P. 1
prayer ground

prayer ground

|Views: 8|Likes:
Published by Andre Hsc
tibetan buddhism
tibetan buddhism

More info:

Published by: Andre Hsc on Dec 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

12/4/12

The Prayer of the Ground, Path & Fruition | Lotsawa House
བོ ག ད་ཡི

Deutsch

English

Español

Français

Português

Translations

Indian Masters

Tibetan Masters
Home News Donations

Topics
About Us

Tibetan Texts
Audio Links
Search

The Prayer of the Ground, Path & Fruition
Prayers & Practices (/topics/practice s/) | Dzogchen (/topics/dzogche n/) | Tibetan Masters (/tibe tan-m aste rs/) › Jigme Lingpa (/tibe tan-m aste rs/jigm e -lingpa/) English (/tibe tan-m aste rs/jigm e -lingpa/praye r-ground-path-and-fruition) | བོ ག ད་ཡི
(/bo/tibe tan-m aste rs/jigm e -lingpa/praye r-ground-path-and-fruition)

བཞུ ། གས།

། །ཀླ ེ ི ི ་ལེ གཞི ང་ཆ ང་ག ག ོ ན་སྙ ་ཐི ་ལས། ་ལམ་འབྲ འིོ ས་བུ ན་ལམ་ ་སྨ

The Prayer of the Ground, Path & Fruition From the Heart Essence of the Vast Expanse དཔལ་ཀུ ་བཟང་པོ ག་འཚལ་ལོ ན་ཏུ ་ལ་ཕྱ །
Homage to glorious Samantabhadra!

གདོ ་གནས་ལུ ད་མའི གས་རང་བཞི ྲ བྲ ། ན་སྤ ས་དང་ ལ། ོ ཡོ ད་པ་མ་ཡི ྱ ན་རྒ ལ་བས་འདི གས། ། ་མ་གཟི མེ ད་པ་མ་ཡི ར་འདས་ཀུ ི ། ། ན་འཁོ ན་གྱ ་གཞི

dömé neluk rangshyin trö dangdral The true nature of things is naturally free of conceptual projections.

Jikme Lingpa Further Information: Jigme Lingpa
(http://www.rigpawik i.org/inde x .php? title =Jigm e _Lingpa)

yöpa mayin gyalwé di ma zik It does not exist, since even the victorious ones do not see it.

mepa mayin khordé kün gyi shyi Yet neither is it non-existent, as it is the ground of all samsara and nirvana.

Commentary on the Prayer to Ground, Path and Fruition by Khenpo Yönten Gyatso
(/tibe tan-m aste rs/k he npo-yonte ngyatso/ground-path-fruitioncom m e ntary)

འགལ་འདུ ན་བརྗ འིལ་ལས་འདས། ། ་མ་ཡི ོ ་ཡུ ད་བྱ

galdu mayin jöjé yul lé dé There is no contradiction here, for it lies beyond the realm of expression.

Longchen Nyingtik
(http://www.rigpawik i.org/inde x .php? title =Longche n_Nyingtik )

རྫ ན་གཞི་གནས་ལུ ོ གས་ཆེ ་ཡི ོ གས་རྟ གས་པར་ཤ ོ ། ག ངོ་སྟ ས་རྟ ་མཐའ་ལས་གྲ ། ་བོོ ང་པ ག་པའི ལ། ོ

dzogchen shyi yi neluk tokpar shok May all realize this Great Perfection, the true nature of the ground!

Treasury of Lives
(http://tre asuryoflive s.org/biographie s/vie w/Jigm e Lingpa/5457)

TBRC Author Profile (P314)
(http://tbrc.org/link /?R ID=P314)

ngowo tongpé takpé ta lé drol In essence it is empty, hence free from the limitations of permanence.

རང་བཞི ན་གསལ་བས་ཆད་པའི་དང་བྲ ། ་མུ ལ།

(http://www.addtoany.com /subscribe ? link url=http%3A%2F%2Fwww.lotsawahouse .org%2Frss.x m l&link (http://www.twitte r.com /lotsawahouse )

rangshyin salwé chepé mu dangdral By nature it is clear, and free from the limitations of nihilism.

ཐུ ེ གས་རྗ ་འགག་མེ ་ཚོ ྲ ་གཞི། ད་སྣགས་སྤ ལ་པའི ། ུ གསུ ་དབྱ དོ མ་དུ ེ ན་ལ་ཐ་མི ། ་ཡང་ ་དད།

Like

0

Send

tukjé gakmé natsok trulpé shyi Its capacity unobstructed, it is the ground of manifold emanations.

sum du yé yang dön la ta mi dé It is divided into three, yet in truth there are no such differentiations.

རྫ ན་གཞི་གནས་ལུ ོ གས་ཆེ ་ཡི ོ གས་རྟ གས་པར་ཤ ོ ། ག བསམ་གྱ ་ཁྱ ྲ གས་ཀུ བྲ ། ས་མི ོ ི བ་སྒ ་འདོ ན་དང་ ལ། ཡོ མེ ་ཕྱ ད་དང་ ད་པའིོ གས་འཛི མ་པར་ཞི ། ན་རྣ ག

dzogchen shyi yi neluk tokpar shok May all realize this Great Perfection, the true nature of the ground!

sam gyi mi khyab drondok kün dangdral Inconceivable and free of all superimposition, one-sided fixation

yö dang mepé chok dzin nampar shyik On things being either existent or non-existent completely dissolves.

འདི ་བརྗ ྱ ་ལྗ ང་རྡ ། ་དོ ོ ལ་བའིགས་ཀྱ ུ ན ད་ལ་རྒ གས།

di dön jö la gyalwé jak kyang duk The full import of this turns back even the tongue of the victors.

www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jigme-lingpa/prayer-ground-path-and-fruition

1/3

dzogchen shyi yi neluk tokpar shok May all realize this Great Perfection. ལྷ ུ ས་མ་བྱ ་གདངས་ཤ ར་བ། ། ན་གྲ ུ བ་འདུ ས་པའི གུ ་མ་བཟུ ི ོ ུ ཇུ ར། ། ད་དུ ང་རག་སྟ ང་འ ག་ཆེ ང་ཟ lhündrub dümajepé dang sharwa Whatever manifests is the expression of this unconditioned spontaneous presence. realizing the great unity of awarenessemptiness. or end. www. panglang yé zé rangshyin yong shé ngang Understanding that the nature is inherently devoid of needing to accept and reject. middle. shardrol rimé gya yen lhün jam long Manifestation and liberation—an expanse unrestricted. hence no need to restrain one’s conduct. unoriginated. lam gyi né la gol chok mepar shok May there be no deviations and mistakes concerning this key point of the path! yené dakpé tawé ming yangmé Pure from the beginning. lam gyi né la gol chok mepar shok May there be no deviations and mistakes concerning this key point of the path! zang ngen namtok chok su ma lhung shying Not falling into partiality towards positive thoughts or negative ones. unbridled. བཏང་སྙ ང་མ་བསྟ ་མ་འབྱ མས་ལུ ོ ན་དུ མས་པར། ། ཤར་གྲ ས་མེ ྱ ུ མས་ཀླ ། ལ་རི ད་རྒ ན་འབྱ ོ ོ ་ཡན་ལྷ ང༌། སྤ ླ ེ ང་བང་ཡ་ཟད་རང་བཞི ངས་ཤ ེ ། ། ན་ཡོ ས་ངང༌ tangnyom lungmaten du ma jampar And without giving free rein to a state of indifferent neutrality. awareness is the universal ground and starting point.org/tibetan-masters/jigme-lingpa/prayer-ground-path-and-fruition 2/3 . it is a great expanse of deep clarity. even the term “view” does not exist. རང་ངོག་པས་སྒ ྱ ུ ་རི མ་རྒ ོ ུ བས་ནས་འདོ ། འི ་ཤ ན། rang ngo rigpé gom gyü shub né dön Aware of the original state. the true nature of the ground! rang ngo namdak kyemé kadak la Its essence is pristine. གཞིང་རི ་སྣ ག་པ་མཁའ་ལ་སྤ ངས་བཞི ། ན་དེ ི ྲ ན། shyi nang rigpa kha la trin deng shyin Manifest ground spontaneously present. and primordially pure. the sheath of meditation falls away. this state of naked simplicity. རང་བཞི ུ གས་སྤ ལ་རྗ ་ངང༌། ། ན་ལྷ མས་ཞུ ྲ ས་བྲ ེ ོ ན་པའི ལམ་གྱ ་གནད་ལ་གོ ོ ད་པར་ཤ ོ ། ི ལ་ཕྱ གས་མེ ག བཟང་ངན་རྣ ོ ོ ་མ་ལྷ ི ། མ་རྟ གས་སུ ུ ང༌། ག་ཕྱ ང་ཞ rangshyin lhum shyuk trödral jenpé ngang In the spontaneously present nature. Path & Fruition | Lotsawa House ཐོ ག་མཐའ་བར་མེ ང་གསལ་ཆེ འི ི ། ད་གཏི ན་པོ ངས། ་དབྱ རྫ ན་གཞི་གནས་ལུ ོ གས་ཆེ ་ཡི ོ གས་རྟ གས་པར་ཤ ོ ། ག རང་ངོམ་དག་སྐད་ཀ་དག་ལ། ། ་རྣ ་མེ ེ ྱ tok ta bar mé tingsal chenpö ying Without beginning. ལམ་གྱ ་གནད་ལ་གོ ོ ད་པར་ཤ ོ ། ི ལ་ཕྱ གས་མེ ག ཐོ ་སྤ ་ནམ་མཁའ་ལྟའི ། ། ག་མའིྱ ་གཞི ི ་བུ ་ངང༌ lam gyi né la gol chok mepar shok May there be no deviations and mistakes concerning this key point of the path! tokmé chi shyi namkha tabü ngang Like space. གཟའ་གཏད་མེ ད་པས་སྤ ་སྒ བྲ ། ད་པའིྲ ོ ྱ ག་དང་ ལ། ོ zaté mepé chöpé drok dangdral There are no reference points. རྟ གས་པས་གཞི་དགོ ོ ་ཡི ངས་པ་ཚད་དིུ ། ་ཕྱ ན། ལམ་གྱ ་གནད་ལ་གོ ོ ད་པར་ཤ ོ ། ི ལ་ཕྱ གས་མེ ག ཡེ ་ནས་དག་པས་ལྟ ་མི ང་མེ ། ་བའིང་ཡ ད། tokpé shyi yi gongpa tsé du chin One’s understanding of the ground will reach a point of culmination. and spontaneously free.lotsawahouse.12/4/12 The Prayer of the Ground. yet vanishing like clouds in the sky. güdu ma zung riktong zungjuk cher Without perceiving them as other.

དབྱ ག་ཀུ ་བཟང་མོ ངས་རི ན་ཏུ ི འི ་མཁའ་ཀླ ྦ ། ང་སབས། ོུ འབྲ འིྱ ་བཙན་ས་ཟི ཤ ོ ། ས་བུ ལ་པོ ་རྒ ན་པར་ ག རབ་ཏུ་གནས་དབུ ན་པོ ན། ། ་མི ་མ་ཆེ འི ་དོ yingrik kuntuzangmö kha long bub The sphere of reality and awareness.12/4/12 The Prayer of the Ground. salam yönten shyir dzok lhündrub bub The virtues of the levels and paths fundamentally complete— spontaneously present inner space. jatsol lodé dzokpa chenpö shi The true character of the Great Perfection. འགྲ ་ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་ཤོ །། ་དོ ོ ན ག། May its benefit for beings equal the extent of space! | Translated by Cortland Dahl www. ཐོ འི་འདོ བ་བྱ ་ཞེ ད་མཐའ་དག་དབྱ ་ཡལ། ། ངས་སུ ི བྱོ ོ ་རྩ ་འདས་རྫ ལ་བླ གས་པ་ཆེ འི ས། ། ོ ན་པོ ་གཤི tob jé shendö tadak ying su yal Within it. awareness itself is Samantabhadra.lotsawahouse. who took the form of a monk. To make meaningful the spread of the profound reality རྟ ེ ོ ན་འབྲ ན་ལམ་མཐར་ཕྱ ི ། ེ ལ་སྨ ན་ཕྱ ི ར། ནམ་མཁའིི ས་བྱ བས་པའི། ་སྙ ང་པོ ི ན་རླ ། ཀོ ྱ ས་པའིག་འཛི ། ང་སྨ ན་སྦ ་རི ན་ལ། ོ ཟབ་རྒ ོ ་གཏད་རྒས། ། ་བཀྲ ྱ ལ་ཏེ ་བྱ ྱ And bring to perfection this prayer of interdependence. possessing six unique characteristics— drebü gyalpo tsensa zinpar shok May all seize the throne of this majestic fruition! yené rangrik kuntuzangpo la From the very beginning. བནྡྷ ལ་གྱ ུ འི ི ལ་ནས་བཀོ ། ེ ་ཚུ ས་བསྐ ད། ཟབ་དོ ེ ན་ཡི ང༌། ། ན་སྤ ལ་བ་དོ ད་ཅི The Rishi Rahula. Entrusting it to this hidden master of awareness Who himself has been blessed by Akashagarbha. all hoping for attainments dissolves into the sphere of reality. the inner space of Samantabhadri– drebü gyalpo tsensa zinpar shok May all seize the throne of this majestic fruition! rabtu miné uma chenpö dön Utterly non-abiding—the nature of the Great Middle Way. drebü gyalpo tsensa zinpar shok May all seize the throne of this majestic fruition! This profound prayer. I let loose this profound seal to the mad yogi of Kong. a summation of the seal Of the quintessential vast expanse. Was set down at the behest of the protector of the teachings. ཁྱ བ་གདལ་ལྷ མས་ཕྱ ྱན་པོ ། ། ན་འབྱ ག་རྒ འི ུ ་ཆེ ་ངང༌ khyab dal lhün jam chakgya chenpö ngang All-embracing and spontaneously vast—the state of Mahamudra.org/tibetan-masters/jigme-lingpa/prayer-ground-path-and-fruition 3/3 . projecting outwards and then returning within ཁྱ ས་དྲ ན་གཞོ ་བུ ུ ུ ། ད་ཆོ ུ ག་ལྡ ན་ནུམ་སྐ བས། འི ་སྦ འབྲ འིྱ ་བཙན་ས་ཟི ཤ ོ ། ས་བུ ལ་པོ ་རྒ ན་པར་ ག ཡེ ་ནས་རང་རི ན་ཏུ པོ ། ག་ཀུ ་བཟང་ ་ལ། khyechö drukden shyönnu bumkü bub To the youthful vase body’s inner space. beyond intentional effort. Path & Fruition | Lotsawa House ཕྱ ཤ ེ ་གསལ་ ས་པ་ནང་དོུ ི ་ལྡ ག་པ་ལས། ། chisal shepa nang du dokpa lé The mind radiates out. མཐའ་གྲ ོ ངས་རྫ ལ་ཀླ ོ ང་ཡ གས་པ་ཆེ འི ོ ན་པོ ་གནད། ། ས་ལམ་ཡོ ན་ཏན་གཞི ོ ུ ུ ུ ། ར་རྫ ན་གྲ བས། གས་ལྷ བ་སྦ འབྲ འིྱ ་བཙན་ས་ཟི ཤ ོ ། ས་བུ ལ་པོ ་རྒ ན་པར་ ག ཐུ གས་བཅུ ོ ན་ཟབ་རྒ། ། ད་ཀླ ང་ཆེ ་ཡི ྱ མཐའ་སྡ ོ ད་སྨ ུ ན་ལམ་ཟབ་མོ ། ། ་འདི བཀའ་སྲ ང་སྲ ་ཧུ ། ང་དྲ ོ ་ལ། ུ ང་རྭ ta drol long yang dzokpa chenpö né Freed from limitations and wide open—the key point of the Great Perfection.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->