ª«sV¥¦¦¦úxmsróy©«sLi

Previous Next

5ª«s ˳ØgRiª«sVV

\ZaPaRPª«sgki¼½
FyxmsLi,xmsoßáùLi, úxmsxmsLi¿RÁª«sWLæRiLiccc
NRPxtísQLi,r¢ÅÁùLi, ZaýP[uyLôðSÌÁW
G%dsVFsLRiVgRi¬s xmspª«soÍýØLS,
@LiVVµylLi[²R¶VÌÁ FyxmsÍýØLS :
®ªsVLRiVxmso®ªsVLji}qsò,
ªy©«sNRPVLji}qsò,
ANRPxqsª«sVV©«sx¤¦¦¦Lji%sÌýÁV %sLji}qsò
@%s%dsVZNP[ @¬s A©«sLiµj¶Li¿Á[
NRPW©«sÍýØLS:
@¿RÁèÉÓÁNTP¿RÁèÉÓÁ NRP©«sVN][NRPVLi²y
Fs¿RÁèÛÉÁ¿RÁèÉÓÁN][FsgRiVLRiV»R½VF¡¹¸¶[V,
CÌÁÌÁV®ªs[xqsWò FsgRiVLRiV»R½VF¡¹¸¶[V
zmsÈíÁÍýØLS:
zmsÌýÁÍýØLS:
gRiLjiNTPxms¿RÁè\®ªsVµy©yÍýÜ[©«sW,
»yª«sVLRixmspª«soÌÁN][®©s[LRiVÌÁÍÜ[,
xmsLiÈÁ¿Á[ÌÁÍÜ[,Ëܪ«sVøLjiÎÏÁþÍÜ[,
»R½Liú²T¶xqsLiµj¶ÉØ, »R½ÖýÁN_gjiÉØ,
®µ¶[x¤¦¦¦µ³R¶W×Á»][,NRP¿RÁ˳ØLRiLi»][,
©¯[ÎÏÁ§ÌÁú®ªs[ÎÏÁ§ÌÁV, FyÌÁÊÁVgæRiÌÁW,
FsNRPä²R¶¿RÁW}qsò @NRPä²R¶ %dsV\lLi
%saRPLRiWxmsª«sVV©«s%sx¤¦¦¦LjixqsVòLi®²¶[
xmsLRiª«sW»R½VøÌÁV
JÀÁLRiV»R½ÍýØLS :
%dsV®µ¶[,%dsV®µ¶[ xqsª«sVxqsò %saRPLi :

