METODIČKA PRIPREMA ZA SAT ENGLESKOG JEZIKA

Mostar, 1. i 2. rujna 2010. godine
Marija Ćavar, stručna savjetnica

Bitno je poznavati i primjenjivati…
 

metodiku-znanost o poučavanju odreĎenog nastavnog predmeta didaktiku-znanost o poučavanju i učenju, istražuje zakonitosti odgojno-obrazovnog procesa

“A lesson plan is a framework for lesson”.
Planiranje je znak profesionalizma.  Jedan je od načina da zadobijete poštivanje svojih učenika; oni znaju kada ste nespremni.  Koliko god da je dobar udžbenik, sigurno nije prikladan za sve učenike.

Sat mora biti zasnovan na jednom od načela ESA (Engage, Study, Activate).  Planiranje pruža uvid u moguće probleme u odreĎenom razredu.  Učitelj/nastavnik se osjeća sigurnije ako je spreman i na teška pitanja iz odreĎenog područja (novi leksički pojmovi).

Moram li planirati svaki sat ako već imam gotove pripreme i udžbenik koji znam napamet? Prednosti  Udžbenik daje djeci osjećaj sigurnosti te oni sami prate svoj napredak.  Manje vremena iziskuju za planiranje, dobar izvor za učitelja.  Omogućavaju kontinuitet i ustrajnost u radu, vještine su proporcionalno zastupljene.  Napisali su ih iskusni učitelji.

Nedostaci: Nije svaki udžbenik prikladan za vaš odreĎeni razred, pitanje dobi, nacionalnosti ili kulture.  Udžbenici znaju biti predvidljivog tijeka i potiskuju vašu maštu, rezultat je da je i vama i djeci dosadno.  Ne mora se sve uraditi iz udžbenika i istim redom, varirati redoslijed vježbi.

Zamislite da ste….
…vozač autobusa punog učenika i iako znate da ih trebate voziti odreĎeno vrijeme, bez karte nemate ideje gdje želite ići i kako ćete tamo dospjeti.

Koja su načela planiranja?

 

odluka o pedagoškim ciljevima koje se želi postići na pojedinom satu izbor i pismena priprema za nastavni rad priprema svih predviĎenih nastavanih materijala i pomagala odluka o tome kako pratiti i ocjenjivati učenički napredak

Najvažnija pitanja o planiranju i pripremi

   


 


 

Jesu li moji pedagoški ciljevi jasni? Vode li moji ped.ciljevi dovoljno računa o učeničkim potrebama, sposobnostima, zanimanjima, motivaciji, itd? Hoće li nastavno gradivo i odabrane aktivnosti održati učeničko zanimanje? Kakve rezultate mogu očekivati? Jesu li dobro pripremljeni i provjereni svi potrebni izvori, materijali i oprema? Sadržava li moj plan sve potrebne elemente? Jesam li dovoljno upozorila učenike na taj sat (da nešto ponove ili pripreme)? Jesam li ja spremna/an s obzirom na moje znanje? Kojim ću se tipom ocjenjivanja služiti? Ima li još nešto na što moram osobito paziti (učenik s posebnim potrebama)?

Mogući plan
           

Date________________ School_______________ Teacher ______________ Class_________________ Textbook_______________ Type of a lesson__________ Aim of the lesson__________ Educational tasks__________ Functional tasks____________ Teaching tasks______________ Type of work _______________ Teaching methods ____________

....

     


   

Aids and media_________________ Skills used_____________________ Topic_________________________ Anticipated problems______________ Outcomes_______________________ Introductory part_____________________ Main part__________________________ Final activity_______________________ Homework___________________________ Other subjects related to the subject (correlation)____________ Blackboard plan (layout)______________________

Tip nastavnog sata
 


sat obrade novog gradiva sat vježbanja i ponavljanja sat provjere znanja učenika kombinirani sat

Cilj nastavnog sata

U jednoj ili najviše dvije rečenice opisana očekivana učenička postignuća na ovom nastavnom satu. Cilj se detaljnije razraĎuje (konkretizira) u specifične ciljeve, tj. zadaće nastavnog sata.

Zadaće nastavnog sata (konkretizacija cilja)
Obrazovne, materijalne (usvajanje vještina, znanja i navika)  Odgovara na pitanje: Što učenik treba naučiti? upoznati, ukazati, pokazati, uočiti, razumjeti, analizirati, opisati, definirati, razlikovati, poučiti

Zadaće nastavnog sata
Odgojne (formirati osobine ličnosti)  Koje osobine ličnosti učenika oblikujemo i samooblikujemo u konkretnim uvjetima nastave? razvijati, formirati, odnositi se, motivirati

Zadaće nastavnog sata

Funkcionalne, formativne ili formalne (usvajanje sposobnosti na temelju znanja, vještina i navika)

Koje spoznajne sposobnosti i forme misaonog procesa razvijamo u konkretnim uvjetima nastavnog procesa? razviti, osposobiti, usavršiti, jačati, formirati, uvježbati, navikavati, napraviti, izgrađivati, izoštriti, izražavati, misliti

Način rada


 

Frontalni Skupni (ili rad u parovima) Pojedinačni Timska nastava

Krajnji cilj odgojnoobrazovnog procesa je individualni način rada.

Metode rada
The Grammar Translation Method  The Direct Method  Audio-Lingual Method  The Silent Way  Desuggestopedia  Community Language Learning  Total Physical Response Techniques and Principles in Language Teaching, Diane Larsen Freeman,Oxford

Nastavna sredstva i pomagala

Nastavna sredstva su didaktički oblikovana stvarnost i mogu biti:auditivna, vizualna (statična/dinamična, dvo/tro dimen), audiovizualna i tekstualna.

Nastavna pomagala su oruĎa za rad i pridonose razvijanju radnih sposobnosti učenika.

Vještine (Skills Used)
Voditi računa da sve 4 jezične budu proporcionalno zastupljene, ne forsirati niti jednu posebno.

PreviĎeni problemi

Svaki odjel je priča za sebe, nismo stigli sa svima sve uraditi, ponegdje imamo nedovršen zadatak ili dijete s posebnim potrebama. O svemu tome i mnoštvu drugih stvari moramo voditi računa.

Ishodi sata (outcomes)

Ishodi učenja su iskazi kojima se definira što će studenti biti u mogućnosti raditi kao rezultat procesa poučavanja i učenja. Ishodi se najčešće izražavaju kao znanje, vještine ili stavovi (American Association of Law Libraries)

precizni glagoli analizirati opisati definirati napraviti usporediti razlikovati
argumentirati

neprecizni glagoli znati razumjeti cijeniti zapamtiti upoznati naučiti osvijestiti

Model ishoda učenja na razini predmeta
- dobro

organiziran predmet mora imati jasnu vezu između ishoda učenja i kriterija ocjenjivanja - potrebno je definirati odgovarajuće zadatke (koje je moguće ocjenjivati) transparentan proces, moguća veza s drugim predmetima

identificiraj ciljeve predmeta napiši ishode učenja definiraj (kreiraj) zadatke koje je moguće ocjenjivati definiraj (kreiraj) kriterije ocjenjivanja razvijaj strategiju poučavanja i učenja deskriptori na razini ... kako bi izmjerio postizanje željenih ishoda učenja upotrijebi kriterije ocjenjivanja kako bi motivirao studente kako bi omogućio učenicima postizanje ishoda učenja i zadovoljavanje kriterija ocjenjivanja temelji se na iskustvu i povratnim informacijama

razvijaj i revidiraj predmet

ARTIKULACIJA SATA
    


   


 

temeljena na AKTIVNOSTI UČENIKA temeljena na AKTIVNOSTI NASTAVNIKA kombinirana VAŽNO ODREDITI: dominantnu etapu vremensku dimenziju pojedine etape logičke i blage prijelaze iz etape u etapu VAŽNO USKLADITI: znatiželju i sposobnosti učenika cilj, svrhu i namjere nastavnika sadržaje metode, interakciju metriku i instrumente vrjednovanja postignuća

Domaća zadaća
     

DOMAĆA ZADAĆA: pismena praktična inovativna produktivna reproduktivna

Homework, or homework assignment, refers to tasks assigned to students by their teachers to be completed mostly outside of class, and derives its name from the fact that most students do the majority of such work at home. Common homework assignments may include a quantity or period of reading to be performed, writing or typing to be completed, problems to be solved, a school project to be built (such as a diorama or display), or other skills to be practiced.

KORELACIJA U NASTAVI

Takvim radom učenici lakše usvajaju i povezuju znanja, ostvaruje se suodnos znanja u jednu zajedničku cjelinu.  Učenici će na taj način razumljivije stjecati znanja, vještine i navike, a uz to ćemo promicati više odgojnih vrijednosti.  Korelacije se moraju predvidjeti mjesečnim planom i programom.  Učitelji koji su ih predvidjeli mogu ih ostvariti na više načina.

Izgled ploče

Ploča treba biti uredna, sadržaj koncizan Napisati datum i naslov nastavne jedinice

Za kraj …

Samovrednovanje kao postupak kojim se vrednuje vlastiti rad i dobijeni rezultati tog rada, s ciljem unapreĎivanja kvalitete rada u školi.

Literatura
    

Techniques and Principles in Language Teaching, Diane Larsen Freeman, Oxford University Press 2000, Didaktika, Ladislav Bognar i Milan Matijević, Školska knjiga, Zagreb, 2002, Action Plan for Teachers, Callum Robertson and Richard Acklam, British Broadcasting Corporation 2000, Što je dobra nastava? Meyer, H., Erudita, Zagreb, 2005, Wikipedia, the free encyclopedia on the Inernet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful