ĐỀ KIỂM TRA KHÓA 7 (7A) Cho các tham số tuyến xuống hệ thống thông tin vệ tinh nhu sau

:
Th«ng sè Rd=40000 km; f_d=4 GHz; θ3dB_d=20; ηT_d=0,7; αT_d=0.50; [LFTX_d]=0,5 dB; [LA_d]= 0,5 dB; DR_d= 2,6 m; η_d=0,7; [LPOL_d]=1 dB; [LFRX_d]=1,5 dB; TF_d=293 K; TG_d=45 K; Tsky_d= 30 K; T0=290 K [Fd]=2,2 dB; αR_d=θ3dB_R/3; ý nghÜa Tr¹m vÖ tinh (tr¹m ph¸t) Kho¶ng c¸ch tr¹m vÖ tinh vµ mÆt ®Êt TÇn sè ®êng xuèng §é réng bóp sãng 3 dB HiÖu suÊt anten ph¸t Gãc lÖch anten ph¸t Suy hao feeder tr¹m ph¸t Suy hao khÝ quyÓn ®êng xuèng Tr¹m mÆt ®Êt (tr¹m thu ) §êng kÝnh anten thu HiÖu suÊt anten thu Suy hao lÖch ph©n cùc Suy hao feeder phÝa thu NhiÖt t¹p ©m phide anten thu NhiÖt t¹p ©m mÆt ®Êt NhiÖt t¹p ©m bÇu trêi NhiÖt t¹p ©m ®Çu vµo m¸y thu HÖ sè t¹p ©m m¸y thu Gãc lÖch anten thu

1 - Giả sử để tuyến xuống hoạt động bình thường yêu cầu tỷ số tín hiệu/mật độ tạp âm (C/N0) = 80 dB(Hz) tính công suất phát của trạm vệ tinh (PTX)? 2 - Tính tỷ số tín hiệu/mật độ tạp âm cho toàn tuyến biết tỷ số (C/N0)U =90 dB(Hz) 3- Trong trường hợp thời tiết có mưa, suy hao do mưa là A rain=5 dB, Tm=275 phải tăng công suất phát trạm vệ tinh lên bao nhiêu dBW so với trường hợp thời tiết tốt (câu 1) để hệ thống hoạt động bình thường? Chú ý: Các suy hao không đề cập dến trong dữ liệu đầu bài có thể bỏ qua (=0dB)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful