10/14/12

கிய ப

திக

ந ன ம வள
உவ ந ம வள

த ந ம வள
வ ைளயா
ம வள
ந ேத க ம வள
அல கார ம வள

கிைண த ம வள

ேமலாேநா

ைம

இதரவைக
த வைக ம வள
கட

ைர ம
வள
ந மா ப த ம வள


த ப டம
வள
ைற
ேக வ -பதி


ப க

வள

வள

:: ம

| இட ெபய த

:: வள

|ம

வள

ைறக

ெத

:: ெக
ெக

1. ெக

ைட வள

2. ெக

ைட ெபா

3. ெக

ைட

4. ேநா

ேமலா

5. அ

வைட

ெக

ைட ம

பக

ைற | ச ைத | தி ட க
ெகா ள

| இதரஇைணயள

|

ைட

ைட ம

ைற

தவன ஊ ட
ைம

வள

ம க தன
ைவ
ஊ ட ச

மி
த சிற த மாமிச உணவா
. ம கள
ெபா வாக 60 –
80 வ
கா ஈர பத
, 15 – 24 வ
கா
ரத ச
, 3 – 5 வ
கா
ெகா

, 0.4 – 2.0

கா தா உ

உ ளன. தா

கைள ெபா
த அளவ
ேசா ய , ெபா டாசிய ,
கா சிய , ம னசிய , இ
, அேயா
,
ேளா
, க தக , பா
பர
, மா கன
, தாமிர ,
தநாக , ேகாபா
, ஆ ெசன

ஃ ேளா
ேபா றைவ
கியமானைவக

.
ம கள
ேம
ற ப ட ஊ ட


தவ ர ைவ டமி ஏ,
, இ ம
ப ேபா ற
உய


நிைற
ளன. நம
உட
ஆேரா கியமான வள சிைய
ெபற ேதைவயான
அளவ
ரத ச
கைள உணவ

ெப வ
இ றியைமயாத ஆ
. நம
ரத
ேதைவய
ெப மளைவ நா
தாவர ரத கள
சில இ றியைமயாக அமிேனா அமில க
மிக
ைறவான அளவ ேலேய உ ளன. எனேவ தாவர உண கள லி
ெப
ரத
ைறபா
ெகா
டதாகேவ க த ப கிற . ஆனா வ ல
கள லி
ெப
பா ,
ைட, மாமிச , ேபா ற
உண கள
உ ள ரத கள
தாவர ரத கள
காண ப
ைறபா க இ
பதி ைல. எனேவ,
நம உணவ
ேதைவயான அளவ
மாமிச
ரத கைள எ
ெகா வத
ல நம
ரத ச
ேதைவைய
ைமயாக
தி ெச ய
. தரமான மாமிச
ரத கைள நம
அள பதி
ம க
கிய ப
வகி கி றன. ெபா வாக ப ற மாமிச கள
வ ைலகைள ஒ ப
ேபா
ம கள
வ ைல
ைறவாகேவ உ ளதா
உலகளவ
மலிவான வ ைலய
தரமான மாமிச
ரத ைத அள
உணவாக ம க க த ப கி றன.
ெகா

உணவ
ைவைய
, நம
உட
ச திைய
அள க
ய உணவாக


, ஆ

மா கள
இைற சிய
உ ள ெகா
கள
ெகால
ரா
என ப
உட
ேக
வ ைளவ
ெகா
நிைறய உ ள . எனேவ இ வைக இைற சிகைள உ
ேபா
மாரைட

பலவைக இதய ேநா க
ஏ ப கி றன. மாறாக ம கள
இைற சிய
உ ள ெகா
கள
நம உட
ஆேரா கிய தி
ேக வ ைளவ
ெபா

இ ைல.
இ வாறாக
ம க நம
ேதைவயான பல ஊ ட ச
கைள
உட
நல தி
ேக
வ ைளவ காத
த ைம
ெகா
ளதா
அைவ
சிற த
ஆேரா கியமான
உணவாக
க த ப கி றன. ப றவைக மாமிச உண கேளா ஒ ப
ேபா எள தாக ெச மானமா
த ைம
ெகா
ளதா
ம க
ழ ைதக

திேயா க
வைர அைனவ
ஏ ற சிற த
ஆேரா கிய உணவா
. ப ேவ
ஆரா
சிக

வ க


ம கைள உணவ
ேச
ெகா ள ேவ
யத
அவசிய ைத வலி
கி றன. எனேவ உலகளவ
ம க
கான
ேதைவ அதிக
வ கிற .
த ேபா
உலகளவ

உ ப தி ஏற தாழ 142 மி லிய
ெம
ட க
எ ற அளவ
உ ள .
உலக ெமா த ம
உ ப திய
ஏற தாழ 68 வ
கா அள
ம ப
லமாக
, 32 வ
கா
அள

வள
லமாக
ெபற ப கிற . ம

லமாக ெப

உ ப தி
ெப
பா
கட கள லி
ேத ெபற ப கிற . கட த பல ஆ
களாகேவ நா
கட கள லி
ெப
ம உ ப தி றி ப ட த க அளவ
அதிக
காம ஒேர அளவ ேலேய உ ள . எனேவ இ த
நிைலய
ெப கிவ
ம க ெதாைகய
ேதைவைய
தி ெச வத

வள

ேம

சா தியமான வழி ைறயாக உ ள . எனேவ இ
ச வேதச அளவ
ம வள
ேவகமாக
வள

ெதாழிலாக வ ள
கிற . ம
வள ப ைன ெபா
தம
சீ னா உலக அர கி

நிைலைய
இ தியா இர
டா
நிைலைய
வகி கி றன. ெப
பா ைமயான ப திகள
மித
ெவ பநிைல நில கி ற நம
நா

வள
ெதாழி
மிக ெப ய அளவ
வள வத
நிைறய வா
க உ ளன.

வள ப ைன ந ன , உவ ந ம
கட ந ஆகிய
வைக ந கள
ேம ெகா ளலா .
நம
நா
உவ ந

கட ந
வள கைள
பய ப
தி இறா க
ெப மளவ
வள க ப கி றன. இறா
தவ ர ந
க , இ கி இறா க , சில வைக உவ ம
கட ந ம
இன க , சிலவைக கட பாசிக ,
பாசிக

மிதைவ உய ண
இன கைள வள
வா

த ேபா ெப கி வ கி றன.
நம
நா
ஏற தாழ 29,000 கி.ம நள தி
ஆ க
, 3.15 மி லிய
எ ட
பர பள
ந ேத க க
, 0.2 மி லிய எ ட பர பள ெவ ைள ந ேத
சமவள ப திக
,ந ன ம
வள ப ைன ேம ெகா வத ேக ற ெபா
வள களாக
கண கிட ப
ள . ஆனா
த ேபா
இ தைகய ெபா ந வள கள
உ ப தி
திற
மிக
ைறவாகேவ உ ள . எனேவ இ தைகய
வள கள
ேம ப
த ப ட ெதாழி
ப கைள உ ய
ைறய
பய ப
வத

இவ றி
உ ப தி திறைன
அதிக
பேதா
ெமா த

உ ப திைய
ெப மளவ
அதிக
கலா .
நம

நா
ம வள
ல த ேபா
ெப

உ ப தி 2.5 மி லிய
ெம
தலாக இ
பதாக கண கிட ப
ள . இ த உ ப திய
கி ட த ட 95 வ
ம வள
லேம ெபற ப கிற . எனேவ இ திய
ைண க
ட தி
ெமா த ம
ந ன ம வள

கிய இட வகி கிற .
நம
ெக

ட க
கா
ந ன
உ ப திய

நா
ந ன ம
வள ப
பல ம இன க
ஏ றைவயாக க த ப கி றன. இவ
ைட, வ ரா , ெக
தி ம
ந ன இறா
இன க
ேபா றைவ
கியமானைவ ஆ
.

பலேவ
காரண களா
ந ன ம வள

ெப
உ ப திய
85
கா
அதிகமான உ ப தி ெக
ைட ம க
லேம ெபற ப கிற . ப ற வள

agritech.tnau.ac.in/ta/fisheries/fish_carps_ta.html

1/7

ெப ய தைலைய . கிய காரணமா . இ நிைலய ந உ ப தியா ப ற இய ைக உண வைகக ைமயாக பய ப த படாம வ ணாகி கழி களாகேவ ேபா . இதனா ம கள வள சி அதிக அதிக உ ப தி . இ ம இன கள ெபா வான ப கைள இ ப திய பா ேபா . இவ றி வள ம உ ப தி ெதாழி ப க நிைல ப த ப ளன. மாறாக ப ற ம இன கைள உ வள மாமிசப சி இன களான வ ரா ேபா ற இன கைள வள ேபா ைறவான உ ப திேய கிைட கிற . ஆகிய இ திய ெப ெக ைட ஆகிய அய நா ெப ெக ைட இன க . இ தவ ர ந வள தாவர க ம ப ற திட ெபா க ம பலவைக ஒ வள உய ன க ேச ெப கி றன. ெக ைட ம க நம த ப ெவ ப ழ மிக ஏ றைவ. அத ப ன இ தாவர கைள உணவாக பய ப சி வ ல இன க உ ப தியாகி ெப கி றன. எனேவ இ ெதாழி அதிக த ேதைவ இ ைல 5. ப ற வள க வ தக திய ேதைவயான அளவ உ ப தி ெச ய படாத நிைல . வ வா கிைட கிற . ெக ைட ம வள ப உ நா ெப ெக ைட இன க .in/ta/fisheries/fish_carps_ta. ள த ம ண ள அ கக கழி கைள பா யா ய க சிைத பதா அ கழி கள லி உர ச க ெவள யாகி ந கைர கி றன. றி த ெதாழி ப க ச வர பர ப படாம இ ப இத கிய வள . இத உண பழ க தி ஏ ற வைகய இத வா ச ேம ேநா கி அைம தி . இ ம க தாவர ெபா க . ெவ ள ெக ைட. ெக ைடம – வள இன க : ம வள ப ெப ெக ைட ம இன கேள ப ைர க ப கி றன. பல வைக ெக ைட இன க ேவகமாக . நிைலகள உ வாகி றன. எனேவ ள கள ஒ ெப ெக ைட இன ைத ம தன இனமாக வள ேபா அ த இன அத த ைம ேக ற இய ைக உணைவ ம ேம ெப மளவ பய ப .4 கிரா / லி ட ) கட இறா கேளா க லா இன இைண agritech. அளவ ெப யதாக வள ெப ெக ைட ம இன கேள வள ப காக ப ைர க ப கிற .html 2/7 . அதிக அளவ அ கக உர க ேச ள கள இ ம இன ேவகமாக வள வதா ெபா ள க ம ைடகள இ ம வள க ப கிற . ெக ைட ம இ ெதாழிலி அ ல க வள நம நா மிக ேவகமாக வள வ ள பல அ ல கேள இ தைகய ெப வள சி ப வ மா : ஒ ேவளா ெதாழிலா . ம வள ப ப ைர க ப பல வைகயான ெப ெக ைட இன க ஒ ெவா மா ப ட உண பழ க ெகா டைவ. அத பல காரண க உ ளன. இ திய ெப க லா: க ைக ஆ ைற ேவகமாக வள இ ம இன ந ெக ைட இன க : வ கமாக ெகா ட க லா இன இ திய ெப ெக ைட இன க த ைம ெகா ட . இ ம க ஓரள ப ேவ ேநா க எதி த ைம ெகா ளதா . அக ற உட அைம ைப ேம பர ப அதிகமாக காண ப . ேரா ம மி கா ேபா ற இன கேள அதிக அளவ உ ப தி ெச ய ப கி றன. வ ல கி ய மிதைவக மிக ெகா என ப ட சிறிய வ ல கின கைள உ வள த ைம ெகா ட . இ தவ ர ள கள மிதைவ உய ன களா ஏ ப கல க த ைமைய ைற க ந ன இறா வள ம ைற த அள உ த ைம ெகா ட உவ ந வள ப (ந உ ப அள மா 3. கழி க ம சிறிய வ ல கின கைள உ த ைம ெகா ளதா ைற த ெசலவ அதிக அளவ உ ப தி ெச யலா . ெக ைட ம கள ேதைவ உ நா ேலேய அதிகமாக உ ளதா வ பைன ெச வ எள 4. இைவ மா ப ட த ைமகைள ெகா டேதா ள தி பலேவ ம ட கள . இ வா ஒ இய பான ள தி ம க உணவாக பய ப பல வைகயான இய ைக உண க உ வாகி ந ப ேவ ம ட கள பரவ கிட கி றன. கழி க ம சிறிய வ ல கின கைள உ கி ன. ேரா . கைர த உர ச கைள பய ப தி பல வைகயான தாவர இன க ந உ வாகி ெப கி றன. இ நிைலைய தவ க ந இய பாகேவ உ வா மா ப ட த ைம ெகா ட பல வைக இய ைக உண காக ஒேர இட தி ெச ேபா ய டாம ந ம ட தி அவ றி கான இய ைக உண கிைட இட க ெச அவ றி உண ேதைவைய தி ெச கி றன. ற ழலி ள பல இட பா கைள தா கி வள த ைம ெகா ளதா வள க ப ழலி ெப வா யாக இற ந ட ஏ ப வா க மிக ைற . 2.tnau. எனேவ ெக ைட ம இன கைள வள ேபா அதிகளவ உ ப தி திறைன ெபற . இ வா ந உ வா தாவர க த நிைல இய ைக உணவாக வ ள கி றன. நம ழலி கிய கால திேலேய ேவகமாக வள வ பைன எைடைய ெப த ைம ெகா டைவ. இவ தாவர ய மிதைவக . ெவள நா ெப ெக ைட ம இன க வள ப ேக ற இன களாக க த ப கி றன. வ ல கின ய மிதைவக தவ ர பாசிக ம ம கிய ெபா கைள இ ம இன உ . இ வைக உய ன க இற தப அ ம ட தி கழி களாக ேச கி றன. ள தி அ ம ட ம ண ேச அ கக கழி க இத அ பைட ஆதாரமாக உ ளன. ெக ைட ம சாதா ெக ைட ஆகிய அய நா ெப ெக ைட ம இன க ம வள ப ப ைர க ப கி றன.ம 10/14/12 வ கா இன கள அவ றி காரணமா வள :: ம ப ைறக அதிகமான உ ப தி ெக ைட ம க லேம ெபற ப கிற . அ த 1. ஆக ம வள ப ள கள இய ைகயாக உ வா பல வைக இய ைக உண வைககைள உ வள மா ப ட உண பழ க கைள ெகா ட ேவக வள சி ெப ெக ைட ம இன கைள வ கிதா சார அ பைடய இ ெச வள கி ேறா . ெப ெக ைட ம இன க தாவர உண கைள . : ஒ ந நிைலய ெவள ய லி இ ெபா க இடாத நிைலய அ ம க எணவாக பய பட ய பல வைகயான ெபா க உ ப தியாகி றன. அ அவ ைற பய ப பா யா ய க பல வைக இன க உ ப தியாகி றன. ப க இன கைள ள ப கிற . இதனா அவ றின ைடேய உணவ காகேவா இட தி காகேவா ேபா ள ஏ ப வதி ைல. எனேவ இ ைறய ந பல நிைலகள உ வா அைன வைகயான இய ைக உண வைகக ைமயாக பய ப த ப வதா அதிக ம உ ப தி கிைட கிற . ம க த பா றி கிைட கி றன 3. ம வள ைற இய ைகய உ வா பலவைக உண கைள ைமயாக பய ப வைத அ பைடயாக ெகா இ தா நைட ைறய இ ைறய உ ப திைய ெப வத நா ேம ண அள கிேறா . தாவர க ம பல வ தமான ந தாவர க அட . நம நா க லா. எனேவ ெக ைட ம ைற த ெசலவ ஒேர ள தி இ இ ைறய ைன ம வள வள நைட ைறய உ ள பல ந ன ம வள ெதாழி அதிக உ ப தி தன இன வள ைப வ ட பல ெப ெக ைட ம ெச வள பல இன ம வள ைறயாகேவ ேம ெகா ம வள என அைழ கிேறா . மி கா .ac. எனேவ இ வைக ம கைள வள அதிக உ ப தி ெப வ எள தா . இவ தாவர வைக உண கேள அதிக அளவ உ ப தியாகி றன. இ ப நம நா ெப ெக ைட இன களான க லா. இ ேவ ம வள ப அ பைட த வமா .

சாதா ெக ைட உ திர அ வைர ெவள றிய ம ச கல த சிவ நிற ெகா ட ெப ய ெசதி கைள .ம 10/14/12 வள :: ம ப ைறக வள க ப கிற . இ ம ெபா வாக இர வயதி ேம இன ெப க ெச திறைன ெப கிற .html 3/7 . இன ெப க ைத ெப வ கிற . க லா. ஓரா வள கால தி மி கா மார ½ . இத உடலி ேம ப றி அ பாக ெவ ைமயாக இ . அவ க ணா ெக ைட சமெவள ப திகள ெப மளவ வள க ப கிற . ற ப ப ைணகள ம ெக வள ப அவசியமா . ந ேம ம ட தி ள தாவர ய மிதைவக (phytoplankton) இ மன கிய உணவா இத ேக ப இ மன வா ேம ேநா கி அைம தி பேதா ெச அ க மிக சிறியைவயாக ெந கமாக அைம தி .1 கஜேலா கிரா எைட வைர வள கிற . . மித பாசிகைள . ேரா . மி கா ைட ஆகிய இன கேள ெப பா வள க ப கி றன. ேரா ம க வ பைன வா க அதிகமாக இ பதா ம வள ப . வா ேநராக .1 ½ கிேலா எைட வைர வள கிற . ப மனான வா அைம ைப ெகா . ம ள சிறிய வ ல கின கைள உ வள கிற . இ ப இத வய ெப ட ப தி அதிகமாக காண ப வதா இத வ பைன வ ைல ெப பா ைற வ கிற . சாதா ெக ைட: சாதா ெக ைடய வைகக உ ளன. வய . தாவர ய மிதைவக தவ ர வ ல ய மிதைவக .இ ம இன ைத ேம ண ம ேம அள ட வள கலா . சிக . பாசிகைள வ ப உ .இ ம ள தி ள தாவர க அ ம ட தி ள கழி க . சீ ன நா தி சா ப கல த லி ெகா வர ப ட ெக ைட ம ந ள தாவர கைள . வாைழ இைல ம ேம ண ேபா றவ ைற வ ப உ . ேரா : ெக ைட ம இன க ஏகமனதாக ைவய சிற த இனமாக ேரா க த ப கிற . ஓரா வள கால தி சராச யாக மா 1 . சாண ேபா றவ ைற வ ப உ அைன ண யா . இ தவ ர நா அள ேம ண வைககைள வ ப உ த ைம ெகா ட . ள கள த த த பெவ ப நிைல நில ேபா . இ ம இன அ ம ட தி ள கழி கைள . த இன ெப க ைற ல இன ெப க ெச யலா .¾ கிேலா கிரா எைட க லா அய நா ெவ ள ெப ெக ெக ேரா ைட இன க மி கா : ைட: இ ம சீ ன நா லி இற மதி ெச ய ப டதா . கீ தாைடய உத க க நிைற ததாக இ . வள த ம கள ெசதி கள சிவ கல த நிற ெகா டதாக இ . மி கா : ந அ ம ட தி வா ெபா கைள . அ கிய தாவர க ேபா றவ ைற ெவ ள ெக ைட ஓரள உ இ ம ஓரா வள கால தி 1 ½ . ள கள ைறயான எ ண ைகய வ இ ம கைள வள ேபா ஓரா ஒ மன எைட 1 த 1 ½ கிேலா கிரா வைர கிற . க லா. இ ப ெப பாலான அ ல நா இன க ம ேம வள க ப கி றன. ள ஆ இன க ேம ம வள ப ஏ றைவ. இைவ தவ ர நா அள கா கறி கழி க . இர டா வய வ இனவ தி தயாராகி றன. இ த இன தி தைல சிறியதாக . இ த ைமயா ெக ைட ம வள ப ேரா இன தன இனமாக பல இட கள வள க ப கிற . இண கமான த பெவ ப ழலி . இனவ தி அ ல தி சி ெப ற ம க த இ லாம தாமாகேவ ள தி இன ெப க ெச கி றன.ந ட உடைல ெகா ட . ேரா .in/ta/fisheries/fish_carps_ta. ேச றி உ ளட கி கீ ேநா கி அைம சிவ நிற ட காண ப வைர வள கிற . இத உண பழ க தா இ ம இன ந நிைலகள அப தமாக வள கிற ந தாவர கைள க ப த வள க ப கிற . மரவ ள இைலக . வா ப கீ ப தி . இ ம இன அ தாவர கைள . க லா இன ம வள ப ள கள த ைம ம வள ைறக ேக ப ெமா த இ ெச கள எ ண ைகய 10 – 30 வ கா அளவ மா ப .tnau. இன கைள . ம கள எ ண ைகய 25 – 50 வ கா அளவ ேரா ம இ ெச ய ப கிற . இத வா ச இ .2 கிேலா கிரா எைட வைர வள .இ ம ந ட உடலைம ட . இ ம தா லா தி ள பா கா கிலி நம நா இற மதி ெச ய ப ட . வள த ம க ஓரள நள ட உ ட உடலைம ட இ . தவ ர இ ம உணைவ ேத ள கைரகைள சதா ைட ேசத ப வதா சில இட கள இ ம வ ப வள க ப வதி ைல. இய ைகயாகேவ இனவ தி ெச இ ம கைள. இ ம இன ஓரா ¾ . ைட: இ ம சிறிய தைலைம ப ைச நிற ட . ெவ ள ேபா ற சிறிய பளபள பான ெசதி கைள ெகா . இ மன உட ப கவா த ைடயாக .1 ½ கிேலா எைட வைர வள திற ைடய . மி கா . ெவ ள ெக ைட ம ெக ைட ஆகிய இன க .ac.ந திட ெபா கள ப வள பாசி இன கைள வ ப உ . ஆ ேபா ற ஓ ந நிைலகள . இ ம இன க ேவா களா வ ப உ ண ப கிற . ெக . சாதா ெக ைட ஒேர ஆ 1 . இ ப ம ைமயான உ ப திைய ெபற ஆ வைகயான ம கைள ேம ேச வள ப ெவ ம ப ள ெக ைட ெக ைட சாதா ெக ைட ைண அைம agritech.

பாைறக இ லாம அதிக ேம ப ள க ம தாவர கள றி சமமான சிறிதள சா தள ேதா இ த ந ல . வ பைன எைடைய அைடயாத நிைலய ள மதமான ம கைள பராம க உத .5 த 9. ம வள ப ேதைவயான ந ஆதார களான ஆ க .ac. கள நில . ள ெவ ேபா கைரய ப க ச கைள ம ண த ைம ேக ப கைரய உயர ம சா தள தி அ ப திய அகல 1: 1½ அ ல 1:2 எ ற வ கித தி இ த ேவ . இதனா ேதைவயான ேபா ள நைர வ ப எள தா . ள அைம ேபா ள தி அ தள ைத ேம ப ளமி றி வ மைட ப திைய ேநா கி சிறிதள ச ட (1:300 எ ற வ கிதா சர தி ) அைம த ேவ . இ தைகய ள கள பய எ னெவன ப கால தி ம வள ெதாழிைல த காலிகமாக மா ற நிைன தா கைர ம ைண ள தி நிர வத ல வ வசாய நிலமாக மா றிவடலா . அதனா அ தைகய ழ கள உ வர ழா க த வைலக ேதைவய ைல. ஆய ள .5 ஏ க (1 எ ட ) ெகா டைவகளாக அைம ெகா ளலா . ற ைணய ேவ . நைர வ இடமாக ப இ திட ேதைவயான ேவ வ கா வசதிக சாைல வசதிக ெதாட ெகா ட ேமேல றி ப ட ப ட த திக ெகா ட இடமாய ப . ப ைண ேமலா தயா ெச த . ள தி கைர அைம ேபா கைரய உயர ைத ள தி ேத க இ அதிகப ச ந ம ட ைத வ ட ைற த ப ச 1½ அ உயர அதிகமாக இ மா அைம திட ேவ . ள கைள தயா ெச த இ ெச வத அ பைட பண யா ள ம கைள agritech. 3. இதனா அதிக இட பா கள றி அதிக ெசலவ லாம தரமான ம வள ள கைள அைம ெகா ளலா . கைரய ேம ப திய அகல 4 த 6 அ எ ற அளவ இ ப ந ல . இ தவ ர அைன ள கள வ மைட ழா க த வைலக அ தியாவ சியமான ஒ றா . ம ண கார அமில த ைம (PH) 6. 4. ேபா ற ெவள ந நிைலகள லி ந எ ம வள ள க பா ேபா உ வர ழா கள க பாக த வைலக ைவ க ேவ .tnau.25 ஏ க பர பள ெகா டைவகளாக 5 த 6 அ ஆழ ெகா டைவயாக அைம ெகா ளலா . ப ன ேதா எ தம ைண ெகா ேட ள க கைர அைம திடலா . 1. ெப பாலான ம வள ள க ேதா கைர அைம க ப ட ள களாகேவ உ ளன. எனேவ மா 30 த 40 சத கள த ைம ைடய நில ம ப ைணக அைம க ஏ ற . அவ றி அதிக ெசலவ றி ம ப ைணக அைம இலாப ெப றிடலா . ேபா ச அதிக பர பளவ ம ப ைணகைள அைம ேபா ம வள ள அதாவ இ ள ம மி றி ம வள ள ம இள ம க வள ள ேபா றவ ைற ப ைணகள அைம ெகா ளலா . 6. 30. ம வள ள கள அதிக உ ப திைய ைம எ த அள கியமா . இ ைறய ஒ ஏ க ள அைம திட மா . த ேபா த ண ப றா ைற அதிக பதா ள கைள ¼ த 1 ஏ க பர பள ெகா டைவகளாக அைம ெகா ளலா . றி ப ட ப ட த திகள ஏேத ைற தி ப ச த ெசல க ெச அ தைகய இட கள ம ப ைண அைம கலா . எனேவ தா வான நில ப திய ந ேத நில க . ஆ க . த அகல ட அைம க ப த ள க அைம பத ேவைலயா கைள பய ப வைத வ ட இய திர கைள பய ப ெசல க ைற . ள க ம ந ல தரமான நில த ந வள ெகா ட ப திக ம வள ப ஏ றைவ. ம ஆ ேபா றைவகளாக இ ப ைற த ப ச அவ றிலி 6 மாத கால தி ந கிைட மா இ த ந ல . அ ம மி றி ள கள அ ம ட தி ேச கழி க ள வ பரவாம வ மைட ப திய ேலேய அதிகமாக ேச . கள . ள தி ஆழ 6 த 8 அ அளவ இ ப ந ல . ம வள ப . கள ம உவ ம த ைம ெகா ட நில கைள ெக ைட ம வள ப பய ப தலா 3. ேதைவயான அள கள த ைம ெகா ட நில கள 1: 1½ எ ற வ கித ேபா மான . : 4/7 . வ ட ம மண கல த ம வைக ெகா ட நில . ப கைர வாகன க ெச வத வசதியாக. ம ப ைண கான ந ஆதார ஏ . ந கசி ல ந இழ அதிக அள ஏ ப . இ தைகய ள கைள 0. ம வள ள கைள ெச வக வ வ தி மா 1 ஏ க த 2.html வள காயவ ள த கைள தயா ப றி வ பரமாக பா கலா .000 த . இ தைகய ள க அைம திட ைறவான ெசலேவ ஆகிற . ஒ ம வள ள ைத ைற த ¼ ஏ க (1000 ச. இ தைகய ள க நம ப ைண ேதைவயான ம கைள ைற த ெசலவ த பா றி நம ப ைணய ேலேய வள க . கள ய அள மிக ைறவாக உ ள நில கள .in/ta/fisheries/fish_carps_ta. ள கள கைரகைள அைம ேபா ந உ (வர ) மைட ம ந (ெவள ேய ற) வ மைட ேபா ற அைம க அைம ப ந ல . ள கைள ச ர வ வ அைம ேபா அைம க ேவ ய கைரய நள ைறகிற . 2. ந ன ம வள ம கைள ள கள இ றியைமயாத ஒ ெப வத ைறயாக ப வ மா 1. ம ப ைண அைம க சிற த . ஒ இட ைத றிய அதி ஓரளவ ம ைண ேதா எ . 4. ம கைள இ ெச த : ள கைள ைற ப தயா ப . ம வள கியேமா அ த அளவ ள கள தயா ப ள கைள கிய நிைலக ள கைள காயவ த வ ட ெபா கைள அக த உழ ெச த ணா இ த சாண ம இரசாயன உரமி த ம கைள இ ெச த இ ெபா 1.1 ஏ க பர பள த 0. வய கள அைம க ப ம வள ள க ெப பா இ த வைகய ைன சா தேத. கா வா .00 வைர இ நில க ெக ைட ம வள ப ஏ றைவ 2. ெப பா ஆ ழா கிண வைக ெகா டப ைணகள நில த ந ழா லேம பா ச ப கிற . ம வள ள க அைம ேபா கைர அைம க ேதைவயான அளவ ள திலி ம எ அதைன ற கைர அைம க பய ப த ேவ . ள . 5. கைரய ெவள ப க ச வ ைன ம ண த ைம ேக ப 1:1 அ ல 1: 1½ எ ற வ கித தி அைம ெகா ளலா .ம) பர ப லாவ அைம தா .000 வைர ெசலவாகிற . இ ப . இலாபகரமாக ம வள ைப ேம ெகா ளலா . ம கைள எள தாக அ வைட ெச வத ெச வக வ வ ள கேள ஏ றைவ.10/14/12 ம ப ம ைண அைம வள :: ம ப ைறக ம ப ைண அைம பத இட ேத ெச ேபா ப ேவ காரண கைள க தி ெகா ள ேவ . ள அைம க த தியான இட நைர ேத கி ைவ த ைம ெகா டதாக இ க ேவ . 40. ம ப ைண அைம பத கான இட கைள ேத ெச ேபா கீ கா றி கைள கவன தி ெகா வ ந ல : ள அைம க த தியான இட .

இ நிைல ம கைள இ ெச வத மிக உக ததா . இதனா ள தைரய கீ ேச ெவள ப த ப அவ றி ள ந ய க அழி க ப வேதா ந ெவள ேய கி றன. சி ெகா லிய வ ஷ த ைம மா இர அ ல வார கால ந இ . மா 10 த வைர உ வதா அ ம ட ம ேமேல வ கிற . ஒ எ ட ள தி வ ட தி 200 கிேலா யா. உழ ெச தப ள கள பரவலாக ணா ைப வ வ ட ேவ . ம ெகா லிகைள பய ப ேபா அவ ைற ள க சாணமி வத னேர ேபாட ேவ .000 வைர வ ரலள வள த க எ ற அளவ இ ெச யலா ெபா தம ைற தப ச 3 . எனேவ ள தி ம ெகா லிகள ந த ைம ைமயாக ந கிய ப னேர ம கைள இ ெச த ேவ . தவ ர மா 6 5/7 .வ ல ய மிதைவக ேதா றி ந நிற ப கல த ப ைச நிறமாக கா சியள . ணா அதிக அளவ காரணமாக ைண அக றி இ த 15 ெச.4 அ ல ந வள தைவயாக இ த ந agritech. ள க ந கிைட கால தி அள தவன தி த ைம ம அ வைட எைட ேபா றவ ைற க தி ெகா ள ேவ . மிதமான கார ம அமில த ைம ெகா ட ம ண ஏ க 80 த 120 கிேலா கிரா ணா ப ைர க ப கிற . மத ைத மாதாமாத (அ ல ) 15 நா க ஒ ைற ப ள தி இட ேவ . எனேவ அ ற ப த ேவ 3.in/ta/fisheries/fish_carps_ta. இத ெகன இ ைப ணா ப ள சி ப ட ம றி ப ட சில சி ெகா லிக பரவலாக பய ப த ப கி றன. ள கைள வ ட ஒ ைற ந காயவ வதா .html க ய வள எதி பா 10 மாத க எ ஒ எ ட 5. ஒ எ ட பர பள ெகா ட ள தி வ ட தி மா 12 த 15 ட க வைர சாணேமா அ ல 5 ட க எ ற அளவ ேகாழி எ ேவா இட ேவ .000 . ப ன அ ரமாக ப ைர ெச ய ப ட இரசாயன உர கைள கைர க ேவ .tnau. : ள தயா ப அ த க டமாக ள கைள ந றாக உ த ேவ . இ ைலெயன .ac. ேகாழி எ ைவ ெபா த ம ம கிய ஆ ள எ (Deep Litter) ந ல . 4. அ ப திய ள ந வா க ெவள ேய கி றன. 2. ெமா த அளவ ஆறி ஒ ப ைக அ ரமாக இ ட ப மத ைத வள கால தி ள க பகி ேம ரமாக இடலா . ப ைர ெச ய ப ட உர தி ஆறி ஒ ப திைய ந கைர ள வ பரவலாக ந ெதள க ேவ . எனேவ கைள ம பைக ம கைள அழி பத ள தி பல ைற இ வைல ெகா இ இ தைகய ேதவைய ற ம கைள ப அழி க ேவ . ள தி ப ளமான ப திகள வ ட கழி க அதிக ேச இட கள அதிக அளவ ணா இட ேவ . 5. கைள அ ல பைக ம கைள ப அழி ப சா தியமி லாத நிைலகள ம ெகா லிகைள பய ப தலா . சீன ெபா ம கைள இ பக ைறய உ ப தி ெச த ம சிைன ம சிைனக கான தவன : ள கள ம கைள இ ெச வத ன நா தி டமி இ கால . ம வள ள க இட ேவ ய ணா ப அள ம ண கார அமிலநிைல ம ள கள ேச கழி கள அளவ ேக ப மா ப கிற . உழ ெச த த : திய அதிகமான அளவ உர ச க இ ப ள கள றி ந மா ப வத அ ப திய ந த ைம ஏ ப வத ள க ந றாக கா த பற வ ட கல த ேம ம . இதனா . 250 கிேலா ப பா ேப ம 40 கிேலா ெபா டா எ ற அளவ இரசாயன உர க ப ைர ெச ய ப கி றன. ம கைள ல . சாண ைத ெபா தம உல த சாண ைதவ ட ம கிய அ ல ஈரமான சாண ேமலான . ந ேபா மான கார ம க ன த ைமகைள அள த ந ய கைள அழி த ள தி அ ப திய ஏ ப ந த ைமகைள ைற த ந ஓரள நிைலயான கார அமில த ைமைய அள த ம ந கல க த ைமைய பாசி பட கைள ைற ந ஒள ஊ ஆழ ைத அதிக அதிக அளவ உய வள உ ப தி ஏ ப த ேபா றைவ ணா இ வத ல ஏ ப ந ைமகளா .ம ஆழ ள கழி க வா க ெச வதா : ள க ணா இ ப ேவ ந வ ைள கைள ஏ ப கிற . த 10. ேபா றைவ அழி க ப வேதா . வ ட ெபா கைள அக ள கள அ ப பாசிபட க ேதா அைம .ம 10/14/12 வள :: ம ப ைறக ள கள ம கைள அ வைட ெச த ப நைர ைமயாக வ ிவ ள கள அ ப திய ெவ க உ டா அளவ ள கைள ெவய லி ந றாக காயவ ட ேவ . எனேவ ள கைள வ ட ஒ ைற ந காயவ உ ள தி ளம ண ந ல கா ேறா ட ஏ ப ைமயைடகிற . நிற மாறி வாைடய றி இ . வள கால மா ைவ ெகா டா நா இ உர ேம ண இவ ைற க தி ெகா . 6. சாண கைர த : ள க ணா இ ட. ள கள உ ப தி திறைன சிற பாக பராம கலா . இ வா ைறயாக ந தயா ெச ய ப ட ள தி இரசாயன உரமி ட மா 7 நா கள தாவர ய மிதைவக . இரசாயன உர இ த : சாண கைர த ப மா ப நா க ெச ற ந ம ட ைத மா 1ம ட அளவ உய த ேவ . ள ைத வ த நிைலய க ய நிற ட வாைட ட காண ப அ ப தி கா த பற அ ள ந த ைம ைறவதா . ப ன ள தி அ ரமாக சாண அ ல ேகாழி எ இடலா . ெமா த ப ைரய 6 ஒ ப ைக அ ரமாக ந ந கைர க ேவ . நில கள ம ணாக இ ப யாவ பதிலாக அேத அள தைழ ச அள க ய அளவ அேமான ய ச ேப உர இ வ ந ல . கைள ம களா வள ம கள வள சி பாதி க ப வேதா பைக ம க ஏ ப இழ பா வள ம கள எ ண ைக ைற வ . கைள ம க ம பைக ம க இ கி ற ள கள வள ம கைள இ ெச வத கைள ம க ம பைக ம கைள அழி வ ட ேவ . ஒ வார தி பற மா 1 அ வைர ந நிைற . ள கள அ ப திய ள அ கக கழி க ம ேச றி ள ந ய ன க .

tnau. ஆனா நைட ைறய ் ெவ ள ெக ைட இன தி ைற த வ பைன வ ைலேய கிைட பதா அ ம இன இ ெச ய ப தி ைல. மன ன க ம இன எ நா ண ைக ஐ ஆ க லா 30 25 25 10 ேரா 40 40 30 30 மி கா 30 30 20 20 - - - 25 - - 20 10 - 5 5 5 ெவ ள ெக சாதா ெக ெக ைட ைட ைட சாதா ெக ைட இ கைள அைட ெச த வைல ேமேல ெகா க ப ள மாதி க அைன ந நிைலக ஏ றைவ என ற இயலா . ெபா வாக றி ப ட ப ள பல இன ெக ைட ம கைள இ ெச ேபா தாவர ம ம கிய கழி கைள உ ம இன களான ெவ ள ெக ைட ேரா . தவ ர மா 6 மாத கால த ஓரா வயதான வள சி க ப த ப ட கைள எ ட 5000 – 6000 க இ ெச யலா . ஏெனன ம கள வள சிைய நி ணய பதி ள தி இய ைகய ேலேய உ ப தியா ப ேவ ய தாவர இன க பாசி இன க ம வ ல கின ய மிதைவ இன க ெப ப வகி கி றன. அத கார அமில த ைம ம த ண த ைமக ேபா ற ப ேவ காரண கைள ெபா அைமகிற . ம கள வள கால ம நா ள க இ உர ம ேம ண இவ ைற க தி ெகா கள இ பட திைய நி ணய க ேவ .10/14/12 ம வள :: ம ப ைறக ெபா தம ைற தப ச 3 . மாைல ம த ம கைள இர பா வா த ேவ .html 6/7 . agritech. வள ள தி அதிக கால பராம க ப ட ம க இ ள கள இ ெச ய ப ேபாேத மா 15 த 20 ெச. எனேவ நம ள தி நம ெசா த அ பவ கைள ம வள ப அதிக உ ப தி ெபற ெவ ள ெக ைட இன ைத இ ெச வ இ றியைமயாத .4 அ ல ந வள தைவயாக இ த ந ல . ம கைள வா ேபா ந ல தரமான ெவள ற காய க ெசதி க இழ இ இ த ேபா ற அறி றிக ட காண ப மிதமான ெவ ப நில காைல.ம கைள ேவைலகள இ ெச வ ந ல .in/ta/fisheries/fish_carps_ta. இ தைகய இய ைக உய ன கள உ ப தி ம ண ள உர ச . எனேவ ம வள ப ேதைவயான ந கிைட கால அள வ பைன கான வா க ேபா றவ ைற க தி ெகா வள கால ைத நி ணய ேவ . மி கா . ம சாதா ெக ைட ேபா ற இன கைள அதிக அளவ இ ெச த ேவ .05 வ கா ெபா டாசிய ப மா கேன கைரசலிேலா 2 த 3வ கா உ கைரசலிேலா 2 த 5 நிமிட ள ய சிகி ைச அள ப ன அவ ைற ள கள இ ெச த ேவ . உட ஊன ப ைம ெமலி த நிைல ஒ ணக கைள தவ க ேவ . எனேவ ந வள த ம கைள ள கள இ ெச ேபா அவ ைற மா 6 மாத கள ேலேய அ வைட ெச வ டலா . இ தைகய வள த க மா 3 த 5 மாத கள சராச யாக ½ கிேலா எைட அதிகமாக வள .ம நள ைத மா 50 த 100 கிரா எைடைய அைட வ . ெவள ப ைணகள லி வா கி ெச கைள உடேன ள கள வ வ டாம தலி அவ ைற நம ந நிைலய ழ இண க ெச த ேவ ப ன கைள 0. ள கள பல இன ம கைள இ ெச ேபா இன வ கிதா சார கியமான ஒ றா . சில மாதி இ வ கிதா சார க கீ ேழ ெகா க ப ளைத கா க. ம ந தாவர க நிைற ள ள க ம அ ல கா கறி கழி ேபா றவ ைற ெகா க வா ள இட கள ெக ைடைய மா 5 வ கா இ ெச யலா .ac.

ac.html |ம நா ப ேவளா ைம அ வைட ெச த வைட ெசய ப ட ம க ைற | ச ைத | தி ட க | இதரஇைணயள ப உ ைமக கைல கழக அைன க | ெத ெகா ள -2008 7/7 .tnau.in/ta/fisheries/fish_carps_ta.ம 10/14/12 வள :: ம ப ைறக ம அ த ப க | இட ெபய த © தமி agritech.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful