You are on page 1of 2

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

Fakültə : Umumi İqtisadiyyat İxtisas : İqtisadiyyat Qurup : 142 Tələbə : Məmmədli Şəmxan Fənn : ________

İnsan resuslarının idarə olunması Sərbəs iş №7

İnsan resurslarının strateji planlaşdırılması və idarə edilməsi
"Strateji" insan resüursları planlaşdırılması və idarəedilməsinin ən doğru bir şəkildə mənasını açmaq üçün üçün insan resursları idarəedilməsi və strateji insan resursları idarə edilməsi anlayışları arasındakı fərqlilikləri vurğulamaq lazımdır. İnsan resursları rəhbərliyində funksiyalar bir-birlərindən və müəssisə strategiyasından asılı olaraq qiymətləndirilməkdədir. Məsələn; performans qiymətləndirmə sisteminin necə daha təsirli bir şəkildə reallaşdırılacağı müzakirə edilərkən bu sistemin personal seçmə sistemi ilə necə bütünləşə biləcəyi ya da əlaqəsi kimi mövzular da nəzərdən qaçmamalıdır. Ancaq hal-hazırda "strateji idarəetmə" anlayışı əhəmiyyət qazanmışdır. Strateji idarəetmə və strateji rəhbərlik müddəti, təşkilatın nə etməsi gərəkdiyi və hara getməsi lazım olduğu üzərində qərarlara nail olmaqla əlaqədardır (Howe, 1993). Bir təşkilatın bütün rəhbərlik addımlarında, funksional hissələrində, fəaliyyət göstərdiyi bütün iş sahələrində; rəhbərlik bacarıqlarının, təşkilati məsuliyyətlərin, dəyərlərin, strateji və tətbiq dönük qərar mexanizmlərini bir-birinə

bağlayan inzibati sistemlərin həmişə birlikdə inkişaf etdirilməsi ancaq strateji idarəedilmə ilə mümkündür. Bu anlayışın əhəmiyyətinin fərqinə varılması ilə birlikdə insan resurslarının strateji planlaşdırılması və idarə edilməsi ilə bağlı hər bir funksional sahənin müəssisə strategiyası ilə əlaqələndirilməsi zərurəti meydana çıxmışdır. Bu nöqtədə "strateji seçmə və yerləşdirmə", "strateji qiymətləndirmə "," strateji mükafatlar "," strateji inkişaf "kimi anlayışlar gündəmə gəlmişdir. Bu anlayışların inkişafı, hər bir funksiyanın təşkilati hədəflər ilə tutarlılığını vurğulayaraq insan resurslarının idarəedilməsi əhatə dairəsinin genişlətmişdir. Ancaq bu anlayış funksiyalar arası qarşılıqlı təsiri vurğulamaq baxımından qeyri-kafi qalmışdır. Bu məzmunda təşkilati strategiyaların (məs: İnsan resurslarının strateji planlaşdırılması və idarə edilməsi, tətbiqləri, sistemləri və s.) ilə təşkilati fəaliyyət arasındakı əlaqələrin qiymətləndirildiyi və proseslərə daha geniş bir perspektivdən yaxınlaşan strateji İnsan resurslarının strateji planlaşdırılması və idarə edilməsi əhəmiyyət qazanmağa başlamışdır. Strateji insan qaynaqları rəhbərliyinin əsas mərkəz nöqtələrindən biri insan İnsan resurslarının strateji planlaşdırılmasının strateji planlaşdırma ilə tamamilə bütünləşdirilməsidir. Strateji insan resursları idarəedilməsi, bir təşkilatın məqsədlərinə çata bilməsində mühüm tədbirlərin hazırlanması, planlı bir insan resursları fəaliyyətləri modeli olaraq düşünülə bilər. Ədəbiyyat: 1. Fombrun vd., 1984; Galbraith ve Nathanson, 1978. 2. Wright ve McMahan, 1999: Strategic management of human resourses