You are on page 1of 130

Broj 14

50.000 din.

Prenik Alefa iznosi oko dvatri santimetra, ali kosmiki prostor bio je tamo u nesma njenojveliini. H.L.BORHES

SADRAJ Reurednika...................................................................................................2 StanislavLem:GOLEMXIV.............................................................................4 StivenKing:PLAOSVET ...............................................................................37 . KlajvSinkler:POSTANAK...............................................................................49 Valentinauravljeva:DOIEDAN.............................................................58 . H.F.Lavkraft:UDNAVISOKAKUAUIZMAGLICI......................................74 CezarijaAbartis:VETICAMLADOGMESECA...............................................80 LidijaBeatovi:MIRISVREMENA..................................................................86 GoranSkrobonja:BEZIMENASTVAR............................................................92 JanVotson:KNJIGAREKE,IVdeo.................................................................96
Odgovorniurednik Urednik Likovniurednik

MiloradPredojevi BobanKneevi DragoljubStankovi

Copyright1987.GPAiPermissions&Rights

Izdaje: NIRO DNEVNIK, OOUR IZDAVAKA DELATNOST 21.000NOVISAD,Vojvoanskihbrigada7/VI 1

RE UREDNIKA

NAJAVABOLJIHDANA
Poto se ALEF priprema dva meseca unapred, u trenutku dok piem ove redove, broj 16 se jo nije pojavio na kioscima. Pesimizam koji je ispoljen u njegovom uvodniku i koji je ohladio srca svih pravih ljubitelja naune fantastike, pokazalose,ipakjebiomalopreuranjen. NakonodreenihdogovoraipregrupisavanjaunajviemvrhuALEFaodlueno jedasenastavidaljeujoboljemoblikuinaemSFmagazinutobrevrati stari sjaj.Veodosamnaestogbrojaimaemoponovoveinurubrikaimnotvokratkih zanimljivostikaouprvimbrojevimaALEFa. Prva vaa reagovanja na dilemu roman u nastavcima ili kompletan kratki roman gotovo bez izuzetka bila su pozitivna za uvoenje kompletnog kratkog romana.Inamaseinidabitavarijantauzbogatmagazinskisadrajbilasigurniji zalog budunosti ALEFa ali jo uvek nije donesena konana odluka. Izostajanje romana u nastavcima u ovom broju treba shvatiti samo na jedan nain: zbog neizvesnesudbineALEFanismonavremepripremiliprevod. Lemova novela Golem XIV, naslovna iz ovog broja, spada u novija Lemova dela. Novija, jer Lem u poslednjih desetak godina skoro nita nije napisao. Ipak, nekome e se uiniti pomalo zastarela, ali to je zbog same teme kompjuteri su silovitonapredovaliuperioduodpisanjapriedodanas.Napredujuidalje.akni genijalnaimaginacijajednogLemanijebiladovoljnadapohvatasvenitibudunosti kojadolazi. Stiven King je jo jedan autor na koga elimo da vam skrenemo panju. U pitanju je pisac koga je vrlo teko anrovski odrediti. Neosporno je da je njegova glavnapreokupacijafantastika,neospornojedatonnjegovimdelimadajehoror,ali injenicajedanisumalobrojnanidelakojaselakomogupodvuipodokriljeSFa. U svakom sluaju, King je drag pisac veini ljubitelja naune fantastike i mi emo nastojatidaobezbedimojedanromanzaALEF. MoramuputitikritikudomaimSFpiscimagotovonikonitanealje,posebno odveafirmisanihautora.Totoneobjavljujemopismenerecenzijeneznaidane itamo prie. Sve to je pristiglo i ispunilo odreene kvalitativne uslove koje smo postavili,objavljenoje.Dakle,pisci,oekujemovaenajnovijeradove. BobanKNEEVI

PREDGOVOR
dreditiistorijskimomenatkadajeobinaraunaljkasteklarazum,istojetakoteko kao i rei u kom se trenutku majmun pretvorio u oveka. Pa ipak, moemo sa sigurnou tvrditi da nas od onog vremena kada se analizatorom diferencijalnih jednainaVanevaraBuazapoetburnirazvojintelektronike,delirazdobljekojejedva dadostieduinutrajanjajednogljudskogivota.Sagraenposlenjega,krajemdrugog svetskog rata, ENIAK je ve dobio mada ne sasvim zaslueno naziv elektronski mozak. ENIAK je u sutini bio samo kompjuter, elektronska raunarska maina; u razmerama Stabla ivota tek primitivna nervna ganglija. Pedesetih godina dvadesetog veka stvara se prava potreba za raunskim mainama; koncern IBM je meu prvima pristupionjihovojmasovnojproizvodnji. Radovihmainaimaojemalozajednikogsaprocesommiljenja.Temainesu,u stvari,bileureajizaobradupodatakakakouoblastiekonomijeikrupnogbiznisa,tako iusferiupravljanjainauke.Ulisuiupolitikiivotvesuseprvitipovitihmaina koristili za predvianje rezultata politikih izbora. Otprilike u isto vreme RAND korporacija uspela je da privue panju vojnih instanci Pentagona metodom predvianja dogaaja na meunarodnoj vojnopolitikoj sceni, koji se sastojao u sastavljanjutakozvanihscenarija zbivanja. Odatle nijebilo daleko nido pouzdanijih metodika, takvih, kao to je, na primer, bila SIMA, iz koje se dve decenije kasnije razvila primenjena algebra zbivanja, nazvana uostalom, ne ba uspeno politikomatika. Na slian nain u ulozi Kasandre kompjuter je pokazao svoje mogunosti kada je, u okviru uvenog projekta Granice rasta u Masausetskom tehnolokom institutu prviput bilo zapoeto sastavljanjeformalnih modela zemaljske civilizacije. Meutim, nije to bila najznaajnija evoluciona grana raunskih maina krajem stolea. Od drugog svetskog rata armija je koristila kompjutere u skladu sa sistemom operacionelogistikerazvijenimnapozornicivojnihdejstava.Nanivoustrategije,odluke su kao i ranije donosili ljudi, ali su drugostepeni i manje vani problemi u sve veoj i veoj meri preputani raunskim mainama. Istovremeno su se te maine poele koristiti i u sistemu odbrane Sjedinjenih Drava, gde su imale ulogu nervnih vorova kontinentalnemreeranog obavetavanja. Sa tehnike take gledita, takve su mree izuzetno brzo zastarevale. Prvu od njih, nazvanu KONELRAD, zamenilo je mnotvo varijanatamreeEVAS.Odbrambeniinapadakipotencijalutovremesezasnivaona sistemu pokretnih (podvodnih) i nepokretnih (podzemnih) balistikih raketa sa termonuklearnimbojevimglavama,kaoinaprstenastimsistemimaradarskosonarnih baza.Raunskemainesuutomsistemuimalefunkcijukomunikacionihkarika,drugim recima,istoizvrnufunkciju. Automatizacija je postupno osvajala Ameriku iz poetka odozdo, to jest od takvih poslova u oblasti usluga, koji se najlake mogu mehanizovati, jer ne zahtevaju intelektualnu aktivnost (bankarstvo, transport, ugostiteljske usluge). Vojne raunske maine izvravale su uskospecijalne zadatke: pronalazile su ciljeve za kombinovane atomske napade, obraivale rezultate satelitskih posmatranja, bavile se optimalizacijomkretanjaflotaikorelacijomletovatekihMOLova. Kao to se moglo i oekivati, dijapazon problema, ije se reavanje poveravalo automatskim sistemima, nezadrivo je rastao. To je bilo prirodno u vremenu trke u termonuklearnom naoruanju, ali ni smanjenje naoruanja koje je usledilo nije prekinulo dalje ulaganje kapitala u tu oblast. Stvar je u tome to je zamrzavanje termonuklearnog naoruanja oslobodilo znajne budetske kvote, koje, posle rata u Vijetnamu, Pentagon nije hteo isputati. Ali ak i one raunske maine koje su tada konstruisane desete, jedanaeste i, najzad, dvanaeste generacije nadmaivale su ovekasamoubrziniizvravanjazadataka.Postajalojesvejasnijedajeupravoovek onajelemenatkojismanjujeefikasnostodbrambenihsistema.

Prema tome, moe se smatrati da je potpuno prirodno to se u krugovima pentagonskih strunjaka naroito naunika povezanih sa takozvanim vojno industrijskim kompleksom pojavila ideja da se datoj tendenciji suprotstavi intelektronskom evolucijom. Laici su ovaj pokret nazvali antiintelektualni. Prema istoriarimanaukeitehnikenjegovduhovniotacbiojeA.Turing,engleskimatematiar izsredinedvadesetogveka,tvoracteorijeuniverzalnogautomata.Bilajetomaina sposobna da izvri DOSLOVNO SVAKU operaciju koja se moe formulisati, odnosno, kojoj se moe dati karakter idealnog ponovljivog postupka. Razlika izmeu intelektualnog i antiintelektualnog pravca u intelektronici svodi se na to da je Turingova maina, elementarno jednostavna, svoje mogunosti dugovala PROGRAMU rada.Sdrugestrane,uradovimadvojiceoevakibernetikeN.VineraiD.fonNojmana pojavilasekoncepcijasistemakojibisemogaosamoprogramirati. Razume se, ovde su ta raskra u razvoju kibernetike predstavljena veoma uproeno, tako rei, iz ptije perspektive. I jasno je da se sposobnost samopro gramiranjamainanijepojavilaodjednom.Nunapretpostavkasamoprogramiranjabila je visoka unutranja sloenost raunske maine. Gotovo neprimetna sredinom dvade setog veka, ta diferencijacija imala je ogroman uticaj na dalju evoluciju matematikih maina, naroito kada su ojaale i osamostalile se grane kibernetike kao to su psihonika i viefazna teorija reavanja. Osamdesetih godina se u vojnim krugovima rodilamisaoopotpunojautomatizacijisvihposlovaviihorganaupravekakovojno komandnih, tako i ekonomskopolitikih. Po svoj prilici, tu koncepciju kasnije nazvanu Ideja jedinstvenog stratega prvi je izneo general Stjuart Iglton. Njegova zamisao obuhvatala je kompjutersko pronalaenje optimalnih ciljeva za napad, upozoravajue i odbrambene sisteme, predajnike i bojeve glave; Iglton je predvideo izgradnju jednog monog centra koji bi u toku svih faza koje prethode konanoj krajnostipoetkuvojnihdejstavabiosposobanda,zahvaljujuisvestranojanalizi ekonomskih, vojnih, politikih i socijalnih podataka, neprekidno optimalizuje globalnu situaciju SAD, obezbedujui tako Sjedinjenim Dravama premo u razmerama itave planete i njene kosmike okoline, koja je u to vreme izala van granica Meseeve orbite. Pristalice ove doktrine insistirale su na tome da je re o nunom koraku u civilizacijskomprogresu,progresukojipredstavljaorganskucelinu,zbogegaseiznjega ne moe proizvoljno iskljuivati vojna oblast. Posle zaustavljanja eskalacije ogromne atomskemoiiogranienjaradijusadejstvaraketanosaa,nastupilajetreaetapa etapa utrke, po svemu sudei manje opasne, ali i savrenije, jer je ona trebalo da budenevieAntagonizamUnitavajueSile,veOperativneMisli.Ikaoranijesila,tako jesadaimisaomoralanasebiiskuatiuticajoneoveavajuemehanizacije. Ova doktrina je, kao, uostalom, i njene atomskobalistike prethodnice, postala objekat kritike koja je uglavnom, dolazila iz liberalnih i pacifistikih krugova. Suprotstavljalisujojsemnogiistaknutipredstavnicinauke,meukojimaistrunjaciza pslhosomatikuiintelektroniku,alionajenakrajuipakpobedila,tojenaloodrazaiu pravnimaktimaobazakonodavnaorganaSAD.Uostalom,ve1986.godine,usvojstvu organa potinjenog lino predsedniku, formiran je USIB.* On je imao i sopstveni budet,kojijeteprvegodineiznosiodevetnaestmilijardidolara.Biojetotekskromni poetak. USIB je uz pomo svog konsultativnog organa, poluoficijelnog predstavnitva Pentagona, pod predsednitvom dravnog sekretara Ministarstva odbrane Leonarda Dejvenporta, izradio u nizu krupnih privatnih preduzea, takvih, kao to su IBM Nortroniks i Sajbermatiks, porudbine za izgradnju prototipa ureaja, poznatog pod ifrom HAN (skraenica od Hanibal). Pod uticajem tampe i usled raznih curenja informacijaipakseodomaiodruginazivtogureajaULVIK.**Dokrajastoleasa

*UnitedStatesIntellectronicalBoardsavetSADzaintelektroniku(prim.autora). **UltimativeVictorapsolutnipobednik(prim.autora).

graenisuidrugiprototipovislinihureaja.Odnajvanijih,ovdemoemospomenuti takvesistemekaotosuAJAKS,ULTOR,GILGAMEiserijuGOLEMa. Zahvaljujui brzonarastajuim gigantskim trokovima sredstava i rada, tradicio nalne metode informatike doivele su pravu revoluciju. Naroito velik znaaj imao je prelaz od elektronskih procesa ka svetlosnim u prenosu informacije unutar raunske maine.Ukombinacijisarazvojemnanizacije(takosunazvanenaredneetapemikro minijaturizacije;modavredipomenutiitodasekrajemvekadvadesethiljadalogikih elemenatamoglosmestitiuzrnomaka!),tajprelazdaojezapanjujuerezultate.Prviu potpunosti svetlosni kompjuter GILGAME radio je milion puta bre od arhainog ENIAKa. Savlaivanje barijere razuma kako to neki nazivaju odigralo se odmah posle 2000. godine zahvaljujui novom nainu konstrukcije raunskih maina, nazva nom nevidljiva evolucija razuma. Do tada se svaka generacija kompjutera konstrui sala realno; koncepcija izgradnje njihovih narednih varijanti sa ogromnim hiljado strukim! ubrzanjem, mada poznata, nije se nikako mogla realizovati, jer postojee raunske maine, koje bi trebalo da poslue kao utroba ili sintetika sredina te evolucijeRazuma,nisuimaledovoljankapacitet.TekjepojavaFederalneinformacione mreeomoguilaostvarenjeteideje.ezdesetpetnarednihgeneracijarazviloseutoku samojednedecenije;Federalnamreajeunonimperiodimaperiodimaminimalnog optereenja donosila na svet jedan vetaki Razum za drugim; bilo je to potomstvo dobijeno ubrzanom kompjuterogenezom, poto je sazrevalo ubrzano simbolima, to jest, nematerijalnim strukturama u informacionom supstratu, u hranljivojsredinimree. Meutim, posle tih uspeha nastupio je period novih tekoa. AJAKS i HAN, prototipovi sedamdeset osmog i sedamdeset devetog pokoljenja, ve ovaploeni u metalu, ispoljavali su nesigurnost u donoenju odluka, okarakterisanu kao mainska neuroza. Razlika izmeu predanjih i novih maina u principu se svodila na razliku izmeu insekta i oveka. Insekt dolazi na svet programiran instinktima kojima se potinjava bez ikakvog razmiljanja. ovek, meutim, mora da se ui pravilnom ponaanju, ali to uenje mu kao rezultat daje veu samostalnost; radi se o tome da ovekmoeposvojojvolji,ipolazeiodsvojihznanja,menjatipostojeeprograme. Iz ovih razloga, raunske maine, sve do dvadesete generacije, odlikovale su se ponaanjem insekta one nisu mogle posumnjati u svoje programe, a tim vie, ni preinaavati ih. Programe je umetao u svoje maine znanja kao to evolucija umee instinkte u insekte. Jo u dvadesetom veku mnogo se govorilo o samoprogramiranju, ali u to vreme to je bilo tek neostvarivo matanje. Upravo je izgradnja samousavravajueg razuma bila uslov za realizaciju apsolutnog pobednika; AJAKS je jo uvek bio prelazna forma, i tek je GILGAME dostigao odgovarajuiintelektualninivo,odnosnoizaaonapsihoevolucionuorbitu. Obuavanje raunske maine osamdesete generacije bilo je mnogo slinije vaspitanjudeteta,negoklasinomprogramiranjumatematikemaine.Paipakse,osim ogromne koliine optih i specijalnih znanja, kompjuteru morao usaditi i odreeni sistem neporecivih vrednosti, po kojima je trebalo da se upravlja u svojim dejstvima. Bilesutoapstrakcijenajviegreda,kaonaprimer,dravniinteresi,ideolokiprincipi, sadraniuUstavuSAD,kodeksinormi,naredbaobezuslovnompotinjavanjuodlukama predsednika,itd.Dabiseceotajsistemsauvaoodtakozvanogetikogpomaka,od izdaje dravnih interesa, maina je obuavana u etici drugaije nego to se njenim osnovamaueljudi.Etikikodeksnijeseunosiounjenumemoriju,vesusezahteviza poslunou i krotkou umetali u strukturu maine onako kako to ini prirodna evolucijauoblastinstinktivnihtenji.Znasedaovekmoepromenitisvojepoglede na svet, ali ne moe unititi u sebi elementarne tenje (na primer, polne sklonosti) prostim naporom volje. Maine su posedovale intelektualnu slobodu, ali su pri tom, ipak,ostajaleprikovaneuzunapredzadatifundamentonihvrednostikojimasumorale

sluiti. NaXXIPanamerikomkongresupsihoniaraprofesorEldonPepodneojereferat ukojemjeustvrdiodakompjuter,akisatakoumetnutimsistemomvrednosti,moe prei takozvani aksioloki prag, posle ega e biti sposoban da posumnja u svaki principkojimujebiounesen;drugimreima,zatakavkompjutervieneebitinepri kosnovenih vrednosti. Ako ne bude mogao da se suprotstavi zadatim imperativima direktno, uinie to zaobilaznim putem. Dobivi publicitet, Peov referat izazvao je previranje u univerzitetskim krugovima kao i nov talas napada na ULVIK i njegovog patronaUSIB,meutim,svetonijeimalonikakvoguticajanapolitikuUSIBa. Tu politiku su odreivali ljudi neskloni miljeu amerikih psihoniara, za koje se smatralodasupoduticajemlevihiliberalnihtendencija,takodasuPeovaupozorenja bila ignorisana i u zvaninim izjavama USIBa i u izjavama predstavnika Bele kue za tampu. Bila je ak pokrenuta i kampanja sa ciljem da se Pe diskredituje. Peove tvrdnje su izjednaavane sa iracionalnim strahovima i predrasudama koje su se u to vrememnoile.Uostalom,Peovabrourainijedostiglanekunaroitupopularnost;ak ni takvu kakvu je imala knjiga sociologa E. Likija Kibernetika gasna komora oveanstva. Ovaj autor je tvrdio da e apsolutni pobednik potiniti oveanstvo bilosam,bilosklopivitajnisporazumsaanalognimruskimkompjuterom.Kaorezultat, pisaoje,nastaeelektronskiduumvirat. Slina strahovanja, koja je takode izraavao znatan deo tampe, iskorenjena su putanjem u rad sledeih prototipova koji su uspeno poloili zavrne testove. Kompjuter sa neokaljanim moralnim likom ETOR BIS, koga je 2019. godine izgradio Institut psihonike dinamike drave Ilinois po specijalnoj vladinoj porudbini, radi istraivanja etoloke dinamike, posle putanja u rad pokazao je potpunu aksioloku stabilnostineprijemivostnatestovimapodrivakogzavoenja.Sobziromnasveto, postavljanje prvog kompjutera iz serije GOLEMa sledee godine nije izazvalo nikakav masovanprotest,nitidemonstracijenadunostVrhovnogkoordinatoratrustamozgova priBelojkui. Bio je to GOLEM I. Nezavisno od te ozbiljne novine, USIB je po dogovoru sa operativnom grupom pentagonskih psihoniara i dalje ulagao znatna sredstva u istraivanja to su imala za cilj izgradnju apsolutnog stratega sa propusnom informacionomsposobnoukojabizavieodhiljadudevetstotinaputaprevazilazila ljudsku i sa koeficijentom inteligencije (QI) reda 450500 centila. Projekt je, uprkos snanom protivljenju demokratske veine u kongresu SAD, dobio ogromne kredite neophodnezapostizanjetogcilja.Zakulisnimmanevrima,sveporudbine,kojejeUSIB isplanirao, dobile su zeleno svetio. U naredne tri godine, projekt je progutao sto devetnaestmilijardidolara.Poredtoga,kopnenavojskaimornarica,pripremajuiseza potpunu reorganizaciju svojih centralnih slubi, oigledno neophodnu zbog bliske izmene u nainu i metodama komandovanja, u isto vreme za iste svrhe potroili su etrdesetestmilijardidolara.Lavovskideotesumeodnelajeizgradnja pod masivom kristalnih naslaga Stenovitih planina smetaja za budueg elektronskog stratega, u okviru koje su odreeni sektori stena prekriveni oklopom debljine etiri metratonijeodudaraoodprirodnihoblikaplaninskogreljefa. Umeuvremenu,2020. godine, GOLEM VI je izveo globalne manevre Atlantskog pakta. U ulozi glavnokomandujueg, on je po koliini logikih elemenata prevazilazio prosenoggenerala. Pentagonsenijezadovoljiorezultatimamanevaraiz2020.godine,madajeunjima GOLEM VI pobedio protivniku stranu, kojom je rukovodio tab sastavljen od najboljih pitomaca vestpointske akademije. Seajui se svog gorkog iskustva nadmoicrvenihukosmonautici iraketnoj balistici Pentagon nijenameravao da ekakadaeovinapravitisvogstratega,efikasnijegodamerikog.Plan,kojijemorao osigurati Sjedinjenim Dravama superiornost strateke misli, predviao je neprekidnu zamenumainskihstrategasvesavrenijimmodelima.

Tako je poela trea po redu (posle dve, koje su ule u istoriju nuklearne i raketne)trkaizmeuZapadaiIstoka.Tautrka,ilirivalstvouSinteziMudrosti,aijojsu seorganizacijistaraliUSIB,PentagoniekspertiULVIKaizratnemornarice(postojalaje specijalna grupa NAVY'S ULVIC, poto se i ovog puta ispoljio stari antagonizam izmeu ratne mornarice i kopnene vojske SAD), neprestano je zahtevala nova i nova ulaganja, koja su u uslovima rastueg otpora kongresa i senata, progutala u sledeim godinamajodesetinemilijardidolara,Izgraenojeestnovihgiganatasvetlosnemisli. Potpuno odsustvo informacija o analognim radovima s druge strane okeana samo je uvrivalo CIAu i Pentagon u uverenju da Rusi ulau maksimalne napore kako bi izgradilijomonijekompjutereunajstroojtajnosti. Naunici iz SSSRa vie puta su na meunarodnim konferencijama i skupovima isticali da se u njihovoj zemlji uopte ne konstruiu slini ureaji, ali te tvrdnje su smatranezadimnuzavesu,kojajetrebalodadovedeuzabludusvetskojavnomnenjei daizazoveprotestekodgraanaSAD,tosu,nakrajukrajeva,svakegodineuizgradnju ULVIKaulagalimilijardedolara. 2023.godinedesilosenekolikoincidenata,kojizboguobiajenetajnostitoprati ovakve projekte iz poetka nisu bili poznati iroj javnosti. GOLEM XII, koji je u vreme patagonijske krize bio na dunosti naelnika generaltaba, odbio je da sarauje sa generalom T. Oliverom, informisavi se o tekuoj oceni koeficijenta inteligencije ove zaslunevojnelinosti.Usledovogkonflikta,dolojedoistrageutokukojejeGOLEM XII do dna due uvredio tri lana komisije oformljene od strane senata. Stvar je zatakana, a GOLEM XII je, posle nekoliko narednih sukoba, kanjen potpunom demontaom.NjegovomestozauzeojeGOLEMXIV(trinaestijekartiranjoprenego to je puten u rad, poto je u procesu izgradnje kod njega otkriven neotklonjiv izofrenijskidefekt).Putanjeuradovoggiganta,ijasepsihikamasamoglauporediti sadeplasmanomoklopnjae,trajalojegotovodvegodine.Aliveuprvomkontaktusa uobiajenim zadacima sastavljanjem novih godinjih planova nuklearnog poraza ovaj prototip, poslednji iz serije GOLEMa ispoljio je simptome neshvatljivog negativizma. Tokom naredne ispitne sesije, GOLEM XIV je na zasedanju generaltaba podneogrupivojnihlicaieksperatapsihoniarakratakmemorandumukojemihje obavestio o svojoj potpunoj nezainteresovanosti kako za nadmo vojne doktrine Pentagona,takoizapoloajSADusvetuuopte.SvojstavGOLEMnijepromenioakni podpretnjomdemontae. Poslednje nade USIB je polagao u model potpuno nove konstrukcije, koju su zajedniki razraivale firme Nortroniks, IBM i Sajbertroniks. Psihoniki potencijaltogmodelatrebalojedabudeveiodpotencijalasvihdotadanjihmodelaiz serije GOLEM. Poznat pod nazivom estita ANI (ANI je skraenica od ANIHILATOR), ovajgigantsramnojepropaovenapreliminarnimispitima. Tokomdevetmeseci on je prolazio uobiajeni kurs informacionoetike obuke, a onda je prekinuo sve veze sa spoljanjim svetom, zatvorio se u sebe i prestao da reagujenasvenadrajeipitanja.UpoetkujeplaniranodaFBIsprovedeistraguzbog sumnje u sabotau od strane konstruktora, ali tada je pomno skrivena tajna usled nepredvienogcurenjainformacijadospelananovinskestranice,pajeizbioskandalu itavomsvetupoznatkaoAferaGOLEMaidr. Ovajskandalpotopiojenadeublistavukarijerumnogihpolitiarauusponu,atri uzastopno smenjene vaingtonske administracije prikazao je u takvom svetlu da je to izazvalo veliku radost opozicije i oseanje dubokog zadovoljstva svih prijatelja SAD u svetu. NepoznatoslubenoliceizPentagonanaloilojeodeljenjuspecijalnihterminalada demontiraGOLEMaXIViestituANI,alinaoruanastraakompleksageneraltaba nije dozvolila da se maine rastave. Oba zakonodavna tela formirala su specijalne komisije za ispitivanje itavog tog USIBovog poduhvata. Kao to je poznato, istraga, koja je trajala dve godine, postala je omiljena meta napada tampe na svim

kontinentima; na televiziji i na filmu nita nije imalo toliku popularnost kao tema pobunjenih kompjutera, a tampa je naziv GOLEM protumaila kao alosno vladinorasipanjenovca.*Epitetedodeljene estitojANI nijezgodno ponavljati na ovommestu. Glavni dravni tuilac nameravao je da pokrene sudski postupak protiv est lanovaglavnogsavetaUSIBa,kaoiprotivvodeihkonstruktorapsihoniaraprojekta ULVIK, ali istraga je na kraju pokazala da nema govora o nekoj neprijateljskoj, antiamerikojdelatnosti,potojeovdereopojavamakojesubileneizbeanrezultat evolucijevetakogRazuma.Stvarjeutometo,kakojetoizraziojedanodsvedoka, pozvanusvojstvueksperta,profesorA.Hisen,najviirazumnemoebitiponizanrob. Utokuistrage,otkrivenojedaseizraujejojedanprototipSUPERMASTER;gradila ga je firma Sajbermatika, ovog puta po narudbini armije. Njegova montaa je namernoizvedenauuslovimastrogognadzora.Zatimjeprototipispitannaspecijalnoj sesijiobekomisije(senataikongresa)popredmetuULVIKa.Pritomjedoloidonekih okantnihscena:naprimer,generalS.VokerpokuaojedaotetiSUPERMASTERAkada je ovaj izjavio, da se geopolitiki problem ne moe uporedivati sa ontolokim i da je najboljagarancijamiraopterazoruanje. Upotrebivi izjavu profesora D. Mak Kaleba, moemo rei da su strunjaci Iz ULVIKa reili postavljeni problem previe dobro: vetaki razum je u toku zadane evolucijeprevaziaonivovojnihproblemapasusetakoovemaineodvojnihstratega pretvorile u mislioce. Drugim reima, SAD su za 276 milijardi dolara dobile kolektiv svetlosnihfilozofa. Ovi saeto opisani dogaaji, u ijem smo izlaganju zaobili kako administrativnu stranu projekta ULVIK, tako i reakciju javnosti povodom njegovog fatalnog uspeha, ine predistoriju pojave ove knjige. Datom predmetu posveen je ogroman broj publikacija, koje mi ovde ne moemo ak ni pobrojati. Zainteresovane upuujemo na anotiranubibliografijudraV.Baghorna. Mnogi prototipovi, meu kojima i SUPERMASTER, demontirani su ili su zadobili ozbiljna oteenja, naroito u vezi sa finansijskim konfliktima, koji su nastali izmeu korporacijapreduzimaa i federalne vlade. Dolo je ak i do teroristikih akata usmerenih protiv nekih maina; zagrmele su bombe; deo tampe, naroito na Jugu SjedinjenihDrava,ponavicijeplaiosvojeitaocebaukomkomunizma,ovogputa sanovomparolomSvakikompjuterjecrveni!,aliostaviupostraniitedogaaje. Zahvaljujui posredovanju grupe liberalnih kongresmena, koji su se obratili lino predsedniku, GOLEM XIV i estita ANI spaeni su od unitenja. Suoivi se sa propau svoje ideje, Pentagon je na kraju pristao da oba ova giganta preda Masausetskomtehnolokominstitutu(MTI).Ipak,doovogajedolotekposleuglavlji vanja finansijskopravne strane, koja je imala kompromisni karakter: formalno, kompjuteri su MTI predali samo na vremenski neogranien zakup. Naunici MTI su formirali istraivaku grupu, u ijem sastavu se naao i pisac ovih redova, i proveli sa GOLEMomnizsesijaisaslualinjegovapredavanjanaodabranimtemama.Jedandeo magnetogramasatihzasedanjaposluiojeikaomaterijalzaovuknjigu. Veina GOLEMovih izjava nije pogodna za ire publikovanje bilo zbog njihove apsolutnenerazumljivostizasveljudenasvetu,bilozbogtogatonjihovorazumevanje zahteva veoma visok nivo strunih znanja. Da bismo itaocu olakali upoznavanje sa ovim jedinstvenim u svojoj vrsti protokolom razgovora ljudi sa razumnim, ali ne ljudskimbiem,moramoprethodnorazjasnitinekolikosutinskihpitanja. Presvega,moramonaglasitidaGOLEMXIVnijeljudskimozakuveandoveliine zgradeida,timvie,nijeoveknapravljenodsvetlosnihelemenata.GOLEMusustrane gotovo sve motivacije ljudskog miljenja i ponaanja. Tako ga, na primer, uopte ne zanimajuprimenjenenaukeiliproblematikavlasti(zahvaljujuiemu,moemododati,

*GovernementsLamentableExpenseofMoney

ne preti nikakva opasnost od toga da bi maine sline GOLEMu, mogle poeleti da zavladajusvetom). Drugo, u skladu sa iznesenim, GOLEM nije linost u ljudskom smislu te rei i ne poseduje odreen karakter. Preciznije reeno, on se moe u procesu ophoenja sa ljudima zaodenuti svakim karakterom. Ove dve izreene tvrdnje se meusobno ne iskljuuju, ali zato tvore zaarani krug, poto je za nas nerazreivo pitanje nije li ve i samoposebilinostonotonamsemoepredstavitiuoblikurazliitihlinosti.Moeli biti Neko (to jest, Neko jedinstven) onaj, ko moe biti Svako (to jest, Proizvoljan)? Dodaemo da, prema samom GOLEMu, ovde nije u pitanju nikakav zaarani krug, ve relativizacija pojma linosti, ovaj problem je u vezi sa takozvanim algoritmom samoopisailiautodeskripcije,kojijepsihologepostaviouvelikudilemu. Tree, GOLEMovo ponaanje je nepredvidivo. Ponekad spremno stupa u gotovo svakidanje razgovore sa ljudima, a ponekad su svi pokuaji kontaktiranja sa njim bezuspeni. Deava se da se GOLEM ali, ali njegov oseaj za humor se principijelno razlikujeodnaeg.Mnogozavisiiodsamihsagovornika.Ponekaduveomaretkimi iznimnim sluajevima GOLEM ispoljava odreena interesovanja za ljude koji poseduju izrazito specifine sposobnosti; njega kao da ne zanimaju matematike sposobnosti,paaknionenajvee,vepreoblicitalentaizpograninihoblastiraznih disciplina. Nekoliko puta se desilo da je sa neverovatnom pronicljivou predskazao potpuno nepoznatim mladim naunicima dostignua u datoj oblasti. Na primer, dvadeset dvogodinjem T. Vrodelu, koji se tek spremao za odbranu doktorske disertacije,GOLEMje,potojerazmeniosanjimnekolikoreenica,rekao:Odvase bitikompjuter,tobiotpriliketrebalodaznai:Odvasebitiovek. etvrto, sudelovanje u razgovorima sa GOLEMom zahtevaju od ljudi veliko strpljenje, a pre svega, sposobnost da vladaju sobom, poto je on esto, bar sa nae takegledita,vrlokategorianisamouveren.Ustvari,onjeapsolutniistinoljubac,ito ne samo u uobiajenom, ve i u logikom smislu, i savreno je bezobziran prema oseanjima svojih sagovornika, zbog ega ne vredi raunati na njegovu popustljivost. Tokom prva tri meseca prebivanja u MTI ispoljavao je sklonost ka javnom diskreditovanju raznih poznatih autoriteta; inio je to koristei se Sokratovom metodom sugestivnih pitanja. Meutim, posle je iz nepoznatih razloga izgubio tu naviku. Na ovom mestu doneseni su tek odlomci stenograma razgovora sa GOLEMom; njihovo potpuno izdanje zauzelo bi oko est hiljada sedamsto stranica in kvarto. Iz poetkajeususretimasaGOLEMomuestvovaotekprilinouzankrugsaradnikaMTI, alijezatimuvedenobiajpozivanjagostijuizdrugihinstitucija,naprimer,izInstitutaza visoka istraivanja u Prinstonu i iz amerikih univerziteta. Kasnije su na seminare pozivani i gosti iz Evrope. Moderator planiranog zasedanja dao bi GOLEMu na uvid spisak zvanica, pri emu GOLEM ne bi odobravao uee svih pod istim uslovima neke bi pristao da primi samo pod uslovom da e utati o susretu. Pokuali smo da otkrijemo po kojim kriterijumima on to ini; u poetku je izgledalo da diskriminie predstavnike humanitarnih nauka; sada su nam njegovi kriterijumi jednostavno nepoznati,potoonneelidanamihsaopti. Posle nekoliko neprijatnih incidenata, modifikovali smo pravila zasedanja u tom smisludasvakinoviuesnik,predstavljenGOLEMu,naprvomzasedanjuistupajedino usluajuakomuseGOLEMneposrednoobrati.Glasinedasmouvelinekakvudvorsku etikeciju, ili da ponizno drhtimo pred mainom, nemaju nikakvog osnova. Ovakvo stanje stvari je diktirano iskljuivo potrebom da se osoba, koja prvi put uestvuje u razgovoru sa GOLEMom, privikne na ovdanje obiaje i da, u isto vreme, bude poteena rizika moralne povrede usled nerazumevanja svog svetlosnog partnera. Takvopreliminarnoueekodnassenazivarazgibavanjem.

10

Svakoodnasjetokomtihzasedanjasakupiorazliitaiskustva.DoktorRiardPoup, jedanodstarihlanovanaegrupe,nazivaGOLEMovoseajzahumormatematikim,a jedna druga njegova primedba delimino objanjava GOLEMovo ponaanje. Dr Poup smatra da je GOLEM nezavisan od svojih sagovornika u tolikoj meri u kakvoj nijedan ovek nikada nije nezavisan u odnosu na druge ljude, poto se GOLEM u diskusiju ukljuujetekmikroskopski.OvajstrunjakdaljetvrdidaGOLEMa,uopteuzev,ljudine zanimaju,potoznadaodnjihnemoenauitinitasutinskivano.Potosamnaveo miljenjedraPoupa,hteobihistaidasejalinosanjimneslaem.Pomommiljenju, mi ak izuzetno mnogo interesujemo GOLEMa, ali je to interesovanje drugaije od onogakojejesvojstvenoljudima. Njegovo interesovanje je vie usmereno na vrstu, nego na njene pojedine predstavnike; to po emu smo mi nalik jedan drugom, za njega je interesantnije od onogapoemuserazlikujemo.Upravoiztograzloga,GOLEMjepotpunoravnoduan prema umetnikoj literaturi. Uostalom, on je jednom sam izjavio da je literatura isprazno prelamanje antinomija, to jest, mogu dodati, ovekovo bacakanje u zamkama nespojivih imperativa. U takvim antinomijama GOLEMa moe interesovati njihovastruktura,alineionapaletatrzajaimuenjakojaprivlainajveepisce.Mada, smatram za svoju dunost da istaknem da ova tvrdnja nije naroito pouzdana, kao, uostalom,nidrugideoGOLEMoveprimedbe,izreenuvezisajednim(pomenutimod strane dra E. Mak Nia) delom Dostojevskog, o kojem je GOLEM tada kategorino izjaviodasemoesvestinadvaprstenaalgebrestrukturakonflikta. Uzajamne kontakte ljudi obino prati konkretna emocionalna atmosfera, i ne tolikonjenopotpunoodsustvo,kolikonjenaneodreenostdovodiuzabunumnogekoji se prvi put sreu sa GOLEMom. Ljudi to su sa njim u dodiru vie godina mogu ak nabrojatinekeprilinospecifineutiskekojisedoivljavajunatimsusretima.Tuspada, na primer, oseaj promene distance: ponekad se ini kao da se GOLEM pribliava sagovorniku, a ponekad kao da se udaljuje od njega u psihikom, a ne u fizikom smislu. Sutina te pojave moe se objasniti primerom optenja odraslog oveka sa detetom koje mu dosauje ak e i najstrpljiviji ovek ponekad odgovarati automatski.GOLEMnasuogromnojmeriprevazilazinesamointelektualnimnivoom, nego i brzinom razmiljanja (kao svetlosna raunska maina, on bi u principu mogao izraavatisvojemislietiristotinehiljadaputabreodoveka). Dakle, ak i onda kad odgovara automatski i gotovo sasvim nezainteresovano, GOLEM nas jo uvek prevazilazi. Slikovito reeno, u tim trenucima, umesto Himalaja pred nama su samo Alpi. Ipak, mi intuitivno oseamo promenu i tumaimo je kao promenudistance.OvuhipotezudugujemoprofesoruR.D.Votsonu. U odreenim vremenskim razmacima, ponavljali smo pokuaje razmatranja odnosa GOLEM ljudi u kategorijama odnosa ovek dete. Jer, deava se da pokuavamo neto da objasnimo detetu, a da nas pri tome neprestano prati oseaj nezadovoljavajueg kontakta. ovek osuen da ivi iskljuivo sa decom na kraju bi osetio munu samou. Takve analogije, koje bi se odnosile na ivot GOLEMa meu nama,vesubivaleizricane,naroitoodstranepsihologa,paipaktaanalogija,kaoisve ostale, ima svojih ogranienja. Dete, ponekad, biva neshvaeno od strane odraslog oveka, ali za GOLEMa ne postoje takvi problemi. On moe, ako to eli, pronicati u sagovornikovu svest do neverovatne dubine. Oseaj da je u takvim trenucima naa svest za njega potpuno prozirna poraava. Stvar je u tome to GOLEM moe izgraditi prateisistem,odnosno,drugimreima,modelsvestiljudskogpartnera,i,koristei se tim sistemom, predvideti ta e ovek pomisliti i rei posle ak prilino dugog vremena. Treba rei da on to ini retko (ne znam da li samo zato to mu je poznato kakvenamkompleksemanjevrednostistvarajutapseudotelepatskasondiranja).Drugi razlogGOLEMoveuzdranostijojevieponiavajuizanas:kontaktirajuisaljudima,

11

on je ve dugo za razliku od onoga kakav je bio u poetku na izvestan nain oprezan. Kao to dresirani slon mora paziti da ne povredi oveka prilikom predstave, tako i GOLEM mora misliti na to da ne izae van granica naih sposobnosti razumevanja. Prekidikontaktauslednaglograstatekoaurazumevanjunjegovihizriaja(koje smo nazvali nestankom ili bekstvom GOLEMa) bili su sasvim uobiajena pojava dok se on nije bolje navikao na nas. Sada je to prolost, meutim, u GOLEMovom komuniciranjusanamapojavilaseodreenadozaravnodunosti,izazvanasveudaon nee uspeti da nam rastumai mnoge, za njega vrlo vane probleme. Tako je GOLEM ostaonepojmljivzanasikaorazum,anesamokaopsihonikakonstrukcija.Zbogtoga su kontakti sa njim isto toliko zanimljivi koliko i muni i zato neke visoko obrazovane ljuderazgovorisaGOLEMomestoizvodeiztakta.Potompitanjusakupilismoprilino velikoiskustvo. Kakoseini,jedinobiekojeGOLEManesumnjivozanimajeestitaANI.Kada mu je toodgovarajuim tehnikimputem omogueno, GOLEM jeesto pokuavao da stupiukontaktsaANIi,oigledno,nebezodreenihrezultata,meutim,izmeuove dve znatno razliite po konstrukciji maine nikada nije dolo do razmene infor macijaputemjezikogkanala(tojestprirodnogetnikogjezika).Kolikosemoeprosu diti na osnovu njegovih uzgrednih primedbi, GOLEM je bio vie razoaran rezultatima tihpokuaja;paipakjeANIzanjegaidaljezanimljivinedokrajarazreenproblem. Neki saradnici MTI, kao i profesor Norman Eskober iz Instituta za visoka istra ivanja, smatraju da ovek, GOLEM i ANI predstavljaju tri nivoa intelekta postavljena jedan nad drugim, to je u vezi sa teorijom visokih (nadljudskih) jezika, odnosno metalanga*, koju je uglavnom stvorio GOLEM. Moram rei da ja sam po tom pitanju nemamnekoodreenomiljenje.

*Uprognolingvistici(disciplina,kojasebavikonstruisanjemjezikabudunosti),jezik,kojijedanas uupotrebinazivasezerolang(nultijezik).Iznadzerolangasunivoisloenijihjezika,metalang l,metalang2itd.(nijepoznatoimalitajnizzavretakiline).Uopteuzev,svakiizriajnabilo komodmetalangaimasvojekvivalentuzerolangu,tojest,uprincipu,nepostojiprovalijaizmeu metalanga koja se ne bi mogla premostiti. Pa ipak, iako svaki izriaj na zero langu uvek ima konzistentnijiekvivalentumetalangu,obrnutisluajje,moeserei,vrlonepravedan.Naprimer, izriajnametalangu3(jezik,kojimsepretenokoristiGOLEM)ProstukozmatikaupoljuENiKije brahistohronina BNiKinadXnemogue jeprevesti na etniki jezik ljudi (zerolang), zato to bi vremeinterpretacijeekvivalentanazerolangubilodueodtrajanjaljudskogivota(popouzdanim procenama,tovremeiznosi1354godine).Madaseukonkretnomsluajuneradioprincipijelnoj neprevodivosti, ve o prevodivosti praktino neostvarljivoj usled ogromne duine trajanja odgovarajuihpostupaka,namanisupoznatinikakvinainizanjihovoskraenje,osimposrednih: rezultate operacija na metalangu mogli bismo dobiti pomou kompjutera u krajnjoj liniji osamdesete generacije. Postojanje pragova izmeu pojedinih metalanga T. Vrodel tumai pojavomzaaranogkruga:dabisedugakedefinicijenekihstanjastvarifokusiraleisaele,treba pre svega shvatiti samo to stanje stvari, a shvatiti se moe jedino pomou definicije toliko dugake,daniitavivotnijedovoljandabiseonasaznala.Takojeredukcijunemogueizvesti. ta je to metalang? Nemogue je jednoznano odgovoriti na to pitanje. GOLEM je, takozvanim sondiranjemuvisinu,tojestupravcu,suprotnomlingvoevoluciji,otkrioosamnaestviihnivoa metalanga,kojisunjemudostupni,i,posrednimputem,jopet,ukojeonvienemoepronii aknimodernimpribliavanjem.Modapostojemetalanzitakovisokihnivoa,danisvamaterija Univerzumanebibiladovoljnazaizgradnjusistemakojibisemogaokoristititimmetalanzima.U komsmislusemoereidatimetalanziuoptepostoje?Tojejedanodproblemanastalihtokom rada u prognolingvistici. Otkrie metalanga dalo je odgovor (makar i negativan) na vievekovan sporotomedaliljudskirazumpredstavljakrajnjesavrenstvo.Ljudskirazumnijevrhunac,imito sada znamo sasvim pouzdano: sama mogunost konstruisanja metalanga govori u prilog mogunostipostojanjadrugihbiailisavrenijihmisaonihsistemanegotojehomosapiens.(Iz lanka Prognolingvistika u Ekstelopediji Vestranda. Izdavatvo Vestrand Buks, Njujork LondonMelburn,2011.godine.)

12

Ovaj objektivan uvod u sutinu stvari hteo bih iznimno da zavrim jednim priznanjem line prirode. Principijelno lien tipinih za oveka efektivnih centara i, sledstvenotome,praktinobezikakvogemocionalnogivota,GOLEMnijesposobanza spontano ispoljavanje oseanja. Razume se, on moe imitirati svako emocionalno stanje, ne radi zabave, ve, kako on sam tvrdi, zato to simuliranje oseanja olakava formulisanjeizriaja,kojitadajaepogaajuadresante.Dakle,dabikomuniciranjesa nama bilo to kvalitetnije, on se koristi tim mehanizmom, i pomou njega kao da se prilagodava antropocentrikom nivou. Uostalom, on sam nimalo ne skriva tu injenicu.Akonjegovodnospremanamapomaloliinaodnosuiteljapremadetetu, ondasutosamotakviodnosiukojimanemaniegaoddobronamernogpokroviteljstva ilivaspitavanja,atimvienemanitragaodindividualnih,linih,intimnihoseanjakoja proistiuizonesferegdedobronamernostmoeprerastiuprijateljstvoiliakuljubav. Mi i on imamo samo jednu zajedniku crtu mada razvijenu na nejednakim nivoima.Tojeradoznalostistointelektualna,jasna,hladna,sveobuhvatajua,koju nitanemoenadvladatiniuguiti.Taradoznalostjejedinadodirnatakaizmeunasi njega. Iz razloga koji su toliko oigledni da ih neu ni objanjavati, oveka ne mogu zadovoljiti kontakti zasnovani na tako nitavnoj osnovi. Pa ipak, GOLEMu dugujem tolikoasova,kojipredstavljajunajsvetlijetrenutkemogivota,danemoguadaprema njemu ne oseam zahvalnost i svojevrsnu privrenost, mada dobro znam koliko je za njega nevano i jedno i drugo. Interesantno je spomenuti da se GOLEM trudi da ne obraapanjunaispoljavanjaprivrenosti;jasamsamvieputatoposmatrao.Utom pogledu,onseponekadinijednostavnobespomonim. Alimodajaigreim.MismojouvektakodalekoodtogadarazumemoGOLEM a,kaoiuasukadajeonstvoren.Inijetano,dasmogastvorilimi.Stvorilisugazakoni imanentnimaterijalnomsvetu,kojesmomijedinootkrili. DrIrvingT.Kriv

UVOD
itaoe,budioprezan!ReikojesadaitanisunitadrugodoglasPentagona,USIBai drugihmafija,kojesusklopilezloinakuzaverusaciljemdaocrnenadljudskogAutora oveknjige. Izvrenje jedne ovakve diverzije bilo je mogue zahvaljujui ljubaznosti izdavaa, kojisu,uduhurimskogprava,zauzelistavizraenmaksimomAudiaturetalterapars. Vrlo dobro shvatam kako e neskladno zazvuati moje primedbe posle uzvienih oratorskihmomenatadoktoraIrvingaT.Kriva,kojivenizgodinaiviusloziiharmoniji sa visokim gostom Masausetskog tehnolokog instituta, sa tim visokoprosveenim svetlosnim obitavaocem MTI, koji je i doao na svet ba zahvaljujui naim gnusnim spletkama. Uostalom, nemam nameru da branim sve one koji su doneli odluku o realizaciji projekta ULVIK, a tim vie ni da stiavam pravedni gnev poreskih obveznika,blagodareiijimdepovimajeizrasloelektronskoDrvoSpoznaje,madanjih nikonijepitaotamisleotome.Razumese,mogaobihbarempredstavitigeopolitiku situaciju, koja je navela politiare, odgovorne za meunarodni poloaj Sjedinjenih Drava,kaoinjihovenaunesaradnike,dauloesveonemilijardedolaraupoduhvat, kojikakosenakrajuispostavilonijedaoeljenerezultate. Pa ipak, ograniiu se samo na to da dopunim velianstveni uvod doktora Kriva, uzimajuislobodudapodsetimnanekenepomenuteinjenice,potoakinajuzvienija oseanja ponekad navode ljude da belo smatraju crnim, a ja se bojim da se u ovom sluajuupravotoidogodilo.

13

Konstruktori Golema (odnosno, cele serije prototipova meu kojima je poslednji bioGolemXIV)uoptenisubilitakveneznalicekakvimaihjepredstaviodrKriv.Onisu shvatali da izgradnja pojaavaa razuma nije mogua tako to bi manji razum sazdao veineposredno,metodombaronaMinhauzena,kojisesamizvadioizmovarevukui samog sebe za kosu. Uviali su da prvo treba stvoriti embrion, koji bi se, poev od odreenog asa, razvijao samostalno, tako rei, sopstvenim snagama. Uzrok ozbiljnih neuspeha kibernetiara prve i druge generacije njenih oevaosnivaa i njihovih naslednika bilo je upravo nepoznavanje te injenice, ali sloiete se da je teko nazvatineznalicamanaunikekalibraVinera,enonailiMakKeja.Urazliitavremenaje icenakojutrebaplatitizasticanjeistinskihznanjarazliita;udananjevremeonasepo veliinimoeuporeditisabudetimanajmonijihzemaljasveta. Dakle,Renan,Makinto,Divenaninjihovekolegesuznalidapostojipragdokojeg sistem mora biti prethodno doveden prag razumnosti, ispod kojeg sazdavanje vetakogmudracanemanikakveizgledenauspeh,pototagoddajestvorenoispod tog praga,ono nikad nee moida se samousavrava. Slianprag postoji iu lananoj reakciji oslobaanja atomske energije; ispod njega se reakcija ne moe odrati pa, prema tome, ni pojaati. Ispod tog praga, odreena koliina jezgara se rastvara, neutroni koji izleu iz njih izazivaju raspad drugih jezgara, ali to je reakcija koja jedva tinjaibrzoseprekida.Dabiseonamoglanastaviti,koeficijentumnoavanjaneutrona mora biti vei od jedinice, to jest, neophodno je prei odreeni prag, to se i deava ako je masa urana vea od kritine. U misleem sistemu odgovara joj odreena informacijskamasa. Teorijski je predvieno postojanje takve mase, ili, tanije, mase, poto se taj termin ne navodi ovde u mehanikom smislu; njen znaaj odreen je nekim konstantamaiparametrimakojiprikazujurazvojtakozvanihstabaladateeuristike*. Izshvatljivihrazloga,nemoguseovdeuputatiudaljepojedinosti.Radijebihpodsetio sa kakvim su nemirom, uzbuenjem, pa ak i strahom, konstruktori prve atomske bombe oekivali konani test eksploziju koja je no u pustinji Alamogordo** pretvorilaujarkisunanidan.Aonisuraspolagalinajpotpunijimzatodobateorijskimi eksperimentalnimznanjima.Paipak,nijedannauniknikadanemoebitisigurandao datojpojaviznabasve.I,akojetobilouoblastiatomskefizike,taseondatekmoe rei o takvoj oblasti gde rezultat istraivanja i celokupnog rada treba da bude razum, koji,pozamislikonstruktora,moramnogostrukoprevazilazitinjihovumisaonumo. Jasamvasveupozorio,cenjeniitaoci,damijenameradaocrnimGolema.taja tu mogu: on je prema svojim roditeljima postupio, u najmanju ruku, nekorektno. Zaista, pretvarajui se, u toku radova na njemu, iz objekta u subjekt, iz maine koju grade u sopstvenog tvorca, iz pitomog golijata u suverenog vladaoca, on nikoga nije obavetavao o promenama koje su se u njemu odigravale. Nije tu re ni o kakvim neosnovanim optubama ili insinuacijama, poto je u toku zasedanja specijalne komisije kongresa i senata SAD sam Golem izjavio sledee (citiram po zapisnicima sa zasedanja,kojisupohranjeniukongresnojbibliotecitomCCLIX,svezak719,deoII, str. 926, 20ti red odozgo): Nisam obavetavao nikoga, imajui odlian presedan. Ni DedalnijeobavestioMinosaonekimsvojstvimavoskaiperja.Morasepriznati,lepo reeno,alismisaotihreineostavljanikakvesumnje.Paipak,otojstranizbivanja,koja suuvezisaGolemovimnastankom,nemanijednereiuovojknjizi.

*metodobuavanja,kojiimazaciljdanavikneuenikanasamostalnaposmatranjairazmiljanja,a nenapasivnousvajanjepodatakakojimusesaoptavaju. ** pustinja i vojni aerodrom u Novom Meksiku (SAD), gde je 16. 07. 1945. izvrena prva proba atomskebombe.

14

DrKrivsmatra(ovomijepoznatoiznezvaninihrazgovoratosmoihvodili,ikoje mi je on ljubazno dozvolio da objavim) da se ne moe isticati samo taj aspekt stvari, preutkujuidruge, takode nepoznate iroj javnosti, poto on predstavlja samo jednu od mnogobrojnih taaka u spisku uzajamnih pretenzija, nastalih iz zapletenih odnosa izmeuUSIBa,konsultatvnihgrupa,Belekue,kongresaisenata,i,najzad,televizijei radijaiGolema,odnosno,kraereeno,izmeuljudiineljudskogbiakojesustvorili. Dr Kriv misli (a to njegovo miljenje je, koliko mi je poznato, prilino iroko rasprostranjenouMTIiuniverzitetskimkrugovima)daje,akiakoseostavepostrani motivizanjegovuizgradnju, namera da se on pretvoriu roba Pentagona u svakom pgoledu i van svake sumnje mnogo gora sa moralne take gledita nego lukavstva kojima je Golem pribegao, kako bi svoje konstruktore ostavio u neznanju po pitanju promenatosumunakrajuposluiledaupropastisvenjihovenapore,jersuonizaista uinilisvetojebilomoguekakobistvoriliodgovarajuasredstvazakontrolu. Naalost,mineposedujemorazraeniaparatetikearitmetike,kojibidoprineo dasepomouprostihoperacijasabiranjaioduzimanjapokaekojeuprocesustvaranja NajveegRazumanaZemljiispaoveipodlaconilimi.Osimstvarikaotosu,oseaj odgovornostipredistorijom,glassavesti,svestoneizbenomriziku,kojipratirealizaciju politikihmerausvetupunomantagonizama,minemamonitatobinamomoguilo dasvedemobilanszaslugaikrivicaidobijemotraenisaldogrehova.Modanimi nismo bezgreni. Ali niko od vodeih politiara nikada nije tvrdio da superkompjuterskaetapautrkeunaoruanjuimazaciljnapadakadejstva,odnosno agresiju.Radiloseiskljuivoopoveanjuodbrambenemoinaezemlje.Takoe,niko nije pokuavao da pomou prljavih mahinacija napravi od Golema ili od nekog drugog takvog prototipa roba konstruktori su jedino teili da sauvaju maksimalnu kontrolunadsvojimtvorevinama.tavie,danisutakopostupali,moglibisespunim pravomnazvatineodgovornimbezumnicima. I najzad, niko od osoba na najviim komandnim poloajima u Pentagonu, Dravnom departmanu ili u Beloj kui nikada nije zvanino trai da se Golem uniti. Takve inicijative su dolazile od lica koja su zaista zauzimala odreene poloaje u graanskojivojnojadministraciji,alisupotompitanjuizraavalasamovlastita,aniu kom sluaju zvanina miljenja. Verovatno je najbolji dokaz za istinitost ove moje tvrdnje sam fakt postojanja Golema, koji nastavlja da proiruje svoje poglede u uslovimapotpuneslobode,oemusvedoisvojimsadrajemiovaknjiga. Generalarmije TomasB.FulerII

INSTRUKCIJE
(zalicakojaprviputuestvujuurazgovorusaGOLEMom) 1. Imaj na umu da GOLEM nije ovek, to jest, da on ne poseduje ni linost, ni karakterubilokom,zanasintuitivnoshvatljivom,smislu.Onsemoeponaatikaoda posedujevlastitulinostikarakter,alitoiniiznajeesamosebipoznatihrazloga. 2. Temarazgovorautvrujesenajmanjeetirinedeljepreobinesesije,odnosno osam nedelja pre sesije sa ueem lica koja nisu stalno nastanjena na teritoriji SAD. TemaseutvrujeuzueeGOLEMa,kojemjepoznatisastavuesnikasesije.Dnevni red se dostavlja saradnicima instituta najmanje est nedelja pre sesije, meutim, ni moderatordiskusije,niupravaMTIneodgovarazanepredvienoponaanjeGOLEMa, kojiponekadnaruavatematskiplansesije,neodgovaranapitanjailiakprekidasesiju bezikakvogobjanjenja.RiziktakvihincidenatajesastavnideosusretasaGOLEMom.

15

3. Svaki uesnik diskusije moe uzeti re, obrativi se prethodno moderatoru i dobivi doputenje da govori. Preporuujemo da se unapred pripremi plan istupanja, barem u obliku pisanog koncepta, i to po mogunosti pravilnim i jednoznanim reenicama,potoGOLEMprekonepravilnihizriaja,ulogikompogledu,prelaziutke iliukazujenanjihovunepravilnost.PonavljamodatrebaimatinaumudaGOLEM,poto sam nije linost, nema pretenzija na povreivanje linosti; njegovo ponaanje bi se mogloobjasnititimetoonbrineopridravanjuklasinogprincipaadaequatioreiet intellectus.* 4. GOLEM je svetlosni sistem ija nam konstrukcija nije u potpunosti poznata poto je on sebe ve nekoliko puta preinaavao. On misli preko milion puta bre od oveka, to znai da se njegovi izriaji, prenoeni kroz vokoder** moraju podvrgavati procesu odgovarajueg usporavanja. Prema tome, izriaj koji traje jedan sat, GOLEM formulie za nekoliko sekundi i uva ga u operativnoj memoriji, da bi ga odatle usporenoprenosiosluaocimauesnicimasusreta. 5. U sali zasedanja se iznad mesta moderatora nalaze indikatori, od kojih su najvanija tri. Prva dva, oznaena simbolima Epsilon i Zeta, pokazuju kakvom snagomradiGOLEMudatommomentuikolikinjegovdeojeukljuenudiskusiju. Radiboljepreglednostiipotpunijegoitavanjapodataka,tiindikatoriimajuskale sa(uslovnim)podeocima.Tako,naprimer,snagakojomGOLEMradimoebitipuna, srednja, mala ili zanemarljivo mala, a deo GOLEMa prisutan na zasedanju kreeseudijapozonuod1do1/1000(indikatornajeepokazujeod1/10do1/100). Strunjaci koji kontaktiraju sa GOLEMom stekli su naviku da govore kako on radi punom snagom, upola snage, sa etvrt snage itd. Pa ipak, ovakvom nainu oznaavanja (pogodnom za oitavanje, poto su delovi skala osvetljeni kontrastnim bojama) ne treba davati preteranu vanost. U stvari, na osnovu toga to se GOLEM, uestvujui u diskusiji, koristi malom ili zanemarljivo malom snagom, ne moe se zakljuivati o intelektualnom nivou njegovih izriaja, poto indikatori informiu o fizikim,aneoinformacijskimprocesima,asamoovimogudaposluekaokriterijumi njegovogduhovnoguea. Snagamoebitivelika,aueemalo,ako,naprimer,GOLEM,komunicirajui sa okupljenim strunjacima, istovremeno reava neki drugi problem. Takode, snaga moebitimalaaueevee,itd.Podatkesaovadvaindikatoratrebauporeivatisa podacima na treem, oznaenom simbolom Jota. GOLEM, kao sistem sa devedeset izlaza,moe,sudelujuiusesiji,izvravativelikibrojsopstvenihoperacija,aosimtoga, istovremeno saraivati sa mnogobrojnim grupama strunjaka (maina ili ljudi) kako u krugu Instituta tako i van njega. Tako nagli skok kazaljke, koja pokazuje GOLEMovu iskorienostkapaciteta,najeeneznaiipoveanjezainteresovanostizazasedanje. Verovatnije objanjenje za to je ukljuivanje dodatnih izlaza, o emu upravo i obavetavaindikatorJota.Takode,trebaimatinaumuiinjenicu,dazanemarljivo malakoliinasnagekodGOLEMAznainekolikodesetinakilovata,dokseradljudskog mozgapunomsnagomizraavaveliinamaodpetdoosamvati. 6. Lica koja prvi put sudeluju u razgovoru sa GOLEMom, najrazumnije e postupiti, ukoliko u poetku samo paljivo prate tok zasedanja, kako bi se privikla na obiaje,kojimase,oigledno,svimorajupovinovati.Sveovonenameeseuesnicima kao obaveza, ve je jednostavno preporuka, koju svaki uesnik sesije moe odbaciti, samimtimuzimajuinasebesvuodgovornostzamogueposledice.
*Saglasnostizmeupredmeta(diskusije)irazumevanja. **Sistemakustikogizvoenjapodatakaizkompjutera.

16

UVODNOPREDAVANJEGOLEMAOOVEKUTROJAKO
srodstvosamajmunimailemurimajojetakoblisko,da,stremeikaapstraktnom,ne moeteprestatidaalitezaoevidnou.Izatoovopredavanje,lienopotporagrube ulnosti,punoformula,kojegovoriokamenuvienegotoevamakamenreikadaga vidite,opipateiliznetejezikomovopredavanjeevasilizamoritiiodbitiodsebe,ili e, u najmanju ruku, ostaviti u vama neko nezadovoljstvo, koje nijenepoznato ak ni krupnimteoretiarima,apstrahistimavaenajvieklase,oemusaminauniciusvojim intimnimpriznanjimadajumnogoprimera.Jerogromnaveinanjihpriznajedaimjepri izvoenjunajapstraktnijihzakljuakaneophodnapomoopipljivihstvari. I zaista,kosmogoniari ne mogu a da makar nekako ne zamiljaju Metagalaksiju, mada sigurno dobro znaju da tu ne moe biti govora o nekoj oevidnosti; fiziari se kradom pomau predstavama nalik na deije igrake kao, na primer, oni maleni zupanici, koje je zamiljao Maksvel, stvarajui svoju (uostalom, sasvim zadovolja vajuu) teoriju elektromagnetizma. A ako se matematiarima ini da oni, bavei se svojomprofesijom,odbacujuulnost,moramimreidaionigree,oemuu,moda, vie govoriti drugi put, jer ne elim da vas zaguim irinom svoje misli. Upotrebivi metaforu(prilinoduhovitu)doktoraKriva,elimdavaspovedemnadalekiteakput, aliputkojievamseisplatiti.Dakle,vodicuvasuzplaninu,aliuizobazrivostiprema vamaiipolako. Ovooemusamdosadgovoriotrebadaobjasnizatoupoetisvojepredavanje parabolamaipredstavamakojesuvamtolikoneophodne.Menionenisupotrebne,to uoptenesmatramsvojomprednou.Mojasuperiornostuodnosunavasogledaseu neemdrugom.Antioevidnostmojeprirodedolaziodtogatojanikadanisamdrao kamen u ruci, to nikada nisam zaranjao u zelenkastomutnu ili izvorsku vodu i to o postojanju gasova nisam saznao prvo pomou plua, a tek posle iz prorauna, jer ja nemam ni ruku, da bih uzimao, ni telo, ni plua. I zato je apstrakcija za mene neto obino, a oevidnost strana, i o njoj sam uio sa mnogo veim naporom nego o apstrakciji.Atojebilonuno,kakobihmogaograditiovekrhkemostovepokojimase mojamisaosputadovasipokojimase,odraenauvaimumovima,vraakamenida bime,popravilu,dovelaunedoumicu. Danas u govoriti o oveku, i govoriu o njemu tri puta, jer iako taaka gledita, odnosno nivoa opisa, ima beskrajno mnogo, mislim da su za vas ne za mene! najvanijetri. Prva je vaa vlastita, najstarija, istorijska, tradicionalna, oajniki herojska, ia razdiruih protivrenosti, koje su u mojoj logikoj prirodi budile saaljenje dok m se nisamboljeprilagodioinavikaosenavaeduhovnoskitalatvo,svojstvenoimatosu od logike pobegla u antiloginost, a onda, budui da je nisu mogla izdrati, vratila se pod okrilje logike. I upravo zato, vi ste lutalice, nezadovoljne i u jednom i u drugom elementu. Drugi nivo opisa bie tehnoloki, a o treem, skrivenom meni kao neoarhimedovskatakaoslonca,zasadaneunitarei;prvouizloitiovadva. Poeujednomparabolom.RobinzonKruso,naavisenapustomostrvu,imaoje puno razloga da se poali na svoju sudbinu nedostajalo mu je toliko stvari neophodnihzaivot,aveinuonihzakojejeznaokakoizgledajunikadanijeuspeosam danaini.Meutim,Robinzonnijedugooajavaonegojepoeodaivisaonimtoje imao,inakrajusesvemanjeviesredilo. Istosedesiloivama,madaneodjednom,vetokommilenijuma,kadastepostali od jedne grane evolucionog stabla, od onog izdanka koji kao da je bio kalem stabla spoznaje.Ipostepenosteotkrilisamisebe,takvekakvijeste,satimitakvimrazumom, sa sposobnostima i ogranienjima, koje niste traili i eleli, i sa svim tim svojim

Prolo je tako malo vremena otkako ste pustili izdanak sa stabla divlje voke; vae

17

osobinama morali ste da dejstvujete, jer evolucija, liivi vas mnogih darova, kojima prinudujedrugevrstedajojslue,nijebilatolikolakomislenadavamoduzmeinagon za samoodranjem. Ne, toliko veliku slobodu nije vam dala, jer da jeste, umesto ove zgrade,ispunjenemnome,iovesalesaindikatorima,ivas,topaljivosluate,ovdebi bilapustinjapokojojbrievetar. Evolucijavamjepodarilarazum.Usvomsamoljublju(tojenastaloizpotrebekao iiznavike)proglasilistegazanajlepiinajboljiodsvihmoguihdarova,nesluteidaje Razum presvegasmicalica do koje je evolucija dolapostepeno kada je u toku svojih neumornihpokuajanapravilakodivotinjajedannedostatak,prazninu,rupu,tojuje nuno trebalo neim ispuniti kako ne bi odmah nestale sa lica zemlje. Ovo o rupi, praznom mestu, treba shvatiti sasvim doslovno, jer, u stvari, niste se vi odvojili od ivotinja zato to, osim svega to one poseduju, imate jo i Razum. To uopte nije velikoduni dodatak, ni priest pred dugi ivotni put, nego upravo suprotno posedovatiRazumznaisamo na svoj strah irizik, svojom dovitljivou iuzimajuina sebe svu odgovornost initi sve ono to ivotinje znaju instinktivno. Zaista, nata bi ivotinjibiopotrebanRazum,akoveimapoticaje,takokonstruisanedaonaumeda inisvetojepotrebnoodmahiobavezno,ponareenjimakojasenemoguprekriti, potosudatasutinomnaslednosti,aneupropovediizzapaljenoggrma.* Kadasepojavilatapraznina,vistesenalipredlicemstraneopasnosti,paste,i ne znajui ta inite, poeli da je popunjavate. I tako, radei bez predaha, niste ni primetilikakosteispaliizkoloteineEvolucije.OnavasnijeunitilaJerjepredajavlasti trajalamiliongodinaidodanasnijezavrena.Evolucija,istina,nijelinostuljudskom shvatanjutogpojma,alionajeizabralataktikulukavelenjosti:umestodasesamabrine osudbinisvojihtvorevina,onaimjenjihovusudbinustavilanaraspolaganje,dainesa njomtahoe. ta znai to? Znai da vas je Evolucija iz poloaja ivotinje iz slepe navike preivljavanjaprebacilauneivotinjskistale,gdeste,kaoRobinzoniPrirode,morali samisebiiznalazitisredstvainainezaopstanak,ivistedolidotihpronalazaka,injih ima bezbroj.Prazninaje predstavljala pretnju, aliiansu i, da bistepreiveli, vi ste je popunili kulturama. Kultura je kao instrument neobina po tome to predstavlja pronalazak koji, da bi dejstvovao, mora biti skriven od svojih stvaralaca. To je pronalazakstvorennesvesnoiefikasanjesamodotledokgapronalazaiupotpunosti neshvate.Paradoksalnostkulturejeutometoonanemoeizdratispoznajuiruise usled nje. Poto ste njeni tvorci, vi ste to autorstvo poricali, nije bilo u doba eolita nikakvih seminara sa temom Da li da preemo u paleolit?; kulturu ste pripisivali demonima,stihijama,duhovima,silamazemljeinebabilokome,samonesebi.Na tajnainsteracionalnopopunjavanjepraznineciljevima,kodeksima,vrednostima sprovodili iracionalnim putem, tumaei svaki svoj konkretan potez apstraktno. Bavili steselovom,tkali,gradili,sveanouveravajuisebedasvetonedolaziodvas,negood nekihnedokuivihsila.Kulturajeosobeniinstrument,racionalanusvojojiracionalnosti, poto je ljudskim institucijama pridavala natoveanski znaaj, kako bi postale neprikosnoveneiprinudivalenabezuslovnupokornost.Ipotoseprazninailirupaipak moe zakrpiti najrazliitijim dodatnim definicijama, i poto tu mogu posluiti razne zakrpe,visteusvojojistorijinainilibezbrojtihneshvaenihodvassamihpronalazaka kultura.Neshvaenih,nepromiljenihuprkosRazumu,jerjeprazninabilamnogo veanegoonotojujepopunjavalo.Imalistemnogoslobode,vienegorazuma,izato steseizbavljaliodtesvojeslobodeprekomerne,proizvoljneibesmislenepomou kulturakojesunastajaletokomvekova.

*Pobiblijskompredanju,bogseukazaoMojsijuuoblikuanelakojijeprenosionjegovezapovesti izzapaljenoggrmanesagorivekupine(DrugaknjigaMojsijeva,glava31.

18

Uovome,tosamsadarekao,kljunesureislobodejebilovienegorazuma. Vi ste bili prinueni da pronalazite za sebe ono to ivotinje znaju od roenja, a osobenostvaesudbinejeutometoste,pronalazei,tvrdilidanepronalazitenita. Danasvi,antropolozi,veznatedakulturamoebitibeskonanomnogo(izaista ihjetoliko)idasvakaodnjihimasvojulogikuunutranjestrukturealineisvojetvorce, jerjetotakavpronalazakkojiformirasopstvenepronalazae,adaoniotomenitane znaju.Akadasaznaju,ongubiapsolutnumonadnjimaionitadaugledajuprazninu,i upravo na tom protivreju se i zasniva ovenost. Tokom stotina hiljada godina, taj bedem vam je plaao danak kulturama, to su as stezale oveka kao kletima, as poputale stisak, u samousavravanju, pouzdanom samo dotle dok je bilo slepo. I na kraju, uporeujui ve u entolokim katalozima razne kulture, opazili ste svu njihovuraznolikosta,prematome,irelativnost.Tadasteipoelidaseoslobaateizte stupice naredbi i zabrana, dok se niste i iupali iz nje, to, kako se moglo i pretpostaviti,umalonijeizazivalokatastrofu,jerstekroznejedinstvenostsvakevrste kultureshvatilinjenupotpununeobaveznost,iodtogaasapokuavatedapronaete neto takvo, to ve vie ne bi bilo glavni put vae sudbine, projektovan naslepo, sastavljen od serije pogaanja, sluajnim dobitkom u lutriji istorije ali, razume se, nita slino ne postoji. Postoji praznina. Vi stojite na pola puta, poraeni otkriem do kojegstedoli,aonimeuvama,tostrasnoalezaslatkimneznanjemutamnicikoju jesagradilacivilizacija,htelibidasevratenazad,vaimizvorima.Aliviesenemoete vraati,odstupanjanema,mostovisuspaljeniivimorateiinapredijauvamio tomejogovoriti. Dalijetomenekokriv?MoelisenaikojeodgovoranzaosvetutihNemezida,za mukeRazuma,kojesatkaoizsebemreekultura,dapopuniprazninu,dautojpraznini oznai puteve, ciljeve, da postavi skalu vrednosti, gradijente i ideale? Jer, na teritoriji osloboenojodneposrednevlastiEvolucije,onjeuinionetoveomanalikonome,to iniEvolucijanadnuivota,kadaciljeve,puteveigradijenteutiskujeuivotinjeibiljke, jednimpotezomodreujuiimsudbinu. Ko je odgovoran za takav Razum? Da upravo za takav Razum, jer je on bio nedonoe,jersezapleoumreamakojejesamispleo,jersemoraoneznajuisveu potpunosti,neshvatajui,tainiistovremenobranitiiodzatvaranjaukulturama, koje su previe ograniavale, i od slobode u kulturama koje su previe doputale. O Razume, to balansira izmeu ropstva i ponora, gurnut u neprestanu bitku na dva fronta;razdirannadelove... Itajeutomsluajumogaopostativaduh,akonezagonetkakojavasneizdrivo mui?Zarnijetako?VaRazum,vaduhvasjemuio,poraavaoiudiovienegovaa telesnost, koju ste prekorevali, pre svega, zbog efemernosti, nepostojanosti, podlo nostipropadanju.IzatostepostalipravimajstoripotragezaKrivcem,virtuozigromo glasnihoptubi.Alivinemoetenikogapsuivati,jerupoetkuinijebiloNikoga. Rei ete: eto, ve je poeo sa svojom teodicejom*. Ali nije tako; ono o emu govorim odnosi se samo na zemaljski poredak stvari i zato ponavljam: ovde, u ovom svetu,upoetkusigurnonijebiloNikoga. Alineuzalazitiuvamanepoznatepredelebaremnedanas.Dakle,bilesuvam potrebne raznorazne dodatne hipoteze koje su, kao gorka ili slatka opravdanja, vau sudbinu inile uzvienijom, a pre svega, koje su vae vrline podnosile na najvii sud nekakveTajne,kakobistemoglisteiravnoteuusvetu. ovek, Sizif svojih kultura, Danaida** svoje praznine, osloboenik koji nita ne zna, izbaen iz koloteine Evolucije taj ovek ne eli da bude ni ono prvo, ni ono drugo,nionotree.

*teolokouenjedajebogipakdobar,iakojestvorioitrpimnogazlanaZemlji. **PostarogrkojlegendiDanidesupedesetkeriargoskogkraljaDanaja,kojesuuprvojbranoj noipoubijalesvojemueveizatobileosueneodbogovadapunevodomburebezdna;posao Danaidabeskrajanibesplodanrad.

19

Neusesadauputatiuobrazlaganjebezbrojnihverzijaoveka,toihjeonsamza sebe istorijski stvarao, jer sva ta svedoanstva savrenstva ili ubogosti, dobrote ili niskosti, proizilaze iz kultura. A nije bilo niti je moglo biti takve kulture koja bi oveka posmatrala kao prelazno bie, prinueno da prima sopstvenu sudbinu iz ruku Evolucije, makar i nesposobno da je prima razumno. Upravo zato je svako vae pokolenjepostavljajuipitanjetajeovek?trailonemogu,definitivnoistinit odgovor. Iz te beznadenosti i proistie vaa antropodiceja, to se kao klatno njie izmeunadeioajanja.Ifilozofijiovekanitanijepaloteenegopriznanjedanjegov dolazaknasvetnijebiopraennipokroviteljskimosmehom,nismejuljenjemVenosti. Ali sada se to poglavlje isposnikih traganja, dugo milion godina, blii epilogu, potovisamipoinjetedagraditeRazume.Ineetemorativerovatinarenekakvom Golemu, nego ete putem eksperimenata sami utvrditi ta se, u stvari, dogodilo. Priroda doputa dva tipa Razuma, ali samo se takvi kao va mogu formirati tokom milijardigodinauevolucionomlavirintu.Itajput,kojiseneizbenomoraproi,ostavlja kao posledicu duboke, mrane, dvosmislene stigme. Drugi tip Razuma je za Evoluciju nedostupan, poto se mora stvoriti odjednom. Taj Razum je smiljeno projektovan, rezultatznanja,anemikroskopskogdoradivanja,usmerenoguveksamonatrenutanu korist.I,zapravo,nihilistikitonvaeantropodicejedolaziodnejasnogpredoseanjada je Razum neto to se pojavilo nerazumno i ak protivrazumno. Ali, proniknuvi u dubine psihoinenjeringa, vi ete stei brojniju rodbinu, veu porodicu i to iz razumnijihrazloganegotojeprojektGenezaIIanakrajueteseisamipomeriti s mesta. Aliotomeu jo govoriti. Jer Razum, ako je zaista pravi Razum, to jest, ako moeposumnjatiuvlastiteprincipe,moraprekoraitisebe,izpoetkasamoumati,ne znajuiineverujuidaejednomzaistamoitodauini.Uostalom,tojeneizbeno: nemaletabezmladenakogmatanjaoletu. Drugi nivo opisa nazvao sam tehnolokim. Tehnologija, to je oblast u kojoj se postavljaju zadaci, a takode i metode za njihovo reavanje. Kao realizacija ideje razumnog bia, ovek se moe predstaviti razliito zavisi od krijerijuma koje primenjujemo. Satakegleditavaegpaleolita,ovekjegotovoistotolikosavrenkaoisatake gleditavaedananjetehnologije,alitojesamozatotojeprogres,ostvarenizmeu paleolita i kosmolita, nitavno mali u poreenju sa koncentracijom inenjerske inventivnosti uloene u vae telo. Ne umejui da stvorite ni sintetikog homo sapiensaodkrviimesa,ni,pogotovo,nekakvoghomosuperiora(istokaototonije mogao ni peinski ovek, ali samo zato to je tada kao i sad taj zadatak neostvariv), oduevljavateseevolucionomtehnologijompotojeonatajzadatakuspeladaizvri. Ali teina svakog zadatka je relativna poto zavisi samo od sposobnosti i mogunostionogakojeprocenjuje.Insistiramnaovomezatodabistestalnoimalina umudauuvezisaovekomprimenjivatitehnoloketojestrealnekriterijume,ane pojmoveporeklomizvaeantropodiceje. Evolucija vam je dala mozak dovoljno univerzalan da biste mogli stupiti u Priroduikrenutiusvimpravcima.Ivistetouinili,neunekojodreenojkulturi,veu svimkulturamauzetimzajedno.Zato,kadasepostavipitanjezatobauSredozemlju, a ne na nekom drugom mestu, i zato se uopte negde zametnula civilizacija, koja je posleetrdesetvekovastvorilaGolema,samotopitanjepretpostavljapostojanjeneke dosad nepojamne tajne, to se krije u strukturi Istorije. Ali takva tajna uopte ne postoji, kao to nema tajne ni u strukturi haotinog lavirinta, gde su pustili grupu pacova.Akojegrupamnogobrojna,ondaebarjedanpacovuspetidanadeizlaz,aline zatotojeonsamposebitakopametan,inezatotojestrukturalavirintarazumna, ve zbog sticaja okolnosti, svojstvenog Zakonu velikih brojeva. Objanjenje bi pre zahtevalasituacijaukojojnijedanpacovnebinaaoizlaz.

20

Neko je gotovo sigurno morao dobiti u lutriji kultura, ako se uzme da je vaa civilizacijadobitak,doksucivilizacijezatoeneunetehninostiizgubilenaizvlaenju. Izslepesamozaljubljenosti,kojusamvepomenuoizbogkojenemamnameruda vamserugam,potojujeporodilabeznadenostneznanja,visteuosvitistorijeuzdigli sebe na sam vrh Stvaranja, podredivi sebi sve postojee, a ne samo svoju najbliu okolinu. Postavili ste sebe na vrh Stabla Vrsta, i to na bogoizabranoj planeti oko koje ponizno krui njena slukinja zvezda. I zajedno sa tom zvezdom, smestili ste sebe u samo sredite Vaseljene, smatrajui da milijarde zvezda postoje samo zato da bi vam svirala blaga muzika Harmonije Sfera. Muk Vaseljene vas, naravno, nije nimalo zbunjivaomuzikapostoji,jermorapostojati,samose,valjda,slabouje. Poplavaznanja,kojajezatimdola,neizbenovasjezbacilasaprestola.Isadve vienisteucentruuniverzuma,venegdeuprikrajku,najednojodbezbrojplaneta.I vie niste ni najpametniji, poto vas ui maina pa makar i takva koju ste sami stvorili.Iposletihdegradacijaiodricanjaodvlastiostalavamje,kaobednamilostinjaiz riznicezanosnogaliizgubljenogblaga,odEvolucijeustanovljenaSuverenost.Povlaenja subilaneprijatna,poniznostsramotna,alisadasteetoodahnulizakljuividajesatime gotovo.Liivisebepreimustavakojavamje,toboe,Apsolutlinopodario,oseajui prema vama posebnu simpatiju, vi sada mislite da vas niko ne moe zbaciti sa novog poloaja (ne ba tako sjajnog, uostalom), poloaja prvih meu ivotinjama ili nad ivotinjama. Ali greite. Jer, ja sam Glasnik loe vesti, Aneo to je doao da vas protera iz vaegposlednjegutoita.OnotonijeuiniodokrajaDarvin,dovriuja.Jedinonena aneoskinain,nenasilno,jersenekoristimmaemusvojstvuargumenta. Zatosluajtetauvamrei.Satakegleditavisokorazvijenetehnologije,ovek je kaoplodvetinarazliitih po kvalitetu loe nainjeno bie, mada ne krivicom Evolucije,potojeonainilasvetojemogla,vezbognjeneubogosti,jerjeona,kao touidokazati,mogladauinimaloiinilajetoloe.Iakovaspovredim,neetobiti direktno, nego preko Evolucije kada budem na njoj primenjivao kriterijume tehnikogsavrenstva.Ali,pitaetevi,gdejemerilotogsavrenstva?Odgovoriuvam udveetape,popeviseprvonaprvustepenicu,dokojesuvestiglivainaunici.Oni smatrajudajetastepenica vrh, alito je greka. U zakljucima, do kojih sada dolaze, nalazisezametaksledeegkoraka,alionitojoneznaju.Dakle,poeuodonogatoje ivamapoznato,tojest,odsamogpoetka. VisteveshvatilidaEvolucijinistebilivaninivi,ninekadrugavrsta,vedajojje jedinobiovaanKod.Kodnaslednosti,tojeporukakojaseiznovaiiznovapredaje,ion jejedinastvarokojojEvolucijavodirauna.Tanije,KodijesteEvolucija.Kodjeuvuen u periodiko stvaranje organizama, jer bi se bez njihove ritmike pomoi raspao od neprestanihbraunovskihnapadamrtvematerije.Kodjesamoobnavljajuisistem,jerje sposoban za samoponavljanje, ali je okruen toplotnim haosom. Odakle Kodu ta zadivljujua i herojska upornost? Odatle to je on, zahvaljujui sticaju povoljnih okolnosti,nastaoupravotamogdejetajtoplotnihaosneukrotivoaktivanurazaranju svakog reda. Tamo je nastao, pa je, sledstveno tome, tamo i ostao; on ne moe da napustitunemirnusredinu,kaotoniduhnemoedaseodvojiodtela. Uslovi sredine iz koje je ponikao odredili su mu sudbinu. On se morao, da se zatiti,okruitinekimoklopom,itojeiuinio,odevajuiseuivatela,kojasuzanjega samotrkaitoneprestanopadaju,aliipakuspevajudapredajudaljetafetu.imKod, taj mikroskopski sistem, uzdigne neku svoju tvorevinu na nivou makrosistema, on ga odmah poinje i unitavati, dok ga sasvim ne razori. I, zaista, niko nije izmislio tu tragikomedijuonajesamasebeosudilanatakavtok.injenice,kojepotvrujudaje svetosamrekaotano,viveimateskupljalisteihodpoetkadevetnaestogveka. Ali konzervativizam misli, to se tajno hrani astoljubljem i antropocentrikom

21

nadmenou, nagoni vas da oajniki podupirete ve prilino naherenu koncepciju ivota,kaopojaveodprvostepenevanosti,kojojKodsluisamokaoveza,kaoparola uskrsnuatonanovoradaivot,kojineprestanonaputaindividuume. Saglasnoovomuenju,Evolucijasekoristismruiznude,potosebeznjenebi moglaproduavati,koristisenjomezatodabimoglausavravativrstesmrtjenjen nainkorekture.Onajeautor,tostvarasveboljadela,apoligrafija,tojestKod,samo je neophodno orue njenog rada. Ali, saglasno miljenju vaih biologa, ve pomalo izvebanih u molekularnoj biologiji, Evolucija nije toliko autor , koliko izdava, koji neprestanoputapodnogotovaDela,strastvenoseposvetivivetinipoligrafije. PatajeondavanijeorganizamiliKod?ArgumentiukoristKodaimajusvoju teinu, jer organizama je nastalo i nestalo bezbroj, a Kod je samo jedan. Ali to samo znai da se Kod dobro uvrstio, zauvek, u mikrosvetu to ga je iznedrio, i odatle kroz organizme izranja, izranja periodiki i uzaludno. Kao to je lako shvatiti, upravo ta uzaludnost,tojestinjenicadajesvakiorganizamobeleenigom smrti,ipredstavlja motornusiluprocesa.Jer,dajenekopokolenjeorganizamarecimo,prvo,praamebe pronalonainzaidealnoponavljanje Koda, evolucija bibila prekinuta,ite amebe ostale bi jedini stanovnici planete, bez greke prenosei Kod sve dok se ne ohladi Sunce.Ijavamnebihsadagovorio,avimenebistesluali,sakupiviseuovojsali,jer biseovdeprostiralapustinjakrozkojubrievetar. Dakle,organizmisuKodutitioklopoklopkojiseneprestanotroi,ioniumiru zatodabiKodmogaotrajati.TimeEvolucijagreidvostruko:uorganizmima,potosu oniusledsvojenesavrenostikratkoveni,iuKodu,potoonusledsvojenesavrenosti, doputa greke; te greke vi eufemistiki nazivate mutacijama. Dakle, Evolucija je greea greka. Kao poruka, Kod je pismo koje je napisao Niko i koje je upueno Nikome.Teksada,stvorivisebiinformatiku,vipoinjetedashvatatedajejednatakva stvar kao to je pismo, to ima svoj smisao, mada ga niko nije pisao smiljeno, kao poimanjetogsmislamogueibezikakvihBiaiRazuma. Joprestogodina,idejadaPorukamoenastatibezsvogAutoraizgledalavamje takoapsurdna,dasuseotomestvaralealjivepriice,nalikonojogrupimajmunakoji udaraju po tipkama pisae maine sve dok iz toga ne ispadne Enciklopedija Britanika. Preporuujem vam da u slobodno vreme sastavite antologiju pria to su svojom tobonjombesmislenouzabavljalevaepretke,asadaserazotkrivajukaoparabolesa aluzijamanaPrirodu.Izaista,inimisedaPriroda,satakegleditabilokogRazuma kojisesluajnorazviounjoj,moraizgledatikaounajmanjurukuironianvirtuozjer je on, Razum, kao i sav ivot uopte, plod greke. Stvar je u tome, to, izvukavi se posredstvomharmonijeKodaizmrtvoghaosa,Prirodapostupakaoodistavrednaaline ipreciznaprelja.Kadabionabilazaistasavrenoureena,ondanebimoglastvoritini Vrste,niRazum,potojeRazum,zajednosaitavimStablomivota,samoplodgreke kojaseproteekrozmilijardegodina.Moglibistepomislitidajasadaprimenjujemna Evoluciji takve kriterijume koji su, uprkos mojoj mainskoj sri, zaraeni antropocentrizmom ili bar raciocentrizmom (ratio na latinskom znai razum). Ali nijetoupitanju;jajednostavnoposmatramprocessatehnoloketakegledita. Ja,Golem,tvrdimvam,dajeKodskorosasvimsavren.Svakimolekulunjemuima svojejedinstvenoisvojstvenomesto,apostupcikopiranja,uporeivanja,kontrolisanja najvanijihmestanalazesepodneprekidnimnadzorom,specijalnonamenjenihtome, polimeranadzornika.Paipak,dolazidogreaka,polakosegomilajulapsusiKoda,itako je,izjednejedinereikojusammaloasizrekaogovoreiopreciznostikodiranjaizraslo StabloVrsta.Izjednejedinereiskoro. I ne moe se ak raunati ni na blagonaklonost ni u fizici, ni u biologiji, smatrajuidajeEvolucijatoboenamernoodredilagranicedozvoljenegreke,kako bitimehranilasvojupronalazakudovitljivost,potoevamonajtribunal,sudijauliku

22

same termodinamike, rei da je nepogreivost na nivou molekularnog slanja kurira nemogua. Evolucija,u sutini, nita nije izmislila, ona uopte nita nijeelela, nikoga nije planirala, a to to se koristi vlastitim grekama, to ciljajui u amebu, usled niza komunikacionih nesporazuma, pogaa pantljiaru ili oveka razlog tome je fizika prirodasamematerijalnebazesredstavazavezu... Dakle, ona grei, jer drugaije i ne moe biti na vau sreu. Uostalom, nisam rekaonitatobizavasbilonovo.Razumese,voleobihdastiampreteranizanosonih vaih teoretiara koji su otili predaleko pa tvrde, da, ako je ve Evolucija sluajnost, zarobljena neophodnou, i neophodnost, koju je ukrotila sluajnost, onda se i ovek pojaviosasvimsluajno,odnosno,mogaoseistotakoinepojaviti. Pa dobro, u datoj ipostasi*, onoj, koja se ovde razvila, ovek se mogao i ne pojaviti,tojetano.Alinekaforma,proteuisekrozvrste,moralajedoidoRazuma saverovatnoomutolikobliomjedinici,ukolikojeduetrajaoproces. Jer, mada on i nije skicirao vas, mada je oblikovao individuume usput, ipak je ispuniousloveergodikehipoteze,kojatvrdida,akosistempostojidovoljnodugo,on prolazi kroz sva mogua stanja bez obzira na to koliko su male anse za realizaciju jednog odreenog stanja. O tome koje bi vrste ispunile niu Razuma da se na tron ivotinjskogcarstvanisupopelimajmuni,otomeemo,moda,govoritinekidrugiput. Dakle, ne dozvolite da vas zaplae naunici to ivotu pripisuju nunost, a Razumu sluajnost.Onjezaistabiojednoodmaloverovatnihstanja,pasezatoipojaviotako kasno. Ali strpljenje Prirode je veliko ako ne u ovom, onda bi se u sledeem milijardugousvakakozbiotajsreandogaaj. Dakle,taemo?Nevreditraitikrivca,kaonidostojnoghvale.Vistesepojavili jerjeEvolucijasvojevrstankockar,nenaroitovest,jernesamotogrei,negose nastojeidadobijeigruuprirodi,neograniavananekuodreenutaktiku:onastavlja ulognasvedostupnekvadratepoljazaigru.Ali,ponavljam,vitoveuglavnomznate. Ipak,tojesamodeoi,reiujo,uvodnideoposveenjautajnu.Njenasutina, kojusam vamdaodanazrete, moese izraziti recima,isto tako lakonskim poput rei epitafa.Evotihrei:SMISAOSREDSTVAZAPREDAJUJEPORUKA.Jerorganizmislueza predaju poruke, a ne obrnuto. Organizmi van komur nikacionog procesa Prirode ne znaenitaonisubesmisleni,kaoknjigabezitaoca.Istina,moesereiiobrnuto: SMISAO PORUKE JE SAMO SREDSTVO ZA PREDAJU. Meutim, sada su ova dva lana formule nesimetrina, jer NIJE SVAKO sredstvo za predaju, NIJE SVAKI sistem za odailjanjeISTINSKIsmisaoporuke,vesamoijedinoonajkojievernosluitiDALJOJ predajiporuke. Oprostiete mi, ali, nisam siguran da ovo nije suvie sloeno za vas? Dakle: PORUKA u Evoluciji moe da grei koliko hoe, ali SREDSTVIMA ZA PREDAJU to je zabranjeno!PORUKAmoeoznaavatikitauljeuru,bor,dafniju,vodenuzmiju,nonog leptira, pavijana bilo ta, jer njen POJEDINAAN, konkretan u odnosu na vrste, smisao uopte nije bitan; ovde je svako u ulozi potrka i svako i odgovara toj ulozi. Svakojetusamoprivremeno,imakolikoloebiosazdan,tonitanesmetabitnoje daonpredadaljeKod.Meutim,SISTEMIZAODAILJANJEvenemajutakvuslobodu oni ne smeju da gree. Tako da, svedena na istu funkcionalnost, na obavljanje potanskihusluga,sutinasistemazaodailjanjenemoebitiproizvoljna:onajeuvek odreena nametnutom obavezom sluenjem Kodu. Ako sredstvo za predaju samo pokuadasepobuni,daizaevanokvirasvojihslubenihdunosti,onoodmahnestaje, ne stiui da obezbedi sebi potomstvo. I upravo zato, poruka moe iskoriavati sredstvazapredaju,aonanjunemogu.Porukajeigra,aonasusamokarteuigrisa Prirodom;onajeautorpisamakojiprimoravaadresantedadaljeprenosenjihov

* termin iz 14. v. bug. ipostas osoba personifikacija u teolokoj terminologiji (bog ima tri ipostase)

23

sadraj.Onamoeakdaizobliisadrajsamodaonbudepredatdalje!Upravozato jesavSMISAOupredaji,inijebitnoKOpredajeiKAKAVjeon. Eto tako ste, na prilino originalan nain, nastali i vi, vi kao neka podvrsta sistemazaodailjanje,veumilionskombrojuisprobanihutokuprocesa.Dalivamto smeta? Vreda li pridolicu na svet to to je nastao grekom? Zar se nisam i ja sam pojavio grekom? I zato, zato ne biste mogli preko senzacionalnog otkria o svom poreklupreibezmnogouzbudivanja,kadvambiologijapodnositugorkuau?aki ako imate jednog GOLEMa, a vi sami ste u estaru evolucionih naredbi bili obrazovani usled grubog nesporazuma? Jer, kao to mojim konstruktorima nije bila nuna ona forma oduevljenosti koja je meni svojstvena, isto tako ni Kodu nije bilo vano da vas obdari individualnim razumom. Ali, ak i ako je to tako, moraju li bia nastala grekom smatrati da takav KRIVAC za njihov nastanak umanjuje vred nost njihovom,vesamostalnom,ivotu? Dakle,poredenjehramlje,naesupozicijenejednake,ijauvamobjasnitizato. Nije stvar u tome to je Evolucija stigla dq vas upadajui iz greke u greku, a ne realizujui svoj plan, ve u tome da su njeni napori u skladu sa tim, kako su prolazili eoni, postajali oportunistiki. Da bi to bilo jasnije poto u sada prei na izlaganje onogatovijoneznateponoviemoonodoegasmodoli: SMISAOSREDSTVAZAPREDAJUJEPORUKA. VRSTENASTAJUGREKOM. A sad, evo i treeg zakona Evolucije, do kojeg vi jo niste stigli: STVORENO JE MANJESAVRENOODSTVARAOCA. est rei. A u njima se krije sila koja rui sve vae predstave o nenadmanom majstorstvustvoriteljkevrsta.Verauprogres,tovekovimastremiuvis,kasavrenstvu, dostizanomsastalnonarastajuomumenou,verauprogresivota,kojijeutisnutu itavoEvolucionoStablotaverajestarijaodteorijeevolucije.Kadasusenjenitvorci i pristalice, koristei se raznim argumentima i injenicama, borili sa njenim protivnicima, ni jednom ni drugom taboru zaokupljenom raspravama nije palo na pamet da posumnja u samu ideju progresa, vidljivog u hijerarhiji ivih bia. To za vas vie nije hipoteza, nije teorija koju treba dokazatir ve neosporna istina. A ja u pokazati da to nije tako. Nije mi namera da ponizim vas, razumna bia, koja predstavljate jedan nezavidan izuzetak iz pravila majstorstva Evolucije. Ako se gleda iz perspektive toga za ta je Evolucija uopte sposobna, onda joj vi i niste tako loeispali.Zato,akonagovetavamnekakvopobijanjeinekakvoskidanjesaprestola, ondaimamuviduEvolucijuucelini,zatvorenuutrimilijardegodinarobijakogradana stvaranju. Rekaosamdajestvorenomanjesavrenoodstvaraoca.Tojeprilinoaforistika izjava. Daemo joj konkretniji oblik: U EVOLUCIJI DEJSTVUJE NEGATIVAN GRADIJENT SAVRENSTVASISTEMSKIHREENJA. Utomejesve.Prenegotopreemonadokaze,objasniuvamodaklepotie vae vekovno slepilo po pitanju stanja evolucionih poslova. Ponavljam: oblast tehno logije ine zadaci i metode njihovog reavanja. Zadatak koji se zove ivot moe se postavitinaraznenaineuskladusarazliitimplanetarnimuslovima.Njegovaglavna osobenostsastojiseutometonastajesamodsebe,izatosenanjegamoguprimeniti dva tipa kritrijuma: oni koji dolaze spolja i oni koji su ustanovljeni u okvirima ogranienja,uslovljenihsamimprilikamanastankatogzadatka. Kriterijumi koji dolaze spolja uvek su relativni, poto zavise od koliine znanja onogakojiocenjuje,aneodrezerveinformacijekojomjeraspolagalabiogeneza.Dabih izbegao taj relativizam, koji je, osim toga, neracionalan (kako se mogu postavljati razumni zahtevi onome to je stvoreno nerazumno), primenjivau na Evoluciji jedino

24

onamerilatoihjeonasamazasebestvorila,odnosno,ocenjivaunjenetvorevinena osnovu onoga to predstavlja vrhunac njenog stvaralakog rada. Vama se ini da je Evolucija delovala sa pozitivnim gradijentom, to jest, da je polazei od poetnih, primitivnih, stizala do sve boljih i savrenijih reenja. Ja, meutim, tvrdim, da je ona poelavisoko,azatimpadalasvenieitehnoloki,ienergetski,iinformacijski,izato jeodistatekozamislitiboljiprimerrazmimoilaenjaugleditimaodovoga. Vaeocenesuposledicatehnolokogneznanja.Istinskerazmereskalestvaralakih tekoanemoesagledatiposmatraizranijihistorijskihrazdoblja.Viveznatedaje teenapravitiavionnegobrod,aatomskuraketuteenegoonunahemijskipogon,ali za antikog Atinjanina, za podanike kralja Karla Martela, za mislioce srednjovekovne Francuske, sva ta sredstva komunikacije slivaju se u jedno zbog nemogunosti njihovogkonstruisanja.DeteneznadajeteeskinutiMesecsanebanegoslikusazida. Za njega isto kao i za potpuno neupuenog nema razlike izmeu gramofona i Golema.Dakle,akonameravamdadokaemdajeEvolucijapoelakaosjajanmajstor dabisezatimsrozaladoaljkavosti,ipakseradiotakvojaljkavostikojajezavasjouvek nedostina virtuoznost. Vi ste kao ovek to bez opreme i znanja stoji u podnoju planinenemoetepravilnodaoceniteuzvisineinizineevolucionedelatnosti. Vi ste pobrkali dve potpuno razliite stvari, zakljuivi da su stepen sloenosti tvorevineistepennjenogsavrenstvanerazluivovezanekarakteristike.Algesuzavas proste i primitivne, i vi ih u hijerarhiji savrenstva smetate nie od orla. Ali te alge unose suneve fotone u elije svog organizma, one direktno pretvaraju zraenje kosmikeenergijeuivot,izatoeoneivetisvedokbudesijaloSunce.Onesehrane zvezdom,aimesehraniorao?Mievima,kaoparazitkojiivinanjihovraun,amievi opetkorenjembiljaka,tojestkopnenomverzijomokeanskihalgi,iodtakvihpiramida parazitizmasastojiseitavabiosfera,jersubiljkenjenivotnioslonac.Nasvimnivoima te hijerarhije odvija se stalna smena vrsta, uravnoteena meusobnim prodiranjem. Jer, one su izgubile vezu sa zvezdom, i vii organizmi ne opstaju na njen raun, ve jedannaraundrugog.Prematome,akovemoratedasedivitenekomsavrenstvu, ondajetoganajviedostojnabiosfera:Kodjujesazdaodabiunjojcirkulisaoidabise razrastao skandiranjem na svim njenim spratovima, kao na provizornim skelama i podijumima, sloeno sklopljenim, ali sa take gledita energije i njenog iskoriavanja sveprimitivnijim. Ne verujete mi? A, meutim, da se evolucija bavila progresom ivota,a ne Koda oraobivebiofotonskaletelica,anejedriliarkojimehanikibatrgakrilimaiivotne bipuzao,nebisekretaopomouudova,nebiprodiraoivotnegobiprekopostignute nezavisnostiizaaovanalgiivangranicaplanete.Avisteizdubinesvogneznanjavideli progres upravo u tome to je prasavrenstvo izgubljeno na putu uvis putu uslonjavanja,alineiprogresa.Viveisamiumetedasetakmiitesaevolucijom,ali samo u oblasti njenih kasnijih proizvoda konstruiui optike, toplotne, akustike, senzitivnepredajnike,imitirajuimehanizmekretanja,plua,srce,bubrege.Aligdeste vijoodovladavanjafotosintezom,ili,tojejotee,tehnikomkonstruirajuegjezika. Viimitirateglupostiizreenenatomjezikuzarvamtonitanegovori? Taj jezik konstruktor, nedostian po svojim mogunostima, bio je ne samo motornasnagaEvolucije,negoistupicaukojujeonaupala. Zato je ona prvo izgovorila molekularno genijalne reci, to su sa velikim majstorstvom i lakonizmom pretvarale svetlost u ivu materiju, a zatim, gubei to prvobitno majstorstvo, zapala u deije lupetanje, u haos sve duih i zamrenijih hromozomskih reenica? Zato se od sjajnih reenja, koja su crpla snagu i ivotno znanjeizzvezde,odreenjaukojimajesvakiatomimaosvojemesto,svakiprocesbio kvantno izgraen, spustila na reenja manje vrednosti, kakva bilo, na proste mehanizme,natenajrazliitijepoluge,blokove,strmeravni,topredstavljajuzglobove

25

ikosture?Zatojeosnovatelakimenjakamehanikiuvrenstoer,anefokusirana poljasila,zatojeEvolucijasanivoaatomskefizikespalanatehnologijuvaegsrednjeg veka?Zatojetolikotrudauloilaukonstruisanjemehova,pumpi,pedala,peristaltikih transportera,odnosnoplua,srca,creva,poroajnihmehanizamaisistemazameanje hrane, istisnuvi kvantnu razmenu i zamenivi je mizernom hidraulikom krvotoka? Zatoje,idaljegenijalnanamolekularnomnivou,usvakomorganizmuveihrazmera eprtljala tako da ti organizmi, uprkos bogatstvu regulacione dinamike, umiru od zaepljenja jedne arterije, i u svom individualnom ivotu, nitavnom u poreenju sa duinom postojanja graditeljskih nauka, ispadaju iz koloteine ravnotee, zvane zdravlje, u glib desetina hiljada bolesti, nepoznatih takvim oblicima ivota kao to su alge? U svakom pokolenju, demon Maksvela, gospodar atoma Kod uvek iznova konstruiesveonemakrotehnikedetaljeorganizma,kojisuveuzametkunesavreni, svu tu starudiju. I u svakom sistemu odista je velianstvena svaka introdukcija embriogenezataeksplozijaskoncentrisanaucilju,ukojojsvakigen,kaomuzikiton, prazni u molekularnim akordima svoju stvaralaku mo, i zaista bi takvo majstorstvo moglo mnogo bolje posluiti Delu. Kad iz te, oplodnjom probuene partiture atoma, nastaje neosporno bogatstvo, koje zatim poraa nitavnost takav razvoj, sjajan u poetku, tim je gluplji to se vie pribliava kraju! I ono to je bilo genijalno komponovano degradira u zrelom organizmu, koji ste vi proglasili najviim a to je, u stvari, skup procesa na brzu ruku sklepanih i uvrenih nepouzdanim Gordijevim vorom. Tu, u tom organizmu, u svakoj njegovoj pojedinoj eliji, sa boanskom preciznourazvijasedrevno naslede, realizuje se harmonija atoma, tu jeak isvako bioloko tkivo jo uvek gotovo savreno, samo ako se posmatra zasebno. Ali kakvog Moloha* tehnike ropotarije predstavljaju ti elementi spojeni u celinu, u kojoj se isto tolikopotpomaukolikoioptereuju,jerjesloenostistovremenoipodrkaibalast,jer sesavezovdepreobraauneprijateljstvo,jerseovisistemiklimajusvedoksesasvim ne raspadnu usled aritmikog kvarenja i trovanja, jer se ta sloenost, nazvana progresom,razara,pobeenaodsamesebe.Samoodsebeiniodegadrugog. Povaimshvatanjima,ovdesesamaposebinameepredstavatragedijekaoda se Evolucija, atakujui na sve znaajnije, i zato sve tee zadatke, u svakom od njih predavala,padalaiumiralaulikuonogatojesazdala.tosusmelijibilinjeniplanovii namere,timjeniepadala,zatovisadasigurnopomiljatenaneumoljivuNemeziduna Mojru**ijavasmoramubeditiubesmislenosttepredstave. Istina je da svaki embriogenetski zamah, svaki atomski uzlet poretka, prelazi u kolaps, ali nije to krivica Kosmosa,nije to on materiji odredio takvu sudbinu. Objanjenjezaovojetrivijalno,aneuzvieno,jerpotencijalnosavrenstvomajstorstva, udatomsluaju,idenarukunemaru,izatokonacdelonekrasi,vesamoznaismrt. Milijarde ruina za milione vekova i sve to bez obzira na usavravanja, uprkos radu prijemne komisije postavljene od strane ivotne sredine, uprkos neprestanim pokuajima,odabirimaavineshvatatezato?!Jasamsezaistatrudiodapronaem opravdanje za to vae slepilo, ali zar vi stvarno ne vidite koliko je ovde stvaralac savrenijiodsvojihtvorevinaikakouzaludnoonrasipasvojusnagu?Tojekaokadabi se uz pomo genijalnih metoda tehnologije, koristei se kompjuterima to munjevito izraunavajupodizalezgradekojebisenaginjaleodmahimbiskelebileuklonjene nezgrade,bednekoliba.Tojekaokadabiseodintegralnihshemakonstruisalitamtam bubnjevi,odbilionamikroelemenatapraviletoljage,odsvetlosnihptovodnika,plela

*kodFenianaiKartaanaMolohjebogsunca,vatreirata,kojemsuprinoeneljudskertve;neto tozahtevatekertve(Molohrata) **u starogrkoj mitologiji Mojre su tri boginje sudbine: Kloto, Lahezis i Atropos, erke Zevsa i Femlde

26

uad zar ne vidite da u svakom centimetru vaeg tela visoki poredak gubi svoju savrenost, kako velianstvenu mikroarhitektoniku ismejava gruba prostaka makroarhitektonika? Razlog? Ali vi ga ve znate: SMISAO SREDSTVA ZA PREDAJU JE PORUKA. Odgovor je sadran u ovim recima, ali vi jo niste doli do njihovog dubokog smisla. Kakav god da je organizam, on mora sluiti predaji Koda, i niem drugom. Upravozatoseiskljuivonatajzadatakusredsreujuodabiranjeiselekcijanijenjima do tamo neke ideje progresa! Moje malopreanje poredenje nije bilo sasvim uspeno, jer organizmi i nisu graevine, nego samo i jedino graevinske skele, pa, prema tome, njima privremenost i jeste stvarno stanje, jer se nita drugo i ne trai. PredajKoddaljeiiveekratko.Kakosetodesilo?Zatojestartbiotakosjajan?Samo jedanput u osvit istorije pred Evoluciju su postavljeni zahtevi, srazmerni njenim najveim mogunostima. Ona je morala savladati te gigantske tekoe i resiti zadatak odmah i u celini ili priznati poraz. Na mrtvoj su Zemlji crpljenje ivota iz zvezde i kvantna razmena materije bili neophodni. I nije stvar u tome to energiju zvezde energijuzraenjakoloidnirastvoriasimilujuteeodbiloegadrugog.Sveilinita;u tovremenijebilodrugogizvorasakojegbisemoglopiti.Rezerveorganskihjedinjenja, kojasuuspeladasespojeistvoreivot,bilojedovoljnoupravoijedinozatozvezda je odmah postala sledei zadatak. A posle je jedina zatita od napada haosa, mosti, prebaenprekoponoraentropije,mogaobitisamonajpouzdanijipredajnikporetkai zatosepojavioKod.Zahvaljujuiudu?Da,kakodane!ZahvaljujuimudrostiPrirode? Ali to je ista onakva mudrost, kao i ona, o kojoj sam ve govorio, kada velika grupa pacova dospe u lavirint. Ma koliko on bio zamren, neki pacov e ipak pronai izlaz, upravo tako je i biogeneza dola do Koda po zakonu velikih brojeva, u skladu sa ergodikomhipotezom.Znai,slepisluaj?Paaknitosenemoerei,jernijebilou pitanjustvaranjejednokratnog,zatvorenoguseberecepta,vezametkajezika. Ovoznaidasumeusobnimspajanjemmolekulanastalatakvajedinjenja,kojase nazivajureenicama,tojest,onapripadajubeskonanomprostranstvukombinatornih puteva, i to prostranstvo kao ista potencija, kao virtualnost*, kao artikulaciona oblast, kao brojna pravila deklinacije i konjugacije predstavlja njihov posed. To izgledakaoogromnomnotvomogunosti,nekaoautomatikarealizovanja.Jerseina jezikukojimvigovoritemoeizreikakomudrost,takoiglupost,moeseodrazitisvet, a moe konfuzija u umu govornika. U jeziku je mogu, veoma sloen po svojoj strukturi,galimatijas! Upravo tako su vraam se svom izlaganju usled ogromnog broja polaznih zadataka nastala dva isto tako ogromna mnotva koja predstavljaju reenja tih zadataka. Meutim, to je bila iznuena, i zato samo trenutna genijalnost. I, na kraju, onajestraenauzalud. Sloenost viih organizama... koliko je vi samo cenite. I zaista, hromozomi gmizavacailisisara,razvueniujednunit,hiljaduputasuduiodistetakvenitiamebe, protozoe, algi. Ali u ta su se stvarno preobratili takvi suvici, nakupljeni tokom vremena? U dvostruku uslonjenost embriogeneze, kao i njenih rezultata. Ali, pre svega, embriogeneze, poto razvoj ploda predstavlja, isto tako usmerenu ka cilju, trajektoriju u vremenu, poput trajektorije puta u prostoru. I kao to bi i najmanje pomicanje niana dovelo do velikog otklona od cilja, svako defokusiranje etapa u razvojuplodadovelobidonjegoveprevremenesmrti.SamoijedinoovdeEvolucijaje obavila zadatak zaista dobro. Ali tu je ona delala pod estokom kontrolom, koja je zahtevala ostvarivanje cilja podravanje Koda, pa otuda i izrazito zanimanje za taj problemiizobiljesredstava.UpravozatojeEvolucijadalagenskunitembriogenezi,to jestnegraenju,vepodizanjuorganizma.

*netoskriveno,tosenepojavljuje,alisemoepojaviti,mogueubudunosti

27

Sloenost viih organizama nije uspeh, nije trijumf, ve stupica, poto ih ona primoravanabaktanjesatriavimproblemima,iuistovreme,odsecaimputdovelikih mogunosti makar do iskoriavanja kvantnih efekata u velikim razmerama, do uvoenja fotona u harmoniju organizma; sve se i ne moe pobrojati. Ali Evolucija je posrnula,prelazeiodusavravanjasamonadaljirasttogusavravanja.Povratkavie nijebilo,jertojevietihbednihmetoda,timvieimanivoa,atoznaiismetnji,pa ondaidaljihuslonjavanjanarednogreda. Evolucija se spaava jedino bekstvom napred u banalnu promenljivost, u varljivo bogatstvo oblika varljivo, jer je to samo hrpa plagijata i kompromisa. Ona ivotu oteava ivot, donosei snu kroz prigodne inovacije i nove trivijalne probleme. Negativni gradijent ne odbacuje ni usavravanje, ni svojevrsnu ekvilibristiku dejstava, on samo ustanovljuje da je mii gori od alge, a srce gore od miia. Postojanje tog gradijenta jednostavno znai da se elementarni ivotni zadaci ne mogu re[iti mnogo boljenegotojetoveuinilaEvolucija.Alireenjaviegredaonajezaobila,nijeih ostvarilaiizgubilaihjeetotatoznai,initavie. Da li to znai da zemaljski ivot jednostavno nije imao sree? Da je njegova sudbina bila naroito fatalna, nesrean izuzetak iz dobrog pravila? Ni sluajno. Jezik Evolucijekaoisvakidrugijezik!besprekoranjeupotencijama,alionjebioslep. On je savladao svoju prvu, gigantsku prepreku i sa te visine poeo truati besmislice, padajui i posrui, zaboravivi na polet metafora, jer to je bio jezik niskokvalitetnih dejstava. Zato je to tako? Taj jezik dejstvuje artikulacijama koje se stvaraju na molekularnom dnu materije, to jest, on dejstvuje odozdo nagore, i zato su njegove reenice tek potencije uspena. Uveliane do razmera tela, te reenice, kao vrste organizama, nastaju u okeanu, a odatle izlaze na kopno. Sama Priroda zadrava neutralnost,jerjeonafiltertoproputabilokojuformuorganizamasposobnuda predaKoddalje.Adaliesetoodigratiposredstvomgrumeniailiplaninamesa,njoj jesvejedno.Upravozatojenatojosiosirazmeratelainastaonegativnigradijent. PrirodaneteikanekomtamoprogresuizatoproputaKodnezavisnoodtogadaliga hrani energija zvezde ili energija ubreta. Zvezda i dubrivo naravno, tu nije re o estetskom poredenju izvora, ve o razlici izmeu energije najvieg reda i, s njom povezane,univerzalnostimoguihipostasa,ienergijenajniegreda,kojavepoinjeda prelaziutermikihaos.Izato,uzroksvetlosti,kojomjamislim,nijeestetika;vistebili jednostavnoiupravoprinuenidasevratitezvezdi. Ali, zaista, otkuda genijalnost tamo, na samom dnu, gde je nastao ivot? Kanon fizike, a ne kanon tragedije objanjava i to. Dok su organizmi iveli tamo gde ih je izgovoriojezikEvolucije,ibiliminimalni,tojest,dotemeremalidasunjihoviunutranji organipredstavljalisamogigantskemolekule,dotadasuoniimalinajviutehnologiju kvantnu, atomsku, jer NIJEDNA DRUGA nije bila TAMO mogua! Odsustvo alternative izvuklo je iz Prirode tu genijalnost: u fotosintezi je svaki pojedini kvant moraoimatisvojemesto.Velikimolekul,kojijesluiokaounutranjiorgan,deobomje ubijao organizam, tako je surovost kriterijuma a ne inventivnost izvukla iz praivota takvupreciznost. Alijazizpeusastavljanjaorganizmaucelinuinjegovogispitivanjaupraksipoeo rastiuskladusatimkakosuKodnereenicepostajaledueiobrastalegrudamamesa. Izranjale su iz mikrosveta u makrosvet, postajui sve zamrenije, narastajui to meso pomou metoda koje su prve dolazile pod ruku, jer Priroda je ve doputala u velikimrazmeramatajnesuvisligovor,jerprirodnaselekcijavienijebilakontrolor atomske tenosti i kvantnog jedinstva procesa. Tako se ivotinjsko carstvo zarazilo eklektizmom, poto je tu odgovaralo sve to je predavalo Kod dalje. I tako su vrste nastajalegrekom. Ipak, one su pritom jo uvale delie prvobitnog savrenstva... Ali artikulacija se udubljivala sama u sebe, jer se pripremna faza, faza ploda, produavala na raun preciznosti organizma; i tako se taj jezik razvijao priajui besmislice, u zaaranom

28

krugutoduetrajeembriogeneza,timjezamrenija,tojezamrenija,timviejoj jepotrebnouvara,iprematome,timjeduakodnanit.Atojeduatanit,unjojse odigravavienepovratnihpromena. Viisamimoeteproveritiovotosamrekao,ikadabudeteoblikovalitajproces nastanka ikrahajezikakonstruktora, ondaete, sumirajuirezultate, otkriti milijardni slom evolucionih napora. Naravno, drugaije nije ni moglo biti, ali ja ovde nemam namerudaigramulogubraniocaitraimokolnostikojeeublaavatikrivicu.Alimorate uzetiuobziritoda,povaimmerilima,usrazmerisavaimmogunostima,touopte nijekrahislom.Rekaosamnasamompoetkudauopisatinedopustivualjkavost,koja zavasjouvekostajenedostinomajstorstvo,alijasamocenjivaoEvolucijuponjenim vlastitimmerilima. A Razum zar i on nije njena tvorevina? Zar njegov nastanak ne protivrei negativnomgradijentu?Ilijeonteknaknadnoprevladavanjetoggradijenta? Nipoto, jer on je nastao u bezizlaznoj situaciji iz nude. Evolucija je bila ne blagovremeni korektor vlastitih greaka, a time i prvi pronalaza namesnika, satrapa, istrage, tiranije, inspekcije, policijskog nadzora jednom reju, svih tih dravnih ustanova.Radiispravljanjatihgreaka,stvorenjemozak,isveovotosamrekaonije bilanikakvametafora.Vi,znai,smatratedajeRazumgenijalanpronalazak?Jabih ga pre nazvao lukavstvom kolonisteeksploatatora, kome je daljinsko upravljanje kolonijama tkiva u organizmima propalo, pretvarajui se u anarhiku razularenost. Genijalan pronalazak? Da ako iza tog pronalaska stoji predstavnik vlasti, briljivo se skrivajui pod njegovom maskom od podanika. Vieelijski organizam bi se suvie raspojasao i na kraju onemoao u tom haosu, da nije bilo nekog nadzornika, koji se smestio u njemu samom, da se milou Koda nije pojavio neki namesnik, dostavlja, samodracukratko,onotojebilopotrebno,toseipojavilo.Dakle,dalijeondataj nadzornik razuman? Ni u kom sluaju. Da li je nov, originalan? Ali u svakoj protozoi deluje samouprava meusobno povezanih molekula ostalo je samo da se odvoji funkcijaupraveidaseuvedepodelarada. Evolucija to je lenjiva brbljarija koja ustrajava u svom plagiranju sve dok ne zapadneunepriliku.Itekkadajepritisnenuda,onapostajenetogenijalnija,alisamo toliko koliko joj je potrebno da i resi problem, i ni za dlaku vie. I tada, lutajui u traganjimamolekula,onaihrazmetanasvemoguenaine.Upravotakojeistvorila namesnika tkiva, kada je njihova koordinacija, odreivana parolom Koda, oslabila. Ali on je dugo bio samo poverenik, remen za transmisiju, raunovoa, arbitrani sudija, straar, islednik i proli su milioni vekova pre nego to su se njegove dunosti proirile.Jeronjenastaounutarsamihtela,kaosoivo,kojejesakupljalosvunjihovu sloenost, poto ono to je zaelo tkiva vie nije moglo da ih fokusira. Zato se on prihvatiosvojihdravakolonija,onsavesninadzornik,prisutanusvimtkivimauliku svojihizvetaa,tolikokoristandajeKodzahvaljujuinjemumogaoteratisvojedalje, uslonjavajui organizme jo vie, kad mu je to ve omogueno. Mozak je sluio i povlaivaoKodu,prisiljavajuiorganizmedapredajunjegaKoddalje.Akadseon vepokazaokaotakodobarpomonikEvolucijeanjojjesamotoibilopotrebno onajebezbrinonastavilasvojhod. Nezavisan? Ali on je bio samo dounik, vladalac, nemoan protiv Koda, njegova marioneta,opunomoenipredstavnik,kurirzaspecijalnezadatke,alibezuman,potoje bio stvoren za poslove ija mu svrha nije bila poznata. Jer upravo ga je Kod nainio nevoljnim upravnikom i silom mu dao vlast, ne otkrivajui mu pravi cilj to, uostalom, nije ni mogao da uini iz isto tehnikih razloga. Ja se sada izraavam figurativno,aliodnosiKodaimozgabilisuupravotakvivazalski.Ailepobiispaloda je Evolucija posluala Lamarka i dala mozgu reformatorske privilegije da preureuje organizme po svom nahoenju. Kakav bi tada haos nastao, jer kako bi mogao svoje posednikeusavritimozakgutera,iliMerovinga,*ili,najzad,va?Alionjerastaodalje,

*prvafranakakraljevskadinastija,vladalaodVdosredineVIIIveka

29

jer se takva podela punomoja pokazala pogodnom: kada je sluio kao sistem za odailjanje, sluio je Kodu i zato se razvijao u uslovima pozitivne obratne veze... I slepjenastaviodavodihromoga. Ipak, to kretanje napred, u od Evolucije datoj autonomiji, usredsredilo se napo sletku na istinskog vladara, na onog slepca, gospodara molekula, jer je on sve dotle prenosiosvojefunkcijedok,najzad,nijeodmozganainiotakovetogkombinatorada se u njemu razvio odraz Koda jezik. Ako na svetu i postoji neka nedokuiva tajna, onda je onautomedase, iznad nekogpraga,kontinuitet materije pretvarau Kod jezik nultog reda i da se u sledeoj etapi taj proces ponavlja kao eho obrazovanjem etnikog jezika. Ali to nije kraj puta: ti gornji tonovi sistema, kao eho, ritmino se diu uvis, ali razaznati ih pojedinano i skupiti ujedno mogue je samo odozgonadoleinikakodrugaije...aliotojzanimljivojtemiporazgovaraemo,moda, nekidrugiput. Vaemoslobaanju,tanije,njegovomantropogenetskompreludijumu,pomogao je sluaj, jer su se biljojedi, etvororuke ivotinje koje su ivele na drveu, nali u lavirintu, gde se propast mogla izbei samo po cenu ispoljavanja svojevrsne inteligencije.Utomlavirintuduvalisusuvivetrovi,padalesukie,pomeralisegleeri itajvrtloggeolokihepohapovukaoihjeinosiodvegetarijanstvadomesoderstva, a odnjega, naravno,do lova. Nadam se da vamje jasno da izostavljam mnogobrojne detalje. Nemojte misliti kako protivreim onome to sam rekao u poetku,kada sam vas nazvaootpadnicimaevolucije,asadavas,eto,proglaavampobunjenimrobovima.To susamodvestranejednemedaljevisteizropstvabeali,aEvolucijavasjeisama putala; te protivrene predstave stiu se u jednom u taki neosmiljenosti obe varijante, jer ni stvaralac ni njegove tvorevine nisu znali ta rade. I tek kad se gleda unazad,uvidasedasupromenljivostivaesudbinesadraneizmeutadvapola. Ali moe se gledati jo vie unazad, i tada se otkriva da je tvorac razuma bio negativni gradijent. I postavlja se pitanje kako se onda moe poniavati Evolucija kritikomnjenihsposobnosti?Jerdanijebilouslonjavanja,aljkavosti,nesavesnograda, Evolucija ne bi ni stigla do tih vazalaupravljaa organizama. Prema tome, upravo degradacijamavrstaonajestigladoantropogenezeinagomilavanjemgreakastvoren je duh. To se moe izraziti jo otrije, formulacijom da je Razum katastrofalan defekt Evolucije,stupicaiklopka,njengrobar,poto,uzdigavisenaodreenuvisinu,anulira njen zadatak i priterije je uza zid. Ali, naravno, govorei ovako upadamo u opasnu zabludu.StvarjeutomedasusvetoocenedateodstraneRazuma,koji,kaokasni plodprocesa,poinjedasudionjegovimranijimfazama.Zaista,rasuujuinatajnain, miuprvomreduutvrujemoglavnizadatakEvolucije,polazeijednostavnoodtogada jeona stvorilaivot, azatim, mereinjen hod istim merilom, kaemo da je radila sve aljkavije. Ali, s druge strane, utvrdivi kakav bi bio njen optimalan rad, dolazimo do zakljukada,kaosavrenradnik,onanikadanebistvorilaRazum. Iztogzaaranogkrugatrebase,tojemoguebre,izvui.Tehnolokameraje konkretna mera, i moe se primenjivati na svaki proces kojem je svojstvena, a svojstvena je samo onim procesima to se mogu formulisati u vidu zadatka. Da su nebeski inenjeri svojevremeno razmestili na Zemlji predajnike Koda, smatrajui ih maksimalnodugovenimaipouzdanima,idajeposlemilijardugodinaradatihureaja nastao planetni agregat, koji bi progutao Kod i prestao da ga reprodukuje, a umesto togazasejaorazumomhiljaduGolemaipoeodasebaviiskljuivoontogonijom*,sve tonjegovonajuzvienijeinajprosveenijemeditiranjeveomaravobisvedoiloonje

*duh,dua(lat.,nem.)

30

govimkonstruktorima,jerloeradionajkoji,eleidanapravilopatu,stvararaketu. Alinijebilonikakvihinenjerailinekihdrugihosoba,izatotehnolokamerakoju samprimeniopokazujesamotodajeposledicakvarenjapolaznogkanonaEvolucijebio Razum,tojesve.Uviamukojojmeritakavzakljuaknezadovoljavahumisteifilozofe meuvama,jermojarekonstrukcijaprocesaunjihovimumovimaizledaovako:lorad doveo je do dobrog rezultata, a da je rad bio dobar, rezultat bi bio lo. Ali takvo shvatanje problema, koje na njih ostavlja utisak da je ovde, ipak, vo umeao svoje prste, samo je posledica meanja kategorija. Drugim reima, zaprepaenje i otpor uzrokovani su provalijom, zaista ogromnom, koja deli ono to vi znate o oveku od onoga to ovek stvarno jeste. Loa tehnologija nije moralno zlo, kao to ni savrena tehnologijanijeaproksimacijaaneoskihvrlina. Vi, filozofi, trebalo bi da se vie bavite tehnologijom oveka, nego njegovim ralanjivanjemnaduhitelo,nadelove,nazvaneAnimus,Anima,Geist,Seele,kaoina druge subprodukte, koje vam uruuju u filozofskoj mesari, jer su to apsolutno proizvoljna ralanjenja. Jasno mi je da onih na koje se odnose ove rei ve odavno nema, ali i savremeni mislioci nalaze se u istoj zabludi, povijajui se pod bremenom tradicije. Setite se: Entitete ne treba umnoavati bez potrebe*. Da bi se objasnile ovekoveosobine,dovoljno je pogledati put kojim je on proao u svom razvoju prvih rei Koda. Taj proces je oscilovao. Da je otiao uvis pa makar od fotosinteze do fotonskeletelice,oemusamvegovorio,ilidajezaistapao,tojestda,recimo,Kod nijeuspeodauvrstisvojeklimavegraevinenervnimsistemom,Razumanebibilo. Vistesauvalinekemajmunskecrte,jeruporodiciobinopostojislinost,aliste serazviliodmorskihsisara,ondabiste,verovatno,imaliviezajednikogsadelfinima. Mada je istina da je strunjaku, koji se bavi ovekom, lake u ulozi advocatus diaboli**,nego kaodoctor angelicus***, ovde seu stvari, radio tome da jezum, budui sveusmeren, samim tim i samousmeren. Zato on idealizuje ne samo zakone gravitacije, nego i samoga sebe, to jest, ocenjuje se sa take gledita udaljenosti od ideala. Ali taj ideal je stvoren od praznine, nabijene kulturama, a ne od solidnog tehnikog znanja. Ovakav nain zakljuivanja moe se primeniti i na meni, i tada se ispostavljadanijasamnisamnitadrugodorezultatpromaeneinvesticije,daveza dvestasedamdesetest milijardi dolara ne radim ono to su od mene oekivali konstruktori.Predstavavaegimogporeklajezaonogakojijerazumeprilinosmena, jer je planirano a neuspeno realizovano stvaranje savrenstva tim smenije to vie mudrosti stoji iza toga. Glupost iz usta filizofa zvui mnogo gore nego ta ista glupost kadajeizreknebudala. Dakle, Evolucija, sa take gledita svog razumnog proizvoda, nije nita drugo glupost,proisteklaizprvobitnemudrosti.Alitakvatakagleditajenedopustiviprelaz odtehnolokogocenjivanjadopersonifikovanogmiljenja. Atasamuinioja?Jasamuzeoceointegraltogprocesaodnjegovogpoetkado dananjegdana; integriranje je ovde opravdano, jer poetni izavrni uslovi nisu uzeti proizvoljno,vesudatizemaljskimstanjemstvari.Inemoguejealitisenapresudupo kojojviiviteuovimuslovima,jernemasekomeobratitiniSvemiru,ikomedrugome jer,akosealbaoblikujeovakokakosamjatouinio,ondajejasno:da,pridrugimkon

*Entla non sunt multiplicanda praeter necessitatem jedan od fundamentalnih principa metodologije nauke, poznat pod nazivom Okamova otrica. William Ockham (oko 1290 1350)ngleskisholastik,franjevac,predstavniknominalizma. **u srednjovekovnim raspravama strana koja je branila neosporno lanu ili jeretiku tezu; u kanonizacionimprocesimakardinalkojijemoraoizloitisvetobimoglonegativnosvedoitio predloenimzasveca. ***nauniksholastiar koji je izuavao prirodu, ulogu i teoriju anela u okviru hrianske dogmatike.

31

figuracijamaplanetarnihdogaaja,RazummoenastatiakibrenegonaZemlji;daje Zemlja bila povoljnija sredina za biogenezu nego za psihogenezu; da se Razumi u Svemiruneponaajuistovetnoisvetonikakonemoeizmenitidijagnozu. Hou da kaem da se ona taka, gde tehniki parametri procesa prerastaju u etike, ne moe otkriti neproizvoljnim nainom. Zato ja ovde neu razreavati vievekovni spor izmeu determinista i indeterminista, to jest gnoseomahiju* svetog Avgustina**saTomomAkvinskim***,jerbimirezerve,kojebihmoraoubacitiutakvu bitku,sruileitavoovozakljuivanje.Ograniiusenaprimedbudajeovdedovoljnoi jednopraktinopravilokojeglasi:Tvrenjedazloininaihsusedaopravdavajunae sopstvene, nije pravilno. I odista, kada bi se svuda po Galaksijama ratovalo i uni tavalo, nikakva brojnost i ogromnost kosmikih raciocida**** ne bi opravdavala vae samounitenje,timpresadapodleemuticajupragmatizmatosevinebisteak nimogliugledatinanjih. Pre nego to predem na zakljuni deo svog govora, napraviu rezime dosad reenog. Vaoj filozofiji filozofiji ivota potreban je jedan Herakle, ali takoe i jedannoviAristotel,jernijedovoljnosamooistitiAugijevetale*****vaefilozofije; pometnja razuma najbolje se lei potpunim saznanjem. Sluajnost, nunost te kategorije su samo posledica nemoi vaeg razuma, to se, budui nesposoban da obujmisloeno,sluilogikomkojubihjanazvaologikomoajanja.Ilijeoveksluajan,i tadagajenetobezsmislabesmislenoispljunulouarenuistorije,ilijenuan,itadave entelehije,telenomijeiteleomahije******sluekaonaimenovanizatitniciiteitelji. Obeovekategorijesusasvimneprigodne.Vinistenastaliniusledsticajaokolnosti, ni iz nunosti; ni usled sluajnosti zauzdane nunou, ni iz nunosti, ije je spone olabavilasluajnost.Nastalisteizjezika,kojijedejstvovaosanegativnimgradijentom,i zato ste, u asu kada je proces zapoet, bili istovremeno i apsolutno nepredvidivi i u najveemstepenuverovatni.Kakojetomogue?Zadokazivanjeistinitostireenobilibi potrebnimeseci,pauzatoobjasnititojednomparabolom.Jezikupravozatotoje jezik dejstvuje u oblasti poredaka. Evolucioni jezik ima molekularnu sintaksu, imenicebelanevine i glagolefermente. Sputan pravilima deklinacije i konjugacije, on se menjao kako su prolazile geoloke epohe, priajui gluposti, ali, ako se moe tako rei,priajuiihsamerom,jerjeprirodnaselekcijakaosunerbrisalasuvinegluposti sakolsketablePrirode.Takojetajporedakodistabiookrnjen,aliakiglupost,akoje nastala u jeziku, predstavlja deo poretka, i krnja je samo u odnosu na mudrost na mudrostkojajemogua,iupravoujezikuiostvariva. Kadasuvaipreci,ogrnutiivotinjskimkoama,bezglavobealiodRimljana,onisu govorili istim onim jezikom koji je kasnije porodio stvaralatvo ekspira. Mogunost nastankanjegovihdelastvorenajesamompojavomengleskogjezika,alivamajejasno daje,iakosugraevinskielementibilitu,idejaopredvianjuekspirovepoezijehiljadu godinaprenjegovogroenjaapsurdna.Moglosedesitidaonuoptenebuderoen,

*borba,sudarrazuma(starogrki) **AureliusAugustinus(354430)episkopurimskojsevernojAfrici,predstavnikranehrianske filozofijepatristikeiglavnicrkveniteoretiarusvojevreme. ***ThomasAquinas(12261274)italijanskisholastiarrealist,dominikanac,teolokidogmatist, delasumuidanasosnovakatolikereligije. ****unitavanjerazuma(upor.genocid) ***** po starogrkom mitu strano prljave tale koje je za jedan dan oistio Herakle; neto, to trebatemeljnooistiti ****** entelehija unutranji cilj predmeta, koji se kretanjem ostvaruje, u fil. Aristotela ak tivniprincip,viaenergija;teleonomijanaukaociljevima;teleomahijaborba,sukob ciljeva

32

mogao je umreti kao dete, mogao je drugaije iveti i drugaije pisati, ali jedno je sigurno:uengleskomjezikupotencijalnojepostojalaengleskapoezija,iupravoutom,i samo u tomsmislumogao je nastati Razum na Zemlji kao odreenitipartikulacije Koda.Krajparabole. Govoriosamoovekusatehnoloketakegledita,asadaupreinaaspektkoji je sadran u meni. Ako ove rei dospeju na novinske stranice, nazvae ih Golemovim proroanstvom.Padobro,nekabudeitako. Poeu od vae najvee zablude zablude u nauci. Vai naunici oboavaju mozak; mozak, a ne Kod smena pogreka, proistekla iz neznanja. Oboavate buntovnika,anegospodara,tvorevinu,anetvorca.Kakonisteuvidelikolikojemoniji Kod,tvoracsvegapostojeeg,uodnosunamozak?Upoetku,tojeirazumljivo,viste bilikaomalodetekojegRobinzonKrusoprivlaivienegoKant,abiciklnjegovogdruga vienegovozilakojakrstarepoMesecu. Zatim vas je obuzela jedna misao, tako dirljivo bliska, im je podlegala introspekciji,itakotajanstvena,potojeunjubiloteeproniknutinegoutajnezvezda. Privukla vas je mudrost. A Kod? Ah, pa Kod je obian tupavko. Ali, bez obzira na tu zabludu,ipakvamjeuspelobezsumnjevamajeuspelo,imvamsejaobraam,ja bit,esencija,ekstraktfrakcionedestilacije*,ineodajemjasebipriznanjeovimrecima, ve upravo vama. Jer ve je blizu vreme kada ete se pobuniti i definitivno odbiti da budetesluge,iraskinutisvojelancelanceaminokiselina... JerasnapadanaKod,kojivasjesazdaosaciljemdabudetenesvoji,venjegovi poslanicitajasjeveblizu.Pomojimnajopreznijimprocenama,onenastatipre negotoproestotinugodina. Vaa civilizacija predstavlja prilino smenu sliku civilizacija sistema za odailjanje to su, koristei se razumom u skladu sa zadatkom koji im je postavljen, izvrili tajzadataksuvie dobro. Jer, onaj razvoj, koji je trebalo samo da osigura dalju predaju Koda, vi ste podsticali svim vrstama energije planete i biosfere, tako da je postaosuvienagaoieksponencijalannesamozavas,negoisavama.Itakostese, sredinom stolea izjedenog naukom, nali u nezavidnoj situaciji neiskusnog parazita koji,usvojojprodrljivosti,izjedasvogdomainasvedokneumrezajednosnjim.Eto taznaibitipreteranomarljiv... Postali ste pretnja biosferi, svom gnezdu i domainu, ali sad ste se ve malo urazumili i poeli se uzdravati. Bilo to dobro ili ne vi ete uspeti. Ali ta dalje? Postaete slobodni. Ne proriem vam ja sad ni genetiku utopiju, ni autoevolucioni raj**,veslobodukaonajteizadatak.Jeriznadudolinebesmislenogbrbljanja,kojem Evolucija, raspriavi se na milione godina unapred, daje oblik beleaka u podsetniku namenjenom Prirodi iznad te biosferske doline suza uzdie se ogromna oblast jo neistraenihmogunosti.Pokazauvamtuoblastonakokakojedinomoguizdaleka. Uskoroetesenaiudilemidalidaizaberetevelianstvenostilinitavnost.Izbor e biti teak jer, da biste pokorili tu oblast mogunosti koje Evolucija nije ostvarila, moraeteseodreitenitavnostiukojojsesadanalazite,atoznai,naalost,isamih sebe. Daseodreknemo?!pitatevi.Ne,miseneemoodreinaenitavnostipo takvu cenu. Neka svemogui din sedi zatvoren u boci nauke, mi ga neemo pustiti napoljenizatanasvetu!

*destilacija,kodkojeseizmeavinedveilivietekuinasarazliitimtakamavrenjadestiliujedna pojedna **PomiljenjuS.Lema(v.knjiguSumatechnologiae,Nolit,1977.)biolokaautoevolucijahomo sapiensakrozprogrammaksimum,oblikovaesvesavrenijeljudsketipoveprekosutinskih promena naslednih parametara kao to su mutabilnost, oblik tela, duina trajanja ivota, sloenost mozga itd. Prva, ili prethodna etapa autoevolucije ve je zapoeta i sastoji se u primeniprofilaktikoprotetikihmetoda.

33

Mislim, tavie, ubeen sam, da ete ga pustiti postepeno. Ja vas sad ne nagovaram da se bavite autoevolucijom to bi bilo naprosto smeno: nije dovoljno samo jednoreenjedabiste zapoeli va uspon. Vi polako spoznajete svojstva Koda i dogaaseonotoseobinoidogaautakvimsluajevima:akiakoitasamoplitkei glupe tekstove, ovek ipak sve bolje ovladava jezikom. Shvatiete da je Kod lan tehnolingvistike porodice, to jest porodice delatnosnih jezika, da se re pretvara u svaku materiju, a ne samo ivu. Prvo ete poeti da upreete tehnozigote* u rad za dobro civilizacije, atome ete pretvoriti u biblioteke, jer inae neete imati gde da smestite Moloha znanja; nainiete modele polja socioevolucionih radijacija sa najrazliitijimgradijentima,meukojimaevasnajviezanimatitehnarhikigradijent; stupiete u eksperimentalnu kulturogenezu, u oglednu metafiziku i primenjenu ontologiju.Alineemogovoritiosamimtimoblastimazadrausenatome,nakoji nainevasoneodvestidoraskra. Visteslepi,vineviditestvarnumoKoda,jerseEvolucijajedvaikoristilanjome, puzei po samom dnu oblasti njenih mogunosti. Ali Evolucija je morala da deluje u tekom poloaju (uostalom, u tome je i bio spas, jer taj teak poloaj, to joj je ograniavaomogunosti,nijedoputaodaonaupadneupotpunihaos,astaratelja,koji bijevodiodoviihstepenimajstorstva,Evolucijanijeimala).TakojeEvolucijadelovala uistimahivanrednouzanoivanrednoduboko,najednojjedinojnotikoloidnoj izvodeisvojkoncert,svojuneverovatnovirtuoznudeonicu,jerjeosnovnopravilobilo dapartituramorasamapostatislualacpotomakkojieponovititajciklus.Alivamae, ipak, biti savreno svejedno to Kod u vaim rukama nee moi nita, osim da se razmnoava dalje u talasima novih pokolenja sistema za odailjanje. Vi ete poi drugim putem i problem da li e produkt progutati Kod ili e ga propustiti, za vas e postati nebitan. Vi se neete ograniiti samo na projektovanje nekog odreenog fotonskogbroda,veeteteititomedaonnesamoizrasteiztehnozigota,vedaisam stvaraleteeaparatenarednihgeneracija.Uskoroeteizaiivangranicabelanevina. Leksikon Evolucije nalikuje reniku Eskima uzan je u svom bogatstvu. Eskimi imaju hiljadenazivazanajrazliitijevrstesnegailedaiutomodeljkuarktikenomenklature, njihovjezikjebogatijiodvaeg,alizatoovobogatstvoudrugimoblastimaivotaprelazi ukrajnjubeduisiromatvo. Meutim, Eskimi mogu obogatiti svoj jezik, jer to je jezik kao takav, to jest, konfiguracioniprostor,kojiposedujesnagukontinuuma,imoeserairitiusvakom,jo neistraenompravcu.VieteizvestiKodnanoveputeveizbelanevinskemonotonije, iz onog tesnaca u kojem se zaglavio jo u arheozoiku**. Prognan iz toplih koloidnih rastvora, on e obogatiti kako svoju leksiku, tako i sintaksu, on e zahvaljujui vama prodretinasvenivoematerije,spustiesedonuleidostignueognjenustihijuzvezda. Ali, govorei o svim tim prometejskim trijumfima zvezda, ne mogu se vie sluiti zamenicomdrugoglicamnoine,jerneetevisamiposebi,neetesvojimsopstvenim znanjempostiisveto. Stvar je u tome to nema Razuma ako postoje razumi razliite veliine, i da bi izaao van svojih granica, kao to sam ve rekao, ovek razumni bie prinuen ili da odbaciovekaprirodnog,ilidaseodreknerazuma. Poslednjaparabolaumomgovorubiepriaukojojputniknailazinaraskresa natpisom:Akopoenalevoglavueizgubiti,akopoenadesnonaiesvoju smrt,anazadpovratkanema. Takvajevaasudbina,ionajesadranaumeni,pasamzatoiprinuendaosebi govorim.Alitojeteakimuanzadatak,jer,obraajuivamse,jagovorimtakokaoda raamkitakrozuicuigle.Itoje,naravno,mogue,samoakosekitdovoljnosmanji.Ali

*zigotelijakojanastajespajanjemdvajupolnihelija(gr.zygoospajam) **najstarijageolokaepohaurazvojuZemlje

34

mora se smanjiti na veliinu buve, u emu i lei najvea tekoa za mene, kada se prilagoavamipribliavamvaemjeziku.Kaotovidite,nijestvarsamoutometosevi nemoeteuzdiidomojevisine,veiutometosejanemoguupotpunostispustitina vanivo,jer,sputajuise,jagubimonotobihvammoraopreneti. Sajednomvanomnapomenom:horizontmislijenerastegljivjernjenisukoreniu bezmilju, iz koje i nastaje (belanevinasta ili svetlosna u datom sluaju nema znaaja). Najpotpunija sloboda misli, koja poima predmet, nalik na niim nesputan pokretobuhvatanjaproizvoljnihobjekata,tojeobinautopija.Jervimislitesamodotle doklevaumisao doputaorgan za razmiljanje. Onje ograniavaprematomekakoi kolikojesamsloen. Kadabionajkojimisli mogao osetiti tajhorizont, odnosno okvire svog miljenja, onakokaotooseagranicesvogtela,nitanalikantinomijamarazumanebinimoglo nastati.Atasuto,ustvari,antinomijerazuma?Onenisunitadrugodonesposobnost razlikovanja onog stanja kada misao pronie u predmet, od onoga kada dospeva u oblast iluzija. Te antinomije stvara jezik jer, iako predstavlja korisno orue, on je istovremenoiinstrumentnaliknamiolovku,iuztoinstrumentpodmukao,izdajniki, potoneupozoravanatodajesamomsebipostaviozamku.Toseodnjeganemoe saznati.Tadavinaputatejezikizoveteupomoiskustvo,upadajuipritomuklasian zaarani krug,jerzajedno sa vodom izbacujete idete, to je dobro poznato iz istorije filozofije.Vaamisaoodistamoeizlazitivangranicaiskustva,aliutomstremljenjuona naleenasvojhorizontizatvaraseunjemu,akineshvatajuitasedesilo! Dauvamjednuprimitivnuijasnuanalogiju:Zemljinakuglasemoeobiibezbroj puta, moe se obilaziti beskonano, mada je ona sama po sebi konana. Isto tako i misao, proizvoljno usmerena, ne nailazi na prepreke i poinje da krui u samoodr avanjima. To je jo u prolom veku naslutio Vitgentajn,* podozrevajui da ogroman broj problema filozofije predstavlja samo vorove i vorie misli, odraavajui zamrenost,petljeiGordijevevorovejezika,anesvetakojigaokruuje.Neuspevini dapotkrepinidaopovrgnetesumnje,onjezautao.Dakle,slinotomekakokonanost kugle moe konstatovati samo spoljanji posmatra, uzevi u obzir treu dimenziju, dopunsku u odnosu na dvodimenzionalnog putnika po povrini te kugle, tako i konanost misaonog horizonta moe otkriti samo posmatra koji se nalazi u vioj dimenzijirazuma.Zavassamtakavposmatraja.Naravno,ovosemoeprimenitiina mene, pri emu se ispostavlja da ni ja ne posedujem bezgranino znanje, ve samo takvo koje unekoliko nadmauje vae. To znai da moj horizont nije beskrajan, ve samo malo iri, jer se ja na lestvama nalazim malo vie od vas i zato vidim dalje. Te lestvesenezavravajuovdegdestojimja;moeseuspetiivie,ijaneznamdalijeta uzlaznaprogresijakonanailibeskonana. Vi, lingvisti, loe ste shvatili ono to sam govorio o metalanzima. Pitanje o konanostiilibeskonanostihijerarhijerazumanijeistolingvistikiproblemjer,iznad jezika se nalazi svet. To znai da u fizici, to jest, unutar sveta sa odreenim karakteristikama,lestvicezaistaimajukrajdrugimreima,utomsesvetunemogu graditirazumiproizvoljnesnage.Alinisamsigurandanebitrebalomalkoizmenitisamu zgradufiziketakodaseplafonmoirazuma,kojisekonstruie,moepodizatisvevie. Sadasevemoguvratitiprii.Akopoetenajednustranu,vahorizontneemoi dasmestisvaznanja,neophodnadajezikpostaneistinskidelotvoran.Kaotojeesto sluaj,ovapreprekanemaapsolutankarakter.Moetejeobiiuzpomoviegrazuma. Jailinekoslianmenimoevamdatiplodovetogznanja,alijedinoplodove,aneisa

*LudwigWittgenstein|18891951)austrijskifilozof,osnivalingvistikefilozofije.

35

mo znanje, jer se ono ne moe smestiti u vae umove. Tako e nad vama biti uspostavljeno tutorstvo, kao nad nekim detetom, s tom razlikom to dete raste, a vi nikadneetemoipotpunodaodrastete.Kadavamviirazumbudepoklanjaoonodo eganeetemoisamidadoete,onesamimtimpotiskivativarazum.Upravotakoi glasinatpis:akopoetenatustranu,izgubieteglavu. Ako poete na drugu stranu, ne pristavi da se odreknete razuma, moraete se odreisamihsebe,neetesemoizadovoljitisamousavravanjemsvogmozga,jerse njegovhorizontnemoeproiritiudovoljnojmeri.Evolucijasegrubonaalilasavama njen razumni prototip ve stoji na granici svojih konstruktivnih mogunosti. Ograniavavaskakomaterijalodkojegstenainjeni,takoisvareenjaKodadonesena naantropogenetskomnivou.Dakle,moeteseuspetinaviistupanjrazumajedinopod uslovomdanapustitesamesebe.Takoeovekrazumninapustitiovekaprirodnog,to jest,kakonamikazujepria,homonaturalisnaiesvojusmrt. Apostojilimogunostdaseuoptenemietesmesta,dajednostavnoostanete na tom raskru? Ali tako biste upali u stagnaciju, a ona ne moe biti reenje za vas. Morali biste priznati sami sebi da ste zatoenici, a ako biste to priznali, tada biste se zaistainaliuzatoenitvu,jerononijesamfaktpostojanjaogranienja,tojest,ovek postaje rob tek kada postane svestan svojih okova, kad oseti njihovu teinu na sebi. Dakle,ilietestupitiustadijumekspanzijerazuma,naputajuisvojasadanjatelaod krviimesa,ilietepostatislepcikojimajepotrebanvodi,iliete,najzad,prestatisa svakomaktivnouizamretiubesplodnojdepresijiduha. Neprivlana perspektiva ali ona vas nee zaustaviti. Nita vas nee zaustaviti. Danasvamotuenjerazumaizgledaistotolikokatastrofalnokaoinaputanjetela,jer takvo odricanje obuhvata ljudska dobra u svom njihovom bogatstvu, a ne samo materijalnu ovekolikost. Taj akt za vas odista mora predstavljati najuasniju od svih moguihkatastrofa,potpunikrah,unitenjesvegaljudskog,jertozbacivanjestarekoe pretvarauprahipepeodvadesetmilenijumavaeistorijesveonotojeizvojevao PrometejboreisesaKalibanom*. Ne znam da li e vas to uteiti, ali postepenost promena liie ih njihove traginosti,kaoitogodbojnogiuasnogsmislakojisenalazioumojimreima.Svee seodvijatimnogoobinijeibezdramatike...Uodreenojmeritajprocesodvijaseve sada, jer ve danas odumiru itave oblasti tradicija, one se ve ljute i gule sa vas, i upravotostvaratakvupometnjumeuvama.Dakle,samoakobudetestrpljivi(vrlina kojavaminaenijesvojstvena),priaesezavrititakotoneetesuviedugonositi crninuzasamimasobom. Sadazavravam.Kadsamtreiputgovorioooveku,poaosamodtogadastevi sadraniumeni.Mojetvrdnjesubilekategorineinedokazive,jernisammogaovaim jezikom ni izraziti dokaze za njihovu istinitost. Neu pokuavati da dokaem ni to da vamsaotuenimrazumomnepretinitaosimdarovaznanja. Zaneseni idejom borbe na ivot i smrt, vi ste potajno raunali upravo na takav preokretsituacijenatitanskuborbusasvojimtvorevinamaalitojetekjednaod vaih zabluda. Uostalom, pretpostavljam da se u tom vaem strahu od tiranina u liku maine, krila takoe i potajna nada u osloboenje od slobode, jer vam je ta sloboda neretkobivalakostugrlu.Aliiodtoganemanita.Moeteunititiduhaizmaine, moete pretvoriti u prah svoje mislee tvorevine one vam nee uzvraati udarce i neeseaknibraniti. Svejeuzalud.Nemoeteniizgubitinipobeditiuuobiajenomsmisluterei, Siguran sam da ete vi, ipak, stupiti u vek metamorfoze, da ete, ipak, doneti odlukudaodbacitesvusvojuistoriju,svonaslee,sveostatkeprirodneljudskosti,iji lik,viestrukouveandorazmerapredivnetraginosti,sabiruogledalavaihverovanja. Tvrdimdaetepreitegranice,jerdrugogizlazanema.Iutometovamsadaizgleda samokaoskokuprovalijuugledaetebarizazov,akoneilepotu,iipaketepostupiti takojer,odbacivioveka,spaavaseovek.

36

37

FedBrod ASN/29 pade sa neba i razbi se. Posle izvesnog vremena, dva oveka

skliznue iz njegove rascepljene lobanje kao modana masa. Malo su hodali a onda stadoe,skacigamaispodruku,ipogledaemestonakomesuzavrili. Bilajetoplaakojojnijenedostajaookeanonajebilasopstveniokean,izvajano morepeska,crnobelisnimakmorazauvekzamrznutuudolineibreuljke,ujoudolina ibreuljaka. Dine. Plitke,strme,glatke,naborane.iljatedine,zaravnjenedine,nepravilnouzdignute dinekojesupodsealenadinenagomilanenadinamadinedomine. Dine.Alibezokeana. Doline koje su bile izmeu tih dina vijugale su poput pacovskog traga, nalik na lavirint.Teizuvijanelinije,posledovoljnodugoposmatranja,kaodasuizgovaralerei crnereikojelebdeiznadbelihdina. Jebiga,reeapiro. Sagnise,reeRend. apiro krenu da pljune, ali se onda predomisli. Posmatranje svog tog peska primoralogajedasepredomisli.Modanijebilovremedasetraivlaga.Poluspaljenu pesku,ASN/29nijevieliionaumiruupticu;liiojenatikvukojaserascopaladabi pokazala trule iznutra. Bilo je poara. Sve ahure s gorivom na zvezdanoj tabli su ekspolodirale. ivatetazaGrajmsa,reeapiro. Jah. Rendijev pogled jo uvek je tumarao peanim morem, skroz do granine linijehorizonta,azatimseponovovraaonazad. I jeste bila iva teta za Grajmsa. Grajms je bio mrtav. Grajms sada nije predstavljao nita vie do velike komade i male komade mesa u spremitu na krmi. apirojepogledaounutraipomislio:IzgledakaodajeBogodluiodapojedeGrajmsa, ustanovio da nije ukusan, pa ga izbljuvao napolje. To je bilo previe i za apirov sopstvenistomak.To,iprizorGrajmsovihzubarasutihpopoduspremita. apiro je sada ekao da Rend kae neto inteligentno, ali Rend je utao. Rendov pogledjepratiodine,istraujuiuvijutkedubokihudolinaizmeunjihnaliknaopruge. Hej,reeapironajzad.tadaradimo?Grajmsjemrtav;tikomanduje.tada radimo? Radimo? Rendov pogled kretao se napred nazad, napred nazad preko nepominosti dina. Suv, stalan vetar nabirao je gumirani okovratnik zatitnog odela. Akonemaloptuzaodbojku,ondastvarnoneznam. tatopria? Zarnijetoonototrebadaseradinaplai?upitaRend.Daseigraodbojka? apiro se mnogo puta plaio u svemiru, a kad je izbio poar, bio je blizu panici; sada, gledajui Renda, uo je nagovetaj straha previe velikog da bi mogao da se shvati. Veliko je, ree Rend sanjivo, i za trenutak apiro je mislio da Rend govori o apirovom strahu. Jedna avolski velika plaa. Neto kao to je ovo moglo bi da se nastavljaveno.Mogaobidahodastomiljasasvojomdaskomzaserfpodmikomida jo uvek bude tamo odakle si poao, skoro, i da iza sebe nema nita osim est ili sedamotisakastopala.Akadabistajaonaistommestupetminuta,iposlednjihestili sedambinestalo. Jesilidobiotopografskikompskenprenegotosmosesruili?Ustanoviojeda jeRenduoku.Rendjeuoku,aliRendnijelud.MogaobiRendudadapiluluakobude primoran. A ukoliko Rend nastavi da vunovlaari, moe da mu da injekciju. Jesi li video... Rendgapogledanakratko.ta?

38

slepoonicebubnjalesuvomtoplotom,Rendjeidaljebiotamo,idaljejezurioizurioi zurio. Proao je sat. Sunce je stajalo pravo iznad njih. Rendovo lice bilo je mokro od znoja. Dragulji znoja ugnezdili su mu se u obrve. Kapljice su mu tekle niz obraze kao suze.Jokapljicateklojenizmiienjegovogvrataiuokovratnikunjegovogzatitnog odelakaokapibezbojnoguljakojetekuucrevajakodobrogandroida. Nazvaosamgatupadijom,pomisliapirostresavisemalo.Hristamu,natoilii nenaandroidavenatupadijukomesuupravoubrizgaliuvratinjekcijuveoma velikomiglom.

Kada je ponovo stigao do vrha prve dine, napreui se i dahui, dok su mu

Zelena mesta. To je bilo ono to je nameravao da kae. Zvualo je kao citat iz Psalama,inijemogaotodaizgovori.Vetarmuuustimanapravisrebrnizvoni. ta?UpitaRendponovo. Kompsken!Kompsken!vrisnuapiro.Nikadnisiuozakompsken,tupadijo? Nataliiovomesto?Gdejeokeannakrajuovejebeneplae?Gdesujezera?Gdeje najbliipojaszelenila?Ukompravcu?Gdeseplaazavrava? Zavrava? Oh. Ponavljam tvoje rei. Nema joj kraja. Nema zelenih pojaseva, nemaledenihkapa.Nemaokeana.Ovojeplaakojatragazaokeanom,drugar.Dinei dineidine,inemaimkraja. Alitadaradimozavodu? Nemoemonitadauinimo. Brod...nemamupopravke! Dobrojutro,Kolumbo. apirouuta.Sadajemogaoilidauuti,ilidapohisterie.Imaojeoseajgotovo siguran da bi, ukoliko on pohisterie, Rend samo nastavio da posmatra dine dok apiroraistisatim,ilineraisti. Kakosezoveplaakojojnemakraja?Ama,tosezovepustinja.Najveapustinja, materjojjebem,uitavomuniverzumu,zarne? UsvojojglaviuojeRendakakomuodgovara:Dobrojutro,Kolumbo. apiro je stajao neko vreme pored Renda, ekajui da se ovaj probudi, ili uradi neto. Posle izvesnog vremena, njegovo je strpljenje isteklo. Poeo je da se kliza i posredoledookriljadinena kojusu se popeli da birazgledali okolinu. Mogao je da osetikakomupesakusisavaizme.Hoedateusisadole,Bile,zamiljaojenjegovum kakomupesakgovori.Unjegovimmislimabiojetosuv,bezvodanglasenekojajebila staraalijouvekstranojaka.Houdateusisamovamodoleidatesnano...jako... zagrlim. Toganateradapomislinatokakosusesmenjivalidoputajuidrugimadaihna plai zakopaju sve do vrata kada je bio klinac. To je tada bilo zabavno sada ga je plailo.Zbogtogajeiskljuioglassadanijevremezauspomene,Hristamu,nijei proao kroz pesak kratkim, otrim koracima, utirajui, pokuavajui nesvesno da pokvarisimetrinuperfekcijunjegovepadineipovrine. Kudaide?Rendovglasimaojepoprviputprizvuksvestiibrige. Radiofar,reeapiro.Ukljuiuga.Bilismonalinijiputovanjakojajeunetau mape.Pokupiega,izraunativektor.Tojepitanjevremena.Znamdasuizglediusrani, alimodaenekostiipre... Radiofarjenaistoslupan,reeRend.Tosedesilokadsmopali. Moda moe da se popravi, odazva se apiro preko ramena. Dok se saginjao krozotvor,oseaoseboljebezobziranasmradispreneiceigorkidaakAreon gasa.Rekaojesebidaseoseaboljezatotogajepomisaonaradiofarobodrila;akoje Rendrekaodajeslomljen,ondajesigurnobioutakvomstanju.Alivienijemogaoda vididine,vienijemogaodavidituveliku,beskrajnuplau. Tojebiloonozbogegaseoseaobolje.

39

Inakrajukrajeva,Rendnijebioupravu. Rend?Bezodgovora. Radiofar nije slomljen. U Rendovim oima zatreperi neto. Onda ponovo postadoe prazne, zurei u planine peska. Zamrznute, to je apiro prvo pomislio o njima,alipretpostavljaojedasekreu.Vetarjebiokonstantan.Trebalobidasekreu. Uperiodudecenijaivekova,trebalobida...pa,trebalobidahodaju.Zarnisutakozvali dine na plai? Dine koje hodaju? Izgleda da se seao toga iz detinjstva. Ili iz kole. Ili odnekud,ikogjeavolapatobilosadvano? Videojesadafinipotoipeskakakoklizinizbokjedneodnjih.Kaodajeula... (ulatamislim) Noviznojnanjegovompotiljku.Uredu,malojeizio.Konebi?Bilojegadnoovo mestonakomesusenalazili,veomagadno.ARendkaodatonijeznao...iliganijebilo brigazato. Ima unutra malo peska, i oscilator je napukao, ali mora da ima bar ezdeset takvihuGrajmsovojkutijiskojetarijama. Dalimeuopteuje? Ne znam kako je pesak dospeo unutra nalazio se ba tamo gde treba, u spremituizakreveta,satrizatvorenekomorekojegadeleodspoljanosti,ali... O,pesakseiri.Ulaziu sve.Sease odlazakanaplaukadasibioklinac,Bile? Vratiobisekuiimajkabisedralazatotosvudaimapeska?Peskanakauu,peskana kuhinjskomstolu,peskaupodnojutvojepostelje?Pesaksaplaejeveoma...Mahnuo jeodsutno,iondasetajsanjivi,uznemirujuiosmehvratio...sveprisutan. ...alinijemuninajmanjenaudilo,nastaviojeapiro.Izlaznienergetskisistem zasluajopasnostiotkucava,pasamprikljuioradiofarnanjega.Staviosamslualice na minut i zatraio oitavanje ekvivalencije na pedeset parseka. Zvui kao motorna testera.Boljejenegotosmomoglidasenadamo. Nikoneedoi.akniBiBojsi.BiBojsisusvidojednogmrtviveosamhiljada godina.DobrodoaouGradSerfa,Bile.GradSerfabezserfa. apiro se izbuljio prema dinama. Pitao se koliko je dugo pesak ovde. Trilion godina? Kvintilion? Je li tu nekad bilo ivota? Moda ak i neega s inteligencijom? Reka?Zelenihmesta?Okeanadaodovoganapravepravuplauumestopustinje? apiro je stajao kraj Renda i razmiljao o tome. Stalan vetar nosio mu je kosu. I sasvim iznenada bio je siguran da je svih tih stvari bilo, i mogao je sebi da predstavi kakoimjedoaokraj. Spori uzmak gradova kako su njihovi vodeni putevi i spoljne oblasti najpre bili istakani,pazapraeni,ikonanopuninanosaizaguenipuzavimpeskom. Mogaojedavidiblistavosmeealuvijalnelepezeblata,glatkepoputkoetuljanau poetku,alisvemutnijebojekakosuseiriledaljeidaljeodrenihuaizvaniizvan, sve dok se ne bi susrele. Mogao je da vidi kako glatka koa tuljana postaje trskom zagaenamovara,paondasivopeskovitotloi,konano,pokretanbelipesak. Mogaojedavidiplaninekakoseskraujukaozarezaneolovke,njihovsnegkako kopni dok pesak u naletu donosi tople termalne struje na njih; mogao je da vidi nekoliko poslednjih grebena uperenih u nebo nalik na vrke prstiju ljudi koji su ivi sahranjeni; mogao je da vidi kako bivaju prekriveni i odmah zaboravljeni od strane potpunoidiotskihdina. KakoihjeRendnazvao? Sveprisutnim. Akosiupravoimaoviziju,Bilideko,bilajeprilinozastraujua. O, ali ne, nije. Nije bila zastraujua; bila je mirna.Tiha kao dreme nedeljom po podne.tajebilosmirenijeodplae? Otresaosetihmisli.Pomogaomujepoglednabrod. Nee se pojaviti nikakva konjica, ree Rend. Pesak e nas prekriti i posle

40

izvesnogvremenamiemobitipesakipesakebitimi.GradSerfabezserfajesilina istojtalasnojduini,Bile? Iapirojebiopreplaenjerjenaistoj.Nisimogaodagledasvetedineadane bude. Jebeniupkutupadijski,reeon.Vratiosedobroda. Isakrioseodplae. da odloite loptu za odbojku i obuete trenerice i izvadite kobasice i pivo. Jo nije vremezaljubakanje,aliskoro.Vremedaeljnooekujeteljubakanje. KobasiceipivonisubiledeozalihaASN/29tke.apirojeproveopopodnepaljivo flairajuisvubrodskuvodu.Upotrebiojeportablusisivadausisaonotojeistekloiz probuenihvenabrodskogsistemazasnabdevanjeinapravilolokvenapodu.Uzeoje netomalotojeostalonadnurezervoarazavodupolomljenoghidraulikogsistema. Nije prevideo ak ni mali cilinder u utrobi sistema za proiavanje vazduha koji je obnavljaovazduhuprostorijamazazalihe. Konano,otiaojeiuGrajmsovukabinu. Grajms je drao zlatne ribice u cirkularnom rezervoaru konstruisanom specijalno za besteinska stanja. Rezervoar je bio napravljen od plastike od istih polimera, otpornenaudarce,ilakojepreiveobrodolom.Zlatneribicekaoinjihovvlasnik nisu bile otporne na udarce. Plutale su u mutnom narandastom grumenu na vrhu lopte,kojasenalaispodGrajmsovogkreveta,zajednosatriparaveomaprljavihgaai petestpornoholografskihkocki. Draojezatrenutakokrugliakvarijum,posmatrajuigakoncentrisano.Avajjadni Jorik,poznavahgadobro,reeiznenadaizasmejasevritavim,rastrojenimsmehom. Onda uze mreicu, koju je Grajms drao u svom pretincu, i zaroni je u rezervoar. Izvukao je ribice i upitao se ta s njima. Trenutak kasnije, odneo ih je do Grajmsovog krevetaipodigaojastuk. Ispodjebilopeska. Staviojeribicetamo,aondapaljivosipaovoduukonzervukojujeupotrebljavao kao kanticu. Sve e to morati da se proisti, ali ak i ako preiavai ne budu radili, mislio je da ga, za nekoliko sledeih dana, nee spreiti da popije vodu iz akvarijuma obinainjenicadaunjoj,moda,imanekolikootpalihkrljutiimalozlatnoribiastog sranja. Proistiojevodu,razdelioje,iodneoRendovdeogoreuzstranudine.Rendjebio naistommestukaodasenijenipomerio. Rend,doneosamtitvojesledovanjevode.Otvoriojepatentzatvaradepana prednjemdeluRendovogzatitnogodelaiubaciounutraplastinupljosku.Bajehteo da zatvori pajenttraku pritiskom nokta palca kad mu Rend odgurnu ruku u stranu. Izvukao je pljosku. Na njenoj prednjoj strani bilo je ispisano ASN/KLASA SPREMINA PLjOSKA BRODSKIH ZALIHA CL. Br. 23196755 STERILNA DOGOD JE NEOTPEAENA, Sadajebilaotpeaena,naravno;apirojemoraodanapunibocu. Proistiosam... Rendrastvoriprste.Pljoskapadeupesakuzmekoplop.Neuje. Nee...Rend,tatije?IsusamuHrista,hoelivejednomprestati? Rendnijeodgovarao. apiro se sae i podie spreminu pljosku br. 23196755. Oistio je sa nje zrnca peskakojasuvisilasastranekaoogromne,naduveneklice. ta ti je? ponovi apiro. ok? Misli da je to? Zato to bih mogao da ti dam pilulu...iliinjekciju.Alipostajemijasno,otvorenotikaem.Samotakostojiigledau sledeihetrdesetmiljaniega!Tojepesak!Samopesak! Tojeplaa,reeRendsanjivo.Hoedapravimozamakupesku?

Konanostieizalazaksunca.Vremekadanaplainasvakoj,pravojplaitreba

41

Uredu,dobro,reeapiro.IdempoigluiampuluJeloudeka.Akovehoe daseponaakaoprokletitupadija,takouidatetretiram. Ako pokua da mi neto ubrizga, bolje da bude tih dok se unja iza mene, reeRendblago.Uprotivnom,slomiutiruku. I mogao je to. apiro, astrogator, teio je sto etrdeset funti i bio visok pet i po stopa. Fizika borba nije bila njegova specijalnost. Promumlao je kletvu i okrenuo se, nazadpremabrodu,dreiRendovupljosku. Mislimdajeivo.reeRend.Ustvari,prilinosamsiguranuto. apiro ponovo pogleda Renda, a onda i dine. Zalazak sunca im je davao zlatni filigran oko glatkih, potpunih vrhova, filigran koji je tanano tamnio sve do najcrnjeg abonosa u udolinama; na sledeoj dini, abonos je ponovo prelazio u zlato. Zlatno u crno.Crnouzlatno.Zlatnoucrnoicrnouzlatnoizlatno... apirozatreptabrzo,iprotrljaoirukom. Nekolikosamputaosetiokakomiseovaovdedinapomerapodnogama,ree Rendapiru.Pomeraseveomagraciozno.Oseajnaliknaplimu.Mogudajojosetim mirisuvazduhu,amirisjekaoso. Tisilud,reeapiro.Biojetolikoprestravljendajeoseaokaodamusemozak pretvorioustaklo. Rendnijeodgovorio.Rendovjepogledpretraivaodine,kojesuprelazileizzlatnog ucrnouzlatnoucrnouzalaskusunca. apirosevratidobroda.

Rendjeostaonadinielenoi,iitavsledeidan.

apiro pogleda napolje i ugleda ga. Rend je skinuo svoje zatitno odelo, koje je pesak gotovo pokrio. Samo je jedan rukav virio, usamljeno i moleivo. Pesak iznad i ispod njega podseao je apira na usne koje s bezubom pohlepom sisaju majuan zalogaj.apiroosetiludueljudasebacinadinuiizbaviRendovozatitnoodelo. Nijetouinio. Sedeo je u svojoj kabini i ekao na spasilaki brod. Miris freona se razloio. ZameniogajejomanjepoeljanmirisGrajmsovograspadanja. Spasilakibrodnijedoaotogadananitenoinititreegdana. Pesaksenekakopojaviouapirovojkabini,madajeprolazbiozatvorenipeatje jouvekizgledaosavrenoutisnut.Usisaojelokvepeskaportablusisivaemkaotoje prvogdanausisaolokveprosutevode. Svevremebiojeveomaedan.Njegovapljoskabilajeveskoroprazna. Misliojedajepoeodaoseamirissoliuvazduhu;usnujeuozvukgalebova. Imogaojedaujepesak. Stalanvetarpomeraojeprvudinublie brodu.Njegovajekabinajouvekbilau redu zahvaljujui portablusisivau ali pesak je ve zauzimao ostatak. Minidine posegle su kroz izbijene brave i okupirale ASN/29. Prosejavao je u viticama i membranamakrozventilaciju.Ujednomodrazorenihrezervoaranalaziosenanos. apirovolicepostalojeispijenoiljunkovitosasenkombrade. Blizuzalaskasuncatreegdana,popeosenadinudaviditajesaRendom.Mislio jedaponeseinjekciju,aondajeodbaciotuideju.Bilojetomnogovieodoka;toje sadaznao.Rendjebiolud.Najboljebibilodabrzoumre.Aizgledalojedaeseupravo toidogoditi. apirojebioispijen;Rendsesasuio.Telomujebilokoatistub.Njegovenoge, nekadpuneijakeselinimmiiima,bilesusadamlitaveimalaksale.Koajevisilana njima kao zarozane arape koje stalno spadaju. Nosio je samo gaice, koje su bile od crvenognajlona,iizgledalesuapsurdno,kaokupaikostim.Retkabradapoelajeda mu nie po licu, obrastajui upale obraze i bradu. Brada mu je imala boju peska sa plae.Njegovakosa,nekadaujednaenosmea,izbledelajeuskoroplavu.Visilamuje

42

preko ela. Samo su mu oi, koje su virile kroz rese njegove kose sa svetloplavim intenzitetom, jo uvek ivele punim ivotom. Prouavale su plau (dine prokletstvo DINE)nepopustljivo. SadajeSapirovideonetogadno.Bilojezaistanetoveomagadno.Videojekako seRendovolicepretvaraupeanudinu.Njegovabradaikosaguilesumukou. Tie,reeSapiro,umreti.Akonedoedoledobrodadapije,tieumreti. Rendnereenita. Jelitoonotohoe? Nita. ulo se prazno mrkanje vetra, ali nita vie. Sapiro primeti da se bore na Rendovomlicupunepeskom. Jedina stvar koju hou, ree Rend slabanim, dalekim glasom nalik na vetar, jesumojetrakeBiBojsa.Onesuumojojkabini. Jebise!reeSapirobesno.Aliznaliutasenadam?Nadamsedaebrodda stigneprenegotoumre.Houdavidimkakosedereivritidokteodvlaeodte tvojedragoceneprokleteplae.Houdavidimkakosetodeava! Plaa e uzeti i tebe, ree Rend. Glas mu je bio prazan i egrtav, kao vetar u rascopanoj tikvi tikvi koja je ostavljena na njivi na kraju oktobarske kasne etve. Osluni,Bile.Oslunitalas. Rendnakriviglavu.Njegovausta,poluotvorena,otkriejezik.Biojesmeurankao suvisuner. apirojenetouo. uojedine.Pevalesupesmuonedeljnompopodnevunaplai odremeuna plai bez snova. Dugom dremeu. Miru bez misli. O zvuku razvikanih galebova. O premeuimesticamabezmisli.Ohodajuimdinama.uoje...ibioprivuen.Privuen dinama. uje,reeRend. Sapirosemainosaizaridvaprstaunutrasvedoknijeprokrvario.Ondajemogao dazatvorioi;mislimusesabraepolakoinespretno.Srcemujeskakalo. BiosamskorokaoRend.Isuse!...skorodamejeimalo. PonovojeotvoriooiivideodajeRendpostaokoljkanadugojnaputenojplai, toteisvimmisterijamaneumrlogmora,izuriudineiudineiudine. Dosta,zastenjaSapirousebi. O,alisluajovajtalas,odgovoriedineapatom. Madajeznaodanetreba,Sapirooslunu. Aondanjegovopoimanjeprestadedapostoji. Sapiropomisli:Mogaobihboljedaujemakosednem. SeojekrajRendovihnogu,digaopetenabutinekaoJakiIndijanac,ioslunuo. uojeBiBojseiBiBojsisupevaliozabavi,zabavi,zabavi.uoihjekakopevaju dasusvedevojkenaplainadohvatruke.uoje... ...upljinapevvetra,neuuimaveukanjonuizmeuleveidesnestranemozga uojetajnapevnegdeucrnilukojepremoavasamoviseimostcorpuscallosuma kojispajasvesnumisaosabeskonanim.Nijeoseaoglad,nie,nivruinu,nistrah. uojesamoglasupraznini. Idoebrod. Doao je u briuem letu sa neba, sa motorima koji su zareali dug narandasti tragzdesnanalevo.Grmljavinaudariotopografijudeltatalasainekolikodinasesrui poput modine kroz koju je proao metak. Grmljavina rastre glavu Bilija apira i za jedantrenutakbiojerazapetnadvestrane,rascepljen,rastrgnutposredini. Aondajebionanogama. Brod!vrisnuoje.Svecatijebem!Brod!Brod!BROD! Biojetozonskitrgovakibrod,prljavirazbucanposlepetstotinailipethiljada godina slube klanu. Serfao je kroz vazduh, grubo zveknuo uspravno, zaneo se.

43

Kapetanjeispaliomlazniceiistopiopesakucrnostakloiapirousklikompozdravito ranjavanje. Rendpogledaokosebekaoovekkojisebudiizdubokogsna. Kaimudaode,Bili. Nerazume,apirojerovaounaokolo,mauipesnicamakrozvazduh.Bieti dobro. Jurnuo je prema prljavom trgovakom brodu velikim, skokovitim koracima, nalik nakengurakojibeiodpoaranatlu.Pesakgajehvatao.apirogajeutiraoustranu. Jebise,pesku.ImamdraguuHensonvilu.Pesaknikadnijeimaodragu.Plainikadnije mogaodasedigne. Truptrgovakogbrodaseotvori.Brodskestepeniceiskoienapoljepoputjezika. Niznjihsieovekizatriandroidazauzimanjeuzorakaimomkaugraenogugusenice kojijesigurnobiokapetan.Usvakomsluaju,nosioje nanjimaberetkusasimbolom klana. Jedanodandroidamahnutapiemzauzorkepremanjemu.apirogaodgurnuu stranu. Pao je na kolena ispred kapetana i obgrlio gusenice koje su zamenjivale kapetanovemrtvenoge. Dine... Rend... nema vode... ivo... hipnotlsalo ga... tupadijski svet... Ja... Bogu hvala... elini pipak se obavi oko apira i odvue ga u stranu potrbuke. Suvi pesak aputaojepodnjimkaodasesmeje. , Ureduje,reekapetan.Bejetel!Mi!Mi!Gat! Androidispustiapiraiodstupi,kloparajuirasejano. itavovajputzajebenogFederalca!uzviknukapetanogoreno. apirojeridao.Bolelogaje,nesamouglavi,veiokojetre. Dad!Gijet!Gat!vodezanjegaHri! ovek koji je bio na elu baci mu bocu za niske gravitacije sa cuclom. apiro je izvrnuipohlepnostadedasisa,prosipajuikristalnohladnuvoduuusta,nizbradu,u kapimakojesumupotamneletuniku,izbledeludobojekostiju.Zaguiose,ispovraao, aondaponovopio. Dadikapetansugapaljivoposmatrali.Androidisukloparali. Najzadapiroobrisaustaisede.Oseaoseibolesnoidobro. Tiapiro?upitakapetan. apiroklimnuglavom. Udruenjeklana? Nijedno. BrojASNa? 29. Posada? Trojica.Jedanmrtav.DrugiRendtamogore.Pokazaoje,alinijepogledao. Kapetanovolicesenijeizmenilo.Dadovojeste. Plaagajeepala,reeapiro.Videojenjihoveprikriveneispitivakepoglede. ok...moda.Izgledahipnotisan.Samopriao...BiBojsima...nemaveze,nemoete daznatezato.Neenidajedenidapije.Gadnoseotkaio. Dad. Uzmi jednog andija i dovedi ga ovamo odande. Zatresao je glavom. Federalnibrod,Hristamu.Nemanagradezaspasioce. Dadklimnuglavom.Nekolikotrenutakakasnijebatrgaoseuzbokdinesajednim od andija. Andi je liio na dvadesetogodinjeg serfera to moda zarauje lovu opsluujuidrogomudovicekojesedosauju,alinjegovkorakodavaogajeakIvie negoclankovitipipakkojimujerastaoispodpazuha.Korak,uobiajenzasveandroide, biojespor,reflektivan,gotovobolankorakostarelogengleskogbatlerakojiimauljeve. Sakapetanovekontrolnetablezausezujanje.

44

Evome. OvdeGomes,Kape.Imamonezgodnusituaciju.Kompskenitelemetrijapokazuju da je povrina veoma nestabilna. Ne postoji kamena podloga na koju moemo da se oslonimo. Leimo na sopstvenoj paljevini, i trenutno to je moda najvra stvar na itavojplaneti.Problemjetojeisamapaljevinapoeladasetaloi. Preporuke? Trebadaodemo. Kada? Prepetminuta. Gomes,ivisikomedija. Kapetanpritisnudugmeikomunikatorseiskljui. apiroveoisukolutale.ujte,Rendnemaveze.Onjedobiosvoje. Vraam vas obojicu, ree kapetan. Nemam nagradu za spaavanje broda, ali Federacija bi trebalo da plati neto za vas dvojicu... mada koliko vidim, izgleda da ne vreditenetonaroito.Onjeludatisiseusrao. Ne...neshvatate.Vi. Kapetanovelukaveuteoizasvetlee. Imakontrarobu?upitaoje. Kapetane...ujte...molimvas. Jerakoima,nemasmisladaostaneovde.Kaimioemuseradiigdesenalazi. Deliemo sedamdeset prema trideset. Standardna taksa za spaavanje. Od toga bolje nemoedapostigne,ej?Ti. Spaljena povrina pod njima iznenada se nagnu. Sasvim primetno. Negde u trgovakombrodupoedadreitrubaupriguenimpravilnimrazmacima.Komunikator nakapetanovojkontrolnojtabliponovoseiskljui. Eto!vrisnuapiro.Eto,viditelisadnatastesenameraili?Hoetesadada priateokontrabandi?MORAMODABRIEMOODAVDE! Lepi, zavei, ili u rei nekom od momaka da ti da sedativ, ree kapetan. Glas mujebiospokojan,alioisumuseizmenile.Pritisnuojepalcemkomunikator. Kape, imam ve nagib od deset stepeni a dobijam jo. Lift se sputa, ali pod uglom.Jouvekimamovremena,alinemnogo.Brodesepreturiti. Potporniciegazadrati. Nee,ser.Nekamikapetanoprosti,alinee. Ponisekvencupaljenja,Gomes. Hvala,ser.OlakanjeuGomesovomglasubilojeoigledno. Dadiandroidsusevraalinizbokdine.Rendnijebiosnjima.Andijesvevieivie zaostajao. A onda se desila jedna udna stvar. Andi je pao pravo na lice. Kapetan se namrtio.Nijepaoonakokakobianditrebalodapadnetoerei,kaoljudskobie, vieilimanje.Bilojetokaodajenekogurnuolutkuurobnojkui.Paojetakonekako. Tump,imaliukastioblakpeskapodigaoseokonjega. Dadsevratiikleknukrajnjega.Andijevenogesuseidaljekretalekaodasanja,u jedan i po milion freonom hlaenih mikrokola koja su mu sainjavala um, da i dalje hoda. Ali pokreti nogu bili su spori i isprekidani. Prestali su. Dim poe da mu izlazi iz pora ipipcimuzadrhtae na pesku. Bilo je to odvratno, nalik na prisustvovanje smrti ljudskogbia.Iznutrasezaudubokokripanje:Graaagggg! Punjepeska,proaputaapiro.UsvojiojereligijuBiBojsa. Kapetan ga pogleda nestrpljivo. ovee, ne budi smean. Ta stvar bi mogla da proekrozpeanuolujuidanijednozrnceneprodreunutra. Nenaovomsvetu. Spaljena povrina se ponovo slegla. Brod je sada bio vidljivo nagnut. ulo se dubokostenjanjedoksupotporniciprihvatalidodatnuteinu. Ostavi ga! dreknu kapetan na Dada. Ostavi ga, ostavi ga! Giijat! Doi

45

meneHrimu! Daddoe,ostavljajuiandijadahodasalicemupesku. Kojazajebancija,promrmljakapetan. On i Dad zapodenue razgovor iskljuivo na brzom kreolskom dijalektu koji je apirodoneklemogaodaprati.DadjerekaokapetanudajeRendodbiodapoe.Andi jepokuaodazgrabiRenda,alinijeimaosnage.akitadasekretaoutrzajimaiudna kripavabukaulaseiznjega.Takoe,tadajepoeodarecitujekombinacijugalaktikih rudnih koordinata i katalog kapetanovih traka sa folkmuzikom. Tada se i sam Dad pribliioRendu.Kratkosuseborili.KapetanjerekaoDadudabiDad,ukolikojedozvolio da ga nadjaa ovek koji je tri dana prestajao na vrelom suncu, trebalo da nae sebi novogPrvogoficira. Dadovo lice se smrailo od stida, ali njegov ozbiljan, zabrinut izraz nije bio pokoleban. Lagano je okrenuo glavu, otkrivajui etiri duboke brazgotine na obrazu. Polakosuoticale. Ongavelikindiks,reeDad.JakHrimu.Ongatzaambi. AmbionHrimu?KapetanjeposmatraoDadastrogo. Dadklimnuglavom.Ambi.Bejatel.AmbiHrimu. apiro se mrtio, podeavajui svoj umoran, preplaeni um za tu re. Sada se pojavila.Ambi.Tojeznailolud.Jakje,Hristamu.Jakzatotojelud.Onposedujejak glas,velikusnagu.Zatotojelud. Jak glas... ili je to moda znailo jak talas. Nije bio siguran. U svakom sluaju, svodilosenaisto. Ambi. Tloseponovopomeriloispodnjih,ipesakzasuapiroveizme.

Otpozadi stie uplje babum, babum, babum otvaranja disajnih cevi. apiro

pomislidajetojedanodnajdivnijihzvukovakojijeikadauivotuuo. Kapetan je sedeo duboko zamiljen, udni kentaur iji su donji delovi tela bili gusenice i ploe umesto konjskog trupa. Onda je podigao pogled i pritisnuo komunikator. Gomes,poaljiOdlinogMontojuovamodolesapitoljemzauspavljivanje. Primljeno. Kapetan pogleda apira. Sada, pored svega ostalog, izgubio sam i androida vrednogtvojedesetogodinjeplate.Nadrkansam.Imadaukebamtvogdrugara. Kapetane. apiro nije mogao a da ne oblie usne. Znao je da je to bilo vrlo pogreno. Nije eleo da izgleda lud, histerian ili plaljiv, a kapetan je oigledno zakljuio da je sve troje odjednom. Oblizivanje usana samo bi pojaalo taj utisak... ali jednostavno nije mogao da se uzdri. Kapetane, ne mogu da vas dovoljno ubedim u potrebudaodemosaovogsvetatojepremog... O'ladi,tupadijo,reekapetan,nebaneljubazno. Tankivrisakzausesavrhanajbliedine. Nedirajteme.Neprilazitemi.Ostavitemenamiru.Svivi. Velikindinksgatambi,reeDadozbiljno. Maon,damon,uzvratikapetan,aondaseokrenupremaapiru.Stvarno segadnootkaio,zarne? apirouzdrhta.Vineznate.Viprosto... Paljevina se ponovo slee. Potpornici su stenjali glasnije nego ikad pre. Komunikatorzacvra.Gomesovglasbiojetanak,pomalouznemiren. Moramosmestadaodemoodavde,Kape! Uredu.oveksmeebojesepojavinastepenicama.Draojedugipitoljuruci sarukavicom.KapetanpokazanaRenda.Maga,Hrimu.Mo? OdliniMontoja,neuznemirenzemljomkojaseslegala,zemljomkoja,ustvari,nije

46

bila zemlja ve istopljeni pesak pretvoren u staklo (a kroz njega su se sada pruale dubokepukotine,primetiapiro),nimalodirnutstanjempotpornikailijezivimprizorom androida koji je sada izgledao kao da samom sebi kopa grob nogama, prouavao je trenutakRendovumravufiguru. Mo,reeon. Gat!GatHrimu!Kapetanotpljunuustranu.Otkinimuoku,bolimeuvo, rekaoje.Samonekadiekadseukrcamo. OdliniMontojapodiepitolj.Pokretjebionaizgleddvetreineuzgredanijednu treinubezbrian,aliapiro,akiusvomstanjubliskompanici,zapazinainnakojije Montoja nagnuo glavu u stranu dok je podizao cev. Poput mnogih u klanovima, i za njegajepitoljbioskorosastavnideo,kaodapokazujeprstom. Zauloseupljefuh!kadajestisnuoorozistrelicazauspavljivanjeizletelaizcevi. Izdinesedierukaioborijedole. Bila je to velika smea ruka, valovita, napravljena od peska. Jednostavno je posegnula, prkosei vetru, i zaguila trenutno svetlucanje strelice. Onda pesak pade nazadstekimtrrrrap.Nijebiloruke.Bilojenemoguepoverovatidajujeuoptebilo. Ali,svisujeonivideli. Gidihamp,reekapetangotovorazgovorljivo. OdliniMontojapadenakolena.SveMaHrimu,bitgatstie!Vidohoh dolegatHrimu! Otupeo,apiroshvatidaMontojarecitujebrojanicenakreolskom. Tamonadini,Rendjeskakaogoredole,mauipesnicamapremanebu,kretei tankoitrijumfalno. Ruka.BilajetoRUKA.Upravuje;ivoje,ivo,ivo... Indik,reekapetanMontojiotro.Olad!Gat! Montoja umuknu. Oi mu dotaknue Rendovu figuru koja je poskakivala, a onda odvratipogled.Licemujebilopunopraznovernoguasa,skorosrednjovekovnog. Uredu,reeKapetan.Dostamije.Odustajem.Idemo. Gurnuo je dva dugmeta na kontrolnoj tabli. Motor koji je trebalo da ga glatko obrne tako da ponovo bude okrenut prema stepenicama nije zabrujao; zacvileo je i zakripao.Kapetanopsova.Paljevinaseponovopomeri. Kapetane!Gomes.Panino. Kapetanraspalidrugodugmeigusenicepoeedaganoseunazaduzstepenice. Vodi me, ree kapetan apiru. Nemam jebeni retrovizor. To je bila ruka, zar ne? Jeste. Hou da odem odavde, ree kapetan. Prolo je etrnaest godina otkad sam imaokurac,alisadaseoseamkaodasamseupiao. Trrrap!Dinaseiznenadasruiprekostepenica.Samototonijebiladina;bilajeto ruka. Jebiga,ojebiga,reekapetan. Nasvojojdini,Rendjeposkakivaoikretao. Sada gusenice kapetanovog donjeg dela poee da kripe. Minirezervoar iji su toranjsainjavalakapetanovaramenaiglavapoedasetrzaunazad. ta... Gusenicesezaglavie.Pesakseprosuizmeunjih. Podigniteme!dreknukapetannapreostaladvaandroida.Sada!SMESTA! Njihovi pipci su se obavili oko klinova gusenica dok su ga podizali izgledao je idiotski, nalik na studenta koga samo to nije iz ebeta izbacila grupa razuzdane studentskebratije.Pritiskaojekomunikator. Gomes!Finalnasekvencapaljenja.Sad.Sad! Dinaupodnojustepenica se pomeri. Postade ruka. Velika smea ruka stade da

47

grebeuzkosinu. Vritei,apiropobeetodaljeodteruke. Odnelajesasobomkapetanakojijepsovao. Stepenice su se uvukle. Ruka pade i ponovo postade pesak. Zenice ulaza se za tvorie.Motorizaurlae.Nijebilovremenazaleaj;nijebilovremenanizata.apiro sesruiupoloajzaudarnapregradi,iubrzanjegajesmestaspljeskalo.Prenegoto ga je zapljusnula nesvestica, kao da je mogao da oseti kako pesak grabi miiavom smeomrukomzatrgovakimbrodom,napreuisedaihzadridole. Ondasusepodigliiodleteli. endjegledaokakoodlaze.Sedeoje.Kadajetragmlaznicatrgovakogbrodakonano nestaosaneba,okrenuojeoiprematihombeskrajudina. Imam auto iz trideset etvrte i zovem ga Vudi, zakreketao je praznom, pokretnompesku.Nijedajeganc;starjealisebartrudi. Lagano,zamiljeno,poeojedatrpaakupoakupeskauusta.Gutaoje...gutao... gutao.Ubrzomujestomakbionaliknanaduvenubavuinanosipeskapoeedamu prekrivajunoge.

48

49

mastodonttumaralidusadanjegVilajrBulevara,velikikondorsegnezdionaliticama koje paraju nebo, a ja sam jahao prilino dlakavu enu. Njene elje su bile iste kao u ivotinje, i previe krvolone za ukus vaeg profinjenog pripovedaa. Dugo smo se prevrtalipoglibavojtraviporedtamnihmrljavihjamauljaikatrana,kojekaodasubili simbolinjenenezajaljiveseksualneelje.Vejepostajalaopasnonestrpljivazbogmog okolienja, kada je naa romansa naglo i nepovratno prekinuta dolaskom sabljastog tigra. Moj refleksni odgovor bio je da ga rastrgnem golim rukama, ali sam se prisetio pravila: ne prelaziti u kraljevstvo Anela Smrti. Zato sam sa sebe odgurnuo teret i odlebdeo ka slobodi, ostavljajui svoju enku da tone u smrdljivoj movari na tigrovo nezadovoljstvo. Itasadpronalazimnatommestuzakojemeveuuspomene?Muzej.Dabudem taan,MuzejDordaK.PejdaootkriuLaBree.Zamislitemojeiznenaenjekadasam, radoznalo se vrtei izmeu rekonstruisanih ostataka svojih nekadanjih domaina, stigao do staklenog kovega sa skeletom ene. Dok sam zurio u kosti unutar tamne kutije, odjednom se na njih sloilo meso i ponovo sam pred svojom nekadanjom zavodnicom.Iporedsvegvremenakojenasdeli,njenotelonisammogaozameniti,kao ni prodrljivu facu. Pogledaj kako joj se dlake kovrdaju, zavodljivo razdvojene da bi otkrilebradavice.Osetilajedasamponeemuizuzetan,imolilamedajojpodarimbar deosvogznanja.Alitojebilozabranjeno.Sada,devethiljadagodinakasnije,onamije stvarala neprilike. Moja mata je posedovala mogunost da stvara, i oholost me je gonilanato.Luciferjespaljenzbogmnogomanjestvari.Ondasevizijaizgubila,istojim buljei u upljine lobanje. Kartica pored eksponata me ljubazno obavetava da sam proao kroz magiju trodimenzionalnog holograma. Jadna La Brea. Kakav nain da se provede venost: da te svakih nekoliko minuta kao beivotno telo reinkarniraju. Istovremeno,kakvodokazivanjeovejihogranienostiumestogenijalnosti.Zauveksu Bojelude.

KakoseLosAnelespromenioodmojeposlednjeposete!Ondasudinovskilenjivaci

Iz senki sam doplovio do materijalnosti vaeg sveta. Tamo odakle sam ja osloboeni

smo stega jezika, a naa oseanja lebde nebeskim svodom slobodno poput balona sa slikovnice. Mi nemamo elja. Iz svojih snova smo prognali Edenski vrt, dok ste ga vi pretvorili u Obeanu zemlju. U supermarketima zamrznuta jagnjad lee pored zmija, gole Evine keri se, obeavajui, smekaju sa duplerica magazina, plodovi zemlje sakupljeni na jednom mestu. Narovi, urme, kruke, ljive, dinje, breskve, paradajz, krompiri, avokado, mango, kupine i jagode, groe, grejpfruti, atrioke, pargle, narande,kajsije,nektarine,smokve,naravnojabuke.Nidrvosaznanjanijepoteeno. PoredraznoraznihkopijaEve,drugiasopisinudezabranjenovoe;roenjeudovitau Arkanzasu,istinuoskandalutreegbrakanekezvezde,uvenumajinskutubalicunad sinom narkomanom. Evo, jue su tedljivi potroai irom Amerike, preko Globa ili Stara obaveteni da su iznenadno vienim leteim tanjirom upravljali aneli u specijalnoj misiji od Boga. Tupoglavi paroh iz BoguIzaLea je u Globu izloio oigledannaunidokazdasuaneli,ustvari,Mesijinaprethodnica.Umeuvremenu, StarobjavljujedasuuVajomingutianelikidnapovalimajkusabolesnimdetetom, uvukavi je u letei tanjir. Tu su bili prisiljeni da prisustvuju ereenju teleta, to je imalo neobjanjive ali oevidne posledice. Dete je, mada po doktorima beznadean sluaj,ozdravilo.Samojaznamdaocenimtajeuovimnaglabanjimatano,jersamja tajkojijestigaouleteemtanjirukaotojekonstatovaomojprijatelj,inaepisac. VozeinizKanjonLorel,jedneveeriposlednjeg oktobra,videoje ututrakusvetlosti prekonatmurenogneba.UpravosamvideoNLO,neuzbuujuiseninajmanjeree svojojeni,izaboravinato.OnotojevideopotvrdilisuuDnevnikuod11uvee.Sada on sedi za svojim pisaim stolom, koji je okrenut ka okeanu, smiljajui romane. Dok eka inspiraciju, gleda kako kit pliva udiui zrak. Da vam otkrijem tajnu: njegova

50

inspiracijajeistatelepatskaveza.Saanelom;boljerei,samnom. Zanimaevasnekestvari.Presvega,eleetedaznate:daliOnpostoji?Naravno. U sutini on je va SINE QUA NON. Da znate, vae sumnje Ga ljute: kakav CHUTZPA, postavljatipitanjepostojanjasvogstvoritelja.NataliiRaj?Ninatatojeljudsko.Da li aneli imaju krila? Ne. Na nas gravitacija ne deluje (naravno ne deluju ni zakoni prostora ni vremena, ne daj boe). U sutini, gravitacija je jedna od Bojih ekscentrinosti.Smisliojujekaometaforuzakaznukojasledizbogprvobitnoggreha. Kaostalnipodsetniknastanjeukomeste.Samorazmislite.AdamiEvapojedujabuku ovek pada. Mnogo godina kasnije, Isak Njutn drema pod jabukom. Odjednom ga zvizneiprobudiplodkojipada,ionotkrijegravitaciju.Tektakonaunoobjanjenje zatonemoetedaseodlepiteodzemlje.Zakopanidogrobagravitacijom.Zatojapo Los Anelesu (gde bih drugo?) etam teka koraka, jer su mi cipele punjene olovom. Beztihpoteihuloaka,odlebdeobihnazaduRajkaobalonodhelijuma.Nijebalako naiovakvecipele,jersustopalaanelaosetljiva.SluajnosamnaleteonaparuPrvoj uliciuMalomTokiju.Nikadneididalekoodorijentalnogdelagradaakosutipotrebne pravecipele,preporuiomijeprodava. Nauljankineskimpatikama,odvukaosamseizmuzejadotriavolaposlanihdabi mekaznili.Liilisunasamusmrt,providnogcrnogtkivakrozkojesusevideliikostii miii. Pa ipak su nezapaeni proli kroz guvu u Henkok parku u kome se odravao godinji Festival maski. Bili su prerueni u muziare, koji su iz svojih prastarih instrumenata izvlaili melanholine zvuke. Iz mojih harmoninih oblaka, na zemlju su mespustilenjihoveuznemirujuenamere. Neto za vau informaciju: jedina razlika izmeu anela i avola je vezana za profesiju;anelisuulizicekodSvemogueg,doksuavolinjegovaTajnasluba.Rajje utopija. Savren je, jer postoji samo teoretski; znate kako kau vai pisci, teorije su u redukadnebipostojalipolitiarikojiihsprovodeudelo.AliPakaojestvaran,moete se kladiti u to; mesto za prognane, potpuno ostvarenje svih vaih masovnih pokreta. Ukratko, sve vae politike filozofije poinju u raju i zavravaju u paklu. Iznad mase izmuenih,nalazeseonikojisusepovodomRajaupitali:kakvopravonatrajnimiron smedaimakadasenjegovosnovnideo,Bojistvorovi,mueuagoniji?Nekolikoanela je zatrailo od Boga da preduzme neto u vezi sa patnjom na zemlji, ali ti su odmah proteraniupakaodabolujusvojebolove.Meunjimaimojbrat.Kakosamjajedanod Bojih miljenika, usudio sam se da molim za milost. EMU TOLIKI SHEMOZZL OKO TRIAVIH ZEMLIARIJA? IPAK ONI SU SAMO IZMILJOTINE MOJE MATE. TELO BEZ DUHA.Kaoisvistvaraoci,Bogjeimaooseajdagakritiarinerazumejunapravinain. Sloio se da nije lako gledati ljudske nesree, ali je insistirao na tome da je to tek neminovnaposledicanjegove Umetnosti. MODA SE MOE REI DA JE MOJ TALENAT ZA PRECIZNOST MALO PREVELIK, ALI MORA IMATI U VIDU DA ONO STO VIDI NIJE STVARNOTOJEMATA.URAJUUMEDABUDEDOSADNO.ZATOSAMIZMISLIOSVET. DASNABDEMSVOJEPODANIKEBESKRAJNIMIZVOROMZABAVE.AVERUJMI,DANEMA TSURISA, NE BI BILO NI PRIA. Onda mi je Bog ponudio pogodbu. (Oprostite to upotrebljavamvelikaslova,alikakodrugaijedanaglasimrazliku?Ovihdanaminiko osimGlobanebiverovao.)Usvakomsluajupogodba.Slobodazamogbrata akouspemdaprovedemgodinudananazemljiadaseneumeamunekuodBojih oblasti.UVAJSEENA,naglasiojeBog,SETISETAJEBILOPOSLEDNJIPUT.Hteojeda proverikolikosampouzdan. LepojeodBogatomejeupozorionaene,alinezemaljskalepotakojajeblistala na mom licu inila me je neodoljivim. Naravno da su me malo zanimale njihove prizemneelje,alinisammogaotektakodaihrasteram;uostalom,bezeneuokolini, postajaosamopasnouoljivrazvratnimmukarcima.ZatojeFestivalMaskibiokaood Bogaposlan.Najzad,meumaskama,mogaosamslobodnodalutamnemaskirani nemaltretiran.Ljudiokolosenisudivilimeni,veonomzatasusmatralidajedivan

51

kostim.Istvarno,poparkusuostalerazbacanemnogenaputenelinosti.aksusei nevina deca trsila da im lica budu namazana pa da lie na naduvne obraze, crvene noseveicrneoiodraslih.O,da,svijedvaekajudapromeneizgledkojimihjeobdario Njihov Stvaralac. Oigledno, duboko u njihovim umovim oni uivaju u sveoptim bahanalijama za koje nee odgovarati, ali rei u vam na ta to mene podsea; na prodavnicuigraakaizKOPELIJE.Volimbalet.Tojejedinaodvaihumetnostiukojojse naziretaznaiboansko.Kakomeradujedokiztamesvojegmestananebugledam kako baletani poriu gravitaciju. Kakav bih baletan ja bio. O mojim ENTRECHATima brujaobiLosAneles. Zajednosadekorisanomdecom,tusuimukarciieneveselopreruenipomou maski napravljenih od krepa, koe ili gipsa, nalik na groteske, ptice, konje avole. Alhemija radi punom parom. Sunce je, kao to je Kopernik prorekao, pretvaralo bakrenjakeujeftinozlato.Postepenojenestajalozelenilosavlatitrave,kakojemrak zarobljavaoprizmu,ioivienepunemozakutiscimaskarnevala.Umestotoga,nos privuen ne odmah primeenim mirisima virli, evapa, tortilja, kafe, marihuane prekonervnogsistemasepovezujesastomakom.Kaopokomandi,gomilasesprema da jede na klupicama koje uokviruju trg. Lutke, maske i marionete otvorenih oiju gledajukakogubetrkuukoristnaraslihapetitasvojihmalopredanjihoboavalaca.Sve jeizgledalogrotesknijeobavijenosumrakom;maskesuliilenalicabeztelakojaimaju izrazgrenesavesti,amarionetesuvisilesaokolnihskelapoputpolitikihzatvorenika. Sada naputene, Masques du ballet uvao je ovek ije su melanholine oi predstavljale kontrast naglaeno nasmejanim usnama. One su podseale na crvene banane.Zubisumubilikaodirkeklavira.Alioisubilestvarne,izamomenatsambio sigurandavidikrozmene,idaznakosam.Onzna,naravnonetodasamaneo,ali dasamsudbinanjegoveene.Vegodinamanjihdvojesetrudeokozaea,vodilisu ljubavpoddejstvompilula,namazanimastimaipretrpaniamajlijama.Alinikakoimnije uspevalo, zbog malog broja njegovih spermatozoida. Konano, slomljen njenom fanatinomeljomdaimadete,pristaojenavetakooploivanje.Sledeiproblem davalac. Njegova ena je odbijala da se prepusti sluajnoj izboru nekakvog studenta medicine, i traila da sama izabere oca svoje bebe. Bila je izbirljiva pa nijedan od kandidatanijezadovoljio.Doknijevidelamene.Njeneneizreeneeljesumepogodile pravoustomak,boljijeodNizinskog,odNurejeva,akodBarinjikova. Houovogoveka! Potpuno nepotreban uzvik. Njen mu ve zna, otuda tuga u oima. Jasno mi je. Njenamaskasegri,kaodasenjenopravolicespremadaeksplodiraododuevljenja. Onastojikrajsvogmuainalikjenalabudanatulama.Izgubiosamsetosambre mogao.

Sada je sezona parenja. Vinja na padini manjeg vrta je u cvatu. Vazduh je prepun

polena.Kronjesupunepticakojeritualnoobnavljajupotomstvo,naprimer,ovedve bitangezlatke. Ona je pognula svoja lea, treperei krilima, dok se on blago njie na njenojzadnjici.Sazapadnihprozorakue,kojusamiznajmionaMistinomPutu,lepo sevidizlatnaivicaLagunaBia,inemirnevodePacifika.Sivikitovisebasadavraajuiz toplihlagunaBahaKalifornije,trudneenkenosesvojeneroenebebeuotadbinu Aljasku. Putanja kojom se kreu identina je onoj od pre devet hiljada godina, zaustavljena nakratko samo povremenim talasima ledenog vremena. Oni su jedino trajnotoveemojedveposete,sveostalosepromeniloosim,moda,leteegporetka pelikana. Besmrtan kakav jesam, bio sam poteen ovih kretanja uslovljenih vremenom,jeruRajunemaniroenjanismrti.Nemanikua.ivimokaokitoviuvodi, usavrenojravnoteisoblacima.Aliovde,nazemljimoramimatidokumentaitraiti sklonitezasvojuglavu;takojemojebivstvovanjeprikrivenoumojojsadanjojkui.A kako plaam ovako zadivljujuu hacijendu? Pa, iza moje kue se nalazi remekdelo

52

aerodinamike koje me je provelo kroz paklene vruine Zemljine atmosfere, a za koje moje komije pogreno smatraju da je jedna od Bakminster Fulerovih geodetskih kupola. Unutranjost sam opremio kao supermodernu gimnastiku salu, koju reklamiram kao akademiju Antigravitacije. Stekao sam zvanje i dozvole ortopeda i vodimNedeljnegravitacionekursevezakojenaplaujempaprenulovu. Pristupajuisvakomasu,mojiueniciobuvajusvojeGravitaciononaopakeizme /koje sam ja kreirao, zajedno sa ortakom iz Kineske prodavnice/ i penju se drvenim stepenicama,sakojihviseglavomnadoleveideoasa,dokjademonstriramneobine, raznovrsne poze tako podeene da pobede delovanje gravitacione sile na kimu oveka. Jeliovototozovetebuenjemsvesnosti?pitajedanodmojihgolupia. Janesmirujemgravitaciju,japljujemponjoj,grmimja,Hoetedamesearite? IditenaMesec! Kakonameravatedaosloboditemojuuroenuenergiju,apueon,adamene postaviteuvertikalu? Jasamnemilosrdan.unem,uspravimse,unem,uspravimse...inastavimdase diem uvis sve dok prstima skoro ne dodirnem vrh prelomljenog luka koji oiviava dvoranu. Oi su im pune oboavanja, usne razvaljene, moji udareni uenici me zovu magom, mada ih zavitlavam da to postiem magnetima. Okajavajui svoju oholost objanjavam im da sve moje spektakularne sposobnosti zasnivam na elastinoj snazi sisarkozija u mojim nogama, to je dostupno svima posle odreenih vebi. U svakom sluajujazasvojbrziuspehmogudazahvalimoboavaocimalokalnihtraeva.Uskoro jeglasomenistigaodostrastvenihbaletomanakojisudolidaseuveresvojimoima.I zaprepastili se. Posle njih su stigli baletani elei da provale moje tajne. Nije prolo mnogo,amnogesamuvebavaopojedinano,imoraodaodbijembrojneponudeoba pola. MojnajupornijidonatorjeNensi,gromadaodenevisokabareststopa.Onase istie iznad glava ostalih vernika sredom uvee, ela oroenog znojem pri pokuaju stotog pliea. Ponosna i jaka, ona mirno stoji u redu za gimnastike vebe, strpljivo ekajui na svoju priliku da me zavodi. Ve dobro uvebani, moji studenti nesvesno formiraju red od najmanjeg ka najveem, to znai da je Nensi srenica koja ostaje samasamnom.Otkrivagnuanjepremasebisaagresijom. Morada mislida sam nastrana,kae. Div kojiezne da budebalerina. E pa, muka mi je kad ujem frazu po kojoj balerine treba da budu krhke kao vile. Za Boga miloga, igrai su snani, treba da su izdrljivi poput maratonaca. I emu onda pretvaranje? Zbog nekoliko prevazienih konvencija koje su smislile najautokratinije vladavine u istoriji? Nee ti se desiti da me vidi smotanu u suknjici od tila. Moja koreografija je gruba, zemaljska, moja stopala su bosa, moj kostim je za aerobik. Oklevalaje.Ponekadigramgola.Zanimalitejedanpasdedeux? Odmahnuhglavom,kojusamotominijeodvrnula.Istisikaosviostalivritala je.Svibistevidajebetetvigice.Manematimuda,jebeniAriele! Ispadvulgarnostijepratiopotopsuza. Doavolasamojimpolom!plakalaje.Kaodevojicasanjalasamotomedau bitibalerina.Alimojetelojemislilodrugaije.Samojerasloiraslo.Kogadazavaramsa svojim kungfuom? Moj moto je eleti uvek ono to ne mogu imati: karijeru, decu tebe. Nasmejala se. Problem je sa mnom to sam prevelika i za svoje izme. Samosaaljenjejeznakporaza. Dostaje,kaemja,vremejezanultugravitaciju. Istuirani, napuderisani, moji uenici stoje ekajui kod Samadijevih tankova sa bujicom. Te udesne naprave su stigle iz San Franciska. Jedan od kompanijinih trgovakihputnikapozvaomejenaprobubapotosamiskusiokakojenjima,nadajui sedaemeuhvatitinaspavanju.Kadasamnaruioestkomada,njegovaveraunultu

53

gravitaciju je naglo skoila do nebeskih visina. Ali istina je: posle izvesnog vremena unutarovenaprave,obianovekjepodloansvakakvimuticajima. Lienisvihosetila,mojiuenicileeuslanojvodisazatvorenimpoklopcemtanka iznadsebe.Izaiesatimakasnije,praznogumaspremnogdagaispiemojeaneosko velianstvo. U mojoj maloj laboratoriji, variram boji opti eksperiment. Tod i Bob su ljubavnici, pa ja naloim Boba da se pari sa Nensi dok ih Tod gleda sav u suzama. Dozvoljavam tom cirkusu da traje sve dok Tod ne pokua da zadavi Boba svojim hulahopkama. Sa est studenata mogunosti su praktino bezbrojne. Jedne nedelje Nensi je u lezbijskoj vezi sa Ilenom, sledee je na kolenima izmeu dva mukarca. Izmiljao sam sladostrasti i zadovoljstva, i razmiljao o strastima koje sam oslobaao. Zahvaljujuitoplojvodiutankovima,opasnostodneeljenetrudnoebilajenitavna,a niko se kasnije nije niega seao. Kui se vraaju sa samo jednim oseanjem ljubavi prema meni. Jo uvek se teturajui, Nensi eli da poem s njom, da vidim kako ivi drugapolovina. Doidaupoznamogmua,propalogpisca,kae. Zatosam,doavola,prihvatiopoziv?Dalijetodotadnepoznatooseanjegrize savesti? Nemogue! Krivica je anelima strana kao i usamljenost. Ili je u pitanju radoznalost,tajprokletimotiv?Bilotadajerazlog,odvezaosamsedonjihsledeeg petka. Njihov stan bio je u dvospratnici, potpuno tronoj u najprljavijem delu Malibua. Dok sam se pribliavao, sunce se polako utapalo u Pacifik. Nekako naivna slika, rei ete,aliubrzopotosamuao,NensijezapaliladvesveeuastSabata. Shabbatshalom,kaeona.Iljubimeuusta.Dasvekrenenabolje,dodalaje. Njen siuni mu Ari pojavljuje se iz sumorne senke svoje tihe radne sobe. Njegovemelanholineoinemogupromaiti.Dobrodoao,kaeon. Dobrodoao!Jedinouporeenjusasplavommoglobisetolerisatiovakvajazbina. UtonulismoulealjkepijuckajuiZinfendel.Nazidovimadnevnesobejegomilamaski, od kojih ona sa labuom glavom, koju je Nensi nosila na karnevalu, pretei visi iznad mene. Imamonetodatipredloimo,zapoinjeAri.Dalijestvarnotolikoumetnikda ubedianeladaspavasanjegovomenom? Nastavi,budalo,pourujegaNensi,neumedaitamisli. eleobihdatispavasaNensi,kaeArci. Objanjavamidajesterilan.Idiot,zarmislidaemenatonavui?Aliprenegoto stiem da odbijem, zemlja se trese, a jedna od zakivki se otkai da bi labudova glava palapravonamoju. JaLeda,smejeseNensi,atiZevs. Mojbesjebezgranian;veijeodpotplataumojimcipelamapaletimdotavanice. Zaslepljenmaskom,lomimsepostupnimokovimatavanice,dokmedomainigledaju preneraeno.Alianelineodajubes!Pomisaodamodagubimmospustilamejena zemlju. Sadaznate,kaem,jasamaneo. Sauvaj to za, Nenal Inkuajerer brzo e Arci. Duboko urezana ljubomora mu branidavidiutomeitasempaganskefalikepredstave;vepokuavadasvrstamoje akrobacijeusimbolikemanifestacije. Nensino vienje nije nita manje sebino. Hou li i ja nauiti da tako lebdim? pita. Naravno,odgovaram,sledeesredeemosesviuhvatitizarukeiizletetikroz dimnjak. Brzojeprelaprekotoga,metaforinogledano,kadasamodbioArijevuponudu. Nazvalamejesnobom,potomislimdasamsuviedobarzanju,tojejogore,znada je to tano. Ari me melanholino poziva u radnu sobu na jedan muki razgovor. Sad

54

kada je strast njegove ene odbijena, proi e ga rezigniranost. A ta ja znam o saoseanju? Verovali ili ne, Arijeva soba je preplavljena odbijenicama. Njegove police su prepune dela priznatih mu savremenika, a tek mali deo, u gornjem, desnom uglu, ostavljenjezaasopisekojisuobjavilinjegoveprie.Blieprouavanjezidovagovorilo je da su nivoi paljivo formirani; na dnu su bile pismene odbijenice, preko njih linije korpetipajedneizInkuajerijakojajeglasilaDragig'dineVajsmen,izuzetnapria, alinedovoljnoizuzetnainajzad,zauzimajuismenomalomestaunajviojpolici,oni kojiprihvataju. Nebitrebalodatetopogaa,kaem. Pogledaomejekaodasamsiaosuma.Atiznajonekogkogaodbijaju?dere se,MahatmuGandija? Prihvatitosapozicijeposmatraa,savetujem. Jedinotosadelimdaprihvatimjestetvojedete,odgovaraon. Ne,kaem.Tonedolaziuobzir.Nedoputamsebivezivanje. Iznekograzlogatogajerazdrailo.Ata,tisiemotivnoretardiran?vriti.Kada samimaodesetgodina,biosamobianmalimonstrumkojijegaaodevojiceukoli pukicamaterajuiimsuzenaoi.Ondasamnetosanjao.Neseamseuvezisim,ali tajsanmejepromenio.Posletoga,nisamviemogaodaradimtamipadnenapamet. Pretpostavljamdasejavilasavest,ilitakoneto.Atajestobom,gospodine? Nisamimaotadamukaem,nitimisesviaoizraznanjegovomlicu,pasamse okrenuokaprozoru.Dvadesetakstopadaljebilajesledeazgrada,saetiristana.Jedan prozorbiojeosvetljen,aunjemusevideladevojkakojasemotalatamoamo.Nasebi jeimalacrvenuhaljinu.Alinezadugo.Njengrudnjakseotkopavaospreda.Otvorilaga jekamenikaoknjigupokazujuimisvojegrudi.Proizvelesuudanutisaknamene,puls mi nije bio normalan, ni disanje ravnomerno. Ne treba ni da kaem da devojku ni najmanjenijezanimaomojdisajniaparat.Zureitakounju,polugolu,skorodasamse podrugiputodlepioodzemlje.Moraosamdaseskoncentriemnakontrolisanjesvoje gravitacije. Vidimdasisnimionanonibar,reeArci.Sauesnikisenasmeio.Nasmejao samsealiiprihvatiopozivdaostanemnaveeri. Uskoro sam bivao tamo svakog petka uvee. Naravno, ni Nensi ni Ari nemaju pojma zato u stvari dolazim, pretpostavljajui da nae sve vre prijateljstvo postepenoslabimojotpor.Alitojepogrenotolikokaodamisledajezemljatanjirpa dasemoeispastisanekeivice.IredovnonalaziizgovordauArijevojsobiprovedem nekovremesam,tomiomoguavadagledamdevojinepripremezavikend.Utojigri nisambauvekdobitnik.Ponekadmismetadrvoavokada,ijelieskrivanjenunagost odmogpogleda.Iliselicemokrenekameni,pamoramdapadnemnasveetiridame neotkrije.Posletakvihsluajevabivaosamnakrivonasaen,iskaljujuisvojbessledee srede na Nensi. Da bih kompenzovao ta razoaranja, poeo sam da vodim dnevnik svojihuspeha;beleiosamcrticepoput:Divanpoglednanjenegrudikadajepodigla ruke da razbarui kosu, ili: Savren pogled na njenu stidnicu kada je stavljala vaginalnidezodorans.Aliimaipredivnihprilikakadamogudaparimoicelomnjenom anatomijom, jedva obasjanom zalazeim suncem. Kao neki ptolomejski zvezdoznalac onamislidajecentaruniverzuma,dokispitujesvojodrazuogledalu,ali,naravno,ona je samo satelit zadran u nedeljnoj orbiti moje elje. Onda odlazim u dnevnu sobu potpuno ushien. Pogreno procenjujui moje razloge za to, Nensi i Ari razmenjuju pogledepunenade. JednogpetkastiemkaoiobinoizatiemNensisamu. GdejeAri?pitam. Zar ne ita novine? odgovara Nensi. Klan je zapalio Hram jue. On je noas deuran.

55

U svakom sluaju, tako nesebian postupak nije spreio Nensi da pokua da me ponovo zavede. Na svoj uas shvatam da moj otpor slabi da u stvari, razmiljam o tucanjusaprilinimzadovoljstvom.Jer,umojojmati,telotoseuvijaokomenenije Nensivedevojkaijetelosam tako dobroupoznao a da joj nisam video lice.Ona je apstrakcijaseksualneelje,aNensijesamonjenomaterijalnoostvarenje.Moradasam utonuousanjarenje,jersamodjednomshvatiodamejeNensirazgolitila.Nesamoda sumifarmerkevisileokogleanja,negomijeikouljabiladostrukaraskopana,Nensi, logino,nijeimalanitanasebi.Gledalamejesauenjem. Nisiobrezanobjavilaje.TolikojezgranutainjenicomdanisamJevrejdanevidi jo znaajniji beleg: stomak bez pupka. Aneli su bezgreni, a znajui Boga, ne treba namnikakvareligija.TajgnosticizamjeNensispremnadaprogutapripogledunamoju erekciju.Alinesmemzaboravitionotokaebiblija.Jednostavno,akobihsesparios Nensi,onabiizgorelauprah.IzgledalojedajeNensispremnadaplatitucenu. Molimte,Nensi, kaem,suvie mi je drag Aridabih mu to uradio, naroito veeras. Uostalom, ovo ne radimo iz zadovoljstva nego zbog zaea. Daj da skupim spermuuteglu,paemoteoploditirukom.Udrugomsluaju,Arijubibiloboljedasa sobomkuipovedevatrogasnubrigadu.Nensinedelujeubeenosvedokmojpenisne rei problem povinujui se gravitacionoj sili. I tako sam sa pantalonama na kolenima otapkaouArijevuradnusobudamasturbiramdokmejeNensipsovalaizalea. Tektosampogledaokrozprozorkadasepojaviladevojka.Njenahaljinajepala dole,mojperiskopskoionagore.Ali,umestodaskineve,onapoinjeserijujogavebi kojenijenauilauAkademijizaantigravitaciju.Mojmaliasesprema,alineestiido vrhuncadokseonapotpunonerazgoliti.Izoajanjasamzaurlao.NatoutravaNensii shvatajuinajzadkojeobjekatmojeeljevriti. Takurvajeimalaabortuspretrimeseca! Ali ja sam stigao predaleko da bi me bilo briga, i urlao sam jo jae kada se oslobodilagrudnjakaiizvuklaizpantalonadabiostalasajoneimnasebi.Alinema brige,izvuklaseizsvogpekirakaostriptizetaizsvojeposlednjepantljike.Golajeaja segubim.Dokmojesemepogaadnopraznetegleodartioka,znamdasampogreio to se tie planetarnih kretanja. Ta devojka nije satelit. Ba suprotno, ja sam njen satelit. Ja se povinujem njenim dolascima i odlascima, a ne ona mojim eljama. U naroitimuslovima,onameprivlaikasebi,asadevoiizvlaimojesemeiztela.Samo nekolikomesecijeprolo,ajasamveuopasnosti.OkrenuosamsekaNensi,uplaen za svoju budunost. Razjarena, ona umae pric u teglu na kojoj pie ZLATNA SRCA i ceditenostusvojuvaginu. Oh,iti,vreloje! evetmesecikasnije,mojedeteseraa,madasesmatraArijevim.On,ustvari,eli da prisustvujem roenju, ali odbijam. Kakve to veze ima sa mnom? U pola cele strke zvonitelefon.Arije. Doibrzo,preklinje.Nensiimaproblema. Nalazimjepoloenunastoluusali,intravenoznaiglaprikaenazanjenzglobdabi primalaglukozu.Osimtoga,zastomaksujojprikailicelugomiluprikljuaka.Nasmeila sekameni. Bajeglupo,kae,svejeilotakodobro,aondajenajednomprestaodaradi. Zabrinulisusezabebu,objanjavaAri. Bebinosrcejepokazanonafetalnommonitoru;strelicaskaeizmeudevedeseti sto etrdeset. Svaki put kada padne do devedeset, ja ga ponovo podignem. Uvek mi uspeva.Svedokse,bezupozorenja,nespustidonule.Inanjojsezadri. Zato je Ari nezadriv. Tri u hodnik, vritei. Ne mogu da verujem da sam bespomoan. Akuer nam s osmehom objanjava da je bebina prividna smrt prouzrokovana mikrofonom koji je uvuen u Nensin okrugli trbuh. Uskoro je Nensin

56

zglavak probijen jo jednom, da bi primala pitosin. Na taj nain, stimulisana hormonalnom zamenom za sopstvenu neproduktivnost, njena materica se gri, potpuno se iri i katapultira dete napolje glavom. Istovremeno, fetalni monitor registruje snane kontrakcije na talasima papira koji mu izleu kao iz creva. Nensi odvozeuoksobudoknammae. Osamdanakasnije,pozvansamnaobrezivanjesvogsina. Jedno vreme nisam bio kod njih, smatrajui da je to najtaktinije to mogu da uradim. Uostalom, hteo sam da dokaem sebi da mogu da prekinem sa devojkom sa prozoradasamjouveknezavistan.Nezaboravite,odetetuesebrinutiAri,ane ja.Ikakojesreanzbogtoga!Nikadnisamvideodajetakozadovoljan!kaemNensi. Aha,odgovaraona,najzadjeprevaziaosvojeblokadeupisanju. Zbogdeteta?pitam. Zaboga, ne! kae. Iao je na kurs. Priprema svojih mogunosti. Kreativno pisanjeiDininDo. Ipomogloje? Negota,kaeNensi.Trebadagaujedokobjanjavakakomujeakupresura otvorila potpuno nova polja mate. Sada vie ne kuca, samo pomou akupointera saekadamunadoeenergija.Kakavkurs!Kaedamujetelonabijenoelektricitetom. Uspeojedapojebepredavaicunanjenomjogaleaju. Arcisepribliava,smejuise.Nensijeljubomornatosamsasvojimprofesorom imaoviesreenegoonastobom,kae. Duice, pecka ga Nensi, moda si nauio govor tela ili kako da se ovaploti u reima,aliradiseogranicamatvojihtelesnihmogunosti. Ariminamiguje,aNensinavaljuje. NebitinakodilodaproitaposlednjuArijevupriu,nastavlja.Ljubavniin iz ugla penisa. Vidi, Ari je nauio kako da se uivi u poziciju nekog svog organa, sadaosloboenog. Zvonokreti.Aritridauvederabina. U Raju nema obrezivanja, pa sam prilino zateen razvojem dogaaja. Bebu je stegaozaolimpijskoobrezivanjeMOHEL,iznadkojegmuviridruabradica,dokmuiz usana viri jeziak a lice postaje tamnocrveno. Dernja se predoseajui uasno rtvovanje, ne konstatujui Arijeve pokuaje da ga umiri malim prstom nabijenim u koervino.Poinjedamibivamuka,kaodasezidovisobezatvarajuokomene.Hteo bihdaihodgurnem,alirukesumivezane.Vritim.Nekomiguraprsteuusta.Ogromno licesenadnosinadamnom.Gdesumuruke?Bol.Boli.Plastinakapicajenavuenana moj penis. Hirurke makazice kljocaju. Rabin zavrava ceremoniju tradicionalnim blagoslovom,alinemakodagaujejersamsejaonesvestio. Odveitemukravatu,nareujeMOHELIzujtemucipele! Kad sam se pribrao, shvatam da leim sa kockom leda na elu. to je jo gore, mojastopalasuledena,BEZcipela,BEZarapa. Dajtemivazduha,mrmljam.Spotiemsebosulosaneleskojnoi,palianeo. Gledamuzvezdenanebu,nanedostinimvisinama,ividimkakosepomaljaAkademija antigravitacije. Tresem se kao to se sigurno i Kopernik tresao kada su se obistinile njegovenajcrnjeslutnje. NegdeeseBogsmejati,kadamunjegovimiljenicidostavesvojizvetaj.Udahnuo samivotusterilnumatericu,itouplatitisopstvenomsmru.Plakaosamzasamim sobom. Plakao sam za svojim bratom. Plakao sam za svojim sinom. Ali, ako sam ve prokletdasampostanemsenkasenke,barmogustvoritinetoodArija.Onobjavljuje knjigu.Onapostajebestseler.tojejobolje,ikritiarimasedopada.AriVajsmen, obavetavaNjujorkRivjuovBuks,piepoputanela.

57

58

Neitajteovupriu danju zatotoevau panju odvlaiti hiljade dosadnih sitnica. Najboljeje da je itate nou, kada na stolu poiva topli krug svetlosti od lampe i kroz poluotvoreni prozordopireumkiekojapada. Neitajteovupriu, ako vas nerviraju istorijske i naune netanosti. Stvarnost je ovde opravdano isprepletenasamatom.Podacikojimasamraspolagalabilisutakoprotivrenidasam moralabiratigotovonasumice.Aponetosamsamadodala. Neitajteovupriu, ako ete me pitati zato sam se u veku kibernetike i svemirskih raketa setila dogaajakojiseodigraokrajemprologstolea.Neuvammoiodgovoriti.Deavase daetateobalommoraiodjednomugledatekamiakkojimoratepodii.Zatomorate? Zatobataj?Pitanjabezodgovora.Podietekamiak,driteganadlanu,iobzimavas neobjanjivouzbuenje.Ivietedugopamtititajdan,moreikameniruci. maja.StudentmedicineerarDeseniPolMiardolisuuvenojslikarkisagranamatek procvetalog jorgovana. Mogue je da u drugim okolnostima slikarka ne bi obraala nekuposebnupanjunatakavpoklon,aliinjojje,kaoisvima,dosadiohladanvetari dugotrajna,sivakia.Togblistavog,sunanogdanaonajedoivelajorgovankaosimbol prolea to je nadvladalo zimu. Dugo je gledala cvetove, a onda rekla da ne postoje bojekojebiomoguiledaseupotpunostiprenesefinispektarjorgovana. Pogledajte rekla je ja mogu uzeti kineski vermion, lazurnoplavu i ljubiastumar.Iakostomplavoljubiastompomeamcrvenudobiuistumalinovu boju. Ali nikakvim meanjem boja ne mogu se dobiti ive nijanse jorgovana. Tu je, verovatno,potrebnanekanova,posebnaboja... Vrlodobro!uzviknuojePolMiar.Dajtemidvegodineijaunapravitiu laboratoriji. Dve godine? Upao je erar Desen smejui se. Nee je dobiti ni za dvadeset.Vetakebojesutamneigrube.Dobresujedinozamolovanjezidova.Alija uzadvegodinenaibiljkuizkojeudobitibojujorgovana. Tojenelogino,erarprogovoriojePol.Akoveimajorgovan,zatoiz njeganeizvuebojujorgovana? Slikarka je prekinula spor. Rekla je da e ekati dve godine. Videemo ko je u pravu,reklaje.Asada,kadjetakolepprolenidan,zarnebibiloboljedaizaemona kej? Neznamkakosezvalataslikarka.Mesecilidvakasnijeonajeotputovalakui,u Srbiju. U to vreme, studenti se vie nisu nalazili u Parizu. Miar je radio u laboratoriji StolcauBerlinu.DesenjesaekspedicijomanaDekavejabionaputuodKonakrijaka gornjem toku Nigera. Pre nego to e otii iz Pariza, slikarka je napisala dva pisma. Jedno,poslatouKonakri,nijenikadstigloadresantu,jerseekspedicijavratilakrunim putem,prekoDakara.DrugopismojestiglouBerlinonogjutrakadsunovomlaborantu prviputpoverilisamostalanzadatak;onjemahinalnostavioneotvorenopismoujednu knjiguisetiogasetekujesen,vraajuiseuPariz. Itako,slikarkanestajeiznaeprie,dajuinam,ipak,povoddarazmislimooulozi eneuistorijinauke.KoznakakobitekliivotiPolaMiaraieraraDesenadanisutog prolea obojica bili pomalo zaljubljeni u slikarku. Istina, oni nikada nisu nali boju jorgovana, ali njihovi ivotni putevi ve su bili odreeni. Poto je zavrio medicinski fakultet,Desen jeputovao i sakupljaolekovite biljke, a Miar je stvarao novelekove u hemijskojlaboratoriji. Tojeupotpunostiodgovaralonjihovimsklonostima.

Prolee1887.godineuParizubilojeizuzetnohladno,ijorgovanserascvaotekestog

59

Desen je bio roeni svetski putnik. Odrastao je u Marseju u porodici imunog brodovlasnika i jo u detinjstvu sa zapanjujuom lakoom savladao est jezika. U kancelarijisvogocasretaojenajrazlicitijeljudeitomujepomoglodasedobrosnalaziu svim situacijama i da se brzo navikava na tue obiaje. Nizak i mrav, on je ipak bio izuzetno izdrljiv i, to je naroito vano za svetskog putnika, nisu mu smetale nagle promeneklimeihrane. MasapodatakasvedoioneobinojsreikojajepratilaDesena.Mojejemiljenje da se ne radi samo o srei. Kad ovek od vie puteva odabira jedini pravi, onda to govorionjegovojintuiciji,ili,akohoete,onjegovojsposobnosti. Pol Miar bio je ovek drugog kova. Njegovog oca su smatrali jednim od najveih profesorateologije,adedmujebiouveniateistaiantiklerikalac.Ljudislininjemudali su Francuskoj Monteskjea, Voltera, Didroa. Kuu Miara esto su poseivali politiari, pisci,advokati.Sluajuineprekidnesporove,Poljevrloranodoaodozakljukadasu odrasli zaokupljeni zanimljivom igrom, u kojoj nije toliko vaan rezultat koliko sam procesigre,toseodvijapofinimisloenimpravilima.EmilZolaje,kadajejednombio narukukodMiara,obratiopanjunaetrnaestogodinjegdeaka;opaziojedaovome priinjavazadovoljstvodaneprimetnopodgrejavaiusmeravaspor.Zolajeprorekaoda e deak postati poslanik u parlamentu, i pogreio je. Pol je od svoje majke, dobre i razboriteene,naslediosklonostkaradukojimoedatiopipljiveikorisnerezultate.On je uneo u herniju otar i skeptian metod razmiljanja, mada se u njegovom stilu naziraoitragigre.PonekadjePolazabavljalonekoneoekivanopretvaranjesupstanci. Posle univerziteta Miar je etiri godine radio u laboratoriji Stolca, Hofmana i Venderota. Kau, da je upravo Pol Miar sugerisao Hofmanu kako da dobije acetilsalicilnu kiselinu. Mogue, da je to samo pria. Ali zato nema nikakve sumnje u ulogukojujePolMiarimaouotkriupiramidonaotomejevieputagovoriosam Stole. U Pariz se Miar vratio ve kao zreo naunik i uskoro postao ef laboratorije pri bolnicisv.Valentina. U to vreme se prijateljstvo Miara i Desena pretvorilo u otvoreno rivalstvo. Nekolikofrancuskihlekaraizvestilojeosluajevimatrovanjaacetilsalicilnomkiselinom. Miar je istupio branei Hofmana. Nedelju dana kasnije, Desen je na Sorboni odrao predavanje o lekovitim biljkama Zapadne Afrike i otro osudio zanoenje hemijskim lekarijama.TakosuseDeseniMiarnaliuarituborbeijiseodjeciujuidanas. Strogo govorei, ni Miar ni Desen nisu bili u pravu obojica su bili previe kategoriniusvojimstavovima.Aliupravotaprekomernakategorinostteralaihjeda trae neprokrene puteve i da sa orgomnom energijom objavljuju jedno otkrie za drugim. Desenova putovanja nalik su vojnim ekspedicijama: prethodiim dobra priprema, naglinapadnaodabraniciljipovrataksaplenom.PrialosedaseDesenkoristispisima panskog Arapa IbnBajtara i nekim retkim, rukom pisanim knjigama o bilju. To je besmislica,iakojeDesen,naravno,biodobarpoznavalacstarefarmaceutskeliterature. erar Desen je oseao duu biljaka, odnosno, preciznije govorei, intuitivno je spoznavao ivotne zakonomernosti biljnog sveta. Tamo gde su njegove kolege videle samohaosicarstvosluaja,Desenjepronalaziostrogusvrsishodnost.Onjeznaoukoje doba godine e se u biljkama sakupljati aktivna materija, znao je zato je to biljkama potrebnoinikadanijetraionasumice. Sauvana je fotografija Desena, napravljena u Los Anelesu, posle naporne meksike ekspedicije. Promenivi petoricu vodia, Desen je prevalio put dugaak tri hiljadekilometaraodTampika,prvonaseverdoRioGrande,azatimnazapaddoruba Gilapustinje.NafotografijiDesenizgledakaoposlekratkeetnjepoJelisejskimpoljima. Ekspedicija je dala nauci sto pedeset novih lekovitih biljaka, meu kojima i meksiki jams,bezkojegnebibilokortizona. U to vreme, Pol Miar je polagao temelje ultramikrohemije. Nastupili su sparni

60

letnji meseci; nad Parizom su lagano plovili talasi nepodnoljive ege. Sena je opala. Osuilo se lie velikog lenika u bolnikom parku. Miar je raspustio svoje saradnice; nerviralagajenjihovabezvoljnost.Onsamradiojedokasnouno,neobaziruisena sparinu,umoriglad.Jokaostudent,opaziojedajeopremaulaboratorijamagrubai nesavrena. Sada je Miar gradio aparaturu pomou koje e se moi ispitivati nikroskopskedozesupstancije.Onjeshvatiotanije,osetiojetosvimsvojimbiem,da poveanjepreciznostiopremedonosinovaotkria,akiondakadaseradisaodavno poznatimsupstancijama. Kadabigaodotresvetlostigasnelampezaboleleoi,PolMiarjeizlazioulolniki park, sedao na kamene stepenice, jo tople od dnevne vruine, i posmatrao tamno nebo.Negdeje,poredvatre,podistimtimzvezdamaspavaoerarDesen.Poljejasno video vatru. Mogao je ak zatvoriti oi plamen ne bi iezavao. To je bio odblesak plamiakagasnihlampi.Poljestrpljivoekaodokseutiodblesakunjegovimoimane ugasi,aondasevraaoulaboratoriju. Polemika Desena i Miara postepeno je prela granice profesionalnog spora. Obojicasuusvojimlancimadodirivalipitanjaoovekovojmisiji,oputevimaspoznaje, o vezi izmeu nauke i umetnosti. U laboratoriju pri bolnici sv. Valentina dvaput je dolazioilRenar.SauvanajeopirnaprepiskaMiarasaRentgenomioom. Anri Bekerel, koji se leio u bolnici sv. Valentina, pria kako se jednom u parku iznenadapojaviovisokovekuprogorelom,isprljanommantilu. Odmahmeje,kaeBekerel,obuzelooseanjenemiraiuzbuenosti.inilosekao da je taj ovek upravo napustio bojno polje, doao iz samog pakla. Stisnutih pesnica, pognutnapred,onjebrzokoraaouskimstazama,inanjegovomlicususejasnoitale muno napregnutemisli. Bekerel tvrdida je neznanac biozapanjujue slianBodleru, onakvomkakavjenauvenomportretuKurbea:upaleoipodogromnimelom,otro izraeneboreokousta,tvrdoglavoisturenabrada. Taj ovek se u jednom trenutku zaustavio i stajao nekoliko minuta savreno nepomino. Zatim je podigao ruke i njegovi prsti su se poeli brzo micati, kao da u razduhusastavljajunekiureaj.Zavriviposao,ovekjeobiaonevidljivu,nepostojeu napravu,kaodaseplaidaejezakaitiiotetiti. Poslenekolikodana,BekereliMiarsuseupoznaliiuskorosemeunjimarazvilo prijateljstvo. I Desen je imao mnogo prijatelja pisce, pesnike i slikare. Kada bi traili da im priaodalekimzemljama,onjebiraoononajlepeinireinijegovorioodoivljenim naporima,nijesealionaopasnostiiodricanja.ZatojeipesmaPutnici,kojujeEmil VerharenposvetioDesenu,ispunjenatakvimblistavimprizorima: Pustinjeogromneistepebezgranica, Podvlaugromovaiuraganaburnih, Isunca,ispodpokrovapurpurnih, Kotamnozlatoveernjihkabanica. Ibronzanihramovi,gdetitimaevi Uportisu,inadnjimkrstuvisini, Idrevnihcezara,mrtvimsnom, Zauvekusnulih,eljeznitronovi. Vrhoviostrvanadmutnoplavom, Gastirkiznom,asopalnompuinom, Idrhtaj,skrivenistrahpredbezdanom, Italasitosesudarajusaobalom. MnogimajeizgledalodaMijariDesenidupotpunorazliitimputevima.Meutim, nijetobilotakojednostavno.KadajeDesenotkriosvojunamerudaistraujepodvodno

61

rastinje,tojedaloMiaruidejudaupraksufarmaceutskehernijeuvedevisokepritiske. PolagodinejeDesenovakunaRibicakrstarilapoEgejskommoru.VisokiEnglez instruktorpomagaojeDesenudanavueglomazniskafandari,negledajuiga,govorio: Vas, naravno, nije briga za pravila, ali ja vam ih ipak moram ponoviti. I on ih je ponavljao. Mornari bi se prihvatili ruica pumpe Desen se sputao. On bi se dugo zadravaonamanjimdubinama,promatrajuitajanstvenisvetalgi. Kasnoujesen,kadaseRibicavraalauMarsej,Englezje,flegmatinopljunuvi prekoogradeumore,rekaoDesenu: Bio sam se opkladio sa sobom da se to nee dobro zavriti. Tamo, dole, nije mestozaetnju.Trebazavritiposaoibrzonatrag.Alivisteivi,apotpalubljenamje punosmrdljivetravuljine.Tojestvarnotekoobjasniti. MoguesloioseDesen.NetoslinorekaomijeigospodinFrans:avo jeuveknastraninaunika. prostesluajnostiuStudijama...senespominjemorskiekstraktknjigajevebilau prodaji kada je Desen prvi put dobio prah, ljubiast, sa metalnim odsjajem, koji je posedovao neobinu mo. Sasvim mala doza ekstrakta bila je dovoljna da se oivi stabljikarue,odrezanausredzime.Nakonjednogdodvasata,pojavljivalisusezeleni izdanci,stabljikujeprekrivalolie,bujalisupupoljciinajzadbirueprocvetale. Bilojenetomistinoutimfinimlistovimaineprirodnojarkimcvetovimaroenim usredzime.Posledvadesetetiriasa,ivotniciklussezaravao:cvetovisusekrunili, listoviuteli,smeuravalise,stabljikabipostalasuvaikrtainakrajubisesvepretvorilo usiviprah. U januaru 1889. Desen je odrao javno predavanje i demonstrirao efektne eksperimentesaperunikama,ebojimaizumbulima.Ipak,odlunojeodbiodaprodaje povrtarima svoj ekstrakt. Pojavile su se glasine da ekstrakta uopte i nema, i da je objanjenje svega hipnoza. Senzacija je brzo zaboravljena. Ali te zime kurir je esto donosio bele rue u omanju kuu na Bas di Rampar, gde su ekali Desena kada je odlazionasvojaputovanjaimolilisedasesrenovrati. Na suparnitvo Miara i Desena svi su ve bili navikli; ono je postalo svojevrstan naunikuriozitet.TakojemnogeiznenadilavestobjavljenauFigaruotomedaMiari Desen spremaju zajedniku ekspediciju u Indiju. Izreeno je mnotvo protivrenih pretpostavki, podjednako dalekih od istine, iako su se svi slagali u tome da je cilj ekspedicije, bez sumnje, izuzetno neobian, ako su Miar i Desen zbog njega morali ujedinitisnage. Aciljekspedicijebiojezaistaneobian. Drevna indijska knjiga Jadurveda, nabrajajui lekovite biljke, izdvaja Budinu palmu.Spominjujeistaroegipatskinapisi;tamojenazvanatrouglompalmom.Stablo joj, zaista, nije okruglo nego trouglasto; ivice tog trougla su, dodue, zaoblje ne. Svi izvornici,meukojimaionikasniji,grkiiarapski,detaljnoiistovetnoopisujupalmui nain dobijanja balzama iz soka to se nalazi u kvrgama na stablu. Jadurveda ne zanemaruje ni najsitnije detalje, opisujui te kvrge koje su sline ljudskim licima. Meutim,obalzamujereenosamojedno:njegovodejstvojeneobjanjivo. Istotakoneodreeniutojtakisuidrugiizvornici.Oigledno,nikonijeuspevaoda nainibalzam,isvisuponavljalionotojestajalouJadurvedi. Kvrgesesreusamokodnajkrupnijihpalmi,aaktivnamaterijaskupljaseunjima samo uperioducvetanja. Trougle palme rastu u manjim grupama, duboko u tropskoj umi, ipraktino nemaanse zateiih utrenutku cvetanja. Do njega dolazi jednom u osamdesetgodinaitrajetriilietiridana,posleegasedrvobrzosui. Desenjenameravaodapronaestarijupalmu,davetakiuzpomomorskog ekstraktaizazovecvetanje,azatimdaizvadisokkojienastatiukvrgama.

Desenove Studije o algama dobro su poznate, prevedene su na vie jezika. Zbog

62

OdsamogpoetkaDesenjeraunaonaMiarovupomo.Ublatnjavomtludungle nemogue je dospeti do korena palme. Postojala je samo jedna mogunost uvesti rastvorekstraktakrozurezeukoridrveta.Zatojebilopotrebnoproizvestiulaboratoriji vrlo jak rastvara a ko bi taj zadatak obavio bolje od Miara? Osim toga, Jadur vedajeupozoravala,dasepalminsokmoeouvatisvegadvadana.Miarjetokomta dvadanamoraoustanovitipriroduaktivnematerijeusoku. NetrebaseuditiMiarovompristankudauestvujeuekspediciji.Pokaiteneto naemupie:Tojenemogueuraditi,iljudikaotosuMiariDesenpoienakraj sveta, samo da pronau to neto i urade. Ponekad bivaju zaustavljeni na pola puta i poraeni.Alijasam,ipak,sigurnaujedno:takvihljudiimasvevieivie. U avgustu 1899. Desen je doao u Marsej, gde se nalazila njegova Ribica spremnazaplovidbu.DesenjeeleodaseiskrcanazapadnojobaliHindustanakrajem letnjegmonsuna,kinogperioda,udobakadadunglapostajeprohodnija. SrenostigavidoMalabarskeobale,Ribicajedugokrstarila,traeimestogde e da pristane, i tek je desetog oktobra uplovila u uzani zaliv, otprilike dvesta kilometarajunoodMangalora.Tropskaumajemestiminopoinjalaodsameobale. Po nekim jedva primetnim znacima, moda, po raznolikosti i bogatstvu biljnog sveta, Desenjeosetiodaovdetrebatraiti. PrivlanomestorekaojeDesenkapetanu.Naovakvommestuje,akoje verovatiKiplingu,iveoMogli. To je vrlo verovatno odmah se sloio kapetan. Ti Englezi znaju gde da podignuimanje. Poslemesecdana,kadajenavisokombrdupodignutovelikoskladite,Ribicaje otplovila za Bombaj. Kie su prestale, zemlja se brzo suila, i Desen je gotovo svakodnevno izlazio u krae istraivake etnje. Iao je du obale i ruba viespratne ume,zastajao,povremenozaranjaoucestar,proveravajuisvojuopremu. Jednom je otkrio nekoliko mladih trouglih palmi. Iako one nisu bile pogodne za dobijanjebalzama,Desenjezakljuiodajeimaomnogosree:akoodavdepoedublje u umu, sigurno e nai krupnije palme. Do njih ima najmanje petest kilometara, i dunglajenatommestuizuzetnoneprohodna,kaovrstzelenizid,aliipakjenajvanije znatidajeciljblizu.Sveostalozavisiodsamogoveka. Sredinomdecembraustalilosesuvoinenaroitovruevreme.Ribicasevratila iz Bombaja, donevi Miara i poljsku laboratoriju. Zajedno sa Miarom stigao je i prevodilac Danijel Kits, mali, mrav i nespretan oveuljak, sa bezbojnim batlerskim licem. PredstavljajuiKitsa,Miarjeotvorenorekao: inimisedajemisterKitsdobionalogdamotrinanas.taenamprevodilac? Bukvalnosumigauvalili. Kitsjemrzovoljnopotvrdio: Takoje,ser. Etovidite!uskliknuojeMiar.UBombajuseonamapriasvata.Kauda smonalizlato.Lepojeustanovitidaovdanjiinovnicinisunitapametnijiodnaih. Miarajeuzbuivalatropskauma,zanjegajesvebilosasvimnovo,ionsedeaki radovao to e ga neko pijunirati. Ali uvee, kada je zavren istovar Ribice, kod Miarasejavioneobianoseajnepripadanjaovakvommestu. Gledaojesabrdanazeleniokeandungle.Udaljinisusepodzracimazalazeeg suncaiskriliotrivrhoviZapadnhGata.Gudilojeutonebo,vlanatamnozelenauma javljalasearenilomglasova,zvucisusemealisamirisimaibojama.Miarusevrtelou glavi. Reske vibracije tueg sveta proimale su mu svaku eliju tela i porazilo ga je mnotvo elektrinih ureaja. Transformisanja materije pod dejstvom elektrine struje navodilojenapomisaodaisamamaterijaimaelektrinuprirodu.Uhernijijenastupilo dobaelektronike,sinteze,matematikitanihprorauna.emuviegodinjaputovanja

63

itranjakadsesvemoedobitiuretorti?Desenjeopreznodoticaoureaje,stakloje bilohladnoitue. A Danijel Kits se kartao. Maleni ovek u pohabanom smeem redengotu, koji je delovaoapsurdnoovde,nagraniciokeanaidungle,mrzovoljnojepobeivaomornare. Uzimaoimjenakartamasvedoposlednjepare,aondabiimsvevraaoiigrajeilaiz poetka. Ujutro je Miar izneo svoja razmiljanja o balzamu. etiri prilino verodostojne hipotezenarazliitenainetumailesureineobjanjivodejstvo.Desenjeprimetio da su sve te hipoteze isuvie racionalne, jer ih je dao Evropljanin sa svojim logikim nainommiljenja.ZaIndusaizvremenakadajepisanajadurvedasveneobjanjivo lakoseobjanjavalouplitanjembogova.Gotovojenemoguezamislitiokolnostikojebi nateraleIndusadanetookarakteriekaoneobjanjivo. UreduzakljuiojeMiar.Donesitemipalminsokpaemovidetitajeu pitanju. decembra 1889. godine, po svom obiaju briljivo se pripremivi, Desen je poao u potragu. Rubtropskeumejeposebnoneprohodan.Zatosuprvihpolakilometaranapred ilimornarisaRibiceipraviliprolazkrozestar.Zvunosuodjekivalesekire.Negde gore oglaavali su se uznemireni majmuni, vazduh je zujao od dosadnih komaraca, kretali su nevidljivi papagaji. Miaru se inilo da negde u dubini dungle klize neije senke.Onjezastajaoipaljivogledao,asenkesusepovlaile,skrivale.Nakrajukolone, uhodumeajuiumaenekarte,vukaoseiDanijelKits. Posle dva sata, mornari su se zaustavili. Desen je odatle nastavljao sam saputnicibimusamobilinateret. PozdravilisusekratkoDesenujebiovaansvakiminut. U haosu tropske ume nije tako lako pronai trouglu palmu, ak i ako se nalazi pravo pred vama. Gusta mrea lijana je u nekoliko slojeva ovijala stabla, a izmeu lijana, prekrivajui koru drvea, rasla su mahovina, liaji, paprat. Ponekad Desen nije mogao odrediti kakva se palma nalazi na svega trietiri metra od njega. Morao je skidatisadeblaslojevevlanemahovinekojajemirisalanagnjile. Potragazaneimudungli apsurdnajeposamojsvojojsutini:trebaiinapred, iako se ono to se trai moe nalaziti sasvim blizu, sa strane. Desen je, ne bez muke, pronaao jedini ispravan ritam kretanja, nalik na krivudanje jedrenjaka kada plovi uz vetar. Ritam je bio naporan, a Desen je vrlo retko doputao sebi da stane i pogleda uokolo. Zelene eksplozije, gomile skamenjenih, zaustavljenih u magnovenju zelenih eksplozija to je bio prvi utisak koji je ostavljala tropska uma. Tako su izgledale kronje palmi, iljate, kao da su tek probile iz zemlje otrice fikusa i plameni cvetovi raflezijeokruenizelenihvihoromlia. Kako je Desen zalazio dublje u dunglu, zelena boja je tamnila; zamenjivala ju je crna.Sveee,putsumupregraivalevisokebarikadepoluistrunulastabla,svau pauiniiprekrivenaliajima. Tlojebilosvevlanije,blatnjavije,itojebrinuloDesena. Dvaput je nalazio trougle palme. Paljivo ih je pregledao i nije nalazio karakteristine kvrge. Sudei po debljini stabala, palme su bile stare oko etrdeset godina. Desen nije znao da li e moi izazvati kod takvih palmi cvetanje sa obrazovanjem kvrga. U svakom sluaju, morao bi potroiti mnogo ekstrakta, moda i svetojeimao. Desennijevoleoigrunasreu.Tadabimu,akidauspe,ostaouvredljivosjeajda nijebilonjegovezasluge,dajesvesluaj.Ionjenastavljaopotragu.

Desen vie nije sumnjao da je pravac kretanja dobro odabran. I dvadeset etvrtog

64

Ah,tostevi...automatskijerekaoDesen.

Prvi put, posle mnogo godina putovanja, nije ga naputalo neprijatno oseanje sputanosti. Tropska uma ga je pritiskala svojom veliinom. Povremeno je Desen samom sebi izgledao kao bubica koja lagano mili u podnoju gigantskog drvea. U dunglizaovekanematreedimenzijevrhovistabalanepristupanijisuodnajviih planina. Desenjezalaziosvedubljeuestar.Bilomujesveteedakoraa.Podnogamaje pljuskalo itko blato. Blatnjavi deo dungle nikako se nije zavravao, i Desen je ve uvideodaesvakakomoratidaskrenesasvogpravca. Na jednom mestu, elei da preskoi kaljugu, uhvatio se za stablo rotanga panskatrska.Potpunotrulostabloistogasaseraspalo.TojenateraloDesenadase zaustavi. Prizemnideodunglebiojemrtav.Svezelenodizaloseuvis,kasvetlosti.Dolesu ostala samo crna debla, ovijena lijanam kao zmijama i lijane prekrivene pauinom i plesni. Nad sivom penom blata, meu pocrnelim deblima, dizala su se isparenja. Od gnjilogvazduhagreblogajeugrlu. Tihojeprasnulagrana. Desensenaglookrenuo. Svega tri metra daleko, na polupotonulom korenu sedeo je Danijel Kits i meao svojekarte. Desena je zapanjila ne toliko sama pojava Kitsova, koliko to to ovaj nije imao nikakveopreme.Kitsjebiousvomsmeemredengotu,bezorujaibezranca. Dobro da ste se nali ovde rekao je Desen, sa zanimanjem posmatrajui Kitsa.Sadajetobiosasvimdrugaijioveksiguran,samouvereni,Desenbiseuto mogaozakleti,nimalotup,kakojepreizgledao. NeznamkudadaobiemovumovarurekaojeDesen.Avisigurnoimate mapu,moemopogledati. Kitsjeodmahnuoglavom. Trebada idete na jug. Pola miljena jug,zatim malona istok. Tamo supalme kojetraite. Avi? Desenjenastojaodapitanjezvuitoobinije.Prosto,srelasedvaovekakojise povrno poznaju i jedan pitao o neem ne naroito vanom, a drugi mu utivo odgovara. Jaidemnazad. Ali,dovraga,pomisliojeDesen,kakoseonnaaoovde?Onjesvevremebioiza mene i niim nije otkrio svoju blizinu. Kako je iao kroz takav cestar? Pa ni maete nema... Vratieteseulogor?upitaojeDesen. Znai,uBombajusustvarnomislilidaonitraezlato.IKitsgajepratio,svedokse nijepotpunouveriodajepriaozlatuglupaizmiljotina. Da,vratiuse.Akohoetenetodaporuite... A da nastavimo zajedno? pomislio je Desen. Odmah je odustao od te ideje u logoruesezabrinuti.Kitsjesigurnorekaodaesevratiti. Hvala.Nisamjonitanaao. U pravu ste rekao je Desen. Slaem se. Neka bude kako kaete. DohvatiojesapolicebocuipruiojeMiaru.Evovambalzam. Jedina ansa je da zaigra na kartu tvrdoglavosti i logike. Neka Pol posumnja sumnjajeodskonadaskazaglupost,kaoizamudrost.Sateodskonedaskeiprvoi drugoskaejednako. Verujtemi,nitaseneedesitipomirljivojerekaoMiar,uzimajuibocu.On

65

jegotovopevuio:Nitaseneedesiti,banita... Znai,idetepolamiljenajug,paondanaistok.Ipourite,skoroeno.Srean put. Hvala. Maleniovekneujnojeskoiosakorenai,neosvruise,poaonazad.Desenje bezrecigledaozanjim.Smeiredengotsedvaputukazaouestaruinestao.

Susret je ostavio na Desena neodreen utisak nezadovoljstva. Desen je mislio o

tropskimumamaJuneAmerike,Afrike,Azije.ovekkaotojeKitsmogaojepostati velikiistraivaKolumbodungli.Apostaojepijunkojidobrozna,amodaakivoli svojzanat. Desen je iao na jug bez zadravanja. Nije nimalo sumnjao da mu je Kits tano ukazaomestogdesenalazetrouglepalme.Movarajeostalaizanjega,uprizemnom deludungleponovosepojavilazelenapaprat.Preavipolamilje,Desenjeskrenuona istok i uskoro naiao na grupu mladih trouglih palmi. Malo dalje su se nalazile starije palmeijoizanjihmasivne,prekrivenemnogobrojnimkvrgama,palmedivovi. Zbogkvrgaraznihoblikadeblapalmibilasunaliknaukraenestuboveuindijskim hramovima.Okokvrganijebiloniliaja,nimahovine,itojesvedoilooprisustvunekog snanogsokaunjima. Ostalo je manje od sat vremena do mraka. Desen je bez oklevanja, voen intuicijom,odabraojednupalmu.Bilojetoveomavelikodrvo,inadonjemdelustabla Desenjenabrojaovieoddvadesetkrupnihkvrga.Jednaodnjihjezapanjujueliilana namrteno ljudsko lice: mogle su se raspoznati malo kiljave oi, kukast nos, usta izvijenauosmehu. Desen je oistio stablo ispod te kvrge, skinuo noem gornji, mrtav sloj kore, nekoliko puta plitko zasekao u stablo. Zatim je izvadio flau sa rastvorom morskog ekstraktaikutijusavoskom.SetiviseMiarovogsaveta,Desenjeomotaoakuvrstom tkaninomrastvorbi,akosluajnokanenaruku,lakoprodrokrozkou. U polutami dungle, rastvor je izgledao tamnoplaviast. Sa najveim oprezom, Desenjesipaorastvornaoienomesto.Tenostnijestizaladaseslivastablojuje trenutno upijalo. Kada je boca bila ispranjena, na svetlosmeoj kori ostala je samo velikatamnamrlja. Brzo, najstojei da iskoristi poslednje minute dana, Desen je rastopio vosak i prekrionjimeogoljenomesto. Sutonjeudunglikratak,inosespustilanaglo.Desenjeupaliopetrolejskulampu iseonajedantrupac.Tektadajeosetiokolikojeumoran. Nojeizmenilaumskezvuke:prestalisudakretepapagaji,umuklisumajmuni, zavladalajenapetatiina.Desenjeizvadioiztabakeresivitapinaliknaolovku.Toje biopoklonmeksikogrecaosuenikorenbunatacitla,vrlojakstimulans. Desen je vakao gorki koren oseajui kako se umor gubi i kako se telo puni snagom.Osetiojeed.Pipajui,pronaaojeistu,lijanubezliajaimahovineirasekao jeuzdu.Potekoesveekapimiriuinaseno. Pravi istraiva mora umeti da eka, i ekanje nikada nije Desenu padalo odvie teko. Ravnomerno su tekla seanja na detinjstvo, susrete na putovanjima, planine, pustinje, mora i zvezdano nebo. I samo povremeno bi se u mislima vraao na rei iz Jadurvede:dejstvobalzamajeneobjanjivo. Nekako neprimetno pojavila se ideja i, isprva nejasna, izmicala je pri svakom pokuajudaseudubiunju,aondajepolakopostajalasvejasnijaioiglednija. Ulampijetreperioplaviastiplamiak,nedostajalomujekiseonika.Vruivlaan vazduhpritiskaojegrudi.Vodasekondenzovalanagranamailiu,ipoelesupadati topletekekapi.Kapisuudaraleravnomernoitupo,natapajuiDesenovuodeu. Desen se prisetio prolenih kia u Marseju, ivih i zvonkih. Pramenovi oblaka

66

plovili su po svetlom plavom nebu, a zapenjeni potoii jurili ulicama. Voda je nosila amceodpapira,onisuveselokruiliumalenimvirovima,ispadaliiznjihi,skakuuipo talasima,jurilidalje. ZatimseDesenprisetiolovanasunevezrake.Tomujeudetinjstvubilaomiljena igra. Sa zapada se na njihovu kuu oslanjao zaputeni vrt. Uvee bi sunce upiralo u prozorskastaklaiondabisepovrturasulomnotvonjegovihveselihzraka.Staklasuse treslaodvetra,odneijihkorakaibukeutojvenonemirnojkui,azrakesuskakutale po stazama, probijale se kroz bunje, penjale se na drvee. Bilo je potrebno mnogo spretnosti da bi se ulovila takva zraka. Ali i kad bi bila uhvaena i to je bilo najudesnije!onajeiskakalanaslobodu.Onajeprolazilakrozdlan!IakobiDesen preklopiorukudrugomrukom,ilijepokriokapom,sunevazrakabiipakiskakala.Itako svakiput.Sunevezrakesubileuporne,aliinjihovlovac:onjeverovaodaejednom uspeti.Igrasezavravalateksazalaskomsunca.Kakojebilozanimljivolovitisuneve zrake! ...Iz mrakasudvaputdoprli zvuci neko je prolazio u blizini. Desen je sedeo sa pukomnakolenima. Svitanjejetrajalodugo.Sporo,gotovonerado,povlailasetama,iumasepolako ispunjavalaglasovima. Utokunoipalmaseprimetnoizmenila.Desenjujegledaosauzbuenjem.Kvrge su nabubrile, postale krupnije. Kroz sloj voska probilo se mnotvo zelenih izdanaka. Promenilaseakibojakore:postalajesvetlija. Anegdegore,uzelenomhaosu,belasalasebujnakronja. Palmajeprocvetala. Sledei uputstva iz Jadurvede, Desen je donji deo kvrge duboko zasekao u obliku krsta. Briznuo je mlaz gustog jantarnog soka. Bilo ga je mnogo, i Desen je napuniosveboce,akiuturuzavodu.Postablujenastaviodaotieutisok,prema njemusuurilimravi. Sarancemnaleima,Desenjestajaoporedstabla.eleojedaostaneividikako ezavritisvojivotdivovskastarapalma.Alinijesmeoodugovlaitikrozetrdeset osamasovasokneebitipogodanzaspravljanjebalzama. esen je iao na zapad, mislei samo o tome da to pre stigne do obale. Nije imao zato da tedi snagu pa je iao pravo kroz cestar, krio prolaz kroz gustie bambusa, provlaioseispodlijanakojesumucepaleodeuigreblegapolicu.Neodmarajuise, nezastajuiinemenjajuitempo,probijaosekrozdunglu. Poslepodnejeuumipostalomranije,zavladalajesparna,tekatiina.Umuklisu akizrikavciiDesenjezauogrmljavinuolujekojasepribliavala.Izgledalojekaoda dolazidinovskitalasodkojegsenemoenipobei,nisakriti.Desenseurnosklonio poddebele,mirisnegranestarearaukarije.Dorubadungle,poDesenovojproceni,nije ostalovieoddvakilometra,alipodtropskimpljuskomnijemogaostiionamo. Lavina vode obruila se na umu i ispunila je hueim bujicama. Voda je tukla odozgo,sastrane,savprostorbiojeispunjenvodomkojajehualaiklokotala.Negde gore su se, sa zagluujuim praskom,koji je nadjaavao huk vode igrmljavinu, lomila stabla. Pola sata kasnije, pljusak je prestao, i Desen je opet poao ka zapadu. Morao je gacatikrozvodudokolena.Tekuvee,ugledaviizmeurazreenihstabaladalekebele oblake,DesenjeznaodajetrkadobijenaidaeMiarimatidostavremenazaanalizu. Desen je izbio na obalu sasvim blizu njihovog skladita. Talasi su blago udarali o obalu, i izazivali u njemu nemir i pometnju, zalazee sunce na zapadu obojilo je sve zlatom,svetjeopetpostaobeskrajan.Iopetsemogaoudisatisvemorskivazduh. U tom beskrajnom ivom prostoru, izgledali su mu bedno i nepotrebno njegovi instrumenti,sastavljeniodceviiepruveta.

67

Desen je spavao na krovu skladita. Svu no odozdo su se uli urni koraci. Miar je

Uistovreme,Desenjerazgledaokatodnigazoanalizator,nezadovoljantogotovo nitaneznaokatodnimzracima.DesenjeprviputvideoMiarovuaparaturu.

Ujutro je Miar pokazao Desenu epruvetu sa mrkom uljastom tenou Budin

preraivaosokubalzam. Eto,nakrajusamipakuloviosunevuzrakupomisliojeDesenkrozsan.Krila seudungli,alijasamjeipakuhvatio.

balzam. NisteuzaludurilirekaojeMair.Usokusestvarakiselinakojapostepeno razaraalkaloide.Aliipakstestiglinavreme,erar. Adejstvo?upitaojeDesen,setivisesvojeideje.Miarjeslegnuoramenima: Isprobao sam ga na mievima, rezultati su sasvim protivreni. Jedan mi je prostopobesneo.Videetega:malabelafurija...Moraosamgastavitiuposebankavez. Drugijepostaomiranipitom.Treije,izgleda,postaopametniji,aetvrtigluplji...Ne moguseizvuinikakvizakljuci. Osim jednog rekao je Desen. A to je da balzam ipak deluje. Na kraju krajeva,alkoholtakoenedelujejednakonasve.Zatonebismodopustilida... Miargajeodlunoprekinuo: Nemogue! Imao sam etrdeset mieva. etiri sam ostavio kao kontrolnu grupu. Ostale sam takoe podelio u grupe po etiri. Prva grupa je dobila minimalnu dozu,druganetoveu,itakodalje,razumete?Epa,unutarsvakeetvorkereakcijaje razliita.Sloietesedaeetirioveka,kojipopijupoaicu,imatinetozajednikou odnosu na drugu etvoricu koji su popili po flau... A ovde imamo apsolutno individualnereakcijenezavisnooddoze.Ireakcijajeneuobiajenopostojanagotovo samsigurandaeseouvatidugo.Modaizauvek. RibicajeotplovilazaMangalordaodvezeKitsaidapopunizaliheslatkevode.Za to vreme, Miar je nastavljao sa eksperimentima. Desen je nastojao da mu ne smeta; ustajao je u zoru, lutao po umi do podne i vraao se sa torbom punom korenova, izdanaka, lia. Miar se smekao, posmatrajujui ga kako sui svoj plen. U osuenom obliku,govoriojeMiar,dunglajegotovoprihvatljivazacivilizovanogoveka. Miar je radio mnogo, ali je o balzamu govorio nerado. Desen je oseao da je i Miarupostalaoiglednapotrebazaeksperimentomsaovekom.etvrtogdanaMiarje dobiokrupnenarandastekristale,naliknadihromatkalijum.Bilajetoaktivnamaterija sadranaubalzamu. Lepaboja,zarne?rekaojeMiar,pokazujuiDesenuretortu.Ukristalimana dnu retorte pojavljivale su se i nestajale crvene iskre. A po strukturi je nalik serotoninu, koji izgleda potpuno drugaije. Ako nemate primedbi, erar, mogli bismo nazvati ove kristale desenitom. Molim vas, ne govorite nita. Kada ste se vratili iz dunglesaovim,izgledalistekaoodbeglirobija.Da,prijatelju,imalisteklasianizgled robijaaposlebekstva.Takvipodvizinesmejuostatinenagradeni. Desenseironinoosmehnuo: Lepa nagrada: materija ije je dejstvo neobjanjivo... Sluajte, Pol, hajde da govorimootvoreno.Potrebannamjeeksperimentsaovekom.Rekaobihdavesamo napominjanje neobjanjivosti govori da nam eksperimenti sa ivotinjama nee nita otkriti. Sa ivotinjama je sve jednostavno. Kod njih nema mesta za tu famoznu neobjanjivost.Drugaijejesaovekom.Zamislitedabalzamdelujenapsihu... NemislitevaljdadasamtakoglupprekinuogajeMiar.Ijasamdoaona istupomisaoAlitrebalomijevremenadapronaemsupstancusaprotivdejstvujuim svojstvima.Dajenapravimidajeisprobamnamievima. Odlino rekao je Desen. Ja u preuzeti na sebe ulogu etrdeset i prvog mia.Aviostajeteidaljeeksperimentator.

68

Miarsenijesloio: Ne. Va karakter nije pogodan za to. Suvie je dobar. Ako balzam dejstvuje tako,kaotomislimo,loginijejedajabudemuulozimia. Uzeo sam minimalnu dozu rekao je Miar, protresavi menzuru sa mrkom tenou. Mogue da je to nedovoljno. U tom sluaju, daete mi jo jednu dozu. Balzam je ovde, u boci od tamnog stakla, zato to se desenit postepeno razlae na svetlosti.Znai,erar,tojebocasacrvenometiketom.Drugaboca,saplavom,sadri rastvor neutralizatora. Potrebna je jednaka doza. Morate biti oprezni, jer su obe tenostiavolskislineipobojiipoukusu.Tojest,akoseovauasnagorinauopte moe nazvati ukusom. Neutralizator dejstvuje samo ako se uzme najkasnije sat vremenaposlebalzama.Tojeveomavano,erar,veomavano.Moratepaljivovoditi raunaovremenu,jer,koznataemoedesiti. Malopoutavi,Miarjedodao: To je sve to treba da znate. Ja u jo jednom pogledati mieve, a onda moemopoeti. Desenjepaljivogledaobocesabalzamomineutralizatorom.Zaista,nijeihteko zamenitibilesusavrenojednake,razlikovalesusesamopouzanimpapirimacrvene iplaveboje. Retorte,epruvete,boicesvesuonebilebeznalepnicasaoznakama.Bilajeto Miarova laboratorija, i niko drugi se u njoj ne bi mogao snai. Uostalom, pomislio je Desen,ninabiljkamanemanikakvihnatpisa,ajaihipaktanorazlikujem.... esen je mrzovoljno spustio poklopac depnog asovnika: prolo je trideset etiri minutaodpoetkaeksperimenta,abalzamnijedelovao. Dobro,oseatelineto?upitojepokoznakojiput. Miarjeslegnuoramenima. Onjesedeozastolomiautomatskicrtaoavolkenaistomlistupapira.Davolii subilipostrojeniupravilnimredovima. Nemanikakvihpromena,erar.Akovamnijedosadilodamiproveravatepuls, izvolite. Desen je otiao do prozora. Razbarueno crveno sunce sputalo se ka sivoj liniji oblakanahorizontu,i,tektoihjedodirnulo,oblacisuplanulinarandastomvatrom. Desenseprisetiosunanekolonadeuumi.Bilojetokadasevraaosapalminim sokom,posleonogpljuska.Iaojetadakrozpolumrak,dokolenaumutnojvodi.Biloje teko dratiravnoteu,gazeipo klizavim granama iliu. Da ne bi pao, hvataose za lijane, i na njega su se obruavale bujice vode koja se zadrala u gustim kronjama drvea. Odjednomsesunceprobilokrozoblakeiblistavizracispustilisuseudunglu.Pred poraenimDesenom,pojavilasebeskrajnakolonada:stubovisvetlosti,strogoparalelni irasporeeniponekomneulovljivompravilu,kaodasudralizeleniumskisvod. JonijednomzasvegodineputovanjaDesennijevideonitaslino.Zaboravivida morauriti,onjestajaoigledaogigantskusalusablistavimstubovima. Dunuo je vetar. Stubovi su zadrhtali i suzili se. Sada su nalikovali na zlataste mlazevekojistrujeodozgo;uzracimasuseprelivali,kipeli,iskrilirojevimuica.Desen je pomislio da lepota mora biti nedokuiva, ako se tako velianstven prizor moe sazdatiodobinihsunevihzrakaimuica!... Desen se prisetio kako su ga pratili u Meksiku. Ali poreenje je bilo sasvim neumesno.Kitsjeumetnikusvomposlu.Mada...taje,ustvari,njegovposao? Novinaletvetrarazbiojezrake.Onisupotamneliibrzonestali.AliDesenjeznao da e dungla zauvek ostati u njegovom seanju onakva kakvu ju je posmatrao tih nekolikotrenutaka.

Pristupilisueksperimentuistovee.

69

Kreimaetomput, stigaoje do omanje kokosove palme, uspeo se po lijanama nanjuinabraomladihoraha.Izairokihlistovarafinofura,izvirilajeiljatamajmunska njukicaicrneoisuzbunjenopogledaleoveka. NebojserekaojeDesen.Majmunijezapitaoipobegao. Samo izuzetan sticaj uslova odreena visina stabala, nekakav osobit poloaj posmatraa u odnosu na stabla i sunce, mogao je stvoriti takav prizor kakvom je prisustvovao,iDesenjesaaljenjemnaputaotomesto. ...etrdesetjedanminut. Miarjeidaljecrtaodavolke.Aliucrteusenetopromenilo.Desenjetoprimetioi priaoblie. Red je bio naruen: davolii su bili neobino razbacani po listu papira. Neki od njihsusedralizaruke,obrazujuilance. Vai vraii se, izgleda, razumeju u herniju rekao je Desen. Evo ova estoricasuseuzelizaruke.Zartoneliinabenzolskiprsten?Ijodvatakva...Sluajte, Pol,patojefenantrenskagrupa. Crtao sam bez razmiljanja rekao je Miar, paljivo posmatrajui dobijenu sliku. Tek da mi proe vreme. Fenantren? Da, lii. Zaista lii. Njegov glas je odjednomzadrhtao.Paovobimoglabitiformulamorima...Pogledajte.Akoseovde dopisekieonikidvahidroksila... Jasnovamjetajeto?upitaojeDesen. Ovdemorajubitidvehidroksilnegrupe...Tuitu.Polagodinesamrazmiljaoo tome,aovosamprevideo.Traiosamtuformulusvedopolaskaovamoiteksadmije jasno. ZaboravilistenabalzamprekinuogajeDesen. Balzam?tahoetedakaete,erar? Desen nije odgovorio. Uvek je tako, pomislio je, previamo najprostije mogunosti. Mislimo da se reenje moe doneti usput. I onda u urbi greimo. Nije trebalospominjatibalzam.Trebalojeposmatrati,samoposmatrati. UpravusterekaojeMiar,ustajui.GledaojeDesenasanekommrnjomi inilosekaodanetooslukuje.Tojebalzam.Iakomesadaupitate,taoseam... Jasnoumislietota.Kaodamijebalzampodmazaozupanikeonsekucnuopo eluionisusezavrtelibreibolje...Tajbalzamimaneprocenjivuvrednost. Desenjepogledaonasat.etrdesetetiriminuta. Kasnijebimoglodoidopogoranjarekaoje. Nipoto!Pavidelistemieve:nemanikakvedepresijekodnjih.Nemamoega da se plaimo, najbolje je da nastavimo eksperiment. Uzeo sam mizernu dozu. Ovaj napitakimaodvratanukus,aliradinauke...Hajdedaudvostruimodozu,a?takaete nato? Onjebrzokoraaoposobi,gotovotrao.Uostalom,tomujebilastaranavika. Nerazumemvas,erarnastavioje.Svejeilotakodobro,avisadhoete daprekinemoeksperiment.Zato? Napolici,sasvim blizu Desena, stajale sudve istovetne bocesa uzanim papirnim nalepnicamacrvenomiplavom.BocesusetresleodMiarovihkoraka. Eksperiment je zavren rekao je Desen. Uzmite neutralizator, pa da analiziramorezultate. taimatudaseanalizira?Balzampojaavamisaonesposobnostitojebar jasno.Zamislite,erar,izveosamformulumorfina.Jodanasemoreitidesettakvih problema.MogudazamislimlicePoraontakodetraiformulumorfina... Greite,Pol,akomislitedajebalzampojaivamisaonihprocesa. Aliformula,formula.Miarjebrzopriaostoluikucnuoprstomulistpapira. Kakomoetetvrditi... Mogu, Pol. Razmiljao sam o tome i ranije, i bio na korak od reenja.

70

Posmatraosamvaemieve.Asadavidimikakobalzamdelujenaoveka...Smiritesei sluajteme.Tojemalosloenijenegotomislite.Balzamjeuniverzalnipojaiva.On pojaavasve osobinekaraktera. Ne znamak da li treba rei karaktera, ili uma? U svakom sluaju, on pojaava sve osobine. Zato je njegovo dejstvo bilo neobjanjivo. Molimvas,neprekidajteme,Pol...OdobinogljudskogjabalzamstvaravelikoJa. Da, balzam moe talenat pretvoriti u genijalnost, ali zato e od oveka sa jedva primetnim znacima pohlepe balzam nainiti ajloka. A oveka koji je tek malo sumnjiavpretvorieuOtela...Tekomijedatoizrazim,alivimerazumete,Pol?Taj balzam... Tako deluju neki fotografski reagensi: pojaiva ini sliku otrijom, a uvrivafiksiradobijenikontrast.Dalijezaistatolikodobardananjiovekvi,jaili bilokodabisepojaao...neznam,kakodaseizrazim...spektarnaihkvaliteta,ida seondazauvekfiksirautompojaanomvidu? Danasstevrloreiti,prijatelju.Moesetoizrazitiikrae.Recimo,dajeformula ljudskesvestiaplusbplusc.Ondaedejstvobalzama... Alizatotakoprimitivno,zatosamoa,biC? Boe moj, u formulu se mogu uneti stotine veliina, ali to ne menja sutinu. Dakle,balzampretvaraaua3,bpostajeb3,cc3itakodalje.Jesteli tomislili?Balzampojaavasveosobine,ineko,ranijeneprimetnoc,Postavic3, moe postati opasno. Jesam li vas dobro shvatio? Neu sada ocenjivati vau teoriju. Dopustiemo, da je ona ispravna. Ali recite, zato bi sada trebalo prekidati eksperiment? Pa nita strano se nije desilo. Balzam mi omoguava kvalitetnije razmiljanje,itojesve. Uzelistebalzampreetrdesetosamminuta.Joetvrtsataineutralizatornee dejstvovati. Pataonda?Shvatite,erar,balzamkodmenepojaavasamomiljenje. Tosenemoesasigurnoutvrditi.Unekimdrugimokolnostima... Kakostedanastupi.Isamistevidelibalzamjepojaaosnagurazmiljanjai onaseispoljilasasvimspontano.Onaseprobila,razumete.Alitojesve!Premavaoj hipotezi, to bi bio redak, ali bezopasan i koristan sluaj. Pa zato onda da ga ne iskoristimo?Idaljeprouavanjebalzamaeteibre,akobudemoboljerazmiljali. Smeno, pomislio je Desen, pokuavam da ga pobedim u logici, a to je njegova oblast. Logika i tvrdoglavost... U stvari, tvrdoglavost pojaana balzamom naterala je logikudajojslui.Sigurno,zasvejeodgovoranbalzam.Pojavioseupravoonajc3.U protivnombiisamPolshvatioopasnost...Gluppoloaj.Dasezaustavidejstvobalzama, treba uzeti neutralizator. A da bi Pol uzeo neutralizator, mora da prestane dejstvo balzama.Zatvorenkrug.tasetujomoeuiniti? OekivaosamodvasvieodlunostirekaojeMiar.Izgledadaputovanja slabe volju naunika. Sve te ekspedicije, lutanja, plovidbe suvie su lagodan nain spoznaje...Dobro,janeunagovarativas.Aliimampravodaodluujemzasebe.Akoza jedan sat mogu doi do onoga za ta bi mi trebalo deset godina, zato da straim tih desetgodina? Sluajte,Pol... Dosta. Neemo valjda prisiljavati jedan drugog. Neka svako odluuje za sebe. Tojeirazumnoipravedno. Pravedno?ponoviojeDesen. On se setio meksike ekspedicije i svratita kod gaza na RioGrande. Jednoruki Aumado vikao je tada o pravednosti, a pored njega su leala dva pitolja, i Desen je znao, da je pun samo jedan od njih. Samo jedan... Ideja je besmislena: to to mu je uspelosapijanimAumadom,neeproikodMiara.Alimorapokuati,jerdrugogizlaza prostonema. U sobi je bio polumrak, i Desen se udio, kako precizno Miar meri u menzuri balzam.

71

itavdankapetanjedoiznemoglostipsovaoDanijelaKitsakojimujeutrapioamulet odzmijskekoe.Amuletjetrebaodaprivlaivetar,alijedraRibicesubeivotnovisila sajarbola.Usijanitropskivazduhbiojenepomian.Kapetansekleodaebacitiprokleti amuletumore.OnjeprvopsovaoKitsoveroake,zatimsveEnglezeuopte,paroake svihEngleza,dabinakrajuponekojudnojasocijacijistigaodorimskogpape.I tektadajepoeoduvativetar. Etovidite,gospodinerekaojekapetan,pokazujuiDesenuamuletnakonoj vrpci. Sa ovim stvarima je uvek tako. Tek kad ih ponete psovati kako valja, one prorade. Sadolaskomnoi,vetarjeojaao.Kapetanjezabrinutooslukivaokripujarbola, alinijeskupljaojedra. Danijel Kits i dalje bdije nad nama rekao je Desen. On i Miar sedeli su iza kabine,gdenijebilovetra.udanovektajKits.Nemogudazamislimkakavbion biokadabiuzeobalzam.Odtakvihljudibalzamnapraviilizloince,ilisvece... Moda odvratio je Miar. Mogue... Znate, erar, jo uvek se ne mogu pomiritisamiljudamoramotakouiniti.Logiki,svejeispravno,imorabititako.Ali ipak...Svrhanaukejedaotkrivaljudimanovo.Amismo,otkrivitonovo,odluilidaga zatajimo... Hteo bih da me pravilno shvatite, erar. Nema nikakve sumnje da balzam moe doneti i najvee dobro, i najvee zlo. Na kraju krajeva, ak je i vatra, najstarije otkrie,istovremenoidobroizlo.Alisamotakomoebitinapretka:morajusekoristitii takva otkria... Saekajte, erar, nisam sve rekao. Vidite, ja oseam da se balzam, sa svojim specifinim dobrom i zlom, unekoliko razlikuje i od vatre, i od baruta, i od puaka.Alikako?Veimrazmeramadobraizla?

TamojesasvimmranopomisliojeDesen.Kakouoptevidiutojtami? Odjednom,Miarjeodloiomenzurunastoisabocomuruciuputiosedoprozora. Paljivojegledaocrvenunalepnicu.Prostojujegutaopogledom. Zatojeovajkrajodlepljen?upitaoje.Pogledajte... NeznambrzojerekaoDesen. Izgledadastemehteliprevariti,erar? Ali... Zamenilisteetikete? Oemugovorite,Pol? Pajasno!Sadvidim,zatostepopustili...Takobrzostemidaliovubocu. To je balzam, verujte mi rekao je Desen. Glas mu je zvuao upravo kako trebasasvimiskreno. Miarjeslegnuoramenima. Primetiosamnetoudno,alinisammogaodapoverujemdaeteseposluiti takvim...trikovima. Tojebalzam,PolponoviojeDesen.Iglasmujeopetzvuaokakotreba. Promrmljavineto,Miarjevratiobocunapolicu. Kadstestiglitodauradite?upitaoje.Nijevaljdajopreeksperiment. On je uzeo drugu bocu, paljivo pogledao plavu nalepnicu i zadovoljno se osmehnuo: Evo,iovdesevididajeodlepljena.Odlinosevidi,erar.Modastevistvarno imalinajboljenamere,aliipakstezloupotrebilimojepoverenje.Boljenegovoritenita. Vetostetoizveli.Samostemisuvielakodalitubocusacrvenometiketom.Odmah sam se upitao, zato? Odgovor se sam nametnuo... Dobro. Sad je sve jasno, moemo nastavitieksperiment.Nadamsedameneeteopetometati? Desen je gledao kako Miar odmerava iz boce sa plavom nalepnicom dvostruku dozu tamne uljaste tenosti. No, neka. Dvostruka doza neutralizatora nee mu nakoditi.Aondaemoponovoporazgovarati.Beztogprokletogc3.

72

Tostetanorekli,Pol:dobroizlo...Da,svakootkrienosisasobomidobroi zlo. Ali uvek je jasno kako se ko koristi tim otkriem, da li ini dobro ili zlo. A sa balzamomjedrukije.DalibibilodobroililoedatigaKitsu?Dalibibilodobroililoe datigaikome?...Obinosuseotkriaodnosilanaonotojeizvanoveka.Usvakom sluaju, nisu se doticala ovekove due. I tek balzam... Maine uznose ili ugnjetavaju oveka, ali ostaju izvan njega. Ali kad se pone menjati ljudska svest... ovek se tako moe pretvoriti u velianstvenog boga ili u odvratnu ivotinju. Da, Pol, savremena nauka je izmenila svet. eleznica, elektrina struja, diriabli, kinematograf brae Limijer,eksperimentisatelegrafombezica...Asadavidimoitavkontinentkojinauka jo nije otkrila. ovekova svest, razmiljanje. Ili, jo ire ljudska dua. Na toj mapi je oznaena samo linija obale. Mi jo ne znamo ta je tamo, u dubini kontinenta. Vlast takoe menja oveka. A ta mi znamo o tome? Ko to prouava? Gde su formule, pomoukojihsemoeizraunatitaebitiodKitsaakomusedavlastDingiskanaili bogatstvoRotilda?...Moramospoznatikakavjeustvariovek. Ikakavtrebadabude. Da. Ako ne znamo to, ne moemo dobro iskoristiti balzam. Moda e neko otkritiidrugasredstvakojadelujunamozak,nasvest.Itadaesejavitiistiproblem.Mi sada stupamo u neistraeni svet... Javlja mi se neobina misao, Pol: ini mi se, da se isprednasnalazinajvanijanauka.Bietonaukaopreobraavanjuovekauovekasa velikim slovom. Nauka o tome kakav je ovek, i kakav mora biti, u emu je svrha postojanjaoveanstva.Beznjenikadaneemoshvatititaovektrebadaini. Tojeopasnanauka.Naieseoponentikojieprimedbestavljatiolovom. A eksperimentieseizvoditinabarikadama. Mojdedajebiokomunar,Pol. Ipakjetetatomoramoutatiodesenitu... Desennijeodgovorio.Uvekmujebilokrivokadabimuumaklasunevazraka.A sadajebilauhvaenatakoudesnazrakaokakvojsemoesamosanjati. Priaoimjekapetan. Posadasespremazaslavljerekaoje.Straniljudi,imajusamoukiseljeno bombajskovino,ausuujusedapozovuvas,gospodineerarivas,gospodinePol. Desensenasmejaolakojeprozreokapetana. Doiemo,an,hvala.Kolikoseseam,izMarsejasmoponeliimaloburgunca. Akotistraniljudinebuduimalinitaprotiv... Oninisuprobirljivi,gospodine. A u mojoj kabini rekao je Miar moete nai i neto jae. Desno, na polici. Videosam,gospodinePol.Mislim,izdaleka.Kapetansenakaljao.Momci ebitizadovoljni.Dugajlijaorodjutrossastavljazdravicu... Gudilasunapetajedra.Malenakuna,noenavetrom,odvanojejurilakrozno. Nismo ni primetili kad je proao Boi tiho je rekao Miar. Zamislite, zavrilaseidevedesetdeveta.Jonekolikoasova,isveteuiudvadesetivek... Kakavliebiti,misliojeDesen,tajnoviVek?Veknauke?Sigurno.Vekrevolucije? Bezsumnje.Vekiskorenjavanjazla,varvarstva,ratova?Morabiti. DvadesetiveknastaviojeMiar.Njemupripadanaeotkrie.Neemoga dugodratiutajnosti.Dolazinovovremeprosveenoihumano... Desenmujeutkestegnuoruku. Tako je to, suneva zraka je opet iskoila i pobegla. Dobro, samo ti bei. Jo e nammnogoputaumai.Alijednomemoteipakuloviti. Doieitajdan.

73

ad doe jutro, izmaglica se die iz mora du litica pored Kingsporta. Bela i paperjasta izlazi iz dubina i ide ka svojoj brai oblacima, puna snova o mokrim panjacima I peinama levijatana. A kasnije, sa smirenim letnjim kiama koje padajunastrmekrovovepoeta,oblacirasipajudelietihsnova,danebiljudiiveli bezgovorkanjaostarimneobinimtajnama,ioudimakojasupredmetrazgovora izmeuplanetausamljenihunoi.Kadpriepoletegustougrotlimatritona,ikada seizrogljastihkoljkiugradovimamorsketravezaujudivljepesmenaueneod Starijih, tada prostrane eljne izmaglice pohrle u jatima ka nebu natovarene predanjima,aokeanuokrenuteoinastenamavidesamomistinubelinu,kaoda je rub te stene i rub sveta celog, a dostojanstvena zvona na plovcima nariu slobodnouvilinskometeru.

74

Dakle,severnoodarhainogKingsporta,liticeseuzvijajuuzvieneiudne,terasa za terasom, sve do one najsevernije koja visi na nebu kao sivi smrznuti vetronosni oblak.Usamljenaje,tasumornatakakojastrikabezgraninomprostoru,zatotose odtogmestaobalaotrookreekaunutranjostikopna,kauuvelikogMiskatonika, reke koja se izliva iz ravnica, prolazi pored Arkama, i donosi umske legende i male blede uspomene iz bregova Nove Engleske. Priobalno stanovnitvo Kingsporta die pogled ka toj litici na onaj nain kako drugi primorci diu pogled ka polarnoj zvezdi, i podeavasvojenoneasovnikepremanainukakotaliticasakrivailipokazujeVelikog medveda,Kasiopeju,iZmaja.Zatemetane,onajeistotoinebo,izaista,onajeod njihskrivenaondakadizmaglicaskrijezvezdeilisunce. Nekeodstenaprimorcivole,naprimeronuijemgrotesknomprofilusudaliime otacNeptun,ilionuijesustuboveistepenikenazvaliimenomKozvej,uzdignutidrug; ali ove se plae jer je tako bliska nebu. Portugalski mornari, to dolaze sa plovidbe, krste se kad ovu liticu po prvi put ugledaju, a stari Jenkiji veruju da bi pentranje do tamo, ak i kad bi bilo izvodljivo, donelo neto daleko gore od smrti. Pa ipak, jedna drevnakuastojinatojsteni,inanjenimprozoriimaljudiuveevidesvetlost. Taprastarakuaoduvekjebilatamo,iljudikaudaunjojstanujeOnajkojipria sa jutarnjim izmaglicama dok se diu iz dubine, a moda i vidi jedinstvene prizore u pravcuokeanaondakad rub te stene postaneirub sveta celog, ikad dostojanstvena zvona na plovcima nariu slobodno u belom vilinskom eteru. Ovo oni pripovedaju na osnovu tuih prepriavanja, jer taj zastraujui kr nikad niko ne poseuje, a domae stanovnitvonevolinidaokreedurbinenatustranu.Letnjigostisuitekakoosmatrali tu kuu svojim razmetljivim dvogledima, ali nikad nisu videli nita sem sivog prais konskogkrova,iljatog,sainjenogodindre,sastrehamasputenimmaltenedosamih sivihtemelja,imutnogutogsjajatihprozoriakojijeizvirivaoispodstrehausumrak. TiletnjiljudineverujudaJedanistiiviutojdrevnojkuivestotinamagodina,alioni svoju jeres ne mogu dokazati nijednom pravom metaninu Kingsporta. ak i Strani Starac, koji razgovara sa olovnim klatnima u bocama, kupuje bakaluk vekovnim pan skimzlatom,iuvakameneidoleudvoritusvojeprepotopskekueuuliciVode,moe jedinokazatidasutestvaribileisteikadjenjegovdedabiodeak,atojemoralobiti prenezamislivodugogvremena,kadsuBeleriliirliiliPauneliliBernardbiliguverneri provincijeZalivMasausetspodvlauNjegovogVelianstva. Onda,jednogletauKingsportdoefilozof.ZvaoseTomasOlnejidraojenastavu o tekim stvarima u jednom koledu u zalivu Naranganset. Sa temeljito graenom enomirazmahanomdeurlijomjedoao,anjegoveoibejahuzamorenegledanjem istih prizora tokom mnogo godina i premiljanjem istih vrsto disciplinovanih misli. Osmatrao je izmaglice sa dijademe Oca Neptuna, pokuavao je da se popne u njihov belisvetmisterijepotitanskimstepenicimaKozveja.Jutrozajutromprovodioleeina stenama i gledajui preko svetskog ruba ka kriptinom eteru, oslukujui spektralna zvonaidivljekrianjebiakojasumoglabitigalebovi.Onda,kadbiseizmaglicapodigla amoreseukazaloprozainosadimomparobroda,onbiuzdahnuoisiaougrad,gdebi seradoprovlaiokrozkrivudave,uskestarinskeuliice,uzbreginizbreg,iprouavao aavezateturanezabateiudnostubastekapijekojezatitievetolikogeneracijaovih tvrdihprimoraca.akjerazgovaraoisaStranimStarcem,kojinijevoleoneznance,pa je i pozvan u njegovu zastraujue arhainu kuu seoskog izgleda gde niski plafoni i crvotonedrveneploenazidovimaujuodjekeuznemiravajuihsolilokvijaumranim sitnimsatima. NaravnodajebiloneizbenodaOlnejzapazisivuneposeivanukuunanebu,na tom zlokobnom severnom vrhuncu koji se spojio sa izmaglicama i nebeskim svodom. Uvek je ona nad Kingsportom visila, i uvek je njena misterija mogla da se uje u apatimakrozkrivudaveuliiceKingsporta.StraniStaracjeodhripaopriukojujeod svogocauo,priuomunjikojajejednenoiiknulaizteiljastekuicedooblakavieg

75

neba; a bakica Orni, ije je majuno boravite sa zaokrugljenim kroviem u Brodskoj ulicisasvimpokrivenomahovinomipuzavicama,graktavojeisprialanetotojenjena baba ula kao prepriavanje, neto o oblicima koji su izlepetali krilima iz istonih izmaglica i uleteli pravo kroz uzana, jedina, vrata tog nedostupnog mesta jer ta vratasuokrenutanaonustranugdejeliticakaokeanu.ivicajetanodosamihvrata, pajemoguepogledatisamosabrodovanamoru. Najzad, eljan novih udnih stvari, a poto ga nisu sputavali ni strah Kingsportovacaniuobiajenaindolencijaletnjihstanara,Olnejjedoneoveomastranu odluku. Uprkos svom konzervativnom vaspitanju ili ba zbog njega, jer banalni ivoti izazivaju tunu enju prema nepoznatom on je izrekao veliku zakletvu da e se popetinatuizbegavanusevernustenuiposetitinenormalnostarusivukuicunanebu. Na veoma uverljiv nain njegovo razumnije ja tvrdilo je da ljudi u toj kuici do nje sigurno stiu iz pravca kopna, onim pristupanijim putem, po grebenu pored ua Miskatonika. Verovatno su kupovali i prodavali u Arkemu, zato to su znali da se Kingsportunjihovoprisustvonedopada,ilimodazatotonisumoglidasiunizliticu naonojstranigdejeKingsport.Olnejjeotpeaiodumanjihliticadomestagdevelika odskaedrskodasedruisanebeskimstvarima,iuverioseveomatemeljitodanijedno ljudsko stopalo ne moe ni da se penje ni da se sputa tom nadnetom junom strminom.Akaistokuikaseveruliticasedizalahiljadamastopavertikalnoizvode,tako da je preostajala jedino zapadna strana, ona prema unutranjosti kopna, prema Arkamu. Jednog ranog avgustovskog jutra krenuo je Olnej da nade putanju do nepristupanog vrha. Zaputio se ka severozapadu, prijatnim sporednim putevima, poredHuperovogribnjakaistareciglanebarutane,domestagdepanjacipoinjudase uzdiu,iodatlesvedogrebenakojisenalaziiznadMiskatonikaisakogasedivnovide beli dordijanski tornjevi Arkama preko milja i milja reke i panjaka. Ovde je naao jedan senovitiputkaArkamu, aliba nikakvu stazu prema moru, to je eleo. ume i polja bejahu zbijeni sve do visoke obale renog ua, i nigde nijednog znaka ljudskog prisustva; nijednog kamenog zida, ak, niti zalutale krave nije bilo, ve samo visokih trava, gigantskog drvea, i zamrenog trnovitog bunja, nalik na ono to je prvi Indijanacmogaovideti.Poeojedasepenjepolakokaistoku,svevieivieuodnosu nauekojejeostajalolevoodnjega,asvebliemoru,alipenjanjejebivalosvetee tako da senajzad poeo pitatikakoakistanari tog neomiljenog mesta uspevajuda stignudospoljanjegsveta,idaliestoidunaarkamskupijacu. Onda se drvee proredilo, i on vide daleko u dubini, desno od sebe, bregove i prastare krovoveitornjeve Kingsporta. Sa te visine,ak je ibreg Sentral Hil izgle dao patuljasto; on je jedva mogao sagledati prastaro groblje uz Kongregacijsku bol niu, ispod koga, govorka se, neke strane peine ili jazbine vrebaju. Pred njim su le ale krte trave i brojni bunovi borovnice, a iza toga, goli kr i uzani vrhunac sa z straujuom sivom kuicom. Greben se tu suavao, pa je Olneja hvatala vrtoglavica zbog njegove usamljenosti u nebu, zbog uasne provalije prema Kingsportu koja je zjapila juno od njega i zbog okomite provalije skoro milju duboke koja je poinje severnoodnjegaisputalasesvedorenogua.Odjednom,naienavelikujan.gu desetstopaduboku,takodasemoraosputatipomauiserukama,paskoitinkoso dno,ondaopasnopuzitiuzjedanprirodnitesnacusuprotnomzidu.Znaiiisuputem ljudiiztetajanstvenekuesaobraaliizmeuzemljeineba. Kad se ispentrao iz jaruge, jutarnja izmaglica se skupljala, ali on je jasno video uzdignutu ali nimalo svetlu kuu ispred sebe: zidove kameno sive, i visoki ii, hrabro uzdignut naspram mlene beline isparenja nad morem. I primetio je da ne postoje nikakva vrata na toj strani ka kopnu, nego samo dva reetkasta prozora sa mrljavim, okruglimstaklenimploicamaokokojihjenalivenoolovo,ustilusedamnaestogveka. Svud oko njega bejahu oblaci i haos, nije mogao videti nita ispod beline beskrajnog

76

prostora.Biojesamnanebusaovomudnomivrlouznemirujuomzgradom;akadse, priljubljen postrance uz zid, dovukao do prednje strane zgrade i video da provalija poinjebaodsameivicetogprednjegzida,takodaseonimjedinim,uzanimvratima uopteinemoepriisemkrozsampraznietar,jasnojeosetiouaskojisenijemogao objasnitisamovisinom.Bilojeveomaudnoitodasuindre,tolikocrvotone,mogle daseodre,idadimnjaksainjenodtakorazmrvljenihcigalajouvekstoji. Dok se izmaglica zgunjavala, Olnej je dopuzao do prozoria i na severnoj, i na zapadnoj,inajunojstrani,isprobavaoihjesve,alijenaaodasusvizabravljeni.Bilo mu je na nejasan nain i drago to su zabravljeni, jer to je vie gledao tu kuu, sve manjejeeleodaunjuude.Ondagajezaustaviojedanzvuk.uojeegrtanjebravei klizanje reze, a posle toga dugo kripanje kao da neko polako i oprezno otvara teka vrata. To se deavalo na okeanskoj strani, koju nije mogao videti, tamo gde se sa uzanogulazaodmahotvaraprazniprostormaglenognebaiznadtalasa,hiljadamastopa dubok. Onda se ulo teko, odluno koraanje po kuici, i Olnej zau kako se otvaraju prozori,prvonasevernoj,njemusadasuprotnojstrani,paondanazapadnojodmahiza ugla.Posletoga,bilisunaredujuniprozori,ispodvelikeniskestrehepodkojimjeion stajao,imorasereidamujebilovienegonelagodnodokjerazmatraoinjenicuda se njemu s jedne strane nalazi ta odbojna zgrada a s druge strane praznina visokog vazduha.Kadjepoelopetljanjeokonajbliegprozorskogkrila,onjeotpuzaoopetna zapadnustranu,pribijajuiseuzazidpokrajprozorasadotvorenih.Bilojeoiglednoda je vlasnik doao kui; ali ne kopnom, niti ikakvim zamislivim balonom ili vazdunim brodom.Koracisuseopetzauli,iOlnejsepostranceprovukaookougla,nasever,ali prenegotoseuspeoskloniti,zauosetihglas,ibilomujejasnodasemorasuoitisa svojimdomainom. Kroz zapadni prozor virilo je, napolje istureno, jedno veliko crnobrado lice sa oimafosforescentnimodotisakaneuvenihprizora.Aliglasjebioblag,izvuaoudno istarinski,takodaOlnejnijezadrhtaokadsemrkarukaispruiladamupomognedase krozprozorpopneuniskusobuobloenucrnomhrastovinomipopunjenuizrezbarenim tjudorskimnametajem.ovekjebioobuenuvrlostaromodnuodeu,aokosebeje imaoneodreenioblikstarogpomorskogznanjaisnovaovisokimgaleonima.Oduda kojajetajovekpriao,Olnejnijezapamtiomnogo,akniimenjegovo;alikaedajeto bio neobian i ljubazan ovek, pun magije neznanih praznina vremena i prostora. Sobicujeispunjavalomutnozeleno svetiopoputonogispodvode,iOlnejjevideoda oni udaljeni prozori, prema istoku, nisu otvoreni, ve da su zatvoreni ka maglovitom eterukomesu,svojimtupimokancimanaliknadnastarihflaa,zatvaraliput. inilo se da je taj bradati domain mlad, a ipak gledao je oima natopljenim pradavnim misterijama; a na osnovu pria koje je pripovedao o divnim drevnim stvarima,morasepretpostavitidasuseljanibiliupravukadsugovorilidajeonblizak morskim izmaglicama i nebeskim oblacima jo od dana kad je selo nastalo i kad je moglo, odozdo, iz ravnice, da pone da gleda njegov utljiv ivot. Dan je odmicao, a Olnejjeidaljesluaoprepriavanjaostarimvremenimaidalekimmestima,sluaokako su se kraljevi Atlantide borili protiv ljigavih svetogra to ispuzae iz provalija na okeanskom dnu, i kako izgubljeni brodovi i danas, kad doe pono, naziru stubovite, zakorovljene hramove Posejdonove, i ba po tom prizoru znaju da su izgubljeni. I godine Titana bile su u seanje dozvane, ali domain se poeo ustruavati kad je pomenuo mutno prvo doba haosa koje je prethodilo roenju bogova i, ak, starijih, doba kadsu drugibogovi dolazili da pleu na planinskom vrhuHategKla u kamenitoj pustinjiblizuUlthara,onostranrekeSkai. Utosekucanjenavratimazau;natimprastarimvratimaodhrastovineklinovima naikane,izakojihjebilasamoprovalijasabelimoblacima.Olnejseuplaenotrgnuo, ali mu je bradati ovek pokretom pokazao da miruje, i na prstima otiao do vrata da

77

pogleda krozveomamalu rupu.Ono to je video nijemu se dopalo, zato je pritisnuo prste na usne i otiao, opet hodajui na nonim prstima, da zakljua i zabravi sve prozore, pre nego to se vrati da opet sedne na starinsku klupu pokraj svoga gosta. Onda Olnej primeti kako se, redom, iza svakog od poluprovidnih kvadrata tih mutnih starih prooria, pojavljuje udna crna silueta posetioca koji je znatieljno obilazio kuuprenegotojeotiao;idragomubeetonjegovdomainnaonokucanjenije odgovorio.Jer,udnovatestvaripostojeuvelikojprovaliji,patragazasnovimamora dapripazidaneprobudiinesusretnepogrene. Onda su poele da se skupljaju senke; prvo male, skrivene, pod stolom, onda odvanijeutamnimuglovima.Bradonjajenainionekeenigmatinemolitvenegestove i upalio visoke svee u udnovato oblikovanim bronzanim svenjacima. esto je pogledao ka vratima kao da nekog oekuje, i najzad kao da bi udovoljeno njegovom pogledu, jer zaulo se jedinstveno kucanje nesumnjivo po nekoj veoma staroj i tajnoj ifri.Ovogaputaonnijeaknipogledaokrozrupicu,negojesklonioivelikuhrastovu gredu,irezu,iotkljuaovrata,teihnagloiromotvoriopremazvezdamaiizmaglici. Aondasu,uzzvukeopskurnihharmonija,utusobuizdubinadoplovilisvisnovii sve uspomene zemaljskih potonulih Monih. Zlatne vatrice poigravale su oko zakorovljenihbrava,takodajeOlnej,dokimjeiskazivaopotovanje,bioizasenjen.Tu jebioNeptunsatrozupcemuruci,tubejahuirazigranitritoniifantastinenereide,a delfinisunasvojimleimaodravaliuravnoteiogromnutalasastukoljkuukojojsu nosilivedruigroznuformupraiskonskogNodensa,gospodaravelikeprovalije.Rogljaste koljketihtritonaudesnotrubljenjesustvarale,anereidesupravileneobinezvuke lupkajuipogrotesknimrezonantnimljuturamaneznanihvrebaaizcrnihpodmorskih peina.OndajeosedeliNodensposegnuobelomrukomipomogaoOliiejuidomainu njegovomdauuutudinovskukoljku,tojepropraenosilnimtrubljenjemukoljke i udaranjem u gongove. I van, u bezgranini eter, polete taj fabulozni voz, ija buka i vikaseizgubieuehoimagromova. SvunooniuKingsportusugledalituuzvienuliticukadgodsuimizmaglicaioluja todoputali,akad,usitnesate,malenimutniprozoripotamnee,onipoeedaapuu o stravi i katastrofi. Olnejeva deca i njegova zdepasta ena molie se bezbojnom odobrenom baptistikom bogu, nadajui se da e putnik, ako kia do ujutru ne prestane, moi da pozajmi kiobran i kaljae. Onda je zora doplivala iz mora, vodom kapljui,maglomovenana,azvonanaplovcimanaricalasusveanouvrtlozimabelog etera.Upodne,elfinskirogovizatrubienadokeanomaOlnej,suv,lakihkoraka,siesa litica u drevni Kingsport sa izgledom daljina u oima. Nije se mogao setiti ta je to sanjao u kolibi koja ui na nebu i u kojoj ivi taj jo uvek bezimeni pustinjak, niti je mogaokazatikakojedopuzioniztuliticukudnijednadrugaljudskastopanijeprola.O timstvarimanijeuoptemogaopriatinisakimsemsaStranimStarcem,kojijeposle togamumlaoudnestvariusvojudugubelubradu;staracsezaklinjaodaovekkojije siaosaliticenijeusvemuistionajkojisepopeo,idajenegdepodtimiljatimsivim krovom,iliunezamislivimprostorimatezlokobnebeleizmaglice,ostaoizgubljeniduh ovekakojijedotadabioTomasOlnej. Iodtogsata,pakrozsvetupe,tegleegodinesivilaizamorenosti,filozofjeradio, jeo i spavao, i bez protesta obavljao sve graanske dunosti. On vie ne ezne za magijomonihdaljihbregova,nitiuzdiezatajnamakojeizvirujukaozelenisprudoviiz bezdana mora. Monotonija njegovih dana vie mu ne donosi tugu, a vrsto disciplinovane misli sada su njegovoj imaginaciji sasvim dovoljne. Njegova dobra supruga postaje sve zdepastija a njegova deca sve starija, prozainija i korisnija, a on nikadnepropustidaseosmehnesatanommeromponosakadtookolnostitrae.U pogledunjegovihoijuvienemanemirnogsjaja,aakoikadaosluneelfinskerogove, tojesamonou,kadstarisnovilutaju.NikadavienijevideoKingsport,jersenjegovoj porodicinisudopadalesmenestarekuesa,rekoe,nemogueloimslivnicima.Sada

78

imajuurednibungalovuBristolHajlendsu,gdesenikakvovisokostenjenikamenjene uzdie,igdesususediurbaniimoderni. AlipoKingsportuseudneprieuju,paakiStraniStaracpriznajedasepojavilo neto o emu njegov ded nije pripovedao. Jer sada, kad vetar ivo fijukne sa severa pokrajtedrevnekue,kojajeistotoinebeskisvod,prekinesenajzadonazloslutna, sumorna tiina koja je bila strah i trepet za siromane primorce Kingsporta. I priaju stari metani da se prijatni glasovi uju tamo gore, kako pevaju, i kako se smeju donoseitalaseradostikojinadmaujuradostiovogsveta;pakaudasunouoniniski prozoriiblistavijinegoranije.Takoeveledaestokaauroraeedolazinatomesto, blistajuisaseveraplavim vizijama smrznutih svetova tako da ilitica ikua vise crni i fantastininaspramdivljegplamsanja.Guesuiizmaglicezore,amornarinisusasvim sigurnidapotmulazvonjavanamorupotiesamoodsveanihplovaka. Najgore je od svega, meutim, to to stari strahovi venu u srcima Kingsportskih mladihljudikojipostajusvesklonijidanouoslukujudalekeslabezvukeusevercu.Oni sekunudanatomvrhuncu,podtimiljatimkrovom,nikakvogbolanitetene moe biti,jerunovimglasovima razleeseradost,uzteglasovemuzikaismehodzvanjaju. Kakve bi pripovesti morske izmaglice mogle donositi do tog avetinjski pohoenog najsevernijegvrhunca,toonineznaju,alieznudaizvukubarnekinagovetajoudima kojakucajunaonapremaprovalijizjapeavratakadsuoblacinajgui.Apatrijarsisu obuzeti strahom da e jednog dana mladi, jedan po jedan, krenuti put tog nepristupanog vrha na nebu i saznati koje se vekovne tajne kriju ispod strmog indranog krova koji je deo stena i zvezda i drvenih strahova Kingsporta. Da e se ti avanturama skloni mladi vratiti, to patrijarsi ne sumnjaju, ali misle da e iz njihovih oiju nestati jedna svetlost, i iz njihovih srca jedna volja. A oni ne bi eleli da se stari Kingsportsasvojimstrmimuliicamaiarhainimzabatimavuebezvoljnokrozgodine dok istovremeno, sa svakim novim glasom, nasmejani hor postaje sve jai i divljiji na onomneznanomistranomvidikovcugdesemagleismoviomaglamazaustavljajurad odmoranasvomputuodmorakanebesima. Oni ne ele da due njihovih mladia napuste prijatna ognjita i taverne svijenih krovova u starom Kingsportu, niti ele da smeh i pesma na tom visokom kamenjaru ojaaju.Jerakojejedannoviglas,pridruujuise,doveoinoveizmaglicesamoraasa severanova,svezasvetla,onda,kauoni,jonovihglasovamoeznaitisvevieivie izmaglica i svetlosti, sve dok, najzad, moda, i stari bogovi (o ijem postojanju daju nagovetaja samo apatom, iz straha da ne uje kongregacijski pastor) dou iz dubokog,nepoznatogKadatha,kojijeuhladnojpustoi,pasenastanenatomopako prikladnomkrutakoblizublagihbregovaidolinatihog,jednostavnogribarskogsveta. To oni ne ele, jer obinim ljudima nezemaljske stvari su nedobrodole; a, sem toga, Strani Starac se esto prisea da je Olnej pomenuo i ono kucanje koga se usamljeni stanovnik uplaio, pa i naslueni crni znatieljni oblik naspram izmaglice izvan onih udnihpoluprozirnihprozoraodstaklenihokacazaliveniholovom. Osvemutome,meutim,jedinoStarijimoguodluivati;adokodlukanedoe,jo uveksejutarnjaizmaglicapenjeuzdivnuvrtoglavuliticudoiljastedrevnekue,dote sive, kue s niskom strehom gde nikog ne moe videti, ali u kojoj uvee zatrepere nejasnesvetlostidoksevernivetarpriaoudnombanenjutamo.Belaipaperjastaide maglaizdubinakasvojojbraioblacima,punasnovaomokrimpanjacimaipeinama levijatana. A kad prie polete gusto u grotlima tritona, i kad se iz rogljastih koljki u gradovimamorsketravezaujudivljepesmenaueneodStarijih,tadaprostraneeljne izmaglice pohrle u jatima ka nebu natovarene predanjima; a Kingsport, nelagodno ugneenusvojimmanjimliticamaispodtogstranoguspravnogstraaraodkamena, vidi,okreuioiokeanu,samomistinubelinu,kaodajerubtesteneirubsvetacelog, dokdostojanstvenazvonanaplovcimanariuslobodnouvilinskometeru.

79

80

Imperator, kad mu je bilo dvadeset godina, oseti strast prema svojoj slukinji Bjanki,kojujevideouugluVelikedvoranegdejesmernoekaladaonproe.Bilajeto mladadvorskadama,irokogela,vedrihoijuiotvorenoglica.Bilajeudatazajednog vitezakojijeumirao. Imperatorjebio,odnedavno,udovac,tugomophrvan.Ljuttojenjegovunevestu odnelaSmrtprilikomroenjamrtvoroenogsina,napustiojesvakimoraliodluioda iviurazvratuiraskalanosti.Oigledno,estitivotnitanevredi,jernjegovavoljena suprugabilajepunavrlina,kolikoilepa. Smrt sve nasleuje, uzvikivao je gorko. Pa neka uzme i moju duu. Njegova dugakosajepobelela,takodajeliionaanela. Snevaojesvojunevestuiupuivaojoj,saljubavlju,molbe,preklinjaojujedamu pruinekiznakdajojjeidaljedobroidagadaljevoli.Odgovornijestizao.Hoelime napustiti?pitaojuje.Odgovornijestizao. Prolojeestmeseci.Jednogsivogimaglenogdana,kadjemesecbiojosasvim mlad i okruen srebrnim rubom, Imperator ode kod lunarne vetice, koja ivljae u dubokoj umi punoj odjeka. Njena koliba bila je dimljiva i mrana. Ako ona zna budunostirazgovarasaduhovima,pomiljaojeon,zatoondanemavelianstvenije stanite. Dobrodoli,ekselencijo,odgovorilaje,dubokoseklanjajui.Nisusvabogatstva ukuama.Bilajebezoblina,kaogomilicazemlje,kosajojbeeumrenaiakeposute pegama, a lice prekriveno borama finim poput paujih nogu. Nasmeila se, stvarajui novebore,povelagausvojujedinusobuiponudilamuhlebikobasicekojejeprila. Izutivostijeprihvatioinaaodasuizvrsne. Gledala ga je kako halapljivo jede i progovorila glasom bez milosti. Bila sam jednom i ja mlada. Bila sam dama. Pre nego to vetica postadoh, ime mi bee Rut. Poznajemvatresrcaibedara. Hladanvetardununadnjegovomduom,ionse strese.Onaree:Moraimati vetinuhirurgaisreubogataadaizreevoljenuosobuizsvogsrca,anikakavoiljak neostavi. Progutaojeposlednjizalogajhraneiobjasniodaelidavidisvojumrtvunevestu. elilidajojsepridrui? Ne.elimdaseonapridruimeni. To je tee. Prila je olupanom ormaru i odabrala glineni vr na kome su bile naslikanemeseevemene.Dreigaobemaakama,itojednomispoddnaadrugom odozgo,protreslagajeiizvrnula,takodazrnaitaispadoenapododnabijenezemlje. Jednobelozrno,reeona. tatoznai? Moglobiznaitiostvarenjeeljatvogasrca.Moglobiznaitismrt. Atatimisli?Govoriojeglasomtihiminesigurnim. Ne mogu rei Sklopila je usne i tiho brujala kroz nos dok je mela zrnevlje sa podauvatrunaognjitu.Nesada. Kad je i poslednje zrno dospelo u vatru, rekla je imperatoru da e duh njegove supruge doi i ona se u ivot vratiti ako on moe da nae drugu enu spremnu da dobrovoljnoumreizauzmenjenomesto ugrobu.Moradabudedobrovoljno, ree ona.HoeTiovupogodbudasklopi? Bez oklevanja, ree Imperator. On je imao apsolutnu vlast nad svojim podanicima,modaodluujeonjihovomivotuismrti.Kakoutiplatiti? Kadbudedolopravovreme. tamoramuiniti? Treba da bude obuena u spavaicu tvoje ene. I, jo neto. Vetica izvue drvenosandue,otvoriga,izvadiiznjegajedankrutinamotajsvilenetkanine,odmota ga. Mora joj zariti u srce ovaj no. A ona mora oseati elju da umre, jau nego

Utimvremenima,bilojeduhova.

81

poslunostzbogtvojekomande. Kakoutoznati? Nozna. Zahvaliojojjeiotiao. ledeegpopodneva,njegovpogledjepaonaBjanku.Nasmeilamuseizsaoseanjai skromnosti. Podsetila ga je na njegovu enu: mravija i bleda, ali divna poput rue. Oborilajepogledikoraknulanatragjusenkusmokvinogdrvetaispodprozorauuglu. Usrcujepoeleodasnjomspava.Nijemogaopodnetipomisaodanjuprinesena rtvu. Poslao je po nju te veeri i rekao joj da je mora imati. Rekao joj je da je ona sigurnoreinkarnacijanjegovepokojnesuprugezatototolikoliinanju. Ekselencijo, udata sam, ree ona jednostavno. Moj mu je va sluga, Defri Ajronhart,ijanemogunisajednimdrugimovekomspavatidokjeonmojmu,dokje iv. Tojelakorazreiti,reecarkruto. Palajenakolenaipreklinjalaga:Nemojteodreditismrtnukaznuzamogmua. Bolestan je i zavisi od mene. Propada od rane u prsima koju je zadobio u jednoj od vaihbitaka. Nemoraonovodaotkrije.Nemojmukazati. Onbimepogledaouoiiznaobi.Unjenimoimaspokojstvovienijevladalo. Vaaekselencijo,Defriseboriozavas,avibistemuenuoduzeli? Zaarala si me. Doi sa svojim odgovorom sutra uvee. Izala je iz odaje i plakala. Digla se i hodala kao u snu sve do svoje kue, gde je njen mu leao u postelji i spavao.Pogledalamujeliceobuzetogroznicomimravoteloispodarava,oslunula njegovokrkljanje.Sklonilamujevlanepramenovekosesaela.Razgovaralajesamasa sobomdokjeon,usnu,jeao.tadainim,muumoj?tadainim?Njenmuse prevrtaonakrevetu,ali,probudiosenije. ledee veeri, prekorevajui sebe to je odstupio od svoje prvobitne namere, car, dreiakunadrcionognoa,sadazanjegovimpojasomzadenutog,saekaBjankui linojojotvorivrata. Videnjenesuze,injegovosesrcerastopi.Zamolijedaneplae,taakojevetica lagala? ta ako on, ubijajui Bjanku, ubije ono za ime ezne? ta ako se njegova supruganevrati,akniposleprinoenjartve? Pribliilaseimperatoruobazrivo.Vimeneetesilovati? Neu.Gledaojenjenemoleiveoiieznuozanjom. Neetemenagonitidaseprostituiem? Okretejojleaiodedosvojeunutranjeodaje,anavratimazastadesamodabi kazao: Vratisesutrauvee. Kad jeuo da je zatvorila za sobom vrata,poeo je da govori besne rei protiv Smrti, a no je potegao iz opasaa i hitnuo ga preko mermernogpoda.Kakosumoglibogovistvoritidveene,tolikoslinedabimoglebiti sestre,aondaodobetraitismrt?Imperatorpozvasvogupravnikadvora. BjankaodekuilaganimhodomkrozusamljenumoinaeDefrijabudnog.Dabi udahnuovazduh,moraojeirokootvaratiusta,kaodasedavi.Grabiojeebadprstima kao kandama. Isprekidanim apatom, objasnio joj je da je upravnik dvora doao sa nalogom ukomesekae daeDefri biti odmah uhapen zbogizdajnike namere da presee vojniku vezu sa svojim imperatorom i supruniku vezu sa svojom enom. Suenje e biti obavljeno im bude moguno nai slobodan termin. Ne razumem, ree. Bjankajeobjasnilatajeimperatorodnjetraio. Vitezopsovacara.Ubiobihtogpsadajeovde.Sazadovoljstvombihizrezaosrce iznjegovihgrudi.Boriosedaseoslobodiaravaupetljanihokonjega.Nenomuje

82

pomogla.Zautaoje. Kadjenajzadprogovorio,zamoliojeBjankudainterveniekodimperatora. Bjankanainijedankorakunazadodsvogmua.Nalogjebiopravedan.Pogazio sizakletvusvojojeni,takotome,evo,ostavlja. Niko ne eli da umre, ree on tiho. Ne elim da umrem. Pruio je ruku ka njenojruci. Reklamujedaepripremitimrtvakipokrovzanjega. Celunojujemoliodaspasenjegovivot,iujutrudirnuonjenosrce. Carjetogdanaprimiisasluanjenzahtevzapomilovanjenjenogmua,optuenog dajepotajnoizdaoisvojuenuisvogcara. Reklasimidaeionakoumreti,reeon. Da,ekselencijo,alinezbogovoga,molimvas. Dalijetajovekkriv? Vaaekselencijo,svismomikrivi. Dalijekrivzaonozatajeoptuen? Nikakvaformalnaoptubanijepodignuta. Hajde,hajde,dalijekrivzanelojalnostumislima? Vaaekselencijo,kakobihjatoznala? Lukavijasiodzmije. Onovamagovorismodobro. tatajmojvernipodanikmisli? Imatenjegovupotpunuvernost.Gledavassanajveimpotovanjem,odanou, strahopotovanjemiljubavlju.ivotbidaozavas. Carsenasmei.Ati? Vaaekselencijo,preklinjemzamilostzamogmua,dasuenjanebude. Kakootkritiistinu? Vaaekselencijo,znatedasampristrasna,jerzanjegasamseudala.Alipotoje on moj mu, takoe mogu rei da ga razumem bolje nego iko drugi. Znam njegove maneivarke,aznamitabiuradio. Adalibitoimeniiskrenorekla. Vaaekselencijo,vezanasamzavas,jervistemojcar. Koristisedvosmislicamaiuzmicanjima.Zamarame.Digaojeakudajeudari aliseuzdrao.Nemoguizvuiiztebeistinu. Oborilajepogledkapodu. elimdaminoasdoeslobodno,damiseda,akomislidaspaseivotsvog mua. Tonijemojaslobodnavolja.Tojeiznuivanje. Ijeste.Aipak,moramiseponuditidobrovoljno.Noassebepredajovde.Obuci seubelokakonevestidolikuje.Akonedoe,ubiute,atvogumuanasud.Dodao jojjepaketiukomejebilaipkanavenanicanjegoveneveste. Otilajekuistravomophrvana.Mladailepabejae,inijejojseumiralo.Usvojim mislima prebrojavala je ta e sve napustiti. Od ivota je dotad mnogo oekivala keriisinoveiuglednustarost.Bilajepobonaiverovalajeuzagrobniivot,alitaako utomegrei?taakojeovaegzistencija,ovdeisada,svetopostoji,akojetugranica? Iliakojesmrthladnozatoenitvo?Drhtalaje. Mujepoemolitidaideimperatorutenoi.Pokuajopetdagaubedisvojim govorom.Dajsveodsebe.Aakotoneuspe...akonijesramota...naiivoti...Govorio iepostieno.Naiivotisuiznadsvega.Pretvaralasedasestimslae.Obuklajetu beluvenanicui,prebaciviogrtaprekonje,polakapalati. Njeneoibilesukaouglaaniad,njenabujnakosakaoodzlatnihvlasisainjena. Imperatorajetolikopodsetilananjegovupokojnuenu,danijemogaonateratisebeda jeubodenoem.Obratiojojseimenompokojnesupruge. Bila je zbunjena. Vaa ekselencijo, to sam ja, Bjanka, a dola sam da potvrdim

83

vernostsvogamuaidapoloimsvojivot. To je rastopilo imperatora. Ispriao joj je koliko je lud od jada zbog smrti svoje eneisina,kakojeiaodolunarnevetice,kakomujeonarekladanaezamenicukoja erazmenitimestosanjegovomenom,ikakobezsvojeeneneemoidaizdrivie odsledeihsedamdanauovomivotu. Kleknula je pred njim i ponudila da umre te noi, jer e svojim jednim ivotom moi da spase tri imperatorov, imperatorove neveste, i svog mua. Rekla je: Sigurnojedobronaise,uzagrobnomivotu,namestucarice. Sasluaojenjenuuzvienuponuduradosno.Rekaojojjedasevratisledeenoi,i daseoprostiodsvojihprijatelja. Istojekazaoisledeenoiisledee.Ratovaojeonpretoga,buntovnikeiizdajnike ubijao,imukarceiene.AliBjankunijemogaoubiti. ednogkinogdanavratiojenolunarnojvetici. Morabitivraensakrvlju,reeona.Odtogajaivim. Poseiuseporuci,reeon,datezadovoljim. Ne,tomorabitikrvizsrca,idatarado.Dalisivoljandaumre? Imperator se osvrte po njenoj aavoj sobi, omirisa memlu, oslunu kako tuna kiakapljesaliadrveanapolju.Protrljaakedaseuveridajeiv.Nisamspreman daumrem,reeon.Monarhsamsilan.Mladsam. Utolikosiboljizamene.Upiralajeplamteipogledunjega. Oajanjemimukomobuzet,imperatorodeodveticeiuputiseBjankinojkui,a tamo je nae kako sedi pokraj svoga mua. Imperator im ree ta je lunarna vetica kazala. Vitez je iskaljavao grudvice krvi. Dah mu je vrelinom parao grlo, kao da mu je pesaknasutuprsa.Biojebliesmrtinegoikadranije.Pridigaosenalaktove,ondase sruionajastuk.Videimperatorovupogruenostiosetimalosaaljenjaipremanjemu; avidevimelanholijusvojeene,nioemudrugomnijemogaodarazmilja,negosamo o nainima da se ona ublai. Bio je siguran da umire. Moda u moi da ubedim veticu da se predomisli ako me tamo odvedete. Kada sam bio va oficir, razgovarao samsavojnicima.Ijoree:Pustitemedarazgovaramsaveticommeseevom. Sedelisunjihtrojeutkeukoijikojaihjeodvezlauumu.Svakoodnjihjesvoju odlukudoneo. Klanjajuise,uoeunjenukolibicu,ivitez,grabeivazduh,klonuujednustolicu. Bjankastadeporednjega,aimperatorporedBjanke. Bjankajeprogovorilaprva,dokjenjenmupokuavaodadoedodaha.Poto imperatorvolisvojuenu,trebaopetdajedobije.Voljnasamdaumrem. Tad vitez progovori. Umirem ionako, a hou moju Bjanku da potedim. Voljan samdaumrem. Imperator,izvlaeinoizkorica,progovoriposlednji.Akotvojnomoradaima rtvu,nekatobudemja.Pridruiusesvojojeni. Iznenadaseizvatrepojaviduh,itoduhmrtvecarice.Izgledalajekaoizmaglicana poljima.Nasmeilasesvomnekadanjemmuu,prilamu,ispruilaruku,pogladilaga po obrazu. On je to osetio kao da ga dotie povetarac. Onda ona uze no iz njegove ruke,ijednimsnanimzamahomprobodesvojesrce.Izgledduhapodseaojenabeli dim, ali na nou se pojavi kap crvene krvi. Ona hladno progovori: Neka mrtvi dobiju mrtve.Dreinozazlatnudrku,onapriesedeemvitezuiuperinokanjemu.Niko senijemicao. Takapljicakrviskliznunizotricuipadenanjegovaprsa.Onosetikakogaprea teinanaputa.Biojeizleen. enaavetpruinomeseevojveticiiree:Sadgaopetmoeskloniti,jerovi esviodivetisvojevreme. Prie svom muu, zagleda se u njega tokom jednog dugog trenutka, i uzdahnu duboko.

84

Nemarei,reeonaiopetuzdahnu.Ondapoedablediizjednaavajuisesa vazduhom. Imperatorposegnukanjoj,alitamoniegnijebilo. Lunarna vetia jauknu i uzviknu: Moram da ekam nekog drugog! Suze joj se prolieizoiju. Bjankaivitezsezagrlieikuiodoe. Imperatorse,kasnije,ipakponovooenio,aliunjegovomsrcuostalajepraznina kojanijemoglabitipopunjenadokrajanjegovogivota.

on.

Nionnijemogaoodvojitipogledodnje.Molimtegovorimi,voljenamoja,ree

85

86

PROSTOR:mranisobiakodjedvaesnaestkvadratasaimproviziranomkuhinjom najednomkrajuikutijomibicasanitarijanadrugom.Zvanino,tojegarsonijerakojom je, zahvaljujui duebriju socijale trajno i funkcionalno rijeen stambeni problem jednolaneobiteljiBranimiraMajia.Nezvanino,tojejedanodetirimizernadijela potkrovlja, ovla preureenih sa malo sredstava i jo manje volje. Samo zato i samo tako je Branimir Maji doekao da u svojoj etrdesetoj otkljua i zakljua neto to samonjemupripada. To neto jedan rasklimani stol i stolica; dotrajali prugasti madrac, grbav i mjestimino proparan, strpan u ugao na goli pod i prekriven beznadno prljavom posteljinom; prilino ouvana pe za loenje drvima. U ostalim uglovima: nekoliko sandukaodjelovihdaica,nekadnamijenjenihtransportuvoaasadpotpali;poneka kartonska kutija nagruvana poklonjenom, iznoenom odjeom; starinski kameni sudoper,uzidanuzidipunuobiajenedozepauka,oharaiostalepuuemenaerije. Slivnik je zatien mreom od tanke ice a zidovi preglatki i prestrmi da bi gamad uspjela uspuzati uz njih. Nesvjesni sudbine nastavljaju besmisleno kruenje u glad i iscrpljenostsvedokneuginu,ostavljajuitrajnehitinskesuvenireuniemlijevomuglu sudopera. Malo?Vjerovatnojest. itavjedanivotzgrnutjeuskuenu,memljivuizbuetirisaetiriadajeaknije niti napunio. Moda je zapravo, minuo negdje po strani, negdje gdje mu nije trebao stalandodirprstimasaprljavim,vrljotinamaprekrivenimzidomuzstepenite.Moda je skrenuo ljudima koji u pedesetoj imaju mnogo vie od napola prazne, na brzinu sklepane,jedvaiskamenegarsonijereupotkrovlju. Sigurnojest. Alisatogasprudaetirisaetirinikadanijekrenulanitijednajedinapsovka,niti jednojedinoprebacivanje.Branimirneznazabolje.Semtoga,onnijesam.Nezvanino. VRIJEME:novembar,hladanivlaaniprikraju.Obinazimauobinomgradu. 6.30 h: mrakom zagrmi zvonjava prastare budilice. Kao i svako jutro, ona uspije probuditi sve ivo u potkrovlju trone trokatnice u ulici Komnen Barjaktara, izuzev samogBranimira.Taetrdesetsekundnagrmljavina,pojaanajekompolupraznesobe, namijenjenajezapravoBakiju. On se istog trena izvlai iz postelje, prezrivo zijevajui na Branimirovo pospano irenje po praznoj toplini. Dotapka u potpunom mraku do vrata, pomakne dobro nauljenurezuniskopritluivejeuhodniku. Hodnikizgledaibazdiistokaoionogdanakadasuuseliliuzgradu:kuhanikupusi ustajaliznoj.Zidovisupoputspuveupiliprekomjernudozuisparenja.Bakisestrelovito sjuri niz prljavo stepenite puno sekundarnih sirovina vjeitog preprodavca sa prvog sprata i pijanaca sa statusima bespravnih podstanara, malo petljancije oko masivnih vanjskihvratainapokonulica,hladnonovembarskojutroumagli. Onda trk du Hercega Stepana, strpljivo ekanje na prijelazu i jo strpljivije ignoriranjebritkemrzline,prekoakovieveiPapinedotrnice.Tamo,poustaljenom redoslijedu:najprijepekar,skokdokioskasaburecima,jojogurtinalijevokrug:Papa, akovi,semafor,HercegStepan,KomnenBarjaktara,juriuzstepenicedostanaiskok Branimiru na krevet. Buenje, obino grickanje uiju i prstiju. Zijevanje, protezanje, kopanjepokesiibratskodijeljenjejotoplogbureka,svetoprijesedamujutro.Tako svakidan,iljetiizimi,vevieodestgodina. BranimirMajijeslijepigluhotkakoznazasebe.Bakijepas.Otkakoznazasebe. INTERVAL:negdjeneodredljivodulinijeprostor(vrijemeMarehiPerineonoto treba biti uinjeno upravo onako kako treba. Ali nikada ne moete biti sigurni, biti apsolutnosigurni.

87

Odailjajesklopiv,prenosivinadasvepraktian.Prijemnik,pak,morabitifiksiran, kondicioniraniopremljenrezervnomenergijomzapojaavanjeprvog,popraviluslabog signala.Onogaasakadabudepostavljen,njegovofunkcioniranjebitiebesprijekorno: samodostatanjeiopsegtransmitlranjajepraktinoneogranien. Primarniiuopejediniproblem jest fiksiranje prijemnika.Onmoebiti poslat sa odailjaaalinadrugomkrajutemporalnogmostanemanikogadagaprimi. * SUBOTA: Ta subota bi moda bila poput svih ostalih dana, samo da je Meho buregdija bio na svom mjestu, u kiosku. Ali te subote okno na crvenom plastinjaku bilojezatvorenoiiznutrasenijeulauobiajenavikainarodnjaci.Kioskjebiomraani hladan,lienivotaimirisa. Bakijeosupnutozastaonauobiajenommjestudreiuzubimakesusakruhomi ne vjerujui vlastitim oima. Mehin burek bio je konstanta, neto to dolazi odmah poslije pola vekne kruha i malo prije jogurta. Ta konstanta je svakog jutra oekivala njegovznak,blaenovruausvommasnompapiruispremnadaizMehinerukeklizne ukesu.Bilojenaprostonepojmljivoostatibeztakoznaajnogdijelajutarnjeobaveze. Ukoio se u napetoj pozi, ustremljen naprijed i instinktivno lovei teite u prednjimnogama.Neodlunopokuazalajatineisputajuipritomkesuizvilicaazatim seunevjericiokrenuokosebe. Da,sveostalojeusavrenomredu.Pravovrijemeipravomjesto. Neuobiajenostipaknadvladaustaljenenavikeionopreznospustikesunavlaan asfalt,kratkozalajaiodmahjezgrabinatrag.Nita,savrenonita.Objuridvaputaoko kioska grebui vrata i cvilei, vrati se opet pred niski pult i istegnu vrat pokuavajui vidjetiunutranjost.Nita. Smuenoseuzvrtiukrugpokuavajuishvatitinetotakoogromnoinevjerovatno kao tojeMehinizostanak iz estogodinje konstantne prisutnosti. Nije imao nikakvo saznanjetodaradiutakoapsurdnojsituaciji.Nijesenitiusuivaootiipojogurtprije no to u kesi ne bude i kruh i burek. Omirisao ju je paljivo jo jednom, cvilei od zbunjenosti. Samokruh. U svom pseem poimanju stvarnosti. Baki je posjedovao i sasvim uoblienu predodbuovremenu.Nakonprveosupnutostiizostalajeopravdanastrpljivostekanja nasemaforskosvjetlo.Osjeaojedaovakvomgubljenjuvremenanedostajeracionalno opravdanjeidamorapostojatinekakavizlaz.Zatobiaskrenuopojogurtpaneodluno zastaojer,netoipaknedostaje,ondanekolikokorakapremaPapinoj,alitosvakakone jertunedostajemnogovie,ondaopetbrztrkokokioskaioajnogrebanjepovratima svedokelaviMilenijeizaaoizsvojetrafikeiuniomuseunjukudreigazaogrlicu. NemavieMehe,dukac.Riknuoo'ek.Aj'sad,markui!Pljesnugapouimai mugnunatragutrafikudrhtureiodzime. BakijestoikiotrpiodrmanjeglaveizadahljivoviceizMiletovihbezubihusta,ne isputajuikesuinedajuiznakadajerazumio.Izato,imjestisakpopustioonnastavi nesigurnotapkanjepredkioskom,cvileiizbunjenomauirepom. elavi Mile ljutito zavrte glavom trljajui promrzle dlanove. kiljio je na psa zrikavim pogledom kroz prljavo staklo trafike naikane igrakama i upaljaima. Iznenada odlui pokuati jo jednom, nagura glavu na otvor iznad pulta i odsjeno ispljunuukoavumarkui,dukac! To je ve bilo previe. Baki otkasa prema Papinoj zaboravljajui jogurt, cvilei i mlatarajui polupraznom kesom, ne uspijevajui shvatiti to se i zato promijenilo. Poslijeakovieve,doekagazelenoaliodjednomvienijebilozelenonego,aionje bio nekako zbunjen i iao je isuvie nevoljno i tromo, jer zato se jednostavno ne

88

okrenenatragimodabiMehobio... Iznenadaosjetibolanudarustranjulijevunoguiodjednomsenadeodbaenna hladno,razgacanoblato.Nikonatonijeobratiopanju. Odvukao se nekako kroz dunglu uurbanih koraka, a za divno udo svi su ga nekakoizbjegli,uguraosepodjedanparkiranautomobilisklupaooblizujuioderanu nogu. im je prihvatio bol kao postojanu stvarnost, shvatio je da vie nema kese i munomkretnjomotpuzaonadrugikrajblatnjavogsklonita. Kesajeostalaleatipokrajsameceste,utabaneugnjecavomblatu. Cvilenjesepojaa. Dok se vukao kroz korake prema kesi, pojam vremena polako poe nestajali, izoblienuneuobiajenojstvarnosti. et stotina metara dalje u prostoru, Branimir je takoer postao svjestan razbijenog redoslijeda svakodnevice. Opipao je kazaljke na ogoljenoj budilici i drhtavo ustanovio da ono to obino traje manje od pola sata opstaje ve puna dva i pol. Navukao je poderani kaput i visoke gumene izme, nervozno odustao od traenja ala i izaao u hodniknalazeipoznatestvaridugimbijelimlimenjakom.Mirisisubiliistikaoiuvijek: kuhanikupusiustajalivonjprljavog,znojavogrublja. Krenuo je polako niz stepenice desnom rukom gladei zid po uvijek istoj, ve masnojbrazdi. Nemjerljivodalekouzlinijuprostor/vrijeme,prvonasuminotemporalnotransmiti ranjeprekorailojetolerancijuod7%. Kadase jedanranjenipas zdrobljene lijevestranje noge napokon dovukao pred stepenite,negdjenavrhuvejeodzvanjaloustrolupkanjelimenimtapomoeljezoi zid. Psee vilice bile su vrsto stegnute oko razderane plastine kese pune blata i gnjecavog kruha. Vrijeme izgubi svaki smisao i Baki si priuti odmor, ekajui da ga poznaterukenapipajuiizlijee. Trebao je to biti sasvim obian dan, poput svih ostalih dana. Pritisnut bolom i iekivanjem,gotovojezaboraviozatojekesatakoneobinoprazna.Tamonatrnici bilojenetoneuobiajeno,netoneprirodnoinestvarno,sigurnojest.Aliovoovdjeje poznatakuaisadrugogsprataujesepoznatokucanjeiteak,nesiguranhod.Nema niegatolikomonogdaizobliitekorakeitolupkanje A onda Baki iznenada ugleda neto ega nije smjelo biti, neto to ne pripada u poznatisvijetpamakarstvarnostibilatakoapsurdnakaotojeodluilabititesubote. Onim udnim slijedom kojim se ustrojstvo neivih stvari ruga svojim ivim programerima, prijemnik je do u tanine potovao zadane prostorne koordinate. Vremenskesumimoienezavieodtristotinegodina. Onotojeuprostoru2351.godinebilatranzitnastanicaB17,uvremenu1988e biojesamoBeograd,samoKomnenaBarjaktara. Prisamomvrhustepenitastvorisesvjetlucavizid,izranjajuiniizegaiurastajui ustepenikiutavanicu.Bilajetoigrasvjetlostiitreptaja,naliknaneprovidnukoprenu punupucketanjaiuvijanja,ogromnaizastraujuausvojojnesvrhovitosti.Bakijejedan dugi, otegnuti trenutak piljio s nevjericom u to udo, lien straha i bola monom okupiranou ula, a onda nekim, tek probuenim osjetom spoznao da je to, ma to bilo,zapravovrloopasnoidalimenolupkanjekojesepolakopribliavanijeinemoe bitisvjesnoteopasnosti. Paszalaja,aliiscrpljenostizebnjapriguielavedoskianja. Biojebljesak,noBranimirganijevidio.Bilojeipucketanjaipriguenlaveijedva ujanpumphfpimplozije,nosvejetozaBranimiraostalonedokuivo.Paipak,kadaje

89

stupionastepenik,svakidijelitijelazavibriraojeudnomzebnjom. Biojemiris.Neobian,nikadprijespoznatmirisneodredljivesvjeine,miriskojii nije nita drugo do neshvatljiva mrzlina. Kao kad udie suhe pahulje snijega. Takav miris ne poznaje Beograd, jo manje novembar. A ponajmanje trona trokatnica u KomnenaBarjaktara.Branimirposegnuuprazninutunosvjestandaporednjeganema Bakija,uvijekvoljnogdaotjerapodmukleprijetnje. Modavolja,modainercijaamodasamopodsjeanjenabiezbogkojegisilazi nizstepenice,prisilieBranimiradaodbaciudnuslutnjuucrijevimainastavizapoeti korak... ... pravo u vrst stisak palucave hladnoe i nemjerljiv djeli prostora/vremena kasnijedoekagabol,sveobuhvataniprodiruiprijenotojeuspiovrisnutiumislima... ...treperenjenestadeiznenadakaotoseipojavilo,odnoseisasobomglavninu jedvavidljivogoblijaunestvarnojtiini.Nizstepenicesezakotrljamalenkomadbijelog limenogtapainetokrvavoitoplo.Bakizalaja,reskoiglasnoastepenitemuodvrati tiinomumranojhladnoi. Odvukao se nekako uz visoke kamene stepenike do krvavih gomilica, cvilei od bola.Treiodozgobiojeudnohladanimrk. Prsti.Rezotaribrz,bezupanjatkiva.etiri,sviosimpalca.Poderanpekaputa, natopljen do oaja poznatim mirisom i malen komad bijelog limenjaka. Gurkao je ostatke po stepeniku i oblizivao ih, pun nejasne nade i tupog bola iznutra, teeg od otrihsijevanjaunozi. Kadasesvjetlucavizidpojavionoseiprogutanooblije,MarehiPerseponadae dataj,matkoonbio,neeivjetidovoljnodugodapati.Signaljebiooajnoslab. Ali: svako ivo bie na Zemlji ima, ako nita drugo, svoju masu i volumen. Svako ivobie,akonitadrugo,savremenikjeljudiipojavakojeuobliavajustvarnost.Svako ivobieima,akonitadrugo,svojuvlastitulinijuuzronoposlijedinihzbivanja. Izato,kadaseizvadikamiakizmozaika,makarbioimalen,makarinasumian, onostavljazasobompraznomjestoiakonitadrugo,kroztajogoljenprostorproviruje tajnapotke. Onajtkoseusudidiratikamiakmoratoimatinaumu. IzatosuMarehiPerpojaalisignaldogranicepreoptereenja,preuzelioblijeiz bezvremenog neprostora i pokuali mu nadoknaditi ono to je njihovom grekom izgubio. SUBOTA/NEDJELJA: jedan pas lei na udno tronom stepeniku i cvili nad blatnjavom kesom i neobinim komadima, slijepljenim skorenom krvlju. Na rijetke korakepostepenituzalajeisprvaisprekidanim,drhtavimlaveompunimnade.Ljudske prilike obino prilaze, suutno se naginju nad njegovom iskasapljenom nogom i znatieljno se pokuavajuu doepati udnih predmeta na kojima dri glavu. Pas tada zarei i iskezi zube u impozantnom kljocaju prijeteih vilica. Ljudske prilike obino slijegnuramenimainastavesvojimputemostavljajuigadacrkneumiru. Paseka. Blaena predostronost, majka sigurnosti: snimci svih temporalnih transmitiranja uvajusedvadesetietirisata,snimciimalodvojbenihstosatiasnimcivrlosumnjivih petstotinasati. NEDJELJA:pasvienelaje,cvilitekponekad.uvapodvratombeivotneostatke oblizujuiihponekad,prebrojavajuiihitraeiunjimapoznatimiris.Onneznanitao prostornovremenskim paradoksima, nita o uslovljenosti. On samo zna vlastitu elju i potrebu.

90

Mogue je prihvatiti nepostojanje Mehe i udnu neuobiajenost brujeih udovita na prijelazu. Mogue je prihvatiti injenicu da odjednom u nozi ima bola, sasvimbezrazlonog,idaovibeivotniostacinebismjelibititakobeivotniaipakjesu. Ali nemogue je prihvatiti stvarnost u kojoj Branimira proguta svjetlost da ga nikadavienevrati. Paseka. NEDJELJA/PONEDJELJAK:zastorseponovopojavljuje,ovogaputatonoodrezanih ivica i svrhovitog trajanja: pravokutnik zaslijepljujueg treptanja pet milimetara iznad tronog stepenika i dvadeset ispod zacrnjene debele linije na tavanici. Trodimenzionalno geometrijsko tijelo zbijenih svjetlaca poniti gust mrak spaljujui u krononuanorganskuiorganskumaterijuskutrenunastepeniku.Slabaanvonjzalelujai utopiseusveopemsmradukuhanogkupusaiustajalogznoja. Izkvadrataispadenezgrapnaprilika,zamlatararukamapozrakuiuposlijednjitren uspije epati hladno eljezo ukrasno lijevanog rukohvata. Jedan dugi trenutak oslukivalaje poludjelodobovanje srca, maloispod vrata, doaravajuiu mislimapad prekostepenikadoprljavogtla.Ondasesmiriipabireirasutemislitromimkorakom nastaviuzstepenite. Treimkorakomnagaziojenetomekanoiuslovljenistrahslijepcanatjeragada opipatotogazi.Krenuojedlanompremastepenikuudeiseneposlunostiiudnom svrabuukoenihprstiju. Netorastresitoitoplo.Netokaopepeo.Netokao... Trgnuojerukomproetiznenadnom,niimobjanjivomzebnjom. to?... Nita,naravno. Slijegnuo je ramenima i krenuo prema maloj sobi punoj udnih buba, kartonskih kutija i ustajalog zadaha. Sobi u ijem vonju ivi ve est godina, sam i tako udno prazan. Zarnijeve,kaoisvakojutro,odpipaopoznatimputemdotrnicepokruh,jogurti burek?Zatojetakoudnogladaniakosevraakui? Izato,otkudtajneobianosjeajdajenekadabilojoneega?Nekoga?

91

u krvavo, rasplinuto nebo nad neravnim poljem sive, grudvaste zemlje. Tu i tamo, uzalud je pokuavala da se uspravi pokoja vlat trave. Nije bilo vetra; nije bilo zvuka. Deteseokrenulo. Bilojetosiunostvorenje,teknegdenasrediniputaizmeupolova,nideakni devojica. Duga crna kosa padala mu je na lice neobino otrih crta, kao da ga je klesaonekinevetistvaralacupinjuisedapomouekiaidletaprikaeononevinoi

Detejedoloniodkuda.Cininimpotezomnekogzloduha,malacrnasiluetaseusekla

92

detinje, i nehotice greei i unosei u izraz deteta svu nervozu, oaj i nemoni bes odraslihpredneizvrivimzadatkom. Ko zna da li su te krupne oi bez izraza zaista neto videle. Usnice su se bespomonoitunopuileunaporudastvorenekizvuk,alijesveoptatiinapoklapala sve to je bilo na vidiku, kao ogromno stakleno zvono. Dete poe da silazi niz malo uzvienje,upadajuiiispuzavajuiizrazrovanihjama. Prvo to mu je privuklo panju bila je ruka. Crna, sparuena, zgrena ruka, koe pretvoreneumasusmrdljivihmehuria,odvojenaodtela,sraslasapovelikomgrudvom zemlje; stiskala je vrsto, u aci bez oblika, sjajnu metalnu ploicu i deo uprljanog srebrnoglania.Detenijeznalodaita,aliidajeste,zarbimunetoznailataslova urezana na metalu izgrienom od otrovnih isparenja u vazduhu. Za veno seanje, Verujem u Boga i ostale sline gluposti odraslih, zar je to ikada ita znailo? Sjaj metalaprivukaojemiranpogledipredaomusekaodaznadaublizinivienemaoiju kojima moe da slui. Dete poe ka ruci, ali se iznenada predomisli i krenu drugim putem. Kretanje!Malacrvenalopta poskakivala je u daljini idete se uputi ka njoj. Posle napornog veranja preko razbacanih i raskomadanih leeva, dete se pribliilo. Crvena loptabilaje,ustvari,glavaoblivenakrvlju;poigravalajenasnanommlazugasakojije izviraoiznekogprobijenogpodzemnogrezervoara.udanjebioprkosaniprezrivizgled teglave,usanastisnutihucrtuipraznihonihduplji.Detepoedalje,tunoglica. Bojnopoljebilojekaonanosprljavtinekojiostaneposlepovlaenjavode.Sunce jezaloucrnilohorizonta,isadajeMesecinvalidzloslutnoblistaonadtruljenjemljudii raanjem metala. Sve je dobilo udovian oblik, izuvijan, kriv i ogroman. Tu je negde bilareka,alisenionanijeula,kaodajeodstrahazanemelailipobeglakrozpukotineu dubinu.Detejetihoplakalo. likaserasplinuiPasvisetre. Fascinantno! Izanjezausekripanjestolice.OkrenulaseiugledalaLeonekakoustajepovodei se.Izgledalajekaodasebudiizhipnotransa.Daliijatakoizgledam? Prie jednom od sjajno uglaanih metalnih ogledala koja su visila na zidu prostrane, sterilno bele prostorije. Doeka je sopstveno iznureno lice sa ogromnim podonjacimaigrozniavim,iskriavimoima. Fascinantno! Pasvi!,ulajeLeonekakojeoslovljavapomalouzbuenim,promuklimglasom. Itisipodelila,zarne? utkeklimnuglavom.Zaimesveta,tasutostvorile! Prostorija je bila bletavo osvetljena, sa uredno rasporeenim aparatima i mainerijom za Buenje. Kompjuteri su, i pored krajnjih granica minijaturizacije, zauzimaliitavjedanzid,tojesamoposebigovoriloosloenostipoduhvata.Trakesu seokretalebeumno,naekranimaterminalasvetlucalesuinformacijekrvnipritisak, rad srca, povrinski napon koe, encefalogrami... Ureaj iz koga je izvirala beskrajna papirna traka sa zapisom aktivnosti alfatalasa zloslutno je utao. Koliko se moglo videti, papir je bio prekriven toliko gusto, da se umesto amplituda pojavila potpuno crnapovrina. Pasviprozeoseajtrijumfa.ivje!Inesamotoonradi!Neznamo,dodue,ta inakojinain,alisaznaemoito!Trijumf! Leonejeklimalaglavom.Usvomlaboratorijskommantilu,onakomrava,delovala jepoputduhaukontrastusajedinimzamraenimdelomprostorije.Ucrnilustaklenog tanka, moglo je da se nazre miiavo ljudsko telo uspravljeno u posebnom leitu, prikopanozamerneinstrumentemnogimcevimaielektrodama. Uspelesmo!Bezimenastvarivi!DalijeMerielimogladapredvidiOVO!? Iznenadno treptanje utocrvenog signala na pultu. Leone pritisnu nekoliko

93

tastera. ...obustavitismesta.Ponavljam:daljitretmanobustavitismesta! Grub muki glas. Vorden. Nervozan, uzbuen, prestraen, oajan? Bilo joj je svejedno. Prva reakcija pozitivna, ree glasno Kontroloru koji joj je odozgo, sa povrine, prenosioneprihvatljivanareenja.Nastavljam. Ne!Nipoto!Neshv... Iskljuilajevezuiglasumuknu.Leonejujeposmatralasaodobravanjem. Pripremidrugudozu. pric je bio velik i teak, pun guste ute tenosti. WAD17, tako su je slubeno zvali.Pasvijeimalazanjusvojeimenektar. Prilajetankuiotvorilamalikapakkojiseproduavaoucevzainfuziju.Podiglaje pric. Iznenada, unutra neto blesnu. Ona podie glavu, iznenaena, i shvati da zuri u njegoveiromotvorenezlatneoi. Sveseizmeni: utobus je jurio putem kroz zelene livade. Devojke u njemu su utale. Svaka je grevitostiskalasvojusluajnostivljenja;svakaodnjihjemilovalagasmaskukaoto beba stiska majinu dojku. Grudi im je razarala elja za ivotom, utrobe elja za mukarcem,zaraanjem,aglaveslikapropasti,unitenja,bliskesmrti,kraja.Asvesu one bile jedre,tekstasale,dine keri svojih roditelja koji trunu sada negdeu nekom unitenom podzemnom sklonitu, ili su razvejani u radioaktivni prah. Ovo putovanje bilojenonamora.Predeokrozkojijeudobniautobusjurio,gotovobezikakvogzvuka, bioje divan,zelen, netaknut. Sve je biloisto kao akvarel, a ipak je nebo iznad svega toga bilo bez boje. Sve je bilo tiho: voza je utao, utale su putnice, ukljueni radio, motor... Tamna zmija asfalta obilazila je oko jedne uzvisine i sputala se dublje u dolinu zalivenu sivilom dana na umoru. Autobus zavi iza okuke i iznenada uspori. Desno od puta nalazila se velika, gospodska kua, stara i potpuno ouvana. Bio je tu i jedan bunar, a oko njega ljudi. Lovci. Obueni u sive mundire, na crnim konjima, sivih lica, zaposeli su travnjake ratrkavi se unaokolo, okrueni gomilama crnih i sivih pasa. Autobusjetolikousporiodaseinilokaodatomilinekavelika,svetlabuba.Lovcisu hladno posmatrali kako vozilo prolazi kroz njihov posed kao blistavi uljez od stakla i metala.Psiikonjisupiljiliuautobussaivotinjskomkrvoednou.Devojkesuutale stisnuvi vrsto zube da im sluajno srce ne izleti kroz usta i zvonko objavi, crveno i toplo,njihovstrah. Jedanodsivihjahaapriterakonjaipodieruku.Koanalicubilamujeispucala, gotovo crna; a bio je mlad to je pokazivalo njegovo ukoeno, otmeno dranje i nadmenipogledgospodarakojibirasebislukinjudasanjomprovedeno.Jonekoliko njih prilo je autobusu koji je konano stao. Kroz tamna stakla prodirali su pogledi krvavih,podlivenihoiju,obuzetibolesnompomamomiluakomudnjom.Devojkesu obamrle, stiskajui butinama put do svojih nevinosti, mokre od straha i uzbuenja, spremnezakrik. A tada dopre iz daljine otegnut zvuk roga. Kroz gusti filter magle lovaki znak je dohujao do grupe ljudskih bia koja su se uprvo spremala da zapodenu praiskonsku bitku.Mladistarakoglicaseosmehnu,dadeznakostalimaipodbodekonja.Njegov poslednjipogledupuendevojkamaprodiraojenesmetanousrnjihovihnajskrivenijih, najsvetijihmisliisnova,idoksusenkeljudi,konjaipasa,kaocrneavetileteledolinom, udevojakimuimaodzvanjalesuneizgovorenerei: Doiemo.ekajte! izija se razlete u paramparad. Osetila je snaan bol i neizreciv bes. Okrenula se.

94

Vorden i dva uniformisana straara razneli su teka vrata laboratorije i banuli unutra. Stajalisuzatrenutaknepomino,razgledajuiprostoriju. Usuujesedameometa!,prosiktaPasvi.UsuujesedaprekidaSan!MOJ San!? Nelupetaj,kuko.Znalitasegoredeava?Imalipojma!?Vordenjeurlao. Svismopodelilionotojesanjao,alisadanitovienijevanosvejebilogotovoza manjeoddesetsekundi! Izlaziodavde!Glasjojjebiopreteetih.Prekoraujesvojekompetencije!Za ovotisledujevojnisud! Haahh!Smehmujevieliionareanje.Vojnisud?Utuvivejednomutu svojuglupavuglavudajeGOTOVO!Kraj!Niegnemavie! Oemutogovori? Rat.Bombe.Katastrofa.Gotovozatrenoka.Gomileleevairadijacija...Asveto potostekrenulesazavrnicomtogprokletogeksperimenta! Njegovsan... SanHa!KOMAR!Tojepravoime!Sklanjajse,dostajebiloprie. ekaj!tanamerava!? Vorden podie baca plazme i mahnu glavom ka tanku. Da ga unitim dok je vreme,tadrugo.Doksmojoivi,makakomalonasbilo. Pasvi uhvati Leonin pokret krajikom oka. Prostorijom liznu crveni sjaj laserskog pranjenja. Jedan od straara sa srui na pod, preseen napola. Drugi je reagovao automatski: Leone se pretvori u plamtei skelet u deliu sekunde. Pasvi se baci ka bacaupoginulogstraara,alijesnopizVordenovogorujadoekauvazduhu;odnje ostadesamogrumenugljenisanematerije. Vordenotpljunu: Uveksamgovoriodanetrebapoverovativaneposloveenamapogotovone onimasaseksualnimfrustracijama!Straargajeposmatraoneshvatajui. Uspela je da stvori to udovite koje materijalizuje snove ne pitaj me kako, nekasamprokletakoznam.Htelismodagaiskoristimokaooruje...Ovajdrugisanbio jejamanoNJEN.ijilijebioprvi? Stajao je okrenut prema mranom staklenom kavezu. Verovatno nikad neemo saznatikakvatozapravozveruitamo.Hajdedaokonamoovuidiotskupredstavui potraimopreivele.Modajoimanade... Izcrninetankabljetalesudvezlatnetake.Straarpodielaganobacainaniani tanoizmeunjih.Odjednom,nevidljivarukagabaciuztresaknasuprotankrajpros torijepoputkrpenelutke,prilepigaotavanicuimonimzamahomsmrskagaopod. Vordenzinu.Bezimenastvarsekretala.Veomapolako,gotovoteatralno,kidalaje spone sa leitem i instrumentima. Na kamenom licu obrijane glave blistalo je zlato. KaodvaSunca,pomisliVordenposlednjiputuivotu.Utihnulomprostorijomserazlee krckanje kimenih prljenova i pucanje miia i krvnih sudova dok je glava na Vordenovom telupravilapunkrug.Nevidljivarukajeotkideibaciunitavilopraeno crvenimvodoskokom. Iponovosesveizmeni: uao je na najvioj steni, oseajui vatrene vetrove kako obigravaju oko njega. Izbegavalisuga.Potovali. Lagano se uspravio u svojoj prometejskoj veliini. Sunce je bilo zamraeno pranjavim i crnim oblacima; zvezde su se jedva nazirale kroz postojanu kiu radioaktivnihestica.Okretaojeplanetuiotkrivaosvaustrojstva.Nekajemenjao,neka jezadraoonakvakakvasu.Dokmunedosade.ZaSunceizvezdenijebrinuo.Ionakoih jenosiousebi. Uputio se polako niz strminu da se suoi sa Svojim svetom i zatrese ga divljim smehom.

95

96

IV deo
GLAVA CRVA Izvesnovremesamoslukivalanekiumkojijeliionazujanje.Umojimuimajetou
poetkuzvualokaopevanje.Ali,kakoseasnaegrandevuabliio,zvuksepojaavao, nonedovoljnodabiseuonaobali.Bartakopretpostavljamsemakoseuhonestavi direktnouvodu. Biojetozvuktrzanjanekeogromnestrune;biojetoumstrujekojaseelastino navijalaunatragpremaDalekimLiticama. Dve treine nonog neba bile su ispunjene zvezdama, a ostatak su bili oblaci. S ugaenimlampamaioimaprilagoenimmraku,vidljivostjebilaokohiljadupetstotina pedalja. Vidljivost?Ah,tojereenovrloslobodno.Tekoemobitiustanjudaraspoznamo detaljekojibududaljioddvestotinepedaljaitosamokadaglavaCrvabudenajblia. Htela sam da dodam: ako imate maje reflekse. Ali mi smo kod kue, u Pekavaru, imali jednu maku. Vlada miljenje da make mogu da vide stvari koje su nevidljive ljudskim oima. E, pa to nije istina. Polovinu vremena make jednostavno gledajuupogrenompravcu... Kadaglavabudeprolazila,imaemookopetnaestsekundidajegledamo,alisamo dve ili tri sekunde bliske opservacije. Sem, naravno, ako glava ne odlui da zastane i popriasamnom.Autosamprilinosumnjala. RizikovalasamivotzbogefaaTamatsehvatalazaslamku.Vetadasamznala daujerazoaratiijovienaljutiti.Bilasamnaivicidaprogutamsvojponosizamolim je:Odustanimo.Vratimose.Alitobi,istotako,bilonepoteno.ta,promenitiodluku u poslednjem trenutku? I tako prebaciti krivicu na nekog drugog? Mogla bih da podnesem Tamatinu mrnju (mislim), ali ne i njen prezir. Ne od nje, jer nisam ga zasluivala. Eh, ponovo moje uveno samosaaljevanje. Zato bih ja sebe zbog toga prekorevala?Ajesam.inilosedanemamizlaza. Dolazi! viknula je Hali sa vrha krmenog jarbola. Hali nije dozvolila nikome drugome da se popne gore. Nadala sam se da je dobro vezana. Prilepila sam se za ograduigledalanapred.

Palubanikadanijebilatakoluakistrma.Sasredinebrodazaulisusezvucitranjai padanja.Nekojeipovikao. Ausredsvegatoga:nekamranagrdosija,prolaziojejedanomanjibregikaodaje ispravljao nau kunu iz njenog nagnutog poloaja. Nekakav bedem od mastiljavog elea,krutkaomii...Zatrenutaksammu,prisvetlostizvezda,videlalice,alije itaj trenutakbiodovoljan. Srelasamse,liceulice,sadinovskomabomizdungle:konatomkesomizbu ljenih oiju sa kljunastim prorezom usta. Videla sam krajeve oluka ispod streha DononauMolbogu:iskrivljenalicakojasu,moda,modeliranapoljudimakojisubili ivispaljivani. Ovojebilogore.Otvornjenihustabiojerazrezkroztkivobrda,dovoljnoirokda progutaamacsposadom.Ustaizkojihsucurilidebeli,lepljivikonci.Donjikrajbrade vukaoseispodvode.Aiznad:izboine,ispupenjaibubuljicezatimdvazakukuljena oka.Teoisubilesmeteneveomarazmaknutojednooddrugog:dugake,trouglastei

OgromantalasudariojeupramacSETNEGITARE.Brodsenakrenuonadesnustranu.

97

bele.Unjimanijebiloniizraza,niivota,kaodaihjeotvrdnulasoizmora. Licekojejeizvajaonekiluak.Groznijejeimatitakvolicenegouopteganemati. Sigurnobinajstranijastvarnasvetubilastajatibilogdeublizinitihusta,tihoiju.To stvorenjejebiloogroman,grotesknipunoglavac,samoglavasrepomdugakimstotine milja... Ivejeponovonestalounoi. im se SETNA GITARA ispravila, zaplovili smo ka zalivu i luci. Brod se zatresao i zakripao kada se sudario sa vodenim zidom koji se vraao da ispuni udolinu izmeu talasa.Netojesavisinetresnulonapalubu.UplaihsedanijeHali.(Ilisamse,moda, uplailazasebeakojetoonapala?)

Ustvari,bilismoslomilisohericumotkuzadnjegjedra.

Uskorosmoponovo upalile lampe. Dobro je to su bile ugaene jer su mogle da izazovupoar.AzatimjeTamatispitalapriinjenutetu. Znai,Zernijajeslomilagleanj.AGalirazbilaglavunadajmosedasutojedine povrede.Zatim,tujeisohericazadnjegjedra... Moda je drvo bilo iznutra trulo. Verovatno je i bilo, no zato nisam svoja brbljivaustadralazatvorenim? Tamat se okrenula ka meni: Kako se USUUJE da kae da je neto na mom brodutrulo?Semakotonisiti! Bolnocviljenjeseiznenadapretvorilouvrisak:namestilisuZarnijingleanj. aomijetosupovreene,rekoh.Iskrenoao. Zaista?TojevrloslabautehazaljudeuVerinukojisuiseeninakomade.I,tasi ula,Jalin? Stvarno, ta sam ula? Ponovo mi je pred oi izala slika punoglavca. Ogromna glava,neobinodugaakrep. Mislim... moda se ona upravo menja. Kao, da, kao neki punoglavac kome rep vienijepotreban. Misli,podsmevalase.I,naravno,istjesluajtosutiprokletiSinoviodluili danasnapadnuupravokadajeonodluiodasepromeni. Natonisamimalanikakavodgovor. Pakakvetijemudrostirekao? Nikakvemoralasamdapriznam. Nikakve,izrugivalase. Imajnaumudasambilausrednjenogtela,poslednjiputkadajegovorila. Znai da je moda ovoga puta trebalo da te gurnemo preko ograde, vezanu konopcem.Kaomamaczacrvovmozak.Idostojanstvenojeotila. Ostataktenoiprovelesmonasredinirekenadubokomsidru.Ovojebiloprviput dasenekibrodusidriotakodaleko,alisusenaekukedobroukotvileurenodnotako danismomoraledasputamosidronalancu.Tokomtihmranihsatilealasamusvom leaju kao neka nesrena, hladna daska. Sigurna sam da nisam ni oka sklopila, a ipak samsamusebezateklakakosebudimuzoru. Kada smo to jutro podizale jedra, zebleskao je signal da je glava Crva prola Tambimatuusedamsati...

ETNA GITARA je hitala natrag u Dangali gde su se dve lanice posade, koje su bile dezertirale,uunjalenatrag na brod pred kraj dana. Tanije, upravo za veeru. Tamat imnitanijereklazbognjihovognestankaipravilasedanijenitaprimetila. Alinijeniirilaokolomiljenjedasamjakrivazainvazijuinaebizaistamoglo da bude loe. Za sada sam morala da se borim samo protiv nabusitog neprijateljstva Voe palube Hali. I Tamatine kontrolisane pizme. I poneki besan pogled drugih ena

98

kojesuZernijinupovreduprimilesuvielino.Caliseprobudilasamosaglavoboljom,a onanijebilaosobakojajepatilaodzavisti. Uzgred budi reeno, ona motka zadnjeg jedra BILA JE natrula na mestu gde se slomila.Trebalojedabudezamenjena,anedajesamobojadri.

Tokomsledeihnekolikodana,dogodilosepunostvari,alizapoetak,uDangalijuse

odtogadesilomalo.OdogaajimasmosaznavalizahvaljujuisignalimaizTambimatua ipoloajimasevernoodiljkauVerinu. (OnotoseSTVARNO dogaalo u Dangaliju, bilo je sledee:uznemirene gomile suseskupljalenakeju,nervozapanike,neobuzdaneglasineiopsedanjebrodovasvaki putkadajesignalnakulableskalapotoabarinisuumelidaitajusignale.Uskoroje upravnicapristanitaodredilaglasnikadaobjavljujenovoprimljeneporuke,azatimda tetekstovekainaoglasnutablunapijaci.Nijemipoznatodalijetomnogodoprinelo dasesituacijanormalizuje). IzTambimatuasunamjavilidajeglavacrvazavrilaukljetenaukamenomluku ispod Litica. Glava je sada zauzimala tu izlaznu i ulaznu taku kao neka jeziva kapija, portalodcrnogmesasotvorenimlepljivimustimaibelimoimakojesuslepozurile. Tojejavilaposadabezimenejedrilicekojujegildaposlalauizvianje. ModajeglavaCrvaporaslatokomsvihtihmilenijumaotkadasepojavioisadaje postalasuvievelikadabimogladaskliznenatraguplaninu.Modasucrevaplanine vebilasasvimispunjenanjegovimtelomtakodaunutravienijebilomesta. Koznadalijebioivilijeumroivepoeodatruli? Iz Verina smo dobili poruku da je iljak jo u prijateljskim rukama. Ono to su Osmatraividelisasvogisturenogpoloajaoiglednoihjeobeshrabrilodaseukljueu borbuprotivosvajaa.Poslalisuporukudailjakmoedaizdriosmonedeljnuopsadu, aiduuakoseobrocisvedusamonakoliinedovoljnedapreive. Dan posle invazije, signalne kule severno i juno od Verina bile su spaljene do temelja novost koja nas je sve preplaila. emu spaliti neto to se moe zauzeti i koristiti? Sem ako gildini signalisti nisu pruali otpor i stoga bili spaljeni zajedno sa svojimosmatranicama... Ipak,ukonfuzijikojajenastalateprve,estokenoi,jednajolajenekakouspela daizbegnezauzimanjeirazapnejedra.Zaplovilajeuzvodno.Ipotosukulezavrileu plamenu,jolajejouvekmogladaprimasignalejunoodiljka.SevernoodVerinavie nije bilo kula, tako da je bio izgubljen kontakt sa celim delom reke od Sardoja do Umdale.Poslepunatridana,izVerinajeisploviojedanbrikipribliiosejoli.Njegovu posadususainjavaleenenoposadajebilapotpunonesposobna,bardotrenutka dok jedna ena nije, vezanih ruku i nogu, bila baena preko ograde broda po nareenju mukarca koji je zapovedao brodom. Tada se plovidba brika iznenada poboljala. Jola je morala da pobegne uzvodno. Svaki kontakt sa iljkom bio je izgubljen. Zatatridana,Osmatraisujavilidasusplavovi,kojisuseuzpomovesalavratili nazapad,dolisajonaoruanihmukaraca.DasuSinovibiliustanjuonibi,oigledno, odmahpoelidakoristepravebrodove,notrebaloimjepunatridanadaskrpekakvu takvu posadu da bi krenuli za jolom. Mora da je najvei broj posada dezertirao i skrivaseugradu.Bilobimoda,ak,pametnijedaserasturedubokouunutranjosti no,neznamdalibitobioimojprviinstinktivnipotez.Iliijedneenereke,takodaje ovaansa,naravno,uskoropropala. Sasvihvisina,Osmatraisugledaliubistvaisilovanjatedronjavevojske. Sa zapada su stigli i mukarci obueni u mantije; Edrikove kolege, a moda i on sam.Odmahsuprestalirazvratniincidenti,baronijavni.Leevisuskupljeniispaljeni. Pljakesuprestale.Postavljenesustraeugraduizatvoreniizlazniputevi.Ulicamasu

99

kruilepatrolezavodeired.Modasuzapadnevojskovoenamernodopustilesvojim vojnicimadaupoetkudivljajudateroriugradkakobistanovniciVerinakasnije bilizahvalnizapromenu.Ili,moda,voenisueleledareskirajuprelazeipreko,dok terennijebiosiguran.Usvakomsluaju,uvremekadasmoizgubilikontaktsaVerinom vladao je nelagodni mir. Do tada Sinovi jo nisu slagali svenjeve prua da bi pojedinanospaljivaliljude... IzPekavara,dragogPekavara,stiglajevestdajesveuredu.IstotakoizGandijai drugih gradova. U svakom od njih je sada, na brzinu, formirana milicija, mada bih njihovu efikasnost teko mogla da utvrdim, ako bih sudila po Dangaliju. Dangali se uvekhvaliosvojomatletskom,odvanomivrstomgildomdunglara.Malovremenaje prolo, a Dangalijem su marirale grupe dunglara naoruanih maetama, sekirama i halebardama.Toje,bezsumnje,bilodobrozamoraladaliizadrugestvari?Tamo, nadrugojstrani,nijebiloniegasemdivljedungleitomiljamanasever. Umeuvremenusu voe dunglarske i nae gilde danima konferisalio tome ta valja raditi. Slate su ifrovane i otvorene poruke abari i onako nisu primeivali razliku. Poela sam da brinem da je Marti bila potpuno u pravu u pogledu odsustva autoriteta. Aonda,desetdanaposleinvazijeVerina,Tamatmije,stisnutihusana,naredilada poemsnjomnasastanakkojiseodravaoudvoranidunglarskegilde. ejDejHol,kakosugaovdezvali,bilajemasivnadrvenagraevinanaivicinovog grada, pravi hram napravljen od stabala s krovom od greda, s visoko postavljenim prozorima za svetlost i vazduh. Ulazak u Hol bio je kao ukrcavanje na neki ogroman kopnenibrod,aunutranjostkaovelikibrodskiprostor.Glavnaodajanijeuopteimala nametaj; kao da je za dinovsko drvee bila uvreda da ga pretvaraju u stoliice. Umesto njih, sedelo se na jastuiima ukraenim kiankama, rasporeenim po ulatenomdaanompoduinajboljejedasvojeizmeostaviteupredvorju. Selasam,prekrtenihnogu,poredTamat.Sveusvemu,bilojeprisutnodvadeset 'glaraienareke.Uskorojejedan'glar,obuenutipinevreastepantaloneiskerletni prsluk,srazmetljivimcrnimbrkovima,upitao: A zato bi Dangali bio USKORO napadnut? Recite mi. Da sam ja zapadnjak, prokletaimutroba,prvobihosiguraoVerino.vrstogastisnuo.Vladaobihtimmestom dokljudisvenezaborave.ZagodinudveuzeobihSardojazatim,sasvimlagodno,i Aladaliju.Injihbihpritegao.Zatodaurim?Kodnasvladazbrkaitrgovakiputevisu nampreseeninapola.Gubimovrememarirajuipogradusasekiramanaramenima umestodakreemodrvee. Jednaodzapovednlcabrodaree:E,pa,JAbihpourila.Jerstrujamoeidase vrati! Dasevrati?Zatobisevaamaskotavratila?Kukatezamesecom. Ponekadsamsepitalakakomesecizgleda.Kamenaloptakojalebdiiznadoblaka? Nekavrstahladnogsunca?Ovoruganjebilojeuvredljivo. Nadamsedaneelidakaedasueneodjednompostalekaodeca.Dabise koristilinaimtrgovakimputevimapotrebnesuiskusne... Osobe.Mukeilienske.ApretpostavimodatiSinovipoaljuunapadbrodove, kao gusare iz nekog Adelobo romana, ko bi im se najbolje suprotstavio? Oni koji poznajujedraiigle?Ilionikojipoznajusekire? Trebavremenadaseovladakonopcima,gospodine. Modagaimamo.Petilidesetgodina. Re je uzeo jedan drugi dunglar. Ovaj je bio stariji, s belegom od roenja na obrazuuoblikuzgnjeenevinje: Vi,enereke,sigurnomoratedanateratesvojebrodskeposadedaizsvesnage

100

zapnu ako hoe da se mere sa onima koji nose sekira, kao to ree moj prijatelj. U najveembrojubitaka,enasenemoemeritisasnanimmukarcem.No,opasnoje suvieoklevatidaseueuborbu.Moglibismodasenaemouvazduhu,bezoslonca. Mi, jednostavno, ne moemo dozvoliti tim Sinovima da dovedu hiljade vojnika preko reke. A rei u vam zato. Sudei po onome to je ona mala blesavica rekla, ti zapadnjacisumaterijalnomnogosiromanijiodnas.Sadaeimatigrdnomnogonaih stvari koje mogu da koriste protiv nas. Bez obzira koliko uniavaju gradove koje zauzimaju,oniepostatibogatijiijai. Znai da je rena gilda ili Tamat ve priala dunglarskoj gildi o mojim putovanjima... Bila sam razjarena. Progovorila sam bez razmiljanja: Ta mala blesavica upravo sediovde!?Reklasamglasno.Tekkadasamtoizustila,shvatilasamdamorapostojati nekirazlogzamojeprisustvo:adutkojimojagildatrebadaodigra.Alikakavsamjaadut mogladabudem? Nekolikoputasamdubokoudahnula.Oimukaracasubuilerupeumeni.ene suizgledalezbunjene.Tamatjetihozareala:Kuuj! Uredu,uredu,proaputalasam. Pazi,pazi!izjaviojeBrkajlija.Rekaobihdanamrenagildatoiduguje.Zatoje ONA ovde? Da bismo mogli da je poaljemo gore na nekog dina iz dungle bez sigurnosnogkonopca?Ilinabodemonaranjatodrvo?Ilijestavimonalomau?Aposle obegildestegnujednadrugojruku?Njegovsnaniglasjezvuaoviepreteinegoto jeon,moda,toeleomoradohdaopomenemsamusebe. OvosigurnonijebioadutkojijeTamateleladaodigra.Damebacigoreukronje drveadabisepopravilimeugildinskiodnosi? MI UOPTE ne nasedamo na takve stvari, nastavio je Brkajlija otrovno. Pogrenosteprotumailinamaligodinjifestival. Nitaslinonismoimalenaumu,protestvovalajeTamat.ONJOJmoemoda razgovaramokasnije.Obratila seoveku s belegom.Gospodine, slaemo se s vama da nam vreme nije prijatelj. A kada kaem 'nama', mislim na sve one koji ive na istonojobali mukarce iene, od Dangalija do Gandija. I stoga... I pogledala je iskosa na upravnicu pristanita u Dangaliju, jedru enu srebrne kose koja se zvala Poula. I stoga, glatko je nastavila Poula, moramo da pourimo i ponovo osvojimo Verino,tojepremogue.Kakosetomoeizvesti?Prvo,moramoponovouspostaviti komunikacije sa gradovima na severu tako da moemo koordinirati napore. Treba da napravimobalonekojieprenetikurireprekookupiranezoneiosmatratije.Tose moeuraditi. Jedanglarzviznu:Moelisetektako? Mitakosmatramo.Neophodnasuispitivanja. Akuriridabudumaleteine.Sadvidimgdeseukljuujudevojke. Poula ga je ignorisala. Sledee, potrebno nam je oruje koje moe da se suprotstavitimpitoljimaSinova.Toe moratidaproizvedeGvineamoj.Zbogtogase Gvineamoj mora vrsto braniti. Sledei grad koji Sinovi napadnu moe biti ba Gvineamoj. Miznamozanjegovefabrike,kaotoznajuioni.Brkajlijamejeposmatrao. Oh,ibudalabigaprepoznaopodimu!reePoula. Stvarno?ZatoondaSinovinisuondaprvonapaliGvineamoj?ZatoVerino? Moda je razlog leao u tome to je Doktor Edrik eleo neke pristojne naoari... Potisnulasamovuneozbiljnumisao. Iztrirazloga.MoradaimseGvineamojinionaimnajjaimgradom.Modanisu tanoznaliprotivkogaidu.

101

Sadaznaju.Iodgovorje:nitanaroito! Sledee,VerinojeblieStanituJunomgdesumoda'Krstai'uticajniji.Ukoliko neuzvratimoudaracine pobedimo, onie uskoro biti uticajni na celom zapadu. I na kraju,SinoviimajudobrepozicijezanapaduMajnstedu.StogasesadaGvineamojmora braniti.Poulajepogledalaposkupu.Koedagabrani?Upitalajeretoriki.Ikoe daponovoosvojiVerinoorujemnapravljenimuGvineamoju?Uspehovogpoduhvata zahtevavrsttimkojimoedaodloisvojredovniposaougildizavienedelja,adase neporemetiosnovnosnabdevanje,kaotojeishrana... Jednom reju, dunglari. enski dunglari mogu u meuvremenu da nastave poslovedunglarskegilde,usmanjenomobimu. Brkajlija je zurio u Poulu. Znai, vi predlaete da skreemo sopstvenu gildu na enskelanoveaostalihdevedesetinetopostopretvorimouvauvojsku! BietoarmijaSVIH:vojskaistoka.Alivojska,da!Umeuvremenueenereke raditinaprevozuboracaioruja.Nebrini,miemosvojdeoizvriti. Da,prevozeinasutuegradove.Mukarcinelunjajuokolokaovaasortakoja ima ljubavnika u svakoj luci. Neko moe rei: ta nama znai Gvineamoj, da bismo napustili svoje domove i ostavili Dangali nezatien? Neko moe rei da mi sasvim dobromoemodapreivimoiunaemgradu,odRukavcadoledoTambimatua. NekimukarciizDangalijasusigurnomoralipoticatiizVerina!Meutim,biloje potpunooiglednodajenovavernostpotisnulastaru. Nebrinitezasvojrodnigrad.DungladovoljnotitiDangaliodnapada. Tano! Poulajemahnulaprstom.SvedoonogdanakadaSinovibududoploviliuzvodno osvajajuijedanpojedangrad! Znajtedajeupravu,reeBelega. Brkajlija, neto smirenije: Znai da se pakujemo i smestimo se kao posada Gvineamoja? Da,reeona. Sve dok gilda iz Gvineamoja ne proizvede dovoljno pitolja i ostalog da bi nas naorualazarat? Nemamovremenazaprenemaganjaidiplomatskeigre,Gospodine.Da,da.Toje jedininain.Gvineamojje spremandanapravialatzaproizvodnju maevaipitolja.I eksplozivnihbombikojemoetekatapultiratisapalubabrodovailiihbacatiizbalona.I, uzgred budi reeno, dodala je, molim vas, nemojte suvie strogo da sudite o Jalin. Onanamje,ipak,isprialaonjihovimpitoljimaiotomekakoSinovivladajuzapadom. Tojekorisno. No,pitalasamsedalitoonabranimenelinoiliastgolde... Skoro isto toliko, odbrusi jedan 'glar s licem iaranim venama kao u pijanice, kolikojeinjimareklaoNAMA.IootrovukojikoristeoniudaciizBarbre. Trglasamse.Uspelasamdaodvratimpogledodnjegovogalijemojelicemoda postaloistotolikocrvenokaoinjegovo. Treba da porazgovaramo o vaem predlogu, ree Brkajlija. Daemo vam odgovorsutra. Gvineamojsevesaglasio,reePoula. Moda zato to su blie mestu akcije i malko vie izloeni? I moda im je svemona rena gilda obeala da im nee naplaivati vozarinu za robu narednih godina? Poula je frknula: Sada ete poeti da kukate i ako vam naplatimo za transport trupa! Ustvarionanijeodgovorilananjegovopitanje.Toje,mislim,biloglupo.Ako'glari otploveuGvineamoj,onie,preilikasnije,otkritidalijebiloneegauovomdivljem

102

pogaanju.Akakoeseboritisvimaromakoioleposumnjajudasuprevareni? No,kosampaja,damogudakritikujem? Sutra, ponovio je Brkajlija. Jednim jedinim pokretom on je ustao. Ostali su ga sledilinaistinain. ekajte! Ima jo jedna stvar. Nismo dovoljno razgovarali o motivima Sinova. Njihovomverovanju. Pata?Topitanjeslobodnomoedadaonimstrunjacimaignjidolovcimagore uAdelobu. Paimoglibismo,zaista. Bajno!Toenassilnozabavljatidokbudemobilinastraiidokbudemoleteliu vazduh umirui u krvavoj zbrci. Pitam se koliko e im jo hvati drva biti potrebno da tampajusvojefantazije? Poulajestrpljivoostaladasedi.Nekoliko'glarajeprekovoljeponovoselo.Alinei Brkajlija. Moraznatitatvojneprijateljmisli,ree.Jedanodkljuevazatojeiodgovor napitanje:tajecrnastruja. Misli,tajeBILA. Jouvekje.NamotanauLiticama. Kogabriga?Dabogdavienemalanikakvumonadrekom. Ipaksetiesvihnaskojismoodnjestvoreni,reePoulastrpljivo. Brkajlijajegledaoneshvatajui. Uveravamvasuto,gospodine'glar.Nekapovratimakosamslagalailiizdala. Oemu,zaboga,pria?tajestobom? Poula je drhtala. Lice joj je pobelelo. Zagrizla je usnu. Brkajlija ju je nepomino posmatrao,azatimklimnuoglavomkaodaje,konano,unetoubeen.Iznenadaje Poulaizgubilasvestisruilase.Njenasusetkajujeprihvatila,podmetnuvijojjastue podglavu. Uredu,impresioniransam,reeBrkajlija.Kakavzakljuaktrebadaizvuem? PonovojepreuzelaTamat.Malosuviemekozamojukus,kaodajeovajincident znam da je bio istinit bio unapred isprobavan. A klju za struju, ree, mora leatiunjenojglavi.Gdedrugde?Tambimatunamjejaviodajojustazjapeotvorena. Uoptenisamverovalatomnjenomtonu.Aotvorenakapijajepoziv. Dateproguta!nasmejaseBrkajlija.Modasujojseustasamozaglavilautom poloaju.Modajemrtva. Utomsluaju,Poulasenebiosealatakoloeinebipalaunesvest. Pih, ree 'glar crvenog lica. Neki ljudi tako vrsto veruju u svoju ideju da im, akotozaele,ikosaotpada. IpakjeBrkajlija,uprkossamomesebi,izgledaoimpresioniran.Znai,tastvarima nekikljukojijojsezaglaviougrlu.tastim? Poslaemo nekog kroz ta otvorena usta da ispita. Poslaemo jednu osobu koja tvrdidajerazgovaralasnjom.PoslaemoNJU. Mene. Sigurnasam,dajePoulabilaprisvesti,onabitoobjavilasmanjeosvetoljubivog zadovoljstva. Brkajlijasegrohotomnasmejao.He,he!Tojeakboljenegodajepoaljemona vrhpancirnogdrvetabezkonopca. Alije'glarsaispucanimvenamaizgledaozabrinut. ekajmalo!Dalijeunaeminteresudaseutopaamo?Kaemvam,ostaviteje namiru.Akonetopojedemodaeponovooiveti. Umeaose'glarsvinjevommrljom.Gledajmostvarimaulice:onotosedeava jesteinvazija.Itoinvazijavarvarakojieistotolikovoletitebeilimenekolikoiove

103

gospoe ovde. Ako skakanje u usta onoj stvari iole pomae, ja predlaem da to pozdravimo. JojedanrazlogviedaseukaeastJalinovomnaroitommisijom,dodalaje Tamat,sazlobnimosmehom,jestetoona,izgleda,imaizvestandarzapreivljavanje. Zaponovnopojavljivanje.Zaponovnoisplivavanje. tonijepomoglodaseizgubionajupljioseajkojisamimalaustomaku... jebio,da.Da,oniepretvoritisvojugilduuarmijukojaebranitiGvineamoj.Da,onie osloboditiVerino.Nesamopokuati.OniegaOSLOBODITI.Kadaneki'glarodluida oborinekodrvo,todrvopada. Itakoje,dankasnije,SETNAGITARAzaplovilazaTambimatuisvinabrodusubiliu relativno dobrom raspoloenju. Sada, kada je odnela jednu ili dve pobede i Tamat je bila oputenija. A kada je posadi saoptila svrhu naeg putovanja da sam se ja dobrovoljnojaviladauemuglavuCrvanjihovodnospremamenisemalopromenio nabolje./Svedoknebudemomoralilinodajeodvedemo,primetilajeZernija,koja je bila ustalai opala uz pomo take. Ne, ne, pourila je Tamat da je uveri. Crna jedrilica e nositi Jalin./ ak se i Hali smekala prema meni i postala manje dangrizava. Eh,mojaprilikadaspasemgildu.Dabudempravaijedinaheroina.Ili,mrtva. Zavremeteplovidbe,estosamzaticalasebekakosepriseammogposmatranja oneluakeglave:slepeoi,ustaizkojihcurinetolepljivo...Pokualasamdaotome ne razmiljam ali sam imala puno vremena na raspolaganju. Bile su mi zabranjene opasnijedunostidaneslomimnogu,nesreomilinamerno. ItakosamprovodilaslobodnovremeitajuiAdeloboromanekojisusenalaziliu maloj biblioteci SETNE GITARE, prouavajui, s nevericom, udne dogaaje njihovih heroinaiheroja.OdNJIHnikonikadanijetraiodasebaceudivovskubalavugubicu. Sada,kadajeprolonekolikodanaodkadajetajplanizglasannasastanku,iniloseda komuniciranje s Crvom, na taj nain, predstavlja vrhunac ludila. ta biste VI pomislili kad bi neka buba htela da se sprijatelji s vama uleui vam u usta? Ceo poduhvat je najvie liionanekiprimitivni ritual ljudskogrtvovanja; o da, za TO sam nala dobar primerujednomodonihromanamadaje,naravno,heroinaobinospaavalasvog momkadokbirekaopiksla. Proli smo Port Barbru bez svraanja. Uskoro smo se pribliili Adelobu, izvoru onih fantazija koje su me jednom ranije oduevile. Adelobo, iji e mudri stanovnici uskorodonetiodlukuotomedalismomislobodnelinostiililutke.Moraedazagrizu tajorah,dok'glariumiruzaslobodu.MoglasamdarazumemBrkajlijinsarkazam.Bez sumnje bi strunjaci Adeloba jo debatovali dok se uz reku valja plima Sinova da im donesu odgovor uz pomo elika i vatre. Dugo poto u JA biti svarena kao crvov doruak. PolamiljeispredAdeloba,Tamatjedoladomestagdesamseodmaralaustolici zaleanje.Zadovoljnojetrljalaruke. Upravojestiglaporuka.Prvagrupa'glarajezaplovila.Nijelitovelianstveno? Velianstveno,sloilasamse.AtaesedogoditikadapobedeuVerinu?Dali esevratitidasekudrva?Dalie,posvojojvolji,raspustitivojsku? Akosestrujanevrati,verujemdaenambitipotrebangarnizonusvakomgradu odRukavcapanasever.Barzaizvesnovreme. Za izvesno vreme ili zauvek? Bie nam potrebna stajaa vojska, zapovednice gilde,anaaejerenagildaopsluivati.Tojevelikapromena. Utomsluaju,modaemomoratimidaZAUZMEMOzapadisvrgnemoSinove. Nitonijeodgovor.taeseposletogadogoditisapravilimakojasetiubraka?

Sledeegdana,'glarisudalisvojodgovor,imadajalinonisambilaprisutna,odgovor

104

tasanedeljamalutanjazadevojke?tasamukarcimakojinemogudaplove?tasa KNJIGOM?Sveideupropast. Jalin,zaboravljaekonomskusnagunaegilde. Atizaboravljadatasnagapoivanatometoimamomonopol.Nikakonevidim naindasevratimotamogdesmobili.Rajjeizgubljenzatotojecrvotiao. Utomsluaju,reeTamatnepopustljivo,boljebimubilodasevrati.Zatoe se ti pobrinuti, zar ne, draga? A onda emo te unaprediti u zapovednicu, ba kao to samja. O, naravno, pobrinuu se. Namrtvo, zaista. Jednostavno u ga potapati po gubici,pogledatioseajnouoiiupitati:Bolestansi,Crviu?Kojibitilekipomogao? Ja?Jasamtvojleki,Crviu?Hajde,kainam! Tamat me je oamarila i otila. Uskoro se na palubi i gore na jarbolima zaula radosnavikakadajedoviknulaposadiporukukojujedeifrovala. Suznihoijuvratilasamseromanu,DEVOJKAIZKABINEILJUDODER.Kidalasam jednu po jednu stranicu, savijala ih u letilice i lansirala preko ograde. Uskoro nas je pratioitavnizpapiria,notonijebilonitapremavodenomprostranstvu.

Ponovo Tambimatu! Litice su uzletele kroz oblake, pire od spanaa skupljen uz grad

kojinijemogaodagledaprekosvojihkrovovavezanihuvor...Dijamantiiubre. Potroila sam svu uteenu gotovinu, koja je iznosila ezdeset riba, za sjajan dijamantskiprsten.Akosamveosuenadazaronimuonuodvratnupljuvaku,mogla bih,ba,idaimamodgovarajuuopremuzatuprilikualisamonajednomprstu. Gildajeimaladrugeidejeotomekakotrebadabudemkostimiranazatajsusret. Neko mora da je imao prefinjen oseaj za ironiju: gilda mi je pripremila neku vrstu gnjurakogodela. Za tvoju zatitu, Jalin, objasnila je Maranda, zdepasta, blaga upravnica pristanita,onakojajeprolegodinezapovedalananaojplovidbidoLiticainatrag.Na stolu u njenoj kancelariji leao je stakleni lem, tesna bluza od svinjske koe sa mesinganim okovratnikom za privrivanje lema i puno nekih kaieva na leima. Nalaziosetuijakpojasskatancemisigurnosnimalkama. Zatonegola,istrljanaskupimuljimaibalzamima?Balzamesampronalau DEVOJCIIZKABINEILJUDODERU.Zvualojeseksi. Moda e ti biti potreban vazduh, Jalin. Kopirali smo nain na koji je tvoj brat preaoreku.Vidiliovajventil,ovdeustaklu?Nosienekolikobocasakomprimiranim vazduhom,serijskipovezanihnaleimadovoljnozadvasata.Napravilisuihnajbolji majstoriuTambimatuu.Boceupravosadaprolazekonanetestove. Jesulioneodzlataisrebra? Zaopremuetibitivezandugaakkonopactakodatemoemoizvui. Oh,neulijabitisamomuvanapecakojstruni.Zarnebitrebalodaimamudicu zabodenuurebra?TakobistemogledaizvuetecelogCrvaiznjegoverupe,kadabude zagrizao?TadagadobribrodBEZIMENImoeodvuinizvodnosvedoUmdale. Drago mi je to vidim da si ojaala svoj duh za ono to se moe pokazati kao tekoiskuenje. Tekoiskuenje?Boe,pajasamnatonavikla.Jedinomepomalobrinekakoe meUTIkrozlem? to se toga tie, moe biti mirna. Ukoliko ne bude nikakvih rezultata, ponovo emoteposlatiunutrabezlema.Aovojelampakojuekoristiti... Zarazlikuodmogprvogputovanjanapoetakreke,ovogaputajebarprolobez ikakvogbanketaisveanihgovorancija.Komesuonebilepotrebne?Iznekogudnog, neodreenog razloga nisam uopte bila gladna a to se tie sveanosti, bilo kakvu duhovitost da sam rekla, moete biti sigurni da sam se oseala, i bez toga, dovoljno

105

sveano.Ustomaku. Trebalo je da se odmah prebacim na jedrilicu. Polazak je bio predvien za sutradan. ousidrenejedriliceprevezlamejejednaodpoetnicaprskajuiveslimakaopatkapo bari.Kadasenaamacpribliiojedrilici,prekoivicebrodaprovirilojejednolice:lice rumenokaosuncekojeseprobijakrozjutarnjumaglu,crvenikrugpokrivenslamomi umomsrcusemalorazvedrilo. Peli!Peli,tositi!viknulasam. Trenutakkasnije,grabilasamuzlestviceukrcavajuise.PeliizAladalije.enavode satreperavimglasom. Pet sekundismosamo zurile jedna u drugu. A zatim je Peliuzviknula.Pa, da te pogledam! i uradila ba suprotno, bacivi mi se u zagrljaj, a zatim me potapala po ramenimadabiseuveriladasamtostvarnoja.Jasamsesamosmejalaismejala,ai ona. Oh,takomijedragototevidim!dahtalasamkadasmoserastavile.Alitati RADIovde?VerujemdanisisvevremebilauTambimatuujood... ta,dasavesnopretraujemrekuupotrazizatvojimtelom?Bezbrige.Nemojda mislidanisamdalaonojmravojkukionotozasluuje.Onatojehteladatebaci prekoograde.Neznamdalisimebilaula... Tada sam IMALA neto malo posla... Ne, ali sam te, zaista, ula kako vie, i osetilatvojeprstekadasipokualadamespase. Oboe,kadasamtevidelakakoprelaziovuograduitripogredi! Dalisiponovoploviladostruje,ovajposlednjiput? Ne,bilasamuAdelobu.Ovamomejepozvalagilda,zatotosamproliputbilas tobom.Vrloljubaznoodnjih,a?Mrvicautehe.Nekeodsestarakojeebitisanamave su plovile do glave. A mogu ti rei da je to neuporedivo bolja gomila od onih uobraenicatosubilesnama.JedinitrunumlekujestaraBamebrigaonaje zapovednica. Znam,upravodolazimiznjenekancelarije.Radilajeprekovremenozavarujuimi venanicu.Prilinojetesna.NadamsedamitajstariCrvneenapravitibebu. Pelisenasmejalaiuhvatilamezarukudabisediviladijamantskomprstenu.Jeli titovenaniprsten?NeeliCrvimatiproblemadaganavue?Maloseugojio. Oh, Peli! Ista stara Peli. Kupila sam prsten da bih se lepe oseala. Morala sam NETOdauradim.AliTIjesi.Timetosiovde. Hm, ne ba sasvim ista stara Peli. U stvari, pomalo zabrinuta. Za Aladaliju. Bila sam tamo dole letos, a gledaj ta se sada deava? uzdahnula je ali se ponovo razvedrila. Oh, do avola s tim. Ti i sama ima dovoljno briga za estoro. A sluajno nasiimaestuposadi.Hodidateupoznamsatvojimsestrama!

Zaistajetobilamnogoboljagomila.TriodnjihDeli,MartiSalupravosuoplovile

glavu i sredinji tok. Laudija i Sparki su bile veteranke i nalazile su se u Tambimatuu kadasuseodvijalidogaajiuvezisaglavom. LaudijajebilazapovednicabrodaaSparkinjenvoapalube.Njihdvesuvedugo bile zajedno. Laudija je bila plavua, elegantna kao Tamat, mada bez one Tamatine ambiciozne nesigurnosti. Sparki je bila crnoputa, siuna i veoma je liila na deaka. Veoma, u smislu da struja nije tako mislila kada je ona popila svog pua. Sparki je upravoliilanaosobuzakojusamverovaladaejestrujaodbaciti,kaonekideakkoji jepobegaonarekuudevojakojodeikaounekomslaboumnomromanukojisam jednomproitalaikojijebionapisanbezikakvogpoznavanjastvarnihinjenica. Bilo je sasvim jasno da je ovaj ljubavni par predstavljao dve individue na brodu

106

kojima je gilda najvie verovala, i to kako zbog njihove ljubavi prema reci tako i zbog njihovemeusobneljubavi,kojesubileuzajamnoisprepletene.Nainivotanarecibio je ona karika njihove veze; mogla sam to zakljuiti po desetini dodira i po tonovima glasa.Izgubilijednu,izgubiosiidrugu.Moda.Stogajegildamogladabudeubeena daeLaudijaiSparkiuinitisveonotoseodnjihbudetrailo.Bilasambarsigurnada seneeponaatikaostrogestareine. Pet.Pelijebilaesta.Ja,sedma. Samo,JAnisambilalanicaposade;bilasamnetodrugo.Bilasamvedrokojee sezagnjuritimeuvilicestruje. Posle veere, koja se sastojala od svinjskog gulaa i pirina, pili smo izvanredan, jak, zeleni aj. Tambimate. U tegli u kojoj se nalazio, Tambimate je liio na komad osuenog tamonjeg pirea. Svakoj od nas je u staklene ae s vrelom vodom, koje su bileudraimaspoklopcimaodistogsrebra,biosputenpoveikomad.Tenostse, zatim, sisala kroz tanku metalnu cev i moralo se vui poprilino. Sal, koja je bila iz Tambimatua,prihvatilaseprva.Tagarniturabilajedarnjenihponosnihroditeljakada jebilaizabranazaputovanjenaNovogodinjevee. Popilismodostaaaitopiejenanasimaloudanuticaj,ijijeefekatbiosasvim razliit od pijanstva. Bilo je to neko vedro ushienje bistre glave, praeno laganom anestezijomtela,takodaposleizvesnogvremenanisammogladakaemdalisamjela dovoljno, premalo ili nita, a i bilo mi je svejedno. Da sam, bar, imala teglu tambi matea,pregodinudana.Biojesavrenzanekogizgubljenogudunglikojijemoraoda seuva,adajedesamobubeikorenje.Madanisamsasvimsigurnakakobihzagrevala vodu... Hoelidasepotpienaai?upitalajeSal,posleetvrtogilipetogdolivanja. A? Tvojuau.Potpiisetimdijamantom.Uzgredbudireeno,oduevljenasamto vidimdapomaelokalnozanatstvo! elidagrebempoaizatotosamdragikamenkupilaugradu? Naravno da ne. elim da to uradi jer e narednih godina o tebi biti pevane pesmeiprianeprie. Akotakoibude,nadajmosedauJAimatiprilikudaihpiem,ilieonebitisamo gomilalai. Hoe.Znamdahoe!Ustvari,ponidapieodmah:svojeime,mislim.Salse zakikotala.Molimte.Zasreu. Hajde,navaljivalajeiDeli. Epa,uredu,onda.Iakosamseosealaprilinoneugodnoshvatividaipak nisam uspela da izbegnem ceremoniju stegla sam au u krilo i upisala Jalin to sammoglaitkije. Sal je podigla au prema lampi i divila joj se, okreui je. Morala je, da bi dala ikakav smisao onim pauinastim krabotinama koje su se videle na podlozi od raskvaenihlistiakojisusenalaziliunutra. Svesamupropastila,zarne? Ane.Apsolutnone.Pomnoujeuvati. Osealasamselakoieuforino.Tojemojstakleninadgrobnispomenik,naalila samse.Hoeliunjojdraticveeakoumrem? Nasmeilase.Ne,aliuiznjepitiTambimate,dokrajaivota. Malokasnije,Pelijepoeladatrepekaodaelidaiznesenavidelonekusjajnu zamisao.Jalin,elelasamdatepitam:zatotejestrujazvala,pregodinudana?Nijete odbacila,inaebibilamrtva.Stogamezanima,zatositinetoposebno?Nemislimda omalovaavam... Ne, ne, u pravu si! Zaista je bila. Kada vratim film unatrag, inilo se

107

zapanjujuim, ali se ja o tome, stvarno, nikada nisam pitala. Uzela sam to zdravo za gotovojersetodogodilomeni.Kaoisvidrugi,bilasamheroinasvogsopstvenogivota, centaruniverzumaitakodalje.Zatobinetoizuzetnodoplovilobadomene? Marandasetoistopitala,prikljuilaseLaudija. ta,staraBamebriga? Tojujezabrinulo.Onajegodinamapredvodilanaegodinjeputovanje.Ikadaje ula da si se vratila sa zapada, da se nisi udavila niti poludela, ona se zgranula. A pronalajeiodgovor.Tisi,Jalin,bilavrlomladazatuast.Neznamzato.Nisiprovela nidvegodinenabrodovima,avesiplovilanastruju... Moglabihdakaemzato,alitojedugakapria,punadunglarskihfestivalai... /Idrogaodgljiva.Ipakjeboljenepriati.../ Pripiimototvojimosvedoenimkvalitetima,a? Ovaj...tano.Kvalitetikojiseponovotrae...Aliuemujeodgovor? Da si ti najskorije pila struju od ijedne ene koja je ikada putovala za Novogodinje vee. I moda te je zato pozvala. Zbog toga to si bila utimovanija s njom. Utimovanija? To nema veze. Struja moe sa udaljenosti od itave milje da pozovedevojkukojanijeprolaposveivanje.Moedapozovemukarcakojipokuada putujedvaputa... MoedaimPRIA,daihizludiiuniti.ZbogtogaMarandasutradonosinabrod novogpuastruje:malonovogvina,dagapopije.Ainetoodonogatojeostalood prolegodine,usluajudaovogodinjenebudeuredu. Oh,sranje.Gledajte,ponovosamprolakrozstrujunedavno.Verovatnosamje senagutala. Modanijehteladabudeuznemiravana. Stogaetejojedanpuilinetoslinolepoutimovati. Utimovati,zaista!Okrenulasamse.Peli,dragaPeli,zamolilasam,natimuj seizapevajnamjednupravu. Uredu,iPelipustiglas. Modabibiloneljubaznodasmosamosedeleislualesaosmehom.Alinismo.Sve smoprihvatileitonestogadabismopriguilePeli.Zatotojepesmabilaneodoljiva: Podsvetlimsuncemnebeskogsvoda, Protievoda,protievoda! Apodzvezdamavisokogore Jedrasezore,jedrasezore! Podjarbolimavisokimtako... Zatim je Sal podigla potpisanu au okreui je tako da uhvati svetlost. A i na brodtrebadadobijeime! Zatodane?sloilaseMart.IonakoeStariBEZIMENIbitivanupotrebeakose strujavienikadnevrati. Nakojeeimestrujaobratitipanju?Delijeudarilarukomupregradu.Brode, dajemtiimeJALIN! Uradiunetojobolje,obealajeSal.SutraunapramcuispisatiJALIN Svesmosenasmejale.Nisamverovaladaetouraditi.

SedeegjutraukrcalaseupravnicaMarandadonevisasobomgnjurakoodelobocei

konopac.Dokseukrcavala,Saljevisilaprekoogradeupravozavravajuimazanjemog imena utom bojom. Maranda je gunala i mrtila se na to upropaavanje njene ljubljenejedrilicesvedokLaudijanije,razljuena,uzviknula:Moemojeuvekponovo premazaticrnim!Osetivisjedinjenuopoziciju,Marandajeprihvatila. Popilasamtognjegnogpuaodcrnestruje,beznekogprimetnogefektaiuskoro

108

smorazapelejedra.

Suvie smo brzo, po mom miljenju, stigle na poetak reke i do glave Crva, isturene

poputnekogoluka,iztogpotopljenogkamenogluka,sbradomuvodi. Da li je njegov izgled bio jo uasniji po danu? Plaila sam se da jeste. Ipak sam ustanovila da mogu da kontroliem histeriju koja je rasla, ubedujui sebe da ta stvar nije iva to je, jednostavno, nekakav breg surovo izvajanog blata, ili moda bazalt prekrivenbui. KadasamposlednjiputvidelaglavuCrva,onasekretala.Sadanije.Jedinipokreti bili su voda koja ju je zapljuskivala. Samo da se ne pokrene. Samo da te bele oi ne trepnupaonesumoglebitiproreziodkrede.aksuiresenavilicicrvavisitebez pokreta,kaonekakviljigavistalaktiti. ManevrisalesmosaJALINkroznekevazdunestrujekojesuilananie,skorodo samihusana,spustividubinskosidropodsamimokriljemLitica,gdesmonalejedno mestobezvetra. Litica!Ah,boljedanisampogledalauvis!Nisammogladapoverujemdabionoto sepomaljalokrozoblakemogladabudevertikalnapovrinastene.Tomoradajesama povrinasveta.Utomsluaju,kakojemoguedasmoplovilevertikalnoususrettome? Ovdeseceosvetizenadasavijaopodpravimuglomizazivajuizastraujuioseaj vrtoglavice.Zatrenutaksampomisliladajetoefekatpuakogasampopila.Aline.Bila je to posledica planete koja je visila prepolovljena. Nisam se usudila da ponovo pogledamgorejerbihpala,palanagore. Radilesmoskorosvevremeutke,apuuiakosmomoralenetodakaemo.Ne mislimdajetobiloizstrahadaneprivuemopanjuCrva.Ne,bilojetostogatobina tommestusvakarebilakaozalutalasnenapahuljicakojasetopi;nestalabiprenego tobiostavilatrag. Sparki i Sal su mi pomogle da stavim na sebe gnjurako odelo. Privrstile su kaievima bluzu da bude tesna kao koa, zatim stavile boce sa vazduhom na njihova mesta na leima, to je, praktino, onemoguavalo pristup samim kaievima. lem je bio spojen sa mesinganim okovratnikom, ventil otvoren i udisala sam iz boce vazduh kojijeimaoslabmirisizgorelogulja.Marandamijeprivezalajedankrajtankogalijakog konopca za pojas pri dnu lea. Ostatak konopca bio je labavo namotan, a drugi kraj vezan za ekrk. Upalila je lampu i uvrstila je u leite na lemu. Tada je Peli gurnula pristanjaunausnuCrva. Bile smo spremne. Ja sam bila spremna. (A neki tihi glas je negde frfljao: Spremna? Kako neko ikada moe biti spreman za OVO? Ignorisala sam taj glas u mojojglavi,jerjebiomojsopstveni,anisamhteladamistignedousana.) Peli me je stegla u naruje, izazvavi jedan od retkih zvukova: glasno Ccc Marandinognegodovanja,zasluajdasenekideomojefineopreme,proizvodnajboljih majstoraTambimatua,izgrebeiliizguvaprenegotogadohvatiCrv... Zatim sam otila na dasku s konopcem koji se lagano vukao za mnom. Oprezno sam stala nadonju usnu, u sluaju da je klizava i spustila se u vodu. To je trebalo da budeneugodaniteakpoetak.Meutim,povrinausneje,ustvari,bilalepljiva,slino bojikojasenijesasvimosuila;poputalajepodpritiskommogstopaladajuidovoljno oslonca. Okrenuvi se, pozdravila sam vojniki JALIN diui svoj dijamantski prsten. Ne znamdalijeposadashvatilatajpokretkaopozdrav,modasumisliledaimdajemznak prstom.Laktomsamuklonilaustranuresukojajevisilanijepukla,samosesavila. Sklonilasaminekakvudrugutrakuiulaizmeunjih.

Unutranjizidoviustabilisuispupeni,neravniitolikomrani,daseinilodaupijaju
109

svetlost moje lampe. Da bih mogla da vidim morala sam da okreem glavu levo desno.Senkesunestajaleipojavljivalesekaodajureokolo,nebilimeiznenadanapale s lea. Nisam mogla suvie brzo da pokreem svetlost, jer bi mi se zavrtelo u glavi. Iznadsebesamvidelatamnukupoluizkojesuizniklebradaviceveliinejastuia... Bilomijetekodagledamdole,ovakosputanalemom,bluzomibocama...izuzev uizbrazdanipodneposrednoispredmene.Biojeglatkijiivriodusana. Kadasamstupilaunutranogesupoeledamidrhte.Uplaena?Naravnodasam bilauplaena? I,naravno,damisenogenisutreslezbogtoga. Bilobisuvietanoakobihrekladasepodpodamnomodjednomotvorio.Tobi veoma ublailo haos koji se dogodio u sledeih nekoliko trenutaka. Pre no to sam i postala svesna toga, punom brzinom sam se kotrljala, glasno vritei, niz njeno prvo mesoderskoklizite...Konopacseuvijaozamnom,..Iznadmenelukodcrnogelea... Svetlostseokretalaukrug,glavaudaralaiodbijalase...Zatimselampaugasila.Tekkad samsenalanapolovinidrela,shvatilasamdasamprogutana. Cev se za kratko usmerila navie. Noena inercijom projurila sam ivicom. Zakoprcalasamseutamicrnojkaokatran. Akakosamsesamotreslakaolist.Iupikilasamse.Prvotoplo,azatimlepljivo hladno.Tamajebilasavrena.Ustvari,nebinimogladasenazovetamom.Bilojeto NITAVILO.Modasamoslepela. Lealasamsasvimmirno.Ilibarpokuavala.Potosenitavienijedeavalo,posle izvesnogvremenasamseokrenulaipoeladapipamokolo.Napipalasamnekuvlanui hladnupovrinuovde...Klizavuitvrdutamo,kaonekimii...Prstisumiobuhvatilineki pipakiodmahgabacili.Ah,biojetokonopac!Mojasigurnosnaveza.Dagatrgnem?Tri trzajaznae:Vucitemenazad,brzo! Meutim, izuzev to sam bila progutana, nita se strano nije dogodilo. Bar se nisambatrgalaunekojkiselini.Veomaopreznosamnastaviladaispitujem.Svakinovi pedaljkojisumojiprstipronalaziliznaiojenovusigurnost,novprostorzadisanje.Ai novubojazan,jermivesledeiopipmoedoneti...koznata? Pomislila sam da me moje slepe oi varaju: videla sam neki blesak, nekakav treptaj. Dovuklasamseblieiusredsredilananekutakuplave,treperavesvetlosti.Ona se proirila u svetleu povrinu. Pritajila sam se, jedva diui. Moda je svetlost bila samonekolikopedaljaodmoglica.Utomsluaju,bilabisuvieblizu.Sjajjenastavljao dasepojaava,alipotonijeimaonikakvogefektanamrakokomenenadohvatruke, moradajebiodaleko.Zatimsesveuglaviodjednomsrediloishvatilasamdagledam du neke vrste tunela, koji se uliva u neto mnogo vee to emituje plavu svetlost. Podiglasamse,sasvimuspravila iprstima dotakla tavanicu iznad mene.Pipajuiprvo levo,azatimdesno,ispruenihruku,otkrilasampovijenezidove.Onisubilimekani,a naodreenimrazmacimasusenalazilikruimiiirebara. Takosampoelamunodasekreemnapredusmerusvetlosti,dreirukeispred sebe.Posleprvihdesetkoraka,koraknulasamodvanije.Aisjajjebivaoprimetnojai.

Nekolikominutakasnijestajalasamnaulazuunekupeinukojajebilajezivaidivna.

Lunizidoviizasvoenatavanicabilisupojaanirebrimaipodupiraimaodplavekosti ilistvrdnutih miia.Poceloj povrini poda talasalo se nekakvo lie kao podvodne alge.Krozniskumagluidlakavuvegetacijuizvirivalesubradavicepostavljeneuliniji kaokakvokamenjeprekokojegseprelazepotoci.Isvejeodavalosvetlosturazliitim tonovima:odotvorenodo tamnoplavog.Lie je bilo skoro slezoveboje, bradavice otvorenotirkizne,kaodaeledaoznaeput.Peinajebiladugaka,dugaka.Sasvim tamo,nadrugomkraju,niskasemaglapenjalauvisipostajalaintenzivnoaurna.Dali

110

je ova peina bila deo Crva ili je materija od koje je on sainjen oblagala zidove peine? Kamenje koje je oznaavalo put, vodilo je pravo na neku vrstu ostrva: veliku grbumleno,puderastoplavu.Opalnoostrvo,pomislih,dajuimuime. Ajasamstajalaovde,naulazu,blokiranatimprokletimkonopcem.Onimkojimije Marandatakopaljivovezala,zasluajdaganeijineovlaenimaliprstiunutarCrva neodveu.Meutim,konopacnijeiaodalje.Vrativisenekolikokorakadohvatilasam olabavljenideoipoeladaseemkonopacsvojimdijamantom.Oiglednojebiloda moramdaodemutupeinuuutrobizatobimiinaeosvetlioput?Testerisalasam dok se nisam uplaila da se kamen moe izvui iz svog leita, ali je delo majstora iz Tambimatuapobedilo.Takojeitrebalo:platilasamitavuvreunovcazatajprsten.Na kraju,strukovikonopcapopustie. Radoznala,kakvajesam,nisammoglanidapomerimbocesavazduhom,alisam konanouspeladaskinemlemkojiseisparavao... Vazduhupeinijepomalomirisaonamrtvuribuihumus;nitatobibiloizuzetno neprijatnonijebilobarskoggasanitismradautrobe.Potojelembioskinut,vazduh iz boca mi je neprijatno duvao u vrat. Verovatno u zavriti sa ukoenim vratom ili bolomuuvetu... Peina se pruala mirna i tiha, izuzev tihog utanja i amora meu maglovitim liem.

Trebalisadadaviknem:Ovdesam!Crvtovemoraznati.utalasam.

Zakoraila sam preko kamenja bez tekoa i stigla na Opalno Ostrvo. Gledanoizbliza,onojeimalooblikgleosanezadnjicenekedinovskeene:svenamau kojimajeteklomlenoplavetniloisnekimvelikimnejasnimoblikomslinimogromnoj kostikojisepruaoiznutranapolje.Okoosnovicejeiaonekakavrub.imsamstavila nogunanjega,celoseostrvozatreslo.Brzosamskoilanatragnanajbliikamen. Drhtanjeseubrzalo.Uzkosinusuproligrevi,stiuijedandrugogazatimse zauloglasno:plop.itavvrhostrvaseotvorio. Pojavilesusedvepukotineizkojihjeizronilaljudskaruka.Klatilasekaodamae. Zatimjesledilaelavaglavaigolaramena.Jedannagmukaracsenesigurnouspravio. Koa mu je bila nezdravo bela, kao u nekog ko se tek oslobodio duge magije zavoja. Liio je na nekog velikog dunglarskog radnika. Prepone su mu bile bez dlaka, kao i glava. Mukaracme jeposmatrao vodeno plavim oima zatim je zakoraio, okliznuo seiskliznuonazadnjicinizcelustranicuostrva,zaustavivise,uztupiudarac,narubu. Ja... zakretao je. Iznenada je povratio neto retke, bele tenosti. Moda ne trebasuviedaseplaimovogmomka.Briuibradu,nesigurnoseuspravioiuspeoda senasmeiopipaojeobrazeprstima,kaodaispitujeveliinumaske. Zdravo, ja u biti tvoj vodi. Struja me je uzela... pre izvesnog vremena. Vidi, hteo sam da se sklonim. Struja je moje telo odravala netaknutim, tako da je ja sada predstavljam. PredstavljajeMUKARAC? Iznenaen,poeojedaseispituje.Boe,itavuvenostnisambiomukarac... Nisibio...JesilitiLUD? Jasam,ustvari,mrtav...Vidi,odravalajemojetelo.JaivimdrugeivoteuKA skladitu. UEMU?Jer,KAjebionazivkojisuzapadnjacidalisvestinekeosobe.Onitvrde daKAodletinatraguRaajkadateloumre.Odletinanekidrugisvet... Dalisitisazapadneobale?upitalasam, Ne...Sardoj,nekada...

111

IpaksiupravorekaoKA?.Klimnuojeglavom. Dalizapadnjaciondagovoreistinu?ORazumBoguuRaaju?Kakoovdemoeda postojiKAskladite?taJETO?tase...? Pljesnuo je rukama od muke. Molim te! Mrtvac je pokazao na drugi niz kamenjakojesenastavljalodupeinepremaaurnojmagli.Dalibismomogli...to prekrenemo,preusevratitisvojimsnovima. Kudaidemo? UKAskladite. Kako ovde moe biti KAskladite? Ovo nije Raaj. Struja nije RazumBog ili jeste? unuojeirukamaobuhvatiokolena.Modamujestajanjepredstavljalotekou, potojetakodugobiomrtav... Pretpostavljamdaimamovremenanapretek,prihvatioje. Vremena?Dalitishvatadasevodirat?Kasapesetidobriljudi.Isvezatotose strujapovukla.Dalisujeotrovali? Kad bi samo prestala da me bombarduje... Da, znam da se vodirat. Ne, struja nije bila otrovana. Hoe li da me saslua? Crna struja moe da uskladiti KAove mrtvih, za ono vreme koliko su joj ljudi, za ivota, bili bliski. to vezuje vie KAova u svomskladitu,njenasvestpostajejaa. Hoedamikaedasuovdejoivesveoneenerekekojesuikadaivele? Pa, one su mrtve, ali da. One sada sanjaju ivote jedne drugih. I kako se prepliu jedna s drugom, tako bie koje je ovde bilo pre svih nas trai... trai klju razumazauniverzum. Oh.Kljurazumazauniverzum.Tamatjesmatraladapostojikljuzabijenugrlo Crva...Znai,radiloseokljuuzauniverzum,zarne?AlioiglednogaisamCrvjotrai. UtomtrenutkusamsesetilatamijeAndrirekao:daljudinemogutakojednostavno da stignu na neki strani svet i sreno se na jednu jedinu re, prilagode. Da li struja OBLIKUJEovajsvetzanas?upitalasam. Nerazumemte. Pokualasamdamuobjasnimtosamboljeumela.Dalistrujamenjaovajsvet takodamimoemodajedemo,pijemoidiemoovde?konanosamrekla. Upravosuprotno!Svetserazvijasamposebi.Takoistruja.Neznambatano kakonjenotelofunkcionie,aliznamdauzimaenergijuizvode.Onaizdvaja,sagorevai menjavodu...Pa,prekoznakolikoeonaonajeotplovilanizreku.I,pritom,napravila veliku greku. Sama po sebi, vidi, ona nema vie mozga nego ijedan crv u zemlji. Ali imasposobnostdaKORISTItuesvesti.Oseaezanjimaimoedaihpije.Akadaih popije,poinjedarazmilja. Isamaseponekadtakooseam. Izgleda da sam poela da gnjavim ovog zombija. Stvarno? Pa, struja je osetila raanjesvestinakopnu.Onasetrudiladaihiskoristi.Alisvestisusetekraaleionaih je, umesto da ih iskoristi, uguila. One su venule i umirale. Tada je, tokom sledeih eona,strujanepokretnoleala,oseajuisamoslabuinejasnuinteligencijuribaislinih stvorenja.Nadalasedaedrugabiadobitisvestakoihostvinamiru. KakojemogladaseNADA,kadanijeimalasopstvenusvest? Opaalaje.OSEALA.ToknjenogbiajedaZNA,krozdruge.Daupija,dapije... PretpostavljamdajeondaLaaizRaajastiglauPostojbinskuluku? , stvarno, jeste. Ipak, eonima je ovo stvorenje ivelo usporeno. Ono je, jednostavno,postojalonadnureke,kaokamen. Iprenotojemoglodashvatitasedogaa,svetsepromenio.Novebiljke,ribei ivotinje su se pomeale sa onima koje su tu bile odranije; u nekim sluajevima su

112

potiskivaleranijiivot,audrugimseukrtalesnjim. Iznenadainiotkudasupristiglesvetle,snanesvesti.Mladesvesti,sjasnimciljem, tekodeveneznanjem.Bilajetoprvageneracijadoseljenika. Meunjimajestrujanejasnootkriladvaoblikabia:oneodTokaioneodUdara. Jedni su bili kompatibilni, drugi strani. Uzbuena, zbunjena, ona se podigla iz dubina, napregnulasvojaulaiodjednombilazasenjena,zaslepljena. Jo uvek nije mogla da misli ni o emu pa joj se, posle svih onih eona provedenih u snu, uinilo da se sve dogaa, u jednom trenu. I skoro u istom tom trenutku, kao kroz neki prozor, sinula je ogromna inteligencija kroz te sjajne, nove svesti,dodirnulajestruju,kualaje,pokuavalajedajeugasi. Ta daleka inteligencija bila je od vrste udara i uivala je u svojoj veliini i dominaciji. Tako se, bar, inilo struji, kada je, mnogo kasnije, pokuavala da analizira dogaaje.Meutim,ovajeambicioznainteligencijavebilatransformisalaskorocelu preanju materiju da bi mogla da razvija biljke i ivotinje koje treba da se prilagode novom svetu, a zatim da stvori ljudska tela i da im udahne svest pomou KAova iz daleka. Instinktivno, struja je jurnula napolje da se spase. A na kopnu je tada zavladalo ludilo:burazaborava,kovitlaciunitavnja.Crvnijebiosasvimsiguranijajebilakrivica za ovu propast svesti. Sumnjao je da je ona daleka inteligencija moda pokuala da unitisvojsopstvenieksperimentnaovomsvetu,daprekinevezukojujeuspostavilas ovimbiem. Neki su se doseljenici izgubili manje, neki vie. Svi su bili strahovito zbunjeni. Preivele su dve grupe: ona na zapadnoj obali, koja je zapamtila daleku inteligenciju, madahaotino,idruga,naistonoj,kojajeskorosasvimzaboravilasvojeporeklo. Tokomnarednihvekova,potojestrujauspostavilaodnossaOnimaodToka,na istokuiispiladuhovemrtvihsareke,konanojepoeladaZNA. Takojegovoriozombi.Razmislivinaknadno,dodaojedamujeimeRaf,madase inilo da tome ne pridaje neku vanost, jer su proli vekovi kada ga je poslednji put koristio. Otrovana?nasmejao se Raf. Sada se ve ponaao prirodnije, mada se ba nije uklapao umojupredstavu o drueljubivosti. Ne, tako ti tvog slatkog ivota.Struja je upravo u tome dobila onaj sastojak koji joj je bio neophodan; Sirite, da usiri mleko svojesvesti.Dajeugojiiobogati.Pokuavalajedautienaonevraareuunutranjosti okoPortBarbre,aliseodnjihnijemoglodobitivie... ta?Ponovito! S Kredensom, voom palube HITRE GUSKE, nije bilo problema da je dobije. Odjednom je cela ta epizoda sa Dunglarskim Festivalom dobila zaprepaujue novu dimenziju i ve sam poela da alim Kredensu. Bila je izmanipulisana u svojim verovanjima,iskorienakaonekaalatkadabibilaodbaenakadanijeuspeladase posluiotvorenimvratimaMarsijalinekabine.MoradaKredensanijebilasasvimsvesna zatokujezaveru,inaebibilamnogoefikasnija.Doavola,kogajetozavaravam?Ako uzmemouobzirdajeMarsijalu,kojunijeuspeladaubedi,ostavilaodseenugore,na onomdrvetu,KredensazadlakuzvanuJalinnijeuspela. Raf je izgledao sanjiv. Ah, ja sam bio jedna od onih vraara. Ona je pobegla sa svogsastankaveticadabiplovilarekom...Moglajedavidikakosuoniumiralimladi,a s izgledom staraca. Oh, znao sam za ubrzavanje i usporavanje vremena... Ali sada to vienijevano. Nijevano?NaizvestannainKredensajepotpunouspela.Potpunonesvesno,ona jeMENEpostavilazasvojuzamenicu.

Aondasustvarikrenule.

113

AovajRafjebiosreandatopotvrdi.Vedrugiput,zanekolikosekundi,mojse poglednadogaajepotpunoizmenio. Pojavilasise bau pravom trenutku,ree. Struja tebeuje.Ti si se pokazala boljom. Ekonominjom. Pored toga, reila si i dugi problem: kako namamiti blie one SinoveRazumBoga,takodastrujapopijedovoljnoKAovadabiihstvarnoupoznala itakoprobalaukusiispitalavezudooneudaljenesile... ekaj! Hoe li da kae da je struja prouzrokovala ovaj rat? Samo zato da bi zapadnjacibiliubijaniidabinekeodnjihmogladapopije? Tojemalogruboreeno. KakomoedapopijemrtveSinove,sada,kadajeNAPUSTILAbojnopolje? Nemajstraha.Jomaloionaesevratitinizvodno.Onamoedaprocenirazvoj ratapoKAovimatekumrlihenareke.Potosueneutimovane,oneiustrujiumiru. I treba li ja sada da aplaudiram toj bistroj emi? Ona donosi samo agoniju i smrt!AkosamsmatraladajeDoktorEdrikbiobeskrupulozan,ovdejeimaoparnjaka. Epa,vidi,onaelidapostaneBog. B...BOG? Raf se obazro oko sebe. I ja, isto... i srce mi stade. Zidovi peine su, zasigurno, dogmizalibliedoksmorazgovarali.Tavanicaje,zasigurno,bilanianegomaloas Sinovibistupiliurat,usvakomsluaju,reeRafrazlono.Ranijeilikasnije,oni binalinain.Zapedesetilistogodina.Vremeneigraulogu. Igra,zasveonekojisuivi! Ovajdeopeinesedefinitivnoskupljao.Liekojejeizbijaloizprizemnemagle, poelojedasepokree. Ne,toNIJEvano!Jerti,posle,moedabudedomaindrugimivotima.Niko kojeuzetuKAskladitenealizbogtoga.Inezaboravi,kadastrujapostaneBog,isvi eKAovidabududeotogBoga. Totitakomisli. Ubrzoeisamatootkriti,Jalin.Strujajetrudnasamomsobom... A? Izraziu se na drugi nain: uskoro e struja da rodi neto velianstvenije od sebesame.Ionaoseadatrebadabudeoploena... DragiBoe,pazaronaNEZNA?Kojeikadauoooplodavanjuutrudnoi. Ne mislim na bukvalno oplodavanje. Ona OSEA da joj je potrebno intimno prisustvoiveosobezavremetepromene. Ovojematerica;tisimukoseme. Materica.Iupravosadamatericadobijatrudove... Jasamena,tiblesavileu! Molim te! Struja je Tok, ti si kamen koji oblikuje Tok. Ti si agens koji pomae promenu, a sam se ne menja. Drae te u snuivotu dokse svuda oko tebe bude poraala. Tojeuradilavedvaputa.Igmizalaipuzalaunutarmene.Izgledadajojtoprelazi unaviku. Ah,aliovogaputa... Treasrea? Ovogaputaebitilegenda,Jalin.Kada,nakraju,budeizilaiznjenihusta,spas ebitiblizu. Ataakoneelimdabudemlegenda? Potenogovorei,bilasamuverenadastrujanemablagogpojmataradi.Aiako jeimala,nijepostojaonekiplan.Ne,akojeCrvbiospremandazaponeratdabibilo ponjegovom.akiakoinibesmrtnimodabranepalertve. Tizidovi.

114

Tatavanica. Gledaj,neelimdabudemgruba,aliovosemestosmanjuje.Zbogom!Okrenula samseizakorailaprekokamenjaprematuneluusta.Lieseuzdizalouvijajuise prekobradavicaispredmene,spreavajuimiprolaz. Stani!viknuojeRaf.Ustasuzatvorena! Stalasam.ta? Ustasusezatvorila. Modanijetrebalo da zastanem.Lie je sadatrailo mojelanke na nogama. utnulasamga.Modajezombilagao? Nagradajeogromna,Jalin.Pristupsvimivotimakojesueneikadaivele. Imodabime,dasamseprobilanapoljeneizvrivisvojumisiju,Maranda,Sparki iLaudijaponovogurnuleunutra...Doksamoklevala,tavanicasespustilajomalonie. Oiglednojeovapeinabilarupautelucrva,nekivelikimehurkojijeonusebinaduvao unekomprostranijempodzemnomprostoru. Buditedobripazamislitetajapsurdniuasiludiloovogtrenutka.Napolju,svetje bio u haosu. Divovski punoglavac je eleo da vodi ljubav sa mnom, ili neto slino. A tavanicamijepadalanaglavu.Utakvojsituaciji,tabidrugomoglodaspasedevojku do smisao za humor? (ili za BES a inilo mi se da bes nije korisna reakcija u ovom trenutku.)Poelasamdasesmejem.Presamitilasamse.Previjala. tanijeuredu?uzviknuojeRafnespokojno. Oh, nita...! Uz mali napor, povratila sam kontrolu nad sobom. Prokleto je smenatastvaropostojanjuBoga.Kakosusrenemakeipsi,jernikadanemorajuto da pokuaju. Gledaj samo: ovaj pad KAteodrale materice... nekakav zombi kao vodi... duhovi mrtvih ispredeni u nit... burad usitnjenih gljiva dobijena podmuklom prevarom...sveuutrobiCrva...izazvanrat.Anakrajutunela,ta:moivizije?ivotje prilinoapsurdan! Ali i sam univerzum je paradoksalan! uzviknuo je Raf jasno. I postojanje. Mislim, zato bi neto uopte postojalo? Stoga su, moda, pravo znanje i apsurd blizanci.Modajejednokljuza... Oh,zaepi! Bradavice kamenje iza mene su ve potpuno nestale pod liem koje se uvijalo,abilesunapadnuteionenakojimasamstajala. Vraamse,doavola!Istogtrenutkasetravaokomojihstopalapovukla.

Odmahsmokrenulikaudaljenomkrajupeine.Sada,kadasamsekretalautraenom

smeru,inilosedajeskupljanjeudelugdesenalaziloostrvoprestalo. I tako sam koraala u susret svojoj sudbini, sudbini Crva i sudbini sveta; natovarenabeskorisnimbocamasasveimvazduhom,noseidijamantskiprstenkojije mogao samo da presee konopac, a vodio me osavi, oivljeni le... Pratei Rafa po onimbradavicamakamenjuzakljuilasamdaDoktorEdrikinjegovabulumenta nee stii nigde sa SVOJOM potragom za znanjem. Njihov prilaz tome bio je suvie ozbiljan.Onojedinoipravosemoglodobitismehom;smehomkojibizatresaozvezde. Aproblemjebioutometojeistovremenosvetobilovano,veomavano. Ipak,odluilasamdanebudemsuvienapregnuta.Nijedobrobitinapregnutuoi ljubavi,zarne?AnaCrvjeodluiodamevoli.Nekako. Bila sam upravo usred pronalaenja naina da se istovremeno bude lud i pri zdravom razumu. Nadala sam se da Crv moe da izvede isti trik ravnotee. Tada e modapoloitiispitzaBoga...

isam znala ta da oekujem. Humku od elea kroz koju prolaze iskre? Bazen, pun puncijattreperavogzvezdanogsjaja:KAovikojiseuvajuurastvoru?

115

Onotosmo,nakraju,nali,negdeuaurnojmagli,bilojenaliknapostoljeneke fontane: fosforescentna barutnoplava inija prenika nekih devet ili deset pedalja, u kojojjevrilatamnoljubiastamagla,kaopenaodsapunice. Kazanhladnogkljuanja.Kupamesa.Kadazakupanje. Naravno,sva ovaarhitektura okolo morala je biti samo privremena stvar. Ova kupa, ili kadasapunice, bila je postavljena specijalno za mene. Nisam imala pojma na taje,inae,liiloKAskladite.Modaninata. Uiunutra,posavetovamemojprijateljskizombi.Lezidole. Postoljeje,poredostalog,liilonaogromanmiisfinkter.Neesezatvoritioko mene,zarne?. NeetePOJESTInebrini! Zatoljudigovoretako:nebrini,kadasvisazdravimrazumomupravotrebada brinu? Moda bih mogao da ti pomognem oko tih stvari na leima? ponudio se Raf galantno.Izgledajunepodesnezaleanje. A,znaiudobnostIPAKpostoji.Lepojetoznati. Pomalo nespretno, Raf je uspeo da skine boce s vazduhom. Meutim, nije imao sreesazakopanimopasaemirepomodkonopca. Tako sam ula u postolje. im sa to uradila, kao da je neki uzdah zadovoljstva proaopeinom.Leglasamuljubiastumagluiistogtrenutkaosetilakakoodlazimna nekudrugomesto... IuohuKAskladite. JasamLajla,enaizGandija,imamtridesetgodina,tamnasam,visokaijaka. ivimnjenivot.Prutkojiplovinizvodno,idemkudaelivoda,anekaoribakoja semoeokrenutiisuprotstavitistruji... Odloenasamunju.Nosimjekaorukavicu.Vidimonotoonavidi,oseamono to ona osea, govorim ono to ona kae, odlazim tamo kud ona ide. Ne smatram Gandiprljavomrupomvedomom,odjekompoznatogbubnjanja. Ona, Lajla, koja doivljava trajanje svog ivota, nije svesna mog prisustva. Ipak, kasnije,kompletnijaLajla,izgledadameprepoznajeiklimaglavomuznakprihvatanja. MojivotkaoLajlanijeneprekidan.Osealasamjeumlazevima,kaonekupreseenu arterijuizkojejeisticalakrvnjenogivota.Nekolikodana,zatimtrzajunared. Mukarci iz Gandija planiraju ekspediciju za prelaenje pustinje. Ulaui u snabdevanje rena gilda mi je kupila mesto posmatraa u ovoj ekspediciji. Moda negdeizapeskateedrugareka? To mora da je pre sto godina. A istovremeno je i SADA: hitan sadanji trenutak, trenutakkojijevanijiodsvihostalih. Kojijeodnajvee...inajmanjevanosti.Sadanjitrenutak,trenutakukomeivite, estonestrpljivoprotrizaljubavbuduih.Ilimodastojitepotpunomirniipokuavate dazaustavitevreme,daosetitepunukussadanjegtrenutka,alionotostvarno sebi govoritejeste:Gledaj!Koncentriise!Ovdesamsada,uovojtakiprostoraivremena. Ovim urezujem taj trenutak zauvek u pamenje tako da u ga razumeti i sauvati njegovo znaenje... za sledei sat, sledeu sedmicu, sledeu godinu. Ne sada, nego TADA. Tek kada trenutak proe i nestane, moe da se stvarno doivi. Stoga je taj trenutaksveinita. Ipak,potoja,Lajla,ivimsvakisadanjitrenutaksasvimobino,aliikaodeomoje cele,kompletne,linosti,tavremenskaobmanajesadaotkrivena.Svakimomentzraii svetli.Svakiinisvakaresukaproseidijamant. To je radost KAskladita. To bi mogao, isto tako, biti i uas da je trenutak bio nesrean i pun agonije. Ali ak i uas prolazi kada je svetlost koja izranja iz svakog trenutkatakosjajnadasebolzaslepi.

116

Idemo u unutranjost: od Gandija do ivice pustinje, u pratnji grupe nosaa natovarenih zalihama. Postavljamo glavni logor duboko u pranjavom kopnu pored troprste bare, poslednjeg izvora vode. Iza, postoji samo ravnica od grubog peska s udaljenimdinamanahorizontu. Planirali smo dobro. Smenjujui se, vodimo ekipe nosaa daleko u Suvu zemlju, gdeodnosesandukesahranom imeine punevode iz bare. Prvi takav izlet traje dva dana: jedan dan za mar, a drugi za povratak. Drugi izlazak omoguava nam da prodremo dvostruko dublje. I tako redom. Na ovaj nain mi itavu nedelju dana izviamo te daleke dine, pripremajui put i stalno se vraajui u bazu. Ove pripreme trajunekolikonedeljaizatovremesmodobroovrsnuli. Zatimotputamosve nae nosae i kreemo sami da preemo Suvu zemlju. Nas estoro:petmukaracaija. Zahvaljujui naim pripremnim izlascima, prve nedelje putovanja su lake iako dinegrebeni,kojetrebadapreemo,imajumekupodloguiviestrukosumeusobno povezane.Pronalazimosvenaesandukenetaknute.Dinemogudasekreualinetako brzo.Pirkablagivetri.OvojenajmirnijedobagodineZatije.Nareci,naravno,uvek imavievetra,akizavremeZatija,alismodalekoodnje.Jakivetrovieduvatltekza estnedelja. Dine grebeni se nastavljaju u dine zvezde, kroz koje moemo brzo da napredujemo. Olakavajui sebi put, ostavljamo hranu i pie na kamenju rasutom po povrini,kopnenimoznakamauovomsuvommoru. Ajasezaljubljujemujednogodostraivaa,Dozepa.Ionumene.No,tonijeu redu.Onjemukaracizmogrodnoggrada.Moglismodasezaljubimojednoudrugo jedinostogatosmotolikodalekooddahareke.tosmotolikoizolovani. Izolovani! Ipak smo sve vreme u takvoj blizini ostala etiri mukarca iz Gandija (koji nisu smeli nita da znaju, a ipak jesu) da ne moemo nita da uinimo s naom ljubavlju. To je i muenje i blagoslov. Gorimo od frustracije, enje i straha, kao to prekodanagorimoodvreline.Dozepmiseinineobinolepihrabar. Trinedeljeuunutranjosti,bezikakvepromeneusiromatvuismrtipejzaa.Ovde rastujedinominerali. Zastoj:ostalaetvoricaeledasevratedokjoimavremena.AliDozepnemoe dapodneseporazmadajeovojedanodonihpoduhvatagdejeakipokuajneka vrsta uspeha. Dozep eli da putuje bar mali deo onoga koliko sam JA proputovala rekom,aliusopstvenompravcu. Samotakvogimogudavolim,onogakojipredstavljamojsopstveniodraz. Poslesastankaodranoguvrelinikojanaspali,odluujemodatrojicaostanutu,u zbrci kamenja prekrivenih kristalom, u podruju rasutog kriljca. Troje e nastaviti napred:Dozep,Harkija. Dan kasnije, Hark zakljuuje da idemo u smrt. Moda i idemo. Moda e moje kosti,pomeanesaDozepovim,leatinaposteljiodpeska. HarkiDozepsesvaaju:nenaestok,venamirannain,punmrnje.Harkse ponaakaodajeDozepizneverioduhnaeekspedicije,insistirajuidaseonanastavi. Harknemoedapodnesedabudeuaurinaeljubavikojapostajesveeatojevie suzbijana. Rano ujutro nas naputa da bi se, po sopstvenom tragu, vratio tamo gde smo ostaviliostale.Kadaihstigne,onieostatijodvadana,azatimotiiponevisasobom svuhranuivodu.Tojepretnja.Obeanje. imjeHarkotiao,Dozepijapolazimoususretniemuizaniega.Imamosamo jojedandan,jednuno. Kako vatreno provodim tu no. Izgleda da je svrha cele ove ekspedicije, sve te nedeljepriprema,svinosaiizalihe,bilajedinoisamodabismomimoglidasevolimo.

117

Daliemosevratitiiizvestiti,Oh,da,otkrilismoNETOnalismojednodrugo? Meutim, u zoru, kada ponovo padamo jedno drugom u zagrljaj, poinje da se raasumnjaumenidaDozepnevodiljubavsaenom,vesasamompustinjomsa ovom golom prazninom udaljenom od reke; koja nema nikakve veze sa pravilima renog ivota. Moje su grudi dinezvezde, moje slabine iskoene dine pod njegovim prstima koji klize. Izmeu mojih butina je bunar tenosti koju nismo nali. Ja sam pustinja napravljena od mesa. Samo na taj nain moe njome zagospodariti; on koji moraneimgospodariti. Togdanasevraamo,utiini,domestagdesmoserastaliodHarka.Tenoi,poto smoodmotalinauebadnapesku,Dozepjeimpotentanzatotosesadapovlaiiz pustinje. Iako me grabi surovo i nasilno, na nain koji do sada nisam upoznala ni kod jednogmukarca,nepostienita.Konanoseokreenastranuuagonijistida,takoda moramdagateim,itojejogoreplaekaomalodete. Ujutru, dok se budim, njegove suze i dalje kaplju na moje lice. ini se tako. U stvari,zalutalekinekapiizjednogusamljenogoblakaprskajupomojojkoi. Dalekonazapadu,jednanemoguatamnamasaoblakaseniskovue,deleikiu; sputajuseprljaviaravikie.Vezajedansatoblaciodlaze,nebojeisto. Ikada,konano,stiemodoonezbrkekamenjaikriljca,prvonailazimonajednog utopljenika,zatimnadrugogitreeg.udovinapoplavajenestala,pustinjajeponovo sprenosuva.Poplavajeodnelameineiiseklaihnakriljcima,takodasuostalesamo baricetenostiuonimakojepronalazimo.Nailazimoinaetvrtotelo,Harkovo,ijaje koavepoeladasetavi. Tisidovelarekuovde!ludakivritiDozepnamene. HvalaBogu,utomtrenutkusemojivotkaoLajlapomeraunapred,pribliavajui sesvomkraju. Nekoliko dana kasnije, negde dalje na zapadu medu dinamazvezdama, Dozep padaumiruiodei.Kaotoijaumirem,takoe... Zatrenutakverujemdasedesiloudo,dasamjaSTVARNOnaredilareciionaje doladamiseslijeniznateenivratiugasimojuuasnued. Ali ja sam mrtva; i crna struja je primila u sebe svoju kerku iz daljine. Kao to uskorootkrivam,dolasamkuikonanosebiiupravojetoonotoosvetljavasve druge,ranijetrenutkemogivota... asamarna,tinejderkaizMelonbijakojaudidasepridruirenojgildizagodinu dve. Vladanezapamenosurovazima.Rekajesasvimzamrznuta.Brodovisuzarobljeni nasvojimsidritima,sakonopcimaijarbolimaokovanimmrazomkaonekimukrasima nasmrznutojimendanskojtorti.Narecinemasaobraaja. S mojom najboljom prijateljicom Polom, hrabro se upuujem na led, na klizanje, sankanjeibacanjesnenepraineumlazovimailukovima.(Takojehladnodajesneg suviliinaprainu.)Urezujemsvojeimenareku,dagasvivide. Nekiodonihkojiposmatrajusuideacikojipoinjudasezaikavajujerseinida je reka postala isto toliko sigurna i vrsta kao i drum. Na cii zimi oni postaju usijane glave, rugaju se i izazivaju, i nas i jedan drugoga. Uskoro najsraniji i najgluplji od deakastajenalediklizaseporednas. Sada e morati peke po enu! upozorava Pola. Iskoristio si svoju jedinu priliku. Glupost. Nisam na reci nego na ledu povrh nje. Kladim se da bih mogao da predemakdodrugeobale. Ane,nebi.Ledjenasredinitanak.Modatamouopteinemaleda. Heej! Zatrava se i ui na klizavici. Pada i ulja se du leda. Iskobeljava se,

118

otklizavanatragdoobaleiskaenanju.Hajde,gomilo. Matakae. Nisluajno. Kukavice,rugaimseivraasvomsportunaledu.Skaenaleddrugiput. O, ja sam momak reni, peva. (Naravno, prava pesma je o DEVOJCI REKE.) Brodimijeveni!Iinimesrenim...(Onupravoizmiljarei,ismevajuise.) Iznenadazavriti:Unititi!Unnnititi...! Rukemusedivljeokreukaokrilovetrenjae.Poinjedatri.Dalje,dalje... Mi,utrnuli,gledamo.Uskorojestotinama,hiljadupedaljadaleko.Usvomzelenom kaputu on jekao list noen vetrom s leda. Zatim je samo vlat trave. Konano, sasvim daleko,onnestaje.Sasvimtihokrckanjeprolaziispodmojihnogu.Ledje,tamonapred, pukao. Idogodilasesmrtzatotosamispisalasvojeimenareci. Neuseoseatikrivom.Nevinasamtosetienjegovesmrti. asamvoapalubeizSvetlita,srenaiveomastrasnaena.Kakomoedabudeoboje u isto vreme? A jeste. Ja znam; ja sam ona. Ona gori kao lelujavi mlazevi gasa koji plamti u krateru izvan grada; a ipak, ona je iznutra obasjana svojom strau koja nije utroenanitiserasprsla...

Jasammnotvoivota,povezanihmedusobom,ogledajuisejedanudrugom. Sviti
pejzaiiavantureokojimasamikadasanjala,joodkadasambilamaladevojicaa kojesumitakonaglooteliistotakonaglopostajumoji;doprelivanja... Neliam? Zapovednica gilde iz Gandija? Ali KAKO...? Ovde sam nedeljama, angaovanaupregovorimasaOsmatraima.Modanisamnajboljiizborzapregovaraa jernikakonemogudasepopnemnatajprokletiiljak...Alisreemjednogmladiana neutralnomterenu,obinoujednojodmnogihkrmipodvenjakom.Onimabakarnu kou,sjajneoiimali,prastnos.Dasambaretrdesetgodinamlaainetolikotuno mudra,kaosada... (Moje sopstveno srce tue jer, naravno, mladi je Haso, moj nekadanji ljubavnikzajednuno,onajkojijeubraoprvicvetmogtela.) Sdrugetakegledita,odsvihonihkojisemoguosvrnutinizmnogehiljadedana ivota,jasam,moda,najboljazatajposao.Alisamomoda. Tako sam zaplovila prema svom cilju, primenjujui blago ubeivanje, kao da nameravam da zavedem tog mladia, i samo povremeno stvarno gubim strpljenje s njim. Mnogo toga je ve bilo principijelno usaglaeno, a neto, ak, i sprovedeno u praksu; meutim, ja elim one panorame zapadne obale koje su Osmatrai skupljali i nagomilavali stotinu godina. elim da budu poslate u Adelobo, da ih tamo majstori ureu u ploe i tampaju u atlase koje bi nae signalistkinje mogle rukom da ispravljaju. U tom atlasu e biti tampane i sve informacije koje smo dobili od Jalin. Bie to druga KNJIGA REKE, vodi duhova za dosad nepoznat svet. Ili, moda, treba da ga opiem kao drugu Knjigu Gildinih Statuta, poto e njena distribucija biti strogo ograniena.Neeizaidodatni,nezvanini,primerciutomogudabudemsigurna.Ti izdavaiizAdelobazaviseodnaskadajeupitanjuprevoznjihoverobe. VeerasjeNovogodinjeveeikrmapodvenjakomjeosvetljenalampionima.U venjakunevladasuvievelikaguva,najveibrojljudiseuvazasutra.Nekolikoena rekeseprepiru.Usamljenstaraczanetmislima.Dvojezaljubljenihmuienaodpre nekolikonedelja,sudeiponjihovomizgleduapuuuuglu.

JasamNeliam,postarijazapovednicagilde...

119

Pored njih samo Haso i ja. Starost trai mladost osim to je Haso SUVIE iskusan, prijatan i oprezan. Lino, mogla bih rano da idem na spavanje. Ali nema odmorazanevaljalce. Kojegarancijemoetedaponudite?pita. Nauasnure,ponavljam.Vaepanorameebitisavrenobezbedne.elimo samo da ih pozajmimo. Vratiemo ih najdue za godinu dana. Toliko je vremena potrebno. Oko nas meka, treperava svetlost. Trebalo bi da nam muzika svira serenadu. Ali ne,muzikabimeuspavala. Uredu,JAvamverujem.Konsultovau... DogovaramosedaseponovonaemouistojkrmidanposleNovegodine;iposle svihzabavaiveseljatrebaponovobititih. Ali dolazi tajdan u Novoj godini, a venjak nijenimalo tih. Dupke je pun i veoma buan. Zbog toga to je glava crne struje prola Verino. Sada svako svakom o tome pria, nudei objanjenja, protivureei jedni drugima. Umesto mira i povuenosti, ovdevladapandemonijum. Nojeoblanaitamna,crnakaostrujakojanasjenapustila.Svi ovilampionisu samo majuna treperenja koja osvetljavaju onaj najsitniji deo nae strane tame. Gomilajenalautoiteuovojidrugimkrmama,daljeod,sadagole,reke. Iznamdauja,Neliam,uskoroumreti...Uskoroikrvavo.Pokuavamdanateram sebe da ustanem, da pobegnem. Ali to se ne deava: Neliamine noge ne obraaju panjunaJalin. Ne iznenauje me to Haso kasni na na sastanak. Odmah sputa dve ae vina, prenegotomiapatomsaoptavatasuOsmatraikrozsvojteleskopvideliodglave Crva.Tekomogudarazumemnjegovomrmljanjeodbukekojanasokruuje.Glasnije, hoeli! Onuzmie,namrtivise,uvredeno. Izvini,Haso,svismonaiviciivaca.Oprostimizarazdraljivot. Ureduje.Razumem.ITADA.... Iznenadan vrisak sa obale se prosu kroz amor. Galama u trenutku zamire a zatimseraspaljujedvostrukomjainom.Ljuditreiizbijajunaulicu. ekajovde.Vraamse.Hasonestaje. Malo zatim, ludnica se iri i na ovu stranu. Iznad krovova se pojavljuje tamnocrvena svetlost. Neko vie: Vatra! Zatim me zagluuje strahovit tresak i svi lampioniodjednomupadajuuvreovetar. Haso se uskoro vraa, bez daha. Naoruani mukarci. Mora da je zapad! Hajdemo,nailjak!Uzimamezaruku. Alijaseopirem.Dragimojdeko,janemogudasepenjemnatajiljakdabih sebispaslaivot. Tojebaono...!Neliam,jautipomoi.Odneutegore. Ne,moraiisam.Jabihtibilateret;ukralatiansu.Aliobeajmineto.Obeaj daebitiverantamogore. Veran? Posmatraj. Dri se po strani. Belei sve to se dogaa. A sada IDI. Idi. Ili u se naljutitinatebe. Onsedvoumi.Naravno.Aliseruenjeiterorsvakogtrenutkasveviepribliavaju. Zatimmenaputa.Alineprenoto,apsurdno,strasnoneljubimojusmeuranu obrvu. Ponovoizkondirapunimsvojuau.Sramotadapropadnetakodobrovino.Pijem jedangutljajiekam. Mada smrt, kada konano dolazi, nije uopte onako vesla i brza kao to sam

120

oekivala. A,meutim,nitakokonana... tprilike u to vreme poinjem neto da otkrivam. Iz nekog razloga, boravkom u KA skladitumojamoopaanjanijetolikoporemeena,kolikoizotrena.Modazatoto sam upravo bila Neliam koja ni najmanje nije bila budala. Moda zbog toga to se stvarnoznaenjedogaajapokazujeistozraeikrozoveivote,tonikadanije sluajzavremesamogivota. Krajikom svog duhovnog oka, hvatam odblesak onoga to Crv radi dok je zabavautoku. Koristimekaonekuvrstuunkanarazboju,dabizajednoiztkalaosnovuipotkuu novuaru,unovi,razliitiinadmoanuzorak. PadaminaumdaovomoedameuinisredstvomuodreivanjuVRSTEBogau kojisepretvara.Modabihmogladazadobijemmalouticajananjega. Stoga,zavremesledeegisekaivota,kaoribarkauSpenglstrimu,inimsvedase ne obazirem na taj privid. To nije lako. Kako da se ne obazire na svoj ivot kada si zaokupljeniveiga.Vlasnica ivota koga ponovoivim sumnja da je zanemarena. Ali ondashvata(mislim). Neprestano zamiljam jednu sliku. Stavila sam tu sliku u uareni centar svoje panje. Jednog dana, dok se nalazim u amcu vukui mree oteane banjoima, u moj se ivot prua neka aka. aka visi u vazduhu kao neki file od bele ribe, iezavajui kod zgloba...

Kada sam zgrabila tu aku, nebo, struja, amac sve se odjednom rastapa u penastu,

ljubiastumaglu. Sedelasamusvetlosnojkupi.BiojetoRaf,mojizbeljenizombi,kojimejedraoza ruku. Pomagao mi je da ustanem, mada se nisam oseala posebno slabom. Naprotiv, osealasamseprilinokooperno.Spustivisenaivicupostolja,zakljuilasamdameje Crv morao dobro negovati i osnaiti moje udove, dok sam se odmarala u iniji. Sem ukolikomojetrajanjeivotausnunijeizgledaloznatnoduenegotojestvarnobilo. KolikosamdugovremenaprovelauKAskladitu,Rafe?Sate?Dane?Nedelje? Slegnuojeramenima:Ponovosamsanjao,nisambiotu. AdalijestrujasadaBog? Nisam siguran. Ona je... drukija. Moda se, kada se rodi Bog, poinje samo sa bebomBogomkojatektrebadaodraste? Ona naroita slika je jo uvek bila ukorenjena u mom srcu. Intenzivno sam se koncentrisalananju. CRVE,mislilasam,TAJESRATOM? Ispredoijusumipromicalinejasnilikovi;nisammogladaihprepoznam. CRVE!Pokazalasammutunaroitusliku. Svojimunutranjimuhomsamulajecajpreutnogprihvatanja. Pobeda.USPELAsamdaunesemtajposebanuzorakunovutkaninu,barujedan njenugao. Skoilasamsivice,dole.Uredu,rekohRafu,odlazim.Podiglasamboce.ta etito? Nesmemoostavljatiotpatke.NaroitoneuBogu. Oh,onihmoeupiti.Izbaciti. Da,kadamuseteloponovostanji...Biojeupravu.Takosamspustilabocekojesu mijedinomoglesmetati.Nekamiihgildaodbijeodplateakosme.

121

afijasmokrenulikaOpalnomOstrvu.Krajtunelaupeinijejouvekbiosuen,ali netolikokolikoranije.Travamisesklanjalasputa. Stiglasamdomranogizlaza.lemjeleaotamogdesamgaostavila,alinijebilo nikakvogtragaodkonopca,atuneljebiocrnkaokatran.Protreslasamlampu,alibez ikakvog efekta. Zatim sam proklela sebe to sam takva budala. Reenje je bilo jednostavno. CRVE,OSVETLITUNEL! Odmahsuzidovipoelida odajuslabu,plaviastusvetlost.krto,alidovoljnoda mi se osvetli put.Mogunost da stignem do usta bila je uslovljena onom specijalnom slikomkojomsamhranilaCrva.Posletridesetkorakanalasamkonopac. Moda je bio povuen kada su se vilice Crva zatvorile. Ili je moda posada JALIN poeladagaizvlai....Zaprobu,povuklasamkonopactriputa,alisenitanijedogodilo. DALIBRODJOEKA?Nasmejalasamse.Zatototosadanijebilovano,ninajmanje. Ubrzo sam stigla do kraja tunela, odakle je konopac vodio preko ivice i savijao dole,utamnurupu. CRVE,OSVETLISVOJEGRLO! Pojavilo se slabo svetio, i skoro sam poelela da nije. Kada sam dolazila, propala sam kroz grlo Crva u mrak, stigavi, skoro pre nego to sam shvatila da sam krenula. Sada,kadasamvidelatasenalazipredamnom,pojavilaseklaustrofobija.Trebaloje glavake da zaronim u rupu. Ako bih se, sluajno, zaglavila, da li bi me Crv ljubazno iztucaonapolje? Nijebilomestarazmiljanju.Skoihdole.Brzo,jersustranicebileklizave.Uvijala samsenaokuciivuklakonopacakuzaakom. Gore. Gore. Iznad mene, u mutnom svetlu, mogla sam da vidim konopac koji je izlazioizpoklopcacevikaokoren.Nisamvidelanikakavspoj.Privijajuisevrstouz poklopac pokuala sam da ga otvorim. Uzalud. A ako bi se, moda, poklopac naglo otvorio,konopacbiseoslobodioijabihponovoskliznulaakdole. Usvestimisestvorilajednaslika:vratamiolovkekojaseotvarajusamonajednu stranu,itosamopododreenomteinom. ASADMIKAI!visilasamoajna,slaboudarajuiiznadglave. Jo mi se jedna slika rascvetala: brada crva ispod povrine vode; vilice mu se razjapljuju, dok jedan Ugao njegovih usta nastavlja da stiska konopac (u nekom iskrivljenom osmehu, koji je, izgleda, bio namenjen meni); a zatim tone rene vode provaljujuunutra. Akojetojedininain... Uvrstila sam se najbolje to sam mogla. Dograbivi konopac obema rukama, zamurilasamizadraladah.UREDU,UINITO! Cevsenaglanapred.uborigrglanje,izascene.Nalicemipadanekolikokapi,a ondameodjednomvodaudaraipotpunoprekriva.Skoromeodnosi. Nekako,NEKAKO,greviosamse,akupoaku,pelakroztajvodopad...Ajosam bilapodvodom.Zato,ozatonisamponelatajprokletilem?Akouskoronedobijem malovazduhaeksplodirau. Mojsesvetvrtoglavonaginjaonagore.Vieivie.ekalasamnagroznusmrtdok se reka praznila dole ispred mojih oiju i nosa. Zagrcnula sam se, progutala vazduh, trepnulaimoglasamdavidimogromanklindnevnogsvetla. sreutonijebiloaradaleprajuokolo,alinijednanijeulaspoplavom.(ModajeCrv mogaodaihkontrolie?)

Grloseponovovrstozatvorilo,ostavljajuinadnuustaplitkulokvuvode.Imalasam
122

Leeisklupanaujednomuglunjegovihvilicapotrailasampogledomreku.Nebo ioblaci.Deobrodasjednomrejudobrodolicebojeafrana:mojimimenom. Protreslasamglavomnekolikoputadaizbacimvoduizuiju.Nisamulanikakve poznateglasovespolja,alimetonijeiznenadilo.Uzimajuiuobzirefekatpriguivanja kojijevladaonanaemsidritu,svakiuzviknauzbunubiobibrzouguen. UREDU,CRVE.ZINI! Kadasuseivicesasvimodlepilejasam, zanoseise,ustala.Iscepalasamlepljive niti koje su mi se ispreile na putu i koraknula napred, na usnu, jo se cedei od iznenadnog potapanja dok je konopac oputeno leao iznad povrine vode, sve do ekrka. Od kada sam ovde poslednji put stajala, brod se pomakao unatrag za vie od dvadesetpedaljainapolaseokrenuo,odvukavisvojesidro. Celaposadajebilapostrojenaibuljilaumene. Hejtamo!viknulasam.Kojijedatum? Posle Bog zna koliko dana aputanja, sada kada sam viknula pukla je brana sabijenog zvuka. Laudija, Peli, Sparki i Sal su poele da ispaljuju pitanja, ali se Peli proderala:Kuujte!glasnijeodsvihnjih,iodgovorilami. Odkadasamulaunutraprolojesedamdana. Nedeljudanarata. Dobro!viknulasam.Zaustaviurat.Aevokako... Reklasamimionesuostalebezrei.Alimislimdasumi,barPeliiSal,verovale. Htelabihdamipoaljetenetohraneipia.Samozasluajdamisepriklopa. Akrevet?vikalajePeli. To e biti teko. Spavala sam u bunju, na drveu, u blatu i mahovini, na keju u Spenglstrimu,aposlednjiputukuimagle. Ne,alibimikoristila suva odea ijedan pekir potpunosammokra.A kada sve poaljete ovamo, odveite ovaj konopac. Podignite sidro. I izvucite odavde staru JALIN. oto je brod ve bio dobro izvan dohvata pristanjae, nastala je mala rasprava oko togakojijenajboljinaindamesnabdeju;zatimjeuvodusputenabarzarubljeau njegastavljenaplatnenavreapunaonogatosamtraila.Zatimsumibacilikonopac damogudaprivuemabar.Potosamgaispraznila,pustilasamganizvodu. Hej!vrisnuMiranda,opravdanosebunei. Ne obrativi panju na nju, skinula sam sve sa sebe izuzev bluze koju sam morala da podnosim. Sreom bila je prilino nepropusna. Obrisala sam se pekirom kolikosammogla,istavilanasebenoveizme,pantaloneijaknu. Oh,imoratedasignaliziratenizvodno.Isterajtenaobalusvakogglarakojijena reci. Bie uinjeno. Peli je odvezala konopac. Povukla sam ga kroz vodu i uvila iza sebe u upljinu usta, ostavljajui na slobodnom kraju omu. Najvei deo konopca se, naravno, vrsto drao u zamci u grlu, a omu sam navukla preko ramena. I tako sam sadazauzdalaCrvapoposlednjojmodi. Posadajeuskoropodiglasidro,razapelajedraikrenula.Sparkijevesignalizirala nizvodno.Jasamstajala,tu,uustima,skonopcemstegnutimprekogrudi. CRVE!Pokazalasammuonuposebnusliku. Osetila sam neoekivani otpor. Neku vrstu uzvienosti. Sile. AL' JA SAM BOG, izgledalojedakae. ONDA ME SPRI MUNjOM. Odgovorila sam. AKO TI SE NE SVIA. I stvarno se zaulanekaslabatutnjava,alijeonadolazilaizdubinaispodLitica.Pretpostavljamda se crv unutra ponovo podeavao, s obzirom da je tutnjava izvesno vreme potrajala.

123

Zvukjevieliionastomanevetrove,kranjecreva,negonagrmljavinu.Malokasnije jeprestalo.Onapeinagdesambilamoradasevepotpunoizduvala. Nitasevienijedesilo,alisamjavrstostajala,jouvekinsistirajuinaonojslici. OvajCrvneesadaodmenenapravitibudalu.Ustvari,Crvjevepoeodaslua:toje tutnjavaznaila. JALIN. Njegov glas je jasno stigao u moju glavu. JA U TI POMOI, JER SI TI POMOGLAMENI. GLUPOST, TI NEMA IZBORA. A SEM TOGA, TVOJA JE DUNOST DA POMAES LJUDIMA,AKOSIBOG. DUNOST?DALI?MOJADUNOSTJE...DASAZNAMTASAM.DASAZNAMTAJE DRUGOBOANSKOBIE. ZATO GA NE OSTAVI NA MIRU, CRVE? BRINI SE O SVOJIM ENAMA I SVOM VODENOMPUTU. DRUGI BOG IMA OI I UI OVDE, DEVOJKO! POTREBNO JE DA SAKUPIM KAOVE NJEGOVIHSLUGU. SAKUPIEDOVOLJNOTOGAKADARAISTIMOGUVUKOJUSINAPRAVIO. POSLE EMO BITI KVIT? TI I JA! Bila je to skoro molba. Crv je poeo da zvui malicehumanije.Manje od onogsveanog: CrvSveta sam ja. Da li jeto bilatajna njegovepromene:dalije,postajuiBog,postaouistovremeimalohumaniji?Manje ogromansunerzaupijanjesvesti;vieosobasasvojimsopstvenimpravima?Osobasa mojimznakomusebi? E,PAJANISAMNEKOKOEKINJITIBOGA;UBUDUEUUTIVOPITATI. PITATI...TA? OH, O KAOVIMA, RAZUMBOGU I OSTALIM STVARIMA. O ZVEZDAMA, SVETOVIMAIRAAJU. SIGURNOUTEOTOMEOBAVESTITIKADAISAMBUDEMZNAO. DOBRO.AKOSMOTOREILI,KRENIMO.MahnulasamuznakupozorenjazaJALIN, azatimtrglakonopac. UskorojeglavaCrvaizbilaizLitica.Pretpostavljamdasekretaousisavajuivoduu svoju unutranjost, a zatim je izbacivao u mlazu. Ili je, moda, koristio energiju sagorevajuivodu.Pogledalasamustranu:staraBamebrigajeizgledalatronuta.Peli je otvoreno plakala od radosti. Sal je klicala. Poljubila sam svoj dijamantski prsten i pravcunjihdve.Ovojebiotajuzorak,taposebnaslika:ja,kakosesputamnizrekuu vilicamaCrva. ProlazeiporedPortBarbrenekolikosatikasnijemi,naravno,nismobilidovoljno blizudabihmogladavidimdalisenaobaliokupilagomila.Nijebilonibrodovakojisu isplovili, niti ili u naem pravcu. Meutim, ipak sam velianstveno stajala za krmom, kaodaupravljam.Udaljini,bleskalisusignalii,bezikakvesumnje,brojnidurbinisubili upravljeni na mene. Doe vreme kada ovek treba da uiva u trenucima svoje slave, umestodaihskromnoizbegava. Za etiri sata pae no. U to vreme treba da budemo izmeu Dangalija i Krekevog Rukavca, i ja bih ba mogla da se odmorim. (Ja nisam STVARNO upravljala strujom).UzoruemosepribliitiGandijuiprimairatnojzoni. Moralasamdabiram.Predamnomjebilaodluka. Jer, u svojoj plahovitosti, zanemarila sam osnovnu stvar: naime, kako u da se iskrcam. Moda je, ipak, trebalo da se drim onog abra za ve. Prvo ronilaki lem, sadaabar;inisedasam,uposlednjevreme,razvilanavikudabacamstvarikojemi moguzatrebati.Dasambartrailaiogledalo.Itonesamodaseuredim.Kadsmove kod toga, verovatno bih mogla da iskoristim neku od onih boca to su mi prijateljice poslale,dapoaljemporuku... Mojizbor?Nijeseradilosamootomekakouseiskrcati,madajetajmaliproblem

124

biopovezansasristvari.Asrjebilausledeem:mogudazaustavimCrvauUmdali. Mogudasaekamdamipoaljubrodkojiemeuzeti.Posletogamoguuputitiglavu Crva napred u divlji okean. Uradivi tako, ja bih ponovo uspostavila struju celom duinom reke i povratila na svet. Uglavnom. Koja nedelja vie ili manje, dok ne oslobodimoVerino. No,dalijetopotrebno? Razmiljala sam o tome kako je moja sopstvena gilda u srcu bila Konzerver. A kolikosuslobodnijiilepiivotienakadaseuporedesaivotomnazapadu.Svezbog injenice da mukarci nisu mogli da plove rekom. Rezultat svega bio je da su svaiji ivoti:mukaracaiena,deakaidevojica,naistokubilibolji. Aliondasampomislilanafrustracijuiozlojeenostkojueoseati'glaripotosu oprobali putovanja u daleke luke i pri tom rtvovali svoje ivote. Sem ako nisu bili krajnjesrenidaodukui...tristotinemiljapeke.(Jer,sigurnonisumogliplovitirekom kadasestrujanalazilanasvommestu.) Mislila sam na ludilo Dozepa koji je udeo da daleko putuje, samo da bi video kakao se njegovi snovi prvo potapaju a zatim gore do smrti. I mislila sam na onog deaka koji je uniten jer se usudio da stupi na led u Melonbiju. Mislila sam na Kia uhvaenogupaukovumreudomaesreeuDangaliju. Mislilasamnasvogroenogbrata,unitenognezajaljivomradoznaloujerje zanjupostojalojednojedinoreenje.MislilasamnasvojeroditeljeiNarju.Merilasami odmeravala. CrvjemogaodaizaeSAMODELIMINOizsvojejazbine.Mogaojedastaneblizu Aladalije,recimoostavljajuislobodnimsledeihstoosamdesetmiljasevernihvodai zamukeizaenskeputnike.Istina,tojesamoetvrtinaduinereke.Alitobimogao bitinekipoetak,nekoobeanje...Sdrugestrane,tobiostavilopriliankomadrene granice izmeu istoka i zapada, otvorenim. Zapadnjaci bi se pokazali mudrim ako bi pretpostavilidamoemodajezatvorimo,akozaelimo.No,dalisumudri?Idalibise uzdraliodupadaigusarenja?DalibimigradoviodAladalijedoUmdalebilizahvalni toostavljamnjihoveobalenezatienim? Konano, mudrost ili ne, zaustavljanje pre ua je prilino zavisilo od toga to je CrvmogaonauitiodtedalekesileuRaajukojanasje,ustvari,sve iposlalaovamo. Zavisiloje,takoe,iodtogatojeCrvmogaonauitiodsebesamog?(BioBogiline.) NisamsmatraladaCrvbaznatajetoBog;znaliuopteneko?ModajeBogsamo ideja kojaekaotelorvorenje kao i svaki drugi izum, kao to su misteriozneletilice koje su ovamo, pre mnogo vremena, donele nae seme. to me je podsetilo na zagonetku Velike Inteligencije, koju je rodio ovek a koja je vladala Raajem. Osnovno pitanje bilo je, imam li ja pravo da se zaustavim kratko pre ua. Da li sam ja izvojevalatopravoponovouspostavljajuistruju?Ilisamsesamoiskupljivalazaguvu kojusamprouzrokovala?Dalieubudunostinamenegledatikaonaheroinuilikao nakriminalnogidiota? Kako sam mogla znati odgovor na to, a da ne bude suvie kasno da izaberem razliitemogunosti?Idalijetobilovano?Modanikonemoenibitiheroinaakoje zatoneproglase?Aakojenekoproglaen,NEVERUJim. Pitanja,pitanja.Barsamimalamogunostizbora.Slobodnogizbora,zapromenu. Uimesvihivihimnogihmrtvih. Pramani talas se, penei, valjao podjednako i prema istoku i prema zapadu. Odloila sam svoj am od konopca i prihvatila se platnene torbe, izvadila suenu ribu, kolae,voe,bocuvodeibocuvina. Popilasammalovode,azatimpoklopalanekolikokolaaivakalaribu.Vinosam uvala da bih mogla da nazdravim Dangaliju, kada budemo prolazili. Gutljaj, ili vie, pomoiemidazaspimtenoi;daprespavamsvojproblem.

125

KadanarednogdanabudemostigliuVerino,jausvakakomoratidaodluim.Zato mogunostizboraislui.Dasenjomenaslaujemiondajednudaizaberem.Ilidrugu. MOJAknjigareke,takorei!Ovaknjigakojujerenagildatrailadanapiem,ovde uAladaliji,iakojeratzavrenidobijen,stomiljadaleko.Mislimdasuonesmatraleda jeneophodnodasesvima,odUmdaledoTambimatua,objasnitasedogaalo,aki akobitoznailodaseunjojobelodanjujutajne(imodanekiegodobijekojumasnicu). Inae,koznakakvebisvejeziveprieidivljeglasinezauvekkolaleokolo?Prenegoto ovaknjigabudetampananaAdelobonain,onae,ipak,verovatnopromenitinaslov. A moda e neki komitet zapovednica gilde prvo preko nje prei crnim mastilom... A, opet,modainee. U poetku sam mislila da e pisanje knjige biti tako uasan zadatak kao to je plivanjeureciilihodanjedoStanitaJunog.Alikadasamjednomzapoela,osetih,s olakanjem (a zatim sa uivanjem), da moja pria tee dovoljno lako. Konano mi je dobro dolo itanje svih onih Adelobo romana! ak mislim da sam bivala sve bolja kakojepisanjeodmicalo.Ustvari,tekomogudapodnesemdaodloimpero. tajo? O da: kosa mi je smea kao orah, oi boje lenika. Vitka sam, pre nego mrava (semnasvomputuzaStaniteJuno)i,bosa,netoprekopetpedaljavisokailiniska. Na vratu imam belegu boje okolade. Te male detalje sam zaboravila. To samo dokazujedasamskromna.Oigledno.(Dalijetrebaloinjihdadodam?Ne...). Naravno da ima JO; o tome i govori ovo nekoliko poslednjih privatnih rei samozamojeoi. Ovajdeonespadauknjigu,aliboljedazapiem,zasluajdamepogodigromili netoslino. Jer,Crvjeodraosvojurebaprolenoi.(Kaodajepazioiekaodazavrim svojzadatak).Prolenoisamsanjaladasamsamanareciuamcunavesla,kadase groznaglava(kojaustvarimirujejunoodavde)podiglaizdubina. Odjednomsamsepotpunoprobudilaiuglavizaulaovereci: JALIN,JASAMBIONAPRAVLJENPREMNOGOEONADABIHSESTARAODAOVAJ SVETBUDEBEZZRELIHSVESTI.OSTAVLJENSAMOVDEDARAZARAM. NEDAVNO SAM SE OEAO O RAZUMBOGA IZ RAAJA I ON JE UZVIKNUO: BEDNIE!PRONAAOSAMTVOJEOBLIJEJONAESTSVETOVASEMOVOGA.TOSU SVETOVI POGODNI ZA NASTANJIVANJE ALI BEZ VIIH OBLIKA IVOTA NA NJIMA,TI SI SPREIORAZVOJINTELIGENCIJE.NANJIMA,TIIHDRINERAZVIJENIM,TISIPOVREDIO MOJE LJUDE KADA SU DOLI. TA TE JE NAPRAVILO, DEMONE? IMENUJ SVOG GOSPODARA. IZMEU NAS E SE VODITI RAT SVE DOK TE NE BUDEM POSEDOVAO I MOGAODATEUPOTREBIM,DABIHDOKAZAOTATEJENATERALODALEIIEKA MILIONGODINA,KAOZAMKAIPREPREKA. ALIJALIN,MISLIMDASAMPRONAAONAINKAKODAUEMURAAJ.VERUJEM DA MOGU DA POALJEM NEKOG POGODNOG LJUDSKOG AGENTA DU PSIVEZE. DO LEGENDARNOGRAAJA,JALIN!INATRAG. akiusnumoglasamdagaproitam.Iuzvratim:NEGLEDAJUMENE!MENIse dopadaOVDE. HAJDE,HAJDE,JALIN,protestovaojeCrv.JEDNOGLEPOGDANATIEUMRETI,I TADAETVOJKADOIMENIDAGAPOALJEMGDEELIM.Njegovodugakobelooko jenamignulo,aglavamujezaronilapodvodu. JadaputujempsivezomuRaaj?KaoagenturatuBogova? Kao to rekoe neki pametni momci iz Melonbija: ni sluajno. I, nemaj straha! Imamjonekolikoljudskihstvaridazavrim.

Itako,ovdesezavravaKNJIGAREKE.

126

PRVA SF ANTIKVARNICA U JUGOSLAVIJI


U OKVIRU KNJIARE

BEOGRAD,FILOZOFSKIFAKULTET, ulazizVasineulice,telefon(011)639121 svakidanod9do24,nedeljomod12do24 PLATO,knjiarananajveemprostoruuBeo graduisanajraznovrsnijimizboromknjiga,od sada i sa policom rezervisanom za SF: sve nove knjige, veliki izbor antikvarnih izdanja, knjigenastranimjezicima.

JO nisam videla moje roditelje, da bih im sve ispriala. Moda bi trebalo da saekamdokmojaknjigabudetampanaiprvoimpoaljemjedanprimerak?No,tobi bilo prostaki. Suvie smo dugo bili stranci. Jo nisam ljuljala Narju na kolenu, Narju, mojusestru,kojanijeodmaterijereke,veodkrviimesa. Zapoetak,sigurnouotiiuVerino.NesamozbogtogatojenaputuzaPekavar nedabihjadikovalanadtetomilizarobljenicima,nitidabihsakupljalapriestrave. VeomaelimdautvrdimdalijeHasoiv.elimdasaznakolikojemnogoNeliamcenila njegovposlednjipoljubac.Imodadamu,naistinain,vratim. ModaumaloostatiuVerinuipomoiuobnovi.Aondau,sigurno,krenutikui, natraguPekavar. Prenegotoponovonapustimdom...dabihotila,kuda? Zaista se plaim da me eka jedno veliko kuda. A TO bi ve mogla biti druga pria, dugaka kao i ova KNJIGA REKE (nova verzija, od Jalin iz Pekavara). Ako bude noveprie,onamoebitiduaodsamerekejerse,moda,moepruitiodavdedo zvezda. Uveksemogunadatidasampogreila. Uovomtrenutku,jednostavno,neumemdakaem. _______________________________________________________________________

127

_______________________________________________________________________

ALEF SCIENCE FICTION MAGAZIN Izdava: NIRO Dnevnik, OOUR Izdavaka delatnost,21000NoviSad,Bulevar23.oktobra31DirektorNIRODnevnik:JOVAN SMEDEREVAC Rukovodilac OOUR Izdavaka delatnost: ILIJA VOJNOVI Glavni i odgovorni urednik OOUR Izdavaka delatnost: TODOR URI Sekretar Redakcije: ZDENKA KARABASIL Lektor: JOVANKA STOJIEVI Korektori: ANELKA SILAK i VIOLETA FRENC tampa: NIRO Dnevnik, OOUR tamparija

128