14.169.443

4.144.666

4.017.856

0

22.001 - 30.000

829

21.417.988

5.595.531

4.871.764

34.546.526

4.793.086

3.395.732

0

30.001 - 45.000

1.237

45.876.769

11.925.516

11.399.778

54.722.928

11.233.844

5.999.773

0

45.001 - 60.000

883

45.845.114

11.600.859

12.253.267

26.593.612

10.249.967

5.647.484

0

60.001 - 90.000

1.228

90.518.192

22.838.443

18.209.523

64.901.335

20.066.977

8.124.280

0

90.001 - 120.000

818

84.806.300

21.415.783

15.739.590

34.442.553

19.208.190

9.490.889

0

120.001 - 150.000

596

80.370.883

20.073.548

14.500.067

31.774.867

18.201.743

4.701.140

0

150.001 - 220.000

910

165.256.244

41.258.961

29.176.838

54.472.138

38.490.924

12.141.131

0

220.001 - 300.000

628

161.698.944

39.629.848

26.717.736

41.224.228

34.241.985

8.379.607

0

300.001 - 450.000

680

250.053.263

61.922.600

42.930.939

83.651.987

55.772.156

11.320.028

0

450.001 - 600.000

375

192.748.943

47.528.160

32.300.199

50.985.011

41.115.863

10.479.530

0

600.001 - 750.000

216

143.731.787

35.235.628

25.230.221

32.271.847

33.439.600

5.116.083

0

750.001 - 900.000

136

111.733.156

27.291.479

17.972.604

31.271.178

23.610.233

9.722.916

0

900.001 - 1.200.000

225

234.319.603

56.935.660

38.913.130

57.884.077

48.067.988

9.460.606

0

1.200.001 - 1.500.000

120

161.758.972

39.236.975

28.544.370

39.500.880

36.404.138

5.501.036

0

1.500.001 - 1.800.000

93

153.961.468

37.021.720

24.320.000

48.497.964

30.769.525

18.541.766

0

1.800.001 - 2.100.000

59

114.983.045

28.041.161

17.996.580

27.741.294

23.346.905

4.980.598

0

2.100.001 - 2.400.000

31

69.111.120

17.017.120

12.396.881

14.136.872

16.325.962

1.048.833

0

2.400.001 - 2.700.000

39

99.362.307

24.071.707

14.681.856

33.315.549

18.728.554

13.274.580

0

2.700.001 - 3.000.000

36

101.935.983

24.925.215

18.507.248

21.332.718

23.349.900

1.167.548

0

3.000.001 - 3.500.000

31

99.879.454

24.167.579

16.442.251

21.983.647

19.910.156

837.776

0

3.500.001 - 4.000.000

32

119.109.541

29.042.902

22.249.829

25.091.022

26.703.186

486.194

0

4.000.001 - 4.600.000

35

149.031.910

36.348.567

23.420.077

34.013.509

34.304.156

8.536.419

0

4.600.001 - 5.200.000

21

101.895.170

24.999.392

16.499.286

19.065.787

23.527.425

1.091.113

0

5.200.001 - 5.800.000

14

77.601.657

18.637.491

12.319.901

27.910.368

15.137.315

12.062.748

0

5.800.001 - 7.500.000

29

191.071.042

46.359.596

31.267.867

46.691.232

37.881.965

6.945.733

0

> 7.500.000

97

4.698.238.203

1.132.237.018

827.555.421

953.457.358

1.107.879.347

101.563.623

0

31.450

7.802.493.249

1.908.805.195

1.419.847.951

2.684.434.391

1.806.260.233

611.326.478

25.318.644.445

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ
>0

ΣΥΝΟΛΑ:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

190/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Ε. (ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ, ΑΧΕ, ΕΛΔΕ κλπ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ)

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ €
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΟΙ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

1.228

0

0

3.567.001

176.706.569

ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ EIΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

68

0

469.046

557.720

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ

82

0

0

456.640

- 10.000

109

479.197

124.802

10.001 - 15.000

21

259.308

15.001 - 22.000

35

22.001 - 30.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ZHMIA
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
(κωδικός_δηλ.003)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

1.386.853

172.728.290

5.443.853.932

5.111.872

87.873

1.685.597

71.347.605

2.870.617

446.362

2.804.912

0

179.715

507.314

116.733

202.540

0

63.886

37.055

311.447

40.428

209.078

0

666.156

174.824

132.787

256.741

164.990

96.467

0

22

567.525

155.795

315.562

4.153.310

122.844

65.669

0

30.001 - 45.000

34

1.298.439

320.186

256.274

445.374

258.267

81.067

0

45.001 - 60.000

26

1.351.700

336.279

226.255

489.486

219.960

45.668

0

60.001 - 90.000

31

2.275.131

577.462

328.641

798.332

416.682

333.431

0

90.001 - 120.000

22

2.238.831

655.430

616.755

492.197

787.309

26.376

0

120.001 - 150.000

14

1.859.879

457.654

352.611

550.655

464.752

223.294

0

150.001 - 220.000

43

7.919.923

2.032.378

1.497.394

4.298.401

1.318.152

2.156.497

0

220.001 - 300.000

20

5.049.613

1.227.986

718.579

1.940.770

1.001.943

998.784

0

300.001 - 450.000

31

11.043.412

2.681.216

1.709.390

2.525.105

2.670.576

794.614

0

450.001 - 600.000

24

12.133.531

2.974.644

1.850.702

3.351.602

1.619.621

145.876

0

600.001 - 750.000

5

3.260.743

783.712

542.161

817.918

507.955

0

0

750.001 - 900.000

19

15.160.496

3.644.199

2.350.242

5.221.477

3.060.044

2.287.080

0

900.001 - 1.200.000

20

20.966.361

5.104.503

3.766.527

6.685.016

3.103.607

917.593

0

1.200.001 - 1.500.000

12

17.418.758

4.204.080

1.638.476

8.189.779

1.408.736

3.755.959

0

1.500.001 - 1.800.000

24

40.627.323

9.773.383

6.989.690

11.267.598

5.769.568

274.093

0

1.800.001 - 2.100.000

5

10.168.156

2.443.192

1.890.290

2.069.840

2.263.642

0

0

2.100.001 - 2.400.000

7

15.755.388

3.793.851

2.964.441

3.227.468

3.530.823

0

0

2.400.001 - 2.700.000

5

12.880.328

3.101.014

2.470.705

2.679.589

2.892.130

0

0

2.700.001 - 3.000.000

6

16.978.615

4.092.579

3.219.072

3.352.517

3.959.134

0

0

3.000.001 - 3.500.000

5

16.425.163

4.123.573

3.122.746

2.690.123

4.556.196

0

0

3.500.001 - 4.000.000

5

18.741.556

4.516.719

3.224.260

5.827.881

1.913.098

0

0

4.000.001 - 4.600.000

8

34.697.380

8.494.913

4.939.063

6.723.978

8.078.314

1.368.316

0

4.600.001 - 5.200.000

6

28.846.846

6.924.286

5.513.540

5.827.675

6.610.150

0

0

5.200.001 - 5.800.000

17

94.291.627

22.667.034

19.801.473

202.229.226

960.005

160.720.724

0

5.800.001 - 7.500.000

10

67.293.939

16.161.883

12.335.692

27.879.859

10.578.188

9.960.471

0

> 7.500.000

58

1.676.791.368

409.482.617

335.696.113

681.405.353

243.766.758

179.993.381

0

2.022

2.137.446.692

521.563.126

423.267.572

1.180.905.089

314.081.693

541.875.777

5.515.201.537

>0

ΣΥΝΟΛΑ:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

191/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Ε. (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ)

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ €

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΟΙ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ZHMIA
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
(κωδικός_δηλ.003)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ

655

0

0

1.571.327

31.376.434

546.969

ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ EIΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

27

0

289.582

323.539

3.121.956

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ

33

0

0

259

1.399.402

- 10.000

95

436.752

119.979

173.127

10.001 - 15.000

19

223.902

55.368

15.001 - 22.000

33

625.014

22.001 - 30.000

25

30.001 - 45.000

29.178.352

1.215.705.173

50.625

98.684

16.696.497

259

1.379.278

0

562.682

93.256

326.098

0

29.714

201.785

30.898

111.578

0

160.508

105.691

262.111

131.212

113.752

0

649.063

228.883

329.936

4.099.770

165.503

61.966

0

33

1.232.238

307.852

218.770

364.224

273.553

65.184

0

45.001 - 60.000

29

1.518.490

377.463

260.754

377.807

340.125

43.124

0

60.001 - 90.000

34

2.533.378

629.374

319.716

888.285

390.896

335.598

0

90.001 - 120.000

27

2.757.495

710.878

516.539

477.854

799.733

48.403

0

120.001 - 150.000

16

2.107.550

513.688

343.609

379.527

513.333

36.911

0

150.001 - 220.000

35

6.406.323

1.565.308

889.311

2.038.197

1.125.631

688.717

0

220.001 - 300.000

18

4.525.453

1.088.139

698.956

866.767

1.148.488

228.161

0

300.001 - 450.000

22

8.020.770

1.946.516

1.156.911

1.967.435

1.498.288

351.835

0

450.001 - 600.000

16

8.122.574

2.026.037

1.345.046

2.022.369

1.587.600

241.190

0

600.001 - 750.000

4

2.675.807

642.630

513.473

532.137

623.966

0

0

750.001 - 900.000

8

6.342.046

1.529.579

1.085.074

1.254.965

1.686.413

326.726

0

900.001 - 1.200.000

13

13.651.342

3.324.638

2.569.361

3.329.477

2.777.835

213.312

0

1.200.001 - 1.500.000

8

11.024.259

2.665.142

1.657.577

3.395.167

1.866.542

938.990

0

1.500.001 - 1.800.000

9

15.021.297

3.617.517

2.697.758

3.520.790

2.833.893

39.409

0

1.800.001 - 2.100.000

3

6.032.154

1.449.056

1.129.985

1.562.116

1.016.925

0

0

2.100.001 - 2.400.000

3

6.669.821

1.603.736

1.244.698

1.546.142

1.302.291

0

0

2.400.001 - 2.700.000

3

7.790.189

1.875.041

1.493.172

1.732.940

1.635.273

0

0

2.700.001 - 3.000.000

4

11.552.096

2.781.359

2.197.075

2.432.309

2.546.124

0

0

3.000.001 - 3.500.000

4

13.197.398

3.248.105

2.132.976

3.496.634

2.505.259

620.812

0

3.500.001 - 4.000.000

1

3.756.889

906.340

696.138

1.316.834

285.644

0

0

4.000.001 - 4.600.000

2

9.000.318

2.163.779

1.725.652

2.289.356

1.600.075

0

0

4.600.001 - 5.200.000

3

14.474.614

3.474.624

2.205.488

3.144.580

2.535.532

0

0

5.200.001 - 5.800.000

1

5.555.111

1.335.512

1.181.486

12.562.044

0

10.045.045

0

5.800.001 - 7.500.000

3

18.932.351

4.553.146

3.594.082

4.524.154

3.623.075

0

0

> 7.500.000

21

549.101.984

132.510.919

107.527.397

197.934.393

77.250.429

35.144.388

0

1.207

733.936.678

177.700.698

141.934.597

294.980.643

112.785.645

80.637.513

1.232.401.670

>0

ΣΥΝΟΛΑ:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

192/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ)

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ €

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΟΙ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ZHMIA
(κωδικός_δηλ.003)

ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ
EIΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

