Prepared by: Mahfooz Arian Nadiri

‫‪ ‬مؿلٍمات ‪ /‬اظالؾات )‪(Information / Data‬‬

‫‪ ‬طيضتم مؿلٍمات و ارتباط (طيضتم بساي فساًم طازي‪ ،‬پسوطص‪ ،‬اهتكال‪ ،‬ذديسى و تٌيي مؿلٍمات)‬
‫ًمچوان طيضتم پسوطص مؿلٍمات ‪ /‬طيضتم پسوطص اظالؾات (طيضتم پسوطص دادى ًاي‬
‫الک تسوهيکي)‬
‫‪ ‬مكؽر از اًميت دادن بي اين مٍضٍع توٌا کمپيٍتس و تکوالٍژي کمپيٍتسي هيضت بلکي تؽٍرات‬
‫طازماهي ذٌت تٍطؿي و اطتفادى از ان ذٌت حل پسابلم ًاي اهضاهٌا ميباغر‪.‬‬
‫‪ ‬هؼم دادلي ؾلٍم طايوضي و ارتباط دادن ان با ؾلم التؽاد‪ ،‬اهفارماتيک و مريسيت (اهفارماتيک بساي‬
‫تٍلیرات‪ :‬اهفٍرماتيک بسای ؾلمٍم دیگس)‬

‫‪ ‬اين مٍضٍع با ؾلٍم و مضامين ديگس از لبيل‪ :‬رياضي‪ ،‬مضامين‬
‫حكٍق هيش رابعي دارد‪.‬‬
‫‪‬‬

‫اًراف اهفارماتيک‪:‬‬

‫‪‬‬

‫دٍد کار کسدن وػايف پسوطص مؿلٍمات‬

‫‪‬‬

‫حمایي کارموران و امسان مدسب تٍطط تٌيي مؿلٍمات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ؾواؼس طيضتم مؿلٍمات و ارتباط‪:‬‬
‫اهضان بحيث هگٌرارهرى وػايف و اطتفادى کوورى تذويک ًاي‬
‫وػايف ؾملياتي کي باير باالي ان کار ؼٍرت گيسد‪.‬‬
‫تکوالٍژي مؿلٍماتي (تذويک ًاي تکوالٍژي هسم افشار و طذت‬
‫طازماهرًي طيضتم مؿلٍمات و ارتباط و برطت اوردن يک‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تکوالٍژيکي‪ ،‬ؾلم ؼوؿت‪،‬‬

‫ارتباط و مؿلٍمات‪.‬‬
‫افشار)‬
‫هتيدي درطت‬

‫‪ ‬از هؼسلغت ‪ :‬کمپیٍتساز کلمي التین ‪ Compute‬گسفتي غرى کي بي مؿوی حضاب‬
‫کسدن میباغر پص کمپیٍتس بي مؿوی محاطب یا حضاب کوورى افادى میگسدد‪ .‬کمپیٍتس یک‬
‫ماغین بسلی یا الک تسوهیکی ‪ electronic‬میباغر کي مؿلٍمات اولیي ‪ Data‬دادى‬
‫غرى را تحت پسوطص لسار دادى وظبق پسوگسام ًای از لبل دادى غرى مؿلٍمات اولیي را‬
‫تحلیل و تدشیي همٍدى و هتایخ معلٍبي را بي طسؾت و دلت ارائي میکور‪ .‬کمپیٍتس لادر بي‬
‫ؾملیات ذًوی و دماغی در ولت کم میباغر و میتٍاهر مؿلٍمات یا ‪information‬‬
‫‪ or data‬را در دٍد جبت یا ‪ save‬همایر و دوبارى بي دطتسس ما لساربرًر‪.‬‬

‫‪ ‬اطتؿمال‪ :‬برطت اوردن هتيدي درطت (مؿلٍمات و پسوطص)‪.‬‬
‫‪ ‬مٍارد اطتفادى متؿرد در بذظ درمات اهتسهيتي (تدارت الک تسوهيکي‪ ،‬مؿامالت التؽادی‬
‫الک تسوهیکی و غيسى)‬
‫‪ ‬طیضتم ًای مٍجس ؾملیاتی‬
‫‪ ‬کاراي ي ان در بذظ مفاد و مؽسف‪.‬‬
‫‪ ‬طیضتم ًای مفیر مفاد و مؽسف‬

‫‪ ‬بلور رفتن مؽارف در اجس تٍطؿي ػسفيت ًا در اجس تٍذي و هگٌراري دليق از طيضتم‬
‫پسوطص مؿلٍمات‪.‬‬
‫‪ ‬طيضتم ًای پيچيرى (کوتسول و لابليت درک مؿلٍمات)‪.‬‬
‫‪ ‬اهکعاف ديلي طسيؽ تکوالٍژي‪.‬‬
‫‪ ‬کمبٍد مضتذرمين مدسب در اجس افشايظ فؿاليت در اجس اطتفادى طيضتم ذرير‪ ،‬هضذي‬
‫بسداری مکسر (مباححات اضافی)‬
‫‪ ‬طٍاالت مسبٍط بي حفاػت مؿلٍمات‪.‬‬
‫‪ ‬حفغ و هگٌراري مؿلٍمات در اين طيضتم بي هضبت دعسات ويسوس و ‪Hacker‬‬
‫طاحي فؿالیت میباغر‪.‬‬

‫‪ ‬پیعبسد امٍر بؽٍرت دٍدبذٍدی حتی در طاحات غیس فشیکی و کارًای مغشی‪.‬‬
‫‪ ‬دطت درازي تکوالٍژي ذرير در طاحات غذؽی و محسماهي‪ ،‬ظسق ذرير بساي ارتباظات‪،‬‬
‫کار و اغکال مذتلف دسیراری (تدارت الک تسوهيکي و مضايل مذابسوي)‬
‫‪ ‬تمایل بيعتس در راى تٍطؿي مؿلٍمات اذتماؾي‪ً .‬‬
‫محال ارايي مؿلٍمات بعکل یک کاالی کي‬
‫بعٍر مضتكل تٍلیر‪ ،‬تبادلي و در ذملي طایس کاالًا دسیر و فسوش غرى بتٍاهر‪.‬‬
‫‪ ‬پسابلم ًا‪ :‬تغييس دادن طادتارًای ذامؿي‪ ،‬مبٌم گزاغتن بؿضي مضايل لضاي ي‪ ،‬پيچيرى‬
‫طادتن بيعتس تکوالٍژي و افشايظ تكاضاي اطتفادى کوورى گان‬

‫‪‬لبل از اهکي مفکٍرى کمپیٍتس بي میان بیایر مسدم چین در زمان لریم بسای‬
‫محاطبي ًا از چٍتٌا و یا ‪ Abacus‬اطتفادى میومٍدهر بي ًمین تستیب با‬
‫گزغت زمان مسدم امسیکا تا طس غماری لارى دٍیظ را اغاز همایور لیکن‬
‫غمارش یک غٌس کي ‪ New York‬هام دارد مرت ظٍالهی را در بس گسفت‬
‫در این ولت یک ؾالم اهگلیضی بوام ‪ Charles‬ظی طالٌای ‪1792‬‬
‫الی‪ 1871‬در پًٍوتٍن ‪ Cambridge‬ماغین را ظسح همٍد و هام‬
‫اهسا ‪ Different Engine‬گزاغت ذوگ ذٌاهی دوم باؾث‬
‫تکامل ذری وطایل و تکوالٍذی گسدیر‪.‬‬

‫‪ ‬گسوى معذػ از کمپوی ‪IBM (International Business‬‬
‫)‪Machine‬در طال ‪ 1946‬ماغین حضاب بسلی بشرگ تس را طادتن بوام ‪Mark‬‬
‫‪ Harvard I‬یاد میعٍد و ًمچوان در ًمین طال ماغین حضاب الک تسوهیکی دیگس‬
‫کي اطاس تکوالٍذی اهسا تیٍب ًای بسلی تعکیل میراد طادتي غر کي تاریخ اهکعاف‬
‫کمپیٍتس را بي هضل ًای بؿری کمپیٍتس ارتباط میرًر ‪.‬‬

‫‪ ‬تا بي حال چٌار هٍع کمپیٍتس ًا تکمیل غرى اطت کي معذؽات ًس هٍع بي ؼٍرت‬
‫ذراگاهي مسبٍط بي اطاس تکوالٍذی کمپیٍتس میباغر ‪(.‬تیٍب‪ ,‬تساهشطتٍر ‪( LIC ,‬‬
‫‪.IC,‬‬

‫‪ ‬اطاس تکوالٍذی هٍع اول کمپیٍتس ًا را تیٍب ًای بسلی تعکیل میراد کي ظی طال ًای ‪1953-‬‬
‫‪ 1906‬از این کمپیٍتس اطتفادى میعراین کمپیٍتس دارای حدم و وزن هٌایت زیاد بٍد و مؽسف‬
‫اهسژی لٍی داغت از ظسف دیگس طسؾت ؾملیات حضابی و حافؼيء غان لواؾت بذظ هبٍد‪.‬‬
‫‪ ‬مسحلي ذریر در اهکعاف کمپیٍتس تٍلیر کمپیٍتس ًای بٍد کي اطاس تکوالٍذی اهسا هیمي ًادی ًا و‬
‫وطائل مكواظیضی تعکیل میراد ‪ .‬این مسحلي اهکعاف کمپیٍتس ًا را بي هٍع دوم کمپیٍتس ًا ارتباط‬
‫میرًور‪.‬‬
‫‪ ‬در اوادس دًي ‪ 50‬و اوایل دًي ‪ 60‬تساهشطتٍر ًا کي هضبت بي تیٍب ًای الک تسوهیکی دارای وزن ‪،‬‬
‫حدم و مؽسف اهسژی کم و طسؾت اذسای ؾمل و مرت حیات ان لواؾت بذظ بٍد تٍلیر گسدیر ‪.‬‬

‫‪ ‬هٍع طٍم کمپیٍتس ًا در اوادس دًي ‪ 60‬روی کار گسفتي غر کي اطاس تکوالٍذی اهسا‬
‫)‪ IC (Integrated Circuit‬تعکیل میراد‪ .‬حدم و وزن ‪ IC‬هضبت بي‬
‫تساهشطتٍر ًا بي مساتب کم بٍدى و دارای مرت حیات زیاد میباغر ‪ .‬با پیرا غرن هٍع‬
‫طٍم کمپیٍتس ًا امکان ان میضس گسدیر تا کمپیٍتس ًا با ًم مستب گسدهر ‪.‬‬
‫‪ ‬در طال ‪ 1975‬تحٍل بشرگی در تذویک ؼوؿت کمپیٍتس روهما گسدیر کي در این‬
‫طال ‪ Micro Processor‬طادتي غر کي اطاس تکوالٍذی اهسا ‪Large‬‬
‫‪ Integrated Circuit , LIC‬تعکیل میراد کي این هٍع چٌارم‬
‫کمپیٍتس ًا میباغر‪.‬‬
‫‪ ‬کمپیٍتس ًای هٍع چٌارم لررت اذسای ؼر ملیٍن ؾملیات را فی طاهیي می باغور‪.‬‬

Purpose

General
Purpose of
Computer
Special
Purpose
Computers

Technology
Used

Analog
Computer

Digital
Computer

Hybrid
Computer

Size &
Capacity

Super
Computer

Main Frame
Computer

Mini
Computer

History

1st
Generation
2nd
Generation
3rd
Generation
4th
Generation

Micro
Computer

5th
Generation

‫‪ :Digital Computers ‬کمپیٍتس ًای اهر کي تٍطط ارلام و حسوف کار میکور در این‬
‫هٍع کمپیٍتس ًا تمام کمیت ًا بایر بي ؼٍرت رلم ‪ Digit‬بیان غٍد یؿوی ‪ 1‬و ‪.0‬‬
‫‪ :Analog Computers ‬کمپیٍتس ًای اهر کي تٍطط اغارات ‪ Signals‬کار میکور‬
‫یؿوی بس دالف کمپیٍتس ًای رلمی‪ ،‬اؾراد و حسوف را همیعواطر بلکي کمیت ًا را با یک دلت‬
‫مؿین اهرازى گیسی میکور اطتؿمال غان محرود بٍدى و د ر مٍارد داص ماهور اهرازى گیسی ولتاژ‬
‫بسق کمپیٍتس طسؾت حسارت‪ ،‬ارتفاع‪ ،‬حسکت هفت‪ ،‬زاویي ًای دوران و غیسى اطتفادى میگسدد‪ ،‬این‬
‫کمپیٍتس ًای هؼس بي کمپیٍتس ًا رلمی دارای طسؾت بیعتس ولی دلت کمتس میباغر‪.‬‬

‫‪ :Hybrid Computers ‬کمپیٍتس ًای اهر کي ؼفات ًس د و هٍع کمپیٍتس ًای‬
‫فٍق الزکس را د ارا میباغور از ًمین طبب بوام ‪ Hybrid‬یا تسکیبی یاد میگسدد‪ ،‬این‬
‫کمپیٍتس ًا می تٍاهور مؿلٍمات اولیي رلمی یا لیاطی بپزیسد‪.‬‬
‫‪ ‬طسؾت اهٌا ماهور کمپیٍتس ًای لیاطی و دلت اهٌا ماهور کمپیٍتس ًای رلمی میباغر و در مٍارد‬
‫ماهور طیضتم دفاع ًٍائی البساتٍارًا ظبی وغیسى مٍرد اطتفادى لسار میگیسد‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ًرف کمپیٍتس ًا‪ :‬کمپیٍتس ًای کي بسای وػایف داص اطتفادى میعٍهر لسار ذیل اهر‪ ،‬بعٍر محال تحكیكات‬
‫‪ ،‬پیظ گٍئی اب و ًٍا‪ ،‬تحلیل بازار ًا‪ ،‬محاطبي‪ ،‬تعذیػ ًای ظبی و غیسى چیش ًا بي دالیل داص از‬
‫ان اطتفادى میومائیر‪.‬‬

‫‪‬‬

‫کمپیٍتس دارای ؼفات ذیل اطت‬

‫‪‬‬

‫‪ :1‬طسؾت ‪Speed‬‬
‫‪ :2‬لابلیت اظمیوان ‪Reliability‬‬
‫‪ :3‬تٍاهائی ذدیسى ‪Storage Capacity‬‬
‫‪ :4‬دیشاین کسدن بي اغکال مذتلف‬
‫‪ :5‬طادتن طافتٍیس ًا‬
‫‪ :6‬جبت کسدن ‪ CD‬و کضت ًا ویروی ی را بي ‪ CD‬وغیسى‬
‫‪: 7‬چاپ کسدن‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

Text ‫ پسوطص متن‬:2 Accounting ‫ محاطبي‬:1
Processing
Energy‫ اهسذی‬: 4 Graphic‫ گسافیک‬:3
Health ‫ ؼحت‬:6 Transportation‫ تساهضپٍرت‬:5
Law Enforcement ‫ تعبیق لاهٍن‬:8 ‫ دیشان کسدن‬:7
Military ‫ طاحات هؼامی‬:10 ‫ المار مؽوٍی‬:9
‫ وغیسى‬Virtual Reality ‫ والؿیت مدازی یا‬:11

‫ کمپیٍتس ًای اهر کي تٍطط ارلام و حسوف کار میکور‬:Digital Computers 
.0 ‫ و‬1 ‫ بیان غٍد یؿوی‬Digit ‫د ر ایوٍع کمپیٍتس ًا تمام کمیت ًا بایر بي ؼٍرت رلم‬
Micro Computers 
Mini Computers 
Mainframe Computers 
Super Computers 

‫‪:1 ‬كمپيٍتس غذؽي‪Micro Computer‬‬
‫‪ ‬یکی از معٌٍرتسین کمپیٍتس دیدیتل در ذٌان بٍدى و این هٍع کمپیٍتس ًا حدم کٍچک داغتي بي اطاهی‬
‫لابل اهتكال میباغر و بي هام کمپیٍتس ذیبی هیش مضمی میباغر و این کمپیٍتس بي هام ‪ PC‬کمپیٍتس هیش‬
‫یاد میعٍد یؿوی ‪Personal Computer‬‬
‫‪(Personal Digital Assistance)PDA ‬‬
‫‪ ‬ظٍر يكي از هام ػاًس اطت كي (كمپيٍتس غذؽي) در دهيا امسوز ً‬
‫تكسيبا مسدم از اين هٍع كمپٍتس ًا‬
‫اطتفادى ميكور‪.‬‬
‫‪ ‬اين ًا بضيار بي هسخ ًای مواطب در كمپيٍتس فسوغي ًا يافت ميعٍد‪.‬‬

Lap Top Computer. 
Palm Top Computer. 
Disk Top Computer. 
Hand Held Computer. 
.‫ كمپيٍتس غامل چٌار ذش مذتلف ميباغر‬
Hardware
1
Software
2
Information/Data
3
User
4

‫‪ ‬کمپیٍتس ‪.Palm Top‬‬
‫ً‬
‫‪ ‬این هٍع کمپیٍتس ًا باالی ک ف دطت گزاغتي و ً‬
‫دؽٍؼا از این هٍع کمپیٍتس‬
‫بؿرا اطتفادى میعٍد کي‬
‫ًا در بذظ اطتذبارات زیاد اطتفادى میعٍد‪.‬‬
‫‪ ‬البوتي حافؼي دایمی هرارد یؿوی ‪ Hard Disk‬هرارد مگستمام بسهامي ًا در )‪ (Rom‬جبت‬
‫اطت وًس ولتیکي بذٍاًیم یک بسهامي را باز کویم پص این کمپیٍتس از حافؼي بسلی دٍد یؿوی از‬
‫)‪ (Ram‬اطتفادى می همایر‬
‫‪ ‬و طابق در کمپیٍتس پام تاپ از )‪ Windows (CE‬کارگسفتي میعٍد‪.‬‬

‫‪ ‬کمیپیٍتس ‪.Hand Held‬‬
‫‪ ‬این کمپیٍتس یک هٍع کمپیٍتس ‪ Micro‬می باغر کي ماهور ‪ Palm Top‬برطت‬
‫گسفتي می غٍد‬
‫‪ ‬و بؿرا" از ان اطتفادى می غٍد‪.‬‬

‫‪ ‬کمپیٍتس ‪.Lap Top‬‬
‫‪ ‬این هٍع کمپیٍتس ًا ًمچوان هٍع از کمپیٍتس ‪ Micro‬می باغر کي باالی ران پای گزاغتي‬
‫میعٍد‬
‫‪ ‬این کپیٍتس ًا دارای ‪ Charger‬مذؽٍص می باغر کي ًمین حلت میتٍاهیم کي این کمپیٍتس‬
‫را از یک ذا بي ذای دیگس اهتكال برًیم یؿوی این کمپیٍتس را بوام ‪Portable‬‬
‫‪ Computer‬یاد میکور‪.‬‬

‫‪ ‬کمپیٍتس ‪.Desk Top‬‬
‫‪ ‬این کمپیٍتس ًا هٍع از کمپیٍتس ‪ Micro‬می باغر کي بایر در بک ذای مؿین گزاغتي‬
‫غٍد و بي ان ‪ Power‬بسق وؼل باغر‪ .‬و بضیار بي معکل می تٍاهیم اهسا از یکدا بي‬
‫ذای دیگس اهتكال دًیم بوا" ‪ Portable‬همی باغر‪.‬‬

‫‪: 2 ‬کمپیٍتس ًای کٍچک‪Mini Computer‬‬
‫‪ ‬این کمپیٍتس ًا هٍع از کمپیٍتس ًای ‪ Digital‬بٍدى و هضبت بي کمپیٍتس ‪ Micro‬بشدگ تس‬
‫می باغر و ًمچوان حافؼي اش هؼس بي کمپیٍتس‪ Micro‬زیاد تس و لٍی تس می باغر‪.‬و بي تؿراد‬
‫‪1‬الی ‪ 16‬هفس می تٍاهر از این اطتفادى کور‪.‬‬
‫‪ ‬اين هٍع كمپيٍتس ًا كٍچك تس از ‪mainframe‬‬
‫( بشرگ) و بشرگ تس از ‪ microcomputer‬ميباغر‪.‬‬
‫‪ ‬اين كمپيٍتس ًا بساي ‪ internet‬و ‪ً network‬م اطتفادى ميعٍد‪.‬‬
‫‪ ‬اين ًا هضبت ‪ microcomputer‬كم يافت و زياد پسمؽسف اطت‪.‬‬

‫‪: Mainframe Computers .3 ‬‬
‫‪ ‬این هٍع کمپیٍتس ًا دارای طسؾت ؾمل زیاد بٍدى فؿالیت ًای مٌم و زیاد را اهدام میرًر‬
‫‪ .‬در غفاداهي ًا ‪ ،‬مساکش تحكیكاتی ‪ ،‬البساتٍار ًا ‪ ،‬پیظ بیوی اوضاع ذٍی ‪ًٍ ،‬ا غواطی ‪،‬‬
‫ؼفیوي ًای فضائی ‪ ،‬طیضتم مذابساتی ‪ ،‬هفٍس غماری و غیسى مساکش ؾام الموفؿي از این‬
‫هٍع کمپیٍتس ًا اطتفادى زیاد بؿمل میایر ‪.‬‬

‫‪ ‬اين هٍع كمپيٍتس ًا ميتٍاهر ؼر ًا و ًساز ًا ‪ user‬داغتي باغر‪.‬‬
‫‪ ‬اين كمپيٍتس ًا ميتٍاهر كي زياد ‪ data‬را در مرت كم پسوطص كور‪.‬‬
‫‪( ‬کاربسان) ‪ Users‬اين كمپيٍتس بي غكل ‪ network‬كار ميكور‬

‫‪ ‬کمپیٍتس ًای بشرگ ‪Super Computers‬‬
‫‪ ‬این هٍع کمپیٍتس ًا دارای لیمت زیاد بٍدى و فؿالیت ًای مغلق را اهدام میرًر کي‬
‫طیضتم المار مؽوٍؾی ‪ ،‬طیضتم باهکٌا ‪ ،‬اهکعافات ؾلمی ‪ ،‬تحكیكات ًضتٍی ‪ ،‬مضائل‬
‫التؽادی و غیسى لضمت ًا میتٍان از این هٍع کمپیٍتس ًا اطتفادى مٍجس همٍد‪.‬‬

‫‪َ :Soft ware ‬شو افضاس‬
‫‪ :Hard ware. ‬عخت افضاس‬
‫‪: Soft ware ‬یؼُی پشٔگشاو ْا‪ ،‬تّ ایٍ يؼُی کّ تُٓا‬
‫يیتٕاٌ آَشا يؾاْذِ کشد تهکّ ًَیتٕاٌ تّ آٌ تًاط‬
‫گشفت‪.‬‬

Soft ware
Application Software

System Software

MS Word

DOS

MS Excel

MS Windows

MS Power Point

Linux (Red hat)

MS Access

UNIX (Solaris)

MS Front Page

MS Out Look

Utility program

Image

Paint

Note Pad

Word Pad

Hardware

)‫ (اخضای عخت افضاس‬HARDWARE Parts 
)‫(یَٕت پشداصؽگش‬CPU (Central Processing Unit) 
)ّ‫(زافظ‬MEMORY 
Input and output devices 
Storage Devices 

Hard ware

Input Devices

Output Devices

System Unit

Communication Device

Storage Device

Keyboard

Mouse

Monitor

Motherboard

Modem

Printer

CPU

Switch hub

Permanent

Temporary

Hard disk

Floppy Drive
Mick

Speaker

RAM

NIC card

CD
Scanner

Hard disk
Memory Disk

‫‪ ‬سٔػ كّ ‪ data‬سا تّ ‪ information‬يا يؼهٕيات تثذيم‬
‫يیكُذ‪ ٔ .‬ايٍ ػًم تیٍ ‪memory ٔ processor‬‬
‫تمغیى ؽذِ‪.‬‬
‫‪ CPU ‬سا ‪ْ processor‬ى يیگٕيُذ‪.‬‬
‫‪ CPU ‬ػثاست اص ‪ chip‬اعت كّ دس ‪main board‬‬
‫َقة يیؾٕد‪.‬‬
‫‪ ‬اص هشيك ‪ data input device‬داخم يیؾٕد ٔ ‪CPU‬‬
‫اٌ سا ايادِ عاختّ اخشا يیكُذ ٔ دس اخش تّ ٔعیهّ‬
‫‪ًَ output device‬ايؼ يیذْذ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫كًپیٕتش دٔ َٕع ‪ memory‬داسد‪.‬‬

‫‪.I‬‬

‫‪Ram and Rom‬‬

‫‪Primary memory -1‬‬

‫)‪RAM (Random Access Memory‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫ػثاست اص زافظّ يٕلتي كًپیٕتش اعت كّ اص سٔؽٍ ؽذٌ‬
‫كًپیٕتش اني خايٕػ ؽذٌ ‪Data‬يا ‪ program‬سا ‪َ save‬گاِ‬
‫يیكُذ‪.‬‬
‫‪ data‬يا ‪ program‬كّ ‪ cpu‬اخشا يیكُذ اٌ دس ‪ RAM‬يیثاؽذ‪.‬‬
‫‪ RAM‬دس افم ‪ volatile‬گفتّ يیؾٕد يؼُي تا ٔلت كّ كًپیٕتش‬
‫سٔؽٍ اعت ‪ data‬يسفٕظ اعت ْشگاِ كّ كًپیٕتش خايٕػ‬
‫ؽذ ‪ْ data‬ى اص تیٍ يیشٔد‪.‬‬
‫‪ RAM‬تخؼ تغیاس يٓى كًپیٕتش اعت كّ يشتٕه تّ عشػت‬
‫كًپیٕتش ْى يیؾٕد‪.‬‬
‫‪ (SDR RAM) Single data read‬دٔ خشي داسد‬
‫) ‪ Dual data read(DDR1 RAM‬يك خشي داسد دس ٔعو‬

‫) ‪ (DDR2 RAM‬يك خشي داسد دس ٔعو كًي تاال تش‬

‫‪.II‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫)‪ROM (Read Only Memory‬‬
‫زافظّ دايًي كًپیٕتش اعت كّ يؼهٕيات‬
‫افهي اخضاي كًپیٕتش دس آٌ ثثت يیثاؽذ‪.‬‬
‫‪ ROM‬سا ‪ non-volatile‬يیگٕيُذ يؼُي ايٍ ‪data‬‬
‫ثثت ؽذِ سا زتي تؼذ اص خايٕػ ؽذٌ‬
‫كًپیٕتش ْى يسفٕظ ٔ َگٓذاسي يیذاسد‪.‬‬
‫)‪BIOS( BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM‬‬
‫سًُْائي يا يؼهٕيات كّ دس ‪ ROM‬ظاْش يیؾٕد‬
‫آٌ سا ‪ BIOS‬يیگٕيُذ‪.‬‬
‫ايٍ سًُْائي ْا فشف ‪ READ‬يیؾٕد يا‬
‫ًَیتٕاَیى آٌ ْا سا ‪ Delete‬كُیى يا ‪ Change‬كُى‬
‫‪CACHE MERMORY‬‬
‫یا زافظّ يخفی پش عشػت تشیٍ زافظّ اص‬
‫کًپیٕتش يیثاؽذ کّ دسپشٔعغش يٕلؼیت داسد ٔ‬
‫َتیدّ پشٔعظ ؽذِ سا تقٕست يؤلتی رخیشِ‬
‫يیکُذ‪.‬‬

‫‪ً :1‬رم افسار ّ یا ‪ :Software‬تًاو پشٔگشاو‬
‫ْای کّ د س کًپیٕتش تکاس يیشٔد کّ ایٍ‬
‫پشٔگشاو ْا لاتم د یذ اعت َّ لاتم نًظ‬
‫ياَُذ پشٔگشاو ‪ٔ Ms Office‬یا ‪Ms Windows‬‬
‫يیثاؽذ‪.‬‬

‫‪ :2‬سخت افسار ّ یا ‪ :Hardware‬ػثاست اص‬
‫تًاو پشصِ خات يیکاَیکی انکتشَٔیکی‬
‫کًپیٕتش اعت کّ لاتم نًظ ٔ يؾاْذِ‬
‫يثیاؽذ ٔ ایٍ پشصِ خات تّ ٔعیهّ پشٔگشاو‬
‫ْای کًپیٕتش ٔظایف خٕد سا اَداو يیذْذ ٔ‬
‫تُٕاع ایٍ عخت افضاس ْا سا دس ؽکم تاالی‬
‫َؾاٌ داد ایى‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫کوپیْتر ُا هیتْاًٌذ چِار ّظیفَ اساسی ر یل را اًجام‬
‫دُذ‪:‬‬
‫‪:1‬‬
‫‪:2‬‬
‫‪:3‬‬
‫‪:4‬‬

‫گشفتٍ يؼهٕيات أنیّ‬
‫پشٔعظ ٔ یا ػًهیات کشدٌ تاالی يؼهٕيا ت أنیّ‬
‫تٓیّ َتایح‬
‫ر خیشِ يؼهٕيات‬

‫پرزٍ جات کوپیْتر بَ چِار بخش ػوذٍ تقسین شذٍ‬
‫است‪:‬‬
‫‪ٔ :1‬عایم ٔسٔدی اهالػات ‪Input Device‬‬
‫‪ ::2‬تخؼ عیغتى ‪System Unit‬‬
‫‪ ٔ ::3‬عایم خشٔخی ٔ اظٓاس َتایح ‪Output Device‬‬
‫‪ ٔ ::4‬عایم ر خیشِ اهالػات ‪Storage Device‬‬

‫‪ :Input Devices :1 ‬داخم کشدٌ اهالػات اص يسیو‬
‫خاسج تّ کًپیٕتش تٕدِ کّ ٔعیهّ استثاه اَغاٌ تا‬
‫کًپیٕتش يیثاؽذ یؼُی ياَُذ چؾى ٔ گٕػ تشای‬
‫کًپیٕتش يیثاؽذ‪ ،‬دس ٔاسد کشدٌ اهالػات تّ کًپیٕتش اص‬
‫چٓاس سٔػ اعتفادِ يیگشدد کّ ْش یک آٌ ریآل‬
‫تؾشیر گشدیذِ اعت‪.‬‬

‫ سا داخم كُیى‬data ‫اخضاي ْاسدٔيش كّ تٕعو آٌ يا تتٕاَیى‬
.‫ گفتّ يیؾٕد‬input device

‫ يیثاؽذ‬input device ‫الغاو ػًذِ ريم‬
Keyboard -1
.‫ اعتفادِ يیؾٕد‬text ٌ‫ تشاي داخم كشد‬Keyboard •
symbolٔ space، numeric ، alphabet ‫ ؽايم‬Keyboard •
.‫يیثاؽذ‬
alphabet (A-Z and a-z) •
Numeric (0-9) •
Symbols (! @ # $ % & *) •
‫ داسد‬keys 100 ‫ تیؾتش اص‬Keyboard •
Numeric keypad 
‫ يیثاؽذ ٔ تشاي يساعثّ دس كًپیٕتش‬keyboard ‫• تطشف ساعت‬
.‫اعتفادِ يیؾٕد‬
Function keys 
.‫ ياد يیؾٕد‬function keys ‫ تًاو تُاو‬F12 ‫ تا‬F1 ٍ‫• تی‬
‫ يختهف‬software ‫ تشاي يختهف‬function keys ِ‫• اعتفاد‬
.‫يیثاؽذ‬
Arrow Keys 
‫ سٔي عكشيٍ اعتفادِ يیؾٕد‬cursor ٌ‫• تشاي زشكت داد‬
،)
( ،)
( ،)
( ،)
(

‫‪ :Keyboard :1 ‬کیثٕسد یکی اص ٔعیهّ ْا ٔ یا یکی اص‬
‫اخضائی ‪ Input Device‬يیثاؽذ کّ تٕعو اص ایٍ يتٕاَیى‬
‫کّ اهالػات سا د س داخم کًپیٕتش داخم ًَائیى ٔ کیثٕسد‬
‫يتؾکم اص کهیذ ْا يیثاؽذ کّ ْشیک ایُٓا ریآل تؾشیر‬
‫گشدیذِ اعت‪.‬‬

‫‪ ٔ Main Keys ‬یا ‪Type Writer Keys‬‬
‫‪ ٔ Navigation Keys ‬یا ‪Arrow Keys‬‬
‫‪Type Writer Keys ‬‬
‫‪Special Keys ‬‬
‫‪Function Keys :Numeric Keys ‬‬

Special Keys

Type Writer Keys

‫‪ :Mouse ‬هرّجتریي ّسیلَ ّرّدی اطالػات بَ‬
‫کوپیْتر بْدٍ ّ برای دادى اّاهر ًیس بکار هیرّد‬
‫ّ ُر هْز دارای دّ د کوَ برای کلیک ًوْدى‬
‫هیباشذ کَ تْسط یکی از آًِا برای کلیک چپ‬
‫ّ یا دادى اّاهر بکار هیرّد‪.‬‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫•‬

‫ٔعیهّ ػًذِ ٔسٔدي اعت ٔ تیؾتش يشدو اص‬
‫ًْیٍ ٔعیهّ اعتفادِ يیكُذ‪.‬‬
‫‪Track Ball‬‬
‫‪ Track ball‬يثم ‪ mouse‬كاس يیكُذ ايا‬
‫عشيؼتش ٔ ‪ track ball‬اص خاي خٕد زشكت‬
‫ًَیكُذ ًّْ ػًم سا تّ ٔعیهّ تٕپ يیكُذ كّ‬
‫دس تاالي آٌ يیثاؽذ‪.‬‬

‫•‬

‫•‬

‫‪ Graphics tablet‬تّ ٔعیهّ يك ‪flat pad ٔ pen‬‬
‫اعتفادِ يیؾٕد‪.‬‬
‫يا اعتفادِ اص ‪ pen‬سٔي ‪ْ flat pad‬ش َٕع سعايي‪،‬‬
‫ايناء يا ديگش ػًم سا كّ تا لهى اخشا يیكُیى يیتٕاَیى تا‬
‫اعتفادِ ‪ Graphics tablet‬دس كًپیٕتش ْى اخشا كُیى‪.‬‬

Jay Stick
Track Pad

Mick

Scanner

Track Ball

Input
Devices
Kay Board

Track Stick

Mouse

Touch Screen
Barcode Reader

‫‪ٔ :Scanner ‬عیهّ ٔسٔدی اهالػات تٕدِ کّ تقأیش ٔ‬
‫إَاع يؼهٕيات سا تّ ًََّٕ ‪ Bit‬تثذیم ًَٕدِ ٔ‬
‫کًپیٕتش آَشا تّ کًک پشٔگشاو ْای گشافیکی رخیش ٔ‬
‫تشای پشٔعظ ايادِ تغاصد ٔ ياَُذ اص ایٍ د یگش چیض‬
‫ْا ْى يٕخٕد اعت کّ يشتٕه تّ ‪Input Device‬‬
‫يیؾٕد‪.‬‬
‫• تشاي ٔسٔد تقأيش ٔ ديگش اؽكال گشافیكي اعتفادِ‬
‫يیؾٕد‪.‬‬
‫• ‪Light Pen‬‬
‫• ‪ Light pen‬تیؾتش دس اصيايؾگاِ هثي اعتفادِ‬
‫يیؾٕد ٔ دس‪ touch screen monitor‬لاتم اعتفادِ‬
‫اعت‬

‫‪ّ ‬سایل خرّجی اطالػات ّ یا ‪Output‬‬
‫‪ :Devices‬تًاو چیضی ْای کّ َتیدّ يٕاد ٔ یا‬
‫اهالػات داخهی يیثاؽذ آَٓا تًايی ٔعایم خشٔخی‬
‫اهالػات يیثاؽذ کّ ْشیک اص ایٍ ٔعایم ریآل ؽشذ‬
‫گشدیذِ اعت‪.‬‬

‫•‬

‫‪‬‬
‫•‬

‫‪‬‬
‫•‬
‫‪.1‬‬

‫‪.2‬‬
‫‪‬‬
‫•‬

‫تًاو اخضاي كًپیٕتش كّ تٕعو آٌ يیتٕاَیى‬
‫يؼهٕيات تذعت تیأسيى ‪ output device‬ياد‬
‫يیؾٕد‪.‬‬
‫‪Monitor‬‬
‫‪ Monitor‬تّ عائض ْا يختهف يیثاؽذ ٔ‬
‫‪ display‬كّ د ‪ monitor‬ظاْش يیؾٕد آٌ تُاو‬
‫‪ soft copy‬ياد يیؾٕد‪.‬‬
‫‪Printer‬‬
‫تشاي چاپ ‪ data‬تشٔي ٔسق اعتفادِ يیؾٕد‬
‫إَاع يختهف آٌ ريم اعت‪.‬‬
‫‪Laser printer‬‬
‫‪Inkjet printer‬‬
‫‪Speakers and Headphone‬‬
‫تشاي ؽُیذٌ آُْگ ٔ يٕعیمي اعتفادِ‬
‫يیؾٕد‪.‬‬

‫‪ّ ‬سایل رخیرّی حافظَ کوپیْتر ّ یا ‪Storage‬‬
‫‪ٔ :Memory Devices‬عایم رخیشٔی زافظّ‬
‫کًپیٕتش تّ چُذیٍ تخؼ تمغیى ؽذِ اعت کّ ْش‬
‫یک آٌ ریآل ؽشذ دادِ ؽذِ اعت‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪Rom‬‬
‫‪Ram‬‬
‫‪Hard Disk‬‬
‫‪Floppy Disk‬‬
‫‪Compact Disk‬‬

‫ػثاست اص زاظفّ كًپیٕتش تٕدِ كّ دٔ َٕع‬
.ِ‫تمغیى ؽذ‬
A: Primary memory B: Secondary
Memory
Primary
Ram and Rom
Secondary Memory
Hard disk. Floppy, USB flash
ٔ‫تقٕست ػًٕو ٔعایم رخیشِ اهالػات تذ‬
.‫گشٔپ ریم تمغیى گشدیذِ اعت‬


‫‪.1‬‬
‫•‬

‫•‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫‪Magnetic Disk‬‬
‫‪ :‬دعک ْای يمُاهیغی تقٕست َماه يمُاهیغی‬
‫ؽذِ ثثت يیگشدد کّ سلى ‪ 1‬تٕعو َمطّ يمُاهیغی‬
‫ٔ سلى ‪ 0‬تٕعو َمطّ غیش يمُاهیغی ؽذِ تًثیم‬
‫يیگشدد‪ .‬اص ًْیٍ عثة کٕچکتشیٍ ٔازذ اهالػاتی کّ‬
‫سٔی دعک ْا ی يمُاهیغی ثثت يیگشدد ‪bit‬‬
‫يیثاؽذ کّ ْش ‪bit‬دٔ زانت ‪ 1 ٔ 0‬داسد کّ تٕعو‬
‫يیذاٌ يمُاهیغی دس سٔی دعک ْا ثثت يیؾٕد‪.‬‬
‫دٔ َٕع ‪ Magnetic Disk‬يیثاؽذ‪.‬‬
‫‪Floppy disk‬‬
‫‪Hard disk‬‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫‪ :Floppy Disk‬یکی دیگش اص ٔ عیهّ ر خیشِ کُُذِ يؼهٕيات‬
‫اعت کّ ظشفیت ر خیشٔی اٌ اص ‪ 360 KB‬تا تّ ‪1،44 MB‬‬
‫يیشعذ‪.‬‬
‫دعک ْای َشو پالعتیکی تٕدِ کّ ایٍ پالعتیک تٕعو‬
‫يمُاهیظ پٕؽاَیذِ ؽذِ اعت‪.‬‬
‫اهالػات ‪ data‬دسیٍ َٕع دعک ْا دس ْش دٔ هشف آٌ تاالی‬
‫دٔایش يتسذ کّ تُاو ‪ track‬یاد يیؾٕد ثثت يیگشدد کّ ‪track‬‬
‫ْا تُٕتّ خٕد تّ ‪ْ sector‬ا تمغیى يیگشدد تؼذاد ‪ْ sector‬ا‬
‫دس ْش ‪ track‬ظشفیت دعک سا تؼیٍ يیکُذ فالپی دعک ْا‬
‫تُٓا داسای ظشفیت ‪ 1, 44 MB‬يیگاتایت يیثاؽُذ‪ .‬گشچّ‬
‫ظٕٓس دعک ْای َٕسی ‪Flash memory ٔ CDR , CD-RW‬‬
‫اعتفادِ اص فالپی ْا سا يسذٔد عاختّ اعت ٔنی ُْٕص ْى‬
‫اص آَٓا اعتفادِ فٕست يیگیشد‪ .‬استثاه ‪ floppy‬تا دیگشتخؼ‬
‫ْای دیگشعیغتى تٕعو کُتشٔنش دعک فٕست يیگیشد ‪.‬‬

‫‪ :Ram ‬زافظّ يٕلتی یا اتتذائی ‪Random Access Memory‬‬
‫گفتّ يیؾٕد‪ ،‬يؼهٕيات سا کّ دس ‪ CPU‬دس خشیاٌ پشٔعظ‬
‫ًَٕد ٌ اعت دس ایٍ زافع تقٕس ت يٕلتی َگٓذاؽتّ‬
‫يیؾٕد دس فٕست کّ کًپیٕتش خايٕػ گشدد ایٍ يؼهٕيات‬
‫اگش ‪َsave‬گشدد اص تیٍ يیشٔد‪.‬‬

‫•‬

‫•‬
‫•‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫‪ :Hard Disk‬يشٔ ختشیٍ آ نّ ر خیشِ کُُذِ يؼهٕيات‬
‫اعت کّ تشای ر خیشِ يؼهٕيات‪ْ ،‬ذایات ٔ پشٔگشاو‬
‫ْای کًپیٕتش اعتفادِ يیگشدد ٔ ظشفیت رخیشٔی اٌ‬
‫اص ‪ 10 MB‬تا ‪ GB1024‬يیشعذ‪.‬‬
‫ْاسد دعکٓا اص انًَٕیى عاختّ ؽذِ کّ اص ًْیٍ‬
‫عثة تُاو دعک عخت َیض یاد يیؾٕد‪.‬‬
‫‪HD‬در داخم عیغتى یا ‪َ system unite‬قة‬
‫گشدیذِ اص ًْیٍ عثة زًم ٔ َمم آٌ اص یک‬
‫کًپیٕتشتّ دیگش َغثت تّ فالپی يؾکم تش يیثاؽذ‬
‫ظشفیت ‪HD‬دس )‪ PC( personal computer‬يؼًٕال ا ‪80‬‬
‫‪ GB‬یا تاالتش اص اٌ يیثاؽذ‪ Hard disk.‬لثم اص‬
‫اعتفادِ تايذ ‪ format‬ؽٕد‪.‬‬
‫‪ Format‬كشدٌ ‪ Disk‬سا ايادِ يیغاصد تا دس آٌ ‪data‬‬
‫ثثت ؽٕد‪.‬‬
‫‪ Formatting‬دس ‪ disk‬يیتٕاَذ كّ ‪sectors ٔ tracks‬‬
‫ايداد كُذ‪ْ .‬ش ‪ track‬تّ ‪ sector‬تمغیى يیؾٕد‪.‬‬
‫‪ Sector‬كٕچكتشيٍ ‪ storage‬دس ‪ hard disk‬يیثاؽذ‬
‫كّ تمشيثاا ‪ 517 bytes‬يیثاؽذ‪.‬‬

1973:
1. 7 Mbit
140 MBytes

1979:
7. 7 Mbit
2,300 MBytes

1989:
63 Mbit
60,000 MBytes

1997:
1450 Mbit
2300 MBytes

1997:
3090 Mbit
8100 MBytes

2000 IBM MicroDrive:
1.7” x 1.4” x 0.2”
– 1 GB,2006 Micro Drive?
40 GB,
Right now it is:
available in market
From 80 GB up to 1024
GB,

:‫اًْاع ُاردیسک ُا‬
)Small Computer System Interface (SCSI
)Integrated Drive Electronics ( IDE/EIDE

.1
.2

 IDE

Connectors
 SCSI Connectors
 SATA Connectors

‫‪ :Jumper ‬خًپش ْؾت ػذد ‪ pin‬داسد کّ خٕسِ أل‬
‫آَشا ‪ slave‬گٕیُذ ‪ :‬کّ زانت َٕسيال ‪ HD‬سا َؾاٌ‬
‫يیذْذ‪ .‬خٕسِ دٔو آٌ ‪ master‬تٕدِ ‪ ::‬کّ زانت‬
‫‪HD .fast‬سا َؾاٌ يیذْذ خٕسِ عٕيی & ‪master‬‬
‫‪ slave‬تٕدِ ‪ : ::‬کّ ْشدٔ زانت تاال سا َؾاٌ يیذْذ‪.‬‬
‫خٕسِ چٓاسيی ‪ cable select : :::‬تٕدِ ٔ صياَی کّ‬
‫تیؾتش اص یک ‪HD‬سا ٔفم يیکُیى ٔ يیخٕاْیى کّ اص‬
‫‪HD‬يٕسد َظش ‪ operating system‬يا ‪ boot‬ؽٕد‬
‫خًپش چٓاسيی سا دس ‪ٔ pin‬فم يیکُیى‪ٔ .‬نی اگش‬
‫تخٕاْیى کّ ‪ْHD‬ای دیگش تؾکم ‪ْ drive‬ا تیایذ اص‬
‫خًپشأل (‪ )slave‬اعتفادِ يیؾٕد‪ Master .‬دس ‪data‬‬
‫‪ recovery‬اعتفادِ يیؾٕد‪.‬‬

‫‪ ‬دعکٓای َٕسی یا الیضسی‪ -:‬اعتفادِ سٔصافضٌٔ‬
‫اص‪ computer‬دسػشفّ ْای يختهف ٔدس َتیدّ‬
‫مشٔست تّ زفع ٔ َگٓذاؽت کًیات تضسگ ‪data‬‬
‫ؽشکتٓا سا يدثٕس عاخت کّ ٔعایم تٓتش ٔداسای‬
‫ظشفیت ػانی سا تشای زفع اهالػات ایداد ًَایذ‬
‫‪ْdisk‬ای َٕسی ًََّٕ ایٍ َٕع ٔعایم تٕدِ کّ ‪data‬‬
‫سا تّ ؽکم َٕسی ‪ٔ optical‬یا فؾشدِ ‪compact‬‬
‫رخیشِ يیًُایذ‪.‬‬

‫‪ ّ CD :4 ‬یا ‪ :Compact Disk‬یکی د یگش اص ٔعیهّ رخیشِ‬
‫کُُذِ يؼهٕيات تٕدِ کّ پشٔگشاو ْا َیض رسیؼّ آٌ رخیشِ‬
‫يیگشدد ٔ تُٓا لاتم خٕاَذٌ یؼُی ‪ Read Only‬تٕدِ ٔ‬
‫تاالی اٌ چیضی دیگش ثثت ًَی گشدد ٔ ظشفیت رخیشٔی سا‬
‫تا ‪ 680 MB‬سا داسا يیثاؽذ ياَُذ ‪DVD Rom, Magnetic‬‬
‫‪.Video Disk ٔ Type‬‬
‫)‪CD-ROM)Compact disk read only memory‬‬
‫‪.1‬‬
‫• ًََّٕ اص دعکٓای َٕسی اعت کّ چیضی دس اٌ ثثت‬
‫ؽذِ ًَیتٕاَذ دس زمیمت ایٍ دعک تشای رخیشِ‬
‫اهالػات اعتفادِ ًَیؾٕد‪ .‬دسیٍ َٕع دعکٓا تٕعو‬
‫ؽشکت ْا ‪ Software‬ثثت يیگشدد ياَُذ ‪windows,‬‬
‫…‪ٔ office‬غیشِ‪.‬‬
‫‪CD-R .2‬‬
‫• )‪َٕ (compact disk recordable‬ع اص دعکٓای َٕسی‬
‫اعت کّ دس ؽکم ظاْشی ياَُذ دعکٓای َٕسی ٔیا‬
‫‪ CD-ROM‬تٕدِ ٔتُٓا فشق آٌ دسیٍ اعت کّ يیتٕاٌ‬
‫فشف یکثاس دسیٍ دعکٓا اهالػات سا ثثت ًَٕد یؼُی‬
‫تّ ایٍ يؼُی کّ يستٕی دعک پاک ًَیگشدد ًْچُاٌ‬
‫ایُٓا سا تُاو ‪.WORM (write once read many)+‬‬

‫•‬

‫‪.4‬‬
‫•‬

‫ایٍ دعکٓا ياَُذ ‪CD-R ّCD-ROM‬تٕدِ فشق آٌ‬
‫ایُغت کّ يا يیتٕاَیى چُذیٍ تاس پشٔگشاو کُیى ٔ‬
‫چُذیٍ تاس آَشا پاک کُیى ‪ ،‬خٓت ثثت ًَٕدٌ ‪data‬‬
‫تشٔی دعکٓا ‪ CD‬تّ ‪CD-writer‬مشٔست داسیى‪.‬‬
‫)‪DVD (digital video disk‬‬
‫َٕع خذیذ اص دعکٓای َٕسی تٕدِ کّ ظشفیت آَٓا‬
‫خیهی صیاد يیثاؽذ ایٍ َٕع دعکٓا تشای ثثت‬
‫ًَٕدٌ فهى ْا دیضایٍ گشدیذِ ٔنی فؼال ا دس‬
‫مشٔسیات يختهف اصاٌ اعتفادِ فٕست يیگیشد اص‬
‫ًْیٍ عثة تُاو ‪ DVD‬یاد يیؾٕد‪ .‬دسیٍ َٕع‬
‫دعک ْا تخُیک خاؿ خٓت فؾشدِ عاختٍ یا‬
‫‪ data compression‬تکاس يیشٔد ًْٔچُیٍ اص‬
‫‪ْ track‬ای خٕسد اعتفادِ يیؾٕد کّ اصًْیٍ‬
‫عثة ظشفیت ایٍ َٕع دعکٓا صیاد اعت‪.‬‬

‫‪ ‬تّ ػُٕاٌ نمة ٔ يغض دس کًپیٕتش تٕدِ ((‪processor‬‬
‫ؽکم چپ سا داؽتّ کّ اص يیهیَٕٓا ‪ْ transistor‬ا‬
‫عاختّ ؽذِ اعت أنیٍ تاسپشٔعغش تٕعو‬
‫کًپُی ‪ Intel‬دس عال ‪1971‬يیالدی عاختّ ؽذ کّ‬
‫اصتؼذاد کى ‪ْ transistor‬ا يتؾکم تٕد‪ ،‬کّ تًاو‬
‫‪ْ instruction‬ا سا پشٔعظ يیکُذ ٔ تًاو ‪drive‬‬
‫ْای کًپیٕتش سا کُتشٔل يیکُذ‪ٔ « ،‬ازذ اَذاصِ گیشی‬
‫پشٔعغش يیگاْشتض ٔگیگا ْشتض‪ GHz‬اعت»‬
‫پشٔعغش تذٔ َٕع اعت‪ .‬ؽکم )‪(slot & socket‬‬

‫‪ ‬شکل ‪ْ socket‬ى داسای عاکت ْای ‪...1،2،3‬‬
‫ٔغیشِ يیثاؽذ کّ ْش ؽًاسِ هشص ٔفم ؽذٌ ‪CPU‬‬
‫سا دس‪َ main board‬ؾاٌ يیذْذ ٔ ؽًاسِ تاالتش َٕع‬
‫خذیذ ‪ CPU‬سا َؾاٌ يیذْذ‪.‬‬
‫‪SLOT ‬‬
‫‪ ‬شکل ‪slot‬یا ؽکم خشی‪ْ CPU :‬ایکّ تؾکم‬
‫خشی تاالی ‪ٔ main board‬فم يیگشدد تشای يذت‬
‫کٕتاِ دس ياسکیت ٔخٕد داؽت ٔ فؼال ا يٕسد اعتفادِ‬
‫َذاسد‪.‬‬

‫‪ ‬يٕاد خاو كّ يؼُي يا يطهة َذاؽتّ تاؽذ ‪DATA‬‬
‫گفتّ يیؾٕد‪.‬‬
‫‪ ‬يٕاد كّ تّ خٕد يطهة يیگیشد ‪ Information‬گفتّ‬
‫يیؾٕد‪.‬‬
‫‪ ‬هٕس يثال ‪ slip‬كّ َضد يذيش كٕسط يیثاؽذ ‪data‬‬
‫گفتّ يیؾٕد ٔ صياٌ كّ اٌ خاَّ پٕسي يیؾٕد ٔ تّ‬
‫ؽًا دادِ يیؾٕد اٌ ‪ Information‬گفتّ يیؾٕد‪.‬‬

‫‪ ‬هؼلْها ت ّیا ‪ :Data‬تّ ؽکم ػًٕو عّ َٕع‬
‫‪ ٔData‬یا يؼهٕياتى داسیى کّ ْش یک آٌ ریآل َاو‬
‫تشدِ يیؾٕد‪.‬‬
‫‪ ‬يؼهٕيات انفثائی ٔ یا ‪Alphabetic‬‬
‫‪ ‬يؼهٕيات اسلايی ٔ یا ‪Numeric Data‬‬
‫‪ ‬يؼهٕيات اسلايی انفثائی ٔ یا ‪Alphanumeric Data‬‬

‫‪ User ‬يا اعتفادِ كُُذِ كًپیٕتش ؽخـ يیثاؽذ‬
‫كّ اص كًپیٕتش اعتفادِ يیكُذ‪.‬‬
‫‪ْUser ‬ش كظ تٕدِ يیتٕاَذ ْش آٌ ؽخـ كّ اص‬
‫كًپیٕتش اعتفادِ يیكُذ ‪ user‬ياد يیؾٕد‬
‫‪ ‬دس يك دفتش سئیظ دفتش اگش اص كًپیٕتش اعتفادِ‬
‫يیكُذ ْى ‪ user‬گفتّ يیؾٕد ٔ يك كاسيُذ كّ‬
‫كًپیٕتش اعتفادِ يیكُذ ْى اعتفادِ كُُذِ‬
‫گفتّ يیؾٕد‪.‬‬

‫‪ :Logical/arithmetic unit ‬تًاو ْذایات يُطمی سا‬
‫پشٔعظ يیکُذ (ؽايم ػًهیات سیامیکی يثال ا ‪8>4‬‬
‫يُطماا غهو اعت‪ ...‬اص ًْیٍ لثیم دعتٕسْا)‬
‫‪ :control unit :B ‬ایٍ تخؼ تٕعو اؽاسات‬
‫انکتشَٔی هشص کاس عیغتى کًپیٕتش سا کُتشٔل ٔ‬
‫سًُْایی يیکُذ‪.‬‬
‫‪ّ ‬ظایف کٌترّل یًْیت‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اخشأ دعتٕسْا‬
‫خثش کشدٌ تخؼ زغاب ٔ يُطمی تشای اخشای ػًهیات‬
‫اداسِ رخیشِ اهالػات دس زافظّ يؤلتی یا دایًی‬
‫آيادِ کشدٌ ٔعایم خشٔخی تشای اظٓاس َتایح‬

‫‪ data :registration unit :C ‬سا تّ یک آدسط‬
‫ساخغتش يیًُایذ‬

‫‪ ‬یا تختّ افهی کّ تُاو ‪َ mother board‬یض یاد‬
‫يیگشدد دس داخم تخؼ عیغتى خاتدا ؽذِ اعت‪.‬‬
‫پشٔعغش‪،‬زافظّ افهی‪ ،‬تظ ْا ‪expansion ،‬‬
‫‪ْslot‬ا ٔ‪ْexpansion card‬ا ًّْ دس تاالی تختّ‬
‫افهی یا ‪ main board‬لشاس داسَذ ٔعایم خاَثی‬
‫ياَُذ ‪ٔ mouse, keyboard, monitor, printer‬غیشِ‬
‫تّ ًْیٍ تختّ ٔفم يیگشدَذ ‪ main board‬تخؼ‬
‫يٓى کًپیٕتش تٕدِ کّ تًاو اخضای کًپیٕتش سا تاْى‬
‫ٔفم يیکُذ‪.‬‬

‫‪ ‬کًپُی ْا يؾٕٓس کّ ‪ main board‬سا يیغاصَذ‬
‫ػثاست اَذ اص ‪ AMD, Intel, Acer‬يیثاؽذ ‪.‬‬
‫‪ Main board ‬اص َمطّ َظش ؽکم فضیکی تذٔ دعتّ‬
‫تمغیى ؽذِ اعت‪ٔ Advance technology .‬‬
‫)‪.extended advance technology (AT & ATX‬‬
‫‪ "ATx - ‬ایٍ تختّ ؽکم يشتغ سا داؽتّ ٔ فؼال ا دس‬
‫کًپیٕتش ْای خذیذ اصیٍ َٕع اعتفادِ يیؾٕد ‪Slot‬‬
‫ْای ایٍ تختّ َغثت تّ ‪ AT‬کى تٕدِ ٔ خای کى دس‬
‫کًپٕتش يیگیشد‪.‬‬

‫‪ "AT ‬أنیٍ تاس دسعال ‪ 1995‬کًپُی ‪ Intel‬ایٍ تختّ‬
‫سا يؼشفی کشد کّ ایٍ تختّ ؽکم يغتطیم ؽکم‬
‫داؽتّ کّ داسای خشی ْا یا ‪ْslot‬ای صیاد يیثاؽذ‬
‫دس کًپیٕتش ْای فؼهی اص تختّ‪ ATx‬اعتفادِ تیؾتش‬
‫يیؾٕد دس زانیکّ دس عیغتى ْای لثهی اص‪AT‬‬
‫اعتفادِ تّ ػًم يیايذ‪.‬‬

‫( پشٔگشاو اعت‬basic input output system) :
‫کّ تًاو ٔعایم کًپیٕتش سا ػیاس ٔ کُتشٔل‬
.‫يیغاصد‬
‫ یا‬CPU ّ‫ خای اعت ک‬:Processor slot
.‫پشٔعغش دس اٌ َقة يیگشدد‬
‫ دس‬RAM ّ‫ خای اعت کّ زافظ‬:Memory slot
.‫اٌ َقة يیگشدد‬


:PCI Slot (peripheral computer interconnection)

‫خای اعت کّ دساٌ کاست ْای امافی ياَُذ‬
TV card, LAN card (local area network),
.‫ ٔ غیشِ کاست ْا ٔفم يیگشدد‬sound card

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ :Keyboard connector‬خای اعت کّ پٕستٓای‬
‫‪ PS2‬کیثٕسد دساٌ ٔفم يیگشدد‪.‬‬
‫‪ :Mouse connector‬خای اعت کّ پٕستٓای‬
‫‪َ PS2‬يٕط دساٌ ٔفم يیگشدد‪.‬‬
‫‪ :Parallel ports‬پٕستٓای يٕاصی تٕدِ کّ ؽايم‬
‫پٕست ْای ‪ Ps2‬کیثٕسد ٔ يٕط‪VGA ،Printer ،‬‬
‫‪ٔ ،Ports‬فم يیگشدد‪.‬‬
‫‪ :Serial Ports‬یا ‪ USB‬پٕستٓای يغهغم تٕدِ‬
‫کّ ؽايم پٕست ‪َ ٔ Keyboard‬يــــــــــــٕط‬
‫‪ٔ flash ،Pinter ،USB‬فم يیگشدد‪.‬‬
‫‪ (accelerated graphic port) :AGP Slot‬خشی‬
‫ْایغت کّ ‪ Graphic card ٔ Video card‬دس آٌ‬
‫ٔفم يیگشدد‪.‬‬
‫‪ Power supply connector:‬تخاهش استثاه دادٌ‬
‫تشق تّ ًْشاِ تختّ افهی ٔفــــــم يیگشدد‪.‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ :Transistor‬تمٕیّ کُُذِ ٔ يُظى عاختٍ تشق‬
‫تشای اخضای يختهف کًپیٕتش يیثاؽذ‪.‬‬
‫)‪ :IC (integrated circuit‬رخیشِ کُُذِ تشق‬
‫يیثاؽذ‪.‬‬
‫‪َ :Chip‬او زافظّ تٕدِ کّ تٕعو کًپُی ْا‬
‫يختهف تشای تًاو اخضای يختهف ‪main board‬‬
‫پشٔگشاو ؽذِ اعت ٔ تاالی تختّ افهی‬
‫يٕلؼیت داسد‪.‬‬
‫‪CMOS (complementary metal oxide semi‬‬
‫)‪ :conductor‬تشای َگــــــٓذاؽتٍ پشٔگشاو ‪BIOS‬‬

‫اعتفادِ يیؾٕد يثال ا ‪ cmos battery‬یا تطشی‬
‫کّ دس تٕسد يٕلؼـیـت داسد‪.‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪ Power supply‬تِیَ کٌٌذٍ برق یا هٌبغ برق‬
‫برای ‪:main board‬‬
‫یک دعتگاِ تشلی تٕدِ کّ تشق يٕسد مشٔست سا‬
‫تشای تًاو اخضای کًپیٕتش يیشعاَذ تؼذ اص ایُکّ‬
‫تشق داخم ‪ power supply‬يیگشدد اص هشیك آٌ‬
‫تّ ‪ْdrive ،main board‬ا‪ْslot ، processor ،‬ا‬
‫ٔ غیشِ اخضای کًپیٕتش يیشعاَذ ًْچُاٌ‬
‫‪ power supply‬تشق يتُأب یا ‪(alternative‬‬
‫‪ current) AC‬سا تّ تشق يغتمیى یا ‪(direct‬‬
‫‪ current) DC‬تثذیم يیکُذ‪Power supply .‬‬
‫تشق ‪ +12, +5, +3.3voltage‬سا تٓیّ يیکُذ‪ .‬تشق‬
‫‪ٔ 3.3+ ٔ 5+‬نت تٕعو عشکت ْای‬
‫انکتشَٔیکی ٔ تشق ‪ٔ 12+‬نت تشای ‪ْ drive‬ا‬
‫اعتفادِ يیگشدد‪ .‬تؼنی ٔعایم عاتمّ اص تشق‬
‫‪ٔ 12- ٔ 5-‬نتاژ َیض اعتفادِ يیکشدَذ‪.‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪ :Yellow line‬عیى صسد ‪ٔ 12+‬نت تشق داؽتّ ٔ‬
‫تّ دسایف ْا ‪ ،‬پکّ ْا ‪ْ slot ٔ ،‬ا اعتـفادِ‬
‫يیؾٕد‪.‬‬
‫‪ :Blue line‬عیى آتی تشق ‪ٔ 12-‬نت داؽتّ ٔ‬
‫تّ تؼنی اص عشکت ْا ٔ پٕست ْای يغهغم ٔ‬
‫‪ P ROM‬تشق يیشعاَذ‪.‬‬
‫‪ :Orange line‬عیى َاسَدی ‪ٔ 3.3+‬نت تشق‬
‫داؽتّ ٔ تّ ‪ْ CPU‬ای خذیذ ٔ زافظّ ‪ٔ RAM‬‬
‫‪ْ Slot‬ای ‪ AGP‬اعتفادِ يیؾٕد‪.‬‬
‫‪ :Red line‬عیى عشش ‪ٔ 5+‬نت تشق داؽتّ تّ‬
‫‪ْ CPU ،Main board‬ای عاتمّ ٔ تغیاس اص‬
‫اخضای دیگش دس تختّ افهی اعتفادِ يیؾٕد‪.‬‬
‫‪ :Black line‬عیى عیاِ ففش ٔنت تشق داؽتّ‬
‫تخاهش ؽاستی ‪ْ Device‬ا اعتفادِ يیؾٕد‪.‬‬
‫‪ :White line‬عیى عفیذ ‪ٔ 5-‬نت تشق داؽتّ ٔ‬
‫تّ ‪ْ bus‬ا اعتفادِ يیؾٕد‪.‬‬

‫‪ : Advanced technology ‬تٓیّ کُُذِ تشق تٕدِ کّ‬
‫دس عیغتـــــى ْای عــاتمّ اصآٌ اعتــفادِ‬
‫يیؾــذ‪.‬‬
‫‪ :extended advanced technology - ‬تٓیّ کُُذِ‬
‫تشق تٕدِ کّ دس عیغتى ْای خذیذ اصآٌ اعتفادِ‬
‫يیؾٕد ٔ َٕػیت ‪ mother board‬سا تغیش يیذْذ‪.‬‬

‫‪ Fun ‬یا پکَ ‪ :‬کّ ْٕای داخم پٕػ یا ‪ casing‬سا‬
‫عشد يیغاصد‪ .‬لاتم تزکش اعت کّ ‪ ، CPU‬زافظّ ٔ‬
‫غیشِ اخضای داخم پٕػ دس اثُأ کاس زشاست تٕنیذ‬
‫يیکُذ اگش خاسج عاختّ َؾٕد تّ عیغتى ينش‬
‫تًاو يیؾٕد دس عشد عاختٍ عیغتى تش ػالِٔ‬
‫پکّ عشد کُُذِ پشٔعغش یا ‪ ٔ HEAT SINK‬پٕػ‬
‫انًَٕیًی ‪َ Casing‬یض سٔل داسد‪ .‬دس فٕستیکّ پٕػ‬
‫‪ CPU‬اص انًَٕیى عاختّ ؽذِ تاؽذ ْٕای عشد سا‬
‫تًیاٌ يیأسد‪ .‬دس ‪ْ power supply‬اي خذیذ عشػت‬
‫پکّ يیتٕاَذ تٕعو ‪ mother board‬تؼیٍ ٔ تُظیى‬
‫گشدد یؼُی عشػت پکّ يیتٕاَذ َظش تّ زشاست صیاد ٔ‬
‫یا کى ؽٕد‪ ،‬تؼنی ‪ْmain board‬اي رکی يیتٕاَذ‬
‫دس فٕست خشاب ؽذٌ پکّ کًپیٕتش سا خايٕػ ًَایذ‪.‬‬

‫‪ Fuse -: ‬فیْز‪ٔ :‬ظیفّ فیٕص زفع ‪power supply‬دس‬
‫فٕست صیاد ؽذٌ تشق يیثاؽذ‪.‬‬
‫‪َٕ ‬ت‪ْ -:‬یچ ٔلت کٕؽؼ َکُیذ کّ ‪ power supply‬سا‬
‫تاص ًَایذ خاصٌ یا ‪Capacitor‬داخم تٓیّ کُُذِ تشق تا‬
‫يذت صیاد تشق سا رخیشِ يیکُذ‪Power supply .‬دس فٕست‬
‫ػٕاسك يؼًٕال ا تشيیى َّ تهکّ تؼٕیل يیگشدد‪.‬‬

ّ‫ يا مشٔست ت‬Hardware ‫تشاي اعتفادِ اص‬
‫ يا‬software ‫ داسيى ٔ تشاي اعتفادِ اص‬software
.‫ داسيى‬hardware ّ‫مشٔست ت‬
‫ دعتٕس‬hardware ّ‫ ت‬software ‫ اص هشيك‬User
.‫يیذْذ‬
.‫ تّ دٔ َٕع يیثاؽذ‬Software
Firmware
System Software


.1

.2

‫ دس افم‬BIOS(BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM) 
.‫ گفتّ يیؾٕد‬Firmware Software
.‫ ثثت يیثاؽذ‬non-volatile storage ‫ ايٍ دس‬
‫ صياٌ كّ كًپیٕتش سٔؽٍ يیؾٕد أنیٍ چیضي ًَايؼ‬
.‫ گفتّ يیؾٕد‬Firmware Software ‫دادِ يیؾٕد‬

.‫ اعت‬system software ‫ريم إَاع‬
Operating System
Application software
Utilities
Device Drivers


.1
.2

.3
.4

Operating System 
‫ اعت كّ تًاو اخشات‬software ٍ‫ػثاست اص يٓى تشي‬
.‫ يیؾٕد‬software ٍ‫كًپیٕتش تٕعو ًْی‬
‫ سا ايداد‬computer ٔ user ٍ‫ استثاه تی‬software ٍ‫اي‬
.‫يیكُذ‬
MS Windows, Unix, Linux, Macintosh, 
Solaris, Dos etc.

Application Software 
‫ اعت كّ يا يیتٕاَیى تغیاسي‬software ‫ػثاست اص‬
‫ ديضائٍ ٔغیشِ سا زم‬،ّ‫اص يؾكالت يساعث‬
.‫كُیى‬
.‫ اعت‬Application Software ‫ ريم الغاو‬Scientific/engineering/graphics SW

Mathematica, AutoCad, Corel Draw
Business SW

The billing system for the mobile phone company
Productivity SW

Word processors; Spreadsheets
Entertainment SW

Games, Music
Educational SW

Electronic encyclopedias, CBTs etc

‫ پشٔگشاو ْا كٕچك كًپیٕتش اعت كّ تخؼ ْا‬
‫ سا اخشاي‬operating system ‫يذيشيت ٔ َگٓذاسي‬
.‫يیكُذ‬
.‫ يیثاؽذ‬utilities ‫ ريم الغاو يٓى‬
Anti-virus SW
 Data compression SW
 Disk optimization SW
 Disk backup SW

‫ ايٍ َٕع‬.‫ ْى يیگٕيُذ‬driver ‫ سا‬Device driver
hardware ‫ تّ اعتفادِ اص تخؼ ْا‬driver
.‫كًپیٕتش يیؾٕد‬
‫ َؾٕد اخضاي‬install ‫ سا‬driver ّ‫تا صياٌ ك‬
.‫ لاتم اعتفادِ ًَیؾٕد‬hardware
‫يثال ْا‬
Graphics
Sound
printer.1
.2
.3

ِ‫ ٔازذ اَذاص‬:‫ ّاحذ اًذازٍ گیری کوپیْتر ّ ارقام اًِا‬:6 
‫ تٕدِ کّ تؼنی يؼهٕياتی دیگش ْى‬Binary ‫گیشی کًپیٕتش‬
‫داسیى کّ د س ساتطّ تّ ٔازذ ْای اَذاصِ گیشی کًپیٕتش تکاس‬
. ‫تشدِ يیؾٕد کّ دس ریم اص آَٓا تز کش تؼًم آيذِ اعت‬
8 Bit = 1 Byte 
1 Byte = 1 Character 
1024 Bytes = 1 Kilo Byte 
1024 Kilo Bytes = 1 Mega Byte 
1024 Mega Byte = 1 Gaga Byte 
 8 bits
=
1 byte
 1024 bytes
=
1 Kilo Bytes
 1024 Kilo Bytes
=
1 Mega Bytes
 1024 Mega Bytes =
1 Giga Bytes
 1024 Giga Bytes =
1 Tera Bytes

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.