ro

Instrucþiuni pentru racordarea la reþeaua de alimentare cu gaz ºi pentru adaptarea la diferite tipuri de gaz (Numai de cãtre unitatea service abilitatã)

Generalitãþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recomandãri importante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alegerea pãrþii de conectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racorduri admise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Componente necesare adaptãrii la diferite tipuri de gaz . .

3 4 5 6 8

Adaptarea la alt tip de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Racord pentru gaz metan (NG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Racord pentru gaz lichefiat (LPG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Înlocuirea duzelor arzãtoarelor pe gaz . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Reglarea sau înlocuirea duzelor de bypass ale arzãtorului (poziþia de ardere cu flacãrã micã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Înlocuirea duzei cuptorului pe gaz (în funcþie de model) . . 19 Verificarea etanºeitãþii ºi a funcþionãrii . . . . . . . . . . . . . 22 Arderea corespunzãtoare ºi constantã . . . . . . . . . . . . . 25 Plite pe gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Cuptoarele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Caracteristici tehnice pentru gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2

Generalitãþi
Adaptarea aparatului dumneavoastrã la alt tip de gaz trebuie efectuatã în mod exclusiv de cãtre un tehnician autorizat, respectiv de cãtre o unitate service abilitatã sã efectueze racordãri la reþeaua de gaz, în conformitate cu indicaþiile menþionate aici. Erorile de racordare ºi de setare pot conduce la deteriorãri ºi defecþiuni ale aparatului dumneavoastrã. Producãtorul nu este responsabil pentru eventualele deteriorãri ºi defecþiuni survenite ca urmare a erorilor de racordare ºi setare.

3

Recomandãri importante
Vã rugãm sã respectaþi cu stricteþe simbolurile indicate pe plãcuþa de identificare. În cazul în care nu este menþionat simbolul þãrii dumneavoastrã, vã rugãm ca la efectuarea lucrãrilor sã respectaþi normele tehnice valabile în prezent în þara dumneavoastrã. Înainte de a amplasa maºina de gãtit, vã rugãm sã vã informaþi asupra tipului de gaz ºi asupra presiunii acestuia din cadrul reþelei locale de alimentare cu gaz. Asiguraþi-vã înainte de punerea în funcþiune de faptul cã toate setãrile au fost efectuate în conformitate cu normele existente. Se vor respecta directivele (dispoziþiile) locale ºi naþionale. Toate informaþiile referitoare la racordarea aparatului dumneavoastrã sunt înscrise pe plãcuþa de identificare de pe partea posterioarã a maºinii de gãtit. Pentru buna funcþionare a aparatelor racordate la reþelele de gaz natural cu presiune fluctuantã se recomandã instalarea, de cãtre personal autorizat, a unui regulator de presiune. Regulatoarele de presiune pot fi achiziþionate ºi prin magazinele de electrocasnice sau din reþeaua service. Pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoºi, garanþia este condiþionatã de asigurarea parametrilor de alimentare cu gaz indicaþi de producãtori (gaz natural: 20 mbari, GPL: 30 mbari). Numãrul produsului (numãrul de serie E-Nr.), numãrul de fabricaþie (FD), setãrile din fabricã referitoare la tipul de gaz/presiunea gazului ºi tipul de gaz setat, respectiv modificat, trebuie trecute în tabelul de mai jos ºi trebuie respectate cu stricteþe ºi în alte situaþii.

4

E­Nr. _______________

FD ______________

Unitatea Service Abilitatã % Tipul de gaz/ Presiunea gazului Date de pe plãcuþa de identificare Tipul de gaz/ Presiunea gazului Date ulterioare adaptãrii la alt tip de gaz

_________________

_________________

_________________

Modificãrile efectuate asupra aparatului, respectiv adaptarea la alt tip de gaz ºi tipul de racord sunt decisive pentru funcþionarea corespunzãtoare ºi sigurã a aparatului.

Alegerea pãrþii de conectare

Racordarea la reþeaua de alimentare cu gaz poate fi efectuatã în partea stângã sau dreaptã a maºinii de gãtit. În cazul în care este necesar, latura destinatã racordãrii poate fi modificatã ulterior. Conducta principalã de alimentare cu gaz trebuie închisã. În cazul în care se modificã latura de racordare, îmbinarea cu filet (SW 22) destinatã racordãrii pe cealaltã laturã a maºinii de gãtit trebuie închisã etanº cu ajutorul unui capac orb (SW 24) ºi al unei garnituri de etanºare. Dupã modificarea laturii de racordare la reþeaua de alimentare cu gaz, trebuie efectuatã o verificare a etanºeitãþii. În acest scop, se va consulta capitolul "VERIFICAREA ETANªEITÃÞII".

5

Racorduri admise
Aceste indicaþii sunt valabile numai în cazul în care maºina de gãtit se va monta într-o þarã al cãrei simbol este înscris pe plãcuþa de identificare. În cazul montãrii, racordãrii ºi punerii în funcþiune a maºinii de gãtit, într-o þarã care nu este înscrisã pe plãcuþa de identificare, trebuie respectate normele actuale locale ºi naþionale în vigoare, cu privire la amplasarea, montarea ºi racordarea aparatului, pentru a se asigura o instalare corectã ºi corespunzãtoare.

6

Tipuri de racorduri Þarã

AT BE CH DE ES FR GR IT NL PT HR SL YU TR PL RO AE ZA HU

Austria Belgia Elveþia Germania Spania Franþa Grecia Italia Olanda Portugalia Croaþia Slovenia Serbia Turcia Polonia România Emiratele Arabe Unite Africa de Sud Ungaria

X X X X X X X X X X X X X

X X X

X

X X X

X

7

Componente necesare adaptãrii la diferite tipuri de gaz

Mai jos sunt reprezentate componentele care, dupã cum este descris în aceste instrucþiuni, sunt necesare pentru adaptarea la alt tip de gaz. Diametrul corect al duzelor este redat în tabelul “Date tehnice-Gaz”. Utilizaþi întotdeauna o garniturã de etanºare nouã. Componentele necesare racordãrii la reþeaua de alimentare cu gaz pot sã difere în funcþie de tipul de gaz ºi de normele naþionale ale fiecãrei þãri.

(*)

Nu efectuaþi racordul de gaz fãrã sã utilizaþi aceste piese.

Duzã bypass

Duzã a arzãtorului

(*) Garniturã de etanºare

(*) Piesã de racordare la reþeaua de alimentare cu gaz metan ISO 7-1 (NG: G20, G25)

(*) Piesã de racordare la reþeaua de alimentare cu gaz metan ISO 228-1 (NG: G20, G25)

8

(*) Piesã de racordare la dispozitivul de alimentare cu gaz lichefiat (LPG: G30, G31)

Filet de racord

Capac orb (piesã de închidere)

9

Adaptarea la alt tip de gaz
În scopul adaptãrii la alt tip de gaz Componenta de racordare la reþeaua de alimentare cu gaz trebuie înlocuitã. Duzele arzãtorului pe gaz trebuie înlocuite. În conformitate cu setãrile din fabricã, duzele bypass din cadrul robineþilor arzãtoarelor trebuie înlocuite sau închise complet. În cazul în care existã (pentru cuptoarele pe gaz), duzele arzãtorului cuptorului ºi grill-ului trebuie înlocuite. Duzele sunt prevãzute cu diametre corespunzãtoare. Pentru informaþii suplimentare referitoare la tipurile de gaz adecvate pentru acest aparat ºi duzele aferente, vã rugãm sã consultaþi instrucþiunile din capitolul "Date Tehnice-Gaz". Dupã adaptarea la alt tip de gaz, se va efectua o verificare a etanºeitãþii. În acest scop, se va consulta capitolul "VERIFICAREA ETANªEITÃÞII". Dupã adaptarea la alt tip de gaz se va efectua o verificare a caracteristicilor flãcãrii. În acest sens, se va consulta capitolul "ARDEREA CONSTANTÃ". Important! Dupã efectuarea adaptãrii la alt tip de gaz, autocolantul sub formã de stea, cu informaþii referitoare la tipul de gaz, TREBUIE scos din plic ºi poziþionat în locul adecvat de pe plãcuþa de identificare. Vã rugãm sã treceþi în tabel noul tip de gaz setat, precum ºi noua presiune de gaz setatã. Vã rugãm sã consultaþi capitolele "Recomandãri importante" ºi "Indicaþii importante".

10

Racord pentru gaz metan (NG)

În cazul Gazului Metan (NG), racordul la reþeaua de alimentare cu gaz se va realiza cu ajutorul unei conducte pentru gaz sau al unui furtun de siguranþã, prevãzut la ambele capete cu un racord filetat. Racord efectuat în conformitate cu ISO 228-1

1. Noua garniturã de etanºare trebuie montatã în
componenta de racord. Garnitura de etanºare trebuie sã se afle în poziþia corectã.

2. Componenta de racord (SW 24) trebuie fixatã
pe racordul de alimentare cu gaz a aparatului (cu SW 22).

3. Conducta de gaz sau furtunul de siguranþã trebuie
fixate împreunã cu racordul filetat (SW 24) ºi noua garniturã de etanºare pe componenta de legãturã ºi trebuie strânse bine.

4. În vederea efectuãrii verificãrii etanºeitãþii,
se va consulta capitolul "Verificarea etanºeitãþii". Dispozitivul de închidere a racordului trebuie deschis.

Racord efectuat în conformitate cu ISO 7-1

1. Noua garniturã de etanºare trebuie montatã în
componenta de racord. Garnitura de etanºare trebuie sã se afle în poziþia corectã.

2. Componenta de racord (SW 24) trebuie fixatã
pe racordul de alimentare cu gaz a aparatului (cu SW 22).

3. Racordul filetat (cu SW 24) al conductei de gaz sau al
furtunului de siguranþã trebuie fixat de componenta de legãturã ºi trebuie bine strâns.

4. În vederea efectuãrii verificãrii etanºeitãþii,
se va consulta capitolul "Verificarea etanºeitãþii". Dispozitivul de închidere a racordului trebuie deschis.

11

Racord pentru gaz lichefiat (LPG)

În cazul în care se utilizeazã gaz lichefiat (LPG) racordarea trebuie sã se efectueze prin intermediul furtunului de gaz sau al conductei fixe. Respectaþi normele specifice fiecãrei þãri!

d

1. Noua garniturã de etanºare trebuie montatã în
componenta de racord. Garnitura de etanºare trebuie sã se afle în poziþia corectã.

2. Componenta de racord (SW 24) trebuie fixatã
pe racordul de alimentare cu gaz a aparatului (cu SW 22).

3. Furtunul de siguranþã trebuie montat ºi trebuie strâns
bine cu ajutorul racordului filetat, respectiv cu ajutorul colierului pentru furtun.

În cazul în care se utilizeazã un furtun de gaz, trebuie sã se monteze un furtun de siguranþã sau un furtun din material plastic, cu un diametru de 8 mm, respectiv 10 mm, fixat de racordul de gaz prin intermediul unui dispozitiv de racordare admis (de exemplu colier pentru furtun). Aparatul trebuie racordat la reþeaua de alimentare cu gaz cu ajutorul unui furtun cât mai scurt ºi complet etanº. Lungimea furtunului nu va depãºi lungimea maximã admisã de 1,5 m. Se vor respecta normele în vigoare. Furtunul de gaz trebuie înlocuit o datã pe an.

4. În vederea efectuãrii verificãrii etanºeitãþii,
se va consulta capitolul "Verificarea etanºeitãþii". Dispozitivul de închidere a racordului trebuie deschis.

12

Înlocuirea duzelor arzãtoarelor pe gaz

1. Toate butoanele de pe panoul de comandã
trebuie deconectate.

2. Dispozitivul de închidere a racordului pe gaz trebuie
închis.

3. Grilajul, respectiv grãtarul pentru recipiente
ºi componentele arzãtorului de gaz trebuie demontate.

4. Duzele arzãtoarelor pe gaz trebuie demontate (cheie
tubularã SW 7).

5. Duzele arzãtoarelor trebuie identficate în tabel.
Consultaþi capitolul "Date Tehnice-Gaz". Se monteazã noile duze aferente arzãtarelor pe gaz din cadrul plitei.

Dupã înlocuirea duzelor arzãtoarelor pe gaz, trebuie efectuatã o verificare a etanºeitãþii. Consultaþi capitolul "Verificarea etanºeitãþii".

13

Reglarea sau înlocuirea duzelor de bypass ale arzãtorului (poziþia de ardere cu flacãrã micã)

Duzele de bypass servesc la reglarea arderii cu flacãrã micã. Închideþi dispozitivul de închidere al racordului de gaz. Pericol de scurtcircuit! Întrerupeþi alimentarea cu curent a aparatului. 1. Poziþionaþi mânerele de întrerupãtoare pe 0. Trageþi mânerele individual puþin în faþã ºi scoateþi-le cu atenþie de pe ax.

2. În cazul în care, la livrare (reglaj de fabricã), aparatul a fost reglat pe gaze naturale (GN: G20, G25) iar acum trebuie adaptat mai întâi pe gaze lichefiate (GPL: G30, G31): Pentru modelele fãrã siguranþã de aprindere (opþiune): Strângeþi în fiecare caz, prin orificiul din stânga, pânã la opritor. Dupã îndepãrtarea mânerelor de întrerupãtoare, pe masca frontalã sunt vizibile orificii, deasupra cãrora se regleazã duzele de bypass ale robinetelor de gaz. În acest scop, introduceþi o ºurubelniþã dreaptã (nr. 2) (pentru ºuruburi cu cap crestat) în fiecare orificiu ºi strângeþi duzele de bypass pânã la opritor (aveþi grijã sã nu deterioraþi conductele).

14

Pentru modelele cu siguranþã de aprindere (opþiune): Pentru a ajunge la duzele de bypass, trebuie sã demontaþi masca. Pentru aceasta, trebuie sã parcurgeþi etapele de lucru 4-11 de mai jos. Duzele de bypass trebuie strânse pânã la opritor. Apoi, trebuie sã urmaþi de la etapa de lucru 17 pânã la sfârºit. Pentru modelele cu cuptor cu gaz (opþiune): Pentru a ajunge la duza de bypass, care se aflã sub robinetul arzãtorului (resp. sub cupa arzãtorului), trebuie sã demontaþi masca. Pentru aceasta, trebuie sã parcurgeþi etapele de lucru 4-11 de mai jos. Duza de bypass trebuie strânsã pânã la opritor. Apoi, trebuie sã urmaþi de la etapa de lucru 17 pânã la sfârºit. 3. Dacã aparatul trebuie adaptat de pe gaze lichefiate (GPL: G30, G31) pe gaze naturale (GN: G20, G25) resp. la adaptarea de pe gaze naturale pe gaze lichefiate: Trebuie înlocuite toate duzele de bypass ale aparatului. În plus: 4. În cazul în care aparatul dispune de un capac, vã rugãm sã îl demontaþi. Pentru aceasta, prindeþi pe lateral cu ambele mâini capacul în poziþia sa deschisã ºi trageþi-l în sus. Capacul va fi ridicat din suporturile sale.

5. Demontaþi grilajele resp. grãtarele suport pentru oale ºi piesele individuale ale arzãtoarelor.

15

6. Deºurubaþi cele douã ºuruburi (T20) din stânga ºi dreapta plitei. Nu scoateþi piesele din material plastic, care se aflã dedesubt. 7. Pentru modelele cu plitã cu gaz pentru wok (opþiune): Deºurubaþi cele 4 ºuruburi (T20) (M4) ale plitei pentru wok.

8. Prindeþi plita de partea din faþã ºi rabataþi-o în sus cu max. 30°. Asiguraþi plita cu ºina profilatã, pe care o sprijiniþi perpendicular pe dispozitivul de prindere al arzãtorului din faþã.

9. Scoateþi apãrãtorile din plastic de pe profilele frontale din dreapta ºi din stânga. Aveþi grijã ca atunci când le îndepãrtaþi, sã nu deterioraþi sau sã zgâriaþi aceste apãrãtori. Deºurubaþi ºuruburile (T20) care se aflã sub apãrãtori.

10. Deºurubaþi cele douã ºuruburi (T15) (M4), care devin vizibile dupã ce aþi îndepãrtat întrerupãtoarele.

16

11. Þineþi ferm masca frontalã, cu ambele mâini ºi trageþi încet în sus. Scoateþi-o din cepurile de fixare. Apoi trageþi masca cu atenþie în faþã. Vã rugãm sã aveþi grijã sã nu se deterioreze conductele ºi sã nu se desprindã elementele de legãturã.

12. Deºurubaþi duzele de bypass cu o ºurubelniþã dreaptã (nr. 2). Scoateþi duzele de bypass.

13. Stabiliþi, conform tabelului, noile duze de bypass care trebuie utilizate la adaptarea pe un alt tip de gaz. Consultaþi capitolul "Date tehnice - gaz". 14. Vã rugãm sã verificaþi aºezarea corectã ºi funcþionarea ireproºabilã a garniturilor duzelor de bypass. Utilizaþi numai duze de bypass cu garnituri absolut ireproºabile. 15. Introduceþi noile duze de bypass ºi strângeþi-le ferm. Asiguraþi-vã cã au fost strânse toate duzele de bypass la robinetele corespunzãtoare resp. cupele arzãtoarelor.

17

16. În aceastã fazã, efectuaþi neapãrat o verificare a etanºeitãþii. Consultaþi capitolul "Verificarea etanºeitãþii". 17. Þineþi masca frontalã cu ambele mâini ºi introduceþi-o încet; aveþi grijã sã nu fie deteriorate conductele ºi sã nu se desfacã elementele de legãturã. Miºcaþi uºor în jos ºi introduceþi în cepurile de fixare. 18. Fixaþi masca frontalã cu cele douã ºuruburi aferente (T15) (M4). 19. Introduceþi din nou ºi strângeþi cele douã ºuruburi (T20), care au fost îndepãrtate de la profilele frontale din dreapta ºi din stânga. Montaþi la loc apãrãtorile din plastic. 20. Aºezaþi la loc cu atenþie plita. Aveþi grijã sã nu cadã piesele din plastic, care trebuie sã rãmânã sub ºuruburi. Înºurubaþi la loc cele douã ºuruburi (T20), în faþã, în dreapta ºi în stânga. 21. Pentru modelele cu plitã cu gaz pentru wok (opþiune): Introduceþi la loc cele 4 ºuruburi (T20) (M4), pe care le-aþi scos de la plita cu gaz pentru wok. 22. Þineþi capacul din ambele pãrþi în poziþie verticalã ºi aºezaþi-l din nou în suport. 23. Introduceþi componentele inferioare ale arzãtoarelor în poziþiile respective, conform mãrimii. La aceasta, þineþi seama cã bujiile trebuie introduse în gãurile corespunzãtoare de lângã componentele inferioare ale arzãtoarelor. Aºezaþi capacele arzãtoarelor central, potrivit mãrimii lor. 24. Aºezaþi la loc grilajul resp grãtarele suport pentru oale. Vã rugãm sã þineþi seama ca suportul pentru oale sã fie poziþionat corect pe plitã. 25. Ataºaþi cu atenþie mânerele de întrerupãtoare. 26. În aceastã fazã, verificaþi neapãrat comportamentul de ardere. Consultaþi capitolul "Comportament de ardere în siguranþã". 27. Vã rugãm sã verificaþi dacã funcþiile aparatului sunt ireproºabile.

18

Înlocuirea duzei cuptorului pe gaz (în funcþie de model)

Toate butoanele de pe panoul de comandã trebuie deconectate. Dispozitivul de închidere a racordului pe gaz trebuie închis. Pericol de scurtcircuitare! Deconectaþi aparatul de la reþeaua de alimentare cu energie electricã.

Duza arzãtorului din partea inferioarã a cuptorului trebuie înlocuitã

1. Deschideþi uºa cuptorului.

2. ªuruburile anterioare ale bazei cuptorului trebuie
scoase.

3. Baza trebuie trasã în faþã, ridicatã ºi scoasã.

19

4. ªurubul arzãtorului trebuie scos, iar arzãtorul se va
trage cu atenþie în faþã. Acum, accesul la duzã este posibil. Elementele de legãturã ale cuplajelor ºi ale dispozitivelor de aprindere, respectiv ale aprinzãtoarelor nu trebuie deteriorate.

5. Duza care se aflã în partea posterioarã a cuptorului, la
intrarea arzãtorului, trebuie demontatã (se va utiliza o cheie tubularã SW 7, unelte speciale).

6. Noua duzã utilizatã dupã adaptarea la noul tip de gaz
se va extrage din tabel. Consultaþi capitolul "Date Tehnice-Gaz".

7. Noua duzã se monteazã ºi se strânge bine. 8. În aceastã etapã se va efectua neapãrat o verificare
a etanºeitãþii. Consultaþi capitolul "Verificarea etanºeitãþii".

9. Arzãtorul cuptorului se monteazã din nou, astfel încât
elementele de legãturã ale cuplajelor ºi ale dispozitivelor de aprindere, respectiv ale aprinzãtoarelor sã nu se deterioreze.

10. În cadrul acestei etape, se va verifica arderea în cazul
plitelor pe gaz. Consultaþi capitolul "Arderea sigurã".

11. Baza cuptorului trebuie montatã din nou ºi trebuie
bine fixatã cu ºuruburi.

20

Înlocuirea duzei arzãtorului grill-ului (în funcþie de model)

1. Deschideþi uºa cuptorului. 2. Desfaceþi ºurubul care fixeazã panoul arzãtorului
grill-ului ºi arzãtorul; apoi, arzãtorul va fi tras cu atenþie în faþã. Elementele de legãturã ale cuplajelor ºi ale dispozitivelor de aprindere, respectiv ale aprinzãtoarelor nu trebuie deteriorate. Acum, accesul la duzã este posibil.

3. Duza arzãtorului grill-ului afrent cuptorului se va
demonta (cheie tubularã SW 7, unelte speciale).

4. Noua duzã utilizatã dupã adaptarea la noul tip de
gaz se va extrage din tabel. Consultaþi capitolul "Date Tehnice-Gaz".

5. Noua duzã se monteazã ºi se strânge bine. 6. În aceastã etapã se va efectua neapãrat o verificare
a etanºeitãþii. Consultaþi capitolul "Verificarea etanºeitãþii".

7. Arzãtorul grill-ului trebuie montat astfel încât
elementele de legãturã ale cuplajelor ºi ale dispozitivelor de aprindere, respectiv ale aprinzãtoarelor sã nu se deterioreze. ªurubul demontat se va fixa la loc.

8. Garnitura de etanºare din cadrul arzãtorului trebuie
astfel comprimatã, încât sã ajungã în carcasa din spate.

9. În cadrul acestei etape, se va verifica arderea în cazul
arzãtorului. Consultaþi capitolul "Arderea sigurã".

21

Verificarea etanºeitãþii ºi a funcþionãrii
d
Pericol de explozie! Trebuie sã aveþi grijã sã nu se producã nici o scânteie ºi sã nu se utilizeze flacãrã deschisã. Etanºeitatea se va verifica prin intermediul unei spume adecvate. În cazul unei scãpãri de gaz: dispozitivul de închidere trebuie închis, iar încãperea trebuie sã fie bine aerisitã. Elementele de legãturã dintre conducta de gaz ºi duzã trebuie verificate încã o datã. Procedeul de verificare a etanºeitãþii trebuie repetat. Acest procedeu trebuie efectuat de cãtre douã persoane, în conformitate cu urmãtoarele indicaþii. Verificarea elementelor de racordare la reþeaua de alimentare cu gaz Dispozitivul de închidere a racordului de gaz trebuie deschis. Racordul la reþeaua de alimentare cu gaz trebuie acoperit cu soluþie pentru producerea spumei de jur împrejur. În cazul unei spume în exces sau a unei scãpãri de gaz într-un loc acoperit cu spumã, trebuie efectuate etapele de lucru menþionate mai sus, în capitolul "Posibile scãpãri de gaz". Se vor efectua aceleaºi etape ca ºi pe latura prevãzutã cu un capac orb.

22

Verificarea duzelor arzãtorului

Dispozitivul de închidere a racordului de gaz trebuie deschis. Se va efectua un control al etanºeitãþii pentru fiecare duzã în parte. Orificiul duzei arzãtorului, care trebuie verificat, trebuie apãsat cu un deget, sau trebuie închis cu atenþie prin intermediul unui dispozitiv adecvat. Duza trebuie acoperitã de jur împrejur cu o spumã adecvatã. Butonul arzãtorului trebuie apãsat în interior ºi trebuie rotit spre stânga. În acest mod, duza este alimentatã cu gaz. În cazul unei spume în exces sau al unei scãpãri de gaz într-un loc acoperit cu spumã, trebuie efectuate etapele de lucru menþionate mai sus, în capitolul "Posibile scãpãri de gaz". Dispozitivul de închidere a racordului de gaz trebuie deschis. Se va efectua un control al etanºeitãþii pentru fiecare duzã în parte. Orificiul duzei arzãtorului, care trebuie verificat, trebuie apãsat cu un deget, sau trebuie închis cu atenþie prin intermediul unui dispozitiv adecvat. Duza trebuie acoperitã de jur împrejur cu o spumã adecvatã. Trebuie apãsatã rozeta robinetului, respectiv picioruºul ºi trebuie rotite spre stânga. În acest mod, duza este alimentatã cu gaz. În cazul unei spume în exces sau al unei scãpãri de gaz într-un loc acoperit cu spumã, trebuie efectuate etapele de lucru menþionate mai sus, în capitolul "Posibile scãpãri de gaz". Dispozitivul de închidere a racordului de gaz trebuie deschis. Orificiul duzei arzãtorului, aflat în arzãtorul inferior al cuptorului trebuie apãsat cu degetul sau închis cu atenþie prin intermediul unui dispozitiv special. Duza trebuie acoperitã de jur împrejur cu o spumã adecvatã. Selectorul de funcþii al cuptorului trebuie apãsat ºi rotit spre stânga. În acest mod, duza este alimentatã cu gaz. În cazul unei spume în exces sau a unei scãpãri de gaz într-un loc acoperit cu spumã, trebuie efectuate etapele de lucru menþionate mai sus, în capitolul "Posibile scãpãri de gaz".

Verificarea duzelor bypass

Verificarea duzei arzãtorului inferior al cuptorului (în funcþie de model)

23

Verificarea duzei arzãtorului grill-ului (în funcþie de model)

Dispozitivul de închidere a racordului de gaz trebuie deschis. Orificiul duzei arzãtorului grill-ului, care trebuie verificat, trebuie apãsat cu un deget, sau trebuie închis cu atenþie prin intermediul unui dispozitiv adecvat. Duza trebuie acoperitã de jur împrejur cu o spumã adecvatã. Selectorul de funcþii al cuptorului trebuie apãsat ºi rotit spre stânga. În acest mod, duza este alimentatã cu gaz. În cazul unei spume în exces sau a unei scãpãri de gaz într-un loc acoperit cu spumã, trebuie efectuate etapele de lucru menþionate mai sus, în capitolul "Posibile scãpãri de gaz".

24

Arderea corespunzãtoare ºi constantã
Plite pe gaz
Dupã adaptarea la un alt tip de gaz, arderea ºi producerea de fum trebuie verificate la fiecare plitã în parte. În cazul în care sunt semnalate probleme, asiguraþi-vã cã valorile duzelor corespund cu cele indicate în tabele.

Numai pentru modelele care nu sunt prevãzute cu siguranþã cu supravegherea flãcãrii

1. Plita este pusã în funcþiune. 2. Se va verifica arderea corespunzãtoare ºi constantã,
atunci când este vorba despre flãcãri mici ºi mari. Flacãra trebuie sã ardã corect, respectiv constant ºi fãrã întreruperi.

3. Comutatoarele plitei trebuie sã poatã fi acþionate rapid
de la flacãra mare la flacãra micã. Acest procedeu trebuie repetat de mai multe ori. Flacãra pe gaz nu trebuie sã se înalþe, dar nici sã coboare.

Numai pentru modelele care sunt prevãzute cu siguranþã cu supravegherea flãcãrii

1. Plita este pusã în funcþiune. 2. Comutatorul plitei trebuie setat la flacãrã micã. Verificaþi
dacã siguranþã cu supravegherea flãcãrii funcþioneazã atunci când este setatã flacãra de intensitate micã (aproximativ un minut).

3. Se va verifica arderea corespunzãtoare ºi constantã,
atunci când este vorba despre flãcãri mici ºi mari. Flacãra trebuie sã ardã corect, respectiv constant ºi fãrã întreruperi.

4. Comutatoarele plitei trebuie sã poatã fi acþionate rapid
de la flacãra mare la flacãra micã. Acest procedeu trebuie repetat de mai multe ori. Flacãra pe gaz nu trebuie sã se înalþe, dar nici sã coboare.

25

Cuptoarele
Arzãtorul inferior, respectiv arzãtorul grill-ului (în funcþie de model)

1. Plita este pusã în funcþiune. 2. Atunci când uºa cuptorului este deschisã,
trebuie observatã flacãra:

Flacãra trebuie sã ardã uniform. Flacãra trebuie sã ardã constant ºi fãrã întreruperi (sunt posibile abateri minore sau întreruperi în primele minute, ulterior flacãra trebuie sã ardã constant).

3. Pentru a vã asigura cã termoelementul a fost suficient
încãlzit, dispozitivul trebuie sã funcþioneze câteva minute.

Dupã caz, se vor verifica setãrile; în cazul în care apar erori, duzele bypass ale respectivului arzãtor trebuie înlocuite.

26

Caracteristici tehnice pentru gaz
Au fost listate diferite tipuri de gaz cu valorile corespunzãtoare.

Valorile duzelor pentru arzãtorul de gaz cu grilaj al sobei cu gaz (opþional)
*G20/G25 Presiunea gazului (mbar) Duza (mm) Duza de derivaþie (mm) Valoarea de intrare, max. (kW) Valoarea de intrare, min. (kW) Debitul de ieºire a gazului 15 °C, 1013 mbar m#/h Debitul de ieºire a gazului 15 °C, 1013 mbar g/h 0,2/0,233 0,2 0,232 0,233 0,233 153 153 0,233 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 20/25 1,00 G20 20 1,00 G20 25 0,98 G25 20 1,13 G25 25 1,10 G30 28 30 0,70 **G30 50 0,62 G25.1 25 1,10

*

Pentru Franþa ºi Belgia

** Pentru G30 (50 mbar) este necesarã procurarea de la centrul de service a setului de duze având codul HEZ298070.

Valorile duzelor pentru arzãtorul inferior al sobei cu gaz având termostat (opþional)
*G20/G25 Presiunea gazului (mbar) Duza (mm) Duza de derivaþie (mm) Valoarea de intrare, max. (kW) Valoarea de intrare, min. (kW) Debitul de ieºire a gazului 15 °C, 1013 mbar m#/h Debitul de ieºire a gazului 15 °C, 1013 mbar g/h 0,285/0,332 0,285 0,331 0,332 0,332 0,332 20/25 1,16 0,76 3 G20 20 1,16 0,76 3 G20 25 1,10 0,67 3 G25 20 1,34 0,80 3 G25 25 1,21 0,70 3 G30 28 30 0,85 0,48 3 **G30 50 0,75 0,45 3 G25.1 25 1,21 0,70 3

218

218

*

Pentru Franþa ºi Belgia

** Pentru G30 (50 mbar) este necesarã procurarea de la centrul de service a setului de duze având codul HEZ298070.

27

Valorile duzelor pentru arzãtorul normal
*G20/ G25 Presiunea gazului (mbar) Duza (mm) Duza de derivaþie (mm) Valoarea de intrare, max. (kW) Valoarea de intrare, min. (kW) Debitul de ieºire a gazului 15 °C, 1013 mbar m#/h Debitul de ieºire a gazului 15 °C ºi 1013 mbar g/h 20/25 20 25 20 25 28 30 50 13 25 20 20 36 G20 G20 G25 G25 G30 **G30 GZ35 G25.1 GZ41 GZ50 GPB

0,97 0,58

0,97 0,58

0,91 0,58

1 0,58

0,94 0,58

0,65 0,38

0,58 0,38

1,31 0,75

0,94 0,58

1,00 0,58

0,97 0,58

0,62 0,38

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

< 0,9

< 0,9

< 0,9

< 0,9

< 0,9

< 0,9

< 0,9

< 0,9

< 0,9

< 0,9

< 0,9

< 0,9

0,167/ 0,194

0,167

0,193

0,194

0,194

0,243

0,194

0,211

0,175

127

127

129

*

Pentru Franþa ºi Belgia

** Pentru G30 (50 mbar) este necesarã procurarea de la centrul de service a setului de duze având codul HEZ298070.

Valorile duzelor pentru arzãtorul suplimentar
*G20/ G25 Presiunea gazului (mbar) Duza (mm) Duza de derivaþie (mm) Valoarea de intrare, max. (kW) Valoarea de intrare, min. (kW) Debitul de ieºire a gazului 15 °C, 1013 mbar m#/h Debitul de ieºire a gazului 15 °C ºi 1013 mbar g/h 20/25 20 25 20 25 28 30 50 13 25 20 20 36 G20 G20 G25 G25 G30 **G30 GZ35 G25.1 GZ41 GZ50 GPB

0,72 0,50

0,72 0,50

0,68 0,50

0,77 0,50

0,72 0,50

0,50 0,30

0,43 0,30

1,06 0,67

0,72 0,50

0,77 0,50

0,72 0,50

0,47 0,30

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

< 0,55

< 0,55

< 0,55

< 0,55

< 0,55

< 0,55

< 0,55

< 0,55

< 0,55

< 0,55

< 0,55

< 0,55

0,095/ 0,111

0,095

0,11

0,111

0,111

0,139

0,111

0,120

0,1

73

73

74

*

Pentru Franþa ºi Belgia

** Pentru G30 (50 mbar) este necesarã procurarea de la centrul de service a setului de duze având codul HEZ298070.

28

Valorile duzelor pentru arzãtorul Wok (opþional)
*G20/ G25 Presiunea gazului (mbar) Duza (mm) Duza de derivaþie (mm) Valoarea de intrare, max. (kW) Valoarea de intrare, min. (kW) Debitul de ieºire a gazului 15 °C, 1013 mbar m#/h Debitul de ieºire a gazului 15 °C ºi 1013 mbar g/h 20/25 20 25 20 25 28 30 50 13 25 20 20 36 G20 G20 G25 G25 G30 **G30 GZ35 G25.1 GZ41 GZ50 GPB

1,28 0,88

1,28 0,88

1,20 0,88

1,45 0,88

1,40 0,88

0,96 0,55

0,75 0,55

2,20 ORB

1,40 0,88

1,46 0,88

1,28 0,88

0,90 0,55

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,5

3,6

3,6

< 1,7

< 1,7

< 1,7

< 1,7

< 1,7

< 1,7

< 1,7

< 1,7

< 1,7

< 1,7

< 1,7

< 1,7

0,342/ 0,398

0,342

0,398

0,398

0,398

0,501

0,398

0,422

0,360

261

261

266

*

Pentru Franþa ºi Belgia

** Pentru G30 (50 mbar) este necesarã procurarea de la centrul de service a setului de duze având codul HEZ298070.

Valorile duzelor pentru arzãtorul de putere (opþional)
*G20/ G25 Presiunea gazului (mbar) Duza (mm) Duza de derivaþie (mm) Valoarea de intrare, max. (kW) Valoarea de intrare, min. (kW) Debitul de ieºire a gazului 15 °C, 1013 mbar m#/h Debitul de ieºire a gazului 15 °C ºi 1013 mbar g/h 20/25 20 25 20 25 28 30 50 13 25 20 20 36 G20 G20 G25 G25 G30 **G30 GZ35 G25.1 GZ41 GZ50 GPB

1,16 0,75

1,16 0,75

1,10 0,75

1,34 0,75

1,21 0,75

0,85 0,46

0,75 0,46

1,48 0,86

1,21 0,75

1,38 0,75

1,16 0,75

0,80 0,46

3

3

3

3

3

3

3

2,7

3

2,7

2,7

2,7

< 1,3

< 1,3

< 1,3

< 1,3

< 1,3

< 1,3

< 1,3

< 1,3

< 1,3

< 1,3

< 1,3

< 1,3

0,285/ 0,332

0,285

0,331

0,332

0,332

0,376

0,332

0,326

0,270

218

218

200

*

Pentru Franþa ºi Belgia

** Pentru G30 (50 mbar) este necesarã procurarea de la centrul de service a setului de duze având codul HEZ298070.

29

30

31

9000476656

001-080789

1ae