11.750

0

0

1.154.547

27.031.136

1.030.168

26.906.757

1.386.415.756

237

0

34.119

62.712

609.121

78.484

586.074

36.468.844

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ

3.751

0

0

1.310

499.615

1.310

499.615

0

- 10.000

2.813

12.882.102

3.219.261

2.267.075

6.388.013

2.847.878

3.749.551

0

10.001 - 15.000

993

12.391.177

3.028.880

1.886.566

3.823.140

2.688.143

1.598.707

0

15.001 - 22.000

1.135

20.757.613

5.062.940

3.231.794

5.394.191

4.484.711

1.579.403

0

22.001 - 30.000

911

23.374.355

5.698.946

3.616.733

5.354.675

5.105.678

1.144.674

0

30.001 - 45.000

1.245

45.785.539

11.150.390

7.090.191

9.806.041

10.312.894

1.878.264

0

45.001 - 60.000

831

43.158.186

10.495.066

6.545.370

8.831.996

9.968.464

1.760.024

0

60.001 - 90.000

1.051

77.312.010

18.779.137

11.575.020

14.636.895

17.826.074

2.108.812

0

>0

90.001 - 120.000

629

64.889.847

15.756.918

9.767.895

11.953.727

14.930.257

1.359.171

0

120.001 - 150.000

410

54.777.614

13.253.622

8.265.131

9.575.819

12.823.163

880.229

0

150.001 - 220.000

580

105.045.303

25.327.982

15.279.392

18.382.039

24.504.449

2.279.114

0

220.001 - 300.000

306

78.779.466

19.012.737

11.581.144

12.233.320

18.816.495

455.934

0

300.001 - 450.000

276

100.232.251

24.054.467

14.115.941

15.958.349

23.192.296

980.237

0

450.001 - 600.000

132

68.032.204

16.368.769

9.445.985

11.828.300

15.602.200

1.615.746

0

600.001 - 750.000

62

41.059.336

9.807.740

5.968.308

5.913.489

10.143.500

280.771

0

750.001 - 900.000

36

29.366.344

7.059.392

3.786.963

6.071.668

6.799.414

2.024.721

0

> 900.000

104

313.605.068

74.767.873

39.176.116

59.028.291

63.727.769

8.812.258

0

27.252

1.091.448.415

262.878.239

154.818.193

233.319.825

244.883.347

60.500.062

ΣΥΝΟΛΑ:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

1.422.884.600

193/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΑΤΤΙΚΗ)

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ €
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ
EIΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΟΙ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ZHMIA
(κωδικός_δηλ.003)

7.323

0

0

846.392

22.194.512

755.468

22.103.587

936.354.425

165

0

18.013

52.366

549.827

57.557

532.304

29.458.611

1.990

0

0

936

190.987

936

190.987

0

- 10.000

1.720

7.906.387

1.976.645

1.464.767

4.277.144

1.787.097

2.624.861

0

10.001 - 15.000

655

8.181.154

2.001.993

1.244.673

2.714.915

1.736.491

1.204.741

0

15.001 - 22.000

769

14.079.982

3.438.727

2.196.583

3.731.095

3.016.182

1.111.968

0

22.001 - 30.000

587

15.077.496

3.681.527

2.383.301

3.706.478

3.238.722

880.372

0

30.001 - 45.000

871

32.131.583

7.825.948

4.980.953

7.065.150

7.154.388

1.412.636

0

45.001 - 60.000

582

30.234.300

7.365.157

4.648.024

6.382.295

6.881.187

1.250.302

0

60.001 - 90.000

735

54.192.812

13.165.906

8.052.612

10.431.420

12.310.255

1.523.158

0

>0

90.001 - 120.000

445

46.055.773

11.223.803

6.982.327

8.446.858

10.779.032

1.019.760

0

120.001 - 150.000

300

39.981.465

9.700.148

6.108.545

7.350.734

9.213.623

755.663

0

150.001 - 220.000

421

76.012.369

18.330.355

11.118.445

12.625.513

18.036.004

1.212.792

0

220.001 - 300.000

235

60.606.815

14.613.737

8.767.382

9.156.325

14.424.560

199.666

0

300.001 - 450.000

202

73.539.132

17.643.388

10.258.021

12.311.953

16.416.283

826.846

0

450.001 - 600.000

102

52.655.427

12.670.457

7.238.061

10.073.742

11.450.552

1.615.746

0

600.001 - 750.000

57

37.906.034

9.051.122

5.472.185

5.782.681

9.021.404

280.771

0

750.001 - 900.000

31

25.193.301

6.057.823

3.322.096

5.694.934

5.709.746

2.024.721

0

> 900.000

82

283.351.592

67.505.227

34.629.363

55.518.368

55.403.265

8.785.116

0

17.272

857.105.622

206.269.976

119.767.032

188.204.931

187.392.752

49.555.997

ΣΥΝΟΛΑ:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

965.813.036

194/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ €
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ
EIΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΟΙ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ZHMIA
(κωδικός_δηλ.003)

1.603

0

0

110.277

1.756.724

101.028

1.747.475

166.436.125

26

0

7.234

5.856

39.972

7.566

34.448

3.699.419

652

0

0

259

90.283

259

90.283

0

- 10.000

408

1.864.458

463.933

294.020

958.831

361.797

562.671

0

10.001 - 15.000

149

1.864.748

456.451

298.488

507.516

425.174

177.751

0

15.001 - 22.000

162

2.961.883

719.868

443.010

677.187

645.941

160.252

0

22.001 - 30.000

129

3.311.436

811.257

495.686

606.686

788.407

88.150

0

30.001 - 45.000

156

5.767.882

1.396.846

874.450

1.184.666

1.308.567

221.847

0

45.001 - 60.000

106

5.552.439

1.343.920

828.722

1.044.222

1.345.605

217.185

0

60.001 - 90.000

143

10.452.744

2.541.277

1.621.336

1.747.403

2.628.110

212.900

0

90.001 - 120.000

75

7.613.386

1.840.682

1.035.107

1.469.088

1.559.288

152.587

0

120.001 - 150.000

45

6.029.440

1.453.244

877.923

907.580

1.530.385

106.798

0

150.001 - 220.000

69

12.428.910

2.993.133

1.709.036

2.508.765

2.660.801

467.391

0

220.001 - 300.000

37

9.433.779

2.273.116

1.345.028

1.532.471

2.251.357

165.684

0

300.001 - 450.000

21

7.430.347

1.783.439

1.082.271

792.326

2.073.384

0

0

450.001 - 600.000

17

8.829.654

2.126.276

1.333.365

888.803

2.570.839

0

0

600.001 - 750.000

3

1.931.338

463.521

359.542

130.804

692.259

0

0

750.001 - 900.000

5

4.173.041

1.001.530

464.867

376.729

1.089.668

0

0

> 900.000

14

17.964.132

4.312.167

2.321.995

2.338.849

4.320.428

25.117

0

3.820

107.609.617

25.987.894

15.501.238

19.558.905

26.360.863

4.430.539

>0

ΣΥΝΟΛΑ:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

170.135.544

195/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ)

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ €
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ
EIΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ
>0

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

2.824

0

0

197.878

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

3.079.900

173.672

ZHMIA
(κωδικός_δηλ.003)

3.055.695

283.625.207

46

0

8.872

4.490

19.322

13.361

19.322

3.310.813

1.109

0

0

115

218.345

115

218.345

0

- 10.000

684

3.111.256

778.684

508.288

1.152.038

698.985

564.051

0

10.001 - 15.000

189

2.345.276

570.437

343.405

600.709

526.477

216.215

0

15.001 - 22.000

204

3.715.748

904.346

592.202

985.908

822.587

307.184

0

22.001 - 30.000

195

4.985.423

1.206.163

737.747

1.041.512

1.078.549

176.152

0

30.001 - 45.000

218

7.886.074

1.927.596

1.234.788

1.556.225

1.849.940

243.782

0

45.001 - 60.000

143

7.371.447

1.785.989

1.068.625

1.405.479

1.741.672

292.538

0

60.001 - 90.000

173

12.666.457

3.071.954

1.901.073

2.458.072

2.887.709

372.754

0

90.001 - 120.000

109

11.220.684

2.692.433

1.750.461

2.037.781

2.591.936

186.824

0

120.001 - 150.000

65

8.766.709

2.100.230

1.278.663

1.317.506

2.079.155

17.768

0

150.001 - 220.000

91

16.604.024

4.004.494

2.451.911

3.247.761

3.807.570

598.926

0

220.001 - 300.000

34

8.738.872

2.125.784

1.468.734

1.544.524

2.140.578

90.583

0

300.001 - 450.000

53

19.262.772

4.627.640

2.775.665

2.854.071

4.702.630

153.392

0

450.001 - 600.000

13

6.547.123

1.572.006

874.558

865.755

1.580.809

0

0

600.001 - 750.000

2

1.221.964

293.271

136.565

0

429.837

0

0

750.001 - 900.000

0

0

0

0

0

0

0

0

> 900.000

8

12.289.344

2.950.475

2.224.756

1.171.081

4.004.150

0

0

6.160

126.733.173

30.620.374

19.549.924

25.555.989

31.129.732

6.513.531

ΣΥΝΟΛΑ:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

286.936.020

196/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λ.π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ)

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ €
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ EIΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ
>0

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ
ΚΕΡΔΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΟΙ

37.491

0

0

448.399

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

26.075.527

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
326.856

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ZHMIA
(κωδικός_δηλ.003)

25.953.984

2.894.423.313

4

0

4.483

150

3.452

1.530

349

5.908.362

27.985

0

0

10.546

3.822.530

10.118

3.822.103

0

-

10.000

33.808

152.988.089

31.704.478

13.774.444

27.687.910

27.112.588

9.321.581

0

10.001 -

15.000

10.334

127.950.366

26.354.843

11.643.109

16.588.213

24.274.186

2.864.447

0

15.001 -

22.000

10.076

183.988.734

37.956.357

16.601.356

23.607.376

35.763.799

4.813.462

0

22.001 -

30.000

7.401

190.343.419

39.334.895

17.186.647

22.082.108

37.761.429

3.321.995

0

30.001 -

45.000

7.702

282.179.019

58.679.320

25.094.988

32.735.351

56.626.494

5.587.537

0

45.001 -

60.000

4.256

219.989.106

46.022.662

19.706.797

23.871.098

45.106.396

3.248.034

0

60.001 -

90.000

3.983

290.017.926

61.215.301

26.331.576

30.616.129

60.312.947

3.382.199

0

90.001 -

120.000

1.851

190.255.167

40.742.328

17.453.779

19.441.516

40.423.141

1.668.549

0

120.001 -

150.000

892

119.409.143

26.023.577

10.895.479

11.838.408

25.983.758

903.109

0

150.001 -

220.000

923

165.319.519

36.490.365

14.134.207

19.465.402

33.659.669

2.500.499

0

220.001 -

300.000

418

105.721.085

23.863.094

8.803.050

11.745.378

21.865.469

944.703

0

300.001 -

450.000

289

104.652.639

24.390.159

8.475.032

11.781.769

22.060.204

976.781

0

450.001 -

600.000

88

45.406.022

10.871.909

2.824.336

6.294.276

8.042.019

640.049

0

600.001 -

750.000

66

44.120.674

10.517.197

2.598.468

6.240.588

7.664.023

788.946

0

750.001 -

900.000

35

28.779.497

7.100.148

1.598.327

4.670.054

4.612.349

583.928

0

>

900.000

110

335.145.690

79.799.109

23.864.477

45.341.718

61.195.636

2.873.768

ΣΥΝΟΛΟ:

147.712

2.586.266.095

561.070.225

221.445.167

343.908.803

512.802.611

74.196.023

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

0
2.900.331.675

197/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λ.π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΑΤΤΙΚΗ)

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ €
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ EIΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ
ΚΕΡΔΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΟΙ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ZHMIA
(κωδικός_δηλ.003)

14.340

0

0

251.605

14.819.748

197.604

14.765.747

1.697.875.290

2

0

3.828

0

2.819

1.009

0

3.031.104

8.919

0

0

7.858

1.966.983

7.648

1.966.773

0

-

10.000

12.002

55.521.856

11.548.397

5.078.809

11.076.356

9.715.289

4.164.444

0

10.001 -

15.000

4.183

51.865.739

10.729.583

4.823.357

7.477.311

9.704.305

1.628.676

0

15.001 -

22.000

4.267

77.926.982

16.217.318

7.103.907

11.714.062

15.051.996

3.444.832

0

22.001 -

30.000

3.343

86.232.789

18.017.574

7.895.631

10.639.853

17.063.741

1.790.389

0

30.001 -

45.000

3.597

132.107.242

27.865.451

11.885.104

16.811.026

26.396.406

3.456.877

0

45.001 -

60.000

2.043

105.659.346

22.459.581

9.666.819

12.689.954

21.504.882

2.068.435

0

60.001 -

90.000

1.914

140.178.250

30.204.520

12.758.535

16.405.822

28.922.877

2.365.644

0

90.001 -

120.000

908

93.263.960

20.411.663

8.672.986

10.154.887

19.757.075

827.314

0

120.001 -

150.000

476

63.687.777

14.104.521

5.776.336

6.749.571

13.712.333

581.046

0

150.001 -

220.000

551

99.039.757

22.214.164

8.386.958

12.269.232

19.789.049

1.457.161

0

220.001 -

300.000

276

69.810.773

16.080.986

5.442.265

8.832.185

13.523.301

832.233

0

300.001 -

450.000

188

68.719.673

16.197.812

5.286.261

8.436.555

13.971.748

924.230

0

450.001 -

600.000

70

35.815.855

8.696.688

2.090.544

5.284.687

6.099.936

597.391

0

600.001 -

750.000

51

34.067.011

8.100.949

1.951.710

5.015.939

5.518.793

482.071

0

750.001 -

900.000

25

20.550.718

5.100.334

817.912

3.569.258

2.689.868

340.879

0

>

900.000
ΣΥΝΟΛΟ:

86
57.241

184.645.637
1.319.093.365

46.090.558
294.043.927

6.649.840
104.546.437

26.278.181
190.194.429

28.736.790
252.364.650

2.274.570
43.968.712

>0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

0
1.700.906.394

198/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λ.π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ €
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ EIΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ
>0

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ
ΚΕΡΔΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΟΙ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ZHMIA
(κωδικός_δηλ.003)

6.278

0

0

77.362

3.489.306

50.247

3.462.191

518.353.933

0

0

0

0

0

0

0

0

4.346

0

0

180

623.392

0

623.212

0

-

10.000

5.908

26.273.616

5.441.508

2.449.008

4.477.482

4.744.803

1.331.770

0

10.001 -

15.000

1.660

20.598.884

4.252.723

1.970.173

2.612.990

3.956.588

346.682

0

15.001 -

22.000

1.633

29.811.499

6.133.892

2.786.701

3.528.536

5.822.583

430.525

0

22.001 -

30.000

1.184

30.316.035

6.221.850

2.826.427

3.718.623

6.082.802

753.148

0

30.001 -

45.000

1.195

43.681.487

9.040.642

3.926.208

4.847.759

8.820.111

701.021

0

45.001 -

60.000

591

30.596.619

6.387.783

2.853.272

3.168.123

6.397.290

324.359

0

60.001 -

90.000

547

39.400.907

8.076.282

3.632.274

4.010.769

8.099.865

402.078

0

90.001 -

120.000

257

26.518.979

5.493.520

2.476.718

2.642.604

5.560.849

233.214

0

120.001 -

150.000

118

15.812.593

3.403.113

1.518.815

1.598.484

3.464.067

140.622

0

150.001 -

220.000

111

19.731.978

4.309.923

1.748.605

2.452.875

3.879.023

273.370

0

220.001 -

300.000

42

10.538.907

2.347.372

1.128.552

860.781

2.643.969

28.826

0

300.001 -

450.000

28

9.817.816

2.261.420

790.244

1.110.215

1.993.998

52.551

0

450.001 -

600.000

6

3.097.276

726.076

244.856

300.041

679.486

8.594

0

600.001 -

750.000

4

2.600.554

613.285

154.500

640.967

433.693

306.875

0

750.001 -

900.000

7

5.656.468

1.367.779

515.190

908.303

1.217.714

243.049

0

>

900.000

13

111.593.962

24.084.606

12.769.139

11.790.882

25.062.863

0

ΣΥΝΟΛΟ:

23.928

426.047.580

90.161.774

41.868.224

52.782.132

88.909.951

9.662.087

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

0
518.353.933

199/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λ.π.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ)

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ €
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ EIΔΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ
>0

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ
ΚΕΡΔΗ

ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΟΙ

16.873

0

0

119.432

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ
7.766.473

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
79.005

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ZHMIA
(κωδικός_δηλ.003)

7.726.046

679.167.944

2

0

655

150

633

521

349

1.903.404

14.720

0

0

2.508

1.232.156

2.470

1.232.118

0

-

10.000

15.898

71.192.617

14.714.573

6.246.628

12.134.072

12.652.496

3.825.368

0

10.001 -

15.000

4.491

55.485.743

11.372.536

4.849.580

6.497.912

10.613.293

889.088

0

15.001 -

22.000

4.176

76.250.253

15.605.146

6.710.748

8.364.779

14.889.220

938.105

0

22.001 -

30.000

2.874

73.794.594

15.095.471

6.464.589

7.723.632

14.614.885

778.458

0

30.001 -

45.000

2.910

106.390.290

21.773.228

9.283.676

11.076.566

21.409.977

1.429.639

0

45.001 -

60.000

1.622

83.733.140

17.175.298

7.186.706

8.013.020

17.204.224

855.241

0

60.001 -

90.000

1.522

110.438.770

22.934.499

9.940.767

10.199.539

23.290.205

614.477

0

90.001 -

120.000

686

70.472.228

14.837.145

6.304.075

6.644.025

15.105.217

608.022

0

120.001 -

150.000

298

39.908.773

8.515.943

3.600.328

3.490.353

8.807.358

181.441

0

150.001 -

220.000

261

46.547.784

9.966.278

3.998.644

4.743.293

9.991.597

769.968

0

220.001 -

300.000

100

25.371.404

5.434.735

2.232.233

2.052.412

5.698.199

83.644

0

300.001 -

450.000

73

26.115.149

5.930.927

2.398.527

2.234.998

6.094.457

0

0

450.001 -

600.000

12

6.492.890

1.449.146

488.936

709.549

1.262.597

34.064

0

600.001 -

750.000

11

7.453.109

1.802.963

492.257

583.682

1.711.537

0

0

750.001 -

900.000

3

2.572.310

632.035

265.224

192.493

704.767

0

0

>

900.000

11

38.906.096

9.623.946

4.445.498

7.272.655

7.395.985

599.196

ΣΥΝΟΛΟ:

