P. 1
3.1 ΕΜΒΙΑ - ΑΒΙΑ - ΚΥΤΤΑΡΟ

3.1 ΕΜΒΙΑ - ΑΒΙΑ - ΚΥΤΤΑΡΟ

|Views: 634|Likes:
Published by Nicholas Fragkias

Παρουσίαση για τη Φυσική ΣΤ' Δημοτικού

Παρουσίαση για τη Φυσική ΣΤ' Δημοτικού

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nicholas Fragkias on Dec 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/17/2013

ΕΜΒΙΑ - ΑΒΙΑ

Θάλνο Τόιεο – ΣΤ3 2009 - 2010
Ελεκέξωζε παξνπζίαζεο
Νίθνο Φξαγθηάο
Δάζθαινο ηκήκαηνο

Νίθνο Φξαγθηάο -
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ειςαγωγή
Η ιέμε βίνο ζεκαίλεη δωή. Άξα ινηπόλ, όηαλ ιέκε όηη
θάηη είλαη έκβην, ζεκαίλεη όηη έρεη δωή, είλαη έλαο
δωληαλόο νξγαληζκόο. Όηαλ θάηη δελ έρεη δωή, ην ιέκε
άβην, δειαδή ρωξίο δωή. Υπάξρεη θαη κηα ηδηαίηεξε
θαηεγνξία εδώ. Σώκαηα πνπ είραλ δωή, αιιά δελ έρνπλ
πιένλ. Απηά ηα ιέκε λεθξά.
Σηα άβηα εληάζζνληαη θαη ηα αληηθείκελα πνπ είλαη
θαηαζθεπαζκέλα από πιηθά πνπ αλήθαλ ζε δωληαλνύο
νξγαληζκνύο, όπωο γηα παξάδεηγκα ην καιιί. Σύκθωλα
ινηπόλ κε όια απηά, έλα δέληξν αλήθεη ζηα έκβηα, έλα
πεζκέλν θίηξηλν θύιιν ζηα λεθξά, ελώ κηα πέηξα ζηα
άβηα θιπ.

Νίθνο Φξαγθηάο -
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ξεχωρίστε τα έμβια (Ε), τα άβια (Α) και τα νεκρά (Ν) στις παρακάτω εικόνες.
Νίθνο Φξαγθηάο -
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Χαπακσηπιςσικά σηρ ζωήρ
Γηα λα θαηαιάβνπκε όηη έλα ζώκα είλαη δωληαλό,
δειαδή αλήθεη ζηα έκβηα, έρεη θάπνηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά. Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη:
• Η δηαηξνθή
• Η αλάπηπμε
• Η αλαπλνή
• Η αληίδξαζε
• Η αλαπαξαγωγή
• Η θίλεζε
Νίθνο Φξαγθηάο -
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Η διασπουή
Οη δωληαλνί νξγαληζκνί γηα λα
αλαπηπρζνύλ ρξεηάδνληαη
ελέξγεηα πνπ ηε ιακβάλνπλ
κέζω ηεο ηξνθήο. Τα δώα
θπλεγνύλ γηα ηελ ηξνθή ηνπο
ηξώγνληαο άιια δώα
(ζαξθνθάγα) ή θπηά
(θπηνθάγα) ή θαη ηα δύν
(πακθάγα), ελώ ηα θπηά ηε
θηηάρλνπλ κόλα ηνπο κε ηε
ιεηηνπξγία ηεο θωηνζύλζεζεο.

Νίθνο Φξαγθηάο -
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Η ανάπστξη
Τα θπηά αλαπηύζζνληαη ζε
όιε ηε δηάξθεηα ηεο δωήο ηνπο,
ελώ ηα δώα αλαπηύζζνληαη
από ηε γέλλεζή ηνπο κέρξη λα
πάξνπλ ηελ ηειηθή ηνπο
κνξθή. Απηό πνηθίιεη από
είδνο ζε είδνο.
Όινη νη δωληαλνί νξγαληζκνί
είηε θπηά είλαη είηε δώα,
θάπνηα ζηηγκή ωξηκάδνπλ,
γεξλνύλ θαη πεζαίλνπλ.
Νίθνο Φξαγθηάο -
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Η αναπνοή
Είλαη θνηλή ιεηηνπξγία θπηώλ
θαη δώωλ.
Με ηελ αλαπλνή, δειαδή
πξνζιακβάλνληαο νμπγόλν
θαη απειεπζεξώλνληαο
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, νη
δωληαλνί νξγαληζκνί «θαίλε»
ηηο ηξνθέο πνπ έρνπλ
πξνζιάβεη θαη έηζη
απειεπζεξώλνπλ ελέξγεηα
πνπ ηε ρξεηάδνληαη γηα όιεο
ηνπο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ηα
θάλνπλ λα δνπλ.
Νίθνο Φξαγθηάο -
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Η ανσίδπαςη
Οη δωληαλνί νξγαληζκνί, δέρνληαη
εξεζίζκαηα από ην πεξηβάιινλ
πνπ δνπλ θαη αληαπνθξίλνληαη ζ’
απηά αλάινγα ην εξέζηζκα θαη
αλάινγα ην είδνο ηνπο, δειαδή
αληηδξνύλ. Σηόρνο ε επηβίωζε.
Γηα παξάδεηγκα…
• Σηε δέζηε ηδξώλνπκε.
• Η ρειώλα θξύβεηαη ζην θαβνύθη
ηεο κπξνζηά ζε θίλδπλν.

Νίθνο Φξαγθηάο -
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Η αναπαπαγωγή
Όινη νη δωληαλνί νξγαληζκνί αλαπαξάγνληαη γηα
λα αθήζνπλ απνγόλνπο θη έηζη λα δηαηεξήζνπλ ην
είδνο ηνπο θαη κεηά ην ζάλαην ηωλ γνληώλ.
Νίθνο Φξαγθηάο -
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Η κίνηςη
Όια ηα δώα αιιάδνπλ ζέζεηο ζην
πεξηβάιινλ, δειαδή
κεηαθηλνύληαη. Απηό ην θάλνπλ
κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, όπωο ην
πεξπάηεκα, ην πέηαγκα, ην
θνιύκπη, ην ηξέμηκν θιπ.
Τα θπηά βέβαηα δελ κπνξνύλ λα
θηλεζνύλ ηα ίδηα, αιιά θηλνύλ ηα
θύιια ηνπο, ζηξέθνληαη πξνο ην
θωο θιπ.
Νίθνο Φξαγθηάο -
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Το κύσσαπο.
• Είλαη ε κηθξόηεξε κνλάδα δωήο.
• Λεηηνπξγεί κε αθξίβεηα γηα λα δηαηεξεί ηε δωή ηνπ νξγαληζκνύ πνπ αλήθεη.
• Υπάξρνπλ νξγαληζκνί πνπ απνηεινύληαη από έλα θύηηαξν. Λέγνληαη
κνλνθύηηαξνη. Υπάξρνπλ νξγαληζκνί πνπ απνηεινύληαη από πνιιά
θύηηαξα. Λέγνληαη πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί.
• Έρνπλ ηξία θύξηα κέξε:
▫ Κπηηαξηθή κεκβξάλε: Είλαη ε κεκβξάλε πνπ ηα πεξηβάιιεη θαη δηαρωξίδεη ην
θύηηαξν από ηα γεηηνληθά ηνπ. Επηηξέπεη νξηζκέλα ζπζηαηηθά λα πεξλνύλ κέζα
ζην θύηηαξν θαη απνβάιιεη ηηο άρξεζηεο νπζίεο.
▫ Κπηηαξόπιαζκα: Είλαη ν ρώξνο αλάκεζα ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε θαη ζηνλ
ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ. Πεξηέρεη δηάθνξα νξγαλίδηα πνπ ην θαζέλα εθηειεί θαη
ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο γηα ηε δωή ηνπ θπηηάξνπ, όπωο ρπκνηόπηα,
ξηβνζώκαηα, κηηνρόλδξηα θιπ.
▫ Ππξήλαο: Είλαη ην θέληξν ειέγρνπ ηνπ θπηηάξνπ. Εδώ βξίζθεηαη έλα νμύ πνπ
πεξηέρεη ηηο γελεηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ θπηηάξνπ. Λέγεηαη δεζνμπξηβνλνπθιεϊθό
νμύ, ή αιιηώο DNA.
Νίθνο Φξαγθηάο -
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Σύγκπιςη κτσσάπων - 1
Ζωηθό θύηηαξν Φπηηθό θύηηαξν
• Κπηηαξηθή κεκβξάλε
• Κπηηαξόπιαζκα
▫ Μηηνρόλδξηα θιπ
• Ππξήλαο
• Κπηηαξηθό ηνίρωκα: Είλαη
ζπκπαγέο, θαη ζπγθξαηεί ην
θπηό, ώζηε λα «ζηέθεηαη», κηαο
θαη δελ έρεη θόθθαια.
Αληηθαζηζηά δειαδή ην ζθειεηό
ηωλ δώωλ.
• Κπηηαξηθή κεκβξάλε
• Κπηηαξόπιαζκα
▫ Μηηνρόλδξηα
▫ Χιωξνπιάζηεο: Πεξηέρνπλ
κηα πξάζηλε νπζία πνπ
ιέγεηαη ριωξνθύιιε. Εδώ
γίλεηαη ε θωηνζύλζεζε.
• Ππξήλαο
Νίθνο Φξαγθηάο -
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Σύγκπιςη κτσσάπων - 2
Ζωηθό θύηηαξν Φπηηθό θύηηαξν
Νίθνο Φξαγθηάο -
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Το DNA
Νίθνο Φξαγθηάο -
ΔΑΣΚΑΛΟΣ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->