1 2 3 4 5

Học kỳ II Năm thứ nhất Toán cao cấp 1 1 Pháp luật đại cương Toán cao cấp 2 2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lêni Tin học đại cương 3 Kinh tế vi mô 1 Ngôn ngữ cơ sở 1 4 Kinh tế vĩ mô 2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 5 Logic học và phương pháp học tập, NCKH 6 Ngôn ngữ cơ sở 2 7 Giáo dục thể chất 8 Giáo dục quốc phòng Năm thứ hai Lý thuyết xác xuất thống kê 1 Kinh tế lượng Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam 2 Nguyên lý thống kê kinh tế Tài chính-tiền tệ 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh Kinh tế vi mô 2 4 Quan hệ kinh tế quốc tế Lịch sử các học thuyết kinh tế 5 Kinh tế vĩ mô 2 Ngôn ngữ cơ sở 3 6 Đầu tư nước ngoài Giáo dục thể chất 7 Ngoại ngữ chuyên ngành 1 8 Giáo dục thể chất Năm thứ ba Kinh tế môi trường 1 Kinh tế phát triển Chính sách thương mại quốc tế 2 Thanh toán quốc tế Nguyên lý kế toán 3 Tự chọn 1 Giao dịch thương mại quốc tế 4 Kinh tế công cộng Marketing quốc tế 5 Vận tải và giao nhận trong ngoại thương Ngoại ngữ chuyên ngành 2 6 Ngoại ngữ chuyên ngành 3 Giáo dục thể chất 7 Thực tập giữa khóa 8 Giáo dục thể chất Năm thứ tư Bảo hiểm trong kinh doanh 1 Học phần tốt nghiệp Pháp luật trong hoạt động kinh tế 2 Thương mại điện tử 3 Tự chọn 2 4 Tự chọn 3 Ngoại ngữ chuyên ngành 4

Học kỳ I

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful