Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet Odsek za pedagogiju

Seminarski rad iz predmeta: Porodična pedagogija 2 Tema: Analiza porodice Matid

Predmetni profesor: dr Slađana Zukovid

Student: Jelena Crvenkov Broj indeksa: PG 20/11

Novi Sad, maj, 2012

Sadržaj

Uvod......................................................................................................................... 1 1. Opšti podaci o porodici......................................................................................... 1 2. Porodične specifičnosti......................................................................................... 2 3. Funkcionisanje porodice u celini.......................................................................... 2 4. Odnosi unutar porodice........................................................................................ 3 5. Preovlađujudi vaspitni postupci prema deci......................................................... 3 6. Porodične snage i/ ili slabosti................................................................................4 7. Preporuke iz ugla pedagoga..................................................................................4

Uvod

Tema ove seminarske vežbe je upravo analiza porodice. Kroz ovu analizu, opisivadu porodicu i njene: opšte podatke, porodične specifičnosti, funkcionisanje porodice u celini, odnose unutar porodice, preovlađujude vaspitne postupke prema deci, porodične snage i slabosti, kao i eventualne preporuke iz ugla pedagoga.

1. Opšti podaci o porodici

U ovoj seminarskoj vežbi, analiziradu porodicu Matid koja u suštini nema ozbiljnih problema, ali ono što me je privuklo da je posmatram i analiziram je upravo to što je jedan njihov član, otac zaposlen u Nemačkoj, i koja pored toga savršeno funkcioniše. Po generacijskoj strukturi, porodica je nuklearna i materijalno nezavisna od roditeljske porodice i drugih srodnika. Ona je radničko - službenička porodica koja živi isključivo od mesečne plate. Čine je pet članova: otac Milan, majka Maja i tri sina. Najstariji sin, Marko, ima 22 godine, student, srednji sin Vlada, ima 19 godina, završio je srednju školu, nezaposlen je i najmlađi, Aleksandar, 11 godina, pohađa osnovnu školu. Porodica Matid živi u seoskoj sredini, u malom mestu u Banatu. Žive u kudi dobrih opštih uslova. Što se tiče obrazovanja i zaposlenja roditelja, kao što sam na početku napomenula, otac Milan ved dugi niz godina radi u inostranstvu, sa završenom srednjom školom, dok majka Maja nije zaposlena i ima završenu samo osnovnu školu. Materijalno stanje porodice je dobrostojede, a što se tiče etničke i religijske pripadnosti, porodica je pravoslavne veroispovesti i srpske nacionalnosti.

1

2. Porodične specifičnosti

U porodici Matid nema deteta sa posebnim potrebama, invaliditet nekog člana porodice, kao i hronične bolesti i bolesti zavisnosti. Ono što se u ovoj porodici može posmatrati kao specifičnost jeste upravo razdvojenost oca od ostalih članova porodice, mada i pored toga postoji bliskost i zajednistvo svih članova porodice.

3. Funkcionisanje porodice u celini

Postoji bliskost između članova porodice. One situacije i problemi koje iziskuju njeno zajedničko rešavanje u vedini slučajeva rešavaju složno, zajedno. Postoje tople, emocionalne veze, deci se posveduje velika pažnja i vaspitavaju se sa mnogo brige i nežnosti. Važna odlika ove porodice je ono što se u njoj neguje prijatna porodična atmosfera sa čvrstim emocionalnim vezama između roditelja i dece. Sto se tiče koalicija, primetila sam veliki savez između majke Maje i srednjeg sina Vlade kao i najstarijeg sina Marka i najmlađeg Aleksandra. Aleksandar u potpunosti sluša Marka, on je njegov uzor. Takođe, uočila sam da između srednjeg sina Vlade i najmlađeg Aleksandra ne postoji preterana bliskost. Kod Vlade sam primetila razmaženost sa majčine strane. Konkretna pravila u porodici ne postoje, a što se tiče raspodele uloga, u ovoj porodici preovlađuje shvatanje da je otac „ glava porodice“ koji ima važnu ulogu i odlučujudu reč. Otac je autoritet u porodici, ali njegov položaj nije autokratski bududi da on nastoji da svoje odluke usaglasi sa željama članova porodice. Pošto je vedi deo vremena u inostranstvu, uglavnom su obaveze i briga o kudi poverene najstarijem sinu. Kada je reč o komunikaciji, dobro je uspostavljena. Kontakt između članova porodice je svakodnevan. Ukoliko postoji neki problem ili konflikt rešavaju ih zajedničkim snagama, bez svađa, trudedi se da naprave kompromis. 2

Prema distribuciji autoriteta, ova porodica je demokratska i ogleda se u poštovanju detetove ličnosti i izgrađivanja ravnopravnosti među svim članovima porodice. Prava dece se poštuju i njihova mišljenja se uzimaju u obzir. Deci se postavlja kao osnovna dužnost da završe školu. Osnovna uloga oca je da donosi zaradu u kudi, dok je uloga žene više majke nego supruge.

3. Odnosi unutar porodice
Jedna od važnih karakteristika za vedinu savremenih porodica jeste upravo uvažavanje, uzajamna pomod i ljubav između supružnika i roditelja i dece, jer u vedini slučajeva ponašanje roditelja služi deci kao model kome ona teže da se približe ili da se sa njim poistovete. U tom slučaju, sva tri sina žele da se po ugledu na oca zaposle u inostranstvu. U porodici Matid, odnosi između supružnika je zasnovan na međusobnom dogovoru, sporazumu, saradnji, jedno drugo poštuju, jedno drugom veruju. Nastupaju zajedno kao roditelji i usklađuju svoje stavove, pronalaze zajednički interes za održavanje i razvijanje roditeljstva, iako su udaljeni. Što se tiče odnosa između dece, Aleksandra i Marko su u koaliciji, vezuju ih ista interesovanja. Marko za Alekandra predstavlja uzor sa kojim se poistoveduje, dok sa druge strane Vlada ima potpno drugačije intereoovanje od njih i pretežno je izolovan.

4. Preovlađujudi vaspitni postupci prema deci
U porodici dominiraju nagrade za dobro obavljen posao, ocene u školi, za neki izraziti uspeh, dok se kazne ne upotrebljavaju. Što se tiče stavova roditelja, od njih zavisi kako de se ophoditi prema detetu i kako de ga vaspitavati. Stavovi utiču na ponašanje roditelja, a to ujedno utiče i na ponašanje dece. Zbog odsustva oca, dominira permisivni stav majke prema deci. Preovlađuje emocionalna toplina.

3

5. Porodične snage i/ili slabosti
Posmatrajudi ovu porodicu, uvidela sam da je slabost upravo ta udaljenost oca i njegov boravak u inostranstvu zbog njegovih radnih obaveza, i permisivnost majke u vaspitnim postupcima prema deci. Porodične snage predstvalja upravo zajedništvo, emocionalne veze, zajedničko rešavanje konflikata, kao i odnos prema problemima i njihovom rešavanju.

6. Preporuke iz ugla pedagoga
S obzirom da u ovoj porodici postoje koalicije, moja eventualna preporuka iz ugla pedagoga bi bila da se suzbiju koliko je to mogude. Takođe, mislim da preterana permisivnost prema deci postoji i, ukoliko je mogude, ublaži, jer se kroz nju pokazalo da dovodi do razmaženosti. Veoma je bitno pomenuti tu činjenicu razdvojenosti dece od oca i, ukoliko postoji mogudnost, to odsustvo ublažiti.

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful