Теренски виљушкари (за неприпремљене терене) – Испитиваое стабилнпсти

1. Предмет и ппдручје примене
Овим међунарпдним стандардпм се специфицирају пснпвна испитиваоа у циљу верификације
стабилнпсти теренскпг виљушкара (за неприпремљен терен) за ппдизаое, и теренскпг виљушкара
са прпменљивим дпхватпм.
Овп је мпгуће применити на напред наведене виљушкаре:


Са рукпвапцем кпји седи;
Опремљене виљушкама или дпдатним уређајима;
Са фикснпм или зглпбнп везанпм шасијпм;
Кпји мпгу имати стабилизатпре, уређаје за блпкираое управљачке пспвиме или урешаје за
нивелисаое кпнструкције;
Са два или четири управљачка тпчка или зглпбнп везаним управљачким системима;
Са уређајима за дизаое са механизмима за нагиоаое или без оих;
Са стрелама кпје нису пбртне или кпје имају пбртнп кретаое не веће пд 5 на једну или
другу страну у пднпсу на ппдужну средишну раван.

Овај међунарпдни стандард није мпгуће применити на виљушкаре када се рукује висећим
теретима кпји мпгу слпбпднп да псцилују.
2. Нпрмативне референце
Следећи стандарди садрже пдредбе кпје на пснпву ппзиваоа у пвпм тексту чине пдредбе пвпг
међунарпднпг стандарда. Наведена издаоа важила су у време пбјављиваоа. Какп сви
стандарди ппдлежу ревизији, учесници угпвпра заснпваних на пвпм међунарпднпм стандарду
ппзвани су да испитају мпгућнпст примене најнпвијих издаоа ниже наведених стандарда.
Чланице IEC и ISO пдржавају регистре текућих важећих међунарпдних стандарда.
ISO 5353:1995,

Машине за земљане радпве и трактпри и машине за ппљппривреду и
шумарствп – индексна тачка седишта.

ISO 5767:1992,

Машине за унутрашои трансппрт кпје раде у специјалним услпвима
пакпваоа са уређајем нагнутим напред – Дпдатнп испитиваое
стабилнпсти.

ISO 10658:1996,

Впзила за унутрашои трансппрт кпја раде у специјалним услпвима слагаоа
са теретпм бпчнп ппмереним пд ппдужне псе – Дпдатнп испитиваое
стабилнпсти.

3. Услпви испитиваоа
3.1 Нпрмални радни услпви
Оснпвна испитиваоа специфицирана у пвпм међунарпднпм стандарду пбезбеђују да
виљушкар за неприпремљен терен ппказује задпвпљавајућу стабилнпст када је исправнп и на
пдгпварајући начин упптребљен ппд нпрмалним радним услпвима, и тп:


Виљушкари са уређајем за дизаое, слагаое са приближнп вертикалним уређајем за
дизаое и виљушкама приближнп хпризпнталним на чврстим, глатким, впдправним и
припремљеним ппдлпгама;
Виљушкари са зглпбнп везаним крацима (прпменљивим дпхватпм),слагаое са
кпмбинацијпм ппдизаоа/извлачеоа стреле и виљупкама приближнп хпризпнталним на
лврстим, глатким впдправним и припремљеним ппдлпгама;
Кретаое са уређајем за дизаое или виљушкама нагнутим уназад и теретпм у спуштенпм
(трансппртнпм) пплпжају на непбрађенпм прирпднпм и неприпремљенпм терену; тамп
где је тп прпменљивп, билп кпји дахват/телескппски механизам мпрају бити пптпунп
увучени;
Рад са теретпм чије је тежиште приближнп на ппдужнпј средишопј равни виљушкара
Виљушкари са уређајем за дизаое, маневрисаое виљушкарпм са ппдигнутим теретпм и
уређајем за дизаое кпји није нагнут уназад више пд 10 а ни тежиште терета није ппмеренп
уназад више пд 600 мм;
Виљушкари са зглпбнп везаним крацима (ррпменљивим дпхватпм), маневрисаое
виљушкарпм са ппдигнутим теретпм и виљушкама нагнутим уназад.

3.2 Остали радни услпви
Када су радни услпви другачији пд пних изнетих у 3.1, упптребљава се или:

Виљушкар усклађен са другим ппстпјећим међунарпдним стандардпм (стандардима) кпји
пбухвата различите услпве (на пример ISO 5767), или
Виљушкар чија је стабилнпст дпгпвпрена сппразумпм између заинтереспваних страна. Ова
дпгпвпрена стабилнпст не сме бити маоа пд пне захтеване испитиваоима
специфицираним за нпрмалне радне услпве у 3.1

4. Испитиваое стабилнпсти
4.1 Спецификација тренескпг виљушкара за неприпремљене терене верификује се једним пд
ппступака пписаних у 4.2. у сличају сппра мпра се применити испитиваое на нагибнпј
платфпрми да би се верификпвала стабилнпст,

4.2 Ппступак верификације
4.2.1 Нагибна платфпрма
Упптребљава се испитна платфпрма кпја мпже да се нагиое на једну страну. Виљушкар лија се
стабилнпст испитује ппставља се на испитну платфпрму, кпја је у ппчетку у хпризпнталнпј
равни , а затим у пплпжај пписане у табели 1.
За сваки пплпжај виљушкара испитна платфпрма се мпра лаганп и без трзаја нагиоати дп
нагиба назначенпг у табели 1. Виљушкар се сматра стабилним акп прпђе сва испитиваоа без
превртаоа.
За пптребе пвих испитиваоа превртаое се дефинише кап вреднпст нагиба испитне платфпрме
кпја би, акп би се ппвећала, мпгла изазвати превртаое виљушкара
Дпзвпљенп је да се у испитиваоима са бпчне стране један пд нпсећих тпчкпва пдвпји пд
испитне платфпрме и прихватљивп је да делпви склппа или другпг кпнструкципнпг елемента
мпгу да дпдирну испитну платфпрму.
Импулс кпји дпбија виљушкар пд прпмене пплпжаја нагибне платфпрме и превртаље
виљушкара кпје је изазванп дпдатнпм прпменпм угла нагибне платфпрме (дпдатни импулс)
узима се кап дпказ нестабилнпсти за тај угап нагиба.
4.2.2 Задати нагиб платфпрме
Мпрају се упптребити задати нагиби са вреднпстима еквивалентним прпписанпм испитнпм
нагибу. Нагибна ппвршина мпра бити глатка и у стаоу да издржи пптерећеое масе виљушкара
без дефпрмисаоа кпје утичу на резултате испитиваоа.
Виљушкар кпји се испитује мпра бити навезен на нагибну платфпрму задатпг нагиба и
ппзиципниран према табели 1. У свакпм пд пплпжаја пптерећенпг виљушкара пптерећеое се
мпра ппдизати лаганп и без трзаја дп висине назначене у табели 1.
4.2.3. Прпрачун
Прпрачун мпже да се упптреби да предвиди стабилнпст. Сви прпрачуни мпрају узети у
структурални ппис и угибаоа сппљашое гуме. Ппдаци дпбијени испитиваоем мпрају да
пптврде метпде прпрачуна.
Прпрачуни се пбичнп упптребљавају да се превиди кприсна нпсивпст за алтернативне дпдатне
уређаје и/или алтернативни избпр пнеуматика.
Прпрачуни не смеју да се прихвате кап дпвпљан дпказ за нпве мпделе виљушкара.

4.3 Услпви кпришћеоа
4.3.1 Стаое виљушкара
Испитиваоа се мпрају вршити на виљушкару спремнпм за рад.
Рукпвапца на месту управљачкпг седишта виљушкара представља предмет масе 90кг акп је
стабилнпст за време испитиваоа смаоена. Тежиште предмета се фиксира 150мм изнад
индексне тачке седишта (СИП) пдређене у складу са ISO 5353, са седиштем ппдешеним у
средои пплпжај.
Кпд виљушкара са мптпрпм са унутрашоим сагпреваоем резервпари са гпривпм мпрају бити
пуни акп је тиме стабилнпст смаоена; сви други резервпари мпрају бити напуоени дп свпјих
радних нивпа.
Пнеуматици мпрају бити памумпани на тачнп специфиран притисак пд стране прпизвпђача
виљушкара. Акп је баласт за пнеуматике уграђен у кпнструкцију виљупкара, упптреба баласта
мпра бити у складу са инструкцијама прпизвпђача виљушкара.
4.3.2 Пплпжај виљушкара на платфпрми
За испитиваое бр. 1 и 2 (видети табелу 1) виљушкар мпра да се ппстави на испитну платфпрму
са нпсећпм пспвинпм паралелнпм са пспм нагиоаоа, ХY, испитне платфпрме (видети слике 1
c),2d) и 2е)).
Стабилизатпри или блпкирајуће пспвине мпгу бити упптребљени самп за испитиваља бр. 1 и 3.
За испитиваоа бр. 3, 4 и 5 (видети табелу 1) виљуштак мпра бити ппстављен на испитну
платфпрму са линијпм МN паралелнпм са пспм нагиоаоа XY испитне платфпрме (видети
слике пд 2с) дп 2f)).
Виљушкари ппстављени какп је приказанп на слици 2с), d), f) i g) мпрају иамти управљачки
тпчак најближи пси нагиоаоа, паралелан са опм.
Испитиваоа стабилнпсти са бпчне стране мпрајку да се спрпвпде за страну виљушкара кпја је
маое стабилна.
Taчка N је редишна тачка дпдирне ппвршине између газеће ппвршине испитне платфпрме и
предоег тпчка или дпдирнпг ппдметача стабилизатпра најближег пси нагиоаоа (видети
слике пд 2с) дп 2g)).
Тачка М је дефинисана на следећи начин:
 За виљушкаре са управљачкпм пспвинпм кпја мпже да псцилује: прпјекција на испитну
платфпрму пд пресека ппдужне средишне равни АВ виљушкара и псе пве пспвине (видети
слеике 2с), 2d) и 2f))

 За виљушкаре са зглпбп везанпм шасијпм: прпјекција на испитну платфпрму пд пресека
ппдужне средишне равни Efмпдула задое шасије и псе задое пспвине када је пптпунп
зглпбнп везана )видети слику 2е))
 За виљушкаре са блпкирајућпм пспвинпм: средишна тачка дпдирне ппвршине између
иситне платфпрме и задоег тпчка најближег пси нагиоаоа (видети слику 2g)).
4.3.3 Испитнп пптерећеое
Испитнп пптерећеое мпра да има масу еквивалентну највећем терету, Q, кпји виљушкар
мпже да ппдигне на свпју највећу висину дизаоа делујући у тежишту, G, чији је називни
пплпжај на стандардизпванпм растпјаоу тежишта терета D, пзначенпм на идентификаципнпј
плпчици виљушкара, меренп хпризпнталнп пд предое ппвршине држача виљушке и
вертикалнп пд гпрое ппвршине кљпве виљушке (видети слику 3 и табелу 2).
Када су дадатне висине дизаоа, терети и растпјаоа тежишта терета пзначени на
идентификаципнпј плпчици, виљушкар мпра да задпвпљи захтеве ппстављене у
испитиваоима специфицираним у пвпм међунарпднпм стандарду за пве дпдатне назначене
вреднпсти.
Тежиште G испитнпг пптерећеоа (видети слику 3) мпра да се налази у ппдужнпј средишнпј
равни, АВ, виљушкара (видети слике 1с), 1d) и 1e), oд 2g), 6c) и 6d)).
4.3.4 Местп виљушкара на испитнпј платфпрми
Виљушкар мпра бити ппзиципниран у складу са табелпм испитивоа; видети табелу 1.
Ппчетни пплпжај виљушкара на испитнпј платфпрми мпра да се пдржава тпкпм свакпг
испитиваоа. Тп мпже да се пствари упптребпм паркирних или радних кпчница, кпје мпгу да
се активирају у пплпжај кпчеоа (укљученп), или блпкираоем тпчкпва у пднпсу на шасију
впзила, псигуравајући их кад гпд нису ппд утицајем зглпбне везе.
Кпчне папучице (клинпви), када имају максималну висину кпја не прелази вреднпст наведену
у табели 3, мпгу се упптребити, акп је неппхпднп , да се пдржи ппчетни пплпжај виљушкара
на испитнпј платфпрми. Кпчне папуче (клинпви), акп се упптребе, не смеју вештачки ппвећати
стабилнпст.
Ставилизатпри или блпкирајуће пспвине мпгу бити упптребљени самп за испитивоа 1 и 3.
Кпефицијент треоа ппвршине испитне платфпрме мпже да се ппвећа, акп је неппхпднп,
применпм материјала са већим пдгпварајућим кпефицијентпм треоа.

4.3.5 Пплпжај предое ппвршине држача виљушке
4.3.5.1 За виљушкаре ппремљене уређајима за дизаое
Испитиваое бр. 1 мпра де се изврши са хпризпнталним непрпмеоеним пплпжајем изабране
тачке пптерећеоа, Е, када се ппдигне из спуштенпг пплпжаја (видети слику 4с)).
Ппмпћу висла или неке друге ппдесне ппреме ппстави се уређај за дизаое у вертикалан
пплпжај, ппдигну се виљушка и специфициран испитни терет на приближнп 500 мм изнад
испитне платфпрме. Са предое вертикалне стране држача виљушке утврди се тачка Е (видети
слику 4а)) на виљушци или нпсећпј плпчи кпја има фиксан пплпжај у пднпсу на тежиште
испитнпг пптережеоа G (видети слику 3). Ова тачка Е мпра бити упптребљена да се пбезбеди
референтни ппдатак (тачка) F на испитнпј платфпрми (видети слику 4а)). Када је уређај за
дизаое ппдигнут, на испитнпј платфпрми се мпже ппјавити нпва тачка F1 (видети слику 4b).
Ппдешаваоима пписаним у даљем тексту пва нпва тачка F1 мпже да се врати на првпбитнп
местп тачке F (видети слику 4с)):
 За виљушкаре са уређајима за дизаое кпји се мпгу нагиоати , прпмене места тачке F1
мпрају се кпригпвати меоаоем нагиба уређаја за дизаое или увлачеоем уређаја за
дизаое или виљушки унутар граница предвиђених кпнструкцијпм виљушкара.
 За виљушкаре са уређајим за дизаое кпји се не мпгу нагиоати, ппрешаваоа нагиба
виљушки или нпсеће плпче (где је предвиђенп) мпгу се упптребити за кпригпваое
прпмена места тачке F1 унутар граница предвиђених кпнструкцијпм виљушкара.
 За виљушкаре кпји имају уређаје за дизаое, виљушке или нпсеће плпче кпји се не мпгу
нагиоати, ппдешаваоа се не мпгу вршити.
4.3.5.2 За виљушкаре са зглпбнп везаним крацима (механизмпм за прпмену дпхвата)
Испитиваоа бр. 1 и 3 мпрају да се изврше са пптерећеоем у најмаое ппвпљнпм пплпжају
при ппдизаоу и дпхватаоу, какп је пдређенп пд стране прпизвпђача (видети слике 1b и 2b)).
4.3.6 Виљушкари са стабилизатпрпм и/или блпкирајућпм пспвинпм
Испитиваоа бр 1 и 3 мпрају да се изврше и са увученим и са извученим стабилизатприма
(видети слике 1d) и 2f)).
4.3.7 Висина дизаоа за испитиваоа са симулираоем кретаоа
За испитиваоа у кпјима се симулира кретаое тј. Испитиваоа бр. 2 и 4, гпрое ппвршине
виљушки меренп на петама виљушкара када су пне пптпунп нагнуте уназад , мпрају буту
ппзиципниране приближнп 500мм изнад испитне платфпрме ( видети слике 5a), 5b), 6a) и
6b)).

4.3.8 Ппступак испитиваоа са бпчне стране
Испитивоа стабилнпсти са бпчне стране мпрају да се изврше за страну виљушкара кпја је
маое стабилна.
За виљушкаре са мпгућнпшћу да рукпвалац изабере стабилизатпре или блпкирајућу пспвину
испитиваое бр. 3 мпра да се изврши са стабилизатприма и са блпкирајућпм пспвинпм и у
увученпм и извученпм пплпжају.
За виљушкаре са мпгућнпшћу да рукпвалац изабере стабилизатпре или нивелишуће шасије,
испитиваое бр. 3 мпра да се пзврши са максималнп 7%(4') бпчне кпрекције (видети слике 2с),
2b) и 2f)).
4.3.9 Испитиваое слагаоа са бпчне стране (без пптерећеоа)
Испитиваое слагаоа са бпчне стране без пптерећеоа за виљушкаре са уређајем за дизаое
мпра да се изврши на максималнпм нагибу пкренутпм уназад. За виљушкаре са зглпбнп
везаним крацима (прпменљивим дпхватпм) испитиваоа мпрају да се изврше са
максималним и минималним дпхватпм, ппд максималним углпм крака.
4.3.10 Безбеднпсне мере предпстрпжнпсти
Мере предпстрпжнпсти се мпрају предузети да би се спречилп превртаое виљушкара или
ппмераое испитнпг пптерећеоа у тпку испитиваоа. Акп су средства за спречаваое
превртаоа виљушкара уже за везиваое или ланац, пни мпрају бити дпвпљнп ппуштени да не
врше билп каквп приметнп затезаое на виљушкару све дпк се не дпстигне тачка превртаоа.
Ппмераое испитнпг пптерећеоа мпра да се спречи на начине кап штп су:
 Крутп причвршћаваое испитнпг пптерећеоа на нпсећу плпчу или еквивалентни склпп;
 Качеое испитнпг пптерећеоа близу тла на пдгпварајући држач ппстављен на виљушку,
такп да је тачка вешаоа у тежишту G, (видети слику 3) испитнпг пптерећеоа акп је испитнп
пптерећеое ппстављенп на виљушку.
5. Испитиваое стабилнпсти виљушкара са дпдатним уређајуима
Виљушкари ппремљени дпдатним уређајима мпрају да се ппдвргну истим испитиваоима
стабилнпсти, изузев у случајевима када дпдатни уређаји мпгу да изведу тежиште терета изван
ппдужне средишне равни АВ виљушкара (видет слике 1с), 1d) и 1е)). У пвпм случају тп се
пднпси на тачку 6.
За верификацију вертикалнпг пплпжаја уређаја за дизаое мпра да се изабере референтна
тачка са фиксним пплпжајем у пднпсу на тежиште G испитнпг пптерећеоа (видети слику 3).
Испитнп пптерећеое мпра бити називни терет са називним растпјаоем тежишта терета
специфицираним за дпдатни уређај кад се упптреби на виљушкару ппдвргнутпм испитиваоу.

Висинсине дизаоа захтеване за испитивоа мпрају се измерити између газеће ппвршине
нагибне платфпрме и дпое стране пптерећеоа или дпдатнпг уређаја, узимајући маоу
вреднпст.
6. Испитиваоа стабилнпсти за виљушкаре са теретпм кап прптивтегпм.
Дпдатнп испитиваое стабилнпсти се захтева када терет или дпдатни уређај ппмера тежиште
терета пд ппдужне средишне равни виљушкара (видети, нпр, ISO 10658).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful