ОПШТИ ПОДАЦИ

:
Студент:
Школа:
Датум одржавања часа:
Час по реду:
Разред и одељење:
Учитељ ментор:
ОПШТИ МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ:

Тујкић Даница 213/2008
ОШ „Олга Петров Радишић“
08.10.2012.
трећи
II2
Марија Селеши

Наставни предмет:
Наставна тема:
Наставна јединица:
Садржај наставне јединице:

Свет око нас
Где човек живи
Насеља
Основне карактеристике насеља;
подела насеља на градове и села,
њихове сличности и разлике.
Разликовање планинских и
равничарских села према њиховим
одликама. Упознавање са изгледом
насеља некада, уочавање разлика у
изгледу насеља некада и сада.
Дечија права
Насеља
Стицање и проширивање знања о
насељима, његовим
карактеристикама, врстама (село,
град). Усвајање знања о врстама села,
као и њихово разликовање према
карактеристикама. Проширивање
знања о изгледу насеља некада и сада.
Систематизација знања о општим
карактеристикама насеља.
Систематизација знања о врстама
насеља (град. село).
Утврђивање знања о
карактеристикама које одликују две
основне врсте насеља (град, село).
Усвајање и разумевање поделе села
на равничарска и планинска.

Предходна наставна јединица:
Наредна наставна јединица:
Циљ часа:

Оперативни задаци часа:
Образовни:

Припрема за час обраде - Насеља – студент Даница Тујкић

Систематизација знања о местима за
рад људи и пословима које обављају
у одређеној врсти насеља.

Функционални:

Развијање способности упоређивања
насеља.
Уочавање промена у изгледу насеља,
као и животу људи у насељима
некада и сада.

Васпитни:

Тип часа:
Наставне методе:
Наставна средства:

Облици рада:
Наставни објекат:
Корелација:

Развијање одговорног односа према
насељу (не газити траву, не
уништавати фасаде зграда и кућа,
водити рачуна о бацању и одлагању
смећа, одржавати насеље чистим).
Развијање код ученика позитивног
става и мишљења о свим врстама
насеља, као и занимањима људи у
њима.
Обрада
Метода усменог излагања, метода
разговора, метода рада на тексту,
метода демонстрације.
Презентација, наставни листић,
штампани материјал за завршни део
часа (систематизација), резиме за
ученике.
Индивидуални, фронтални.
Учионица
Српски језик – активност за
емоционално интелектуалну
припрему ученика, на основу датог
редног броја слова у азбуци, ученици
треба да открију решење укрштенице.
Ликовна култура- илустровање

Припрема за час обраде - Насеља – студент Даница Тујкић

насеља, тј. онога што се ученицима
посебно допада у њиховом насељу
(нека зграда, установа, игралиште...)
Ученици знају шта је насеље и
његове саставне делове (име,
становништво, територија);
ученици знају које све врсте насеља
постоје (град и село), као и подврсте
села (планинско и равничарско);
ученици су уочили сличности и
разлике између насеља;
ученици знају како су насеља
изгледала некада и какав је био живот
људи тада у насељима.
Марела Манојловић, Снежана
Бабуловић: Свет око нас за 2. разред
основне школе, Едука, Београд, 2011.
- Манојловић, М. и Вељковић, Б:
Приручник за учитеље уз уџбеник
Свет око нас, Едука, Београд, 2007.
- Требјешанин, Б., Гачановић, Б. и
Новковић, Љ.: Приручник уз
уџбенички комплет Свет око нас у
другом разреду основне школе, ЗУНС,
Београд,2001.

Исходи часа:

Уџбеник:
Литература:

Изглед табле:
Насеља

бим пројектор

ТОК ЧАСА:
Уводни део часа:
Припрема за час обраде - Насеља – студент Даница Тујкић

Емоционално-интелектуална
припрема:

Најава наставне јединице:

Централни део часа:
Презентација новог градива:

Испред табле се налази бим пројектор,
преко кога ученици посматрају
презентацију (CD у прилогу). На првом
слајду налази се игра погађања, пет
квадрата и испод њих су бројеви 3, 20, 30,
1, 27. Објашњавам ученицима начин
откривања решења: сваки број представља
редни број слова у азбуци, погађањем
слова, откриће решење. Решење је:
Вршац. Затим посматрамо слике Вршца,
ученике питам шта је Вршац, закључујемо
да је то град. Након тога ученицима
објашњавам да сваки град, село
заједничким именом можемо назвати
насеље.
Саопштавам ученицима да ћемо на
данашњем часу научити више о
насељима. Наслов записујем на табли, а
ученици у својим свескама.
Посматрање слајдова прати моје
излагање, као и разговор са ученицима.
На слајду 2 приказана је слика насеља,
постављам ученицима питање: шта све
примећујете на овој слици? Затим,
ученицима читам обајшњење шта су
насеља и који су његови најбитнији
елементи. Путем слајда 3. ученицима
објашњавам какве све врсте насеља
постоје, долазимо до закључка да се
насеља разликују како по територији коју
заузимају, тако и по броју становника.
Посматрањем слика уочавамо основне
разлике између села и градова. Слајд бр.
4. представља град, разговарамо о слици
која је приказана, шта све примећују на
њој, шта све одликује један град, како
изгледа град у комe живе, да ли знају још
неки град у близини Вршца; потом
ученицима читам објашњење за `град`. На

Припрема за час обраде - Насеља – студент Даница Тујкић

Провера знања ученика:

Завршни део часа:
Систематизација:

слајду бр. 5. приказане су две илустрације,
након њиховог посматрања и
упоређивања, закључујемо како је град
изгледао некад, а како изгледа сада.
Шести слајд садржи конкретне примере
на основу којих ученици могу закључити
шта се то променило у граду, како је то
изгледало некада, а како сада
(архитектура, занимања људи...). Слајд
број 7. садржи слике Вршца из
прошлости, питам ученике шта
препознају, како се град променио? Осми
слајд, садржи објашњење каква су села
насеља, како их делимо. Девети слајд
приказује слику планинског села,
посматрањем слике долазимо до закључка
како ова села изгледају, чиме се
становници баве, шта производе.
Равничарска села представљена су на
слајду број 10. Посматрањем слике
уочавамо какав је изглед ових села, зашто
и како се разликују од планинских, чиме
се становници ових села баве, шта
производе. Село некад и сада, посматрамо
на слајду 11., приказан је изглед кућа
некада и сада, упоређујемо их.
После одгледане презентације, ученицима
делим наставне листиће (прилог 1.).
Након сваког решеног задатка следи
провера такође путем презентације (слајд
12.). О петом питању са ученицима
разговарам, пар ученика прочита своје
одговоре и разматрамо их.
Ученицима читам кратак текст (прилог
2.), а њихов задатак је да пажљиво
саслушају и након прочитаног текста
кажу ми где које дете живи. Затим, делим
ученицима штампани материјал (прилог
3.). Њихов задатак је да нацртају оно што

Припрема за час обраде - Насеља – студент Даница Тујкић

Домаћи задатак:

им се посебно допада у њиховом насељу,
као и да обоје своје цртеже.
За домаћи задатак ученици треба да
попуне од 17 до 23. странице (прилог 5.) у
својим уџбеницима. Као и да пронађу
слике или старе разгледнице свог града,
исечке из новина, како бисмо направили
пано о њиховом граду.
На крају часа ученицима делим резиме
(прилог 4.), који треба да залепе у свеске
испод наслова.

Припрема за час обраде - Насеља – студент Даница Тујкић