66.543

841.125.150

176.864.524

75.030.506

100.932.242

171.528.010

20.565.224

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

0
681.071.348

200/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ MH ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ENTYΠA Φ.01.012
Κωδικός Εντύπου
003
004
005
006
007
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
027
028
049
050
051
055
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
200
201
210
220
227
230
240
250
260
270
280
290

Αριθμός περιπτώσεων
65
258
40
767
3.567
565
3.566
4.380
845
4.120
4.378
5.787
5.787
584
433
978
4.290
486
3.739
770
6.450
3.769
145
3.726
2.746
2.778
3.888
173
7.398
685
10.444
6.316
9.440
16.635
26.302
4.170
7.894
6.905
6.020
4.262
606
3.626
18.823
12.439
25.879
4.323
1.236
65
33
928
64
284
276
281
80
32
38

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Ποσά που δηλώθηκαν (ευρώ)
10.979.372
7.049.638
238.725
709.312.642
29.774.760
60.949.400
147.685.729
225.760.059
18.459.700
8.090.735
56.021.580
10.666.233
2.133.324
10.690.887
4.708.301
15.398.189
45.084.347
4.461.112
13.424.366
172.515
71.445.256
13.820.785
2.454.056
13.421.383
810.458.448
180.793.407
154.026.574
5.779.831
95.016.989
44.709.072
402.919.283
462.438.002
5.397.136.279
6.845.432.494
13.545.524.926
101.919.277
1.643.369.803
402.470.334
584.910.880
114.104.042
183.057.605
189.519.511
7.503.794.836
2.945.727.003
13.658.926.105
290.126.702
25.445.533
10.977.822
282.654
33.356
10.637.926
299.046.221
28.615.668
270.430.542
30.487.601
261.251
234.435

Σελίδα 201/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ MH ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ENTYΠA Φ.01.012
Κωδικός Εντύπου

Αριθμός περιπτώσεων

Ποσά που δηλώθηκαν (ευρώ)

295
300
350
360
400
410
420
430
440
500
600
700
704
705
800
810
820
950
997
998

1
3.126
56
630
14
331
283
266
502
245
3.188
4.183
6.405
448
2.040
2.022
6.818
77
916
2

10.535
8.172.888
720.944
40.382.776
154.212
47.744.943
42.441.616
7.299.701
374.785.061
1.861.946
54.052.206
222.243.188
71.374.682
4.399.173
96.524.283
96.475.499
1.032.416.448

999

2

5.263

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

7.552
5.657

Σελίδα 202/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ O.E, E.E, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ENTYΠΟ Ε5
Κωδικός Εντύπου

Αριθμός περιπτώσεων

Ποσά που δηλώθηκαν (ευρώ)

001
003
004
005
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
026
027
028
029
030
039
040
041
043
044
045
046
048
059
060
061

82.273
37.587
20.218
6.080
72.632
25.544
152
67.387
28.458
4.561
70.348
118.654
82.211
35.975
1.114
345
3.068
2.357
5.645
399
82.374
113
583
91
83.917
33.844
16.713
82.808
2
1
1
15
7
80.734
2.058
1
28

2.586.372.226
2.894.918.954
225.922.057
4.792.318
206.750.779
137.016.497
200.752
298.500.356
82.557.914
434.971
215.975.514
41.750.734.769
4.108.677.549
1.360.788.474
19.201.880
2.877.355
10.416.521
19.647.097
345.732.368
4.244.582
4.196.121.641
3.752.428
9.827.792
32.927.647
4.279.366.144
1.043.867.947
2.016.991.088
4.189.759.784
189.847
37.560
897.088
143.124.585
369.811
4.115.497.821
71.171.563
5.000
3.209.286

070
071
100
101
102
103
104
111
113
124
140
145
157
160
165
240
400
405
406
407
408
409

106
17
1.911
83.384
51.141
2.181
6.506
5
356
35.670
4.014
4.014
76.813
72.243
23.970
37.875
3.035
3.264
1.007
1.064
118
125

5.904.414
1.136.753
102.327.389
33.434.723.290
7.516.223.743
323.958.835
494.762.460
793.616
14.259
1.046.884.137
3.996.646
799.331
519.733.119
512.089.680
74.914.474
2.912.114.686
77.695.628
91.446.368
10.533.331
12.070.784
2.156.555
2.102.521

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 203/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
410

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
3.247

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

27.407.602

Σελίδα 204/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ O.E, E.E, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ENTYΠΟ Ε5
Κωδικός Εντύπου

411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
430
435
448
449
450
460
461
500
501
505
506
507
510
515
520
521
522
523
530
531
600
610
617
620
621
622
623
624
625
626
627
628
631
632
633
634
635
636
637
638
639
700
701
801
802

Αριθμός περιπτώσεων

645
392
551
12
3.128
5
11
66
58
6.625
63
691
429
596
6.380
60
52
37.875
37.435
52
3
53
82.275
37.587
76.923
64.759
12.351
82.275
37.586
71.600
19.791
76.172
76.164
148
95
11
18
3
10
96.441
85.855
30.646
57.767
35.601
10.767
2.955
992
90.263
81.864
16.056
16.559
6.656
1.829
686
319
417
82.016
85.434
29.204
9.242

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Ποσά που δηλώθηκαν (ευρώ)

32.934.746
7.430.789
25.477.441
507.293
27.910.536
134.590
372.702
2.427.083
847.687
145.580.769
1.579.395
35.868.350
8.413.068
27.429.539
133.530.210
625.769
883.768
2.921.881.087
2.885.978.615
1.182.438
9.162.640
3.706.268
4.191.249.600
2.892.535.563
928.371.381
589.630.366
103.437.732
2.570.007.367
2.892.506.919
216.004.652
951.860.342
1.654.943.577
330.322.416
2.489.777
2.439.647
332.704
43.690.855
3
335.639

1.371.425.094
730.952.020
203.270.033
579.492.024
290.084.390
35.868.128
12.935.843
6.113.799
30.806.228
561.036.792
345.072.877
2.998.640.344
59.338.221
Σελίδα 205/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
803

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
41

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

1.102.454

Σελίδα 206/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ O.E, E.E, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ENTYΠΟ Ε5
Κωδικός Εντύπου

804
805
806
909
910
950
997

Αριθμός περιπτώσεων

146
2.723
1.795
32
32
10.702
355

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Ποσά που δηλώθηκαν (ευρώ)

