P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 23|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Dec 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2014

pdf

text

original

' ג רועישה רוציק

[ " ' ] א ע ג ףד
ןיזחואד הלעמב השדח הטיש
" " .' ' אברא אוההב ש מו וקולחי ןנירמאד תילטב ש מ ושקה םינושארה הנה וכ סוכמוסכ אלד ינתמ אמיל
" , " ' ' . " ' (: " ) הז ץורית איבה ן במרהו וקולחי ןנירמא ןיזחואב אקודד ש ארהו סות יתו ב גאדכ ירמאד דל ב ב
. , " ' . " םגו אוה הידיד יאה סיפתד יאמו אוה הידיד יאה סיפתד יאמד ס נאד םושמ סותה וראיבו ח ר םשב
" .( " ' ' ) " תרותב הקולחה כ או ש ארהו סותה תונושל ןיבש קוליחב ונכראה יעלו הזל בורק בתכ ש ארה
.יאדו
. . ' " " ' ןיזחוא אכיאד ינאש תילטד אמינ ישילש הנמא תילטמ אכה מגה ךירפ יאמ כ א ר ועו סותה ושקהו
. ' םהינש ליבשב זחוא דקפנהד ןיזחוא בישח ג הנמב םגד וצריתו
. " " , " ' ולש יצחהד ס נא אכיא ןיזחוא י עד םושמ אוה ןיזחואד הלעמה לכ ירהד ב צ סותה תיישוק הנהו
' , " , " ' ' יסוי ר םאו ס נא קר אוהש ןיזחואמ ףידע הזו ד עבה לש יאדו ןהש תונמ בב וליפא סנק יסוי ר ירהו
. " , ךירפ ריפשו ולש אוהש ס נא קר שיש המב סונקל ול היהש ןכש לכ ולש יאדו אוהש המב וליפא סנק
. ' ' ' יסוי רכ אלד ינתמ אמיל מגה
" , ' ' ' " ' ןנבר יאמ אלא א שממ אלא יסוי רכ אלד ינתמ אמיל מגה א שממ הניא סותה תיישוקד רורב לבא
,' ' ,' ושקה ריפש הז לעו ג הנמה ומכ חנומ אהי תילטהד רמול ונל היהד ןנברל םג השקה מגהד וכ
" , " " " ' כ אשמ יצחה ול שי דחא לכש ס נא שיד יאדו תרותב ןיקלוח תילטבד ץרתל ס שהל ל והד סותה
' (. ' ) . ' ןכו בתכש סותה ןושלב קייודמ ןכו ןיזחוא אכיא ג הנמב םגד ץרתל וכרצוהו קפס אוהד ג הנמב
. ' , ,' םינושארה תונמ בהמ אלו ישילשה הנמהמ םתיישוקש ירה וכ ישילש הנמב
" " , " " ' ' ןויכ ת או ל זו בתכ ןיזחוא םניאל ןיזחוא ןיב קלחל ח ר ירבד איבהש ירחא ןייגוסב ן רה יחב יע לבא
' , " אמיל ישקמ אק יאמ ג אדכ אלא וקולחי ןנירמא אל הב וספת אלדב יאמר יאדו אכילד אכיה וליפאד
' , " ' ' ןויכד הב וספתד םושמ וקולחי ןנירמאד ינתמד אמעט אמיל ןנברכ אלד נ יאו יסוי רכ אלד ינתמ
' , אכיל הב וספת אלד ןויכ ןנברו יסוי רד אתגולפב לבא וקולחי יאמר אכיל ןיב יאמר אכיא ןיב הב וספתד
, ' ' . " ' וקולחי ןיזחוא אכיאד ינתמבד ץרתל הצור יסוי רל םגד וללמ רורב וירבדו ל כע וכ וקולחי רמימל
' " . ' " יאדו םהש םינושארה תונמ בה ןינעלד ל נכ השקו חנומ אהי ךכלו ןיזחוא אכיל יסוי רד אהב כ אשמ
, " " , ףידע הז היהי ךיאו ס נא ול שי ז יעד אוה ןיזחואד הלעמה לכד ןויכ ןיזחוא םניא םא יל המ םהלש
. ולש יאדו אוהש הממ
" ' ,' " ' ' . ן במרב יע ג הנמב כ אשמ ןיזחוא אכיא תילטבד מגה ית אל יאמא םינושארה תיישוק רקיעבו ב
" " , ' " (. ) ' יכ סנקימל ל וה ימנ יספתד ג עא ידולד יכיה יכ יל ןניסנקו יאמרל ןנישייחד ןויכד ל זו ץריתש ב יעל
' ' ' . " םניאל ןיזחוא ןיב קלחל םוקמ ןיא יאמרל סונקל שיש םוקמבד מגהל יל אטישפד יפ ל כע ידולד יכיה
. ' ' ' . יסוי רכ אלד ינתמ אמיל ריפש מגה ךירפ ךכלו ןיזחוא
' " , ' ' ' " ,' יכיה יכ סנק יסוי רד ןויכד ל נכ ץרתל שי יסוי רכ אלד ינתמ אמיל מגה א שמ חניתד כל הומתו
,' ' ' . " " וכ ןנבר יאמ אלאו דוע מגה השקהש המ קת יתכא לבא סונקל ל וה ןיזחואב םג כ א יאמרה ידולד
, ' " , השק ריפש הז לעו קפסמ חנומ אהי ג הנמד ל ס קר ללכ יאמרל וסנקש ונעמש אל ןנברל ירהו
. ' ' ןיזחוא אכיאד ינתמ ינאשד וצרית אל יאמא סותה תיישוק
. " " " יאמרל ןניסנקד םושמ אוה ןנברד אמעט םגד ל ס ן במרהד ל צו
1
" " םש ן במרה כ שממ חיכוהל שי ןכו
' , " ול השקוהד יפ ש ייע יאמרל שחימל ןל תיל והל ןניקקדזמ אלד ןויכד חנומ אהי ןנירמא אל אבראבד
, " ' ,' םוקמב קוליס אוה ג אדכד ןויכד יתו ג הנמד אימוד חנומ אהיש ןנירמא אל אברא יבג יאמא
" " ' ' ) . " םש ן במרה ראיב רבכ ג אדכ ירמא אל ג הנמבד אהו יאמרל סונקנד ש ל ןידה ןמ םיקלתסמש
(. " , " ' אה יאדובו ש ייע הבשהב בייחתנד ג אדכ רמול ינימ ןניקפמ אל ספת רבכ דקפנהד ןויכד םושמ
. ' " , ' סנק םושמ אוה חנומ אהי ג הנמהד המ ןנברל םגד כ א שרופמו יסוי רד םימכחל יאק אבראד
" . ' " , " " םתתגולפד ל שפא היהו יסוי ר םע וקלחנ המב כ א יאמרל ןניסנקד והל תיא ןנבר םגד כ א ב צו
, ' וחיורהל אלש אלא יאמרל וסנק אל ןנבר וליאו ולש יאדוש המ םג ודיספהל יאמרל סנק יסוי רד הזב
. , ונממ קלח ול תתל אלש ללכ יאמרה לש וניאד ישילשה הנמב אלא וסנק אל ןכלו ולש וניאש המב
2
דוע
, " , " םג ודיספנ יכהדאד ףוס רבדל ןיא כ א ולש יאדוש המב םג וסנקל ונאב םאד ןנברד אמעטד ל י
" " " ' . " , דיספה המ כ א ס כוסד ל ס יסוי רו וילע םיקולחש ןוממב אלא ותוא וסנק אלד כ ע אלא ותיבמ
(. " ' " ) . , ן רה תטיש רואיבב קל ע עו םניבש םירבדו ןידב לולכש המ לכב ותוא םיסנוק ןכלו יאמרה
" " ,' " " לכד ס נא כ א ןיסנוא אכיאד תילטב ירהו סותה תישוקל ן במרה ץרית ךיא ס כוס השק יתכאד אלא
' ' , ' ' " " , אל ןנברד מגה ית אל יאמאו ןנברכ אלד ינתמד מגה ךירפ יאמ ס כוס כ או יצחה יאדוב ול שי דחא
' , , םהלש םהש תונמ בב םתה וסנק אלש ומכו ולש יאדו אוהש המב אלו קפס וב שיש ןוממב אלא וסנק
. , " " . ודיספהל וסנקל ןיאו ולש יאדו אוה יצחה כ א ס נא אכיאד תילטבו יאדוב
3
' , " " , . סותה םעטמ אל לבא ןיזחוא ואלל ןיזחוא ןיב םיקלחמ ן רהו ן במרהד ףאד הז לכמ הארנו ג
" " " " " ' , " יספת אל אברא איההד ה קזח קרפב םש בתכ ל ז ח רו ל זו ן במרה ןושל יעד ס נא אכיא ןיזחואבד
, " " ונושלמ עמשמו ל כע ב גאדכ רמול םדימ ןיאיצומ ןיא הב םיקודא םהינשש וניתנשמ לבא והייורת הל
, " קפסמ הקולחה םלועל אלא יאדו תרותב םיקלוחו יצחה יאדוב ול שי ז יעד הניא ןיזחואד הלעמהד
, " , תילטה םיאיצומ ונא ןיא תילטב ןיזחוא רבכש ןאכ לבא ב גאדכ ןנירמא קפסב אמלעבד אלא אמלעב
" . " , , " ן רה םגד הארנו קפסמ וקולחיש רמול ןל ףידע ג הכבו םדימ ואיצוהל ונל השקד ב גאדכ רמול םדימ
. " ןכ ל ס
" (. ) " " " ' " ןנירמאד מ כבד בתכש הל ב ב ן במרה ירבדמ הזל היאר איבה י נ ןמלוש ןרהא השמ ר א בו
" , " " ל סד שרופמ ירה ש ייע קזחומ םש ןיאד ןויכ ירבל םינתונ אמש ינשהו ירב דחאה םא ג אדכ וא וקולחי
. " ' ' . אוה הידיד יאה סיפתד יאמד ס נא ןינעב קל דוע יעו תילטה יצחב קזחומ בשחנ דחא לכ ןיא תילטבד
, ,' ' " ןיא ןיזחוא אכיאד ינאש תילטד אמינ ג הנמא תילטמ ךירפ יאמ מגה לע ן רה השקהשכ ןכ לע רשא
, ' ךירפד אה לע םג תבסומ אישוקה אלא ןנברכ אלד ןיתינתמ אמיל מגה ךירפד המ לע אקודב אישוקה
" , " " . ' ' ' כ א ס נא אכיא ז יעד איה ןיזחואד הלעמה לכד ןויכ ונישקתנ ליעלד יסוי רכ אלד ינתמ אמיל מגה
1
" (. ) " " , " ' ינא א זבד ב ל סד י שר תעד םג וטושפב אוה ןכו יאמרל ןניסנקד םושמ ןנבר אמעטד ן רה תטיש םגד ראבתי קלו
. " יאמר יאדו אכיאד ןויכ חנומ אהי היתגרא ינא א זו היתגרא
2
" (' ' ) " ' " " " תויהל הלוכי הקולח צ יא אמשו אמשבד ש יס ך שה יש רואיבב ל צז ץיבוצרפ נ רגה ר ומ םשב םיאיבמ יתיאר ןכו
, " , ' , " אלו ולש וניאש המב וחיורהל אלש אלא וסנק אלש ל ס ןנברד אלא סנק םושמ והיימעט יסוי רד ןנבר םגד ש ע תמא
. ולש יאדו אוהש המב ודיספהל
, , ' , ' םידיספמ םה ירה לבא יאמרל םידיספמ םניאש יהנ חנומ אהי גה הנמהש ןנבר םיסנוקשכ םג ירהד השק וז ארבס כלו
, " , ודיספהמ יפט ומצע יאמרה לש ודיספהל שוחנש ןכתי ךיאו יאמרל סונקל ידכ הזל ושח אל מ מו ולש תמאב הנמהש הזל
, , , . הזב ידו ותואמרב חויר ול היהי אלש וניידד יאמרל דיספהל ךרוצ ואר אל ןנברד ארבסה םייקל שי לבא תמא ןעוטה לש
. " ' . אקוד ודיספהל ךירצ םיאמרה תא עיתרהל ידכד ל ס יסוי רו תומרלמ וענמל
3
.' ' מגה ית אפוג והזד עמשמ אלו
" " " . ' הלעמהד ל ס ן רהד ראובמ אוה ל נל לבא ולש יאדו אוהש המב וליפא סנקד יסוי רל ןינע הז המ
, , " " וליפאד השקמ ןכלו םדימ ואיצוהל ונל השק ןיזחוא ןהש לכד אלא ס נא אכיא ז יעד הניא ןיזחואד
" , ' , אכיאד תילטב כ אשמ דקפנה דיב אוהש המב אלא סנק אל יסוי ר אמשד ןכ קלחל שי סנק ןינעל
(. ' " ) . ןיזחוא אכיא ג הנמב םגד ן רה ץריתש דע ןיזחוא
" , ' " וליפא וסנקל שיד אוה ארבס כ א סנק םושמ ןנברד אמעט םגו יסוי רד אמעטד ןויכד ץרית ן במרהו
, " ' . וסנק אל ןנברד תהימ אה לבא סנק םושמ ןנברד אמעטד ת יפא ירה ונישקתנ יעלו ודיב אוהש המב
" " , , אוה יצחה כ א ס נאו ןיזחוא אכיאד תילטבו ולש יאדו אוהש המב אלו קפסב לטומש המב אלא ותוא
, " " ' " " . הניא ןיזחואד הלעמהו ס נא אכיא ןיזחוא י עד אמעט ךה יל תיל ן במרהד אחינ ל נלו ולש יאדו
. " , " ק ודו ללכ ס נא םושמ
, " ' , . םנמא אוה אברא יבג ומכ ג אדכ ןנירמא אלו וקולחיד ינתמד אמעטד השדח הטיש ונדמל התעמו ד
' , , " " , סות תעדכו יאדו תרותב ןיקלוחו ולש יצחהד ס נא שי הז י עד םושמ אל לבא ינאש ןיזחואד םושמ
, , " ןכלו םדימ תילטה איצוהל ונל השק ןיזחוא םוקבד אלא קפס םושמ הקולחה םלועל אלא ש ארהו
. " ' " , ג אדכ ירמא קפסמ ןיזחוא אכילד אבראב כ אשמ קפסמ ןיקלוח
4
סנק םושמ חנומ אהי ראשהד ןנברד אמעט םא םינושארה תתגולפ
, , " " (. ) ' " יאמר יאדו אכיאד ןויכ וקולחי ןנירמא אל היתגרא ינא א זו היתגרא ינא א זבד בתכ ב יעל י שר
" " ( " : ) ' . היתגרא ינא א זו היתגרא ינא א זב םגד תוטישפב ובתכ יא ה ד ב סותה לבא חנומ אהי אלא
.וקולחי
' ,' ' יאדו אכילד אכיה ןיבל יאמרל יאדו אכיאד אכיה ןיב קלחל מגה ךרצוה אלד סותהכ עמשמ כל ןייגוסבו
, ' . ' " חנומ אהי ג הנמה קרד ןנברל לבא והילא אוביש דע חנומ אהי לכהש סנקד יסוי רל א כ יאמר
, ' ' , " אוה והיינימ דחד יאדו ג הנמבד רחא ןפואב מגה קלחמ והדידלו ללכ סנק םעטמ אוהד ת כיהמ
, ' (. ) ' ' , " םנושלו תמא תויהל הלוכי הקולחה ןיא ג הנמבד ב יעל סותה וראיבש המכו תילטב כ אשמ
' " , " " הקולחה ןיאד ג הנמב כ אשמ ולש יצחהד ס נא אכיא ןיזחואש י ע תילטבד קוליחה דוסיד עמשמ
. " " ס נא ש ל תמא תויהל הלוכי
' ' , " יאמר יאדו אכיא םתהד יסוי רל מגה ץרתמד רחאלד םישרפמ דועו דוד תלחנה וראיב י שר תעדבו
. ' " ' . ,' סנק םושמ אוה חנומ אהי ג הנמהש המ ןנברל םגד ל צ כל םתעדלו ןנברל םג הלוע הז ץורית וכ
. , " " ' סנק םושמ ןנברד אמעטד ןכ ל ס ן במרה םגד יעל ראבתנ רבכו
' ' " " ' ' . אתלמ אוה חנומ אהי ג הנמהד המ סותהל ןיב י שרל ןיבד וירבדמ עמשמד ן רה יחב יע לבא ב
" " ' " , ןעוט דחאד וטושפכ ונייה יאמר יאדוד ל ס י שרד הזב אוה סותהו י שר תתגולפד אלא תואמרד
4
' . " ( : ) ' ינאשד םיקלחמ והיימיעדו סותד אבראל תילט ןיב קוליחה והמ י שר תטישל ונישקה אנוממד אררד ןינעב ב יעל הנהו
, (. ) ' " , " יאדו תרותב אלו קפסב לטומה ןוממ םושמ הקולחה תילטב םגד ח קל י שר תטיש ירה לבא ס נאו ןיזחוא אכיאד תילט
" . ' (: " ' ) " . " י שר לבא יאמר יאדו אכיאד אברא ינאשד ית דל ב ב סותב אבומ א בירהו םיזחוא םניאל ןיזחוא ןיב קלחל השק כ או
, " " ] . " , (. ) ןניקפמ אל דקפנה ספתד ןויכד קר ב גאדכ ונייה חנומ אהיד ל שפא לבא ב גאדכ אלו חנומ אהי יאמר יאדובד בתכ ב
, " [.( ) " ' (. ) " " , אררד אכיא תילטבו אנוממד אררד אכיל אבראבד ונצריתש המ ש ייע םש פ ר סותו ב ן במרה כ שמכו הינימ
.אנוממד
, ' " , ' " , " " ןיזחוא םניאל ןיזחוא ןיב קוליחה יל תיא מ מ קפסמ איה ינתמד הקולחהד י שר תעדש ףאד דוע ל שפא ל נל לבא
. " " םדימ ואיצוהל ונל השק ןיזחואבד ן רהו ן במרה םעטמו
" ' , , המורמ ןידה םא יולתד ל ס סותה לבא יאמר יאדוב אכיא אה היתגרא ינא רמוא הזב םגו תואמרב
" , , היתגרא ינא א זבו ןידכ אלש דחאל םינתונ ונאש םהיתונעט ךותמ אלש רוריבב םיעדוי ונאש םצעב
. , , ןכ וניא םהיתונעט יפלד ףא ותוא וגרא םהינשש רשפא ירהש םצעב המורמ יאדוב הניא הקולחה
' , ' " המורמ ןידל וא תואמרל ןינע ןאכ ןיא ןנברלד וטושפכ יפ אלו ןכ סותה ירבד שרפל ן רה ךרצוהש הממו
" , " , ן במרה תטישב ליזאד הארנ תמא הלוכי הקולחה כ אא וקולחי ןנירמא אלד ןנברד אמעט קר ללכ
' ' ' " , " והיינימ דחד יאדו ג הנמבד ןנברד אבילא מגה ית המ ןיבהל ךירצ כ או סנק םושמ כ ג ןנברד אמעטד
, " , , דחד יאדוד ןויכד סנק ןינעל ארבס תמאב והזד ן רה ראיב הזלו וסנקל הז אוה םעט הזיא יכו אוה
. םצעב המורמ ןידה אוה והיינימ
" " , " " ' , לע יגילפ ט מ כ א ןיבהל ךירצ סנק םושמ ןנברד והיימעטד ן רהו ן במרה ישל הנהד רתוי הז ראבלו
, ' . ' םאד וילע םיקולח םהש ןוממב אלא וסנק אלש םושמ ונבתכ יעלו ישילשה הנמב אלא וסנק אלו יסוי ר
, " . " המב רדגהד םירבד הזב ףיסומ ן רהד הארנו ףוס רבדל ןיא כ א ולש יאדו אוהש המב ודיספהל ונאב
, ' , " הז ןוממב יאמר םש ול שיש ןוממ ותואב אלא יל ןניסנק אלד ישילשה הנמב א כ ןנבר וסנק אלש
' ' . דחד יאדו ג הנמהד מגה קלחמד המ תמאב והזו תואמרב וב תוכזל הצורו ולש וניאש ןוממה ונייהד
, ' " , הקולחה תילטב לבא תואמרב אוה ג הנמ ותואב ותוכז לכד הז ןוממב יאמר אוהש כ ע ןכלו והיינימ
" , " , יצחב פ כע לבא תילטה לכ לע םינעוט םהינשש המב יאמר יאדו םש שיש ףא כ או תמא תויהל הלוכי
, , הז ןוממב יאמר יאדו וניאד אצמנו םהינש לש אוה תמאבש רשפאד יאמר יאדו םש ןיא ול םינתונ ונאש
" ,(" " " " ) " אל ג הכבו םצעב המורמ וניא ןידהש כ שמב ן רה תנוכ הזו הקולחה י ע ול תתל םיצור ונאש
. ןנבר וסנק
תמא תויהל הלוכי הקולח
' , , ' .... ירה השקי כל ןיקלוח ןיא תמא תויהל הלוכי הקולחה ןיאש םוקמבד ןאכ מגה קלחמד המ רקיעבו
" " , ה עממהד םושמ א כ יגילפ אל ןנבר םגו תמא תויהל הלוכי הקולחה ןיאש ףא ןיקלוח סוכמוסד אהב
' ' ' .(. ) " ' , יעל סותב יעו הל ב בב מגהמ םינושארה וחיכוהש ומכ סוכמוסל ידומ הקזח אכילד םוקמב לבא
. (. ) תרותב ןיקלוח אנוממד אררד םוקמבד רואיבה וטושפבו אנוממד אררד אכיאד אכיה ינאשד ובתכש ב
, " , , אנוממד אררד אכילד אכיה כ אשמ תמא תויהל הלוכי הקולחה ןיאש ןל תפכיא אל הזבו קפס
, , , וראיבש המכו תמא תויהל הלוכי היהתש ןניעב יאדו תרותב הקולח ונייהד ןיזחואש םושמ הקולחהו
. " ' ' ל נכו יעל סותה
, ' (. ) " " תעד ןכו קפסב לטומה ןוממ םושמ איה ינתמד הקולחהד ח י שר תטישל ןיבהל ךירצ כ א לבא
" , " " " ' ,(: " ' ) " הקולחהש ןניעב אכה המל כ א ןכ ל ס ן רהו ן במרה םגד ונחכוה יעלו דל ב ב סותב א בירה
. " , סוכמוסד אהמ ש מו תמא תויהל הלוכי
" ( " : ) ' " אררד בישח תילט םגד י שר תעדש אנוממד אררדב י שר תטיש ןינעב ב יעל נ שמפל השקי רתויבו
" , ' ' " ,( " ) ש מו תמא תויהל הלוכי הקולח יעבד אכה מגה רמאק ךיא כ א ג אדכ ןנירמא אל ןכלו אנוממד
. סוכמוסד אהמ
5

. ' , " ףאו סוכמוסד ןנברד אבילא רמאק אכה מגהו תמא תויהל הלוכי הקולח ךירצמ וניא סוכמוס נ היאד רשפא לבא
, " אנוממד אררדבד םידומ הקזח אכילד םוקמב לבא הקזח אכיאד אכיה א כ סוכמוס לע יגילפ אל ןנברד וחיכוה םינושארהש
, " , " " (. ) " ' , םוקמבד וצרית הזלו סוכמוסכ ל ייק אל ירה השקד סוכמוסד אהמ ש מ נ רל ךירפד הל ב ב מגהמ םליח רקיע וקולחי
, (. " ) " . ( ) ונראיב ןכו סוכמוסכ הכלהד ט ק ב י שרמ עמשמד המ יפל לבא סוכמוסא םימכח יגילפ אל אברא ןוגכ קזחומ אכילד
(. ) ' " " . " ,(: ) ' " אהי יאמר יאדובד תוטישפב טקנ ב יעל י שר ךכלד דוע ל י אלופלפלו וז היאר אלזא כ א ב יעל י שר תטישב
, " " , אכיאד םושמ אלא תמא הלוכי הקולחה ןיאש םושמ וניא חנומ אהי ישילש הנמד אמעט כ ע סוכמוסכ ל ייקד המ יפלד חנומ
. יאמר יאדו
" , " " ' תויהל הלוכי הקולח ל צש המו סנק םושמ ימנ ןנברד אמעטד והייתטישל ן רהו ן במרהד ונראיב יעלו
" . " , כ אשמ וז הקולחב ול תתל םיצור ונאש ןוממ ותואב יאמר יאדו אוה ז יעד סנק ינידב ארבס והז תמא
, , םתה וקולחיד סוכמוס רמאק אמשו אמשב וליפאו ללכ תואמר תנעט חכמ וניא קפסהד סוכמוסד אהב
. , " תמא תויהל הלוכי הקולחהש ןניעב אלו ללכ סנק ש ל
6
, " . הקולחה ןיא םא ןל תפכיא אל אמלעב קפסמ איהש הקולחבד יאדובד דוע ל י אישוקה רקיעב ןכא ג
" . , בתכש ג עאד אלא קפסה חכמ אלא תמאה אוה ךכש םושמ םיקלוח םניא ירהש תמא תויהל הלוכי
, , ' " הקולחהד אוה העובשה רדגו העובש םג וכירצה ירה לבא קפס חכמ איה ינתמד הקולחהד י שר
(: ) ' , ' " , ב יעל ונכראהו העובשב לוטיל ןמאנש ינתמב י שר ןושלמ עמשמדכ העובשד תונמאנהל הכירצ
' " ןוממ איצוהל ןנברל והל םיק אל הב יספת והייורתד םוקמבד םש מגהמ אצוי אוה י שר תטישלד
. ,( ) " " אוה ןכד רשפא סוכמוסל םגד ונבתכו העובשד תונמאנל ןניעב אלא אמלעב קפסמ ונייהד ידכב
, " , . ' העובשד תונמאנהל םג ךירצ מ מ לבא קפסמ אוה הקולחה רקיעש ףא ןכלו ןנחוי רד הנקתה רחאל
" , תויהל הלוכי היהתש ךירצ ז נעל ןכלו יאדו תרותב איה הקולחה תונמאנ הל שי העובשהש הדימבו
. , ןבהו תמא
' " , " ינתמד הקולחב ן במרה תטישו אוה הידיד יאה סיפתד יאמד ס נא
.' " ' ןאכ שרופמ הרואכל וכ אוה הידיד יאה סיפתד יאמד ס נא סיפתד ןויכד אכה אהו וכ אנות אנתו
. " , ' (. ) ' ולש יצחד ס נא ול שי דחא לכד יאדו תרותב איה ינתמד הקולחהד ב סותה תטישכ
7
השקו
. (. ) ' " קפסב לטומה ןוממ םושמ הקולחהד ח קל י שר תטישל
8
( " " ) " " " ךותמ ןידמ תצקמב בייחתנ םאד ז טה הליזג ד פ ם במרה איבהש םינואגה תטיש י פע ל שפא היהו
' , םידעב אקוד ואל אוה אייח ר לש אנידד ירה ראשה לע הרותה תעובש בייח םלשמ עבשיל לוכי וניאש
( " ' ) " . " " הזל היאר איבה ה ע יס ך שהו ראשה לע העובש בייח ד יב י פע תצקמב בייחתנש לכ אלא
" " " " , אוהש רבד לכד ה עממה ןיד קר שממ ידהס ןנא ןאכ ןיאד ל ס נ היפכו כ כ ותנוכ ארירב אלו ןייגוסמ
" " . " ' (. ) ' , י שר תעדב ל יש התעמו ש ייע סותה תעדב ב יעל ונראיבש המכו ולש אוהש בושחל ונל שי ודיב
, . " " חניתד ןכ רמול השקד המ דבלמ לבא הז ללכב יוה כ ג אמלעב קפסמ ותוא םיבייחמ ד יב םא וליפאד
, " ןאכ שיו םינשכ השענ דעה תא שיחכהל לוכי וניאש ןויכד םושמ ותוא םיבייחמ ד יב םינואגהד ןודינב
. , קפסב לטומה ןוממ תרותמ ירמגל איהש הקולחל הז תומדל ןיאו תצקמב בייח אוה תמאבש הערכה
!
" ( " ) ' (: ) ' " דושח אנוממא דושח כ א אוה והיינימ דחד יאדוד אכיהד י שרד אבילא מגל שרפמד עמשמ ב יעל א בשרה ירבדמו
" . , רקש תונעטו העובש תנקת םש ןיאד סוכמוסד אהבד אחינ ז יפל םג הליטב הקולחה םג העובשה הלטבש ןויכו אתעובשא
. הז ךייש אל
"
' , " " הניא העיבתה לכ כלו תילטה לכ לע העיבת ןאכ שיש בישח המב כ א תילטה יצחב קזחומ דחא לכש ןויכד ע ליד אלא
, ' " " . , דחא לכו תילטה לכ לע איה הסיפתה סותה ד יפל םגד ל צו ירמגל רפוכ ינשה הזבו וריבח דיבש תילטה יצחה לע אלא
' " , (: ) ' ' , שי תילטה לכב םיסופת םהינשש םוקמבד סותהל ל סד אלא הב יספת והייורתד ב יעל מגה ירבדכו תילטה לכב סופת
. " , יצח לע םילעב אוה דחא לכש ס נא השענו םהינש לש אוהש רמול ונל
#
" (: ) " ' " (. ' ) " " " ' לכל שיש אוה ס נאהד דל ב ב סותהו ש ארה תעדב בתכש ב יעל ונאבהש ש שרגה תרבס י פע ל שפא היה כל
(. ) ' ' " . , , יכיה יכד ךירפד ד קל מגהמ ז ע השק לבא קפסמ תמאב אוה תילטה תא םיצוחש המו יצח אקוד ואל לבא קלח דחא
. " " , " . " " עבתנל עייסמ ס נאה ךיא כ א קלח ול שיש קר אוה ס נאהד אתיא םאו יאהל ס נא ךכ יאהל ס נאד
" , " תיאד ס נאה ונייהו תילטה יצחב סופת דחא לכד שרפמד רורב עמשמ ןאכ י שר ןושל ירה ןיד ןמ רבו
. " ,' קפס תרותב הקולחהד ומצע י שר תטישמ השקו יל
, , " , " " ןילטונה תעובש אלו םירטפנה תעובש איהש כ ע ת המ איה הנשמה תעובשד ד ס ךה יפל הנהו
" " , , " כ ע הקולחה ז יפלד ויצחב קזחומ דחא לכ ןיאו קפסמ איה הקולחהד י שר תטישל השק הזמ םגו
(. " ' ) . ןאכ א בשרב יעו הליטנ רדגב
, " " " " " ויצחב קזחומ דחא לכד כ ע נ היא ת המ איה הנשמה תעובשד אתשה ד סד המ יפל כ עד הארנו
, " (. ) ' ' . " " ןתונ הז תצקמד הדומ תעובש ןאכ ש לד ד קל יקסמד ןויכ לבא דחא לכל ס נא אכיא ט המו
" (: ) ' . ךכ י שרפלד ב יעל ראבתנ רבכו ןילטונה תעובש איה העובשהו קפסמ איה הקולחהד רמול םוקמ
, , הקולחהד ירה היארה וילע וריבחמ איצומה ירה העובש ליעומ ךיא ןנברל השקמד םש איגוסה ןמ אצוי
' , עמשמ אל הב יספת והייורתד מגה החודש המ יפל םגו םהינש תקזחב תילטהד וריבחמ איצומ הבושח
) , , ' ןושלכ וריבחמ רתוי קזחומ דחא ןיאש ןויכד אלא םהינש תקזחב תילטה םלועל אלא הזמ מגה רזוחש
.(: ) ' (. ) ' " .(: " ) (. " ב יעל איגוסהכ םה ח קל י שר ירבדו ב י שר ןושלכ וריבחמ איצומ ןאכ ןיא ב י שר
' " , ' " (. ) ' . מגה ךירפ יאמ כ א אקוד ןיזחואב איה ינתמד הקולחד הטיש ךהל ושקה ר שו ב סותה הנהו ב
. ' . ,' לבא םהינש ליבשב ספות דקפנהד ןיזחוא יבישח םתה םגד יתו ןיזחוא אכיל םתה ירהו ג הנממ
, ' ' (. ) " םניאל ןיזחוא ןיב קלחל םוקמ ןיא יאמרל ןניסנקד םושמ ג הנמד אמעטד ןויכד דוע ית ב ן במרה
, ' ' ' ' ' . אלא וסנק אל ןנבר ירהו יסוי רל ןיב ןנברל ןיב ינתממ השקה יעל מגה ירהד יעל ונישקהו םיזחוא
" , ' , דחא לכש תילטב כ או ןנבר וסנק אל םהלש יאדו םהש תונמ בב לבא קפס אוהש ישילש הנמב
, , ' " אלזאו ןנבר והב סנק אלד םהלש יאדו םהש תונמ בכ הז ירה ולש יצחהש ס נא אכיאו יצחב קזחומ
. " ן במרה ץורית
" " , ' " " " וניא ינאש ןיזחואד ן במרה כ שמו קפס םושמ איה ינתמד הקולחהד ל ס ן במרה כ עד הזמ ונחכוהו
, " " םיקלוח ןכלו ב גאדכ רמולו םדימ תילטה איצוהל ונל השקד קפסמ הקולח ינידמ אלא ס נא םעטמ
.קפסמ
, " (. ) " " אמשו ירב םש שי םא וקולחי ןנירמאד מ כבד בתכש הל ב בב ן במרה ירבדמ הזל היאר ונאבהו
. . , יצחב קזחומ בישח דחא לכ ןיאד אידהב ירה קזחומ םש ןיאד ןויכ ירבה הכוז
" " " " ' " המל אלא ז יא אוה הידיד יאה סיפתד יאמד ס נאד ןאכ א שמד שרפל ךרטצי ן במרה םג כל ז יפלו
. , ' ' " ןכ אמייק אל אנקסמל לבא אייח רדמ אוה ינתמד העובשהד ד סד
, ' (. ) ' " ' , ליעומ וניא ונינפב דחא הפקת םאד םש מגב ראובמה לע השקהש ו קל ן במרב יעד וניא הז לבא
" ' . יאמד ידהס ןנא סיפתד ןויכ ורמא ירה ךתבושת ל זו יתו קזחומ םהמ דחא ןיאש ןויכ ליעומ וניא יאמאו
" . " אבילא אוה ךכד ל סד שרופמ ירה ל כע וריבחמ רתוי הצחמב קזחומ דחאו דחא לכו אוה הידיד סיפתד
. " אוה הידיד יאה סיפתד יאמד ס נאד תמאד
, " " וריבח םגד עמשמד וריבחמ רתוי הצחמב קזחומ דחא לכד כ שמ םש ן במרה ןושלב ןייעל שי דוע
. " " , " , , יכה רמימל ן במרל ל נמו רבדה רדגב ב צו רתוי קזחומ אוהש אלא תצק קזחומ
, ' ' (: ) ' , . אלב ןיקלוח קפסב לטומה ןוממ רמאד סוכמוסכ אלד ינתמ אמיל מגה ךירפ ב יעלד םידקנו ג
" . " , . איה הקולחה םצע ןנברלד איה אישוקהד שרפמ י שרו ה עממה ירמא אה ןנבר יאמ אלאו העובש
" ' . , , ךפיהל שרפמ ש ארה סותה לבא םידעב היאר ךירצ ירה העובש ליעומ ךיאו םהינש תקזחמ האיצומ
, " דחא לכ םידמעמש ןויכ העובש ךירצ המל כ א תילטה יצחב קזחומ דחא לכש ןויכ ןנברל השקמד
' . ' " . יעלו העובשב הל יגלפ ןכלו הב יספת והייורת םתהד מגה ץרתמ המ ז יפל ןיבהל ךירצו ותקזחב
, ' והוכירצה אנייבוג רסוחמ אוהש ןויכד אלא ויצחב קזחומ דחא לכד מגה רובס ןיידע ץוריתב םגד ונדדצ
. ןילטונה תעובש
' " " ' וליאכ תילטה ןכל וכ אוה הידיד סיפתד יאמד ןויכד איה ס שה תיישוקד שריפש םש א בשרב יע לבא
" ' ' . " ' ' . קירפו ל זו מגה ית שרפמד אלא ש ארה סותה ךרד לע כל הזו העובש ךירצ המלו רבכ הקלחנ
" , " וריבחמ איצומה ךדיא ל וה ירמגל דחאה דיב הלוכ אלא והייורת הל יספת אלד םתה איה ןנבר ב אא
, ילש הלוכ רמוא הז הב ןימצעתמ ןיידעו תדמועו תקלחומ הנניאו יספת והייורת ןאכ לבא היארה וילעו
. " ל כע יתקזחבו ילש הלוכ רמוא הזו יתקזחבו
' " ' יצחב קזחומ דחא לכד ארקיעמ רבסד הממ רזוח תמאב ץוריתב מגהד שרפמ א בשרהד עמשמ כלו
, " " . , , הקולחה םצע םא פ נממ כ א השקד אלא הלוכב םיקזחומ םהינש אלא ןכ וניאד קיסמו תילטה
, " , " הקולחה םצע ןיא םאו םידעב ה עממה ירה העובשב יגס ךיא כ א םהינש תקזחמ האיצומכ אבישח
. " , " , קזחומ םש ןיאו קפסב לטומה ןוממ ז רה יל המל העובש כ א וריבחמ איצומכ
( " " ) " (. ) " " קזחומ דחא לכד ן במרה תרבס רוקמ ז יפע ראבתי םגו ל נה ו ן במרה ירבד י פע ראבל הארנו
" . , " , דמל ן במרהד הארנ לבא םימותס םירבדהו תצק קזחומ וריבח םג פ כעד עמשמו וריבחמ רתוי יצחב
" , ' , " ' כ או תילטה יצחב ירמגל ודבל קזחומ דחא לכד מגה הרבס הליחתמד ל נה יעלד איגוסהמ הז רדג
' . ' , " " , מגה ץרתמו העובש יל המלד מגה השקמ אליממו ד יב תערכה צ יאו תדמועו הקולח תילטה
, " , , תצק קזחומ וריבח םג מ מ לבא תילטה יצחב קזחומ דחא לכ םנמאד ונייהד הב יספת והייורתד
" , , ," " םיקלוחש םה ד יב קר הילאמ הקולח תילטה ןיאו הב ןימצעתמ ןיידע ןכלו הב יספת והייורת ונייהו
,( . " ) " . קפסב לטומה ןוממ ןידמ ןיקלוחד ח י שר תעדכו אמלעב קפסמ הקולחה ןיא מ מ לבא תילטה תא
) . , " וניצמש המ ןיעכו וריבחמ רתוי יצחב קזחומ דחא לכד ןויכ תילטה תא קולחל שיש םיעירכמ ד יב אלא
" , " , ז יא יאדובד ותעד ןידמואש י שרפד אניידד אדוש לאומש רמאד דחא םויב םיאצויה תורטש ינשב
(. " , , ןתיל ימל םיעירכמ ד יב אלא קפסב לטומה ןוממ ןידמ הקולח הניא םג לבא יאדו תרותב הקולח
, " , " . ןוממ אוה אלא יאדו תרותב הקולחה ןיאד ל ס דחא דצמד ן במרה ירבד לכ הפי ולע אליממו ד
, " (. ) ' , ראיבש המכו תילטב סונקנ נ ה ישילש הנמב וסנקד ןנברל ג מגה השקמ ןכלו הילע ןימצעתמש
' ,' " . " תונמ בב אלו ג הנמב א כ וסנק אל ןנברד ףאו םיזחוא םניא יל המ ןיזחוא יל המ סנק ןינעלד ן במרה
, , תילטה לע םג ירהו הילע ןימצעתמש הנמב אלא וסנק אל ןנברד םושמ ונייה םהלש יאדו םהש
.ןימצעתמ
. , , " תילטה יצחב ודבל קזחומ דחא לכ ןיאד וריבחמ איצומ םש ןיאד אמשו ירב ליעומד ל ס םגו
, , " , " םה םהו תילטה יצחב רתוי קזחומ דחא לכש ןויכ ןכ םיעירכמ ד יב אלא קפסמ הניא הקולחה מ מו
" ) . " ' ןייגוסמ היאר איבהש ך שה תטיש םע םיאתמ הזו אוה הידיד יאה סיפתד יאמד ס נאד מגה ירבד
" , " תצקמב בייחש ןידה םיעירכמ ד יבש לכ אלא שממ םידע צ יא םידע תאדעה בויחלד םינואגה תעדל
" , (. אמתסמ אוה דחא לכד ועירכה ד יבש ןויכ ונינפב דחא הפקת ליעומ וניא ןכלו ראשה לע עבשהל ךירצ
. " ,(. ) ' " " , ק ודו ו קל ן במרה כ שמכו ויצח לע םילעב
. ' " .' עמשמ הדיבא בישמכ יל בישח אלו י שרפ וכ עבשי הנעטה תצקמב הדומ הרות הרמא המ ינפמ
. אתיירואד רוטפ אוה הדיבא בישמד
9
" עבשי אל הדיבא אצומהד אתיא ןיקזנה פ ר הנשמב ירהד השקו
$
. ' (: ) ' " ' הזב ונבתכש המ םש יע ד קל י שר ירבדמ כל הז לע השקש המ ןינעלו
" . " " ' . אכה ירהד הז לע השקה ק מטשהו ועבת הלהשכ יריימ םתהד ן רהו ן במרה יתו םלועה ןוקית ינפמ
. ועבת אלה ימנ
" " , " " , בישמד ס שהל טושפ היהש עמשמ י שר ירבדמד םירורב ן רהו ן במרה ירבד יכ ותיישוק יתנבה אלו
, , " בישחד ןכ אמינ תצקמב הדומב םגד הבר השקמ ןכלו ת המ תצקמב הדומ תעובשמ רוטפ הדיבא
' , ינפב וינפ זיעהל לוכי וניא ועבת הלהש ןויכד מגה ץרתמו לכב רופכל לוכי היהש ןויכ הדיבא בישמ
, " . " זיעמ וניא ועבת הלהד ןויכד םלועה ןוקית ינפמ אלא ורטפ אל ןיקזנהב הנשמה אפוג ט המו ח עב
. " , ת המ הדיבא בישמ רוטפ םש ןיאו רופכל םינפ
10
' " (' ' ) ' ' , ,' " מגה ירבד רואיבב נ שמ ב מע קל יע וגימ םושמ איה הבר תלאשד סותהכ י שרפ אלש המבו
." " יכה רמימל אכילד םידע תאדעה לבא
1%
" . , ' (. ) " " הארנ ה אלבו הבוט ול השעש הולמב אלא רמאנ אל וכ זיעמ םדא ןיאד זק ק בב י שר תטישכ אלד הזד אלא
" , , " " םושמ רטפי אל המל ןאכ י שר ירבד יפלו בייח תצקמב הדומ ןודקפב םגד גילפד ןאמ תיל ירהד ז ע קלוח ןאכ י שרד
) .' , " , בישח אל ןודקפ תצקמב הדומד תוחדל ןיאו וכ זיעמ םדא ןיאד הבר לש וצורית ךייש ןודקפב םגד כ עו הדיבא בישמ
, " תבייחמ האדוהה אל ןודקפבו ותאדוה י ע האב העובש בויחהשכ אקוד אוה הדיבא בישמ רוטפד םושמ הדיבא בישמ
" " " " . " ' , בותכ פ וריע ןיא ד מכ אמלעב איגוס י שרל כ עד תוישרפ בוריע ונייהד םש י שר ישל בייח לכב רפוכ וליפא אהד העובש
, ' ' (. ) ' , רוטפ היה ןכ אלמלאד ירה םידע תאדעה םושמ העובש בייח ינתמבד אייח רל אנות אנתד ג מגב ראובמ אהד ןאכ
. " ' ' . הבר ירבד רואיבב תוקולח תויגוסהד י שר תטישד קל ונראיבש המ יעו לכה רפוכ ןידמ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->