You are on page 1of 7

NLRC Spoken English

(For Graduates, Professionals and All)

Head Office: 4-81/60, Selliamman Nagar, M. Perumapalayam (PO), Salem – 636111, Tamil Nadu, India.
H/P: 9894854413, Phone: 0427-2912095, E-mail: nlrcspokenenglish@gmail.com

500

Important

Spoken Tamil Situations

Into

Spoken English Sentences

1
¾ NLRC Spoken English has Launched “Cognitive Spoken
English – Concise Edition” for developing fluency at faster
rate and at low price.

¾ NLRC study material has achieved more than 2 lakhs reads in


Just 2 years.

¾ I would like to thank our readers to have achieved this


milestone.

¾ Please refer www.nlrc.in for more details


Tamil to English Situations

1. õ£ƒè õ£ƒè / i†®Ÿ° õ£¼ƒèœ - Welcome home


2. «êôˆFŸ° àƒè¬÷ õó«õŸA«ø¡ Ü™ô¶ õó«õŸA«ø£‹ - Welcome to Salem (Pat: welcome to Place Name)
3. â¡ù ꣊H®Pƒè - What would you like to eat? (Pat: what would you like to do sth)
4. cƒèœ ðö‹ ꣊Hì M¼‹¹Al˜è÷£?- Would you like to eat fruit? (Pat: would you like to do sth)
5. cƒèœ ãî£õ¶ ꣊Hì M¼‹¹Al˜è÷£?- Would you like to eat anything? (Pat: would you like to do anything)
6.  pv °®‚è M¼‹¹A«ø¡ - I like to drink juice (Pat: I like to do sth)
7. âŠð® Þƒè õ‰Fƒè - How did you come here / How you came here
8.  裘ô õ‰«î¡ - I came by car
9. Üõ¡ 裘ô õó£¡ Ü™ô¶ õ¼Aø£¡ - He comes by car
10. ã¡ Þƒè õ‰Fƒè - Why did you come here / Why you came here
11. cƒè ÞŠð â¡ù ð‡Pƒè - What do you do now / what you do now
12. cƒè âˆî¬ùò£õ¶ õ°Š¹ ð®‚APƒè - How many-ith class do you study? / How many-ith class you study?
13. cƒè â‰î õ°Š¹ ð®‚APƒè - Which / What class do you study? / Which / What class you study?
14. â‰î è¬ìòô ¶E â´ˆFƒè - Which shop did you buy the cloth ? / Which shop you bought the cloth?
15. àƒè ªð£‡μ‚° è™ò£í‹ ÝJ´„ê£ - Is your daughter married? / Does your daughter get married? / have
your daughter got married?
16. àƒè ªð£‡μ‚° è™ò£í‹ ÝA âšõ÷¾ ï£÷£„²? - How long has your daughter been married? (Pat: How
long has sb been married)
17. âšõ÷¾ ï£÷£ Þƒè «õ¬ô ªêŒPƒè? - How long do you work here?
18. âƒè ªð£‡μ‚° è™ò£í‹ ÝA 䉶 õ¼ìƒèœ ÝAM†ì¶ - Our daughter has been married for 5 years / It is
5 years since our daughter got married.
19. Üõ¡ ñô¬ó è™ò£í‹ ªêŒ¶‚A†ì£¡ - He married (to) Malar / He is married (to) Malar / He got married (to)
Malar
20. Üõ‚° C¡ù õòC«ô è™ò£í‹ ÝJ´„² - He married young / He got married young
21.  è™ò£í‹ ªêŒ¶‚èμ‹ - I have to marry / I have to get married
22. Þ‰î «ðù£¬õ âšõ÷¾‚° õ£ƒAQƒè - How much is this pen?/ How much you pay for the pen?
23. àƒèA†ì âˆî¬ù «ðù£ Þ¼‚°¶ - How many pens (do) you have?
24. âˆî¬ù º¬ø Ü™ô¶ îì¬õ ᆮ «ð£J¼‚APƒè - How many times did you go to Ooty? / How many times
have you been Ooty?
25.  «è£J½‚° «ð£øŠð™ô£‹  ܉î ñ󈶂° î‡a˜ áŸÁ«õ¡ - 1) Everytime / Whenever I go to temple, I
pour water to that tree: 2) I go to temple. At that time, I pour water to that tree.
26.  «ïˆ¶î£¡ CƒèŠÌKL¼‰¶ õ‰«î¡ - I came from Singapore yesterday only.
27.  ÞóJ™«õ v«ìê‚° «ð£Œ «ê˜‰«î¡ - I reached the railway station.
28. ÞóJ™ v«ìê‚° Þó¾ 10 ñE‚° õ‰¶ «ê˜‰î¶ - The train arrived to the station at 10 PM.

2
29. ÞóJ™ v«ìê‚° Þó¾ 10 ñE‚° õ‰î¶ - The train came to the station at 10 PM.
30.  ï™ô «ê£Á ꣊H†´ 10 ï£œèœ ÝAø¶ - It is 10 days since I eat good food (Pat: It is Time since Sent1)
31. àƒèÀ‚° ãî£õ¶ àîM «õ‡´ñ£? - Can I help you? / What can I do for you?
32. Þ‰î ͆¬ì¬ò É‚A†´ «ð£ - You carry the luggage.
33. ͆¬ì¬ò «ñ«ô É‚° - Lift the luggage up / above.
34. «ñ«ô «ð£ - Go above / up
35. ü¡ùL¡ ð‚èˆF™ Ü™ô¶ ð‚èõ£†®™ G™ - Stand by the window
36. ü¡ùL™ ꣌‰¶ G™ - Stand against the window
37. «ð¡ «ñ¬ü‚° «ñ«ô Þ¼‚Aø¶ - The fan is above the table ( Pat: sth1 is above sth2; st1= àòóˆF™ Þ¼‚°‹
ªð£¼œ)
38. Üõ¬ù Þƒè Þ¿ˆ¶‚A†´ õ£ - You bring / pull him here
39. âšõ÷¾ ï£À‚° º¡ù£® cƒè «êô‹ «ð£mƒè - How long ago did you go to salem?
40. Üõƒè 弈° å¼ˆî˜ ªõ†®A†ì£ƒè - They hit / kill each other / They hit / kill among themselves
41. ù Üšõ÷¾ Éó‹ ïì‰«î¡ Ü™ô¶ ù îQò£ Üšõ÷¾ Éó‹ ïì‰«î¡ - I myself walk that much distance.
42. Þ¬î â¡A†ì ªê£™ô£«î - Don't tell this
43. ⶂè£è c Üõ¬ù Ü®„ê - Why (What for) did you hit him?
44. c ⡬ù Ü®‚è àù‚° âšõ÷¾ ¬îKò‹ - How dare you (to) hit me?
45. ͆¬ìJ™ 膮J¼‚Aø èJˆ¬î ܾˆ¶M´ - You untie the robe that ties in the luggage / You untie the tying
robe in the luggage.
46. ñ£†¬ì H®„C è‹HJô 膴 - Tie the cow in the bar
47. ñóˆF™ 膮J¼‚Aø ݆¬ì H®„C†´ õ£ - You bring the goat that ties in the tree / You bring the tying goat in
the tree.
48. Üõ¬ù ÝvðˆFK‚° Æ®A†´ «ð£ƒè - You take him to hospital.
49. Üõ‚° ªó£‹ð Ü®ð†®¼‚° - He got injured (hurt) seriously / He was seriously injured (hurt)
50. Y‚Aó‹ 𴂬èJL¼‰¶ â¿ - Get up fastly from the bed.
51. è¬ì‚° «ð£øŠð Üõ¬ù 𣘈¶†´ «ð£ - You go to shop. At that time, you see him / When you go to shop, you
see him
52. è¬ì‚° «ð£J†´ õøŠð Üõ¬ù 𣘈¶†´ õ£ - First, You go to shop. After that, you see him / When you come
back from the shop, you see him.
53. ÞQ«ñ™ Üõ‚° «ð£¡ ªêŒò£«î - Don't phone (call) him hereafter.
54. ꣊𣆬ì I„ê‹ ¬õ‚è£ñ™ ꣊H´ - You eat the food without being left over ( Pat: be left over )
55. eîI¼‚Aø «è‚¬è ꣊H´ - Eat the remaining cake / Eat the left over cake.
56. è£v b¼‹ G¬ôJ™ Þ¼‚Aø¶ - The gas is low / The gas is running out / The gas runs low
57. è£v b˜‰¶M†ì¶ - The gas is over / The gas run out
58. ⶾ‹ eî‹ Þ™¬ô - Nothing is left
59. ªð†®¬ò î¬ôWö£è ¬õ - Keep the box upside down

3
60. Üõ¬ù ꣊Hì ¬õ - Make him eat (Pat: make sb do sth)
61. ªè£…ê‹ ¶E¬ò àò˜ˆ¶ - Lift (raise) the cloth little bit
62. àƒèÀ¬ìò ¬è¬ò «ñ«ô É‚°ƒèœ - Raise your hand
63. ͆¬ì¬ò («ñ«ô) É‚°ƒèœ - Lift the luggage
64. Üõ¡ î¬ô¬ò ݆®‚A†´ «ð£ø£¡ - He goes by shaking his head / He goes, at the same time, he shakes his
head.
65. Üõ¡ ªî£™¬ô¬ò î£ƒè º®ò¬ô - He gives more trouble / I am unable to stand / bear his trouble / I can't bear
/stand his trouble.
66. ñô¼‚° ¬ðò¡ Hø‰F¼‚Aø£¡ - Malar has given birth to baby boy (Pat: sb give birth to sb)
67. ÜõÀ‚° Üõù£™ Í¡Á °ö‰¬îèœ Hø‰î¶ - She bore him three children (Pat: bear sb a child/son..)
68.  «êôˆF™ Hø‰«î¡ - I was born in salem (Pat: sb was born in place / year)
69. Þ¬î ñùF™ ¬õˆ¶‚ªè£œÀƒèœ - Keep this in mind ( Pat: keep sth in mind )
70. ꣊𣆴 ªêô¬õ  𣈶‚A«ø¡ - I bear the food cost or expense / I pay (for) the food expense.
71. ꘂè¬ó ãî£õ¶ Þ¼‚Aøî£? - Is there any sugar? (pat: Is there any sth?)
72. ꘂè¬ó ãî£õ¶ eF Þ¼‚Aøî£? - Is there any sugar left? (pat: Is there any sth left?)
73. Üõ˜ Þø‰¶M†ì£˜ - He died / He expired / He passed away
74. Üõ˜ MðˆF™ Þø‰¶M†ì£˜ - He died in accident.
75. Üõ˜ 裌„êLù£™ Þø‰¶M†ì£˜ - He died of fever ( pat: die of disease )
76. ޶  - It is me.
77. ï£Â‹ Üõ‹ Þ¬î ªêŒ«î£‹ - He and I did this (pat: he and I)
78. ÝvðˆFK‚° «ð£Œ ªó£‹ð è÷£J´„C - It is long time since I went to hospital.
79. è¬ì‚° «ð£Œ ꣂèô† õ£ƒA†´ õ£ - Go to the shop and buy the chocolate.
80. ð£™è£ó˜ õ‰F†ì£ó£? - Has the milk-man come? / Did the milk-man come?
81. «êô‹ ðv «ð£J´„ê£? - Has salem bus gone? / Did salem bus go?
82. èó‡† õ‰F¼„ê£? - Has the current come? / the current or power has come?
83. Üõ¬ù ï‹H â‰î H«ó£òüùº‹ Þ™¬ô - There is no use of believing him.
84. Þ¬î ðŸP (Þ¬î «ð£Œ) 죂ìKì‹ Mê£K„C†´ õ£ - You inquire or ask the doctor about this.
85. ÞŠð ñE 6 - It is 6 o'clock now.
86. ÞƒA¼‰¶ «êôˆ¶‚° 30 A«ô£ e†ì˜ - It is 30 KM to salem from here.
87. Üõ¬ù «ð£Œ Æ®‚A†´ õ£ - You go and bring him
88. Üõ¬ù Þƒ° õó ªê£™ - You ask him to come here (pat: ask sb to do sth)
89. ÜõKì‹ «ðù£ «èœ - You ask him pen (pat: ask sb sth)
90. ¬ê‚A¬÷ îœO‚A†´ «ð£ - Walk the bicycle.
91. °ö‰¬î¬ò ¬èH®„C Æ®‚A†´ «ð£ - Walk the child.
92. °ö‰¬î ïì‚Aø¶ - The child walks.
93. Üõ¡ 裼‚° ÜFè ðí‹ «è†Aø£¡ - He asks more money for the car
4
441.  1970 L¼‰¶ Þƒ° õC‚A«ø¡ - I live here since / from 1970.
442.  30 ݇´è÷£è Þƒ° õC‚A«ø¡ - I live here for 30 years
443. àƒèœ àîM‚°  à÷ñ£ø ï¡P ÃÁA«ø¡ - I sincerely grateful for your help
444. Üõ¡ ïì‚è º®ò£î Ü÷¾‚° õò¶ ÝAM†ì¶ - He is so old that he can't walk.
445. ܶ‚° ÞŠð â¡ù? - So what?
446.  ޡ‹ ꣊H´A«ø¡ - I still eat.
447.  ޡ‹ ꣊HìM™¬ô - I still do not eat / I do not eat yet.
448.  ÞQ«ñ™  ꣊Hì‹ Ü™ô¶  ޡ‹ ꣊HìM™¬ô - I am yet to eat / I have to eat hereafter.
449. ܉îñ£FK F†ì£«î - Don't scold like that / such that.
450. Üõ˜ ܉î Ü÷¾‚° ï™ôõ˜ - He is such a nice person
451. èî¾ Ì†®J¼‚°î£Â àÁFð´ˆF‚ªè£œ - Please make sure that the door is locked
452. Üîù£™  Üõ¡ ⡬ù Ü®„꣡ - That's why, he hits me.
453.  ܬî ªê£¡«ù¡ - That's what I told.
454. ò£ó™ô£‹ â¡Ãì õ˜Pƒè«÷£ õ£ƒè - Those who like to come with me, please come.
455. ÜŠð™ô£‹ 10 Ï𣌠â¡ð¶ 1000 Ï𣌂° êññ£°‹ - (In) those days 10 rupees were equal to Rs 1000.
456. 裟ø£® Þ¼‚Aø¶ - There is fan
457. 裟ø£® ܃«è Þ¼‚Aø¶ - The fan is there.
458. Üõ¡ 裴 õNò£è ªê™Aø£¡ - He goes through forest.
459.  ݈ɘ õNò£è ªê™A«ø¡ - I go through / via attur.
460.  Üõ¡ Íôñ£è ªêŒF¬ò «è†«ì¡ - I heard the news through / by him.
461. áªó™ô£‹ å«ó ðóðóŠð£ Þ¼‚Aø¶ - There is a tension all over / through out the town.
462. è¬ì 9 ñE õ¬ó Fø‰F¼‚°‹ - The shop opens till 9 o'clock / the shop is opened till 9 o'clock.
463. ܉î ܬøJ™ 10 «ð˜ õ¬ó Üñóô£‹ - Upto 10 people can sit in the room.
464.  è£H °®‚è ðöA ªè£‡«ì¡ - I am used to drink coffee.(pat: be used to do sth)
465.  º¡¹ è£H °®„CA†´¼‰«î¡, (Ýù£™ ÞŠ«ð£¶ è£H °®Šð¶ Þ™¬ô) - I used to drink coffee (pat: use to do
sth)
466. Þ‰î õNJ™ «ð£ƒèœ - Go this way.
467. â‰î F¬ê õì‚° - Which way is north?
468. Üõ˜ õNJ™ õ‰¶‚ªè£‡®¼‚Aø£˜ - He is on the way.
469. â¡ù ¹ˆîè‹ àù‚° «õ‡´‹ - What book you want?
470. â¡ù ªêòø¶¡Â ªîKòô - Don't know what to do.
471. Üõù Þƒè õóªê£™½ - Ask him to come here.
472. cƒè ªêòø¶  - What you do is wrong.
473. ÞŠð â¡ù ꣊Hìô£‹ - What to eat now?
474. Þ‰î 裟ø£® âîŸè£è? - What for this fan?
475. Þ¡Q‚° ñ¬ö ªðŒ…ê£ â¡ù ð‡μMƒè - What if it rains today.
15
476. ⊪𣿶 «êô‹ «ð£èô£‹ - When we go to salem?
477. âŠð™ô£‹ àù‚° «î£Â«î£ ÜŠð Þƒè õ£ - Whenever possible / felt, you come here.
478. âƒè «ð£õ¶ â¡Á ªê£™½ƒèœ - Please tell me where to go.
479. âƒè Þ¼‚Al˜è«÷£ ܃è Þ¼ƒèœ - Stay where you are / Don't move.
480. ò£¼‚° 憴 «ð£ìø¶? - Who to vote?
481. «èœM¬ò ò£˜A†ì «è†ð¶ - Who to ask the question?
482. Þ¶ ò£¼¬ìò¶? - Whose is this?
483. Þ¶ ò£¼¬ìò ¹ˆîè‹? - Whose book is this?
484. Þ‰î ¹ˆîè‹ ò£¼¬ìò¶? - Whose is this book?
485. ã¡ Üõ¡ «è£ðñ£è Þ¼‚Aø£¡ - Why he is angry?
486. ã¡ Üõ¡ ޡ‹ A÷‹¹ô - Why does'nt he leave yet? / Why he does'nt leave yet?
487. ã¡ Üõ¡ A÷‹¹ø£¡? - Why he leaves?
488.  à¡Âì¡ õ«ó¡ - I come with you.
489.  Üõ¬ó ñ£íõ˜ î¬ôõó£è ܃AèK‚A«ø¡- I acknowledge him as student leader.
490. â¡e¶ °Ÿø‹ ²ñˆî£«î - Don't accuse me.
491. ð£ˆFóˆF™ î‡a¬ó áŸÁ - Pour the water in utensil.
492. ð£ˆFóˆF™ ñ£¬õ ªè£†´ - Put / pour the flour in utensil.
493. ªïŒ áŸP M÷‚° «ð£´ - Light up the Vilakku using ghee.
494. î¬ó¬ò «îŒ‚裫î - Don't rub the floor.
495. î‡E¬ò áŸP î¬ó¬ò 迾 - Clean the floor with water / Pour the water on the floor and clean it.
496. ⡬ù cƒèœ ñô˜ â¡Á ÊH´ƒèœ - You call me as Malar.
497. Üõ¬ó Üõ¼¬ìò ñ£ñ£ õ÷˜ˆî£˜ - His uncle brought up him.
498. ꣊Hìø¶‚° ªõOJô «ð£ô£ñ£? - Can we go out to eat?
499. âù‚° ¹ˆF ⶾ‹ ªê£™ô£«î - Don't advise me on anything.
500. îI› õ£›è - TAMIL VALGA.

º‚Aò °PŠ¹: «ñ«ô ªê£¡ù îI› õ£‚AòƒèÀ‚° à‡ì£ù ݃Aô õ£‚Aò ܬñŠ¹è¬÷ ï¡ø£è ¹K‰¶‚ªè£œÀƒèœ,
àƒèœ 輈¶è¬÷  Ü¡¹ì¡ õó«õŸA«ø¡. (Email: nlrcspokenenglish@gmail.com)

16