P. 1
20960356 Sf Liturghie

20960356 Sf Liturghie

|Views: 20|Likes:
Published by diana_cuibari

More info:

Published by: diana_cuibari on Dec 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2012

pdf

text

original

Sigur cã rugãciunile ce alcãtuiesc canonul de pre-
gãtire pentru împãrtãºire în conþinutul lor sunt
frumoase, duhovniceºti ºi folositoare, însã unicul fapt
care scade din importanþa lor este cã nu sunt parte
din Sfânta Liturghie.168
Pregãtirea pentru împãrtãºire nu se face doar per-
sonal, în propria camerã, ci se realizeazã mai ales
împreunã cu celelalte mãdulare ale Bisericii, prin
participarea la laudele Bisericii, aºa cum am arãtat,
dar mai ales prin participarea activã la Sfânta Liturghie.
Întreaga rânduialã a Liturghiei este o pregãtire ºi un
urcuº continuu spre unirea euharisticã cu Hristos. 169
Liturghia nu dã nici un indiciu de participare a douã
categorii de credincioºi, unii care se împãrtãºesc, iar
alþii nu. Prin formularea Uºile, uºile!... se înþelegea
în Biserica primarã cã nu rãmânea în sinaxa euha-
risticã decât cei care se puteau împãrtãºii.
Pregãtirea în Liturghie nu se face la numãrul sin-
gular ci la plural, pregãtirea este a tuturora pentru cã
toþi cei care au rãmas finalizeazã Jertfa prin consu-
marea ei, toþi se împãrtãºesc de Hristos.170

Nu poate
fi nici o îndoialã cã, în duhovnicia creºtinismului primar,
factorul obºtesc îl depãºeºte pe cel personal, iar cel
personal nu este posibil fãrã cel obºtesc. 171

$&

Al. Schmemann, Euharistia..., p. 289

$'

.. Botezan, Sfânta..., p. 77

%

Al. Schmemann, Euharistia..., p. 291

%

Ibidem, p. 300

63

Sfânta Euharistie

Prin cele douã rugãciuni pentru credincioºi se recu-
noaºte vinovãþia .
I se cere lui Dumnezeu sã o preschimbe în nevi-
novãþie pentru a putea aduce jertfa de laudã înaintea
Jertfelnicului. Curãþirea pãcatelor este cerutã de
preoþii slujitori, pentru ale lor ºi ale poporului ale
noastre ºi pentru cele din neºtiinþã ale poporului 172

.
Rugãciunile descoperã felul în care trebuie sã se afle
credincioºii în momentul Liturghiei, felul în care
trebuie sã conslujeascã cu preoþii liturghisitori, ºi
anume cu fricã, cu dragoste ºi întru nevinovãþie .173
Slujirea lor culmineazã în împãrtãºirea cu Sfintele Taine
care le deschid calea spre Împãrãþia lui Dumnezeu. 174
Pregãtirea în Liturghie se continuã prin rugãciunea
din timpul cântãrii Heruvimice. Este o rugãciune
adresatã lui Hristos, a preotului pentru sine . Deºi
verbele de adresare sunt la singular (te rog, îmi curã-
þeºte, mã învredniceºte) totuºi rugãciunea este a co-
munitãþii, a Bisericii. În rugãciunea preotului se
încorporeazã toatã comunitatea credincioºilor, prin
preot credincioºii înainteazã spre Sfântul Jertfelnic,
prin preot Hristos Se dã pe Sine mãdularelor Trupului
Sãu, Biserica. Rugãciunea debuteazã cu afirmarea
neputinþei oricãrei fãpturi de a se apropia ca sã slu-
jeascã.175

Slujirea este un act Sfânt, de aceea nimeni
nu este vrednic a se apropia, dar totuºi , cuvinte

%

Liturghier , p. 210

%!

Ibidem, p. 147

%"

.. Botezan, Sfânta..., p. 259

%#

Ibidem, p. 261

64

Ioan Vasiu

pline de speranþã, de nãdejde, preoþia lui Hristos este
cea pe care se bazeazã ºi preoþia din bisericã a cleri-
cilor ºi a laicilor.

Curãþia se care prin rugãciune era asociatã în
biserica primarã cu spãlarea mâinilor. Acum, rugã-
ciunea spãlãrii mâinilor este la începutul rânduielii
proscomidiei iar atunci era dupã imnul heruvicului176

,
prin care se mãrturiseºte lepãdarea din inimã a toatã
patima ºi necurãþia.177
Pregãtirea pentru împãrtãºire se încheie în unitate
obºteascã ºi particularã cu rugãciunea domneascã,
datã nouã de Însuºi Hristos 178

ºi ne lasã nouã dato-
riile noastre precum ºi noi iertãm datornicilor noºtri .
Rugãciunile continuã ºi dupã împãrtãºire, rugãciuni
de mulþumire ºi de cerere a Euharistiei, de împãrtãºire
din nou în ziua cea neînseratã a Împãrãþiei Sale .179

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->