6.230.792
1.374.412.119
240.665.544
454.663
9.093
2.952

Σελίδα 207/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ENTYΠA Φ.01.011, Φ.01.014 (Τραπεζικές & Ασφαλιστικές με ή χωρίς Δ.Λ.Π)
Κωδικός Εντύπου

Αριθμός περιπτώσεων

Ποσά που δηλώθηκαν (ευρώ)

001
003
004
005
006
007
008
009
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

68
88
68
40
76
76
64
75
37
67
2
64
154
72
99
58
24
96
98

958.039.673
2.846.253.528
229.209.521
1.200.520
1.164.415
232.883
204.614.379
32.710.201
36.080.061
226.221.540
2.590
185.800.781
32.266.435.037
1.070.721.249
3.140.270.629
118.106.123
217.691.578
6.220.080
15.428.092

022
024
026
029
030
031
032
038
039
048
049
050
051
060
061
062
063
064
065
066
067
071
113
116
117
119
148
200
210
215
224
248
338
410
430
448

112
72
59
67
69
9
3
71
44
68
66
39
64
105
124
56
27
42
63
10
10
4
4
18
19
7
2
76
59
29
76
21
77
49
9
88

1.147.677.499
1.553.961.188
213.784.657
1.044.211.124
1.367.231.698
53.949.041
490.172
988.740.565
1.493.928.462
957.254.123
204.362.894
18.729.257
185.800.781
2.808.820.671
24.324.102.664
769.088.506
208.793.096
113.453.043
873.969.350
40.001.943
12.631.531
377.000
119
200.817.394
2.425.618.851
293.950.071
1.059.049
39.362.430
2.141.275.049
2.030.384
1.301.223.980
708.359.549
1.371.588.179
137.147.895
53.165.910
2.846.361.021

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 208/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ENTYΠA Φ.01.011, Φ.01.014 (Τραπεζικές & Ασφαλιστικές με ή χωρίς Δ.Λ.Π)
Κωδικός Εντύπου
449
460
600
700
701
702
703
704
800
950
997

Αριθμός περιπτώσεων
86
16
11
68
103
106
47
69
150
5
4

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Ποσά που δηλώθηκαν (ευρώ)
2.835.213.558
119.336.746
46.079.045
230.410.042
420.551.521
223.280.155
148.206.923
145.265.538
32.266.102.412
23

Σελίδα 209/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ENTYΠA Φ.01.010, Φ.01.013 (Ε.Π.Ε με ή χωρίς Δ.Λ.Π)
Κωδικός Εντύπου

Αριθμός περιπτώσεων

Ποσά που δηλώθηκαν (ευρώ)

001
003
004
005
006
007
008
009
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028

11.517
11.968
11.520
1.561
1.850
1.850
10.740
5.224
7.826
6.761
761
10.509
22.268
12.419
10.508
2.241
543
7.208
5.589
10.989
241
13.104
8
203
163
98

1.091.042.226
1.420.732.335
261.004.286
1.733.407
2.699.857
539.971
160.564.827
69.866.359
104.976.019
76.036.050
151.499
151.120.170
16.594.364.769
983.309.167
678.829.173
12.414.077
3.528.994
21.601.784
39.779.100
320.896.173
7.574.243
1.223.215.381
33.935
35.104.739
5.904.070
6.804.156

029

12.990

1.166.654.333

030
031
034
036
037
038
039
040
041
042
045
046
048
049
050
051
059
060
070
071
081
085
100
111
113
116
117
118
119
200
210
215

9.818
1
1
7
6
13.077
7.657
11.580
3
8
14
2
11.524
11.358
4.169
10.508
70
3
36
4
1
1
26
11
179
4
17
2
1
1.852
841
286

525.455.674
43.000
5.236
23.040
6.781
1.168.580.281
962.993.717
1.104.451.827
69.941
524.601
2.742.040
78.533
1.089.111.291
188.977.281
56.114.826
151.121.353
12.958.282
246.601
1.867.458
6.000
281.261
3.216
1.395.638
207.490
7.673
1.073.227
1.789.232
351.198
13.810
90.194.773
10.965.755
6.063.238

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 210/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
224

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
9.751

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

513.258.428

Σελίδα 211/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ENTYΠA Φ.01.010, Φ.01.013 (Ε.Π.Ε με ή χωρίς Δ.Λ.Π)
Κωδικός Εντύπου

Αριθμός περιπτώσεων

Ποσά που δηλώθηκαν (ευρώ)

248
250
301
304
312
313
321
322
336
338
350
351
400
410
429
430
448
449
460
461
462
600
618
700
701
702

4
1
4
1
1
1
1
1
2
9.733
1
1
11.972
82
163
164
11.984
11.932
4
2
85
7
111
11.516
12.944
11.625

1.246.951
712
5.426.072
4.095
122.676
79.454
32.040
5.389
32.761
522.139.709
350
8
1.421.592.251
49.245
9.526.844
9.569.844
1.428.456.062
1.418.109.175
9.307
811.350
22.531.206
3.044.839
8.477
262.660.241
233.728.674
259.490.971

703
704
800
801
802
803
804
909
910
950
951
997

4.930
10.191
21.101
571
273
7
161
1
1
4.265
56
178

60.857.203
244.311.986
16.595.138.101
51.735.994
1.491.672
99.575
13.138.432
6.705
134
10.497.470
509.288.915
1.534

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 212/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ A.Ε (Ανώνυμες Εταιρείες
εκτός Τραπεζών και Ασφαλιστικών) ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ENTYΠA Φ.01.010, Φ.01.013 (Α.Ε ανεξαρτήτως Λογιστικών Προτύπων)
Κωδικός Εντύπου
001
002
003
004
005
006
007
008
009
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
048
049
050
051
059
060

Αριθμός περιπτώσεων
14.638
719
24.139
15.346
6.767
9.881
9.881
15.102
12.996
9.871
13.344
1.012
13.659
39.149
18.327
21.588
7.972
1.626
15.984
13.932
21.156
1.652
19.812
16
1.456
437
648
19.198
20.390
618
140
13
26
26
21
22
19.333
17.292
16.134
9
12
1
6
170
28
15.368
15.186
8.343
13.657
816
34

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Ποσά που δηλώθηκαν (ευρώ)
8.110.126.513
110.689.229
26.959.910.231
1.995.381.644
25.029.896
44.839.025
8.967.803
1.708.040.224
482.803.737
611.294.278
803.365.430
354.341
1.410.546.813
200.070.793.403
8.489.714.736
11.444.506.687
147.599.453
321.575.192
388.918.355
331.545.969
4.148.996.145
330.266.105
10.902.277.484
694.597
752.722.525
46.423.025
214.887.543
9.435.274.020
8.574.156.999
1.206.879.447
41.232.558
2.115.765
553.518
162.999
349.095
102.398
9.309.260.498
19.234.799.795
8.533.640.205
10.371.887
229.348
12.296
948.656
128.357.946
7.269.237
8.315.535.292
1.570.962.182
317.147.453
1.410.637.529
155.023.493
29.084.301

Σελίδα 213/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ A.Ε (Ανώνυμες Εταιρείες
εκτός Τραπεζών και Ασφαλιστικών) ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ENTYΠA Φ.01.010, Φ.01.013 (Α.Ε ανεξαρτήτως Λογιστικών Προτύπων)
Κωδικός Εντύπου
070
071
100
111
113
116
117
118
119
148
200
210
215
224
248
250
301
302
303
304
311
312
313
314
316
321
322
323
324
332
333
334
336
338
341
342
350
400
410
429
430
448
449
460
461
462
600
617
618
634
654
674
700
701
702
703
704

Αριθμός περιπτώσεων
110
7
124
59
975
530
784
121
125
5
9.894
5.902
1.547
19.997
467
7
3
4
5
4
3
33
7
2
2
6
33
9
2
11
2
3
2
20.263
1
1
1
24.134
339
11
688
24.173
23.964
82
14
758
83
4
553
12
11
6
15.346
21.822
19.542
10.087
16.023

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Ποσά που δηλώθηκαν (ευρώ)
17.166.776
189.000
23.579.183
1.877.541
155.551
4.375.909.222
8.590.531.230
2.076.629.928
232.247.865
5.792.139
1.553.233.427
397.329.077
54.045.233
8.202.582.138
4.505.346.253
88.395
704.223
1.125.332
2.876.958
16.806.618
1.265.628
12.766.885
3.110.010
110
3.955.855
1.294.678
17.227.900
23.280.728
26.798
5.961.141
965.336
3.686
35.302
8.522.323.975
0
2
82
26.977.674.560
2.496.575
5.677.737
1.254.040.153
26.976.119.100
26.923.277.574
41.108.020
2.328.805
777.751.125
17.204.879
4
600
5.757.482
9.935.973
3.561.604
2.020.408.240
2.212.482.341
2.076.219.652
653.008.684
1.925.225.786

Σελίδα 214/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
800
801

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
37.592
299

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

200.053.173.446
49.038.716

Σελίδα 215/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ A.Ε (Ανώνυμες Εταιρείες
εκτός Τραπεζών και Ασφαλιστικών) ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ENTYΠA Φ.01.010, Φ.01.013 (Α.Ε ανεξαρτήτως Λογιστικών Προτύπων)
Κωδικός Εντύπου
802
803
804
909
910
950
951
997

Αριθμός περιπτώσεων
160
20
154
9
9
2.848
319
943

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Ποσά που δηλώθηκαν (ευρώ)
1.024.078
3.564.466
72.328.014
210.834
4.216
10.744.246.261
31.116

Σελίδα 216/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 217/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ για το Έτος 2011
Τα στοιχεία λήφθηκαν από πίνακες του Υποσυστήματος Εσόδων, που βρίσκονται στις τοπικές βάσεις των Δ.Ο.Υ.
Αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/ 1/ 2011 – 31/ 12/ 2011. Τα ποσά αφορούν την Βεβαίωση / Είσπραξη /
Διαγραφή που έχουν γίνει στους αντίστοιχους ΚΑΕ και δεν υπάρχει διάκριση για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα.
Ειδικότερα δίνονται οι Πίνακες:
ΠΙΝΑΚΑΣ
Α1,Α2

Δηλώσεις ΦΠΑ (ανά Νομό και ανά Περιφέρεια)

Γ1,Γ2

Βεβαιώσεις - Εισπράξεις ΦΠΑ παρελθόντων ετών (ανά Νομό και ανά Περιφέρεια)
ΚΑΕ 1612 Φ.Π.Α. που βεβαιώνεται για πρώτη φορά
ΚΑΕ 1632 Φ.Π.Α. των παραγρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του ν. 2753/99

Δ1,Δ2

Περαίωση ΦΠΑ παρελθόντων ετών με την απόφαση 1144
ΚΑΕ 1642 Έσοδα Φ.Π.Α. (ΠΟΛ 1144)

Ε1,Ε2

Περαίωση ΦΠΑ εξαετίας
ΚΑΕ 1643 Φ.Π.Α. που βεβαιώνεται βάσει των διατάξεων του αρθρ. 28 του ν. 3016/02
(περαίωση εξαετίας)

ΣΤ1,ΣΤ2

Πρόστιμα
ΚΑΕ 1717 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους γενικά

Τέλος, κάποιες από τις Δ.Ο.Υ. πιθανόν να μην έχουν ενημερώσει τη λογιστική τους με τα στοιχεία
επαναβεβαίωσης ως προς τη βεβαίωση, διαδικασία που γίνεται συνήθως τον Ιούνιο κάθε έτους, μετά από
συμφωνία με τις αρμόδιες κεντρικές Δ/νσεις του Υπουργείου. ΄Ετσι, μπορεί να προκύψει Είσπραξη μεγαλύτερη
από τη Βεβαίωση, αν κάποιος αφαιρέσει τη στήλη Διαγραφές από τη στήλη Βεβαίωση, χωρίς όμως τα
αποτελέσματα να είναι λανθασμένα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2011

Σελίδα 218/236

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. (ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ)
ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ
ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ 01/01/2011 ΕΩΣ 31/12/2011 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ.
ΠΛΗΘΟΣ
ΠΛΗΘΟΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