nt pm n

n t n qu ng v

3 rn t o -N 4. r n t o - t -4 5 rn t o - t -3 6 X địn vị trí một te tron k un -1 k tả tron ủ nó l V -4 7 rn qu tr n p n tả tr n ủ tín u 1 t s v o V -4 8 u pt or - t -1 9 s op ả đ tr v nđ n ( m, dươn ) trong SDH, n u n u n l n m, dươn 11. u đ đ m ủ t n t n t n qu n 13 r n v n đ su o tron sợ qu n 14 r n v n đ t n s tron sợ qu n 15 r n k n m t n l , n u n l đo O R 16 Kết ợp ữ n tượn t n l v n u n l O R ó t đo đượ t ms ủ một đo n sợ qu n 19 r n n u nl ứ n s n do t ợp tron n dẫn 20 u nl un ến đổ qu n đ n 22 u n u n l k uế đ v ưu n ượ đ m ủ ộ k uế đ qu n E FA 23 n lo t n t ng tin quang WDM 24 u ưu n ượ đ m ủ t n W 25. Nêu n u n l p k n t eo ướ sóng 26 ếu t ản ưởn tớ t n W 27 u một s t m s ủ ộ t , pk n 28 r n u t o v n u n l o t độn ủ ộ sol tor p n ự d 29 r n n u n l o t độn v ứn dụn ủ ộ l tử r sợ

n