P. 1
Mahaperiyava Trishathi

Mahaperiyava Trishathi

|Views: 3,918|Likes:

Trishathi Compiled by:: Sri Brahmendra Saraswathi Swamigal Released by:: http://mahaperiyavaa.wordpress.com

Trishathi Compiled by:: Sri Brahmendra Saraswathi Swamigal Released by:: http://mahaperiyavaa.wordpress.com

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Mahesh Krishnamoorthy on Dec 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2014

pdf

·tt-t±t-: tt «t· -: -t· -·t-tt-tr t-·tt|-t-tt |·ttt-tt-tt-tt·t|™ ·

|·tr t·tt|: -tt·t |·t-t •t-: -tt |™ · |·t·tt-t tt -t -t+·t -+ t·t -tt·tt-t +
·t + t + t · ™ t -t t - + - t t ·t t ·t -t · t -t -t - t ·t · -t -: -t x -: · t t ºt t -t ++
®aôV Aj¬SôRm ®×: NkjWùUü-:
®RôÕm ÑTm TdR-qÚkRôV ^ôbôj
VRôLôW-XôTôj dÚRôojúRô TéY Tú_ Rm
ÏÚm NkjW-ãúPkjW-Yô½m
cUj NkjWúNLúWkjW ^WvY¾
UaôvYôªSôm j¬N¾SôUôY°:
·tt·tt·tt-t-:tt «t· -:-t·-·t-tt-trt-·tt|-t-tt |·ttt-tt-tt-tt·t|™·
|·trt·tt|:-tt·t |·t-t •t-:-tt |™· |·t·tt-t tt -t -t+·t -+t·t -tt·tt-t +
·t+t+t·™t-tt-+ -tt·tt ·t-t ·t -t-t -t ·t · -t-:-t x -:·ttºtt-t ++
·. ×|-t·t--tt·t-t-+-tt·t·t·t -t-t·
-. ×t·tt™·tt·t|·t|+-tt·t -t-t·
,. ×·tt·+·tttt·ttr-t·tt·t -t-t·
×. ×|-ttt |·t™t+ttttt+|·tºt·t·t·t -t-t·
-. ×--t·š|-t-t-·t-ett|+·tt·t·t·tt|·t-tt·t -t-t·
-. ×-tt|+-t™-t·e·t-tt·tt+t·t|-t·t-t+t·t -t-t·
÷. ×--ttttt--t-t-t·tºtt »-tt-t +·t-·t -tt·t+-t -t-t·
c. ×|r-tt·tt-tt·t-tt·t -t-t·
º. ×·t-tt™t·t-t:tt·tt·t -t-t·
·«. ×-tt-t·tx+·t|·-t·t-t-t-t-t;·t -t-t·
··. ×-·t--t-t|™-t+r·t|;|-t·t-t+t·t -t-t·
·-. ×t--t+t-tt·t -t-t·
·,. ×t”t+t-tt·t -t-t·
·×. ×t--tt™-·tt·t -t-t·
·-. ×t--t-tt·t-·t-tttt-t -t-t·
·-. ×t-t-+|-t•-tt·t -t-t·
·÷. ×t+ttt·t|·t™ ·tt·t -t-t·
1
·c. ×t-t-+·tt·t·t··t -t-t·
·º. ×t·t-tt-tt·tt™-tt·t -t-t·
-«. ×t--ttttt-tt·|r-tt·t -t-t·
-·. ×t--t|r-tt·t+tt+t·t -t-t·
--. ×t+Ÿ-t+-t-t-t-trt·t -t-t·
-,. ×tttt·tttty tt-tttt+t·t -t-t·
-×. ×t·t+™-t··t+t·t -t-t·
--. ×t·t-t-t-tt+t·t·tt·t+t·t -t-t·
--. ×t:t<+t·-t-t-tt·t+-t-t+-tt-t-tt·t -t-t·
-÷. ×t·tt-t·t·tt·r+t-tt·tt+tt-tt--t+t·t -t-t·
-c. ×t·t·t ºt·t +t ,tt·t-t+t·ºtt·t -t-t·
-º. ×t··tt|-t+·t-t|·t·t-t+t·t -t-t·
,«. ×t|+ttx+·t·t·t·t-tt·-t-tt·t -t-t·
,·. ×t-t-+-t-t-t-t -t-t·
,-. ×t”t·tt+·tt·t+tt+t·t -t-t·
,,. ×ttt-tt|·tºt -t-t·
,×. ×t|·t-t-t-t·t--t™t·t -t-t·
,-. ×t|--t+-t-t··t+t·t -t-t·
,-. ×t·t·ºtt|-t-t·t|-t·t+·ºtt·t -t-t·
,÷. ×t:t<|·t·tt|™+-t|Ÿ|-t··tt-·t·tt·t+t·t -t-t·
,c. ×t|·t-tt|-t+-tt·t-tt|-tr·t·t -t-t· 2
,º. ×t-t-t-tt·t·tt·t -t-t·
׫. ×t·tt-·tt-t-t·tt+t·-t·t-t+t·t -t-t·
×·. ×t·t-tt·t-t-t|·t-t -t-t·
×-. ×t·t+tt-tˆtt|·ºt -t-t·
×,. ×t|™|ƒ-tt-tt·t·tt+·tš·tt·t -t-t·
××. ×t™t-t-tttt™t·t -t-t·
×-. ×t™t+-tt·t+-t-×·tt|-t-tt-t-t-t-t -t-t·
×-. ×t|·t-t-t|tt·t-t-t·t -t-t·
×÷. ×t·t|-t·|r-t-tt·t-tt·ttt+t·t -t-t·
×c. ×t·t|-t-tt·t-tt™t·t·t·t -t-t·
׺. ×t•t·t -t ·tttt|+·t -tt·t -t-t·
-«. ×t·t-t·t-tt-tst-t·tst·t -t-t·
-·. ×t·t|·t-tt|xtt·t·-tt·t -t-t·
--. ×t-t-+t-t-t·t|·-t·t·t·t -t-t·
-,. ×t|+·tt--tt·t·t--t+|·t«t·t-tt·t -t-t·
-×. ×t-tt·t·r-·t|·t+ -t-t·
--. ×t·tttt-t+·tt·t·tºt·t·t·t -t-t·
--. ;rt-t·tt·t+™t-·trt·t -t-t·
-÷. ;Ÿt·t-tt|+·t-ttt·t-t+t·t -t-t·
-c. ;-+·|·t-tºx™+-t+t-tt·tt·t+··tt|·t-t -t-t·
-º. ;|-trt-t·t·tºt-tt·t -t-t· 3
-«. ;-et-tt-t|»·tttt|+-·t«·tt·t -t-t·
-·. ;-+-t-t+-t·ºt·tt·ºtt·t -t-t·
--. ;r·t·-t«t|·t-t«tt·t -t-t·
-,. ;|-t·tt·tt|·t-tttt+t·t -t-t·
-×. ;·t|---t-tt-t-tt·t -t-t·
--. ;-·tt-tt·t·-t-·t|·t+ -t-t·
--. ---t-tt|-·t-t-tt-t-tt·t -t-t·
-÷. -·t»-tt|+·t|x™ƒ-tt··t-tt-·t·t·tt·t+t·t -t-t·
-c. -+t-tt-t·t+t-tt-tt·t -t-t·
-º. -+t··t··t-t·tt·t -t-t·
÷«. -·tt«ett|tttt«t·|tt·tt·t -t-t·
÷·. --t-t-t-t-t|·t-tt·t -t-t·
÷-. --»t--t-tƒt·t -t-t·
÷,. -·t|-t·t+·|·t-++r·-t··tt-·tt|+-tt-t-tt·t -t-t·
÷×. -·ti·t·-:+-·tt·ttƒ·tt·tºt·|·t-tt·t -t-t·
÷-. -+t·+t-t·t -t-t·
÷-. -|+-t·tt·t-+tt-tt·t -t-t·
÷÷. --+Ÿ-t·tt-t”t·t·t·t·t·t -t-t·
÷c. --tƒ--t-t-tºx™|·t™-t+---tt·t+t·tt-t+t·t -t-t·
÷º. -±tt·t-t-·t·|r-t+·t-·t-tt·tt·t+tt+t·t -t-t·
c«. -;-t+·|-t·tt|·-tts-t|-t;t--t·tt·t+t·t -t-t· 4
c·. -·ttt+tt+-t™-t·t-t-tt+t·tt-t-tt|·ºt -t-t·
c-. v··t·-t-t -t-t·
c,. v··tt|·t”t+·t--tt-tt·t -t-t·
c×. v··t-ttxt-tt·t·tt·t+t·t -t-t·
c-. v|-t-t·t-t·t·tt·t·tt·t -t-t·
c-. +-t-tt·t·tt·t+t·t -t-t·
c÷. +ºt·t·t-tt-t+t·t -t-t·
cc. +·tt·tt-t·tt«t·t·t -t-t·
cº. +|;+t·t+t·t -t-t·
º«. +|-·t+-tƒ-tt|·t-tt·t -t-t·
º·. +-t-tt-t-t-·tt·t -t-t·
º-. +··t|+-t -t-t·
º,. ¢™t-t ·t|-·t-tt™|-t+ ·t™t™t™t-t-tt-t-tt·t -t-t·
º×. ¢-t·+·|·t-tttt-t·t·-t·ºtt·t -t-t·
º-. ¢+t--t·-tºtttt™t·t -t-t·
º-. ¢ +t·tx |+-t-t-·t™|·t-t·tt+t-tt·tt-t·ºtt-t+t·t -t-t·
º÷. ¢-t·t+t·t+t·t -t-t·
ºc. ¢+t--·tt-t-t·tt«et·t -t-t·
ºº. ¢+t:t|-t-t-t|+-t™-tt·t -t-t·
·««. ×t-tttt-ttttºttt|+|·t+ -t-t·
·«·. ×ts™ts-t-t·t|;+t·t+t·t -t-t· 5
·«-. ×t-t|-·t-t -t-t·
·«,. ×t·t-·trt-t-t|r-t -t-t·
·«×. ×t+t·tt|+·tºtt|-·t-tt·t -t-t·
·«-. ×t|-t-·tt|+|·t|ttŸ·t|;+t·t+t·t -t-t·
·«-. +-·ttºt·tºt+t·t+t·t -t-t·
·«÷. +|™-tt·tr·t·t -t-t·
·«c. +|··t+-t·tt|™-tt·t -t-t·
·«º. +-t™|-t-t+·-t·ºt-t·tt·t -t-t·
··«. +-t™t-·t™+t-t+·t·+‰t·-t«t-t-t|·t-t -t-t·
···. +|·t-t-t-t |·t-tt·t -t-t·
··-. +-·tt-tt··tt|-t+™·ttt-t-tt·t -t-t·
··,. +|™-t™t|+·t|-t-tt·t -t-t·
··×. +|-·t-t-t·t-t-·t·t-tt·tºt·tt·tºtt·t -t-t·
··-. +º-t·t·+|··t·t--t-t··t+·-·t«·t|·t+ -t-t·
··-. +tˆtt-tºx™-t··t-·t+t-t+t|·-t-t;·t -t-t·
··÷. +t·tt·t·t|·ttt|-t-tt·t -t-t·
··c. +t-tt|·+·ºtt|-t-·t+št|™-t+t·º·tt-·t+t·t -t-t·
··º. +t-tt«|··t·+-tttt+t·t -t-t·
·-«. +tˆtt·t·t-t·tt-t-t·t -t-t·
·-·. +t-tt·tt-t-+|--t-t-t|-t-t+‰t··t+··tt·t+t·t -t-t·
·--. +t-tt·tt·t+t--tt-t-t·tt-t-t·-t-t·tt·t -t-t· 6
·-,. +t-tt·tt-t·ºt-t|™-t··tt-t-t--tŸ-tt-t-tt·t -t-t·
·-×. +™t-t-t+·|-t+t·t -t-t·
·--. +|·™·tt·t|-t·tt·+t·t -t-t·
·--. +™t+™-t-t·t|·t+ -t-t·
·-÷. +·t-·tt-t-++-+t·t -t-t·
·-c. +·tt·-t·t-tt-tt·t™-t|s:trt·t -t-t·
·-º. +·ºt+t-t-tt|-t+z+·tt·t -t-t·
·,«. +-=t™t+t·t+t·+t·t -t-t·
·,·. «t™-t-t-t·tt|·t-t«t·tt+t|·t-t -t-t·
·,-. ·tƒt·t-t-t·tt-t··t -tr-t|™ƒ-·tt·t+t·t -t-t·
·,,. ·t-t-t«t·t-t-tt-t-tt·t -t-t·
·,×. ·tt ·t·t -t·t··tt |·t-+·t·-tt-t-+·-t-t ·tt-t·t -t -tt -t ƒt·t -t-t·
·,-. ·tt·ttºt-tt·tt|tt·tt·t -t-t·
·,-. ·t|ºt-t-t-t-tt|xtt·t·tt·t -t-t·
·,÷. ·tºt:tt|rºt -t-t·
·,c. ·tm|·t-tt-t«|·tºt -t-t·
·,º. ·tr+t|·t-t -t-t·
·×«. :trt|-t:tr-t·t|+-t -t-t·
·×·. ·tt·tt-tºx™·tt·tt™™t™t|·t:tr·t-t-tt-t-tt·t -t-t·
·×-. ·tt|·t-+·t-·t·tttt-·tt·t -t-t·
·×,. ·t-t-t-+-t++-t·t·+™-tr-t+™-t|™-tt·t -t-t· 7
·××.·tt·t-tt-t-tttt+t·t -t-t·
·×-.-t-:ttt-t-·ttt-tt·t -t-t·
·×-. -t-:-tºx™-t··t-·t·tt-t»-t-t·tt-t+t·t -t-t·
·×÷.-t|·-tt-t-t-tt·t·t·t -t-t·
·×c. -t»·t-tt-t-tt--t+t·t -t-t·
·×º. -t-t··t|Ÿ+™t·t+-tt-t+t·t+-t·t+t·t -t-t·
·-«. |-t+t-t-+·-tt+-t·t -t-t·
·-·. |-t+-·t·tt·t+t--tt-t|·t™-t--tt-t-tt·t -t-t·
·--. -t-t-t·-t™·tt|-t·tt+·tš·tt|·t-tt·t -t-t·
·-,. e-+t-t--t+-tt·-t·t-tt-t-tt·t -t-t·
·-×.-t--t··tt|·t-trt·t·t·t -t-t·
·--. -t·t|-t|;tt+t·t+t·t -t-t·
·--. -t·t+·t-t·tt--t-·t-t™·t·t -t-t·
·-÷. -ttºt·tt-t-tt·t·t-tt-t-tt·t -t-t·
·-c. -t·t-tt™··t-t·tt-t-t·t -t-t·
·-º. -t-tt·tˆt-t-tºt·t+·tx+·rtt-tt·t -t-t·
·-«. -t-·t-t-·tt|+·tt+·tt·t·tt·t-t--tŸ-tt-t-tt·t -t-t·
·-·. -t·t··t-t-t-tt-t|-+··tt|-t-t -t-t·
·--. -tt·t-tt·t··t·tt+t·-tt·t -t-t·
·-,. -tt·+:t<-t-t|·t-t -t-t·
·-×. |-t|-t·+·t+r·-t·t-t-t-t-t;·t -t-t· 8
·--. -t·ºttttt™-t-ttr·t·t -t-t·
·--. +·tt: |-t-tt·t -t-t·
·-÷. +--tt|-t-tt-t·t|-t-tt·t -t-t·
·-c. +tt-tt·t·t|-t·tst·t -t-t·
·-º. +r·t+ttt-t»|·t+ -t-t·
·÷«. +ttt·t|-t·t‘t··t|·t-tt·+t|·t+t·t -t-t·
·÷·. +·t;|Ÿtt-tt++t·t -t-t·
·÷-. st+ttt:t-t·tt™+t·t -t-t·
·÷,. st+ttt·t·t-t-·t|·t+ -t-t·
·÷×.+t-tt··t+·«t-tt-t+t·t -t-t·
·÷-. ·t·ºtt·t·ºtttt-t-t·t-t·tt”· -t-t·
·÷-. ·t-t·tt-·t·tttt+t|·t-t -t-t·
·÷÷. ··tt-t·t-t·t|-t-t·t-·tt·t -t-t·
·÷c. ·t-t·ttxt|-t·t|-t-t -t-t·
·÷º. ·t-ttt·t-t-tt-t+t·t -t-t·
·c«. ·t-t-tt·t-t|-t--t+t·t -t-t·
·c·. ·t-t-ttºt+··t+t·t -t-t·
·c-. ·t-t-t·t-t-t·t -t-t·
·c,. ·t-t™t·tt-t|r·ºt·t -t-t·
·c×. ·t-·t-t-·t-t-tt|·t-tt·t -t-t·
·c-. ·t-tt·t-t|·t-t·tºtt·t -t-t· 9
·c-. ·tt|-t+·t|-t+-t|·t-tt·t -t-t·
·c÷. -tt·t·tºt-·t«·tºt™t+-tˆtt·+-t -t-t·
·cc. -tt-tt-t·tt|-t·t-t-tt|tt-t·tttt·t-·tt·t -t-t·
·cº. |-t·t|-t-tt·t|-t·-tt·t -t-t·
·º«. |-t·|-ttt·tt--t-t«t|-tst·t -t-t·
·º·. |-t|«t™-t·t•t ·t-t-t+-tt-ttt|tt-t -t-t·
·º-. |-t-·tt|-t-·t|·t·t+t|+-t|+-tt·t-t-t|ºx-tt·t -t-t·
·º,. |-t-·t-t--tŸ-tt-t-tt·t -t-t·
·º×. ·t·tttttºt+|·t-tt·tt+·t<-t·t:t-tt·t -t-t·
·º-. ·tˆt·t+·t|·t·t·t-t·t+·tš·t·t-t+t·t -t-t·
·º-. ·t·-t·tt|·t·ttttx+·-·tt|·t-tt|+-t·tt-t-tt·tt·t -t-t·
·º÷. ·tˆtt+-t-trt-t-ttt·tˆt|-t··tt-·t·tt·t+t·t -t-t·
·ºc. ·tˆtttt--tt-t+t·tºt-·tt-t-t-·tt·t·r-·t|·t+ -t-t·
·ºº. ·t·-t-t·t+t·ºtt·t -t-t·
-««. ·tˆt-t‚vt·t-tt·|·t+ -t-t·
-«·. ·t·t|-t-tt·tt-t-tt·t -t-t·
-«-. ·tt·t+t·ºt-t·t ™··t+t-tt·tt-t·ºt--t-t·t -t-t·
-«,. ·tt-t+·t·tt|·t-t·tt-t·-t+-t·tr·ºt·tŠt+-t·t -t-t·
-«×.·tt·-·t·t»-tt·tt-t·t+·t-t-t·tt·t+t·t -t-t·
-«-. ·tttt·t·t·t|·-tt-t+t·t -t-t·
-«-. ·tº·t·t·tºt+t-t-tt·t -t-t· 10
-«÷. ttºt-tt-tt-t-tttt+t·t -t-t·
-«c. tt-t+|-t-ttt-t+-tt·t -t-t·
-«º. ·t|;vttt|-t·tt·+t·t -t-t·
-·«. ·t·t-t-t™t|™-t-t·-t™·tt|-t-t -t-t·
-··. -t+-t-t-t-t··t·t-+·|r··t-trt-tºt·t -t-t·
-·-. -t+-t-t-t-tt ·t ·ttttt-t-t-t-+·t-t-tt·t -t-t·
-·,. -t+-tt-t-t·t-tt·t|·t+-tt+t·-tt-+·t·t -t-t·
-·×. -t·t·t·t|·t-t·tºtt·t -t-t·
-·-. -t·tt--tt|·t-tt|·t+t·t -t-t·
-·-. -t·tt-tt·t|-t·t-t-t-t-·t·t·t -t-t·
-·÷. -tt·t+|·t-t·ºt·t·t·ttƒt·t -t-t·
-·c. -t:tt+·tt+t·-tt·t -t-t·
-·º. -t--t-t|·t-t-t·ttƒt·t -t-t·
--«. -tt·t-t--tŸ-t·t-tt-t+t·t -t-t·
--·. -t-ttrt|··t·t·t·t·t -t-t·
---. -t-t-tt-t»:tr-tt·tºtt·t -t-t·
--,. -tt·tt-tt|r-t-t-+t-tt -t|+-tt·ttt+tt+t·t -t-t·
--×. -t+t-tt·t·t·-·t·t·t-tt·t -t-t·
---. -t+-tt|·tºt -t-t·
---. -t+·tš·t·tt+t·-tt·t -t-t·
--÷. -tt-t|tt·tt·t -t-t· 11
--c. ·t|-t+™|-t™+t·t -t-t·
--º. ·t;-et™t-t-t--tŸt·t -t-t·
-,«. ·t|-t·t|-t-tt·t -t-t·
-,·. ·tt·t|™ƒ-t-t·tt-t+t·t -t-t·
-,-. ··t-t-t-tt·tºt·tt·tºtt·t -t-t·
-,,. ··tt-t·t-tt:t·tº·tt·t -t-t·
-,×.+·t-t·t·t|·+Ÿ|·t-tŸ-t-tt,tt·t-tt·t -t-t·
-,-. ·|·t+™|-t™+·t+-t-t|·t-t -t-t·
-,-. ··t--t·-tt-t·tt-t|tt·tt·t -t-t·
-,÷. ·r-·t-tt-t-ttr-t·t·t·tºt·t·t·t -t-t·
-,c. ·t-t-t|·-t·t-t-tt-t-tt·t -t-t·
-,º. ·t-t»txt-tt-·t·t|·t+ -t-t·
-׫.·t-t-tt-t·tt·t ·t·-tt-·tt+-tttt™·tt ·t -:+ |tt+-t|-e··tt·t -t-t·
-×·. ·t+-+tt|-t|-t|·t-t«t·t·t-t-t-tt·t+t-t+t·t -t-t·
-×-. ·t+t-t-:-t-tt-t+t|--t·t-t-t«tt--tt-tt·t -t-t·
-×,.™··tt--t:-t|·t«-tt·t -t-t·
-××. ™··t|+··t-·t™s·t·t -t-t·
-×-.™··t-t·-t|·t·t -t-t·
-×-.-t--t·t-tt™·t|-t-t·tº·t·t-tt·tºtt·t -t-t·
-×÷.+·+-t+t·t+r-t+··t+t-t-t-t+·«tr-·t -t-t·
-×c.™|-·t+t·tt·t|·t-t·tºtt·t -t-t· 12
-׺. ™t™t-tt-t·t|·t:trt·t -t-t·
--«. |·t·-t-t·t-t·-t|-tvt-tºt|-t·t-t+t·t -t-t·
--·. ™t+|r-t+t-tt·t -t-t·
---. ·tttt+-t-t·t|-:·tt·t -t-t·
--,. ·tt·-t·t·tt-t+ºx|™-·tt-·tŸt+-t-t|ºt-t·t -t-t·
--×.|·t™t-t|·t·tºtt-tt-tt·t -t-t·
---.·t+t--t·t|-t-t·tºtt·t -t-t·
---. |·t-tt-t+·-tt+-t·t -t-t·
--÷.·t+·t«tt·tt·t+t·t -t-t·
--c. |·t·t-t”t|·t·º·t|-t-t-t-t-tt·t|tt·tt·t -t-t·
--º. |·t-t-t··t+··tt|·t-t -t-t·
--«. |·t+-tt·ºtt--tt·r·|-t·-t·ttevt·t -t-t·
--·. |·t-t™·t-t-tt|™|tt·t-t ™-tt+™·tt·ºtt·t -t-t·
---. |·t·t·t™r·t|·t-t+-tt-t-tt·t -t-t·
--,. |·t-t™+-t™-t·ºtt·t -t-t·
--×.|·t|-e·t-tx+-·t-t™t·t -t-t·
---. ·t·t··t-tt··t-tt-t -t-t·
---. tt-t·t-t-t-t·t|-t-tt·t -t-t·
--÷. tt·t™t+-t|-t--t«tt·t -t-t·
--c. tt-t·t-t·|·t-t|-t··tt-·t·tt·t+t·t -t-t·
--º. |tt|tt··tt·t·t·t·t+·ºtt+·t·tt·t -t-t· 13
-÷«. |tt·ttt|+-t-tt·t++t-t+t|·-t·t+·t··t -t-t·
-÷·. ·t-·tt-tt·ttt-tt+™··t-tt·t|·t·t -t-t·
-÷-. ·t|-ttt-t|-t·t-tt--tttt·t-t·t··t -t-t·
-÷,. ·t·t·-tt·t-t|-t·t·t -t-t·
-÷×.·t|-t--t|-t|·t·;t·ts-t·tt+t-t+-t|·ºt -t-t·
-÷-.·t|-t--t-·t-t-t-·tt·t -t-t·
-÷-. ·ttttx+··t·t»-ttt+·-t+tt|--t-tt·t -t-t·
-÷÷.·t-·t+tt·ºt|tt·tt·t -t-t·
-÷c. ·t·tºtt-t+-tt-t-tt·t -t-t·
-÷º. ·t·-t»-tt·t-tˆtt|·ºt -t-t·
-c«. ·tx·t·-t-·t|·t+ -t-t·
-c·. ·tº-t«t|tt·tt·t -t-t·
-c-. ·txƒ·t|-t·tt·t+t·t -t-t·
-c,. ·tº-t-t-·tt·t-tt-tt·t·t+·tš·tt|·t-tt·t -t-t·
-c×.-t·-t|-+·-t·-t™·tt|-t-t -t-t·
-c-. -t·t·t|·:tr-tt·t-·tt·tt·t -t-t·
-c-. -·tºtt|-t|·t+-t·t -t-t·
-c÷. -t·t-t-·t-·t-t-·tt·t -t-t·
-cc. -·t -t|r|-t tt|-t|s-tt·t -t-t·
-cº. -t-·t:t-t·t·t·tt|-t-t -t-t·
-º«. -t·tt-t|-t·ti-t·tt·t|-t·tº·tt«et·t -t-t· 14
-º·. -t-t--tt-t-t-t-t-t·-t--tt·ttt-t-tt«-tt·t -t-t·
-º-. -tr-t+™·tt·t·t·t·tt|-t+·t·t·t·t·t -t-t·
-º,. -t·tt·t·tºt-tttt+t·t -t-t·
-º×. -t·tttt»tt·t-tt·:tt|rºt -t-t·
-º-. -t+t-tt·tt·t-t+t·t -t-t·
-º-. -t-tt·|·t·t·t·t·tt-tr-·t -t-t·
-º÷. --t·t-tt-tt--t·t-t·tt·t -t-t·
-ºc. rt+-t™r-·t -t-t·
-ºº. rt-t-t-t··t+t·t -t-t·
,««. ·t|ºt+·tt+|-t·t+·t -t-t·
·tt-t±t-:tt «t· -:-t·-·t-tt-t+ ·t ··t -t-t·
15
®aôV Aj¬SôRm ®×: NkjWùUü-:
®RôÕm ÑTm TdR-qÚkRôV ^ôbôj
VRôLôW-XôTôj dÚRôojúRô TéY Tú_ Rm
ÏÚm NkjW-ãúPkjW-Yô½m
cUj NkjWúNLúWkjW ^WvY¾
UaôvYôªSôm j¬N¾SôUôY°:
1. A§L LL LLmÀWôSkR-^ôLWôV SU:
2. BTôX-úLôT-®§RôV SU:
3. ATôW-dÚTô-lWYôa-úSjWôV SU:
4. A¨Nm ©XôLôN-lWR·Q-TWôV SU:
5. AkRÚpX³R-vYfN-Nd§-Àë`-úTôµRôV SU:
6. ASô§-UX-^gNu]-UôVô-LôoV-¨YoRLôV SU:
7. AkR: NôkR-ØØbøQôm dWUôj
ûLYpV-UôoLdÚúR SU:
8. A¶m^ô-ùbüUôqÚRôV SU:
9. AbUôXô-jÚR-dÃYôV SU:
10. AwOôSTeL-T¬Ud]-_]-^ØjRojúW SU:
11. AjVkR-U-]-úRa-×j§-¨YojRLôV SU:
12. BjU-LôUôV SU:
13. BlR-LôUôV SU:
14. BjUôXmTôV SU:
15. BjU-^ômWôwV-^mWôú_ SU:
16
16. BSkR-£j-L]ôV SU:
17. BLôNYk-¨oúXTôV SU:
18. BSkR-úTôR-ÏWúY SU:
19. BLUôwOôTôXSôV SU:
20. BjU-lWNm^ô-W¶RôV SU:
21. BjU-¶úRôTúRNLôV SU:
22. BdÚxP-TdR-_]-^êaôV SU:
23. BNô-TôN-dúXN-SôNLôV SU:
24. BoV-ÏX-^mWbLôV SU:
25. BLU-^mlWRôV-úTô`LôV SU:
26. BlWyU-¸P-_]É-TR-^m^dR-Uô]^ôV SU:
27. BÀ]-YúbôÚa-LôUôÎ-RoNú]ôj^÷LôV SU:
28. BRoYQ-úYúRôwËY]-LôWQôV SU:
29. BjVô³L-RoU-®úYNLôV SU:
30. B§NeLWôTWôYRôW-éRôV SU:
31. BSkRS-úNRú^ SU:
32. BlR-YôdúVôTúRNLôV SU:
33. BÑ-úRôµúQ SU:
34. Bf¬R-_]-Yj^XôV SU:
35. Bv§L-_]-WbLôV SU:
36. BYWQô©TY-¨WôLWQôV SU:
37. BlWyU-©À-L-vÚx¥-ªjVôjY-úTôRLôV SU:
17
38. B§ùTü§L-RôT-À§-aWôV SU:
39. BojR-_ù]ü`RôV SU:
40. BoVômTô-^÷R-TôRôl_-é_LôV SU:
41. BoV-UôoL-^mú^®ú] SU:
42. BoVúRN-^gNô¬úQ SU:
43. B-e¡RôNôoV-TôR-TpXYôV SU:
44. BúXôN]-ºXôV SU:
45. BúXôL-UôoL-RjR-AVô£RômÚR-×ú_ SU:
46. B®oéR-£Y-êojRúV SU:
47. BqÚj§-W¶R-úUôb-UôoL-lWRôV SU:
48. BYo§R-AbUôXô-RWôV SU:
49. BvNoV-úURô-Nd§-ÙRôV SU:
50. BfWU-RoUôàxPôjÚ-fúWxPôV SU:
51. BWô§R-Aed¬-ÙdUôV SU:
52. BSkR-AmÚR-é¬R-Y×ú` SU:
53. B§-bôkR-AbWôjUL-®jVô-ÙRôV SU:
54. Bm]ôV-WavV-®úR SU:
55. BoVô-NRL-TôWôVQ-TWôV SU:
56. Ca-AØjWôojR-TX-AvlÚaôV SU:
57. CxPôéojRô§-RoU-lWYojRLôV SU:
58. CkÕ-W®-UiPX-ÏN-LôUôÎ-TR-jVô«ú] SU:
59. C§aô^-×WôQwOôV SU:
18
60. CfNô-wOô]-d¬Vô-Nd§-vYìTôV SU:
61. CkÕ-_]L-RWQ-YôWQôV SU:
62. Ca-TW-^÷L-®ØLôV SU:
63. D§-TôRô-®]ôNLôV SU:
64. D`j-vªRô]]ôV SU:
65. Dm-À_ôbW-UkjW-®úR SU:
66. EuUÉ-v§R-Uô]^ôV SU:
67. ETdWUô§-`h--eL-TôxV-RôjToV-úTôRLôV SU:
68. ERôÊ]Yj-BÊSôV SU:
69. ERôW-YW-ûYTYôV SU:
70. EbôìP-N£-úNLW-l¬VôV SU:
71. EjRU-_]-ú^®RôV SU:
72. EjdWôkR-^eLôV SU:
73. ET¨`j-AW®kR-ÏaW-UjYôvYô§-Uô]^ôV SU:
74. EoÅ-RúWkjW-LuVôTôeL-ÅbQ-W·RôV SU:
75. ERôW-¸ojRúV SU:
76. E§R-úTôúRkÕ-lWTôV SU:
77. EjdÚxP-RúTô-RlR-Y×o-RWôV SU:
78. EjÕeL-vR]-UiPX-®X^j-EUôTR-ETô^LôV SU:
79. EfNôYNjY-W¶R-ûLYpV-UôoúLôTúRNLôV SU:
80. EjjÚR-LW-¨oRô¬RôjûYR-³jRôkR-úTô`LôV SU:
81. EkSmW-LmW-LUX-TY-^mlWRôVôà^ô¬úQ SU:
19
82. FojY-úWRú^ SU:
83. FojYô·lR-LWômúTô_ôV SU:
84. FojY-Sô¼-UôoL-úTôRLôV SU:
85. Fo´R-RoUTRôfWVôV SU:
86. Ú_÷-UôoL-úTôRLôV SU:
87. ÚQ-jWV-úUôNLôV SU:
88. Úbô¾fYW-úNLWôV SU:
89. Új§-RôVLôV SU:
90. Új®d-^eL-úRôµRôV SU:
91. ÚR-_ôR-^jVôV SU:
92. Úd-úY§ú] SU:
93. HXô-^÷Lk§-¿X-£ÏWô-ÄXô-ÄS-Uô]^ôV SU:
94. H]:áP-®]ôN]-TÓ-NWQôV SU:
95. HLôkúR-WUQ-ºXôV SU:
96. IeLôWôe¡R-UkjW-X·R-cLôUôÎ-NWQ-B^dRôV SU:
97. IfYoV-RôVLôV SU:
98. ILôjmVôàTY-BìPôV SU:
99. ILôdW-£jR-Td§^÷XTôV SU:
100. KR-lúWôR-lWôQ-Nd§-®úR SU:
101. KxP-úXôxP-^U-×j§-RôVLôV SU:
102. K_v®ú] SU:
103. JüTmV-Í]-U¶mú] SU:
20
104. JüRôoVô§-ÏQôu®RôV SU:
105. Jü£jVô§-®£xP-×j§-RôVLôV SU:
106. LpVôQ-ÏQ-RôVLôV SU:
107. L--RôT-aWôV SU:
108. L¬-YR]-Tô-RôV SU:
109. LUX-¨T-LW-NWQ-úSjWôV SU:
110. LUX-EjTX-LôoØL-RW-Ïg_W-ØL-^mú^®ú] SU:
111. L®-_]-ú^®RôV SU:
112. LmTô-¾W-Yô³-LÛ`-NU]ôV SU:
113. L--UXô§-Yo´RôV SU:
114. Lp©R-_Lj-jWV-úUôbQ-ÅbQôV SU:
115. LiPôR:L¥-ToVkR-UjV-áP-vYìT-®úR SU:
116. Lôgº-UiPX-UjVvR-LôUúLô¥-UúPôjRojúW SU:
117. Lô`ôV-T¬úNô©RôV SU:
118. LôUô¬-LÚQô-³kÕ-LpúXô-R-LôÚiVôvTRôV SU:
119. LôUôjV¬-`hLSôNLôV SU:
120. Lôgº-úbjW-RúTôêoRúV SU:
121. LôUôÎ-UkRvªR-_²R-Ïg_W-TR-jVôVLôV SU:
122. LôUôÎ-TRômúTô_-ú^YômÚR-W^-Ud]ôV SU:
123. LôUôÎ-NWQ-S°]-jVô]-^kÕxP-Uô]^ôV SU:
124. ÏXômÚûRL-W³LôV SU:
125. Ï¥X-úTôR-¨YôWLôV SU:
21
126. ÏXôÏX-^UV-®úR SU:
127. ûLYpVôSkR-LkRôV SU:
128. dÚTô-W^-LÉ-TôY-X^j-®dWaôV SU:
129. dÚxQ-¸ojR]ô³dR-yÚRVôV SU:
130. dÚjv]-úXôúLôTLôWLôV SU:
131. LX-_]-ú^Yô-®ØL-¾-Rô«ú] SU:
132. LeLô-VØSúVô: UjúV ^avW--eL-vRôTLôV SU:
133. L_-ØL-LR-Uô]^ôV SU:
134. úLôYoR]-RW-úLô®kR-TWUô]kR-W^-ú^Yô-
Ud]-úNúRô-lÚeLôV SU:
135. ¸oYôQ-Tô`ô-l¬VôV SU:
136. Ϧ-_]-ÖRôed¬-ÙLôV SU:
137. ÏQ-dWô¶úQ SU:
138. ÏyV-®wOô]-ì©úQ SU:
139. dÚa-Rô«ú] SU:
140. dWa-A§dWa-^múY§ú] SU:
141. úLôÀ-UiPX-úLôTôX-ÄXô-®dWa-LR-Uô]^ôV SU:
142. úLô®kR-VwY-YmúNôjRôV SU:
143. L]-NkR]-LoRU-RW-ÏX-^avW-RX-S°]ôV SU:
144. úLôW-AwOô]-SôNLôV SU:
145. NkjWômÑ-ÕpV-lWTôV SU:
146. NkjW-UiPX-UjVvR-cNdW-^ØTô^LôV SU:
22
147. N¬RômÚR-^ôLWôV SU:
148. NdW-Wô_ôoN]-Ej^÷LôV SU:
149. NÕx`x¥-LXô-ÙdR-UôjÚLô-TR-ú^YLôV SU:
150. £RôSkR-W^ôdÚRúV SU:
151. £RmTúWN-TRômúTô_-®X^u-Uô]^ôV SU:
152. ãR-RÚ-êX-Yô³-TôR-TpXYôf¬RôV SU:
153. NkúRô-UvRL-^ôW-Ud]-Uô]^ôV SU:
154. _uU-qVô§-Uùaü`RúV SU:
155. _T-³j§-lWRôVLôV SU:
156. _Lj-AY]-Yôj^pV-_XRúV SU:
157. ËoQ-Yô^]ô-éL-Uô]^ôV SU:
158. RT^ô XlR-RúTô-êojRúV SU:
159. RúUô-YgN]-NQ-TRTeúLÚa-lWTôV SU:
160. RjYUvVô§-YôdVôojR-úTôR-^kÕxP-Uô]^ôV SU:
161. RT:éR-Uú]ô-Uk§W-Yô³ú] SU:
162. RôT^-BWôjV-TôRôl_ôV SU:
163. RôWL-lWyU-^mú^®ú] SU:
164. §ªW-áT-ÏaW-Ud]-_]-^ØjRojúW SU:
165. çx½m ºX-Uú]ôaWôV SU:
166. RVôojW-£jRôV SU:
167. RmT-A©Uô]-Yo´RôV SU:
168. RoNÉV-V§-fúWxPôV SU:
23
169. RaWôLôN-NdW-®úR SU:
170. RúNôT¨`j-TôxV-®NôW-úLô®RôV SU:
171. úRY-jÚx¥-lW^ôRLôV SU:
172. jYôRº-qWR-TôXLôV SU:
173. jYôRNôbÃ-UkjW-®úR SU:
174. ùRüoTôdV-Õ:L-úUôNLôV SU:
175. RW½-RWQ-NôfYR-RoU-úLôljúW SU:
176. R]-RôuV-VúNô-Rô«ú] SU:
177. jVô]-éR-V§-êoRuVôV SU:
178. RoU-ÀPô-¨Wô³ú] SU:
179. RoU-lWYN]ô^dRôV SU:
180. RoU-ËY]-£kRLôV SU:
181. RoU-UôoL-WbLôV SU:
182. RoU-UV-êojRúV SU:
183. RoU-úXôT-A^¶xQúY SU:
184. RuVm-UuV-_S-Bf¬RôV SU:
185. RoU-ARoU-®NbQôV SU:
186. RôoªL-R²L-ú^®RôV SU:
187. SôWôVQ-vYìúTQ úXôL-^gNôW-dÚúR SU:
188. Sô]ô-RúTô-¨VU-Sô£R-TôNTkRôV SU:
189. ¨qÚj§-UôoL-¨WRôV SU:
190. ¨W§NVôjU-^÷L-¨xPôV SU:
24
191. ¨¡X-_Lj-úTôR-_]L-wOô]-N£ú] SU:
192. ¨jV-A¨jV-®úYLô§-Ød§-^ôR]-Ui¥RôV SU:
193. ¨jV-^kÕxP-Uô]^ôV SU:
194. TúWN-lWôQ-R«Rô-TôR-TjU-UÕ-qWRôV SU:
195. TgN-YdjW-®d]-Wô_-TR-TpXY-é_LôV SU:
196. TWUúVô¡-cNeLW-vRô©Rô§U-ÀPôNôoVôV SU:
197. TgºdÚR-UaôéR-lWTgN-ªjVôjY-úTôRLôV SU:
198. TgNôNj Ru-UôjÚLô-YoQ-kVô^-
UkjWôojR-WavV-®úR SU:
199. TWûUfYoV-LôWQôV SU:
200. TgN-^edúVôTNôW-®úR SU:
201. TWô©NôWNUSôV SU:
202. TôYúLôxQRô CY XlR-LôUôÎ-NWQ-
vmÚRúV SU:
203. TôRL-TúVô§-TVôÕW-TdR-TV-aWQ-
ThYôdÚRúV SU:
204. TôWmToV-dWUôVôR-úYR-RoU-^÷úTô`LôV SU:
205. TôN-jWV-T¬úUôNLôV SU:
206. ×iV-fWYQ-¸oR]ôV SU:
207. lWQR-AwOô]-SôNLôV SU:
208. lWUR-£jR-lWUoR]ôV SU:
209. ×j§-lWmN-¨YôWLôV SU:
25
210. ×R-_]-Xô-R-RÚ-êXYô³ú] SU:
211. TdR-_]-U]:úT¼-v×Wj-§qV-UaôUQúV SU:
212. TdR-_]-Uú]ô-úYL-lWNU]-UkR-LU]ôV SU:
213. TdR-Uô]^-WôËY-®LºLôW-TôvLWôV SU:
214. TY-bV-®NbQôV SU:
215. TYômúTô§-Sô®LôV SU:
216. TYôÉ-T§-é_]-RjTWôV SU:
217. TôÜL-®RWQ-TWôTôeLôV SU:
218. TjW-lWR-TôRôl_ôV SU:
219. TvU-éµR-^oYôeLôV SU:
220. TôY-^kÕxP-TY-úUôNLôV SU:
221. Uú]ô-aô¬-Y×o-RWôV SU:
222. UURô-SdW-dWa-úUôbQôV SU:
223. UôVô-úUô¶R-UkRô]ôm Td§-UôoL-lWRoNLôV SU:
224. êLôNôoV-TWmTWô-LRôV SU:
225. mÚÕ-TôµúQ SU:
226. mÚÕ-TpXY-TôRôl_ôV SU:
227. ùUü]-l¬VôV SU:
228. V§-ÏX-§XLôV SU:
229. VjÚfNô-XôT-^kÕxPôV SU:
230. V§-é´RôV SU:
231. úVôL--eL-^ØTô^LôV SU:
26
232. qV^]-úUôbQ-ÅbQôV SU:
233. qVô^-é_ôdW-LiVôV SU:
234. RoT-^oT-T¬RxP-®]xP-_ú]ôwËY]ôV SU:
235. W®-ÏX-§XL-TR-^mú^®ú] SU:
236. WRkRW-^ôULô]-l¬VôV SU:
237. WavV-SôU-^ôavW-TWôVQ-TWôV SU:
238. WôU-N¬R-LR-Uô]^ôV SU:
239. Wô^-dÃPô-RôjToV-®úR SU:
240. WôU-SôU-Àë`-W^ôvYôR]-ºX-úTôúRkjW-
úR£L-^f£xVôV SU:
241. WôúLkÕ-lW§¨§-ØL-ToYR-^÷Rô-TRôoNLôV SU:
242. WôLô-NkjW-^Uô]-Lôk§-ÙR-ØLômúTô_ôV SU:
243. XlRôjU-jÚR®jÙRôV SU:
244. XlR-§qV-wYXj-Y×ú` SU:
245. XlR-^øzU-§úV SU:
246. UuUR-_ôX-T§R-×iV-×m-úUôbQôV SU:
247. ÕxLoU-RôY-Ra]-RdR-¾]-_]-Õ:L-akjúW SU:
248. Xm©Lô-úVôL-®NbQôV SU:
249. ÄXô-Uôà`-®dWaôV SU:
250. ®W^-TY-UÚ-éª-lWUQ-¨Wô^LôV SU:
251. úXôL-¶R-LôUôV SU:
252. YºdÚR-^oúYkj¬VôV SU:
27
253. Yôd-TY-À_-ÏiP-uVô-vTx¼dÚR-T¦RúV SU:
254. ®Ä]-j¬ÏQ-BTô^ôV SU:
255. úYRôkR-fÚ§-é`QôV SU:
256. ®wOôû]L-W^ôdÚRúV SU:
257. úYR-úYjV-lWúTôRLôV SU:
258. ®`-RlR-®xiYo£R-ãR-SôR-l¬VôV SU:
259. ®fúYfYW-TR-jVô«ú] SU:
260. ®LNôÚQômúTôÚa-Ú£W-úSjWôhVôV SU:
261. ®UX-Y]Uô--l¬V-ÕXÊ-RX-RôWQôV SU:
262. ®`V-XaÃ-®ØdR-Uô]^ôV SU:
263. ®UX-LUX-NWQôV SU:
264. ®f£u]-^eLpT-êXôV SU:
265. ûYWôdV-TôdV-Tôú_ SU:
266. NU-R]-_]-é´RôV SU:
267. NTÄ-dÚR-£j^÷LôV SU:
268. NfYu-SfYW-®fY-ªjVôjY-úTôRLôV SU:
269. ££W-Àë`-Yo`-LÚQô-LPôbôV SU:
270. £Y-Nd§-^UôÙdR-LôUúLô¥-_LjÏWúY SU:
271. fÚjVôNôoV-lW^ôR-XlR-úUôb§úV SU:
272. fÚ§-NR-¨LUôkR-úNôR]-TPúY SU:
273. fúWV:^ôR]-¨RúV SU:
274. fÚ§-vmÚ§-®ÚjRôojR-jûYR-Yô¾T-úL^¬úQ SU:
28
275. fÚ§-vm¬jVà^kRôjúW SU:
276. cNeLW-TWôdWU-lWLP]-LmW-vªRôV SU:
277. fÚjûVL-NWQ-l¬VôV SU:
278. fWYQ-B^dR-Uô]^ôV SU:
279. `h-NdW-UôoL-^gNô¬úQ SU:
280. `PbW-UkjW-®úR SU:
281. `iØL-l¬VôV SU:
282. `PeL-fÚ§-úTô`LôV SU:
283. `iUR-vRôT]ôNôoV-TRTpXYôf¬RôV SU:
284. ^÷WUk§W-RÚ-êX-Yô³úS SU:
285. ^oY-T¬dWa-úTôL-jVôLôV SU:
286. vYoQô©µdR-êojú] SU:
287. ^oY-RkjW-vYRkjWôV SU:
288. vúY U¶m² lW§x¥RôV SU:
289. ^jV-qWR-úbjW-Yô³ú] SU:
290. ^À_-¨oÀ_-úVôL-¨fúWiVôìPôV SU:
291. ^UvRôojR-_]-U]:^kRôT-NUúSôjÙRôV SU:
292. ^avW-RX-Àë`-Yo`ô³dR-Y×o-RWôV SU:
293. ^oYôYÏQ-SôNLôV SU:
294. ^oY-NôvjWôojR-^ôWdWô¶úQ SU:
295. ^RôNôW-lWYoRLôV SU:
296. ^m^ôW-®`-qÚb-À_-akjúW SU:
29
297. vçVUô]ôjU-ûYTYôV SU:
298. aôoR-UX-akjúW SU:
299. úaôjÚ-_]-WbLôV SU:
300. b¦L-YôR-¨WôLojúW SU:
cUj NkjWúNLúWkjW^WvY¾^jÏWúY SU:
30

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->