You are on page 1of 3

Bi tp n thi Hk1" H tn:

12-52.10T Lp 10T

12-52

N THI HK1

15/12/2012

Mt khi hp nh khi lng m = 2 kg c ko u trn qung ng di L = 1 m,vi vn tc khng i v0 trn mt sn nhm nm ngang bi lc ko F c phng nm ngang tc dng ln khi hp. Bit h s ma st trt = 0,25. Cho g = 10 m/s2. a. Tm tr s ca lc F. b. Sau khi trt u trn qung ng di L, lc F ngng tc dng. Tm gia tc ca chuyn ng tip theo ca khi hp. Gi tr v0 phi bng bao nhiu thi gian trt trn ton b qung ng cho ti khi dng li l nh nht ? Khong thi gian nh nht ny bng bao nhiu ? Mt vt c nm t im O c cao h = 80 m so vi mt t, vi vn tc u theo phng ngang, ln vo = 20 m/s. B qua mi ma st v lc cn khng kh. Ly g = 10 m/s2. a. Tnh thi gian chuyn ng trong khng kh v tm bay xa ca vt. b. Sau 3 s k t lc nm, vt n v tr M. Tnh khong cch OM. C hai hc sinh ln lt a mt vt khi lng 50 kg t mt t ln cao. Cho g = 10 m/s2. a. Hc sinh A dng lc ko F thng ng hng ln. V cc lc tc dng ln vt. Tm tr s ca F a vt ln u. b. Hc sinh B dng mt phng nghing vi gc nghing = 30 so vi ng nm ngang, ri tc dng ln vt mt lc F hng ln song song vi ng dc chnh ca mt nghing. Bit h s ma st trt bng = (3)/4. V cc lc tc dng ln vt. Tm tr s ca F ko vt ln u trn mt nghing. Mt l xo b tr theo phng thng ng v c gn qu nng khi lng 150 g. Khi qu nng pha di th l xo di 37 cm, khi qu nng pha trn th l xo di 33 cm. Bit gia tc ri t do l 10 m/s2. Tnh cng ca l xo. (50 N/m). Mt qu nng khi lng m = 100g c gn vo mt l xo c cng 20 N/m. H trn c b tr trn mt phng nghing khng ma st vi gc nghing = 300 so vi phng ngang. Bit gia tc ri t do l 10 m/s2. Tnh bin dng ca l xo khi qu nng nm cn bng. (2,5 cm). Mt l xo gn qu nng, c b tr trn mt nghing khng ma st. Nu gc nghing l 300 so vi phng ngang th l xo bin dng 2 cm. Nu gc nghing l 300 so vi phng thng ng th l xo bin dng bao nhiu? (23 cm). Mt l xo cng 50 N/m, mt u c nh vo xe, mt u gn qu nng khi lng 400 g nh hnh 21.4. Coi mt sn v vt khng c ma st. Tnh dn ca l xo khi xe tng tc vi gia tc 4 m/s2. (0.032 m).
m!

r a!
k!

Hnh!21.4!

1/3#

http://gocriengtrenban.com

Bi tp n thi Hk1"

12-52.10T

Mt khc g dng khi hp ch nht nng 8 kg c kp gia hai tm g vi p lc 80 N nh hnh 20.11. Bit h s ma st l 0,6. Tnh ln lc cn thit y vt i ln hoc i xung thng u. (176N, 16).

Hnh!20.11!

! Mt h gm 2 vt c b tr nh hnh 24.2. Vt A c khi lng mA = 200 g, vt B c khi lng mB = 120 g. Bit h s ma st gia vt v mt ng l 0,4. Bit ln lc ko l F = 1,5 N. Bit dy khng dn, khi lng dy khng ng k, gia tc ri t do l 10 m/s2. a. Tnh ln lc cng dy ni gia A v B. (T=0,5625N). b. Nu 4 s sau khi ko, dy ni gia A v B b t. Tnh gia tc ca vt A sau v sau bao lu vt B dng li. (aA = 0,7 m/s2, t = 0,69 s).
B! A!

r F!

Hnh!24.2!

! 10 Cho h nh hnh 24.8. L xo c khi lng khng ng k. Cc vt c khi lng l mA = 2 kg, mB = 1 kg, F c ln 15 N, h s ma st ca vt vi mt sn l 0,4. Khi l xo gin 5 cm. a. Tnh gia tc ca h. b. Tnh cng ca l xo. r A! B! F!
Hnh!24.8!

! 11 Tm Mt Trng cch tm Tri t 384000 km, Mt Trng c chu k quay quanh Tri t l 27,32 ngy. Bit lc hp dn ca Tri t ln Mt Trng l 2.1020 N. Tnh khi lng Mt Trng. 12 Mt t khi lng i vo mt ng vng trn mt ng ngang c bn knh 8 m. Bit h s ma st ngh cc i ca bnh xe so vi mt ng theo phng song song vi trc bnh l 1,2. Tnh tc ti a m xe c th i m khng b mt li. (vmax=46 m/ s). 13 Mt vt c nm ln t mt t vi vn tc ban u 30 m/s vi gc nghing 300 so vi phng thng ng. Xc nh cao cc i v tm xa m vt t c. Coi gia tc ri t do bng 10 m/s2. 14 Mt vt c nm ln vi vn tc ban u 25 m/s theo phng to vi phng ngang mt gc 450. Coi gia tc ri t do l 10 m/s2. Tnh vn tc ca vt 1,2 s sau khi nm (bit khi vt cha chm t).
2/3# http://gocriengtrenban.com

Bi tp n thi Hk1"

12-52.10T

3/3#

http://gocriengtrenban.com