ПРИПРЕМА ЗА ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

1. Израчунај : а)

б)

в)

г)
2. Реши квадратне једначине : a)

б)

3. Koји многоугао има 170 дијагонала?
4. Нaпиши следећу квадратну функцију у канонском облику :
5. Одреди нуле, координате темена и екстремну вредност квадратне функције :

6. Одреди интервале на којима дата квадратне функција расте одн. опада :
7. Одреди знак квадратне функције :

8. Нацртај скицу графика функције :

9. Oдреди параметар m у квадратној функцији :
припада графику те функције, па запиши ту функцију.

10. Дата је квадратна једначина :
једно решење 1.

тако да тачка А (1,-1)

, одредити реалан број m из услова да је

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful