ΕΝΑ΢ ΧΡΟΝΟ΢ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ;;;

Ιανουάριοσ 2009 ςτισ Βρυξζλεσ, ιταν ζνασ Ζλλθνασ, ζνασ Αμερικανόφιλοσ και ζνασ
Ευρωπαίοσ. Όχι, δεν είναι ανζκδοτο, είναι ζνα κακόγουςτο <<αςτείο>> που
ςυντελοφνταν εν αγνοία και ςε βάροσ του ελλθνικοφ λαοφ από τον τότε
πρωκυπουργό τθσ Ελλάδασ, Κϊςτα Καραμανλι, τον αρχθγό τθσ αξιωματικισ
αντιπολίτευςθσ και νυν <<πρωκυπουργό>> Γιϊργο του Ανδρζα Παπανδρζου (ΓΑΠ)
και ζναν εκπρόςωπο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κακϊσ γινόταν γνωςτό ότι το υψθλό
δθμόςιο χρζοσ τθσ Ελλάδασ (περίπου 300 δισ Ευρϊ-127,1% του ΑΕΠ) ςε ςυνδυαςμό
με τθν αβεβαιότθτα τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ για τθν βιωςιμότθτά του, απομάκρυνε
ολοζνα και περιςςότερο τθν Ελλθνικι οικονομία από τισ διεκνείσ αγορζσ και τθν
ανάγκαηε να απευκυνκεί ςε εναλλακτικζσ πθγζσ δανειςμοφ, προκειμζνου να
<<αποφευχκεί>> θ χρεοκοπία. Σότε επιλκε θ ςυμφωνία για ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ
ςε κάποιο πακζτο <<ςτιριξθσ>>.
Η κατάςταςθ είχε ωσ εξισ, ζνασ πρωκυπουργόσ (Κ. Καραμανλισ) που κρατοφςε τθν
καυτι πατάτα ςτα χζρια του και προςπακοφςε με κάκε τρόπο να τθν ξεφορτωκεί
και ζνασ αρχθγόσ τθσ αξιωματικισ αντιπολίτευςθσ που λόγω τθσ αδυναμίασ τθσ τότε
κυβζρνθςθσ ιξερε ότι κα αναλάβει τα θνία τθσ χϊρασ, με μόνο ςκοπό να μθν
ςκάςει θ βόμβα (τθσ χρεοκοπίασ) ςτα χζρια του και να μθν δυςαρεςτιςει τουσ
μετόχουσ κυρίωσ των Γαλλικϊν και Γερμανικϊν τραπεηϊν που κατείχαν μεγάλα
ποςά του ομολογιακοφ χρζουσ τθσ Ελλάδασ.
Κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ θ κυβζρνθςθ τθσ Ν.Δ. , αδυνατϊντασ να διαχειριςτεί
αυτιν τθν κατάςταςθ ςτθν οποία και αυτι είχε μεγάλο μερίδιο ευκφνθσ, επζλεξε
να οδθγιςει τθν χϊρα ςε πρόωρεσ εκλογζσ δραπετεφοντασ από τθν εξουςία μετά
από μια ράκυμθ για αυτιν προεκλογικι περίοδο, δίνοντασ τθν ευκαιρία ςτθν
ςοςια-λθςτικι κυβζρνθςθ του ΠΑ.΢Ο.Κ. να εφαρμόςει το προεκλογικό τθσ
πρόγραμμα (προσ τουσ επερχόμενουσ δανειςτζσ) και κατά τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ
κατζχοντασ 160 από τισ 300 βουλευτικζσ ζδρεσ του ελλθνικοφ κοινοβουλίου.
Από εκεί και πζρα αρχίηει μια περίοδοσ <<χάριτοσ>> ι αλλιϊσ οι γνωςτζσ και ωσ
<< πρϊτεσ 100 μζρεσ>> κατά τισ οποίεσ ο ΓΑΠ πραγματοποιϊντασ υπόγειεσ
διαπραγματεφςεισ με τον Ντομινίκ ΢τροσ Καν (εκπρόςωπο του Δ.Ν.Σ.) ςυμφϊνθςε
ςε ςυνεννόθςθ και με τισ Ε.Ε.-Ε.Κ.Σ. (Ευρωπαϊκι Κεντρικι Σράπεηα) τθν ζνταξθ τθσ
Ελλάδασ ςτον πρϊτο μθχανιςμό <<διάςωςθσ>>, το γνωςτό ςε όλουσ μασ μνθμόνιο,
το οποίο ςυνιφκθ και άρχιςε να εφαρμόηετε τον Μάιο του 2010, επιβάλλοντασ για
πρϊτθ φορά με τόςο επίςθμο και διευρυμζνο τρόπο τθν εμπλοκι εξωτερικϊν
ςυμφερόντων ςτα οικονομικά τθσ χϊρασ μασ.

Κ.΢Ο.-Ε.Σ.6->10. βομβαρδίηοντασ τον μζςω των διαπλεκόμενων δθμοςιογράφων τουσ.Κ.6 τουλάχιςτον (με τισ ςθμερινζσ προβλζψεισ) **Δθμόςιο Χρζοσ 2009-> 298. Χαρακτθριςτικι είναι θ πϊλθςθ του Ο.Δ.9%) που κατείχε πάλι θ κυβζρνθςθ του ΠΑ. Οι μόνοι που όλο αυτό το διάςτθμα ζμεναν άκιχτοι ιταν και είναι οι Ζλλθνεσ κατακζτεσ ςτο εξωτερικό. ότι οι εκπρόςωποι τθσ Σρόικασ (Ε.Σ.Ε ςτθν γερμανικι Deutsche Telekom που μετά τθν αγορά του πλειοψθφικοφ πακζτου των μετοχϊν τθσ (ςε πολφ χαμθλι χρθματιςτθριακι αξία) κατζφυγε ςε μειϊςεισ προςωπικοφ.Ν.Σ. Πζρα όμωσ από τθν περικοπι μιςκϊν. τθν ανεργία και τθν ζλλειψθ ρευςτότθτασ που δθμιουργοφςαν ζναν φαφλο κφκλο.Ε. αποκρφπτοντασ ςκόπιμα ότι μόνοσ τουσ ςκοπόσ είναι θ εξαςφάλιςθ αποπλθρωμισ του δανείου τουσ προσ τθν Ελλάδα και θ αγορά των δθμόςιων <<φιλζτων>> που τουσ εξαςφαλίηουν μεγάλα κζρδθ ςε βάροσ των εργαηομζνων και τθσ κοινωνίασ. 2010-> 328. περικοπι επιδομάτων και αυξιςεισ ςτουσ λογαριαςμοφσ. ζνα διάςτθμα όπου οι ανκρϊπινεσ ηωζσ ζχουν <<χάςει>> τθν αξία τουσ κυςιαηόμενεσ ςτον βωμό των αρικμϊν του ελλείμματοσ* και του χρζουσ**. οι μζςεσ αποδοχζσ των Ελλινων εργαηομζνων μειϊκθκαν κατά 9% καταρρίπτοντασ το αρνθτικό ρεκόρ (-8.5 ςτόχοσ-αποτζλεςμα 2011: 7..) επεμβαίνουν ςτθν οικονομικι πολιτικι τθσ χϊρασ μασ για να εξορκολογιςουν τον δθμόςιο τομζα και να μειϊςουν το ζλλειμμα. Και ενϊ θ κυβζρνθςθ <<ζςωςε>> τθν Ελλάδα από τθν χρεοκοπία ζναν χρόνο μετά αποφάςιςε να τθν <<ξαναςϊςει>> υπογράφοντασ ζνα νζο μνθμόνιο που ακοφει ςτο όνομα μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα ςτακερότθτασ μιασ και κατερρίφκθ ο μφκοσ τθσ ελλθνικισ κρίςθσ και <<ξεγυμνϊκθκε>> το παγκόςμιο καπιταλιςτικό ςφςτθμα μετά τθν παγκόςμια κρίςθ χρζουσ ( Η. Πορτογαλία. ςυντάξεων και καταργιςεισ του 13ου και 14ου μιςκοφ είχαμε τθν ελαςτικοποίθςθ τθσ εργαςίασ ανοίγοντασ ο δρόμοσ για τθν υπογραφι ατομικϊν ςυμβάςεων που κα υπεριςχφουν των ςυλλογικϊν και κα κακιςτοφν τουσ εργαηόμενουσ εφκολθ λεία ςτθν διάκεςθ του μεγάλου κεφαλαίου. Ιρλανδία). ο οποίοσ ςτραγγάλιηε τα λαϊκά ειςοδιματα και ςε ςυνδυαςμό με τθν αποτυχία μείωςθσ του πλθκωριςμοφ(μεταβολι των τιμϊν) ςυρρίκνωνε ολοζνα και περιςςότερο τθν αγοραςτικι δφναμθ των καταναλωτϊν και ιδιαίτερα τθσ μεςαίασ και μικρο-μεςαίασ τάξθσ. Μόνο το 2010 ςφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδασ. οι μεγαλοεπιχειρθματίεσ που ελζγχουν τθν αγορά και απειλοφν με απολφςεισ εργαηομζνων και φυςικά οι ιδιοκτιτεσ των Μ. Ιςπανία . ςτόχοσ-αποτζλεςμα για το 2010 : 9. που προςπακοφν να πείςουν τον ελλθνικό λαό.Α.7 δισ . Αλλά ακόμα και αυτοί δεν κατάφεραν ςε κανζνα διάςτθμα αυτισ τθσ περιόδου να ςτθρίξουν τθν κυβζρνθςθ κακϊσ βριςκόταν αντιμζτωπθ με τθν αυξθμζνθ φφεςθ.Μ.6-> 8.Από τότε πζραςε ΕΝΑ΢ ΧΡΟΝΟ΢ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ.Ε.Π. *Ζλλειμμα 2009-> 15.5 δισ .4% . Ιταλία. (1986).