l>ı IN YA K L A S İ K L E R İ D İ Z İ S İ : 149

Y A B A N L A R

Bu kitabın hazırlanmasında, MEB İtalyan Klasikleri dizisinde yayınlanan birinci baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.

Yayma hazırlayan: Egemen Berköz Dizgi: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. Mayıs 2001

C A R L O G O L D O N I Y A B A N L A R İtalyancadan çeviren: Prof. Samim Sinanoğlu .

Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel 5 . in­ san varlığının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının be­ nimsenmesidir. Hangi ulusun ki­ taplığı bu yönde zenginse o ulus. daha doğrusu kendi düşüncesinde yinelemesi. hiçbir Türk okurunun elin­ de değildir. bu anlatımın dü­ şünce öğeleri en zengin olanıdır. uygarlık dünyasında daha yüksek bir düşünce düzeyinde demektir. diğer ulusların edebiyatlarını kendi dilinde. Zekâsının her yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmiş ulus­ larda düşüncenin en silinmez aracı olan yazı ve onun mima­ risi demek olan edebiyatın. ilerlemesine hizmet etmektir. 23 Haziran 1941. Özellikle Türk dilinin bu emeklerden elde edeceği büyük yararı düşünüp de şimdiden çeviri etkin­ liğine yakın ilgi ve sevgi duymamak. canlandırması ve yeniden yarat­ ması demektir. zekâ ve anlama gücünü o yapıtlar oranında artırması. biz. onun dört beş katı büyük olmak üzere zengin bir çe­ viri kitaplığımız olacaktır. zamanda ve mekânda bütün sınırları delip aşacak bir sağlamlık ve yaygınlığı gösterir.Hümanizma ruhunu arılama ve duymada ilk aşama. Onların çabalarıyla beş yıl içinde. Bu etkinin birey ve toplum üze­ rinde aynı olması. hiç değilse. özel girişimlerin çabası ve yine devletin yar­ dımıyla. bütün kitlenin ruhuna kadar işle­ yen ve sinen bir etkisi vardır. İşte çeviri etkinliğini. devlet eliyle yüz ciltlik. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemeyen Türk aydınlarına şükran duyuyo­ rum. bu bakımdan önem­ li ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız. Bu bakımdan çevi­ ri etkinliğini sistemli ve dikkatli bir biçimde yönetmek. Bunun içindir ki bir ulusun. onun genişlemesine. Sanat dalları içinde edebiyat.

. . Cumhuriyet 7 . .SUNUŞ Cumhuriyet'le başlayan Türk Aydınlanma D e v r i m i ' n d e . . b u etkinliği y i n e l e y e r e k . d ü n y a klasiklerinin H a s a n Âli Yü­ c e l ö n c ü l ü ğ ü n d e dilimize ç e v r i l m e s i n i n . k u ş k u ­ s u z ö n e m l i p a y ı vardır. T ü r k o k u r u n a bir " A y d ı n l a n m a Kitaplığı" k a z a n d ı r ­ m a k istedik. 1940'lı yıllardan b a ş l a y a r a k Milli E ğ i t i m B a k a n l ı ğ ı ' n c a y a y ı n l a n a n d ü n y a klasiklerini o k u r l a r ı m ı z a s u n m a y a b a ş l a d ı k . . B u ç e r ç e v e d e . B ü y ü k ilgi g ö r e n bu etkinliği Milli Eğitim B a k a n l ı ğ ı ' n c a y a y ı n l a n m a m ı ş . yılında.a n c a k Aydın­ l a n m a Devrimi y a r ı d a k a l m a s a y d ı y a y ı n l a n a c a ­ ğ ı n a kesinlikle i n a n d ı ğ ı m ı z . .d ü n y a klasiklerini de katarak sürdürüyoruz. Cumhuriyeti­ mizin 7 5 . Cumhuriyet g a z e t e s i olarak.

Çe­ şitli tavırlarıyla Margherita. Bu fon üzerinde. Yazarın öbür güldürüle­ rinde göze çarpan canlılık. özyapılan derece ba­ kımından farklı. daha özgür bir yaşam görüşünün yerleşmeye yüz tut­ tuğu bir çağdayız. "Otelci Kadın " ile birlikte sahnelerde hâlâ yer alan bu güldürünün baş "yaban"ı Lunardo Crozzola çağdaş güldürü yapıtlarında eşine ender raslanan bir kişi9 . eş ve çocuklarına gösterdikleri aşın sertlik sonucunda elde etmek istediklerinin tam tersine va­ rırlar. fakat aslında birbirlerine benzeyen dört kişi. Kadınları saran haklı özgürlük isteği. ilk kez 16 Şubat 1760 günü Venedik'te San Luca Tiyatrosu'nda oynanmıştır.ÖNSÖZ Yabanlar Goldoni'nin en ünlü ve en başarılı güldürü­ lerinden biridir. onların ince betimlerini tamamlıyorlar. Ortadan kalkmak üzere olan eski göreneklerin yerine yeni. güldürünün ana çizgisini oluşturan "düzen" hep kadınları evlerine kapat­ mış olan kocaların anlayışsızlığından ileri gelmektedir. doğallık ve yalınlık gibi nite­ likler Venedik diliyle yazılmış olan bu yapıtında daha da belirgindir. dört "yaban". Marina ve Felice yaban koca­ larının özyapılarmı aydınlatıyor.

Samim Sinanoğlu 10 .İn özyapiSl o kadar güçlü bir biçimde çizilmiştir ki. özyapılann çatışmasıyla yaşlılarla gençlerin savaşımından ve­ ya kadının erkeğe üstün gelmesinden çok duygunun ben­ cilliğe karşı elde ettiği utku canlandırılmaktadır. Başyapı­ tın büyük insanca niteliği de bundan ileri geliyor. bir­ kaç benzerine ancak Moliere'in oyunlarında raslanabilir. Yabanlar'm gülünçlüğünün arkasında ciddi bir dram gizlidir: Yapıtın ortasında yer alan büyük sahnede. Prof..

.

Olay Venedik'te geçer. MARINA. Maurizio'nun oğlu. FILIPPETTO. 13 . FELICE. Tüccar. Bir Venedikli. SIMON. Tüccar. KONT RICCARDO. MARGHERITA. Simon'un karısı. LUCIETTA. Canciano'nun karısı. Marina'nın eniştesi. LUNARDO. MAURIZIO.KİŞİLER CANCIANO. Lunardo'nun birinci karısından olan kızı. Lunardo'nun ikinci karısı.

BtRİNCÎ PERDE BİRİNCİ SAHNE Lunardo'nun evinde bir oda. Margherita iplik eğirir; Lucietta çorap örer. Her ikisi de oturmaktadır. LUCİETTA.- Hanım anne? MARGHERITA.- Ne var, kızım? LUCİETTA.- Karnaval bitmek üzere. MARGHERITA.- Ne dersin, kızım, çok eğlendik, de­ ğil mi! LUCİETTA.- Aman ne eğlendik! Eski püskü bir gül­ dürü bile görmedik. MARGHERITA.- Şaşıyor musun sen buna? Ben hiç şaşmıyorum. Evleneli neredeyse on altı ay oluyor; baba­ nın beni bir yere götürdüğünü gördün mü hiç? LUCİETTA.- Ya ben? Bilir misiniz, yeniden evlensin diye can atıyordum. Evde yapayalnızken, içimden: "Anlı­ yorum, babamı" diyordum; beni bir yere göndermek iste­ miyor; gönderecek kimsesi yok ki, göndersin., eğer evle15

nirse, annemle giderim. İşte evlendi; evlendi, ama bu ev­ lenmenin ne bana bir yaran, oldu ne de size. MARGHERITA. - Hödüğün biri, kızım. Kendisi eğ­ lenmiyor, neyse; ama bizim eğlenmemizi de istemiyor. Hem, bilir misin, gelinlik kızken benim eğlencem hiç ek­ sik olmazdı. İyi yetiştirdiler beni. Annem ince bir kadın­ dı; bir şey hoşuna gitmedi mi, bağınp çağırmasını bilir, ge­ rekirse kollarını sıvardı. Ama, zamanı gelince de, eğlen­ memizi çok görmezdi. Bakın hele, güzün iki üç kez tiyat­ roya giderdik, karnavalda da beş altı kez. Bir loca anahta­ rı veren olursa, operaya bile götürürdü, yoksa güldürüye giderdik: Anahtarcığmı alır, paracıkları da sayardı. Bazen, bakın hele, Ridotto'ya (*) giderdik; arasıra piyasa yapma­ ya çıkardık, bazen alandaki falcı kadınlara veya kukla oyunlarına giderdik; bir iki kez cambazlara gittiğimiz de olurdu. Evde kalsak, hep bir gelenimiz gidenimiz bulunur­ du. Akrabadan, dosttan bir iki genç de gelirdi; ama, bakın hele, hiçbir tehlike yoktu. LUCIETTA, kendi kendine. - Bakın hele, bakın he­ le... Altı kez söyledi şu lafı. MARGHERITA. - Hayır, ben sabahtan akşama kadar gezip tozmaktan hoşlananlardan değilim. Ama arasıra eğ­ lenmeyi benim de canım ister, doğrusu. LUCIETTA. - Ya ben zavallı? Kapıdan dışan ayak at­ tığım yok. Pencereden görünmeme bile razı değil. Geçen gün şöyle bir çıkıvermiştim; o geveze yufkacı kadın gör­ mesin mi? Tutup yetiştirivermiş. Güzel bir sopa çekecek diye ödüm koptu. (*) Venedik'te Dandolo Sarayı'nda, iyi kötü her çeşit insanın gittiği toplantı yeri. 16

MARGHERITA. - Ya bana? Söylemediği kalmadı, senin yüzünden. LUCIETTA. - Tanrım! Ne yapmışım, sanki? MARGHERITA. - Kızım, sen hiç olmazsa, kocaya va­ racaksın; ya ben? Ölünceye kadar bu adamla kalacağım. LUCIETTA. - Söylesenize, hanım anne, kocaya va­ racak mıyım? MARGHERITA. - İnşallah, kızım. LUCIETTA. - Söylesenize, hanım anne, ne zaman varacağım? MARGHERITA. - Bakın hele, Tanrı ne zaman kısmet ederse, o zaman. LUCIETTA. - Tanrı beni haberim olmadan mı evlen­ direcek? MARGHERITA. - Öyle şey olur mu, kızım? Elbet se­ nin de haberin olacak. LUCIETTA. - Ama şimdiye kadar bana bir şey söy­ leyen olmadı. MARGHERITA. - Olmadıysa, olur elbette. LUCIETTA. - Ortada bir şey mi var yoksa? MARGHERITA. - Hem var, hem yok. Kocam bir şey söylememi istemiyor. LUCIETTA. - Kuzum hanım anne, söylesenize! MARGHERITA. - Yok kızım, gerçekten olmaz. LUCIETTA. - Kuzum, tek sözcük... MARGHERITA. -Bir sözcük edecek olsam, bir cana­ var gibi gözlerimi oyar o benim. LUCIETTA. - Söylediğinizi nerden bilecek? MARGHERITA. - Bakın hele, sen söylemez misin sanki? 17

. vallahi söylemem. alaylı. .Ne olur. haspa.. . LUCIETTA.Of.Ben bir şey bilmiyorum.. pencere önünde oturup durdun diye başlar yine.. .LUCIETTA.. kendi kendine. hanım anne. .Nerdeyse bitti.Adı batası! MARGHERITA. MARGHERITA. .Üvey anne sevgisi. MARGHERITA. huy edin­ mişim.Beni seven bir tek kimsem yok dünyada. . .Ben seni çok bile seviyorum. LUCIETTA. yavaşça.. Kısmetim­ le ilgili bir şey söylemez misiniz. . bakın hele. MARGHERITA..Bakın ne çabuk örüyorum. .Baban gelir de. . MARGHERITA. .) Allah kahretsin şu huyumu! LUCIETTA.. (Kendi kendine. 18 . bıktım artık! LUCIETTA. bitmemiş görürse. . .. MARGHERITA. . MARGHERITA. .. tek sözcük bile söy­ lemiyorsunuz. biraz öfkeli. haspa.. söyleyin. .. LUCIETTA. . LUCIETTA.Belli ki alay ediyor benimle. bir şey biliyorsanız.Ben de bilmiyorum. .Haydi. kızarak.Ne oluyorsun. farkında olmadan söyleyiveriyorum.Hangi kısmet? LUCIETTA.. . . bende is­ temem. anne? MARGHERITA.Sen işine baksana! Daha bitiremedin mi şu çorabı? LUCIETTA. kızım? LUCIETTA.Bu "bakın hele" de ne oluyor? LUCIETTA. MARGHERITA.Olabilir. .Yine tek sözcük.."Kocaya varacaksın" dememiş miydi­ niz bana? MARGHERITA.Bakın hele.

hanım anne.işinize bakın siz.Hiç.. MARGHERITA. kediler gibi gelir. bir de şu kıza sinirlenmem eksikti! LUCIETTA. yoksa şimdi. Za­ ten kocam bütün gün başımın etini yiyor. işinize. . Lunardo'ya.. Tanrı aşkına! LUCIETTA. . insanlıktan çıktım sanki.Bak.Şu ana kadar çalıştım: Çorap nerdeyse bitti. kızcağız. bir merhaba da yok mu? LUNARDO.) Bu evde çektiğim bana yeter. 19 . canımı sıkma. babacığım! MARGHERITA. .Ne de çabuk öfkeleniyorsunuz. .Hemen hemen hak­ lı. kendi kendine. . (Öfkeli. .Hep böyle.Ne dedin? LUCIETTA. . çıt çıkarma­ dan. Lunardo girer.) Hoş gel­ diniz. Bana iltifat etmek için işinizden kalmayın sakın.Efendi. MARGHERITA. . konuşmadan yavaşça yaklaşır. Ama ne yapayım? Kurtla yaşayan uluması­ nı öğrenirmîş meğer! İKİNCİ SAHNE Lunardo ile öncekiler. kendi kendine. LUCIETTA.Şuna ba­ kın. yüksek sesle. Ben böyle değildim bir zamanlar. . . MARGHERITA.MARGHERITA. kendi kendine. kalkarak. beni dinle. bakın hele. (Kalkarak.

beni biraz sokağa çıkarın. . MARGHERITA. MARGHERITA. LUCIETTA. maskemi takayım da. öyleyse.Haydi. beni hiç yü­ zümde maskeyle gördünüz mü? Bu maske de neymiş? Haydi. . . LUCIETTA.Seni maskeyle çıkarayım. bir gün bile bağırmadan ede­ mez. LUNARDO.Balon he­ le. doğrusunu söyleyelim.Haydi. .Ne? Maskeni mi takacaksın? MARGHERITA. . efendim. MARGHERITA.Bakın hele. o.işte şimdi küplere binecek! LUNARDO. kendi kendine.Ya kadınlar? LUNARDO. LUNARDO.MARGHERITA.Ya öteki kadınlar nasıl takıyor? LUNARDO. sanki bütün gün çalış­ mak için tutulmuş gündelikçiyiz biz.Siz bana. hödük müyüm? Yaban mıyım? Neyinizden yakınabi­ lirsiniz? Namusluca eğlenceleri ben de severim. . onlar da takmaz. ama hiç olmazsa evde başımız ra­ hat olsun. . söyletmeyin şimdi beni. .Şu saçmalara da bakın! Neyim ben yâ­ ni. bari karna­ valın şu son günlerinde bağırıp çağırmayın.Onlar da takmaz. haydi neyse. ha? Bunu ne yüzle söylüyorsun! Doğrususunu söyleyelim. LUNARDO. . bakın hele! Ben kendi evimi düşünürüm. Bir yere gitti­ ğimiz yok. Margherita'yla alay ederek. . başkalarına ka­ rışmam. Kızlar maske takmaz. 20 . . . . canım babacığım.Ah. hep böyle karşılık veriyorsunuz.

Henüz karnaval bitmedi. o da alay ederek.Gülüyor musunuz.Haydi. evde.. neşeli..Ne olur gülersem? Gücünüze mi gider? LUNARDO. .. hödüğün birisiniz de ondan.Ah. LUNARDO.. aklınızı başınıza alın! MARGHERITA. . LUNARDO. keşke! MARGHERITA. . babacığım? LUNARDO. . . . .. .İşitiyor musunuz? Doğrusunu. doğru­ sunu söyleyelim. lanet olsun! Gitmeyiveririm. insanın canını çıkarı­ rım.Çünkü. . .Hanım. nerede. Nereye gidecekmişiz? Meyhaneye mi? LUCIETTA.Vazgeçin. olmaz mı? LUCIETTA. .) LUNARDO. .Evde mi? LUNARDO. LUCIETTA. .Haydi. (Margherita güler. canım. LUNARDO. LUNARDO. Bazen bana da birşeyler olur.. beni din­ leyin. üstüme varmayın! LUCIETTA. . işiti­ yor musunuz? Şu kız her zaman. Margberita'ya. üzgün.Hayır.Ben kimsenin evine gitmeye alışkın 21 . gelin ikiniz de şuraya.MARGHERITA. olur biter..Dinleyin: Bugün hep birlikte yemek yi­ yeceğiz.Efendi.Evde. Evde otururum. meyhaneye olmaz. gü­ nümüzü gün edelim. .Nerede..Evet efendim. hanım? MARGHERITA. LUCIETTA. . söyleyin bakalım. başımız rahat ol­ sun da. . Ama bugün neşeliyim.

Sin­ yor Canciano Tartussola ile Sinyor Maurizio da le Strope ve Sinyor Simon Maroele gelecekler. ne güzel! (Lunardo'ya. neşeli. Birkaç kişi çağırdım. eğleneceğiz.Haydi. .. kimler gelecek? LUNARDO. Giysileriniz pahalı değilse. Üçü de sizin gibi yaban. ne güzel. . Niçin biliyor musunuz? Çünkü siz kadınlar fazla in­ celmişsiniz. hoşça vakit geçireceğiz. ben. LUCIETTA.Ah. doğrusunu söyleyelim. konuk kabul etmezseniz. ne de güzel seçmişsiniz. canım. LUNARDO. içinize bir üzünç çöker. hokkabazlığı. bize gele­ cekler. .değilim. siz ona bakmayın. Söyleyeceğinizi bana söyleyin.Eh. cümbüşü. Birini mi çağıracaksınız? LUNARDO. .Haydi. hanımlanyla birlikte gelecekler. hanım.Evet.Çağırdıklarım hep ağırbaşlı kimseler: ikisi evli. gürültülü eğ­ lenceleri. Yalınlıktan hoşlanmıyorsunuz.Merak mı ettin. kimlerin gele­ ceğini bilmeyelim mi? LUNARDO. MARGHERITA. aklı başında olan insanlara yaban deyip geçi­ yorlar. bugüne bugün. konukluğa git­ mez.) Babacığım. . . MARGHERITA. kimsenin yemeğin­ den yiyemem. . LUNARDO. hapsedilmişsiniz gibi gelir size. . Evde kalınca. .Öyle ya. MARGHERITA.Söyleyeyim mi sizce? Bilirsiniz. eğleneceğiz.Kimleri çağırdınız? LUNARDO. . çocukça şeyleri sevi­ yorsunuz. kocağıcım. so22 . beğenmezsiniz. küçük hanım? MARGHERITA. . . doğrusunu söyleyelim.Hay kör şeytan! Üçü de bir soy­ dan.Ne demek istiyorsunuz? Üçü de doğ­ ru dürüst insan değil mi? MARGHERITA.

bilir misiniz! Evin­ de ciddi ciddi. mübarek. Nasıl. durma. . (Lucietta'ya. sizi kışkırtana kulak verir. . git işine. . .. Na­ sıl isterseniz.Evet efendim. şu işi bir becerebilsem.. Sonra. yoksa suratına bir tane aşkederim ki.Ne zararım var benim? LUNARDO. . LUCIETTA.. İşte görüyor musunuz? Ben de konuktan hoşlanırım. MARGHERITA. doğrusunu söyleye­ lim. LUCIETTA. kendi kendine.) Haydi.Sonra anlatı­ rım. LUNARDO. size uyanlar için neler söylemezler. diyorum. her şey yolunda mı? LUNARDO. yavaşça. . doğrusunu söyleyelim. hödük derler.Haydi. şu kadarcık aklınız yoktur.) Ne dinliyorsun sen orada? Şimdi se­ ninle konuşmuyorum. 23 .nunu hiç düşünmezsiniz..Haydi.Tartışmaya girmek istemem.Bunlar benim dinleyemiyeceğim şeyler mi.Ah. namusu ve onuruyla yaşamak isteyene de. Margherita'ya. size uyanı nasıl tefe alırlar. LUNARDO. yıkılan bunca ev ve bunca aile için söylenenlerden ders almazsınız. Demek oluyor ki Sinyora Marina ile Sinyora Felice bize yemeğe gelecekler. güzel konuşmuyor muyum? Söylediklerim doğru değil mi? MARGHERITA. öyle olsun. yaban.Sanki zehirle yoğurulmuş. can sıkıcı. LUCIETTA. Lunardo'ya. sen git işine.yavaşça. . baba? LUNARDO... Margherita'ya. Lunardo'ya. yavaşça.Nasıl.. . Herkes karısıyla birlikte ge­ lir: Edepsizlik falan da olmaz. . (Lucietta'ya.. .

Sinyor Lunardo. şu evlenme işi oluyor mu? LUNARDO.Bir kez olsun onu bir eğlenceye gö­ türdüğünüz oldu mu sanki? LUNARRDO.Ben mi? Hayır. LUNARDO. .Sakın ha. bugüne kadar ne maske takmış. haklı olduğunu onun yanında söylemiyorum. "Al kızımı. . MARGHERİTA. . efendi! Doğrusunu söyleyelim.Olmaz efendim. kendi kendine.LUCIETTA.Haydi. 24 . ne de tiyatroya gitmiştir" diyebilmek isterim. bir şey söylemedim. . kızarak.Oldu mu ya? Ne bilirsiniz siz? Seve­ rim onu. Onu kocaya verirken. . MARGHERİTA.Kız dediğin evinde oturur. durma gitLUCIETTA. MARGHERITA.Ah. LUNARDO. hanım anne? MARGHERITA.İşitiyor musunuz.) ÜÇÜNCÜ SAHNE Lunardo ile Margherita.Kıza bir şey söylemediniz ya? MARGHERİTA. şuraya bu­ raya götürülmez. . . git dedi mi. sakın ha! MARGHERİTA . MARGHERİTA. . .Gerçekten. ama beni saymasını istiyorum. . .Pek iyi.Ama bir akşam olsun tiyatroya da mı gitmesin? LUNARDO. . (Çıkar. benim anneciğim olsaydı! Ne yapayım? Çöpçü istese varmaya razıyım. ama doğrusu siz o kıza fazla kaba davranıyorsunuz. .

Siz tasa etmeyin. LUNARDO. LUNARDO. işte. MARGHERITA. .Yakında mı olacak bari? LUNARDO.Kızı istetti mi? LUNARDO.. MARGHERITA.. bana da haber vermeden. onu veririm. Şaşacak ne var? MARGHERITA. .Demek Filippettoya verdiniz. bakın hele. (Çevresine bakınarak. MARGHERITA.Pek iyi. Kızı nişanladım.. şaşarak. Tanrı için.Bakın hele.Evet. . . mal mı kaçırıyoruz? LUNARDO. . MARGHERITA.Kimse benim işlerimi bilsin istemem.Evet efendim. kızı verdim. .Ailenin başı benim. . .) Sinyor Maurizio'nun oğluna. .Şşt! Duvarın kulağı var. MARGHERITA. sus.Ben öyle sanıyorum ki. MARGHERITA. ya kızın ne zaman haberi olacak? LUNARDO. . .Yakında olacak.Nişanladınız bile ha? LUNARDO.Kıza bir şey söylemeden mi? LUNARDO. .. . söylemiyor muyum işte şimdi? MARGHERITA.. Kimseye söylemeyin. .Hep sus.Hayır efendim.LUNARDO.. ne çeyiz vereceksiniz? LUNARDO. . nedir bu.Pek iyi. MARGHERITA.Kime verdiniz? Söylesenize.. . .. .Evlendiği zaman. . . . MARGHERITA. MARGHERITA. 25 .Ne istersem.Öyleyse ben bostan bekçisi mi­ yim burada? Bakın hele.Ya önce birbirlerini görmeyecek­ ler mi? LUNARDO. ha? LUNARDO. görmeyecekler. . ama şşt!. .

.Benim kızımı kimse görmemeli. evin efendisi benim. . Ben gidip ba­ karım.Ya gördükten sonra beğenmezse.) DÖRDÜNCÜ SAHNE Margherita. LUNARDO. doğrusu­ nu söyleyelim demesi yok mu. nasıl bir adama düştüm! Dünya yüzünde bir eşi yoktur bunun! Sonra şu. çatlatacak beni nerdeyse.Kapı çalıyor.Babasından söz aldım. .Yatakları düzeltiyor. neme gerek benim.Vay başıma gelenler! LUNARDO. Doğrusunu söyleyelim. . Kız sizin. bakın hele. Gö­ ren de evlenmeli. Pencereye çıkamaz­ sınız. kapı çalıyor. MARGHERITA.Siz gitmeyin. sonra Lunardo. Baka­ yım. MARGHERITA.Pek iyi.MARGHERITA. . ben! (Çıkar. 26. MARGHERITA. . . .Hizmetçi kız yok mu? MARGHERITA. .Ya ne isterdiniz? Sevişsinler mi önce? MARGHERITA. siz bildiğiniz gibi yapın.. . kim gelmiş! LUNARDO.Olmaz efendim.Evin efendisi benim. . MARGHERITA. . .Ama birbirlerini beğeneceklerin­ den emin misiniz? LUNARDO. pek iyi.Ne güzel nikah! LUNARDO. istemem. LUNARDO. LUNARDO.Bakın. . . . MARGHERITA.

ille bağırıp çağırmak gerek. gidin buradan.Sinyor Maurizio. . Onla27 . . biliyor musunuz? MARGHERITA.Ben de sizin karınız değil miyim? LUNARDO. . MARGHERITA. . . o kadar. .Size öbür odaya gidin diyorum! MARGHERITA. MARGHERITA. . öfkeli.Ben de işitmeyeyim mi? LUNARDO. . . . Ta kendisi..Aman.Damadın babası mı? LUNARDO. ayının biri bu adam! (Çıkar.Kim geldi. .Aman ne hödük adam! LUNARDO. . .Daha söylenecek misiniz? MARGHERITA. . . LUNARDO.Siz öbür odaya gidin.Aman ne yaban! LUNARDO.Evet efendim. MARGHERITA.Kovuyor musunuz beni? LUNARDO. MARGHERITA. . ben neciyim burada? LUNARDO. . MARGHERITA.) BEŞİNCİ SAHNE Lunardo.Aman susun.Ayağınızı çabuk tutun! MARGHERITA. . .Gitti sonunda.Kim gelmiş? LUNARDO.Hayır efendim. sonra Maurizio.LUNARDO.Acaba görüşüp anlaşmak için mi geliyor? LUNARDO. İyilikle bir şey elde et­ menin olanağı yok ki. yavaş yavaş yürüyerek: . .Bakın işte. MARGHERITA.Evin efendisi benim.

evet candan severim.Ben para istemiyorum. -iyi.Ben size kızı olduğu gibi vereceğim.Olur diyor. MAURIZIO. LUNARDO. LUNARDO. bakın bu olamaz. . Sinyor Maurizio. Ben ya­ şadıkça yünlü giymeli. onu yapacak.Sinyor Lunardo.ipek giysileri var mı? LUNARDO. LUNARDO. ama önce kızı görmeliymiş. MAURIZIO. .Pek iyi.n candan. yoksa çek mi ya­ zayım? Söyleyin. ama evimin benden başka efendisi olamaz. LUNARDO. gümüş mü olsun. 28 . . . böy­ le bir şey konuşmamıştık. çeyiz hazır. Size altı bin akçe vereceğim demiştim.Yoo. .Sakın giysiye harcayayım demeyin. MAURIZIO. . Karşılık olarak ya tahvil ciro edin yahut da bu parayı en çok gelir sağla­ yacak bir işe yatıralım. . tüpe. LUNARDO. . . . MAURIZIO. LUNARDO. Altın mı. . ben ne dersem. söyledim. doğrusunu söyleyelim. öfkelenmeyin! Oğlum. . manto. is­ temem.Evlendirmek istediğinizi söylediniz mi? MAURIZIO. MAURIZIO.Evet. takke. . irkilerek.Öyleyse. . saygılarımı sunarım.Oğlumla konuştum.Haydi canım.Ben evimde ipekli istemem. öyle yaparız. kendisi ne diyor? MAURIZIO. MAURIZIO. . MAURIZIO. saçı­ na bigudi filan istemem.Günaydın. . LUNARDO. malakof.Bir iki partalı var. altın bin ak­ çe vereceğim. siz nasıl isterseniz.

iyi. . . bir eksiğim yok. haklısınız! Mücevherlerinize on yılda bir yeni yuva yaptırın.îyi. Ama sakın saflık edip bütün bunları yeni modaya göre mıhlatayım demeyin. LUNARDO.Doğru. LUNARDO.. ne zaman olsa elimi cel>mıc atıp bin altm çıkanveririm" diyebilmek insan için ne zevktir.Hay yaşayasınız.Elbette. 1 29 . . LUNARDO.. . yoksa yuvası değil.Böyle bizim gibi düşünenler pek azdır.Bir de bizim için yaşamasını bilmez di­ yorlar. . MAURIZIO. dana butlan yemek.LUNARDO. LUNARDO.. bir çift de inci küpe. . yüz yılda onları iki katına almış olursunuz. kendilerinin sa11 sürdükleri dünyadan başkası yok mu? "Her gereksinmem ı k arşılıyorum. .Deli mi sandınız beni? Moda da ney­ miş? Mücevherin modası geçer mi hiç? Değerli olan elma­ sın kendisidir. Sonra nefis yemekler..Çok doğru. be11 horozlar. .Öyle ama bugün. mücevherlere yuva yaptırmak için nice paralar dökü­ yorlar! MAURIZIO. Güzel altm bilezikler alaca­ ğım. doğrusunu söyleye­ lim. Kıza mücevher alacak mısınız? MAURIZIO. değil mi dostum? LUNARDO. ben de böylesinden hoşlanırım.Zavallılar! Acaba bizim yüreğimizin içini görüyorlar mı ki! Ne sanıyorlar sanki. MAURIZIO.Böyle bizim gibi parası olanlar da pek azdn. . . . Düğün günü eski karımdan kalma bir mücevher ta­ kacağım. MAURIZIO.

. evlendirelim şunları. LUNARDO.Aferin size! MAURIZIO. Dört parça dana özdeni hazır­ lattım. MAURIZIO. hem de ucuzundan! Çünkü biz parayı peşin veririz.Ya ben? Hizmetçi kızlarla bir halt et­ mesin diye. dostum. ellerini ovuşturarak ve gülerek..Benim kızım da böyle yetiştirilmiştir. 30 . . .Eğleniriz. . çocuklar da hadlerini bilirler. . LUNARDO.Gerçekten öyle. MAURIZIO. . LUNARDO. .Ya benim oğlum? Bir elmas parçası. .Yaa. evimizin efendisi biziz. LUNARDO. Zaten biliyorsunuz.. . Gereksiz yere metelik harcamasına olanak yoktur. LUNARDO. . LUNARDO. gürültü patırdı et­ meden. . LUNARDO. . .Benim kızımın elinden her şey gelir.. dedikoduya olanak vermeden.Ne va­ kit isterseniz. gülerek. pan­ tolonunu yamamasını öğrettim. söylemiştim.Yeriz.Bugün sizi yemeğe bekliyorum. üstelik her şeyin en iyisinden. . kadınlarımız buyuramaz. oğluma çoraplarının söküğünü dikmesini. . bulaşık yıkamayı bile. gülerek. MAURIZIO. ellerini ovuşturarak ve gülerek. LUNARDO. Evde ona her işi gördürdüm. . ama doğrusunu söyleyelim.Yaa. MAURIZIO.Yaa. MAURIZIO.Keyfimize bakarız. MAURIZIO.Yaa.Haydi. . . . kimse gelip canımızı sıkamaz bizim. kendi evimizde. MAURIZIO. öyle güzel pişmiş ki. olsun bitsin. kimse de işimize karışamaz.. MAURIZIO.Yaa. LUNARDO.Yaa.MAURIZIO.Yaa.

Sonra varsınlar bize yaban desinler.LUNARDO. Çok iyi ettin. . Otursana. FİLİPPETTO. Fakat teyzenin evine gelmene izin vermeli.Yuh! LUNARDO.Teyzen Marina'ya gittiğini söylersin.Ahmaklar! ALTINCI SAHNE Sinyor Simon 'nun evinde bir oda. beni hiçbir zaman özgür bırakmıyor. ama eve dönmeliyim.Yok. .Aferin.Ah.Doğrusu senin baban da benim kocam gi­ bi yaban herifin biri. göre­ ceğim var. . FİLİPPETTO.Teşekkür ederim. eve gitmeden önce size bir uğrayayım dedim.Söyledim. . .Bir yandan da hakkı var. teyzeciğim. MARINA. . . Eğer babam beni evde bulmazsa. MARINA. bilseniz! Bir an ağzını kapadığı yoktur. oğlum. . bir şey der mi? FİLİPPETTO. 31 .Hayır ola. MARINA. Morina ile Filippetto.işten çıktım. ama bırakmıyor. . . nasıl oldu da beni gör­ meye geldin? FİLİPPETTO. MARINA. MAUR1ZIO. MARINA.Simon eniştem evde mi? MARINA. . ama nerdeyse gelir. Filippetto. Kahvaltı etmez misin? FİLİPPETTO. . .

öteki de o.Bilmem. . MARINA. . . .O da beni burada görürse. Bu sabah beni bu­ raya getirmesi için kandırıncaya kadar akla karayı seçtim.. tamam. ben ona birçok söylerim. eğlence yeri. (****) Bizim saatimizle: Akşamın sekizi. sen beni düşünme. Doğru. (***) San Marco Alanı. Hep uşağı yanıma katar.Zavallı çocuk! Durumuna gerçekten acı­ yorum.Ah. ama fazlası da fazladır.Babamdan da yaban mı? MARINA. Alan'dan (***) da yaşamım boyunca ancak üç dört kez geçmişimdir. MARINA. bir kez olsun bir eğlenceye gittiğimi bilmiyorum. bağırıp ça­ ğırır. FILIPPETTO. nice olur benim durumum? Her şeye bir diyecek buluyor. Kocam gibi yaban biri dünyada yoktur sanırım. ama biri neyse. Giudecca'ya (*). Böyle yapmasam. . . sonra yemek yer ve yatarız. benim de onu yap­ mamı istiyor.Benim yüzümden size de bağırıp ça­ ğırmasını istemem. kız kardeşimin oğlusun: öldü zavalîi ve diyebilirim ki. dünyada senden başka kimsem yok.Dünyaya geldim geleli. . soma hay­ di hemen eve. o kadar. Castello'ya (**) bir kez olsun gitmiş de­ ğilim. Bayram günleri yapılacak yapılır.. (**) Venedik'te bir gezinti yeri. Olur şey mi bu? Sen be­ nim yeğenimsin.. FILIPPETTO. oğlum. . FILIPPETTO. 32 . (*) Venedik yakınlarında şirin bir adacık.Bırak söylensin. O bana biraz söylerse. M ARINA.FILIPPETTO. Akşamın ikisine (****) kadar işte çalışır. gençleri koyuvermemeli. işte veya evde. Kendisi ne yaparsa. bütün gün çalışırım.

bu durum böyle sürecek mi! MARINA. .Hayır. sakın söylemeyin. . linyor Lunardo ile evlenmişti. bilmem. ama. kimse­ ye bildirmeyin. . FILIPPETTO. .Sahi mi? FILIPPETTO. teyzeciğim? MARINA.Babam bir şey söylemedi mi? MARINA. Sinyora Margherita Salicola'yı tanırım.Yeter bu kadarı.Ne haberi? FILIPPETTO. . Bir gelişme mi var? FILIPPETTO.Kimmiş acaba? FILIPPETTO.iyiyle kötüyü ayırt edecek çağdasın.Dinleyin: Beni evlendirecek.Aman sakın ha. . . . ar­ tık seni biraz özgür bırakmalı. .Kız bulmuş mu? FILIPPETTO.Lunardo Crossola'nın kızıyla evlen­ direcek. kızdırma beni. . babama söyler mi­ siniz? MARINA. . biliyorum.Oo.Söylemem diyorum ya sana! FILIPPETTO. FILIPPETTO. MARINA. MARINA. O kadar ge­ veze miyim sanki? FILIPPETTO. onu çoktan beri görmüyorum. MARINA. kuzum. . bilmiyorum.Kendisi söyledi.Evet.Hayır. hayır. MARINA. . .Haberiniz var mı.FILIPPETTO. MARINA. . hiç merak etme.Haydi canım. Damadın babası gelinin ba33 .Evet. .Size söylersem. teyze. FILIPPETTO.Söyleyeceğim. evet. . . MARINA.Demek bir şey bilmiyorsunuz. MARINA. . . . Doğrusu kızı dei'il de üvey anasını. .

H o ş bulduk. MARINA. FILIPPETTO... MAPJNA. FILIPPETTO.Bir yolunu bulsam.Sus.. ama nasıl göreyim? MAPJNA.Fakat Sinyor Lunardo dedikleri şu hödük de kızını kimseye göstermiyor ki. MAPJNA.Sözleşme imzalamadan önce göstere­ cekler mi bari? FILIPPETTO. FILIPPETTO. almam alimallah! MAPJNA. .Hiç sanmıyorum.Yeğenimi ne de güzel karşılıyorsunuz! 34 .Hoşuma gitmezse.-Dur.. sert. .Bu haylazın işi ne burada? FILIPPETTO. MARINA. .Önce görsen. kendi kendine. .basının tam dengi. . .Keşke! MARINA. . . birbirlerini ne de güzel bulmuşlar! Kı­ zı gördün mü? FILIPPETTO. FILIPPETTO. MAPJNA.H o ş geldin. YEDİNCİ SAHNE Simon ile öncekiler. .Babana söyle. teyze.Bir bayram günü belki.Bu da güzel! Ya hoşuna gitmezse? FILIPPETTO. .. .Pek iyi. SIMON. FILIPPETTO. . daha iyi olur.Gideyim mi? MARINA. . sana bu iyiliği ya­ parım. SIMON. sus! Kocam geldi. enişteciğim. . . . .Hayır. . .Söyledim: hemen çıkışıverdi.

.-Neden? SIMON. MARINA.Ben de gelmemesini istiyorum. Oduncu olsak. . FILIPPETTO. efendim.Ben gelmesini istiyorum.. efendi. ancak evime şunun bunun gelmesinden hoşlanmam. izninizle ben gideyim. (Simon'a.Şuna bakın hele! Benim akrabalarım siz­ den bir şey istemek için kapınızı çalmıyorlar ya! Size geresinimleri yoktur. MARINA.Lütfedersiniz.Teyzeciğim.) Sizin bu çocukla zorunuz ne? SIMON. bir daha gelmem.Dur sen. çekilir şey değil bu! Bağışlayın. ama siz uygar değil. Kimseyi istemiyoı Um. Filippetto'ya. Yeğenim kırk yılda bir beni gör­ meye geldi diye homurdanıp duruyorsunuz..Hoşuma gitmeyen her şeye engel olabili­ rim ve olmak da istiyorum. FILIPPETTO. dağdan bile gelsek. . kaba. SIMON. MARTNA. kaba bir adamsınız. Ne kö­ tülük yaptı size? SIMON.Ben sizinle evlenirken akrabalarınızı evi­ me sokmamanızı şart koşmuştum. .Evimde istemiyorum. o kadar. I ILIPPETTO.SIMON . . SIMON. .Daha söylenecek misiniz? Bu sabah canım bağırıp çağırmak istemiyor. MARINA..Neden meden bilmem. .Benim bu isteklerime engel olamazsınız.Bana bir kötülük yapmadı. . . . 35 . . gitmek üzere. . .Yeğenimden nefret ediyorsunuz. . ben onu seve­ rim. . SIMON. MARTNA.. SIMON.Efendim.Merak etmeyin. MARINA.

MARINA. hoşça kaim. FILIPPETTO.Hoşça kalın. ondan on kat daha yaban! (Çıkar. kendi kendine. MARINA.Canım burada oturmak istiyor da. .) SEKİZİNCİ SAHNE Marina ile Simon. ama yeğenimin size ne zararı do­ kunuyor? SIMON.Hayır.Haydi git.Güle güle. Evimde her şey ben na­ sıl istersem. 36 . bugün? SIMON. . . . Ben babanla görü­ şürüm. . daha yüksek. . . oğlum.Doğrusu.Hiç. ondan. MARINA.Yoksa yemek yemeyecek miyiz. . SIMON.Öyleyse niçin kendi odanıza çekilmiyor­ sunuz? SIMON. ne de sevimlisiniz! Öteberi al­ dırdınız mı? SIMON.MARINA. .Bu adam babamla pe­ kâlâ boy ölçüşebilir. öyle olmalı.Pek iyi.Bir bu eksikti! Şimdi yemek için de öf­ keleniyorsunuz.Yemeyecek miyiz? SIMON. MARINA.Hayır dedim. enişteciğim.Hayır. .Şu işe bakın! Ne yapsın çocukcağız! SIMON.Huyumu bilirsiniz. MARINA. . . FILIPPETTO. . . MARINA. . aldırmadım. . MARINA. Fakat ben kimseyi istemiyorum. .

bağışlayın. oraya. MARINA. SIMON.Söylememeniz için bir neden var mı? SIMON.Bileceksiniz de ne olacak sanki! Kocanız­ la birlikte olacaksınız ya. . .SIMON. ama bunu bana böyle sevimli bir bi­ çimde söylemeke ne gerek var? SIMON. Belki çekinecek kimselerdir.Kim kim gideceğiz? SIMON.Büyük sabır ister.Birlikte gideceğiz. .Birlikte gideceğiz.Pek iyi.Kocacığım.Tuhaf şey doğrusu! 37 .Canım.Öyle ya.Ben nereye götürürsem. Öyleyse niçin böyle gürültü patırtı çı­ karıyorsunuz? MARINA. . MARINA. MARINA. .) Yemeğe nereye gidiyoruz? SIMON. .Merak etmeyin.Dışarda yiyeceğiz de ondan. ama nereye? SIMON. . huyumu bilmiyor musunuz benim? Biliyorsunuz elbette. . kendi kendine. ne türlü insanlarla karşılaşaca­ ğımı elbet bilmeliyim. . benim gittiğim yerde çe­ kinecek kimse yoktur. MARINA. ama öyle bir hu­ yunuz var ki. . .Siz galiba kaçırmışsınız! Nereye gidece­ ğimizi. MARINA. . . kaba. yine öfkemi kabartıyorsunuz! MARINA. budala he­ rifin biriyim. .îyi. utan­ mak istemem. insan bazen çileden çıkıyor.İşte. . MARINA. . . doğru­ su! (Simon'a. ama bugün niçin yemeyecekmişiz? SIMON. SEVtON. başka şey aramayın! MARTNA. nasıl giyineceğimi. .îyi. size göre ben acayip.

Kocası benimkinin kıyı­ mında. MAPJNA. fino köpeği gibi peşinden. . neresi? SIMON.Evet.SIMON. . Halimize köpekler güler.. ama Felice başını eğmez. . nasıl etsem de öğrenebilsem! A! Kim gelmiş?! Sinyora Felice!. Arap olayım! SIMON. . ben çağırmadım ya! Herhalde kaba davranacak değilim ko­ nuklara. MAPJNA. (Sahneye doğru.Neresi orası.Enişten Sinyor Maurizio da bizim gidece­ ğimiz yerde yemeğe çağrılı. 38 . görürsünüz! DOKUZUNCU SAHNE Marina. ko­ cası da zavallı.. canım. . biraz eğlenmek iste­ rim elbet.) Hey.Eniştem Maurizio'nun evine giderim.. . Bu kalabalığı görünce benimki ne diyecek acaba? Aman. kapı çalınıyor. . kendi bildiğine gid«r. .Öyleyse aç kalırsınız. .Eğer evden adım atarsam. Ah. MAPJNA. onun hep hizmet ede­ ni. ne derse desin. elbet! MAPJNA. bir kavalyesi vardır peşinde. . Ya öteki kim acaba? Ne olacak. Nereye gideceğimi bilmeden. hanımefendi.Tuhaf şey.Gelin benimle. SIMON. bakın.Ne de sevimli! Tanrı layığını versin se­ nin gibi adamın! İnsana ne de güzel davranıyor ama! Ka­ pı çalmıyor.. ama nereye gideceğimi bilmeden gitmem doğ­ rusu. Yanındakiler de kim? Biri o budala koca­ sı. MAPJNA. sonra Kont Riccardo ile Felice ve Canciano.Nereye gittiğimi bilmeden mi çıkacağım? SIMON. dı­ şarıya yemeğe gidecekmişim! Evet.

MAPJNA. katlan­ mam gerek. . yabancı bir bey.Hanımefendinin aşağılık kölesiyim.Cariyenizim..Hoş geldiniz. FJCCARDO. Değil mi.Ne yapalım. bağışlayın.Ah. . .Saygılar sunarım. .Bir kont. oturun.Ben bir şey bilmem. efendim.Oturalım biraz. Marina'ya. . Sinyora Marina? MAPvINA.Nasılsınız.) Kont. . MARINA. . candan hiz­ metçisi. .) Oturmaz mısınız? Buyurun.) Bu efendi kim? FELICE. Sinyora Felice. üzgün. 39 . Sinyor Canciano? CANCIANO.Birlikte değil de ne sanki?. . CANCIANO. biliyorsunuz ya karnavaldayız: ko­ cam biraz şaka ediyor. Sevgili kont Riccardo.Sinyor Canciano'nun dostu olan bir adam kesinlikle artamlan olan bir adamdır. kocamın bir dostu. ben bir şey bilmiyorum.. Değil mi. FELICE. Niyeti Sinyora Marina'yı kızdırmak. siz de bu­ raya buyurun. . . RİCCARDO. kendi kendine. . Sinyor Canciano? CANCIANO.. MARINA.Herkesin candan dostu.FELICE. (Felice'ye. .Evime birlikte gelir de bir şey bilmez olur musunuz? CANCIANO. (Oturur. RICCARDO. ne kurnazdır bu ka­ ilin! (Konuklarına. . . Buyurun. kendi kendine.Birlikte mi? FELICE. CANCIANO. MARINA.Talihini iyiymiş: Daha iyi bir yer bu­ lamazdım. . .Dedim ya.

buraya oturma­ yı diliyorsanız. homurdanarak. Kont. ikram ve iltifat etmeyi ken­ dine onur bilir. Marina? Kabalık. Bakın. hanım. buyurun oturun. nice olur halim? FELICE. Sin­ yor Canciano? • CANCIANO. sizi kıskanç sanıyorlar. Teşekkür ederim (Bir köşede oturur. .Hayır. Sinyor Canciano.Siz oraya. hayır. Rahat­ sız olmayın. . savunun kendinizi.Oraya baksanıza. MARINA. .) RICCARDO.CANCIANO. . eşinin nasıl bir kadın olduğunu bilir. 40 .Dostum. . Riccardo 'ya. Felice'yeyavaşça.Var. . FELICE. işi törene boğmayalım.Evet. hamm.Böyle soğuk soğuk sözlere ne gerek var? Yoksa kocamı kıskanç mı sanıyorsunuz? Hey. hödüklük olmaz mı? Benim ko­ cam o tür insanlardan değildir. . Canciano'ya. . Karnavalın dört günceğizini geçirmek için Venedik'e gelmiş. kocam gelirse. eşinin eğlenmesinden. size de üzüntülerimi bildiririm. efendim. Siz ne der­ siniz.Ya ben nereye oturacağım? FELICE. güzel güzel söyleşmesinden zevk duyar. Sinyora Marina'nın yamna gidin. ben onları geçirmesini bi­ lirim. namuslu bir insanla niçin güzel güzel görüşmeyecek misim! Uygar bir kadınım ben. Benim kocam cen­ tilmendir. Onun böy­ le hastalıkları yoktur. sandalye yok mu orada? CANCIANO. saygı görmesinden. var. Canciano'ya. Ben öte yana. Öyle değil mi. Canciano'ya. Milano'daki kardeşim tarafından bana salık verilmiş bir bayla. . Sinyora Marina'nın yanına giderim.Olmaz. kızım. olsa bile. MARINA.

Lunardolann evinde mi? FELICE. . Ama sakın kimseye söyle­ meyin. . öyle mi? MARINA. . ama nerede? FELICE. MARINA.Evet. kendi kendine. .Bir şeyden haberim yok. . . Düğün varmış. kendi kendine. fakat bu güzel kent o kadar hoşuma gitti ki. ama yerini söylemedi. .RICCARDO.Birkaç gün kalmak niyetiyle gelmiş­ tim. .Ta kendisi. FELICE.Şimdi anlıyorum.Kim evleniyormuş? Lucietta mı? MARINA.Şunu ilk kez evime al­ makla zaten budalalık ettim. size hizmet etme onurunu fırsat bileceğim. .Doğrusunu isterseniz.Kocam yiyeceğiz diye bir şeyler söyle­ di.Şeytanlar alsa şunu. CANCİANO.Sinyora Margherita'nın evinde. . önemli haber! FELICE. madem ki siz bu kuşkumu gideriyorsunuz. ne olur! FELICE.Eeh. . .Evet. MARINA.Haberiniz yok mu? FELICE. MARINA. . . . Venedik'te çok kalacak mısınız? RICCARDO. . . Sinyor Canciano da onaylıyor. demek bugün birlikte ye­ mek yiyeceğiz. MARINA. . .Nerede mi? Bilmiyor musunuz? MARINA. 41 .Sinyora Marina. daha çok kalmak istiyorum. öy­ le mi? FELICE.Ne düğünü? MARINA. Anlatsanıza. CANCİANO. artık içim rahat olacak. benim bu ko­ nuda bir kuşkum vardı. fakat.Kont.

Kendisinden bi­ raz bilgi rica edeceğim.Ee sonra? MARINA..Yaya kalırsın. . ben Sinyor Can­ ciano ile konuşmaktan zevk duyacağım. . siz dediklerimi dinlemiyorsunuz bile. .-Ya ben?. Onun yanına gidin. kendi kendine. . Öyleyse sizi fazla rahatsız et­ meyeceğim. Fakat şu hanımlar aralarında gizlice konuşu­ yorlar.Güzel..Bağışlayın.Size her şeyi söyle­ yeceğim. CANCİANO. . Sinyor Canciano? CANCIANO.FELICE.Ne söyleyeyim sanki? Ben az konu42 . başkalarınıhkini dinlemeye halim yok. .Haydi söyleyin. RİCCARDO.Yok. Canciano'ya.Efendim. Riccardo ile Canciano'yugöstererek.Tersine. .Öyle olmasam. .Sinyor Riccardo.. biraz konuşun. benim tasalarım başımdan aşmış. Riccardo'ya. . Marina'ya. CANCİANO. alçak sesle konuşur. . . bana öyle ge­ liyor ki. FELICE. Ama yavaş! Kimse duymasın. . Şu Lucietta işi nedir? MARINA. Canciano 'ya. Değil mi. FELICE. . kocama bir şeyler anla­ tın.Haydi siz de. Karısıyla konuşur­ larsa. CANCİANO. MARINA. . RİCCARDO. hayır. ..işit­ tiler mi? FELICE. Marina 'ya yaklaşarak. Neme gerek benim? RİCCARDO. ama kendisinin de bir köşede bırakılma­ sını istemez. Felice'ye.Kuzum. MARINA. bu kocayla verem olurdum. zevk duyar. anlatsa­ nıza. Bir şey söyleyin de biz de sohbet edelim. Hiç rahatsız olmayın. öyle bir şeytanmışsınız ki. FELICE..

Aman. kuzum yavaş konuşun. . .Demek kızı görmedi. '(*) RICCARDO. .şan bir adamım. .Haydi. olmaz mı? MARINA.Dünyada olmaz..Olur şey değil bu. doğrusu. RICCARDO.İkide. . . FELICE. 43 . . . Canciano'ya.Evlerine gitse. MARINA.. duyma­ sınlar. . . FELICE. siz kendi işinize ba­ kın. .Yabanın biri bu.O da eve.Ya hanımefendi? CANCIANO . . . . görmesini de istemiyorlar. belli.Görüşüp konuşacaklarınız mı var? CANCIANO.Yatakta mı? Saat kaçta? CANCIANO.Kölenizin haddiyse. Riccardo'ya. (*) Bizim saatimizle akşam saat sekizde.) RICCARDO. Kızı sözleşmeden önce görebilmesi için nelere katlanmaya razıyım.Eve. RICCARDO.Ah! Bilseniz. biz de burada konuşalım. Marina'ya. mümkün değil. kendi kendine. ha? MARINA.Bu akşam niyet nereye? CANCIANO. FELICE. FELICE. efendim. .Galiba benimle alay ediyorsunuz. . Öyle kulak kabartıp durmayın. Şöyle olmuş veya böyle olmuş. (Marina'ya.Hayır.. Siz birbirinizle konu­ şun ki. bana ne? Söyleşmeyi sevmem. CANCIANO. RJCCARDO. RICCARDO. Yatakta. ak­ lıma bir şey geldi.. . . FELICE.Evet.Karnaval şimdi: Maske taktırıp götüremez miyiz? MARINA. (Alçak sesle konuşurlar.) Bakın. .

. başı derttedir kesin. böyle olur. ya.Zavallı. . Fakat yeğenimle görüş­ menin çaresini bulmam gerek. . öyle değil mi. MARINA.Siz ne dersiniz? Olur mu? MARTNA.. kocam küple­ re biner.Bir şeyim yok. gelir. Çağırtırsam. Neniz var.Sinyor Canciano'nun konuşmaya is­ tekleri yok. işi başından aşmış. . . FELICE. FELICE. canım? 44 . MARINA. . .Sahi mi? Vay başıma gelenler! Buna çok üzülürüm doğrusu.Öyle mi? insan sağlığına özen göstermeli.Öyleyse hemen birini göndereyim. FELICE.Pek iyi. FELICE.. FELICE. ama kocam nazik bir adamdır.Rahatsız olduğunu nereden çıkardınız? RİCCARDO. siz bana bırakın. Marina'ya.. . FELICE.Evet.Akşam saat ikide yatacağmı söyle­ di de.Lunardolara yemeğe gitmiyor mu? Evden çıkar çıkmaz. kendi kendine.. . . . . FELICE. bilir misiniz? RİCCARDO.Ne oldu? Dili­ nizi mi yuttunuz? RİCCARDO..Ya babası? FELICE. Canciano'ya. .Yağdan sonra bal. .Anlaşılan çattık bela­ ya bu sefer. siz bana bırakın di­ yorum. FELICE. . MARINA.Haber gönderin. .PJCCARDO. Riccardo 'ya. Sinyor Canciano? CANCIANO. . .. .Biraz rahatsız olsalar gerek. gelsin beni görsün. Riccardo ile Canciano'ya..

. . SIMON.Tanrı senin cezanı ver­ sin! Bana her istediğini yaptırıyor. Öyle değil mi. beni kandırdınız.Öyle. SIMON.) Bu da kim? 45 .Evet.Ben operaya gitmem. yavaşça. kendi kendine. .Bu gürültü de ne? Bunların işi ne burada? (Riccardo'yu işaretle. . .Ah. . aldım.Ne? İşte locanm anahtarı. . Sinyor Canciano? CANCIANO. . ONUNCU SAHNE SIMON ile öncekiler.. sonra karışmam ha! MARINA. canım? (Canciano'yayavaşça. Unut­ tunuz mu? CANCIANO. kendi de benimle birlikte gelecek. Ben gitmediğim gibi siz de git­ meyeceksiniz. aldım. sert.CANCIANO. ama ben operaya gitmem. canım benim. FELICE. Sinyora Marina? Benim kocacığım beni ne çok se­ ver: loca tutmuş.Bizimle gelmez misiniz? Lo­ cada yer çok. biliyor mu­ sunuz. Şaka ediyor. .Buyurun. deli­ lik edeyim deme.Marina! MARINA.Hah! Tamam! Operaya gidecektik. Değil mi. kendi kendine. Riccardo 'ya. FELICE. ama siz de benimle birlikte ge­ leceksiniz? FELICE. . Siz kendiniz al­ madınız mı bunu? CANCIANO. .Vay haspa vay! FELICE. .) Bana bak.

FELICE. Marina'ya.. onun gibi diz büker.Kulunuzum. efendim. izninizle. (Marina'ya. öyle değil mi. Feliceye. . SIMON. Sinyor Canciano'nun dostu. MARINA. RICCARDO.Eğer kim olduğumu öğrenmek isti­ yorsanız. siz sorma sıkıntısına ssokmadan ben söyleye­ yim. .Oo. Ben Abruzzo Şövalyesi.. . . çün-. kü. SIMON.Sizin ziyaretinize.Hoş geldiniz. 46 . Sinyora Felice'nin hizmetçisiyim. RICCARDO.Kabalık etmemi mi istiyorsunuz? SIMON. . SIMON. . yarım ağızla. SİMON.Siz buradan çekilin. Marina'ya. . çünkü. . .Kocama sorun. canım.Ziyarete geldik. Kont Riccardo degli Arcolai'yim. kendi kendine.) Ha? FELICE.Cariyenizim. Marina.Bu bay kim? FELICE. .Aferin.Haydi.Derin saygılarımı sunarım. hemen baş üstü­ ne derim. Sinyor Canciano bana bir şey söyledi mi. alayla. saygılar sunarım. çekilin buradan! FELICE.Evet.) SIMON. MARINA. anladım. . . konta diz büker. Sinyor Canciano? CANCIANO.. hanıme­ fendi. . SIMÖN. Bakın. (Çıkar. . Sinyor Simon. .Hizmetinizdeyim. . . Felice'ye. aferin.. MARINA. . MARINA.Ses çıkarmıyorum. Ama bıktım artık bu yaşamdan. kocanızı dinleyin. efendim.Siz bana bırakın. konta.Kimin ziyaretine? FELICE. .

. ha? CANCIANO.Ne gelir elimden? SIMON. sizi bu akşam bi­ zimle birlikte yemeğe götüremeyeceğiz. bay andaval­ lı. Canciano'ya. Sinyor Riccardo? Kocam benim. FELICE.Ben de size diyorum ki.Demek siz karı­ nızın bu tür köpeklerle alışveriş etmesine izin veriyor­ sunuz.) FELICE.Yuh size! (Çıkar. . Sinyor Canciano? CANCIANO.) 47 . . uygar bir insandır. Simon 'a. oysa.SIMON. canım. . (Bir koluna Canciano'yu. Ne yazık ki. böyle bir davranışta bu­ lunması düşünülemez bile. hep birden çıkarlar.Görüyor musunuz adamdaki saygıyı? Oturun. . ötekine Riccardo'yU alır.. yavaşça. . yavaşça. Öyle değil mi. boynunuz altınızda kalsın bile demeden çıkıp gitti.Haydi.. Farkı görüyor musunuz. .. gelin buraya.

LUCIETTA. gözlerimi oyar alimallah.Ne diyeyim bilmem ki. Kızlar sade giyinmeliymiş. bakın hele. anne.Öyle ya. . kızım. nem olacak? Hasta olmadığım zaman.Aferin size.. LUCİETTA.Ne yapayım. senin her gereksinmeni gidermeyi elbet ben de isterdim.İKİNCİ PERDE BİRİNCİ SAHNE Lunardo'nun evinde bir oda Giyinip kuşanmış olan Margherita ile Lucietta. Ne güzel giyinip ku­ şanmışsınız! MARGHERITA. Bu kılıkta bana ne derler? MARGHERITA. elbette bir şeyim yok. . .Ya ben?. MARGHERITA. ..Kızlara böylesi yakışır. kızım! Bugün ko­ nuklar gelecek.. Elimde olsa. ama babanın huyunu bilirsin. Konuşulur adam değil ki! Sana bir şeyler gerek desem. Seni şımartıyo48 . . Karşılarına.. . Nen var ki? LUCİETTA. bir köylü kadın gi­ bi çıkacak değilim ya.

. . bunu bi­ liyorum. çıkar önlüğünü. Şu paçavra gibi yakalıktan da utanıyorum: Büyükannemin zamanından kalma.Evet. Kızınız olsam. . .Ne demek istiyorsun? Seni sevmi­ yor muyum sanki? LUCIETTA.Ben de. . Sonuçta.Peki...Giysi demiyorum. elbette görür. . 49 .Bakın hele.Bunu git de babana söyle.Haydi..Sevmesine seviyorsunuz. LUCIETTA. Bağırıp çağırmasmı istemem. Yoksa gizlice bir terzi çağırıp sana giysi mi diktirmemi istiyor­ sun? Ne olur sonra? Ne sanıyorsun? Sinyor Lunardo'nun gözü kör değil ya.. . ötekiler gibi. LUCIETTA.. giyinip kuşanmak istiyorum. kızınız değilim. bunun dantelalı kollukları bile yok. . Bakın. MARGHERITA.. LUCIETTA. ama takacak bir şey­ lerim olsun. .. MARGHERITA. Neme gerek. Nedir istedi­ ğin senin? LUCIETTA. çıkarınca önlüksüz olacaksın.Öyle ya. . beni böyle yabancı konuk­ ların karşısına önümde önlükle çıkarmazdınız. ama hiç ilgi­ lendiğiniz yok. çıkarınca ne olacak? MARGHERITA. Ev içinde bu giyeceğe bir diyeceğim yok. Ne ya­ payım? Keyfimin istediği gibi davranamam ki. LUCETTA.. ne ya­ parsa yapsın. .Güldürüyorsun beni. sen benim kızım değilsin.ram der. ama şöyle biraz göze çarpacak bir şeyler de gerek. Benimle alay ettiğinizi an­ lamıyor muyum sanki? MARGHERITA. MARGHERITA. ezgin.

.) İKİNCİ SAHNE Lucietta. baş­ ka ne diyeyim? Sonra.Kuzum.Dur. . . Evde onu rahatsız edi­ yorum. Biraz dantela istersen. Bakın hele.Şimdi gidip getiririm. (Önlüğünü çıka­ rır.Hemen. bir dilenci kız da olmadığıma göre. beriki varsın söylensin. doğru ama. biz kadınlar hep böyleyizdir. Evet. Bir de inci gerdanlık ister misin? LUCIETTA. MARGHERİTA. baş üstüne. yaptmveriyor. Anne dediğim vakit yaşı büyüyecek diye ödü ko­ puyor. (Çıkar. ben sa­ na kendiminkilerden vereyim.Hani olsa! MARGHERITA. MARGHERITA.) Acıyorum zavallıcığa. canı bir giy­ si istedi mi. Bana kalırsa. kendi istemiyor. sonra Margherita. ken­ disi giyinip kuşanmanın çaresini buluverdi. babamın yaban olduğu. çıkar önlüğünü. evinde süs püs istemediği doğru.Gencim. . t>en onu bilirim: Kendisinden genç ve güzel olduğum için bana kızıyor. LUCIETTA. LUCİETTA. LUCİETTA. .Haydi. Ne ka­ dar zavallıyım! Beni kim düşünecek? Üvey ana işte. (Kendi ken­ dine. . . bir iki süsün uygun düşeceğini sanıyorum. .Şuna bakın! Babam istemiyormuş di­ yor. göstermez inisiniz? 50 .Yanıma gel de kolluklarını ta­ kayım.) MARGHERİTA.

. . ne çekiyorsunuz öyle? Ne san­ dınız beni! MARGHERITA.Vay başımıza gelenler! Canım.. zaten senin gibi burun kıvıranlarla uğraşa­ nın başı derde girmez de ne olur sanki! (Kollukları takar.) LUCIETTA. . . . . (Kolluklarını düzeltir. 51 . Gel yanıma haydi. LUCIETTA. . bundan sonra uğraş­ mam artık seninle. (Kol­ lukları düzeltirken çeker.Bak. . .Elbette. kolluklar burada. (Yukarıki gibi.Kuzum..Ne kadar da buruşuk. . yok..) MARGHERITA. daha iyisini istiyorsan. nazlı küçük hanım! Buyruklannı hizmetçine verirsin.MARGHERITA. .) LUCIETTA.Aa. canın ister­ se.) LUCIETTA. . görmüyor mu­ sunuz? MARGHERITA. ye­ ni yıkanıp ütülenmiş mi diye gelip bakacak değiller ya! LUCIETTA. ne yapayım ben bu bulaşık bezle­ rini? MARGHERITA..Doğru! Benim için çok sıkıntıya giri­ yorsunuz.Ama sizinkiler tertemiz! MARGHERITA.Vay hanımefendi vay! Sen benim­ le yanşa mı çıkıyorsun? İşte. . yeni gibi. ben karışmam artık senin işine. LUCIETTA. ara da bul.Aman bir yanınız incinmesin sakın! (Yukarıki gibi. ben bunları dört kez bile tak­ madım.) MARGHERITA..Bulaşık bezleri mi? Cambrais ip­ liğinden yapılmış bunlar. üzerime düşenden fazla­ sını yapıyorum. takarsın. merak etme.Pek de küstahsın bu sabah.Haydi canım.

İnciler sizde mi? MARGHERITA. . MARGHERITA. Üstelik azar da mı işiteyim? LUCIETTA.Haydi.. .Ne diyorsun? LUCİETTA.Eski püskü bir şey olacak.) MARGHERITA. .Haydi. . 52 . (Gerdanlığı takmak ister. yukarıki gibi.Buna damı bir diyecek bulacak­ sın? Dur. . . yavaşça homurdanarak..Ee? Ne önemi var? Açıver biraz. LUCİETTA. . LUCİETTA. . . içime cinler mi gir­ miş. kuzum anne.LUCETTA.Hele bir gösterir misiniz? MARGHERITA.. gel yanıma. MARGHERITA. (Ağlar.Bir şey bilmiyorum ben.İnciden bir.Sen hep homurdanırsm. MARGHERITA. .. .iyi ama sen beni kızdırıyorsun.) MARGHERITA. . .) Kırık bir inci.Deli miyim. .Hiç. .Verecek misiniz? MARGHERITA. MARGHERITA.Bakın! (Göğsünde kırık bir inci tane­ si bulur. vermiyorsunuz.) LUCİETTA. . Bu haspayla uğraşmak için gerçekten deli. .Ne oldu gene? Nen var? (Lucietta yukarıki gibi.. dur da takayım. vereceğim de­ miştiniz.Niçin ağlıyorsun? Ne yaptım sana? LUCİETTA. LUCİETTA. kaçık olmak gerek! (Lucietta ağlar ve mendiliyle gözyaşlarını siler. nedir? Bilmiyorum ki.) MARGHERITA. gerdanlık. .

...Hay Allah cezasmı versin! "Doğru dü­ rüst bakınamadım bile.Şimdi beni söyleteceksin. LUCIETTA. MARGHERITA. . . pekâlâ oldu.LUCETTA.Şimdi çeker alırım ha? LUCIETTA.Imh.. geliyor.Al sana işte! Yılda bir giyinirim.Kuzum. eski püskü bir şey.Yakıştı mı? MARGHERITA.Yüzümü açıyor mu? MARGHERITA. MARGHERITA.. .. .. . söylemeyin. . diyorum.Hey Tanrım! Her zaman azarlar durur.Bu gerdanlık ne zamandan kalma acaba? MARGHERITA. . LUNARDO.Oldu. LUCIETTA.işte bak.) ÜÇÜNCÜ SAHNE Lunardo ile öncekiler. . cebinden bir ayna çıkararak. . Aynaya bakayım. .Çok yakıştı. MARGHERITA. . LUCIETTA. LUCIETTA. . . (Ken­ di kendine.) Öyle lanet bir özentisi var ki kızın.Cebinde ayna taşıyorsun ha!? LUCIETTA. MARGHERITA. ne der? LUCIETTA. . hanım? Bay­ rama mı gidiyorsunuz? MARGHERITA. . kendi ken­ dine. -°Sen bir şeyden hoşnut olmuyor­ sun ki. . LUCIETTA. Margherita'ya. (Aynayı gizler.Ona hiç de inanmıyorum.Ne oluyor.Hepsi böyle kırık mı? MARGHERITA.Baban görürse. 53 .

an­ ladınız mı? LUCIETTA. sizi gö­ rünce "Frenk bebeğine de bakın" mı desinler? Haydi.. babacığım. Benim evimde şimdiye kadar kimsecikler böy­ le özenip bezenerek maskaraya dönmemiştir.I ona da dırlanır. batarsınız diye mi endişe edi­ yorsunuz? LUNARDO. Sinyor Lunardo. karnavaldayız şimdi.. canlan nasıl isterse. LUCIETTA. öy­ le gelsinler. Yüz altm harcayabilirim. . Bakın hele.Bir şey değil. ötekinde nalın. . babacığım. LUCIETTA. . .Oh olsun! Varsın söy­ lensin! MARGHERITA.Hakkınız var. benim umurumda değil. kendi kendine. O da nesi?. böy­ le mi gelecekler sanki? LUNARDO. .Ya ötekiler nasıl giyinecekler sa­ nıyorsunuz? Bir ayaklarında iskarpin. . Evime gelenler. doğru­ sunu söyleyelim. şimdiden sonra da böyle şeyler istemem.. LUNARDO.. Tanrıya şükür. . Boynundaki o şey­ tanlıklar da ne? LUCIETTA. . Lucietta'ya. . .Kuzum babacığım. 54 . ona ben de söylemiştim. LUNARDO.Çıkar o incileri. böyle şeylere gelemem.Hakkınız var. ama böyle hokkabazlıklara değil.Haftada bir giysi eskitmişsiniz. eli kısık insanlardan değilim ben. MARGHERITA. Beş paralık eski püskü bir şey. ben kendimle kimseyi eğlendiremem.Onları bırakın. Ben de söy­ lemiştim.Bana bak ha! Sakm şunu örnek alayım demeyesin.

LUNARDO.. benim de canım çekiverdi. Lucietta'ya.işitiyor musunuz? işte kötü örnek olmanın sonucu hep bunlar. LUNARDO. LUNARDO. doğrusunu söyleyelim. . . . .O henüz kızdır.Bu durumda sofraya gelemezsiniz! 55 .Ben bu eve layığından çok onur ve­ riyorum.Ne demekmiş? Maskara mı oldunuz? Böyle çocukça şeyler istemem ben.Ben de. . Ver o incileri bana! (Almak için ilerler. Bugün konuk gelecek. hemen gidin soyunun. seni görüp "kız deli. LUNARDO. Lucietta sa­ kınır. . . MARGHERITA. evimi Közden düşüresiniz diye almadım ya sizi.Annem. .Deli karı! (Margherita'ya.. . diyor. .istediğini yapmadığım zaman ken­ disinden nefret ediyormuşum.. size bu zevki ver­ meyeceğim. MARGHERITA. MARGHERITA. LUNARDO.Evli kadınlar kızlara örnek olmalı. .Başımı kesseniz.Haydi. sevmiyormuşum. . bense evli kadınım..Bu gariplikler ne zaman­ dan beri esiyor senin aklına? LUCİETTA. .Annemi giyinmiş kuşanmış görünce.LUNARDO. . Margherita'ya. . MARGHERITA. öyle mi.) Bu püsküller ne? Dantelalı kolluk. küçük hanım? Dantelalı kolluk! Bu süprüntüleri kim verdi sana? LUCİETTA.) Kızı böyle eğitiyorsunuz. Margherita 'ya.Bakın hele ! Ben çocuklarınızla uğ­ raşarak deli olayım diye evlenmedim ki sizinle! LUNARDO. ha? MARGHERITA. LUNARDO.. babası da kaçık" demelerini istemi­ yorum.

..Öyle ya. ağzımı açtırmayın şimdi benim.Haydi canım. .Seni şeytan seni.. LUCIETTA. . benim zavallı ilk ka­ ncığım! Kadın diye öylesine derler işte. MARGHERITA.Bundan sonra. LUCIETTA. . . sorun kalmaz.Ben de şaşarım aklıma! Vara vara bir yabana varmışım! LUNARDO. LUNARDO.Hanım annem söylese bile.Çıkar şu paçavraları! LUCIETTA. Neredeysen.) Ben söz dinler bir kızım.Başüstüne. LUNARDO. . Haberim olmadan bir kurdela bile takmazdı.Vah zavallıcağız! Neniz eksik sanki? Karnınız doymuyor mu? MARGHERITA. . .Ya ben. biz 56 .Görüyor musunuz? iyi eğitim gördüğü nasıl belli oluyor! Ah.Ne var? LUCIETTA.Umurumdaydı! LUCETTA. . . . babacığım? Sofraya gelecek miyim? LUNARDO.. . LUNARDO. Bakın şu şeylere! insan bunları takmaya utanır! LUNARDO.Neniz eksik? MARGHERITA. . .MARGHERITA. Tann senden razı olsun! Cinler mi kaptı beni. Margherita'ya.Babacığım. haberiniz olmadan bir şeycik takmayacağım.. karşılık vermeye yeltenmezdi. .. . . (İncilerle kollukları çıkarır. her şeyi tamam demektir. kadının karnı doydu mu. ben istemem dedim mi. ne delilik ettim de yeniden evlendim! MARGHERITA. babacığım.Aferin kızım. Nasıl isterseniz öyle olsun. Lucietta'ya.

.Sahi söylüyorum.Hay Allah senin gibi kadının.Ben mi? LUNARDO. . . yüzüne karşı ondan yana çı­ karsın da sonra arkasından habire yetiştirirsin. .Sahi mi söylüyorsunuz? LUNARDO. . . .. Sen onu saymalı. MARGHERITA..Babacığım. ne seviniyorum! MARGHERITA.Yalan atıyor. . LUNARDO. Margherita'ya. kendi kendine. Lunardo 'ya. .. MARGHERITA. LUNARDO. 57 . .Benden ne yakınması ola­ bilir?. annen yerine koymalısın. . Lucietta'ya. . LUCIETTA. insan üvey annesiyle böyle konuşmaz. birileri geliyor. Lunardo'ya..Şu giysiyi alimallah şimdi yüz par­ ça ederim. durmadan gidin. nasıl konuşuyor? LUNARDO.Siz.Ben de. soyunun. . LUNARDO. ne derler sanki. LUCIETTA.Ah.) Haydi. .Saygısız herifler! Seslenmeden giriveriyorlar! (Lucietta'ya. LUNARDO..Ama niçin? LUNARDO. Margherita'ya. soyunun: Daha iyi edersiniz. Margherita'ya. git buradan. .Sus diyorum sana. LUCIETTA.biliriz birbirimizi! Bakın hele.Sen sus orada.Ne olur.Görüyor musun kızı­ nı. . . doğrusunu söyle­ yelim. MARGHERITA. Margherita'ya. . LUCIETTA. Lunardo 'ya. LUCIETTA.Haydi başlayın da ben de yardım edeyim. ..Gidin. Lucietta'ya: . MARGHERITA. LUCIETTA.

Saygılar sunarım. .Nasılsınız.işte. kendi kendine. . LUNARDO. . git! LUCIETTA. SIMON. SIMON.) Sen çekil. gitmem.Gebertseler. sizinle! LUNARDO. .Çok şükür. MARINA.Baksanıza. . . Simon'a. Sinyor Lunardo. .Hoş geldiniz.Hoş bulduk. . MARINA.Hoş geldiniz. . ne nezaket! Dinle­ miyor bile sizi.DÖRDÜNCÜ SAHNE Simon ve Marina ile öncekiler. MARINA.Hoş bulduk. SIMON. . selamı sabahı kestik mi? Sabır ister. Simon'a. siz nasılsınız. . SIMON. MARGHERITA. MARINA. . . kendi kendine.Siz sesinizi çıkarmayın. Ne ka­ rışıyorsunuz? MARINA.Zerafetini sevsinler! 58 . Marina'ya. biz burada sizin lütuflarınıza kavuşmak için toplanmış bulunuyoruz. Sinyora Margherita? MARGHERITA. . .Bacanağım Maurizio daha gel­ medi mi? LUNARDO. . günümü zehir edecek.Maskaraya dönen şu karıyı görünce Sinyor Simon kimbilir içinden neler diye­ cektir. Marina. Sinyor Simon.Şu benim deli kan yok mu.Sinyor Lunardo. kendi kendine. LUCIETA. (Lucietta'ya. kızım. Lunardo 'ya. sert.

Hanım. Ya onu gör­ dünüz mü. .O göz var mı bende! MARGHERITA. .İşitiyor musunuz. MARİNA. (**) Bir çeşit kısa giysi. .Haydi. LUNARDO. Sinyora Marina. . şu benim ko­ cam? MARİNA. Marina'ya. öfkeyleMargherita'ya.İlahi Sinyor Lunardo!. andrie. Margherita'ya. üstünüzü çıkarın. . Sinyora Ma­ rina. Sinyora Marina.(*) giymenize ne gerek vardı? MARGHERITA. . . MARGHERITA.Benden sıkılacak neniz var? LUNARDO. SIMON. . haydi. . canım yanmaz. 59 . gelin gidelim. Lunardo'ya. öte ya­ na gidin. MARİNA.Haydi canım.Hem siz de soyunun. giysisini. (Marina'ya. . Sinyora Marina? Ben de soyunayımmış! Ne tuhaf adam. Doğ­ rusunu söyleyelim.O.Hay hay! (Şalının tokasını açmak ister.Haydi.Şu işe bakın hele! Üzerimizde sırmalı ku­ maşlar olsa bari.Ben de mi soyunacağım? (Güle­ rek. Margherita'ya. şalını orada çıkartırsınız. beni diri di­ ri yutmayacaksınız ya!.. Gene kendi aklınca giyindi.Ben de bu deliyle iki saat uğ­ raştım. gelin gidelim. evinde değil de ondan.MARGHERITA.) Buna ne dersiniz. Margherita'ya. Siz oysa ken­ di evinizdesiniz. ... MARGHERITA.) Birini gönderin de evden "cotuss "unuzu (**) getirsin. .) LUNARDO. MARİNA. nasıl giyinmiş? LUNARDO. değil mi. . (*) Bir tür kadın giysisi. .

Marina'ya. Sinyora Ma­ rina. (Lunardo'ya.Bu kadın bana meydan okuyor. MARGHERITA.İsterseniz inanmayın. LUNARDO. . hayranlığını belirterek.) Haydi. Olsa da.) LUNARDO. (Marina'ya. gelin gidelim. çıkar. giydirtmezler.Görülecek şey! MARGHERITA. . MARGHERITA. . . . (Arkasın­ da Lucietta. MARINA. diyorum size. Evimize uğradı. . ayıp. . nasıl giyinmiş? MARINA.Mantosunu mu? MARINA.Sinyora Felice'yi görecekler.Giysisi nasıldı? MARINA. sefasını sürmek isterim doğru­ su. ama avalin birisiniz. genç­ liğim de elden gitmedikçe. MARGHERITA. şu ipekli paçavrayı giydim diye azarlayıp duruyorsunuz. Onlara bakarsak.Bunlar böyledir işte. . .Söyleyin.işitiyor musunuz.Ben başkasının işine karışmam. . . Lunardo'ya.MARGHERITA.) Üst yanı bu kadar. . Bir şeyim eksik değil. LUNARDO. 60 .Gördüm ya.işitiyor musunuz? Sinyora Felice'nin gümüş nakışlı giysisi varmış. Doğ­ rusunu söyleyelim.Siz gördünüz mü onu? MARINA. bence bu ayıptır. kim­ senin yüzüne bakamaz oluruz. . . siz de be­ ni. .Baştan aşağı gümüş işlemeli. Sinyor Lunardo? Bakın hele.Sormayın! Man­ tosunu giymiş! MARGHERITA. kuzum. bizi dünyaya maskara ederler. MARGHERITA. Lunardo'ya.Çıkarın onu. Sinyora Felice mantosunu giymiş. işte böyle. . nasıl gi­ yinmiş! MARGHERITA.

Özeniyor. . . . (Ken­ di kendine. çata çata şu zincirini koparmış deliye çattım. SIMON. namusum üzerine ant içerim ki bir daha kadın­ larla başımı belaya sokmazdım... . yok kendi başına bırakırsan. LUNARDO. geveze hanım! MARINA. hoş görmek ge­ rek.Eğer karını denetiminde tutmaya kalkışır­ san.Ya ben ne delilik ettim! Kadınlara hiç kat­ lanamazken. -.MARINA. SIMON... . . öfkeyle. Buysa keçi gibi inatçı. SIMON.Evlendiriyorsunuz dediler. . . -Ee? MARINA.Siz susun. SIMON.İşte evlen de sür bu sefayı! LUNARDO.Eğer şu içinde bulunduğumuz eve say­ gım olmasa. SIMON.Doğrusunu söyleyelim. . . 61 . evde bu kadar gösterişe gerek yoktu. ama gençtir: Aklı başından bir karış yukarda.bilirim ben size vereceğim yanıtı.Sevgili Sinyor Lunardo.Karım.) Cehennem olası ayı! (Çıkar. . eğer şu kız ol­ masaydı. Evet.Bugünkü günde insan artık evlenemez.) BEŞİNCİ SAHNE Lunardo ile Simon. . SIMON. yaban derler.. LUNARDO.Benim ilk karımı anımsıyor musunuz? Melek gibi bir kadındı. .Kim dedi? SIMON. ahmağın bi­ ri olursun. öyle mi? LUNARDO. Kendinize baksanız daha iyi edersiniz.

Filippetto mu? SIMON. Ama bugünkü gün­ de şu bizim zamanımızın delikanlıları nerede? Anımsıyor musunuz? Babamızın dediğinden zerre kadar çıkmazdık.Teyzesine söyledi diye mi canınız sıkıldı? LUNARDO.Hakkınız var.O nereden duymuş? SIMON. . LUNARDO. efendim. LUNARDO. LUNARDO. . SIMON. dostum.Ben bugünkü günde opera. . güldürü ne­ dir bilmiyorum. SIMON.Küçükken babam bana yeni dünya re­ simlerini mi (*) seyretmek istersin. ya görmedim. koparabildiğim (*) Sokakta birkaç kuruş karşılığında seyredilen sinema. SIMON. . Susmayı bilmeyen gü­ venilir adam değildir. . SIMON. sözleşmeyi bozacağım. . . yoksa yirmi para mı vereyim? diye sorduğu zaman ben yirmi paraya yapışırdım.Ya ben? Verdikleri bahşişi. şebek! Babası ona gü­ venip söylemişse. 62 . .LUNARDO. O ço­ cuk herhalde benim umduğum çocuk değil. . geveze. o da hemen boşboğazlık etmiştir.Ben hemen hemen annemle bile konuşa­ mazdım.Haylaz. Nerdeyse ni­ şanladığıma pişmanım. güvenilir olmayan adama da kız ve­ rilmez. LUNARDO.Beni bir akşam zorla operaya götürmüşler­ di de. SIMON. .Evet. . yukarıki gibi. . .Benim evli iki kız kardeşim vardı: On­ ları bugüne dek on kez ya gördüm. doğrusunu söyleyelim. nerdeyse. aralıksız uyudum.Evet. Filippetto. . LUNARDO.Yeğeni söylemiş sanıyorum.

. aşk olsun size. bakayım. Cabadan dört altın kazandım.. m her şeyi bilir: Dans eder. SIMON. oğlum. Anlamı: Üçkâı 'lıı/. .bir iki kuruşu toplardım. tüylerim diken diken oluyor.. Konuk gelince.Haydi parayı savurmuşlar.Onlara bunu kim öğretiyor. Oğlumdur diye demiyorum. .Evet. biliyor mulunuz? Anneleri. LUNARDO. LUNARDO. LUNARDO. Öyle şeyler işittim I. ama "balon işte. Bilir ı iniz. . öyledir. bunları ben çocukluğumda kendim kazandım" diyebilmekten haz duyuyorum.Evet. Evleneceğim diyor. r İnm. şiir yazar.Evet şu özgürlük yüzünden. .Bugün bana böyle yapacak birini gösterebilirseniz. biçare! Sıkıntıdan öldürecek değiliz ya.. Hem bilseniz. hemen ötekiyle berikiyle ahbaplığa koyu­ lurlar. za­ mane çocukları har vurup harman savuruyorlar. ne şeker şey değil I? İnsanın okşayacağı geliyor.. bilir misiı/? Zavallı yavrucak! Varsın eğlensin. Doğrusunu söyleyelim. anlat­ makla bitiremem. neyse. Bunları şıkırdattıkca. Gel.. sevgilisi de var. Sinyora Lucrezia.. kâğıt oynar..Fazla söze gerek yok. Biraz şıma(*) Eski İtalyan güldürüsünde gülünç ve budala kişi. Ne diyorlar. Truffaldi*) sahnesini yap. SIMON.. çağırıyorlar. Bakın. gel. ne kadar illidir! Haydi şu türküyü söyleyiver. Fakat asıl sorun şu ki kendilerini de berbat ediyorlar. hepsi­ ni yüzde dört faizle yatırdım. SIMON. öyle bir haz duyuyordum ki. .. Dört altında gözüm var diye değil. . 63 I . . Böylece yüz altınım oldu. pantolonlarını kendi kendilerine gi­ yebildiler mi.enbaz. LUNARDO.

. alimallah! SIMON. LUNARDO. . aşk olsun size! (Gülerek Lunardo'yu kucaklar.Hem de yapayalnız.nk. LUNARDO. öpüver... SIMON. .. Sin­ yor Maurizio ile sözleşmeyi imzaladınız mı? LUNARDO. Öyleyse. . . LUNARDO..Gözlerimi oyarlar. hoşumn gitmezler diyemem. Anlatırım. doğrusu. ne oldu? SIMON.Şu benim tanıdığım yedi sekiz kadının bu­ rada olup sizi dinlemelerini ne kadar isterdim! LUNARDO. Yeter.Ama. ..Bilseniz başıma geleni! Bu sabah benim evime.Başka kimse yoktur ya. rezalet işte bu.Benim odama gelin de her şeyi anla­ tayım. Ah şu kadınlar.Ama ev içinde.istemez misiniz? SIMON. . LUNARDO.Benim evimde mi? Haberim olmadan kimse giremez. fazla söyleyemem.. .Ben de öyle. kadın dedin mi çattın. LUNARDO. doğrusunu söyleyelim. ...Evet. . SIMON. . öpüver Sinyora Lucrezia'yı. Kepazelik.Karım sizinkiyle ötede.) LUNARDO. ah!.Aferin. . korkarım. . ama ne yapalım. Ah canım ciğerim.. ..Doğrusunu söyleyelim. SIMON... henüz çocuk. gel. akılsız kadınlar." değil mi? LUNARDO.. 64 .. . . söylesenize.Haydi gidelim. SIMON. elbet aklını başına ala­ cak.Anlatın. . .Kapılar da kapalı olmalı. SIMON.. SIMON.

Kaç yaşındadır? MARGHERITA. MARINA. küstahça davranıyor. (Çıkar. MARGHERITA. SIMON. .Adam olan böyle yapar.Yavrum. . . gençleri hoş görmeli. MARINA.Çocuk mu sanıyorsunuz onu siz? MARINA. bakın hele.SIMON. Margherita ile Marina. MARINA. avutalım.On sekizini doldurmuş olmalı. MARINA.Yok canım! MARGHERITA. LUNARDO. . .Her dediğimizi yaptırmalı.Haylazdır da ondan. ben söylüyorum size.) SIMON. MARGHERITA. .Bana bir iyilik eder misiniz? Lütfen Lucietta'yı çağırın da kendisine şu nişanlısıyla ilgili bir şey­ ler söyleyelim. o buna layık değildir.inanın bana. 65 . .Pencereler de çivili. (Çıkar.) ALTINCI SAHNE Başka bir oda. . .Öyledir. . . MARINA. Sinyora Marina. o. . Bakalım ne diyecek. bilgiçlik ediyor.Böyle yapmayan adam değildir.Hep tepelerine binmeli. ba­ na karşı iyilikbilmezce. . .Benim yeğenim de neredeyse yirmi­ sinde. LUNARDO. .Yaa? Neden? MARGHERITA. Ben onu hoş­ nut etmek için her çareye başvururken. .

Böyle çağrılar onlann her zaman yaptığı şey değildir. .doğrusunu söyleyelim. değil mi? Bir anne her şeye katlanır. hoşnut etmeye çalışırsın. yalnızca. etmezsin.MARGHERITA.Şu erkeklere inan olur mu? Kaşla göz arasmda pişman olurlar. homurdanır.Şunu da söyleyelim ki iyi bir gençtir.Bense bahse girerim ki. MARINA. ol66 . yavrum. MARGHERITA. . . Ba­ zen gelir okşaya okşaya canımı çıkanr.Yaşmın gereği.Zaten kıza bakmama engel olan da o ya. . MARINA.Ama o başka. MARINA. zaman zaman eser.. Lucietta hiç kötü değildir.Elinizden geleni yapın da iş olacağına varsın.. MARGHERITA.Keşke hemen yann olsa! MARINA. MARINA.Yaşlan uyuyor. . . . MARGHERITA. nasıl dediğim çıkacak.Ne biçim insan olduklarını bilmiyor mu­ sunuz? Söylemekle yapmalan bir olur. Sıkın ellerinizi. Doğrusu ne yapacağımı şaşırdım. . bağınr. . Oysa o benim için nedir ki? MARINA. . İnanın bana: Bu­ günmüş gibi anımsıyorum. MARGHERITA. bazen de kızdırır. MARGHERITA. MARINA. öyle.Belki. ben de anneme hep böyle ya­ pardım.. . .Sözleşme imzalanmadı mı? MARGHERITA. göreceksiniz.Sinyor Lunardo'nun Maurizio eniştemi de çağırdığını biliyorum. . MARGHERITA. bugün karar ve­ rilecek. ama kıza bir şey söyleme­ diler: Bunu bir türlü aklım almıyor. .Kocanızın kızı. .Bugün mü? Neden? MARINA. .

Zavallı yavru! Fırtına basma çökmek üzereyken böyle bakadurmak olur mu? Şu üvey anası ola­ cak kadının bir dirhem aklı yok! YEDİNCİ SAHNE Lucietta ile öncekiler. Sinyora Marina senin­ le biraz konuşmak istiyor. . .Evet.Sakıngan olma konusunda eşiniz yoktur. hemen gelirim. .Ya kız olmaz.) MARINA. çağıralım. derse? MARINA. .) MARINA. . MARGHERITA. sevgili Sinyora Margherita. (Çıkar.işte bunun için.Ben size bırakıyorum. . MARINA. . öyle. yanlış bir şey yaparım diye korkuyorum. çünkü. MARGHERITA.Bakın hele. kendisine haber verirsek. . önce gelmedim. MARINA. (Yakasını silkerek hiç de öy­ le olmadığını işaret eder.du bitti bu iş deyiverirler.Gidiyorum. bir üvey kı67 . kızım.Gel. . kendi kendine. MARGHERITA.Uygun görüyorsanız.Doğru. . MARGHERITA. bereket versin ki sizi seven bir üvey anneniz var. MARGHERITA. Bu evde her şeye bir diyecek buluyorlar. babanız biraz fazla ince eleyen bir adam. iyi ederiz. LUCİETTA. . .Bağışlayın. LUCİETTA. bil­ seniz. .Gidip çağırayım mı? MARINA.

. MARINA. . .Neden? MARINA. LUCETTA. LUCETTA. . ezgin.Söyleyeyim mi? MARGHERITA. LUCETTA. yukarıki gibi . iyi. Lucietta'ya.Ee. canım.ben de aynı biçimde davranırım.Nişanınızı kutlarım.Ah.Hah! Tamam! MARTNA. MARINA. . Lucietta. LUCETTA. kesin.Ona sorun. MARINA.Vay başıma gelenler! Söyleyeceğiniz iyi mi. . Sinyora Marina. . LUCETTA.îyi.Sinyora Margherita! MARGFERITA. kızım. . . LUCETTA.Vallahi inanmıyorum. .Siz bir şey söyleyin. MARTNA. kötü mü? MARINA. ne diyeceksiniz bana? MARTNA.Dediklerine bakılırsa.zım olsa.Buyurun.Sizi kutlarım. Siz ko­ nuşun.Haydi. .Doğru mu anne? MARGHERITA.Ben öyle sanıyorum ki. LUCETTA. .Ben size bırakıyorum. . . doğru. meraktan öldüreceksi­ niz beni. Sinyora Marina. LUCETTA. . .Bak hele! İnanmıyor musunuz? LUCETTA. .Alay mı? Nişanlınızın kim olduğunu da 68 . . . Margherita'yı göstererek. .Demek ki kesin bir şey yok. MARINA. . . MARGHERITA. . siz benimle alay mı ediyorsunuz? MARTNA. Margherita'ya.Haydi öyleyse. söyleyiverin.

sevincinden yerinde duramıyor. .Haydi. . yavrucaklar. hemen hemen sizin yaşı­ nızda. . .Bu düşün gerçek olmasını istersiniz de­ ğil mi? LUCIETTA.Güzel mi? MARINA.Kuşkun mu var? MARGHERITA. iş olsun bitsin.Nerden olacak? Düş görüyormuşum gi­ bi geliyor.Belki böyle bir mutluluğa erersin. kendi kendine. .Sabimi?Kim? MARINA.Oldukça.Düşünün bir. LUCIETTA. . . .Kendisi benim yeğenimdir. .biliyorum. MARGHERITA. MARINA.Nedenini pek iyi biliyorum. ne güzel ad! Terbiyeli mi? MARINA.Sizin bir şeyden haberiniz yok mu? LUCIETTA.Ah. . Marina 'ya. beni utandırma­ yın. LUCIETTA. . LUCIETTA.Keşke! (Marina'ya. LUCIETTA.Kuzum söyler misiniz.Yanılıyorsunuz.) Genç mi? MARINA. ne kadar nazik konuşuyor? MARINA. LUCIETTA. LUCIETTA. Bana kalırsa.Tanrı sizden razı olsun! MARGHERITA.Filippetto. .işitiyor musunuz. MARGHERITA. Marina'ya. Galiba pek hoşunuza gitmiyor. . .Bakın hele.Haydi. . LUCIETTA. . . Aldırmayın. . . Margherita 'ya. haydi. adı ne? MARINA. bu akşamdan tezi yok. . 69 . . LUCIETTA.

Görünce. Ama söyleyin. sizi ne çok seviyorum.. . kendi kendine..Zavallı ben onu ne zaman. LUCIETTA. o değme cevheri nerede bulurdum! MARINA. sevinçle. BB: MARINA.Onu ben bilmiyorum. siz beterini yap­ mışsınızdır! MARGHERITA.Ah teyzeciğim.Aman. nerede gör­ müş olabilirim! Buraya bir köpek bile gelmiyor.Bilseniz..LUCIETTA. Marina'yı öperek. . Lucietta 'ya. seni şeytan seni! MARINA. benim de bir yere çıktığım yok ki. onu hiç gör­ dünüz mü? LUCIETTA. gelir bana sığınır. hem de biricik oğlu.Ne kadar hoşnuttun. kızım.Söyleyin. ne kadar seviniyorum. . Ondan sonra. Herhalde Sinyora Margherita bir şeyler biliyordur. bu­ run kıvırır. .Söyleyin. işi oldu mu. ne yüzsüzce davranış! LUCIETTA. . . hiç. . teyzeciğim. LUCIETTA. LUCIETTA.Elbette. LUCIETTA.Sahi mi? Ne zaman göreceğim? MARINA. . . teyzeciğim. susun. anne ne zaman görece­ ğim. Sinyora Marina..Haydi oradan. hoşunuza gidecek. Tanrı razı olsun.Şuna bakın! Öyle kurna/ ki. o 70 .Evet.Hanımcığım.. Sinyor Ma urizio'nun oğlu değil mi? MARINA. . . insan adeta korkuyor. MARGHERITA. kızım. . LUCIETTA.Anne. . ne zaman göreceğim? MARGHERITA. . MARGHERITA.Öyle ya. . .

. . . LUCIETTA. Sinyora Felice çocukların.Ben bir şey bilmem.Ben de dinleyebilir miyim? MARINA.Kızın özentisi yok diyemem. Bu iş üzerine ko­ nuşurken. açıkça söyleyeyim. güme gidecek olan yine benim. . LUCIETTA.Çok iyi.. LUCIETTA.. . ama bir cadı da değilim. . . .Doğrusu birbirinizi görmenizi çok ister­ dim.Dinleyin. Bildiğiniz gibi.Evet. sözleşme imzalanma­ dan önce birbirlerini görmemelerine şaşırdı. çünkü olur ki. . Bakalım ne diyecek! LUCIETTA. o sizi veya siz onu beğenmezsiniz. Sinyora Marina? MARINA. bugün buraya yemeğe gele­ cek. . . . MARGHERITA. çok iyi doğrusu. Siz ne dersiniz. . Bu işi kendi üzerine aldı. .Bakın hele! Ne sanıyorsun kendi­ ni? Güzellik tanrıçası mı? LUCIETTA. kendi kendine. çok yumuşak huylu bir genç. MARGHERİTA..Nerden farkına varacakmış? MARGHERİTA. Sinyora Margherita. buna olanak var mı? MARGHERITA.da babası gibi yaban mı? MARINA.Tavan arasındaki pencereden gire­ cek değiller ya! LUCIETTA. .Kendimi güzellik tanrıçası sanmıyo­ rum. LUCIETTA. siz de dinleyin.Ne zaman göreceğim? MARINA. MARINA.Çok iyi demek kolay! Ya kocam farkına varırsa? Bakın hele. Sinyora 71 .Dinleyin. .Beni beğenmesin. size gizli bir şey söylemem gerek.Yoo.

. LUCIETTA.Çok geciktiniz.Sinyora Felice..Amanın. eğer babamsa. . MARINA.Kim geliyor. . .) MARGHERITA. hemen ka­ çayım. .. .Haydi. neşeli. çok 72 . . . bilseniz. Lucietta'ya. Bakalım Sinyora Fe­ lice ne diyecek.Baksanıza! Yalatıyorlar da. yutturmu­ yorlar! MARGHERITA. (Hazır bulunan kadın­ lar görenek gereğince yanıt verirler. kırmayın beni. . LUCIETTA. MARINA.. Eğer bir tehlike varsa ben işe karışmak is­ temem.Yalnız. SEKİZİNCİ SAHNE Kukuleteli siyah bir manto giymiş olan Felice ile öncekiler.Bakalım.Ne korkuyorsunuz? Aralarında er­ kek yok. LUCIETTA. LUCIETTA. Maske takmış.. Sinyora Felice. küçük hanım? LUCIETTA. neşeli. . . biliyor musunuz? MARINA-Kim? MARGHERITA. . FELICE.. anne.Saygılar sunarım.Bakalım ne diyecek.Yalnız mı? MARGHERITA. Kiminle ola­ cakmış.Margherita'nm hakkı yok diyemem. Öy­ le bir hali var ki.. si­ zi ne kadar seviyorum.Sst! İşitiyor musunuz.. MARGHERITA.

Ah. . bilseniz! Anlatırım size. . . bana verecek bir müjdesi olsa! FELICE. . .. LUCIETTA. .Söyleyeyim size.Kim acaba? FELICE. MARGHERITA.Ya nerede? FELICE. biliyor musunuz? MARTNA.Merak etmeyin. . ha. LUCIETTA. .Ha.Yalnız mısınız? Kocanız da gelmedi mi? FELICE.Hem de nasıl beklettiniz! FELICE.Kocamı bilirsiniz. LUCIETTA.Kocam mı? FELICE. . bence şu bildiğimiz işi bir karara bağlıyorlardır. Buraya gel-mesini istemedim. neşeyle. .Ah.Pek iyi. öteki iş ne oldu? 73 .Nereden bildiniz? FELICE. anladım. MARTNA. .Ben de bu kadarını çıkarırım. işyerine girmeden önce içerde kimler var diye sordu.işyerinde onlarla birlikte kim var. ama başka biri daha var. .. . MARTNA. MARGHERITA. MARTNA.Çocuğun ba­ bası! MARGHERITA. o da kaba saba bir adamdır. . . kendi kendine.Elbette. o şalgam koçanı da geldi.beklettiniz bizi. LUCIETTA. . . . MARTNA. . MARTNA.Ne yapıyorlar acaba? FELICE.. Hizmetçi kız da Sinyor Simon ile Sinyor Maurizio var dedi. çünkü sizinle konuşacaklarım var.Sinyor Maurizio. . kendi kendine. kendi kendine.Ben de elbet.Kocanızın işyerine gönderdim. .

. . insan akıllı uslu olmalı. yukarki gibi. nasıl? FELICE.Yeğenimdir diye söylemek gibi olmasın. kendini sevdirmeyi bilmeli.Etmeyeyim mi?! 74 . LUCİETTA. haydi. MARINA. Lucietta'ya. LUCIETTA. .Ah. Felice'ye. .) MARGHERITA. LUCIETTA. (Lucietta. ben üzerime düşeni yaparım. . küçük ha­ nım! MARINA. . (Lucietta.Anlamayacakmışrm gi­ bi kuş dili konuşuyorlar! MARGHERITA.Öyleyse? Birbirlerini görecek­ ler mi bu çocuklar? FELICE. LUCİETTA. LUCİETTA.Rahat dur. . Lucietta'ya. yavrum. Emin ol ki elmas gibi bir delikanlı. Sinyora Feliceciğim bilseniz size ne kadar minnettarım! FELICE. .Umarım. . . .Ben o çocuğu hiç görmemiştim. ama.Her şey iyi. kendi kendine.Öyle ya. ne gerek? Zaten Lucietta her şeyi biliyor.Nasıl? Ne zaman? Sinyora Felice. bakın hele. şu bizim ahbap. ama gerçekten efendi bir çocuktur.Hele bir sıra buna gelsin. . .FELICE. . benden çok acele ediyorsun.) MARGHERITA. elmas gibi. LUCIETTA. . .Evet. talihin varmış. ne zaman.Neden? FELICE.Şu bizim ahbap mı? M ARINA. kendi kendine kırıtır durur. .Haydi.îlahi çocuk.

biraz gevezelik edebiliriz. MARGHERITA. haspa! LUCIETTA. . Siz bana güvenin. MARGHERITA. Margherita'ya.FELICE. her üçüne. LUCIETTA. LUCIETTA. . . farkına varırsa. Aman.Haydi sen de.Evet. neşeyle. kocam benim uyanık bir adamdır. burada.Küçük hanım. M a r g h e r i t a s ö z l e r i n e üzülerek. haksızlık ediyorsunuz. göreceğim vardır benim. yetmez mi? LUCIETTA.Göz kaydır­ mak mı?. . Margherita'ya.Eh. MARGHERITA.. Şöyle bir göz kaytlırıverseniz.İyi. üzülerek. iyi. hanımcığım. FELICE. Lucietta'ya. . şaşarak.İnan olsun. Neredeyse burada olacak.. . kocanızın ruhu bile duymayacak. . . Çok güzel bulmuşsunuz.İşitiyor musu­ nuz? Maske takıp gelecekmiş. Nerdeyse ge­ lir.Niçin olmasınmış? MARGHERITA. MARINA. Bir­ birlerini elden geldiği kadar görürler. Felice'ye. Eğer şimdiki gibi biz burada yalnızken gelirse. . yok sofraya oturmuşsak veya koca­ nız yanımızda bulunuyorsa.Dinleyin. . .Burada mı! FELICE.Merak etmeyin.Ka­ dın kılığında gelecek FELICE... yavaşça.Yalnız mı gelecek? 75 . korkmayın. Yüzüne maske takıp ka­ dın kılığında gelecek. o zaman siz bana bırakın. . MARGHERITA. Sinyora Margherita. . Sinyora Feliceciğim. sen sus! Ne dedi­ ğinden haberin yok senin!. kaş yapalım derken göz çı­ karmayalım. kocamı bilirsiniz: Dikkat edin. .

yüzünde maske. üzülerek. Yalnız gelemez.. niçin her zaman güçlük çıkarıyorsunuz? (Kendi kendine. Değil mi ya. MARINA. .Daha kötü ya! Olmaz. MARGHERITA. değil mi? Hiç gözdağı verdiriyor muyum kendime? MARGHERITA. .Bir yabancıyla. Sinyora Margherita. LUCIETTA. Salt Sinyora Marina ile çok sev­ diğim şu kızın güzel hatırları için yapıyorum. . . İkisi de aynı hamurdan yoğrulmuşlar. . Beni görüyorsu­ nuz. bu işte benim bir çıkarım yok.Ben ne söylediğimi iyi biliyorum. .) Durmadan kuş­ ku yumurtlar bu kadın! MARGHERITA. Bakın hele. .Öyleyse ki­ minle gelecek? FELICE.Zavallı! Kapının tokmağı onun yüreği­ nin içinde! FELICE.Kapı çalmıyor. .O da maskeli gelecek.Bakın hele! Kocam tanımadığı kimseleri evine istemez! FELICE.) Bildiniz ya..Aferin size. Ama eğer 76 .Dinleyin. yavrum: Ha sizinki. kadın kılığında. (Marina'ya.Ha anladım. ha benim­ ki. . . nerede! MARINA. . Margherita. yavrum. siz kocamı benden iyi tanıyamazsınız ya! FELICE. .. .Hayır. MARGHERITA. . MARGHERITA. MARGHERITA. Ama benden becerik­ li olmalısınız.Görüyorsunuz ya. Felice'ye.FELICE.Kuzum anneciğim. kesinlikle olmaz! LUCIETTA.Nerede çalmıyor. . bu sabahkiyle.

Hayır efendim. .Tamam işte! Ne dersiniz? MARINA.istemiyorsanız. Lucietta 'ya. LUCİETTA. bu kız hiç­ bir zaman kocaya varamaz. bu iş size emanet. . .) DOKUZUNCU SAHNE Felice ve Marina ile Lucietta.Siz ona bakmayın. . . . Margherita'ya. Marina'ya.Bilmiyor musunuz? Kıskanıyor işte. .. Margherita 'ya.Şimdi gerçekten çalıyorlar. Ama ne olursa. 77 . pek iyi.. LUCETTA.Korkarım. üvey kızı için genç bir kısmet çıktığı için kuduruyor. sormayın!. . kendi kendine.) Ben gideyim.Pek iyi.İşitiyor musunuz? Ka­ pı çalmıyor diyorum. . oldu işte ar­ tık! MARGHERITA. . . Kart bir kocaya düştü ya. . ne? (Yüksek sesle. MARGHERITA.Haydi canım. ..Uyudu mu. MARGHERITA.Sinyora Feliceciğim. LUCİETTA. MARINA. ben gideceğim. Ona kalsa.Doğrusu Sinyora Margherita'yı pek gü­ cendirmek istemiyorum. . (Çıkar.Anlamı var mı bunun? Nedir istediği bu kızdan? MARINA. LUCİETTA. LUCİETTA. sana olur.Ah. LUCİETTA. FELICE. gerçeği söylüyorsunuz. FELICE.

MARGHERITA. MARINA.FELICE. . MARGHERITA.Ben kocama evet dedirtmek istedim mi. bakın hele. yeter. .. . MARINA. (Margherita'ya.Sinyora Felice! FELICE. .Maskeli kişiler sizi arıyor. .Kocanız gelirse. LUCIETTA. MARGHERITA. LUCIETTA. ama sizin koçanız ne der? FELICE. 78 . şu anda pekâlâ karşımıza çıkabilir. ... ONUNCU SAHNE Margherita ile öncekiler. demekten baş­ ka şey bilmez ki o.Bu da güzel! Eniştemdir diyemem mi? MARGHERITA.. ona şöyle bir bakayım. benim gözümden anlar o. lütfen. yutturmayı bilmem mi ben ona sanki? Milano'da evli olan kız kardeşimdir diye­ mem mi? Bugünlerde zaten bekliyordum.Bizim ahbap mıdır dersiniz? FELICE.Pek iyi.) içe­ ri alın. . . Marina'ya.Anne.Ya şu erkek kılıklısı için ne diye­ ceksiniz? FELICE. LUCIETTA. .Bakınliele. Felice'ye. MARGHERITA..Maskeli kişiler sizi arıyorlar.Ak derken kara diyor. . .Ben diyorum size: Bu kadının sağı solu yok.Olabilir.. Felice'ye. neşeyle. . .Ya kocam geliverirse? FELICE.Buyurun. . . hep böyle. ..

Hep böyle. gezmeye mi çıkmıştı­ nız? RİCCARDO.) ben­ den çok senin başına patlayacak. buyurun.Hep böyle güçlük çıkarmayı sürdüreek misiniz? MARGHERITA. içeri gelin! LUCİETTA.) Mas"eli beyler. Fillipetto'ya.Maskeli hanımlar.MARGHERITA. . ne dersiniz bu maske­ li hanımlara? LUCİETTA. En sonunda. . . FELICE. kadınlar gibi diz büker. maskeli hanımlar.. . . MARTNA. . . utanır gibi görünerek.Ne diyeyim is79 . .. (Lucietta 'ya.Hanımefendilerin aşağılık kuluyum. . (Filippetto. soğuk ve durgun...Sinyora Lucietta. .Hoş geldiniz. . kendi kendine. hep bir hesap. (Sahneye doğru.. ıaan. ha buraya elmişler. FELICE. şu maskeliler de ha orada kalmışlar. RICCARDO. MARGHERITA. M ARINA.) LUCİETTA..Bakın.Şimdi ağzımı açtıracaksın benim..Maskeli hanıma saygılar ınarım. ne zarafet.Karnaval insanda bir eğlenme isteği uyandırıyor.Hoş geldiniz.Ah. kalbim nasıl çarpıyor! ONBlRTNCl SAHNE Kadın kılığına girmiş olan Filippetto ve Kont Riccardo ile öncekiler. . ne? LUCIETTA. .

. MARGHERITA. efendim. yavaşça. elma gibi.Ben yemedim. kendi kendine.Evet. sormak ayıp ol­ masın. Felice'ye.tersiniz? FILIPPETTO.Rahatsız olmayın. . . yukarıki gibi.Maskeli hanım. Riccardo ile Filippetto'ya. Filippetto'ya.Şimdi seni 80 .Allah için! LUCIETTA.Hay kör şeytan hay! Daha kızı göremedim ki! RICCARDO. haydi gi­ delim.Güzel mi? FILIPPETTO. .Hoşunuza gitti mi? FILIPPETTO.Durun biraz. bir şey söy­ leyeceğim. MARGHERITA. . . FELICE. dinler misiniz? (Filippetto.Bari biraz görebilsem.Ne var? LUCIETTA. . yukarıki gibi. FILIPPETTO. kendi kendine. Filippetto'ya. .Hay lanet olası! MARINA.Ne şeker şey! Al ya­ naklı. . . . MARGHERITA.Doğrusu biz sofraya oturmak üze­ reyiz. kendi kendine. Lucietta'ya.. . yavaşça. . FELICE. MARGHERITA.Maskeli hanımlar. ..Maskeli hanım. Filippetto 'ya.) FELICE. kendi kendine. siz yemek yediniz mi? RICCARDO. RICCARDO. canım. Margherita 'ya yavaşça. . Felice 'ye yaklaşır. . yukarıki gibi.Anne ! MARGHERITA. .Kocam olan hödü­ ğün sesi hani nerdeyse kulaklarımda uğulduyor. yavaşça. FILIPPETTO. . . buyurun.

kolundan tutar, dışarı atıveririm ha! LUCIETTA, yavaşça. - Ya sabır! MARINA, Filippetto'ya. - Maskeli hanım! (Filippetto, Marina'yayaklaşır.) MARINA, yavaşça. - Hoşuna gitti mi? FİLİPPETTO, yavaşça. - Çok. MARINA, Filippetto'ya. - Enfiye alır mısınız, mas­ keli hanım? FİLİPPETTO. - Teşekkür ederim. MARINA. - İsterseniz, buyurun. (Filippetto, enfiyeyi parmaklarıyla alır, yüzünde mas­ ke olduğu halde çekmek ister.) FELICE. - Enfiye çekilirken maske çıkarılır. (Maske­ sini çıkarır.) LUCIETTA, gözünün ucuyla bakarak. - Ne güzel de­ likanlı! MARINA, Filippetto'ya doğru. - Ne güzel kız! FELICE. - Benim kardeşimdir. LUCIETTA. - Güldürüyorlar beni. FİLİPPETTO, kendi kendine, - Ne güzel gülüşü var! FELICE. - Gelin buraya, indirin şu kukuleteyi. (Kukuleteyi çıkarır.) LUCIETTA, kendi kendine. - insanın içini açıyor. MARINA, Filippetto ile Lucietta hakkında. - Bu iki gençten hangisi daha güzel? (Filippetto utanır, gözünün ucuyla Lucietta'ya bakar. Lucietta aynı şeyi yapar.) RICCARDO, kendi kendine. - Sinyora Felice'ye min­ nettarım: Bugün bana dünyanın en güzel güldürüsünü sey8i

rettirdi. MARGHERITA, Lucietta ile Filippetto'ya. - Bakın hele, yeter, oldu artık. Hâlâ gizli kapaklı konuşmaya ne ge­ rek var? Kaçakçılığa girişen bu hanımlara teşekkür edin, Tanrınıza sığının: Kısmetse evleneceksiniz. FELICE. - Haydi, maskeli hanımlar: Bu seferlik yet­ sin bu kadarı. FILIPPETTO, kendi kendine. - Ben aynlamıyorum. LUCIETTA, kendi kendine. - Kalbimi alıp götürüyor. MARGHERITA. - Bereket versin, işler yolunda. MARINA, Filippetto'ya. - Kukuleteni kaldır. FILIPPETTO, kendi kendine. - Nasıl kaldırılır? (Yük­ sek sesle.) Beceremiyorum. FELICE. - Gelin, ben düzelteyim. (Düzeltir.) LUCIETTA, yüksek sesle gülerek. - Zavallı daha kukuletesini düzeltmesini bilmiyor. FILIPPETTO, Lucietta'ya. - Benimle alay mı ediyor­ sunuz? LUCIETTA, gülerek. - Yoo. FILIPPETTO. - Sizi kurnaz sizi... LUCIETTA, kendi kendine. - Ne cana yakın! MARGHERITA. - Vay başıma gelenler! Vay başıma gelenler!.. FELICE. - Ne oluyor? MARGHERITA. - Kocam geliyor. MARINA. - Hay aksi şeytan! Benimki de geliyor. FELICE. - Benim kardeşim değil mi? MARGHERITA, Filippetto 'yu iterek. - Kuzum, aman benim yalan söylediğimi görmesin, zavallı başım! Çabuk, çabuk saklanın, şu odaya girin! (Riccardo 'ya.) Kuzum efen82

dim, oraya giriverin! RICCARDO. - Ne dolaptır bu? FELICE. - Gidin, gidin, Sinyor Riccardo. Bize bu iyi­ liği edin. RICCARDO. - Hatırınız için bunu da yapacağım. (Bir odaya girer.) FILIPPETTO, kendi kendine. - Bu arada buradan gö­ zetlerim. (Bir odaya girer.) LUCIETTA, kendi kendine. - Bacaklarım titriyor, da­ yanamayacağım. MARGHERITA, Felice ve Marina'ya. - Dememiş miydim ben size? MARINA, Margherita'ya. - Haydi canım, bir şey ol­ maz. FELICE. - Biz yemeğe oturunca, onlar sıvışırlar. MARGHERITA. - Ah, ne budalalık ettim! ON ÎKÎNCÎ SAHNE Lunardo, Simon ve Conciano ile öncekiler. LUNARDO. - Oo hanımefendiler, beklemekten usanmışsınızdır. Şimdi yemeğe otururuz. Sinyor Maurizio'yu bekliyoruz: Gelir gelmez otururuz. MARGHERITA. - Sinyor Maurizio yok muydu? LUNARDO. - Vardı. Bir iş için çıktı. Neredeyse dö­ ner. (Lucietta'ya.) Nen var senin? Bir hoş duruyorsun. LUCIETTA. - Bir şeyim yok. Gideyim mi? LUNARDO. - Hayır, hayır, yavrum: Burada kal. So83

. .Öyle ya.Sinyor Lunardo.) LUNARDO. . . titreyerek yaklaşır.Ya. Değil mi.Ateşin mi var? Dinle. LUNARDO.Ah. . . FELICE. bir şey bilmiyorum. doğrusu hak etti.. (Lucietta. şu iki efendiyle hanım­ larının yanında sana nişanlandığını bildiriyorum.Haydi.Biliyor musun? Nasıl biliyor­ sun? Kim söyledi sana? LUCİETTA.Güvey kimdir. yıkılacak gibi olur. efendim. (Lucietta. zavallı! Seviniyorum. bize de söyleyin! MARGHERITA. .Hayır. ağlar.) LUNARDO. . . Canciano'ya. yavrum: Bugün ne söylerse­ niz söyleyin. . . . öfkeli. LUCIETTA. benbağınp çağırmak niyetinde değilim. Lucietta. LUNARDO. .Evet. LUNARDO. . titreyerek.-Nenvar? LUCİETTA. şu titreme yakamı bırakmıyor. LUNARDO. LUNARDO. . MARJNA. 84 .Hayır. efendim. . ...Ben de bilmiyorum.Değil mi? Siz ne dersi­ niz? CANCIANO. en son öğre­ necek olan benim. Sinyor Simon? SIMON. bak nasıl geçer. .Dinleyin.nımda senin de günün geldi.Hey hey! Ne yapıyorsun? Gelin olmak hoşuna gitmiyor mu? LUCİETTA.Evet. kendi kendine. efendim. Lunardo 'ya. Sana annelik eden karımın önünde. buraya gel.Evet. yeni bir haber var mı? LUNARDO. efendim. biliyor musun? LUCİETTA. titrer.

.Çok sevindim. .Evet efendim. hemen sonra el ele verecekler. kendi kendine. Sinyor Maurizio evine gitti: Oğlunu alıp buraya gelecekler. . yavaşça Margherita'ya. MARINA. birlikte yiyece­ ğiz. .Tehlike yok. kendi kendine. masum kızcağız! (Simon ile Canciano'ya. MARINA. . ON ÜÇÜNCÜ SAHNE 85 . . ne söylediğimi bilmiyorum.Şimdi işte içlerim de tit­ remeye başladı. MARGHERITA.Bir şeyim yok. FELICE.Sahi mi? Benim yeğenim mi? . . .Daha iyisini bulamazdınız.Bugün mü? LUNARDO. . LUNARDO. . .Bağışlayın.Nen var senin? LUCIETTA. . MARINA. yavaşça Felice'ye.Böyle çarçabuk mu? LUNARDO. . LUNARDO.Bilse her şeyi! MARGHERITA.) Görüyor musunuz. MARGHERITA. . Lucietta'ya. nasıl terbiye edilmiştir. FELICE. .Ya? Ne diyorsunuz! MARGHERITA.yavaşça Margaherita'ya. FELICE.Düğün ne zaman? LUNARDO.Vay başıma ge­ lenler! FELICE. . doğrusu. bugün.Bilecek diye ödüm kopuyor. LUNARDO. şunu bilin ki güvey Sinyor Maurizio'nun oğlu.Bugün.Ah.Ben uzun boylu işi sevmem.Haydi. LUCIETTA. . . . Sinyora Marina'nın yeğenidir.

.Benim evimde!.Geldim. Sinyora Felice'nin ahbabı olan Sinyor Riccardo adında biriyle birlikteymiş. ON DÖRDÜNDÜ SAHNE Riccardo ile öncekiler. onurlu bir şövalyedir. diyebilirim ki.) Bu Sinyor Riccardo da kimdir. geldiniz mi? MAURİZİO. bu adamı bir daha evimde görmek istemiyorum. soruşturdum.Eve gittim.. . Öyle değil mi. LUNARDO.Oğlunuzu bilmiyorum. sonra Filippetto.Onurlu şövalyelere kar­ şı ağzınızı bozmayın. Ama şimdi söyleyeyim ki. LUNARDO. Sordum. Evet efendim. Bu ana ka­ dar sustum. ama şu yabancıya gelince.Neniz var? MAURİZİO. . LUNARDO. RİCCARDO.Oo. Riccardo'ya. sizi hoşnut etmek. Bir yerde bulamadım. çocuğu aradım. heyecanlı. .Kendimde değilim. . . asker devşiricinin biri olmalı. kuzum? Kimbir bu yabancı? Oğlumla işi ne? FELICE. ne de hangi şeytanın onu buraya gönderdiğini. Sinyor Canciano? CANCIANO. dediler ki.Maurizio ile öncekiler. . . LUNARDO. 86 . (Felice'ye. Maurizio'ya. Canciano'ya. insan ge­ berten. bağırıp çağırmamak için acı­ mı içime çektim.-Neoldu? MAURİZİO. .Ben onun ne kim olduğunu biliyorum.

. girerek diz çöker. LUNARDO. cıyın! MARGHERITA. .Oğlunuz orada. Göstereceğim ben sana.Yürü.Nerdesin. . çekerek. .Evde hesabımızı gö­ rürüz. . yalvarırım. Lucietta'yı kolundan yakalar.Gel uraya.Odada saklı ha! MAURIZIO. haspa! MAURIZIO. Filippetto'ya.Etmeyin! (Simon'la Canciano Lunardo'yu sürükleyerek çıkaırlar.MAURIZIO.Tutun şunu! FELICE. MARGHERITA. aman dileyerek. .Kocacığım. diz çöker. Filippetto'yu kolundan yakalar. o da Lucietta'yı çekerek. . . çıkarken Lucietta'yı selamlar) 87 . . Lucietta'ya.Gel uraya.Ah.Hep senin yüzünden. haylaz! MARGHERITA. .) MAURIZIO.Yürü beimle. MAURIZIO.Yapmayın! CANCIANO. a karayazılı! MARGHERITA. acıyın! LUCIETTA. MARGHERITA. .Oğlum nerede? RICCARDO. babacığım. Riccardo'ya. .Bırakmayın! SIMON. . . bir şeyden! LUNARDO. be mübarek? FILIPPETTO. yal­ varırım. . Margherita'ya doğru yumruk sıkar. . bir eyden haberim yok benim. (Filippetto. Maurìzio'ya. gel buraya. . . babacığım.Yardım edin! MARINA. içerde.Ah.

Öyle olmakla övünürüm. Haydi gidelim. .Ah.Ben onurlu bir kadınım.) RICCAPvDO. . zavallı yeğenim! (Çıkar. güldü­ rü biter. . .Bunu bana niçin soruyorsunuz? FELICE.Siz şövalye misiniz? RICCARDO.Sinyora. ne patırtı ede­ cekler! Zavallı kız. . .Öyleyse benimle birlikte gelin.(Lucietta.Defol buradan! (Filippetto'yu kovar. başımı ne dertlere soktunuz! FELICE. .Nasılsa nasıl! Nasılım söylersem. . . .Zavallı kız! LUCİETTA. yanlışımı düzeltmek istiyorum. Yanlış yaptım. .-Niçin? FELICE.) MARGHERITA. (Çıkar. RICCARDO.) MAPJNA. RICCARDO.Ama nasıl? FELICE. çı­ karlar. .Siz şövalye misiniz? RICCAPvDO.Lanet olsun! Nerden de geldim bu eve! (Lucietta'yı iterek çıkar.) 88 . MAURIZIO. . neler söyleyecekler. FELICE.Bittim. çıkarken kendini yumruklar) FILIPPETTO. .

Bütün bunlara neden karımdır. 89 . bütün dünya sizi övecektir. . Lunardo ile Canciano ve Simon. Buna hep kadmlar neden: Verin cezalarını. .ÜÇÜNCÜ PERDE BİRİNCİ SAHNE Lunardo'nun odası.Sonra isterlerse. Böyle kibirli kadınların burnunu kırmak.isterlerse. evimin şanı ve onurudur. . CANCİANO. SIMON. LUNARDO. doğrusunu söyleyelim. hödük desinler. . görecek­ siniz ki.Cezasını verin.Sakin olun. bir ibret dersi vermek gerek. LUNARDO. LUNARDO. . erkeklere de böylelerinin nasıl cezalandırılacağını öğretmek gerek. . sevgili dostum. SIMON.Doğru.Sözümüze konu olan şey. . Sizin suçunuz yok. Benim gibi bir adam için ne diyecekler! Lunardo Crossola için herkes ne di­ yecek? SIMON. varsınlar bize yaban de­ sinler.

Ne diyeyim ben? Hakkınız var. (Simon'a.. olur biter. giderlerini ödemek. . . Simon'a.Onları da bir manastırda dört duvar arası­ na sokar. . LUNARDO. danışalım.Sizin karınız da onlara yardakçılık ediyor. SIMON.Doğrusunu söyleyelim. LUNARDO. . SIMON.Doğrusu.Öbür haspa da ardı sıra gidiyor. düşündüm ve kararımı verdim. CANCIANO. . Bir kez evlenmek yok. gelip bana bir daha kocadan söz ede­ yim demesin. . . itiraf edeyim ki biraz zor du­ rumdayım.LUNARDO. CANCIANO. üstelik manastırda olmalanna karşın.) Doğru söylemiyor muyum? SIMON. bir odaya kapatabiliriz. Canciano'ya. Onlan evde tutar. kendilerini de biraz düzgün giydir­ mek gerekecek. CANCIANO. arada sırada yanımı90 . . CANCIANO. Doğrusunu söyleyelim.Cezasını vereceğim. .Sizinki de onlarla birlik olmuş. kurtuluruz. şu kadınlara ne yapma­ lıyız? Kızın işi kolay. . ora­ da evlerimizde bulamadıkları eğlence ve özgürlüğe kavu­ şacaklar.O da bana hesabını verecek. Öyle yaparsak para dökmek. Kendisini dünyadan uzak bir yere gönderip manastıra. dört duvar arasına kapattım mı. Fa­ kat kanları nasıl cezalandıracağız? Düşüncenizi söyleyin. bu onlardan çok bizim için bir ceza olur. . .Çok doğru. özellikle sizinle benim için: Biz dostumuz Canciano gibi dizginleri boyunları üzerine salı­ vermiyoruz.Ona da haddini bildirin. LUNARDO. birlikte konuşalım. LUNARDO.Sevgili dostlarım..

. . . 91 . biliyor musunuz? CANCIANO. bir eğlenceye götürürüz. .En iyisi. Gebermezlerse....Daha iyi ya!. Bu onlar için öyle bir cezadır ki üçgün içinde geberiverirler. gebertmek olmaz. kimseyle konuşturmayız.Ben dediğimi bilirim. LUNARDO. bilmiyor musunuz? Kanlarını dö­ venler de yok değil. sonra gene kapatırız.Sonra. . hele akrabalarının kulağına giderse.za alır. namusum hakkı için. . LUNARDO. . ayı. gemi azıya alırlar. SIMON. Herkes ne der­ se desin. ali­ mallah dünyanın altını üstüne getirir. ama sanıyor musunuz ki bununla yo­ la geliyorlar? Nerede!.îyi ama onlara işkence edecek bir er­ kek var mı? Sonra. hödük. .Evet. köpek. doğrusunu söyleyelim.. SIMON. . .. elimizden kurtarıverirler. CANCIANO. isteyerek veya istemeyerek..Ya bize karşı baş kaldırırlarsa? SIMON. çaresi yok bunun. kimseyle konuştur­ mamak. CANCIANO. CANCIANO.. sopa kullanmak olur. .Kadınları kapatmak. . LUNARDO. Üstelik. İnadına beterini yapıyorlar.Kaldırırlar mı kaldırırlar.. sesinizi bile çıkaramaz­ sınız. bo­ yun eğdiniz mi.Bu takdirde çok kötü bir duruma dü­ şeriz.İşte benim karımla da tümüyle böyle oldu. . SIMON.Bir defa da. LUNARDO. kim­ seyi göstermez. demediklerini bırak­ mazlar.Yok. SIMON.

Olduğu gibi bırakın.Hayır. . LUNARDO. bu kesin.Anladım.Ben bunu bir kez denedim.Ne iyi olur değil mi? İnsanın iyi. daha kötü oluyor. çetin mi çetin. Köyde yaşasın. asıl şimdi benim içinde bulunduğum durum. SIMON.Denedim. öyle yapın. SIMON. 92 .Bütün bunlar beladır. LUNARDO.. SIMON. bütün gelirimi dört günde yok eder. CANCIANO. .Ben de bağırıyorum. mücevherleri­ ni saklayın.Daha kötü. beladır ama katlanılabilinir. LUNARDO.-Nasıl? SIMON.Deneyin bir. LUNARDO. . LUNARDO. doğrusunu söyleyelim. be­ nim ilk karım bir melekti. . çünkü dön do­ laş kadınsız edemeyiz.. Bu ise bir canavar. Zavallı. ama bilmiyorum nasıl. . LUNARDO. . . elbette olmaz.CANCIANO.Nerde? Kimseyi dinlemez o. . çağırıyorum.Çiftliğe gönderin. giysilerini. söz dinler bir karısı olsun.Babasının evine gönderin. . . CANCIANO.Öğüt verdirin. insanın içi rahat eder. Bir çare bulmak is­ tiyorum. LUNARDO.Ya benimki? Her şeyi kendi bildiği gi­ bi yapmak ister. ezin! LUNARDO. sakin. onu yola getirecek birini bulun. ama ya­ rarsız. SIMON. . .Tamam! işte o zaman herkesin maska­ rası olurum. SIMON . . . dostum. keyfinize bakın. . baş kaldırtmayın.

. .Benim evimde işiniz ne? 93 . giz­ lice! Onları görüştürüyor. Ben de görüyorum ki başa geleni çekmekten başka çare yok. mahvolacağımı dahi bilsem bu kadına haddini bildireceğim! SIMON.Ne arıyorsunuz burada? LUNARDO. . Böyle bir kızı mahvetmek! Sevgilisini eve al­ mak! Gerçi ben onu kıza damat seçmiştim.CANCIANO. ben de çoktandır anladım. CANCIANO. gösterdiğiniz sevgiden dolayı teşekkür ederim.Hakkınız var.Evet. . kılık değiştirerek. doğru­ sunu söyleyelim. hep o sizin deli ka­ rınızın yüzünden. o benim niyetimi ne biliyordu? Evlen­ dirmek istediğimi kendisine çıtlatmıştım. Karım bana bunun he­ sabını verecektir. konuşturuyor! Benim kızımı! O masum güvercini! Ah.Evet. o ise tutup evime sokuyor. LUNARDO. LUNARDO. kendimi tutamıyorum: Doğru­ sunu söyleyeyim. ÎKÎNCİ SAHNE Felice ile öncekiler. . Canciona'ya. ama ya vazgeçseydim? Yauyuşamasaydık? Aylarca. ama.Ben de öyle sanıyorum ki bundan baş­ ka çare yok. yıllarca sürebi­ lirdi. . ama bu kez yaptığı pek fazla. . .Hep Sinyora Felice'nin yüzünden. CANCIANO.. Midemi katlanmaya alıştırmıştım. FELICE..Saygılar sunarım.

. .Şaşıyorum: buraya ne yüzle geliyor­ sunuz? FELICE.Söyleyin ne söyleyecekseniz? CANCIANO. FELICE.. yoksa ali­ mallah.Neden? Ne yaptım sanki? CANCIANO. . SIMON. kendi kendine. .Eğer o herifle bir kez daha giderse­ niz. CANCIANO. . . . .Buraya geldiğime şaşıyorsunuz ha! Çıkıp gitmeli miydim sizce? Beni yabancıyla gitti mi sanıyorsu­ nuz.Vay.Bir de bu eksikti. FELICE..Gidelim. . gösteririm ben size kim olduğumu.Bir o eksikti. FELICE. .Çünkü delisiniz. . geri bas­ mıyor.Söyleyin. mübarek adam. FELICE.Hayır efendim.Öyleyse niçin onunla gittim sandınız? CANCIANO. .SIMON. hanım.Kabadayılık satıyor.Aferin.Söyletmeyin beni. benimle eve gelin. . hiç sizsiz bir ye­ re gittim mi? CANCIANO. 94 .Siz yokken hiç eve konuk kabul ettim mi? CANCIANO. LUNARDO.Haydi gidelim! FELICE. .Biraz sabredin. . gözdağı vererek. .Haydi.. . . Sinyor Canciano? CANCIANO. kadın korktu. yavaşça Lunardo'ya. çünkü yanında arkadaşları var.Başka bir gürültü çıkarmak için mi geldi­ niz buraya? FELICE. CANCIANO. FELICE. . yavaşça Simon 'a. FELICE. . CANCIANO. . .

eğer bir suç işlediysem. . kendi kendine. sizi bu efendiler mi kışknttı? Bana böyle davranma­ yı size onlar mı gösterdiler? Bu eşeklikleri onlardan mı öğ­ rendiniz? Eğer onurlu bir insansanız. . benimle bu biçimde konuşmamıştınız. Sinyor Canciano? Eğer benim akıllı uslu olmamı istiyorsanız. önce siz aklınızı başınıza alın! (Canciano. Ne oluyor. doğru yolu gös­ terirsiniz. ali­ mallah demek. hırpalamak.Şunun gırtlağına yapı­ şacağım geliyor. LUNARDO.. . Bu gözdağları ne oluyor? Bu alimallahlar da neymiş? Bu el kaldırmalar ne demektir?. yavaşça Lunardo'ya. siz de bana saygı göstermek zorundasınız. Sinyor Canciano.) Bu alık da suspus si­ niyor.Alimallah. böyle kötü davranmak olmaz! Anladınız mı ne dediğimi.) SIMON.Ne yapsın zavallı? Kendini berbat mı etsin? FELICE. efendi? Yoksa beni çöplükte mi buldunuz? Uşağınız mıyım sizin? Uygar bir kadınla böy­ le mi konuşulur? Sizin karmızım ben.Duydunuz mu? kur­ bağa gibi ötüyor. Ko­ cam oldunuz olalı. Sinyor Canciano.FELICE.Kimin aklı daha çoksa. 95 . .. ama hırpalanmaya gelemem. yavaşça. alimallah demesini ben de bilirim.. . bir şey söylemi­ yor musunuz? CANCİANO. Gözdağı ha. SIMON. Ben size saygı gös­ teriyorum. bana buyurmak hak­ kınızdır. o söylesin. alimallah. . Ama böyle gözdağı vermek. (Simon'a. Söylesenize. kendinize yakışır bi­ çimde davranın.Haydi. dilini yutmuş gibi donakalır. yavaşça Lunardo'ya. benim gibi bir kadına gözdağı vermek ha?.

evet. FELICE..Çok güzel! CANCIANO. . LUNARDO. . ben mantıklı bir kadınım.Cicevovari bir hikmet!. ama bu kötü bir davranış değildir.Ne beceri! Övünsenize! FELICE.FELICE.Ben. hanımefendi. söyleyin. daha iyi olurdu. Fakat şunu iyi bilin ki karıy­ la koca arasına ikilik sokmak öyle kolay kolay bağışlana­ cak günahlardan değildir. . öfkenizi çıkarın benden. Ya siz ne dersiniz. .Kimden izin aldınız. . çünkü o da.Hanımefendi. Her ikinizle. eğer bir söyleyeceğiniz varsa. gereğinde şeytan rolünü oynamasını biliyor.Karımdan mı? O sizinle konuştu mu? 96 . Sin­ yor Lunardo. .Söyleyin. Böyle bir şey yapmasaydım. efendiler? LUNARDO. benden yakındığınızı biliyo­ rum.Karınızdan. ben getirdim. LUNARDO. FELICE. . LUNARDO. hanım! SIMON. yakınmalarınızı dinlemekten zevk duyacağım.Niçin söyletmeyecek misim? Ben buraya bunun için özellikle geldim.Övündüğüm yok. eğer bir suçum varsa. ama gidip kocamı kışkırtmayın! Çünkü eğer bana düşündüklerinizi söyler­ seniz. apaçık konuşuyorum. LUNARDO. hem de anlayasınız diye. beni söyletmeyin. siz­ den özür dilemeye hazırım. çok sakıngan olmakla birlikte. . . . . . Ben onurlu bir kadınım. o oğlanı kim evime getirdi? FELICE. başkalarının size yapmasını is­ temediğiniz şeyi başkalarına yapmamalısınız! Sinyor Simon'a da söylüyorum.Aferin size.

.Kıza yardakçılık etmesi için yabancıya o mu rica etti? FELICE. o kadar alışılmışın dışındadır ki. olaya gelelim diyo­ rum. kıza bir 97 . onlar sizi asla sevemezler: Zorun­ lu olduklan için boyun eğiyorlar. Siz çok yaban.Evet efendim.Sizin karınız. SIMON. haklıysam.Fakat bu işi niçin yaptınız? Delikanlı­ yı niçin eve soktunuz? Sinyora Marina bu işe niçin karış­ tı? Benim karım niçin razı oldu? FELICE. efendiler. . Olaya gelelim. CANCIANO. yabancıya ben ricada bu­ lundum.Hayır efendim. öfkelenerek. birer zindancı diye bakıyorlar..Ah. . .Benim karım mı? FELICE. Canciano 'ya öfkeyle. gocunmayın.Sizden rica etti mi? Karım mı gelip size onu getirmenizi rica etti? FELICE. birer odun. Bırakın söyliyeyim.) Sinyor Lunardo kızını evlendirmek istiyor.Şu niçin. anlatayım si­ ze nasıl olduğunu. birer hödük.Siz mi ricada bulundu­ nuz? FELICE.Hayır efendim. Kı­ namayın. . Haksızsam. kızınıza davranışınız o kadar acayip. . . dinleyin. Sinyora Marina söyledi. . (Doğrusunu söyleyelim demiyorum. çok doğal olarak azap içinde yaşıyorlar. sözümü kesmeyin. Kanlarınıza.. haklısın dersiniz. çok eski kafalısınız. . size koca değil. bırakın da bir şey söyleyeyim. . ne hayvan şey! Laf anlatmanın olanağı mı var? LUNARDO. haksızım. kendi kendine. baba değil. SIMON. Her şeyden önce. bu niçin. ben ri­ cada bulundum. CANCIANO.

hoşnut oldular. ama cesaret edemiyor­ du. Eğer insansanız. o gence va­ racaktır. beğendiler. çirkin de değil. Ben de maske kur­ nazlığını buldum. Karınız da görüşmelerini istiyordu. Birbirle­ rini gördüler.Bana kalırsa. Sinyora Marina geldi. ni­ şanlısını göstermiyor. biz onurlu kadınlarız. gittim o yabancıya rica ettim. ço­ cuk suçlu değildir.) FELICE. Simon ve Canciano bir şey söylemeden bir­ birlerine bakarlar. Sizin de gönlü­ nüz daha sakin. CANCİANO. babaları­ nın bulduğu kocaya varmalı.. genç. evleneceğini bilmesini bile istemiyor. Evet. Sinyor Simon? SIMON. hoşuna gideceğinden emin misiniz? Ya hoşu­ na gitmezse? Evde yetişip büyümüş bir kız sizin gibi ya­ ban bir babanın oğluyla nasıl bir evlilik yaşamı sürecek? Evet efendim.Ne dersiniz. iyilik olsun diye yaptım. kendi kendine . hödükseniz. Karınızın bu davranışı hoş görülebilir. boyun eğmeli..Ben de kırmızı oy verecek değilim. bana sığındı. . öcünüzü alın. hoşuna gidecek.) Bir tek kızınız var: Onu da böyle harcamaya gönlünüz ra­ zı mıdır?. iyi yürekli. avukatı da hoş görün! (Lunardo. evlenmeyi onaylayın. Beğensin beğenmesin. (Lunardo 'ya. kabul. efendi bir çocuk. . işte o kadar. Kız namusludur. inanm..şey söylemiyor. Savunmamı bi­ tirdim. Sinyora Marina ise övülmeye layıktır. Ben de ne yaptıysam. 98 . doğrusunu söyleyelim.Adamları pekâlâ kafese koy­ dum! LUNARDO. onları birbirlerine göstermekle iyi yaptık. daha rahat olmalı. kızlar sevişmemeli. Çocuğa gelince. ben de bu dü­ şüncedeyim. ama boyunlarına bir ilmik geçirip "Buna va­ racaksın işte" demek de hiç doğru değildir. . Ama.

kendisi­ ne kötü sözler söylenmiş. doğrusunu söyleyelim.. LUNARDO.Doğrusunu söyleyelim. CANCIANO. ne yapacağız? SIMON. Sinyora Felice'nin zayıf yanlan yok değil.Söyleyin.. (*) Yemek gecikti. . bunu düzenleyen budala değil. LUNARDO.Ne arı? Evlendiler mi. 99 .. . . eminim. . . .Ne dersiniz.Ya ar. onun için. CANCIANO. ne yapalım? SIMON. Sinyor Maurizio hayır diyemeyecektir.Çünkü. Sinyor Canciano? LUNARDO. FELICE. isteme­ den bütün bu dedikodulara kendisi neden olmuş. Böylece bu işin içinden yüzü ak çıkmak istiyor.Dinleyin. çocuğun babasıy­ la Sinyor Kont konuşmaya gitti.Öyle değil mi. FELICE. FELICE. FELICE. gene de sözü bozmak gerekir. namus? FELICE. Siz şöyle yapın. ar mar kalmaz. ama havaya uçmadı. .LUNARDO. . güzel konuşur. . işi oluru­ na bırakalım. . şimdiye kadar bütün dü­ şündüğümüz çareler arasında bundan iyisi yok.Ben korkarım. (*) Yazar kendini söylemek istiyor. Zarif adamdır. Kont bu evlenme işini bir yoluna koymayı kendine borç biliyor. inan olsun. çünkü diyor.Neden? LUNARDO .Bence her şeyden önce sofraya oturalım. . . .Sevgili dostum.Eh canım. çocuğun babası. ama doğrusu bazen za­ rif kadındır.. Sinyor Lunardo. Simon'la Canciano'ya.Hani yemeği unutur gibi olduk.

Öyle değil mi.Yok. ama. ..Ah. delikanlı da gelirse.Benim yüzümden oldu işte. . sizi bağışlıyor.... . . dökmek istedi.Eh. . Sonuç olarak özrünüzü kabul ediyor. Benim bir suçum yok. kocacığım. . kendi kendine. .SIMON. yok. FELICE. MARINA.Kim­ dir o? MARGHERITA. alayla. FELICE. FELICE.Şimdi alır başımı giderim. Felice'ye.Herhalde sizden becerikliyimdir.Babacığım.Evet efendim. .. . Sinyor Lunardo? LUNARDO. . MARGHERITA. durun! Zavallı Sinyor Lunardo'nun içinde biraz öfke kalmıştı.Doğrusunu isterseniz. FELICE. 102 .Hanım. evet efendim. O mas­ keli beyler geldikleri zaman..Haydi. Marina'ya.. bilseniz ne kadar üzüldüm! İnanın bana. siz de payınızı hak et­ tiniz ya. Marina'ya. evlenirler. bir şeyden haberim yoktu.Hep ben neden oldum diyorum. sen de bir şeyler söylesene! L U C İ E T T A . ne olacak? MARGHERITA. . sorun kalmaz. . ama. . geldiler! LUCİETTA. SIMON. .Hey. bağışlamanızı diliyorum. . bu işte be­ nim de payım var.Nişanlım gel­ di.kaba. sevinçle. . ben neden oldum. MARGHERITA. sizin de becerikli bir hanım olduğunuzu biliyoruz. yavaşça Lucietta'ya. sahnenin iç kısmını gözetleyerek. MARGHERITA. içeri sokmak istemedim.

Şuna bakın! Ne oluyoruz? Erkekler bizi yi­ yecekler diye mi korkuyorsunuz? Burada dört kişi değil mi­ yiz? Siz yok musunuz? Bırakın gelsinler! LUNARDO. Biri gelsin. . ha­ nım? FELICE.LUNARDO. MAURIZIO. değil mi ço­ cuklar? MARGHERITA. bu seferlik sabrederler. .Ben buyuruyorum. . .Ben de.O yabancıyı istemiyorum. . LUNARDO.) Çabuk gidin buradan! FELICE. niçin istemiyorsunuz? Onur­ lu bir beydir. . .Saygılar sunanm. soğuk.Ama neden.Ne ayı şey. Karım kızım kimseyi görmeye alışık değildirler.Ne oluyor? Kimdir o? Kim geldi? Er­ kek mi? (Kadınlara. ne yaban. (Sahnenin arkasına yaklaşır. alay ederek. yeter! SON SAHNE Maurizio ile Filippetto ve öncekiler. Tan­ rım! (Yükseksesle. (Felice'ye. kendi kendine.Hiç umurumda değil. . 103 . . kendi kendine.Eh. . ben de.) Durun. Eğer girer­ se.Ne olursa olsun istemiyorum.Burada siz mi buyuruyorsunuz. durun! Dışarıda bekleteceğim.Ben mi? Elbet! LUCIETTA. elbet.) LUCIETTA. . FELICE. FELICE. ben çıkarım. elbet! LUNARDO.Ben de. FELICE. . . .) O adamı istemiyorum diyorum size. LUNARDO.

Be mübarek. MAURİZİO. fırıldak gibi dönüyorsunuz. onunla evlenmelidir..LUNARDO. ama şimdi söylüyorum size: Evet efen­ dim.. . . usandım artık. (Lucietta hıçktra hıçkıra ağlamaya başlar.. Doğrusunu söyleyelim.Ben size açıkça söyleyeyim. sert. konuyu anladınız mı? MAURİZİO.) LUNARDO. iyi terbiye gören delikanlılar maske takmazlar. . kızı almalıdır. sözleşmeyi imzalayan siz değil misiniz? Ne oldu. aile kız­ larının evine. Evet efendim. LUNARDO. biraz sonra vazgeçiyorsunuz. . girmezler.Haklısınız.Bakın şu yaptığınıza! Söz veren. . Adam mısınız. yok­ sa çocuk mu? Bir razı oluyor.Alsın.Sinyor Maurizio.Şimdi ben de bu işe karışmak is­ tiyorum. MARINA. evlensin.Ben şimdi neler olduğunu değil. . (Filippetto. . Sinyor Lunar­ do.Hoş geldiniz. ne hali varsa görsün! Bıktım.) Haydi gi­ delim buradan. bu ayıptır. Lunardo'ya. ileri­ de neler olacağım düşünüyorum. gelmesi benim de hoşuma gitme­ di.Ben diyorum ki. doğrusunu söyleye­ lim. nedir bu surat asmalar! MARGHERITA. Sinyor Lunardo? LUNARDO. . ağlamak da ne oluyor? FELICE. (Filippetto'ya. doğrusunu söyleyelim. ne bitti? Kızı kaçırmadı ya! Evinizin onuruna leke sürme­ di ya! Bu ne çocukça davranışlar böyle! Nedir bu naz et­ meler. . Bir yere kadar sesimi çıkarmadım. . 104 .) FELICE. Siz ne dersiniz. ama elele verdiler mi sorun kalmaz ki. Maurizio ona bakar Filippetto bir şey yokmuş gibi görünmek ister.. Lucietta'yı gizlice selamlar.

yalnızca. an­ lıyorum durumunuzu. anneciğim. Tanrı siz­ den razı olsun. kendi kendine. ne yapayım. siz de gönlünü­ zü yatıştırın. şu kızı sevdiğim için yapıyorum. bütün ettikle­ rimi bağışlamanızı rica ediyorum. Huyunuzu bilirim. iyi yürekli bir adamsınızdır. Sinyor Lunardo. ister mi­ siniz? Elele versinler mi? LUNARDO.Haydi. kabul etmek istemese de. LUCİETTA. biraz da alıngansınız..Böyle öfke içinde mi ev­ lenecekler? FELICE. Bu kez hakkınız da var. hem kızınız bağışlamanızı diledik. bakın hele.) CANCIANO. kocacığım. benim yürekler acısı halim!. MARGHERITA. sevgi do­ lu.(Lucietta ile Filippetto sevinçlerinden sıçrarlar.Durun biraz. fakat sonuç ola­ rak.) MAURIZIO. . kendisi kabul etmese de.Neredeyse beni de ağ­ latacak. hem ben. onurlu. evin onurunu kurtarın! Sizin aşkınıza layık değilsem. onun için varımı yo­ ğumu veririm. bir kadını böyle bir davranışta bulunma zorunda bırak­ mak öyle kolay şey değildir. . İnanın ba­ na. şu öfkem geçsin. .Ah. Sizin için.Öfkeyle kalkan zararla oturur. kocam nasıl isterse öyle olsun yaz­ gım. FİLİPPETTO. . . Ben bunu sizi sevdiğim için. Lunardo'ya. . ağlayarak. Kızı o al­ mıyor ya! MARGHERITA. Lunardo 'ya. Şu kızı hoşnut edin. . ailemizin dinginlik içinde yaşaması için ka­ nımı bile esirgemem. (Lunardo gözlerini siler. yavaşça. Lunardo'ya. Bırakın.Görüyor musu105 . . sizden de bütün dediklerimi.Haydi.

tir tir titreyerek. yabanca yanıt vermeyin. LUNARDO. Lucietta'ya.Evlenmek istiyor musun? (Lucietta utanır. . (Lucietta usulcacık yanma gider. . LUNARDO. buyrun söy­ leyin.) LUNARDO.Gördün değil mi. kaba. yanıt vermez. yanıt versene! Ev­ lenmek istiyor musun? LUCİETTA. doğ­ rusunu söyleyelim..Evet. öfkelenerek.) MAURIZIO. kızımı oğ­ lunuza veririm. . . SIMON. MAURIZIO. . insan kendini tu­ tamıyor. LUNARDO.Haydi.Bekleyin! FELICE..Ne var? LUNARDO. . .Evet efendim. Sinyor Lunardo? LUNARDO. nişan­ lını? LUCİETTA.Bir söyleyeceğiniz varsa.Özetle. efendim.Alçak buna layık değil. LUNARDO. .Eğer sizce bir engel yoksa. .Babacığım.Sinyor Maurizio.Gel yanıma. (İki nişanlı sevinir.Haydi. .) LUNARDO. .Babacığım. yalvaran bir tavırla. öfkeyle. . . . . MAURIZIO.Öyleyse. . kendi kendine. 106 . . FILIPPETTO.Lucietta! LUCIETTA.nuz. . bana böyle. ya güler yüzle ya hırçınlıkla her za­ man istediklerini yaptırıyorlar. FELICE. Sinyor Lunardo? Böyle yaptılar mı. . canım dostum.Hay gözünü sevsinler! LUNARDO. evet efendim. sevecenlikle.

SIMON.Evet efendim. tutun! FELICE. . baba­ cığım. buradayız. MAURIZIO. ama iyi ediyor.Kızımızın ne vakit bir çocuğu olacak? (Filippetto güler. FILIPPETTO. Filippetto'ya bakmadan. yerinden sıçrar.Babacığım. Sinyor Canciano: Sizler de tanık olacaksınız.Gelin buraya. .Ne mut­ suzum! LUCIETTA.) MARGHERITA. MAURIZIO. CANCİANO.Sinyor Simon. MAURIZIO. . FILIPPETTO.Haydi. . . . . Tanrı hayırlı etsin! Verin elinizi.) (Lucietta utanır.Vazgeçin canım.Geldim. . Filippetto'ya.Evet efendim. . söz veriyorum. . . FILIPPETTO. . MAURIZIO. .) 107 .Tutun. kendi kendine. . Lucietta.MAURIZIO. gerçekten pişman oldum.Böyle bir utanmazlık yapmak ha! FILIPPETTO.El nasıl verilir? FELICE. .Evet.Hayır. tanığız. .Zavallı! (Lunardo gözlerini siler. evlensen de önceki gibi söz dinlemeni ve gene bana bağlı olmanı istiyorum. .Biraz üzüyor. Böyle işte! MARGHERITA. .Gel buraya. . evlendirmeyeceğim. Maurizio'ya.iyi dikkat et. . ne katı yü­ reklisiniz! LUNARDO. sizi kızım ola­ rak kabul ediyorum.. FILIPPETTO.Yaptığına pişman oldun mu? FILIPPETTO. verin elinizi. yarı baygın. MAURIZIO. sendeleyerek..

sevilmek istiyorsa­ nız. Biraz daha uygar. uygar bir kişidir. herkese alay konusu olacaksınız. Özetle.Şimdi sofraya oturalım. kanlarınızla aranızın iyi ol­ masını istiyorsanız. bu eski kafalılık yok mu? Bugünkü kargaşalığa neden hep budur ve üçünüzü de. hoşgörün. . ev için yıkım olmadıkça. . Şu yabancı kont temiz. kocam bilir. Giyinme konusuna gelince: Her modanın ardından gidilmedikçe. onurlu. yaban gibi değil: Buyuran siz olun. onunla görüşüp konuşmakla hiç­ bir kötü davranışta bulunmuş olmuyorum.LUNARDO. adam gibi davranın. anlıyor musunuz? Üçü­ nüze de söylüyorum: Üçünüzü de öfke. . Uygar insanlar böyle davranmaz.Aklınız yattı mı. ama zorba olmayın..Doğrusunu söylemeli: Karana diye­ cek yoktur. . başı­ nız rahat yaşamak istiyorsanız. temiz giyinmek hiç de kötü bir şey değildir. onunla birlikte geliyor: Aramızda saf ve temiz bir ahbap­ lıktan başka bir şey yoktur. LUNARDO. . onu buraya o getirtti. sevgili Sinyor Lunardo. Sinyor Lunardo? 108 .Haydi. .Onu da çağırın. FELICE. sevin! CANCIANO. nefret. benim hatırım için dışarıda bekleyen yabancıyı soka­ ğa atmak doğru mu? Sinyor Maurizio ile o konuştu.Doğrusunu söyleyin. LUNARDO.Olmaz efendim. Karılannızm davranışlarını inceleyin: Namus yolundan ayrıl­ mış değillerse. . biraz daha konuşulabilir ve insan olun.Görüyor musunuz işte? Çevrenizi saran bu yabanlık. . neşeli olun! Sofraya oturalım artık! FELICE. FELICE. katlanın. çocuklar. tedirginlik içinde bırakacak. SIMON.

Hepimiz uygarız. MARINA.Benim. . evet.. . Eğer Sinyor Lunardo'nun aşçısı yaban ördeği fa­ lan alamamışsa. Margherita 'ya.Haydi. kusurla­ rımızı hoş gören seyircilerin şerefine kadeh kaldıralım! 109 . MARGHERITA.LUNAPJDO.Ya sen. kuzum.Yalnızca kollukların buruşuk oldu­ ğuna üzülüyor. .Hele şükür. . çocuğum. Filippetto'ya. Uma­ rım bu dersin yararını görür. . bize katlanan. bizimle yemeğe kalsın.Aman. .Ya sizin? SIMON. MARGHERITA. Neşeli olalım. hâlâ bağışlamadınız mı beni? FELICE. . kendi kendine.Yabancı beye söyleyin. ben her şeye razıyım. ...Öyle. LUCIETTA. LUCIETTA.. sofrada yaban bulunmamalıdır ve bulun­ mayacakta. hepimiz birbirlerini çok se­ ven iyi dostlarız. içelim ve bizi bunca iyilik ve incelikle dinleyen. . yiyelim.Tasa etmeyelim! Ne duruyoruz? Sofraya oturalım. eşine na­ sıl davranacaksın? FILIPPETTO. . Sinyora Felice'nin dediği gibi. LUNARDO.