%dsVlLi[ÍÜ[NRPxmso ˳ØgRiù%sµ³y»R½ÌÁV:
%dsV¥¦¦¦xqsLiÍÜ[ ®ªsVLRiVgRiVÌÁV¼d½LRiV©«sV
ª«s¿Á[è©yÎÏÁþ%s˳Øúxms˳ػR½ª«sVVÌÁV:
ÊÁVV»R½Vª«soÌÁLSßÓá ª«sxqsLi»R½NSÌÁLi
ª«sVLiú»R½NRPªyÈÁLi¾»½LRiV¿RÁVNRPV¬ds ,
NRPLi¿RÁVª«sXxtsQ˳ÏÁª«sVVÌÁ@gjiõ aSxqsLi
úNRPZNP[äúgkixtsQøLi NRPµR¶ÍزU¶,
GÎÏÁ§þ,ÊÁ¸R¶VÎÏÁ¨þ, EÎÏÁ¨þ,ÕdÁÎÏÁ¨þ
GNRPLi¿Á[}qs ª«sL<SNSÌÁLi,
xqs¿RÁèéN_ª«sVVµR¶VÌÁ aRPLRi¬sõbdP´j¶©«sVÌÁV,
z¤¦¦¦ª«sW¬ds¬sÕÁ²R¶ }¤¦¦¦ª«sVLi»R½ª«sVVÌÁV,
¿RÁÖÁª«s²R¶NTPLi¿Á[\ZaPbPLRiNSÌÁLi
ª«sxqsWòF¡»R½W µygRiV²R¶V ª«sVW»R½ÌÁ
úNUP²yÍزR¶V»R½%s%dsV ¬s%sV»R½ò®ªs[V :
BªyÎÏÁÍØlgi[FsxmsöV²R¶V NRPW²y
B©«sÕÁLiÊÁLixms¸R¶V¬sLi¿RÁV ¬sLigji\|ms :
FsxmsöV²R¶VNRPW²y BªyÎÏÁÍØlgi[
gSÌÁVÌÁV%ds¿RÁV©«sV, xmspª«soÌÁVxmsp¿RÁV©«sV :
©yNRPVNRP©«sLiÊÁ²R¶V ©y©y»yLRiNRP,
ÌÁ®©s[NRPª«sLñS, ÌÁ©«sLi»R½L][¿RÁVÌÁV
µj¶NRPVäµj¶NRPVäÍصj¶ª«sùgki»R½ª«sVVÌÁV
%dsVLRiV%dsÉÓÁNTP ªyLRixqsVÛÍÁ[ :B%s
%dsVÍÜ[NRPW²y %sVÌÁ%sVÌÁÍزR¶V©«sV:
©ygRi»R½ \ZaPaRPª«s LSgRiª«sWÖÁNRPÌÁ
úxms¼½µ³R¶©«sVÌÁ\ZNP,
F¡LiVV©«sËØÌÁùxmso ¿ÁLjigji©«sxmsµR¶ª«sVVÌÁ
ÀÁx¤¦¦¦õÌÁN][xqsLi,
ILiÈÁLjigSNRPWLRiVèLi²T¶ ELRiVxmsoÌÁV
NRPµj¶ÛÍÁ[gSÖÁNTP NRPÊÁÎÏÁª«sVV¬sxqsWò,
úxmsª«sWµR¶%dsßáÌÁV NRPª«sWÀÁFy²R¶gRi
|qsÌÁ¹¸¶[VÎÏÁþ©«sV,ÛÍÁ[ÎÏÁþ©«sV ÍØÖÁxqsWò,
Fy»yÎجsNTPxmsÖdíÁN]ÉíÔÁ
\®ªs»R½LRißÔá©«sµj¶ÍÜ[»R½VÌÁV ¿RÁWxqsWò,
aSLi»R½ª«sVVÛÍÁ[,ZNP[ NSLi»R½ª«sVVgS, µj¶
gS÷éQûLi¼½ÍÜ[ª«sVV¬sgji gRiVÈÁNRPÌÁV ®ªs[xqsWò,
®ªsVÉÓÁNRP%sLRiVxqsWò BÈÁ NRPWLRiVèLi²T¶©«s

©«s©«sV¿RÁWxqsVòLiÛÉÁ[ ©«sª¯r¡òLiµy?
D²R¶V»R½ÍýØLS:
ÊÁV²R¶»R½ÍýØLS:
Bµj¶©y gki»R½Li, %sLiÉØLS ?
9c6c1934

@ª«s»R½ÖÁgRiÈíÁV
cccccB®ªs[%sVÉÓÁ%sLi»R½ ˳ÏÁ¸R¶WÌÁV?
cccccBLiÉýÜ[ÀdÁNRPÉÓÁ ;
cccccB®ªs[%sVÉÓÁ@xmsxqsLSÌÁV ?
ccccc¾»½gjiLiµj¶¼d½gRi :
ccccc@®ªs[%sVÉØLRiLigRiVÌÁ ¬ds²R¶ÌÁV ?
ccccc¿yª«sp,úÊÁ»R½VNRPW ;
cccccFs¿RÁÉÓÁNTPF¡»y %ds LSú¼½ ?
ccccc@ª«s»R½ÖÁgRiÈíÁVNRPV ;

16c6c1934

ryx¤¦¦¦zqs
FsgjiLjiLi¿RÁNRPVÍÜ[x¤¦¦¦%sx¤¦¦¦LigSÌÁ©«sV;
NRPµj¶ÖÁLi¿RÁNRPVxqsVxmsò ˳ÏÁVÇÁLigSÌÁ©«sV;
DLi²R¶¬ds,
ª«sVzqsòxtsQäNRPVÍظR¶VLiÍÜ[;
ª«sV©¯[ª«sÖdÁøNRPLiÍÜ[;
@Li»R½LSÎÏÁ˳ÏÁ¸R¶VLiNRPLRi
úFyLi»R½LSÌÁ©y¬ds %s¥¦¦¦LRiLi ?
ª«sVVÎÏÁþµyLji©y¬ds xqsLi¿yLRiLi ?
xmsÖÁNTPLi¿RÁNRPVª«s°©«sª«sVXµR¶LigSÌÁ©«sV;
ZNPLRiÖÁLi¿RÁNRPVaSLi»R½»R½LRiLigSÌÁ©«sV;
x¤¦¦¦XµR¶¸R¶VLiÍÜ[µk¶xmsLi |msÈíÁNRPV :
ª«sVLiú»R½©«sgjiLjixqsLji x¤¦¦¦µôR¶VÌÁVª«sVVÈíÁNRPV ;
9c7c1934

NRPÎØLRi%s
F¡¬ds,F¡¬ds.
F¡¾»½[F¡¬ds :
xqs»R½VÍÞ, xqsV»R½VÍÞ, z¤¦¦¦»R½VÍÞF¡¬ds
F¡¾»½[F¡¬ds :
LS¬ds,LS¬ds ,
ª«s}qsòLS¬ds ;
NRPuíyÍÞ, ©«suíyÍÞ ,
N][FyÍÞ,»yFyÍÞ, aSFyÍÞ, LS¬ds ;
ª«s}qsòLS¬ds ;
¼½ÈýÁW, LSÈýÁW, FyÈýÁW, LS¬ds ;
LS¬ds,LS¬ds :
NS¬ds,NS¬ds ;
gS©«sLi, µ³yù©«sLi ;
x¤¦¦¦xqsLi,ÍØxqsLi ;
NS¬ds: NS¬ds ;
NRPÎØLRi%ds: xms%ds : NRP%ds :
11c7c1934

ª« V¥ úxm róy©« L
Previous Next

6ª« ˳ØgR ª« VV

Õ³ OR Vª« L<k ¸R Vzq
µyLj xm NR ä, ¿ Èí V úNT L µR ,
ALj ©« NR VL xm ÉÓ % µ³y©«
NR WLR Vè©« õµj ª« VVxq ÍôÜNR ¾»
ª« VWÌ VgR V»R W,ª« VVxq VLR V»R V©« õ
CgR Ì »][®ª [gR ÛÍ [NR .
ª« VVgæR VÊ VÈí ª« L ÉÓ »R ÍØ,
ª« VV²R V»R Ì V¾» [Lj ©« ®µ [x¤ L ,
NSL ¼ ÛÍ [¬ gSÇ Ù NR ÎÏ §þ,
»R ©« NR ©yõ aR ª« L ©« ¸R VL .
xm ²T F¡¹¸ V©« VÇ Ê V÷ ¿ [zq ;
@²R VNR V䮩 [aR NT ò ÛÍ [µR V;
LS©« V©« õµj ¿R Ö NSÌ L ;
µj NR VäÛÍ [¬ µk ©« VLSÌ V.
GÎÏ §þª« VVµj Lj NU ÎÏ §þNR µR Ö ,
Ê »R VNR L ÛÉ [N][lL ä xq ²R Ö ccc
xm NR ä©« V©« õÊ L ²R LS¼
xm gj µj gR ®© [xm ²T D©« õµj .
""A@®ª [ ª« VLR ßÓ }q ò
AFyxm L F ª« Lj '' µR ¬
®ª úLj gSÖ úxm b õxq Wò
®ª × þF¡L VVL µj ;
F ª« VVNR ª« VVNR ä N]LR VNR VäL È V
G%d V@©« ÛÍ [µR V NR VNR ä.
INR CgR ©« V xm ²R ®ª [xq VNR V
»]L µR LR gS»]Ì lg »]L ²R

úNR ®ª VøÀ ª« VøÀd NR Èý W,
µR Vª« VVølL [lg ©« L »R ÍÜ[©« .
''Bµj ©y Fyxm L NS''µR ®©
F gj Lj ª« À è F L gj ÍØNR V.
13c8c1934

INR OR ß L ÍÜ[....
INR OR ß L ÍÜ[
ª« V©« xq V=ÍÜ[ Gµ][ xq øX¼
»R È xq øßÓ
ª« VßÔ xmn VXßÓ
Gµ][ ª« V¼ % NSzq L À .
OR ß L ÍÜ[
@®µ [ xm LR VgR V
ª« VlL [²R N][...
ANR VÌ ÍÜ[ Àd NR ÉÓ ÍÜ[
BLR VÌ BLR VNR VÌ ÍÜ[
À ©« VNR VÌ ÍÜ[
G²R ©¯[ ª« VLR xm oÌ ÍÜ[
ª« VLR xm oÌ ª« V²R »R Ì ÍÜ[
NR ©« Ê ²R NR :
INR OR ß L ÍÜ[
xm pLR xm o xq Å V¬ ª« VVÅ L
©« ª« oÌ »][
LR L gR VÌ xm oª« oÌ »][
NR Ì NR Ì ª« V¬ NR ÎÏ Ì VNR VLj zq
x¤ L<R L »][
AaSª« L<R L »][
NR ©« VÌ ®ª ©« VNR ¾» LR ª« VVL µR LR
NR ¬ zm L À ,
ª« VLR VOR ß L
% ²T ª« ²T ª« VlL [²R N][cc
ª« ²T ª« ²T ª« VlL [²R N][:

INR OR ß L ÍÜ[
xq NR Ì Ç gR L
xq LR Ë³Ï xq gR ª« V©« L »][....
zm ª« VøÈ ¬ aR +Êô L .
AOR ß ª« VL ®µ [
gR VL ®² Ì N]L ²R Ì ÍÜ[
ú®ª WgR V©« V ª« WL][ø ûgR V©« V
x¤ §ÉØx¤ §ÉÓ xm LR Vlg ¾» [ò
¸R VVgSÌ LR ´R ©yµR L .
30c10c1984

xm LSÑ »R VÌ V
@Ì zq ©« NR ©« VõÌ V NSL ¿ [®µ [% VÉÓ ?
»]ß NT ©« xq xm õL ,
»]Ì gj ©« xq LæR L ;
¿ µj Lj ©« gR VL ®² Ì ©« µj ®ª [V®µ [% VÉÓ ?
@ª« »R Ì ,Bª« »R Ì
@LR V\ÛÍ BLR V\ÛÍ ;
% zq gj ©« úFy©« VÌ zm Ö Â¿ [®µ ª« LR V ?
µR VL>R ¼ ,µR VLæR ¼ ,
µR VLR ø¼ ,µR VLR øX¼ :
27c1c1935

A:!
¬ xm öVÌ VÀ ª« VVøNR VL È W
¬ L gj NT ®© [ ®© Lj gj F¡¾» [,
¬ Õ ²yaR èLR ùL »][%d LR Vccc
®© »R VòLR VúNR NR VäNR VL È W
®© [Ì NR V®© [ LSÖ F¡¾» [
¬ LôSOT ß ùL gS%d lL ...

2c 2c1935

D©yøµj
@Ì NR Ì ¬d õ@Èí NR ÉíÓ ©« ,
ËÜ% VNR Ì ¬d õúF¡xm oxm ÉíÓ ©« ,
NSgj »R L ª« ÛÍ xm Ì ¿R ËØLj ©«
®ª úLj ªy²y: NR VúLR ªy²y :
%d µ³j NR L »y®ª NT äLj L »R gR ,
ELj NR L »yµj ztí Ëܪ« VøgR ,
»R Wª« VVúxm NR ä©« µ³R W× ÍÜ[®© [
»R WÌ V»R V©yõªy:
¬d ª« o¿R W}q ®ª NT Ö ¿R Wxm p,
¬d ª« o¼d }q NR W¬ LSgR L ,
ª« WNR V¾» Ö ¸R V¬ ¬d úxm xm L ¿R xm o
ª« V¥ LR ß ùxm oÀ NR VäµyLR VÌ V :
®ª úLj ªy²y: NR VúLR ªy²R :
¬ ©« Võ¿R W{q ¿R W²R ©« ÛÉí [
¾» Ö % %d VLj ©« |m µôR ª« V©« Vxt vÌ V
»]Ì gj F¡»yLR V:
®ª úLj ªy²y: NR VúLR ªy²y :
OR % Vryòªy: xq z¤ ryòªy :
Ê Vµôðj ª« VL »R VÌ V¬d NR V ¿ [zq ©«
µR VLR ©yù¸R W¬ õ:
@Èý V¿R W²R NR V , @Èý V Fy²R NR V,
ª« Vª« VVø®ª [ÎØN][ÎÏ ª« W²R NR V:
®ª úLj ªy²y: NR VúLR ªy²y :
®ª [²R VNR VL Éت« VV.

c1935

ª«sV¥¦¦¦úxmsróy©«sLi
Previous Next

7ª«s ˳ØgRiª«sVV

zqs©±sÊÁL`iõ NRP%sNTP
%sxtsQLiúNRPZNP[ä ˳ÏÁVÇÁLigSÍÜ[,
NRPµR¶Liú»]ZNP[ä »R½VLRiLigSÍÜ[,
ª«sVµR¶LixmsÉíÓÁ©«s ª«sW»R½LigSÍÜ[
NRP%ds,¬ds FyÈÁÍÞ ?
ª«sÌÁ¸R¶V%s¿RÁÌÁ µj¶x¤¦¦¦LigSÍÜ[,
¬sÌÁ¸R¶VrygRiLRi »R½LRiLigSÍÜ[,
¸R¶VVµôðR¶gRiVLiÇÁ©«søQXµR¶LigSÍÜ[
NRP%ds,¬ds FyÈÁÍÞ ?
|tsQÖdýÁNRPª«s©«sxmso x¤¦¦¦ÖdýÁxqsNRPª«sVW,
ú|mnsLiÀÁgki»R½VÌÁ ª«sVLiÀÁLki»R½VÌÁV,
®ªsWz¤¦¦¦¬dsgRiLiµ³R¶LRigS©«sLi
NRP%ds,¬ds FyÈÁÍÞ :
FsúLRiNSLi»R½VÌÁB©¯[µR¶¸R¶Vª«sVW,
lLiNRPä%szmsö©«s Ljiª«sÌÁWùxtsQ©±s,
NRP²R¶ÖÁª«sÌÁxmsp, ª«sÌÁxmsoNRP²R¶ÖdÁ
NRP%ds,¬ds FyÈÁÍÞ :
NRP%ds: ¬ds gRiÎÏÁ gRiÎÏÁxqsøLigRiÎÏÁ
NRPÎØNSx¤¦¦¦ÎÏÁ x¤¦¦¦ÎØx¤¦¦¦×ÁÍÜ[
NRPÖÁzqsF¡¼½¬s: NRPLRigji F¡¼½¬s :
NS©«sLSZNP[NRPµR¶ÖÁF¡¼½¬s :
1936

@\®µ¶Q»R½Li
A©«sLiµR¶Li@LñRiª«s\®ªsV¾»½[,
@©«sVLSgRiLi@LiÊÁLRi\®ªsV¾»½[ccc

@©«sVLSgRixmso ÈÁLi¿RÁVÌÁV¿RÁWryòLi,
A©«sLiµR¶xmso ÍÜ[»R½VÌÁV¼d½ryòLi.
¬dsNRPLiNRPßá ¬sNSßáLiÍÜ[,
©yÒÁª«s©«s ¬sLSßáLiÍÜ[ccc
¬dsª«sVµj¶ÍÜ[ ²][ÌÁÌÁV»R½Wgki,
©yx¤¦¦¦Xµj¶ÍÜ[ ÇØÌÁÌÁVlLi[gki cccc
¬ds»R½ÌÁxmso©«s lLi[NRPVÌÁVxmsp}qsò,
©yª«sÌÁxmso©«s ËØNRPVÌÁVµR¶W}qsòccc
ª«sVLRißجsNTP úFyßáLiF¡ryòLi,
xqsLæS¬sNTP ¬s¿Áè©«s®ªs[ryòLi.
x¤¦¦¦xqs©y¬sNTPLSßÓá%s ¬ds\®ªs,
ª«sùxqs©y¬sNTPËجsxqs ®©s[\®©sccc
%sxtsQ%sVLiÀÁ©«sª«sVµk¶¸R¶V ÛÆÁ[µR¶Li,
ª«sxqsV%sVLiÀÁ©«s»R½µk¶¸R¶V ®ªsWµR¶Liccc
%sxtsQªy¸R¶Vª«so\ÛÍÁúxmsª«sz¤¦¦¦}qsòccc
úxmsxmsLi¿RÁª«sVV©«sV xmsLji¥¦¦¦zqsryòLi,
˳ÏÁ%sxtsQùª«sVV©«sVxmsLjiFyÖÁryòLi
ªyxqsLi»R½xqs%dsVLRiLi ¬ds\®ªs,
}¤¦¦¦ª«sVLi»R½»R½VuyLRiLi ®©s[\®©s cccc
¬dsFsgjiLji©«s ÒÁª«s%sx¤¦¦¦LigRiLi
©yxmsgjiÖÁ©«s ª«sVLRiß᪫sVXµR¶LigRiLicccc
ÀÁgRiVLjiLiÀÁ©«s»][ÈÁÌÁÍÜ[©¯[,
ÀÁ»R½VÌÁVLiÀÁ©«s¿][ÈÁVÌÁÍÜ[©¯[ccc
ª«sÌÁ¸R¶Vª«sVV\ÛÍÁ¿RÁÖÁLiÀÁ©«sxmso®²¶[,
%sÌÁ¸R¶Vª«sVV\ÛÍÁÇÁÖÁLiÀÁ©«sxmso®²¶[cc
NSÍجsNTP NRPÛÎÁþLi ®ªs[ryòLi,
ú}msª«sW¬sNTP g]ÛÎÁþLi ¼d½ryòLi.
¬ds®ªsW%sNTP NS%s¬s ®©s[\®©s,
©y˳Ø%sNTP ®µ¶[%s%s ¬ds\®ªsccc
¬dsNRPLiNRPßá ¬sNSßáLiÍÜ[,
©yÒÁª«s©«s ¬sLSßáLiÍÜ[ccc
A©«sLiµR¶Li@LñRiª«s\®ªsV¾»½[,

@©«sVLSgRiLi@LiÊÁLRi\®ªsV¾»½[ccc
úxmsxmsLi¿RÁª«sVV©«sV xmsLjix¤¦¦¦xqszqsryòLi,
˳ÏÁ%sxtsQùª«sVV©«sVxmsLjiFyÖÁryòLi.
1936

ªy²R¶V
@LiµR¶LRiLiNRPÖÁzqs ¿Á[zqs©«s C
@LiµR¶\®ªsV©«sª«sxqsVòxqsª«sVVµy¸R¶VLi@Li»y
FsNRPä²][INRP䮲¶[ ª«sÀÁè
Fs»R½VòNRPVF¡»R½W DLiÛÉÁ[ ¿RÁWÀÁ,
""@©yù¸R¶VLi,@©yù¸R¶VLi :''@¬s ®ªs[Vª«sVLiÛÉÁ[ccc
""@©«sV˳ÏÁ%sLi¿yÖÁ%dsV NRPLRiø '' @LiÉزR¶V.
F~µôR¶VF~²T¶ÀÁF~µôR¶VgRi²T¶Â¿Á[µyNS
FsµôR¶VÍýØgRixms¬s¿Á[}qs ª«sVª«sVøÖÁõ
®ªsVVµôR¶VÖdÁõ®ªsVVLRiÈÁVÖdÁõ ¿Á[zqs
ª«sVVµôR¶NTPNRPW²y µR¶WLRiLi ¿Á[aS²R¶V.
""|mnsWLRiLiBµj¶, µyLRiVßáLi B''µR¶LiÛÉÁ[cc
""A¿yLRiLi: @²R¶VgRiV µyÈÁLS '' µR¶LiÉزR¶V.
˳ÏÁLjiLi¿RÁ²R¶LiNRPxtísQ\®ªsVF¡LiVV
xms¬sª«sVVÈýÁV®ªs[Vª«sVV úNTPLiµR¶©«sVxms²R¶\®ªsÀÁccc
""¿Á¸R¶VùÛÍÁ[Li,¿RÁxqsVò©yõLi ®ªs[Vª«sVV,
ÒÁª«s©y¬sNTPAxqsLS ¿RÁWzmsLi¿RÁ'' ª«sVLiÛÉÁ[ccc
©¯[LRiVª«sVWzqs,ÇÜ[²R¶V¼d½zqsN]ÉíÓÁ
""µ_LêRi©yù¬sNTPµ_LêRi©«sùLi ª«sVLi''µR¶LiÉزR¶V.

@˳ÏÁVùµR¶¸R¶VLi
Gª¯[,
Gª¯[ª¯[,Gª¯[ª¯[
|mnsWxtsQÌÁV%s©«sÊÁ²R¶V»R½V©yõ¸º¶V:
gRiVLi®²¶ÌÁV%s²T¶F¡»R½V©yõ¸º¶V:
Fsª«sL][,
Fsª«slLiª«sL][,Fsª«slLiª«sL][

»R½ÌÁ%sLRiËÜ[xqsVNRPV
©«sgRiõLigS©«sLjiòxqsVò©yõLRiV : ˳ÏÁ¹¸¶W
µj¶gRiõLigSª«sLjiòxqsVò©yõLRiV :
@%sg][:
@%sgRi%sg][ : @%s gRi%sg][ :
BLiNTP©«s, ¾»½gjiF¡LiVV©«s, ª«sVLRißÓáLiÀÁ©«s
úN]®©sõ»R½VòLRiV: %sxmsLiÀÁNRPÌÁV : ¸R¶VVª«s¹¸¶Wµ³R¶VÌÁV:
®©s[®²¶[,
C©y®²¶[,C©y®²¶[cc
ÇÁgRiª«sVLi»yÊÁÖÁ%s»R½Lôðji :
©«sLRiÇؼ½NTPxmsLjiª«sLRiò©«s :
©«sª«sÒÁª«s©«saRPV˳ÏÁxqsª«sV¸R¶VLi : @˳ÏÁVùµR¶¸R¶VLi:
2c4c1937

ª« V¥ úxm róy©« L
Previous Next

8ª« ˳ØgR ª« VV

ª« ù»yùxq L
@µR Xxtí ª« L »R VÌ V%d VLR V,
®ª Ì VgR V©« Vú}m % VryòLR V,
BLR VÌ ©« V®µ [zt ryòLR V,
ª« VL À NU ¿ ²ïR NU ©« ²R Vª« V
NR L ¿R Vg][²R Ì V©yõL VV%d VNR V.
ª« VL À gR µj ÍÜ[®© [
xq L ¿R Lj ryòL VV%d V Ex¤ Ì V.
Bµj ª« LR ZN [GLR ö²T L µy gR µj .
@L µR VZN [ª« ²ïT L À ©« % xq òLj %d V Ò % »R L .
¬ aR èÌ ¬ b è»yÌ V %d V% .
ª« VL À ¬ gR VLj L À ,
ª« VLSùµR ,ª« Vzm ö»R L gR VLj L À ,
©« ²R »y,©yß ùL , % Ì Vª« Ì % xt ¸R VL
¬ aR èÌ ¬ b è»yÌ V %d V% .
%d VNR ©« VõÌ ¿R Wxm oÌ V xq LR ÎÏ lL [Å ÍÜ[:
lL [Š¿ µj Lj ¾» [ g]Ìý Vª« V¬ F¡»yLR V.
lL [Å NR ª« »R Ö ªyLR L »y ®© [LR gSÎÏ §þ.
lL [Å ©« VLR OT L ¿R ²y¬ ZN [
©yù¸R Vróy©yÌ V,LR OR NR Ë³Ï È ª« LæSÌ V,
¿ LR ryÌ Ì V,DLj N]¸R VùÌ V,
lL [Å ©« VNSFy²R NR ¼d LR µR V.
@˳ØgR VùÌ L ®ª [Vª« VV,
xq Lj x¤ µôR VÌ Vµ]LR NR ¬
xq L µ³R ùÌ ÍÜ[A xq L ¿yLR L .
@¬d õxq ª« Vxq ùÛÍ [ xq L ®µ [¥ ÛÍ [ª« WNR V.

®ª Ì VgR VÍÜ[¬ Àd NR ÛÉý [,
BLR VÌ ÍÜ[¬ % Vß VgR VLR VÛÍ [ ¿R WryòL .
©« WLR Vµ][uyÌ ÍÜ[¬ INR |mn WLR L :
ª« ù»yùryÌ W,ªyùxmn W»yÛÍ [
@²R VgR ²R VgR V©yª« WNR V.
ª« Wª« L È ®ª [V ®ª [V ª« L ²R VN][ªyÖ .
INR äNR 䪫 WLR V% xq òlL [ µ]LR NR µR V,
Ò % »R xm oxq ©« õ¬ xq L µR VÌ ZN [
ANR L<R ß ª« WNR V.
ª« WµR Xztí NT ª« LR VòÌ ª« WLæR L
AµR ùL »R LR z¤ »R L .
xq L µ³yùÒ ª« oÌ L , xq L ®µ [x¤ ˳ت« oÌ L
úxm aR õÛÍ [,úxm aR õÛÍ [.
Ç ªyÊ VÌ Vxq L »R Xzm òxm LR ¿R ª« o.
ª« WNR Vg][²R Ì V ÛÍ [ª« o.
g][²R Ì ©« Vxm gR VÌ g]Èí ²R ®ª [VA xm ¬ .
@Ì Ç ²T ª« W Ò % »R L .
AL µ][ÎÏ ©« ª« W Ezm Lj .
¼ LR VgR VËØÈ Vª« W ®ª [µyL »R L .
ª« VVÎÏ ¨þ,LSÎÏ ¨þ, @ªyL »R LSÛÍ ¬ õD©yõ
ª« VVL µR VµyLj ª« Wµj
D©« õ¿][È V¿yÌ V©« V %d VNR V.
BL NS®ª ©« NT ä F¡»yª« VL ÉØLR VNR W²y
%d VÍÜ[N]L µR LR V.
ª« VVL µR VNR VF¡»yL ®ª [Vª« VV.
úxm xm L ¿R L ª« W ®ª L È ª« xq VòL µj .
»R Xzm ògS¿R À èF¡»yLR V %d VLR V.
úxm xm L ¿R L % Vª« VøÖ õ ª« VLj À F¡»R VL µj .
@Õ³ úFy¸R WÌ N][xq L
Ëص³R Ì VÌ OR ù|m Èí ¬ ªyÎÏ §þ
ª« WÍÜ[NT ª« ryòLR V.
@Õ³ úFy¸R WÌ Vª« WLR VèN]¬

xq VÆØÌ VNS% VL ¿ [ ªyÎÏ §þ
%d VÍÜ[NT F¡»yLR V.
25c4c1937
% V´yùªyµj
ª« W¸R VL Éتy? @L »y
% V´R ùL Éتy?
©yª« VVµôR VÌ ®ª [µyL ¼d :
G ª« VL Éت« o?
ª« W¸R VL Éت« p? ÍÜ[NR L
% V´R ùL Éت« p?
NR ©« Ê ²T ©« µj NR ©« Ê ²R µR ¬
% ©« Ê ²T ©« µj % ©« Ê ²R µR ¬
Ç gR ¼ ª« VLR Vª« o, xq xm õL , ¬
aR +Êô L Bµj
ª« W¸R V:ª« W¸R V :
ª« W¸R VL Éت« p? @L »y
% V´R ùL Éت« p?
Ç % VL µyLR VL][Ì V=NSLR V
ª« W¸R VL Éت« p? ËØÊ W
Gª« VL Éت« o?
ª« V¥ LSÇ Ùª« V¬d xm LR V=
ª« W¸R VL Éت« p? ry%d V

G ª« VL Éت« p?
ª« VLR zmn LR L gj , % xt ªy¸R VVª« o
ª« W¸R VL Éت« p?GL ,
G ª« VL Éت« o?
FyÖ NSxm o©« VµR VÉÓ Â¿ ª« VÈ ,
NR WÖ ªy¬ gR VL ®² ¿ LR Vª« o,
Õ ¿R ègS¬ NR ²R Vxm o NR LR Vª« o
ª« W¸R VL Éت« p?
»R VFy©« VÌ W,Ë³Ï WNR L xm L ,
¼ LR VgR VËØÈý V,xq L úgSª« VL ,
xq L úgSª« VL ,xq L úgSª« VL ,
ª« W¸R VL Éت« p? G¸º V
Gª« VL Éت« o?
Ç gR ¼ ª« VLR xm o, xq xm õL , ¬
aR +Êô L ,Bµj
ª« W¸R V: ª« W¸R V :
ª« W¸R V: ª« W¸R V :
ª« W¸R V: ª« W¸R V :
ª« W¸R VL Éت« p? @L »y
% V´R ùL Éت« p?
1937

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful