ISI KANDUNGAN

1. Pengenalan kepada FPK 2. Pendidikan dari perspektif mazhab falsafah 3. 4. 5. 6.

umum. Mazhab falsafah dan pengaruhnya terhadap falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan barat dan pengaruhnya kepada FPK Falsafah pendidikan isalam dan pengaruhnya kepada FPK FPK sebagai falsafah pendidikan eklektik

FALSAFAH UMUM BARAT Mazhab Idealisme Mazhab Realisme

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Perenialisme Perkembangan Manusia Kognitif Progresivisme Afektif Esensialisme

FPK
Menyeluruh Bersepadu Seimbang Harmoni

Intelek

Mazhab Pragmatisme
Mazhab Eksistensialisme

Rohani

Psikomotor
Rekonstruksionisme Emosi Akal

AL QURAN & SUNNAH

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Roh Jasad

Jasmani
INSAN CEMERLANG

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

INTELEK

ROHANI

ILMU PENGETAHUAN AKHLAK MULIA

TANGGUNGJAWAB & SUMBANGAN KEPADA MASYARAKAT

JASMANI

EMOSI

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) atau dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) merupakan satu asas kepada hala tuju pendidikan negara pada masa kini. Proses pembentukan falsafah pendidikan di Malaysia telah bermula sejak tanah air menuntut untuk mendapatkan kemerdekaan. Asas pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) tidak difokuskan kepada satu aliran falsafah sahaja. Ia mengambil kira beberapa mazhab falsafah Barat dan juga Falsafah Pendidikan Islam bagi tujuan membentuk satu falsafah yang bersifat eklektik

IDEALISME

PRAGMATISME

REALISME

EKSISTENSIALISME

IDEALISME
• Falsafah terawal & klasik yang terdapat di Barat (tradisional) • Tokoh : Plato, Descartes, Spinoza, Kant, Berkeley & Hegel • Fokus : akal, jiwa dan kerohanian kerana kebenaran hanyalah bergantung kepada 3 perkara tersebut • Lebih fokus kepada benda yang tidak nampak (tidak mementingkan kewujudan fizikal)

REALISME
• Seperti Idealisme, Realisme juga dikatakan mazhab falsafah tradisional • Tokoh : Aristotle, Russel,Fracis Bacon, John Lock • Fokus : Keseluruhan realiti ialah alam fizikal dan apa yang diluar alam fizikal tidak dianggap sebagai realiti • Mementingkan kewujudan fizikal untuk buktikan sesuatu

PRAGMATISME
• Tergolong dalam mazhab falsafah kontemporari (moden) • Tokoh : John Dewey, Charles Darwin, William James • Alam semesta bersifat dinamik dan manusia perlu mendapat pengalaman sebagai bukti kebenaran • Juga dikenali sebagai empirisme,fungsionalisme, eksperimentalisme atau falsafah orang Amerika • Fokus : Pengalaman & dinamik • Menolak konsep metafizik (ketuhanan)

EKSISTENSIALISME
• Mazhab eksistensialisme wujud selepas perang dunia ke2 • Tergolong dalam mazhab kontemporari (moden) • Tokoh : Soren Kierkegaad, Karl Jaspers • Eksistensialisme dipelopori oleh orang Eropah, jadi ianya dikenali sebagai falsafah orang Eropah. • Fokus : Kebanyakkan idea dan pengetahuan seseorang adalah berasal daripada pengalaman bebas atau laissez faire • Kehidupan adalah tanggungjawab individu. Setiap orang bebas menentukan keputusan dan pilihan mereka

RUMUSAN FALSAFAH UMUM BARAT
Aliran falsafah tradisional
persamaan

IDEALISME
perbezaan

REALISME
• Mementingkan kewujudan fizikal • Kebenaran boleh dibuktikan dengan kebendaan / objek nyata • Fokus kepada perkara yang nyata (perlu ada bukti)

• Tidak mementingkan kewujudan fizikal • Kebenaran boleh dibuktikan dengan akal, kerohanian dan jiwa • Fokus kepada kepada yang tidak nampak

RUMUSAN FALSAFAH UMUM BARAT
• Menolak konsep metafizik (perkara yang tidak nampak) • Merupakan aliran falsafah kontemporari moden • Kebenaran boleh dibuktikan melalui pengalaman
persamaan

PRAGMATISME
perbezaan

EKSISTENSIALISME

• Dikenali sebagai falsafah orang Amerika • Nilai etika & estetika boleh ditentukan melalui penerimaan & pengalaman masyarakat, kebudayaan.

• Dikenali sebagai falsafah orang Eropah • Nilai etika & estetika boleh ditentukan melalui keserasian diri sendiri. Tidak perlu mengikut norma-norma masyarakat semata-mata.

Mazhab Falsafah Umum
Idealisme Realisme Pragmatisme Eksistensialisme

Ciri
Fokus

Terawal & tradisional

Tradisional

Awal abad 20 – US / moden

Pertengahan abad 20 - Eropah/ moden

Kebenaran  akal, jiwa, kerohanian Dimensi Kebenaran, keadilan dan keindahan  menerusi proses penaakulan

Kebenaran  nyata/ maujud fizikalnya Kewujudan di alam fikiran selaras dgn alam nyata.

Kebenaran dari pengalaman Persekitaran bersifat dinamik. Pengalaman individu berbeza

Kebenaran dari pengalaman bebas Pengalaman bentuk idea & pengetahuan Individu berhak membuat pilihan & bertanggung jawab

Tokoh Plato, Descartes, Kant, Hagel dll

Aristotle, Russel, Bacon, Lock

Dewey, Kierkegaard, Darwin, James Jaspers dll

MAZHAB FALSAFAH
IDEALISME REALISME

METAFIZIK

Kepercayaan Ketuhanan

EPISTEMOLOGI

PRAGMATISME
EKSISTENSIALISME

Pengetahuan & Keterampilan
AKSIOLOGI

Nilai (Etika): Keperibadian

Falsafah

Metafizik

Epistemologi

Aksiologi

Idealisme

Semua realiti dapat digolongkan ke dalam bentuk akal fikiran dan kerohanian.

Penguasaan ilmu bermula daripada kesedaran kepada kefahaman Ilmu didapati daripada pemikiran yang rasional

•Nilai dan etika adalah bersifat mutlak dan kekal selama-lamanya dan ia adalah daripada Tuhan yang menciptanya.

Realisme

Fahaman ini percaya kepada benda-benda yang dapat dilihat dan dibuktikan kewujudannya melalui pancaindera.

Manusia lahir ke dunia ini dengan fikiran, ingatan atau kefahaman yang kosong.

•Nilai dirujuk kepada penerimaan terhadap sesuatu masyarakat.

Pragmatisme

•Kebenaran melalui pengalaman merupakan suatu perkara yang boleh dialami dan dipraktikkan.

Pengetahuan ialah suatu proses yang sentiasa berubah dan diperbaharui kerana persekitaran manusia sentiasa berubah Pengetahuan yang diperoleh adalah melalui pengalamannya dengan persekitaran. Pengetahuan yang diperoleh ini adalah bersifat relatif dan berubah-ubah bergantung kepada masa, keadaan dan individu.

Nilai dilihat sebagai relatif atau tertakluk kepada keadaan.

Eksistensialisme

•Realiti ialah suatu kewujudan yang bersifat individu. Perkembangan adalah bergantung kepada persekitaran yang bebas ditetapkan oleh individu.

Nilai adalah bersifat relatif kepada individu. Ia adalah berbeza dengan setiap individu yang lain.

Mazhab falsafah Pengaruhnya Kepada Falsafah Pendidikan Barat
MAZHAB FALSAFAH
IDEALISME

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT
PERENIALISME

REALISME
PRAGMATISME EKSISTENSIALISME

PROGRESIVISME
ESENSIALISME REKOSNTRUKSIONISME

Falsafah Pendidikan Barat: Perbandingan Aliran
T R A D I S I O N A L 1. Perenialisme 3. Progresivisme

1. Masyarakat & Pendidikan 2. Pengetahuan & Pembelajaran 3. Pengajaran Guru 4. Tujuan & Program

M O D E N

2. Esensialisme

4. Rekonstruksionisme

1. Masyarakat Dan Pendidikan
TRADISIONAL Sekolah institusi pendidikan formal Sekolah agen kebudayaan Pendidikan matlamat masyarakat MODEN Rumah institusi pendidikan formal Sekolah memajukan masyarakat Pendidikan kembangkan potensi

Pengetahuan sediakan pelajar untuk demokrasi

Pengalaman demokrasi di sekolah menyediakan pengetahuan untuk demokrasi sebenar.
Pendidikan bersepadu (kognitif, moral dan sosial) Nilai bersifat subjektif (pandangan individu)

Pendidikan kembangkan kognitif (akademik) Nilai bersifat objektif & tetap (berasaskan persetujuan)

2. Pengetahuan Dan Pembelajaran
TRADISIONAL Tumpuan terhadap pengetahuan dan maklumat Fokus kepada subjek Kandungan subjek: i. Pilihan guru ii. Penyusunan berurutan iii.Orentasi perkara lampau Kandungan subjek dibahagi kepada beberapa bidang Rancangan pengajaran disusun mengikut topik MODEN Tumpuan terhadap penyelesaian masalah & peranan individu Fokus terhadap pelajar Kandungan subjek: i. Pilihan guru & pelajar ii. Susunan ikut kefahaman iii.Orentasi semasa & hadapan Kandungan subjek secara bersepadu Rancangan pengajaran disusun mengikut minat & masalah

3. Pengajaran Guru
TRADISIONAL Orentasi teks & bilik darjah Berkumpulan keseluruhan Jadual tetap & masa seragam MODEN Orentasi pelbagai bahan & masy. Keseluruhan, kecil & individu Jadual anjal & masa fleksibel

Pelajar kumpulan ‘homogeneous’ & Pelajar kumpulan ‘heterogeneous’ program khas & program berbeza Pengajaran berpusatkan guru & pelajar pasif Keseragaman pengalaman bilik darjah dan situasi pengajaran Pengajaran berpusatkan pelajar & pelajar aktif Kepelbagaian pengalaman bilik darjah dan situasi pengajaran

4. Tujuan Dan Program
TRADISIONAL Fokus kepada sastera & sains MODEN Sepadu (sastera, subjek praktikal & vokasional) Umum Kurikulum berasaskan keperluan dan minat pelajar Standard yang setara & fleksibel: Tumpuan khas kepada mereka yang pencapaiannya rendah

Pengkhususan Kurikulum ditentukan

Standard yang tinggi & cemerlang: Tumpuan khas kepada mereka yang cemerlang

PARENIALISME

PROGRESIVISME

ESENSIALISME REKONSTRUKSIONISME

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT
Essensialisme
 Falsafah ini memfokuskan

Perenialisme
 Ahli-ahli falsafah ini

kepada usaha mengkaji semula perkara yang perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah  Manusia secara semulajadi mempunyai nilai murni yang kurang dalam dirinya dan melalui pendidikan dapat mempengaruhi nilai murni seseorang.  Guru berautoriti dalam bilik darjah.  Keberkesanan sesuatu ilmu bergantung kepada seseorang pelajar.

berpendapat bahawa nilai moral manusia semakin merosot dan berkurangan  Pendidikan dapat mendisiplinkan akal dan jiwa pelajar supaya menjadi manusia yang lebih rasional, memupuk nilai moral dan mengembangkan potensi pelajar.  Guru merupakan individu yang mempunyai autoriti dan ilmu pengetahuan yang ada pada guru tidak boleh dipertikaikan.

Progresivisme
 Aktiviti pengajaran dan

Rekonstrukturisme  Pendidikan merupakan suatu

pembelajaran hendaklah berasaskan kepada minat, keperluan dan kebolehan pelajar. pembimbing pelajar dan penasihat. Tidak bersetuju dengan guru berautoriti dalam bilik darjah memperolehi ilmu adalah melalui kaedah penyelesaian masalah.

 Guru berperanan sebagai

tempat untuk menghapuskan masalah sosial dan mengubah masyarakat. Sekolah pula perlu memainkan peranan dalam membentuk semula masyarakat yang harmoni dan sempurna.

 Cara yang paling berkesan untuk

Murid perlu mematuhi segala prinsip tingkah laku yang telah ditentukan dan berusaha mempertingkatkan kualiti pembelajaran mereka.
 Guru berperanan sebagai ejen

perubahan dan membantu pelajar untuk menyelesaikan masalah.

Falsafah Umum : Pengaruhnya Kepada Falsafah Pendidikan Barat
FALSAFAH UMUM BARAT
IDEALISME

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT
PERENIALISME

REALISME
PRAGMATISME EKSISTENSIALISME

PROGRESIVISME
ESENSIALISME REKOSNTRUKSIONISME

PARENIALISME
• Tokoh : R.M Hutchins, Mortimer Adler • Suatu pandangan pendidikan yang ‘konservatif dan tradisional’ • Pegangan : Ilmu yang terkumpul sejak awal peradaban manusia harus dijadikan asas pendidikan • Prinsip :  Pendidikan adalah kearah mendapatkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut  Pendidikan adalah latihan bagi membentuk dan memperkembangkan mental dan intelektual  Kebenaran dapat diperolehi daripada karya-karya agung sepanjang tamadun manusia

• Kurikulum :  Berpusatkan matapelajaran dan sama untuk semua pelajar  Harus mengandungi subjek-subjek kognitif untuk melatih ciri rasional dan subjek yang bersabit dengan moral,estetika dan prinsip-prinsip agama untuk membentuk sikap  Contoh subjek : bahasa,sejarah,matematik,sains, kesusasteraan. • Guru : orang yang berautoriti, ilmu dan pengetahuannya tidak boleh dipersoalkan • Sekolah : tempat untuk menyediakan kanak-kanak supaya berupaya hidup dalam masyarakat.

ESENSIALISME
• Tokoh : William Bagley, Thomas Briggs • Pegangan : Pendidikan adalah melalui pengetahuan teras yang terkumpul dan berkekalan buat beberapa lama • Prinsip :  Pendidikan bertujuan menyampaikan warisan budaya dan sejarah  Fitrah manusia sebenarnya kekurangan nilai murni yang sempurna  Untuk jadi insan yang baik adalah bergantung kepada pengaruh kebudayaan masyarakat  melalui pendidikan  Ilmu diperolehi dengan berkesan bergantung kepada kerajinan pelajar

• Kurikulum :  Berpusat kepada matapelajaran  Peringkat rendah : penekanan kepada 3M  Peringkat menengah : penekanan kepada matematik,sains,ilmu kemanusiaan,bahasa & kesusateraan

• Guru :  Pakar dalam pelbagai disiplin  Role model yang terbaik untuk pelajar • Sekolah : tempat dimana pelajar akan memperoleh pengetahuan,kemahiran,sikap dan nilai yang membantunya menjadi masyarakat berguna,beradab dan bertamadun

PROGRESIVISME
• Tokoh : Dewey, Killpatrick, Johnson • Pegangan :  Kelahiran manusia ke dunia adalah bersifat suci  Corak individu manusia bergantung kepada persekitaran serta masyarakat

• Prinsip :  Pendidikan adalah proses yang mencorakkan manusia mengikut persekitaran sedia ada  Kanak-kanak harus bebas membesar dan berkembang  Minat yang digalakkan daripada pengalaman langsung adalah rangsangan yang paling baik untuk pembelajaran  Kerjasama yang erat harus diwujudkan antara sekolah & rumah

• Kurikulum : berteraskan sains sosial, kemahiran komunikasi, kemahiran menggunakan logik matematik dan proses inkuiri saintifik • Guru : Guru sebagai penyelidik dan pembimbing aktiviti pembelajaran

• Sekolah : Sekolah adalah unit masyarakat yang bersifat demokratik
•     Para pendidik progresif menentang : Guru yang autokratik Penggunaan buku semata-mata Pembelajaran pasif-hafalan Menggunakan perasaan takut atau hukuman fizikal sebagai satu bentuk disiplin

REKONSTRUKSIONISME
• Tokoh : George S.Counts, Harold O.Rugg
• Pegangan : pembentukkan semula masyarakat adalah sesuatu yang perlu dilakukan segera • Prinsip :  Pendidikan bertujuan untuk pembaharuan perkaraperkara yang terdapat dalam sistem sosial • Kurikulum : penekanan kepada matapelajaran sains sosial & ekonomi

• Guru :  Agen perubahan dan penyelesai masalah sosial  Aktiviti pembelajaran membantu pelajar mengenalpasti bentuk masyarakat unggul • Sekolah :  Agensi utama untuk menggerakkan perubahan sosial,politik dan ekonomi dalam masyarakat  Membangunkan warga yang dapat mengubah dan membangunkan masyarakat

5. FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM DAN PENGARUHNYA KEPADA FPK

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM
Pendidikan berterusan ke arah perkembangan diri individu dari segi rohani, intelek, emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman, berilmu, berakhlak dan bertakwa dan beramal soleh untuk membina masyarakat harmoni, hormat menghormati dan bantu membantu antara satu sama lain.
(Persidangan negara-negara Islam di Makkah, 1974)

ROH

Pendidikan agama & moral / akhlak

Pendidikan Bersepadu & Berimbang Dalam Islam

INSAN KAMIL

JASAD

AKAL

CONTOH AHLI FALSAFAH DALAM KALANGAN ORANG ISLAM
• Al – Khindi • Al – Farabi • Ibnu Rusyd • Ibnu Sina • Al – Ghazali • Ibnu Khaldun

KONSEP PENDIDIKAN DALAM ISLAM
• Pendidikan adalah WAJIB • Kegagalan melaksanakan pendidikan yang dipelajari akan membawa kepada kehancuran “berilmu, beriman, beramal” • Pendidikan adalah suatu tindakan yang diambil oleh sesuatu masyarakat, budaya atau tamadun untuk memelihara kesejahteraan hidup • Pendidikan adalah sepanjang hayat

FUNGSI PENDIDIKAN DALAM ISLAM
Menyiapkan generasi baru untuk memainkan peranan dalam masyarakat Memindahkan ilmu pengetahuan untuk dikongsi bersama Memindahkan nilai yang baik seperti nilai etika & estetika dalam kehidupan

KESELARASAN FPI & FPK
• Pendidikan berterusan

FPK

• Perkembangan yang seimbang
• Untuk kesejahteraan diri, masyarakat dan negara

FPI

IMPLIKASI AKHIR FPI
Melahirkan rakyat yang :• • • • • • • • Mempunyai kepercayaan kepada Tuhan Patuh kepada ajaran agama Berilmu pengetahuan Berketrampilan Berakhlak mulia Bertanggungjawab Berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri Memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran :

keluarga

masyarakat

negara

ASAS PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN YANG DIKATAKAN EKLEKTIK
DEFINISI

1-Gabungan nilai-nilai yang baik daripada pelbagai sumber dan falsafah

2-Gabungan pelbagai cabang falsafah iaitu idealisme, realisme, progresivisme dan eksistensialisme serta Falsafah Pendidikan Islam

1. PENDIDIKAN SEBAGAI SATU PROSES YANG BERTERUSAN
Selari dengan Falsafah Pendidikan Islam

-Mencari ilmu dapat mengeluarkan individu daripada kejahilan -Dipertanggungjawabkan kepada ibu bapa, guru, sekolah, insitusi pendidikan dan masyarakat -Pendidikan harulah bermula sejak kecil sehingga ke akhir hayat -berlaku dalam bentuk formal (rendah, menengah, tinggi) dan bentuk informal (sahsiah, cara hidup, pengalaman)

2. MEMPERKEMBANGKAN POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU
Penguasaan 3M

Membuat keputusan dengan bijaksana

INTELEK

Dapat berfikir secara rasional

Ilmu dapat dimanfaatkan kepada diri sendiri, orang lain

ROHANI, JASMANI DAN EMOSI
ROHANI -budi pekerti, kepercayaan kepada kemantapan jiwa dan nilai-nilai murni -penting untuk mengawal diri individu Tuhan,

JASMANI -kecergasan fizikal dan kesihatan diri -membentuk individu yang menjaga kesihatan diri -dapat memperkembangkan kemahiran teknikal untuk dimanfaatkan dalam hidup

EMOSI -menekankan tentang perasaan tenang dan tingkah laku yang terkawal -memiliki dan memupuk kasih sayang, semangat kekitaan dan perpaduan

IDEALISME -pendidikan bertujuan menolong pelajar menjadi insan yang baik dan lengkap -jiwa, akal, roh dan nafsu wujud dalam diri manusia dan guru perlu menyalur dan mengembangkannya -Dalam Falsafah pendidikan Barat iaitu penerialisme : kurikulum adalah untuj pembentukan insan secara menyeluruh meliputi dimensi sosial dan intrinsik

FPI -mementingkan perkembangan individu secara seimbang, menyeluruh dan bersepadu meliputi unsur intelek, rohani, jasmani dan emosi -penekanan kepada 1 aspek tertentu akan melahirkan insan yang tidak seimbang

3. KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN
-manusia harus yakin bahawa manusia dan alam tidak terjadi dengan sendiri -manusia adalah Khalifah untuk mentadbir alam di bawah peraturanperaturan yang telah ditetapkan

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM
-manusia dianjur mengkaji fenomena alam dan dituntut memikul amanah kepada Tuhan -kepatuhan kepada tuhan adalah asas utama dalam pembentukan diri individu

FALSAFAH IDEALISME
-Dari sudut metafizik- semua realiti dapat ditransformasikan ke dalam bentuk fikiran dan kerohanian untuk menentukan kewujudan Tuhan -nilai dan etika yang diamalkan adalah daripada Tuhan dan tidak berubah

4. MELAHIRKAN WARGANEGARA YANG BERPENGETAHUAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA DAN BERTANGGUNGJAWAB
FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

REALISME

IDEALISME

• Pendidikan untuk mendidik individu menjadi IDEALISME bertanggungjawab, berbudi pekerti dan pandai menyesuaikan diri • Melalui pendidikan, individu dapat berperanan dalam masyarakat

REALISME

• Individu dianggap mempunyai nilai yang baik apabila sesuatu nilai itu diterima dan tidak bertentangan dengan masyarakat • Sifat tanggungjawab, keterampilan dan berakhlak mulia adalah nilai yang diterima sejagat

FPI

• Pengetahuan menjadikan individu kenal diri, tugas serta tanggungjawabnya • Tanggungjawab dan amanah akan dipersoal oleh Allah kelak

5. BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN NEGARA
PRAGMATISME-Jika murid diajar cara untuk menyelesaikan masalah, ia akan menjadi warganegara yang aktif yang dapat menggunakan pelbagai teknik untuk kehidupan

RECONSTRUCTIANISME-pendidikan untuk mengembangkan rancangan-rancangan pembaharuan sosial

ESSENSIALISME-pendidikan diperlukan untuk membantu masyarakat - sekolah adalah untuk mengekal, memelihara dan menyebar warisan untuk masyarakat

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAMPendidikan adalah untuk menyiapkan individu untuk beperanan terhadap agama, diri sendiri ,masyarakat dan persekitaran

FALSAFAH PENDIDIKAN EKLEKTIK

EKLEKTIK

FALSAFAH PEND. ISLAM
Intelek, Rohani, Jasmani Intelek, Jasmani, Emosi

FPK
FALSAFAH PEND. BARAT Kognitif, (TRADISIONAL)Afektif, FALSAFAH PEND. BARAT Psikomotor (MODEN)

8. KESIMPULAN

Falsafah pendidikan Barat

Falsafah pendidikan Islam

Falsafah Pendikan Kebangsaan (FPK)

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) sebenarnya bersifat elektisisme
maka unsur dan elemen dalam FPK merentasi budaya, agama dan kepercayaan kaum di Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful