1.

èêèê£ Þ†L ªð£®__________________________________________________________ 10

2.

輊¹ àÀ‰¶ Þ†L (ªï™¬ô) ªð£®______________________________________ 10

3.

¶õó‹ 𼊹 Þ†L ªð£®__________________________________________________ 10

4.

ÜKC Þ†L ªð£® __________________________________________________________ 11

5.

ªê†® ´ Þ†L ªð£®___________________________________________________ 11

6.

èP«õŠH¬ô ªð£® (ªê†® ´ º¬ø)___________________________________ 11

7.

èP«õŠH¬ô (I÷° Yóè) ªð£®____________________________________________ 12

8.

îQò£ ªð£® ________________________________________________________________ 12

9.

ñ™Lˆî¬ö ªð£® ___________________________________________________________ 12

10.

º‰FK «ñ£˜ I÷裌 ªð£® ______________________________________________ 13

11.

ê‹ð™ ªð£® ______________________________________________________________ 13

12.

ªê†®ï£†´ 𼊹 ªð£®_________________________________________________ 13

13.

݉Fó£ 𼊹 ªð£® _____________________________________________________ 14

14.

²‚° 𼊹 ªð£® ________________________________________________________ 14

15.

«èó÷£ 𼊹 ªð£®______________________________________________________ 14

16.

«ñ£˜ I÷裌 𼊹 ªð£® ______________________________________________ 14

17.

èô¬õ 𼊹 ªð£®______________________________________________________ 15

18.

«õ˜‚èì¬ôŠ ªð£® ______________________________________________________ 15

19.

꣆ ñê£ô£ ªð£® ________________________________________________________ 15

20.

✠ªð£®_________________________________________________________________ 16

21.

ªè£œÀ ªð£®____________________________________________________________ 16

22.

«îƒè£Œ ªð£® ___________________________________________________________ 17

23.

̇´ ªð£® ______________________________________________________________ 17

24.

èêèê£ ªð£® ______________________________________________________________ 17

25.

I÷° ªð£® ______________________________________________________________ 18

26.

î£Qò ªð£®______________________________________________________________ 18

27.

º‰FK ªð£®______________________________________________________________ 19

28.

܃è£òŠ ªð£® __________________________________________________________ 19

29.

ˆî‹ ªð£® ____________________________________________________________ 19

30.

áÁ裌 ªð£®____________________________________________________________ 20

31.

î‰É˜ ñê£ô£ ªð£® ______________________________________________________ 20

32.

°ö‹¹ ñê£ô£ ªð£®______________________________________________________ 20

33.

«õŠð‹Ì ªð£® __________________________________________________________ 21

34.

꣋𣘠ªð£® (1) ________________________________________________________ 21

35.

꣋𣘠ªð£® (2) ________________________________________________________ 22

36.

꣋𣘠ªð£® (è˜ï£ìè£ º¬ø) __________________________________________ 22

37.

Þ¡v쇆 ꣋𣘠ªð£® _______________________________________________ 22

38.

èP ñ꣙ ªð£® __________________________________________________________ 23

39.

õŸø™ °ö‹¹ ªð£® ______________________________________________________ 23

40.

Ý™ Þ¡ å¡ ñê£ô£ ªð£® ______________________________________________ 23

41.

ªê†®ï£†´ ñê£ô£ ªð£® ________________________________________________ 24

42.

óꊪ𣮠(1) _____________________________________________________________ 24

43.

óꊪ𣮠(2) _____________________________________________________________ 24

44.

Þ¡v쇆 óꊪ𣮠____________________________________________________ 24

45.

²‚° è£H ªð£® __________________________________________________________ 25

46.

𣂰 ªð£® ______________________________________________________________ 25

47.

óõ£ Þ†L I‚v__________________________________________________________ 25

48.

óõ£ ô†´ I‚v __________________________________________________________ 26

49.

ºœÀ «î¡°ö™ I‚v ___________________________________________________ 26

50.

ì I‚v ______________________________________________________________ 27

51.

ªñ¶õ¬ì I‚v __________________________________________________________ 27

52.

ªñ¶«ð£‡ì£ I‚v ______________________________________________________ 27

53.

KŠð¡ ð«è£ì£ I‚v_____________________________________________________ 28

54.

ó£A ¹†´ I‚v___________________________________________________________ 28

55.

ªè£¿‚膬ì I‚v_______________________________________________________ 29

56.

¹O«ò£î¬ó I‚v ________________________________________________________ 29

57.

𼊹 ªè£¿‚膬ì I‚v _______________________________________________ 30

58.

â½I„¬ê ê£î I‚v______________________________________________________ 30

59.

«è£¶¬ñ óõ£ àŠ¹ñ£ I‚v _____________________________________________ 30

60.

ðxT I‚v _______________________________________________________________ 31

61.

ÜKCŠ ¹†´ I‚v&1______________________________________________________ 31

62.

«î¡°ö™ I‚v___________________________________________________________ 31

63.

óõ£ àŠ¹ñ£ I‚v________________________________________________________ 32

64.

ÜKCŠ ¹†´ I‚v&2______________________________________________________ 32

65.

î£Qò ܬì I‚v _______________________________________________________ 32

66.

«ñ£˜‚°ö‹¹ I‚v _______________________________________________________ 33

67.

ꈶ ñ£¾‚è…C I‚v ____________________________________________________ 33

68.

ð£CŠð¼Š¹ ô†´ I‚v __________________________________________________ 33

69.

𼊹 ܬì I‚v _______________________________________________________ 34

70.

«êIò£ àŠ¹ñ£ I‚v ____________________________________________________ 34

71.

°NŠðEò£ó‹ I‚v _____________________________________________________ 34

72.

装C¹ó‹ Þ†L I‚v ___________________________________________________ 35

73.

àÀ‰¶ ô†´ I‚v_______________________________________________________ 35

74.

Þ®ò£Šð‹ I‚v__________________________________________________________ 36

75.

îõ¬ô õ¬ì I‚v _______________________________________________________ 36

76.

óõ£«î£¬ê I‚v!_________________________________________________________ 36

77.

«è£¬õ‚裌 ê£î‹________________________________________________________ 37

78.

èP«õŠH¬ô ê£î‹ _______________________________________________________ 37

79.

º‹¬ð ê£î‹______________________________________________________________ 38

80.

èî‹ð ê£î‹ _______________________________________________________________ 38

81.

✠ê£î‹ _________________________________________________________________ 38

82.

ñ£ƒè£Œ Þ…C ê£î‹ _____________________________________________________ 39

83.

vªðû™ â½I„ê‹ ê£î‹_________________________________________________ 39

84.

¹Fù£ èˆîK‚裌 ê£î‹ __________________________________________________ 40

85.

«îƒè£ŒŠð£™ î‚è£O ê£î‹ ______________________________________________ 40

86.

HR«ð÷£ ð£ˆ____________________________________________________________ 41

87.

è™è‡´ ê£î‹ ____________________________________________________________ 41

88.

Yóè ê£î‹ _________________________________________________________________ 42

89.

݉Fó£ ¹O«ò£î¬ó ______________________________________________________ 42

90.

ñ£ƒè£Œ ê£î‹ ____________________________________________________________ 42

91.

«î£¬ê‚裌 ê£î‹ ________________________________________________________ 43

92.

̇´ ê£î‹_______________________________________________________________ 43

93.

ñ£ƒè£Œ ñê£ô£ ê£î‹ ____________________________________________________ 44

94.

«ê£ò£ ê£î‹ ______________________________________________________________ 44

95.

ܬó ªï™L‚裌 ê£î‹ __________________________________________________ 44

96.

ªè£‡¬ì‚èì¬ô ê£î‹___________________________________________________ 45

97.

vªðû™ î‚è£O ê£î‹ ___________________________________________________ 45

98.

裌èP ê£î‹ _____________________________________________________________ 46

99.

àÀ‰¶ ªð£® ê£î‹ ______________________________________________________ 46

100.

ªõ‰îò‚W¬ó ê£î‹ _______________________________________________________ 46

苹ªó£†®|âœÀŠªð£®_________________________________________________ 60 129. ̇´ è…C_______________________________________________________________ 50 110. 𣙠ªè£¿‚膬ì________________________________________________________ 58 126. ñ£ƒè£Œ ð£CŠ 𼊹 ð„ê® _____________________________________________ 58 125. ñwÏ‹ê£î‹ ______________________________________________________________ 50 108. ñóõœO‚ Aöƒ° ¹†´ ___________________________________________________ 52 114. àÀ‰¶ ðôè£ó‹ __________________________________________________________ 54 117. ªè£ˆ¶ñ™L ê£î‹ ________________________________________________________ 48 104. Þ®ò£Šð‹ ________________________________________________________________ 63 134. «ê£÷„«ê£Á _______________________________________________________________ 61 131. 裌èP â½I„ê‹ ê£î‹___________________________________________________ 48 105. î†¬ìŠ ðJÁ ܬì______________________________________________________ 53 115. ñóõœO‚ Aöƒ° è£ó ðEò£ó‹ _________________________________________ 51 111. èˆîK ªñ£„¬ê ê£î‹ _____________________________________________________ 47 103. 裊ðKC___________________________________________________________________ 59 127. ºœ º¼ƒ¬è ܬì ______________________________________________________ 56 122. Y‹ð£™ Fó†´ _____________________________________________________________ 57 124. ꘂè¬óõœO‚ Aöƒ° Yò‹ ______________________________________________ 55 119.101. ðŠð£O‚裌 õ¬ì______________________________________________________ 56 121. ²‚° «ñ£˜‚°ö‹¹ ________________________________________________________ 62 132. ªè£œÀ ¶¬õò™_________________________________________________________ 62 133. Ýó…² ÞQŠ¹ ê£î‹ ___________________________________________________ 50 109. F¯˜ «ð£O _______________________________________________________________ 52 113. Æ죅«ê£Á _____________________________________________________________ 49 106. ¹¿ƒè™ ÜKC ªè£¿‚膬ì _____________________________________________ 55 120. è¼Šð†® ðEò£ó‹ ______________________________________________________ 53 116. ð£CŠð¼Š¹ Yò‹ _________________________________________________________ 57 123. àÀ‰¶ èO _______________________________________________________________ 51 112. è£ó£ñE W¬óˆî‡´ °ö‹¹______________________________________________ 61 130. è£÷£¡ ê£î‹ _____________________________________________________________ 49 107. æ¬ô‚ ªè£¿‚膬ì _____________________________________________________ 63 . ð¼ŠH†ì ðEò£ó‹ ______________________________________________________ 54 118. vªðû™ îJ˜ ê£î‹ ______________________________________________________ 47 102. ïõò ༇¬ì_______________________________________________________ 60 128.

ð…ê î£Qò «î£¬ê ______________________________________________________ 66 141. ñ£è£O‚Aöƒ° áÁ裌 __________________________________________________ 71 154. ܬì ñ£ƒè£Œ____________________________________________________________ 73 161. °‹ð«è£í‹ áÁ裌_____________________________________________________ 69 149. â½I„¬ê. ðö I÷裌 áÁ裌 _____________________________________________________ 75 167. ܬóªï™L ÞQŠ¹ áÁ裌 _____________________________________________ 73 160. ñ£ƒè£Œ ñCò™ áÁ裌 _________________________________________________ 71 156. ð„¬ê I÷裌ˆ ªî£‚°_______________________________________ 72 158. â½I„ê‹ ðö ÞQŠ¹ áÁ裌 ___________________________________________ 68 146. 裌èP áÁ裌 __________________________________________________________ 66 142. «õ˜‚èì¬ô ªè£¿‚膬ì________________________________________________ 65 140. ñ£ƒè£Œˆ ªî£‚° _________________________________________________________ 72 159. vªðû™ ÞQŠ¹ ñ£ƒè£Œ áÁ裌 ______________________________________ 69 150. î‚è£O vªðû™ ªî£‚° _________________________________________________ 69 148.135. ªõƒè£ò áÁ裌 ________________________________________________________ 74 163. ܬó ªï™L‚裌 áÁ裌 _______________________________________________ 74 165. ð„¬ê I÷裌 áÁ裌___________________________________________________ 67 145. ªðKò ªï™L‚裌 áÁ裌 ______________________________________________ 74 164. ñ£ƒè£Œ Ýõ‚裌 _______________________________________________________ 70 153. H®è¼¬í áÁ裌 ______________________________________________________ 75 168. vì犴 ð„¬ê I÷裌 áÁ裌_________________________________________ 76 . ̇´ áÁ裌 ___________________________________________________________ 72 157. ¶õ¬ó Ý‹ªô† __________________________________________________________ 65 139. ñ£õ´_____________________________________________________________________ 75 166. î‚è£Oˆ ªî£‚° __________________________________________________________ 68 147. ñ£ƒè£Œ ÞQŠ¹ áÁ裌 ________________________________________________ 70 151. ñ£ƒè£Œ Þ…Cˆ ªî£‚° __________________________________________________ 73 162. î‚è£O áÁ裌 __________________________________________________________ 70 152. ༬÷‚Aöƒ° Ýõ‚裌 ________________________________________________ 67 144. â½I„ê‹ðöˆ ªî£‚°_____________________________________________________ 71 155. ªñ£„¬ê‚ ªè£†¬ì °ö‹¹ _______________________________________________ 64 136. «ñ£˜‚ èO________________________________________________________________ 64 137. 苹 ¹†´_________________________________________________________________ 65 138. ̇´ (õî‚è™) áÁ裌_________________________________________________ 67 143.

ðóƒA‚裌 ªð£Kò™ _____________________________________________________ 87 198. ªõ‡¬ì‚裌 ªð£®Š ªð£Kò™ _________________________________________ 89 . ªï™¬ô ༬÷Š ªð£Kò™_______________________________________________ 86 194. èô£‚裌 áÁ裌 ________________________________________________________ 79 179. ð£èŸè£Œ áÁ裌 ________________________________________________________ 79 180. ̇´. ݉Fó «è£¬õ‚裌Š ªð£Kò™ __________________________________________ 84 188. Aì£óƒè£Œ áÁ裌 ______________________________________________________ 77 172. H…²ñ‚裄«ê£÷Šªð£Kò™ _______________________________________________ 87 196.169. â½I„ê‹ðö áÁ裌_____________________________________________ 77 174. ༬÷‚Aöƒ° vªðû™ çH¬ó__________________________________________ 84 189. â½I„¬ê è£ó áÁ裌 ___________________________________________________ 79 178. ðm˜ ªð£®ñ£v___________________________________________________________ 88 201. d†Ï † ªð£®ñ£v_________________________________________________________ 88 200. vì犴 èˆîK‚裌 ______________________________________________________ 83 184. ñ£ƒè£Œ ¶¼õ™ áÁ裌_________________________________________________ 80 182. «ê¬ù vªðû™ õÁõ™ __________________________________________________ 85 192. ¹Oò‹ H…² áÁ裌 ____________________________________________________ 76 171. èˆîK ªñ£„¬êŠ ªð£Kò™ ________________________________________________ 85 190. ݉Fó â½I„¬ê áÁ裌________________________________________________ 78 175. Þ…C áÁ裌 ____________________________________________________________ 80 181. ðŠð£O‚裌 ªð£Kò™____________________________________________________ 86 195. ªõ‰îò ñ£ƒè£Œ _________________________________________________________ 76 170. è£LçŠ÷õ˜ I÷°Š ªð£Kò™ ____________________________________________ 84 187. èô˜ç¹™ ªð£Kò™ ________________________________________________________ 87 197. ªè£ˆîñ™L áÁ裌______________________________________________________ 77 173. º¼ƒ¬è ñê£ô£Šªð£Kò™ ________________________________________________ 83 185. d¡v «îƒè£ŒŠð£™ ªð£Kò™____________________________________________ 83 186. «è£v èì¬ôŠ 𼊹Š ªð£Kò™_________________________________________ 85 191. ü™pó£ ñ£ƒè£Œ áÁ裌_________________________________________________ 78 177. áÁ裌 ®Šv ____________________________________________________________ 80 183. ðùƒAöƒ°Š ªð£Kò™ ___________________________________________________ 88 202. d¡v ªð£®ñ£v__________________________________________________________ 86 193. è£÷£¡ I÷°Š ªð£Kò™ _________________________________________________ 88 199. èP«õŠH¬ô áÁ裌 ____________________________________________________ 78 176.

✠ê£î‹ ________________________________________________________________ 100 234. ñ£M÷‚° _________________________________________________________________ 95 223. «îƒè£Œ ê£î‹ ____________________________________________________________ 94 219. ºœ÷ƒA ªð£Kò™________________________________________________________ 91 211. è£ó Y¬ì__________________________________________________________________ 97 227. äòƒè£˜ ¹O«ò£î¬ó _____________________________________________________ 93 216. èî‹ð ê£î‹ ______________________________________________________________ 100 236. ðô£‚ªè£†¬ì «ê£ò£Š ªð£Kò™ _________________________________________ 89 205. 𼊹 «ð£O _____________________________________________________________ 92 214. Üõ¬ó‚裌 ñê£ô£ ªð£Kò™ ____________________________________________ 89 204.203. I÷° ªõ™ô ༇¬ì __________________________________________________ 98 229. 裊ðKC___________________________________________________________________ 95 221. ÞQŠ¹ Y¬ì ______________________________________________________________ 97 226. â½I„¬ê ê£î‹___________________________________________________________ 94 218. IQ «è£v ñwÏ‹ ªð£Kò™ _____________________________________________ 92 213. «è£¶¬ñ ªð£ƒè™ _______________________________________________________ 100 235. 𼊹 ð£òê‹ ____________________________________________________________ 99 233. «ê‹¹ «ó£v† ªð£Kò™___________________________________________________ 91 210. âœÀ¼‡¬ì _____________________________________________________________ 98 228. «ê£÷Š ªð£Kò™ __________________________________________________________ 92 212. ð£ùè‹____________________________________________________________________ 95 222. õ£¬ö‚裌 Šªó† ªð£Kò™ ______________________________________________ 90 209. îJ˜ ê£î‹ ________________________________________________________________ 94 220. õ£¬ö‚裌 º¼ƒ¬è èP ªð£Kò™_______________________________________ 89 206. ²†ì «îƒè£Œ_____________________________________________________________ 96 224. I÷° Yóè‹ ê£î‹________________________________________________________ 101 . ñ£ƒè£Œ ð„ê®____________________________________________________________ 93 215. ݬñ õ¬ì ______________________________________________________________ 99 232. (ð£CŠð¼Š¹ Ìóí) ªè£¿‚膬ì _______________________________________ 98 230. ꘂè¬óŠ ªð£ƒè™________________________________________________________ 93 217. èˆîK ªð£® ªð£Kò™ ____________________________________________________ 90 208. àŠ¹ ªè£¿‚膬ì _______________________________________________________ 98 231. «è£¬õ‚裌 ªè£‡¬ì‚èì¬ô ªð£Kò™_________________________________ 90 207. ð„êKC Þ†L _____________________________________________________________ 96 225.

èˆîK‚裌 ñCò™ _______________________________________________________ 112 270. ªè£œÀ ²‡ì™ _________________________________________________________ 103 245. ðóƒA‚裌 Ü™õ£_______________________________________________________ 113 . ð£èŸè£Œ ÞQŠ¹ ªî£‚° ________________________________________________ 107 257. ªõœ÷K‚裌 ê†Q______________________________________________________ 110 266. à‡EòŠð‹ ____________________________________________________________ 106 255. ÞQŠ¹ ²‡ì™ __________________________________________________________ 102 241. ꘂè¬ó ñ£M÷‚° _______________________________________________________ 106 254. F¼õ£F¬ó èO __________________________________________________________ 107 256. ÜŠð÷ŠÌ «ó£™ _________________________________________________________ 111 268. ñóõœO‚ Aöƒ° õ¬ì _________________________________________________ 111 267.237. ð¡ ð£òê‹ ______________________________________________________________ 110 264. è™è‡´ ê£î‹ ___________________________________________________________ 101 238. ð£CŠðòÁ ²‡ì™ _______________________________________________________ 103 244. Þ…C&𼊹 ªð£ƒè™ ___________________________________________________ 110 265. Æ´‚裌 °ö‹¹ _______________________________________________________ 108 261. ªï™L‚裌 ¶¬õò™ ____________________________________________________ 108 259. Ü‚è£ó Ü®C™___________________________________________________________ 104 248. ÞQŠ¹ Üõ™ ____________________________________________________________ 107 258. ªñ¶õ¬ì________________________________________________________________ 105 250. ªð£K ༇¬ì _________________________________________________________ 106 253. èì¬ôŠ 𼊹 ²‡ì™ __________________________________________________ 103 243. è‰îóŠð‹ ________________________________________________________________ 105 251. W¬ó ¹Fù£ ê†Q ________________________________________________________ 112 269. ꘂè¬ó ªð£ƒè™ ________________________________________________________ 108 260. ïõî£Qò ²‡ì™ ________________________________________________________ 102 242. ÜFóê‹ __________________________________________________________________ 105 252. ªè£‡¬ì‚èì¬ô ²‡ì™________________________________________________ 102 240. 𣙠«èêK _______________________________________________________________ 104 249. è£ó ܬì________________________________________________________________ 109 263. ê¡ù£ ²‡ì™ ___________________________________________________________ 103 246. ªñ£„¬ê ²‡ì™ _________________________________________________________ 104 247. «õ˜‚èì¬ô ²‡ì™ _____________________________________________________ 101 239. ªõ™ô ܬì ____________________________________________________________ 109 262.

çŠÏ† ܇† ï† ²‡ì™ _______________________________________________ 122 295. «ðH裘¡ ðm˜ ñê£ô£ __________________________________________________ 117 282. èì¬ô ñ£¾ ²‡ì™ _____________________________________________________ 121 292. ¶÷C ªó£†®_____________________________________________________________ 125 301. ÜMò™ __________________________________________________________________ 119 286. «èó† Æ´ ______________________________________________________________ 118 284. ªï™L‚裌 ÅŠ _________________________________________________________ 124 299. WóEŠðö ð£òê‹ ________________________________________________________ 116 278. ªê†Ç ÅŠ________________________________________________________________ 114 275. HR«ð÷£ ð£ˆ___________________________________________________________ 118 285. AKvH «ðH裘¡________________________________________________________ 113 272. º¬÷ˆî «è£¶¬ñ ²‡ì™_______________________________________________ 121 291. ñ£ƒªè£†¬ì óê‹ _______________________________________________________ 125 303. ñ†ì¡ õÁõ™ ___________________________________________________________ 118 283. ꣈¶‚°®óê‹ ____________________________________________________________ 117 281. è£LçŠ÷õ˜ ªðŠð˜ çH¬ó______________________________________________ 115 276. ð£CŠ 𼊹 ÞQŠ¹ ²‡ì™ ____________________________________________ 122 294. º†¬ì 𼊹 ñê£ô£ ___________________________________________________ 114 274. vªðû™ü£Í¡ __________________________________________________________ 116 280. Þ…C ༬÷ ®¬ô†____________________________________________________ 115 277. àCL ð†ì£E ²‡ì™ __________________________________________________ 119 287. Üõ™ î£Qò ²‡ì™ ____________________________________________________ 120 288.271. AKvH ð†ì˜ 裘¡ _____________________________________________________ 123 298. vi† 裘¡ ²‡ì™ _____________________________________________________ 120 290. 친 d¡v ñê£ô£ ²‡ì™ ______________________________________________ 121 293. 輋¹„ê£Á ªð£ƒè™_____________________________________________________ 125 302. ªõƒè£òˆî£œ 𼊹‚Æ´ _____________________________________________ 113 273. ñ£‹ðö óêñô£Œ _________________________________________________________ 123 297. ðòÁ «î£¬ê _____________________________________________________________ 124 300. ªñ‚«ó£¡ èì¬ô ²‡ì™ ________________________________________________ 120 289. «è£¶¬ñ ð‚«è£ì£ ______________________________________________________ 123 296. 苹 ðEò£ó‹___________________________________________________________ 126 . ꘂè¬óõœO‚ Aöƒ° 膪ô† __________________________________________ 116 279.

Hø°. ÞõŸ¬ø ªõÁ‹ õ£íLJ™ îQˆîQ«ò õÁˆªî´ƒèœ. à콂°‚ °À¬ñ îó‚îò Þ‰îŠ ªð£® «ò£´ ô‡ªíŒ Ü™ô¶ ªïŒ èô‰¶ Þ†L. «î£¬êè«÷£´ ꣊H†ì£™ Iè„??²¬õò£è Þ¼‚°‹. ¶õó‹ 𼊹. àŠ¹.. ¶õó‹ 𼊹 îô£ 1 èŠ. Gø‹ ñ£P õ£ê¬ù õ¼‹ õ¬ó õÁˆªî´ƒèœ. èP«õŠH¬ô 10 ݘ‚°. 輊¹ àÀ‰¶ 1 èŠ. ÝPò¶‹ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è‚ èô‰¶ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ êŸÁ èóèóŠð£è ªð£®ˆ¶. è¬ìCJ™ ̇´ «ê˜ˆ¶ å¼ GIì‹ Ü¬óˆªî´ƒèœ. Hø° I÷裬òŠ «ð£†´ Iîñ£ù bJ™ Gø‹ ñ£ø£ñ™ õÁˆªî´ƒèœ. àŠ¹ «î¬õ‚°. 2. ⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬î ªð£Kˆªî´ˆ¶. èì¬ôŠ 𼊹. Hø° àÀ‰¶. èì¬ôŠ 𼊹. ªð¼ƒè£òˆÉœ 1 ¯vÌ¡. èêèê£ Þ † L ªð £® «î¬ õ: ªõœ¬÷ àÀ‰¶. ✠2 «ìHœ vÌ¡.1. èP«õŠH¬ô 2 ݘ‚°. â‡ªíŒ 3 ¯vÌ¡. èP«õŠH¬ô¬ò õÁˆªî´ƒèœ. ̇´ 4 ð™. ªêŒ º¬ ø: I÷裌. Å´ ÝPò¶‹ ¬ïú£èŠ ªð£®ˆ¶ â´ƒèœ. I÷裌 õŸø™ 30. Yóè‹.. àÀ‰¶. èì¬ôŠ 𼊹. Þ‰îŠ ªð£®¬ò 裟ÁŠ ¹è£î 𣆮L™ «ð£†´ ¬õˆî£™ å¼ ñ£î‹ õ¬ó ï¡ø£è Þ¼‚°‹. ªêŒ º¬ ø: ⇪í¬ò Å죂A ªð¼ƒè£òˆ¬îŠ ªð£Kˆªî´ˆ¶. à콂° õ½×†´‹ Þ‰îŠ ªð£®¬ò å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹. ªêŒ º¬ ø: Þƒ° ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èO™ àŠ¬ð îMó ñŸø ܬùˆ¬î»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ îQˆîQ«ò õÁˆ¶. àŠ¹ «î¬õ‚°. Þ‰îŠ ªð£®»ì¡ ô‡ªíŒ «ê˜ˆ¶ Þ†L‚° ñ†´I¡P ê£îˆF™ èô‰¶ ꣊H†ì£½‹ ²¬õò£è Þ¼‚°‹. ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´. èì¬ôŠ 𼊹 ÝAòõŸ¬ø îQˆîQò£è. èì¬ôŠ 𼊹 裙 èŠ. ̇´ 15 ð™. ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´. ¶õó‹ 𼊹. èP«õŠH¬ô 2 ݘ‚°. e÷ ⇪íJ™ èP«õŠH¬ô¬ò . è¼ Š ¹ à À‰¶ Þ † L (ªï ™ ¬ ô ) ªð £® «î¬ õ: I÷裌 õŸø™ 2 èŠ. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. èêèê£ îô£ 裙 èŠ. Yóè‹ îô£ º‚裙 èŠ. àŠ¹ «î¬õ‚°. 3. ¶õó ‹ ð ¼ Š ¹ Þ † L ªð £® «î¬ õ: I÷裌 õŸø™ 2 èŠ. º¿ ªõœ¬÷ àÀ‰¶ 1 èŠ.

àÀ‰¶ Þó‡¬ì»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ îQˆîQ«ò õÁˆªî´ƒèœ. å¼ ñ£î‹ õ¬ó Þ‰îŠ ªð£®¬ò ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹. ¶õó‹ 𼊹 îô£ 1 èŠ. èì¬ôŠ 𼊹. õ£ê¬ù õ‰¶. ²¬õ  Þ‰îŠ ªð£®¬ò å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹. õÁð†ì ªð£¼†èœ ÝPò¶‹ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ àŠ¹ èô‰¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. 5. ⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬î ªð£Kˆªî´ˆ¶M†´. e÷ ⇪íJ™ è´° î£Oˆ¶. è´° 1 «ìHœ vÌ¡. Yóè‹. Ü KC Þ † L ªð £® «î¬ õ: àÀ‰¶. ⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬î ªð£Kˆªî´ˆ¶M†´. I÷裌 îô£ 1 èŠ. àŠ¹ «î¬õ‚°. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. àŠ¹ «î¬õ‚°. àŠ¹ «î¬õ‚°. º¿ àÀ‰¶ 2 èŠ. ªêŒ º¬ ø: ⇪íJ™ I÷裌. ô‡ªíŒ èô‰¶ ðKñ£Áƒèœ. ÝPò¶‹ ÞõŸ¬ø å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ àŠ¹ èô‰¶ ܬóˆªî´ƒèœ. 6. èP«õŠH¬ô 4 èŠ. èP«õŠH¬ô¬ò õÁˆªî´ƒèœ. Yóè‹ Ü¬ó èŠ. ¹¿ƒè™ ÜKC 裙 èŠ. è´° îô£ 裙 èŠ. èP«õŠH¬ô 5 ݘ‚°. ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´. ô‡ªí«ò£´ èô‰¶ ꣊Hì. àŠ¬ð ªõÁ‹ õ£íLJ™ «ð£†´ Å´ð´ˆF . ô‡ªí«ò£´ èô‰¶ ðKñ£Áƒèœ. ªêŒ º¬ ø: ªõÁ‹ õ£íLJ™ 𼊹è¬÷»‹. 4. ªð¼ƒè£ò‹ å¼ ¶‡´.ªñ£Áªñ£ÁŠð£è õÁˆªî´ƒèœ. èP«õŠ H¬ ô ªð £® (ªê† ® ï £† ´ º¬ ø) «î¬ õ: I÷裌 õŸø™ 1 èŠ. ªê† ® ï £† ´ Þ † L ªð £® «î¬ õ: àÀ‰¶. ¹¿ƒè™ ÜKC. ÜKC¬ò»‹ îQˆîQò£è. I÷裌 «ê˜ˆ¶ Iîñ£ù bJ™ õÁˆªî´ƒèœ. Gø‹ ñ£Á‹ õ¬ó õÁˆªî´ƒèœ. Þ‰îŠ ªð£®¬ò å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆF¼‰¶ àð«ò£A‚èô£‹. â‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡. èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬ø å¡ø¡H¡ å¡ø£èŠ «ð£†´ õÁˆªî´ƒèœ. ªð¼ƒè£ò‹ CP¶. èP«õŠH¬ô. e÷ ⇪íJ™ è´° î£Oˆ¶ I÷裌. I÷裌 3 èŠ. ªêŒ º¬ ø: àÀ‰¶. õÁð†ì ªð£¼†èœ ÝPò¶‹ å¡ø£è‚ èô‰¶ èóèóŠð£è ܬóˆªî´ƒèœ. ÜKC ÝAòõŸ¬ø ªõÁ‹ õ£íLJ™ Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. èP«õŠH¬ô 5 ݘ‚°. ªð¼ƒè£ò‹.

õÁð†ì ªð£¼†èœ ÝPò¶‹ ÜîÂì¡ àŠ¹. ªð¼ƒè£òˆ¬î «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. e÷ ⇪íJ™ 𼊹è¬÷ å¡ø£èŠ «ð£†´ Iîñ£ù bJ™ Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ. ¹O â½I„¬ê Ü÷¾. àŠ¹ «î¬õ‚°. ñ ™ Lˆ î¬ ö ªð £® «î¬ õ: ñ™Lˆî¬ö 1 膴. ªêŒ º¬ ø: I÷裌. å¼ ¯vÌ¡ ⇪íJ™ àÀ‰¬î õ£ê¬ù õ¼‹ õ¬ó.ñŸø ªð£¼†è«÷£´ èô‰¶ èóèóŠð£è ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. I÷裌 õŸø™ 15. áˆîŠð‹ e¶ Þ‰îŠ ªð£®¬òˆ ÉM ²†ªì´ˆî£™ ªî£†´‚ªè£œ÷ «õÁ ⶾ«ñ «õ‡ì£‹. â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. ªêŒ º¬ ø: ⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬î ªð£Kˆªî´ˆ¶ M†´ I÷裬ò Gø‹ ñ£ø£ñ™ õÁˆªî´ƒèœ. Þî¬ù å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. ¶õó‹ 𼊹 ܬó èŠ. ê£îˆ«î£´ èô‰¶ ꣊Hì ãŸø ªð£® Þ¶. èP«õŠH¬ô 3 èŠ. îQò£ 1 èŠ. èP«õŠ H¬ ô (I÷° Yó è) ªð £® «î¬ õ: I÷°. e÷ ⇪í¬ò„ Å죂A. Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ. Þ†L àŠ¹ñ£M™ ÉM î£Oˆî£™ ޡ‹ ¼C. àÀ‰¶ 1 èŠ. ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´. õÁð†ì ªð£¼†èœ ܬùˆ¶‹ ÝPò¶‹ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ èóèóŠð£è ܬóˆªî´ƒèœ. Þ†L. «î£¬ê õ¬èòø£‚è«÷£´ ꣊Hì ²¬õò£è Þ¼‚°‹. Yóè‹ ÞõŸ¬ø ªõÁ‹ õ£íLJ™ îQˆîQ«ò. 7. ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´. GöL™ Þó‡´ ñE «ïó‹ õ¬ó ï¡ø£è àôó ¬õ»ƒèœ. ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¯vÌ¡. îQò £ ªð £® «î¬ õ: I÷裌 õŸø™ 1 èŠ. õ£ê¬ù õ¼‹õ¬ó õÁˆªî´ƒèœ. Þ‰îŠ ªð£®«ò£´ ô‡ªíŒ èô‰¶ Þ†L. àŠ¹ «î¬õ‚°. àÀ‰¶ ܬó èŠ. àŠ¹ «î¬õ‚°. ªð¼ƒè£òˆ¬î . Gø‹ ñ£P. ܈î¬ù ²¬õ! Þ‰îŠ ªð£®¬òŠ ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹. Þ‰î èP«õŠH¬ô ªð£®¬ò å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹. 9. ê£îˆ«î£´ ꣊H†ì£™ Hóñ£îñ£è Þ¼‚°‹. îQò£¬õ ªõÁ‹ õ£íLJ™ Gø‹ ñ£P õ£ê¬ù õ¼‹ õ¬ó õÁˆªî´ƒèœ. I÷°. Þ‰îŠ ªð£®«ò£´ ô‡ªíŒ èô‰¶ ê£î‹. Yóè‹ îô£ ܬó èŠ. 8. ªêŒ º¬ ø: ñ™Lˆî¬ö¬ò ²ˆî‹ ªêŒ¶. «î£¬ê. I÷裌 õŸø™ 12. èP«õŠH¬ô¬ò Iîñ£ù bJ™ õÁˆªî´ƒèœ.

â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. ê£î‹. îJ˜ ê£îˆ«î£´ èô‰¶ ꣊H†ì£™ ²¬õ Æ´‹ Þ‰îŠ ªð£®¬òŠ ðˆ¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹. ªð£†´‚èì¬ô 2 «ìHœ vÌ¡.ªð£Kˆªî´ˆ¶M†´. àÀ‰¬î ªõÁ‹ õ£íLJ™ îQˆîQò£è õÁˆªî´ƒèœ. I÷° 2 ¯vÌ¡. ªè£Šð¬óˆ «îƒè£Œ 裙 èŠ. Yóè‹ 1 «ìHœ vÌ¡. Åì£ù ê£îˆF™ Þ‰î ªð£®¬òŠ «ð£†´ ªïŒM†´ ꣊Hì. ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ õŸP™ àŠ¬ðˆ îMó ñŸø ܬùˆ¶Š ªð£¼†è¬÷»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ Cõ‚è õÁˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. àŠ¹ «î¬õ‚°. ñ™Lˆî¬ö¬ò õî‚°ƒèœ. ªêŒ º¬ ø: «îƒè£Œ. àÀ‰¶ 裙 èŠ. ê‹ ð ™ ªð £® «î¬ õ: I÷裌 1 èŠ. ªð¼ƒè£ò‹. Hø° ñ™Lˆî¬ö. ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´. 12. ñ™Lˆî¬ö ÝAòõŸ«ø£´ Þ‰î ªð£®¬ò‚ èô‰¶ â½I„¬ê ê£Á HN‰¶ êŠð£ˆF‚° ªî£†´‚ªè£‡ì£™ Iè ܼ¬ñò£è Þ¼‚°‹. Þ†L. ð„êKC 裙 èŠ. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ êŸÁ èóèóŠð£èŠ ªð£®ˆ¶. º‰FK «ñ £˜ I÷裌 ªð £® «î¬ õ: èP«õŠH¬ô 1 èŠ. 11. àŠ¹ CPî÷¾. ªð£®ò£è ïÁ‚Aò ªõƒè£ò‹. ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èO™ àŠ¬ðˆ îMó ñŸø ܬùˆ¬î»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ Cõ‚è õÁˆ¶ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. ê£îˆF™ «ð£†´ ô‡ªíŒ áŸP ꣊Hì ²¬õò£è Þ¼‚°‹ Þ‰îŠ ªð£®¬ò å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹. Þ‰îŠ ªð£®¬òŠ ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹. ²¬õ ÅŠðó£è Þ¼‚°‹. e÷ ⇪íJ™ ¹O¬ò õÁˆªî´ˆ¶M†´. àŠ¹ «î¬õ‚°. ⇪íJ™ I÷裬ò Gø‹ ñ£ø£ñ™ õÁˆªî´ƒèœ. àÀ‰¶. ÝPò¶‹ I÷裌. . I÷裌 õŸø™ 20. º‰FK 20. 10. ªê† ®ï £† ´ ð ¼ Š ¹ ªð £® «î¬ õ: ¶õó‹ 𼊹 1 èŠ. ªõœ÷K‚裌. I÷°. 20 ï£†èœ õ¬ó Þ‰îŠ ªð£®¬ò ¬õˆF¼‚èô£‹. «ñ£˜ I÷裌 15. ¹O «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. õÁð†ì ªð£¼†è«÷£´ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ èóèóŠð£è ªð£®ˆªî´ƒèœ. I÷裬ò õÁˆªî´ƒèœ.

I÷裌 10. ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆF¼‰¶ Þ‰îŠ ªð£®¬ò àð«ò£A‚èô£‹. èì¬ôŠ 𼊹 ܬó èŠ. ̇´. I÷裌 ÝAòõŸ¬ø ªõÁ‹ õ£íLJ™ õÁˆªî´ƒèœ. ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´. «ñ£˜ I÷裌 1 èŠ. àŠ¹ «î¬õ‚°. Åì£ù ê£îˆF™ Þ‰î 𼊹Š ªð£®¬ò ÉM. «èó ÷£ ð ¼ Š ¹ ªð £® «î¬ õ: ªð£†´‚èì¬ô 1 èŠ. ªêŒ º¬ ø: I÷裌. I÷裌 õŸø™ 10. ð„êKC 裙 èŠ. ªêŒ º¬ ø: Yóè‹. èP«õŠH¬ô 5 ݘ‚°. èP«õŠH¬ô 4 ݘ‚°. ²‚° 2 ¶‡´.² ‚ ° ð ¼ Š ¹ ªð £® «î¬ õ: ¶õó‹ 𼊹 1 èŠ. ªïŒ M†´ ꣊Hì Ýý£ ÜI˜î‹î£¡. I÷裌 õŸø™ 10. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ èóèóŠð£è ܬóˆªî´ƒèœ. è´°. Þ‰îŠ ªð£®¬ò»‹ å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆF¼‰¶ àð«ò£A‚èô£‹. ̇´ 5 ð™. å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹ Þ‰î ªð£®¬ò. ªð£†´‚ èì¬ô. 15. àŠ¹ «î¬õ‚°.13. «îƒè£Œ ÝAòõŸ¬ø îQˆîQò£è ªõÁ‹ õ£íLJ™ ªð£¡Qøñ£è õÁˆªî´ƒèœ. Þ‰îŠ ªð£®«ò£´ ªïŒ «ê˜ˆ¶ ê£îˆ«î£´ èô‰¶ ꣊Hìô£‹. «îƒè£Œ ¶¼õ™ ܬó èŠ. ªïŒ Ü™ô¶ ô‡ªíŒ «ê˜ˆ¶ ê£îˆ«î£´ èô‰¶ ꣊H´ƒèœ. Yóè‹ 1 «ìHœ vÌ¡. I÷° 裙 èŠ. ÝPò¶‹ ÞõŸÁì¡ ªð£†´‚ èì¬ô. . 16. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. «ñ £˜ I÷裌 ð ¼ Š ¹ ªð £® «î¬ õ: àÀ‰¶ 1 èŠ. àŠ¹ «î¬õ‚°. â‡ªíŒ îô£ 1 «ìHœ vÌ¡. ºîL™ I÷裬ò ªð£®ˆ¶ Hø° ÜF™ Yóè‹. 14. Ý ‰Fó £ ð ¼ Š ¹ ªð £® «î¬ õ: ªð£†´‚ èì¬ô 1 èŠ. èP«õŠH¬ô¬ò ªñ£Áªñ£ÁŠð£è ªð£Kˆ¶ «îƒè£Œ I÷裌Š ªð£®J™ èô‚°ƒèœ. ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ îQˆîQò£è õÁˆªî´ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. ⇪íJ™ è´¬è î£Oˆ¶.

19. . Þ†L. ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´. ⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬î ªð£Kˆªî´ƒèœ. ²¬õò£è Þ¼‚°‹. Þî¬ù ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹. àÀ‰¶. I÷裌 õŸø™ 15. Þ‰îŠ ªð£® å¼ ñ£î‹ õ¬ó ªè죶. Þ†L‚°‹ ªî£†´‚ªè£œ÷ô£‹. ê£î‹. Hø°. «î£¬ê «ð£¡øõŸÁ‚° ªî£†´‚ ªè£‡ì£™ Üð£ó ²¬õ . ªêŒ º¬ ø: 𼊹 õ¬èè¬÷»‹.ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èO™ àŠ¬ðˆ îMó ñŸø ܬùˆ¬î»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ å¡ø¡H¡ å¡ø£èŠ «ð£†´ ï¡ø£è õÁˆªî´ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. ð„êKC îô£ 裙 èŠ. õÁð†ì ªð£¼†èœ ܬùˆ¶‹ ÝPò¶‹ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. Ý‹„Ř (ñ£ƒè£Œ Éœ) Éœ. àŠ¹ îô£ ܬó èŠ. ñ¬ô ̇´ 2 (º¿î£è). àŠ¹ «î¬õ‚°. ¶õó‹ 𼊹. àŠ¹ «î¬õ‚°. «õ˜‚è ¬ ô Š ªð £® «î¬ õ: õÁˆ¶ «î£™ c‚Aò «õ˜‚èì¬ô 2 èŠ. ð£C 𼊹. Þ‰î ªð£®¬ò ê£îˆF™ «ð£†´ ªïŒ M†´ ꣊Hì «ü£˜î£¡. Þ‰îŠ ªð£®¬ò å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹. â‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡. I÷° îô£ 1 «ìHœ vÌ¡. ÜKC¬ò»‹ îQˆîQ«ò ªõÁ‹ õ£íLJ™ õ£ê¬ù õ¼‹õ¬ó õÁˆªî´ƒèœ. èP«õŠH¬ô 5 ݘ‚°. 17. Iîñ£ù bJ™ õÁˆªî´ƒèœ. ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ ªõJL™ ï¡ø£è è£ò¬õˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ˆî£™ ܶ ꣆ ñê£ô£ ªð£®. èP«õŠH¬ô¬ò ªñ£Áªñ£ÁŠð£è ªð£Kˆªî´ƒèœ. 輊¹ àŠ¹. ꣆ ñ ê£ô £ ªð £® «î¬ õ: Yóè‹. e÷ ⇪íJ™ I÷裬ò Gø‹ ñ£ø£ñ™ õÁˆªî´ƒèœ. Þ‰î‚ èô¬õ 𼊹Š ªð£®«ò£´ ªïŒ»‹ ô‡ªí»‹ êñ Ü÷M™ èô‰¶ ê£îˆ«î£´ «ê˜ˆ¶ ꣊H´ƒèœ. îQò£. I÷裌 õŸø™ 凫í 裙 èŠ. ªêŒ º¬ ø: I÷裬ò ªõÁ‹ õ£íLJ™. èì¬ô 𼊹. 18. ÝPò¶‹ ÜîÂì¡ ñŸø ªð£¼†è¬÷ èô‰¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. Þ‰î «õ˜‚èì¬ô ªð£®J™ ô‡ªíŒ Ü™ô¶ ªïŒ èô‰¶. I÷裌 õŸø™ 15. èô ¬ õ ð ¼ Š ¹ ªð £® «î¬ õ: ªð£†´‚ èì¬ô.

Þ†L. õÁð†ì ܬùˆ¶‹ ÝPò¶‹ å¡ø£è‚ èô‰¶ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ èóèóŠð£è ªð£®ˆªî´ƒèœ. I÷裬ò Gø‹ ñ£ø£ñ™ õÁˆªî´ƒèœ. I÷裌 õŸø™ 25. ⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬î ªð£Kˆªî´ˆ¶ M†´. îJ˜ ð„ꮫò£´ èô‰¶ ðKñ£øô£‹. àŠ¹ «î¬õ‚°. â œ ªð £® «î¬ õ: 輊¹ âœ. «î£¬ê‚° ªî£†´‚ ªè£‡ì£™ ²¬õò£è Þ¼‚°‹. ªð¼ƒè£ò‹ å¼ ¶‡´. âî«ù£´ «ê˜ˆî£½‹ ²¬õ É‚èô£è Þ¼‚°‹. èì¬ôŠ 𼊹. e÷ ⇪íJ™ I÷裬ò Gø‹ ñ£ø£ñ™ õÁˆªî´ƒèœ. 20. õÁð†ì ªð£¼†èœ ܬùˆ¶‹ ÝPò¶‹ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ èóèóŠð£è ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. «î£¬ê õ¬èèÀ‚°ˆ ªî£†´‚ªè£‡ì£™. ¹O«ò£î¬óJ™ Þ‰îŠ ªð£®¬ò CPî÷¾ ÉM A÷Pù£™ ²¬õò£è Þ¼‚°‹. ªêŒ º¬ ø: àÀ‰¶. è¬ìCJ™ «îƒè£¬òŠ «ð£†´ Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ. ✬÷ (ªõÁ‹ õ£íLJ™) ªñ£Áªñ£ÁŠð£è ªð£Kˆªî´ƒèœ. ²¬õ Hóñ£îñ£è Þ¼‚°‹. èì¬ôŠ 𼊹.Þ‰îŠ ªð£®¬ò ðöƒèO¡e¶ ÉM ꣊Hìô£‹. 21. ªêŒ º¬ ø: ªè£œ¬÷ ²ˆî‹ ªêŒ¶ ªõÁ‹ õ£íLJ™ ªñ£Áªñ£ÁŠð£è õÁˆªî´ƒèœ. I÷裌 õŸø™ 2 èŠ. Þ‰îŠ ªð£®»ì¡ ô‡ªíŒ èô‰¶ ê£î‹. ¶õó‹ 𼊹 ÞõŸ¬ø ªõÁ‹ õ£íLJ™ Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ. Þ‰î ✠ªð£®«ò£´ ô‡ªíŒ èô‰¶ ê£î‹. eîñ£°‹ ⇪íJ™ àÀ‰¬î õÁˆªî´ˆ¶M†´. ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´. ¶õó‹ 𼊹 îô£ 裙 èŠ. ✠ªð£®¬ò å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹. àŠ¹ «î¬õ‚°. ªè£Šð¬ó ¶¼õ™ 裙 èŠ. . ªè£œ À ªð £® «î¬ õ: ªè£œÀ 1 èŠ. ð£Q ÌK õ¬èèO½‹ àð«ò£A‚èô£‹. Þ†L. â‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡. «ð™ ÌK. ⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬î ªð£Kˆªî´ˆ¶M†´. àÀ‰¶ ܬó èŠ. àÀ‰¶ îô£ 1 èŠ.

õ£ê¬ù õ¼‹ õ¬ó õÁˆªî´ƒèœ. ̇ ´ ªð £® «î¬ õ: ´ ̇´ ðŸèœ 50. Þ‰î «îƒè£ŒŠ ªð£®»ì¡ ªïŒ èô‰¶ ê£î‹. º‰FK 15. «îƒ 裌 ªð £® «î¬ õ: ªè£Šð¬ó ¶¼õ™ 1 èŠ. ¹O CPò ªï™L‚裌 Ü÷¾. àŠ¹ «î¬õ‚°. I÷裬ò Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ. ªð¼ƒè£ò‹ CÁ ¶‡´. ô‡ªíŒ èô‰¶ ê£îˆ«î£´ ꣊Hì Ŋ𘠲¬õ  Þ‰î ªð£®¬ò ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹. I÷裌 õŸø¬ô õÁˆªî´ƒèœ. ªè£Šð¬ó «îƒè£Œ ¶¼õ™ 裙 èŠ. àÀ‰¶ 1 èŠ. ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´. èêèê£ ªð £® «î¬ õ: èêèê£ 1 èŠ. I÷裌 õŸø™ 20. ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´. I÷裌 õŸø™ 20. 24. Þ†L. I÷裬ò õÁˆªî´ƒèœ. ⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬îŠ ªð£Kˆªî´ˆ¶M†´. Hø° 𼊹 õ¬èè¬÷Š «ð£†´ Cõ‚è õÁˆªî´ˆ¶M†´. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. I÷裌 õŸø™ 20. èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 裙 èŠ. e÷ ⇪íJ™ ¹O¬ò ªñ£Áªñ£ÁŠð£è ªð£Kˆªî´ˆ¶M†´ èP«õŠH¬ô¬ò õÁˆªî´ƒèœ. «î£¬ê«ò£´ «ê˜ˆ¶ ꣊Hì ²¬õò£è Þ¼‚°‹. àŠ¹ «î¬õ‚°. ªêŒ º¬ ø: èêèê£. eîñ£°‹ ⇪íJ™ 𼊹 õ¬èè¬÷ å¡ø£èŠ «ð£†´ ªð£¡Qøñ£è õÁˆªî´ˆ¶ ÝPò¶‹ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ èóèóŠð£è ܬóˆªî´ƒèœ. èP«õŠH¬ô 5 ݘ‚°. õÁð†ì ªð£¼†èœ ܬùˆ¶‹ ÝPò¶‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ àŠ¹ èô‰¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. èì¬ôŠ 𼊹 ܬó èŠ. ⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬î ªð£Kˆªî´ˆ¶M†´. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. ¶õó‹ 𼊹.22. àÀ‰¶ ܬó èŠ. àÀ‰¶ ܬó èŠ. eîñ£°‹ ⇪íJ™ . «îƒè£Œ Þó‡¬ì»‹ îQˆîQ«ò ªõÁ‹ õ£íLJ™ Cõ‰¶. Hø° «î£™ c‚Aò ̇´ «ê˜ˆ¶ êŸÁ Gø‹ ñ£Á‹ õ¬ó õÁˆªî´ƒèœ. ªêŒ º¬ ø: å¼ «ìHœ vÌ¡ ⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬î ªð£Kˆ¶. Þ‰îŠ ªð£®¬ò ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹. ªêŒ º¬ ø: «îƒè£¬ò ªõÁ‹ õ£íLJ™ Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ. àŠ¹ «î¬õ‚°. 23. ¶õó‹ 𼊹 裙 èŠ.

èì¬ôŠ 𼊹. 苹. 蘊ðñ£è Þ¼‚°‹ ªð‡èÀ‚° ñꂬè êñòˆF™ õ£Œ‚° ¼Cò£è Þ¼‚°‹ ªð£® Þ¶. I÷裌 õŸø™ 5. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. àŠ¹ «î¬õ‚°. ï¡ø£è ðC¬ò ɇì‚îò¶. ªè죶. è¬ìCò£è àÀ‰¬î õÁˆªî´ƒèœ. I÷裌 Í¡¬ø»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ îQˆîQò£è õÁˆªî´ƒèœ. Hˆî‹ ñ†´Šð´‹. ï¡ø£è Þ¼‚°‹. «õ˜‚èì¬ô. àŠ¹ «î¬õ‚°. ÝPò¶‹ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ àŠ¹ èô‰¶ èóèóŠð£è ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ªõœ¬÷ «ê£÷‹. àÀ‰¶. Yóè‹. Þ‰îŠ ªð£®«ò£´ ô‡ªíŒ «ê˜ˆ¶ ê£îˆF™ èô‰¶ ꣊Hì I辋 ²¬õò£è Þ¼‚°‹. èP«õŠH¬ô î£Oˆ¶.º‰FK¬ò «ôê£è õÁˆªî´ˆ¶. Åì£ù ê£îˆF™ Þ‰îŠ ªð£®¬ò èô‰¶ ªïŒM†´ ꣊H†ì£™ ²¬õò£è Þ¼‚°‹. î£Qò ªð£® îò£˜! ªïŒ Ü™ô¶ ô‡ªíŒ èô‰¶ Þ‰îŠ ªð£®¬ò Þ†L. ªð¼ƒè£ò‹ å¼ CÁ ¶‡´. I÷裌 1 èŠ. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. ÜKC îô£ 裙 èŠ. ñŸø ªð£¼†èO™ àŠ¬ðˆ îMó e÷ ñŸø ªð£¼†è¬÷ ªõÁ‹ õ£íLJ™ ªñ£Áªñ£ÁŠð£è õÁˆªî´ƒèœ. 26. ªêŒ º¬ ø: ⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬î ªð£Kˆªî´ˆ¶M†´ I÷裬ò ªð£¡Qøñ£è õÁˆªî´ƒèœ. 25. . I÷° ªð £® «î¬ õ: I÷°. ÝPò¶‹ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. Þ‰î èêèê£ ªð£®¬ò ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹. ê£îˆ«î£´ ꣊H´ìô£‹. î£Qò ªð £® «î¬ õ: ªè£œÀ. è´° 2 ¯vÌ¡. âœ. ÝPò¶‹ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ àŠ¹ èô‰¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. «î£¬ê. Þ‰îŠ ªð£® ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ªèì£ñ™. ܶ I÷° ªð£®! êŸÁ °¬öõ£ù. èP«õŠH¬ô 3 ݘ‚°. ܬóˆªî´ˆî ªð£®«ò£´ èô‚Aù£™. Þ‰îŠ ªð£®¬ò å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹. Yóè‹ îô£ ܬó èŠ. ð£CŠ ðJÁ. ⇪íJ™ è´°. ªêŒ º¬ ø: I÷°. õ£‰F.

àŠ¹ «î¬õ‚°. àŠ¹ «î¬õ‚°. õÁð†ì ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è‚ èô‰¶. Hø° º‰FK. ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´. ⇪íJ™ ªð¼ƒè£ò‹. I÷裌 õŸø™ 12. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. 28. ªêŒ º¬ ø: Þ¬ôè¬÷ ²ˆî‹ ªêŒ¶ ßó‹«ð£è ï¡ø£è àôó ¬õ»ƒèœ. Å´ð´ˆF â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. Þ‰îŠ ªð£®¬ò ê£îˆF™ èô‰¶ ªïŒ M†´ ꣊Hì ²¬õ ü‹ªñ¡P¼‚°‹. I÷裌 õŸø™ îô£ 10. ð£î£‹ 10. èP«õŠH¬ô 8 ݘ‚°. ²‚° Mó™ c÷ˆ ¶‡´. ªð¼ƒè£ò‹ CPî÷¾. èP«õŠH¬ô 3 ݘ‚°. ðC¬òˆ ɇ´‹. ï £˜ˆ î‹ ªð £® «î¬ õ: ˆî‹ Þ¬ô. àŠ¹ «î¬õ‚°. ܶ º‰FK ªð£®. ªè£Šð¬ó Í¡¬ø»‹ îQˆîQ«ò õÁˆªî´ƒèœ. ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¶‡´. Åì£ù ê£îˆF™ Þ‰îŠ ªð£®¬ò ÉM ªïŒ M†´ ꣊H†ì£™ õJŸÁŠ ¹‡ ÝÁ‹. ²‡¬ì‚裌 õŸø™ 10. e÷ ⇪íJ™ I÷裬ò õÁˆªî´ƒèœ. ªõœ÷K M¬î 裙 èŠ. àŠ¹ «ê˜ˆ¶. ªè£Šð¬ó ¶¼õ™ îô£ ܬó èŠ. àÀ‰¶ ܬó èŠ. ¹O ÝAòõŸ¬ø ªð£Kˆªî´ˆ¶. ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆ¶. â½I„¬ê Þ¬ô. ܶ ܃è£òŠ ªð£®. I÷° å¡ø¬ó ¯vÌ¡. ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ ªñ£Áªñ£ÁŠð£è õÁˆªî´ˆ¶ ÝPò¶‹ ¬ïú£è ܬóˆªî´ˆî£™. e÷ . ð£î£‹ 𼊹è¬÷ õÁˆªî´ƒèœ. è¬ìCJ™ èP«õŠH¬ô¬ò õÁˆ¶ â´ˆ¶. Þ‰îŠ ªð£®¬ò ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹.27. èêèê£ è£™ èŠ. èêèê£. 29. «õŠð‹Ì 1 «ìHœ vÌ¡. ⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬î ªð£Kˆªî´ˆ¶. êŸÁ èóèóŠð£è ܬóˆªî´ƒèœ. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. Þ‰îŠ ªð£®¬òŠ ðò¡ð´ˆîô£‹. ªð£†´‚èì¬ô¬ò «ôê£è ¹ó†®. Yóè‹ 2 ¯vÌ¡. I÷裌 õŸø™ 3. ªð£†´‚èì¬ô ܬó èŠ. Ü ƒ è£ò Š ªð £® «î¬ õ: îQò£ 裙 èŠ. ªêŒ º¬ ø: ªõÁ‹ õ£íLJ™ ªõœ÷K M¬î. ¹O â½I„¬ê Ü÷¾. º‰FK ªð £® «î¬ õ: º‰FK 15.

îQò£ 裙 èŠ. á Á裌 ªð £® «î¬ õ: I÷裌 Éœ 1 èŠ. Þ‰î ˆî‹ ªð£®¬ò ê£îˆF™ «ð£†´ ªïŒ èô‰¶ ꣊Hì «ü£ó£è Þ¼‚°‹. ðm˜. ôõƒè‹. èó‹ ñê£ô£ Éœ îô£ 裙 èŠ. Þî¬ù ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹. ÝPò¶‹ å¡ø£è‚ èô‰¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ˆ¶. ãô‚裌 îô£ 1 ¯vÌ¡. «ê£‹¹. ð†¬ì 2. I÷裌 õŸø™ ÝAòõŸ¬ø õÁˆªî´ƒèœ. ༬÷‚ Aöƒ°. °ö‹ ¹ ñ ê£ô £ ªð £® «î¬ õ: I÷裌 Éœ 1 èŠ. Þ‰îŠ ªð£®¬ò ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹. ô‡ªíŒ èô‰¶ ¬õˆ¶‚ªè£‡ì£™ Üõêó Ýõ‚裌 ªó®. Yù àŠ¹ C†®¬è. 輊¹ àŠ¹ˆ Éœ ܬó ¯vÌ¡. è£L çŠ÷õ˜ ÝAòõŸP™ Þ‰îŠ ªð£®¬ò ÉM. Hø° õ£íLJ™ Þ¬ôè¬÷Š «ð£†´ Þó‡´ GIì‹ õî‚A Þø‚°ƒèœ. ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è‚ èô‰î£™ î‰É˜ ñê£ô£Š ªð£® ªó®. Yóèˆ Éœ. 31. Yóè‹ 2 ¯vÌ¡. ªêŒº¬ø: «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è èô‰¶ ¬õˆ¶‚ªè£œÀƒèœ. èêèê£ 3 ¯vÌ¡. I÷° îô£ å¡ø¬ó ¯vÌ¡. ªêŒ º¬ ø: I÷裌 Éœ îMó ñŸø ܬùˆ¶ ªð£¼†è¬÷»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™. ÜF™ «î¬õ‚«èŸð Þ‰î ªð£®¬òˆ ÉM. 32. ÝPò¶‹ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ àŠ¹ èô‰¶ ¬ïú£è ªð£®ˆªî´ƒèœ. ªð¼ƒè£òˆÉœ 1 ¯vÌ¡. Iîñ£ù bJ™ îQˆîQ«ò ªñ£Áªñ£ÁŠð£è õÁˆªî´ƒèœ. «î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶ áø¬õˆ¶ ⇪íJ™ ªð£Kˆªî´‚èô£‹. ñ£ƒè£¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚A Ü™ô¶ ¶¼M. îQò£ˆ Éœ. ¬ô‹ ꣙† 2 ¯vÌ¡. I÷裌ˆ . î‰É ˜ ñ ê£ô £ ªð £® «î¬ õ: I÷裌 Éœ ܬó èŠ.⇪íJ™ àÀ‰¶. õÁˆî¬óˆî ªõ‰îòŠ ªð£® 1 ¯vÌ¡. è´° Éœ 1 èŠ. Ýó…² èô˜ 裙 ¯vÌ¡. 30. àŠ¹ ܬó èŠ.

33. ð„êKC. àŠ¹ «î¬õ‚°. Þ‰î ꣋𣘠ªð£®J™ õ£ê¬ù É‚èô£è Þ¼‚°‹. ༬÷‚ Aöƒ° èP. à콂° Ý«ó£‚Aòñ£ù¶‹Ãì. àŠ¹ «ê˜ˆ¶. MóL ñ…êœ 4 ¶‡´. Þ…C. «õŠð‹Ì ªð£® 20 ï£†èœ õ¬ó ªèì£ñ™ Þ¼‚°‹. ð†ì£E °ö‹¹. èP«õŠH¬ô 1 ¬èŠH®. èì¬ôŠ 𼊹. C‚è¡ °ö‹¹. ªêŒ º¬ ø: ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ îQˆîQ«ò õÁˆ¶ Ü™ô¶ ªõJL™ ï¡ø£è è£ò¬õˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. ªè†®ò£ù ¹O è¬óê¬ô Þ‰îŠ ªð£®«ò£´ èô‰¶ ܉î M¿¬î eQ™ îìM áø ¬õˆ¶ ⇪íJ™ ªð£Kˆªî´ˆî£™ ²¬õ ÅŠðó£è Þ¼‚°‹. èì¬ôŠ 𼊹 ܬó èŠ. I÷裌 õŸø™ 10. ªð¼ƒè£ò‹ CÁ ¶‡´. ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ªè£´‚èŠð†´œ÷ ªð£¼†èO™ àŠ¬ðˆ îMó ñŸø ܬùˆ¬î»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ îQˆîQ«ò Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ. . ¶õó‹ 𼊹 îô£ 裙 èŠ.ÉÀì¡ èô‚°ƒèœ. Yóè‹ 1 «ìHœ vÌ¡. I÷° 2 ¯vÌ¡. ªõƒè£ò‹. î‚è£O. I÷裌 裙 A«ô£. «ð£¡øõŸÁ‚° Þ‰î ñê£ô£Š ªð£®¬ò àð«ò£A‚èô£‹. «ê£ò£ °ö‹¹. êŸÁ èóèóŠð£è ܬóˆªî´ƒèœ. 34. àÀ‰¶ îô£ ܬó èŠ. ̇´ M¿¶ ÝAòõ¬ø õî‚A Þ‰îŠ ªð£®¬òŠ «ð£†´ A÷P «î¬õò£ù 裌è¬÷ «ê˜ˆ¶. ªõ‰î¶‹ «îƒè£¬ò Ü¬óˆ¶ áŸPù£™ èñèñ‚°‹ °ö‹¹ ªó®. Þ‰î ªð£®¬ò‚ ªè£‡´ ê¡ù£ ñê£ô£ ªêŒî£™ ²¬õ ܈î¬ù ܼ¬ñò£è Þ¼‚°‹. Þ‰îŠ ªð£®¬ò ê£îˆF™ «ð£†´ ªïŒM†´ ꣊H†ì£™ ‚° ²¬õ ñ†´ñ™ô. ÝPò¶‹ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è‚ èô‰¶. õ£¬ö‚裌 èP. Þ‰îŠ ªð£®¬ò Þó‡´ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹. Yóè‹ îô£ 裙 èŠ. Þ‰îŠ ªð£®¬òŠ «ð£†´ ꣋𣘠¬õ‚°‹«ð£¶ ð¼ŠH¡ Ü÷¬õ õö‚般îMì °¬øˆ¶‚ªè£œ÷ô£‹. ꣋ 𠣘 ªð £® (1) «î¬ õ: îQò£ ܬó A«ô£. ªè£‡¬ì èì¬ô èP. «õŠ ð ‹ Ì ªð £® «î¬ õ: «õŠð‹Ì...

޶ Þ¡v쇆 ꣋ð£˜. ¶õó‹ 𼊹. «ñ½‹ å¼ ¯vÌ¡ ⇪íJ™ îQò£¬õ õÁˆªî´ƒèœ. I÷°. Þ ¡ v ‡ † ꣋ 𠣘 ªð £® «î¬ õ: ªè£Šð¬ó «îƒè£Œ. Yóè‹ 2 ¯vÌ¡. ð„êKC îô£ 裙 èŠ. . ꣋ 𠣘 ªð £® (2) «î¬ õ: îQò£ ܬó A«ô£. Üšõ÷¾ ܼ¬ñò£è Þ¼‚°‹. è´° 1 «ìHœ vÌ¡. èì¬ôŠ 𼊹. ð„êKC îô£ 裙 èŠ. Ü÷¾ ôîô£è¾‹ õ¼‹. Yóè‹ 2 «ìHœ vÌ¡. ꣋ 𠣘 ªð £® (è˜ï £ è£ º¬ ø) «î¬ õ: I÷裌 2 èŠ. ªõ‰îò‹ 1 ¯vÌ¡. îQò£ 1 èŠ. èì¬ôŠ 𼊹 ܬó èŠ. îQò£ˆÉœ ÝAòõŸ¬ø îM˜ˆ¶M†´ Þ‰î ɬ÷ ñ†´‹ ðò¡ð´ˆFù£™ ²¬õ Üð£óñ£è Þ¼‚°‹. õ£¬ö‚裌 ªð£® èP «ð£¡ø¬õ ªêŒ»‹«ð£¶ õö‚èñ£è «ê˜‚°‹ I÷裌ˆÉœ. ªõ‰îò‹ 1 ¯vÌ¡. ôõƒè‹ 1 ¯vÌ¡. 36. ð„êKC 裙 èŠ. e÷ ⇪íJ™ èì¬ôŠ 𼊹. ªêŒ º¬ ø: ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ îQˆîQ«ò è£ò¬õˆ¶ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ܬóˆªî´ƒèœ. ꣋𣘠õ¬ì. ð†¬ì 4. ð„êKC «ê˜‚èŠð†´œ÷ ꣋𣘠Ü예Fò£è Þ¼‚°‹. 𼊹 °¬øõ£è Þ¼‰î£½‹ Þ‰îŠ ªð£®¬ò ÜFè‹ èô‰î£™ ꣋ð£K¡ Ü÷¾ è Eê ñ£è ô‹. ܫ è´¬è ܬ󈶄 «ê˜Šð Þ‰îŠ ªð£® «ð£†´ ªêŒòŠð´‹ ꣋ð£K™ ñí‹ É‚èô£è MˆFò£êñ£è Þ¼‚°‹. ªêŒ º¬ ø: å¼ ¯vÌ¡ ⇪íJ™ I÷裬ò õÁˆªî´ƒèœ. «îƒè£¬ò îQò£è õÁˆªî´ƒèœ. õÁˆî ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. ð„êKC¬ò îQˆîQ«ò Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ.ÞF™ èì¬ôŠ 𼊹. 35. èP«õŠH¬ô ¬èŠH® Ü÷¾. îQò£ 2 èŠ. ñê£ô£ ªð£¼†èœ «ê˜‚èŠð´õ Þ‰îŠ ªð£®J™ ꣋𣘠¬õŠð¬î ï‹ áK™ Üšõ÷õ£è ò£¼‹ M¼‹¹õF™¬ô. 37. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. I÷裌 õŸø™ 1 èŠ. MóL ñ…êœ 4 ¶‡´. ñê£ô£ ªð£¼†èœ èôŠH™ô£î ꣋𣘠ê£î‹ ªêŒò Þ‰îŠ ªð£® ܼ¬ñò£è Þ¼‚°‹. Þ‰îŠ ªð£®¬ò å¼ õ£ó‹ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹. èì¬ôŠ 𼊹 îô£ ܬó èŠ. ªêŒ º¬ ø: ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ îQˆîQ«ò õÁˆªî´ˆ¶ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. ªõ‰îò‹ îô£ 1 ¯vÌ¡. ¶õó‹ 𼊹. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. Ýù£™ Þ‰îŠ ªð£®¬òŠ «ð£†´ ꣋𣘠ê£î‹ ªêŒî£™ ޡ‹ ªè£…ê‹ «õ‡´‹ â¡Á ヰ‹ °. I÷裌 õŸø™ 裙 A«ô£.

ªñ£Áªñ£ÁŠð£è õÁˆªî´ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ˆî£™ ܶ èP ñ꣙ ªð£®. ¹O è¬óê¬ô «ê˜ˆ¶ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. èP«õŠH¬ô. ¶õó‹ 𼊹 ܬó èŠ.38. ܶ Ý™ Þ¡ å¡ ñê£ô£ ªð£®. . ôõƒè‹ «ð£¡ø ñê£ô£ õ£ê¬ùèœ ÜFèñ£è Þ¼‚辋 Ã죶’ â¡ðõ˜èœ Þ‰îŠ ªð£®¬ò àð«ò£A‚èô£‹. îQò£ 150 Aó£‹. ñê£ô£ °ö‹¹. ¶õó‹ 𼊹. Ýù£™ ð†¬ì. Þ‰îŠ ªð£®¬ò Þó‡´ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹. èì¬ôŠ 𼊹 ܬó èŠ. Yóè‹. õ£¬ö‚裌 ªð£Kò™. I÷° 1 «ìHœ vÌ¡. Yóè‹ îô£ 2 «ìHœ vÌ¡. ð„êKC 裙 èŠ.. ªð¼ƒè£òˆÉœ. ô‡ªíJ™ è´°. «ê£‹¹ îô£ 50 Aó£‹. ༬÷‚Aöƒ° ªð£Kò™. ªõ‰îò‹. ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ îQˆîQ«ò ªñ£Áªñ£ÁŠð£è õÁˆªî´ˆ¶. 40. èêèê£ 100 Aó£‹. I÷裌 î£Oˆ¶ M¼‹Hò õŸø™è¬÷ «ê˜ˆ¶ õî‚A. îQò£ 75 Aó£‹. ªõ‰îò‹ 2 ¯vÌ¡. 𼊹 «ê˜‚è£î °ö‹¹ õ¬èèœ ÝAòõŸP™ ÞõŸ¬ø àð«ò£A‚èô£‹. îQò£ 2 èŠ. ¹O °ö‹¹. ê£î‹. Ý ™ Þ ¡ å¡ ñ ê£ô £ ªð £® «î¬ õ: I÷裌 4 èŠ. ‘ñê£ô£ «ê˜ˆ¶‹ ªêŒò «õ‡´‹. ê¡ù£ ñê£ô£ ªêŒò¾‹. I÷° 裙 èŠ. ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ å¡ø£èŠ «ð£†´. I÷裌 Éœ. Þ‰î ªð£®¬òˆ ÉM. îJ˜ ê£îˆ¶‚° ªî£†´‚ ªè£œ÷ ܼ¬ñò£è Þ¼‚°‹. 39. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ Þø‚°ƒèœ. ªêŒ º¬ ø: ÞõŸ¬ø ªõÁ‹ õ£íLJ™ îQˆîQ«ò õÁˆ¶ ܬóˆªî´ƒèœ. îQò£ˆ Éœ ÝAòõŸÁ‚° ðFô£è ÞõŸ¬ø àð«ò£A‚èô£‹.. ÝPò¶‹ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. èêèê£. õŸø™ °ö‹ ¹ ªð £® «î¬ õ: I÷裌 裙 A«ô£. èP ñ ꣙ ªð £® «î¬ õ: I÷裌 200 Aó£‹. MóL ñ…êœ 3. Yóè‹ è£™ èŠ. 𼊹 ༇¬ì °ö‹¹‚° àð«ò£A‚èô£‹. «ê£‹¹. ñ†ì¡ °ö‹¹ ¬õ‚辋 àè‰î ªð£® Þ¶.

ñê£ô£ õ£ê¬ù É‚èô£è¾‹ Þ¼‚è£î¶ Þ‰î ªê†®ï£†´ ñê£ô£ ªð£®J¡ vªðû™. è´° 25 Aó£‹. 43. ¹O è¬óê¬ô «ê˜ˆ¶ ªè£F‚è ¬õˆ¶ Þ‰îŠ ªð£®¬ò «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£è ªè£F‚è ¬õˆ¶. MóL ñ…êœ ¶‡´ 4. è¬ìCò£è 𼊹ˆ î‡a¬ó «ê˜‚è «õ‡´‹. ó êŠ ªð £® (2) «î¬ õ: I÷裌 裙 A«ô£. ÝAòõŸÁ‚° Þ‰î ªð£®¬ò ðò¡ð´ˆîô£‹. 1 H® èP«õŠH¬ô. Yóè‹ å¡ø¬ó èŠ. ܬó èŠ ¶õó‹ 𼊹. ð†ì£E‚ °ö‹¹. ªïŒJ™ è´°. îQò£ 裙 A«ô£. 𼊹 ༇¬ì °ö‹¹. ñê£ô£ ²¬õ Þ¼‚°‹.41. ñíˆ¶ì¡ ÅŠðó£è Þ¼‚°‹ óê‹. Yóè‹ Ü¬ó èŠ. ð„¬ê I÷裬ò èê‚A. ªêŒ º¬ ø: «ñ«ô ªê£¡ùõŸ¬ø ªõJL™ è£ò¬õˆ¶ ܬóˆªî´ˆî£™. Þ‰îŠ ªð£®¬ò å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹. I÷° 100 Aó£‹. ð¼ŠH™ô£ñ™ ¬õ‚°‹ î‚è£O óê‹ «ð£¡øõŸP™ Þî¬ù è¬ìCò£è «ê˜ˆ¶ ªè£F‚è ¬õ‚è£ñ™. è´° 1 ¯vÌ¡. Þ ¡ v ‡ † ó êŠ ªð £® «î¬ õ: ¶õó‹ 𼊹 1 èŠ. MóL ñ…êœ 2. î‚è£O.. «ê£‹¹ å¡ø¬ó èŠ. 44. c˜‚è Þ¼‚°‹ ñê£ô£‚ °ö‹¹. ó êŠ ªð £® (1) «î¬ õ: îQò£ 3 èŠ. I÷裌 ܬó èŠ. I÷° 裙 èŠ. ªõ‰îò‹ 1 ¯vÌ¡. å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹ Þ‰î ªð£®¬ò. °¼ñ£ õ¬èèœ. 𼊹 óꈶ‚° Þ‰îŠ ªð£® ï¡ø£è Þ¼‚°‹. (M¼‹Hù£™) ̇´ î£Oˆ¶ «ê˜ˆî£™ èñèñ óê‹ îò£˜. 42. I÷° ܬó èŠ. ªê†®ï£†´ ñê£ô£ ªð£® ªó®. ªê† ®ï £† ´ ñ ê£ô £ ªð £® «î¬ õ: I÷裌 ܬó A«ô£. Yóè‹ 100 Aó£‹. ªõ‰îò‹ 25 Aó£‹. ²¬õ. ªê†®ï£†´ º¬ø ÜMò™. èP«õŠH¬ô.. ªð¼ƒè£ò‹ 50 Aó£‹. Yóè‹ Ü¬ó èŠ. â™ô£õŸ¬ø»‹ õÁˆ¶ èóèóŠð£è ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. Ü«îêñò‹. I÷裌 õŸø™ 10. ¸¬óˆ¶ õ‰î¶‹ Þø‚A M´ƒèœ. . â™ô£õŸ¬ø»‹ å¡ø£è ªõJL™ è£ò¬õˆ¶ èóèóŠð£è ܬóˆªî´ˆî£™ «ð£¶‹. èP«õŠH¬ô 5 ݘ‚°. ༬÷‚ Aöƒ° ñê£ô£ ªð£Kò™.

CP¶ «ïóˆFŸ°Š Hø° â´ˆ¶ ðò¡ð´ˆFù£™ Þî¡ èñèñ ñí‹ i´ º¿‚è ðó¾‹. ꘂè¬ó ܬó èŠ. ªêŒ º¬ ø: 𣂬è å¡Pó‡ì£è à¬ìˆ¶‚ªè£œÀƒèœ. àÀ‰¶ 2 «ìHœ vÌ¡. å¼ èŠ î‡aK™ Þó‡ì¬ó ¯vÌ¡ Þ‰î ²‚° è£H ɬ÷Š «ð£†´ ï¡ø£è ªè£F‚è ¬õˆ¶. «ê˜‚°‹ óê‹ Þ󇮟°«ñ Þî¬ù ðò¡ð´ˆîô£‹. A󣋹 10. Hø° Þ‰î Þ¡v쇆 óꊪ𣮬ò»‹. ªêŒ º¬ ø: ⇪íJ™ è´°. ²‚° ܬó èŠ. º‰FK 10 (ïÁ‚Aò¶). Yóè‹ 2 ¯vÌ¡. I÷°. ÝPò¶‹ ð£‚°ì¡ «ê˜ˆ¶ èóèóŠð£è ªð£®ˆ¶‚ªè£œÀƒèœ. º‰FK ÝAòõŸ¬øˆ î£Oˆ¶ ó¬õ «ê˜ˆ¶ . I÷° 3 ¯vÌ¡. I÷° 裙 èŠ. 47. Þø‚A õ®è†® ꘂè¬ó 𣙠«ê˜ˆ¶ èô‚A °®‚èô£‹. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ªè£F‚è ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. àŠ¹ 3 ¯vÌ¡. ²‚° è£H ªð £® «î¬ õ: îQò£ 1 èŠ. î‚è£O. ãô‚裌 15. ªêŒ º¬ ø: ÞõŸ¬ø îQˆîQò£è ªõJL™ è£ò¬õˆ¶ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. ð£Fò÷¾ ªïŒ¬ò è£ò¬õˆ¶ ÜF™ 𣂬è õÁˆ¶‚ ªè£œÀƒèœ. 𼊹 «ê˜‚è£î óê‹. èP«õŠH¬ô. ªõŸP¬ô â¡Á âî«ù£´ «õ‡´ñ£ù£½‹ «ð£†´‚ èô‚è. ﲂAò ̇¬ì»‹ «ê˜ˆ¶ Í® ¬õ»ƒèœ. àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ è¬óˆ¶ «î¬õò£ù î‡a˜. 46. dì£. ãô‚裌 20. 45. è´° 3 ¯vÌ¡.ÞõŸ¬ø ï¡ø£è ªõJL™ è£ò¬õˆ¶ â´ˆ¶ èóèóŠð£è ܬóˆªî´ˆî£™ ܶ Þ¡v쇆 óꊪð£®. e÷ ªïŒJ™ ꘂè¬ó¬òˆ îMó ñŸø ܬùˆ¬î»‹ õÁˆ¶. àÀ‰¶. â‡ªíŒ 100 Aó£‹. Yóè‹. ªïŒ 1 «ìHœ vÌ¡. ê£óŠð¼Š¹ 1 «ìHœ vÌ¡. 𠣂° ªð £® «î¬ õ: ªè£†¬ì 𣂰 (à¬ìˆî¶) 100 Aó£‹. ªõœ÷K M¬î 1 «ìHœ vÌ¡. è¬ìCJ™ ꘂè¬ó «ê˜ˆ¶‚ èô‚Aù£™. «ê£‹¹ 4 ¯vÌ¡. ê¬ñò™ «ê£ì£ 1 ¯vÌ¡. èêèê£ 5 ¯vÌ¡. I÷裌. èñèñ ÅŠð˜ vi† 𣂰 ªð£® ªó®.ó õ£ Þ † L I‚ v «î¬ õ: ªõœ¬÷ ó¬õ 1 A«ô£.

ꘂè¬ó 凫í 裙 A«ô£. I÷裌 õŸø™ 10. 49. ªêŒ º¬ ø: «ê£‹¹. «ê£‹¹ Ü™ô¶ ªð¼ƒè£òˆÉœ 2 ¯vÌ¡. à ð «ò £A‚°‹ º¬ ø: Þ‰î ñ£¾ 1 èŠ Ü÷¾ â¡ø£™ 1 èó‡® ªïŒ¬ò 裌„C áŸP H¬ê‰¶ ༇¬ì H®»ƒèœ. ªïŒJ™ õÁˆªî´ƒèœ. CPî÷¾ c˜ M†´Š H¬ê‰¶ ºÁ‚° Ü„C™ «ð£†´ Åì£ù ⇪íJ™ HN‰ªî´ƒèœ . àŠ¹ 3 ¯vÌ¡.õÁˆªî´ƒèœ. ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ¬ïú£è ܬó»ƒèœ. ꘂè¬ó «ê˜ˆ¶. ãôˆÉœ ÝAòõŸ¬ø‚ èô‰¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ãôˆÉœ 1 «ìHœ vÌ¡.ºœ À «î¡ °ö™ I‚ v «î¬ õ: ð„êKC ܬó A«ô£. ªñ£Áªñ£ÁŠð£è 裌‰î¶‹ ÜîÂì¡ «ê£‹¹. ðˆ¶ GIì‹ áPò¶‹ Þ†Lè÷£è õ£˜ˆªî´ƒèœ. à ð «ò £A‚°‹ º¬ ø: å¼ èŠ ñ£¾ â¡ø£™ 2 ¯vÌ¡ ªïŒ.ó õ£ ô † ´ I‚ v «î¬ õ: ó¬õ 1 A«ô£. º‰FK¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚A. «ê£ì£ ñ£¾ «õ‡ì£‹ â¡ðõ˜èœ. àŠ¹ ÝAòõŸ¬øˆ îMó ñŸø ܬùˆ¬î»‹ ªõJL™ è£ò ¬õ»ƒèœ. ð„¬ê I÷裌 ñŸÁ‹ êŸÁ ¹Oˆî îJ¬ó (å¼ èŠ ñ£¾‚° ܬó èŠ îJ˜) èô‰¶ «î¬õò£ù c˜ «ê˜ˆ¶ Þ†L ñ£¾Š ð‚° è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ªð£†´‚ èì¬ô îô£ 200 Aó£‹. 1 èŠ ó¬õ‚° ܬó ¯vÌ¡ ß«ù£ ꣙†¬ì îJ«ó£´ èô‰¶ àð«ò£A‚èô£‹. ÝPò¶‹ ê¬ñò™ «ê£ì£ ñŸÁ‹ àŠ¹ èô‰¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ÜîÂì¡ ó¬õ èô¬õ. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. ªêŒ º¬ ø: ó¬õ¬ò ªõÁ‹ õ£íLJ™ CP¶ CPî£è õÁˆ¶. º‰FK 100 Aó£‹. ð£CŠ 𼊹. 48. à ð «ò £A‚°‹ º¬ ø: ó¬õ‚ èô¬õ»ì¡ ªð£®ò£è ïÁ‚Aò Þ…C. ªïŒ 2 «ìHœ vÌ¡.

I÷裌 õŸø™ 8. ªð¼ƒè£ò‹ 2 ¯vÌ¡. 52. I÷裌 ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ ªñS Q ™ ¬ïú£è ܬ󈶄 êLˆ¶. Þ…C. I÷裌 õŸø™ 8. CPî÷¾ î‡a˜ M†´Š H¬ê‰¶ CÁ CÁ ìè÷£èˆ  ªð£Kˆªî´ƒèœ. àŠ¹ ܬùˆ¬î»‹ ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆ¶. ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò ²ˆîñ£è‚ è¿M ªõJL™ è£ò ¬õ»ƒèœ. ªêŒ º¬ ø: àŠ¹.50. àÀ‰¶. ªêŒ º¬ ø: àÀ‰¶. àŠ¹. àŠ¹ 3 ¯vÌ¡. àŠ¹ 3 ¯vÌ¡. áPò ñ£«õ£´èô‰¶ õ¬ìè÷£è .î† ¬ I‚ v «î¬ õ: ¹¿ƒè™ ÜKC 1 A«ô£. ð„¬ê I÷裌. ⇪íJ™ ²†ªì´ƒèœ. 1 ñE «ïó‹ áø ¬õˆ¶. Ýø¬õˆ¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ê¬ñò™ «ê£ì£ îMó ñŸø ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ ªõJL™ ï¡° è£ò . ܬóñE «ïó‹ áø¬õ»ƒèœ. ªð£†´‚ èì¬ô 裙 A«ô£. ÜîÂì¡ ªð£®ò£è ïÁ‚Aò èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶. áPò¶‹ ñ£¾ì¡ «ê¼ƒèœ. ð„êKC 100 Aó£‹. àÀ‰¬î ªõÁ‹ õ£íLJ™ «ôê£è õÁˆªî´ƒèœ. ÜKC. àÀ‰¶ 100 Aó£‹. ê¬ñò™ «ê£ì£ 1 ¯vÌ¡.ªñ ¶õ¬ I‚v «î¬ õ: àÀ‰¶ 1 A«ô£. ð„êKC 200 Aó£‹. ªð¼ƒè£ò‹ ÝAòõŸ¬ø‚ èô‰¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ªõƒè£ò‹. à ð «ò £A‚°‹ º¬ ø: 1 èŠ ñ£¾ â¡ø£™ 1 «ìHœ vÌ¡ èì¬ôŠ 𼊬ð â´ˆ¶. à ð «ò £A‚°‹ º¬ ø: «î¬õò£ù êñòƒèO™ «õ‡®ò Ü÷¾ ñ£¬õ â´ˆ¶ c˜ «ê˜ˆ¶ Þ†L ñ£¾ ð‚°‚ èô‰¶.ªñ ¶«ð £‡ £ I‚ v «î¬ õ: èì¬ôŠ 𼊹 1 A«ô£. ✠2 «ìHœ vÌ¡. âœ. ÜKC ï¡ø£è‚ 裌‰î¶‹ ÜîÂì¡ ªð£†´‚ èì¬ô. 51. ñ™Lˆî¬ö ÝAòõŸ¬ø ªð£®ò£è ïÁ‚A. àŠ¹ 3 «ìHœ vÌ¡.

ÝMJ™ ðˆ¶ GIì‹ «õè ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. à ð «ò £A‚°‹ º¬ ø: 1 èŠ ñ£¾ â¡ø£™ 1 «ìHœ vÌ¡ Åì£ù ⇪íŒ. Hø° ÜîÂì¡ àŠ¹.KŠ ð ¡ ð «è£ £ I‚v «î¬ õ: èì¬ôŠ 𼊹 ܬó A«ô£.ó £A ¹ † ´ I‚v «î¬ õ: ó£A 1 A«ô£. I÷裌 õŸø™ 15. ÝPò¶‹ êLˆ¶ àŠ¹ èô‰¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. Åì£ù ⇪íJ™ ªð£Kˆªî´ƒèœ. GöL™ àô˜ˆ¶ƒèœ. ªð£®ò£è ïÁ‚Aò ªõƒè£ò‹. Å´ ÝPò¶‹ . Hø° c¬ó õ®ˆ¶M†´. Í›°‹ Ü÷¾‚° î‡a˜M†´ 2 ñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ. ªêŒ º¬ ø: 𼊹. ð„¬ê I÷裌. ªð¼ƒè£ò‹ ÝAòõŸ¬ø ªõJL™ è£ò ¬õˆ¶ ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ¬ïú£è ܬó»ƒèœ. èì¬ô. à ð «ò £A‚°‹ º¬ ø: ܬóˆîF™ 裙 ð°F ñ£¾ â¡ø£™ 1 °N èó‡® â‡ªíŒ. Hø° ñ£¬õ CP¶ CPî£è â´ˆ¶. ê¬ñò™ «ê£ì£ ÝAòõŸ¬ø‚ èô‰¶ êLˆ¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ñ‡ c‚A ²ˆî‹ ªêŒ¶. 53. ï¡ø£è‚ 裌‰î¶‹ ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ¬ïú£è ܬó»ƒèœ. Þ…C.¬õˆ¶ ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ¬ïú£è ܬó»ƒèœ. «î¬õò£ù î‡a˜ «ê˜ˆ¶Š H¬ê‰¶ Åì£ù ⇪íJ™ HN‰¶ «õè ¬õˆªî´ƒèœ. 54. ñ™Lˆî¬ö. ªêŒ º¬ ø: ó£A¬ò è™. I÷裌. î‡a˜ áŸP î÷î÷ªõù H¬ê‰¶ ðˆ¶ GIì‹ áø ¬õ»ƒèœ. ÜKC. ªð¼ƒè£òˆÉœ Ü™ô¶ «ê£‹¹ 2 ¯vÌ¡. èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶. Þî¬ù å¼ ¶EJ™ 膮 Þ†LŠ ð£¬ùJ™ ¬õˆ¶. àŠ¹ 3 ¯vÌ¡. ð„êKC 裙 A«ô£. ªð£†´‚ èì¬ô 200 Aó£‹.

⇪íJ™ è´°. ªð¼ƒè£òˆÉœ 3 ¯vÌ¡. Hø°. àð«ò£A‚°‹ º¬ø: «î¬õŠð´‹«ð£¶ àFó£ù ê£îˆ«î£´ Þ‰îŠ ¹O è¬óê¬ô «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ . 56. ñ£¬õ c‚AM†´ (܉î ñ£¬õ ܬì ñ£M™ èô‰¶ àð«ò£A‚èô£‹. ܉î è¬óê½ì¡ ñ…êœÉœ. ªêŒ º¬ ø: «î¬õò£ù ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ ªõJL™ ï¡ø£è‚ è£ò¬õˆ¶ ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ªñ™Lò ó¬õò£è ܬó»ƒèœ. ÜŠ«ð£¶î£¡ ñ£¾ ªõ‰¶M†ì¶ â¡Á ܘˆî‹. èì¬ôŠ 𼊹. I÷裌 20. àÀ‰¶ îô£ 2 «ìHœ vÌ¡. å¼ î†®™ ªè£†® Ýø ¬õ»ƒèœ. ªð¼ƒè£ò‹ ÝAòõŸ¬ø‚ èô‰¶ ¬õ»ƒèœ. °ö‹¹ ªè†®Šðì è¬óˆ¶„ «ê˜‚èô£‹) ó¬õ¬ò â´ˆ¶ å¼ î†®™ ªè£†® 2 ï£†èœ GöL™ àô˜ˆF â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ÝPò¶‹ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. Ü‚ èô¬õ ªè£Fˆî¶‹ ó¬õ¬ò‚ ªè£†®‚ A÷P º‚裙 ðî‹ ªõ‰î¶‹ Þø‚°ƒèœ. «ôê£è õÁˆªî´ˆ¶. ñ…êœ Éœ 1 ¯vÌ¡. I÷°. Üî¬ù êLˆ¶. ï¡ø£è ÝPò¶‹ 裟ÁŠ ¹è£î å¼ ìŠð£M™ ªè£†® â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. è´°. àŠ¹ 4 ¯vÌ¡. àÀ‰¶. Ü‰îŠ ð‚°õˆF™ Þø‚A M¼Šð‹ «ð£ô ꘂè¬ó èô‰¶ ÞQŠ¹ ¹†ì£è«õ£. èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶. I÷裌 õŸø™ 6. Yóè‹ îô£ 2 «ìHœ vÌ¡. ÝPò¶‹ ªè£¿‚膬ìè÷£èŠ H®ˆ¶ ÝMJ™ «õè ¬õ»ƒèœ. ó¬õ ê™ô¬ìJ™ êLˆªî´ˆ¶ Þ†LŠ ð£¬ùJ™ ¬õˆ¶ ðˆ¶ GIì‹ ÝMJ™ «õè ¬õ»ƒèœ. ô‡ªíŒ 裙 A«ô£. èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 200 Aó£‹. ¶õó‹ 𼊹.ªè£¿‚è† ¬ I‚v «î¬ õ: ¹¿ƒè™ ÜKC 1 A«ô£. à ð «ò £A‚°‹ º¬ ø: ⇪íJ™ è´°. î£Oˆ¶ è£óŠ ¹†ì£è«õ£ ꣊Hìô£‹. àŠ¹ 3 ¯vÌ¡. èì¬ôŠ 𼊹 3 «ìHœ vÌ¡. èP«õŠH¬ô 1 ¬èŠH®. ªè£Fˆî¶‹ èP«õŠH¬ô¬òˆ ɾƒèœ. ñ£¬õ ¬èJ™ â´ˆ¶ ༆®Š 𣘈 ༆ì õó «õ‡´‹. à ð «ò £A‚°‹ º¬ ø: î‡aK™ «î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ è¬óˆ¶ ñ£M™ ªîOˆ¶Š HêÁƒèœ. 55.Þ‰î ñ£¬õ ªõÁ‹ õ£íLJ™ «ð£†´. àŠ¹. àÀ‰¶. ªêŒº¬ø: ¹O¬ò 3 èŠ î‡aK™ è¬óˆ¶ õ®è†®. èì¬ôŠ 𼊹 î£Oˆ¶ î‡a˜ áŸP (1 ðƒ° ó¬õ‚° Þó‡ì¬ó ðƒ° c˜) ªè£Fˆî¶‹ «îƒè£Œ ¶¼õ™. I÷裌 ÝAòõŸ¬øˆ î£Oˆ¶ ¹O è¬óê¬ô áŸP. èô¬õ ªè£Fˆ¶ ²‡® â‡ªíŒ «ñô£è èC‰¶ õ‰î¶‹ Þø‚A. ªð¼ƒè£ò‹.¹O«ò £î¬ ó I‚v «î¬õ: ¹O ܬó A«ô£.

ðˆFóŠð´ˆ¶ƒèœ. èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 裙 A«ô£. ªêŒº¬ø: ⇪íJ™ è´°. ªð¼ƒè£ò‹. Iîñ£ù bJ™ ¬õˆ¶‚ A÷Áƒèœ. â‡ªíŒ 100 I. àÀ‰¶. 58. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. ªêŒº¬ø: ÜKC»ì¡ ¶õó‹ 𼊹.â ½ I„¬ ê ê£î I‚v «î¬õ: C†K‚ ÝC† âùŠð´‹ â½I„¬ê àŠ¹ 100 Aó£‹. 59. èì¬ôŠ 𼊹 ÝAòõŸ¬øˆ î£Oˆ¶.57. àÀ‰¶. àð«ò£A‚°‹ º¬ø: å¼ ðƒ° ó¬õ‚° Þó‡ì¬ó ðƒ° â¡ø Ü÷M™ î‡a¬ó ªè£F‚è ¬õˆ¶. I÷裌 ÝAòõŸ¬øˆ î£Oˆ¶ ªð¼ƒè£ò‹.L. àð«ò£A‚°‹ º¬ø: 1 èŠ ó¬õ â¡ø£™. Þó‡ì¬ó èŠ î‡a¬ó Å죂°ƒèœ. ⇪íJ™ è´°. î£Oî èô¬õ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ èô‰¶ ¬õ»ƒèœ. è´° 2 ¯vÌ¡. ÜF™ ó¬õ¬ò„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. àŠ¹ 3 ¯vÌ¡. I÷裌 õŸø™ 10. «õè¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ . ñ…êœ Éœ 1 ¯vÌ¡. «è£¶¬ ñ ó õ£ à Š ¹ ñ £ I‚v «î¬õ: ê‹ð£ «è£¶¬ñ 1 A«ô£. ISQ™ ªè£´ˆ¶ ªñ™Lò ó¬õò£è ªð£®»ƒèœ. àÀ‰¶ 2 «ìHœ vÌ¡. ó¬õ «ê˜ˆ¶ õ£ê¬ù õó õÁ ˆªî´ˆ¶. Hø° Ýø ¬õˆ¶. àÀ‰¶ î£Oˆ¶ Ýø¬õˆ¶. àÀ‰¶. èì¬ôŠ 𼊹 2 «ìHœ vÌ¡. è´° 3 ¯vÌ¡. C†K‚ ÝC†¬ì I‚RJ™ ¬ïú£è ªð£®ˆ¶. ¶õó‹ 𼊹. è´° 1 «ìHœ vÌ¡. àŠ¹ 3 ¯vÌ¡. ªè£¿‚膬ìè÷£è H®ˆ¶ ÝMJ™ «õè ¬õ»ƒèœ. àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ ê¡ùñ£ù ó¬õò£è ªð£®ˆªî´ƒèœ. ó¬õ«ò£´ èô‚°ƒèœ. àð«ò£A‚°‹ º¬ø: «î¬õò£ù«ð£¶ àFó£è õ®ˆî ê£îˆF™ Þ‰îŠ ªð£®¬ò èô‰¶ªè£œÀƒèœ. I÷裌. ªêŒº¬ø: «è£¶¬ñ¬ò ²ˆî‹ ªêŒ¶. ªð£®ˆî¬î ï¡ø£è„ êLˆ¶ ñ£¬õ c‚AM†´. ñ…êœÉœ «ê˜ˆ¶ Þø‚A Ýø ¬õ»ƒèœ. àÀ‰¶ 1 «ìHœ vÌ¡. èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 2 «ìHœ vÌ¡. ⇪íJ™ è´°. I÷裌 õŸø™ 12. ó¬õò£è â´ˆ¶‚ªè£œÀƒèœ. àŠ¹ 3 ¯vÌ¡.ð ¼ Š ¹ ªè£¿‚è† ¬ I‚v «î¬õ: ð„êKC ܬó A«ô£. ªð¼ƒè£ò‹ 2 ¯vÌ¡. ÜîÂì¡ àŠ¹. èì¬ôŠ 𼊹. èì¬ôŠ 𼊹. ªð¼ƒè£ò‹ 2 ¯vÌ¡. º‚裙 ðî‹ ªõ‰î¶‹ Þø‚A «ôê£è ÝPò¶‹. ªè£Fˆî¶‹ ÜF™ 1 «ìHœ vÌ¡ «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ «ê˜ˆ¶ ó¬õ¬ò‚ ªè£†®.

àð«ò£A‚°‹ º¬ø: ñ£¾ì¡ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Þ†L ñ£¾ ðîˆF™ è¬óˆ¶. I÷裌 õŸø™ 10.«î¡ °ö™ I‚ v «î¬õ: ð„êKC 1 A«ô£. ê¬ñò™ «ê£ì£ 1 ¯vÌ¡.60. àŠ¹ 3 ¯vÌ¡. ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ªð£K«ð£ô ªð£Kˆªî´ƒèœ (i†®«ô«ò ªõÁ‹ õ£íLJ™ õÁˆªî´ˆî£½‹ êK). «î¬õò£ù î‡a˜ «ê˜ˆ¶Š H¬ê»ƒèœ. 62.Ü KCŠ ¹ † ´ I‚v&1 «î¬õ: ¹¿ƒè™ ÜKC 1 A«ô£. . ê¬ñò™ «ê£ì£ ÝAòõŸ¬ø‚ èô‰¶ ¬õ»ƒèœ.ð x T I‚ v «î¬õ: èì¬ôŠ 𼊹 1 A«ô£. õ£ê¬ù õó õÁ ˆªî´ƒèœ. àð«ò£A‚°‹ º¬ø: ªõ¶ªõ¶Šð£ù cK™ àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ è¬óˆ¶. ¬ñî£. àÀ‰¶ 400 Aó£‹. ¬ñî£ 100 Aó£‹. àÀ‰¶ì¡ «ê˜ˆ¶. àŠ¹. ªïŒ «ê˜ˆ¶ ꣊H´ƒèœ. ¬ñî£. ꘂè¬ó. àð«ò£A‚°‹ º¬ø: 1 èŠ ñ£¾ â¡ø£™ 裙 ¯vÌ¡ àŠ¹. 2 ¯vÌ¡ ªïŒ. ªêŒº¬ø: ÜKC¬ò ܬó ñE «ïó‹ î‡aK™ áø ¬õˆ¶. ÝPò¶‹ êLˆ¶ ¬õ»ƒèœ. Hø° c¬ó õ®ˆ¶M†´ ªè£FcK™ «ð£†´ ܬó ð‚° «õè¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. ÜKC¬ò ¶EJ™ ¶¬ìˆ¶M†´. Hø°. «ê£‹¹ 1 «ìHœ vÌ¡. Gø‹ ñ£ø£ñ™. Hø°. Åì£ù ⇪íJ™ HN‰¶ «õè¬õˆªî´ƒèœ. ISQ™ ܬóˆ¶. ªêŒº¬ø: àŠ¹. c¬ó õ®ˆ¶M†´ ÜKC¬ò GöL™ è£ò ¬õˆ¶. M¼‹Hò 裌è¬÷ ïÁ‚A„ «ê˜ˆ¶ ðxT «ð£´ƒèœ 61. ê¬ñò™ «ê£ì£ îMó ñŸø ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ ªõŒJL™ ï¡ø£è‚ è£ò¬õˆ¶. ªêŒº¬ø: àÀ‰¬î Iîñ£ù bJ™. «î¡°ö™ Ü„C™ «ð£†´. Üî¬ù ñ£M™ ªîOˆ¶ àFó£èŠ HCP «îƒè£Œ. Þî¬ù I‚RJ™ ê¡ùñ£ù ó¬õò£èŠ ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ªñS Q ™ Ü¬óˆ¶ êLˆ¶. ÜKC 200 Aó£‹.

Þ…C. ¹¿ƒè™ ÜKC. ó¬õ¬ò„ «ê˜ˆ¶ õÁˆªî´ƒèœ. ܬìè÷£è õ£˜ˆ¶. ÝPò¶‹ êLˆ¶. Þî¬ù õ£íLJ™ «ôê£è õÁˆ¶. î£Qò Ü ¬ I‚ v «î¬õ: 苹. â‡ªíŒ 100 Aó£‹. «ê£ò£. 64. 65. Hø° î‡a˜ «ê˜ˆ¶‹ ªêŒòô£‹. àÀ‰¶ 5 ¯vÌ¡. Hø° ó¬õ¬ò„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P «õè ¬õˆ¶ Þø‚Aù£™. èP«õŠH¬ô. èì¬ôŠ 𼊹 2 «ìHœ vÌ¡. ñ£¬õ c‚AM†´. ó õ£ à Š ¹ ñ £ I‚ v «î¬õ: ªõœ¬÷ ó¬õ 1 A«ô£. ªõƒè£ò‹. Hø°. èì¬ôŠ 𼊹. ISQ™ ªè£´ˆ¶ ªñ™Lò ó¬õò£è ܬó»ƒèœ. I÷裌 õŸø™ 8. ªêŒº¬ø: ÜKC Í›°‹ Ü÷¾‚° î‡a˜ áŸP. Þ¼¹øº‹ «õèM†´ â´ƒèœ. «õ˜‚èì¬ô îô£ 裙 A«ô£. ªêŒº¬ø: «î¬õò£ù ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ ªõJL™ è£ò¬õˆ¶. ÝPò¶‹. àð«ò£A‚°‹ º¬ø: ñ£¬õ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ Þ†L ñ£¾ ð‚° è¬óˆ¶. àŠ¹ñ£ ªó®! ⇪íJ™. àð«ò£A‚°‹ º¬ø: î‡a¬ó (å¼ èŠ ó¬õ‚° 2 èŠ î‡a˜) ªè£F‚è ¬õˆ¶. àð«ò£A‚°‹ º¬ø: ó£A ¹†´ I‚¬ú àð«ò£AŠð¶ «ð£ô«õ. 10 GIì‹ áø ¬õ»ƒèœ. ªð£®ò£è ïÁ‚Aò ªõƒè£òˆ¬î õî‚A. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. c¬ó õ®ˆ¶M†´ ÜKC¬ò GöL™ àô˜ˆ¶ƒèœ. ð„¬ê I÷裌. àŠ¹ 3 ¯vÌ¡.63. è´° 3 ¯vÌ¡. GöL™ 2 ï£†èœ è£ò ¬õˆ¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. «ê£÷‹. ªêŒº¬ø: ⇪íJ™ è´°. ð£CŠ ðòÁ. 2 ñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ. I÷裌 ÝAòõŸ¬øˆ î£Oˆ¶. ÜF™ å¼ «ìHœ vÌ¡ ⇪íŒM†´. ñ™Lˆî¬ö ÝAòõŸ¬ø ªð£®ò£è ïÁ‚A. àÀ‰¶. ñ£«õ£´ èô‚°ƒèœ. ï¡ø£è‚ 裌‰î¶‹ Üî¬ù ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ªñ™Lò ó¬õò£è ªð£®ˆªî´ƒèœ. Ü KCŠ ¹ † ´ I‚ v&2 «î¬õ: ¹¿ƒè™ ÜKC 1 A«ô£. . ó¬õ¬ò å¼ Üèôñ£ù ™ ªè£†®.

1 èŠ ð£¬ô ªè£F‚è ¬õˆ¶ ÜF™ ꈶ ñ£¾‚ è¬óê™.66. àð«ò£A‚°‹ º¬ø: 1 «ìHœ vÌ¡ è…C ñ£¾ â´ˆ¶. ð £CŠ ð ¼ Š ¹ ô † ´ I‚v «î¬õ: ð£CŠ 𼊹 1 A«ô£. ªõÁ‹ õ£íLJ™ «ð£†´ îQˆîQ«ò õ£ê¬ù õó õÁˆªî´ƒèœ. ªð£†´‚èì¬ô. º‰FK 100 Aó£‹. ªð£ƒA õ‰î¶‹ Þø‚°ƒèœ. ꘂè¬ó 凫í 裙 A«ô£. Þ‰î ñ£¬õ‚ªè£‡´ ªõÁ‹ ÞQŠ¹ è…C ñ†´‹ ªêŒõî£è Þ¼‰î£™ ãôˆÉœ «ê˜‚èô£‹. Üî¬ù 裙 èŠ cK™ è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. 1 «ìHœ vÌ¡ ñ£¬õ 1 èŠ î‡aK™ è¬óˆ¶ ªè£F‚è ¬õˆ¶ Þø‚A ÝPò¶‹ êŸÁ ¹Oˆî «ñ£˜. ªêŒº¬ø: ñ…êœ Éœ îMó. å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆ¶. ñ…êœ Éœ ܬó ¯vÌ¡. Hø° c¬ó õ®ˆ¶M†´ º¬÷‚èM´ƒèœ. ð£CŠðòÁ îô£ 200 Aó£‹. àÀ‰¶. àŠ¹ «ê˜ˆ¶‹ °®‚èô£‹. üšõKC îô£ 100 Aó£‹. ÝPò¶‹ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. 2 ¯vÌ¡ ꘂè¬ó «ê˜ˆ¶ ªè£F‚è ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. ãô‚裌 «ê˜ˆ¶ ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. ªïŒ 2 «ìHœ vÌ¡. ¹¿ƒè™ ÜKC. «ñ £˜‚°ö ‹ ¹ I‚v «î¬õ: ¶õó‹ 𼊹 100 Aó£‹. ÝPò¶‹. 苹. Yóè‹ 1 «ìHœ vÌ¡. ãô‚裌 («î¬õò£ù£™) 20. ªêŒº¬ø: î£Qò õ¬èèœ Ü¬ùˆ¬î»‹ ²ˆî‹ ªêŒ¶ îQˆîQò£è áø ¬õˆ¶. ñŸø ªð£¼†è¬÷ ªõJL™ ï¡ø£è‚ è£ò ¬õˆ¶. ÜKC 100 Aó£‹. ð£î£‹ 50 Aó£‹. îQò£ 25 Aó£‹. . ÞõŸ¬ø GöL™ àô˜ˆF. àð«ò£A‚°‹ º¬ø: «ôê£èŠ ¹Oˆî 1 èŠ «ñ£K™ 1 «ìHœ vÌ¡ «îƒè£Œ M¿¶. ¹¿ƒè™ ÜKC. I÷裌 õŸø™ 15. 68. 67. ªõ‰îò‹ î£Oˆ¶ Þ‰î‚ è¬óê¬ô áŸP. üšõKC¬ò»‹ îQˆîQò£è õÁ ˆªî´ƒèœ. ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ð£î£‹. ꈶ ñ £¾ ‚è… C I‚v «î¬õ: «è£¶¬ñ. «ñ£˜‚ °ö‹¹ I‚v 2 ¯vÌ¡. «è›õó°. «ê£ò£. ⇪íJ™ è´°. Hø°. ãôˆÉœ 1 «ìHœ vÌ¡. «î¬õò£ù àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ.

ð£CŠ 𼊹. àÀ‰¶. «îƒè£Œˆ ¶Áõ™ ÝAòõŸ¬ø‚ èô‰¶. èì¬ôŠ 𼊹. ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ªñ™Lò ó¬õò£è ܬóˆ¶. ªêŒº¬ø: àŠ¹. °NŠ ð Eò £ó ‹ I‚v . ªêŒº¬ø: ⇪íJ™ è´°. àŠ¹ Í¡ø¬ó ¯vÌ¡. è´° 1 «ìHœ vÌ¡. ñ™Lˆî¬ö. 70. Üî¬ù ªñ™Lò ܬìè÷£è áŸÁƒèœ. å¡ø¬ó èŠ î‡a¬ó àŠ¹ «ê˜ˆ¶ Å죂°ƒèœ. ãôˆÉœ ÝAòõŸ¬ø‚ èô‰¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. ꘂè¬ó ÝAòõŸ¬ø å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ªñS Q ™ ܬó»ƒèœ. ÜKC¬ò îQò£è õÁ ˆªî´ƒèœ.«êIò £ à Š ¹ ñ £ I‚v «î¬õ: «êIò£ ܬó A«ô£. ð„¬ê I÷裌. I÷裌 õŸø™ ÝAò õŸ¬øˆ î£Oˆ¶. ªð¼ƒè£òˆÉœ îMó ñŸø ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è‚ è£ò¬õˆ¶. ªð¼ƒè£òˆÉœ 2 ¯vÌ¡. ÜîÂì¡ àŠ¹. ªð¼ƒè£ò‹ èô‰¶ ¬õ»ƒèœ. èP«õŠH¬ô. I÷裌 õŸø™ 8. ªè£Fˆî¶‹. àð«ò£A‚°‹ º¬ø: «î¬õò£ù Ü÷¾ ñ£¾ì¡ ªð£®ò£è ïÁ‚Aò ªõƒè£ò‹. î‡a˜ «ê˜ˆ¶ «î£¬ê ñ£¾ ð‚° è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. àð«ò£A‚°‹ º¬ø: 1 èŠ ñ£¾‚° 1 èó‡® ªïŒ¬ò‚ 裌„C áŸP ༇¬ì H®»ƒèœ.ªêŒº¬ø: ð£CŠð¼Š¬ð CÁ bJ™ õ£ê¬ù õó õÁ ˆªî´ƒèœ. ÜîÂì¡ Ü¬óˆî ñ£¾.ð ¼ Š ¹ Ü ¬ I‚v «î¬õ: ¶õó‹ 𼊹. «êIò£ «ê˜ˆ¶ õÁˆ¶ â´ƒèœ. àÀ‰¶ îô£ 裙 A«ô£. èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 2 «ìHœ vÌ¡. èì¬ôŠ 𼊹. ¹¿ƒè™ ÜKC îô£ ܬó A«ô£. Þ†L ñ£¾ ðî‹ õ‰¶M´‹. I÷裌 õŸø™ 12. º‰FK¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚A ªïŒJ™ õÁ ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. àð«ò£A‚°‹ º¬ø: 1 èŠ «êIò£ â¡ø£™. àÀ‰¶. 𼊹. ÝPò¶‹ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. 71. ÝPò¶‹ ÜKC. 2 ¯vÌ¡ «êIò£¬õ «ê˜ˆ¶‚ A÷P «õè¬õˆªî´ƒèœ. ðˆ¶ GIì‹ áPò¶‹. 69.

²‚° (ªð£®ˆ¶). ñ™Lˆî¬ö ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ õî‚A Þø‚°ƒèœ. üšõKC 200 Aó£‹. ²‚° 1 ¶‡´. èP«õŠH¬ô. Þî¬ù ñ£¾ì¡ «ê˜ˆ¶‚ èô‚A. èì¬ôŠ 𼊹. ܬóˆî ñ£¾ì¡ ªð¼ƒè£òˆ Éœ. è´° 1 «ìHœ vÌ¡. I÷°. I÷°. ªêŒº¬ø: ÜKC. Yóè‹ îô£ 1 «ìHœ vÌ¡. ÜîÂì¡ üšõKC. ªêŒº¬ø: ÜKC õ¬èèœ. ªõ‰îò‹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. àð«ò£èŠð´ˆ¶‹ º¬ø: ñ£¾ì¡ àŠ¹ «ê˜ˆ¶. «î£¬ê ñ£¾ ð‚° è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. Yóè‹ ÝAòõŸ¬ø î£Oˆ¶ Þø‚A Ýø¬õ»ƒèœ. 73. ⇪íJ™ è´°. ªð£®ò£è ïÁ‚Aò ªõƒè£ò‹. àÀ‰¶ î£Oˆ¶. 72. ªð¼ƒè£òˆÉœ 2 ¯vÌ¡. àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø‚ èô‰¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.«î¬õ: ð„êKC. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. ꘂè¬ó¬ò ¬ïú£è ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ð„¬ê I÷裌. º‰FK. º‰FK 15. áPò¶‹ å¼ èó‡® Åì£ù ⇪í¬ò «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. . î‡a˜ «ê˜ˆ¶ «î£¬ê ñ£¾Š ðîˆF™ è¬óˆ¶. ªè£Šð¬ó «îƒè£Œ 100 Aó£‹. ܬó ñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ. ðˆ¶ GIìƒèœ áø ¬õˆ¶. àÀ‰¶ ܬó A«ô£. ꘂè¬ó 凫í 裙 A«ô£. ðEò£ó‚ è™L™ áŸP «õè ¬õˆªî´ƒèœ. ð„êKC îô£ 裙 A«ô£. àÀ‰¶ ÝAòõŸ¬ø GöL™ è£ò¬õˆ¶. ªõ‰îò‹ 25 Aó£‹. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™. èì¬ôŠ 𼊹 2 «ìHœ vÌ¡. àÀ‰¬î ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ªñ™Lò ó¬õò£è ܬó»ƒèœ. àð«ò£A‚°‹ º¬ø: ó¬õ«ò£´ «ôê£èŠ ¹Oˆî «ñ£˜. ªêŒº¬ø: àÀ‰¬î ªõÁ‹ õ£íLJ™ Cõ‚è õÁ ˆªî´ƒèœ. ⇪íJ™ è´°. àÀ‰¶ 1 A«ô£. ¹¿ƒè™ ÜKC îô£ ܬó A«ô£. àŠ¹ 3 ¯vÌ¡. ÝPò¶‹ ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ I辋 ªñ™Lò ó¬õò£è ªð£®»ƒèœ.装 C¹ ó ‹ Þ † L I‚ v «î¬õ: ¹¿ƒè™ ÜKC. «îƒè£¬ò ¶¼¾ƒèœ. à À‰¶ ô † ´ I‚v «î¬õ: àÀ‰¶ 1 A«ô£. CÁ CÁ èŠ Ü™ô¶ ì‹÷˜èO™ â‡ªíŒ îìM ÜF™ º‚裙 ð£èˆ¶‚° ñ£¬õ áŸP ÝMJ™ «õè ¬õˆªî´ƒèœ.

ÝMJ™ «õè ¬õˆªî´ƒèœ. ªêŒº¬ø: üšõKC. «î¬õò£ù î‡a˜ «ê˜ˆ¶ «î£¬ê ñ£¾ ð‚° è¬óˆ¶.îõ¬ ô õ¬ I‚ v «î¬õ: ¶õó‹ 𼊹. ªêŒº¬ø: ÜKC õ¬èè¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ î‡aK™ ° ñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ. 75. àð«ò£A‚°‹ º¬ø: 1 èŠ ñ£¾‚° å¼ èó‡® Åì£ù ªïŒ¬ò áŸP ༇¬ì H®»ƒèœ.àÀ‰¶ ñ£¾ì¡ ꘂè¬óŠ ªð£®. Ýø¬õˆ¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. üšõKC.Þ ®ò £Š ð ‹ I‚v «î¬õ: ð„êKC å¡ø¬ó A«ô£. H¬ê‰î ñ£¬õ Þ®ò£Šð‚ °öL™ «ð£†´ HN‰¶. ¹¿ƒè™ ÜKC 裙 A«ô£. àð«ò£A‚°‹ º¬ø: î‡a¬ó ªè£F‚è ¬õˆ¶. Hø°. ð£CŠ 𼊹. ó õ£«î£¬ ê I‚v! . ªð¼ƒè£ò‹ ÝAòõŸ¬øˆ îMó ñŸø ܬùˆ¬î»‹ ªõJL™ è£ò¬õˆ¶. «î¬õ‚«èŸð ÞQŠ¹ Ü™ô¶ è£ó‹ «ê˜ˆ¶ ꣊H´ƒèœ. Þ†L ñ£¾Š ðî‹ õ‰¶M´‹. àŠ¹. èP«õŠH¬ô. ܬóˆî ñ£¬õ ªõÁ‹ õ£íLJ™ CP¶ CPî£èŠ «ð£†´ õÁˆªî´ƒèœ. àÀ‰¶. ñ™Lˆî¬ö. ܫ èP«õŠH¬ô. ⇪íJ™ è´° î£Oˆ¶ ñ£M™ «ê¼ƒèœ. ñ™Lˆî¬ö¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ÜF™ àŠ¹ «ê˜ˆ¶. èì¬ôŠ 𼊹. ªð¼ƒè£òˆÉœ èô‰¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. «ôê£ù ßóŠðî‹ Þ¼‚°‹«ð£«î Þî¬ù ªñS Q ™ ªè£´ˆ¶ ¬ïú£è ܬó»ƒèœ. àð«ò£A‚°‹ º¬ø: «îƒè£¬ò ð™ ð™ô£è ïÁ‚A ¬õ»ƒèœ. ñ£¬õ CP¶ CPî£è ªè£†® H¬ê»ƒèœ. ªð¼ƒè£òˆÉœ 2 ¯vÌ¡. àŠ¹ 3 ¯vÌ¡. I÷裌 õŸø™ 15. àŠ¹. å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ªñS Q ™ ê¡ùñ£ù ó¬õò£è ªð£®ˆ¶. «è£ôŠªð£® ð‚°õˆF™ ñ£¾ àFó£è õ‰î¶‹ â´ˆ¶ êLˆ¶. üšõKC 150 Aó£‹. «îƒè£Œ. 76. ªè£Šð¬óˆ ¶¼õ™ ÝAòõŸ¬ø‚ èô‰¶ ÝPò¶‹ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ܬó ñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ. ð„êKC îô£ 裙 A«ô£. 74. Þî¬ù CÁ °N èó‡®ò£™ â´ˆ¶ Åì£ù ⇪íJ™ áŸPŠ ªð£Kˆªî´ƒèœ. c¬ó õ®ˆ¶M†´ GöL™ àô˜ˆ¶ƒèœ.

àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø‚ èô‚°ƒèœ. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. 䉶 GIì‹ áøM†´ «î£¬ê áŸÁƒèœ. àÀ‰¶ îô£ ܬó ¯vÌ¡. ªêŒº¬ø: ó¬õ. èêèê£. ÝPò¶‹ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. àÀ‰¶. ÜKC¬ò ¬ïú£è ܬóˆ¶. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. àŠ¹ «î¬õ‚°. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™. Þ‰î‚ èô¬õ«ò£´ ê£îˆ¬î‚ èô‰¶ ðKñ£Áƒèœ. ð„¬ê õ£¬ì «ð£ù¶‹. ÜîÂì¡ ¬ñî£. º‰FK 15. «è£¬õ‚ 裌. àÀ‰¶ îô£ ܬó ¯vÌ¡. èP«õŠH¬ô. I÷裌ˆ Éœ îô£ 2 ¯vÌ¡. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. Hø° I÷°. î£Oî‚ èô¬õ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ èô‚°ƒèœ. àŠ¹. èì¬ôŠ 𼊹 ÝAòõŸ¬ø î£O»ƒèœ. Yóè‹ 2 ¯vÌ¡. 77. «è£¬õ‚ 裌 100 Aó£‹. èì¬ôŠ 𼊹 ÝAòõŸ¬ø î£Oˆ¶. Yóè‹. ÜKC¬ò îQˆîQò£è ªõŒJL™ ï¡ø£è‚ è£ò¬õ»ƒèœ. . èP«õŠH¬ô 1 èŠ. àð«ò£A‚°‹ º¬ø: ñ£¾ì¡ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ c˜‚è‚ è¬ó»ƒèœ. «è£¬õ‚裬ò ªñ™Lòî£è ïÁ‚°ƒèœ. I÷裌ˆ Éœ. èP«õŠ H¬ ô ê£î‹ «î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ. 78. â½I„ê‹ ê£Á «ê˜ˆ¶ Þø‚°ƒèœ. Yóè‹. â½I„¬ê ê£Á 1 ¯vÌ¡. èì¬ôŠ 𼊹 2 ¯vÌ¡. ªõƒè£ò‹. ê£îˆF™. èêèê£ îô£ 1 ¯vÌ¡. õ£íLJ™ ⇪í¬ò è£ò¬õˆ¶ è´°. ªïŒ 2 «ìHœ vÌ¡. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. Yóè‹. ªðKò ªõƒè£ò‹ 1. àÀ‰¶. I÷°. Üî¬ù»‹ ó¬õ«ò£´ èô‰¶. ªð£®ˆî ªð£®. I÷裌 õŸø™. (M¼‹Hù£™ cK™ 裙 ðƒ° «ñ£˜ «ê˜‚èô£‹. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ ÝAòõŸ¬ø õÁˆªî´ˆ¶ ÝPò¶‹ èP«õŠH¬ô à†ðì õÁˆî ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶Š ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ⇪íJ™ ªð£¡Qøñ£è õÁ ˆªî´ˆ¶. º‰FK. èì¬ôŠ 𼊹 1 ¯vÌ¡. I÷裌 õŸø™ 6. «è£¬ õ‚裌 ê£î‹ «î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ.) ªð£®ò£è ïÁ‚Aò èP«õŠH¬ô¬ò‚ èô‰¶. º‰FK¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚A. è´°. ¬ñî£ è£™ A«ô£. è´°.«î¬õ: ªõœ¬÷ ó¬õ. ªêŒº¬ø: ªõƒè£ò‹. ó¬õ. àŠ¹ «î¬õ‚°. ªêŒº¬ø: èP«õŠH¬ô¬ò ²ˆî‹ ªêŒ¶ ªõÁ‹ õ£íLJ™ CP¶ CPî£èŠ «ð£†´ õÁˆªî´ƒèœ. ªð£®‚è: I÷°. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ 裌 «õ°‹ õ¬ó õî‚A. I÷° îô£ 1 «ìHœ vÌ¡. «îƒè£¬ò õî‚°ƒèœ. â‡ªíŒ ñŸÁ‹ ªïŒ¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´°. àŠ¹ 3 «ìHœ vÌ¡. ÜKC îô£ ܬó A«ô£. º‰FK 4.

«î£½ì¡ à¬ìˆî ð£CŠ 𼊹 1 èŠ.79. Yóè‹ îô£ ܬó ¯vÌ¡. ªð¼ƒè£òˆ Éœ å¼ C†®¬è. Iîñ£ù bJ™ Þó‡´ GIìƒèœ ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. õ£íLJ™ ⇪íŒ. àŠ¹ «î¬õ‚°. 裌èP èô¬õ («èó†. 𼊹 ê£î‚ èô¬õ«ò£´ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. ¹O è¬óê™. 80. º‹ ¬ ð ê£î‹ «î¬õ: ð„êKC ܬó èŠ. 81. 𼊹 Þó‡¬ì»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ÜF™ å¼ «ìHœ vÌ¡ ªïŒ. î‚è£O 5. õ£íLJ™. èî‹ ð ê£î‹ «î¬õ: ð„êKC. ð„¬ê I÷裬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. d†Ï†. ªð¼ƒè£òˆÉœ. ð¼Š¹ì¡ ÝÁ èŠ î‡a˜. î‚è£O¬ò ªð£®ò£è¾‹ ïÁ‚°ƒèœ. ªð¼ƒè£ò‹ ÝAòõŸ¬ø î£Oˆ¶ I÷裬ò «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. ꣋ð£˜É¬÷„ «ê˜ˆ¶ 䉶 GIìƒèœ õî‚A. ê£î‚ èô¬õ«ò£´ «ê˜ˆ¶‚ èô‰î£™ º‹¬ð ê£î‹ îò£˜.. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. ªïŒ îô£ 2 «ìHœ vÌ¡. â œ ê£î‹ . 裌èPèœ. ÜKC. ð„¬ê I÷裌 2. ꣋𣘠ɜ 2 «ìHœ vÌ¡. àŠ¹. ªð¼ƒè£ò‹. ªõƒè£òˆ¬î õî‚°ƒèœ. àŠ¹ «î¬õ‚°. ¶õó‹ 𼊹 îô£ 1 èŠ. ªêŒº¬ø: °‚èK™ ÜKC. ªïŒ 2 «ìHœ vÌ¡. ªêŒº¬ø: 裌è¬÷ Mó™ c÷ˆ ¶‡´è÷£è¾‹. è´°. àŠ¹ ñŸÁ‹ ° èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. ⇪íŒ. àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. ¹O è¬óê™ Ü¬ó èŠ. Hø° î‚è£O. ñ…êœ Éœ. àÀ‰¶ îô£ 1 ¯vÌ¡. Þ‰î‚ èô¬õ¬ò. d¡v. ñ…êœ Éœ îô£ ܬó ¯vÌ¡. èP«õŠH¬ô. e÷ ªïŒ¬ò áŸP è´°. ªïŒ¬ò Å죂A è´°. C¡ù ªõƒè£ò‹ 10.) 2 èŠ. ªõƒè£ò‹. å¼ èŠ î‡a˜ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ ªè£F‚è ¬õˆ¶ Þø‚A. å¼ MC™ õ‰î¶‹ b¬ò Iîñ£‚A 䉶 GIìƒèœ ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. ñ…êœ Éœ. è´°. àÀ‰¶ î£Oˆ¶. Yóè‹. «è£v. ñ…êœ Éœ. Þó‡´ MC™ õ‰î¶‹. ñ…êœ Éœ 1 C†®¬è..

îQò£ 2 ¯vÌ¡. ⇪íJ™ ªð¼ƒè£òˆ¬îŠ ªð£Kˆ¶ Hø° I÷裌. ªïŒ 1 «ìHœ vÌ¡. àŠ¹ «î¬õ‚°. 83. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. ñ £ƒ 裌 Þ … C ê£î‹ «î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ. ªð£®‚è: àÀ‰¶ 1 «ìHœ vÌ¡. ªð£®ˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ ªð£®. ªêŒº¬ø: å¼ «ìHœ vÌ¡ ⇪íJ™. ªð£®‚è: ✠2 «ìHœ vÌ¡. ªð¼ƒè£ò‹ ܬó ¯vÌ¡. èP«õŠH¬ô¬ò î£O»ƒèœ. àÀ‰¶ îô£ ܬó ¯vÌ¡. «î£™ c‚A ¶¼Mò ñ£ƒè£Œ Þ…C ¶¼õ™ ܬó èŠ. ªð£®‚è‚ ÃøŠð†´œ÷õŸ¬ø Cõ‚è õÁˆ¶ ªð£®»ƒèœ. â½I„¬ê ê£Á. â‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡. â½I„ê‹ ê£Á ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. CPî÷¾ àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø õî‚A. è´° î£Oîˆ¬î «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. èì¬ôŠ 𼊹 ܬó «ìHœ vÌ¡. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. è´° 1 ¯vÌ¡. ªð£K»‹ð® õÁˆªî´ƒèœ. Þ…C 1 ¶‡´. ñ…êœ Éœ 2 ¯vÌ¡. ✠à†ðì. ð„¬ê I÷裌 3. ñ£ƒè£Œ. ð„¬ê I÷裌 4. àÀ‰¶. è´°. ñ…êœÉœ ܬó ¯vÌ¡. â½I„ê‹ ðö„ê£Á 2 «ìHœ vÌ¡. èP«õŠH¬ô¬ò î£O»ƒèœ. àŠ¹. è´° 1 ¯vÌ¡. vªð û ™ â ½ I„ê‹ ê£î‹ «î¬õ: ð„êKC 2 èŠ. ªêŒº¬ø: ✬÷ ªõÁ‹ õ£íLJ™ «ð£†´. ܬóˆî M¿¶. . â‡ªíŒ îô£ 2 «ìHœ vÌ¡. àŠ¹ «î¬õ‚°. õÁˆî ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. I÷裌 3. àÀ‰¶ 1 «ìHœ vÌ¡. Þ…C ¶¼õ™. èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 2 ¯vÌ¡. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ. àÀ‰¶. «õè ¬õˆî ªè£‡¬ì‚ èì¬ô 裙 èŠ. ð„¬ê I÷裌. èóèóŠð£è ܬóˆªî´ƒèœ. î£Oî‚ èô¬õ. àŠ¹ «î¬õ‚°. ê£îˆF™ ✠ªð£®. e÷ ⇪íJ™ è´°. ªð¼ƒè£ò‹ CÁ ¶‡´. ê£îˆF™. àŠ¹ ÝAòõŸ¬øˆ ÉM. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡. ªïŒJ™ è´°. àÀ‰¶. I÷裌 õŸø™ 8. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. 𣙠1 èŠ.«î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡. â‡ªíŒ 3 ¯vÌ¡. ñ…êœ Éœ. I÷裌 õŸø™ 3. 82.

â½I„ê‹ ðö„ê£Á. èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ õî‚A. Þ…C. ñ™L îô£ ܬó 膴. «îƒè£ŒŠ ð£™. ð„¬ê I÷裌 4. ð„êKC 2 èŠ. ñ…êœ Éœ. àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£è õî‚A. ð„¬ê èˆîK‚裌 8. Þ‰î‚ èô¬õ«ò£´ ê£îˆ¬î «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. ªïŒ 2 «ìHœ vÌ¡. î‚è£O. ªêŒº¬ø: ÜKC¬ò ²ˆî‹ ªêŒ¶ ÜîÂì¡. I÷裌ˆÉœ 1 ¯vÌ¡. Í¡Á èŠ î‡a˜. 85. àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ àFó£è «õè ¬õ»ƒèœ. àŠ¹. ªïŒ 1 «ìHœ vÌ¡. I÷裌ˆÉœ. ¹Fù£. àŠ¹. Yó般î î£Oˆ¶ ªõƒè£ò‹. è´°. àŠ¹. ⇪íŒ. ñ…êœ Éœ îô£ ܬó ¯vÌ¡. «îƒè£ŒŠ 𣙠2 èŠ. ñ…êœ Éœ ÉM 䉶 GIì‹ õî‚°ƒèœ. àÀ‰¶. ªð¼ƒè£ò‹ ÝAòõŸ¬ø Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ. àŠ¹ «î¬õ‚°. Hø°. ªñ™Lòî£è ïÁ‚°ƒèœ. Þ…C. ̇´ 6 ð™. ð„¬ê I÷裌. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. ªïŒ¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´°. èˆîK‚裬ò„ «ê˜ˆ¶. ªðKò ªõƒè£ò‹ 1. ð†ì£E ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ ð†ì£ E « õ°‹ õ¬ó A÷P Þø‚°ƒèœ. Yóè‹ î£Oˆ¶ ð„¬ê I÷裬ò õî‚°ƒèœ. î‚è£O. ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡. ªïŒ¬ò‚ è£ò ¬õˆ¶ è´°. î‚è£O. èˆîK‚裌 ÞõŸ¬ø c÷õ£‚A™. ªêŒº¬ø: ܬó‚è‚ ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬó»ƒèœ. Í¡Á èŠ î‡a˜. èP«õŠH¬ô ÞõŸ¬ø å¡Pó‡ì£è ﲂ°ƒèœ. 84. î‚è£O 2. Hø° ð„¬ê I÷裌. ⇪íJ™ è´°. ܬó‚è: «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡. Yóè‹ îô£ ܬó ¯vÌ¡. . àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ àFó£è «õè ¬õ»ƒèœ. Þ‰î‚ èô¬õ¬ò ê£îˆ«î£´ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. I÷裌 õŸø™. ªè£‡¬ì‚ èì¬ô ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ A÷P Þø‚°ƒèœ. «îƒ 裌 Š ð £™ î‚è£O ê£î‹ «î¬õ: ð„¬ê ð†ì£E ܬó èŠ. èì¬ôŠ 𼊹. ܬóˆî M¿¶. ê£îˆF™ î‚è£O èô¬õ¬ò «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. àŠ¹ «î¬õ‚°. Hø° î‚è£O. ¹O è¬óê™ 1 «ìHœ vÌ¡. è´°. ¹ Fù £ èˆ îK‚ 裌 ê£î‹ «î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ.ªêŒº¬ø: ÜKC»ì¡ ð£™.¹O è¬óê¬ô„ «ê˜ˆ¶ Þó‡´ GIìƒèœ ªè£F‚è ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. ð„¬ê I÷裌 2. î‚è£O 6. ñ…êœÉœ. ªõƒè£ò‹. ð„¬ê I÷裌 ÝAòõŸ¬ø ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. Yóè‹.

I™‚ªñŒ† 3 «ìHœ vÌ¡. â‡ªíŒ ñŸÁ‹ ªïŒ¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´°.¹O ŠH ™ô£î î‚è£O â¡ø£™ å¼ Í® Ü÷¾ â½I„ê‹ðö„ ê£Á «ê˜‚èô£‹. èì¬ôŠ 𼊹 1 «ìHœ vÌ¡. è´°. ¹O¬ò å¡ø¬ó èŠ î‡aK™ è¬óˆ¶ õ®è†´ƒèœ. ð„¬ê õ£¬ì «ð£è‚ ªè£Fˆî¶‹ ªð£®ˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ ªð£®¬ò„ «ê˜ˆ¶. «õè¬õˆ¶ õNˆªî´‚èŠð†ì º¼ƒ¬è‚裌 M¿¶ ܬó èŠ. è™ è‡ ´ ê£î‹ «î¬õ: ð„êKC 1 èŠ. ªð¼ƒè£òˆ Éœ. àŠ¹ ñŸÁ‹ ÝÁ èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ °‚èK™ «õè ¬õ»ƒèœ. 87. ªïŒ 裙 èŠ. ãô‹. ð†ì£E «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. HR«ð ÷ £ 𠣈 «î¬õ: ÜKC. ôõƒè‹. àÀ‰¬î î£Oˆ¶. àÀ‰¶ îô£ 1 ¯vÌ¡. I÷裌 õŸø™ 8. ªïŒ 1 «ìHœ vÌ¡. ê£ó 𼊹 «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. ð†¬ì. ÜKC ªõ‰¶ °¬ö‰î¶‹ ÜF™ è™è‡¬ì ªð£®ˆ¶„ «ê˜ˆ¶ «ñ½‹ ðˆ¶ GIìƒèœ A÷Áƒèœ. ð„¬ê ð†ì£E ܬó èŠ. èêèê£ 2 ¯vÌ¡. Iîñ£ù bJ™ ðˆ¶ GIìƒèœ ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. Hø° î‚è£O. ê£ó 𼊹 ܬó «ìHœ vÌ¡. ãô‚裌ˆ Éœ ܬó ¯vÌ¡. ð¼Š¹ì¡ ñ…êœ Éœ. 𣙠1 L†ì˜. ÜšõŠ«ð£¶ A÷PM´ƒèœ. ªõ‰îò‹ ܬó ¯vÌ¡. C¡ù ªõƒè£ò‹ 1 èŠ. A󣋹. ܬó‚è: îQò£ 2 «ìHœ vÌ¡. ü£FðˆK CPî÷¾. ð£î£‹ 8. ãô‚裌 îô£ 1. ªïŒ¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ º‰FK¬ò õÁˆ¶. Hø° ¹O è¬óê¬ô„ «ê˜ˆ¶. Þî¬ù ªõ‰î ÜKC 𼊹 èô¬õ»ì¡ èô‚°ƒèœ. ªêŒº¬ø: ÜKC. ªêŒº¬ø: ÜKC¬ò å¼ èŠ î‡a˜. ¶õó‹ 𼊹 îô£ 1 èŠ. ªð¼ƒè£òˆÉœ ܬó ¯vÌ¡. ܬó‚è‚ ÃøŠð†´œ÷õŸ¬ø ªð£¡Qøñ£è õÁˆ¶Š ªð£®»ƒèœ. ¹O â½I„¬ê Ü÷¾. ü£FðˆK ÝAòõŸ¬ø «ôê£è õÁˆ¶Š ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ªõœ÷K M¬î 1 «ìHœ vÌ¡. A󣋹 1. àŠ¹ «î¬õ‚°. å¼ L†ì˜ 𣙠«ê˜ˆ¶ Iîñ£ù bJ™ «õè ¬õ»ƒèœ. º‰FK 10. . ð£î£¬ñ ªñ™Lî£è Y¾ƒèœ. A󣋹 1. ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡. Þó‡´ MC™ õ‰î¶‹. î‚è£O 4. «ñ½‹ Þó‡´ GIìƒèœ ªè£F‚è ¬õˆ¶ º¼ƒ¬è M¿¬î «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. è™è‡´ 1 èŠ. ªõƒè£òˆ¬î„ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. Ü®Š H®‚è£ñ™ Þ¼‚è. 86. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. ªõœ÷K M¬î.

¹O¬ò å¼ èŠ î‡aK™ è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. e÷ è´¬è Ü¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ªêŒº¬ø: ªïŒ¬ò Å죂A Yóèˆ¬îˆ î£O»ƒèœ. 1 «ìHœ vÌ¡ ô‡ªíŒ ÝAòõŸ¬øŠ «ð£†´ Í® ¬õ»ƒèœ. ð„¬ê I÷裌 2. ñ…êœ Éœ.è™è‡´ ê£îˆF™ ð£î£‹. 89. Yó è ê£î‹ «î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ (ð£²ñF ÜKCò£è Þ¼‰î£™ Ã´î™ ²¬õ ). ñ £ƒ 裌 ê£î‹ «î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ. ê£îˆF™ ¹O èô¬õ. èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶Š ªð£Kˆ¶ Þø‚°ƒèœ. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£è ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. e÷ ⇪íJ™ 1 ¯vÌ¡ è´°. àÀ‰¶. èì¬ôŠ 𼊹. ü£FðˆK ªð£®. A󣋹. ¹O CPò â½I„¬ê Ü÷¾. ªõ™ôˆ ¶¼õ™ 2 ¯vÌ¡. è´° å¡ø¬ó ¯vÌ¡. I÷裌 õŸø™. èP«õŠH¬ô CP¶. ÜF™ ð„¬ê I÷裌 (Þó‡ì£è‚ WP). ªêŒº¬ø: ê£î‹ Åì£è Þ¼‚°‹«ð£«î Ü¬î °Mˆî£Ÿ«ð£ô ¬õˆ¶ ï´M™ °Nõ£‚°ƒèœ. ªïŒ 1 «ìHœ vÌ¡. ¹O è¬óê¬ô áŸP. Hø° ªõ™ô‹ «ê˜ˆ¶ «ñ½‹ å¼ GIì‹ ªè£F‚è ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 2 ¯vÌ¡. 88. ªõœ÷KM¬î èô¬õ¬ò„ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. «î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ èô‚Aù£™ Yóè ê£î‹ ªó®. ê£îˆF™. Hø° º‰FK¬ò„ «ê˜ˆ¶ Þ÷‹ CõŠð£è õÁˆ¶. I÷裌 õŸø™ 4. ¹O Šð£ù ñ£ƒè£Œ ¶¼õ™ 1 èŠ. ªð¼ƒè£ò‹ ܬó ¯vÌ¡. ô‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. . Ý ‰Fó £ ¹O«ò £î¬ ó «î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ. èP«õŠH¬ô. ªð¼ƒè£ò‹ ÝAòõŸ¬ø Cõ‚è õÁˆ¶. àÀ‰¶. àŠ¹ «î¬õ‚°. Yóè‹ 1 ¯vÌ¡. ñ…êœ Éœ ܬó ¯vÌ¡. 90. àŠ¹ «î¬õ‚°. Ü¬óˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ è´° M¿¶ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. Yóè‚ èô¬õ. º‰FK 10. ð„¬ê I÷裌 6. ãô‹. º‰FK.

e÷ ⇪íJ™. I÷裌 õŸø™ 3. Þ‰î ̇´‚ èô¬õJ™ ê£îˆ¬î„ «ê˜ˆ¶. Þ…C ÞõŸP¡ «î£¬ô c‚AM†´Š ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. è´°. ªêŒº¬ø: å¼ «ìHœ vÌ¡ ⇪íJ™ ñ£ƒè£Œˆ ¶¼õ™ ñŸÁ‹ I÷裬ò õî‚A â´ˆ¶ èóèóŠð£è ܬó»ƒèœ. ̇ ´ ê£î‹ «î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ. ð„¬ê I÷裌 6. ªïŒ 2 «ìHœ vÌ¡. è´°. â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. Þî¬ù ñ£ƒè£Œ èô¬õ«ò£´ «ê˜ˆ¶ «ñ½‹ å¼ ²ŸÁ ܬóˆªî´ƒèœ. àÀ‰¶. I÷裌 õŸø™. è´°. ªð¼ƒè£ò‹ ÝAòõŸ¬øˆ î£Oˆ¶. ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡. àŠ¹ «î¬õ‚°. å¼ «ìHœ vÌ¡ ⇪íJ™ «î£¬ê‚ 裬ò õî‚°ƒèœ. ªêŒº¬ø: ªõƒè£ò‹. ê£îˆF™. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. «î¬õò£ù àŠ¹ ÉM‚ A÷Áƒèœ. îô£ ܬó ¯vÌ¡. Yóèˆ Éœ 1 ¯vÌ¡. e÷ ⇪íJ™ è´°. . Þ…C. ܬóˆî M¿¶. ÝPò¶‹ èóèóŠð£è ܬó»ƒèœ. ¹O. ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡. 92. ̇´. M¬îè¬÷ c‚AM†´ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. 91. «î£¬ê‚ 裌 1. I÷°ˆÉœ. I÷裌. «î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. ̇´ ÝAòõŸ¬ø å¼ C†®¬è àŠ¹ «ê˜ˆ¶ õî‚A. àŠ¹ «î¬õ‚°. ê£îˆF™. ñ…êœ Éœ «ê˜ˆ¶ Þø‚°ƒèœ. I÷裌 õŸø™ 3. õÁˆ¶ Š ªð£®ˆî I÷°ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡.ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¯vÌ¡. ð„¬ê I÷裬ò Þó‡ì£è WP ¬õ»ƒèœ. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. Yóè‹ îô£ ܬó ¯vÌ¡. ªêŒº¬ø: «î£¬ê‚è£J¡ «î£™. ð„¬ê I÷裌 4. èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬ø î£O»ƒèœ. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. ªð¼ƒè£ò‹ ܬó ¯vÌ¡. ªð¼ƒè£ò‹. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «ñ½‹ CP¶ õî‚A Þø‚°ƒèœ. è´° î£Oî‚ èô¬õ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. ܬóˆî M¿¶. ñ…êœ Éœ. I÷裌. àŠ¹ «î¬õ‚°. Hø° ð„¬ê I÷裌. ¹O CPò â½I„¬ê Ü÷¾. Þ…C 1 ¶‡´. «î£¬ ê‚ è£Œ ê£î‹ «î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ. èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬øˆ î£Oˆ¶ ªõƒè£ò‹. ̇´ 1 èŠ. YóèˆÉœ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. àÀ‰¶. è´° ܬó ¯vÌ¡. C¡ù ªõƒè£ò‹ ܬó èŠ. àŠ¹. ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡. ªïŒJ™ è´°. Yóè‹.

Ü ¬ ó ªï ™ L‚裌 ê£î‹ «î¬õ: ð„êKC 2 èŠ. Hø° àŠ¹. ¹O Šð£ù ñ£ƒè£Œ 1. ªêŒº¬ø: ÜKC¬ò àŠ¹ «ê˜ˆ¶ àFó£è õ®»ƒèœ.̇´ M¿¶ 2 ¯vÌ¡.93. I÷裌ˆ Éœ 4 ¯vÌ¡. èó‹ ñê£ô£. è´° 1 ¯vÌ¡. àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. ê¡ùñ£è ïÁ‚°ƒèœ. Hø° ÜKC ñŸÁ‹ ° èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ °‚è¬ó Í® ¬õ»ƒèœ. «ê£ò£ ༇¬ìèœ Ü¬ó èŠ. èó‹ ñê£ô£ˆ Éœ 1 ¯vÌ¡. Þ…C. àŠ¹ «î¬õ‚°. è´°. Þó‡´ GIìƒèœ ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. ªïŒJ™ è´-¬è ªð£Kˆªî´ƒèœ. «ê£ò £ ê£î‹ «î¬õ: ð„êKC 2 èŠ. ªõƒè£òˆ¬î c÷õ£‚A™. àŠ¹ «î¬õ‚°. °‚èK™ ªïŒ ñŸÁ‹ ⇪í¬ò áŸP Å죂A. I÷裌ˆ Éœ. 95. ªêŒº¬ø: «ê£ò£¬õ ªè£F cK™ 䉶 GIì‹ áø ¬õˆ¶ Hø° ð„¬êˆ î‡aK™ Þó‡´. àÀ‰¶. 1 «ìHœ vÌ¡ . ªêŒº¬ø: ñ£ƒè£¬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. îJ˜ ܬó èŠ. ªïŒ 2 ¯vÌ¡. Í¡Á º¬ø ï¡ø£è‚ 迾ƒèœ. ð„¬ê I÷裌 10. ⇪í»ì¡ ñ£ƒè£Œ. ñ…êœÉœ îô£ ܬó ¯vÌ¡. ªï™L‚裌è¬÷ ²ˆî‹ ªêŒ¶ ªè£†¬ìè¬÷ c‚°ƒèœ. ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¯vÌ¡. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. ªð£® õ¬èèœ. Åì£ù ê£îˆF™ î£Oî‚ èô¬õ ñŸÁ‹ ñŸø ܬùˆ¶Š ªð£¼†è¬÷»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. Yó般î î£Oˆ¶. 94. ªïŒ îô£ 2 «ìHœ vÌ¡. «ê£ò£ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ CP¶ «ïó‹ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. ªðKò ªõƒè£ò‹ 2. îJ˜. I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡. ô‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. â‡ªíŒ 4 «ìHœ vÌ¡. ܬó ªï™L‚裌 ܬó èŠ. å¼ MC™ õ‰î¶‹ b¬ò Iîñ£‚A. ⇪íŒ. Hø° Þ…C ̇´ M¿¬î„ «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£è õî‚°ƒèœ. ñ £ƒ 裌 ñ ê£ô £ ê£î‹ «î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ. àŠ¹ «î¬õ‚°. Yóè‹ Ü¬ó ¯vÌ¡. ªõƒè£òˆ¬î õî‚°ƒèœ. è´°ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 ¯vÌ¡.

î‚è£O 3. ªðKò ªõƒè£ò‹ 2. HK…C Þ¬ô 2. 97. I÷裌 õŸø™ 4. àÀ‰¶ îô£ ܬó ¯vÌ¡. àŠ¹ «î¬õ‚°. ñ…êœ Éœ å¼ C†®¬è. °‚èK™ â‡ªíŒ ñŸÁ‹ ªïŒ¬ò è£ò¬õˆ¶. ôõƒè‹. Hø°. å¼ MC™ õ‰î¶‹ b¬ò Iîñ£‚A. Þó‡´ èŠ î‡a˜. èêèê£ 2 ¯vÌ¡. ãô‚裌 îô£ 2. ªðKò ªõƒè£ò‹ 2. èó‹ ñê£ô£ îô£ 1 ¯vÌ¡. I÷裌ˆ Éœ. ªõƒè£ò‹. ªïŒ îô£ 1 «ìHœ vÌ¡. ¶õó‹ 𼊹 îô£ 2 ¯vÌ¡. Hø° ªõƒè£ò‹. ªð¼ƒè£ò‹. ªè£‡ ¬ ‚è ¬ ô ê£î‹ «î¬õ: ð„êKC 2 èŠ. î‚è£O¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. î‚è£O¬ò ªñ™Lòî£è ïÁ‚°ƒèœ. î‚è£O¬ò õî‚A. ÜKC ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ Í® ¬õ»ƒèœ. ð„¬ê I÷裌 3. ªïŒ 1 «ìHœ vÌ¡. vªð û ™ î‚è£O ê£î‹ «î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ. î‚è£O 6. CPî÷¾ àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ õî‚A ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ.⇪íJ™ ð„¬ê I÷裌 ñŸÁ‹ «îƒè£Œˆ ¶¼õ¬ô„ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. ñŸªø£¼ õ¬è ªð£®‚°: îQò£. îQò£ˆ Éœ. I÷裬ò Þó‡ì£è WP ¬õ»ƒèœ. Þ…C ̇´ M¿¶ 1 «ìHœ vÌ ¡. Þ…C ̇´ M¿¶. º‰FK 6. ⇪íŒ. . HK…C Þ¬ô¬ò î£O»ƒèœ. Hø° «îƒè£ŒŠ ð£™. â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. àŠ¹ «î¬õ‚°. «î¬õò£ù àŠ¹. è´°. ñ…êœ Éœ. «îƒè£ŒŠ 𣙠2 èŠ. â‡ªíŒ 1 ¯vÌ¡. àÀ‰¶. ªêŒº¬ø: èì¬ô¬ò ºî™ ÷ áø ¬õˆ¶ ñÁ «õè¬õˆ¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. îQò£ˆ Éœ. èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬ø î£O»ƒèœ. èP«õŠH¬ô. «ñ½‹ Þó‡´ GIìƒèœ ¬õˆF¼‰¶ Þø‚°ƒèœ. ªõƒè£ò‹. ê£îˆF™. ªêŒº¬ø: ªð£®‚è‚ ÃøŠð†´œ÷õŸ¬ø (Þó‡´ õ¬è¬ò»‹ îQˆîQò£è) õÁˆ¶ ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡. â‡ªíŒ 1 ¯vÌ¡. ñ™Lˆî¬ö îô£ CPî÷¾. ªð£®‚è (ºî™ õ¬è): ð†¬ì. èó‹ ñê£ô£ˆÉœ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£è õî‚°ƒèœ. e÷ ⇪íJ™ è´°. ªï™L‚裌. «õè ¬õˆî èì¬ô. 96. ªè£Šð¬ó «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 3 «ìHœ vÌ¡. ªï™L‚裌 M¿¶. è´° î£Oî‹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. CPò 輊¹ ªè£‡¬ì‚ èì¬ô ܬó èŠ.

Hø° ÜKC¬ò„ «ê˜ˆ¶ A÷P Í® ¬õ»ƒèœ. 98. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. ôõƒè‹. î‚è£O 3. YóèˆÉœ. Þ…C ̇´ M¿¶ 1 «ìHœ vÌ¡. ñ™Lˆî¬ö «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. ªïŒ 2 «ìHœ vÌ¡. â½I„¬ê ê£Á 2 «ìHœ vÌ¡. ñ™L îô£ ܬó 膴. îJ˜. à À‰¶ ªð £® ê£î‹ «î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ. î‚è£O 3. ñ…êœ Éœ îô£ ܬó ¯vÌ¡. I÷裌 õŸø™ 8. ªð£®ˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ ªð£®. ñ…êœ Éœ «ê˜ˆ¶ õî‚A Þø‚°ƒèœ. ªð¼ƒè£òˆ Éœ ܬó ¯vÌ¡. ªõ‰îò ‚ W¬ ó ê£î‹ «î¬õ: ð„êKC 2 èŠ. ̇´ 10 ð™. ¶õó‹ 𼊹 1 «ìHœ vÌ¡. îJ˜ ܬó èŠ. I÷裌 Éœ. ªêŒº¬ø: ªð£®‚è‚ ÃøŠð†´œ÷õŸ¬ø. ð†¬ì. 99. â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. ªõ‰îò‚W¬ó 2 膴. î‚è£O ÝAòõŸ¬ø àŠ¹. â½I„¬ê ê£Á «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. Hø° ªõƒè£ò‹. ªõƒè£ò‹ 2. å¼ MC™ õ‰î¶‹ b¬ò Iîñ£‚A ðˆ¶ GIìƒèœ ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. î‚è£O èô¬õ ñŸÁ‹ èP«õŠH¬ô. ªïŒJ™ è´°. èP«õŠH¬ô¬ò î£Oˆ¶Š ªð£®«ò£´ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. àÀ‰¬î î£O»ƒèœ. ªð£® õ¬è¬ò ÉM. I÷裌ˆ Éœ. ð„¬ê I÷裌 4. â‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡. ªïŒ¬ò„ Å죂A ð†¬ì. ªð£®‚è: º¿ àÀ‰¶ 4 «ìHœ vÌ¡. ªðKò ªõƒè£ò‹ 3. ªè£Šð¬óˆ «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡. ªêŒº¬ø: °‚èK™ ⇪íŒ. H¡ù˜ 裌è¬÷„ «ê˜ˆ¶ õî‚A. àŠ¹ «î¬õ‚°.õ£íLJ™ ⇪íŒ. Þ…C 1 ¶‡´. . I÷裌. ªõƒè£ò‹ «ê˜ˆ¶ ªõƒè£ò‹ Gø‹ ñ£Á‹ õ¬ó õî‚°ƒèœ. àŠ¹. ¹Fù£. ð†ì£E) 1 èŠ. è´° 1 ¯vÌ¡. 裌èP èô¬õ («èó† d¡v. ªïŒ¬ò‚ è£ò ¬õˆ¶ è´°. ê£îˆF™. ê£îˆF™. ð„¬ê I÷裌 3. I÷裌 Éœ 1 ¯vÌ¡. Þ…C ̇´ M¿¶. ôõƒè‹. àŠ¹. 100. ãô‚裌. ñ…êœ Éœ «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£°‹ õ¬ó õî‚A ÝÁ èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. ãô‚裌 îô£ 2. àŠ¹ «î¬õ‚°. ªïŒ 1 «ìHœ vÌ ¡. 裌 èP ê£î‹ «î¬õ: ð„êKC 2 èŠ. Iîñ£ù bJ™ Cõ‚è õÁˆ¶Š ªð£®»ƒèœ. I÷裌.

𣙠ܬó èŠ. î‚è£O ÝAòõŸ¬ø ªñ™Lòî£è ïÁ‚°ƒèœ. èP«õŠH¬ô. èó‹ ñê£ô£ îô£ 1 ¯vÌ¡. F󣆬ê 15. î‚è£O ÝAòõŸ¬ø ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ° èŠ î‡a˜. ªêŒº¬ø: ªñ£„¬ê‚ ªè£†¬ì¬ò ºî™ ï£Oó«õ áø ¬õˆ¶. è´° 1 ¯vÌ¡. îQò£ˆ Éœ ܬó ¯vÌ¡. I÷裌 ÝAòõŸ¬ø ﲂ°ƒèœ. Hø° e÷ ñê£ô£ˆÉœèœ ܬùˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. àŠ¹ «î¬õ‚°. ñ™Lˆî¬ö ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. ªð£®ò£è ïÁ‚Aò º‰FK 2 «ìHœ vÌ¡. I÷裌ˆ Éœ 1 ¯vÌ¡. ªêŒº¬ø: W¬ó¬ò„ ²ˆî‹ ªêŒ»ƒèœ. àŠ¹ «î¬õ‚°. ê£îˆF™ î£Oî‚ èô¬õ. èˆ îK ªñ £„¬ ê ê£î‹ «î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ. ªðKò ªõƒè£ò‹ 2. ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡. Þó‡´ GIìƒèœ ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. ªð¼ƒè£ò‹ ܬó ¯vÌ¡. Hø° ªõƒè£ò‹. «îƒè£ŒŠ ð£™ å¼ èŠ. â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. Þ…C 1 ¶‡´. I÷裌 õŸø™ 3. vªð û ™ îJ˜ ê£î‹ «î¬õ: ð„êKC 2 èŠ. ̇´. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. ªð¼ƒè£ò‹. Þ‰î‚ èô¬õ«ò£´ «îƒè£ŒŠ ð£™. ⇪íJ™ ̇´. Þ…C ð„¬ê I÷裌 «ê˜ˆî¬óˆî M¿¶ 2 ¯vÌ¡. F󣆬ê (F󣆬ê Cõ‚è‚ Ã죶) ÝAòõŸ¬ø î£O»ƒèœ. ñÁ CPî÷¾ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. å¼ MC™ õ‰î¶‹ b¬ò Iîñ£‚A. «ê£‹¹ ܬó ¯vÌ¡. Þ…C. ªõƒè£ò‹.îQò£ˆÉœ. ¹O‚è£î ¹Fò îJ˜ Þó‡ì¬ó èŠ. ̇´ 3 ð™. èˆîK‚裌. I÷裌. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. î‚è£O ÝAòõŸ¬ø å¡ø¡H¡ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. ªõƒè£ò‹. î‚è£O 3. ªõ‡ªíŒ. «î¬õò£ù àŠ¹. ªõ‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. ð„¬ê õ£¬ì «ð£ù¶‹. º‰FK. W¬ó. 102. Þ…C. ܬó‚è: «îƒè£Œ 2 «ìHœ vÌ¡. 裌‰î ªñ£„¬ê 裙 èŠ. èˆîK‚裌 6. Þ…C. àŠ¹ «î¬õ‚°. ܬó‚è‚ ÃøŠð†´œ÷õŸ¬ø CPî÷¾ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. 𣙠ñŸÁ‹ èP«õŠH¬ô. HK…C Þ¬ô 2. ð„¬ê I÷裬ò õî‚°ƒèœ. îJ¬ó‚ èô‚°ƒèœ. ⇪íJ™ è´°. ñ™Lˆ î¬ö CP¶. ÜKC ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. ê£î‹ Åì£è Þ¼‚°‹«ð£«î ÜîÂì¡ àŠ¹. 101. ð„¬ê I÷裌 M¿¶. ªêŒº¬ø: ê£îˆ¬î °¬öõ£è «õè ¬õ»ƒèœ. .

àŠ¹ «î¬õ‚°. î£Oî‚ èô¬õ. àŠ¹ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. ð†ì£E ܬó èŠ. I÷裌. «î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. â½I„ê‹ ðö„ ê£Á «ê˜ˆ¶ Þø‚°ƒèœ. 104. º‰FK 10. 裌 èP â ½ I„ê‹ ê£î‹ «î¬õ: ð„êKC 2 èŠ. ªïŒ 2 ¯vÌ¡. àÀ‰¶. ð„¬ê I÷裌 ÝAòõŸ¬ø ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. è£LçŠ÷õ˜ 1 ¶‡´. àÀ‰¶ 1 ¯vÌ¡. è´°. ªêŒº¬ø: ñ™Lˆ î¬ö¬ò ²ˆî‹ ªêŒ»ƒèœ. è´° ܬó ¯vÌ¡. àÀ‰¶ îô£ ܬó ¯vÌ¡. àÀ‰¶ 1 «ìHœ vÌ¡. ⇪íJ™ ªð¼ƒè£ò‹. ܬóˆî M¿¶. ê£îˆF™. ªïŒJ™ è´°. èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬øˆ î£O»ƒèœ. èì¬ôŠ 𼊹. ªð¼ƒè£ò‹ CÁ ¶‡´. ªñ£„¬ê‚ ªè£†¬ì. ¹O CÁ â½I„¬ê Ü÷¾. ð„¬ê I÷裌 3. Þ…C. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. ê£îˆ¶ì¡ Þ‰î M¿¬î„ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. ªè£ˆ¶ñ ™ L ê£î‹ «î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ. ⇪íJ™ è´°. Hø° àÀ‰¬î õÁˆ¶ â´ˆ¶ îQ«ò ¬õ»ƒèœ. d¡v 10. àÀ‰¶. ÜîÂì¡ àŠ¹. ܬó‚è: ñ™Lˆ î¬ö 2 膴. º‰FK ÝAòõŸ¬øˆ î£Oˆ¶ 裌èPèœ. Þ…C. 103. â½I„ê‹ ðö‹ 2. 裌èPèœ ªõ‰î¶‹. . èP«õŠH¬ô CPî÷¾. I÷裌 õŸø™ 10. Þ¬õ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶. èˆîK‚裬ò ñ…êœ Éœ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. èì¬ôŠ 𼊹 2 ¯vÌ¡. ªð¼ƒè£òˆ Éœ 1 ¯vÌ¡. «èó† 1. ªð¼ƒè£òˆ Éœ. ñ…êœ Éœ 1 ¯vÌ¡. â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. ܬóˆî M¿¶. ¹O «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. î‚è£O. I÷裌 õŸø¬ô õÁˆªî´ƒèœ. àŠ¹ «î¬õ‚°. CPî÷¾ àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. àŠ¹ «î¬õ‚°.⇪íJ™. 裌èœ. Þ…C 1 ¶‡´. 裌 º‚裙 ðî‹ ªõ‰î¶‹. HK…C Þ¬ô¬òˆ î£Oˆ¶ ªõƒè£ò‹. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. èP«õŠH¬ô. Hø° ñ™Lˆ î¬ö¬ò õî‚°ƒèœ. ªêŒº¬ø: ÜKC¬ò CPî÷¾ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ àFó£è «õè ¬õ»ƒèœ.

I÷裌. ð¼Š¹ì¡ è£Œèœ. ªðKò ªõƒè£ò‹ 1. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 ¯vÌ¡. Þ‰î õìè‚ èô¬õ¬ò„ ê£îˆ«î£´ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. . ªõƒè£òˆî£¬÷ ªð£®ò£è¾‹ ïÁ‚°ƒèœ. â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. è´°. W¬ó õ¬èèœ. ̇´ ÝAòõŸ¬ø õî‚°ƒèœ. Hø° C™L ê£v. ªõƒè£ò‹ Gø‹ ñ£Pò¶‹ è£÷£¬ù„ «ê˜ˆ¶ «ñ½‹ 䉶 GIìƒèœ õî‚A. «èó†. «ê£ò£ ê£v. àÀ‰¶. I÷裌 õŸø™ îô£ 8. ⇪íJ™ è´°. ̇´. õ£¬ö‚裌 ð£Fò÷¾. àŠ¹ «î¬õ‚°. õìè‹ 3 ¶‡´. èˆîK‚裌. C¡ù ªõƒè£ò‹. ̇´ 6 ð™. Yù àŠ¹ ܬó ¯vÌ¡. ªõƒè£ò‹. õìèˆ¬îŠ ªð£Kˆªî´ƒèœ.Þ‰î‚ èô¬õ¬ò ê£îˆF™ ªè£†®. àŠ¹. ªêŒº¬ø: 裌è¬÷ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. ⇪íJ™ ªõƒè£ò‹. è£÷£¡ ê£î‹ «î¬õ: àFó£è õ®ˆî ê£î‹ 2 èŠ. I÷°ˆÉœ. àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. ªõƒè£òˆ  2. «ê£ò£ ê£v 1 ¯vÌ¡. ܬóˆî M¿¶. º¼ƒ¬è W¬ó. Þ…C. è£÷£¡ 10. ªõƒè£òˆî£œ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. Þ…C. ñ…êœ Éœ CPî÷¾. ÜKC. I÷°ˆÉœ 1 ¯vÌ¡. Iîñ£ù bJ™ 䉶 GIìƒèœ ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. 1 MC™ õ‰î¶‹. º¼ƒ¬è‚裌. ñ…êœ Éœ. ¹O¬ò CPî÷¾ cK™ ªè†®ò£è‚ è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. Þ‰î‚ èô¬õJ™ ê£î‹. ªêŒº¬ø: ªõƒè£ò‹. è£÷£¡ ÝAòõŸ¬ø c÷õ£‚A™ ªñ™Lòî£è¾‹. ¶õó‹ 𼊹 ܬó èŠ. Yóè‹ ÝAòõŸ¬ø CPî÷¾ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. ¹O è¬óê™. àŠ¹ «î¬õ‚°. º¬÷‚ W¬ó îô£ 2 ¬èŠH®. Yù àŠ¹. Æ £… «ê£Á «î¬õ: ¹¿ƒè™ ÜKC 2 èŠ. ̇´ 6 ð™. ¹O CPò â½I„¬ê Ü÷¾. 105. Þ…C 1 ¶‡´. ̇´. àÀ‰¬î î£Oˆ¶. àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ Iîñ£ù bJ™ Þó‡´ GIìƒèœ A÷Áƒèœ. ༬÷‚Aöƒ° ÝAò¬õ îô£ 1. ð„¬ê èô˜ C™L ê£v 1 «ìHœ vÌ¡. Yóè‹ îô£ 1 ¯vÌ¡. ܬó‚ W¬ó. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™. 106. ° èŠ î‡a˜ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ °‚èK™ «ð£†´ Í® ¬õ»ƒèœ.

ñê£ô£ ð¾ì˜ «õµ«ñ. Þó‡´ ð£‚ªè† ñwϬñ C¡ùˆ ¶‡´è÷£è ïÁ‚A. ¹Fù£ î¬öè¬÷ ܶ «ñô ÉMù£. Ü«î£ì ñwϬñ„ «ê˜‚èô£‹. ÝPò¶‹ å¡Pó‡ì£è 𼊹è¬÷Š ªð£®ˆ¶‚ ªè£œÀƒèœ. å¼ ªðKò «èê«ó£™ ð£ˆFóˆF™ ªïŒ áŸP ÜKC¬ò»‹ «ð£†´ èô‰¶ ¬ñ‚«ó£«õš ¬ýJ™ (100oC ªõŠð‹) Þó‡´ GIì‹ ¬õ»ƒèœ. ÜŠð®«ò ê£îˆ¬îŠ «ð£†´ ªñœ÷‚ A÷Áƒè. Þ¬õ â™ô£ˆ¬î»‹ å‡í£„ «ê˜ˆ¶‚ è¿M ¬õƒè. ̇ ´ è… C ܬó èŠ ÜKC °¼¬í. ð†¬ì Þó‡´. 1 ¯vÌ¡ ªõ‰îò‹. . ÅŠðó£ù ñwÏ‹ ¬óv ªó®! ꣊†´ â¡ü£Œ ð‡µƒè! 108. Åì£ù.. ²¬õò£ù. ܬó ¯vÌ¡ ãô‚裌ˆÉœ. «î¬õŠð†ì£ àŠ¹ «ð£†´‚ A÷P Þø‚A†«ì£‹ù£... ¹Fù£. ܬó èŠ ê˜‚è¬ó «ð£†´ èô‰¶.107. 109. Þó‡´ GIû‹ èN„² õ®è†® â´ˆ¶‚èƒè. 25 裌‰î F󣆬ê. 20 ð£î£‹ 𼊹 ñŸÁ‹ 12 º‰FKŠ 𼊹è¬÷ å¼ î†®™ «ð£†´ ¬ñ‚«ó£«õš e®òI™ (70oC ªõŠð‹) 䉶 GIì‹ Å죂A â´ˆ¶.. å¼ C†®¬è °ƒ°ñŠÌ Þî›. ªè£ˆ¶ñ™L ªó‡¬ì»‹ îô£ ܬó 膴 â´ˆ¶.I÷°å‡í¬ó ¯vÌ¡ â´ˆ¶ Í¬í»‹ õÁˆ¶Š ªð£® ð‡µƒè. «ñ½‹ Þó‡´ GIì‹ ¬õˆ¶ â´ƒèœ. ÝPù¶‹àF˜ˆ¶ ªõ„²ìô£‹. Ý ó … ² Þ QŠ ¹ ê£î‹ Þó‡´ èŠ ð£²ñF ÜKC¬ò‚ è¿M ܬóñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ. ð£ˆFóˆ¬î  «ð£†´ Íì«õ‡ì£‹. «ê£‹¹ 1 ¯vÌ¡.. ªè£F‚°‹ î‡aK™ «ð£†´.. ï™ô£ õîƒAù¶‹. ïÁ‚A ªõ„C¼‚Aø ªõƒè£òˆ«î£ì å¼ î‚è£O¬ò„ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒè. ñ wÏ‹ ê£î‹ ܬó A«ô£ ÜKC «ð£¶‹. Ü«î£ì Þ¬ôè¬÷ ñ†´‹ AœO â´ˆ¶‚èô£‹. å¼ «ìHœ vÌ¡ ð£CŠ ðòÁ. «õ¬ô æõ˜! ªè£ˆ¶ñ™L. ð£î£‹ èô¬õ¬òˆ ÉM Åì£èŠ ðKñ£ø «õ‡®ò¶î£¡. Ü´Š¬ð ܬíˆî Hø° 䉶 GIì‹ èNˆ¶ ð£ˆFóˆ¬î ªõOJ™ ⴈ Ŋ𘠑Ýó…² ÞQŠ¹ ê£î‹’ ªó®! Üî¡ «ñô£è º‰FK. ËÁ Aó£‹ ªðKò ªõƒè£òˆ¬îŠ ªð£®Šªð£®ò£ ïÁ‚°ƒè. «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹ «ð£†´ ªð£ôªð£ô ê£î‹ õ®„². ÞŠ«ð£. Ü´ˆ¶. è¬ìCò£ ñê£ô£ ªð£®. H¡ù˜ ªõOJ™ â´ˆ¶ ÜKC¬ò ï¡° èô‰¶M†´. ðˆ¶ ð™ ̇¬ì ªð£®ò£ ïÁ‚°ƒè. õ£íLJ™ 20 IL â‡ªíŒ áˆF. Í¡Á èŠ î‡a˜ ñŸÁ‹ å¼ èŠ çHªów Ýó…² ü¨v èô‰¶ ð£ˆFóˆ¬î Í® ¬ñ‚«ó£«õš ¬ýJ™ 裙 ñE «ïó‹ ¬õ»ƒèœ. ܈¶ì¡ 裙 ¯vÌ¡ ü£F‚裌ˆÉœ.

. ñóõœO‚ Aöƒ° ñ£¬õ â´ˆ¶ °N«ò£ì º‚裙 ð£èˆ¶‚° ሶƒè. ¬ïú£ù¶‹. ñ ó õœ O‚ Aö ƒ ° è£ó ðEò £ó ‹ ܬó A«ô£ ñóõœO‚ Aöƒ¬è â´ˆ¶ ð†¬ì. º‚Aòñ£. å¼ èŠ ªè†®ò£ù «îƒè£ŒŠ ð£¬ô áˆF. Þ¶‚° «îƒè£Œ ê†Q. «î£¬ô c‚A†´ ñ‡ «ð£è‚ è¿M ¶¼¾ƒè. è£ó ê†Q¬ò ªî£†´‚A†ì£ Hóñ£îñ£ Þ¼‚°‹. ñí‹ õó õÁð†ì¶‹. àÀ‰¶ ñ£¬õŠ «ð£†´ b¬ò Iîñ£ ªõ„² õÁƒè. ܬó èŠ ï™ªô‡ªí¬ò‚ è£òªõ„². Þ†L ñ£¾Š ð‚° è¬ó„² ¬õƒè.. «î¬õò£ù àŠ¹ «ð£†´ ªó‡´ ²ˆ¶ ²ˆF â´ˆ¶. C¡ùî£ å¼ º¿ «îƒè£¬ò â´ˆ¶ ¶¼M ¬õƒè. ªó‡´ ð‚躋 F¼ŠHM†´ «õè ªõ„ªê´ƒè. ¼Cò£ Þ¼‚èø Þ‰î ̇´ è…C..õò²‚° õ‰î ªð£‡µƒèÀ‚° à싹‚° õ½ A¬ì‚赋 Aø¶‚è£è«õ Þ‰î ðôè£óˆ¬î è†ì£ò‹ ªè£´Šð£ƒè. ܉î è£ôè†ìˆ¶ô à싹ô «ê˜ø Þ‰î á†ìñ£ù àíõ£ô. õ®è†® Ýø ¬õƒè. õJˆ¶Š ¹‡µ‚° ܼñ¼‰¶! 110. 111. °NŠ ðEò£ó‚ è™ô è£òªõ„² 嚪õ£¼ °Nô»‹ ªè£…ê‹ ªè£…êñ£ ⇪íò áˆF 裌…궋. 1 ¯vÌ¡ «ê£‹¹. î‡E ï™ô£ ªè£F„궋 ܶô ̇´. Þ´Š¹ ⽋¹‚° àóñ£ Þ¼‚°‹ Þ‰î àÀ‰¶èO. ÝPù¶‹ ªñS ¡ô ªè£´ˆ¶ ¬ïú£ ܬóƒè. «î¬õò£ù àŠ¹ «ð£†´‚ èô‚A àì«ù Þø‚A´ƒè. à À‰¶ èO ܬó èŠ àÀ‰¬î â´ˆ¶ Cõ‰¶ õ£ê¬ù õ˜ø õ¬ó‚°‹ õÁˆªî´ˆ¶.. ܶô ªõ™ô‚ è¬óê¬ô áˆF ¬èMì£ñ Ü…² GIûˆ¶‚° A÷P Þø‚°ƒè. ⽋¹‚°. Aó£ñˆ¶Š ð‚è‹. ¶¼M ªõ„C¼‚èø «îƒè£¬ò„ «ê˜ˆ¶ ܬó„². ªõ™ô‹ è¬ó…궋. Þ™«ôù£. º‚裙 èŠ ªõ™ôˆ¬îŠ ªð£®„². °¬öò ªõ‰î¶‹. ô‡ªíŒ «ê˜ˆ¶‚ A÷P ꣊H†ì£ Þ‰î‚ èO à싹 ïôˆ¶‚° ï™ô¶. õ¬ì ꆮô ܬó èŠ ªïŒ.Ü…² èŠ î‡E¬ò‚ è£ò ¬õƒè. . ÜKC 𼊹 èô¬õòŠ «ð£†´. 8 I÷裌 õŸø™ ªó‡¬ì»‹ å‡í£„ «ê˜ˆ¶ ªè£…êñ£ î‡E M†´ ܬóƒè. ܬó èŠ î‡EM†´ Å죂°ƒè. è¬ìCô ¶¼Mù Aöƒ°. Hóêõ êñòˆ¶ô CóñI™ô£ñ Þ¼‚°ñ£‹. Iîñ£ù bJô «õè¬õƒè. èñèñ ñí‹ ðóŠH. ªïŒ «ê˜ˆ¶A†ì£ ¼C ôîô£ Þ¼‚°‹.

ÜŠ¹øñ£ ñ‡ «ð£è è¿M†´ «ñô Þ¼‚èø ð†¬ìò àK„²´ƒè.. ÜF™ å¼ Í® «îƒè£Œ ¶¼õ™. F¯ ˜ «ð £O 裙 èŠ ó¬õ. . å¼ «ìHœ vÌ¡ ªïŒ «ê˜ˆ¶ HêÁƒè.. ņ«ì£ì Þ¼‚èøŠð«õ 凵«ô˜‰¶ å‡í¬ó‚ èŠ Ü÷¾‚° ꘂè¬ó. Ýù£. °ö‰¬îƒè M¼‹H ꣊H´õ£ƒè. Aöƒ°ˆ ¶¼õ¬ô å¼ ®«óô ªè£†® êñŠð´ˆF. Aöƒ°è¬÷ ªõ„²‹ Aó£ñƒèœô ¹†´ ÜM‚èø¶‡´. ÜŠ¹øñ£ ÝMJô «õèªõ„² â´ˆ¶. ÝPò ñ£¬õ ÜF™ CÁ CÁ ༇¬ìè÷£è â´ˆ¶ ¬õˆ¶ ªñ™Lê£èˆ  «î£¬ê‚ è™L™ «ð£´ƒèœ. å¼ ¯vÌ¡ ãôˆÉœ...112. Þ†LŠ ð£¬ùô ðóõô£ˆ ÉM. 200 Aó£‹ «è£¶¬ñ ñ£¾.. FˆF‚°‹ «ð£O ªó®! Þ‰î‚ °PŠ¬ð «î˜‰ªî´ˆî «óõF ꇺèˆF¡ 裪ñ‡†. ªõ‰î¶‹. å¼ C†®¬è ãô‚裌ˆ Éœ. è¬ó‰î¶‹ õ®è†®. èô‰¶ ¬õˆ¶œ÷ ñ£¾ ܬùˆ¬î»‹ ªè£†®‚ A÷Áƒèœ. ܉î õ¬èô õ˜ø Þ‰î ñóõœO‚ Aöƒ° ¹†´ ꣊Hì ܈î¬ù ¼Cò£ Þ¼‚°‹! ܬó‚ A«ô£ ñóõœO‚ Aöƒ¬è ܬó ñE «ïó‹ î‡a˜ô áø ªõ„². ðF¬ù‰¶ GIû‹ «õè ¬õƒè. ñ ó õœ O‚ Aö ƒ ° ¹ † ´ õö‚èñ£ ñ£¾ õ¬èèœô ¹†´Š ð‡µ«õ£‹. C¡ù„ C¡ùî£ à¼‡¬ì H®„²‹ ꣊Hìô£‹. Üšõ÷¾î£¡ «õ¬ô. ‘‘«ðw «ðw ªó£‹ð ï¡ù£¼‚°!’’ == 113. 2 ¯vÌ¡ èêèê£. 250 Aó£‹ ªõ™ôˆ¬î CPî÷¾ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂°ƒèœ. 裙 èŠ ÜKC ñ£¾ ÞõŸÁì¡ õÁˆî ó¬õ èô¬õ¬ò»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶‚ èô‰¶ ¬õ»ƒèœ. ¹†´ îò£˜! Þ¬î ÜŠð®«ò»‹ ꣊Hìô£‹. õ£¬ö Þ¬ôJ™ CPî÷¾ â‡ªíŒ îìM. Ü´ŠH™ ¬õˆ¶ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ.. ²ŸP½‹ â‡ªíŒ Ü™ô¶ ªïŒ M†´ Þ¼¹øº‹ F¼ŠHŠ «ð£†´ «õè ¬õˆªî´ˆî£™. Þ¬õ Þó‡¬ì»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ «ôê£è õÁˆªî´ƒèœ. Ýø ¬õ»ƒèœ. Aöƒ¬è ê¡ùñ£ˆ ¶¼M. ܶ«ñô º‰FK ¶‡´è¬÷ ðF„²‚ ªè£´ˆî£. M¼‹Hù õ®õˆ¶ô ¶‡´è÷£ «ð£†´. ªè†®ò£è Fó‡´ õ¼‹«ð£¶ å¼ «ìHœ vÌ¡ ªïŒM†´‚ A÷P Þø‚A.

èP«õŠH¬ô.... ÜŠ¹øñ£ ܶô ܬó‚ èŠ «õ˜‚ èì¬ôŠ ¹‡í£‚°. ÝPù¶‹ ¬ïú£ ܬó„ªê´ˆî£. â‡ªíŒ îìM ܶô ñ£¬õ èùñ£. ñÁð®»‹ 裌„²ƒè. 裌„²ƒè. Þ‰î è¼Šð†®‚ è¬óê¬ô ð„êKC ñ£¾ô ªè£…ê‹ ªè£…êñ£ áˆF‚ èô‚°ƒè. è¼ Š ð † ® ðEò £ó ‹ å¼ èŠ ð„êKC¬ò î‡Eô ܬó ñE «ïó‹ áø ªõ„². ªð¼ƒè£òˆ¬î «ê˜‚èøî£ô Ü‰îˆ ªî£™¬ô °¬ø»‹. °¬ø…ê¶ ÝÁ ñE «ïóñ£õ¶ áøµ‹. ã¡ù£ î†¬ìŠ ðJÁ õ£» «è£÷£¬ø à‡ì£‚°‹. ñ™Lˆî¬ö ªè£…ê‹. «î¬õò£ù àŠ¹. ªð¼ƒè£òˆ ɬ÷ ñ£¾ô èô‰¶‚èø¶ ï™ô¶. ܬó ¯vÌ¡ Yóè‹ Þ™«ôù£ «ê£‹¹.114. å¼ «ìHœ vÌ¡ àÀ‰¶. Þ‰î ì ðJÁ ܬì¬ò «õ˜‚ èì¬ô ¹‡í£‚° ê†Q«ò£ì ꣊H†ì£ Hóñ£îñ£ Þ¼‚°‹. Þ¬î â™ô£ˆ¬î»‹ ªð£®ò£ ïÁ‚A. ÜŠ¹øñ£ î‡Eò õ®è†®†´Š ðJ¬ø ñ†´‹ â´ˆ¶ Ü«î£ì. è¬ìCò£ ªè£…ê‹ èP«õŠH¬ô. 裌…ê I÷裌 ªó‡´. ªó‡´ ð™ ̇´. å¼ èŠ è¼Š ð†®¬ò ªð£®„². «î£¬ê ñ£¾ ð‚° õ‰¶´‹. ªó‡´ «ìHœ vÌ¡ «îƒè£Œ ¶¼õ™ Þ¬îªò™ô£‹ õÁˆ¶.. C¡ù ªï™L‚ 裌 Ü÷¾‚° ¹O Þ¬îªò™ô£‹ «ê˜ˆ¶ õî‚A Þø‚°ƒè. ðˆ¶ C¡ù ªõƒè£ò‹. è¼Šð†® è¬ó…궋 Þø‚A. ªó‡´ ð„¬ê I÷裌. ܬó èŠ «îƒè£Œˆ ¶¼õ¬ô»‹ «ê˜ˆ¶ ñ£«õ£ì èô‚°ƒè.. ªó‡´ «ìHœ vÌ¡ ⇪í¬ò Å죂A ܶô ÝÁ I÷裌 õŸø™. «î£¬ê‚虬ô è£òªõ„². ñ™Lˆî¬ö. î‡a˜ô áø ¬õƒè. . õ®è†®. 裙 ¯vÌ¡ ªð¼ƒè£òˆ Éœ Þ¬îªò™ô£‹ 凵‚°Š H¡ù£ô å‡í£Š «ð£†´ õÁˆªî´ƒè. ̇´. ñ‡ «ð£è„ ²ˆîŠð´ˆF.. C¡ù„C¡ù ܬìè÷£ ሶƒè. î† ¬ Š ð JÁ Ü ¬ å¼ èŠ Ü÷¾‚° î†¬ìŠ ðJ¬ø â´ˆ¶ è™. ̇´. 裙 èŠ î‡a˜ áˆF. ²ˆF»‹ â‡ªíŒ áˆF «õè ¬õƒè. «õ˜‚èì¬ô ¹‡í£‚° ê†Q¬ò ªêŒòø¶ âŠð®Â‹ 𣘊«ð£‹. «î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶ èóèóŠð£ ܬó„ªê´ƒè. õ®è†® ªð£®„²‚ °ƒè. Ü…² GIû‹ ªè£F„궋 Þø‚A Ýø ¬õƒè. ªõ‰î¶‹ F¼ŠHŠ «ð£†´ ñÁð®»‹ ªè£…ê‹ â‡ªíŒ M†´ «õèªõ„² â´ƒè. ܶ «õ˜‚èì¬ô ¹‡í£‚° ê†Q! 115.

Hóñ£îñ£è Þ¼‚°‹! 117.ðEò£óˆ¬î ªð£K„ªê´‚Aø Ü÷¾‚° ⇪í¬ò õ¬ì ꆮô áˆF.. 裙 èŠ ð£CŠð¼Š¬ð å‡í£„ «ê˜ˆ¶ å¼ ñE «ïó‹ áø ¬õƒè. Þ‰î ªõ™ô‚ è¬óê™. «îƒè£ŒŠð£L™ ꘂè¬ó. Þ‰î ðEò£óˆ¬î ªó‡´  õ¬ó‚°‹ ªõ„² ꣊Hìô£‹. ܬóˆî ñ£¬õ CÁ CÁ ༇¬ìè÷£è ༆®. 凫í 裙 èŠ ªõ™ô‹. ªð£Kˆî àÀ‰¶ ༇¬ìè¬÷Š «ð£†´ CP¶ «ïó‹ ÜF™ áø ¬õˆ¶. Þ¶ â™ô£ˆ¬î»‹ ñ£«õ£ì «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒè. ꘂè¬ó¬ò 裙 èŠ î‡E «ê˜ˆ¶ ªè£F‚è ªõ„² õ®è†´ƒè.. 116. è¼Šð†® ñí‹ èñèñ‚è. à À‰¶ ð ô è£ó ‹ àÀ‰¬î ܬó ñE «ïó‹ î‡aK™ áø ¬õˆ¶ ªè†®ò£è ܬó‚è «õ‡´‹. ܶô ªó‡´ «ìHœ vÌ¡ ªïŒ ¬ò»‹ áˆF Iîñ£ù bJô è£ò¬õƒè. ÜKC. °NŠ ðEò£ó‚ 虬ô è£òªõ„². Þ™«ôù£. Hø° ꣊H†´Š 𣼃èœ. ð ¼ Š H† ðEò £ó ‹ å ¼ èŠ ð„êKC. ªè£…ê‹ ªè†®ò£ ܬó„ªê´ƒè. Üšõ÷¾ ¼Cò£ Þ¼‚°‹ Þ‰î ðEò£ó‹. áPù Hø° î‡Eò õ®„²†´. 𼊫ð£ì å¼ Í® «îƒè£¬ò ¶¼M„ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£. å¼ ð‚è‹ ªõ‰î¶‹ F¼ŠHŠ «ð£†´ Þ¡ªù£¼ ð‚躋 «õè ªõ„ªê´ƒè. ⇪íò áˆF Åì£ù¶‹ °N G¬øò ñ£¬õ ሶƒè. Åì£ù ⇪íJ™ ªð£Kˆªî´‚è «õ‡´‹. 嚪õ£¼ °Nô»‹ ªè£…ê‹ ªè£…êñ£ ªïŒ... «ñô õ‰î¶‹ F¼ŠHŠ «ð£†´ «õèªõ„ªê´ƒè. b Iîñ£ âKòµ‹. å¼ C†®¬è ê¬ñò™ «ê£ì£. å¼ C†®¬è àŠ¹... . ñ£¾ ªõ‰¶. Þ™«ôù£. ãô‚裌ˆ Éœ èô‰¶ ¬õˆ¶. 裌…궋 ܶô ñ£¾‚ è¬óê¬ô ªè£…ê‹ ªè£…êñ£ ሶƒè. Ü¬ó ¯ vÌ¡ ãô‚裈ɜ.

. ÜKC ï™ô£ áPù¶‹ î‡Eò õ®„²†´. ãôˆÉÀ‚° ðFô£ 裙 ¯ vÌ¡ ªõQô£ âê¡v «ê˜ˆî£. Þ¬î ªó‡´ ï£œ õ¬ó‚°‹Ãì ªõ„C¼‰¶ ꣊Hìô£‹. ªõ‰î Aöƒ¬è Ýø ªõ„² «î£¬ô â´ˆ¶†´. Þ†L ñ£¾ ð‚° ܬó„ªê´ƒè. ªõ™ô‚ è¬óê™. º‚裙 èŠ ªõ™ôˆ¬î â´ˆ¶ 裙 èŠ î‡E áˆF Å죂A.. ñC„ê Aöƒ«è£ì ð£CŠ 𼊹. îõP»‹ î‡Eô «õèªõ„Cì£bƒè. Ü«î£ì. «î¬õò£ù î‡E M†´‚ èô‰¶. «îƒè£¬ò ¶¼MŠ «ð£ìø¶‚° ðFô£. ܬó èŠ àÀ‰¶. 118. ÜŠ¹ø‹. ê˜‚è¬ ó õœ O‚ Aö ƒ ° Yò ‹ ªó‡´ ꘂè¬óõœO‚ Aöƒ¬è â´ˆ¶ ÝMô «õè¬õƒè. ܬó èŠ ÜKC¬ò å‡í£„ «ê˜ˆ¶ ܬó„². ꣊H†´Š 𣼃è. ð£ˆFóˆ¶ô å†ì£ñ ༇´ õ‰î¶‹ Þø‚A´ƒè. ޡ‹ ï™ô£ Þ¼‚°‹. ñ£«õ£ì èô‚°ƒè. 裙 èŠ ð£CŠ 𼊬ð ñôó «õè ¬õƒè. ¹ ¿ ƒ è™ Ü KC ªè£¿‚è† ¬ üšõKC. Þ†L ñ£¾ ð‚° è¬ó„² ¬õƒè. å¼ èŠ ¹¿ƒè™ ÜKC¬ò îQò£¾‹ å¡ø¬ó ñE «ïó‹ áø ¬õƒè. Ü¬ó„² ªè†®ò£ 𣙠ⴈ¶ ñ£¾ô èô‰î£. õ®è†® ¬õƒè. Aöƒ° ༇¬ìè¬÷ 嚪õ£‡í£ â´ˆ¶ ¬ñî£ è¬óê™ô º‚A â´ˆ¶ Åì£ù ⇪íŒô ªð£K„ªê´‚è «õ‡®ò¶î£¡. ÝPù¶‹ C¡ù„ C¡ù ༇¬ìè÷£ ༆® ªõ„²‚°ƒè.²ì„²ì ꣊H†´Š 𣼃è. ñC„² ¬õƒè. å¼ ¯ . ð£CŠð¼Š¹ ªó‡¬ì»‹ îô£ å¼ «ìHœ vÌ¡ Ü÷¾‚° â´ˆ¶. Þ‰îŠ ðEò£ó‹ «ü£ó£ Þ¼‚°‹. 裙 èŠ «îƒè£Œ ¶Áõ™. èóèóŠð£. 裙 èŠ «îƒè£Œ ¶Áõ™.. ܉î ñ£¾ô Ìóí ༇¬ìè¬÷ º‚A â´ˆ¶ ªð£K„ê£ Ü‰î ²¬õ»‹ ÜŸ¹îñ£ Þ¼‚°‹. Þ‰î‚ Aó£ñˆ¶Š ðôè£óˆ¬î ꣊Hì °ö‰¬îƒè «ð£†® «ð£´õ£ƒè. Aöƒ°ô î‡E «è£ˆ¶ ªè£öªè£ö ÝA´‹. «î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ è¬ó‚赋. 119. ¬ñî£ô å¼ C†®¬è àŠ¹ «ð£†´. ܉î Üð£ó ²¬õ Ü®‚è® Þ¬î ªê…² ꣊Hì„ ªê£™½‹! Þ‰î Yòˆ¶‚° «ñ™ ñ£õ£ ¬ñî£õˆî£¡ ªõ„²‚赋 ޙ¬ô. ÞŠð. 裙 ¯vÌ¡ ãôˆÉœ «ê˜ˆ¶ Ü´Š¹ô ªõ„²‚ A÷Áƒè. ð£CŠð¼Š¹. è¬ó…궋 Þø‚A. å‡í£¾‹. õ¬ì ꆮô ªó‡´ «ìHœ vÌ¡ ⇪íò áˆF Å죂A. Ü¬ó ¯ vÌ¡ è´°. üšõKC ªó‡´‹ áPù¶‹ î‡Eò õ®„²†´.

Üîù£ô Ü®‚è® Ü¬î ê¬ñò™ô «ê˜ˆ¶‚èø¶ Aó£ñˆ¶ õö‚è‹. ªðKò ªõƒè£ò‹ 4. ºŸPò ï´ˆîó ¬êv ðŠð£O‚裌 塬ø â´ˆ¶ «î£™. M¬î¬ò c‚A ¶¼¾ƒèœ.. . 䉶 I÷裌 õŸø¬ô»‹ «ð£†´ êŸÁ èóèóŠð£è. ñ™Lˆî¬ö. Ü«î£ì å¼ èŠ ð„êKC ñ£¾. CPî÷¾ èP«õŠH¬ô. ²¬õô ªê£‚è ¬õ‚°‹! 120. Æ´Â ªè£´ˆî£ ò£¼‹ Üšõ÷õ£ M¼‹H ꣊Hìñ£†ì£ƒè ܬìò£ ªê…² ꣊H´õ£ƒè. ñ™Lˆî¬ö. ܬ젪꣡ù£½‹. ÜŠð®«ò ꣊H†ì£½‹ Üꈶ‹. ¬ïú£ ܬó„ªê´ƒè. ܶô ñ£¬õ‚ ªè£†® ªè†®ò£èø õ¬ó‚°‹ A÷P. õÁˆ¶ ܬó„ê àÀ‰¶ ñ£¾ 裙 èŠ. ñ£M™ ªõƒè£ò‹. 121. ð Š ð £O‚裌 õ¬ ÜKC. Hø° å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶. Þ¬õ Í¡¬ø»‹ îQˆîQ«ò áø ¬õˆ¶. 2 ¯vÌ¡ ªõ™ôˆÉœ. «î¬õò£ù àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶Š H¬ê‰¶. CP¶ CPî£è â´ˆ¶ õ¬ìè÷£è  Åì£ù ⇪íJ™ ªð£Kˆªî´ƒèœ. Þ¬î «î£¬ê‚ è™½ôŠ «ð£†´ ªñ£Áªñ£ÁŠð£ ²†ªì´‚èô£‹. ªó‡´ I÷裌 õˆî™. èP«õŠH¬ô. â‡ªíŒ ÜFè‹ «õ‡ì£«ñƒèøõƒè. Þ‰î ñ£¬õ C¡ù„ C¡ù ༇¬ìè÷£ â´ˆ¶. ¹Fù£ ÞõŸ¬ø ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ªêŒòø º¬øòŠ ð£˜ˆî£ ÌK ñ£FK Þ¼‚°‹. â½I„¬ê Ü÷¾ ¹O¬ò ªè†®ò£è è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. èð‹ Þ¶‚ªè™ô£‹ ܼñ¼‰¶ ºœ º¼ƒ¬è W¬ó. ªêŒòø¶‚° ²ôðñ£ù Þ‰î‚ ªè£¿‚膬ì. º‚裙 èŠ èì¬ôŠ 𼊹. Þø‚A ¬õƒè. ¹O è¬óê™. ºœ º¼ƒ¬è Þ¬ô ãªö†´ â´ˆ¶‚°ƒè. ¹Fù£. Ü¬î ²ˆîñ£ è¿M†´. Åì£ù ⇪íŒô ªð£K„ªê´ƒè. àœ÷ƒ¬èô ªõ„² õ¬ì¬òMì ªè£…ê‹ ªðKò ¬êú§‚°ˆ .. ªè£…ê‹ èP«õŠH¬ô â™ô£ˆ¬î»‹ î£O„². å¼ ¯vÌ¡ I÷°ˆÉœ «ê˜ˆ¶ H¬ê…² ªõ„²‚«è£ƒè. ºœ º¼ ƒ ¬ è Ü ¬ ªï…² ê O. «î¬õò£ù àŠ¹. Ýù£ °ö‹¹. ªè†®ò£è ܬóˆªî´ƒèœ. Üîù£ô °ö‰¬îƒèÀ‚°‹ Þ¬î ªó£‹ð H®‚°‹. ÝPù¶‹ C¡ù„ C¡ù ༇¬ìè÷£èŠ H®„² ÝMô «õè ªõ„ªê´ƒè. ðŠð£O ¶Áõ™.vÌ¡ àÀ‰¶. Üõ™ îô£ ܬó èŠ. î‚è£O„ ê†Q¬òˆ ªî£†´‚ªè£‡ì£™ ²¬õ ô‹.

123. è¡Â‚ °†®‚° ꈶ ªè£´‚èø Ü‰îŠ ð£¬ô Fó†´Š 𣙠ñ£FK ²¬õò£ ªê…² ꣊Hìø¶ ᘠõö‚è‹. è£ó£ñE »‹ «ê˜‚èô£‹. ܬó èŠ ð„êKC. ܬó ¯vÌ¡ ãôˆÉœ Þ¬îªò™ô£‹ èô‰¶ C¡ù„ C¡ù ༇¬ìè÷£ ༆®‚«è£ƒè. å¼ C†®¬è àŠ¹ èô‰¶ â´ˆ¶‚«è£ƒè. ªð£®ò£ ïÁ‚Aù º‰FK ¶¼õ™ ªó‡´ .. ¼C»‹. Þ¶ô º‚Aòñ£ù Mûò‹. Y‹ð£™ (ñ£´ è¡Â «ð£†ì ªó‡ì£‹. Þ¬î„ C¡ù„ C¡ù ÌKò£ ²†´‚ ªè£´ˆî£ °ö‰¬îƒè M¼‹H ꣊H´õ£ƒè. ð£CŠ 𼊫ð£ì º‚裙 èŠ ê˜‚è¬ó. ð£CŠ 𼊫ð£ì «õè ªõ„² ñC„ê ªè£‡¬ì‚ èì¬ô. ꘂè¬ó «ê˜ˆî¶«ñ 𼊹 èô¬õ c˜ˆ¶‚°‹. Üîù£™ Ü‰î‚ èô¬õò ªó£‹ð «ïó‹ ÜŠð®«ò ªõ„C¼‚è£ñ àì«ù«ò -ñ£¾ô º‚Aªò´ˆ¶ ªð£K„²ìµ‹. ªêŒòø¶ ßRò£ Þ¼‚°‹. Y‹ ð £™ Fó † ´ è¡Â «ð£†ì ï£ô…² ï£À‚° ñ£†´‚° ²ó‚èø ð£¬ô õö‚è‹ «ð£ô ï£ñ àð«ò£A‚è º®ò£¶. ªè£…êƒÃì ßó‹ Þ™ô£î𮂰 î‡Eò õ®„²†´ ¬õƒè. ꈶ‹ ôîô£ Þ¼‚°‹. èô¬õ ªè£…ê‹ ªè†®Šð´‹. Åì£ Þ¼‚èøŠð«õ Yòˆ¬î ªó‡ì£ ªõ†® ܶ«ñô ðóõô£ ªè£…ê‹ ªïŒ M†´ ꣊H†ì£ Ýý£. ð £CŠ ð ¼ Š ¹ Yò ‹ º‚裙 èŠ ð£CŠð¼Š¬ð â´ˆ¶ ñôó «õè ªõ„². ¼C ªó£‹ð «ü£ó£ Þ¼‚°‹. Íí£‹  ð£™) 2 èŠ Ü÷¾‚° â´ˆ¶ ܶô 1 èŠ ê˜‚è¬ó. Þ†Lñ£¾ ð‚° ܬó„². ¬ïú£.. ܬó èŠ «îƒè£Œ ¶¼õ™. ÜKC ñ£¾‚ èô¬õô Þ¬î º‚Aªò´ˆ¶ Åì£ù ⇪íŒô ªð£K„ªê´ƒè. ªêŒòø¶ âŠð®Â ªê£™«ø¡..Þ‰î ܬì Åì£ Þ¼‚èøŠð«õ «ñ«ô Þ†LŠªð£® ÉM ðKñ£Áƒè. ÜŠð®«ò ªè£´ˆî£«ô °†®Š Hœ¬÷ƒè Þwìñ£ ꣊H´õ£ƒè. 122. Y‹ð£™Â ªê£™ø Ü‰îŠ ð£™ Üšõ÷¾ ªè†®ò£ ¹¶ õ£ê¬ù«ò£ì Þ¼‚°‹. «ð£ƒè! Þ¶‚° «ñ™ Üôƒè£ó‹. ܬó èŠ àÀ‰¬î å‡í£„ «ê˜ˆ¶ å¼ ñE «ïó‹ áø ªõ„². «î¬õŠð†ì£ 𼊹‚ èô¬õô 1 «ìHœ vÌ¡ ÜKC ñ£¾ èô‚èô£‹. Ýù£ ²¬õ æ«ý£Â Þ¼‚°‹. «ê˜Š¹ ⶾ«ñ ªêŒò «õ‡ì£‹. Ü‰î ²¬õò â¡ù¡Â ªê£™ô?! Üð£óñ£ Þ¼‚°‹.

ãôˆ Éœ 1 ¯vÌ¡. Þ‰î ñ£ƒè£Œ ð£CŠð¼Š¹ ð„ê®! ªð£¶õ£ ð„ꮡù£«ô ñ£ƒè£Œ. «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹ Þ¬îªò™ô£ˆ¬î»‹ ܶô «ê˜ˆ¶ ñ£ƒè£Œ ñCòø õ¬ó‚°‹ «õè¬õƒè. ªõ™ô‹ è¬ó…² ªè£F„궋 õ®è†®. èˆFô 𣙠å†ì«ôù£ èô¬õ ªõ‰¶´„²Â ܘˆî‹. ܬî ñ£¾ô ªè£…ê‹ ªè£…êñ£ áˆF A÷Áƒè.«ìHœ vÌ¡. ê¡ùñ£ù bJô ܬó ñE «ïó‹ «õè ¬õƒè. å¼ ¯vÌ¡ I÷裌ˆÉœ. ÜŠ«ð£ ð£ˆFóˆ¬î Þø‚A´ƒè. 125. ªõ™ô‹ «ð£†´ˆî£¡ ð‡µ«õ£‹. ð£CŠ 𼊫ð£ì ñí‹. ÜŠ¹øñ£ èô¬õô å¼ èˆFò ªê£¼AŠ 𣼃è. ªõ™ô ÞQŠ¹Â èô‰¶ 膮 ªó£‹ð ¼Cò£ Þ¼‚°‹. Ýù£. Þ†LŠ ð£¬ùô î‡E áˆF. I÷裌. ð £™ ªè£¿‚è† ¬ å¼ èŠ ð„êKC ñ£¬õ â´ˆ¶ Üèôñ£ù å¼ ð£ˆFóˆ¶ô «ð£†´‚°ƒè. ïÁ‚°ù ñ£ƒè£Œ. 124. ãôˆÉœ õ£ê¬ù H®‚è£îõƒè ªõQô£ âê¡v «ê˜ˆ¶‚èô£‹. èô˜Š ªð£®ƒè èô‰¶ «õèªõ„²‚ ªè£´ˆî£ Hœ¬÷ƒè °Sò£ J´õ£ƒè. õ¬ì ꆮô ªó‡´ ¯vÌ¡ â‡ªíŒ áˆF. º‚裙 èŠ ªõ™ôˆ¬î â´ˆ¶ 裙 èŠ î‡E «ê˜ˆ¶ ªè£F‚è ¬õƒè. ñ£ƒè£«ò£ì ¹O Š¹. ܬó ¯vÌ¡ àÀ‰¶ î£O„². èô¬õ ÝPù¶‹ å¼ î†´ô èM›ˆ¶ C¡ù„C¡ù ¶‡´è÷£ ªõ†® ðKñ£Áƒè. â™ô£¼‹ «ð£†® «ð£†´ õ£ƒA ꣊H´õ£ƒè. å¼ ñ£ƒè£¬ò â´ˆ¶‚ è¿M «î£«ô£ì«õ C¡ù„ C¡ù ¶‡ìƒ è÷£ ïÁ‚°ƒè.. ܶô 𣙠èô¬õ àœ÷ ð£ˆFóˆ¬î ªõ„². ܬó ¯vÌ¡ è´°. ñ£ƒè£Œ èô¬õô ªè£†®‚ A÷Áƒè. 𼊹 ï™ô£ ªõ‰î Hø°. A÷Pù ñ£¾ ªè†®ò£ êŠð£ˆF ñ£¾ ñ£FK Þ¼‚赋. ÞQ ꣊Hì«õ‡®ò¶î£¡. °¬öò‚Ã죶. ‘à싹„ ņ¬ì A÷Š¹‹’Aøî£ô Cô«ð˜ Þîˆ îM˜‚ èø¶‹ à‡´. ܬî ñ£ƒè£Œ 𼊹 èô¬õ«ò£ì «ê˜ˆ¶ ޡ‹ Ü…² GIû‹ ªè£F‚è ªõ„² Þø‚°ƒè. Þ‰î ð„ê®ô ñ£ƒè£«ò£ì ņ¬ì ð£CŠ 𼊠«ð£ì °O˜„C Üì‚Aìøî£ô ܉î Hó„¬ù«ò Þ™¬ô. ñ £ƒ 裌 ð £CŠ ð ¼ Š ¹ ð „ê® â‰î õ¬è ñ£ƒè£Œù£½‹ êK. ܬó èŠ ð£CŠ 𼊬ð 裙 ¯vÌ¡ ñ…êœ Éœ «ê˜ˆ¶ ñôó «õèªõ„² â´ƒè. å¡ø¬ó èŠ î‡Eò ªè£F‚è ªõ„². â™ô£ˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒè. ..

ªè£F„². ªó‡´ ͵ ß죫õ£ ªñ£ˆî ñ£¬õ»‹ å«ó îóñ£«õ£ HN…² M†´†ì£ èN ñ£FK ÝJ´‹. b¬ò‚ °¬ø„². ެ å¼ GIûˆ¶‚° ÜŠ¹ø‹ èó‡® è£‹ð£ô «ôê£ A÷P à¬ì„²M´ƒè. C¡ù„ C¡ù ¶‡ì£ à¬ì»‹. ñ£¾ è¬óò£¶. õÁˆî âœ å¼ «ìHœ vÌ¡. 裙 èŠ î‡E «ò£ì «ê˜ˆ¶ ªè£F‚è ¬õƒè. ÝPù¶‹ M¼Šðñ£ù õ®õˆ¶ô ªõ†® â´ˆ¶„ ꣊Hì ô£‹. ñ£¾‹ «õ裶. ªõ™ô‹ è¬ó…궋 õ®è†®. ñÁð®»‹ Ü´Š¹ô ªõ„². ªè£F„궋 õ®è†® ñÁð®»‹ Ü´Š¹ô ªõ„² 裌„²ƒè. ܬî å¼ «ìHœ vÌ¡ ªïŒJô «ôê£ õÁˆ¶ ÜKC«ò£ì èô‚°ƒè. . ªð£†´‚èì¬ô 裙 èŠ Þ¬îªò™ô£ˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒè. ܬî è™ àI «ð£è ²ˆî‹ ð‡E. å¼ «ìHœ vÌ¡ ªïŒ «ê˜ˆ¶ ï™ô£ A÷Áƒè. Ýù£.ªð£®„ê ªõ™ô‹ å¼ èŠ Ü÷¾‚° â´ˆ¶‚«è£ƒè. ªõ™ô‚ èô¬õô HN…² M´ƒè. 㟪èù«õ îò£ó£ ªõ„C¼‚èø ñ£¬õ «î¡°ö™ Ü„²ô GóŠH. 𙽠ð™ô£ ê¡ùñ£ ïÁ‚Aù «îƒè£¬ò 裙 èŠ Ü÷¾‚° â´ˆ¶. è¿M ¬õƒè. à¬ì…궋 A÷˜ø¬î GÁˆF´ƒè. ÜŠ¹øñ£ Ü¬î ªñ™L² èó‡® è£‹ð£ô «ôê£ A÷PM´ƒè. «îƒè£ŒŠð£½‚°Š ðF™ ñ£†´Šð£¬ô áˆF»‹ ªõ™ôˆ¶‚°Š ðF™ ꘂè¬ó¬ò ªõ„²‹ Þ‰î‚ ªè£¿‚ 膬ì¬ò ªêŒòô£‹. 凫í裙 èŠ î‡Eô. å¼ «ìHœ vÌ¡ ªïŒ¬ò Üèôñ£ù å¼ î†´ô M†´ ðóõô£ î쾃è. ï™ô£ ºˆFù 𣰠ðî‹ õ‰î¶‹ ÜKC èô¬õ¬ò ªè£†®‚ A÷P Þø‚°ƒè. ܶô Þ‰î ªõ™ô ñ£¾‚ èô¬õ¬ò‚ ªè£†® êñŠð´ˆ¶ƒè. ªó£‹ð «ü£ó£ Þ¼‚°‹ Þ‰î‚ ªè£¿‚膬ì! Þ‰î‚ ªè£¿‚è†¬ì ªêŒòøŠð º‚Aòñ£ èõùˆ¶ô ªõ„²‚è «õ‡®ò å¼ Mûò‹ â¡ù£¡ù£. ªè£F‚èø ªõ™ôŠ ð£°ô HNòµ‹. 126. ܶ å¼ îQ„ ²¬õò£ Þ¼‚°‹. ªó‡´ «ìHœ vÌ¡ «îƒè£Œ ¶¼õ™ «ê˜ˆ¶ ªè£F‚è ¬õƒè. «îƒè£Œ ¶¼õ½‚° ðF™ å¼ èŠ ªè†®ò£ù «îƒè£ŒŠð£½‹ «ê˜‚èô£‹. å¼ èŠ ªõ™ôˆ¬î â´ˆ¶ ªð£®„². 裊 ð KC ¹†ìKCƒèø CèŠðKC¬ò å¼ èŠ Ü÷¾‚° â´ˆ¶. ñÁð®»‹ Þ‰î‚ èô¬õ ªè£F‚è Ýó‹H„궋 I„êI¼‚èø ñ£¾ô ªè£…ê‹ â´ˆ¶ Ü„²ô GóŠH. ÜŠð® «îƒè£ŒŠð£™ «ê˜‚èøî£ Þ¼‰î£ ªõ™ôˆ¬î ܬó èŠ î‡E «ê˜ˆ¶ è¬ó„ê£ «ð£¶‹. ªð£®„ê ªõ™ôˆ¬îŠ «ð£†´ ªè£F‚è ¬õƒè. HN…ê ñ£¬õ å¼ GIû‹ «õè ¬õƒè. ãôˆÉœ å¼ ¯vÌ¡. Þ«îñ£FK â™ô£ ñ£¬õ»‹ HN…² «õè ªõ„궋. ªõ™ô‚ èô¬õô ܬó ¯vÌ¡ ãôˆÉœ. ñ£¬õ å¼ îó‹ å«ó ߴ HNòµ‹. Ü«î£ì.

ï õ ò à ¼ ‡ ¬ «ê£÷‹.. ªè£œÀ. ªð£Á¬ñò£î£¡ ²ìµ‹. 苹. ¹O. âœ. ²ˆîŠð´ˆF ªõÁ‹ õ¬ì ꆮô «ð£†´ õ£ê¬ù õ˜ø õ¬ó‚°‹ õÁˆ¶‚«è£ƒè. å¼ H÷£ v®‚ «ðŠð˜. âœÀ. è£ó£ñE. ܬî âŠð® ªêŒòø¶? ✬÷ è™. ªõÁ‹ õ¬ì ꆮô «ð£†´ Cõ‰¶. ܬó èŠ «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ â™ô£ˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶ HêP ªðKò ªï™L‚裌 Ü÷¾‚° ༇¬ì H®„² ¬õƒè. I÷裌 â™ô£ˆ¬î»‹ å‡í£„ . ªó‡ì¬óJL¼‰¶ ͵ èŠ Ü÷¾‚° ꘂè¬ó¬ò â´ˆ¶ I‚Rô «ð£†´ ªð£®„² ð¾ì󣂰ƒè. 苹 ªó£†®‚° ªî£†´‚è «ü£ó£ù¶ âœÀŠªð£®.. 嚪õ£‡¬í»‹ îQˆîQò£. àŠ¹. ÜŠð®«ò ÜœO„ ꣊Hì «õ‡®ò¶î£¡. õJÁ ªïø…² àŸê£èñ£J´õ£ƒè 128. Ü¬î‚ è£òªõ„² IS¡ô ªè£´ˆ¶ ñ£õ£ ܬ󄲂°ƒè. Ý®Š ªð¼‚°. ñ£FK M«ûê èœô Þ‰î‚ è£ŠðKC Þ™ô£î i«ì Þ¼‚裶. ÝPù¶‹ ªñS ¡ô ªè£´ˆ¶ ñ£õ£ ¬ïú£ ܬ󄲂°ƒè. Þ‰î ñ£¬õ «õµƒèø Ü÷¾‚° â´ˆ¶ àŠ¹ «ð£†´ èô‚A. àó™ô «ð£†´ °ˆF ¹¬ì‚赋. êK.ÝPù¶‹ ªð£ô ªð£ô àF¼‹. ªð£†´‚èì¬ô. Åì£ù «î£¬ê‚ 虽ô «ð£†´ ²†ªì´ƒè. ªè£…ê‹ ªè£…êñ£ ªè£F c¬ó áˆF ï™ô£ Ü¿ˆF H¬êòµ‹. è‹ ¹ ªó £† ®|â œ ÀŠ ªð £® ªó‡´ èŠ Ü÷¾‚° 苹 â´ˆ¶ î‡Eò ªîO„² HêP. Iîñ£ù bJô ²ìµ‹. ¹«ó£†¯¡ ꈶ ªïø…ê Þ‰î ༇¬ìô ñ툶‚°Â ãô‚裌 ñ£FK â¬î»‹ «ê˜‚è «õ‡ì£‹. àÀ‰¶. 127.. Aó£ñŠ¹øƒèœô ªïù„êŠð â™ô£‹ Þ¬î„ ªê…² ꣊H´õ£ƒè ¬õƒè. ̇´. ð£CŠ ðJÁ. Þ¬î. I÷裬ò ܬó ¯vÌ¡ ⇪íŒô Cõ‚è õÁˆ¶‚«è£ƒè. õ£¬ö Þ¬ô¬ò â´ˆ¶ ܶô ªè£…êƒ ªè£…êñ£ ñ£¬õ â´ˆ¶ ªõ„² î‡Eòˆ ªî£†´ ªñ™L² ªó£†®ò£ ‚°ƒè. àÀ‰¶. Ü¬ó„² ªõ„C¼‚èø î£Qò ñ£«õ£ì èô‰¶. Þ¼‰î£‚Ãì õ¬÷裊¹. Þ‰î å‹ð¶ õ¬èò£ù î£Qòƒè¬÷ »‹ õ¬è‚° 裙 èŠ Ü÷¾‚° â´ˆ¶. ༇¬ì H®‚è õó£ñ ñ£¾ ªð£ô ªð£ô àF˜‰î£ èõ¬ôŠðì£bƒè. ªó£†®¬ò„ ²ˆF ⇪íŒM†´ ªó‡´ ð‚躋 F¼ŠHŠ«ð£†´ â´ƒè. ðîñ£ Þ¼‚°‹. Ãì«õ ༂Aù ܬó èŠ ªïŒ. êˆî£ù Þ‰î ªó£†®¬ò ꣊H†´Š 𣘈î£. ªó‡´ «ìHœ vÌ¡ Ü÷¾‚° 𣙠ⴈ¶ Ü¬î ªè£…ê‹ ªè£…êñ£ ªîO„² ༇¬ì H®ƒè. Þ™«ô¡ù£. «è£¶¬ñ. ñ‡ c‚A. Ü‰î ¼C«ò Cóñˆ¬îŠ 𣘂è£ñ Ü®‚è® Þ¬î„ ªê…² ꣊Hì„ ªê£™½‹. «è£J™ F¼Mö£. «ê£ò£ŠðJÁ. «õèø¶‚° ªè£…ê‹ «ïó‹ â´ˆ¶‚°‹. õ£ê¬ù õ˜ø õ¬ó‚°‹ õÁˆ¶ â´ˆ¶‚°ƒè. ðC«ò£ì õ˜ø Hœ¬÷ƒèÀ‚° å«ó å¼ à¼‡¬ì ªè£´ˆî£Š «ð£¶‹. õÁðJÁ õ£ê ¬ù«ò èñèñ ܈î¬ù Hóñ£îñ£ Þ¼‚°‹.

̇´. ðˆ¶ GIû‹ ÜŠð®«ò Þ¼‚赋. W¬ó Þ¬îªò™ô£‹ «õè ªõ„ê î‡E Þ¼‚°I™¬ôò£ ܶô ªè£…êñ£ ¹O¬ò áøªõ„² è¬ó„² õ®è†® ܉î è¬óê¬ô î‚è£O«ò£ì «ê˜ˆ¶´ƒè.. ð„¬ê õ£¬ì «ð£ù¶‹ ͵ ð™ ̇¬ì ﲂA °ö‹¹ô «ð£´ƒè. èñèñ‚èø Þ‰î è£ó£ñE ‚°ö‹¹ Þ†L. ªó‡´ º¿ ̇¬ì â´ˆ¶ àK„² ¬õƒè. 2 ªðKò ªõƒè£ò‹. ÞÁ‚èñ£ ܺ‚A ¬õƒè. Ãì«õ å¼ ªè£ˆ¶ èP«õŠH¬ô»‹ «ð£†´ Í® ªõ„² Ü´Š¬ð ܬ턲´ƒè.«ê˜ˆ¶ ܬó„ªê´ˆî£ «ð£¶‹. Þ‰î ªõJ™ «ïóˆ¶ô °O˜„Cò£ù ªð£¼†è÷£ˆ «î®Š H®„²„ ꣊H´iƒèœô.. Ü«î£ì ªó‡ì¬ó ¯vÌ¡ I÷裌ˆÉœ.’ °Sò£J´iƒè. ܬó ¯vÌ¡ ªõ‰îò‹ Þ¬îªò™ô£‹ î£O„². ܬó ¯vÌ¡ è´°. è£ó £ñE W¬ ó ˆ î‡ ´ °ö‹ ¹ ñíº‹ ¼C»‹ ܈î¬ù Hóñ£îñ£ Þ¼‚èø Þ‰î‚ °ö‹¬ð Aó£ñˆ¶ ÝÀƒè Ü®‚è® ªê…² ꣊H´õ£ƒè. ‘FˆF‚°«î. à싹‚°„ ꈶ‹ °À¬ñ»‹ î˜ø Þ‰î„ «ê£÷ˆ¬î„ «ê£ø£ Ý‚èø¶ âŠð®ƒèø¬î„ ªê£™«ø¡. Üì. ꣊𣴠â™ô£ˆ¶‚°‹ ªó£‹ð ܼ¬ñò£ Þ¼‚°‹. ܶô å‡í£ Þ‰î„ «ê£÷ˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶‚°ƒè. ÜŠ¹ø‹ ªê£™½ƒè âŠð® Þ¼‚°ƒèø¬î. ÜŠ¹øñ£ ܬî àó™ô «ð£†´‚ °ˆîµ‹. àŠ¹ «ð£†´ «õè¬õ»ƒè.. 129. õ¬ì ꆮô 3 «ìHœ vÌ¡ ⇪í¬ò è£òªõ„². «ê£ø£‚°‹«ð£¶ è…C ²ˆ¶ù ñ£FK ªè£…ê‹ °¬ö…² «ð£J´‹. à¬ì…²†ì£. ªð£® îò£˜! ¹O‚è£î ªè†®ˆ îJ˜ô Þ¬î‚ èô‰¶ 苹 ªó£†®‚° ªî£†´A†ì£. å¼ ¯vÌ¡ îQò£ˆÉœ. å¼ èŠ Ü÷¾‚° «ê£÷ˆ¬î â´ˆ¶ ܶô å¼ ¬è Ü÷¾‚°ˆ î‡E ªîO„²Š HêP.  ªê£™ø ð‚°õŠ Hóè£ó‹ ªê…² ꣊H†´... ªó£†®. ªõÁ‹ õ¬ì ꆮô «ð£†´ õ£ê¬ù õ˜ø Ü÷¾‚° õÁˆ¶. . «î£¬ê. «ê£÷„«ê£Á «ð¬ó„ ªê£¡ù£«ô ªê£‚AŠ«ð£õ£ƒè Aó£ñˆ¶ ÝÀƒè. î‡ìƒW¬ó¬ò ªó‡´ ªðKò î‡ì£ â´ˆ¶ ªð£®ò£ ïÁ‚A. 130. õîƒAù¶‹ î‚è£Oò„ «ê˜ˆ¶ õî‚赋. 𣘈¶Š ð‚°õñ£ Þ®‚赋. ªõƒè£òˆ¬î õî‚°ƒè. Üì. ܈î¬ù ²¬õò£ù Þ‰î î£Qòˆ¬î ïèó õ£Cèœô âˆî¬ù «ð¼‚° ªîK»«ñ£ ªîKò¬ô. ªè£…ê‹ àŠ¹ «ð£†´ ªè£F‚è ¬õƒè.. Ü¬î ªïù„꣫ô â„C™ áÁ«î! Þ«î ñ£FK 膮ˆ îJ˜ô ªõ™ôˆ¬î‚ èô‰¶ 苹 ªó£†®¬ò ܶô º‚Aªò´ˆ¶ Ãì«õ âœÀŠ ªð£®¬ò ªî£†´ ꣊H†´Š 𣼃è. ܬó ¯vÌ¡ àÀ‰¶. Ü÷õ£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒè. 4 î‚è£O Þ¬î ªð£®ò£ ïÁ‚A‚ èƒè. Þ¶õ¬ó‚°‹ Þ™ô£†®»‹ ðóõ£J™¬ô. «ê£÷‹ à¬ì…²ì£î𮂰. ܬó èŠ è£ó£ñE ¬ò ²ˆî‹ ð‡E. Ãì«õ °ö‹¹‹ ¶¬õò½‹Ãì Þ¼‚°. è£ó£ñE.

Ü«î õ¬ì ꆮô 2 ¯vÌ¡ ⇪í¬ò áˆF 裌…궋 I÷裌 õˆî™ 3. õ¬ì ꆮô å¼ «ìHœ vÌ¡ ⇪í¬ò áˆF. ðˆ¶ GIûˆ¶‚° b ï™ô£ âKò†´‹. ªè£…ê‹ àŠ¹. C¡ù„C¡ù ༇¬ìè÷£ ༆®. 2 ¯vÌ¡ àÀ‰¶ ªó‡¬ì»‹ «ð£†´ õÁˆªî´ƒè. ܬó ¯vÌ¡ àÀ‰¶. C¡ù ¶‡´ ²‚°.. ðˆ¶ GIûˆ¶‚°‚ ¬èMì£ñ A÷Áƒè. Üì Üì. ªè†®ˆ îJ¬ó å¼ èŠ Ü÷¾‚° â´ˆ¶. «ôê£ ¹O„ê. ªõ‰î¶‹ «î¬õò£ù àŠ¹Š «ð£†´ ޡ‹ ðˆ¶ GIû‹ Ü´Š¹ô ªõ„²‚ A÷P Þø‚°ƒè. ªè£œ À ¶¬ õò ™ 裙 èŠ ªè£œ¬÷ â´ˆ¶‚°ƒè. 132. ܶô ñÁð® å¼ ¬èŠH® î‡Eòˆ ªîO„²Š HêP ܺ‚A ¬õƒè.. ÜŠ¹øñ£ b¬ò‚ °¬ø„²´ƒè. ªè£…ê‹ èP«õŠH¬ô. ªè£œÀ â™ô£‹ Å´ ÝPù¶‹ Ü«î£ì. ¹¬ì„². ܶô å¼ èŠ î‡E.  C¡ù ªõƒè£ò‹. î‡Eô áøŠ«ð£†´ ñÁ õ¬ó‚°‹ ªõ„C¼‰¶‹ ꣊Hìô£‹. «î¬õò£ù àŠ¹ â™ô£ˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶‚ ªè£…êñ£ î‡EM†´‚ èóèóŠð£ ܬó„ªê´ƒè. ªó‡¬ì»‹ î‡Eô ܬó ñE «ïó‹ áø ¬õƒè. 裙 ¯vÌ¡ ñ…êœÉœ Þ¬îªò™ô£‹ «ê˜ˆ¶‚ ªè£…êñ£ î‡EM†´ ¬ïú£ ܬó„ªê´ƒè. °†®ŠðêƒèÀ‚° M¼Šðñ£ùî£ ñ£ˆîµ‹ù£ «ê£÷„ «ê£ˆ¶ô ð£™. õÁˆ¶ ªõ„ê I÷裌. ņ«ì£ì ÜŠð«õ¾‹ ꣊Hìô£‹. õ£ê¬ù õ˜ø õ¬ó‚°‹ õÁˆ¶ â´ˆ¶ ¬õƒè. Ýøªõ„². áPù¶‹. õ¬ì ꆮò„ Å죂A ܶô ªè£œ¬÷Š «ð£†´ ï™ô£ ªð£K…² ªñ£Áªñ£ÁŠð£A.! 131. î‡E õˆFŠ«ð£Œ «ê£÷‹ ªñˆ¶ªñˆ¶Â «õèø õ¬ó‚°‹ A÷øµ‹. Ü…² èŠ î‡Eò‚ ªè£F‚èªõ„² ܶô ²ˆî‹ ð‡Eù «ê£÷ˆ¬îŠ «ð£´ƒè. ð„¬ê õ£¬ì «ð£Œ ï™ô ñí‹ õ‰î¶‹ Þø‚A´ƒè. ²‚° ñ툫î£ì èñèñ‚èø Þ‰î‚ °ö‹¬ð Åì£ù «ê£÷„«ê£Áô áˆF„ ꣊ H†ì£.Þ®„² â´ˆî «ê£÷ˆ¬î ºøˆ¶ô «ð£†´ àI «ð£èŠ ¹¬ì„² â´ƒè. 2 ¯vÌ¡ «îƒè£Œˆ ¶¼õ™. ܬó ¯vÌ¡ Yóè‹. ðˆ¶ GIû‹ èN„² ñÁð®»‹ ܬî àó™ô «ð£†´ Þ®„². ²‚° «ñ £˜‚°ö ‹ ¹ å¼ ¯vÌ¡ ð„êKC. «ê£÷„«ê£Á îò£˜.! Ü‰î ¼C«ò îQ. å¼ ¯vÌ¡ ¶õó‹ 𼊹. ܬó„ê M¿¶ «ê˜ˆ¶‚ è¬ó„² ¬õƒè. 2 ð™ ̇´. . ꘂè¬ó„ «ê˜ˆ¶‚ ªè£´ƒè.. 2 ð™ ̇´. å¼ «ìHœ vÌ¡ «îƒè£Œˆ¶¼õ™. ÝÁ ð„¬ê I÷裌. êˆîI™ô£ñ å¼ è†´ 膴õ£ƒè. ܬó ¯vÌ¡ è´°. è¬ó„² ªõ„C¼‚èø «ñ£˜‚ è¬óê¬ô áˆF.. ªïŒ. àI¬ò„ ²ˆîñ£ c‚A쵋. î‡Eò õ®„²†´. 裌…ê I÷裌 1 Þ¬îªò™ô£‹ «ð£†´ˆ î£O„². àÀ‰¶.. CÁ ¶‡´ ¹O.

݆®. «ôê£ ÝPù¶‹ Þ®ò£Šð‚ 膬ìô «ð£†´Š HNƒè. ܬó„ê ñ£¬õ C¡ù„ C¡ù Þ†Lè÷£ áˆF «õè ¬õƒè. ܬ ÜKC«ò£ì «ê˜ˆ¶ ªè£…ê‹ ªè†®ò£ ܬó„². ð™ð™ô£ ïÁ‚Aù «îƒè£Œ ܬó èŠ. Þ¡ªù£¼ õN»‹ Þ¼‚°. ܬó èŠ ê˜‚è¬ó. Cô Aó£ñƒèœô ¹¿ƒèôKC¬ò áø ªõ„². ªè£¿Š¬ð‚ è¬ó„² á¬÷„ ê¬î¬ò‚ °¬ø‚èø ªè£œÀ. ªè£œÀˆ ¶¬õò«ô£ì ꣊H†ì£.‘ªè£¿ˆîõ‚° ªè£œÀÕ‹ð£ƒè. Þ ®ò £Š ð ‹ ªð £¶õ£ ð„êK„C¬ò ܬó„²î£«ù Þ®ò£Šð‹ ªêŒõ£ƒè. ܉î vªðû™ Þ®ò£Šðˆ¬î„ ªêŒòø¶ âŠð®Â ÞŠ«ð£ ð£˜‚èŠ «ð£«ø£‹. ï™ô£ ªè£F„궋. î‡Eô å¼ ñE «ïó‹ áøªõ„².. õ®è†®ù ªõ™ôˆ î‡E«ò£ì Í¡ø¬ó èŠ î‡E «ê˜ˆ¶‚ ªè£F‚è ¬õƒè. ܬóò® c÷ˆ¶‚° ðˆ¶ ðFù…² ð¬ù æ¬ô Þ™«ôù£ ªî¡¬ù æ¬ô¬ò â´ˆ¶‚°ƒè. ªõ‰î ð£CŠð¼Š¹ ܬó èŠ. ãôˆÉœ ܬó ¯vÌ¡. 2 èŠ ð„êKC ñ£¬õ»‹ ªè£†® 膮 î†ì£ñ A÷Áƒè. °¬ø…ê bJô ðFù…² GIû‹ «õ赋. «ôê£ ÝPù¶‹ «ê¬õ ï£Nô «ð£†´ Þ®ò£Šðñ£ HN…ªê´ƒè. ¶¬õòô£ ñ£Á‹«ð£¶ ¼C ܼ¬ñò£ Þ¼‚°‹.Ýù£. õÁˆî ✠1 «ìHœ vÌ¡ «ê˜ˆ¶ Ü«î£ì. «ñ£˜ Þ™«ôù£ î‡E M†´ è¬ó„². ªè†® «îƒè£ŒŠð£™. î‡Eô áø ªõ„ê «ê£÷„«ê£ø. å¼ Í® «îƒè£Œˆ ¶¼õ™. Þ†L ñ£FK «õè ªõ„² ÜŠ¹øñ£ ܬî Þ®ò£Šðñ£ HNõ£ƒè. 133. ªõ™ô‹ èô‰¶ ꣊Hìø¶ Aó£ñˆ¶ õö‚è‹. «ìv† Hóñ£îñ£ Þ¼‚°‹. ÔÔÞ‰î ªõJ½‚° Þù ÜI˜î‹ÕÕ ñùê£ó„ ªê£™½iƒè. 4 èŠ ¹¿ƒè™ ÜKC¬ò„ ²ˆî‹ ð‡E. Ü¬ó„² ªõ„C¼‚èø ñ£¬õ Þ†L ñ£¾ ð‚° è¬ó„² áˆF‚ A÷Áƒè.ñ£¾ ÝPù¶‹ ªè£…êñ£ â´ˆ¶ ð¬ù . å¼ «ìHœ vÌ¡ ªïŒ èô‰¶ ðKñ£Áƒè. æ¬ ô ‚ ªè£¿‚è† ¬ Þ ó‡´ èŠ ªõ™ôˆ¬î ªð£®„² ܬó èŠ î‡Eô è¬ó„² õ®è†´ƒè. ܬóƒè. º‚裙 ðî‹ ªõ‰î¶‹ Þø‚A´ƒè. â™ô£¼‚°‹ ªó£‹ð H®„궋Ãì! 134. à싹‚° êˆî£ù Þ‰î Ýè£ó‹. õ¬ì ꆮô å¼ «ìHœ vÌ¡ â‡ªíŒ áˆF Åì£ù¶‹. «ôê£ Å´ ÝPù¶‹ ªè£¿‚膬ì ñ£FK H®„² Þ†LŠ ð£¬ùô «õè ªõ„ªê´ƒè. å¼ Í® «îƒè£¬òˆ ¶¼M. àŠ¹Š «ð£†´ â´ƒè. ªõ‰î¶‹ â´ˆ¶.

ܬó èŠ Ü÷¾‚° ªñ£„¬ê‚ ªè£†¬ì (裌…ê ªñ£„¬êù£ ºî™ ÷ î‡Eô áøŠ«ð£†´. ÝÁ «ñ£˜ I÷裌. æ¬ô¬ò ñ®„² Ëô£ô 膮´ƒè. ͵ ¯vÌ¡ I÷裌ˆÉœ. å¼ ¬èŠH® ªõƒè£òˆ¬îŠ ªð£®ò£ ïÁ‚°ƒè. ܶ êKò£ù ðî‹. 裙 ¯vÌ¡ ñ…êœÉœ. 1 ¶‡´ ðóƒA‚裌. 2 èˆîK‚裌.Þ«î ñ£FK â™ô£ ñ£¬õ»‹ ªê…² Þ†LŠ ð£¬ùô «õè ªõ„ªê´ƒè. å¼ ¯vÌ¡ è´°. . ñ™Lˆî¬ö¬ò â´ˆ¶ Ü«î£ì ªõƒè£òˆ¬î «ê˜ˆ¶ 凵 ªó‡ì£ ﲂA ¬õ»ƒè. ªè£…ê‹ èP«õŠH¬ô â™ô£ˆ¬î»‹ î£O„². ÜŠ¹ø‹. °ö‰¬îƒè÷èõóµ‹ù£«è‚ 芹ô Þ‰î ñ£¬õ GóŠH. ï™ô£ ªè£F‚è Ýó‹H„궋 ïÁ‚Aù 裌èP. õ£êˆ¶ô«ò ²‡® Þ¿‚èø Þ‰î ªñ£„¬ê‚ °ö‹¹ Þ†L. ¹Oˆ î‡Eô 4 î‚è£O. «î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶ è¬ó„² ¬õƒè. êˆîI™ô£ñ ꣊H†´õ£ƒè. Þ‰î‚ ªè£¿‚膬ìô èñèñ‚èø æ¬ô ñí«ñ ꣊Hì Þ¿‚°‹. 1 º¼ƒ¬è‚裌. â½I„¬ê Ü÷¾‚° ¹O â´ˆ¶ ͵ èŠ î‡Eô è¬ó„² ªõ„²‚°ƒè. ÜŠð«õ ꣊Hì «õ‡®ò¶î£¡. 4 Üõ¬ó‚裌. ¬èJ™ î‡Eò ªî£†´†´ ñ£¬õ ªî£†´Š ð£˜ˆî£ ñ£¾ ¬èJô å†ì‚ Ã죶. è´°Â â‰îˆ î£OŠ¹ ê£ñ£¡èÀ‹ Þ™ô£ñ«ò Üð£óñ£ ¼C‚èø Aó£ñˆ¶‚ °ö‹¹èœô Þ¶¾‹ 凵. ð£Fò÷¾ õ£¬ö‚裌. 裌èPƒè ªõ‰î¶‹ Þø‚A´ƒè. «ñ £˜‚ èO å¼ èŠ ¹¿ƒè™ ÜKCò‚ è¿M å¼ ñE «ïó‹ î‡Eô áø ªõ„². õ¬ì ꆮô å¼ «ìHœ vÌ¡ ⇪í¬ò Å죂A. «î£¬ê. «î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ è¬ó„² å¼ ñ‡ ꆮô áˆF Ü´Š¹ô ¬õƒè. Iîñ£ù bJô ï™ô£‚ A÷Áƒè. ªõƒè£ò‚ èô¬õ. è¬ó„² ªõ„C¼‚èø ñ£¾ èô¬õò ܶô áˆF. ê£îˆ¶‚° ªó£‹ð «ü£ó£ Þ¼‚°‹. 135. ¬ïú£ Þ†L ñ£¾ ð‚° ܬóƒè. 1 ¯vÌ¡ îQò£ˆÉœ. 136. ªè£…ê‹ èP«õŠH¬ô. 10 C¡ù ªõƒè£òˆ¬î «î£¬ô àK„² ¬õ»ƒè. ܶô ¹O„ê «ñ£˜ ªó‡´ èŠ. ð£î£‹ 𼊹‚è¬÷ˆ ÉM «õèªõ„²‚ ªè£´ƒè. ï´¾ô ªïŒJô õÁˆî º‰FK.æ¬ô‚°ï´¾ô ðóõô£ ªõ„². 4 è£ó£ñE Þ¬î â™ô£ˆ¬î»‹ ªè£…ê‹ ªðKò ¶‡´è÷£ ïÁ‚°ƒè. ÜŠð®«ò Þø‚A. ªõƒè£òˆ¬î„ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒè. ܉î ð‚° õ‰¶†ì£ «ñ£˜‚ èO ꣊Hìˆ îò£˜Â ܘˆî‹. ªñ £„¬ ê‚ ªè£† ¬ °ö‹ ¹ â ‡ªíŒ. 10 ªè£ˆîõóƒè£Œ. «õè ªõ„² â´ˆ¶‚赋)¬ò ܶô «ð£†´.

ªõÁ‹ õ¬ì ꆮô «ð£†´ õ£ê¬ù õó õÁˆªî´ˆ¶. ðˆ¶ C¡ù ªõƒè£ò‹. «î¬õò£ù Ü÷¾ ꘂè¬ó. «î£¬ê ñ£¾ ð‚° è¬ó„² ¬õƒè. èP«õŠH¬ô. ðˆ¶ I÷裌 õŸø¬ô «ê˜ˆ¶ ªè£…ê‹ èóèóŠð£ ܬóƒè. ܬî 苹 ñ£¾ô ªîO„²ˆ ªîO„² HêÁƒè. «î£¬ê‚ 虬ô Å죂A. àFó£ñ ༆ì õ‰î£. ê L„². ܬó ¯vÌ¡ ãô‚裈ɜ. ñ™Lˆî¬ö Þ¬îªò™ô£‹ ªð£®ò£ ïÁ‚°ƒè. 裙 Í® «îƒè£¬ò ð™ ð™ô£ ïÁ‚°ƒè. ²ˆF â‡ªíŒ M†´ ªó‡´ ð‚躋 F¼ŠHŠ «ð£†´. ²¬õô»‹ Üñ˜‚è÷Šð´ˆ¶‹! 138. «õ˜‚è ¬ ô ªè£¿‚è† ¬ å¼ èŠ ð„êKC¬ò å¼ ñE «ïó‹ î‡Eô áøªõ„² ¬ïú£ ݆®. Ü‰îŠ ð‚°õˆ¶ô«ò Þø‚A. àŠ¹ «ð£†´. ¶õ¬ ó Ý ‹ ªô † å¼ èŠ ¶õó‹ 𼊹. ñ£¬õ C¡ù„ C¡ù Ý‹ªô†ì£ ሶƒè. à콂° õ½×†ìø Þ‰î 苹Š ¹†´. ñ£¾ ªõ‰¶´„²Â ܘˆî‹. Þ†LŠ ð£¬ùô «õè ¬õƒè. ÜŠ¹ø‹. î‡Eò õ®„²†´ å¼ ¯vÌ¡ «ê£‹¹. 膮J™ô£ñ àF˜ˆ¶. Þ¬î â™ô£ˆ¬î»‹ ñ£¾ô «ð£†´ «î¬õò£ù àŠ¬ð»‹ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒè. óê‹ ê£î‹. å¼ C†®¬è àŠ¬ð ܬó èŠ î‡Eô è¬ó„². ªñ£Áªñ£ÁŠð£ «õèªõ„² â´ƒè. îJ˜ ê£î‹ ñ£FK ꣊𣆴 ä†ìƒèÀ‚° ªî£†´‚A†ì£ Hóñ£îñ£ Þ¼‚°‹ Þ‰î Ý‹ªô†. 139. «ôê£ ßóŠðî‹ Þ¼‚èøñ£FK H¬ê…². è‹ ¹ ¹ † ´ å¼ èŠ è‹¬ð â´ˆ¶ ²ˆî‹ ð‡E. 裙 èŠ ð„êKC ªó‡¬ì»‹ å‡í£„ «ê˜ˆ¶ ܬó ñE «ïó‹ î‡Eô áø ¬õƒè. ªè£…ê‹ ñ£¬õ â´ˆ¶ ༆®Š 𣼃è. ܶô Þ‰î ñ£¬õ áˆF ªî£†ì£ å†ì£î ð‚° õ˜ø .137. å¼ «ìHœ vÌ¡ ⇪í¬ò è£òªõ„². ܬó èŠ «îƒè£Œ ¶¼õ™ «ê˜ˆ¶ ꣊H´ƒè. èóèóŠð£ ªð£®„ªê´ƒè. å¼ «ìHœ vÌ¡ ªïŒ.

Åì£ù «î£¬ê‚è™L™ ñ£¬õ áŸP. õÁˆî «îƒè£Œ. ܬìñ£¾ ð‚°‚ è¬óˆ¶. è£ó£ñE. ñ™Lˆî¬ö îô£ ܬó èŠ ÝAòõŸ¬ø «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. å¼ ¯vÌ¡ ªïŒJô õÁˆªî´ƒè. H¬ê…² ¬õƒè. Hóñ£îñ£è Þ¼‚°‹. ²ì„²ì «î£¬ê¬ò â´ˆ¶ ªõƒè£ò„ ê†Q«ò£´ ꣊H´ƒèœ. ISQ™ ¬ïv ñ£õ£è ܬó»ƒèœ. õÁˆî «õ˜‚èì¬ô¬ò ܬó‚ èŠ Ü÷¾‚° â´ˆ¶ «î£¬ô c‚A†´ èóèóŠð£ ªð£®ƒè. å¼ «ìHœ vÌ¡ ✬÷ ªõÁ‹ õ£íLô «ð£†´ ªð£Kòø ñ£FK õÁˆªî´ƒè. Aó£ñˆ¶ ñ‚èÀ‚° Þ‰î M¼‰¶ õ£ó‰îõø£¶. ªè£ˆîõóƒè£Œ. ÜF™ õî‚Aò «èó† ªõƒè£ò‚ èô¬õ¬ò„ «ê˜ˆ¶ ܬóñE «ïó‹ áø¬õ»ƒèœ. ªð£®ò£è ïÁ‚Aò èP«õŠH¬ô. õ£íLJ™ CPî÷¾ ⇪íŒM†´ ÜF™ ªð£®ò£è ïÁ‚Aò ªõƒè£ò‹ 1 èŠ.. º‚裙 èŠ ªõ™ôˆ¬î å¼ «ìHœ vÌ¡ î‡E M†´ Å죂°ƒè. «è›õó°. Þø‚A Ýøªõ„². î‡a˜ «ê˜ˆ¶. Mï£ò輂° ªè£¿‚膬ì M¼‰¶ õ¼ûˆ¶‚° å¼ º¬ø. ²ì„²ì ꣊Hì «õ‡®ò¶î£¡. ªð£®ò£è ïÁ‚Aò 8 ð„¬ê I÷裌. «î¬õò£ù Ü÷¾ ñ£¬õ â´ˆ¶. ܶô Ìó투î GóŠH ñ£¬õ Í®. ªè£¿‚è†¬ì ªõ‰¶ èñèñ «õ˜‚èì¬ô ñí‹ õ‰î¶‹ Þø‚A. ªð¼ƒè£òˆÉœ 1 ¯vÌ¡. I÷裌ˆÉœÜ¬ó èŠ. è´°ˆÉœ 裙 èŠ. Þ‰î 䉶 õ¬è î£Qòƒè¬÷»‹ îô£ å¼ èŠ Ü÷MŸ° â´ˆ¶ ²ˆî‹ ªêŒ¶ îQˆîQò£è «ôê£è õÁˆ¶. ªê÷ ªê÷. «õ˜‚èì¬ôŠ ªð£®. ܬó ¯vÌ¡ ãôˆÉœ â™ô£ˆ¬î»‹ å‡í£„ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒè. ñ£¬õ ªè£…ê‹ ªè£…êñ£ â´ˆ¶ C¡ù„ C¡ù A‡í‹ «ð£ô ªê…².. Ýù£. ÝMô «õè¬õƒè. d¡v. ܶô èì¬ôŠ ªð£®‚ èô¬õ¬ò‚ ªè£†®‚ èô‚°ƒè. ô‡ªíŒ ܬó . º¼ƒ¬è‚裌. «ê£÷‹. 140. ²ŸP½‹ ⇪íŒM†´ Þ¼¹øº‹ F¼ŠHŠ «ð£†´ ªñ£Áªñ£Á «î£¬êè÷£è ²†ªì´ƒèœ.. å¼ «ìHœ vÌ¡ «îƒè£¬ò ð™ ð™ô£ ïÁ‚A. ܬó èŠ «èó† ¶¼õ™. 裌 èP á Á裌 «î¬õ: «èó†. ܬùˆ¶‹ êñ Ü÷¾ èô‰î 裌èP èô¬õ 1 A«ô£. ªõ‰îòˆÉœ 2 ¯vÌ¡.’’ 141. ê‹ð£ «è£¶¬ñ. ༬÷‚Aöƒ°. è¬ó…궋 õ®è†®. ð … ê î£Qò «î£¬ ê ‘‘苹. ñ‚裄 «ê£÷‹.õ¬ó‚°‹ A÷P. õÁˆî âœ. è£LçŠ÷õ˜.

å¼ ð£ˆFóˆF™ «ð£†´ °‚èK™ ¬õˆ¶ Í® (ªõJ† «ð£ì «õ‡ì£‹) 䉶 GIì‹«õè¬õ»ƒèœ. â½I„ê‹ ðö‹ 15. èô¬õ ªè†®ò£A â‡ªíŒ èC»‹ õ¬ó A÷P Þø‚°ƒèœ. 142. ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ܼ¬ñò£è Þ¼‚°‹ Þ‰î I‚ú† ªõTìHœ áÁ裌. ªð¼ƒè£òˆ Éœ 1 ¯vÌ¡. è´° 1 ¯vÌ¡. 𠄬 ê I÷裌 á Á裌 «î¬õ: ð„¬ê I÷裌 裙 A«ô£. ̇ ´ (õî‚è™ ) á Á裌 «î¬õ: ̇´ 1 A«ô£. Hø° â½I„¬ê ê£Á. ªð¼ƒè£ò‹ ܬó ¯vÌ¡. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «ñ½‹ ðˆ¶ GIì‹ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. àŠ¹ ܬó èŠ. àŠ¹ 1 èŠ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ e÷ ñê£ô£ Éœè¬÷„ «ê˜ˆ¶ 䉶 GIì‹ A÷P â½I„¬ê ê£P™ Þ¼‚°‹ 裌èP¬ò„ «ê˜ˆ¶ Þó‡´ GIì‹ A÷P Þø‚°ƒèœ. YóèˆÉœ 1 «ìHœ vÌ¡. Hø° ̇¬ì «ê˜ˆ¶ ªð£¡Qøñ£°‹õ¬ó õî‚°ƒèœ. è´° ܬó ¯vÌ¡. ô‡ªíŒ ܬó A«ô£. îQò£ˆÉœ 裙 èŠ. I÷裌ˆÉœ 裙 èŠ. 143. ñ…êœÉœ ܬó ¯vÌ¡. ÝPò¶‹ AöƒA™ èô‰¶ Í® ¬õ»ƒèœ. Þó‡´ ï£œ ÜŠð®«ò ¬õˆF¼‚è «õ‡´‹. Þ‰î‚ èô¬õ¬ò ü£®J™ «ð£†´. 144. Hø° ÜîÂì¡ â½I„¬ê ê£Á. ¶¬ìˆ¶ êŸÁ ªðKò ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. â½I„¬ê ê£Á 1 èŠ. ªõ‰îòˆÉœ 2 ¯vÌ¡. àŠ¹ ܬó èŠ. . ñ…êœÉœ 2¯vÌ¡. Hø° ðò¡ð´ˆîô£‹. I÷裌ˆÉœ 凫í裙 èŠ. èñèñ‚°‹ Þ‰î áÁ裬ò ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹.L†ì˜. õÁ‚è£ñ™ ªð£®ˆî è´°Š ªð£® 1 «ìHœ vÌ¡. è´° î£Oˆ¶. å¼ õ£ó‹ õ¬ó ªõJL™ ¬õˆªî´ƒèœ. CÁ ¶EJ™ ͆¬ìò£è 膮 ªè£FcK™ (Í›°ñ£Á) 䉶 GIì‹ ¬õˆ¶ â´ˆ¶ Ýø ¬õ»ƒèœ. ð£Fò÷¾ ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶. â½I„¬ê ê£Á ܬó L†ì˜ ªêŒº¬ø: ̇®¡ «î£¬ô c‚A. è¬ìCJ™ ñŸø ªð£¼†è¬÷„ «ê˜ˆ¶. ÝÁ ñ£î‹ õ¬ó ªèì£ñ™ Þ¼‚°‹ Þ‰î áÁ裌. è´°ˆÉœ 裙 èŠ. â‡ªíŒ Ü¬ó A«ô£ ªêŒº¬ø: Aöƒ¬è ²ˆî‹ ªêŒ¶. Éœ õ¬èèœ Ü¬ùˆ¬î»‹ å¡ø£è‚ èô‰¶ Aöƒ«è£´ «ê˜ˆ¶Š HêÁƒèœ. èó‹ ñê£ô£ ܬó ¯vÌ¡. â½I„¬ê ê£Á 裙 L†ì˜. àŠ¹ ܬó èŠ. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A. õÁˆ¶ ܬóˆî ªõ‰îòŠªð£® 1 «ìHœ vÌ¡. Hø° MQè˜ «ê˜ˆ¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. à ¼ ¬ ÷‚Aö ƒ ° Ý õ‚裌 «î¬õ: ༬÷‚Aöƒ° ܬó A«ô£. ªêŒº¬ø: 裌è¬÷ Mó™ c÷ˆ ¶‡´è÷£è ïÁ‚A. MQè˜ 50 Aó£‹. ªõ‰îòˆÉœ å¡ø¬ó «ìHœ vÌ¡. Hø° eF»œ÷ ⇪íJ™ è´° î£Oˆ¶ ÝPò¶‹ Aöƒ«è£´ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ.

Yóè‹ ÝAòõŸ¬ø ªõÁ‹ õ£íLJ™ õÁˆ¶Š ªð£®»ƒèœ. I÷裬ò CPî÷¾ î‡a˜M†´ ¬ïú£è ܬó»ƒèœ. ªõ‰îò‹. ªõ‰îò‹ 50 Aó£‹.ªêŒº¬ø: â½I„ê‹ ðöˆ¬îŠ HN‰¶ ê£Á â´ˆ¶‚ªè£œÀƒèœ. ̇¬ìŠ «ð£´ƒèœ. Hø° è´¬èŠ ªð£® ªêŒ¶ ܈¶ì¡ ªõ‰îòˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶ I÷è£J™ «ð£†´ Þó‡´ ï£†èœ áø¬õˆ¶. è´° 5 ¯vÌ¡. I÷裌 ê£P™ ï¡ø£è Í›A áø «õ‡´‹. àŠ¹. ܬóˆî M¿¶è¬÷ î‚è£O‚ è¬óê«ô£´ èô‰¶ ¬õ»ƒèœ. å¼ õ¼ì‹ õ¬ó ¬õˆ¶Š ðò¡ð´ˆîô£‹. â½I„¬ê óêˆF™ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ÜF™ I÷裌è¬÷Š «ð£†´ Í¡Á ï£†èœ áø ¬õ»ƒèœ. ªð¼ƒè£ò‹ 2 ¯vÌ¡. ̇´ 裙 A«ô£. ꘂè¬ó å¡ø¬ó èŠ. ªêŒº¬ø: â½I„ê‹ ðöˆ¬î ïÁ‚A. ªð¼ƒè£ò‹ î£Oˆ¶. ð„¬ê I÷裌 ªõœ¬÷ò£AM´‹. Ü«î«ð£ô Yó般 ¬ïú£è ܬó»ƒèœ. Þ÷‹ ņ®™ Þ¼‚°‹ªð£¿¶ Þ‰îŠ ªð£®è¬÷Š «ð£†´ ܫ áø¬õˆî â½I„ê‹ ðöƒè¬÷»‹ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ Þø‚A. Hø° î‚è£O¬ò îQ«ò â´ˆ¶ î‡a¬ó õ®ˆ¶M†´ˆ «î£¬ô c‚A. î‚ è£Oˆ ªî£‚° «î¬õ: ´ˆ î‚è£O 2 A«ô£. Þî¬ù ÝÁ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹. â ½ I„ê‹ ð ö Þ QŠ ¹ á Á裌 «î¬õ: â½I„ê‹ ðö‹ 25. 146. ņ«ì£´ Þ¼‚°‹«ð£«î ꣊Hìˆ îò£ó£AM´‹ Þ‰î áÁ裬ò. ̇´ CP¶ õîƒAò¶‹ î‚è£O‚ èô¬õ¬ò áŸP ªè†®ò£A Fó‡´ õ¼‹ õ¬ó ªè£F‚è ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. å¼ ñ£î‹ õ¬ó ï¡ø£è Þ¼‚°‹ Þ‰î î‚è£O ªî£‚°. I÷裌ˆÉœ 50 Aó£‹. ñ…êœÉœ 1 ¯vÌ¡. ̇¬ì àKˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ô‡ªíŒ 裙 A«ô£. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´°. è´° 1 «ìHœ vÌ¡. è´°. ñ…êœ Éœ èô‰¶ å¼ õ£ó‹ ¬õˆF¼ƒèœ. . Yóè‹ 1 «ìHœ vÌ¡. Hø°ê˜‚è¬ó¬ò„«ê˜ˆ¶Þó‡´ï£†èœ ¬õˆF¼ƒèœ. â½I„ê‹ ðöˆ¬îŠ HN‰¶ ê£Á â´ƒèœ. àŠ¹ 1 ¬èŠH®ò÷¾. Yóè‹ 3 ¯vÌ¡. Ýø ¬õˆ¶ ¬èò£™ ï¡ø£èŠ H¬ê»ƒèœ. ªêŒº¬ø: î‚è£O¬ò å¼ ð£ˆFóˆF™ «ð£†´ Í›°‹ Ü÷¾‚° î‡a˜ áŸP Í®¬õˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. ð„¬ê I÷裬ò‚ 裋¹ c‚A. ªð¼ƒè£ò‹ 25 Aó£‹. â½I„ê‹ ðö‹ 15. MQè˜ 1 èŠ. 145. â‡ªíŒ 2 Ýö£‚°. «ñ™ «î£™ MK»‹õ¬ó «õè «õ‡´‹. ªð¼ƒè£ò‹. WP ¬õ»ƒèœ. Hø° àð«ò£A»ƒèœ. MQè˜. I÷裌 õŸø™ 150 Aó£‹.

ªõ‰îòŠªð£®. ªð¼ƒè£ò‹. ÞîÂì¡ I÷裌ˆÉœ. Ü‰î„ ê£PL¼‰¶ ꂬè¬òŠ HN‰ªî´ˆ¶ ªõJL™ è£ò ¬õ»ƒèœ. àŠ¹. ªð¼ƒè£òˆ¬îŠ ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. 148. è£LçŠ÷õ˜ 1. ªêŒº¬ø: î‚è£O¬ò„ ²ˆî‹ ªêŒ¶ ¶¬ìˆ¶ CÁ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚A. ô‡ªíŒ º‚裙 èŠ. ô‡ªíŒ ܬó A«ô£. ¹O 400 Aó£‹. ܬóèŠ è´¬è»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ õÁˆ¶Š ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. è´°. î‚ è£O vªð û ™ ªî£‚° «î¬õ: ´ˆ î‚è£O 2 A«ô£. àŠ¹ 凫í 裙 èŠ. ªêŒº¬ø: ñ£ƒè£¬ò ïÁ‚A àŠH™ èô‰¶ å¼ ï£œ º¿õ¶‹ áø ¬õ»ƒèœ. è´° 5 ¯vÌ¡. Í¡ø£‹  î‡a˜ º¿õ¶ñ£è èC‰F¼‚°‹.147. ÝPò¶‹ ܬóˆî î‚è£O M¿¶. ñ£ƒè£Œ 1. ↴ ñE «ïó‹ áPò¶‹ Ü‰îŠ ¹O¬ò â´ˆ¶. ñÁ  ñ£ƒè£Œˆ ¶‡ìƒè¬÷ ñ†´‹ îQ«ò â´ˆ¶ ¶EJ™ è£ò ¬õ»ƒèœ. I÷裌ˆÉœ 2 èŠ. ̇´ î£Oˆ¶ Þø‚°ƒèœ. Þ…C¬ò ﲂA. ð†ì£E 150 Aó£‹. 149. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶. ÜîÂì¡ è£Œ‰î ꂬè. ê£P™ ¹O¬ò áø ¬õ»ƒèœ. î£O‚è: è´° 2 «ìHœ vÌ¡. I÷裌ˆÉœ «ê˜ˆ¶ ݆´ƒèœ. °‹ ð «è£í ‹ á Á裌 «î¬õ:²‡¬ì‚裌 1 èŠ. ªè£ˆîõóƒè£Œ 150 Aó£‹. . Þ…C 50 Aó£‹. ̇´ 裙 A«ô£. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ e÷ è´¬èˆ î£Oˆ¶. àŠ¹ 2 èŠ. Hø° ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´°. ªêŒº¬ø: 裌èPè¬÷„ ²ˆî‹ ªêŒ¶ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ªõ‰îòˆ¬î»‹. è´°Šªð£® ÝAòõŸ¬ø‚ èô‚°ƒèœ. Þó‡´ «ìHœ vÌ¡ î‡a˜ M†´ ê£Á â´ˆ¶ Üî¬ù 裌 èô¬õ«ò£´ «ê¼ƒèœ. ñ£ƒè£Œ áPò c¬ó õ®è†® ÜF™ ꘂè¬ó I÷裌Šªð£®. àŠ¹ º‚裙 èŠ. â½I„ê‹ ðö„ê£Á «ê˜ˆ¶ ï¡ø£è‚ °½‚A ¬õ»ƒèœ. å¼ ï£œ Þ‰î‚ èô¬õ áø†´‹. ²¬õò£ù ꈶI°‰î Þ‰î áÁ裌 Þó‡´ ï£†èœ ñ†´«ñ ¬õˆ¶ àð«ò£A‚è º®»‹. ªð¼ƒè£òŠªð£®. ꘂè¬ó Þó‡ì¬ó èŠ. â½I„ê‹ ðö„ê£Á å¡ø¬ó èŠ. Þó‡´ õ¼ì‹ õ¬ó Þî¬ù ¬õˆF¼‰î£½‹ ªè죶. I÷裌ˆÉœ 1 èŠ. I÷裌Šªð£® 凫í裙 èŠ. å¼ õ£óˆ¶‚°Š Hø° àð«ò£A‚èô£‹.è´° ܬó èŠ. å¼ ü£®J™ «ð£†´ àŠ¬ð‚ «ê˜ˆ¶‚ °½‚A Þó‡´ ï£†èœ ¬õˆF¼ƒèœ. î‚è£O„ ê£Á «ê˜ˆ¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ô‡ªíŒ Þó‡ì¬ó èŠ. ªð¼ƒè£ò‹ î£Oˆ¶ ÝPò¶‹ áÁè£»ì¡ èô‰¶ Í® ¬õ»ƒèœ. èˆîK‚裌 4. ªõœ¬÷ŠÌ‡´ 100 Aó£‹. ªõ‰îò‹ 75 Aó£‹. vªð û ™ Þ QŠ ¹ ñ £ƒ 裌 á Á裌 «î¬õ: AOÍ‚° ñ£ƒè£Œ ¶‡´èœ 12 èŠ. «èó† 1. ªð¼ƒè£ò‹ 2 ¯vÌ¡.

è´°ˆÉœ ܬó èŠ. è´°ˆÉœ 2 èŠ. ̇´ ܬó èŠ. ñ £ƒ 裌 Þ QŠ ¹ á Á裌 «î¬õ: AOÍ‚° ñ£ƒè£Œ 1 A«ô£. èó‹ ñê£ô£ 5 ¯vÌ¡. 152. I÷裌ˆ Éœ 1 èŠ. 150. î‚è£O¬ò„ «ê˜ˆ¶„ ²¼÷ õî‚A Hø° ñŸø ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶ â‡ªíŒ èC»‹ õ¬ó ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. ñ…êœ Éœ 2 ¯vÌ¡.ªð£®‚ è¬óê¬ô„ «ê˜ˆ¶‚ ªè£F‚è¬õ»ƒèœ. ªõƒè£ò‹. î‚ è£O á Á裌 «î¬õ: ´ˆ î‚è£O 1 A«ô£. å¼ ñ£î‹ õ¬ó Þî¬ùŠ ðò¡ð´ˆîô£‹. õ£íLJ™ ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶. Þ…C ÝAòõŸ¬ø å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ 2 èŠ î‡a˜ áŸP ðˆ¶ GIì‹ «õè ¬õ»ƒèœ. Þ…C å¼ Üƒ°ôˆ ¶‡´ 1. èó‹ ñê£ô£ «ê˜ˆ¶ ü£‹ ðî‹ õ¼‹õ¬ó A÷P Þø‚A. ªð¼ƒè£ò‹ CP¶. àŠ¹ 2 èŠ. â½I„¬ê ê£Á 2 «ìHœ vÌ¡. ô‡ªíŒ å¡ø¬ó èŠ. ªè†®ò£AM´‹. . ñ£ƒè£Œ. Þ…C¬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. Þî¬ù å¼ õ£ó‹ õ¬ó ¬õˆ¶Š ðò¡ð´ˆîô£‹. ÜF™ I÷裌ˆÉœ. è‹HŠ 𣰠õ‰î¶‹ ñ£ƒè£Œ ¶‡´è¬÷„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. 151. ꘂè¬ó 1 A«ô£. àŠ¹ 3 ¯vÌ¡. I÷裌ˆ Éœ 2 èŠ. MQè˜ è£™ èŠ. ô‡ªíŒ ܬó A«ô£. ñ £ƒ 裌 Ý õ‚裌 «î¬õ:«î£™ èùñ£ù ¹OŠð£ù ªðKò ñ£ƒè£Œ 12. I÷裌ˆÉœ 3 ¯vÌ¡. MQè˜ èô‰¶ ¬õ»ƒèœ. 𣰪膮ò£è Þ¼‰î£™ CPî÷¾ªè£Fc¬ó„«ê˜‚èô£‹. ñÁ÷ àð«ò£A‚èˆîò£ó£AM´‹ Þ‰î áÁ裌. ªõƒè£ò‹. Hø° ꘂè¬ó «ê˜ˆ¶ «ñ½‹ ðˆ¶ GIì‹ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. ªõ‰îòˆÉœ 2 ¯vÌ¡. àŠ¹. àŠ¹ 裙 èŠ. ªêŒº¬ø:î‚è£O¬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ªêŒº¬ø:ñ£ƒè£¬òˆ ¶¼M.å¼ õ¼ì‹ Ýù£½‹ ªè죶. ªðKò ªõƒè£ò‹ 3.

è´°. Fùº ‹ èô¬õ¬ò‚ °½‚AMì «õ‡´‹. è¿Mˆ ¶¬ìˆ¶. ªð¼ƒè£òŠªð£® 1 ¯vÌ¡. â‡ªíŒ å¡ø¬ó èŠ. Üî¡ ï´M™ àœ÷ ïó‹¬ð c‚AM†´ CÁ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. å¼ õ¼ì‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚è Cø‰î¶ Þ‰î Ýõ‚裌. ñ£ƒè£Œ áPò c¬ó CP¶ CPî£èˆ ªîOˆ¶ ܬó‚è «õ‡´‹. ªêŒº¬ø:ñ£è£O‚Aöƒ¬è (Þ÷ê£è) î‡aK™ å¼ ñE «ïó‹ áø¬õˆ¶. Hø° áPò¶‹ àð«ò£A‚èô£‹. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ I‚RJ™ ï¡° ܬ󈶈 îJK™ èô‚辋. ñ £è£O‚Aö ƒ ° á Á裌 «î¬õ: ñ£è£O‚Aöƒ° ܬó A«ô£. 153. àŠ¹ ܬó èŠ. «ñ«ô CP¶ â‡ªíŒ áŸP Í® ¬õ»ƒèœ. ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¯vÌ¡ ªêŒº¬ø: ñ£ƒè£¬ò‚ è¿Mˆ ¶¬ìˆ¶. ñ…êœÉœ «ê˜ˆ¶ Í¡Á ï£†èœ áø¬õ»ƒèœ. ñ £ƒ 裌 ñ Cò ™ á Á裌 «î¬õ:ï¡° ªðKò ¹O Š¹œ÷ ñ£ƒè£Œ 12. ÜîÂì¡ àŠ¹ «ê˜ˆ¶Š HêP Í¡Á ï£†èœ áø ¬õ»ƒèœ. ªêŒº¬ø:â½I„ê‹ ðöˆ¬î ïÁ‚A M¬îè¬÷ c‚AM†´ àŠ¹. ï¡ø£è áø å¼ õ£ó‹ ðˆ¶ ï£œ Ýèô£‹. 155. ܈¶ì¡ I÷裌ˆÉœ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. èô¬õ ²¼‡´ â‡ªíŒ èC‰î¶‹ ªð¼ƒè£ò‹. I÷裌ˆÉœ 1 èŠ. ªõ‰îòŠªð£® 2 ¯vÌ¡. 154. ªð¼ƒè£òˆÉœ. ܈¶ì¡ Aöƒ¬è»‹ èô‰¶ å¼ ü£®J™ «ð£†´ å¼ õ£ó‹ áø ¬õ»ƒèœ. Hø° ñ£ƒè£Œˆ ¶‡ìƒè¬÷ ñ†´‹ îQ«ò â´ˆ¶ è£ò ¬õˆ¶. ÞîÂì¡ e÷ ñŸø ê£ñ£¡èœ ܬùˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶‚ A÷P å¼ ü£®J™ «ð£†´. ªõ‰îòŠªð£® «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚A ÝøM†´ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. è´° 2 ¯vÌ¡. 裌‰î I÷裌 15. MóL ñ…êœ. MóL ñ…êœ ¶‡´ 2. è´° Þó‡´ ¯vÌ¡. â‡ªíŒ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. «î£™ YM CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. I÷裌 õŸø™. «î£¬ô c‚AM†´ e‡´‹ ¶¬ìˆ¶ Þó‡ì£è c÷ñ£è ïÁ‚°ƒèœ. ªõ‰îòŠªð£® 2 ¯vÌ¡. I÷裌ˆÉœ 2 èŠ. ñ£ƒè£Œ æó÷¾‚° ñC‰î¶‹ I÷裌ˆÉœ. . è´° î£Oˆ¶ ܬóˆî M¿¬î «ê¼ƒèœ. àŠ¹ 2 èŠ. ¹Oˆî îJ˜ ܬó L†ì˜. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶.ªêŒº¬ø:ñ£ƒè£Œè¬÷‚ ªè£†¬ì‚° «ñ«ô Þ¼‚°‹ ªè†®ˆ «î£½ì¡ ªõ†® «ñô£è Þ¼‚°‹ ªñ™Lò «î£¬ô c‚AM†´ ¶¬ìˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ô‡ªíŒ ܬóA«ô£. Hø° àð«ò£A‚èô£‹. â ½ I„ê‹ ð ö ˆ ªî£‚° «î¬õ:â½I„ê‹ ðö‹ 25. Hø° â½I„¬ê‚ èô¬õ¬ò I‚RJ™ Ü¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ªõ‰îòˆÉœ. ñ…êœÉœ 2 ¯vÌ¡. è´°ˆÉœ. è´°ˆÉœ 2 èŠ. å¼ õ¼ì‹ õ¬ó Þî¬ù ¬õˆF¼‚èô£‹. àŠ¹ 裙 èŠ.

ªð¼ƒè£ò‹ 25 Aó£‹. ô‡ªíŒ1 èŠ.å¼ õ¼ì‹ õ¬ó Þî¬ù ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹. ñ…êœ Éœ «ê˜ˆ¶Š HêP Þó‡´ ï£†èœ ¬õˆF¼ƒèœ. è´° 2 ¯vÌ¡. 156. ªð£®ˆ¶ êLˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ ªð£®è¬÷Š «ð£†´ ªè£F‚è M†´ ܈¶ì¡ ̇´ ªõ™ô‹ «ê˜ˆ¶ å¼ ªè£F õ‰î¶‹ Þø‚AM´ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶. àì«ù ꣊Hì «î£î£ù Þ‰îˆ ªî£‚¬è Í¡Á ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹. ªð¼ƒè£òˆ¬î õÁˆ¶Š ªð£®»ƒèœ. è´° î£Oˆ¶. àŠ¹. àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. Hø° â½I„ê‹ ðö‹ ªõ‰îòŠªð£®. àŠ¹ 裙 èŠ. 3 ªêŒº¬ø: õ£íLJ™ CPî÷¾ â‡ªíŒ M†´ I÷裌. I÷裌 ä‰î¬ó èŠ. â ½ I„¬ ê. õ£íLJ™ â‡ªíŒ áŸP‚ 裌‰î¶‹ è´° î£Oˆ¶ àÀ‰î‹ð¼Š¹«ê˜ˆ¶ ܶ Cõ‰î¶‹ â½I„ê‹ðö„ ê£Á. ñ…êœÉœ 1 ¯vÌ¡. ªõ‰îòŠªð£® 1 ¯vÌ¡. ̇ ´ á Á裌 «î¬õ: ̇´ 1 A«ô£. ªõ‰îò‹ «ìHœ vÌ¡. ªõ™ô‹ º‚裙 èŠ (Ü„² ªõ™ôñ£ù£™ 8) èP«õŠH¬ô «î¬õò£ù Ü÷¾. å¼ õ¼ì‹ õ¬ó ªèì£ñ™ Þ¼‚°‹. Yóè‹ ÝAò õŸ¬øªõÁ‹õ£íLJ™õÁˆ¶Šªð£®»ƒèœ. èP«õŠH¬ô¬ò å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ õÁˆ¶Š ªð£®»ƒèœ.ªð£®ˆîõŸ¬ø èóèóŠ ð£è„ êLˆ¶ ¬õ»ƒèœ. Þó‡´ õ£ó‹ õ¬ó áø ¬õˆ¶Š Hø° àð«ò£A‚èô£‹. ô‡ªíŒ ܬó èŠ. ªð¼ƒè£òŠªð£®«ê˜ˆ¶‚A÷P Þø‚°ƒèœ. ªõ‰îòŠªð£® 1 ¯vÌ¡. 158. Iœè£ŒˆÉœ ܬó èŠ. ð„¬ê I÷裌 20. îQò£ º‚裙 èŠ. 157. àÀ‰¶ 3 «ìHœ vÌ¡. àŠ¹ ܬó èŠ. àŠ¹. ð„¬ê I÷裬ò„ «ê˜ˆ¶ 䉶 GIì‹ õî‚°ƒèœ. ñ™L. àŠ¹2 èŠ. ð„¬ê I÷裬ò I‚RJ™ å¡Pó‡ì£è ܬóˆªî´ƒèœ. ô‡ªíŒ 2 èŠ. ªêŒº¬ø: â½I„ê‹ ðöˆ¬î CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚A. â½I„ê‹ðö„ ê£Á ä‰î¬ó èŠ (40 â½I„ê‹ ðöƒè¬÷ HN‰î£™ Þ‰î Ü÷¾ ê£Á A¬ì‚°‹). ñ £ƒ 裌 ˆ ªî£‚° «î¬õ: ñ£ƒè£Œ 3. ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¯vÌ¡. 𠄬 ê I÷裌 ˆ ªî£‚° «î¬õ:â½I„ê‹ ðö‹ 25. ñ…êœÉœ 1 ¯vÌ¡ . ªð¼ƒè£òŠ ªð£® 1 ¯vÌ¡. Yóè‹ 1 èŠ. è´° 2 ¯vÌ¡. ªõ‰îò‹. è´° 3 «ìHœ vÌ¡.

ꘂè¬ó 1 èŠ. ð„¬ê èŸÌó‹ å¼ C†®¬è ªêŒº¬ø: ªï™L‚裌è¬÷ è¿M. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ ÝPò¶‹ ñ£ƒè£J¡e¶ áŸP Í® ¬õ»ƒèœ. Hø° â½I„¬ê ê£Á. è´° 2 «ìHœ vÌ¡. è´° 2 ¯vÌ¡. ðˆ¶ ðF¬ù‰¶ èO™ ï¡ø£è áPM´‹. àŠ¹. àì«ù ꣊Hì àè‰î Þ‰î áÁ裌. ªð£® eîI¼‰î£™ ñ£ƒè£Œ ¶‡ìƒèO¡e¶ ÉM M´ƒèœ. Hø° ñ…êœÉœ. Ü ¬ ó ªï ™ L Þ QŠ ¹ á Á裌 «î¬õ: ܬó ªï™L 2 èŠ. è´°. b Iîñ£è Þ¼‚è «õ‡´‹. îQò£¬õŠ ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. îQò£ 1 «ìHœ vÌ¡ ªêŒº¬ø:ñ£ƒè£¬ò‚è¿Mˆ¶¬ìˆ¶Þó‡ì£èWP M¬î c‚A ¬õ»ƒèœ. 160. ªð¼ƒè£òŠªð£® 1 ¯vÌ¡. I÷裌ˆÉœ «ê˜ˆ¶ ²¼÷‚ A÷P ªõ‰îòŠªð£® ªð¼ƒè£òŠªð£®¬ò„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. °ƒ°ñŠÌ 1 C†®¬è. I÷裌ˆÉœ 裙 èŠ. I÷裌ˆÉœ ܬó èŠ. ¶¼¾ƒèœ. Þ¬î àì«ù ꣊Hìô£‹. ñ…êœÉœ 1 ¯vÌ¡. ꘂè¬óJ™ 裙 èŠ î‡a˜ áŸP‚ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. å¼ õ£ó‹ õ¬ó ï¡ø£è Þ¼‚°‹. I÷裌ɜ. ªð¼ƒè£òŠªð£® «ê˜ˆ¶ 䉶 GIì‹ A÷P Þø‚°ƒèœ. ªè£Fˆî¶‹ ÜF™ ªï™L‚裌è¬÷Š «ð£´ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´° î£Oˆ¶. 159. ªêŒº¬ø: ñ£ƒè£Œ Þ…C¬ò‚ è¿Mˆ ¶¬ìˆ¶ˆ «î£™ c‚A. ñ…êœÉœ. ñ£ƒè£Œ Þ…Cˆ ¶¼õ¬ô„ «ê˜ˆ¶ 䉶 GIì‹ õî‚°ƒèœ. Þó‡´ ñ£î‹ õ¬ó ܼ¬ñò£è Þ¼‚°‹ Þ‰î áÁ裌. ªõ‰îòŠªð£®. Þ‰îŠ ªð£®è«÷£´ «î¬õò£ù ªð£¼†èO™ ÃøŠð†´œ÷ ñŸø ªð£®õ¬èè¬÷»‹ å¡ø£è‚ èô‚A. ðF¬ù‰¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆ¶Š ðò¡ð´ˆîô£‹. ªõ‰îòŠªð£® 2 ¯vÌ¡. Hø° àð«ò£A‚èô£‹. 𣰠ñŸÁ‹ ªï™L‚è£J¡ Gø‹ ô‡ªíŒ èô¼‚° ñ£Á‹«ð£¶ 裙 ¯vÌ¡ àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚A. ßó‹«ð£èˆ ¶¬ìˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ô‡ªíŒ å¡ø¬ó èŠ. . ñ £ƒ 裌 Þ … Cˆ ªî£‚° «î¬õ: ñ£ƒè£Œ Þ…C 裙 A«ô£. â½I„ê‹ ðö„ê£Á ܬó èŠ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´¬èˆ î£Oˆ¶. ñ£ƒè£JÂœ GóŠH å¼ ü£®J™ Ü´‚°ƒèœ. ªõ‰îòŠªð£® 1 ¯vÌ¡. àŠ¹ 裙 èŠ. °ƒ°ñŠÌ. àŠ¹ ܬó èŠ. ð„¬ê èŸÌó‹ «ê˜ˆ¶‚ A÷P ¬õ»ƒèœ. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «ñ½‹ 䉶 GIì‹ A÷P. ô‡ªíŒ ܬó èŠ. Ü ¬ ñ £ƒ 裌 «î¬õ: ꟫ø ªðKò õ´ ñ£ƒè£Œ 12. ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¯vÌ¡. ÜF™ ñ£ƒè£Œ.ªêŒº¬ø: ñ£ƒè£¬ò‚ è¿Mˆ ¶¬ìˆ¶ˆ «î£½ì¡ ¶¼¾ƒèœ. àìù® áÁè£ò£ù Þ¶ å¼ õ£ó‹ õ¬ó ï¡ø£è Þ¼‚°‹. 161. Þî¬ù Þó‡´ ï£†èœ ÜŠð®«ò ¬õˆF¼ƒèœ.

ªêŒº¬ø: ªõƒè£òˆ¬îŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ÜîÂì¡ àŠ¹. ñ…êœÉœ. ªð Kò ªï ™ L‚ 裌 á Á裌 «î¬õ:ªðKò ªï™L‚裌 1 A«ô£. ñ…êœÉœ ܬó èŠ. 163. ¹O¬ò å¡ø¬ó èŠ î‡aK™ è¬óˆ¶. ̇´ («î¬õò£ù£™) 50 Aó£‹. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶. ñ…êœ «ê˜ˆ¶ àŠ¹ è¬ó»‹õ¬ó ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. I÷裌ˆÉœ. ô‡ªíŒ 2 èŠ. àŠ¹ ܬó èŠ. è´° 1 «ìHœ vÌ¡. ÝÁ ñ£î‹ õ¬ó ܼ¬ñò£è Þ¼‚°‹ Þ‰î áÁ裌. è´° î£Oˆ¶ ªï™L‚裌. è´°ˆÉœ ܬó èŠ. ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¯vÌ¡. I÷裌ˆÉœ ܬó èŠ. î‡a˜ 1 L†ì˜ ªêŒº¬ø: î‡aK™ àŠ¹. ªõ‰îòˆÉœ. ªï™L‚裬ò„ «ê¼ƒèœ. ñ…êœÉœ «ê˜ˆ¶ ðˆ¶ GIì‹ õî‚°ƒèœ.õÁˆî¬óˆî ªõ‰îòŠªð£® 3 ¯vÌ¡. ªð¼ƒè£òŠªð£®. èô¬õ ªè£Fˆ¶ â‡ªíŒ «ñ«ô èC‰¶ õ‰î¶‹ ÜîÂì¡ ªõ‰îòŠªð£®. Ü ¬ ó ªï ™ L‚裌 á Á裌 «î¬õ: ܬó ªï™L‚裌 1 L†ì˜. ªð¼ƒè£òˆÉœ «ê˜ˆ¶ «ñ½‹ ðˆ¶ GIì‹ A÷P Þø‚°ƒèœ. . â½I„ê‹ ðö„ê£Á èô‰¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ªõƒ è£ò á Á裌 «î¬õ: ªðKò ªõƒè£ò‹ 1 A«ô£. ô‡ªíŒ ܬó èŠ ªêŒº¬ø: ªï™L‚裌è¬÷ å¡Pó‡ì£è ﲂA M¬îè¬÷ c‚°ƒèœ. ô‡ªíŒ ܬó èŠ. ¹O‚ è¬óê¬ô áŸÁƒèœ. ¹O 150 Aó£‹. ªð¼ƒè£òŠªð£® 1 ¯vÌ¡. õ®è†® ¬õ»ƒèœ. I÷裌ɜ ܬó èŠ.162. àŠ¹ 裙 èŠ. å¼ õ£ó‹ õ¬ó ªèì£ñ™ Þ¼‚°‹ Þ‰î áÁ裌. ªõ‰îòŠªð£® 1 ¯vÌ¡. Hø° ªõƒè£ò‹ «ê˜ˆ¶ Gø‹ ñ£Á‹ õ¬ó õî‚A. å¼ õ£ó‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹. àŠ¹. è´°ˆÉœ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. Þó‡´ GIì‹ õî‚°ƒèœ. Hø° ñ…êœÉœ. ̇¬ìŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ñ…êœÉœ «ê˜ˆ¶Š HêP ðˆ¶ GIì‹ ¬õˆF¼ƒèœ. ÝPò¶‹ I÷裌ˆÉœ. ⇪íŒ. â½I„ê‹ ðö„ê£Á 1 «ìHœ vÌ¡. Hø° Þø‚A õ®è†®. ñ…êœ Éœ 1 ¯vÌ¡. àŠ¹ ܬó èŠ. ñ…êœÉœ 3 ¯vÌ¡. I÷裌ˆ Éœ 1 èŠ. õ£íLJ™ ⇪í¬ò‚ è£ò ¬õˆ¶Š ̇´ «ê˜ˆ¶. 164.

¹O «ê˜ˆ¶ ܬóˆªî´ƒèœ. ñ…êœÉœ 1 ¯vÌ¡ ªêŒº¬ø: è¼¬í‚ Aöƒ¬è ñ‡ «ð£è‚ è¿M. ÝÁ ñ£î‹ õ¬ó ï¡ø£è Þ¼‚°‹. ¹O å¼ ªðKò ༇¬ì. I÷裌ˆÉœ 2 èŠ. I÷裌ˆÉœ º‚裙 èŠ. Í¡Á ñ£î‹ õ¬ó ²¬õò£è Þ¼‚°‹. àŠ¹ º‚裙 èŠ. ÜF™ I÷裌ˆÉœ. ªõ‰îò‹ î£Oˆ¶Š ̇¬ì ﲂA„ «ê¼ƒèœ. ô‡ªíŒ ܬó A«ô£. 166. ̇´ «ê˜ˆ¶ õî‚A Þø‚°ƒèœ. ÞîÂì¡ àŠ¹. Í¡Á ï£†èœ ÜŠð®«ò ¬õˆF¼‰¶ Hø° àð«ò£Aˆî£™ ²¬õ ÜœÀ‹. Hø° ÜF™ I÷裌 M¿¬î «ê˜ˆ¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ̇¬ì ﲂA ¬õ»ƒèœ. ñ£õ´¬õ «ê˜ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ñ £õ´ «î¬õ: CPò ¼ñ£Q õ´ (H…²) 5 L†ì˜. . H®è¼ ¬ í á Á裌 «î¬õ: H®è¼¬í Aöƒ° ܬó A«ô£. ðˆ¶ ï£†èÀ‚°Š Hø° àð«ò£A‚è„ Cø‰î Þ‰î áÁ裌. è´°ˆÉœ. ÝPò¶‹ Aöƒ°ì¡ «ê˜ˆ¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ̇´ (º¿î£è) 3. ¹O 150 Aó£‹. ÜŠ«ð£¶ õ´¬õ ñ†´‹ å¼ A‡íˆF™ â´ˆ¶ ¬õˆ¶M†´ î‡a¬ó õ®è†® ¬õ»ƒèœ. 167. ñ…êœÉœ. è´° 2 «ìHœ vÌ¡. àŠ¹ º‚裙 èŠ. å¼ õ¼ì‹ õ¬ó ªè죶 Þ‰î áÁ裌. ¹O «ê˜ˆ¶ ܬó»ƒèœ. àŠ¹ 2 èŠ. è´°ˆÉœ 2 èŠ ªêŒº¬ø: ñ£õ´¬õ ï¡° è¿Mˆ ¶¬ìˆ¶ àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ A÷P å¼ ü£®J™ «ð£†´ Í® Fùº‹ °½‚A â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. è´° 1 «ìHœ vÌ¡. ܬî ÜŠð®«ò å¼ ü£®J™ «ð£†´ Þó‡´ ï£†èœ ¬õˆF¼ƒèœ. ̇´ (º¿î£è) 2. 裋  î‡a˜ èC‰F¼‚°‹. è¿Mˆ ¶¬ìˆ¶ ÜîÂì¡ àŠ¹. CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´°. ªõ‰îò‹ 1 «ìHœ vÌ¡ ªêŒº¬ø: I÷裌è¬÷‚ 裋¹ c‚A.165. «î£¬ô c‚A. ð ö I÷裌 á Á裌 «î¬õ: ï¡° ð¿ˆî CõŠð£ù ð„¬ê I÷裌 ܬó A«ô£. ï¡ø£è ܬóð†ì¶‹ I÷裌ˆÉœ «ê˜ˆ¶ ܬóˆªî´ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´°. ̇´ êŸÁ Cõ‰î¶‹ Þø‚A Ýø ¬õ»ƒèœ.

⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ ï¡ø£è Ýø¬õ»ƒèœ. ªõ‰îò‹ 1 ¯vÌ¡ ªêŒº¬ø: ¹Oòƒè£J¡ 裋¬ð»‹ ï£¬ó»‹ c‚AM†´ àŠ¹. â‡ªíŒ «ê˜ˆ¶Š HêÁƒèœ. ñ…êœ Éœ 1 ¯vÌ¡. ÜîÂì¡ ñ£ƒè£Œˆ ¶‡´èœ. «î¬õò£ù«ð£¶ «î¬õò£ù Ü÷¾ â´ˆ¶ ô‡ªíJ™ è´°. ô‡ªíŒ ܬó A«ô£. ̇´ (ﲂAò¶). î£O‚è£î ¹Oò‹H…²Š ªð£®¬ò Í¡Á ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆF¼‚èô£‹. ªõ‰îò‹. è´°ˆÉœ. Þî¬ù Þó‡´ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹. å¼ õ£ó‹ áPò¶‹ ꣊Hì„ ²¬õò£è Þ¼‚°‹. . 裋¬ð c‚AM†´‚ WP ¬õ»ƒèœ. I÷裌ˆÉœ 1 èŠ. ªõ‰îòˆÉœ å¡ø¬ó «ìHœ vÌ¡. ªõ‰îò‹ «ê˜ˆ¶ å¡Pó‡ì£èŠ ªð£®ˆ¶ ²ˆîñ£ù ü£®J™ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø å¡ø£è‚ èô‚°ƒèœ. ñ…êœÉœ. å¼ ü£®J™ I÷裬ò ܬ숶 Üî¡«ñ™ Ýø¬õˆî ⇪í¬ò áŸP ¬õ»ƒèœ. è´°ˆÉœ 裙 èŠ. ªõ‰îòˆÉœ. àŠ¹ ܬó èŠ. Í¡ø£‹  Þ‰î‚ èô¬õ¬ò Üèôñ£ù å¼ ð£ˆFóˆF™ ªè£†®. ªð¼ƒè£ò‹ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è‚ èô‚°ƒèœ. I÷裌 õŸø™. ªêŒº¬ø: ñ£ƒè£Œè¬÷„ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. ßó‹«ð£èˆ ¶¬ìˆ¶. àŠ¹ º‚裙 èŠ. I÷裌ˆ Éœ. è´°ˆÉœ. ñ£ƒè£Œˆ Éœ ܬó èŠ. 169.168. ðóõô£è‚ èô‰¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ÜîÂœ  㟪èù«õ èô‰¶ ¬õˆ¶œ÷ ɬ÷„ CP¶ CPî£è ܬ숶 ¬õ»ƒèœ. Þ¬õ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è‚ èô‰¶ å¼ ü£®J™ «ð£†´ ¬õ»ƒèœ. ªõ‰îò‹ 4 «ìHœ vÌ¡. àŠ¹ 1 èŠ. Þó‡´ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶Š ðò¡ð´ˆîô£‹. è´°ˆÉœ 1 èŠ. ªõ‰îò ñ £ƒ 裌 «î¬õ: ñ£ƒè£Œ 12. ô‡ªíŒ 2 èŠ. ¹Oò ‹ H… ² á Á裌 «î¬õ: ¹Oò‹H…² 1 A«ô£. èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶‚ A÷P I÷裌ˆÉœ èô‰¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. àŠ¹. 170. v ç Š ´ 𠄬 ê I÷裌 á Á裌 «î¬õ:ð„¬ê I÷裌 ܬó A«ô£. ªð¼ƒè£ò‹ 1 «ìHœ vÌ¡. I÷裬ò‚ è¿M. ªêŒº¬ø: ñ£ƒè£ŒˆÉœ.

172. Aì£óƒè£¬ò„ «ê˜ˆ¶ ðˆ¶ GIì‹ õî‚A. ªð¼ƒè£òˆÉœ «ê¼ƒèœ. I÷裌ˆÉœ ܬó èŠ. ÝPò¶‹ Í® â´ˆ¶ ¬õ‚èô£‹. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´° î£Oˆ¶. . I÷裌ˆÉœ. àŠ¹ 3 «ìHœ vÌ¡. ñ…êœÉœ 1 ¯vÌ¡. ªõ‰îòŠªð£® 2 ¯vÌ¡. 裌‰î I÷裌 25.eF ⇪í¬ò áŸP‚ 裌‰î¶‹ ¹O¬ò„ «ê˜ˆ¶ å¼ GIì‹ õî‚A. õ£íL™ å¼ «ìHœ vÌ¡ ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ ªð¼ƒè£ò‹ ªð£Kˆªî´‚辋. ðˆ¶ ï£†èœ õ¬ó ¬õˆ¶Š ðò¡ð´ˆîô£‹. YQ I÷裌 ܬó èŠ. ªêŒº¬ø: â½I„¬ê ꣬ø õ®è†®. Hø° ðò¡ð´ˆîô£‹. I÷裬ò «ôê£è‚ WP ¬õ»ƒèœ. â½I„¬ê ê£Á 2 èŠ. ªè£ˆ îñ ™ L á Á裌 «î¬õ: ªè£ˆî ñ™L 6 膴. ªð¼ƒè£òŠªð£® 2 ¯vÌ¡. H¡ù˜ àÀ‰¬î ï¡° Cõ‚è õÁˆªî´‚辋. ¹O¬ò‚ ªè†®ò£è‚ è¬óˆ¶ õ®è†® ¬õ»ƒèœ. ÝPò¶‹ CÁ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚A. àŠ¹ 裙 èŠ. ²‡¬ì‚裌. 173. àŠ¹ èô‰¶ ¬õ»ƒèœ. ªð¼ƒè£ò‹ CPò ¶‡´. º¿ àÀ‰¶ ܬó èŠ. M¬îè¬÷ c‚°ƒèœ. A £ó ƒ 裌 á Á裌 «î¬õ: Aì£óƒè£Œ 6.171. àŠ¹ ܬó èŠ. A¬ó‡ìK™ â™ô£õŸ¬ø»‹ å¡ø£èŠ«ð£†´ îœOM†´‚ªè£‡«ì ݆® ⴂ辋. ¹O. I÷裌 ÝAòõŸ¬ø‚ èô‰¶ áø ¬õ»ƒèœ. ô‡ªíŒ 1 èŠ. ñ™L¬ò„ «ê˜ˆ¶„ ²¼÷ õî‚A ⴂ辋. ̇ ´ . ªõ‰îòˆÉœ. ô‡ªíŒ ܬó èŠ ªêŒº¬ø: ñ™L¬ò «õ˜ c‚A ²ˆîñ£è ñ‡ «ð£è è¿M å¼ ¶EJ™ ðóŠH GöL™ ßó‹«ð£è è£òM쾋. àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ A÷P ªè†®ò£ù¶‹ ªõ™ô‹ «ê˜ˆ¶ «ñ½‹ 䉶 GIì‹ A÷P Þø‚A. å¼ õ£ó‹ õ¬ó Fùº ‹ ªõJL™ ¬õˆ¶ â´ˆ¶. â ½ I„ê‹ ð ö á Á裌 «î¬õ:̇´ 1 èŠ. ªõ™ô‹ 裙 膮 ªêŒº¬ø: Aì£óƒè£¬ò ñ…êœÉœ «ê˜ˆ¶ 2 èŠ î‡a˜ áŸP 䉶 GIì‹ «õè¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. ¹O¬ò 裋¹ æ´ M¬î c‚A ¬õ‚辋. H…² ²‡¬ì‚裌 ܬó èŠ. ÝÁ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶Š ðò¡ð´ˆî‚îò áÁ裌 Þ¶. ¹O å¼ CPò ꣈¶‚°® Ü÷¾. â½I„¬ê ê£P™ ̇´. è´° 2 ¯vÌ¡. ¹O 100 Aó£‹. àì«ù àð«ò£A‚è Cø‰î Þ‰î áÁ裬ò.

174. Ý ‰Fó â ½ I„¬ ê á Á裌
«î¬õ: â½I„ê‹ ðö‹ 25, àŠ¹ ܬó èŠ, I÷裌ˆÉœ º‚裙 èŠ, ñ…êœÉœ
2 ¯vÌ¡, ªè†®ò£ù ð„¬ê I÷裌 10.
ªêŒº¬ø: ðF¬ù‰¶ â½I„ê‹ ðöˆ¬î„ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. e÷
ðˆ¶Š ðöƒè¬÷Š HN‰¶ ꣪ø´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. I÷裬ò «ôê£è‚ WP
¬õ»ƒèœ. â½I„¬ê ê£P™ I÷裌ˆÉœ, àŠ¹, ñ…êœÉœ, ð„¬ê I÷裌,
â½I„ê‹ ðöˆ ¶‡´èœ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶Š HêP ¬õ»ƒèœ.
Üšõ÷¾î£¡ «õ¬ô. áÁ裌 ªó®. Þî¬ù å¼ õ¼ì‹ õ¬ó ¬õˆ¶Š
ðò¡ð´ˆîô£‹.

175. èP«õŠ H¬ ô

á Á裌

«î¬õ: èP«õŠH¬ô 2 èŠ, I÷裌 õŸø™ 12, ¹O â½I„¬ê Ü÷¾, ªõ‰îò‹
2 ¯vÌ¡, è´° 2 ¯vÌ¡, ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¯vÌ¡, ªõ™ô‹ CÁ ¶‡´, àŠ¹
å¡ø¬ó «ìHœ vÌ¡, ô‡ªíŒ 裙 èŠ
ªêŒº¬ø: èP«õŠH¬ô¬ò‚ è¿Mˆ ¶¬ìˆ¶, GöL™ àô˜ˆF â´ƒèœ.
⇪í¬ò„ Å죂A è´°, ªõ‰îò‹ î£Oˆ¶ I÷裬ò õÁˆ¶ˆ îQò£è â´ˆ¶
¬õ»ƒèœ. e÷ ⇪íJ™ èP«õŠH¬ô¬ò õî‚A â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
¹O¬ò 裙 èŠ ªè£FcK™ áø¬õ»ƒèœ. ï¡ø£è áPò¶‹ ¹O, èP«õŠH¬ô,
àŠ¹, I÷裌, ªõ™ô‹ ÝAòõŸ¬ø Ü¬óˆ¶ è¬ìCò£è è´°, ªõ‰îòˆ¬î„
«ê˜ˆ¶ å¼ ²ŸÁ ²ŸP â´ƒèœ.
ܬóˆî¶«ñ ðò¡ð´ˆî‚îò Þ‰î áÁ裌, å¼ õ£ó‹ õ¬ó ¬õˆ¶
àð«ò£A‚èô£‹.

176. ü™ pó £ ñ £ƒ 裌 á Á裌
«î¬õ: ¹O Šð£ù ªðKò ñ£ƒè£Œ ¶‡´èœ 4 èŠ, I÷裌 Éœ 1 èŠ, àŠ¹
ܬó èŠ, è´° (èóèóŠð£è ªð£®ˆî¶) ܬó èŠ, ªõ‰îòŠªð£® 2 ¯vÌ¡.
î£O‚è: ÅKò裉F â‡ªíŒ 1 èŠ, «ê£‹¹ 1 ¯vÌ¡, è´° 1 ¯vÌ¡,
è¼…Yóè‹ Ü¬ó ¯vÌ¡
ªêŒº¬ø: ñ£ƒè£¬òˆ ¶¬ìˆ¶ àŠ¹, I÷裌ˆÉœ, 贈ɜ, ªõ‰îòˆÉÀì¡
èô‚°ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´°, «ê£‹¹, è¼…Yóè‹ î£Oˆ¶
Þø‚°ƒèœ. ÝPò¶‹ ñ£ƒè£¬ò„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P å¼ ü£®J™ «ð£†´
áø¬õ»ƒèœ. ñ£ƒè£ŒèÀ‚° «ñô£è â‡ªíŒ Iî‚è «õ‡´‹.
«î¬õŠð†ì£™ ܬó‚ èŠ â‡ªí¬ò‚ 裌„C ÝøM†´, ñ£ƒè£ŒèÀ‚°
«ñô£è áŸøô£‹.
å¼ õ£ó‹ áø¬õˆ¶ Hø° ðò¡ð´ˆîô£‹. ÝÁ ñ£î‹ õ¬ó ªèì£ñ™ Þ¼‚°‹.

177. â ½ I„¬ ê è£ó á Á裌
«î¬õ: â½I„ê‹ ðö‹ 40, àŠ¹
凫í裙 èŠ, I÷裌ˆÉœ 2 èŠ
ªêŒº¬ø: ðˆ¶ â½I„ê‹ ðöƒè¬÷ˆ
îMó, e÷õŸ¬ø„ CÁ ¶‡´è÷£è
ïÁ‚°ƒèœ. 10 ðöƒè¬÷Š HN‰¶ ê£Á
â´ˆ¶ àŠ¹, I÷裌ˆÉœ ÝAòõŸ¬ø‚
èô‰¶ áø¬õ»ƒèœ. å¼ õ£ó‹ ðˆ¶
ï£†èœ áPò¶‹, «î¬õò£ù Ü÷¾
â´ˆ¶ è´°, àÀ‰¶, èP«õŠH¬ô
î£Oˆ¶Š ðò¡ð´ˆîô£‹. å¼ õ¼ì‹
õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚è Cø‰î¶ Þ‰î
áÁ裌.

178. èô £‚裌 á Á裌
«î¬õ: èô£‚裌 4 èŠ, àŠ¹ ܬó èŠ, I÷裌ˆÉœ 1 èŠ, è´°ˆÉœ 裙 èŠ,
ªõ‰îòŠªð£® 2 ¯vÌ¡, ªð¼ƒè£òŠªð£® 2 ¯vÌ¡.
î£O‚è: â‡ªíŒ å¡ø¬ó èŠ, è´° 1 «ìHœ vÌ¡,
ªêŒº¬ø: èô£‚裬ò‚ è¿Mˆ ¶¬ìˆ¶ Þó‡ì£è‚ WP M¬îè¬÷ c‚AM†´
¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´¬èˆ î£Oˆ¶ èô£‚裌, àŠ¹ «ê˜ˆ¶
õî‚°ƒèœ. 裌 CP¶ ªõ‰¶ ªñ¡¬ñò£ù¶‹ I÷裌ˆÉœ, ªõ‰îò‹,
ªð¼ƒè£òŠªð£® «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.
àì«ù ꣊Hì «î£î£ù Þ‰î áÁ裌, å¼ ñ£î‹ õ¬ó ï¡ø£è Þ¼‚°‹.

179. ð £èŸ 裌 á Á裌
«î¬õ: ð£èŸè£Œ 裙 A«ô£, C¡ù ªõƒè£ò‹ 1 èŠ, ¹O ªðKò â½I„¬ê
Ü÷¾, I÷裌ˆÉœ 2 «ìHœ vÌ¡, àŠ¹ 1 «ìHœ vÌ¡, ªõ‰îòŠ ªð£® 1
¯vÌ¡, ªð¼ƒè£òŠªð£® 1 ¯vÌ¡, â‡ªíŒ Ü¬ó èŠ, ªõ™ô‹ CÁ ¶‡´
î£O‚è: è´°, Yóè‹ îô£ 1 ¯vÌ¡
ªêŒº¬ø: ð£èŸè£Œ,ªõƒè£òˆ¬îŠªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ¹O¬ò ܬó èŠ cK™
è¬óˆ¶ õ®è†® ¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A è´°, Yóè‹ î£Oˆ¶,
ð£èŸè£Œ,ªõƒè£òˆ¬î„«ê˜ˆ¶õî‚°ƒèœ. ï¡ø£è õîƒA ²¼‡ì¶‹ àŠ¹, ¹O
è¬óê™, I÷裌ˆÉœ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. ªè£Fˆ¶ â‡ªíŒ èC‰¶ õ‰î¶‹
ªõ™ô‹, ªõ‰îòŠªð£®, ªð¼ƒè£òŠªð£® «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. àì«ù
꣊Hì‚îò Þ‰î ð£èŸè£Œ áÁ裌 å¼ ñ£î‹ õ¬ó ¬õˆ¶ àð«ò£A‚èô£‹.

180. Þ … C á Á裌
«î¬õ: Þ…C 裙 A«ô£, I÷裌
õŸø™ 50 Aó£‹, ¹O 100 Aó£‹,
ªõ‰îò‹ 2 ¯vÌ¡, è´° 25 Aó£‹,
ªõ™ô‹ CPî÷¾, â‡ªíŒ Ü¬ó èŠ,
àŠ¹ «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø: Þ…C¬òˆ «î£™ YM, CPò
¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. ¹O¬ò ܬó
èŠ ªõ‰cK™ áø¬õ»ƒèœ.
⇪í¬ò„ Å죂A I÷裬ò
õÁˆªî´ƒèœ. Hø° è´°, ªõ‰îòˆ¬î
õÁˆªî´ƒèœ. e÷ ⇪íJ™
Þ…C¬òŠ «ð£†´ àì«ù â´ˆ¶M´ƒèœ. õÁˆî ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹
Ýø¬õ»ƒèœ. Hø° ÞõŸÁì¡ ¹O, ªõ™ô‹, àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶
ܬóˆªî´ƒèœ.
å¼ ñ£î‹ õ¬ó ªèì£ñ™ Þ¼‚°‹ Þ‰î áÁ裌.

181. ñ £ƒ 裌 ¶¼ õ™ á Á裌
«î¬õ: ñ£ƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 èŠ, ꘂè¬ó 4
èŠ, àŠ¹ 2 ¯vÌ¡, I÷裌ˆÉœ 1 «ìHœ
vÌ¡, õÁˆî¬óˆî Yóè‹ 2 ¯vÌ¡,
ñ…êœÉœ ܬó ¯vÌ¡
ªêŒº¬ø: ñ£ƒè£Œˆ ¶¼õ½ì¡ àŠ¹,
I÷裌ˆÉœ, ñ…êœÉœ «ê˜ˆ¶Š HêP,
ꘂè¬ó «ê˜ˆ¶‚ èô‚A, ²ˆîñ£ù, àô˜‰î
ü£®J™ «ð£†´ ªõJL™ ¬õ»ƒèœ. Fùº‹
ï¡ø£è A÷PM†´,ªî£ì˜‰¶ A†ìˆî†ì å¼
ñ£î‹ õ¬ó ªõJL™ ¬õˆ¶‚ªè£‡«ì
õó«õ‡´‹. ꘂè¬ó è¬ó‰¶ 𣰠ðî‹ õ‰¶M´‹. Üî¡Hø° YóèˆÉœ èô‰¶
â´ˆ¶ ¬õ‚è«õ‡´‹.
Þ‰î ÞQŠ¹ áÁ裌, å¼ õ¼ì‹ Ýù£½‹ ªè죶.

182. á Á裌 ®Š v

ü™pó£

áÁ裌 (ð‚è‹ 110) õì®™ I辋 Hóðôñ£ù¶. ܉î
ñ£ƒè£Œ‚°‚ Ã´î™ ñí‹ ²¬õ î¼Aø¶ â¡ðîŸè£è ÅKò裉F ⇪íŒ
«ê˜‚A¡øù˜. ñŸøð® â™ô£ õ¬è áÁ裌èÀ‚°‹ ô‡ªíŒ «ê˜Šð¶
ï™ô¶. M¬óM™ ªèì£î«î£´ «ôê£ù ¶õ˜Š¹„ ²¬õ«ò£´ ñíº‹ ôîô£è
A¬ì‚°‹.

õ ´ ñ£ƒè£Œ‚° ñ£ƒè£Œ ༇¬ì õ®õˆF™ Þ¼‚°ñ£Á 𣘈¶ õ£ƒ°ƒèœ. á Á裌‚° I÷裌 CõŠð£è. ÜŠ«ð£¶î£¡ ðPˆî è£Œèœ â¡ø£™. è´¬èˆÉœ ªêŒò «õ‡´ñ£ù£™. Ý õ‚裌‚° ñ£ƒè£Œ Šªóû£è Þ¼‚è «õ‡´‹. áÁ裌 ü£®J™ Ìêí‹ H®‚è£ñL¼‚è «õ‡´ñ£? å¼ C¡ù ¶‡´ 膮Š ªð¼ƒè£òˆ¬î ⇪íŒMì£ñ™ õÁˆ¶. Üî£õ¶ ܬó èŠ è´°ˆÉœ «î¬õ â¡ø£™. CPòî£è Þ¼‰î£½‹ ܶ ÜFè ²¬õ . áÁ裻‹ ï™ô GøˆF™ Þ¼‚°‹. ¹ Oòƒè£Œ áÁ裌 «ð£ô«õ ¹Oò‰îO¬ó ¬õˆ¶‹ Ü«î º¬øJ™ áÁ裌 ªêŒòô£‹. «î¬õŠð´‹ Ü÷M™ ð£F¬ò â´ˆ¶‚ªè£‡ì£™ «ð£¶‹. ¹Fòî£è Þ¼‚è«õ‡´‹. àì«ù ïÁ‚A áÁ裌 Ý‚èô£‹. ܬóð†ì¶‹ è´A¡ Ü÷¾ Þ¼ñìƒè£Aø¶. 裙 èŠ è´¬è â´ˆ¶Š ªð£®ˆî£™ «ð£¶‹. õ‡´èœ àœ÷ I÷裌è¬÷Š «ð£†ì£™ ܶ«õ áÁ裬ò„ Y‚Aó‹ ªè섪ꌶM´‹. î‡aK™ «ð£´õ áÁ裌 ð¿‚裶. Þ™ô£ñ™ ¹F«î£. áÁè£J™ è¬ìCò£è å¼ C†®¬è «ê£®ò‹ ªð¡«ê£J† «ê˜‚èô£‹. ºŸø£¶. I÷裻‹ ¹Fòî£è ðO„ Gøˆ«î£´ Þ¼‰î£™. ð¬öò«î£ â¡ø ꉫîèŠð´‹ð® Þ¼‰î£™ å¼ ï£œ º¿õ¶‹ ñ£ƒè£Œè¬÷ cK™ áøŠ«ð£†´ Hø° áÁ裌 Ý‚èô£‹. ¹ O»‹. ð £ó‹ðKò º¬øŠð® «ð£ìŠð´‹ â‰î áÁ裻‹ °PŠH†ì è£ô Ü÷¾ õ¬ó ªè죶. ð†ì ñ‚Aò. Å죂A áŸø «õ‡®ò¬õèÀ‚° ⇪í¬ò ï¡ø£è Ýø¬õˆ«î «ê˜‚è«õ‡´‹.Cô õ¬è áÁ裌èÀ‚° ⇪í¬ò ÜŠð®«ò áŸø «õ‡´‹. àô˜ˆFŠ ðò¡ð´ˆî «õ‡®ò ªð£¼†è¬÷‚ ªè£…ê‹ î£ñîñ£èàô˜‰î£½‹êK â¡Á GöL™î£¡ àô˜ˆî «õ‡´‹. á Á裌‚°‚ è¿Mˆ ¶¬ìˆ¶. è™ àŠ¹î£¡ «õ‡´‹ â¡ðõ˜èœ Þƒ° ªð£® àŠ¹‚°‚ ªè£´ˆ¶œ÷ Ü÷¬õ Þ¼ ñìƒè£‚A‚ ªè£œÀƒèœ. Hø° . Y‚Aó‹ 輈¶‹ «ð£è£¶. (ñ¼‰¶‚ è¬ìèO™ A¬ì‚°‹) á Á裌‚° ÞŠ«ð£¶ ªð¼‹ð£½‹ ªð£® àŠ¹î£¡ ðò¡ð´ˆ¶A¡øù˜. cœ õ®õˆF™ Þ¼‰î£™ ¶õ˜‚°‹. áÁ裌 ü£®J™ «ð£†´M†´. ªè†´M´«ñ£ â¡ø ðò‹ Þ¼‰î£™. ̇´ áÁ裌‚° ªðKò ªðKò ðŸè¬÷‚ ªè£‡ì ̇¬ìMì ñ¬ôŠ ̇«ì Cø‰î¶.

. °ö‰¬îèOì‹ ê£ŠHì‚ ªè£´ˆ¶Š 𣼃è. «ìv†´‹ Hóñ£îñ£ Þ¼‚°‹. 1 èŠ ð£L™ 2 «ìHœ vÌ¡ Þ‰î I‚¬ú‚ èô‰î£™ F¯˜ I™‚«û‚ ªó®! Þ†L â¡ø£«ô àƒèœ °ö‰¬îèœ ºè‹ ²O‚Aø£ƒè÷£? Üõƒè¬÷ Üêˆî õN Þ¼‚°. ꘂè¬ó «ð£†´ Ü™õ£ ð‚°‚ A÷Áƒè. ‘犬ó´ Þ†L Hóñ£î‹ ñ‹I’ àƒè ªê™ô‹ êð£w ªê£™½‹! î‚è£O¬ò‚ ªè£…ê‹ àŠ¹Š «ð£†´ «õèªõ„² (î‡a˜ «ê˜‚è£bƒè) ÝPò¶‹. àƒèÀ‚° å¼ ¶‡´Ã ì ð£‚AJ¼‚裶. ⊫𣶠áÁ裬ò ⴈ‹ ßóI™ô£î vÌù£™ ñ†´«ñ â´‚è «õ‡´‹. ªè£…ê‹ èì¬ô ñ£¾.  Þ†Lè¬÷ dvdú£ ïÁ‚°ƒè. î‡aK™ å¼ º¬ø. d¡v. Ü«î ¬êvô ªñ™Lê£ «èó†. e¡ ÜŸ¹îñ£è ¼C‚è «õ‡´ñ£ù£™. Þ‰î I‚¬ú Hªó† e¶ îìM. I÷è£»ì¡ Ü¬ó ¯vÌ¡ àŠ¬ð»‹ «ê˜ˆ¶Š «ð£†´ õÁ‚è «õ‡´‹. è¬ìCò£ ÜF™ Þ†Lˆ ¶‡´è¬÷»‹ «ê˜ˆ¶ å¼ A÷Á A÷P Þø‚°ƒè. Í¡Á º¬ø c‰î «õ‡´‹. ªïŒ Ü™ô¶ ªõ‡ªíJ™ å¼ º¬ø. å¼ «èó†¬ì ªõ‡¬í ñ£FK «õè¬õ„² ñC„² ÜF™ «î¡ «ê¼ƒè. Ýñ£! «èó† ñ£FK«ò d†Ï †¬ì»‹ Þ«î v¬ìL™ ªêŒ¶ Üêˆîô£‹. Ýó…² ðöƒèœ õ£ƒ°‹«ð£¶ å¡Pó‡´ ðöƒè¬÷Š HN…² çHK†xô çŠgú˜ ®«óJ™ ªõ„²´ƒè. ꘂè¬ó èô‰¶ ð£èŸè£Œè¬÷ ÞF™ ¹ó†® â´ˆ¶ 犬ó ð‡µƒè. â™ô£ õ¬èò£ù ê¬ñò½‚°‹ «î¬õŠð´‹«ð£¶ â´ˆ¶‚èô£‹. è¬ìCò£è‚ ªè£F‚°‹ ⇪íJ™ 强¬ø . å¼ A«ô£ ÜKC‚° ô‰¶ ¹Fù£ Þ¬ôèœ â¡ø èí‚A™ «ð£ì «õ‡´‹. ܈î¬ù»‹ b˜‰¶ «ð£J´‹. ꘂè¬ó «ê˜Šð ªè£…ê‹Ãì èꊹ Þ¼‚裶. CõŠ¹ I÷裬ò õ£íLJ™ õÁ‚°‹«ð£¶ è£ó ªï® Í‚¬èˆ ¶¬÷ˆ¶ ¶‹ñ™ «ð£ì ¬õ‚°‹. 裌‰î ¹F ù£ Þ¬ôè¬÷ ÜKCŠ ð£¬ùJ™ «ð£†´ ¬õ‚è «õ‡´‹. ÜKCñ£¾. ªè£…ê‹ àŠ¹ «ð£†´ õ£íLJ™ õî‚A†´. Ü‰îˆ î‚è£O‚ìö çŠKxT™ ªõ„²†«ì£‹ù£ ªè†´Š«ð£è£¶. àŠ¹. ÜKCJ™ Ì„C õó£ñ™ Þ¼Šð. ªõƒè£òˆ¬î ïÁ‚Aå¼ ¯vÌ¡ Þ…CŠ ̇´ M¿¶.áÁ裬ò GóŠH ¬õ»ƒèœ. Ü¬îˆ îM˜‚è. i†´‚° M¼‰î£Oèœ õ˜øŠ«ð£ ªôñ¡ ü¨vô ªó‡´ Ýó…² ü¨v 膮è¬÷ «ð£†´‚ ªè£´ˆî£™ èô˜ç¹™ô£ Þ¼‚°‹! õ£¬öŠ ðöˆF™ ªïŒ. ð£èŸè£Œ ¶‡´è¬÷Š ¹O‚è¬óêL™ «õè¬õƒè..

ܬó èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶‚ A÷P. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. ܬó‚è‚ ÃP»œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ CPî÷¾ î‡a˜ M†´ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. d¡ v «îƒ 裌 Š ð £™ ªð £Kò ™ «î¬õ: d¡v ܬó A«ô£. ܬó‚è: «îƒè£Œ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡. â‡ªíŒ å¡ø¬ó «ìHœ vÌ¡. ⇪í¬ò Å죂A. ̇´ 6 ð™. 185. b Iîñ£è âKò «õ‡´‹. î‚è£O¬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ÜF™ èˆîK‚ 裌è¬÷ «ð£´ƒèœ. àŠ¹ «î¬õ‚°. ܬó‚è‚ ÃP»œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è «ê˜ˆ¶ ܬóˆ¶. èP«õŠH¬ô CP¶. ñ™Lˆ Éœ 1 ¯vÌ¡. Iîñ£ù bJ™. º¼ ƒ ¬ è ñ ê£ô £Š ªð £Kò ™ «î¬õ: º¼ƒ¬è‚裌 3. àŠ¹ «î¬õ‚°. Í® ¬õ»ƒèœ. ªõ‰î¶‹ èP«õŠH¬ô ÉM A÷P Þø‚°ƒèœ. ªè†® «îƒè£ŒŠð£™ ܬó èŠ. àŠ¹ «î¬õ‚°. «ê£‹¹ 1 ¯vÌ¡. ôõƒè‹. ªêŒº¬ø: èˆîK‚ 裬ò ð£F 裋¹ õ¬ó ïÁ‚A è£è WP (º¿õ¶ñ£è ªõ†ì‚ Ã죶) ¬õ»ƒèœ. ̇´ å¼ C†®¬è àŠ¹ «ê˜ˆ¶ . ⇪í¬ò„ Å죂A ªõƒè£òˆ¬î õî‚°ƒèœ. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡. I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡. â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. ̇´ 4 ð™. Þ‰î‚ èô¬õ¬ò èˆîK‚ è£JÂœ CP¶ CPî£è ܬ숶 ¬õ»ƒèœ. ªõƒè£òˆ¬î c÷ õ£‚A™ ïÁ‚°ƒèœ. Þ…C 1 ¶‡´. ̇´ 5 ð™. îQò£ˆ Éœ 1 ¯vÌ¡. ð†¬ì. ªðKò ªõƒè£ò‹ 2. Hø° î‚è£O. º¼ƒ¬è‚裌 ªõ‰î¶‹. v ç Š ´ èˆ îK‚ 裌 «î¬õ: H…² èˆîK‚裌 ܬó A«ô£. «ê£‹¹ 1 ¯vÌ¡. ªêŒº¬ø: º¼ƒ¬è‚裬ò Mó™ c÷ˆ ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A ªõƒè£ò‹. ܬóˆî ªð£® eîI¼‰î£™ ܬ 裫ò£´ «ê˜ˆ¶. I÷裌ˆ Éœ 1 ¯vÌ¡. ܬóˆî M¿¶. â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. î‚è£O 4. Í® ¬õˆ¶. «î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õˆªî´ƒèœ.ªõƒè£ò‹. î‚è£O 2. èP«õŠH¬ô ÉM. ªðKò ªõƒè£ò‹ 2. 184. (ܬó èŠ î‡a˜ M†´ °‚èK™ «ð£†´ å¼ MC™ õ‰î¶‹ ÝM¬ò c‚A. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£è õî‚°ƒèœ. ܬó‚è: C¡ù ªõƒè£ò‹ 10. b¬ò ÜFèŠð´ˆF. ªêŒº¬ø: d¡¬ú °Á‚°õ£‚A™ å¼ Üƒ°ôˆ ¶‡´è÷£è ïÁ‚A. Ü®‚è® A÷PM†´ «õè ¬õ»ƒèœ. c¬ó õ®ˆ¶M†´ 裬ò â´ˆ¶ ¬õˆî£™ 裌 êKò£ù ðîˆF™ ªõ‰F¼‚°‹) ̇¬ì ﲂ°ƒèœ. I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡. Þ…C 1 ¶‡´.183. H¡ù˜ º¼ƒ¬è‚裌. (î‡a˜ «ê˜‚è Ã죶) àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ãô‚裌 îô£ 1.

º‚裙 ðî‹ ªõ‰î¶‹ Í®¬ò c‚AM†´ ªõƒè£ò‚ èô¬õ¬ò„ «ê¼ƒèœ. è´° ܬó ¯vÌ¡. ܬó‚è: I÷° 1 «ìHœ vÌ¡. å¼ C†®¬è àŠ¹ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. Üî«ù£´ àŠ¬ð‚ èô‰¶ ¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A ªõƒè£ò‹. 187. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ A÷P Í® ¬õˆ¶. â½I„¬ê ê£Á 1 «ìHœ vÌ¡. «ê£‹¹ 1 ¯vÌ¡. ܬó‚è‚ ÃP»œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶. ªõƒè£òˆF¡ «î£¬ô c‚A ¬õ»ƒèœ. Hø° Í®¬òˆ Fø‰¶ ܬóˆî M¿¬î «ê˜ˆ¶. ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡. Ý ‰Fó «è£¬ õ‚裌 Š ªð £Kò ™ «î¬õ: «è£¬õ‚裌 ܬó A«ô£. Þ‰î‚ èô¬õ¬ò ༬÷‚Aöƒ° ¶‡´ 嚪õ£¡P¡ e¶‹ îìM å¼ ñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ. ܬó‚è‚ ªè£´ˆ¶œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶. Þ…C 1 CÁ ¶‡´ ªêŒº¬ø: è£LçŠ÷õ¬ó ²ˆî‹ ªêŒ¶ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. «ê£‹¹ ܬó ¯vÌ¡. à ¼ ¬ ÷‚Aö ƒ ° vªð û ™ ç H¬ ó «î¬õ: ༬÷‚Aöƒ° ܬó A«ô£. . H¡ù˜ è£LçŠ÷õ˜. ïÁ‚Aò 裌. e÷ ⇪í¬ò„ Å죂A è´¬è î£Oˆ¶. èô¬õ õîƒA ²¼‡ì¶‹ Þø‚°ƒèœ. àŠ¹. «îƒè£ŒŠð£™. «î¬õŠð†ì£™ CPî÷¾ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆ¶. ñ…êœ Éœ. «î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶ CPî÷¾ î‡a˜ ªîOˆ¶ Í® ¬õˆ¶ Iîñ£ù bJ™. ªêŒº¬ø: 裌è¬÷‚ è¿M c÷õ£‚A™ ªñ™Lòî£è ïÁ‚°ƒèœ. ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡. â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. «î¬õŠð†ì£™ CPî÷¾ c˜ M†´ ¬ïú£è ܬó»ƒèœ. Iîñ£ù bJ™ «õè ¬õ»ƒèœ. ð†¬ì ôõƒè‹ ãô‚裌 îô£ 1. î‡a˜ «ê˜‚è‚ Ã죶. 186. Yóè‹ 2 ¯vÌ¡. ð„¬ê õ£¬ì cƒA. â‡ªíŒ «î¬õ‚°. ̇´ 6 ð™. ܬó‚è: Þ…C 1 ¶‡´. ñ…êœ Éœ. ܬó‚è: C¡ù ªõƒè£ò‹ 10. I÷裌 õŸø™ 8.õî‚°ƒèœ. CP¶ õîƒAò¶‹ ªõ‰î d¡v. ̇´ 6 ð™. ܬó ܃°ô èùˆ¶‚° õ†ì õ†ìñ£è ªõ†ì «õ‡´‹. 188. àŠ¹ «î¬õ‚°. 2 ¯vÌ¡ ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ I÷裌 õŸø¬ô «ôê£è õÁˆ¶ Hø° ªõƒè£òˆ¬î «ê˜ˆ¶ õî‚A Ýø¬õˆ¶ å¡Pó‡ì£è Ü¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. I÷裌ˆ Éœ «ê˜ˆ¶ «îƒè£ŒŠð£™ õŸÁ‹ õ¬ó A÷P Þø‚°ƒèœ. è£Lç Š ÷õ˜ I÷°Š ªð £Kò ™ «î¬õ: è£LçŠ÷õ˜ CPò¶ 1. I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡. ܬó ð‚° «õè ¬õ»ƒèœ. 裌 ï¡ø£è «õ°‹õ¬ó ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. ªêŒº¬ø: ༬÷‚Aöƒ¬è «î£™ c‚A. àŠ¹ «î¬õ‚°. ªðKò ªõƒè£ò‹ 2.

Ü¬óˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ ªð£® ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶ ²¼÷‚ A÷P èP«õŠH¬ô ÉM Þø‚°ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A è´°. Þ…C ̇´ M¿¶ 2 ¯vÌ¡.«î£¬ê‚ 虬ô Å죂A. «õè¬õˆî ªñ£„¬ê. ²ŸP½‹ ⇪í¬ò áŸÁƒèœ. è¬ìCJ™ èì¬ôŠ 𼊹. è´° 1 ¯vÌ¡. «è£v è ¬ ô Š ð ¼ Š ¹ Š ªð £Kò ™ «î¬õ: º†¬ì «è£v 裙 A«ô£. «è£v «õ°‹ õ¬ó‚ A÷P. àÀ‰¶ î£Oˆ¶ ªõƒè£òˆ¬î õî‚°ƒèœ. ªõƒè£ò‹. ¬ïú£è ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. e÷ ⇪í¬ò„ Å죂A è´°. Þ…C ̇´ M¿¶. «ê£‹¹. î‚è£O ÞõŸ¬øŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ñ…êœ Éœ. â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. Yóè‹ îô£ 2 ¯vÌ¡. ªêŒº¬ø: ªñ£„¬ê¬ò æ˜ Þó¾ º¿‚è áø ¬õˆ¶. àŠ¹. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 1 «ìHœ vÌ¡. èì¬ôŠ 𼊬ð ðîñ£è «õè¬õˆ¶ c¬ó õ®ˆ¶M†´ ¬õ»ƒèœ. àŠ¹ «î¬õ‚°. àŠ¹ «î¬õ‚°. . «ê¬ ù vªð û ™ õÁõ™ «î¬õ: «ê¬ù‚Aöƒ° ܬó A«ô£. ̇´ 6 ð™. àÀ‰¶ îô£ 1 ¯vÌ¡. ¹O è¬óê™. Þî¬ù Þ¼¹øº‹ F¼ŠHŠ«ð£†´ ªñ£Áªñ£ÁŠð£è ï¡° «õè ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. 189. Iîñ£ù bJ™. èP«õŠH¬ô CP¶. ªðKò ªõƒè£ò‹ 2. àŠ¬ð„ «ê˜ˆ¶. 190. 191. I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡. ªð£®‚è: I÷裌 õŸø™ 8. è´°. õîƒAò¶‹ èˆîK‚裌. ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡. ¹O CÁ ªï™L‚裌 Ü÷¾. èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶„ ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ Iîñ£ù bJ™ A÷Áƒèœ. ñ…êœ Éœ ܬó ¯vÌ¡. I÷裌ˆ Éœ îô£ 1 ¯vÌ¡. ¹O¬ò ܬó èŠ cK™ è¬óˆ¶ õ®è†´ƒèœ. c¬ó õ®ˆ¶M†´ ¬õ»ƒèœ. â‡ªíŒ «î¬õ‚°. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õˆ¶. èˆ îK ªñ £„¬ êŠ ªð £Kò ™ «î¬õ: èˆîK‚裌 裙 A«ô£. èˆîK‚裌 º‚裙 ðî‹ ªõ‰î¶‹. â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. Hø° î‚è£O. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. îQò£ 1 «ìHœ vÌ¡. èˆîK‚裬ò»‹ ªõƒè£òˆ¬î»‹ c÷õ£‚A™ ïÁ‚°ƒèœ. Üî¡ «ñ™ Aöƒ°è¬÷ ðóõô£è Ü´‚A ¬õˆ¶. ªêŒº¬ø: «è£v. àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡. ªð£®‚è‚ ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ CÁ bJ™ Cõ‚è õÁˆ¶. «ê£‹¹ î£Oˆ¶ ÜF™ ªõƒè£òˆ¬î„ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. I÷裌ˆ Éœ «ê˜ˆ¶ Þó‡´ GIì‹ õî‚A. ªðKò ªõƒè£ò‹ 2. ÜîÂì¡ «è£v. ܬó‚è: I÷°. «ê£‹¹ ܬó ¯vÌ¡. èì¬ôŠ 𼊹 2 ¯vÌ¡. 裌‰î ªñ£„¬ê M¬î ܬó èŠ. ¹O ªï™L‚裌 Ü÷¾. î‚è£O 3. èì¬ôŠ 𼊹 裙 èŠ. å¼ ¯vÌ¡ ⇪í¬ò„ Å죂A.

⇪í¬ò„ Å죂A è´°. CPî÷¾ àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. d¡ v ªð £®ñ £v «î¬õ: d¡v 裙 A«ô£. ªðKò ªõƒè£ò‹ 1. Þî¬ù î‡aK™ «ð£†´ ÜîÂì¡ ¹O. Aöƒ° º‚裙 ðî‹ ªõ‰î¶‹. I÷裌ˆ Éœ. Yóè‹ 1 ¯vÌ¡. Hø° c¬ó õ®ˆ¶M†´‚ Aöƒ¬è îQ«ò â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ A÷P. ð Š ð £O‚裌 ªð £Kò ™ «î¬õ: ðŠð£O‚裌 (CPò ¬êv) 1. õîƒAò¶‹ Aöƒ°. Üèôñ£ù ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. 192. è´° ܬó ¯vÌ¡. Þ‰î M¿¬î Aöƒ°ˆ ¶‡´èœ 嚪õ£¡P¡ e¶‹ îìM å¼ ñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ. àŠ¹ «î¬õ‚°. . ªðKò ªõƒè£ò‹ 1. Üî¡e¶ Aöƒ°è¬÷Š ðóõô£è Ü´‚A. Hø° ªõƒè£ò‹. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. ªð£†´‚ èì¬ô¬ò ¬ïú£è ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ܬó‚è‚ ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷„ CPî÷¾ î‡a˜ M†´ êŸÁ èóèóŠð£è Ü¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ªêŒº¬ø: d¡¬ú ªð£®ò£è ïÁ‚A CPî÷¾ î‡a˜. Ü¬óˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ M¿¬î «ê˜ˆ¶. àÀ‰¶ 1 ¯vÌ¡ èP«õŠH¬ô CPî÷¾. C¡ù ªõƒè£ò‹ 5 ªêŒº¬ø. ªõƒè£òˆ¬î„ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. 194. àŠ¹. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. ༬÷‚Aöƒ¬è «î£™ c‚A Mó™ c÷ˆ ¶‡´è÷£è¾‹. Iîñ£ù bJ™ «õè¬õ»ƒèœ. ªõƒè£òˆ¬î c÷õ£‚A½‹ ïÁ‚°ƒèœ. I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡. àÀ‰¶ îô£ 1 ¯vÌ¡. 193. ñ…êœ Éœ «ê˜ˆ¶ º‚裙 ð‚° Aöƒ¬è «õè¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. ªð£†´‚ èì¬ôŠ ªð£®¬ò «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. I÷裌ˆ Éœ 1 ¯vÌ¡.ªêŒº¬ø: «ê¬ù‚AöƒA¡ «î£¬ô c‚AM†´. ²ŸP½‹ â‡ªíŒ M†´. àŠ¹ «î¬õ‚°. êŸÁ èùñ£ù. ªï ™ ¬ ô à ¼ ¬ ÷ Š ªð £Kò ™ «î¬õ: ༬÷‚Aöƒ° ܬó A«ô£. è´°. ªð£†´‚ èì¬ô 2 «ìHœ vÌ¡. «ê£‹¹ Ü™ô¶ è´° ܬó ¯vÌ¡. å¼ C†®¬è àŠ¹ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. ⇪í¬ò„ Å죂A «ê£‹¹ Ü™ô¶ è´¬èˆ î£O»ƒèœ. ªõƒè£òˆ¬îŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. àÀ‰¶ î£Oˆ¶. ܬó‚è‚ ÃP»œ÷ ªð£¼†è¬÷„ CPî÷¾ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ˆ¶. ܬó‚è: «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡. èP«õŠH¬ôˆ ÉM Þø‚°ƒèœ. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ îô£ 2 «ìHœ vÌ¡. ªðKò ªõƒè£ò‹ 2. Hø° d¡¬ú «ê˜ˆ¶ «ñ½‹ CP¶ «ïó‹ õî‚A. ð„¬ê I÷裌 3. àŠ¹ «î¬õ‚°. Aöƒ°è¬÷ Þ¼ ¹øº‹ F¼ŠH M†´ ªñ£Áªñ£ÁŠð£è «õè ¬õˆªî´ƒèœ. ܬó èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶. ñôó ªõ‰î ¶õó‹ 𼊹. I÷裌ˆ Éœ. «î£¬ê‚ 虬ô„ Å죂A. Aöƒ° ªõ‰¶ ²¼À‹ õ¬ó A÷P.

èô ˜ç ¹ ™ ªð £Kò ™ «î¬õ: «è£v 裙 A«ô£. ªêŒº¬ø: ðóƒA‚裬ò «î£™ c‚A ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 1 èŠ. ªð£®ò£è ïÁ‚Aò è£LçŠ÷õ˜ 1 èŠ. ⇪í¬ò„ Å죂A ܬóˆî M¿¬î «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£è‚ A÷Áƒèœ. àÀ‰¶ î£Oˆ¶ Þ…C. àŠ¹ «î¬õ‚°. M¬î c‚A. ⇪í¬ò„ Å죂A è´°. 𼊹 õ¬èèœ. «õè ¬õˆî èì¬ôŠ 𼊹 ܬó èŠ. CPî÷¾ î‡a˜. ð„¬ê I÷裌 4. ð„¬ê I÷裌. â‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡. H… ² ñ ‚ 裄«ê£÷ Š ªð £Kò ™ «î¬õ: H…² ñ‚裄 «ê£÷‹ 1 A«ô£. I÷裌 õŸø¬ô «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. ñôó «õè ¬õˆî ð£CŠ 𼊹 ܬó èŠ. â½I„¬ê ê£Á 2 «ìHœ vÌ¡. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. 裌 ªõ‰î¶‹ «õ˜‚èì¬ô. àŠ¹. è´° 1 ¯vÌ¡. ܬó‚è‚ ÃP»œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ «î¬õŠð†ì£™ CPî÷¾ î‡a˜ M†´ ܬó»ƒèœ. «îƒè£Œ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡. èP«õŠH¬ô î£Oˆ¶ ªõƒè£ò‹. 195. ñ™L îô£ 1 ¬èŠH®. ªêŒº¬ø: ñ‚裄«ê£÷ˆF¡ ð†¬ìè¬÷ c‚AM†´ CÁ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚A. «õè¬õˆî «õ˜‚ èì¬ô ܬó èŠ. àÀ‰¶ îô£ ܬó ¯vÌ¡. ÜF™ «õè ¬õˆ¶œ÷ 裌èP. Þ…C 1 ¶‡´. ⇪í¬ò„ Å죂A è´°. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ HêP ÝMJ™ 䉶 GIì‹ «õè¬õ»ƒèœ. ªõ™ô‹. «èó† 2. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡ ܬó‚è: «îƒè£Œ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡. ñ…êœ Éœ. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™. ð ó ƒ A‚ 裌 ªð £Kò ™ «î¬õ: ðóƒA‚裌 裙 A«ô£. 196. ð„¬ê I÷裌 5. ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡. I÷裌 õŸø¬ô (º¿î£è) «ê˜ˆ¶ õÁˆ¶ ÜîÂì¡ ðóƒA‚裬ò «ê¼ƒèœ. I÷裌ˆ Éœ «ê˜ˆ¶ Iîñ£ù bJ™ ¬õˆ¶‚ A÷Áƒèœ. â½I„¬ê„ê£Á «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. ð†ì£E ܬó èŠ. Hø° «ê£÷‹. àŠ¹ «î¬õ‚°. «õ˜‚ èì¬ô¬ò å¡Pó‡ì£èŠ ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ð„¬ê I÷裬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ªõ™ô‹ 1 «ìHœ vÌ¡. 197. è´°. I÷裌 õŸø™ 2 ªêŒº¬ø: 裌èPè¬÷„ ²ˆî‹ ªêŒ¶ ªð£®ò£è ïÁ‚A. d¡v 100 Aó£‹. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™. ÜF™ CPî÷¾ àŠ¹. ̇´ 6 ð™. I÷裌ˆ Éœ å¡ø¬ó ¯vÌ¡. ð„¬ê I÷裌 «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A è´°. ¹Fù£. õîƒAò¶‹ «õè¬õˆî 裌. «î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õˆ¶ c¬ó õ®ˆ¶M†´ ¬õ»ƒèœ. àÀ‰¶. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ î‡aK™ «õè¬õˆ¶ õ®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. Þ…C 1 ¶‡´. àŠ¹ «î¬õ‚°. . Þ…C. I÷裌 õŸø™ 2.ªêŒº¬ø: ðŠð£O‚裬ò «î£™. ªð£®ò£è ïÁ‚A. ¶õó‹ 𼊹 «ê˜ˆ¶ ï¡° A÷P Þø‚°ƒèœ. àÀ‰¶.

ªêŒº¬ø: è£÷£¬ù ²ˆî‹ ªêŒ¶ Þó‡®ó‡ì£è ïÁ‚°ƒèœ. ªõƒè£ò‹. Hø° I÷裌ˆ Éœ «ê˜ˆ¶ Þó‡´ GIì‹ õî‚A. è£÷£¡ I÷°Š ªð £Kò ™ «î¬õ: è£÷£¡ 200 Aó£‹. èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. ̇´. ð„¬ê I÷裌. àÀ‰¶ î£Oˆ¶ ¶¼Mò d†Ï†. ªêŒº¬ø: d†Ï†¬ì «î£™ c‚A ¶¼¾ƒèœ. Hø° î‚è£O «ê˜ˆ¶‚ A÷P ðm˜. àŠ¹ «î¬õ‚°. õîƒAò¶‹ è£÷£¬ù„ «ê˜ˆ¶ 䉶 GIì‹ õî‚A. ̇´ 8 ð™. è´°. îQò£. èP«õŠH¬ô ÉM «ñ½‹ Í¡Á GIì‹ A÷P Þø‚°ƒèœ. àÀ‰¶ îô£ ܬó ¯vÌ¡. èP«õŠH¬ô. ªêŒº¬ø: ðùƒAöƒA¡ «î£¬ô c‚A. «õè¬õˆî èì¬ôŠ 𼊹 ܬó èŠ. ̇´. â½I„¬ê„ ê£Á 1 «ìHœ vÌ¡. å¼ ¯vÌ¡ ⇪í¬ò„ Å죂A. ñ…êœ Éœ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. «îƒè£Œˆ¶¼õ™ îô£ 1 «ìHœ vÌ¡. Þ…C. ð„¬ê I÷裌. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡.198. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡. ̇´ 8 ð™. C¡ù ªõƒè£ò‹ 15. ̇´ ÝAòõŸ¬øŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡. è´°. èì¬ôŠ 𼊹. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ A÷P Þø‚°ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A «ê£‹¹ (Ü™ô¶ è´°) î£Oˆ¶ ªõƒè£ò‹. àŠ¹ «î¬õ‚°. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. Þ…C. àŠ¹. 201. Þ…C 1 ¶‡´. 199. ñ™Lˆî¬ö CPî÷¾. ªõƒè£ò‹. d† φ ªð £®ñ £v «î¬õ: d†Ï † ܬó A«ô£. Iîñ£ù bJ™ d†Ï† «õ°‹ õ¬ó A÷Áƒèœ. ï´ ïó‹¬ð c‚AM†´ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. Þ…C ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ àŠ¹. Yóè‹ Ü¬ó ¯vÌ¡. C¡ù ªõƒè£ò‹ 1 èŠ. ð„¬ê I÷裌 4. ð ù ƒ Aö ƒ °Š ªð £Kò ™ «î¬õ: ðùƒAöƒ° 4. Þ…C. ªêŒº¬ø: ðm¬ó àF˜ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. àÀ‰¶ 1 ¯vÌ¡. ñ™Lˆî¬ö. àŠ¹ «î¬õ‚°. àŠ¹ «î¬õ‚°. ð m˜ ªð £®ñ £v «î¬õ: ðm˜ 200 Aó£‹. ⇪í¬ò Å죂A è´°. ñ…êœÉœ 裙 ¯vÌ¡. àŠ¹ «ê˜ˆ¶. ⇪í¬ò Å죂A Yóèˆ¬îˆ î£Oˆ¶. I÷°ˆÉœ. ªð£®‚è‚ ªè£´ˆ¶œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ Iîñ£ù bJ™ Cõ‚è õÁˆ¶Š ªð£®»ƒèœ. ñ…êœÉœ ÉM õî‚°ƒèœ. î‚è£O ÝAòõŸ¬øŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. àÀ‰¶ îô£ ܬó ¯vÌ¡. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. ÝPò¶‹ «î£™. «ê£‹¹ Ü™ô¶ è´° ܬó ¯vÌ¡. I÷°ˆÉœ 1 «ìHœ vÌ¡. ªð£®‚è: I÷裌 õŸø™ 10. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. e÷ ⇪í¬ò„ . Þ…C 1 ¶‡´. î‚è£O 1. èì¬ôŠ 𼊹. ªõƒè£ò‹. 200. èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶ A÷P Þø‚°ƒèœ. ̇´.

ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡. â½I„¬ê„ ê£Á ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. e÷ ªð£®è¬÷»‹ ÉM Iîñ£ù bJ™ ÜšõŠ«ð£¶ Hó†®M†´ ªñ£Áªñ£ÁŠð£è «õè ¬õˆªî´ƒèœ. ªõ‡ ¬ ‚裌 ªð £®Š ªð £Kò ™ «î¬õ: H…² (Mó™ c÷) ªõ‡¬ì‚裌 ܬó A«ô£. ⇪í¬ò„ Å죂A è´°. è´°. ÜF™ ªð£® ܬìˆî 裌è¬÷Š «ð£´ƒèœ. I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡. Ü¬óˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ ªð£®. Iîñ£ù bJ™ «õè ¬õ»ƒèœ. Þó‡ì£è ïÁ‚A ¬õ»ƒèœ. î‚è£O¬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. «ê£ò£ 10 ༇¬ìèœ. 203. õ£™ ð°Fè¬÷ c‚AM†´ ï´M™ «ôê£è‚ WP ¬õ»ƒèœ. Yóèˆ Éœ 1 ¯vÌ¡. è´°. àŠ¹ . è´° àÀ‰¶ î£Oˆ¶ ïÁ‚Aò ðùƒAöƒ°. 202. â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. Þ…C ̇´ M¿¶. 205. ªõƒè£ò‹. ªêŒº¬ø: ðô£‚ªè£†¬ì¬ò àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õˆ¶ Þó‡ì£è ïÁ‚°ƒèœ. I÷裌ˆ Éœ. «ê£ò£¬õ ªè£F cK™ Þó‡´ GIì‹ ¬õˆF¼‰¶ ÜôC â´ˆ¶. ªêŒº¬ø: Üõ¬ó‚裬ò êŸÁ ªðKò ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶„ ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡. I÷裌ˆÉœ. Þ‰îŠ ªð£®¬ò ªõ‡¬ì‚裌èÀ‚°œ CP¶ CPî£è ÉM ¬õ»ƒèœ. ªõƒè£ò‹. 裌. Þ…C ̇´ M¿¶ 2 ¯vÌ¡. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. àÀ‰¶. èó‹ ñê£ô£ ܬó ¯vÌ¡. C¡ù ªõƒè£ò‹ 1 èŠ. î‚è£O 2. èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. èì¬ôŠ 𼊹 2 ¯vÌ¡. ªêŒº¬ø: ªõ‡¬ì‚裌è¬÷ 裋¹. àŠ¹. î‚è£O 2. àŠ¹ º‚裙 ¯vÌ¡. õîƒAò¶‹ î‚è£O. îQò£ˆ Éœ 1 ¯vÌ¡. ªðKò ªõƒè£ò‹ 2. èì¬ôŠ 𼊬ðˆ î£Oˆ¶. ñ£ƒè£Œ (݋Ř) Éœ 1 ¯vÌ¡. õîƒAò¶‹ î‚è£O. î‚è£O 4. èP«õŠH¬ô CPî÷¾.Å죂A. I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡. àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ A÷P. â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. «ê£‹¹ îô£ ܬó ¯vÌ¡. Hø° °O˜‰î cK™ «ð£†´ Þó‡´ Í¡Á º¬ø ï¡° ÜôCŠ HN‰¶. ⇪í¬ò„ Å죂A. àÀ‰¶. I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡. ªè†® «îƒè£ŒŠð£™ 裙 èŠ. I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡. â‡ªíŒ cƒèô£è ñŸø ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è‚ èô‚°ƒèœ. Üõ¬ó‚ 裌. º¼ƒ¬è‚裌 2. ܬó èŠ î‡a˜ áŸP Í®. ªõƒè£ò‹ 2. «ê£‹¹ î£Oˆ¶ ªõƒè£òˆ¬î õî‚°ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´°. ªõ‰î¶‹ b¬ò ÜFèŠð´ˆF «îƒè£Œˆ ¶¼õ™. àŠ¹ «î¬õ‚°. õ£¬ ö ‚ 裌 º¼ ƒ ¬ è èP ªð £Kò ™ «î¬õ: õ£¬ö‚裌 1. Ü õ¬ ó ‚裌 ñ ê£ô £ ªð £Kò ™ «î¬õ: Üõ¬ó‚裌 ܬó A«ô£. ªõƒè£òˆ¬î„ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. àÀ‰¶. 204. ð ô £‚ªè£† ¬ «ê£ò £Š ªð £Kò ™ «î¬õ: ðô£‚ªè£†¬ì 15. è¬ìCò£è «ê£ò£. ðô£‚ªè£†¬ì «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£è õî‚°ƒèœ. î‚è£O¬ò ê¡ùñ£è ïÁ‚°ƒèœ. àÀ‰¶ îô£ 1 ¯vÌ¡.

àŠ¹. 207. ªðKò ªõƒè£ò‹ 2. I÷° ܬó ¯vÌ¡. î‚è£O ÝAòõŸ¬ø c÷ñ£è. àÀ‰¶. Þ…C ̇´ M¿¶ 2 ¯vÌ¡. îQò£ˆ Éœ. ªêŒº¬ø: èˆîK‚裬ò c÷õ£‚A™ïÁ‚°ƒèœ. ê¡ùñ£è ïÁ‚°ƒèœ.«î¬õ‚° â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. ªõƒè£ò‹. I÷裌ˆ Éœ «ê˜ˆ¶ õî‚A. º¼ƒ¬èJ¡ ê¬îŠ ð°F ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶„ ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. õîƒAò¶‹ õ£¬ö‚裌. ªêŒº¬ø: õ£¬ö‚裬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. «õè¬õˆî èì¬ô ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. º‰FK 5. ⇪í¬ò„ Å죂A è´°. «î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «ôê£è‚ A÷Áƒèœ. èP«õŠH¬ô¬ò î£Oˆ¶ ªõƒè£òˆ¬î õî‚°ƒèœ. èˆ îK ªð £® ªð £Kò ™ «î¬õ: èˆîK ܬó A«ô£. è´°. è´°. ï¡° ªõÀŠð£°‹õ¬ó õÁ‚è «õ‡´‹) Hø° ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è‚ èô‰¶ ¬ïú£è ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. èˆîK‚裌 ªõ‰¶. ªêŒº¬ø: «è£¬õ‚裌. èP«õŠH¬ô. àÀ‰¶. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. àŠ¹ «î¬õ‚°. I÷裌 õŸø¬ô î£Oˆ¶ Hø° ªõƒè£òˆ¬î„ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. CP¶ õîƒAò¶‹ Þ…C ̇´ M¿¶ «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£è õî‚°ƒèœ. î‚è£O 2. àŠ¹ Šªó† 3 v¬ôv. è´°. àÀ‰¬î î£Oˆ¶ èˆîK‚裬ò. ªõ‰î¶‹ «îƒè£ŒŠð£™. àÀ‰¶ îô£ 1 ¯vÌ¡. ªð£®‚è: º¿ àÀ‰¶ 1 «ìHœ vÌ¡. ªð£®‚è‚ ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷ îQˆ îQ«ò õÁˆ¶ (ð„¬ê I÷裬ò CÁ bJ™. «ê£‹¹ îô£ ܬó ¯vÌ¡. ªè£‡¬ì‚ èì¬ô ܬó èŠ. 206. â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. . 208. Í® ¬õˆ¶ «õè¬õ‚è «õ‡´‹. º¼ƒ¬è‚è£J¡ ê¬îŠ ð°F¬ò õNˆªî´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A è´°. àÀ‰¶. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. ⇪í¬ò„ Å죂A è´°. àŠ¹. I÷裌 õŸø™ 3. àÀ‰¶. ªõƒè£ò‹. Iîñ£ù bJ™. î‚è£O 3. ªè£‡¬ì‚èì¬ô¬ò áø¬õˆ¶ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õ»ƒèœ. I÷裌ˆ Éœ. î‡a˜ õŸPò¶‹ ªð£®¬òˆ ÉM‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. àŠ¹. ð„¬ê I÷裌 5. Yóè‹. Yóè‹ îô£ ܬó ¯vÌ¡. «ê£‹¹. I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡. ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡. àÀ‰¶ îô£ ܬó ¯vÌ¡. «è£¬ õ‚裌 ªè£‡ ¬ ‚è ¬ ô ªð £Kò ™ «î¬õ: «è£¬õ‚裌 ܬó A«ô£. î‚è£O¬ò ê¡ùñ£è ïÁ‚°ƒèœ. Hø° «è£¬õ‚裌. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. îQò£ˆÉœ 1 ¯vÌ¡. â‡ªíŒ «î¬õ‚°. î‚è£O. õ£¬ ö ‚ 裌 Š ªó † ªð £Kò ™ «î¬õ: õ£¬ö‚裌 2. Yóè‹ è£™ ¯vÌ¡. àŠ¹ «î¬õ‚°. ªðKò ªõƒè£ò‹ 2. è´°.

ܬó‚è: «îƒè£Œ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡. ⇪í¬ò„ Å죂A è´°. àÀ‰¶ 1 ¯vÌ¡. Hø° ܬóˆî M¿¶ «ê˜ˆ¶„ ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. ªêŒº¬ø: Aöƒ¬è «õè¬õˆ¶ «î£¬ô c‚AM†´ è£è ïÁ‚°ƒèœ. èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶„ ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. è´°. CPî÷¾ ⇪í¬ò Å죂A‚ Aöƒ°è¬÷ õÁˆªî´ƒèœ. ªõƒè£òˆ¬îŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ ÜF™ 裌è¬÷ ªè£…ê‹ ªè£…êñ£èŠ «ð£†´ ªð£Kˆªî´ƒèœ. ⇪íJ™ ªð£Kˆªî´ƒèœ. ªêŒº¬ø: õ£¬ö‚裬ò «î£™ c‚A Mó™ c÷ˆ ¶‡´è÷£è êŸÁ èùñ£è ïÁ‚°ƒèœ. ܬó‚è‚ ªè£´ˆ¶œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. ñ…êœ É¬÷Š «ð£†´ ÜF™ õ£¬ö‚裬ò„ «ê˜ˆ¶ å¼ GIì‹ ªè£F‚è ¬õˆ¶ Þø‚A. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ CP¶ «ïó‹ õî‚A. Hø° î‚è£O. ̇´ 5 ð™. ̇´ 4 ð™. CP¶ õîƒAò¶‹ î‚è£O. ªðKò ªõƒè£ò‹ 1. Hø° I÷裌ˆ Éœ. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. è´°. I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡. àÀ‰¶ îô£ 1 ¯vÌ¡. «ê‹ ¹ «ó £v† ªð £Kò ™ «î¬õ: «êŠðƒAöƒ° ܬó A«ô£. Yóè‹ 1 ¯vÌ¡. î‚è£O¬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. «êŠðƒ Aöƒ°. I÷裌ˆ Éœ. 210. èó‹ ñê£ô£ ܬó ¯vÌ¡. «ê£‹¹ îô£ ܬó ¯vÌ¡. àÀ‰¬îˆ î£Oˆ¶ ªõƒè£òˆ¬î õî‚°ƒèœ. ªõƒè£ò‹ î‚è£O¬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. I÷裌ˆ Éœ 1 ¯vÌ¡. àÀ‰¶. àŠ¹. Í¡Á «ìHœ vÌ¡ ⇪í¬ò„ Å죂A. ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡. «ê£‹¹ î£Oˆ¶ ªõƒè£ò‹ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. î‡aK™ CPî÷¾ àŠ¹. . ̇¬ì ﲂA ¬õ»ƒèœ. c¬ó õ®è†® 裌è¬÷ˆ îQ«ò â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. Hø° õ£¬ö‚裬ò„ «ê˜ˆ¶ «ñ½‹ 䉶 GIì‹ A÷P. Šªó†¬ì»‹ Mó™ c÷ˆ¶‡´è÷£è ïÁ‚A. ªõƒè£ò‹. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡. ܬó‚è: C¡ù ªõƒè£ò‹ 10. ̇´ 4 ð™. î‚è£O 2. ºœ ÷ƒ A ªð £Kò ™ «î¬õ: ªõœ¬÷ ºœ÷ƒA 裙 A«ô£. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡. â‡ªíŒ «î¬õ‚°. CPî÷¾ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£ê¬ù «ð£è A÷Áƒèœ. àŠ¹ «î¬õ‚°. ªêŒº¬ø: ºœ÷ƒA¬ò «î£™ c‚A CÁ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. ªõƒè£ò‹ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. Þ…C 1 ¶‡´. Þó‡´ «ìHœ vÌ¡ ⇪í¬ò„ Å죂A è´°. ªõƒè£ò‹ 2. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™. èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. Ü¬óˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ M¿¶. è´° àÀ‰¬îˆ î£Oˆ¶. 209. ïÁ‚Aò ºœ÷ƒA¬ò î‡aK™ «ð£†´ CPî÷¾ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ Þó‡´ GIì‹ ªè£F‚è ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. õÁˆî Šªó†. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «ñ½‹ Þó‡´ GIì‹ A÷P Hø° ºœ÷ƒA. I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡.

ð ¼ Š ¹ «ð £O «î¬ õ: ¬ñî£ 1 èŠ. «ê£÷‹ «õè ¬õˆî î‡a˜ G¬øò eîI¼‰î£™ ÜF«ô«ò ïÁ‚Aò 裌èœ. «ê£‹¹. ªõƒè£òˆ¬î õî‚A. â‡ªíŒ îìM Í® ¬õ»ƒèœ. èP«õŠH¬ô¬ò õÁˆ¶ ªð£®»ƒèœ. â‡ªíŒ 1 ¯vÌ¡. ðm˜ ÝAòõŸ¬ø «õè ¬õˆ¶ c¬ó õ®ˆ¶M†´ ¬õ»ƒèœ. 213. ü£F‚裌ˆ Éœ å¼ C†®¬è. Åì£ù «î£¬ê‚ è™L™ «ð£†´. îQò£ˆ Éœ 1 ¯vÌ¡. ªïŒM†´. ªêŒº¬ø: «ê£÷ ºˆ¶‚è¬÷ CPî÷¾ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ï¡ø£è «õè ¬õˆ¶ c¬ó õ®ˆ¶M†´ ¬õ»ƒèœ. ⇪í¬ò„ Å죂A. «õè ¬õˆî 裌èPèœ Ü¬ùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ I÷裌ˆ Éœ. ðm˜ 100 Aó£‹. àŠ¹ å¼ C†®¬è. è¬ó‰î¶‹ õ®è†®. . Yóèˆ Éœ. I÷裌ˆ Éœ 2 ¯vÌ¡. ⇪í¬ò„ Å죂A ÜF™ «ê£÷ ºˆ¶‚èœ. 裌 ªõ‰¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£ù¶‹. î‚è£O¬òŠ ªð£®ò£è¾‹ ïÁ‚°ƒèœ. Iîñ£ù bJ™ «õè ¬õ»ƒèœ. ÝPò¶‹ CÁ CÁ ༇¬ì è÷£è ༆® ¬õ»ƒèœ. èì¬ôŠ 𼊬ð «õè¬õˆ¶ c¬ó õ®ˆ¶M†´ º‰FK. ªðKò ªõƒè£ò‹ 2. àŠ¹ «î¬õ‚°. º‰FK 8. «ê£÷ Š ªð £Kò ™ «î¬õ: àF˜ˆî ñ‚裄 «ê£÷ ºˆ¶‚èœ 1 èŠ. I÷裌ˆ Éœ Þ…C. «èó†. ÜîÂì¡ ãôˆÉœ. «î¬õò£ù î‡a˜ «ê˜ˆ¶ êŸÁ Þ÷‚èñ£èŠ H¬ê‰¶. Þ…C ̇´ M¿¶ 2 ¯vÌ¡. è£÷£¡ 1 𣂪è†. ªõƒè£ò‹. «îƒè£Œ «ê˜ˆ¶ ܬó»ƒèœ. ªõ™ô‹ ܬó èŠ. ãôˆÉœ 裙 ¯vÌ¡. ªêŒ º¬ ø: ¬ñõ àŠ¹. ÜKC ñ£¬õ ªî£†´ ÜŠð÷‹ «ð£ô «î»ƒèœ. ªêŒº¬ø: «è£¬ú ï´M™ ð£Fò÷¾‚° Þó‡ì£è‚ WP ¬õ»ƒèœ. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. «ê£‹¹ ܬó ¯vÌ¡.211. d¡¬ú ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ̇´ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. «è£v. Þ¼¹øº‹ F¼ŠHŠ «ð£†´ ²†ªì´ƒèœ. I÷° 1 ¯vÌ¡. ÜKC ñ£¾ «î¬õ‚°. H¬ê‰¶ ¬õˆ¶œ÷ ñ£ML¼‰¶ CPî÷¾ â´ˆ¶ A‡í‹ «ð£ô ªêŒ¶ ÜîÂœ Ìóí ༇¬ì¬ò ¬õˆ¶ ༆®. ªïŒ «î¬õ‚°. è£÷£¬ù Þó‡ì£è¾‹. ªõ™ôˆF™ å¼ «ìHœ vÌ¡ î‡a˜ M†´ Å죂°ƒèœ. ܬóˆî M¿¶ «ê˜ˆ¶ Ü´ŠH™ ¬õˆ¶ A÷P Þø‚°ƒèœ. ð†ì£E. I÷裌ˆ Éœ îô£ ܬó ¯vÌ¡. d¡v 10. ü£F‚裌ˆÉœ «ê˜ˆ¶‚ A÷P. 212. ⇪íŒ. ð†ì£E ܬó èŠ. Yóèˆ Éœ. î‚è£O 2. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. CPî÷¾ î‡a˜ ªîOˆ¶ Í® ¬õˆ¶. Ìó툶‚°: èì¬ôŠ 𼊹 ܬó èŠ. å¼ C†®¬è àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. IQ «è£v ñ wÏ‹ ªð £Kò ™ «î¬õ: °†® «è£v 100 Aó£‹. «èó† 1. è£÷£¬ù„ «ê˜ˆ¶ ªð£®ˆ¶ ¬õˆF¼‚°‹ ªð£®¬òˆ ÉM‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. Hø° î‚è£O. I÷°. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡. àŠ¹ «î¬õ‚°.

ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò Í¡Á èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ °¬öò «õè ¬õ»ƒèœ. ð„¬ê I÷裌 1. F󣆬ê¬ò õî‚A ñ£ƒè£Œ èô¬õ«ò£´ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. àŠ¹ 1 C†®¬è. ãôˆÉœ 裙 ¯vÌ¡. MóL ñ…êœ 2 (CPòî£è). ä ò ƒ 裘 ¹O«ò £î¬ ó «î¬ õ: ð„êKC 2 èŠ. ªïŒ 3 «ìHœ vÌ¡. àŠ¹ «î¬õ‚°. ¹O¬ò å¡ø¬ó èŠ î‡aK™ è¬óˆ¶ õ®è†´ƒèœ. I÷裌. ªõ™ôˆ¶ì¡ 裙 èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂A. «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹. è´° ܬó ¯vÌ¡. ¹O â½I„¬ê Ü÷¾. ªð£®‚è ÃP»œ÷õŸ¬ø ªõÁ‹ õ£íLJ™ õÁˆ¶ ¬ïú£è ªð£®»ƒèœ. ªð£®ˆî Éœ «ê˜ˆ¶ ï¡° A÷Áƒèœ. I÷裌 õŸø™ 5. â‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡. º‰FK 5. F󣆬ê 6. «õŠð‹Ì ÞõŸÁì¡ Þó‡ì£è‚ WPò I÷裌. ñ…êœ Éœ. ñ £ƒ 裌 ð „ê® «î¬ õ: êŸÁ ¹O Šð£ù ñ£ƒè£Œ ¶¼õ™. ªð¼ƒè£ò‹ «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£è ªè£F‚è ¬õˆ¶ Þø‚A. ê£îˆF™ ¹O èô¬õ. èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 2 ¯vÌ¡. èP«õŠH¬ô ¬èŠH® Ü÷¾. ñ…êœ Éœ ܬó ¯vÌ¡. «õŠð‹Ì 2 ¯vÌ¡. ü£FðˆK 1 C†®¬è. F󣆬ê 12. àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ ªè†®ò£è A÷P Þø‚°ƒèœ.214. àÀ‰¶. ⇪íJ™ è´° î£Oˆ¶. èì¬ôŠ 𼊹 ÝAòõŸ¬ø î£Oˆ¶ ¹O è¬óê™. I÷裌 õŸø™ 2. ªð £®‚è: îQò£ 1 «ìHœ vÌ¡. º‰FK 8. èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶ Í® ¬õ»ƒèœ. 𣙫è£õ£ 100 Aó£‹. ñ£ƒè£Œ. ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò àFó£è «õè ¬õˆ¶ Ýø ¬õ»ƒèœ. è¬ó‰î¶‹ õ®è†® ª õ‰î . ªõ™ôˆF™ 裙 èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂A. ¶¼Mò ªõ™ô‹ îô£1 èŠ. àÀ‰¶. ªêŒ º¬ ø: ñ£ƒè£Œ ¶¼õ¬ô å¼ èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ «õè¬õ»ƒèœ. ⇪íJ™ è´°. ô‡ªíŒ 裙 èŠ. 215. º‰FK. «õŠð‹Ì¬õ ªõÁ‹ õ£íLJ™ ªñ£Á ªñ£ÁŠð£è õÁˆªî´ƒèœ. I÷裌. è¬ó‰î¶‹ õ®è†´ƒèœ. ªõ™ô‹ å¡ø¬ó èŠ. ê˜‚è¬ ó Š ªð £ƒ è™ «î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ. ªð¼ƒè£ò‹ CÁ ¶‡´. è´° 1 ¯vÌ¡. I÷° 2 ¯vÌ¡. ªõ™ô‚è¬óê™. 216.

èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 2 ¯vÌ¡. 217. ð„¬ê I÷裌 3. èì¬ôŠ 𼊹. Þ…C 1 ¶‡´. ð„¬ê I÷裬ò WP ¬õ»ƒèœ. â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. ð„¬ê I÷裌 2. è´° ܬó ¯vÌ¡. àÀ‰¶.ê£îˆ¶ì¡ èô‚°ƒèœ. ªïŒ 1 «ìHœ vÌ¡. ªð¼ƒè£ò‚ è¬óê™ 2 ¯vÌ¡. àŠ¹ «î¬õ‚°. Þ…C ð„¬ê I÷裬ò «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. Þ…C 1 ¶‡´. 218. èì¬ôŠ 𼊹. ªð£®ˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ ªð£®. àÀ‰¶. èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. ü£FðˆK «ê˜ˆ¶ A÷P Þø‚°ƒèœ. ð„¬ê I÷裬ò ﲂA ¬õ»ƒèœ. ñ…êœ è£™ ¯vÌ¡. ê£î‹. àŠ¹ «î¬õ‚°. Þ…C. Hø° «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ «ê˜ˆ¶ õî‚A. ¹Oˆî îJ˜ îô£ 1èŠ. «îƒè£Œ â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 2 ¯vÌ¡. Yóè‹ Ü¬ó ¯vÌ¡. ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò àFó£è «õè ¬õ»ƒèœ. è´° ܬó ¯vÌ¡. â½I„ê‹ ðöˆF¡ ꣬ø HN‰¶ ÜF™ ñ…êœ Éœ. õÁˆî «õ˜‚èì¬ô 裙 èŠ. èP«õŠH¬ô ¬èŠH® Ü÷¾. èP«õŠH¬ô . I÷裌 õŸø™ 3. àÀ‰¶. â½I„ê‹ ðö‹ 4. ⇪íŒ. 𣙠ܬó èŠ. ªïŒJ™ ð£Fò÷¬õ è£ò¬õˆ¶ º‰FK. Þ…C¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ⇪íJ™ è´°. àÀ‰¶. ªð£®‚è: îQò£ 2 «ìHœ vÌ¡. àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. ªð¼ƒè£ò‹. F󣆬ê¬ò î£Oˆ¶ ê£î èô¬õ«ò£´ «ê¼ƒèœ. «õ˜‚èì¬ô¬ò èóèóŠð£è ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. è¬ìCJ™ «õ˜‚ èì¬ô ªð£®¬òˆ ÉM‚ A÷Áƒèœ. I÷裌 õŸø™ 2. îJ˜ ê£î‹ «î¬ õ: ÜKC. ªïŒ Þó‡¬ì»‹ å¡ø£è‚ «ê˜ˆ¶ Å죂A ÜF™ è´°. ܈¶ì¡ 𣙫è£õ£¬õ àF˜ˆ¶ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. ªð£®‚è‚ ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷ ªõÁ‹ õ£íLJ™ õÁˆ¶Š ªð£®»ƒèœ. èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 2 ¯vÌ¡. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. I÷裌 õŸø¬ô î£Oˆ¶. ÜîÂì¡ e÷ ªïŒ. õîƒAò¶‹ ÜF™ â½I„¬ê è¬óê¬ô áŸP Ü´Š¬ð ܬ툶 M´ƒèœ. àÀ‰¶. àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶‚ è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. â ½ I„¬ ê ê£î‹ «î¬ õ: ð„êKC 2 èŠ. «îƒ 裌 ê£î‹ «î¬ õ: ð„êKC 2 èŠ. ð„¬ê I÷裌. 219. ªõ‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. «îƒè£Œ 1. Þ‰î ê£î èô¬õ¬ò e‡´‹ Ü´ŠH™ ¬õˆ¶. Þ‰î èô¬õJ™ ê£îˆ¬î «ê˜ˆ¶‚ A÷P. «îƒè£¬ò ªõœ¬÷Š ð°F¬ò ñ†´‹ ¶¼¾ƒèœ. I÷裌 õŸø™ ÝAòõŸ¬ø î£Oˆ¶ Þ…C. ªêŒ º¬ ø: ê£îˆ¬î àFó£è «õè ¬õ»ƒèœ. ãôŠ ªð£®. ªð¼ƒè£ò‹ 1 ¯vÌ¡.

I÷°Šªð£®. ªêŒ º¬ ø: ¹†ìKC¬ò ï¡ø£è‚ è¿M GöL™ àô˜ˆF. àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡. ñ™Lˆî¬ö¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ.CPî÷¾. ªõÁ‹ õ£íLJ™ CP¶ CPî£èŠ «ð£†´ ªñ£Áªñ£ÁŠð£è õÁˆªî´ƒèœ. èì¬ôŠ 𼊹. ªïŒJ™ «îƒè£¬ò »‹ õÁˆªî´ƒèœ. ªõ™ô‹ è¬ó‰î¶‹ õ®è†® ÜF™ ²‚°Šªð£®. ÝAòõŸ¬ø î£O»ƒèœ. â½I„¬ê ê£Á 1 «ìHœ vÌ¡. ⇪í¬ò Å죂A. ð™ ð™ô£è‚ WPò «îƒè£Œ 1 «ìHœ vÌ¡. ãô‚裌ˆÉœ ܬó ¯vÌ¡. ªõ‡ªíŒ ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. 裊 ð KC «î¬ õ: ¹†ìKC. è´° 裙 ¯vÌ¡. â‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡. ༆´‹ ðîˆFŸ° ð£è£ù¶‹ ÜF™ ÜKC èô¬õ¬ò‚ ªè£†® Þó‡´ GIì‹ A÷P Þø‚°ƒèœ. ªïŒ 2 ¯vÌ¡. ãôŠªð£®. ð„¬ê I÷裌. ê£î‹ Åì£è Þ¼‚°‹ «ð£«î ÜF™ Þ…C. ð £ù è‹ «î¬ õ: ªõ™ô‹ ܬó èŠ. . î‡a˜ å¡ø¬ó èŠ. 222. ÞõŸÁì¡ ãôˆÉœ ªð£†´‚ èì¬ô¬ò èô‰¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. èP«õŠH¬ô. è´°. èì¬ôŠ 𼊹 îô£ 2 ¯vÌ¡. F󣆬ê 8. Þ…C 1 ¶‡´. àÀ‰¶. I÷° ªð£® 1 C†®¬è. ªêŒ º¬ ø: ê£îˆ¬î °¬öò «õè ¬õ»ƒèœ. ²‚° ªð£® ܬó ¯vÌ¡. Ü«î «ð£ô ✬÷»‹. ªõ™ô‹ îô£ ܬó èŠ. F󣆬ê. ªêŒ º¬ ø: ªõ™ôˆ¬î î‡aK™ ܬó ñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ. ªð¼ƒè£ò‚ è¬óê™. ãôˆÉœ 裙 ¯vÌ¡. ñ™Lˆ î¬ö ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. º‰FK. Ý® \ Ý®ŠÌó‹ Ü‹ñ¡ ªîŒõƒèÀ‚° õ¬÷裊¹  220. î£Oî èô¬õ. ªð£†´‚ èì¬ô 1 «ìHœ vÌ¡. Þ…C. ñ £M÷‚° «î¬ õ: ð„êKC ܬó èŠ. îJ˜. ð„¬ê I÷裌 1. 221. º‰FK 5. è¬ó‰î¶‹ õ®è†® e‡´‹ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. ð£™. ªõ™ô‹ ܬó èŠ. ê£î‹ ÝPò¶‹. ✠2 ¯vÌ¡. ñ™Lˆî¬ö CPî÷¾. ªïŒ CPî÷¾. â½I„¬ê ê£Á ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. ð„¬ê I÷裬ò ﲂA ¬õ»ƒèœ. ªõ™ôˆ¶ì¡ CPî÷¾ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂°ƒèœ.

223. 224. êLˆî ñ£¾ì¡ ªð£®ˆî ªõ™ô‹ «ê˜ˆ¶ I‚RJ«ô«ò å¼ ²ŸÁ ܬó»ƒèœ. Þî¬ù å¼ î†®™ ¬õˆ¶ ï´M™ °Nõ£‚A ªïŒ áŸP FK¬òŠ «ð£†´ M÷‚«èŸø «õ‡´‹. â‡ªíŒ «ê˜ˆ¶ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. ªïŒ 2 ¯vÌ¡. ï¡ø£è àô˜‰î¶‹ I‚RJ™ Ü™ô¶ ISQ™ ªè£´ˆ¶ ¬ïú£è ªð£®ˆ¶. Ìó í ˆ¶‚°: «îƒè£Œ ¶¼õ™ (Ü¿ˆF Ü÷‰î¶) ܬó èŠ. â‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡. Üõ¬ô îQò£è å¼ ñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ. õÁˆî ✠2 ¯vÌ¡. ªõœ÷K M¬î. c¬ó õ®ˆ¶M†´ GöL™ è£ò ¬õ»ƒèœ. . áPò ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è Ü¬óˆ¶ àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ è¬óˆ¶ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. àŠ¬ð îMó ñŸø ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ å¼ ñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ. ªõ™ôˆ Éœ ܬó èŠ. ªð£†´‚ èì¬ô 1 «ìHœ vÌ¡. Hø° c¬ó õ®ˆ¶M†´ GöL™ è£ò ¬õˆ¶. («îƒè£Œ Ìóí) ªè£¿‚è†¬ì «î¬ õ: («ñ™ñ£¾‚°) ð„êKC 1 èŠ. ↴ ñE «ïó‹ ¹O‚èM†´ Hø° Þ†Lè÷£è õ£˜ˆªî´ƒèœ. ªð£®ò£è ïÁ‚Aò º‰FK 1 «ìHœ vÌ¡. Þ‰î «îƒè£¬ò âK»‹ Mø° Ü´ŠHÂœ «ð£´ƒèœ. ãôˆÉœ ܬó ¯vÌ¡. ªêŒ º¬ ø: Üõ™. õÁˆî ð£CŠ 𼊹 1 «ìHœ vÌ¡. êLˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ªð£®ò£è ïÁ‚Aò ð£î£‹ îô£ 2 ¯vÌ¡.ªêŒ º¬ ø: ð„êKC¬ò å¼ ñE «ïó‹ î‡aK™ áø ¬õˆ¶. Hø° Þî¬ù â´ˆ¶ Å´ ÝPò¶‹ àKˆ¶ àœO¼‚°‹ «îƒè£Œ èô¬õ¬ò â´‚è «õ‡´‹. Hø° ܉î è‡ ð°FJ™ H¬ê‰¶ ¬õˆ¶œ÷ «è£¶¬ñ ñ£¾ (Ü™ô¶ ¬ñî£ ñ£¾) èô¬õ¬ò ¬õˆ¶ Ü¿ˆF Í´ƒèœ. ªè†®ò£è H¬ê‰î «è£¶¬ñ ñ£¾ Ü™ô¶ ¬ñî£ ñ£¾ CPî÷¾. ªêŒ º¬ ø: «îƒè£J™ àœ÷ º¡Á è‡èO™ å¼ è‡E™ ¶¬÷J†´ Üî¡ õN«ò ñŸø ªð£¼†è¬÷ 嚪õ£¡ø£èŠ «ð£´ƒèœ. ªõ™ô‹ ܬó èŠ. àÀ‰¶ 3 «ìHœ vÌ¡. Üõ™ ܬó èŠ. ¬ïú£è ªð£®ˆ¶. ܬó ñE «ïóˆF™ ªõ‰¶M´‹. àŠ¹. 凫í 裙 èŠ Ü÷¾‚° î‡a¬ó â´ˆ¶. ªõ‰îò‹ ܬó ¯vÌ¡. ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò å¼ ñE «ïó‹ î‡aK™ áø ¬õ»ƒèœ. êLˆ¶ ¬õ»ƒèœ. àŠ¹ 裙 ¯vÌ¡. àŠ¹ «î¬õ‚°. ÞŠ«ð£¶ ñ£¾ ªè†® èô¬õò£è Þ¼‚°‹. ð „êKC Þ † L «î¬ õ: ð„êKC 2 èŠ. Üõ™ 裙 èŠ. ãôˆÉœ 裙 ¯vÌ¡. ² † «îƒ 裌 «î¬ õ: ºŸPò «îƒè£Œ 1.

ªð£†´‚èì¬ô ܬó èŠ. õÁˆ¶ ܬóˆî àÀ‰¶ ñ£¾ 1 «ìHœ vÌ¡. ªõ‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡. âœ. â‡ªíŒ «î¬õ‚°. 225. ܉î ðî‹ õ‰î¶‹ àì«ù Þø‚A ñ£¬õ‚ ªè£†® «îƒè£Œ. ªõœ÷KM¬î. õÁˆî ✠2 ¯vÌ¡. . ð£î£‹. õÁˆî «îƒè£Œ ¶¼õ™ 1 «ìHœ vÌ¡. Iîñ£ù bJ™ ⇪í¬ò è£ò ¬õˆ¶ ༆® ¬õˆ¶œ÷ ༇¬ìè¬÷ ªè£…ê‹ ªè£…êñ£èŠ «ð£†´ ªð£Kˆªî´ƒèœ. ªõ™ô‹ 100 Aó£‹. ªè£Fˆî è¬óê¬ô CPî÷¾ â´ˆ¶ î‡aK™ M†ì£™ ༆ì õó«õ‡´‹. ãôˆÉœ «ê˜ˆ¶ ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. Þ QŠ ¹ Y¬ «î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ. ªè£F cK™ ñ£¬õ‚ ªè£†®. è£ó Y¬ «î¬ õ: ¹¿ƒè™ ÜKC 2 èŠ. ÜKCñ£¾ì¡ ªð£†´‚èì¬ô ñ£¾. è¬ó‰î¶‹ õ®è†® «îƒè£«ò£´ «ê¼ƒèœ. ÝõE \ A¼wí ªüò‰F 226. ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò áø¬õˆ¶ GöL™ àô˜ˆF ¬ïú£è ܬó»ƒèœ. Iîñ£ù bJ™ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. H¬ê‰¶ ¬õˆ¶œ÷ ñ£¬õ CP¶ CPî£è â´ˆ¶ ªê£Š¹«ð£ô ªêŒ¶ ï´M™ Ìóíˆ¬î ¬õˆ¶ ñ®ˆ¶ ÝMJ™ «õè ¬õ»ƒèœ. ¬èèO™ ⇪í¬ò ªî£†´‚ªè£‡´ ñ£¬õ H¬ê‰¶. ܶ êKò£ù ðî‹. ÝPò¶‹. ªêŒ º¬ ø: ¹¿ƒè™ ÜKC¬ò Þó‡´ ñE «ïó‹ áø¬õˆ¶ Hø° c¬ó õ®ˆ¶M†´ ð„¬ê I÷裌. ªð£†´‚ èì¬ô¬ò ¬ïú£èŠ ªð£®ˆ¶ êLˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ªõ™ôˆ¬î 1 «ìHœ vÌ¡ î‡a˜ M†´ Å죂°ƒèœ. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬó»ƒèœ. ð£î£‹. ªð¼ƒè£òˆÉœ 裙 ¯vÌ¡. Åì£ù ⇪íJ™ Þ‰î ༇¬ìè¬÷Š «ð£†´Š ªð£Kˆªî´ƒèœ. àŠ¹ ܬó vÌ¡. ßóˆ¶Eò£™ Í® ¬õ»ƒèœ. â‡ªíŒ «î¬õ‚°. ªõ‡ªíŒ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶Š H¬ê‰¶. CÁCÁ ༇¬ìè÷£è ༆´ƒèœ. è¬ó‰î¶‹ õ®è†® e‡´‹ Ü´ŠH™ ¬õˆ¶. ªïŒ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. ªð¼ƒè£ò‹. º‰FK¬ò ªïŒJ™ õÁˆªî´ƒèœ.Hø° b¬ò Iîñ£‚A. Þ‰î‚ èô¬õ¬ò CP¶ CPî£è â´ˆ¶ ༆® ¬õ»ƒèœ. ªõ™ôˆ¬î å¼ «ìHœ vÌ¡ î‡a˜M†´ Å죂°ƒèœ. ªïŒ 2 «ìHœ vÌ¡. ÜF™ õÁˆî º‰FK. 膮 î†ì£ñ™ A÷P Þø‚°ƒèœ. ð„¬ê I÷裌 3.

«îƒè£Œ ¶¼õ™ îô£ 裙 èŠ. ãôˆÉœ å¼ C†®¬è. ªõ™ô‹ ܬó èŠ. I÷°ˆ Éœ 裙 ¯vÌ¡. ð„¬ê I÷裌 1. ÝõE Ü™ô¶ ¹ó†ì£C \ Mï£òè˜ ê¶˜ˆF Hœ¬÷ò£˜ Hø‰î  229. êŸÁ ²¼‡´ õ‰î¶‹ Þø‚A Ýø ¬õ»ƒèœ. õÁˆî º‰FK 1 «ìHœ vÌ¡. è¬ó‰î¶‹ õ®è†® «îƒè£Œˆ ¶Áõ™. ªêŒ º¬ ø: ✬÷ ªõÁ‹ õ£íLJ™ ªñ£Áªñ£ÁŠð£è õÁˆªî´ƒèœ. Üî¬ù å¼ ð£ˆFóˆF™ «ð£†ì£™ êŠî‹ õó«õ‡´‹. ãôˆÉœ. ªð¼ƒè£òˆÉœ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ H¬ê‰¶ ²‡¬ì‚裌 Ü÷¾ ༇¬ìè÷£è ༆´ƒèœ. 228. à Š ¹ ªè£¿‚è† ¬ «î¬ õ (Ìó툶‚°): àÀ‰¶ 裙 èŠ. ªêŒ º¬ ø: ²‚°. ªð¼ƒè£òˆÉœ 裙 ¯vÌ¡. ܶ êKò£ù ðî‹. ܉î êñòˆF™ ð£¬è Þø‚A ÜF™ õÁˆî ✬÷‚ ªè£†® «õèñ£è‚ A÷Áƒèœ. ªð£®ò£è ïÁ‚A. ªõ™ôˆ¬î CPî÷¾ î‡a˜ M†´ Å죂°ƒèœ. ãôˆÉœ 裙 ¯vÌ¡ ªêŒ º¬ ø: «ñ™ ñ£¬õ îò£˜ ªêŒ»‹ º¬ø «îƒè£Œ Ìóí ªè£¿‚è†¬ì °PŠH™ àœ÷ð® (ð‚è‹ 94) ð£CŠð¼Š¬ð °¬öò£ñ™ ñôó «õè ¬õˆ¶. (ð £CŠ ð ¼ Š ¹ Ìó í ) ªè£¿‚è† ¬ «î¬ õ: (ÌóíˆFŸ°) ð£CŠ 𼊹. ªõ™ôˆ¬îŠ ªð£®ˆ¶ å¼ «ìHœ vÌ¡ î‡a˜ M†´ Å죂°ƒèœ. H¬ê‰¶ ¬õˆ¶œ÷ ñ£¬õ CP¶ CPî£è â´ˆ¶ ªê£Š¹«ð£ô ªêŒ¶ ï´M™ Ìóíˆ¬î ¬õˆ¶ ñ®ˆ¶ ÝMJ™ «õè ¬õ»ƒèœ. ªïŒ¬ò ªî£†´‚ªè£‡´ CÁ CÁ ༇¬ìè÷£è ༆® ¬õ»ƒèœ. ªõ™ô‹ 1 «ìHœ vÌ¡. I÷° ªõ™ ô à ¼‡ ¬ «î¬ õ: ²‚° 2 ¶‡´. ªð¼ƒè£òˆÉœ 裙 ¯vÌ¡.227. c¬ó õ®ˆ¶M†´ ¬õ»ƒèœ. 230. ªïŒ 1 «ìHœ vÌ¡. ªõ™ô‹ Þó‡¬ì»‹ ªð£® ªêŒ¶ ÜõŸÁì¡ I÷°ˆÉœ. àŠ¹ . å¼ î†®™ î‡a˜ áŸP ªè£F‚°‹ ð£A™ Þ¼‰¶ CPî÷¾ â´ˆ¶ ÜF™ «ð£†ì£™ 𣰠ï¡ø£è ༆ì õó«õ‡´‹. ªõ™ô‹ 裙 èŠ. ð£CŠð¼Š¹. â œ À¼ ‡ ¬ «î¬ õ: ªõœ¬÷ Ü™ô¶ 輊¹ ✠ܬó èŠ. è¬ó‰î¶‹ õ®è†® e‡´‹ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. õÁˆî º‰FK «ê˜ˆ¶ A÷Áƒèœ.

ªêŒ º¬ ø: ÜKC. ªõ‰î¶‹ Þø‚A. ÝPò¶‹ àF˜ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ñ™Lˆî¬ö¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. «ñ™ ñ£¬õ îò£˜ ªêŒ¶ ï´M™ Þ‰î Ìóíˆ¬î ¬õˆ¶ ªè£¿‚膬ì¬ò ÝMJ™ «õè ¬õˆªî´ƒèœ. º‰FK 15. 𼊹è¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ å¼ ñE «ïó‹ áø ¬õ»ƒèœ. Ý ¬ ñ õ ¬ «î¬ õ: èì¬ôŠ 𼊹. «îƒè£ŒŠð£™ 2 èŠ. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è Ü¬óˆ¶ ÝMJ™ «õè ¬õ»ƒèœ. è¬ìCJ™ ãôŠªð£® ªïŒJ™ õÁˆî º‰FK ÝAòõŸ¬ø «ê¼ƒèœ. ܬóˆî M¿F™ ïÁ‚Aò ñ™Lˆî¬ö. ⇪íJ™ è´° èP«õŠH¬ô¬ò î£Oˆ¶ àF˜ˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ àÀ‰¶‚ èô¬õ¬ò «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. 232. Hø° c¬ó õ®ˆ¶M†´ ð„¬ê I÷裌. è´° 裙 ¯vÌ¡. èP«õŠH¬ô. èP«õŠH¬ô 5. ñ™Lˆî¬ö ¬èŠH® Ü÷¾. àŠ¹. Hø° c¬ó õ®ˆ¶M†´ I÷裌. . ªêŒ º¬ ø: «ñ™ ñ£¬õ îò£˜ ªêŒ»‹ º¬ø «îƒè£Œ Ìóí ªè£¿‚è†¬ì °PŠH™ àœ÷ð® (ð‚è‹ 94) Ìó í ˆ¶‚°: àÀ‰¬î î‡aK™ ܬó ñE «ïó‹ áø ¬õˆ¶. Þ‰î‚ èô¬õ ï¡° ªè£Fˆî¶‹ «îƒè£ŒŠ 𣙠«ê˜ˆ¶‚ A÷P «ñ½‹ 䉶 GIìƒèœ Ü´ŠH™ ¬õˆ¶. I÷裌 õŸø™ 2. ªïŒ 2 «ìHœ vÌ¡. ªêŒ º¬ ø: ð£CŠð¼Š¬ð Iîñ£ù bJ™ õ£ê¬ù õó õÁˆªî´ˆ¶ ñôó «õè ¬õ»ƒèœ. èP«õŠH¬ô àŠ¹ «ê˜ˆ¶ H¬ê»ƒèœ. ªð¼ƒè£ò‹. ð ¼ Š ¹ ð £ò ê‹ «î¬ õ: ð£CŠ 𼊹 2 èŠ. ¶õó‹ 𼊹 îô£ 裙 èŠ. ªð¼ƒè£ò‹ «ê˜ˆ¶ èóèóŠð£è ܬóˆªî´ƒèœ. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. â‡ªíŒ «î¬õ‚°. ⇪í¬ò Å죂A ñ£¬õ CÁ CÁ õ¬ìè÷£è Š «ð£†´ Iîñ£ù bJ™ ªñ£Á ªñ£ÁŠð£è «õè¬õˆ¶ â´ƒèœ. ªõ™ô‹ Þó‡ì¬ó èŠ. ªð¼ƒè£òˆÉœ 裙 ¯vÌ¡. 231. ãôŠªð£® 1 ¯vÌ¡.«î¬õ‚°. ªõ™ôˆ¬î ªð£®ˆ¶ 裙 èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂A‚ è¬ó‰î¶‹ õ®è†® ªõ‰î 𼊫𣴠«ê¼ƒèœ. èP«õŠH¬ô 10 Þ¬ô. ð„êKC 2 ¯vÌ¡.

º¼ƒ¬è‚裌 1. 𣙠å¡ø¬ó èŠ. I÷裌 õŸø™ 2. ªð¼ƒè£òˆÉœ ܬó ¯vÌ¡. I÷裌 õŸø™ ÝAòõŸ¬ø»‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ îQˆîQò£è ªñ£Áªñ£ÁŠð£è õÁˆªî´ƒèœ. ¶õó‹ 𼊹 ܬó èŠ. å¼ èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. F󣆬ê 8. «èó† 1. A󣋹ɜ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. «îƒè£Œ ¶¼õ™ 1 «ìHœ vÌ¡. «è£¶¬ ñ ªð £ƒ è™ «î¬ õ: «è£¶¬ñ ó¬õ ܬó èŠ. è´° 裙 ¯vÌ¡. 235. ªêŒ º¬ ø: ó¬õ¬ò å¼ ¯vÌ¡ ªïŒJ™ õ£ê¬ù õó õÁˆ¶. ãôˆÉœ ܬó ¯vÌ¡. e÷ ªïŒJ™ º‰FK. èP«õŠH¬ô. A󣋹 1. àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡. 𣙠õŸÁ‹ õ¬ó A÷Áƒèœ. Ü«î«ð£ô «îƒè£Œ. ªïŒ îô£ 1 «ìHœ vÌ¡. º‰FK 6. ªõÁ‹ õ£íLJ™ ✬÷ ªñ£Áªñ£ÁŠð£è ªð£Kˆªî´ƒèœ. èì¬ôŠ 𼊹. ãôˆÉœ. ÜîÂì¡ ªð£®¬ò»‹ ÉM‚ A÷Áƒèœ. ï¡ø£è ªõ‰î¶‹ ÜF™ 𣙠«ê˜ˆ¶. ªõ™ôˆ¬î å¼ «ìHœ vÌ¡ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂°ƒèœ. ªõ™ô‹ º‚裙 èŠ. èˆFK‚裌 2. d¡v 6. ꣋𣘠ªð£® 3 ¯vÌ¡. I÷裌 ÝAòõŸ¬ø î£Oˆ¶ ê£îˆF™ ªè£†´ƒèœ. àÀ‰¶. àŠ¹ «î¬õ‚°. ñ™Lˆî¬ö CPî÷¾. ⇪íŒ. è¬ó‰î¶‹ õ®è†® ó¬õ‚ èô¬õ«ò£´ èô‚°ƒèœ. 234. ¹O å¼ CPò ༇¬ì. î‚è£O 3. ªð £®‚è: 輊¹ ✠裙 èŠ. â‡ªíŒ å¼ . õ£¬ö‚裌 ð£Fò÷¾. àÀ ‰¶ 1 «ìHœ vÌ¡. ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò àŠ¹ «ê˜ˆ¶ àF˜ àFó£è õ®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ªïŒ 3 «ìHœ vÌ¡. I÷裌 õŸø™ 2. â‡ªíŒ ñŸÁ‹ ªïŒ¬ò å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ è£ò¬õˆ¶ è´°. ༬÷‚Aöƒ° 1. èì¬ôŠ 𼊹 2 ¯vÌ¡. è´° ܬó ¯vÌ¡. ªïŒ 2 ¯vÌ¡. F󣆬ê ÝAòõŸ¬ø õÁˆ¶ ó¬õ èô¬õ«ò£´ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. ñ…êœÉœ 裙 ¯vÌ¡. èP«õŠH¬ô CPî÷¾.233. â œ ê£î‹ «î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ. õÁð†ì ªð£¼†èœ ܬùˆ¬î»‹ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. èî‹ ð ê£î‹ «î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ. ÜîÂì¡ ð£Fò÷¾ ªïŒ.

è™ è‡ ´ ê£î‹ «î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ. àŠ¹ «î¬õ‚°. è™è‡´ è¬ó‰¶. èP«õŠH¬ô. 237. º‰FK. àŠ¹. ð¼Š¹ì¡ ñ…êœÉœ. ªïŒJ™ ð£Fò÷¬õ‚ è£ò¬õˆ¶ º‰FK. èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬ø î£O»ƒèœ. Iîñ£ù bJ™. ªð£®‚è‚ ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷ ªõÁ‹ õ£íLJ™ Cõ‚è õÁˆ¶Š ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. 𣙠1 L†ì˜. ªè£ˆ¶ñ™L ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. ªïŒ 1 «ìHœ vÌ¡. 裌èPèœ. 5 èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ °‚èK™ «õè ¬õˆªî´ƒèœ. àÀ‰¶ î£Oˆ¶. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. °ƒ°ñŠÌ ܬùˆ¬î»‹ è™è‡´ ê£î‚ èô¬õ«ò£´ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. I÷裌 õŸø™1. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. Hø° ꣋𣘈ɜ. ªïŒ ܬó èŠ. ê£îˆ«î£´ î£Oî èô¬õ. è´° ܬó ¯vÌ¡. F󣆬ê 15. ªêŒ º¬ ø: ÜKC. ê£îˆ«î£´ ï¡ø£è‚ èô‰î¶‹ Þø‚°ƒèœ. â½I„ê‹ðö„ê£Á 1 ¯vÌ¡. I÷° Yó è‹ ê£î‹ «î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ. àŠ¹ «î¬õ‚°. è´° 1 ¯vÌ¡. º‰FK 6. Yóè‹. ªêŒ º¬ ø: ÜKC»ì¡ ð£™. î‚è£O 1. . «î¬õò£ù àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. 裌èPè¬÷„ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. ªõ‰î¶‹ è™è‡¬ìŠ ªð£®ˆ¶ ê£îˆ«î£´ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. ¹O‚ è¬óê™ «ê˜ˆ¶ Iîñ£ù bJ™ «õè ¬õ»ƒèœ.¯vÌ¡. ⇪íJ™ è´°. °¬öò «õè ¬õ»ƒèœ. ªð¼ƒè£ò‹ «ê˜ˆ¶. î‚è£O «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. àŠ¹ «î¬õ‚°. àŠ¹. e÷ ªïŒ. è™è‡´ 2 èŠ. ¹O¬ò 1 èŠ î‡aK™ è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. °ƒ°ñŠÌ å¼ C†®¬è. 238. ªð£®ˆ¶ ¬õˆ¶œ÷ ªð£® e÷ ªïŒ. «îƒè£Œ ¶¼õ™ 2 ¯vÌ¡. 236. «õ˜‚è ¬ ô ²‡ ™ «î¬ õ: «õ˜‚èì¬ô 1 èŠ. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. 2 èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶. ªïŒ. ¶õó‹ 𼊹 îô£ 2 ¯vÌ¡. º‰FK 10. ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò àŠ¹ «ê˜ˆ¶ àF˜ àFó£è «õè¬õˆªî´ƒèœ. ñ™Lˆî¬ö. å¼ ¯vÌ¡ ªïŒJ™ è´°. 裌èPèœ ï¡ø£è ªõ‰î¶‹ ÜîÂì¡ ê£î‚ èô¬õ. F󣆬ê¬ò õÁˆªî´ƒèœ. Þ‰î î£Oî èô¬õ. â‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡. ãôŠªð£®. ªð £®‚è: I÷°. ãôŠªð£® 1 ¯vÌ¡.

ªè£œÀ. «îƒè£Œ ¶¼õ™. â½I„¬ê ê£Á «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. ãô‚裌ˆÉœ 1 ¯vÌ¡. 241. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡. I÷裌 õŸø™ 4. . «îƒè£Œ ¶¼õ™ ܬùˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. è¬ó‰î¶‹ õ®è†´ƒèœ. CõŠ¹ «ê£ò£ îô£ 1 ¬èŠH®. àŠ¹ «î¬õ‚°. ªè£‡¬ì‚ èì¬ô. èP«õŠH¬ô. è¬ìCJ™ «îƒè£Œ ¶¼õ™ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. àŠ¹ C†®¬è. èP«õŠH¬ô CP¶. èP«õŠH¬ô. ñ™Lˆî¬ö. ⇪íJ™ è´¬è î£Oˆ¶. ãôŠªð£®. ªõœ¬÷ «ê£ò£. ªêŒ º¬ ø: è£ó£ñE ¬ò ↴ ñE «ïó‹ áø¬õˆ¶ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õˆªî´ƒèœ. Þ…C. 239. 240. àŠ¹ «î¬õ‚°. ð£CŠðòÁ. Þ…C 1 ¶‡´. è´° 1 ¯vÌ¡. Þ…C. ªõ™ô‚ è¬óê™. ªð¼ƒè£òˆÉœ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ õî‚A ÜîÂì¡ ²‡ì¬ô «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. «ê£‹¹ 1 ¯vÌ¡. â‡ªíŒ 1 ¯vÌ¡. àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡. ªð¼ƒè£òˆÉœ ܬó ¯vÌ¡. ªïŒ 1 ¯vÌ¡. ð„¬ê I÷裌. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õ»ƒèœ. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶‚ A÷P. ªñ£„¬ê. ªêŒ º¬ ø: ïõî£Qòƒè¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ↴ ñE «ïó‹ î‡aK™ áø ¬õˆ¶. ⇪íJ™ è´°. ð„¬ê õ£¬ì «ð£è õîƒAò¶‹ «õ˜‚èì¬ô ñ™Lˆî¬ö. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õ»ƒèœ. «îƒè£Œ ¶¼õ™ 3 ¯vÌ¡. ð„¬ê I÷裌 Þó‡¬ì»‹ å¡Pó‡ì£è ﲂA ¬õ»ƒèœ. î‚è£O¬ò õî‚°ƒèœ. ªêŒ º¬ ø: ªè£‡¬ì‚èì¬ô¬ò ↴ ñE «ïó‹ áø ¬õˆ¶. ªõœ¬÷ è£ó£ñE. Ü ¬ ó ‚è: «îƒè£Œ 1 Í®. àÀ‰¶ î£Oˆ¶. è´° ܬó ¯vÌ¡. î‚è£O. Þ QŠ ¹ ² ‡ ™ «î¬ õ: è£ó£ñE 1èŠ. «îƒè£Œ ¶¼õ™ 2 ¯vÌ¡. ð„¬ê I÷裌 2. CõŠ¹ è£ó£ñE.ªêŒ º¬ ø: «õ˜‚èì¬ô¬ò ↴ ñE «ïó‹ áø¬õˆ¶. ªõ™ôˆ¬î å¼ «ìHœ vÌ¡ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂°ƒèœ. ªõ™ôˆÉœ 1 èŠ. ï õî£Qò ² ‡ ™ «î¬ õ: «õ˜‚èì¬ô. ªïŒJ™ è£óñE. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õ»ƒèœ. èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬ø ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ªè£‡ ¬ ‚è ¬ ô ²‡ ™ «î¬ õ: ªè£‡¬ì‚èì¬ô 1 èŠ.

ܬó‚è‚ ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ èóèóŠð£è ܬóˆªî´ƒèœ. ²‡ì¬ô„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. Þ…C 1 ¶‡´. ªð¼ƒè£òˆÉœ 裙 ¯vÌ¡. àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡. àŠ¹ «î¬õ‚°. Þ…C. ⇪íJ™ è´°. ⇪íJ™ è´°. ð„¬ê I÷裌 2. ð £CŠ ð ò Á ² ‡ ™ «î¬ õ: ð£CŠðòÁ 1 èŠ. ð„¬ê I÷裌 Þó‡¬ì»‹ ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. àŠ¹ «î¬õ‚°. èP«õŠH¬ô¬ò î£Oˆ¶. «îƒè£Œ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡. 242. Hø° ²‡ì™. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. ⇪íJ™ è´°. ñ™Lˆî¬ö ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶. Hø° èì¬ôŠ 𼊹. ܬóˆî M¿¶. àÀ‰¶. . ð„¬ê I÷裌 2. I÷裌 õŸø™ 3. àÀ‰¶ î£Oˆ¶. â½I„ê‹ðö„ê£Á 1 ¯vÌ¡. «î¬õò£ù ªð£¼†èO™ ð£CŠðòÁ‚° ðFô£è ªè£œÀ â´ˆ¶‚ ªè£œÀƒèœ. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. c¬ó õ®ˆ¶M†´ ¬õ»ƒèœ. ñ™Lˆî¬ö¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. «îƒè£Œ ¶¼õ™ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. Þ…C.ܬó‚è‚ ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ êŸÁ‚ èóèóŠð£è ܬóˆªî´ƒèœ. àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õˆ¶. è ¬ ô Š ð ¼ Š ¹ ² ‡ ™ «î¬ õ: èì¬ôŠ 𼊹 1 èŠ. 243. ê¡ ù £ ² ‡ ™ «î¬ õ: ê¡ù£ 1èŠ. èP«õŠH¬ô. ↴ ñE «ïó‹ î‡aK™ áø ¬õˆ¶. ñ…êœÉœ ܬó ¯vÌ¡. ð„¬ê õ£¬ì «ð£è õî‚°ƒèœ. è´° ܬó ¯vÌ¡. àŠ¹ «î¬õ‚°. è´° ܬó ¯vÌ¡. ªð¼ƒè£ò‹ ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. 245. I÷裌. 244. ªêŒ º¬ ø: ð£CŠðò¬ø ªõÁ‹ õ£íLJ™ õÁˆ¶. ð„¬ê õ£ê¬ù «ð£è õî‚A. ªêŒº¬ø: èì¬ôŠ 𼊬ð àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. â‡ªíŒ 1 ¯vÌ¡. Yóè‹ 1 ¯vÌ¡. àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡. ªè£œ À ² ‡ ™ ð£CŠðòÁ ²‡ì½‚° ÃøŠð†´œ÷ Ü«î º¬ø. ñ™Lˆî¬ö. Ü ¬ ó ‚è: «îƒè£Œ ܬó Í®. è´° ܬó ¯vÌ¡. èP«õŠH¬ô. ªð¼ƒè£ò‹ ܬó ¯vÌ¡. CPî÷¾ àŠ¹ «ê˜ˆ¶. àÀ‰¶ î£Oˆ¶ ܬóˆî M¿¶. «îƒè£Œ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡. â½I„ê‹ðö„ ê£Á.

î‡a¬ó õ®ˆ¶M†´ ¬õ»ƒèœ. ªð¼ƒè£ò‹ ÝAòõŸ¬ø î£Oˆ¶. èì¬ôŠð¼Š¹ì¡ «ê˜ˆ¶‚ 迾ƒèœ. º‰FK 12. è¬ó‰î¶‹ õ®è†® ªõ‰î 𼊹. vÌ¡. ê£î‚ èô¬õ«ò£´ «ê¼ƒèœ. «îƒè£Œ ¶¼õ™. ⇪íJ™ è´°. àÀ‰¶. Ü´ŠH™ ¬õˆ¶„ ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. Hø°. èì¬ôŠð¼Š¹ 裙 èŠ. ð £™ «èêK «î¬ õ: ªõœ¬÷ ó¬õ ܬó èŠ. ꘂè¬ó 2 èŠ. ⇪íJ™ è´°. ðˆ¶ ð£î£‹ 𼊹è¬÷ ªõ‰cK™ . ïõó£ˆFK å¡ð¶ èÀ‚°‹ Fù‹ å¡Á iî‹ å¡ð¶ õ¬èò£ù ê£î‹ ªêŒò «õ‡´‹. Ü ‚è£ó Ü ®C™ «î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ. ªð¼ƒè£ò‹ îô£ ܬó ¯vÌ¡. I÷裌ɜ 1 ¯vÌ¡. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õ»ƒèœ. «îƒè£Œ ¶¼õ™ 3 «ì. 246. ªõ™ôˆ¬îŠ ªð£®ˆ¶„ CPî÷¾ î‡a˜ «ê˜ˆ¶„ Å죂°ƒèœ. ªð¼ƒè£ò‹. «îƒè£Œ ¶¼õ™ 2 «ìHœ vÌ¡. ªïŒ 1 èŠ.ªêŒ º¬ ø: ê¡ù£¬õ ↴ ñE «ïó‹ áø ¬õˆ¶ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õˆ¶. 99\100 àœ÷õŸPL¼‰¶ ã«î‹ ↴ õ¬è¬ò â´ˆ¶‚ ªè£œÀƒèœ. ÜF™ ÞQŠ¹ ê£î‚ °PŠ¹ ñ†´‹ Þƒ°œ÷¶. àŠ¹ «î¬õ‚°. e÷ ªïŒJ™ º‰FK. 𣙠1 L†ì˜. è´°. ªêŒ º¬ ø: ó¬õ¬ò ªõÁ‹ õ£íLJ¡ õÁˆªî´ƒèœ. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. I÷裌ɜ ÝAòõŸ¬ø î£Oˆ¶ ²‡ì™. F󣆬ê 1 «ìHœ vÌ¡. 𼊬ð «ê˜ˆ¶ Iîñ£ù bJ™ «õè¬õ»ƒèœ. àŠ¹ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. F󣆬ê¬òˆ î£Oˆ¶. ªñ £„¬ ê ² ‡ ™ «î¬ õ: 裌‰î ªñ£„¬ê 1 èŠ. Þ‰î‚ èô¬õ êŸÁ‚ ªè†®ò£ù¶‹ ãôŠªð£®. àÀ‰¶. ܈¶ì¡ ꘂè¬ó ñŸÁ‹ ð£Fò÷¾ ªïŒ «ê˜ˆ¶ ðˆ¶ GIì‹ A÷Áƒèœ. 248. «îƒè£Œ ¶¼õ™ «ê˜ˆ¶. 𣙠4 èŠ. å¼ ¯vÌ¡ ð£L™ è¬óˆî °ƒ°ñŠÌ. eî ð‚è‹ 88\90. ªêŒº¬ø:ªñ£„¬ê¬ò ªõÁ‹ õ£íLJ™ õÁˆ¶. ܬùˆ¶Š ªð£¼†è¬÷»‹ å¡ø£è‚ èô‰¶. ªêŒ º¬ ø: ð£CŠð¼Š¬ð õ£ê¬ù õ¼‹õ¬ó õÁˆ¶ ÜKC. ªïŒ 裙 èŠ. èP«õŠH¬ô. I÷裌. ê£î‚ èô¬õ«ò£´ èô‚°ƒèœ. 𣙠ªð£ƒAò¶‹ ÜF™ ÜKC. 247. «îƒè£Œ ¶¼õ™ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. °ƒ°ñŠÌ 裙 ¯vÌ¡. ð£¬ô 2 èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶‚ 裌„²ƒèœ. ꘂè¬ó 1 èŠ. àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡. î‡aK™ ↴ ñE «ïó‹ áø ¬õˆ¶. A÷Áƒèœ. ð£CŠð¼Š¹ 裙 èŠ. ê¡ù£. ÞŠ ð£¬ôˆ îQò£è‚ 裌„ê «õ‡ì£‹. ªõ™ô‹ 1 èŠ.

áø¬õˆ¶ «î£½Kˆ¶ ªñ™Lòî£è„ YM. ⇪í¬ò Å죂A è¬óˆî ñ£¬õ 嚪õ£¼ èó‡®ò£è áŸP. èì¬ôŠð¼Š¹ 1 «ìHœ vÌ¡. ªõ‰îò‹ ܬó ¯vÌ¡. ªñ ¶õ¬ «î¬ õ: àÀ‰¶ 1 èŠ. ð„¬ê I÷裌 2. ªêŒ º¬ ø: ÜKC. Ü Fó ê‹ «î¬ õ: ð„êKC 4 èŠ. â‡ªíŒ «î¬õ‚°. â‡ªíŒ «î¬õ‚°. ⇪í¬ò Å죂A ÜF™ àÀ‰¶ ñ£¬ô CÁCÁ õ¬ìè¬÷ Š «ð£†´ «õè ¬õˆªî´ƒèœ äŠðC \ è‰î êw® 250. 𣙠CPî÷¾. ªêŒ º¬ ø: ð„êK¬ò ²ˆî‹ ªêŒ¶ áø¬õ»ƒèœ. â‡ªíŒ «î¬õ‚°. ßóŠðî‹ Þ¼‚°‹«ð£«î ¬ïú£è ð¾ìó£è ܬóˆªî´ƒèœ. ªïŒ 2 ¯vÌ¡. ð£CŠð¼Š¹ 1«ìHœ vÌ¡. Þ…C. ªõ™ôˆF™ ܬó èŠ î‡a˜ M†´„ Å죂°ƒèœ. «î£¬êñ£¾ ð‚°‚ è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. Þ…C 1 ¶‡´. Hø° c¬ó õ®ˆ¶M†´. ñ™Lˆî¬ö ÝAòõŸ¬ø ªð£®ò£è ïÁ‚A ñ£«õ£´ èô‚°ƒèœ. ܈¶ì¡ ãôŠªð£®. ãôŠªð£® 1 «ìHœ vÌ¡. ªð¼ƒè£òˆÉœ. «îƒè£Œ «ê˜ˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. èP«õŠH¬ô. ªð¼ƒè£òˆÉœ ܬó ¯vÌ¡. àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø»‹ «ê¼ƒèœ. ªõ™ô‹ ܬó A«ô£. è¬ó‰î¶‹ õ®è†® ñ£M™ áŸÁƒèœ. 251. ð„êKC 1 «ìHœ vÌ¡. è‰îó Š ð ‹ «î¬ õ: ð„êKC 2 èŠ. ªïŒ «ê˜ˆ¶. ªõ‰îò‹ ñŸÁ‹ 𼊹 õ¬èè¬÷ å¡ø£è„ «ê˜ˆ¶ ܬóñE «ïó‹ î‡aK™ áø¬õ»ƒèœ. àÀ‰¶ ܬó èŠ. ó¬õ «èêK¬ò Þø‚Aò Hø° «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. ªõ™ô‹ Þó‡ì¬ó èŠ. ð. ñ™Lˆî¬ö CPî÷¾. ªïŒ ܬó èŠ. ªêŒ º¬ ø: ÜKC. àÀ‰¬î ܬó ñE «ïó‹ áø¬õˆ¶ ¬ïú£è ܬóˆªî´ƒèœ. ²‚°Šªð£® 2 ¯vÌ¡. èP«õŠH¬ô. I÷裌. 249. GöL™ àô˜ˆF. Þ¼¹øº‹ F¼ŠHM†´ «õè¬õˆ¶ â´ƒèœ. . H¡ù˜ c¬ó õ®ˆ¶M†´. ªõ™ôˆ¬î ܬó èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶„ Å죂°ƒèœ. àŠ¹.

è¬ó‰î¶‹ õ®è†®, e‡´‹ Ü´ŠH™ ¬õˆ¶‚ 裌„²ƒèœ. 𣰠ðî‹ õ‰î¶‹
(ªõ™ô‚ è¬óêL™ CPî÷¾ â´ˆ¶, î‡aK™ M†´ ༆®ù£™, ༆ì
õó«õ‡´‹ ܶ êKò£ù ð£°ðî‹) Þø‚AM´ƒèœ. ÞF™ ãôŠªð£®,
²‚°Šªð£®, 2 «ìHœ vÌ¡ ªïŒ «ê˜ˆ¶‚ A÷P, ܈¶ì¡ Ü¬óˆ¶ ¬õˆ¶œ÷
ñ£¬õ„ CP¶ CPî£èˆ ÉM‚ A÷Áƒèœ (𣰠îò£ó£ù¶‹ àì«ù ñ£¬õˆ ÉM‚
A÷PMì «õ‡´‹. 𣰠ņ®«ô«ò ñ£¾ ªõ‰¶M´‹) ñ£¬õ„ CP¶ CPî£è
â´ˆ¶, õ¬ì «ð£ô  Åì£ù ⇪íJ™ «ð£†´, Þ¼¹øº‹ F¼ŠH M†´
«õè¬õˆ¶ â´ƒèœ.

252. ªð £K à ¼ ‡ ¬
«î¬ õ: ²ˆî‹ ªêŒî ÜKC ªð£K 4 èŠ, ªõ™ô‹
ܬó èŠ, «îƒè£Œ ܬó Í®, ªïŒ 2 ¯vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: «îƒè£¬òŠ ð™ ð™ô£è ïÁ‚A,
ªïŒJ™ õÁˆªî´ƒèœ. ªõ™ôˆ«î£´ CPî÷¾
î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂°ƒèœ. è¬ó‰î¶‹ õ®è†®,
e‡´‹ ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. ºŸPò ð£°ðî‹
õ‰î¶‹ Þø‚A, õÁˆî «îƒè£Œ, ªïŒ, ªð£K
ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P ༇¬ìè÷£èŠ
H®»ƒèœ.
èô¬õ Åì£è Þ¼‚°‹«ð£«î ༇¬ì H®‚è
«õ‡´‹. ༇¬ì H®‚è„ Cóññ£è Þ¼‰î£™, ¬èèO™ CPî÷¾ ÜKC ñ£¬õˆ
îìM‚ªè£œ÷ô£‹. ²ôðñ£è ༆ì õ¼‹.

253. ê˜‚è¬ ó ñ £M÷‚°
«î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ, ꘂè¬ó ܬó èŠ, ãôŠªð£® ܬó ¯vÌ¡, ªïŒ 2
¯vÌ¡, º‰FK 6, ð™ ð™ô£è ïÁ‚Aò «îƒè£Œ 3 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò ²ˆî‹ ªêŒ¶ î‡aK™ å¼ ñE «ïó‹ áø¬õ»ƒèœ. Hø°
GöL™ àô˜ˆF, ¬ïú£è ªð£®ˆ¶, êLˆ¶ ¬õ»ƒèœ. º‰FK¬ò ªð£®ò£è
ïÁ‚°ƒèœ.
ªïŒJ™ º‰FK, «îƒè£Œ ÝAòõŸ¬ø Cõ‚è õÁˆªî´ƒèœ. ÞîÂì¡ ÜKC
ñ£¾, ꘂè¬ó, ãôŠªð£® ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒèœ. ꘂè¬ó «ê˜Šð
ñ£¾ ªè†®‚ èô¬õò£°‹. Þî¬ù å¼ î†®™ ¬õˆ¶ ï´M™ °Nõ£‚A ªïŒ
M†´ FK «ð£†´ bð«ñŸÁƒèœ.

254. à ‡ Eò Š ð ‹
«î¬ õ: ÜKC ñ£¾ 2 èŠ, «è£¶¬ñ ñ£¾ ܬó èŠ, ªõ™ô‹ Þó‡ì¬ó èŠ, ð™
ð™ô£è ïÁ‚Aò «îƒè£Œ ܬó èŠ, Ìõ¡ õ£¬öŠðö‹ 2, ãôˆÉœ ܬó
¯vÌ¡, ê¬ñò™ «ê£ì£ 1 C†®¬è, ªïŒ ܬó èŠ, â‡ªíŒ Ü¬ó èŠ.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC ñ£¾ ñŸÁ‹ «è£¶¬ñ ñ£¬õ å¡ø£è‚ èô‰¶ ÜF™ õ£¬öŠ
ðöˆ¬î„ «ê˜ˆ¶ H¬ê»ƒèœ. 2 «ìHœ vÌ¡ ªïŒJ™ «îƒè£¬ò õÁˆªî´ˆ¶

ñ£«õ£´ èô‚°ƒèœ. ªõ™ôˆF™ ܬó èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂A, è¬ó‰î¶‹
õ®è†® ñ£M™ áŸÁƒèœ. ÞîÂì¡ ê¬ñò™ «ê£ì£, ãôˆÉœ ÝAòõŸ¬ø„
«ê˜ˆ¶ Þ†L ñ£¾ ð‚° è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
°N ðEò£ó‚ è™L™ â‡ªíŒ ñŸÁ‹ ªïŒ¬ò CP¶ CPî£è áŸP Üî¡ «ñ™
ñ£¬õ (°NJ¡ º‚裙 ð£èˆ¶‚°) áŸÁƒèœ. Þ¼¹øº‹ F¼ŠHM†´ «õè
¬õˆªî´ƒèœ.

255. F¼ õ£F¬ ó èO
«î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ, ð£CŠð¼Š¹ 裙 èŠ, ð™ ð™ô£è‚ WPò «îƒè£Œ 裙 èŠ,
ªõ™ô‹ å¡ø¬ó èŠ, ãôˆÉœ 1 ¯vÌ¡, ªïŒ 3 «ìHœ vÌ¡, º‰FK 8.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò ²ˆî‹ ªêŒ¶ å¼ ñE «ïó‹ î‡aK™ áø ¬õ»ƒèœ.
Hø° c¬ó õ®ˆ¶M†´ GöL™ àô˜ˆF êŸÁ ê¡ù ó¬õò£è ªð£®ˆ¶, ªõÁ‹
õ£íLJ™ õÁˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ð£CŠð¼Š¬ð õÁˆ¶ êŸÁ ñôó «õè ¬õ»ƒèœ.
ªõ™ôˆ¶ì¡ ܬó èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂°ƒèœ. è¬ó‰î¶‹ Þø‚A
õ®è†´ƒèœ. å¼ «ìHœ vÌ¡ ªïŒJ™ «îƒè£Œ ñŸÁ‹ º‰FK¬ò õÁˆ¶
ÜF™ Þó‡´ èŠ î‡a˜ ñŸÁ‹ ªõ‰î ð£CŠ 𼊬ð «ê¼ƒèœ. Þ‰î‚ èô¬õ
ªè£F‚°‹«ð£¶ ÜKC ó¬õ¬ò «ê˜ˆ¶‚ A÷P b¬ò Iîñ£‚A «õè ¬õ»ƒèœ.
ï¡° ªõ‰î¶‹ ªõ™ô‚ è¬óê¬ô «ê˜ˆ¶ ãôˆÉœ, e÷ ªïŒ «ê˜ˆ¶ ²¼÷‚
A÷P Þø‚°ƒèœ.

256. ð £èŸ 裌 Þ QŠ ¹ ªî£‚°
«î¬ õ: ð£èŸè£Œ ܬó A«ô£, C¡ù ªõƒè£ò‹ 1 èŠ, î‚è£O 2, ¹O CPò
â½I„¬ê Ü÷¾, ªõ™ôˆÉœ 2 «ìHœ vÌ¡, I÷裌ˆÉœ 2 ¯vÌ¡, ñ…êœ
Éœ ܬó ¯vÌ¡, àŠ¹ «î¬õ‚°, è´° 1 ¯vÌ¡, àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡,
â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡.
ªð £®‚è: ªð£†´‚èì¬ô 1 «ìHœ vÌ¡, I÷裌 õŸø™ 2, Yóè‹ Ü¬ó ¯vÌ¡,
ð„êKC 2 ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø: ð£èŸè£¬ò è¿M M¬îè¬÷ c‚A ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ªõƒè£ò‹,
î‚è£O ÝAòõŸ¬ø ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ¹O¬ò å¼ èŠ î‡aK™ è¬óˆ¶
õ®è†´ƒèœ. ªð£®‚è ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷ ªõÁ‹ õ£íLJ™ õÁˆ¶Š
ªð£®»ƒèœ. ⇪í¬ò Å죂A è´°, àÀ‰¶ î£Oˆ¶ ð£èŸè£¬ò õî‚°ƒèœ.
Hø° ªõƒè£ò‹ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. Hø° î‚è£O, àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶
ð„¬ê õ£¬ì «ð£è õî‚°ƒèœ. Hø° I÷裌ˆÉœ, ñ…êœ Éœ, ¹O è¬óê™
«ê˜ˆ¶‚ A÷P ªè£F‚è ¬õ»ƒèœ. è¬ìCJ™ ªõ™ô‹, ªð£®ˆ¶ ¬õˆ¶œ÷
ªð£® ÝAòõŸ¬øˆ ÉM A÷P Þø‚°ƒèœ.

257. Þ QŠ ¹ Ü õ™
«î¬ õ: ªè†® Üõ™ 1 èŠ, ªõ™ôˆÉœ ܬó èŠ,
«îƒè£Œ ¶¼õ™ 裙 èŠ, ãôŠªð£® ܬó ¯vÌ¡,
ªð£®ò£è ïÁ‚A õÁˆî º‰FK 2 «ìHœ vÌ¡.

ªêŒ º¬ ø: Üõ¬ô ²ˆî‹ ªêŒ¶ 1 èŠ î‡aK™ áø ¬õ»ƒèœ. ªõ™ôˆF™ å¼
«ìHœ vÌ¡ î‡a˜ áŸP‚ Å죂°ƒèœ. è¬ó‰î¶‹ õ®è†® ÜõL™
«ê¼ƒèœ. ÞîÂì¡ «îƒè£Œ ¶¼õ™, ãôˆÉœ, º‰FK ÝAòõŸ¬ø»‹ «ê˜ˆ¶‚
A÷Áƒèœ.

258. ªï ™ L‚ 裌 ¶¬ õò ™
«î¬ õ: ªðKò ªï™L‚裌 10, I÷裌 õŸø™ 4,
ð„¬ê I÷裌 2, «îƒè£Œ ¶¼õ™ 2 «ìHœ
vÌ¡, ªð¼ƒè£ò‹ CÁ ¶‡´, è´° 1 ¯vÌ¡,
àÀ‰¶ 1 «ìHœ vÌ¡, èP«õŠH¬ô, ñ™Lˆî¬ö
CPî÷¾, àŠ¹ «î¬õ‚°, ¹O CÁ ªï™L‚裌
Ü÷¾, ⇪íŒ2 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ªï™L‚è£J™ M¬î¬ò c‚AM†´
ê¬îŠ ð°F¬ò ñ†´‹ â´ˆ¶ ¬õ»ƒèœ.
⇪íJ™ è´°, àÀ‰¶, ªð¼ƒè£ò‹, I÷裌 õŸø™, ð„¬ê I÷裌 õî‚A,
ªï™L‚裌 «ê˜ˆ¶, 䉶 GIì‹ A÷Áƒèœ. è¬ìCJ™ àŠ¹, ¹O, «îƒè£Œ
¶¼õ™, ªè£ˆ¶ñ™L, èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚A, ÝPò¶‹
ܬóˆªî´ƒèœ.

259. ê˜‚è¬ ó ªð £ƒ è™
Cˆó£ ð¾˜íI ï£O™ ªêŒò‚îò 䉶 õ¬è ê£îƒèO™ å¡ø£è ꘂè¬óŠ
ªð£ƒè™ °PŠ¹ ªè£´‚èŠð†´œ÷¶.
ªõ‡ ªð£ƒè™
«î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ, ð£C 𼊹 ܬó èŠ, ªð¼ƒè£ò‹ ܬó ¯vÌ¡,
èP«õŠH¬ô CP¶, àŠ¹ «î¬õ‚°, ªïŒ å¼ «ìHœ vÌ¡, I÷° 2 ¯vÌ¡,
Yóè‹ 2 ¯vÌ¡, Þ…C (ïÁ‚Aò¶) 1 ¯vÌ¡, º‰FK 10, èP«õŠH¬ô CP¶,
â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡, ªïŒ 1 «ìHœ vÌ¡.
ªêŒ º¬ ø: ÜKC»ì¡ ð¼Š¬ð„ «ê˜ˆ¶‚è¿M, 8 èŠ î‡a˜ áŸP
«õè¬õ»ƒèœ. ð£Fò÷¾ ªõ‰î¶‹ àŠ¹, ªð¼ƒè£ò‹, 1 ¯vÌ¡ Yóè‹,
èP«õŠH¬ô, ªïŒ «ê¼ƒèœ.
ªïŒJ™ I÷°, e÷ Yóè‹, Þ…C, º‰FK, èP«õŠH¬ô ÝAòõŸ¬ø î£Oˆ¶
ªõ‰î ê£î‚ èô¬õ«ò£´ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.

260. Æ ´ ‚ 裌 °ö‹ ¹
«î¬ õ: ðóƒA‚裌 CÁ ¶‡´, ªè£ˆîõóƒè£Œ, è£ó£ñE îô£ 10, õ£¬ö‚裌,
º¼ƒ¬è‚裌 îô£ 1, èˆîK‚裌 2, Üõ¬ó‚裌 6, èP«õŠH¬ô CPî÷¾,
C¡ù ªõƒè£ò‹ ܬó èŠ, î‚è£O 3, ̇´ 裙 èŠ, ꘂè¬óõœO‚ Aöƒ° 1,
ð„¬ê ªñ£„¬ê 裙 èŠ, îQò£ˆÉœ 2 ¯vÌ¡, ñ…êœÉœ 裙 ¯vÌ¡,

ñ…êœÉœ «ê˜ˆ¶ ð„¬ê õ£¬ì «ð£è õî‚A. è£ó£ñE 1 ¬èŠH®. è¬ó‰î¶‹ õ®è†®. ªð£®ò£è ïÁ‚Aò «îƒè£Œ 3 «ìHœ vÌ¡. ªð¼ƒè£ò‹ ܬó ¯vÌ¡. 261. è£ó£ñE ¬ò õÁˆ¶ °‚èK™ «õè¬õ»ƒèœ. ÜF™ «îƒè£Œ. ãôˆÉœ. è£ó Ü ¬ «î¬ õ (î£O‚è): è´° 1 ¯vÌ¡. ªõ™ ô ܬ «î¬ õ: ð„êKC 1 èŠ. àŠ¹ «ê˜ˆ¶. ªõ‰îò‹ 裙 ¯vÌ¡. H¡ù˜ î‚è£O. ¹O CÁ ༇¬ì. ̇´ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. àŠ¹ «î¬õ‚°. ªõƒè£òˆ¬î «î£™ c‚A ¬õ»ƒèœ. ð„¬ê I÷裌 M¿¶ 2 ¯vÌ¡. ⇪íJ™ è´°. ⇪íJ™ è´°. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. «ê£‹¹ îô£ ܬó ¯vÌ¡. ªïŒ CPî÷¾. e‡´‹ ªè£F‚è ¬õˆ¶ ÜF™ «îƒè£Œ. ãô‚裌ɜ 1 ¯vÌ¡. ªïŒ «î¬õ‚°. ªõ™ôˆF™ Þó‡´ èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Å죂°ƒèœ. àÀ‰¶ 2 ¯vÌ¡. ÝMJ™ «õè¬õˆªî´ƒèœ. ð„¬ê I÷裌. õÁˆî ñ£¾ ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶ A÷P Þø‚°ƒèœ. ªêŒ º¬ ø: ÜKCñ£¾ îò£K‚°‹ º¬ø ªõ™ô ܬ산 ÃøŠð†´œ÷¶ «ð£ô«õ. ªêŒ º¬ ø: ÜKC¬ò è¿M. ÝPò¶‹ CÁ ܬìè÷£è . «ê£‹¹ î£Oˆ¶ ªõƒè£ò‹. àŠ¹. 262. îQò£Éœ. ªêŒ º¬ ø: 裌è¬÷„ CÁ ¶‡´è÷£è¾‹ î‚è£O¬òŠ ªð£®ò£è¾‹ ïÁ‚°ƒèœ. ̇´. Iîñ£ù bJ™ 裌èP º‚裙 ðî‹ «õ°‹õ¬ó õî‚°ƒèœ. è´°. Þ…C.I÷裌 Éœ 5 ¯vÌ¡. àŠ¹ «î¬õ‚°. 2 èŠ î‡a˜ «ê¼ƒèœ. ¹O¬ò‚ ªè†®ò£è‚ è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ÝPò¶‹ CÁ ܬìè÷£èˆ  ÝMJ™ «õè¬õˆªî´ƒèœ. ªõ™ôˆÉœ 裙 èŠ. Hø° 裌èœ. «ôê£ù ßó‹ Þ¼‚°‹«ð£«î ¬ïv ó¬õò£è ªð£®ˆ¶. èP«õŠH¬ô ÉM Þø‚°ƒèœ. GöL™ àô˜ˆF. Þ…C M¿¬î„ «ê˜ˆ¶ õî‚A. è£ó£ñE. ªõ‰îò‹. «õè¬õˆî è£ó£ñE. àÀ‰¶ î£Oˆ¶. I÷裌ɜ. . ªè£Fˆî¶‹ ÜKC ó¬õ¬ò„ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶. è£ó£ñE 1 ¬èŠH®. ªð¼ƒè£ò‹. ÝPò¶‹ ªõÁ‹ õ£íLJ™ õÁˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ªð£®ò£è ïÁ‚Aò «îƒè£Œ 2 «ìHœ vÌ¡. è¬ìCJ™ ¹O‚ è¬óê¬ô„ «ê˜ˆ¶ ï¡° ªè£F‚è ¬õˆ¶.

263. ªð£®ò£ ïÁ‚Aù å¼ Üƒ°ô c÷ Þ…C â™ô£ˆ¬î»‹ î£O„² ªð£ƒè™ô ªè£†®‚ èô‰¶ ņ«ì£ì ꣊H †ì£ Ýý£. «è£¬õ‚裌. ï£ô…² 裌‰î I÷裌. ²¬õ‚«èŸð ꘂè¬ó «ð£†´ è¬ó…궋 ÜF™. Þ … C&ð ¼ Š ¹ ªð £ƒ è™ ð„êKC»‹ ¶õó‹ 𼊹‹ îô£ å¼ èŠ â´ˆ¶‚°ƒè. ªõœ÷K‚裌‚° ðFô£ ²¬ó‚裌. ªõœ¬÷ ªõ«÷˜ ð°F ñ†´‹î£¡ ïñ‚°ˆ «î¬õ. ÝM ÞøƒAù¶‹ ªð£ƒè™ ð£ˆFóˆ¬î ªõOô â´ˆ¶ ¬õƒè. å¼ C†®¬è ñ…êœÉœ. ªð£K„ê ð¡ ༇¬ìè¬÷Š «ð£†´ Ü…² GIû‹ èN„² Þø‚Aù£.  ð„¬ê I÷裬òŠ ªð£®ò£ ïÁ‚A‚°ƒè. 𼊹 ê£î‹ ꣊Hì 𴈶‹ °ö‰¬îèÀ‚° ފ𮠪ꅲ ªè£´ˆî£ M¼Šðñ£ ꣊H´ õ£ƒè. «õªø£¼ ð£ˆFóˆF™ ܬó L†ì˜ ð£¬ô M†´. °‚è˜ ð£ˆFóˆ¶ô ÜKC¬ò‚ è¿MŠ «ð£†´. 264. ð„¬ê I÷裌... ÜF™ Hó¾¡ èô˜ô Þ¼‚Aø «ñŸ¹øˆ¬î c‚Aìô£‹. ÜF™ ï£ô…² ãô‚è£ò ªð£®„²Š «ð£´ƒè. H…² ªõœ÷K‚裌 250 Aó£‹ â´ˆ¶ «î£™ YM†´ C¡ù ¶‡´è÷£ ïÁ‚A‚ . º‚裙 ð£è‹ Ýèø Ü÷¾‚° ²‡ì‚ 裌„굋. êŠð£ˆFñ£¾ ñ£FK H¬ê‰¶ «è£L °‡´ ¬êv ༇¬ìè÷£ ༆®‚°ƒè. ÜKC«ò£ì «ê˜‰¶ «õè êKò£è Þ¼‚°‹. ܶô Þ‰î ð¡ ༇¬ìè¬÷Š «ð£†´ ªð£K„²‚°ƒè. å¼ õ£íLô ªó‡´ «ìHœ vÌ¡ ªïŒ M†´ å¼ vÌ¡ è´°. î‚è£O. 265. ªõœ ÷K‚裌 ê† Q  ªêŒî ªð£ƒè½‚° ªî£†´„ ꣊Hì MˆFò£êñ£ù ê†Q Þ¶. å¼ vÌ¡ Yóè‹. «î£¬ê‚ 裌 ªõ„²‹ Þ‰î ê†Q¬òŠ ð‡íô£‹.. «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹ «ð£†´‚ °¬öò «õè¬õƒè. cƒè ꣊HìŠ «ð£ø¶î£¡ ð¡ ð£òê‹. ªð£ƒè™ ê¬ñ‚è ܬóñE «ïó‹ º¡ùõ ¶õó‹ 𼊬ð áø ªõ„²†ì£. ð ¡ ð £ò ê‹ F¯˜ M¼‰î£Oƒè õ‰î£ Þ‰îŠ ¹¶¬ñò£ù ð£òꈬî GIûˆ¶ô ð‡E ÜêˆFìô£‹. ͵ î‚è£O. ÜF™ ªó‡´ vÌ¡ î‡E áˆF. õ£íLô å¼ èó‡® ªïŒ áˆF. ²¬õ Üð£ó‹! M¼ŠðŠð†ì£ ï£ô…² º‰FKŠ 𼊬ð ªïŒô õÁˆ¶Š «ð£ìô£‹. Ü«î£ì áøªõ„ê ¶õó‹ 𼊹. ¯‚è¬ìèœô M‚°«ñ ܶñ£FK õ†ì ð¡ ªó‡´ õ£ƒA‚°ƒè.

ðêƒè °Sò£A´õ£ƒè. ÜKC ñ£¾‹ èì¬ô ñ£¾‹ îô£ ä‹ð¶ Aó£‹. .L. 266. 20 Aó£‹ C¡ù ªõƒè£ò‹ Ü™ô¶ å¼ ªðKò ªõƒè£òˆ¬îŠ ªð£®ò£ ïÁ‚A„ «ê˜‚赋. ªó‡´ vÌ¡ «îƒè£Œˆ ¶¼õ™. ð„¬ê õ£ê¬ù«ð£è õîƒAù¶‹ Ü´Š¬ð ܬ턲ìô£‹. ñ ó õœ O‚ Aö ƒ ° õ¬ ªð£¶õ£ ñóõœO‚ Aöƒ¬è CŠv ð‡E ꣊Hìø¶î£¡ ï‹ñ õö‚è‹. ªè£ˆ¶ñ™L î¬ö ¬èŠH®ò÷¾. 20I. «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹ «ð£†´‚ A÷Áƒè. Þ‰î ªóCŠH‚° Aöƒ° Þ÷ê£ Þ¼‚赋. ªð£®ò£ ïÁ‚Aù ªðKò ªõƒè£ò‹ ªó‡´. 267. Aöƒ°‚° ï´«õ °„C ñ£FK Þ¼‚èø ì c‚°ƒè. å¼ ¯vÌ¡ è´°. ï£ô…² ð„¬ê I÷裌 «ð£†´‚ A÷øµ‹. Ü«î£ì.L. õ£í Lô â‡ªíŒ è£Œ…궋 Š «ð£†´. Þó‡´ vÌ¡ èì¬ôŠð¼Š¬ðŠ «ð£†´ˆ î£Oƒè. 𼊹 ªð£¡Gøñ£ù¶‹ Þ…C. ªð£®ò£ ïÁ‚Aù å¼ ¶‡´ Þ…C. ªïŒ. ÜŠ¹ø‹ ªó‡´ ¯vÌ¡ àÀ‰¶ «ð£†´ ªð£¡Qøñ£ õÁˆ¶. ïÁ‚Aù ñóõœO¬ò ÝMô Þ†L ñ£FK «õèªõ„² àF˜ˆ¶‚赋.L. Ãì«õ å¼ ªè£ˆ¶‚ èP«õŠH¬ô¬ò à¼MŠ «ð£´ƒè. õ£íLô 10 I. «î¬õ‚ «èŸð àŠ¹ â™ô£‹ «ð£†´ å‡í£ èô‰¶ õ¬ì ñ£¾ ð‚°Š H¬ê…²‚èƒè. Hóñ£îñ£ Þ¼‚°‹. â‡ªíŒ M†´. ªð£®ò£ ïÁ‚A‚èô£‹. ð„¬ê I÷裌 Ü…². êì£˜Â Þ¬îŠ ð‡E c†´ƒè. ܬó A«ô£ ñóõœO‚ Aöƒ¬èˆ «î£™YM ïÁ‚赋. Þó‡´ GIû‹ èN„² ªð£®ò£ ïÁ‚Aù ªó‡´ î‚è£O»‹ å¼ C†®¬è ñ…êœ ÉÀ‹ «ð£†´ õî‚赋.°ƒè. å¼ Mó™c÷ Þ…Cˆ ¶‡¬ì «î£™ YM. ܶô õ¬ì ð‡E ꣊H†´Š 𣼃è. ºŸø™ Aöƒ° Ã죶. 裙 A«ô£ ༬÷‚Aöƒ¬è «õèªõ„² «î£½K„² ¬ñò£ ñC„² ¬õƒè. èô¬õ ÝPù¶‹ I‚Rô «ð£†´ ïøïøŠð£ ܬó„ê£ ê†Q ªó®. ªð£¡GøˆF™ 犬ó ð‡E â´‚è «õ‡®ò¶î£¡. ²‡¬ì‚ è£ò÷¾ ¹O. â‡ªíŒ áˆF. õ£íLJ™ 20 I. å¼ ¯vÌ¡ Yóè‹ î£Oƒè. è¬ìCò£ ªõœ÷K‚裌ˆ ¶‡´. Ü Š ð ÷Š Ì «ó £™ ê«ñ£ê£ «õµ‹Â Hœ¬÷ƒè F¯˜Â Üì‹ H®„ê£. ªðKò ªõƒè£ò‹ 150 A󣺋  ð„¬ê I÷裻‹ â´ˆ¶ c÷c÷ñ£ ïÁ‚A‚èƒè.

â‡ªíŒ áˆF. ܬî ÜŠð÷ŠÌ æó‹ ÌC†´. ªó‡´ î‚è£O¬òŠ ªð£®ò£ ïÁ‚A‚èƒè. èˆ îK‚ 裌 ñ Cò ™ H…²‚ èˆîK‚裌 250 Aó£‹ Ü÷¾‚° â´ˆ¶Š ªð£®ò£ ïÁ‚Aˆ î‡Eô «ð£†´ ªõ„«ê£‹ù£. Ü«î£ì  ð„¬ê I÷裌. ÜŠð÷‹ HKò£ñ Þ¼‚è «ê£÷ ñ£¾. â‡ªíŒ áˆF Åì£ù¶‹ ܬó ¯vÌ¡ è´°. Yóè‹. è¿M ïÁ‚Aìô£‹. ªêñ «ìv†ì£ Þ¼‚°‹. «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹. 268. 269.L. 3¯vÌ¡ àÀˆî‹ð¼Š¹. «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹Š «ð£†´ °‚è˜ô å¼ MC™ õ˜ø Ü÷¾‚° «õè¬õ‚赋. «îƒè£Œ ê†Q «ð£†´ Þó‡´ GIû‹ A÷P Þø‚°ƒè. å¼ ÜŠð÷ŠÌM¡ ï´M™ å¼ ñê£ô£ ༇¬ì ªõ„² ²¼†ìµ‹. ð„¬ê I÷裌. Þ¶¾‹ å¼ð‚è‹ îQò£è Þ¼‚膴‹. Þ™«ô¡ù£ ¬ñî£ ñ£M™ ªè£…ê‹ î‡E «ê˜ˆ¶ ð¬ê ñ£FKò£‚A. «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹Š «ð£†´ ï™ô£ A÷Áƒè. Þ«î£ì å¼ C†®¬è ñ…êœÉœ. èô¬õ «ê˜‰îñ£FK õ‰î¶‹ W¬ó ñCò™. î‚è£O. W¬ó ÝPù¶‹ I‚Rô «ð£†´ å¼ ²ˆ¶ ²ˆFù£ ¬ñò£ ñC…²´‹. °‚è˜ Å´ ÝPù¶‹ èˆîK‚裌‚ èô¬õ¬ò ï™ô£ ñC„²M´ƒè.  CõŠ¹I÷裌 «ð£†´ˆ î£O‚赋. ܬó ¯vÌ¡ Yóè‹ «ê˜ˆ¶ ê†Q ñ£FK I‚Rô ܬó„ªê´ˆ¶ ªõ„C‚赋. Ãì«õ î‚è£O ¬òŠ «ð£†´ õî‚赋. õ£íLJ™ 20 I.L. ܬó ì‹÷˜ î‡E áˆF‚ ªè£F„궋 å¼ C†®¬è ñ…êœÉœ. ÜŠ¹ø‹ îô£ ËÁ Aó£‹ C¡ù ªõƒè£ò‹. Gø‹ èÁ‚è£ñ Þ¼‚°‹. èˆîK‚裌 â™ô£‹ å‡í£Š «ð£†´ å¼ C†®¬è ñ…êœÉœ. °¬öõ£ «õèªõ„²‚°ƒè. W¬ ó ¹ Fù £ ê† Q º¬÷‚W¬ó. ÜŠ¹ø‹ ⇬íJ™ ªð£K„² â´‚è «õ‡®ò¶î£¡. ªó‡´ ð„¬ê I÷裬òˆ îQˆîQò£ ªð£®ò£ ïÁ‚A‚èƒè. èˆîK‚裌 ñCò¬ô‚ ªè£†® ªó‡´ GIû‹ . ܬóÍ® «îƒè£¬òˆ ¶¼M. ܬî â½I„ê‹ðö‹ ¬êvô C¡ù„C¡ùî£ à¼†ìµ‹. ͵ CõŠ¹I÷裌 «ð£†´ õî‚A. ÜŠ¹ø‹ ༬÷‚Aöƒ° ñCò™ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚è «õ‡®ò¶î£¡. ð„¬ê I÷裌 «ð£†´ õî‚赋. Å´ ÝPù¶‹ Þ‰î ༬÷ ñê£ô£ ޡ‹ ªè£…ê‹ ªè†®Šð´‹. W¬ó H®‚è£îõƒèÃì Þ‰î õ£ê¬ù‚° æ«ì£® õ¼õ£ƒè. ܬó ¯vÌ¡ è´° «ð£†´ˆ î£O„² å¼ ¯vÌ¡ Yóè‹.ªõƒè£ò‹. ÜŠ¹ø‹ õ£íLJô 20 I. î‚è£O«ò£ì. Þ¬ôè¬÷ ñ†´‹ AœO. ܬó ì‹÷˜ î‡E áˆF. àÀˆî‹ð¼Š¹ ªð£¡Qøñ£ù¶‹ Ü…² ð™ ̇¬ìˆ Š «ð£´ƒè. ¹Fù£ W¬ó îô£ å¼ è†´ õ£ƒA. °‚è˜ô ªõƒè£ò‹.

°í‹. M¬î c‚Aˆ ¶¼Mìô£‹. 嚪õ£‡¬í»‹  ¶‡´è÷£ ‘膒 ð‡E‚èƒè. å¼ «ðR¡ô ͵ «ìHœvÌ¡ ÜKCñ£¾. I÷°ˆÉœ å¡ø¬ó ¯vÌ¡. Ýù£. 裌 «õè ÜFè «ïóªñ´‚°‹.. ªñ£Áªñ£Á Ŋðó£ Þ¼‚°‹ «ðH裘¡ çH¬ó. 271. º‚裙 ð£è‹ ªõ‰¶ ²‡® õ‰î¶‹. ê£î õ¬èèÀ‚°ˆ ªî£†´‚èô£‹. Üšõ÷¾ ¼Cò£ Þ¼‚°‹. õ£íLJ™ â‡ªíŒ áŸP Åì£ù¶‹ «ê£÷ˆ ¶‡´è¬÷ ÜF™ «ð£†´ ªð£¡Qøñ£Š ªð£K„² â´ƒè. Ýý£.L.. ÞF™ Ü™õ£ ð‡E„ ꣊H†´ Þ¼‚Wƒè÷£. ªõƒ è£ò ˆ  ð ¼ Š ¹ ‚Æ ´ ªð£¶õ£ ¬êmv ä†ìƒèO™î£¡ ªõƒè£òˆî£œ (vHKƒ ÝQò¡) «ê˜Šð£ƒè. Ü¬îˆ î‡aK™ å¼õ£†® ÜôCŠ HN…«ê£‹ù£ ð„¬êõ£¬ì «ð£J¼‹. ªó‡´ «ìHœvÌ¡ èì¬ôñ£¾. Þ‰î ðóƒA‚裌ˆ ¶¼õ¬ô 250 I.. «ê£÷ˆ ¶‡´è¬÷Š «ð£†´ Ü´ŠH™ ªõ„² ܬó «õ‚裮™ â´ƒè.? Þ¡Q‚°Š ð‡E†ì£Š «ð£„²! ï™ô£ ð¿ˆî ðóƒA‚裬ò. ꘂè¬ó¬ò ºîL«ô«ò «ð£ì «õí£‹. ͵ 膴 ªõƒè£òˆî£œ õ£ƒA. ð ó ƒ A‚ 裌 Ü ™ õ£ Aó£ñƒèO™ â™ô£ Yú¡ô»‹ A¬ì‚è‚îò¶ ðóƒA‚裌. ªè£…ê‹ î‡aK™ àŠ¹. å¼ A«ô£ Ü÷¾‚° â´ˆ¶ «î£™. ܬî«ò Æ´ ð‡E„ ꣊H†´Š 𣼃è. ÌK. è¬ìCò£ Ü™õ£ ð‚° «ê˜‰¶ õ‰î¶‹. Hªó† «ì£v†´‚° Þ¶ Hóñ£îñ£ù ꣌v! 270. ËÁ Aó£‹ ¶õó‹ 𼊹. ¼C ªè£‡ì ¬ê´ ®w ªó®. ÜF™ 200 Aó£‹ ê˜‚è¬ó «ð£†´‚ A÷øµ‹. ðˆ¶ â´ˆ¶‚èƒè.. 272. 150 Aó£‹ ªïŒ «ê˜ˆ¶‚ A÷P M´ƒè. ÅŠð˜ ñí‹. ñ…êœÉœ. «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹ «ð£†´ I‚v ð‡E ÜF™ «ê£÷ˆ¶‡´è¬÷Š ¹ó†® â´ƒè. ²‹ñ£ èñèñèñ ñí‚Aø Ü™õ£ ªó®. AKvH «ð H裘¡ ²‡´ Mó™ ¬êv àœ÷ H…² «ðH裘¡.? ‹ý§ñ£. ð£ˆFóˆ¬î Ü´ŠHL¼‰¶ Þø‚A. ð£L™ «ð£†´ «õè¬õŠ«ð£‹. «î£¬è ð£F õ¬ó‚°‹ ïÁ‚A õ„²‚°ƒè. êŠð£ˆF. 50 Aó£‹ ð£CŠ 𼊬ð .A÷P Þø‚°ƒè. èô˜ A¬ì‚è ªè£…ê‹ «èêK ð¾ì˜ «ê˜ˆ¶‚èô£‹.

àŠ¹ èô¬õ¬òŠ «ð£†´‚ A÷Áƒè. å¼ °‚èK™ ܬó èŠ ð£CŠ 𼊹.  ð„¬ê I÷裬òˆ îQˆîQò£ ªð£®ò£ ïÁ‚A‚èƒè.å‡í£ °‚è˜ô «ð£†´ °¬öõ£ «õèªõ„² â´ƒè. Þ«î£ì å¼ C†®¬è ñ…êœÉœ «ð£´ƒè. ªó‡´ î‚è£O¬òŠ ªð£®ò£ ÜK…²‚°ƒè! ä‹ð¶ Aó£‹ èì¬ôŠ ð¼Š¬ð‚ °¬öò «õèªõ„² ï™ô£ ñC„² M´ƒè. å¼ ¬èŠH®ò÷¾ ªè£ˆ¶ñ™L . â‡ªíŒ áŸP 裙 vÌ¡ «ê£‹¹ «ð£†´ˆ î£O‚赋. èô¬õ «ê˜‰¶ õ‰î¶‹ î‚è£O «ð£†´ õî‚A. ¬èŠH®ò÷¾ ªè£ˆ¶ñ™L¬òŠ ªð£®ò£è ïÁ‚A Üôƒè£óñ£è ÉMù£™ º†¬ì 𼊹 ñê£ô£ ªó®! 274. ð„¬ê I÷裌. èñèñ ñê£ô£ A«óM ð‚° õ‰î¶‹ ªõƒè£òˆî£œ «ð£ìµ‹. «è£v. ªó‡´ ªðKò ªõƒè£ò‹. å¡ø¬ó ¯vÌ¡ îQò£ˆÉœ. å¼ ¯vÌ¡ Yóè‹. «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹Š «ð£†´‚ A÷P Þø‚AMìô£‹. Ü…² GIû‹ èN„² ¶õó‹ 𼊹 & ð£CŠ 𼊹‚ èô¬õ¬ò‚ Æ®™ ªè£†® ï™ô£‚ A÷P Þø‚°ƒè. å¼ C†®¬è ñ…êœÉœ. ªó‡´ ð„¬ê I÷裻‹ ïÁ‚A «ê˜‚赋. ͵ î‚è£O. Ü«î£ì ð†¬ì. å¼ ¯vÌ¡ I÷裌ˆÉœ «ð£†´ A÷P å¼ ì‹÷˜ î‡a˜ «ê¼ƒè. å¼ ¯vÌ¡ èó‹ ñê£ô£ˆÉœ. õ£íLJ™ 20 I™L ªïŒ Ü™ô¶ â‡ªíŒ áŸP Åì£ù¶‹ ܬó ¯vÌ¡ è´°. î‚è£O. õ£íLJô 20 I. â™ô£‹ å‡í£ «ê˜‰¶ Æ´ ð‚° ªè£F‚è Ýó‹H„궋 èì¬ôŠ 𼊹 ñCò™. ↴ ̇´ð™¬ô ﲂA õ£íLJ™ «ð£†´ ªð£¡Qøñ£ õî‚A. ªê† ÇÅ Š «èó†. Hø° å¼ ¯vÌ¡ Þ…C & ̇´ M¿¶. å¼ C†®¬è ñ…êœ Éœ «ê˜ˆ¶ å¼ èó‡® î‡a˜ áŸP‚ A÷Áƒè.L. «î¬õò£ù . 裌èPèœ. ôõƒè‹. Ü…² CõŠ¹ I÷裌 «ð£†´ˆ î£O‚赋. ªõƒè£òˆî£œ 𼊹Æ´ ªó®! 273. ªõƒè£òˆî£œÂ i†´ô ⡪ù¡ù 裌èPèœ Þ¼‚«è£ ܬî â™ô£‹ ªñ£ˆîñ£ 250 Aó£‹ â´ˆ¶ ªð£®ò£ ÜK…²‚°ƒè! Ü«î£ì å¼ î‚è£O. ÜŠð ñê£ô£ ¾‚° ï™ô èô˜ A¬ì‚°‹. å¼ ì‹÷˜ î‡a˜. HK…C Þ¬ô îô£ Þó‡´ «ð£†´ õî‚赋. «õèªõ„ê º†¬ì. º† ¬ ð ¼ Š ¹ ñ ê£ô £ ° º†¬ìè¬÷ «õèªõ„² ¶‡´è÷£‚°ƒè. ÜF™ ªõƒè£ò‹ «ê˜ˆ¶ ªð£¡ Gøñ£ õî‚赋.

Ü÷¾ àŠ¹ â™ô£‹ «ð£†´ °¬öò «õè ¬õƒè. Û ñ£FK è¬ì…² M쵋.
õ£íLJô ªó‡´ vÌ¡ ªïŒM†´ Ü…² ̇´ ð™ Š «ð£ìµ‹. Ãì«õ
ܬó ¯vÌ¡ «ê£‹¹, å¼ ªè£ˆ¶ èP«õŠH¬ô, è™ ð£C (ªê†® ´
vªðû™ ñê£ô£! â™ô£ è¬ìèO½‹ A¬ì‚°‹), ªó‡´ ôõƒè‹ «ð£†´
õî‚赋. ̇´ ªð£¡ Gøñ£è õîƒAò¶‹ Þ‰î‚ èô¬õ¬ò‚ 裌èP & 𼊹
ÃN™ ªè£†®, 裌èP õ®è†®J™ õ®è†®ù£ ꂬè îQò£ õ‰¶´‹. ܬî
c‚A, ÅŠ¬ð àP…ê «õ‡®ò¶î£¡! èñèñ ñ툫î£ì ªê†Ç ÅŠ ÅŠðó£
Þ¼‚°‹.

275. è£Lç Š ÷õ˜ ªð Š ð ˜ ç H¬ ó
e®ò‹ ¬êv è£LçŠ÷õ˜ 塬ø„ C¡ùî£ àF˜ˆ¶, ªõ¶ªõ¶Šð£ù àŠ¹ˆ
î‡a˜ô ܬó ñE «ïó‹ «ð£†´ ªõ„ê£, ÜF½œ÷ ¹¿, Ì„Cèœ Üˆî¬ù»‹
ªõO«òP´‹. å¼ ð£ˆFóˆF™ ªó‡´ èŠ î‡E áˆF ï™ô£ ªè£F„궋
è£LçŠ÷õ˜ ¶‡´è¬÷Š «ð£´ƒè. Ü…², ðˆ¶ GIû‹

ªè£F„ê£ «ð£¶‹. ÜF½œ÷ î‡E¬ò õ®è†®´ƒè. ËÁ Aó£‹ C¡ù
ªõƒè£ò‹, ªó‡´ ð„¬ê I÷裬òŠ ªð£®ò£
ïÁ‚°ƒè. å‡í¬ó ¯vÌ¡ I÷¬è‚ èóèóŠð£
ªð£®„² ¬õ»ƒè.
õ£íLJ™ 20 IL â‡ªíŒ áŸP å¼
¯vÌ¡ è´°, ܬó ¯vÌ¡ àÀˆî‹ 𼊹,
ªó‡´ CõŠ¹ I÷裌, å¼ ªè£ˆ¶ èP«õŠ
H¬ô «ð£†´ˆ î£O‚赋. Ü«î£ì ð„¬ê
I÷裌, ªõƒè£ò‹ «ð£†´ õî‚A,
è£LçŠ÷õ¬óŠ «ð£´ƒè. å¼ C†®¬è
ªð¼ƒè£òˆ ÉÀ‹, ²¬õ‚«èŸð àŠ¹‹ «ð£ì
ñø‚è«õ‡ì£‹. ï™ô£ çH¬ó Ýù¶‹
I÷°Šªð£® ÉM å¼ ¹ó†´ ¹ó†® Þø‚AMì «õ‡®ò¶î£¡.
ÅŠ«ð£ì «ê˜ˆ¶ ꣊Hì ÅŠðó£ Þ¼‚°‹ Þ‰î çH¬ó!

276. Þ … C à ¼ ¬ ÷ ®¬ ô †
Þ…C... å¼ Þ¡„ ¬êv â´ˆ¶ ï™ô£ «î£™ YM
¶¼Móô£‹. 250 Aó£‹ à¼¬÷‚Aöƒ¬è
«õèªõ„² ñC»ƒè. õ£íLJ™ 20 IL
â‡ªíŒ áŸP, ºî™ô å¼ ¯vÌ¡ Yóè‹
î£O„Cóô£‹. ªð£®Šªð£®ò£ ÜK…ê ͵
ð„¬ê I÷裌, ¶¼MòÞ…C, ªð£®ò£è ÜK…ê
100 Aó£‹ ªðKò ªõƒè£ ò‹Â â™ô£‹ «ð£†´
õî‚A, º‚裙 ¯vÌ¡ I÷裌ˆÉœ, 2 ¯vÌ¡
îQò£Éœ, å¼ C†®¬è ñ…Ꜫ𣮠«ð£†´
A÷Áƒè. Ü«î£ì å¼ èó‡® î‡ a˜ «ê˜ˆ
«î£‹ù£ ï™ô èô˜ A¬ì‚°‹. ÜŠð®«ò ïÁ‚Aù î‚è£O ªó‡´‹, ²¬õ‚°

ªè£…ê‹ àŠ¹‹ «ð£†´‚èô£‹. èô¬õ ï™ô£ Æ´ ð‚° õ‰î¶‹,
༬÷‚Aöƒ° ñCò™ «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚A ªõ„²ìô£‹. å¼ ¬èŠH® ¹Fù£,
ªè£ˆ¶ñ™L î¬öè¬÷ «ôê£ Ü¶«ñô ÉMù£™ ²¬õ»‹ ñíº‹ Üð£óñ£
Þ¼‚°‹. ê£î‹, ÌK, êŠð£ˆF ñ£FK ®ð‚°
ªî£†´‚è Þ¶ êKò£ù ꣌v!

277. Wó EŠ ð ö ð £ò ê‹
å¼ e®ò‹ ¬êv WóEŠðö‹ â´ˆ¶ Ü«î£ì
ê¬î¬ò ²ˆîñ£ ñC„² ªõ„²‚èô£‹. å¼ L†ì˜
ð£™... ܶ ÜŠð®«ò 裙 L†ì˜ Ý°‹õ¬ó
²‡ì‚ 裌„²ƒè. ÜŠ¹ø‹ 裙 A«ô£
ꘂè¬ó¬ò 𣰠裌„C, Ü«î£ì WóEŠðö
ñCò¬ôŠ «ð£†´‚ A÷Áƒè. ï™ô£ ªõ‰¶ ðö
õ£ê¬ù õ‰î¶‹, 裌„Cù ð£¬ô ÜF™ M†´
¬ô†ì£ A÷P Þø‚°ƒè. Hóñ£îñ£ù «ìv†ô
ð£òê‹ ªó®. ð£òê‹ ÝPù¶‹ ܬî
çHKxT™ªõ„², ÜŠðŠ«ð£ T™½Ââ´ˆ¶‚
°®„ê£... ªê£˜‚è«ñ ܶ!

278. ê˜‚è¬ ó õœ O‚ Aö ƒ ° è† ªô †
ܬó A«ô£ ꘂè¬óõœO‚ Aöƒ° «ð£¶‹...
ÅŠðó£ «õèªõ„², ܶ ÝPù¶‹ 膮J™ô£ñ
ñC„² ¬õŠ«ð£‹.  ð„¬ê I÷裌, ͵
ªè£ˆ¶ èP«õŠH¬ô ªó‡¬ì»‹
ªð£®Šªð£®ò£ ÜK…² ꘂè¬óõœO‚
Aöƒ«è£ì «ê˜‚èô£‹. «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹Š
«ð£†´ ªè†®ò£ ñ£¾ ð‚°Š H¬ê…²,
â½I„¬ê ¬êv ༇¬ìè÷£è ༆®‚èô£‹.
܉î ༇¬ìè¬÷ ïñ‚°Š H®„ê ñ£FK
®¬ú¡ô 膪ô†ì£ ‚èô£‹.
õ£íL Ü™ô¶ î£õ£M™ 膪ô†¬ìŠ «ð£†´,
Ü¬î„ ²ˆF å¼ ¯vÌ¡ ªïŒ, Ü™ô¶
â‡ªíŒ M´ƒè. Ü´Š¹ ê¡ùñ£è âKò†´‹. 膪ô†®¡ å¼¹ø‹
ªñ£Áªñ£ÁŠð£è õ‰î¶‹, «î£¬ê‚ èó‡®ò£™ Ü¬îˆ F¼ŠHŠ «ð£†´ ªïŒ
áˆF ªñ£Áªñ£ÁŠð£ â´ƒè. î‚è£O ê£v, ªè£ˆ¶ñ™L ê†Q ªî£†´„
꣊H†ì£ ‹‹‹... èô‚è™î£¡!

279. vªð û ™ ü£Í¡
Þ¼ËÁ Aó£‹ àÀ‰¬î áø ªõ„²‚
ªè†®ò£ ܬóƒè.ï™ô£ èQ…ê å¼
õ£¬öŠðöˆ¬îŠ H¬ê…² ܉î àÀ‰¶
ñ£¾ì¡ «ê¼ƒè. ÜŠ¹ø‹ å¼ C†®¬è àŠ¹,
å¼ ¯vÌ¡ ªïŒ ªó‡¬ì»‹ ÜF™ èô‰¶
°ô£Šü£Í¡ ñ£FK °†®‚ °†® ༇¬ìò£

༆®, ⇪íJ™ ªð£K„² â´ˆ¶ ªõ„²‚«è£ƒè. îQò£ å¼ A‡íˆ F™ 200
Aó£‹ ê˜‚è¬ó¬òŠ 𣰠裌„C, Þ‰î ༇¬ìè¬÷Š ð£A™
áøŠ«ð£†´†«ì£‹ù£, vªðû™ ü£Í¡ ªó®. âŠðŠ«ð£ «î£µ«î£, ÜŠðŠ«ð£
àœ«÷ îœÀƒè!

280. ꣈¶‚°®ó ê‹
i†ô ò£¼‚è£õ¶ à싹 êKJ™¬ô¡ù£, ꣈¶‚°® ü¨v ªè£´Š«ð£‹î£«ù!
Ýù£, ܬî«ò óêñ£ ªõ„²‚ ªè£´ˆî£, ¼C‚°
¼C... ꈶ‚°„ ꈶ!
ä‹ð¶ Aó£‹ ¶õó‹ð¼Š¹ «ð£¶‹.  ì‹÷˜
î‡a˜ M†´ °‚èK™ ¬ñò£è «õèªõ„²´ƒè.
ïñ‚°ˆ «î¬õ, Ü‰îˆ î‡a˜ ñ†´‰î£¡.
«î¬õŠð†ì£, ޡ‹ å¼ ì‹÷˜ î‡a˜ áˆF,
Ü‰îŠ ð¼Š¬ð‚ è¬ó„², î‡a¬ó ñ†´‹ õ®è†®
â´ˆ¶‚èô£‹. Ü‰îŠ ð¼Š¬ð «õø ãî£õ¶ °ö‹¹
Ü™ô¶ Æ´‚° ªõ„²‚èô£‹. Þ‰îˆ î‡aK™
«î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹, ªð£®ò£ ïÁ‚Aù ͵ ð„¬ê I÷裌, ðˆ¶
ªè£ˆ¶ñ™L  (Þ¬ô «î¬õJ™¬ô), å¼ C†®¬è ñ…Ꜫ𣮠èô‚A
Ü´ŠH™ ªõ„²´«õ£‹. õ£íLJ™ å¼ ¯vÌ¡ Yóè‹, å¼ ¯vÌ¡ I÷¬è
õÁˆ¶Š ªð£®„² â´‚èô£‹. 𼊹 î‡a˜ ¸¬ó„² õ‰î¶‹ (ªð£ƒè
M†ø£bƒè), Ü…² ð™ ̇¬ì ﲂAŠ «ð£†´, I÷° | Yó芪𣮠ÉM
Þø‚°ƒè. õ£íLJ™ å¼ ¯vÌ¡ â‡ªíŒ áŸP, ܬó ¯vÌ¡ è´°, ͵
CõŠ¹ I÷裌è¬÷ˆ î£O„² óêˆF™ «ê¼ƒè. è¬ìCò£, Þó‡´ ê£ˆ¶‚°®Š
ðöƒè¬÷Š HN…², ꣬ø óêˆF™ áˆF, å¼ èô‚°‚ èô‚A«ù£‹ù£... ªêñ
«ìv†ì£ù óê‹ ªó®!

281.

«ð H裘¡

ð m˜ ñ ê£ô £

ðˆ¶ «ðH裘¬ù ªñ™Lò M™¬ôè÷£è ïÁ‚°ƒèœ. 200 Aó£‹ ðm¬ó CÁ
¶‡´è÷£è è† ð‡E ¬õ»ƒèœ. ÞQ ñê£ô£ îò£K‚ èô£‹. Í¡Á
CõŠ¹ I÷裌, 12 ð£î£‹ 𼊹èœ, ïÁ‚Aò Þó‡´ ªðKò ªõƒ è£ò‹,
¬è‰¶ ð™ ̇´, Þó‡´ Þ…„ c÷ºœ÷ Þ…C ÝAò õŸÁì¡ Ü¬ó
èŠ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ ¬ñò£è Ü¬ó»ƒ èœ. ¬ñ‚«ó£«õš A‡íˆF™ Í¡Á
«ìHœ vÌ¡ ⇪íŒ, ܬóˆî ñê£ô£, Þó‡´ èŠ î‚è£OÛ
(ªó®«ñì£è¾‹ A¬ì‚°‹. Ü™ô¶ Í¡Á î‚è£O¬ò «õè¬õˆ¶ ñCˆ¶
â´ˆ¶‚ªè£œ÷ô£‹), «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹, ܬó èŠ î‡a˜ áŸP
â™ô£ õŸ¬ø»‹ ï¡° èô‰¶ A‡íˆ¬î Í® ¬ñ‚«ó£«õš ¬ýJ™
(100oC ªõŠð‹) ° GIì‹ ¬õ»ƒèœ. H¡ù˜ ܈¶ì¡ «ðH裘¡,
ðm˜, å¼ ¯vÌ¡ I÷裌ˆÉœ, ܬó ¯vÌ¡ YóèˆÉœ, 2 «ìHœvÌ¡
îQò£ˆÉœ, å¼ ¯vÌ¡ èó‹ ñê£ô£ˆÉœ «ð£†´ ï¡ø£è‚ A÷P, ñÁð®
A‡íˆ¬î Í® ¬ñ‚«ó£«õš ¬ýJ™ ðˆ¶ GIì‹ ¬õˆ¶ â´ƒèœ.
裌‰î ªõ‰îò‚W¬ó¬òŠ ªð£®ˆ¶ ñê£ô£«ñ™ ÉM ꣊H†ì£™ ²¬õ
ô‹.

Þó‡´ º¼ƒ¬è‚裌 ñŸÁ‹ i†®™ ⡪ù¡ù ê£‹ð£˜ è£Œèœ Þ¼‚A¡øù«õ£ ÜõŸP™ îô£ ä‹ð¶ Aó£‹ â´ˆ¶ ªè£‡´. Í¡Á MC™ õ‰î¶‹ b¬ò‚ °¬øˆ¶ 䉶 GIû‹ «õèM쾋. Í¡Á ð„¬ê I÷裬ò ïÁ‚A‚ ªè£œ Àƒèœ. Yóè‹. Í¡Á CõŠ¹ I÷裌.282. 200 Aó£‹ î‚è£O. Þî¡ «ìv†«ì îQ. Þ‰î‚ èô¬õ«ò£´ èì£J™ å¼ ¯vÌ¡ â‡ªíŒ áŸP ܬó ¯vÌ¡ è´°. Í¡Á MC™ õ‰î¶‹ Ü´Š¬ð„ CPA ‘C‹’I™ 䉶 GIû‹ ¬õˆ¶ Þø‚°ƒèœ. îQò£ˆÉœ 3 ¯vÌ¡. 150 Aó£‹ ªðKò ªõƒè£ò‹. å¼ ªè£ˆ¶ èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶ ªñ£ˆîñ£è â™ô£õŸ¬ø»‹ °‚èK™ «ð£†´ å¼ ì‹÷˜ î‡a˜ áŸP «õèM´ƒèœ. ñê£ô£ªð£® îò£KŠ¹Š ðEJ™ Þøƒèô£‹. ªõƒè£ò‹ îô£ 150 Aó£‹. å¼ CPò .. Ýó‹HŠ«ð£ñ£. 3 CõŠ¹ I÷裌 î£Oˆ¶. ªð¼ƒè£òˆÉœ ܬó ¯vÌ¡. ÞõŸÁì¡ ¶õó‹ 𼊹 Ü™ô¶ CÁ 𼊹 裙 ì‹÷˜. ÜF™ ñ†ì¡ èô¬õ¬ò áŸP‚ A÷Áƒèœ. 284. ꟫ø ªðKò ¶‡´è÷£è ïÁ‚A ¬õ»ƒèœ. ܬó ¯vÌ¡ ªõ‰îò‹.. ñ…êœÉœ ܬó ¯vÌ¡. êK. ÞõŸÁì¡ I÷裌ˆÉœ 1 ¯vÌ¡. ñ† ¡ õÁõ™ 裙 A«ô£ ñ†ì¬ù àƒèœ õêF‚«èŸð CPò ¶‡´è÷£è ªõ†´ƒèœ. 2 ð„¬ê I÷裌 ÝAòõŸ¬ø»‹ ªð£®ò£è ïÁ‚辋. HR«ð ÷ £ 𠣈 ªðò¬óŠ 𣘈ñ. 4 ð™ ̇´. å¼ ¶‡´ Þ…C. 3 ¯vÌ¡ îQò£ˆÉœ. îQò£ˆÉœ 2 ¯vÌ¡. ªè†®ð‚° õ‰î¶‹ å¼ ¯vÌ¡ I÷°ˆÉœ ÉM Þø‚è«õ‡®ò¶ . ªõÁ‹ ê£îˆF™ Þ‰î ñ†ì¡ õÁõ¬ôŠ H¬ê‰¶ ꣊H†ì£™ Üô£F ¼C! 283. èì¬ôŠ 𼊹. ܬó ¯vÌ¡ ªð¼ƒè£ò‹. Ý«ø¿ CõŠ¹ I÷裌. ñ…êœ Éœ ܬó ¯vÌ¡.. Ôê£î£óí ꣋𣘠ê£î‹î£«ù!’ â¡Á G¬ù‚è£b˜èœ. «èó † Ã† ´ 裙 A«ô£ «èó†. îô£ å¼ ¯vÌ¡ I÷°. å¼ èì£J™ ªè£…ê‹ â‡ªíŒ áŸP èP«õŠH¬ô. ¶õó‹ 𼊹. I÷裌ˆÉœ 1 ¯vÌ¡. î‚è£O. Þ¶ å¼¹øI¼‚è.? ËÁ Aó£‹ ê£‹ð£˜ ªõƒè£òˆ¬î àKˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ñŸÁ‹ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ °‚èK™ «ð£†´ å¼ ì‹÷˜ î‡a˜ áŸP «õè ¬õ»ƒèœ. å¼ ªè£ˆ¶ èP«õŠH¬ô î£Oˆ¶„ «ê˜ˆî£™ èô‚èô£ù «èó† Æ´ îò£˜.

ܬó ¯vÌ¡ ªð¼ƒè£òŠªð£®. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™. ªð¼ƒè£òˆÉœ ܬó ¯vÌ¡. àŠ¹. d¡v. Ü Mò ™ «èó†. 裙 ¯vÌ¡ ñ…êœÉœ «ê˜ˆ¶ F†ìñ£è «õè¬õˆ¶ Þø‚辋. ð„¬êŠ ð†ì£ E ܬó èŠ. 285. A÷Áƒèœ. ܬóˆî M¿¬î„ «ê˜ˆ¶. ªõ‰î 裌èÀì¡ «ê˜ˆ¶ˆ «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹ «ð£†´ Ü´ŠH™ ãŸP å¼ ªè£F õ‰î¶‹ Þø‚辋. ܬó Í® «îƒè£Œ ¶¼õL™ ° ð„¬ê I÷裌. 裌èPè¬÷Š «ð£†´ õî‚辋. 2 ¯vÌ¡ îQò£ˆÉœ. ªð£®ò£è ïÁ‚Aò ñ™Lˆî¬ö. I÷裌 õŸø™ 4. èP«õŠH¬ô. Þ‰î îJ˜‚ èô¬õ¬ò. °ö‹¹ ð„¬ê õ£ê¬ù «ð£è ªè£Fˆî¶‹ º¡ù˜ Ü¬óˆ¶ ¬õˆî ñê£ôŠªð£® «ð£†´ A÷P Þø‚辋. 輬í‚Aöƒ° îô£ 100 Aó£‹. ⇪íJ™ è´°. Í¡Á ¯vÌ¡ «îƒè£Œ ⇪í¬òŠ ð„¬êò£è áŸP. ªð¼ƒè£òˆÉœ «ê˜ˆ¶ êŸÁ èóèóŠð£è ܬóˆªî´ƒèœ. â½I„¬ê ê£Á «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. °‚èK™ å¼ ì‹÷˜ ÜKC¬ò‚ è¬÷‰¶ «ð£†´ ܈¶ì¡ 裙 ì‹÷˜ ¶õó‹ 𼊹. «õªø£¼ èì£J™ ä‹ð¶ Aó£‹ ªïŒ áŸP Åì£ù¶‹ è´°. ªêŒ º¬ ø: èì¬ôŠ 𼊬ð å¼ ñE «ïó‹ cK™ áø¬õˆ¶ àŠ¹. Þ‰î‚ èô¬õ¬ò °‚è˜ ê£îˆF™ áŸP‚ èô‚°ƒèœ. «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹ «ð£†´‚ A÷Áƒèœ. õ£¬ö‚裌 îô£ å¡Á ÝAòõŸ¬ø„ CÁ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚A ܬó ì‹÷˜ î‡a˜. ÌêE‚ WŸÁ. èP«õŠH¬ô î£Oˆ¶. à CL ð † £E ² ‡ ™ «î¬ õ: èì¬ôŠ 𼊹 1 èŠ. º‰FKŠ 𼊹 î£Oˆ¶ HR«ð÷£ ð£ˆF™ èô‰¶ Åì£èŠ ðPñ£Pù£™ Ŋ𘠫ìv†. «õè ¬õˆî ð†ì£ E. àÀ‰¶. ï¡ø£è ªõ‰¶ àF˜‰î¶‹. å¼ ªè£ˆ¶ èP«õŠH¬ô¬ò à¼MŠ «ð£†ì£™ ²¬õò£ù ÜMò™ ªó®! 286. . «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹ «ð£†´ °¬öò ªð£ƒè™ ñ£FK «õè¬õˆ¶‚ ªè£œÀƒèœ. â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. I÷裌. å¼ èŠ îJK™ èô‚辋. Ü´ŠH™ å¼ è죌 ¬õˆ¶ ä‹ð¶ Aó£‹ â‡ªíŒ áŸP‚ è´° î£Oˆ¶. ªï™L‚è£ò÷¾ ¹O¬ò‚ ªè†®ò£è î‡aK™ è¬óˆ¶ èì£J™ áŸP. àÀ‰¶ îô£ 1 ¯vÌ¡. è´°. å¼ ¯vÌ¡ I÷裌ˆÉœ «ð£†´‚ A÷Áƒèœ. º¼ƒ¬è‚裌. ñ™Lˆî¬ö. CP¶ õîƒAò¶‹ å¼ C†®¬è ñ…êœÉœ.ðˆ¬î «îƒè£Œ ÝAòõŸ¬ø â‡ªíŒ Mì£ñ™ õÁˆ¶‚ èóèóŠð£èŠ ªð£®ˆ¶‚ ªè£œÀƒèœ. å¼ ¯vÌ¡ Yóè‹ «ê˜ˆ¶‚ ªè£…ê‹ î‡a˜M†´ ¬ñò£è ܬóˆ¶. â½I„¬ê ê£Á 1 «ìHœ vÌ¡. ð†ì£E¬ò CPî÷¾ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 裙 èŠ.

àÀ‰¶. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. èì¬ôŠ 𼊹. vi† 裘¡ ²‡ ™ «î¬ õ: H…² ñ‚裄«ê£÷‹ 2. A÷Áƒèœ. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. è´°. Yóè‹. «õ˜‚èì¬ô. àÀ‰¶ îô£ 1 ¯vÌ¡. Ü ¬ ó ‚è: «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 裙 èŠ. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õ»ƒèœ. 289.287. . ñ…êœ Éœ «ê˜ˆ¶. Yóè‹ Ü¬ó ¯vÌ¡. èì¬ô¬ò 6 ñE «ïó‹ áø¬õˆ¶. ܬó‚è‚ ÃøŠð†´œ÷õŸ¬ø èóèóŠð£è ܬó»ƒèœ. â½I„¬ê ê£Á. ªð¼ƒè£ò‹ 裙 ¯vÌ¡. àÀ‰¶ îô£ 1 ¯vÌ¡. °¬öò£ñ™ «õè¬õ»ƒèœ. è´°. ñ…êœ Éœ 裙 ¯vÌ¡. èÁŠ¹ èì¬ô ܬó èŠ. °O˜‰î cK™ Üô²ƒèœ. àŠ¹ «ê˜ˆ¶. è£ó£ñE. ªð £®‚è: I÷裌 6. ªêŒ º¬ ø: å¼ L†ì˜ î‡aK™ ªñ‚«ó£¬ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè¬õˆ¶. ð£CŠ 𼊹. ªñ‚«ó£¡. àÀ‰¶. àŠ¹ «î¬õ‚°. 288. è£ó£ñE. ð£CŠ 𼊹 îô£ 裙 èŠ. èP«õŠH¬ô î£Oˆ¶. áPò Üõ™. è¬ìCJ™ â½I„¬ê ê£Á. ªêŒ º¬ ø: Üõ¬ô ²ˆî‹ ªêŒ¶ Í›°‹õ¬ó î‡a˜ M†´ áø ¬õ»ƒèœ. «õ˜‚èì¬ô¬ò»‹ è£ó£ñE ¬ò»‹ áø¬õˆ¶. ⇪íJ™ è´°. «õè¬õˆî èì¬ô. ñ™Lˆî¬ö. èì¬ôŠ 𼊹. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. îQò£ îô£ 2 ¯vÌ¡. Ü õ™ î£Qò ² ‡ ™ «î¬ õ: Üõ™ 1 èŠ. ð£CŠ 𼊬ðˆ îQˆîQ«ò àŠ¹ «ê˜ˆ¶. èì¬ôŠ 𼊹. I÷裌 õŸø™ 3. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™. àŠ¹. ªð¼ƒè£òˆÉœ îô£ ܬó ¯vÌ¡. èì¬ôŠ 𼊹. èP«õŠH¬ô î£Oˆ¶ «õè¬õˆî èì¬ô. I÷裌 õŸø™ 1. ܬóˆî M¿¶. ñ™Lˆî¬ö «ê˜ˆ¶. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 裙 èŠ. õÁˆî¬óˆî ªð£®. è¬ìCJ™ ¹O è¬óê¬ô «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. ⇪íJ™ è´°. ñ™Lˆî¬ö CPî÷¾. ªè†®ò£ù ¹O‚ è¬óê™ å¡ø¬ó «ìHœ vÌ¡. â½I„¬ê ê£Á 1 «ìHœ vÌ¡. ªñ ‚ «ó £¡ è ¬ ô ²‡ ™ «î¬ õ: ªñ‚«ó£¡ 1 èŠ. A÷P Þø‚°ƒèœ. ¶õ¬ó ܬó èŠ. àŠ¹ «î¬õ‚°. ªð£®‚è‚ ÃøŠð†´œ÷ õŸ¬ø ªõÁ‹ õ£íLJ™ Cõ‚è õÁˆ¶Š ªð£®»ƒèœ. â‡ªíŒ îô£ 1 «ìHœ vÌ¡. A÷Áƒèœ.

«ê£÷‹. èì¬ô ñ£¬õ CPî÷¾ î‡a˜ áŸP ªè†®ò£è‚ è¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. . àÀ‰¶. è´° 1 ¯vÌ¡. Hø° ꘂè¬ó. ⇪íJ™ è´°. ⇪íJ™ è´°. è´°. ¶õ¬ó. è´°. àŠ¹ «î¬õ‚°. â½I„¬ê ê£Á 1 «ìHœ vÌ¡. Hø° c¬ó õ®ˆ¶M†´ å¼ ¶EJ™ ͆¬ì 膮 ¬õ»ƒèœ. èP«õŠH¬ô¬ò î£Oˆ¶ «õè¬õˆî «è£¶¬ñ. àŠ¹ «î¬õ‚°. I÷裌 õŸø™ ÝAòõŸ¬ø î£Oˆ¶ èì¬ô. ªêŒ º¬ ø: «è£¶¬ñ¬ò 8 ñE «ïó‹ cK™ áø ¬õˆ¶. 290. Yóè‹ Ü¬ó ¯vÌ¡. 291. ªð¼ƒè£ò‹. è ¬ ô ñ £¾ ² ‡ ™ «î¬ õ: èì¬ô ñ£¾ ܬó èŠ. â½I„¬ê ê£Á. º¬ ÷ˆî «è£¶¬ ñ ² ‡ ™ «î¬ õ: ê‹ð£ «è£¶¬ñ 1 èŠ.èP«õŠH¬ô îô£ ¬èŠH® Ü÷¾. I÷裌ˆ Éœ. ⇪íJ™ è´° î£Oˆ¶. â‡ªíŒ 3 «ìHœ vÌ¡. ªð¼ƒè£ò‹ ܬó ¯vÌ¡. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. ªêŒ º¬ ø: «ê£÷ˆ¬î «õè ¬õˆ¶ àF˜ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. â‡ªíŒ 2 «ìHœ vÌ¡. º¬÷M†ì¶‹. ñ™Lˆî¬ö. è´° 1 ¯ vÌ¡. «îƒè£Œ. ܬóˆî M¿¶. ñ™Lˆ î¬ö. èP«õŠH¬ô CPî÷¾. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ 裙 èŠ. è¬ìCJ™ ªð£®ò£è ïÁ‚Aò î‚è£O. ð„¬ê I÷裌 M¿¶ 1 ¯vÌ¡. ¹ œ d¡ v ñ ê£ô £ ² ‡ ™ «î¬ õ: 裌‰î 친 d¡v 1 èŠ. â½I„¬ê ê£Á ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶. â‡ªíŒ 2 ¯vÌ¡. ªêŒ º¬ ø: ªè£‡¬ì‚ èì¬ô¬ò ↴ ñE «ïó‹ áø ¬õˆ¶. Ü ¬ ó ‚è: «îƒè£Œ 1 Í®. ð„¬ê I÷裌 M¿¶. ñ™Lˆî¬ö. àŠ¹ «î¬õ‚°. èì¬ô ñ£¾ ªõ‰¶ ¬èJ™ å†ì£î ð‚° õ‰î¶‹ Þø‚°ƒèœ. I÷裌 õŸø™ 3. èì¬ô ñ£¾. ¶õ¬ó¬ò àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. 292.ꘂè¬ó 1 ¯vÌ¡. àŠ¹ «î¬õ‚°. CPî÷¾ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ 䉶 GIì‹ A÷Áƒèœ. ܬó‚è‚ ÃPòõŸ¬ø î‡a˜ «ê˜‚è£ñ™ èóèóŠð£è ܬóˆªî´ƒèœ. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ ܬó èŠ. î‚è£O 1. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™. àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. ð„¬ê I÷裌 3. A÷P Þø‚°ƒèœ. Þ…C CÁ ¶‡´. àÀ‰¶ îô£ 1 ¯vÌ¡. ªð£®ò£è ïÁ‚Aò ñ™Lˆ î¬ö ܬó èŠ. ªè£‡¬ì‚ èì¬ô 1 èŠ. è´° 1 ¯vÌ¡. â½I„¬ê ê£Á «ê˜ˆ¶‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. â‡ªíŒ îô£ 1 «ìHœ vÌ¡. CPî÷¾ àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒèœ. I÷裌ˆ Éœ 1 ¯vÌ¡.

I÷裌 î£Oˆ¶. «ê£‹¹. I÷裌 õŸø™ 3. ç Š φ Ü ‡ † ï † ² ‡ ™ «î¬ õ: Üõ™ ܬó èŠ. ªêŒ º¬ ø: ð£CŠ 𼊬ð àŠ¹ «ê˜ˆ¶ àF˜àFó£è «õè ¬õ»ƒèœ. «õ˜‚èì¬ô. «ðg†¬ê 10. ªïŒ 1 «ìHœ vÌ¡. ªè†®ò£ù ¹O è¬óê™ 2 «ìHœ vÌ¡. I÷裌ˆÉœ. «õè ¬õˆî 친 d¡v. 294. èP«õŠH¬ô î£Oˆ¶. ªõ™ôˆ ¶¼õ™ å¡ø¬ó «ìHœ vÌ¡. ⇪íJ™ Üõ™. ªð£†´‚èì¬ô. àŠ¹ «î¬õ‚°. ð£î£‹ 10. ªïŒJ™ è´°. ªêŒ º¬ ø: 친 d¡¬ú ÝÁ ñE «ïó‹ cK™ áø¬õˆ¶ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õ»ƒèœ. CPî÷¾ àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶ Iîñ£ù bJ™ 䉶 GIì‹ A÷Áƒèœ. . ð£î£‹. «õ˜‚ èì¬ô. º‰FK 10. 293. ñ™Lˆî¬ö. «îƒè£Œ. ªêŒ º¬ ø: Üõ¬ô CPî÷¾ àŠ¹ «ê˜ˆ¶ Í›°‹õ¬ó î‡a˜ áŸP áø¬õ»ƒèœ. è´° 1 ¯vÌ¡. ꘂè¬ó. F󣆬ê 15. «îƒè£Œˆ ¶¼õ™ îô£ ܬó èŠ. º‰FK. ⇪íJ™ è´°. I÷裌ˆÉœ 1 ¯vÌ¡. ð£î£‹. º‰FK 15. â½I„¬ê ê£Á ÝAòõŸ¬ø„ «ê˜ˆ¶. àŠ¹. ªõ‰î¶‹ ð£î£I¡ «î£¬ô c‚°ƒèœ. A÷P Þø‚°ƒèœ. º‰FK. Hø°. ܬóˆî M¿¬î„ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. ܬó‚è‚ ÃøŠð†´œ÷ ªð£¼†è¬÷ CPî÷¾ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ èóèóŠð£è ܬó»ƒèœ.Ü ¬ ó ‚è: «îƒè£Œ 1 Í®. º‰FK¬ò îQˆîQ«ò ܬó ñE «ïóº‹. ꘂè¬ó «ê˜ˆ¶ ªè†®ò£è‚ A÷P Þø‚°ƒèœ. F󣆬ê. «õ˜‚èì¬ô¬ò 2 ñE «ïóº‹ áø ¬õ»ƒèœ. 𼊹. àô˜‰î F󣆬ê 1 «ìHœ vÌ¡. I÷裌 õŸø™ 6. â‡ªíŒ 1 «ìHœ vÌ¡. Fó£†¬ê «ê˜ˆ¶ ªð£¡Qøñ£è õÁˆ¶. è¬ìCJ™ ¹O‚ è¬óê™. ªð£†´‚ èì¬ô îô£ ܬó èŠ. Yóè‹ îô£ ܬó ¯vÌ¡. ð„¬ê õ£¬ì «ð£ù¶‹. ªõ™ôˆ ¶¼õ¬ô„ «ê˜ˆ¶ ¹OJ¡ ð„¬ê õ£¬ì «ð£°‹ õ¬ó A÷P Þø‚°ƒèœ. ð £CŠ ð ¼ Š ¹ Þ QŠ ¹ ² ‡ ™ «î¬ õ: ð£CŠ 𼊹 1 èŠ. «ðK†¬ê. «õ˜‚èì¬ô«ò£´ ð£î£¬ñ„ «ê˜ˆ¶ CPî÷¾ àŠ¹ «ð£†´ «õè ¬õ»ƒèœ.

«è£¶¬ñ ó¬õ«ò£ì «ð£†´‚ èô‚°ƒè. ñ£‹ðö‚Û ޙ¬ô. ÜŠ¹ø‹ å¼ õ£íLJô å¼ ì‹÷˜ î‡a˜ M†´ ÜF™ 裙 ì‹÷˜ ꘂè¬ó «ê¼ƒè. «õÁ â‰î ðö‚Û «õµ‹ù£½‹ «ê˜‚èô£‹. å¼ ì‹÷˜ î‡Eô å¼ vÌ¡ â½I„¬ê„ ꣬ø‚ èô‰¶‚°ƒè. ༇¬ìèœ ÝPù¶‹ Åì£ù ⇪íŒôŠ «ð£†´ ªð£¡Qøñ£ ªð£K„² â´ˆ¶ì «õ‡®ò¶î£¡. Þ‰î â½I„¬êˆ î‡E¬ò ªè£…ê‹ ªè£…êñ£ ð£™ô M†´‚ A÷P‚A†«ì Þ¼‚赋. ï™ô£ H¬ê…² C¡ù„ C¡ù õ¬ìè÷£ˆ ‚èƒè. ð£™ô Þ¼‚èø î‡E ªñ£ˆîº‹ õ®…² ꂬè ñ†´‹ Þ¼‚赋. àŠ¹ «ê˜ˆ¶. ñ £‹ ð ö ó êñ ô £Œ õö‚èñ£ù óêñô£Œô Þ¼‰¶ MˆFò£êñ£ù «ìv†®™ Þ¼‚°‹ Þ‰î ®w ! ܬó L†ì˜ ð£¬ô‚ ªè£F‚è ¬õƒè. ꘂè¬ó CóŠ¹ô ªõ‰î óêñô£Œè¬÷ Þ‰î ñ£‹ðö ð£™ô «ð£†´ T™½Â ꣊Hì «õ‡®ò¶î£¡! 297. ²ˆîñ£ù å¼ ¶EJô 膮ˆ ªî£ƒèM´ƒè. «ê£÷ ºˆ¶‚è¬÷ àF˜ˆ¶ «ôê£ àŠ¹ «ð£†´ î‡Eô «õè õ„²‚°ƒè. ð£¬ô‚ 裌„C. ÝMJ™ «õè ¬õ»ƒè. Ü´Š¹ C¡ùî£ âKòµ‹. ͵ vÌ¡ èì¬ô ñ£¾.L. å¼ ªè£ˆ¶‚ èP«õŠH¬ô â™ô£ˆ¬î»‹ ªð£®ò£ ïÁ‚A. å¼ ð„¬ê I÷裌. AKvH ð † ˜ 裘¡ ÞŠð «ê£÷ Yê¡ Ýó‹H„꣄²! MˆFò£êñ£ù Þ‰î ªóCŠH¬òŠ ð‡EŠ 𣼃è! ºˆîô£ Þ™ô£ñ ªè£…ê‹ Þ÷‹ «ê£÷‚èFó£ õ£ƒA. ܶ ÝPù¶‹ è¬ìèœô ªó®«ñì£ A¬ì‚Aø ñ£‹ðö‚ Û ªó‡´ ͵ vÌ¡ «ð£†´ A÷P M´ƒè. «õªø£¼ ð£ˆFóˆ¶ô 200 I. 296. ªè£…ê‹ Ýø†´‹. ªè£…êñ£ àŠ¹ «ð£†´‚ èô‰¶ «ê£÷ ºˆ¶‚è¬÷ Þ‰î ñ£M™ ¹ó†®ªò´ˆ¶ ⇪íJ™ «ð£†´Š . ͵ C¡ù ªõƒè£ò‹. ܶô õ¬ìè¬÷ ܽƒè£ñ cè£ñŠ «ð£ìµ‹. Þ‰î„ ê˜‚è¬óˆ î‡E‚ ªè£F‚è Ýó‹H„궋. «è£¶¬ ñ ð ‚«è£ £ å¼ èŠ ê‹ð£ «è£¶¬ñ ó¬õ¬ò áøõ„² â´ˆ¶‚èƒè. 𣙠ï™ô£ FK…² î‡E «õø.295.. ê‚¬è «õø£ ñ£Pù¶‹.. Ü‰î„ ê‚¬è¬ò â´ˆ¶ ÌK ñ£¾ ñ£FK. 𣙠ï™ô£‚ ªè£F„² õ¼‹«ð£¶. ¬èŠH®‚ ªè£ˆ¶ñ™L. ñ£¬õ ༇¬ìè÷£ ༆®. å¼ ð£ˆFóˆF™ ͵ vÌ¡ ¬ñî£ ñ£¾.

Þ¶ ªñ£ˆîˆ¬î»‹ ü¨v õ®è†®ô ªè£†® õ®è†®†´ Åì£ °® ‚è «õ‡®ò¶î£¡. 𼊹‚ èô¬õ¬ò ñˆî£ô ï™ô£ ñCƒè. ô‡¬í M†´ å¼ Í® «ð£†´ «õè M쵋. Ýý£. Ü«î£ì å¼ ¶‡´ Þ…C. «ìv†´‚«èˆî àŠ¹ «ð£†´ ªè£óªè£óŠð£ «î£¬ê ñ£¾ ñ£FK ܬ󄲂赋. «î£¬ê «ñ™ ªð£®ò£ ïÁ‚Aù ªõƒè£ò‹. ªï™L‚裌èO™ àœ÷ ªè£†¬ì¬ò c‚A†´. å¼ èŠ ð„¬êŠ ðò¬ø ºî™  ó£ˆFK«ò î‡E ªîO„². Ã´î™ ²¬õ‚°. å¼ õ£íLô å¼ vÌ¡ ªïŒ áˆF.. I‚Rô «ð£†´ ñ£õ£ Ü¬ó„² ð¼Š¹ èô¬õJô «ê¼ƒè. ÜF™ ͵ ð™ ̇´. ܬó vÌ¡ Yóè‹. å¼ ªè£ˆ¶ èP«õŠH¬ô. ÜF™.. ªó‡´ î‚è£O.. ªï™L‚裬ò ñ†´‹ îQò£ â´ˆ¶ ªõ„²†´. Þ‰îˆ «î£¬ê¬òˆ F¼ŠHŠ «ð£ì «õ‡ì£‹. ð ò Á «î£¬ ê º¬÷膮ù ð„¬êŠðòÁ «î¬õŠð´‹. «î¬õò£ù àŠ¹‹ «ð£ìµ‹.ªð£¡Qøñ£ ªð£K„² â´ˆ¶ ꣊H†´ 𣼃è.. Þ¼ð¶ Aó£‹ ð£CŠ 𼊹. å¼ ð†¬ì. «õè ªõ„² ꣊Hìô£‹. ªï™L‚裌ô ªð£¶õ£ áÁ裌 ñ†´‹î£«ù ªêŒiƒè. ªó‡´ ð„¬ê I÷裌. Yú¡ Þ™ô£î êñòˆ¶ôÃì ªï™L‚裌 «î´iƒè! ªðKò ªï™L‚裌 Ü…². å¼ ¶EJ™ ðóŠH ªõ„ê£. ÜF«ô Þ¼‹¹„ꈶ ÜFè‹. ªï ™ L‚ 裌 Å Š ªï™L‚裌 Þ÷¬ñ¬ò î‚è ¬õ‚°‹. ñÁ  º¬÷M†®¼‚°‹. è£óˆ¶‚°ˆ î°‰î ð„¬ê I÷裌. . ªó‡´ vÌ¡ ÜKC. 裙 vÌ¡ «ê£‹¹ «ê˜ˆ¶ î£O„² ÅŠô ªè£†´ƒè. å¼ ¬èŠH® ªè£ˆ¶ñ™L Þ¬ô â™ô£ˆ¬î»‹ °‚è˜ô «ð£†´ «î¬õò£ù î‡E áˆF ¬ñò£ «õè ªõ„²‚°ƒè. ²¬õJ™ ªê£‚AŠ «ð£iƒè. Þ¬î «î£¬ê‚ è™½ô «î£¬êò£ áˆF. ªè£…ê‹ Yóè‹ ÉM. ªó‡´ GIûˆ¶ô «î£¬ê ªõ‰¶´‹. 299. Þ‰î «î£¬ê ð‡ø¶‚°. 298. ÅŠ ð‡E ꣊H†´Š 𣼃è.

èñèñ ñí‹ õ‰î¶‹. ñôó «õè¬õƒè. ªõ™ôˆ¬î ªð£®„² 裙 èŠ î‡E M†´ Å죂°ƒè. ªð£®ˆî Yóè‹. ªó£†®è÷£èˆ . «î£¬ê‚ è™L™ «ð£†´. ü£F ðˆK«ò£ì ܬó ¯vÌ¡ ãôŠªð£®¬ò»‹ â´ˆ¶ ªð£ƒè«ô£ì «ê˜ˆ¶‚ A÷Áƒè. ²‚°Šªð£®. «î¬õò£ù àŠ¹ÞõŸ¬ø «ê˜ˆ¶ H¬ê» ƒèœ. 輋¹„ê£Á ª ð£ƒè™ «îõ£I˜îñ£ Þ¼‚°‹. F󣆬ê. 2 î‚è£O¬òŠ ªð£®ò£ ïÁ‚°ƒè. «îƒè£Œ„ ê†Q ªî£†´‚ªè£‡´ ꣊Hì ²¬õò£è Þ¼‚°‹. èô¬õ «ê˜‰¶ ªè£F„². 1 «ìHœ vÌ¡ ªïŒJô 10 º‰FK. ¶÷C «ê˜ˆF¼Šð à콂°‹ ï™ô¶’ & ñ¶¬ó¬ò„ «ê‰î 裘ˆFè£ ‚«÷£KJ¡ Þ‰î °PŠ¬ð «î˜¾ ªêŒî «óõF ê‡ºè‹ ªê£™Aø£˜. ²ŸP½‹ â‡ªíŒ M†´ Þ¼¹øº‹ F¼ŠHŠ «ð£†´ «õè¬õˆ¶ â´ƒèœ. è£ò ªõ„² ðîŠð´ˆ¶ù ñ£ƒªè£†¬ì (õŸø™) 4 â´ˆ¶ 1 èŠ ªõ‰c˜ô ܬó ñE «ïó‹ áø ¬õƒè. ªè†®ò£è ݆´ƒèœ. Þ†L ªð£®.. ÜKC °¬öò ªõ‰î¶‹ ܶô 2 èŠ èÁ‹¹„꣬ø áˆF‚ ªè£F‚è ¬õƒè.. °PŠð£ ªï…²ô êO 膮J¼‚èøõƒè Þ‰î ¶÷C ªó£†®ò„ ꣊H†ì£ °‚° ¼Cò£¾‹ Þ¼‚°‹. ‘‘ªïüñ£«õ ¶÷C ªó£†® ªó£‹ð ¼Cò£ˆî£¡ Þ¼‚°. ñ¼‰¶‚° ñ¼‰¶‹ Ý„²!’’ 301. b¬ò Iîñ£ ªõ„² A÷Áƒè. êOò£ô Üõv¬îŠ ðìøõƒè. ªõ™ô‹ è¬ó…궋 õ®è†®. 302. îQò£è Ü¬óˆ¶ ¬õ»ƒèœ. ¶÷C ªó £† ® ‘裙 A«ô£ ¹¿ƒè™ ÜKC. T™½Â ꣊H†ì£½‹ êK. 1 «ìHœ vÌ¡ ªïŒ¬ò áˆF‚ A÷P Þø‚°ƒè. Þ‰î º‰FK. ñ £ƒ ªè£† ¬ ó ê‹ Ü¬ó èŠ ¶õó‹ 𼊬ð 裙 ¯vÌ¡ ñ…êœ Éœ «ê˜ˆ¶. ªï™L‚裌 Ü÷¾‚° . ÜKC ñ£¾ì¡ ܬóˆî ¶÷C.300. å¡ø¬ó èŠ ¶÷C¬ò„ ²ˆî‹ ªêŒ¶. ²‚° 1 ¶‡´ â´ˆ¶ ¬ïú£ ªð£® ð‡µƒè. 1 ¯vÌ¡ Yóèˆ¬î ªð£®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. Åì£ ê£ŠH†ì£½‹ êK. 1 ªõƒè£ò‹. 1 C†®¬è ü£F ðˆK¬ò «îŒ„² ¬õƒè. ÜKC 輋¹„ê£Á è ô¬õ«ò£ì «ê¼ƒè. è¼ ‹ ¹ „ê£Á ªð £ƒ è™ 1 èŠ ð„êKCò 3 èŠ î‡E áˆF «õè ¬õƒè. 150 Aó£‹ ð„êKC ÞõŸ¬ø áø ¬õˆ¶ ¬ïú£è. H¬ê‰î ñ£¬õ CÁCÁ ༇¬ìè÷£è â´ˆ¶. 10 F󣆬êò õÁ ˆ¶ ¬õƒè.

¹O ¬ò â´ˆ¶ ܬó èŠ î‡Eô áøªõ„². Ü«î£ì ܬó èŠ àÀ‰¶. 1 ¯vÌ¡ îQò£ˆÉœ. ÜŠ¹øñ£.. Þ‰î ðEò£óˆ¶‚° «îƒè£Œ ê†Q Ü™ô¶ è£ó„ ê†Q¬òˆ ªî£†´‚A†ì£ ï™ô£ Þ¼‚°‹. ¹¿ƒè™ ÜKC. ¬ïú£ ܬó„궋.. ªõƒè£ò‹. ܶè ñ£ƒªè£†¬ì óê‹! 303. å¼ ð‚è‹ ªõ‰î¶‹ Þ¡ªù£¼ ð‚è‹ F¼ŠHŠ «ð£†´ «õè ªõ„ªê´ƒè. . ªó‡´ GIû‹ ªè£F‚è ¬õƒè. ªð£®ò£ ïÁ‚Aù ªõƒè£ò‹. è‹ ¹ ð Eò £ó ‹ 苹. ðEò£ó«ñ è£óê£óñ£ «õµ‹Â âF˜ð£˜‚èøõƒè À‚°. Þ¶ â™ô£ˆ¬î»‹ 嚪õ£¼ èŠ Ü÷¾‚° â´ˆ¶‚°ƒè. àÀ‰¶. 4 èŠ ªõ™ôˆ¬î â´ˆ¶ ªð£®„². ñ™Lˆ î¬öò õî‚A ñ£¾ô ªè£†® õö‚è‹«ð£ô ðEò£óˆ¬î áˆFªò´ƒè. 1 ¯vÌ¡ I÷°.. Ü«î£ì àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ÝÁ ñE «ïó‹ ¹O‚è M´ƒè.. î‚è£O â™ô£‹ ªõ‰î¶‹ ¹O è¬óê¬ô áˆF. èP«õŠH¬ô î£O„². å‡í£ î‡Eô áøªõ„² ܬó‚赋. ªõ™ô‹ è¬ó…궋 õ®è†® 苹 ñ£«õ£ì «ê˜ˆ¶‚ èô‚°ƒè. º‚裙 ð£èˆ¶‚° ñ£¬õ áˆF. Ü«î£ì. 3 ð™ ̇´ (ﲂAù¶) â™ô£ˆ¬î»‹ î£O„². ð™ð™ô£ WPù 1 Í® «îƒè£¬ò»‹ «ê˜ˆ¶‚ èô‚A ðEò£ó‚ °Nô áˆF ²†ªì´ƒè. è¬ó„² ¬õƒè. «î¬õò£ù àŠ¹ â™ô£ˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶ «õè ¬õƒè. ܬó ¯vÌ¡ è´°.. õî‚A óꈶô ªè£†® å¼ ¬èŠH® èP«õŠH¬ô ÉM Í® Þø‚Aù£. 1 ¯vÌ ¡ Yóè‹ (凵 ªó‡ì£ ªð£®„ê¶) 1 I÷裌 õˆî™. 裙 ¯vÌ¡ ªõ‰îò‹. 1 ¯vÌ¡ ªõ‰îò‹ «ê˜ˆ¶. ð„êKC. î‚è£O. Þ¡ªù£¼ ð‚è‹ 1 «ìHœ vÌ¡ ⇪í¬ò‚ è£òªõ„². ܶô ܬó èŠ î‡E M†´ Å죂°ƒè. î‚è£O. ⇪íŒô è´°. ܬó ¯vÌ¡ I÷裌ˆÉœ. ÞQŠ¹ ðEò£óˆ¶‚°. áPù ñ£ƒªè£†¬ì¬ò 𼊹ô «ð£†´ Ü«î£ì ïÁ‚Aù ªõƒè£ò‹. 1 C†®¬è ãôˆÉ¬÷»‹.. 嚪õ£¼ °Nô»‹ ªè£…êƒ ªè£…êñ£ ⇪í¬ò áˆF Å죂A. Ü´Š¹ô ðEò£ó‚ 虬ô‚ è£ò ªõ„².

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful